Antik | H3000 | T A R I F A pre poskytovanie Verejnej telefónnej služby Antik Linka

TARIFA
pre poskytovanie Verejnej telefónnej služby Antik Linka
účinná od 01. 09. 2009
Článok I – Úvodné ustanovenia
Obchodná spoločnosť ANTIK computers & communications s.r.o., so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36 191 400, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988/V, ďalej len ,,Antik“ vydáva
podľa § 41 zákona č.610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) túto Tarifu pre poskytovanie verejnej telefónnej služby (ďalej len „Tarifa VTS“), ktorá upravuje podmienky
poskytovania verejnej telefónnej služby (ďalej len „VTS“).
Článok II – Vymedzenie pojmov
Verejná elektronická komunikačná sieť (ďalej len “verejná sieť”) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích zariadení, ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos
signálu po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov vrátane internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na
rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií. Verejná sieť sa úplne alebo
prevažne používa na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb.
Elektronická komunikačná služba (ďalej len „EKS“) je služba obvykle poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach
používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. EKS nie je poskytovanie obsahu ani redakčný dohľad nad obsahom prenášaným pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo
prevažne v prenose signálov sieťami.
Verejná telefónna služba (VTS) je verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca, na uskutočnenie a príjem národných a medzinárodných volaní a na prístup k tiesňovým volaniam prostredníctvom
jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.
Antik Linka (ALI) je EKS umožňujúca pripojenie do VTS. Antik Linka sa člení podľa volacích programov a doplnkových služieb. Podmienky ich poskytovania upravuje táto Tarifa pre poskytovanie VTS ALI.
Verejná telefónna sieť Antik (ďalej len „VTS Antik“) sa používa na poskytovanie verejne dostupných telefónnych služieb; umožňuje prenos hlasovej komunikácie medzi koncovými bodmi verejnej elektronickej komunikačnej siete
alebo iné formy komunikácie, ako sú napríklad faximilný prenos alebo prenos dát. VTS Antik je členená na základné geograficky určené číslovacie oblasti Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ku ktorým sú priradené národné cieľové kódy
(NDC). V rámci danej geograficky určenej číslovacej oblasti je zákazníkovi pridelené jedno telefónne číslo, prípadne množina čísel.
Pobočková telefónna ústredňa (ďalej len PBX) je telekomunikačné zariadenie určené na prepojovanie pobočkových staníc s VTS Antik a medzi sebou navzájom buď automaticky, alebo prostredníctvom osoby určenej na prepájanie
volaní. Podľa typu PBX a podľa požiadavky zákazníka sa PBX pripája k VTS Antik prostredníctvom EKS v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok na poskytovanie VTS ALI.
Aplikačný server (AS) je aplikačný server VTS Antik na ktorý sa logicky pripája koncové zariadenie zákazníka VTS ALI. Zákazník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Antikom na základe Zmluvy
o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby. Zákazník je koncový užívateľ, ktorý používa verejne dostupnú službu a ďalej ju neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby.
Prihlasovacie meno (SIP meno) a SIP heslo sú autorizačné údaje zákazníka ALI pre prístup na AS zabezpečujúci volania pre elektronickú komunikáciu. Zákazník obdrží tieto autorizačné údaje pri podpise zmluvy VTS ALI, zodpovedá
za ich utajenie pred zneužitím VTS ALI.
Geografická číslovacia oblasť je celistvé územie v rámci SR ktoré je definované národným cieľovým kódom.
Geografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu, kde časť jeho číselnej štruktúry má geografický význam používaný na smerovanie volania na fyzické umiestnenie koncového bodu siete.
Negeografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu a žiadna časť jeho štruktúry nemá geografický význam; zahŕňa čísla užívateľov mobilnej siete a číselné množiny pre volania na účet volaného a volania so zvýšenou
úhradou, informačné služby a pod.
Tiesňové volanie je volanie na čísla Polície - 158, Záchrannej služby – 155, Hasičského zboru – 150, Jednotné Európske číslo tiesňového volania - 112 a Mestskej polície – 159.
Číselný plán Antiku – číselná množina čísel pridelená TÚSR spoločnosti Antik určená pre realizáciu VTS ALI.
Národné volania sú miestne a medzimestské volania, pri ktorých je cieľové číslo volené v tvare národného čísla.
Volania v sieti Antik sú volania realizované v rámci siete VTS Antik, je to priame volanie medzi zákazníkmi ALI (počiatočné aj volané číslo je z číselného plánu Antiku).
Národný cieľový kód (NDC) je číslo pozostávajúce z jednej alebo viacerých číslic, ktoré identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť (obvod, oblasť) alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť (sieť, službu).
Národné číslo je číslo, ktoré sa volí za národným rozlišovacím číslom; skladá sa z národného cieľového kódu a účastníckeho čísla.
Miestne volanie je volanie v rámci jednej geograficky ohraničenej číslovacej oblasti. Účastnícke číslo sa volí v národnom formáte, teda vrátane národného rozlišovacieho čísla (0) a národného cieľového kódu (NDC).
Medzimestské volanie je volanie medzi dvomi rôznymi geograficky ohraničenými číslovacími oblasťami. Účastnícke číslo sa volí v národnom formáte, teda vrátane národného rozlišovacieho čísla (0) a národného cieľového kódu (NDC).
Medzinárodné volanie je volanie, pri ktorom cieľové číslo volené volajúcim je v tvare medzinárodného čísla zákazníka verejnej pevnej, mobilnej, alebo zahraničnej EKS.
Medzinárodné číslo je číslo, ktoré sa volí za medzinárodným rozlišovacím číslom; skladá sa z medzinárodného smerového čísla a národného čísla volaného zákazníka.
Medzinárodné rozlišovacie číslo je číslo, ktoré volí zákazník pred medzinárodným číslom pri volaní zákazníka v inej krajine; medzinárodné rozlišovacie číslo používané v SR je “00”.
Medzinárodné smerové číslo je číslo pozostávajúce z jednej až troch číslic, ktoré identifikujú krajinu, viac krajín v integrovanom číslovacom pláne alebo špecifickú geografickú oblasť.
Mobilné volanie je volanie na negeografické číslo pridelené zákazníkom verejnej mobilnej siete prepojenej s VTS Antik.
Bezplatné číslo je číslo z číselnej množiny 0800 xxx xxx.
Zvýhodnené číslo je číslo z číselnej množiny 0850 xxx xxx.
Informačné číslo je číslo z číselnej množiny 11xx, 12xxx,.. .
Skrátené číslo je číslo z číselnej množiny 16xxx, 17xxx, 18xxx.
Korporátne číslo je číslo z číselnej množiny 0960 xxx xxx.
Národné rozlišovacie číslo je číslo, ktoré volí zákazník pred národným číslom pri volaní zákazníka v rámci národnej siete, ale v inej číslovacej oblasti; používa sa aj v prípade volaní do inej siete alebo na iné služby s prideleným
národným cieľovým kódom; národné rozlišovacie číslo používané v SR je “0”.
Cieľové číslo je číslo volené počiatočným zákazníkom pre dosiahnutie cieľového zákazníka alebo služby.
Zákaznícke číslo je číslo, ktoré identifikuje zákazníka pri volaniach. Zákaznícke číslo má formát 30xxx xx.
Úplné účastnícke číslo VTS je účastnícke číslo VTS vrátane národného rozlišovacieho čísla.
Sériové číslo je určené číslo z množiny telefónnych čísiel viacerých telefónnych prípojok združených do série, ktoré umožňuje prístup na všetky telefónne prípojky zahrnuté v sérii. Spôsob automatického výberu jednotlivých telefónnych
prípojok v sérii je dohodnutý so zákazníkom.
Predvoľbové číslo je číslo z množiny telefónnych čísiel pridelených jednej PBX, pomocou ktorého je možné zabezpečiť priamy prístup z VTS Antik na pobočkové stanice PBX.
Tarifikácia je definícia, ktorá určuje akým spôsobom bude volanie ocenené.
Cena volania je suma, ktorá je daná dĺžkou volania a spôsobom tarifikácie.
Hovorné je suma daná súčtom všetkých ocenených volaní v rámci zúčtovacieho obdobia.
Mať kredit znamená situáciu, v ktorej v danom časovom momente existuje kladný rozdiel medzi peňažnou čiastkou, ktorú zákazník zaplatil Antiku ako zálohu na budúce poplatky hovorného, či iné poplatky a uhradenými poplatkami
hovorného, či inými poplatkami, povinnosť ktoré uhradiť platne vznikla.
Verný zákazník je zákazník, ktorý má s ANTIKom uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o pripojení do siete internet a zároveň nemá neuhradené pohľadávky zo zmluvy TANGO digitálna televízia a zo zmluvy o Internete s ANTIKom po
lehote splatnosti.
Riadne vrátenie telefónu je vrátenie plne funkčného, mechanicky nepoškodeného telefónu s pôvodným softvérom v kompletnom balení s pôvodným obalom, tzn. telefónny aparát, adaptér, spojovací kábel, slúchadlo, kábel k
slúchadlu, manuál, krabica balenia.
Limit hovorného pre fakturáciu je stanovená hodnota v €, pri jej prekročení, môže ANTIK vystaviť mimoriadnu faktúru kedykoľvek počas bežného fakturačného obdobia.
Prihlasovacie meno (WEB meno) a WEB heslo slúžia na prístup zákazníka na WEB server. Zákazník obdrží tieto údaje pri podpise zmluvy VTS ALI. WEB heslo je autorizačným údajom zákazníka, slúži na ochranu pred
neautorizovaným prihlásením a zneužitím VTS ALI.
Koncový bod VTS je AS VTS ALI a web server VTS ALI.
Špecifikácia VTS ALI (ďalej len „Špecifikácia“) je formulár zhotovený ANTIKom, ktorým žiadateľ alebo zákazník definuje požiadavku na zriadenie, alebo zmenu účtu VTS ALI, stanovuje požadované technické a servisné špecifikácie
VTS ALI ako aj spôsob a miesto realizácie VTS ALI. Špecifikácia je súčasťou Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak alebo uvedené v týchto podmienkach alebo Tarife Antik inak.
Koncový bod siete internet (ďalej len ”koncový bod siete”) je fyzické rozhranie, charakterizované funkčnými, mechanickými, elektrickými a protokolovými vlastnosťami, ktoré umožňuje pripojenie koncového zariadenia zákazníka
VTS ALI k sieti Internet.
Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame prepojenie na koncové body siete Internet.
Zriadenie VTS ALI - rozumie sa konfigurácia VTS ALI na zariadeniach VTS Antik.
Prenosová rýchlosť vyhradená pre jedno volanie - je dátové pásmo, ktoré spotrebuje jedno volanie v oboch smeroch medzi zákazníkmi volania.
Strata paketov (Packet Loss) – percentuálny pomer počtu stratených paketov k celkovému počtu paketov pri ich výmene medzi koncovým zariadením a testovacím serverom.
Oneskorenie - doba odozvy medzi koncovým zariadením a testovacím serverom.
Kolísanie oneskorenia (Jitter) – maximálna odchýlka od priemernej hodnoty oneskorenia medzi koncovým zariadením a testovacím serverom.
Článok III – Všeobecné ustanovenia
3.1 VTS ALI je poskytovaná podľa technických možností ANTIKu, poprípade podľa technických možností tretích strán, podľa ustanovení Tarify a podľa ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok zriadenia a poskytovania verejnej
telefónnej služby.
3.2 Technická realizovateľnosť VTS ALI (služby RTI – real time intolerant) v garantovanej kvalite QoS je podmienená podporou sieťových prvkov po celej trase pre zabezpečenie parametrov prenosovej linky v tej časti, kde je prenos
realizovaný protokolom IP. QoS je vo VTS Antik zabezpečená podľa SLA/TCA s najvyššou úrovňou služby. TCA (Traffic conditioning agreement) pre využívanie VTS ALI: širokopásmové pripojenie do internetu s parametrami podľa ITU T G.114, rýchlosť prenosu 100/1000 Kb/s pri využití kodeku G.726, G.729, (G.711), oneskorenie (IPTD) max. 150 ms, stratovosť paketov (packet loss) menej než 1,5%, kolísanie oneskorenia (jitter) menej ako 20ms. Pri nedodržaní
týchto podmienok môže VTS ALI vykazovať zníženú kvalitu hlasového prenosu (echo, výpadky v komunikácii a podobne).V prípade že prenosová linka nedosahuje uvedené parametre, poskytuje sa VTS ALI bez garancie kvality a
dostupnosti. Vo VTS Antik je pre zabezpečenie QoS s hore uvedenými parametrami použitá metóda DiffServ (DSCP). V prípade že zákazník Antik Internet chce službu bez IP telefónu, bude mu služba sprístupnená z IP adries, ktoré sú
uvedené v jeho subjekte pre Antik Internet.
3.3 Vzájomné práva a povinnosti medzi ANTIKom a zákazníkom upravuje zmluva, jej prílohy, VZP a táto Tarifa.
3.4 Zriadenie VTS ALI je definované dňom podpisu zmluvy.
3.5 Pri zmene programu sa poskytovateľ zaväzuje nový program zriadiť najneskôr k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu programu doručená a to za predpokladu, že túto žiadosť
zákazník doručí najneskôr v 20. deň kalendárneho mesiaca. V opačnom prípade poskytovateľ zriadi nový program najneskôr v prvý deň kalendárneho mesiaca po tom mesiaci, ktorý je nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola žiadosť
o zmenu programu doručená. Pôvodný program poskytovateľ zruší k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza prvému dňu mesiaca, v ktorom bude nový program zriadený.
3.6 Podmienky prenosu čísla od iného poskytovateľa vymedzujú VZP VTS ALI a článok IX tejto Tarify. Poplatky za prenos čísla určuje Príloha 1. Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti a sú splatné pri podaní žiadosti.
3.7 Servisné služby s výjazdom technika budú poskytované v závislosti od lokalizácie poruchy. V prípade nefunkčnosti Internetu nebude poskytnutý servis VTS ALI. Konfigurácia telefónu bude spoplatnená podľa prílohy 4. Servisné služby
IP telefónov poskytujú iba pobočky Antiku.
3.8 Detailný písomný výpis volaní je možné získať na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí podať zákazník, táto musí byť vlastnoručne zákazníkom podpísaná a musí obsahovať identifikačné údaje zákazníka a obdobie, za ktoré je
výpis požadovaný. Poplatok za výpis určuje príloha 1. tejto Tarify.
3.9 V rámci programov je garancia kvality podľa bodu 3.2, poskytovaná iba s koncovými zariadeniami ktoré sú doporučené a schválené Antikom. Aktuálny zoznam týchto zariadení je dostupný na internetových stránkach Antiku. Pri
použití iných zariadení negarantujeme kvalitu služby SLA/TCA. Pri zneužití linky môže poskytovateľ zákazníkovi účtovať sankciu stanovenú v prílohe 1 Tarify.
3.10 V rámci programov nie je podporovaný faxový prenos. Ku každému programu bude pridelené jedno štandardné geografické telefónne číslo. Pridelenie zlatého, alebo strieborného čísla vymedzené podľa článku VIII bude
spoplatnené podľa prílohy 1.
3.11 Prihlasovacie SIP meno ani SIP heslo si zákazník nesmie meniť. Rovnako zákazník nesmie meniť pridelenú IP adresu, nastavenia vlan a DHCP. Zmena SIP hesla na žiadosť zákazníka bude spoplatnená podľa prílohy 1.
3.12 WEB server je web rozhranie VTS ALI dostupné pre zákazníka VTS ALI. Pomocou WEB servera si môže zákazník napríklad nastavovať doplnkové služby, kontrolovať spotrebu telefonovania, prehliadať aktuálne nastavenia a
podobne. Súčasťou WEB servera je aj možnosť priamo realizovať volania. Aktuálny rozsah parametrov a služieb ovládateľných cez WEB server je k dispozícii priamo na WEB serveri http://www.antik.sk.
3.13 Prerušenie poskytovania služieb predstavuje blokovanie služieb zákazníka Antikom najmä v dôsledku nezaplatenia účtovanej ceny zákazníkom v lehote splatnosti. Po ukončení zúčtovacieho obdobia za mesiac, v ktorom nastalo
prerušenie poskytovania služieb, bude zákazníkovi vyúčtovaná alikvotná časť jeho paušálu a volania podľa Tarify a VZP III.4. Poplatky spojené s prerušením poskytovania služieb a s obnovením poskytovania služieb upravuje príloha 1
tejto Tarify.
Článok IV – Poplatky
4.1 Všetky ceny vo vyjadrení bez DPH uvedené v Tarife sú podkladom na vyhotovenie faktúry.
4.2 Antik bude k cenám účtovať daň z pridanej hodnoty podľa platnej a účinnej právnej úpravy o dani z pridanej hodnoty (DPH).
4.3 V cene VTS ALI nie je zahrnutá cena verejných elektronických služieb, ktoré zákazníkovi poskytuje iný podnik a ktoré sú podmienkou k tomu, aby bolo možné zo strany Antiku poskytovať VTS ALI.
4.4 Jednorazové poplatky určuje bod 4.12 a prílohy, z nich môže Antik žiadať pri podpise zaplatenie ceny telefónu, zriaďovací poplatok, inštalačný poplatok , poplatok za zmenu programu v hotovosti, prípadne ďalšie poplatky.
4.5 Pravidelné poplatky za poskytovanie služieb sa začínajú účtovať dňom zriadenia VTS ALI alebo dňom uskutočnenia zmeny príslušnej VTS ALI a budú vyúčtované spravidla spätne za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, paušálne
poplatky budú účtované vopred.
4.6 Pre účtovanie ceny za volania sú rozhodujúce záznamy v informačnom systéme Antiku o úspešne realizovaných volaniach. Pre stanovenie celkovej výšky ceny je rozhodujúci počet volaní, dĺžka volaní, spôsob tarifikácie, cena volaní
pre dané cieľové čísla a príslušný program.
4.7 Spôsob tarifikácie je určený nasledovne: interval je 1 sekunda. Cena volania sa účtuje za interval ako cena za každú sekundu.
4.8 Ak zákazník uzavrie zmluvu o pripojení a požiada o zmenu programu z nižšieho programu na vyšší program nebude mu účtovaný poplatok za zmenu programu.
4.9 Ak zákazník uzavrie zmluvu o pripojení a požiada o zmenu programu, a to z vyššieho programu na nižší program bude mu účtovaný poplatok za zmenu programu a tiež rozdiel medzi zvýhodnenou cenou telekomunikačného
zariadenia nižšieho programu v čase zmeny programu a medzi zvýhodnenou cenou telekomunikačného zariadenia vyššieho programu v čase uzavretia zmluvy.
4.10 Program za zvýhodnenú cenu môže byť Antikom poskytnutý iba Vernému zákazníkovi s prípojkou do Internetu na byte, ak Antik nerozhodne v konkrétnom prípade, že bude poskytnutý aj inej osobe. V jednom prípojnom mieste
poskytne Antik najviac jeden zvýhodnený program. Každý ďalší paušálny program v tom istom prípojnom mieste je za plnú cenu. Zvýhodnenú cenu paušálneho poplatku môže užívateľ VTS ALI uplatniť kedykoľvek pri splnení podmienky
Verného zákazníka, v tom prípade sa účtuje táto cena počnúc mesiacom, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom splnil danú podmienku a svoj nárok uplatnil písomne v Antiku. Vo firemných priestoroch sa poskytuje VTS ALI za plnú cenu
(viď. Tab. 4.11 ,,Iný zákazník“)
4.11 Mesačné paušálne poplatky za programy v € (Sk)
S DPH
Zákazník s internetom od Antiku (Verný zákazník)
Volám 30 + 10
Volám 70 + 30
Volám Plus
Volám 140 + 60
Volám 500
€
Sk
0,00
4,20
6,00
9,90
8,50
0,00
126,50
180,80
298,20
256,10
S DPH
Iný zákazník
Volám 30 + 10
Volám 70 + 30
Volám Plus
Volám 140 + 60
Volám 500
€
Sk
4,60
8,90
11,00
14,90
13,20
138,60
268,10
331,40
448,90
397,70
4.12 Úvodné poplatky v € (Sk)
S DPH
Zákazník s internetom od Antiku
Zriaďovací
Inštalačný
€
Sk
0,00
10,00
0,00
301,30
S DPH
Iný zákazník
Zriaďovací
Inštalačný
€
Sk
10,00
10,00
301,30
301,30
4.13 Poplatok za zriadenie je administratívny poplatok, ktorý môže Antik požadovať za sprístupnenie VTS ALI už pri podpise zmluvy. Inštalačný poplatok zaplatí zákazník pri prvej inštalácii IP telefónu technikom v mieste pripojenia.
Samoinštalácia, t.j. vyzdvihnutie prístroja po podpise zmluvy v pobočke Antiku a inštalovanie zákazníkom, je bezplatná.
4.14 Poplatok za zmenu programu je administratívny poplatok, ktorý môže Antik požadovať v prípade, že zákazník požiadal o zmenu programu podľa bodu 3.5. Žiadosť o zmenu môže zákazník podať spísaním žiadosti na zákazníckom
mieste, listom, alebo faxom s vlastnoručným podpisom zákazníka. Poradie programov je určené cenou paušálu, najnižší program na najnižšiu cenu.
4.15 Dĺžka zúčtovacieho obdobia je 1 mesiac.
4.15.1 Zákazníkovi budú vyúčtované všetky poskytované služby spravidla jednou faktúrou v členení jednotlivých poskytovaných služieb. Faktúra bude obsahovať časť pre mesačný paušál a časť pre hovorné, prípadné ďalšie poplatky
a je splatná najneskôr 15 deň od jej vystavenia.
4.15.2 V priebehu zúčtovacieho obdobia môže byť zákazníkovi vystavená mimoriadna faktúra, ak hodnota jemu poskytnutých telefónnych služieb dosiahne sumu 16,60 € (500,- Sk) bez DPH (limit hovorného pre fakturáciu), a to za
obdobie od zriadenia VTS ALI do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol limit hovorného pre fakturáciu, resp. za obdobie, ktoré začína plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, za ktoré už
bola Antikom vystavená faktúra do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom opätovne dosiahol limit hovorného pre fakturáciu, resp. do konca zúčtovacieho obdobia, dátum splatnosti bude uvedený na faktúre. V prípade, ak v
priebehu zúčtovacieho obdobia celková hodnota poskytnutých telefónnych služieb zákazníkovi nedosiahne limit pre fakturáciu, bude mu po uplynutí zúčtovacieho obdobia vystavená faktúra na sumu poskytnutých služieb. Ak dôjde k
ukončeniu zmluvy o pripojení uzavretej na dobu neurčitú a podľa tejto zmluvy zároveň zákazníkovi nie je Antikom poskytovaná aj iná elektronická komunikačná služba, bude zákazníkovi vystavená faktúra k dátumu, kedy má byť zmluvný
vzťah ukončený. V prípade neuhradenia mimoriadnej faktúry v lehote jej splatnosti je ANTIK oprávnený zablokovať vykonávanie hovorov zo siete VTS Antik a prijímanie do siete VTS Antik s výnimkou volaní na všetky tiesňové čísla,
počínajúc začiatkom dňa nasledujúceho po dni lehoty splatnosti mimoriadnej, alebo riadnej faktúry, zákazníkovi možnosť realizovať volania mimo siete ANTIK a prijímať hovory prichádzajúce z iných sietí. Toto opatrenie je povinný ANTIK
zrušiť iba v prípade, ak zákazník uhradí mimoriadnu faktúru a všetky svoje prípadné iné medzičasom splatné záväzky zo zmluvy, pričom tak ANTIK urobí v deň nasledujúci po dni úhrady v čase od 12,00 hod. do 24,00 hod. Antik si
vyhradzuje právo pri prekročení limitu hovorného zákazníkom, alebo nedoplatkoch, upozorňovať zákazníka v ľubovoľnom hovore na vzniknuté nedoplatky.
Článok V – Poskytovanie IP telefónu
5.1 Zákazník potvrdzuje podpisom zmluvy, že pred jej podpísaním prevzal od poskytovateľa nepoškodený telefónny prístroj špecifikovaný v zmluve, o ktorom poskytovateľ uvádza, že je určený a vhodný pre používanie VTS ALI /ďalej len
„zariadenie“/.
5.2 Vlastníkom zariadenia je poskytovateľ. Pri zapožičaní prístroja môže poskytovateľ žiadať depozit za telefón. Depozit bude vrátený zákazníkovi pri odovzdaní nepoškodeného IP telefónu Antiku.
5.3 Zákazník má právo zakúpiť IP telefón od poskytovateľa za cenu podľa cenníka (plná cena), alebo si telefón prenajať za mesačnú odplatu a to za každý začatý mesiac podľa cenníka – príloha 2, ktorá je splatná k 15. dňu v mesiaci, ak
vo faktúre nie je uvedené inak. Zákazníkovi so zmluvou vo výpovednej lehote sa neposkytuje nájomný telefón.
5.4 Zákazník je povinný používať zariadenie v súlade s návodom na jeho obsluhu, ktorý obdržal zákazník spolu so zariadením, prípadne je umiestnený aj na webovej stránke poskytovateľa. Zákazník nesmie zariadenie poškodzovať
žiadnym spôsobom a to ani mechanicky, ani inštaláciou softvéru, či prepätím.
5.5 Telefón je prenajímaný len v prípade dostatočných skladových zásob a do lokalít kde je jeho pripojenie technicky možné. Zákazník je oprávnený telefón vrátiť kedykoľvek v čase podľa vlastného rozhodnutia, dňom jeho riadneho
vrátenia zaniká povinnosť zákazníka platiť odplatu za jeho užívanie. V prípade že zákazník nevráti prenajatý telefón riadne (viď definovanie riadneho vrátenia) v kompletnom balení, môže Antik postupovať podľa Obchodného zákonníka
a telefón neprebrať prípadne za chýbajúce technické časti , alebo obal účtovať zmluvnú pokutu podľa prílohy a to za každú jednotlivú chýbajúcu časť osobitne.
5.6 Právo zákazníka užívať zariadenie zaniká v prípade zániku zmluvy o zriadení a poskytovaní VTS ALI, v prípade, že poskytovanie VTS ALI bolo prerušené poskytovateľom pre neplnenie si zmluvných povinností zákazníkom, alebo
v prípade ak sa zákazník dostane do omeškania s úhradou akejkoľvek splatnej platby Antiku, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
5.7 V prípade, ak zanikne právo zákazníka užívať zariadenie, je povinný zariadenie bezodkladne vrátiť nepoškodené, plne funkčné, kompletné a s obalom v pobočke poskytovateľa.
5.8 V prípade, ak zákazník poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 5.7 zariadenie v uvedenej dobe poskytovateľovi nevráti, prípadne toto vráti poškodené, alebo nefunkčné, alebo v prípade ak nevráti poskytovateľovi telefón podľa bodu
5.5 je povinný zaplatiť Antiku sumu rovnajúcu sa predajnej cene telefónu podľa Prílohy 2 a to v deň nasledujúci po dni vzniku povinnosti vrátiť telefón s úrokom z omeškania podľa článku VI. Bod 8 VZP VTS ALI.
5.9 Zákazník je oprávnený vrátiť zariadenie poskytovateľovi na základe vlastného rozhodnutia do času, kým mu zanikne právo jeho užívania, kedykoľvek a zákazník nesmie byť žiadnym spôsobom nútený, aby si zariadenie ponechal,
prípadne ho udržiaval napriek svojej vôli v pohotovostnom režime.
5.10 Ak sa zariadenie stane nefunkčné bez zavinenia zákazníka, poskytovateľ bezodkladne po písomnom nahlásení takéhoto stavu zákazníkom zariadenie opraví, resp. v prípade, ak oprava nebude možná, vymení za iné obdobné
zariadenie, ktorého prevzatie zákazník potvrdí podpisom. V prípade, ak zákazník poškodil zariadenie neodbornou obsluhou v rozpore s návodom na jeho používanie, poskytovateľ vykoná opravu odplatne na požiadanie zákazníka.
5.11 Zapožičané telefóny je možné odkúpiť za zvýhodnenú cenu uvedenú v prílohe 5. Odkúpený aparát sa stáva vlastníctvom užívateľa zaplatením jeho kúpnej ceny.
Článok VI - Charakteristika programu Volám Kredit
6.1 Program Volám Kredit umožňuje uskutočňovať hovory s cenami podľa tabuľky 6.7 a prílohy 3, v prípade že zákazník má dostatočný kredit. S kreditom 0,00 € (Sk) je možné prijímať naďalej hovory na telefónne čísla zákazníka, resp.
volať tiesňové čísla a čísla z VTS Antik.
6.2 Pri programe Volám Kredit dáva zákazník zálohu - depozit 16,60 € (500,- Sk), ktorú Antik vráti zákazníkovi pri odovzdaní nepoškodeného zapožičaného prístroja vlastníkovi.
6.3 K tomuto programu nebudú doručované faktúry. Prehľad kontroly spotreby telefonovania bude pre jednotlivé účty na http://www.antik.sk, spolu s možnosťou aktivácie doplnkových služieb. Všetky poplatky spojené s užívaním služby
podľa 4.12 a Prílohy 1 budú uhrádzané v hotovosti v pobočke Antiku a sú splatné pri podaní žiadosti zákazníka o vykonanie spoplatňovaného úkonu. Ak poplatok nebude uhradený v lehote splatnosti, Antik nie je povinný žiadosti
vyhovieť.
6.4 K programu bude štandardne pridelené jedno geografické telefónne číslo bez možnosti výberu. Volania na tiesňové čísla smie zákazník vykonávať iba z miesta pripojenia.
6.5 Dobíjanie kreditu môže prebiehať prevodným príkazom na účet Antiku, uvedeným na zmluve a to iba v hodnotách : 3,00; 6,00; 10,00; 13,00; 16,00 € – zákazníci so zmluvou Antik Internet. Ostatní účastníci dobíjajú kredit v
minimálnej hodnote 16,00 € (482,- Sk). Výška kreditu nesmie byť viac ako 165,97 € (5 000,- Sk), za kredit bude považovaná iba čiastka 165,97 € (5.000,-Sk) a zákazník má nárok na vrátenie prevyšujúcej sumy na základe písomnej
žiadosti s uvedením čísla bankového účtu, na ktorý má byť čiastka poukázaná do 30 dní od doručenia takejto žiadosti Antiku. V prípade, ak zákazník nedobije kredit počas po sebe nasledujúcich 90 dní od posledného dobitia kreditu, má
sa za to, že jeho kredit predstavuje 0,00 € a Antiku vzniká povinnosť nevyužitý kredit zákazníkovi vrátiť a to do 30 dní odo dňa , keď doručí zákazník Antiku písomnú žiadosť o vrátenie kreditu s uvedením bankového účtu, na ktorý žiada
príslušnú sumu poukázať.
6.6 Zmluvu Volám Kredit môže vypovedať zákazník tak, ako určujú VZP, ak v lehote stanovenej VZP neprevolá kredit, má nárok na jeho vrátenie podľa bodu 6.5. Vrátenie prístroja sa riadi podľa článku V.
6.7 Ceny volaní pre program Volám Kredit.
Automaticky uskutočnené volania
Medzi účastníkmi VTS Antik v rámci číselnej množiny 30 xxxxx
Do národných pevných verejných telefónnych sietí na Slovensku: VTS T - com a pevných sietí ostatných podnikov priamo prepojených s VTS Antik
Do mobilných sietí v Slovenskej republike
Frekvent zóna prevažne na pevné linky do krajín: Argentína, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česko, Čile, Čína, Čína – mob., Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Guam, Holandsko,
Hongkong, Hongkong – mob., Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Kanada – mob., Luxembursko, Maďarsko, Malajzia, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Panenské ostrovy, Poľsko, Portoriko, Portugalsko vrátane Azor, Rakúsko, San Maríno, Singapur, Singapur – mob., Slovinsko, Španielsko vrátane Kanárskych ostrovov, Švajčiarsko, Švédsko,
Taiwan, Taliansko, USA, USA – mob., Veľká Británia, Venezuela
Cena za 1 minútu hovoru s DPH
€
Sk
0,00
0,00
0,0630
1,904
0,2370
7,14
0,0630
1,904
I. Tarifné pásmo
II. Tarifné pásmo
III. Tarifné pásmo
IV. Tarifné pásmo
V. Tarifné pásmo
VI. Tarifné pásmo
VII. Tarifné pásmo
0,1067
0,1896
0,2686
0.3674
0,5333
1,1850
1.9750
3,213
5,712
8,092
11,067
16,065
35,70
59,50
Článok VII - Charakteristika paušálnych programov
7.1 Volám 30 + 10 zahŕňa 40 voľných minút volaní, a to 30 minút do pevných sietí T - com na Slovensku a do krajín Frekvent zóny uvedených v bode 7.10 a 10 minút do mobilných sietí na Slovensku.
7.2 Volám 70 + 30 zahŕňa 100 voľných minút volaní, a to 70 minút do pevných sietí T - com na Slovensku a do krajín Frekvent zóny uvedených v bode 7.10 a 30 minút do mobilných sietí na Slovensku.
Volám Plus zahŕňa 60 voľných minút volaní, a to do ľubovolnej zo sietí: pevné siete T - com na Slovensku, krajiny Frekvent zóny uvedených v bode 7.10 a do všetkých mobilných sietí na Slovensku.
7.3 Volám 140 + 60 zahŕňa 200 voľných minút volaní, a to 140 minút do pevných sietí T - com na Slovensku a do krajín Frekvent zóny uvedených v 7.10 a 60 minút do mobilných sietí na Slovensku.
7.4 Volám 500 zahŕňa 500 voľných minút volaní do pevných sietí T – com na Slovensku a do krajín Frekvent zóny uvedených v bode 7.10.
7.5 Paušálne programy Volám 30 + 10, Volám 70 + 30, Volám Plus, Volám 140 + 60, Volám 500 sú poskytované v zmysle bodu 4.11 a s cenami volaní v zmysle bodu 7.10 a prílohy 3. Programy umožňujú volania aj mimo siete Antik,
avšak iba do tých ktoré sú uvedené v bode 7.10 a v tabuľke medzinárodných a mobilných prefixov zverejnenej na stránke http://www.antik.sk.
7.6 Poskytovateľ zabezpečí tiesňové volania iba v mieste pripojenia.
7.7 Pre všetky paušálne programy je uplatňované zúčtovacie obdobie 1 kalendárny mesiac. Programy sú poskytované bez prenosu voľných minút do ďalších fakturačných období.
7.8 Súčasťou programu je štandardné telefónne číslo podľa vlastného výberu a softvérový telefón. Zákazník si môže bezplatne vybrať k programu ešte jedno štandardné telefónne číslo. Pri programe Volám 30 + 10 a pri akciových
ponukách vyšších paušálov bude pridelené jedno číslo bez možnosti výberu.
7.9 Tabuľka prefixov na stránke http://www.antik.sk uvádza jednotlivé predvoľby pri volaniach na pevné linky v zahraničí a prefixy mobilných sietí v zahraničí uvedených v bode 7.10 a v prílohe 3, na ktoré je možné uskutočniť volanie.
Zaradenie krajín do tarifných pásiem určuje príloha 6.
7.10 Ceny volaní pre paušálne programy
Automaticky uskutočnené volania
Medzi účastníkmi VTS Antik v rámci číselnej množiny 30 xxxxx
Do národných pevných verejných telefónnych sietí na Slovensku: VTS T - com a pevných sietí ostatných podnikov priamo prepojených s VTS Antik
Do mobilných sietí v Slovenskej republike
Frekvent zóna prevažne na pevné linky do krajín: Argentína, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česko, Čile, Čína, Čína – mob., Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Guam, Holandsko,
Hongkong, Hongkong – mob., Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Kanada – mob., Luxembursko, Maďarsko, Malajzia, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Panenské ostrovy, Poľsko, Portoriko, Portugalsko vrátane Azor, Rakúsko, San Maríno, Singapur, Singapur – mob., Slovinsko, Španielsko vrátane Kanárskych ostrovov, Švajčiarsko, Švédsko,
Taiwan, Taliansko, USA, USA – mob., Veľká Británia, Venezuela
I. Tarifné pásmo
II. Tarifné pásmo
III. Tarifné pásmo
IV. Tarifné pásmo
V. Tarifné pásmo
VI. Tarifné pásmo
VII. Tarifné pásmo
Cena za 1 minútu hovoru s DPH
€
Sk
0,00
0,00
0,0395
1,19
0,1975
5,95
0,0395
1,19
0,0790
0,1580
0,2370
0,3358
0.4740
0,9480
1,8170
2,38
4,76
7,14
10,115
14,28
28,56
54,74
7.11 Po prevolaní voľných minút podľa jednotlivých paušálnych programov účtuje Antik ceny podľa bodu 7.10.
Článok VIII – Ostatné služby a zmluvné pokuty
8.1 Vymedzenie pojmov
Zmena programu - Predstavuje administratívny poplatok v prípade, že zákazník požiadal o zmenu programu a to z programu s vyšším paušálom na program s nižším paušálom.
Pokuta za nedodržanie lehoty splatnosti – je zmluvná pokuta ktorá sa účtuje pri nedodržaní lehoty splatnosti.
Zmluvná pokuta za neúplne balenie – je pokuta ktorá sa účtuje za každú chýbajúcu časť obsahu balenia telefónu pri jeho vrátení.
Detailný výpis volaní je služba poskytovaná na základe požiadavky zákazníka za ním definované obdobie. Spoplatnené je vyhotovenie výpisu podľa položky a tlač výpisu podľa položky.
Konfigurácia telefónu – predstavuje poplatok za nastavenie IP telefónu podľa požiadavky zákazníka.
Servisné práce - predstavuje poplatok za vykonané servisné a inštalačné práce u zákazníka.
Neodôvodnený výjazd technického pracovníka je taký výjazd technického pracovníka poskytovateľa do miesta pripojenia, ktorý bol zapríčinený neoprávnenou manipuláciou so zariadeniami, ktoré patria poskytovateľovi alebo nebol
nevyhnutný a bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli na zariadeniach, ktoré nepatria poskytovateľovi služby, resp. bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli nesprávnym nastavením zariadení, ktoré nepatria poskytovateľovi služby.
Odôvodnený výjazd technického pracovníka je taký výjazd technického pracovníka poskytovateľa do miesta pripojenia, ktorý bol nevyhnutný pre opravu zariadení poskytovateľa pre poskytovanie služby bez zavinenia zákazníka.
Poplatok za obnovenie poskytovania služieb (najmä po uhradení dlžných pohľadávok) predstavuje administratívny poplatok spojený s realizáciou obnovenia poskytovania služieb.
Štandardné účastnícke číslo je účastnícke číslo VTS Antik z číselnej množiny Antik, ktoré nie je možné považovať za strieborné alebo zlaté číslo. Zlaté a strieborné čísla budú poskytnuté za úhradu podľa prílohy 1.
Strieborné číslo z číselnej množiny 30 xxx xx sú nasledujúce kombinácie:
•
30x030x, 300x300, 300x003, 30xz30x, 30xzx03, 30x0x0x, 300x00x, 30xxzzz, 30zzzxx,30yxxzz, 30xxzzy, 30xxyzz, kde x, y, z rôzne 0,3 sú ľubovoľné navzájom rôzne číslice
•
30x0y0z, 300x0y0, 303x3y3, 30x3y3z, kde x, y, z sú rôzne od 0,3 po sebe idúce čísla, alebo y=z
•
30xyxyz, 30zxyxy, 30xyzxy, kde x, y sú rôzne od 0, 3
•
30abcdz, 30zabcd, 30abzcd, kde ab, cd sú po sebe idúce dvojčísla
Strieborné sú aj čísla z číselnej množiny 30 xxx xx ktoré majú na pozíciách 3 až 7:
•
Aritmetickú postupnosť piatich číslic s diferenciou q=±1 + 1 (24567)
•
Aritmetickú postupnosť štyroch číslic s diferenciou q=±1 + 1 odlišné v pozícii 1 alebo 5 (12347)
•
Aritmetickú postupnosť troch číslic s diferenciou q=±1 + 2 rovnaké číslice v pozíciách 1+2; 4+5 alebo 1+5 (22678)
•
Aritmetickú postupnosť troch číslic s diferenciou q=±2 + 2 rovnaké číslice v pozíciách 1+2; 4+5 alebo 1+5 (22357)
•
Aritmetickú postupnosť dvoch čísel s diferenciou q=±1 + 3 rovnaké číslice v pozíciách 1+2+3 alebo 3+4+5 (78 444)
Zlaté číslo z číselnej množiny 30 xxx xx obsahuje:
•
30 yxxxx, 30xyxxx, 30xxyxx, 30xxxyx, 30xxxxy, kde x, y sú navzájom rôzne, alebo rovné
•
30xxxzz, 30xxzzz, 30xyxyx, 30xyzxy, 30zxyxy, 30xyxyz kde x, y, sú 0, alebo 3
•
30abcde kde a,b,c,d,e sú zostupne, alebo vzostupne po sebe idúce čísla
8.2 Ceny ostatných služieb
Ceny ostatných služieb a zmluvných pokút sú uvedené v prílohách.
Článok IX – Prenos čísla
9.1 Záujemca o VTS ALI môže požiadať o prenos čísla od svojho poskytovateľa verejnej telefónnej služby. Prenos sa umožňuje iba pre geografické čísla. Nie je možné v jednom kroku prenesenie čísla a zmenu lokality umiestnenia
koncového bodu. Napr. prenos čísla s predvoľbou 055 do oblasti s predvoľbou 052.
9.2 Proces prenosu čísla od iného poskytovateľa k firme Antik začína podaním žiadosti vo firme Antik. Okrem splnomocnenia pre firmu Antik na podanie žiadosti o poskytnutie podstatných údajov odovzdávajúcim podnikom, súhlasu
zákazníka s poskytovaním osobných údajov a prehlásením zákazníka že podal výpoveď u odovzdávajúceho podniku a k akému dátumu, je potrebná aj kópia tejto výpovede.
9.3 Poplatok za podanie žiadosti na prenos určuje príloha 1, spolu s ním sa pri podaní žiadosti platí v hotovosti aj poplatok za prenos čísla viď príloha 1. Ak zákazník poskytne neúplné alebo nepravdivé údaje a žiadosť bude zo strany
odovzdávajúceho podniku zamietnutá, žiadateľ nemá nárok na vrátenie poplatkov.
9.4 Zákazník bude o prenose, alebo zamietnutí informovaný odovzdávajúcim podnikom. Po obdŕžaní potvrdenia o poskytnutí podstatných údajov pre prenos, je záujemca povinný do 2 dní potvrdiť záujem o prenos písomne. V prípade že
tak neurobí, bude po desiatich dňoch od kedy bolo potvrdenie o poskytnutí povinných údajov odoslané odovzdávajúcim podnikom proces prenosu ukončený – zrušený.
9.5 V prípade ukončenia zmluvy bude prenesené číslo vrátené operátorovi bez nároku zákazníka na vrátenie poplatkov za prenos čísla.
Článok X – Záverečné ustanovenia
10.1 V prípade, ak by sa dostalo niektoré ustanovenie zmluvy, VZP alebo tarify do vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie záväznosti: 1. zmluva o pripojení, 2. Tarifa, 3. VZP, 4. ďalšie listiny.
10.2 Táto Tarifa nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2009. Zverejnené 01. 08. 2009.
10.3 Meniť túto Tarifu je možné postupom podľa VZP a to prijatím jej dodatkov, zmien alebo prijatím novej Tarify, pričom zmena bude účinná dňom účinnosti príslušného dodatku v ňom uvedenom.
V Košiciach, dňa 28. 07. 2009.
ANTIK computers & communications s.r.o. so sídlom: Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO: 36 191 400, IČ DPH: SK2020045973
Zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Košice I
V odd. Sro, vložka č. 10988/V
bankové spojenie: Tatra Banka; č.ú.: 262516 6026/1100
Zákaznícka linka: 055/30 12345; fax: 055/623 4401
antik@antik.sk, www.antik.sk
ANTIK computers & communications s.r.o.
Ing. Igor Kolla – konateľ
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK
Príloha 1 – Ceny ostatných služieb, zmluvných pokút a zariadení
Popis
Jednotka
Zmena údajov v subjekte zmluvy
Zmena programu
Detailný písomný výpis spojení – vyhotovenie
Detailný písomný výpis spojení – stránka výpisu A4
Kópia dokladu
Poplatok za dobrovoľné prerušenie poskytovania služby
Poplatok za obnovenie poskytovania služby
Pridelenie štandardného účastníckeho čísla
Pridelenie predvoľby (DDI) v rámci geografickej číselnej množiny
Poplatok za podanie žiadosti na prenos čísla
Pridelenie zlatého účastníckeho čísla
Pridelenie strieborného účastníckeho čísla
Poplatok za zmenu účastníckeho čísla a SIP hesla
Výzva na zaplatenie
Zmluvná pokuta pri vrátení neúplného balenia zapožičaného telefónu
Pokuta za použitie nepovoleného zariadenia
s DPH
€
4,00
4,00
4,00
0,20
2,00
10,00
8,00
0,00
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Sk
120,50
120,50
120,50
6,00
60,30
301,30
241,00
0,00
dohodou
59,00
100,00
50,00
8,00
2,00
3,50
110,00
1777,40
3012,60
1506,30
241,00
60,30
105,40
3313,90
Príloha 2 – Ceny koncových zariadení
Popis
Jednotka
Predajná cena IP telefónu ATK VOIP 32 – 1
Predajná cena IP telefónu IF 3000
Predajná cena IP brány IAD 100T
Predajná cena bezšnúrového telefónu H 3000
Mesačný poplatok za nájom šnúrového IP telefónu
Mesačný poplatok za nájom bezšnúrového DECT telefónu
Mesačný poplatok za nájom IP brány
s DPH
€
29,00
48,00
42,00
35,00
1,00
1,00
1,00
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
ks
Ks
Sk
873,70
1446,00
1265,30
1054,40
30,13
30,13
30,13
Príloha 3 – Ceny ostatných volaní
Automaticky uskutočnené volania
Cena za 1 minútu s DPH
€
0,00
0,00
0,2370
0,1185
0,1185
112, 158, 155, 150, 159
0800 xxx xxx
11xx, 12xxx
16xxx, 17xxx
18xxx
0801 xxx xxx až 0849 xxx xxx
0850 xxx xxx až 0899 xxx xxx
096x xxx xxx
0900 xxx xxx ,097x xxx xxx, 098x xxx xxx
Sk
0,00
0,00
7,14
3,57
3,57
blokované
0,0593
0,0593
1,785
1,785
blokované
Príloha 4 - Servisné poplatky
Popis
Cena
€
0,00
10,00
20,00
30,00
20,00
10,00
Výjazd technického pracovníka (odôvodnený)
Výjazd technického pracovníka (neodôvodnený) s diagnostikou problému
Výjazd technického pracovníka (neodôvodnený) s odstránením poruchy, vrátane spojovacieho materiálu a spojovacích prác
Výjazd technického pracovníka (neodôvodnený) s odstránením vady, vrátane inštalačného materiálu a inštalačných prác
Konfigurácia zariadenia s výjazdom technika
Konfigurácia zariadenia v servise
Sk
0,00
301,30
602,50
903,80
602,50
301,30
Servisné poplatky sú splatné v hotovosti pri výjazde technika.
Príloha 5 – Odkupná cena koncových zariadení v € podľa dĺžky prenájmu
Cena podľa uplynulej dĺžky prenájmu v mesiacoch
0-9 mes
Model
ATK - VOIP32-1
IF 3000
IAD 100T
Panasonic
H3000
10 - 18 mes
19 - 27 mes
28 - 36 mes
37 > mes
€
Sk
€
Sk
€
Sk
€
Sk
€
Sk
29,00
48,00
42,00
25,00
35,00
873,70
1446,00
1265,30
753,20
1054,40
18,00
23,00
20,00
12,00
25,00
542,30
692,90
602,50
361,50
753,20
13,00
17,00
14,00
7,00
19,00
391,60
512,10
421,80
210,90
572,40
8,00
10,00
9,00
3,00
11,00
241,00
301,30
271,10
90,40
331,40
3,00
5,00
4,00
1,00
5,00
90,40
150,60
120,50
30,10
150,60
Príloha 6 – Zaradenie krajín do tarifných pásiem
Tarifné pásma
I. Tarifné pásmo
II. Tarifné pásmo
III. Tarifné pásmo
IV. Tarifné pásmo
V. Tarifné pásmo
VI. Tarifné pásmo
VII. Tarifné pásmo
Krajiny
Andorra, Bahamy, Bermudy, Brunei, Brunei - mob., Fínsko, Gruzínsko, Gibraltár, India, India - mob., Jordánsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea - mob., Kostarika, Kostarika - mob., Lotyšsko,
Lichtenštajnsko, Litva, Malajzia - mob., Panama, Rumunsko, Thajsko, Thajsko - mob., Turecko, Vatikán
Albánsko, Americká Samoa, Arménsko, Bahrajn, Bahrajn - mob., Bangladéš, Benin, Benin - mob., Bermudy - mob., Bolívia, Britské Panenské ostrovy, Cyprus, Cyprus - mob., Dominikánska republika,
Fínsko - mob., Gabon, Gabon - mob., Ghana, Guatemala, Guatemala - mob., Guinea, Guinea – mob., Indonézia, Izrael - mob., Jordánsko - mob., Kazachstan, Keňa, Kolumbia, Kuvajt, Kuvajt - mob., Laos,
Macao, Macao – mob., Macedónsko, Malawi, Malta, Mayotte, Mexiko, Niger, Panama - mob., Pakistan, Paraguaj, Rusko, Rwanda, Salvador, Salvador - mob., Srbsko, Stredoafrická republika, Stredoafrická
republika – mob., Taiwan – mob., Tadžikistan, Togo, Uganda, Uganda - mob., Ukrajina, Uruguaj, Uzbekistan, Uzbekistan – mob., Vietnam, Vietnam – mob., Zimbabwe
Alžírsko, Alžírsko - mob., Angola, Antiqua , Antiqua - mob., Argentína - mob., Austrália - mob., Azerbajdžan, Azerbajdžan - mob.,Bangladéš - mob., Bhután, Bhután – mob., Bolívia - mob., Bosna
a Hercegovina, Burundi, Čad, Čad - mob., Česko - mob., Čierna Hora, Dominikánska republika - mob., Egypt, Egypt - mob., Filipíny, Filipíny - mob., Francúzsko - mob., Ghana - mob., Holandské Antily,
Holandské Antily – mob., Indonézia - mob., Irak, Japonsko - mob., Jemen, Jemen – mob., Kambodža, Kolumbia - mob., Kongo, Kongo - mob., Kazachstan - mob., Kirgizsko, Kirgizsko - mob., Litva mob., Lotyšsko - mob., Maďarsko - mob., Moldavsko, Mongolsko, Montserrat, Maroko, Nemecko - mob., Niger - mob., Nigéria, Nigéria - mob., Omán, Pakistan – mob., Poľsko - mob., Rusko - mob.,
Rwanda - mob., Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Srí Lanka, Srí Lanka – mob., Sudán, Sudán – mob., Španielsko – mob., Tanzánia, Tanzánia - mob., Togo - mob., Tunisko, Turecko mob., Turkménsko, Ukrajina - mob., Veľká Británia - mob., Zambia
Albánsko - mob., Arménsko - mob., Angola - mob., Anquilla, Belgicko - mob., Belize, Burkina Faso, Burkina Faso - mob., Burundi - mob., Čile - mob., Dánsko - mob., Dominika, Ekvádor, Ekvádor - mob.,
Faerské ostrovy, Fidži, Francúzska Polynézia, Gruzínsko - mob., Grécko - mob., Grenada, Grenada - mob., Holandsko - mob., Honduras, Chorvátsko - mob., Irán, Írsko - mob., Jamajka, Kajmanské
ostrovy, Kambodža - mob., Kamerun, Kamerun - mob., Katar, Keňa - mob., Kokosové ostrovy, Libanon, Libanon - mob., Líbya, Luxembursko - mob., Mauretánia, Maurícius, Mozambik, Mozambik - mob.,
Namíbia, Nepál, Nórsko - mob., Omán – mob., Paraguaj - mob., Portugalsko - mob., Rakúsko - mob., Réunion, Réunion, - mob., Rovníková Guinea, Rumunsko - mob., Saudská Arábia – mob., Senegal –
mob., Sierra Leone – mob., Spojené Arabské emiráty, Spojené Arabské emiráty - mob., Srbsko - mob., Surinam, Surinam – mob., Svätý Vincent, Svazijsko, Švédsko - mob., Taliansko - mob., Trinidad
a Tobago, Trinidad a Tobago – mob., Uruguaj - mob., Venezuela - mob., Zambia - mob.
Afganistan, Afganistan - mob., Andorra - mob., Aruba, Barbados, Barbados – mob., Bielorusko, Bielorusko - mob., Bosna a Hercegovina - mob., Botswana, Botswana - mob., Brazília, Brazília - mob.,
Bulharsko - mob., Čierna Hora - mob., Demokratická Republika Kongo, Eritrea, Estónsko - mob., Etiópia, Etiópia - mob., Fidži – mob., Francúzska Guyana, Gambia, Gambia - mob., Guyana, Haiti, Haiti mob., Island - mob., Irak - mob., Irán - mob., Jamajka - mob., Juhoafrická republika - mob., Kapverdské ostrovy, Katar – mob., Lesotho, Lesotho – mob., Libéria, Libéria - mob., Líbya - mob.,
Macedónsko - mob., Madagaskar, Madagaskar – mob., Maldivy, Maldivy – mob., Mali, Mali - mob., Malta - mob., Maroko - mob., Martinik, Martinik – mob, Mayotte – mob., Mexiko - mob., Moldavsko mob., Monako - mob., Myanmar, Namíbia - mob., Nikaragua, Nikaragua - mob., Nová Kaledónia, Nový Zéland - mob., Palau, Palestína, Palestína - mob., Peru, Peru - mob., Pobrežie Slonoviny, Pobrežie
Slonoviny - mob., Slovinsko - mob., Svätá Lucia, Svätý Nevis, Sýria, Sýria - mob., Švajčiarsko – mob., Tonga, Tunisko - mob., Zair, Zair – mob.
Asconción, Cookove ostrovy, Demokratická republika Kongo – mob., Diego Garcia, Džibuti, Džibuti – mob., Falklandské ostrovy, Gibraltár - mob., Grónsko, Grónsko - mob., Guadeloupe, Guinea Bissau,
Honduras - mob., Kiribati, Komory, Komory – mob., Lichtenštajnsko - mob., Maršálove ostrovy, Mikronézia, Niue, Severná Kórea, Somálsko, Somálsko – mob., Svätý Pierre, Vanuatu, Veľkonočné ostrovy,
Západná Samoa, Zimbabwe - mob.
Antarktída, Kuba, Kuba - mob., Nauru, Norfolk, Papua Nová Guinea, Severné Mariany, Svätá Helena, Svätý Tomáš, Šalamúnove ostrovy, Tokelau, Tuvalu, Východný Timor, Wallis a Futuna
Download PDF

advertising