Samsung | GT-S5750E | Samsung GT-S5750E Handleiding

GT-S5750E
Gebruiksaanwijzing
Over deze
gebruiksaanwijzing
Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung.
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en
amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge
normen van Samsung.
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend
te maken met de functies en onderdelen van het toestel.
Lees dit eerst
• Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct
gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
• De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd
op de standaardinstellingen van het toestel.
2
Over deze gebruiksaanwijzing
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien
dan het daadwerkelijke product.
• De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product
tot product verschillen of anders zijn dan de software die
door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar
www.samsungmobile.com voor de meest recente versie van
deze gebruikersgebruiksaanwijzing.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk
van het toestel, de software en uw provider.
• De opmaak en weergave van deze gebruiksgebruiksaanwijzing
is gebaseerd op het besturingssysteem Bada en kan verschillen
afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen
per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet
aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt
door applicaties van derden.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of
compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het
bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
• U kunt de software voor uw mobiele apparaat upgraden door
naar www.samsungmobile.com te gaan.
• Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in
dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte
gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren.
Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor
commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor
inbreuk op het copyright door de gebruiker.
• Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt
raadplegen.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen
veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het toestel of andere
apparaten kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
Over deze gebruiksaanwijzing
3
Auteursrechten
►
Raadpleeg: pagina's met verwante informatie,
bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent 'zie pagina 12')
→
Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's
die u moet selecteren om een stap uit te voeren,
bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten
→ Opstellen (betekent Berichten, gevolgd door
Opstellen)
[
]
Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [
(staat voor de eindetoets)
]
Copyright © 2010 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale
auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden
gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke
vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of
op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van
informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Samsung Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Samsung Electronics.
• Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk
van Bluetooth SIG, Inc.
4
Over deze gebruiksaanwijzing
• Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle
en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen
handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
• Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van
Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
•
en
zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS
Headphone- en WOW HD-technologieën zijn opgenomen
onder licentie van SRS Labs, Inc.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het
eigendom van de respectieve eigenaars.
Over deze gebruiksaanwijzing
5
Inhoud
Het toestel in elkaar zetten . .................... 9
Uitpakken ................................................................... 9
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen ....................................................................... 9
De batterij opladen ............................................... 11
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ........ 13
Een polslus bevestigen (optioneel) ................... 15
Aan de slag . .............................................. 16
Het toestel in- en uitschakelen ...........................
Kennismaken met het toestel .............................
Het aanraakscherm gebruiken ...........................
Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen ...........................
6
Inhoud
16
17
21
22
Menu's openen .......................................................
Applicaties starten en beheren ..........................
Widgets gebruiken ................................................
Het toestel aanpassen ..........................................
Tekst ingeven ..........................................................
22
24
25
26
29
Communiceren . ....................................... 33
Bellen ........................................................................
Oproepenlijst ..........................................................
Berichten ..................................................................
E-mail ........................................................................
Expresberichten .....................................................
Social Hub ................................................................
33
39
41
46
49
50
Entertainment .......................................... 51
Web ............................................................ 75
Camera . ....................................................................
Videospeler . ............................................................
Muziek ......................................................................
FM-radio ...................................................................
Games .......................................................................
Internet .....................................................................
Samsung Apps ........................................................
Community-websites ............................................
YouTube . ..................................................................
Navigatie ..................................................................
51
58
60
63
66
75
79
80
80
81
Persoonlijke gegevens ........................... 68
Connectiviteit . ......................................... 82
Contacten . ...............................................................
Agenda .....................................................................
Taken .........................................................................
Notities .....................................................................
Spraakrecorder .......................................................
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
Mobiel toegangspunt ...........................................
GPS ............................................................................
Pc-verbindingen . ...................................................
68
70
71
72
73
Inhoud
82
85
87
88
90
7
Hulpmiddelen .......................................... 93
Klok . .......................................................................... 93
Calculator ................................................................. 94
Mijn accounts .......................................................... 95
Mijn bestanden ...................................................... 96
Zoeken .................................................................... 100
Instellingen ............................................. 101
Het menu Instellingen openen . ....................... 101
Vliegtuigstand ...................................................... 101
Connectiviteit ....................................................... 101
Geluidsprofielen . ................................................. 102
Display en verlichting ......................................... 103
Algemeen . ............................................................. 103
8
Inhoud
Datum en tijd ........................................................ 104
Menu en widgets ................................................. 104
Applicaties ............................................................. 105
Beveiliging ............................................................. 111
Geheugen .............................................................. 112
Resetten ................................................................. 113
Over het toestel .................................................... 113
Software-update .................................................. 113
SIM-applicaties ..................................................... 113
Problemen oplossen ............................. 114
Veiligheidsvoorschriften ...................... 119
Index ........................................................ 129
Het toestel in elkaar
zetten
Uitpakken
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Mobiel apparaat
• Batterij
• Reisadapter (oplader)
• Gebruiksaanwijzing
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software.
Gekraakte of illegale software kan schade of storingen
veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van
de fabrikant.
• Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is
afhankelijk van de software en de accessoires die in
uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider
worden aangeboden.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires
verkrijgbaar.
• De meegeleverde accessoires werken het beste met
uw toestel.
• Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt,
zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen
Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt
u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw
abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en
optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPAservices kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity
Module) kopen.
Het toestel in elkaar zetten
9
De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:
1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [
selecteert u Ja om het uit te schakelen.
3 Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.
] ingedrukt en
2 Verwijder de achterklep.
• Plaats de SIM- of USIM-kaart in het toestel met de
goudkleurige contactpunten naar boven gericht.
• Als u geen USIM- of SIM-kaart plaatst, kunt u alleen
Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt
wanneer u de achterklep verwijdert.
10 Het toestel in elkaar zetten
bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor
geen netwerk vereist is.
• Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor de SIM- of
USIM-kaart.
4 Plaats de batterij.
De batterij opladen
U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste
keer gebruikt.
Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt
ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een
computer aan te sluiten.
5 Plaats de achterklep terug.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers
en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of
kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat
het toestel schade oploopt.
Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een
waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht
leeg en
weergegeven. Ook is het batterijpictogram
knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet
meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch
uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer
wilt gebruiken.
Het toestel in elkaar zetten 11
››Opladen met de reisadapter
1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven
op het toestel.
2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de
multifunctionele aansluiting.
3 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.
• U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij
blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens
het laden niet werkt wegens een onregelmatige
stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de
reisadapter van het toestel los.
• Tijdens het opladen kan het toestel warm worden.
Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het toestel.
• Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel
en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.
4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het
Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel
ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door
verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
12 Het toestel in elkaar zetten
batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker
van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het
stopcontact.
Koppel de reisadapter altijd los van het toestel voordat
u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert
terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel
beschadigd raken.
››Opladen met de pc-datakabel
Controleer voordat u met opladen begint of de computer is
ingeschakeld.
1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven
op het toestel.
2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan
op de multifunctionele aansluiting.
3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een
computer.
Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het
even duren voordat met opladen wordt begonnen.
4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het
batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker
van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de
computer.
Een geheugenkaart plaatsen
(optioneel)
Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een
geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 16 GB
in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de
kaartfabrikant).
Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor
geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk
niet volledig compatibel met uw toestel . Het gebruik
van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren
in beschadiging van apparaat of geheugenkaart en kan
bovendien gegevens op de kaart aantasten.
• Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-
bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u
een geheugenkaart plaatst die met een andere
bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd
of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de
levensduur van de geheugenkaart.
Het toestel in elkaar zetten 13
1 Verwijder de achterklep.
2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige
contactpunten naar boven gericht.
››De geheugenkaart verwijderen
1 Controleer of de geheugenkaart op dat moment niet wordt
gebruikt door het toestel.
2 Verwijder de achterklep.
3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt
van het toestel.
4 Trek de kaart uit de sleuf.
5 Plaats de achterklep terug.
3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de
kaart vastklikt.
4 Plaats de achterklep terug.
14 Het toestel in elkaar zetten
Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het
toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit
kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging
van de kaart of het toestel.
››De geheugenkaart formatteren
Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de
kaart incompatibel worden met uw toestel . Formatteer de
geheugenkaart alleen in het toestel.
Selecteer in de menustand Instellingen → Geheugen →
Details geheugenkaart → Formatteren → Ja.
Een polslus bevestigen (optioneel)
1 Verwijder de achterklep.
2 Schuif de polslus door het gaatje voor de polslus en haak
deze om het kleine uitsteeksel.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens
in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart
formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door
verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
3 Plaats de achterklep terug.
Het toestel in elkaar zetten 15
Aan de slag
Het toestel in- en uitschakelen
Het toestel inschakelen:
1 Houd [ ] ingedrukt.
2 Voer uw PIN-code in en selecteer Gereed (indien nodig).
3 Selecteer de gewenste taal en selecteer Volgende.
4 Selecteer toetsenbordtalen en selecteer Volgende.
5 Selecteer uw lokale tijdzone en selecteer Volgende.
6 Stel de datum en tijd in en selecteer Opslaan.
16 Aan de slag
Houd [ ] ingedrukt en selecteer Ja om het toestel uit te
schakelen.
• Volg alle waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur aan
beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen
en ziekenhuizen.
• Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten
waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de
vliegtuigstand. Selecteer in de menustand Instellingen
→ Vliegtuigstand.
Kennismaken met het toestel
››Indeling
Multifunctionele
aansluiting
Luistergedeelte
Cameralens
Aan/uit/
vergrendelingstoets
Headsetaansluiting
(3,5 mm)
Volumetoets
Aanraakscherm
Menutoets
Beltoets
Achterklep
Cameratoets
Eindetoets
Luidspreker
Interne antenne
Microfoon
Aan de slag 17
››Toetsen
Toets
Toets
Functie
Aan/uit/
Vergrendelen
Bellen
Menu
Beëindigen
18 Aan de slag
Het toestel in- of uitschakelen
(ingedrukt houden); het
aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen
Bellen of een oproep aannemen; in
de standby-stand: de oproepen- en
berichtenlijsten ophalen.
De menustand activeren;
taakbeheer starten om alle actieve
applicaties te bekijken (ingedrukt
houden); Zoeken openen (twee
keer drukken).
Een oproep beëindigen; in de
menustand: terugkeren naar de
standby-stand.
Functie
Volume
Het volume van het toestel regelen.
Camera
In de standby-stand: de camera
inschakelen; in de camerastand:
een foto of video maken.
››Standby-scherm
Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het
standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het
toestel zien en applicaties openen.
Het standby-scherm heeft meerdere panelen en u kunt tevens
nieuwe panelen aan het scherm toevoegen. ► p. 26
Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standbyscherm. U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren
om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel van het standbyscherm te gaan.
››Pictogrammen
De pictogrammen die op het scherm worden
weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio
en serviceprovider.
Pictogram
Betekenis
Geen SIM-kaart of USIM-kaart
Geen signaal
Signaalsterkte
Vliegtuigstand ingeschakeld
Netwerk zoeken
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
Pictogram
Betekenis
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
WLAN-verbinding
Gemiste oproep
Gesynchroniseerd met een webserver
Bluetooth ingeschakeld
Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree
bellen aangesloten
Actieve spraakoproep
Actieve video-oproep
Aan de slag 19
Pictogram
Betekenis
Pictogram
Betekenis
Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
Normaal profiel ingeschakeld
Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
Stil profiel ingeschakeld
Synchroniseren met pc
Huidige tijd
Geheugenkaart geplaatst
Batterijlading
Verbonden met een beveiligde webpagina
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Nieuw e-mailbericht
Nieuw voicemailbericht
Alarm ingeschakeld
Roaming (buiten het gebruikelijke
servicegebied)
20 Aan de slag
››Snelkoppelingenpaneel
Selecteer in de standby-stand of tijdens het gebruik
in het indicatorgebied om het
van een applicatie
snelkoppelingenpaneel te openen.
Selecteer pictogrammen om de WLAN- en Bluetooth-functies in
of uit te schakelen. Tevens kunt u het volume van het toestel inof uitschakelen en nieuwe berichten en meldingen bekijken.
Het aanraakscherm gebruiken
Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items
selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het
gebruik van het aanraakscherm.
• Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op
het aanraakscherm te voorkomen.
• Zorg dat het aanraakscherm niet met andere
elektrische apparaten in aanraking komt. Door
elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm
worden beschadigd.
• Zorg dat het aanraakscherm niet met water in
aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige
omstandigheden of door blootstelling aan water
worden beschadigd.
• Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken,
dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens
u het toestel gebruikt.
• Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische
ladingen die door het menselijk lichaam worden
veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties
tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het
aanraakscherm reageert niet als het door scherpe
hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt
aangeraakt.
U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te
bedienen:
• Tikken: tik één keer met uw vinger om een menu, optie of
applicatie te selecteren of te starten.
• Aanraken (ingedrukt houden): tik op een item en blijf dit meer
dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te
openen.
• Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger
om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.
Aan de slag 21
• Panning: tik en veeg met uw vinger om items te selecteren.
• Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw
vinger om het item te verplaatsen.
• Vegen: veeg snel over het scherm om een applicatie te starten.
• In- en uitzoomen: plaats twee vingers op het scherm en
beweeg ze uit elkaar om in te zoomen of breng ze bij elkaar
om uit te zoomen.
• Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet
gebruikt. Druk op [ ] of de menutoets om het scherm
in te schakelen.
• U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting
instellen. Selecteer in de menustand Instellingen →
Display en verlichting → Verlichtingstijd.
• Sommige lijsten hebben langs de rechterkant een
index. Tik op een letter om naar items te gaan die met
die letter beginnen. Sleep uw vinger langs de index om
snel door de lijst te scrollen.
Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen
U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er
niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.
Druk op [ ] om het te vergrendelen. Druk op [ ] of de
menutoets en sleep het grijze venster met uw vinger in een
willekeurige richting om te ontgrendelen.
Menu's openen
De menu's van het toestel openen:
1 Druk in de standby-stand op de menutoets om de
menustand te openen.
2 Scroll naar links of rechts naar een hoofdmenuscherm.
U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om
rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te
gaan.
3 Selecteer een menu of applicatie.
22 Aan de slag
4 Druk op [
] om terug te gaan naar de standby-stand.
• Het toestel beschikt over een bewegingssensor
waarmee de oriëntatie van het toestel wordt
gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt
het scherm automatisch naar de liggende stand
overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de
oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert u
Instellingen → Algemeen → Gebaren → Richting →
Stand wijzigen.
• U kunt terwijl u het toestel gebruikt, een afbeelding van
een scherm opnemen door tegelijk op de menu- en
vergrendelingstoets te drukken. De afbeelding wordt
opgeslagen in Mijn bestanden → Afbeeldingen.
››Applicaties ordenen in de menustand
U kunt de applicaties in de menustand opnieuw ordenen door
de volgorde te wijzigen of ze in categorieën te groeperen op
basis van uw voorkeuren en behoeften.
2 Selecteer in de linkerbovenhoek van het scherm.
3 Blijf een applicatie aanraken en sleep deze naar de gewenste
locatie.
U kunt het symbool van een applicatie ook naar een ander
hoofdmenuscherm verplaatsen. U kunt ook de veelgebruikte
applicaties onderaan wijzigen. Verplaats een applicatie
van de onderste regel naar een scherm in het hoofdmenu
en verplaats een applicatie die u in de standby-stand wilt
gebruiken rechtstreeks naar de onderste regel.
4 Selecteer Klaar linksboven in het scherm.
››Nieuwe hoofdmenuschermen toevoegen
1 Druk in de standby-stand op de menutoets om de
menustand te openen.
2 Selecteer in de linkerbovenhoek van het scherm.
3 Draai het toestel naar de liggende stand.
1 Druk in de standby-stand op de menutoets om de
menustand te openen.
Aan de slag 23
4 Selecteer
om een nieuw hoofdmenuscherm toe te
voegen.
U kunt maximaal 10 schermen toevoegen.
Selecteer
om een scherm uit het hoofdmenu te
verwijderen.
5 Draai het toestel naar de staande stand.
6 Selecteer Klaar linksboven in het scherm.
Applicaties starten en beheren
››Meerdere applicaties starten
U kunt op het toestel met meerdere applicaties tegelijk werken.
Als u meerdere applicaties wilt starten, drukt u op de menutoets
om terug te gaan naar het hoofdmenu en selecteert u de
gewenste applicatie.
24 Aan de slag
››Taakbeheer gebruiken
U kunt meerdere applicaties beheren met Taakbeheer.
Taakbeheer starten:
1 Houd de menutoets ingedrukt. De pictogrammen van
actieve applicaties worden weergegeven.
2 U beheert actieve applicaties als volgt:
• Selecteer een van de pictogrammen van actieve
applicaties om te schakelen tussen applicaties.
• Selecteer om een applicatie te sluiten.
• Selecteer Alles afsluiten om alle applicaties te sluiten.
Widgets gebruiken
4 Scroll naar links of rechts op de widgetwerkbalk om de
Widgets zijn kleine applicaties op het standby-scherm die
handige functies en informatie verschaffen.
5 Sleep de widget naar het standby-scherm.
6 Selecteer Klaar linksboven in het scherm om de
• Voor sommige widgets wordt verbinding met
webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget
gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening
gebracht.
• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
››Open de widgetwerkbalk
De widgetwerkbalk openen en widgets gebruiken:
1 Selecteer in de standby-stand Widgets linksboven in het
scherm om de widgetwerkbalk te openen.
gewenste widget te vinden.
widgetwerkbalk te sluiten.
7 Als u de widget wilt terugzetten op de widgetwerkbalk, blijft
u de widget aanraken tot het gele kader verschijnt en sleept
u de widget naar de widgetwerkbalk.
››Webwidgets beheren
U kunt een widgetprofiel selecteren om verbinding te maken
met webservices en gedownloade widgets weer te geven.
Selecteer in de menustand Instellingen → Menu en widgets
→ Widget.
2 Lees de widgetvrijwaring door en selecteer OK (indien
nodig).
3 Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standbyscherm.
Aan de slag 25
Het toestel aanpassen
Haal meer uit uw toestel door het aan uw voorkeuren aan te
passen.
››Nieuwe panelen aan het standby-scherm
toevoegen
U kunt nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen door
widgets te ordenen op basis van uw voorkeuren en behoeften.
1 Selecteer in de standby-stand Widgets linksboven in het
scherm.
2 Draai het toestel naar de liggende stand.
om nieuwe panelen toe te voegen aan het
3 Selecteer
standby-scherm.
U kunt maximaal 10 panelen toevoegen.
Selecteer
om een paneel uit het standby-scherm te
verwijderen.
4 Draai het toestel naar de staande stand.
5 Selecteer Klaar linksboven in het scherm.
26 Aan de slag
››De huidige tijd en datum instellen
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Datum en tijd.
2 Selecteer de tijdzone-optie en een tijdzone.
3 Geef de huidige tijd en datum in en stel de tijd- en
datumindeling in.
4 Selecteer Terug.
››Het volume van toetstonen aanpassen.
1 Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of
omlaag.
2 Pas het toetstoonvolume aan door op de volumetoets te
drukken of de schuifregelaar te slepen.
››Overschakelen naar het stille profiel
U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende
manieren uit:
• Selecteer in de menustand Toetsenbord en blijf aanraken.
• Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en
selecteer Stil.
››Een geluidsprofiel instellen
U kunt de geluiden van het toestel wijzigen door het huidige
geluidsprofiel aan te passen of naar een ander geluidsprofiel
over te schakelen. Een profiel instellen:
1 Selecteer in de menustand Instellingen →
Geluidsprofielen.
2 Selecteer het profiel dat u gebruikt.
3 Pas de geluidsopties voor inkomende oproepen en berichten
en andere apparaatactiviteiten aan. ► p. 102
Welke geluidsopties beschikbaar zijn, is afhankelijk van
het geselecteerde profiel.
4 Selecteer Instellen.
Als u naar een ander profiel wilt gaan, schakelt u het selectievakje
naast het gewenste profiel in en selecteert u Instellen.
››Een achtergrond voor het standby-scherm
2 Selecteer een afbeelding.
Als u een afbeelding in de afbeeldingsmap wilt selecteren,
selecteert u de map.
3 Selecteer Instellen → Instellen.
Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van
standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.
››De helderheid van het scherm aanpassen
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting.
2 Sleep de schuifregelaar bij Helderheid naar het gewenste
helderheidsniveau.
3 Selecteer Instellen.
Als het toestel op een hoog helderheidsniveau is
ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.
selecteren
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting → Achtergrond.
Aan de slag 27
››Het toestel vergrendelen
››De SIM- of USIM-kaart vergrendelen
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging.
2 Selecteer Telefoonblokkering.
3 Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging.
2 Selecteer PIN-blokkering.
3 Geef de PIN-code van uw SIM- of USIM-kaart op en selecteer
U kunt het toestel vergrendelen door het wachtwoord te
activeren.
selecteer Gereed.
4 Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer
Gereed.
De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een
wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in
te stellen en te bevestigen.
Als de apparaatblokkering is ingeschakeld, wordt steeds bij het
inschakelen van het toestel om het wachtwoord gevraagd.
• Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de
apparaatblokkering bij een Samsung Servicecenter
laten opheffen.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van
wachtwoorden of privégegevens of andere schade die
door illegale software wordt veroorzaakt.
28 Aan de slag
U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de
SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.
Gereed.
Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het
inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.
• Als u te vaak een onjuiste PIN-code invoert, wordt de
SIM-kaart of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval
moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de
blokkering van de kaart op te heffen.
• Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM-kaart of USIMkaart invoert, moet u de blokkering van de kaart bij de
serviceprovider laten opheffen.
››De functie Mobiel opsporen activeren
Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het toestel
plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer
automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het
toestel kunt opsporen.
Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account
nodig om het toestel op afstand in de gaten te houden.
1
2 Selecteer Mobiel opsporen.
3 Geef uw wachtwoord op en selecteer Gereed.
4 Selecteer OK om door te gaan.
5 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor uw SamsungSelecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging.
7 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).
8 Selecteer OK wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
9 Selecteer het veld met de afzender en geef de naam van de
afzender in.
10Selecteer Opslaan → OK.
U kunt het zoekgeraakte apparaat via internet in de gaten
houden. Ga naar http://www.samsungdive.com voor
gedetailleerde informatie over deze functie.
Tekst ingeven
U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te
selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.
account in en selecteer Log in.
Selecteer om een Samsung-account te maken.
6 Selecteer Ontvangers om de lijst met ontvangers te openen.
Aan de slag 29
De tekstinvoermethode wijzigen
Als u op het tekstinvoerveld tikt, wordt het invoerpaneel met het
QWERTY-toetsenbord standaard weergegeven.
1
2
3
Nummer
1
2
3
4
4
5
6
Functie
Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters.
Hiermee kunt u wisselen tussen de symbool-/
cijferstand en de ABC-stand.
Hiermee kunt u een spatie invoegen; een punt
en spatie invoegen (dubbeltikken); veelgebruikte
pictogrammen weergeven (blijven aanraken).
Hiermee kunt u uw invoer wissen.
30 Aan de slag
Nummer
Functie
5
Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.
6
Hiermee kunt u de invoertaal wijzigen; de
toetsenbordinstellingen weergeven (blijven
aanraken).
aanraken
Als u de tekstinvoermethode wilt wijzigen, blijft u
en selecteert u Toetsenbordtype → een tekstinvoermethode.
Optie
Toetsenbord
Qwertytoetsenbord
Schrijven voll.
sch.
Schrijfvak
Functie
Hiermee kunt u tekens op het
toetsenbord selecteren.
Hiermee kunt u tekens op het QWERTYtoetsenbord selecteren.
Hiermee kunt u op een willekeurige plek
op het scherm schrijven.
Hiermee kunt u schrijven in het
invoerveld.
Tekst ingeven met verschillende invoermethodes
1 De tekstinvoermethode wijzigen.
2 De tekstinvoerstand wijzigen.
3 Selecteer de juiste virtuele toetsen of schrijf op het scherm
Stand
aanraken en
1. Blijf in de ABC-stand
selecteer Voorspellende tekst.
2. Selecteer de gewenste virtuele toetsen
om een heel woord in te geven.
om uw tekst in te geven.
Wanneer u tekst ingeeft met het toetsenbord, kunt u de
volgende standen gebruiken:
Stand
Functie
ABC
Selecteer de gewenste virtuele toets
totdat het gewenste teken wordt
weergegeven.
Functie
T9
(Voorspellende
tekst)
3. Als het woord juist wordt weergegeven,
selecteert u
om een spatie in te
voegen. Als het juiste woord niet wordt
een
weergegeven, selecteert u
alternatief in de lijst die verschijnt.
Woorden toevoegen aan het T9woordenboek
Als u een woord niet kunt vinden in
de alternatieve woordenlijst, kunt
u het woord toevoegen aan het
T9-woordenboek. Selecteer Woord
toevoegen onder aan de alternatieve
woordenlijst.
Aan de slag 31
Stand
Functie
Tekst kopiëren en plakken
Nummer
Selecteer de gewenste virtuele toets om
een cijfer in te geven.
U kunt cijfers ingeven door in de
ABC- of T9-stand een virtuele toets
te blijven aanraken.
Symbool
1. Selecteer ◄ of ► om naar de
gewenste symboolset te scrollen.
2. Selecteer de gewenste virtuele toets
om een symbool in te voeren.
1 Zet de cursor op de plaats waar u wilt starten.
2 Blijf het tekstinvoerveld aanraken totdat wordt
Wanneer u tekst ingeeft, kunt u het toestel draaien om
het bredere QWERTY-toetsenbord weer te geven.
Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor
kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties
te gebruiken.
weergegeven.
3 Selecteer in de optielijst Kies.
4 Speel uw vinger over de tekst om deze te selecteren.
U kunt ook op het woord dubbeltikken dat u wilt markeren.
5 Selecteer Kopiëren of Knippen om te kopiëren en plakken,
of knip en plak de tekst op het klembord.
6 Blijf in een andere applicatie het tekstinvoerveld aanraken
totdat
wordt weergegeven.
7 Selecteer Plakken om de tekst van het klembord in het
tekstinvoerveld te plakken.
32 Aan de slag
Communiceren
3 Druk op [
] om de oproep te beëindigen.
• Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op.
► p. 69
Bellen
Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties,
zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een
telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de
mogelijkheden die met bellen samenhangen.
››Bellen en gebeld worden
Bij het bellen en het aannemen, beëindigen en weigeren
van gesprekken kunt u gebruikmaken van de toetsen of het
aanraakscherm.
Bellen
1 Selecteer in de menustand Toetsenbord en geef het
• U kunt snel de oproepenlijst openen om nummer dat u
onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Druk hiervoor
] → Oproep.
op [
Opnemen
1 Druk op [
] wanneer er een oproep binnenkomt.
Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets
om het volume aan te passen of houdt u de volumetoets
ingedrukt om de beltoon te dempen.
2 Voor een video-oproep selecteert u Camera aan zodat de
beller een beeld kan zien via de cameralens.
3 Druk op [
] om de oproep te beëindigen.
netnummer en abonneenummer op.
2 Druk op [
] of selecteer
om een spraakoproep te
starten.
Voor een video-oproep selecteert u
.
Communiceren 33
Een oproep weigeren
Druk op [
] wanneer er een oproep binnenkomt. De beller
hoort dan een ingesprektoon.
• U kunt een lijst met nummers instellen om inkomende
oproepen automatisch te weigeren. ► p. 36
• U kunt een bericht verzenden wanneer u inkomende
oproepen weigert. Als u berichten wilt instellen,
selecteert u in de menustand Instellingen →
Applicaties → Oproep → Alle oproepen → Oproep
met bericht weigeren.
Een internationaal nummer bellen
1 Selecteer in de menustand Toetsenbord en blijf 0 aanraken
››De headset gebruiken
Wanneer u de meegeleverde headset op het toestel aansluit,
kunt u bellen en oproepen beantwoorden:
• U belt het laatst gekozen nummer opnieuw door de
headsetknop ingedrukt te houden.
• Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
• Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de
headsetknop.
De meegeleverde headset is speciaal voor het toestel
ontworpen en is mogelijk niet compatibel met andere
telefoons en MP3-spelers.
om het +-teken in te voegen.
››Beschikbare opties tijdens een oproep
(landnummer, netnummer en telefoonnummer) en druk op
] of selecteer
om het nummer te bellen.
[
• Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume
2 Geef het volledige nummer op dat u wilt bellen
U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve
spraakoproep:
te regelen.
• Selecteer In de wacht om een gesprek in de wacht te plaatsen.
Om een gesprek weer uit de wachtstand te halen selecteert u
Uit wacht.
34 Communiceren
• Selecteer Luidspreker om de luidsprekerfunctie te activeren.
In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere
geluidsprestaties de normale telefoonstand.
• U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere
kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor Dempen.
• Als u de headset wilt gebruiken om te communiceren met de
andere persoon, selecteert u Headset.
• Als u de huidige oproep wilt overschakelen naar een
→ Overschakelen naar
video-oproep, selecteert u
video-oproep.
• Als u een tweede nummer wilt bellen, plaatst u de eerste
oproep in de wacht en kiest u een nieuw nummer.
• Als u een tweede oproep wilt aannemen, drukt u op
Opnemen wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort.
De eerste oproep wordt automatisch in de wacht geplaatst.
U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop
bent geabonneerd.
• Selecteer Wissel om tussen de twee gesprekken te wisselen.
• Selecteer Wissel → Oproep beëindigen om de oproep in de
wacht te beëindigen.
• Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt
starten, belt u een tweede nummer of neemt u een tweede
oproep aan en selecteert u Deeln. wanneer u verbinding
met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers
wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische
vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.
• U kunt de huidige beller met een beller in de wacht verbinden
→ Doorverbinden te selecteren. De verbinding
door
met u wordt dan verbroken.
››Beschikbare opties tijdens een videooproep
U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve videooproep:
• Selecteer Luidspreker om de luidspreker te activeren.
• U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere
kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor Dempen.
• Als u uw afbeelding wilt verbergen voor degene aan de andere
kant van de lijn, selecteert u Camera uit.
Communiceren 35
• Als u een alternatieve afbeelding wilt selecteren die aan de
degene aan de andere kant van de lijn wordt weergegeven,
selecteert u Uitgaand beeld.
• Blijf de afbeelding van degene aan de andere kant van de lijn
aanraken om de volgende opties te kunnen selecteren:
-- Afbeelding vastleggen: afbeelding van degene aan de
andere kant van de lijn vastleggen.
-- Video-oproep opnemen: video's opnemen van degene aan
de andere kant van de lijn.
→ Toetsenbord.
• Selecteer
• Als u de headset wilt gebruiken om te communiceren met de
→ Overschakelen naar
andere persoon, selecteert u
headset.
• Als u de instellingen voor video-oproepen wilt aanpassen,
→ Instellingen.
selecteert u
››Gemiste oproepen weergeven en de
bijbehorende nummers terugbellen
Wanneer u gemiste oproepen hebt, wordt het pictogram voor
gemiste oproepen ( ) op het toestel weergegeven.
Open het snelkoppelingenpaneel en selecteer een gemiste
oproep. Selecteer de oproep in de oproepenlijst en druk op
] om het nummer te bellen.
[
››Extra functies gebruiken
U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld
Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number)
of oproepdoorschakeling of -blokkering.
Automatische weigering instellen
Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van
bepaalde nummers automatisch weigeren. U kunt als volgt
automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Applicaties →
Oproep → Alle oproepen → Automatisch weigeren.
36 Communiceren
2 Selecteer Nieuw.
3 Selecteer zo nodig een optie bij Blokkeringscriteria.
4 Selecteer het nummerinvoerveld, geef een nummer in dat u
U kunt nepoproepen realistischer laten klinken door een
spraakopname af te spelen. Een spraakopname maken:
5
6 Schakel de selectievakjes naast de nummers in.
2 Selecteer Nepspraakoproep gebruiken → Spraakmemo
wilt weigeren en selecteer Opslaan.
Herhaal stap 2-4 om meer nummers toe te voegen.
Een nepoproep maken
U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt
ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.
Als u de sneltoets voor het starten van een nepoproep wilt
activeren, selecteert u in de menustand Instellingen →
Applicaties → Oproep → Nepoproep → Sneltoets nepoproep
→ Opslaan.
Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een
nepoproep te starten. Een nepoproep komt na een ingestelde
tijd binnen.
U kunt opgeven na hoeveel tijd nepoproepen moeten
worden gestart. Selecteer in de menustand Instellingen
→ Applicaties → Oproep → Nepoproep → Timer
nepoproep.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Applicaties →
Oproep → Nepoproep.
opnemen.
3 Selecteer om de opname te starten.
4 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Selecteer tijdens het opnemen om te pauzeren en
selecteer om het opnemen te hervatten.
5 Selecteer of Opslaan wanneer u klaar bent.
6 Selecteer Opslaan.
U kunt nepoproepen ook realistischer maken door een beller-id
en een naam of nummer te laten weergeven.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Applicaties →
Oproep → Nepoproep.
2 Selecteer Naam of Nummer.
3 Geef een naam of nummer in.
Communiceren 37
4 Selecteer Afbeelding nepoproep.
5 Selecteer het afbeeldingsveld → een optie.
6 Voeg een afbeelding toe door er een te selecteren in de
afbeeldingsmap of door een nieuwe foto te maken en
selecteer Terug.
7 Selecteer Opslaan.
De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken
In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel
beperkt tot de nummers op de SIM- of USIM-kaart. U kunt
de FDN-modus pas gebruiken wanneer u uw FDN-lijst in het
telefoonboek hebt ingesteld. De FDN-modus inschakelen:
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging →
FDN-modus.
2 Geef de PIN2-code op die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt
gekregen en selecteer Gereed.
Oproepen doorschakelen
Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende
oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden
doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse
omstandigheden waarin u niet in staat bent om gesprekken
aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of
wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Applicaties →
Oproep → Spraakoproep of Video-oproep → Oproepen
doorschakelen.
2 Selecteer een voorwaarde.
3 Selecteer Doorschakelen naar → Contacten om een
contact toe te voegen of Naar een ander nummer om
een nummer op te geven waarnaar de oproepen worden
doorgeschakeld.
4 Selecteer Inschakelen.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.
38 Communiceren
Oproepblokkering instellen
Oproepblokkering is een netwerkfunctie waarmee bepaalde
soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u
kunt voorkomen dat anderen met uw toestel kunnen bellen.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Applicaties →
Oproep → Spraakoproep of Video-oproep → Oproepen
blokkeren.
2 Selecteer het soort oproep dat u wilt blokkeren.
3 Selecteer Inschakelen.
4 Geef een blokkeerwachtwoord in en selecteer Gereed.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.
Wisselgesprek instellen
Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens
een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep
binnenkomt. Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Applicaties →
Oproep → Spraakoproep → Wisselgesprek.
2 Selecteer Inschakelen.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.
Oproepenlijst
Hier wordt beschreven hoe u logbestanden met uitgaande,
ontvangen en gemiste oproepen en met verzonden en
ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.
››Logbestanden met oproepen en berichten
weergeven
U kunt logbestanden met uw oproepen en berichten gefilterd
op type weergeven.
1 Selecteer in de menustand Oproepenlijst.
2 Scroll naar links of rechts om boven in het scherm een type
logbestand te selecteren.
Vanuit de logbestanden met oproepen en berichten kunt
u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door
het contact snel naar links of naar rechts te tikken.
Communiceren 39
3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.
Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een
bericht naar het nummer sturen of het nummer aan het
telefoonboek of de blokkeerlijst toevoegen.
Optie
Aantal berichten
Aantal e-mails
››Logbeheer weergeven
Met de logbeheerfunctie kunt u de hoeveelheid verzonden of
ontvangen gegevens of berichten en de kosten en duur van uw
oproepen controleren.
1 Selecteer in de menustand Oproepenlijst →
2
Logbeheer.
→
Selecteer de gewenste optie.
Optie
Functie
Gespreksduur
Tijdsgegevens weergeven voor uw
oproepen, zoals de duur van de laatste
oproep en de totale duur van alle
oproepen.
40 Communiceren
Gesprekskosten
Functie
Het aantal berichten weergeven dat
hebt verzonden of ontvangen.
Het aantal e-mails weergeven dat
hebt verzonden of ontvangen.
Kostengegevens weergeven voor
uw oproepen, zoals de kosten van de
laatste oproep en de totale kosten
van alle oproepen. U kunt ook de
valuta en prijs per eenheid instellen,
of een kostenlimiet om oproepen te
beperken volgens uw abonnement;
De kostenteller is mogelijk niet
beschikbaar afhankelijk van uw SIMof USIM-kaart.
U kunt de gegevens op nul instellen in logbeheer.
Selecteer Resetten in elk scherm.
Berichten
• Als u een bericht niet direct wilt verzenden, kunt u het
Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt
opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen
berichten kunt weergeven en beheren.
• Als er tijdens het verzenden van een bericht een
Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied
verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
››Een SMS-bericht verzenden
1 Selecteer in de menustand Berichten → Opstellen.
2 Selecteer Contacten.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de
lijsten of contactgroepen selecteren door een andere optie
te selecteren.
3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer
Voeg toe.
voor later gebruik opslaan in de conceptenmap.
fout optreedt, wordt het bericht in het Postvak UIT
opgeslagen, zodat u het later alsnog kunt verzenden.
• Wanneer een bericht is verzonden, wordt het in de map
voor verzonden berichten opgeslagen.
››Een MMS-profiel instellen
Als u MMS-berichten wilt verzenden en ontvangen, met u een
verbindingsprofiel activeren om verbinding te maken met de
MMS-server. Naast de profielen die vooraf zijn ingesteld door uw
serviceprovider, kunt u uw eigen verbindingsprofiel toevoegen.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Netwerk → Verbindingen → Ja.
2 Selecteer Nieuw.
4 Selecteer het tekstinvoerveld en geef de berichttekst in.
5 Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
Communiceren 41
3 Pas de parameters aan voor het verbindingsprofiel.
Optie
Functie
Naam instellen
De naam ingeven voor het profiel.
Toegangsnaam
De naam van het toegangspunt
ingeven.
Verificatietype
Een verificatietype selecteren.
Gebruikersnaam
Uw gebruikersnaam ingeven.
Wachtwoord
Uw wachtwoord ingeven.
Protocol
Een netwerkprotocol selecteren.
URL startpagina
Het MMS-serveradres ingeven.
Proxyadres
Het adres van de proxyserver ingeven.
Wachttijd (sec.)
Geavanceerde
instellingen
42 Communiceren
Ingeven hoe lang het toestel wacht op
reacties van het netwerk.
IP- en DNS-adressen en verkeersklasse
aanpassen.
4 Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.
5 Selecteer in de menustand Berichten →
→
Instellingen → MMS-berichten → MMS-profielen.
6 Selecteer een verbindingsprofiel → Instellen.
››Een MMS-bericht verzenden
1 Selecteer in de menustand Berichten → Opstellen.
2 Selecteer Contacten.
U kunt een nummer of e-mailadres handmatig opgeven of
er een selecteren in de logbestanden of groepen door een
andere optie te selecteren.
3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer
Voeg toe.
Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt u gevraagd of u
een MMS-bericht wilt verzenden. Selecteer ter bevestiging
OK.
4 Selecteer het tekstinvoerveld en geef de berichttekst in.
5 Selecteer en voeg een bestand toe.
1 Selecteer in de menustand Berichten en selecteer een
6 Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
2 Selecteer een SMS- of MMS-bericht.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een
foto, video of geluidsfragment opnemen.
››Een SMS- of MMS-bericht weergeven
contact.
Standaard worden berichten per contact gerangschikt
als berichtenreeks. Als u de weergavestand wilt wijzigen,
→ Mapweergave.
selecteert u
In de berichtenlijst hebt u de volgende opties:
Berichten die u hebt ontvangen, verzonden of opgeslagen,
worden automatisch in de volgende berichtenmappen
gesorteerd.
• Als u de berichten wilt weergeven in de conversatieweergave,
• Postvak IN: ontvangen berichten
• Verzonden: verzonden berichten
• Postvk UIT: berichten die worden verzonden of nog moeten
Wissen.
• Als u naar een bepaald bericht wilt zoeken, selecteert u
→ Zoeken.
• Als u het bericht naar een gemaakte map wilt verplaatsen,
→ Verplaatsen naar Mijn mappen.
selecteert u
• Als u standaardberichten wilt weergeven of de mappen die u
→ Mijn mappen.
hebt gemaakt, selecteert u
• Als u infoberichten wilt weergeven van netwerken, selecteert u
→ Infoberichten.
worden verzonden
• Concepten: berichten die u voor toekomstig gebruik hebt
opgeslagen
selecteert u
→ Gespreksweergave.
• Als u de berichten wilt verwijderen, selecteert u
→
Communiceren 43
››Standaardberichten gebruiken
• Als u ongewenste berichten wilt weergeven, selecteert u
→ Ongewenste e-mail.
• Als u berichten naar wens wilt sorteren, selecteert u
Sorteren op.
→
• Als u de berichtinstellingen wilt aanpassen, selecteert u
→ Instellingen.
››Voicemailberichten beluisteren
Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de
voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen
bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende
oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om
voicemailberichten te beluisteren:
1 Selecteer in de menustand Toetsenbord en blijf 1 aanraken.
2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.
U moet het nummer van de voicemailserver opslaan
voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider
naar het nummer.
44 Communiceren
Hier vindt u informatie over het maken en gebruiken van
standaard SMS- en MMS-berichten om snel een eenvoudig
nieuwe berichten te maken.
Een standaard SMS-bericht maken
1 Selecteer in de menustand Berichten.
→ Mijn mappen → Standaardberichten
2 Selecteer
→ Nieuw.
3 Geef een tekst in en selecteer Opslaan.
U kunt nu een standaard SMS-bericht invoegen in het tekstveld
terwijl u een tekst-, MMS- of e-mailbericht maakt met de
invoegoptie.
Een standaard MMS-bericht maken
1 Selecteer in de menustand Berichten.
→ Mijn mappen → MMS-kaarten →
2 Selecteer
Nieuw.
3 Maak een MMS-bericht met een onderwerp en gewenste
bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► p. 42
4 Selecteer Opslaan.
U kunt nu een standaard MMS-bericht gebruiken om een
nieuw MMS-bericht te maken. Blijf in de MMS-kaartenlijst
een standaardbericht aanraken en selecteer Verzenden. Uw
standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.
››Een map maken om berichten te beheren
Hier vindt u informatie over het maken van mappen om uw
berichten te beheren volgens uw voorkeuren en behoeften.
1 Selecteer in de menustand Berichten.
→ Mijn mappen → Nieuw.
2 Selecteer
3 Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer Gereed.
U kunt nu uw belangrijke berichten verplaatsen vanuit Postvak
IN of Verzonden naar een aangepaste map voor eenvoudiger
beheer of om te voorkomen dat ze per ongeluk worden
verwijderd.
››Een SOS-bericht verzenden
In geval van nood kunt u hulp inroepen door een SOS-bericht
naar vooraf ingestelde ontvangers te verzenden.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de menustand Berichten.
→ Instellingen → SOS-berichten →
2 Selecteer
Verzendopties.
3 Selecteer SOS wordt verzonden om de functie voor het
verzenden van SOS-berichten te activeren.
4 Selecteer Ontvangers om de lijst met ontvangers te openen.
5 Geef een telefoonnummer in en selecteer OK. Ga naar stap 9.
Als u een nummer in uw contactenlijst wilt selecteren,
selecteert u Recent, Contacten of Groepen om de
contactenlijst te openen en gaat u naar de volgende stap.
Communiceren 45
6 Selecteer contacten en selecteer Voeg toe.
7 Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
8 Selecteer OK wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
9 Selecteer Herhalen, geef op hoe vaak het SOS-bericht moet
››Een e-mailaccount en profiel instellen
10Selecteer Instellen → Ja.
Een e-mailaccount instellen
worden verzonden en selecteer Instellen.
Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het
aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op
de volumetoets.
Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle
telefoonfuncties buiten werking gesteld totdat u drukt
].
op [
E-mail
Hier wordt uitgelegd hoe u e-mailberichten kunt opstellen en
verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt
weergeven en beheren.
46 Communiceren
Naast het e-mailaccount dat vooraf is ingesteld door uw
serviceprovider, kunt u uw eigen persoonlijke e-mailaccounts
toevoegen. U kunt ook uw eigen verbindingsprofiel toevoegen
om e-mailservices te kunnen gebruiken.
1 Selecteer in de menustand E-mail → Overige.
Als u een account wilt instellen voor een bepaalde
e-mailservice, selecteert u de servicenaam.
2 Volg de instructies op de schermen om de instellingen voor
de account aan te passen.
Optie
Functie
Accountnaam
Een naam ingeven voor de account.
Deze optie is alleen beschikbaar als u
een nieuwe e-mailacount instelt.
E-mailadres
Uw e-mailadres ingeven.
Optie
Gebruikersnaam
Wachtwoord
SMTP server
SMTP poort
Veilige
verbinding
Type
inkomende
server
POP3-server/
IMAP4-server
POP3-poort/
IMAP4-poort
Functie
Optie
Functie
Uw gebruikersnaam ingeven voor de
account.
Uw wachtwoord ingeven voor de
account.
Het adres van de SMTP-server ingeven
(uitgaande server).
Het poortnummer van de SMTPserver ingeven.
Een veiligheidsprotocol selecteren
voor de SMTP-server.
Veilige
verbinding
Een veiligheidsprotocol selecteren
voor de inkomende server.
Het type inkomende server selecteren
(POP3 of IMAP4).
Een e-mailprofiel selecteren
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Netwerk → Verbindingen → Ja.
2 Selecteer Nieuw.
3 Pas de netwerkinstellingen aan.
► "Een MMS-profiel instellen" (p. 41)
4 Selecteer in de menustand E-mail →
→ E-mailprofielen.
→ Instellingen
5 Selecteer een verbindingsprofiel → Instellen.
Het adres van de inkomende server
ingeven.
Het poortnummer van de inkomende
server ingeven.
Communiceren 47
››Een e-mailbericht verzenden
1 Selecteer in de menustand E-mail → een account →
Opstellen.
U kunt Account-lijst selecteren om andere accounts weer
te geven.
2 Selecteer Contacten.
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in
de lijsten of groepen selecteren door een andere optie te
selecteren.
3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer
Voeg toe.
8 Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
››Een e-mailbericht weergeven
1 Selecteer in de menustand E-mail → een account.
2 Scroll naar het Postvak IN.
→ Download.
3 Selecteer
4 Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5 Als u een berichtkop hebt geselecteerd, selecteert u
→ Ophalen om de berichttekst van het e-mailbericht te
bekijken.
4 Selecteer het vak CC/BCC om meer ontvangers toe te
››E-mails synchroniseren met de Exchange-
5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
6 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
→ Items toevoegen en voeg een bestand
7 Selecteer
Na configuratie van de synchronisatie-instellingen, kunt u uw
e-mailberichten met de Exchange-server synchroniseren. De
Exchange-server configureren:
voegen.
toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een
foto, video of geluidsfragment opnemen.
48 Communiceren
server
1 Selecteer in de menustand E-mail →
→ Instellingen
→ E-mailaccounts → Nieuw → Exchange ActiveSync.
2 Volg de instructies op de schermen om de instellingen voor
de Exchange-server aan te passen:
Optie
E-mailadres
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Domein
URL server
SSL gebruiken
Functie
Uw e-mailadres voor de Exchangeserver ingeven.
Uw gebruikersnaam voor de
Exchange-server ingeven.
Uw wachtwoord voor de Exchangeserver ingeven.
Het domein van uw e-mailadres
ingeven.
De URL van de Exchange-server
ingeven.
Instellen om het SSL-protocol (Secure
Sockets Layer) te gebruiken om de
beveiliging te verbeteren.
3 Nadat u de serverinstellingen hebt aangepast, selecteert u
de stip naast de gegevenstypen om te synchroniseren.
Voor het synchroniseren van e-mailberichten en agendaitems, kunt u het synchronisatie-interval instellen.
4 Selecteer Gereed wanneer u klaar bent.
E-mailberichten synchroniseren:
1 Selecteer in de menustand E-mail → de Exchangeserveraccount.
2 Selecteer
→ Download.
Expresberichten
Hier vindt u informatie over hoe u via een universele Instant
Messenger, zoals Palringo en Yahoo Messenger, kunt chatten met
vrienden en familie.
1 Selecteer in de menustand IM.
2 Selecteer een chatservice.
Communiceren 49
3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te
melden.
4 Chat rechtstreeks met vrienden en familie.
Of deze functie beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio
of serviceprovider.
Social Hub
Hier vindt u informatie over het gebruik van Social Hub™, de
geïntegreerde communicatieapplicatie voor e-mail, SMS-/
MMS-berichten, expresberichten en gegevens van contacten
en agenda-items. Ga naar http://socialhub.samsungmobile.com
voor meer informatie.
1 Selecteer in de menustand Social Hub.
2 Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.
50 Communiceren
Entertainment
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
• Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende
stand.
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
Camera
Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en
weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie
van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een
maximumresolutie van 320 x 240 pixels. Foto's worden
opgeslagen in JPG-indeling en video's in MP4-indeling.
››Een foto maken
1 Druk in de standby-stand op [
schakelen.
] om de camera in te
u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
• De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang
de opnameomstandigheden of de scène die wordt
opgenomen.
3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
eventueel aan.
1
2
7
3
8
4
9
5
6
10
Entertainment 51
Nummer
1
Functie
De camerastatus en -instellingen
controleren.
•
: Resolutie
• : Belichtingsmeting
• : Aantal resterende foto's (afhankelijk
van beschikbare geheugen)
• : Standaardopslaglocatie
2
Overschakelen naar de camcorder.
3
De opnamestand wijzigen.
4
De scènestand wijzigen.
5
De camera-instellingen wijzigen.
6
De pictogrammen in de zoeker verbergen of
weergeven.
De kleurbalans aanpassen aan de
lichtomstandigheden.
De vertraging voordat er een foto wordt
gemaakt instellen.
7
8
52 Entertainment
Nummer
Functie
9
Belichting aanpassen; selecteer + om de
belichting te verhogen of – om deze te
verlagen.
10
De laatstgemaakte foto of video bekijken.
4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
5 Druk op [ ] om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u
om ze te bekijken.
selecteren
• Als u meer foto's wilt weergeven, scrollt u naar links of rechts of
kantelt u het toestel naar links of rechts.
• Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U kunt
ook twee vingers op het scherm plaatsen en ze vervolgens uit
elkaar bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te
zoomen). Als u de zoommodus wilt afsluiten, selecteert u Ware
gr. of dubbeltikt u nogmaals op het scherm.
• Als u een diashow met foto's en video's wilt starten, selecteert
u . U stopt de diashow door op het scherm te tikken.
• Als u fotodetails wilt weergeven, selecteert u .
• Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u Wissen → Ja.
• Als u extra functies wilt gebruiken met de foto, selecteert u
en een van de volgende opties:
-- Verzenden via: de foto naar anderen verzenden via MMSbericht, e-mail of draadloze Bluetooth-functie.
-- Uploaden: de foto op een communitywebsite of blog
plaatsen.
-- Instellen als: de foto instellen als achtergrond of beller-id
voor een contactpersoon.
-- Wijzigen: de foto bewerken. ► p. 98
-- Afdrukken via: de foto afdrukken met de USB-verbinding of
de draadloze Bluetooth-functie.
››Foto's maken met de vooraf ingestelde
opties voor verschillende scènes
De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse
scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de
opnameomstandigheden en het onderwerp past.
Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de
nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.
1 Druk in de standby-stand op [
schakelen.
] om de camera in te
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → een scène → .
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Druk op [ ] om een foto te maken.
Entertainment 53
››Een foto maken in de Smile shot-stand
De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van
lachende mensen te nemen.
1 Druk in de standby-stand op [
schakelen.
] om de camera in te
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Smile shot.
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Druk op [ ].
6 Richt de cameralens op het onderwerp. Het toestel
detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert
hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel
automatisch een foto.
››Een panoramafoto maken
Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's
maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.
54 Entertainment
1 Druk in de standby-stand op [
schakelen.
] om de camera in te
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Panorama.
4 Selecteer een richting.
5 Breng eventueel wijzigingen aan.
6 Druk op [ ] om de eerste foto te maken.
7 Beweeg het toestel langzaam in de geselecteerde richting
totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt
automatisch de volgende foto gemaakt.
8 Herhaal stap 7 om de panoramafoto te voltooien.
9 Selecteer om de panoramafoto op te slaan.
››Camera-instellingen aanpassen
Voordat u een foto maakt, kunt u
volgende opties weer te geven:
→
selecteren om de
Optie
Functie
Resolutie
De resolutie wijzigen.
Belichtingsmeter
Een type lichtmeting selecteren.
Beeldkwaliteit
Het kwaliteitsniveau voor uw foto's
instellen.
→
Voordat u een foto maakt, kunt u
volgende instellingen weer te geven:
Instelling
Richtlijnen
Overzicht
Instelling
GPSverbinding
selecteren om de
Functie
De kaderlijnen op het voorbeeldscherm
weergeven.
Instellen dat de gemaakte foto wordt
weergegeven.
Geluid sluiter
Opslag
Instellingen
resetten
Functie
Locatie-informatie bij de foto's opnemen.
Voor een goede GPS-ontvangst
moet u locaties waar het signaal
geblokkeerd wordt vermijden,
zoals tussen gebouwen of in
laaggelegen gebieden, of in
slechte weersomstandigheden. U
kunt ook de instellingen van de
GPS-verbinding aanpassen om
de GPS-ontvangst te verbeteren.
► p. 101
Instellen dat de camera bij het maken van
een foto een geluid laat horen.
Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's
selecteren.
De menu's en opname-instellingen
resetten.
Entertainment 55
››Een video opnemen
1 Druk in de standby-stand op [
schakelen.
Nummer
] om de camera in te
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer om over te schakelen naar de camcorder.
4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
1
2
Overschakelen naar de camera.
3
De opnamestand wijzigen (voor het
bijvoegen van een multimediabericht of
voor normaal opslaan).
4
De camcorderinstellingen wijzigen.
5
De pictogrammen in de zoeker verbergen of
weergeven.
De kleurbalans aanpassen aan de
lichtomstandigheden.
eventueel aan.
1
2
6
3
7
8
4
5
9
6
56 Entertainment
Functie
De camcorderstatus en -instellingen
controleren.
• : Resolutie
•
: Duur van de video die kan
worden opgenomen (afhankelijk van
beschikbare geheugen)
• : Standaardopslaglocatie
Nummer
7
8
9
Functie
De vertraging voordat de video-opname
wordt begonnen instellen.
Belichting aanpassen; selecteer + om de
belichting te verhogen of – om deze te
verlagen.
De laatstgemaakte foto of video bekijken.
5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
6 Druk op [ ] om de opname te starten.
7 Selecteer of druk op [ ] om de opname te stoppen.
De video wordt automatisch opgeslagen.
Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage
verwerkingssnelheid om het opnemen van video's
mogelijk te maken.
Selecteer na het opnemen van een video
geven.
om deze weer te
• Als u meer video's wilt weergeven, scrollt u naar links of rechts
of kantelt u het toestel naar links of rechts.
• Als u de video wilt afspelen, selecteert u
in het midden van
het scherm.
• Als u een diashow met foto's en video's wilt starten, selecteert
u . U stopt de diashow door op het scherm te tikken.
• Als u videodetails wilt weergeven, selecteert u .
• Als u een video wilt verwijderen, selecteert u Wissen → Ja.
• Als u extra functies wilt gebruiken, selecteert u
en
selecteert u een van de volgende opties:
-- Verzenden via: de video naar anderen verzenden via MMSbericht, e-mail of draadloze Bluetooth-functie.
-- Uploaden: de video op een communitywebsite of blog
plaatsen.
Entertainment 57
››Camcorderinstellingen aanpassen
Voordat u een video opneemt, kunt u
de volgende opties weer te geven:
→
selecteren om
Optie
Functie
Resolutie
De resolutie wijzigen.
Videokwaliteit
Het kwaliteitsniveau voor uw video's
instellen.
Voordat u een video opneemt, kunt u
de volgende instellingen:
Instelling
Richtlijnen
Opslag
Instellingen
resetten
U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's
af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende
bestandsindelingen: mp4, 3gp.
• Afhankelijk van de software in uw toestel worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
→
selecteren voor
Functie
De kaderlijnen op het voorbeeldscherm
weergeven.
Een geheugenlocatie voor de gemaakte
video's selecteren.
Menu's en opnameopties opnieuw instellen.
58 Entertainment
Videospeler
• Als een bestand groter is dan het beschikbare
geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van
het bestand.
››Een video afspelen
1 Selecteer in de menustand Videospeler.
2 Selecteer een video om af te spelen.
3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
1
5
6
2
3
4
Nummer
1
2
Nummer
7
Functie
Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem
inschakelen als er een headset is
aangesloten.
Naar een bepaald punt in het bestand gaan
door de balk te slepen of hierop te tikken.
Functie
3
Terugspoelen binnen een bestand.
4
De verhoudingen van het videoscherm
wijzigen.
5
Het volume aanpassen.
6
Afspelen onderbreken; selecteer
te gaan met afspelen.
7
Vooruitspoelen binnen een bestand.
om door
››Instellingen van de videospeler aanpassen
Selecteer tijdens het afspelen van een video
volgende instellingen te kunnen gebruiken:
om de
Optie
Functie
Helderheid
De helderheid van de video aanpassen.
Mozaïek zoeken
De video in segmenten verdelen om het
afspelen te starten vanaf elk segment.
Entertainment 59
Functie
››Muziekbestanden op het toestel zetten
Uploaden naar
web
De video naar anderen verzenden
via MMS-bericht, e-mail of draadloze
Bluetooth-functie.
De video op een communitywebsite of
blog plaatsen.
• Draadloos downloaden van internet. ► p. 75
• Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung
Details
De details van de video weergeven.
Optie
Verzenden via
Muziek
Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt
beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt
de volgende bestandsindelingen: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.
• Afhankelijk van de software in uw toestel worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
• Als een bestand groter is dan het beschikbare
geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van
het bestand.
60 Entertainment
Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het
toestel of de geheugenkaart toe:
Kies-programma. ► p. 90
• Ontvangen via Bluetooth. ► p. 84
• Kopiëren naar de geheugenkaart. ► p. 91
• Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 90
Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van
eventuele standaardmuziekbestanden op uw toestel.
››Muziek afspelen
Breng eerst muziekbestanden over naar uw toestel of een
geheugenkaart:
1 Selecteer in de menustand Muziek.
2 Scroll naar links of naar rechts naar een muziekcategorie.
3 Selecteer een muziekbestand.
4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
1
2
5
6
Nummer
2
1
3
1
4
3
7
4
Nummer
1
1
8
9
Functie
Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem
inschakelen als er een headset is
aangesloten.
5
1
6
1
Functie
De gegevens van het muziekbestand
bekijken.
Naar een bepaald punt in het bestand gaan
door de balk te slepen of hierop te tikken.
Achteruit springen; terugspoelen binnen een
bestand (aangeraakt houden).
De shufflestand inschakelen.
De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand
herhalen of alle bestanden herhalen).
7
Het volume aanpassen.
8
Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een
bestand (blijven aanraken).
Afspelen onderbreken; selecteer om door
te gaan met afspelen.
9
1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het
spelerscherm tikt.
Entertainment 61
• SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het
afspelen van meerkanaalsmedia zoals dvd-films via een
standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
• WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke
kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt
een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle
bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere
geluidsweergave.
››Een afspeellijst maken
1 Selecteer in de menustand Muziek.
→ Nieuw.
2 Selecteer Afspl.lijsten →
3 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst op en selecteer
Gereed.
4 Selecteer de gemaakte afspeellijst.
5 Selecteer Toev.
6 Selecteer de gewenste bestanden en selecteer Toev.
62 Entertainment
››Een nummer aan de snellijst toevoegen
1 Selecteer tijdens het afspelen Toev. Quick list om het
huidige nummer aan de snellijst toe te voegen.
2 Als u andere nummers op de lijst wilt weergeven, selecteert
u Naar Quick list.
3 Als u de snellijst wilt opslaan als een afspeellijst, selecteert u
Als afsp.lijst.
››Muziekgegevens zoeken
Hier vindt u informatie over het openen van een online
muziekdienst om informatie te vinden over een nummer.
• Deze dienst is bij sommige serviceproviders niet
beschikbaar.
• De database bevat mogelijk niet voor alle nummers
informatie.
1 Selecteer in de menustand Muziek →
herkennen.
→ Muziek
2 Selecteer
om een deel van het nummer op te nemen.
Na 10 seconden stopt de opname automatisch.
3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw
wensen aan:
3 Volg de instructies op het scherm om muziekgegevens van
Optie
Functie
››Muziekgegevens toevoegen aan de
Equalizer
Een standaardtype equalizer
selecteren.
voorkeurslijst
Effect
Een geluidseffect selecteren.
of vergelijkbare muziekbestanden Toevoegen aan
voorkeurslijst om het muziekbestand op te slaan in de
voorkeurslijst.
Muziekmenu
de server op te halen.
1 Selecteer in de lijst met resultaten voor muziekherkenning
2 Als u andere nummers op de voorkeurslijst wilt weergeven,
selecteert u Muziek →
Visualisatie
Muziekcategorieën voor weergave op
het scherm van de muziekbibliotheek
selecteren.
Een animatie voor tijdens het afspelen
selecteren.
→ Voorkeurslijst.
››Instellingen van de MP3-speler aanpassen
1 Selecteer in de menustand Muziek.
→ Instellingen.
2 Selecteer
FM-radio
U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als
u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u de meegeleverde
headset, die dienst doet als antenne, op het toestel aansluiten.
Entertainment 63
››Naar de FM-radio luisteren
1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
2 Selecteer in de menustand FM-radio.
3 Selecteer Ja om het automatisch afstemmen te starten.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u
gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.
4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:
1
6
7
2
3
4
5
64 Entertainment
8
3
4
Nummer
Functie
2
De FM-radio zodanig instellen dat
automatisch opnieuw op zenders wordt
afgestemd als het radiosignaal zwak is.
De FM radio uitschakelen. Selecteer om de
FM-radio weer aan te zetten.
3
Zoeken naar een beschikbaar radiostation.
4
De frequentie met 0,1 MHz aanpassen.
5
7
Het huidige radiostation aan de lijst met
favorieten toevoegen.
De geluidsuitvoer wijzigen (naar de headset
of de luidspreker van het toestel).
De frequentie wijzigen door naar links
of rechts te scrollen op de schaalbalk.
8
Het volume aanpassen.
1
6
››Een nummer van de FM-radio opnemen
1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
2 Selecteer in de menustand FM-radio.
3 Selecteer om de FM-radio aan te zetten.
4 Scroll naar het gewenste radiostation.
→ Opnemen om de opname te starten.
5 Selecteer
6 Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent met opnemen.
Het opgenomen bestand wordt in Geluiden opgeslagen
(selecteer in de menustand Mijn bestanden → Geluiden).
Als u een opgenomen bestand wilt beluisteren, selecteert u
→ Ga naar Geluiden → een bestand.
››Radiozenders automatisch opslaan
1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
2 Selecteer in de menustand FM-radio.
→ Scannen.
3 Selecteer
4 Selecteer of u favoriete zenders wilt verwijderen (indien
nodig).
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
››Een radiostation aan de favorietenlijst
toevoegen
1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
2 Selecteer in de menustand FM-radio.
3 Selecteer om de FM-radio aan te zetten.
4 Scroll naar het gewenste radiostation.
om het aan de favorietenlijst toe te voegen.
5 Selecteer
Als u een radiostation wilt verwijderen of hernoemen,
blijft u het radiostation aanraken.
›› Instellingen van de FM-radio aanpassen
1 Selecteer in de menustand FM-radio.
→ Instellingen.
2 Selecteer
Entertainment 65
3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw
wensen aan:
Optie
Alternatieve
frequentie
FM-radio
automatisch uit
Locatie vastleggen
Standaardnaam
opnamebestanden
66 Entertainment
Functie
Instellen of de FM-radio bij een
zwak signaal automatisch opnieuw
wordt afgestemd.
Instellen dat de FM-radio na een
opgegeven tijdsduur automatisch
wordt uitgeschakeld.
Een geheugenlocatie instellen voor
FM-radioclips.
Een standaardvoorvoegsel
instellen voor FM-radioclips.
Games
Hier vindt u informatie over hoe u games en applicaties op basis
van de bekroonde Java-technologie kunt gebruiken.
Afhankelijk van de software op het toestel wordt het
downloaden van Java-games of -applicaties mogelijk niet
ondersteund.
››Games spelen of applicaties starten
1 Selecteer in de menustand Games.
2 Selecteer een game of applicatie in de lijst en volg de
instructies op het scherm.
• Welke games of applicaties beschikbaar zijn, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De bediening en opties voor games en applicaties
kunnen verschillen.
• Selecteer Wisbeve... om te voorkomen dat uw games
en applicaties per ongeluk kunnen worden verwijderd.
››Games en applicaties downloaden
1 Selecteer in de menustand Games → More games.
U apparaat maakt verbinding met de website die door uw
serviceprovider is ingesteld.
2 Zoek naar een game of applicatie en download het naar het
toestel.
Entertainment 67
Persoonlijke gegevens
Contacten
Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke
of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst
opslaan in het geheugen van het toestel of op een SIM- of
USIM-kaart. U kunt namen, telefoonnummers, e-mailadressen en
andere gegevens voor uw contacten opslaan.
››Een contact toevoegen
1 Selecteer in de menustand Contacten → Nieuw.
2 Geef de contactgegevens in.
3 Selecteer Gereed om een contact aan het geheugen toe te
voegen.
U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.
1 Selecteer in de menustand Toetsenbord en geef een
telefoonnummer in.
68 Persoonlijke gegevens
2 Selecteer Voeg toe aan contacten → Contact toevoegen.
3 Geef de contactgegevens in.
4 Selecteer Gereed om een contact aan het geheugen toe te
voegen.
››Contacten zoeken
1 Selecteer in de menustand Contacten.
2 Selecteer Zoeken en geef de eerste letters van de gezochte
naam in.
3 Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.
Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:
• Het contact bellen door een nummer te selecteren of op [
te drukken.
• Voor een video-oproep selecteert u
.
• Een SMS- of MMS-bericht sturen door te selecteren.
• Een e-mailbericht verzenden door een e-mailadres te
selecteren.
• Het contact instellen als favoriet door te selecteren.
• De contactgegevens bewerken door Wijzigen te selecteren.
]
• Extra functies gebruiken door
te selecteren.
-- Wissen: het contact wissen.
-- Markeren als standaard: een standaardnummer selecteren
voor de contact.
-- Opslaan in Mijn bestanden: de contact opslaan in Mijn
bestanden.
-- Visitekaartje verzenden via: de contactgegevens delen
met anderen.
-- Kopiëren naar SIM/Kopiëren naar telefoon: visitekaartjes
van het geheugen van uw toestel kopiëren naar een SIM- of
USIM-kaart of van een SIM-kaart of USIM-kaart naar het
geheugen van uw toestel.
››Een favoriet nummer instellen
1 Selecteer in de menustand Contacten → Favorieten →
• U kunt een favoriet nummer ook instellen door
te
selecteren in de contactweergave.
• De favoriete nummers worden toegewezen aan de
buddylijst op de widgetwerkbalk.
››Een visitekaartje maken
1 Selecteer in de menustand Contacten →
profiel.
→ Mijn
2 Geef uw persoonlijke gegevens in.
3 Selecteer Gereed.
U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een
e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetoothfunctie over te brengen.
Toev.
››Contactgegevens ophalen uit uw sociale-
Voeg toe.
Het contact wordt in de lijst met favoriete nummers
opgeslagen.
U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en
een account selecteren om een contact van de website aan uw
apparaatcontacten toe te voegen.
2 Schakel het selectievakje naast het contact in en selecteer
netwerkaccounts
Persoonlijke gegevens 69
1 Selecteer in de menustand Contacten →
→
Vrienden ophalen.
De lijst met accounts die u hebt toegevoegd wordt
weergegeven.
2 Selecteer een account.
van contacten.
Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten
beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak
eerst een groep.
1 Selecteer in de menustand Contacten → Groepen →
Nieuw.
2 Selecteer een geheugenlocatie om een groep op te slaan.
3 Geef een naam op en selecteer een beltoon voor de groep
(indien nodig).
4 Selecteer Opslaan.
1 Selecteer in de menustand Contacten →
Contacten kopiëren.
70 Persoonlijke gegevens
USIM-kaart of van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel).
3 Selecteer de contacten die u wilt kopiëren.
4 Selecteer Kopiëren wanneer u klaar bent met het selecteren
5 Als u de contacten naar de SIM- of USIM-kaart wilt kopiëren,
››Een contactgroep maken
››Contacten kopiëren
2 Selecteer een kopieeroptie (van het toestel naar de SIM- of
→
selecteert u Ja.
Agenda
Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse of maandelijkse
agenda-items kunt maken en alarmen kunt instellen om u aan
belangrijke agenda-items te herinneren.
››Een agenda-item toevoegen
1 Selecteer in de menustand Agenda.
2 Selecteer Nieuw.
3 Geef de details van het agenda-item in.
4 Selecteer Opslaan.
››Agenda-items bekijken
De weergave van de agenda wijzigen:
1 Selecteer in de menustand Agenda.
2 Selecteer een weergavestand boven in de agenda.
3 Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.
Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:
1 Selecteer in de menustand Agenda.
2 Selecteer een datum in de agenda.
In de maandweergave worden dagen met geplande items
met een driehoekje aangegeven.
Als u naar een bepaalde dag wilt gaan door handmatig een
datum op te geven, selecteert Ga naar, geeft u de datum op
en selecteert u Ga naar.
3 Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.
• U kunt het item naar anderen sturen door
→
Verzenden via → een optie te selecteren.
→
• U kunt het item via Bluetooth afdrukken door
Afdrukken via Bluetooth te selecteren.
• Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt
u uw agenda met een Exchange-server synchroniseren.
► p. 48
››Een alarm voor een item stoppen
Als u voor een agenda-item een alarm instelt, gaat het alarm
af op de opgegeven tijd. Blijf Stop aanraken om het alarm te
stoppen.
Taken
U kunt een virtuele takenlijst maken en alarmen instellen om u te
herinneren aan belangrijke taken of de prioriteit instellen.
Persoonlijke gegevens 71
››Een taak maken
1 Selecteer in de menustand Taken.
2 Selecteer Nieuw.
3 Geef de details van de taak in.
4 Selecteer Opslaan.
››Taken weergeven
1 Selecteer in de menustand Taken.
→ Sorteren op en selecteer een categorie
2 Selecteer
waarop u de taken wilt sorteren.
3 Selecteer een taak om de details te bekijken.
Voor voltooide taken met een verlopen deadline kunt u de
status op voltooid zetten door de taak te selecteren en het
selectievakje op de bovenste regel in te schakelen. U wordt
dan niet langer aan deze taken herinnerd.
• U kunt de taak naar anderen sturen door
››Een taakalarm stoppen
Als u voor een taak een alarm instelt, gaat het alarm af op de
opgegeven tijd. Blijf Stop aanraken om het alarm te stoppen.
Notities
Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat
u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.
››Een notitie maken
1 Selecteer in de menustand Notities.
72 Persoonlijke gegevens
→
Verzenden via → een optie te selecteren.
→
• U kunt de taak via Bluetooth afdrukken door
Afdrukken via Bluetooth te selecteren.
• Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt
u uw taken met een Exchange-server synchroniseren.
► p. 48
2 Selecteer Nieuw.
3 Geef de notitietekst in.
4 Selecteer Terug om het toetsenbord te verbergen.
5 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
6 Selecteer Opslaan.
››Notities weergeven
1 Selecteer in de menustand Notities.
2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.
• Als u alle details van notities in de notitielijst wilt
weergeven, selecteert u Maximal...
Hier vindt u informatie over het gebruik van de spraakrecorder
van het toestel.
››Een spraakmemo opnemen
1 Selecteer in de menustand Spraakrec.
2 Selecteer om de opname te starten.
3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
4 Selecteer of Opslaan wanneer u klaar bent.
5 Herhaal stap 2-4 als u meer spraakmemo's wilt opnemen.
››Een spraakmemo afspelen
• Als u de notitie wilt bewerken, selecteert u .
• Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u .
U kunt de notitie naar anderen sturen door
Verzenden via → een optie te selecteren.
Spraakrecorder
→
1 Selecteer in de menustand Spraakrec.
2 Selecteer om de lijst met spraakmemo's te openen.
3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen.
Persoonlijke gegevens 73
4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
2
3
1
Nummer
Functie
2
Naar een bepaald punt in het bestand gaan
door de balk te slepen of hierop te tikken.
Afspelen onderbreken; selecteer om door
te gaan met afspelen.
3
Het volume aanpassen.
1
U kunt de spraakmemo naar anderen sturen door
→ Verzenden via → een optie te selecteren.
74 Persoonlijke gegevens
Web
Internet
Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.
• Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht
voor het gebruik van internet en het downloaden van
media. Neem contact op met uw serviceprovider voor
informatie.
• Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw
serviceprovider een andere naam hebben.
• Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
››Een internetprofiel instellen
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Netwerk → Verbindingen → Ja.
2 Selecteer Nieuw.
3 Pas de netwerkinstellingen aan.
► 'Een MMS-profiel instellen' (p. 41)
4 Selecteer in de menustand Internet →
→
Internetinstellingen → Internetprofielen.
5 Selecteer een verbindingsprofiel → Instellen.
››Webpagina's bekijken
1 Selecteer in de menustand Internet om een opgegeven
startpagina te openen.
Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u
het URL-invoerveld, voert u het webadres (de URL) in en
selecteert u Ga.
U moet een verbindingsprofiel activeren om verbinding te
kunnen maken met het netwerk en internet. Naast de profielen
die vooraf zijn ingesteld door uw serviceprovider, kunt u uw
eigen verbindingsprofiel toevoegen.
Web 75
2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:
1
5
Nummer
4
Een lijst met webbrowseropties openen.
5
6
Functie
De huidige webpagina vernieuwen.
1
De internetverbinding beëindigen.
Een webpagina openen in een nieuw venster
of schakelen tussen momenteel geopende
vensters.
Een lijst met opgeslagen bladwijzers, vaak
8
bezochte pagina's, RSS-feeds en de recente
internetgeschiedenis openen.
1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op
het scherm tikt.
7
2
3
4
Nummer
3
76 Web
Functie
Een bladwijzer toevoegen aan de huidige
webpagina.
1
2
6
7
8
1
De weergavestand wijzigen.
Achteruit of vooruit gaan naar webpagina's
in de geschiedenis.
Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende
opties:
• Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm.
• Als u een woord wilt vertalen, blijft u het woord aanraken dat u
wilt vertalen en selecteert u Vertalen.
››Vaakbezochte webpagina's als favoriet
instellen
U kunt webpagina's die u vaak bezoekt aan uw favorieten
toevoegen, zodat u deze pagina's later snel kunt terugvinden.
de huidige webpagina aan uw
Selecteer tijdens het surfen
favorieten toe te voegen.
Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze
handmatig als favoriet instellen. Een favoriet toevoegen:
1 Selecteer in de menustand Internet → .
2 Selecteer Toev.
3 Geef een paginatitel en een webadres (URL) op.
4 Selecteer Opslaan.
››De RSS-lezer gebruiken
Een adres voor RSS-feeds toevoegen
1 Selecteer in de menustand Internet → → RSS-feeds.
2 Selecteer Voeg toe.
3 Geef de titel en het adres van een RSS-feed op en selecteer
Opslaan.
RSS-feeds bijwerken en lezen
1 Selecteer in de menustand Internet → → RSS-feeds.
2 Selecteer Bijwerken → feeds → Bijwerken → Ja.
3 Selecteer een bijgewerkte feed.
››Browserinstellingen aanpassen
1 Selecteer in de menustand Internet →
Internetinstellingen.
→
Hier vindt u informatie over het gebruik van de RSS-lezer om het
laatste nieuws en de laatste informatie van uw favoriete websites
te ontvangen.
Web 77
2 Pas de volgende instellingen van de webbrowser aan uw
wensen aan:
Optie
Startpagina
Weergavevorm
Wachtwoord
automatisch
opslaan
Internetprofielen
Cookie-opties
78 Web
Optie
Functie
Het webadres ingeven van de
website die u wilt gebruiken als
startpagina.
De modus voor normaal scherm of
volledig scherm selecteren.
RSS bijwerken
Instellen dat uw wachtwoord
automatisch wordt opgeslagen.
Een verbindingsprofiel
selecteren voor gebruik bij
internetverbindingen.
Instellen of cookies worden
opgeslagen; cookies zijn stukjes met
persoonlijke gegevens die naar een
webserver worden verzonden terwijl
u op internet ingeschakeld bent.
Servercertificaten
Voorkeuren
Over internet
Functie
Instellen dat de webbrowser
regelmatig RSS-feeds automatisch
bijwerkt waarop u bent
geabonneerd.
Als u de functie voor
automatisch bijwerken
inschakelt, wordt de
hoeveel gegevens die wordt
gedownload groter en
kunnen er extra kosten in
rekening worden gebracht.
De details van certificaten
weergeven.
Weergave- en geluidsinstellingen
wijzigen voor de webbrowser. U kunt
ook een geheugenlocatie selecteren
voor het opslaan van gedownloade
bestanden.
Versie- en copyrightgegevens
weergeven over de webbrowser.
Optie
Autom.
surfgegevens
verwijderen
Buffer leegmaken
Cookies wissen
Opgeslagen
gebruikersnaam/
wachtwoord
wissen
Functie
Optie
Functie
Instellen dat uw gebruikersnaam
en wachtwoord automatisch
worden verwijderd of dat gegevens
die worden opgeslagen tijdens
het gebruik van internet, zoals
de geschiedenis, cache, cookies,
gebruikersnamen en wachtwoorden
worden verwijderd.
Het buffer leegmaken; het
buffergeheugen is een tijdelijke
geheugenlocatie waar gegevens
worden opgeslagen van onlangs
geopende webpagina's.
Cookies wissen die zijn opgeslagen
op het toestel.
Database
verwijderen
Alle opgeslagen webdatabases
verwijderen.
Alle opgeslagen gebruikersnamen en
wachtwoorden verwijderen.
Samsung Apps
Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze handige applicaties
naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote
hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws,
informatie, social networking, widgets, gezondheid en meer en
maakt uw toestel daarmee nog onmisbaarder.
Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde
applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende
applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.
1 Selecteer in de menustand Samsung Apps.
2 Zoek en download de gewenste applicaties of widgets.
Web 79
• Voor het gebruik van Samsung Apps moet het toestel
verbinding met internet hebben via een mobiele
verbinding of WLAN.
• Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht
voor het gebruik van internet en het downloaden van
applicaties.
• Als de widgetwerkbalk vol is, worden gedownloade
widgets niet automatisch aan de widgetwerkbalk
toegevoegd. In dat geval moet u enkele widgets van de
werkbalk verwijderen en de nieuwe widgets handmatig
toevoegen.
• Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.
Of raadpleeg de Samsung Apps-brochure.
• Of deze service daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
80 Web
Community-websites
Hier vindt u informatie over hoe u contact kunt leggen met
andere via community-websites, zoals Facebook en Twitter.
1 Selecteer in de menustand Facebook of Twitter.
2 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op en meld u aan.
3 Deel foto's, video's of berichten met familie en vrienden.
YouTube
YouTube is een gratis online videostreamingservice. Hier vindt u
informatie over hoe u video's kunt bekijken via YouTube.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de menustand YouTube.
2 Selecteer een video in de lijst met video's.
3 Regel het afspelen met de toetsen op het scherm. ► p. 58
Navigatie
Hier vindt u informatie over de mobiele navigator van Samsung
die routebeschrijvingen en informatie geeft over uw locatie en
reisafstand.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
De mobiele navigator van Samsung gebruiken:
1 Plaats een geheugenkaart in het toestel.
2 Selecteer in de menustand Navigatie.
Raadpleeg de beknopte gebruiksaanwijzing van de mobiele
navigator van Samsung.
Ga naar http://www.66.com/samsung/ voor meer informatie.
• Als uw toestel geen navigatiepakket bevat, kunt u
de gratis testversie van een maand van de mobiele
navigator van Samsung gebruiken.
• Als uw toestel geen navigatiepakket bevat, is de
beknopte handleiding van de mobiele navigator van
Samsung niet meegeleverd.
Web 81
Connectiviteit
Bluetooth
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die
werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens
uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat
er een fysieke verbinding nodig is.
Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te
richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden,
kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de
apparaten zich in aparte ruimten bevinden.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de
onderschepping of het misbruik van gegevens die via
de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt
van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd.
Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het
mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen
communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door
Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk
niet met uw toestel compatibel.
››De Bluetooth-functie inschakelen
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Bluetooth.
2 Selecteer de stip rechtsboven in het scherm om de draadloze
Bluetooth-functie in te schakelen.
82 Connectiviteit
3 Als u wilt toestaan dat andere apparaten uw toestel
→ Instellingen →
kunnen vinden, selecteert u
Zichtbaarheid van mijn telefoon → Altijd aan → Opslaan.
Als u Aangepast hebt geselecteerd, stelt u in hoe lang het
toestel zichtbaar is en selecteert u Gereed.
Als de draadloze Bluetooth-functie ingeschakeld is, selecteert u
en gebruikt u de volgende opties:
• Als u de naam van uw toestel wilt wijzigen, selecteert u
Instellingen → Naam van mijn telefoon.
• Als u beperkingen wilt instellen voor het weergeven van uw
bestanden door anderen, selecteert u Instellingen → Veilige
modus.
• Als u de Bluetooth-services die beschikbaar zijn op uw toestel
en informatie over de services wilt controleren, selecteert u
Bluetooth-diensten.
››Andere Bluetooth-apparaten zoeken en
koppelen
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Bluetooth → Zoeken.
2 Selecteer een apparaat.
3 Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie of
de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat in (indien
beschikbaar) en selecteer Gereed. U kunt ook Ja selecteren
voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel
en die van het andere apparaat.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PINcode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten
gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel
automatisch naar beschikbare diensten.
Sommige apparaten, met name headsets en handsfree
carkits, hebben een vaste PIN-code voor Bluetooth, zoals
0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet
u deze ingeven.
Connectiviteit 83
Selecteer een gekoppeld apparaat en gebruik de volgende
opties:
• Als u door bestanden wilt bladeren op het gekoppelde
apparaat, selecteert u Bestanden doorzoeken.
• Als u de dienstenlijst van het gekoppelde apparaat wilt
weergeven, selecteert u Servicelijst.
• Als u de naam van het gekoppelde apparaat wilt wijzigen,
selecteert u Naam wijzigen.
• Als u wilt toestaan dat het gekoppelde apparaat toegang
krijgt tot uw bestanden en deze kan doorzoeken, selecteert u
Apparaat goedkeuren.
• Als u uw bestanden naar het gekoppelde apparaat wilt
verzenden, selecteert u Mijn bestanden verzenden.
• Als u de verbinding met het gekoppelde apparaat wilt
verbreken, selecteert u Wissen.
››Gegevens verzenden via de Bluetoothfunctie
1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agendaitem, notitie, taak of mediabestand, in de betreffende
applicatie of in Mijn bestanden.
84 Connectiviteit
→ een optie voor verzending via Bluetooth.
2 Selecteer
3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.
››Gegevens ontvangen via de Bluetoothfunctie
1 Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en
selecteer Gereed (indien nodig).
2 Selecteer Ja om te bevestigen dat u gegevens van het toestel
wilt ontvangen (indien nodig).
Ontvangen gegevens worden opgeslagen in een geschikte
applicatie of map, afhankelijk van het type gegevens. Een
muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen
in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de
telefoonlijst.
››Gegevens afdrukken via de draadloze
Bluetooth-functie
1 Selecteer een bestand of item, zoals een bericht, agenda-
item, taak of afbeelding, in de betreffende applicatie of in
Mijn bestanden.
2 Selecteer
selecteer
→ Afdrukken via → Bluetooth, of
→ Afdrukken via Bluetooth.
3 Zoek een Bluetooth-printer en breng een koppeling tot
stand.
4 Wanneer u verbinding hebt gemaakt met de printer, past u
de afdrukopties aan en drukt u de gegevens af.
››Externe SIM-modus gebruiken
In de Externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen
beantwoorden met een aangesloten Bluetooth-carkit voor
handsfree bellen via de SIM- of USIM-kaart op uw toestel. De
Externe SIM-modus inschakelen:
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Bluetooth.
2 Selecteer
→ Instellingen → Externe SIM-modus.
Als u de Externe SIM-modus wilt gebruiken, brengt u de
Bluetooth-verbinding tot stand vanaf een Bluetooth-carkit voor
handsfree bellen.
U moet de Bluetooth-carkit voor handsfree bellen
toestemming geven.
Wi-Fi
Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze
netwerkfuncties van de telefoon waarmee u verbinding kunt
maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de
IEEE 802.11 b/g/n-norm compatibel is.
Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot'
aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere
netwerkapparaten maken.
Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde
frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese
landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen
binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet
buitenshuis worden gebruikt.
Connectiviteit 85
››De WLAN-functie inschakelen
Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit →
Wi-Fi. U kunt ook het snelkoppelingenpaneel openen en Wi-Fi
selecteren.
Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar
verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN
daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te
sparen.
››Een WLAN zoeken en daarmee verbinding
1
››Het verbindingsprofiel aanpassen
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Wi-Fi.
2 Selecteer het gevonden WLAN AP.
Het huidige verbindingsprofiel voor het netwerk wordt
weergegeven.
3 Pas het verbindingsprofiel van het geselecteerde WLAN aan:
Optie
Functie
maken
Naam
De naam van het profiel weergeven.
Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Wi-Fi.
Beveiligingstype
Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op
zoek.
IP-adres
2 Schakel het selectievakje naast een netwerk in.
3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in en selecteer
Gereed (indien nodig).
86 Connectiviteit
IP-adrestype
Het beveiligingstype van het WLANtoegangspunt weergeven.
Uw IP-adres van het WLANtoegangspunt weergeven.
IP- en DNS-adressen aanpassen.
Optie
Functie
Proxy-adres en
poort
MAC
toegangspunt
Het adres en poortnummer van de
proxyserver ingeven.
Het MAC-adres van het WLANtoegangspunt weergeven.
4 Selecteer Terug wanneer u klaar bent.
Als u alle details van het verbindingsprofiel wilt
verwijderen, selecteert u Vergeten.
››Verbinding met een WLAN maken via WPS
3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het
toegangspuntapparaat.
Of geef een PIN-code op het toegangspuntapparaat in en
selecteer binnen 2 minuten Start.
Mobiel toegangspunt
Hier vindt u informatie of het mobiele toegangspunt, waarmee
uw toestel wordt ingesteld als draadloos toegangspunt om
verbinding te maken met internet op andere netwerkapparaten.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Mobiel toegangspunt.
(Wi-Fi Protected Setup)
2 Selecteer Mobiel toegangspunt boven aan om de functie
→ Wi-Fi.
3 Selecteer Instellingen om de functie voor mobiele
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
2 Selecteer WPS PBC of WPS PIN, afhankelijk van het
apparaattype van het toegangspunt.
voor mobiele toegangspunten in te schakelen.
toegangspunten aan te passen:
Optie
Functie
Naam
Hiermee bekijkt en bewerkt u de
apparaatnaam die op externe apparaten
wordt weergegeven.
Connectiviteit 87
Optie
Wachtwoord
Mijn apparaat
verbergen
Verbinden
Functie
Hiermee bekijkt en bewerkt u de
netwerkcode om ongeautoriseerde
toegang tot het netwerk te voorkomen.
Hiermee voorkomt u dat andere
apparaten uw toestel kunnen vinden.
Hiermee activeert u de tetheringfunctie
om uw mobiele apparaat te gebruiken
als draadloze modem voor een ander
apparaat.
Schakel de tethering-functie uit om
de batterij te sparen en sta alleen
rechtstreekse verbinding met andere
apparaten toe.
4 Selecteer Terug wanneer u klaar bent.
5 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de
lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met
het netwerk door het juiste wachtwoord in te geven in het
WPA-veld.
88 Connectiviteit
GPS
Uw toestel beschikt over een GPS-ontvanger (global positioning
system). Hier vindt u meer informatie over het activeren van de
GPS-functie en het aanpassen van de GPS-instellingen.
• Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Gebruik het toestel in de volgende situaties niet, zodat
u een beter GPS-signaal hebt:
-- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse
passages of in gebouwen
-- in slechte weersomstandigheden
-- in de buurt van hoogspanningsmasten of
elektromagnetische velden
Raak terwijl u de GPS-functies gebruikt de interne
antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of
andere voorwerpen.
››Locatieservices inschakelen
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Locatie.
2 Selecteer Locatieservices inschakelen → OK.
3 Selecteer Profielen en een verbindingsprofiel om mobiele
netwerkverbindingen te gebruiken voor locatieservices.
››De GPS-functie verbeteren
Hier vindt u informatie over het verbeteren van de GPS-functie
door GPS-gegevensbestanden te downloaden. U kunt de
snelheid en nauwkeurigheid van de positiefuncties van het
toestel verbeteren.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor
het downloaden van GPS-gegevensbestanden.
››Draadloze netwerken gebruiken voor
locatieservices
Hier vindt u informatie over het gebruik van WLAN- en/of
mobiele netwerken om uw locatie te bepalen.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Locatie.
2 Selecteer Netwerkpositie inschakelen → Ja.
››Uw locatie bepalen
Hier vindt u informatie om de breedtegraad, lengtegraad en
hoogte van uw huidige positie te bepalen met de GPS-functie.
Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit →
Locatie → Mijn positie.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ Locatie.
2 Selecteer Geavanceerd GPS inschakelen.
3 Lees de vrijwaring door en selecteer OK.
Connectiviteit 89
Pc-verbindingen
3 Sluit met een optionele pc-datakabel de multifunctionele
Hier vindt u informatie over hoe u uw toestel met een optionele
pc-datakabel in verschillende USB-verbindingsstanden kunt
aansluiten op een pc. Door het toestel op een pc aan te sluiten,
kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren,
gegevens van en naar het toestel overbrengen, het Samsung
Kies-programma gebruiken en het toestel gebruiken als
draadloze modem voor de pc.
4 Start Samsung Kies en gebruik draadloze verbindingen of
Fouten zoeken en verwijderen om toekomstige
problemen te voorkomen: Selecteer in de menustand
Instellingen → Connectiviteit → USB → USB-fouten
opsporen.
››Verbinden met Samsung Kies
Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het
programma van de Samsung-website downloaden
(www.samsungmobile.com).
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ USB → Samsung Kies → Instellen.
2 Druk op [
] om terug te gaan naar de standby-stand.
90 Connectiviteit
aansluiting van het toestel aan op een pc.
kopieer gegevens en bestanden.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
››Synchroniseren met Windows Media Player
Controleer of Windows Media Player is geïnstalleerd op de pc.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ USB → DRM-media → Instellen.
2 Druk op [ ] om terug te gaan naar de standby-stand.
3 Sluit met een optionele pc-datakabel de multifunctionele
aansluiting van het toestel aan op een pc waarop Windows
Media Player is geïnstalleerd.
Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de
verbinding tot stand is gebracht.
4 Open Windows Media Player om muziekbestanden te
synchroniseren.
5 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster
(indien nodig).
6 Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar
de synchronisatielijst.
7 Start de synchronisatie.
››Verbinden als apparaat voor massaopslag
U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten
en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het
toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart
ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te
gebruiken.
1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van
of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
2 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ USB → Massaopslag → Instellen.
3 Druk op [
] om terug te gaan naar de standby-stand.
4 Sluit met een optionele pc-datakabel de multifunctionele
aansluiting van het toestel aan op een pc.
Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de
verbinding tot stand is gebracht.
5 Open de map om bestanden te bekijken.
6 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u
op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en
klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig
te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel
uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er
gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de
geheugenkaart beschadigen.
››Uw toestel gebruiken als draadloze modem
U kunt uw toestel gebruiken als een modem voor een pc om
verbinding te maken met internet via uw mobiele netwerkdienst.
1 Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit
→ USB → Internet delen → Instellen.
Connectiviteit 91
2 Sluit met een optionele pc-datakabel de multifunctionele
aansluiting van het toestel aan op een pc.
3 Maak een modemverbinding op uw pc.
De manier waarop u een modemverbinding moet maken op
uw pc is afhankelijk van het besturingssysteem van de pc.
4 Selecteer de gemaakte modemverbinding en geef een id en
wachtwoord in die u hebt verkregen van uw serviceprovider.
92 Connectiviteit
Hulpmiddelen
››Een alarm stoppen
Klok
• Tik op Stop en blijf dit aanraken om het alarm te stoppen.
• Tik op Sluimeren en blijf dit aanraken om het alarm voor de
Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van
alarmen en wereldklokken. Tevens kunt u de stopwatch en de
afteltimer gebruiken.
››Een alarm verwijderen
››Een nieuw alarm instellen
1 Selecteer in de menustand Klok → .
2 Selecteer Nieuw.
3 Stel het alarm in.
4 Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.
→ Instelling automat. aan om de
Selecteer
automatische inschakelfunctie in te schakelen. Wanneer
het toestel is uitgeschakeld, zorgt de automatische
inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd het
toestel wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.
Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:
duur van de sluimertijd uit te schakelen.
1 Selecteer in de menustand Klok → .
→ Wissen.
2 Selecteer
3 Selecteer het alarm dat u wilt verwijderen en selecteer
Wissen.
››Een wereldklok instellen
1 Selecteer in de menustand Klok →
2 Selecteer Voeg toe.
.
Hulpmiddelen 93
3 Geef de beginletters van de naam van een stad op.
Selecteer Kaartweergave om een stad in de weergave van
de wereldkaart te selecteren. Selecteer of om in of uit
te zoomen.
4 Selecteer de gewenste stad.
5 Herhaal stap 2-4 om meer wereldklokken toe te voegen.
››De stopwatch gebruiken
1 Selecteer in de menustand Klok → .
2 Selecteer Start om de stopwatch te starten.
3 Selecteer Ronde om rondetijden vast te leggen.
4 Als u klaar bent, selecteert u Stop.
5 Selecteer Resetten om de vastgelegde tijden te wissen.
››De afteltimer gebruiken
1 Selecteer in de menustand Klok → .
2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
3 Selecteer Start om het aftellen te beginnen.
U kunt nu andere functies gebruiken terwijl op de
achtergrond wordt afgeteld. Druk op de menutoets en open
een andere applicatie.
4 Wanneer de timer klaar is met aftellen, raakt u Stop aan om
het signaal uit te schakelen.
Calculator
Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als
bij een gewone rekenmachine.
1 Selecteer in de menustand Calculator.
2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het
calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
94 Hulpmiddelen
3 Draai het toestel naar de liggende stand om de
wetenschappelijke calculator te gebruiken.
Mijn accounts
Hier vindt u informatie over hoe u uw webaccounts
kunt beheren om online gegevenssynchronisatie of
communityservices te gebruiken. U kunt een nieuwe account
maken en het interval voor automatisch synchroniseren wijzigen.
››Een webaccount maken
1 Selecteer in de menustand Mijn accounts.
2 Selecteer Account toev. → een accounttype.
Een Samsung-account is een gebruikersaccount waarmee
u toegang kunt krijgen tot de smartphonediensten van
Samsung, zoals Samsung Apps en Samsung Dive. U kunt
u eenvoudig aanmelden bij uw Samsung-account in Mijn
accounts.
3 Geef uw accountgegevens in en selecteer Volgende.
4 Geef de accountgegevens in.
► 'Een e-mailaccount instellen' (p.46)
5 Selecteer Instellen wanneer u klaar bent.
Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u de volgorde
van de accounts in de lijst wijzigen. Selecteer Accountprior.
››Mijn accounts verwijderen of bewerken
1 Selecteer in de menustand Mijn accounts.
2 Selecteer een account die u wilt verwijderen of bewerken.
Als u een account wilt bewerken, selecteert u de account,
wijzigt u de details en selecteert u Opslaan.
Als u een account wilt verwijderen, selecteert u Wissen → Ja.
››Het schema voor automatisch
synchroniseren wijzigen
1 Selecteer in de menustand Mijn accounts.
2 Selecteer .
Hulpmiddelen 95
3 Selecteer een interval voor het synchroniseren van gegevens
met uw accounts en selecteer Instellen.
Mijn bestanden
U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen,
video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden
die op het toestel of een geheugenkaart zijn opgeslagen.
››Ondersteunde bestandsindelingen
De volgende bestandsindelingen worden door uw toestel
ondersteund:
Type
Ondersteunde indeling
Foto
bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video
mp4, 3gp
Geluid
wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a,
wma
Thema's
smt
96 Hulpmiddelen
Type
Ondersteunde indeling
Overige
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,
html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
• Afhankelijk van de software in uw toestel worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
• Als een bestand groter is dan het beschikbare
geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van
het bestand.
››Een bestand weergeven
1 Selecteer in de menustand Mijn bestanden → een
bestandstype.
Mappen of bestanden op de geheugenkaart worden
aangegeven met een geheugenkaartpictogram.
2 Selecteer een map → een bestand.
• In Afbeeldingen kunt u foto's weergeven die u hebt
gemaakt en afbeeldingen die u hebt gedownload of
ontvangen van andere bronnen.
• In Video's kunt u video's weergeven die u hebt
opgenomen en video's die u hebt gedownload of
ontvangen van andere bronnen.
• In Geluiden kunt u alle beltonen, muziekbestanden en
geluidsclips afspelen die u hebt opgenomen, inclusief
spraakmemo's en FM-radioclips.
• In Thema's kunt u thema's weergeven die u hebt
gedownload of ontvangen van andere bronnen.
• In Overige kunt u documenten en gegevensbestanden
weergeven inclusief niet-ondersteunde bestanden.
Selecteer
gebruiken:
in een map om de volgende functies te
• Als u naar bestanden wilt zoeken die zijn opgeslagen op uw
toestel, selecteert u Zoeken.
• Als u bestanden naar een andere map wilt kopiëren of
verplaatsen, selecteert u Kopiëren of Verplaatsen.
• Als u bestanden wilt verwijderen, selecteert u Wissen.
• Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, selecteert u
Naam wijzigen.
• Als u bestanden in miniatuurweergave wilt weergeven,
selecteert u Miniaturen.
• Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u Sorteren op.
• Als u een bestand wilt verzenden via Bluetooth, selecteert u
Verzenden via Bluetooth.
• Als u Bluetooth-zichtbaarheid wilt instellen voor bestanden,
selecteert u Bluetooth-zichtbaarheid.
• Als u wilt voorkomen dat bestanden per ongeluk worden
verwijderd, selecteert u Wisbeveiliging.
• Als u een back-up van een bericht wilt herstellen naar een
berichtenmap, selecteert u Herstellen.
››Een afbeelding afdrukken
U kunt uw jpg-afbeeldingen afdrukken met een USB-verbinding
of de draadloze Bluetooth-functie.
Een afbeelding afdrukken met een USB-verbinding
1 Sluit uw toestel aan op een PictBridge-printer met een
pc-datakabel.
2 Selecteer in de menustand Mijn bestanden →
Afbeeldingen → een afbeelding.
Hulpmiddelen 97
→ Afdrukken via → USB.
3 Selecteer
4 Stel afdrukopties in en druk de afbeelding af.
Een afbeelding afdrukken met de draadloze
Bluetooth-functie
1 Selecteer in de menustand Mijn bestanden →
Afbeeldingen → een afbeelding.
→ Afdrukken via → Bluetooth.
2 Selecteer
3 Selecteer een Bluetooth-printer en breng een koppeling tot
stand met de printer. ► p. 85
4 Stel afdrukopties in en druk de afbeelding af.
››Een geluidsfragment als beltoon instellen
U kunt muziek of geluidsfragmenten in de geluidsmap als
beltoon voor inkomende oproepen en berichten en als
alarmsignaal instellen.
1 Selecteer in de menustand Mijn bestanden → Geluiden →
een fragment.
2 Selecteer tijdens het afspelen
optie.
→ Instellen als → een
››Een afbeelding bewerken
U kunt afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.
››Een afbeelding als achtergrond instellen
Een afbeelding aanpassen
1 Selecteer in de menustand Mijn bestanden →
→ Wijzigen.
2 Selecteer
3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
U kunt uw foto's of afbeeldingen als achtergrond voor het
standby-scherm instellen.
Afbeeldingen → een afbeelding.
2 Selecteer
Instellen.
98 Hulpmiddelen
→ Instellen als → Achtergrond →
1 Selecteer in de menustand Mijn bestanden →
Afbeeldingen → een afbeelding.
Deze functie is alleen beschikbaar in de liggende stand.
4 Selecteer Aanpassen → een optie voor aanpassen
(helderheid en contrast of kleur).
Als u de afbeelding automatisch wilt aanpassen, selecteert u
Automatisch niveau.
5 Pas de afbeelding naar wens aan en selecteer Pas toe.
6 Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.
7 Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
8 Geef een nieuwe bestandsnaam voor de afbeelding in en
selecteer Gereed.
Effecten toepassen op afbeeldingen
1 Open een afbeelding die u wilt bewerken.
2 Selecteer Effecten → een optie voor effecten (filter, stijl,
vervormen of gedeeltelijk vervagen).
3 Selecteer een variatie van het effect dat u wilt toepassen en
selecteer Pas toe.
Als u een vervangingseffect wilt toepassen op een bepaald
gedeelte van een afbeelding, selecteert u Gedeeltelijk
wazig, verplaats u de rechthoek of wijzigt u het formaat en
selecteert u Pas toe.
4 Sla de bewerkte afbeelding op met een nieuwe
bestandsnaam.
Een afbeelding transformeren
1 Open een afbeelding die u wilt bewerken.
2 Selecteer Trans- → een optie voor transformeren.
3 Transformeer de afbeeldingen naar wens.
• Als u het formaat van de afbeelding wilt wijzigen,
verplaatst u de scrollbalk naar een formaat en selecteert
u Opslaan.
• Als u de afbeelding wilt draaien, selecteert u een stand →
Pas toe.
• Als u de afbeelding wilt bijsnijden, verplaatst u de
rechthoek over het gedeelte dat u wilt bijsnijden of past u
het formaat aan en selecteert u Pas toe.
4 Sla de bewerkte afbeelding op met een nieuwe
bestandsnaam.
Een visueel effect invoegen
1 Open een afbeelding die u wilt bewerken.
Hulpmiddelen 99
2 Selecteer Invoegen → een type visueel effect (tekst of
clipart).
3 Geef tekst in en selecteer Gereed of selecteer een visueel
effect.
4 Verplaats het visuele effect of tekst of wijzig het formaat en
selecteer Pas toe.
5 Sla de bewerkte afbeelding op met een nieuwe
bestandsnaam.
Zoeken
Hier vindt u informatie over het zoeken naar gegevens die op uw
toestel zijn opgeslagen.
1 Selecteer in de menustand Zoeken.
2 Geef een trefwoord in en selecteer Zoeken.
Als u het bereik van uw zoekopdracht wilt beperken,
→ Categorieën wijzigen → een
selecteert u
gegevenstype.
3 Selecteer de gegevens die u zoekt.
100 Hulpmiddelen
Instellingen
Het menu Instellingen openen
1 Selecteer in de menustand Instellingen.
2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.
3 Pas de instelling aan en selecteer Instellen.
Vliegtuigstand
Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U
kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
Connectiviteit
• Bluetooth: de Bluetooth-functie inschakelen om op afstand
• Mobiel toegangspunt: de functie voor mobiele
toegangspunten inschakelen om uw toestel als toegangspunt
te gebruiken. ► p. 87
• Synchroniseren: synchronisatieprofielen toevoegen en uw
gegevens synchroniseren met een webserver.
• Locatie: de instellingen voor GPS-verbindingen aanpassen.
► p. 89
-- Locatieservices inschakelen: activeer deze functie om uw
locatie te bepalen via GPS.
-- Geavanceerd GPS inschakelen: instellen om uw GPSontvangst te verbeteren.
-- Netwerkpositie inschakelen: instellen om WLAN- en/of
mobiele netwerken te gebruiken om uw locatie te bepalen.
-- Mijn positie: uw huidige positie weergeven met de
lengtegraad, breedtegraad en hoogte.
-- Profielen: een verbindingsprofiel selecteren dat wordt
gebruikt voor GPS.
informatie uit te wisselen. ► p. 82
• Wi-Fi: de WLAN-functie inschakelen om verbinding met
internet of andere netwerkapparaten te maken. ► p. 86
Instellingen 101
• Netwerk: de volgende instellingen openen en configureren
die bepalen hoe het toestel netwerken selecteert en
netwerkverbindingen tot stand brengt.
-- Netwerk kiezen: de netwerkselectiestand instellen op
automatisch of handmatig.
-- Netwerkmodus: een netwerkband selecteren.
-- Verbindingen: verbindingsprofielen instellen voor gebruik
bij netwerkfuncties.
-- Certificaten: certificaten weergeven die zijn vereist voor
netwerkdiensten.
• Roaming: het gebruik van dataservices tijdens verblijf buiten
uw eigen netwerkgebied (roaming) instellen.
• Pakketgegevens gebruiken: instellen of u
gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor
netwerkservices.
• Gegevensteller pakket: bekijken hoeveel gegevens u hebt
verzonden en ontvangen.
• USB: instellen welke USB-stand moet worden ingeschakeld
wanneer u het toestel op een pc aansluit. ► p. 91
102 Instellingen
Geluidsprofielen
Selecteer het geluidsprofiel dat u wilt gebruiken of pas de
geluidsopties in profielen naar wens aan.
Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u een profiel en past u
de volgende geluidsinstellingen aan:
• Oproep:
-- Type berichtsignaal: selecteren hoe het toestel een
melding geeft voor inkomende oproepen.
-- Beltoon: een beltoon selecteren die u wilt gebruiken als u
het toestel instelt om een melding te geven voor inkomende
oproepen door een melodie af te spelen.
-- U kunt met de schuifregelaar onder aan het volumeniveau
aanpassen voor de beltoon.
• Bericht en e-mail:
-- Berichtsignaal: selecteren hoe het toestel een melding
geeft voor inkomende berichten.
-- Berichttoon: een beltoon selecteren die u wilt gebruiken
als u het toestel instelt om een melding te geven voor
inkomende berichten door een melodie af te spelen.
-- E-mailberichtsignaal: selecteren hoe het toestel een
melding geeft voor inkomende e-mailberichten.
-- E-mailberichttoon: een beltoon selecteren die u wilt
gebruiken als u het toestel instelt om een melding te geven
voor inkomende e-mailberichten door een melodie af te
spelen.
-- U kunt met de schuifregelaar onder aan het volumeniveau
aanpassen voor de berichtbeltoon.
• Systeem: het volumeniveau aanpassen voor systeemgeluiden.
• Verlichtingstijd: instellen na hoeveel tijd de
achtergrondverlichting van het scherm moet worden
uitgeschakeld.
Algemeen
Open en wijzig de volgende instellingen om algemene
instellingen voor het toestel te regelen:
• Display taal: een displaytaal voor alle menu's en applicaties
selecteren.
Display en verlichting
• Toetsenbordtaal: invoertalen voor het toetsenbord
Open en wijzig de volgende instellingen om het display en het
gebruik van de verlichting op het toestel te regelen:
• Gebaren: open en wijzig de volgende instellingen om
• Achtergrond: een achtergrondafbeelding selecteren voor het
standby-scherm.
• Thema: een thema voor het menuscherm selecteren.
• Lettertype: een lettertypestijl selecteren.
• Helderheid: de helderheid van het scherm instellen.
selecteren.
bewegingsherkenning voor het toestel te regelen:
-- Dubbel tikken (Sneltoetsen): een applicatie selecteren die
moet worden gestart door twee keer snel op het toestel te
tikken wanneer het zich in de standby-stand bevindt.
-- Richting: een applicatie activeren door het toestel de
draaien of kantelen.
Stand wijzigen: instellen of de interface automatisch moet
worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
Instellingen 103
Items laten stromen in kantelrichting: instellen of door
items moet worden gescrolld door het toestel in een
bepaalde richting te kantelen.
-- Kantelen (tijdelijk dempen): de functie voor tijdelijk
dempen activeren waarmee u alle apparaatgeluiden kunt
dempen door het toestel omgekeerd neer te leggen.
• Licentie: de instellingen voor licentiesleutels aanpassen,
zoals tracking, waarschuwing voor verlopen van licentie of
downloaden in buitenlandse netwerken.
• Meldingen gebeurtenissen: de ontvangst van meldingen
voor gebeurtenissen op uw toestel, zoals nieuwe berichten,
instellen. Tevens kunt u instellen dat de inhoud van inkomende
berichten wordt weergegeven.
Datum en tijd
Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de
tijd en datum op het toestel worden weergegeven:
AIs u de batterij verwijdert, worden de tijd en datum
opnieuw ingesteld.
• Tijdzone: een tijdzone selecteren.
104 Instellingen
• Datum en tijd: de huidige tijd en datum handmatig instellen.
• Tijdnotatie: een tijdnotatie selecteren.
• Datumnotatie: de datumnotatie selecteren.
• Tijd automatisch bijwerken: de tijd automatisch bijwerken
wanneer u naar een andere tijdzone reist.
Menu en widgets
Hiermee kunt u de instellingen voor het gebruik van menu's en
widgets wijzigen.
• Aanpasbare menuvolgorde: automatisch applicaties
sorteren op gebruiksfrequentie (meest recente applicatie
eerst).
• Widget:
-- Widgetprofielen: een verbindingsprofiel selecteren dat
wordt gebruikt voor widgets.
-- Gedownloade widgets: de gedownloade widgets
weergeven.
-- Vrijwaring: de widgetvrijwaring weergeven.
Applicaties
Open en wijzig de volgende instellingen om de applicaties van
het toestel te regelen:
››Oproep
Hiermee kunt u de instellingen voor oproepfuncties aanpassen.
• Alle oproepen:
-- Mijn nummer tonen: uw mobiele telefoonnummer
weergeven aan ontvangers.
-- Automatisch weigeren: een lijst met bellers maken die
automatisch moeten worden geweigerd.
-- Prefix bellen: prefix bellen activeren en nummers instellen
voor prefix bellen.
-- Oproep met bericht weigeren: een bericht bewerken dat
naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep
weigert.
-- Antwoordmodus: instellen hoe oproepen moeten worden
] te drukken of door op een
beantwoord, door op [
willekeurige toets te drukken, of het toestel instellen op
automatisch beantwoorden na een ingestelde tijdsduur
(allen beschikbaar als een headset is aangesloten).
-- Statustonen oproep: geluidssignalen voor het tot
stand brengen of verbreken van een verbinding, voor de
minutenteller of het beëindigen van een oproep in- of
uitschakelen.
-- Waarschuwing bij oproep: signalen tijdens een oproep
in- of uitschakelen.
• Spraakoproep:
-- Oproepen doorschakelen: inkomende oproepen
doorschakelen naar een ander nummer.
-- Oproepen blokkeren: inkomende of uitgaande oproepen
blokkeren.
-- Wisselgesprek: wisselgesprek inschakelen om een
inkomende oproep te ontvangen als u al in gesprek bent.
-- Automatisch herhalen: instellen of een oproep waarvoor
de verbinding is mislukt automatisch opnieuw moet worden
geprobeerd.
• Video-oproep:
-- Standaardafbeelding: een afbeelding selecteren die moet
worden weergegeven aan degene aan de andere kant van
de lijn.
Instellingen 105
-- Opties voor mislukte gesprekken gebruiken: selecteren
of er moet worden geprobeerd een spraakoproep tot stand
te brengen wanneer een video-oproep mislukt.
-- Hoofddisplay: een afbeelding selecteren die moet worden
op het hoofddisplay.
-- Grootte hoofddisplay: het formaat van het hoofddisplay
instellen.
-- Oproepen doorschakelen: inkomende oproepen
doorschakelen naar een ander nummer.
-- Oproepen blokkeren: oproepen van gespecificeerde
nummers blokkeren.
-- Automatisch herhalen: instellen of een oproep waarvoor
de verbinding is mislukt automatisch opnieuw moet worden
geprobeerd.
• Nepoproep: de instellingen voor nepoproepen aanpassen.
► p. 37
106 Instellingen
››Berichten
De instellingen voor berichtfuncties aanpassen.
• Algemene instellingen:
-- Kopie opslaan: instellen of een kopie moet worden
opgeslagen van berichten.
-- Verwijderen per map: een berichtmap selecteren om te
verwijderen.
-- Automatisch verwijderen: instellen of berichten
automatisch moeten worden verwijderd.
-- Berichten blokkeren: berichten van opgegeven adressen
en berichten met opgegeven onderwerpen blokkeren.
-- Waarschuwingstoon: instellen hoe vaak het toestel een
melding geeft voor nieuwe berichten.
• SMS-berichten:
-- Ondersteunde tekenset: een type tekencodering
selecteren. Als u Unicode-codering gebruikt wordt het
maximale aantal tekens in een bericht ongeveer gehalveerd.
-- Antwoordpad: ontvangers toestaan om op uw te reageren
via uw SMS-server.
-- Ontvangstbevestiging vragen: instellen dat het netwerk
een melding geeft wanneer uw berichten zijn afgeleverd.
-- SMS-centrale: het centrale-adres ingeven voor de SMSberichten.
-- Opslaan in: selecteren waar u nieuwe tekstberichten kunt
opslaan.
• MMS-berichten:
-- Verzendopties:
Prioriteit: het prioriteitsniveau voor uw berichten instellen.
Vervallen: instellen hoe lang berichten worden opgeslagen
op de MMS-server.
Aflevertijd: een vertraging instellen voordat uw berichten
worden verzonden.
Ontvangstbevestiging vragen: een verzoek voor een
ontvangstbevestiging verzenden samen met uw bericht
zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten
worden afgeleverd.
Leesbevestiging vragen: een verzoek voor een
leesbevestiging verzenden samen met uw bericht zodat u
op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten worden
gelezen.
Mijn visitekaartje toevoegen: instellen of uw visitekaartje
wordt toegevoegd aan uw uitgaande berichten.
-- Ontvangstopties:
Downloadtype: instellen hoe nieuwe MMS-berichten
moeten worden gedownload.
Ontvangstbevestiging verzenden: instellen dat het
netwerk een melding geeft wanneer uw berichten zijn
afgeleverd.
Leesbevestiging verzenden: instellen dat het netwerk
afzenders een melding stuurt wanneer u berichten leest.
Anoniem toestaan: instellen of berichten van onbekende
afzenders moeten worden ontvangen.
Reclame toestaan: instellen of advertentieberichten
moeten worden ontvangen.
-- MMS-profielen: een verbindingsprofiel selecteren voor het
verzenden of ontvangen van berichten.
-- Berichtgrootte: een maximumgrootte selecteren die
is toegestaan voor berichten. Welke berichtgroottes
beschikbaar zijn, kan verschillen per regio.
-- Formaat van afbeelding automatisch aanpassen:
instellen of het formaat van een afbeelding moet worden
gewijzigd om toe te voegen aan een MMS-bericht.
Instellingen 107
-- Aanmaakmodus: een modus selecteren voor het maken
van MMS-berichten. u kunt selecteren of u berichten wilt
maken met een willekeurig type inhoud en van willekeurig
formaat of waarschuwingsberichten ontvangt over
inhoudstype of -formaat.
-- Standaardstijl: de standaard berichtkenmerken instellen,
zoals de lettertypestijl, grootte, kleur en achtergrondkleur.
• Serverberichten:
-- Ontvangen: instellen of berichten die worden gepushed
van webservers moeten worden ontvangen.
-- Service laden: instellen of de gekoppelde servicewebpagina
moet worden geopend wanneer u een serverbericht opent.
• Infoberichten:
-- Inschakelen: de functie voor infoberichten in- of
uitschakelen.
-- Zenders: instellen of u berichten ontvangt van alle kanalen
of mijn kanalen.
-- Mijn zenders: uw favoriete kanalen selecteren.
-- Taal: talen van infoberichten selecteren.
108 Instellingen
• Voicemailnummer: de naam en het centrale-adres ingeven
voor voicemail.
• SOS-berichten: SOS-berichten instellen voor een noodgeval.
► p. 45
››E-mail
• E-mailaccounts: e-mailaccounts weergeven, instellen of
verwijderen.
• Verzendopties:
-- Standaard account: een standaard e-mailaccount
selecteren. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer u
twee of meer accounts hebt.
-- Exchange ActiveSync: verzendopties aanpassen voor
Exchange ActiveSync-accounts.
Prioriteit: het prioriteitsniveau voor uw berichten instellen.
Altijd CC aan mijzelf: instellen of uw e-mailadres wordt
toegevoegd aan al uw uitgaande berichten.
Handtekening toevoegen: instellen of uw handtekening
wordt toegevoegd aan uw uitgaande berichten.
Handtekening: uw handtekening ingeven.
-- Webaccounts: verzendopties aanpassen voor webaccounts.
Van: uw e-mailadres ingeven als afzenderadres.
Prioriteit: het prioriteitsniveau voor uw berichten instellen.
Kopie opslaan: instellen of er op de server een kopie moet
worden opgeslagen van verzonden berichten.
Beantwoorden met oorspronkelijke tekst: instellen of het
oorspronkelijke bericht moet worden opgenomen wanneer
u een bericht beantwoordt.
Doorsturen met bestanden: instellen of bijlagen moeten
worden toegevoegd wanneer u een bericht doorstuurt.
Leesbevestiging vragen: een verzoek voor een
leesbevestiging verzenden samen met uw bericht zodat u
op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten worden
gelezen.
Ontvangstbevestiging vragen: een verzoek voor een
ontvangstbevestiging verzenden samen met uw bericht
zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten
worden afgeleverd.
Mijn visitekaartje toevoegen: instellen of uw visitekaartje
wordt toegevoegd aan uw uitgaande berichten.
Altijd CC aan mijzelf: instellen of uw e-mailadres wordt
toegevoegd aan al uw uitgaande berichten.
Handtekening toevoegen: instellen of uw handtekening
wordt toegevoegd aan uw uitgaande berichten.
Handtekening: uw handtekening ingeven.
• Ontvangstopties:
-- Exchange ActiveSync: ontvangstopties aanpassen voor
Exchange ActiveSync-accounts.
E-mailgrootte: een maximumgrootte selecteren die is
toegestaan voor berichten.
Melding: instellen dat een melding moet worden gegeven
voor nieuwe berichten.
Externe afbeeldingen laden: instellen dat afbeeldingen
moeten worden geladen die zijn opgenomen in de
berichttekst van de e-mail.
Standaardindeling voor downloaden: een e-mailindeling
selecteren.
-- Webaccounts: ontvangstopties aanpassen voor
webaccounts.
E-mailgrootte: een maximumgrootte selecteren die is
toegestaan voor berichten.
Leesbevestiging verzenden: instellen dat het netwerk
afzenders een melding stuurt wanneer u berichten leest.
Instellingen 109
Externe afbeeldingen laden: instellen dat afbeeldingen
moeten worden geladen die zijn opgenomen in de
berichttekst van de e-mail.
• Opties voor wissen: selecteren of u berichten wilt verwijderen
van uw toestel of van zowel het toestel en de server.
• E-mail blokkeren: e-mails blokkeren van ingestelde adressen
en onderwerpen.
• E-mailprofielen: een verbindingsprofiel selecteren voor het
verzenden of ontvangen van berichten.
››Contacten
• Gebruikt geheugen:
-- Contacten tonen van: een geheugenlocatie selecteren voor
het weergeven van contacten.
-- Nieuwe contacten opslaan in: een geheugenlocatie
selecteren voor het opslaan van nieuwe contacten.
• Weergavevolgorde: instellen hoe namen van contacten
moeten worden weergegeven.
• Eigen nummers: uw eigen nummers opslaan en beheren.
• Servicenummers: uw serviceprovider bellen om de gewenste
informatie te verkrijgen.
110 Instellingen
››Agenda
De instellingen voor de agenda aanpassen.
• Agenda's: een standaardagenda selecteren.
• Agenda synchroniseren: een webagenda synchroniseren
met de agenda van uw toestel.
• Weergave: de standaardagendaweergave instellen (maand
of dag).
• Begindag: instellen welke dag de eerste dag van de week is
(zondag of maandag).
››Internet
Een verbindingsprofiel voor internettoegang selecteren. ► p. 77
››Mediaspeler
De instellingen voor de MP3-speler en videospeler aanpassen.
• Instellingen MP3-speler: de opties voor de MP3-speler
instellen. ► p. 63
• VOD-instellingen: een netwerkverbindingsprofiel selecteren
voor VOD-inhoud (Video-On-Demand).
››Samsung Apps
• Updatemelding: een netwerkverbinding (een Wi-Fi-netwerk
of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor
het ontvangen van updateberichten voor applicaties van
Samsung Apps.
• Netwerkprofielen: een netwerkverbindingsprofiel selecteren
dat vooraf is ingesteld door uw serviceprovider om Samsung
Apps te gebruiken of applicaties te downloaden van Samsung
Apps. Als er geen verbindingsprofiel beschikbaar is, moet u
contact opnemen met uw serviceprovider voor gedetailleerde
instellingen.
››Foto upload-instellingen
• Bloglijsten: de lijst met websites of blogs bijwerken.
• Uploaddetails: details van uw laatste upload weergeven.
• Foto upload-profielen: een verbindingsprofiel voor het
uploaden van foto' selecteren.
• Vrijwaring: de algemene vrijwaring weergeven.
››Sociale netwerkprofielen
Een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot communitywebsites.
››Installatie-instellingen
De standaardgeheugenlocatie voor het installeren van nieuwe
applicaties selecteren.
Beveiliging
Open en wijzig de volgende instellingen om uw toestel en
gegevens te beveiligen:
• Telefoonblokkering: de apparaatblokkering in- of
uitschakelen. Deze functie zorgt ervoor dat het toestel pas kan
worden gebruikt nadat het wachtwoord is opgegeven.
• Privacyblokkering: diverse typen gegevens als
privégegevens instellen. Privégegevens zijn alleen met het
apparaatwachtwoord toegankelijk.
Instellingen 111
• Mobiel opsporen: de functie Mobiel opsporen in- of
uitschakelen. Deze functie helpt u uw toestel in geval van
verlies of diefstal terug te vinden. ► p. 29
• Wachtwoord wijzigen: het wachtwoord van het toestel
wijzigen.
• SIM-blokkering: de functie voor SIM-blokkering in- of
uitschakelen. Deze functie zorgt ervoor dat u het wachtwoord
voor de SIM- of USIM-kaart moet opgeven wanneer u de kaart
verwisselt.
• PIN-blokkering: de functie voor PIN-vergrendeling in- of
uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan
worden gebruikt nadat de PIN-code is ingevoerd.
• PIN wijzigen: de PIN-code van de SIM-kaart of USIM-kaart
wijzigen.
• FDN-modus: de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of
uitschakelen. In deze modus kunt u alleen telefoonnummers in
de FDN-lijst bellen.
• PIN2 wijzigen: de PIN2-code wijzigen, die wordt gebruik om
de primaire PIN-code te beveiligen.
112 Instellingen
Geheugen
Open en wijzig de volgende instellingen om het
geheugengebruik van het toestel te regelen:
• Details geheugenkaart: wanneer een geheugenkaart is
geplaatst, kunt u hiermee gegevens van de geheugenkaart
bekijken. U kunt de geheugenkaart ook formatteren of de
naam van de geheugenkaart wijzigen.
Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle
gegevens definitief van de kaart verwijderd.
• Standaardgeheugen: de standaardgeheugenlocatie voor het
opslaan van bestanden selecteren.
• Geheugenstatus: het gebruikte en beschikbare geheugen
voor verschillende bestandstypen weergeven.
• Telefoongeheugen wissen: de geselecteerde gegevens in het
telefoongeheugen wissen.
Resetten
Software-update
Hiermee kunt u de fabriekswaarden (ofwel standaardwaarden)
van diverse instellingen herstellen. Selecteer voor welke
instellingen u de fabriekswaarden wilt herstellen. U kunt de
instellingen pas herstellen nadat u het wachtwoord voor het
toestel hebt opgegeven.
Controleren op firmware-updates en de nieuwe firmware
downloaden op het toestel. Als u dit menu wilt gebruiken, moet
u een Samsung-account hebben.
Over het toestel
• Systeem info: de beschikbare hoeveelheid batterijlading, het
CPU-gebruik en opslaggeheugen controleren. U kunt ook het
modelnummer van uw telefoon controleren en de MACadressen van Bluetooth en WLAN.
• Open source-licenties: de open source-licenties van
gedownloade programma's controleren.
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van
uw regio.
SIM-applicaties
Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw
provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM-kaart of
USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het
anders genoemd.
Instellingen 113
Problemen oplossen
Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het
toestel wordt u om een van de volgende codes
gevraagd:
Code
Wachtwoord
PIN
Code
PUK
Probeer het volgende om het probleem op
te lossen:
Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld,
moet u het wachtwoord ingeven dat u voor
het toestel hebt ingesteld.
Wanneer u het toestel voor de eerste keer
gebruikt of wanneer het gebruik van een
PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is
verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in
het menu PIN-blokkering.
114 Problemen oplossen
PIN2
Probeer het volgende om het probleem op
te lossen:
De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit
gebeurt meestal als u meerdere keren een
onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet
de PUK-code ingeven die u van uw provider
hebt gekregen.
Wanneer u een menu wilt openen waarvoor
PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code
in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is
meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor
meer informatie.
Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten
weer
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar
een andere plek en probeer het opnieuw.
• Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken.
Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar
behoren
Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en
dit scherm niet naar behoren reageert:
• Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het
aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u
beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het
toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
• Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het
aanraakscherm tikt.
• Start het toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke
softwarefouten te verhelpen.
• Controleer of de meest recente versie van de toestelsoftware
is geïnstalleerd.
• Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng het
toestel dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.
Gesprekken worden afgebroken
Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding
wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het
opnieuw.
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is
geblokkeerd.
Inkomende oproepen worden niet verbonden
• Controleer of het toestel is ingeschakeld.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is
geblokkeerd.
Problemen oplossen 115
Anderen horen u niet praten tijdens een
telefoongesprek
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is
aangesloten.
Slechte geluidskwaliteit
• Controleer of u de interne antenne van het toestel niet
blokkeert.
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar
een andere plek en probeer het opnieuw.
U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten
belt
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met
contacten.
• Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
116 Problemen oplossen
• Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is
geblokkeerd.
Het toestel laat een pieptoon horen en het
batterijpictogram knippert
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om
het toestel te gebruiken.
De batterij wordt niet goed opgeladen of het
toestel wordt uitgeschakeld
• De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige
polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de
batterij opnieuw op te laden.
• Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen,
voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en
plaatst u een nieuwe batterij.
Het toestel is warm
Bij langdurig gebruik van applicaties op het toestel of bij gebruik
van applicaties die meer energie vereisen, kan het toestel warm
raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of
prestaties van het toestel.
Bij het starten van de cameratoepassing
verschijnen foutmeldingen
Voor het gebruik van de camera moet het mobiele toestel over
voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als
u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert
u het volgende:
• Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die
volledig is opgeladen.
• Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te
brengen of bestanden op het toestel te wissen.
• Start het toestel opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze
tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u
contact op met een Samsung Servicecenter.
Bij het starten van de FM-radiotoepassing
verschijnen foutmeldingen
De FM-radio op uw mobiele toestel gebruikt het headsetsnoer
als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio
geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen
gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten.
Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u
deze op.
Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds
niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met
een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval,
dan heeft uw toestel wellicht onderhoud nodig. Neem contact
op met een Samsung Servicecenter.
Bij het openen van muziekbestanden verschijnen
foutmeldingen
Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele toestel
worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij
het openen van muziekbestanden op uw toestel foutmeldingen
krijgt, probeert u het volgende:
Problemen oplossen 117
• Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te
brengen of bestanden op het toestel te wissen.
• Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging
(Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een
DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over
de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen
afspelen.
• Controleer of het bestandstype door het toestel wordt
ondersteund.
Er worden geen andere Bluetooth-toestellen
gevonden
• Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is
ingeschakeld.
• Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het
toestel waarmee u verbinding wilt maken.
• Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich
binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).
Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt
u contact op met een Samsung Servicecenter.
118 Problemen oplossen
Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als
het toestel op een pc is aangesloten
• Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met het
toestel is.
• Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn
geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.
Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare
fout opgetreden
Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk
programma's sluiten of het toestel resetten om het weer volledig
te kunnen gebruiken. Als het toestel nog wel reageert, maar
een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma
af via Taakbeheer. Als uw toestel is vastgelopen en niet reageert,
verwijdert u de batterij, plaatst u de batterij terug en schakelt u
het toestel weer in.
Veiligheidsvoorschriften
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt
om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te
voorkomen.
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken,
brand of explosies
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok
wordt verhoogd.
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak
het toestel niet met natte handen aan
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om
Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze
volgens de voorschriften af
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en
speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers
kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
• Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Veiligheidsvoorschriften 119
• Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een
magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
• U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan
hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
• Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency).
Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een
pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
temperaturen.
• Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de
oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit
kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen
en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
• Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel in een
gesloten ruimte
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant
van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen
(radio frequency).
Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
120 Veiligheidsvoorschriften
pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
• Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich
bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie
van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw
gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
• Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het
verwijderen van de batterij.
• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met
potentieel explosiegevaar.
• Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of
chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in
dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan
storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het
vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met
de fabrikant.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel
tijdens het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit.
Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden.
Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en
onthoud de volgende tips:
• Gebruik een handsfree toestel.
• Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen
en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten
of aannemen op uw mobiele toestel.
• Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze toestel
kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt
gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail
antwoorden.
• Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent.
Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden.
Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
• Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie
maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig
rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
Veiligheidsvoorschriften 121
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer
u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te
plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet
bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens
de weg en de spiegels en ga dan verder.
• Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht
kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het
rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van
de weg wordt afgeleid.
• Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in
het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
• Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een
verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn
ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
• Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen
direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval
waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is
gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal
niet-alarmnummer.
122 Veiligheidsvoorschriften
Het mobiele toestel goed onderhouden en
gebruiken
Houd het toestel droog
• Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of
elektronische circuits beschadigen.
• Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten.
Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
• Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in
het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de
fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C
• Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig,
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of
hogedrukcompartimenten
• Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
• De batterij kan lekken.
• Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.
• Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
• Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
• Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten,
kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
• Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij
blootstelling aan magnetische velden.
• Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten,
bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en
stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.
• Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
• Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of
functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade
aan de ogen veroorzaken.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te
veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader
niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Veiligheidsvoorschriften 123
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
• Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het
toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
• Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid
van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door
Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
• Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
• Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de
juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
• Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
• Spreek rechtstreeks in de microfoon.
• Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne
aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het
toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
• Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik
speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.
Bescherm uw gehoor
• Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
• Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de
aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
• Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon
in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale
geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te
kunnen horen.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het
wandelen of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te
vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
aan en probeer het niet te repareren
• Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de
fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor
service.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat
hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
124 Veiligheidsvoorschriften
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen,
waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf
of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of
zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken
en moet u uw huisarts raadplegen.
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen
toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten
kunnen leiden.
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar
• Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
• Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een
doek schoon.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
• Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de
airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten
kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken
is
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng
het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het
toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
het openbaar gebruikt
• Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het
ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan
de kaart of het toestel.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische
storing van andere apparaten.
Veiligheidsvoorschriften 125
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met
metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een
zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
126 Veiligheidsvoorschriften
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor
blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en
telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de
zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
0,705 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde
hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar
het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus
te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat
de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer
informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen
waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische
accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde
van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering
worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij
uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking
geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid.
De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of
loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn
2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het
milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van
het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen
te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.
Veiligheidsvoorschriften 127
Vrijwaring
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit toestel beschikbaar zijn,
zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht,
patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden
alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het
is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door
de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.
Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of
enige services die via dit toestel worden weergegeven, via welk medium en op
welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te
uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide
werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk
toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT
WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET
MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE
GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK
NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID
VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR
WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,
128 Veiligheidsvoorschriften
INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE,
ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF
ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR
U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE
SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden
beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige
service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en
services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten
waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van
deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot
enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via
dit toestel beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de
services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de
services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services
te worden gericht.
Index
aanraakscherm
gebruiken 21
vergrendelen 22
achtergrond 27
afbeeldingseditor
aanpassen 98
effecten toepassen 99
transformeren 99
visueel effect invoegen 99
afdrukken
afbeeldingen via Bluetooth 98
afbeeldingen via USB 97
gegevens via Bluetooth 85
agenda
items bekijken 71
items maken 70
alarm
afzetten 93
instellen 93
uitschakelen 93
apparaat
aanpassen 26
indeling 17
in- of uitschakelen 16
instellingen 101
pictogrammen 19
snelkoppelingenpaneel 20
standby-scherm 18
toetsen 18
vergrendelen 28
apparaatblokkering 28
automatisch weigeren 36
batterij
installeren 9
opladen 11
beltoon
bericht 102
oproep 102
berichten
beheren 45
e-mailaccounts instellen 46
e-mailprofielen instellen 47
e-mail verzenden 48
e-mail weergeven 48
MMS-profielen instellen 41
MMS verzenden 42
MMS weergeven 43
SMS verzenden 41
SMS weergeven 43
Index 129
SOS verzenden 45
standaardberichten gebruiken 44
voicemail beluisteren 44
bestandsbeheer 96
Bluetooth
apparaten zoeken en koppelen 83
Externe SIM-modus 85
gegevens afdrukken 85
gegevens ontvangen 84
gegevens verzenden 84
inschakelen 82
calculator 94
camera
camcorder aanpassen 58
camera aanpassen 55
foto's nemen 51
video's opnemen 56
130 Index
contacten
contacten opzoeken 69
een visitekaartje maken 69
favoriete nummers instellen 69
groepen maken 70
instellen 68
kopiëren 70
zoeken 68
e-mail
accounts instellen 46
profielen instellen 47
verzenden 48
weergeven 48
FDN-modus 38
FM-radio
luisteren naar 64
opnemen 65
stations opslaan 65
foto's
achtergrond instellen 98
afdrukken 97
maken met scène 53
met smile shot maken 54
nemen 51
panoramafoto maken 54
geheugenkaart
formatteren 15
plaatsen 13
verwijderen 14
geluidsprofielen 27
gespreksduur 40
GPS
bestanden bijwerken 89
draadloze netwerken
gebruiken 89
locatieservices inschakelen 89
uw locatie bepalen 89
helderheid, scherm 27
instellingen
algemeen 103
applicatie 105
beveiliging 111
beweging 103
connectiviteit 101
display en verlichting 103
geheugen 112
geluid 102
geluidsprofielen 102
menu en widgets 104
netwerk 102
resetten 113
tijd en datum 104
vliegtuigstand 16, 101
Internet
zie webbrowser
Java-games
afspelen 66
downloaden 67
logbestanden 39
menuscherm
openen 22
ordenen 23
toevoegen 23
MMS-berichten
profielen instellen 41
verzenden 42
weergeven 43
mobiel opsporen 29
MP3-speler
afspeellijsten maken 62
bestanden toevoegen 60
muziek afspelen 60
multitasken 24
muziek
afspelen 60
herkennen 62
zoeken 62
nepoproepen 37
notities
instellen 72
weergeven 73
oproepblokkering 39
oproepen
aannemen 33
beschikbare opties tijdens
telefoongesprek 34
beschikbare opties tijdens videooproep 35
doorschakelen 38
headset gebruiken 34
Index 131
internationale nummers 34
nepoproep starten 37
tot stand brengen 33
vergaderoproep 35
weergeven van gemiste 36
weigeren 34
wisselgesprek 39
oproepen doorschakelen 38
Pc-verbindingen
massaopslag 91
Samsung Kies 90
Windows Media Player 90
PIN-vergrendeling 28
qwerty-toetsenbord 30
RSS-lezer 77
Samsung Apps 79
Samsung Kies 90
132 Index
SIM-kaart
installeren 9
vergrendelen 28
slim zoeken 100
SMS-berichten
verzenden 41
weergeven 43
SOS-berichten 45
spraakmemo's
afspelen 73
opnemen 73
spraakoproepen
aannemen 33
opties gebruiken 34
tot stand brengen 33
spraakrecorder 73
stil profiel 26
stopwatch 94
synchroniseren
met een Exchange-server 48
met Windows Media Player 90
taakbeheer 24
taal 103
taken
instellen 72
weergeven 72
tekstinvoer 29
tekstnotities 72
tijdelijk dempen 104
tijd en datum instellen 26
timer 94
toegangscodes 114
toetstoon
type 103
volume 26
uitpakken 9
USIM-kaart
installeren 9
verbindingen
Bluetooth 82
GPS 88
Pc 90
WLAN 85
video-oproepen
aannemen 33
opties gebruiken 35
tot stand brengen 33
video's
afspelen 58
opnemen 56
videospeler 58
voicemail 44
webbrowser
favorieten toevoegen 77
profielen instellen 75
wereldklok 93
widgets
openen 25
webwidgets beheren 25
Windows Media Player 90
wisselgesprek 39
WLAN
inschakelen 86
netwerken zoeken en er verbinding
mee maken 86
via WPS 87
Index 133
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij,
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S5750E
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.
VeiligheidEN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
EN 50332- 1 : 2000
EN 50332- 2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en
dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in
Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in
Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC
is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.06
(plaats en datum van uitgifte)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of
het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het
garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product
hebt aangeschaft.
* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw toestel. Dit is afhankelijk van het land waar u het toestel
hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Drukfouten voorbehouden.
Kies installeren (PC Sync)
1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website
(www.samsungmobile.com) en installeer deze op uw pc.
2. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → USB
→ Samsung Kies → Instellen.
3. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
GH68-35366A
Dutch. 08/2011. Rev. 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising