K4010
Wzmacniacz MOSFET 300W
Wzmacniacz ten jest wersj¹ mono wzmacniacza
K4020, jest dostarczany z radiatorem i
transformatorem, ale bez obudowy. Nadaje siê
idealnie do barów dyskotekowych i systemów active
speaker.
W³aœciwoœci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
moc skuteczna: 155W/4W ;100W/8W
zniekszta³cenia harmoniczne: 0,005%
wspó³czynnik t³umienia: >600
czu³oœæ wejœciowa: 1Vrms
stosunek sygna³/szum: 112dB (A-wa¿ony)
zakres czêstotliwoœci: 3Hz...120kHz
opóŸnienie do³¹czania i zabezpieczenie g³oœników
zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe
transformator i radiator w zestawie
wymiary: 270 x 90 x 140mm
waga: 4.8kg
www.sklep.avt.pl
www.sklep.avt.pl
~230V
PRODUCENT: Velleman, Dystrybutor: AVT Korporacja Sp. z o.o. 01-939 Warszawa ul. Burleska 9
Dzia³ Handlowy: tel.: (22) 568-99-50; fax: (22) 568-99-55; e-mail: handlowy@avt.pl
www.sklep.avt.pl
Download PDF

advertising