Sony BDV-E800W Handleiding

Add to My manuals
119 Pages

advertisement

Sony BDV-E800W Handleiding | Manualzz

4-147-230-51(3)

De software van dit toestel kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over eventueel beschikbare updates, gaat u naar de volgende URL.

Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/

Voor klanten in Australië: http://www.sony-asia.com/support

(3)

Sony Corporation

Printed in Malaysia

BD/DVD Home Theatre System

Gebruiksaanwijzing

BDV-E800W

© 2009 Sony Corporation

2

NL

WAARSCHUWING

Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast.

Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz.

Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende kaars, op het toestel.

Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel.

Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Om verwondingen te voorkomen, moet dit apparaat stevig worden vastgemaakt aan de grond/muur in overeenstemming met de installatie-instructies.

Extreme geluidsdruk van de oortelefoon of hoofdtelefoon kan gehoorbeschadiging tot gevolg hebben.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

OPGELET

Het gebruik van optische instrumenten bij dit product verhoogt het risico op oogletsels. De laserstraal die wordt gebruikt in dit BD/DVD Home Theatre System is schadelijk voor de ogen. Probeer de behuizing dus niet uit elkaar te halen.

Laat alle onderhoud over aan bevoegd personeel.

Dit etiket vindt u terug op het onderdeel van het toestel dat tegen laserstralen is beschermd.

Dit toestel is geclassificeerd als een laserproduct van klasse

1. Deze aanduiding bevindt zich achteraan op de buitenkant van het toestel.

Over de surroundversterker

• Het naamplaatje bevindt zich aan de buitenkant op de zijkant.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen (in de

Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of

0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Bericht voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor toestellen die verkocht werden in landen waar de EU-richtlijnen gelden.

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-

1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.

Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service-/ garantiedocumenten.

Voor de draadloze zendontvanger

(EZW-RT10/EZW-RT10A)

Zie "Wireless Product Safety Information"

(bijgeleverd).

Voorzorgsmaatregelen

Dit toestel is getest en compatibel bevonden met de beperkingen vermeld in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een verbindingskabel korter dan 3 meter

(alleen Europese modellen).

Spanningsbronnen

• Het toestel blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.

• De stekker wordt gebruikt om het toestel los te koppelen; verbind het toestel daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Als u een onregelmatigheid in het toestel opmerkt, trek dan de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Auteursrechten en handelsmerken

• Dit product is voorzien van copyrightbeveiligingstechnologie die wordt beschermd door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Het gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd door Macrovision en is bedoeld voor gebruik in huis en beperkte kring tenzij

Macrovision hiervoor toestemming heeft verleend.

Aanpassing of demontage is verboden.

• Dit toestel is uitgerust met een Dolby* Digital en

Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix surround decoder en het DTS** Digital Surround System.

* Gefabriceerd onder licentie van Dolby

Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" en het dubbele Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby

Laboratories.

** Gefabriceerd onder licentie onder

Amerikaanse patentnummers #: 5.451.942,

5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616,

6.487.535, 7.392.195, 7.272.567, 7.333.929,

7.212.872 en andere Amerikaanse en wereldwijde patenten die uitgegeven of in behandeling zijn.

DTS is een gedeponeerd handelsmerk en de

DTS-logo's, het DTS-symbool, DTS-HD en

DTS-HD Master Audio | Essential zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2008

DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

• Dit toestel bevat High-Definition Multimedia

Interface-technologie (HDMI

TM

).

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition

Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing

LLC.

• Java en alle handelsmerken en logo's gebaseerd op

Java zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc.

• "BD-Live" en "BonusView" zijn handelsmerken van

Blu-ray Disc Association.

• "Blu-ray Disc" is een handelsmerk.

• "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",

"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" en het logo

"CD" zijn handelsmerken.

• "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony

Corporation.

• "AVCHD" en het "AVCHD"-logo zijn handelsmerken van Matsushita Electric Industrial

Co., Ltd. en Sony Corporation.

• "S-AIR" en het S-AIR-logo zijn handelsmerken van

Sony Corporation.

• , "XMB" en "xross media bar" zijn handelsmerken van Sony Corporation en Sony Computer

Entertainment Inc.

• "PLAYSTATION" is een handelsmerk van Sony

Computer Entertainment Inc.

• "x.v.Colour" en het "x.v.Colour"-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

• "PhotoTV HD" en het "PhotoTV HD"-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

3

NL

4

NL

• Andere systemen en productnamen zijn veelal handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun fabrikanten. De symbolen ™ en ® worden niet weergegeven in deze handleiding.

Over deze gebruiksaanwijzing

• In deze gebruiksaanwijzing staan de bedieningselementen op de afstandsbediening beschreven. U kunt ook de bedieningselementen op het toestel gebruiken als ze dezelfde of soortgelijke namen hebben als deze op de afstandsbediening.

• Pictogrammen zoals die boven elke functieverklaring worden weergegeven, geven aan welk type medium kan worden gebruikt in combinatie met deze functie.

Raadpleeg "Afspeelbare discs" (pagina 106)

voor meer informatie.

• In deze handleiding wordt "disc" gebruikt om te verwijzen naar BD's, DVD's of CD's, tenzij anders aangegeven door de tekst of illustraties.

• De bedieningsmenu-items kunnen verschillen afhankelijk van de regio waar u zich bevindt.

• De standaardinstelling is onderstreept.

Over de S-AIR-functie

Het toestel is compatibel met de S-AIR-functie, die zorgt voor draadloze geluidstransmissie tussen S-AIR-producten.

De volgende S-AIR-producten kunnen met dit toestel worden gebruikt:

• Surroundversterker (bijgeleverd): u kunt draadloos genieten van geluid uit de surroundluidsprekers.

• Surroundversterker achteraan (optioneel): u kunt draadloos genieten van geluid uit de surroundachterluidspreker.

• S-AIR-ontvanger (optioneel): u kunt genieten van het geluid van het toestel in een andere kamer.

De S-AIR-producten kunnen optioneel worden gekocht (het gamma S-AIR-producten varieert naargelang de regio).

Opmerkingen of instructies betreffende de surroundversterker, de surroundversterker achteraan of de S-AIR-ontvanger in deze gebruiksaanwijzing verwijzen enkel naar situaties waarin de surroundversterker, de surroundversterker achteraan of de S-AIRontvanger wordt gebruikt.

Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken"

(pagina 65) voor meer informatie over de

S-AIR-functie.

5

NL

6

NL

Inhoudsopgave

Over deze gebruiksaanwijzing ................ 4

Over de S-AIR-functie............................ 5

Uitpakken ................................................ 7

Onderdelen en bedieningselementen ...... 9

Aan de slag

Stap 1: Het toestel plaatsen .........16

Stap 2: Het toestel aansluiten......22

Stap 3: Het draadloze systeem installeren ................................33

Stap 4: De snelinstelling uitvoeren ..................................35

Stap 5: De bron selecteren...........39

Stap 6: Surroundgeluid weergeven................................40

Afspelen

Een BD/DVD afspelen.......................... 43

BonusView/BD-Live gebruiken ........... 50

Een cd afspelen ..................................... 51

Fotobestanden weergeven ..................... 53

Geluidsregeling

Het effect selecteren dat bij de bron past.................................................. 55

Het audioformaat, meertalige muziekstukken of het kanaal selecteren ........................................ 56

Multiplex Broadcast Sound weergeven ....................................... 57

Geluidseffecten gebruiken .................... 57

Tuner

Luisteren naar de radio.......................... 59

Het Radio Data System gebruiken

(RDS).............................................. 63

Extern geluidsapparaat

De DIGITAL MEDIA PORT-adapter gebruiken ........................................ 64

Een S-AIR-product gebruiken .............. 65

Andere handelingen

De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync... 71

De juiste instellingen automatisch kalibreren........................................ 74

De luidsprekers instellen ...................... 75

De tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening ........................... 77

De Sleep Timer gebruiken.................... 79

De helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel regelen ................... 79

De knoppen op het toestel uitschakelen.................................... 80

Over de demonstratie............................ 80

Energie besparen in de stand-bystand.................................. 81

Instellingen en afstellingen

Het instelscherm gebruiken .................. 82

[Netwerk-update].................................. 83

[Video-instellingen].............................. 84

[Audio-instellingen] ............................. 87

[BD/DVD-instellingen] ........................ 88

[Foto-instellingen] ................................ 90

[HDMI-instellingen] ............................. 91

[Systeeminstellingen] ........................... 91

[Netwerkinstellingen] ........................... 92

[Snelinstelling] ..................................... 94

[Terugstellen] ....................................... 94

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen.......................... 96

Opmerkingen over de discs .................. 97

Verhelpen van storingen....................... 98

Zelfdiagnosefunctie ............................ 105

Afspeelbare discs................................ 106

Ondersteunde audioformaten.............. 108

Video-uitvoerresolutie ........................ 109

Specificaties........................................ 110

Taalcodelijst ....................................... 112

Verklarende woordenlijst ................... 113

Index ................................................... 117

Uitpakken

• Voorluidsprekers (2) • FM-draadantenne (1) of

• Luidsprekerkabels (2, groen/paars)

• Surroundversterker (1)

• Beschermkap van de luidsprekerkabel (1)

• Surroundluidsprekers (2)

• Middenluidspreker (1)

• Subwoofer (1)

• Videokabel (1)

• Houder van de luidsprekerkabel (1)

• Afstandsbediening (1)

• Draadloze zendontvangers

(2)

• R6 (AA)-batterijen (2)

• Kalibratiemicrofoon (1)

• Voetjes (1 set)

• Voeten (4)

• Schroeven (met onderlegring)

(12)

• Gebruiksaanwijzing

• Installatiegids voor de luidsprekers

• Gids voor snelle instelling

• Software Licence

Information

Voor Europese modellen

• Wireless Product Safety

Information

Voor Britse en Australische modellen

• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)

• Gebruiksaanwijzing voor de

DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)

7

NL

8

NL

De afstandsbediening gebruiken

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd) in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de aanduidingen 3 en #.

Opmerking

• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.

• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.

• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de batterijen.

• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om te voorkomen dat ze gaan lekken en dat er corrosievorming optreedt.

De voetjes op de subwoofer bevestigen

Bevestig de voetjes (bijgeleverd) op de onderkant van de subwoofer om de subwoofer stabieler te maken en te voorkomen dat deze wegschuift.

Maak de voetjes los van het vel.

,

Onderdelen en bedieningselementen

Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.

Afstandsbediening

0

THEATRE

ONE-TOUCH

PLAY

TV

BRAVIA Sync

SLEEP NIGHT

DYNAMIC

BASS TV

1

D.TUNING

2

4

7

5

8

CLEAR

DIGITAL ANALOG

0

3

6

9

TIME

SYSTEM

MENU

1

2

3

4

5

R

E

T

U

R

N

TO

P

M

EN

U

FUNCTION

DISPLAY

PO

P U

P/M

EN

U

HOME

O

PT

IO

N

S

TO

O

L

S

SOUND MODE

PRESET REPLAY ADVANCE PRESET

TUNING

SCENE SEARCH

TUNING

PROG

DISPLAY

6

7

8

9

De toetsen 5, /DIGITAL, PROG + en N zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

• : om het toestel te bedienen

• : om de tv te bedienen

(Raadpleeg "De tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 77)

voor meer informatie.)

A THEATRE (pagina 72)

Schakelt automatisch over naar de optimale videomodus voor het bekijken van films.

ONE-TOUCH PLAY (pagina's 43, 72)

Door enkel op deze knop te drukken, wordt de tv ingeschakeld, wordt de BD/DVDingang geactiveerd en begint het toestel automatisch een disc af te spelen.

TV "/1 (aan/stand-by) (pagina 77)

Schakelt de tv in of activeert de standbystand.

"/1 (aan/stand-by) (pagina's 32, 35, 43,

59)

Schakelt het toestel in of activeert de standbystand.

B SLEEP (pagina 79)

Stelt de Sleep Timer in.

NIGHT (pagina 58)

Activeert de nachtmodus.

DYNAMIC BASS (pagina 57)

Versterkt de lage tonen.

TV (pagina 77)

Wijzigt de bron die met de afstandsbediening wordt bediend naar TV.

C Cijfertoetsen (pagina's 43, 60, 77)

Hiermee kunt u titel/hoofdstuknummers, radiofrequenties enz. invoeren.

D

CLEAR (pagina's 48, 61)

Wist het invoerveld.

/ (teletekst) (pagina 77)

Activeert teletekst.

TIME (pagina 48)

Geeft de verstreken/resterende speelduur weer op het uitleesvenster op het voorpaneel.

-

(pagina 77)

Gebruik - voor het selecteren van een kanaalnummer hoger dan 10.

(audio) (pagina's 56, 57)

Selecteert het audioformaat/de audiotrack.

9

NL

10

NL

(ondertiteling) (pagina 46)

Selecteert de taal van de ondertiteling wanneer meertalige ondertitels opgenomen zijn op een BD-ROM/DVD VIDEO.

D.TUNING (pagina 61)

Selecteert de radiofrequenties.

(hoek) (pagina 46)

Schakelt over naar andere kijkhoeken wanneer meerdere hoeken werden opgenomen op een BD-ROM/DVD

VIDEO.

SYSTEM MENU (pagina's 40, 50, 57, 61,

65, 79)

Opent het systeemmenu.

DIGITAL (pagina 77)

Schakelt over naar digitale modus.

ANALOG (pagina 77)

Schakelt over naar analoge modus.

(breed) (pagina 77)

Wijzigt de breedte-/hoogteverhouding van de aangesloten tv.

E Kleurtoetsen (rood/groen/geel/blauw)

(pagina's 77, 92)

Sneltoetsen voor het selecteren van items in de menu's van bepaalde BD's (kan ook worden gebruikt voor interactieve

Javafuncties van een BD).

F TOP MENU (pagina 47)

Opent of sluit het hoofdmenu van de BD of

DVD.

DISPLAY (pagina 48)

Geeft de afspeelinformatie weer op het tvscherm.

POP UP/MENU (pagina 47)

Opent of sluit het pop-upmenu van de BD-

ROM of het menu van de DVD.

OPTIONS (pagina's 43, 51, 53, 59)

Geeft het optiemenu weer op het tv-scherm.

HOME (pagina's 35, 43, 51, 53, 59, 74,

82)

Opent of sluit het startmenu van het toestel.

RETURN (pagina's 77, 92)

Keert terug naar de vorige weergave.

C/X/x/c

Verplaatst de markering naar een weergegeven item.

(ENTER)

Bevestigt het geselecteerde item.

(gids) (pagina 77)

Geeft de Digitale Elektronische

Programmagids (EPG) weer.

TOOLS (pagina 77)

Het bedieningsmenu voor de huidige schermweergave weergeven.

G FUNCTION (pagina's 39, 43, 51, 53, 59,

64)

Selecteert de weergavebron.

SOUND MODE (pagina 55)

Selecteert de geluidsmodus.

H Knoppen afspeelbediening

Zie "Afspelen" (pagina 43).

./> (vorige/volgende)

REPLAY/ADVANCE

m/M (snel terugspoelen/snel

vooruitspoelen)

N (afspelen)

X (pauzeren) x (stoppen)

I

Radiobedieningstoetsen

Zie "Tuner" (pagina 59).

PRESET +/–

TUNING +/–

(geluidsonderdrukking) (pagina's

43, 51, 77)

Schakelt het geluid tijdelijk uit.

2 (volume) +/– (pagina's 43, 77)

Past het volume aan.

PROG +/– (pagina 77)

Gaat naar het vorige/volgende kanaal.

c/C

(pagina 77)

Nadat u op

/

hebt gedrukt, kunt u de volgende ( c ) of vorige ( C ) tekstpagina kiezen.

t/

(tv-ingang) (pagina 77)

Schakelt de invoerbron van de tv tussen de tv en andere bronnen.

DISPLAY (pagina 59)

Wijzigt de radio-informatie op het uitleesvenster op het voorpaneel van de radiofrequentie naar de zendernaam.

/ (info/teletekst weergeven)

(pagina 77)

Geeft informatie weer.

J SCENE SEARCH (pagina 47)

Schakelt over naar de scènezoekmodus waarmee u snelt kunt bladeren door verschillende scènes binnen de titel die wordt afgespeeld.

11

NL

Voorpaneel

FUNCTION VOLUME

12

NL

A "/1 (aan/stand-by) (pagina 43)

Schakelt het toestel in of activeert de standbystand.

B Knoppen afspeelbediening (pagina 43)

N (afspelen)

Start of hervat de weergave.

Speelt een diavoorstelling af wanneer een disc met JPEG-beeldbestanden wordt geplaatst.

x (stoppen)

Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt

(hervatpunt).

Het hervatpunt van een titel/muziekstuk is het laatste punt dat u hebt afgespeeld of de laatste foto die u hebt bekeken in een fotomap.

FUNCTION

Selecteert de weergavebron.

VOLUME +/–

Past het volume van het toestel aan.

Z (openen/sluiten)

Opent of sluit de disclade.

C S-AIR-aanduiding

Licht op wanneer de S-AIR-zendontvanger in het toestel is geplaatst en het systeem het geluid verzendt.

D VIRTUAL 7.1CH-aanduiding (pagina

40)

Licht op terwijl de virtuele 7.1kanaalsdecodering geactiveerd is.

E Aan/uit-lampje

Licht op wanneer het toestel is ingeschakeld.

F Uitleesvenster op het voorpaneel

G Disclade (pagina 43)

H

(afstandsbedieningssensor)

Uitleesvenster op het voorpaneel

Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel

PL

SLEEP x NEO:6 TUNED ST NTSC EXT

HDMI

HD 24P NIGHT BASS

A Huidig surroundformaat

B Licht op bij ontvangst van een zender.

(alleen radio) (pagina 59)

C Licht op bij ontvangst van

stereogeluid. (alleen radio) (pagina 59)

D Licht op bij het uitvoeren van een

videosignaal via het NTSCkleursysteem.

E Licht op wanneer het externe

geheugen wordt herkend. (pagina 30)

F Licht op wanneer de HDMI OUT-

aansluiting correct verbonden is met een toestel dat compatibel is met HDCP

(High-bandwidth Digital Content

Protection) door middel van de HDMI- of DVI-ingang (Digital Visual Interface).

G Licht op wanneer 720p/1080i/1080p-

videosignalen worden uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting of 720p/

1080i-videosignalen worden uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO

OUT-aansluitingen.

H Licht op bij het uitvoeren van 1920 ×

1080p/24 Hz-videosignalen.

I Licht op wanneer de nachtstand actief

is. (pagina 58)

J Licht op wanneer de functie DYNAMIC

BASS ingeschakeld is. (pagina 57)

K Geeft de status van het toestel weer,

zoals hoofdstuk, titel, muziekstuknummer, tijdinformatie, radiofrequentie, afspeelstatus, decoderingsmodus, enz.

L Licht op wanneer het toestel het

netwerk raadpleegt.

M Geeft de afspeelstatus van het toestel

weer.

N Knippert bij instelling van de Sleep

Timer. (pagina 79)

13

NL

14

NL

Achterpaneel

SPEAKER

CENTER SUBWOOFER

COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT

Y P

B

/ C

B

P

R

/ C

R

HDMI OUT

LAN(100)

SPEAKER

DMPORT

DC5V

700mA MAX

FRONT R FRONT L

EZW-RT10

ANTENNA

COAXIAL 75

FM

SAT/CABLE

DIGITAL IN

TV

DIGITAL IN DC5V

EXT

500mA MAX

COAXIAL OPTICAL

L

TV

S-AIR ID

A B C

R

AUDIO IN

AUDIO

L

A. CAL MIC

ECM-AC2

R

AUDIO IN

A LAN (100)-aansluiting (pagina 31)

B COMPONENT VIDEO OUT-

aansluitingen (pagina 24)

C VIDEO OUT-aansluiting (pagina 24)

D EZW-RT10-sleuf (pagina 29)

E COAXIAL 75

Ω FM-aansluiting (pagina

28)

F A.CAL MIC-aansluiting (pagina's 35,

74)

G AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/R)

(pagina 27)

H TV-aansluitingen (AUDIO IN L/R)

(pagina 26)

I S-AIR ID-schakelaar (pagina's 33, 65)

J EXT-sleuf (pagina 30)

K TV-aansluiting (DIGITAL IN OPTICAL)

(pagina 26)

L SAT/CABLE-aansluiting (DIGITAL IN

COAXIAL) (pagina 27)

M DMPORT-aansluiting (DIGITAL MEDIA

PORT) (pagina 27)

N HDMI OUT-aansluiting (pagina 24)

O SPEAKER-aansluitingen (pagina 22)

Surroundversterker

Voorpaneel

POWER

POWER/ON LINE

PHONES

Achterpaneel

EZW-RT

10

S-AIR ID

PAIRING

A

B

C

SPEAKER

SURROUND SELECTOR

SURROUND

SURROUND

BACK

L

R

A PHONES-aansluiting (pagina 33)

B POWER (ON/OFF) (pagina's 33, 65)

C POWER / ON LINE-indicator (pagina's

33, 65)

D PAIRING-indicator (pagina 68)

E PAIRING (pagina 68)

F Sleuf voor draadloze zendontvanger

(EZW-RT10) (pagina 29)

G S-AIR ID-schakelaar (pagina's 33, 65)

H SPEAKER L-aansluiting (pagina 22)

I SPEAKER R-aansluiting (pagina 22)

J SURROUND SELECTOR-schakelaar

(pagina's 33, 65)

15

NL

Aan de slag

Stap 1: Het toestel plaatsen

De luidsprekers opstellen

Voor een optimaal surroundgeluid moeten alle luidsprekers even ver van de luisterpositie worden geplaatst (A). De afstand kan liggen tussen 0,0 en 7,0 meter.

Als u de middenluidspreker en de surroundluidsprekers niet op positie (A) kunt zetten, plaatst u deze binnen een afstand van 7,0 meter van de luisterpositie.

Plaats de surroundluidsprekers achter de luisterpositie ( B ).

De subwoofer kan om het even waar in de kamer worden geplaatst.

Subwoofer

Middenluidspreker

Linkerluidspreker vooraan (L)

Rechterluidspreker vooraan (R)

A

30

A

30

A

B

A

45 45

A

B

Linker surroundluidspreker (L) Rechter surroundluidspreker (R)

Opmerking

• Wees voorzichtig bij het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards op een speciaal behandelde vloer

(bijvoorbeeld met was of olie of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.

• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet op steunen, omdat hij dan kan vallen.

16

NL

De optionele surroundachterluidsprekers toevoegen

U kunt genieten van 7.1-surroundgeluid door de draadloze surroundluidsprekerkit (WAHT-SBP1, optioneel) aan te schaffen. De beschikbare optionele producten variëren afhankelijk van de regio.

Raadpleeg de onderstaande illustratie voor het opstellen van de surroundachterluidsprekers ( C ).

Subwoofer

Middenluidspreker

Linkerluidspreker vooraan (L) Rechterluidspreker vooraan (R)

Linker surroundluidspreker

(L)

C

Linker surroundachterluidspreker (L)

(optioneel)

45

30 30

45

Rechter surroundluidspreker

(R)

C

Rechter surroundachterluidspreker (R)

(optioneel)

17

NL

De luidsprekers aan een muur bevestigen

Opgelet

• Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het muurmateriaal of de schroeven die u dient te gebruiken.

• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de muur. Aangezien een muur in gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven het best in een balk om de luidsprekers te bevestigen. Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke muur met de nodige versterking.

• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen enz.

Voor u de voor- en surroundluidsprekers aan een muur bevestigt, moet u de luidsprekers demonteren.

U kunt de bovenkant van een luidspreker aan de muur bevestigen.

De luidspreker demonteren

1

Maak de luidsprekerkabel los van de luidspreker.

Achterkant van de luidspreker

2

Verwijder de schroef (vooraf geplaatst) aan de achterkant van de luidspreker.

U hebt deze schroef nog nodig bij het opnieuw monteren van de luidspreker. Zorg er dus voor dat u deze niet verliest.

18

NL

Schroef

Achterkant van de luidspreker

3

Demonteer de luidspreker door het bovenste deel op te heffen.

Bovenste deel

Onderste deel

Achterkant van de luidspreker

4

Trek de luidsprekerkabel uit de onderkant van het onderste deel van de luidspreker.

De verwijderde luidsprekerkabel hebt u nodig bij het bevestigen van de luidspreker aan een muur.

Onderste deel van de luidspreker

,

Luidsprekerkabel

19

NL

Illustratie van een volledig gedemonteerd toestel

Bovenste deel van de luidspreker

Onderste deel van de luidspreker

Luidsprekerkabel

Schroef

De luidsprekers aan een muur bevestigen

Verbind de luidsprekerkabels met de luidsprekers voor u de luidsprekers tegen een muur installeert.

Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #.

Gekleurde buis

Linkerluidspreker vooraan (L): wit

Rechterluidspreker vooraan (R): rood

Middenluidspreker: groen

Linker surroundluidspreker (L): blauw

Rechter surroundluidspreker (R): grijs

1

Neem schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.

4 mm

5 mm

Opening aan de achterkant van de luidspreker

30 mm

10 mm

2

Bevestig de schroeven in de muur.

Voor de middenluidspreker

219 mm

Voor de andere luidsprekers

210 mm

8 tot 10 mm

8 tot 10 mm

20

NL

3

Hang de luidsprekers op aan de schroeven.

5 mm

Opening aan de achterkant van de luidspreker

10 mm

Achterkant van de luidspreker

21

NL

Stap 2: Het toestel aansluiten

Lees de informatie op de volgende pagina's voor meer uitleg over het aansluiten van het toestel.

Sluit het netsnoer van het toestel pas aan op een stopcontact wanneer alle andere verbindingen tot stand zijn gebracht.

Opmerking

• Wanneer u een andere component met een volumeregeling aansluit, verlaagt u het volume van de andere component tot een niveau waarop het geluid niet wordt vervormd.

De luidsprekers aansluiten

De stekker van de luidsprekerkabels en de gekleurde buis hebben een specifieke kleur, afhankelijk van het type luidspreker. Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKER-aansluitingen op het toestel die dezelfde kleur hebben.

Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #. Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel (rubberen bescherming) niet klem komt te zitten in de luidsprekeraansluitingen.

22

NL

De luidsprekerkabels aansluiten op het toestel

Steek de stekker in het toestel tot u een klik hoort.

Achterpaneel van het toestel

Paars

(Subwoofer)

VIDE

O OU

T

COM

PON

ENT

VID

EO

OUT

PB / C

B

PR / C R

Y

HDM

I OUT

DMPO

RT

DC5V

700m

A MA

X

FM

ANTE

NNA

75

EZW

-RT1

0

SAT/C

ABL

E

DIGIT

AL IN

TV

AL IN

DIGIT

DC5V

EXT

500m

A MA

X

OPTIC

AL

L

TV

S-AIR ID

A

B

C

R

AUDI

O IN

AUDI

O

L

A. CA

L MIC

ECM

-AC2

R

IN

AUDIO

FRON

T R

FRON

T L

SPEA

KER

CENT

ER

SUBW

OOFE

R

Groen

(Middenluidspreker)

Wit

(Linkerluidspreker vooraan (L))

Rood

(Rechterluidspreker vooraan (R))

Achterpaneel van de surroundversterker

EZW

-RT

10

S-AIR

ID

A

B

C

PAIRING

SURR

OUN

D SE

OR

SURR

OUND

SURR

OUND

BACK

SPEA

KER

L

R

Blauw

(Linker surroundluidspreker (L))

Grijs

(Rechter surroundluidspreker (R))

De luidsprekerkabels aansluiten op de luidspreker

Achterkant van de luidspreker

Stekker

(–)

Gekleurde buis

(+)

23

NL

De tv aansluiten (videoverbinding)

Via deze verbinding wordt een videosignaal naar de tv verzonden.

Selecteer de aansluitingswijze afhankelijk van de aansluitingen op uw tv.

Achterpaneel van het toestel

VIDE

O OU

T

COM

PON

ENT

VID

EO

OUT

PB / C

B

PR / C

R

Y

HDM

I OUT

DMP

ORT

DC5V

700m

A MA

X

ANTE

NNA

75

COA

XIAL

FM

EZW

-RT1

0

SAT/C

ABL

E

DIGIT

AL IN

TV

AL IN

DIGIT

DC5V

EXT

500m

A MA

X

XIAL

COA

OPTIC

AL

L

TV

AUDI

O

L

A. CA

L MIC

ECM

-AC2

R

S-AIR ID

A

B

C

R

AUDIO

IN

AUDI

O IN

A Videokabel (bijgeleverd)

FRON

T R

FRON

T L

SPEA

KER

CENT

ER

SUBW

OOFE

R

C Componentvideokabel

(niet bijgeleverd)

B HDMI-kabel (niet bijgeleverd)

Naar de HDMI INaansluiting van de tv.

Naar de componentvideo-ingang van de tv.

Naar de video-ingang van de tv.

Methode 1: verbinding via videokabel (A)

Dit is de standaardverbinding.

Methode 2: verbinding via HDMI*-kabel (B) en videokabel (A)

Als uw tv met een HDMI-aansluiting is uitgerust, sluit u het toestel via een HDMI-kabel en een videokabel aan op de tv. De beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter dan bij het gebruik van een videokabel alleen.

Wanneer u verbinding maakt via een HDMI-kabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren (pagina's

35, 85).

Om beelden te bekijken via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, moet u het toestel via de videokabel aansluiten op de tv. Videosignalen van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter worden niet uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.

* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

24

NL

Methode 3: verbinding via componentvideokabel (C) en videokabel (A)

Als uw tv niet met een HDMI-aansluiting is uitgerust maar wel over componentvideo-ingangen beschikt, sluit u het toestel via een componentvideokabel en een videokabel aan op de tv. De beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter dan bij het gebruik van een videokabel alleen.

Wanneer u verbinding maakt via een componentvideokabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren

(pagina's 35, 85).

Om beelden te bekijken via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, moet u het toestel via de videokabel aansluiten op de tv. Videosignalen van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter worden niet uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting.

Het kleursysteem wijzigen (PAL of NTSC)

Afhankelijk van de tv die moet worden aangesloten, is het mogelijk dat u ofwel PAL ofwel NTSC voor het kleursysteem moet kiezen.

PAL is de basisinstelling van het toestel.

1

Druk op "/1 om het toestel in te schakelen.

2

Druk tegelijk langer dan 5 seconden op x en op VOLUME + op het toestel.

Telkens als u deze handeling uitvoert, wisselt het kleursysteem tussen PAL en NTSC.

"NTSC" licht op in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer het kleursysteem is ingesteld op

NTSC.

25

NL

De tv aansluiten (audioverbinding)

Via deze verbinding wordt een audiosignaal naar de tv verzonden. Voer deze verbinding door om via het toestel naar het geluid van de tv te luisteren.

Achterpaneel van het toestel

SPEA

KER

CENT

ER

SUBW

OOFE

R

ANTE

NNA

COA

XIAL

75

FM

EZW

-RT1

0

VIDE

O OU

T

COM

PON

ENT

VID

OUT

PB / C B

PR / C

R

Y

HDM

I OUT

DMP

ORT

DC5V

A MA

X

LAN(100)

SPEA

KER

FRON

T L

SAT/C

ABL

E

AL IN

DIGIT

TV

COA

XIAL

OPTIC

AL

DC5V

EXT

500m

A MA

X

E

Digitale optische kabel (niet bijgeleverd)

A

B

TV

AUDI

O

L

A. CA

L MIC

L

R

AUDI

O IN

AUDIO

IN

R

D Audiokabel

(niet bijgeleverd)

Naar de digitale optische uitgang van de tv.

Naar de audio-uitgangen van de tv.

Methode 1: verbinding via audiokabel (D)

Dit is de standaardverbinding die een analoog audiosignaal verzendt.

Methode 2: verbinding via digitale optische kabel (E)

Wanneer de tv een digitale optische uitgang heeft, kunt u de geluidskwaliteit verbeteren door naast een audiokabel ook een digitale optische kabel te gebruiken.

Via een digitale audioverbinding ontvangt het toestel een Dolby Digital multiplex-zendsignaal en kunt u genieten van multiplex broadcast-geluidsweergave.

Opmerking

• Het toestel kan digitale en analoge signalen verwerken. Digitale signalen hebben voorrang op analoge signalen.

Wanneer het digitale signaal wegvalt, wordt het analoge signaal na 2 seconden verwerkt.

26

NL

De andere componenten aansluiten

U kunt aangesloten componenten beluisteren via de luidsprekers van het toestel.

• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: F (TDM-iP20 alleen bijgeleverd bij Britse en Australische modellen. U kunt ook andere DIGITAL MEDIA PORT-adapters gebruiken.)

• Videorecorder, digitale satellietontvanger, PlayStation of een draagbare geluidsbron enz. (niet bijgeleverd): G

• Videorecorder of digitale satellietontvanger enz. (niet bijgeleverd) met een digitale coaxuitgang: H

Achterpaneel van het toestel

F DIGITAL MEDIA PORT-

adapter (pagina 64)

T

COM

PON

ENT

VID

OUT

PB / C

B

PR / C

R

Y

HDM

I OUT

DMP

ORT

DC5V

700m

A MA

X

H

Digitale coaxkabel (niet bijgeleverd)

ABL

E

SAT/C

AL IN

TV

DIGIT

AL IN

DC5V

EXT

500m

A MA

X

COA

XIAL

OPTIC

AL

EZW

-RT1

0

ANTE

COA

XIAL

NNA

75

FM

L

TV

S-AIR ID

A

B

C

R

AUDI

O IN

AUDI

O

L

A. CA

L MIC

ECM

-AC2

R

AUDIO

IN

FRON

T L

G Audiokabel (niet bijgeleverd)

SPEA

KER

CENT

ER

SUBW

OOFE

R

Naar de digitale coaxuitgang van de videorecorder of digitale satellietontvanger enz.

Naar de audio-uitgang van de videorecorder, digitale satellietontvanger, PlayStation of draagbare geluidsbron enz.

Opmerking

• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan zodat de V-aanduidingen zich op een lijn bevinden. Om de adapter los te koppelen, trekt u hem naar buiten terwijl u ingedrukt houdt.

Als uw tv uitgerust is met meerdere audio/video-ingangen

U kunt het geluid beluisteren met de luidsprekers van het toestel via de aangesloten tv. Sluit de componenten als volgt aan.

Tv

Videorecorder, digitale satellietontvanger,

PlayStation enz.

Videorecorder, digitale satellietontvanger,

PlayStation enz.

System

: signaalstroom

Selecteer de component op de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

Als uw tv niet uitgerust is met meerdere audio/video-ingangen, is een switcher noodzakelijk om het geluid van meer dan één component te ontvangen.

27

NL

De antenne aansluiten

De antenne aansluiten

Achterpaneel van het toestel

ANTE

COA

XIAL

NNA

75

FM

EZW

-RT1

0

DC5V

EXT

500m

A MA

X

TV

L

S-AIR ID

B

A

C

R

AUDI

O IN

AUDI

O

L A. CA

L MIC

ECM

-AC2

R

AUDIO

IN of

FM-draadantenne

(bijgeleverd)

Opmerking

• Trek de FM-draadantenne volledig uit.

• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.

Tip

• Gebruik bij een slechte FM-ontvangst een 75-ohm-coaxkabel (niet bijgeleverd) om het toestel aan te sluiten op een externe FM-buitenantenne, zoals hieronder afgebeeld.

FM-buitenantenne

Toestel

ANTENNA

COAXIAL 75

FM

28

NL

De draadloze zendontvanger plaatsen

U kunt geluid verzenden van het toestel naar een S-AIR-product zoals een surroundversterker of

S-AIR-ontvanger.

Om het geluid van het toestel te verzenden, plaatst u de draadloze zendontvangers in het toestel en het

S-AIR-product.

Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken" (pagina 65) voor meer informatie over S-AIR-producten.

Achterpaneel van het toestel

Achterpaneel van de surroundversterker

FM

ANTE

NNA

75

EZW

-RT1

0

EZW

-RT

10

SAT/C

ABL

E

DIGIT

AL IN

TV

AL IN

DIGIT

DC5V

EXT

500m

A MA

X

L

TV

S-AIR ID

A

B

C

R

AUDI

O IN

AUDI

O

L

A. CA

L MIC

ECM

-AC2

R

IN

AUDIO

S-AIR

ID

A

B

C

PAIR

ING

SURR

OUN

D SE

LECT

OR

SURR

OUND

SURR

OUND

BACK

SPEA

KER

L

R

DMPO

RT

DC5V

700m

A MA

X OPTIC

AL

Draadloze zendontvanger

Draadloze zendontvanger

29

NL

Het externe geheugen plaatsen

Plaats het externe geheugen (een USB-flashgeheugen, zoals Sony USM2GL, USM4GL of USM1GH van 1 GB of groter, niet bijgeleverd) in de EXT-sleuf. Controleer of "EXT" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer u het toestel inschakelt. Door een extern geheugen aan te

sluiten, kunt u extra inhoud (BonusView/BD-Live) bekijken, afhankelijk van de disc (pagina 50).

Achterpaneel van het toestel

VIDE

O OU

T

COM

PON

ENT

VID

EO

OUT

Y

PB / C

B

HDM

I OUT

DMP

ORT

DC5V

700m

A MA

X

FRON

T R

FRON

T L

ANTE

NNA

75

COA

XIAL

FM

EZW

-RT1

0

SAT/C

E

DIGIT

AL IN

TV

AL IN

DIGIT

DC5V

EXT

500m

A MA

X

COA

XIAL

OPTIC

AL

L

TV

S-AIR ID

A

B

C

R

AUDI

O IN

AUDI

O

L

L MIC

A. CA

ECM

-AC2

R

AUDIO

IN

Met de contactpunten naar boven

SPEA

KER

SUBW

OOFE

R

Bijv. Sony USM2GL (niet bijgeleverd)

Opmerking

• Plaats het externe geheugen zover mogelijk in de EXT-sleuf.

• Plaats het externe geheugen recht in de sleuf. Als u het externe geheugen forceert in de sleuf, zal dit zowel het externe geheugen als het toestel beschadigen.

• Houd het externe geheugen uit de buurt van kinderen om te verhinderen dat ze het per ongeluk inslikken.

• Oefen geen overmatige druk uit op het externe geheugen als dit in de sleuf zit. Dit kan namelijk een storing veroorzaken.

• Om beschadigde gegevens of schade aan het externe geheugen te vermijden, schakelt u beter het toestel uit tijdens het plaatsen of verwijderen van het externe geheugen.

• Plaats geen extern geheugen dat foto- of muziekbestanden bevat om te vermijden dat deze bestanden zouden beschadigd raken.

Het externe geheugen verwijderen

1

Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen.

2

Trek het externe geheugen uit de EXT-sleuf.

30

NL

Verbinden met het netwerk

Verbind de LAN (100)-aansluiting van het toestel met het internet via een netwerkkabel om de

software van het toestel te updaten via het netwerk. U kunt eveneens BD-Live gebruiken (pagina 50).

Voer de nodige instellingen door in [Internetinstellingen] onder [Netwerkinstellingen] (pagina 92).

EZW-RT10

ANTENNA

COAXIAL 75

FM

Achterpaneel van het toestel

SPEAKER

COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT

Y P B / C B P R / C R

HDMI OUT

LAN(100)

SPEAKER DMPORT

DC5V

700mA MAX

FRONT R FRONT L CENTER SUBWOOFER

SAT/CABLE

DIGITAL IN

TV

DIGITAL IN DC5V

EXT

500mA MAX

COAXIAL OPTICAL

L

TV

S-AIR ID

A B C

R

AUDIO IN

AUDIO

L

A. CAL MIC

ECM-AC2

R

AUDIO IN

Wanneer u rechtsreeks verbinding maakt met een breedbandrouter

Netwerkkabel

(niet bijgeleverd)

LAN(100)

Wanneer u verbinding maakt via een draadloze LAN-router

Netwerkkabel

(niet bijgeleverd)

Draadloze LAN-router

(toegangspunt)

(niet bijgeleverd)

Breedbandrouter

(niet bijgeleverd)

Naar pc

Netwerkkabel

(niet bijgeleverd)

ADSL-modem/ kabelmodem (niet bijgeleverd)

Ethernet/draadloze

LAN-mediaconvertor

(niet bijgeleverd)

Naar pc

Netwerkkabel

(niet bijgeleverd)

ADSL-modem/ kabelmodem (niet bijgeleverd)

Internet

Internet

De software van het toestel updaten via het netwerk

Zie [Netwerk-update] (pagina 83) en [Bericht over software-update] (pagina 92).

Opmerking

• Verbind geen telefoonaansluiting met de LAN (100)-aansluiting. Dit kan namelijk een storing veroorzaken.

• Verbind de LAN-aansluiting van het toestel niet met de LAN-aansluiting van een pc.

• Afhankelijk van de modem of router verschilt het type netwerkkabel (LAN) (recht of gekruist). Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de modem of router voor meer informatie over de netwerkkabels (LAN).

• Voor een optimale werking van de BD-Live-functies raden wij een internetverbinding aan met een effectieve snelheid van 1 Mbps of hoger.

31

NL

De netsnoeren aansluiten

Voordat u de netsnoeren van het toestel en de surroundversterker aansluit op een stopcontact, moet u eerst de voor- en middenluidsprekers en de subwoofer aansluiten op het toestel en de surroundluidsprekers op de surroundversterker.

Stopcontact: de vorm van het stopcontact verschilt naargelang de regio.

De demonstratiemodus uitschakelen

Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel.

U kunt de demonstratie eenvoudig uitschakelen door te drukken op "/1 op de afstandsbediening. Zie

"Over de demonstratie" (pagina 80) voor meer informatie.

Het toestel in- of uitschakelen (stand-bystand)

"/1

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Druk op "/1.

32

NL

Stap 3: Het draadloze systeem installeren

U dient de surroundversterker te installeren om het draadloze systeem te gebruiken. Controleer voor het installeren of de draadloze zendontvangers correct werden geplaatst in het

toestel en de surroundversterker (pagina 29).

Dit draadloze systeem wordt "S-AIR" genoemd.

Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken"

(pagina 65) voor meer informatie over de

S-AIR-functie.

SPEAKER

CENTER SUBWOOFER

COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT

Y PB / CB PR / CR

LAN(100)

SPEAKER

HDMI OUT

DMPORT

DC5V

700mA MAX

FRONT R FRONT L

EZW-RT10

ANTENNA

COAXIAL 75

FM

SAT/CABLE

DIGITAL IN

TV

DIGITAL IN DC5V

EXT

500mA MAX

COAXIAL OPTICAL

A

S-AIR ID

B C

L

TV AUDIO

L

A. CAL MIC

ECM-AC2

R R

AUDIO IN AUDIO IN

1

4

7 8

0

2

5

3

6

9

S-AIR ID-schakelaar

"/1

POWER / ON LINEaanduiding

POWER

POWER

POWER/ON LINE

PHONES

S-AIR ID-schakelaar

EZW-RT 10

S-AIR ID

PAIRING

A

B

C

SPEAKER

SURROUND SELECTOR

SURROUND

SURROUND

BACK

L

R

PHONES-aansluiting SURROUND

SELECTOR-schakelaar

Het toestel verzendt geluid naar de surroundversterker die is verbonden met de surroundluidsprekers. Voer de volgende stappen uit om de geluidstransmissie in te stellen.

1

Stel de S-AIR ID-schakelaar van het toestel in op A.

2

Druk op "/1.

Het toestel wordt ingeschakeld.

3

Stel de SURROUND SELECTORschakelaar van de surroundversterker in op SURROUND.

4

Stel de S-AIR ID-schakelaar van de surroundversterker in op A.

5

Druk op POWER op de surroundversterker.

De POWER / ON LINE-aanduiding wordt groen. Indien dit niet het geval is, controleert u de transmissiestatus als volgt.

De transmissiestatus controleren

U kunt de status van de geluidstransmissie tussen het toestel en de surroundversterker controleren door de POWER / ON LINEaanduiding van de surroundversterker te controleren.

POWER / ON LINEaanduiding

Status

Wordt groen.

Knippert groen.

Geluidstransmissie is ingesteld.

Geluidstransmissie is niet ingesteld.

Wordt rood.

Wordt uitgeschakeld.

De surroundversterker voert geen geluid uit.

De surroundversterker wordt uitgeschakeld of de bescherming ervan is actief.

Raadpleeg "Bediening surroundversterker"

(pagina 104) voor meer informatie over de

surroundversterker.

Geluid beluisteren via een hoofdtelefoon

U kunt het geluid van het toestel beluisteren door de hoofdtelefoon aan te sluiten op de

PHONES-aansluiting op de surroundversterker.

33

NL

Opmerking

• Het volume van het toestel wordt mogelijk geminimaliseerd als u de surroundversterker uitschakelt terwijl de hoofdtelefoon is aangesloten op de surroundversterker of als de radio-ontvangst slecht is. In dat geval verschijnen "HP NO LINK" en

"VOLUME MIN" afwisselend in het uitleesvenster op het voorpaneel. Controleer de radio-ontvangst en stel het volume opnieuw in.

• Wanneer u een hoofdtelefoon op de surroundversterker aansluit, wordt geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel.

Wanneer u meerdere S-AIRproducten gebruikt

Zie "Geluidstransmissie instellen tussen het toestel en het S-AIR-sub-apparaat (IDinstelling)" (pagina 65).

De beschermkap bevestigen aan de surroundversterker

Na de aansluiting en de instelling kunt u de beschermkap bevestigen op de surroundversterker om de overbodige luidsprekerkabels te organiseren en te bewaren.

1

Bevestig de beschermkap van de luidsprekerkabel door deze naar beneden te schuiven langs de gleuven aan de randen van de surroundversterker.

Beschermkap van de luidsprekerkabel

2

Steek de pinnetjes van de houder van de luidsprekerkabel in de openingen van de beschermkap van de luidsprekerkabel en klik de kap vast.

Houder van de luidsprekerkabel

Surroundversterker

m

Surroundversterker

Gleuven

Duw de beschermkap van de luidsprekerkabel naar beneden tot u een klik hoort. Draai de surroundversterker ondersteboven en berg vervolgens de kabels op in de beschermkap van de luidsprekerkabel.

34

NL

Stap 4: De snelinstelling uitvoeren

Voer de onderstaande stappen uit voor een basisinstelling van het toestel.

De weergegeven items verschillen afhankelijk van het landmodel.

"/1

1

4

7 8

0

2

5

3

6

9

C/X/x/c,

5

Druk op of

c.

Het instelbericht wordt weergegeven.

Deze boodschap wordt alleen weergegeven wanneer u [Snelinstelling] voor het eerst uitvoert. De boodschap wordt niet weergegeven wanneer u [Snelinstelling] uitvoert via [Instellen].

6

Druk op of

c.

Het instelscherm voor de videokabelselectie wordt weergegeven.

HOME

1

Schakel de tv in.

2

Druk op [/1 op het toestel en op

POWER op de surroundversterker.

3

Stel de ingangskiezer van de tv zo in dat het signaal van het toestel op het tv-scherm verschijnt.

Het scherm voor de snelinstelling van de schermtaalkeuze wordt weergegeven.

Als het scherm voor de snelinstelling niet wordt weergegeven

Roep het scherm voor de snelinstelling op.

Zie "Het scherm voor de snelinstelling oproepen" (pagina 38).

4

Druk op

X/x om een schermtaal te

selecteren.

7

Druk op

X/x om de kabel te selecteren

die wordt gebruikt om het toestel en de tv met elkaar te verbinden.

Controleer de verbinding tussen het toestel

en de tv (pagina 24).

• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een HDMI-kabel, selecteert u [HDMI], gaat u verder naar stap 8 en stelt u de video-uitvoerresolutie in die overeenkomt met uw tv.

• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een componentvideokabel, selecteert u

[Componentvideo], gaat u verder naar stap 8 en stelt u de video-uitvoerresolutie in die overeenkomt met uw tv.

• Wanneer u het toestel en de tv verbindt met de videokabel, selecteert u [Video] en gaat u verder naar stap 9.

35

NL

Opmerking

• Wanneer u het toestel en de tv niet verbindt via een HDMI-kabel, kunt u [HDMI] niet selecteren.

• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting en andere video-uitgangen aansluit, selecteer dan [Componentvideo].

• Raadpleeg "Video-uitvoerresolutie"

(pagina 109) voor meer informatie over de

video-uitvoerresolutie.

8

Druk op of

c.

Het instelscherm voor de videouitvoerresolutie wordt weergegeven. Zie

[Uitgevoerd videoformaat] (pagina 85)

voor meer informatie.

Wanneer u [HDMI] selecteert in stap 7

Maak uw keuze uit [Auto], [480i/576i],

[480p/576p], [720p], [1080i] of [1080p].

Wanneer u tegelijk de HDMI OUTaansluiting en andere video-uitgangen aansluit, worden videosignalen mogelijk enkel uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting wanneer [Auto] of [1080p] is geselecteerd.

Wanneer u [Componentvideo] selecteert in stap 7

Wanneer u de videouitvoerresolutie wijzigt

U krijgt gedurende ongeveer 30 seconden een beeld te zien met de geselecteerde resolutie, daarna wordt u om bevestiging gevraagd.

Volg de instructies op het scherm en ga naar de volgende stap.

Opmerking

• Als het beeld vervormd is of er geen beeld verschijnt, dient u ongeveer 30 seconden te wachten zonder op een knop te drukken. [Is deze resolutie OK?] wordt weergegeven. Selecteer

[Annuleren]. Het scherm keert terug naar de vorige resolutie-instelling.

• Als de geselecteerde video-uitvoerresolutie niet correct is, wordt geen beeld weergegeven op het scherm. Houd in dat geval de knoppen N en Z op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie. U kunt de videouitvoerresolutie wijzigen door [Uitgevoerd videoformaat] te kiezen in [Video-instellingen]

(pagina 85).

9

Druk op of

c.

Het instelscherm voor de breedte-/ hoogteverhouding van de aangesloten tv verschijnt.

10

Druk op

X/x om de instelling te

selecteren die overeenkomt met de tv.

• [16:9]: voor een breedbeeld-tv of standaard 4:3-tv met breedbeeldstand.

(pagina 84)

• [4:3]: voor een standaard 4:3-tv.

(pagina 84)

Maak uw keuze uit [480i/576i], [480p/

576p], [720p] of [1080i].

36

NL

11

Druk op of

c.

Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een HDMI-kabel

Het instelscherm voor de functie [Controle voor HDMI] wordt weergegeven. Ga naar stap 12.

Wanneer u het toestel en de tv niet verbindt via een HDMI-kabel

Het instelscherm voor [BDinternetverbinding] verschijnt. Ga naar stap

14.

12

Druk op

X/x om de instelling te

selecteren voor de functie Controle voor HDMI.

15

Druk op of

c.

Het instelscherm voor [Standby-stand] verschijnt.

Selecteer [Aan] om de functie [Controle

voor HDMI] te gebruiken (pagina 71) bij

het aansluiten van Sony-componenten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI.

Als u de functie [Controle voor HDMI] niet gebruikt, selecteert u [Uit].

13

Druk op of

c.

Het instelscherm voor [BDinternetverbinding] verschijnt.

14

Druk op

X/x om de instelling te kiezen

voor de BD-internetverbindingen.

16

Druk op

X/x om de stand-bystand te

selecteren.

U kunt het toestel snel bedienen na deze functie te hebben ingeschakeld.

Selecteer [Snel starten] om de opstarttijd uit de stand-bystand te verkorten. De standaardinstelling is [Normaal].

Opmerking

• Als de stand Snel starten geactiveerd is, verbruikt het toestel meer elektriciteit in de stand-bystand.

17

Druk op of

c.

Het instelscherm voor [Autokalibratie] verschijnt.

Selecteer [Toestaan] om internetverbindingen toe te staan.

Selecteer [Niet toestaan] als u geen verbindingen wilt toestaan.

37

NL

18

Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de

A.CAL MIC-aansluiting op het achterpaneel.

Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte met behulp van een statief (niet bijgeleverd). De voorzijde van elke luidspreker moet naar de kalibratiemicrofoon gericht zijn en er mogen zich geen hindernissen bevinden tussen de luidsprekers en de kalibratiemicrofoon.

SAT/C

E

AL IN

DIGIT

TV

DIGIT

AL IN

DC5V

EXT

500m

COA

XIAL

OPTIC

AL

EZW

-RT1

0

ANTE

COA

XIAL

NNA

75

FM

TV

L

S-AIR ID

B

A

C

R

AUDI

O IN

AUDI

O

L

A. CA

L MIC

ECM

-AC2

R

AUDI

O IN

Kalibratiemicrofoon

19

Druk op

X/x om [Starten] te selecteren

Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.

20

Druk op .

[Autokalibratie] wordt gestart.

Het toestel past automatisch de luidsprekerinstelling aan.

Maak geen geluid terwijl de meting bezig is.

Opmerking

• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren.

• Plaats voor het doorvoeren van [Autokalibratie] de surroundversterker op de geschikte plaats.

Als u de surroundversterker installeert op een ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer, wordt er geen correcte meting verkregen.

• Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit

(WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de

surroundachterluidsprekers (pagina 17), plaatst

u de luidsprekers op een goede locatie en schakelt u de surroundversterker in.

21

Bevestig de resultaten van

[Autokalibratie].

De resultaten worden weergegeven op het tv-scherm. Druk op

C/c om van pagina te veranderen. De eerste pagina geeft de afstand tot de luidsprekers weer. De tweede pagina geeft het niveau van de luidsprekers weer. Als de resultaten goed zijn, ontkoppelt u de kalibratiemicrofoon en drukt u op X/x om [OK] te selecteren.

Opmerking

• De opbouw van de ruimte waarin het toestel is geïnstalleerd, kan de metingen beïnvloeden.

22

Druk op .

De snelinstelling is voltooid. Alle aansluitingen en instellingen zijn gemaakt.

De snelinstelling verlaten

Druk in om het even welke stap op HOME.

Het scherm voor de snelinstelling oproepen

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Snelinstelling] te

selecteren en druk vervolgens op .

4

Druk op

C/c om [Starten] te selecteren

en druk vervolgens op .

Het scherm voor de snelinstelling verschijnt.

38

NL

Stap 5: De bron selecteren

U kunt de weergavebron selecteren.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

FUNCTION

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de gewenste functie verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Telkens als u op FUNCTION drukt, verandert de functie als volgt.

"BD/DVD" t "TUNER FM" t "TV" t

"SAT/CABLE" t "DMPORT" t "AUDIO" t …

Functie

"BD/DVD"

Bron

Disc die wordt afgespeeld met het toestel

"TUNER FM"

FM-radio (pagina 59)

"TV" TV (component die is aangesloten op de TV-aansluitingen (AUDIO

IN L/R) of TV-aansluiting

(DIGITAL IN OPTICAL) op het

achterpaneel (pagina 26))

"SAT/CABLE" Component die is aangesloten op de SAT/CABLE-aansluiting

(DIGITAL IN COAXIAL) op het

achterpaneel (pagina 27)

"DMPORT" DIGITAL MEDIA PORT-adapter

(pagina 64)

Functie

"AUDIO"

Bron

Component die is aangesloten op de AUDIO-aansluitingen

(AUDIO IN L/R) op het

achterpaneel (pagina 27)

39

NL

Stap 6: Surroundgeluid weergeven

U kunt surroundgeluid beluisteren door een van de vooraf geprogrammeerde decoderingsmodi van het toestel te selecteren. Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop of concertzaal.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

SYSTEM MENU

X/x/c,

Geluid van de tv beluisteren met het 5.1-kanaalssurroundgeluidseffect

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "AUDIO MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het

voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "DEC. MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het

voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

4

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "A.F.D. 7.1CH" verschijnt in het uitleesvenster op het

voorpaneel.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

6

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Surroundgeluidseffecten selecteren op basis van uw luistervoorkeur

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "AUDIO MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het

voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "DEC. MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het

voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

40

NL

4

Druk herhaaldelijk op

X/x tot het gewenste surroundgeluidseffect verschijnt in het

uitleesvenster op het voorpaneel.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de omschrijvingen van de verschillende surroundgeluidseffecten.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

6

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Informatie over de luidsprekeruitvoer

De onderstaande tabel beschrijft de opties bij het aansluiten van alle luidsprekers op het toestel.

De standaardinstelling is "A.F.D. STD" (als u een hoofdtelefoon aansluit op de surroundversterker, is de standaardinstelling "HP 2CH").

Geluid via

Afhankelijk van de bron.

Surroundeffect Effect

"A.F.D. STD"

(AUTO FORMAT

DIRECT STANDARD)

Het toestel herkent het geluidsformaat van de bron en geeft het geluid weer zoals het werd opgenomen/gecodeerd.

"A.F.D. 7.1CH"

(AUTO FORMAT

DIRECT 7.1CH)

"PRO LOGIC"

"PLII MOVIE"

"PLII MUSIC"

• 2-kanaalsbron: het toestel simuleert surroundgeluid bij 2kanaalsbronnen en voert het geluid uit via de 5.1-kanaalsluidsprekers.

– "A.F.D. 7.1CH" voert geluid uit via de 5.1-kanaalsluidsprekers door het 2-kanaals-brongeluid te dupliceren naar elke luidspreker.

– "PRO LOGIC" voert Dolby Pro Logic-decodering uit.

– "PLII MOVIE" voert Dolby Pro Logic II Moviedecodering uit.

– "PLII MUSIC" voert Dolby Pro Logic II Musicdecodering uit.

• Multikanaalsbron: het toestel voert het geluid uit via de luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.

"A.F.D. 7.1CH" creëert het virtuele surroundgeluid achteraan en voert het geluid uit als 7.1-kanaalssurroundgeluid.

"A.F.D. 7.1CH"

(AUTO FORMAT

DIRECT 7.1CH)

"PLIIx MOVIE"

"PLIIx MUSIC

"

Deze decoderingsmodi worden alleen weergegeven wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit (WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de surroundachterluidsprekers

(pagina 17).

• 2-kanaalsbron: het toestel simuleert surroundgeluid van 2kanaalsbronnen en voert het geluid uit via alle luidsprekers, inclusief de surroundachterluidsprekers.

– "A.F.D. 7.1CH" voert geluid uit via de 7.1-kanaalsluidsprekers door het 2-kanaals-brongeluid te dupliceren naar elke luidspreker.

– "PLIIx MOVIE" voert Dolby Pro Logic IIx Moviedecodering uit.

– "PLIIx MUSIC" voert Dolby Pro Logic IIx Musicdecodering uit.

• Multikanaalsbron: het toestel voert het geluid uit via de luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.

41

NL

Geluid via Surroundeffect

"2CH STEREO"

Effect

Het toestel voert het geluid uit via de voorluidsprekers en de subwoofer ongeacht het geluidsformaat of het aantal kanalen.

Multikanaals-surroundgeluid wordt gereduceerd tot 2 kanalen (downmixen).

"HP 2CH"

2)

(HEADPHONE 2

CHANNEL

STEREO)

Deze decoderingsmodus wordt alleen weergegeven wanneer u de hoofdtelefoon aansluit op de surroundversterker

(pagina 33).

Het toestel voert het geluid uit via de hoofdtelefoon ongeacht het geluidsformaat of het aantal kanalen. Multikanaalssurroundgeluid wordt gereduceerd tot 2 kanalen

(downmixen).

Geluidseffecten uitschakelen

Selecteer "A.F.D. STD" bij "DEC. MODE".

Opmerking

• Als u "A.F.D. 7.1CH" selecteert kan, afhankelijk van de disc of bron, het begin van het geluid worden onderbroken omdat de optimale modus automatisch wordt geselecteerd. Selecteer "A.F.D. STD" om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken.

• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een multikanaalsbron, worden "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en

"PLII MUSIC" uitgeschakeld en wordt het signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks uitgevoerd.

• Als een tweetalige geluidsweergave wordt ingevoerd, werken "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en "PLII MUSIC" niet.

• "A.F.D. 7.1CH", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", "PLII MUSIC", "PLIIx MOVIE" en "PLIIx MUSIC" worden

geannuleerd wanneer u de geluidsmodus (pagina 55) instelt op een van de volgende instellingen.

– "SPORTS"

– "OMNI-DIR"

– "MOVIE-D.C.S.-"

• De decoderingsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk van het ingangssignaal.

• Als de decodeermodus wordt gewijzigd terwijl u de S-AIR-ontvanger gebruikt, kan geluid van de S-AIR-ontvanger mogelijk overslaan.

Tip

• Het toestel onthoudt de laatste decoderingsmodus die voor elke functie werd geselecteerd.

Wanneer u een functie als "BD/DVD" of "TUNER FM" selecteert, wordt de decoderingsmodus die het laatst voor de functie werd gekozen opnieuw gekozen als u de functie opnieuw selecteert. Als u bijvoorbeeld "BD/DVD" selecteert met "PRO LOGIC" als decoderingsmodus en u na het overschakelen naar een andere functie terugkeert naar "BD/DVD", wordt "PRO LOGIC" opnieuw gekozen.

42

NL

Afspelen

Een BD/DVD afspelen

Afhankelijk van de disc kunnen sommige functies verschillen of niet beschikbaar zijn.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc.

"/1

FUNCTION

N x

Z

5

Druk op Z.

6

Plaats een disc.

Leg een disc in de disclade en druk op Z.

FUNCTION VOLUME

Disclade

ONE-TOUCH

PLAY

VOLUME +/–

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

"/1

Cijfertoetsen

TIME

SYSTEM

MENU

DISPLAY

TOP MENU

C/X/x/c,

HOME

FUNCTION

/

SCENE

SEARCH

2 +/–

POP UP/

MENU

OPTIONS

./>

N m/M x

X

1

Zet de tv aan.

2

Zet de ingangskiezer van de tv op dit toestel.

3

Druk op "/1.

Het toestel wordt ingeschakeld.

4

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"BD/DVD" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Wanneer u een in de handel verkrijgbare

BD-ROM of DVD VIDEO plaatst, start het afspelen automatisch, afhankelijk van de disc. Ga in dat geval verder met stap 9.

Opmerking

• Plaats een disc van 8 cm op de binnenste ring in de lade. Let op dat de disc niet over het midden van de lade schuurt.

• Leg niet meer dan één disc in de lade.

7

Druk op

C/c om

[Video] te selecteren.

8

Druk op

X/x om

te selecteren en

druk vervolgens op N of

.

Het afspelen start bij in de handel verkrijgbare BD-ROM's of DVD VIDEO's.

Bij een BD of DVD die op een ander apparaat werd opgenomen, wordt de titellijst weergegeven. Druk op X/x om de gewenste titel te selecteren en druk vervolgens op N of .

Het afspelen start.

9

Druk op

2

+/– om het volumeniveau te wijzigen.

Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het voorpaneel.

43

NL

44

NL

Opmerking

• Wanneer u de functie [Controle voor HDMI] instelt op [Aan], kan de tv die is aangesloten op het toestel via een HDMI-kabel tegelijk met het toestel worden

bediend. Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync" (pagina 71) voor

meer informatie.

Tip

• U kunt de snelheid wijzigen waarmee het volume wordt verhoogd en verlaagd.

Om het volume snel te verhogen/verlagen, houdt u

2 +/– op de afstandsbediening of VOLUME +/– op het toestel ingedrukt.

Om het volume nauwkeurig te verhogen/verlagen, drukt u kort op 2 +/– op de afstandsbediening of

VOLUME +/– op het toestel.

Andere handelingen

Handeling

Stoppen

Pauzeren

Druk op

x

X

Afspelen hervatten na pauzeren

X of N

>

Naar het volgende hoofdstuk gaan

Naar het vorige hoofdstuk terugkeren

Druk twee keer in een seconde op ..

Wanneer u één keer op . drukt, kunt u naar het begin gaan van het huidige hoofdstuk.

Geluid tijdelijk uitschakelen

Als u de geluidsonderdrukking wilt annuleren, drukt u er nogmaals op of regelt u het volume met 2 +.

De disc verwijderen Z op het toestel.

Handeling Druk op

Snel een bepaald punt zoeken door een disc snel vooruit of achteruit af te spelen

(Scan)

1)

Druk op M of m tijdens het afspelen van een disc. Bij elke druk op M of m tijdens het scannen, verandert de weergavesnelheid als volgt:

Afspeelrichting

M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120)

Omgekeerde richting n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t m3 (×120)

Wanneer u de knop ingedrukt houdt, blijft het toestel snel vooruitspoelen/snel achteruitspoelen aan de geselecteerde snelheid, tot u de knop loslaat.

Druk op N om terug te keren naar de normale snelheid. De werkelijke snelheid kan verschillen afhankelijk van de disc.

Traag afspelen, beeldper-beeld-weergave

(alleen in de afspeelrichting)

Houd M langer dan een seconde ingedrukt in de pauzestand. Wanneer u kort op M drukt in de pauzestand, kunt u een frame per keer afspelen.

Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk niet.

Druk op N om terug te keren naar de normale afspeelstand.

De vorige scène opnieuw afspelen

2)

(direct opnieuw afspelen) tijdens het afspelen.

De huidige scène kort snel vooruitspoelen

3)

(direct doorspoelen) tijdens het afspelen.

1)

De scansnelheid kan verschillen afhankelijk van de disc.

2)

Alleen BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.

3)

Alleen BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/

DVD+RW/DVD+R.

Een beperkte BD of DVD afspelen

(kinderbeveiliging)

Wanneer u een beperkte BD afspeelt

Wijzig [Kinderbeveiliging voor BD] in [BD/

DVD-instellingen] (pagina 88).

Wanneer u een beperkte DVD afspeelt

Wijzig [Kinderbeveiliging voor DVD] in [BD/

DVD-instellingen] (pagina 89).

Wanneer u een beperkte BD of DVD afspeelt, verschijnt het kader voor het invoeren van uw wachtwoord op het scherm.

Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen en druk op .

Het afspelen start.

Raadpleeg [Wachtwoord] (pagina 90) om het

wachtwoord te registreren of te wijzigen.

Een beperkte BD-RE of BD-R afspelen (discvergrendeling)

Wanneer u een BD-RE of BD-R afspeelt die beperkt is via de functie discvergrendeling, verschijnt het kader voor het invoeren van uw wachtwoord op het scherm.

1

Voer met de cijfertoetsen het wachtwoord (vier cijfers) in dat u hebt geregistreerd bij het aanmaken van de disc en druk op .

2

Selecteer een titel en druk op N of

.

Het afspelen start.

Afspelen met één druk op de knop (alleen bij HDMI-verbinding)

Druk op ONE-TOUCH PLAY.

Het toestel en de aangesloten tv worden ingeschakeld en de ingangskiezer op de tv schakelt automatisch over naar het toestel, waarna u de inhoud van de disc kunt bekijken.

Opmerking

• Wanneer u gebruik maakt van de HDMI-verbinding, kan het een tijdje duren voor de beelden op het scherm verschijnen, en het begin van de inhoud wordt mogelijk niet weergegeven.

• Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u

[Controle voor HDMI] in te stellen op [Aan] in

[HDMI-instellingen] (pagina 91).

Beschikbare OPTIONS

1

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2

Druk op

X/x om een item te selecteren

en druk op .

De beschikbare items verschillen naargelang het soort disc of toestel.

Items

[Video-instellingen]

[Titellijst]

[Weergeven]

[Weerg. v/a begin]

[Hoofdmenu]

[Menu/Pop-upmenu]

[Stoppen]

[Titel zoeken]

[Hoofdstuk zoeken]

Details

De instellingen voor het beeld aanpassen

(pagina 49).

De titellijst weergeven.

De titel afspelen vanaf het punt waar u op x hebt gedrukt.

De titel afspelen vanaf het begin.

Het hoofdmenu van de disc

weergeven (pagina 47).

Het pop-upmenu van de

BD-ROM of het menu van de DVD weergeven

(pagina 47).

Het afspelen stoppen.

Zoeken naar een titel en het afspelen starten vanaf het

begin (pagina 48).

Zoeken naar een hoofdstuk en het afspelen starten vanaf het begin

(pagina 48).

45

NL

46

NL

Hoeken wijzigen

Bij discs waarbij een scène vanuit verschillende hoeken is opgenomen, kunt u de kijkhoek wijzigen.

Druk op tijdens de weergave om de gewenste hoek te selecteren.

Ondertitels weergeven

Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen, kunt u die ondertitels tijdens het afspelen in- of uitschakelen. Bij discs waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal van de ondertitels tijdens het afspelen veranderen of de ondertitels naar wens in- of uitschakelen.

Druk op tijdens de weergave om de gewenste taal van de ondertitels te selecteren.

Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt

(Afspelen hervatten)

Wanneer u het afspelen stopt, onthoudt het toestel het punt waarop u op x hebt gedrukt.

Afspelen hervatten blijft beschikbaar zolang de disc niet wordt verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de stand-bystand gezet door op "/1 te drukken.

1

Druk tijdens het afspelen van een disc

op x om het afspelen te stoppen.

2

Druk op

X/x om

te selecteren en

druk vervolgens op N of

.

Het toestel start de weergave vanaf het punt waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.

Opmerking

• Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het mogelijk dat het toestel niet op exact hetzelfde punt herneemt.

• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt mogelijk gewist wanneer:

– u de disclade opent.

– u een andere titel afspeelt.

– u de instellingen van het toestel wijzigt.

– u het netsnoer loskoppelt.

– u het externe geheugen verwijdert (voor BD-

ROM's).

• Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige discs.

De titel afspelen vanaf het begin

Druk op OPTIONS om [Weerg. v/a begin] te selecteren en druk vervolgens op . Het afspelen begint vanaf het begin van de titel.

Het BD- of DVD-menu gebruiken

Het hoofdmenu weergeven

Een BD/DVD is onderverdeeld in diverse beeld- of muzieksecties. Deze secties worden "titels" genoemd. Bij het afspelen van een BD/DVD die verschillende titels bevat, kunt u titels selecteren via het hoofdmenu.

U kunt via het hoofdmenu eveneens items selecteren zoals de taal voor de ondertitels en het geluid.

1

Druk op TOP MENU.

Het discmenu verschijnt op het tv-scherm.

De inhoud van het menu varieert afhankelijk van de disc.

2

Druk op

C/X/x/c of de cijfertoetsen om

het item te selecteren dat u wilt afspelen of wijzigen.

3

Druk op .

Pop-upmenu's weergeven

Sommige BD-ROM's bevatten pop-upmenu's die worden weergegeven zonder het afspelen te onderbreken.

1

Druk op POP UP/MENU tijdens het afspelen.

Het pop-upmenu verschijnt.

2

Druk op

C/X/x/c, de kleurtoetsen of de

cijfertoetsen om het item te selecteren, en volg de instructies op het scherm.

Snel een scène zoeken

(Scènezoekmodus)

U kunt snel door verschillende scènes bladeren van de titel die momenteel wordt afgespeeld.

1

Druk op SCENE SEARCH tijdens het afspelen of in de pauzestand.

Het afspelen wordt gepauzeerd en een balk met een scène-aanduiding (vierkant, het huidige punt wordt getoond) wordt weergegeven aan de onderkant van het scherm.

2

Houd

C/c of m/M ingedrukt om de

scène-aanduiding te verplaatsen naar de scène die u zoekt.

Scène-aanduiding

Huidig punt

De scène-aanduiding op de balk wordt weergegeven rond het afspeelpunt.

3

Laat de knop los als u het punt hebt bereikt waar u wilt kijken.

De scène waar u de knop hebt losgelaten wordt weergegeven in de pauzestand.

Om nogmaals naar een scène te zoeken, verplaatst u de scène-aanduiding met

C/c of m/M.

4

Druk op SCENE SEARCH,

, N of X.

Het afspelen start.

De scènezoekmodus annuleren

Druk op SCENE SEARCH, , N of X.

Het afspelen start vanaf het punt waar u op de knop hebt gedrukt.

Opmerking

• De scènezoekfunctie is beschikbaar voor titels langer dan 100 seconden en korter dan 100 uur.

47

NL

48

NL

• Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk niet.

Een titel/hoofdstuk zoeken

U kunt zoeken naar een hoofdstuk als de titel hoofdstukmarkeringen bevat.

1

Druk op OPTIONS tijdens het afspelen of in de pauzestand.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2

Druk op

X/x om een zoekmethode te

selecteren en druk vervolgens op .

• [Titel zoeken] (voor een BD-ROM/DVD

VIDEO): zoekt de gewenste titel.

• [Hoofdstuk zoeken]: zoekt het gewenste hoofdstuk.

Het cijferinvoerscherm verschijnt.

Voorbeeld: hoofdstuk zoeken

De speelduur en de afspeelinformatie weergeven

U kunt de titelinformatie controleren, waaronder de snelheid van de beeldoverdracht, enz.

Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.

De weergegeven informatie verschilt naargelang het soort disc of toestel.

Voorbeeld: afspelen van een BD-ROM

3

Druk op de cijfertoetsen om het cijfer van de titel of het hoofdstuk in te voeren.

Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR en voert u een ander cijfer in.

4

Druk op .

Het toestel start even later de weergave vanaf het gekozen cijfer.

[Titel zoeken]/[Hoofdstuk zoeken] annuleren

Druk op RETURN.

A De huidige geselecteerde hoek

B Titelnummer of -naam

C De huidige geselecteerde instelling voor audio

D Beschikbare functies (

ondertitels)

hoek/ audio/

E Afspeelinformatie

Geeft soort disc/weergavemodus/videocodec/ bitsnelheid/afspeelstatusbalk/speelduur

(resterende speelduur*) weer

F Uitvoerresolutie/beeldfrequentie

* Wordt weergegeven wanneer u herhaaldelijk op

TIME drukt.

Tip

• U kunt ook de afspeelinformatie controleren op het uitleesvenster op het voorpaneel.

• Druk op wijzigen.

, of om deze instellingen te

De speelduur en resterende speelduur controleren via het uitleesvenster op het voorpaneel

Druk herhaaldelijk op TIME.

Telkens als u op TIME drukt tijdens het afspelen van de disc, verandert de schermweergave:

1 y 2

1

Speelduur van de huidige titel

2

Resterende speelduur van de huidige titel

Bepaalde weergegeven items kunnen verdwijnen na enkele seconden.

Beelden aanpassen voor video's

1

Druk op OPTIONS tijdens het afspelen.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2

Druk op

X/x om

[Video-instellingen] te selecteren en druk op .

Het scherm [Video-instellingen] wordt weergegeven.

[FNR]

Vermindert de kans op willekeurige ruis in het beeld.

• [Uit]

• [Autom.]

[BNR]

Vermindert blokruis (lijkt op mozaïek) in het beeld.

• [Uit]

• [Autom.]

[MNR]

Vermindert lichte ruis aan de randen van het beeld (mosquito-ruis).

• [Uit]

• [Autom.]

4

Druk op

C/X/x/c om de instellingen te

selecteren of aan te passen, en druk daarna op .

Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te passen.

Opmerking

• Zet de beeldinstelling van uw tv op [Standard] voor u

[Beeldkwaliteitsfunctie] wijzigt.

• [Video-instellingen] is uitgeschakeld wanneer de aangesloten tv is ingesteld op Theatermodus

(pagina 72).

• Afhankelijk van de disc of de scène die wordt weergegeven, kan het moeilijk zijn om de effecten van [FNR], [BNR] of [MNR] waar te nemen.

3

Druk op

X/x om een item te selecteren

en druk op .

[Beeldkwaliteitsfunctie]

Optimaliseert de beeldinstellingen voor verschillende lichtomstandigheden.

• [Standaard]

• [Helder kamer]

• [Theaterzaal]

49

NL

50

NL

De vertraging tussen beeld en geluid aanpassen

(A/V SYNC)

Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging tussen beeld en geluid regelen.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "AUDIO

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "A/V

SYNC" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

4

Druk op

X/x om de vertraging tussen

beeld en geluid aan te passen.

U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms in stappen van 25 ms.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

6

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Opmerking

• A/V SYNC werkt mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal.

BonusView/BD-Live gebruiken

Sommige BD-ROM's met het "BD-LIVElogo*" bevatten bonusinhoud en andere gegevens die kunnen worden gedownload naar het externe geheugen (lokale opslag) om deze te kunnen bekijken.

*

1

Als er een disc is geplaatst, verwijdert u deze uit het toestel.

2

Schakel het toestel uit.

3

Plaats het externe geheugen (niet bijgeleverd) in de EXT-sleuf aan de achterkant van het toestel.

Het externe geheugen wordt gebruikt voor lokale opslag.

Zorg ervoor dat het externe geheugen correct is ingevoerd in het toestel

(pagina 30).

4

Verbind het toestel met een netwerk

(pagina 31).

5

Schakel het toestel in.

6

Stel [BD-internetverbinding] in op

[Toestaan] bij [BD/DVD-instellingen]

(pagina 90).

7

Plaats een BD-ROM met BONUSVIEW/

BD-LIVE.

De bedieningswijze varieert naargelang de disc. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de disc.

Gegevens verwijderen uit het externe geheugen

U kunt onnodige gegevens verwijderen.

1

Als er een disc is geplaatst, verwijdert u deze uit het toestel.

2

Druk op HOME.

3

Druk op

C/c om

[Video] te selecteren.

4

Druk op

X/x om [BD-gegevens] te

selecteren en druk vervolgens op .

5

Selecteer de naam van de disc en druk op OPTIONS.

6

Selecteer [Wissen] en druk vervolgens op .

7

Selecteer [OK] en druk vervolgens op

.

De gegevens op de geselecteerde disc worden gewist.

Opmerking

• Afhankelijk van de BD-ROM is het mogelijk dat de naam van de disc niet wordt weergegeven.

Tip

• Selecteer [Alles wissen] in stap 6 om alle gegevens in het externe geheugen te wissen.

• Druk op in plaats van op OPTIONS in stap 5 om stap 6 over te slaan.

Een cd afspelen

1

4

7 8

0

2

5

3

6

9

TIME

C/X/x/c,

HOME

FUNCTION

N

OPTIONS

./> m/M x

X

MUTING

2 +/–

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"BD/DVD" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Plaats een cd.

Het scherm met de muziekspeler wordt weergegeven.

3

Druk op N.

Het afspelen start.

Nummer van het huidige muziekstuk en verstreken speelduur

4

Het volume aanpassen

door 2 +/–

te gebruiken.

Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het voorpaneel.

51

NL

52

NL

Een muziekstuk selecteren

1

Druk op HOME.

2

Druk op

C/c om

[Muziek] te selecteren.

3

Druk op .

De muzieklijst wordt weergegeven.

4

Druk op

X/x om een muziekstuk te

selecteren en druk vervolgens op N of

.

Het toestel speelt het gekozen nummer af.

Andere handelingen

Handeling

Stoppen

Pauzeren

Afspelen hervatten na pauzeren

Druk op

x

X

X of N

Het afspelen starten vanaf het punt waar u op x hebt gedrukt.

N

Naar het volgende muziekstuk gaan

>

Naar het vorige muziekstuk terugkeren

Druk twee keer in een seconde op ..

Wanneer u één keer op

. drukt, kunt u naar het begin gaan van het huidige muziekstuk.

Geluid tijdelijk uitschakelen

De disc verwijderen

Snel achteruitspoelen/ snel vooruitspoelen

Als u de geluidsonderdrukking wilt annuleren, drukt u er nogmaals op of regelt u het volume met 2 +.

Z op het toestel.

Druk op m of M tijdens het afspelen.

Beschikbare OPTIONS

1

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2

Druk op

X/x om een item te selecteren

en druk op .

De beschikbare items verschillen naargelang het soort disc of toestel.

Items

[Weergeven]

[Weerg. v/a begin]

(tijdens het afspelen)

[Weerg. v/a begin] (in de stopstand)

[Stoppen]

Details

Het geselecteerde muziekstuk afspelen.

Het huidige muziekstuk afspelen vanaf het begin.

Het geselecteerde muziekstuk afspelen vanaf het begin.

Het afspelen stoppen.

Opmerking

• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt

(hervatpunt), wordt uit het geheugen gewist wanneer:

– U de disclade opent.

– U het toestel uitschakelt.

De speelduur en resterende speelduur controleren via het uitleesvenster op het voorpaneel

Druk herhaaldelijk op TIME.

Telkens als u op TIME drukt tijdens het afspelen van de disc, verandert de weergave:

1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...

1

Speelduur van het huidige muziekstuk

2

Resterende speelduur van het huidige muziekstuk

3

Speelduur van de disc

4

Resterende speelduur van de disc

Fotobestanden weergeven

1) 2) 3)

1)

BD-RE's/BD-R's die JPEG-beeldbestanden bevatten

2)

DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's die

JPEG-beeldbestanden bevatten

3)

CD-RW's/CD-R's die JPEG-beeldbestanden bevatten

C/X/x/c,

HOME

FUNCTION

N

X

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

DISPLAY

OPTIONS

./> x

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"BD/DVD" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Plaats een disc met fotobestanden.

3

Druk op HOME.

4

Druk op

C/c om

[Foto] te selecteren.

5

Druk op .

De lijst met bestanden of mappen wordt weergegeven.

6

Druk op

X/x om een bestand of map te

selecteren en druk vervolgens op .

Als u een map selecteert, drukt u op X/x om een bestand in de map te selecteren en vervolgens op .

Het geselecteerde fotobestand wordt weergegeven.

Andere handelingen

Handeling

Een diavoorstelling weergeven

Een diavoorstelling stoppen

Een diavoorstelling pauzeren

Naar de volgende foto gaan

Naar de vorige foto terugkeren

De bestandsinformatie weergeven

Druk op

N x

X

>

.

DISPLAY

Beschikbaar OPTIONS

1

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2

Druk op

X/x om een item te selecteren

en druk op .

De beschikbare items verschillen afhankelijk van de situatie.

Items

[Snelh.diavoorst.]

1)2)

[Stoppen]

1)

[Linksom draaien]

[Rechts draaien]

1)

1)

Details

De snelheid van de diavoorstelling wijzigen.

• [Snel]

• [Normaal]

• [Langzaam]

Een diavoorstelling stoppen.

De foto wordt 90 graden linksom gedraaid.

De foto wordt 90 graden rechtsom gedraaid.

53

NL

54

NL

Items

[Beeld bekijken]

2)

[Diavoorstelling]

2)

Details

Het geselecteerde beeld weergeven.

Een diavoorstelling starten.

1)

Wordt weergegeven wanneer u op OPTIONS drukt tijdens het weergeven van fotobestanden.

2)

Wordt weergegeven wanneer u op OPTIONS drukt wanneer de lijst met bestanden of mappen wordt weergegeven.

Opmerking

• Wanneer u de volgende fotobestanden probeert weer te geven, verschijnt het teken op het scherm, wat betekent dat de foto niet kan worden weergegeven.

– Fotobestanden met een breedte of hoogte groter dan 8.192 pixels

– Fotobestanden met een breedte of hoogte kleiner dan 15 pixels

– Fotobestanden groter dan 32 MB

– Fotobestanden met extreme breedte-/ hoogteverhoudingen (meer dan 50:1 of 1:50)

– Fotobestanden in het formaat Progressive JPEG

– Fotobestanden met de extensie ".jpeg" of ".jpg" maar die geen JPEG-indeling hebben

– Fotobestanden met een extreem lange naam

• De volgende fotobestanden kunnen niet worden weergegeven.

– Fotobestanden opgenomen op BD-R's in een ander formaat dan UDF (Universal Disk Format) 2.6

– Fotobestanden opgenomen op BD-RE's in een ander formaat dan UDF (Universal Disk Format)

2.5

• De volgende fotobestanden of -mappen kunnen niet worden weergegeven in de lijst met bestanden of mappen.

– Fotobestanden met een andere extensie dan ".jpeg" of ".jpg"

– Fotobestanden met een extreem lange naam

– Fotobestanden uit de vijfde rij en fotobestanden/mappen uit de zesde rij in een boomstructuur of lager

– Mappen hoger dan de 500e map wanneer het totale aantal mappen en bestanden binnen een boomstructuur meer dan 500 bedraagt

• Fotobestanden die bewerkt werden op een pc worden mogelijk niet weergegeven.

• Miniaturen van bepaalde fotobestanden worden mogelijk niet weergegeven.

• Het kan even duren voor grote fotobestanden worden weergegeven of om een diavoorstelling te starten.

Beelden bekijken met een hoge beeldkwaliteit

Als u een Sony-tv hebt die compatibel is met

"PhotoTV HD", kunt u beelden bekijken met een hoge beeldkwaliteit door de volgende verbinding en instelling door te voeren.

1

Sluit het toestel aan op de tv met een

HDMI-kabel.

2

Zet de video-instelling van de tv op de modus [VIDEO-A].

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over [VIDEO-A].

Geluidsregeling

Het effect selecteren dat bij de bron past

U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren voor film of muziek.

Opmerking

• Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit op de surroundversterker, werkt de geluidsmodus niet.

• Als u "AUTO" selecteert kan, afhankelijk van de disc of bron, het begin van het geluid worden onderbroken omdat het toestel de optimale modus automatisch selecteert. Selecteer een andere optie dan "AUTO" om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken.

• De geluidsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk van het ingangssignaal.

• Als de geluidsmodus wordt gewijzigd terwijl u de

S-AIR-ontvanger gebruikt, kan het geluid van de

S-AIR-ontvanger onderbroken worden.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

SOUND

MODE

Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op

SOUND MODE tot de gewenste modus verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• "AUTO": het toestel selecteert automatisch

"MOVIE" of "MUSIC" om het juiste geluidseffect weer te geven afhankelijk van de disc of het type geluid.

• "MOVIE": het toestel zorgt voor het juiste geluid bij film.

• "MOVIE-D.C.S.-"*: het toestel reproduceert de geluidskarakteristieken van de Sony

Pictures Entertainment "Cary Grant Theater" filmproductiestudio.

• "MUSIC": het toestel zorgt voor het juiste geluid bij muziek.

• "SPORTS": het toestel voegt het nagalmeffect toe voor sportprogramma's.

• "NEWS": het toestel zorgt voor het juiste geluid voor een stemprogramma, zoals het nieuws.

• "OMNI-DIR": hetzelfde geluid weerklinkt overal in de kamer.

* DCS-technologie wordt gebruikt.

55

NL

Het audioformaat, meertalige muziekstukken of het kanaal selecteren

Bij het afspelen van een BD/DVD VIDEO opgenomen in verschillende audioformaten

(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS) kunt u het audioformaat wijzigen. Bij een meertalige BD/DVD VIDEO kan ook de taal worden gewijzigd.

Bij een cd kunt u het geluid van het linker- of rechterkanaal selecteren en naar het geluid van het geselecteerde kanaal luisteren via de linker- en de rechterluidsprekers.

x DVD-VR

De soorten geluiden die op een disc zijn opgenomen, worden weergegeven.

Voorbeeld:

• [ Stereo]

• [ Stereo (Audio1)]

• [ Stereo (Audio2)]

• [ Hoofd]

• [ Sub]

• [ Hoofd/Sub]

Opmerking

• [ Stereo (Audio1)] en [ Stereo (Audio2)] verschijnen niet wanneer er slechts één audiostream op de disc is opgenomen.

x CD

• [ Stereo]: het standaard stereogeluid.

• [ 1/L]: het geluid van het linkerkanaal

(mono).

• [ 2/R]: het geluid van het rechterkanaal

(mono).

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

56

NL

Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op

om het gewenste audiosignaal te kiezen.

De audio-informatie verschijnt op het tvscherm.

x BD/DVD VIDEO

De taalkeuze hangt af van de BD/DVD VIDEO.

Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze

een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"

(pagina 112) om te controleren voor welke taal

een code staat. Als dezelfde taal twee of meer keer verschijnt, is de BD/DVD VIDEO opgenomen in meerdere audioformaten.

Multiplex Broadcast

Sound weergeven

(DUAL MONO)

Multiplex broadcast-geluidsweergave is mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital multiplex-zendsignaal.

Opmerking

• Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u een tv of een andere component aansluiten op het toestel met een optische of digitale coaxkabel

(pagina's 26, 27) en de digitale uitgangsmodus van de

tv of een andere component instellen op Dolby

Digital.

Geluidseffecten gebruiken

NIGHT

C/X/x/c,

1

4

7 8

0

2

5

3

6

9

DYNAMIC

BASS

SYSTEM

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

Druk herhaaldelijk op tot het gewenste signaal verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt weergegeven.

• "SUB": het geluid van de subtaal wordt weergegeven.

• "MAIN/SUB": het gemengde geluid van zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.

Lage tonen versterken

U kunt lage tonen versterken.

Druk op DYNAMIC BASS.

"D. BASS ON" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en de lage tonen worden versterkt.

Wanneer deze modus is ingeschakeld, licht

"BASS" op in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Geluidseffecten uitschakelen

Druk op DYNAMIC BASS zodat "BASS" verdwijnt uit het uitleesvenster op het voorpaneel.

57

NL

58

NL

Het geluid beluisteren met een laag volume

U kunt genieten van geluidseffecten of een dialoog, net zoals u dat in de bioscoop zou doen, zelfs bij een laag volume. Dat is handig om 's nachts films te bekijken.

Druk op NIGHT.

"NIGHT ON" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en het geluidseffect wordt geactiveerd.

Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, licht

"NIGHT" op in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Opmerking

• Wanneer geluid wordt uitgevoerd via de middenluidspreker, is dit effect meer uitgesproken, want gesprekken (filmdialoog, enz.) zijn eenvoudig te horen. Wanneer geluid niet via de middenluidspreker wordt uitgevoerd of u een hoofdtelefoon gebruikt, past het toestel optimaal het volume aan.

Geluidseffecten uitschakelen

Druk op NIGHT zodat "NIGHT" verdwijnt uit het uitleesvenster op het voorpaneel.

De toonbalans wijzigen

U kunt het geluid aanpassen door de toonbalans van het geluid te wijzigen.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "AUDIO

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "TONE"

verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

4

Druk op

X/x om de gewenste instelling

te selecteren en druk vervolgens op

.

• "BASS": de frequenties van de lage tonen aanpassen.

• "TREBLE": de frequenties van de hoge tonen aanpassen.

5

Druk op

X/x om het geluid aan te

passen.

De aangepaste waarde verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. U kunt de waarde instellen tussen –6 en +6.

6

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

7

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Tuner

Luisteren naar de radio

U kunt de radio beluisteren via de luidsprekers van het toestel.

"/1

CLEAR

D.TUNING

1

4

7 8

0

2

5

3

6

9

Cijfertoetsen

SYSTEM

MENU

C/X/x/c,

HOME

FUNCTION

TUNING +/–

2 +/–

OPTIONS

PRESET +/– x

DISPLAY

Huidige band en vooraf ingesteld nummer

FM 7

Huidige zender

88.00

MHz

SONY RADIO

Zendernaam

Tip

• U kunt de tunerfunctie bedienen via het tunermenu in

het uitleesvenster op het voorpaneel. Zie "De tunerfunctie bedienen via het systeemmenu"

(pagina 61).

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Selecteer een radiozender.

Automatisch afstemmen

Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint.

[Automatisch afstemmen] wordt weergegeven op het tv-scherm. Het scannen stopt wanneer op een zender wordt afgestemd.

Om het automatisch afstemmen handmatig te stoppen, drukt u op TUNING +/– of x.

"TUNED" en "ST" (voor stereo programma's) verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Handmatig afstemmen

Druk herhaaldelijk op TUNING +/–.

3

Regel het volume door op 2 +/– te

drukken.

De radio uitschakelen

Druk op "/1.

Beschikbare OPTIONS

1

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2

Druk op

X/x om een item te selecteren

en druk op .

De beschikbare items verschillen afhankelijk van de situatie.

Items Details

[Preselectiegeheugen] U kunt 20 FM-radiozenders vooraf instellen.

[Handm. afstemmen]

[FM-modus]

De zenderfrequentie rechtstreeks invoeren.

Mono- of stereo-ontvangst selecteren voor FMprogramma's.

De zendernaam of frequentie bekijken in het uitleesvenster op het voorpaneel

Als het toestel is ingesteld op "TUNER FM", kunt u de frequentie controleren in het uitleesvenster op het voorpaneel.

59

NL

60

NL

Druk op DISPLAY.

Telkens wanneer u op DISPLAY drukt op de afstandsbediening, verandert de weergave als volgt:

1

Zendernaam*

2

Frequentie**

* Dit wordt weergegeven als u een naam hebt ingevoerd voor een vooraf ingestelde zender.

** Keert na enkele seconden terug naar het originele uitleesvenster.

Radiozenders vooraf instellen

U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen. Zet het volume helemaal dicht alvorens af te stemmen.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint.

[Automatisch afstemmen] wordt weergegeven op het tv-scherm.

Het scannen stopt wanneer op een zender wordt afgestemd.

"TUNED" en "ST" (voor stereo programma's) verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel.

3

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu wordt weergegeven.

4

Druk op

X/x om [Preselectiegeheugen]

te selecteren en druk vervolgens op

.

5

Druk op

X/x om het gewenste vooraf

ingestelde nummer te selecteren.

6

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

Een vooraf ingesteld nummer wijzigen

Selecteer het gewenste vooraf ingestelde nummer door op PRESET +/– te drukken en voer vervolgens stap 3 uit.

De vooraf ingestelde radiozender selecteren

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd ontvangen.

2

Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om de vooraf ingestelde zender te selecteren.

Het vooraf ingestelde nummer en de frequentie verschijnen op het tv-scherm en in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Telkens als u op de toets drukt, stemt het toestel af op een vooraf ingestelde zender.

Tip

• U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren met behulp van de cijfertoetsen.

Een radiozender selecteren door de frequentie rechtstreeks in te voeren

Wanneer u de frequentie kent, kunt u radiozenders selecteren door rechtstreeks de frequentie in te voeren.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu wordt weergegeven.

3

Druk op

X/x om [Handm. afstemmen] te

selecteren en druk op .

4

Gebruik de cijfertoetsen om de frequenties te selecteren.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

D.TUNING gebruiken

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Druk op D.TUNING.

3

4

Gebruik de cijfertoetsen om de frequenties te selecteren.

Druk op .

Als een FM-programma wordt verstoord

Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect valt weg maar de ontvangst is beter.

1

Druk op OPTIONS.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2

Druk op

X/x om [FM-modus] te

selecteren en druk op .

3

Druk op

X/x om [Mono] te selecteren.

• [Stereo]: stereo-ontvangst.

• [Mono]: mono-ontvangst.

4

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

De tunerfunctie bedienen via het systeemmenu

U kunt de tunerfunctie bedienen via het systeemmenu in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Radiozenders vooraf instellen

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint.

Het scannen stopt wanneer op een zender wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor stereo programma's) verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel.

3

Druk op SYSTEM MENU.

4

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "TUNER

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

5

Druk herhaaldelijk op

X/x tot

"MEMORY" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

TUNED ST

6

Druk op

X/x om het gewenste vooraf

ingestelde nummer te selecteren.

TUNED ST

Tip

• U kunt het gewenste preselectienummer selecteren met behulp van de cijfertoetsen.

7

Druk op .

"COMPLETE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en de zender wordt opgeslagen.

8

Herhaal stap 2 tot 7 om andere zenders op te slaan.

61

NL

62

NL

9

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Een vooraf ingesteld nummer wijzigen

Selecteer het gewenste vooraf ingestelde nummer door op PRESET +/– te drukken en voer vervolgens stap 3 uit.

Als een FM-programma wordt verstoord

Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect valt weg maar de ontvangst is beter.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "TUNER

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "FM

MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

TUNED ST

4

Druk op of

c.

5

Druk op

X/x om "MONO" te selecteren.

• "STEREO": stereo-ontvangst.

• "MONO": mono-ontvangst.

6

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

7

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Vooraf ingestelde zenders benoemen

U kunt een naam invoeren voor vooraf ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld

"ABC") verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer een zender wordt geselecteerd.

Voor elke vooraf ingestelde zender kan slechts

één naam worden ingevoerd.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd ontvangen.

2

Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om de vooraf ingestelde zender te selecteren die u wilt benoemen.

3

Druk op SYSTEM MENU.

4

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "TUNER

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

5

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "NAME

IN" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

TUNED ST

6

Druk op of

c.

7

Voer een naam in met behulp van

C/X/ x/c.

Druk op

X/x om een teken te selecteren en druk vervolgens op c om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen.

TUNED ST

U kunt een radiozender benoemen met letters, cijfers en andere symbolen.

Als u zich hebt vergist

Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens op

X/x om het juiste teken te selecteren.

Als u een teken wilt wissen, drukt u herhaaldelijk op

C/c tot het teken dat u wilt wissen knippert en vervolgens drukt u op

CLEAR.

8

Druk op .

"COMPLETE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en de zendernaam wordt opgeslagen.

9

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Het Radio Data System gebruiken (RDS)

(alleen Europese modellen)

Wat is het Radio Data System?

Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende informatie samen met het gebruikelijke programmasignaal verzenden. Deze tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals de weergave van de zendernaam.

De zendernaam verschijnt ook op het tv-scherm.

RDS is alleen beschikbaar voor FM-zenders.*

* Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet goed kent, contacteert u de plaatselijke radiozenders voor meer informatie over de RDS-diensten in uw streek.

RDS-uitzendingen ontvangen

Selecteer een zender uit de FM-band.

Wanneer u afstemt op een zender met RDSdiensten, verschijnt de zendernaam* in het uitleesvenster op het voorpaneel.

* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen, verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Opmerking

• Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is.

63

NL

64

NL

Extern geluidsapparaat

De DIGITAL MEDIA PORTadapter gebruiken

Met de DIGITAL MEDIA PORT-adapter

(DMPORT) kunt u geluid van een draagbare geluidsbron of computer beluisteren. Door een

DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan te sluiten, kunt u het geluid beluisteren van een component die op het toestel is aangesloten.

De beschikbaarheid van DIGITAL MEDIA

PORT-adapters verschilt van streek tot streek.

Zie "De andere componenten aansluiten"

(pagina 27) voor meer informatie over het

aansluiten van de DIGITAL MEDIA PORTadapter.

Opmerking

• Sluit geen andere adapter aan dan de DIGITAL

MEDIA PORT-adapter.

• Maak de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet los of vast van/aan het toestel wanneer het systeem nog is ingeschakeld.

• Afhankelijk van het type DIGITAL MEDIA PORTadapter, worden ook beelden weergegeven. In dat geval voert het toestel alleen een samengesteld videosignaal uit ongeacht het type videosignaal.

• Als u het toestel en een Bluetooth Wireless Audio

Adapter (zoals TDM-BT1, niet bijgeleverd) tegelijkertijd gebruikt, wordt de overdrachtsnelheid tussen de Bluetooth-zender en de Bluetooth Wireless

Audio Adapter mogelijk teruggedrongen. Plaats de

Bluetooth-zender in dit geval zo ver mogelijk van het toestel of plaats de Bluetooth Wireless Audio

Adapter dichter bij de Bluetooth-zender.

• Als u het toestel en de Wireless Network Audio

Adapter (zoals TDM-NC1, niet bijgeleverd) tegelijkertijd gebruikt, plaats u de Wireless Network

Audio Adapter zo ver mogelijk van het toestel.

De op het toestel aangesloten component weergeven

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"DMPORT" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Start het afspelen van de aangesloten component.

Het geluid en de beelden van de aangesloten component worden op het toestel of de aangesloten tv weergegeven.

Zie de gebruiksaanwijzing van de

DIGITAL MEDIA PORT-adapter voor meer informatie.

Tip

• Afhankelijk van het soort DIGITAL MEDIA PORTadapter, kunt u een aangesloten component bedienen met de knoppen op de afstandsbediening of het toestel. In de volgende illustratie ziet u een voorbeeld van de knoppen die hiervoor gebruikt kunnen worden.

FUNCTION

X

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

./>

N x

Gecomprimeerd geluid verbeteren

U kunt de kwaliteit van gecomprimeerd geluid zoals een MP3-audiobestand verbeteren. Dit effect wordt automatisch geactiveerd wanneer u de decoderingsmodus instelt op "A.F.D. STD"

(pagina 40) terwijl de functie "DMPORT"

geselecteerd is. Om het effect te annuleren, selecteert u een andere optie dan "A.F.D. STD".

Een S-AIR-product gebruiken

Het toestel is compatibel met de S-AIR-functie

(pagina 115), die zorgt voor geluidstransmissie

tussen S-AIR-producten.

Over S-AIR-producten

Er bestaan twee soorten S-AIR-producten.

• S-AIR-hoofdapparaat (dit toestel): voor het verzenden van geluid. U kunt maximaal drie

S-AIR-hoofdapparaten gebruiken. (Het aantal bruikbare S-AIR-hoofdapparaten is afhankelijk van de gebruiksomgeving.)

• S-AIR-sub-apparaat: voor het ontvangen van geluid.

Surroundversterker: u kunt draadloos het geluid via de surroundluidsprekers beluisteren.

S-AIR-ontvanger: u kunt het geluid van het toestel in een andere kamer beluisteren.

Kamer A

S-AIR-hoofdapparaat

S-AIR-sub-apparaat

(surroundversterker)

Kamer B

Geluidstransmissie instellen tussen het toestel en het

S-AIR-sub-apparaat

(ID-instelling)

Voor de surroundversterker

Voor de S-AIR-ontvanger

U kunt de geluidstransmissie instellen door gewoon hetzelfde ID te gebruiken voor het toestel en het S-AIR-sub-apparaat.

ID van het toestel instellen

1

Stel de S-AIR ID-schakelaar van het toestel in op het gewenste ID.

SPEAKER

CENTER SUBWOOFER

COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT

Y PB / CB PR / CR

HDMI OUT

LAN(100)

SPEAKER DMPORT

DC5V

700mA MAX

FRONT R FRONT L

EZW-RT10

ANTENNA

COAXIAL 75

FM

SAT/CABLE

DIGITAL IN

TV

DIGITAL IN DC5V

EXT

500mA MAX

COAXIAL OPTICAL

TV

L

A

S-AIR ID

B C

R

AUDIO IN AUDIO IN

AUDIO

L

A. CAL MIC

ECM-AC2

R

S-AIR ID-schakelaar

U kunt eender welk ID selecteren (A, B of

C).

2

Druk op "/1.

Het toestel wordt ingeschakeld.

3

Stel hetzelfde ID in voor het S-AIR-subapparaat.

De geluidstransmissie wordt als volgt ingesteld (voorbeeld):

S-AIR-hoofdapparaat

(dit toestel)

ID A

S-AIR-sub-apparaat

(S-AIR-ontvanger)

(niet bijgeleverd)

Opmerking

• U kunt deze functie niet bedienen als u de draadloze zendontvanger niet correct in het toestel hebt

geplaatst (pagina 29).

ID A

S-AIR-sub-apparaat

ID A

S-AIR-sub-apparaat

65

NL

66

NL

Het ID van de surroundversterker instellen

1

Controleer of de SURROUND

SELECTOR-schakelaar van de surroundversterker is ingesteld op

SURROUND.

2

Zet de S-AIR ID-schakelaar van de surroundversterker op dezelfde stand als het ID (A, B of C) van het toestel.

3

Druk op POWER op de surroundversterker.

Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld, wordt de POWER / ON LINE-aanduiding van de surroundversterker groen.

Raadpleeg "De transmissiestatus controleren" (pagina 33) voor meer

informatie over de POWER / ON LINEaanduiding.

Tip

• Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit

(WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de

surroundachterluidsprekers (pagina 17), stelt u

de SURROUND SELECTOR-schakelaar in op

SURROUND BACK.

Het ID van de S-AIR-ontvanger instellen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

S-AIR-ontvanger.

Meerdere S-AIR-hoofdapparaten gebruiken

U kunt meerdere S-AIR-hoofdapparaten gebruiken door voor elke component een verschillend ID in te stellen.

S-AIR-hoofdapparaat

(dit toestel)

ID A

Ander S-AIRhoofdapparaat

ID B

ID A

S-AIR-subapparaat

ID A

S-AIR-subapparaat

ID B

S-AIR-subapparaat

Het geluid van het toestel in een andere kamer beluisteren

Voor de S-AIR-ontvanger

U kunt het geluid van het toestel beluisteren door de S-AIR-ontvanger te gebruiken. De

S-AIR-ontvanger kan in een andere kamer worden geïnstalleerd om daar het geluid van het toestel te beluisteren.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

S-AIR-ontvanger voor meer informatie over de

S-AIR-ontvanger.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "S-AIR

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "S-AIR

MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

4

Druk op

X/x om de gewenste instelling

te selecteren.

• "PARTY": de S-AIR-ontvanger voert geluid uit afhankelijk van de ingestelde functies op het toestel.

• "SEPARATE": u kunt de gewenste functie voor de S-AIR-ontvanger instellen zonder de functies van het toestel te veranderen.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

6

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

7

Selecteer de gewenste functie op de

S-AIR-ontvanger.

x Wanneer "PARTY" is ingesteld

De functie van de S-AIR-ontvanger wijzigt sequentieel als u op FUNCTION

drukt op het hoofdapparaat (pagina 39) of

op S-AIR CH op de S-AIR-ontvanger.

x Wanneer "SEPARATE" is ingesteld

De functie van de S-AIR-ontvanger wijzigt als volgt als u op S-AIR CH drukt op de S-AIR-ontvanger.

"MAIN UNIT" t "TUNER FM" t

"DMPORT" t "AUDIO" t …

Om dezelfde functie als het toestel te beluisteren, selecteert u "MAIN UNIT".

8

Pas het volume van de S-AIRontvanger aan.

Opmerking

• Wanneer het geluid anders is dan 2-kanaals-stereo, wordt het multikanaalsgeluid gereduceerd tot afspelen via 2 kanalen.

• Het geluid van de S-AIR-ontvanger kan worden onderbroken door de werking van het toestel.

Het toestel via de S-AIRontvanger bedienen

U kunt het toestel via de S-AIR-ontvanger bedienen door de volgende knoppen te gebruiken.

Druk op

N, X, x,

./>

Bediening

Deze knoppen vervullen dezelfde functies op de afstandsbediening en het toestel.

S-AIR CH De functie van het toestel wijzigen.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de S-AIR-ontvanger.

De S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat

Voor de S-AIR-ontvanger

U kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de stand-bystand staat door "S-AIR

STBY" in te stellen op "STBY ON".

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "S-AIR

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "S-AIR

STBY" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

4

Druk op

X/x om de gewenste instelling

te selecteren.

• "STBY ON": u kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat of is ingeschakeld. Er is een hoger stroomverbruik tijdens de standbystand.

• "STBY OFF": u kunt de S-AIR-ontvanger niet gebruiken terwijl het toestel in de stand-bystand staat.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

6

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Opmerking

• Wanneer u het toestel uitschakelt terwijl "S-AIR

STBY" is ingesteld op "STBY ON", knippert

"S-AIR" (wanneer geluidstransmissie tussen het toestel en de S-AIR-ontvanger niet is ingesteld) of licht "S-AIR" op (wanneer geluidstransmissie tussen het toestel en de S-AIR-ontvanger is ingesteld) in het uitleesvenster op het voorpaneel.

67

NL

68

NL

Het toestel identificeren bij een specifiek S-AIR-subapparaat

(Koppelen)

Voor de surroundversterker

Voor de S-AIR-ontvanger

Het is eenvoudig om hetzelfde ID in te stellen voor het toestel en een S-AIR-sub-apparaat

(zoals een surroundversterker of een S-AIRontvanger) om geluidstransmissie mogelijk te maken. Het is echter mogelijk dat uw buren het geluid van uw toestel ook ontvangen als de ID's dezelfde zijn, of mogelijk ontvangt u het geluid van bepaalde buren. Om dit te voorkomen, kunt u het toestel identificeren met een specifiek

S-AIR-sub-apparaat door het te koppelen.

x Vóór het koppelen

De geluidstransmissie wordt ingesteld door het

ID (voorbeeld).

Uw kamer Buur

Dit toestel

ID A

ID A

S-AIR-sub-apparaat

ID A

S-AIR-sub-apparaat x Na het koppelen

De geluidstransmissie wordt alleen ingesteld tussen het gekoppelde toestel en de S-AIR-subapparaten.

Uw kamer

Dit toestel

ID A

Buur

Geen overdracht

ID A

S-AIR-subapparaat

Koppelen

ID A

S-AIR-sub-apparaat

Het koppelen uitvoeren

1

Plaats het S-AIR-sub-apparaat dat u wilt koppelen in de buurt van het toestel.

Opmerking

• Verwijder de hoofdtelefoon van de surroundversterker (indien aangesloten).

2

Zorg ervoor dat het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat overeenkomen.

• Zie "ID van het toestel instellen"

(pagina 65) voor het instellen van het ID

van het toestel.

• Zie "Het ID van de surroundversterker instellen" (pagina 66) om het ID van de

surroundversterker in te stellen.

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

S-AIR-ontvanger voor het instellen van het ID.

3

Druk op SYSTEM MENU.

4

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "S-AIR

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

5

Druk herhaaldelijk op

X/x tot

"PAIRING" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

6

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "START"

verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op .

Het toestel begint het koppelen en

"SEARCH" knippert in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Om het koppelen te annuleren, drukt u op

SYSTEM MENU.

7

Begin met het koppelen van het S-AIRsub-apparaat.

x Voor de surroundversterker

Druk op POWER op de surroundversterker om deze in te schakelen en druk op

PAIRING op het achterpaneel van de surroundversterker.

De PAIRING-aanduiding van de surroundversterker knippert rood wanneer het koppelen begint.

Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld, wordt de PAIRING-aanduiding van de surroundversterker rood en verschijnen

"PAIRING" en "COMPLETE" afwisselend in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Tip

• Gebruik een smal voorwerp zoals een paperclip om te drukken op PAIRING op het achterpaneel van de surroundversterker.

x Voor de S-AIR-ontvanger

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

S-AIR-ontvanger.

Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld, verschijnen "PAIRING" en "COMPLETE" afwisselend in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Opmerking

• Voer de koppeling uit binnen enkele minuten na het uitvoeren van stap 5. Als u dit niet doet, verschijnen "PAIRING" en "INCOMPLETE" afwisselend in het uitleesvenster op het voorpaneel. Om verder te gaan met koppelen, drukt u op en begint u opnieuw vanaf stap 5.

Om het koppelen te annuleren, drukt u op

SYSTEM MENU.

8

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Opmerking

• Wanneer u de koppeling uitvoert, verschijnt

"(PAIRING)" naast het ID op het scherm voor het selecteren van het ID.

Het koppelen annuleren

Wijzig de ID-instelling van het toestel met de

S-AIR ID-schakelaar van het toestel. Als u een nieuw ID selecteert, wordt de koppeling geannuleerd.

De S-AIR-status van het toestel controleren

U kunt de S-AIR-status, zoals het S-AIR ID of koppelingsinformatie, controleren.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "S-AIR

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "S-AIR

INFO" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

Het S-AIR ID van het toestel verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Wanneer het toestel wordt gekoppeld, verschijnt "(PAIRING)" naast het ID.

4

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

69

NL

70

NL

Als de geluidstransmissie onstabiel is

Voor de surroundversterker

Voor de S-AIR-ontvanger

Wanneer u meerdere draadloze systemen gebruikt die gebruik maken van de 2,4 GHzband, zoals een draadloze LAN of Bluetooth, is het mogelijk dat de transmissie van S-AIRproducten of andere draadloze systemen onstabiel is. Wanneer dit het geval is, kunt u de transmissie verbeteren door de volgende "RF

CHANGE"-instelling te wijzigen.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "S-AIR

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "RF

CHANGE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

4

Druk op

X/x om de gewenste instelling

te selecteren.

• "AUTO": kies normaal deze instelling.

Het toestel wijzigt "RF CHANGE" automatisch naar "ON" of "OFF".

• "ON": het toestel verzendt geluid door te zoeken naar een kanaal dat beter geschikt is voor verzending.

• "OFF": het toestel verzendt geluid door het kanaal voor verzending vast te leggen.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

6

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

7

Wanneer u "RF CHANGE" instelt op

"OFF", selecteert u het ID waarbij de geluidsoverdracht zo stabiel mogelijk

is (pagina 65).

Opmerking

• In de meeste gevallen hoeft u deze instelling niet te wijzigen.

– Wanneer "RF CHANGE" is ingesteld op "OFF", kan transmissie tussen het toestel en het S-AIRsub-apparaat worden uitgevoerd via een van de volgende kanalen.

– S-AIR ID A: equivalent kanaal voor IEEE

802.11b/g-kanaal 1

– S-AIR ID B: equivalent kanaal voor IEEE

802.11b/g-kanaal 6

– S-AIR ID C: equivalent kanaal voor IEEE

802.11b/g-kanaal 11

• De transmissie kan worden verbeterd door het transmissiekanaal te wijzigen (frequentie) van de andere draadloze systemen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de andere draadloze systemen.

Andere handelingen

De functie Controle voor

HDMI gebruiken voor

"BRAVIA" Sync

Deze functie is alleen beschikbaar op tv's die zijn uitgerust met de "BRAVIA" Sync-functie.

Door Sony-componenten aan te sluiten die compatibel zijn met de functie Controle voor

HDMI met een HDMI-kabel, wordt de bediening als volgt vereenvoudigd:

– Theatermodus (pagina 72)

– Afspelen met één druk op de knop (pagina 72)

– Systeem uitschakelen (pagina 73)

– Volumelimiet (pagina 73)

– Geluidscontrole van het systeem (pagina 73)

– Taal volgen (pagina 73)

Controle voor HDMI is een wederzijdse controlefunctiestandaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer Electronics Control) voor

HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk niet goed in de volgende gevallen:

– Wanneer u dit toestel verbindt met een component die niet compatibel is met de functie Controle voor HDMI.

– Een component heeft geen HDMIaansluiting.

Er zijn handige knoppen op de afstandsbediening van het toestel om de tv te bedienen, zoals THEATRE, ONE-TOUCH

PLAY en TV "/1. Zie "De tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 77)

voor meer informatie en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv.

THEATRE

ONE-TOUCH

PLAY

TV

BRAVIA Sync

SLEEP NIGHT

DYNAMIC

BASS TV

Opmerking

• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de functie Controle voor HDMI mogelijk niet.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de component.

• De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk niet als u een component die niet van Sony is aansluit, zelfs als de component compatibel is met de functie

Controle voor HDMI.

De functie Controle voor HDMI voorbereiden

(Controle voor HDMI - eenvoudige instelling)

Het toestel is compatibel met de functie

Controle voor HDMI - eenvoudige instelling.

Als de tv compatibel is met de functie Controle voor HDMI - eenvoudige instelling, kunt u de functie [Controle voor HDMI] op het toestel automatisch instellen door de tv in te stellen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

Als de tv niet compatibel is met de functie

Controle voor HDMI - eenvoudige instelling, stelt u de functie Controle voor HDMI op het toestel en de tv handmatig in.

Opmerking

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het instellen van de tv.

1

Zorg ervoor dat het toestel en de tv zijn verbonden met een HDMI-kabel.

2

Schakel de tv in en druk op [/1 om het

toestel in te schakelen.

3

Stel de ingangskiezer van de tv zo in dat het signaal van het toestel via de

HDMI-invoer op het tv-scherm verschijnt.

4

Stel de functie Controle voor HDMI op het toestel en de tv in.

De functie Controle voor HDMI van het toestel en de tv wordt tegelijk ingeschakeld.

71

NL

72

NL

De functie [Controle voor HDMI] van het toestel manueel in of uitschakelen

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [HDMI-instellingen] te

kiezen en druk vervolgens op .

De opties voor [HDMI-instellingen] worden weergegeven.

4

Druk op

X/x om [Controle voor HDMI]

te selecteren en druk vervolgens op

.

5

Druk op

X/x om de instelling te

selecteren en druk op .

• [Aan]: aan.

• [Uit]: uit.

Opmerking

• Wanneer de functie Controle voor HDMI is ingeschakeld op het toestel, werkt de functie

Geluidscontrole van het systeem niet.

Tip

• De standaardinstelling van de functie Controle voor

HDMI van het toestel is [Aan].

De theatermodus gebruiken

(Theatermodus)

Als uw tv compatibel is met de theatermodus en u op THEATRE drukt, kunt u genieten van de optimale beeld- en geluidskwaliteit voor films en wordt het geluid automatisch uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel. De videomodus van de tv schakelt eveneens over naar de theatermodus.

Een BD/DVD bekijken met één druk op een toets

(Afspelen met één druk op de knop)

Door enkel op ONE-TOUCH PLAY te drukken, wordt de tv ingeschakeld, wordt de BD/DVDingang geactiveerd en begint het toestel automatisch een disc af te spelen.

Wanneer u bovendien een disc invoert, wordt

Afspelen met één druk op de knop ingeschakeld.

Als Afspelen met één druk op de knop niet wordt ingeschakeld (wanneer u een disc plaatst die niet compatibel is met de automatische weergavefunctie), drukt u op N of ONE-

TOUCH PLAY.

Het toestel en de tv werken als volgt

(voorbeeld):

Dit toestel TV

Wordt ingeschakeld.

(indien nog niet ingeschakeld.) r

Schakelt over naar de functie "BD/DVD".

r

Start met de weergave van de disc en voert geluid uit.

Wordt ingeschakeld.

(indien nog niet ingeschakeld.) r

Schakelt over naar

HDMI-invoer.

r

Minimaliseert het geluidsniveau.

(Geluidscontrole van het systeem)

Het toestel en de tv tegelijkertijd uitschakelen

(Systeem uitschakelen)

Wanneer u de tv uitschakelt met de POWERknop op de afstandsbediening van de tv of

TV "/1 op de afstandsbediening van het toestel, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Opmerking

• Voordat u de functie Systeem uitschakelen gebruikt, stelt u de functie in op tv-invoer. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

• Afhankelijk van de status van het toestel, wordt het toestel of een aangesloten component mogelijk niet automatisch uitgeschakeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de aangesloten componenten voor meer informatie.

Het geluid van de tv weergeven via de luidsprekers van dit toestel

(Geluidscontrole van het systeem)

U kunt het geluid van de tv op een eenvoudige manier weergeven via dit toestel.

Om deze functie te gebruiken, sluit u het toestel aan op de tv met een audiokabel en een HDMI-

kabel (pagina 24).

U kunt de functie geluidscontrole van het systeem als volgt gebruiken:

• Het is heel eenvoudig om het geluid van de tv via de luidsprekers van dit toestel te laten weergeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

• Wanneer het toestel wordt ingeschakeld, wordt het geluid van de tv uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel.

• Wanneer het geluid van de tv wordt voortgebracht door de luidsprekers van het toestel, kunt u het volume aanpassen en het geluid van het toestel uitschakelen met de afstandsbediening van de tv.

Opmerking

• Terwijl de tv in de PAP (picture and picture)-modus is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem niet. Wanneer de tv de PAP-modus verlaat, schakelt de uitvoermethode van de tv terug naar de modus die was geactiveerd voor de PAP-modus.

Het maximale volumeniveau van het toestel instellen

(Volumelimiet)

Als u via het tv-menu of door te drukken op

THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt naar de luidspreker van het toestel, kan luid geluid worden uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau van het toestel. U kunt dit voorkomen door het maximale volumeniveau te

beperken. Zie [Volumelimiet] (pagina 91) voor

meer informatie.

De schermtaal van de tv wijzigen

(Taal volgen)

Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt, wordt de schermtaal van het toestel eveneens gewijzigd wanneer u het toestel uit- en daarna weer inschakelt.

73

NL

74

NL

De juiste instellingen automatisch kalibreren

[Autokalibratie]

D. C. A. C. (Digital Cinema-autokalibratie) kan het juiste surroundgeluid automatisch instellen.

Opmerking

• Het toestel geeft een luid testgeluid weer bij het opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Audio-instellingen] te

kiezen en druk vervolgens op .

4

Druk op

X/x om [Autokalibratie] te

selecteren en druk vervolgens op .

Het bevestigingsscherm voor

[Autokalibratie] verschijnt.

5

Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de

A.CAL MIC-aansluiting op het achterpaneel.

Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte met behulp van een statief (niet bijgeleverd). De voorzijde van elke luidspreker moet naar de kalibratiemicrofoon gericht zijn en er mogen zich geen hindernissen bevinden tussen de luidsprekers en de kalibratiemicrofoon.

ANTE

NNA

75

COA

XIAL

FM

EZW

-RT1

0

SAT/C

ABLE

DIGIT

AL IN

TV

AL IN

DIGIT

DC5V

EXT

500m

A MA

X

COA

XIAL

OPTIC

AL

TV

AUDI

O

L

L MIC

A. CA

ECM

-AC2

L

S-AIR ID

A

B

C

R

AUDIO

IN

AUDIO

IN

R

Kalibratiemicrofoon

6

Druk op

X/x om [Starten] te selecteren

Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.

7

Druk op .

[Autokalibratie] wordt gestart.

Het toestel past automatisch de luidsprekerinstellingen aan.

Maak geen geluid terwijl de meting bezig is.

Opmerking

• Controleer of de surroundversterker wordt ingeschakeld en installeer deze op de geschikte plaats voordat u [Autokalibratie] uitvoert. Als u de surroundversterker installeert op een ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer, wordt er geen correcte meting verkregen.

• Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit

(WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de

surroundachterluidsprekers (pagina 17), plaatst

u de luidsprekers op een goede locatie en schakelt u de surroundversterker in.

• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren.

8

Bevestig de resultaten van

[Autokalibratie].

De resultaten worden weergegeven op het tv-scherm. Druk op C/c om van pagina te veranderen. De eerste pagina geeft de afstand tot de luidsprekers weer. De tweede pagina geeft het niveau van de luidsprekers weer.

Opmerking

• Als de meting is mislukt, volg dan het bericht en probeer [Autokalibratie] opnieuw.

9

Druk op

X/x om [OK] of [Annuleren] te

selecteren en druk daarna op .

x De meting is OK.

Koppel de kalibratiemicrofoon los en selecteer [OK]. Het resultaat wordt uitgevoerd.

x De meting is niet OK.

Volg het bericht en selecteer vervolgens

[OK] om opnieuw te proberen.

Opmerking

• Terwijl de autokalibratiefunctie werkt:

– schakelt u het toestel niet uit.

– drukt u op geen enkele knop.

– wijzigt u het volume niet.

– wijzigt u de functie niet.

– wisselt u de disc niet.

– plaatst of verwijdert u geen disc.

– sluit u de hoofdtelefoon niet aan op de surroundversterker.

– koppelt u de kalibratiemicrofoon niet los.

De luidsprekers instellen

[Luidsprekerinstellingen]

Voor een optimaal surroundgeluid, moet u de luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw luisterpositie instellen. Stel vervolgens luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde niveau aan de hand van de testtoon.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Audio-instellingen] te

kiezen en druk vervolgens op .

4

Druk op

X/x om

[Luidsprekerinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op .

Het scherm [Luidsprekerinstellingen] verschijnt.

5

Druk op

X/x om het item te selecteren

en druk vervolgens op .

Stel de volgende instellingen in.

x [Verbinding]

Als u geen middenluidsprekers of surroundluidsprekers aansluit, moet u de parameters voor [Midden] en [Surround] instellen. De instellingen van de voorluidsprekers en subwoofer zijn vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd.

Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit

(WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de

surroundachterluidsprekers (pagina 17), stelt u

[Surroundachter] eveneens in.

[Voor]

[Ja]

[Midden]

[Ja]: kies normaal deze instelling.

[Geen]: kies deze instelling wanneer geen middenluidspreker is aangesloten.

[Surround]

[Ja]: kies normaal deze instelling.

[Geen]: kies deze instelling wanneer geen surroundluidspreker is aangesloten.

75

NL

76

NL

[Surroundachter]

[Ja]: kies deze instelling wanneer de surroundachterluidsprekers aangesloten zijn.

[Geen]: kies deze instelling wanneer geen surroundachterluidspreker is aangesloten.

[Subwoofer]

[Ja] x [Afstand]

Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient u de parameters in te stellen voor de afstand (A) van de luisterpositie tot de luidsprekers.

U kunt de parameters instellen tussen 0,0 en 7,0 meter.

De luidsprekers in de afbeelding stellen de volgende items voor:

1 Middenluidspreker

2

Linkerluidspreker vooraan (L)

3

Rechterluidspreker vooraan (R)

4

Subwoofer

5

Linker surroundluidspreker (L)

6 Rechter surroundluidspreker (R)

7

Linker surroundachterluidspreker (L)

(optioneel)

8

Rechter surroundachterluidspreker (R)

(optioneel)

2

4

5

1

A

6

3

A

7 8

[Voor Lnks/Rhts] 3,0 m: de afstand van de voorluidsprekers instellen.

[Midden]* 3,0 m: de afstand van de middenluidspreker instellen.

[Surround Lnks/Rhts]* 3,0 m: de afstand van de surroundluidsprekers instellen.

[Surroundachter Lnks/Rhts]* 3,0 m: de afstand van de surroundachterluidsprekers instellen.

[Subwoofer] 3,0 m: de afstand van de subwoofer instellen.

* Dit item verschijnt wanneer u [Ja] kiest bij

[Verbinding].

Opmerking

• [Afstand] werkt mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal.

x [Niveau]

U kunt het geluidsniveau van de luidsprekers aanpassen. U kunt de parameters instellen tussen

–6,0 dB en +6,0 dB. Zorg ervoor dat [Testtoon] op [Aan] staat.

[Voor Lnks/Rhts] 0,0 dB: het niveau van de voorluidsprekers instellen.

[Midden]* 0,0 dB: het niveau van de middenluidspreker instellen.

[Surround Lnks/Rhts]

*

0,0 dB: het niveau van de surroundluidspreker instellen.

[Surroundachter Lnks/Rhts]

*

0,0 dB: het niveau van de surroundachterluidspreker instellen.

[Subwoofer] 0,0 dB: het niveau van de subwoofer instellen.

* Dit item verschijnt wanneer u [Ja] kiest bij

[Verbinding].

x [Testtoon]

De luidsprekers produceren een testtoon om

[Niveau] te regelen.

[Uit]: de luidsprekers produceren geen testtoon.

[Aan]: bij het regelen van het niveau produceert elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon.

Wanneer u een item onder

[Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert elke luidspreker achtereenvolgens een testtoon.

Pas het geluidsniveau als volgt aan.

1

Stel [Testtoon] in op [Aan].

2

Druk op

X/x om [Niveau] te selecteren

en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om het gewenste

luidsprekertype te selecteren en druk vervolgens op .

4

Druk op

C/c om de linker of rechter

luidspreker te selecteren en druk daarna op

X/x om het niveau aan te

passen.

5

Druk op .

6

Herhaal stap 3 tot 5.

7

Druk op RETURN.

Het toestel keert terug naar de vorige weergave.

8

Druk op

X/x om [Testtoon] te

selecteren en druk daarna op .

9

Druk op

X/x om [Uit] te selecteren en

druk daarna op .

Opmerking

• De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de

HDMI OUT-aansluiting.

Tip

• Om het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te passen, drukt u op 2 +/–.

De tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening

Als het signaal van de afstandsbediening juist is ingesteld, kunt u uw tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening.

Opmerking

• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt het codenummer mogelijk automatisch opnieuw ingesteld op SONY. Voer dan opnieuw het juiste codenummer in.

De afstandsbediening voorbereiden om de tv te bedienen

Houd TV [/1 ingedrukt terwijl u de

merkcode van uw tv (zie tabel) met behulp van de cijfertoetsen invoert. Laat

vervolgens TV [/1 los.

Wanneer de code van de fabrikant met succes is ingesteld, knippert de TV-toets tweemaal traag.

Wanneer de instelling is mislukt, knippert de

TV-knop vijf keer snel.

Codenummers van bedienbare tv's

Als er meer dan één codenummer is vermeld, voert u deze één voor één in tot u het juiste codenummer hebt gevonden.

Merk

SONY

DAEWOO

EMERSON

FUNAI

GE

GOLDSTAR/LG

GRUNDIG

HITACHI

ITT

JVC

LOEWE

Codenummer

501 (standaard), 502

506

567

548

509

503, 517, 544, 568

533

514

521, 522

516

518

77

NL

78

NL

Merk Codenummer

MITSUBISHI/MGA 527

NEC

NOKIA

503

521, 522, 573, 575

PANASONIC

PHILIPS

PIONEER

RADIO SHACK

553, 572

515, 518, 557, 570

526

565

RCA/PROSCAN

SABA

SAMSUNG

SANYO

SHARP

TELEFUNKEN

THOMSON

TOSHIBA

ZENITH

510

530, 537, 558

515, 517, 544, 566, 569, 571,

574

508, 545

535, 565

547, 558

547, 549

541, 551

543

De tv bedienen met de afstandsbediening

U kunt de tv bedienen met de onderstaande toetsen. Om deze toetsen te gebruiken (andere dan THEATRE, TV [/1, t/ ) zet u de afstandsbediening in de TV-modus door op de

TV-toets te drukken zodat TV voor één seconde oplicht.

Om de TV-modus uit te schakelen, drukt u op

TV zodat TV vier keer oplicht.

Opmerking

• Als u tijdens de TV-modus op een van de volgende toetsen drukt, licht de TV-toets op. (Sommige toetsen werken mogelijk niet en de TV-toets licht dus niet op, afhankelijk van de fabrieksinstellingen.)

• Als u op een andere dan een van de volgende toetsen drukt wanneer de afstandsbediening in de TV-modus staat, licht de TV-toets vier keer op en wordt de TVmodus voor de afstandsbediening automatisch uitgeschakeld. Het toestel wordt nu bediend volgens de functie van de ingedrukte toets.

• Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat u sommige of alle knoppen niet kunt gebruiken.

Ingedrukt

TV "/1

THEATRE t/

2 +/–

PROG +/–, c/C

Handeling

De tv in- of uitschakelen.

Geniet van optimale beelden geschikt voor films.

De ingang van de tv omschakelen tussen de tv en andere bronnen.

Nadat u op / hebt gedrukt, kunt u de huidige teletekstpagina vasthouden.

Het tv-volume regelen.

Het tv-kanaal selecteren.

Nadat u op / hebt gedrukt, kunt u de volgende (c) of vorige (C) tekstpagina kiezen.

Het tv-geluid tijdelijk uitschakelen.

Cijfertoetsen,

-

Het tv-kanaal selecteren.

Nadat u op / hebt gedrukt, kunt u de teletekstpagina selecteren door het paginanummer (drie cijfers) in te voeren.

HOME

ANALOG

DIGITAL

/

/

Het tv-menu weergeven.

Overschakelen naar de analoge modus.

Overschakelen naar de digitale modus.

Informatie weergeven.

Teletekst activeren.

TOOLS

De Digitale Elektronische

Programmagids (EPG) weergeven.

Het bedieningsmenu voor de huidige display weergeven.

RETURN Terugkeren naar het vorige kanaal of naar een tv-menu.

De breedte-/hoogteverhouding van de aangesloten tv wijzigen.

C/X/x/c,

Kleurtoetsen

(rood/groen/geel/ blauw)

Het item in het menu selecteren.

De opties in het menu selecteren.

Tip

• Deze toetsen functioneren op dezelfde manier als de toetsen op de afstandsbediening van de SONY-tv.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

De Sleep Timer gebruiken

U kunt het toestel op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten.

Druk op SLEEP.

Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de minuten (resterende tijd) in stappen van 10 minuten.

Wanneer u de Sleep Timer instelt, knippert

"SLEEP" in het uitleesvenster op het voorpaneel.

De resterende tijd controleren

Druk een keer op SLEEP.

De resterende tijd wijzigen

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren.

De Sleep Timer instellen met het systeemmenu

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "SLEEP

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren.

De minuten op het scherm (de resterende tijd) veranderen in stappen van 10 minuten.

Tip

• U kunt de resterende tijd instellen door op de cijfertoetsen te drukken. In dit geval kan de tijd worden ingesteld in stappen van 1 minuut.

4

Druk op .

De instelling wordt doorgevoerd en

"SLEEP" knippert in het uitleesvenster op het voorpaneel.

5

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

De helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel regelen

De helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel kan op 2 niveaus worden ingesteld.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "DISP

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot

"DIMMER" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

4

Druk op

X/x om de helderheid van het

uitleesvenster op het voorpaneel te selecteren.

• "DIMMER OFF": helder.

• "DIMMER ON": donker.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

6

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

79

NL

80

NL

De knoppen op het toestel uitschakelen

(Kindervergrendeling)

U kunt de knoppen op het toestel uitschakelen

(behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, zoals door kattenkwaad van een kind (functie kindervergrendeling).

Druk langer dan 5 seconden op x op het

toestel.

"

CHILD LOCK" en "

ON" verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel.

De functie kindervergrendeling wordt geactiveerd en de knoppen op het toestel zijn vergrendeld (u kunt het toestel nog bedienen via de afstandsbediening).

Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden op x zodat "

CHILD LOCK" en "

OFF" worden weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Opmerking

• Als u op de toetsen drukt op het toestel wanneer de functie kindervergrendeling is ingeschakeld, wordt

"CHILD LOCK" weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Over de demonstratie

U kunt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel in- of uitschakelen terwijl het toestel in de stand-bystand staat.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "DISP

MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "DEMO"

verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

4

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren.

• "DEMO ON": aan.

• "DEMO OFF": uit.

De standaardinstelling verschilt afhankelijk van de regio.

5

Druk op .

De instelling wordt aangepast.

6

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Tip

• Wanneer u het toestel nieuw aankoopt of wanneer de

fabrieksinstellingen actief zijn (pagina 95), kunt u de

demonstratie uitschakelen door gewoon op [/1 te drukken op de afstandsbediening.

Energie besparen in de stand-bystand

Ga na of de volgende instellingen werden doorgevoerd:

– [Controle voor HDMI] is ingesteld op [Uit]

(pagina 71).

– "S-AIR STBY" is ingesteld op "STBY OFF"

(pagina 67).

– "DEMO" is ingesteld op "DEMO OFF"

(pagina 80).

– [Standby-stand] is ingesteld op [Normaal]

(pagina 91).

81

NL

82

NL

Instellingen en afstellingen

Het instelscherm gebruiken

U kunt diverse beeld- en geluidsinstellingen verrichten.

Selecteer (Instellen) in het startmenu als u de instellingen van het toestel wilt veranderen.

Opmerking

• Weergave-instellingen die op de disc zijn opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn beschikbaar.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om het pictogram van de

instelcategorie te selecteren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op .

Voorbeeld: [Video-instellingen]

U kunt de volgende opties instellen.

Pictogram Uitleg

[Netwerk-update] (pagina 83)

Hiermee voert u een update uit van de software van het toestel.

[Video-instellingen]

(pagina 84)

Hiermee voert u de videoinstellingen in volgens het type aansluitingen.

[Audio-instellingen]

(pagina 87)

Hiermee voert u de audioinstellingen in volgens het type aansluitingen.

[BD/DVD-instellingen]

(pagina 88)

Hiermee voert u specifieke instellingen in voor het afspelen van BD/DVD.

[Foto-instellingen]

(pagina 90)

Hiermee voert u de instellingen voor foto's in.

[HDMI-instellingen]

(pagina 91)

Hiermee voert u de instellingen voor HDMI in.

[Systeeminstellingen]

(pagina 91)

Hiermee voert u systeeminstellingen in.

[Netwerkinstellingen]

(pagina 92)

Hiermee voert u specifieke instellingen in voor internet en netwerken.

[Snelinstelling] (pagina 94)

Hiermee voert u de

Snelinstelling opnieuw uit om de basisinstellingen in te voeren.

[Terugstellen] (pagina 94)

Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van het toestel.

4

Druk op

X/x om een item te selecteren

en druk op .

De opties voor het geselecteerde item worden weergegeven.

Voorbeeld: [Type televisie]

Opties

5

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

De instelling wordt geselecteerd en geactiveerd.

De opties voor het geselecteerde item worden weergegeven.

Voorbeeld: [4:3]

Gekozen instelling

[Netwerk-update]

U kunt de functies van het toestel updaten en verbeteren.

Raadpleeg de volgende website voor informatie over updatefuncties:

Voor klanten in Europa http://support.sony-europe.com/

Voor klanten in Australië http://www.sony-asia.com/support

Opmerking

• Koppel het netsnoer of de netwerkkabel niet los tijdens het downloaden of updaten van software.

• Tijdens het updaten kunnen er geen andere handelingen worden uitgevoerd. Ook de disclade kan niet worden geopend.

• De duur van het downloaden kan variëren afhankelijk van de internetprovider en de toestand van de verbinding.

• Als u foutmeldingen over netwerkverbindingen te zien krijgt, controleer dan de netwerkverbindingen met behulp van [Netwerkdiagnose] onder

[Internetinstellingen] in [Netwerkinstellingen]

(pagina 92).

Tip

• De "UPDATE */9"-teller ("*" wijst op een stap van de update) in het uitleesvenster op het voorpaneel geeft ook de voortgang van de update aan.

• U kunt de huidige softwareversie controleren door

[Systeeminformatie] te selecteren in

[Systeeminstellingen] (pagina 91).

• De instellingen van [Instellen] blijven geldig na het updaten.

• Het toestel laat u weten als er informatie over een nieuwere softwareversie beschikbaar is als [Bericht over software-update] op [Aan] (standaard) is

ingesteld (pagina 92).

83

NL

84

NL

De software van het toestel updaten via het netwerk

1

Druk op

X/x om [Netwerk-update] te

selecteren en druk vervolgens op .

Het toestel maakt verbinding met het netwerk en het scherm vraagt bevestiging.

2

Druk op

C/c om [OK] te selecteren en

druk daarna op .

Het toestel begint te downloaden en vervolgens de software automatisch te updaten.

Als het updaten voltooid is, verschijnt

"COMPLETE" gedurende 5 seconden in het uitleesvenster op het voorpaneel, waarna het toestel automatisch wordt uitgeschakeld.

3

Druk op "/1 om het toestel in te

schakelen.

Het toestel wordt opgestart met de geüpdatete software.

De software van het toestel updaten via een disc voor een update

U kunt de functies van het toestel updaten en verbeteren met behulp van een disc voor een update die afkomstig is van een Sony-handelaar of plaatselijke erkende onderhoudsdienst van

Sony.

1

Plaats de disc voor een update.

Het scherm vraagt bevestiging.

2

Selecteer [OK] en druk op .

Het updaten van de software begint.

Als het updaten voltooid is, verschijnt

"COMPLETE" gedurende 5 seconden in het uitleesvenster op het voorpaneel, waarna het toestel automatisch wordt uitgeschakeld.

3

Druk op "/1 om het toestel in te

schakelen.

Het toestel wordt opgestart met de geüpdatete software.

4

Druk op Z om de disc te verwijderen.

[Video-instellingen]

U kunt de video-instellingen invoeren volgens het type aansluitingen.

x [Type televisie]

U kunt de breedte-/hoogteverhouding van de aangesloten tv selecteren.

[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldfunctie aansluit.

[4:3]: selecteer deze instelling wanneer u een tv met 4:3-scherm of een tv zonder breedbeeldfunctie aansluit.

x [Schermformaat]

U kunt een weergaveconfiguratie selecteren voor 4:3-beelden op een 16:9-breedbeeld-tv.

[Origineel]: selecteer deze instelling wanneer u een tv aansluit met breedbeeldfunctie. Geeft 4:3beelden weer in breedte-/hoogteverhouding

16:9, zelfs op een breedbeeld-tv.

[Vaste beeldverhdng]: hiermee wijzigt u de afmetingen van het beeld zodat het op het scherm past in zijn oorspronkelijke breedte-/ hoogteverhouding.

x [DVD-beeldverhouding]

U kunt een weergaveconfiguratie selecteren voor het afspelen van 16:9-beelden op een tv met 4:3-scherm (beschikbaar als [Type televisie] is ingesteld op [4:3] en

[Schermformaat] is ingesteld op [Vaste beeldverhdng]).

[Horizontale banden]: voor een breed beeld met zwarte banden aan de boven- en onderzijde.

[Zijkanten afsnijden]: Voor een beeld van volledige hoogte over het hele scherm, met bijgeknipte zijden.

x [Bioscoop-conversiefunctie]

U kunt de videoconversiefunctie instellen voor signalen van 480p/576p, 720p, 1080i of 1080p* die via de HDMI OUT-aansluiting of de

COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen gaan.

* Alleen HDMI

[Automatisch]: kies normaal deze instelling. Het toestel detecteert automatisch of het om video- of filmmateriaal gaat en schakelt over naar de geschikte conversiemethode.

[Video]: de conversiemethode die geschikt is voor videomateriaal wordt altijd gekozen zonder rekening te houden met het materiaal.

x [Uitgevoerd videoformaat]

U kunt het type aansluiting selecteren voor het

uitvoeren van videosignalen. Zie "Videouitvoerresolutie" (pagina 109) voor meer

informatie.

1

Druk op

X/x om het type aansluiting

voor de uitvoer van videosignalen te selecteren en druk vervolgens op .

Opmerking

• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting en andere video-uitgangen aansluit, selecteer dan [Componentvideo].

[Televisie-aansluitmethode]

[HDMI]: hiermee voert u signalen uit de

HDMI OUT-aansluiting uit aan de hand van de onderstaande instelling voor

[HDMI-resolutie].

[Componentvideo]: hiermee voert u signalen uit via de COMPONENT VIDEO

OUT-aansluiting aan de hand van de onderstaande instelling voor

[Componentresolutie].

[Video]: het toestel voert signalen uit via de

VIDEO OUT-aansluiting.

2

(Als u [HDMI] of [Componentvideo] selecteert)

Druk op

X/x om het signaaltype te

selecteren voor de HDMI OUTaansluiting of COMPONENT VIDEO

OUT-aansluiting en druk vervolgens op

.

Als u de video-uitvoerresolutie wijzigt, krijgt u gedurende ongeveer 30 seconden een beeld te zien met de geselecteerde resolutie, daarna wordt u om bevestiging gevraagd.

Volg de instructies op het scherm.

"HD" licht op in het uitleesvenster op het voorpaneel als u 720p/1080i/1080pvideosignalen uitvoert.

Opmerking

• Als het beeld vervormd is of er geen beeld verschijnt, dient u ongeveer 30 seconden te wachten zonder op een knop te drukken. Het scherm keert terug naar de vorige resolutieinstelling.

• Als de geselecteerde video-uitvoerresolutie niet correct is, zal geen beeld op het scherm verschijnen als u een toets indrukt binnen de 30 seconden. Houd in dat geval de knoppen N en

Z op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie.

• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting en andere video-uitgangen aansluit, worden videosignalen mogelijk enkel uitgevoerd via de

HDMI OUT-aansluiting wanneer

[Automatisch] of [1080p] is geselecteerd.

[HDMI-resolutie]/[Componentresolutie]

[Automatisch] (Alleen HDMI): kies normaal deze instelling.

Het toestel begint signalen uit te voeren vanaf de hoogste resolutie die door de tv kan verwerkt worden:

1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/

576i

Als het resulterende beeldformaat onwenselijk is, probeer dan een andere instelling die beter past voor uw tv.

[480i/576i]: voert 480i/576i videosignalen uit.

[480p/576p]: voert 480p/576p videosignalen uit.

[720p]: voert 720p videosignalen uit.

85

NL

86

NL

[1080i]: voert 1080i videosignalen uit.

[1080p] (alleen HDMI): voert 1080p videosignalen uit.

x [BD-ROM 1080/24p-uitvoer]

U kunt het toestel instellen zodat het videosignalen uitvoert van 1920 × 1080p/24 Hz bij het afspelen van filmmateriaal op BD-ROM's

(720p/24 Hz of 1080p/24 Hz).

Videosignalen van 1920 × 1080p/24 Hz kunnen worden uitgevoerd als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan.

– U sluit een 1080/24p-compatibele tv aan met behulp van de HDMI OUT-aansluiting,

– [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op

[HDMI] en

– [HDMI-resolutie] is ingesteld op

[Automatisch] of [1080p].

De 24P-indicator licht op bij het uitvoeren van videosignalen van 1920 × 1080p/24 Hz.

[Automatisch]: voert alleen videosignalen van

1920 × 1080p/24 Hz uit bij het aansluiten van

1080/24p-compatibele tv met behulp van de

HDMI OUT-aansluiting.

[Aan]: voert videosignalen van 1920 × 1080p/

24 Hz uit ongeacht het type van de aangesloten tv.

[Uit]: selecteer dit als uw tv niet compatibel is met videosignalen van 1080/24p.

Opmerking

• Het is mogelijk dat er geen videosignalen worden uitgevoerd als [BD-ROM 1080/24p-uitvoer] op

[Aan] is ingesteld.

x [YCbCr/RGB (HDMI)]

U kunt de kleurinstelling invoeren voor videosignalen die worden uitgevoerd via de

HDMI OUT-aansluiting. Selecteer de instelling die overeenkomt met het type van de aangesloten tv.

[Automatisch]: hiermee wordt automatisch het type van het externe apparaat gedetecteerd en de overeenkomstige kleurinstelling gekozen.

[YCbCr (4:2:2)]: voert YCbCr 4:2:2videosignalen uit.

[YCbCr (4:4:4)]: voert YCbCr 4:4:4videosignalen uit.

[RGB (16-235)]: selecteer dit als u een apparaat aansluit met een DVI-aansluiting die compatibel is met HDCP.

[RGB (0-255)]: selecteer dit als u een RGB (0-

255)-apparaat aansluit.

x [x.v.kleurenuitvoer]

Hiermee stelt u in of er xvYCC-informatie naar de aangesloten tv moet worden gestuurd.

Als u xvYCC-compatibele video gebruikt in combinatie met een tv die de weergave x.v.

Colour ondersteunt, dan wordt het mogelijk om kleuren natuurgetrouwer weer te geven.

[Automatisch]: kies normaal deze instelling.

[Uit]: selecteer dit als het beeld onstabiel is of de kleuren onnatuurlijk lijken.

x [Pauzestand] (alleen BD/DVD VIDEO/

DVD-R/DVD-RW)

U kunt het beeld in de pauzestand selecteren.

[Automatisch]: het beeld, inclusief bewegende elementen, wordt zonder trillingen weergegeven. Kies normaal deze instelling.

[Frame]: het beeld, inclusief statische elementen, wordt met hoge resolutie weergegeven.

[Audio-instellingen]

U kunt audio-instellingen invoeren.

x [BD audio-instelling]

U kunt selecteren of u al dan niet interactieve audio (knopgeluid, effectgeluid enz.) en secundaire audio (commentaar) met het primaire geluid wilt vermengen als u een BD afspeelt die dat soort audio bevat.

[Mengen]: hiermee voert u de audio uit die u bekomt door de interactieve en secundaire audio met de primaire audio te mengen.

[Rechtstreeks]: hiermee voert u enkel de primaire audio uit.

x [Audio DRC] (alleen BD/DVD VIDEO)

U kunt het dynamische bereik van het geluid comprimeren. [Audio DRC] is handig om 's nachts films te bekijken met laag volume.

[Automatisch]: het afspelen gebeurt met het dynamische bereik dat door de disc is opgegeven (alleen BD-ROM).

[Uit]: geen compressie van het dynamische bereik.

[Aan]: het toestel geeft de soundtrack weer met het oorspronkelijke dynamische bereik, zoals het door de opnametechnicus bedoeld werd.

x [Dempen - TV]

Als u luistert naar een component die aangesloten is op de TV-aansluitingen (AUDIO

IN L/R) kan er storing optreden. Om storing te vermijden kunt u het invoerniveau van het toestel verlagen. Dit is geen defect en is afhankelijk van de aangesloten component.

[Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het uitvoerniveau wordt gewijzigd.

[Uit]: normaal invoerniveau.

x [Dempen - AUDIO]

Als u luistert naar een component die aangesloten is op de AUDIO-aansluitingen

(AUDIO IN L/R) kan er storing optreden. Om storing te vermijden kunt u het invoerniveau van het toestel verlagen. Dit is geen defect en is afhankelijk van de aangesloten component.

[Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het uitvoerniveau wordt gewijzigd.

[Uit]: normaal invoerniveau.

x [BD/DVD-audio-uitvoer]

Het toestel kan niet tegelijk multikanaalsgeluid uitvoeren via de HDMI OUT-aansluiting en de luidsprekers van het toestel. U kunt de uitvoermethode selecteren.

[Alleen luidspreker]: multikanaalsgeluid wordt enkel uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel.

[Luidsprekerprioriteit]: multikanaalsgeluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel en 2-kanaals lineaire PCM-signalen via de HDMI OUT-aansluiting.

[HDMI-prioriteit]: 2-kanaals-stereogeluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel en geluid kan worden uitgevoerd via de

HDMI OUT-aansluiting. Het geluidsformaat van de HDMI OUT-aansluiting hangt af van de aangesloten component.

Opmerking

• Wanneer u [BD/DVD-audio-uitvoer] instelt op

[HDMI-prioriteit], wordt een bevestigingsbericht weergegeven op het scherm van de tv. Druk op C/c om [OK] te selecteren om de instelling te voltooien.

• Wanneer u [BD/DVD-audio-uitvoer] instelt op

[HDMI-prioriteit], worden de functies SOUND

MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" en

"DEC. MODE" uitgeschakeld.

• Als de functie Geluidscontrole van het systeem

(pagina 73) geactiveerd is, is het mogelijk dat deze

instelling automatisch wordt gewijzigd.

87

NL

88

NL

x [Geluidseffect]

U kunt de geluidseffecten van het toestel

(SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT,

"TONE" en "DEC. MODE

") in- of uitschakelen.

[Aan]: alle geluidseffecten zijn ingeschakeld.

De bovengrens van de bemonsteringsfrequentie is ingesteld op 48kHz.

[Uit]: de geluidseffecten zijn uitgeschakeld.

Selecteer deze optie als u geen bovengrens wilt inschakelen voor de bemonsteringsfrequentie.

x [Luidsprekerinstellingen]

Stel de luidsprekers in om het best mogelijke

surroundgeluid te bekomen. Zie "De luidsprekers instellen" (pagina 75) voor meer

informatie.

x [Autokalibratie]

U kunt de juiste instellingen automatisch

kalibreren. Zie "De juiste instellingen automatisch kalibreren" (pagina 74) voor meer

informatie.

[BD/DVDinstellingen]

U kunt specifieke instellingen invoeren voor het afspelen van BD/DVD.

x [BD/DVD-menu]

U kunt de standaard menutaal selecteren voor

BD-ROM's en DVD VIDEO's.

Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren.

Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 112) en voer

de code voor uw taal in.

x [Audio]

U kunt de standaardtaal van het geluid selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.

Als u [Origineel] kiest, wordt de voorkeurtaal op de disc gekozen.

Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren.

Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 112) en voer

de code voor uw taal in.

x [Ondertiteling]

U kunt de standaardtaal van de ondertiteling selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.

Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren.

Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 112) en voer

de code voor uw taal in.

x [Kinderbeveiliging voor BD]

Het afspelen van sommige BD-ROM's kan beperkt worden afhankelijk van de leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes.

1

Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen.

2

Druk op

X/x om [OK] te selecteren en

druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om de leeftijdsgrens te

selecteren en druk op .

Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking.

Als u [Stel leeftijdsgrens in] selecteert, dan kunt u een leeftijdgrens van [0] tot [255] invoeren met behulp van

C/X/x/c en de cijfertoetsen.

Om de kinderbeveiliging uit te schakelen

Selecteer [Geen beperkingen].

Opmerking

• Reset het toestel (pagina 95) en stel een nieuw

wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 90)) als u

het wachtwoord vergeet.

• Bij het afspelen van discs zonder kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de weergave niet worden beperkt.

• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het afspelen van de disc. Voer in dit geval uw wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.

• Als u [255] selecteert bij [Stel leeftijdsgrens in], dan wordt de kinderbeveiliging geannuleerd.

Tip

• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]

(pagina 90).

x [Kinderbeveiliging voor DVD]

Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes.

1

Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen.

2

Druk op

X/x om [OK] te selecteren en

druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om een niveau te

selecteren en druk vervolgens op .

Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking.

Om de kinderbeveiliging uit te schakelen

Selecteer [Geen beperkingen].

Opmerking

• Reset het toestel (pagina 95) en stel een nieuw

wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 90)) als u

het wachtwoord vergeet.

• Bij het afspelen van discs zonder kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de weergave niet worden beperkt.

• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het afspelen van de disc. Voer in dit geval uw wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.

Tip

• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]

(pagina 90).

x [Regiocode van kinderbeveiliging]

Het afspelen van sommige BD-ROM's of DVD

VIDEO's kan worden beperkt op basis van het geografische gebied. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes.

1

Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen.

2

Druk op

X/x om [OK] te selecteren en

druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om de regiobeperking te

selecteren en druk op .

Als u [Selecteer regiocode] selecteert, verschijnt het scherm om de regiocode in te

voeren. Raadpleeg "Codelijst kinderbeveiliging" (pagina 112) en voer de

code voor uw regiobeperking in.

Opmerking

• Reset het toestel (pagina 95) en stel een nieuw

wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 90)) als u

het wachtwoord vergeet.

• Bij het afspelen van discs zonder kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de weergave niet worden beperkt.

• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het afspelen van de disc. Voer in dit geval uw wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.

Tip

• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]

(pagina 90).

89

NL

90

NL

x [Wachtwoord]

U kunt het wachtwoord voor de kinderbeveiliging instellen of wijzigen. Met behulp van een wachtwoord kunt u een beperking instellen voor het afspelen van BD-

ROM of DVD VIDEO. Indien nodig kunt u een onderscheid maken tussen de beperkingsniveaus voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.

1

Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen.

2

Druk op

X/x om [OK] te selecteren en

druk vervolgens op .

Het wachtwoord wijzigen

1

Voer na Stap 1 het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen.

2

Druk op

X/x om [OK] te selecteren en

druk vervolgens op .

3

Voer een nieuw wachtwoord in met behulp van de cijfertoetsen.

4

Druk op

X/x om [OK] te selecteren en

druk vervolgens op .

x [Weergavelaag van hybridedisc]

U kunt selecteren aan welke laag voorrang wordt gegeven bij het afspelen van een hybridedisc. Schakel het toestel uit en opnieuw in om de instelling te wijzigen.

[BD]: hiermee speelt u de BD-laag af.

[DVD/CD]: hiermee speelt u de dvd- of cd-laag af.

x [BD-internetverbinding]

U kunt kiezen of internetverbindingen van een

BD (in BDMV-modus) die wordt afgespeeld, al dan niet worden toegestaan.

Netwerkverbindingen en -instellingen zijn vereist wanneer u deze functie gebruikt

(pagina 92).

[Toestaan]: kies normaal deze instelling.

[Niet toestaan]: internetverbinding wordt niet toegestaan.

[Foto-instellingen]

U kunt de instellingen voor foto's invoeren.

x [Snelh.diavoorst.]

U kunt de snelheid van een diavoorstelling wijzigen.

[Snel]: de foto's veranderen snel.

[Normaal]: de foto's veranderen aan een normale snelheid.

[Langzaam]: de foto's veranderen langzaam.

[HDMI-instellingen]

U kunt de HDMI-instellingen invoeren. x [Controle voor HDMI]

U kunt de functie [Controle voor HDMI] in- of

uitschakelen. Zie "De functie Controle voor

HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"

(pagina 71) voor meer informatie.

[Aan]: aan. Het is mogelijk afwisselend te werken met de componenten die via een HDMIkabel zijn verbonden.

[Uit]: uit.

x [Volumelimiet]

Als u via het tv-menu of door te drukken op

THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt naar de systeemluidspreker, wordt

geluidscontrole van het systeem (pagina 73)

geactiveerd en kan luid geluid worden uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau van het toestel. U kunt dit voorkomen door het maximale volumeniveau te beperken.

[Niveau 3]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 10.

[Niveau 2]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 15.

[Niveau 1]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 20.

[Uit]: uit.

Opmerking

• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het toestel en de tv aansluit met een HDMI-kabel en u

[Controle voor HDMI] instelt op [Aan].

[Systeeminstellingen]

U kunt verschillende instellingen voor het toestel invoeren.

x [Weergaveschermtekst]

U kunt de schermtaal kiezen voor het toestel.

x [Standby-stand]

U kunt de opstarttijd verkorten bij het inschakelen van het toestel.

[Snel starten]: verkort de opstarttijd uit de standbystand. U kunt het toestel snel bedienen na het te hebben ingeschakeld.

[Normaal]: de standaardinstelling.

Opmerking

• Wanneer [Standby-stand] ingesteld is op [Snel starten] zal het vermogensverbruik hoger liggen dan wanneer [Standby-stand] ingesteld is op [Normaal].

x [Automatische weergave]

U kunt informatie weergeven bij het wijzigen van de audiostand of tijdens het afspelen.

[Aan]: informatie wordt automatisch op het scherm weergegeven wanneer u de titel, beeldmodus, het audiosignaal, enz. wijzigt.

[Uit]: informatie wordt alleen weergegeven wanneer u op DISPLAY drukt.

x [Schermbeveiliging]

Het schermbeveiligingsbeeld wordt weergegeven wanneer u het toestel langer dan

15 minuten niet gebruikt terwijl een instelscherm, zoals het startmenu, op het tvscherm wordt weergegeven. De schermbeveiliging voorkomt dat het scherm beschadigd raakt (spookbeelden).

[Aan]: de schermbeveiliging aanzetten.

[Uit]: uit.

91

NL

92

NL

x [Bericht over software-update]

U kunt informatie ontvangen over nieuwere softwareversies. De informatie wordt weergegeven op het tv-scherm wanneer u het toestel inschakelt. Netwerkverbindingen en instellingen zijn vereist wanneer u deze functie

gebruikt (pagina 92).

[Aan]: het toestel informeert u wanneer er een nieuwere softwareversie beschikbaar is

(pagina 83).

[Uit]: uit.

x [Systeeminformatie]

U kunt informatie over de softwareversie van het toestel en het MAC-adres weergeven.

[Netwerkinstellingen]

U kunt specifieke instellingen invoeren voor internet en netwerken.

x [Internetinstellingen]

Deze items zijn noodzakelijk om een verbinding te maken met het internet via een netwerkkabel.

Voer de respectieve (alfanumerieke) waarden in voor uw breedbandrouter of draadloze LANrouter. De in te stellen items kunnen verschillen afhankelijk van de internetprovider of de router.

Meer informatie vindt u in de bijgeleverde gebruikershandleiding van uw internetprovider of van uw router.

1

Druk op

X/x om [IP-adres verkrijgen] te

selecteren en druk vervolgens op .

2

Druk op

X/x om een item te selecteren

en druk op .

[Gebruik DHCP]: selecteer deze optie wanneer DHCP-instellingen (Dynamic

Host Configuration Protocol) beschikbaar zijn bij uw internetprovider. De netwerkinstellingen die nodig zijn voor het toestel worden automatisch toegewezen.

Als u [DNS-server autom.verkrijgen] instelt op [Uit], stel dan de volgende items in:

– [DNS-server (Primair)]

– [DNS-server (Secundair)]

[Gebr.statisch IP-adres]: stel het IP-adres handmatig in volgens uw netwerkomgeving.

Stel de volgende items in:

– [IP-adres]

– [Subnetmasker]

– [Standaardgateway]

– [DNS-server (Primair)]

– [DNS-server (Secundair)]

Opmerking

• Wanneer u de adressen voor [DNS-server

(Primair)]/[DNS-server (Secundair)] handmatig instelt, voert u het adres [DNS-server (Primair)] in. Doet u dit niet, dan zullen de

[Internetinstellingen] niet correct zijn.

3

Als uw internetprovider een specifieke instelling heeft voor de proxyserver, drukt u op

X/x om [Proxy-instellingen]

te selecteren, en drukt u daarna op .

Het scherm [Proxy-instellingen] verschijnt.

Als de proxyserver geen specifieke instelling heeft, gaat u verder met stap 8.

4

Druk op

X/x om [Gebruik van

proxyserver] te selecteren en druk vervolgens op .

5

Druk op

X/x om [Aan] te selecteren en

druk vervolgens op .

6

Selecteer [Proxyserver] en [Poort] en voer de instellingen in.

Zie "Tekens invoeren" (pagina 93) om de

proxyserver in te voeren.

7

Druk op RETURN.

8

Druk op

X/x om [Netwerkdiagnose] te

selecteren en druk vervolgens op .

9

Druk op

C/c om [Starten] te selecteren

en druk vervolgens op .

10

Ga na of het bericht [De netwerkaansluitingen zijn correct.] wordt weergegeven.

De instelling is voltooid. Als het bericht niet wordt weergegeven, volg dan de instructies op het scherm.

Tekens invoeren

Het scherm voor het invoeren van tekens wordt weergegeven wanneer u [Proxyserver] selecteert in [Proxy-instellingen].

2

Druk op

c en voer het volgende teken

in.

3

Druk op de blauwe knop ([Afronden]) om af te ronden.

U kunt de volgende knoppen gebruiken om tekens in te voeren.

Knoppen

Rode knop

[Lettertype]

Groene knop

[A/a]

Gele knop

[Symbool]

Blauwe knop

[Afronden]

CLEAR

[Wissen]/[Alle wissen]

RETURN

[Annuleren]

C/X/x/c,

Details

Schakelt het toetsenbord tussen letters en cijfers.

Schakelt het toetsenbord tussen hoofdletters en kleine letters.

Geeft het symbolentoetsenbord weer.

De invoer wordt bevestigd en het toestel keert terug naar de vorige weergave.

Wist het teken rechts van de cursor.

Om alle weergegeven tekens te wissen, drukt u gedurende 2 seconden of langer op CLEAR.

Keert terug naar de vorige weergave en annuleert de invoer.

• Selecteer een invoerfunctie met

C/X/x/c en druk op .

• Voer tekens als volgt in:

1

Selecteer een tekenpaneel met

C/X/x/c en druk op

.

2

Selecteer een teken met C/c en druk op .

1

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets om een teken te selecteren.

Voorbeeld:

Druk eenmaal op cijfertoets 3 om [D] in te voeren.

Druk drie keer op 3 om [F] in te voeren.

93

NL

94

NL

[Snelinstelling]

U kunt de snelinstelling opnieuw oproepen om de basisinstellingen in te voeren.

1

Druk op

C/c om [Starten] te selecteren

en druk vervolgens op .

2

Volg de instructies voor "Stap 4: De snelinstelling uitvoeren" (pagina 35)

vanaf stap 4.

[Terugstellen]

De systeeminstellingen

(behalve de wachtwoordinstellingen) terugstellen

U kunt de systeeminstellingen terugstellen op de fabrieksinstellingen. De instellingen kunnen worden teruggesteld per functiegroep. Alle instellingen binnen die groep worden teruggesteld.

1

Druk op om [Terugstellen op de fabrieksinstellingen] te selecteren en druk op .

2

Druk op

X/x om de instellingen te

selecteren die u wilt terugstellen en druk op .

U kunt de volgende instellingen terugstellen:

– [Video-instellingen]

– [Audio-instellingen]

– [BD/DVD-instellingen] (behalve de instellingen [Kinderbeveiliging voor

BD], [Kinderbeveiliging voor DVD],

[Regiocode van kinderbeveiliging],

[Wachtwoord])

– [Foto-instellingen]

– [HDMI-instellingen]

– [Systeeminstellingen]

– [Netwerkinstellingen]

– [Alle instellingen] (behalve de instellingen [Kinderbeveiliging voor

BD], [Kinderbeveiliging voor DVD],

[Regiocode van kinderbeveiliging],

[Wachtwoord])

Het scherm vraagt bevestiging.

Opmerking

• Wanneer [Alle instellingen] is geselecteerd, worden alle instellingen van het toestel, behalve de wachtwoordinstellingen, teruggesteld en wordt het toestel uitgeschakeld.

• De instellingen voor "Beelden aanpassen voor video's" (pagina 49) worden niet teruggesteld.

3

Druk op

C/c om [Starten] te selecteren

en druk vervolgens op .

Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.

Alle systeeminstellingen terugstellen op de standaardwaarden

U kunt alle systeeminstellingen terugstellen op de standaardinstellingen.

1

Druk op om [Terugstellen op de fabrieksinstellingen] te selecteren en druk op .

2

Druk op

X/x om [Alle instellingen] te

selecteren en druk op .

Het scherm vraagt bevestiging.

3

Druk langer dan 5 seconden tegelijk op

x en VOLUME – op het toestel.

Alle systeeminstellingen worden teruggesteld op de standaardinstellingen en het toestel wordt uitgeschakeld.

Opmerking

• De instellingen voor "Beelden aanpassen voor video's" (pagina 49) worden niet teruggesteld.

95

NL

96

NL

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

• Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het toestel om elektrische schokken of brand te voorkomen. Plaats het toestel evenmin in de buurt van water, zoals bij een bad of douche. In het geval dat er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het toestel eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.

• Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Spanningsbronnen

• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer zelf.

Plaatsing

• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats om te voorkomen dat het oververhit raakt.

• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.

Plaats het toestel niet in een te kleine en slecht geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.

• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het toestel te plaatsen. Het toestel is uitgerust met een krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect raken.

• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak

(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.

• Plaats het toestel niet in een krappe ruimte zoals op een boekenrek of iets gelijkaardig.

• Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen of schokken.

• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen voor gebruik in horizontale stand.

• Houd zowel het toestel als discs uit de buurt van componenten waarin een krachtige magneet wordt gebruikt, zoals een grote luidspreker of microgolfoven.

• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.

Werking

• Indien het toestel direct van een koude in een warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.

In dat geval kan de werking van het toestel worden verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het toestel ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.

• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.

Als u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.

• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het toestel eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.

Volumeregeling

• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt bereikt.

Reiniging

• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.

Met alle vragen of eventuele problemen met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde

Sony-dealer.

Discs reinigen, disc-/ lensreinigers

• Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.

Vervanging van onderdelen

• Als dit toestel zou worden hersteld, worden herstelde onderdelen verzameld voor hergebruik of recyclering.

Kleuren op uw tv-scherm

• Als de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers verder van de tv af zetten.

BELANGRIJK

Opgelet: dit toestel kan voor onbepaalde duur een stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.

Het toestel verplaatsen

Controleer, voordat u het toestel verplaatst, of er geen disc is geplaatst en trek het netsnoer uit het stopcontact.

Over de S-AIR-functie

• De S-AIR-functie verzend geluid via radiogolven.

Houd dus rekening met het volgende:

– Het geluid kan haperen als de radiogolven gehinderd worden. Dit is kenmerkend voor radiogolven en is geen defect.

– Het is mogelijk dat apparatuur die elektromagnetische energie opwekt, zoals een microgolfoven, de geluidstransmissie verstoort.

• De S-AIR-functie gebruikt radiogolven die dezelfde frequentie hebben als andere draadloze systemen (bv. een draadloze LAN of Bluetooth) en dat kan storing of slechte overdracht tot gevolg hebben. Raadpleeg dan de onderstaande stappen:

– Installeer het toestel niet in de buurt van andere draadloze systemen.

– Gebruik het toestel en de andere draadloze systemen niet tegelijkertijd.

• De afstand voor overdracht verschilt afhankelijk van de gebruiksomgeving. Zoek een plaats waar de overdracht tussen het S-AIR-hoofdapparaat en -subapparaat optimaal is en installeer het S-AIRhoofdapparaat en -sub-apparaat op die plaats.

Opmerkingen over de discs

Discs hanteren

• Pak de disc vast bij de randen zodat deze schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.

• Plak geen papier of plakband op de disc.

• Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen zoals heteluchtblazers en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd en waarin de temperatuur sterk kan oplopen.

• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.

Reiniging

• Maak de disc voor het afspelen schoon met een reinigingsdoekje.

Wrijf van binnen naar buiten toe.

• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine, thinner en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor grammofoonplaten.

Dit toestel kan alleen gewone ronde discs afspelen en kan defect raken wanneer u discs met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of stervormig) probeert af te spelen.

Gebruik geen disc waaraan een in de handel verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een label of een ring.

97

NL

98

NL

Verhelpen van storingen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel beslist om tijdens een herstelling onderdelen te vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen worden ingehouden.

Als er zich een probleem voordoet met de S-AIR-functie, dient u het volledige toestel (S-AIRhoofdapparaat en -sub-apparaat) te laten controleren door een Sony-dealer.

Voeding

Symptoom

Het toestel wordt niet ingeschakeld.

Oplossing

• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

• Druk op "/1 nadat "STANDBY" verdwijnt van het uitleesvenster op het voorpaneel.

Indien "PROTECTOR" en

"PUSH POWER" om beurten verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen en controleer de onderstaande items nadat "STANDBY" is verdwenen.

• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?

• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven luidsprekers?

• Zijn de ventilatiegaten van het toestel geblokkeerd?

• Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele problemen, kunt u het toestel weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Beeld

Symptoom

Geen beeld.

Oplossing

• De videokabels zijn niet goed aangesloten.

• De videokabels zijn beschadigd.

• Het toestel is niet aangesloten op de correcte tv-aansluiting (pagina 24).

• De video-ingang van de tv is niet ingesteld om beelden met het toestel te bekijken.

• Controleer de uitvoermethode van uw toestel (pagina 24).

• Sluit de verbindingskabel opnieuw goed aan.

• Het toestel is aangesloten op een ingang die niet compatibel is met HDCP

(High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" op het voorpaneel licht

niet op) (pagina 24).

• Wanneer u een Dual layer DVD afspeelt, kunnen het beeld en het geluid kort worden onderbroken tijdens de overschakeling tussen de lagen.

Er verschijnt geen beeld wanneer de video-uitvoerresolutie geselecteerd in [Uitgevoerd videoformaat] niet correct is.

• Houd de knoppen N en Z op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie.

Videosignalen worden enkel via de HDMI OUT-aansluiting uitgevoerd wanneer u de HDMI

OUT-aansluiting en andere video-uitgangen tegelijk hebt aangesloten.

• Zet [Uitgevoerd videoformaat] op [Componentvideo] (pagina 85).

Symptoom Oplossing

Het donkere deel van het beeld is te donker/het heldere deel is te helder of onnatuurlijk.

• Zet [Beeldkwaliteitsfunctie] op [Standaard] (standaard) (pagina 49).

Het beeld wordt niet correct weergegeven.

Het beeld vertoont ruis.

• Controleer de instellingen in [Uitgevoerd videoformaat] (pagina 85).

Het beeld vult niet het volledige tv-scherm, ook al is de breedte/ hoogte-verhouding onder [Type televisie] bij [Videoinstellingen] ingesteld.

• De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast.

Er treedt een kleurafwijking op het tv-scherm op.

• De disc is vuil of vervormd.

• Als de beelduitvoer van het toestel via de videorecorder naar uw tv gaat, kan het schrijfbeschermingssignaal gebruikt voor bepaalde BD/DVD-programma's de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog steeds problemen ervaart wanneer u het toestel rechtstreeks op uw tv aansluit, probeer het toestel dan aan te sluiten op een andere ingang.

• Als de luidsprekers worden gebruikt met een CRT-tv of -projector, installeer ze dan op minstens 0,3 meter van de tv.

• Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de tv uit en schakel deze vervolgens na

15 tot 30 minuten weer in.

• Als er "gehuil" optreedt, zet de luidsprekers dan opnieuw verder weg van de tv.

• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt gezet.

Geluid

Symptoom

Geen geluid.

Oplossing

• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.

• Druk op op de afstandsbediening wanneer "MUTING ON" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• Het toestel staat in pauzestand. Druk op N om terug te keren naar de normale weergavemodus.

• Snel vooruit of snel achteruit wordt uitgevoerd. Druk op N om terug te keren naar de normale weergavemodus.

• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 75).

• Langzaam vooruit of beeld-per-beeld-weergave wordt uitgevoerd. Druk op N om terug te keren naar de normale weergavemodus.

Er wordt geen geluid uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.

• De HDMI OUT-aansluiting is gekoppeld aan een DVI-toestel (Digital Visual

Interface) (DVI-aansluitingen accepteren geen geluidssignalen).

• Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit en opnieuw in. 2 Schakel de aangesloten component uit en opnieuw in. 3 Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem opnieuw aan.

• Stel [BD/DVD-audio-uitvoer] in op [HDMI-prioriteit] (pagina 87).

• Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.

Het geluid uit de linker en rechter luidsprekers is niet in balans of is omgewisseld.

Er komt geen geluid uit de subwoofer.

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 75).

99

NL

100

NL

Symptoom Oplossing

Sterke brom of ruis is hoorbaar.

• Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.

• Controleer of de verbindingskabels zich niet in de buurt van een transformator of motor bevinden en minstens 3 meter zijn verwijderd van een tv-toestel of fluorescentieverlichting.

• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.

• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd met alcohol.

• Reinig de disc.

Wanneer u een cd afspeelt, wordt het geluid niet langer in stereo uitgevoerd.

• Selecteer stereogeluid door te drukken op

• Controleer of het toestel goed is aangesloten.

Het surroundeffect is moeilijk hoorbaar bij weergave van

Dolby Digital, DTS of MPEGaudio.

(pagina 56)

• Controleer de instelling van de decoderingsmodus

.

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 75).

• Bij sommige BD/DVD's is het uitgangssignaal niet volledig compatibel met

5.1-kanalen. Het kan mono of stereo zijn, ook al is het geluid opgenomen in

Dolby Digital of MPEG-audioformaat.

(pagina 40)

.

• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit de middenluidspreker.

Alleen de middenluidspreker werkt.

Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 75).

• Controleer de instelling van de decoderingsmodus

• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de middenluidspreker minder uitgesproken.

• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.

(pagina 40)

.

De surroundluidsprekers produceren geen of slechts een heel zwak geluid.

Het begin van het geluid wordt onderbroken.

De geluidseffecten zijn uitgeschakeld.

Er treedt geluidsvervorming op bij een aangesloten component

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 75).

• Controleer de instelling van de decoderingsmodus

(pagina 40)

.

• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de surroundluidsprekers minder uitgesproken.

• Controleer de draadloze instelling (pagina 33).

• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.

• Zet de geluidsmodus op "

MOVIE" of "MUSIC" (pagina 55).

• Selecteer "

A.F.D. STD" als decoderingsmodus (pagina 40).

• Afhankelijk van het ingangssignaal (pagina 88) is het mogelijk dat de effecten

van SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" en "DEC. MODE" uitgeschakeld zijn.

• Verlaag het invoerniveau voor de aangesloten component door [Dempen - TV]

of [Dempen - AUDIO] in te stellen (pagina 87).

Bediening

Symptoom Oplossing

Er kan niet worden afgestemd op radiozenders.

• Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit eventueel een buitenantenne aan.

• Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van direct afstemmen). Stem handmatig af.

• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de vooraf ingestelde zenders werden gewist (bij het scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de zenders

opnieuw in (pagina 59).

• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Symptoom Oplossing

De afstandsbediening werkt niet. • Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en het toestel.

• De afstand tussen de afstandsbediening en het toestel is te groot.

• De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningssensor op het toestel gericht.

• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg.

• Wanneer u geen menufuncties kunt bedienen via het uitleesvenster op het voorpaneel, drukt u op HOME op de afstandsbediening.

De disc wordt niet afgespeeld.

• De disc is vuil.

• Er zit geen disc in het toestel.

• De disc is omgekeerd geplaatst.

Plaats de disc in de disclade met het label naar boven.

• De disc zit niet goed in de disclade.

• U probeert een disc af te spelen met een formaat dat niet wordt ondersteund

door dit toestel (pagina 106).

• De regiocode op de BD/DVD komt niet overeen met die van het toestel.

• Er is condensvorming opgetreden in het toestel, waardoor de lenzen kunnen worden beschadigd. Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een half uur aan staan.

• Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld door het

toestel (pagina 106).

Bestandsnamen worden niet correct weergegeven.

Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.

• Het toestel kan enkel tekens weergeven die compatibel zijn met ISO 8859-1.

Andere tekens worden mogelijk anders weergegeven.

• Afhankelijk van de gebruikte schrijfsoftware, worden de ingevoerde tekens anders weergegeven.

• Afspelen hervatten is geselecteerd.

Druk op OPTIONS om [Weerg. v/a begin] te selecteren en druk vervolgens op

.

• Het titel- of BD/DVD-menu verschijnt automatisch op het tv-scherm.

Het toestel begint de disc automatisch af te spelen.

• De BD/DVD is voorzien van een automatische weergavefunctie.

Het afspelen stopt automatisch.

• Sommige discs zijn voorzien van een automatische pauzefunctie. Bij het afspelen van een dergelijke disc stopt het toestel de weergave bij het automatische pauzesignaal.

U kunt bepaalde functies, zoals stoppen of zoeken, niet uitvoeren.

• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc.

De berichten verschijnen niet in de gewenste taal op het tvscherm.

• Kies de schermtaal in het instelscherm bij [Weergaveschermtekst] onder

[Systeeminstellingen] (pagina 91).

De taal voor het geluidsspoor, de ondertitels of de hoeken kan niet worden gewijzigd.

• Probeer het BD- of DVD-menu te gebruiken in plaats van de directe

keuzetoetsen op de afstandsbediening (pagina 47).

• Meertalige geluidssporen, ondertitels of meervoudige hoeken zijn niet opgenomen op de BD/DVD.

• De taal voor het geluidsspoor, de ondertitels of de hoeken van de BD/DVD kunnen niet worden gewijzigd.

De disclade opent niet en u kunt de disc niet verwijderen, ook niet nadat u op Z hebt gedrukt.

• Probeer het volgende: 1 Houd VOLUME – en Z op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt om de disclade te openen. 2 Verwijder de disc. 3 Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later weer aan.

101

NL

102

NL

Symptoom Oplossing

Een disc kan niet worden uitgeworpen en "LOCKED" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• Neem contact op met uw Sony-dealer of een plaatselijke, erkende Sonyservicedienst.

Het toestel werkt niet zoals het hoort.

• Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later weer aan.

De functie Controle voor HDMI werkt niet.

• Wanneer "HDMI" niet oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel,

controleert u de HDMI-aansluiting (pagina 24).

• Stel de instelling [Controle voor HDMI] in [HDMI-instellingen] in op [Aan]

(pagina 91).

• Zorg ervoor dat de aangesloten component compatibel is met de functie

[Controle voor HDMI].

• Controleer of het netsnoer van de aangesloten component goed is aangesloten.

• Controleer de instelling van de aangesloten component voor de functie

Controle voor HDMI. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de component.

• Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer aansluit en loskoppelt of een stroomstoring hebt, stel dan [Controle voor HDMI] in [HDMI-instellingen] in

op [Uit] en daarna weer op [Aan] (pagina 91).

• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"

(pagina 71) voor meer informatie.

Er wordt geen geluid geproduceerd door het toestel en de tv bij gebruik van de functie

Geluidscontrole van het systeem.

• Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is met de functie Geluidscontrole van het systeem.

• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"

(pagina 71) voor meer informatie.

Het externe geheugen wordt niet herkend.

• Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit. 2 Plaats de markering V van de EXT-sleuf op een lijn met de markering V op het externe geheugen, en plaats het geheugen in het toestel (alleen USG1H). 3 Schakel het toestel in. 4

Controleer dat de EXT-aanduiding oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Bonusinhoud of andere gegevens op een BD-ROM kunnen niet worden weergegeven.

• Probeer het volgende: 1 Verwijder de disc. 2 Schakel het toestel uit. 3

Verwijder het externe geheugen en plaats het daarna opnieuw (pagina 30). 4

Schakel het toestel in. 5 Controleer dat de EXT-aanduiding oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel. 6 Plaats de BD-ROM met BonusView/BD-

Live.

Er verschijnt een bericht op het scherm dat er niet genoeg vrije ruimte is op de lokale opslag.

• Verwijder onnodige gegevens uit het externe geheugen (pagina 51).

Het toestel werkt niet en

"CHILD LOCK" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer u op een knop op het toestel drukt.

• Schakel de functie kindervergrendeling uit (pagina 80).

Het systeemmenu functioneert niet.

• Druk op HOME op de afstandsbediening.

De S-AIR-functie

Symptoom Oplossing

De S-AIR-verbinding is niet ingesteld (geluidstransmissie is niet ingesteld), bv., de indicator van het S-AIR-sub-apparaat doet het volgende:

• Wordt uitgeschakeld.

• Knippert.

• Wordt rood.

• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand van meer dan 8 m van het toestel.

• Bevestig het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat (pagina 65).

• U hebt het toestel gekoppeld aan een ander S-AIR-sub-apparaat. Voer het

koppelen van het gewenste S-AIR-sub-apparaat uit (pagina 68).

• Het toestel is gekoppeld aan een ander S-AIR-sub-apparaat. Om het koppelen te annuleren, reset u het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat

(pagina 65).

• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van andere draadloze producten.

• Stop het gebruik van een ander draadloos product.

• Het S-AIR-sub-apparaat is uitgeschakeld. Controleer of het netsnoer is aangesloten en schakel het S-AIR-sub-apparaat in.

Er komt geen geluid uit het

S-AIR-sub-apparaat.

• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand van meer dan 8 m van het toestel.

• Bevestig het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat (pagina 65).

• Bevestig de koppelingsinstelling (pagina 68).

• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij elkaar.

• Vermijd het gebruik van apparatuur die elektromagnetische energie opwekt, zoals een microgolfoven.

• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van andere draadloze producten.

• Stop het gebruik van een ander draadloos product.

• Wijzig de instelling voor "RF CHANGE" (pagina 70).

• Wijzig de ID-instellingen van het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-subapparaat.

• Schakel het toestel en het S-AIR-sub-apparaat uit en schakel ze vervolgens weer in.

Er is ruis of het geluid hapert.

• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand van meer dan 8 m van het toestel.

• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij elkaar.

• Vermijd het gebruik van apparatuur die elektromagnetische energie opwekt, zoals een microgolfoven.

• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van andere draadloze producten.

• Stop het gebruik van een ander draadloos product.

• Wijzig de instelling voor "RF CHANGE" (pagina 70).

• Wijzig de ID-instellingen van het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-subapparaat.

103

NL

104

NL

Bediening surroundversterker

Controleer de status van de POWER / ON LINE-aanduiding van de surroundversterker als geen geluid

wordt weergegeven via de surroundluidsprekers. Raadpleeg "Stap 3: Het draadloze systeem installeren" (pagina 33) voor meer informatie over de POWER / ON LINE-aanduiding.

Symptoom

Het toestel wordt niet ingeschakeld.

Oplossing

• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

De POWER / ON LINEaanduiding licht niet op.

Schakel de surroundversterker uit, verwijder het netsnoer van de surroundversterker en controleer vervolgens de volgende items.

• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?

• Zijn de ventilatiegaten van de surroundversterker geblokkeerd?

Nadat u bovenstaande items hebt gecontroleerd en eventuele problemen hebt opgelost, sluit u het netsnoer van de surroundversterker aan en schakelt u de surroundversterker in. Wanneer de oorzaak van het probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Er is geen geluid.

Controleer de status van de

POWER / ON LINE-aanduiding op de surroundversterker.

• Wordt groen

– Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen.

– Het volume van het toestel is ingesteld op het minimum.

– Het geluid van het toestel wordt gedempt.

– Het effect van de luidsprekers valt mogelijk minder erg op afhankelijk van de bron of de instellingen van het toestel.

– De hoofdtelefoon is aangesloten.

• Knippert groen

– Het toestel is niet ingeschakeld.

– U hebt het toestel gekoppeld aan een ander S-AIR-sub-apparaat.

– De surroundversterker is gekoppeld aan een ander S-AIR-hoofdapparaat.

– Bevestig het ID van het toestel en de surroundversterker (pagina 65).

– De koppeling is niet voltooid.

– Geluidstransmissie is slecht.

Verplaats de surroundversterker zodat de POWER / ON LINE-aanduiding groen wordt.

– Installeer het toestel en de surroundversterker uit de buurt van een ander draadloos product.

– Stop het gebruik van een ander draadloos product.

– De draadloze zendontvanger(s) is/zijn niet correct geplaatst.

• Wordt rood

– Wijzig de SURROUND SELECTOR-schakelaar (SURROUND of

SURROUND BACK) van de surroundversterker zodat deze overeenkomt met het toestel.

"HP NO LINK" en "VOLUME

MIN" worden om beurten weergegeven op het uitleesvenster op het voorpaneel en het volume van het toestel wordt geminimaliseerd.

• Het volume wordt geminimaliseerd wanneer u de surroundversterker met hoofdtelefoon aangesloten uitschakelt voordat u het toestel uitschakelt, of wanneer de radio-ontvangst slecht is. Controleer in deze gevallen de radioontvangst en stel het volume opnieuw in.

Zelfdiagnosefunctie

Als de zelfdiagnosefunctie geactiveerd is om te voorkomen dat de werking wordt verstoord, verschijnt er een foutcode op het uitleesvenster op het voorpaneel of enkel verschijnt zonder boodschappen op het volledige scherm. In deze gevallen dient u het volgende te controleren.

Als er een foutcode verschijnt op het uitleesvenster op het voorpaneel

Foutcode

Exxxx

SYSTEM ERR

UPDATE NG

Oplossing

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer of een plaatselijke, erkende servicedienst van Sony en geef de foutcode door.

Schakel het toestel uit, koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het toestel vervolgens weer aan en schakel het weer in. Als het toestel niet normaal werkt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde

Sony-dealer of een plaatselijke, erkende servicedienst van Sony.

Als enkel verschijnt zonder boodschappen op het volledige scherm

Neem contact op de dichtstbijzijnde Sony-dealer of een plaatselijke, erkende Sony-servicedienst.

105

NL

106

NL

Afspeelbare discs

Type

Blu-ray Disc

DVD VIDEO

DVD/DATA DVD

AVCHD

Disc-logo Kenmerken

BD-ROM's en BD-RE's/BD-R's in de modi BDMV en BDAV, inclusief

8 cm-discs (single layer) en DLdiscs

Discs die bijvoorbeeld een film bevatten en die kunnen gekocht of gehuurd worden

DVD+RW's/DVD+R's in de +VRmodus of DVD-RW's/DVD-R's in de video- en VR-modus, inclusief

8 cm-discs (single layer) en DVD+R

DL/DVD-R DL-discs

Pictogram

DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/

DVD-R's die JPEG*beeldbestanden bevatten

TM

Discs opgenomen in AVCHDformaat**

CD

Muziek-cd's of CD-R's/CD-RW's met muziek-cd-indeling

DATA CD

– CD-R's/CD-RW's die JPEGbeeldbestanden bevatten

* JPEG-formaat dat voldoet aan UDF (Universal Disk Format).

** Sommige discs in AVCHD-formaat kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van de opnameomstandigheden.

Een disc in AVCHD-formaat die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld.

Opmerkingen over BD-ROM-compatibiliteit

Aangezien de specificaties van Blu-ray Discs nieuw en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van het type disc en de versie.

De audio-uitvoer verschilt afhankelijk van de bron, de aangesloten uitgang en de geselecteerde audioinstellingen.

Discs die niet kunnen worden afgespeeld

• BD's met een cartridge

• DVD-RAM's

• HD-DVD's

• DVD-audiodiscs

• PHOTO CD's

• Dataonderdelen van CD-Extra's

• VCD's/Super VCD's

• HD-lagen op Super Audio CD's

• BD-ROM's/DVD VIDEO's met een andere regiocode (pagina 107).

Opmerking over de afspeelfuncties van een BD/DVD

Bepaalde afspeelfuncties van een BD/DVD kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit toestel speelt een BD/DVD af volgens de inhoud van de disc, zodat bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de

BD/DVD.

Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO)

Er staat een regiocode vermeld op de achterkant van het toestel. Het toestel kan alleen een commerciële

BD-ROM/DVD VIDEO (alleen weergave) afspelen met dezelfde regiocode. Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de auteursrechten.

DVD VIDEO's met het label

ALL

kunnen ook met dit toestel worden afgespeeld.

Als u een andere DVD VIDEO probeert af te spelen, verschijnt het bericht [Weergave verboden door regiocode.] op het tv-scherm. Het is mogelijk dat sommige BD-ROM'S/DVD VIDEO's waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden afgespeeld.

Opmerkingen over BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVD-

R's of CD-R's/CD-RW's

Bepaalde BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVD-R's of CD-R's/CD-RW's kunnen niet op dit toestel worden afgespeeld wegens de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de kenmerken van de opnameapparatuur en de gebruikte opnamesoftware. BD-R's die werden opgenomen op een pc kunnen niet worden afgespeeld als postscripts opneembaar zijn.

Een cd- of dvd-disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor meer informatie. Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet werken bij sommige DVD+RW's/DVD+R's, zelfs wanneer deze op correcte wijze werden gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met normale weergave.

Opmerkingen over discs

Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).

DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc) en zijn daarom mogelijk niet compatibel met dit product.

Opmerking over Dual layer DVD's

De weergegeven beelden en het geproduceerde geluid kunnen kort worden onderbroken tijdens de overschakeling tussen de lagen.

Opmerking over 8 cm-BD-RE's/8 cm-BD-R's

Sommige 8 cm-BD-RE's/8 cm-BD-R's kunnen met dit toestel niet worden afgespeeld.

Opmerking over BD-RE's/BD-R's

Dit toestel ondersteunt ver. 2.1 BD-RE en ver. 1.1 en 1.2 BD-R inclusief BD-R's met organisch pigment (LTH-type).

107

NL

108

NL

Ondersteunde audioformaten

De volgende audioformaten worden door dit toestel ondersteund.

Functie

Formaat

LPCM 2ch LPCM 5.1ch,

LPCM 7.1ch

Dolby Digital Dolby

TrueHD,

Dolby Digital

Plus

DTS

"BD/DVD"

"SAT/CABLE"

"TV"

(DIGITAL IN)

a a a: ondersteund formaat.

–: geen ondersteund formaat.

* Alleen BD.

a

– a a a

– a a

DTS-ES

Discrete 6.1,

DTS-ES

Matrix 6.1,

DTS96/24

a*

DTS-HD

High

Resolution

Audio

a

DTS-HD

Master

Audio

a

Opmerking

• De bovenstaande tabel geldt enkel wanneer u [BD audio-instelling] instelt op [Rechtstreeks] (pagina 87) en

[Geluidseffect] op [Uit] (pagina 88). Als een andere instelling wordt gebruikt, wordt het geluid mogelijk

automatisch gedecodeerd naar een geschikt formaat, afhankelijk van het audioformaat.

Video-uitvoerresolutie

De uitvoerresolutie verschilt afhankelijk van de instelling in [Uitgevoerd videoformaat] onder [Videoinstellingen] (pagina 84).

Resolutieinstelling

480i/576i

480p/576p

720p

1080i

1080p

Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op [HDMI]

VIDEO OUTaansluiting

COMPONENT

VIDEO OUTaansluiting

HDMI OUTaansluiting

480i/576i 480i/576i 480i/576i

480i/576i

480i/576i

480i/576i

480i/576i

480p/576p

720p

480i/576i geen beeld

480i/576i geen beeld

1080i

1080p

Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op [Componentvideo]

VIDEO OUTaansluiting

COMPONENT

VIDEO OUTaansluitingen

HDMI OUTaansluiting

480i/576i 480i/576i 480i/576i

480i/576i

480i/576i

480p/576p

720p*

480p/576p

720p*

480i/576i niet selecteerbaar

1080i* niet selecteerbaar

1080i* niet selecteerbaar

* Beschermde inhoud op een dvd wordt uitgevoerd met een resolutie van 480p/576p.

Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op [Video]

480i/576i-videosignalen worden uitgevoerd via de VIDEO OUT- of de COMPONENT VIDEO OUTaansluiting, en 480p/576p-videosignalen worden uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.

Over de video-uitvoerresolutie van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter

Ongeacht de resolutie-instelling worden 480i/576i-videosignalen uitgevoerd via de VIDEO OUTaansluiting, en videosignalen worden niet uitgevoerd via de HDMI OUT- en COMPONENT VIDEO

OUT-aansluitingen wanneer inhoud wordt afgespeeld via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter.

109

NL

110

NL

Specificaties

Versterkergedeelte

Stereomodus (nominaal) 108 W + 108 W (bij 3 ohm,

1 kHz, 1 % THD)

Surroundmodus (referentie)

RMS-uitgangsvermogen

Voor L/Voor R/Midden*:

143 watt (per kanaal bij 3 ohm, 1 kHz, 10 % THD)

Subwoofer*: 285 watt (bij

1,5 ohm, 80 Hz, 10 %

THD)

* Afhankelijk van de instellingen van de decoderingsmodus en de bron, is het mogelijk dat er geen geluid hoorbaar is.

Ingangen (analoog)

TV (AUDIO IN)

AUDIO (AUDIO IN)

Gevoeligheid: 450/250 mV

Impedantie: 50 kOhm

Gevoeligheid: 450/250 mV

Impedantie: 50 kOhm

Ingangen (digitaal)

TV (OPTICAL) Impedantie: -

SAT/CABLE (COAXIAL)

Impedantie: 75 ohm

Videogedeelte

Uitgangen VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm

COMPONENT:

Y: 1 Vp-p 75 ohm

P

B

/C

B

, P

R

/C

R

: 0,7 Vp-p

75 ohm

HDMI OUT: type A (19pins)

BD/DVD/CD-systeem

Signaalformaat PAL/NTSC

Tunergedeelte

Systeem Digitale PLLkwartssynthesizer

FM-tunergedeelte

Afstembereik

Antenne

Antenneaansluitingen

Tussenfrequentie

87,5 MHz - 108,0 MHz

(stappen van 50 kHz)

FM-draadantenne

75 ohm, asymmetrisch

10,7 MHz

Luidsprekers

Voor (SS-TSB91)

Luidsprekersysteem

Luidspreker

Nominale impedantie

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

2-wegs 2-driver, Bass reflex

Tweeter: 20 mm conustype

Woofer: 65 mm conustype

3 ohm

115 mm × 640 mm × 85 mm (b/h/d) (onderdeel bevestigd aan de muur)

295 mm × 1.190 mm × 295 mm (b/h/d) (volledige luidspreker)

1,5 kg (onderdeel bevestigd aan de muur)

3,7 kg (volledige luidspreker)

Midden (SS-CTB91)

Luidsprekersysteem

Luidspreker

Nominale impedantie

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

Volledig bereik, magnetisch afgeschermd

30 mm × 60 mm conustype

3 ohm

380 mm × 51 mm × 68 mm

(b/h/d)

0,4 kg

Surround (SS-TSB91)

Luidsprekersysteem 2-wegs 2-driver, Bass

Luidspreker reflex

Tweeter: 20 mm conustype

Nominale impedantie

Afmetingen (ong.)

Woofer: 65 mm conustype

3 ohm

115 mm × 640 mm × 85 mm (b/h/d) (onderdeel

Gewicht (ong.) bevestigd aan de muur)

295 mm × 1.190 mm × 295 mm (b/h/d) (volledige luidspreker)

1,5 kg (onderdeel bevestigd aan de muur)

3,7 kg (volledige luidspreker)

Subwoofer (SS-WSB91)

Luidsprekersysteem

Luidspreker

Nominale impedantie

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

Subwoofer Bass reflex

180 mm conustype

1,5 ohm

225 mm × 395 mm × 325 mm (b/h/d)

6,2 kg

Algemeen

Voeding

Stroomverbruik

220 V - 240 V AC,

50/60 Hz

Aan: 120 W

Stand-by: 0,3 W (in de stroomspaarstand)

Uitgangsvoltage/-stroom

(DIGITAL MEDIA PORT)

LAN (100)

DC 5 V/700 mA

100BASE-TX-aansluiting

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.) geheugen (voor het aansluiten van een extern geheugen)

DC-uitvoer: 5 V 500 mA max.

430 mm × 93 mm × 400 mm (b/h/d) inclusief uitstekende delen

430 mm × 93 mm × 430 mm (b/h/d) (inclusief draadloze zendontvanger)

5,4 kg

Surroundversterker (TA-SA100WR)

Versterkergedeelte

Stereomodus (nominaal) 80 W + 80 W (bij 3 ohm,

1 kHz, 1 % THD)

Surroundmodus (referentie)

RMS-uitgangsvermogen

143 W (per kanaal bij 3 ohm, 1 kHz, 10 % THD)*

* Het is mogelijk dat er geen geluid wordt uitgevoerd, afhankelijk van de bron.

Nominale impedantie 3 - 16

Ω

Algemeen

Voeding

Stroomverbruik

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

220 V - 240 V AC,

50/60 Hz

Aan: 50 W

85 mm × 100 mm × 330 mm (b/h/d) (inclusief draadloze zendontvanger)

85 mm × 100 mm × 345 mm (b/h/d) inclusief beschermkap van de luidsprekerkabel en houder van de luidsprekerkabel

1,7 kg inclusief beschermkap van de luidsprekerkabel en houder van de luidsprekerkabel

Draadloze zendontvanger (EZW-RT10/

EZW-RT10A*)

Communicatiesysteem S-AIR-specificatie versie

Frequentieband

Modulatiemethode

Stroomvereisten

Afmetingen (ong.)

1.0

2,4000 GHz - 2,4835 GHz

DSSS

DC 3,3 V, 350 mA

Gewicht (ong.)

50 mm × 13 mm × 60 mm

(b/h/d)

24 g

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

111

NL

112

NL

Taalcodelijst

Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.

Taalcode

1027 Afar

1028 Abkhazian

1032 Afrikaans

1039 Amharic

1044 Arabic

1045 Assamese

1051 Aymara

1052 Azerbaijani

1053 Bashkir

1057 Byelorussian

1059 Bulgarian

1060 Bihari

1061 Bislama

1066 Bengali;

Bangla

1067 Tibetan

1070 Breton

1079 Catalan

1093 Corsican

1097 Czech

1103 Welsh

1105 Danish

1109 German

1130 Bhutani

1142 Greek

1144 English

1145 Esperanto

1149 Spanish

1150 Estonian

1151 Basque

1157 Persian

1165 Finnish

1166 Fiji

1171 Faroese

1174 French

1181 Frisian

Taalcode

1183 Irish

1186 Scots Gaelic

1194 Galician

1196 Guarani

1203 Gujarati

1209 Hausa

1217 Hindi

1226 Croatian

1229 Hungarian

1233 Armenian

1235 Interlingua

1239 Interlingue

1245 Inupiak

1248 Indonesian

1253 Icelandic

1254 Italian

1257 Hebrew

1261 Japanese

1269 Yiddish

1283 Javanese

1287 Georgian

1297 Kazakh

1298 Greenlandic

1299 Cambodian

1300 Kannada

1301 Korean

1305 Kashmiri

1307 Kurdish

1311 Kirghiz

1313 Latin

1326 Lingala

1327 Laothian

1332 Lithuanian

1334 Latvian;

Lettish

1345 Malagasy

Taalcode

1347 Maori

1349 Macedonian

1350 Malayalam

1352 Mongolian

1353 Moldavian

1356 Marathi

1357 Malay

1358 Maltese

1363 Burmese

1365 Nauru

1369 Nepali

1376 Dutch

1379 Norwegian

1393 Occitan

1403 (Afan)Oromo

1408 Oriya

1417 Punjabi

1428 Polish

1435 Pashto;

Pushto

1436 Portuguese

1463 Quechua

1481 Rhaeto-

Romance

1482 Kirundi

1483 Romanian

1489 Russian

1491 Kinyarwanda

1495 Sanskrit

1498 Sindhi

1501 Sangho

1502 Serbo-

Croatian

1503 Singhalese

1505 Slovak

1506 Slovenian

Codelijst kinderbeveiliging

Regiocode

2044 Argentinië

2047 Australië

2057 België

2070 Brazilië

2079 Canada

2090 Chili

2092 China

2093 Colombia

2115 Denemarken

2109 Duitsland

Regiocode

2424 Filippijnen

2165 Finland

2174 Frankrijk

2200 Griekenland

2184 Groot-

Brittannië

2219 Hongkong

2248 India

2238 Indonesië

2239 Ierland

Regiocode

2254 Italië

2276 Japan

2304 Korea

2333 Luxemburg

2363 Maleisië

2362 Mexico

2376 Nederland

2390 Nieuw-Zeeland

2379 Noorwegen

2046 Oostenrijk

Taalcode

1507 Samoan

1508 Shona

1509 Somali

1511 Albanian

1512 Serbian

1513 Siswati

1514 Sesotho

1515 Sundanese

1516 Swedish

1517 Swahili

1521 Tamil

1525 Telugu

1527 Tajik

1528 Thai

1529 Tigrinya

1531 Turkmen

1532 Tagalog

1534 Setswana

1535 Tonga

1538 Turkish

1539 Tsonga

1540 Tatar

1543 Twi

1557 Ukrainian

1564 Urdu

1572 Uzbek

1581 Vietnamese

1587 Volapük

1613 Wolof

1632 Xhosa

1665 Yoruba

1684 Chinese

1697 Zulu

1703 Niet vermeld

Regiocode

2427 Pakistan

2428 Polen

2436 Portugal

2489 Rusland

2501 Singapore

2149 Spanje

2543 Taiwan

2528 Thailand

2499 Zweden

2086 Zwitserland

Verklarende woordenlijst

AVCHD

Het AVCHD-formaat is het HD-formaat van digitale videocamera's dat wordt gebruikt voor het opnemen van SD- (standard definition) of

HD-signalen (high definition) van ofwel de

1080i-specificatie* of de 720p-specificatie** op dvd's, door middel van een efficiënte coderingstechnologie voor de compressie van gegevens. Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat wordt gebruikt voor het comprimeren van videogegevens en het Dolby Digital- of het

Linear PCM-systeem wordt gebruikt voor het comprimeren van audiogegevens. Het MPEG-4

AVC/H.264-formaat kan beelden efficiënter comprimeren in vergelijking met het conventionele beeldcompressieformaat. Met het

MPEG-4 AVC/H.264-formaat kunt u een opname van een HD-videosignaal (high definition) op een digitale camcorder opnemen op een dvd-disc, op dezelfde manier als dat met een SD-televisiesignaal (standard definition) het geval zou zijn.

* Een HD-specificatie die 1080 effectieve scanlijnen en het interlaceformaat gebruikt.

** Een HD-specificatie die 720 effectieve scanlijnen en het progressieve formaat gebruikt.

BD-J-toepassing

Het BD-ROM-formaat ondersteunt Java voor interactieve functies.

"BD-J" biedt leveranciers een haast onbeperkte functionaliteit bij het ontwikkelen van interactieve BD-ROM-titels.

BD-R

BD-R (Blu-ray Disc Recordable) is een opneembare Blu-ray Disc die slechts één keer kan beschreven worden en heeft dezelfde kenmerken als onderstaande BD. Aangezien de gegevens kunnen worden opgenomen maar niet overschreven, kan een BD-R worden gebruikt om waardevolle gegevens te archiveren of videomateriaal op te slaan en te verspreiden.

BD-RE

BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) is een opneembare en herschrijfbare Blu-ray Disc en heeft dezelfde kenmerken als onderstaande BD.

De herschrijfbare optie biedt u de mogelijkheid om bewerkingen uit te voeren op verschillende tijdstippen.

BD-ROM

BD-ROM's (Blu-ray Disc Read-Only Memory) zijn commercieel geproduceerde discs en hebben dezelfde kenmerken als onderstaande

BD. Deze discs bevatten meestal conventionele gegevens zoals films of video, maar kunnen daarnaast ook andere functies bevatten, zoals interactieve inhoud, menubediening via popupmenu's, keuze van de ondertiteling en diavoorstelling. Hoewel een BD-ROM om het even welke gegevens kan bevatten, bevatten de meeste BD-ROM-discs films in HD-formaat om af te spelen op Blu-ray Disc-/dvd-spelers.

Blu-ray Disc (BD)

Een discformaat ontwikkeld voor het opnemen/ afspelen van HD-beelden (high-definition)

(voor HDTV, enz.) en het opslaan van grote hoeveelheden gegevens. Een Single Layer Bluray Disc kan tot 25 GB gegevens bevatten en een

Dual Layer Blu-ray Disc tot 50 GB.

DCS (Digital Cinema Sound)

Sony heeft, in samenwerking met Sony Pictures

Entertainment, de akoestiek van hun studio's gemeten en de resultaten ervan geïntegreerd met

Sony's eigen DSP-technologie (Digital Signal

Processor) om "Digital Cinema Sound" te ontwikkelen. "Digital Cinema Sound" simuleert in een thuisomgeving een ideale bioscoopakoestiek, zoals de regisseur het heeft bedoeld.

Digital Cinema-autokalibratie

Digital Cinema-autokalibratie werd door Sony ontwikkeld om de luidsprekerinstellingen automatisch en in een korte tijdspanne uit te meten en in te stellen op uw luisteromgeving.

113

NL

114

NL

Dolby Digital

Dit geluidsformaat voor bioscopen is geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.

Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de surroundluidsprekers met een uitgebreid frequentiebereik en een subwoofer voor een vol basgeluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1" genoemd omdat het subwooferkanaal wordt beschouwd als kanaal 0.1 (werkt alleen wanneer een diep baseffect is vereist). Alle zes kanalen van dit formaat worden apart opgenomen voor een superieure kanaalscheiding. Bovendien is er minder signaalverlies doordat alle signalen digitaal worden verwerkt.

Dolby Digital Plus

Deze audiocoderingstechnologie werd ontworpen als een verlenging van Dolby Digital en ondersteunt 7.1-multikanaals surroundgeluid.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt via een geavanceerde, zeer zuivere matrixsurrounddecodering die de ruimtelijke eigenschappen van de oorspronkelijke opname extraheert zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te voegen.

x Filmmodus

U kunt de filmmodus gebruiken voor tvprogramma's in stereo en alle programma's die in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1kanaalsgeluid benadert.

x Muziekmodus

U kunt de muziekmodus gebruiken voor muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over een brede en diepe geluidsruimte.

Dolby Surround Pro Logic

Dolby Surround Pro Logic is een methode voor het decoderen van Dolby Surround en produceert vier kanalen op basis van 2kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere

Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround

Pro Logic links-rechtsverschuiving natuurlijker en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.

Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te benutten, dient u te beschikken over een paar surroundluidsprekers en een middenluidspreker.

De surroundluidsprekers produceren monogeluid.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD is een coderingstechnologie zonder verlies die tot 8 multikanaals surroundgeluidkanalen ondersteunt voor de volgende generatie optische discs. Het gereproduceerde geluid is volledig identiek aan de originele bron.

DTS

Digitale audiocompressietechnologie ontwikkeld door DTS, Inc. Deze technologie is compatibel met 5.1-kanaals-surroundgeluid. Dit formaat omvat een stereoachterkanaal en een apart subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De kanaalscheiding is uitstekend omdat alle kanaalgegevens apart zijn opgenomen en digitaal worden verwerkt.

DTS-HD High Resolution Audio

Deze technologie werd ontworpen als een verlenging voor het formaat DTS Digital

Surround. De technologie ondersteunt een maximale bemonsteringsfrequentie van 96 kHz en 7.1-multikanaals surround.

DTS-HD High Resolution Audio heeft een maximale overdrachtsnelheid van 6 Mbps, met een compressiemethode met mogelijk verlies

(Lossy).

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio heeft een maximale overdrachtsnelheid van 24,5 Mbps en maakt gebruik van een compressiemethode zonder verlies (Lossless). DTS-HD Master Audio heeft een maximale bemonsteringsfrequentie van 192 kHz en ondersteunt maximum 7.1kanaalsgeluid.

HDMI (High-Definition Multimedia

Interface)

HDMI is een interface die zowel video als geluid ondersteunt op een enkelvoudige digitale verbinding, zodat u van digitaal beeld en geluid van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), een schrijfbeschermingstechnologie met een coderingstechnologie voor digitale videosignalen.

Interlace-indeling

(interlace-scannen)

De Interlace-indeling is de NTSCstandaardmethode voor het weergeven van tvbeelden aan 30 frames per seconde. Elk frame wordt tweemaal gescand - afwisselend tussen de even en oneven scanlijnen, aan 60 keer per seconde.

Kinderbeveiliging

Een functie van een BD/DVD waarmee de weergave van de disc kan worden beperkt volgens de leeftijd van de gebruiker en het beperkingsniveau in elk land. De beperking verschilt van disc tot disc; wanneer ze is geactiveerd, is weergave helemaal verboden, worden gewelddadige scènes overgeslagen of vervangen door andere scènes, enzovoort.

LTH (Low to High)

LTH is een opnamesysteem dat BD-R's met organisch pigment ondersteunt.

PhotoTV HD

"PhotoTV HD" zorgt voor uiterst gedetailleerde beelden en een fotografische uitdrukking van subtiele texturen en kleuren. Door apparaten van

Sony die compatibel zijn met "PhotoTV HD" aan te sluiten met een HDMI-kabel, kunt u genieten van een hele nieuwe wereld van foto's in adembenemende Full HD-kwaliteit. Zo kunnen nu de delicate textuur van de menselijke huid, bloemen, zand en golven worden weergegeven op een groot scherm met een prachtige beeldkwaliteit.

Pop-upmenu

Een verbeterde menufunctie beschikbaar op

BD-ROM's. Het pop-upmenu wordt weergegeven wanneer u op POP UP/MENU drukt en kan worden gebruikt tijdens het afspelen.

Progressive-indeling

(sequentieel scannen)

In tegenstelling tot de Interlace-indeling kan de progressive-indeling 50 tot 60 beelden per seconde weergeven door alle scanlijnen te reproduceren (525 lijnen voor het NTSCsysteem). De algemene beeldkwaliteit verbetert en stilstaande beelden, tekst en horizontale lijnen worden scherper weergegeven. Deze indeling is compatibel met de 525 of 625 progressive-indeling.

S-AIR

(Sony Audio Interactive Radio frequency)

Tijdens de laatste jaren kenden we een snelle verspreiding van BD/DVD-media, digitaal uitzenden en andere media van hoge kwaliteit.

Om te garanderen dat de subtiele nuances van deze media van hoge kwaliteit worden verzonden zonder verslechtering, heeft Sony de

"S-AIR"-technologie ontwikkeld voor de radiotransmissie van digitale audiosignalen zonder compressie en heeft Sony deze technologie geïntegreerd in de EZW-RT10/

EZW-RT10A/EZW-T100.

Deze technologie verzendt digitale audiosignalen zonder compressie door middel van de ISM-band met een bandbereik van 2,4

GHz (Industrial, Scientific, and Medical band), zoals draadloze LAN's en Bluetoothtoepassingen.

x.v.Colour

x.v.Colour is een gekendere term voor de xvYCC-standaard voorgesteld door Sony.

xvYCC is een internationale norm voor kleurenbereik in video.

Deze norm kan een breder kleurenbereik aan dan de huidige gebruikte uitzendnorm.

115

NL

116

NL

24p True Cinema

Films die worden opgenomen met een filmcamera, bestaan uit 24 frames per seconde.

Aangezien conventionele televisies (zowel CRT als vlakbeeldtelevisies) frames weergeven met intervallen van 1/60 of 1/50 seconde, worden de

24 frames niet aan een gelijke snelheid weergegeven.

Wanneer het toestel wordt aangesloten op een tv met 24p-mogelijkheden, geeft de speler elke frame weer met intervallen van 1/24 seconde — hetzelfde interval dat oorspronkelijk met de filmcamera werd opgenomen, wat dus zorgt voor een getrouwe reproductie van het originele bioscoopbeeld.

Index

Cijfers

24p True Cinema 116

A

A/V SYNC 50

Achterpaneel 14

Afspeelbare discs 106

Afspelen hervatten 46

Afspelen met één druk op de knop 45

Afstandsbediening 8

Audio 88

Audio DRC 87

Audio-instellingen 87

Autokalibratie 74, 88

Automatische weergave 91

AVCHD 106, 113

B

BD audio-instelling 87

BD/DVD-instellingen 88

BD/DVD-menu 88

BDAV 106

BD-gegevens 51

BD-internetverbinding 90

BD-Live 50

BDMV 106

BD-R 113

BD-RE 113

Bioscoop-conversiefunctie 85

Blu-ray Disc 113

C

CD 51, 106

Controle voor HDMI 45, 71, 91

D

D. C. A. C. (Digital Cinema-

autokalibratie) 74, 113

DEMO 80

Dempen - AUDIO 87

Dempen - TV 87

DIGITAL MEDIA PORT 64

DIMMER 79

Direct doorspoelen 44

Direct opnieuw afspelen 44

Discvergrendeling 45

Dolby Digital 56, 114

Dolby Digital Plus 114

Dolby Pro Logic II 114

Dolby Surround Pro Logic 114

Dolby TrueHD 114

DTS 56, 114

DTS-HD 114

DVD 43, 106

DVD-beeldverhouding 84

DYNAMIC BASS 57

F

FM MODE 59

Foto-instellingen 90

G

Geluidseffect 88

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 86

HDMI (High-Definition

Multimedia Interface) 115

HDMI-instellingen 91

Hoek 46

I

Interlace-indeling 115

Internetinstellingen 92

K

KINDERBEVEILIGING 115

Kinderbeveiliging 45

Kinderbeveiliging voor BD 88

Kinderbeveiliging voor DVD

89

Kindervergrendeling 80

L

LTH 115

Luidsprekerinstellingen 75, 88

Afstand 76

Niveau 76

Verbinding 75

M

Multiplex broadcast sound 57

N

NAME IN 62

Netwerkinstellingen 92

Netwerk-update 83

NIGHT 58

O

Ondertiteling 88

OPTIONS 53

P

PAIRING 68

Pauzestand 86

PhotoTV HD 54, 115

POP UP/MENU 47

Progressive-indeling 115

R

RDS 63

Regiocode 107

Regiocode van kinderbeveiliging 89

RF CHANGE 70

S

S-AIR 5, 65, 115

S-AIR ID 65

S-AIR-ontvanger 65

S-AIR INFO 69

S-AIR MODE 66

S-AIR STBY 67

Schermbeveiliging 91

Schermformaat 84

SLEEP 79

SLEEP MENU 79

Snelh.diavoorst. 90

Snelinstelling 35, 94

Standby-stand 91

Surroundversterker 15, 65

Systeeminformatie 92

SYSTEM MENU 40, 50, 58,

66, 67, 68, 69, 70, 79, 80

T

Taalcodelijst 112

Terugstellen 94

Testtoon 76

TONE 58

Type televisie 84

U

Uitgevoerd videoformaat 85

Uitleesvenster op het voorpaneel 13

Update 83

117

NL

118

NL

V

Video-instellingen 84

Voorpaneel 12

W

Wachtwoord 90

Weergavelaag van hybridedisc

90

Weergaveschermtekst 91

X

x.v.Colour 86, 115

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents