Brukerveiledning Bruksanvisning Brugervejledning User Manual

Brukerveiledning Bruksanvisning Brugervejledning User Manual
94214-01
2004-09
SP400
Brukerveiledning
Bruksanvisning
Ukeur SP405 med
Styrepanel SP40
Veckour SP405 med
Manöverpanel SP40
Brugervejledning
Käyttöopas
Ugeur SP405 med
Betjeningspanel SP40
SP405-viikkoajastin, jossa
SP40-ohjauspaneeli
User Manual
SP405 Weekly Timer with
SP40 Control Panel
2
94164-03
2004-09
SP405
Brukerveiledning
Bruksanvisning
Ukeur
Veckour
Brugervejledning
Käyttöopas
Ugeur
Ohjauspaneeli
User Guide
Control Panel
4
Innhold
1 Innledning ............................................................................................... 6
1.1 Sammenkobling av SP405/eksisterende styringspanel ...................6
2 Den første tilkobling ...............................................................................7
3 Tekniske data ..........................................................................................8
4 Programering av koblingstider............................................................. 9
5 Permanent On eller Off......................................................................... 10
6 Dato og klokkeslett (sommer/vinter) .................................................. 10
Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.
5
1 Innledning
SP405 er et innfellings døgn/uke ur med automatisk
skifte mellom sommer-/vintertid i henhold til ny europisk
standard (dat 1). Sol og snøstjerne vises i diplayet for
sommer-/respektive vintertid. Som ukeur kan dagene
fritt programmeres i blokker. Dvs. at dager med samme
koblingstider programmeres samtidig i en blokk og
dermed opptar bare en hukommelsesplass.
(Anm.: Ved bruk på Falcon aggregater skal DIP-switch
i styrekort på disse omstilles i henhold til monteringsveiledning.)
Ved bruk på vannmodellene S4 W, L4 W og L7
W må lask mellom rekkeklemmene 28 og 30 på
aggregatets styrekort fjernes.
1.1 Sammenkobling av SP405/eksisterende
styringspanel
For å koble sammen det styringspanelet du måtte ha fra før
med SP405 følger du beskrivelsen nedenfor:
1. SP405 monteres i nærheten av styringspanelet (sjekk at
ledningen rekker fram)
2. Ledningen med telefonkontakter (4-polig) i begge
ender kobles mellom uret og eksisterende styringspanel.
SP405 har to like uttak som begge kan brukes til dette
formålet.
Nattsenkning temperatur 3°C: Bryter 3 settes på ON.
Viftehastighet redusert til lav: Bryter 4 settes på ON.)
Uret er forhåndsinnstilt av Flexit til tidene 07:00
- 17:00 dag 1 - 5.
1
2
6
2 Den første tilkobling
Valg av språk / Første igangsetting
Koblingsuret leveres i såkalt„sleep mode“.
Aktivering uten driftsspenning:
Trykk kort på tasten MENY.
Oppstart med driftsspenning:
Når koblingsuret allerede er forprogrammert
med aktuell tid, ukedag og automatisk
sommer-/vintertid omkobling, vises aktuell tid
og koblingstilstand etter at språk er valgt.
Når uret ikke er forprogrammert:
Velg først språk og still deretter inn dato og
tid.
Aktivering av uret, valg av språk:
Velg språk med tasten eller .
Det valgte språket lagres med tasten .
Du kan nå begynne med programmeringen. Med MENY-tasten kommer du inn i
programmerings- og sjekkprogrammene.
I tekstdisplayet oppfordres du til å gjøre et
valg eller en lagring.
Beslutningen JA, bekrefter
valget eller programmeringen.
Beslutning NEI, neste innstilling
eller endring foretas med tasten
eller .
Programmering, kontroll, endring eller slette:
Les alltid teksten i displayet først.
Menyvalg: Velg PROG med tasten MENY.
Bekreft med tasten
.
Velg den ønskede meny med tasten
.
f.eks: Nytt prog., kontroller, endre eller slette.
Bekreft med tasten
.
Innstill eller endre med tasten
eller
.
Lagre med tasten
.
Kontroll av koblingstider:
I menyen CHECK, trykk gjentatte ganger på
tasten
.
Hver modell
Hver modell
Kun i nødstilfelle! Om uret resettes, slettes alle lagrede data Uret husker allikevel siste valgte språk og sommer-/vintertid.
Trykk på tasten RES med en spiss gjenstand i ca. 1 sek.
7
3 Tekniske data
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Min. -10°
til
Max. +50°
Type 1 BSTU til
EN 60730-1, 2-7.
Bruk i standard
omgivelse
Lithium,
ca. 3 års
gangreserve
42 Programplasser
8
Tetthetsklasse e II EN
60730-1 ved forskriftsmessig monering
IP 20 EN 60529
4
Programering av koblingstider
Koblingstider for belysning, maskiner, ventilasjonsanlegg, alarmanlegg og liknende.
Blokkprogrammering av dager:
Like koblingstider på flere forskjellige dager
tar kun èn programplass i minnet.
Eks.: Mandag – fredag kl. 07.30 ON.
Det er 42 programplasser til rådighet.
Blokkprogrammering:
Ved spørsmål Kopier beslutter du med tasten
at det aktuelle døgnprogram kopieres
videre til èn eller flere andre ukedager.
Mixprogrammering av koblingsimpuls- og
cyclustider er tillatt.
Eksempel: Innkobling av belysning i en sportshall
man, tir, tor, fre, fra kl 07.30 til kl. 12.00.
Eksempel programmering:
Velg PROG med tasten MENY.
Lagre med tasten OK
.
Velg Nytt prog med tasten eller .
Lagre med tasten OK .
Velg ON eller OFF med tasten
eller
Lagre med tasten OK .
Innstill timer og minutter med tasten
eller .
Lagre med tasten OK .
OK
.
Det er kun denne ukedag som skal lagres:
OK
OK
Ved programmering av en ON og
OFF koblingstid, f.eks, kl. 9.00, er det
alltid utkoblingstiden (OFF) som har
prioritet.
OK
Programtilbakeblikk:
Etter en programmering foretar uret
alltid et automatisk tilbakeblikk i
programmet inntil midnatt og innstiller
så den korrekte koblingsstatus.
9
Velg neste ukedag med tasten
eller
.
Lagre med OK .
Velg med Lagre.
Lagre me d OK .
Kopiering til andre ukedager:
Velg med eller ukedag.
Lagre med OK .
Lagre kopier med tasten .
Hopp over en ukedag og gå videre ved å trykke
tasten .
Velg tilslutt displayet LAGRE med .
Lagre med tasten OK .
5 Permanent On eller Off
Innstilling av tilfeldig inslag eller ferieprogram.
Les anvisningen i displayet først.
Velg i menyen MAN funksjonen
Overstyr, Permanent eller
Ferie med tasten eller
.
Bekreft valget med tasten
.
Annuelering av funksjoner:
Velg funksjonen Slett.
Lagre med tasten .
Ferieprogrammets virkemåte:
Ferieprogrammet virker på den måte at uret
mellom programmert start og slutt (fastsatt
år, måned, dag) ikke kobler på den tilsluttede
enhet.
Ferieprogrammet starter og slutter alltid
ved midnatt på den programmerte dag.
Eksempel: 25.3. helligdag
Programmering: Start 25.3. Slutt 25.3.
Når ferieprogrammet er aktivt, blinker den
aktuelle kanal, samt Ferie i automatikkmenyen.
6
Dato og klokkeslett (sommer/vinter)
Innstilling og endring av sommmer og vintertidsomstilling.
Automatisk sommer-/vintertid omstilling:
Uret er fra fabrikken for programmert med
sommer-/vintertidsomstilling for Europa.
Dersom automatikken ønskes slått av
eller forandret, skal du følge anvisningene
i displayet.
Velg med tasten eller
.
Lagre med tasten
.
Les først teksten i tekstdisplayet.
Velg med tasten eller
Lagre med tasten
.
Fri programmerbar sommer-/
vintertid:
Ved å legge inn måned og uke,
f.eks.
Måned 3 = mars
Uke 4 = uke i måned
Uke 5 = siste uke
10
.
Innhåll
1 Inledning .............................................................................................. 12
1.1 Sammenkoppling av SP405/befintliga manøverpanel ................... 12
2 Aktivering .............................................................................................. 13
3 Tekniska data ........................................................................................ 14
4 Programmering av kopplingstider....................................................... 15
5 Permanent On eller Off......................................................................... 16
6 Datum och klockslag (sommar/vinter)................................................ 16
Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.
11
1 Inledning
SP405 er et innfellings døgn/uke ur med automatisk
skifte mellom sommer-/vintertid i henhold til ny europisk
standard (dat 1). Sol og snøstjerne vises i diplayet for
sommer-/respektive vintertid. Som ukeur kan dagene
fritt programmeres i blokker. Dvs. at dager med samme
koblingstider programmeres samtidig i en blokk og
dermed opptar bare en hukommelsesplass.
(Anm.: Ved bruk på Falcon aggregater skal DIP-switch
i styrekort på disse omstilles i henhold til monteringsveiledning.)
Ved bruk på vannmodellene S4 W, L4 W og L7
W må lask mellom rekkeklemmene 28 og 30 på
aggregatets styrekort fjernes.
1.1 Sammankoppling av SP405/befintliga
manöverpanel
For å koble sammen det styringspanelet du måtte ha fra før
med SP405 følger du beskrivelsen nedenfor:
1. SP405 monteres i nærheten av styringspanelet (sjekk at
ledningen rekker fram)
2. Ledningen med telefonkontakter (4-polig) i begge
ender kobles mellom uret og eksisterende styringspanel.
SP405 har to like uttak som begge kan brukes til dette
formålet.
Nattsenkning temperatur 3°C: Bryter 3 settes på ON.
Viftehastighet redusert til lav: Bryter 4 settes på ON.)
Uret er forhåndsinnstilt av Flexit til tidene 07:00
- 17:00 dag 1 - 5.
1
2
12
2 Aktivering
Val av språk / Igångsättning
Kopplingsuret leveras i s.k. sleepmode.
Aktivering utan driftspänning:
Tryck kort på MENY.
Aktivering med driftspänning:
Om kopplingsuret redan är förprogrammerad
med aktuell tid, veckodag ock automatisk
sommar-/vinterstid omkoppling, visas aktuell
tid och kopplingstillstånd efter spåkval.
Om uret inte är förprogrammerad:
Välj först språk och ställ darefter in datum och tid.
Programmering, kontrol och reset:
Läs alltid texten på displayen först.
Menyval: Välj PROG med MENU knappen.
Bekräfta med
Välj den önskade menyn med knappen
Bekräfta med
.
St¨ll in eller ändra med
or
Lagra med
.
Kontroll av kopplingstider::
I menyen CHECK tryck upprepade gångar på
Aktivering av uret, val av språk:
Välj språk med eller .
Det valda språket lagras med
Du kan nu börja med programmeringen.
Med MENY-nås programmerings och
kontrollprogrammen. I textdisplayen
uppmanas du att göra ett val eller en lagring.
ENGLISH
SVENSKA
SUOMI
DK/NOR
POLSKI
MEd OK bekräftas alltid valet eller
programmeringen..
Beslut NEJ företas alltid med
tangenten eller .
DEUTSCH
Hver modell
Hver modell
Enbart i nödsituation: Med Reset tas alla innställningar bort utom sista språkval och sommar/vintertid-för- programmering.
Tryck på Reset med et spetsigt föremål.
13
3 Tekniska data
PROGRAM
RADERA
SKAPA
AR
FRAGA
MANAD
RENDERA
RADERA
SLUT
MANUELL
DAT/TIM
PERM PA
PERM AV
DAY
SEMESTER
TIMMAR
SLUT
MINUT
SO/VI
Tekniska data
Min. -10°
till
Max. +50°
Typ 1 BSTU till
EN 60730-1, 2-7.
För andvändning
i standardmiljö
Lithium,
ca 3 års
gängreserv
42 programplatser
14
Tätthetsklass II EN
60730-1 vid förskriftsmessig
montering IP 20 EN 60529
4
Programering av kopplingstider
Kopplingstider för belysning, maskiner, ventilasjonsanläggningar, larmanlägg och liknande.
Blockprogrammering av dagar:
Lika kopplingstider av flera olika dagar upptar
endast en programplats i minnet t.ex:
Måndag - Fredag 07.30 ON. Det finns 42
programplatser disponibla.
Blockprogrammering:
Vid frågan KOPIERA, bekräfta med
att det
aktuella dygnprogrammet kopierast vidare til en
eller flera andre veckodagar.
Blandprogrammering av kopplingsimpuls och
cykeltider är möjligt.
MANDAG
KOPIERA
PLUSS TI
PLASS ON
PROGRAM
SKAPA
PLUSS TO
FRAGA
RENDERA
RADERA
SLUT
PLUSS FR
PLUSS LO
PLUSS SO
LAGRA
Vidprogrammering av en ON eller OFF
koblingstid, t.ex. 09.00, är det alltid
frånkopplingstiden (OFF) som har prioritet.
Programöverblick:
Efter en programmering visar uret alltid
automatisk en dygnsöverblick och fastställer
på så sätt den korrekta kopplingsstatusen.
Lagra
15
Eksempel: Innkoppling av aggregatet
mån., tis., tors., fre., från 07.00 till
12.00. Eksempel programmering::
Välj PROG med MENU tangenten
Lagra med
Välj nytt progam med
eller
Lagra med
Välj ON eller OFFmed
eller
Lagra med
Ställ inn timmar och minuter med
eller
Lagra med
.
Det är endbart denna vecodag som skall lagras:
Valj nästa vecodag med
eller
Lagra med
Valj med
LAGRA
Lagra med
.
Kopiera till andra veckodagar::
Välj veckodag med
eller
Lagra med
Hoppa över en veckodag och gå vidare med
och gör om samma som ovan.
Välj til slut LAGRA.
Lagra med
5 Permanent On eller Off
Innställning av tilfälliga inslag eller semesterprogram.
Läs anvisningarna på displayen först.
Välj i menyen MAN funktionen::
RADERA, PERM PÅ/AV eller SEMESTER
med knappen eller
Bekräfta med
.
Annulering av funktioner:
Välj funtionen RADERA.
Bekräfta med
.
MANUELL
RADERA
PERM PA
PERM AV
SEMESTER
SLUT
Semesterprogram, funktion :
Semesterprogrammet fungerar på det sättet
att uret mellan den inprogrammerade startoch stop-dagen (År, månad och dag) inte
kopplar på den anslutna enheten.
Semesterprogrammet startar och slutar alltid
vid midnatt av de inprogrammerade dagen
T.ex. 25/3 = Helg
Programmring: Start 25/3. Slut 25/3.
När semesterprogrammet är aktiv blinkar den aktuella
kanalen samt SEMESTER på displayen.
6
Datum och klockjustering (sommar/vinter)
Innstellning och ändring av sommmar och vintertidsomställning.
Automatisk sommar/vintertid- omställning:
Uret är vid leverans förprogrammerad med
sommer/vintertidsomställning enl. EU-standard.
Finns ett behov att slå av automatiken, följ
anvisningarna på displayen:
Välj med
eller
tasten
Bekräfta med
.
Läs først texten på displayen..
Välj med
eller
.
Bekräfta med
.
DAT/TIM
AR
MANAD
DAG
TIMMAR
Fri programmerbar sommar/
vintertid::
By entering month and week,
for instance;
Månad 3 = mars
Vecka 4 = veckan i månaden
Vecka 5 = sista veckan
EUROPE
MINUT
SO/VI
GB
USA/CAN
MED S/VI
VALFRI
UTAN SU/VI
16
Indhold
1 Indledning ............................................................................................18
1.1 Sammenkobling af SP405 med eksisterende betjeningspanel ...................18
2 Førstegangs tilslutning .................................................................... 19
3 Tekniske data..................................................................................... 20
4 Programering af indkoblingstider ................................................. 21
5 Permanent ON eller OFF .................................................................. 22
6 Dato og klokkeslæt (sommer/vinter) ........................................... 22
17
1 Indledning
SP 405 er et indbygnings døgn/ugeur med automatisk
skift mellem sommer/vintertid i henhold til ny europæisk
standard (dat.1). Sol og sne symbol vises i displayet for
sommer-/respektive vintertid.
Anvendt som uge-ur, kan dagene frit programmeres i
blokke, dvs. at dage med de samme indkoblingstider
programmeres samtidigt i én blok, så de derved kun
optager én hukommelsesplads.
Ved brug på vandmodellerne S4 W, L4 W og L7 W
skal ledningen mellem rækkeklemmerne 28 og 30 på
aggregatets styrekort fjernes.
1.1 Sammenkobling af Urpanel SP405 og et
eksisterende betjeningspanel
For at koble det betjeningspanel du har i forvejen sammen
med SP405 skal du følge beskrivelsen nedenfor:
1. SP 405 monteres i nærheden af betjeningspanelet,
( kontrollér at ledningen er lang nok )
2. Ledningen med telefonstik ( 4 polet ) i begge
ender kobles mellem uret og det eksisterende
betjeningspanelpanel. SP 405 har to ens udtag, som kan
anvendes til dette formål.
Bemærk: I forbindelse med Falcon aggregater
skal DIP switch på printet omstilles i henhold til
monteringsvejledning.
Natsænkningstemperatur 30C: omskifter 3 sættes på
ON. Ventilatorhastighed reduceret til lav: Omskifter 4
sætts på ON.
1
Uret er forhåndsindstillet af FLEXIT til tiderne:
07:00-17:00 dag 1-5.
2
18
2 Førstegangs tilslutning
Valg af sprog / Førstegangs tilslutning
Indkoblingsuret leveres i en såkaldt„sleep mode“.
Aktivering uden driftsspænding:
Tryk kortvarig på tasten MENY.
Igangsætning med driftsspænding:
Når uret er forprogrammert
med aktuell tid, ugedag og automatisk
sommer-/vintertid omkobling, vises aktuel tid
og indkoblingstilstand efter at sproget er valgt.
Når uret ikke er forprogrammert:
Vælg først sprog og indstil derefter dato og
tid.
Programmering, kontrol, ændre eller slette:
Læs altid teksten i displayet først.
Menuvalg: Vælg PROG med tasten MENY.
Bekræft med tasten
.
Vælg den ønskede meny med tasten .
f.eks: Nyt program, kontrollér, ændre eller slette.
Bekræft med tasten
.
Foretag indstillinger eller ændringer med tasten
Gem med tasten
.
Kontrol af indkoblingstider:
I menyen CHECK, tryk gentagne gange på tasten
Aktivering af uret, valg af sprog:
Velg sprog med tasten
eller
.
Det valgte sprog lagres med tasten .
Du kan nu påbegynde programmeringen.
Med MENY-tasten kommer man ind i
programmerings- og kontrol programmerne.
I displayet opfordres du til at foretage et
valg eller en lagring.
Beslutningen JA, bekræfter
valget eller programmeringen.
Beslutning NEJ, næste indstilling
eller ændring foretages med tasten
eller .
Hver type
eller
.
Hver type
.
Kun i undtagelsestilfælde! Hvis uret resettes, slettes alle de lagrede data. Uret husker alligevel det sidst valgte sprog og
sommer-/vintertid. Indtryk tasten RES med en spids genstand i ca. 1 sek.
19
3 Tekniske data
Min. -10°
til
Max. +50°
Lithium,
ca. 3 års
gangreserve
Type 1 BSTU til
EN 60730-1, 2-7.
Anvendelse i
standard omgivelser
20
Tæthedsklasse II EN
60730-1 ved forskriftsmæssig montering
IP 20 EN 60529
42 programpladser
4
Programering af indkoblingstider
Indkoblingstider for ventilationsanlæg.
Blokprogrammering af dage:
Ens indkoblingstider på forskellige dage
optager kun én programplads i hukommelsen.
F.eks. mandag - fredag ON
Det er 42 programpladser til rådighed.
Blokprogrammering:
Ved spørsmålet Kopier beslutter du med
tasten at det aktuelle døgnprogram kopieres
videre til én eller flere andre ugedage.
Mixprogrammering af tilkoblingsimpuls- og
cyclustider er tilladt.
Eksempel: Indkobling af ventilationsanlæg i en
sportshal man, tir, ons, tor, fre. kl 07.30 til 12.00.
Programmeringseksempel:
Vælg PROG med tasten MENY
Gem med tasten
.
Vælg nyt prog med tasten eller .
Gem med tasten
.
Vælg ON eller OFF med tasten
eller .
Lagre med tast
.
Innstil timer og minutter med tasten eller
Gem med tasten
.
.
Det er kun denne ugedag som skal lagres:
Vælg næste ugedag med tasten
Gem med
.
Vælg med .
Gem med
.
eller
.
Kopiering til andre ugedage:
Vælg med
eller ugedag.
Gem med
.
Gem kopier med tasten
.
Spring over en ugedag og gå videre ved at trykke
på tasten .
Vælg til slutt display LAGRE med
.
Ved programmering av et ON og
OFF tidsrum f.eks. kl. 19 er det
altid udkoblingstiden OFF som har
prioritet.
Program resumé:
Efter en programmeringssekvens foretager
uret alltid et automatisk resumé indtil
midnat og indstiller derefter den korrekte
status.
21
5 Permanent On eller Off
Indstilling af vilkårlig programmering eller ferieprogram.
Læs instruktionen på displayet først.
Vælg i menuen MAN funktionen
Overstyr, Permanent, Random eller
Ferie med tasten eller
.
Bekræft valget med tasten
.
Annulering af funktioner:
Vælg funktionen Slet.
Gem med tasten
.
Ferieprogrammets virkemåde:
Ferieprogrammet virket på den måde at uret
mellem programmered start og slut (fastlagt
år, måned, dag) ikke aktiverer den tilsluttede
enhed.
Ferieprogrammet starter og slutter altid
ved midnat på den indprogrammerede dag.
Eksempel: 25.3. Helligdag
Programmering: Start 25.3. Slut 25.3.
Når ferieprogrammet er aktivt, blinker den
aktuelle kanal, samt Ferie i automatik menyen.
6
Dato og klokkeslæt (sommer/vinter)
Indstilling og ændring af sommer/vinter indstilling.
Automatisk sommer-/vintertid omstilling:
Uret er fra fabrikken for programmeret med
sommer-/vinter tids omstilling for Europa.
Hvis automatikken ønskes slået fra
eller ændret skal man følge anvisninger
på displayet.
Vælg med tasten eller
.
Gem med tasten
.
Læs først teksten på displayet.
Vælg med tasten eller .
Gem med tasten
.
Valgfri programmerbar
sommer-/vintertid:
Ved at indsætte måned og uge,
f.eks.
Måned 3 = Marts
Uge 4 = uge i måned
Uge 5 = siste uge
22
Sisällys
1 Johdanto ............................................................................................. 24
1.1 SP405:n/olemassa olevan ohjauspaneelin kytkeminen .................24
2 Ensimmäinen käynnistys ..................................................................25
3 Tekniset tiedot ................................................................................... 26
4 Kytkentäaikojen ohjelmoiminen ....................................................27
5 Pysyvä On tai Off .............................................................................. 28
6 Päivämäärä ja kellonaika (kesä/talvi)......................................... 28
Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.
23
1 Johdanto
SP405 on vuorokausi-/viikkokello, joka vaihtuu
automaattisesti kesäajasta talviaikaan ja takaisin
eurooppalaisen standardin mukaisesti. Näytössä
näkyy aurinko tai lumihiutale merkkinä kesä- tai
talviajasta. Viikkokellona päivät voidaan ohjelmoida
vapaasti lohkoina. Tämä tarkoittaa, että päivät,
joina kytkentäajat ovat samat, ohjelmoidaan
samanaikaisesti lohkoon, jolloin tiedot vievät vain yhden
muistipaikan. (Huom: Falcon-laitteita käytettäessä
näiden ohjainkortissa oleva DIP-kytkin on asetettava
asennusohjeiden mukaan.
1.1 SP405:n/olemassa olevan ohjauspaneelin
kytkeminen
Kytke ohjauspaneeli, joka sinulla on oltava ennestään,
SP405:n kanssa seuraavien ohjeiden mukaan:
1. SP405 asennettaan ohjauspaneelin lähelle (tarkista,
että johto ylettää ohjauspaneeliin).
2. Johto, jonka kummassakin päässä on puhelinliitin
(4-napainen), kytketään kellon ja olemassa olevan
ohjauspaneelin välille. SP405:ssä on kaksi liitäntää,
joista kumpaakin voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.
Kun käytetään vesimalleja S4 W, L4 W ja L7 W, liitännät 28 ja 30 piirikorttivastakkeilla poistetaan.
Yölämpötilan alennus 3 °C: Katkaisija 3 asetetaan ONasentoon.
Puhallinnopeus hidastetaan: Katkaisija 4 asetetaan ONasentoon.)
Flexit on asettanut kellon ennalta kellonajoille 07:00
- 17:00 päiville 1 - 5.
1
2
24
2 Ensimmäinen käynnistys
Kielen valinta/ensimmäinen käyttöönotto
Kytkentäkello toimitetaan nk. unitilassa.
Aktivoiminen ilman käyttöjännitettä:
Paina MENU-näppäintä lyhyesti.
Käynnistys käyttöjännitteen kanssa:
Kun kytkentäkelloon jo esiohjelmoitu
kellonaika ja kytkentätila näkyvät kielen
valitsemisen jälkeen.
Kun kelloa ei ole esiohjelmoitu:
Valitse ensin kieli ja aseta sitten päivämäärä
ja kellonaika.
Kellon aktivoiminen, kielen valinta:
Valitse kieli näppäimellä
tai .
Valittu kieli tallennetaan näppäimellä
.
Nyt voit aloittaa ohjelmoimisen.
MENU-näppäimellä pääset ohjelmointi- ja
tarkistusohjelmiin .
Näyttöön tulee tekstiruutu, jossa sinua
kehotetaan valitsemaan tai tallentamaan.
Vahvista valinta tai ohjelmonti
valitsemalla KYLLÄ.
Jos valitset El, seuraava asetus
tai muutos valitaan
tai
-näppäimellä.
Ohjelmointi, tarkastus, muuta tai poista:
Lue aina ensin näytössä oleva teksti.
Valikkovalinta:: Valitse MENU-näppäimellä OHJ.
Vahvista
-näppäimellä
Valitse haluamasi valikko -näppäimellä
Esimerkiksi: Uusi ohjelma, tarkastukset, muuta tai poista.
Vahvista
näppäimellä.
Aseta tai muuta
tai
näppäimellä.
Vahvista
-näppäimellä
Kytkentäaikojen tarkistaminen:
Paina TARK-valikossa monta kertaa
-näppäintä.
Kaikki mallit
Kaikki mallit
Vain hätätapauksessa! Jos kello nollataan, kaikki tallennetut tiedot poistuvat. Kello muistaa kuitenkin viimeksi valitun
kielen ja kesä - tai talviajan. RES-näppäintä näppäintä noin sekunnin ajan.
25
3 Tekniset tiedot
OHJELMA
UUSI
KYSELY
MUUTOS
PVM/KLO
MANUAALI
UUSI
OK
KUUKAUSI
PAIVA
POISTO
TUNTI
LOPETUS
MINUTTI
KASIN
JATK ON
JATK OFF
OK
OK
LOMA
LOPETUS
KES/TAL
OK
OK
OK
Tekniset tiedot
Väh. -10°
enint. +50°
Tyyppi 1 BSTU
EN 60730-1, 2-7.
Käyttö
vakioympäristössä
Litium,
noin 3 vuoden
käyttövara
42 Ohjelmapaikat
26
Tiiviysluokka eli EN
60730-1 määräysten
asennuksessa
IP 20 EN 60529
4
Kytkentäaikojen ohjelmoiminen
Valaistuksen, koneiden, ilmastointilaitteiston, hälytyslaitteiden ja vastaavien kytkentäajat.
Päivien lohko-ohjelmointi:
Samat kytkentäajat useana eri päivänä vievät
vain yhden ohjelmapaikan muistista.
Esimerkiksi: Maanantai - perjantai klo 07.30 ON.
Käytettävissä on 42 ohjelmapaikkaa..
Lohko-ohjelmoiminen:
Kun vastaat kopiokysymykseen -näppäimellä
voimassa oleva vuorokausiohjelma kopioituu
yhteen tai useampaan muuhun viikonpäivään.
Kytkentäimpulssi- ja jaksoaikojen sekaohjelmoiminen on sallittua.
MAANAT
KOPIOI
OHJELMA
OK
UUSI
KYSELY
MUUTOS
POISTO
LOPETUS
LISAA TI
LISAA KE
LISAA TO
LISAA PE
LISAA LA
LISAA SU
OK
TALLETA
OK
Kun ohjelmoidaan käynnistys- ja sammutusajat,
esimerkiksi klo 9:00, pois käytöstä kytkentäaika
(OFF) on aina ensisijainen.
Ohjelman jälkitarkastus:
Ohjelmoinnin jälkeen kello suorittaa aina
automaattisen jälkitarkastuksen ohjelmassa keskiyöhön
saakka ja määrittelee siten oikean kytkentätilan.
OK
Talleta
27
Esimerkiksi: Valaistuksen kytkentä urheiluhallissa
ma, ti, to, pe, klo 07:30 - 12:00.
Ohjelmointiesimerkki:
Valitse MENU-näppäimellä OHJ.
Tallenna näppäimellä OK .
Valitse Uusi ohjelma tai -näppäimellä.
Tallenna näppäimellä OK .
Valitse ON tai OFF - tai -näppäimellä.
Tallenna näppäimellä OK .
Aseta ajastin ja minuutit - tai -näppäimellä.
Tallenna OK näppäimellä.
Tallenna näppäimellä OK .
Vain tämä viikonpäivä tallennetaan:
Valitse seuraava viikonpäivä - tai -näppäimellä.
Tallenna näppäimellä OK .
Valitse -näppäimellä.
Tallenna näppäimellä OK .
Kopioiminen muihin viikonpäiviin:
Valitse viikonpäivä - tai -näppäimellä.
Tallenna näppäimellä OK ..
Tallenna kopiot näppäimellä OK .
Hyppää viikonpäivän yli ja jatka eteenpäin painamalla
-näppäintä.
Valitse lopuksi TALLENNA-näyttö näppäimellä.
Tallenna näppäimellä OK .
5 Pysyvä On tai Off
Tilapäiskäytön tai lomaohjelman määrittäminen.
Lue ensin näytössä oleva ohje.
Valitse MAN-valikosta Ohita-, Pysyvä- tai
Lomatoiminto - tai -näppäimellä.
Vahvista valinta -näppäimellä.
Toimintojen peruuttaminen:
Valitse Poista-toiminto..
Tallenna
-näppäimellä.
MANUAALI
KASIN
JATK ON
JATK OFF
LOMA
LOPETUS
Lomaohjelman toiminnot:
Lomaohjelma toimii niin, että ohjelman alun ja
lopun välillä (määritetty vuosi, kuukausi, päivä)
kello ei käynnistä ohjelmaan liitettyä laitetta.
Lomaohjelma alkaa ja loppuu aina keskiyöllä
ohjelmointipäivänä. Esimerkiksi: 25.3. pyhäpäivä
Ohjelmointi: Alku 25.3. Loppu 25.3.
Kun lomaohjelma on aktivoituna, ko. kanavan
merkkivalo vilkkuu ja automatiikkanäytössä vilkkuu Loma.
6
Päivämäärä ja kellonaika (kesä/talvi)
Kesä- ja talviaika-asetuksen määrittäminen ja muuttaminen.
Automaattinen kesä-/talviajan asetus:
Kello on ohjelmoitu tehtaalla Euroopan kesä- ja talviaikaan.
Jos haluat poistaa automatiikan käytöstä tai muuttaa sitä,
noudata näyttöön tulevia ohjeita:
Valitse painikkeilla
tai
.
Tallenna painikkeella
.
Lue ensin näytössä oleva teksti.
Valitse painikkeella tai .
Tallenna painikkeella
.
PVM/KLO
Vapaasti ohjelmoitava kesä-/talviaika:
Viikon ja kuukauden määritys:
3. kuukausi = maaliskuu
Viikko 4 = kuukauden viikko
Viikko 5 = viimeinen viikko
UUSI
KUUKAUSI
PAIVA
TUNTI
EUROPA
MINUTTI
Vapaasti ohjelmoitava kesä-/talviaika:
Viikon ja kuukauden määritys:
3. kuukausi = maaliskuu
Viikko 4 = kuukauden viikko
Viikko 5 = viimeinen viikko
GB/P
SUOMI
KES/TALV
AUT K/T
VAPAA
USA/CAN
EI KE/TA
28
Contents
1 Introduction............................................................................30
1.1 Connecting the SP405/existing control panel ..............................30
2
3
4
5
6
Initial Connection ................................................................... 31
Technical Data........................................................................ 32
Programming of Connection Times ...................................... 33
Permanent On or Off ..............................................................34
Date and Time (summer/winter)...........................................34
Our products are constantly developed and the information is therefore subject to change without prior notice.
We do not accept responsibilities for misprints or errors which may occur.
29
1 Introduction
1.1 Connecting the SP405/existing control panel
The SP405 an interleaving 24-hour/week timer with
an automatic change between summer-/winter time
according to new european standard (dat 1). A sun or
a snow crystal is indicated in the display, indicating
summer or wintertime respectively. Functioning as
week-timer the days may freely be programmed in
blocks, meaning that days with the same connection
times is programmed in one block and thereby only
occupying one memory space. (Note: When using
Falcon units the DIP-switch on the controller board is set
according to installation guide.)
To connect your existing control panel with the SP405,
follow the description below:
1. SP405 is mounted close to the control panel (check that
the cable goes all the way).
2. The cable with the telephone connection (4-poled) in
both ends is connected between the timer and the existing control panel. The SP405 has two equal terminals
which both may be used for this purpose.
When used on the water models S4 W, L4 W and L7
W the link between the the connection terminals
28 and 30 on the unit controller board must be
removed.
Night-level temperature 3°C: Switch 3 is set to ON.
Fan speed reduced to low: Switch 4 is set to ON.)
The timer is preset by Flexit to the following times:
07:00 - 17:00 day 1 - 5.
30
2 Initial Connection
Choice of language / First start-up
The control panel is delivered in "sleep mode“.
Activating without operational current:
Press the key MENU lightly.
Activating with operational current:
When the control panel is allready programmed
with current time, day and automatic
summer/winter switch, the current time and
connection status is shown after selecting
the language.
When the control panel is not programmed:
First select language and then set data and time.
Program, control, change or delete:
Allways read the text in the display first.
Menu choice: Select PROG with the MENU key.
Confirm with the
key.
Select the menu you want with the key.
e.g.: New prog., control, change or delete.
Confirm with the
key.
Set or change with the
or
key.
Save with the
key.
Controlling settings:
In the menu CHECK, press the
key
repetedly .
Activating the panel, choosing a language:
Choose language with th or key .
The chosen language is stored with the
key.You may now start the programming.
Using the MENY-key you may enter the
programming and check programmes.
In the text display you may make a choice or
store your settings.
ENGLISH
SVENSKA
SUOMI
DK/NOR
POLSKI
The decision YES confirms the
choice or programming.
The decision NO, the next selection
or change is performed with
the or
key.
DEUTSCH
Every model
Every model
For emergency use only! If the control panel is reset all the stored settings will be erased. The control panel remembers
the last language used and summer/winter time. Press the key RES with a pointed object for approximately 1 sec.
In order to change language, press all four keys simultaneously for 3 seconds.
31
3 Technical Data
PROGRAM
NEW PROG
CHECK
MODIFY
CLEAR
END
MANUAL
DAT/TIME
OVERRIDE
YEAR
PERM ON
MONTH
PERM OFF
DAY
HOLIDAY
HOUR
END
MINUTE
SUM/WIN
Technical Data
Min. -10°
to
Max. +50°
Type 1 BSTU to
EN 60730-1, 2-7.
Use in standard
environment
Lithium,
approx. 3 years
running time
42 programming
slots
32
Density class II EN
60730-1 when mounted
according to instructions
IP 20 EN 60529
4
Programming of Connection Times
Connection times for ventilation systems.
Block programming of days:
The same settings for several different days
only occupies on memory space, e.g.
Monday - Friday 07.30 ON. You have 42
available memory spaces.
Block programming:
When asked Copy, respond with the
key
for the current week program to be copied
to one or more weekdays.
Mixed programming of connection impulse
and cyclus times is not permitted.
MONDAY
COPY
PROGRAM
ADD TU
ADD WE
NEW PROG
CHECK
MODIFY
CLEAR
END
ADD TH
ADD FR
ADD SA
ADD SU
STORE
When programming ON or OFF
connection times, e.g. 09.00, the
disconnection time (OFF) always
has priority.
Programming retrospect:
After programming the control panel
always makes a retrospect in the
program untill midnight and then sets
the corrrect programming status.
Save
33
Example: Connecting the lighting in a sports
centre Mon., Tue., Thu., Fri. from 07.00 to
12.00. Example of programming:
Chose PROG with the MENU key.
Save with the
key.
Select new program with the
or key.
Savewith the
key.
Select ON or OFF with the
or key.
Save with the
key.
Set hours and minutes with the
or key.
Save with the
key.
It is only this weekday which is saved:
Select the next weekday with the
or
key.
Save with the
key.
Choose with
Save.
Save with the
key.
Copying to other weekdays:
Select the next weekday with the
or
key.
Save with the
key.
Save copies with the key.
Skip a weekday and move on by pressing the
key.
Finally choose the display Save with the key.
Save with the
key.
5 Permanent On or Off
Installation of random use or holiday program.
Read the display text before moving on.
Select from the MANUAL menu:
Override, Permanent or Holiday
using the or key
Confirm your choice with the
key.
Reversing a function :
Select the function Clear.
Save with the
key.
MANUAL
OVERRIDE
PERM ON
PERM OFF
HOLIDAY
END
Using the Holiday program:
The Holiday program is set to not connect the
attached unit between programmed starting
and ending point (entered year, month, day).
The Holiday program always start and end
at midnight on the programmed day.
E.g. 25.3. Holiday
Programming: Start 25.3. End 25.3.
When the Holiday program is activated, the actual channel
blinks, in addition to showing Holiday on the menu display.
6
Date and Time (summer/winter)
Setting and changing the summer/winter mode.
Automatic summer/winter adjustment:
The control panel is factory set for European
summer/winter adjustment..
If you want to turn off or change the automatic
settings, follow the instructions on the display.
Select with the
or
key.
Save with the key
.
Read the text in the disply
first.
Select with the
or
key .
Save with the
key.
DATE/TIME
YEAR
MONTH
DAY
HOUR
Programmable summer/winter
time:
By entering month and week,
for instance;
Month 3 = Mars
Week 4 = week in month
Week 5 = last week
EUROPE
MINUTE
SUM/WIN
GB
USA/CAN
WITH S/W
FREE
NO SU/WI
34
35
36
94215E-01
2004-08
SP40
Brukerveiledning
Bruksanvisning
Styringsbryter
Manöverpanel
Brugervejledning
Käyttöopas
Betjeningspanel
Ohjauspaneeli
User Manual
Control panel
1 Montasje av styrepanel
Til forbindelse mellom de ulike deler av styrepanel, og forbindelse mellom styrepanel og aggregat, leveres standard
kabellengder med teleplugger i hver ende.
Følgende kabellengder finnes:
- 12 m er standard for styrepanel
- 6, 12 eller 50 m (ved forespørsel)
- 6 m ledning er standard for Indikeringslampe
Styrepanel bør plasseres beskyttet for allmen betjening. Dette kan være på vaktmesterrom, lærerrom,
pauserom i barnehager, etc.
Samlet kabellengde mellom aggregat og styrepanel må ikke overskride 50 meter. Hvis innstallasjon i skjult
anlegg må det monteres 20 mm elektrikerrør for styrekabel.
Aggregatet kan om ønskelig utstyres med 2 sett betjeningspanel av type SP40 eller SP400 (med ur - SP405).
Ved betjening av ett panel, vil det andre automatisk oppdateres.
SP405
SP400
SP40
Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.
38
2 Funksjonsbeskrivelse styringspanel SP40
SP40 er et styringspanel med flere tilleggsfunksjoner beregnet for profesjonell styring av varmegjenvinningsaggregater.
Trinn normal 1:
Trinn forsert 2:
2.1
Trinn 1: Normal hastighet. Normal/stopp ventilasjon. Kjøres når redusert behov for
ventilasjon.
Trinn 2: Forsert hastighet i forvalgte tidsperioder.
Styrepanelet SP40
Felles feillampe
Lampe for høy hastighet
Lamper for tid med høy (forsert)
hastighet; 60, 120 eller 180 min.
Lampe for lav hastighet/stopp
Bryter for valg av tid
Bryter for lampetest
Felles
feillampe gir følgende informasjon
Grønt lys:
Normal tilstand
Rødt lys, langsomt blink:
Filter må byttes (forutsatt at filtervakt er installert)
Rødt lys, hurtig blink:
Branntermostat utløst eller termofuktvakt ikke tilkoplet, motorvern eller rotorvakt.
Frostalarm på aggregat med vannbatteri
Rødt lys, fast hele tiden:
Begge feil ovenfor har oppstått
Normal hastighet/stopp
Valg mellom å ha normal hastighet eller stopp gjøres på microbryter nr. 2 på styrekort, se Microbryter under kap.3.
Høyhastighet
/ til lampe for ønsket forseringstid lyser (60, 120 eller 180
Høy forsert hastighet oppnås ved å trykke inn bryter
minutter). Viftene vil automatisk gå tilbake til Normal hastighet når valgt tid har utløpt.
39
1 Montering av manöverpanel
För förbindelse mellan de olika delarna av manöverpanelen och förbindelse mellan manöverpanel och aggregat
levereras standard kabellängder med telekontakter i vardera änden.
Följande kabellängder finns:
- 12 m är standard för manöverpanel
- 6, 12 eller 50 m (vid förfrågan)
- 6 m kabel är standard för indikeringslampa
Manöverpanelen bör placeras utom räckhåll för vem som helst att använda. Detta kan vara i vaktmästarrum,
lärarrum, uppehållsrum i förskolor etc.
Den totala kabellängden mellan aggregatet och manöverpanelen får inte överstiga 50 meter. Om
installationen sker i dold anläggning måste man montera ett 20 mm elektrikerör för styrkabel.
Aggregatet kan vid önskemål utrustas med två uppsättningar manöverpanel av typen SP40 eller SP400
(med timer - SP405). Då man använder en panel kommer den andra automatiskt att uppdateras.
SP405
SP400
SP40
Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för ev. feltryck som kan uppstå.
40
2 Funktionsbeskrivning manöverpanel SP40
SP40 är en manöverpanel med flera tilläggsfunktioner avsedd för professionell styrning av
värmeåtervinningsagg-regat.
Steg Normal 1:
Steg Max 2:
2.1
Steg 1: Normal hastighet. Normal/stopp ventilation. Körs vid minskat behov av
ventilation.
Steg 2: Forcerad hastighet under förutbestämda tidsperioder.
Manöverpanelen SP40
Gemensam fellampa
Lampa för makx hastighet
Lampor för tid med max (forcerad)
hastighet; 60, 120 eller 180 min.
Lampa för låg hastighet/stopp
Brytare för val av tid
Brytare för lamptest
Gemensamt
fellampa ger följande information
Grönt ljus:
Normaltillstånd
Rött ljus, långsam blinkning:
Filter måste bytas ut (förutsatt att filtervakt är installerad).
Rött ljus, snabb blinkning:
Brandtermostat utlöst eller termofuktvakt ej inkopplad, motorskydd eller rotorvakt.
Frostlarm på aggregat med vattenbatteri
Rött ljus, fast sken hela tiden: Båda felen ovan har inträffat
Normal hastighet/stopp
Välj mellan att ha normal hastighet eller stopp görs på mikrobrytare nr. 2 på styrkortet, se Mikrobrytare under kap.3.
Max hastighet
/ till lampan till önskad forceringstid som
Max, (forcerad) hastighet uppnås genom att man trycker in brytaren
då lyser (60, 120 eller 180 minuter). Fläktarna kommer automatiskt att gå tillbaka till normal hastighet när vald tid har
gått ut.
41
1 Montage af betjeningspanel
Til forbindelse mellem de forskellige dele af betjeningspanelet, og forbindelse mellem betjeningspanel og aggregat,
leveres standard kabellængder med telestik i hver ende.
Følgende kabellængder fås:
- 12 m er standard for betjeningspanel
- 6, 12 eller 50 m (ved forespørgsel)
- 6 m ledning er standard for Indikatorlampe
Betjeningspanelet bør placeres beskyttet mod uvedkommende betjening. Dette kan være i vagtrum,
lærerværelser, pauserum i børnehaver, etc.
Samlet kabellængde mellem aggregat og betjeningspanel må ikke overskride 50 meter. Hvis der er tale om
installation i skjult anlæg, skal der monteres 20 mm’s elektrikerrør for styrekabel.
Aggregatet kan hvis det ønskes udstyres med 2 sæt betjeningspaneler af type SP40 eller SP400 (med ur SP405). Ved betjening af et panel vil det andet automatisk blive opdateret.
SP405
SP400
SP40
Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer.
Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.
42
2 Funktionsbeskrivelse betjeningspanel SP40
SP40 er et betjeningspanel med flere ekstrafunktioner beregnet til professionel styring af varmegenvindingsaggregater.
Trin Normal 1:
Trin Max 2:
2.1
Trin 1: Normal hastighed. Normal/stop ventilation. Køres ved reduceret behov for
ventilation.
Trin 2: Forceret hastighed i forvalgte tidsperioder.
Betjeningspanelet SP40
Fælles fejllampe
Lampe for max hastighed
Lamper for tid med max (forceret)
hastighed: 60, 120 eller 180 min.
Lampe for lav hastighed/stop
Kontakt for valg af tid
Kontakt for lampetest
Fælles
fejllampe giver følgende information
Grønt lys:
Normal tilstand
Rødt lys, langsomme blink:
Filteret skal udskiftes (forudsat at en pressostat er installeret)
Rødt lys, hurtige blink:
Brandtermostat udløst, eller termofugtvagt ikke tilkoblet, motorværn eller rotorvagt.
Frostalarm på aggregat med vand-varmeflade
Rødt lys, fast hele tiden:
Begge fejl ovenfor er opstået
Normal hastighed/stop
Valg mellem at have normal hastighed eller stop foretages på mikroomskifter nr. 2 på styrekortet, se Mikroomskifter i
kap. 3.
Max hastighed
/ kontakten indtil lampen for den ønskede forceringstid
Max (forceret) hastighed opnås ved at trykke på
lyser (60, 120 eller 180 minutter). Ventilatorerne vil automatisk gå tilbage til Normal hastighed, når den valgte tid er
udløbet.
43
1 Ohjauspaneelin asennus
Laitteen mukana toimitetaan vakiokaapeleita, joiden kummassakin päässä on puhelinliitin, joiden avulla
ohjauspaneelin eri osat sekä ohjauspaneeli ja laite voidaan kytkeä toisiinsa.
Kaapeleiden pituudet ovat seuraavat:
- 12 m on vakio ohjauspaneelille
- 6, 12 tai 50 m (pyynnöstä)
- 6 m on vakio merkkivaloille
Ohjauspaneeli on sijoitettava niin, ettei sitä pääse käyttämään kuka tahansa. Sijoituspaikka voi olla
vahtimestarin huone, varastohuone, opettajien kahvihuone lastentarhassa, jne.
Kaapelin pituus laitteen ja ohjauspaneelin välillä ei saa ylittää 50 metriä. Jos ohjauspaneeli asennetaan
piilotettuun järjestelmään, ohjauskaapelia varten on asennettava 20 mm:n johdinkouru.
Tarvittaessa laite voidaan varustaa kahdella, SP40- tai SP400-tyypin käyttöpaneelilla (ajastimella mallissa
SP405). Kun toista paneelia käytetään, toinen päivittyy automaattisesti.
SP405
SP400
SP40
Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Tästä johtuen tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Emme ota vastuuta tästä mahdollisesti aiheutuvista virheistä tai painovirheistä.
44
2 SP40-ohjauskatkaisijan toiminnan kuvaus
SP40 on ohjauspaneeli, jossa on useita lisätoimintoja, jotka on suunniteltu lämmöntalteenottolaitteiden
ammattimaiseen ohjaukseen.
Normaali vaihe 1:
Pakotettu vaihe 2:
Vaihe 1: Normaali nopeus. Normaali/pysäytysilmanvaihto. Käytetään,
kun ilmanvaihdon tarve on pienempi.
Vaihe 2: Pakotettu nopeus ennalta valittuina ajanjaksoina.
2.1 SP40-ohjauspaneeli
Yleinen vikalamppu
Suuren nopeuden lamppu
Suuren nopeuden (pakotetun) käyttöajan
lamput, 60, 120 tai 180 min.
Pienen nopeuden/pysäytyksen lamppu
Ajan valinnan katkaisija
Lampputestin katkaisija
Vikalamppu
antaa seuraavat tiedot
Vihreä valo:
Normaali tila
Punainen valo, vilkkuu hitaasti:
Suodatin on vaihdettava (edellyttäen, että suodatinvahti on asennettu).
Punainen valo, vilkkuu nopeasti: Ylilämpötermostaatti on lauennut tai jäävahtia ei ole kytketty käyttöön,
moottorisuoja tai roottorivahti. Jäätymishälytys laitteissa, joissa on vesiakku
Punainen valo, palaa koko ajan: Molemmat yllä mainituista vioista on sattunut
Normaali nopeus/pysäytys
Valitse joko normaali nopeus tai pysäytys ohjauskortin mikrokytkimellä numero 2. Katso luvun 3 Mikrokytkimet.
Suuri nopeus
/ kunnes halutun pakotusajan merkkivalo syttyy
Suuri pakotettu nopeus saavutetaan painamalla katkaisijaa,
(60, 120 tai 180 minuuttia). Puhaltimet palaavat automaattisesti normaaliin nopeuteen, kun valittu aika on kulunut
umpeen.
45
1 Control Panel Installation
Standard cable lengths with telecommunications plugs at each end are supplied for connection between the various
parts of the control panel and connection between the control panel and the unit.
The following cable lengths are available:
- 12 m is standard for the control panel
- 6, 12 or 50 m (on request)
- 6 m cable is standard for the indication lamp
The control panel should be located where it cannot be operated by everyone. This may be in the caretaker’s
room, teachers’ room, break room in nursery schools, etc.
The total cable length between the unit and the control panel must not exceed 50 metres. If the control panel
is installed in a concealed system, 20 mm conduit pipe must be installed for the control cable.
If required, the unit may be fitted with 2 sets of control panels of type SP40 or SP400 (with a timer - SP405).
When one panel is operated, the other will automatically be updated.
SP405
SP400
SP40
Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.
46
2 Functional Description of SP40 Control Panel
The SP40 is a control panel with several additional functions designed for professional control of heat recovery
units.
Normal stage 1:
Max stage 2:
2.1
Stage 1: Normal speed. Normal/stop ventilation. Operated when there is a reduced need
for ventilation.
Stage 2: Forced speed in preselected periods of time.
SP40 Control Panel
Common fault lamp
Lamp for max speed
Lamps for time at max (forced)
speed; 60, 120 or 180 min.
Lamp for low speed/stop
Time selection switch
Switch for lamp test
The common fault lamp
Green light:
Red light, slow flash:
Red light, fast flash:
provides the following information
Normal state
Filter must be replaced (provided that a filter relay is installed)
Fire thermostat triggered or thermoguard not connected, motor protection or rotor guard.
Frost alarm on units with a water battery
Red light, permanently on: Both above faults have occurred
Normal speed/stop
Choose between having normal speed or stop using microswitch no. 2 on the control card. See Microswitches under
chap. 3.
Max speed
/ the lamp for the desired forcing time lights up (60,
Maximum speed is achieved by pressing the switch until
120 or 180 minutes). The fans will automatically revert to Normal speed when the time selected has expired.
47
Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement