Operating Instructions Οδηγίες για τη χρήση Kullaným

Operating Instructions Οδηγίες για τη χρήση Kullaným
MTM 0821 F
English
Türkçe
Operating Instructions
2-DOOR FRIDGE
Kullaným talimatlarý
Iki kapýlý buzdolabý
Contents
Operating Instructions, 1
Assistance,2
Description of the appliance, 3
Installation, 5
Start-up and use, 6
Maintenance and care, 7
Precautions and tips, 17
Troubleshooting, 8
Ελληνικά
Οδηγίες για τη χρήση
ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ
Περιεχόμενα
Οδηγίες για τη χρήση, 1
Τεχνική Υποστήριξη,2
Περιγραφή της συσκευής, 3
Εγκατάσταση, 9
Εκκίνηση και χρήση, 9
Συντήρηση και φροντίδα, 10
Προφυλάξεις και συμβουλές, 11
Ανωμαλίες και λύσεις, 12
Ýçindekiler
Kullaným talimatlarý, 1
Teknik Servis, 2
Cihazýn tanýmý, 4
Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi, 4
Montaj, 13
Çalýþtýrma ve kullaným,14
Bakým ve özen, 15
Önlemler ve öneriler, 15
Arýzalar ve onarýmlar, 16
Assistance
Before calling for Assistance:
• Check if the malfunction can be solved on your own (see
Troubleshooting).
• If after all the checks, the appliance still does not operate or
the problem persists, call the nearest Service Centre
Communicating:
• type of malfunction
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information can be found on the data plate located on the
bottom left side of the refrigerator compartment.
Never call on unauthorized technicians and always refuse
spare parts which are not originals.
Teknik Servis
Teknik Servis ile irtibata geçmeden önce:
• Servise baþvurmadan çözülebilecek bir arýza olup
olmadýðýný kontrol ediniz (Arýza ve Onarým bölümüne
bakýnýz).
• Sonucun olumsuz olmasý durumunda, en yakýn Teknik
Servis ile irtibata geçiniz.
Aþaðýdaki bilgileri bildiriniz:
• arýza tipi
• cihazýn modeli (Mod.)
• seri numarasý (S/N)
Bu bilgiler, soðutucu bölmesi içinde aþaðýda solda bulunan
teknik veriler etiketi üzerinde bulunmaktadýr.
Kesinlikle sadece yetkili teknik elemanlara baþvurunuz ve her
zaman orijinal yedek parçalarý kullanýnýz.
Τεχνική Υποστήριξη
Πριν απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη:
• Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να αντιμετωπιστεί
αυτόνομα (βλέπε Ανωμαλίες και λύσεις).
• Αν παρά τους όλους ελέγχους, η συσκευή δεν λειτουργεί
και το πρόβλημα που διαπιστώσατε συνεχίζει να υφίσταται,
καλέστε το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Γνωστοποιήστε:
• τον τύπο της ανωμαλίας
• το μοντέλο της μηχανής (Mod.)
• τον αριθμό σειράς (S/N)
Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα
χαρακτηριστικών στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά.
Μην προστρέχετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς
και να αρνείσθε πάντα την εγκατάσταση ανταλλακτικών μη
αυθεντικών.
Üretici Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
45030 / Manisa
Tel: (0236) 233 22 00
Faks: (0236) 233 16 52
Türkiye Genel Dağıtıcısı:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Faks: (0212) 212 95 59
- model
- μοντέλο
- model
2
- serial number
- αριθμός σειράς
- seri numarasý
Description of the appliance Περιγραφή της συσκευής
Overall view
Συνολική εικόνα
The instructions contained in this manual are applicable to
different model refrigerators. The diagrams may not directly
represent the appliance purchased. For more complex
features, consult the following pages.
Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορα μοντέλα οπότε μπορεί
η εικόνα να παρουσιάζει λεπτομέρειες διαφορετικές σε σχέση με
εκείνες της συσκευής που αποκτήσατε. Η περιγραφή των πλέον
σύνθετων αντικειμένων βρίσκεται στις ακόλουθες σελίδες.
1 Levelling FEET
2 FRUIT and VEGETABLE bin
3 MOISTIRE adjusted
4 SHELVES*
5 REFRIGERATOR OPERATION Knob
6 FRESH BOX Compartment
7 FREEZER and STORAGE compartment
8 ICE DEVICE*
9 FAST FREEZER compartment*
10FREEZER OPERATION Knob
11Removable multipurpose SHELVES*
12Removable lidded shelf with EGG TRAY*
13 BUTTER dish*
14BEVERAGE CAN shelves*
15Removable multipurpose SHELVES.
16 BOTTLE shelf
1 ΠΟΔΑΡΑΚΙ ρύθμισης
2Λεκάνη ΦΡΟΥΤΩΝ και ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
3 Καλύμματα φρουτολεκανών με ρυθμιστές υγρασίας
4ΡΑΦΙ*
5Επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
6Θάλαμος FRESH BOX
7Θάλαμος ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
8 ICE DEVICE*
9 FAST FREEZER*
10Επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
11Αποσπώμενο ραφάκι ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ*
12ΔΟΧΕΙΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ*
13αυγοθήκη*
14Ραφάκι ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ*
15Αποσπώμενο ραφάκι για ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
16Ραφάκι ΦΙΑΛΩΝ
* Varies by number and/or position,Available only on certain
*Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση,Υπάρχει μόνο σε
models.
ορισμένα μοντέλα.
10
9
8
7
11
6
12
5
13
4
14
15
3
16
2
481eps
1
3
Cihazýn tanýmý
Genel görünüm
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için þekil
satýn aldýðýnýz cihazda olmayandeðiþik ayrýntýlarý gösterebilir.
Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr.
1 AYAK
2 MEYVE ve SEBZE çekmecesi
3 Rutubet ayarý
4 RAF*
5 SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesi
6 FRESH BOX bölümü
7 DONDURMA ve SAKLAMA bölmesi
8 ICE DEVICE bölmesi*
9 Hýzlý dondurma iþlemi için FAST FREEZE
10DONDURUCU KONTROL ayar düðmesi
11 Çýkarýlabilen KAPI RAFI*
12 Çýkarýlabilen KAPAKLI raf
13 Tereyað kutusu*
14 KUTU MEÞRUBAT tutucusu*
15 Çýkarýlabilen KAPI RAFI*
16 ÞÝÞE tutucusu
*
Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir,Sadece bazý
modellerde mevcuttur.
10
9
8
7
11
6
12
5
13
4
14
15
3
16
2
481eps
1
4
Installation
! Before placing your new appliance into operation please read
these operating instructions carefully. They contain important
information for safe use, for installation and for care of the
appliance.
! Please keep these operating instructions for future reference.
Pass them on to possible new owners of the appliance.
1. Insert the plug into the socket and ensure that the
green POWER indicator light illuminates (the FREEZER
COMPARTMENT knob must not be on OFF).
2. Turn the REFRIGERATOR OPERATION knob to an average
value. After a few hours you will be able to put food in the
refrigerator.
GB
Using the refrigerator to its full potential
Positioning and connection
Positioning
1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free room.
2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and
condenser give off heat and require good ventilation to
operate correctly and save energy.
3. Leave a space of at least 10 cm between the top part of
the appliance and any furniture above it, and at least 5 cm
between the sides and any furniture/side walls.
4. Ensure the appliance is away from any sources of heat
(direct sunlight, electric stove, etc.).
5. In order to maintain the correct distance between the
appliance and the wall behind it, fit the spacers supplied in
the installation kit, following the instructions provided.
Levelling
1. Install the appliance on a level and rigid floor.
2. If the floor is not perfectly horizontal, adjust the refrigerator
by tightening or loosening the front feet.
Electrical connections
After the appliance has been transported, carefully place it
vertically and wait at least 3 hours before connecting it to the
electricity mains. Before inserting the plug into the electrical
socket ensure the following:
• The appliance is earthed and the plug is compliant with the
law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate located on
the bottom left side of the fridge (e.g. 150 W).
• The voltage must be in the range between the values indicated
on the data plate located on the bottom left side (e.g. 220240V).
• The socket is compatible with the plug of the appliance. If
the socket is incompatible with the plug, ask an authorised
technician to replace it (see Assistance). Do not use
extension cords or multiple sockets.
fridge
The temperature inside the refrigerator compartment
automatically adjusts itself according to the position of the
thermostat knob.
min = warmest
max = coldest
It is recognisable by aeration cells located on the back walls of
the compartments.
The No Frost system circulates cold air continuously to collect
humidity and prevent ice and frost formation. The system
maintains an optimal humidity level in the compartment,
preserving the original quality of the food, preventing the food
from sticking together and making defrosting a thing of the
past.
• Do not block the aeration cells by placing food or containers
in direct contact with the refrigerating back panel.
• Close bottles and wrap food tightly.
• Place only cold or lukewarm foods in the compartment, not
hot foods (see Precautions and tips).
• Remember that cooked foods do not last longer than raw
foods.
SHELVES: with or without grill.
Due to the special guides the shelves are removable and the
height is adjustable (see diagram), allowing easy storage of
large containers and food. Height can be adjusted without
complete removal of the shelf.
! Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket must be easily accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should these
safety measures not be observed.
Start-up and use
Starting the appliance
! Before starting the appliance, follow the installation
instructions (see Installation).
! Before connecting the appliance, clean the compartments
and accessories well with lukewarm water and bicarbonate.
! The appliance comes with a motor protection control system
which makes the compressor start approximately 8 minutes
after being switched on. The compressor also starts each time
the power supply is cut off whether voluntarily or involuntarily
(blackout).
FRESH BOX: for fresh meat and fish. Due to the compartment’s
low temperature (the coldest in the refrigerator) and to the clear
door that provides protection against oxidation and blackening,
food can be stored for even up to one week. It can also be
used for “cold meals.”
5
• Do not re-freeze food that is defrosting or that has already
been defrosted. These foods must be cooked and eaten
(within 24 hours).
• Fresh food that needs to be frozen must not come into
contact with food that has already been defrosted.
• Do not place glass bottles which contain liquids, and which
are corked or hermetically sealed in the freezer because
they could break.
• The maximum quantity of food that may be frozen
daily is indicated on the plate containing the technical
properties located on the bottom left side of the refrigerator
compartment (for example: Kg/24h: 4)
GB
FRUIT and VEGETABLE bin
The salad crispers fitted inside the fridge have been specially
designed for the purpose of keeping fruit and vegetables fresh
and crisp. Open the humidity regulator (position B) if you want
to store food in a less humid environment, or close it (position
A) to store food in a more humid environment.
The easy-to-open lids (all you have to do is pull the crisper out)
make it easy to put food in and take out.
! Do not open the door during freezing.
! If there is a power cut or malfunction, do not open the freezer
door. This will help maintain the temperature inside the freezer,
ensuring that foods are conserved for at least 9 -14 hours.
! To avoid blocking the air circulation inside the freezer, it is
advisable not to obstruct the ventilation holes with food or
containers.
ICE DEVICE
After pouring water in the special ice cups, place them in their
places in the ice device. After about 2 hours, the ice cubes will
be ready. In order to get the ice cubes, it will be sufficient to
turn the two buttons to the right. The ice cubes will fall in to the
tray below, ready to be used.
BEVERAGE CAN shelves.
The can rack on the inner door allows you to store not only
cans, but also yoghurt, butter and other containers, according
to your requirements.
Maintenance and care
Switching the appliance off
Using the freezer to its full potential
During cleaning and maintenance it is necessary to disconnect
the appliance from the electricity supply.
It is not sufficient to set the FREEZER OPERATION knob on
OFF (appliance off) to eliminate all electrical contact.
Cleaning the appliance
The temperature inside the freezer compartment automatically
adjusts itself according to the position of the thermostat knob.
1 = warmest
MAX = coldest
We recommend, however, a medium position.
is the optimal temperature for energy saving levels.
OFF switches the appliance off, including the refrigerator.
6
• The external and internal parts, as well as the rubber seals
may be cleaned using a sponge that has been soaked in
lukewarm water and bicarbonate of soda or neutral soap. Do
not use solvents, abrasive products, bleach or ammonia.
• The removable accessories may be soaked in warm water
and soap or dishwashing liquid. Rinse and dry them
carefully.
• The back of the appliance may collect dust which can be
removed by delicately using the hose of a vacuum cleaner
set on medium power. The appliance must be switched
off and the plug must be pulled out before cleaning the
appliance.
Avoiding mould and unpleasant odours
• The appliance is manufactured with hygienic materials which
are odour free. In order to maintain an odour free refrigerator
and to prevent the formation of stains, food must always be
covered or sealed properly.
• If you want to switch the appliance off for an extended
period of time, clean the inside and leave the doors open.
Replacing the light bulb
To replace the light bulb in the refrigerator compartment, pull
out the plug from the electrical socket. Follow the instructions
below.
Access the light bulb by removing the cover as indicated in the
diagram. Replace it with a similar light bulb within the power
range indicated on the cover (10W).
Precautions and tips
! The appliance was designed and manufactured in
compliance with international safety standards. The following
warnings are provided for safety reasons and must be read
carefully.
This appliance complies with the following Community
Directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent
amendments;
-89/336/EEC of 03.05.89 (Electromagnetic Compatibility) and
subsequent amendments;
- 2002/96/CE..
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside the
home and is not intended for commercial or industrial use.
• The appliance must be used to store and freeze food
products by adults only and according to the instructions in
this manual.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
moist hands and feet.
• Do not touch the internal cooling elements: this could cause
skin abrasions or frost/freezer burns.
• When unplugging the appliance always pull the plug from
the mains socket, do not pull on the cable.
• Before cleaning and maintenance, always switch off the
appliance and disconnect it from the electrical supply. It is
not sufficient to set the FREEZER OPERATION knob on OFF
(appliance off) to eliminate all electrical contact.
• In the case of a malfunction, under no circumstances should
you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried
out by inexperienced persons may cause injury or further
malfunctioning of the appliance.
• Do not use any sharp or pointed utensils or electrical
equipment - other than the type recommended by the
manufacturer - inside the frozen food storage compartments.
• Do not put ice cubes taken directly from the freezer into your
mouth.
• This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or lack of
experience and knowledge unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety. Children should
be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
• Keep packaging material out of the reach of children! It can
become a choking or suffocation hazard.
Disposal
• Observe local environmental standards when disposing
packaging material for recycling purposes.
• The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE), requires that old household
electrical appliances must not be disposed of in the normal
unsorted municipal waste stream. Old appliances must
be collected separately in order to optimise the recovery
and recycling of the materials they contain and reduce the
impact on human health and the environment. The crossed
out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of
your obligation, that when you dispose of the appliance it
must be separately collected. Consumers should contact
their local authority or retailer for information concerning the
correct disposal of their old appliance.
Respecting and conserving the
environment
• Install the appliance in a fresh and well-ventilated room.
Ensure that it is protected from direct sunlight and do not
place it near heat sources.
• Try to avoid keeping the door open for long periods or
opening the door too frequently in order to conserve energy.
• Do not fill the appliance with too much food: cold air
must circulate freely for food to be preserved properly.
If circulation is impeded, the compressor will work
continuously.
• Do not place hot food directly into the refrigerator. The
internal temperature will increase and force the compressor
to work harder and will consume more energy.
• Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance). A thick
layer of ice makes cold transference to food products more
difficult and results in increased energy consumption.
• Regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are free of debris and to prevent cold air from escaping
(see Maintenance).
Troubleshooting
If the appliance does not work, before calling for Assistance
(see Assistance), check for a solution from the following list.
The internal light does not illuminate.
• The plug has not been inserted into the electrical socket, or
not far enough to make contact, or there is no power in the
house.
• The FREEZRT OPERATION knob is in the OFF position
The motor does not start.
• The appliance comes with a motor protection control (see
Start-up and use).
The refrigerator and the freezer do not cool well.
• The doors do not close properly or the seals are damaged.
• The doors are opened too frequently.
• The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct
position.
• The refrigerator or the freezer have been over-filled.
The food inside the refrigerator is beginning to freeze.
• The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct
position.
7
GB
GB
The motor runs continuously.
• The door is not closed properly or is continuously opened.
• The outside ambient temperature is very high.
The appliance makes a lot of noise.
• The appliance has not been installed on a level surface (see
Installation).
• The appliance has been installed between cabinets that
vibrate and make noise.
• The internal refrigerant makes a slight noise even when the
compressor is off. This is not a defect, it is normal.
Some of the external parts of the refrigerator become hot.
• These raised temperatures are necessary in order to
avoid the formation of condensation on certain parts of the
product.
8
Εγκατάσταση
! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για
να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή.
Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης,
βεβαιωθείτε ότι αυτό παραμένει μαζί με τη συσκευή για την
πληροφόρηση του νέου ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις
σχετικές προειδοποιήσεις.
! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές
πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.
Τοποθέτηση και σύνδεση
Τοποθέτηση
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρος καλά αεριζόμενο και
χωρίς υγρασία.
2. Μην φράζετε τις πίσω γρίλιες αερισμού: ο συμπιεστής και
ο συμπυκνωτής εκπέμπουν θερμότητα και απαιτούν καλό
αερισμό για να λειτουργούν καλά και να περιορίζεται η
κατανάλωση ηλεκτρικού.
3. Αφήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ του επάνω
μέρους της συσκευής και των ενδεχόμενων υπερκείμενων
επίπλων και τουλάχιστον 5 cm μεταξύ των πλαϊνών και
πλευρικών επίπλων/τοίχων.
4. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές
θερμότητας (άμεσο ηλιακό φως, ηλεκτρική κουζίνα).
5. Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόστασης του προϊόντος
από το πίσω τοίχωμα, μοντάρετε τους αποστάτες που
υπάρχουν στο κιτ εγκατάστασης ακολουθώντας τις οδηγίες
του αντίστοιχου φύλλου.
Οριζοντίωση
1. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δάπεδο ίσιο και ανθεκτικό.
2. Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα επίπεδο, αντισταθμίστε
ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα πρόσθια ποδαράκια.
Ηλεκτρική σύνδεση
Μετά τη μεταφορά, τοποθετήστε τη συσκευή κατακόρυφα
και περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη συνδέσετε στην
ηλεκτρική εγκατάσταση. Πριν βάλετε το βύσμα στην ηλεκτρική
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:
• η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου
προδιαγραφές
• η πρίζα είναι σε θέση να δεχτεί το μέγιστο φορτίο ισχύος της
μηχανής, που φαίνεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών στο
διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά (π.χ. 150 W)
• η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται εντός των τιμών της
ταμπελίτσας χαρακτηριστικών, που βρίσκεται κάτω αριστερά
(π.χ. 220-240 V)
• η πρίζα είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής.
Σε αντίθετη περίπτωση ζητήστε την αντικατάσταση του
βύσματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό (βλέπε Τεχνική
Υποστήριξη). Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.
! Με την εγκατάσταση της συσκευής, το ηλεκτρικό καλώδιο και η
ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες.
! Το καλώδιο δεν πρέπει να διπλώνει ή να συμπιέζεται.
! Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς (βλέπε
Τεχνική Υποστήριξη).
! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης όταν δεν τηρούνται οι
κανόνες αυτοί.
! Πριν συνδέσετε τη συσκευή καθαρίστε καλά τους θαλάμους και
τα αξεσουάρ με χλιαρό νερό και διττανθρακικό.
! Η συσκευή διαθέτει ένα χειριστήριο ελέγχου του κινητήρα που
εκκινεί τον συμπιεστή μόνο μετά από περίπου 8 λεπτά από το
άναμμα. Αυτό συμβαίνει και μετά από κάθε διακοπή ηλεκτρικής
τροφοδοσίας, εκούσιας ή ακούσιας (black out).
1. Βάλτε το βύσμα στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το
πράσινο ενδεικτικό φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ο επιλογέας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ δεν πρέπει να είναι στο OFF).
2. Στρέψτε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ σε μια
μεσαία τιμή. Μετά από μερικές ώρες θα μπορείτε να εισάγετε
τρόφιμα στο ψυγείο.
Πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα το
ψυγείο
fridge
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του διαμερίσματος ψυγείου
ρυθμίζεται αυτόματα με βάση τη θέση του επιλογέα του
θερμοστάτη.
min = λιγότερο ψύχος
max = περισσότερο ψύχος Συνιστάται, οπωσδήποτε, μια
ενδιάμεση θέση.
Το No Frost διαχειρίζεται μια συνεχή ροή ψυχρού αέρα που
συλλέγει την υγρασία και παρεμποδίζει το σχηματισμό πάγου
και πάχνης: στο διαμέρισμα ψυγείου διατηρεί τη σωστή στάθμη
υγρασίας και, χάρη στην απουσία πάχνης, διατηρεί την αρχική
ποιότητα των τροφίμων. Στο διαμέρισμα ψυγείου αποσοβεί
το σχηματισμό πάγου καθιστώντας περιττές τις ενέργειες
απόψυξης και παρεμποδίζει τη μεταξύ τους συγκόλληση των
τροφίμων.
• Μη θέτετε τρόφιμα ή δοχεία σε άμεση επαφή με το πίσω
ψυκτικό τοίχωμα, για να μη βουλώσετε τις οπές αερισμού και
διευκολυνθεί έτσι ο σχηματισμός συμπυκνώματος.
• Να κλείνετε τις φιάλες και να τυλίγετε τα τρόφιμα.
• Εισάγετε μόνο κρύα τρόφιμα ή χλιαρά, όχι ζεστά (βλέπε
Προφυλάξεις και συμβουλές).
• Να θυμόσαστε ότι τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν διατηρούνται
περισσότερο από τα ωμά.
ΡΑΦΙΑ: πλήρη ή με πλέγμα.
Είναι αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος χάρη στους
αντίστοιχους οδηγούς (βλέπε εικόνα), για την εισαγωγή δοχείων
ή τροφίμων μεγάλων διαστάσεων. Για τη ρύθμιση του ύψους δεν
χρειάζεται να βγάλετε τελείως το ράφι.
Εκκίνηση και χρήση
Εκκίνηση της συσκευής
! Πριν εκκινήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες για την
εγκατάσταση (βλέπε Εγκατάσταση).
9
GR
GR
FRESH BOX: για φρέσκο κρέας και ψάρι. Ο θάλαμος επιτρέπει
την συντήρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι και μια
εβδομάδα, χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία – την πλέον ψυχρή του
ψυγείου– στο διαφανές καπάκι που προστατεύει από φαινόμενα
οξείδωσης και μαυρίσματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
“κρύα πιάτα”.
Επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ για τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας του διαμερίσματος καταψύκτη:
από 1 (λιγότερο ψύχος)
έως MAX (περισσότερο ψύχος).
Συνιστάται, οπωσδήποτε, μια ενδιάμεση θέση.
είναι η βέλτιστη θερμοκρασία σε χαμηλή κατανάλωση.
OFF σβήνει τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του ψυγείου.
Λεκάνες λαχανικών
Οι λεκάνες φρούτων και λαχανικών τις οποίες διαθέτει το ψυγείο
είναι κατάλληλα σχεδιασμένες με σκοπό να διατηρούνται φρέσκα
και μυρωδάτα τα φρούτα και τα λαχανικά. Ανοίξτε το ρυθμιστή
υγρασίας (θέση Β) αν επιθυμείτε να διατηρήσετε τα τρόφιμα σε
περιβάλλον με λιγότερη υγρασία, ή κλείστε τον (θέση Α) για μια
συντήρηση σε περιβάλλον με περισσότερη υγρασία. Το εύκολο
άνοιγμα των καπακιών, αρκεί να τραβήξετε τη λεκάνη προς τα
έξω, διευκολύνει την εισαγωγή και την εξαγωγή των τροφίμων.
• Μην καταψύχετε πάλι τρόφιμα που αποψύχονται ή αποψυγμένα.
Τα τρόφιμα αυτά πρέπει να είναι μαγειρεμένα για να
καταναλωθούν (εντός 24 ωρών).
• Τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα.
• Μη βάζετε στον καταψύκτη γυάλινες φιάλες που περιέχουν υγρά,
με πώματα ή ερμητικά κλειστές, γιατί θα μπορούσαν να σπάσουν.
• Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα τροφίμων προς κατάψυξη
αναφέρεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο
διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά (παράδειγμα: Kg/24h 4).
! Κατά την κατάψυξη αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα.
! Μην ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη, σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος ή βλάβης: με τον τρόπο αυτόν τα κατεψυγμένα, ταχείας
και βραδείας κατάψυξης, θα συντηρηθούν χωρίς αλλοιώσεις για
περίπου 9 -14 ώρες.
! για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορ�
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising