Sony DAV-DZ340 Handleiding

Add to My manuals
72 Pages

advertisement

Sony DAV-DZ340 Handleiding | Manualzz

DVD Home Theatre

System

Gebruiksaanwijzing

4-262-748-62(1)

DAV-DZ340/DAV-DZ740

2

NL

WAARSCHUWING

Let op – Het gebruik van optische instrumenten in combinatie met dit product verhoogt het risico op oogletsels.

Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast.

Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende kaars, op het toestel.

Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel.

Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Om verwondingen te voorkomen moet dit apparaat stevig worden vastgemaakt aan de grond/muur in overeenstemming met de installatie-instructies.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Dit toestel is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1. Deze markering bevindt zich achteraan op de buitenzijde.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten

(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese

Unie en andere

Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik

(Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan

0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.

Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn.

De fabricant van dit product is Sony

Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger

Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

Voorzorgsmaatregelen

Stroombronnen

• Het toestel blijft onder netspanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.

• De stekker wordt gebruikt om het toestel los te koppelen; verbind het toestel daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan het toestel, trekt u het snoer onmiddellijk uit het stopcontact.

Auteursrechten

Dit systeem is uitgerust met een Dolby* Digital en Dolby

Pro Logic adaptive matrix surround decoder en het

DTS** Digital Surround

System.

* Gefabriceerd onder licentie van

Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby

Laboratories.

** Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse patentnummers #: 5.451.942;

5.956.674; 5.974.380;

5.978.762; 6.487.535 en andere

Amerikaanse en wereldwijde patenten die uitgegeven of in behandeling zijn. DTS en het overeenstemmende symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS Digital

Surround en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc.

Dit product bevat software.

© DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit systeem maakt gebruik van

High-Definition Multimedia

Interface (HDMI

TM

)technologie.

HDMI, het HDMI-logo en

High-Definition Multimedia

Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI

Licensing LLC in de

Verenigde Staten en andere landen.

De logo's "DVD-RW", "DVD-

R", "DVD+RW", "DVD+R",

"DVD VIDEO" en "CD" zijn handelsmerken.

"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.

"PLAYSTATION" is een handelsmerk van Sony

Computer Entertainment Inc.

MPEG Layer-3audiocoderingstechnologie en patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer

IIS en Thomson.

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft

Corporation in de Verenigde

Staten en/of andere landen.

Dit product bevat technologie die beschermd is door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product om is verboden zonder de nodige licentie(s) van

Microsoft.

3

NL

4

NL

Over MPEG-4 Visual

DIT PRODUCT IS

GELICENTIEERD ONDER

DE MPEG-4 VISUAL

PATENT PORTFOLIO

LICENTIE VOOR

PERSOONLIJK EN NIET-

COMMERCIEEL GEBRUIK

DOOR EEN CONSUMENT

OM VIDEO TE

DECODEREN IN

OVEREENSTEMMING MET

DE MPEG-4 VISUAL

STANDARD ("MPEG-4

VIDEO"), DIE WERD

GECODEERD DOOR EEN

CONSUMENT VOOR

PERSOONLIJKE EN NIET-

COMMERCIËLE

ACTIVITEITEN EN/OF

WERD VERKREGEN VAN

EEN VIDEOLEVERANCIER

DIE DOOR MPEG LA

GELICENTIEERD IS OM

MPEG-4 VIDEO AAN TE

BIEDEN. ER WORDT GEEN

LICENTIE VERLEEND OF

IMPLICIET TOEGEKEND

VOOR ENIG ANDER

GEBRUIK. VOOR

BIJKOMENDE

INFORMATIE,

BIJVOORBEELD OVER

PROMOTIONEEL, INTERN

EN COMMERCIEEL

GEBRUIK EN LICENTIES,

KUNT U TERECHT BIJ

MPEG LA, LLC. ZIE HTTP://

WWW.MPEGLA.COM

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Over deze gebruiksaanwijzing

• In deze gebruiksaanwijzing staan de bedieningselementen op de afstandsbediening beschreven. U kunt ook de bedieningselementen op het toestel gebruiken als ze dezelfde of soortgelijke namen hebben als deze op de afstandsbediening.

• De bedieningsmenu-items kunnen verschillen afhankelijk van de regio waar u zich bevindt.

• "DVD" kan worden gebruikt als algemene term voor een

DVD VIDEO, DVD+RW/

DVD+R en DVD-RW/DVD-

R.

• De standaardinstelling voor de menu's is onderstreept.

Inhoudsopgave

Voorzorgsmaatregelen ............................ 3

Over deze gebruiksaanwijzing ........................... 4

Afspeelbare discs/bestanden op een

USB-apparaat.................................... 6

Inhoud verpakking ................................ 10

Onderdelen en bedieningselementen .... 11

Gids voor het bedieningsmenu.............. 15

Aan de slag

Stap 1: Het systeem plaatsen...... 18

Stap 2: Het systeem aansluiten... 21

Stap 3: Het systeem instellen...... 26

Afspelen

Een disc afspelen................................... 29

Bestanden op een disc/USB-apparaat afspelen ........................................... 29

Andere afspeelfuncties.......................... 32

De afspeelmodus selecteren .................. 35

De informatie van een disc/USB-apparaat weergeven ....................................... 38

Genieten van de audio/video van een aangesloten component................... 40

Tuner

Radiozenders vooraf instellen............... 41

Luisteren naar de radio.......................... 41

Het Radio Data System gebruiken

(RDS).............................................. 42

Geluidseffect

Het effect selecteren dat bij de bron past ......................................... 43

Handige functies

De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA"

Sync ................................................ 44

Liedjes overzetten naar een

USB-apparaat.................................. 46

Gebruik van de Sleep Timer ................. 49

De vertraging tussen beeld en geluid regelen ............................................ 49

Multiplex Broadcast Sound weergeven ....................................... 50

De geluidsinvoer van de aangesloten componenten wijzigen.................... 50

Instellingen

De helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel regelen ................... 51

De demonstratiestand in- of uitschakelen .................................... 51

De snelle instelling opnieuw uitvoeren......................................... 51

Automatisch de stand-bystand activeren voor het systeem............................. 51

Verdere instellingen doorvoeren .......... 52

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen.......................... 58

Verhelpen van storingen....................... 60

Technische gegevens ............................ 67

Index ..................................................... 71

5

NL

Afspeelbare discs/bestanden op een USB-apparaat

Type

DVD VIDEO

Disc-logo Kenmerken

• DVD VIDEO

• DVD-R/DVD-RW in DVD VIDEOindeling of videomodus

• DVD+R/DVD+RW in DVD VIDEOindeling

Pictogram

6

NL

DVD VIDEO in VRmodus (Video

Recording)

VIDEO CD

CD

DATA CD

DATA DVD

USB-apparaat –

• DVD-R/DVD-RW in VR-modus (Video

Recording) (behalve voor DVD-R DL)

• VIDEO CD (ver. 1.1 en 2.0 discs)

• Super VCD

• CD-R/CD-RW/CD-ROM in video CDindeling of Super VCD-indeling

• Audio CD

• CD-R/CD-RW in audio CD-indeling

• CD-R/CD-RW/CD-ROM in DATA CDindeling die de volgende types bestanden bevat en voldoet aan ISO 9660

1)

Level 1/

Level 2 of Joliet (uitgebreide indeling):

– MP3-bestanden

2)3)

– JPEG-beeldbestanden

4)

– Xvid/MPEG4-videobestanden

• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/

DVD+R/DVD+RW in DATA DVDindeling die de volgende types bestanden bevat en voldoet aan UDF (Universal

Disk Format).

– MP3-bestanden

2)3)

– JPEG-beeldbestanden

4)

– Xvid/MPEG4-videobestanden

• USB-apparaat dat de volgende types bestanden bevat:

– MP3-bestanden

2)3)

of WMA/AACbestanden

3)

– JPEG-beeldbestanden

4)

– Xvid/MPEG4-videobestanden

1)

Een logische indeling van bestanden en mappen op CD-ROM's, bepaald door de ISO (International Organization for Standardization).

2)

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) is een standaardindeling van ISO/MPEG voor gecomprimeerde audiogegevens.

MP3-bestanden moeten de indeling MPEG1 Audio Layer 3 hebben.

3)

Bestanden met copyrightbeveiliging (Digital Rights Management) kunnen niet door het systeem worden afgespeeld.

4)

JPEG-beeldbestanden moeten beantwoorden aan de DCF-beeldbestandsindeling. (DCF "Design rule for Camera

File system": beeldnormen voor digitale camera's bepaald door de Japan Electronics and Information Technology

Industries Association (JEITA).)

Opmerkingen over discs

Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).

DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc). Het is bijgevolg mogelijk dat deze discs niet compatibel zijn met dit product.

Voorbeelden van discs die niet kunnen worden afgespeeld met het systeem

Het systeem kan de volgende discs niet afspelen:

• CD-ROM/CD-R/CD-RW die is opgenomen met een andere indeling dan die vermeld op pagina 6

• CD-ROM opgenomen met de PHOTO CD-indeling

• Datasectie van CD-Extra

• CD Graphics-disc

• DVD Audio

• Super Audio CD

• DATA CD/DATA DVD die geen MP3-bestanden, JPEG-beeldbestanden, Xvid-videobestanden of

MPEG4-videobestanden bevat

• DATA CD/DATA DVD die gemaakt is in de indeling Packet Write

• DVD-RAM

• Blu-ray Disc

Het systeem kan de volgende discs evenmin afspelen:

• Een DVD VIDEO met een andere regiocode (pagina 8)

• Een disc met een speciale vorm (zoals een kaart of hart)

• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt

• Een disc met resten kleefmiddel van plakband of stickers

Opmerkingen betreffende CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/

DVD+RW

Sommige CD-R's/CD-RW's/DVD-R's/DVD-RW's/DVD+R's/DVD+RW's kunnen niet met dit systeem worden afgespeeld door de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de kenmerken van de opnameapparatuur en beveiligingssoftware.

Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor meer informatie.

7

NL

8

NL

Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet werken bij sommige DVD+RW's/DVD+R's, zelfs wanneer deze op correcte wijze werden gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met normale weergave.

Bovendien kunnen sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn gemaakt in de indeling Packet Write niet worden afgespeeld.

Over een multi-sessie-CD

• Dit systeem kan alleen een multi-sessie-CD afspelen wanneer de eerste sessie een MP3-bestand bevat. MP3-bestanden die tijdens latere sessies werden opgenomen, kunnen eveneens worden afgespeeld.

• Dit systeem kan alleen een multi-sessie-CD afspelen wanneer de eerste sessie een JPEG-beeldbestand bevat. JPEG-beeldbestanden die tijdens latere sessies werden opgenomen, kunnen eveneens worden afgespeeld.

• Als MP3-bestanden en JPEG-beeldbestanden in muziek-CD-indeling of video-CD-indeling zijn opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.

Regiocode

Op de achterkant van het toestel staat een regiocode die ook op de DVD vermeld moet staan om de disc met dit systeem te kunnen afspelen.

Een DVD VIDEO met het label

ALL

kan ook met dit systeem worden afgespeeld.

Als u een andere DVD VIDEO probeert af te spelen, verschijnt het bericht [Weergave van deze disc niet toegestaan wegens regiobeperkingen.] op het tv-scherm. Het is mogelijk dat sommige DVD

VIDEO's waarop geen regiocode staat vermeld toch niet kunnen worden afgespeeld.

Opmerkingen over de weergavefuncties van een DVD of VIDEO CD

Bepaalde weergavefuncties van een DVD of VIDEO CD kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit systeem zal een DVD of VIDEO CD afspelen volgens de inhoud van de disc ontworpen door de softwareproducenten, zodat bepaalde weergavefuncties mogelijk niet beschikbaar zijn. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing geleverd bij de DVD of VIDEO CD.

Opmerkingen over afspeelbare bestanden

• Het systeem kan tot 200 mappen herkennen, inclusief albums (mappen) die geen audiobestanden,

JPEG-beeldbestanden of videobestanden bevatten. Wanneer de DATA CD/de DATA DVD/het USBapparaat meer dan 200 mappen bevat of wanneer een map meer dan 150 bestanden bevat, varieert het aantal mappen/bestanden dat wordt herkend door het systeem afhankelijk van de mapconfiguratie.

• Het systeem kan de volgende bestanden afspelen:

Bestand

MP3-bestand

WMA-bestand*

AAC-bestand*

Extensie van het bestand

".mp3"

".wma"

".m4a"

JPEG-beeldbestand

Xvid-videobestand

".jpg" of ".jpeg"

".avi"

MPEG4-videobestand ".mp4" of ".m4v"

* Alleen USB-apparaat.

Het systeem probeert alle gegevens met de bovenstaande extensies af te spelen, zelfs als deze geen

MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4-indeling hebben. Bij het afspelen van dergelijke gegevens kan het volume hoog oplopen, waardoor uw luidsprekersysteem kan worden beschadigd.

• Onderstaande situaties verlengen de tijd die nodig is om het afspelen te starten:

– wanneer een DATA CD/DATA DVD/USB-apparaat een ingewikkelde boomstructuur bevat.

– wanneer de audiobestanden, JPEG-beeldbestanden of videobestanden in een andere map net werden afgespeeld.

• Sommige bestanden op DATA CD's/DATA DVD's/USB-apparaten kunnen afhankelijk van de bestandsindeling niet worden afgespeeld door het systeem.

• Het systeem kan tot 8 mappen diep afspelen.

• Afhankelijk van het bestandstype is het mogelijk dat het systeem een audiobestand, JPEGbeeldbestand of videobestand niet kan afspelen.

• Het is mogelijk dat bestanden die bijvoorbeeld werden opgenomen met een computer niet worden afgespeeld in dezelfde volgorde als waarin ze werden opgenomen.

• Mappen die geen audiobestanden, JPEG-beeldbestanden of videobestanden bevatten, worden overgeslagen.

• Compatibiliteit met alle MP3/WMA/AAC-codeer-/schrijfsoftware, opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.

• Compatibiliteit met alle MPEG4-videocodeer-/schrijfsoftware, opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.

• De weergavevolgorde is mogelijk niet toepasbaar afhankelijk van de gebruikte software voor het aanmaken van het audiobestand, JPEG-beeldbestand of videobestand, of als elke map meer dan 200 mappen of 150 bestanden bevat.

Opmerkingen over USB-apparaten

• Dit systeem ondersteunt Mass Storage Class (MSC)-apparaten.

• Dit systeem werkt mogelijk niet met alle USB-apparaten of -geheugens.

• Er bestaan heel wat complexe functies voor USB-apparaten; de afspeelbare inhoud van USBapparaten verbonden met dit systeem is echter beperkt tot muziek-, foto- en videobestanden.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor meer informatie.

• Wanneer een USB-apparaat is geplaatst, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat. Als het USB-apparaat veel mappen of bestanden bevat, kan het een tijdje duren om het lezen van het

USB-apparaat te voltooien.

• Verbind het USB-apparaat niet met het systeem door middel van een USB-hub.

• Bij sommige USB-apparaten is het mogelijk dat het even duurt voordat een handeling wordt uitgevoerd door dit systeem.

• De afspeelvolgorde van het systeem kan verschillend zijn van de afspeelvolgorde van het aangesloten

USB-apparaat.

• Schakel het systeem altijd uit voordat u het USB-apparaat verwijdert. Door het USB-apparaat te verwijderen terwijl het systeem is ingeschakeld, kunt u de gegevens op het USB-apparaat beschadigen.

• Voordat u een USB-apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat er geen bestanden met virussen op het USB-apparaat zijn opgeslagen.

9

NL

10

NL

Inhoud verpakking

Hoofdapparaat

Luidsprekerverpakkingen

• DAV-DZ340 • DAV-DZ740 • Luidsprekerkabels (1 set)

(rood/wit/groen/grijs/ blauw)

• Voetjes (1 set)

• Onderdelen voor montage van de hoge luidsprekers

Voor DAV-DZ740

(2) (2)

Accessoires

• Afstandsbediening (1) • R6 (AA)-batterijen (2)

(2)

(4)

• Gebruiksaanwijzing

• Gids voor snelle instelling

• Installatiegids voor de luidspreker (alleen

DAV-DZ740)

• FM-draadantenne (1) of

Onderdelen en bedieningselementen

Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.

Voorpaneel

REC TO USB

A Disclade

B Afstandsbedieningssensor

Ontvangt het afstandsbedieningssignaal.

Richt de afstandsbediening op dit punt wanneer u deze gebruikt.

C Uitleesvenster op het voorpaneel

D Aan/uit-aanduiding (alleen DAV-DZ740)

Licht op wanneer het systeem ingeschakeld is.

E VOLUME-regeling

Regelt het volume van het systeem.

F REC TO USB (pagina 46)

Voor het overzetten van muziekstukken/

MP3-bestanden/radioprogramma's naar een

USB-apparaat.

Licht op tijdens het overzetten van muziekstukken/MP3-bestanden/ radioprogramma's.

G

(USB)-poort (pagina 29)

Voor het aansluiten van een USB-apparaat.

H FUNCTION

Selecteert de weergavebron.

I Knoppen afspeelbediening

Z (openen/sluiten)

Opent of sluit de disclade.

N (afspelen)

Start of hervat het afspelen.

x (stoppen)

Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt

(hervatpunt).

./> (vorige/volgende)

Verdergaan naar het vorige/volgende hoofdstuk, muziekstuk of bestand.

J "/1 (aan/stand-by)

Schakelt het toestel in of activeert de standbystand.

11

NL

12

NL

Achterpaneel

SUR R SUR L

SPEAKERS

SUBWOOFER CENTER FRONT R

SPEAKERS

FRONT L

DIGITAL

IN

OPTICAL

TV

ARC

COAXIAL 75

FM

ANTENNA

EURO AV

OUT

OUTPUT(TO TV)

A SPEAKERS-aansluitingen (pagina 21)

B TV-aansluiting (DIGITAL IN OPTICAL)

(pagina 22)

C ANTENNA (COAXIAL 75

Ω FM)-

aansluiting (pagina 24)

D EURO AV T OUTPUT (TO TV)-

aansluiting (pagina 22)

E HDMI OUT-aansluiting (pagina 22)

Afstandsbediening

7

THEATRE

ONE-TOUCH

PLAY

TV

1

BRAVIA Sync

2

DVD/CD FM

4

TV

7

TIME/

TEXT

CLEAR

AUDIO

DVD

TOP MENU

3

USB

5

AUDIO

IN

8

SOUND

MODE

0

6

FUNCTION

9

SYSTEM

MENU

TV INPUT

SUBTITLE ANGLE

D.TUNING

MEM SEL

DVD

MENU MUTING

VOLUME

1

2,3

4

RETURN

PRESET

TUNING

SHIFT

DISPLAY

PRESET

TUNING

5

6

De knoppen 5/AUDIO IN, VOLUME +,

AUDIO en N zijn voorzien van een voelstip.

Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

A THEATRE (pagina 44)

Schakelt automatisch over naar de optimale videomodus voor het bekijken van films.

Afhankelijk van de tv werkt deze functie mogelijk niet.

ONE-TOUCH PLAY (pagina 44)

Activeert Afspelen met één druk op de knop.

TV "/1 (aan/stand-by)*

Schakelt uw tv in of activeert de standbystand.

"/1 (aan/stand-by) (pagina 26)

Schakelt het systeem in of activeert de stand-bystand.

B De volgende knoppen zijn knoppen met zwarte/witte tekst:

Functieselectieknoppen (pagina's 29,

40, 41)

Selecteert de weergavebron.

Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer u op de functieselectieknop drukt wanneer het systeem uitgeschakeld is.

DVD/CD

FM

USB

TV

FUNCTION

Selecteert de functies in volgorde.

TIME/TEXT (pagina 38)

Wijzigt de informatie in het uitleesvenster op het voorpaneel.

SOUND MODE (pagina 43)

Selecteert de geluidsmodus.

SYSTEM MENU (pagina's 41, 49, 51)

Opent het systeemmenu.

AUDIO (pagina 33)

Selecteert het audioformaat/muziekstuk.

SUBTITLE (pagina 33)

Selecteert de taal van de ondertiteling wanneer meertalige ondertitels opgenomen zijn op een DVD VIDEO.

ANGLE (pagina 33)

Schakelt over naar andere kijkhoeken wanneer meerdere hoeken werden opgenomen op een DVD VIDEO.

D.TUNING (pagina 41)

Selecteert de radiofrequenties.

MEM SEL (pagina's 29, 46)

Selecteert het geheugennummer van het

USB-apparaat voor weergave of overdracht.

13

NL

14

NL

C De volgende knoppen zijn knoppen met roze tekst en werken wanneer u SHIFT

(6) ingedrukt houdt:

Cijfertoetsen (pagina's 32, 41)

Hiermee kunt u titel-/hoofdstuknummers, radiofrequenties enz. invoeren.

CLEAR (pagina's 32, 35, 49)

Wist het invoerveld.

TV INPUT*

Wijzigt de ingang van uw tv.

D MUTING

Schakelt het geluid tijdelijk uit.

VOLUME +/– (pagina 29)

Regelt het volume.

E Knoppen afspeelbediening

Zie "Andere afspeelfuncties" (pagina 32).

./> (vorige/volgende) m/M (snel terugspoelen/snel

vooruitspoelen)

/ (traag)

N (afspelen)

X (pauzeren) x (stoppen)

Radiobedieningstoetsen

Zie "Luisteren naar de radio" (pagina 41).

PRESET +/–

TUNING +/–

F SHIFT

Houd deze knop ingedrukt om knoppen met roze tekst te gebruiken (3).

G DVD TOP MENU (pagina 34)

Opent of sluit het hoofdmenu van de DVD.

DVD MENU (pagina 34)

Opent of sluit het menu van de DVD.

C/X/x/c

Verplaatst de markering naar een weergegeven item.

(ENTER)

Bevestigt het geselecteerde item.

O

RETURN (pagina 30)

Keert terug naar de vorige weergave.

DISPLAY (pagina's 15, 26, 29, 32, 35,

44, 46, 52)

Geeft de afspeelinformatie weer op het tvscherm.

* Werkt alleen voor Sony-tv's. Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat u sommige knoppen niet kunt gebruiken.

• De knop AUDIO IN werkt niet voor dit model.

De batterijen plaatsen

Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd) in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de aanduidingen 3 en #.

• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.

• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.

• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de batterijen.

• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om te voorkomen dat ze gaan lekken en dat er corrosievorming optreedt.

Gids voor het bedieningsmenu

U kunt het bedieningsmenu gebruiken om een functie te selecteren en de bijbehorende informatie te bekijken.

DISPLAY

Druk op DISPLAY tijdens de functie "DVD/CD" of "USB".

Telkens als u op DISPLAY drukt, verandert het bedieningsmenu:

1 t 2 t 3 t 1 t ...

1

Bedieningsmenu 1

2

Bedieningsmenu 2 (verschijnt indien beschikbaar)

3 Bedieningsmenu uit

15

NL

16

NL

Bedieningsmenu

Voorbeeld: bedieningsmenu 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.

Huidig titelnummer

Huidig hoofdstuknummer

Totaal aantal titels

Totaal aantal hoofdstukken

Bedieningsmenuitems

Gekozen item

9 8 ( 9 9 )

1 3 ( 9 9 )

T 0 : 0 4 : 1 7

UIT

UIT

DISC

TITEL

HOOFDSTUK

DVD VIDEO

Afspeelstatus

(N afspelen,

X pauze, x stop, enz.)

Type bron dat wordt afgespeeld

Speelduur

Huidige instelling

Opties

Functienaam van gekozen bedieningsmenu-item

Melding

HERHALEN

ENTER

Stoppen:

DISPLAY

Lijst met bedieningsmenu-items

Bedieningsmenu 1 en 2 verschillen afhankelijk van de bron. Zie de pagina's tussen haakjes in de onderstaande tabel voor meer informatie.

Item Itemnaam, functie, relevante bron

[TITEL] (pagina 32)/[SCENE] (pagina 32)/[MUZIEKSTUK] (pagina 32)

U kunt de titel, de scène of het muziekstuk selecteren die/dat u wilt weergeven.

[HOOFDSTUK] (pagina 32)/[INDEX] (pagina 32)

U kunt het hoofdstuk of de index selecteren dat/die u wilt weergeven.

[MUZIEKSTUK] (pagina 32)

U kunt het muziekstuk selecteren dat u wilt afspelen.

[ORIGINAL/PLAY LIST] (pagina 34)

Bij het afspelen van een DVD-RW/DVD-R kunt u de afspeelvolgorde selecteren

([ORIGINAL] of [PLAY LIST]).

[TIJD] (pagina 33)

U kunt de verstreken en de resterende speelduur controleren.

U kunt afspelen vanaf een gewenst punt door de tijdcode in te voeren (alleen DVD VIDEO/

DVD-VR).

[PROGRAMMEREN] (pagina 35)

U kunt de weergavevolgorde van muziekstukken kiezen.

[SHUFFLE] (pagina 36)

U kunt muziekstukken/bestanden afspelen in willekeurige volgorde.

[HERHALEN] (pagina 36)

U kunt de volledige disc/het volledige USB-apparaat (alle titels/alle muziekstukken/alle mappen/alle bestanden) of één titel/hoofdstuk/muziekstuk/map/bestand herhaaldelijk afspelen.

[A/V SYNC] (pagina 49)

U kunt de vertraging tussen beeld en geluid aanpassen.

[DISCMENU] (pagina 34)

U kunt het menu van de DVD weergeven.

[BLADEREN] (pagina 30)

U kunt de lijst met mappen/JPEG-beeldbestanden weergeven.

[INSTELLING] (pagina 52)

[VOLLEDIG]

Behalve de snelle instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.

[SNEL] (pagina 26)

1)

1)

1)

[MAP] (pagina 32)

U kunt de map selecteren die u wilt weergeven.

[BESTAND] (pagina 32)

U kunt het JPEG-beeldbestand of videobestand selecteren dat u wilt weergeven.

[DATUM] (pagina 40)

U kunt de datum weergeven waarop de foto is gemaakt met een digitale camera.

[INTERVAL] (pagina 37)

U kunt aangeven hoe lang dia's moeten worden weergegeven op het tv-scherm.

[EFFECT] (pagina 37)

U kunt de effecten selecteren die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een diavoorstelling.

[MEDIA] (pagina 31)

U kunt de weergaveprioriteit voor de bestandstypes (MP3/AAC

2)

/WMA

2)

-bestanden, JPEGbeeldbestanden, videobestanden of zowel MP3- als JPEG-beeldbestanden

3)

) op een DATA

CD/DATA DVD/USB-apparaat selecteren.

[USB-OVERDRACHT] (pagina 46)

U kunt muziekstukken op een audio-cd of MP3-bestanden op een DATA CD/DATA DVD overzetten naar een USB-apparaat.

1)

Deze items worden niet weergegeven bij het afspelen van een DATA CD/DATA DVD/USB-apparaat met videobestanden.

2)

Alleen USB-apparaat.

3)

Alleen DATA CD/DATA DVD.

• De pictogramaanduiding van het bedieningsmenu krijgt een gele kleur t wanneer u een andere optie kiest dan [UIT] (alleen [PROGRAMMEREN], [SHUFFLE], [HERHALEN] en [A/V SYNC]). De

[ORIGINAL/PLAY LIST]-aanduiding krijgt een gele kleur als u [PLAY LIST] selecteert (standaardinstelling).

17

NL

Aan de slag

Stap 1: Het systeem plaatsen

Het systeem plaatsen

Plaats het systeem op basis van de onderstaande illustratie.

A

G

C

F

B

A

Voorluidspreker (L (links))

B Voorluidspreker (R (rechts))

C

Middenluidspreker

D

Surroundluidspreker (L (links))

E Surroundluidspreker (R (rechts))

F

Subwoofer

G

Toestel

D E

De voetjes op de subwoofer bevestigen

Maak de voetjes los van het vel.

,

• Wees voorzichtig met het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards op een speciaal behandelde vloer

(bijvoorbeeld met was of olie, of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.

De luidsprekers monteren

(alleen DAV-DZ740)

Raadpleeg de bijgeleverde "Installatiegids voor de luidspreker" voor het monteren van de luidsprekers.

18

NL

Bij het bevestigen van de luidsprekers aan een muur

Opgelet

• Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het muurmateriaal of de schroeven die u dient te gebruiken.

• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de muur. Aangezien een muur in gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven het best in een balk. Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke muur met de nodige versterking.

• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen enz.

1

Verbind de luidsprekerkabel met de gekleurde buis met 3 en de luidsprekerkabel

zonder gekleurde buis met #.

Gekleurde buis

Linkerluidspreker vooraan (L): wit

Rechterluidspreker vooraan (R): rood

Middenluidspreker: groen

Linker surroundluidspreker (L): blauw

Rechter surroundluidspreker (R): grijs

2

Neem schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.

4 mm

5 mm

Opening aan de achterkant van de luidspreker

30 mm

10 mm

19

NL

3

Maak de schroeven vast in de muur en hang de luidsprekers op aan de muur.

Diepte van vastgemaakte schroef

8 mm tot 10 mm

Voor de middenluidspreker

145 mm

Voor de hoge luidsprekers (alleen

DAV-DZ740)

400 mm

Voor de kleine luidsprekers

20

NL

Stap 2: Het systeem aansluiten

De luidsprekers aansluiten

1

Verbind de luidsprekerkabel met de gekleurde buis met 3 en de luidsprekerkabel

zonder gekleurde buis met #.

De luidsprekerkabel van de subwoofer is vastgemaakt aan de subwoofer.

Achterkant van de luidspreker

Gekleurde buis

(+)

(–)

Stekker

• Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel (rubberen bescherming) niet klem komt te zitten in de luidsprekeraansluitingen.

2

Plaats de stekkers van de luidsprekerkabels in de SPEAKERS-aansluitingen van het systeem met dezelfde kleur tot u een klik hoort.

SUR L

SUR R

SPEAKE

RS

SUBW

OOFE

R

CENT

ER

SPEAKE

FRON

T R

RS

FRON

T L

DIGIT

AL

IN

OPTIC

A

TV

Grijs

(Rechter surroundluidspreker

(R))

Paars

(Subwoofer)

Blauw

(Linker surroundluidspreker (L))

Wit

(Linkerluidspreker vooraan (L))

Rood

(Rechterluidspreker vooraan (R))

Groen

(Middenluidspreker)

21

NL

Een tv/set-top box aansluiten

Bij het aansluiten op een tv alleen Bij het aansluiten op een tv en set-top box

Video

1

Video

2

Audio

1

Video

2

Audio

1

Videoverbinding met de tv

Selecteer een van de aansluitingsmethodes op basis van de aansluitingen op uw tv.

x Methode 1: verbinding via SCART (EURO AV)-kabel (niet bijgeleverd)

Dit is de standaardverbinding en verzendt zowel video- als audiosignalen (analoge stereo).

x Methode 2: verbinding via HDMI-kabel (niet bijgeleverd)

De beeldkwaliteit is beter dan bij Methode 1.

Wanneer uw tv compatibel is met de functie Audio Return Channel, verzendt deze verbinding eveneens een digitaal audiosignaal van de tv. U hoeft dus geen aparte audioverbinding door te voeren om het

geluid van de tv te beluisteren. Raadpleeg "Het digitale audiosignaal van uw tv ontvangen" (pagina 45)

voor meer informatie over de Audio Return Channel-functie.

EURO

AV

HDM

I IN

ARC

OUT

EURO A

V

OUTP

UT(TO

TV)

Methode 1

(niet bijgeleverd)

Methode 2

(niet bijgeleverd)

22

NL

2

Audioverbinding van uw tv/set-top box

Om te luisteren naar het geluid van de tv of de set-top box via het systeem, selecteert u een van de volgende aansluitingsmethodes.

x Methode 1: verbinding via SCART (EURO AV)-kabel (niet bijgeleverd) (alleen voor

verbinding met een tv)

Raadpleeg voor deze verbinding Methode 1 van "1 Videoverbinding met de tv".

x Methode 2: verbinding via digitale optische kabel (niet bijgeleverd)

Via deze verbinding wordt een digitaal audiosignaal verzonden vanaf uw tv/set-top box. Om gebruik te kunnen maken van multikanaalsgeluid, voert u naast Methode 1 ook deze verbinding door.

DIGITAL O

UT

OPTICAL

DIGIT

IN

TV

Methode 2

(niet bijgeleverd)

• Het systeem kan digitale en analoge signalen verwerken. Digitale signalen hebben voorrang op analoge signalen.

Wanneer het digitale signaal wegvalt, zal het analoge signaal na enkele seconden verwerkt worden.

• U kunt een andere component, zoals een videorecorder, digitale satellietontvanger of PlayStation, aansluiten op de

TV-aansluiting in plaats van op uw tv.

23

NL

De antenne aansluiten

COAX

IAL 7

FM

5

ANTENNA of

FM-draadantenne

(bijgeleverd)

• Strek de FM-draadantenne na het aansluiten uit en houd deze zo horizontaal mogelijk.

24

NL

Het netsnoer aansluiten

1

Sluit het netsnoer aan.

De demonstratie wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Stopcontact: de vorm van het stopcontact verschilt naargelang de regio.

2

Druk op "/1 op de afstandsbediening om het systeem in te schakelen en druk daarna

opnieuw op "/1 om de demonstratie uit te schakelen.

"/1

25

NL

Stap 3: Het systeem instellen

De snelle instelling uitvoeren

De weergegeven items verschillen naargelang de regio en het model.

"/1

• Als deze melding niet wordt weergegeven, drukt u op DVD/CD. Als deze melding nog steeds niet wordt weergegeven, roept u het

snelinstellingscherm nogmaals op (pagina 51).

5

Druk op

X/x om een taal te selecteren

en druk op .

TAALKEUZE

SCHERMDISPL.:

MENU:

GELUID:

ONDERTITELING:

ENGELS

ENGELS

FRANS

SPAANS

PORTUGEES

6

Druk op

X/x om de instelling te

selecteren die overeenkomt met de tv en druk daarna op .

VIDEO-INSTELLING

TV TYPE:

LINE:

PAUZESTAND:

16:9

16:9

4:3 LETTER BOX

4:3 PAN&SCAN

C/X/x/c,

DISPLAY

1

Zet de tv aan.

2

Stel de ingangskiezer van de tv zo in dat het signaal van het systeem op het tv-scherm verschijnt.

3

Druk op "/1 om het systeem in te

schakelen.

4

Druk op zonder een disc te plaatsen of een USB-apparaat aan te sluiten.

• [16:9]: deze breedte-/hoogteverhouding is geschikt voor een breedbeeld-tv of standaard 4:3-tv met breedbeeldstand

(pagina 53).

• [4:3 LETTER BOX] of [4:3

PAN&SCAN]: deze breedte-/ hoogteverhouding is geschikt voor een

standaard 4:3-tv (pagina 53).

7

Druk op

X/x om de uitvoermethode

voor videosignalen te selecteren en druk daarna op .

VIDEO-INSTELLING

TV TYPE:

LINE:

PAUZESTAND:

16:9

VIDEO

Home Theatre System

• [VIDEO]: voert videosignalen uit.

• [RGB]: voert RGB-signalen uit.

26

NL

8

Druk op

X/x om de instelling Controle

voor HDMI te selecteren en druk vervolgens op .

HDMI-INSTELLING

HDMI-RESOLUTIE: AUTO

(1920x1080p)

CONTROLE VOOR HDMI:

UIT

AUDIO RETURN CHANNEL:

YC

B

C

R

/RGB(HDMI): YC

UIT

B

C

R

GELUID(HDMI):

JPEG-RESOLUTIE:

UIT

STANDAARD-DEF.

3

Druk op

X/x om

[INSTELLING] te selecteren en druk vervolgens op

.

VOLLEDIG

• [UIT]: de functie Controle voor HDMI is ingesteld op uit.

• [AAN]: de functie Controle voor HDMI wordt ingeschakeld.

De snelle instelling verlaten

Druk in om het even welke stap op

DISPLAY.

Het type video-uitvoer instellen dat overeenkomt met uw tv

Afhankelijk van de aansluiting van uw tv

(pagina 22) selecteert u het type video-uitvoer

van het systeem.

Het type videosignaal dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting selecteren

Wanneer u het toestel en uw tv verbindt met een

HDMI-kabel, selecteert u het videosignaal dat via de HDMI OUT-aansluiting wordt uitgevoerd.

1

Druk op DVD/CD.

4

Druk op

X/x om [VOLLEDIG] te

selecteren en druk vervolgens op .

VOLLEDIG

VOLLEDIG

SNEL

5

Druk op

X/x om [HDMI-INSTELLING] te

selecteren en druk vervolgens op .

HDMI-INSTELLING

HDMI-RESOLUTIE: AUTO

(1920x1080p)

CONTROLE VOOR HDMI:

AUDIO RETURN CHANNEL:

YC

B

C

R

/RGB(HDMI):

GELUID(HDMI):

JPEG-RESOLUTIE:

UIT

AUTO

YC

B

C

R

UIT

STANDAARD-DEF.

6

Druk op

X/x om [HDMI-RESOLUTIE] te

selecteren en druk vervolgens op .

HDMI-INSTELLING

HDMI-RESOLUTIE: AUTO

(1920x1080p)

CONTROLE VOOR HDMI:

AUDIO RETURN CHANNEL:

YC

B

C

R

/RGB(HDMI):

GELUID(HDMI):

JPEG-RESOLUTIE:

UIT

AUTO

YC

B

C

R

UIT

STANDAARD-DEF.

2

Druk op DISPLAY met het systeem in de stopstand.

27

NL

7

Druk op

X/x om de gewenste instelling

te selecteren en druk vervolgens op

.

HDMI-INSTELLING

HDMI-RESOLUTIE:

GELUID(HDMI):

JPEG-RESOLUTIE:

AUTO

(1920x1080p)

CONTROLE VOOR HDMI: AUTO OFF

AUDIO RETURN CHANNEL: AUTO

YC

B

C

R

/RGB(HDMI): YC

B

C

R

STANDAARD-DEF.

• [AUTO (1920 × 1080p)]: het systeem voert het optimale videosignaal uit voor de aangesloten tv.

• [1920 × 1080i]: het systeem voert 1920 ×

1080i*-videosignalen uit.

• [1280 × 720p]: het systeem voert 1280 ×

720p*-videosignalen uit.

• [720 × 480p]**: het systeem voert 720 ×

480p*-videosignalen uit.

* i: interlace, p: progressive

** Afhankelijk van de regio kan [720 × 480/576p] worden weergegeven en is het mogelijk dat het systeem 720 × 576p-videosignalen uitvoert.

28

NL

Afspelen

Een disc afspelen

Z

Bestanden op een disc/

USB-apparaat afspelen

Z

DVD/CD

N

1

Druk op DVD/CD.

FUNCTION

VOLUME +/–

U kunt deze functie ook selecteren door herhaaldelijk op FUNCTION te drukken.

2

Druk op Z om de disclade te openen.

3

Leg een disc in de lade en druk op Z.

DVD/CD

"/1

USB

FUNCTION

MEM SEL

DVD MENU

C/X/x/c,

O

RETURN

VOLUME +/–

DISPLAY

N x

1

Druk op DVD/CD of USB.

• DVD/CD: voor een disc.

• USB: voor een USB-apparaat.

U kunt deze functie ook selecteren door herhaaldelijk op FUNCTION te drukken.

2

Laad de bron.

x Voor een disc

Leg een disc in de lade; druk hiervoor op Z om de disclade te openen/sluiten.

x Voor een USB-apparaat

Sluit een USB-apparaat aan op de

(USB)-poort.

Met de bedrukte zijde naar boven

4

Druk op N om het afspelen te starten.

5

Druk op VOLUME +/– om het volumeniveau te wijzigen.

USB-apparaat

29

NL

30

NL

• Het duurt ongeveer 10 seconden voordat

"READING" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel afhankelijk van het type USBapparaat.

[MAPPENLIJST] wordt weergegeven op het tv-scherm.

Als [MAPPENLIJST] niet wordt weergegeven, drukt u op DVD MENU.

3

Druk op

X/x om een map te selecteren.

MAPPENLIJST

01 Let's Talk About Love (1985)

02 1st Album (1986)

03 In the Middle of Nowhere (1986)

04 Ready for Romance (1986)

05 In the Garden of Venus (1987)

06 Romantic Warriors (1987)

07 Back for Good (1988)

08 Alone (1999)

4

Druk op N om het afspelen te starten. x Voor video- of audiobestanden

Het systeem start de weergave van bestanden in de geselecteerde map.

x Voor JPEG-beeldbestanden

Het systeem start een diavoorstelling van de bestanden in de geselecteerde map.

5

Druk op VOLUME +/– om het volumeniveau te wijzigen.

De weergavebron van het USBapparaat selecteren

U kunt het geheugennummer voor weergave selecteren afhankelijk van het USB-apparaat.

Druk op MEM SEL.

Geselecteerd geheugennummer

• Het geheugennummer verschilt afhankelijk van het

USB-apparaat.

Het USB-apparaat verwijderen

1

Druk op x om de weergave te stoppen.

2

Druk op [/1 om het systeem uit te

schakelen.

3

Verwijder het USB-apparaat.

Een specifiek bestand afspelen

1

Selecteer een map en volg hiervoor de

stappen bij "Bestanden op een disc/

USB-apparaat afspelen" (pagina 29).

2

Druk op om de bestandslijst weer te geven.

3

Selecteer een bestand.

Druk op O RETURN om terug te keren naar de mappenlijst.

x Voor video- of audiobestanden

Druk op

X/x om een bestand te selecteren

.

MUZIEKSTUKLIJST

03 In the Middle of Nowher...

01_Geronimo_s_Cadillac

02_Riding_On_A_White_Swan

03_Give_Me_Peace_On_Earth

04_Sweet_Little_Shella

05_Ten_Thousand_Lonely_Drums

06_Lonely_Tears_In_Chinatown

07_In_Shaire x Voor JPEG-bestanden

Druk op C/X/x/c om een beeld te selecteren

.

USB-geheugen 2 geselecteerd.

Home Theatre System

9

13

1

5

10

14

2

6

11

15

3

7

12

16

4

8

• Wanneer een geheugen niet kan worden geselecteerd, wordt [Bediening niet mogelijk.] weergegeven op het scherm van de tv.

4

Afspelen starten.

x Voor video- of audiobestanden

Druk op N om het afspelen te starten bij het geselecteerde bestand.

x Voor JPEG-beeldbestanden

Druk op N om een diavoorstelling te starten bij het geselecteerde bestand. Druk op om alleen het geselecteerde bestand weer te geven.

De lijst met mappen/bestanden in- of uitschakelen

Druk op DVD MENU.

De lijst met mappen/bestanden weergeven via het bedieningsmenu

1

Druk op DISPLAY.

2

Druk op

X/x om

[BLADEREN] te selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om de gewenste lijst te

selecteren en druk vervolgens op .

• [MAPPENLIJST]: een lijst met mappen wordt weergegeven. Om een lijst met bestanden weer te geven, drukt u op

X/x om een map te selecteren en drukt u vervolgens op .

• [AFBEELDINGENLIJST] (alleen JPEGbeeldbestanden): een lijst met miniaturen van de JPEG-beeldbestanden in de map wordt weergegeven.

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

• [MUZIEK/FOTO] (alleen DATA CD/

DATA DVD): u kunt zowel de JPEGbeeldbestanden als de MP3-bestanden in dezelfde map afspelen als diavoorstelling.

• [MUZIEK]: het afspelen van audiobestanden krijgt prioriteit.

• [VIDEO]: het afspelen van videobestanden krijgt prioriteit.

• [FOTO]: het weergeven van JPEGbeeldbestanden krijgt prioriteit. U kunt

JPEG-beeldbestanden bekijken als een diavoorstelling.

De standaardinstelling verschilt afhankelijk van de bron.

Raadpleeg "Weergaveprioriteit van bestandstypes" (pagina 69) voor meer

informatie over de weergaveprioriteit van de bestandstypes bij de instelling

[MEDIA].

Wanneer een disc/USBapparaat verschillende bestandstypes bevat

U kunt selecteren welk bestandstype weergaveprioriteit krijgt wanneer de disc/het

USB-apparaat verschillende media

(audiobestanden, JPEG-beeldbestanden of videobestanden) bevat.

1

Druk op DISPLAY.

2

Druk op

X/x om

[MEDIA] te selecteren en druk vervolgens op .

31

NL

32

NL

Andere afspeelfuncties

Knoppen voor de afspeelbediening op de afstandsbediening

Afhankelijk van het type disc/bestand werkt deze functie mogelijk niet.

Handeling

Het huidige hoofdstuk, muziekstuk, bestand of de huidige scène overslaan

Het huidige JPEGbeeldbestand overslaan

Druk op

Stoppen

Pauzeren x.

X.

Terugkeren naar normaal afspelen of afspelen hervatten na pauzeren

N.

Het hervatpunt annuleren x twee keer.

. of >.

• .: naar het begin gaan.

• Druk twee keer binnen een seconde op . om naar het vorige item te gaan.

• >: naar het volgende item gaan.

C of c tijdens het afspelen.

C: naar het vorige bestand gaan.

• c: naar het volgende item gaan.

Snel naar een bepaald punt gaan

/m of M/ tijdens het afspelen van een disc.

• /m: snel achteruit scannen.

• M/ : snel vooruit scannen.

Telkens als u tijdens het scannen op /m of M/

drukt, verandert de scansnelheid.

Handeling

Beeld per beeld weergeven

Een JPEGbeeldbestand draaien

Druk op

X en vervolgens op /m of

M/ .

• /m: vertraagde weergave

(achteruit).

• M/ : vertraagde weergave

(vooruit).

Telkens als u tijdens vertraagde weergave op /m of M/

drukt, verandert de afspeelsnelheid.

X/x tijdens het weergeven van een JPEG-beeldbestand.

Houd SHIFT ingedrukt en druk op CLEAR om terug te keren naar de normale weergave.

• Tijdens het afspelen van bestanden kunt u de volgende map kiezen door op > ( c voor JPEGbeeldbestanden) te blijven drukken na het laatste beeld van de huidige map. U kunt echter niet terugkeren naar de vorige map door op . ( C voor

JPEG-beeldbestanden) te drukken. Om terug te keren naar de vorige map, selecteert u die in de maplijst.

• U kunt JPEG-beeldbestanden niet draaien wanneer u

[JPEG-RESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op [(1920 × 1080i) HD ] of [(1920 × 1080i)

HD] (pagina 54).

Een specifieke titel/scène of een specifiek hoofdstuk/ muziekstuk enz. afspelen

Het nummer van een titel/ hoofdstuk/muziekstuk/scène/ index/map/bestand selecteren om af te spelen

1

Druk op DISPLAY.

2

Druk op

X/x om de zoekmethode te

selecteren en druk vervolgens op .

• [TITEL/SCENE/

MUZIEKSTUK]

[HOOFDSTUK/INDEX]

[MUZIEKSTUK]

• [MAP]

[BESTAND]

[** (**)] wordt geselecteerd (** verwijst naar een cijfer).

Het cijfer tussen haakjes geeft het totale aantal titels, hoofdstukken, muziekstukken, indexen, scènes, mappen of bestanden aan.

9 8 ( 9 9 )

1 3 ( 9 9 )

T 0 : 0 3 : 1 7

DVD VIDEO

3

Voer de tijdcode in met behulp van de cijfertoetsen terwijl u SHIFT ingedrukt houdt en druk vervolgens op .

Als u bijvoorbeeld een scène op 2 uur,

10 minuten en 20 seconden na het begin wenst te zoeken: druk op 2, 1, 0, 2, 0

([2:10:20]) terwijl u SHIFT ingedrukt houdt.

• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW aan de hand van de tijdcode.

Hoeken wijzigen

Geselecteerde rij

• Als [MEDIA] ingesteld is op [MUZIEK/FOTO] en [BESTAND] niet wordt weergegeven, drukt u nogmaals op

DISPLAY.

3

Druk op

X/x om het gewenste nummer

van een titel, hoofdstuk, muziekstuk, scène enz. te selecteren en druk vervolgens op .

U kunt het nummer ook selecteren door te drukken op de cijfertoetsen terwijl u SHIFT ingedrukt houdt.

9 8 ( 9 9 )

1 3 ( 9 9 )

T 0 : 0 3 : 1 7

DVD VIDEO

Druk op ANGLE tijdens de weergave om de gewenste hoek te selecteren.

Ondertitels weergeven

Druk op SUBTITLE tijdens de weergave om de gewenste taal van de ondertitels te selecteren.

De audio wijzigen

Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR terwijl u SHIFT indrukt om het nummer te annuleren.

Een scène selecteren met de tijdcode

1

Druk op DISPLAY.

2

Druk op

X/x om

[TIJD] te selecteren en druk vervolgens op .

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op

AUDIO om het geluid te kiezen.

x DVD VIDEO

U kunt het audioformaat of de taal wijzigen wanneer de bron meerdere audioformaten of meertalige audio bevat.

Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze

een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"

(pagina 70) om te controleren voor welke taal

een code staat.

Als dezelfde taal twee of meer keer verschijnt, is de DVD VIDEO opgenomen in meerdere audioformaten.

33

NL

34

NL

Voorbeeld:

Dolby Digital 5.1-kanaals

Surround (L/R)

LFE (Low

Frequency Effect)

Voor (L/R) +

Midden

1: ENGELS

DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1

L

LS

C

LFE

R

RS

Huidig programmaformaat x DVD-VR

U kunt schakelen tussen muziekstukken wanneer een disc meerdere muziekstukken bevat.

x VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3-bestand)/

DATA DVD (MP3-bestand)/USB-apparaat

(audiobestand)

U kunt het geluid wijzigen.

• [STEREO]: stereogeluid.

• [1/L]: het geluid van het linkerkanaal (mono).

• [2/R]: het geluid van het rechterkanaal (mono).

x DATA CD (Xvid-videobestand)/DATA

DVD (Xvid-videobestand)/USB-apparaat

(Xvid-videobestand)

U kunt schakelen tussen muziekstukken wanneer een videobestand meerdere muziekstukken bevat.

x Super VCD

U kunt het geluid wijzigen.

• [1:STEREO]: het stereogeluid van audiotrack

1.

• [1:1/L]: het geluid van het linkerkanaal van audiotrack 1 (mono).

• [1:2/R]: het geluid van het rechterkanaal van audiotrack 1 (mono).

• [2:STEREO]: het stereogeluid van audiotrack

2.

• [2:1/L]: het geluid van het linkerkanaal van audiotrack 2 (mono).

• [2:2/R]: het geluid van het rechterkanaal van audiotrack 2 (mono).

Het DVD-menu gebruiken

Bij het afspelen van een DVD die verschillende titels bevat, kunt u titels selecteren via het DVD

TOP MENU.

Als u een DVD afspeelt waarbij u bijvoorbeeld de taal voor de ondertiteling of het geluid kunt selecteren, kunt u deze instellingen uitvoeren via de optie DVD MENU.

1

Druk op DVD TOP MENU of DVD MENU.

2

Druk op

C/X/x/c om het item te

selecteren dat u wilt afspelen of wijzigen en druk vervolgens op .

U kunt het nummer ook selecteren door te drukken op de cijfertoetsen terwijl u SHIFT ingedrukt houdt.

Het menu van de DVD weergeven in het bedieningsmenu

1

Druk op DISPLAY.

2

Druk op

X/x om

[DISCMENU] te selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om [MENU] of [TOPMENU]

te selecteren en druk vervolgens op

.

Een oorspronkelijke of een bewerkte titel selecteren op een DVD-VR

Deze functie is enkel beschikbaar voor DVD-

VR's waarvoor een afspeellijst is gemaakt.

1

Druk op DISPLAY met het systeem in de stopstand.

2

Druk op

X/x om

[ORIGINAL/

PLAY LIST] te selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

• [PLAY LIST]: u kunt de titels weergeven in de volgorde van de bestaande afspeellijst.

• [ORIGINAL]: u kunt de titels afspelen zoals ze oorspronkelijk werden opgenomen.

De afspeelmodus selecteren

Afspelen in geprogrammeerde volgorde

(Programma afspelen)

U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de muziekstukken op de disc worden afgespeeld en zo uw eigen programma samenstellen. U kunt maximaal 99 muziekstukken programmeren.

1

Druk op DISPLAY.

2

Druk op

X/x om

[PROGRAMMEREN] te selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om [INSTEL. t] te

selecteren en druk vervolgens op .

Totale duur van de geprogrammeerde muziekstukken

PROGRAMMEREN 0: 00:00

T

ALLES WISSEN

1. MUZIEKSTUK

– –

2. MUZIEKSTUK

– –

3. MUZIEKSTUK

– –

4. MUZIEKSTUK

5. MUZIEKSTUK

6. MUZIEKSTUK

– –

– –

– –

7. MUZIEKSTUK

– –

– –

01

02

03

04

05

06

Muziekstukken opgenomen op een disc

4

Druk op

c.

De cursor gaat naar de muziekstukrij [T] (in dit geval [01]).

PROGRAMMEREN

ALLES WISSEN

1. MUZIEKSTUK

– –

2. MUZIEKSTUK

3. MUZIEKSTUK

– –

– –

4. MUZIEKSTUK

5. MUZIEKSTUK

– –

– –

6. MUZIEKSTUK

7. MUZIEKSTUK

– –

– –

0: 00:00

T

– –

01

02

03

04

05

06

5

Selecteer het muziekstuk dat u wilt programmeren.

Bijv. Muziekstuk 2 instellen als het eerste geprogrammeerde muziekstuk

Druk op X/x om [02] te selecteren onder

[T] en druk vervolgens op .

Gekozen muziekstuk

Nummer van de track [T]

PROGRAMMEREN

ALLES WISSEN

1. MUZIEKSTUK

02

2. MUZIEKSTUK

– –

3. MUZIEKSTUK

4. MUZIEKSTUK

5. MUZIEKSTUK

6. MUZIEKSTUK

7. MUZIEKSTUK

– –

– –

– –

– –

– –

0: 03:51

T

– –

01

02

03

04

05

06

Totale duur van de geprogrammeerde muziekstukken

6

Herhaal stap 4 tot 5 om andere muziekstukken te programmeren.

7

Druk op N om Programma afspelen te

starten.

Terugkeren naar normaal afspelen

Druk op CLEAR terwijl u SHIFT ingedrukt houdt wanneer het uitleesvenster voor de programma-instelling niet wordt weergegeven op het tv-scherm of selecteer [UIT] in stap 3.

Om hetzelfde programma opnieuw af te spelen, selecteert u [AAN] in stap 3 en drukt u op .

Een programma wijzigen of annuleren

1

Voer stap 1 tot 3 uit van "Afspelen in geprogrammeerde volgorde".

35

NL

36

NL

2

Druk op

X/x om het

programmanummer te selecteren van het muziekstuk dat u wilt wijzigen of annuleren.

Druk op CLEAR terwijl u SHIFT ingedrukt houdt om het muziekstuk uit het programma te wissen.

3

Volg stap 5 van "Afspelen in geprogrammeerde volgorde" voor

verdere programmering.

Als u een programma wilt annuleren, selecteert u [--] onder [T] en drukt u vervolgens op .

Alle muziekstukken in het programma annuleren

1

Voer stap 1 tot 3 uit van "Afspelen in geprogrammeerde volgorde".

2

Druk op

X , selecteer [ALLES WISSEN]

en druk op .

x Tijdens Programma afspelen

• [UIT]: uit.

• [AAN]: u kunt muziekstukken geselecteerd voor Programma afspelen in willekeurige volgorde afspelen.

x DATA CD (alleen audiobestanden)/

DATA DVD (alleen audiobestanden)/

USB-apparaat (alleen audiobestanden)

• [UIT]: uit.

• [AAN (MUZIEK)]: u kunt audiobestanden in de map op de huidige disc/het huidige USB-apparaat in willekeurige volgorde afspelen. Wanneer er geen map geselecteerd is, worden de audiobestanden in de eerste map in willekeurige volgorde afgespeeld.

4

Druk op om Willekeurig afspelen te starten.

Terugkeren naar normaal afspelen

Druk op CLEAR terwijl u SHIFT ingedrukt houdt of selecteer [UIT] in stap 3.

• U kunt Willekeurig afspelen niet gebruiken bij een

VIDEO CD of Super VCD met PBC-weergave.

Weergave in willekeurige volgorde

(Willekeurig afspelen)

• Hetzelfde liedje kan herhaaldelijk worden afgespeeld bij het afspelen van MP3-bestanden.

1

Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.

2

Druk op

X/x om

[SHUFFLE] te selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om een item te selecteren

dat u in willekeurige volgorde wilt afspelen.

x VIDEO CD/CD

• [UIT]: uit.

• [MUZIEKSTUK]: u kunt muziekstukken op de disc in willekeurige volgorde afspelen.

Herhaalde weergave

(Herhaald afspelen)

1

Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.

2

Druk op

X/x om

selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om het item te selecteren

dat u wilt herhalen en druk vervolgens op .

x DVD VIDEO/DVD-VR

• [UIT]: uit.

• [DISC]: u kunt alle titels op de disc herhalen.

• [TITEL]: u kunt de huidige titel op een disc herhalen.

• [HOOFDSTUK]: u kunt het huidige hoofdstuk op een disc herhalen.

x VIDEO CD/CD

• [UIT]: uit.

• [DISC]: u kunt alle muziekstukken op de disc herhalen.

• [MUZIEKSTUK]: u kunt het huidige muziekstuk herhalen.

x DATA CD/DATA DVD/USB-apparaat

• [UIT]: uit.

• [DISC] (alleen DATA CD/DATA DVD): u kunt alle mappen op de disc herhalen.

• [GEHEUGEN] (alleen USB-apparaat): u kunt alle mappen op het USB-apparaat herhalen.

• [MAP]: u kunt de huidige map herhalen.

• [MUZIEKSTUK] (alleen audiobestanden): u kunt het huidige bestand herhalen.

• [BESTAND] (alleen videobestanden): u kunt het huidige bestand herhalen.

4

Druk op N om Herhaald afspelen te

starten.

Terugkeren naar normaal afspelen

Druk op CLEAR terwijl u SHIFT ingedrukt houdt of selecteer [UIT] in stap 3.

• U kunt Herhaald afspelen niet gebruiken bij een

VIDEO CD of Super VCD met PBC-weergave.

Een effect selecteren voor de diavoorstelling

1

Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot

[EFFECT] wordt weergegeven in het bedieningsmenu.

2

Druk op

X/x om

[EFFECT] te selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

• [MODUS 1]: het JPEG-beeldbestand wordt van boven naar beneden op het tvscherm verplaatst.

• [MODUS 2]: het JPEG-beeldbestand wordt in de breedte van het tv-scherm uitgerekt.

• [MODUS 3]: het JPEG-beeldbestand wordt vanuit het midden van het tvscherm uitgerekt.

• [MODUS 4]: de JPEG-beeldbestanden worden willekeurig met alle effecten weergegeven.

• [MODUS 5]: het volgende JPEGbeeldbestand wordt over het vorige beeld geschoven.

• [UIT]: uit.

• De instelling [EFFECT] werkt niet wanneer u [JPEG-

RESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op

[(1920 × 1080i) HD ] of [(1920 × 1080i) HD]

(pagina 54).

• De instelling [EFFECT] kan niet worden geselecteerd wanneer u een USB-apparaat of een disc afspeelt die geen JPEG-beeldbestanden bevat, of wanneer u

[MEDIA] instelt op een instelling waarbij geen

JPEG-beeldbestanden kunnen worden afgespeeld.

De duur van de diavoorstelling selecteren

1

Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot

[INTERVAL] wordt weergegeven in het bedieningsmenu.

2

Druk op

X/x om

[INTERVAL] te selecteren en druk op .

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

• [NORMAAL]: beelden in een diavoorstelling worden met de standaardtijdsduur weergegeven.

• [SNEL]: u kunt kiezen voor een tijdsduur die korter is dan [NORMAAL].

• [LANGZAAM 1]: u kunt kiezen voor een tijdsduur die langer is dan [NORMAAL].

• [LANGZAAM 2]: u kunt kiezen voor een tijdsduur die langer is dan [LANGZAAM

1].

37

NL

38

NL

• Voor sommige JPEG-beeldbestanden duurt het langer om deze weer te geven dan de geselecteerde optie; dit is vooral het geval bij progressieve JPEGbeeldbestanden of JPEG-beeldbestanden van

3.000.000 pixels of meer.

• De instelling [INTERVAL] kan niet worden geselecteerd wanneer u een USB-apparaat of een disc afspeelt die geen JPEG-beeldbestanden bevat, of wanneer u [MEDIA] instelt op een instelling waarbij geen JPEG-beeldbestanden kunnen worden afgespeeld.

bestand maakt. Als het geluid blijft verspringen, moet u de grootte van het JPEG-beeldbestand verkleinen.

De informatie van een disc/USB-apparaat weergeven

Een diavoorstelling met geluid afspelen

1

Plaats een map op een disc die zowel

MP3-bestanden als JPEGbeeldbestanden bevat.

De MP3-bestanden en JPEGbeeldbestanden mogen niet in verschillende mappen worden geplaatst. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw pc, software enz. voor meer informatie over het aanmaken van een disc.

2

Druk op DISPLAY.

3

Druk op

X/x om

[MEDIA] te selecteren en druk vervolgens op .

4

Als [MUZIEK/FOTO] geselecteerd is, gaat u naar stap 5. Als een andere optie dan [MUZIEK/FOTO] geselecteerd is, drukt u op

X/x om [MUZIEK/FOTO] te

selecteren, waarna u op drukt.

5

Als de mappenlijst niet wordt weergegeven, drukt u op DVD MENU.

U kunt de mappenlijst in- en uitschakelen door herhaaldelijk op DVD MENU te drukken.

6

Druk op

X/x om de gewenste map te

selecteren en druk op N.

• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een groot JPEG-beeldbestand weergeeft, kan het geluid verspringen. Sony raadt u aan om de MP3-bitsnelheid in te stellen op 128 kbps of lager wanneer u het

Afspeelinformatie bekijken

Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT tijdens het afspelen.

Informatie op het tv-scherm

1 2 3

T 0: 13 192k MP3

4, 5

Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg

Adagio - Allegro molto

1

[T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]

Speelduur van het huidige item

"T" staat voor titel/muziekstuk, "C" staat voor hoofdstuk en "D" staat voor disc.

[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]

Resterende speelduur van het huidige item

"T" staat voor titel/muziekstuk, "C" staat voor hoofdstuk en "D" staat voor disc.

[**:**:**]

Speelduur van de huidige scène/het huidige videobestand

2

Bitsnelheid

Verschijnt wanneer u een audiobestand afspeelt.

3

Bestandstype

Wordt weergegeven wanneer u een audio-/ videobestand afspeelt.

4

Map-/bestandsnaam

Wordt weergegeven wanneer u een audiobestand/JPEG-beeldbestand/ videobestand afspeelt.

Als een MP3-bestand een ID3-tag heeft, geeft het systeem de albumnaam/titel weer via de ID3-taginformatie.

Het systeem ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/

2.2/2.3.

De weergave van de taginformatie van ID3 versie 2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de

ID3-tags van zowel versie 1.0/1.1 als versie

2.2/2.3 worden gebruikt in één enkel MP3bestand.

5

Tekstinformatie

De tekst van de DVD/CD verschijnt alleen wanneer de tekst op de disc is opgenomen.

U kunt de tekst niet wijzigen. Wanneer er geen tekst op de disc staat, verschijnt "NO

TEXT".

• Afhankelijk van de bron die wordt afgespeeld, kan het systeem slechts een beperkt aantal tekens weergeven. Ook worden niet alle teksttekens weergegeven, afhankelijk van de bron.

Informatie in het uitleesvenster op het voorpaneel

Telkens wanneer u op TIME/TEXT drukt tijdens het afspelen, wordt de volgende informatie weergegeven.

Bepaalde weergegeven items kunnen verdwijnen na enkele seconden.

x DVD VIDEO/DVD-VR

1

Speelduur van de huidige titel

2

Resterende speelduur van de huidige titel

3

Speelduur van het huidige hoofdstuk

4

Resterende speelduur van het huidige hoofdstuk

5

Discnaam

6

Titel en hoofdstuk x VIDEO CD (met PBC-functies)/Super

VCD (met PBC-functies)

1 Speelduur van het huidige item

2

Discnaam

3

Scènenummer x VIDEO CD (zonder PBC-functies)/CD

1

Speelduur van het huidige muziekstuk

2

Resterende speelduur van het huidige muziekstuk

3

Speelduur van de disc

4

Resterende speelduur van de disc

5

Naam van het muziekstuk

6

Muziekstuk en index*

* Alleen VIDEO CD.

x Super VCD (zonder PBC-functies)

1

Speelduur van het huidige muziekstuk

2

Tekst van het muziekstuk

3

Muziekstuk- en indexnummer x DATA CD/DATA DVD/USB-apparaat

(audiobestand)

1

Speelduur en nummer van het huidige muziekstuk

2

Naam van het muziekstuk (bestand)*

* Als een MP3-bestand een ID3-tag heeft, geeft het systeem de titel weer via de ID3-taginformatie.

Het systeem ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.

De weergave van de taginformatie van ID3 versie

2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden gebruikt in één enkel MP3-bestand.

x DATA CD (videobestand)/DATA DVD

(videobestand)/USB-apparaat

(videobestand)

1

Speelduur van het huidige bestand

2 Naam van het huidige bestand

3

Huidig nummer van het album en het bestand

• Het systeem kan alleen het eerste niveau van DVD/

CD-tekst, zoals de discnaam of titel, weergeven.

• De naam van de disc of het muziekstuk wordt, afhankelijk van de tekst, niet altijd weergegeven.

• De speelduur van MP3-bestanden en videobestanden wordt mogelijk niet juist weergegeven.

39

NL

De datuminformatie van een

JPEG-beeldbestand bekijken

U kunt de datuminformatie controleren tijdens de weergave wanneer het JPEG-beeldbestand de

Exif*-tag bevat.

Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot

[DATUM] wordt weergegeven in het bedieningsmenu.

5 ( 8 )

1 0 ( 1 5 )

1 8 / 9 / 2 0 0 2

DATA CD

Datuminformatie

Genieten van de audio/ video van een aangesloten component

Functieselectieknoppen

40

NL

* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal camerabeeldformaat bepaald door de Japan

Electronics and Information Technology Industries

Association (JEITA).

1

Gebruik de functieselectieknoppen om de gewenste functie te selecteren.

Het geselecteerde item wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Knop

DVD/CD

FM

USB

TV

Bron

Disc die wordt afgespeeld met het systeem

FM-radio

USB-apparaat

Tv of set-top box

U kunt de gewenste functie ook selecteren door herhaaldelijk op FUNCTION te drukken.

2

Bereid de bron voor.

• DVD/CD: plaats een disc in het toestel

(pagina 29).

• FM: selecteer een radioprogramma

(pagina 41).

• USB: een USB-apparaat rechtstreeks

aansluiten (pagina 29).

• TV: selecteer een zender op de tv of de set-top box.

3

Bedien de aangesloten component.

Om een set-top box te gebruiken, selecteert u de ingang van de set-top box via de tv waarop deze is aangesloten.

Tuner

Radiozenders vooraf instellen

U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen.

Huidige zender

Huidige band en vooraf ingesteld nummer

FM

FM 10 : 88.00 MHz

SONY RADIO

Zendernaam

1

Druk op FM.

2

Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint.

Het scannen stopt wanneer het systeem een zender ontvangt.

3

Druk op SYSTEM MENU.

4

Druk op

X/x om "MEMORY" te

selecteren.

5

Druk op of

c.

Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

6

Druk op

X/x om het gewenste vooraf

ingestelde nummer te selecteren.

7

Druk op .

"COMPLETE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en de zender wordt opgeslagen.

8

Herhaal stap 2 tot en met 7 om andere zenders op te slaan.

9

Druk op SYSTEM MENU.

Een vooraf ingesteld nummer wijzigen

Selecteer het gewenste vooraf ingestelde

nummer door op PRESET +/– (pagina 41) te

drukken en voer vervolgens stap 3 uit.

Luisteren naar de radio

Sla eerst radiozenders op in het geheugen van

het systeem (zie "Radiozenders vooraf instellen"

(pagina 41)).

1

Druk op FM.

2

Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om de vooraf ingestelde zender te selecteren.

3

Regel het volume door op VOLUME +/– te drukken.

Luisteren naar radiozenders waarvan u de frequentie kent

Druk op D.TUNING in Stap 2, druk op de cijfertoetsen terwijl u SHIFT ingedrukt houdt om de frequenties te selecteren, en druk vervolgens op .

Luisteren naar radiozenders die niet vooraf zijn ingesteld

Maak gebruik van handmatig of automatisch afstemmen in stap 2.

Druk herhaaldelijk op TUNING +/– om handmatig af te stemmen.

Houd voor de automatische afstemming

TUNING +/– ingedrukt. Het automatisch afstemmen stopt automatisch wanneer het systeem een radiozender ontvangt. Om het automatisch afstemmen handmatig te stoppen, drukt u op TUNING +/– of x.

Als een FM-programma wordt verstoord

Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect valt weg maar de ontvangst is beter.

1

Druk op SYSTEM MENU.

41

NL

42

NL

2

Druk op

X/x om "FM MODE" te

selecteren.

Het Radio Data System gebruiken (RDS)

3

Druk op of

c.

4

Druk op

X/x om "MONO" te selecteren.

• "STEREO": stereo-ontvangst.

• "MONO": mono-ontvangst.

5

Druk op .

6

Druk op SYSTEM MENU.

Wat is het Radio Data System?

Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende informatie samen met het gebruikelijke programmasignaal kunnen verzenden. Deze tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals de weergave van de zendernaam.

De zendernaam of frequentie bekijken in het uitleesvenster op het voorpaneel

U kunt de zendernaam of frequentie bekijken in het uitleesvenster op het voorpaneel.

De eerste 8 letters van de stationsnaam worden weergegeven.

Druk op TIME/TEXT.

Telkens als u op TIME/TEXT drukt, wijzigt de schermweergave als volgt.

Wanneer de zendernaam wordt ontvangen via de RDS-functie

1

Zendernaam

Bijv. "SONY FM"

2

Frequentie

Bijv. "12 87.50"

3

De "FM MODE"-instelling

Bijv. "STEREO"

Als de zendernaam niet is ingesteld

1

Frequentie

Bijv. "12 87.50"

2

De "FM MODE"-instelling

Bijv. "STEREO"

RDS-uitzendingen ontvangen

Selecteer een zender.

Wanneer u afstemt op een zender met RDSdiensten, verschijnt de zendernaam* in het uitleesvenster op het voorpaneel.

* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen, verschijnt de zendernaam niet in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een gelijkaardige dienst. Als u RDS-services niet goed kent, contacteert u de plaatselijke radiozenders voor meer informatie en de beschikbaarheid in uw regio.

Geluidseffect

Het effect selecteren dat bij de bron past

Het systeem beschikt over zes voorgeprogrammeerde geluidsmodi die bij de bron of afspeelsituatie passen. U kunt maximaal van het geluid van de originele bron genieten door een van de geluidsmodi te selecteren.

Druk herhaaldelijk op SOUND MODE tot de gewenste modus verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• "STANDARD": het systeem selecteert automatisch een geluidseffect dat geschikt is voor films of muziek, afhankelijk van de bron.

• "CLEAR VOICE": het systeem voert geluid uit met behulp van dialoogversterking zodat stemmen beter hoorbaar zijn.

• "MOVIE": het systeem voert geluid uit dat geschikt is voor films. Als het originele geluid uit 2 kanalen bestaat, simuleert het systeem surroundgeluid door gebruik te maken van het

Dolby Pro Logic-decoderingssysteem en voert het systeem het geluid uit via alle luidsprekers.

• "HI-FI": het systeem voert geluid uit dat geschikt is voor muziek. U kunt genieten van een nauwkeurige weergave van het oorspronkelijke geluid.

• "BGM": het systeem voert hetzelfde geluid uit in de volledige ruimte. Deze modus is bijvoorbeeld handig in een grote feestruimte.

• "2CH STEREO": het systeem voert het geluid uit via de voorluidsprekers en de subwoofer ongeacht het oorspronkelijke aantal kanalen.

Als het originele geluid uit meerdere kanalen bestaat, wordt dit door het systeem herleid naar

2 kanalen.

• Afhankelijk van de bron is het mogelijk dat een geluidsmodus geen merkbaar effect oplevert.

43

NL

44

NL

Handige functies

De functie Controle voor

HDMI gebruiken voor

"BRAVIA" Sync

Deze functie is beschikbaar op tv's die zijn uitgerust met de "BRAVIA" Sync-functie.

Door Sony-componenten aan te sluiten die compatibel zijn met de functie Controle voor

HDMI met een HDMI-kabel, wordt de bediening als volgt vereenvoudigd:

– Systeem uitschakelen (pagina 44)

– Afspelen met één druk op de knop (pagina 45)

– Theatermodus (pagina 45)

– Geluidscontrole van het systeem (pagina 45)

– Audio Return Channel (pagina 45)

– Eenvoudige bediening via afstandsbediening

(pagina 45)

– Taal volgen (pagina 46)

Controle voor HDMI is een wederzijdse controlefunctiestandaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer Electronics Control) voor

HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de functie Controle voor HDMI mogelijk niet.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de component.

stelt u de functie Controle voor HDMI op het systeem en de tv handmatig in.

1

Zorg ervoor dat het systeem en uw tv zijn verbonden met een HDMI-kabel.

2

Schakel uw tv in en druk op [/1 om het

systeem in te schakelen.

3

Stel de ingangskiezer van de tv in zodat het signaal van het systeem via de

HDMI-invoer op het tv-scherm verschijnt.

4

Schakel de functie Controle voor HDMI van uw tv in.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over het instellen van uw tv.

5

Druk op het systeem herhaaldelijk op

DVD/CD.

6

Druk op DISPLAY met het systeem in de stopstand.

7

Druk op

X/x om

[INSTELLING] te selecteren en druk vervolgens op

.

8

Druk op

X/x om [VOLLEDIG] te

selecteren en druk vervolgens op .

9

Druk op

X/x om [HDMI-INSTELLING] te

selecteren en druk vervolgens op .

10

Druk op

X/x om [CONTROLE VOOR

HDMI] te selecteren en druk vervolgens op .

11

Druk op

X/x om [AAN] te selecteren en

druk vervolgens op .

De functie Controle voor HDMI voorbereiden

(Controle voor HDMI - eenvoudige instelling)

Als uw tv compatibel is met de functie Controle voor HDMI - eenvoudige instelling, kunt u de functie [CONTROLE VOOR HDMI] op het systeem automatisch instellen door uw tv in te stellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie.

Als uw tv niet compatibel is met de functie

Controle voor HDMI - eenvoudige instelling,

Het systeem en uw tv tegelijkertijd uitschakelen

(Systeem uitschakelen)

Wanneer u uw tv uitschakelt met de POWERknop op de afstandsbediening van uw tv of

TV [/1 op de afstandsbediening van het systeem, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.

• Deze functie hangt af van de instellingen van uw tv.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie.

• Afhankelijk van de status van het systeem (bv. bij het afspelen van een cd of beluisteren van de radio) wordt het systeem mogelijk niet automatisch uitgeschakeld.

Een DVD bekijken met één druk op een knop

(Afspelen met één druk op de knop)

Druk op ONE-TOUCH PLAY

De tv wordt ingeschakeld, de functie van de tv wordt ingesteld op de HDMI-ingang waarop het systeem is aangesloten, en het systeem begint automatisch een disc af te spelen.

De functie Geluidscontrole van het systeem wordt ook automatisch geactiveerd.

• Terwijl uw tv in de PAP (picture and picture)-modus is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem niet. Wanneer uw tv de PAP-modus verlaat, schakelt de uitvoermethode van uw tv terug naar de modus die was geactiveerd voor de PAP-modus.

• Wanneer u het systeem inschakelt door te drukken op de functieselectieknop, is het mogelijk dat het beeld en het geluid niet op elkaar afgestemd zijn.

• Afhankelijk van het type tv verschijnt tijdens het regelen van het volume van het systeem het volumeniveau op het scherm van de tv. In dit geval is het mogelijk dat het volumeniveau dat wordt weergegeven op het scherm van de tv verschilt van het niveau dat wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel van het systeem.

• U kunt de geluidscontrole van het systeem ook bedienen via het menu van de tv.

• U kunt het volume regelen en het geluid van het systeem dempen met de afstandsbediening van de tv.

De theatermodus gebruiken

(Theatermodus)

Als uw tv compatibel is met de theatermodus, kunt u genieten van een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit voor films en wordt de functie

Geluidscontrole van het systeem automatisch geactiveerd.

Druk op THEATRE.

• Afhankelijk van de tv werkt deze functie mogelijk niet.

Het digitale audiosignaal van uw tv ontvangen

(Audio Return Channel)

Het systeem kan het digitale audiosignaal van uw tv ontvangen via een HDMI-kabel wanneer uw tv compatibel is met de functie Audio Return

Channel. U kunt genieten van het geluid van de tv via het systeem met slechts één HDMI-kabel.

Zie [AUDIO RETURN CHANNEL] voor meer

informatie (pagina 54).

Het geluid van de tv beluisteren via de luidsprekers van dit systeem

(Geluidscontrole van het systeem)

Om deze functie te gebruiken, sluit u het systeem aan op uw tv met een SCART (EURO

AV)-kabel en een HDMI-kabel (pagina 22).

Druk op [/1 om het systeem in te schakelen

terwijl de tv ingeschakeld is.

De functie Geluidscontrole van het systeem is geactiveerd. Het geluid van uw tv wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem en het volume van de luidsprekers van uw tv wordt automatisch geminimaliseerd.

Het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv

(Eenvoudige bediening via afstandsbediening)

U kunt de basisfuncties van het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv wanneer de video-uitvoer van het systeem wordt weergegeven op het scherm van de tv.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

45

NL

46

NL

De schermtaal van het systeem in overeenstemming met uw tv wijzigen

(Taal volgen)

Wanneer u de schermtaal van uw tv wijzigt, wordt de schermtaal van het systeem eveneens gewijzigd.

• Als de scherminformatie van het systeem wordt weergegeven, werkt deze functie niet.

Liedjes overzetten naar een USB-apparaat

U kunt liedjes van een audio-cd of radioprogramma's overzetten naar een USBapparaat door te coderen naar MP3-indeling. U kunt ook MP3-bestanden op een DATA CD/

DATA DVD overzetten naar een USB-apparaat.

Zie "Bestanden op een disc/USB-apparaat afspelen" (pagina 29) voor het aansluiten van

het USB-apparaat.

De overgezette muziek mag enkel worden gebruikt voor privédoeleinden. Wilt u de muziek voor andere dingen gebruiken, dan hebt u daarvoor de toestemming nodig van de houders van de auteursrechten.

Opmerkingen bij overzetten naar

USB

• Verbind het USB-apparaat niet met het systeem door middel van een USB-hub.

• Controleer of er genoeg beschikbare ruimte op het USB-apparaat is voor het overzetten.

• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het overzetten.

• Wanneer u muziekstukken van een audio-CD overzet, worden deze opgenomen als MP3bestanden van 128 kbps.

• Wanneer u MP3-bestanden van een DATA

CD/DATA DVD overzet, worden deze bestanden overgezet aan dezelfde bitsnelheid als de originele MP3-bestanden.

• Wanneer u een radioprogramma overzet, wordt de audio opgenomen als een 128 kbps

MP3-bestand.

• De tekstinformatie van een CD wordt niet overgezet naar de aangemaakte MP3bestanden.

• Als u het overzetten van een audio-CD halverwege stopt, wordt het MP3-bestand dat werd aangemaakt, gewist.

• Het overzetten stopt automatisch als:

– het USB-apparaat niet meer over voldoende ruimte beschikt tijdens het overzetten.

– het aantal mappen op het USB-apparaat de limiet bereikt van het aantal bestanden dat het systeem kan herkennen.

• U kunt tot 150 bestanden opslaan in een map.

• U kunt tot 199 mappen opslaan op een USBapparaat.

• Als een map of een bestand dat u probeert over te zetten al bestaat op het USB-apparaat onder dezelfde naam, wordt een volgnummer toegekend na de naam zonder de originele map of het originele bestand te overschrijven.

De overdrachtbestemming van het USB-apparaat selecteren

U kunt het geheugennummer voor overdracht selecteren afhankelijk van het USB-apparaat.

Druk op MEM SEL.

Geselecteerd geheugennummer

USB-geheugen 2 geselecteerd.

Home Theatre System

• Wanneer een geheugen niet kan worden geselecteerd, wordt [Bediening niet mogelijk.] weergegeven op het scherm van de tv.

• Het geheugennummer verschilt afhankelijk van het

USB-apparaat.

• Selecteer vóór de overdracht een overdrachtbestemming.

Regels voor het aanmaken van mappen en bestanden

Wanneer u overzet naar een USB-apparaat, wordt een map "MUSIC" aangemaakt op het niveau onder de "ROOT". Mappen en bestanden worden daarna overeenkomstig de overzetmethode en -bron in de map "MUSIC" aangemaakt zoals hieronder wordt beschreven.

• Bij het overzetten van meerdere muziekstukken naar een audio-cd of meerdere

MP3-bestanden naar een DATA CD/DATA

DVD

Bron

MP3

Audio CD

Mapnaam Bestandsnaam

Zelfde als bij de overzetbron

1)

"FLDR001"

2)

"TRACK001"

3)

• Bij het overzetten van één muziekstuk naar een audio-cd of bij het overzetten van één MP3bestand naar een DATA CD/DATA DVD

Bron

MP3

Audio CD

Mapnaam

"REC1-MP3"

4)

"REC1-CD"

4)

Bestandsnaam

Zelfde als bij de overzetbron

1)

"TRACK001"

3)

• Bij het overzetten van een radioprogramma

Mapnaam

"FM001"

4)

Bestandsnaam

"TRACK001"

3)

1)

Tot 64 tekens van de naam worden overgenomen

(inclusief de extensie).

2)

Daarna worden mappen in numerieke volgorde toegewezen.

3)

Daarna worden bestanden in numerieke volgorde toegewezen.

4)

Telkens wanneer één muziekstuk wordt overgezet, wordt een nieuw bestand overgezet naar de map

"REC1-MP3" of "REC1-CD".

Muziekstukken overzetten naar een audio-cd of MP3bestanden op een DATA CD/

DATA DVD overzetten naar een

USB-apparaat

1

Plaats een audio-cd/DATA CD/DATA

DVD.

2

Druk op DISPLAY met het systeem in de stopstand.

3

Druk op

X/x om

[USB-

OVERDRACHT] te selecteren en druk vervolgens op .

x Voor een audio-cd

Druk op en ga verder met stap 5.

x Voor een DATA CD/DATA DVD

Volg de volgende stap.

4

Druk op

X/x om [MUZIEKSTUK] of

[MAP] te selecteren en druk vervolgens op .

• [MUZIEKSTUK]: de fotomappenlijst wordt weergegeven. Druk op

X/x om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op .

• [MAP]: de opgenomen mappen op de

DATA CD/DATA DVD worden weergegeven. U kunt alle MP3-bestanden in de map overzetten.

5

Druk op

C/X/x/c om [x ALLES] (voor

een audio-cd) of [ ALLES] (voor een

DATA CD/DATA DVD) te selecteren en druk vervolgens op .

Om de selectie van alle muziekstukken op te heffen, selecteert u [s ALLES] en drukt u op .

6

Druk op

C/X/x/c om [START] te

selecteren en druk vervolgens op .

Druk op x om het overzetten te annuleren.

Individuele muziekstukken/MP3bestanden/mappen selecteren

Druk op X/x om het muziekstuk/het MP3bestand/de map te markeren en druk vervolgens op om een vinkje toe te voegen in stap 5.

47

NL

48

NL

Om de selectie te annuleren, markeert u het muziekstuk/het MP3-bestand/de map en drukt u op om het vinkje te verwijderen.

x Voor een audio-cd

Resterende ruimte op het USB-apparaat

USB-OVERDRACHT

1

2

3

MUZIEKSTUK 01

MUZIEKSTUK 02

MUZIEKSTUK 03

MUZIEKSTUK 04

MUZIEKSTUK 05

MUZIEKSTUK 06

MUZIEKSTUK 07

MUZIEKSTUK 08

START

ALLES

ALLES

Muziekstukken om over te zetten x Voor een DATA CD/DATA DVD

Resterende ruimte op het USB-apparaat

USB-OVERDRACHT

2002_Remixes

01_Back_Seat_O...

02_One_Nights_...

03_Are_You_Ma...

04_I_Can_Lose_...

05_Soul_Survivo...

06_Strangers_B...

07_Stay_maxi_ve...

START

ALLES

ALLES

MP3-bestanden/mappen om over te zetten

Overzetten met één druk op een knop

U kunt muziekstukken/MP3-bestanden eenvoudig overzetten naar een USB-apparaat met REC TO USB.

1

Plaats een audio-cd/DATA CD/DATA

DVD.

2

Druk op x.

Ga verder naar stap 4 om alle muziekstukken over te zetten.

Ga verder naar de volgende stap als u één muziekstuk wilt overzetten.

3

Selecteer het gewenste muziekstuk/

MP3-bestand en druk vervolgens op

N.

4

Druk op REC TO USB op het toestel.

REC TO USB licht op en "READING" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. Daarna worden "PUSH

PLAY" en de resterende vrije ruimte op het

USB-apparaat afwisselend weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

5

Druk op N om het overzetten te

starten.

Wanneer het overzetten is voltooid, wordt

"COMPLETE" weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel en wordt het afspelen van de disc en het USBapparaat automatisch gestopt.

Druk op x om het overzetten te annuleren.

Een radioprogramma overzetten

U kunt een radioprogramma dat u aan het beluisteren bent, overzetten naar een USBapparaat.

1

Druk op FM.

2

Selecteer een radiozender door te drukken op PRESET +/– of TUNING +/–.

3

Druk op REC TO USB op het toestel.

REC TO USB licht op en "PLEASE

WAIT" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. Daarna worden "PUSH PLAY" en de resterende vrije ruimte op het USB-apparaat afwisselend weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

4

Druk op N om het overzetten te

starten.

5

Druk op x om het overzetten te

stoppen.

Een nieuw MP3-bestand aanmaken tijdens het overzetten

Druk op REC TO USB tijdens het overzetten.

"NEW TRK" wordt weergegeven op het scherm en het overzetten wordt verder gezet in een nieuw MP3-bestand nadat u op REC TO USB hebt gedrukt.

Als u binnen enkele seconden nogmaals op REC

TO USB drukt, kan er geen nieuw MP3-bestand worden aangemaakt.

• Wanneer een nieuw MP3-bestand wordt aangemaakt, wordt het overzetten tijdelijk onderbroken.

• Een nieuw MP3-bestand wordt automatisch aangemaakt na ongeveer 1 uur overzetten.

Audiobestanden op een USBapparaat wissen

U kunt audiobestanden (".mp3", ".wma" of

".m4a") op een USB-apparaat wissen.

1

Druk op USB.

2

Druk op

X/x om een map te selecteren.

3

Selecteer de audiobestanden.

x Alle audiobestanden in een map

wissen

Druk op CLEAR terwijl u SHIFT ingedrukt houdt.

x Een audiobestand wissen

Druk op en op X/x om het gewenste audiobestand te selecteren en druk vervolgens op CLEAR terwijl u SHIFT ingedrukt houdt.

4

Druk op

C/c om [JA] te selecteren en

druk vervolgens op .

Selecteer [NEE] en druk vervolgens op om te annuleren.

• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het wissen.

• Als de map die moet worden gewist nietaudiobestanden of submappen bevat, worden deze gewist uit de lijst op het tv-scherm, maar niet op het

USB-apparaat.

Gebruik van de Sleep

Timer

U kunt het systeem op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen met muziek.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk op

X/x om "SLEEP" te selecteren

en druk vervolgens op of

c.

Het geselecteerde item wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

De minuten op het scherm (de resterende tijd) veranderen in stappen van 10 minuten.

4

Druk op SYSTEM MENU.

De vertraging tussen beeld en geluid regelen

[A/V SYNC]

Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging tussen beeld en geluid regelen.

1

Druk op DISPLAY.

2

Druk op

X/x om

[A/V SYNC] te selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

• [UIT]: uit.

• [AAN]: u kunt de vertraging tussen het beeld en geluid aanpassen.

• [A/V SYNC] werkt misschien niet, afhankelijk van het ingangssignaal.

49

NL

50

NL

Multiplex Broadcast

Sound weergeven

(DUAL MONO)

Multiplex broadcast-geluidsweergave is mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital multiplex-zendsignaal.

• Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u een tv of een andere component aansluiten op het

toestel met een digitale optische kabel (pagina 22).

Wanneer uw tv compatibel is met de functie Audio

Return Channel (pagina 45), kunt u een Dolby

Digital-signaal ontvangen via een HDMI-kabel.

Druk herhaaldelijk op AUDIO om het audiosignaal te kiezen.

Het geselecteerde item wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt weergegeven.

• "SUB": het geluid van de subtaal wordt weergegeven.

• "MAIN+SUB": het gemengde geluid van zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.

De geluidsinvoer van de aangesloten componenten wijzigen

De geluidsvervorming van een aangesloten component kan verbeterd worden door het invoerniveau te verlagen.

1

Druk op TV.

2

Druk op SYSTEM MENU.

3

Druk op

X/x om "ATT" te selecteren en

druk vervolgens op of

c.

4

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

• "ON": het invoerniveau wordt gedempt.

• "OFF": normaal invoerniveau.

5

Druk op SYSTEM MENU.

Instellingen

De helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel regelen

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk op

X/x om "DIMMER" te

selecteren en druk vervolgens op of

c.

Het geselecteerde item wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

3

Druk op

X/x om de helderheid van het

uitleesvenster op het voorpaneel te selecteren en druk vervolgens op .

• "OFF": het uitleesvenster op het voorpaneel is helder.

• "ON": het uitleesvenster op het voorpaneel is donker.

4

Druk op SYSTEM MENU.

• Bij het model DAV-DZ740 wordt de aan/uitaanduiding ook gedoofd wanneer u "ON" selecteert.

De demonstratiestand in- of uitschakelen

U kunt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel in- of uitschakelen terwijl het systeem in de stand-bystand staat.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk op

X/x om "DEMO" te selecteren

en druk vervolgens op of

c.

Het geselecteerde item wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

• "ON": aan.

• "OFF": uit.

4

Druk op SYSTEM MENU.

De snelle instelling opnieuw uitvoeren

1

Druk op DVD/CD.

2

Druk op DISPLAY met het systeem in de stopstand.

3

Druk op

X/x om

[INSTELLING] te selecteren en druk vervolgens op

.

4

Druk op

X/x om [SNEL] te selecteren

en druk op .

Voer de snelle instelling uit via de

procedure bij "De snelle instelling uitvoeren" (pagina 26).

Automatisch de standbystand activeren voor het systeem

Het systeem schakelt automatisch over naar de stand-bystand wanneer u het systeem gedurende ongeveer 30 minuten niet bedient en het systeem geen geluid uitvoert gedurende ongeveer

30 minuten. "AUTO.STBY" begint ongeveer

2 minuten voor de stand-bystand wordt geactiveerd te knipperen in het uitleesvenster op het voorpaneel.

U kunt de automatische stand-byfunctie in- of uitschakelen.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk op

X/x om "AUTO.STBY" te

selecteren en druk vervolgens op of

c.

Het geselecteerde item wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

3

Druk op

X/x om de instelling te

selecteren en druk op .

• "ON": aan.

• "OFF": uit.

4

Druk op SYSTEM MENU.

51

NL

52

NL

Verdere instellingen doorvoeren

U kunt verschillende beeld- en geluidsinstellingen doorvoeren.

De weergegeven items verschillen naargelang de regio en het model.

• Weergave-instellingen die op de disc zijn opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen van het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn beschikbaar.

1

Druk op DVD/CD.

2

Druk op DISPLAY met het systeem in de stopstand.

3

Druk op

X/x om

[INSTELLING] te selecteren en druk vervolgens op

.

4

Druk op

X/x om [VOLLEDIG] te

selecteren en druk vervolgens op .

5

Druk op

X/x om een instelitem te

selecteren en druk vervolgens op .

• [TAALKEUZE] (pagina 52)

• [VIDEO-INSTELLING] (pagina 53)

• [HDMI-INSTELLING] (pagina 54)

• [AUDIO INSTELLING] (pagina 55)

• [SYSTEEMINSTELLING] (pagina 55)

• [LUIDSPREKER] (pagina 56)

Voorbeeld: [VIDEO-INSTELLING]

Gekozen item

VIDEO-INSTELLING

TV TYPE:

LINE:

PAUZESTAND:

16:9

VIDEO

AUTO

Instelitems

6

Druk op

X/x om een item te selecteren

en druk op .

De opties voor het geselecteerde item worden weergegeven.

Voorbeeld: [TV TYPE]

VIDEO-INSTELLING

TV TYPE:

LINE:

PAUZESTAND:

16:9

Opties

7

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren en druk op .

De instelling wordt geselecteerd en geactiveerd.

Voorbeeld: [4:3 LETTER BOX]

VIDEO-INSTELLING

TV TYPE:

LINE:

PAUZESTAND:

4:3 LETTER BOX

VIDEO

AUTO

Gekozen instelling

Alle instellingen van

[INSTELLING] herstellen

Zie [HERSTELLEN] (pagina 56) om alle

instellingen van [INSTELLING] te herstellen.

De taal voor schermweergave en geluid kiezen

[TAALKEUZE]

Stel de taal in voor berichten die op het scherm worden weergegeven of geluid.

x [SCHERMDISPL.] (berichten die op het

scherm worden weergegeven)

U kunt de taal voor het tv-scherm kiezen.

x [MENU]

U kunt de taal kiezen voor het discmenu.

x [GELUID]

U kunt de taal van het geluid kiezen.

Als u [ORIGINAL] kiest, wordt de voorkeurtaal voor de disc gekozen.

x [ONDERTITELING]

U kunt de taal van de ondertitels op de DVD

VIDEO wijzigen.

Wanneer u [ALS GELUID] kiest, verandert de taal voor de ondertiteling mee met de taal van het geluid.

• Wanneer u onder [MENU], [GELUID] of

[ONDERTITELING] een taal kiest die niet op de

DVD VIDEO staat, wordt automatisch één van de opgenomen talen gekozen (afhankelijk van de disc kan het zijn dat de taal niet automatisch wordt geselecteerd).

• Wanneer u [ANDERE t] kiest in [MENU],

[GELUID] of [ONDERTITELING] moet u een

taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina 70) kiezen en

invoeren met de cijfertoetsen.

Beeldinstellingen

[VIDEO-INSTELLING]

Selecteer instellingen naargelang uw televisie.

x [TV TYPE]

U kunt de breedte-/hoogteverhouding van de aangesloten tv selecteren.

[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldstand aansluit.

[4:3 LETTER BOX]: selecteer deze instelling wanneer u een standaard 4:3-tv aansluit. Het systeem geeft een breed beeld weer met zwarte stroken aan de boven- en onderkant van het tvscherm.

[4:3 PAN&SCAN]: selecteer deze instelling wanneer u een standaard 4:3-tv aansluit. Het systeem vult het scherm automatisch met een breed beeld en snijdt de delen bij die niet passen.

x [LINE]

U kunt de uitvoermethode kiezen voor videosignalen die worden uitgevoerd via de

EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting.

[VIDEO]: het systeem voert videosignalen uit.

[RGB]: het systeem voert RGB-signalen uit.

• Als uw tv niet compatibel is met RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op uw televisiescherm, zelfs niet als u [RGB] selecteert. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.

• U kunt [RGB] niet selecteren terwijl er een apparaat aangesloten is via HDMI. [RGB] schakelt automatisch over naar [VIDEO] wanneer u een apparaat dat aangesloten is via HDMI inschakelt.

x [PAUZESTAND]

(alleen DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

U kunt het beeld in de pauzestand selecteren.

[AUTO]: het beeld, inclusief bewegende elementen, wordt zonder trillingen weergegeven. Kies deze instelling voor normaal gebruik.

[BEELD]: het beeld, inclusief statische elementen, wordt met hoge resolutie weergegeven.

53

NL

54

NL

HDMI-instellingen

[HDMI-INSTELLING]

x [HDMI-RESOLUTIE]

U kunt het type videosignaal selecteren dat wordt uitgevoerd vanuit de HDMI OUTaansluiting.

[AUTO (1920 × 1080p)]: het systeem voert het optimale videosignaal uit voor de aangesloten tv.

[1920 × 1080i]: het systeem voert 1920 ×

1080i*-videosignalen uit.

[1280 × 720p]: het systeem voert 1280 × 720p*videosignalen uit.

[720 × 480p]**: het systeem voert 720 × 480p*videosignalen uit.

* i: interlace, p: progressive

** Afhankelijk van de regio kan [720 × 480/576p] worden weergegeven.

x [CONTROLE VOOR HDMI]

Deze functie is beschikbaar wanneer u het systeem en een tv die compatibel is met de functie Controle voor HDMI aansluit via een

HDMI-kabel.

[UIT]: uit.

[AAN]: aan. Het is mogelijk afwisselend te werken met de componenten die via een HDMIkabel zijn verbonden.

x [AUDIO RETURN CHANNEL]

Deze functie is beschikbaar wanneer u het systeem en een tv die compatibel is met de functie Audio Return Channel verbindt.

[AUTO]: het systeem kan het digitale audiosignaal van uw tv automatisch ontvangen via een HDMI-kabel.

[UIT]: uit.

• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer

[CONTROLE VOOR HDMI] is ingesteld op [AAN].

x [YC

B

C

R

/RGB (HDMI)]

U kunt het type HDMI-signaal selecteren dat wordt uitgevoerd vanuit de HDMI OUTaansluiting.

[YC

B

C

R

]: het systeem voert YC

B

C

R

-signalen uit.

[RGB]: het systeem voert RGB-signalen uit.

x [GELUID (HDMI)]

U kunt de status selecteren van de audio-uitgang van de HDMI OUT-aansluiting.

[UIT]: het geluid wordt niet uitgevoerd via de

HDMI OUT-aansluiting.

[AAN]: het systeem voert audiosignalen uit door Dolby Digital, DTS of 96 kHz/24-bit PCMsignalen om te zetten in 48 kHz/16-bit PCM.

• Wanneer u de functie instelt op iets anders dan

"DVD/CD" of "USB", voert het systeem het geluid niet uit via de HDMI OUT-aansluiting, zelfs niet wanneer u [GELUID (HDMI)] instelt op [AAN].

x [JPEG-RESOLUTIE]

U kunt de resolutie selecteren JPEGbeeldbestanden die worden uitgevoerd via de

HDMI OUT-aansluiting.

[STANDAARD-DEF. ]: het systeem voert standaardresolutie uit met een zwart kader.

[HD ]: het systeem voert HD-resolutie uit met een zwart kader.

[HD]: het systeem voert de HD-resolutie uit zonder een zwart kader.

[(1920 × 1080i) HD ]: het systeem voert HDresolutie van volledige grootte uit met een zwart kader.

[(1920 × 1080i) HD]: het systeem voert HDresolutie van volledige grootte uit zonder een zwart kader.

• [JPEG-RESOLUTIE] is alleen beschikbaar wanneer u [TV TYPE] bij [VIDEO-INSTELLING] instelt op

[16:9] en u [HDMI-RESOLUTIE] bij [HDMI-

INSTELLING] instelt op een andere waarde dan

[720 × 480p] of [720 × 480/576p].

• U kunt [(1920 × 1080i) HD ] of [(1920 × 1080i)

HD] alleen selecteren wanneer u [HDMI-

RESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op

[1920 × 1080i].

• Het HDMI-signaal stopt tijdelijk wanneer:

– het systeem een DATA CD of een DATA DVD laadt of uitwerpt.

– u een USB-apparaat aansluit of loskoppelt.

Geluidsinstellingen

[AUDIO INSTELLING]

x [AUDIO DRC]

U kunt het dynamische bereik van het geluid comprimeren. [AUDIO DRC] is handig om 's nachts films te bekijken met laag volume.

[UIT]: geen compressie van het dynamische bereik.

[STANDAARD]: het systeem geeft de soundtrack weer met het oorspronkelijke dynamische bereik, zoals het door de opnametechnicus bedoeld werd.

[MAX]: het systeem comprimeert het dynamische bereik volledig.

• [AUDIO DRC] werkt alleen bij Dolby Digital.

x [MUZIEKSTUKKEUZE]

U kunt de soundtrack met het grootste aantal kanalen voorrang geven wanneer meerdere audioformaten (PCM, DTS, Dolby Digital of

MPEG-audio) opgenomen zijn.

[UIT]: uit.

[AUTO]: het systeem selecteert automatisch de soundtrack volgens de prioriteit.

• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal veranderen. De instelling [MUZIEKSTUKKEUZE] heeft een hogere prioriteit dan de [GELUID]-

instellingen onder [TAALKEUZE] (pagina 52).

(Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk niet.)

Andere instellingen

[SYSTEEMINSTELLING]

x [SCHERMBEVEILIGING]

U kunt voorkomen dat het scherm beschadigd raakt (spookbeelden). Druk op om het even welke knop (bv. N) om de schermbeveiliging te annuleren.

[AAN]: het schermbeveiligingsbeeld verschijnt wanneer u het systeem gedurende ongeveer

15 minuten niet bedient.

[UIT]: uit.

x [ACHTERGROND]

U kunt de achtergrondkleur of het achtergrondbeeld voor het tv-scherm kiezen.

[HOESBEELD]: het hoesbeeld (stilstaand beeld) verschijnt alleen wanneer het is opgenomen op de disc (CD-EXTRA, enzovoort). Als er geen hoesbeeld op de disc staat, wordt er een vooraf ingesteld beeld weergegeven dat in het systeem is opgeslagen.

[GRAFISCH]: er verschijnt een vooraf ingesteld beeld dat in het systeem is opgeslagen.

[BLAUW]: blauwe achtergrond.

[ZWART]: zwarte achtergrond.

x [KINDERBEVEILIGING]

Met de functie [KINDERBEVEILIGING] kunt u de weergave van bepaalde DVD's beperken.

Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes.

1

Voer het 4-cijferige wachtwoord

(opnieuw) in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op .

2

Druk op

X/x om [STANDAARD] te

selecteren en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om een geografisch

gebied als beperking te selecteren en druk vervolgens op .

Wanneer u [ANDERE

t] selecteert, moet

u een standaardcode uit "Codelijst kinderbeveiliging" (pagina 70) opgeven

met behulp van de cijfertoetsen.

55

NL

56

NL

4

Druk op

X/x om [NIVEAU] te selecteren

en druk vervolgens op .

5

Druk op

X/x om het gewenste niveau te

selecteren en druk vervolgens op .

Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking.

De functie [KINDERBEVEILIGING] uitschakelen

Zet [NIVEAU] op [UIT] in stap 5.

Een disc afspelen waarvoor

[KINDERBEVEILIGING] is ingesteld

Wanneer u de disc laadt en op N drukt, wordt het scherm voor het invoeren van uw wachtwoord weergegeven. Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op .

• Als u uw wachtwoord vergeten bent, voert u

"199703" in met de cijfertoetsen en drukt u vervolgens op . U wordt gevraagd een nieuw 4cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u een nieuw

4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc weer in het toestel plaatsen en op N drukken. Voer uw nieuw wachtwoord in wanneer het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.

Het wachtwoord wijzigen

1

Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op

.

2

Druk op

X/x om [WIJZIG

WACHTWOORD

t] te selecteren en

druk vervolgens op .

3

Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op .

Als u een fout maakt bij het invoeren van uw wachtwoord, drukt u op C voor u op drukt, en voert u vervolgens het correcte nummer in.

4

Om uw wachtwoord te bevestigen, voert u het nogmaals in met de cijfertoetsen en drukt u vervolgens op

.

x [MULTI-DISC RESUME]

Dit systeem memoriseert het punt waar u de disc de laatste keer hebt gestopt en hervat daar de weergave wanneer u dezelfde disc de volgende keer inbrengt.

[AAN]: het systeem slaat de hervatpunten op in het geheugen voor maximaal 10 discs.

[UIT]: het systeem slaat de hervatpunten niet op in het geheugen. Het afspelen wordt alleen hervat bij het hervatpunt voor de huidige disc in het toestel.

• Wanneer het geheugen vol is, wordt het hervatpunt voor de allereerste disc gewist.

x [HERSTELLEN]

U kunt de andere instellingen dan

[KINDERBEVEILIGING] onder

[INSTELLING] herstellen naar de standaardinstellingen.

Druk op

C/c om [JA] te selecteren en druk

vervolgens op .

U kunt ook de procedure stoppen en terugkeren naar het bedieningsmenu door hier [NEE] te kiezen.

Druk niet op [/1 tijdens het herstellen, omdat dit enkele seconden in beslag neemt.

• De instellingen [MEDIA], [INTERVAL] en

[EFFECT] keren ook terug naar de standaardinstellingen.

Luidsprekerinstellingen

[LUIDSPREKER]

U kunt de luidsprekerinstellingen handmatig aanpassen zonder de snelle instelling uit te voeren.

Selecteer de luidsprekers die u zult gebruiken, stel de luidsprekerafstand in ten opzichte van uw luisterpositie en pas vervolgens het geluidsniveau aan voor elke luidspreker. U kunt het geluidsniveau aanpassen met de functie

[TEST TOON].

x [VERBINDING]

[VOOR]

[JA]

[MIDDEN]

[JA]: kies normaal deze instelling.

[GEEN]: kies deze instelling wanneer geen middenluidspreker is aangesloten.

[SURROUND]

[JA]: kies normaal deze instelling.

[GEEN]: kies deze instelling wanneer geen surroundluidsprekers zijn aangesloten.

[SUBWOOFER]

[JA] x [AFSTAND]

Stel de afstand in van alle luidsprekers tot aan de luisterpositie.

Voor een optimaal surroundgeluid moeten alle luidsprekers even ver van de luisterpositie worden geplaatst. U kunt de afstand instellen tussen 1,0 en 7,0 meter voor de voorluidsprekers en tussen 0,0 en 7,0 meter voor de middenluidspreker en de surroundluidspreker.

Als u de middenluidspreker niet op dezelfde afstand kunt plaatsen, kunt u deze tot 1,6 meter dichter bij de luisterpositie plaatsen. Als u de surroundluidsprekers niet op dezelfde afstand kunt plaatsen, kunt u deze tot 5,0 meter dichter bij de luisterpositie plaatsen.

[VOOR] 3,0 m: de afstand van de voorluidspreker instellen.

[MIDDEN] 3,0 m: de afstand van de middenluidspreker instellen (tot 1,6 meter dichter bij de voorluidsprekers).

[SURROUND] 3,0 m: de afstand van de surroundluidspreker instellen (tot 5,0 meter dichter bij de voorluidsprekers).

x [NIVEAU (VOOR)]

U kunt het geluidsniveau van de voorluidsprekers, middenluidspreker en subwoofer aanpassen. U kunt de parameters instellen van –6,0 dB tot 0 dB voor [L/R] en van

–6,0 dB tot +6,0 dB voor [MIDDEN] en

[SUBWOOFER]. Zorg ervoor dat [TEST

TOON] op [AAN] staat.

[L/R] 0,0 dB: het niveau van de voorluidsprekers instellen.

[MIDDEN] 0,0 dB: het niveau van de middenluidspreker instellen.

[SUBWOOFER] +2,0 dB: het niveau van de subwoofer instellen.

x [NIVEAU (SURROUND)]

U kunt het geluidsniveau van de surroundluidsprekers aanpassen. U kunt de parameter instellen tussen –6,0 dB en +6,0 dB.

Zorg ervoor dat [TEST TOON] op [AAN] staat.

[L/R] 0,0 dB: het niveau van de surroundluidspreker instellen.

x [TEST TOON]

U kunt het geluidsniveau van de luidsprekers aanpassen met de functie [TEST TOON].

[UIT]: de luidsprekers produceren geen testtoon.

[AAN]: bij het regelen van het niveau produceert elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon.

Pas het geluidsniveau als volgt aan.

1

Stel de [TEST TOON] in op [AAN].

2

Druk herhaaldelijk op

C/X/x/c om de

gewenste luidspreker en het gewenste niveau te selecteren en druk vervolgens op .

3

Herhaal stap 2.

4

Druk op

C/X/x/c om [TEST TOON] in te

stellen op [UIT] nadat u het luidsprekerniveau hebt aangepast.

57

NL

58

NL

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

Stroombronnen

• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer zelf.

Plaatsing

• Installeer het systeem op een goed geventileerde plaats om te voorkomen dat het oververhit raakt.

• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.

Plaats het systeem niet in een te kleine en slecht geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.

• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het systeem te plaatsen. Het systeem is uitgerust met een krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn geblokkeerd, kan het systeem oververhit en defect raken.

• Zet het systeem niet op een zacht of wollig oppervlak

(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de ventilatiegaten geblokkeerd kunnen worden.

• Installeer het systeem niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen of schokken.

• Zet het systeem niet schuin. Het systeem is ontworpen voor gebruik in horizontale stand.

• Houd zowel het systeem als discs uit de buurt van componenten waarin een krachtige magneet wordt gebruikt, zoals een grote luidspreker of microgolfoven.

• Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.

Werking

• Indien het systeem direct van een koude in een warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.

In dat geval kan de werking van het systeem worden verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het systeem ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.

• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het toestel eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.

Volumeregeling

• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een zeer stille passage of een gedeelte zonder geluid. Als u dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt bereikt.

Reiniging

• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.

Met alle vragen of eventuele problemen met uw systeem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde

Sony-dealer.

Discs reinigen, disc-/ lensreinigers

• Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.

Kleuren op uw tv-scherm

• Als de luidsprekers de kleuren op uw tv-scherm beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers verder van uw tv af zetten.

BELANGRIJK

Opgelet: dit systeem kan voor onbepaalde duur een stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.

Het systeem verplaatsen

• Controleer, voordat u het systeem verplaatst, of er geen disc is geplaatst en trek het netsnoer uit het stopcontact.

Opmerkingen over de discs

Discs hanteren

• Neem de disc vast bij de randen zodat deze schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.

• Plak geen papier of plakband op de disc.

• Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen zoals heteluchtblazers en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd en waarin de temperatuur sterk kan oplopen.

• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.

Reiniging

• Maak de disc voor het afspelen schoon met een reinigingsdoekje.

Wrijf van binnen naar buiten toe.

• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine, thinner en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor grammofoonplaten.

Dit systeem kan alleen gewone ronde discs afspelen en kan defect raken wanneer u discs met een andere vorm (bv. kaart-, hart- of stervormig) probeert af te spelen.

Gebruik geen disc waaraan een in de handel verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een label of een ring.

59

NL

60

NL

Verhelpen van storingen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit systeem, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel beslist om tijdens een herstelling onderdelen te vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen worden ingehouden.

Algemeen

Symptoom

Het toestel wordt niet ingeschakeld.

Problemen en oplossingen

• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

De afstandsbediening werkt niet. • De afstand tussen de afstandsbediening en het toestel is te groot.

• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg.

Het systeem werkt niet zoals het hoort.

• Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later weer aan.

• Voer de volgende procedure uit (merk op dat de systeemparameters, zoals vooraf ingestelde zenders, worden teruggezet op de standaardinstellingen):

1

Druk op "/1 om het systeem in te schakelen.

2

Druk tegelijk op N, FUNCTION en "/1 op het toestel. "RESET" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Beeld

Symptoom

Geen beeld.

Problemen en oplossingen

• De video-ingang van uw tv is niet ingesteld om beelden met het systeem te bekijken.

• Controleer de uitvoermethode van uw systeem.

Er wordt geen beeld weergegeven bij verbinding via een HDMI-kabel.

Het beeld vertoont ruis.

• Het toestel is aangesloten op een ingang die niet compatibel is met HDCP

(High-bandwidth Digital Content Protection).

• Als de HDMI OUT-aansluiting wordt gebruikt voor video-uitvoer, wijzigt u het type videosignaal dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting

(pagina 54).

Verbind uw tv en het toestel met behulp van een andere video-aansluiting dan de HDMI OUT-aansluiting en wijzig uw tv-ingang naar de aangesloten videoingang zodat u de berichten op het scherm kunt zien. Verander het type videosignaal uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting en zet uw tv-ingang opnieuw op HDMI. Als het beeld nog altijd niet verschijnt, herhaal dan de stappen en probeer andere opties.

• Als het signaal van de EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting wordt verstoord, verandert u het type videosignaal dat wordt uitgevoerd via de HDMI

OUT-aansluiting door [HDMI-RESOLUTIE] in [HDMI-INSTELLING] in te stellen op [720 × 480p]

*

(pagina 54).

* Afhankelijk van de regio kan [720 × 480/576p] worden weergegeven.

Het beeld wordt niet schermvullend weergegeven.

• Controleer de instelling van [TV TYPE] bij [VIDEO-INSTELLING]

(pagina 53).

• De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast.

Symptoom

Er treedt een kleurafwijking op het tv-scherm op.

Problemen en oplossingen

De luidsprekers van het systeem bevatten magnetische onderdelen, dus is het mogelijk dat er magnetische vervorming optreedt. Wanneer de kleuren op het scherm niet normaal zijn, controleert u de volgende zaken:

• Plaats de luidsprekers minstens 0,3 meter verwijderd van uw tv.

• Als de kleurafwijking blijft, schakel dan uw tv uit en schakel deze vervolgens na 15 tot 30 minuten weer in.

• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt gezet.

• Plaats de luidsprekers verder van uw tv.

De beeldweergave is verstoord.

• Stel [YC

B

C

R

] bij [YC

B

C

R

/RGB (HDMI)] in op [RGB] (pagina 54).

Geluid

Symptoom

Er is geen geluid hoorbaar.

Problemen en oplossingen

• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.

• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 56).

Er is geen geluid hoorbaar wanneer een component (digitale satellietontvanger, PlayStation 3 enz.) rechtstreeks op uw tv is aangesloten via HDMI.

• Voer het volgende uit:

– Sluit het systeem aan op de tv met een SCART (EURO AV)-kabel

(pagina 22) en selecteer de functie "TV".

– Schakel de tv-luidsprekers uit.

Er wordt geen geluid uitgevoerd via de DIGITAL IN OPTICALaansluiting.

• De bemonsteringsfrequentie van het ingangssignaal is meer dan 48 kHz.

Er wordt geen digitaal geluid uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting bij gebruik van de functie Audio Return Channel.

• Stel [AUDIO RETURN CHANNEL] in [HDMI-INSTELLING] in op [AUTO]

(pagina 54).

• Stel de instelling [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in

op [AAN] (pagina 54).

• Zorg ervoor dat uw tv compatibel is met de functie Audio Return Channel.

• Zorg ervoor dat er een HDMI-kabel verbonden is met een aansluiting op uw tv die compatibel is met de functie Audio Return Channel.

• De bemonsteringsfrequentie van het ingangssignaal is meer dan 48 kHz.

Het systeem voert het geluid niet correct uit wanneer het is aangesloten op een set-top box.

• Stel [AUDIO RETURN CHANNEL] in [HDMI-INSTELLING] in op [UIT]

(pagina 54).

Sterke brom of ruis is hoorbaar.

• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.

• Reinig de disc.

Er is minder stereo-effect bij het afspelen van een VIDEO CD, een CD of een audiobestand.

• Selecteer stereogeluid door te drukken op AUDIO (pagina 33).

Er is geen of slechts een heel zwak geluid hoorbaar van een bepaalde luidspreker of alle luidsprekers.

• Controleer de geluidsmodus (pagina 43).

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 21, 56).

• Bij sommige DVD's is het uitgangssignaal niet volledig compatibel met 5.1kanalen.

Alleen de middenluidspreker werkt.

• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit de middenluidspreker.

61

NL

62

NL

Symptoom Problemen en oplossingen

Het systeem voert het geluid van uw tv niet uit.

• Stel [GELUID (HDMI)] in [HDMI-INSTELLING] in op [AAN] (pagina 54).

• Voer de volgende procedure uit:

1 Schakel het systeem uit en weer in.

2

Schakel de aangesloten component uit en weer in.

3

Koppel de HDMI-kabel los en sluit deze opnieuw aan.

Het geluid van bestanden die worden afgespeeld vanaf een

DATA CD/DATA DVD/USBapparaat is vervormd.

• De gebruikte bitsnelheid tijdens het coderen van de audiobestanden was laag.

Zet audiobestanden gecodeerd met hogere bitsnelheden over naar de DATA

CD/de DATA DVD/het USB-apparaat.

Er is ruis of het geluid hapert bij het afspelen van een USBapparaat.

• Kopieer de bestanden naar uw computer, formatteer het USB-apparaat in

FAT12-, FAT16- of FAT32-formaat en zet de bestanden opnieuw over naar het

USB-apparaat.

Discweergave

Symptoom Problemen en oplossingen

Een disc wordt niet afgespeeld.

• De regiocode op de DVD komt niet overeen met die van het systeem.

• Er is condensvorming opgetreden in het toestel, waardoor de lenzen kunnen worden beschadigd. Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een half uur aan staan.

De taal voor de soundtrack of ondertiteling kan niet worden gewijzigd.

• Stel de taal in via het discmenu.

Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.

Een DATA CD/DATA DVD kan niet worden afgespeeld.

Een bestand kan niet worden afgespeeld.

• Druk in de stopstand op x op het toestel of de afstandsbediening en start

vervolgens het afspelen (pagina 32).

• De DATA CD is niet opgenomen in ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet.

• De DATA DVD is niet opgenomen in UDF (Universal Disk Format).

• De extensie van de bestandsnaam of de bestandsindeling is niet correct. Zie

"Afspeelbare discs/bestanden op een USB-apparaat" (pagina 6).

• Controleer de instelling voor [MEDIA] (pagina 31).

• Het systeem kan tot 8 mappen diep afspelen.

• Zorg ervoor dat het aantal mappen 200 of minder is.

• Zorg ervoor dat het aantal audiobestanden/JPEG-beeldbestanden in de map 150 of minder is.

Een JPEG-beeldbestand kan niet worden bekeken.

• Het JPEG-beeldbestand is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048 (hoogte) pixels in een normale indeling of meer dan 2.000.000 pixels in progressive-indeling, wat meestal wordt gebruikt op internetwebpagina's.

Een videobestand kan niet worden afgespeeld.

• Het videobestand is groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte).

De titels van mappen/bestanden/ bestandsnamen worden niet juist weergegeven.

• Het systeem kan alleen alfanumerieke tekens weergeven. Andere tekens worden niet juist weergegeven.

USB-weergave

Symptoom Problemen en oplossingen

Een USB-apparaat begint niet te spelen vanaf het begin.

• Druk in de stopstand op x op het toestel of de afstandsbediening en start

vervolgens het afspelen (pagina 32).

Een USB-apparaat kan niet worden afgespeeld.

Een bestand kan niet worden afgespeeld.

• USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan

FAT12, FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.*

* Dit systeem ondersteunt FAT12, FAT16 en FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen deze FAT niet. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat of contacteer de fabrikant.

• Als u een USB-apparaat gebruikt dat is opgedeeld in partities, kunnen alleen audiobestanden op de eerste partitie worden afgespeeld.

• De extensie van de bestandsnaam of de bestandsindeling is niet correct. Zie

"Afspeelbare discs/bestanden op een USB-apparaat" (pagina 6).

• Controleer de instelling voor [MEDIA] (pagina 31).

• Het systeem kan tot 8 mappen diep afspelen.

• Zorg ervoor dat het aantal mappen 200 of minder is.

• Zorg ervoor dat het aantal audiobestanden/JPEG-beeldbestanden in de map 150 of minder is.

• Bestanden die gecodeerd zijn of beschermd door wachtwoorden enz. kunnen niet worden afgespeeld.

Een JPEG-beeldbestand kan niet worden bekeken.

• Het JPEG-beeldbestand is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048 (hoogte) pixels in een normale indeling of meer dan 2.000.000 pixels in progressive-indeling, wat meestal wordt gebruikt op internetwebpagina's.

Een videobestand kan niet worden afgespeeld.

Een WMA-bestand kan niet worden afgespeeld.

Een AAC-bestand kan niet worden afgespeeld.

• Het videobestand is groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte).

• Een WMA-bestand dat de indeling WMA DRM, WMA Lossless of WMA PRO heeft, kan niet worden afgespeeld.

• Een AAC-bestand dat de indeling AAC DRM of AAC Lossless heeft, kan niet worden afgespeeld.

De titels van mappen/bestanden/ bestandsnamen worden niet juist weergegeven.

• Het systeem kan alleen alfanumerieke tekens weergeven. Andere tekens worden niet juist weergegeven.

Het duurt even voor het afspelen start.

• Nadat het systeem alle bestanden op het USB-apparaat heeft gelezen, is het mogelijk dat het afspelen langer duurt wanneer:

– er vele mappen of bestanden op het USB-apparaat staan.

– de organisatiestructuur van de map of het bestand erg complex is.

– de geheugencapaciteit erg groot is.

– de bestandsgrootte heel erg groot is.

– het interne geheugen gefragmenteerd is.

• Het systeem speelt een audiobestand in AAC-indeling af.

Een USB-apparaat dat werd gebruikt op een ander apparaat werkt niet.

• Het kan opgenomen zijn in een niet-ondersteunde indeling. In dat geval kunt u beter eerst de belangrijke bestanden op het USB-apparaat kopiëren naar de harde schijf van uw computer. Daarna formatteert u het USB-apparaat in

FAT12-, FAT16- of FAT32-formaat en zet u de bestanden opnieuw over naar het USB-apparaat.

63

NL

64

NL

Overzetten muziekstuk/bestand

Symptoom

U kunt niet overzetten naar een

USB-apparaat.

Problemen en oplossingen

• De volgende problemen zijn mogelijk opgetreden:

– Het USB-apparaat is vol.

– Het aantal audiobestanden en mappen op het USB-apparaat heeft de bovenlimiet bereikt.

– Het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.

Het overzetten stopt vroegtijdig. • De communicatiesnelheid van het USB-apparaat is erg laag. Sluit een USBapparaat aan dat dit systeem kan afspelen.

• Als u het overzetten en wissen meerdere keren herhaalt, wordt de bestandsstructuur van het USB-apparaat complex. Volg de procedure in de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat om het USB-apparaat te formatteren. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit probleem blijft aanhouden.

• Het USB-apparaat is vol.

• Het aantal audiobestanden en mappen op het USB-apparaat heeft de bovenlimiet bereikt.

Het overzetten op een USBapparaat resulteert in een fout.

Audiobestanden of mappen op een USB-apparaat kunnen niet worden gewist.

• Het USB-apparaat werd losgekoppeld of werd uitgeschakeld tijdens het wissen.

Wis het gedeeltelijk verwijderde bestand. Als het probleem blijft aanhouden, is het mogelijk dat het USB-apparaat defect is. Volg de procedure in de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat om het USB-apparaat te formatteren. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit probleem blijft aanhouden.

• Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.

Tuner

Symptoom Problemen en oplossingen

Er kan niet worden afgestemd op radiozenders.

• Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit eventueel een buitenantenne aan.

• Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van automatisch afstemmen). Gebruik direct afstemmen.

De FM-ontvangst is slecht.

De functie RDS werkt niet correct.

• Gebruik een 75-ohm-coaxkabel (niet bijgeleverd) om het toestel aan te sluiten op een externe FM-buitenantenne.

• De zender waarop u hebt afgestemd, verzendt het RDS-signaal niet goed of de signaalsterkte is zwak.

Controle voor HDMI

Symptoom Problemen en oplossingen

De functie Controle voor HDMI werkt niet.

• Stel de instelling [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in

op [AAN] (pagina 54).

• Zorg ervoor dat de aangesloten component compatibel is met de functie

[CONTROLE VOOR HDMI].

• Controleer de instelling van de aangesloten component voor de functie

Controle voor HDMI. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de component.

• Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer aansluit en loskoppelt of een stroomstoring hebt, stelt u [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-

INSTELLING] in op [UIT] en daarna weer op [AAN] (pagina 54).

• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"

(pagina 44) voor meer informatie.

Er wordt geen geluid geproduceerd door het systeem en de tv bij gebruik van de functie Geluidscontrole van het systeem.

• Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is met de functie Geluidscontrole van het systeem.

• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"

(pagina 44) voor meer informatie.

De ingang van uw tv schakelt niet automatisch over wanneer u het systeem en de tv verbindt via een SCART (EURO AV)-kabel.

• Stel [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in op [UIT]

(pagina 54).

Berichten

Symptoom

"PROTECT" en "PUSH PWR" worden afwisselend weergegeven.

Problemen en oplossingen

• Druk op "/1 om het systeem uit te schakelen en controleer de onderstaande items nadat "STANDBY" is verdwenen:

– Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?

– Zijn de ventilatiegaten van het systeem geblokkeerd?

– Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele problemen, kunt u het systeem weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

"OVERLOAD", "REMOVE",

"USB" en vervolgens "PUSH

PWR" worden weergegeven.

"LOCKED" wordt weergegeven en een disc kan niet worden uitgeworpen.

• Neem contact op met uw Sony-verdeler of de plaatselijke technische dienst van

Sony.

"DATA ERR" wordt weergegeven.

• Er werd een probleem gedetecteerd met het niveau van elektrische stroom van de (USB)-poort. Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat uit de (USB)-poort. Controleer of er geen probleem is met het USB-apparaat.

Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit schermpatroon blijft.

• Het bestand dat u wilt afspelen, is defect.

• De bestandsindeling stemt niet overeen met de extensie van het bestand. Zie

"Afspeelbare discs/bestanden op een USB-apparaat" (pagina 6).

• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet compatibel met DCF.

"READING" wordt bij het afspelen gedurende een lange tijd weergegeven.

• Het leesproces kan langer duren als:

– er vele mappen of bestanden op het USB-apparaat staan.

– de organisatiestructuur van de map of het bestand erg complex is.

– de geheugencapaciteit erg groot is.

– het interne geheugen gefragmenteerd is.

65

NL

66

NL

Zelfdiagnosefunctie

(Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het uitleesvenster)

Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te voorkomen dat de werking wordt verstoord, knippert een servicecode van 5 tekens

(bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van een letter en 4 cijfers op het tv-scherm of in het uitleesvenster op het voorpaneel. Raadpleeg in dit geval de onderstaande tabel:

C:13:50

Als het versienummer op het tvscherm verschijnt

Wanneer u het systeem inschakelt, is het mogelijk dat het versienummer [VER.X.XX]

(waarbij X een cijfer is) op het tv-scherm verschijnt. Hoewel dit geen defect is en alleen voor intern gebruik door Sony is, zal het systeem niet normaal kunnen worden gebruikt. Schakel het systeem uit en schakel het vervolgens weer in.

VER.X.XX

Eerste 3 tekens van de servicecode

Oorzaak en/of oplossing

C 13

E XX

(XX is een cijfer)

De disc is vuil.

,Reinig de disc met een zachte

doek (pagina 59).

De zelfdiagnosefunctie van het systeem werd uitgevoerd om een defect te voorkomen.

,Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer of een plaatselijke erkende servicedienst van Sony en geef de servicecode van 5 tekens door.

Voorbeeld: E 61 10

Technische gegevens

Versterkergedeelte

UITGEVOERD VERMOGEN (nominaal):

Voor L/Voor R/Midden/

Surround L/Surround R:

108 W (per kanaal bij

3 ohm, 1 kHz, 1% THD)

UITGEVOERD VERMOGEN (referentie):

Voor L/Voor R/Midden/

Surround L/Surround R:

167 W (per kanaal bij

3 ohm, 1 kHz)

Subwoofer: 165 W (bij

3 ohms, 80 Hz)

Ingangen (analoog)

TV (AUDIO IN)

Ingangen (digitaal)

Gevoeligheid: 450/250 mV

TV (Audio Return Channel/OPTICAL IN)

Ingangssignaal: Dolby

Digital 5.1-kanaals/DTS

5.1-kanaals/Lineaire PCM

2-kanaals

(bemonsteringsfrequentie: minder dan 48 kHz)

CD/DVD-systeem

Eigenschappen laserdiode Emissieduur: continu

Laservermogen: minder dan 44,6

μW

* Dit vermogen wordt bekomen door de waarde te meten op een afstand van 200 mm van de objectieve lens op het onderdeel voor optische pick-up met een opening van 7 mm.

Signaalformaat PAL/NTSC

USB-gedeelte

(USB)-poort:

Maximale stroom:

Tunergedeelte

Systeem

500 mA

Afstembereik

Antenne

Antenneaansluitingen

Videogedeelte

Uitgangen

Digitale PLLkwartssynthesizer

87,5 MHz - 108,0 MHz

(stappen van 50 kHz)

FM-draadantenne

75 ohm, asymmetrisch

VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm

R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm

HDMI OUT: type A

(19-pins)

Luidsprekers

Voor

DAV-DZ340 (SS-TS111)

Afmetingen (ong.) 108 mm × 164 mm ×

Gewicht (ong.)

88 mm (b/h/d)

0,5 kg

DAV-DZ740 (SS-TS113)

Afmetingen (ong.) 108 mm × 595 mm ×

79 mm (b/h/d) (onderdeel voor wandbevestiging)

260 mm × 1.005 mm ×

260 mm (b/h/d) (volledige luidspreker)

Gewicht (ong.) 1,1 kg (onderdeel voor wandbevestiging)

2,3 kg (volledige luidspreker)

Midden (SS-CT111)

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

Surround (SS-TS111)

Afmetingen (ong.) 108 mm × 164 mm ×

Gewicht (ong.)

88 mm (b/h/d)

0,5 kg

Subwoofer

261 mm × 82 mm × 79 mm

(b/h/d)

0,6 kg

DAV-DZ340 (SS-WS101)

Afmetingen (ong.) 169 mm × 300 mm ×

320 mm (b/h/d)

Gewicht (ong.) 5,3 kg

DAV-DZ740 (SS-WS111)

Afmetingen (ong.) 230 mm × 400 mm ×

Gewicht (ong.)

305 mm (b/h/d)

6,4 kg

Algemeen

Voeding

Vermogensverbruik

220 V - 240 V AC,

50/60 Hz

Aan: 160 W

Stand-by: 0,3 W*

* Geldig wanneer het systeem zich in de volgende toestand bevindt:

– "DEMO" is ingesteld op "OFF".

– [CONTROLE VOOR HDMI] is ingesteld op

[UIT].

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

430 mm × 55 mm ×

350 mm (b/h/d) incl. uitstekende onderdelen

3,5 kg

67

NL

68

NL

Ondersteund bestandsformaat

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Extensie: mp3

Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps

Bemonsteringsfrequenties: 32/44,1/48 kHz

WMA (alleen USB-apparaat)

Extensie: wma

Bitsnelheid: 48 kbps - 192 kbps

Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz

AAC (alleen USB-apparaat)

Extensie: m4a

Bitsnelheid: 48 kbps - 320 kbps

Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz

Xvid

Extensie:

Videocodec: avi

Xvid-video

Bitsnelheid: 4,854 Mbps (MAX)

Resolutie/beeldsnelheid: 720 × 480 30 fps

Audiocodec:

720 × 576 25 fps

MP3

MPEG4

Bestandsformaat:

Extensie:

Videocodec:

Bitsnelheid:

Beeldsnelheid:

Resolutie:

Audiocodec:

DRM:

MP4-formaat mp4/m4v

MPEG4 Simple Profile

(AVC is niet compatibel.)

4 Mbps

30 fps

720 × 576

AAC-LC (HE-AAC is niet compatibel.)

Niet compatibel

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

• Vermogensverbruik bij stand-by: 0,3 W.

• Met de volledig digitale versterker S-Master bereikt het versterkerblok een vermogen van meer dan 85%.

Weergaveprioriteit van bestandstypes

De onderstaande tabel beschrijft de weergaveprioriteit van de bestandstypes bij de instelling [MEDIA].

Bestandstype op een disc of USB-apparaat

Alleen videobestanden

Alleen JPEGbeeldbestanden

Alleen audiobestanden

Videobestanden en JPEGbeeldbestanden

Videobestanden en audiobestanden

Audiobestanden en JPEGbeeldbestanden

[VIDEO]

Disc

[MEDIA]-instelling

[MUZIEK/

FOTO]

[FOTO]

USB-apparaat Disc Disc/USBapparaat

[MUZIEK]

Disc/USBapparaat

Videobestanden Videobestanden Videobestanden Videobestanden Videobestanden

JPEGbeeldbestanden

JPEGbeeldbestanden

JPEGbeeldbestanden

JPEGbeeldbestanden

JPEGbeeldbestanden

MP3-bestanden Audiobestanden MP3-bestanden Audiobestanden* Audiobestanden*

Videobestanden Videobestanden JPEGbeeldbestanden

JPEGbeeldbestanden

Videobestanden

Videobestanden Videobestanden MP3-bestanden Audiobestanden* Audiobestanden*

Videobestanden, audiobestanden en JPEGbeeldbestanden

MP3-bestanden en JPEGbeeldbestanden met diavoorstelling

Audiobestanden MP3-bestanden en JPEGbeeldbestanden met

JPEGbeeldbestanden diavoorstelling

Videobestanden Videobestanden MP3-bestanden en JPEGbeeldbestanden met

JPEGbeeldbestanden diavoorstelling

Audiobestanden*

Audiobestanden*

* Wanneer u een disc gebruikt, kunt u alleen MP3-bestanden afspelen.

69

NL

Taalcodelijst

Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.

70

NL

Codelijst kinderbeveiliging

Index

A

A/V SYNC 49

ACHTERGROND 55

Achterpaneel 12

Afspeelbare discs 6

Afstandsbediening 13

ANGLE 33

AUDIO DRC 55

AUDIO INSTELLING 55

AUDIO RETURN CHANNEL

54

AUTO.STBY 51

B

Bedieningsmenu 15

C

CONTROLE VOOR HDMI 54

Controle voor HDMI 44

D

DEMO 51

DIMMER 51

DUAL MONO 50

DVD-menu 34

E

EFFECT 37

F

FM MODE 42

G

GELUID 53

GELUID (HDMI) 54

H

HDMI

YC

B

C

R

/RGB (HDMI) 54

HDMI-INSTELLING 54

HDMI-RESOLUTIE 54

Herhaald afspelen 36

HERSTELLEN 56

I

INSTELLING 52

INTERVAL 37

J

JPEG-RESOLUTIE 54

K

KINDERBEVEILIGING 55

L

LINE 53

LUIDSPREKER 56

AFSTAND 57

NIVEAU 57

VERBINDING 57

M

MEDIA 31, 38

MENU 52

MULTI-DISC RESUME 56

Multiplex broadcast sound 50

Multi-sessie-CD 8

MUZIEKSTUKKEUZE 55

O

ONDERTITELING 53

P

PAUZESTAND 53

Programma afspelen 35

R

RDS 42

Regiocode 8

S

SCHERMBEVEILIGING 55

SCHERMDISPL. 52

SLEEP 49

Snelle instelling 26

SOUND MODE 43

SUBTITLE 33

SYSTEEMINSTELLING 55

SYSTEM MENU 41, 49, 50,

51

T

Taalcodelijst 70

TAALKEUZE 52

TEST TOON 57

TIJD 33

TV TYPE 53

V

VIDEO-INSTELLING 53

VOLLEDIG 52

Voorpaneel 11

W

Willekeurig afspelen 36

71

NL

©2011 Sony Corporation Printed in China

4-262-748-62(1)

advertisement

Key Features

  • DVD player Black
  • 1000 W 5.1 channels
  • Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS
  • Full HD
  • MP3 bit rates: 32 - 320 Kbit/s
  • FM radio

Related manuals

advertisement

Table of contents