Sony BDV-E970W Handleiding

Add to My manuals
88 Pages

advertisement

Sony BDV-E970W Handleiding | Manualzz

Blu-ray Disc/DVD

Home Theatre System

Gebruiksaanwijzing

BDV-E970W / E670W

©2010 Sony Corporation

4-178-244-53(1)

2

NL

WAARSCHUWING

Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast.

Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende kaars, op het toestel.

Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel.

Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Om verwondingen te voorkomen moet dit apparaat stevig worden vastgemaakt aan de grond/muur in overeenstemming met de installatie-instructies.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

OPGELET

Het gebruik van optische instrumenten bij dit product verhoogt het risico op oogletsels.

De laserstraal die wordt gebruikt in dit Blu-ray Disc/DVD Home

Theatre System is schadelijk voor de ogen. Probeer de behuizing dus niet uit elkaar te halen.

Laat alle onderhoud over aan bevoegd personeel.

Dit apparaat is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 3R.

Wanneer de laserwerende behuizing wordt geopend, worden zichtbare en onzichtbare laserstralen verspreid; zorg er dus voor dat u nooit rechtstreeks in deze bron kijkt.

Deze markering vindt u terug op het onderdeel van het toestel dat tegen laserstralen is bestand.

Dit toestel is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1. Deze aanduiding bevindt zich achteraan op de buitenkant van het toestel.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten

(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese

Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik

(Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan

0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.

Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of

de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn.

De fabricant van dit product is Sony

Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger

Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

Voor de draadloze zendontvanger (EZW-

RT10/EZW-RT10A)

(alleen Europese modellen)

Zie "Wireless Product Safety

Information" (bijgeleverd).

Voorzorgsmaatregelen

Dit toestel is getest en compatibel bevonden met de beperkingen vermeld in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een verbindingskabel korter dan

3 meter. (alleen Europese en

Russische modellen)

Spanningsbronnen

• Het toestel blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.

• De stekker wordt gebruikt om het toestel los te koppelen; verbind het toestel daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Als u een onregelmatigheid in het toestel opmerkt, trekt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

3D-beelden bekijken

Sommige mensen kunnen ongemakken ervaren (vermoeide ogen, vermoeidheid of misselijkheid) bij het bekijken van

3D-beelden. Sony raadt alle gebruikers aan regelmatig rustpauzes in te lassen bij het bekijken van 3D-beelden. De lengte en de frequentie van de nodige rustpauzes variëren van persoon tot persoon. U moet zelf beslissen wat voor u het best is. Als u ongemakken ervaart, dient u het bekijken van 3D-beelden stop te zetten tot het ongemak over is.

Raadpleeg indien nodig een dokter.

Raadpleeg eveneens (i) de gebruiksaanwijzing en/of het waarschuwingsbericht van eventuele andere apparaten die u gebruikt met dit product of Blu-ray

Disc-inhoud die u afspeelt met dit product, en (ii) onze website

(voor klanten in Europa en

Rusland: http://www.sonyeurope.com/myproduct/; voor klanten in Azië en Australië: http:// www.sony-asia.com/support/) voor de recentste informatie. De ogen van jonge kinderen (vooral jonger dan zes jaar) zijn nog steeds in ontwikkeling. Raadpleeg een arts

(bv. een kinderarts of oogarts) voor u jonge kinderen 3D-beelden laat bekijken.

Volwassen dienen ervoor te zorgen dat jonge kinderen de bovenstaande aanbevelingen opvolgen.

Auteursrechten en handelsmerken

• Dit systeem is uitgerust met een

Dolby* Digital en Dolby Pro

Logic (II) adaptive matrix surround decoder en het DTS**

Digital Surround System.

* Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby

Laboratories.

** Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse patentnummers #:

5.451.942; 5.956.674;

5.974.380; 5.978.762;

6.226.616; 6.487.535;

7.212.872; 7.333.929;

7.392.195; 7.272.567 en andere Amerikaanse en wereldwijde patenten die uitgegeven of in behandeling zijn. DTS en het overeenstemmende symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-

HD, DTS-HD Master

Audio en de DTS-logo's zijn handelsmerken van

DTS, Inc. Dit product bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

• Dit systeem bevat High-

Definition Multimedia Interfacetechnologie (HDMI

TM

).

HDMI, het HDMI-logo en High-

Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

HDMI Licensing LLC.

• Java en alle handelsmerken en logo's gebaseerd op Java zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun

Microsystems, Inc.

• "BD-LIVE" en "BONUSVIEW" zijn handelsmerken van Blu-ray

Disc Association.

• "Blu-ray Disc" is een handelsmerk.

• "Blu-ray Disc", "DVD+RW",

"DVD-RW", "DVD+R", "DVD-

R", "DVD VIDEO" en het logo

"CD" zijn handelsmerken.

• "Blu-ray 3D" en het logo "Blu-ray

3D" zijn handelsmerken van

Blu-ray Disc Association.

• "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.

• "AVCHD" en het "AVCHD"logo zijn handelsmerken van

Matsushita Electric Industrial

Co., Ltd. en Sony Corporation.

• "S-AIR" en het S-AIR-logo zijn handelsmerken van Sony

Corporation.

3

NL

4

NL

• , "XMB" en "xross media bar" zijn handelsmerken van Sony

Corporation en Sony Computer

Entertainment Inc.

• "PLAYSTATION" is een handelsmerk van Sony Computer

Entertainment Inc.

• DivX

®

, DivX Certified

®

en de overeenstemmende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van

DivX, Inc. en worden gebruikt onder licentie.

• Muziek- en videoherkenningstechnologie en gerelateerde gegevens worden verstrekt door Gracenote

®

.

Gracenote is de industrienorm voor de verstrekking van muziekherkenningstechnologie en gerelateerde inhoud. Meer informatie vindt u op www.gracenote.com.

CD-, DVD-, Blu-ray Disc- en muziek- en videogerelateerde gegevens van Gracenote, Inc., beschermd door auteursrechten

© 2000-nu Gracenote. Gracenote

Software, beschermd door auteursrechten

© 2000-nu Gracenote. Een of meerdere patenten die het eigendom zijn van Gracenote zijn van toepassing op dit product en deze service. Raadpleeg de

Gracenote-website voor een nietexhaustieve lijst van geldende

Gracenote-patenten. Gracenote,

CDDB, MusicID, MediaVOCS, het Gracenote-logo en -logotype en het logo "Powered by

Gracenote" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen.

• "PhotoTV HD" en het "PhotoTV

HD"-logo zijn handelsmerken van

Sony Corporation.

• MPEG Layer-3audiocoderingstechnologie en patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en

Thomson.

• iPod is een handelsmerk van

Apple Inc., geregistreerd in de

Verenigde Staten en andere landen.

• "Made for iPod" betekent dat een elektronisch accessoire specifiek werd ontworpen om te verbinden met een iPod en gecertificeerd is door de ontwikkelaar om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple.

• Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit toestel of het voldoen ervan aan veiligheidsnormen en regelgeving.

• Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft

Corporation in de Verenigde

Staten en/of andere landen.

• DLNA

®

, het DLNA-logo en

DLNA CERTIFIED™ zijn handelsmerken, servicemerken of certificaatmerken van Digital

Living Network Alliance.

• Andere systemen en productnamen zijn veelal handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun fabrikanten. De symbolen ™ en ® worden niet weergegeven in deze handleiding.

Over deze gebruiksaanwijzing

• In deze gebruiksaanwijzing staan de bedieningselementen op de afstandsbediening beschreven. U kunt ook de bedieningselementen op het toestel gebruiken als ze dezelfde of soortgelijke namen hebben als deze op de afstandsbediening.

• In deze handleiding wordt

"disc" gebruikt om te verwijzen naar BD's, DVD's,

Super Audio CD's of CD's, tenzij anders aangegeven door de tekst of illustraties.

• De instructies in deze handleiding zijn voor BDV-

E970W en BDV-E670W.

BDV-E970W is het model dat wordt gebruikt in de illustraties. Elk verschil in werking is duidelijk aangegeven in de tekst, bijvoorbeeld "BDV-

E970W".

• De items die worden weergegeven op het scherm van de tv kunnen verschillen afhankelijk van de regio waar u zich bevindt.

• De standaardinstelling is onderstreept.

• Het systeem is compatibel met de S-AIR-functie, die zorgt voor draadloze geluidstransmissie tussen

S-AIR-producten. Raadpleeg

"Een S-AIR-product gebruiken" (pagina 47) voor

meer informatie over de

S-AIR-functie.

• Opmerkingen of instructies betreffende de surroundversterker, de surroundversterker achteraan of de S-AIR-ontvanger in deze gebruiksaanwijzing verwijzen enkel naar situaties waarin de surroundversterker, de surroundversterker achteraan of de S-AIR-ontvanger wordt gebruikt.

5

NL

6

NL

Inhoudsopgave

Over deze gebruiksaanwijzing ................ 4

Uitpakken ................................................ 7

Onderdelen en bedieningselementen ...... 9

Aan de slag

Stap 1: Het systeem plaatsen ......15

Stap 2: Het toestel aansluiten......21

Stap 3: Het draadloze

S-AIR-systeem instellen .........28

Stap 4: De snelinstelling uitvoeren ..................................29

Stap 5: De bron selecteren...........30

Stap 6: Surroundgeluid weergeven................................32

Afspelen

Een disc afspelen................................... 34

Afspelen vanaf een USB-apparaat ........ 35

Een iPod gebruiken ............................... 36

Afspelen via een netwerk...................... 37

Beschikbare opties ................................ 39

Geluidsregeling

Het effect selecteren dat bij de bron past.................................................. 41

Het audioformaat, meertalige muziekstukken of het kanaal selecteren ........................................ 41

Multiplex Broadcast Sound weergeven ....................................... 42

Geluidseffecten gebruiken .................... 43

Tuner

Luisteren naar de radio.......................... 44

Het Radio Data System gebruiken

(RDS).............................................. 45

Extern geluidsapparaat

Een S-AIR-product gebruiken .............. 47

Andere handelingen

De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync... 52

De juiste instellingen automatisch kalibreren........................................ 54

De luidsprekers instellen ...................... 55

De Sleep Timer gebruiken.................... 57

De knoppen op het toestel uitschakelen.................................... 57

De tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening ........................... 58

Energie besparen in de stand-bystand.................................. 58

Instellingen en afstellingen

Het instelscherm gebruiken .................. 59

[Netwerk-update].................................. 60

[Scherminstellingen]............................. 60

[Audio-instellingen] ............................. 61

[BD/DVD-instellingen] ........................ 62

[Kinderbeveiliging] .............................. 62

[Muziekinstellingen]............................. 63

[Systeeminstellingen] ........................... 63

[Netwerkinstellingen] ........................... 65

[Snelinstelling] ..................................... 65

[Terugstellen] ....................................... 65

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen.......................... 66

Opmerkingen over de discs .................. 67

Verhelpen van storingen....................... 68

Afspeelbare discs.................................. 76

Afspeelbare bestandstypes.................... 77

Ondersteunde audioformaten................ 78

Video-uitvoerresolutie .......................... 78

Specificaties.......................................... 79

Taalcodelijst ......................................... 81

Verklarende woordenlijst ..................... 82

Index ..................................................... 85

Uitpakken

BDV-E970W

• Voorluidsprekers (2) • Subwoofer (1) • Schroeven (12)

• Afdekkingen voor de onderkant van de luidspreker

(4)

• FM-draadantenne (1) of

• Luidsprekerkabels (2, groen/paars)

• Surroundversterker (1)

• Surroundluidsprekers (2)

• Middenluidspreker (1)

• Draadloze zendontvangers

(2)

• Videokabel (1)

• Afstandsbediening (1)

• R6 (AA)-batterijen (2)

• Kalibratiemicrofoon (1)

• Gebruiksaanwijzing

• Installatiegids voor de luidspreker

• Gids voor snelle instelling

• End user license agreement

• HDMI-kabel (1)

(alleen voor modellen voor

Singapore, China en

Taiwan)

• Voeten (4)

Voor Europese modellen

• Wireless Product Safety

Information

7

NL

8

NL

BDV-E670W

• Voorluidsprekers (2)

• Surroundluidsprekers (2)

• FM-draadantenne (1) of

• Surroundversterker (1)

• Luidsprekerkabels (6, wit/ rood/blauw/grijs/groen/ paars)

• Draadloze zendontvangers

(2)

• Middenluidspreker (1)

• Subwoofer (1)

• Videokabel (1)

• Afstandsbediening (1)

• R6 (AA)-batterijen (2)

• Kalibratiemicrofoon (1)

• Gebruiksaanwijzing

• Gids voor snelle instelling

• End user license agreement

Voor Europese modellen

• Wireless Product Safety

Information

De afstandsbediening klaarmaken

Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd) in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de aanduidingen 3 en #.

Onderdelen en bedieningselementen

Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.

Voorpaneel

FUNCTION VOLUME VOLUME

A "/1 (aan/stand-by)

Schakelt het toestel in of activeert de standbystand.

B Knoppen afspeelbediening

Z (openen/sluiten) (pagina 34)

Opent of sluit de disclade.

N (afspelen)

Start of hervat het afspelen (afspelen hervatten).

Speelt een diavoorstelling af wanneer een disc met JPEG-beeldbestanden wordt geplaatst.

x (stoppen)

Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt

(hervatpunt).

Het hervatpunt van een titel/muziekstuk is het laatste punt dat u hebt afgespeeld of de laatste foto die u hebt bekeken in een fotomap.

FUNCTION

Selecteert de weergavebron.

VOLUME +/–

Regelt het volume van het systeem.

C

(USB)-poort (pagina 35)

Voor het aansluiten van een USB-apparaat.

D Uitleesvenster op het voorpaneel

E

(afstandsbedieningssensor)

F Aan/uit-lampje

Licht op wanneer het systeem is ingeschakeld.

G Disclade (pagina 34)

9

NL

10

NL

Uitleesvenster op het voorpaneel

Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel

A Geeft het huidige geluidsformaat weer.

B Licht op wanneer het systeem afspeelt

via de functie PARTY STREAMING.

C Licht op bij het uitvoeren van 1920 ×

1080p/24 Hz-videosignalen.

D Licht op wanneer 720p/1080i/1080p-

videosignalen worden uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting of 720p/

1080i-videosignalen worden uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO

OUT-aansluitingen.

E Licht op wanneer de HDMI OUT-

aansluiting correct verbonden is met een toestel dat compatibel is met HDCP

(High-bandwidth Digital Content

Protection) door middel van de HDMI- of DVI-ingang (Digital Visual Interface).

F Licht op bij ontvangst van een zender.

(alleen radio) (pagina 44)

G Licht op bij ontvangst van

stereogeluid. (alleen radio) (pagina 44)

H Knippert bij instelling van de Sleep

Timer. (pagina 57)

I S-AIR-aanduiding (alleen wanneer de

draadloze zendontvanger in het toestel is geplaatst)

Licht op tijdens draadloze transmissie.

Knippert wanneer [Stand-by] ingesteld is op [Aan] en het systeem in de standbystand staat terwijl de draadloze transmissie tussen het toestel en de

S-AIR-ontvanger niet geactiveerd is.

(pagina 47)

J Geeft de status van het systeem weer,

zoals hoofdstuk, titel, muziekstuknummer, tijdinformatie, radiofrequentie, afspeelstatus, surroundinstelling enz.

K Licht op wanneer herhaald afspelen

geactiveerd is.

L Geeft de afspeelstatus van het systeem

weer.

M Licht op wanneer

geluidsonderdrukking ingeschakeld is.

Achterpaneel

SPEAKERS

FRONT R FRONT L SUBWOOFER CENTER

LAN(100) VIDEO OUT

Y P / C

B

P / C

COMPONENT VIDEO OUT

R

SAT/CABLE

DIGITAL IN

TV

DIGITAL IN

ARC

OUT

COAXIAL OPTICAL

FM COAXIAL

ANTENNA

75

A. CAL MIC

ECM-AC2

S-AIR ID

A B C

EZW-RT10

AUDIO

R AUDIO IN L

A

(USB)-poort (pagina 35)

B LAN (100)-aansluiting (pagina 27)

C COMPONENT VIDEO OUT-

aansluitingen (pagina 22)

D VIDEO OUT-aansluiting (pagina 22)

E HDMI OUT-aansluiting (pagina 22)

F EZW-RT10-sleuf (pagina 26)

G AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/R)

(pagina 24)

H S-AIR ID-schakelaar (pagina's 28, 47)

I A.CAL MIC-aansluiting (pagina's 29,

54)

J ANTENNA-aansluiting (FM COAXIAL

75

Ω) (pagina 25)

K TV-aansluiting (DIGITAL IN OPTICAL)

(pagina 23)

L SAT/CABLE-aansluiting (DIGITAL IN

COAXIAL) (pagina 24)

M SPEAKERS-aansluitingen (pagina 21)

11

NL

Surroundversterker

Voorpaneel Achterpaneel

SURROUND SELECTOR

A B C PAIRING

S-AIR ID

SURROUND SURROUND BACK

IMPEDANCE USE

3-16

SPEAKERS

EZW-RT10

L R

S-AIR/STANDBY

12

NL

A "/1 (aan/uit)

Schakelt de surroundversterker in/uit.

B S-AIR/STANDBY-aanduiding

U kunt de status van de draadloze transmissie tussen het hoofdapparaat en de surroundversterker controleren.

Aanduiding

Knippert snel groen.

Status

Wordt groen.

Het systeem is ingeschakeld, de draadloze transmissie is geactiveerd en surroundsignalen worden verzonden.

Het systeem is ingeschakeld en de draadloze transmissie is geactiveerd, maar er worden geen surroundsignalen verzonden.

Knippert langzaam groen.

Wordt rood.

Het systeem is ingeschakeld en de draadloze transmissie is uitgeschakeld.

De stand-bystand is geactiveerd voor de surroundversterker terwijl de stand-bystand geactiveerd is voor het systeem of de draadloze transmissie uitgeschakeld is.

Wordt uitgeschakeld.

Knippert oranje.

De surroundversterker wordt uitgeschakeld.

De draadloze zendontvanger is niet aangesloten.

Knippert rood. De bescherming van de surroundversterker is actief.

C S-AIR ID-schakelaar

Selecteert het S-AIR ID.

D PAIRING-toets

Start het koppelen.

E PAIRING-aanduiding

Duidt de koppelingsstatus aan.

F SURROUND SELECTOR-schakelaar

Selecteert de stand voor de surroundversterker.

G SPEAKERS-aansluitingen

H Sleuf voor draadloze zendontvanger

(EZW-RT10)

Afstandsbediening

9

THEATRE

ONE-TOUCH

PLAY

TV

BRAVIA Sync

1

SLEEP

SYSTEM

MENU

4

7

2 3

5

8

6

9

0

D.TUNING

TOP MENU POP UP/ MENU

1

2

3

4

8

RETURN OPTIONS

FUNCTION

PRESET

HOME

SOUND MODE

PRESET

TUNING TUNING

DISPLAY

TV

TV

5

6

7

De toetsen 5, ,

2

+ en N zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

• : om de tv te bedienen

(Raadpleeg "De tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 58)

voor meer informatie.)

A THEATRE (pagina 53)

Schakelt automatisch over naar de optimale videomodus voor het bekijken van films.

ONE-TOUCH PLAY (pagina 53)

Activeert Afspelen met één druk op de knop.

TV "/1 (aan/stand-by) (pagina 58)

Schakelt de tv in of activeert de standbystand.

"/1 (aan/stand-by) (pagina's 29, 44)

Schakelt het systeem in of activeert de stand-bystand.

B Cijfertoetsen (pagina's 45, 58)

Hiermee kunt u titel-/hoofdstuknummers, radiofrequenties enz. invoeren.

(audio) (pagina's 41, 42)

Selecteert het audioformaat/muziekstuk.

(ondertiteling) (pagina 62)

Selecteert de taal van de ondertiteling wanneer meertalige ondertitels opgenomen zijn op een BD-ROM/DVD VIDEO.

D.TUNING (pagina 44)

Selecteert de radiofrequenties.

C Kleurtoetsen (rood/groen/geel/blauw)

Sneltoetsen voor het selecteren van items in de menu's van bepaalde BD's (kan ook worden gebruikt voor interactieve

Javafuncties van een BD).

D TOP MENU

Opent of sluit het hoofdmenu van de BD of

DVD.

POP UP/MENU

Opent of sluit het pop-upmenu van de

BD-ROM of het menu van de DVD.

OPTIONS (pagina 39)

Geeft het optiemenu weer op het tv-scherm.

RETURN

Keert terug naar de vorige weergave.

C/X/x/c

Verplaatst de markering naar een weergegeven item.

(ENTER)

Bevestigt het geselecteerde item.

E FUNCTION (pagina's 30, 44)

Selecteert de weergavebron.

HOME (pagina's 29, 44, 47, 54, 55, 59)

Opent of sluit het startmenu van het systeem.

SOUND MODE (pagina 41)

Selecteert de geluidsmodus.

F Knoppen afspeelbediening

Zie "Afspelen" (pagina 34).

13

NL

14

NL

./> (vorige/volgende)

Verdergaan naar het vorige/volgende hoofdstuk, muziekstuk of bestand.

(achteruit/vooruit)

De huidige scènes gedurende 10 seconden terugspoelen./De huidige scènes gedurende

15 seconden vooruitspoelen.

m/M (snel achteruitspoelen/snel

vooruitspoelen)

De disc snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen tijdens het afspelen. Telkens als u op deze knop drukt, wijzigt de zoeksnelheid.

Wanneer u deze knop langer dan een seconde indrukt in de pauzestand, wordt de vertraagde weergave geactiveerd. Wanneer u deze knop indrukt in de pauzestand, wordt

één beeld per keer afgespeeld.

N (afspelen)

Start of hervat het afspelen (afspelen hervatten).

Speelt een diavoorstelling af wanneer een disc met JPEG-beeldbestanden wordt geplaatst.

X (pauzeren)

Pauzeert of hervat de weergave.

x (stoppen)

Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt

(hervatpunt). Het hervatpunt van een titel/ muziekstuk is het laatste punt dat u hebt afgespeeld of de laatste foto die u hebt bekeken in een fotomap.

G

Radiobedieningstoetsen

Zie "Tuner" (pagina 44).

PRESET +/–

TUNING +/–

(geluidsonderdrukking)

Schakelt het geluid tijdelijk uit.

2 (volume) +/– (pagina 44)

Past het volume aan.

TV 2 (volume) +/–

Past het volume van de tv aan.

TV t (tv-ingang)

Schakelt de invoerbron van de tv tussen de tv en andere bronnen.

H DISPLAY (pagina's 34, 37)

Geeft de afspeelinformatie weer op het tvscherm.

Wijzigt de radio-informatie in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer de functie "TUNER FM" geactiveerd is

(alleen Europese en Russische modellen).

Geeft de invoerinformatie weer in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer de functie "TV" of "SAT/CABLE" geactiveerd is en digitale signalen worden ingevoerd via de DIGITAL IN-aansluiting.

I Z (openen/sluiten)

Opent of sluit de disclade.

SLEEP (pagina 57)

Stelt de Sleep Timer in.

SYSTEM MENU (pagina's 32, 40, 43, 44)

Opent het systeemmenu.

(favorieten)

Geeft de internetinhoud weer die is toegevoegd aan de lijst met favorieten. U kunt 18 favoriete internetinhouden opslaan.

Aan de slag

Stap 1: Het systeem plaatsen

De luidsprekers opstellen

Voor een optimaal surroundgeluid moeten alle luidsprekers even ver van de luisterpositie worden geplaatst (A). De afstand kan liggen tussen 0,0 en 7,0 meter.

Als u de middenluidspreker en de surroundluidsprekers niet op positie (A) kunt zetten, plaatst u deze binnen een afstand van 7,0 meter van de luisterpositie.

Plaats de surroundluidsprekers achter de luisterpositie ( B ).

De subwoofer kan om het even waar in de kamer worden geplaatst.

Subwoofer

Middenluidspreker

Linkerluidspreker vooraan (L) Rechterluidspreker vooraan (R)

A

30

A

30

A

B

A

45 45

A

B

Linker surroundluidspreker (L) Rechter surroundluidspreker (R)

Opmerking

• Wees voorzichtig bij het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards op een speciaal behandelde vloer

(bijvoorbeeld met was of olie of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.

• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet op steunen, omdat hij dan kan vallen.

15

NL

De optionele surroundachterluidsprekers toevoegen

U kunt genieten van 7.1-surroundgeluid door de draadloze surroundluidsprekerkit (Wireless Surround

Speaker Kit) (WAHT-SBP2, optioneel) aan te schaffen. De beschikbare optionele producten variëren afhankelijk van de regio.

Raadpleeg de onderstaande illustratie voor het opstellen van de surroundachterluidsprekers (

C

).

Subwoofer

Middenluidspreker

Linkerluidspreker vooraan (L)

Rechterluidspreker vooraan (R)

Linker surroundluidspreker

(L)

Rechter surroundluidspreker (R)

45

30 30

45

Linker surroundachterluidspreker

(L) (optioneel)

C C

Rechter surroundachterluidspreker (R)

(optioneel)

Opmerking

• Om de surroundachterluidsprekers te gebruiken, stelt u [Surroundachter] (pagina 56) bij [Luidsprekerinstellingen]

in op [Ja] tijdens het uitvoeren van de Snelinstelling (pagina 29).

De luidsprekers aan een muur bevestigen

Opgelet

• Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het muurmateriaal of de schroeven die u dient te gebruiken.

• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de muur. Aangezien een muur in gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven het best in een balk om de luidsprekers te bevestigen. Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke muur met de nodige versterking.

• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen enz.

Voor u de voor- en surroundluidsprekers van BDV-E970W aan een muur bevestigt, moet u de luidsprekers demonteren. U kunt de bovenkant van de luidsprekers aan de muur bevestigen.

16

NL

De luidspreker demonteren

(alleen voor de voor- en surroundluidsprekers van BDV-E970W)

1

Maak de luidsprekerkabels los van de luidspreker.

Achterkant van de luidspreker

2

Verwijder de schroef (vooraf geplaatst) aan de achterkant van de luidspreker.

U hebt deze schroef nog nodig bij het opnieuw monteren van de luidspreker. Zorg er dus voor dat u deze niet verliest.

Schroef

Achterkant van de luidspreker

3

Demonteer de luidspreker door het bovenste deel op te heffen.

Bovenste deel

Onderste deel

Achterkant van de luidspreker

17

NL

4

Trek de luidsprekerkabel uit de onderkant van het onderste deel van de luidspreker.

De verwijderde luidsprekerkabel hebt u nodig bij het bevestigen van de luidspreker aan een muur.

Onderste deel van de luidspreker

,

Luidsprekerkabel

5

Verwijder de beschermfolie van de afdekking voor de onderkant van de luidspreker en maak vervolgens de afdekking voor de onderkant van de luidspreker vast aan de onderkant van het bovenste deel van de luidspreker.

Onderkant bovenste deel luidspreker

Beschermfolie

,

Afdekkingen voor de onderkant van de luidspreker

,

Opmerking

• Verwijder de beschermfolie door te trekken aan het deel dat los zit aan de inkeping in de afdekking voor de onderkant van de luidspreker.

Illustratie van een volledig gedemonteerd toestel

Bovenste deel van de luidspreker

Onderste deel van de luidspreker

Luidsprekerkabel

Schroef

18

NL

De luidsprekers aan een muur bevestigen

Verbind de luidsprekerkabels met de luidsprekers voor u de luidsprekers tegen een muur installeert.

Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #.

Gekleurde buis

Linkerluidspreker vooraan (L): wit

Rechterluidspreker vooraan (R): rood

Middenluidspreker: groen

Linker surroundluidspreker (L): blauw

Rechter surroundluidspreker (R): grijs

1

Neem schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.

4 mm

5 mm

Opening aan de achterkant van de luidspreker

30 mm

10 mm

2

Bevestig de schroeven in de muur.

BDV-E970W

Voor de middenluidspreker

219 mm

BDV-E670W

Voor de middenluidspreker

219 mm

8 tot 10 mm

Voor de andere luidsprekers

304 mm

8 tot 10 mm

8 tot 10 mm

Voor de andere luidsprekers

8 tot 10 mm

19

NL

3

Hang de luidsprekers op aan de schroeven.

5 mm

Opening aan de achterkant van de luidspreker

10 mm

Achterkant van de luidspreker

20

NL

Stap 2: Het toestel aansluiten

Lees de informatie op de volgende pagina's voor meer uitleg over het aansluiten van het systeem.

Sluit het netsnoer van het toestel pas aan op een stopcontact wanneer alle andere verbindingen tot stand zijn gebracht.

Opmerking

• Wanneer u een andere component met een volumeregeling aansluit, verlaagt u het volume van de andere component tot een niveau waarop het geluid niet wordt vervormd.

De luidsprekers aansluiten

De stekker van de luidsprekerkabels en de gekleurde buis hebben een specifieke kleur, afhankelijk van het type luidspreker. Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKERS-aansluitingen op het apparaat die dezelfde kleur hebben.

Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #. Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel (rubberen bescherming) niet klem komt te zitten in de luidsprekeraansluitingen.

De luidsprekerkabels aansluiten op het toestel en de surroundversterker

Steek de aansluiting in het toestel en de surroundversterker tot u een klik hoort.

Achterpaneel van het toestel

Wit

(Linkerluidspreker vooraan (L))

Achterpaneel van de surroundversterker

Grijs

(Rechter surroundluidspreker (R))

E US

IMPE

DANC

3-16

E

SPE

AKE

RS

L

R

SPEA

KERS

FRON

T R

FRON

T L

SUBW

Rood

(Rechterluidspreker vooraan (R))

Groen

(Middenluidspreker)

Paars

(Subwoofer)

Blauw

(Linker surroundluidspreker (L))

De luidsprekerkabels aansluiten op de luidspreker

Achterkant of onderkant van de luidspreker

Gekleurde buis

(+)

Stekker

(–)

21

NL

De tv aansluiten (videoverbinding)

Via deze verbinding wordt een videosignaal naar de tv verzonden.

Selecteer de aansluitingswijze afhankelijk van de aansluitingen op uw tv.

Achterpaneel van het toestel

B Componentvideokabel

(niet bijgeleverd)

VIDE

Y

COM

PB / C

PON

ENT

B

PR / C

VIDE

O OU

T

R

ARC

OUT

A HDMI-kabel*

C Videokabel (bijgeleverd)

Naar de componentvideoingang van de tv.

Naar de video-ingang van de tv.

Naar de HDMI IN-aansluiting van de tv.

* De HDMI-kabel wordt alleen geleverd bij modellen voor Singapore, China en Taiwan.

Methode 1: verbinding via HDMI-kabel (A)

Als uw tv een HDMI-aansluiting heeft, maakt u verbinding met de tv via een HDMI-kabel. De beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter vergeleken met een verbinding via de componentvideokabel of de videokabel.

Wanneer u verbinding maakt via een HDMI-kabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren (pagina

60).

Methode 2: verbinding via componentvideokabel (B)

Als uw tv niet met een HDMI-aansluiting is uitgerust maar wel over componentvideo-ingangen beschikt, sluit u het toestel aan op de tv via een componentvideokabel. De beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter dan bij het gebruik van een videokabel.

Wanneer u verbinding maakt via een componentvideokabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren

(pagina 60).

Methode 3: verbinding via videokabel (C)

Als u niet beschikt over een HDMI-kabel of een componentvideokabel, voert u tijdelijk deze verbinding door.

22

NL

De tv aansluiten (audioverbinding)

Via deze verbinding wordt een audiosignaal naar de tv verzonden. Voer deze verbinding door om via het systeem naar het geluid van de tv te luisteren.

Achterpaneel van het toestel

AUD

IO

R

AUDIO

IN

L

SAT

/CAB

LE

IN

DIGI

TAL

TV

DIGI

TAL

IN

COAX

IAL

OPTI

CAL

Digitale optische kabel

(niet bijgeleverd)

Naar de digitale optische uitgang van de tv.

Via een digitale audioverbinding ontvangt het systeem een Dolby Digital multiplex-zendsignaal en kunt u genieten van multiplex broadcast-geluidsweergave.

Opmerking

• Wanneer u de tv en het toestel verbindt via een audiokabel, raadpleegt u "De andere componenten aansluiten"

(pagina 24).

Over Audio Return Channel

Wanneer uw tv compatibel is met de functie Audio Return Channel, wordt via een HDMI-kabel eveneens een digitaal audiosignaal van de tv verzonden. U hoeft dus geen aparte audioverbinding door te voeren om het geluid van de tv te beluisteren. Raadpleeg [Audio Return Channel] voor meer

informatie over de functie Audio Return Channel (pagina 63).

23

NL

De andere componenten aansluiten

Wanneer u het systeem en andere componenten aansluit op de tv, worden videosignalen van het systeem en de componenten verzonden naar de tv en worden audiosignalen van de componenten verzonden naar het systeem, zoals hieronder wordt afgebeeld.

Tv

Systeem

Signaalverloop

: videosignaal

: audiosignaal

U kunt aangesloten componenten beluisteren via de luidsprekers van het systeem.

• Videorecorder of digitale satellietontvanger enz. (niet bijgeleverd) met een digitale coaxuitgang: D

• Videorecorder, digitale satellietontvanger, PlayStation of een draagbare geluidsbron enz. (niet bijgeleverd): E

Achterpaneel van het toestel

D Digitale coaxkabel

(niet bijgeleverd)

AUD

IO

R

AUDIO

IN

L

SAT

/CAB

LE

TV

COAX

IAL

OPTI

CAL

E Audiokabel

(niet bijgeleverd)

Naar de digitale coaxuitgang van de videorecorder of digitale satellietontvanger enz.

Naar de audio-uitgang van de videorecorder, digitale satellietontvanger,

PlayStation of draagbare geluidsbron enz.

24

NL

De antenne aansluiten

De antenne aansluiten

Achterpaneel van het toestel

FM

COAX

IAL

ANTE

NNA

75 of

FM-draadantenne

(bijgeleverd)

Opmerking

• Trek de FM-draadantenne volledig uit.

• Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten, dient u deze zo horizontaal mogelijk te plaatsen.

Tip

• Gebruik bij een slechte FM-ontvangst een 75-ohm-coaxkabel (niet bijgeleverd) om het toestel aan te sluiten op een externe FM-buitenantenne, zoals hieronder afgebeeld.

FM-buitenantenne

Toestel

FM COAXIAL

ANTENNA

75

25

NL

De draadloze zendontvanger plaatsen

U kunt geluid verzenden van het toestel naar een S-AIR-product zoals een surroundversterker of

S-AIR-ontvanger.

Om het geluid van het toestel te verzenden, plaatst u de draadloze zendontvangers in het toestel en het

S-AIR-product.

Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken" (pagina 47) voor meer informatie over S-AIR-producten.

Achterpaneel van het toestel

Achterpaneel van de surroundversterker

-RT1

0

Draadloze zendontvanger

Draadloze zendontvanger

26

NL

Verbinden met het netwerk

Bedraad instellen

Gebruik een LAN-kabel voor verbinding met de

LAN (100)-aansluiting op het toestel.

LAN-kabel

(niet bijgeleverd)

Breedbandrouter ADSL-modem/ kabelmodem

Internet

Draadloos USB instellen

Gebruik een draadloos LAN via de USB-adapter voor draadloos LAN (alleen Sony UWA-

BR100*) (niet bijgeleverd).

In sommige regio's/landen is de USB-adapter voor draadloos LAN mogelijk niet beschikbaar.

* Vanaf januari 2010.

Schakel het toestel uit voor u de verlengkabel aansluit of u de USB-adapter voor draadloos

LAN plaatst. Nadat u de USB-adapter voor draadloos LAN hebt geplaatst in het basisstation van de verlengkabel en de verlengkabel hebt aangesloten op de (USB)-poort (voor of achter), schakelt u het toestel opnieuw in.

SPEAKERS

FRONT R FRONT L SUBWOOFER CENTER

SPEAKERS

LAN(100)

VIDEO OUT

Y PB / CB PR / CR

COMPONENT VIDEO OUT

SAT/CABLE

DIGITAL IN

TV

DIGITAL IN

ARC

OUT

SUR R SUR L

COAXIAL OPTICAL

FM COAXIAL

ANTENNA

75

A. CAL MIC

ECM-AC2

EZW-T100

AUDIO

R AUDIO IN L

USBadapter voor draadloos

LAN

Internet

LAN-kabel (niet bijgeleverd)

ADSL-modem/ kabelmodem

Router voor draadloos LAN

Opmerking

• De plaatsingsafstand tussen de USB-adapter voor draadloos LAN en uw router voor draadloos LAN verschilt afhankelijk van de gebruiksomgeving. Als het systeem er niet in slaagt om verbinding te maken met het netwerk of als de netwerkverbinding niet stabiel is, zet u de USB-adapter voor draadloos LAN op een andere positie of plaatst u de USB-adapter voor draadloos LAN en de router voor draadloos

LAN dichter bij elkaar.

De netwerkinstellingen instellen

Raadpleeg [Netwerkinstellingen] (pagina 65)

voor meer informatie en volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

Over draadloos LAN-beveiliging

Aangezien communicatie met draadloos LAN via radiogolven verloopt, kunnen de draadloze signalen onderschept worden. Om de draadloze communicatie te beveiligen, ondersteunt dit systeem verschillende beveiligingsfuncties.

Zorg ervoor dat u de beveiligingsinstellingen correct configureert in overeenstemming met uw netwerkomgeving.

Geen beveiliging

Hoewel het eenvoudig is instellingen door te voeren, dient u er rekening mee te houden dat iedereen draadloze communicatie kan onderscheppen of kan binnendringen in uw draadloos netwerk, zelfs zonder geavanceerde instrumenten. Houd er rekening mee dat er een risico bestaat op ongeoorloofde toegang of onderschepping van gegevens.

WEP

WEP past beveiligingsmaatregelen toe op communicatie om te verhinderen dat buitenstaanders deze communicatie onderscheppen of binnendringen in uw draadloos netwerk. WEP is een beveiligingstechnologie die ervoor zorgt dat oudere apparaten, die TKIP/AES niet ondersteunen, kunnen worden aangesloten.

WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP is een beveiligingstechnologie die werd ontworpen om de tekorten van WEP te corrigeren. TKIP zorgt voor een hoger beveiligingsniveau dan WEP.

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES is een beveiligingstechnologie die gebruik maakt van een geavanceerde beveiligingsmethode die verschilt van WEP en

TKIP.

AES zorgt voor een hoger beveiligingsniveau dan WEP of TKIP.

27

NL

Stap 3: Het draadloze

S-AIR-systeem instellen

Voor u stap 3 uitvoert

Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten en sluit vervolgens de netsnoeren aan.

U dient de surroundversterker in te stellen om het draadloze S-AIR-systeem te kunnen gebruiken.

Het toestel verzendt geluid naar de surroundversterker die is verbonden met de surroundluidsprekers. Voer de volgende stappen uit om de draadloze transmissie te activeren.

1

Druk op "/1 om het systeem in te

schakelen.

"/1

Zorg ervoor dat "S-AIR" oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel. Wanneer

"S-AIR" niet oplicht, dient u ervoor te zorgen dat de draadloze zendontvanger correct in het toestel is geplaatst.

2

Stel de SURROUND SELECTORschakelaar van de surroundversterker in op SURROUND.

SURROUND SELECTOR

SURROUND SURROUND BACK

4

Druk op "/1 om de surroundversterker

in te schakelen.

Wanneer de draadloze transmissie geactiveerd is, licht de S-AIR/STANDBYaanduiding groen op.

S-AIR/STANDBY-aanduiding

S-AIR/STANDBY

"/1

Raadpleeg "Surroundversterker"

(pagina 12) als de S-AIR/STANDBY-

aanduiding niet groen oplicht.

Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken"

(pagina 47) voor meer informatie over de

S-AIR-functie.

Over de stand-bystand

De stand-bystand wordt automatisch geactiveerd op de surroundversterker (de

S-AIR/STANDBY-aanduiding wordt rood) wanneer de stand-bystand geactiveerd is voor het hoofdapparaat of de draadloze transmissie uitgeschakeld is.

Wanneer het systeem wordt ingeschakeld en de draadloze transmissie geactiveerd is, wordt de surroundversterker automatisch ingeschakeld

(de S-AIR/STANDBY-aanduiding wordt groen).

SURROUND SELECTOR

SURROUND SURROUND BACK

3

Stel de S-AIR ID-schakelaar van de surroundversterker in op A.

A B C PAIRING

S-AIR ID

A B C

S-AIR ID

28

NL

Stap 4: De snelinstelling uitvoeren

Voer de onderstaande stappen uit voor een basisinstelling van het systeem.

De weergegeven items verschillen afhankelijk van het landmodel.

Opmerking

• Om de optionele surroundachterluidsprekers te gebruiken, stelt u [Surroundachter] bij

[Luidsprekerinstellingen] in op [Ja] (pagina 56).

"/1

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

2

Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de

A.CAL MIC-aansluiting op het achterpaneel.

Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte met behulp van een statief (niet bijgeleverd). De voorzijde van elke luidspreker moet naar de kalibratiemicrofoon gericht zijn en er mogen zich geen hindernissen bevinden tussen de luidsprekers en de kalibratiemicrofoon.

A. CA

L MIC

ECM

-AC2

C/X/x/c,

HOME

Kalibratiemicrofoon

1

Schakel de tv in.

3

Druk op [/1 op het toestel en op [/1 op

de surroundversterker.

29

NL

4

Stel de ingangskiezer van de tv zo in dat het signaal van het systeem op het tv-scherm verschijnt.

Het scherm voor de snelinstelling van de schermtaalkeuze wordt weergegeven.

Easy Setup - OSD

Select the language to be displayed by this unit.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Stap 5: De bron selecteren

U kunt de weergavebron selecteren.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

5

Voer [Snelinstelling] uit. Volg de instructies op het scherm om de basisinstellingen door te voeren met

C/X/x/c en

.

Meer informatie over de instellingen voor

[Autokalibratie] bij [Snelinstelling] vindt u

bij "De juiste instellingen automatisch kalibreren" (pagina 54).

Het scherm voor de snelinstelling oproepen

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Snelinstelling] te

selecteren en druk vervolgens op .

4

Druk op

C/c om [Starten] te selecteren

en druk vervolgens op .

Het scherm voor de snelinstelling verschijnt.

FUNCTION

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de gewenste functie verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Telkens als u op FUNCTION drukt, verandert de functie als volgt.

"BD/DVD" t "D. MEDIA" t "TUNER FM" t "TV" t "SAT/CABLE" t "AUDIO" t

"BD/DVD" t …

Functie

"BD/DVD"

Bron

Disc die wordt afgespeeld met het systeem

"D. MEDIA" USB-apparaat, iPod, BRAVIAinternetvideo of DLNA-server

"TUNER FM"

FM-radio (pagina 44)

"TV" Component (tv enz.) die aangesloten is op de TV

(DIGITAL IN OPTICAL)aansluiting op het achterpaneel, of een tv compatibel met de Audio

Return Channel-functie die is aangesloten op de HDMI OUTaansluiting op het achterpaneel

(pagina 23).

"SAT/CABLE" Component die is aangesloten op de SAT/CABLE-aansluiting

(DIGITAL IN COAXIAL) op het

achterpaneel (pagina 24)

30

NL

Functie

"AUDIO"

Bron

Component die is aangesloten op de AUDIO-aansluitingen

(AUDIO IN L/R) op het

achterpaneel (pagina 24)

31

NL

Stap 6: Surroundgeluid weergeven

Na het uitvoeren van de voorgaande stappen en de weergave te starten, kunt u eenvoudig genieten van surroundgeluid. U kunt ook voorgeprogrammeerde surroundinstellingen selecteren die afgestemd zijn op verschillende geluidsbronnen. Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop of concertzaal.

SYSTEM MENU

X/x/c,

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

De surroundinstellingen selecteren op basis van uw luistervoorkeur

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "SUR.SETTING" verschijnt in het uitleesvenster op het

voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

3

Druk herhaaldelijk op

X/x tot de gewenste surroundinstelling wordt weergegeven in het

uitleesvenster op het voorpaneel.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de omschrijvingen van de verschillende surroundgeluidsinstellingen.

4

Druk op .

De instelling wordt gebruikt.

5

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Over de luidsprekeruitvoer van elke surroundinstelling

De onderstaande tabel beschrijft de opties bij het aansluiten van alle luidsprekers op het toestel.

De standaardinstelling is "A.F.D. MULTI".

Geluid via

Afhankelijk van de bron.

Surroundinstelling Effect

"A.F.D. STD"

(AUTO FORMAT

DIRECT STANDARD)

Het systeem herkent het geluidsformaat van de bron en geeft het geluid weer zoals het werd opgenomen/gecodeerd.

32

NL

Geluid via Surroundinstelling Effect

"A.F.D. MULTI"

(AUTO FORMAT

DIRECT MULTI)

• 2-kanaalsbron: het systeem simuleert surroundgeluid bij

2-kanaalsbronnen en voert het geluid uit via de

5.1-kanaalsluidsprekers door het 2-kanaalsgeluid te dupliceren voor elke luidspreker.

• Multikanaalsbron: het systeem voert het geluid uit via de luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.

"PRO LOGIC"

"PLII MOVIE"

"NEO6 CIN"

"NEO6 MUS"

"2CH STEREO"

• 2-kanaalsbron: het systeem simuleert surroundgeluid bij 2kanaalsbronnen en voert het geluid uit via de 5.1kanaalsluidsprekers.

– "PRO LOGIC" voert Dolby Pro Logic-decodering uit.

– "PLII MOVIE" voert Dolby Pro Logic II Moviedecodering uit.

• Multikanaalsbron: het systeem voert het geluid uit via de luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.

• 2-kanaalsbron: het systeem simuleert surroundgeluid bij

2-kanaalsbronnen en voert 6.1-kanaalsgeluid uit.

– "NEO6 CIN" voert DTS Neo:6 Cinema-decodering uit.

– "NEO6 MUS" voert DTS Neo:6 Music-decodering uit.

• Multikanaalsbron: het systeem voert het geluid uit via de luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.

Het systeem voert het geluid uit via de voorluidsprekers en de subwoofer ongeacht het geluidsformaat of het aantal kanalen.

Multikanaals-surroundgeluid wordt gereduceerd tot 2 kanalen (downmixen).

Opmerking

• Als u "A.F.D. MULTI" selecteert kan, afhankelijk van de disc of bron, het begin van het geluid worden onderbroken omdat de optimale modus automatisch wordt geselecteerd. Selecteer "A.F.D. STD" om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken.

• Als een tweetalige geluidsweergave wordt ingevoerd, werken "PRO LOGIC" en "PLII MOVIE" niet.

• De surroundinstellingen werken mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal.

• Als de surroundinstelling wordt gewijzigd terwijl u de S-AIR-ontvanger gebruikt, kan geluid van de S-AIRontvanger mogelijk overslaan.

• Wanneer u een Super Audio CD afspeelt, worden de surroundinstellingen niet geactiveerd.

Tip

• Het systeem onthoudt de laatste surroundinstelling die voor elke functie werd geselecteerd.

Wanneer u een functie als "BD/DVD" of "TUNER FM" selecteert, wordt de surroundinstelling die het laatst voor de functie werd gekozen opnieuw toegepast. Als u bijvoorbeeld "BD/DVD" selecteert met "PRO LOGIC" als surroundinstelling en u na het overschakelen naar een andere functie terugkeert naar "BD/DVD", wordt "PRO

LOGIC" opnieuw gekozen.

33

NL

34

NL

Afspelen

Een disc afspelen

Zie "Afspeelbare discs" (pagina 76) voor

afspeelbare discs.

1

Stel de ingangskiezer van de tv zo in dat het signaal van het systeem op het tv-scherm verschijnt.

2

Druk op Z en plaats een disc in de

disclade.

3

Druk op Z om de disclade te sluiten.

wordt weergegeven op het startmenu en het afspelen start.

Als het afspelen niet automatisch start, selecteert u in de categorie [Video],

.

[Muziek] of [Foto] en drukt u op

BONUSVIEW/BD-LIVE gebruiken

Sommige BD-ROM's met het "BD-LIVElogo*" bevatten bonusinhoud en andere gegevens die kunnen worden gedownload om deze te kunnen bekijken.

*

1

Maak het toestel klaar om

BONUSVIEW/BD-LIVE te gebruiken.

• Verbind het toestel met een netwerk

(pagina 27).

• Stel [BD-internetverbinding] in op

[Toestaan] (pagina 62).

2

Plaats een BD-ROM met BONUSVIEW/

BD-LIVE.

De bedieningswijze varieert naargelang de disc. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de disc.

Tip

• Verwijder onnodige gegevens in het interne geheugen of het USB-geheugen. Selecteer

[BD-gegevens wissen] bij [Video] om onnodige gegevens te wissen. Als u een USB-geheugen gebruikt als lokale opslag, worden alle opgeslagen gegevens in de map [BUDA/BUDB] gewist. Maak een back-up van alle video-/muziek-/fotogegevens in de map [BUDA/BUDB].

Blu-ray 3D bekijken

U kunt Blu-ray 3D-discs bekijken die gemarkeerd zijn met het 3D-logo*.

*

1

Maak het toestel klaar om een Blu-ray

3D-disc af te spelen.

• Sluit het systeem aan op een tv die 3D ondersteunt via een High-Speed HDMIkabel (niet bijgeleverd).

• Stel [3D-uitgangsinst.] en [Instelling tvschermafm. voor 3D] in bij

[Scherminstellingen] (pagina 60).

2

Plaats een Blu-ray 3D-disc.

De bedieningsmethode varieert afhankelijk van de disc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing geleverd bij de disc.

Tip

• Raadpleeg eveneens de gebruiksaanwijzing van de tv die 3D ondersteunt.

De afspeelinformatie weergeven

U kunt de afspeelinformatie enz. controleren door op DISPLAY te drukken.

De weergegeven informatie verschilt afhankelijk van het type disc en de spelerstatus.

Voorbeeld: afspelen van een BD-ROM

Afspelen vanaf een USBapparaat

U kunt video-/muziek-/fotobestanden afspelen die op het aangesloten USB-apparaat zijn opgeslagen.

Raadpleeg "Afspeelbare bestandstypes"

(pagina 77) voor meer informatie over

afspeelbare bestandstypes.

1

Sluit het USB-apparaat aan op de

(USB)-poort van het toestel.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat voor u deze aansluit.

A Uitvoerresolutie/videofrequentie

B Titelnummer of -naam

C De huidige geselecteerde instelling voor audio

D Beschikbare functies (

ondertitels)

hoek, audio,

E Afspeelinformatie

Geeft type disc, afspeelmodus, type herhaling, videocodec, bitsnelheid, afspeelstatusbalk, speelduur, totale duur weer

F Hoofdstuknummer

G De geselecteerde hoek

USB-apparaat

USB-apparaat

2

Druk op

C/c om

[Video],

[Muziek] of [Foto] te selecteren.

3

Druk op

X/x om

[USB-apparaat

(voor)] of [USB-apparaat (achtr)] te selecteren en druk vervolgens op .

Opmerking

• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het gebruik. Om beschadigde gegevens of schade aan het USB-apparaat te vermijden, schakelt u het systeem uit tijdens het aansluiten of verwijderen van het USB-apparaat.

35

NL

36

NL

Een iPod gebruiken

U kunt genieten van het geluid van een iPod en de batterij ervan opladen via het systeem.

Compatibele iPod-modellen

Hieronder volgen de compatibele iPod-modellen. Update uw iPod met de recentste software voor u deze gebruikt met het systeem.

1

Sluit de iPod aan op de voorste

(USB)-poort op het toestel via de

USB-kabel van de iPod.

2

Druk op

C/c om

[Muziek] te selecteren.

3

Druk op

X/x om

[iPod (voorkant)] te selecteren en druk vervolgens op .

Het geluid van de iPod wordt afgespeeld op het systeem.

U kunt de iPod bedienen via de knoppen op de afstandsbediening.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPod voor meer informatie.

De iPod bedienen met de afstandsbediening

U kunt de iPod bedienen via de knoppen op de afstandsbediening. In de volgende tabel ziet u een voorbeeld van de knoppen die kunnen worden gebruikt.

Druk op

N, X x

Bediening

Zelfde functie als de knop N/X van de iPod.

Pauzeren.

m of M

Snel achteruitspoelen of snel vooruitspoelen.

. of > Zelfde functie als de knoppen . of > van de iPod.

DISPLAY,

RETURN,

C

X/x

Zelfde functie als de knop MENU van de iPod.

, c

Zelfde functie als de Click Wheel van de iPod.

Zelfde functie als de middelste knop van de iPod.

Opmerking

• De iPod wordt opgeladen wanneer deze is aangesloten op het systeem terwijl het systeem ingeschakeld is.

• U kunt geen muziekstukken overzetten naar de iPod.

• Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens die op de iPod zijn opgenomen wanneer u een iPod gebruikt die op dit apparaat is aangesloten.

• Dit product werd specifiek ontworpen voor gebruik met een iPod en voldoet aan de prestatiestandaard van

Apple.

• Verwijder de iPod niet tijdens het gebruik. Om beschadigde gegevens of schade aan de iPod te vermijden, schakelt u het systeem uit tijdens het aansluiten of verwijderen van de iPod.

Afspelen via een netwerk

BRAVIA-internetvideo streamen

BRAVIA-internetvideo fungeert als een poort naar de geselecteerde internetinhoud en brengt een waaier aan on-demand-entertainment rechtstreeks op uw toestel.

1

Maak het toestel klaar om BRAVIAinternetvideo te gebruiken.

Verbind het toestel met een netwerk

(pagina 27).

2

Druk op

C/c om

[Video],

[Muziek] of [Foto] te selecteren.

3

Druk op

X/x om het pictogram van een

internetinhoudprovider te selecteren en druk vervolgens op .

Wanneer de lijst met internetinhoud niet kan worden opgehaald, wordt deze voorgesteld door een niet verworven pictogram of een nieuw pictogram.

Het configuratiescherm gebruiken

Het configuratiescherm wordt weergegeven wanneer het videobestand wordt afgespeeld. De weergegeven items kunnen verschillen afhankelijk van de internetinhoudprovider.

Druk op DISPLAY om deze nogmaals weer te geven.

C Naam van het volgende videobestand

D Naam van het huidige videobestand en de beoordeling

Bestanden afspelen die opgeslagen zijn op een DLNAserver (DLNA-speler)

U kunt video-/muziek-/fotobestanden afspelen op een thuisserver (bv. een gecertificeerd

DLNA-netwerkaudiosysteem of een pc uitgerust met software waardoor deze kan worden gebruikt als een gecertificeerde DLNAserver) door het systeem aan te sluiten op uw thuisnetwerk.

1

Maak het systeem klaar om bestanden af te spelen op een DLNA-server.

• Verbind het toestel met een netwerk

(pagina 27).

• Stel [Instellingen voor serververbinding]

in (pagina 65).

2

Druk op

C/c om

[Video],

[Muziek] of [Foto] te selecteren.

3

Druk op

X/x om een DLNA-server te

selecteren en druk vervolgens op .

De lijst met bestanden of mappen wordt weergegeven.

A Besturing

Druk op

C/X/x/c of

om de weergavefuncties te bedienen.

B Afspeelstatusbalk

Statusbalk, cursor die de huidige positie aanwijst, speelduur, duur van het videobestand

37

NL

38

NL

Hetzelfde geluid afspelen in verschillende kamers (PARTY

STREAMING)

Opmerking

• Als [Party-autostart] (pagina 65) niet wordt

weergegeven op het tv-scherm, zal deze functie mogelijk beschikbaar zijn via een toekomstige update. Het is echter mogelijk dat deze functie niet beschikbaar zal zijn in bepaalde landen/regio's.

U kunt hetzelfde geluid tegelijk afspelen op alle

Sony-componenten die de functie PARTY

STREAMING ondersteunen.

De component die audio afspeelt voor de party met behulp van [Party starten], heet de "party host". Een component die uitgenodigd wordt voor de party door de party host en dezelfde audio afspeelt als de party host, heet een "party guest".

Een party starten

(alleen voor de party host)

U kunt andere componenten gebruiken om de inhoud die op het systeem wordt afgespeeld ook af te spelen.

1

Schakel het systeem en andere Sonycomponenten die de functie PARTY

STREAMING ondersteunen in.

Zorg ervoor dat elke component aangesloten is op het netwerk.

2

Druk op

C/X/x/c om de audio-inhoud in

[Muziek] of een radiozender te selecteren.

Raadpleeg "Luisteren naar de radio"

(pagina 44) voor het selecteren van een

radiozender.

3

Druk op OPTIONS.

4

Druk op

X/x om [Party starten] te

selecteren en druk vervolgens op .

Alle party guest-componenten beginnen met het afspelen van dezelfde audio als de party host.

Deelnemen aan een party

(alleen voor een party guest)

U kunt het systeem gebruiken om de inhoud af te spelen die op andere componenten wordt afgespeeld.

1

Schakel het systeem en andere Sonycomponenten die de functie PARTY

STREAMING ondersteunen in.

Zorg ervoor dat elke component aangesloten is op het netwerk.

2

Start een party op een andere component die op het netwerk is aangesloten.

3

Druk op

C/c om

[Muziek] te selecteren.

4

Druk op

X/x om

selecteren en druk vervolgens op .

5

Druk op

X/x om de party host te

selecteren die u hebt ingesteld in stap

2 en druk op .

Een party beëindigen

Voor de party host

Druk op x en druk vervolgens op HOME.

Voor een party guest

Druk op OPTIONS, druk op

X/x om [Party sluiten] te selecteren en druk vervolgens op .

Een party verlaten

(alleen voor een party guest)

Druk op OPTIONS, druk op

X/x om [Party verlaten] te selecteren en druk vervolgens op

.

Opmerking

• De verkrijgbare producten die compatibel zijn met de functie PARTY STREAMING verschillen naargelang de regio.

Het systeem bedienen met een DLNA-controller

(renderer)

Opmerking

• Als [Instellingen Renderer] (pagina 65) niet wordt

weergegeven op het tv-scherm, zal deze functie mogelijk beschikbaar zijn via een toekomstige update. Het is echter mogelijk dat deze functie niet beschikbaar zal zijn in bepaalde landen/regio's.

U kunt het systeem bedienen met een DLNAcontroller.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

DLNA-controller voor meer informatie over de bediening.

Opmerking

• Bedien het systeem niet met de bijgeleverde afstandsbediening wanneer u het systeem bedient via de DLNA-controller.

Tip

• Het systeem ondersteunt de functie "Afspelen met" van Windows Media

®

Player 12 die standaard geleverd wordt bij Windows 7.

Beschikbare opties

Door op OPTIONS te drukken kunt u verschillende instellingen en weergavefuncties raadplegen. De beschikbare items verschillen afhankelijk van de situatie.

Algemene opties

Items Details

[Weergavehistorielijst] Geeft titels/muziekstukken in de weergavehistorie van een

BD-ROM/DVD-ROM/

CD-DA (muziek-cd) weer via

Gracenote-technologie.

[Zoeken in historie] Zoekt naar gerelateerde informatie op basis van sleutelwoorden van

Gracenote via het informatiescherm.

Items Details

[Zoeken in contents] Zoekt naar BRAVIAinternetvideo-inhoud op basis van sleutelwoorden van

Gracenote via het informatiescherm.

[Herhaalinstelling] Voor het instellen van herhaald afspelen.

[Lijst met favorieten] Voor het weergeven van de lijst met favorieten.

[Weergeven/Stoppen] Voor het starten of stoppen van de weergave.

[Weerg. v/a begin] Speelt het item af vanaf het begin.

[Informatiescherm] Geeft informatie weer over de

BD-ROM/DVD-ROM/

CD-DA (muziek-cd) via

Gracenote-technologie.

[Toev. aan favorieten] Voor het toevoegen van internetinhoud aan de lijst met favorieten.

[Verwijderen uit favorieten]

Voor het verwijderen van internetinhoud uit de lijst met favorieten.

[Party starten] Start een party met de geselecteerde bron.

Afhankelijk van de bron wordt dit item mogelijk niet weergegeven.

[Party verlaten]

[Party sluiten]

Verlaat een party waaraan het systeem deelneemt. De functie PARTY

STREAMING blijft actief op de andere deelnemende apparaten.

Beëindigt een party waaraan het systeem deelneemt. De functie PARTY

STREAMING wordt beëindigd op alle deelnemende apparaten.

Alleen [Video]

Items

[3D-uitgangsinst.]

Details

Voor het al dan niet automatisch uitvoeren van

3D-beelden.

39

NL

40

NL

Items Details

[Video-instellingen] • [Beeldkwaliteitsfunctie]: selecteert de beeldinstellingen voor verschillende lichtomstandigheden.

• [FNR]: vermindert de kans op willekeurige ruis in het beeld.

• [BNR]: vermindert blokruis

(lijkt op mozaïek) in het beeld.

• [MNR]: vermindert lichte ruis aan de randen van het beeld (mosquito-ruis).

[Weergave/Pauze]

[Hoofdmenu]

Voor het starten of pauzeren van de weergave.

Voor het weergeven van het hoofdmenu van de BD of

DVD.

[Menu/Pop-upmenu] Voor het weergeven van het pop-upmenu van de BD-ROM of het menu van de DVD.

[Titel zoeken] Voor het zoeken naar een titel op BD-ROM's/DVD

VIDEO's en het afspelen te starten vanaf het begin.

[Hoofdstuk zoeken] Voor het zoeken naar een hoofdstuk en het afspelen te starten vanaf het begin.

[Hoek] Voor het overschakelen naar andere kijkhoeken wanneer meerdere hoeken werden opgenomen op BD-ROM's/

DVD VIDEO's.

Alleen [Muziek]

Items

[BGM diavoorst. toev.]

Details

Registreert muziekbestanden op het USB-geheugen als achtergrondmuziek voor de diavoorstelling.

Alleen [Foto]

Items

[Diavoorstelling]

[Snelh.diavoorst.]

[Effect van diavoorstelling]

Details

Een diavoorstelling starten.

Voor het wijzigen van de snelheid van de diavoorstelling.

Voor het instellen van het effect tijdens het weergeven van een diavoorstelling.

Items

[BGM diavoorst.]

[Linksom draaien]

[Rechts draaien]

[Beeld bekijken]

Details

• [Uit]: hiermee wordt de functie uitgeschakeld.

• [Mijn Muziek van USB]: voor het instellen van de muziekbestanden geregistreerd in [BGM diavoorst. toev.]. Als er geen muziekbestanden geregistreerd zijn, wordt

[(niet geregistreerd)] weergegeven.

• [Weergeven van disc]: voor het instellen van de muziekstukken op CD-DA's

(muziek-cd's).

De foto wordt 90 graden linksom gedraaid.

De foto wordt 90 graden rechtsom gedraaid.

Het geselecteerde beeld weergeven.

De vertraging tussen beeld en geluid aanpassen

(A/V SYNC)

Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging tussen beeld en geluid regelen.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "A/V

SYNC" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk op

X/x om de vertraging tussen

beeld en geluid aan te passen.

U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms in stappen van 25 ms.

4

Druk op .

De instelling wordt gebruikt.

5

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Opmerking

• A/V SYNC werkt mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal.

Geluidsregeling

Het effect selecteren dat bij de bron past

U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren voor film of muziek.

Opmerking

• Als u "AUTO" selecteert kan, afhankelijk van de disc of bron, het begin van het geluid worden onderbroken omdat het systeem de optimale modus automatisch selecteert. Selecteer een andere optie dan "AUTO" om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken.

• De geluidsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk van het ingangssignaal.

• Als de geluidsmodus wordt gewijzigd terwijl u de

S-AIR-ontvanger gebruikt, kan het geluid van de

S-AIR-ontvanger onderbroken worden.

• Deze functie werkt niet wanneer u een Super Audio

CD afspeelt.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

SOUND

MODE

Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op

SOUND MODE tot de gewenste modus verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• "AUTO": het systeem selecteert automatisch

"MOVIE" of "MUSIC" om het juiste geluidseffect weer te geven afhankelijk van de disc of het type geluid.

• "MOVIE": het systeem zorgt voor het juiste geluid bij films.

• "MUSIC": het systeem zorgt voor het juiste geluid bij muziek.

• "SPORTS": het systeem voegt het nagalmeffect toe voor sportprogramma's.

• "NEWS": het systeem zorgt voor het juiste geluid voor stemprogramma's, zoals het nieuws.

• "GAME ROCK": het systeem zorgt voor het juiste geluid bij muziek/ritmegames.

Het audioformaat, meertalige muziekstukken of het kanaal selecteren

Bij het afspelen van een BD/DVD VIDEO of

DATA CD/DATA DVD (DivXvideobestanden) opgenomen in verschillende audioformaten (PCM, Dolby Digital, MPEGaudio of DTS) of met meertalige muziekstukken, kunt u het audioformaat of de taal wijzigen.

Bij een cd kunt u het geluid van het linker- of rechterkanaal selecteren en naar het geluid van het geselecteerde kanaal luisteren via de linker- en de rechterluidsprekers.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

41

NL

42

NL

Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op

om het gewenste audiosignaal te kiezen.

De audio-informatie verschijnt op het tvscherm.

x BD/DVD VIDEO

De taalkeuze hangt af van de BD/DVD VIDEO.

Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze

een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"

(pagina 81) om te controleren voor welke taal

een code staat. Als dezelfde taal twee of meer keer verschijnt, is de BD/DVD VIDEO opgenomen in meerdere audioformaten.

x DVD-VR

De soorten geluiden die op een disc zijn opgenomen, worden weergegeven.

Voorbeeld:

• [ Stereo]

• [ Stereo (Audio1)]

• [ Stereo (Audio2)]

• [ Hoofd]

• [ Sub]

• [ Hoofd/Sub]

Opmerking

• [ Stereo (Audio1)] en [ Stereo (Audio2)] verschijnen niet wanneer er slechts één audiostream op de disc is opgenomen.

x DATA CD (DivX-videobestand)/DATA

DVD (DivX-videobestand)

De formaatkeuze voor geluidssignalen voor

DATA CD's of DATA DVD's verschilt afhankelijk van het DivX-videobestand op de disc. Het formaat wordt weergegeven op het scherm van de tv.

x CD

• [ Stereo]: het standaard stereogeluid.

• [ 1/L]: het geluid van het linkerkanaal

(mono).

• [ 2/R]: het geluid van het rechterkanaal

(mono).

Multiplex Broadcast

Sound weergeven

(DUAL MONO)

Multiplex broadcast-geluidsweergave is mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital multiplex-zendsignaal.

Opmerking

• Om het Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u een tv of een andere component aansluiten op het toestel met een digitale coaxkabel of een digitale

optische kabel (pagina's 23, 24). Wanneer uw tv

compatibel is met de functie Audio Return Channel

(pagina 54), kunt u een Dolby Digital-signaal

ontvangen via een HDMI-kabel.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

Druk herhaaldelijk op tot het gewenste signaal verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt weergegeven.

• "SUB": het geluid van de subtaal wordt weergegeven.

• "MAIN/SUB": het gemengde geluid van zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.

Geluidseffecten gebruiken

SYSTEM

MENU

C/X/x/c,

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

Het geluid beluisteren met een laag volume

U kunt genieten van geluidseffecten of een dialoog, net zoals u dat in de bioscoop zou doen, zelfs bij een laag volume. Dat is handig om 's nachts films te bekijken.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "NIGHT

MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op

c.

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren.

• "NIGHT ON": aan.

• "NIGHT OFF": uit.

4

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Opmerking

• Wanneer geluid wordt uitgevoerd via de middenluidspreker, is dit effect meer uitgesproken, want gesprekken (filmdialoog, enz.) zijn eenvoudig te horen. Wanneer geluid niet via de middenluidspreker wordt uitgevoerd, past het systeem optimaal het volume aan.

Lage tonen versterken

U kunt lage tonen versterken.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "D.BASS"

verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

3

Druk op

X/x om een instelling te

selecteren.

• "D.BASS ON": aan.

• "D.BASS OFF": uit.

4

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

43

NL

44

NL

Tuner

Luisteren naar de radio

U kunt de radio beluisteren via de luidsprekers van het systeem.

SYSTEM

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

"/1

Cijfertoetsen

D.TUNING

C/X/x/c,

HOME

FUNCTION

PRESET +/–

TUNING +/– x

2 +/–

Huidige band en vooraf ingesteld nummer

FM 7

88.00

MHz

SONY FM

Huidige zender

Zendernaam (alleen Europese en Russische modellen)

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Selecteer een radiozender.

Automatisch afstemmen

Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint.

[Automatisch afstemmen] wordt weergegeven op het tv-scherm. Het scannen stopt wanneer op een zender wordt afgestemd.

Om het automatisch afstemmen handmatig te stoppen, drukt u op TUNING +/– of x.

Handmatig afstemmen

Druk herhaaldelijk op TUNING +/–.

3

Regel het volume door op 2 +/– te

drukken.

Als een FM-programma wordt verstoord

Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect valt weg maar de ontvangst is beter.

1

Druk op SYSTEM MENU.

2

Druk herhaaldelijk op

X/x tot "FM

MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

3

Druk op of

c.

4

Druk op

X/x om "MONO" te selecteren.

• "STEREO": stereo-ontvangst.

• "MONO": mono-ontvangst.

5

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

De radio uitschakelen

Druk op "/1.

Radiozenders vooraf instellen

U kunt tot 20 zenders voorprogrammeren.

Voordat u op een zender afstemt, dient u het volume te verlagen tot het minimum.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Houd TUNING +/– ingedrukt tot het scannen begint.

Het scannen stopt wanneer op een zender wordt afgestemd.

3

Druk op SYSTEM MENU.

4

Druk herhaaldelijk op

X/x tot

"MEMORY" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of

c.

Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

5

Druk op

X/x om het gewenste vooraf

ingestelde nummer te selecteren.

2

Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om de vooraf ingestelde zender te selecteren.

Het vooraf ingestelde nummer en de frequentie verschijnen op het tv-scherm en in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Telkens als u op de toets drukt, stemt het systeem af op een vooraf ingestelde zender.

Tip

• U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren met behulp van de cijfertoetsen.

Tip

• U kunt het gewenste vooraf ingestelde nummer selecteren met behulp van de cijfertoetsen.

6

Druk op .

"COMPLETE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en de zender wordt opgeslagen.

7

Herhaal stap 2 tot 6 om andere zenders op te slaan.

8

Druk op SYSTEM MENU.

Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Een vooraf ingesteld nummer wijzigen

Selecteer het gewenste vooraf ingestelde nummer door op PRESET +/– te drukken en voer vervolgens stap 3 uit.

Een vooraf ingestelde radiozender selecteren

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd ontvangen.

Een radiozender selecteren door de frequentie rechtstreeks in te voeren

Wanneer u de frequentie kent, kunt u radiozenders selecteren door rechtstreeks de frequentie in te voeren.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot

"TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.

2

Druk op D.TUNING.

3

Gebruik de cijfertoetsen om de frequenties te selecteren.

4

Druk op .

Het Radio Data System gebruiken (RDS)

(alleen Europese en Russische modellen)

Wat is het Radio Data System?

Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende informatie samen met het gebruikelijke programmasignaal kunnen verzenden. Deze tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals de weergave van de zendernaam.

De zendernaam verschijnt ook op het tv-scherm.

45

NL

46

NL

RDS-uitzendingen ontvangen

Selecteer een zender uit de FM-band.

Wanneer u afstemt op een zender met RDSdiensten, verschijnt de zendernaam* in het uitleesvenster op het voorpaneel.

* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen, verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Opmerking

• Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is.

• Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet goed kent, contacteert u de plaatselijke radiozenders voor meer informatie over de RDS-diensten in uw streek.

Tip

• Wanneer u een RDS-uitzending ontvangt en op

DISPLAY drukt, kunt u schakelen tussen de zendernaam en de frequentie in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Extern geluidsapparaat

Een S-AIR-product gebruiken

Over S-AIR-producten

Er bestaan twee soorten S-AIR-producten.

• S-AIR-hoofdapparaat (dit toestel): voor het verzenden van geluid. U kunt maximaal drie

S-AIR-hoofdapparaten gebruiken. (Het aantal bruikbare S-AIR-hoofdapparaten is afhankelijk van de gebruiksomgeving.)

• S-AIR-sub-apparaat: voor het ontvangen van geluid.

Surroundversterker (bijgeleverd): u kunt draadloos het geluid via de surroundluidsprekers beluisteren.

S-AIR-ontvanger (optioneel): u kunt het geluid van het systeem in een andere kamer beluisteren.

Kamer A

S-AIR-hoofdapparaat

Het S-AIR ID instellen om draadloze transmissie te activeren

Voor de surroundversterker

Voor de S-AIR-ontvanger

U kunt de draadloze transmissie activeren door gewoon hetzelfde ID te gebruiken voor het toestel en het S-AIR-sub-apparaat.

Het ID van het toestel instellen

1

Stel de S-AIR ID-schakelaar van het toestel in op het gewenste ID.

S-AIR ID

A B C

S-AIR ID-schakelaar

U kunt eender welk ID selecteren (A, B of

C).

2

Druk op "/1.

Het systeem wordt ingeschakeld.

3

Stel hetzelfde ID in voor het S-AIR-subapparaat.

De draadloze transmissie wordt als volgt geactiveerd (voorbeeld):

ID A

S-AIR-sub-apparaat

(surroundversterker)

Kamer B

S-AIR-sub-apparaat

(S-AIR-ontvanger)

(niet bijgeleverd)

ID A ID A

Het ID van de surroundversterker instellen

1

Controleer of de SURROUND

SELECTOR-schakelaar van de surroundversterker is ingesteld op

SURROUND.

47

NL

48

NL

2

Zet de S-AIR ID-schakelaar van de surroundversterker op dezelfde stand als het ID (A, B of C) van het toestel.

3

Druk op "/1 op de surroundversterker.

Wanneer de draadloze transmissie geactiveerd is, wordt de S-AIR/

STANDBY-aanduiding van de surroundversterker groen.

Raadpleeg "Surroundversterker"

(pagina 12) voor meer informatie over de

S-AIR/STANDBY-aanduiding.

Het ID van de S-AIR-ontvanger instellen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

S-AIR-ontvanger.

Een 7.1-kanaalssysteem gebruiken

U kunt genieten van de realistischere geluidseffecten van 7.1-kanalen door gebruik te maken van de draadloze surroundluidsprekerkit

(Wireless Surround Speaker Kit) (WAHT-

SBP2, optioneel). Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de draadloze surroundluidsprekerkit (Wireless

Surround Speaker Kit).

Stel in dat geval [Surroundachter] bij

[Luidsprekerinstellingen] in op [Ja] (pagina 56).

4

Druk op

X/x om [Instellingen S-AIR] te

selecteren en druk vervolgens op .

Het scherm [Instellingen S-AIR] wordt weergegeven.

5

Druk op

X/x om [Functie] te selecteren

en druk vervolgens op .

6

Druk op

X/x om de gewenste instelling

te selecteren.

• [Party]: de S-AIR-ontvanger voert geluid uit afhankelijk van de ingestelde functies op het toestel.

• [Afzonderlijk]: u kunt de gewenste functie voor de S-AIR-ontvanger instellen zonder de functies van het toestel te veranderen.

7

Druk op .

De instelling wordt gebruikt.

8

Wanneer u [Afzonderlijk] selecteert in stap 6, drukt u op S-AIR CH op de

S-AIR-ontvanger om de functie te selecteren.

De functie van de S-AIR-ontvanger wijzigt als volgt.

"MAIN UNIT" t "TUNER FM" t

"AUDIO" t …

Om dezelfde functie als het toestel te beluisteren, selecteert u "MAIN UNIT".

9

Pas het volume van de S-AIRontvanger aan.

Het geluid van het systeem in een andere kamer beluisteren

Voor de S-AIR-ontvanger

U kunt het geluid van het systeem in een andere kamer beluisteren door de S-AIR-ontvanger te gebruiken.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Systeeminstellingen]

te selecteren en druk vervolgens op

.

De S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat

Voor de S-AIR-ontvanger

U kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de stand-bystand staat door [Standby] in te stellen op [Aan].

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Systeeminstellingen]

te selecteren en druk vervolgens op

.

4

Druk op

X/x om [Instellingen S-AIR] te

selecteren en druk vervolgens op .

Het scherm [Instellingen S-AIR] wordt weergegeven.

5

Druk op

X/x om [Stand-by] te

selecteren en druk vervolgens op .

6

Druk op

X/x om de gewenste instelling

te selecteren.

• [Aan]: u kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat of is ingeschakeld. Er is een hoger stroomverbruik tijdens de standbystand.

• [Uit]: u kunt de S-AIR-ontvanger niet gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat.

7

Druk op .

De instelling wordt gebruikt.

Opmerking

• Wanneer u het systeem uitschakelt terwijl [Stand-by] is ingesteld op [Aan], knippert "S-AIR" (wanneer draadloze transmissie tussen het toestel en de S-AIRontvanger niet geactiveerd is) of licht "S-AIR" op

(wanneer draadloze transmissie tussen het toestel en de S-AIR-ontvanger geactiveerd is) in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Het toestel identificeren bij een specifiek S-AIR-subapparaat (Koppelen)

Voor de surroundversterker

Voor de S-AIR-ontvanger

Bij het gebruik van S-AIR-producten is het mogelijk dat uw buren het geluid van uw systeem ook ontvangen als de ID's dezelfde zijn, of mogelijk ontvangt u het geluid van bepaalde buren. Om dit te voorkomen, kunt u het toestel identificeren met een specifiek S-AIR-subapparaat door het te koppelen.

Wanneer u een koppeling uitvoert, wordt de draadloze transmissie alleen geactiveerd tussen het gekoppelde hoofdapparaat en het S-AIRsub-apparaat.

1

Plaats het S-AIR-sub-apparaat dat u wilt koppelen in de buurt van het toestel.

2

Zorg ervoor dat het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat overeenkomen.

• Zie "Het ID van het toestel instellen"

(pagina 47) voor het instellen van het ID

van het toestel.

• Zie "Het ID van de surroundversterker instellen" (pagina 47) om het ID van de

surroundversterker in te stellen.

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

S-AIR-ontvanger voor het instellen van het ID.

3

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

4

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

5

Druk op

X/x om [Systeeminstellingen]

te selecteren en druk vervolgens op

.

6

Druk op

X/x om [Instellingen S-AIR] te

selecteren en druk vervolgens op .

Het scherm [Instellingen S-AIR] wordt weergegeven.

7

Druk op

X/x om [Koppelen] te

selecteren en druk vervolgens op .

8

Begin met het koppelen van het S-AIRsub-apparaat.

x Voor de surroundversterker

Druk op "/1 op de surroundversterker om deze in te schakelen en druk op PAIRING op het achterpaneel van de surroundversterker. (Als u de knop

PAIRING wilt indrukken, kunt u hiervoor een smal voorwerp gebruiken, zoals een paperclip.) x Voor de S-AIR-ontvanger

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

S-AIR-ontvanger.

49

NL

50

NL

9

Druk op

C/c om [Starten] te selecteren

en druk vervolgens op .

Het toestel begint het koppelen.

De PAIRING-aanduiding van de surroundversterker knippert wanneer het koppelen begint.

Wanneer de draadloze transmissie geactiveerd is, licht de PAIRINGaanduiding van de surroundversterker op.

Selecteer [Annuleren] als u het koppelen wilt annuleren.

Opmerking

• Voer de koppeling uit binnen enkele minuten na het uitvoeren van stap 9. Als u dit niet doet, wordt [Koppeling mislukt. Opnieuw proberen?] weergegeven op het tv-scherm. Om verder te gaan met koppelen, selecteert u [OK] en drukt u op , en begint u opnieuw vanaf stap 8.

Selecteer [Annuleren] als u het koppelen wilt annuleren.

Het koppelen annuleren

Wijzig het ID van het hoofd- en sub-apparaat

(pagina 47).

De S-AIR-status van het toestel controleren

U kunt de S-AIR-status, zoals het S-AIR ID of koppelingsinformatie, controleren.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Systeeminstellingen]

te selecteren en druk vervolgens op

.

4

Druk op

X/x om [Instellingen S-AIR] te

selecteren en druk vervolgens op .

Het scherm [Instellingen S-AIR] wordt weergegeven.

Het S-AIR ID van het toestel verschijnt bij

[Informatie]. Wanneer het toestel wordt gekoppeld, verschijnt [Koppelen] na het ID.

5

Druk op RETURN.

Het systeem keert terug naar de vorige weergave.

Als de draadloze transmissie onstabiel is

Voor de surroundversterker

Voor de S-AIR-ontvanger

Wanneer u meerdere draadloze systemen gebruikt, zoals een draadloos LAN of Bluetooth, is het mogelijk dat de transmissie van S-AIRsignalen of andere draadloze signalen onstabiel is. Wanneer dit het geval is, kunt u de transmissie verbeteren door de volgende instelling bij [RF wijzigen] te wijzigen.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Systeeminstellingen]

te selecteren en druk vervolgens op

.

4

Druk op

X/x om [Instellingen S-AIR] te

selecteren en druk vervolgens op .

Het scherm [Instellingen S-AIR] wordt weergegeven.

5

Druk op

X/x om [RF wijzigen] te

selecteren en druk vervolgens op .

6

Druk op

X/x om de gewenste instelling

te selecteren en druk vervolgens op

.

• [Automatisch]: kies normaal deze instelling. Het systeem wijzigt [RF wijzigen] automatisch naar [Aan] of [Uit].

• [Aan]: het systeem verzendt geluid door te zoeken naar een kanaal dat beter geschikt is voor verzending.

• [Uit]: het systeem verzendt geluid door het kanaal voor verzending vast te leggen.

7

Druk op .

De instelling wordt gebruikt.

8

Wanneer u [RF wijzigen] instelt op [Uit], selecteert u het ID waarbij de draadloze

transmissie het stabielst is (pagina 47).

Opmerking

• In de meeste gevallen hoeft u deze instelling niet te wijzigen.

– Wanneer [RF wijzigen] is ingesteld op [Uit], kan transmissie tussen het toestel en het S-AIR-subapparaat worden uitgevoerd via een van de volgende kanalen.

– S-AIR ID A: equivalent kanaal voor IEEE

802.11b/g-kanaal 1

– S-AIR ID B: equivalent kanaal voor IEEE

802.11b/g-kanaal 6

– S-AIR ID C: equivalent kanaal voor IEEE

802.11b/g-kanaal 11

• De transmissie kan worden verbeterd door het transmissiekanaal te wijzigen (frequentie) van de andere draadloze systemen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de andere draadloze systemen.

51

NL

52

NL

Andere handelingen

De functie Controle voor

HDMI gebruiken voor

"BRAVIA" Sync

Deze functie is beschikbaar op tv's die zijn uitgerust met de "BRAVIA" Sync-functie.

Door Sony-componenten aan te sluiten die compatibel zijn met de functie Controle voor

HDMI met een HDMI-kabel, wordt de bediening als volgt vereenvoudigd:

– Systeem uitschakelen (pagina 53)

– Afspelen met één druk op de knop (pagina 53)

– Theatermodus (pagina 53)

– Geluidscontrole van het systeem (pagina 53)

– Volumelimiet (pagina 54)

– Audio Return Channel (pagina 54)

– Eenvoudige bediening via afstandsbediening

(pagina 54)

– Taal volgen (pagina 54)

Controle voor HDMI is een wederzijdse controlefunctiestandaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer Electronics Control) voor

HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

De functie Controle voor HDMI werkt niet wanneer u dit systeem verbindt met een component die niet compatibel is met de functie

Controle voor HDMI.

Er zijn handige knoppen op de afstandsbediening van het systeem om de tv te bedienen, zoals THEATRE, ONE-TOUCH

PLAY en TV "/1. Zie "Afstandsbediening"

(pagina 13) voor meer informatie en raadpleeg

de gebruiksaanwijzing van de tv.

THEATRE

ONE-TOUCH

PLAY

TV

BRAVIA Sync

1 2 3

Opmerking

• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de functie Controle voor HDMI mogelijk niet.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de component.

• De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk niet als u een component die niet van Sony is aansluit, zelfs als de component compatibel is met de functie

Controle voor HDMI.

De functie Controle voor HDMI voorbereiden

(Controle voor HDMI - eenvoudige instelling)

Als de tv compatibel is met de functie Controle voor HDMI - eenvoudige instelling, kunt u de functie [Controle voor HDMI] van het systeem automatisch instellen door de tv in te stellen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

Als de tv niet compatibel is met de functie

Controle voor HDMI - eenvoudige instelling, stelt u de functie Controle voor HDMI op het systeem en de tv handmatig in.

Opmerking

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie over het instellen van de tv.

1

Zorg ervoor dat het systeem en de tv zijn verbonden met een HDMI-kabel.

2

Schakel de tv in en druk op [/1 om het

systeem in te schakelen.

3

Stel de functie Controle voor HDMI op het systeem en de tv in.

De functie Controle voor HDMI van het systeem en de tv wordt tegelijk ingeschakeld.

De functie [Controle voor HDMI] van het systeem manueel in of uitschakelen

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Systeeminstellingen]

te selecteren en druk vervolgens op

.

4

Druk op

X/x om [HDMI-instellingen] te

kiezen en druk vervolgens op .

Het scherm [HDMI-instellingen] wordt weergegeven.

5

Druk op

X/x om [Controle voor HDMI]

te selecteren en druk vervolgens op

.

6

Druk op

X/x om de instelling te

selecteren en druk op .

• [Aan]: aan.

• [Uit]: uit.

Het systeem en de tv tegelijkertijd uitschakelen

(Systeem uitschakelen)

Wanneer u de tv uitschakelt met de POWERknop op de afstandsbediening van de tv of

TV "/1 op de afstandsbediening van het systeem, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.

Opmerking

• Deze functie hangt af van de instellingen van uw tv.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

Een BD/DVD bekijken met één druk op een toets

(Afspelen met één druk op de knop)

Druk op ONE-TOUCH PLAY.

Het systeem en uw tv worden ingeschakeld, de ingang van de tv wordt ingesteld op de HDMIingang waarop het systeem is aangesloten, en het systeem begint automatisch een disc af te spelen.

De functie Geluidscontrole van het systeem wordt ook automatisch geactiveerd.

Wanneer u bovendien een disc invoert, wordt

Afspelen met één druk op de knop ingeschakeld.

Als Afspelen met één druk op de knop niet wordt ingeschakeld (wanneer u een disc plaatst die niet compatibel is met de automatische weergavefunctie), drukt u herhaaldelijk op

FUNCTION om "BD/DVD" te selecteren en drukt u op N of ONE-TOUCH PLAY.

De theatermodus gebruiken

(Theatermodus)

Druk op THEATRE.

Als uw tv compatibel is met de theatermodus, kunt u genieten van een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit voor films en wordt de functie

Geluidscontrole van het systeem automatisch geactiveerd.

Het geluid van de tv weergeven via de luidsprekers van dit systeem

(Geluidscontrole van het systeem)

U kunt het geluid van de tv op een eenvoudige manier beluisteren via dit systeem.

Om deze functie te gebruiken, sluit u het systeem aan op de tv met een audiokabel en een

HDMI-kabel (pagina's 22, 23).

U kunt de functie geluidscontrole van het systeem als volgt gebruiken:

• Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, wordt het geluid van de tv uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem.

• Wanneer het geluid van de tv wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem, kunt u de uitvoermethode wijzigen naar de luidsprekers van de tv via het tv-menu.

• Wanneer het geluid van de tv wordt voortgebracht door de luidsprekers van het systeem, kunt u het volume aanpassen en het geluid van het systeem uitschakelen met de afstandsbediening van de tv.

Opmerking

• Terwijl de tv in de PAP (picture and picture)-modus is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem niet.

• Afhankelijk van het type tv verschijnt tijdens het regelen van het volume van het toestel het volumeniveau op het scherm van de tv. In dit geval is

53

NL

54

NL

het mogelijk dat het volumeniveau dat wordt weergegeven op het scherm van de tv verschilt van het niveau dat wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel van het toestel.

Het maximale volumeniveau van het toestel instellen

(Volumelimiet)

Wanneer de functie Geluidscontrole van het systeem geactiveerd is, kan luid geluid worden uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau van het systeem. U kunt dit voorkomen door het maximale volumeniveau te beperken. Zie

[Volumelimiet] (pagina 64) voor meer

informatie.

De schermtaal van de tv wijzigen

(Taal volgen)

Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt, wordt de schermtaal van het systeem eveneens gewijzigd wanneer u het systeem uit- en daarna weer inschakelt.

Het digitale audiosignaal van de tv ontvangen

(Audio Return Channel)

Het systeem kan het digitale audiosignaal van de tv ontvangen via een HDMI-kabel wanneer uw tv compatibel is met de functie Audio Return

Channel. U kunt genieten van het geluid van de tv via het systeem met slechts één HDMI-kabel.

Zie [Audio Return Channel] voor meer

informatie (pagina 63).

Het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv

(Eenvoudige bediening via afstandsbediening)

U kunt de basisfuncties van het systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv wanneer de video-uitvoer van het systeem wordt weergegeven op het scherm van de tv.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.

De juiste instellingen automatisch kalibreren

[Autokalibratie]

D. C. A. C. (Digital Cinema-autokalibratie) kan het juiste surroundgeluid automatisch instellen.

Opmerking

• Het systeem geeft een luid testgeluid weer bij het opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Audio-instellingen] te

kiezen en druk vervolgens op .

4

Druk op

X/x om [Autokalibratie] te

selecteren en druk vervolgens op .

Het bevestigingsscherm voor

[Autokalibratie] verschijnt.

5

Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de

A.CAL MIC-aansluiting op het achterpaneel.

Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte met behulp van een statief (niet bijgeleverd). De voorzijde van elke luidspreker moet naar de kalibratiemicrofoon gericht zijn en er mogen zich geen hindernissen bevinden tussen de luidsprekers en de kalibratiemicrofoon.

A. CA

ECM

L MIC

-AC2

Kalibratiemicrofoon

6

Druk op

X/x om [OK] te selecteren.

Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.

7

Druk op .

[Autokalibratie] wordt gestart.

Het systeem past automatisch de luidsprekerinstellingen aan.

Maak geen geluid terwijl de meting bezig is.

Opmerking

• Controleer of de surroundversterker wordt ingeschakeld en installeer deze op de geschikte plaats voordat u [Autokalibratie] uitvoert. Als u de surroundversterker installeert op een ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer, wordt er geen correcte meting verkregen.

• Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit

(Wireless Surround Speaker Kit) (WAHT-

SBP2, optioneel) gebruikt voor de

surroundachterluidsprekers (pagina 16), plaatst

u de luidsprekers op een goede locatie en schakelt u de surroundversterker in. Om de surroundachterluidsprekers te gebruiken, stelt u

[Surroundachter] bij [Luidsprekerinstellingen]

in op [Ja] (pagina 56).

8

Bevestig de resultaten van

[Autokalibratie].

De luidsprekers die aangesloten zijn op het toestel worden weergegeven als [Ja] op het scherm van de tv.

Opmerking

• Als de meting is mislukt, volgt u het bericht en probeert u [Autokalibratie] opnieuw.

• De meting voor [Subwoofer] is altijd [Ja] en

[Luidsprekerinstellingen] keert terug naar de standaardinstelling wanneer u [Autokalibratie] uitvoert.

9

Druk op

X/x om [OK] of [Annuleren] te

selecteren en druk daarna op .

x De meting is OK.

Koppel de kalibratiemicrofoon los en selecteer [OK]. Het resultaat wordt uitgevoerd.

x De meting is niet OK.

Volg het bericht en selecteer vervolgens

[OK] om opnieuw te proberen.

Opmerking

• Terwijl de autokalibratiefunctie werkt:

– schakelt u het toestel niet uit.

– drukt u op geen enkele knop.

– wijzigt u het volume niet.

– wijzigt u de functie niet.

– wisselt u de disc niet.

– plaatst u geen disc.

– koppelt u de kalibratiemicrofoon niet los.

De luidsprekers instellen

[Luidsprekerinstellingen]

Voor een optimaal surroundgeluid, moet u de luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw luisterpositie instellen. Stel vervolgens luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde niveau aan de hand van de testtoon.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om [Audio-instellingen] te

kiezen en druk vervolgens op .

55

NL

56

NL

4

Druk op

X/x om

[Luidsprekerinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op .

Het scherm [Luidsprekerinstellingen] verschijnt.

5

Druk op

X/x om het item te selecteren

en druk op .

Ga de volgende instellingen na.

x [Verbinding]

Als u geen middenluidsprekers of surroundluidsprekers aansluit, moet u de parameters voor [Midden] en [Surround] instellen. De instellingen van de voorluidsprekers en subwoofer zijn vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd.

Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit

(Wireless Surround Speaker Kit) (WAHT-

SBP2, optioneel) gebruikt voor de

surroundachterluidsprekers (pagina 16), stelt u

[Surroundachter] eveneens in.

[Voor]

[Ja]

[Midden]

[Ja]: kies normaal deze instelling.

[Geen]: kies deze instelling wanneer geen middenluidspreker is aangesloten.

[Surround]

[Ja]: kies normaal deze instelling.

[Geen]: kies deze instelling wanneer geen surroundluidspreker is aangesloten.

[Surroundachter]

[Ja]: kies deze instelling wanneer de surroundachterluidsprekers aangesloten zijn.

[Geen]: kies deze instelling wanneer geen surroundachterluidsprekers aangesloten zijn.

[Subwoofer]

[Ja] x [Afstand]

Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient u de parameters in te stellen voor de afstand (A) van de luisterpositie tot de luidsprekers.

U kunt de parameters instellen tussen 0,0 en

7,0 meter.

De luidsprekers in de afbeelding stellen de volgende items voor:

1

Middenluidspreker

2

Linkerluidspreker vooraan (L)

3

Rechterluidspreker vooraan (R)

4 Subwoofer

5

Linker surroundluidspreker (L)

6

Rechter surroundluidspreker (R)

7

Linker surroundachterluidspreker (L)

(optioneel)

8

Rechter surroundachterluidspreker (R)

(optioneel)

2

4

5

1

A

6

3

A

7 8

[Voor Lnks/Rhts] 3,0 m: de afstand van de voorluidsprekers instellen.

[Midden]* 3,0 m: de afstand van de middenluidspreker instellen.

[Surround Lnks/Rhts]* 3,0 m: de afstand van de surroundluidsprekers instellen.

[Surroundachter Lnks/Rhts]* 3,0 m: de afstand van de surroundachterluidsprekers instellen.

[Subwoofer] 3,0 m: de afstand van de subwoofer instellen.

* Dit item wordt weergegeven wanneer u [Ja] kiest bij

[Verbinding].

Opmerking

• [Afstand] werkt mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal.

x [Niveau]

U kunt het geluidsniveau van de luidsprekers aanpassen. U kunt de parameters instellen tussen

–6,0 dB en +6,0 dB. Zorg ervoor dat [Testtoon] op [Aan] staat.

[Voor Lnks/Rhts] 0,0 dB: het niveau van de voorluidsprekers instellen.

[Midden]* 0,0 dB: het niveau van de middenluidspreker instellen.

[Surround Lnks/Rhts]

*

0,0 dB: het niveau van de surroundluidspreker instellen.

[Surroundachter Lnks/Rhts]

*

0,0 dB: het niveau van de surroundachterluidspreker instellen.

[Subwoofer] 0,0 dB: het niveau van de subwoofer instellen.

* Dit item wordt weergegeven wanneer u [Ja] kiest bij

[Verbinding].

x [Testtoon]

De luidsprekers produceren een testtoon om

[Niveau] te regelen.

[Uit]: de luidsprekers produceren geen testtoon.

[Aan]: bij het regelen van het niveau produceert elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon.

Wanneer u een item onder

[Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert elke luidspreker achtereenvolgens een testtoon.

Pas het geluidsniveau als volgt aan.

1

Stel [Testtoon] in op [Aan].

2

Druk op

X/x om [Niveau] te selecteren

en druk vervolgens op .

3

Druk op

X/x om het gewenste

luidsprekertype te selecteren en druk vervolgens op .

4

Druk op

C/c om de linker of rechter

luidspreker te selecteren en druk daarna op

X/x om het niveau aan te

passen.

5

Druk op .

6

Herhaal stap 3 tot 5.

7

Druk op RETURN.

Het systeem keert terug naar de vorige weergave.

8

Druk op

X/x om [Testtoon] te

selecteren en druk daarna op .

9

Druk op

X/x om [Uit] te selecteren en

druk daarna op .

Opmerking

• De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de

HDMI OUT-aansluiting.

Tip

• Om het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te passen, drukt u op 2 +/–.

De Sleep Timer gebruiken

U kunt het systeem op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten.

Druk op SLEEP.

Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de minuten (resterende tijd) in stappen van

10 minuten.

Wanneer u de Sleep Timer instelt, knippert

"SLEEP" in het uitleesvenster op het voorpaneel.

De resterende tijd controleren

Druk een keer op SLEEP.

De resterende tijd wijzigen

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren.

De knoppen op het toestel uitschakelen

(Kindervergrendeling)

U kunt de knoppen op het toestel uitschakelen

(behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, zoals door kattenkwaad van een kind (functie kindervergrendeling).

Druk langer dan 5 seconden op x op het

toestel.

"CHILD LOCK" en "ON" verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel.

De functie kindervergrendeling wordt geactiveerd en de knoppen op het toestel zijn vergrendeld (u kunt het systeem nog bedienen via de afstandsbediening).

57

NL

58

NL

Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden op x zodat "CHILD LOCK" en "OFF" worden weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Opmerking

• Als u op de toetsen drukt op het toestel wanneer de functie kindervergrendeling is ingeschakeld, wordt

"CHILD LOCK" weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Codenummers van bedienbare tv's

Als er meer dan één codenummer is vermeld, voert u deze één voor één in tot u het juiste codenummer hebt gevonden.

Fabrikant

SONY

SAMSUNG

LG

PHILIPS

PANASONIC

TOSHIBA

Codenummer

01 (standaard)

02, 08

05

02, 03, 07

06

04

De tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening

Als het signaal van de afstandsbediening juist is ingesteld, kunt u uw tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening.

Opmerking

• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt het codenummer mogelijk automatisch opnieuw ingesteld op SONY. Voer dan opnieuw het juiste codenummer in.

Energie besparen in de stand-bystand

Ga na of de volgende instellingen werden doorgevoerd:

– [Controle voor HDMI] bij [HDMI-

instellingen] is ingesteld op [Uit] (pagina 52).

– [Stand-by] bij [Instellingen S-AIR] is

ingesteld op [Uit] (pagina 48).

– [Snel starten] is ingesteld op [Uit]

(pagina 64).

De afstandsbediening voorbereiden om de tv te bedienen

Houd TV [/1 ingedrukt terwijl u de

merkcode van uw tv (zie tabel) met behulp van de cijfertoetsen invoert. Laat

vervolgens TV [/1 los.

Als de instelling niet lukt, wordt de code die reeds geregistreerd was niet gewijzigd. Voer het codenummer opnieuw in.

Instellingen en afstellingen

Het instelscherm gebruiken

U kunt diverse beeld- en geluidsinstellingen verrichten.

Selecteer (Instellen) in het startmenu als u de instellingen van het systeem wilt veranderen.

Standaardinstellingen zijn onderstreept.

Opmerking

• Weergave-instellingen die op de disc zijn opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn beschikbaar.

1

Druk op HOME.

Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

2

Druk op

C/c om

[Instellen] te selecteren.

3

Druk op

X/x om het pictogram van de

instelcategorie te selecteren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op .

Voorbeeld: [Scherminstellingen]

U kunt de volgende opties instellen.

Pictogram Uitleg

[Netwerk-update] (pagina 60)

Hiermee voert u een update uit van de software van het systeem.

[Scherminstellingen]

(pagina 60)

Hiermee voert u de scherminstellingen in volgens het type aansluitingen.

[Audio-instellingen]

(pagina 61)

Hiermee voert u de audioinstellingen in volgens het type aansluitingen.

[BD/DVD-instellingen]

(pagina 62)

Hiermee voert u specifieke instellingen in voor het afspelen van een BD/DVD.

[Kinderbeveiliging]

(pagina 62)

Hiermee voert u specifieke instellingen in voor de functie

Kinderbeveiliging.

[Muziekinstellingen]

(pagina 63)

Hiermee voert u specifieke instellingen in voor het afspelen van een Super Audio CD.

[Systeeminstellingen]

(pagina 63)

Hiermee voert u systeeminstellingen in.

[Netwerkinstellingen]

(pagina 65)

Hiermee voert u specifieke instellingen in voor internet en netwerken.

[Snelinstelling] (pagina 65)

Hiermee voert u de

Snelinstelling opnieuw uit om de basisinstellingen in te voeren.

[Terugstellen] (pagina 65)

Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van het systeem.

59

NL

60

NL

[Netwerk-update]

U kunt de functies van het systeem updaten en verbeteren.

Raadpleeg de volgende website voor informatie over updatefuncties:

Voor klanten in Europa en Rusland http://support.sony-europe.com/

Voor klanten in Azië en Australië http://www.sony-asia.com/support x [DVD-beeldverhouding]

[Horizontale banden]: voor een breed beeld met zwarte banden aan de boven- en onderzijde.

[Zijkanten afsnijden]: voor een beeld van volledige hoogte over het hele scherm, met bijgeknipte zijden.

[Scherminstellingen]

x [3D-uitgangsinst.]

[Auto]: kies normaal deze instelling.

[Uit]: selecteer deze instelling om alle inhoud in

2D weer te geven.

x [Instelling tv-schermafm. voor 3D]

Voor het instellen van het schermformaat van de tv die 3D ondersteunt.

x [Type televisie]

[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldfunctie aansluit.

[4:3]: selecteer deze instelling wanneer u een tv met 4:3-scherm of een tv zonder breedbeeldfunctie aansluit.

x [Schermformaat]

[Origineel]: selecteer deze instelling wanneer u een tv aansluit met breedbeeldfunctie. Geeft 4:3beelden weer in breedte-/hoogteverhouding

16:9, zelfs op een breedbeeld-tv.

[Vaste beeldverhdng]: hiermee wijzigt u de afmetingen van het beeld zodat het op het scherm past in zijn oorspronkelijke breedte-/ hoogteverhouding.

x [Bioscoop-conversiefunctie]

[Auto]: kies normaal deze instelling. Het toestel detecteert automatisch of het om video- of filmmateriaal gaat en schakelt over naar de geschikte conversiemethode.

[Video]: de conversiemethode die geschikt is voor videomateriaal wordt altijd gekozen zonder rekening te houden met het materiaal.

x [Uitgevoerd videoformaat]

[HDMI]: kies normaal [Auto]. Selecteer

[Oorspronkelijke resolutie] om de resolutie weer te geven die op de disc is opgenomen. (Wanneer de resolutie lager is dan SD-resolutie, wordt deze geconverteerd naar SD-resolutie.)

[Componentvideo]: selecteer de resolutie die geschikt is voor uw tv.

[Video]: kiest automatisch de laagste resolutie.

Opmerking

• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting en andere video-uitgangen aansluit, selecteer dan

[Componentvideo].

• Als er geen beeld wordt weergegeven wanneer u

[HDMI] of [Componentvideo] instelt als resolutie, dient u een andere resolutie-instelling te selecteren.

x [BD/DVD-ROM 1080/24p-uitvoer]

[Auto]: voert alleen videosignalen van 1920 ×

1080p/24 Hz uit bij het aansluiten van een

1080/24p compatibele tv via de HDMI OUTaansluiting.

[Uit]: selecteer deze optie als uw tv niet compatibel is met videosignalen van 1080/24p.

x [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: hiermee wordt automatisch het type van het externe apparaat gedetecteerd en de overeenkomstige kleurinstelling gekozen.

[YCbCr (4:2:2)]: voert YCbCr 4:2:2videosignalen uit.

[YCbCr (4:4:4)]: voert YCbCr 4:4:4videosignalen uit.

[RGB]: selecteer deze optie als u een apparaat aansluit met een DVI-aansluiting die compatibel is met HDCP.

x [HDMI-uitvoer met diepe kleuren]

[Auto]: kies normaal deze instelling.

[12 bit], [10 bit]: voert 12 bit/10 bitvideosignalen uit wanneer de aangesloten tv compatibel is met Deep Colour.

[Uit]: selecteer deze instelling wanneer het beeld onstabiel is of de kleuren er onnatuurlijk uitzien.

x [Pauzestand] (alleen BD/DVD VIDEO/

DVD-R/DVD-RW)

[Auto]: het beeld, inclusief bewegende elementen, wordt zonder trillingen weergegeven. Kies normaal deze instelling.

[Frame]: het beeld, inclusief statische elementen, wordt met hoge resolutie weergegeven.

[Audio-instellingen]

x [BD Audio MIX-instelling]

[Aan]: hiermee voert u de audio uit die u bekomt door de interactieve en secundaire audio met de primaire audio te mengen.

[Uit]: hiermee voert u enkel de primaire audio uit. Selecteer deze optie voor het uitvoeren van

HD-audiosignalen naar een AV-ontvanger.

x [Audio DRC]

U kunt het dynamische bereik van het geluid comprimeren.

[Auto]: het afspelen gebeurt met het dynamische bereik dat door de disc is opgegeven (alleen BD-

ROM).

[Uit]: geen compressie van het dynamische bereik.

[Aan]: het systeem geeft de soundtrack weer met het oorspronkelijke dynamische bereik, zoals het door de opnametechnicus bedoeld werd.

x [Dempen - AUDIO]

Als u luistert naar een component die aangesloten is op de AUDIO-aansluitingen

(AUDIO IN L/R) kan er storing optreden. Om storing te vermijden kunt u het invoerniveau van het toestel verlagen.

[Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het uitvoerniveau wordt gewijzigd.

[Uit]: normaal invoerniveau.

x [Audio-uitvoer]

Het systeem kan niet tegelijk multikanaalsgeluid uitvoeren via de HDMI OUT-aansluiting en de luidsprekers van het systeem.

[Luidspreker]: multikanaalsgeluid wordt enkel uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem.

[Luidspreker + HDMI]: multikanaalsgeluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem en 2-kanaals lineaire PCM-signalen via de HDMI OUT-aansluiting.

[HDMI]: geluid wordt alleen uitgevoerd via de

HDMI OUT-aansluiting. Het geluidsformaat hangt af van de aangesloten component.

Opmerking

• Wanneer u [Audio-uitvoer] instelt op [HDMI], worden de functies SOUND MODE, "D.BASS",

"NIGHT MODE" en "SUR.SETTING" uitgeschakeld.

• Als de functie Geluidscontrole van het systeem

(pagina 53) geactiveerd is, is het mogelijk dat deze

instelling automatisch wordt gewijzigd.

x [Geluidseffect]

U kunt de geluidseffecten van het systeem

(SOUND MODE, "D.BASS", "NIGHT

MODE", en "SUR.SETTING"

) in- of uitschakelen.

61

NL

62

NL

[Aan]: alle geluidseffecten zijn ingeschakeld.

De bovengrens van de bemonsteringsfrequentie is ingesteld op 48 kHz.

[Uit]: de geluidseffecten zijn uitgeschakeld.

Selecteer deze optie als u geen bovengrens wilt inschakelen voor de bemonsteringsfrequentie.

x [Luidsprekerinstellingen]

Stel de luidsprekers in om het best mogelijke

surroundgeluid te bekomen. Zie "De luidsprekers instellen" (pagina 55) voor meer

informatie.

x [Autokalibratie]

U kunt de juiste instellingen automatisch

kalibreren. Zie "De juiste instellingen automatisch kalibreren" (pagina 54) voor meer

informatie.

[BD/DVDinstellingen]

U kunt specifieke instellingen invoeren voor het afspelen van BD/DVD.

x [BD/DVD-menu]

U kunt de standaard menutaal selecteren voor

BD-ROM's en DVD VIDEO's.

Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren.

Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 81) en voer

de code voor uw taal in.

x [Audio]

U kunt de standaardtaal van het geluid selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.

Als u [Origineel] kiest, wordt de voorkeurtaal op de disc gekozen.

Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren.

Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 81) en voer

de code voor uw taal in.

x [Ondertiteling]

U kunt de standaardtaal van de ondertiteling selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.

Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren.

Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 81) en voer

de code voor uw taal in.

x [Weergavelaag van BD-hybridedisc]

[BD]: hiermee speelt u de BD-laag af.

[DVD/CD]: hiermee speelt u de dvd- of cd-laag af.

x [BD-internetverbinding]

[Toestaan]: kies normaal deze instelling.

[Niet toestaan]: internetverbinding wordt niet toegestaan.

x [Opties voor BD-gegevensopslag]

[Intern geheugen]: hiermee selecteert u het interne geheugen voor het opslaan van BDgegevens.

[USB-apparaat (voor)]: hiermee selecteert u de

(USB)-poort op het voorpaneel voor het opslaan van BD-gegevens.

[USB-apparaat (achtr)]: hiermee selecteert u de

(USB)-poort op het achterpaneel voor het opslaan van BD-gegevens.

[Kinderbeveiliging]

x [Wachtwoord]

Voor het instellen of wijzigen van het wachtwoord voor de kinderbeveiligingsfunctie.

Met behulp van een wachtwoord kunt u een beperking instellen voor het afspelen van

BD-ROM's, DVD VIDEO's of internetvideo's.

Indien nodig kunt u een onderscheid maken tussen de beperkingsniveaus voor BD-ROM's en

DVD VIDEO's.

x [Regiocode van kinderbeveiliging]

Het afspelen van sommige BD-ROM's of DVD

VIDEO's kan worden beperkt op basis van het geografische gebied. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes. Volg de instructies op het scherm en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.

x [Kinderbeveiliging voor BD]

Het afspelen van sommige BD-ROM's kan beperkt worden afhankelijk van de leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes. Volg de instructies op het scherm en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.

x [Kinderbeveiliging voor DVD]

Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes. Volg de instructies op het scherm en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.

x [Internetvideo-kinderbeveiliging]

Het afspelen van sommige internetvideo's kan beperkt worden afhankelijk van de leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes. Volg de instructies op het scherm en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.

x [Internetvideo niet-geclassificeerd]

[Toestaan]: hiermee staat u het afspelen van niet beoordeelde internetvideo's toe.

[Blokkeren]: hiermee blokkeert u het afspelen van niet beoordeelde internetvideo's.

[Muziekinstellingen]

U kunt specifieke instellingen invoeren voor het afspelen van een Super Audio CD.

x [Weergavelaag van Super Audio CD]

[Super Audio CD]: speelt de Super Audio CDlaag af.

[CD]: speelt de cd-laag af.

x [Weergavekanalen Super Audio CD]

[DSD 2ch]: speelt de 2-kanaalszone af.

[DSD Multi]: speelt de multikanaalszone af.

[Systeeminstellingen]

U kunt verschillende instellingen voor het toestel invoeren.

x [Weergaveschermtekst]

U kunt de schermtaal kiezen voor het systeem.

x [Instellingen S-AIR]

U kunt de S-AIR-instellingen bepalen. Zie "Een

S-AIR-product gebruiken" (pagina 47) voor

meer informatie.

[Informatie]: het geselecteerde S-AIR ID wordt weergegeven.

[Koppelen]: u kunt het systeem koppelen aan een S-AIR-sub-apparaat, zoals een surroundversterker of S-AIR-ontvanger.

[RF wijzigen]: kies deze functie als de draadloze transmissie onstabiel is.

[Functie]: u kunt het geluid van het systeem in een andere kamer beluisteren.

[Stand-by]: u kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl het toestel in de stand-bystand staat.

x [Dimmer]

[Helder]: heldere verlichting.

[Donker]: zwakke verlichting.

x [HDMI-instellingen]

Door Sony-componenten aan te sluiten die compatibel zijn met de functie Controle voor

HDMI met een HDMI-kabel, wordt de

bediening vereenvoudigd. Zie "De functie

Controle voor HDMI gebruiken voor

"BRAVIA" Sync" (pagina 52) voor meer

informatie.

[Controle voor HDMI]

U kunt de functie [Controle voor HDMI] in- of uitschakelen.

[Aan]: aan. Het is mogelijk afwisselend te werken met de componenten die via een HDMIkabel zijn verbonden.

[Uit]: uit.

63

NL

64

NL

[Audio Return Channel]

Deze functie is beschikbaar wanneer u het systeem en een tv die compatibel is met de functie Audio Return Channel verbindt.

[Automatisch]: het systeem kan het digitale audiosignaal van uw tv automatisch ontvangen via een HDMI-kabel.

[Uit]: uit.

Opmerking

• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Controle voor HDMI] is ingesteld op [Aan].

[Volumelimiet]

Wanneer de functie Geluidscontrole van het

systeem (pagina 53) geactiveerd is, kan luid

geluid worden uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau van het systeem. U kunt dit voorkomen door het maximale volumeniveau te beperken wanneer de functie Geluidscontrole van het systeem geactiveerd wordt.

[Niveau 3]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 10.

[Niveau 2]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 15.

[Niveau 1]: maximaal volumeniveau wordt ingesteld op 20.

[Uit]: uit.

Opmerking

• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Controle voor HDMI] is ingesteld op [Aan].

x [Snel starten]

[Aan]: verkort de opstarttijd uit de standbystand. U kunt het systeem snel bedienen na het te hebben ingeschakeld.

[Uit]: de standaardinstelling.

x [Automatische standby]

[Aan]: schakelt de functie [Automatische standby] in. Wanneer u het systeem gedurende ongeveer 30 minuten niet bedient, schakelt het automatisch over naar de stand-bystand.

[Uit]: schakelt de functie uit.

x [Automatische weergave]

[Aan]: informatie wordt automatisch op het scherm weergegeven wanneer u de titel, beeldmodus, het audiosignaal, enz. wijzigt.

[Uit]: informatie wordt alleen weergegeven wanneer u op DISPLAY drukt.

x [Schermbeveiliging]

[Aan]: de schermbeveiliging aanzetten.

[Uit]: uit.

x [Bericht over software-update]

[Aan]: het systeem informeert u wanneer er een nieuwere softwareversie beschikbaar is

(pagina 60).

[Uit]: uit.

x [Gracenote-instellingen]

[Auto]: discinformatie wordt automatisch gedownload wanneer het afspelen van de disc wordt gestopt. Het systeem moet aangesloten zijn op het netwerk om de gegevens te kunnen downloaden.

[Handmatig]: discinformatie wordt gedownload wanneer u [Weergavehistorielijst] of

[Informatiescherm] selecteert in het optiemenu.

x [DivX® VOD]

U kunt de registratiecode of de registratieophefcode voor dit systeem weergeven, of de registratie van het systeem opheffen wanneer het geregistreerd is.

Wanneer de registratie uitgeschakeld is

[Registratiecode]: de registratiecode wordt weergegeven.

[Registratie-ophefcode]: de registratieophefcode wordt weergegeven. (Dit item kan alleen worden geselecteerd nadat de registratiecode werd weergegeven.)

Wanneer de registratie ingeschakeld is

Druk op

C/c om [OK] of [Annuleren] te

selecteren en druk daarna op .

[OK]: de registratie van het toestel wordt opgeheven en de registratie-ophefcode wordt weergegeven.

[Annuleren]: het systeem keert terug naar het vorige scherm.

Raadpleeg voor meer informatie http://www.divx.com op het internet.

x [Systeeminformatie]

U kunt informatie over de softwareversie van het systeem en het MAC-adres weergeven.

[Netwerkinstellingen]

U kunt specifieke instellingen invoeren voor internet en netwerken.

x [Internetinstellingen]

Verbind het systeem vooraf met het netwerk. Zie

"Verbinden met het netwerk" (pagina 27) voor

meer informatie.

[Netwerkstatus afbeelden]: geeft de huidige netwerkstatus weer.

[Bedraad instellen]: selecteer deze optie wanneer u rechtstreeks verbinding maakt met een breedbandrouter.

[Draadloos USB instellen]: selecteer deze optie wanneer u een USB-adapter voor draadloos

LAN gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie

Voor klanten in Europa en Rusland http://support.sony-europe.com/

Voor klanten in Azië en Australië http://www.sony-asia.com/support x [Diagnose van netwerkverbinding]

U kunt een netwerkdiagnose uitvoeren om na te gaan of de netwerkverbinding correct tot stand is gebracht.

x [Instellingen voor serververbinding]

Hiermee kunt u instellen of de aangesloten

DLNA-server al dan niet wordt weergegeven.

x [Instellingen Renderer]

[Automatische toegangspermissie]: hiermee kunt u instellen of automatische toegang voor een nieuw gedetecteerde DLNA-controller al dan niet wordt toegestaan.

[Smart selecteren]: hiermee wordt toegestaan dat een DLNA-controller van Sony het systeem detecteert als doelcomponent om te bedienen via infrarood. U kunt deze functie in- of uitschakelen.

[Naam van de Renderer]: geeft de naam van het systeem weer zoals deze wordt weergegeven op andere DLNA-apparaten op het netwerk.

x [Toegangscontrole Renderer]

Hiermee kunt u instellen of opdrachten van

DLNA-controllers al dan niet worden aanvaard.

x [Party-autostart]

[Aan]: voor het starten van een party of deelnemen aan een bestaande party op aanvraag van een netwerkapparaat dat compatibel is met de functie PARTY STREAMING.

[Uit]: uit.

x [Registratie van BD Remote-apparaat]

Voor het registreren van uw "BD Remote"apparaat.

x [Geregistreerde BD Remote-apparaten]

Geeft een lijst weer van uw geregistreerde "BD

Remote"-apparaten.

[Snelinstelling]

Hiermee voert u de Snelinstelling opnieuw uit om de basisinstellingen in te voeren. Volg de instructies op het scherm.

[Terugstellen]

x [Terugstellen op de fabrieksinstellingen]

U kunt de instellingen van het systeem terugstellen naar de fabriekinstellingen door een groep instellingen te selecteren. Alle instellingen binnen die groep worden teruggesteld.

x [Persoonlijke informatie initialiseren]

U kunt uw persoonlijke informatie wissen die in het systeem is opgeslagen.

65

NL

66

NL

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

• Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het systeem om elektrische schokken of brand te voorkomen. Plaats het systeem evenmin in de buurt van water, zoals bij een bad of douche. In het geval dat er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het systeem eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.

• Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Spanningsbronnen

• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer zelf.

Plaatsing

• Installeer het systeem op een goed geventileerde plaats om te voorkomen dat het oververhit raakt.

• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.

Plaats het systeem niet in een te kleine en slecht geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.

• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het systeem te plaatsen. Het systeem is uitgerust met een krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn geblokkeerd, kan het systeem oververhit en defect raken.

• Zet het systeem niet op een zacht of wollig oppervlak

(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de ventilatiegaten geblokkeerd kunnen worden.

• Plaats het systeem niet in een krappe ruimte zoals op een boekenrek of iets gelijkaardig.

• Installeer het systeem niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen of schokken.

• Zet het systeem niet schuin. Het systeem is ontworpen voor gebruik in horizontale stand.

• Houd zowel het systeem als discs uit de buurt van componenten waarin een krachtige magneet wordt gebruikt, zoals een grote luidspreker of microgolfoven.

• Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.

Werking

• Indien het systeem direct van een koude in een warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.

In dat geval kan de werking van het systeem worden verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het systeem ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.

• Haal de disc uit het systeem wanneer u dit verplaatst.

Als u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.

• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het toestel eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.

Volumeregeling

• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een zeer stille passage of een gedeelte zonder geluid. Als u dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt bereikt.

Reiniging

• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.

Met alle vragen of eventuele problemen met uw systeem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde

Sony-dealer.

Discs reinigen, disc-/ lensreinigers

• Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.

Vervanging van onderdelen

• Als dit systeem zou worden hersteld, worden herstelde onderdelen verzameld voor hergebruik of recyclering.

Kleuren op uw tv-scherm

• Als de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de

kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers verder van de tv af zetten.

BELANGRIJK

Opgelet: dit systeem kan voor onbepaalde duur een stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.

Het systeem verplaatsen

• Controleer, voordat u het systeem verplaatst, of er geen disc is geplaatst en trek het netsnoer uit het stopcontact.

Over de S-AIR-functie

• De S-AIR-producten brengen geluid over via radiogolven; het geluid kan dus haperen wanneer de radiogolven worden gehinderd. Dit is kenmerkend voor radiogolven en is geen defect.

• Omdat de S-AIR-producten geluid overbrengen via radiogolven, kunnen toestellen die elektromagnetische energie genereren (bv. een microgolfoven) de draadloze overdracht hinderen.

• De S-AIR-producten gebruikt radiogolven die dezelfde frequentie hebben als andere draadloze systemen (bv. een draadloos LAN of Bluetoothapparaten), wat storing of slechte overdracht tot gevolg kan hebben. Voer in dat geval de volgende stappen uit om de transmissie van signalen te verbeteren:

– Vermijd het plaatsen van de S-AIR-producten in de buurt van andere draadloze systemen.

– Vermijd het tegelijk gebruiken van S-AIRproducten en andere draadloze systemen.

– De transmissie kan worden verbeterd door het transmissiekanaal te wijzigen (frequentie) van de andere draadloze systemen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de andere draadloze systemen.

• De afstand voor overdracht verschilt afhankelijk van de gebruiksomgeving. Zoek een plaats waar de overdracht tussen het S-AIR-hoofdapparaat en -subapparaat optimaal is en installeer het

S-AIR-hoofd-apparaat en -sub-apparaat op die plaats.

• Plaats de S-AIR-producten op een stabiele ondergrond.

• Een slechte transmissie kan optreden en de transmissieafstand kan te kort zijn in de volgende omstandigheden:

– Er bevindt zich een muur/vloer van gewapend beton of steen tussen de S-AIR-producten.

– Er bevindt zich een ijzeren voorwerp/deur of een meubelstuk/elektrisch apparaat gemaakt uit brandvrij glas, metaal enz. tussen de S-AIRproducten.

Opmerkingen over de discs

Discs hanteren

• Neem de disc vast bij de randen zodat deze schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.

• Plak geen papier of plakband op de disc.

• Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen zoals heteluchtblazers en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd en waarin de temperatuur sterk kan oplopen.

• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.

Reiniging

• Maak de disc voor het afspelen schoon met een reinigingsdoekje.

Wrijf van binnen naar buiten toe.

• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine, thinner en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor grammofoonplaten.

Dit systeem kan alleen gewone ronde discs afspelen en kan defect raken wanneer u discs met een andere vorm (bv. kaart-, hart- of stervormig) probeert af te spelen.

Gebruik geen disc waaraan een in de handel verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een label of een ring.

67

NL

68

NL

Verhelpen van storingen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit systeem, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel beslist om tijdens een herstelling onderdelen te vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen worden ingehouden.

Als er zich een probleem voordoet met de S-AIR-functie, dient u het volledige systeem (S-AIRhoofdapparaat en -sub-apparaat) te laten controleren door een Sony-dealer.

Voeding

Symptoom

Het toestel wordt niet ingeschakeld.

"PROTECTOR" en "PUSH

POWER" verschijnen om beurten in het uitleesvenster op het voorpaneel.

Problemen en oplossingen

• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

Druk op "/1 om het systeem uit te schakelen en controleer de onderstaande items nadat "STANDBY" is verdwenen.

• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?

• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven luidsprekers?

• Zijn de ventilatiegaten van het systeem geblokkeerd?

• Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele problemen, kunt u het systeem weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Algemeen

Symptoom Problemen en oplossingen

De afstandsbediening werkt niet. • De afstand tussen de afstandsbediening en het toestel is te groot.

• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg.

• Wanneer u geen menufuncties kunt bedienen via het uitleesvenster op het voorpaneel, drukt u op HOME op de afstandsbediening.

Het systeem werkt niet zoals het hoort.

• Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later weer aan.

Beeld

Symptoom

Geen beeld.

Problemen en oplossingen

• Controleer de videoverbinding (pagina 22).

• Het toestel is niet aangesloten op de correcte tv-aansluiting (pagina 22).

• De video-ingang van de tv is niet ingesteld om beelden met het systeem te bekijken.

• Controleer de uitvoermethode van uw systeem (pagina 22).

• Het toestel is aangesloten op een ingang die niet compatibel is met HDCP

(High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" op het voorpaneel licht

niet op) (pagina 22).

• Wanneer u een Dual layer DVD afspeelt, kunnen het beeld en het geluid kort worden onderbroken tijdens de overschakeling tussen de lagen.

Symptoom Problemen en oplossingen

Er verschijnt geen beeld wanneer de video-uitvoerresolutie geselecteerd in [Uitgevoerd videoformaat] niet correct is.

• Houd de knoppen N en VOLUME – op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie.

Wanneer de HDMI OUTaansluiting en andere videouitgangen tegelijk aangesloten zijn, worden de videosignalen alleen via de HDMI OUTaansluiting uitgevoerd.

• Stel [Uitgevoerd videoformaat] bij [Scherminstellingen] in op

[Componentvideo] (pagina 60).

Het donkere deel van het beeld is te donker/het heldere deel is te helder of onnatuurlijk.

• Zet [Beeldkwaliteitsfunctie] op [Standaard] (standaard) (pagina 39).

Het beeld wordt niet correct weergegeven.

• Controleer de instellingen van [Uitgevoerd videoformaat] bij

[Scherminstellingen] (pagina 60).

• Als de analoge en digitale signalen tegelijk worden uitgevoerd, stelt u [BD/

DVD-ROM 1080/24p-uitvoer] bij [Scherminstellingen] in op [Uit] (pagina 60).

• Voor BD-ROM's controleert u de instellingen van [BD/DVD-ROM 1080/24p-

uitvoer] bij [Scherminstellingen] (pagina 60).

Het beeld vertoont ruis.

Het beeld vult niet het volledige tv-scherm, ook al is de breedte-/ hoogteverhouding bij [Type televisie] onder

[Scherminstellingen] ingesteld.

• De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast.

Er treedt een kleurafwijking op het tv-scherm op.

• De disc is vuil of vervormd.

• Als de beelduitvoer van het systeem via de videorecorder naar uw tv gaat, kan het schrijfbeschermingssignaal gebruikt voor bepaalde BD/DVD-programma's de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog steeds problemen ervaart wanneer u het toestel rechtstreeks op uw tv aansluit, probeer het toestel dan aan te sluiten op een andere ingang.

• Als de luidsprekers worden gebruikt met een CRT-tv of -projector, installeer ze dan op minstens 0,3 meter van de tv.

• Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de tv uit en schakel deze vervolgens na

15 tot 30 minuten weer in.

• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt gezet.

Geluid

Symptoom

Er is geen geluid hoorbaar.

Problemen en oplossingen

• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.

• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 55).

• Snel vooruit of snel achteruit wordt uitgevoerd. Druk op N om terug te keren naar de normale weergavemodus.

• Langzaam vooruit of beeld-per-beeld-weergave wordt uitgevoerd. Druk op N om terug te keren naar de normale weergavemodus.

Er wordt geen geluid uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.

• Stel [Audio-uitvoer] in op [HDMI] (pagina 61).

69

NL

70

NL

Symptoom

Het geluid uit de linker en rechter luidsprekers is niet in balans of is omgewisseld.

Er komt geen geluid uit de subwoofer.

Er wordt geen digitaal geluid uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting bij gebruik van de functie Audio Return Channel.

Problemen en oplossingen

• Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 21, 55).

• Stel de instelling [Controle voor HDMI] bij [HDMI-instellingen] onder

[Systeeminstellingen] in op [Aan] (pagina 63). Stel eveneens [Audio Return

Channel] bij [HDMI-instellingen] onder [Systeeminstellingen] in op

[Automatisch] (pagina 63).

• Zorg ervoor dat uw tv compatibel is met de functie Audio Return Channel.

• Zorg ervoor dat er een HDMI-kabel verbonden is met een aansluiting op uw tv die compatibel is met de functie Audio Return Channel.

• De bemonsteringsfrequentie van het ingangssignaal is meer dan 48 kHz.

Het systeem voert het geluid niet correct uit wanneer het is aangesloten op een set-top box.

• Stel [Audio Return Channel] bij [HDMI-instellingen] onder

[Systeeminstellingen] in op [Uit] (pagina 54).

Sterke brom of ruis is hoorbaar.

• Controleer of de verbindingskabels zich niet in de buurt van een transformator of motor bevinden en minstens 3 meter zijn verwijderd van een tv-toestel of fluorescentieverlichting.

• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.

• Reinig de disc.

Wanneer u een cd afspeelt, wordt het geluid niet langer in stereo uitgevoerd.

• Selecteer stereogeluid door te drukken op

Het surroundeffect is moeilijk hoorbaar bij weergave van

Dolby Digital, DTS of MPEGaudio.

• Controleer de surroundinstelling (pagina 32).

(pagina 41).

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 21, 55).

• Bij sommige BD/DVD's is het uitgangssignaal niet volledig compatibel met

5.1-kanalen. Het kan mono of stereo zijn, ook al is het geluid opgenomen in

Dolby Digital of MPEG-audioformaat.

Alleen de middenluidspreker werkt.

Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.

• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit de middenluidspreker.

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 21, 55).

• Controleer de surroundinstelling (pagina 32).

• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de middenluidspreker minder uitgesproken.

• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.

De surroundluidsprekers produceren geen of slechts een heel zwak geluid.

Het begin van het geluid wordt onderbroken.

De geluidseffecten zijn uitgeschakeld.

Er treedt geluidsvervorming op bij een aangesloten component.

• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 21, 55).

• Controleer de surroundinstelling (pagina 32).

• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de surroundluidsprekers minder uitgesproken.

• Controleer de draadloze instelling (pagina 28).

• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.

• Zet de geluidsmodus op "MOVIE" of "MUSIC" (pagina 41).

• Selecteer "A.F.D. STD" bij "SUR.SETTING" (pagina 32).

• Afhankelijk van het ingangssignaal (pagina 61) is het mogelijk dat de effecten

van SOUND MODE, "D.BASS", "NIGHT MODE" en "SUR.SETTING" uitgeschakeld zijn.

• Verlaag het invoerniveau voor de aangesloten component door [Dempen -

AUDIO] in te stellen (pagina 61).

Symptoom

De surroundluidsprekers of de surroundachterluidsprekers produceren geen geluid.

Problemen en oplossingen

Controleer de status van de S-AIR/STANDBY-aanduiding op de surroundversterker.

• Wordt uitgeschakeld.

– Controleer of het netsnoer van de surroundversterker goed is aangesloten.

– Schakel de surroundversterker in door te drukken op "/1 op de surroundversterker.

• Knippert oranje.

– Controleer of de draadloze zendontvanger correct in de surroundversterker

is geplaatst (pagina 26).

• Knippert snel groen.

– Stel de SURROUND SELECTOR-schakelaar van de surroundversterker in

op SURROUND (pagina 28).

– Als de surroundachterluidsprekers geen geluid produceren, stelt u

[Surroundachter] bij [Luidsprekerinstellingen] in op [Ja] (pagina 56).

• Knippert rood.

– Druk op "/1 om de surroundversterker uit te schakelen en controleer de onderstaande items.

1

Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?

2 Zijn de ventilatiegaten van de surroundversterker geblokkeerd?

Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele problemen, kunt u de surroundversterker weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

• Knippert langzaam groen of wordt rood.

– Zorg ervoor dat het S-AIR ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat

gelijk zijn (pagina 47).

– Bevestig de koppelingsinstelling (pagina 49).

– Zie "Als de draadloze transmissie onstabiel is" (pagina 50).

– Geluidstransmissie is slecht. Verplaats de surroundversterker zodat de

S-AIR/STANDBY-aanduiding groen wordt.

– Plaats het systeem uit de buurt van andere draadloze apparaten.

– Vermijd het gebruik van andere draadloze apparaten.

• Wordt groen.

– De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.

– Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen.

– Afhankelijk van de bron of de instellingen van het S-AIR-hoofdapparaat, is het mogelijk dat het effect van de luidsprekers minder merkbaar is.

Bediening

Symptoom Problemen en oplossingen

Er kan niet worden afgestemd op radiozenders.

• Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit eventueel een buitenantenne aan.

• Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van automatisch afstemmen). Stem handmatig af.

71

NL

72

NL

Symptoom Problemen en oplossingen

De disc wordt niet afgespeeld.

• U probeert een disc af te spelen met een formaat dat niet wordt ondersteund

door dit systeem (pagina 76).

• De regiocode op de BD/DVD komt niet overeen met die van het systeem.

• Er is condensvorming opgetreden in het toestel, waardoor de lenzen kunnen worden beschadigd. Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een half uur aan staan.

• Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld door het

systeem (pagina 76).

Bestandsnamen worden niet correct weergegeven.

Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.

• Het systeem kan enkel tekens weergeven die compatibel zijn met ISO 8859-1.

Andere tekens worden mogelijk anders weergegeven.

• Afhankelijk van de gebruikte schrijfsoftware, worden de ingevoerde tekens anders weergegeven.

• Afspelen hervatten is geselecteerd. Druk op OPTIONS, selecteer [Weerg. v/a begin] en druk vervolgens op .

• Het titel- of BD/DVD-menu verschijnt automatisch op het tv-scherm.

Het afspelen start niet vanaf het hervatpunt waar het afspelen de vorige keer werd gestopt.

• Afhankelijk van de disc wordt het hervatpunt mogelijk uit het geheugen gewist wanneer

– u de disclade opent.

– u het USB-apparaat loskoppelt.

– u andere inhoud afspeelt.

– u het toestel uitschakelt.

Het systeem begint de disc automatisch af te spelen.

• De BD/DVD is voorzien van een automatische weergavefunctie.

Het afspelen stopt automatisch.

• Sommige discs zijn voorzien van een automatische pauzefunctie. Bij het afspelen van een dergelijke disc stopt het systeem de weergave bij het automatische pauzesignaal.

U kunt bepaalde functies, zoals stoppen of zoeken, niet uitvoeren.

• Bij sommige discs zijn een aantal van deze handelingen niet mogelijk.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc.

De berichten verschijnen niet in de gewenste taal op het tvscherm.

• Kies de schermtaal in het instelscherm bij [Weergaveschermtekst] onder

[Systeeminstellingen] (pagina 63).

De taal voor het geluidsspoor, de ondertitels of de hoeken kan niet worden gewijzigd.

• Probeer deze instellingen te wijzigen via het BD- of DVD-menu.

• Meertalige geluidssporen, ondertitels of meervoudige hoeken zijn niet opgenomen op de BD/DVD.

• De taal voor het geluidsspoor, de ondertitels of de hoeken van de BD/DVD kunnen niet worden gewijzigd.

De disclade opent niet en u kunt de disc niet verwijderen, ook niet nadat u op Z hebt gedrukt.

• Probeer het volgende: 1 Houd N en Z op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt om de disclade te openen. 2 Verwijder de disc. 3 Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later weer aan.

Een disc kan niet worden uitgeworpen en "LOCKED" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

• Neem contact op met uw Sony-dealer of een plaatselijke, erkende Sonyservicedienst.

Symptoom Problemen en oplossingen

De functie Controle voor HDMI werkt niet.

• Stel de instelling [Controle voor HDMI] bij [HDMI-instellingen] onder

[Systeeminstellingen] in op [Aan] (pagina 63).

• Zorg ervoor dat de aangesloten component compatibel is met de functie

[Controle voor HDMI].

• Controleer de instelling van de aangesloten component voor de functie

Controle voor HDMI. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de component.

• Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer aansluit en loskoppelt of een stroomstoring hebt, stelt u [Controle voor HDMI] bij [HDMI-instellingen] onder [Systeeminstellingen] in op [Uit], en stelt u daarna [Controle voor

HDMI] weer in op [Aan] (pagina 63).

• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"

(pagina 52) voor meer informatie.

Er wordt geen geluid geproduceerd door het systeem en de tv bij gebruik van de functie Geluidscontrole van het systeem.

Bonusinhoud of andere gegevens op een BD-ROM kunnen niet worden weergegeven.

• Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is met de functie Geluidscontrole van het systeem.

• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"

(pagina 52) voor meer informatie.

• Probeer het volgende: 1 Verwijder de disc. 2 Schakel het systeem uit. 3

Verwijder het USB-apparaat en sluit het opnieuw aan (pagina 35). 4 Schakel

het systeem in. 5 Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/BD-LIVE.

Het toestel werkt niet en

"CHILD LOCK" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer u op een knop op het toestel drukt.

• Schakel de functie kindervergrendeling uit (pagina 57).

Het systeemmenu functioneert niet.

• Druk op HOME op de afstandsbediening.

USB-apparaat

Symptoom

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

Problemen en oplossingen

• Probeer het volgende: 1 Schakel het systeem uit. 2 Verwijder het USBapparaat en sluit het opnieuw aan. 3 Schakel het systeem in.

• Controleer of het USB-apparaat correct is aangesloten op de (USB)-poort.

• Ga na of het USB-apparaat of een kabel is beschadigd.

• Controleer of het USB-apparaat ingeschakeld is.

• Als het USB-apparaat aangesloten is via een USB-hub, koppelt u het USBapparaat los en sluit u het rechtstreeks aan op het toestel.

73

NL

74

NL

S-AIR

Symptoom Problemen en oplossingen

De draadloze transmissie is niet geactiveerd. (De aanduiding van het S-AIR-sub-apparaat knippert langzaam groen of wordt rood.)

• Controleer of de draadloze zendontvanger correct in het toestel en het S-AIR-

sub-apparaat is geplaatst (pagina 26).

• Zorg ervoor dat de S-AIR ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat gelijk

zijn (pagina 47).

• Bevestig de koppelingsinstelling (pagina 49).

• Zie "Als de draadloze transmissie onstabiel is" (pagina 50).

• Geluidstransmissie is slecht. Verplaats het S-AIR-sub-apparaat zodat de aanduiding groen wordt.

• Plaats het systeem uit de buurt van andere draadloze apparaten.

• Vermijd het gebruik van andere draadloze apparaten.

Het S-AIR-sub-apparaat produceert geen geluid, produceert ruis, of het geluid van het S-AIR-sub-apparaat hapert.

• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaatst u dit op een afstand van meer dan 8 m van het toestel.

• Plaats het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij elkaar.

• Vermijd het gebruik van apparatuur die elektromagnetische energie opwekt, zoals een microgolfoven.

• Plaats het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van andere draadloze producten.

• Zie "Als de draadloze transmissie onstabiel is" (pagina 50).

• Wijzig de S-AIR ID-instellingen van het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIRsub-apparaat.

• Schakel het systeem en het S-AIR-sub-apparaat uit en schakel deze vervolgens weer in.

BRAVIA-internetvideo

Symptoom Problemen en oplossingen

Het beeld/geluid is van slechte kwaliteit/bepaalde programma's worden minder gedetailleerd weergegeven, vooral bij snel bewegende of donkere scènes.

Het beeld is klein.

• De beeld-/geluidkwaliteit kan slecht zijn afhankelijk van de internetinhoudprovider.

• De beeld-/geluidkwaliteit kan worden verbeterd door de verbindingssnelheid te wijzigen. Sony raadt een verbindingssnelheid aan van minstens 2,5 Mbps voor

SD-beelden en 10 Mbps voor HD-beelden.

• Niet alle video's bevatten geluid.

• Druk op

X om in te zoomen.

Netwerkverbinding

Symptoom Problemen en oplossingen

Het systeem kan geen verbinding maken met het netwerk.

• Controleer de netwerkverbinding (pagina 27) en de netwerkinstellingen

(pagina 65).

U kunt uw pc niet verbinden met het internet na het uitvoeren van

[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

• De draadloze instellingen van de router kunnen automatisch gewijzigd worden als u de functie Wi-Fi Protected Setup gebruikt vóór het aanpassen van de routerinstellingen. Wijzig in dat geval de draadloze instellingen van uw pc dienovereenkomstig.

Symptoom

U kunt het systeem niet verbinden met uw router voor draadloos LAN.

Problemen en oplossingen

• Controleer of de router voor draadloos LAN ingeschakeld is.

• Afhankelijk van de gebruiksomgeving (bv. het materiaal waaruit de muren bestaan, de ontvangstomstandigheden voor de radiogolven of obstakels tussen het systeem en de router voor draadloos LAN) is het mogelijk de communicatieafstand kleiner wordt. Plaats het systeem en de router voor draadloos LAN dichter bij elkaar.

• Apparaten die gebruik maken van een frequentieband van 2,4 GHz, zoals een microgolfoven, Bluetooth-apparaat of een digitaal draadloos apparaat, kunnen de communicatie verstoren. Plaats het toestel uit de buurt van dergelijke apparaten of schakel deze uit.

De gewenste router voor draadloos LAN wordt niet gedecteerd, zelfs niet wanneer u

[Scannen] uitvoert.

• Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm, en probeer

[Scannen] opnieuw. Als de gewenste router voor draadloos LAN nog steeds niet gedetecteerd wordt, drukt u op RETURN om [Handm. registratie] te selecteren.

De melding [Op het netwerk is een nieuwe softwareversie gevonden. Voer een versieupdate uit onder "Netwerkupdate".] wordt weergegeven op het scherm wanneer u het systeem inschakelt.

• Zie [Netwerk-update] (pagina 60) om het systeem te updaten naar een nieuwere

softwareversie.

Overige

Symptoom

"Exxxx" wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.

wordt weergegeven zonder een melding op het volledige scherm.

Problemen en oplossingen

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer of een plaatselijke, erkende servicedienst van Sony en geef de foutcode door.

• Neem contact op de dichtstbijzijnde Sony-dealer of een plaatselijke, erkende

Sony-servicedienst.

75

NL

76

NL

Afspeelbare discs

Blu-ray Disc

DVD

3)

CD

3)

BD-ROM

1)

BD-R/BD-RE

2)

DVD-ROM

DVD-R/DVD-RW

DVD+R/DVD+RW

CD-DA (muziek-cd)

CD-ROM

CD-R/CD-RW

Super Audio CD

1)

Aangezien de specificaties van Blu-ray Discs nieuw en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van het type disc en de versie. Daarnaast verschilt de audio-uitvoer afhankelijk van de bron, de aangesloten uitgang en de geselecteerde audioinstellingen.

2)

BD-RE: ver.2.1

BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusief BD-R's met organisch pigment (LTH-type)

BD-R's die werden opgenomen op een pc kunnen niet worden afgespeeld als postscripts opneembaar zijn.

3)

Een cd- of dvd-disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor meer informatie.

Discs die niet kunnen worden afgespeeld

• BD's met een cartridge

• DVD-RAM's

• HD-DVD's

• DVD-audiodiscs

• PHOTO CD's

• Dataonderdelen van CD-Extra's

• VCD's/Super VCD's

• De kant met audiomateriaal op DualDiscs

Opmerkingen bij audio-cd's

Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).

DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc). Het is bijgevolg mogelijk dat deze discs niet compatibel zijn met dit product.

Opmerking over de afspeelfuncties van een BD/DVD

Bepaalde afspeelfuncties van een BD/DVD kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit systeem speelt een BD/

DVD af volgens de inhoud van de disc; het is dus mogelijk dat bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar zijn.

Opmerking over Dual layer BD's/

DVD's

De weergegeven beelden en het geproduceerde geluid kunnen kort worden onderbroken tijdens de overschakeling tussen de lagen.

Regiocode (alleen BD-ROM/DVD

VIDEO)

Er staat een regiocode vermeld op de achterkant van het systeem. Het systeem kan alleen een commerciële BD-ROM/DVD VIDEO (alleen weergave) afspelen met dezelfde regiocode of

ALL

.

Afspeelbare bestandstypes

Video

7)

Bestandsindeling

MPEG-1-video/PS

1)5)

MPEG-2-video/PS,

TS

1)6)

DivX

2)

MPEG4/AVC

1)5)

WMV9

1)5)

AVCHD

Extensies

".mpg", ".mpeg", ".m2ts",

".mts"

".avi", ".divx"

".mkv", ".mp4", ".m4v",

".m2ts", ".mts"

".wmv", ".asf"

3)5)

Muziek

Bestandsindeling

MP3 (MPEG-1 Audio

Layer III)

AAC

1)4)5)

WMA9-standaard

1)4)

LPCM

Extensies

".mp3"

".m4a"

".wma"

".wav"

Foto

7)

Bestandsindeling

JPEG

Extensies

".jpg", ".jpeg", ".jpe"

1)

Het systeem kan geen bestanden die gecodeerd zijn met DRM afspelen.

2)

OVER DIVX VIDEO: DivX

®

is een digitaal videoformaat ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is een officieel DivX Certified-product dat

DivX-video's afspeelt. Surf naar www.divx.com voor meer informatie en softwaretools voor het converteren van uw bestanden naar DivX-video.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX

Certified

®

-apparaat moet geregistreerd zijn om

DivX Video-on-Demand (VOD)-inhoud te kunnen afspelen. Om de registratiecode aan te maken, gaat u naar het onderdeel DivX VOD in het instelmenu van het apparaat. Surf naar vod.divx.com met deze code om het registratieproces te voltooien en meer te weten te komen over DivX VOD.

3)

Het systeem speelt bestanden af met AVCHDindeling die opgenomen zijn met een digitale camcorder enz. Om bestanden met AVCHD-indeling te bekijken, moet de disc met de AVCHD-bestanden gefinaliseerd zijn.

4)

Het systeem kan geen bestanden die gecodeerd zijn met Lossless enz. afspelen.

5)

Het systeem kan deze bestanden niet afspelen via de

DLNA-functie.

6)

Het systeem kan SD-resolutie alleen afspelen via de

DLNA-functie.

7)

Het systeem speelt deze bestanden niet af via de functie DLNA-renderer.

Opmerking

• Sommige bestanden kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van de indeling, de codering, de opnameomstandigheden of de DLNAserveromstandigheden.

• Sommige bestanden die bewerkt werden op een pc kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

• Het systeem kan de volgende bestanden of mappen op BD's, DVD's, CD's en USB-apparaten herkennen:

– mappen tot en met de vijfde rij in een boomstructuur

– tot 500 bestanden binnen een boomstructuur

• Het systeem kan de volgende bestanden of mappen herkennen die opgeslagen zijn op de DLNA-server:

– mappen tot en met de 20e rij in een boomstructuur

– tot 999 bestanden binnen een boomstructuur

• Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met dit systeem.

• Het systeem kan apparaten voor massaopslag (MSC) herkennen (zoals een flashgeheugen of een HDD) die

FAT ondersteunen en geen partities bevatten, evenals apparaten voor het nemen van stilstaande beelden

(SICD's) en toetsenborden met 101 toetsen (alleen

• Om beschadigde gegevens of schade aan het USBgeheugen of andere apparaten te vermijden, schakelt u het systeem uit voor u het USB-geheugen of een ander apparaat aansluit of verwijdert.

• Het systeem kan videobestanden met een hoge bitsnelheid op een DATA CD mogelijk niet vloeiend afspelen. Het is aan te raden om videobestanden met een hoge bitsnelheid af te spelen vanaf een DATA

DVD.

77

NL

78

NL

Ondersteunde audioformaten

De volgende audioformaten worden door dit systeem ondersteund.

Functie

Formaat

LPCM 2ch LPCM 5.1ch,

LPCM 7.1ch

Dolby Digital Dolby

TrueHD,

Dolby Digital

Plus

DTS

"BD/DVD"

"SAT/CABLE"

"TV"

(DIGITAL IN)

a a a: ondersteund formaat.

–: geen ondersteund formaat.

a

– a a a

– a a

DTS-ES

Discrete 6.1,

DTS-ES

Matrix 6.1,

DTS96/24

a

DTS-HD

High

Resolution

Audio

a

DTS-HD

Master

Audio

a

Video-uitvoerresolutie

De uitvoerresolutie verschilt afhankelijk van de instelling in [Uitgevoerd videoformaat] onder

[Scherminstellingen] (pagina 60).

Resolutieinstelling

480i/576i

480p/576p

720p

1080i

1080p

Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op [HDMI]

VIDEO OUTaansluiting

COMPONENT

VIDEO OUTaansluitingen

HDMI OUTaansluiting

480i/576i 480i/576i 480i/576i

480i/576i

480i/576i

480i/576i

480i/576i

480p/576p

720p*

1080i*

1080i*

480p/576p

720p

1080i

1080p

Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op [Componentvideo]

VIDEO OUTaansluiting

COMPONENT

VIDEO OUTaansluitingen

HDMI OUTaansluiting

480i/576i 480i/576i 480i/576i

480i/576i

480i/576i

480i/576i niet selecteerbaar

480p/576p

720p*

1080i* niet selecteerbaar

480p/576p

720p

1080i niet selecteerbaar

* Beschermde inhoud op een dvd wordt uitgevoerd met een resolutie van 480p/576p.

Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op [Video]

480i/576i-videosignalen worden uitgevoerd via de VIDEO OUT- of de COMPONENT VIDEO OUTaansluiting, en 480p/576p-videosignalen worden uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.

Specificaties

Versterkergedeelte

UITGEVOERD VERMOGEN (nominaal)

Voor L + Voor R: 108 W + 108 W (bij 3 ohm,

1 kHz, 1% THD)

UITGEVOERD VERMOGEN (referentie)

Voor L/Voor R/Midden: 167 W (per kanaal bij

3 ohm, 1 kHz)

165 W (bij 3 ohm, 80 Hz) Subwoofer:

Ingangen (analoog)

AUDIO (AUDIO IN) Gevoeligheid: 450/250 mV

Ingangen (digitaal)

SAT/CABLE (COAXIAL), TV (OPTICAL)

Ondersteunde formaten:

LPCM 2CH (tot 48 kHz),

Dolby Digital, DTS

Videogedeelte

Uitgangen VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm

COMPONENT:

Y: 1 Vp-p 75 ohm

P

B

/C

B

, P

R

/C

R

: 0,7 Vp-p

75 ohm

HDMI OUT: type A

(19-pins)

BD-/DVD-/Super Audio CD-/CD-systeem

Signaalformaat PAL/NTSC

USB-gedeelte

(USB)-poort: Type A (voor het aansluiten van een USBgeheugen, geheugenkaartlezer, digitale fotocamera en digitale camcorder)

500 mA Maximale stroom:

LAN-gedeelte

LAN (100)-aansluiting 100BASE-TX-aansluiting

Tunergedeelte

Systeem Digitale PLLkwartssynthesizer

FM-tunergedeelte

Afstembereik

Antenne

Antenneaansluitingen

Tussenfrequentie

87,5 MHz - 108,0 MHz

(stappen van 50 kHz)

FM-draadantenne

75 ohm, asymmetrisch

10,7 MHz

Luidsprekers

Voor/surround (SS-TSB101) voor

BDV-E670W

Luidsprekersysteem Bass reflex met volledig bereik

Luidspreker

Nominale impedantie

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

55 mm × 80 mm conustype

3 ohm

75 mm × 225 mm × 71 mm

(b/h/d)

0,45 kg

Voor (SS-TSB103) voor BDV-E970W

Luidsprekersysteem

Luidspreker

2-wegs 2-driver, Bass reflex

Tweeter: 20 mm conustype

Woofer: 55 mm × 80 mm

Nominale impedantie

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.) conustype

3 ohm

75 mm × 610 mm × 70 mm

(b/h/d) (onderdeel bevestigd aan de muur)

251 mm × 1.205 mm ×

251 mm (b/h/d) (volledige luidspreker)

1,0 kg (onderdeel bevestigd aan de muur)

2,8 kg (volledige luidspreker)

Midden (SS-CTB101)

Luidsprekersysteem

Luidspreker

Nominale impedantie

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

Volledig bereik, akoestische ophanging, magnetisch afgeschermd

30 mm × 60 mm conustype

3 ohm

290 mm × 49 mm × 49 mm

(b/h/d)

0,28 kg

Surround (SS-TSB104) voor BDV-E970W

Luidsprekersysteem

Luidspreker

Nominale impedantie

Bass reflex met volledig bereik

55 mm × 80 mm conustype

3 ohm

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

75 mm × 610 mm × 70 mm

(b/h/d) (onderdeel bevestigd aan de muur)

251 mm × 1.205 mm ×

251 mm (b/h/d) (volledige luidspreker)

0,9 kg (onderdeel bevestigd aan de muur)

2,7 kg (volledige luidspreker)

Subwoofer (SS-WSB102)

Luidsprekersysteem

Luidspreker

Nominale impedantie

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

Subwoofer Bass reflex

180 mm conustype

3 ohm

275 mm × 405 mm ×

275 mm (b/h/d)

7,5 kg

79

NL

80

NL

Algemeen

Voeding

Modellen voor Taiwan: 120 V AC, 50/60 Hz

Andere modellen: 220 V - 240 V AC,

Stroomverbruik

50/60 Hz

Aan: 130 W

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

Stand-by: 0,3 W (in de stroomspaarstand)

430 mm × 85 mm ×

335 mm (b/h/d) incl. uitstekende onderdelen

430 mm × 85 mm ×

365 mm (b/h/d) (incl. draadloze zendontvanger)

4,7 kg

Surroundversterker (TA-SA200WR)

Versterkergedeelte

UITGEVOERD VERMOGEN (nominaal)

80 W + 80 W (bij 3 ohm,

1 kHz, 1% THD)

UITGEVOERD VERMOGEN (referentie)

Nominale impedantie

167 W (per kanaal bij

3 ohm, 1 kHz)

3 - 16

Ω

Algemeen

Voeding

Modellen voor Taiwan: 120 V AC, 50/60 Hz

Andere modellen: 220 V - 240 V AC,

Stroomverbruik

50/60 Hz

Aan: 50 W

Stroomverbruik bij stand-by

1 W (stand-bystand)

Afmetingen (ong.)

0,18 W (uitgeschakeld)

206 mm × 60 mm ×

Gewicht (ong.)

256 mm (b/h/d) met de draadloze zendontvanger geplaatst

1,3 kg

Draadloze zendontvanger (EZW-RT10/

EZW-RT10A*)

Communicatiesysteem

Frequentieband

Modulatiemethode

S-AIR-specificatie versie

1.0

2,4000 GHz - 2,4835 GHz

DSSS

Stroomvereisten

Afmetingen (ong.)

Gewicht (ong.)

DC 3,3 V, 350 mA

50 mm × 13 mm × 60 mm

(b/h/d)

24 g

* Alleen Europese modellen.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

• Stroomverbruik bij stand-by 0,3 W (hoofdapparaat),

0,18 W (surroundversterker).

• Voor bepaalde printplaten worden geen halogene brandvertragers gebruikt.

• Met de S-Master, de volledig digitale versterker, bereikt het versterkerblok een vermogen van meer dan 85%.

Taalcodelijst

Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.

Lijst met regiocode van kinderbeveiliging

81

NL

82

NL

Verklarende woordenlijst

AVCHD

Het AVCHD-formaat is het HD-formaat van digitale videocamera's dat wordt gebruikt voor het opnemen van SD- (standard definition) of

HD-signalen (high definition) van ofwel de

1080i-specificatie* of de 720p-specificatie** op dvd's, door middel van een efficiënte coderingstechnologie voor de compressie van gegevens. Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat wordt gebruikt voor het comprimeren van videogegevens en het Dolby Digital- of het

Linear PCM-systeem wordt gebruikt voor het comprimeren van audiogegevens. Het MPEG-4

AVC/H.264-formaat kan beelden efficiënter comprimeren in vergelijking met het conventionele beeldcompressieformaat. Met het

MPEG-4 AVC/H.264-formaat kunt u een opname van een HD-videosignaal (high definition) op een digitale camcorder opnemen op een dvd-disc, op dezelfde manier als dat met een SD-televisiesignaal (standard definition) het geval zou zijn.

* Een HD-specificatie die 1080 effectieve scanlijnen en het interlaceformaat gebruikt.

** Een HD-specificatie die 720 effectieve scanlijnen en het progressieve formaat gebruikt.

BD-J-toepassing

Het BD-ROM-formaat ondersteunt Java voor interactieve functies.

"BD-J" biedt leveranciers een haast onbeperkte functionaliteit bij het ontwikkelen van interactieve BD-ROM-titels.

BD-R

BD-R (Blu-ray Disc Recordable) is een opneembare Blu-ray Disc die slechts één keer kan beschreven worden en heeft dezelfde kenmerken als onderstaande BD. Aangezien de gegevens kunnen worden opgenomen maar niet overschreven, kan een BD-R worden gebruikt om waardevolle gegevens te archiveren of videomateriaal op te slaan en te verspreiden.

BD-RE

BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) is een opneembare en herschrijfbare Blu-ray Disc en heeft dezelfde kenmerken als onderstaande BD.

De herschrijfbare optie biedt u de mogelijkheid om bewerkingen uit te voeren op verschillende tijdstippen.

BD-ROM

BD-ROM's (Blu-ray Disc Read-Only Memory) zijn commercieel geproduceerde discs en hebben dezelfde kenmerken als onderstaande

BD. Deze discs bevatten meestal conventionele gegevens zoals films of video, maar kunnen daarnaast ook andere functies bevatten, zoals interactieve inhoud, menubediening via popupmenu's, keuze van de ondertiteling en diavoorstelling. Hoewel een BD-ROM om het even welke gegevens kan bevatten, bevatten de meeste BD-ROM-discs films in HD-formaat om af te spelen op Blu-ray Disc/DVD-spelers.

Blu-ray Disc (BD)

Een discformaat ontwikkeld voor het opnemen/ afspelen van HD-beelden (high-definition)

(voor HDTV enz.) en het opslaan van grote hoeveelheden gegevens. Een Single Layer Bluray Disc kan tot 25 GB gegevens bevatten en een

Dual Layer Blu-ray Disc tot 50 GB.

Digital Cinema-autokalibratie

(D.C.A.C)

Digital Cinema-autokalibratie werd door Sony ontwikkeld om de luidsprekerinstellingen automatisch en in een korte tijdspanne uit te meten en in te stellen op uw luisteromgeving.

Dolby Digital

Dit geluidsformaat voor bioscopen is geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.

Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de surroundluidsprekers met een uitgebreid frequentiebereik en een subwoofer voor een vol basgeluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1" genoemd omdat het subwooferkanaal wordt beschouwd als kanaal 0.1 (werkt alleen wanneer een diep baseffect is vereist). Alle zes kanalen van dit formaat worden apart opgenomen voor een superieure kanaalscheiding. Bovendien is er minder signaalverlies doordat alle signalen digitaal worden verwerkt.

Dolby Digital Plus

Deze audiocoderingstechnologie werd ontworpen als een verlenging van Dolby Digital en ondersteunt 7.1-multikanaalssurroundgeluid.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt via een geavanceerde, zeer zuivere matrixsurrounddecodering die de ruimtelijke eigenschappen van de oorspronkelijke opname extraheert zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te voegen.

x Filmmodus

U kunt de filmmodus gebruiken voor tvprogramma's in stereo en alle programma's die in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1kanaalsgeluid benadert.

Dolby Surround Pro Logic

Dolby Surround Pro Logic is een methode voor het decoderen van Dolby Surround en produceert vier kanalen op basis van 2kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere

Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround

Pro Logic links-rechtsverschuiving natuurlijker en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.

Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te benutten, dient u te beschikken over een paar surroundluidsprekers en een middenluidspreker.

De surroundluidsprekers produceren monogeluid.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD is een coderingstechnologie zonder verlies die tot 8 multikanaalssurroundgeluidkanalen ondersteunt voor de volgende generatie optische discs. Het gereproduceerde geluid is volledig identiek aan de originele bron.

DTS

Digitale audiocompressietechnologie ontwikkeld door DTS, Inc. Deze technologie is compatibel met 5.1-kanaals-surroundgeluid. Dit formaat omvat een stereo-achterkanaal en een apart subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De kanaalscheiding is uitstekend omdat alle kanaalgegevens apart zijn opgenomen en digitaal worden verwerkt.

DTS-HD High Resolution Audio

Deze technologie werd ontworpen als een verlenging voor het formaat DTS Digital

Surround. De technologie ondersteunt een maximale bemonsteringsfrequentie van 96 kHz en 7.1-multikanaals-surroundgeluid.

DTS-HD High Resolution Audio heeft een maximale overdrachtsnelheid van 6 Mbps, met een compressiemethode met mogelijk verlies.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio heeft een maximale overdrachtsnelheid van 24,5 Mbps en maakt gebruik van een compressiemethode zonder verlies. DTS-HD Master Audio heeft een maximale bemonsteringsfrequentie van

192 kHz en ondersteunt maximaal

7.1-kanaalsgeluid.

HDMI (High-Definition Multimedia

Interface)

HDMI is een interface die zowel video als geluid ondersteunt op een enkelvoudige digitale verbinding, zodat u van digitaal beeld en geluid van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), een schrijfbeschermingstechnologie met een coderingstechnologie voor digitale videosignalen.

Interlace-indeling

(interlace-scannen)

De Interlace-indeling is de NTSCstandaardmethode voor het weergeven van tvbeelden aan 30 frames per seconde. Elk frame wordt tweemaal gescand - afwisselend tussen de even en oneven scanlijnen, aan 60 keer per seconde.

Kinderbeveiliging

Een functie van een BD/DVD waarmee de weergave van de disc kan worden beperkt volgens de leeftijd van de gebruiker en het beperkingsniveau in elk land. De beperking verschilt van disc tot disc; wanneer ze is geactiveerd, is weergave helemaal verboden, worden gewelddadige scènes overgeslagen of vervangen door andere scènes, enzovoort.

83

NL

84

NL

LTH (Low to High)

LTH is een opnamesysteem dat BD-R's met organisch pigment ondersteunt.

PhotoTV HD

Met "PhotoTV HD" kunt u foto's met veel details bekijken en van de subtiele texturen en kleuren van een foto genieten. Door apparaten van Sony die compatibel zijn met "PhotoTV

HD" aan te sluiten via een HDMI-kabel, kunt u genieten van een hele nieuwe wereld van foto's in adembenemende Full HD-kwaliteit. Zo kunnen nu de delicate textuur van de menselijke huid, bloemen, zand en golven worden weergegeven op een groot scherm met een prachtige beeldkwaliteit.

Pop-upmenu

Een verbeterde menufunctie beschikbaar op

BD-ROM's. Het pop-upmenu wordt weergegeven wanneer u op POP UP/MENU drukt en kan worden gebruikt tijdens het afspelen.

Progressive-indeling

(sequentieel scannen)

In tegenstelling tot de Interlace-indeling kan de progressive-indeling 50 tot 60 beelden per seconde weergeven door alle scanlijnen te reproduceren (525 lijnen voor het NTSCsysteem). De algemene beeldkwaliteit verbetert en stilstaande beelden, tekst en horizontale lijnen worden scherper weergegeven. Deze indeling is compatibel met de 525 of

625 progressive-indeling.

S-AIR

(Sony Audio Interactive Radio frequency)

Tijdens de laatste jaren kenden we een snelle verspreiding van BD/DVD-media, digitaal uitzenden en andere media van hoge kwaliteit.

Om te garanderen dat de subtiele nuances van deze media van hoge kwaliteit worden verzonden zonder verslechtering, heeft Sony de

"S-AIR"-technologie ontwikkeld voor de radiotransmissie van digitale audiosignalen zonder compressie en heeft deze technologie geïntegreerd in EZW-RT10/EZW-RT10A/

EZW-T100.

Deze technologie verzendt digitale audiosignalen zonder compressie door middel van de ISM-band met een bandbereik van

2,4 GHz (Industrial, Scientific, and Medical band), zoals draadloze LAN's en Bluetoothtoepassingen.

24p True Cinema

Films die worden opgenomen met een filmcamera bestaan uit 24 frames per seconde.

Aangezien conventionele televisies (zowel

CRT- als vlakbeeldtelevisies) frames weergeven met intervallen van 1/60 of 1/50 seconde, worden de 24 frames niet aan een gelijke snelheid weergegeven.

Wanneer het toestel wordt aangesloten op een tv met 24p-mogelijkheden, geeft de speler elke frame weer met intervallen van 1/24 seconde — hetzelfde interval dat oorspronkelijk met de filmcamera werd opgenomen, wat dus zorgt voor een getrouwe reproductie van het originele bioscoopbeeld.

Index

Numeriek

24p True Cinema 84

3D 34

3D-uitgangsinst. 60

A

A/V SYNC 40

Achterpaneel 11

Afspeelbare discs 76

Afspeelinformatie 35

Afstandsbediening 13

Audio 62

Audio DRC 61

Audio Return Channel 64

Audio-instellingen 61

Audio-uitvoer 61

Autokalibratie 54, 62

Automatische standby 64

Automatische weergave 64

AVCHD 82

B

BD Audio MIX-instelling 61

BD/DVD-instellingen 62

BD/DVD-menu 62

BD/DVD-ROM 1080/24puitvoer 60

BD-internetverbinding 62

BD-LIVE 34

BD-R 82

BD-RE 82

Bioscoop-conversiefunctie 60

Blu-ray Disc 82

BONUSVIEW 34

BRAVIA-internetvideo 37

C

CD 76

Controle voor HDMI 52, 63

D

D. C. A. C. (Digital Cinema-

autokalibratie) 54, 82

D.BASS 43

Dempen - AUDIO 61

Diagnose van netwerkverbinding 65

Diavoorstelling 40

Dimmer 63

DivX® VOD 64

DLNA 37, 65

Dolby Digital 41, 82

Dolby Digital Plus 83

Dolby Pro Logic II 83

Dolby Surround Pro Logic 83

Dolby TrueHD 83

DTS 41, 83

DTS-HD 83

DVD 76

DVD-beeldverhouding 60

F

FM MODE 44

G

Geluidseffect 61

Geregistreerde BD Remoteapparaten 65

Gracenote-instellingen 64

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 61

HDMI (High-Definition

Multimedia Interface) 83

HDMI-uitvoer met diepe kleuren 61

I

Instelling tv-schermafm. voor

3D 60

Instellingen Renderer 65

Instellingen S-AIR 63

Instellingen voor serververbinding 65

Interlace-indeling 83

Intern geheugen 34

Internetinhoud 37

Internetinstellingen 65

Internetvideo nietgeclassificeerd 63

Internetvideo-kinderbeveiliging

63

K

Kinderbeveiliging 62, 83

Kinderbeveiliging voor BD 63

Kinderbeveiliging voor DVD

63

Kindervergrendeling 57

L

LTH 84

Luidsprekerinstellingen 55, 62

Afstand 56

Niveau 56

Verbinding 56

M

Multiplex broadcast sound 42

Muziekinstellingen 63

N

Netwerkinstellingen 65

Netwerk-update 60

NIGHT MODE 43

O

Ondertiteling 62

Opties voor BDgegevensopslag 62

P

Party 38

Party-autostart 65

Pauzestand 61

Persoonlijke informatie initialiseren 65

PhotoTV HD 84

Progressive-indeling 84

R

RDS 45

Regiocode 76

Regiocode van kinderbeveiliging 62

Registratie van BD Remoteapparaat 65

S

S-AIR 47, 84

Functie 48

Koppelen 49

RF wijzigen 50

S-AIR-ontvanger 47

Stand-by 48

Schermbeveiliging 64

Schermformaat 60

Scherminstellingen 60

SLEEP 57

Snel starten 64

Snelinstelling 29, 65

85

NL

86

NL

Surroundversterker 12, 47

Systeeminformatie 65

SYSTEM MENU 32, 40, 43

T

Taalcodelijst 81

Terugstellen 65

Terugstellen op de fabrieksinstellingen 65

Testtoon 57

Toegangscontrole Renderer 65

Type televisie 60

U

Uitgevoerd videoformaat 60

Uitleesvenster op het voorpaneel 10

Update 60

USB 35

V

Voorpaneel 9

W

Wachtwoord 62

Weergavekanalen Super Audio

CD 63

Weergavelaag van BDhybridedisc 62

Weergavelaag van Super Audio

CD 63

Weergaveschermtekst 63

WEP 27

WPA2-PSK (AES) 27

WPA2-PSK (TKIP) 27

WPA-PSK (AES) 27

WPA-PSK (TKIP) 27

De software van dit toestel kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over eventueel beschikbare updates, gaat u naar de volgende URL.

Voor klanten in Europa en Rusland: http://support.sony-europe.com/

Voor klanten in Azië en Australië: http://www.sony-asia.com/support

Printed in Malaysia

(1)

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents