Daewoo | DWA-182C | Brama Przemyska 15 października 2014

Nr 12 (16/90) 15 października 2014
Od 16.10 do konca listopada
CHIŃSKI SUPERMARKET
40% - 50%
Stara Bircza
TRANSPRZĘT
ZAKŁAD USŁUGOWY
USŁUGI
SPRZĘTEM
BUDOWLANYM
tel./fax (16) 678 33 35
tel. kom. 602 595 892
tel. kom. 600 238 325
37-740 Bircza
DH. SZPAK II PIETRO 3-GO MAJA 19
strona 2
Przemyślanka wraz z córkami
zasztyletowane w Wielkiej Brytanii
Przemyślanka wraz z córeczkami została zasztyletowana w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna aresztowany
bezpośrednio po tragedii w miejscowości Stoke-on-Trent, prawdopodobnie mąż przemyślanki,
został
wypuszczony na wolność bez postawienia jakichkolwiek zarzutów.
fot. wikimedia commons
W 2010 r. Marta szukając lepszego
życia, wyjechała z Przemyśla do
miejscowości Stoke-on-Trent w
Wielkiej Brytanii. Tam zajmowała
się domem, opiekując się dwoma
córkami (5 lat i 18 miesięcy, a jej
mąż pracował na utrzymanie rodziny jako ochroniarz. Jak twierdzą
sąsiedzi byli, to mili i spokojni
ludzie.
W niedzielę mieszkańcy Stoke-onTren usłyszeli krzyki. Zaniepokojeni pobiegli do domu sąsiadów.
Niestety pomimo prób udzielenia
im pierwszej pomocy, było już za
późno. Zarówno Przemyślanka jak
i jej dwie córki już nie żyły. Na
miejsce zdarzenia przybyło 12 radiowozów. Jak dotąd Policja nie
podaje swoich ustaleń. Jendak
zatrzymany bezpośrednio po tragedii mężczyzna został wypuszczony. Śledczy nie mają także
dowodów, że w zbrodni mógła
uczestniczyć trzecia osoba.
pg
Czy prawda zwyciężyła?
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Chomy Porozumienie dla Przemyśla złożył zażalenie na wyrok wydany
przez sąd pierwszej instancji, który dotyczył pozwu przeciwko Komitetowi Wyborczemu Wyborców Rafała
Oleszka Przyszłość Przemyśla.
sądu. Rzecznik komitetu Marcin
Radochoński powiedział – Robimy
kampanię rzetelną i uczciwą, nie
damy się zastraszyć. Na profilu
facebookowym komitetu wyrok
został opublikowany,
jednak
znowu bez uzasadnienia, zdjęcie
orzeczenia zostało za to podpisane
napisem „Prawda Zwyciężyła”.
Okazuje się jednak , że wyrok sądu
w ogóle nie dotyczył merytorycznej treści pozwu, który został
odrzucony za brak zdolności prawnej komitetu Rafała Oleszka. Robert Kazimir z komitetu prezydenta
zapowiedział, że odwołanie jest
już złożone i wyraził swoje wątpliwości, kto w takim razie jest odpowiedzialny za propagowanie
nieprawdziwych informacji przez
Komitet Wyborczy Wyborców?
W chwili zamykania tego numeru
gazety nieznany był wyrok sądu
pg
odwoławczego.
Komitet wyborczy obecnego prezydenta pozwał w trybie wyborczym komitet Oleszka, za propagowanie nieprawdziwych informacji na ulotce wyborczej. Broszurka zestawiała ze sobą obietnice
Roberta Chomy z tym, co zostało
za jego kandydatury poczynione.
Zdaniem członków prezydenckiego komitetu, zestawienie jest
nieuczciwe i manipuluje rzeczywistością.
Na piątkowej konferencji prasowej
sztab komitetu Oleszka ogłosił, że
pozew został przez sąd oddalony,
nie podał jednak uzasadnienia
Kobieta skoczyła
z mostu
W Przemyślu rozpoczęto
odstraszanie dzików
W Przemyślu uratowano kobietę, która wskoczyła do
Sanu. W chwili obecnej
przebywa pod opieką lekarzy.
W Przemyślu rozpoczęto akcję odstraszania dzików. Rozsiano
substancję wystraszającą zwierzęta leśne.
Na terenie miasta Przemyśla od
kilku miesięcy regularnie pojawiają się dziki, które żerując zagrażają
W dniu dzisiejszym, tuż przed
bezpieczeństwu mieszkańców oraz
godziną 10 przemyska policja niszczą ich przydomowe tereny.
otrzymała zgłoszenie o kobiecie
Dlatego też prezydent Choma
chcącej wkoczyć do Sanu, w rezdecydował o przeprowadzeniu
jonie ul. 22 Stycznia.Gdy policyj- akcji mającej odstraszyć je i pone patrole przybyły na miejsce
legającej na rozsianiu substancji
odstraszającej zwierzęta leśne.
zdarzenia 23 -letnia kobieta była
już w wodzie. Policjanci wskoczy- Preparat „Culex ANTYDZIK”, to
granulki o silnym zapachu,
li do wody i wyjęli ją na brzeg.
bezpieczne dla zwierząt domoKobietę przekazano służbom
wych. Akcję przeprowadzono na
medycznym.
af
terenach: Cmentarza Głównego,
boiska na Kopcu Tatarskim, Parku
Miejskiego (wokół placów zabaw)
i przystanku końcowego MZK na
Zielonce.
Zakupiono również kukurydzę jako
„zanętę” i przekazano ją myśliwym, którzy od listopada rozpoczną polowania zbiorowe mające na
celu redukcję populacji dzików. af
Dach samochodu
wypełniony
papierosami
Ponad dwa tysiące papierosów
ukrył kierowca w dachu samochodu. Próbę przemytu udaremnili celnicy na przejściu granicznym w Medyce.
W ubiegły czwartek, na przejściu
polsko – ukraińskim w Medyce
podczas kontroli samochodu osobowego marki Mercedes Benz celnicy
wykryli papierosy bez polskiej akcyzy. Ponad 2 tysiące paczek papierosów schowano w dachu pojazdu.
Kierowca przyznał się do ich własności. Wszczęto wobec niego postępowanie karne skarbowe.
af
strona 3
Startujesz
w wyborach samorządowych?
U nas znajdzeisz wysoką skuteczność
i najtańsze ceny, już od 200 zł netto
Zadzwoń:
tel. tel. 792-786-991
email: ewawolak@bramaprzemyska.pl
K.W.W Nasz Dom K
.
W
.
W
.
N
a
s
z
D
o
m
A
k
t
y
w
n
a
G
m
i
n
a
K
r
a
s
i
c
z
y
n
Aktywna Gmina Krasiczyn
W
ła
d
y
s
ła
w
M
a
l
i
n
o
w
s
k
i
K
a
n
d
y
d
a
t
n
a
W
ó
j
t
a
Szanowni mieszkańcy Gminy Krasiczyn
Nazywam się Władysław Malinowski
i kandyduję na stanowisko Wójta Gminy,
gdyż chcę swoją wiedzą służyć Wam,
mieszkańcom.
Marcin Wieczorek
9 okręg wyborczy - Sołectwo Korytniki
od 1 do 13
Zamieszkały w Korytnikach. Z
wykształcenia jest magistrem
inżynierem, studiował na Poli-
dr Andrzej Zapałowski oraz Małgopomniała Małgorzata Dachnowicz.
Patriotyczny Polski
wystawia
rzata Dachnowicz. Przemyśl
Jak podkreśla
Andrzej Zapałowski
Ugrupowanie startuje w wyborach już Patriotyczny Polski Przemyśl, to
Mirosława Majkowskiego
prezydenta
przede
wszystkim ruch gromadzący
po raz drugi, cztery lata temu jako na
Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyczny Polski Przemyśl podczas piątkowej konferencji przedstawił swojego kandydata na prezydenta, którym
Pragnę aby gmina rzeczywiście była w XXI
wieku.
Chcę pozyskiwać fundusze krajowe i unijne
na rozwój gminnej infrastruktury - wodociągów i kanalizacji, chodników, oświetlonych
asfaltowych dróg, nie tylko w centrum, ale
i na obrzeżach.
Pragnę aby nasz dom - Gmina Krasiczyn
była bezpiecznym i perspektywicznym
miejscem do życia, nauki i pracy dla dzieci,
młodzieży, rolników i biznesmenów, emerytów i rencistów.
Zamierzam zarządzać gminą w sposób
otwarty i nowoczesny, z pozytywną energią
i nowym spojrzeniem, uczciwnie i sprawnie.
sce jakim jest chodnik przebiegający
pod mostem kolejowym. Wybór ten
nie był przypadkowy. Wizytówka
miasta, niszczejący most kolejowy, to
symbol władzy 12 lat władzy
W piątek 19 września przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy w Przemyślu Błażej Wilk i Maciej
prezydenta Roberta Chomy. Przez te
Dębicki zorganizowali konferencję, na której powiadomili o złożeniu do Państwowej Komisji
lata ta ekipa rządząca nie potrafiła
Wyborczej pisma odnośnie nielegalności kampanii wyborczej komitetu wyborców prezydenta
doprowadzić do jego remontu.
Straszący swoim wizerunkiem most,
Chomy.
to jeden z wielu przykładów upadku
ludzi o różnych poglądach polii degradacji tego miasta – tłumaczył
tycznych, na ich listach wyborczych
Majkowski. Według niego upadek
znajdują się kandydaci z różnych śro- Przemyśla, obrazuje również ucieczdowisk. Ich wyznacznikami są dwa
ka młodych ludzi, brak perspektyw,
najważniejsze hasła, dbanie o Polską
plajty wielu przedsiębiorstw, które
rację stanu oraz dbanie o rozwój
jeszcze 20 lat temu tutaj funkcjonomiasta Przemyśla. Według Andrzeja
wały, dając zatrudnienie wielu mieszZapałowskiego, Majkowski, to kankańcom. Inne miasta w naszym regiodydat, który jest doskonale przygotonie radzą sobie, tylko nie my. Miasto
wany merytorycznie, chce coś zmieogarnęła niemoc, którą pozwoli
nić w naszym mieście i przede wszyst- przełamać energia tego ruchu - mówił
kim jest młody wśród starych odgrze- kandydat. Jak przekonywał Majkowwanych kotletów. Dzięki swojemu
ski komitet nastawia się na młodzież
wiekowi, łatwiej będzie mu dotrzeć
i grupy społeczne, które są w Przedo młodych ludzi, którzy czują się
myślu pomijane, nie mają gdzie się
wykluczeni w Przemyślu i z niego
rozwijać a polityka miasta wyklucza
Dolina Sanu uzyskali 10 % poparcia.
jest Mirosław Majkowski znany mieuciekają.
ich.
Tym razem łączą swoje siły z PiS oraz
szkańcom miasta przede wszystkim
Na
spotkanie z dziennikarzami człon- Chcąc zmieniać miasto, przedstadziałaczami ze Wspólnoty Samoz organizowanych rekonstrukcji hiskowie Patriotycznego Polskiego Prze- wiciele Patriotycznego Polskiego
torycznych. Jego kandydaturę popiera rządowej Doliny Sanu o czym przymyśla wybrali dość nietypowe miejPrzemyśla są świadomi, że zmiany te,
Za jeden z najważniejszych punktów mojego programu uważam reaktywację i pobudzenie do działania Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i klubów sportowych.
W szczególny sposób zajmę się rozwojem
sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży.
Moją kandydaturę popiera Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz - Śmigielska - mieszkanka Chołowic.
Proszę o Twój głos. Udziel mi poparcia.
Razem możemy więcej.
Głosuj na Władysława Malinowskiego Twojego Wójta i kandydatów na Radnych
K.W.W. Nasz Dom - Akywna Gmina Krasiczyn.
nie mogą być radykalne, ich pole
działania ogranicza budżet miasta
oraz jego zadłużenie. Nie widzą tu
miejsca dla kapitału z Ukrainy, który
miałby działać na zasadach podobnych, jak ma to miejsce za naszą
wschodnią granicą. Potencjalni ukraińscy inwestorzy muszą dostosować
się do cywilizowanych zasad, zerwać
z korupcją.
Przemyśl był miastem wielokulturowym i takim ma zostać, gdyż to jego
wartość, ale działania mniejszości narodowych muszą się odbywać w ramach polskiej racji stanu. Obecnie
doszło do zachwiania pojęcia co jest tą
racją stanu co widoczne było podczas
głosowania radnych nad przyjęciem
nadania ulicy nazwiska Kocyłowskiego. Jak w takiej sytuacji mają się
czuć kombatanci, którzy walczyli za
wolność Przemyśla, to plucie im
w twarz – podkreślał Majkowski.
Za kilka dni członkowie PPP przedstawią swój program wyborczy. Na
chwilę obecną wiadomo jedynie, że
ma być on krótki i prosty, a jego
punkty łączą się z sobą w logiczną
i sensowną całość.
Anna Fortuna
strona 4
Prawo i Sprawiedliwość
w wyborach stawia na młodych
Europoseł Tomasz Poręba przedstawił młodych liderów Prawa i Sprawiedliwości startujących w
nadchodzących wyborach. Wśród nich znajduje się Przewodniczący Zarządu Osiedla Salezjańskie
Maciej Kamiński z Przemyśla.
Tomasz Poręba podkreśla, że PiS
w nadchodzących wyborach sa-
morządowych mocno stawia na młodych ludzi, którzy
najlepiej znają i rozumieją problemy
pokolenia, do którego należą. Kandydują oni do wszystkich szczebli samorządu w naszym
województwie
i
chcą skoncentrować się na zagadnieniach, , które pomogą zat-
rzymać młodych na Podkarpaciu.
W Przemyślu młodym liderem
PiS jest Przewodniczący Zarządu
Osiedla Salezjańskie Maciej Kamiński, który będzie kandydował
do rady miasta z okręgu nr 1.
Powiedział, że młodzi ludzie
potrafią się przebić oraz, że zależy
mu na bezpiecznym mieście
i osiedlu i będzie do tego dążył
jako obecny przewodniczący i jako przyszły radny.
af
Na Forcie w Ujkowicach
wydobyto fragment wieży pancernej
fot. Związek Gmin Fortecznych
Na terenie Fortu IX Brunner wydobyto fragment wieży pancernej pochodzącej z czasów Twierdzy
Przemyśl. Znalezisko odkryli w maju archeologowie.
W dniu 9 października na terenie
Fortu IX Brunner, w Ujkowicach
wydobyto prawie ważący tonę
żelazny element, który
jest prawdopodobnie
kolejnym fragmentem
wieży pancernej wykopanej w roku ubiegłym. Część tą odkryli
w maju tego roku archeologowie podczas
prac prowadzonych
w ramach projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla
Turystyki kulturowej, etap I”.
Akcja wydobycia odbyła się pod
nadzorem WojewódzkiegoUrzędu
Ochrony Zabytków, archeologów,
przedstawicieli Związku Gmin
Fortecznych Twierdzy Przemyśl
i Stowarzyszenia 3 Historycznego
Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinskyego. af
W PARR rusza Punkt Austriacy
odznaczyli
Konsultacyjny
W Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ponownie będzie
funkcjonował Punkt Konsultacyjny. Będą mogli z niego korzystać
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Koszt usługi będzie
wynosił 12 zł netto za godzinę konsultacji.
prezydenta
Przemyśla
Prezydent Robert Choma otrzymał najwyższe oznaczenie państwowe Republiki
Austrii. To wyróżnienie dla
włodarza Przemyśla nadano
za opiekę nad cmentarzami
wojennymi w naszym mieście.
Usługi doradcze Punktu Konsultacyjnego w Przemyskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego skierowane będą do mikro, małych oraz
średnich przedsiębiorstw. Będzie
mogła z nich również skorzystać
osoba fizyczna, która planuje
rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że
w trakcie realizacji usługi założy
tą działalność oraz będzie konty-
nuować korzystanie z tej usługi
już później jako przedsiębiorca.
Każda usługa zakończy się przygotowaniem dokumentacji, a jej
czas przeznaczony dla jednego
klienta wyniesie 40 godzin.
Usługi doradcze w 90 % są
dofinansowane ze środków UE.
Klient dopłaci do nich 12 zł netto
za godzinę pracy konsultanta. af
W Urzędzie Miasta w Przemyślu odbyło się spotkanie podsumowujące
działania naszego miasta dotyczące
opieki nad cmentarzami i grobami
wojennymi z okresu I wojny światowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Austriackiego Czarnego
Krzyża. Podczas spotkania Robert
Choma zaprezentował działania
związane z utrzymaniem cmentarzy
wojennych w Przemyślu oraz korzystając z okazji podziękował za
udział przedstawicieli w tegorocznych obchodach 100 – lecia wybuchu I wojny światowej.
Prezydent Choma za opiekę nad
cmentarzami wojennymi otrzymał
„Odznakę honorową Za Zasługi dla
Republiki Austrii”. Za opiekę nad
grobami Austriacki Krzyż oznaczył
również”Wielką Odznaką Honorową”: Grażynę Stojak Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Barbarę Łapkę
Naczelnik Wydziału Kultury, Iwonę
Liweń pracownika Wydziału Kultury, Andrzeja Ziemniaka Prezesa
PGK oraz Zbigniewa Storka Wiceprezesa PGK.
af
strona 5
strona 6
ogłoszenia drobne
Krzyżówka z nagrodą
Sprzedam lub zamienię mieszkanie 40 m2na
mniejsze. Tel. 16 678 88 17
Szukam pracy
Podejmę się opieki na starszym człowiekiem
lub dzieckiem. Tel. 668 776 474
Kobieta na emeryturze w bardzo dobrej
kondycji szuka pracy dodatkowej, jako
opiekunka starszej osoby, pomoc kuchenne, lub
osoba sprzątająca. Posiadam przygotowanie do
tego rodzaju prac. Tel. 607 581 207
Zaopiekuję się osobąstarszą - całodobowo lub
godzinowo. Tel. 662 265 102
Szukam pracy w charakterze pomocnika.
Tel. 510 152 532
Dam pracę
Nieruchomości
Sprzedam mieszkanie, ulica. Rogozińskiego.
Tel. 538 399 959
Sprzedam mieszkanie przy ul. Basztowej o
pow. 36 m, niski czynsz. Tel. 795 459 540
Zatrudnię kosmetyczkę z doświadczeniem lub
na staż. CV proszę zostawiać w siedzibie firmy
lub wysłać na adres internetowy firmy:
studiokosmetyczneeffect@op.pl
Sprzedam
Sprzedam 2 fotele, kolor zielono brązowy,
wygodne, mają kółeczka. Cena 250 zł
Tel. 665 071 967
Sprzedam spawarkę 380 V z diodami,
elektrody spawalnicze, nożyce do blachy
z podstawę i elektryczne. Tel. 506 202 914
Sprzedam piłę łańcuchową Sthill 025 na części.
Tanio. Tel. 698 683 701 Tel. 16 679 15 90
Sprzedam: Konsolę XBOX 360 250 GB +
Need for Speed, Most Wanted. Stan konsoli
idealny.Laptop ASUS X54L, CPU 1.50 GhZ,
pamięć 4 GB. Stan bardzo dobry. Ceny do
uzgodnienia Tel. 698 393 891
Sprzedam mieszkanie 72 m, 4 pokojowe na
osiedlu Siemieradzkiego. Tanio.
Tel. 512 477 597
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku o
2
powierzchni 47 mna
pierwszym piętrze,
Przemyśl, ul Mickiewicza. tel. 785 212 920
Sprzedam mieszkanie o pow. 55 m , przy
ul. Ofiar Katynia. Tel. 795 459 540
Sprzedam działki budowlane 10 ar, 5 ar,
Hureczko. Cena do uzgodnienia.
Tel. 603 328 969
Sprzedam dom letniskowy na 30 arach w
Brylińcach, wysoki standard. Cisza i spokój.
Cena 240 tys. zł. Do negocjacji.
Tel. 727 907 572
Sprzedam mieszkanie o pow. 42 m przy
ul. Rokitiańskiej, mieszkanie wymaga remontu.
Tel. 795 459 540
Sprzedam dom 180 m2na ul. Kochanowskiego.
Dwa odrębne mieszkania, idealny na
działalność. Cena 450 tys. zł do negocjacji.
Tel. 727 907 572
Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m
przy. ul. Krasińskiego. Tel. 795 459 540
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów,
uzbrojoną (woda, gaz, prąd, kanalizacja).
Dybawka Górna, gmina Krasiczyn.
Tel. 662 520 258
Sprzedam mieszkanie 64 m2przy ul.
Bielskiego, piękne i przestronne, z obłędnym
widokiem na panoramę miasta. Cena 186 tys. zł,
do negocjacji. Tel. 727 907 572
Sprzedam mieszkanie ul. Jordana.
Tel. 538 399 959
Sprzedam dwurodzinny dom w Pikulicach.
Cena 360 tys. Tel. 662 12 79 79
Sprzedam lub wynajmę lokal użykowe (pod
działalność o pow. 97,2 m.2 Bircza, Rynek. Cena
do uzgodnienia. Tel. 696 973 593, 729 470 473
Sprzedam działkę budowlaną całkowicie
uzbrojoną 36 x 70 m, przy drodze główmej
w Orłach. Tel. 796 644 910
Wynajmę mieszkanie w bloku 37 m,2 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Na osiedlu Kazanów,
pierwsze piętro. Tel. 691 038 088
Sprzedam nowy dom w cenie mieszkania,
wszystkie media. 1 km od Przemyśla. 285 tys,
do negocjacji. Tel. 661 781 038
Sprzedam 8 arową działkę budowlaną, przy
ul. Armii Krajowej (Lipowica). Warunki
zabudowy. Tel. 608 324 446
Sprzedam tanio sklejkęz drewna liściastego
nie używaną. Różne rozmiary. Cena do
uzgodnienia. Tel. 16 670 11 88
Nagrodą za poprawnie rozwiązane
hasło jest 50 zł
Sprzedam podręczniki do pierwszej klasy
Technikum Gastronomicznego w bardzo
dobrym stanie. Tel. 512 124 044
Sprzedam namiot 6 osobowy, używany.
Cena 200 zł. Tel. 536 869 173
Sprzedam materac rehabilitacyjny z wełny
owczej z wkładem poliestrowym o wymiarach
90 cm x 200 cm, z certyfikatem, oraz kołdrę z
wełny oczej o wymiarach 140 cm x 200 cm.
Nowe. Tel. 16 678 46 01
Poprawnie rozwiązane hasło proszę wysyłać wraz z danymi
kontaktowymi (imię i nazwisko, miejscowość, nr telefonu lub adres
email) na adres krzyzowki@bramaprzemyska.pl, bądź do siedziby
firmy: PHU Studiokolor, ul. Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego 4 (Hotel
Accademia), 37-700 Przemyśl. Spośród poprawnych odpowiedzi
20.10.2014 r. zostanie
wylosowany zwycięzca. Wzięcie udziału
w konkursie krzyżówkowym oznacza akceptację regulaminu - do
pobrania na www.portalprzemyski.pl
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie
krzyżówki z nr 11 Bramy Przemyskiej wygrała
Pani Katarzyna Górska z Przemyśla.
Przed odbiorem nagrody prosimy o kontakt
telefoniczny.
Sprzedam dużą zamrażarkę w bardzo dobrym
stanie otwieraną do góry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 668 776 475
Sprzedam wentylator 60 cm, średnica 0,37 kW
oraz palnik olejowy, max. zużycie oleju 7kg/h.
Tel. 513 074 575
Sprzedam stojącą oszkloną szafkę pokojową.
Cena 150 zł. Tel. 694 183 070
Sprzedam meble z kompletu Małgośka, kolor
niebieski, 5 pozycji. Cena 750 zł (do negocjacji)
Tel. 733 483 771
Sprzedaż brojlerów żywych 5 tygodniowych od
6 sierpnia do 13 sierpnia w godz. od 7.00 do
17.00. Ferma drobiu, Tarnawce 90. Cena 6 zł za
kilogram. Tel. 502 730 587, 502 266 149
Sprzedam palniki do spawania gazowego,
wiertarki, gwintownice 2 cale, blachę
nierdzewną 1 arkusz. Tel. 506 202 914
Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki i malin.
Tel. 796 644 910
Sprzedam łuparkę świdrową do drewna.
Tel. 483 683 494, 503 540 811
Usługi
Remonty, malowanie, szpachlowanie, płytki,
łazienki, podłogi, kucie, burzenie. Szybko,
czysto, solidnie. Tel. 696 612 412
Druk wielkoformatowy, grafika, reklama,
poligrafia, oklejanie witryn, samochodów, tablic
Drukujemy na banerach, tablicach, tkaninie.
Tel. 662 120 489
Malowanie, szpachlowanie, regipsy, układanie
paneli podłogowych, sufity podwieszane itp.
Tel. 607 686 107
Pomagamy osobom pokrzywdzonym przez
instytucje pożyczkowe w związku z
wpłaconymi opłatami przygotowawczymi.
Tel. 727 907 572
Docieplanie budynków, malowanie elewacji,
malowanie dachów.Tel. 511 717 355,
16 678 68 05
Montaż i ustawianie anten satelitarnych.
Szybko, solidnie, profesjonalnie i tanio.
Przemyśl i okolice. Tel. 796 897 130
Usługi budowlane, tynki gipsowe, docieplenia,
szpachlowanie, malowanie, płytki i inne.
Tel. 798-507-602
Usługi tapicerskie. Tel. 517 425 624
Inne
Oddam za darmo dwa telewizory Panasonic i
Daewoo. Tel. 16 679 15 90
strona 7
Otwórz drzwi” – solidarność
z osobami chorymi na schizofrenię
na przemyskim Rynku
W Przemyślu obchodzono Dzień solidarności z osobami chorymi na schizofrenię. Na Rynku Starego
Miasta każdy chętny mógł przekroczyć symboliczne drzwi i tym gestem zjednoczyć się z chorymi.
W środę, 8 października już po raz
drugi odbyła się w Przemyślu akcja
„Otwórz drzwi”. Happening, który
miał miejsce na Rynku Starego Miasta, był częścią ogólnopolskiej akcji,
która ma na celu pokazać społeczeństwu, że osoby dotknięte schizofrenią
zasługują na nasze wsparcie i wyciągnięcie do nich pomocnej ręki. W tym
dniu na przemyskim Rynku postawiono drzwi, których przekroczenie
miało symbolizować zjednoczenie się
z chorymi, wejście do ich świata,
a z drugiej strony oznaczały one
barierę, którą schizofrenicy muszą
pokonać chcąc przejść do życia
godnego w społeczeństwie, na co zasługują i na co czekają - co podkreśliła
Alicja Błonarowicz z Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu. Przez te drzwi przeszli m.in.
zastępca prezydenta Grzegorz Hayder
oraz zaproszeni goście.
Schizofrenia, to „rozszczepienie
umysłu” pomiędzy myśleniem, zachowaniem, a emocjami które może
dotknąć każdego z nas, niespodziewanie. Najczęściej jednak choroba ta
pojawia się u osób młodych, szczególnie mężczyzn, u nich zaczyna się pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, natomiast u kobiet w wieku 25 - 35 lat.
Zachorowanie może być spowodowane czynnikami genetycznymi,
rodzinnymi jak np.: krytykujące postawy rodzicielskie czy też stresem,
urazami psychicznymi i nadużywaniem alkoholu, narkotyków. Osoby
dotknięte schizofrenią bardzo często
zmagają się również z depresją, ale nie
tą łączącą się ze smutkiem, co z pustką.
Alicja Błonarowicz zaznaczyła, że
Schizofrenia, to specyficzne zaburzenie, człowiek słyszy różne głosy,
widzi różne rzeczywistości. Ludzie
zdrowi nie są wstanie sobie tego wyobrazić, co przeżywają osoby chore,
dlatego bojąc się odpychają ich,
odrzucają z powodu lęku, niezrozumienia. Nasze społeczeństwo boi
się chorób psychicznych, tego, że
ludzie z zaburzeniami mogą im
wyrządzić krzywdę.
Ludzie, których dotknęła ta choroba
leczą się przede wszystkim farmakologicznie, jednak bardzo dużą rolę odgrywa tutaj psychoterapia oraz zawodowa i społeczna rehabilitacja. Jedynie skrajne przypadki, ciężkie leczone
są szpitalnie. Terapia obejmuje nie
tylko chorych, ale również ich
rodziny, dlatego bardzo ważna jest
tutaj pomoc ze strony ośrodków
specjalnych, szczególnie wtedy gdy
chorzy zamykają się w domu, a to
właśnie wyjście z niego i funkcjonowanie w społeczeństwie pozwala im na walkę z chorobą. Będąc
świadomymi swojego zaburzenia
wstydzą się przez co borykają się
z problemami społecznymi.
Nie wiele osób zdaje sobie sprawę, że
schizofrenicy bardzo często spełniają
się jako artyści mając świetnie rozwinięty zmysł artystyczny, wyczucie
kolorów, tworząc wiersze.
Podczas happeningu, na przemyskim
Rynku można było podziwiać prace
plastyczne osób dotkniętych upośledzeniem umysłowym jak i również
obejrzeć i wysłuchać programu
artystycznego przez nich przygotowanego.
Anna Fortuna
Wyszatyce 100 rocznica
wysiedlenia
i spalenia wsi
W Wyszatycach obchodzono 100
rocznicę wysiedlenia mieszkańców i spalenia wsi. Uroczystości
z tej okazji odbyły się w minioną
niedzielę.
W niedzielę, 5 października, w Wyszatycach obchodzono setną rocznicę
wysiedlenia mieszkańców i spalenia
wsi podczas I wojny światowej. Z tej
okazji odprawiono uroczystą mszę
św., a po niej na cmentarzu odsłonięto
pomnik upamiętniający wywózkę
oraz złożono kwiaty.
W roku 1914 wojska autriackie chcąc
oczyścić teren wokół Twierdzy Przemyśl i zabrać wojskom rosyjskim
możliwość schronienia, niszczyły
wszystkie zabudowy okalające Twierdzę. Wyszatyce zostały doszczętnie
spalone, a mieszkańców wywieziono
do Chocenia. Odbudowa zniszczonej
wsi trwała ponad 10 lat.
af
370 mln zł wydano
w Przemyślu przez
ostatnie cztery lata
na budowę dróg
Prezydent Robert Choma podsumował realizowane w Przemyślu
inwestycje, dzięki którym w naszym mieście pojawią się nowi
przedsiębiorcy. Przez ostatnie cztery lata na projekty drogowe
wydano 370 mln zł.
Podczas piątkowego spotkania prasowego, które odbyło się na nowobudowanym rondzie przy ulicy Słowackiego prezydent Robert Choma podsumował realizowane w Przemyślu
inwestycje. Budowa tej drogi przebiega planowo i dzięki niej ożywiło
się zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w naszym mieście. Nowi
inwestorzy ulokują 40 mln w kolejne
przedsięwzięcia w naszej strefie.
Droga obwodowa pozwoli odciążyć
miasto, jednocześnie będzie ona dogodniejszym połączeniem z mającym
powstać przejściem granicznym
Malhowice – Niżankowice.
Przez ostatnie cztery lata w Przemyślu
na projekty drogowe przeznaczono
370 mln zł. Ich realizacja była
możliwa dzięki środkom zewnętrznym – w tym pochodzącym z UE –
z których pozyskano 286 mln zł. af
Zaatakowano ratownika medycznego
w przemyskim szpitalu
W przemyskim szpitalu pijany mężczyzna groził nożem kobiecie –
ratownikowi medycznemu. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
W Szpitalu Wojewódzkim, na terenie
Oddziału Ratunkowego 57 - letni pijany mężczyzna wtargnął do gabinetu
awanturując się i żądając natychmiastowego przyjęcia. Następnie
trzymając w ręku nóż szarpał kobietę
– ratownika medycznego.
Przybyli na miejsce wezwani policjanci obezwładnili agresywnego na-
pastnika. W jego organizmie stwierdzono blisko 2,5 promila alkoholu.
Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa, do którego
przyznał się. Odpowie on za czynną
napaść na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
af
strona 8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising