Samsung C61R2CAST User manual

Samsung C61R2CAST User manual
Инструкции за инсталиране и работа
Стъклокерамична плоча за готвене
C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST
C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN
C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL
C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
За да се избегне рискът от злополуки и повреди на плочата, прочетете
инструкциите, преди да инсталирате или използвате уреда. Пазете това
ръководство за бъдещи справки.
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 1
3/12/2555 16:14:11
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 2
3/12/2555 16:14:11
Съдържание
BG
Използване на това ръководство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Електротехническа безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безопасност за децата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безопасност по време на употреба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безопасност при чистене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Инструкции за изхвърляне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Инсталиране на плочата за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нормативна уредба и спазване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инструкции за безопасност за инсталиращото лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свързване към електрозахранването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инсталиране в работния плот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
7
Части и характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Зони за готвене и командно табло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Компоненти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Основни характеристики на вашия уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Предпазен прекъсвач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Индикатор за остатъчна топлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Преди да започнете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Първоначално почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Използване на плочата за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Използване на подходящи съдове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Използване на тактилните сензори за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Включване на уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Управление на температурата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Изключване на уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Използване на разширената зона за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Използване на двойната зона за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Изключване на зона за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Използване на заключването за безопасност на децата . . . . . . . . . . . . . . . 19
Таймер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Задаване на предпазно изключване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Таймер за отброяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Заключване и отключване на командното табло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Препоръчвани настройка за готвене на определени храни . . . . . . . . . . . . . . 22
Почистване и грижи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Плоча за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Рамка на плочата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
За да избегнете повреда на уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Гаранция и сервиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . 25
Сервиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 1
3/12/2555 16:14:11
Използване на това ръководство
BG
Моля, отделете време да прочетете това ръководство на притежателя, като обърнете
особено внимание на информацията за безопасност, съдържаща се в следващия
раздел, преди да използвате уреда си. Пазете това ръководство за бъдещи справки.
Ако предавате притежанието на уреда на друг, не забравяйте да предадете това
ръководство на новия притежател.
В текста са използвани следните символи
Това е символ за предупреждение за безопасността.
Предупреждение показва информация, отнасяща се за вашата лична
безопасност.
Важно показва информация за избягване на повреда в уреда.
Този символ показва полезна информация и практични съвети.
Този символ се отнася до мерки, които могат да се предприемат, за да се
помогне за опазването на околната среда.
1. Числа като тези показват инструкции “стъпка по стъпка” за използване на уреда.
2. ...
3. ...
Това ръководство съдържа информация за стъпките, които можете да предприемете
сами, за да диагностицирате и разрешите проблеми, които могат да възникнат. Вижте
раздела “Отстраняване на неизправности”.
2
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 2
3/12/2555 16:14:11
Безопасност
Аспектите на безопасността на този уреди съответстват на приетите технически
стандарти и германския Закон за безопасността на уредите. Въпреки това,
като производители, ние чувстваме като свое задължение да ви запознаем със
следните инструкции за безопасност.
BG
Електротехническа безопасност
• Погрижете се уредът да бъде правилно инсталиран и заземен от квалифициран
техник.
• Този уред трябва да се обслужва технически само от квалифициран сервизен
персонал. Ремонтите, извършени от неквалифицирани хора, могат да причинят
нараняване или сериозна неизправност. Ако вашият уред се нуждае от ремонт,
обърнете се към вашия местен сервизен център. Неспазването на тези инструкции
може да доведе до повреда и да обезсили гаранцията.
• Уредите за вграждане могат да се включват в работа само след като бъдат
инсталирани в шкафове и работни плотове, които отговарят на съответните
стандарти. Това осигурява достатъчна защита срещу контакт за електрическите
уреди, както се изисква от VDE - Асоциацията на германските електроинженери.
• Ако вашият уред е неизправен или ако се появят счупвания, напуквания или
нацепвания:
- изключете всички зони за готвене;
- изключете плочата от електрозахранването и
- обърнете се към местния сервизен център.
• Ако плочата за готвене се напука, изключете уреда, за да избегнете възможността от
удар с електрически ток. Не използвайте плочата, докато стъклената повърхност не
бъде сменена.
• Не използвайте плочата за нагряване на алуминиево фолио, продукти, опаковани в
алуминиево фолио или замразени храни, опаковани в алуминиеви съдове.
Безопасност за децата
Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или немощни лица без
съответен надзор от отговорен възрастен.
Трябва да се надзирават малките деца, за да се гарантира, че няма да си
играят с уреда.
Зоните за готвене се нагорещяват много, когато готвите. Винаги пазете малките
деца далеч от уреда.
3
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 3
3/12/2555 16:14:11
Безопасност (продължение)
BG
Безопасност по време на употреба
• Този уред трябва да се използва само за нормално готвене и пържене в домашни
условия. Той не е предназначен за търговска или промишлена употреба.
• Никога не използвайте плочата за отопляване на помещението.
• Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до
плочата. Мрежовите кабели не трябва да се допират до плочата за готвене.
• Прегрятата мазнина и олио могат да се запалят бързо. Не оставяйте повърхностните
уреди без надзор, когато приготвяте храни в мазнина или олио, например при
приготвяне на чипс.
• Изключвайте зоните за готвене след употреба.
• Винаги пазете командните табла чисти и сухи.
• Не поставяйте възпламеними предмети върху плочата, защото могат да предизвикат
пожар.
Безопасност при чистене
• Винаги изключвайте уреда преди почистване.
• По съображения за безопасност уредът не трябва да се почиства с машина с парна
струя или пара под налягане.
• Почиствайте плочата в съответствие с инструкциите за почистване и грижи,
съдържащи се в това ръководство.
Инструкции за изхвърляне
Изхвърляне на опаковъчния материал
• Всички материали, използвани за опаковка на този уред, могат да се рециклират
напълно. Листовите части и частите от твърда пяна са маркирани по съответен
начин. Изхвърляйте опаковъчните материали и непотребните уреди, като обърнете
внимание на мерките за безопасност и опазване на околната среда.
Правилно изхвърляне на вашия стар уред
Предупреждение: Преди да изхвърлите своя стар уред, направете го негоден
за работа, така че да не може да бъде източник на опасност.
За да направите това, трябва квалифициран техник да изключи уреда от
мрежовото захранване и да отстрани мрежовия кабел.
• Уредът не трябва да бъде изхвърлян с битовите отпадъци.
• Информация за датите на събиране и публичните пунктове за предаване на
отпадъци може да се намери от вашата местна служба по отпадъците или община.
4
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 4
3/12/2555 16:14:11
Инсталиране на плочата за готвене
Важно: Погрижете се новият уред да бъде инсталиран и заземен само от
квалифициран персонал.
Спазвайте тази инструкция. Гаранцията не покрива никакви повреди, които
могат да възникнат в резултат от неправилно инсталиране.
Техническите данни са дадени в края на това ръководство.
BG
Нормативна уредба и спазване
Този уред е в съответствие със следните стандарти:
• EN 60 335 - 1 и EN 60 335 - 2 - 6, свързани с безопасността на електроуредите за
битово ползване и подобни цели;
• EN 60350 или DIN 44546 / 44547 / 44548, свързани с работните характеристики на
електрически печки, плочи, фурни и грилове за битово ползване;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2 и
• EN 61000 - 3 - 3, свързан с основните изисквания за електромагнитна съвместимост
(EMC).
Този уред е в съответствие със следните Директиви на ЕС.
• 73 / 23 / EWG с дата 19.02.1973 (Директива за ниско напрежение);
• 89 / 336 / EWG с дата 03.05.1989 (Директива EMC, включително
директива за изменение и допълнение 92 / 31 / ЕИО) и
• 93 / 68 / EWG CE Директива за етикетите.
Инструкции за безопасност за инсталиращото лице
• Трябва да се предвиди устройство в електроинсталацията, което позволява на уреда
да бъде изключен от мрежата с всички свои полюси при ширина на отваряне на
контактите поне 3 мм.Подходящите устройства за изолиране включват предпазни
прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се
извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
• По отношение на противопожарната безопасност, този уред отговаря на EN 60 335 - 2
- 6. Този тип уреди може да се инсталира до висок бюфет или стена от едната страна.
• Под плочата не трябва да се поставят чекмеджета.
• Инсталацията трябва да гарантира защита срещу удари с електрически ток.
• Кухненският шкаф, в който се поставя уредът, трябва да отговаря на изискванията за
устойчивост на DIN 68930.
• За защита против влага, всички изрязани повърхности трябва да се уплътнят с
подходящ уплътнител.
• При работни повърхности с плочки, фугите по повърхността, в която се поставя
плочата, трябва да бъдат напълно запълнени със замазка.
• При плотове от естествен или изкуствен камък или от керамика, трябва да се
поставят пружинните скоби, залепени с подходяща изкуствена смола или смесен
адхезив.
• Внимавайте уплътнението да е поставено правилно към работната повърхност, без
хлабини. Не трябва да се добавя допълнителен силиконов уплътнител; това би
направило свалянето по-трудно при нужда от сервиз.
• При сваляне плочата трябва да се натисне навън отдолу.
5
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 5
3/12/2555 16:14:11
Инсталиране на плочата за готвене (продължение)
BG
Свързване към електрозахранването
Преди свързване проверете дали номиналното напрежение на уреда, т. е. напрежението,
посочено на идентификационната табелка, отговаря на наличното захранващо
напрежение. Идентификационната табелка се намира върху долния корпус на плочата.
Изключете захранването на веригата, преди да свързвате проводниците към нея.
Напрежението на нагревателния елемент е 230 V~. Уредът работи идеално и при постари мрежи с напрежение 220 V~
Плочата трябва да се свърже към електроинсталацията, като се използва устройство,
което позволява на уреда да бъде изключен от мрежата с всички свои полюси при
ширина на отваряне на контактите поне 3 мм, т. е. автоматичен предпазен прекъсвач,
защитно превключване към заземяване или предпазител.
Като захранващ мрежов кабел трябва да се използва кабел H05SS - F (180 °C) или такъв
с по-високи показатели..
Номинален ток на уреда (A)
Номинално напречно сечение (mm²)
1N ~
> 25 и ≤ 32
>4и<6
2N ~
> 10 и ≤ 16
> 1,5 и < 2,5
Свързването трябва да се извърши, както е посочено на диаграмата. Свързващите
връзки трябва да се поставят в съответствие с подходяща диаграма на свързване.
Заземяващият проводник е свързан към клема. Заземяващият проводник трябва да е
по-дълъг от тоководещите проводници.
Кабелните съединения трябва да се извършат в съответствие с нормативната
уредба, а винтовете на клемите да се затегнат здраво.
Свързващият кабел трябва да се закрепи към мрежовия кабел чрез кабелна клема,
а капакът да се затвори с натиск, докато щракне на място. Преди включване за пръв
път, всички предпазни фолиа или стикери трябва да се свалят от стъклокерамичната
повърхност.
След като плочата за готвене е свързана към електрозахранването, проверете
дали всички зони за готвене за готови за употреба, като за кратко време
включвате поред всяка от тях на максимално положение.
Когато за пръв път плочата се включи в контакта, всички дисплеи светват и се
активира заключването за деца.
230 V ~
< IN ~ >
Фаза: Кафяв
Нула: Син
Заземяване: Зелен
230 V ~
Предупреждение: Обърнете внимание (съответствие) на разположението на
фазата и нулата на домашната инсталация и уреда (схеми на свързване); в
противен случай може да има повредени компоненти.
Гаранцията не покрива повреди, възникнали от неправилно инсталиране.
6
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 6
3/12/2555 16:14:11
Инсталиране на плочата за готвене (продължение)
Инсталиране в работния плот
BG
Отбележете серийния номер, даден на идентификационната табелка на уреда,
преди инсталирането.
Този номер ще бъде необходим в случай на необходимост от сервиз и след
инсталирането вече не е достъпен, тъй като се намира на оригиналната
идентификационна табелка отдолу на уреда.
Обърнете особено внимание на изискванията за минимални разстояния и
междини.
Закрепете конзолите от двете страни с приложените винтове, преди да
монтирате плочата върху конзолите.
Мин. 50 мм
x4
R3
560
+1
490+1
600
мин. 20
50
7
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 7
3/12/2555 16:14:11
Инсталиране на плочата за готвене (продължение)
BG
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 8
3/12/2555 16:14:11
Части и характеристики
Зони за готвене и командно табло
BG
Единична зона за готвене, 1200 W
Разширена зона за готвене, 2400 W
мм
148
265 мм
170 мм
мм
148
мм
/215
129
Командно табло
Единична зона за готвене, 1200 W
Двойна зона за готвене, 2200 W
Индикатори за положенията
на нагряване и остатъчна
топлина
Индикатор за време и
Индикаторна
управляващи сензори
лампичка на
разширена зона за
Индикаторна лампичка на
готвене
двойна зона за готвене
Управляващ сензор на
двойна зона за готвене
Селектори
на настройки
на нагряване
Управляващ сензор
“Заключване”
Управляващ
сензор на Управляващ сензор
разширена “Вкл./изкл.”
зона за готвене
9
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 9
3/12/2555 16:14:11
Части и характеристики (продължение)
BG
Компоненти
1
3
2
Стъклокерамична плоча за готвене
Конзоли за инсталиране
Винтове
10
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 10
3/12/2555 16:14:11
Части и характеристики (продължение)
Основни характеристики на вашия уред
BG
• Стъклокерамична повърхност за готвене: Уредът притежава стъклокерамична
повърхност за готвене и четири зони за готвене с бърза реакция. Мощните излъчващи
нагревателни елементи на плочата намаляват времето, необходимо за загряване на
зоните.
• Тактилни бутони за управление: Вашият уред работи с помощта на тактилни
сензори за управление.
• Лесно почистване: Предимството на стъклокерамичната повърхност за готвене
и сензорите за управление е тяхната достъпност за почистване. Гладката, равна
повърхност се почиства лесно.
• Сензор “Вкл./изкл.”: Сензорът за управление “Вкл./изкл.” служи за отделен мрежов
превключвател на уреда. Докосването на този сензор включва или напълно изключва
захранването.
• Индикатори за управление и функции: Цифровите дисплеи и индикаторни
лампички предлагат информация за настройките и активираните функции, а също и
за присъствието на остатъчна топлина в различните зони за готвене.
• Предпазен прекъсвач: Предпазният прекъсвач осигурява автоматичното
изключване на всички зони за готвене след определен период от време, ако
настройката не се е променила.
• Индикатор за остатъчна топлина: На дисплея се появява икона за остатъчна
топлина, ако зоната за готвене са толкова горещи, че има опасност от изгаряне.
• Двойна зона за готвене: Повърхността за готвене е снабдена с двойна зона за
готвене. Това дава на уреда зона за готвене с променлив размер, например при
готвене в по-малки съдове. Това позволява икономия на енергия.
• Многоцелева зона за готвене: Плочата е снабдена с многоцелева/разширена зона
за готвене. В зависимост от настройката, тя може да се използва като кръгла или
овална зона за готвене, например при готвене с овални съдове или за поддържане на
съдове с храна топли.
Цифрови дисплеи: Четирите дисплейни полета са предназначени за четирите зони за
готвене.
Те показват следната информация:
-
уредът е включен,
-
до избрани настройки на нагряване,
-
остатъчна топлина,
-
заключването за деца е активирано и
-
съобщение за грешка, сензорът е докоснат за повече от 10 секунди.
-
съобщение за грешка, когато плочата е прегрята поради неизправна работа.
11
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 11
3/12/2555 16:14:12
Части и характеристики (продължение)
BG
Предпазен прекъсвач
Ако една от зоните за готвене не е изключена или настройката на нагряване не е
променяна след дълъг период от време, тази конкретна зона за готвене ще се изключи
автоматично.
Всяка остатъчна топлина ще бъде показана с (за “горещ”) на цифровите дисплеи,
отговарящи на конкретните зони за готвене.
Зоните за готвене се изключват сами след следните периоди от време.
Настройка на готвене
1-2
След 6 часа
Настройка на готвене
3-4
След 5 часа
Настройка на готвене
5-6
След 3 часа
Настройка на готвене
7-9
След 1 час
Ако плочата е прегрята поради неизправна работа, ще се покаже
Плочата ще се изключи.
.
В случай, че една или повече от зоните за готвене се изключи, преди да изтече
посоченото време, вж. раздела “Отстраняване на неизправности”.
Други причини, поради които зона за готвене ще се изключи
Всички зони за готвене незабавно ще се изключат, ако има прекипяване на течност,
която се излее върху командното табло.
Автоматичното изключване ще се активира и ако има оставена влажна кърпа върху
командното табло. И в двата такива случаи уредът трябва да се включи отново, като се
използва главният сензор на захранването, след като бъде отстранена течността или
кърпата .
Индикатор за остатъчна топлина
Когато се изключи отделна зона за готвене или се изключи плочата, присъствието на
остатъчна топлина се показва с (за “горещо”) на цифровия дисплей на съответните
зони за готвене. Дори и след като зоната за готвене е изключена, индикаторът за
остатъчна топлина се изключва едва след като зоната за готвене се охлади.
Можете да използвате остатъчната топлина за размразяване или поддържане на
храната топла.
Важно: Докато индикаторът на остатъчна топлина е осветен, има риск от
изгаряния.
Важно: Ако спре токът, символът ще изгасне и информацията за остатъчна
топлина вече няма да съществува. Все още обаче може да е възможно да се
изгорите. Това може да се избегне, ако винаги внимавате, когато сте в близост с
плочата.
12
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 12
3/12/2555 16:14:12
Преди да започнете
Първоначално почистване
BG
Избършете стъклокерамичната повърхност с влажна кърпа или препарат за почистване
на стъклокерамични плочи за готвене.
Важно: Не използвайте разяждащи или абразивни почистващи препарати.
Повърхността може да се повреди.
Използване на плочата за готвене
Използване на подходящи съдове
По-добрите съдове дават по-добри резултати
• Добрите съдове могат да се разпознаят по дъната им. Дъното трябва да е колкото
може по-дебело и плоско.
• Когато купувате нови съдове, обърнете особено внимание на диаметъра на дъното.
Производителите често дават само диаметъра на горния ръб.
• Съдове с алуминиеви или медни дъна могат да предизвикат металическо
обезцветяване на стъклокерамичната повърхност. Обезцветяването е много трудно
или невъзможно за премахване.
• Не използвайте съдове, направени от чугун, или такива, които имат повредени дъна
с груби надрасквания или издатини. Ако такъв съд се плъзне по повърхността, той
може да предизвиква трайно надраскване.
• Когато са студени, дъната на съдовете са леко вдлъбнати. Те не трябва никога да са
изпъкнали.
• Ако желаете да използвате специален тип съдове, например тенджера за готвене
под налягане, съд за варене на слаб огън или китайски тигани с изпъкнало дъно,
спазвайте указанията на производителя.
Съвети за икономия на енергия
Можете да спестите ценна енергия, като спазвате следните пунктове.
Правилно!
Неправилно!
13
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 13
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
BG
•
•
•
•
Винаги поставяйте тенджерите и тиганите, преди да включите зоната за готвене.
Замърсени зони за готвене и дъна на съдове увеличават консумацията на енергия.
Когато е възможно, поставяйте плътно затворени капаци на съдовете.
Изключвайте зоните за готвене преди края на времето за готвене, за да използвате
остатъчната топлина за поддържане на храни топли или размразяване.
• Дъното на съда трябва да е със същия размер като зоната за готвене.
• Използването на тенджера за готвене под налягане намалява времената на готвене
до 50%.
Използване на тактилните сензори за управление
За да работите с тактилните сензори за управление, докосвайте желания бутон с върха
на показалеца, докато светне или изгасне съответният дисплей.
Внимавайте да докосвате само по един сензорен бутон, като работите с уреда. Ако
докоснете с легнал пръст бутона, може да се задейства и съседният сензор.
14
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 14
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
Включване на уреда
BG
Докоснете сензора “Заключване”
за около 3 секунди.
Уредът се включва с използване на сензора за управление “Вкл./изкл.”
Докоснете сензора “Вкл./изкл.” .
На цифровите дисплеи се показва .
.
След като е задействан сензорът “Вкл./изкл.”
за включване на уреда, трябва
да се избере настройка на нагряване в рамките на около 10 секунди. В противен
случай уредът ще се изключи по съображения за безопасност.
Управление на температурата
За задаване и регулиране на нивото на мощност ( до ) за готвене, докоснете
ключовете
,
на съответната зона за готвене.
Първия път, когато се натисне
, нивото на нагряване се задава на .
Първия път, когато се натисне
, нивото на нагряване се задава на .
Използвайте ключа
, за да увеличите положението на нагряване, и ключа
, за да го
намалите.
15
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 15
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
BG
Изключване на уреда
За пълно изключване на уредът използвайте сензора за управление “Вкл./изкл.”
Докоснете сензора “Вкл./изкл.” .
.
След като се изключи отделна зона за готвене или се изключи цялата
повърхност за готвене, присъствието на остатъчна топлина се показва във вид
на (за “горещо”) на цифровия дисплей на съответните зони за готвене.
16
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 16
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
Ако положението на нагряване е на и искате да изключите плочата, сензорът
може да се докосне още един път и положението на нагряване ще премине
на нула.
За по-бърза настройка задръжте пръст върху сензора
или
, докато се
получи необходимата стойност.
Ако се натисне повече от един сензор за повече от 10 секунди,
ще се
покаже на
дисплея за настройка на нагряване. За нулиране докоснете сензора
“Вкл./изкл.” .
BG
Използване на разширената зона за готвене
Като използвате разширената зона за готвене, можете да превключите от по-малката
зона за готвене към по-голямата овална зона за готвене.
Можете да превключвате между двете положения на зони, ако вече е зададено
ниво на нагряване за по-малката зона.
1. Изберете настройка на нагряване.
2. За да включите или изключите разширената зона за готвене, поставете пръст върху
тактилния сензор “Разширена зона за готвене”, докато индикаторната лампичка
светне или изгасне.
17
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 17
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
BG
Използване на двойната зона за готвене
Като използвате двойната зона за готвене, можете да превключите от по-малката зона
за готвене към по-голямата овална зона за готвене, в зависимост от размера на съда,
който използвате. Изберете настройката със сензора за управление “Двойна зона за
готвене” .
Можете да превключвате между двете положения на зони за готвене само след
като вече е зададено ниво на нагряване за по-малката зона за готвене.
1. Изберете желаната настройка на нагряване.
2. Докоснете сензора за управление “Двойна зона за готвене”
Това ще включи външната зона за готвене.
Индикаторната лампичка ще светне.
.
3. За да изключите външната зона за готвене, докоснете сензора за управление “Двойна
зона за готвене” .
18
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 18
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
Изключване на зона за готвене
BG
За да изключите зона за готвене, върнете настройката на , като използвате
настройката на нагряване на командното табло и докоснете сензорите
или
.
Използване на заключването за безопасност на децата
Можете да използвате заключването за безопасност на децата, за да не допуснете
случайно включване на зона за готвене и активиране на повърхността за готвене.
Сензорът за управление на заключването може да се използва и когато фурната е
включена.
Включване на заключването за безопасност на децата
1. Докоснете сензора за управление
за около 3 секунди.
Звуков сигнал ще прозвучи като потвърждение.
около 3 сек.
2. Докоснете някой сензор за управление на настройка на нагряване.
На дисплеите ще се появи , като показва, че е активирано заключването за
безопасност на децата.
19
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 19
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
BG
Изключване на заключването за безопасност на децата
1. Докоснете сензора за управление за около 3 секунди.
Звуков сигнал ще прозвучи като потвърждение.
около 3 сек.
След като изключите уреда, функцията за заключване за деца ще
се активира автоматично след няколко минути от съображения за
безопасност.
Таймер
Има два начина за използване на таймера:
Използване на таймера като предпазно изключване
Ако е зададено определено време за дадена зона за готвене, зоната за готвене ще се
изключи, след като този период от време изтече. Тази функция може да бъде използвана
за много зони за готвене едновременно.
Използване на таймера за отброяване на време
Таймерът за отброяване може да се използва, ако дадена зона за готвене е включена.
Задаване на предпазно изключване
Зоните за готвене, за които искате да приложите предпазно изключване, трябва да
бъдат включени.
1. Като използвате сензора за управление на таймера , изберете зоната за готвене, за
която трябва да се включи време на предпазно изключване.
След като първата активна зона за готвене се избере, докосването на сензора за
управление на таймера ще предизвика бавно мигане на съответния индикатор.
Например предният ляв индикатор отговаря на предната лява зона за готвене.
ще се появи на дисплея на таймера.
Следващата активна зона за готвене се избира с повторно докосване сензора за
управление .
20
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 20
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
2. Използвайте сензорите за управление на таймера
или
, за да зададете желания
период, например 15 минути, след което зоната за готвене автоматично да се
изключи.
Сега предпазното изключване е активирано.
BG
За да покажете времето, оставащо за всяка от зоните за готвене, използвайте сензора
за управление на таймера .
Съответният индикатор за управление ще започне да мига бавно.
Настройките се нулират, като се използват сензорите за управление на таймера
или
. След като изтече зададеният период от време, зоната за готвене автоматично
се изключва, издава се звуков сигнал като потвърждение и се появява показание на
дисплея на таймера.
За да направите настройките по-бързо, докоснете някой от сензорите за
управление на таймера
или
, докато бъде достигнато желаната стойност.
Ако първо се докосне сензорът за управление на таймера
, настройката на
времето ще започне от 99 минути; ако първо се докосне сензорът за управление
на таймера
, настройката на времето ще започне от 1 минута.
Таймер за отброяване
За да се използва таймерът за отброяване, уредът трябва да е включен, но всички зони
за готвене трябва да са изключени.
1. Докоснете сензора за управление на таймера .
На дисплея на таймера ще се появи
.
2. Задайте желания период от време, като използвате сензорите за управление на
таймера
или
.
Функцията таймер за отброяване сега е включена и оставащото време се появява на
дисплея на таймера.
За да регулирате оставащото време, докоснете сензора за управление на таймера и
променете настройката, като използвате сензорите за управление на таймера
или
21
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 21
3/12/2555 16:14:12
Използване на плочата за готвене (продължение)
BG
Заключване и отключване на командното табло
На всеки етап от процеса на готвене, командното табло, с изключение на сензора за
управление “Вкл./изкл.”
може да се заключи, за да се предотврати неволна промяна
на настройките, например при избърсване на таблото с кърпа.
1. Докоснете сензора за управление на заключването за около 3 секунди.
Индикаторната лампичка на сензора за управление на заключването ще светне. Сега
сензорите за управление са заключени.
2. За да отключите сензорите за управление, докоснете сензора за управление на
заключването отново за около 3 секунди. Индикаторната лампичка на сензора за
управление на заключването ще загасне.
около 3 сек.
Препоръчвани настройка за готвене на определени храни
Цифрите в таблицата по-долу са ориентировъчни. Настройките на нагряване, необходими
за различните начини на готвене, зависят от редица променливи, включително качеството
на използваните съдове за готвене и типа и количеството на храната, която се готви.
Настройка на
ключа
Начин на готвене
9
Затопляне
Запържване
Пържене
Затопляне на големи количества течност,
варене на фиде, запичане на месо (запичане
на гулаш, задушаване на месо)
7
Интензивно
пържене
Стек, филе, кълцано месо, колбаси, палачинки
/ печени кейкове
6
Пържене
8
5
Варене
4
3
2
Запарване
Задушаване
Варене
1
Разтапяне
Примери за използване
Шницел / пържоли, дроб, риба, кюфтета,
пържени яйца
Готвене на течности, картофи, зеленчуци до 1,5
литра
Запарване и задушаване на малки количества
зеленчуци, варене на ориз и млечни ястия
Разтапяне на масло, разтваряне на желатин,
разтапяне на шоколад
Забележка
• Настройките на нагряване, посочени в таблицата по-горе, са дадени само като
ориентир за ваша справка.
• Трябва да регулирате настройките на нагряване в съответствие с конкретните съдове
за готвене и храни.
22
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 22
3/12/2555 16:14:12
Почистване и грижи
Плоча за готвене
BG
Важно: Почистващите препарати не трябва да влизат в контакт с нагрятата
стъклокерамична повърхност: Всички почистващи препарати трябва да се
отстранят със съответни количества чиста вода след почистването, защото
могат да имат разяждащ ефект, когато повърхността е гореща. Не използвайте
агресивни почистващи препарати, например спрей за грил или фурна,
домакинска тел или абразивни почистващи средства за тигани.
Почиствайте стъклокерамичната повърхност след всяка употреба, когато тя е
все още топла на пипане.
Така ще се избегне спичането на разлятото върху повърхността.
Отстранявайте котления камък, белезите от вода, капките мазнина и
металическото обезцветяване с помощта на предлагани на пазара препарати
за почистване на стъклокерамични плочи или неръждаема стомана.
Леко замърсяване
1. Избършете стъклокерамичната повърхност с влажна кърпа.
2. Подсушете с чиста кърпа. На повърхността не трябва да остават остатъци от
почистващия препарат.
3. Почиствайте обстойно цялата стъклокерамична повърхност за готвене веднъж
седмично с предлаганите на пазара почистващи препарати за стъклокерамични
плочи или неръждаема стомана.
4. Избършете стъклокерамичната повърхност със съответни количества чиста вода и
подсушете с чиста кърпа без власинки.
Упорито замърсяване
1. За да отстраните храна, която е прекипяла, както и упорити остатъци от разливане,
използвайте стъргалка за стъкло.
2. Поставете стъргалката за стъкло под ъгъл върху стъклокерамичната повърхност.
3. Отстранете замърсяването чрез стъргане с острието.
Стъргалките за стъкло и почистващите препарати за стъклокерамични плочи се
предлагат в специализираните магазини.
23
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 23
3/12/2555 16:14:12
Почистване и грижи (продължение)
BG
Проблемно замърсяване
1. Отстранявайте загоряла захар, стопена пластмаса, алуминиево фолио или други
материали със стъргалка аз стъкло незабавно и докато още са горещи.
Важно: Съществува риск да се изгорите, когато стъргалката за стъкло се
използва върху гореща зона за готвене:
2. Почистете плочата, както обикновено, когато тя е изстинала.
Ако зоната за готвене, върху която нещо се е
стопило, е съвсем студена, затоплете я отново
за почистване
Надрасквания или тъмни линии върху
стъклокерамичната повърхност, предизвикани
например от тиган с остри ръбове, не могат
да се премахнат. Те обаче не нарушават
функционирането на плочата.
Рамка на плочата
Важно: Не използвайте оцет, лимонов сок или препарат за отстраняване на
котлен камък върху рамката на плочата - могат да се появят тъмни петна.
1. Избършете рамката с влажна кърпа.
2. Навлажнете засъхналите остатъци с мокра кърпа. Избършете и подсушете.
За да избегнете повреда на уреда
• Не използвайте плочата за готвене като работен плот или за съхранение.
• Не работете със зона за готвене, на която няма съд или има празен съд.
• Стъклокерамична повърхност е много здрава и устойчива на температурни промени,
но не е нечуплива. Тя може да се повреди от особено остър или твърд предмет,
изпуснат върху повърхността за готвене.
• Не използвайте съдове, направени от чугун, или такива, които имат повредени дъна
с груби надрасквания или издатини. Ако такъв съд се плъзне по повърхността, той
може да предизвиква надраскване.
• Не поставяйте съдове върху рамката на плочата за готвене. Това може да доведе до
надраскване и повреда на покритието.
• Избягвайте разливането на киселинни течности, например оцет, лимонов сок и
препарати против котлен камък, върху рамката на плочата, тъй като такива течности
могат да оставят тъмни петна.
• Ако върху нагорещена зона за готвене попадне захар или препарат, съдържащ
захар и се разтопи, трябва да се изчисти незабавно с кухненска стъргалка, докато
още е горещо. Ако се остави а изстине, това може да повреди повърхността при
отстраняването.
• Пазете далеч от стъклокерамичната повърхност всички предмети и материали, които
могат да се разтопят, например пластмаса, алуминиево фолио и фолио за фурна.
Ако нещо от този род се разтопи върху повърхностността за готвене, то трябва да се
отстрани незабавно със стъргалка.
24
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 24
3/12/2555 16:14:12
Гаранция и сервиз
Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности
BG
Неизправност може да възникне от незначителна грешка, която може да отстраните
сами с помощта на следните инструкции. Ако инструкциите по-долу не помогнат във
всеки конкретен случай, не опитвайте по-нататъшни ремонти.
Предупреждение: Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от
квалифициран сервизен техник. Неправилно извършените ремонти могат
да доведат до сериозен риск за потребителя. Ако вашият уред се нуждае от
ремонт, обърнете се към вашия сервизен център за клиенти.
Какво да правя, ако зоните за готвене не работят?
Проверете следните възможности:
• Дали предпазител в домашната инсталация (табло с предпазители) не се е изключил.
Ако предпазителите се изключват няколко пъти поред, обадете се на техник
специалист.
• Дали уредът е правилно включен.
• Дали индикаторите за управление на командното табло светят.
• Дали зоната за готвене включена.
• Дали зоните за готвене са настроени на желаните положения на нагряване.
Какво да правя, ако зоните за готвене не се включват?
Проверете следните възможности:
• Дали е изтекъл период от повече от 10 секунди от момента, когато е задействан
бутонът “Вкл./изкл.” до включването на желаната зона за готвене (вж. раздела
“Включване на уреда”).
• Дали командното табло не е частично покрито от влажна кърпа или намокрено.
Какво да направя, ако дисплеят, с изключение на индикаторът
остатъчна топлина, внезапно изчезне?
за
Това може да е в резултат на една от следните две възможности:
• Сензорът “Вкл./изкл.” е задействан случайно.
• Командното табло е частично покрито от влажна кърпа или намокрено.
Какво да направя ако след изключването на зоните за готвене на
дисплея няма индикация за остатъчна топлина?
Проверете следната възможност:
• Дали зоната за готвене не е използвана само за кратко и затова не се е нагорещила
достатъчно. Ако вашата зона за готвене е гореща, обадете се в сервизния център за
клиенти.
Какво да правя, ако зоната за готвене не се включва или изключва?
Това може да се дължи на една от следните възможности:
• Командното табло е частично покрито от влажна кърпа или намокрено.
• Заключването за безопасност на децата е включено.
Какво да правя, ако на дисплея свети
?
Проверете следното:
• Дали командното табло не е частично покрито от влажна кърпа или намокрено. За
нулиране натиснете сензора за управление “Вкл./изкл.”.
25
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 25
3/12/2555 16:14:12
Гаранция и сервиз (продължение)
BG
Какво означава, когато плочата не свети в червено?
• Избраната температура на зоната за готвене се поддържа от сензор, който циклично
включва и изключва зоната, така че зоната на готвене на повърхността не винаги
свети в червено. Ако изберете ниско положение на нагряване, нагряването ще се
включва и изключва по-често, отколкото при по-високи положения. Нагряването се
включва и изключва и при най-високите положения.
Ако заявите посещение от сервиза вследствие на грешка при работата с уреда,
посещението на техника от сервизния център може да се таксува, дори и ако е през
гаранционния срок.
Сервиз
Преди да се обърнете за помощ или сервиз, проверете раздела “Отстраняване на
неизправности”.
Ако все още се нуждаете от помощ, следвайте инструкциите по-долу.
Това техническа неизправност ли е?
Ако е така, обърнете се към вашия сервизен център за клиенти.
Винаги предварително се подгответе за разговора. Това ще улесни процеса на
диагностициране на проблема и освен това ще направи по-лесно решението дали е
необходимо посещение на сервизен техник.
Отбележете си следната информация.
• В какво се проявява проблемът?
• При какви обстоятелства възниква проблемът?
Когато се обадите, съобщете модела и серийния номер на уреда си. Тази формация е
означена на идентификационната табелка, както следва:
• Описание на модела:
• Код на серийния номер (10 цифри)
Препоръчваме да запишете информацията тук за лесни справки.
Модел:
Сериен номер:
Кога се дължат такси дори и през гаранционния срок?
• Ако сте могли да отстраните проблема сами, като приложите едно от решенията,
дадени в раздела “Отстраняване на неизправности”.
• Ако сервизният техник трябва да направи няколко посещения, защото не му е
предоставена цялата необходима информация преди посещението и в резултат на
това той например трябва допълнително да се връща за части. Като се подготвите за
телефонното обаждане, както е описано по-горе, това ще ви спести разходи за тези
посещения.
26
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 26
3/12/2555 16:14:12
Технически данни
Размери на уреда
BG
Ширина
575 мм
Дълбочина
505 мм
Височина
55 мм
Размери на прореза в работния плот
Ширина
560 мм
Дълбочина
490 мм
Радиус на закръгление
на ъглите
3 мм
Пръстени за готвене
Положение
Диаметър
Мощност
Преден ляв
129 / 215 мм
750 / 2200 W
Заден ляв
148 мм
1200 W
Заден десен
170 / 265 мм
1500 - 1600 / 2400 W
Преден десен
148 мм
1200 W
Напрежение на захранване
230 V ~ 50 Hz
Максимална мощност на
натоварване
7,0 kW
Тегло:
Нето
Бруто
8,0 кг
10,5 кг
ПРАВИЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО СЛЕД
КРАЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МУ ЖИВОТ
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и
принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите
битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови
отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора
и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това,
подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните
ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със
съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези
устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
27
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 27
3/12/2555 16:14:13
Забележка
BG
28
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 28
3/12/2555 16:14:13
Забележка
BG
29
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 29
3/12/2555 16:14:13
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
ROMANIA
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
www.samsung.com
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Кодов №: DG68-00121B-01
C61R2CAST_BOL_00121B-BG.indd 30
3/12/2555 16:14:13
Upute za montiranje i upotrebu
Staklokeramička ploča za kuhanje
C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST
C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN
C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL
C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
Prije montiranja ili korištenja uređaja pročitajte upute kako bi se izbjegla opasnost od
nezgoda ili oštećenja ploče za kuhanje. Priručnik spremite za buduću upotrebu.
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 1
3/12/2555 16:43:09
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 2
3/12/2555 16:43:09
Sadržaj
HR
Korištenje ovog priručnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sigurnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurnost vezana uz električnu energiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaštita za djecu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurnost tijekom upotrebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurnost prilikom čišćenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Upute za odlaganje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Montiranje ploče za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Propisi i sukladnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sigurnosne upute za montiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priključivanje na struju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Postavljanje na radnu površinu kuhinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Dijelovi i značajke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zone za kuhanje i upravljačka ploča. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komponente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osnovne značajke uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sigurnosno isključivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indikator preostale topline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prije početka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Početno čišćenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Korištenje ploče za kuhanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korištenje odgovarajućeg posuđa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korištenje senzorskog upravljanja na dodir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uključivanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upravljanje temperaturom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isključivanje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korištenje ovalne zone za kuhanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korištenje dvostruke zone za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isključivanje zone za kuhanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korištenje zaštite za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjerač vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje sigurnosnog isključivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjerač za odbrojavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaključavanje i otključavanje upravljačke ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preporučene postavke za određenu hranu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
16
17
18
19
19
20
20
21
22
22
Čišćenje i održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ploča za kuhanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okvir ploče za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kako biste izbjegli oštećenje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
Jamstvo i servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Česta pitanja i rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 1
3/12/2555 16:43:09
Korištenje ovog priručnika
HR
Pročitajte priručnik prije korištenja uređaja, posebno pazeći na sigurnosne upute u sljedećem
odjeljku. Priručnik spremite za buduću upotrebu. Ako uređaj promijeni vlasnika, priručnik
predajte novom vlasniku.
U tekstu se koriste sljedeći simboli
Ovo je simbol za sigurnosnu uzbunu.
Upozorenje znači kako se radi o informaciji koja se tiče vaše osobne sigurnosti.
Važno znači kako se radi o informaciji o izbjegavanju oštećenja uređaja.
Ovaj simbol znači kako se radi o korisnoj informaciji i praktičnim savjetima.
Ovaj simbol se odnosi na mjere zaštite okoliša.
1. Brojevi poput ovih označavaju upute za korištenje uređaja korak po korak.
2. ...
3. ...
Ovaj priručnik sadrži informacije o koracima koje možete poduzeti kako biste mogli
samostalno odrediti i riješiti potencijalne poteškoće. Pogledajte odjeljak "Rješavanje
problema".
2
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 2
3/12/2555 16:43:09
Sigurnost
Sigurnosne značajke ovog uređaja sukladne su sa svim tehničkim standardima i
njemačkim zakonom o sigurnosti uređaja. Međutim, smatramo kako je naša dužnost
kao proizvođača upoznati vas sa sljedećim sigurnosnim uputama.
HR
Sigurnost vezana uz električnu energiju
• Uređaj treba postaviti i uzemljiti kvalificirani tehničar.
• Uređaj bi trebalo servisirati isključivo kvalificirano servisno osoblje. Ako popravke vrše
nestručne osobe, može doći do ozljeda ili ozbiljnih kvarova. Ako je potrebno izvršiti
popravak uređaja, obratite se u najbliži servisni centar. Ako ne slijedite ove upute, može
doći do oštećenja i poništenja jamstva.
• Ugradbeni aparati mogu se koristiti tek nakon ugradnje u elemente koji odgovaraju
određenim standardima. To osigurava dovoljnu zaštitu protiv doticanja električnih
instalacija, u skladu sa zahtjevima udruge VDI [Udruga njemačkih inženjera].
• Ako vaš uređaj ne radi, oštećen je ili se pojavljuju pukotine:
- isključite sve zone za kuhanje;
- isključite ploču za kuhanje iz napajanja;
- obratite se u lokalni servisni centar.
• U slučaju napuknute površine, uređaj je potrebno isključiti kako bi se izbjegla mogućnost
električnog udara. Ne koristite ploču za kuhanje dok se staklena površina ne zamijeni.
• Ploču za kuhanje ne koristite za zagrijavanje aluminijske folije, proizvoda zamotanih u
aluminijsku foliju ili smrznute hrane u ambalaži od aluminijske folije.
Zaštita za djecu
Ovaj uređaj ne bi smjela koristiti djeca ili nemoćne osobe, osim ako nisu pod
nadzorom odgovorne osobe.
Mlađu djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
Zone za kuhanje će tijekom kuhanja postati vruće. Neka djeca uvijek budu na
sigurnoj udaljenosti od uređaja.
3
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 3
3/12/2555 16:43:09
Sigurnost (nastavak)
HR
Sigurnost tijekom upotrebe
• Uređaj je namijenjen isključivo za kuhanje i prženje u domaćinstvima. Nije namijenjen za
komercijalnu ili industrijsku upotrebu.
• Nikada ne koristite ploču za kuhanje kako biste zagrijali prostoriju.
• Pripazite ako priključujete električne uređaje u utičnice blizu ploče za kuhanje. Kabeli za
napajanje ne smiju doći u dodir s pločom za kuhanje.
• Pregrijana mast i ulje se brzo mogu zapaliti. Nikada ne ostavljajte površinske dijelove bez
nadzora tijekom pripremanja hrane s uljem ili masti, npr. prilikom prženja krumpirića.
• Nakon upotrebe isključite zone za kuhanje.
• Uvijek održavajte upravljačku ploču čistom i suhom.
• Na ploču za kuhanje nikad ne stavljajte zapaljive materijale jer bi moglo doći do požara.
Sigurnost prilikom čišćenja
• Prije čišćenja obavezno isključite uređaj.
• Iz sigurnosnih razloga ne čistite uređaj uređajem za čišćenje parom ili visokotlačnim
uređajem.
• Ploču za kuhanje čistite sukladno uputama za čišćenje i održavanje uređaja koje se nalaze
u ovom priručniku.
Upute za odlaganje
Odlaganje ambalaže
• Materijal koji se koristi za pakiranje ovog uređaja može se reciklirati. Dijelovi od tvrde
pjene i lima odgovarajuće su označeni. Ambalažu i stare uređaje odlažite imajući na umu
na sigurnost i okoliš.
Ispravno odlaganje starog uređaja
pozorenje: Prije odlaganja starog uređaja onemogućite ga za rad kako ne bi
U
predstavljao izvor opasnosti.
Kako biste to učinili, neka kvalificirani tehničar isključi uređaj iz napajanja i ukloni
kabel za napajanje.
• Uređaj se ne smije odlagati s kućnim otpadom.
• Informacije o datumima prikupljanja i javnim mjestima odlaganja otpada zatražite od
lokalnog ureda za odlaganje otpada.
4
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 4
3/12/2555 16:43:09
Montiranje ploče za kuhanje
Važno: Uređaj smije postaviti i uzemljiti isključivo kvalificirani tehničar.
Proučite ove upute. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala prilikom nestručnog
postavljanja štednjaka.
Tehnički podaci nalaze se na kraju ovog priručnika.
HR
Propisi i sukladnost
Uređaj je sukladan sa sljedećim standardima:
• EN 60335 - 1 i EN 60335 - 2 - 6, koji se odnose na sigurnost pri upotrebi električnih uređaja
u domaćinstvu i za slične svrhe;
• EN 60350 ili DIN 44546 / 44547 / 44548, koji se odnose na radne značajke električnih
kuhala, ploča za kuhanje, pećnica i roštilja za kućnu upotrebu;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2;
• EN 61000 - 3 - 3, koji se odnosi na osnovne zahtjeve za elektromagnetsku kompatibilnost
(EMC).
Uređaj je usklađen sa sljedećim smjernicama EU:
• 73 / 23 / EWG od 19. 02. 1973. (smjernica za niski napon);
• 89 / 336 / EWG od 03. 05. 1989. (EMC smjernica uključujući prilagođenu smjernicu
92 / 31 / EWG);
• 93 / 68 / EWG CE smjernica za označivanje.
Sigurnosne upute za montiranje
• Uređaj mora imati električnu instalaciju koja omogućava njegovo isključivanje iz struje, čiji
razmak između kontakata iznosi najmanje 3 mm. Prikladni uređaji za izolaciju uključuju
zaštitne prekidače, osigurače (osigurači za odvijanje se uklanjaju s držača), sklopnike i
prekidače za curenje struje u zemlju.
• S obzirom na zaštitu od požara, ovaj uređaj je sukladan sa standardom EN 60335 - 2 - 6.
Ova vrsta uređaja može se postaviti uz visoki ormar ili zid.
• Ladice se ne smiju umetati ispod ploče za kuhanje.
• Instalacija mora osigurati zaštitu od strujnog udara.
• Kuhinjski element u koji je uređaj smješten mora zadovoljavati uvjete stabilnosti kao što je
navedeno u standardu DIN 68930.
• Radi zaštite od vlage, svi rubovi trebaju biti zabrtvljeni odgovarajućom ispunom.
• Na radnim površinama od ploča, spojevi na mjestu gdje dotiču ploču trebaju biti potpuno
ispunjeni fugom.
• Na prirodnom ili umjetnom kamenu ili na keramičkim površinama, spojevi se moraju učvrstiti
umjetnom smolom ili mješavinom ljepila.
• Provjerite je li brtva ispravno položena uz radnu površinu bez razmaka. Ne smiju se
primjenjivati dodatna silikonska sredstva za zaštitu površina, to će otežati uklanjanje radi
servisiranja.
• Kada se vadi, ploču treba podići odozdo.
5
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 5
3/12/2555 16:43:09
Montiranje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
Priključivanje na struju
Prije spajanja na struju, provjerite odgovara li nominalni napon uređaja, odnosno napon naveden na pločici
s oznakama, dostupnom dovodu napona. Pločica s oznakama nalazi se na donjoj strani kućišta ploče za
kuhanje.
Isključite strujni krug prije nego što spojite kabele u strujni krug.
Napon grijača iznosi 230 V~ izmjenične struje. Uređaj savršeno radi i na starijim mrežama s naponom 220
V~ izmjenične struje.
Ploča za kuhanje se uključuje u struju pomoću naprave koja prekida dovod napona u aparat i čiji razmak
između kontakata je najmanje 3 mm, npr. zaštitni prekidač, sklopnik ili prekidač za curenje struje u zemlju.
Kao glavni kabel za napajanje mora se koristiti kabel H05SS - F (180 °C) ili višeg razreda.
2
Nazivna struja uređaja (A)
Nominalni presjek (mm )
1N~
> 25 i ≤ 32
>4i<6
2N~
> 10 i ≤ 16
> 1,5 i < 2,5
Spajanje se mora provesti kao što je prikazano na dijagramu. Žice se trebaju spojiti prema pripadajućem
dijagramu.
Žica uzemljenja je spojena na priključak. Žica uzemljenja ne smije biti dulja od električnih kabela.
Spajanje kabela mora se provesti prema propisima i vijci na priključku moraju se dobro pričvrstiti.
Kabel za spajanje treba se pričvrstiti učvršćivačem kabela za napajanje i poklopac zatvoriti čvrstim pritiskom (dok ne
sjedne na mjesto). Prije prvog uključivanja, sa staklokeramičke površine treba ukloniti zaštitnu foliju ili naljepnice.
Kad ploču za kuhanje uključite u struju, provjerite jesu li zone za kuhanje spremne
za upotrebu tako da svaku uključite jednu za drugom na maksimalnu postavku.
Kad ploču za kuhanje prvi put uključite u struju, zaslon počne svijetliti i aktivira se
zaštita za djecu.
< IN ~ >
L: Smeđa
N: Plava
PE: Zelena
Upozorenje: Obratite pažnju na (sukladnost) fazu i neutralni smještaj kućnih
spojeva i uređaja (prikazi spajanja), inače može doći do oštećenja komponenti.
Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala prilikom nestručnog postavljanja.
6
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 6
3/12/2555 16:43:09
Montiranje ploče za kuhanje (nastavak)
Postavljanje na radnu površinu kuhinje
HR
Prije montiranja zabilježite serijski broj na pločici s oznakama na uređaju. Taj broj
će vam trebati u slučaju potrebe za servisom i nakon montiranja više neće biti
dostupan, budući da se nalazi na jedinstvenoj pločici s oznakama na donjoj strani
uređaja.
Posebno pripazite na zahtjeve za minimalnim prostorom.
Držače s obje strane osigurajte vijcima prije nego što ploču za kuhanje postavite na
držače.
Min. 50 mm
ø6
x4
90°
R3
560
min. 20
±1
490±1
600
50
7
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 7
3/12/2555 16:43:09
Montiranje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
90° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
8
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 8
3/12/2555 16:43:09
Dijelovi i značajke
Zone za kuhanje i upravljačka ploča
HR
Ovalna zona 2400 W
Jednostruka zona za kuhanje
1200 W
148
mm
265 mm
170 mm
/215
129
mm
148
Upravljačka ploča
mm
Jednostruka zona za
kuhanje 1200 W
Dvostruka zona za kuhanje 2200 W
Indikatori za postavke
Indikator mjerača vremena
Senzor za kontrolu
zaključavanja
zagrijavanja i preostalu toplinu
i senzori za upravljanje
Kontrolna
lampica
za
Kontrolna lampica za
ovalnu zonu za kuhanje
dvostruku zonu za kuhanje
Senzor za upravljanje
dvostrukom zonom za
kuhanje
Senzori za
odabir postavki
zagrijavanja
Senzor za
upravljanje
ovalnom zonom
Senzor za uključivanje/
isključivanje
9
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 9
3/12/2555 16:43:09
Dijelovi i značajke (nastavak)
HR
Komponente
1 Staklokeramička ploča za kuhanje
2 Držači za postavljanje
3 Vijci
10
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 10
3/12/2555 16:43:09
Dijelovi i značajke (nastavak)
Osnovne značajke uređaja
HR
•S
taklokeramička površina za kuhanje: Uređaj ima staklokeramičku površinu za kuhanje
i četiri brze zone za kuhanje. Moćni grijači ploče za kuhanje koji isijavaju toplinu značajno
smanjuju vrijeme zagrijavanja zona za kuhanje.
•S
enzorsko upravljanje na dodir: Uređaj radi pomoću senzorskog upravljanja na dodir.
•J
ednostavno čišćenje: Prednost staklokeramičke površine za kuhanje i senzora za
upravljanje u jednostavnosti je njihova čišćenja. Glatku, ravnu površinu jednostavno je čistiti.
•S
enzor za uključivanje/isključivanje: Senzor za upravljanje uključivanjem/isključivanjem
predstavlja prekidač za napajanje. Dodirivanjem ovog senzora, uređaj se potpuno uključuje
ili isključuje.
• Indikatori za upravljanje i funkcije: Digitalni zasloni i kontrolne lampice pružaju informacije
o postavkama i aktiviranim funkcijama, kao i o preostaloj toplini na nekoj od zona za kuhanje.
•S
igurnosno isključivanje: Sigurnosno isključivanje osigurava da se sve zone za kuhanje
automatski isključuju nakon određenog vremena ako se postavka nije promijenila.
• Indikator preostale topline: Ako je zona za kuhanje dovoljno vruća te postoji opasnost od
opeklina, na zaslonu će se prikazivati ikona za preostalu toplinu.
•D
vostruka zona za kuhanje: Površina za kuhanje sadrži jednu dvostruku zonu za kuhanje.
Uređaj tako ima zonu za kuhanje koja mijenja veličinu, npr. ako se pri kuhanju koristi manje
posuđe. Na taj se način štedi energija.
•V
išenamjenska zona za kuhanje: Ploča za kuhanje sadrži višenamjensku zonu za kuhanje
/ ovalnu zonu. Ovisno o postavci, može se koristiti kao okrugla ili ovalna zona za kuhanje,
npr. za korištenje ovalne vatrostalne posude prilikom kuhanja ili za održavanje hrane ili
posuđa toplima.
Digitalni zasloni: Četiri digitalna zaslona su namijenjena za četiri zone za kuhanje.
Na njima se prikazuju sljedeće informacije:
-
uređaj je uključen,
do odabrana postavka zagrijavanja,
preostala toplina,
aktivirana je zaštita za djecu;
poruka o pogrešci; senzor je bio dotaknut dulje od 10 sekundi.
poruka o pogrešci; ploča za kuhanje je pregrijana zbog neprikladnog rukovanja.
11
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 11
3/12/2555 16:43:09
Dijelovi i značajke (nastavak)
HR
Sigurnosno isključivanje
Ako neka zona za kuhanje nije isključena ili postavka zagrijavanja nije promijenjena određeno
vrijeme, ta zona za kuhanje će se automatski isključiti.
Preostala toplina će na digitalnim zaslonima koji odgovaraju određenim zonama za kuhanje
biti označena slovom (za "hot" (vruće)).
Zone za kuhanje se isključuju nakon sljedećeg vremena.
Postavka kuhanja
1-2
Nakon 6 sati
Postavka kuhanja
3-4
Nakon 5 sati
Postavka kuhanja
5-6
Nakon 3 sata
Postavka kuhanja
7-9
Nakon 1 sata
Ako je ploča za kuhanje pregrijana zbog neprikladnog rukovanja, prikazat će
se
.
Ploča za kuhanje će se isključiti.
Ako se jedna ili više zona za kuhanje isključi prije nego što je prošlo označeno
vrijeme, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".
Drugi razlozi zbog kojih se zona za kuhanje može isključiti
Sve zone za kuhanje će se automatski isključiti ako tekućina prekipi i izlije se na upravljačku
ploču.
Automatsko isključivanje također će se aktivirati ako na upravljačku ploču stavite vlažnu krpu.
U oba slučaja uređaj se treba ponovno uključiti pritiskom na glavni senzor za uključivanje
nakon što se tekućina ili krpa uklone .
Indikator preostale topline
Nakon isključivanja pojedine zone za kuhanje ili ploče za kuhanje, prisutna preostala toplina
će na digitalnim zaslonima koji odgovaraju određenim zonama za kuhanje biti označena
slovom (za “hot” (vruće)). Čak i nakon što se zona za kuhanje isključi, indikator preostale
topline ugasit će se tek nakon što se zona za kuhanje ohladi.
Preostalu toplinu možete iskoristiti za otapanje hrane ili održavanje hrane toplom.
Važno: Dok god indikator preostale topline svijetli, postoji opasnost od opeklina.
Važno: U slučaju prekida napajanja strujom, simbol će nestati i informacija o
preostaloj toplini više neće biti dostupna. Unatoč tome, i dalje biste se mogli opeći.
To se može izbjeći tako da uvijek budete oprezni u blizini ploče za kuhanje.
12
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 12
3/12/2555 16:43:09
Prije početka
Početno čišćenje
HR
Staklokeramičku površinu obrišite vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje staklokeramičke
površine za kuhanje.
Važno: Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Mogli biste oštetiti
površinu.
Korištenje ploče za kuhanje
Korištenje odgovarajućeg posuđa
Bolje posude daju bolje rezultate.
• Dobre posude možete prepoznati po dnu. Dno bi trebalo biti što deblje i ravnije.
• Prilikom kupnje novih posuda za kuhanje, obratite pozornost na promjer dna. Proizvođači
često navedu samo promjer gornjeg ruba.
• Lonci s aluminijskim ili bakrenim dnom mogu uzrokovati promjene boje na
staklokeramičkoj površini. Promjenu boje je veoma teško ili nemoguće poništiti.
• Nemojte koristiti posude od lijevanog željeza koje imaju oštećeno dno s nepravilnim
rubovima. Ako te posude kližu po površini za kuhanje, ona se može trajno ogrepsti.
• Kad su hladne, posude za kuhanje su obično malo savijene prema unutra (konkavne).
Nikad ne bi smjele biti savijene prema van (konveksne).
• Ako želite koristiti određenu vrstu posuda za kuhanje kao što je ekspres lonac, posuda za
ključanje ili vok, proučite upute proizvođača.
Savjeti za uštedu energije
Energiju možete uštedjeti slijedeći ove upute.
Ispravno!
Pogrešno!
13
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 13
3/12/2555 16:43:09
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
• Posude i lonce uvijek stavite na zonu za kuhanje prije nego što je uključite.
• Prljave zone za kuhanje i prljave posude povećavaju potrošnju energije.
• Kad je to moguće, čvrsto i u potpunosti poklopite posude i lonce.
• Isključite zone za kuhanje prije kraja vremena za kuhanje kako biste preostalu toplinu
iskoristili za otapanje hrane ili održavanje hrane toplom.
• Dno posude za kuhanje trebalo bi biti iste veličine kao i zona za kuhanje.
• Korištenje ekspres lonca smanjuje vrijeme kuhanja do 50%.
Korištenje senzorskog upravljanja na dodir
Kako biste koristili senzorsko upravljanje na dodir, željenu ploču dotaknite vrhom kažiprsta
dok zaslon ne zasvijetli ili se ne ugasi ili dok se ne aktivira željena funkcija.
Prilikom rada s uređajem dodirujte samo jednu ploču odjednom. Ako je vaš prst na ploču
položen previše ravno, mogao bi se aktivirati i susjedni senzor.
14
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 14
3/12/2555 16:43:10
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
Uključivanje uređaja
HR
Pritisnite senzor za zaključavanje
na otprilike 3 sekunde.
Uređaj se uključuje pomoću senzora za uključivanje/isključivanje
Dodirnite senzor za uključivanje/isključivanje .
Na digitalnim zaslonima prikazat će se .
.
Nakon aktiviranja senzora za uključivanje/isključivanje
kako biste uključili uređaj,
trebate odabrati postavku zagrijavanja unutar otprilike 10 sekundi. U suprotnom će
se uređaj iz sigurnosnih razloga isključiti.
Upravljanje temperaturom
Kako biste postavili i podesili razinu snage za kuhanje ( do ), dodirnite gumbe za
odgovarajuće zone za kuhanje
,
.
Nakon što prvi put pritisnete
, razina zagrijavanja bit će postavljena na .
Nakon što prvi put pritisnete
, razina zagrijavanja bit će postavljena na .
Postavku zagrijavanja možete povećati pomoću tipke
, a smanjiti pomoću tipke
.
15
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 15
3/12/2555 16:43:10
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
Isključivanje uređaja
Uređaj možete potpuno isključiti pomoću senzora za uključivanje/isključivanje
Dodirnite senzor za uključivanje/isključivanje .
.
Nakon isključivanja jednostruke zone za kuhanje ili cijele površine za kuhanje,
prisutna preostala toplina će na digitalnim zaslonima koji odgovaraju određenim
zonama za kuhanje biti označena slovom (za "hot" (vruće)).
16
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 16
3/12/2555 16:43:10
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
Ako je postavka zagrijavanja na i želite isključiti zonu za kuhanje
, senzor
možete dodirnuti još jednom i postavka zagrijavanja će se smanjiti na nulu.
Za brže podešavanje, držite prst na senzoru
ili
dok se ne dosegne željena
vrijednost.
Ako je više od jednog senzora pritisnuto dulje od 10 sekundi, na zaslonu postavke
za zagrijavanje prikazat će se
. Za ponovno podešavanje pritisnite senzor za
uključivanje/isključivanje .
HR
Korištenje ovalne zone za kuhanje
Koristeći ovalnu zonu, možete kuhati i na manjoj zoni za kuhanje i na većoj ovalnoj zoni za
kuhanje.
Možete prebacivati dvije postavke zone samo ako je za manju zonu već postavljena
razina zagrijavanja.
1. Odaberite postavku zagrijavanja.
2. Kako biste uključili ili isključili ovalnu zonu, prst cijelom površinom naslonite na dodirni
senzor za ovalnu zonu dok se kontrolna lampica ne upali ili ugasi.
17
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 17
3/12/2555 16:43:10
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
Korištenje dvostruke zone za kuhanje
Koristeći dvostruku zonu za kuhanje, možete kuhati na manjoj ili većoj zoni za kuhanje,
ovisno o veličini posuđa koje koristite. Odaberite postavku pomoću senzora za upravljanjem
dvostrukom zonom za kuhanje .
Možete se prebacivati između dvije zone za kuhanje samo ako je već postavljena
postavka zagrijavanja za manju zonu.
1. Odaberite željenu postavku zagrijavanja.
2. Dodirnite senzor za upravljanje za dvostruku zonu za kuhanje
Tako ćete isključiti vanjsku zonu za kuhanje.
Zasvijetlit će kontrolna lampica.
.
3. Kako biste isključili vanjsku zonu za kuhanje, dodirnite senzor za upravljanje dvostrukom
zonom za kuhanje .
18
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 18
3/12/2555 16:43:10
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
Isključivanje zone za kuhanje
HR
Kako biste isključili zonu za kuhanje, vratite postavku na
topline na upravljačkoj ploči i dodirnog senzora
ili
.
pomoću senzora za postavku
Korištenje zaštite za djecu
Zaštitu za djecu možete koristite kako biste spriječili nehotično uključivanje zone za kuhanje i
aktiviranje površine za kuhanje. Senzor za kontrolu zaključavanja može se koristiti samo kad
je uređaj uključen.
Uključivanje zaštite za djecu
1. Dodirnite senzor za upravljanje
na otprilike 3 sekunde.
Za potvrdu će se oglasiti zvučni signal.
oko 3 s
2. Dodirnite bilo koji senzor za upravljanje postavkama topline.
Na zaslonu će se prikazati , označavajući kako je aktivirana zaštita za djecu.
19
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 19
3/12/2555 16:43:10
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
Isključivanje zaštite za djecu
1. Dodirnite senzor za upravljanje na otprilike 3 sekunde.
Za potvrdu će se oglasiti zvučni signal.
oko 33 ssec.
approx.
Nekolikom minuta nakon isključivanja uređaja automatski se aktivira zaštita za djecu,
iz sigurnosnih razloga.
Mjerač vremena
Postoje dva načina na koje možete koristiti mjerač vremena:
Korištenje mjerača vremena u svrhu sigurnosnog isključivanja
Ako je za zonu za kuhanje određeno vrijeme, zona za kuhanje će se nakon isteka vremena
sama isključiti. Ova se funkcija istovremeno može koristiti za više zona za kuhanje.
Korištenje mjerača vremena za odbrojavanje
Mjerač vremena ne možete koristiti za odbrojavanje ako je zona za kuhanje već uključena.
Postavljanje sigurnosnog isključivanja
Zona ili zone za kuhanje na koje želite primijeniti sigurnosno isključivanje moraju biti uključene.
1. Pomoću senzora za upravljanje mjeračem vremena odaberite zonu za kuhanje za koju
želite postaviti sigurnosno isključivanje.
Nakon odabira prve aktivne zone za kuhanje, dodirivanjem senzora za upravljanje
mjeračem vremena odgovarajuća će kontrolna lampica početi polako bljeskati.
Na primjer, prednja lijeva kontrolna lampica odgovara prednjoj lijevoj zoni za kuhanje. Na
zaslonu mjerača vremena prikazat će se
.
Kako biste odabrali sljedeću aktivnu zonu za kuhanje, ponovno dodirnite senzor za upravljanje
mjeračem vremena .
20
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 20
3/12/2555 16:43:10
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
2. Pomoću sezora za upravljanje postavkama mjerača vremena
ili
postavite željeno
vrijeme, npr. 15 minuta, nakon čega će se zona za kuhanje automatski isključiti.
Aktivirano je sigurnosno isključivanje.
HR
Preostalo vrijeme za bilo koju zonu za kuhanje možete prikazati pomoću senzora za
upravljanje mjeračem vremena .
Odgovarajući indikator će početi polako bljeskati.
Postavke se ponovno postavljaju pomoću senzora za upravljanje postavkama mjerača
vremena
ili
. Nakon isteka zadanog vremena, zona za kuhanje će se automatski
isključiti, za potvrdu će se začuti zvučni signal i na zaslonu će se prikazati mjerač vremena.
Kako biste ubrzali odabir postavki, dodirom jednog od senzora za upravljanje
mjeračem vremena (
ili
) odaberite željenu vrijednost.
Ako prvo dodirnete senzor za upravljanje mjeračem vremena
, postavka vremena
počinje od 99 minuta; a ako prvo dodirnete senzor za upravljanje mjeračem
vremena
, postavka vremena počinje od 1 minute.
Mjerač za odbrojavanje
Želite li koristiti mjerač za odbrojavanje, uređaj mora biti uključen, ali sve zone za kuhanje
moraju biti isključene.
1. Dodirnite senzor za upravljanje mjeračem vremena
Na zaslonu mjerača vremena prikazat će se
.
.
2. Željeno vrijeme postavite pomoću senzora za upravljanje postavkama mjerača vremena
(
ili
).
Aktivirana je funkcija mjerača za odbrojavanje i preostalo vrijeme se prikazuje na zaslonu
mjerača vremena.
Za podešavanje preostalog vremena, dodirnite senzor za upravljanje mjeračem vremena i
promijenite postavku pomoću senzora za upravljanje postavkama mjerača vremena
(
ili
) .
21
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 21
3/12/2555 16:43:10
Korištenje ploče za kuhanje (nastavak)
HR
Zaključavanje i otključavanje upravljačke ploče
Upravljačku ploču možete zaključati u bilo kojoj fazi kuhanja, s iznimkom senzora za
uključivanje/isključivanje , a kako biste spriječili nenamjerno mijenjanje postavki, npr.
prilikom brisanja upravljačke ploče krpom.
1. Dodirnite senzor za kontrolu zaključavanja na otprilike 3 sekunde.
Zasvijetlit će kontrolna lampica na senzoru za kontrolu zaključavanja. Senzori za
upravljanje su zaključani.
2. Kako biste otključali senzor za upravljanje, ponovno dodirnite senzor za kontrolu
zaključavanja na otprilike 3 sekunde. Ugasit će se kontrolna lampica na senzoru za
kontrolu zaključavanja.
oko 33 ssec.
approx.
Preporučene postavke za određenu hranu
Podaci u donjoj tablici su smjernice. Postavke zagrijavanja za različite načine kuhanja ovise o brojnim
čimbenicima, uključujući kvalitetu posuđa koje se koristi i vrstu te količinu hrane koja se kuha.
Postavka
Način kuhanja
Primjeri
9
Zagrijavanje
Brzo prženje na
malo masti
Prženje
Zagrijavanje velikih količina tekućine, kuhanje knedli,
suho prženje mesa (prženje gulaša, pirjanje mesa)
8
7
Intenzivno
prženje
6
Prženje
5
4
3
Kuhanje
2
Kuhanje parom
Pirjanje
Kuhanje
1
Otapanje
Odrezak, dio goveđeg buta, popečci od krumpira,
kobasice, palačinke / debele palačinke
Šnicle/odresci, jetrica, riba, popečci, pržena jaja
Kuhanje do 1,5 l tekućine, krumpiri, povrće
Kuhanje parom i pirjanje malih količina povrća,
kuhanje riže i jela s mlijekom
Otapanje maslaca, mekšanje želatine, otapanje
čokolade
Napomena
• Postavke zagrijavanja u tablici samo su smjernice.
• Postavke zagrijavanja trebat ćete podesiti ovisno o određenom posuđu i hrani.
22
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 22
3/12/2555 16:43:10
Čišćenje i održavanje
Ploča za kuhanje
HR
Važno: Sredstva za čišćenje ne smiju doći u dodir sa zagrijanom staklokeramičkom
površinom. Sredstva za čišćenje se nakon čišćenja trebaju isprati
odgovarajućom količinom čiste vode jer mogu imati nagrizajući učinak kad
se površina ponovno zagrije. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje
kao što su sprej za čišćenje roštilja i pećnice, grube spužve ili abrazivna
sredstva za čišćenje posuda.
Staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe dok je još topla na dodir.
Na taj način izbjeći ćete da nečistoća zagori. Uklonite kamenac, mrlje od vode
i masnoće i sjajne metalik mrlje pomoću komercijalno dostupnih sredstava za
čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika.
Blage mrlje
1. Staklokeramičku površinu obrišite vlažnom krpom.
2. Nasuho je obrišite čistom krpom. Na površini ne smije biti ostataka sredstva za pranje.
3. Jednom tjedno temeljito očistite cijelu staklokeramičku površinu komercijalno dostupnim
sredstvom za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika.
4. Nakon toga obrišite staklokeramičku površinu s dovoljno čiste vode i obrišite nasuho čistom
krpom koja iza sebe ne ostavlja mrvice.
Tvrdokorne mrlje
1. Iskipjelu hranu ili zagorjele mrlje uklonite strugačem za staklo.
2. Strugač za staklo držite pod kutom u odnosu na staklokeramičku površinu.
3. Mrlje uklonite klizanjem strugača.
Strugače za staklo i sredstva za čišćenje staklokeramike možete kupiti u
specijaliziranim trgovinama.
23
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 23
3/12/2555 16:43:10
Čišćenje i održavanje (nastavak)
HR
Problematične mrlje
1. Zagorjeli šećer, otopljenu plastiku, aluminijsku foliju i druge otopljene materijale uklonite
odmah, dok je površina još vruća.
ažno: Koristite li strugač za staklo na vrućoj zoni za kuhanje, postoji opasnost od
V
opeklina:
2. Kada se ohladi, ploču za kuhanje očistite na uobičajen način.
Ako su se zone za kuhanje ohladile, a mrlje nisu
uklonjene, ponovo ih ugrijte i očistite.
Ogrebotine ili tamni tragovi na staklokeramičkoj površini,
npr. nastali uporabom posuda s grubim rubovima, nećete
moći ukloniti. No oni ne utječu na rad ploče za kuhanje.
Okvir ploče za kuhanje
Važno: Ne stavljajte ocat, sok od limuna ili sredstva za uklanjanje kamenca na okvir
ploče za kuhanje; mogu se pojaviti mat mrlje.
1. Okvir brišite vlažnom krpom.
2. Sasušenu nečistoću omekšajte vlažnom krpom. Obrišite i obrišite nasuho.
Kako biste izbjegli oštećenje uređaja
• Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili mjesto za odlaganje predmeta.
• Ne uključujte zonu za kuhanje ako na njoj nema posude ili je posuda prazna.
• Staklokeramika je otporna na temperaturni šok i vrlo je čvrsta, no nije neslomljiva. Tvrdi i
oštri predmeti mogu oštetiti ploču za kuhanje ako padnu na nju.
• Nemojte koristiti posude od lijevanog željeza koje imaju oštećeno dno s nepravilnim
rubovima. Ako te posude kližu po površini za kuhanje, ona se može ogrepsti.
• Ne stavljajte posude na okvir ploče za kuhanje. U protivnom se može oštetiti i ogrepsti
površina.
• Ne dopustite da u dodir s okvirom ploče za kuhanje dođu tekućine koje sadrže kiselinu,
npr. ocat, limunov sok i sredstva za uklanjanje kamenca, jer bi se mogle pojaviti mat mrlje.
• Ako u dodir s vrućom zonom za kuhanje dođe šećer ili jelo koje ga sadrži i potom se otopi,
odmah pomoću strugača uklonite mrlju dok je još vruća. Ako se ohladi, može doći do
oštećenja površine prilikom uklanjanja nečistoće.
• Sve predmete i materijale koji bi se mogli otopiti držite dalje od staklokeramičke površine
(npr. plastiku, aluminijsku foliju ili foliju za pećnicu). Ako se što takvo ipak otopi na ploči za
kuhanje, nečistoću odmah uklonite pomoću strugača.
24
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 24
3/12/2555 16:43:10
Jamstvo i servis
Česta pitanja i rješavanje problema
HR
Kvar je možda prouzročila manja greška koju možete i sami ukloniti uz pomoć sljedećih uputa.
Ako upute ne pomognu u svakom navedenom slučaju, ne pokušavajte i dalje popravljati sami.
Upozorenje: Popravke smije vršiti samo stručan serviser. Nepravilan popravak
može vam predstavljati znatnu opasnost. Ako je potreban popravak uređaja, obratite
se u najbliži servisni centar.
Što učiniti ako zone za kuhanje ne rade?
Provjerite je li:
• Osigurač kućne instalacije (kutija s osiguračima) netaknut. Ako je osigurač iskočio više puta,
pozovite ovlaštenog električara.
• Uređaj ispravno uključen.
• Kontrolna lampica na upravljačkoj ploči svijetli.
• Zona za kuhanje uključena.
• Zona za kuhanje postavljena na željenu postavku zagrijavanja.
Što učiniti ako se zone za kuhanje ne mogu uključiti?
Provjerite je li:
• Prošlo više od 10 sekundi između aktiviranja senzora za uključivanje/isključivanje i
uključivanja željene zone za kuhanje (pogledajte odjeljak "Uključivanje uređaja").
• Upravljačka ploča djelomice prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.
Što učiniti ako sa zaslona odjednom nestane indikator preostale topline, osim
znaka ?
To može biti posljedicom jedne od dvije navedene mogućnosti:
• Senzor za uključivanje/isključivanje je slučajno aktiviran.
• Upravljačka ploča djelomice prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.
Što učiniti ako se na zaslonu ne prikazuje preostala toplina nakon isključivanja
zona za kuhanje?
Provjerite je li:
• Zona za kuhanje korištena prekratko da se zagrije. Ako je zona za kuhanje vruća, obratite se
u servisni centar.
Što učiniti ako se zona za kuhanje ne može uključiti ili isključiti?
To može biti posljedicom jedne od navedenih mogućnosti:
• Upravljačka ploča djelomice prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.
• Uključena je zaštita za djecu.
Što učiniti ako je na zaslonu osvijetljeno
?
Provjerite je li:
• Upravljačka ploča djelomice prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom. Za ponovno
postavljanje pritisnite senzor za uključivanje/isključivanje.
25
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 25
3/12/2555 16:43:10
Jamstvo i servis (nastavak)
HR
Što znači ako zona ne svijetli crvenim sjajem?
• Odabranu temperaturu zone za kuhanje održava senzor koji zonu uključuje i isključuje,
tako da površina za kuhanje neće uvijek svijetliti crvenim sjajem. Ako odaberete postavku s
niskom temperaturom, toplina će se pojačavati i smanjivati češće nego što je to slučaj kod
viših postavki. Toplina se pojačava i smanjuje i na najvišoj postavci.
Ako pozovete servisera zbog nepravilne upotrebe uređaja, on vam to može naplatiti, čak i
unutar jamstvenog roka.
Servis
Prije nego što nazovete servis, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".
Ako i dalje trebate pomoć, pratite upute u nastavku.
Je li greška tehničke prirode?
Ako je, obratite se u servisni centar.
Uvijek se unaprijed pripremite za razgovor. Na taj način bit će lakše odrediti problem i odlučiti
je li potreban dolazak servisera.
Zabilježite sljedeće informacije.
• Na koji se način problem pojavljuje?
• U kojim se okolnostima problem pojavljuje?
Prilikom poziva, imajte pri ruci serijski broj i model uređaja. Te informacije se nalaze na pločici
s oznakama sljedećim redom:
• Opis modela
• Serijski broj (10 znamenki)
Preporučujemo da te informacije upišete ovdje radi lakšeg snalaženja.
Model:
Serijski broj:
U kojem će vam slučaju servis biti naplaćen iako traje jamstveni rok?
• Ako ste problem mogli riješiti sami primjenom rješenja iz odjeljka "Rješavanje problema".
• Ako je serviser morao dolaziti više puta jer mu nisu pružene sve bitne informacije pa je npr.
morao dodatno odlaziti po neke dijelove. Pripremom poziva na prethodno opisan način
možete izbjeći ove troškove.
26
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 26
3/12/2555 16:43:10
Tehnički podaci
Dimenzije uređaja
Širina
Dubina
Visina
HR
575 mm
505 mm
55 mm
Dimenzije otvora na radnoj plohi kuhinjskog elementa
Širina
Dubina
Polumjer kuta
560 mm
490 mm
3 mm
Zone za kuhanje
Položaj
Promjer
Snaga
Prednja lijeva
129/215 mm
750/2200 W
Stražnja lijeva
148 mm
1200 W
Stražnja desna
170/265 mm
1500 - 1600 / 2400 W
Prednja desna
148 mm
1200 W
Napon
230 V ~ 50 Hz
Maksimalna snaga spajanja 7,0 kW
Težina: Neto
8,0 kg
Bruto 10,5 kg
ISPRAVNO ODLAGANJE PROIZVODA
(ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje
otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš
ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih
resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi
recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
27
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 27
3/12/2555 16:43:10
Napomena
HR
28
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 28
3/12/2555 16:43:10
Napomena
HR
29
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 29
3/12/2555 16:43:11
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
ROMANIA
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Br. šifre: DG68-00121B-01
C61R2CAST_BOL_00121B-01-HR.indd 30
3/12/2555 16:43:11
Инструкции за инсталирање и користење
Керамичко-стаклена плотна
C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST
C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN
C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL
C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
За да го избегнете ризикот од несреќни случки и оштетување на плотната,
прочитајте ги сите инструкции пред инсталирањето или користењето на
уредот. Зачувајте го упатството за користење во иднина.
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 1
3/12/2555 17:27:05
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 2
3/12/2555 17:27:05
Содржина
MK
Користење на упатството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Безбедност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Електрична безбедност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безбедност на децата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безбедност при користењето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безбедност при чистењето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Инструкции за отстранување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Инсталирање на плотната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Согласност со регулативи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безбедносни инструкции за лицето што ќе ја врши инсталацијата . . . . . . . . . . .
Поврзување со напојувањето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инсталирање во отворот на работната плоча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
7
Делови и функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Зони за готвење и контролна плоча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Компоненти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Клучни карактеристики на вашиот уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Безбедносно исклучување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Индикатор за преостаната топлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Пред да започнете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Почетно чистење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Употреба на плотната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Употреба на соодветни садови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Употреба на контролните сензори на допир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Вклучување на уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Прилагодување на температурата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Исклучување на уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Употреба на овалната зона за готвење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Употреба на двојната зона за готвење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Исклучување на зона за готвење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Употреба на безбедносното заклучување за деца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Тајмер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Поставување на функцијата за безбедносно исклучување . . . . . . . . . . . . . . 20
Тајмер со одбројување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Заклучување и отклучување на контролната плоча . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Предлози за поставување на плотната при готвење на одредена храна . . . . . . . 22
Чистење и одржување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Плотна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Рамка на плотната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
За да не го оштетите уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Гаранција и сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Најчесто поставувани прашања и отстранување на проблеми . . . . . . . . . . . . 25
Сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Технички податоци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 1
3/12/2555 17:27:05
Користење на упатството
MK
Пред да започнете со употребата на уредот, ве молиме да го прочитате упатството и
да посветите особено внимание на безбедносните информации кои се дадени подолу.
Зачувајте го упатството за користење во иднина. Доколку уредот го дадете на друго
лице, ве молиме на новиот сопственик да му го предадете и упатството.
Во текстот се користат следните симболи
Ова е симбол за безбедносно предупредување.
Предупредување означува информации поврзани со вашата лична
безбедност.
Важно означува информации за избегнување на оштетувањата на уредот.
Овој симбол означува корисни информации и практични совети.
Овој симбол се однесува на мерките кои можат да се преземат за заштита на
животната средина.
1. Бројките во овој облик ги означуваат инструкциите чекор - по - чекор за користење на
уредот.
2. ...
3. ...
Ова упатство содржи информации околу чекорите кои можете самите да ги преземете
за дијагноза и решавање на проблемите кои може да настанат. Погледнете во делот
“Отстранување на проблеми.”
2
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 2
3/12/2555 17:27:05
Безбедност
Безбедносните аспекти на овој уред се во согласност со прифатените
технички стандарди и германскиот закон за безбедност кај уредите. Сепак,
како производители сметаме дека е наша одговорност да ве запознаеме со
следните безбедносни инструкции.
MK
Електрична безбедност
• Уредот треба правилно да се инсталира и да биде заземјен од страна на
квалификувано техничко лице.
• Уредот треба да биде поправан единствено од страна на квалификуван сервисен
персонал. Поправките извршени од страна на неквалификувани лица може да
предизвикаат повреди и сериозни оштетувања на уредот. Доколку вашиот уред
треба да се поправи, обратете се до локалниот сервисен центар. Доколку не се
придржувате кон овие инструкции може да дојде до оштетување и престанување на
важноста на гаранцијата.
• Уредите со горно вградување може да се користат единствено доколку
инсталирањето во соодветните елементи е во согласност со релевантните стандарди.
Со ова се осигурува доволен степен на заштита од доаѓање во допир со електричите
делови, според барањата на VDE здружението на електричните инженери на
Германија.
• Доколку кај вашиот уред се појават дефекти или пукнатини и скршени делови:
- исклучете ги сите зони за готвење;
- исклучете ја плотната од напојувањето; и
- обратете се до локалниот сервисен центар.
• Доколку на плотната се јават пукнатини, исклучете го уредот за да ја избегнете
можноста од електричен удар. Не употребувајте ја плотната додека не се замени
стаклената површина.
• Немојте да ја користите плотната за загревање на алуминиумска фолија, производи
завиткани во алуминиумска фолија или замрзната храна спакувана во алуминиумска
амбалажа.
Безбедност на децата
Овој уред не е наменет за користење од страна на мали деца или онемоштени
лица без соодветен надзор од одговорното возрасно лице.
Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со уредот.
Зоните за готвење стануваат жешки при готвењето. Секогаш чувајте ги малите
деца подалеку од уредот.
3
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 3
3/12/2555 17:27:05
Безбедност (продолжение)
MK
Безбедност при користењето
• Овој уред треба да се користи единствено за нормално готвење и пржење во вашиот
дом. Тој не е дизајниран за комерцијална или индустриска употреба.
• Никогаш немојте да ја користите плотната за загревање на просторијата.
• Внимавајте при приклучувањето на други електрични уреди во штекер во близина на
плотната. Каблите за напојување не смеат да дојдат во допир со плотната.
• Прегреаната маст и маслото можат бргу да се запалат. Секогаш бидете во близина на
уредот кога подготвувате храна со маст или масло, на пример кога готвите помфрит.
• По употребата исклучете ги зоните за готвење.
• Контролната плоча секогаш треба да биде чиста и сува.
• Никогаш не поставувајте леснозапаливи предмети на плотната бидејќи можат да
предизвикаат пожар.
Безбедност при чистењето
• Секогаш исклучете го уредот пред чистењето.
• Немојте да користите уреди за чистење со висок притисок или пареа од безбедносни
причини.
• Чистете ја плотната во согласност со инструкциите за чистење и нега содржани во
ова упатство.
Инструкции за отстранување
Отстранување на амбалажата
• Сите материјали кои се користат при пакувањето на овој уред можат целосно
да се рециклираат. Деловите од картон и стиропор се соодветно означени. При
отстранувањето на амбалажата и старите уреди ве молиме да водите грижа за
безбедноста и животната средина.
Правилно отстранување на застарениот уред
Предупредување: Пред отстранувањето на застарениот уред, оневозможете
го неговото идно користење за да не може да се претвори во извор на опасност.
За оваа цел, квалификувано техничко лице треба да го исклучи уредот од
напојувањето и да го отстрани кабелот за напојување.
• Уредот не треба да се отстранува заедно со останатиот отпад од домаќинството.
• Информации околу датумите на прибирање и јавните места за отстранување може
да добиете од локалното претпријатие за јавна хигиена.
4
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 4
3/12/2555 17:27:05
Инсталирање на плотната
Важно: Новиот уредот треба да се инсталира и да биде заземјен единствено од
страна на квалификуван персонал.
Ве молиме придржувајте се до овој совет. Гаранцијата нема да ги покрива
оштетувањата кои може да настанат заради неправилна инсталација.
Техничките податоци се дадени на крајот од ова упатство.
MK
Согласност со регулативи
Овој уред е во согласност со следните стандарди:
• EN 60 335 - 1 и EN 60 335 - 2 - 6, кои се однесуваат на безбедноста при користењето
во домаќинствата и слични намени;
• EN 60350, или DIN 44546 / 44547 / 44548, кои се однесуваат на работните
карактеристики на електричните уреди за готвење, плотни, печки и скари за
домаќинствата;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; и
• EN 61000 - 3 - 3, кој се однесува на основните барања на електромагнетната
компатибилност (EMC).
Овој уред е во согласност со следните ЕУ директиви:
• 73 / 23 / EWG со датум 19.02.1973 (директива за низок напон);
• 89 / 336 / EWG со датум 03.05.1989 (EMC директива вклучувајќи го и
амандманот 92 / 31 / EWG); и
• 93 / 68 / EWG CE директива за означување.
Безбедносни инструкции за лицето што ќе ја врши инсталацијата
• Во електричната шема мора да има склопка која овозможува исклучување на уредот
од напојувањето на сите фази со отвор на допир од најмалку 3 mm. Меѓу погодните
елементи за изолација спаѓаат уредите за прекинување на текот, осигурувачи
(осигурувачите со завртување треба да се отстранат од куќиштето), уреди за
одведување кон заземјувањето и контактори.
• Во поглед на заштитата од пожар, овој уред е во согласност со EN 60 335 - 2 - 6. Овој
тип на уред може да се инсталира со присуство на висок орман или ѕид на едната
страна.
• Под плотната не смеат да се поставуваат фиоки.
• Инсталацијата мора да гарантира заштита од струен удар.
• Елементот за кујна во кој ќе се смести уредот мора да ги задоволува барањата за
стабилност од DIN 68930.
• Заради заштита од влага, сите исечени површини треба да се залепат со соодветно
средство.
• На работните површини со плочки, отворите на рабовите околу плотната мора да
бидат исполнети со специјално средство.
• Кај работните плочи од природен и вештачки камен или керамика, пружините за
вградување мора да се прицврстат со соодветен кит или мешано лепило.
• Средството за пополнување на рабовите од работната површина треба да биде
исправно поставено и не треба да има отвори.
Не смее да се додава дополнително силиконско средство; ова би го отежнало
вадењето доколку уредот треба да се поправа.
• При вадењето, плотната мора да се турне од долната страна.
5
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 5
3/12/2555 17:27:05
Инсталирање на плотната (продолжение)
MK
Поврзување со напојувањето
Пред поврзувањето, проверете дали номиналниот напон на уредот, т.е. напонот наведен
на плочката со податоци, одговара на напонот на напојувањето. Плочката со податоци е
поставена на долниот дел од куќиштето на плотната.
Исклучете го напојувањето на електричното коло пред поврзувањето на жиците.
Напонот на грејниот елемент е AC 230 V~. Уредот исто така совршено работи и на
постарите мрежи со AC 220 V~.
Уредот треба да се поврзе на напојувањето со користење на склопка која овозможува
исклучување на уредот од напојувањето на сите фази со отвор на допир од најмалку 3
mm, како на пр. уреди за автоматско прекинување на текот, уреди за одведување кон
заземјувањето или осигурувачи.
За поврзување со напојувањето мора да се користи H05SS - F (180 °C) кабел од тип А
или повисок степен.
Номинална струја на уредот (A)
Номинална површина на допир (mm²)
1N ~
> 25 и ≤ 32
>4и<6
2N ~
> 10 и ≤ 16
> 1,5 и < 2,5
Поврзувањето мора да се спроведе според прикажаниот дијаграм. Поставувањето на
краевите мора да биде во согласност со соодветниот дијаграм за поврзување.
Жицата за заземјување се поврзува со терминалот (клемата). Жицата за заземјување
мора да биде подолга од жиците кои пренесуваат електрична струја.
Поврзувањето на жиците мора да се изврши во согласност со прописите. Завртките
на терминалот мора да бидат добро стегнати.
Кабелот за поврзување треба со силно притиснување да се поврзе безбедно со кабелот
за напојување без да постои можност за вадење (со заклучување во лежиштето).
Пред првото вклучување, заштитните фолии или налепници мора да се отстранат од
керамичко-стаклената површина.
Откако плотната ќе биде поврзана со напојувањето, проверете дали сите зони
се подготвени за користење, накусо вклучувајќи ги со максимална јачина.
Кога плотната ќе се вклучи првпат, сите екрани засветуваат и се активира
безбедносното заклучување за деца.
230 V ~
< ВЛЕЗ ~ >
L: Кафеава
N: Сина
PE: Зелена
230 V ~
Предупредување: Обрнете внимание (совпаѓање) при спојувањето на фазата и
неутралната жица од домашниот приклучок и уредот (шеми за поврзување); во
спротивно, компонентите може да се оштетат.
Гаранцијата не ги покрива оштетувањата настанати заради неправилна
инсталација.
6
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 6
3/12/2555 17:27:06
Инсталирање на плотната (продолжение)
Инсталирање во отворот на работната плоча
MK
Пред инсталирањето запишете го серискиот број на уредот од плочката со
податоци.
Овој број ќе ви биде потребен во случај на обраќање до сервис и нема да
биде достапен по инсталацијата, бидејќи се наоѓа на оригиналната плочка со
податоци поставена на долната страна на уредот.
Обрнете посебно внимание на минималниот потребен простор и
расчистувањето.
Пред да ја поставите плотната на носачите, прицврстете ги носачите на двете
страни со испорачаните завртки.
Мин. 50 mm
x4
R3
560 +1
490+1
600
мин. 20
50
7
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 7
3/12/2555 17:27:06
Инсталирање на плотната (продолжение)
MK
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 8
3/12/2555 17:27:06
Делови и функции
Зони за готвење и контролна плоча
MK
Единечна зона за готвење 1200 W
Овална зона за готвење 2400 W
mm
148
265 mm
170 mm
mm
148
mm
/215
129
Контролна плоча
Единечна зона за готвење 1200 W
Двојна зона за готвење 2200 W
Индикатор за тајмерот
и контролни сензори
Индикатори за поставената
јачина и преостанатата топлина
Светилка на индикатор за
двојната зона за готвење
Контролен сензор за
двојната зона за готвење
Контролен сензор за
“заклучување”
Светилка на индикатор за
овалната зона за готвење
Контролен
Копчиња за
сензор за Контролен сензор
прилагодување на овалната зона за “вклучување/
исклучување”
јачината
9
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 9
3/12/2555 17:27:06
Делови и функции (продолжение)
MK
Компоненти
1
3
2
Керамичко-стаклена плотна
Носачи за инсталирање
Завртки
10
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 10
3/12/2555 17:27:06
Делови и функции (продолжение)
Клучни карактеристики на вашиот уред
MK
• Керамичко-стаклена површина за готвење: Уредот има керамичко-стаклена
површина за готвење и четири зони за готвење со брз одзив. Моќните елементи за
загревање со зрачење значително го намалуваат времето потребно за загревање на
зоните.
• Контролни сензори на допир: Управувањето со вашиот уред е преку контролни
сензори на допир.
• Едноставно чистење: Предноста на керамичко-стаклената површина за готвење и
контролните сензори е во достапноста за лесно чистење. Мазната и рамна површина
се чисти многу лесно.
• Сензор за вклучување / исклучување Контролниот сензор за “вклучување /
исклучување” служи како одделен прекинувач за напојување. При допирот на овој
сензор напојувањето целосно се вклучува или исклучува.
• Контролни и функциски индикатори: Дигиталните екрани и светилките на
индикаторите нудат информации за поставеноста и активираните функции, како и за
присуството на преостаната топлина кај различните зони за готвење.
• Безбедносно исклучување: Безбедносното исклучување служи за автоматско
исклучување на сите зони за готвење по истекувањето на одреден период доколку
поставките не се променети.
• Индикатор за преостаната топлина: На екранот ќе се појави мала слика за
преостанатата топлина доколку зоната за готвење е жешка и постои опасност од
изгореници.
• Двојна зона за готвење: Површината за готвење располага со двојна зона за
готвење. Со оваа особина уредот добива зона за готвење со променлива големина,
на пример, за готвење во помали садови. На овој начин се заштедува енергија.
• Повеќенаменска зона за готвење: Плотната располага со повеќенаменска / овална
зона за готвење. Во зависност од поставувањето, таа може да се користи како
кружна или овална зона за готвење, на пример, за готвење во овални садови или за
одржување на топлината на садот или храната.
Дигитални екрани: Четирите екрански полиња се однесуваат на четирите зони на
готвење.
Тие ги прикажуваат следните информации:
-
уредот е исклучен,
-
до за прилагодување на јачината,
-
преостаната топлина,
-
активирано е заклучувањето за деца; и
-
порака за грешка, сензорот регистрира допир со траење подолго од 10 секунди.
-
порака за грешка, кога плотната е прегреана заради неправилно
функционирање.
11
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 11
3/12/2555 17:27:07
Делови и функции (продолжение)
MK
Безбедносно исклучување
Доколку некоја од зоните за готвење не биде исклучена или јачината не биде променета
одреден подолг период, таа автоматски ќе се исклучи.
Преостанатата топлина ќе биде означена со (за “hot” - жешко) на дигиталниот екран
кој одговара на соодветната зона за готвење.
Зоните за готвење се исклучуваат според следните времиња.
Поставена јачина
1-2
По 6 часа
Поставена јачина
3-4
По 5 часа
Поставена јачина
5-6
По 3 часа
Поставена јачина
7-9
По 1 час
Доколку плотната се прегрее заради неправилно функционирање, ќе се
прикаже
.
Истовремено плочата ќе се исклучи.
Доколку една или повеќе зони се исклучат пред да измине поставеното време,
погледнете го делот “Отстранување на проблеми.”
Други причини за исклучување на зоните за готвење
Сите зони ќе бидат веднаш исклучени доколку се прелие течност и ја зафати
контролната плоча.
Автоматското исклучување исто така ќе се активира доколку поставите влажна крпа на
контролната плоча. Во овие случаи, уредот треба повторно да се вклучи преку сензорот
за напојување, откако ќе бидат отстранети течноста или крпата .
Индикатор за преостаната топлина
Кога ќе се исклучи плотната или одредена зона за готвење, присуството на преостаната
топлина ќе биде означено со (за “hot” - жешко) на дигиталниот екран кој одговара
на соодветната зона. Дури и по исклучувањето на зоната за готвење, индикаторот за
преостаната топлина ќе се исклучи дури откога зоната ќе се излади.
Можете да ја користите преостанатата топлина за одмрзнување или подгревање на
храната.
Важно: Се додека свети индикаторот за преостаната топлина, постои опасност
од изгореници.
Важно: Доколку дојде до прекин на напојувањето, симболот ќе се изгасне
и информацијата за преостанатата топлина нема да биде достапна. Сепак, сè
уште може да дојде до изгореници. Ова може да се избегне доколку секогаш
внимавате кога сте во близина на плотната.
12
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 12
3/12/2555 17:27:07
Пред да започнете
Почетно чистење
MK
Пребришете ја керамичко-стаклената површина со влажна крпа и средство за чистење
на керамичко-стаклени плочи.
Важно: Немојте да користите каустични или абразивни средства за чистење.
Може да дојде до оштетување на површината.
Употреба на плотната
Употреба на соодветни садови
Соодветните садови даваат подобри резултати.
• Добриот сад се познава по дното. Дното треба да биде колку е можно подебело и
порамно.
• При купувањето на садови, обрнете посебно внимание на пречникот на дното.
Производителите често го наведуваат само пречникот на горниот раб од садот.
• Садовите со алуминиумско или бакарно дно можат да предизвикаат избледување
на керамичко-стаклената површина. Избледувањето е речиси невозможно да се
отстрани.
• Не употребувајте садови од лиено железо или садови кои имаат оштетена основа и
нерамнини. Ако таков сад се повлече по површината на плочата, таа може трајно да
се изгребе.
• Кога е ладен, садот вообичаено има дно свиткано навнатре (конкавно). Неговото дно
не смее да биде свиткано нанадвор (конвексно).
• Доколку сакате да употребувате посебен вид на садови, како на пример, експрес
лонец или вок, ве молиме прочитајте го упатството од производителот.
Совети за заштеда на енергија
Можете да заштедите енергија доколку се придржувате кон следните совети.
Правилно!
Неправилно!
13
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 13
3/12/2555 17:27:07
Употреба на плотната (продолжение)
MK
• Секогаш прво поставете ги тенџерињата и тавите пред да ги вклучите зоните за
готвење.
• Валканатата површина за готвење како и нечистото дно на садовите ја зголемуваат
потрошувачката на енергија.
• Доколку е можно, покријте го садот целосно со капак.
• Исклучете ги зоните за готвење пред да истече времето на готвење за да се
искористи преостанатата топлина за подгревање или одмрзнување.
• Дното на садот треба да има иста големина со зоната за готвење.
• Со употреба на експрес лонец се намалува времето на готвење до 50 %
Употреба на контролните сензори на допир
Контролните сензори на допир се употребуваат така што саканиот сензор се допира со
врвот на прстите сè додека соодветниот екран не засвети или не се изгасне, или додека
не се активира саканата функција.
Кога го употребувате уредот притиснувајте само еден сензор во даден момент. Ако со
прстот допирате поголема површина, соседниот сензор може да се активира.
14
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 14
3/12/2555 17:27:08
Употреба на плотната (продолжение)
Вклучување на уредот
MK
Допирајте го сензорот за “заклучување ” околу 3 секунди.
Уредот се вклучува со помош на контролниот сензор за “вклучување / исклучување
Допрете го сензорот за “вклучување / исклучување ”.
На дигиталниот екран ќе се прикаже .
”.
Откако ќе го вклучите уредот со сензорот за “вклучување / исклучување ”, за
околу 10 секунди треба да поставите одредена јачина на готвење. Во спротивно,
уредот самиот ќе се исклучи заради безбедносни причини.
Прилагодување на температурата
За поставување и прилагодување на нивото на јачина ( до ) за готвење, допрете ги
и
копчињата за соодветните зони за готвење.
При првото притиснување на
, нивото на јачина се поставува на .
При првото притиснување на
, нивото на јачина се поставува на .
Употребете го
копчето за зголемување и
копчето за намалување на нивото на
јачина.
15
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 15
3/12/2555 17:27:08
Употреба на плотната (продолжение)
MK
Исклучување на уредот
За целосно исклучување на уредот, употребете го контролниот сензор за “вклучување /
исклучување ”.
Допрете го сензорот за “вклучување / исклучување ”.
По исклучување на една зона или на целата површина за готвење, на
дигиталниот екран на соодветната зона за готвење ќе се прикаже (за “hot”
- жешко) како индикатор за преостанатата топлина.
16
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 16
3/12/2555 17:27:08
Употреба на плотната (продолжение)
Доколку нивото на јачина е поставено на и сакате да го исклучите
загревањето, допрете го сензорот
уште еднаш и нивото на јачина ќе се
постави на нула.
За побрзо прилагодување, држете го прстот на
или
сензорот додека не се
прикаже саканата вредност.
Ако повеќе од еден сензор е притиснат подолго од 10 секунди, ќе се прикаже
симболот
на екранот за ниво на јачина. За ресетирање, притиснете го сензорот за “вклучување /
исклучување ”.
MK
Употреба на овалната зона за готвење
Со употреба на овалната зона за готвење, можете да преминувате од помала на
поголема овална површина за готвење.
Можете да ја менувате површината на зоните единствено доколку нивото на јачина веќе
е поставено за помалата зона.
1. Изберете ниво на јачина.
2. За вклучување или исклучување на овалната зона за готвење, поставете го прстот на
сензорот за “овалната зона за готвење” додека светилката засвети или се изгасне.
17
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 17
3/12/2555 17:27:09
Употреба на плотната (продолжение)
MK
Употреба на двојната зона за готвење
Со употреба на двојната зона за готвење, можете да избирате помеѓу помала и поголема
зона за готвење во зависност од големината на садовите. Изберете ја функцијата со
помош на контролниот сензор за “двојната зона за готвење ”.
Можете да избирате помеѓу двете зони за готвење единствено доколку нивото на
јачина веќе е поставено за помалата зона.
1. Изберете соодветно ниво на јачина.
2. Притиснете го контролниот сензор за “двојната зона за готвење
Ќе се вклучи надворешната површина за готвење.
Индикаторот ќе засвети.
”.
3. За исклучување на надворешната зона, допрете го сензорот за “двојната зона за
готвење ”.
18
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 18
3/12/2555 17:27:09
Употреба на плотната (продолжение)
Исклучување на зона за готвење
MK
За исклучување на одредена зона за готвење, поставете го нивото на јачина на
помош на сензорите
или
.
со
Употреба на безбедносното заклучување за деца
Безбедносното заклучување за деца се користи за заштита од ненамерно вклучување
и активирање на површината за готвење. Контролниот сензор за блокада може да се
употреби единствено кога уредот е вклучен.
Вклучување на безбедносното заклучување за деца
1. Допирајте го сензорот
околу 3 секунди.
Како потврда ќе чуете звучен сигнал.
околу 3 сек.
2. Допрете кој било сензор за поставување на ниво на јачина.
ќе се прикаже на екранот, означувајќи дека безбедносното заклучување за деца е
активирано.
19
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 19
3/12/2555 17:27:09
Употреба на плотната (продолжение)
MK
Исклучување на безбедносното заклучување за деца
1. Допирајте го сензорот околу 3 секунди.
Како потврда ќе чуете звучен сигнал.
околу 3 сек.
Откако ќе го исклучите уредот, безбедносното заклучување за деца автоматски
ќе се активира по неколку минути заради безбедносни причини.
Тајмер
Тајмерот може да го употребувате на два начини:
Употреба на тајмерот за безбедносно исклучување
Ако е поставено одредено време за зоната за готвење, таа ќе се исклучи откако ќе
истече ова време. Оваа функција може да се употребува за повеќе зони за готвење
истовремено.
Употреба на тајмерот за одбројување
Тајмерот за одбројување не може да се употребува доколку е вклучена некоја од зоните
за готвење.
Поставување на функцијата за безбедносно исклучување
За да ја активирате оваа функција за одредена зона за готвење, зоната треба да биде
вклучена.
1. Со употреба на контролниот сензор за тајмерот , изберете ја зоната за готвење за
која сакате да ја поставите функцијата за безбедносно исклучување.
Откако ќе биде избрана првата активна зона за готвење, со допирање на контролниот
сензор за тајмерот соодветниот индикатор ќе почне полека да трепка.
На пример, предниот лев индикатор одговара на предната лева зона за готвење.
ќе се појави на екранот за тајмерот.
Следната активна зона за готвење се избира со повторно допирање на контролниот
сензор за тајмерот .
20
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 20
3/12/2555 17:27:10
Употреба на плотната (продолжение)
2. Употребете ги контролните сензори за тајмерот
или
за да го поставите
соодветното време, на пример, 15 минути, по кое зоната за готвење автоматски ќе се
исклучи.
Функцијата за безбедносно исклучување ќе се активира.
MK
За прикажување на преостанатото време за готвење за некоја од зоните за готвење,
употребете го контролниот сензор за тајмерот .
Соодветниот индикатор ќе започне да трепка.
Поставената состојба се ресетира со сензорите за поставување на часовник
или
.
По истекот на поставеното време, зоната за готвење автоматски се исклучува, се слуша
звучен сигнал како потврда и индикаторот за тајмерот се активира.
За побрзо поставување, допирајте ги контролните сензори за тајмерот
или
сè додека не се прикаже саканата вредност.
Ако прво се притисне контролниот сензор за тајмерот
, времето ќе се постави
на 99 минути; ако пак прво се притисне контролниот сензор
, времето се
поставува на 1 минута.
Тајмер со одбројување
За да го користите тајмерот со одбројување, уредот треба да е вклучен но сите зони за
готвење треба да се исклучени.
1. Допрете го контролниот сензор за тајмерот .
ќе се прикаже на екранот за тајмерот.
2. Поставете го саканото време со помош на контролните сензори
или
.
Тајмерот со одбројување сега е активиран и преостанатото време се прикажува на
екранот за тајмерот.
За прилагодување на преостанатото време, допрете го сензорот за тајмер
и
поставете го времето со помош на сензорите
или .
21
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 21
3/12/2555 17:27:10
Употреба на плотната (продолжение)
MK
Заклучување и отклучување на контролната плоча
Во која било фаза од готвењето, контролната плоча може да се блокира, со исклучок на
сензорот за “вклучување / исклучување ”, за да се оневозможи случајна промена на
поставените вредности, како на пример, при бришење на плочата со крпа.
1. Допирајте го контролниот сензор за заклучување околу 3 секунди.
Индикаторот на сензорот за заклучување ќе засвети. Контролните сензори се
заклучени.
2. За да отклучите контролен сензор, држете го сензорот за заклучување околу 3
секунди. Индикаторот на сензорот за заклучување ќе се изгасне.
околу 3 сек.
Предлози за поставување на плотната при готвење на одредена храна
Податоците во табелата нека ви послужат како упатство. Степенот на јачина за различни
начини на готвење зависи од повеќе елементи, како што се квалитетот на садовите за
готвење или пак количината на храната која се подготвува.
Ниво на
јачина
Начин на готвење
9
Подгревање
Потпржување
Пржење
8
Примери за користење
Загревање голема количина течност, варење
тестенини, динстање месо (гулаш, варење
месо)
7
Интензивно
пржење
6
Пржење
Шницла / парчиња месо, џигер, риба, ќофтиња,
пржени јајца
Варење
Варете течност до 1,5 литар, компири, зеленчук
5
4
3
2
1
Стек, говедски бифтек, помфрит, колбаси,
палачинки / шкотски палачинки
Варење на пареа
Динстање
Варење
Варење на пареа и динстање на мала
количина зеленчук, варење ориз и млечни
оброци
Топење
Топење путер, желатин, топење чоколада
Забелешка
• Нивоата на јачина при готвење во табелата се наведени како ориентационо упатство.
• Потребно е да го прилагодите нивото на јачина во зависност од видот на садот и
храната.
22
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 22
3/12/2555 17:27:10
Чистење и одржување
Плотна
MK
Важно: Средствата за чистење не смеат да дојдат во контакт со загреаната
керамичко-стаклена површина: По чистењето, средствата за чистење треба
да се отстранат со доволна количина на чиста вода, бидејќи тие може да
предизвикаат нагризување на плочата кога таа ќе се загрее. Не употребувајте
јаки абразивни средства како на пример спрејови за скари и рерни, сунѓери за
чистење или абразивни средства наменети за чистење на тави.
Исчистете ја керамичко-стаклената плоча по секоја употреба додека таа е сè
уште топла.
Ова ќе оневозможи загорување на истурената храна на површината.
Отстранете го бигорот, трагите од вода и запечените масни капки со помош на
комерцијалните средства за чистење на керамичко стакло или метал што не
‘рѓосува.
Помали нечистотии
1. Избришете ја керамичко-стаклената површината со влажна крпа.
2. Пребришете со сува чиста крпа. На површината не треба да останат траги од
средствата за чистење.
3. Еднаш неделно комплетно исчистете ја керамичко-стаклената површина за готвење
со соодветно средство за чистење на керамичко стакло или метал што не ‘рѓосува.
4. Избришете ја керамичко-стаклената површина со доволна количина чиста вода и
пребришете со сува крпа која не остава мали влакна.
Тврдокорни нечистотии
1. За отстранување на храната која е претечена и на тврдокорните дамки, употребете ја
гребалката за стакло.
2. Поставете ја гребалката за стакло на керамичко-стаклената површина под одреден
агол.
3. Отстранете ја нечистотијата со гребење со помош на остриот дел.
Гребалката за стакло и средствата за чистење на керамичко стакло се достапни
во специјализирани продавници.
23
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 23
3/12/2555 17:27:10
Чистење и одржување (продолжение)
MK
Проблематични нечистотии
1. Отстранете ги веднаш прегорениот шеќер, стопената пластика, алуминиумската
фолија и останатите материјали со гребалката за стакло додека сè уште се топли.
Важно: Постои можност да се изгорите при ракување со гребалката за стакло
додека површината за готвење е загреана:
2. Кога ќе се излади плотната, исчистете ја на вообичаениот начин.
Ако на површината за готвење се дозволи
да се излади нешто што претходно се
растопило, при чистењето повторно загрејте ја
површината.
Гребаниците и темните дамки на керамичкостаклената површина предизвикани, на
пример, од тава со остри рабови, не можат
да се отстранат. Сепак, тие не ја намалуваат
функционалноста на плочата.
Рамка на плотната
Важно: Не употребувајте оцет, сок од лимон или средство за отстранување на
бигор на рамката на плотната; можат да се појават темни дамки.
1. Избришете ја рамката со влажна крпа.
2. Исушените дамки навлажнете ги со водена крпа. Исчистете и пребришете со сува
крпа.
За да не го оштетите уредот
• Не употребувајте ја површината за готвење како работна површина или како
површина за оставање предмети.
• Не вклучувајте ја површината за готвење доколку на неа нема сад или пак садот е
празен.
• Керамичкото стакло е многу цврсто и отпорно на температурни промени, но сепак
може да се скрши. Тоа може да се оштети доколку на него падне остар или тежок
предмет.
• Не употребувајте садови од лиено железо или садови кои имаат оштетена основа
и нерамнини. Плочата може да се изгребе доколку ваквите садови се повлечат по
нејзината површина.
• Не ставајте садови на рамката. Рамката може да се изгребе или оштети.
• Избегнувајте преливање со киселини, како на пример, оцет, сок од лимон и средства
за отстранување на бигор на рамката на плотната, за да не дојде до создавање на
темни дамки.
• Ако шеќер или храна која содржи шеќер дојде во контакт со загреаната површина за
готвење и се истопи, исчистете веднаш со гребалката додека нечистотијата е сè уште
топла. Ако се дозволи нечистотијата да се излади, таа при отсранувањето може да ја
оштети плочата.
• Материјалите кои може да се стопат, како на пример, пластиката, алуминиумските
фолии и фолиите за рерна, држете ги подалеку од керамичко-стаклената површина.
Ако некој од овие материјали се стопи на површината за готвење, веднаш отстранете
го со помош на гребалката.
24
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 24
3/12/2555 17:27:10
Гаранција и сервис
Најчесто поставувани прашања и отстранување на проблеми
MK
Може да дојде до посериозно оштетување како резултат на помали дефекти, кои самите
можете да ги поправите со помош на следните упатства. Не вршете понатамошни
поправки доколку следните упатства не ви помогнат во вашиот случај.
Предупредување: Поправката на уредот треба да се изврши од страна на
квалификуван сервисер. Нестручно изведената поправка претставува ризик за
корисникот на уредот. Доколку вашиот уред треба да се поправи, обратете се
до сервисниот центар.
Што да направам доколку не функционираат зоните за готвење?
Проверете дали:
• Осигурувачот од напојувањето (во кутијата за осигурувачи) е исправен. Ако
осигурувачот избива неколку пати, повикајте овластен електричар.
• Уредот е соодветно вклучен.
• Контролните индикатори на контролната плоча светат.
• Зоната за готвење е вклучена.
• Зоните за готвење се поставени на соодветното ниво на јачина.
Што да направам доколку зоните за готвење не може да се вклучат?
Проверете дали:
• Поминува време подолго од 10 секунди од притиснувањето на копчето за вклучување
/ исклучување до вклучувањето на површината за готвење (погледнете го делот
“Вклучување на уредот”).
• Контролната плоча е делумно покриена со влажна крпа или течност.
Што да направам ако екранот одеднаш исчезне и остане само
индикаторот за преостанатата топлина ?
Ова може да се случи заради две причини:
• Сензорот за вклучување / исклучување случајно е активиран.
• Контролната плоча е делумно покриена со влажна крпа или течност.
Што да направам ако по исклучувањето на зоните за готвење,
индикаторот за преостанатата топлина не се прикажува на екранот?
Проверете дали:
• Зоната за готвење сте ја употребиле многу кратко време и заради тоа не се загреала
доволно. Доколку зоната за готвење е загреана, ве молиме повикајте го сервисниот
центар.
Што да направам ако зоната за готвење не може да се вклучи или
исклучи?
Ова може да се случи заради две причини:
• Контролната плоча е делумно покриена со влажна крпа или течност.
• Безбедносното заклучување за деца е активирано.
Што да направам ако на екранот се прикаже
?
Проверете дали:
• Контролната плоча е делумно покриена со влажна крпа или течност. За да
продолжите, притиснете го контролниот сензор за “вклучување / исклучување”.
25
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 25
3/12/2555 17:27:10
Гаранција и сервис (продолжение)
MK
Што значи кога грејниот дел не свети црвено?
• Избраната температурата на зоната за готвење се прилагодува со сензор кој го
вклучува и исклучува греењето, така што површината за готвење нема постојано да
свети црвено. Доколку изберете помало ниво на јачина, загревањето ќе се вклучува
и исклучува многу почесто отколку кај повисоките нивоа. Загревањето исто така се
вклучува и исклучува и кај повисоките нивоа.
Доколку го повикате сервисот заради неправилно ракување со уредот, посетата од
страна на техничкото лице може да ви биде наплатена иако сè уште трае гаранцискиот
период.
Сервис
Пред да побарате помош или поправка, ве молиме разгледајте го делот “Отстранување
на проблеми.”
Доколку сè уште ви е потребна помош, следете ги упатствата подолу.
Дали грешката е од техничка природа?
Доколку е така, ве молиме обратете се до сервисниот центар.
Секогаш однапред подгответе се за разговорот. Ова ќе го олесни процесот на дијагноза
на проблемот и одлуката дали посетата на лице од сервисот е неопходна.
Ве молиме запишете ги следните информации.
• Каков е описот на проблемот?
• Под кои околности се случува проблемот?
Пред повикот, ве молиме да го забележите моделот и серискиот број на вашиот уред.
Овие информации се дадени на плочката со податоци во следниот облик:
• Опис на моделот
• S / N код (10 цифри)
Ви препорачуваме тука да ги запишете информациите за полесен пристап.
Модел:
Сериски број:
Кога можат да се појават трошоци за вас дури и за време на гаранцискиот рок?
• доколку самите сте можеле да го отстраните проблемот со примена на некое од
решенијата наведени во делот “Отстранување на проблеми,”
• доколку техничкото лице од сервисот мора да направи повеќе повици до сервисот
бидејќи не сте ги дале сите релевантни информации пред посетата, по што како
резултат, на пример, лицето ќе мора повторно да патува по резервни делови.
Подготовката пред повикот според горните совети ќе ги заштеди трошоците за
ваквите патувања.
26
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 26
3/12/2555 17:27:10
Технички податоци
Димензии на уредот
MK
Широчина
575 mm
Длабочина
505 mm
Височина
55 mm
Димензии на отсекување на работната површина
Широчина
560 mm
Длабочина
490 mm
Радиус во аглите
3 mm
Кругови за готвење
Позиција
Пречник
Моќност
Преден лев
129 / 215 mm
750 / 2200 W
Заден лев
148 mm
1200 W
Заден десен
170 / 265 mm
1500 - 1600 / 2400 W
Преден десен
148 mm
1200 W
Напон на поврзување
230 V ~ 50 Hz
Максимална оптовареност при поврзување
7,0 kW
Тежина :
Нето
Бруто
8,0 kg
10,5 kg
ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ НА ОВОЈ ПРОИЗВОД
(ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА
ОПРЕМА)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и
неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба
да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од
нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото
здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите
овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради
унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој
производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат
рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат
одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски
прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.
27
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 27
3/12/2555 17:27:11
Забелешка
MK
28
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 28
3/12/2555 17:27:11
Забелешка
MK
29
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 29
3/12/2555 17:27:11
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
ROMANIA
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Код бр.: DG68-00121B-01
C61R2CAST_BOL_00121B-01-MK.indd 30
3/12/2555 17:27:11
Instrucţiuni de instalare şi utilizare
Plită cu sticlă ceramică
Acest manual este produs din hârtie reciclată 100 %.
C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST
C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN
C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL
C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
Pentru a evita riscurile de accidentare sau deteriorare a plitei, citiţi toate instrucţiunile
înainte de a instala sau utiliza echipamentul. Păstraţi acest manual pentru consultare
ulterioară.
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 1
3/12/2555 17:46:37
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 2
3/12/2555 17:46:37
Cuprins
RO
Utilizarea acestui manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siguranţă electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de siguranţă pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siguranţa în timpul utilizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de siguranţă la curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Instrucţiuni privind casarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instalarea plitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglementări şi standarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea la sursa de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalarea pe blat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
7
Componente şi caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ochiurile şi panoul de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Caracteristicile cheie ale echipamentului dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Oprirea de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indicatorul de căldură reziduală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Curăţarea iniţială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utilizarea plitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utilizarea vaselor de gătit corespunzătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utilizarea butoanelor tactile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pornirea echipamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Controlul temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Oprirea echipamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Utilizarea ochiului pentru caserole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Utilizarea ochiului dublu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oprirea unui ochi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Utilizarea blocării pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cronometrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Setarea duratei pentru oprirea de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cronometrul pentru numărătoare inversă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Blocarea şi deblocarea panoului de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Setări sugerate pentru prepararea diverselor alimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Curăţarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Plita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rama plitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pentru a evita deteriorarea echipamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Garanţie şi service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Întrebări frecvente şi depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 1
3/12/2555 17:46:37
Utilizarea acestui manual
RO
Citiţi acest manual de utilizare înainte de a utiliza echipamentul şi acordaţi atenţie informaţiilor
de siguranţă din secţiunea următoare. Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Dacă înstrăinaţi acest echipament, nu uitaţi să transmiteţi şi manualul noului proprietar.
Următoarele simboluri sunt utilizate în text.
Acesta este simbolul pentru atenţionarea de siguranţă.
Avertisment indică informaţii ce privesc siguranţa dvs. personală.
Important indică informaţii importante pentru evitarea deteriorării echipamentului.
Acest simbol indică informaţii utile şi sfaturi practice.
Acest simbol indică măsuri care pot fi luate pentru protecţia mediului.
1. Aceste numere indică instrucţiuni pas cu pas pentru utilizarea echipamentului.
2. ...
3. ...
Acest manual conţine informaţii cu privire la etapele pe care le puteţi urma pentru
diagnosticarea şi soluţionarea eventualelor probleme. Consultaţi secţiunea “Depanare”.
2
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 2
3/12/2555 17:46:37
Siguranţă
Nivelul de siguranţă al acestui echipament respectă standardele tehnice general
acceptate, precum şi prevederile legislaţiei de siguranţă germane. Totuşi, ca
fabricanţi, credem că este responsabilitatea noastră să vă familiarizăm cu
următoarele instrucţiuni de siguranţă.
RO
Siguranţă electrică
• Asiguraţi-vă că echipamentul este corect instalat şi împământat de către un tehnician
calificat.
• Service-ul echipamentului trebuie asigurat doar de personal calificat. Reparaţiile efectuate
de către persoane necalificate pot cauza răniri sau defecţiuni grave. Dacă echipamentul
dvs. necesită reparaţii, contactaţi centrul de service local. Nerespectarea acestor
instrucţiuni poate determina defectarea aparatului şi anularea garanţiei.
• Echipamentele montate încastrat pot fi utilizate doar după instalarea corectă la locul de
lucru, corespunzător standardelor relevante. Astfel se asigură protecţie suficientă împotriva
contactului, pentru unităţile electrice, conform standardelor VDE [Asociaţia inginerilor
electricieni din Germania].
• Dacă aparatul dvs. funcţionează incorect, sau dacă apar fisuri sau spărturi:
- opriţi toate zonele de preparare;
- deconectaţi plita de la reţea şi
- contactaţi centrul de service local.
• Dacă placa superioară a plitei crapă, opriţi echipamentul, pentru a evita riscul de
electrocutare. Nu utilizaţi plita înainte de a înlocui placa de sticlă crăpată.
• Nu utilizaţi plita pentru a încălzi folie de aluminiu, produse împachetate în folie de aluminiu
sau semipreparate ambalate în caserole de aluminiu.
Măsuri de siguranţă pentru copii
Echipamentul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane cu infirmităţi,
fără supravegherea adecvată a unui adult responsabil.
Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu echipamentul.
Zonele de gătit se vor încinge puternic în timpul preparării. Nu lăsaţi copiii mici în
apropierea echipamentului.
3
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 3
3/12/2555 17:46:37
Siguranţă (continuare)
RO
Siguranţa în timpul utilizării
• Acest echipament este destinat doar utilizării în mediu casnic, la un nivel de solicitare
normal. Echipamentul nu este conceput pentru utilizare comercială sau industrială.
• Nu utilizaţi niciodată plita pentru încălzirea camerei.
• Procedaţi cu atenţie la cuplarea altor aparate electrice la prizele din apropierea plitei.
Cablurile de alimentare nu trebuie să intre în contact cu suprafaţa plitei.
• Uleiul încins se poate aprinde cu uşurinţă. Nu lăsaţi niciodată ochiurile plitei
nesupravegheate atunci când preparaţi produse cu ulei - de exemplu, la prăjirea cartofilor.
• Opriţi ochiurile după utilizare.
• Păstraţi în permanenţă panoul de control curat şi uscat.
• Nu plasaţi niciodată substanţe inflamabile pe plită - riscaţi să provocaţi un incendiu.
Măsuri de siguranţă la curăţare
• Opriţi întotdeauna echipamentul înainte de curăţare.
• Din motive de securitate, nu curăţaţi echipamentul cu jet de abur sau cu un aparat de
curăţare sub presiune.
• Curăţaţi plita conform instrucţiunilor de curăţare şi întreţinere din acest manual.
Instrucţiuni privind casarea
Reciclarea ambalajelor
• Toate materialele utilizate la ambalarea echipamentului sunt complet reciclabile.
Componentele din carton şi polistiren sunt marcate corespunzător. Reciclaţi ambalajele şi
echipamentele casate conform normelor de protecţie a mediului.
Casarea corectă a echipamentelor vechi
Avertizare: Înainte de a casa echipamentul, acesta trebuie să fie inutilizabil, astfel
încât să nu reprezinte o sursă de pericol.
În acest scop, apelaţi la un tehnician calificat pentru a deconecta aparatul de la sursa
de curent şi pentru a îndepărta cablul de alimentare.
• Acest echipament nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
• Contactaţi departamentul sau instituţia locală care se ocupă de reciclare, pentru informaţii
suplimentare despre centrele şi datele de colectare.
4
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 4
3/12/2555 17:46:37
Instalarea plitei
Important: Echipamentul trebuie instalat şi împământat doar de către tehnicieni
calificaţi.
Respectaţi aceste instrucţiuni. Garanţia nu va acoperi defecţiunile survenite în urma
instalării incorecte.
La sfârşitul acestui manual sunt disponibile datele tehnice.
RO
Reglementări şi standarde
Acest echipament respectă următoarele standarde:
• EN 60 335 - 1 şi EN 60 335 - 2 - 6, referitoare la siguranţa echipamentelor electrice pentru
uz casnic (sau similar);
• EN 60350 sau DIN 44546 / 44547 / 44548, referitor la caracteristicile de funcţionare ale
maşinilor de gătit, cuptoarelor, plitelor şi grill-urilor pentru uz casnic;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; şi
• EN 61000 - 3 - 3, referitor la cerinţele elementare de compatibilitate electromagnetică
(EMC).
Acest echipament este conform următoarelor directive ale UE:
• 73 / 23 / EWG din 19.02.1973 (directiva privind echipamentele de joasă tensiune);
• 89 / 336 / EWG din 03.05.1989 (Directiva EMC, inclusiv amendamentul 92 / 31 /
EWG); şi
• 93 / 68 / Directiva de etichetare EWG CE
Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare
• La instalare, se va monta un dispozitiv care să permită deconectarea echipamentului de
la reţea, la toţi polii, cu o lăţime a contactului de cel puţin 3 mm. Dispozitivele de izolare
acceptabile includ siguranţe fuzibile (cele cu filet vor fi scoase din locaş), dispozitive de
protecţie ale liniei, dispozitive de împământare şi siguranţe automate.
• În ceea ce priveşte protecţia anti-incendiu, acest echipament corespunde standardului EN
60 335 - 2 - 6. Acest tip de echipament se va instala cu un dulap sau un perete în lateral.
• Nu se vor monta sertare sub plită.
• Instalarea trebuie să ofere protecţie anti-electrocutare.
• Corpul de mobilier în care este montat echipamentul trebuie să îndeplinească normele de
stabilitate conform DIN 68930.
• Pentru protecţie anti-umezeală, toate suprafeţele tăiate trebuie etanşate cu un produs
corespunzător.
• În cazul suprafeţelor acoperite cu gresie, îmbinările din zona de contact cu plita se vor
umple complet cu chit.
• În cazul montării pe blaturi de ceramică, piatră naturală sau artificială, arcurile de fixare
trebuie imobilizate cu un adeziv epoxidic sau pe bază de răşini.
• Asiguraţi-vă că garnitura este plasată corespunzător pe suprafaţa de lucru, fără goluri.
Nu adăugaţi produse de etanşare pe bază de silicon, deoarece veţi îngreuna demontarea
în cazul operaţiilor de service.
• Plita se va împinge de dedesubt, pentru demontare.
5
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 5
3/12/2555 17:46:37
Instalarea plitei (continuare)
RO
Conectarea la sursa de alimentare
Înainte de conectare, verificaţi dacă tensiunea nominală a echipamentului - indicată pe plăcuţa
cu date tehnice - corespunde cu tensiunea de alimentare disponibilă. Plăcuţa cu date tehnice
se află pe carcasa inferioară a plitei.
Opriţi alimentarea circuitului înainte de a conecta cablurile la circuit.
Tensiunea elementului de încălzire este 230 V CA. Echipamentul funcţionează perfect şi pe
reţelele mai vechi, cu tensiune de 220 V CA.
Plita trebuie conectată la reţea utilizând un dispozitiv care să permită deconectarea
echipamentului de la reţea de la toţi polii, cu contacte cu o lăţime minimă de 3 mm - de ex.
dispozitive automate de protecţie ale liniei, dispozitive de împământare şi siguranţe fuzibile
sau automate.
Se va utiliza un cablu de tip H05SS - F (180 °C) sau un cablu de calitate superioară, drept
cablu de conectare la reţea.
Curent nominal al echipamentului (A)
Secţiune nominală (mm²)
1N~
> 25 şi ≤ 32
> 4 şi ≤ 6
2N~
> 10 şi ≤ 16
> 1,5 şi ≤ 2,5
Conexiunile trebuie realizate conform diagramei. Legăturile se vor face conform diagramei de
conexiuni corespunzătoare.
Firul de împământare este conectat la o bornă. Borna pentru împământare trebuie să fie mai
lungă decât cele aflate sub tensiune.
Conexiunile cablului trebuie realizate conform reglementărilor, iar şuruburile bornelor trebuie
bine strânse.
Cablul de conectare trebuie asigurat împreună cu cablul de reţea, iar capacul trebuie
închis prin împingere fermă, până la fixare. Înainte de a porni plita pentru prima oară, folia
protectoare şi eventualele autocolante trebuie îndepărtate de pe suprafaţa ceramică a plitei.
După conectarea plitei la reţea, verificaţi dacă toate ochiurile sunt gata de utilizare,
pornind fiecare ochi pe rând, la intensitate maximă.
Când plita este pornită pentru prima oară, afişajul sunt aprins, iar blocarea pentru
copii este activată.
230 V ~
< IN ~ >
L (fază): Maro
N (nul): Albastru
PE (împământare): Verde
230 V ~
Avertizare: Acordaţi atenţie sporită (respectaţi) conectării cablurilor de fază şi
nul. Respectaţi polaritatea indicată pentru priză şi echipament (vezi schemele de
conexiuni); în caz contrar, anumite componente se pot defecta.
Garanţia nu acoperă defecţiunile rezultate din instalarea necorespunzătoare.
6
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 6
3/12/2555 17:46:37
Instalarea plitei (continuare)
Instalarea pe blat
RO
Notaţi numărul de serie al echipamentului (de pe plăcuţa cu date tehnice) înaintea
instalării.
Acest număr vă va fi solicitat în cazul în care aveţi nevoie de service, şi nu va mai fi
accesibil după instalare, deoarece plăcuţa cu date tehnice se va afla sub echipament.
Acordaţi atenţie sporită cerinţelor privind spaţiul şi distanţele minime.
Înainte de montarea plitei, asiguraţi suporturile de prindere de pe ambele părţi ale
echipamentului, cu ajutorul şuruburilor furnizate.
Min. 50 mm
Ø6
x4
90º
R3
560
min. 20
+1
G
490+1
600
50
7
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 7
3/12/2555 17:46:37
Instalarea plitei (continuare)
RO
90º x 4
Ø2
=
490+1
100
100
=
8
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 8
3/12/2555 17:46:37
Componente şi caracteristici
Ochiurile şi panoul de control
RO
Ochi pentru caserole - 2400 W
Ochi simplu - 1200 W
148
mm
265 mm
170 mm
/215
129
mm
148
mm
Panou de comandă
Ochi simplu - 1200 W
Ochi dublu - 2200 W
Cronometru şi
butoane de control
Indicatori pentru setările de
temperatură şi căldura reziduală
Led indicator
pentru ochiul dublu
Buton de control
pentru ochiul dublu
Buton tactil “Blocare”
Led indicator pentru
ochiul pentru caserole
Selectori pentru
setarea temperaturii
Buton de control
pentru ochiul
pentru caserole
Buton tactil “Pornit/Oprit”
9
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 9
3/12/2555 17:46:38
Componente şi caracteristici (Continuare)
RO
Componente
1
3
2
Plită cu sticlă ceramică
Suporturi de instalare
Şuuburi
10
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 10
3/12/2555 17:46:38
Componente şi caracteristici (Continuare)
Caracteristicile cheie ale echipamentului dvs.
RO
• Suprafaţă de sticlă ceramică pentru gătit: Echipamentul are o suprafaţă de sticlă
ceramică şi patru ochiuri de gătit cu răspuns rapid. Elementele iradiante puternice ale plitei
scurtează semnificativ timpul necesar pentru încălzirea ochiurilor.
• Butoane tactile: Echipamentul dvs. este acţionat cu ajutorul unor butoane tactile.
• Curăţare uşoară: Unul dintre avantajele suprafeţei de sticlă ceramică pentru gătit şi a
butoanelor tactile este posibilitatea de curăţare rapidă şi uşoară. Suprafaţa netedă şi plată
este uşor de curăţat.
• Buton tactil Pornit/Oprit: Butonul tactil “Pornit/Oprit” reprezintă un comutator de pornire
separat. Atingerea acestui buton determină pornirea sau oprirea completă a alimentării
plitei.
• Indicatori de control şi funcţii: Afişajul digital şi ledurile indicatoare furnizează informaţii
despre setările şi funcţiile activate, precum şi despre prezenţa căldurii reziduale în zonele
ochiurilor.
• Oprire de siguranţă: Funcţia Oprire de siguranţă opreşte automat toate ochiurile, după o
perioadă de timp, dacă setarea nu a fost schimbată.
• Indicatorul de căldură reziduală: Pe afişaj apare o pictogramă pentru căldura reziduală,
dacă unul dintre ochiuri este suficient de fierbinte încât să existe riscul unei arsuri.
• Ochi dublu: Suprafaţa de gătit este dotată şi cu un ochi dublu. Echipamentul dispune de
suprafeţe de gătit (ochiuri) cu dimensiuni variabile - de exemplu, pentru cazurile în care
gătiţi în vase mai mici. Astfel, puteţi reduce consumul de energie.
• Ochi de gătit versatil: Plita dispune de o suprafaţă de gătit versatil, care poate fi utilizată,
de exemplu, pentru caserole. In funcţie de setare, poate fi utilizată ca ochi rotund sau
oval - de exemplu, pentru cazurile în care gătiţi în caserole ovale sau pentru păstrarea
preparatelor calde.
Afişaj digital: Cele patru câmpuri ale afişajului digital sunt asignate celor patru ochiuri.
Acestea afişează următoarele informaţii:
-
echipamentul a fost pornit,
-
la setările selectate,
-
căldură reziduală,
-
blocarea pentru copii este activată; şi
-
mesaj de eroare - butonul tactil a fost atins mai mult de 10 secunde.
-
mesaj de eroare - plita este supra-încălzită din cauza funcţionării anormale.
11
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 11
3/12/2555 17:46:38
Componente şi caracteristici (Continuare)
RO
Oprirea de siguranţă
Dacă unul dintre ochiuri nu este oprit, sau temperatura acestuia nu este ajustată o perioadă
lungă de timp, ochiul respectiv se va opri singur.
Căldura reziduală va fi indicată prin simbolul (de la “hot - fierbinte”) pe afişajul digital
corespunzător ochiului respectiv.
Ochiurile se opresc singure la următoarele intervale.
Setare pentru gătit
1-2
După 6 ore
Setare pentru gătit
3-4
După 5 ore
Setare pentru gătit
5-6
După 3 ore
Setare pentru gătit
7-9
După 1 oră
Dacă plita este supraîncălzită din cauza funcţionării anormale, se va afişa simbolul
.
În acest caz, plita va fi oprită.
În cazul în care unul sau mai multe ochiuri se opresc înainte de scurgerea perioadei
de timp indicate, consultaţi secţiunea “Depanare”.
Alte motive pentru care un ochi se poate opri singur
Toate ochiurile se vor opri singure în cazul în care lichidul din recipientul de deasupra fierbe şi
cade pe panoul de control.
Oprirea automată va fi declanşată şi dacă plasaţi o cârpă umedă pe panoul de control. În
ambele situaţii, va trebui să porniţi plita din nou, utilizând butonul tactil de pornire, după
îndepărtarea lichidului sau a cârpei umede .
Indicatorul de căldură reziduală
Atunci când un ochi al plitei este oprit, prezenţa căldurii reziduale este indicată prin simbolul
(de la “hot - fierbinte”) pe afişajul digital al zonelor corespunzătoare. Chiar şi după oprirea unui
ochi, indicatorul pentru căldură reziduală se stinge doar după răcirea ochiului respectiv.
Puteţi utiliza căldura reziduală pentru dezgheţare sau pentru păstrarea temperaturii
preparatelor.
Important: Cât timp indicatorul de căldură reziduală este aprins, există riscul unor
arsuri.
Important: Dacă este întreruptă alimentarea plitei, simbolul va dispărea, iar
informaţiile despre căldura reziduală nu vor mai fi disponibile. Totuşi, încă mai există
posibilitatea unor arsuri. Acestea pot fi evitate procedând cu atenţie când vă aflaţi în
aproprierea plitei.
12
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 12
3/12/2555 17:46:38
Înainte de a începe
Curăţarea iniţială
RO
Ştergeţi suprafaţa de sticlă ceramică cu o cârpă umedă şi cu soluţie specială pentru sticlă şi
suprafeţe ceramice.
Important: Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau caustici. Riscaţi să deterioraţi
suprafaţa.
Utilizarea plitei
Utilizarea vaselor de gătit corespunzătoare
Vasele de calitate superioară permit obţinerea unor rezultate mai bune.
• Puteţi recunoaşte vasele de calitate după baza acestora. Baza trebuie să fie cât mai
groasă şi mai plată.
• Atunci când achiziţionaţi vase noi, acordaţi atenţie sporită diametrului bazei. Fabricanţii
prezintă deseori doar diametrul superior (al capacului).
• Vasele cu baza de aluminiu sau cupru pot cauza decolorări metalice ale suprafeţei de sticlă
ceramică. Decolorarea este foarte greu sau chiar imposibil de îndepărtat.
• Nu utilizaţi vase de fontă sau vase cu baza deteriorată sau neregulată. Riscaţi să zgâriaţi
plita permanent, în cazul în care aceste vase sunt glisate pe suprafaţa ceramică.
• Atunci când sunt reci, bazele vaselor sunt în general curbate în interior (concave). Baza
unui vas nu trebuie să fie niciodată curbată în exterior (convexă).
• Dacă doriţi să utilizaţi un anumit tip de vas - de exemplu o oală sub presiune, o tigaie sau
un wok - respectaţi instrucţiunile fabricantului.
Sfaturi pentru economisirea energiei
Puteţi reduce semnificativ consumul electric al plitei, respectând următoarele sfaturi.
Corect!
Greşit!
13
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 13
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
RO
• Poziţionaţi oalele şi cratiţele pe ochiuri înainte de a porni plita.
• Ochiurile şi cratiţele murdare cresc consumul energetic.
• Întotdeauna (dacă este posibil) poziţionaţi capacul ferm, pentru a acoperi complet cratiţa
sau oala.
• Opriţi ochiul înainte de finalizarea perioadei de gătit, utilizând căldura reziduală pentru
păstrarea temperaturii preparatelor sau pentru dezgheţare.
• Baza cratiţei ar trebui să fie de aceeaşi dimensiune ca şi ochiul.
• Utilizarea unei oale sub presiune reduce timpul necesar pentru preparare cu 50 %.
Utilizarea butoanelor tactile
Pentru a utiliza butoanele tactile, atingeţi panoul dorit cu vârful degetului, până la aprinderea
sau stingerea afişajului relevant, sau până la activarea funcţiei dorite.
Asiguraţi-vă că atingeţi doar un singur panou tactil, atunci când utilizaţi echipamentul. Dacă
degetul dvs. are o poziţie prea plată pe panou, riscaţi să activaţi şi panoul alăturat.
14
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 14
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
Pornirea echipamentului
RO
Atingeţi butonul tactil “Blocare ” timp de cca. 3 secunde.
Echipamentul este pornit cu ajutorul butonului tactil “Pornit/Oprit
Atingeţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”.
Pe afişaj va apărea simbolul .
”.
După activarea butonului tactil “Pornit/Oprit ”, trebuie să activaţi o setare pentru
temperatură într-un interval de cca. 10 secunde. În caz contrar, echipamentul se va
opri din motive de siguranţă.
Controlul temperaturii
Pentru setarea şi ajustarea nivelului de putere (de la la ), atingeţi tastele
corespunzătoare ochiului dorit.
La prima apăsare a tastei
, temperatura este setată la .
La prima apăsare a tastei
, temperatura este setată la .
Utilizaţi tasta
pentru a creşte temperatura şi tasta
pentru a o reduce.
,
15
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 15
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
RO
Oprirea echipamentului
Pentru a opri complet echipamentul, utilizaţi butonul tactil “Pornit/Oprit
Atingeţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”.
”.
După oprirea unui singur ochi sau a întregii suprafeţe de gătit, prezenţa căldurii
reziduale va fi indicată pe afişajele digitale ale ochiurilor corespunzătoare sub forma
simbolului (pentru “hot - fierbinte”).
16
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 16
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
Dacă setarea temperaturii este şi dvs. doriţi să opriţi arzătorul
, puteţi să mai
atingeţi butonul odată, iar puterea ochiului va fi redusă la zero.
Pentru o ajustare rapidă, ţineţi degetul pe butonul
sau
, până la obţinerea
valorii dorite.
Dacă mai mult de un buton tactil este apăsat pentru mai mult de 10 secunde,
simbolul
va apărea pe
afişaj. Pentru resetare, atingeţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”.
RO
Utilizarea ochiului pentru caserole
La utilizarea ochiului pentru caserole, puteţi utiliza o suprafaţă mai mică sau o suprafaţă mai
mare, ovală.
Puteţi comuta între cele două setări doar dacă aţi setat deja un nivel de temperatură
pentru zona mai mică.
1. Selectaţi o setare de temperatură.
2. Pentru a porni sau opri ochiul pentru caserole, apăsaţi butonul “Ochi pentru caserolă” până
la aprinderea sau stingerea ledului corespunzător.
17
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 17
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
RO
Utilizarea ochiului dublu
La utilizarea ochiului dublu, puteţi alterna între suprafaţa de gătit mică şi cea mare, în funcţie
de dimensiunea vasului utilizat. Selectaţi setarea dorită cu ajutorul butonului de control “Ochi
dublu ”.
Puteţi comuta între cele două zone doar dacă aţi setat deja un nivel de temperatură
pentru zona mai mică.
1. Selectaţi setarea de temperatură dorită.
2. Apăsaţi butonul de control “Ochi dublu ”.
Astfel, veţi comuta la suprafaţa de gătit exterioară.
Ledul indicator se va aprinde.
3. Pentru a opri suprafaţa de gătit exterioară, apăsaţi butonul “Ochi dublu
”.
18
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 18
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
Oprirea unui ochi
RO
Pentru a opri un ochi, readuceţi setarea la valoarea
pe panoul de control.
utilizând butoanele tactile
şi
de
Utilizarea blocării pentru copii
Puteţi utiliza blocarea pentru copii pentru a vă proteja împotriva pornirii neintenţionate a unui
ochi şi împotriva activării suprafeţei de gătit. Butonul tactil pentru blocare poate fi utilizat doar
atunci când echipamentul este pornit.
Activarea blocării de siguranţă pentru copii
1. Atingeţi butonul tactil timp de 3 secunde.
Va fi emis un semnal acustic de confirmare.
cca. 3 sec.
2. Atingeţi orice buton tactil pentru controlul temperaturii.
Pe afişaj va apărea simbolul , indicând activarea blocării pentru copii.
19
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 19
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
RO
Dezactivarea blocării de siguranţă pentru copii
1. Atingeţi butonul tactil timp de 3 secunde.
Va fi emis un semnal acustic de confirmare.
cca. 3 sec.
După oprirea aparatului, funcţia de blocare de siguranţă pentru copii se va activa
automat după câteva minute, din motive de siguranţă.
Cronometrul
Există două modalităţi de utilizare a cronometrului:
Utilizarea cronometrului ca dispozitiv de oprire de siguranţă
Dacă aţi setat o anumită perioadă de timp pentru un anumit ochi, ochiul respectiv se va opri
singur, după scurgerea perioadei setate. Această funcţie poate fi utilizată simultan pentru mai
multe ochiuri.
Utilizarea cronometrului pentru numărătoare inversă
Cronometrul nu poate fi utilizat pentru numărătoare inversă, dacă un ochi a fost pornit.
Setarea duratei pentru oprirea de siguranţă
Ochiurile pentru care doriţi să aplicaţi oprirea de siguranţă trebuie să fie pornite.
1. Utilizând butonul de control al cronometrului , selectaţi ochiul pentru care doriţi să setaţi
durata până la oprire.
După selectarea primului ochi activ, apăsarea butonului de control al cronometrului va
face ca ledul corespunzător să clipească rar.
De exemplu, indicatorul faţă-stânga corespunde ochiului din faţă-stânga.
va apărea pe
afişajul cronometrului.
Următorul ochi activ poate fi selectat prin reapăsarea butonului de control al cronometrului
.
20
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 20
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
2. Utilizaţi butoanele de control ale cronometrului
sau
pentru a seta durata
corespunzătoare - de exemplu, 15 minute - după care ochiul se va opri automat.
Oprirea de siguranţă este acum activată.
RO
Pentru a afişa timpul rămas pentru orice ochi, utilizaţi butoanele de control ale cronometrului
Ledul de control corespunzător va începe să clipească rar.
Setările pot fi resetate cu ajutorul butoanelor de control ale cronometrului,
sau
. După
scurgerea perioadei setate, ochiul se va opri automat, va fi emis un semnal acustic de
confirmare, iar afişajul cronometrului va indica valoarea corespunzătoare.
.
Pentru a seta rapid valoarea dorită, apăsaţi butoanele de control
sau
ale
cronometrului până la obţinerea valorii dorite.
Dacă apăsaţi mai întâi butonul
, setarea va începe de la 99 de minute; dacă
apăsaţi mai întâi butonul
, setarea va începe de la 1 minut.
Cronometrul pentru numărătoare inversă
Pentru a putea utiliza cronometrul pentru numărătoare inversă, echipamentul trebuie să fie
pornit, dar toate ochiurile trebuie să fie oprite.
1. Apăsaţi butonul de control .
Pe afişajul cronometrului va apărea .
2. Setaţi perioada de timp dorită utilizând butoanele de control ale cronometrului,
şi
.
Numărătoarea inversă este acum activată, iar timpul rămas este afişat pe display.
Pentru a ajusta timpul rămas, utilizaţi butoanele de control ale cronometrului,
şi
.
21
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 21
3/12/2555 17:46:38
Utilizarea plitei (continuare)
RO
Blocarea şi deblocarea panoului de control
În orice moment din timpul procesului de gătire, panoul de control - cu excepţia butonului tactil
“Pornit/Oprit ” - poate fi blocat pentru a preveni schimbarea neintenţionată a setărilor - de
exemplu, prin ştergerea panoului cu o cârpă.
1. Atingeţi butonul tactil pentru blocare timp de 3 secunde.
Indicatorul butonului tactil se va aprinde. Butoanele tactile sunt acum blocate.
2. Pentru a debloca butoanele tactile, atingeţi din nou butonul de control al blocării timp de 3
secunde. Ledul indicator al butonului de control al blocării se va stinge.
cca. 3 sec.
Setări sugerate pentru prepararea diverselor alimente
Cifrele din tabelul de mai jos constituie simple sugestii. Setările necesare pentru diverse
metode de preparare depinde de un număr de variabile, inclusiv de calitatea vaselor utilizate
şi de tipul şi cantitatea de alimente preparată.
Setare
comutator
Metodă de
preparare
9
Încălzire
Preparare sauté
Prăjire
8
7
4
3
2
Încălzirea unor cantităţi mari de lichid, fierberea
macaroanelor, rumenirea cărnii (rumenirea
gulaşului, prepararea cărnii cu sos)
Prăjire intensă
Friptură, muşchi de vită, preparate rumenite,
cârnaţi, clătite
Prăjire
Şniţel, antricoate, ficat, peşte, chifteluţe, ouă
prăjite
Fierbere
Prepararea a până la 1,5 l de lichide, cartofi,
legume
6
5
Exemple de utilizare
Preparare la abur
Fierbere înăbuşită
Fierbere
1
Topire
Fierberea normală sau înăbuşită a unor
cantităţi mici de legume, fierberea orezului şi a
preparatelor pe bază de lapte
Topirea untului, dizolvarea gelatinei, topirea
ciocolatei
Notă
• Setările pentru căldură indicate în tabelul de mai sus sunt furnizate doar ca sugestii.
• Va trebui să ajustaţi setările conform vaselor utilizate şi alimentelor preparate.
22
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 22
3/12/2555 17:46:38
Curăţarea şi întreţinerea
Plita
RO
Important: Agenţii de curăţare nu trebuie să intre în contact cu suprafaţa ceramică
încălzită. Toţi agenţii de curăţare trebuie îndepărtaţi cu o cantitate suficientă de apă
curată (după curăţare), deoarece au efect caustic în momentul în care suprafaţa se
încinge. Nu utilizaţi agenţi de curăţare agresivi, cum ar fi spray-urile pentru grill sau
cuptor, lavete de sârmă sau bureţi abrazivi.
Curăţaţi suprafaţa de sticlă ceramică după fiecare utilizare, cât timp mai este caldă.
Astfel, veţi preveni arderea resturilor de alimente pe suprafaţa ceramică. Îndepărtaţi
solzii de peşte, urmele de lichid sau grăsime şi petele de decolorare, prin utilizarea
unui agent de curăţare special pentru sticlă ceramică sau oţel inoxidabil (disponibil în
comerţ).
Murdărie superficială
1. Ştergeţi suprafaţa de sticlă ceramică cu o cârpă umedă.
2. Ştergeţi-o din nou, cu o cârpă uscată. Pe suprafaţa ceramică nu trebuie să rămână urme
ale substanţei de curăţare.
3. Curăţaţi cu grijă toată suprafaţa de sticlă ceramică pentru gătit cel puţin o dată pe
săptămână, utilizând un agent de curăţare special pentru sticlă ceramică sau oţel inoxidabil
(disponibil în comerţ).
4. Clătiţi suprafaţa de sticlă ceramică cu o cantitate suficientă de apă curată, apoi ştergeţi-i cu
o cârpă uscată, care să nu lase scame.
Murdărie greu de îndepărtat
1. Pentru îndepărtarea resturilor de alimente persistente, utilizaţi o racletă pentru sticlă.
2. Plasaţi racleta la un unghi pe suprafaţa de sticlă ceramică.
3. Îndepărtaţi murdăria prin răzuire cu racleta.
Racletele speciale şi soluţiile de curăţare pentru sticlă ceramică sunt disponibile la
comercianţii specializaţi.
23
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 23
3/12/2555 17:46:38
Curăţarea şi întreţinerea (continuare)
RO
Îndepărtarea resturilor persistente
1. Îndepărtaţi zahărul ars, plasticul topit, folia de aluminiu sau alte materiale cu o racletă de
sticlă cât mai repede, şi cât timp sunt calde.
Important: Riscaţi să vă ardeţi dacă utilizaţi racleta de sticlă într-o zonă fierbinte.
2. După răcire, curăţaţi plita în mod normal.
Dacă ochiul pe care s-a topit ceva s-a răcit deja,
porniţi-l din nou, pentru a-l încălzi.
Zgârieturile sau petele negre de pe suprafaţa de
sticlă ceramică - provocate, de exemplu, de către o
cratiţă cu margini ascuţite - nu pot fin îndepărtate.
Reţineţi, totuşi, că acestea nu împiedică
funcţionarea normală a plitei.
Rama plitei
Important: Nu utilizaţi oţel, suc de lămâie şi niciun alt agent de îndepărtare a petelor
pe rama plitei; riscaţi să apară pete definitive.
1. Ştergeţi rama cu o cârpă umedă.
2. Umeziţi resturile uscate cu o cârpă umedă. Ştergeţi până la uscarea completă.
Pentru a evita deteriorarea echipamentului
• Nu utilizaţi suprafaţa de sticlă a plitei drept blat de lucru sau raft pentru depozitare.
• Nu utilizaţi un ochi fără a avea o cratiţă deasupra, sau dacă această cratiţă este goală.
• Sticla ceramică este foarte rezistentă la variaţii de temperatură, dar este casantă. Poate fi
deteriorată cu uşurinţă de către obiectele ascuţite sau tari, în cădere.
• Nu utilizaţi vase de fontă sau vase cu baza deteriorată sau neregulată. Riscaţi să zgâriaţi
plita permanent, în cazul în care aceste vase sunt glisate pe suprafaţa ceramică.
• Nu plasaţi vase pe rama plitei. Riscaţi să zgâriaţi şi să deterioraţi finisajul acesteia.
• Evitaţi vărsarea lichidelor acide (de ex., oţet, suc de lămâie sau agenţi detartranţi) pe rama
plitei, deoarece aceste lichide pot cauza pete persistente.
• Dacă oţetul (sau un preparat cu conţinut de oţet) intră în contact cu un ochi fierbinte şi se
topeşte, trebuie curăţat imediat cu racleta, cât timp mai este cald. Dacă se permite răcirea
reziduurilor, riscaţi să deterioraţi suprafaţa ceramică la îndepărtare.
• Nu păstraţi alimentele şi materialele care se pot topi (de ex. plastic, folie de aluminiu sau
celofan) în zona suprafeţei de sticlă a plitei. Dacă un produs de acest tip se topeşte pe
suprafaţa de gătit, trebuie îndepărtat imediat cu racleta.
24
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 24
3/12/2555 17:46:39
Garanţie şi service
Întrebări frecvente şi depanare
RO
Pot apărea defecţiuni în urma unor erori minore, pe care le puteţi corecta chiar dvs.,
respectând următoarele instrucţiuni. Nu încercaţi să efectuaţi reparaţii mai complexe, dacă
instrucţiunile de mai jos nu vă oferă soluţia.
Avertizare: Reparaţiile acestui echipament se vor executa doar de către un tehnician
de service calificat. Reparaţiile incorect executate pot constitui riscuri considerabile
pentru utilizator. Dacă echipamentul dvs. necesită reparaţii, contactaţi centrul de
asistenţă pentru clienţi.
Ce pot face dacă ochiurile nu funcţionează?
Verificaţi următoarele posibilităţi:
• Siguranţa din carcasă (compartimentul siguranţelor) este intactă. Dacă siguranţa se arde în
mod repetat, apelaţi la un electrician autorizat.
• Echipamentul este pornit în mod corespunzător.
• Indicatorii de control de pe panoul de control sunt iluminaţi.
• Ochiul dorit este activat.
• Ochiurile sunt setate la nivelul de putere dorit.
Ce pot face dacă ochiurile nu pornesc?
Verificaţi următoarele posibilităţi:
• A trecut o perioadă mai mare de 10 secunde între activarea butonului Pornit/Oprit şi
pornirea ochiului dorit (consultaţi secţiunea “Pornirea echipamentului”).
• Panoul de control este parţial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.
Ce pot face dacă simbolul
pentru căldură reziduală dispare brusc?
Acesta poate fi rezultatul a două posibilităţi:
• Butonul Pornit/Oprit a fost acţionat accidental.
• Panoul de control este parţial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.
Ce pot face dacă, după oprirea ochiurilor, căldura reziduală nu este indicată
pe afişaj?
Verificaţi dacă:
• Ochiul a fost utilizat pentru o scurtă perioadă de timp şi, în consecinţă, nu s-a încălzit foarte
tare. Dacă ochiul este fierbinte, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi.
Ce pot face dacă ochiurile nu pornesc sau nu se opresc?
Acest lucru ar putea fi cauzat de una din următoarele situaţii:
• Panoul de control este parţial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.
• Blocarea pentru copii este activă.
Ce pot face dacă afişajul
este iluminat?
Verificaţi dacă:
• Panoul de control este parţial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid. Pentru resetare,
apăsaţi butonul tactil “Pornit/Oprit”.
25
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 25
3/12/2555 17:46:39
Garanţie şi service (Continuare)
RO
Ce înseamnă faptul că arzătorul nu se încinge la roşu?
• Temperatura selectată a ochiului este menţinută de un termostat care aprinde şi stinge
elementul radiant. Astfel, suprafaţa ochiului nu va fi întotdeauna roşie. Dacă selectaţi
o temperatură mai redusă, arzătorul se va opri şi va porni mai frecvent decât în cazul
unei temperaturi mai ridicate. Totuşi, chiar şi în cazul selectării unei temperaturi ridicate,
arzătorul funcţionează intermitent.
Dacă solicitaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi în urma unei erori de utilizare a
echipamentului, vizita tehnicianului poate necesita plata unui tarif, chiar şi în timpul perioadei
de garanţie.
Service
Înainte de a solicita asistenţă sau service, consultaţi secţiunea “Depanare”.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă în continuare, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Este o problemă tehnică?
Dacă acesta este cazul, contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi.
Este necesar să vă pregătiţi pentru apel. Astfel, veţi simplifica procesul de diagnosticare a
problemei şi veţi putea decide mai rapid dacă este necesară sau nu o vizită a tehnicianului de
service.
Trebuie să aveţi la dispoziţie următoarele informaţii.
• Care este forma problemei?
• În ce circumstanţe apare problema?
Atunci când apelaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi, trebuie să cunoaşteţi modelul şi
numărul de serie al echipamentului dvs. Aceste informaţii sunt inscripţionate pe plăcuţa cu
date tehnice, după cum urmează:
• Descriere model
• cod S / N (10 cifre)
Vă recomandăm să vă notaţi informaţiile, pentru a le putea consulta mai uşor.
Model:
Număr de serie
Când vi se va solicita plata anumitor tarife, în perioada de garanţie?
• dacă aţi fi putut rezolva problema chiar dvs., prin aplicarea uneia dintre soluţiile din
capitolul “Depanare”.
• dacă tehnicianul de service trebuie să depună eforturi suplimentare deoarece nu i-aţi oferit
toate informaţiile relevante înainte de vizită şi, în consecinţă, de exemplu, trebuie să facă
deplasări suplimentare după piese. Pregătirea pentru apelul telefonic, conform descrierii de
mai sus, vă va scuti de astfel de costuri suplimentare.
26
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 26
3/12/2555 17:46:39
Date tehnice
Dimensiuni echipament
RO
Lăţime
575 mm
Adâncime
505 mm
Înălţime
55 mm
Dimensiuni decupaj în blat
Lăţime
560 mm
Adâncime
490 mm
Rază colţ
3 mm
Ochiuri
Poziţie
Diametru
Putere
Faţă stânga
129/215 mm
750 / 2200 W
Spate stânga
148 mm
1200 W
Spate dreapta
170/265 mm
1500 - 1600 / 2400 W
Faţă dreapta
148 mm
1200 W
Tensiune de alimentare
230 V ~ 50 Hz
Putere maximă
7,0 kW
Greutate:
Netă
8,0 kg
Brută
10,5 kg
CUM SE ELIMINĂ CORECT ACEST PRODUS
(DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI
ELECTRONICE)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile
sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se
intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în
mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile
din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
27
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 27
3/12/2555 17:46:39
Notă
RO
28
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 28
3/12/2555 17:46:39
Notă
RO
29
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 29
3/12/2555 17:46:39
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
ROMANIA
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Nr. cod: DG68-00121B-01
C61R2CAST_BOL_00121B-01-RO.indd 30
3/12/2555 17:46:39
Uputstva za instalaciju i upotrebu
Keramičko staklena grejna ploča
C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST
C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN
C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL
C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
Da biste izbegli nezgode ili da ne biste oštetili grejnu ploču, pročitajte sva uputstva
pre instaliranja ili korišćenja uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću
upotrebu.
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 1
3/12/2555 17:54:41
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 2
3/12/2555 17:54:41
Sadržaj
SR
Upotreba priručnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezbednost . . . . . . . . . . . . .
Bezbednost pri radu sa strujom .
Bezbednost dece . . . . . . . .
Bezbednost pri upotrebi . . . . .
Bezbednost pri čišćenju . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
4
4
Uputstva o uklanjanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instalacija grejne ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odredbe i saglasnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uputstva u vezi bezbednosti za lice koje obavlja instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje na glavno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija grejne ploče (nastavak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
7
Delovi i funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ringle i kontrolna tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ključne funkcije uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bezbednosno isljučivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indikator zagrejanosti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pre nego što počnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prvo čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Korišćenje grejne ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Upotreba odgovarajućeg posuđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Korišćenje senzora kontrola koji se aktiviraju dodirom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uključivanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kontrola temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Isključivanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Upotreba ringle za šerpu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Upotreba duple ringle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
isključivanje ringle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Korišćenje brave za bezbednost dece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tajmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Podešavanje bezbednosnog isključivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Odbrojavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zaključavanje i otključavanje kontrolne table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Preporučene postavke za kuvanje određene hrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Čišćenje i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grejna ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okvir grejne ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Da ne biste oštetili uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
Garancije i servisiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Najčešće postavljana pitanja i rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Servisiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 1
3/12/2555 17:54:41
Upotreba priručnika
SR
Pročitajte ovaj korisnički priručnik i pre nego što počnete da koristite uređaj, obratite posebnu
pažnju na bezbednosne informacije koje se nalaze u narednom odeljku. Sačuvajte ovaj
priručnik za buduću upotrebu. Ako prenosite vlasništvo nad uređajem, ne zaboravite da
predate priručnik novom vlasniku.
U tekstu se koriste sledeći simboli
Ovo je simbol za obaveštenje o bezbednosti.
Upozorenje se odnosi na informacije koje se tiču vaše lične bezbednosti.
Važno daje uputstva o pravilnom korišćenju uređaja.
Ovaj simbol se odnosi na korisne informacije i praktične savete.
Ovaj simbol se odnosi na mere predostrožnosti u cilju zaštite okoline.
1. Ovakvi brojevi označavaju korake u instrukcijama za korišćenje uređaja.
2. ...
3. ...
Ovaj priručnik sadrži informacije o koracima pomoću kojih možete postaviti dijagnozu i rešiti
eventualne probleme. Pogledajte odeljak “Rešavanje problema”.
2
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 2
3/12/2555 17:54:42
Bezbednost
Bezbednosni aspekti ovog uređaja su u skladu sa prihvaćenim tehničkim
standardima i nemačkim zakonom o bezbednosti uređaja. Međutim, mi kao
proizvođači takođe smatramo da je naša dužnost da vas upoznamo sa sledećim
bezbednosnim instrukcijama.
SR
Bezbednost pri radu sa strujom
• Uverite se da je kvalifikovani tehničar pravilno instalirao i uzemljio uređaj.
• Uređaj sme da servisira samo kvalifikovano tehničko lice. Popravke koje obavlja nestručno
lice mogu rezultirati povredom ili ozbiljnim kvarom. Ako se uređaj pokvari, obratite se
lokalnom servisnom centru. Ukoliko ne pratite ova uputstva, mogući ishod su oštećenje i
gubitak garancije.
• Uređaji pričvršćeni za površinu se mogu koristiti samo nakon što se instaliraju u ormar i na
radna mesta koja su u skladu sa odgovarajućim standardima. Na ovaj način se izbegava
kontakt između električnih jedinica, što je u skladu sa zahtevima VDE Asocijacije nemačkih
elektrotehničara.
• Ako se uređaj pokvari ili se na površini pojave prelomi, pukotine ili naprsnuća:
- isključite sve ringle;
- isključite grejnu ploču sa glavnog napajanja; i
- kontaktirajte lokalni servisni centar.
• Ako grejna ploča napukne, isključite uređaj da biste izbegli mogući strujni udar. Nemojte
koristiti grejnu ploču pre nego što se zameni staklena površina.
• Nemojte koristiti grejnu ploču za zagrevanje aluminijumske folije, proizvoda umotanih u
aluminijumsku foliju ili zamrznute hrane u aluminijumskom posuđu.
Bezbednost dece
Ovaj uređaj ne treba da koriste mala deca ili nemoćne osobe bez nadzora
odgovorne odrasle osobe.
Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem.
Pri kuvanju grejna ploča postaje vrela. Maloj deci ne treba dozvoljavati da prilaze
uređaju.
3
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 3
3/12/2555 17:54:42
Bezbednost (nastavak)
SR
Bezbednost pri upotrebi
• Ovaj uređaj se koristi samo za normalno kuvanje i prženje kod kuće. Nije dizajniran za
komercijalnu ili industrijsku upotrebu.
• Nikada ne koristite grejnu ploču za zagrevanju prostorije.
• Budite pažljivi kada uključujete električne uređaje u utičnicu blizu grejne ploče. Glavni
kablovi ne smeju biti u kontaktu sa grejnom pločom.
• Pregrevanjem masti i ulja se lako izaziva požar. Prilikom pripremanja hrane na masti na
masti ili ulju, na primer, pomfrita, ne ostavljajte grejnu ploču bez nadzora.
• Nakon upotrebe isključite sve ringle.
• Održavajte kontrolne table čistim i suvim.
• Nikada ne stavljajte zapaljivu materiju na grejnu ploču da ne bi došlo do požara.
Bezbednost pri čišćenju
• Pre čišćenja isključite uređaj.
• Iz bezbednosnih razloga ne koristite parni čistač ili čistač koji koristi visok pritisak za
čišćenje uređaja.
• Grejnu ploču čistite prema uputstvima o čišćenju i održavanju koje se nalaze u ovom
priručniku.
Uputstva o uklanjanju
Uklanjanje ambalaže
• Sav materijal koji je korišćen za pakovanje može da se reciklira. Delovi od papira i sunđera
su obeleženi na odgovarajući način. Uklonite ambalažu i stare uređaje na bezbedan način
na za to predviđena mesta da ne biste zagađivali okolinu.
Pravilno uklanjanje starih uređaja
Upozorenje: Da biste ukonili stari uređaj, najpre ga morate onesposobiti kako ne bi
bio opasan po okolinu.
Da biste ovo uradili, kvalifikovano tehničko lice mora isključiti uređaj sa glavnog
napajanja i ukloniti glavni kabal.
• Uređaj ne smete ostavljati na mestima koja su predviđena za otpatke iz kuće.
• Informacije o datumima prikupljanja i deponijama možete dobiti u komunalnom preduzeću
ili skupštini.
4
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 4
3/12/2555 17:54:42
Instalacija grejne ploče
Važno: Uverite se da je kvalifikovani tehničar pravilno instalirao i uzemljio uređaj.
Pogledajte sledeće uputstvo. Garancija ne pokriva oštećenje koje je prouzrokovano
nepravilnom instalacijom.
Na kraju priručnika se nalaze tehnički podaci.
SR
Odredbe i saglasnost
Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim standardima:
• EN 60 335 - 1 i EN 60 335 - 2 - 6, odnosi se na bezbednost električnih uređaja za kućnu
upotrebu i slične namene;
• EN 60350 ili DIN 44546 / 44547 / 44548, odnosi se na funkcije električnog šporeta, grejne
ploče, pećnice ili roštilja za kućnu upotrebu;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; i
• EN 61000 - 3 - 3, odnosi se na osnovne zahteve za eletromagnetnu kompatibilnost (EMC).
Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim direktivama Evropske unije:
• 73 / 23 / EWG izdata 19.02.1973 (Direktiva o niskoj voltaži);
• 89 / 336 / EWG izdata 03.05.1989 (EMC direktiva uključujući i dopunsku
direktivu 92 / 31 / EWG); i
• 93 / 68 / EWG CE diredirektiva o obeležavanju.
Uputstva u vezi bezbednosti za lice koje obavlja instalaciju
• Pri električnoj instalaciji uređaja potreban je uređaj koji omogućava isključivanje aparata sa
glavnog napajanja na svim polovima sa razmakom između kontakata od najmanje 3 mm. U
odgovarajuće uređaje za izolaciju spadaju prekidači za zaštitu voda, osigurači (osigurače
koji se zašrafljavaju treba ukloniti iz držača), sklopka protiv curenja struje u uzemljenje i
kontraktori.
• Što se tiče zaštite od požara, ovaj uređaj je u skladu sa direktivom EN 60 335 - 2 - 6. Ova
vrsta uređaja se može ugraditi u visoki ormarić ili postaviti uz zid.
• Fioke se ne mogu postavljati ispod grejne ploče.
• Pri instalaciji mora biti obezbeđena zaštita od strujnog udara.
• Radna površina u koju se ugrađuje uređaj mora zadovoljavati DIN 68930 zahteve za
stabilnošću.
• Za zaštitu od vlage sve sečene površine moraju biti zaštićene odgovarajućom zaptivnom
smesom.
• Na višedelnim radnim površinama, spojevi na mestu na koje se postavlja grejna ploča,
moraju biti popunjeni prekrupom.
• Na keramičkim površinama ili površinama od prirodnog ili veštačkog materijala opruge se
moraju učvrstiti pomoću odgovarajućeg kolofonijuma ili mešavine lepljive mase.
• Proverite da li je poklopac pravilno postavljen na radnu površinu i da nema praznina.
Nije potrebno dodavati silikonsku masu, jer bi pilikom servisiranja bilo otežano uklanjanje
uređaja.
• Pri uklanjanju, grejna ploča treba da se istisne pritiskom sa donje strane.
5
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 5
3/12/2555 17:54:42
Instalacija grejne ploče (nastavak)
SR
Povezivanje na glavno napajanje
Pre povezivanja, proverite da li nominalni napon uređaja, tj. napon koji je naveden na
naptisnoj ploči, odgovara dostupnom naponu. Naptisna ploča se nalazi na donjoj strani grejne
ploče.
Pre nego što povežete žice sa strujnim kolom, isključite strujno kolo.
Napon grejnog elementa iznosi AC 230 V~. Ovaj uređaj odlično radi i na starijim mrežama sa
naponom od AC 220 V~.
Grejna ploča treba da se poveže na glavno napajanje pomoću uređaja koji dozvoljava
isključivanje aparata sa glavnog napajanja na svim polovima sa razmakom između kontakata
od najmanje 3 mm, na primer, prekidači za zaštitu voda.
Kabal tipa H05SS - F (180 °C) se mora koristiti za povezivanje na glavno napajanje.
Nominalna struja uređaja (A)
Nominalna površina preseka (mm²)
1N ~
> 25 i ≤ 32
>4i≤6
2N ~
> 10 i ≤ 16
> 1,5 i ≤ 2,5
Povezivanje se mora obaviti kao što je prikazano na dijagramu. Kablovi za povezivanje se
moraju pravilno povezati kao što je prikazano na dijagramu o povezivanju.
Uzemljenje se povezano sa terminalom. Vod uzemljenja kablova mora biti duži od vodova koji
nose strujnu struju.
Kablovi moraju biti proizvedeni u skladu sa propisima, a terminalni šrafovi čvrsto pričvršćeni.
Kabal za povezivanje mora da se pričvrsti pomoću kleme kabla i čvrsto pričvršćene navlake
(učvršćujući u mestu). Pre prvog uključivanja, uklonite zaštitnu foliju ili nalepnice sa keramičko
staklene površine.
Čim se grejna ploča poveže na strujnu mrežu, proverite svaku ringlu, tako što ćete
redom, na kratko uključiti svaku od njih na maksimalnu temperaturu.
Kada po prvi put uključite grejnu ploču, zasvetleće displej i altiviraće se brava za
bezbednost dece.
230 V ~
< IN ~ >
L: Braon
N: Plava
PE: Zelena
230 V ~
Upozorenje: Obratite pažnju (saglasnost) na faze i neutralna mesta za povezivanje
kućišta i uređaja (šeme povezivanja); u suprotnom, komponente mogu biti oštećene.
Garancija ne pokriva oštećenja izazvana nepravilnom instalacijom.
6
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 6
3/12/2555 17:54:42
Instalacija grejne ploče (nastavak)
Instalacija grejne ploče (nastavak)
SR
Pre instalacije zabeležite serijski broj sa natpisne ploče na uređaju.
Ovaj broj je neophodan u slučaju potrebe za servisiranjem; neće biti vidljiv nakon
instalacije jer se nalazi na natpisnoj ploči, na donjoj strani uređaja.
Imajte u vidu zahteve za minimalnim slobodnim prostorom.
Obezbedite držače sa obe strane pomoću šrafova pre nego što na njih postavite
grejnu ploču.
Min. 50 mm
x4
R3
560
+1
490+1
600
min. 20
50
7
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 7
3/12/2555 17:54:42
Instalacija grejne ploče (nastavak)
SR
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 8
3/12/2555 17:54:42
Delovi i funkcije
Ringle i kontrolna tabla
SR
Jedna ringla - 1200 W
Ringla za šerpe - 2400 W
mm
148
265 mm
170 mm
mm
148
mm
/ 215
129
Kontrolna tabla
Jedna ringla - 1200 W
Dupla ringla - 2200 W
Indikator tajmera i
senzori kontrole
Indikatori postavki
temperature i zagrejanost
Senzor kontrole
“Zaključavanje”
Indikator ringle za šerpe
Indikator duple ringle
Senzor kontrole za duplu
ringlu
Regulatori za
podešavanje
temperature
Senzor
kontrole za Senzor kontrole
ringlu za šerpe “Uključivanje/
isključivanje”
9
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 9
3/12/2555 17:54:43
Delovi i funkcije (nastavak)
SR
Komponente
1
3
2
Keramičko staklena grejna ploča
Držači za instalaciju
Šrafovi
10
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 10
3/12/2555 17:54:43
Delovi i funkcije (nastavak)
Ključne funkcije uređaja
SR
• Keramičko staklena površina za kuvanje: Uređaj sadrži keramičko staklenu površinu za
kuvanje i četiri ringle koje se brzo aktiviraju. Grejna ploča sadrži moćne zračne elemente
grejača koji skraćuju vreme zagrevanja ringli.
• Senzori kontrola koji se aktiviraju dodirom: Pri radu sa ovim uređajem koriste se
senzori kontrola koji se aktiviraju dodirom.
• Jednostavno održavanje Jedna od prednosti keramičko staklene površine za kuvanje i
senzora kontrola je lako čišćenje. Glatka ravna površina je jednostavna za čišćenje.
• Senzor “Uključivanje/isključivanje”: Senzor kontrole “Uključivanje/isključivanje” je
zaseban prekidač za glavno napajanje na uređaju. Pritiskom na ovaj senzor uređaj se u
potpunosti uključuje i isključuje.
• Indikatori kontrola i funkcija: Digitalni displeji i indikatori pružaju informacije o
podešavanjima i aktivnim funkcijama, kao i o zagrejanosti ringli.
• Bezbednosno isljučivanje: Pomoću bezbednosnog isključivanja ringle se automatski
isključuju posle određenog vremenskog perioda ukoliko se postavke ne izmene.
• Indikator zagrejanosti: Ikona zagrejnosti se pojavljuje na displeju ako je ringla toliko vrela
da postoji opasnost od opekotina.
• Dupla ringla: Površina za kuvanje ima i opciju duple ringle. Uređaj sadrži ringlu sa
promenljivom veličinom koja se može koristiti za posuđe različite veličine. Na ovaj način se
postiže ušteda u struji.
• Višenamenska ringla: Grejna ploča je opremljena multinamenskom ringlom/ringlom
za šerpe. U zavisnosti od podešavanja, može se koristiti kao ovalna ili kružna ringla, na
primer, kada kuvati u ovalnoj šerpi ili kada želite da održite hranu ili jela toplim.
Digitalni displeji: Četiri polja displeja su podeljena na četiri ringle.
Prikazuju sledeće informacije:
-
da je uređaj uključen,
-
do , izabrane postavke temperature,
-
pregrejanost,
-
da je brava za bezbednost dece aktivirana; i
-
poruke o grešci, ako pritisnete i držite senzor duže od 10 sekundi.
-
poruke o grešci, kada je grejna ploča pregrejana usled nepredviđene radnje.
11
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 11
3/12/2555 17:54:43
Delovi i funkcije (nastavak)
SR
Bezbednosno isljučivanje
Ako ringla nije isključena ili ako temperatura nije promenjena posle određenog vremenskog
perioda, ta ringla će se automatski isključiti.
Pri bilo kakvom zagrevanju pojaviće se simbol (znači “vrelo”) na digitalnom displeju za
odgovarajuću ringlu.
Ringle će se same isključiti u sledećim situacijama.
Postavka za kuvanje
1-2
Posle 6 časova
Postavka za kuvanje
3-4
Posle 5 časova
Postavka za kuvanje
5-6
Posle 3 časa
Postavka za kuvanje
7-9
Posle 1 časa
Ako se grejna ploča pregreje usled nepredviđene radnje, pojaviće se simbol
Grejna ploča će se zatim isključiti.
.
Ako se neka ringla isključi pre isteka zadatog vremena, pogledajte odeljak
“Rešavanje problema”.
Drugi razlozi za automatsko isključivanje ringle
Sve ringle će se autmatski isključiti ako pokipi tečnost i prospe se na kontrolnu tablu.
Isključiće se autmatski i u slučaju da stavite mokru krpu na kontrolnu tablu. U oba slučaja,
nakon što uklonite tečnost ili krpu potrebno je da ponovo uključite uređaj pomoću senzora za
napajanje .
Indikator zagrejanosti:
Kada je ringla ili grejna ploča uključena, na digitalnom displeju za odgovarajuću ringlu je
prikazan simbol za zagrejanost (znači “vrelo”). Čak i kada je ringla isključena, indikator
zagrejanosti biće prikazan sve dok se ta ringla ne ohladi.
Preostalu toplotu možete koristiti za otapanje ili održavanje hrane toplom.
Važno: Sve dok je indikator zagrejanosti upaljen, postoji opasnost od opekotina.
Važno: Ukoliko dođe do prekida u napajanju, simbol će nestati i informacije o
zagrejanosti više neće biti dostupne. Ipak, i dalje postoji opasnost od opekotina. Ovo
možete izbeći pažljivom upotrebom grejne ploče.
12
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 12
3/12/2555 17:54:44
Pre nego što počnete
Prvo čišćenje
SR
Obrišite keramičko staklenu površinu vlažnom krpom, a keramičk površinu za kuvanje
sredstvom za čišćenje stakla.
Važno: Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Možete oštetiti
površinu.
Korišćenje grejne ploče
Upotreba odgovarajućeg posuđa
Kvalitetnije posuđe daje bolje rezultate.
• Dobro posuđe možete prepoznati po dnu. Dno treba da bude debelo i ravno što je više
moguće.
• Pri kupovini obratite pažnj na prečnik dva. Proizvođači često daju samo podatak o prečniku
gornjeg dela posude.
• Šerpe sa aluminijumskim ili bakarnim dnom ostavljaju oštećuju keramičko staklenu
površinu. Ova oštećenja je veoma teško ili nemoguće ukloniti.
• Nemojte koristiti šerpe od livenog gvožđa ili šerpe oštećenog dna sa oštrim ivicama ili
neravninama. Možete izgrebati površinu pri njihovom pomeranju po površini.
• Kada je na nižoj temperaturi, dno je uglavnom blago udubljeno (konkavno). Ne bi trebalo
da bude ispupčeno (konveksno).
• Ako želite da koristite specijalnu vrstu šerpe, na primer, ekspres lonac, šerpu za krčkanje ili
vok, pogledajte uputstva proizvođača.
Saveti za uštedu električne energije
Možete uštedeti električnu energiju ako pogledate sledeće savete.
Ispravno!
Pogrešno!
13
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 13
3/12/2555 17:54:44
Korišćenje grejne ploče (nastavak)
SR
•
•
•
•
Postavite šerpu i tiganj na ringlu pre nego što je uključite.
Prljave ringle i dno posuđa povećava utrošak električne energije.
Kada je to moguće, potpuno poklopite posuđe prilikom kuvanja.
Isključite ringlu pre kraja kuvanja, a zagrejanu ringlu upotrebite za otapanje ili održavanje
hrane toplom.
• Površina dna posude i površina trebalo da budu iste.
• Korišćenjem ekspres lonca se umanjuje vreme kuvanja za 50%.
Korišćenje senzora kontrola koji se aktiviraju dodirom
Da biste koristili senzore kontrola koji se aktiviraju na dodir, pritisnite prstom i držite željenu
tablu dok se odgovarajući displej ne uključi ili isključi, odnosno dok ne aktivirate željenu
funkciju.
Ne možete koristiti više tabli sa senzorima istovremeno pri korišćenju uređaja. Morate biti
pažljivi da ne pritisnete dva susedna senzora istovremeno.
14
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 14
3/12/2555 17:54:44
Korišćenje grejne ploče (nastavak)
Uključivanje uređaja
SR
Pritisnite i držite senzor “Brava ” približno 3 sekunde.
Uređaj se uključuje pomoću senzora kontrole “Uključivanje/isključivanje
Pritisnite senzor “Uključivanje/isključivanje ”.
Digitalni displeji će prikazati simbol .
”.
Nakon što ste pomoću senzora “Uključivanje/isklučivanje ” uključili uređaj, postavka
temperature se bira u trajanju od 10 sekundi. U suprotnom, uređaj će se sam isključiti
iz bezbednosnih razloga.
Kontrola temperature
Za podešavanje i biranje nivoa snage ( do ) za kuvanje, pritiskajte tastere
,
odgovarajuće ringle.
Kada prvi put pritisnete taster
, stepen zagrevanja je postavljen na .
Kada prvi put pritisnete taster
, stepen zagrevanja je postavljen na .
Upotrebite taster
da biste povećali temperaturu, a taster
da biste je smanjili.
15
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 15
3/12/2555 17:54:45
Korišćenje grejne ploče (nastavak)
SR
Isključivanje uređaja
Uređaj se isključuje pomoću senzora kontrole “Uključivanje/isključivanje
Pritisnite senzor “Uključivanje/isključivanje ”.
”.
Kada isključite ringlu ili grejnu ploču, na digitalnom displeju za odgovarajuću ringlu
biće prikazan simbol za pregrejanost (znači “vrelo”).
16
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 16
3/12/2555 17:54:45
Korišćenje grejne ploče (nastavak)
Ako je temperatura postavljena na , a Vi želite da isključite grejač
, pritisnite još
jednom senzor i temperatura će biti postavljana na nulu.
Za brže podešavanje, pritisnite i držite senzor
ili
dok ne dođete do željene
vrednosti.
Ako pritisnete i držite više senzora istovremeno duže od 10 sekundi,
će se
pojaviti
na displeju za podešavanje temperature. Da biste uspostaviti početne vrednosti, pritisnite
senzor “Uključivanje/isključivanje ”.
SR
Upotreba ringle za šerpu
Prilikom korišćenja ringle za šerpe, možete preći sa manje na veću ovalnu ringlu.
Ove ringle možete naizmenično koristiti samo ako je najpre podešena temperatura za
manju ringlu.
1. Izaberite željenu temperaturu.
2. Za uključivanje i isključivanje ringle za šerpe, pritisnite i držite senzor “Ringla za šerpe” dok
se indikator ne upali, odnosno isključi.
17
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 17
3/12/2555 17:54:45
Upotreba grejne ploče (nastavak)
SR
Upotreba duple ringle
U zavisnosti od veličine posuđa koje koristite, možete koristiti manju i veću ringlu. Izaberite
postavku pomoću senzora kontrole “Dupla ringla ”.
Dupla ringlu možete koristiti samo pošto izaberete postavku temperature za manju
ringlu.
1. Izaberite željenu postavku za temperaturu.
2. Pritisnite senzor kontrole “Dupla ringla ”.
Na ovaj način ćete uključiti spoljnu ringlu.
Indikator će zasvetleti.
3. Pritisnite senzor kontrole “Dupla ringla ” da biste isključili spoljnu ringlu.
18
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 18
3/12/2555 17:54:45
Korišćenje grejne ploče (nastavak)
isključivanje ringle
SR
Da biste isključili ringlu, pomoću postavke za temperaturu na kontrolnoj tabli vratite postavku
na i pritisnite senzor
ili
.
Korišćenje brave za bezbednost dece
Bravu za bezbednost dece možete koristiti da biste sprečili slučajno uključivanje ringle i
aktiviranje površine za kuvanje. Senzori kontrole za zaključavanje se mogu koristiti samo kada
je uređaj uključen.
Uključivanje brave za bezbednost dece
1. Pritisnite i držite senzor
kontrole približno 3 sekunde.
Čuće se zvučni signal za znak potvrde.
približ. 3 sek.
2. Pritisnite bilo koji senzor kontrole za podešavanje temperature.
će se pojaviti na displejima, što znači da je brava za bezbednost dece aktivirana.
19
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 19
3/12/2555 17:54:46
Korišćenje grejne ploče (nastavak)
SR
Isključivanje brave za bezbednost dece
1. Pritisnite i držite senzor kontrole približno 3 sekunde.
Čuće se zvučni signal za znak potvrde.
približ. 3 sek.
Kada isključite uređaj, brava za bezbednost dece će se automatski aktivirati u
roku od nekoliko minuta.
Tajmer
Tajmer možete koristiti na dva načina:
Korišćenje tajmera za bezbednosno isključivanje.
Ako je za ringlu podešeno vreme, ona će se automatski isključiti kada to vreme istekne. Ova
funkcija se može istovremeno koristiti na više ringli.
Korišćenje tajmera za odbrojavanje
Funkcija odbrojavanja se ne može koristiti ako je ringla isključena.
Podešavanje bezbednosnog isključivanja
Ringle na koje želite da primenite bezbednosno isključivanje moraju biti uključene.
1. Pomoću senzora kontrole tajmera izaberite ringlu za koju želite da podesite vreme
bezbednosnog isključivanja.
Pošto ste izabrali prvu aktivnu ringlu, kada pritisnite senzor kontrole tajmera indikator će
početi polako da trepće.
Na primer, prednji levi indikator odgovara prednjoj levoj ringli.
će se pojaviti na
displeju tajmera.
Ako želite da izaberete sledeću ringlu, ponovo pritisnite senzor
kontrole tajmera.
20
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 20
3/12/2555 17:54:46
Korišćenje grejne ploče (nastavak)
2. Upotrebite senzor kontrole za podešavanje tajmera
ili
da biste podesili vremenski
period od, n primer, 15 minuta, posle kojeg će se ringla automatski isključiti.
Bezbednosno isključivanje je sada aktivirano.
SR
Za prikaz preostalog vremena za bilo koju ringlu upotrebite senzor kontrole tajmera .
Odgovarajući senzor kontrole će početi polako da trepće.
Početna vrednost postavki se podešava pomoću senzora
ili
kotrole za podešavanje
tajmera. Istek zadatog vremena, kada se ringla automatski isključuje, označava zvučni signal i
displej tajmera.
Da biste brže zadali postavke, pritisnite senzor
ili
kontrole za podešavanje
tajmera i držite dok ne dobijete željenu vrednost.
Ako prvo pritisnete senzor
kontrole za podešavanje tajmera, početna vrednost će
iznositi 99 minuta; a ako prvo pritisnete senzor
kontrole za podešavanje tajmera,
početna vrednost će iznositi 1 minut.
Odbrojavanje
Da biste koristili odbrojavanje, uređaj mora biti uključen, a sve ringle isključene.
1. Pritisnite senzor kontrole tajmera.
će se pojaviti na displeju tajmera.
2. Podesite vreme pomoću senzora
ili
kontrole za podešavanje tajmera.
Funkcija odbrojavanja je sada aktivirana, a na displeju tajmera je prikazano preostalo
vreme.
Da biste podestili preostalo vreme, pritisnite senzor kontrole tajmera i promenite vrednost
pomoću senzora
ili
kontrole za podešavanje tajmera .
21
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 21
3/12/2555 17:54:46
Korišćenje grejne ploče (nastavak)
SR
Zaključavanje i otključavanje kontrolne table
U bilo kom trenutku, tokom kuvanja, kontrolna tabla, osim senzora kontrole “Uključeno/
isključeno ”, može se zaključati da se postavke ne bi slučajno promenile, na primer, prilikom
brisanja table.
1. Pritisnite i držite senzor kontrole za zaključavanje približno 3 sekunde.
Indikator u senzoru kontrole za zaključvanje će se upaliti. Senzori kontrola su sada
zaključani.
2. Da biste otključali senzor kontrole, pritisnite i držite senzor kontrole za zaključavanje
približno 3 sekunde. Indikator na senzoru kontrole za zaključavanje će se ugasiti.
približ. 3 sek.
Preporučene postavke za kuvanje određene hrane
Brojevi u tabeli ispod su smernice. Podešavanje temperature za različite metode pripreme
zavise od više faktora, kao i kvaliteta posuđa koji se koristi i vrste i količine hrane koja se
sprema.
Položaj
prekidača
Metod pripreme
9
Zagrevanje
Prženje na jakoj vatri
Prženje
8
Primeri upotrebe
Podgrevanje velikih količina tečnosti, kuvanje
rezanaca, prženje mesa, (brauning gulaša,
dinstanje mesa)
7
Prženje na visokoj
temperaturi
Biftek, goveđi but, kobasice, krompir, palačinke
6
Prženje
Šnicle/odresci, stejk, riba, riblje paštete, pržena
jaja
Kuvanje
Kuvanje do 1,5 l tečnosti, krompira, povrća
5
4
3
2
1
Kuvanje na pari
Dinstanje
Kuvanje
Topljenje
Kuvanje na pari i dinstanje malih količina povrća,
kuvanje jela od pirinča i mleka
Topljenje margarina, želatina, čokolade
Napomena
• Podešavanja temperature navedena u tabeli iznad služe samo kao smernice.
• Podešavanja morate prilagoditi posuđu i hrani koju spremate.
22
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 22
3/12/2555 17:54:46
Čišćenje i održavanje
Grejna ploča
SR
Važno: Sredstva za održavanje se ne smeju koristiti na zagrejanoj keramičko
staklenoj ploči: Nakon čišćenja sva sredstva za čišćenje se moraju dobro isprati
jer mogu oštetiti površinu kada se zagreje. Nemojte koristiti agresivna sredstva za
čišćenje, poput sprejeva za roštilj ili pećnicu, drške za uklanjanje masti ili abrazivna
sredstva za čišćenje šerpi.
Očistite grejnu ploču posle svake upotrebe kada je dovoljno topla da može da se
dodirne.
Na ovaj način, prosuta materija se neće skoriti na površini. Uklonite kamenac,
tragove vode, ostatke masti i mrlje pomoću dostupnih sredstava za čišćenje za
keramičko staklo ili nerđajući čelik.
Sitnije mrlje
1. Obrišite keramičko staklenu površinu vlažnom krpom.
2. Isušite suvom krpom. Potpuno uklonite ostatke sredstva za čišćenje sa površine.
3. Detaljno očistite grejnu ploču jednom nedeljno pomoću dostupnih sredstava za čišćenje za
keramičko staklo ili nerđajući čelik.
4. Operite vodom keramičko staklenu površinu, zatim je isušite čistom pamučnom krpom.
Uporne mrlje
1. Za uklanjanje zagorele hrane i upornih mrlja koristite staklenu strugalicu.
2. Postavite strugalicu pod određenim uglom na površinu.
3. Lopaticom uklonite zagorele ostatke.
Staklene strugalice i sredstva za čišćenje keramičko staklenih površina su dostuni u
specijalizovanim prodavnicama.
23
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 23
3/12/2555 17:54:46
Čišćenje i održavanje (nastavak)
SR
Problematična prljavština
1. Zagoreli šećer, istopljenu plastiku, aluminijumsku foliju i drugi materijal ukolite odmah ili dok
je još vreo pomoću staklenog strugača.
Važno: Prilikom korišćenja staklenog strugača na vreloj ringli postoji opasnost od
opekotina:
2. Kada se ohladi, očistite grejnu ploču na uobičajen način.
Ako se ringla na kojoj se nešto istopilo ohladila,
ponovo je zagrejte da biste je očistili.
Ogrebotine ili tamne mrlje na keramičko staklenoj
površini, nastale, na primer, od oštrih ivica tiganja,
nije moguće ukloniti. Međutim, one ne narušavaju
funkcionalnost grejne ploče.
Okvir grejne ploče
Važno: Nemojte koristiti sirće, sok od limuna ili sredstvo za uklanjanje kamenca na
okviru ploče, u suprotnom, pojaviće se tamne mrlje.
1. Obrišite okvir vlažnom krpom.
2. Pokvasite sasušene ostatke vlažnom krpom. Obrišite i isušite.
Da ne biste oštetili uređaj
• Nemojte koristiti površinu za kuvanje kao radnu površinu ili za ostavljanje stvari.
• Nemojte koristiti ringlu ako se na njoj ne nalazi šerpa ili ako je šerpa prazna.
• Keramičko staklo je čvrsto i otportno na velike temperaturne razlike, ali nije neuništivo.
Površinu za kuvanje možete uništiti ako na nju ispustite voma oštar ili težak objekat.
• Nemojte koristiti šerpe od livenog gvožđa ili šerpe oštećenog dna sa oštrim ivicama ili
neravninama. Možete izgrebati površinu pri pomeranju oštećenih šerpi.
• Nemojte stavljati šerpe na okvir grejne ploče. Možete izgrebati ili oštetiti ivicu.
• Usled prosipanja kisele tečnosti, poput sirćeta, soka od limuna i sredstva za čišćenje
kamenca na okvir grejne ploče mogu nastati tamne mrlje.
• Ako se šećer ili smesa koja sadrži šećer prospe na vrelu ringlu i istopi, odmah je očistite
pomoću strugalice dok je još vrela. Ako ostavite da se ohladi, pri uklanjanju se može oštetiti
površina.
• Materijal koji može da se istopi, poput plastike i folije, držite dalje od grejne ploče. U
slučaju da se ovaj materijal istopi na površini za kuvanje, odmah ga uklonite pomoću
strugalice.
24
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 24
3/12/2555 17:54:47
Garancije i servisiranje
Najčešće postavljana pitanja i rešavanje problema
SR
Uz pomoć sledećih uputstava možete sami rešiti manje probleme. Nemojte i dalje pokušavati
da otklonite problem ako vam sledeća uputstva ne budu od pomoći.
Upozorenje: Uređaj sme da servisira samo kvalifikovano tehničko lice. Nestručne
popravke mogu imati ozbiljne posledice za korisnika. Ako se uređaj pokvari, obratite
se korisničkom centru.
Šta treba da uradim ako ringle ne rade?
Uradite nešto od sledećeg:
• Osigurač u kućištu (pregradak sa osiguračima) je neoštećen. Ako prekidači često
pregorevaju, pozovite ovlašćenog tehničara.
• Uređaj je ispravno uključen.
• Indikatori kontrola na kontrolnoj tabli su osvetljeni.
• Ringla je uključena.
• Ringle su podešene na željenu temperaturu.
Šta treba da uradim ako ringle ne mogu da se uključe?
Uradite nešto od sledećeg:
• Željena ringla je počela da radi 10 sekundi nakon što ste pritisnuli dugme “Uključeno/
isključeno” (pogledajte odeljak “Uključivanje uređaja).
• Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.
Šta treba da uradim ako na displeju iznenada ostane prikazan samo indikator
zagrejanosti ?
Postoje dva moguća uzroka:
• Slučajno je aktiviran senzor “Uključeno/isključeno”.
• Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.
Šta treba da uradim ako, nakon isključivanja ringli, indikator zagrejanosti nije
prikazan na displeju?
Pokušajte sledeće:
• Ringla je bila samo na kratko uključena pa se nije dovoljno zagrejala. Ako se uređaj
pokvari, obratite se korisničkom centru.
Šta treba da uradim ako ringla ne može da se uključi ili isključi?
Postoje dva moguća uzroka:
• Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću.
• Aktivirana je brava za bezbednost dece.
Šta treba da uradim u slučaju da je displej
osvetljen?
Pokušajte sledeće:
• Kontrolna tabla je delimično prekrivena vlažnom krpom ili tečnošću. Da biste vratili početne
vrednosti, pritisnite senzor kontrole “Uključeno/isključeno”.
25
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 25
3/12/2555 17:54:47
Garancije i servisiranje
SR
Šta znači kada grejač ne sija crvenom bojom?
• Izabranu temperaturu ringle održavaju senzori koji naizmenično uključuju i isključuju ringlu,
tako da površina za kuvanje neće uvek biti crvena. Ako izaberete nižu temperaturu, ringle
će se češće naizmenično uključivati i isključivati nego na višim temperaturama. Međutim,
ovaj proces se ponavlja i na najvišoj temperaturi.
Ako zatražite pomoć za rešavanje problema koji je nastao prilikom korišćenja uređaja, dolazak
kvalifikovanog tehničara Vam može biti naplaćen čak iako je u periodu trajanja garancije.
Servisiranje
Pre nego što zatražite pomoć ili servisiranje, pogledajte odeljak “Rešavanje problema”.
Ako Vam je i dalje potrebna pomoć, pratite dolenavedena uputstva.
Da li grešku napravio tehničar?
U slučaju da jeste, obratite se korisničkom centru.
Pripremite se unapred za razgovor. Na ovaj način ćete se lakše ustanoviti u čemu je problem i
da li potreban dolazak tehničkog lica.
Obratite pažnju na sledeće podatke:
• Koja je vrsta problema?
• U kojim se okolnostima javlja problem?
Pripremite za razgovor informacije o modelu i serijskom broju uređaja. Ove informacije se
nalaze na natpisnoj ploču sledećim redosledom:
• Opis modela
• S / N kôd (10 cifara)
Preporučuje se da ovde sačuvate ove informacije zbog lakšeg pronalaženja.
Model :
Serijski broj:
U kojim slučajevima se naplaćuje dolazak u periodu trajanja garancije?
• ako ste sami rešili problem pomoću rešenja ponuđenih u odeljku “Rešavanje problema”
• ako je tehničar dolazio više puta jer nije dobio sve potrebne informacije pre posete, pa je
morao, na primer, da ponovo ide po delove Ako se pripremite za poziv, kao što je gore
opisano, izbećićete troškove oko ovih dolazaka.
26
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 26
3/12/2555 17:54:47
Tehnički podaci
Dimenzije uređaja
SR
Širina
575 mm
Dubina
505 mm
Visina
55 mm
Dimenzije radne površine
Širina
560 mm
Dubina
490 mm
Poluprečnik ugla
3 mm
Ringle
Položaj
Prečnik
Snaga
Prednja leva
129 / 215 mm
750 / 2200 W
Zadnja leva
148 mm
1200 W
Zadnja desna
170 / 265 mm
1500 - 1600 / 2200 W
Prednja desna
148 mm
1200 W
Napon veze
230 V ~ 50 Hz
Maksimalno iskorišćenje snage
7,0 kW
Težina :
Neto
Bruto
8,0 kg
10,5 kg
PRAVILNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA
(ODLAGANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE
OPREME)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi
elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa
ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite
ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj
državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše
recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju
saostalim komercijalnim otpadom.
27
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 27
3/12/2555 17:54:47
Napomena
SR
28
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 28
3/12/2555 17:54:47
Napomena
SR
29
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 29
3/12/2555 17:54:47
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
ROMANIA
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
www.samsung.com
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Br. koda: DG68-00121B-01
C61R2CAST_BOL_00121B-01-SR.indd 30
3/12/2555 17:54:47
Installation and Operating Instructions
Ceramic Glass Hob
This manual is made with 100% recycled paper.
C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST
C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN
C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL
C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
To avoid the risk of accidents or damage to the hob, read all instructions before installing or
using the appliance. Keep this manual for future reference.
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 1
3/12/2555 18:19:45
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 2
3/12/2555 18:19:45
Contents
EN
Using This Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrical safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Child safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety during use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety when cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Disposal Instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Installing the Hob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulations and compliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety instructions for the installer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecting to the mains power supply. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installing into the countertop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
7
Parts and Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cooking zones and control panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
The key features of your appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Safety shutoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Residual heat indicator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Before You Begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Initial cleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hob Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using suitable cookware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the touch control sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperature control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching the appliance off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the casserole cooking zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the double cooking zone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching a cooking zone off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using the child safety lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setting the safety shutoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Countdown timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locking and unlocking the control panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suggested settings for cooking specific foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
16
17
18
19
19
20
20
21
22
22
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hob Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To avoid damaging your appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
Warranty and Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
FAQs and troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 1
3/12/2555 18:19:45
Using This Manual
EN
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention to the safety
information contained in the following section, before using your appliance. Keep this manual
for future reference. If transferring ownership of the appliance, please remember to pass the
manual on to the new owner.
The following symbols are used in the text
This is the safety alert symbol.
Warning indicates information concerning your personal safety.
Important indicates information on avoiding damage to the appliance.
This symbol indicates useful information and practical tips.
This symbol refers to measures that can be taken to help protect the environment.
1. Numbers like these indicate step - by - step instructions for using the appliance.
2. ...
3. ...
This manual contains information on steps you can take yourself to diagnose and resolve
problems that may arise. Refer to the section “Troubleshooting.”
2
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 2
3/12/2555 18:19:45
Safety
The safety aspects of this appliance comply with accepted technical standards and
the German Appliance Safety Law. However, as manufacturers we also believe it is
our responsibility to familiarise you with the following safety instructions.
EN
Electrical safety
• Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
• The appliance should be serviced only by qualified service personnel. Repairs carried out
by unqualified individuals may cause injury or serious malfunction. If your appliance is in
need of repair, contact your local service centre. Failure to follow these instructions may
result in damage and void the warranty.
• Flush - mounted appliances may be operated only after they have been installed in
cabinets and workplaces that conform to the relevant standards. This ensures sufficient
protection against contact for electrical units as required by the VDE [Association of German Electrical Engineers].
• If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
• If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the possibility of electric shock. Do not
use your hob until the glass surface has been replaced.
• Do not use the hob to heat aluminium foil, products wrapped in aluminium foil or frozen
foods packaged in aluminium cookware.
Child safety
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without
the adequate supervision of a responsible adult.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The cooking zones will become hot when you cook. Always keep small children
away from the appliance.
3
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 3
3/12/2555 18:19:45
Safety (continued)
EN
Safety during use
• This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the home. It is not designed for commercial or industrial use.
• Never use the hob for heating the room.
• Take care when plugging electrical appliances into mains sockets near the hob. Mains
leads must not come into contact with the cooktop.
• Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units unattended when
preparing foods in fat or oil, for example, when cooking chips.
• Turn the cooking zones off after use.
• Always keep the control panels clean and dry.
• Never place combustible items on the hob, it may cause fire.
Safety when cleaning
• Always turn the appliance off before cleaning.
• For safety reasons do not clean the appliance with a steam jet or high - pressure cleaner.
• Clean the hob in accordance with the cleaning and care instructions contained in this
manual.
Disposal Instructions
Disposing of the packaging material
• All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam
parts are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances
with due regard to safety and the environment.
Proper disposal of your old appliance
arning: Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it canW
not be a source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.
• The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
• Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your
local refuse department or council.
4
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 4
3/12/2555 18:19:45
Installing the Hob
Important: Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified
personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may
occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
EN
Regulations and compliance
This appliance meets the following standards:
• EN 60 335 - 1 and EN 60 335 - 2 - 6, relating to the safety of electrical appliances for household use and similar purposes;
• EN 60350, or DIN 44546 / 44547 / 44548, relating to the operating features of electric cookers, hobs, ovens, and grills for household use;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; and
• EN 61000 - 3 - 3, relating to basic requirements for electromagnetic compatibility (EMC).
This appliance complies with the following EU Directives:
• 73 / 23 / EWG dated 19.02.1973 (Low Voltage Directive);
• 89 / 336 / EWG dated 03.05.1989 (EMC Directive including Amending Directive 92
/ 31 / EWG); and
• 93 / 68 / EWG CE Labeling Directive.
Safety instructions for the installer
• A device must be provided in the electrical installation that allows the appliance to be disconnected from the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm. Suitable
isolation devices include line protecting cut - outs, fuses (screw type fuses are to be removed
from the holder), earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN 60 335 - 2 - 6. This type of
appliance may be installed with a high cupboard or wall on one side.
• Drawers may not be fitted underneath the hob.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the stability requirements of DIN
68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits must be completely filled with
grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs must be bonded in place
with a suitable artificial resin or mixed adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface without any gaps. Additional
silicon sealant must not be applied; this would make removal more difficult when servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
5
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 5
3/12/2555 18:19:45
Installing the Hob (Continued)
EN
Connecting to the mains power supply
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated on the rating
plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on the lower casing of the
hob.
Shut off power to circuit before connecting wires to circuit.
The heating element voltage is AC230 V~. The appliance also works perfectly on older networks with
AC220 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that allows the appliance to be disconnected from
the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm, eg. automatic line protecting cut - out,
earth leakage trips or fuse.
A type H05SS - F (180°C) cable or one of a higher grade must be used as the mains connecting cable.
2
Rated current of appliance (A)
Nominal cross-sectional area (mm )
1N~
> 25 and ≤ 32
> 4 and < 6
2N~
> 10 and ≤ 16
> 1.5 and < 2.5
The connection must be carried out as shown in the diagram. The connecting links should be fitted according to the appropriate connection diagram.
The earth lead is connected to terminal. The earth lead must be longer than leads carrying electric current.
The cable connections must be made in accordance with regulations and the terminal screws tightened
securely.
The connecting cable is to be secured with the mains cable cleat and the covering closed by pressing firmly
(locking into place). Before switching on for the first time, any protective foil or stickers must be removed
from the ceramic glass surface.
Once the hob is connected to the mains supply, check that all cooking zones are ready for use by briefly switching each on in turn at the maximum setting.
When the hob is powered on for the first time, all displays light and the child safety
lock is activated.
< IN ~ >
L: Brown
N: Blue
PE: Green
Warning: Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation of house
connection and appliance (connection schemes); otherwise, components can be
damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper installation.
6
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 6
3/12/2555 18:19:45
Installing the Hob (Continued)
Installing into the countertop
EN
Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation.
This number will be required in the case of requests for service and is no longer accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of the
appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws before mounting the hob
onto the brackets.
Min. 50mm
x4
R3
min. 20
560 +1
490+1
600
50
7
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 7
3/12/2555 18:19:45
Installing the Hob (Continued)
EN
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 8
3/12/2555 18:19:45
Parts and Features
Cooking zones and control panel
EN
Casserole cooking zone 2400 W
Single cooking zone 1200 W
148
mm
265 mm
170 mm
/215
129
mm
148
Control panel
mm
Single cooking zone
1200 W
Double cooking zone 2200 W
Indicators for heat settings
“Lock” control sensor
and residual heat
Casserole zone
Double cooking
indicator light
zone indicator light
Timer indicator and
control sensors
Double cooking zone
control sensor
Heat setting
selectors
Casserole zone
control sensor
“On/Off” control sensor
9
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 9
3/12/2555 18:19:45
Parts and Features (Continued)
EN
Components
1 Ceramic Glass Hob
2 Installation Brackets
3 Screws
10
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 10
3/12/2555 18:19:45
Parts and Features (Continued)
The key features of your appliance
EN
• Ceramic glass cooking surface: The appliance has a ceramic glass cooking surface and
four rapid - response cooking zones. The hob’s powerful radiant heater elements significantly
shorten the amount of time required for the zones to heat up.
• Touch control sensors: Your appliance is operated using touch control sensors.
•E
asy cleaning: The advantage of the ceramic glass cooking surface and the control sensors
is their accessibility for cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
•O
n / Off sensor: The “On / Off” control sensor provides the appliance with a separate mains
switch. Touching this sensor switches the power supply on or off completely.
•C
ontrol and function indicators: Digital displays and indicator lights provide information
about settings and activated functions, as well as the presence of residual heat in the various
cooking zones.
•S
afety shutoff: A safety shutoff ensures that all cooking zones switch off automatically after
a period of time if the setting has not been changed.
•R
esidual heat indicator: An icon for residual heat appears in the display if the cooking zone
is so hot that there is a risk of burning.
•D
ouble cooking zone: The cooking surface features a double cooking zone. This provides
the appliance with a cooking zone of variable size, for instance, for when cooking with
smaller cookware. This allows savings in energy.
•M
ultipurpose cooking zone: The hob is equipped with a multipurpose / casserole cooking
zone. Depending on the setting, it can be used as a round or oval cooking zone, for example,
for when cooking with oval casseroles or for keeping dishes or food warm.
Digital displays: The four display fields are assigned to the four cooking zones.
They show the following information:
-
the appliance has been switched on,
to selected heat settings,
residual heat,
the child lock is activated; and
error message, the sensor has been touched for longer than 10 seconds.
error message, when the Hob is overheated because of abnormal operation.
11
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 11
3/12/2555 18:19:45
Parts and Features (Continued)
EN
Safety shutoff
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with (for “hot”) in the digital displays corresponding to
the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Cooking setting
1-2
After 6 hours
Cooking setting
3-4
After 5 hours
Cooking setting
5-6
After 3 hours
Cooking setting
7-9
After 1 hour
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
And the Hob will be switched off.
will be displayed.
Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting.”
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if liquid boils over and lands on the
control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the control panel. In
both of these instances, the appliance will need to be switched on again using the main power
sensor after the liquid or the cloth has been removed .
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
shown with an (for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones. Even after
the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only after the
cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
Important: As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a risk of
burns.
Important: If the power supply is interrupted, the symbol will go out and information about residual heat will no longer be available. However, it may still be possible
to burn yourself. This can be avoided by always taking care when near the hob.
12
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 12
3/12/2555 18:19:45
Before You Begin
Initial cleaning
EN
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
Important: Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
Hob Use
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should be as thick and flat as possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter of the base. Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
• Pots with aluminium or copper bases can cause metallic discolouration on the ceramic
glass surface. The discolouration is very difficult or impossible to remove.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Permanent scratching can occur if these pan are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should never
be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure cooker, a simmering pan,
or a wok, please observe the manufacturer’s instructions.
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following points.
Right!
Wrong!
13
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 13
3/12/2555 18:19:45
Hob Use (Continued)
EN
• Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
• Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
• When possible, position the lids firmly on the pots and pans to cover completely.
• Switch the cooking zones off before the end of the cooking time to use the residual heat
for keeping foods warm or for thawing.
• The base of the pan should be the same size as the cooking zone.
• Using a pressure cooker reduces cooking times by up to 50 %
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your pointed finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If your
finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
14
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 14
3/12/2555 18:19:45
Hob Use (Continued)
Switching the appliance on
EN
Touch the “Lock ” sensor for approximately 3 seconds.
The appliance is switched on using the “On / Off ” control sensor.
Touch the “On / Off ” sensor.
The digital displays will show .
After the “On / Off ” sensor has been actuated to switch on your appliance, a heat
setting must be selected within approximately 10 seconds. Otherwise, the appliance
will switch itself off for safety reasons.
Temperature control
For setting and adjusting the power level ( to ) for cooking, touch the corresponding cooking zone’s
,
keys.
The first time
is pressed, the heat level is set to .
The first time
is pressed, the heat level is set to .
Use the
key to increase the heat setting and the
key to decrease.
15
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 15
3/12/2555 18:19:46
Hob Use (Continued)
EN
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use the “On / Off
Touch the “On / Off ” sensor.
” control sensor.
After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface, the presence of
residual heat will be indicated in the digital displays of the corresponding cooking zones
in the form of an (for “hot”).
16
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 16
3/12/2555 18:19:46
Hob Use (Continued)
If the heat setting is at and you want to turn the
burner off, the sensor can be
touched one additional time, and the heat setting will go to zero.
For faster adjustment, keep your finger on the
or
sensor until the required
value is obtained.
If more than one sensor is pressed for longer than 10 seconds,
will show in the
heat setting display. To reset, touch the “On / Off ” sensor.
EN
Using the casserole cooking zone
By using the casserole cooking zone, you can switch from the smaller cooking zone to the
larger oval cooking zone.
You can switch between the two zone settings only if a heat level has already been
set for the smaller zone.
1. Select a heat setting.
2. To switch the casserole cooking zone on or off, place your finger flat on the “Casserole
cooking zone” touch sensor until the indicator light illuminates or extinguishes.
17
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 17
3/12/2555 18:19:46
Hob Use (Continued)
EN
Using the double cooking zone
By using the double cooking zone, you can alternate between the smaller cooking zone and
the larger cooking zone depending on the size of the cookware you are using. Select the setting with the “Double Cooking Zone ” control sensor.
You can switch between the two cooking zones only after a heat setting has been
selected for the smaller cooking zone.
1. Select the desired heat setting.
2. Touch the “Double Cooking Zone ” control sensor.
This will switch on the outer cooking zone.
The indicator light will illuminate.
3. To switch the outer cooking zone off, touch the “Double Cooking Zone
” control sensor.
18
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 18
3/12/2555 18:19:46
Hob Use (Continued)
Switching a cooking zone off
EN
To switch off a cooking zone, return the setting to
and touch sensors
or
.
by using the control panel’s heat setting
Using the child safety lock
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking
zone and activating the cooking surface. The lock control sensor can be used only when the
power is on.
Switching the child safety lock on
1. Touch the
control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
2. Touch any heat setting control sensor .
will appear in the displays, indicating the child safety lock has been activated.
19
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 19
3/12/2555 18:19:46
Hob Use (Continued)
EN
Switching the child safety lock off
1. Touch the control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
After switching off the appliance, child safety lock will be activated automatically within
some minutes for safety reasons.
Timer
There are two ways to use the timer:
Using the timer as a safety shutoff
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will shut itself off once this period
of time has elapsed. This function can be used for multiple cooking zones simultaneously.
Using the timer to count down
The countdown timer cannot be used if a cooking zone has been switched on.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff must be switched on.
1. Using the timer’s control sensor , select the cooking zone for which the safety shutoff
time is to be set.
After the first active cooking zone is selected, touching the timer’s control sensor will
cause the corresponding indicator to flash slowly.
For example, the front left indicator corresponds to the front left cooking zone.
will appear in the timer display.
The next active cooking zone is selected by touching the timer’s control sensor again
.
20
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 20
3/12/2555 18:19:46
Hob Use (Continued)
2. Use the
or
timer setting control sensors to set the desired amount of time, for example, 15 minutes, after which the cooking zone will automatically switch itself off.
The safety shutoff is now activated.
EN
To display the time remaining for any of the cooking zones, use the timer’s control sensor .
The corresponding control indicator will begin to blink slowly.
The settings are reset using the
or
timer setting control sensors. After the set period of
time has elapsed, the cooking zone automatically switches itself off, an acoustic signal sounds
as confirmation and the timer display indicates .
To make the settings more quickly, touch any of the
or
timer setting control
sensors until the desired value is reached.
If the
timer setting control sensor is touched first, the time setting will begin at 99
minutes; if the
timer setting control sensor is touched first, the time setting will
begin at 1 minute.
Countdown timer
For the countdown timer to be used, the appliance must be switched on but all the cooking
zones must be switched off.
1. Touch the timer’s control sensor .
will appear in the timer display.
2. Set the desired period of time using the
or
timer setting control sensors.
The countdown timer function is now activated and the remaining time appears in the timer
display.
To adjust the remaining time, touch the timer’s control sensor and change the setting using
the
or
timer setting control sensors .
21
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 21
3/12/2555 18:19:46
Hob Use (Continued)
EN
Locking and unlocking the control panel
At any stage during the cooking process, the control panel, with the exception of the “On / Off
” control sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
1. Touch the lock control sensor for approximately 3 seconds.
The indicator light in the lock control sensor will illuminate. The control sensors are now
locked.
2. To unlock the control sensor, touch the lock control sensor again for approximately 3 seconds. The indicator light in the lock control sensor will extinguish.
approx. 3 sec.
Suggested settings for cooking specific foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various cooking
methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used
and the type and amount of food being cooked.
Switch Setting
Cookingmethod
9
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
7
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
6
Frying
8
5
4
3
Boiling
2
Steaming
Stewing
Boiling
1
Melting
Examples for Use
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
Steaming and stewing of small amounts of vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
Note
• The heat settings indicated in the table above are provided only as guidelines for your reference.
• You will need to adjust the heat settings according to specific cookware and foods.
22
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 22
3/12/2555 18:19:46
Cleaning and Care
Hob
EN
Important: Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass surface: All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water
after cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes
hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads
or abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still warm to the touch.
This will prevent spillage from becoming burnt onto the surface. Remove scales,
watermarks, fat drippings and metallic discolouration with the use of a commercially
available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on the surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with a commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of clean water and rub dry with a
clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1. To remove food that has boiled over and stubborn splashes, use a glass scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are available from specialty retailers.
23
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 23
3/12/2555 18:19:46
Cleaning and Care (Continued)
EN
Problem Dirt
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with a glass
scraper immediately and while still hot.
Important: There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a
hot cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has
melted has been allowed to cool, warm it up
again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the ceramic glass
surface, caused, for example, by a pan with sharp
edges, cannot be removed. However, they do
not impair the function of the hob.
Hob Frame
Important: Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob frame;
otherwise dull blemishes will appear.
1. Wipe the frame with a damp cloth.
2. Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
To avoid damaging your appliance
• Do not use the cooktop as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the cooktop or if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock, but it is not unbreakable.
It can be damaged by a particularly sharp or hard object dropping onto the cooktop.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Scratching may occur if these pans are slid across the surface.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage to the finish may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice and descaling agents, onto
the hob frame, since such liquids can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact with a hot cooking zone and
melts, it should be cleaned off immediately with a kitchen scraper while it is still hot. If allowed to cool, it may damage the surface when removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example, plastics, aluminium foil and
oven foils, away from the ceramic glass surface. If something of this nature melts onto the
cooktop, it must be removed immediately with a scraper.
24
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 24
3/12/2555 18:19:46
Warranty and Service
FAQs and troubleshooting
EN
A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the following
instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Warning: Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service
technician. Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If
your appliance needs repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip a number of times, call an
authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between when the On / Off button was actuated and the desired cooking zone switches on (see the section “Switching the appliance
on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for
denly disappears?
the residual warmth indicator sud-
This could be a result of one of two possibilities:
• The On / Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if, after the cooking zones have been switched off, residual
warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not become hot enough. If the
cooking zone is hot, please call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid. To reset, press the “On / Off”
control sensor.
25
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 25
3/12/2555 18:19:46
Warranty and Service (Continued)
EN
What does it mean when the burner does not glow red?
• The selected temperature of the cooking zone is maintained by a sensor that cycles the zone
on and off, so the surface cooking area will not always glow red. If you select a low heat
setting, the heat will cycle on and off more frequently than at higher settings. The heat also
cycles on and off at the highest setting.
If you request a service call because of an error made in operating the appliance, the visit from
the customer service technician may incur a charge even during the warranty period.
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting.”
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the process of diagnosing the
problem and also make it easier to decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your appliance. This information is
provided on the rating plate as follows:
• Model description
• S / N code (10 digits)
We recommend that you record the information here for easy reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• if you could have remedied the problem yourself by applying one of the solutions provided in
the section “Troubleshooting,”
• if the customer service technician has to make several service calls because he was not
provided with all of the relevant information before his visit and as a result, for example, has
to make additional trips for parts. Preparing for your phone call as described above will save
you the cost of these trips.
26
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 26
3/12/2555 18:19:46
Technical Data
Appliance dimensions
Width
Depth
Height
EN
575 mm
505 mm
55 mm
Worktop cut - out dimensions
Width
Depth
Corner radius
560 mm
490 mm
3 mm
Cooking rings
Position
Diameter
Power
Front left
129 / 215 mm
750 / 2,200 W
Rear left
148 mm
1,200 W
Rear right
170 / 265 mm
1,500 - 1,600 / 2,400 W
Front right
148 mm
1,200 W
Connection voltage
Maximum connected load power
Weight : Net
8.0 kg
Gross 10.5 kg
230 V ~ 50 Hz
7.0 kW
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with
other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these
items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
27
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 27
3/12/2555 18:19:46
Note
EN
28
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 28
3/12/2555 18:19:46
Note
EN
29
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 29
3/12/2555 18:19:46
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
ROMANIA
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Code No.: DG68-00121B-01
C61R2CAST_BOL_00121B-01-EN.indd 30
3/12/2555 18:19:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement