Motorola | VIP 1910 | Installation manual VIP1910-1920T Motorola.LV.indd

Installation manual VIP1910-1920T Motorola.LV.indd
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
VIP1910/VIP1920T
Caring for the Environment by Recycling
When you see this symbol on a Motorola product, do not dispose of the product with
residential or commercial waste.
Recycling your Motorola Equipment
Please do not dispose of this product with your residential or commercial waste.
Some countries or regions, such as the European Union, have set up systems to collect and recycle electrical and electronic waste items. Contact your local authorities
for information about practices established for your region. If collection systems are
not available, call Motorola Customer Service for assistance.
Please recycle this document.
www.motorola/recycling
Declaration of Conformity
We
Motorola, Inc.
Teknikringen 20
583 30 Linköping, Sweden
declare under our sole responsibility that the
Motorola VIP1910 and Motorola VIP1920T
to which this declaration relates are in conformity with one or more of the
following standards:
CE Compliance
EN55022
EN55024
EN6100-3-2
EN6100-4-2
EN6100-4-5
EN6100-3-3
EN6100-4-3
EN6100-4-6
EN6100-4-4
EN6100-4-11
following the provisions of the Directive(s) of the Council of the European Union:
EMC Directive 2004/108/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC
RoHS Directive 2002/95/EC and WEEE Directive 2002/96/EC
2
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
BRĪDINĀJUMS:
LAI MAZINĀTU AIZDEGŠANĀS VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA IESPĒJAMĪBU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI
LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAI.
Svarīgi drošības noteikumi:
• Rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas.
• Saglabājiet tās turpmākām uzziņām.
• Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
• Ievērojiet visas instrukcijas.
• Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
• Tīriet ierīci tikai ar sausu drānu.
• Neaizsprostojiet ierīces ventilācijas atvērumus. Veiciet uzstādīšanu atbilstoši ražotāja norādījumiem.
• Nenovietojiet siltuma avotu tiešā tuvumā (pie radiatoriem, krāsnīm, jaudas pastiprinātājiem u.c.).
• Sargājiet elektrības vadu no bojājumiem, īpaši vietās pie kontaktligzdas un savienojuma ar ierīci (nav
pieļaujama kāpšana uz vada vai tā saspiešana).
• Izmantojiet tikai tās papildierīces, kuras ieteicis ierīces izgatavotājs.
• Atvienojiet ierīci no barošanas avota zibens laikā un gadījumos, kad tā netiek ilgstoši lietota.
kad tā jebkādā veidā tikusi bojāta (ja bojāts elektrības vads vai kontaktdakšiņa; ja ierīce aplieta vai tajā
iekrituši kādi objekti; ierīce ir bijusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai; ierīce nedarbojas; ierīce ir
kritusi).
3
UZMANĪBU
LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, LŪDZU, PĀRLIECINIETIES, VAI KONTAKTDAKŠIŅA IR
PILNĪBĀ IEVIETOTA KONTAKTLIGZDĀ VAI PAGARINĀTĀJĀ.
Brīdina lietotāju par neizolētas strāvas klātbūtni ierīces korpusā, kas ir pietiekami
spēcīga, lai izraisītu elektriskās strāvas trieciena risku.
Brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un uzturēšanas norādījumiem, kas atrodami
ierīces lietošanas un uzstādīšanas instrukcijās.
© 2008 Motorola, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or
by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or adaptation)
without written permission from Motorola, Inc.
uct or service names are the property of their respective owners.
Motorola reserves the right to revise this publication and to make changes in content from time to time
provides this guide without warranty of any kind, implied or expressed, including, but not limited to, the
ments or changes in the product(s) described in this manual at any time.
4
DEKODERA VIP1910/VIP1920T KOMPLEKTĀCIJA
Komplektācijā iekļautie piederumi
OK
7
4
0
1
8
5
9
2
6
-
3
+
Jūsu TV dekodera komplektā iekļautas šādas sastāvdaļas:
TV dekoders
Tālvadības pults
un 2 AAA baterijas
Ethernet
savienojuma vads
SCART
savienojuma vads
Ins tallation G uide
VIP1100
Barošanas bloks
Uzstādīšanas
instrukcija
TĀLVADĪBAS PULTS SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI
Lai lietotu tālvadības pulti ar ierīci, nepieciešamas
2 AAA izmēra baterijas. Ievietojot tās tālvadības pultī,
ievērojiet bateriju polaritāti (+ un -).
5
IERĪCES NOVIETOJUMS
Novietojiet TV dekoderu vietā, kas nodrošina labāko tālvadības pults signāla
uztveršanu.
Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz TV dekodera. Nodrošiniet brīvu vietu
(apmēram 20 cm) aparatūras ventilācijai.
Lietojot tālvadības pulti, mērķējiet to uz TV dekodera centru. Pārliecinieties, lai starp
TV dekodera un tālvadības pulti neatrastos šķēršļi, piemēram, galds.
6
DEKODERA VIP1910/VIP1920 APRAKSTS
Priekšējais panelis
Infrasarkanais
(IR) uztvērējs
Uztver signālus no
Tālvadības pults vai
klaviatūras
Displejs un
navigācijas taustiņi
Pieejami dažiem TV
dekoderu modeļiem
Viedkartes vieta
Dekodera sānu
panelī
Indikatori (LED)
- Zaļa gaisma – TV dekoders darbojas.
- Sarkana (mirgo) – TV dekoders saņem signālu
no tālvadības pults vai tastatūras.
- Nemainīga sarkana gaisma – TV dekoders ir
gaidīšanas režīmā.
Aizmugurējais panelis
RF IN
antenas ieeja
Digitālās apraides
TV pieslēgšanai
(tikai VIP1920T
modelim)
ETHERNET
Platjoslas datu
pārraides tīkla
pieslēgumam
SCART (VCR)
Papildu aparatūras
pievienošanai,
piemēram, VCR
vai DVD.
Y, Pb un Pr (komponentu video) dekodera
un TV/skaņas aparatūras
savienošanai (analogs augstas izšķirtspējas video)
VCR
ETHERNET
S/PDIF
dekodera un TV
skaņas aparatūras
savienošanai (digitāls
audio)
Y
S/PDIF
Pb
L
Pr
R
POWER
Barošanas
ligzda
RF - IN
RF OUT
antenas izeja
Vecākas TV
aparatūras
pieslēgšanai (tikai
VIP1920T modelim)
USB
pieslēgvieta
(aktivizē pakalpojuma operators)
HDMI
POWER
TV
RF - OUT
USB
HDMI
Dekodera un televizora savienošanai
(digitāls augstas
izšķirtspējas video)
+5.7V DC
0V
TOSLINK
SCART (TV)
Dekodera un televizora savienošanai
(analogs standarta
izšķirtspējas video)
7
AUDIO L/R
Dekodera un TV
skaņas aparatūras
savienošanai
(analogs audio)
TOSLINK
Dekodera un TV
skaņas aparatūras
savienošanai (optiskais digitālais audio)
DEKODERA VIP1910/VIP 1920T UZSTĀDĪŠANA
 Pievienošana platjoslas datu pārraides tīklam
Iespraudiet Ethernet vada vienu galu TV dekodera Ethernet ligzdā, bet Ethernet
vada otru galu savienojiet ar jūsu datu pārraides pakalpojuma operatora norādīto
aparatūru (piem., DSL modemu).
 Pievienošana televizoram
Iespraudiet SCART vada vienu galu dekodera SCART (TV) ligzdā, bet otru SCART
vada galu savienojiet ar televizoru.
 Papildu iespējas: savienojums ar videomagnetofonu (VCR) vai digitālo
videomagnetofonu
Iespraudiet SCART vada vienu galu dekodera SCART VCR ligzdā, bet otru SCART
vada galu savienojiet ar videomagnetofonu.
8
Video
magnetafons
(VCR)
Pakalpojuma operatora
norādītajā datu pārraides
aparatūrā
TV
9
PAPILDU IESPĒJAS: DEKODERA HDMI SAVIENOJUMS
Ja jūsu TV aparatūra nodrošina augstas izšķirtspējas HDTV signāla apstrādi, jūs
varat veikt TV dekodera savienojumus, izmantojot HDMI ieeju vai komponentu
videovadus SCART savienotāja vietā.
 HDMI savienotāja izmantošana
Iespraudiet HDMI vada vienu galu TV dekodera HDMI ligzdā, bet otru HDMI vada
galu pievienojiet TV aparatūrai.
 Komponentu video (Y, Pb un Pr) savienotāja izmantošana
Ja jūsu TV aparatūra nodrošina Y, Pb un Pr (komponentu video) signāla apstrādi, jūs
to varat savienot ar dekodera komponentu videoligzdām, izmantojot trīs RCA tipa
spraudņus (nav iekļauti dekodera komplektā), un iegūt analogu augstas izšķirtspējas
signālu.
Pārliecinieties, ka vadi ir iesprausti atbilstošajās ligzdās dekoderā un TV aparatūrā:
Y ar Y, Pb ar Pb un Pr ar Pr.
Uzmanību! Komponentu videoligzdas pārraida tikai videosignālus. Lai saņemtu
audiosignālus, nepieciešams audiovada savienojums (skatiet darbības ,  vai ).

ETHERNET
RF - IN
VCR
Y
S/PDIF
Pb
L
Pr
R
HDMI
POWER
TV
RF - OUT
USB
+5.7V DC
0V
TOSLINK

Y
Pb
Pr
TV
10
PAPILDU IESPĒJAS: DEKODERA PIEVIENOŠANA
ĀRĒJAI AUDIOAPARATŪRAI
Pastāv trīs veidi dekodera savienojumam ar mājas audioaparatūru:
 Analogā stereoskaņa: izmantojot Audio L/R ligzdas
Iespraudiet RCA vada (nav iekļauts dekodera komplektā) vienu galu dekodera
Audio L/R (kreisā/labā) ligzdā, otru RCA vada galu pievienojiet mājas audio vai TV
aparatūrai. Pārliecinieties, ka vadi ir iesprausti atbilstošajās ligzdās dekoderā un
mājas audioaparatūrā: L ar L, R ar R.
 Digitālā audioskaņa: izmantojot SPDIF ligzdu
Iespraudiet RCA vada (nav iekļauts dekodera komplektā) vienu galu dekodera SPDIF
ligzdā, otru RCA vada galu pievienojiet mājas audio vai TV aparatūrai.
 Digitālā audioskaņa: izmantojot Toslink ligzdu
Iespraudiet Toslink vada (nav iekļauts dekodera komplektā) vienu galu dekodera
Toslink ligzdā, otru Toslink vada galu pievienojiet mājas audio vai TV aparatūrai.
L
S/PDIF 1
S/PDIF 2
R
Stereo/
HiFi system

VCR
ETHERNET
Y
S/PDIF
Pb
L
Pr
R
RF - IN
HDMI
RF - OUT

USB
POWER
TV
+5.7V DC
0V
TOSLINK

11
DEKODERA PIESLĒGŠANA DIGITĀLĀS APRAIDES TV
UZTVERŠANAI TIKAI VIP1920 MODELI
 Pievienošana digitālās televīzijas apraides tīklam
Iespraudiet RF antenas vada (nav iekļauts dekodera komplektā) vienu galu RF-IN
ligzdā, otru RF vada galu savienojiet ar antenas izeju.
Digitālā
Digital TV
TVizeja/
antena
outlet/Antenna
VCR
ETHERNET
Y
S/PDIF
Pb
L
Pr
R
RF - IN

HDMI
POWER
TV
RF - OUT
USB
+5.7V DC
0V
TOSLINK
DEKODERA PIEVIENOŠANA BAROŠANAS AVOTAM
 Pievienošana barošanas avotam
Kad TV dekoders ir savienots ar TV aparatūru, pievienojiet barošanas bloku un
pieslēdziet to barošanas avotam.
VCR
ETHERNET
Y
S/PDIF
Pb
L
Pr
R
RF - IN
HDMI
POWER
TV
RF - OUT
USB
+5.7V DC
0V
TOSLINK

12
Elektrotīkla
Power
kontaktligzda
Papildu iespējas: viedkartes ievietošana
Jūsu pakalpojuma sniedzējs nodrošina virtuālas
viedkartes izmantošanu, tāpēc viedkartes ligzda
dekodera sānu panelī netiek izmantota.
Attēla parādīšana
Lai attēlotu dekodera padoto signālu televizora ekrānā, pārslēdziet televizoru uz ārējo ieeju.
Dažiem TV pārslēgšanās notiek automātiski.
Parasti šim nolūkam uz TV tālvadības pults ir
speciāls taustiņš. Ja tāda nav, lūdzu, skatiet
papildu informāciju televizora lietošanas
instrukcijās.
An example of what
the inputieejas
symbol
Televizora
may look
like.
simbola
piemērs).
Tālvadības pults izmantošana
informācija par tālvadības pults taustiņu funkcionalitāti ir
apskatāma pakalpojuma sniedzēja sagatavotajā Lietotāju
rokasgrāmatā.
TV izvēlnes
navigācija
Sekundārā TV
navigācija
13
TV FORMĀTA IESTATĪŠANA
TV dekodera startēšanas laikā piespiediet un paturiet “Menu” taustiņu, līdz ekrānā parādās izvēlne:
logs, indikatoru lampiņas (LED) uz dekodera
mirgos sarkanā un zaļā krāsā. Katru reizi piespiežot
taustiņu uz tālvadības pults, indikācijas lampiņas
(LED)arī mirgos sarkanā un zaļā krāsā.
Kreisā izvēlne
Šajā ekrāna izvēlnē iespējams iestatīt TV formātu (video) dekodera videoizejā
atbilstoši jūsu TV aparatūras iespējām.
Jūs varat iziet no šīs izvēlnes, piespiežot „Exit”, pārstartējot dekoderu un uzsākot
normālu dekodera darbību.
Navigācija
Lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet tālvadības pults taustiņus „uz augšu” ()
un „uz leju” (), „pa labi” () un „pa kreisi” (). Lai izvēlētos iespēju un atvērtu
apakšizvēlni, piespiediet taustiņu OK vai „pa labi” ().
Lai izietu no izvēles, piespiediet taustiņi OK vai „pa kreisi” ().
TV formāta izvēle
Lai izvēlētos TV krāsu sistēmas formātu,
piespiediet taustiņu OK uz tālvadības
pults un atveriet iestatījumu TV System
Selection. Izvēlieties PAL formātu, izmantojot taustiņus „uz augšu” (),
„uz leju” ().
14
PAL ir TV krāsu sistēmas standarts, ko izmanto Eiropā, bet NTSC tiek izmantots
Ziemeļamerikā.
Pēc TV krāsu sistēmas formāta izvēles veikšanas, piespiediet taustiņu OK uz
tālvadības pults.
Videoformāta izvēle
Videoformāta izvēle ir atkarīga no jūsu TV aparatūras iespējām un videosavienojuma
ligzdas izvēles. Piespiediet taustiņu „uz leju” uz tālvadības pults, lai atzīmētu „Video
Output Selection”, un izvēli apstipriniet ar taustiņu OK.
Standarta izšķirtspējas TV aparatūra
Ja jūsu TV aparatūra ir standarta izšķirtspējas (neatbalsta HDTV) un izmantojat
SCART vadu dekodera un TV aparatūras savienošanai, izvēlieties vienu no
formātiem SCART kolonnā.
Augstas izšķirtspējas TV aparatūra
Ja jūsu TV aparatūra atbalsta HDTV standartu un tā ir savienota ar dekoderu,
izmantojot HDMI vai komponentu videoligzdas, izvēlieties TV aparatūrā atbilstošu
izšķirtspēju – 1080i. Piespiediet taustiņu OK uz tālvadības pults, lai apstiprinātu izvēli.
Uzmanību! Jūs varat skatīties televīzijas pārraides standarta izšķirtspējā, izmantojot
SCART vadu, neatkarīgi no izvēlētā videoformāta.
Iestatījumu saglabāšana/ iestatījumu izvēlnes
aizvēršana
Piespiediet taustiņu „pa kreisi” () uz
tālvadības pults, lai pārietu uz kreiso
ekrāna. Pēc tam piespiediet taustiņu
„uz leju” (), atveriet izvēli „Exit” un
apstipriniet, piespiežot OK.
Izvēlieties „Save and Reboot”, lai
saglabātu veiktās izmaiņas.
Pēc tam dekoders pārlādēsies, ja
notikušas jebkādas izmaiņas.
15
PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA DEKODERĀ
Kad dekoders ir pieslēgts televizoram, Ethernet
datu pārraides tīklam un barošanas avotam,
televizora ekrāna parādās attēls.
TV dekoders ir pievienots Lattelecom tīklam
un notiek nepieciešamās programmatūras lejupielāde. Lūdzu, uzgaidiet, līdz tiek
pabeigts ielādes process.
Punkti ekrāna vidū maina krāsu atkarībā no ielādes procesa gaitas. Sākumā visi
punkti ir pelēkā krāsā . Sarkans punkts norāda, ka ielādes process ir neveiksmīgs.
Mirgojošs dzeltens punkts norāda, ka ielāde vēl notiek, bet zaļš punkts norāda,
ka ielāde ir veiksmīgi pabeigta. Kad visi pieci punkti ir zaļā krāsā, sistēma ir gatava
lietošanai un automātiski pāriet pie nākamās darbības.
Papildus informācija pa bezmaksas tālruni 177 vai www.lattelecom.lv
Motorola, Inc.
Teknikringen 20
583 30 Linköping, Sweden
http://www.motorola.com
02/09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising