Sony BDV-E370 Operating instructions

Sony BDV-E370 Operating instructions
Sistem Cinema acasă pentru
discuri Blu-ray / DVD
Manual de instrucţiuni
BDV-E870 / E370
© 2010 Sony Corporation
RO
Atenţie
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap.
Pentru a preîntâmpina incendiile,
nu acoperiţi fantele de aerisire
cu ziare, feţe de masă, cuverturi
etc. şi nu aşezaţi pe aparat surse
cu flacără deschisă, cum ar fi
lumânări.
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi electrocutări, nu expuneţi
aparatul la stropire şi nici nu
puneţi pe aparat recipiente ce
conţin lichide cum ar fi o vazele.
Bateriile sau echipamentele cu
baterii instalate nu trebuie expuse
condiţiilor de căldură excesivă
cum ar fi radiaţii solare directe,
foc sau altele asemenea.
Pentru a evita accidentările, acest
aparat trebuie montat în siguranţă
pe podea sau perete, respectându-se instrucţiunile de montaj.
Nu folosiţi echipamentul în aer
liber.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
în paralel cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa,
deoarece raza laser utilizată în
acest Blu-ray Disc / DVD Home
Theatre System este dăunătoare
pentru ochi.
Pentru service, apelaţi numai la
persoane calificate.
Acest aparat este clasificat ca
fiind un produs LASER de
CLASA 3R. Asiguraţi-vă că nu
vă expuneţi ochii radiaţiei laser
vizibilă şi invizibilă ce este emisă
atunci când carcasa protectoare a
laserului este deschisă.
2
Acest marcaj este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului în
interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca
produs din CLASA 1 LASER.
Acest marcaj se află în partea din
spate a aparatului, spre exterior.
Dezafectarea
bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
(acumulator) sau pe ambalajul
acestuia
indică
faptul
că
respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol
poate fi utilizat în combinaţie cu
simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur
(Hg) sau cel pentru plumb (Pb)
este marcat în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005%
mercur, respectiv mai mult de
0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi
cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând
în mod corect acest produs.
Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din
motive de siguranţă, de asigurare
a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul
va fi corect tratat, la încheierea
duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii,
vă rugăm să citiţi secţiunea
referitoare la demontarea în
siguranţă a acumulatorului şi să
le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţi :
următoarele informaţii sunt
valabile numai pentru echipamentele comercializate în
ţări în care se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa
produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresele menţionate în
documentele de garanţie sau de
service furnizate separat.
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi
s-a găsit a fi compatibil cu limitele
impuse de directivele EMC în
cazul în care sunt utilizate cabluri
mai scurte de 3 m. (Numai pentru
modelele europene şi ruseşti).
Cu privire la sursele de
alimentare
• Aparatul nu este deconectat de
la sursa de curent alternativ atât
timp cât este în priză, chiar dacă
echipamentul în sine este oprit.
• Deoarece pentru deconectarea
aparatului de la priză se foloseşte
ştecărul, conectaţi aparatul la
o priză de curent alternativ
uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea
aparatului, deconectaţi imediat
ştecărul de la priza de curent
alternativ.
Drepturile de autor şi
mărcile comerciale
• Acest produs înglobează
o tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor care se
află sub incidenţa unor patente
din S.U.A şi a altor drepturi de
proprietate intelectuală.
Utilizarea acestei tehnologii
de protejare a drepturilor de
autor trebuie autorizată de
Macrovision şi este destinată
exclusiv vizionării la domiciliu
sau altor utilizări limitate, cu
excepţia cazului în care este astfel
autorizat de Macrovision.
Dezasamblarea şi operaţiile de
inginerie inversă sunt interzise.
• Acest sistem este dotat cu decodor
de surround matricial adaptabil
Dolby* Digital şi Sistem DTS**
digital de surround.
*
Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby, ProLogic şi simbolul dublu-D sunt
mărci înregistrate ale Dolby
Laboratories.
**
Fabricat sub licenţă conform
Brevetului S.U.A, numerele:
5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 şi alte
brevete emise sau în curs de
publicare. DTS este marcă
înregistrată, iar logo-urile
şi simbolul DTS, DTS-HD şi
DTS-HD Master Audio sunt
mărci înregistrate ale DTS, Inc.
© 1996 – 2008 DTS, Inc.
Toate drepturile rezervate.
• Acest sistem încorporează
tehnologia HDMI TM („HighDefinition Multimedia
Interface”: Interfaţă multimedia
de înaltă definiţie).
HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing
LLC.
• Java, toate mărcile comerciale
şi siglele asociate Java sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Sun
Microsystems, Inc.
• „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale Bluray Disc Association.
• „Blu-ray Disc” este marcă de
comerţ.
• Siglele „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVDVIDEO” şi „CD” sunt mărci
comerciale.
• „BRAVIA” este o marcă de
comerţ a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD”
sunt mărci comerciale ale
Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. şi Sony Corporation.
• „S-AIR” şi sigla asociată sunt
mărci comerciale ale Sony
Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar”
sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation şi Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION” este marcă
de comerţ a Sony Computer
Entertainment Inc.
• DivX R , DivX Certified R şi
logo-urile asociate sunt mărci
înregistrate ale DivX, Inc. şi sunt
utilizate sub licenţă.
• Tehnologia de identificare a
muzicii, a conţinutului video şi
a datelor asociate este furnizată
de către Gracenote®. Gracenote
este standardul industrial în
tehnologia de identificare
a muzicii şi a furnizării
conţinutului aferent. Pentru mai
multe informaţii, vă rugăm să
vizitaţi
www.gracenote.com
CD, DVD, Blu-ray Disc, şi datele
de muzică şi video legate de
Gracenote, Inc, drepturi de autor
© 2000 - până în prezent ale
Gracenote. Gracenote Software,
drepturile de autor © 2000 - până
în prezent ale Gracenote. Unul
sau mai multe brevete deţinute
de Gracenote se aplică acestui
produs şi serviciului. Consultaţi
site-ul Gracenote pentru o listă a
brevetelor Gracenote aplicabile.
Gracenote,CDDB, MusicID,
MediaVOCS, sigla Gracenote
şi cea „Powerd by Gracenote”
sunt fie mărci comerciale
înregistrate, fie mărci comerciale
ale Gracenote în Statele Unite şi/
sau alte ţări.
3
Despre acest manual de
instrucţiuni
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV HD” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• iPod este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată
în S.U.A. şi în alte ţări.
• „Made for iPod” arată că un accesoriu este destinat
expres conectării cu un iPod şi că producătorul
certifică faptul că acesta îndeplineşte standardele
de performanţă impuse de Apple.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
aparatului şi nici pentru compatibilitatea acestuia cu
standardele privind siguranţa sau cu reglementările
în vigoare.
• Windows Media şi sigla Windows sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi /sau
alte ţări.
• Alte denumiri de sisteme şi produse sunt în
general mărci comerciale sau înregistrate
ale respectivilor producători. Simbolurile
TM
şi R nu sunt specificate în acest manual.
4
• Informaţiile din prezentul manual de instrucţiuni
descriu acţiunile realizate cu ajutorul
telecomenzii. Puteţi utiliza în egală măsură
comenzile de la panoul frontal al sistemului,
dacă acestea au denumiri identice ori similare
cu cele de la telecomandă.
• În acest manual, termenul „disc” se referă în
general la discuri BD, DVD, CD Super Audio
sau CD dacă nu este altfel specificat în text sau
în ilustraţii.
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelele BDV-E870 şi BDV-E370.
BDV-E870 este modelul utilizat pentru ilustraţii.
Orice diferenţă de procedură este clar indicată
în text, de exemplu „BDV-E870.”
• Articolele afişate pe ecranul televizorului pot
varia în funcţie de zona geografică.
• Configurarea implicită este subliniată.
• Simbolul este compatibil cu cu funcţia S-AIR,
care permite transmisia wireless a sunetului
între produse S-AIR. Pentru detalii, legate de
funcţia S-AIR, consultaţi secţiunea „Utilizarea
unui produs S-AIR” (pag. 39).
• Notele sau instrucţiunile relativ la amplificatorul
de surround, la cel pentru efect de surround
spate sau la receptorul S-AIR din acest manual
de instrucţiuni sunt valabile numai în cazul
folosirii respectivelor echipamente.
Cuprins
Despre acest manual de instrucţiuni ......... 4
Despachetarea aparatului ......................... 6
Prezentarea părţilor componente şi a
butoanelor .......................................... 8
Punerea în funcţiune
Pasul 1: Instalarea sistemului ............ 13
Pasul 2: Conectarea sistemului .......... 19
Pasul 3: Realizarea configurării rapide 25
Pasul 4: Selectarea sursei .................. 26
Pasul 5: Ascultarea sunetului cu efect
de surround .................................... 27
Alte operaţii
Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI
pentru „BRAVIA” Sync ..................... 44
Calibrarea automată a reglajelor
adecvate ........................................... 46
Reglarea boxelor .................................... 47
Folosirea cronometrului de oprire
automată .......................................... 49
Dezactivarea butoanelor aparatului ........ 49
Acţionarea televizorului cu ajutorul
telecomenzii ..................................... 49
Modul standby, economic de
funcţionare ....................................... 49
Redare
Redarea unui disc ................................... 29
Redarea datelor stocate pe un dispozitiv
USB .................................................. 30
Utilizarea unui iPod ................................ 30
Redarea în reţea .................................... 31
Opţiuni disponibile ................................. 32
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului de adaptare la
sursă ................................................ 34
Selectarea formatului audio, a pistelor
multilingve sau a canalului ............... 34
Ascultarea sunetului multiplex .............. 35
Utilizarea efectelor de sunet ................... 36
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de configurare ......... 50
[Network Update] .................................... 50
[Screen Settings] .................................... 51
[Audio Settings] ....................................... 52
[BD/DVD Viewing Settings] ..................... 52
[Parental Control Settings] ...................... 53
[Music Settings] ...................................... 53
[System Settings] .................................... 54
[Network Settings] ................................... 55
[Easy setup] ............................................ 55
[Resetting] ............................................... 55
Tuner
Ascultarea radioului ............................... 37
Utilizarea sistemului de date radio (RDS)
... ...................................................... 38
Dispozitiv audio extern
Folosirea unui produs S-AIR ................... 39
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ............................... 56
Note legate de discuri ............................. 57
Soluţionarea problemelor ........................ 58
Discuri ce pot fi redate ............................ 65
Tipuri de fişiere ce pot fi redate............... 66
Formate audio acceptate ........................ 67
Rezoluţie video la ieşire .......................... 67
Specificaţii ............................................... 68
Lista codurilor de limbă ........................... 70
Glosar ..................................................... 71
Index ....................................................... 74
5
Despachetarea aparatului
BDV-E870
• Boxe frontale (2)
• Antenă fir pentru FM (1)
• Şuruburi (6)
sau
• Capace pentru partea de jos a
boxelor (2)
• Cabluri pentru boxe (3, albastru/
gri/ verde)
• Manual de instrucţiuni
• Manual de instrucţiuni pentru
instalarea boxelor
• Cablu video (1)
• Acord de licenţă pentru utilizatorul
final.
• Boxe de surround (2)
• Telecomandă (1)
• Boxă centrală (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Subwoofer (1)
• Microfon de calibrare (1)
• Suporturi (2)
6
• Manual de instrucţiuni pentru
instalare rapidă
• Cablu HDMI (1) – doar la modelele
pentru Taiwan
BDV-E370
• Boxe frontale (2)
• Antenă fir pentru FM (1)
• Microfon de calibrare (1)
sau
• Manual de instrucţiuni
• Boxe de surround (2)
• Cabluri pentru boxe (5, alb/ roşu/
albastru/ gri/ verde)
• Manual de instrucţiuni pentru
instalare rapidă
• Acord de licenţă pentru utilizatorul
final.
• Boxă centrală (1)
• Subwoofer (1)
• Cablu HDMI (1) – doar la
modelele pentru Singapore,
Thai şi Taiwan
• Cablu video (1)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R6 (dimensiune AA) (furnizate), respectând concordanţa dintre marcajele 3 şi # de
pe baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor.
7
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Unitatea principală
1 Butonul ]/1 (pornire/standby)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul standby
2 Butoane pentru operaţii de redare
Butonul Z (deschis / închis) (pag. 29)
Apăsaţi acest buton pentru a deschide sau a închide
compartimentul pentru disc al aparatului.
Butonul N (play)
Porneşte redarea sau o reia de la punctul în care
a fost oprită (reluarea redării).
Redă o succesiune de imagini atunci când este
introdus un disc ce conţine fişiere de imagine
JPEG.
Butonul x (stop)
Opreşte redarea şi memorează punctul de reluare.
(punct de reluare a redării).
Punctul de reluare a redării pentru un titlu/pistă
este ultimul punct la care a fost oprită redarea sau
ultima fotografie vizualizată dintr-un director cu
fotografii.
Butonul FUNCTION
Selectează sursa de redare.
Butoane VOLUME +/–
Ajustează volumul sonor pentru sistem.
8
3
Port USB (pag. 30)
Folosit pentru a conecta un dispozitiv USB.
4 Afişajul panoului frontal
5 Senzor
pentru telecomandă
6 Indicator de alimentare
Devine luminos când sistemul este pornit.
7 Compartimentul pentru disc (pag. 29)
Afişajul panoului frontal
Despre indicaţiile ce apar pe afişajul panoului frontal
1 Indică formatul de sunet curent
2 Devine luminos la transmiterea la ieşire
de semnale video 1920 × 1080p/24 Hz
3 Se aprinde la transmiterea la ieşire de
semnale video 720p/1080i/1080p prin
mufa HDMI OUT sau de semnale video
720p/1080i prin mufele COMPONENT
VIDEO OUT
4 Devine luminos când mufa HDMI OUT
(Ieşire HDMI) este conectată corect la
un dispozitiv compatibil HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection),
cu intrare HDMI sau DVI (Digital Visual
Interface)
5 Se aprinde la recepţionarea unui post de
radio (numai pentru radio), pag. 37
6 Devine luminos când sunetul recepţionat
este stereo (doar pentru radio), pag. 37
7 Luminează intermitent când este activat
cronometrul de oprire automată
(pag. 49)
8 Indicator S-AIR (numai când în aparat este
inserat emiţătorul wireless – care nu este
furnizat).
Devine luminos în cursul transmisiei
wireless.
Clipeşte când pentru [Standby] este
aleasă varianta [On] şi sistemul este în
modul standby, în timp ce transmisia
wireless dintre aparat şi receptorul S-AIR
nu este activată, pag. 39
9 Afişează starea sistemului, cum ar
fi: capitolul, titlul sau numărul pistei,
informaţiile temporale, frecvenţa radio,
starea redării, reglajele pentru surround
etc.
0 Se aprinde când este activată redarea
repetitivă.
qa Afişează starea redării sistemului.
qs Devine luminos când funcţia de suprimare
a sonorului este activă.
9
Panoul din spate
Şuruburi*
1
Port USB (pag. 30)
2 Terminal LAN (100) (pag. 24)
3 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (ieşire
video pe componente) (pag. 20)
9 Mufă ANTENNA (pentru antenă)
(FM 75Ω COAXIAL) (pag. 23)
0 Mufă TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(TV-intrare optică digitală) (pag. 21)
4 Mufă VIDEO OUT (ieşire video) (pag. 20)
qa Mufa SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
(Satelit/cablu - intrare digitală) (pag. 22)
5 Mufă HDMI OUT (ieşire HDMI) (pag. 20)
qs Mufe SPEAKERS (pentru boxe) (pag. 19)
6 Slot EZW-T100 (pag. 39)
7 Mufe AUDIO (AUDIO IN L/R) (intrări audio
stânga/ dreapta) (pag. 22)
8 Mufă A.CAL MIC (pentru conectarea
microfonului de calibrare) (pag. 25, 46)
10
ATENŢIE
*
Vă rugăm să nu demontaţi şuruburile decât dacă
montaţi dispozitivul EZW-T100.
Telecomandă
]/1 (pornit/standby) (pag. 25, 37)
Porneşte sistemul sau îl trece în modul standby.
2 Butoane numerice (pag. 38, 49)
Pentru introducerea numerelor titlurilor /
capitolelor, a frecvenţelor radio etc.
(audio) (pag. 33, 35)
Selectează formatul / pista audio.
(subtitrare) (pag. 53)
Selectează limba pentru subtitrare când pe un
disc BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări multilingve.
D.TUNING (acord direct) (pag. 37)
Selectează frecvenţele radio.
3 Butoane colorate (roşu / verde / galben /
albastru)
Butoane de acces rapid pentru selectarea
elementelor din unele meniuri BD (se pot folosi
şi pentru operaţii interactive Java pentru BD).
4 TOP MENU
Deschide sau închide meniul superior pentru BD
sau DVD.
POP UP / MENU
Deschide sau închide meniul extensibil al unui
disc BD-ROM sau meniul DVD.
Butoanele 5,
, 2 +, şi N au câte un punct
tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă când
utilizaţi telecomanda.
•
: Pentru acţionarea televizorului
(Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Acţionarea
televizorului cu ajutorul telecomenzii sistemului”,
pag. 49.)
1 THEATRE (pag. 45)
Comută automat în modul video optim pentru
vizionarea filmelor.
ONE-TOUCH PLAY (Redare la o apăsare)
(pag. 45)
Activează redarea la o singură apăsare.
TV ]/1 (pornit/standby) (pag. 49)
Porneşte televizorul sau îl trece în standby.
OPTIONS (pag. 32)
Afişează pe ecranul televizorului meniul de
opţiuni.
RETURN
Revine la interfaţa anterioară.
C/X/x/c
Deplasează cursorul pentru selectarea unui
element afişat.
(ENTER)
Introduce elementul selectat.
5 FUNCTION (pag. 26, 37)
Selectează sursa de redare.
HOME (pag. 25, 37, 39, 46, 47, 50)
Accesează sau părăseşte meniul de bază al
sistemului.
SOUND MODE (pag. 39)
Selectează un mod de sunet.
11
6 Butoane pentru operaţiile de redare
Consultaţi secţiunea „Redare” (pag. 29).
./> (anterior/următor)
Trece la capitolul/ pista sau fişierul anterior/
următor.
(reluare imediată / avans
instantaneu)
Reluarea imediată a actualei scene timp de 10
secunde. / Derularea imediată, rapidă înainte a
scenei actuale timp de 15 secunde.
m/M (derulare rapidă înapoi/înainte)
Derulează rapid discul înapoi/înainte în timpul
redării. De fiecare dată când apăsaţi butonul,
viteza de căutare se modifică.
Activează redarea cu încetinitorul atunci când
este apăsat pentru mai mult de o secundă, în
modul pauză.
La fiecare apăsare a butonului în modul pauză,
este redat câte un cadru.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea din punctul în
care a fost oprită (resume play). Redă o succesiune
de imagini când este introdus un disc ce conţine
fişiere de imagine JPEG.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire (punctul
de reluare a redării). Punctul de reluare pentru un
titlu/o piesă este ultimul punct redat sau ultima
imagine pentru un director de imagini.
Butoane pentru acţionarea radioului
Consultaţi secţiunea „Tuner” (pag. 37).
PRESET +/–
TUNING +/–
7 % (suprimarea sonorului)
Opreşte temporar sunetul.
2 (volum) +/– (pag. 37)
Reglează volumul.
TV 2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
TV t (intrare TV)
Comută sursa de intrare TV între sursa de
semnal TV şi celelalte surse de intrare.
12
8 DISPLAY (pag. 29, 31)
Afişează pe ecranul televizorului informaţii
legate de redare.
Când este folosită funcţia „TUNER FM”, butonul
comută între informaţiile relativ la radio ce apar
pe afişajul panoului frontal (numai modelele
europene şi ruseşti).
Când este folosită una dintre funcţiile „TV”
sau „SAT/CABLE” şi semnalele digitale sunt
recepţionate prin mufa DIGITAL IN, apăsarea
butonului conduce la afişarea fluxului de
informaţii pe panoul frontal.
9 Butonul Z (deschis / închis)
Apăsaţi acest buton pentru a deschide sau închide
compartimentul pentru disc al aparatului.
SLEEP (pag. 49)
Activează cronometrul de oprire automată.
SYSTEM MENU (pag. 27, 33, 35, 37)
Accesează meniul sistemului.
(favorite)
Afişează conţinutul preluat de pe Internet introdus
în Lista favorite (cu piese preferate).
Puteţi introduce până la 18 piese de pe Internet în
Lista favorite.
Punerea în funcţiune
Pasul 1: Instalarea sistemului
Poziţionarea boxelor
Pentru a obţine cel mai bun efect de surround, amplasaţi toate boxele la aceeaşi distanţă faţă de poziţia de audiţie
(A). Distanţa trebuie să fie stabilită între 0,0 m şi 7,0 m.
Dacă nu puteţi plasa boxa centrală şi cele de surround la aceeaşi distanţă faţă de ascultător (A), aşezaţi-le la
cel mult 7,0 m de poziţia de audiţie.
Plasaţi boxele de surround în spatele poziţiei de audiţie (B).
Subwoofer-ul poate fi aşezat oriunde în cameră.
Subwoofer
Boxă frontală stânga (L)
Boxă surround stânga (L)
Boxă centrală
Boxă frontală dreapta (R)
Boxă surround dreapta (R)
Note
• Fiţi foarte atent atunci când amplasaţi boxele şi/sau suporturile acestora pe o suprafaţă tratată special (cu ceară,
uleiuri, lustruită etc.) deoarece pot apărea pete sau decolorări.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de boxe deoarece acestea pot cădea.
13
Pentru a adăuga boxe pentru efect de surround, opţionale
Puteţi beneficia de efect de surround pe 7,1 canale achiziţionând setul de boxe wireless pentru efect de surround
(WAHT-SBP2, opţional). Prezentarea produse opţionale diferă în funcţie de regiune.
Pentru stabilirea boxelor de surround în spatele poziţie de audiţie, consultaţi ilustraţia de mai jos (C).
Subwoofer
Boxă frontală stânga (L)
Boxă surround
stânga (L)
Boxă surround spate stânga (L)
(opţională)
Boxă centrală
Boxă frontală dreapta (R)
Boxă surround
dreapta (R)
Boxă surround spate dreapta (R)
(opţională)
Notă
• Pentru a utiliza boxele de surround din spate, alegeţi pentru [Surround Back] (pag. 47) din [Speaker Settings]
varianta [Yes] în timpul realizării [Configurării rapide] (pag. 25).
Instalarea boxelor pe perete
Atenţie
• Pentru informaţii despre materialul din care este făcut peretele sau despre ce şuruburi trebuie utilizate,
contactaţi un magazin sau un instalator specializat.
• Folosiţi şuruburi potrivite pentru materialul şi rezistenţa zidului. Pereţii din rigips este deosebit de fragil,
aşa că şuruburile trebuie montate pe o grindă şi apoi fixate pe perete. Instalaţi difuzoarele pe un perete
consolidat, vertical şi drept.
• Sony nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau deteriorările provocate de o instalare incorectă, de
rezistenţa insuficientă a zidului, sau de instalarea incorectă a şuruburilor, de calamităţi naturale etc.
Înainte de a monta boxele frontale ale BDV-E870 pe un perete, este necesar să le dezasamblaţi. Pe perete
poate fi montată partea superioară a acestora.
14
Pentru dezasamblarea unei boxe
(Boxe frontale, numai pentru modelul BDV-E870)
1 Deconectaţi cablul boxei de la aceasta.
Partea din spate a
boxelor
2 Scoateţi şuruburile (preinstalate) din parte din spate a difuzorului.
Deoarece aceste şuruburi sunt necesare atunci când reasamblaţi boxa, asiguraţi-vă că nu le pierdeţi.
Partea din spate a
boxelor
3 Dezasamblaţi boxa ridicând partea superioară a acesteia.
Partea superioară
Partea inferioară
Partea din spate
a boxei
15
4 Trageţi în exterior cablul boxei prin partea de jos a secţiunii inferioare a acesteia.
Cablul îndepărtat va fi utilizat când montaţi boxa pe perete.
Partea de jos
a boxei
Cablul boxee
5 Detaşaţi folia de protecţie (de hârtie) de pe capacul de jos al boxei, apoi ataşaţi acest
capac în partea de jos a secţiunii superioare a boxei.
Folia de protecţie
Partea de jos a secţiunii
superioare a boxei
Capacul pentru partea
de jos a boxei
Notă
• Pentru a desprinde folia de protecţie (de hârtie), trageţi din zona liberă din jurul crestăturii capacului pentru
partea de jos a boxei.
16
Boxa complet dezasamblată
Cablul pentru boxă
Partea superioară
a boxei
Partea inferioară
a boxei
Şurub
Instalarea boxelor pe un perete
Înainte de a monta boxele pe un perete, conectaţi cablul boxei la aceasta.
Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablurile la bornele corespunzătoare ale boxelor : cablul de boxă cu manşon colorat
la borna 3, iar cel fără manşon colorat la borna #.
Manşon colorat
Boxa frontală din stânga (L) : alb
Boxa frontală din dreapta (R) : roşu
Boxa centrală : verde
Boxă de surround stânga (L) : albastru
Boxă de surround dreapta (R) : gri
1 Pregătiţi şuruburi potrivite (nu sunt furnizate) pentru orificiul din spatele fiecărei boxe,
aşa cum este ilustrat mai jos.
Orificiul din spatele
boxei
17
2 Fixaţi şuruburile în perete.
BDV-E870
BDV-E370
Pentru boxele frontale
Pentru boxa centrală
Pentru boxa centrală
Pentru alte boxe
Pentru boxele de surround
3 Atârnaţi boxele de şuruburile fixate pe perete.
Orificiul din
spatele boxei
18
Partea din spate a boxei
Pasul 2: Conectarea sistemului
Pentru conectarea sistemului, citiţi informaţiile de pe paginile următoare.
Nu conectaţi cablul de alimentare AC al unităţii principale la priza de perete, până când nu aţi făcut toate
celelalte conexiuni.
Notă
• La conectarea unei alte componente dotate cu facilitatea de comandă a volumului, reduceţi volumul celorlalte
echipamente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.
Conectarea boxelor
Conectorul pentru cablurile boxelor şi culoarea manşoanelor cablurilor sunt corespund unui cod de culoare,
fiind atribuite în funcţie de tipul de boxă.
Conectaţi cablurile boxelor, în funcţie de culoarea acestora, la mufele SPEAKERS corespunzătoare ale unităţii
principale.
Asiguraţi-vă că aţi conectat cablurile boxelor la bornele corespunzătoare ale acestora : cablul de boxă cu
manşon colorat la 3 , iar cel fără manşon, la #. Nu prindeţi izolaţia cablurilor boxelor (acoperirea de cauciuc)
în bornele boxelor.
Pentru a conecta cablurile boxelor la aparat
La conectarea boxelor la aparat, introduceţi complet conectorii în mufele aparatului, până ce se aude un clic.
Panoul din partea din spate a aparatului
Gri
(Boxă de surround dreapta - R)
Albastru
(Boxă de surround stânga - L)
Verde
(Boxă centrală)
Roşu
(Boxă frontală dreapta - R)
Violet (Subwoofer)
Alb
(Boxă frontală stânga - L)
Pentru a conecta cablurile boxelor la acestea
Manşon colorat
Partea din spate a boxei
Conector
19
Conectarea televizorului (conexiune video)
Prin această conexiune va fi transmis semnalul video către televizor.
În funcţie de mufele televizorului, alegeţi metoda de conectare adecvată.
Partea din spate a aparatului
B Cablu video pe componente
(nu este furnizat)
A Cablu HDMI*
C Cablu video
(furnizat)
Spre mufele de
intrare video pe
componente ale
televizorului
Spre mufa de
intrare video a
televizorului
Spre mufa de
intrare HDMI IN
a televizorului
* Cablul HDMI este furnizat numai la modelele pentru Singapore, Thai şi Taiwan.
Metoda 1 : Conectarea cablului HDMI (A)
Dacă televizorul are o mufă HDMI, realizaţi conexiunea la televizor printr-un cablu HDMI. Calitatea
imaginii se va ameliora faţă de situaţia în care conexiunea este efectuată printr-un cablu video pe componente
sau printr-unul video.
Când conectaţi televizorul prin cablul HDMI, trebuie să selectaţi tipul de semnal de ieşire (pag. 51).
Metoda 2 : Conectarea cablului video pe componente (B)
Dacă televizorul nu are mufă HDMI, însă are mufe de intrare pe componente, cuplaţi televizorul printr-un
cablu video pe componente. Calitatea imaginii se va ameliora faţă de situaţia în care conexiunea este realizată
printr-un cablu video.
Când conectaţi televizorul prin cablul video pe componente, trebuie să selectaţi tipul de semnal de ieşire
(pag. 51).
Metoda 3 : Conectarea cablului video (C)
Dacă nu aveţi cablu HDMI şi nici cablu video pe componente, realizaţi temporar conexiunea prin cablul
video.
20
Conectarea televizorului (conexiune audio)
Prin această conexiune este transmis semnalul audio de la televizor la această unitate. Pentru a asculta sunetul
TV prin intermediul sistemului, realizaţi conexiunea următoare.
Partea din spate a aparatului
Cablu optic digital
(nu este furnizat)
Spre mufa de ieşire optică
digitală a televizorului
În cazul unei conexiuni audio digitale, sistemul recepţionează un semnal Dolby Digital multiplex pe care îl
puteţi savura.
Notă
• La conectarea televizorului şi a acestui aparat printr-un cablu audio, vă rugăm consultaţi „Conectarea altor
echipamente”, pag. 22.
Despre canalul audio de retur
Dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcţia ARC (Audio Return Channel - Canal audio de retur), un
cablu HDMI va transmite şi semnal audio digital de la televizor. Nu este necesar să realizaţi conexiuni
audio separate pentru a asculta sonorul TV. Pentru detalii legate de funcţia ARC, consultaţi secţiunea [Audio
Return Channel], pag. 54.
21
Conectarea altor echipamente
Când conectaţi acest sistem şi alte echipamente la televizor, semnalele video de la sistem şi de la echipamente
vor fi transmise la televizor, iar cele audio de la echipamentele cuplate vor fi transmise către sistem, după cum
urmează.
Flux de semnal
. : semnal video
l: semnal audio
Sistem
Puteţi asculta echipamentele conectate prin intermediul boxelor sistemului :
• Un aparat video sau un receptor digital de satelit etc. (nu sunt furnizate), care au o mufă de ieşire digitală
coaxială : D
• Un aparat video, un receptor digital de satelit, PlayStation sau o sursă audio portabilă etc. (nu sunt furnizate):
E
Partea din spate a aparatului
D Cablu digital coaxial
(nu este furnizat)
E Cablu audio
(nu este furnizat)
Spre mufa de ieşire digitală
coaxială a aparatului video
sau a receptorului digital de
satelit etc.
22
Spre mufele de ieşire audio ale
aparatului video, ale receptorului
digital de satelit, ale PlayStation
sau ale sursei audio portabile etc.
Conectarea antenei
Pentru a conecta antena
Partea din spate a aparatului
sau
Antena FM cablu
(furnizată)
Notă
• Aveţi grijă să întindeţi complet antena FM cablu.
• După conectarea antenei FM, menţineţi firul cât mai orizontal posibil.
Observaţie
• Dacă recepţia FM este slabă, folosiţi un cablu coaxial de 75 Ω (nu este furnizat) pentru a conecta aparatul la
o antenă FM de exterior, aşa cum este indicat în imaginea de mai jos.
Antena FM de exterior
Aparat
23
Pentru a realiza configurarea
reţelei
Conectarea la o reţea
Configurare pentru reţea cu fire
Folosiţi un cablu LAN pentru a conecta terminalul
LAN (100) al acestei unităţi.
Pentru detalii, consultaţi [Network Settings] (pag.
55) şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a
realiza configurarea.
În legătură cu securitatea LAN
wireless
Deoarece comunicaţia prin intermediul funcţiei
LAN wireless este stabilită prin unde radio,
semnalul wireless poate fi interceptat. Pentru a
proteja comunicaţia wireless, acest sistem acceptă
diverse funcţii de securitate. Aveţi grijă să realizaţi
corect reglajele legate de securitate, în concordanţă
cu mediul reţelei.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Ruter de
bandă largă
Modem ADSL/
modem de cablu
Fără securitate
Configurare USB wireless
Folosiţi o reţea LAN wireless prin intermediul
adaptorului LAN USB Wireless (numai pentru Sony
UWA-BR100*), care nu este furnizat.
Adaptor LAN USB Wireless este posibil să nu fie
disponibil în anumite ţări/ regiuni.
* Valabil în ianuarie 2010.
Opriţi aparatul înainte de a conecta cablul prelungitor
sau de a introduce adaptorul LAN USB Wireless.
După introducerea adaptorului LAN USB Wireless la
baza cablului prelungitor şi după conectarea acestui
cablu la portul (USB) - aflat în partea frontală sau
din spate- reporniţi aparatul.
Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu uşurinţă,
oricine poate intercepta comunicaţia wireless sau
poate interfera cu reţeaua dvs. wireless, chiar fără
a dispune de instrumente sofisticate. Reţineţi că
există riscul de acces neautorizat sau de intercepţie
a datelor.
WEP
WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele străine să intercepteze
comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs. wireless.
WEP este o tehnologie de securitate evoluată din
altele precedente, care permite şi conectarea de
dispozitive mai vechi, care nu sunt compatibile cu
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată
pentru a corecta deficienţele tehnologiei WEP. TKIP
asigură un nivel de securitate mai înalt decât WEP.
Adaptor LAN USB
Wireless
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Modem ADSL/
modem de cablu
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Ruter LAN
Wireless
Notă
• Distanţa ce trebuie lăsată între adaptorul LAN USB
wireless şi router-ul LAN wireless diferă în funcţie
de spaţiul de utilizare. Dacă sistemul nu se poate
conecta la reţea sau în cazul în care conexiunea este
instabilă, deplasaţi adaptorul LAN USB wireless
într-o altă poziţie sau apropiaţi acest adaptor de
router-ul LAN wireless.
24
AES este o tehnologie de securitate care utilizează
o metodă de securitate avansată, diferită de WEP şi
TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai înalt decât
WEP sau TKIP.
Pasul 3: Realizarea configurării rapide
Înainte de a efectua Pasul 3
Realizaţi corect toate conexiunile, apoi cuplaţi cablul
de alimentare.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza reglajele de
bază pentru utilizarea sistemului.
Elementele afişate diferă în funcţie de ţară.
2 Conectaţi microfonul de calibrare la
mufa A.CAL MIC de pe panoul din spate.
Plasaţi microfonul de calibrare la nivelul urechii,
pe un trepied (nu este furnizat) etc. Partea frontală
a fiecărei boxe trebuie să fie orientată spre
microfon şi trebuie să nu existe obstacole între
aceste echipamente.
Notă
• Pentru a utiliza boxele de surround opţionale,
plasate în spatele poziţiei de audiţie, alegeţi pentru
[Surround Back] din [Speaker Settings] varianta
[Yes] (pag. 47).
Microfon de calibrare
1 Porniţi televizorul.
3 Apăsaţi ]/1 la acest aparat.
4 Comutaţi selectorul intrărilor de la televizor
în poziţia ce permite ca semnalul de la
sistem să apară pe ecranul televizorului.
Este afişată interfaţa de Configurare rapidă ce
permite selectarea limbii folosite la afişare (Easy
Setup - OSD).
25
Pasul 4: Selectarea sursei
5 Realizaţi Configurarea rapidă [Easy
Puteţi selecta sursa de redare.
Setup]. Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecran pentru a realiza reglajele de bază
.
cu ajutorul butoanelor C/X/x/c şi
Pentru detalii legate de reglajele de autocalibrare
[Auto Calibration] din [Easy Setup], consultaţi
„Calibrarea automată a reglajelor adecvate”,
pag. 46.
Pentru a accesa din nou Interfaţa
de configurare rapidă
FUNCŢIE
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare interfaţa meniului de bază
(HOME).
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Pentru a selecta [Easy Setup], apăsaţi
butoanele X/x, apoi
Pentru
.
4 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start],
.
apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa de Configurare rapidă.
Apăsaţi FUNCŢIE de mai multe ori,
până ce funcţia dorită apare pe afişajul
panoului frontal.
La fiecare apăsarea butonului FUNCŢIE, se comută
între funcţiile disponibile, după cum urmează :
“BD/DVD” T “D. MEDIA” T “TUNER FM”
T “TV” T “SAT/CABLE” T “AUDIO” T
“BD/DVD” T …
Funcţie
„BD/DVD”
„D. MEDIA”
Sursă
Discul redat de sistem.
Dispozitiv USB, iPod sau Video
BRAVIA de pe Internet
„TUNER FM” Radio FM (pag. 37)
„TV”
Echipament (TV etc.) conectat
la mufa TV (DIGITAL IN
OPTICAL) de pe panoul din
spate sau un televizor compatibil
cu funcţia ARC care este
conectat la mufa HDMI OUT ,
din partea din spate (pag. 21).
„SAT/
Echipament conectat la mufa
CABLE”
SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) de pe panoul din
spate (pag. 22).
„AUDIO”
Echipament conectat la mufele
AUDIO (AUDIO IN L/R) de pe
panoul din spate (pag. 22).
26
Pasul 5: Ascultarea sunetului cu efect de surround
După parcurgerea paşilor precedenţi şi începerea
redării, puteţi asculta cu uşurinţă sonorul beneficiind
de efectul de surround. Puteţi totodată să selectaţi
unul dintre reglajele de sunet surround predefinite,
special adaptate pentru diverse tipuri de surse de sunet. Acestea vor aduce în casa dvs. sonorul puternic
şi interesant al sălilor de cinematograf.
Stabilirea reglajelor pentru sunetul de surround în funcţie de preferinţele
dvs. de audiţie
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi X/x până ce indicaţia „SUR.SETTING” apare pe afişajul panoului frontal, apoi
apăsaţi
sau c.
3 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce reglajul pentru efect de surround dorit apare pe
.
afişajul panoului frontal, apoi apăsaţi
Consultaţi tabelul următor pentru a afla reglajele pentru sunetul de surround.
4 Apăsaţi
.
Reglajul este efectuat.
5 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul de sistem dispare.
Despre ieşirea pentru boxe corespunzătoare fiecărui reglaj de surround
În tabelul următor sunt descrise opţiunile disponibile în cazul în care sunt conectate toate boxele la acest
sistem.
Varianta implicită de reglaj este „A.F.D. MULTI”.
Provenienţa sunetului
Reglaj de surround Efect
În funcţie de sursă
Sistemul face diferenţa între diversele formate de sunet
„A.F.D.STD ”
(AUTO FORMAT ale sursei şi prezintă sonorul aşa cum a fost înregistrat sau
codificat.
DIRECT
STANDARD)
27
Provenienţa sunetului
Reglaj de surround Efect
• Sursă cu 2 canale: sistemul simulează sunetul de
„A.F.D.MULTI”
surround pornind de la cele 2 canale ale sursei şi
(AUTO FORMAT
transmiţându-l prin boxele cu 5,1 canale, în urma
DIRECT MULTI)
„PRO LOGIC”
„PLII MOVIE”
duplicării sonorului pe 2 canale de la sursă prin fiecare
dintre boxele conectate.
• Sursă multicanal: sistemul emite sunetul prin boxe în
funcţie de numărul de canale al sursei.
• Sursă cu 2 canale: sistemul simulează sunetul de
surround pornind de la cele 2 canale ale sursei şi
emiţându-l pe 5,1 canale.
– „PRO LOGIC” realizează decodarea Dolby Pro
Logic.
– „PLII MOVIE” realizează decodarea Dolby Pro
Logic II din modul film.
„NEO6 CIN”
„NEO6 MUS”
• Sursă multicanal: sistemul emite sunetul prin boxe în
funcţie de numărul de canale al sursei.
• Sursă cu 2 canale: sistemul simulează sunetul de
surround pornind de la cele 2 canale ale sursei şi
emiţându-l pe 6,1 canale.
– „NEO6 CIN” realizează decodarea în modul DTS
Neo:6 Cinema.
– „NEO6 MUS” realizează decodarea în modul
DTS Neo:6 Music.
„2CH STEREO ”
• Sursă multicanal: sistemul emite sunetul prin boxe în
funcţie de numărul de canale al sursei.
Sistemul emite sunetul prin boxele frontale şi prin
subwoofer, independent de formatul sunetului sau de
numărul de canale. Formatele de sunet multicanal de
surround sunt reduse la 2 canale.
Note
• Când selectaţi „A.F.D. MULTI”, în funcţie de disc sau de sursă, partea de început a coloanei de sunet poate
fi tăiată, în timp ce este selectat automat modul optim. Pentru a evita acest tip de omisiune, selectaţi “A.F.D.
STD”.
• Când la intrare este recepţionat sonor bilingv, variantele „PRO LOGIC” şi „PLII MOVIE” nu sunt eficiente.
• În funcţie de fluxul de intrare, este posibil ca reglajele de sunet de surround să fie eficiente.
• La modificarea reglajelor de sunet în timp ce este folosit receptorul S-AIR, sonorul de la acest receptor poate
prezenta întreruperi.
• La redarea unui Super Audio CD, reglajele de surround nu sunt activate.
Observaţie
• Sistemul memorează cel mai recent reglaj de surround ales pentru fiecare funcţie.
Ori de câte ori selectaţi o funcţie cum ar fi „BD/DVD” sau „TUNER FM”, ultimul reglaj de surround, stabilit
anterior, pentru această funcţie este aplicat automat. Spre exemplu : dacă selectaţi „BD/DVD” pentru care
alegeţi varianta „PRO LOGIC” de reglaj, apoi alegeţi o altă funcţie, după care reveniţi la „BD/DVD”, acesteia
îi va fi aplicat automat reglajul “PRO LOGIC”.
28
Redare
Redarea unui disc
Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi redate,
consultaţi „Discuri ce pot fi redate” (pag. 65).
1 Puneţi selectorul de intrări al televizorului
în poziţia ce permite afişarea pe ecranul
TV a semnalului de la acest sistem.
2 Apăsaţi butonul Z şi puneţi un disc pe
suportul pentru discuri.
Observaţie
• Ştergeţi datele ce nu sunt necesare din memoria
internă sau de pe dispozitivul USB. Selectaţi [Erase
[Video] pentru a şterge datele ce
BD Data] din
nu sunt necesare. Dacă folosiţi un dispozitiv USB
ca memorie locală, toate datele stocate în directorul
[BUDA/BUDB] vor fi şterse. Aveţi grijă să realizaţi
copii de siguranţă pentru toate datele video/ de
muzică/ foto din directorul [BUDA/BUDB].
Exemplu : la redarea unui BD-ROM
3
Apăsaţi butonul Z pentru a închide
compartimentul pentru discuri.
şi începe
În meniul de bază apare simbolul
redarea.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
din
[Video], [Music] sau
[Photo],
categoria
.
apoi apăsaţi
1 Unghiul curent selectat.
2 Numărul sau denumirea titlului
3 Reglajul audio curent selectat
Pentru a beneficia de
BONUSVIEW / BD-LIVE
Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”*
conţin un supliment de conţinut şi alte date care pot
fi preluate pentru a vă delecta.
*
1 Pregătiţi BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Conectaţi aparatul la reţea (pag. 24).
• Alegeţi pentru [BD Internet Connection] varianta
[Allow] (page 52).
4 Funcţii disponibile (
subtitrare)
unghi,
audio,
5 Informaţii legate de redare
Sunt afişate tipul de disc, modul de redare, tipul
de redare repetitivă, codare-decodare video, viteza
de transfer, bara ce indică starea redării, durata
redării, durata totală.
6 Numărul capitolului
7 Rezoluţia la ieşire/ Frecvenţa video
2 Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
29
Redarea datelor stocate
pe un dispozitiv USB
Utilizarea unui iPod
Puteţi reda materiale video/ muzică/ sau fotografii
conţinute de dispozitivul USB.
Pentru informaţii legate de tipurile de fişiere ce pot fi
redate, consultaţi „Tipuri de fişiere ce pot fi redate”
(pag. 66).
Puteţi să ascultaţi sunetul şi să încărcaţi bateria unui
iPod prin intermediul sistemului.
Modele de iPod compatibile
Modelele de iPod compatibile sunt următoarele :
1 Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) al aparatului.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului
USB înainte de conectare.
nano iPod
a 5-a generaţie
(cameră video)
iPod Touch
a 2-a generaţie
iPod clasic
nano iPod
a 4-a generaţie
(cameră video)
dispozitiv USB
iPod cu afişaj
tactil
(prima
generaţie)
dispozitiv USB
nano iPod
(a 3-a
generaţie)
(video)
nano iPod
a 2-a generaţie
(aluminiu)
Actualizaţi software-ul iPod-ului cu variantele cele
mai recente , înainte de a-l folosi cu sistemul.
1 Conectaţi dispozitivul iPod la portul
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Music] sau
(USB) din partea frontală a aparatului, cu
ajutorul cablului USB al iPod-ului.
[Video],
[Photo].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta
[USB
device (front)] sau [USB device (rear)],
.
apoi apăsaţi
Notă
• Nu detaşaţi dispozitivul USB în cursul redării. Pentru
a evita deteriorarea datelor sau a dispozitivului
USB, opriţi sistemul când cuplaţi sau decuplaţi
dispozitivul USB.
30
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
3
[Music].
Apăsaţi X/x pentru a selecta
[iPod
.
(front)], apoi apăsaţi
Sonorul de la iPod este redat de sistem.
Puteţi acţiona iPod-ul cu ajutorul butoanelor
telecomenzii.
Pentru mai multe detalii legate de funcţionare,
consultaţi manualul de instrucţiuni al iPod-ului.
Redarea în reţea
Pentru a acţiona iPod-ul cu
ajutorul telecomenzii
Puteţi acţiona iPod-ul cu ajutorul butoanelor
telecomenzii. În tabelul de mai jos, sunt prezentate
butoanele ce pot fi utilizate şi acţiunile lor :
Apăsaţi
Acţiune
N, X
Aceeaşi acţiune ca butonul N/
X de la iPod.
Pauză
x
m sau
M
.sau
>
DISPLAY,
RETURN,
C
X/x
,c
Deplasare rapidă înapoi sau
înainte.
Aceeaşi operaţie ca butoanele
.sau > de la iPod.
Aceeaşi operaţie ca butonul
MENU de la iPod.
Aceeaşi operaţie ca butonul
rotativ de la iPod.
Aceeaşi operaţie ca butonul
central de la iPod.
Note
• Dispozitivul iPod se încarcă când se conectează
sistemul în timp ce este pornit.
• Nu pot fi transferate melodii la iPod.
• Sony nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în
care datele înregistrate la iPod sunt pierdute sau
deteriorate atunci când iPod-ul este conectat la
acest sistem.
• Acest produs a fost creat pentru a funcţiona împreună
cu un iPod şi respectă specificaţiile ce asigură
compatibilitatea cu standardele de eficacitate
Apple.
• Nu decuplaţi iPod-ul în timpul funcţionării. Pentru
a evita deteriorarea datelor sau a iPod-ului, opriţi
sistemul când cuplaţi sau decuplaţi dispozitivul
iPod.
Redarea video BRAVIA pe
Internet
Video BRAVIA pe Internet are rolul unei porţi de
acces pentru conţinutul selectat de pe Internet şi pentru
o varietate de programe de divertisment la comandă
care ajung astfel direct în aparatul dvs.
1 Pregătiţi video BRAVIA pe Internet.
Conectaţi aparatul la reţea (pag. 24).
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Music] sau
[Video],
[Photo].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta simbolul
asociat unui furnizor de conţinut pe
.
Internet, apoi apăsaţi
Când nu este recuperată lista conţinutului de
Internet, aceasta va fi reprezentată de un simbol
neachiziţionat sau unul nou.
Pentru a utiliza panoul de
comandă
Panoul de comandă apare când începe redarea
fişierului video. Elementele afişate pot diferi în
funcţie de furnizorii de conţinut pe Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
1 Afişaj de comandă.
Apăsaţi C/ X/x /c sau
redare.
pentru operaţii de
2 Bara ce indică starea redării
Bara de stare, cursor indicând poziţia curentă,
durata redării, durata fişierului video.
3 Denumirea următorului fişier video
4 Denumirea fişierului video curent selectat şi
evaluarea acestuia
31
Opţiuni disponibile
La apăsarea butonului OPTIONS (opţiuni) sunt
disponibile diverse reglaje şi opţiuni de redare.
Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.
Opţiuni comune
Elemente
Detalii
[Playback
History]
Sunt afişate titluri/piste din
istoricul redării unui BD-ROM/
Numai
Elemente
Detalii
[Video
Settings]
• [Picture Quality Mode]:
Selectează reglajele de
imagine pentru diverse medii
de iluminare
• [FNR]: reduce zgomotul aleatoriu care apare în imagini
• [BNR]: reduce zgomotul
bloc, tip mozaic care apare în
imagini
• [MNR]: reduce zgomotul
minor din jurul conturului
imaginilor.
DVD-ROM/ CD-DA (CD de
muzică) cu ajutorul tehnologiei
Gracenote.
[Search
History]
[Search
Contents]
[Repeat
Setting]
[Favourites
List]
[Play/Stop]
[Play from
start]
[Information
Display]
[Add to
Favourites]
[Remove
from
Favourites]
32
Sunt căutate informaţii conexe,
pe baza unor cuvinte cheie de
la Gracenote prin intermediul
Interfeţei cu informaţii (numai
pentru modelul pentru Taiwan).
Este căutat conţinut Video
BRAVIA pe Internet pe baza unor
cuvinte cheie de la Gracenote
prin intermediul Interfeţei cu
informaţii (numai pentru modelul
pentru Taiwan).
Stabilirea redării repetitive.
[Play/Pause] Este pornită sau oprită redarea.
[Top Menu]
[Menu/
Popup
Menu]
[Title
Search]
Afişarea Listei de favorite.
Este pornită/ oprită redarea
Sunt redate elementele de la
început.
[Chapter
Search]
[Angle]
Este adăugat un element de
conţinut de Internet la Lista de
favorite.
Este şters un element de conţinut
de Internet din Lista de favorite.
Este afişat meniul superior al unui
BD sau DVD
Este afişat meniul extensibil al
unui BD-ROM sau meniul DVD.
Este căutat un titlu de pe
BD-ROM / DVD VIDEO
şi redarea este pornită de la
început.
Este căutat un capitol şi redarea
este pornită de la început.
Este comutată vizualizarea dintrun alt unghi când pe BD-ROM/
DVD VIDEO sunt înregistrate
scene din mai multe unghiuri.
Sunt afişate informaţii legate de
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (CD de muzică) cu
ajutorul tehnologiei Gracenote.
[Video]
Numai
[Music]
Elemente
Detalii
[Add
Slideshow
BGM]
Sunt înregistrate fişiere de muzică
din memoria USB sub forma
unei succesiuni de imagini cu un
fundal muzical (numai pentru
modelul pentru Taiwan).
Ajustarea decalajului dintre
imagine şi sunet
Numai
Elemente
[Foto]
Detalii
[Slideshow] Este pornită succesiunea de
[Slideshow
Speed]
[Slideshow
Effect]
[Slideshow
BGM]
[Rotate
Left]
[Rotate
Right]
[View
Image]
imagini.
Este modificată viteza succesiunii
de imagini.
Este stabilit efectul care să fie
aplicat la prezentarea succesiunii
de imagini (numai pentru modelul
pentru Taiwan).
Este stabilit fundalul muzical
pentru succesiunea de imagini.
Poate fi ales numai un CD-DA
(CD-uri muzicale) sau muzică
de fundal înregistrată pentru
succesiuni de imagini.
Fotografia este rotită în sens
antiorar cu 90 de grade.
Fotografia este rotită în sens orar
cu 90 de grade.
Este afişată fotografia selectată.
(A/V SYNC)
Dacă sunetul nu este sincron cu imaginea ce apare
pe ecranul televizorului, puteţi ajusta decalajul dintre
imagine şi sunet.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi X/x până ce indicaţia „A/V
SYNC” apare pe afişajul panoului frontal,
sau c.
apoi apăsaţi
3 Apăsaţi X/x pentru a ajusta decalajul
dintre imagine şi sunet.
Puteţi realiza reglajul între 0 ms şi 300 ms, în
trepte de 25 ms.
4 Apăsaţi
.
Reglajul este stabilit.
5 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este oprit.
Notă
• În funcţie de semnalul de intrare, este posibil ca
reglajul A/V SYNC să nu fie eficient.
33
Ajustarea sunetului
Selectarea efectului de
adaptare la sursă
Puteţi selecta un mod de sunet adecvat pentru filme
sau pentru ascultarea muzicii.
Apăsaţi în mod repetat SOUND MODE în
cursul redării până ce pe afişajul panoului
frontal apare modul dorit.
• „AUTO”: Sistemul selectează automat “MOVIE”
sau “MUSIC” pentru a produce efectul de sunet în
funcţie de disc sau de fluxul de date de muzică.
• „MOVIE”: Sistemul furnizează sonor pentru
filme.
• „MUSIC”: Sistemul redă muzică.
• „SPORTS”: Sistemul adaugă reverberaţii pentru
emisiuni sportive.
• „NEWS”: Sistemul asigură sonorul pentru programe
în care este importantă perceperea vocilor, cum ar
fi emisiunile de ştiri.
• „GAME ROCK”: Sistemul asigură sonor pentru
jocuri (muzică / ritm).
Note
• În funcţie de disc sau de sursă, când selectaţi „Auto”,
este posibil ca partea de început a pieselor să fie
omisă, când sistemul selectează automat modul
optim de redare. Pentru a evita omisiunile sonore,
selectaţi altă variantă decât cea „AUTO”.
• În funcţie de semnalul de intrare, modul ales poate
să nu fie eficient.
• La schimbarea modului în timpul folosirii receptorului
S-AIR, sunetul de la receptorul S-AIR poate
prezenta omisiuni.
• Când este redat un Super Audio CD, această funcţie
nu acţionează.
34
Selectarea formatului audio,
a pistelor multilingve sau a
canalului
Când sistemul redă discuri BD/DVD VIDEO
sau DATA CD/DATA DVD (fişiere video DivX)
înregistrate în formate audio multiple (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio sau DTS) sau piste multilingve,
puteţi schimba formatul audio sau limba.
În cazul unui CD, puteţi să selectaţi sunetul de pe
canalul din stânga sau din dreapta şi să ascultaţi
canalul selectat prin ambele boxe, din stânga şi din
dreapta.
Apăsaţi în mod repetat
în cursul redării
pentru a selecta semnalul audio dorit.
Informaţiile audio apar pe ecranul TV.
x BD/ DVD VIDEO
În funcţie de BD/DVD VIDEO, variantele de limbi
disponibile diferă.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică un cod de
limbă. Consultaţi secţiunea „Lista codurilor de limbă”
(pag. 70) pentru a afla cărei limbi îi corespunde codul
respectiv. Când aceeaşi limbă apare de mai multe ori,
înseamnă că pe BD/DVD VIDEO sunt înregistrate
mai multe formate audio.
x DVD-R
Tipurile de piste sonore înregistrate pe un disc sunt
afişate.
Exemplu :
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
Notă
• Dacă pe disc este înregistrată o singură coloană
sonoră, indicaţiile [ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo
(Audio2)] nu sunt afişate.
Ascultarea sunetului
multiplex
(DUAL MONO)
Puteţi beneficia de sunet multiplex, atunci când
sistemul recepţionează sau redă un semnal Dolby
Digital difuzat multiplex.
Notă
• Pentru a recepţiona semnal Dolby Digital, trebuie
să cuplaţi televizorul sau alte echipamente la acest
aparat, folosind un cablu digital coaxial sau optic
(pag. 21, 22). Dacă televizorul este compatibil cu
funcţia ARC (pag. 45), puteţi recepţiona un semnal
Dolby Digital prin intermediul cablului HDMI.
x DATA CD (fişier video DivX)/ DATA DVD
(DivX video file)
Variantele disponibile pentru DATA CD sau DATA
DVD diferă în funcţie de fişierul video DivX conţinut
de disc. Formatul este afişat pe ecranul TV.
x CD
• [ Stereo] : sonor stereo standard
• [ 1/L] : sunetul de pe canalul din dreapta (mono)
• [ 2/R] : sunetul de pe canalul din stânga (mono)
Apăsaţi în mod repetat
până ce
semnalul dorit apare pe afişajul panoului
frontal.
• „MAIN”: sonorul este emis în limba principală.
• „SUB”: sonorul este emis în limba secundară.
• „MAIN/SUB”: sonorul emis este mixat, în limbile
principală şi secundară.
35
Utilizarea efectelor de
sunet
Intensificarea frecvenţelor joase
Puteţi intensifica frecvenţele joase.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce pe
afişajul panoului frontal apare indicaţia
sau c .
„D.BASS”, apoi apăsaţi
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta o variantă
de reglaj.
• „D.BASS ON”: activ
• „D.BASS OFF”: inactiv.
Ascultarea sunetului la volum
redus
Puteţi să beneficiaţi de efecte sonore sau să ascultaţi
dialogul, la fel ca într-o sală de cinematograf, chiar
dacă nivelul volumului este redus. Această facilitate
este utilă când vizionaţi filme, pe timp de noapte.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce pe
afişajul panoului frontal apare indicaţia
sau c .
„NIGHT MODE”, apoi apăsaţi
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta o variantă
de reglaj.
• „NIGHT ON”: activ
• „NIGHT OFF”: inactiv.
4 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este oprit.
Notă
• Când sunetul este emis de boxa centrală, acest efect
este mai pronunţat, deoarece dialogul este auzit mai
uşor (dialogul de film etc.). Când sunetul nu este
emis de boxa centrală, sistemul ajustează în mod
optim volumul.
36
4 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este oprit.
Tuner
Ascultarea radioului
Puteţi asculta radioul prin intermediul boxelor
sistemului.
Butoane numerice
3 Ajustaţi volumul apăsând 2 +/–.
Dacă un program FM prezintă
zgomot
Dacă sunetul unui post de radio FM prezintă zgomot,
selectaţi recepţia mono. Calitatea recepţiei se va
ameliora, însă sunetul îşi va pierde efectul stereo.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat X/x până ce pe
afişajul panoului frontal apare indicaţia
“FM MODE”.
Banda de frecvenţe curentă
şi numărul alocat
Postul de radio curent
3 Apăsaţi sau c.
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta “MONO”
• “STEREO” : recepţie stereo.
• “MONO” : recepţie mono.
5 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este părăsit.
Pentru a opri radioul
Denumirea postului de radio (numai
pentru modelele europene şi ruseşti)
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE
până ce pe afişajul panoului frontal
apare indicaţia „TUNER FM”.
2 Selectaţi postul de radio dorit.
Depistarea automată a posturilor
(Acord automat)
Pentru acordul automat, menţineţi apăsat butonul
TUNING +/–.
Pe ecranul TV apare indicaţia [Auto Tuning].
Parcurgerea frecvenţelor încetează când este
recepţionat un post de radio.
Pentru a opri manual acordul automat, apăsaţi
TUNING +/– sau x.
Depistarea manuală a posturilor
(Acord manual)
Pentru acordul manual, apăsaţi în mod repetat
butonul TUNING +/–.
Apăsaţi ]/1.
Fixarea posturilor de radio în
memorie
Pot fi introduse în memorie până la 20 de posturi de
radio. Înainte de realizarea acordului, aveţi grijă să
reduceţi la minim volumul sonor.
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE
până ce pe afişajul panoului frontal
apare indicaţia „TUNER FM”.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul TUNING
+/– până ce începe căutarea automată.
Parcurgerea frecvenţelor încetează când sistemul
recepţionează un post de radio.
3 Apăsaţi SYSTEM MENU.
37
4 Apăsaţi X/x până ce pe afişajul panoului
frontal apare indicaţia „MEMORY”, apoi
sau c.
apăsaţi
Pe afişajul panoului frontal este indicat numărul
prestabilit pentru fixarea în memorie
2
Apăsaţi de mai multe ori PRESET +/–
pentru a selecta postul de radio fixat.
Numărul alocat postului şi frecvenţa apar pe
ecranul TV şi pe afişajul panoului frontal.
La fiecare apăsare a butonului, sistemul depistează
un post de radio fixat în memorie.
Observaţie
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
care doriţi să fie alocat în memorie
postului respectiv.
Observaţie
• Puteţi selecta numărul de alocat direct, prin
apăsarea butoanelor numerice.
• Puteţi selecta numărul de alocat direct, prin
apăsarea butoanelor numerice.
Selectarea unui post de radio prin
introducerea directă a frecvenţei
Când cunoaşteţi frecvenţa postului de radio dorit, îl
puteţi selecta introducând direct frecvenţa acestuia.
6 Apăsaţi
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE
7 Repetaţi paşii de la 2 la 6 pentru a fixa şi
2 Apăsaţi D.TUNING.
3 Apăsaţi butoanele numerice pentru a
.
În fereastra de afişare apare indicaţia
“COMPLETE” şi postul de radio este fixat în
memoria sistemului.
alte posturi de radio în memorie.
8 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului este oprit.
Pentru a modifica numărul alocat
unui post de radio în memorie
Apăsaţi PRESET +/– pentru a selecta numărul dorit
din memorie, apoi parcurgeţi procedura precedentă
începând de la pasul 3.
Selectarea unui post de radio
fixat în memorie
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE
până ce pe afişajul panoului frontal
apare indicaţia „TUNER FM”.
Este depistat postul de radio cel mai recent
ascultat.
38
până ce pe afişajul panoului frontal
apare indicaţia „TUNER FM”.
selecta frecvenţa dorită.
4 Apăsaţi
.
Utilizarea sistemului de
date radio (RDS)
– numai pentru modelele european
şi rusesc
Ce este Sistemul de date radio ?
Sistemul de Date Radio (RDS) este un serviciu
radiodifuzat care permite posturilor să transmită în
paralel cu semnalul obişnuit al programelor şi unele
informaţii suplimentare. Acest tuner vă pune la
dispoziţie anumite facilităţi RDS cum ar fi afişarea
numelui postului de radio, care va apărea şi pe ecranul
televizorului.
Dispozitiv audio extern
Folosirea unui produs
S-AIR
Recepţionarea serviciilor RDS
Selectaţi direct postul de radio din banda
FM.
Când este depistat un post de radio care oferă servicii
RDS, denumirea* acestuia apare pe afişajul panoului
frontal.
* Dacă nu este recepţionat serviciul RDS difuzat, este
posibil ca denumirea postului să nu fie afişată.
Note
• Este posibil ca Sistemul de Date Radio (RDS) să
nu funcţioneze bine dacă postul de radio pe care
l-aţi recepţionat nu difuzează semnale RDS în
mod corespunzător sau în cazul în care semnalul
respectiv este prea slab.
• Nu toate posturile FM furnizează serviciul RDS,
iar serviciile RDS transmise de diferite posturi de
radio nu conţin aceleaşi tipuri de informaţii. Dacă
nu sunteţi obişnuiţi cu sistemul RDS, consultaţi
posturile de radio locale din zona în care vă aflaţi
pentru a afla detalii despre acest serviciu.
Când achiziţionaţi un produs S-AIR, trebuie
să efectuaţi următoarele reglaje pentru a activa
transmisia wireless.
Despre pordusele S-AIR
Există două tipuri de produse S-AIR :
• Unitatea principală S-AIR (acest aparat) :
Unitatea principală S-AIR are rolul de transmitere
a sunetului. Puteţi utiliza până la 3 unităţi
principale S-AIR. (Numărul de unităţi principale
S-AIR ce pot fi folosite depinde de spaţiul în care
acestea sunt utilizate.)
• Subunitatea S-AIR : are rolul de a recepţiona
sunetul.
– Amplificator de surround (opţional) : puteţi
asculta wireless (fără a conecta cabluri) sonorul
emis de boxele de surround.
– Receptor S-AIR (opţional) : puteţi asculta
sonorul de la sistem chiar dacă va aflaţi în altă
cameră.
Camera A
Unitatea principală S-AIR
Observaţie
• În timp ce este recepţionat un post de radio ce
difuzează informaţii RDS, apăsând butonul
DISPLAY puteţi comuta între denumirea postului
şi indicaţia frecvenţei, afişate pe panoul frontal.
Subunitatea S-AIR
(amplificator de surround)
Camera B
Subunitatea S-AIR
(receptor S-AIR)
(nu este furnizat)
Introducerea emiţătorului/
dispozitivul de emisie-recepţie
wireless
Pentru a utiliza funcţia S-AIR, trebuie să introduceţi
emiţătorul wireless în aparat, respectiv dispozitivul
wireless de emisie-recepţie în subunitatea S-AIR.
39
Note
Note
• Înainte de a introduce emiţătorul / dispozitivul
de emisie-recepţie, aveţi grijă să decuplaţi
cablul de alimentare.
• Nu atingeţi bornele emiţătorului / dispozitivului
de emisie-recepţie wireless.
Pentru a introduce emiţătorul
wireless în unitatea principală
• Introduceţi emiţătorul wireless cu sigla S-AIR
îndreptată în sus.
• Introduceţi emiţătorul wireless astfel încât cele
două marcaje V să fie aliniate.
• Nu introduceţi decât emiţătorul wireless în slotul
EZW-T100.
3 Folosiţi aceleaşi şuruburi, detaşate la pasul
1, pentru a fixa emiţătorul wireless.
Partea din spate a aparatului
1 Demontaţi şuruburile aflate exact sub
marcajele
.
Partea din spate a aparatului
Notă
• Nu folosiţi alte şuruburi pentru a prinde
emiţătorul wireless.
Notă
• Detaşaţi şuruburile aşa cum este indicat în imagine.
Nu demontaţi alte şuruburi.
2 Introduceţi emiţătorul wireless (fără fir).
Partea din spate a aparatului
Introducerea dispozitivului de
emisie – recepţie wireless în
subunitatea S-AIR
Pentru detalii legate de montarea dispozitivului de
emisie - recepţie wireless în subunitatea S-AIR, cum
ar fi un amplificator de surround sau un receptor
S-AIR, consultaţi manualele de instrucţiuni furnizate
pentru respectivele echipamente.
Observaţie
• Când modificaţi configuraţia S-AIR, Sony recomandă
efectuarea operaţiei de [Auto Calibrare]. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea „Calibrarea automată
a reglajelor adecvate”, pag. 46.
40
Stabilirea identităţii S-AIR pentru
a activa transmisia wireless
Pentru amplificatorul de surround
Pentru receptorul S-AIR
Prin simpla punere în concordanţă a identificatorului
(ID) al acestui aparat şi cu cel al subunităţii S-AIR,
puteţi activa transmisia wireless.
Stabilirea identităţii (ID) aparatului
Sistemul porneşte.
2 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
3 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
5
6
7
Consultaţi manualul de instrucţiuni al amplificatorului de surround.
Stabilirea identităţii (ID) pentru
receptorul S-AIR
Consultaţi manualul de instrucţiuni al
receptorului S-AIR.
Pentru a folosi un sistem pe 7,1
canale
1 Apăsaţi ]/1 la aparat.
Settings], apoi apăsaţi
Stabilirea identităţii (ID) pentru
amplificatorul de surround
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
Apăsaţi X/x pentru a selecta [ID], apoi
.
apăsaţi
Apăsaţi X/x pentru a selecta identitatea
dorită
Puteţi alege oricare dintre identităţile (A,B sau C).
8 Apăsaţi
.
Reglajul este efectuat.
9 Stabiliţi pentru subunitatea S-AIR aceeaşi
identitate.
Transmisia wireless este activată după cum
urmează (exemplu) :
Puteţi beneficia de sonor cu efect de surround, pe
7,1 canale, mai realist dacă folosiţi setul de boxe
de surround wireless (WAHT-SBP2, opţional).
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al setului de boxe de surround wireless.
În acest caz, stabiliţi pentru [Surround Back] din
[Speaker Settings] varianta [Yes] (pag. 47).
Ascultarea sonorului dintr-o altă
cameră
Pentru receptorul S-AIR
Cu ajutorul receptorului S-AIR, puteţi asculta sonorul
de la sistem chiar dacă vă aflaţi în altă cameră.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings], apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Mode], apoi
apăsaţi
.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul dorit.
• [Party]: receptorul S-AIR transmite la ieşire
sunetul conform funcţiilor stabilite la aparat.
• [Separate]: puteţi stabili funcţia dorită pentru
receptorul S-AIR, funcţiile aparatului rămânând
neschimbate.
41
7 Apăsaţi
.
Reglajul este efectuat.
8 Când selectaţi [Separate] la pasul 6, apăsaţi
S-AIR CH la receptorul S-AIR pentru a
selecta funcţia.
Funcţia receptorului S-AIR se modifică astfel :
„MAIN UNIT” T „TUNER FM” T „AUDIO”
T…
Pentru a beneficia de aceleaşi funcţie ca şi la
aparat, selectaţi „MAIN UNIT”.
9 Ajustaţi volumul la receptorul S-AIR.
Utilizarea receptorului S-AIR
când aparatul este în standby
Pentru receptorul S-AIR
Puteţi folosi receptorul S-AIR în timp ce unitatea
este în modul standby, selectând pentru [Standby]
varianta [On].
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings], apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Standby],
.
apoi apăsaţi
„S-AIR” clipeşte (când transmisia wireless dintre
aparat şi receptorul S-AIR nu este activată) sau
este luminoasă (când transmisia wireless dintre
aparat şi receptorul S-AIR este activă).
Identificarea unităţii cu o
anumită subunitate S-AIR
(Operaţia de punere în legătură)
Pentru amplificatorul de surround
Pentru receptorul S-AIR
La folosirea de echipamente S-AIR, este posibil ca
vecinii dvs. să recepţioneze sunetul de la sistemul
dvs. dacă identitatea acestuia este aceeaşi cu cea a
aparatelor lor sau este posibil ca dvs. să recepţionaţi
sunetul de la vecini.
Pentru a se evita acest inconvenient, puteţi identifica
unitatea cu o anumită subunitate S-AIR, efectuând
operaţia de punere în legătură.
Când realizaţi operaţia de punere în legătură,
transmisia wireless este activată numai între unitatea
dvs. principală şi subunitatea S-AIR aflate în
corespondenţă.
1 Aşezaţi subunitatea S-AIR alături de
unitatea principală cu care doriţi să fie
pusă în legătură.
2 Puneţi în corespondenţă identitatea unităţii
cu cea a subunităţii S-AIR.
• Pentru a stabili identitatea unităţii, consultaţi
secţiunea “Stabilirea identităţii (ID) aparatului”
(pag. 40).
• Pentru a stabili identitatea amplificatorului de
surround, consultaţi manualul de instrucţiuni al
acestuia.
• Pentru a stabili identitatea receptorului S-AIR,
consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul dorit.
• [On]: puteţi folosi receptorul S-AIR când aparatul
este în modul standby sau pornit. Consumul de
putere în modul standby creşte.
• [OFF]: nu puteţi folosi receptorul S-AIR, când
aparatul este în modul standby.
3 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
7 Apăsaţi
4 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Notă
6
.
Reglajul este efectuat.
• Când opriţi sistemul în timp ce pentru [Standby] este
aleasă varianta [On], pe panoul frontal indicaţia
42
.
Settings], apoi apăsaţi
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
7 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Pairing], apoi
apăsaţi
1 Apăsaţi HOME.
.
8 Porniţi operaţia de punere în legătură de la
subunitatea S-AIR.
x Pentru amplificatorul de surround
Consultaţi manualul de instrucţiuni al
amplificatorului de surround.
x Pentru receptorul S-AIR
Consultaţi manualul de instrucţiuni al receptorului
S-AIR.
9 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Start], apoi
.
apăsaţi
Unitatea începe operaţia de punere în legătură.
Indicatorul PAIRING de la amplificatorul de
surround clipeşte când începe operaţia de punere
în legătură.
Când transmisia wireless este activată, indicatorul
PAIRING de la amplificatorul de surround devine
luminos.
Pentru a renunţa la operaţia de punere în legătură,
selectaţi [Cancel].
Notă
• Efectuaţi operaţia de punere în legătură în timp
de câteva minute după pasul 9. În caz contrar,
pe ecranul TV apare mesajul [Paiging failed.
Retry?]. pentru a continua operaţia de punere
în legătură, selectaţi [OK] şi apăsaţi
, apoi
reluaţi de la pasul 8. Pentru a renunţa, selectaţi
[Cancel].
Pentru a renunţa la punerea în
legătură
Modificaţi identitatea unităţii principale şi a subunităţii (pag. 40).
Dacă transmisia wireless este
instabilă
Pentru amplificatorul de surround
Pentru receptorul S-AIR
Dacă folosiţi mai multe sisteme wireless, cum ar fi
LAN sau Bluetooth, transmisia semnalelor S-AIR
sau a altor semnale wireless poate fi instabilă. În acest
caz, transmisia poate fi ameliorată prin modificarea
următoarelor reglaje [RF Change].
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings], apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [S-AIR
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [S-AIR Settings].
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta [RF Change],
apoi apăsaţi
.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul dorit,
apoi apăsaţi
.
• [Auto]: în mod obişnuit alegeţi această variantă.
Sistemul comută automat [RF Change] între
[On] şi [Off].
• [On]: sistemul transmite sunetul căutând un canal
mai bun de emisie.
• [On]: sistemul transmite sunetul fixând canalul
pentru emisie.
7 Apăsaţi
.
Reglajul este efectuat.
8 Când alegeţi pentru [RF Change] varianta
[Off], selectaţi identitatea (ID) pentru care
transmisia wireless este cea mai stabilă
(pag. 40).
Note
• În majoritatea cazurilor, nu este necesar să schimbaţi
acest reglaj.
Dacă pentru [RF Change] este aleasă varianta
[Off], transmisia dintre aparat şi subunitatea S-AIR
poate fi realizată folosind unul dintre următoarele
canale :
– S-AIR ID A: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 1
– S-AIR ID B: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 6
– S-AIR ID C: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 11
• Transmisia poate fi ameliorată prin schimbarea
canalului de transmisie (frecvenţa) pentru celelalte
sisteme wireless. Pentru aceasta, consultaţi manualul
de instrucţiuni al respectivului sistem wireless.
43
Alte operaţii
Utilizarea funcţiei
Comandă pentru HDMI
pentru „BRAVIA” Sync
Această funcţie este disponibilă la televizoarele dotate
cu funcţia “BRAVIA” Sync.
Prin intermediul componentelor Sony compatibile
cu funcţia Comandă pentru HDMI conectate, cuplate
printr-un cablu HDMI, operaţia se simplifică în modul
indicat în continuare:
– Oprirea alimentării sistemului (pag. 45),
– Redarea la o singură apăsare de buton (pag. 45),
– Modul Cinema (pag. 45),
– Comanda audio a sistemului (pag. 45),
– Limitarea volumului (pag. 45),
– Canal de retur audio (pag. 45),
– Acţionarea facilă a sistemului cu ajutorul telecomenzii
(pag. 46),
– Alegerea automată a limbii (pag. 46).
Comanda pentru HDMI este un standard de funcţie de
comandă reciprocă utilizată pentru CEC (Consumer
Electronics Control) prin intermediul (High-Definition
Multimedia Interface).
Funcţia Comandă pentru HDMI nu va acţiona dacă
acest sistem este cuplat la un echipament care nu este
compatibil cu această funcţie.
Există butoane comod de utilizat la telecomanda
sistemului, cu care puteţi acţiona televizorul, cum ar
fi THEATRE, ONE-TOUCH PLAY şi TV ]/ 1.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Telecomandă” (pag.
11) şi manualul de instrucţiuni al televizorului.
Pregătirea pentru funcţia
Comandă pentru HDMI
(Comandă pentru HDMI - reglaj facil)
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia Comandă
pentru HDMI (reglaj facil), se va putea ajusta în mod
automat funcţia [Control for HDMI] a sistemului
prin intermediul comenzii de la televizor. Pentru a
obţine mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni a televizorului.
Dacă televizorul nu este compatibil cu funcţia
Comandă pentru HDMI (reglaj facil), ajustaţi manual
funcţia Comandă pentru HDMI a sistemului şi
televizorul.
Notă
• Pentru detalii legate de televizor, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
1 Verificaţi dacă sistemul şi televizorul
sunt conectate printr-un cablu HDMI.
2 Porniţi televizorul şi apăsaţi ]/1 pentru a
porni sistemul.
3
Ajustaţi funcţia Comandă pentru HDMI a
televizorului.
Funcţia Comandă pentru HDMI a sistemului şi cea
a televizorului sunt activate simultan.
Activarea / dezactivarea manuală
a funcţiei [Control for HDMI] a
sistemului
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
Note
• În funcţie de echipamentul conectat, este posibil
ca funcţia Comandă pentru HDMI să nu acţioneze.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului.
• Este posibil ca funcţia Comandă pentru HDMI să
nu acţioneze dacă este conectat un echipament
care nu este marca Sony, chiar dacă respectivul
echipament este dotat cu funcţia Comandă pentru
HDMI.
44
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [System
Settings], apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [HDMI
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [HDMI Settings].
5 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Control for
HDMI], apoi apăsaţi
.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta reglajul dorit.
• [On] : activată.
• [OFF] : dezactivată.
Oprirea sincronă a sistemului şi
a televizorului
(Oprirea sistemului)
Dacă opriţi televizorul cu ajutorul butonului POWER
al telecomenzii TV sau a celui TV ]/1 al telecomenzii
sistemului, sistemul se va opri automat.
Notă
• Această funcţie depinde de reglajele televizorului.
Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
Vizionarea unui BD/DVD iniţiată
de o singură apăsare de buton
(Redare la o singură apăsare de buton)
Apăsaţi butonul ONE-TOUCH PLAY.
Sistemul şi televizorul sunt pornite, şi intrarea
televizorului este comutată pe intrarea HDMI la care
este cuplat sistemul, iar sistemul începe automat
redarea discului.
Funcţia Comandă audio a sistemului este de asemenea
activată automat.
Funcţia Redare la o singură apăsare este activată şi
la introducerea unui disc. Dacă această funcţie nu
porneşte (în cazul în care introduceţi un disc care nu
este compatibil cu funcţia de redare automată), apăsaţi
de mai multe ori butonul FUNCŢIE pentru a selecta
„BD/DVD” şi apăsaţi N sau ONE-TOUCH PLAY.
Utilizarea modului THEATRE.
(Modul Theatre)
Apăsaţi THEATRE.
Dacă televizorul dvs. este compatibil cu modul
THEATRE, puteţi beneficia de o calitate optimă a
imaginilor şi a sunetului, adecvată pentru film, iar
funcţia Comandă audio a sistemului este activată
automat.
Ascultarea sonorului TV prin
intermediul boxelor sistemului
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi sistemul
şi televizorul prin intermediul unui cablu audio şi a
unuia HDMI (pag. 20, 21).
Puteţi utiliza funcţia Comandă audio a sistemului
astfel :
• când sistemul este pornit, sunetul TV poate fi emis
de boxele sistemului ;
• când sunetul TV este emis de boxele sistemului,
puteţi modifica metoda de transmitere către boxele
televizorului cu ajutorul meniului TV.
• când sonorul TV este emis prin boxele sistemului,
puteţi să ajustaţi volumul şi să opriţi sonorul
sistemului cu ajutorul telecomenzii TV.
Note
• Dacă televizorul este în modul PAP (imagine şi
imagine), funcţia Comandă audio a sistemului nu
este disponibilă.
• În funcţie de televizor, când este reglat volumul
pentru sistem, scala de volum va apărea pe ecranul
televizorului. În acest caz, este posibil ca nivelele de
volum afişate pe ecranul televizorului şi pe afişajul
de pe panoul frontal să difere.
Fixarea nivelului maxim pentru
volumul sonor al sistemului
(Limitarea volumului)
Dacă funcţia Comandă audio a sistemului este
activată, sunetul emis poate fi puternic, în funcţie
de nivelul volumului stabilit la sistem. Puteţi evita
aceasta limitând nivelul maxim al volumului. Pentru
detalii, consultaţi [Volume Limit] (pag. 54).
Recepţionarea semnalului audio
digital de la televizor
(Canal de retur audio)
Sistemul poate recepţiona semnal audio digital de
la televizor prin intermediul cablului HDMI când
televizorul este compatibil cu această funcţie (ARC).
Puteţi asculta sonorul TV prin intermediul sistemului,
folosind un singur cablu HDMI. Pentru detalii,
consultaţi [Audio Return Channel] (pag. 54).
(Comanda audio a sistemului)
Puteţi simplifica operaţiile de acţionare pentru
ascultarea sonorului TV prin acest sistem.
45
Acţionarea sistemului cu ajutorul
telecomenzii televizorului
(Comanda facilă a sistemului cu ajutorul
telecomenzii TV)
Pot fi acţionate funcţiile de bază ale sistemului cu
ajutorul telecomenzii TV, când la televizor este
urmărit semnalul de la ieşirea video a sistemului.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al televizorului.
5 Conectaţi microfonul de calibrare la mufa
A.CAL MIC din partea din spate.
Amplasaţi microfonul de calibrare la nivelul
urechilor, folosind un trepied (nu este furnizat).
Partea frontală a fiecărei boxe trebuie să fie
îndreptată spre microfon, iar între boxe şi microfon
nu trebuie să existe obstacole.
Schimbarea limbii de afişare pe
ecranul televizorului
, -)#
!# !
!# % # -
(Alegerea limbii)
Dacă schimbaţi limba de prezentare a indicaţiilor
pe ecranul TV, va fi stabilită aceeaşi limbă şi pentru
prezentarea pe afişajul de pe panoul frontal al
sistemului, după ce acesta este oprit şi apoi pornit.
Microfon de calibrare
Calibrarea automată a
reglajelor adecvate
[Auto Calibration]
Facilitatea D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration - Calibrarea digitală automată pentru
cinema) poate stabili automat sunetul de surround
adecvat.
Note
Pentru a anula, selectaţi [Cancel].
• Sistemul transmite la ieşire un sunet de testare
puternic, când începe calibrarea automată. Nu
puteţi reduce volumul sonor. Protejaţi copiii şi nu
deranjaţi vecinii.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta [Setup].
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
Settings], apoi apăsaţi
4
46
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta [OK].
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
.
Calibration], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa de confirmare pentru [Auto
Calibration].
7 Apăsaţi
.
Începe operaţia de [Auto Calibrare].
Sistemul ajustează automat reglajele boxelor.
Păstraţi liniştea în timpul acestei operaţii.
Note
• Înainte de autocalibrare, aveţi grijă ca sunetul
amplificatorului să fie pornit şi să instalaţi
amplificatorul de surround într-o poziţie
adecvată. Dacă acesta este amplasat inadecvat,
spre exemplu într-o altă cameră, măsurătorile
obţinute nu vor fi corecte.
• Când folosiţi setul de boxe de surround
wireless (WAHT-SBP2, opţional) pentru boxele
de surround din spate (pag. 14), aşezaţi boxele
în poziţii adecvate şi porniţi amplificatorul de
surround. Pentru a utiliza boxele de surround
din spate, alegeţi pentru [Surround Back] din
[Speaker Settings] varianta [Yes] (pag. 47).
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Audio
.
Settings], apoi apăsaţi
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Speaker
.
Settings], apoi apăsaţi
Este afişată interfaţa [Speaker Settings].
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta un element
.
de reglaj, apoi apăsaţi
Verificaţi următoarele reglaje.
8 Confirmaţi rezultatele operaţiei de
autocalibrare [Auto Calibration].
Boxele conectate la aparat sunt listate cu menţiunea
[Yes] pe ecranul TV.
Note
• Dacă măsurătoarea eşuează, urmaţi instrucţiunile
afişate şi reluaţi operaţia de autocalibrare.
• Măsurătoarea pentru [Subwoofer] este mereu
[Yes], iar [Speaker Settings] revine la varianta
implicită când efectuaţi autocalibarea.
9
Apăsaţi X/x pentru a selecta [OK] sau
.
[Cancel], apoi apăsaţi
x Măsurătoarea este corectă
Decuplaţi microfonul de calibrare, apoi selectaţi
[OK]. Rezultatul este implementat.
x Măsurătoarea nu este corectă
Urmaţi instrucţiunile afişate, apoi selectaţi [OK]
pentru a relua operaţia de autocalibrare.
Notă
• În timpul operaţiei de autocalibrare :
– nu opriţi alimentarea,
– nu apăsaţi nici un buton,
– nu modificaţi volumul,
– nu schimbaţi funcţia,
– nu schimbaţi discul,
– nu introduceţi vreun disc,
– nu decuplaţi microfonul de calibrare.
x [Connection]
Dacă nu conectaţi o boxă centrală sau boxe de
surround, stabiliţi parametrii pentru [Center] şi
[Surround]. Deoarece reglajele pentru boxele frontale
şi subwoofer sunt fixe, nu le puteţi modifica.
Când folosiţi setul de boxe de surround wireless
(WAHT-SBP2, opţional) pentru boxele de
surround din spate (pag. 14), reglaţi şi [Surround
Back].
[Front]
[Yes]
[Center]
[Yes]: în mod normal selectaţi această variantă.
[None]: selectaţi aceasta dacă nu este folosită boxa
centrală.
[Surround]
[Yes]: în mod normal selectaţi această variantă.
[None]: selectaţi aceasta dacă nu este folosită nici o
boxă de surround.
[Surround Back]
[Yes]: selectaţi aceasta dacă sunt folosite boxe de
surround spate.
[None]: selectaţi aceasta dacă nu sunt folosite boxe
de surround spate.
[Subwoofer]
[Yes]
Reglarea boxelor
[Speaker Settings]
Pentru a obţine cel mai bun sonor de surround posibil,
ajustaţi conexiunea acestora şi distanţa până la poziţia
de audiţie. Apoi folosiţi un ton de testare pentru a
aduce volumul sonor şi balansul boxelor la acelaşi
nivel.
x [Distance]
Când deplasaţi boxele, aveţi grijă să stabiliţi
parametrii de distanţă (A) faţă de poziţia de audiţie
a boxelor.
Puteţi stabili distanţa între 0,0 m şi 7,0 m
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Setup].
47
În imaginea de mai jos, numerele încercuite
corespund următoarelor boxe :
1 Boxa centrală
2 Boxa frontală stânga (L)
3 Boxa frontală dreapta (R)
4 Subwoofer
5 Boxa de surround stânga (L)
6 Boxa de surround dreapta (R)
7 Boxa de surround spate stânga (L) (opţională)
7 Boxa de surround spate dreapta (R) (opţională)
[Center]* 0,0 dB: stabilirea nivelului pentru boxa
centrală.
[Surround Left/Right]* 0,0 dB: stabilirea nivelului
pentru boxele de surround.
[Surround Back Left/Right]* 0,0 dB: stabilirea
nivelului pentru boxele de surround spate.
[Subwoofer] 0,0 dB: stabilirea nivelului pentru
subwoofer.
* Acest element apare când alegeţi varianta [Yes]
corespunzător reglajului [Connection].
x [Test Tone]
Boxele vor emite un ton de testare pentru ajustarea
nivelului [Level].
[Off]: Tonul de testare nu este emis de boxe.
[On]: la stabilirea nivelului, tonul de testare este emis
de către fiecare boxă în parte. Când selectaţi
unul dintre elementele [Speaker Settings],
este emis tonul de testare, pe rând, de către
fiecare boxă în parte.
Ajustaţi nivelul sonor astfel :
1 Alegeţi pentru [Test Tone] varianta [On].
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Level], apoi
apăsaţi
[Front Left/Right] 3,0 m: stabilirea distanţei pentru
boxele frontale.
[Center]* 3,0 m: stabilirea distanţei pentru boxa
centrală.
[Surround Left/Right]* 3,0 m: stabilirea distanţei
pentru boxele de surround
[Surround Back Left/Right]* 3,0 m: stabilirea distanţei
pentru boxele de surround spate.
[Subwoofer] 3,0 m: stabilirea distanţei pentru
subwoofer.
* Acest element apare când alegeţi varianta [Yes]
corespunzător reglajului [Connection].
Notă
• În funcţie de semnalul de intrare, reglajul [Distance]
poate să nu fie eficient.
x [Level]
Puteţi ajusta nivelul sunetului boxelor.
Parametrii pot lua valori între - 6,0 dB şi + 6,0 dB.
Aveţi grijă ca pentru [Test Tone] să alegeţi varianta
[On], pentru a facilita reglajul.
[Front Left/Right] 0,0 dB: stabilirea nivelului pentru
boxele frontale.
48
.
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de boxă
dorit, apoi apăsaţi
4
.
Apăsaţi C/c pentru a selecta boxa din
stânga sau din dreapta, apoi apăsaţi X/x
pentru a stabili nivelul dorit.
5 Apăsaţi .
6 Repetaţi paşii de la 3 la 5.
7 Apăsaţi RETURN .
Sistemul revine la interfaţa precedentă.
8 Apăsaţi X/x pentru a selecta [Test Tone],
apoi apăsaţi
9
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Off], apoi
.
apăsaţi
Notă
• Semnalele pentru tonurile de testare nu sunt
transmise prin mufa HDMI OUT.
Observaţie
• Pentru a ajusta volumul simultan pentru toate boxele,
apăsaţi 2 +/–.
Folosirea cronometrului de
oprire automată
Acţionarea televizorului cu
ajutorul telecomenzii
Puteţi stabili ca sistemul să se oprească după scurgerea
unui perioade de timp prestabilite; în acest fel, veţi
avea posibilitatea de a adormi ascultând muzică.
Perioada de timp stabilită până la oprire poate fi
stabilită în trepte de 10 minute.
Apăsaţi „SLEEP”.
La fiecare apăsare a butonului SLEEP, indicaţia
minutelor (perioada de timp rămasă) se va modifica
în trepte de 10 minute.
Când activaţi cronometrul de oprire automată,
indicaţia „SLEEP” clipeşte pe afişajul frontal.
Ajustând semnalul telecomenzii, puteţi acţiona
televizorul cu ajutorul acesteia.
Pentru a afla perioada rămasă
până la oprirea aparatului
Apăsaţi şi menţineţi apăsat TV ]/1 în
timp ce introduceţi codul de producător al
televizorului dvs. (consultaţi tabelul de mai
jos) cu ajutorul butoanelor numerice. Apoi
eliberaţi TV ]/1.
Dacă reglajul nu este reuşit, codul curent înregistrat
nu este modificat. Reintroduceţi codul numeric
dorit.
Apăsaţi o dată butonul SLEEP.
Pentru a modifica perioada
rămasă până la oprirea aparatului
Apăsaţi în mod repetat butonul SLEEP pentru a
selecta perioada de timp dorită.
Dezactivarea butoanelor
aparatului
(Blocat pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele aparatului (cu excepţia
celui ]/1) pentru a preveni acţionarea nedorită a
acestuia de către un copil care se joacă (funcţia de
blocare pentru copii).
Apăsaţi x la aparat timp de mai mult de 5
secunde.
Pe afişajul panoului frontal apare indicaţia „CHILD
LOCK” şi „ON”.
Funcţia de blocare pentru copii este activată şi
butoanele aparatului sunt blocate (Puteţi să acţionaţi
în continuare sistemul cu ajutorul telecomenzii.)
Pentru anularea funcţiei, apăsaţi din nou x timp de
5 secunde, până ce indicaţiile „CHILD LOCK” şi
„OFF” apar pe afişajul panoului frontal.
Notă
• Când acţionaţi butoanele aparatului în timp ce
funcţia de blocare pentru copii este activă, pe
afişajul frontal apare indicaţia „CHILD LOCK”.
Notă
• Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, codul numeric
poate reveni la varianta implicită de reglaj (SONY).
Stabiliţi din nou codul numeric corespunzător.
Pregătirea telecomenzii pentru
acţionarea televizorului
Codurile numerice ale
televizoarelor ce pot fi acţionate
Dacă în listă apar mai multe coduri, încercaţi să le
introduceţi pe rând, până ce îl găsiţi pe cel adecvat
pentru televizorul dvs.
Producător
SONY
SAMSUNG
LG
PHILIPS
PANASONIC
TOSHIBA
Cod numeric
01 (cod implicit)
02, 08
05
02, 03, 07
06
04
Modul standby, economic de
funcţionare
Verificaţi dacă sunt realizate următoarele reglaje :
– pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings]
este aleasă varianta [Off] (pag. 44),
– pentru [Standby] din [S-AIR Settings] este aleasă
varianta [Off] (pag. 41),
– pentru [Quick Start Mode] este aleasă varianta [Off]
(pag. 54).
49
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de
configurare
Puteţi realiza diverse reglaje, cum ar fi cele pentru
imagine şi sunet.
(Setup) din meniul de bază (home)
Selectaţi
când trebuie să modificaţi reglajele sistemului.
Variantele implicite sunt subliniate.
Notă
• Reglajele de redare stocate pe disc au prioritate în
faţa celor realizate în Interfaţa de configurare şi nu
toate funcţiile descrise sunt disponibile.
1 Apăsaţi HOME.
Pe ecranul TV apare interfaţa meniului de bază
(HOME).
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta
[Setup].
3 Pentru a selecta simbolul categoriei de
reglaje pe care doriţi să le modificaţi,
.
apăsaţi butoanele X/x, apoi
Exemplu : [Screen Settings]
Simbol
Explicaţie
[Audio Settings] (pag. 52)
Sunt realizate reglajele audio
în funcţie de tipul de mufe de
conectare.
[BD/DVD Viewing Settings]
(pag. 52)
Sunt realizate reglajele pentru
redarea BD/ DVD.
[Parental Control Settings]
(pag. 53)
Sunt realizate reglaje detaliate
pentru funcţia de Control
parental.
[Music Settings] (pag. 53)
Sunt realizate reglaje detaliate
pentru redarea unui Super Audio
CD.
[System Settings] (pag. 54)
Sunt realizate reglaje de sistem.
[Network Settings] (pag. 55)
Sunt realizate reglaje detaliate de
Internet şi de reţea.
[Easy Setup] (pag. 55)
Este reluată configurarea rapidă
pentru realizarea reglajelor de
bază.
[Resetting] (pag. 55)
Este readus sistemul la
configurarea stabilită din fabrică.
[Network Update]
Puteţi configura următoarele opţiuni :
Simbol
50
Explicaţie
[Network Update] (pag. 50)
Este actualizat software-ul
sistemului.
[Screen Settings] (pag. 51)
Sunt realizate reglajele de ecran
în funcţie de tipul de mufe de
conectare.
Puteţi actualiza şi ameliora funcţiile sistemului.
Pentru informaţii legate de actualizarea funcţiilor,
consultaţi următoarele adrese de Internet:
Pentru clienţii din Europa şi Rusia
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Asia şi Australia
http://www.sony-asia.com/support
[Screen Settings]
x [TV Tipe]
[16:9] : alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor cu ecran panoramic sau a unuia ce
beneficiază de modul panoramic.
[4:3] : alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor cu ecran în format 4:3, ce nu
beneficiază de modul panoramic.
x [Screen Format]
[Original] : alegeţi această variantă la conectarea unui
televizor ce beneficiază de modul panoramic.
Pe ecran este afişată o imagine 4:3 în format
16:9, chiar şi pe un ecran panoramic.
[Fixed Aspect Ratio] : modifică dimensiunea imaginii
pentru a o încadra pe ecran, păstrând formatul
original al acesteia.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box] : afişează o imagine
panoramică având benzi
negre în partea de sus sau
de jos a imaginii.
[Pan & Scan] : afişează o
imagine ce ocupă
complet înălţimea
ecranului, fiind
eliminate părţile
laterale ale acesteia care nu se încadrează pe
ecran.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.
Unitatea detectează automat dacă materialul
este bazat pe video sau pe film şi comută pe
metoda de conversie adecvată.
[Video] : va fi selectată metoda de conversie adecvată
pentru materialul bazat pe video, indiferent de
material.
x [Output Video Format]
[HDMI] : în mod obişnuit alegeţi varianta [Auto].
Selectaţi [Original Resolution] pentru a fi
aplicată rezoluţia înregistrată pe disc. (Când
rezoluţia este mai redusă decât cea SD, aceasta
va fi adusă la nivelul rezoluţiei SD.)
[Component Video] : este selectată rezoluţia adecvată
pentru televizorul dvs.
[Video] : este selectată automat rezoluţia cea mai
redusă.
Notă
• Când conectaţi simultan mufa HDMI OUT şi o altă
mufă video, alegeţi varianta [Component Video].
• Dacă nu este afişată nici o imagine când este aleasă
rezoluţia [HDMI] sau cea [Component Video],
încercaţi o altă variantă pentru rezoluţie.
x [BD/DVD-ROM 1080p/24 Output]
[Auto] : sunt transmise la ieşire semnale video
1920 × 1080p/24 Hz doar când este conectat
un televizor compatibil cu 1080/24p,
folosindu-se mufa HDMI OUT.
[Off] : alegeţi această variantă când televizorul nu
este compatibil cu semnale video 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] : detectează automat tipul de dispozitiv extern
şi comută în modul adecvat de culoare.
[YCbCr (4:2:2)] : transmite la ieşire semnale video
YCbCr 4:2:2
[YCbCr (4:4:4)] : transmite la ieşire semnale video
YCbCr 4:4:4
[RGB] : selectaţi această variantă când realizaţi
conexiunea la un dispozitiv compatibil HDCP,
compatibil DVI.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.
[12bit], [10bit] : transmite la ieşire semnale video pe
12 biţi/ 10 biţi când televizorul conectat este
compatibil cu Deep Colour.
[Off] : selectaţi această variantă când imaginea este
instabilă sau când culorile sunt nenaturale.
x [Pause Mode] (numai pentru BD/DVD
VIDEO/DVD-R/ DVD-RW
[Auto] : imaginea, inclusiv subiectele în mişcare
dinamică, sunt transmise la ieşire fără
instabilităţi. În mod obişnuit selectaţi această
poziţie.
[Frame] : imaginea, inclusiv subiectele care nu sunt
în mişcare dinamică, sunt transmise la ieşire
la rezoluţie înaltă.
51
[Audio Settings]
x [BD Audio MIX Setting]
[On] : este transmis la ieşire semnalul audio obţinut
prin mixarea a sunetului interactiv şi a
semnalului sonor secundar cu semnalul audio
primar.
[Off] : este transmis la ieşire numai semnalul
audio primar. Selectaţi această variantă când
transmiteţi la ieşire semnale audio HD către
un receptor AV.
x [Audio DRC]
Puteţi realiza compresia registrului dinamic al pistei
sonore.
[Auto] : redarea este realizată cu dinamica specificată
pe disc (numai pentru BD-ROM).
[Off] : registrul dinamic nu este comprimat.
[On] : sistemul redă pista audio cu dinamica stabilită
de inginerul de sunet.
x [Attenuate - AUDIO]
Când ascultaţi echipamente conectate la mufele
AUDIO (AUDIO IN L/R), pot apărea distorsiuni.
Puteţi evita apariţia distorsiunilor reducând nivelul
semnalului de intrare pentru aparat.
[On] : este redus nivelul de intrare. Nivelul la ieşire
este modificat.
[Off] : Nivel de intrare normal.
x [Audio Output]
Sistemul nu poate transmite simultan la ieşire sonor
multicanal prin ambele mufe HDMI OUT şi prin
boxele sistemului.
[Speaker] : sonorul multicanal este transmis la ieşire
numai prin boxele sistemului.
[Speaker + HDMI] : sunt transmise la ieşire sonorul
multicanal prin boxele sistemului şi cele liniare
PCM pe 2 canale prin mufa HDMI OUT.
[HDMI] : este transmis la ieşire numai semnalul prin
mufa HDMI OUT. Formatul de sunet depinde
de echipamentul conectat.
Note
• Când stabiliţi pentru [Audio Output] varianta
[HDMI], funcţiile SOUND MODE, „D.BASS”,
„NIGHT MODE” şi „SUR.SETTING” sunt
dezactivate.
• Când este activată funcţia de Comandă audio a
sistemului (pag. 45), acest reglaj poate fi modificat
automat.
52
x [Sound Effect]
Puteţi activa sau dezactiva efectele sonore pentru
sistem (SOUND MODE, „D.BASS”, „NIGHT
MODE” şi „SUR.SETTING”)
[On] : activează toate efectele sonore disponibile
pentru sistem. Limita superioară a frecvenţei
de eşantionare este stabilită la 48 Hz.
[Off] : efectele sonore ale sistemului sunt dezactivate.
Selectaţi această variantă când nu doriţi
să fixaţi limita superioară a frecvenţei de
eşantionare.
x [Speaker Settings]
Pentru a obţine cel mai bun efect de surround posibil,
reglaţi boxele. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
„Reglarea boxlor” (pag. 47).
x [Auto Calibration]
Puteţi calibra automat reglajele. Pentru detalii,
consultaţi secţiunea „Calibrarea automată a reglajelor
adecvate” (pag. 46).
[BD/DVD Viewing
Settings]
Puteţi realiza reglaje detaliate pentru redarea BD/
DVD.
x [BD /DVD Menu]
Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru meniu în
cazul discurilor BD-ROM sau DVD-VIDEO.
Când selectaţi [Select Language Code], este afişată
fereastra de introducere a codului de limbă.
Introduceţi codul limbii dorite, consultând în
prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 70).
x [Audio]
Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru meniu în
cazul discurilor BD-ROM sau DVD-VIDEO.
Când selectaţi [Original], este selectată limba care
are prioritate pe disc.
Când selectaţi vairanta [Select Language Code],
este afişată fereastra de introducere a codului de
limbă. Introduceţi codul limbii dorite, consultând în
prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 70).
x [Subtitle]
Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru subtitrare
pentru discurile BD-ROM sau DVD-VIDEO.
Când selectaţi vairanta [Select Language Code],
este afişată fereastra de introducere a codului de
limbă. Introduceţi codul limbii dorite, consultând în
prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 70).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD] : este redat stratul BD.
[DVD/CD] : este redat stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection]
[Allow] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.
[Do not allow] : împiedică realizarea conexiunii la
Internet.
x [BD Data Storage Options]
[Internal memory] : selectează memoria internă
pentru stocarea datelor BD.
[USB device (front)] : selectează portul
(USB) de
pe panoul frontal pentru stocarea datelor BD.
[USB device (rear)] : selectează portul
(USB)
din partea din spate a unităţii, pentru stocarea
datelor BD.
x [BD Parental Control]
Redarea anumitor discuri BD-ROM poate fi limitată
în funcţie de vârsta utilizatorilor.
Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de patru cifre.
x [DVD Parental Control]
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi
limitată la un nivel prestabilit, în funcţie de diverse
criterii, cum ar fi vârsta utilizatorilor
Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de patru cifre.
x [Internet Video Parental Control]
Redarea anumitor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de vârsta utilizatorilor
Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de patru cifre
x [Internet Video Unrated]
[Allow] : permite redarea de materiale video
neevaluate, de pe Internet.
[Block] : blochează redarea materialelor video
neevaluate, de pe Internet.
[Parental Control
Settings]
[Music Settings]
x [Password]
Stabiliţi sau schimbaţi parola pentru funcţia de
Control parental. Parola vă permite să stabiliţi
restricţii pentru redarea video a unui BD-ROM,
DVD VIDEO sau de la Internet. Dacă este necesar,
puteţi stabili nivele de restricţionare diferite pentru
discuri BD-ROM şi DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code]
Redarea anumitor discuri BD-ROM sau DVD VIDEO
poate fi limitată în funcţie de zona geografică.
Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de patru cifre.
Puteţi realiza reglaje detaliate pentru redarea Super
Audio CD
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD] : este redat stratul Super Audio
CD.
[CD] : este redat stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2 ch] : este redată zona cu 2 canale.
[DSD Multi] : este redată zona multicanal.
53
[System Settings]
Puteţi realiza reglaje de sistem
x [OSD]
Puteţi selecta limba în care să fie afişate interfeţele
sistemului.
x [S-AIR Settings]
Puteţi stabili reglajele S-AIR. Pentru detalii,
consultaţi „Utilizarea unui produs S-AIR (pag. 39).
[ID] : permite stabilirea identităţii sistemului.
[Pairing] : permite punerea în legătură a sistemului şi
a subunităţii S-AIR, cum ar fi un amplificator
de surround sau un receptor S-AIR.
[RF Change] : dacă transmisia wireless este instabilă,
alegeţi această variantă.
[Mode] : puteţi asculta sonorul sistemului chiar dacă
vă aflaţi în altă cameră.
[Standby] : puteţi folosi receptorul S-AIR când
aparatul este în modul standby.
x [Dimmer]
[Bright] : luminozitate puternică.
[Dark] : luminozitate scăzută.
x [HDMI Settings]
Conectând echipamente marca Sony care sunt
compatibile cu funcţia Comandă pentru HDMD,
printr-un cablu HDMI, funcţionarea va fi simplificată.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Comandă
pentru HDMI pentru „BRAVIA” Sync” (pag. 44).
[Control for HDMI]
Puteţi activa sau dezactiva această funcţie.
[On] : activat. Puteţi acţiona reciproc echipamentele
care sunt conectate prin cablul HDMI.
[Off] : dezactivat
[Audio Return Channel]
Această funcţie este disponibilă când conectaţi
sistemul la un televizor compatibil cu funcţia ARC
(Canal de retur audio).
[Auto] : sistemul poate recepţiona automat semnal
audio digital de la televizor prin intermediul
cablului HDMI.
[Off] : dezactivat
Notă
• Această funcţie este disponibilă numai când pentru
[Control for HDMI] este aleasă varianta [On].
54
[Volume Limit]
Când Sistemul de comandă audio (pag. 45) este
activat, este posibil să fie emis un sunet puternic,
în funcţie de nivelul volumului sonorului. Puteţi
evita acest inconvenient limitând nivelul maxim al
sonorului când este activată funcţia „System Audio
Control”.
[Level3] : nivelul maxim al volumului este 10.
[Level2] : nivelul maxim al volumului este 15.
[Level1] : nivelul maxim al volumului este 20.
[Off] : dezactivat
Notă
• Această funcţie este disponibilă numai când pentru
[Control for HDMI] este aleasă varianta [On].
x [Quick Start Mode]
[On] : este redusă perioada necesară pentru revenirea
din modul standby. Puteţi acţiona sistemul la
scurt timp după pornirea acestuia.
[Off] : dezactivat. Aceasta este varianta implicită.
x [Auto Standby]
[On] : este activată funcţia [Auto Standby]. Dacă
sistemul nu este acţionat timp de 30 de minute,
acesta intră automat în modul standby.
[Off] : este dezactivată această funcţie.
x [Auto Display]
[On] : sunt afişate automat informaţiile pe ecran,
când se modifică vizualizarea titlurilor,
modurile imagine, semnalele audio etc.
[Off] : informaţiile sunt afişate numai când apăsaţi
DISPLAY.
x [Screen Saver]
[On] : este activată funcţia de protejare a ecranului.
[Off] : dezactivat.
x [Software Update Notification]
[On] : sistemul este setat pentru a vă informa asupra
noilor versiuni de software (pag. 50).
[Off] : dezactivat.
x [Gracenote Settings]
[Auto] : sunt preluate automat informaţiile legate de
disc, în momentul în care redarea acestuia este
oprită. Pentru a prelua informaţiile, sistemul
trebuie să fie conectat la reţea.
[Manual] : sunt preluate informaţiile legate de
disc când selectaţi [Playback History] sau
[Information Display] în meniul de opţiuni.
[Wired Setup] : alegeţi această variantă când realizaţi
conexiunea direct la un router de bandă largă.
[USB Wireless Setup]: Selectaţi această variantă
când folosiţi un adaptor LAN wireless USB.
x [DivX® VOD]
Permite afişarea codului de înregistrare sau a celui
de renunţare la înregistrare al acestui sistem, ori
renunţarea la înregistrare a sistemului după ce a fost
înregistrat.
• Pentru clienţii din Asia şi Australia
http://www.sony-asia.com/support
Când este dezactivată înregistrarea
[Registration Code]: este afişat codul de înregistrare.
[Deregistration Code]: este afişa codul de renunţare
la înregistrare. (Acest element poate fi
selectat numai după ce este afişat codul de
înregistrare.)
Când este activată înregistrarea
Apăsaţi C/c pentru a selecta [OK] sau
.
[Cancel], apoi apăsaţi
[OK] : dispozitivul renunţă la înregistrare şi este
afişat codul corespunzător acestei operaţii.
[Cancel] : sistemul revine la interfaţa precedentă.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresa de
Internet : http://www.divx.com
x [System Information]
Puteţi afişa informaţii privind versiunea de software
şi adresa MAC.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresele :
• Pentru clienţii din Europa şi Rusia
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Diagnostics]
Puteţi rula diagnosticarea reţelei pentru a verifica
dacă a fost realizată în mod adecvat conexiunea.
x [BD Remote Device Registration]
Înregistrează dispozitivul dvs. „BD remote”.
x [Registrered BD Remote Device]
Este afişată o listă a dispozitivelor dvs. „BD remote”
înregistrate.
[Easy Setup]
Este reluată configurarea rapidă pentru efectuarea
reglajelor de bază. Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecran.
[Resetting]
[Network Settings]
Puteţi realiza reglaje detaliate de Internet şi de
reţea.
x [Internet Settings]
Conectaţi mai întâi sistemul la reţea. Pentru detalii,
consultaţi „Conectarea la o reţea” (pag. 24).
[View Network Status] : este afişată starea curentă
a reţelei.
x [Reset to Factory Default Settings]
Puteţi readuce sistemul la reglajele implicite,
stabilite din fabrică, selectând grupul de reglaje.
Toate reglajele din grupul respectiv sunt iniţializate,
revenind la variantele implicite.
x [Initialize Personal Information]
Puteţi şterge informaţiile dvs. personale, stocate de
sistem.
55
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Privind siguranţa
• Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de
electrocutare, nu aşezaţi pe aparat recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază, şi nici nu plasaţi
aparatul în apropierea unei căzi de baie sau a duşului.
În cazul în care în interiorul aparatului au pătruns
lichide sau obiecte solide, detaşaţi aparatul de la
priză şi aveţi grijă să fie verificat de un specialist,
înainte de a-l utiliza din nou.
• Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude,
deoarece vă puteţi electrocuta.
Privind sursele de alimentare
• Decuplaţi aparatul de la priza de perete dacă urmează
să nu folosiţi sistemul o perioadă îndelungată de
timp. Pentru decuplarea cablului, trageţi de ştecăr,
nu trageţi niciodată de fir.
Privind amplasarea
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie adecvată
pentru a evita acumularea căldurii în interior.
• În urma redării îndelungate la volum ridicat,
carcasa devine fierbinte. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate. Se recomandă însă să nu atingeţi
carcasa. Nu aşezaţi aparatul în spaţii strâmte unde
ventilaţia este insuficientă şi se poate supraîncălzi.
• Nu blocaţi fantele de aerisire aşezând obiecte pe
sistem. Sistemul este dotat cu un amplificator de
putere înaltă. Dacă fantele de aerisire sunt blocate,
pot apărea disfuncţionalităţi cauzate de supraîncălzire.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.)
sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii)
care pot bloca fantele de aerisire.
• Nu amplasaţi sistemul în spaţii închise, cum ar fi
într-o bibliotecă sau în locuri similare.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse de
încălzire cum ar fi radiatoare sau conducte de aer cald,
şi nici în spaţii supuse la radiaţii solare directe, la
prea mult praf, la vibraţii mecanice sau la şocuri.
• Nu instalaţi aparatul în poziţie înclinată deoarece
acesta a fost proiectat pentru a funcţiona numai în
poziţie orizontală.
• Menţineţi sistemul şi discurile la distanţă de
echipamente cu câmpuri magnetice puternice cum
ar fi cuptoare cu microunde sau boxe puternice.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
56
Privind funcţionarea
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un spaţiu răcoros
într-unul încălzit sau dacă este plasat într-o cameră
umedă, este posibil ca umezeala să condenseze pe
lentilele din interiorul aparatului. În aceste condiţii
sistemul nu va funcţiona în mod corespunzător.
Într-un astfel de caz, scoateţi discul din aparat şi
lăsaţi sistemul pornit, circa o jumătate de oră, până
se evaporă umezeala.
• Când deplasaţi sistemul, scoateţi discul din interior.
În caz contrar, discul poate fi deteriorat.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun obiect,
decuplaţi aparatul de la priza de perete şi duceţi-l
să fie verificat de o persoană calificată înainte de
a-l mai folosi.
Privind reglarea volumului
• Nu măriţi volumul când ascultaţi o secţiune cu
semnal de intrare foarte scăzut sau fără semnal audio
deoarece pot fi deteriorate boxele în cazul în care
urmează o secvenţă cu nivel acustic ridicat.
Privind curăţarea
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată de
pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi nici un fel de material abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de sistemul
dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Privind curăţarea discurilor, substanţe de
curăţare pentru discuri / lentile
• Nu folosiţi substanţe de curăţare pentru discuri sau
discuri / lentile (inclusiv de tip umed sau spray)
deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.
La înlocuirea pieselor
• În cazul în care sistemul este reparat, piesele înlocuite
pot fi reţinute pentru a fi reutilizate sau reciclate.
Privind culoarea televizorului
• Dacă boxele cauzează neregularităţi de culoare ale
ecranului, opriţi-l apoi reporniţi-l după aproximativ
15 ÷ 30 minute. Dacă neregularităţile persistă,
deplasaţi boxele la distanţă mai mare.
Note legate de discuri
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie : Sistemul este capabil să menţină o
perioadă de timp nedefinită o imagine statică sau
o interfaţă pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip
de imagini afişate multă vreme, există riscul de
deteriorare definitivă a ecranului. Proiectoarele
TV sunt cele mai predispuse la aceasta.
La deplasarea sistemului
• Înainte de a transporta sistemul, aveţi grijă să scoateţi
discul din interior şi să decuplaţi cablul de alimentare
de la priză.
Privind mânuirea discurilor
g Pentru a menţine discurile curate, mânuiţi-le
ţinându-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
g Nu lipiţi etichete sau autocolante pe disc.
g Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau
surselor de căldură cum ar fi conductele de aer
cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare
deoarece temperatura în interior poate creşte foarte
mult.
g După redare, păstraţi discul în cutia sa.
Privind curăţarea discurilor
g Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de
pânză moale.
Efectuaţi mişcările de ştergere dinspre centru spre
exterior.
g Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi
de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri
antistatice pentru vinil LP.
Acest sistem poate reda numai discuri circulare
standard. Folosirea de discuri ce nu sunt standard sau
circulare (cum ar fi cele în formă de card, de inimă
sau de stea) poate cauza disfuncţionalităţi.
Nu utilizaţi discuri care au ataşate accesorii disponibile
în comerţ cum ar fi etichete sau inele.
57
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme în timpul folosirii sistemului, înainte de a solicita ajutorul
unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a remedia
problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Vă rugăm să ţineţi seama că în cazul în care anumite părţi ale sistemului sunt înlocuite în cursul operaţiilor de
reparare, acestea pot fi reţinute.
În cazul în care apare o problemă legată de funcţia S-AIR, aveţi grijă ca întregul sistem să fie verificat de un
dealer Sony (atât unitatea principală S-AIR, cât şi subunitatea).
Alimentare
Simptom
Alimentarea nu este pornită.
Pe afişajul panoului frontal
apar alternativ indicaţiile
„PROTECTOR” şi „PUSH
POWER”.
Probleme şi soluţii
• Verificaţi dacă este ferm conectat cablul de alimentare.
Apăsaţi ]/1 pentru a opri sistemul şi, după ce dispare indicaţia „STANDBY”,
verificaţi următoarele elemente :
• sunt cablurile + şi - ale boxelor în scurt circuit ?
• folosiţi numai boxele specificate ?
• există vreun obiect care blochează fantele de aerisire ale sistemului ?
După ce aţi verificat cele de mai sus şi aţi remediat eventualele probleme,
reporniţi aparatul. Dacă nu este depistată cauza problemei după verificarea
celor de mai sus, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Probleme generale
Simptom
Probleme şi soluţii
Telecomanda nu funcţionează. • Distanţa dintre telecomandă şi sistem este prea mare.
• Energia bateriilor din telecomandă s-a consumat.
• Când nu puteţi efectua operaţii în meniu prin intermediul afişajului panoului
frontal, apăsaţi butonul HOME al telecomenzii.
Sistemul nu funcţionează
• Decuplaţi cablul de alimentare de c.a. de la priza de perete, apoi recuplaţi-l
corect.
după câteva minute.
Imagine
Simptom
Imaginea nu este afişată.
Probleme şi soluţii
• Verificaţi conexiunea video (pag. 20).
• Unitatea nu este corect conectată la intrarea televizorului (pag. 20).
• Intrarea video de la televizor nu este reglată pentru a primi imaginea de la
sistem.
• Verificaţi metoda de transmitere la ieşire a semnalului folosită de sistem
(pag. 20).
• Unitatea este conectată la un dispozitiv de intrare care nu este compatibil
cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Indicaţia “HDMI”
nu devine luminoasă pe panoul frontal (pag. 20).
• La redarea unui DVD cu strat dublu, imaginea şi sonorul pot fi întrerupte
pentru un moment, în punctul în care se trece de la un strat la altul.
Nu este afişată nici o imagine
când nu este corect aleasă
rezoluţia video la ieşire
selectată la [Output Video
Format].
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butoanele N şi
VOLUME – pentru a readuce rezoluţia video la ieşire la valoarea cea mai
redusă.
58
Simptom
Semnalele video sunt transmise
la ieşire numai prin mufa HDMI
OUT când conectaţi simultan
mufa HDMI OUT şi alte mufe
de ieşire video.
Zonele întunecate ale imaginii
sunt prea întunecate, iar
cele luminoase sunt prea
strălucitoare sau nenaturale.
Imaginea nu este corect
transmisă la ieşire.
Imaginea prezintă zgomot.
Probleme şi soluţii
• Alegeţi pentru [Output Video Format] din [Screen Settings] varianta
[Component Video] (pag. 51).
• Alegeţi pentru [Picture Quality Mode] varianta [Standard] (implicită)
(pag. 32).
• Verificaţi reglajul [Output Video Format] din [Screen Settings] (pag. 51).
• Dacă semnalele analogice şi digitale sunt transmise simultan, alegeţi
pentru [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] din [Screen Settings] varianta
[Off] (pag. 51).
• Pentru discuri BD-ROM, verificaţi reglajul [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] din [Screen Settings] (pag. 51).
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Dacă imaginea transmisă la ieşire de sistem trece prin aparatul video
pentru a ajunge la televizor, semnalul de protecţie la copiere aplicat
anumitor programe BD/ DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă aveţi
aceste probleme chiar dacă sistemul este conectat direct la aparatul TV,
încercaţi să îl conectaţi la alte mufe de intrare.
• Formatul imaginii este fixat pentru discul respectiv.
Deşi aţi stabilit formatul cu
ajutorul opţiunii [TV Type] de
la [Screen Settings], imaginea
nu umple complet ecranul TV.
Pe ecranul TV apar
• Dacă sunt folosite boxele în cazul unui televizor CTR (cu tub catodic)
neregularităţi de culoare.
sau al unui proiector, montaţi boxele la cel puţin 0,3 m de televizor.
• Dacă neregularităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi
reporniţi-l după 15 ÷ 30 de minute.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi în apropierea boxelor obiecte magnetice (o
închizătoare magnetică, dispozitive medicale, jucării etc.).
Sunet
Simptom
Sonorul nu se aude.
Nu este transmis la ieşire
sunet prin mufa HDMI OUT.
Sunetul de la boxele din
stânga şi din dreapta nu sunt
echilibrate sau sunt inversate.
Subwoofer-ul nu emite sunet.
Probleme şi soluţii
• Cablul de conectare nu este bine cuplat.
• Verificaţi reglajele boxelor (pag. 47).
• Este realizată o operaţie de rulare rapidă, înainte sau înapoi. Apăsaţi N
pentru a reveni la redarea obişnuită.
• Este realizată o operaţie de rulare cu încetinitorul înainte sau de îngheţare
a cadrelor. Apăsaţi N pentru a reveni la redarea obişnuită.
• Alegeţi pentru [Audio Output] varianta [HDMI] (pag. 52).
• Verificaţi dacă boxele şi echipamentele sunt corect şi ferm conectate.
• Verificaţi conectarea şi reglajele boxelor (pag. 19, 47)
59
Simptom
Probleme şi soluţii
Nu se aude sunetul de la mufa • Alegeţi pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător
HDMI OUT când folosiţi [System Settings] varianta [On] (pag. 54). Totodată, stabiliţi pentru [Audio
funcţia ARC (Canal de retur
Return Channel] din [HDMI Settings] corespunzător [System Settings]
audio)
varianta [Auto] (pag. 54).
• Verificaţi dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcţia Audio Return
Channel.
• Aveţi grijă să fie conectat cablul HDMI la mufa televizorului care este
compatibil cu funcţia Audio Return Channel.
• Frecvenţa de eşantionare a semnalului de intrare este mai mare de 48 Hz.
Sistemul nu transmite corect
• Alegeţi pentru [Audio Return Channel] din [HDMI Settings]
la ieşire sunetul când este
corespunzător [System Settings] varianta [Off] (pag. 45).
conectat un decodor.
Se aude un zgomot sau un
• Verificaţi dacă nu cumva cablurile de conectare nu sunt apropiate de un
bâzâit puternic.
transformator sau motor şi dacă există cel puţin 3 m între televizor şi
sursele de lumină fluorescente.
• Mutaţi televizorul mai departe de echipamentele audio.
• Curăţaţi discul.
Sunetul nu mai este stereo la • Apăsaţi
pentru a selecta sunetul stereo (pag. 34).
redarea unui CD.
Efectul de surround este
• Verificaţi conexiunile şi reglajele boxelor (pag. 19, 47).
dificil de perceput la redarea
• Verificaţi reglajul pentru sonorul de surround (pag. 27).
unei piste sonore în format
• Pe anumite discuri BD/DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu fie în
Dolby Digital,
întregime pe 5,1 canale. Sunetul poate fi mono sau stereo chiar dacă pista
DTS sau MPEG audio.
sonoră este înregistrată în format Dolby Digital sau MPEG audio.
Sunetul se aude numai de la
• În anumite cazuri, este posibil ca sunetul să fie emis numai de către boxa
boxa centrală.
centrală.
Nu se aude sunetul de la boxa • Verificaţi conexiunile şi reglajele boxelor (pag. 19, 47).
centrală.
• Verificaţi reglajul pentru sonorul de surround (pag. 27).
• În funcţie de sursă, efectul boxelor de surround poate fi mai slab.
• Este redată o sursă cu 2 canale.
Nu se aude sunetul prin
• Verificaţi conexiunile şi reglajele boxelor (pag. 19, 47).
boxele de surround sau acesta • Verificaţi reglajul pentru sonorul de surround (pag. 27).
este foarte slab.
• În funcţie de sursă, efectul boxelor de surround poate fi mai slab.
• Este redată o sursă cu 2 canale.
Partea de început a sunetului • Alegeţi pentru modul sunet varianta „MOVIE” sau „MUSIC” (pag. 34).
este eliminată.
• Selectaţi „A.F.D. STD” pentru „SUR.SETTING” (pag. 27).
Efectele sonore sunt anulate. • Efectele pentru SOUND MODE, „D.BASS”, „NIGHT MODE” şi „SUR.
SETTING” pot fi dezactivate, în funcţie de semnalul de intrare (pag. 52).
Sunetul corespunzător
• Reduceţi nivelul de intrare pentru echipamentele conectate, cu ajutorul
echipamentelor conectate este
opţiunii [Attenuate - AUDIO] (pag. 52).
distorsionat.
Funcţionare
Simptom
Nu pot fi depistate posturile
de radio.
60
Probleme şi soluţii
• Verificaţi dacă este corect conectată antena. Ajustaţi antena sau conectaţi o
antenă de exterior, dacă este cazul.
• Tăria semnalului posturilor de radio este prea scăzută (pentru acordul
automat). Folosiţi acordul direct.
Simptom
Nu este redat discul.
Probleme şi soluţii
• Aţi încercat redarea unui disc înregistrat într-un format care nu este compatibil
cu acest sistem (pag. 65).
• Codul de regiune al discului BD/DVD nu este acelaşi cu cel al
sistemului.
• A condensat umezeală în interiorul aparatului şi lentilele acestuia se pot
deteriora. Scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit timp de aproximativ o
jumătate de oră.
• Sistemul nu poate reda un disc înregistrat care nu este corect finalizat
(pag. 65).
Denumirea fişierului nu este
• Sistemul poate afişa numai caractere în format compatibil cu ISO 8859-1.
corect afişată.
Alte formate de caractere este posibil să fie afişate diferit.
• În funcţie de aplicaţia software de scriere, caracterele introduse pot fi afişate
diferit.
Redarea discului nu este
• A fost selectată opţiunea de Reluare a redării. Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi
făcută de la început.
[Play from start], apoi apăsaţi
.
• Titlul sau meniul BD/DVD apare automat pe ecranul televizorului .
Redarea nu începe din punctul • Punctul de reluare a redării poate fi şters din memorie, în funcţie de disc,
unde a fost oprită ultima dată.
când :
- deschideţi compartimentul discului,
- decuplaţi dispozitivul USB,
- este redat un alt conţinut,
- opriţi aparatul.
Sistemul începe automat
• Discul BD/DVD este dotat cu o funcţie de redare automată.
redarea discului.
Redarea se opreşte automat.
• Anumite discuri poate conţine un semnal de trecere automată în pauză.
La redarea unui astfel de disc, sistemul opreşte redarea la recepţionarea
semnalului de pauză automată.
Nu puteţi realiza anumite
• În funcţie de disc, este posibil să nu poată fi efectuate anumite operaţii.
operaţii, cum ar fi cele de
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte discul.
oprire sau căutare.
Mesajele nu sunt afişate în
• În interfaţa de configurare, selectaţi limba dorită pentru afişarea pe ecran,
limba dorită pe ecranul TV.
din [OSD] corespunzător [System Settings] (pag. 54).
Nu poate fi aleasă o altă
• Încercaţi să folosiţi meniul BD sau pe cel DVD.
limbă pentru coloana sonoră/ • Pe discul BD sau DVD redat nu sunt înregistrate piste multilingve, subtitluri
subtitrare sau nu poate
sau scene vizualizate din mai multe unghiuri.
fi schimbat unghiul de
• Discul BD sau DVD nu permite alegerea unei alte limbi pentru coloana
vizionare.
sonoră/subtitrare sau schimbarea unghiului de vizionare.
Compartimentul pentru disc
• Faceţi următoarele:
nu se deschide şi nu puteţi
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat N şi Z de la aparat, mai mult de 5 secunde,
scoate discul nici după ce aţi
pentru a deschide compartimentul pentru disc.
apăsat Z.
2 Scoateţi discul.
3 Decuplaţi cablul de alimentare de la priză şi recuplaţi-l după câteva
minute.
• Contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
Discul nu poate fi scos din
aparat şi pe afişajul panoului
frontal apare indicaţia
„LOCKED”.
61
Simptom
Probleme şi soluţii
Funcţia Control for HDMI nu • Alegeţi pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător
acţionează.
[System Settings] varianta [On] (pag. 54).
• Verificaţi dacă echipamentul conectat este compatibil cu funcţia [Control
for HDMI] .
• Verificaţi reglajul stabilit la echipamentul dvs. pentru funcţia [Control for
HDMI]. Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul.
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI, dacă este cuplat şi decuplat cablul de
alimentare sau dacă survine o pană de curent, alegeţi pentru [Control for
HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător [System Settings] varianta
[Off], apoi alegeţi varianta [On] (pag. 54).
• Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI
pentru „BRAVIA” Sync” (pag. 44).
Nu se aude sonorul de la
• Verificaţi dacă televizorul conectat este compatibil cu funcţia de Comandă
sistem şi de la televizor când
audio a sistemului.
folosiţi funcţia de Comandă
• Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI
audio a sistemului.
pentru „BRAVIA” Sync” (pag. 44).
Conţinutul suplimentar sau
• Încercaţi următoarele:
alte date conţinute de un BD1 Scoateţi discul.
ROM nu pot fi redate.
2 Opriţi sistemul.
3 Decuplaţi şi recuplaţi dispozitivul USB (pag. 30).
4 Porniţi sistemul.
5 Introduceţi un disc BD-ROM cu BONUSVIEW/BD-LIVE.
Unitatea nu funcţionează
• Dezactivaţi funcţia de control parental (pag. 49).
şi pe afişajul frontal apare
indicaţia „CHILD LOCK”
când este apăsat oricare dintre
butoanele aparatului.
Meniul de sistem nu
• Apăsaţi butonul HOME de la telecomandă.
funcţionează.
Dispozitiv USB
Simptom
Nu este recunoscut
dispozitivul USB.
62
Probleme şi soluţii
• Încercaţi următoarele:
1 Opriţi sistemul.
2 Decuplaţi şi recuplaţi dispozitivul USB (pag. 30).
3 Porniţi sistemul.
.
• Verificaţi dacă este corect conectat dispozitivul USB la portul
• Verificaţi dacă nu cumva este deteriorat dispozitivul USB sau cablul.
• Verificaţi dacă este pornit dispozitivul USB.
• Dacă dispozitivul USB este conectat printr-un hub USB, decuplaţi-l şi
conectaţi dispozitivul USB direct la aparat.
S-AIR
Simptom
Nu se aude sonorul de la
subunitatea S-AIR, subunitatea
S-AIR prezintă zgomot sau
sunetul de la aceasta prezintă
omisiuni.
Probleme şi soluţii
• Dacă folosiţi o altă unitate principală S-AIR, plasaţi-o la mai mult de 8 m
de această unitate.
• Apropiaţi unitatea principală S-AIR de subunitatea S-AIR.
• Evitaţi folosirea de echipamente care generează câmpuri
electromagnetice, cum ar fi un cuptor cu microunde.
• Îndepărtaţi unitatea principală S-AIR şi subunitatea S-AIR de alte
echipamente wireless.
• Consultaţi secţiunea „Dacă transmisia wireless este instabilă” (pag. 42).
• Modificaţi reglajele S-AIR privind identitatea pentru unitatea principală
S-AIR şi subunitatea S-AIR
• Opriţi sistemul şi subunitatea S-AIR, apoi reporniţi-le.
Video BRAVIA pe Internet
Simptom
Imaginea / sunetul sunt
de slabă calitate, anumite
programe sunt afişate fără
detalii, mai ales în cursul
rulării rapide sau a scenelor
întunecate.
Probleme şi soluţii
• În funcţie de furnizorii conţinutului de pe Internet calitatea imaginii/
sunetului poate fi slabă.
• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi ameliorată prin modificarea vitezei
conexiunii. Sony recomandă o viteză de cel puţin 2,5 Mbps pentru definiţie
video standard şi de 10 Mbps pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate piesele video conţin sunet.
Imaginea este prea mică.
• Apăsaţi X pentru a o mări.
Conexiunea la reţea
Simptom
Probleme şi soluţii
Sistemul nu poate fi conectat • Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 24) şi configurarea acesteia (pag. 55).
la reţea.
Nu puteţi conecta calculatorul • Reglajele wireless ale router-ului se pot schimba automat dacă folosiţi
dvs. la Internet după ce aţi
funcţia de configurare protejată Wi-Fi înainte de a ajusta reglajele
efectuat reglajul [Wi-Fi
router-ului. În acest caz, modificaţi în consecinţă reglajele wireless ale
Protected Setup (WPS)].
calculatorului.
Nu puteţi conecta sistemul la • Verificaţi dacă router-ul dvs. LAN wireless este pornit.
router-ul dvs. LAN wireless. • În funcţie de mediul de utilizare, inclusiv materialul din care sunt făcuţi
pereţii, condiţiile de recepţie a undelor radio sau obstacolele dintre
sistem şi router-ul LAN wireless, este posibil ca distanţa de comunicaţie
să se scurteze. Apropiaţi sistemul de router-ul LAN wireless.
• Echipamentele care folosesc o banda de frecvenţe 2,4 GHz, cum ar fi
un cuptor cu microunde, dispozitive Bluetooth sau digitale fără fir, pot
întrerupe comunicaţia. Îndepărtaţi sistemul de astfel de aparate sau opriţi
celelalte echipamente.
Router-ul wireless dorit nu • Apăsaţi RETURN pentru a reveni la interfaţa precedentă şi efectuaţi
este detectat chiar dacă este din nou operaţia [Scan]. Dacă nu este detectat router-ul dorit, apăsaţi
efectuată operaţia [Scan].
RETURN pentru a selecta [Manual registration].
Pe ecran apare mesajul [A new • Consultaţi [Network Update] (pag. 50) pentru a actualiza software-ul
software version has been found sistemului cu versiunea cea mai recentă.
on the network. Perform update
under “Network Update.”] când
porniţi sistemul.
63
Altele
Simptom
Probleme şi soluţii
Pe afişajul panoului frontal • Contactaţi cel mai apropiat dealer Sony sau un service Sony autorizat, şi
apare indicaţia „Exxxx”.
comunicaţi codul de eroare apărut.
Pe întregul ecran apare simbolul • Contactaţi cel mai apropiat dealer Sony sau un service Sony autorizat.
fără nici un alt mesaj.
64
Discuri ce pot fi redate
Disc Blu-ray
DVD 3)
CD 3)
BD-ROM 1)
BD-R/BD-RE 2)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD de muzică)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray sunt noi
şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul de
disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio diferă
în funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată şi
de reglajele audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R (tip LTH),
tip pigment organic.
BD-R înregistrat cu un calculator nu pot fi redate
dacă postscripturile sunt înregistrate.
3)
Un disc CD sau DVD nu va fi redat dacă nu a
fost corect finalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
dispozitivul de înregistrare.
Note legate de operaţiile de redare
ale unui BD/ DVD
Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot
fi impuse intenţionat de producătorii software-ului.
Cum sistemul redă un BD/DVD conform conţinutului
discului proiectat de producătorii software-ului,
este posibil ca anumite facilităţi de redare să nu fie
disponibile.
Note legate de discuri BD/DVD cu
strat dublu
Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte
momentan la trecerea de la un strat la altul.
Codul de regiune
Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat pe spatele
aparatului şi va reda doar discuri BD-ROM/ DVD
VIDEO marcate cu acelaşi cod de regiune sau cu
simbolul
.
Discuri ce nu pot fi redate
g BD cu cartuş,
g DVD-RAM,
g HD DVD,
g discuri DVD Audio,
g PHOTO CD,
g partea cu date a unui CD-Extras,
g VCD/ Super VCD,
g Partea cu material audio de discuri duale
Note legate de discuri
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
DiscurileDuale şi anumite discuri de muzică codate
cu ajutorul tehnologiei de protejare a copyright-ului
nu corespund standardului Compact Disc (CD).
De aceea, aceste discuri este posibil să nu fie redate
de acest aparat.
65
Tipuri de fişiere ce pot fi redate
Video
Format fişier
MPEG-1 Video/PS1)
MPEG-2 Video/PS, TS 1)
DivX2)
MPEG4/AVC1)
WMV91)
AVCHD
Note
Extensii
“.mpg”, “.mpeg”,
“.m2ts”, “.mts”
“.avi”, “.divx”
“.mkv”, “.mp4”,
“.m4v”, “.m2ts”,
“.mts”
“.wmv”; “.asf”
3)
Muzică
Format fişier
Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC1)4)
WMA9 Standard1)4)
LPCM
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Foto
Format fişier
JPEG
1)
Extensii
“.jpg”, “.jpeg”, “.jpe”
Sistemul nu redă fişiere codate cu DRM.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX ® este un format
video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un
dispozitiv Certificat DivX care redă materiale
DivX video. Vizitaţi www.divx.com pentru mai
multe informaţii şi pentru instrumente software
pentru conversia DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest
dispozitiv Certificat DivX ® trebuie să fie
înregistrat pentru a reda conţinut DivX Videoon-Demand (VOD). Pentru a genera codul de
înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din
meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi
adresa vod.divx.com cu acest cod pentru a
definitiva procesul de înregistrare şi a afla mai
multe despre DivX VOD.
3)
Sistemul redă fişiere în format AVCHD care sunt
înregistrate prin intermediul unei camere video
digitale etc. Pentru a urmări fişiere în format
AVCHD, discul care le conţine trebuie să fie
finalizat.
4)
Sistemul nu redă fişiere codate cu Lossless etc.
2)
66
• Este posibil ca, în funcţie de format, de codare sau
de condiţiile de înregistrare, anumite fişiere să nu
fie redate.
• Anumite fişiere editate cu un calculator este posibil
să nu fie redate.
• Sistemul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
directoare de pe discuri BD, DVD, CD şi de pe
dispozitive USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 5
– până la 500 de fişiere într-un singur arbore.
• Anumite dispozitive USB este posibil să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass Storage
Class (MSC) (cum ar fi o memorie flash sau un
hard disk) care sunt compatibile FAT şi nu sunt
partiţionate, dispozitive de captură de fotografii
(SICDs) şi tastaturi cu 101 taste (numai la portul
(USB) frontal).
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului de
memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi sistemul
înainte de conectarea sau de decuplarea memoriei
USB sau a altor dispozitive.
• Este posibil ca sistemul să nu poată reda cursiv fişiere
video cu viteză mare de transfer, de pe un DATA
CD. Se recomandă redarea fişierelor video cu viteză
mare de transfer cu ajutorul unui DATA DVD.
Formate audio acceptate
Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele :
Funcţie
Format
LPCM 2ch LPCM 5.1ch, Dolby Dolby
LPCM 7.1ch Digital TrueHD,
Dolby
Digital
Plus
DTS DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD DTS-HD
Master
High
Resolution Audio
Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“SAT/CABLE”
“TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: format acceptat
– : format ce nu este acceptat
Rezoluţie video la ieşire
Rezoluţia la ieşire diferă în funcţie de reglajul [Output Video Format] corespunzător [Screen Settings]
(pag. 51). :
Reglaj pentru
rezoluţie
Când pentru [Output Video Format] este
aleasă varianta [HDMI]
Când pentru [Output Video Format] este
aleasă varianta [Component Video]
mufă VIDEO
OUT
mufă VIDEO
OUT
mufe COMPONENT
VIDEO OUT
mufă HDMI
OUT
1080i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
720p*
1080i*
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
480i/576i
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
nu poate fi
selectat
mufe COMPONENT
VIDEO OUT
mufă HDMI
OUT
480i/576i
480p/576p
720p*
1080i*
nu poate fi
selectat
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
nu poate fi
selectat
* Conţinutul protejat de pe DVD-uri este transmis la ieşire la rezoluţie 480p/576p.
Când pentru [Output Video Format] este aleasă varianta [Video]
Semnalele video 480i/576i sunt transmise la ieşire prin mufa VIDEO OUT sau prin cea COMPONENT VIDEO
OUT, iar cele 480p/576p sunt transmise la ieşire prin mufa HDMI OUT.
67
Specificaţii
Secţiunea amplificator
BVD-E870
Puterea la ieşire (nominală) :
Frontal S / Frontal D :
108 W + 108 W
(la 3 Ω, 1kHz, 1 % THD)
Puterea la ieşire (de referinţă) :
• Frontal S / Frontal D / Central/ Surround S/
Sourround D :
167 W (per canal la 3 Ω, 1 kHz)
• Subwoofer : 165 W (la 3Ω ; 80 Hz)
BVD-E370
Puterea la ieşire (nominală) :
Frontal S / Frontal D :
108 W + 108 W
(la 3 Ω, 1kHz, 1 % THD)
Puterea la ieşire (de referinţă) :
• Frontal S / Frontal D / Central/ Surround S/
Sourround D :
142 W (per canal la 3 Ω, 1 kHz)
• Subwoofer : 140 W (la 3Ω ; 80 Hz)
Intrări (Analogice)
• AUDIO (AUDIO IN) Sensibilitate: 450/250 mV
Intrări (Digitale)
• SAT/CABLE (COAXIAL), TV (OPTICAL)
Formate acceptate: LPCM
2 canale (până la 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
Secţiunea Video
Ieşiri
VIDEO : 1 Vp-p 75 Ω
COMPONENT :
Y : 1 Vp-p 75 Ω
PB/CB, PR/CR : 0.7 Vp-p
75 Ω
HDMI OUT : Tip A (19 pini)
Sistem BD/ DVD/ Super Audio CD/ CD
Sistem de format al semnalului : PAL / NTSC
Secţiunea USB
• Port
(USB) tip A (pentru conectarea memoriei
USB, a cititorului de carduri de
memorie, a camerelor foto digitale
şi a celor video digitale)
• Intensitate maximă a curentului : 500 mA
Secţiunea LAN
Terminal LAN (100)
68
terminal 100BASE-TX
Secţiunea tuner
Sistem :
Secţiunea tuner FM
• Domeniul de acord :
sintetizator digital
cuarţ-locked PLL
87,5 - 108,0 MHz
(trepte de 50 kHz)
• Antenă :
antenă FM cablu
• Terminale de antenă : 75 Ω, asimetric
• Frecvenţă intermediară : 10,7 MHz
Boxe
• Boxe frontale / Boxe de surround (SS-TSB101)
– pentru BVD-E370
• Boxe de surround (SS-TSB101)
– pentru BVD-E870
Sistem de boxe :
bas-reflex, registru complet
Unităţi de boxe :
55 × 80 mm, tip con
Impedanţă nominală : 3 Ω
Dimensiuni (L/Î/A) : 75 × 225 × 71 mm
(aprox.)
Masa (aprox.):
cca. 0,45 kg
• Boxe frontale (SS-TSB104)
– pentru BVD-E870
Sistem de boxe :
bas-reflex, registru complet
Unităţi de boxe :
55 × 80 mm, tip con
Impedanţă nominală : 3 Ω
Dimensiuni (L/Î/A) : 75 × 610 × 70 mm
(aprox.)
(partea montată pe perete)
(întreaga boxă:
251 × 1205 × 251 mm)
Masa (aprox.):
0,9 kg
(partea montată pe perete)
2,7 kg (întreaga boxă)
• Boxă centrală (SS-CTB101)
Sistem de boxe :
Registru complet cu
suspensie acustică,
ecranată magnetic
Unităţi de boxe :
30 × 60 mm, tip con
Impedanţă nominală : 3 Ω
Dimensiuni (L/Î/A) : 290mm × 49mm × 49 mm
(aprox.)
Masa (aprox.) :
cca. 0,28 kg
• Subwoofer (SS-WSB101)
Sistem de boxe :
subwoofer Bas reflex
Unităţi de boxe :
160 mm, tip con
Impedanţă nominală : 3 Ω
Dimensiuni (L/Î/A) : cca. 260 × 320 × 260 mm
Masa :
cca. 5,2 kg
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea
• Modelul pentru Taiwan :
tensiune 120 V c.a.,
frecvenţă 50 / 60 Hz
• Alte modele :
tensiune 220 ÷ 240 V c.a.,
frecvenţă 50 / 60 Hz
Consum de putere :
Pornit : 170 W
Standby : 0,3 W (mod economic de
funcţionare)
Dimensiuni (aproximativ) :
430×85×335 mm (L/Î/A), inclusiv
părţile proeminente
Masa :
cca. 4,8 kg
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără să
fiţi avizaţi.
• Consum de putere în standby 0,3 W.
• Nu sunt utilizaţi inhibitori de combustie halogenaţi
la realizarea circuitelor imprimate.
• Peste 85% din eficienţa în putere a blocului de
amplificare este obţinută cu un amplificator digital
S-master.
69
Lista codurilor de limbă
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambgiană
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă / pentru control parental
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgia
2070 Brazilia
2079 Canada
2090 Chile
2092 China
2115 Denemarca
2086 Elveţia
2165 Finlanda
2174 Franţa
2109 Germania
2248 India
2238 Indonezia
2254 Italia
2276 Japonia
2304 Korea
2363 Malaysia
2184 Marea Britanie
2362 Mexic
2376 Olanda
2390 Noua Zeelandă
2379 Norvegia
2427 Pakistan
2424 Philippines
2436 Portugalia
2489 Rusia
2501 Singapore
2149 Spania
2499 Suedia
2528 Thailanda
70
Glosar
Aplicaţie BD-J
BD-R
Formatul BD-ROM este compatibil cu limbajul JAVA
pentru funcţii interactive.
„BD-J” oferă furnizorilor de conţinut posibilităţi de
funcţionalitate aproape nelimitate la crearea de titluri
BD-ROM interactive.
Un BD-R (Disc Blu-ray inscriptibil) poate fi înregistrat
o singură dată, disponibil cu aceleaşi calităţi ca discul
BD de mai jos. Deşi conţinutul poate fi înregistrat şi
nu poate fi suprascris, un BD-R poate fi utilizat pentru
arhivarea datelor importante sau pentru stocarea şi
distribuţia de materiale video.
Audio DTS-HD de înaltă rezoluţie
Format audio care extinde formatul convenţional DTS
Digital Surround.
Acceptă o frecvenţă de eşantionare maximă de 96 kHz
şi cel mult de 7,1 canale de surround.
Sonorul DTS-HD de înaltă rezoluţie are o rată maximă
de transmisie de 6 Mbps, cu compresia Lossy (cu
pierderi).
BD-RE
Un BD-RE (Disc Blu-ray reinscriptibil) poate fi
înregistrat şi reinscriţionat, disponibil cu aceleaşi
calităţi ca discul BD de mai jos. Facilitatea de
reinscriptibilitate permite aplicaţii extinse de editare
şi de comutare temporală.
BD-ROM
Audio DTS-HD Master
DTS-HD Master Audio are o rată maximă de
transmisie de 24,5 Mbps şi utilizează compresia
Lossless (cu pierderi reduse). DTS-HD Master
Audio corespunde unei frecvenţe de eşantionare
de 192 kHz şi unui număr maxim de 7,1 canale.
AVCHD
Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie
pentru camerele video digitale utilizat pentru
înregistrarea la definiţie standard (SD) sau la înaltă
definiţie (HD) a semnalelor fie cu specificaţia
1080i*, fie cu specificaţia 720p** pe DVD, folosind
o tehnologie de codare eficientă pentru comprimarea
datelor. Pentru comprimarea datelor video este adoptat
formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru cea a datelor
audio este folosit formatul Dolby Digital sau cel PCM
liniar. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să
comprime imagini cu o eficienţă superioară formatului
de compresie a imaginii obişnuit. Formatul MPEG-4
AVC/H.264 permite înregistrarea pe DVD-uri a
semnalului video de înaltă definiţie (HD) înregistrat
cu o cameră video digitală, în acelaşi mod în care
este înregistrat semnalul la definiţie standard (SD)
de la televizor.
* O specificaţie de înaltă definiţie care utilizează 1080
de linii de baleiere efectivă şi formatul intercalat.
** O specificaţie de înaltă definiţie utilizează 720 de
linii de baleiere efectivă şi formatul progresiv.
Discurile BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory - disc Blu-ray cu memorie ce poate fi doar
citită) sunt discuri produse comercial şi disponibile cu
aceleaşi calităţi ca discul BD de mai jos. Pe lângă filme
obişnuite şi conţinut video, aceste discuri beneficiază
de facilităţi intensificate cum ar fi conţinut interactiv,
operaţii de meniu cu ajutorul meniurilor extensibile,
selecţia afişării subtitrării şi prezentări de fotografii.
Deşi discurile BD-ROM pot conţine orice fel de date,
majoritatea acestor discuri vor conţine filme la înaltă
definiţie pentru redarea cu un player de disc Blu-ray/
DVD.
BD (disc Blu-ray)
Un format de disc dezvoltat pentru înregistrarea/
redarea materialelor video de înaltă definiţie (HD)
pentru (HDTV etc.) şi pentru stocarea unor mari
cantităţi de date. Un singur strat de disc Blu-ray
conţine până la 25 GB, iar un disc Blu-ray cu strat
dublu, poate stoca până la 50 GB de date.
Control parental
O funcţie a discurilor BD/DVD care permite limitarea
redării unui disc în funcţie de vârsta utilizatorului şi
de nivelul de restricţionare corespunzător fiecărei
ţări. Nivelul limitării variază de la disc la disc ; când
este activată această funcţie fie este complet interzisă
redarea, fie scenele violente sunt omise sau înlocuite
de alte scene etc.
71
Digital Cinema Auto Calibration
(D.C.A.C.)
Calibrarea digitală automată cinema a fost dezvoltată
de Sony pentru a măsura şi ajusta automat reglajele
boxelor în funcţie de spaţiul dvs. de audiţie, într-o
perioadă scurtă de timp.
Dolby Digital
Acest format sonor cinematografic este mai avansat
decât Dolby Surround Pro Logic. În acest format,
boxele de surround emit sonor stereo cu un domeniu
de frecvenţe extins şi oferă un canal independent de
subwoofer pentru frecvenţele de bas profund. Acest
format este denumit şi „5,1”, canalul de subwoofer
fiind reprezentat ca 0,1 dintr-un canal (deoarece
funcţionează numai când este necesar efectul de bas
profund). Toate cele şase canale ale acestui format
sunt înregistrate separat, asigurându-se astfel o mai
bună separare a canalelor. În plus, cum toate semnalele
sunt procesate digital, degradarea semnalului este
mai redusă.
Dolby Digital Plus
Dezvoltată ca o extensie a Dolby Digital, tehnologia
de codare audio acceptă sonor multicanal cu efect
surround pe 7,1 canale.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II crează la ieşire cinci canale cu
lărgime de bandă integrală, pornind de la 2 canale
sursă. Aceasta se realizează folosind un decodor
matricial avansat de surround, de înaltă puritate, care
extrage proprietăţile spaţiale ale înregistrării originale
fără a adăuga noi sunete sau tonuri de coloratură.
x Modul film
Modul Film este utilizat pentru spectacole televizate
stereo şi pentru toate programele codate Dolby
Surround. Rezultatul constă într-o direcţionalitate
intensificată a atmosferei sonore care apropie calitatea
sunetului de cea a sonorului pe 5,1 canale separate.
72
Dolby Surround Pro Logic
Ca metodă de decodare Dolby Surround, Dolby
Surround Pro Logic produce patru canale pornind
de la sunetul pe 2 canale. Comparativ cu precedentul
sistem Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic
reproduce mai natural trecerea stânga-dreapta şi
localizează cu mai mare precizie sunetele. Pentru a
beneficia în întregime de facilităţile Dolby Surround
Pro Logic, trebuie să aveţi o pereche de boxe de
surround şi o boxă centrală. Boxele de surround vor
emite sonor mono.
Dolby TureHD
Dolby TrueHD este o tehnologie de codare fără
pierderi, care acceptă până la 8 canale cu sonor de
surround multicanal pentru generaţia următoare
de discuri optice. Sunetul reprodus corespunde
bit cu bit celui original.
DTS
Tehnologie de compresie audio digitală, dezvoltată
de DTS, Inc.
Această tehnologie corespunde sonorului de surround
pe 5,1 canale. Acest format include un canal stereo de
spate şi un canal de subwoofer separat. DTS furnizează
aceleaşi 5,1 canale audio digitale separate, de înaltă
calitate. Buna separare a canalelor este realizată
datorită datelor de pe toate canalele înregistrate
separat şi procesate digital.
Format intercalat (baleiere intercalată)
Formatul intercalat reprezintă metoda standard NTSC,
afişând imagini TV, cu frecvenţa de 30 de cadre pe secundă. La fiecare cadru, sunt baleiate dublu-alternativ
liniile cu număr par şi apoi cele cu număr impar, de
60 de ori pe secundă.
Format progresiv (baleiere secvenţială)
Prin contrast cu formatul intercalat, formatul
progresiv poate reproduce 50 - 60 de cadre într-o
secundă, prezentând toate liniile de baleiere (525
linii pentru sistemul NTSC). Calitatea imaginii în
ansamblu creşte, iar imaginile statice, textul şi liniile
orizontale apar mai clar. Acest sistem este compatibil
cu formatul progresiv 525 sau 625.
HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
S-AIR (Frecvenţă radio interactivă audio
Sony)
HDMI este o interfaţă care acceptă atât semnale video,
cât şi audio, printr-o singură conexiune digitală care vă
permite să beneficiaţi de o înaltă calitate a imaginii şi a
sunetului. Specificaţiile HDMI acceptă HDCP (Highbandwith Digital Content Protection), o tehnologie de
protecţie la copiere care încorporează tehnologie de
codare pentru semnale video digitale.
În ultima perioadă se remarcă o răspândire rapidă a
suporturilor media DVD, a transmisiunilor digitale
şi a altor suporturi media de înaltă calitate.
Pentru a asigura transmiterea integrală, fără
deteriorări a nuanţelor subtile ale acestor suporturi
media de înaltă calitate, Sony a dezvoltat o nouă
tehnologie, denumită “S-AIR”, destinată transmisiei
radio a semnalelor audio digitale fără comprimare,
care a fost încorporată în modelele EZW-RT10 /
EZW-RT10A / EZW-T100.
Această tehnologie transferă semnalele audio digitale
fără compresie, folosind domeniul de bandă ISM de
2,4 GHz (bandă de frecvenţe destinată domeniilor :
industrie, ştiinţă şi medicină), cum sunt reţelele LAN
wireless (fără fir) şi aplicaţiile Bluetooth.
LHT (de la joase la înalte)
LHT este un sistem de înregistrare compatibil cu
pigmentul organic tip BD-R.
Meniu extensibil
Pe discurile BD-ROM este disponibilă acţionarea
intensificată din meniu. Meniul extensibil apare când
este apăsat butonul POP UP/ MENU în cursul redării
putând fi acţionat în timp ce redarea se desfăşoară.
PhotoTV HD
„PhotoTV HD” permite în cazul imaginilor cu multe detalii şi a celor similare fotografiilor redarea
texturilor şi tonurilor de culoare subtile. Conectând
dispozitive compatibile „PhotoTV HD” marca Sony
printr-un cablu HDMI, puteţi pătrunde într-o nouă
lume a fotografiilor la calitate HD integral, care vă
va tăia respiraţia. Spre exemplu, astfel va putea fi
prezentată pe un ecran de mari dimensiuni, textura
delicată a tenului uman, a florilor, nisipului şi valurilor
în imagini la calitate fotografică.
24p Cinema adevărat (True Cinema)
Filmele înregistrate cu o cameră de filmat conţin 24
de cadre pe secundă.
Deoarece televizoarele obişnuite (atât cele cu tub catodic - CTR, cât şi cele cu ecran plat) afişează cadrele
la intervale de 1/60 sau de 1/50 secunde, cele 24 de
cadre neapărând la momentele pare.
Când conectaţi un televizor cu capacitate 24p, playerul va afişa fiecare cadru la intervale de 1/24 secunde
– aceleaşi cu intervalul înregistrat original cu camera
de filmat, reproducând, astfel, cu mai mare fidelitate
imaginea cinematografică iniţială.
73
Index
Indicaţii numerice
24p True Cinema ..................73
A
A/V SYNC ...........................33
Actualizare (Update) ............50
Afişajul panoului frontal ........9
Amplasarea boxelor .............47
Amplificator de surround .....39
Attenuate - AUDIO ..............52
AUDIO.................................52
AUDIO DRC .......................52
Audio Return Channel ........54
Audio, reglaje.......................52
Autocalibrare..................46, 52
Auto Display ........................54
Auto Standby .......................54
AVCHD ................................71
B
BD Audio MIX, reglaje....52
BD, Opţiuni de stocare a
datelor............................53
BD, strat de redare disc
hibrid ............................53
BD, Conectare la Internet53
BD, Control Parental .......53
BD, înregistrare dispozitiv
Remote .........................55
BD/DVD, meniu ..............52
BD/DVD, vizualizare
reglaje ............................52
BD/DVD-ROM 1080/24p,
ieşire ..............................51
BD-LIVE..........................29
BD-R ................................71
BD-RE..............................71
Blu-ray Disc .....................71
BONUSVIEW..................29
74
BRAVIA Internet Video ...31
C
CD ........................................65
Cod de zonă..........................70
Cod de regiune .....................65
Comandă pentru HDMI 44, 54
Child lock (blocare pentru copii)
..............................................49
Configurare rapidă ........25, 55
D
D.C.A.C. (Autocalibrare digitală
cinema)...........................46, 71
D.BASS................................36
DIMMER .............................54
Discuri ce pot fi redate ........65
DivX ® VOD .......................55
Dolby Digital .................34, 71
Dolby Digital Plus................71
Dolby Pro Logic II ...............72
Dolby Surround Pro Logic ...72
Dolby TrueHD .....................72
DTS ................................34, 72
DTS-HD ...............................72
DVD .....................................65
DVD, format imagini ...........51
DVD, Control parental .........53
H
HDMI
YCBCR/ RGB (HDMI) ..... 51
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) ..........72
HDMI Deep Colour Output .51
I
Informaţii legate de redare ...29
Informaţii de sistem .............55
Iniţializare (RESETTING) ..55
Interfaţă de protecţie a
ecranului............................54
Internet, conţinut ..................31
Internet reglaje .....................55
Internet, materiale video neevaluate ...................................53
iPod ......................................30
L
LHT ......................................72
Lista codurilor de limbă .......70
M
Modul pornire rapidă ...........54
Multiplex, sonor ...................35
Muzică, reglaje .....................53
E
N
EFFECT (Efecte) 42
Efecte de sunet .....................52
NIGHT MODE ....................36
F
FM, MODE ......................... 37
Format de ecran....................51
Format intercalat ..................72
Format progresiv ..................73
Format video la ieşire...........51
G
Gracenote, reglaje ................55
O
OSD......................................54
P
Panou frontal ..........................8
Panou din spate ....................10
PARENTAL CONTROL......72
Lista codurilor ...................53
Reglaje ..............................53
Parolă ...................................53
PAUSE MODE ....................51
PhotoTV HD ........................72
Q
Quick Start Mode .................54
R
RDS ......................................38
Reglaje audio .......................52
Reglaje boxe...................47, 52
conectare .........................47
distanţă ............................47
nivel ................................48
Reglaje
de ecran ...........................50
HDMI ..............................51
de reţea ............................55
sistem ..............................54
RESET (iniţializare) 64
Revenire la reglajele stabilite
din fabrică .........................55
T
Ton de testare (TEST TONE)48
TV TIPE ...............................51
U
USB ......................................30
W
WEP .....................................24
WPA2-PSK (AES) ...............24
WPA2-PSK (TKIP) ..............24
WPA-PSK (AES) .................24
WPA-PSK (TKIP) ................24
S
S-AIR .............................39, 73
Mod ....................................41
Punere în legătură ..............42
reglaje.................................54
RF Change .........................42
S-AIR receptor ...................39
Standby ..............................41
SLEEP ..................................49
Succesiune de imagini......... 33
Subtitrare ..............................53
Super Audio CD, redare
canale ................................53
SYSTEM MENU27, 33, 35, 36
75
Software-ul acestui sistem poate fi actualizat în viitor.
Pentru detalii legate de orice actualizare disponibilă, vă rugăm
să vizitaţi următoarea adresă de Internet :
Pentru clienţii din Europa şi Rusia :
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Asia şi Australia:
http://www.sony-asia.com/support
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement