Candy | GO DC 78GT | KONDENZACIONA MAÅ INA ZA SUÅ ENJE VEÅ A GO DC 78

KONDENZACIONA
MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA
GO DC 78
CANDY•HOOVER BEOGRAD
Bulevar Dr Zorana Đinđića 67/18, Novi Beograd
Tel:011/31-31-655, Faks: 011/31-31-549, info@candy.co.yu, www.candy.co.yu
24
Uvod .......................................................................................................................................... 3
Isporuka uređaja ...................................................................................................................... 3
Raspakivanje uređaja ............................................................................................................... 3
Podsetnik za sigurno korišćenje .............................................................................................. 4
Instalacija .................................................................................................................................. 4
Upotreba.................................................................................................................................... 4
Veš ............................................................................................................................................ 5
Zaštita okoline .......................................................................................................................... 5
Servisna služba ........................................................................................................................ 5
Instalacija ................................................................................................................................. 6
Električni uslovi.......................................................................................................................... 6
Podešavanje nožica ................................................................................................................. 6
Ventilacija .................................................................................................................................. 7
Pripreme za punjenje mašine .................................................................................................. 8
Priprema odeće ......................................................................................................................... 8
Razvrstavanje odeće................................................................................................................. 9
Saveti za sušenje .................................................................................................................... 10
Šta se ne sme sušiti u mašini ................................................................................................. 10
Štednja energije ..................................................................................................................... 10
Vodič kroz sušenje .................................................................................................................. 10
Kontrole i indikatori.................................................................................................................. 11
Vrata i filter .............................................................................................................................. 12
Otvaranje vrata........................................................................................................................ 12
Filter......................................................................................................................................... 12
Svetlosni indikator zasićenosti filtera ...................................................................................... 12
Kontejner za vodu ................................................................................................................... 13
Uklanjanje kontejnera.............................................................................................................. 13
Kondenzator ............................................................................................................................ 14
Uklanjanje kondenzatora ........................................................................................................ 14
Biranje programa..................................................................................................................... 15
Rad sa mašinom ..................................................................................................................... 16
Poništavanje i ponovno pokretanje programa ........................................................................ 16
Odloženi start mašine ............................................................................................................. 16
Čišćenje i održavanje .............................................................................................................. 17
Čišćenje mašine ...................................................................................................................... 17
Tehnički podaci ....................................................................................................................... 17
Uklanjanje manjih problema u radu ....................................................................................... 18
Ovlašćeni servis ...................................................................................................................... 19
Rezervni delovi........................................................................................................................ 19
2
9. Smestite sivu cev u izrez umetka i osigurajte sklop
cevi na most pomoću plastične veze.
10. Pažljivo vratite i namestite gornju ploču mašine u
položaj koji osigurava da ne dodiruje cev i ponovo
namestite zadnju lajsnu gornje ploče i učvrstite s 3
šrafa.
11. Spojite novu odvodnu cev na odvod za odpadne
vode. Proverite da nova cev nije pritisnuta ili previše
savijena kada mašinu vratite u stalni položaj.
Osigurajte ispravan položaj cevi, kako je prikazano na
slici levo.
12. Spojite mašinu na elktričnu mrežu.
13. Nakon pražnjenja kontejnera za vodu pritisnite
dugme ON (uključeno) (i pritisnite dugme STARTsamo na elektronskim modelima) da započenete s
programom sušenja.
23
3. Kontejner za vodu smešten je na desnoj strani
uređaja (gledajući sa zadnje strane) Sivu cev spojite
na most iznad kontejnera za vodu. Korišćenjem klešta
uklonite šelnu cevi sa mosta.
4. Skinite cev sa spoja s mostom.
Uvod
Molimo da pažljivo pročitate ovu knjižicu, poštujete sva
navedena uputstva i koristite mašinu za sušenje veša
isključivo u skladu sa uputstvima. Ova knjižica sadrži
važna uputstva za sigurno korišćenje, instalaciju,
čišćenje i održavanje i neke korisne savete za
postizanje najboljih rezultata pri radu sa mašinom za
sušenje veša.
Proverite da uređaj nije oštećen
prilikom transporta. Ako se to
desilo obratite se prodavcu ili
ovlašćenom servisu.
Svu dokumentaciju o mašini za sušenje veša čuvajte na
sigurnom mestu za buduće korišćenje ili za buduće
vlasnike.
Gore navedena oštećenja
mogu uticati na siguran rad
uređaja.Kvarovi na uređaju
izazvani nepravilnim ili
nerazumnim korišćenjem neće
biti pokriveni garancijom.
Pozivi upućeni servisu za takve
kvarove idu na teret kupca.
Isporuka uređaja
Prilikom isporuke molimo da proverite da li je uz uređaj
isporučeno sledeće:
5. Korišćenjem isporučenog adaptera za povezivanje i
šelne cevi pričvrstite cev iz pribora na cev uklonjenu
sa spoja s mostom.
•
•
•
•
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
GARANTNI LIST
NALEPNICA SA ENERGETSKIM PODACIMA
ODVODNA CEV I PRIBOR
Otpakivanje uređaja
6. Uklonite poklopac kontejnera za vodu sa zadnje
strane mašine tako što ćete da odvrnete dva šrafa i
skinete poklopac.
7. Slomite jezičak koji se nalazi na bočnoj strani
poklopca i ponovo postavite poklopac na mašinu,
ponovno spojite i dva šrafa. Sada pronađite rupu u
blizini poklopca na zadnjoj strani kućišta uređaja.
Raspakujte mašinu za sušenje veša veša blizu mesta gde
će inače stajati.
1. Pažljivo rasecite ambalažu oko dna i pri vrhu jednog
ugla.
2. Uklonite polietilenski omotač i podignite mašinu za
sušenje veša iz polietilenskog podnožja.
Odložite ambalažu na sigurno mesto i pazite
da je van dohvata dece jer za njih može biti
opasna.
8. Provedite odvodnu cev kroz rupu na kućištu
uređaja.
22
3
Podsetnik za sigurno korišćenje
Odvodna cev (i pripadajući pribor): Uputstvo za ugradnju
Instalacija
•
•
•
•
•
Pre prvog korišćenja mašine za sušenje veša proverite da nema vidljivih oštećenja. Ako je
mašina oštećena nemojte je koristiti i molimo da se obratite prodavcu ili ovlašćenom
servisu.
Ne uključujte mašinu na električnu mrežu preko ispravljača, višestrukih utičnica ili produžnih
kablova.
Mašinu za sušenje veša ne smete instalirati u kupatilu ili slične vlažne prostorije.
Mašinu za sušenje veša ne smete postaviti nasuprot ili ispod zavesa i pazite da iza nje ne
padaju ili se skupljaju predmeti.
Uređaj ne sme biti postavljen iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata s šarkama
na suprotnoj strani od mašine za sušenje veša.
UPOZORENJE!
Isključite uređaj i odvojite utikač iz zidne utičnice
pre izvođenja bilo kojih radova na mašini.
Da bi izbegli pražnjenje kontejnera za vodu koje morate obaviti nakon svakog ciklusa sušenja,
vodu koja se redovno nakupi tokom ciklusa sušenja može se prazniti u kućni odvod . Propisi
zabranjuju površinsko ispuštanje odpadnih voda. Odvod za otpadne vode treba da se nalazi
neposredno uz mašinu.
Upotreba
Pribor za odvod ugradite prema sledećim instrukcijama kako sledi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj nije predviđen za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim
psihičkim, mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja. Takvim osobama
potrebno je pružiti nadzor prilikom korišćenja ili ih podučiti da koriste uređaja od strane
osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
UPOZORENJE: Pogrešno korišćenje mešine za sušenje može izazvati opasnost od
požara.
Ova mašina za sušenje sme se koristiti samo u domaćinstvu za sušenje kućnih tkanina i
odeće.
Mašina za sušenje mora se koristiti samo u svrhu koja je opisana u ovom priručniku.
Pre početka korišćenja potrebno je da pročitate i razumete uputstvo.
Ne dirajte uređaj ako su vam ruke ili noge vlažne ili mokre.
Ne dozvolite da se deca igraju sa mašinom za sušenje ili njenim kontrolama.
UPOZORENJE: Ne koristite mašinu ako mekani filter nije u ispravnom položaju ili je
oštećen, materijal od kojeg je izrađen mekani filter može se zapaliti.
UPOZORENJE: Na površini na kojoj je istaknuta oznaka upozorenja za toplotu,
temperatura tokom sušenja može da pređe 60° C.
Nakon korišćenja izvucite utikač iz električne utičnice. Pre čišćenja uređaja utikač uvek
izvucite iz utičnice.
Prekinite s korišćenjem uređaja ako se pri radu pokažu nedostaci/greške.
Na podu oko mašine ne smeju se skupljati vlakna (npr. pelene) ili mucice.
Bubanj u unutrašnjosti mašine može se jako zagrejati. Uvek sačekajte da se mašina do
kraja ohladi pre nego što počnete da vadite veš.
4
1. Odvijte i uklonite 3 šrafa sa zadnje strane
uređaja koji drže lajsnu gornje ploče.
2. Uklonite zadnju lajsnu gornje ploče i gornju ploču tako da je pažljivo klizno povučete prema
nazad.
21
VEŠ
•
Ne sušite u mašini neopran veš.
•
UPOZORENJE: Ne koristite mašinu za sušenje tkanina očišćenih sa tečnostima za suvo
čišćenje.
•
UPOZORENJE: Pod određenim okolnostima, zbog unutrašnjeg zagrevanja mašine, kod
sunđerastih, penastih i gumenih materijala, može doći do samozapaljenja. Takvi materijali
NISU POGODNI za sušenje u mašini i NE SMETE ih stavljati u mašinu.
•
Uvek dobro pogledajte etikete na odeći budite sigurni da je sušenje u mašini moguće.
•
Pre nego što veš stavite u mašinu, morate ga ocediti ili centrifugirati. U mašinu NE SMETE
stavljati veš iz kojeg kaplje voda.
•
UPALJAČI I ŠIBICE ne smeju biti u džepovima odeće i NIKADA ne koristite zapaljive
tečnosti u blizini mašine.
•
U mašini nikako ne smete sušiti zavese od staklenih vlakna. Ako staklena vlakna pređu
na drugu odeću, može doći do nadraživanja kože.
•
Odeću koju ste čistili tečnim i zapaljivim sprejevima ili tečnostima kao što je benzin, ne
smete stavljati u mašinu.
•
Omekšivače ili slične proizvode koristite isključivo prema uputstvima proizvođača.
Zaštita okoline
Odvodna cev
(i pripadajući pribor)
Uputstvo za ugradnju
•
•
Sav materijal korišćen za ambalažu prihvatljiv je u smislu zaštite okoline i može se
reciklirati. Molimo da ambalažu odložite u za to predviđena mesta (reciklažna dvorišta) u
skladu sa lokalnim propisima.
Kada se nameravate rešiti stare mašine iz sigurnosnih razloga uradite sledeće: odsecite
kabal za električno napajanje i uništite ga zajedno sa utikačem, polomite vrata mašine i
šarke kako bi sprečili da se deca zatvore u unutrašnjost uređaja.
Servisna služba
Da osigurate stalno, sigurno delovanje uređaja, preporučujemo
ovlašćeni Candy servis.
da sve popravke izvede
Ako mašina ne radi ispravno ili je pokvarena,
isključite je iz zidne utičnice.
Obratite se ovlašćenom Candy servisu.
20
5
Instalacija
Električni saveti
Kvarovi na uređaju
izazvani
nepravilnom
instalacijom nisu
pokriveni garancijom
i idu na teret kupca.
Ako je glavni
električni kabal
oštećen, treba ga
zameniti posebnim
kablom koji možete
dobiti SAMO u
ovlašćenom servisu
ili kod ovlašćenog
prodavca. Kabal
mora instalirati
ovlašćena
kvalifikovana osoba.
Mašina za sušenje radi na jednofaznom električnom naponu
220-230 V/50 Hz. Proverite da je osigurač na strujnom vodu
na koji je priključena mašina najmanje snage od 16 A.
Indikator
•
•
zasićenosti filtera svetli....
Da li treba očistiti filter?
Da li treba očistiti kondenzator?
Indikator
pražnjenja vode svetli....
Električna energija može biti krajnje opasna.
Mašina za sušenje veša mora biti uzemljena.
Zidna utičnica i utikač na mašini moraju biti iste vrste.
•
Ne spajajte mašinu na električnu mrežu preko
ispravljača, višestrukih utičnica ili produžnih kablova.
Nakon što je uređaj instaliran, utikač mora biti dostupan
za odpajanje.
Ako i nakon potpune provere svih navedenih preporuka mašina veša i dalje ne radi
ispravno, molimo da se za mišljenje obratite ovlašćenom Candy servisu.
Žice u električnoj instalaciji obojene su na sledeći način:
Plava boja -NEUTRALNO
Braon boja -FAZA
Zeleno-žuta -UZEMLJENJE
CE Uređaj je izrađen skladno direktivama br. 89/336/EEC,
73/23/EEC i daljnjim izmenama.
Ne spajajte mašinu na električnu
mrežu
sve dok instalacija nije u potpunosti
završena.
Zbog vaše sigurnosti
mašina mora biti ispravno instalirana.
Ako sumnjate u ispravnost instalacije
obratite se ovlašćenom Candy servisu.
Podešavanje nožica
Da li treba isprazniti kontejner za vodu?
Ovlašćeni servis
Moguće je da vam serviser savetom pomogne preko telefona ili ćete dogovoriti njegov dolazak.
Međutim, moguće je da ćeteuslugu servisa platiti u sledećim slučajevima:
•
ako serviser utvrdi da mašina ispravno radi,
•
ako mašina nije bila instalirana/nameštena u skladu uputstvima za instalaciju,
•
ako je mašina bila nepravilno ili nenamenski korišćena.
Rezervni delovi
Prilikom popravka mašine uvek zahtevajte ugradnju originalnih Candy rezervnih delova koje je
moguće nabaviti kod ovlašćenog Candy servisa.
TEHNIČKA SLUŽBA
BESPLATAN INFO TELEFON
0800-303-304
BESPLATAN POZIV SA FIKSNIH TELEFONA NA TERITOTIJI CELE SBIJE
Nakon što ste mašinu postavili na mesto gde će stalno
stajati, potrebno je podesiti podesive nožice kako bi se
mašina nivelisala.Podesite sve četiri nožice da osigurate
potpuno poravnanje mašine i čvrsto stajanje.
Proizvođač uređaja ne odgovara za greške u štampanju ove knjižice.
Proizvođač uređaja zadržava pravo da bez prethodne najave na uređaju izvrši
odgovarajuće promene bez menjanja njegovih bitnih stavki.
6
19
Uklanjanje manjih problema u radu
Ventilacija
Šta može biti uzrok .......
.
Nedostaci koje možete rešiti sami
Ako mašina ne radi ispravno, pročitajte niže navedeni popis provera pre nego što pozovete
ovlašćeni Candy servis.
Međutim, moguće je da ćete uslugu servisa, u toku važenja garancije, platiti u sledećim
slučajevima: ako serviser utvrdi da mašina ispravno radi, ako mašina nije bila
instalirana/nameštena u skladu sa uputstvima za instalaciju, ako je mašina bila nepravilno i/ili
nenamenski korišćena.
Ako problemi u radu mašine postoje i nakon što ste u potpunosti proverili preporučeni
popis provera, molimo da se obratite ovlašćenom Candy servisu.
Ako sušenje traje predugo / odeća nije dovoljno suva:
•
•
•
•
•
•
•
Da li ste izabrali odgovarajuće vreme sušenja/pravilan program za sušenje?
Možda je odeća bila previše mokra? Da li ste je potpuno ocedili ili centrifugirali?
Možda treba očistiti filter?
Da li je potrebno očistiti kondenzator?
Da li je u mašini previše veša(preopterećena je)?
Da li su izlazi, ulazi (za ventilaciju) i podnožje mašine slobodni?
Da li je odabrana opcija
iz prethodnog ciklusa sušenja?
U prostoriji gde je mašina smeštena mora biti
osigurana odgovarajuća ventilacija kako bi se
sprečilo da se plinovi iz mašine ne zapale od
ostalih gorivih materijala u toj prostoriji. Tokom
rada mašine budite prisutni u toj prostoriji.
•
Izlazni vazduh iz mašine ne sme biti odvođen
u dimnjak koji se koristi za odvod iz peći na
otvoreni plamen (peći na čvrsta, uljna ili
plinska goriva).
•
Redovno proverite da izlazi za vazduh iz
mašine nisu sprečeni.
•
Nakon korišćenja mašine proverite stanje
mekanog filtera i po potrebi ga očistite.
•
Ulazi i izlazi za vazduh na mašini moraju biti
slobodni, bez ikakvih prepreka. Da osigurate
odgovarajuću ventilaciju, prostor između dna
mašine i poda ne sme biti sprečen, u tom
prostoru treba biti razmak od najmanje 12 mm.
•
Sprečite da iza mašine padaju ili se nakupljau
predmeti koji mogu sprečiti ulaze ili izlaze za
vazduh.
•
NIKADA nemojte postaviti mašinu ispod ili
nasuprot zavesa.
Mašina ne radi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Da li je uređaj pod naponom? Proverite da li ima struje tako da na istu utičnicu uključite neki
drugi uređaj, npr. stonu lampu.
Da li je utikač pravilno utaknut u električnu utičnicu?
Da li ima električne energije?
Da li je pregoreo osigurač?
Da li su vrata mašine dobro zatvorena?
Da li je mašina uključena, odnosno oboje, glavni priključak i mašina?
Da li ste izabrali vreme sušenja ili program?
Da li je mašina ponovo uključena nakon otvaranja vrata?
Da li je mašina veša zaustavljena zato jer je kontejner za vodu pun i zahteva pražnjenje?
ULAZ VAZDUHA
IZLAZ VAZDUHA
Mašina je bučna u radu....
•
Isključite mašinu i obratite se ovlašćenom Candy servisu.
18
7
Pripreme za punjenje mašine
Pre prvog korišćenja mašine veša uradite sledeće:
•
U potpunosti pročitajte ova uputstva,
Ne stavljajte u
mašinu više veša
veša nego što je
preporučno u ovim
uputstvima.
Veći predmeti kada
su mokri mogu
preći dopuštenu
težinu.
(npr. pokrivači za
spavanje, razne
prostirke za krevete
isl.
•
Uklonite sve predmete iz unutrašnjosti mašine,
•
Obrišite unutrašnjost bubnja i vrata vlažnom krpom da
uklonite svu prašinu koja se možda nakupila tokom
skladištenja i transporta.
Priprema odeće
Budite sigurni da je veš koji nameravate da sušite u
mašini odgovarajući za takav način sušenja, proverite
oznake na etiketama odeće.
Proverite da li su svi dugmići, zatvarači itd. zakopčani i da li
su džepovi prazni. Izvrnite odeću naopako. Odeću lagano
ubacite u bubanj vodeći računa da se ne ispreplete. Ne
preopterećujte bubanj, posebno kad sušite velike predmete,
jer odeća može zapeti za bubanj, pa sušenje neće biti
ravnomerno.
Da započnete s programom sušenja pritisnite dugme START
i na ekranu će se prikazati preostali sati odloženog i ukupni
sati do kraja programa.
NAPOMENA: ako se dugme START ne pritisne unutar 5
sekundi, vreme odlaganja će se automatski poništiti.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Bubanj, vrata i veš
koji se suši mogu biti
jako vrući.
Čišćenje mašine
• Očistite filter i ispraznite vodu iz kontejnera nakon svakog
ciklusa sušenja.
• Redovno čistite kondenzator. Nakon svakog korišćenja
obrišite unutrašnjost bubnja i ostavite neko vreme
otvorena vrata da se osuše na vazduhu.
• Spoljni deo mašine i vrata obrišite mekanom krpom.
• NE KORISTITE oštra sredstva za čišaenje.
ZNAČAJNO
Pre čišćenja,
mašinu uvek
isključite i
iskopčajte kabl iz
električne mreže.
• Da bi sprečili zapinjanje vrata, s vremena na vreme očistite
spoljnii deo i vrata mokrom krpom.
Tehnički podaci
Najveća težina za sušenje
Pamuk, najviše 8 kg
Sintetika, najviše 4 kg
Kapacitet bubnja
Maksimalno
punjenje
Električne podatake
pogledajte na nalepnici koja
se nalazi na
prednjoj strani
kućišta mašine
(iznad gume vrata).
8 kg
Visina
85 cm
Širina
60 cm
Dubina
60 cm
Energetska
kategorija
8
115 litara
B
17
Rad sa mašinom
1. Otvorite vrata i veš stavite u bubanj. Pazite da veš ne sprečava zatvaranje vrata.
2. Lagano zatvorite vrata tako da ih blago pritisnete dok ne čujete da su se zatvorila.
3.
4.
5.
6.
Razvrstavanje odeće
•
da uključite mašinu. Indikator će zasvetleti a prikazaće se i broj
Pritisnite dugme
programa.
Okrenite dugme za ODABIR PROGRAMA i odredite željeni program sušenja (pogledajte
tabelu programa sušenja).
Odgovarajuće za sušenje u mašini.
Sušenje u mašini na visokim temperaturama.
Ako sušite sintetičke/akrilne tkanine ili osetljiv veš pritisnite dugme
smanjite nivo
grejanja.Svetlosni indikator iznad dugmeta će zasvetleti kada je mašina podešena na niži
nivo grejanja. Da bi poništili taj položaj ako je program sušenja već pokrenut, potrebno je
ponovo pokrenuti (resetovati) mašinu.
Pritisnite dugme START. Mašina će se automatski pokrenuti a svetlosni indikator
neprekidno svetleti. Vreme do kraja programa biće prikazano na ekranu.
Sušenje u mašini
temperaturama.
veša
samo
na
niskim
će
Na ekranu će biti prikazan tok programa u smislu preostalog vremena. Indikator
će
svetleti.
8. Ako tokom rada programa morate otvoriti vrata mašine da proverite veš, neophodno je da
nakon zatvaranja vrata pritisnete dugme START kako bi ponovo pokrenuli sušenje.
9. Kada zasvetli indikator 15’ mašina se nalazi u stanju hlađenja, okretanje u hladnom
vazduhu omogućava vešu da se ohladi.
10. Kada se program sušenja završi na ekranu će biti prikazano “0 min” a uključice se i zvučni
signal na 10 sekundi.
11. Nakon dovršetka ciklusa sušenje bubanj će se povremeno okretati da smanji gužvanje,
uključice se i zvučni signal. To će trajati sve dok se mašina ne isključi ili ponovo pokrene.
NIJE DOZVOLJENO sušiti u mašini.
7.
Poništavanje i ponovno pokretanje programa
Ako na odeći nema nikakvih simbola koji govore o
negovanju odeće prema njoj se treba odnositi kao da
nije odgovarajuća za sušenje u mašini veša.
•
Prema količini i debljini materijala
Kada je količina veša za sušenje veša od kapaciteta
mašine, odeću odvojite zavisno o debljini (npr.
peškire od donjeg veša).
•
Prema vrsti materijala
Pamučne/lanene tkanine: peškire, pamučni žerse,
posteljinu i stolnjake.
Da poništite program sušenja koji je u toku, na 5 sekundi pritisnite dugme START. Treptanjem
indikatora START mašina će pokazati da je resetovana i možete pokrenuti novi program. Unutar
prvih deset minuta rada mašine moguće je menjati program sušenja bez korišćenja mogućnost
poništenja i ponovnog pokretanja.
Odloženi start mašine
Mogućnost odloženog pranja mašine omogućava korisniku da odloži pokretanje sušenja do 23
sata. Kada se dugme pritisne prvi put na ekranu će biti prikazano 1, svaki naredni pritisak na
dugme povećaće odlaganje za jedan sat do najviše 23 sata.
16
Simboli o negovanju odeće.
Simboli se nalaze na na okovratniku ili unutrašnjem
šavu:
Sintetika: bluze, košulje, radna odela itd. izrađena
od poliestera ili poliamida, kao i mešane tkanine od
pamuka i sintetike.
•
Po stepenu sušenja
Razvrstajte: za peglanje, za ormar ,itd. Kod
osetljivih tkanina pritisnite taster
da izaberete nižu temperaturu sušenja.
9
Saveti za sušenje
Biranje programa
Šta se ne sme sušiti u mašini
Vunene tkanine, najlon čarape, osetljivi veš, tkanine sa
metalnim dekoracijama, odeću sa PVC ili kožnim ivicama,
sportske patike, debele predmete kao što su vreće za
spavanje, jorgani, prejane jakne itd.
ZNAČAJNO:
Ne sušite predmete
koji su bili tretirani
sa sredstvima za
suvo čišćenje ili
gumenu odeću
(opasnost od
požara
ili eksplozije!).
Senzor u mašini pruža razne mogućnosti sušenja veša kako bi se prilagodio svim okolnostima.
U donjoj tabeli prikazani su programi sušenja i mogućnosti svakog programa.
PROGRAM
Štednja energije
U mašinu stavljajte samo veš iz kojeg je potpuno oceđena
voda ili je centrifugiran. Što je veš manje mokar, kraće će
trajati sušenje, što znači uštedu u potrošnji energije.
UVEK
•
Nastojte da sušite maksimalnu težinu veša, jer ćete tako
uštediti vreme i energiju.
•
Pre svakog sušenja veša proverite da li je filter čist.
NIKADA
•
Ne stavljajte više od maksimalne težine, jer time
nepotrebno trošite vreme i energiju.
•
U mašinu ne stavljajte stvari sa kojih se još cedi voda,
jer je tako možete oštetiti.
Tokom zadnjih 15
minuta
veš se
uvek okreće u
hladnom vazduhu
VUNA
BRZO PEGLANJE
Vodič kroz sušenje
U tabeli je prikazano približno vreme sušenja,
zavisno od vrste tkanine i vlažnosti odeće.
TKANINA
PODEŠAVANJE
TEMPERATURE
KONTRPLNA
LAMPICA
PAMUK
VIŠA
NE SVETLI
SINTETIKA
NIŽA
AKRIL
NIŽA
KOLIČINA VEŠA ZA SUŠENJE
NAJVEĆA
SREDNJA
MALA
70-80 min.
50-65 min.
SVETLI
70-80 min.
40-55 min.
SVETLI
50-65 min.
30-40 min.
10
140-165 min.
60’
45’
30’
VAZDUH
OPIS PROGRAMA
Odredite potreban stepen sušenja.
Stepenovi sušenja mogu biti od
za npr. peškire,
za odeću koju nije potrebno
ogrtače od frotira i sl. do
peglati pa do programa koji odeću ostavljaju pogodnom
za
peglanje.
Nežan program posebno namenjen da vunenoj odeći
pruži mekoću nakon sušenja vazduhom.
Ovaj osetljiv ciklus toplim vazduhom u trajanju od 12
minuta takođe se može koristiti da vunenoj odeći pruži
"osveženje" nakon dužeg boravka u ormaru.
Program BRZO PEGLANJE omogućava da se veš ne
gužva i da nakon sušenja bude u dobrom stanju. Mašina
će zagrejati veš za 9 minuta, sledi 3 minuta hladnog
perioda štoje posebno pogodno za odeću koja mora
odstajati neko vreme pre peglanja, npr. u korpi za veš.
Odeća isto tako može postati kruta kada se suši na žici
napolju ili u zatvorenom prostoru u blizini grejnih tela.
Program BRZO PEGLANJE ublažava gužvanje tkanina i
čini peglanje bržim i lakšim.
60’ minuta sušenje
45’ minuta sušenje
30’ minuta sušenje
Okretanje veša u hladnom vazduhu
NAPOMENA: Senzor možda neće otkriti veš kada je u
mašinu stavljeno malo sitnijih komada. Za malo veša i
pojedinačne komade ili pre osušene tkanine sa malim
sadržajem vlage, koristite vremenske programe. Namestite
program između 30 i 75 minuta zavisno o količini punjenja i
zahtevima za sušenjem i odaberite jače ili slabije grejanje
zavisno od vrste tkanina. Ako senzor ne otkrije veš u
mašini ona će raditi samo 10 minuta pre nego što se
prebaci na hlađenje. Ako je punjenje preveliko ili premokro
za sušenje, mašina će se nakon 180 minuta automatski
prebaciti na hlađenje.
15
Kondenzator
Kontrolna tabla i svetlosni indikatori
ZNAČAJNO! Pre nego što izpraznite kondenzator mašinu uvek ugasite iz električne mreže.
Kako bi efikasnost sušenja uvek bila na visini, redovno proveravajte da li je kondenzator čist.
Uklanjanje kondenzatora
indikator
odloženog
pranja
indikator
preostalog
vremena
digitalni
ekran
indikator
zasićenosti
filtera
indikator
kontejnera za
vodu
1. Lagano povucite donje krajeve poklopca koji se
nalazi pri dnu mašine tako da ga dvojite od
uređaja.
2. Dve preklopne polugice okrenite suprotno smeru
kazaljki na satu.
dugme
zvučnog
signala
dugme za
odloženi
start
dugme
START
dugme
sintetika/akril
dugme
uključeno
isključeno
selektor
programa
Dugme za odabir programa -za odabir željenog program sušenja.
3. Izvucite kondenzator.
-pritisnite da uključite, svetlo indikatora
Dugme uključeno/isključeno (ON/OFF) i indikator
će zasvetleti. Na ekranu će biti prikazan odabrani program (pogledajte vodič kroz programe).
4. Krpom lagano odstranite nečistoću ili sitne delove
tkanine a potom kondenzator isperite pod mlazom
vode tako da voda teče između pločica kako bi se
potpuno isprale eventualne nečistoće ili sitni delovi
tkanine.
Dugme SINTETIKA/AKRIL
-pritisnite da smanjite nivo grejanja za osetljiv veš, svetlosni
indikator iznad dugmeta će zasvetleti. Da bi promenili podešavanje grejanja, program mora biti
ponovo pokrenut.
•
Niža temperatura grejanja-svetlosni indikator svetli.
•
Viša temperatura grejanja-svetlosni indikator ne svetli.
Dugme START -pritisnite ga da započne s odabranim programom sušenja. Pritisnite na 5
sekundi da poništite (RESETUJETE) /ponovno pokrenete program sušenja.
5. Snažnim pritiskom vratite kondenzator na ispravan
način (kao što pokazuje strelica). Blokirajte
preklopne polugice tako da ih okrenete obrnuto od
smera kretanja kazaljki na satu.
Dugme za odloženo pokretanje
- omogućava korisniku da odloži početak pokretanja
ciklusa sušenja (pogledajte pojedinosti na strani 16).
Dugme zvučnog signala
-zvučni signal je uvek aktivan. Da bi isključili zvučni signal
pritisnite ovo dugme i svetlosni indikator će se isključiti.
Indikator pražnjenja kontejnera za vodu
6. Ponovo namestite poklopac.
Indikator zasićenosti filtera
Indikator “vreme do kraja”
-svetli kada je kontejner za vodu pun.
-svetli kada je potrebno očistiti filter.
-svetli kada program započne s radom.
Indikator odloženog pokretanja
trepti kada program započne s radom
Digitalni ekran -digitalni ekran prikazuje odabrani program sušenja, vreme odloženog
pokretanja i vreme do kraja programa.
14
11
Vrata i filter
Kontejner za vodu
Otvaranje vrata
Da otvorite vrata povucite ručicu.
Da ponovo pokrenete mašinu, zatvorite
vrata i pritisnite dugme START.
UPOZORENJE !
Kada je mašina u
radu, bubanj i vrata
mogu biti JAKO
VRUĆI.
Nikada nemojte
zaustavljati mašinu
pre kraja ciklusa
sušenja, ako to učinite
sav veš mora biti brzo
izvađen i raširen tako
da se
toplota oslobodi.
Voda koja se tokom sušenja uklanja iz veša, skuplja se u
posebnom kontejneru.
Kada se napuni kontejner svetlosni indikator
na
kontrolnoj ploči će zasvetliti i kontejner tada MORA biti
ispražnjen.
Preporučujemo da kontejner ispraznite nakon
svakog sušenja.
ZNAČAJNO: vrlo mala količina vode nakupiće se tokom
nekoliko prvih sušenja s novom mašinom pošto se prvo puni
unutrašnji kontejner.
Uklanjanje kontejnera
1. Lagano povucite posudu sve dok je potpuno ne izvadite
iz mašine. Prihvatite posudu s obe ruke. Kada je puna
kadica je teška oko 4 kg.
Filter
ZNAČAJNO: Da bi održali efikasnost mašine, pre svakog
ciklusa sušenja proverite da li je mekani filter čist.
1.
Povucite filter prema gore.
2.
Otvorite filter kako je prikazano.
3.
Mekanom četkom ili prstima lagano odstranite ostatke
vlakana.
4.
Sklopite filter zajedno i gurnite ga nazad na mesto.
Svetlosni indikator zasićenosti filtera
2.
Otvorite poklopac smešten na vrhu kontejnera i prospite
vodu. Vratite poklopac na mesto i ponovo umetnite
kontejner za vodu nazad u mašinu. GURNITE GA
ČVRSTO NA MESTO.
NAPOMENA: ako u blizini mašine imate mogućnost stalnog
odvoda vode moguće je uz korišćenja pribora za ispust
osigurati stalni odvod vode koja se skuplja u mašini. To će
ukloniti potrebu za pražnjenjem kontejnera za vodu.
Svi podaci o ugradnji pribora za ispust nalaze se u keasici sa
priborom.
Svetli kada je filter zasićen i potrebno je čišćenje.
Ako veš nije suv proverite da filter nije začepljen.
12
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising