Samsung HT-TX35 User manual

Samsung HT-TX35 User manual
ဧ፿ႁීၗ
ᒦᆪ
ၫ൩፬ፒᇹᄻ
HT-X30
HT-TX35
AH68-01937K
COMPACT
AH68-01660E
REV: 01
DIGITAL VIDEO
‫ڔ‬ཝᓖፀူሲ
‫ڔ‬ཝவস
ྙਫᒊቲࠥࠀᒎࢾጲᅪࡼ‫఼ݷ‬Ljࢯᑳ૞߈ኔLjభถ્ဧ६࿴໎ഴᐆ߅ᆉ
ሙă
ᓖፀǖࡩ‫۾‬૦ࡌఎဟLj્ᎌఘ‫ݙ‬୅ࡼಚ࿴६࿴Lj༿‫ܜ‬඾ᒇ୻໎ഴ
᎖਒ၦᒄሆă
ᓰ۸
࢒ጙ଀ಚ࿴(CLASS 1 LASER )‫ޘ‬
‫ޘ‬ອ
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
ᒦᆪ
ᑚৈ࿑࢟‫ܪ‬ᒔဵᄋታဧ፿ᑗᓖፀLj‫۾‬૦ด‫ࡒݝ‬ᎌᔗጲᐆ
߅࢟ૣ࿛਴ࡼ࢟ኹă
ᓖፀ
ᆐऴᒏ࢟ૣLj༿ᇖࡌఎă
ᓖፀ:
ᆐऴᒏ࢟ૣLj༿ᇖࡌఎ۳‫ۇ‬ă‫۾‬૦ด‫ݝ‬ᇄဧ፿ᑗభጲᔈቲ
ᆒኀࡼഃୈăྙኊᆒኀLj༿ᎅᓜඡࡼॲᇗཽᏋ஠ቲᆒኀă
ᑚৈரშ੓‫ܪ‬ᒔဵᄋታဧ፿ᑗᓖፀ‫۾‬૦Ⴥএࡼᒮገ‫ݷ‬ᔫ
ᎧۣዸDŽᆒኀDžႁීă
வস: ༿ᇖ୓‫۾‬૦۩ഴᏴᎦᒦ૞ޭဘ‫ޝ‬ჅLjጲ඾૜Ᏸ૞࢟ૣă
‫ڔ‬ᓤ
༿ཀྵཱྀิଜᒦࡼ࢟Ꮞဵ॥९੝਒ࢲ૦۳ෂ‫ܪ‬ာᄣᒓ࿟ࡼᒎࢾᒋă༿୓ิࡼ਒ࢲ૦‫ڔ‬ᓤᏴၺຳLjးࡩࡼ૥ᔭDŽଜ௥Dž࿟Lj݀Ᏼᒲ
‫ܟ‬ഔሆᔗ৫ࡼᄰज़హମDŽ8.21dn*ă༿ཀྵཱྀ჈ࡼᄰज़఻ᆚ‫ྭࣘۻ‬ă༤ᇖ୓໚Ⴧᓤᒙ૞ᒮࡼᇕອहᏴ‫۾‬਒ࢲ૦࿟ă༿ᇖ୓‫۾‬਒ࢲ૦
हᏴ৖ह૦૞໚჈્खེࡼ࿸۸࿟ऱăጤࣅ਒ࢲ૦ᒄ༄༿ሌཀྵࢾࢲຢଚဵహࡼă‫۾‬਒ࢲ૦ࡼ࿸ଐభ৙ೌኚဧ፿ă‫۾‬EWE਒ࢲ૦༤
ધࡵࡗ૦ෝါLj݀‫્ݙ‬ਈ‫ܕ‬໚࢟Ꮞ৙።ăྙਫ୓਒ࢲ૦ᅲཝ࠭࢟Ꮞ࿟༤ࣥLj༿࠭ᓍ࢟Ꮞ‫ރ‬ᔭ࿟‫ރࢬڰ‬ᄿLjᄂܰဵࡩ‫ޠ‬ဟମ‫ݙ‬ဧ
፿ဟă
ᓖፀ: ऴᒏ߿࢟Lj༿ᇖဧ፿౑ຢ‫ރ‬ᄿᎧ‫ރݹ‬ᔭሤ๼ă
࢒ጙ଀ಚ࿴‫ޘ‬ອ
‫۾‬ቃቯ਒ࢲ݃ह૦ဵ‫ۻ‬೰ᆐ࢒ጙ଀ಚ࿴DŽCLASS 1 LASER Dž‫ޘ‬ອă
• ᆐۣᑺဧ፿‫ڔ‬ཝLj‫۾‬࿸۸‫ܘ‬ኍဧ፿࢐ሣೌ୻ă
• Ꭷᓍ૦ᐮࣥఎೌ୻ဟLj‫ܘ‬ኍ୓‫ރ‬ᄿ࠭ᓍ૦‫఻ރ‬࿟‫ڰ‬ሆLj॥ᐌྏጵᐆ߅ധ࢟ă
Ᏼࡌಙ໐ମ୓࢟Ꮞ࠭‫ރ‬ᔭ࿟‫ڰ‬ሆă
ಙ࢟ᐆ߅ࡼ࢟ኹବख़્Ⴜ਴ࡵ‫۾‬૦໭ă
‫ݙ‬ገ୓‫۾‬૦໭ᒇ୻໎ഴᏴዴ਒६࿴ሆ૞ဵ໚ჇེᏎሆăन
ᒄ્ࡴᒘ‫۾‬૦໭ਭེ૞ဵ৺ᑇă
Phones
‫۾‬૦໭‫ܜ‬඾୻߿ࡵၺॊDŽጾ૾ઔ຀Dž-ጲૺਭེDŽಿྙ‫ܚ‬ഭDž
૞ဵ્‫ޘ‬ည༓ࠟ૞ဵ࢟‫ࡼޝ‬࿸۸DŽಿྙ౫ፒ૦ࢀDžăྙਫ‫۾‬
૦໭৺ᑇLj୓࢟ᏎሣDŽ಄ሣDž࠭ୣഗ࢟Ꮞ‫ڰ‬ሆăิࡼ਒ࢲ
૦‫ݙ‬৙৔ጓဧ፿Ljऎஞ৙ৈཽဧ፿ăྙਫิࡼ਒ࢲ૦૞ဵ
ࢲຢࡀह᎖ದᆨણஹಱLjࡩጤྜྷᆨ็ણஹဟLjᐌ્‫ޘ‬ညஉ
ഴሚሷăྙਫᏴࣂᄖᏥ႙਒ࢲ૦ࡵ၀ดLjᐌኊገࢀࡍᏖऔ
ቃဟࡼဟମLjጲ‫۾ࡗܣ‬૦໭Ᏼဧ፿༄ࡉࡵ၀ดᆨࣞă
2
‫۾‬ອჅဧ፿ࡼ࢟ߔ਺ᎌ࣪ણஹᎌ਴ࡼછኧᇕᒠă
ᇖ୓࢟ߔ໰ᒙ᎖ጙ‫ࡼۅ‬ଜᄭृ໰ᇕดLj୐ፇृ໰࢟ߔ።ᎅ
ଆၣཽᏋࠀಯă
3
ᄂቶ
෹ഺ
ᒦᆪ
ᓰ۸
࿸ᒙ
‫۾‬૦ HT-X30/HT-TX35ᎌ଼‫ࣶࡼܣ‬ᒬಢࢲຢ݃हࡼถೆLj۞౪݃ह DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-
‫ڔ‬ཝவস ........................................................................2
CD, DivX, CD-R/RW, ጲ፿ DVD-R/RW, ݀༦፱ᎌ࠙ᑵࡼ FM ၃ፒ৖ถă
‫ڔ‬ཝᓖፀူሲ .................................................................3
࿸ᒙ..............................................................................42
࿸ᒙᎫዔ....................................................................42
࿸ᒙ࢟၁ື෵ಢቯ .....................................................43
࿸ᒙᄷჄ)ࢀ଀Dž.........................................................44
࿸ᒙම൩ ....................................................................44
࿸ᒙ‫ܚ‬ᒓ....................................................................45
ኡᐋ‫ܚ‬ᒓ ....................................................................45
࿸ᒙ DVD ݃हෝါ .................................................46
DivX (R) ᓖ‫ ݿ‬............................................................46
࿸ᒙፒረෝါ ............................................................46
࿸ᒙዓߕဟମ ............................................................47
࿸ᒙፒᆡ‫ހ‬၂ ............................................................48
࿸ᒙፒຫ....................................................................49
࿸ᒙ DRC (ࣅზኹჁपᆍ).........................................50
࿸ᒙ AV SYNC ..........................................................50
࿸ᒙHDMIፒຫ ..........................................................51
࿸ᒙဉ‫ޝ‬ഌᎮ (DSP)/EQ ৖ถ......................................52
DVD-Audio ରྏ໭
ளዩࡻ߲DVD-Audio௥ᎌऻ‫ޟ‬঱ࡼፒᒠ.
ૹ߅ 24-bit/192kHz DAC‫ۇ‬భጲဧ݃ह໭૾ဧᏴࢅॊ‫ܦ‬ൈਜ਼঱ຫছཷࡼ༽ౚሆ࣒ถࠅ႙߲੪ੑࡼፒᒠă
ᄂቶ................................................................................4
ဧ፿ࢲຢᓖፀူሲ ..........................................................6
හၤ................................................................................8
USB ᓍ૦݃ह৖ถ
ೌ୻
ิభጲဧ፿ᄰਭUSBೌ୻ሣೌ୻ࡀ߼࿸۸ਜ਼ଜᄭ፬ᏔᇹᄻLjቢ࿝ࡵۣࡀᏴMP3݃ह໭Ăၫ൩ሤ૦ਜ਼USB࿑ࡀᒦࡼࣶৈᆪୈLj
ಿྙᅄຢĂ፬ຢਜ਼঺ཎă
ೌ୻ፒረ ......................................................................12
‫ڔ‬ᓤፒረ ......................................................................14
ೌ୻ᇄሣ୻၃ፒረ .........................................................15
ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ II
ೌ୻၁ຫࡵ࢟၁૦ ........................................................18
ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ II ဵጙᒬ፿౶݃हࣶຫࡸቧ੓ࡼᓜጓ൝૷ৃါLjဵᏴ໋ᄰࡼᓜጓ൝૷࿟খ࿖ᄋ঱ࡼጙᒬቤࡼৃါă
HDMI৖ถ ....................................................................19
ೌ୻ᅪ‫ݝ‬࿸۸ ...............................................................20
ೌ୻ FM ᄖሣ ...............................................................22
ၫ൩፬ፒᇹᄻ)
DTS (ၫ
ᓰ۸
ࣶᒬࢲຢ݃ह & FM ၃ፒ
ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ II ෝါ....................................................53
ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ II ቉ਫ....................................................54
DTS ဵᎅDigital Theater Systems ৛ႊఎखࡼጙᒬፒຫኹჁৃါLj჈ᄋ৙ጙᒬ౶ᔈ 5.1 ဉࡸࡼި༓ဉ‫ޝ‬ă
‫ݷ‬ᔫ
TV ື෵ۣઐ৖ถ
ྙਫᓍ૦Ᏼᄫᒏෝါሆ3ॊᒩLjྯቩ෗๞્መာᏴ࢟၁ື෵࿟ă
‫۾‬૦HT-X30/HT-TX35Ᏼື෵ۣઐෝါሆ20 ॊᒩઁᔈࣅᓞધ߅࢟ᏎஂᏖෝါă
ဏ࢟৖ถ
‫۾‬૦HT-X30/HT-TX35Ᏼᄫᒏෝါሆ20 ॊᒩઁLj࢟Ꮞᔈࣅਈ‫ܕ‬ă
ৈቶછࡼTV ື෵መာ
‫۾‬૦ HT-X30/HT-TX35 Ꮴ኏ิᏴ JPEG ਜ਼ DVD ࡼ݃हᒦኡᐋิᇶ‫ࡼڐ‬ઙෂLj݀୓໚࿸ᆐ۳ஶ༑ᒓă
HDMI
HDMI ถࠅၒ DVD ၁ຫᎧፒຫቧ੓Lj݀༦௥ᎌ঱༹ᇠઙෂă
Anynet+(HDMI-CEC)৖ถ
Anynet+ဵጙᒬᄰਭဧ፿HDMIሣೌ୻ଜᄭ፬Ꮤਜ਼ྯቩ࢟၁Lj፿ྯቩ࢟၁ጁ఼໭భጲ‫ݷ‬ᔫᓍ૦ࡼ৖ถă (ࠥ৖ถᒑᎌྯቩ࢟
4
Ꮮࣗဧ፿ႁීၗᒄ༄ᓖፀူሲ ......................................23
ࣶዹછ৖ถ
ဧ፿ଜᄭ፬Ꮤ༄ᓖፀူሲ .............................................24
ࢲຢ݃ह ......................................................................25
MP3/WMA-CD ࢲຢ݃ह..............................................26
JPEG ᆪୈ݃ह............................................................27
DivX ݃ह.....................................................................28
ဧ፿݃ह৖ถ ...............................................................30
ࢲຢቧᇦመာ ............................................................30
ଶ‫އ‬ထ᎜ဟମ ............................................................31
౐Ⴅ݃ह....................................................................31
ൻႥ݃ह....................................................................31
ᄢਭ‫ޝ‬ஶ/ཎ෹ ...........................................................32
ᒮআ݃ह ....................................................................33
Ᏼࢲຢቧᇦመာື෵࿟ኡᐋጙৈᒮআ݃हෝါ...........33
A-B ཌମᒮআ݃ह ......................................................34
‫ݛ‬஠৖ถ....................................................................34
၁୯৖ถ....................................................................35
‫ܤ‬ୡ (ື෵हࡍ) ৖ถ.................................................35
ᓜ૷৖ถ....................................................................36
ᒎ፛৖ถ....................................................................36
ፒຫᎫዔኡᐋ৖ถ .....................................................37
ᔊ෵Ꭻዔኡᐋ৖ถ .....................................................37
ጤᒗ‫ޝ‬ஶ/ཎ෹ ...........................................................38
ဧ፿ࢲຢ‫ ࡝ݩ‬............................................................39
ဧ፿‫ܪ‬ᄌ‫ ࡝ݩ‬............................................................39
ဧ፿ USB HOST ৖ถ݃ह඙஑ᆪୈ ............................40
Ặᄧ၃ፒ ......................................................................55
଼‫ܣ‬৖ถ ......................................................................57
ဧ፿ጁ఼໭‫ݷ‬ᔫ࢟၁૦.................................................58
৺ᑇଶ‫ އ‬......................................................................60
ࠀಯૺۣઐ਒ࢲᓖፀူሲ .............................................62
Ꭻዔ‫ܠ‬൩೰‫ ܭ‬...............................................................63
USB ᄂቶᑽߒ..............................................................64
ਖৃ..............................................................................65
5
ဧ፿ࢲຢᓖፀူሲ
ᒦᆪ
ၫ൩ࣶ৖ถࢲຢ) ᄋ৙ධཽࡼፒຫਜ਼၁ຫLjਙፐ᎖ࣛ‫܈‬ၫ൩ણླྀဉ‫ޝ‬ਜ਼MPEG-2 ၁ຫ
DVD (ၫ
ኹჁଆถăဧิᏴଜᒦጐถሱ၊ࡵᑚᒬᑞဣࡼፒ቉Ljᎌྙᒙ࿽᎖࢟፬Ꮤ૞ᑗፒಘ્ă
ࢲຢഺፒৃါ
‫۾‬࿸۸‫ݙ‬ᑽߒDRM඙ᄏᆪୈă
1
~ 6
(ิࡼDVD݃ह໭ถ݃ह‫ܪ‬ᎌᑵཀྵ࢐ཌࡔ൩ࡼ DVDࢲă)
CD-R ࢲຢ
• ጞ౷ഺፒᓤᒙ(CDഺፒਜ਼ PC )ਜ਼ࢲຢᄟୈ, ጙቋCD-R ࢲ భถ‫ݙ‬ถ‫݃ۻ‬हă
• ဧ፿ 650MB/74 ॊCD-Rࢲຢă
ᓰ۸
DVD ݃ह໭ਜ਼ࢲຢ‫࢐ږ‬ཌ‫ܠۻ‬೫੓ă ᑚቋ࢐ཌࡔ൩‫ܘ‬ኍᎧࢲຢࡼ݃हሤປ๼ăྦࡔ൩‫ݙ‬ሤ๼Lj
ᐌࢲຢ‫ݙ‬ถ݃हă
৊ࢾࡼ݃ह໭ࡼ࢐ཌ‫ܠ‬੓Ᏼઁఫࡼ۳‫ۇ‬࿟ă
።஧೟‫ݙ‬ဧ፿ިਭ700MB/80 ॊࡼCD-RࢲຢLjፐᆐ჈ඣభถ‫ݙ‬ถ‫݃ۻ‬हă
• ஧భถ‫ݙ‬ဧ፿CD-RW (భᒮቖࡼ)৔௥Ljፐᆐ჈ඣభถ‫ݙ‬ถ‫݃ۻ‬हă
• ஞࡩ CD-R ‫ۻ‬ᑵཀྵ "ਈ‫ "ܕ‬ဟ‫ݣ‬ถᅲཝ݃हăྦ෭‫ݝ‬ॊ‫ۻ‬ਈ‫ܕ‬ऎࢲຢ྆ဵࡌఎࡼLj ࢲຢ‫ݙ‬ถᅲཝ݃हă
భ݃हࢲຢ
ࢲຢಢቯ
‫ܪ‬ᎌ (Logo)
ഺፒቧ੓
ࢲຢߛࡁ
12ಧඳ
ፒຫ+၁ຫ
DVD
COMPACT
DIGITAL VIDEO
COMPACT
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
ፒຫ+၁ຫ
ፒຫ
ࡍᏖ 240 ॊᒩ (࡝ෂ)
ࡍᏖ 480 ॊᒩ (ၷෂ)
ࡍᏖ 80 ॊᒩ (࡝ෂ)
ࡍᏖ 160 ॊᒩ (ၷෂ)
CD-R MP3 ࢲຢ
• ஞᏴISO 9660 ਜ਼Joliet ৃါሆ ࡒᎌ MP3ᆪୈࡼCD-R ถ৫݃हă
• MP3 ᆪୈ෗ᔊ‫ݙ‬ถިਭ 8 ৈᔊ९ࡼ‫ࣞޠ‬Lj༦‫ݙ‬ถ਺ᎌహৃਜ਼ᄂၐᔊ९DŽ/0>,Džă
12ಧඳ
74 ॊᒩ
• ဧ፿ഺᎌኹჁਜ਼ஊኹၫ௣ൈࡍ᎖128Kbpsࡼࢲຢă
• ஞ਺ ".mp3" ਜ਼".MP3" ౫ᐱ෗ࡼᆪୈถ‫݃ۻ‬हă
8ಧඳ
20 ॊᒩ
• ஞᎌೌኚቖᎌࣶࣤൢࡼࢲຢ‫ݣ‬ถ‫݃ۻ‬हăྦࣶࣤൢࢲຢ࿟߲ሚጙహࣤLjᐌࢲຢᒑถ݃हహ‫ࣤڹ‬༄ෂࡼ‫ݝ‬ॊă
12ಧඳ
74 ॊᒩ
• ྦࢲຢᆚ‫ۻ‬ਈ‫ܕ‬Ljᐌኊઔ୷‫ࡼޠ‬ဟମࢀࡗ݃हLj༦݀ऻჅᎌ‫ۻ‬ഺྜྷࡼᆪୈ࣒ถ݃हă
8ಧඳ
20 ॊᒩ
• ᎅ᎖ᆪୈ‫ܠۻ‬ᎌVariable Bit Rate (VBR)ࡼৃါăᆪୈ‫ܠ‬ᎌࢅ bit rate ૞ ঱bit rate (ಿྙǖ 32Kbps ~ 320Kbps), ݃हဟ
8ಧඳ
VIDEO-CD
ᔢ‫݃ޠ‬हဟମ
74 ॊᒩ
20 ॊᒩ
ဉፒభถധࢬă
• ྦጙᐽCD࿟ഺᎌިਭ500 ၅ཎ෹,ᔢࣶถ݃ह 500 ၅ཎ෹ă
• ྦጙᐽCD࿟ഺᎌިਭ 300 ৈᆪୈଚLjᔢࣶถ݃ह 300 ৈᆪୈଚă
‫ݙ‬భဧ፿ྙሆಢቯࡼࢲຢ
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM ਜ਼DVD-ROM ‫ݙ‬ถᏴࠥ݃ह໭݃हă
•
ྦࠥಢࢲຢ‫݃ۻ‬ह, "WRONG DISC FORMAT" ቧᇦ୓Ᏼ࢟၁ື෵࿟߲ሚă
਱ᅪ৪൰ࡼDVDࢲຢ‫ݙ‬ถᏴࠥ݃ह໭݃हă
ྦࠥಢࢲຢ‫݃ۻ‬ह, "CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE" ቧᇦ୓Ᏼ
࢟၁ື෵࿟߲ሚă
CD-R JPEG ࢲຢ
• ஞࡒᎌ".jpeg" ਜ਼ ".JPEG" ౫ᐱ෗ࡼᆪୈถ৫݃हă
• ྦࢲຢᆚ‫ۻ‬ਈ‫ܕ‬Ljᐌኊઔ୷‫ࡼޠ‬ဟମࢀࡗ݃हLj༦݀ऻჅᎌ‫ۻ‬ഺྜྷࡼᆪୈ࣒ถ݃हă
• ஞᏴISO 9660 ਜ਼Joliet ৃါሆ ࡒᎌJPEGᆪୈࡼCD-Rࢲຢ ถ৫݃हă
• JPEGᆪୈ෗ᔊ‫ݙ‬ถިਭ 8 ৈᔊ९ࡼ‫ࣞޠ‬Lj༦‫ݙ‬ถ਺ᎌహৃਜ਼ᄂၐᔊ९DŽ/0>,Džă
• ஞᎌೌኚቖᎌࣶࣤൢࡼࢲຢ‫ݣ‬ถ‫݃ۻ‬हăྦࣶࣤൢࢲຢ࿟߲ሚጙహࣤLjᐌࢲຢᒑถ݃हహ‫ࣤڹ‬༄ෂࡼ‫ݝ‬ॊ
• ጙᐽDEᔢࣶถ߼ࡀ:-:::ৈᅄስă
আᒜۣઐ
• ኏ࣶ DVD ࢲ‫ܠ‬ᎌআᒜۣઐăୂ᎖ࠥ, ิஞถ୓DVD݃ह໭ᒇ୻ೌࡵ࢟၁૦Ljऎ‫ဵݙ‬VCRăྦೌ୻
ࡵVCR્ࡴᒘઙෂຼႼă
• ‫ޘ۾‬ອྌ੝೫আᒜཚಽăࠥཚಽ၊෭ጙගਪᓜಽဉීऱजۣઐLj໚Ⴧᒀဤ‫ޘ‬ཚၢ᎖ັਫ৛ႊਜ਼໚Ⴧၢᎌᑗă
ࠥআᒜཚۣઐଆถࡼဧ፿‫ܘ‬ኍᎌັਫ৛ႊࡼ၈ཚLj߹ऻᎌັਫ৛ႊ၈ཚLj‫ݙ‬ถᆐଜᄭਜ਼໚჈ᎌሢ਋ఘ‫ޝ‬Ⴥ
ဧ፿ăணᒏࡱᓞਜ਼‫ގ‬ቘă
6
• ࡩ݃ह Kodak/Fuji ᅄຢࡼ CDဟLjᅄຢଚᒦஞJPEG ᅄຢถ৫݃हă
• ‫ݙ‬ᄴ᎖Kodak/Fuji ᅄຢࡼCDLjᅄຢࢲኊઔ୷‫ࡼޠ‬ဟମࢀࡗ݃हLj༦݀ऻჅᎌ‫ۻ‬ഺྜྷࡼᆪୈ࣒ถ݃हă
DVD R/RW, CD-R/RW DivX ࢲຢ
• ፐᆐ‫۾‬૦ᒑถဤܰளਭDivX Networks ৛ႊ‫ܠ‬൩ࡼDivXᆪୈLjፐࠥᎌቋ໚჈ࡼ DivX ᆪୈభถ‫ݙ‬ถ‫݃ۻ‬हă
• ྟୈৎቤဟ‫ݙ‬ᑽߒᆚኹᒜࡼৃါă
(ಿྙ: QPEL, GMC, ஊስࣞ঱᎖ 800 x 600 ስႤࡼᆪୈLjࢀࢀ..)
• Ᏼ݃हጙৈDivX ᆪୈဟLjጙቋ঱ࡼᑷຫኡᐋభถ‫ݙ‬ถ‫݃ۻ‬हă
• ৎࣶਈ᎖ DivX Networks ৛ႊ၈ཚࡼቧᇦLj༿‫ݬ‬Ꮮᆀᐶǖ www.divxnetworks.netă
7
හၤ
ᒦᆪ
༄‫ۇ‬
ઁ‫ۇ‬
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
ᓰ۸
7
8
10
9
11
12
13
11. ൱యज़୻ా1
6. ፒ೟఼ᒜ୆
1. ࢲຢᅘ๤
7. ࢟Ꮞ(
2. ఎඡ/ਈඡ୆
3. ৖ถ୆
8. ࡗ૦መာ
4. ᄫᒏ( )୆
9. ᅪ‫ݝ‬ፒᏎၒྜྷ࣡ా1
5. ݃ह/᏷ᄫ(
)୆
7
୓࢟၁ࡼ၁኶ၒྜྷ‫ރ‬ᄿ(VIDEO IN)ೌ୻ࡵক
13. ࿟ጤ & ᄢཎ (
ሆጤ & ᄢཎ (
7. TXఌ୻ా (ᇄሣ)
2. ᅪ‫ݝ‬ၫᔊቧ੓ၒྜྷ࣡ా
8. ᅪ‫ݝ‬ፒᏎၒྜྷ࣡ా2
ဧ፿ࠥభೌ୻ᅪ‫ݝ‬࿸۸ࡼၫᔊၒ߲ă
9. HDMIၒ߲୻ా
3. ᔝ੝၁ຫၒ߲࣡ా
10. USB୻ా
9
6. ದ໮࿘
VIDEO OUT࣡ాă
)୆
)୆
8
5. 5.1 ဉࡸፒረၒ߲࣡ా
1. ၁ຫၒ߲࣡ా
12. ൱యज़୻ా2
)୆
6
5
ೌ୻࢟၁ࡼᔝ੝၁ຫၒྜྷ࣡ాă
4. FMᄖሣ୻ా
መာ
1
13
8
14
2
15
3
4
5
6
7
9
8
16
10
11
12
17
এୈ
18
1. ࣛ‫܈‬ၫ൩መာ
8. ‫૷ܠ‬Ăࡀგᒎာࡾ
15. MPEG መာ
2. DTSࢲຢመာ
9. ᒮআመာ
16. ၫ൩ဉ‫ޝ‬መာ
3. ሣቶ൴౑ࢯᒜᒎာࡾ
10. PBC መာ
17. ᇹᄻᓨზመာ
4. ‫ܪ‬ᄌመာ
11. ၃ፒመာ
18. ࢟გຫൈመာ
5. ᓜ૷መာ
12. ೂᄏဉመာ
19. ፒረመာ
6. ᐺஂመာ
13. ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷መာ
7. ཎ෹መာ
14. DVD AUDIO መာ
19
ጁ఼໭
ፒຫĂ၁ຫሣ
HDMI ሣ
FM ᄖሣ
ဧ፿ႁීၗ
9
හၤDŽଖኚDž
ᒦᆪ
ጁ఼໭
19
2
3
20
4
21
5
6
22
7
23
8
24
9
25
26
10
27
28
29
11
12
13
30
31
32
14
16
33
34
35
36
17
37
18
38
15
10
1. DVD RECEIVER୆
2. TV୆
3.
/
୆
4.
୆
5. ၫᔊ(0~9)୆
6. ထ᎜ဟମଶ‫އ‬୆
7. ‫ݛ‬஠୆
8. ၃ፒᎾ࿸ࢯგ/CD ᄢཎ୆
9. ፒ೟୆
10. ‫࡝ݩ‬୆
11. ፒຫ୆
12.
ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷II቉ਫ୆
13.
ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷IIෝါ୆
14. ၃ፒࡀგ, SD(‫)༹ܪ‬/HD(঱༹)୆
15. Ⴡह୆
16. ၻර୆
17. ൻह, ࡝ဉࡸ/ೂᄏဉ୆
18. ૄሰ, NT/PALᒜာ୆
19.
DVD୆
၃ፒ݆ࣤ୆
AUX୆
20.ఎ໪/ਈ‫ܕ‬୆
21. ࢯ਒୆
22. ནሿ୆
23. ᒮআ୆
24.
݃ह/᏷ᄫ୆
ᄫᒏ୆
1
2
3
ጞେᄿऱሶࡌఎ࢟ߔਫ਼ᅪঙă
हྜྷೝஂ 1.5V AAADŽ7੓Dž ࢟ߔLj༿ᓖፀᑵཀྵࡼ૵ቶ (+ ૺ –).
୓࢟ߔਫ਼ᅪঙআᆡă
ᓰ۸
1
ጁ఼໭࢟ߔࡼहᒙ
ጞሆ೰ᓖፀူሲ஠ቲLjጲ‫ܜ‬඾࢟ߔဈധ૞ຼႼă
• ୓࢟ߔहྜྷጁ఼໭ᒦLj୓࢟૵ऱሶ࣪ᓰ :(+) ࣪ (+) ਜ਼ (–) ࣪ (–)ă
• ༿ဧ፿ᑵཀྵቯ੓ࡼ࢟ߔăఘ໦౶ሤ႒ࡼ࢟ߔLj࢟ኹᎌభถ‫ݙ‬ᄴă
• ༿ጙࠨৎቤೝৈ࢟ߔă
• ༿ᇖ୓࢟ߔ໎ഴᏴེᏎ૞૜ዦᒦă
ጁ఼໭‫ݷ‬ᔫࡼपᆍ
USB,
ጁ఼໭భᏴᒇሣ࿟Ꮦ 7-10 ඳࠀဧ፿ă჈భጲᏴጁ఼໭ঢ።໭ၺຳଚ୯41ࣞࠀ‫ݷ‬ᔫă
ႝჃ୆
25. ࢯგ/ຫࡸ୆
26. ஸፒ୆
27. ऩૄ୆
28. ऱሶኡᐋ/ཀྵཱྀ୆
29. ᔊ෵୆
30. ᅓ߲୆
31. DSP/EQ୆
32.
ቧᇦመာ୆
33. ፒ቉‫૷ܠ‬୆
34. গၤ୆
35. ፒᆡ‫ހ‬၂୆
36. ൱యज़఼ᒜ୆
37. યࡾෝါ୆
38. আᒜ༑ᒓ୆
11
ೌ୻ፒረ
ᒦᆪ
ጤࣅਜ਼‫ڔ‬ᒙ‫۾‬૦༄Lj༿ཀྵࢾጯਈ‫࢟ܕ‬Ꮞਜ਼ࣥఎ࢟Ꮞ‫ރ‬ᄿă
HT-TX35
HT-X30
ᒦᒙፒረ
༄ᒙፒረ (ᎎ))
༄ᒙፒረ (ᔧ)
ᒦᒙፒረ
༄ᒙፒረ (ᔧ)
ઁᒙፒረ (ᎎ)
ઁᒙፒረ (ᔧ)
ೌ୻
༄ᒙፒረ (ᎎ)
ઁᒙፒረ (ᎎ)
ઁᒙፒረ (ᔧ)
ᒮࢅፒፒረ
ᒮࢅፒፒረ
DVD ݃ह໭ࡼᆡᒙ
ኡᐋẶᄧऱᆡ
हᒙ᎖ଦᔇ߳ࠊ࿟૞࢟၁ਡดă
Ặᄧऱᆡ።࿸Ᏼ࢟၁ື෵ߛࡁ௦ಭ࢟၁2.5~3۶ࡼ࢐ऱă
ೌ୻ፒረ
ಿྙǖ 32" ࢟၁૦ 2~2.4ඳ
55" ࢟၁૦ 3.5~4ඳ
༄ፒረ
L R
2
੨ྻ
੺ྻ
1
2
SL SR
• ୓ፒረᓤᏴิẶᄧऱᆡࡼ༄ऱೝ‫ݾ‬Ljด‫߅( ݾ‬45°) ሶิă
ઁፒረ
• ୓ፒረࡼ঱ፒ౰‫ڔڪ‬ᓤᏴᎧิऐࣺᄴጙၺຳࡼ঱ࣞă
• ୓ࠥፒረ‫ڔ‬ᓤᏴิẶᄧᆡᒙࡼઁ࿟ऱă
• ୓༄ፒረࡼᑵෂਜ਼ᒦያፒረࡼᑵෂ๝೰ੑLj૞ᑗ୓໚ह
• ྦᇄᔗ৫హମLj༿୓໚ෂ࣪ෂहᒙă
Ᏼᒦያፒረ࿤༄ऱă
1
3
Ᏼፒረ۳ෂ‫ږ‬ሆೌሣ࣡ᔇă
‫ྜྷރ‬ሣLj੨ሣ‫ྜྷރ‬੨ྻೌሣ‫)–( ఻ރ‬Lj ੺ሣ‫ྜྷރ‬ાྻೌሣ‫(఻ރ‬+)Lj
཭ઁ႕ఎ࣡ᔇă
ೌ୻୻ా࣡ᔇᒗ݃ह໭۳ෂă
• ཀྵۣፒረೌሣࡼዕྻৌ୻ా࣡ᔇዕྻࡼጙᒘă
• ୓ࠥፒረෂሶሆ࿤༷ቓLj‫ڔ‬ᓤᏴಭิऐࣺ࿟ऱ60ࡵ90ಧඳă
*‫ݙ‬ᄴ᎖༄ፒረਜ਼ᒦያፒረLjઁፒረᓍገ፿౶
ࠀಯፒ቉Ljဉፒᎌဟ‫્࠭ݙ‬ᒦࠅ߲ă
ᒦያፒረ
C
• ᔢੑ୓໚‫ڔ‬ᓤᏴᎧ༄ፒረጙᒘࡼ঱ࣞă
• ጐభ୓໚ᒇ୻‫ڔ‬ᓤᏴ࢟၁૦ሆऱă
ࢅፒፒረ
SW
• हᒙࠥፒረ݀඗ᎌዏৃࡼገཇLjิభጲႲፀă
• ‫ݙ‬ገཱུቃ຋ᎍᏴፒረএதᅮၯLjጲ඾ፒረࡱࢬऎ࿛਴ࡵቃ຋ᎍă
• ೌ୻ፒረሣဟLjཀྵۣᑵঌ૵(+/–)ࡼᑵཀྵೌ୻ă
• ༿Ꮠಭቃ຋ᎍहᒙᒮࢅፒፒረLjጲऴᒏቃ຋ᎍ୓Ⴧඣࡼ၄૞໚჈ࡼࣁᇝ‫ࡵྜྷރ‬ᒮࢅፒፒረࡼࡴ਌ᒦă
• ‫ݙ‬ገᄰਭࡴ਌ኞਂፒረă
• ྙਫ୓ፒረ‫ڔ‬ᓤᏴಭ࢟၁૦੪தࡼᆡᒙဟLjፒረᒲᆍࡼࠟ‫ޝ‬భถ્ছཷ࢟၁ື෵ዕྻăፐࠥLj༿Ꮠಭ
࢟၁૦हᒙፒረă
12
13
‫ڔ‬ᓤፒረ
ೌ୻ᇄሣ୻၃ፒረ
ᒦᆪ
ገೌ୻ᇄሣઁᒙፒረLjิ‫ܘ‬ኍገ࠭ྯቩሾ၉࿜กಱ഍ᅪ৪൰ᇄሣ୻၃ᔝୈਜ਼TX ఌă
ፒረ۞(HT-TX35)
ࡩิጯ৪൰ᇄሣ୻၃ᔝୈ(SWA-3000) ဟ
HT-X30
༄ᒙፒረ (ᎎ)
ፒረ
ᑽଦ
૥ᔭ
൛ࢺ)B*
ᒦᒙፒረ
༄ᒙፒረ (ᔧ)
൛ࢺ)C*
ྙੜ‫ڔ‬ᓤፒረਜ਼ᑽଦ(঱
঱࿽ቯ)
2
1
2
3
ೌ୻
1
ኟᓞᑽଦ࿟‫୓݀ݝ‬໚‫ڔ‬ᓤᏴ૥ᔭ࿟ă
‫ږ‬େᄿჅာLj፿ೝৈ൛ࢺ)B*୓໚ৼࢾă
൛ࢺ)C*࠭ᑽଦࡼઁෂ୓໚ৼ
ࢅፒፒረ
ࢾă
3
4
4
5
6
୓ፒረ‫ڔ‬ᓤᏴᑽଦ࿟ă
Ᏼፒረઁෂ
ઁᒙፒረ (ᔧ)
ઁᒙፒረ (ᎎ)
൛ࢺ)C*୓໚ৼࢾă
‫ڔ‬ᓤᅲ߅ă
ᇄሣ୻၃ᔝୈ
HT-TX35
5
6
༄ᒙፒረ (ᎎ)
༄ᒙፒረ (ᔧ)
ᒦᒙፒረ
• ཀྵۣ୓ፒረ‫ڔ‬ᓤᏴຳᆮࡼ࢐ෂ࿟Lj॥ᐌభถ્ፐᅪ‫ૣߡࡼݝ‬ऎࡱࢬă
ྙੜ‫ڔ‬ᓤፒረਜ਼ᑽଦ DŽ‫ۍ‬঱࿽ቯDž
1
2
1
2
3
‫ڔ‬ᓤፒረਜ਼૥ᔭă
൛ࢺ)C*୓໚ৼࢾă
‫ڔ‬ᓤᅲ߅ă
ࢅፒፒረ
3
ઁᒙፒረ (ᎎ)
ઁᒙፒረ (ᔧ)
ᇄሣ୻၃ᔝୈ
14
15
ೌ୻ᇄሣ୻၃ፒረ (ଖኚ)
ᒦᆪ
ᒮቤ࿸ᒙᇄሣೌ୻
ྙਫೌ୻ပ‫ھ‬Lj૞ᇄሣ୻၃໭࿟ࡼೌ୻ࡾ(౸ྻख਒औ૵਌)‫ݙ‬ೡ݀༦"REAR CHECK"ቧᇦᏴᓍ૦መာ໭࿟࿑ႄဟLj༿ᒮቤ࿸
ᒙᇹᄻă
ࡩᇄሣ୻၃ᔝୈ(SWA-3000)ਜ਼ᓍ૦Ᏼࡗ૦ᓨზဟLjᒮቤ࿸ᒙᇹᄻă
TX ఌ
1 ਈ‫ܕ‬ᓍ૦Lj‫ږ‬ᓕጁ఼໭࿟ࡼ REMAIN ୆ 5 ෇ᒩă
■
ቓ‫ܟ‬ෂሶሆ
ᇄሣ୻၃ᔝୈࡼ༄‫ۇ‬࿟STANDBY ख਒औ૵਌࿑ႄ ă
2 ࡌఎᇄሣ୻၃ᔝୈLjᏴᓍ૦ࡼ۳ෂLj፿‫܊‬ବ૞፿ัᔇ
ବᄿ‫ ږ‬RESET ୆ă
1 ‫ݬ‬ᑍ࢒ 12~14 ጑Ljೌ୻༄ᒙĂᒦᒙĂᒮࢅፒፒረă
2 DVD݃ह໭ਈ‫ઁܕ‬Lj୓ TX ఌ‫ࡵྜྷރ‬ᓍ૦۳ෂࡼTXఌ‫ރ‬
ᇄሣ୻၃ᔝୈࡼ༄‫ۇ‬࿟STANDBY ख਒औ૵਌࿑ႄ2ࠨ ă
3 ࡌఎᓍ૦ă
‫ݹ‬ᒦă
■
ᇄሣ୻၃ᔝୈ࿟ࡼख਒औ૵਌࢛ೡLj࿸ᒙஉၦă
■
ྙਫ࢟Ꮞࡗ૦ෝါଖኚLjᒮআ࿟ෂࡼ 1 ࡵ 3 ‫ݛ‬ă
ೌ୻
■
၄ߒ TX ఌLjဧఌࡼቓ‫ܟ‬ෂሶሆ཭ઁ୓໚‫ݹރྜྷރ‬ᒦă
TX ఌభጲೌᄰᓍ૦ਜ਼ᇄሣઁᒙ୻၃ᇹᄻă
3 ୓ᔧᎎፒረೌ୻ࡵᇄሣઁᒙ୻၃ᔝୈ࿟ă
4 ୓ᇄሣઁᒙᔝୈࡼ‫ރ‬ᄿ‫ࡵރ‬༑࿟ࡼ‫ރ‬ᔭ࿟Lj཭ઁ୓ఎ
ਈࡌࡵ‘ON’࿟ă
• ‫ݙ‬ገ୓໚჈ࡼ TX ‫۾ྜྷރ‬૦Ljྙࠥ‫۾‬૦୓੪ྏጵ‫ۻ‬Ⴜડă
• ‫ݙ‬ገ୓ TX ఌມ‫ރ‬૞न‫ރ‬ă
• ࡩᓍ૦ਈ૦ဟLj‫ྜྷރ‬TX ఌăᓍ૦ఎ૦ဟ‫ࠥྜྷރ‬ఌభถ્፛໦ᆰᄌă
• ྙਫTX ఌ‫ࡵྜྷރ‬ᓍ૦࿟Ljᐌઁᒙፒረ඗ᎌဉፒၒ߲ă
• ࡩᇄሣ୻၃ᔝୈ࿸ᒙਈ‫ܕ‬ဟLj୓඗ᎌፒຫቧ੓࠭ᓍ૦ઁ‫ ࡼݝ‬Rear Speaker OUT ‫఻ރ‬ၒ߲ă
• ᇄሣ୻၃ᔝୈดᒙ೫ᇄሣ୻၃ᄖሣă୓‫۾‬૦ᏐಭၺᏎਜ਼ޭဘࡼ࢐ऱă
• ᆐࡻࡵᔢಯሯࡼ၃ᄧ቉ਫLjཀྵۣᇄሣ୻၃ᔝୈᒲᆍ༹ஈૺᇄᑇ‫ڏ‬ă
• ဉፒஞᏴ DVD 5.1-ဉࡸ ૞ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ II ෝါဟ࠭ᇄሣઁᒙፒረᒦࠅ߲ă
• Ᏼ2-ဉࡸෝါဟLj୓඗ᎌဉፒ࠭ᇄሣઁᒙፒረᒦࠅ߲ă
• ୓ᇄሣઁᒙᔝୈहᒙᏴẶᄧᆡᒙࡼઁऱLjᇄሣઁᒙᔝୈಭᓍ૦ᆡᒙᏗதLjᐌছཷ્Ꮧීመă
• ྙਫิ‫ڔ‬ᓤ೫ᆈ݆ഭLjᇄሣLANఌLj౸ዀ࿸۸૞ဵྀੜጙᒬຫൈᆐ (2.4GHz)ࡼ࿸۸୻தᓍ
૦ဟLjกඐဉፒᄧ໦౶௓ስဵৌखည೫ছཷጙዹă
• কᆈ݆ࡼࠅၒ௦ಭࡍᏖ 33 ፞ߛLjࡣဵభถጞ౷ิᒲᆍࡼણஹऎখ‫ܤ‬ăྙਫᏴิࡼᓍ૦Ꭷᇄሣ
ઁᒙᔝୈᒄମᎌጙࡸন஖૘ืᅉ༑૞
ᑗᎌጙࡸ஘ၢ༑ࡼજLjกඐࠥᇹᄻ୓ো‫ݙ۾‬໦ᔫ፿ăፐᆐকᆈ݆ဵ‫ݙ‬భถࠃި஘ၢࡼă
16
17
HDMI ৖ถ
ೌ୻၁ຫࡵ࢟၁૦
Ᏼೌ୻၁ຫဟLj༿ৌ௣ጲሆྯᒬऱजኡᐋး੝ิࡼ࢟၁ࡼᔢଛऱजă
ᒦᆪ
ஊስࣞኡᐋ
ࠥ৖ถᏤ኏፿ઓᆐ HDMI ၒ߲ኡᐋ੝းࡼື෵ஊስࣞă
ᏴᄫᒏෝါሆLjᏴጁ఼໭࿟‫ږ‬ᓕ SD/HD (‫ܪ‬ᓰறཀྵ/঱ࣞறཀྵ)୆ă
■
࣪᎖ HDMI ၒ߲౶୚Ljభ፿ࡼஊስࣞᆐ576P(480P)Lj720P ጲૺ 1080iă
■
SD(‫ )༹ܪ‬ፀᒎஊስࣞᆐ 480pLj HD (঱༹) ፀᒎஊስࣞᆐ 720p/1080iă
• ྙਫ࢟၁૦ࡉ‫ࡵݙ‬ஊስࣞᒎၫLjกඐิభถ‫ݙ‬ถᅲཝ༹ᇠࡼቢ࿝ࡵᅄຢă
࢟၁ဟLj໋ᄰ၁ຫૺআ੝၁ຫ୓඗ᎌቧ੓ၒ߲ă
• ࡩೌ୻೫HDMI࢟
ऱज 3
ᄋ৙)
(ᄋ
ऱज 1
ᄋ৙)
(ᄋ
ऱज2
• ገ೫ஊৎࣶࡼਈ᎖ኡᐋ࢟၁૦၁ຫၒྜྷቧᇦLj༿‫ݬ‬ᑍ࢟၁૦ࡼဧ፿ႁීၗă
ೌ୻
ᆐဠඐဧ፿HDMI (঱༹ᇠࣶࣞ඙ᄏ
ஏෂ)?
ࠥᓤᒙభጲᏴ඗ᎌᓞધॊᇜ߈
ኔࡼ༽ౚሆ݃ह DVDࡼ၁ຫၫ
ᔊቧ੓ăᒑገิ‫ڳ‬ጙᄟHDMIೌ
୻ሣਜ਼࢟၁૦ࡼ၁ຫ୻ాሤೌă
௓భጲࡻࡵ঱༹ᇠࡼၫᔊᅄຢă
ဧ፿Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ဵጙᒬᄰਭဧ፿HDMIሣೌ୻ଜᄭ፬Ꮤਜ਼ྯቩ࢟၁Lj፿ྯቩ࢟၁ጁ఼໭భጲ‫ݷ‬ᔫᓍ૦ࡼ৖ถă (ࠥ৖ถᒑᎌྯቩ࢟၁ᑽ
ߒă)
ऱज 1
HDMI ............... ᔢଛઙᒠ
ೌ୻ HDMI ၒ߲࣡ాࡵิ࢟၁૦ࡼ HDMI ၒྜྷ࣡ాă
ဧ፿Anynet+
ิభጲᏴྯቩ࢟၁ࡼጁ఼໭࿟
‫݃ږ‬ह୆‫ݷ‬ᔫᓍ૦Ljࡌఎ࢟၁
૞ᑗఘ࢟፬ă
1
2
ဧ፿HDMI ሣೌ୻ଜᄭ፬Ꮤਜ਼ྯቩ࢟၁ă(༿‫ݬ‬ఠ࢒18጑)
Ᏼฝࡼ࢟၁࿟࿸ᒙAnynet+৖ถă((૝ནৎࣶࡼቧᇦ༿‫ݬ‬ఠ࢟၁ႁීၗă)
■
ิభጲဧ፿࢟၁ጁ఼໭‫ݷ‬ᔫଜᄭ፬Ꮤă
(ဧ፿࢟၁ࡼ :
ऱज 2
ᔝ੝၁ຫቧ੓ ............... ୷ଛઙᒠ
,
,
,
,
ਜ਼
,
୆Lj
~
୆)
ྙਫิኡᐋ࢟၁
ྙਫิࡼ࢟၁ᎌᔝ੝၁ຫၒ߲Lj୓ᓍ૦۳ෂࡼᔝ੝၁ຫၒ߲DŽPr, Pb ૺ Y DžDŽ‫ݙ‬ᄋ৙Dž୻ాೌ୻ࡵ࢟၁ࡼᔝ੝၁ຫၒ
ྜྷ୻ాDŽPr, Pb ૺ Y Džă
࿸ᒙิࡼ࢟၁Anynet+(HDMI-CEC) <ఎ>ă
■
■
ऱज 3
,
<Receiver : On> : ิభጲᄰਭ፬Ꮤᄧဉፒă
<Receiver : Off> : ิభጲᄰਭ࢟၁ᄧဉፒă
ྙਫิኡᐋ፬Ꮤ
আ੝၁ຫቧ੓ ............... ೜ੑઙᒠ
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
፿ᄋ৙ࡼ၁ຫቧ੓ሣ୓ᓍ૦۳ෂ࿟ࡼ VIDEO OUTDŽ၁ຫၒ߲Dž‫࢟ࡵ୻ೌ఻ރ‬၁૦ࡼ VIDEO INDŽ၁ຫၒྜྷDž‫఻ރ‬ă
ኡᐋ <THEATER to connector>཭ઁ࿸ᒙጲሆඛሲࡼኡᐋă
■
<View TV> : ྙਫ࿸ᒙAnynet+(HDMI-CEC)ఎ໪ઁิኡᐋᦩಂ࢟၁Ljଜᄭ፬Ꮤᔈࣅࡼ༤ધࡵ
DIGITAL INă
■
<THEATER Menu> : ิభጲኡᐋଜᄭ፬Ꮤ‫࡝ݩ‬ă
• ‫۾‬૦ᔝ੝၁ຫၒ߲Ᏼ৆ቲྸහෝါሆ)687jLj591jDž‫ݷ‬ᔫă
■
<THEATER Operation> : መာଜᄭ፬Ꮤࢲຢ݃हቧᇦă
• ྙਫဧ፿HDMIሣೌ୻ྯቩ࢟၁ਜ਼DVD݃ह໭Ljิభጲဧ፿࢟၁ࡼጁ఼໭‫ݷ‬ᔫଜᄭ፬ᏔăࠥAnynet+(HDMICEC)৖ถᒑᎌྯቩ࢟၁ᑽߒă
࿜‫ܪ‬ăྙਫิࡼ࢟၁ᎌ
࿜‫ܪ‬Lj჈ጙࢾᑽߒAnynet+৖ถă
• ༿ཀྵཱྀ
■
<Receiver : On> : ิభጲᄰਭ፬Ꮤᄧဉፒă
■
<Receiver : Off> : ิభጲᄰਭ࢟၁ᄧဉፒă
MOVE
ENTER
EXIT
• ኡᐋᦩಂ࢟၁ဟLjิ‫ܘ‬ኍဧ፿ጙোၫ൩਒಄ೌ୻࢟၁ਜ਼ଜᄭ፬Ꮤጲ‫࢟ܣ‬၁ࡼဉፒ࠭ଜᄭ፬
Ꮤᒦభጲᄧࡵă
• ྦAnynet+ (HDMI-CEC)ጯளဧ፿ࡣဵิਈ‫ܕ‬೫ᓍ૦Lj࢟၁ጐ્ਈ‫ܕ‬ă
• Anynet+ (HDMI-CEC) ᒑᏴDVDෝါሆ໦ᔫ፿ă
18
19
ೌ୻ᅪ‫ݝ‬࿸۸
AUX1 : ༄‫ۇ‬
ᒦᆪ
AUX2 : ઁ‫ۇ‬
ፒຫሣ
(‫ݙ‬ᄋ৙)
ઁ‫ۇ‬
OPTICAL :ઁ
ፒຫሣ
਒಄
(ᄋ৙)
ྙਫෝผ໭ୈᒑᎌጙৈၒ߲‫ރ‬
఻LjิభጲᏴᔧ૞ᎎ‫ܟ‬஠ቲೌ
୻ă
(‫ݙ‬ᄋ৙)
ೌ୻
݃ह໭
AUX1 : ೌ୻ᅪ‫ݝ‬ෝผᓤᒙ/MP3݃
OPTICAL : ೌ୻ᅪ‫ݝ‬ၫᔊᓤᒙ
ᓤᒙྙ MP3 ݃ह໭
ၫᔊᓤᒙྙǖ૦ࢻ0ቧ੓ሣਫ਼ă
1
1
2
ೌ୻ଜᄭ፬Ꮤࡼ AUX IN 1 (ፒຫ) ୻ాࡵᅪ‫ݝ‬ෝผᓤᒙ/MP3݃ह໭ࡼ Audio Out ୻ాă
Ᏼጁ఼໭࿟‫ ږ‬AUX ୆ኡᐋ <AUX1> ၒྜྷă
■
ิጐభጲᏴᓍ૦࿟‫ ږ‬FUNCTION ୆ă
‫ܤ‬ધྙሆǖDVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
2
ೌ୻ଜᄭ፬Ꮤࡼၫᔊၒྜྷ୻ా (OPTICAL) Ꭷᅪ‫ݝ‬࿸۸ࡼၫᔊၒ߲୻ాă
Ᏼጁ఼໭࿟‫ ږ‬AUX ୆ኡᐋ <DIGITAL IN> ၒྜྷă
■
ิጐభጲᏴᓍ૦࿟‫ ږ‬FUNCTION ୆ă
‫ܤ‬ધྙሆǖDVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
AUX2 : ೌ୻ᅪ‫ݝ‬ෝผᓤᒙ
ෝผᓤᒙྙǖ ഺሤ૦ă
1
ೌ୻ଜᄭ፬Ꮤࡼ AUX IN 2 (ፒຫ) ୻ాࡵᅪ‫ݝ‬ෝผᓤᒙࡼ Audio Out ୻ాă
■
2
ཀྵۣዕྻೌ୻ᑵཀྵă
ದ໮࿘
ದ໮࿘ᄋ৙ದ໮ጲऴᓍ૦ਭེă
Ᏼጁ఼໭࿟‫ ږ‬AUX ୆ኡᐋ <AUX2> ၒྜྷă
ᆐ‫ڔ‬ཝ໦୅Ljሮᇼጞᑍሆ೰ᒎာă
■
• ཀྵࢾᓍ૦႐ᒲ೜ੑᄰज़ă‫ݙ‬೜ᄰज़્ཱུᓍ૦‫ޘ‬ညਭེጲᒘႼડă
• ༤ᇖࣘྭದས࿘ૺᄰज़ా૞ᄰज़ከDŽಿྙǖጲۨᒓ૞ဵ‫ࢀݚ‬౶ࣘྭ્ᐆ߅ᇄजྲེࢀ༽ተDž
ิጐభጲᏴᓍ૦࿟‫ ږ‬FUNCTION ୆ă
‫ܤ‬ધྙሆǖ DVD/CD ➝ DIGITAL IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
• ࣪᎖ิࡼഺሷ૦Ljิభጲ୓ Video Output ୻ాᎧิࡼ࢟၁૦ሤೌLj཭ઁ୓Audio Output ୻ాᎧ‫۾‬࿸۸ሤೌă
20
21
Ꮮࣗဧ፿ႁීၗᒄ༄ᓖፀူሲ
ೌ୻ FM ᄖሣ
ᒦᆪ
ᏴᏞࣗဧ፿ႁීၗᒄ༄ཀྵۣଶ‫އ‬ጲሆଂሲă
ႁීၗᒦ፿ࡵࡼᅄ‫ܪ‬
ᅄ‫ܪ‬
FM ᄖሣ (ᄋ৙)
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
ၣᎫ
DVD
‫ܭ‬ာࠥ৖ถ࣪ഺᒜ߅၁ຫෝါࡼ DVD ૞ DVD-R/DVD-RW ࢲຢ
໦ᔫ፿ă
VCD
‫ܭ‬ာࠥ৖ถ࣪ Video CD(CD-R ૞ CD-RW)ࢲຢ໦ᔫ፿ă
CD
MP3
‫ܭ‬ာࠥ৖ถ࣪ CD (CD-R ૞ CD-RW)ࢲຢ໦ᔫ፿ă
‫ܭ‬ာࠥ৖ถ࣪ CD-R/-RW ࢲຢ໦ᔫ፿ă
JPEG
‫ܭ‬ာࠥ৖ถ࣪ MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R ૞ CD-RW)ࢲຢ໦
ᔫ፿ă
DivX
ࠥ৖ถ‫ܭ‬ာ࣪ CD-R/-RW ࢲຢ໦ᔫ፿ă
CAUTION
NOTE
‫ܭ‬ာᎌ৖ถ‫ݙ‬໦ᔫ፿૞࿸ᒙ્‫ۻ‬ནሿă
‫ܭ‬ာᏴ‫۾‬጑ᎌ‫ۑ‬ᓐ৖ถ‫ݷ‬ᔫࡼ஑࿬૞ଆ༝ă
‫ݷ‬ᔫ
2/ ୓๼۸ࡼ FM ᄖሣೌ୻ࡵFM 75 Ω ᄴᒷ࣡ᔇă
ࢾፃ
3/Ᏼ
Ᏼ႐ᒲൻൻጤࣅᄖሣጙᒇࡵखሚጙৈ੝းࡼ୻၃ᆡᒙLj཭ઁ୓ᒄৼࢾᏴ༑࿟૞ဵ໚Ⴧࡼৼࢾ‫ܭ‬ෂă
• Ᏼࠥဧ፿ႁීၗᒦLj‫ܪ‬ᒔ "DVD ( DVD )" ࡔ‫ܭ‬ጲ၁ຫෝါഺᒜࡼDVD-VIDEO, DVD-AUDIO, ጲૺ DVD-R/-RW
ࢲຢă
‫ݙ‬ᄴಢቯࡼ DVD ࢲຢLj໚መာభถ‫ݙ‬ᄴă
• ྙਫጙৈ DVD-R/-RW ࢲຢ඗ᎌጲ DVD ၁ຫෝါഺᒜۣઐLjกඐ჈భถ‫ݙ‬ถ‫݃ۻ‬हă
• ‫۾‬૦‫୻ݙ‬၃ AM ਓ݃ă
ೌ୻൱యज़
ิభጲᏴิଜሱ၊ఌ౯okௌ‫ࡼګ‬ঢ௻ăఘᓹ࢟၁࿟መာࡼ၁ຫ‫঺ަܟ‬ă
1
■
‫ڳ‬൱యज़‫ࡵྜྷރ‬༄‫ࡼۇ‬MIC࣡ాă
ิభጲ‫ྜྷރ‬ǎৈ൱యज़ă
2
‫ږ‬MIC VOL୆ࢯஂ൱యज़ࡼፒ೟ă
3
‫ږ‬ECHO୆ࢯஂ൱యज़ࡼૄሰၺຳă
• ࡩဧ፿ఌ౯ok ဟྙਫิᄧࡵࠦऐࡼဉፒ (ବ୸ဉ૞੾୸ဉ)Lj‫ڳ‬൱యज़Ꮠಭፒረă
ࢯࢅ൱యज़૞ፒረࡼፒ೟࣒భጲ ă
• HDMI AUDIO ON ࿸ᒙઁ, MICᇄဉፒၒ߲ă
22
23
ဧ፿ଜᄭ፬Ꮤ༄ᓖፀူሲ
ࢲຢ݃ह
DVD
VCD
CD
ᒦᆪ
፿HT-X30/HT-TX35ࡼ
ࡼጁ఼໭‫ݷ‬ᔫิࡼྯቩ࢟၁૦ਜ਼ଜᄭ፬Ꮤᇹᄻă
ଜᄭ፬Ꮤᇹᄻࡼጁ఼໭భጲ‫ݷ‬ᔫྯቩ࢟၁૦ă
1
1
2
୓ࢅፒፒረ࢟Ꮞ‫ރ‬ᄿ‫ ྜྷރ‬AC ࢟Ꮞ৙࢟ࠀă
Ᏼ‫࢟ྜྷރ‬Ꮞ‫ރ‬ᔭᒄ༄Ljิ‫ܘ‬ኍଶ‫࢟އ‬Ꮞ࿸ᒙ (ኡሲ)ăྙਫᓍ૦ઁෂࡼ࢟Ꮞኡሲ඗ᎌᑵཀྵ࿸ᒙLj
భถ્Ⴜડᇹᄻă
2
‫ ږ‬TV ୆࿸ᒙ TV ෝါă
3
Ᏼጁ఼໭࿟‫ ږ‬POWER ୆ࡌఎิࡼྯቩ࢟၁૦ă
4
Ᏼิࡼ࢟၁૦࿟‫ ږ‬TV/VIDEO ୆ኡᐋ VIDEO ෝါă
‫ږ‬OPEN/CLOSE୆ఎ໪ࢲຢᅘ๤ă
हྜྷࢲຢă
■
3
୓ᎌ‫ܪ‬໽ࡼጙෂޫ࿟ă
Ᏻ‫ ږ‬OPEN/CLOSE୆ਈ‫ܕ‬ᅘ๤.
■
݃हᔈࣅఎဪă
VIDEO
‫ ږ‬DVD RECEIVER ୆ኡᐋ DVD RECEIVER ෝါ౶‫ݷ‬ᔫ DVD ଜᄭ፬Ꮤă
Ᏼ݃हਭ߈ᒦ‫ ږ‬STOP ୆ᄫᒏ݃हă
■
6
Ᏼᓍ૦࿟‫ ږ‬FUNCTION ૞Ᏼጁ఼໭࿟‫ ږ‬DVD ୆ኡᐋ DVD/CD ݃हă
■
ྙਫ‫ږ‬ጙࠨLj<PRESS PLAY> ୓Ᏼመာື෵࿟መာLj݀༦୓ࡀ߼ᄫᒏᆡᒙă
ྙਫ‫ ږ‬PLAY/PAUSE (
) ୆૞ ENTER ୆Lj࠭ᄫᒏ࢛ఎဪ݃हă
(ࠥ৖ถஞᏴ݃ह DVD ࢲຢဟ໦ᔫ፿ă)
ྙਫ‫ږ‬ೝࠨLj <STOP> ୓Ᏼመာື෵࿟መာLjྙਫᏳ‫ ږ‬PLAY/PAUSE (
) ୆Lj࠭ᄿఎဪ݃हă
‫ݷ‬ᔫ
5
Ᏼ݃हਭ߈ᒦ‫ ږ‬PLAY/PAUSE (
■
Ᏻࠨ‫ ږ‬PLAY/PAUSE (
) ୆᏷ᄫ݃हă
) ୆ૂআ݃हă
• ጞ௣ࢲຢดྏ‫ݙ‬ᄴLjመာభถ‫ݙ‬ᄴă
• ྀੜࡹ‫ࢲۈ‬ຢ࣒‫ݙ‬ถᏴ‫݃۾‬ह໭ᒦ݃हLj॥ᐌLj୓ᆋब CSS (‫ۈ‬ཚۣઐᇹᄻ) ਖࢾă
ኡᐋ၁ຫᒜါ
ࡩਈ‫ܕ‬ᓍ૦ဟLjᏴጁ఼໭࿟‫ږ‬ᓕ NT/PAL୆ 5 ުᒩă
• ෦ཱྀᓨზሆLj၁ຫᒜါ࿸ᒙᆐ "PAL"ᒜါă
• "NTSC" ૞ "PAL" ୓Ᏼመာື࿟߲ሚăă
ᑚဟLj࣢᏷࢐‫ ږ‬NT/PAL ୆ኡᐋ "NTSC" ૞ "PAL"ᒜါă
• ඛৈਪଜᎌ‫ݙ‬ᄴࡼ၁ຫᒜါ‫ܪ‬ᓰă
• ᑵ‫݃ޟ‬हဟLjࢲຢࡼ၁ຫᒜါ‫ܘ‬ኍਜ਼ิࡼ࢟၁૦ࡼ၁ຫᒜါۣߒጙᒘă
24
25
MP3/WMA-CD ݃ह
JPEG ᆪୈ݃ह
MP3
࠭ၫ൩ስ૦૞భቑါ࿳ስ૦ၒ߲ࡼดྏ, ૞ᑗဵPC ૦ಱࡀᎌࡼ JPEG ᆪୈ࣒భጲరഺᏴ CD ࢲಱLj཭ઁᏴࠥଜᄭ፬Ꮤᒦ
݃हă
‫۾‬ᇹᄻ࿸ᎌMP3 ஊ൩໭Ljิభጲ݃हഺᒜᏴCD-R ૺ CD-RW࿟ࡼ MP3 ཎ෹ă
1
■
■
2
1
‫ݙ‬ถ݃हWMA-DRMᆪୈă
፿ऱሶ୆
,
,
■
,
,
■
,
,
,
हྜྷጙᐽJPEGࢲຢă
ᔈࣅఎဪ݃हăඛᐽᅄຢመာ5෇ᒬઁመာሆጙᐽă
2
ኡᐋሯገࡼᓜ૷Lj཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
ኡᐋሯገࡼཎ෹ă
Ᏼᄫᒏෝါሆ፿ऱሶ୆
■
4
MP3/WMA ‫ື࡝ݩ‬መာLj݃हఎဪă
ো௣ MP3/WMA ࢲຢ‫ݙ‬ᄴLjመာࡼ‫࡝ݩ‬ดྏጐభถ‫ݙ‬ᄴă
ᏴᄫᒏෝါሆLj፿ऱሶ୆
■
3
યࡾຢෝါ
ᒙྜྷጙᐽ MP3/WMA ࢲຢă
■
ᒦᆪ
JPEG
‫ږ‬SLIDE MODE ୆ă
ඛࠨ‫ږ‬ሆࠨ୆LjྙሆჅာመာǖ
SLIDE SHOW MODE : 1~5 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
ኡᐋ໚჈ࡼᓜ૷཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
SLIDE SHOW MODE : NONE
ኡᐋ໚჈ࡼᓜ૷૞ཎ෹ဟLjᒮআ࿟ෂ 2 ࡵ 3 ‫ݛ‬ă
‫ږ‬
୆ᄢࡵሆጙৈă
• ඛࠨ‫ږ‬ሆࠥ୆Ljયࡾຢ્ᓞࡵ࿟ጙᐽ૞ሆጙᐽă
‫ ږ‬STOP ୆ᄫᒏ݃हă
গၤ৖ถ
ิభጲᏴ࢟၁ື෵࿟ጙࠨቢ࿝ 9 ৈJPEG ᅄຢă
1
• ো௣ഺᒜෝါ‫ݙ‬ᄴLjᎌቋ MP3/WMA ࢲຢ‫ݙ‬ถ‫݃ۻ‬हă
• ጙᐽ MP3ࢲຢཎ෹݃हดྏ‫ܤ‬ધLjጞ౷᎖ࠥᐽMP3/WMA ࢲຢཎ෹ࡼഺᒜৃါၿኔă
■
2
Ᏼື෵࿟መာ݃हᆪୈᅄ‫ܪ‬,
ࡩᏴᄫᒏᆡᒙဟLj‫ږ‬
,
,
,
‫ږ‬ऱሶ୆
ፒಘᆪୈᅄ‫;ܪ‬ᒑ݃हፒಘᆪୈဟLjኡᐋ
ă
ᅄስᆪୈᅄ‫;ܪ‬ᒑ݃हᅄስᆪୈဟLjኡᐋ
ă
࢟፬ᆪୈᅄ‫;ܪ‬ᒑ݃ह࢟፬ᆪୈဟLjኡᐋ
ă
ă
,
,
୆ኡᐋሯገቢ࿝ࡼᅄຢLj཭ઁ‫ږ‬ENTER ୆ă
,
Ᏼኡᐋࡼᅄຢᄫഔ݃ह6෇ઁጤࡵሆጙᅄຢă
‫ږ‬
୆࠭‫ݝࢻ࡝ݩ‬ኡᐋิሯገࡼᅄ‫ܪ‬ă
Ⴥᎌᆪୈᅄ‫݃;ܪ‬हჅᎌᆪୈဟLjኡᐋ
መာ9ৈࠊాࡼJPEGᆪୈă
‫ݷ‬ᔫ
■
݃हਭ߈ᒦ‫ږ‬DIGEST୆ă
୆ኡᐋ࿟ጙৈ૞ሆጙৈࡼோৈᅄຢࡼመာࠊă
ኟᓞ/ड
डᓞ৖ถ
Ᏼ݃हਭ߈ᒦ‫ږ‬ऱሶ୆
,
,
,
ă
୆ǖࠓᒇडᓞ
୆ǖภဟᑣᓞࣅ 90°
୆ǖၿဟᑣᓞࣅ 90°
Ꮗဪᅄຢ
୆ǖၺຳᓞࣅ
26
• ‫۾‬૦ᑽߒࡼ‫ܪ‬ᓰJPEGᆪୈࡼᔢࡍஊስࣞᆐ 5120 x 3480 (૞ 19.0 MPixel)Ljᓆቲྸහᆪୈࡼஊ
ስࣞᆐ 2048 x 1536 (૞ 3.0 MPixel) ă
• ࡩHDMIၒ߲ஊስࣞᆐ720p/1080iဟLjࠥဟྦ݃हJPEGᆪୈLjᐌᔈࣅᓞધ߅576p (480p)ෝ
ါă
27
DivX ݃ह
ᒦᆪ
DivX
ࠥ৖ถஞᏴ݃ह DIVX ࢲຢဟ໦ᔫ፿ă
ሶ༄/ሶ
ሶઁᄢਭ
Ᏼ݃हਭ߈ᒦLj‫ږ‬
ᔊ෵݃ह
୆ă
,
‫ ږ‬SUBTITLE ୆ă
• ඛࠨ‫ࠥږ‬୆Ljኡᐋ୓Ᏼ<SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> Ꭷ <SUBTITLE OFF>ᒄମୣᄐ߲ሚă
• ྙਫ਒ࢲᒦᎌިਭ2ৈᆪୈࡼજLjᇄ൙ဠඐဟ઀‫ږ‬ሆ
୆Ljᐌ݃हᄢࡵሆጙཎă
• ྙਫ਒ࢲᒦᎌިਭ2ৈᆪୈࡼજLjᇄ൙ဠඐဟ઀‫ږ‬ሆ
• ྙਫࢲຢᒑᎌጙৈᔊ෵ᆪୈLj୓ᔈࣅ݃हă
• ਈ᎖DIVXࢲຢᔊ෵ኒၤࡼৎሮᇼࡼดྏLj༿‫ݬ‬ᑍሆෂ࢒ 2 ࢛ (ᔊ෵ኒၤ)ă
୆Ljᐌ݃हᄢࡵ࿟ጙཎă
౐Ⴅ݃ह
Ᏼ݃हਭ߈ᒦLj‫ږ‬ᓕ
૞
ྙਫࢲຢᒦᎌ‫ݙ‬ᒑጙᒬᔊ෵ᆪୈ
୆౐Ⴅࡱᅓ૞༄஠ă
• ඛࠨ‫ږ‬ᓕࠥ୆Lj݃हႥࣞጞሆჅာ‫ܤ‬ધǖ
2۶ ➞ 4۶ ➞ 8۶ ➞ 32۶ ➞ ᑵ‫ޟ‬ă
ྙਫࢲຢᒦᎌ‫ݙ‬ᒑጙᒬᔊ෵ᆪୈLjऎ༦෦ཱྀᔊ෵Ꭷ࢟፬‫ݙ‬ཌ๼ဟLj༿‫ږ‬ጲሆऱजኡ
ᐋᔊ෵Ꭻዔǖ
1
2
,
݃हሶઁᄢਭࡍᏖᇋॊᒩࡼ݃हดྏă
DivXဵᆈྟ৛ႊ૥᎖MPEG4ఎखऎ߅༦ถ৫ᄋ৙ဉፒࡼጙᒬ၁ຫᆪୈৃါ-၁ຫၫ௣୻ࡵᆀ൥ቧ੓‫ܣ‬ถ໦ᔫ፿ă
MPEG4‫ۻ‬፿᎖၁ຫ‫ܠ‬൩ਜ਼MP3ࡼဉፒ‫ܠ‬൩ፐࠥ፿ઓถቢ࿝ࡵྙᄴDVD‫ۅ‬Ⴥ݃हࡼဉፒਜ਼ᅄስࡼ፬၁ ă
‫ ږ‬ZOOM ୆ă
1. ᑽߒৃါ
• ၁ࠥ‫ޘ‬ອஞᄋ৙
ඛࠨ‫ࠥږ‬୆Lj <ZOOM X2> Ꭷ <ZOOM OFF>୓ୣᄐ߲ሚă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ࡩิ࠭࢟၁ື෵࿟ኡᐋ೫ኊገࡼ DivX ᆪୈဟLj࢟፬ᑵ‫݃ޟ‬हă
DivX(ၫ൩ᆀ൥၁ຫৃါ)
Ⴡह৖ถ
2
) ᎫዔLj཭ઁ‫ ږ‬ENTER
‫ݷ‬ᔫ
݃हሶ༄ᄢਭࡍᏖᇋॊᒩࡼ݃हดྏă
• ᇄ൙ੜဟ‫ࠥږ‬୆
■
ኡᐋኊገࡼᔊ෵ (
୆ă
• ᇄ൙ੜဟ‫ࠥږ‬୆
1
,
୆ă
5ॊᒩᄢਭ৖ถ
Ᏼ݃हਭ߈ᒦLj‫ږ‬ऱሶ
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ږ‬ऱሶ୆
,
,
ጤࣅࡵิሯገहࡍࡼཌᎮă
ᑽߒࡼ၁ຫৃါ
• DIVX ᆪୈჁहᒑถᏴ ZOOM X2 ෝါሆ஠ቲă
• DivX ᆪୈࡒᎌ .Avi ᆪୈ౫ᐱ෗Lj ‫ݙ‬ਭLj඗ᎌࡒ .Avi ౫ᐱ෗ࡼ DivX ᆪୈᏴ‫۾‬࿸۸ᒦ‫ݙ‬ถ‫݃ۻ‬
हă
ፒຫ݃ह
ৃါ
ଆၣᑽߒ
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
ᑽߒࡼፒຫৃါ
ৃါ
‫܈‬ᄂൈ
ནዹຫൈ
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
WMV
V1/V2/V3/V7
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• ጲ DTS ৃါᒜᔫࡼDivXᆪୈ۞౪ፒຫਜ਼၁ຫᆪୈLjᒑᑽߒ 6Mbpsă
• ື෵‫܈‬ൈ :෦ཱྀᓨზ DivX༹ᇠࣞᆐ 640*480ሷႤ (4:3), ࠥ‫ޘ‬ອᑽߒ720*480 ሷႤ (16:9)ጲ࿟ࡼື෵ಢ
‫ ږ‬AUDIO ୆ă
ቯ Ljࡩື෵༹ᇠࣞ঱᎖800ሷႤ୓‫ݙ‬ᑽߒࠥື෵ ă
• ࡩิ݃हጙᐽࢲຢࡼནࡼຫൈ঱᎖ 48khz ૞ 320kbpsဟLjᏴ݃हਭ߈ᒦิభถ્ঢ௻ࡵ࿑ࣅă
• ྙਫጙᐽࢲຢᒦᎌࣶৈፒಘᆪୈLjิభጲᏴჇඣᒄମ஠ቲᄁჄă
• ඛࠨ‫ږ‬ሆࠥ୆Ljኡᐋ୓Ᏼ <AUDIO (1/N, 2/N ...)> ૺ
ࡩࢲຢᒑᑽߒጙᒬᎫዔဟLj
ጲሆ඙஑ৃါ Ljྙਫ၁ຫਜ਼ፒຫೝᒬৃါ‫ݙ‬ถᄴဧ፿ Lj፿ઓభጲଶ‫އ‬ᅄሷဵ॥Ⴜડਜ਼ᎌ඗ᎌဉፒၒ߲ ă
ᒄମୣᄐ߲ሚă
୓Ᏼመာື෵࿟መာă
.
2. ᔊ෵ኒၤ
• ᆐ೫ᑵཀྵ࢐ဧ፿ᑚᒬᄂቶLjิ‫ܘ‬ኍ௥ᎌ၁ຫᓙནਜ਼‫ࡼ૷ܠ‬ளዩă
• ဧ፿ᔊ෵৖ถ , ۣࡀᔊ෵ᆪୈ (*.smi)ᎧDivX ඙஑ᆪୈ (*.avi)፿ᄴጙ෗߂Lj݀༦ۣࡀࡵᄴጙৈᆪୈଚᒦă
ಿྙ ǖ ো෹ഺ
•
28
Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.smi
ᆪୈ෗ᔢࣶభ፿60 ৈᆪᔊਜ਼ၫᔊᔊ९૞ 30ৈ ࣁฉ዇ᔊ९ (2 ৈᔊஂᔊ९ྙ ǖਹਪਜ਼ᒦਪDžă
29
ဧ፿݃ह৖ถ
ᒦᆪ
ࢲຢቧᇦመာ
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
ଶ‫އ‬ထ᎜ဟମ
DivX
ิభጲᏴ࢟၁ື෵࿟Ꮮࣗ਒ࢲࡼ݃हႁීă
CD
VCD
MP3
‫ ږ‬REMAIN ୆ă
■
‫ ږ‬INFO ୆ă
■
DVD
భଶ‫݃އ‬हᒦஂ෹LjᐺஂLjཎ෹ࡼ݃हဟମૺထ᎜ဟମă
ඛࠨ‫ ږ‬Remain ୆;
ඛ‫ࠥږ‬୆Ljመာቧᇦ‫ܤ‬ৎྙሆǖ
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
DVD-VIDEO
DVD
GROUP ELAPSED ➝ GROUP REMAIN ➝ TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN
DVD-AUDIO
መာቧᇦሿပ
VCD
CD
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
MP3
VCD
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
CD
౐Ⴅ݃ह
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
መာቧᇦሿပ
‫ږ‬
■
JPEG
DivX
መာቧᇦሿပ
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
‫ݷ‬ᔫ
MP3
୆ă
ඛࠨ‫ږ‬ᓕࠥ୆Lj݃हႥࣞᔪྙሆখ‫ܤ‬ǖ
• ࡩ౐Ⴅ݃ह SACDLjCD ૞ MP3-CD ဟLjဉፒᒑᏴ 2۶Ⴅဟ߲ሚLjᏴ 4۶ႥLj8۶ႥLjጲૺ32۶Ⴅဟ඗ᎌ
ဉፒ߲ሚă
• ো௣ࢲຢࡼ‫ݙ‬ᄴLjࢲຢቧᇦࡼᅄሷመာጐ‫ݙ‬ጙዹă
• ো௣ࢲຢࡼ‫ݙ‬ᄴ, ิถᏴDTS, DOLBY DIGITAL, ਜ਼ PRO LOGICᒄମᔪ‫ݙ‬ᄴࡼኡᐋă
߲ሚᏴTVື
ື෵࿟
ൻႥ݃ह
DVD
VCD
DivX
‫ ږ‬SLOW ୆ă
■
ྦࠥ९੓Ᏼ‫ږ‬୆ࣅᔫဟ߲ሚᏴTVື෵࿟ , ᐌࡩ༄݃हࡼ਒ࢲ‫ݙ‬భถࣅᔫ ă
ඛࠨ‫ږ‬ᓕࠥ୆Lj݃हႥࣞᔪྙሆখ‫ܤ‬ǖ
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/6 ➝
PLAY
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DVD
ື෵መာ
VCD
DVD መာ
DVD DVD-AUDIO መာ
AUDIO
VCD መာ
CD መာ
30
TITLE መာ
ELAPSED TIME መာ
STEREO (L/R)መာ
CHAPTER መာ
REPEAT PLAYBACK መာ
DOLBY DIGITAL መာ
TRACK (ᆪୈ) መာ
AUDIO LANGUAGE መာ
ANGLE መာ
GROUP መာ
SUBTITLE መာ
DivX
• ᏴൻႥ݃हਜ਼‫ݛ‬஠݃हဟ඗ᎌဉፒ߲ሚă
• ࣪᎖ VCD ૺ DivX ࢲຢनሶ݃ह৖ถ‫ݙ‬໦ᔫ፿ă
31
ဧ፿݃ह৖ถ (ଖ
ଖኚ)
ᄢਭ‫ޝ‬ஶ/ཎ
ཎ෹
DVD
‫ږ‬
ᒦᆪ
VCD
ᒮআ݃ह
MP3
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
ᒮআ৖ถభཱུิᒮআ෭ᐺஂLj‫ܪ‬ᄌLjཎ෹DŽ঺ཎDž૞෹ഺDŽNQ4ᆪୈDžࡼ݃हă
୆ă
• ݃हဟඛ࣢᏷‫ࠥږ‬୆Ljሶ༄૞ሶઁጙᐺஂLjཎ෹Lj૞෹ഺDŽᆪୈDž୓‫݃ۻ‬हă
• ิ‫ݙ‬ถႲፀࡼᄢਭᐺஂă
‫ ږ‬REPEAT ୆ă
݃हဟඛ‫ࠥږ‬୆,ᒮআ݃हෝါ୓ᔪྙሆখ‫ܤ‬ǖ
DVD
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : GROUP ➝ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
VCD
CD
MP3
JPEG
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
ᒮআ݃हኡሲ
VCD
• ࡩ਋ఘ VCD ঺ࢲᒦࡼጙ၅঺ཎࡼဟମިਭ15ॊᒩဟLjඛࠨ‫ږ‬
5 ॊᒩă
ࢲຢǖᒮআࡼ݃हࢲຢ࿟ࡼჅᎌดྏă
ሿပǖནሿᒮআ݃हă
‫ݷ‬ᔫ
ᐺஂǖᒮআ݃हኡᐋࡼᐺஂă
‫ܪ‬ᄌǖᒮআ݃हኡᐋࡼ‫ܪ‬ᄌă
ᓜ૷ǖᒮআ݃हኡᐋࡼᓜ૷ă
Ⴒ૦݃हǖ‫ږ‬Ⴒ૦ၿኔ݃हཎ෹ă(ጯ݃ཎ෹భถ‫ۻ‬Ᏻࠨ݃हDž
ཎ෹ǖᒮআࡼ݃हጯኡཎ෹.
ᆪୈଚǖᒮআࡼ݃हጯኡཎ෹ă
୆Lj݃ह୓ሶઁ૞ሶ༄ᄢਭ
• ྙਫPBC‫ۻ‬ఎ໪Ljᒮআ݃हࡼ‫ݷ‬ᔫᇄज፿Ᏼ VCD 2.0 ‫ࢲࡼۈ‬ຢ࿟ăገᏴࡒᎌPBCࡼWDE࿟።፿ᒮআ݃ह৖ถLjิኊገᏴࢲຢ‫ݩ‬
࡝࿟࿸ࢾMENU ᒗOFFă (‫ݬ‬ᑍ࢒39጑)
MP3
Ᏼࢲຢቧᇦື෵࿟ኡᐋᒮআ݃हෝါ
1
2
3
DVD
VCD
CD
‫ ږ‬INFO ୆ೝࠨă
‫ږ‬ऱሶ୆
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ REPEAT PLAYBACK (
) መာă
ኡᐋิኊገࡼᒮআ݃हෝါă
ገኡᐋ഍ᅪࡼᓜ૷૞ཎ෹Ljᒮআ࿟ෂ 2Lj3 ‫ݛ‬ă
4
‫ ږ‬ENTER ୆ă
DVD
VCD
CD
• Ᏼ DivxLjMP3 ਜ਼ JPEG ࢲຢᒦLjิ‫ݙ‬ถ࠭ቧᇦመာື࿟ኡᐋᒮআ݃हă
32
33
ဧ፿݃ह৖ถ (ଖ
ଖኚ)
A-B ཌମᒮআ݃ह
DVD
ᒦᆪ
၁୯৖ถ
VCD
ิభጲᒮআ݃ह DVD ࢲຢᒦᒎࢾࡼ෭ጙ‫ݝ‬ॊă
1
2
3
1
2
3
࣪᎖ VCD ࢲຢLj‫ ږ‬INFO ୆ጙࠨă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ REPEAT PLAYBACK (
‫ږ‬ऱሶ୆
,
■
4
ࠥ৖ถభጲཱུิᏴ‫ݙ‬ᄴࡼ୯ࣞቢ࿝ᄴጙઙෂă
‫ ږ‬INFO ୆ೝࠨă
■
DVD
) መာă
ኡᐋ<A-> ཭ઁᏳᏴሯገᒮআࡼࣤൢఎဪ‫ݝ‬ॊ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ ږ‬INFO ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ (
‫ږ‬ऱሶ୆
,
■
) መာă
૞ၫᔊ୆ኡᐋሯገࡼ၁୯ă
ඛࠨ‫ࠥږ‬୆Lj୯ࣞᔪྙሆখ‫ܤ‬ă
ࡩ ENTER ୆‫ږۻ‬ሆဟLjጯኡᆡᒙ୓Ᏼ଑ፂᒦ߼ࡀă
Ᏼሯገᒮআࡼࣤൢஉᆘࠀ‫ ږ‬ENTER ୆ă
1/3
■
2/3
ጯኡࡼᄂၐࣤൢ୓‫ۻ‬ᒮআ݃हă
3/3
A-B
• ࠥ৖ถᒑᎌᏴഺᎌࣶᒬ၁୯ࡼࢲຢ࿟‫્ݣ‬໦ᔫ፿ă
ገૄࡵᑵ‫݃ޟ‬हLj༿‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋ
ă
‫ܤ‬ୡ (ື
ື෵हࡍ) ৖ถ
DVD
VCD
DivX
ࠥ৖ถᏤ኏ิ୓መာࡼᅄስ౫ࡍࡵᄂၐࡼपᆍă
‫ݛ‬஠৖ถ
DVD
VCD
1
2
3
DivX
‫ ږ‬ZOOM ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
■
34
,
,
ጤᒗิሯገहࡍࡼཌᎮă
ඛࠨ‫ࠥږ‬୆Lj‫ܤ‬ୡᔪྙሆখ‫ܤ‬ǖ
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
ඛ‫ږ‬ጙࠨࠥ୆Ljᅄຢሶ༄ጤࣅጙ‫ݝ‬ॊă
Ᏼ‫ݛ‬஠݃हဟLj඗ᎌဉፒࠅ߲ă
,
‫ ږ‬ENTER ୆ă
■
‫ ږ‬STEP ୆ă
‫ݷ‬ᔫ
• A-B ཌମᒮআ৖ถᏴ݃ह DivX, SACD, MP3 ૞ JPEG ࢲຢဟ‫ݙ‬໦ᔫ፿ă
SELECT ZOOM POSITION
• ࡩ݃ह DivX ࢲຢဟLjᒑᎌ 2:1 ۶ࡼჁह໦ᔫ፿ă
35
ဧ፿݃ह৖ถ (ଖ
ଖኚ)
ᓜ૷৖ถ
ᒦᆪ
ፒຫᎫዔኡᐋ৖ถ
DVD-AUDIO
ᎌቋ DVD-AudioᎌጙৈᄂၐࡼĐᓜ૷đᔝኊገ 4 ৈၫᔊஊჄࡌఎLj ‫ݬ‬ᑍࢲຢࡼ۞ᓤᑊࡵሮᇼࡼஊჄดྏă
1
2
ࡩิ݃हጙᐽ਺ᎌጙৈᓜ૷ᔝࡼ DVD-Audio ࢲဟLjම൩ၒྜྷᄋာ୓Ᏼመာ
BONUS GROUP
DVD
‫ ږ‬INFO ୆ೝࠨă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
૞ၫᔊ୆ኡᐋሯገࡼፒຫᎫዔă
• ো௣ࢲຢ࿟ࡼᎫዔၫᔊLjඛ‫ࠥږ‬୆భኡᐋ‫ݙ‬ᄴࡼፒຫᎫዔ(፞ᎫLjᇝ‫ۂ‬ዀLjजᎫࢀࢀDžă
ື෵࿟ᔈࣅመာă
KEY NUMBER :
• ྙਫ෽߲ࢲຢLjਈ‫࢟ܕ‬ᏎLj૞‫݃ࢬڰ‬ह໭ࡼ‫ރ‬ᄿဟLj ิ‫ܘ‬ኍᒮቤၒྜྷஊჄම൩ă
SP 2/3
FR 3/3
ᒎ፛৖ถ
DVD-AUDIO
Ᏼ݃हਭ߈ᒦLjᏴጁ఼໭࿟‫ږ‬
,
୆ă
• ิభጲ࠭ DVD-Audio ࢲᒦ۞਺ࡼஸᒏᅄስᒦኡᐋิᇶઢࡼᅄስă
• ࣪᎖ᎌቋࢲຢऎዔLjิ૞኏‫ݙ‬ถኡᐋᅄስă
ᔊ෵Ꭻዔኡᐋ৖ถ
DVD
‫ ږ‬INFO ୆ೝࠨă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ SUBTITLE (
‫ږ‬ऱሶ୆
૞ၫᔊ୆ኡᐋሯገࡼᔊ෵Ꭻዔă
EN 1/3
EN 01/ 03
) መာă
‫ݷ‬ᔫ
1
2
3
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• ิጐభጲᏴጁ఼໭࿟‫ ږ‬AUDIO ૞ SUBTITLE ୆ᅲ߅ࠥ৖ถă
• ࣪ᎌቋࢲຢऎዔLjᔊ෵Ꭻዔਜ਼ፒຫᎫዔ৖ถభถ‫ݙ‬໦ᔫ፿ă
36
37
ဧ፿݃ह৖ถ (ଖ
ଖኚ)
ᒦᆪ
ᒇ୻ጤᒗ‫ޝ‬ஶ/ཎ
ཎ෹
DVD
DVD
1
2
VCD
VCD
CD
MP3
ဧ፿ࢲຢ‫࡝ݩ‬
JPEG
1
‫ ږ‬INFO ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
‫ږ‬ऱሶ୆
VCD
ิถ৫ᏴፒຫᎫዔLjᔊ෵ᎫዔLj଼࡝හၤࢀᒦဧ፿ࠥ‫࡝ݩ‬ă
‫ݙ‬ᄴࢲຢ‫࡝ݩ‬ดྏ‫ݙ‬ᄴă
CD
,
૞ၫᔊ୆ኡᐋሯገࡼ‫ܪ‬ᄌ/ཎ෹(
2
ጤᒗᐺஂ (
,
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
■
) Lj཭ઁ‫ږ‬ENTER
୆ă
3
4
5
6
DVD
‫ږ‬ऱሶ୆
■
) መာă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
૞ၫᔊ୆ኡᐋሯገࡼᐺஂ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ጤᒗဟମ (
3
4
) መာă
ࡩ݃ह VCD (2.0‫)ۈ‬ဟLjᓞધ୓ᏴMENU ON ਜ਼ OFFᒄମ஠ቲă
ጤᒗ <Disc Menu> ཭ઁ‫ږ‬ENTER ୆ă
,
ࡩิኡᐋ೫‫ࢲۻݙ‬ຢᑽߒࡼࢲຢ‫࡝ݩ‬ဟLj"This menu is not supported" ቧᇦ୓Ᏼື෵࿟መာă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
,
,
ኡᐋሯገࡼሲ෹ă
‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ၫᔊ୆ኡᐋሯገࡼဟମ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ ږ‬EXIT ୆ᅓ߲࿸ࢾઙෂă
MENU ON/OFF(PBC) ৖ถ
01/05
001/040
0:00:37
ࡩ݃ह VCD 2.0ဟLjิభጲᄰਭ‫ື࡝ݩ‬෵ኡᐋਜ਼Ꮎಂ‫ݙ‬ᄴࡼज़ஶă
1/1
MOVE
EXIT
‫ݷ‬ᔫ
MP3
ENTER
MENU ON:VCDࢲຢࠀ᎖2.0‫۾ۈ‬Ljࢲຢো௣‫ື࡝ݩ‬෵݃हă
ጙቋ৖ถ‫ۻ‬ண፿Lj৖ถண፿ဟLj።ኡᐋ "MENU OFF" ૂআă
MENU OFF: VCD ࢲຢࠀ᎖1.1 ‫۾ۈ‬Ljࢲຢਜ਼ CDፒಘࢲຢ݃हࡼऱါሤᄴă
JPEG
‫ ږ‬numeric ୆ă
• ኡᐋࡼᆪୈ୓‫݃ۻ‬हă
• ࡩ݃ह MP3 ਜ਼ JPG ࢲຢဟLjิ‫ݙ‬ถဧ፿
• ጞ௣ࢲຢࡼ‫ݙ‬ᄴLjࢲຢ‫࡝ݩ‬ጐ્‫ݙ‬ᄴă
,
ሯጤࣅࡵᆪୈLj‫ږ‬ሆ ( ) (ᄫᒏ) ୆Lj཭ઁᏳ‫ږ‬ሆr
ጤࣅࡵᆪୈଚă
,
ă
ဧ፿‫ܪ‬ᄌ‫࡝ݩ‬
DVD
ஞࡩ DVD ਺ᎌࣶৈ‫ܪ‬ᄌဟ, ิ‫ݣ‬ถఘࡵඛৈ‫ޝ‬ஶࡼ‫ܪ‬ᄌăো௣ࢲຢࡼ‫ݙ‬ᄴLj ࠥ৖ถభถ‫ࣅݙ‬ᔫ૞ጲ‫ݙ‬ᄴࡼऱါࣅᔫă
1
2
3
ᒇ୻ጤᒗሯገࡼ‫ܪ‬ᄌLjᐺஂ૞ཎ෹ă
• ิถᄰਭᏴጁ఼໭࿟‫ږ‬
• Ᏼᎌቋࢲຢᒦิጐ኏‫ݙ‬ถጤᒗጯኡࡼ‫ܪ‬ᄌਜ਼ဟମă
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ጤᒗ <Title Menu>ă
‫ ږ‬ENTER ୆ă
■
‫ܪ‬ᄌ‫߲࡝ݩ‬ሚă
‫ ږ‬EXIT ୆ᅓ߲࿸ࢾઙෂă
• ጞ௣ࢲຢࡼ‫ݙ‬ᄴLj‫ܪ‬ᄌ‫࡝ݩ‬መာጐభถ‫ݙ‬ᄴă
MOVE
38
ENTER
EXIT
39
ဧ፿ USB HOST ৖ถ݃ह඙஑ᆪୈ
࿸۸ରྏቶ
ᒦᆪ
1. USB ࿸۸ᑽߒࡍྏ೟ࡼ USBDŽv1.0Dž‫۾ۈ‬ă
ิభጲဧ፿ᄰਭVTCೌ୻ሣೌ୻ࡀ߼࿸۸ਜ਼ଜᄭ፬ᏔᇹᄻLjቢ࿝ࡵጲ঱ፒᒠਜ਼঱ઙᒠࡼۣࡀᏴMP3݃ह໭LjUSB ࡀ߼໭Lj૞ၫ
൩ሤ૦ᒦࡼࣶᒬ඙஑ᆪୈLjಿྙᅄຢLj࢟፬ਜ਼঺ཎࢀă
1
୓ USB དࣅೌ୻ࡵᓍ૦۳ෂࡼ USB ୻ా࿟ă
(USB ࿸۸‫ݷ‬ᔫဟLj௓ሷభጤࣅࢲຢጙዹᏴWindows (2000૞ৎ঱) ဧ፿Lj‫ݙ‬ኊገ໚჈‫ڔ‬ᓤ߈ኔă)
2. MP3 ݃ह໭ǖ፮๤དࣅ໭ ਜ਼ MP3 ࿑ࡀ݃ह໭ă
3. ၫ൩ሤ૦ǖᑽߒUSB ࡍྏ೟v1.0ࡼᑍሤ૦ă
• ሤ૦࿸۸‫ݷ‬ᔫဟLj௓ሷభጤࣅࢲຢጙዹᏴWindows (2000૞ৎ঱) ဧ፿Lj‫ݙ‬ኊገ໚჈‫ڔ‬ᓤ߈ኔă
4. USB ፮๤དࣅ໭ ૺ USB ࿑ࡀǖᑽߒ USB2.0 ૞ USB1.1ă
• ࡩิೌ୻ USB1.1 ࿸۸ဟLjิถᄏዩࡵጙᒬ‫ݙ‬ጙዹࡼ݃हᒠ೟ă
• ࣪᎖USB ፮๤དࣅ໭Ljཀྵۣऄࢾ࢟Ꮞሣೌ୻ࡵ USB HDD ဟဧ፿ᑵཀྵࡼ‫ݷ‬ᔫऱजă
5. USB ᒑࣗఌǖ ࡝ৈUSB ᒑࣗఌਜ਼૘੝ USB ᒑࣗఌă
• ো௣‫ݙ‬ᄴࡼᒜᐆ࿜Ljᎌቋ USB ᒑࣗఌ‫ݙ‬ถဧ፿ă
• ྙਫิ‫ڔ‬ᓤࣶৈดࡀ࿸۸ࡵጙৈ૘੝ᒑࣗఌᒦဟLj୓્߲ሚᆰᄌă
6. ྙਫิဧ፿ USB ౫ᐱ‫ݹ‬Lj USB དࣅ૞኏‫ཱྀܦۻݙ‬ă
2
Ᏼᓍ૦࿟‫ ږ‬FUNCTION ୆૞Ᏼጁ఼໭࿟‫ ږ‬USB ୆ኡᐋ USB ෝါă
■
■
3
”USB” ᔊዹᏴື෵࿟߲ሚઁሿပă
USB MENU ઙෂ߲ሚᏴ࢟၁૦ື෵࿟Lj݀༦ጯۣࡀࡼᆪୈ‫݃ۻ‬ह
‫ ږ‬STOP ( ) ୆ᄫᒏ݃हă
ᑽߒৃါ
ஸᒏᅄຢ
ፒಘ
‫ڔ‬ཝࣥఎ USB ೌ୻
ᆐ‫ܜ‬඾Ⴜડࡀ߼ᏴUSBᒦࡼᆪୈLjᏴ‫ڰ‬ሆUSBೌ୻ဟLjᇗ‫ږܘ‬ሆ೰ऱज‫ݷ‬ᔫă
࢟፬
ᆪୈ෗
ᆪୈ
౫ᐱ෗
JPG
JPG .JPEG
MP3
.MP3
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
VCD
MPG.MPEG .DAT
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320x480
44.1KHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
ནዹ
ຫൈ
‫۾ۈ‬
ስႤ
–
–
640x480
–
80~384kbps
–
–
44.1kHz
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
File name
Still Picture
720x480 44.1KHz~48KHz
800x600 44.1KHz~48KHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) ‫ݙ‬ᑽߒă
‫ݷ‬ᔫ
DivX
(1) Ᏼ೰‫ܭ‬ᒦ‫ ږ‬STOP ( ) ୆ೝࠨă
୓መာ REMOVE USBă
(2) ‫ڰ‬ሆ USB ೌ୻ሣă
‫܈‬ᄂൈ
Movie
• ࡩิገ୓ၫ൩ሤ૦ೌ୻ࡵ࢟ฎဟLjิ‫ܘ‬ኍ‫ڔ‬ᓤሤ።ࡼೌ୻߈ኔLj॥ᐌ‫ݙ‬ᑽߒPTP৖ถă
• ဧ፿ NTFS ᆪୈLjᇹᄻ‫ݙ‬ᑽߒă
(ஞᑽߒ FAT16/32 (ᆪୈ๼ᒙᆐ16/32) ᆪୈᇹᄻ)
• ࡩᎧᓍ૦ሤೌဟLjጞ௣ᇹᄻᆪୈࡼਖৃጙቋ MP3 ݃ह໭భถ‫ݙ‬ถ‫ݷۻ‬ᔫă
• USB ᓍ૦݃ह৖ถ‫ݙ‬ถ݃हᄰਭೌ୻ᄂၐᒜᐆ߈ኔᓞધࡼ඙஑ᆪୈă
ሶ༄/ሶ
ሶઁᄢਭ
• ‫ݙ‬ᑽߒၷෂࡼ MTP(Media Transfer Protocol) དࣅ໭ă
Ᏼ݃हਭ߈ᒦLj‫ږ‬
୆ă
• ࡩᎌೝৈጲ࿟ᆪୈဟLj‫ږ‬
୆Ljᄢࡵሆጙৈᆪୈă
• ࡩᎌೝৈጲ࿟ᆪୈဟLj‫ږ‬
୆Ljᄢࡵ࿟ጙৈᆪୈă
• USB ᓍ૦৖ถ݀‫ݙ‬ᑽߒჅᎌࡼUSB ࿸۸ă
ਈ᎖ᑽߒ࿸۸ቧᇦLj‫ݬ‬ᑍ࢒65጑ă
౐Ⴅ݃ह
ገ౐Ⴅ݃हᆪୈLjᏴ݃हਭ߈ᒦ‫ږ‬ᓕ
■
40
Music
୆ă
ඛࠨ‫ږ‬ሆࠥ୆Lj݃हႥࣞᔫྙሆখ‫ܤ‬ǖ
2۶ ➝ 4۶ ➝ 8۶ ➝ 32۶ ➝ ᑵ‫ޟ‬ă
41
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
࿸ᒙ
ᒦᆪ
࿸ᒙᎫዔ
࿸ᒙ࢟၁ື෵ಢቯ
OSD (ື෵መာ) Ꭻዔ෦ཱྀ࿸ᒙᆐ፞Ꭻă
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
5
ጞᑍิࡼ࢟၁ಢቯ (౑ື෵࢟၁૞ᑗ4:3 ‫܈‬ൈ࢟၁), ิభጲኡᐋ‫ݙ‬ᄴࡼື෵ಢቯă
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Setup> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
ኡᐋ <LANGUAGE> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋ <OSD LANGUAGE> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋኊገࡼᎫዔ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Setup> ཭ઁ‫ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <TV DISPLAY> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋኊገࡼሲ෹LjᏳ‫ ږ‬ENTER ୆ă
ጙࡡ࿸ᒙᅲ߅Ljิ௓భጲဧ፿࿸ᒙࡼઙෂ೫ă
ጙࡡ࿸ᒙᅲ߅LjྙਫᎫዔ‫ۻ‬࿸ᒙ߅፞ᎫLjᐌ OSD ୓፿፞Ꭻመာă
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
MOVE
ENTER
RETURN
MOVE
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
ࢯᑳ࢟၁ື෵౑঱‫ື(܈‬෵ߛࡁ)
• OSD LANGUAGE : ኡᐋOSDᎫዔ
• AUDIO : ኡᐋፒຫᎫዔ (ࢲຢ࿟ഺᒜࡼ)
• SUBTITLE : ኡᐋᔊ෵Ꭻዔ (ࢲຢ࿟ഺᒜࡼ)
• DISC MENU : ኡᐋࢲຢ‫࡝ݩ‬Ꭻዔ (ࢲຢ࿟ഺᒜࡼ)
* ྦิኡᐋࡼᎫዔ඗ᎌഺᒜᏴࢲຢ࿟Lj‫࡝ݩ‬Ꭻዔ୓‫્ݙ‬খ‫ܤ‬Lj૾ဧิጯ࿸ᒙ೫ሯገࡼᎫዔă
MOVE
ENTER
RETURN
໋ᄰ࢟၁૦ၺຳਜ਼ࠓᒇࡼື෵ߛࡁ‫܈‬ൈᆐ 4:3 Ljऎ౑ືਜ਼঱༹ᇠࡼ࢟၁૦ဵ 16:9Ljᑚᒬ‫܈‬ൈ‫߂ۻ‬ᆐ၁ື‫܈‬ൈă݃हഺᎌ‫ݙ‬ᄴື෵ߛࡁࡼ
DVDဟLj።ࢯᑳࡵး੝ฝࡼ࢟၁૦ࡼ၁ື‫܈‬ൈă
࣪᎖ጙგ‫ܪ‬ᓰࡼ࢟၁૦Ljো௣ৈཽኊገభጲᔈᎅኡᐋĐ5;4MCđਜ਼Đ5;4QTđăྦิᎌጙგ౑ື࢟၁૦Lj༿ኡᐋĐ27;:đă
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
EXIT
ኡᐋᑚᒬ‫܈‬ൈLjభጲᏴጙგ໋ᄰ࢟၁૦࿟LjᏴPAN&SCANෝါሆ਋ఘ16:9ࡼᅄຢă
• ࠥဟิᒑถఘࡵઙෂࡼᒦያ‫ݝ‬ॊ
DŽ16:9 ᅄຢ‫ܟ‬Ꮟ‫ݝ‬ॊ‫ۻ‬༤ীDž
࿸ᒙ
• OTHER : ገဧ፿໚჈ᎫዔLjኡᐋ OTHER ཭ઁၒྜྷኡᐋਪଜࡼᎫዔ‫ܠ‬൩ă(‫ݬ‬ᑍ࢒ 67 ጑‫ݙ‬ᄴਪଜࡼᎫ
ዔ‫ܠ‬൩) భኡᐋ AUDIODŽፒຫDž, SUBTITLEDŽ‫ܪ‬ᄌDž ጲૺ DISC MENUDŽࢲຢ‫࡝ݩ‬Dž Ꭻዔă
4:3LB (4:3 Letterbox)
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
ኡᐋᑚᒬ‫܈‬ൈభጲᏴጙგ໋ᄰ࢟၁૦ࡼ࢟၁ਫ਼ෝါሆ਋ఘ16:9ࡼᅄຢă
• ࠥဟື෵࿟ሆऱ୓߲ሚ੨ᄟă
WIDE/HDTV
ኡᐋᑚᒬ‫܈‬ൈิభጲᏴ౑ື෵࢟၁ࡼ൸ື෵ෝါሆቢ࿝16:9 ࡼᅄຢă
• ࠥဟิభጲቢ࿝౑ື෵ᅄຢă
• ྦᅄሷጲ 4:3 ࡼ‫܈‬ൈ߼ࡀᏴDVD ᒦLjกඐิ‫ݙ‬ถᏴ౑ືᒦ਋ఘ჈ă
• ᎅ᎖DVD ਒ࢲဵጲࣶᒬ‫ݙ‬ᄴࡼৃါഺྜྷࡼLjဵো௣ྟୈLj࢟၁૦ಢቯૺ࢟၁૦၁ືൈࡼ‫ݙ‬ᄴऎ࿸ࢾࡼLjፐࠥ჈ඣఘ໦౶݀‫ݙ‬
ጙᒘă
• ᏴHDMIဧ፿ဟLjື෵્ᔈࣅᓞધ߅౑ືෝါă
42
43
࿸ᒙ (ଖ
ଖኚ)
ᒦᆪ
࿸ᒙᄷჄ(ࢀ
ࢀ଀)
࿸ᒙ‫ܚ‬ᒓ
ဧ፿ࠥ৖ถዏৃ఼ᒜ݃हएᄷ‫ݙ‬ጩࡼ߅ཽ૞۩ೆຢᔇă
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Setup> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <PARENTAL> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
1
2
SELECT
RETURN
VCD
Ᏼ݃हਭ߈ᒦLjࡩิᇶઢࡼᅄስ߲ሚဟLj‫ږ‬ሆ PLAY/PAUSE ୆ă
‫ ږ‬LOGO ୆ă
<COPY LOGO DATA> ୓Ᏼ࢟၁ື෵࿟߲ሚă
3
ኡᐋኊገࡼᄷჄࢀ଀Lj཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
࢟Ꮞਈ‫ઁ཭ܕ‬ఎ໪ă
ኡᐋࡼ‫ܚ‬ᒓ୓‫ۻ‬መာă
ิభጲ࿸ᒙ 3 ৈ‫ܚ‬ᒓă
COPY LOGO DATA
ၒྜྷම൩Ᏻ‫ ږ‬ENTER ୆ ă
• ࡩHDMI ၒ߲ဵ720p૞1080iဟLjࠥ৖ถ‫ݙ‬໦ᔫ፿ă
෦ཱྀම൩ᆐ Đ7890đ
ጙࡡ࿸ᒙᅲ߅, ૄࡵ༄ጙઙෂă
MOVE
JPEG
ఘDVD, VCD, ૞ JPEG CD ဟ, ิถ࿸ࢾਜ਼‫ܚ‬ᒓጙᒘࡼఎ૦ઙෂă
ྦิኡᐋࢀ଀ǒ, ᐌิ‫ݙ‬ถ਋ఘ࿸ᎌࢀ଀ 7૞ৎ঱଀ࡼDVDࢲă
ࢀ଀Ꮧ঱Ljན‫ݢ‬Ꮧ୻த᎖߅ཽ૞۩ೆดྏă
5
DVD
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
EXIT
ኡᐋ‫ܚ‬ᒓ
ࠥ৖ถஞ࣪۞਺ᎌࢀ଀ቧᇦࡼDVDࢲຢ໦ᔫ፿ă
࿸ᒙම൩
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
ENTER
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
5
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Setup> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <PASSWORD> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <LOGO> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋሯገࡼ <USER>Lj཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬MENU୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
• ORIGINAL : ኡᐋࠥሲ࿸ࢾᆐྯቩອ๞ดᒙࡼఎ૦ઙෂă
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• USER : ኡᐋࠥሲ࿸ࢾิሯገࡼઙෂᆐఎ૦ઙෂă
ၒྜྷම൩Ᏻ‫ ږ‬ENTER ୆ă
ၒྜྷᏇම൩LjᏳၒྜྷቤම൩Lj཭ઁཀྵࢾቤම൩ă
࿸ᒙᅲ߅ă
MOVE
ጤᒗ <Setup> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă.
࿸ᒙ
MOVE
‫ږ‬ऱሶ୆
భጲኡᐋ 3 ৈ‫ܚ‬ᒓᒦࡼጙৈă
ิถ৫ᆐ࿸ᒙᄷჄDŽࢀ଀Dž࿸ࢾම൩ă
1
2
3
4
5
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
• ෦ཱྀම൩ᆐ "7890" ă
ྙਫิᆄ଑೫Ꮎሌ࿸ᒙࡼම൩Lj ‫ږ‬ጲሆ‫ݛ‬ᒾ‫ݷ‬ᔫǖ
• ࡩᓍ૦Ᏼᄫᒏෝါሆဟ, ‫ږ‬ᓕᓍ૦࿟ࡼSTOP (
)୆ ߒኚ 5 ෇ጲ࿟ă
መာື࿟߲ሚ “INITIALIZE” ݀༦ૂআᒗ෦ཱྀ࿸ᒙă
• ‫ ږ‬POWER୆ă
፿ RESET ৖ถ୓્ནሿჅᎌࡼࡀ߼࿸ᒙăፐࠥᒑᎌᏴ‫ܘ‬ገࡼ༽ౚሆ፿ࠥ৖ถă
44
45
࿸ᒙ (ଖ
ଖኚ)
ᒦᆪ
࿸ᒙ DVD ݃हෝါ
࿸ᒙዓߕဟମ
ᎌࠥDVD঺ࢲᒦጐ۞਺ᎌDVD፬ࢲ‫ݝ‬ॊă
݃हDVD঺ࢲ ᒦࡼᑚቋ፬ࢲ‫ݝ‬ॊဟLj୓ᓍ૦࿸ᒙ߅ DVD-Video ෝါă
MOVE
ENTER
RETURN EXIT
1
2
3
4
ྙਫፒረᎧิࡼẶᄧᆡᒙ‫ݙ‬ᏴᄴጙၺຳLjิభጲ࠭ᒦያፒረਜ਼ઁᒙፒረࡼᆡᒙ౶ࢯᑳዓߕဟମă
‫ ږ‬EJECT ୆Lj཭ઁ‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Setup> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <DVD TYPE> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
1
2
3
4
5
ጤᒗ <DVD VIDEO> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
ྙਫิሯ୓ఎਈ࿸ᒙࡵ DVD AUDIO ݃हෝါဟLjᒮআ࿟ෂ 1 ~ 4 ‫ݛ‬ă
MOVE
ENTER
RETURN EXIT
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Audio> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <DELAY TIME> ཭ઁ‫ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
,
‫ږ‬ऱሶ୆
,
࿸ᒙዓߕဟମă
,
ጤᒗሯገ࿸ᒙࡼፒረ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
ิభጲ୓ᒦያፒረᒦࡼዓߕဟମ࿸Ᏼ 00 ਜ਼ 05੏෇ᒄମLjSL ਜ਼SR ᒦࡼ࿸Ᏼ 00 ਜ਼ 15 ੏෇ᒄମ
ࡩኡᐋ DVD ݃हෝါဟ:
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
• DVD VIDEO : ࿸ᒙ߅݃ह۞਺ᎌDVD video ‫ݝ‬ॊࡼDVD audioࢲLjૺDVD videoࢲă
• DVD AUDIO : ࿸ᒙ߅݃ह෦ཱྀࡼ DVD audio ࢲă
MOVE
ENTER
• ෦ཱྀᓨზሆDVD݃हෝါ࿸ᒙᏴDVD AUDIOᓨზă
• ਈ‫ܕ‬ᓍ૦࢟Ꮞ୓ᔈࣅ࿸ᒙࡵ DVD Audio ෝါă
RETURN EXIT
DivX (R) ࡿ଑
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
࿸ࢾዓߕဟମ
• ༿ဧ፿ᓖ‫ݿ‬੓൩஠ྜྷࠥ݃हLjࡒᎌDivX (R) ၁ຫჅᄋ৙ࡼৃါăሯ೫ஊৎࣶLj༿ᦩಂ
www.divx.com/vodᆀᒍă
• ࡩह፯ 5.1 ဉࡸણླྀဉᇹᄻဟLjᏴิᎧඛጙৈፒረᒄମࡼ௦ಭሤᄴࡼ༽ౚሆLjิถሱ၊ࡵᔢଛࡼፒ቉ăᎅ᎖ፒረᆡᒙ‫ݙ‬ጙLjဉፒࡵࡉẶᄧ
ᆡᒙࡼဟମጐ‫ݙ‬ᄴǗิభጲᏴᒦያ0ઁᒙፒረᒦᐐଝዓߕ቉ਫጲࢯᑳࠥ‫ތ‬ፊLj૾࿸ࢾዓߕဟମጲ‫ܣ‬࿸ࢾ၀ดፒረ቉ਫă
࿸ᒙፒረෝါ
࠭ፒረᒦၒ߲ࡼቧ੓ਜ਼ຫሰ୓ো௣ิࡼፒረᅪቯૺ።፿ፒረࡼࣶ࿩‫ۻ‬ᔈࣅࢯᑳ
ಯሯࡼᒦᒙፒረᆡᒙ
࿸ࢾᒦମፒረ
ྙਫ࠭ᒦᒙፒረࡵẶᄧᆡᒙࡼ௦ಭᎧᔈ༄ᒙፒረࡵẶᄧᆡᒙࡼ௦ಭሤࢀ૞
ဵ୷தဟLj୓ෝါ࿸ࢾࡵ 0msDŽ੏෇Dž.॥ᐌLjো௣‫ܭ‬ดᓾ೯খ‫ܤ‬࿸ᒙă
MOVE
ENTER
RETURN EXIT
1
2
3
4
ዓߕဟମ
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
,
,
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
࿸ࢾઁDŽણླྀDžፒረ
ྙਫ࠭༄ᒙፒረࡵẶᄧᆡᒙࡼ௦ಭᎧᔈઁᒙፒረࡵẶᄧᆡᒙࡼ௦ಭሤࢀLj
୓ෝါ࿸ࢾࡵ 0ms.॥ᐌLjো௣‫ܭ‬ดᓾ೯খ‫ܤ‬ᓤᒙă
ጤᒗ <Audio> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
Ᏼ <SPEAKER SETUP> ෝါሆLjᏳࠨ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
0.00 m
0 ms
࿸ᒙ
Df ਜ਼ Dc ᒄମࡼ௦ಭ
ጤᒗሯገ࿸ᒙࡼፒረ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
ಯሯࡼણླྀፒረ
ᆡᒙ
Ᏼ CLjSLLj ૺ SR ᒦLjඛ‫ࠥږ‬୆Ljෝါᔪྙሆখ‫ܤ‬ǖSMALL ➝ NONE.
Df ਜ਼ Dc ᒄମࡼ௦ಭ
0.00 m
1.02 m
2.04 m
ዓߕဟମ
0 ms
3 ms
6 ms
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Ᏼ L ૺ R ᒦLjෝါ‫ۻ‬࿸߅ SMALLă
• SMALL : ኡࠥጲဧ፿ፒረă
• NONE : ኡࠥྦ඗ᎌ‫ڔ‬ᓤࠥፒረă
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
ᏴጙৈᏌམดጲၫᔊመာ‫ڔ‬๝Ⴥᎌࡼፒረă
Dc: ᔈᒦᒙፒረࡵẶᄧᆡᒙࡼ௦ಭ
Df: ᔈ༄ᒙፒረࡵẶᄧᆡᒙࡼ௦ಭ
Ds: ᔈણླྀፒረࡵẶᄧᆡᒙࡼ௦ಭ
(Dolby Pro Logic II)ᒦ, ඛৈෝါࡼዓߕဟମభถ્
•Ᏼ
‫ݙ‬ጙᒘă
• Ᏼ AC-3 ਜ਼ DTS ᒦ, ዓߕဟମ ‫ۻ‬࿸Ᏼ 00 ਜ਼ 15 ੏෇ᒄମă
• ᒦያဉࡸࢯᑳᒑᎌᏴ݃ह਺ᎌ 5.1 ဉࡸࢲຢဟ໦ᔫ፿ă
• ጞ౷᎖PRO LOGIC ਜ਼STEREO, ፒረෝါᎌభถ‫ݙ‬ᄴ)‫ݬ‬ᑍ53጑Džă
46
47
࿸ᒙ (ଖ
ଖኚ)
ᒦᆪ
࿸ᒙፒᆡ‫ހ‬၂
࿸ᒙፒຫ
ᄰਭ࿸ᒙፒᆡ‫ހ‬၂భጲଶ‫އ‬ፒረೌ୻ࢯᑳፒረၺຳă
1
2
3
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Audio> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <TEST TONE> ཭ઁ‫ږ‬ENTER ୆ă
‫ ږ‬L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW ࡼၿኔ஠ቲፒᆡ‫ހ‬၂ă
MOVE
ENTER
RETURN
ิถጲࠥࢯஂຳੰ৉ፒረࡼፒ೟ၺຳă
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ྦࠥဟ‫ ږ‬ENTER ୆Ljᐌፒᆡ‫ހ‬၂ᄫᒏă
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Audio> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <SOUND EDIT> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋኊገࢯᑳࡼሲ෹ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ࢯᑳ࿸ᒙă
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
MOVE
STOP
1
2
3
4
CHANGE
RETURN
EXIT
EXIT
ဧ፿ SOUND EDIT ୆၄ࣅ௿ੰፒረፒ೟ၺຳ
ࡔᄐऱजǖᏴጁ఼໭࿟‫ ږ‬TEST TONE ୆ă
‫ ږ‬SOUND EDIT ୆཭ઁ‫ږ‬ऱሶ୆
Multi-Channel Pro Logic Mode
,
ă
‫ ږ‬TEST TONE ୆ă
Test tone ࣅᔫࡼᄟୈ:
݃ह DVD ਜ਼CD ဟ, ஞᏴ Stop ෝါሆࣅᔫă
■ ፿ࠥ৖ถଶ‫އ‬ፒረᎌᇄᑵཀྵೌ୻૞ᎌᇄᆰᄌă
■ ࡩHDMI ፒຫDŽፒຫဵᄰਭ࢟၁ࡼፒረ‫ޘ‬ညࡼDžఎ໪ဟLjፒᆡ‫ހ‬၂৖ถ‫ݙ‬໦ᔫ፿ă
■
Start
L: ᔧ༄ፒረ (L)
C: ᒦମፒረ
SW: ࢅፒፒረ
R:ᎎ༄ፒረ (R)
SL:ᔧઁፒረ (L)
SR: ᎎઁፒረ (R)
࿸ᒙ
Ᏻ‫ږ‬TEST TONE ୆Ljஉၦፒᆡ‫ހ‬၂ă
௿ੰ༄ᒙ/ઁᒙፒረၺຳ
• ิถᏴ 0Lj -6 ਜ਼ ᒄମኡᐋă
• ဉፒሶ –6 ࡼऱሶᓆିă
௿ੰᒦᒙ0ઁᒙ0ࢅፒፒረၺຳ
• ิถᏴ +6dB ਜ਼ –6dB ᒄମᓆ‫ࢯݛ‬ᑳă
• Ꮧణத +6dB ဉፒᏗࡍLjनᒄᏗቃă
48
49
࿸ᒙ (ଖ
ଖኚ)
ᒦᆪ
࿸ᒙ DRC (ࣅ
ࣅზኹჁपᆍ)
࿸ᒙ HDMI ፒຫ
ጙᒬถဧဉፒۣߒᏴᔢ঱Ꭷᔢࢅᒄମࡼຳੰᄂቶă
ࠥ৖ถཱུิᏴᅵ࿟ጲࢅፒ೟਋ఘ፬ຢဟถሱ၊ࡵࣛ‫܈‬ၫ൩ဉፒă
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ख႙ࡵHDMI ሣࡼፒຫቧ੓భጲ༤ધă
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Audio> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <DRC> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
‫ږ‬ऱሶ୆
ࢯᑳ DRCă
LjᏗᆁ࿟቉ਫᏗੑǗ‫ږ‬ऱሶ୆
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
ᄫᒏෝါሆ‫ږ‬MENU୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <Audio> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ <HDMI AUDIO> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋ<ON> ૞ᑗ<OFF> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
LjᏗᆁሆ቉ਫᏗྦྷă
• ON : ၁ຫਜ਼ፒຫቧ੓࣒ख႙ࡵHDMIೌ୻ሣLj݀༦ፒຫᒑဵᄰਭ࢟၁ፒረၒ߲ă
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
CHANGE
1
2
3
4
• OFF : ᒑဵ၁ຫख႙ࡵHDMIೌ୻ሣLjࡣဵፒຫᒑᄰਭଜᄭ፬Ꮤၒ߲ă
MOVE
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
• ࠥ৖ถࡼ෦ཱྀ࿸ᒙဵHDMIፒຫਈ‫ܕ‬ă
• HDMI AUDIO ON࿸ࢾઁLj ፒຫ્ᔈࣅᓞધ߅࢟၁3ဉࡸၒ߲ă
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
࿸ᒙ AV SYNC
ྙਫೌ୻೫ၫᔊ࢟၁Lj၁ຫ‫ݝ‬ॊఘ࿟བྷገ‫܈‬ፒຫ‫ݝ‬ॊन።ൻጙቋă
Ᏼࠥ༽ౚሆLj భጲࢯஂፒຫࡼዓߕဟମ౶ৌ၁ຫᄴ‫ݛ‬ă
MOVE
ENTER
RETURN
ᏴᄫᒏෝါሆLj‫ ږ‬MENU ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ<Audio> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
ጤᒗ<AV-SYNC> ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋ AV-SYNC ࡼዓߕဟମ཭ઁ‫ ږ‬ENTER ୆ă
࿸ᒙ
1
2
3
4
EXIT
ิభጲᏴ 0 ms ࡵ 300 ms ᒄମኡᐋጙৈᔢ੝းࡼဟମᓨზ౶࿸ᒙፒຫࡼዓߕဟମă
‫ږ‬RETURN୆ऩૄࡵ༄ጙઙෂă
‫ږ‬EXIT୆ᅓ߲࿸ᒙઙෂă
MOVE
50
SELECT
RETURN
EXIT
51
࿸ᒙ (ଖ
ଖኚ)
ᒦᆪ
࿸ᒙဉ‫( ޝ‬DSP)/EQ৖
৖ถ
DSP(ၫ൩ቧ੓ࠀಯ໭) ǖDSP ෝါࡼ࿸ଐᆐણླྀဉࡼ‫ޘ‬ညࠎᐆࡼᒮገࡼፐႤă
EQ: ো௣ፒಘज़ৃLjิభጲኡᐋ ROCK, POP, ૞ CLASSIC ෝါă
ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ II ෝါ
ิభጲኡᐋሯገࡼࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ II ፒຫෝါă
‫ږ‬
‫ږ‬DSP/EQ ୆ă
PL II MODE ୆ă
ඛࠨ‫ږ‬ሆࠥ୆Lj‫ܤ‬ધྙሆჅာǖ
"DSP" Ᏼመာື෵࿟መာă
ඛࠨ‫ږ‬ሆࠥ୆LjጲྙሆჅာ‫ܤ‬ધǖ
PRO LOGIC II
• MUSIC: ৊ิẶᄧ༹ᇠᏝऐࡼဉፒLj݀༦ᎌᒬश।ᒙ࿽᎖ሚ‫ޝ‬ፒಘ્ࡼঢ௻ă
• CINEMA: ৊ิጙᒬᒙ࿽᎖࢟፬Ꮤࡼঢ௻ă
• PRO LOGIC:Ᏼဧ፿ᔧᎎೝৈ༄ፒረဟLj ิ୓ሱ၊ࡵಯሯᒦࡼࣶဉࡸ቉ਫLjᎌྙᇋৈፒረጙ໦ဧ፿ă
• MATRIX: ิ୓ᄧࡵ౶5.1ဉࡸણླྀဉ‫ޝ‬ă
• STEREO:ኡᐋஞ፿ᔧ༄ᎎ༄ਜ਼ࢅፒፒረẶᄧă
࿸ᒙ
POP, JAZZ, ROCK: ো௣ፒಘज़ৃ‫ݙ‬ᄴLjิభጲኡᐋ POP, JAZZ, ጲૺ ROCKෝါă
STUDIO : श।ᒙ࿽᎖৔ᔫ၀ࡼঢ௻ă
CLUB : ᆐิᒜᐆጙᒬ૮ࣅࡼࢅፒஂ๜ă
HALL : श।ᒙ࿽᎖ࡍᄦሱ၊༹ᇠᏝऐࡼဉፒă
MOVIE: ሱ၊ᒙ࿽᎖࢟፬Ꮤࡼঢ௻ă
CHURCH: श।Ặᄧ୴ჭন༭ࡼঢ௻ă
PASS: ᑵ‫ޟ‬၃ᄧဟኡᐋă
• ࡩኡᐋ೫ࠥෝါ, ೌ୻ิࡼᅪ‫ݝ‬ᓤᒙࡵ݃ह໭AUDIO INPUT ࣡ᔇ(ᔧਜ਼ᎎ) ă ྙਫิஞೌ୻ጙৈ
ၒྜྷ࣡ᔇ(ᔧਜ਼ᎎ), ิ௓‫ݙ‬ถ၃ᄧણླྀፒሰă
• DSP/EQ ৖ถᒑᏴSTEREO(ೂᄏဉDžෝါሆ໦ᔫ፿ă‫܈ࣛ ږ‬ᓜጓ൝૷JJෝါ୆
ኡᐋೂᄏဉෝါă
• ࠥ৖ถஞᏴ݃हCDĂMP3-CDĂ 2ဉࡸࡼ DVD.Audioૺࣛ‫܈‬ၫ൩ࢲဟ໦ᔫ፿ă
• ࡩ݃ह਺ᎌೝৈጲ࿟ဉࡸࡼDVDࢲຢဟLjࣶဉࡸෝါ୓ᔈࣅ‫ۻ‬ኡᐋă݀༦ DSP/EQ
৖ถ‫ݙ‬໦ᔫ፿ă
52
53
࿸ᒙ (ଖ
ଖኚ)
Ặᄧ၃ፒ
ᒦᆪ
ࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ II ෝါ
ጁ఼໭
ࠥ৖ถஞᏴࣛ‫܈‬ᓜጓ൝૷ፒಘෝါሆ໦ᔫ፿ă
1
‫ږ‬
1
2
PL II MODE ୆ኡᐋ <MUSIC> ෝါă
‫ ږ‬TUNER ୆ኡᐋ FM ݆ࣤă
ኡᐋጙৈሯገẶᄧࡼਓ݃࢟გă
ᔈࣅ࿸გ1 : ‫ږ‬ሆ
2
‫ږ‬
PL II EFFECT ୆ኡᐋ <P> (PANORAMA)Lj཭ઁ‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋሯ
ገࡼ቉ਫ࿸ᒙă
ิభጲኡᐋ 0 ૞ 1ă
ᑚᒬෝါ౫ᐱ೫ೂᄏ፬ስᒦ༄‫ݝ‬ਜ਼‫ܟ‬Ꮟᅄስࡼ‫ۋ‬ፒᎅ༄ᒙਜ਼ઁᒙણླྀፒረથᏇ߲౶ࡼ۞ᆍણླྀፒ
቉ă
3
‫ږ‬
PL II EFFECT ୆ኡᐋ <C> (CENTER WIDTH)Lj཭ઁ‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡ
ᔈࣅ࿸გ 2 : ‫ږ‬ᓕ
୆ဟLjభኡᐋጙৈᎾ࿸ࡼਓ݃࢟გă
၄ࣅ࿸გ : ࣢᏷࢐‫ږ‬
ิభጲᏴ 0 ࡵ 7ᒄମኡᐋă
ࠥ৖ถ࿸ᒙᒦያፒስࡼ౑ࣞLj࿸ᒙᏗ঱Lj౶ᔈᒦያፒረࡼဉፒᏗࢅă
,
୆ሶ࿟૞ሶሆႝჃ࢟გă
‫ ږ‬FUNCTION ୆ኡᐋ FM ݆ࣤă
1ᓍ૦
2 ኡᐋጙৈਓ݃࢟გă
ᔈࣅ࿸გ 1 : ‫ ږ‬STOP (
) ୆ኡᐋ <PRESET> ཭ઁ‫ږ‬
ᔈࣅ࿸გ 2 : ‫ ږ‬STOP (
) ୆ኡᐋ <MANUAL> ཭ઁ‫ږ‬ᓕ
୆ᔈࣅఎဪႝჃਓ݃࢟გă
) ୆ኡᐋ<MANUAL> ཭ઁ࣢᏷࢐‫ږ‬
୆ሶ࿟૞ሶሆႝჃ࢟გă
၄ࣅ࿸გ : ‫ ږ‬STOP (
ᐋሯገࡼ቉ਫ࿸ᒙă
୆ᔈࣅႝჃਓ݃࢟გă
,
୆ኡᐋጙৈᎾ࿸ࡼࡀ߼࢟გă
‫ ږ‬MO/ST ୆၃ᄧ࡝ဉࡸ0ೂᄏဉă
ඛ‫ࠥږ‬୆Ljኡན્Ᏼ <STEREO> ૺ <MONO>ᒄମ༤ધă
Ᏼ୻၃ቧ੓‫ݙ‬೜ࡼ࢐ཌLjభጲኡᐋ MONOෝါ౶၃ᄧጙৈ༹ᇠૺᇄছཷࡼਓ݃ă
4‫ږ‬
PL II EFFECT ୆ኡᐋ <D> (DIMENSION)Lj཭ઁ‫ږ‬ऱሶ୆
,
ኡᐋሯ
ገࡼ࿸ᒙă
ิభጲᏴ 0 ࡵ 6 ᒄମኡᐋă
ᑵཀྵ࢐ቅᓰ೫౶ᔈ༄ᒙਜ਼ઁᒙࡼဉ‫ޝ‬ă
• ࡩ݃हరഺᎌೝৈ૞ࣶৈဉࡸࡼDVDࢲຢဟLjࣶဉࡸෝါ୓્‫ۻ‬ᔈࣅኡᐋLj༦
(Dolby Pro Logic II)୆‫ݙ‬ถ໦ᔫ፿ă
ࣶዹછ৖ถ
54
55
Ặᄧ၃ፒ(ଖ
ଖኚ)
଼‫ܣ‬৖ถ
Ꮎ࿸࢟გ
ၻරဟମ৖ถ
ิถ৫࿸ࢾᏴጙࢾࡼဟମઁཱུଜᄭ፬Ꮤᔈࣅਈ‫ܕ‬ă
ಿྙ : ୓ FM 89.10 Ꮎ࿸Ᏼ଑ፂᒦă
1 ‫ ږ‬TUNER ୆ኡᐋ FM ݆ࣤă
2
‫ږ‬
3
‫ ږ‬TUNER MEMORY ୆ă
,
ᒦᆪ
‫ ږ‬SLEEP ୆ă
ඛ‫ࠥږ‬୆Ljኡᐋጲྙሆၿኔ‫ܤ‬ધǖ
10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90➝ 120➝ 150➝ OFF.
୆ኡᐋ <89.10>ă
‫ ږ‬SLEEP ୆ཀྵࢾၻරဟମࡼ࿸ࢾă
Ᏼଜᄭ፬Ꮤᔈࣅਈ‫ܕ‬༄Lj્መာထ᎜ဟମă
Ᏻࠨ‫ࠥږ‬୆ጲখ‫ܤ‬Ꮗ࿸ࢾࡼၻරဟମă
“01” Ᏼመာື෵࿟࿑ႄă
4
ገནሿၻරဟମLj‫ ږ‬SLEEP ୆Ljᒇࡵ <OFF> ߲ሚᏴື෵࿟ă
‫ږ‬
୆ኡᐋᎾ࿸ၫᔊă
ิถᏴ 1 ࡵ15 ᒄମኡᐋă
5
ࢯᑳື෵ೡࣞ
Ᏻࠨ‫ ږ‬TUNER MEMORY ୆ă
Ᏼື෵࿟መာ “number” ሿပ༄Lj‫ ږ‬TUNER MEMORY ୆ă
“number” Ᏼመာື෵࿟ሿပLj࢟გ‫߼ࡀۻ‬ă
6
ิถᏴᓍ૦࿟ࢯᑳື෵ೡࣞဧ໚‫ݙ‬ถছཷิჅ਋ఘࡼઙෂ
‫ ږ‬DIMMER ୆ă
ገᎾ࿸໚჈ࡼ࢟გLjᒮআ‫ݛ‬ᒾ 2 ࡵ 5ă
ࢯࡵጙৈᎾ࿸࢟გLjᏴጁ఼໭࿟‫ږ‬
ඛ‫ࠥږ‬୆Ljື෵ೡࣞ‫ࢯۻ‬ᑳጙࠨă
୆ኡᐋຫࡸă
• ‫۾‬૦‫ݙ‬ถ୻၃ AM ਓ݃ă
ஸፒ৖ถ
Ᏼ౶ఱཽ૞୻ᄧ࢟જဟऻ‫ޟ‬ᎌ቉ă
‫ ږ‬MUTE ୆ă
ገૂআဉፒᏳࠨ‫ࠥږ‬୆ă
56
ࣶዹછ৖ถ
<MUTE> Ᏼመာື෵࿟መာă
57
ဧ፿ጁ఼໭‫ݷ‬ᔫ࢟၁૦
ᒦᆪ
ဧ፿ጁ఼໭‫ݷ‬ᔫ࢟၁૦
1
2
3
࢟၁ອ๞‫ܠ‬൩‫ܭ‬
‫ ږ‬TV ୆ኡᐋ࢟၁૦ෝါă
‫ܠ‬੓
ອ๞
‫ܠ‬൩
‫ܠ‬੓
ອ๞
‫ ږ‬POWER ୆ࡌఎ࢟၁૦ă
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
ࡩ‫ږ‬ᓕ POWER ୆ࡼᄴဟLjၒྜྷิࡼ࢟၁ອ๞ࡼ‫ܠ‬൩ă
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
ྙਫ‫ৃܭ‬ᒦᎌ‫ݙ‬ᒏጙৈ९੝ิࡼ࢟၁ອ๞ࡼ‫ܠ‬੓Ljᐌඛࠨၒྜྷጙৈ‫ܠ‬൩Ljᒇࡵᑊࡵཱུิࡼ࢟
၁૦৔ᔫࡼ‫ܠ‬൩ă
ಿྙǖྯቩ࢟၁૦
4
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
‫ږ‬ᓕ POWER ୆ࡼᄴဟLj፿ၫᔊ୆ၒྜྷ 00, 15, 16, 17 ૺ 40ă
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
ྙਫ࢟၁૦ਈ‫ܕ‬Ljᐌ࿸ᒙᅲ߅ă
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
ิถဧ፿TV POWER, VOLUME, CHANNEL, ਜ਼ၫᔊ(0~9)୆఼ᒜ࢟၁ă
• ၁ิჅ፱ᎌࡼ࢟၁૦ອ๞ऎࢾLj෭ቋ‫ݷ‬ᔫᇄजጲকጁ఼໭ᒊቲă
• ྙਫิ඗ᎌ፿ጁ఼໭࿸ࢾ࢟၁ອ๞‫ܠ‬൩Ljጁ఼໭୓Ᏼ෦ཱྀࡼྯቩ࢟၁ሆࣅᔫă
98
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
ࣶዹછ৖ถ
58
‫ܠ‬൩
59
৺ᑇଶ‫އ‬
ᒦᆪ
ྦ߲ሚྙሆ༽ౚLjᐌ૦໭‫ݙ‬ถᑵ‫ݷޟ‬ᔫăྦิჅᎲࡵࡼᆰᄌሆෂ඗ᎌ೰߲Lj૞ᑗሆෂࡼႁී໦‫ݙ‬೫‫ۑ‬ᓐLj༿ਈ‫ܕ‬૦໭Lj
‫࢟ࢬڰ‬Ꮞ‫ރ‬ᄿLjᎧᔢதࡼࡔಯ࿜૞ྯቩ࢟ᔇ၉ઁॲᇗᒦቦೊᇹă
ᆰᄌ
ࢲຢᅘ๤ᇄजఎ໪
ࢲຢᇄज݃ह
‫ږ‬ሆ݃ह/᏷
᏷ᄫ୆Lj‫્ݙ‬ೂ૾ᔈࣅ݃ह
඗ᎌဉፒ߲ሚ
ᆰᄌ
ଶ‫އ‬/୫ᑵ
• ࢟Ꮞሣဵ॥ஜම࢐‫࢟ྜྷރ‬Ꮞ‫ރ‬ᔭᒦǛ
• ਈ‫ܕ‬ᓍ૦࢟ᏎLj཭ઁᏳఎ໪࢟Ꮞă
• ଶ‫ އ‬DVD ࡼཌ൩ă
• Ᏼਪᅪ৪൰ࡼ DVD ࢲຢభถ્ᇄज݃ह ă
• ‫۾‬਒ࢲ૦ᇄज݃ह CD-ROMĂ DVD-ROM ࢀă
• ଶ‫ އ‬DVD ࡼࢀ଀࿸ࢾă
• ଶ‫ࢲއ‬ຢဵ॥ᎌ৾੩૞ဵ॥ጯ‫ܤ‬ተǛ
• ༹ஈࢲຢ
• Ᏼ౐Ⴅ݃हĂൻႥ݃हĂጲૺᓆቲ݃हෝါሆLjဵ‫્ݙ‬ᎌဉፒࡼă
• ፒረೌ୻ဵ॥ᑵཀྵǛፒረࡼ࿸ࢾဵ॥ᑵཀྵ࢐ࢯᑳǛ
• ࢲຢဵ॥ዏᒮ၊ႼǛ
• ࢲຢጯᓞࣅLjࡣᆚ߲ሚઙෂă
• ઙෂ߲ሚছཷ༦ઙᒠ‫ݙ‬೜ă
ፒຫᎫዔ૞ᔊ෵Ꭻዔᆚࣅᔫ
ଶ‫އ‬/୫ᑵ
• ࢟၁૦࢟Ꮞဵ॥ጯఎ໪Ǜ
• ၁኶኶੓ሣဵ॥ᑵཀྵೌ୻Ǜ
• ࢲຢ࿟ဵ॥ᎌᐬᇁLj૞ဵࢲຢጯ၊ႼǛ
• ᎅ᎖ᒜᔫ‫ݙ‬೜Lj෭ቋDVDࢲຢభถ્ᇄज݃ह
• Ᏼᆚ۞਺ࣶਪፒຫ૞ᔊ෵Ꭻዔࡼࢲຢ࿟Ljፒຫ૞ᔊ෵Ꭻዔ৖ถဵᇄ
ज‫ݷ‬ᔫࡼă
ጯ‫ږ‬ሆMenu ୆Ljࡣဵ‫࡝ݩ‬፧෵ᆚ
߲ሚă
• কࢲຢ਺ᎌ MenuDŽ‫࡝ݩ‬Dž ൮Ǜ
• ิభጲᏴ 16:9 ౑፧෵ෝါ૞
፧෵‫܈‬ಿᇄजখ‫ܤ‬
4:3 LETTER BOX ෝါ૞ 4:3 PANSCAN ෝါᒦ݃ह 16:9 ౑፧෵ DVDLjࡣဵጲ 4:3 ‫ܠ‬൩ࡼ DVD
ᒑถጲ4:3 ࡼ‫܈‬ಿመာă༿‫ݬ‬ఠ DVD ࢲຢ۞ᓤਫ਼Ljኡᐋ੝းࡼ৖ถă
• ࡩ਒ࢲ૦ࠀ᎖ᄫᒏෝါဟLj‫ږ‬ᓕᓍ૦ࡼ
• ࡩẶᄧ CD ૞၃ፒ૦ဟLjፒ቉ᒑᎌᏴ༄ዯဉ໭DŽᔧ0ᎎDžၒ߲ăᏴ
ᒑถ࠭ങৈፒረᒦࡼ෭ଂৈᄧࡵဉ
ፒ
•
•
ጁ఼໭࿟‫ږ‬ሆ PL II(Dolby Pro Logic II) ୆౶ኡན# Pro Logic"
ኡሲLjጲ‫ܣ‬భጲဧ፿Ⴥᎌࡼങৈዯဉ໭ă
ଶ‫އ‬਒ࢲဵ॥Ꭷ 5.1 ဉࡸሤྏă
ྙਫᏴፒረဉፒ࿸ࢾෝါᒦ୓D-TMਜ਼TS࿸ᆐOPOFLjᐌᒦᒙፒረLj
ᔧ༄૞ᎎ༄ፒረᒦᇄဉፒख߲ă࿸ࢾDLjTMਜ਼TSࡵTNBMM૾భă
• Ᏼ݃हဟࡼࢲຢဵ॥ᎌ
ጁ఼໭ᇄᔫ፿
•
• ጁ఼໭ဵ॥Ᏼ૦໭ࡼးࡩ௦ಭૺ‫ݷ‬ᔫ୯ࣞดဧ፿Ǜ
• ࢟ߔဵ॥ጯ੒஧Ǜဵ॥ገৎધቤ࢟ߔǛ
• ิᏴጁ఼໭ࡼTV/DVD৖ถᒦኡᐋࡼࡩ༄ෝါဵဠඐǛTV ૞
DVD݃ह૦‫ݙ‬ถᑵ‫݃ޟ‬ह
࿸ᒙࡼࢲຢࢀ଀ම൩ᆄ଑
RESET ৖ถ્ሿ߹Ⴥᎌࡼ࿸ࢾᒋǗ߹ऻᑞᎌ‫ܘ‬ገLj॥ᐌ༿ᇖဧ፿
ࠥሲ৖ถă
ᇄजኡནሯᄧࡼ࢟გ
DVDǛ
ࡩᄰਭᓍ૦၃ᄧ࢟၁ஂፒຫဟLj඗
ᎌဉፒၒ߲
60
• ࡩĐOPEJTDđ߲ሚᏴመာ໭࿟ဟLj‫ږ‬ᓕ STOP( ) ୆ᒗ࿩5෇ᒩLj
ĐINITIALDŽ߱ဪછDžđᔊዹ્߲ሚᏴෂ‫ۇ‬መာࠊ࿟Lj༦Ⴥᎌࡼด୐ᒋ્
ૄআࡵᏇ‫ޣ‬࿸ࢾᒋă
• ᄖሣဵ॥ᑵཀྵ‫ڔ‬ᓤǛ
• ᄖሣࡼၒྜྷቧ੓ᆈྦྷဟLj༿Ᏼ୻၃ອᒠ೜ੑࡼཌᎮ‫ڔ‬ᓤ၀ᅪ FMᄖሣă
ࣶዹછ৖ถ
Dolby Digital 5.1 ဉࡸણླྀፒ቉ᆚ
߲ሚ
“Dolby Digital 5.1CH” ࡼ‫ܪ‬ᒔǛ
5.1 ဉࡸᒑᎌᏴࢲຢဵጲ 5.1 ဉࡸഺᒜࡼဟ઀‫ݣ‬ᎌᔫ፿ă
ᏴመာቧᇦಱLjፒຫᎫዔဵ॥‫ۻ‬ᑵཀྵ࿸ᒙᆐ DOLBY DIGITAL 5.1
ဉࡸă
ᓍ૦‫ࣅݙ‬ᔫ
ಿྙǖ࢟Ꮞਈ‫ܕ‬૞ဵᎌໜਆࡼဉፒ߲ሚ
STOP( ) ‫ږ‬฽ᒗ࿩5෇ᒩLj
RESET ৖ถ્ሿ߹Ⴥᎌࡼ࿸ࢾᒋǗ߹ऻᑞᎌ‫ܘ‬ገLj॥ᐌ༿ᇖဧ
፿ࠥሲ৖ถă
• ࡩဧ፿ D.IN1, D.IN2, AUX৖ถ၃ᄧ࢟၁ፒຫဟLjྙਫ‫ږ‬ሆ eject ୆Lj
ᐌDVD ৖ถఎ໪Lj݀ᄫᒏ၃ᄧ࢟၁ፒຫă
61
ࠀಯૺۣࡀ਒ࢲࡼᓖፀူሲ
Ꭻዔ‫ܠ‬൩೰‫ܭ‬
ࢲຢ࿟ࡼቃ৾੩భถ્ଢ଼ࢅဉፒ૞ઙෂࡼᒠ೟Lj૞ဵᏴ݃हဟᐆ߅ᇄज݃हăན፿ဟ༿ৃᅪቃቦLjᇖ৾࿛ࢲ
ຢă
ࢲຢࠀಯ
ࢲຢࡀ߼
ۣࡀᏴ೙ၸᄰज़ࠀ
ᇖᒙ᎖ᒇ࿴ࡼዴ਒ሆ
ጲছுࡼۣઐᄁۣࡀLj༿
ࠓᒇۣࡀLj
• ༤ᇖཱུࢲຢ၊޺ᅉᇁ཰ă
• ༤ᇖᏲྜྷጯຼೱ૞ဵ‫৾ۻ‬࿛ࡼࢲຢă
Ꭻዔ
‫ܠ‬൩
Ꭻዔ
‫ܠ‬൩
Ꭻዔ
‫ܠ‬൩
Ꭻዔ
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
ࡩ਒ࢲ‫ܭ‬ෂᎌᒎᆬૺા޺ဟLjభጲ୓ᆨਜ਼ࡼ༹ஈଋहྜྷၺᒦᎤጲᇥျLj
݀ጲဘྥࡼྟ‫ݚ‬ᐬဘ౶‫ݟ‬၂ă
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
• ‫ݟ‬ေ਒ࢲဟ Ljገ༵༵࢐࠭ᒦቦሶᅪ‫ݟ‬ေă
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
ྙਫ็హ໮Ꭷܹದࡼ਒ࢲ૦ด‫ݝ‬ഃୈ୻߿Lj௓્ተ߅உഴሚሷăࡩ਒ࢲ
૦ด‫ݝ‬ተ߅உഴဟLj਒ࢲ૦୓ᇄजᑵ‫ޟ‬ᏥᔫăࠥဟLj༿ན߲ࢲຢLjཱུ݀
਒ࢲ૦Ᏼ࢟Ꮞఎ໪ࡼᓨზሆᒙ2૞3ৈቃဟă
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
ࣶዹછ৖ถ
1142
ࠀಯૺۣࡀ਒ࢲ
62
ၒྜྷᑵཀྵࡼᎫዔ‫ܠ‬൩࿸ᒙ “Disc Audio”, “Disc Subtitle”૞ᑗ “Disc Menu” (‫ݬ‬ᑍ 42጑)ă
‫ܠ‬൩
‫ݙ‬ገຎ߿ࢲຢࡼቧ੓ෂă፿၄ᒎᅘᓕࢲຢࡼ‫ܟ‬ᏏLjࡣ‫ݙ‬ถ߿ૺ‫ܭ‬ෂă
‫ݙ‬ገᐫᒓᎧୢࡒ᎖ࢲຢ࿟ă
ᒦᆪ
63
USB ᄂቶᑽߒ
ਖৃ
ၫ൩ሤ૦
USB ࿑ࡀ
‫ޘ‬ອ
৛ႊ
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
ಢቯ
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
‫ޘ‬ອ
৛ႊ
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
ಢቯ
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
ᔝ੝၁ຫቧ੓
MP3 ݃ह໭
‫ޘ‬ອ
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
࢟Ꮞऄࢾሿ੒৖ൈ
ᒮ೟
ጙ‫ۅ‬ቧᇦ ߛࡁ (W x H x D)
৔ᔫᆨࣞपᆍ
৔ᔫဘࣞपᆍ
ഉැࣞ
FM၃ፒ ቧᐅ‫܈‬
ပᑞࣞ
আ੝၁ຫቧ੓
၁ຫၒ߲
৛ႊ
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
ಢቯ
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
HDMI
༄ᒙፒረ
ᒦᒙፒረ
ઁᒙፒረ
ᒮࢅፒፒረ
ຫൈपᆍ
हࡍ໭
ቧᐅ‫܈‬
ဉࡸॊಭࣞ
ᅪ୻ၒྜྷ
80W
4Kg
430 x 65 x 351.5 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10dB
60dB
0.5%
1.0Vp-p(75Ω load)
Y:1.0Vp-p(75Ω load)
Pr:0.70Vp-p(75Ω load)
Pb:0.70Vp-p(75Ω load)
ᔜఝ: 85~115Ω
133W x 2(3Ω)
133W(3Ω)
133W x 2(3Ω)
135W(3Ω)
20Hz~20KHz
75dB
60dB
(AUX)400mV
౫ᐱ HDD
USB౫
‫ޘ‬ອ
MOMOBAY UX-2
৛ႊ
ಢቯ
Dvico
USB 2.0
ࣶዹછ৖ถ
64
ᒦᆪ
65
ਖৃ
HT-X30
ፒረᔝ
ፒረ
ᔜఝ
ຫൈपᆍ
ၒ߲ፒኹၺຳ
ၒྜྷ৖ൈ
ᔢࡍၒྜྷ৖ൈ
ߛࡁ(W x H x D)
ᒮ೟
5.1ဉࡸፒረᇹᄻ
༄ᒙ/ᒦᒙ/ઁᒙፒረ
ࢅፒፒረ
3Ω x 5
3Ω
145Hz~20KHz
35Hz~155Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
133W
135W
266W
270W
༄ᒙ0ઁᒙ 90 x 168x 95 mm
180 x 320 x 390 mm
ᒦᒙ
250 x 90 x 95 mm
༄ᒙ0ઁᒙ 0.6 Kg/0.5 Kg
5.5 kg
0.7 Kg
ᒦᒙ
HT- TX35
ፒረᔝ
ፒረ
ᔜఝ
ຫൈपᆍ
ၒ߲ፒኹၺຳ
ၒྜྷ৖ൈ
ᔢࡍၒྜྷ৖ൈ
ߛࡁ(W x H x D)
5.1ဉࡸፒረᇹᄻ
༄ᒙ/ᒦᒙ/ઁᒙፒረ
ࢅፒፒረ
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
82dB/W/M
85dB/W/M
133W
135W
266W
270W
༄ᒙ
90 x 1045 x 90 mm
180 x 320 x 390 mm
ઁᒙ
90 x 1045 x 90 mm
ᒦᒙ
ᒮ೟
66
༄ᒙ0ઁᒙ
ᒦᒙ
250 x 90 x 95 mm
3.5Kg/3.2Kg
0.5Kg
5.1Kg
ྙਫิ࣪ྯቩ‫ޘ‬ອᎌྀੜᓽኯ૞୐ፇ༿Ꭷྯቩఱॲᒦቦೊᇹă
࢟જǖ800-810-5858,010-6475-1880
ᆀᒍǖ www.samsung.com.cn
࢐ᒍǖ۱யှޫዴཌಽᐍᒦऔവ2੓Bᔭऔ‫ށ‬
ྯቩ࢟ᔇDŽ۱யDžଆၣॲᇗᎌሢ৛ႊ ᎆ‫ܠ‬ǖ100102
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement