Samsung VP-M2100 User manual

Samsung VP-M2100 User manual
00906L M2100 UK+CZE~007
10/19/05 5:19 PM
Page C
ENGLISH
Digital Camcorder
CZECH
Digitální videokamera
VP-M2050S(B)/M2100S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B)
/M2200S(B)
/M2200S(B)
AF
Auto Focus
CCD
Charge Coupled Device
LCD
Liquid Crystal Display
AF
CCD
LCD
Automatické ostfiení
Zafiízení s nábojovou vazbou
Displej z tekut˘ch krystalÛ
Owner’s Instruction Book
UÏivatelská pfiíruãka
Before operating the unit, please read this
Instruction Book thoroughly, and retain it for future
reference.
Pfied pouÏitím zafiízení si pozornû
pfieãtûte tuto uÏivatelskou pfiíruãku a
uschovejte ji pro dal‰í pouÏití.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
Use only approved battery packs.
Otherwise there is a danger of overheating, fire or explosion.
Samsung is not responsible for problems occurring due to using
unapproved batteries.
Tento v˘robek splÀuje poÏadavky smûrnic 89/336
CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
PouÏívejte jen schválené baterie.
Jinak je nebezpeãí pfiehfiátí, ohnû nebo exploze.
Problémy zpÛsobené pouÏitím neschváleného pfiíslu‰enství nejsou
kryty zárukou spoleãnosti Samsung.
AD68-00906L
00906L M2100 UK+CZE~007
10/19/05 5:19 PM
Page 2
ENGLISH
Contents
Notices and Safety Precautions ..........................8
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení .............. 8
Precautions on the CAM Care.............................................................8
Notes Regarding COPYRIGHT ............................................................9
Notes Regarding Moisture Condensation .........................................9
Notes Regarding the CAM ...................................................................9
Notes Regarding the Battery Pack ...................................................10
Note Regarding a Trademark ............................................................10
Note Regarding the Lens ...................................................................11
Notes Regarding the LCD Display....................................................11
Precautions Regarding Service ........................................................11
Precautions Regarding Replacement Parts ....................................11
Upozornûní k údrÏbû kamery...............................................................8
Poznámky k AUTORSK¯M PRÁVÒM ..................................................9
Poznámky ke kondenzaci vlhkosti ......................................................9
Poznámky o kamefie .............................................................................9
Poznámky k baterii..............................................................................10
Poznámka k ochrann˘m známkám ...................................................10
Poznámka k objektivu.........................................................................11
Poznámky k LCD displeji ...................................................................11
Upozornûní k servisu..........................................................................11
Upozornûní k náhradním dílÛm .........................................................11
Getting to know your CAM .............................12
Seznámení s kamerou .................................. 12
Features ...............................................................................................12
Accessories Supplied with the CAM................................................13
Funkce..................................................................................................12
Pfiíslu‰enství dodané ke kamefie .......................................................13
Name of Each Part .......................................... 14
Název kaÏdého dílu....................................... 14
Rear & Left View .................................................................................14
Right & Bottom View ..........................................................................15
LCD Display.........................................................................................16
OSD(On Screen Display in Video Record Mode/Video Play Mode)..16
OSD(On Screen Display in Photo Capture Mode/Photo View Mode)...17
OSD(On Screen Display in MP3 Play Mode/Voice Record
Mode/Voice Play Mode)...................................................................18
Pohled zezadu a zleva........................................................................14
Pohled zprava a zespodu...................................................................15
LCD displej ..........................................................................................16
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Video Record
(Záznam videa) / Video Play (Pfiehrávání videa) .......................16
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Photo Capture
(Fotografování) / Photo View (ProhlíÏení snímkÛ) .....................17
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Pfiehrávání souborÛ
MP3 / Záznamu hlasu / Pfiehrávání hlasu) ..............................18
How to Use the Battery Pack ...........................19
Battery Pack Installation / Ejection ..................................................19
Maintain the Battery Pack..................................................................20
Charging the Battery Pack ................................................................23
Using Hardware Reset Function.......................................................23
2
CZECH
Obsah
PouÏívání baterie ......................................... 19
Instalace / vyjmutí baterie ..................................................................19
ÚdrÏba baterie .....................................................................................20
Nabíjení baterie ...................................................................................23
PouÏívání funkce Hardwarov˘ reset .................................................23
00906L M2100 UK+CZE~007
10/19/05 5:19 PM
Page 3
ENGLISH
Contents
CZECH
Obsah
Getting Started .............................................. 24
Jak zaãít ....................................................... 24
The Colour of the LED .......................................................................24
Using the LCD Monitor ......................................................................24
Before You Start Operating the CAM ...............................................25
Using the Function Button ................................................................26
Using the DISPLAY Button ................................................................27
Adjusting the LCD Monitor................................................................28
Structure of the Folders and Files....................................................29
Recording Time and Capacity ..........................................................30
Selecting the Memory Type ...............................................................32
Using a Memory Card (Optional Accessory)...................................33
Mode and Menu Selection .................................................................34
Barva LED kontrolky ..........................................................................24
PouÏívání LCD monitoru ....................................................................24
Pfied pouÏitím kamery.........................................................................25
PouÏívání funkãního tlaãítka..............................................................26
PouÏívání tlaãítka DISPLAY ...............................................................27
Nastavení LCD monitoru....................................................................28
Struktura sloÏek a souborÛ................................................................29
Doba a kapacita nahrávání ...............................................................30
V˘bûr typu pamûti...............................................................................32
PouÏívání pamûÈové karty (volitelné pfiíslu‰enství)........................33
V˘bûr reÏimu a nabídky......................................................................34
Video Mode ....................................................35
Video Mode (ReÏim Video) .......................... 35
Recording ............................................................................................36
Recording .........................................................................................36
Zooming In and Out .........................................................................37
Playing .................................................................................................38
Playing on the LCD Monitor.............................................................38
Selecting File Options........................................................................40
Deleting Video files...........................................................................40
Locking Video files ...........................................................................41
Copying Video files...........................................................................42
Setting Multi Selection......................................................................43
Setting the PB Option.......................................................................44
Setting Various Functions .................................................................45
Setting the Video file Size ................................................................45
Setting the Video file Quality............................................................46
Setting the Video file Record mode .................................................47
Setting the External Input/Output.....................................................48
Setting the Focus .............................................................................49
Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)...................................50
Záznam.................................................................................................36
Záznam..........................................................................................36
PfiibliÏování a oddalování (zoom)..................................................37
Pfiehrávání............................................................................................38
Pfiehrávání na LCD monitoru........................................................38
V˘bûr moÏností souborÛ ....................................................................40
Odstranûní video souborÛ ............................................................40
Zamknutí video souborÛ ...............................................................41
Kopírování video souborÛ .............................................................42
Nastavení vícenásobné volby .......................................................43
Nastavení moÏnosti PB.................................................................44
Nastavení rÛzn˘ch funkcí...................................................................45
Nastavení velikosti video souboru ................................................45
Nastavení kvality video souboru ...................................................46
Nastavení reÏimu pro záznam souboru .......................................47
Nastavení externího vstupu a v˘stupu .........................................48
Nastavení ostfiení...........................................................................49
Nastavení EIS (elektronického stabilizátoru obrazu) ...................50
3
00906L M2100 UK+CZE~007
10/19/05 5:19 PM
Page 4
ENGLISH
Contents
Setting the White Balance................................................................51
Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)..................52
Setting the BLC (Backlight Compensation) .....................................53
Setting the Effect ..............................................................................54
Setting the Digital Zoom...................................................................55
Setting the Backlight Auto Control ...................................................56
Photo Mode ......................................................57
Capturing .............................................................................................58
Capturing Images .............................................................................58
Zooming In and Out .........................................................................59
Viewing.................................................................................................60
Viewing Photo files on the LCD Monitor..........................................60
Selecting File Options........................................................................61
Deleting Photo files ..........................................................................61
Locking Photo files ...........................................................................62
Copying Photo files ..........................................................................63
Setting DPOF(Digital Print Order Format) Function........................64
Setting Multi Selection......................................................................65
Setting Various Functions .................................................................66
Setting the Photo file Size................................................................66
Setting the Flash ..............................................................................67
Setting the Focus .............................................................................68
Setting the White Balance................................................................69
Setting the BLC (Backlight Compensation) .....................................70
Setting the Backlight Auto Control ...................................................71
MP3 Mode/Voice Recorder Mode/Using File Browser..72
MP3 Mode...........................................................................................73
Storing Music in the CAM..................................................................73
Copying Music files to the CAM.......................................................73
4
CZECH
Obsah
Nastavení vyváÏení bílé.................................................................51
Nastavení funkce Program AE (naprogramovaná automatická
expozice) .......................................................................................52
Nastavení BLC (kompenzace protisvûtla) ....................................53
Nastavení efektu............................................................................54
Nastavení digitálního zoomu.........................................................55
Nastavení automatického fiízení podsvícení .................................56
ReÏim Photo (Fotografování) ....................... 57
Fotografování ......................................................................................58
Fotografování.................................................................................58
PfiibliÏování a oddalování (zoom)..................................................59
ProhlíÏení .............................................................................................60
ProhlíÏení souborÛ s fotografiemi na LCD monitoru ...................60
V˘bûr moÏností souborÛ ....................................................................61
Odstranûní souborÛ s fotografiemi...............................................61
Zamknutí souborÛ s fotografiemi..................................................62
Kopírování souborÛ s fotografiemi ...............................................63
Nastavení funkce DPOF (Formát pro digitální tisk) .....................64
Nastavení vícenásobné volby .......................................................65
Nastavení rÛzn˘ch funkcí...................................................................66
Nastavení velikosti souborÛ s fotografiemi...................................66
Nastavení blesku ...........................................................................67
Nastavení ostfiení...........................................................................68
Nastavení vyváÏení bílé.................................................................69
Nastavení BLC (kompenzace protisvûtla) ....................................70
Nastavení automatického fiízení podsvícení .................................71
ReÏim MP3/Záznam hlasu/PouÏívání prohlíÏeãe souborÛ .....72
ReÏim MP3..........................................................................................73
Ukládání hudby v kamefie ..................................................................73
Kopírování hudebních souborÛ do kamery ..................................73
00906L M2100 UK+CZE~007
10/19/05 5:19 PM
Page 5
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Playing .................................................................................................74
Playing Music files............................................................................74
Selecting File Options........................................................................75
Setting Repeat Play..........................................................................75
Deleting Music files ..........................................................................76
Locking Music files ...........................................................................77
Copying Music files ..........................................................................78
Setting Random Play .......................................................................79
Pfiehrávání............................................................................................74
Pfiehrávání hudebních souborÛ ....................................................74
V˘bûr moÏností souborÛ ....................................................................75
Nastavení opakovaného pfiehrávání .............................................75
Odstranûní hudebních souborÛ ....................................................76
Zamknutí hudebních souborÛ.......................................................77
Kopírování hudebních souborÛ.....................................................78
Nastavení náhodného pfiehrávání ................................................79
Voice Recorder Mode .......................................80
ReÏim Voice Recorder (Záznam hlasu) ....... 80
Recording ............................................................................................80
Recording Voice ...............................................................................80
Playing .................................................................................................81
Playing Voice files ............................................................................81
Selecting File Options........................................................................82
Deleting Voice files ...........................................................................82
Locking Voice files............................................................................83
Copying Voice files ...........................................................................84
Záznam.................................................................................................80
Záznam hlasu................................................................................80
Pfiehrávání............................................................................................81
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ .....................................................81
V˘bûr moÏností souborÛ ....................................................................82
Odstranûní hlasov˘ch souborÛ.....................................................82
Zamknutí hlasov˘ch souborÛ........................................................83
Kopírování hlasov˘ch souborÛ .....................................................84
Using File Browser............................................85
PouÏívání prohlíÏeãe souborÛ .................... 85
Deleting Files or Folders ...................................................................85
Locking Files .......................................................................................86
Copying Files or Folders ...................................................................87
Viewing File Information ....................................................................88
Odstranûní souborÛ a sloÏek.............................................................85
Zamknutí souborÛ ...............................................................................86
Kopírování souborÛ a sloÏek .............................................................87
Zobrazení informací o souboru .........................................................88
Setting the CAM................................................89
Nastavení kamery ............................................... 89
Adjusting the LCD Monitor................................................................90
Adjusting the LCD Brightness ..........................................................90
Adjusting the LCD Colour ................................................................91
Adjusting Date/Time ...........................................................................92
Setting Time......................................................................................92
Setting Date......................................................................................93
Nastavení LCD monitoru....................................................................90
Nastavení jasu LCD monitoru.......................................................90
Nastavení barev LCD monitoru ....................................................91
Nastavení data / ãasu .........................................................................92
Nastavení ãasu..............................................................................92
Nastavení data...............................................................................93
5
00906L M2100 UK+CZE~007
10/19/05 5:19 PM
Page 6
ENGLISH
6
CZECH
Contents
Obsah
Setting Date Format .........................................................................94
Setting Time Format.........................................................................95
Setting the System .............................................................................96
Setting the Auto Shut off ..................................................................96
Setting the Demonstration Function ................................................97
Setting Start-up Mode ......................................................................98
Setting the File No. Function............................................................99
Setting the Beep Sound .................................................................100
Viewing Version Information .........................................................101
Setting Memory.................................................................................102
Selecting the Storage Type............................................................102
Formatting the Memory ..................................................................103
Viewing Memory Space .................................................................104
Setting Language..............................................................................105
Selecting Language........................................................................105
Using USB Mode...............................................................................106
Transferring files to a computer .....................................................106
USB connection to a computer......................................................107
System Environment ......................................................................107
Using PC Cam................................................................................108
Connecting the CAM to a Printer...................................................109
Nastavení formátu data.................................................................94
Nastavení formátu ãasu ................................................................95
Nastavení systému..............................................................................96
Nastavení automatického vypnutí.................................................96
Nastavení funkce ukázka ..............................................................97
Nastavení reÏimu po zapnutí ........................................................98
Nastavení funkce ãíslování souborÛ .............................................99
Nastavení pípání (zvukové signalizace)......................................100
Zobrazení informací o verzi .......................................................101
Nastavení pamûti ..............................................................................102
V˘bûr typu úloÏi‰tû......................................................................102
Formátování pamûti ....................................................................103
Zobrazení místa v pamûti............................................................104
Nastavení jazyka ...............................................................................105
V˘bûr jazyka ................................................................................105
PouÏívání reÏimu USB......................................................................106
Pfienos souborÛ do poãítaãe ......................................................106
Pfiipojení k poãítaãi pfies USB .....................................................107
Systémové prostfiedí ...................................................................107
PouÏívání webkamery .................................................................108
Pfiipojení kamery k tiskárnû.........................................................109
Miscellaneous Information .............................110
Dal‰í informace .................................................110
Connecting the CAM with other Devices .......................................111
Connecting the CAM to TV ............................................................111
Connecting the CAM to VCR .........................................................112
Copying Video files to a VCR Tape................................................113
Recording unscramble contents from other digital devices...........114
Connecting the CAM to a PC using the USB cable ......................115
Installing Programs ..........................................................................116
Installing DV Media Pro 1.0............................................................116
USB Interface for Data Transfer.....................................................117
Pfiipojení kamery k jin˘m zafiízením................................................111
Pfiipojení kamery k televizoru .....................................................111
Pfiipojení kamery k videorekordéru.............................................112
Kopírování video souborÛ na kazetu VHS .................................113
Záznam ne‰ifrovaného obsahu z jin˘ch digitálních zafiízení .....114
Pfiipojení kamery k poãítaãi pomocí kabelu USB .......................115
Instalace programÛ ...........................................................................116
Instalace programu DV Media Pro 1.0.......................................116
Rozhraní USB pro pfienos dat ....................................................117
00906L M2100 UK+CZE~007
10/19/05 5:19 PM
Page 7
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Printing Photos .................................................................................119
Printing with PictBridge Function ...................................................119
Printing Photos with DPOF Files ...................................................120
Tisk fotografií.....................................................................................119
Tisk pomocí funkce PictBridge ...................................................119
Tisk fotografií se soubory DPOF ................................................120
Maintenance ................................................. 121
ÚdrÏba ................................................................ 121
Cleaning and Maintaining the CAM................................................121
After using the CAM .......................................................................121
Cleaning the Body .........................................................................122
Using the Built-in Rechargeable Battery........................................122
Regarding the Battery ....................................................................123
Using the CAM Abroad ..................................................................124
âi‰tûní a údrÏba kamery ..................................................................121
Po pouÏití kamery .......................................................................121
âi‰tûní tûla ..................................................................................122
PouÏívání integrované nabíjecí baterie.......................................122
O baterii .......................................................................................123
PouÏívání kamery v zahraniãí .....................................................124
Troubleshooting ............................................ 125
OdstraÀování problémÛ ................................. 125
Self Diagnosis Display.....................................................................125
Autodiagnostické zobrazení ............................................................125
Using the Menu ............................................. 127
PouÏívání nabídky....................................... 127
Specifications ................................................. 129
Technické údaje .......................................... 129
Index.............................................................. 131
Rejstfiík ......................................................... 131
7
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 8
ENGLISH
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení
Precautions on the CAM Care
Upozornûní k údrÏbû kamery
✤ Please note the following precautions for use:
✤ Please keep this device in a safe place.
The device contains a lens that can be damaged by shock.
Keep out of reach from children.
✤ Pfied pouÏitím si prosím pfieãtûte následující upozornûní:
✤ Uchovávejte toto zafiízení na bezpeãném místû.
Zafiízení obsahuje ãoãku, která mÛÏe b˘t po‰kozena nárazem.
Nedávejte do rukou dûtem.
■
■
■
■
■
■
■
8
CZECH
Notices and Safety Precautions
Do not place your device in a wet place.
Moisture and water may cause the device to malfunction.
To avoid electric shock, do not touch your device or power
cable with wet hands.
Do not use the flash close to another’s eyes.
The flash emits a strong light that may cause damage similar to
direct sunlight on one’s eyesight.
Particular care should be observed if photographing infants,
when the flash should be no less than 3 feet from your subject.
If the device is not working properly, please consult your
nearest dealer or authorized Samsung service centre.
Disassembling the device yourself may cause irrecoverable
damage which will be difficult to repair.
Clean the device with a dry, soft cloth.
Use a soft cloth moistened with a mild detergent solution for
removing stains.
Do not use any type of solvent, especially benzene, as they
may seriously damage the finish.
Keep your device away from rain and saltwater.
After using, clean the device.
Saltwater may cause the parts to corrode.
■
■
■
■
■
Nepokládejte toto zafiízení na mokré místo.
Vlhkost a voda mohou zpÛsobit poruchu zafiízení.
Nedot˘kejte se zafiízení nebo napájecí ‰ÀÛry mokr˘ma rukama,
abyste zabránili úrazu elektrick˘ proudem.
NepouÏívejte blesk v blízkosti oãí jiné osoby. Blesk vyzafiuje
silné svûtlo, které mÛÏe zpÛsobit podobné po‰kození zraku,
jako pfiímé sluneãní svûtlo.
Zvlá‰tní pozornost by mûla b˘t vûnována fotografování dûtí,
kdy by blesk mûl b˘t vzdálen minimálnû 1 metr od
fotografované osoby.
Pokud zafiízení správnû nefunguje, kontaktujte nejbliωího
prodejce nebo autorizovan˘ servis Samsung.
Pokud provedete demontáÏ zafiízení sami, mÛÏe dojít k
nenapravitelnému po‰kození.
âistûte zafiízení such˘m, mûkk˘m hadfiíkem.
Pro odstranûní skvrn pouÏijte mûkk˘ hadfiík navlhãen˘ jemn˘m
ãisticím prostfiedkem.
NepouÏívejte Ïádn˘ typ rozpou‰tûdla, obzvlá‰tû ne benzeny,
protoÏe by mohly zpÛsobit váÏné po‰kození povrchu.
ChraÀte zafiízení pfied de‰tûm a slanou vodou.
Po pouÏití zafiízení oãistûte.
Slaná voda mÛÏe zpÛsobit korozi dílÛ.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 9
ENGLISH
CZECH
Notices and Safety Precautions
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení
Notes Regarding COPYRIGHT
Poznámky k AUTORSK¯M PRÁVÒM
✤ Television programmes, movie video tapes, DVD titles, films
and other program materials may be copyrighted. Unauthorized
recording of copyrighted materials may infringe on the rights of
the Copyright owners and is contrary to copyright laws.
✤ All the trade names and registered trademarks mentioned in
this manual or other documentation provided with your
Samsung product are trademarks or registered trademarks of
their respective holders.
Notes Regarding Moisture Condensation
✤ Televizní programy, videokazety s filmy, DVD tituly, filmy a jiné
materiály mohou b˘t chránûny autorsk˘mi právy. Neoprávnûné
nahrávání materiálÛ, které jsou chránûny autorsk˘mi právy,
mÛÏe b˘t v rozporu s právy vlastníkÛ autorsk˘ch práv a je v
rozporu se zákonem o autorsk˘ch právech.
✤ V‰echny obchodní názvy a registrované obchodní známky,
uvedené v této pfiíruãce nebo jiné dokumentaci, poskytnuté k
va‰emu v˘robku Samsung, jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky sv˘ch pfiíslu‰n˘ch vlastníkÛ.
Poznámky ke kondenzaci vlhkosti
1. A sudden rise in atmospheric temperature may cause
condensation to form inside the CAM.
1. Náhlé zv˘‰ení teploty mÛÏe zpÛsobit uvnitfi KAMERY
kondenzaci.
For Example:
✤ Entering or leaving a heated place on a cold day might cause
condensation inside the product.
✤ To prevent condensation, place the product in a carrying case
or a plastic bag before exposing it to a sudden change of
temperature.
Napfiíklad:
✤ Pfiíchod nebo odchod z teplé místnosti v chladném dni mÛÏe
zpÛsobit vytvofiení kondenzace uvnitfi v˘robku.
✤ Chcete-li zabránit vytvofiení kondenzace, umístûte v˘robek
dfiíve, neÏ jej vystavíte náhlé zmûnû teploty, do pfienosného
obalu nebo plastového sáãku.
Notes Regarding the CAM
1. Do not leave the CAM exposed to high temperature (above
60°C or 140°F).
For example, in a parked closed car in summer or exposed to
direct sunlight.
2. Do not let the CAM get wet.
Keep the CAM away from rain, salt water, or any other
form of moisture.
The CAM will be damaged if immersed in water or subjected to
high levels of moisture.
Poznámky o kamefie
1. Nevystavujte KAMERU vysok˘m teplotám (nad 60 °C).
Napfiíklad v zaparkovaném zavfieném automobilu v létû nebo
na pfiímém sluneãním svûtle.
2. ChraÀte kameru pfied namoãením.
Uchovávejte kameru mimo dosah de‰tû, slané vody a
dal‰ích zdrojÛ vlhkosti.
Pokud bude kamera ponofiena do vody nebo vystavena
vysoké vlhkosti, dojde k jejímu po‰kození.
9
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 10
ENGLISH
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení
Notes Regarding the Battery Pack
Poznámky k baterii
✤ It is recommended to use original Battery Pack that is available
at SAMSUNG service centre.
✤ Make sure the Battery Pack is fully charged before starting to
record.
✤ To preserve battery power, keep the CAM turned off when you
are not operating it.
✤ If your device is left in STBY mode without being operated for
more than 5 minutes, it will automatically turn itself off to protect
against unnecessary battery discharge.
✤ Make sure that the Battery Pack is attached firmly in place.
✤ The new Battery Pack provided with the product is not charged.
Before using the Battery Pack, you need to fully charge it.
✤ Do not drop the Battery Pack.
Dropping the Battery Pack may damage it.
✤ Fully discharging a Lithium Polymer battery damages the
internal cells. The Battery Pack may be prone to leakage when
fully discharged.
✤ To avoid damage to the Battery Pack, make sure to remove the
battery when no charge remains.
✤ Clean the terminal to remove foreign substances before
inserting the Battery Pack.
✤ Doporuãujeme pouÏívat originální baterii, kterou prodává
servisní centrum SAMSUNG.
✤ Pfied zahájením záznamu se ujistûte, Ïe je baterie zcela nabitá.
✤ Aby se u‰etfiila energie v baterii, videokameru vypínejte, kdyÏ ji
nepouÏíváte.
✤ Pokud je zafiízení ponecháno v reÏimu STBY a více neÏ 5
minut se nepouÏívá, automaticky se vypne, aby se zamezilo
zbyteãnému vybíjení baterie.
✤ Ujistûte se, Ïe je baterie pevnû vloÏena na své místo.
✤ Nová baterie dodávaná s v˘robkem není nabita.
Pfied pouÏitím je nutné baterii zcela nabít.
✤ Nenechte baterii spadnout.
Pádem by mohlo dojít k jejímu po‰kození.
✤ Úplné vybití lithiopolymerové baterie po‰kozuje vnitfiní baterie.
Pfii úplném vybití baterie mÛÏe dojít k úniku elektrolytu.
✤ Je-li baterie vybitá, vyjmûte ji, abyste zabránili jejímu vyteãení.
✤ Pfied vloÏením baterie oãistûte její kontakty.
✳ When the battery reaches the end of its life, please contact
your local dealer.
Batteries must be disposed of as chemical waste.
✳ Be careful not to drop the Battery Pack when you release it
from the CAM.
✳ Po skonãení Ïivotnosti baterií kontaktujte místního prodejce.
Baterie je nutné likvidovat jako chemick˘ odpad.
✳ Pfii uvolÀování baterie z videokamery dávejte pozor, abyste ji
neupustili.
Note Regarding a Trademark
✤ The logos regarding DivX, DivX Licensed are the trademark of
DivX, Network, Inc and can be used after contracting license.
10
CZECH
Notices and Safety Precautions
Poznámka k ochrann˘m známkám
✤ Loga DivX, DivX Licensed jsou ochranné známky spoleãnosti
DivX, Network, Inc a mohou b˘t pouÏity po získání licence.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 11
ENGLISH
CZECH
Notices and Safety Precautions
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení
Note Regarding the Lens
Poznámka k objektivu
✤ Do not film with the CAM lens pointing directly at the sun.
Direct sunlight can damage the CCD (Charge Coupled Device, the
imaging sensor).
Notes Regarding the LCD Display
1. The LCD monitor has been manufactured using the high precision
technology. However, there may be tiny dots (red, blue or green in
colour) that appear on the LCD monitor. These dots are normal and
do not affect the recorded picture in any way.
2. When you use the LCD monitor under direct sunlight or outdoors, it
may be difficult to see the picture clearly.
3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.
Precautions Regarding Service
✤ Do not attempt to service the CAM yourself.
✤ Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage
or other hazards.
✤ Refer all servicing to qualified service personnel.
Precautions Regarding Replacement Parts
✤ When replacement parts are required, be sure the service technician
has used replacement parts specified by the manufacturer and
having the same characteristics as the original part.
✤ Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other
hazards.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries
with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should
not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of
wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. Household users should contact either the retailer
where they purchased this product, or their local government office, for
details of where and how they can take this item for environmentally safe
recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract.
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
✤ Nenatáãejte s objektivem namífien˘m pfiímo proti slunci.
Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe po‰kodit snímaã CCD (Zafiízení s
nábojovou vazbou, obrazov˘ snímaã).
Poznámky k LCD displeji
1. LCD monitor byl vyroben za pouÏití velmi pfiesné technologie.
Pfiesto se mohou na LCD monitoru objevit malé teãky (ãervené,
modré nebo zelené).
Tyto teãky jsou normální a neovlivÀují kvalitu nahrávaného obrazu.
2. Pfii pouÏití LCD monitoru v pfiímém sluneãním svûtle nebo venku
mÛÏe b˘t obraz tûÏko rozpoznateln˘.
3. Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe po‰kodit LCD monitor.
Upozornûní k servisu
✤ Nepokou‰ejte se kameru opravovat sami.
✤ Otevfiením nebo odstranûním krytÛ mohu b˘t odkryty ãásti s
nebezpeãn˘m napûtím nebo jinak nebezpeãné souãásti.
✤ Ve‰keré opravy pfienechejte kvalifikovanému personálu servisu.
Upozornûní k náhradním dílÛm
✤ KdyÏ je nutné pouÏít náhradní souãástky, ujistûte se, zda technik
pouÏil náhradní souãástky specifikované
v˘robcem, které mají stejné vlastnosti jako originální souãástka.
✤ Nesprávné náhradní díly mohou zpÛsobit poÏár, úraz elektrick˘m
proudem nebo jiná nebezpeãí.
Správná likvidace tohoto produktu
(Zniãení elektrického a elektronického zafiízení)
Tato znaãka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, Ïe
by nemûl b˘t pouÏíván s jin˘mi domácími zafiízeními po skonãení svého
funkãního období. Aby se zabránilo moÏnému zneãi‰tûní Ïivotního
prostfiedí nebo zranûní ãlovûka díky nekontrolovanému zniãení, oddûlte
je prosíme od dal‰ích typÛ odpadÛ a recyklujte je zodpovûdnû k
podpofie opûtovného vyuÏití hmotn˘ch zdrojÛ.
âlenové domácnosti by mûli kontaktovat jak prodejce, u nûhoÏ produkt
zakoupili, tak místní vládní kanceláfi, ohlednû podrobností, kde a jak
mÛÏete tento v˘robek bezpeãnû vzhledem k Ïivotnímu prostfiedí
recyklovat. Obchodníci by mûli kontaktovat své dodavatele a
zkontrolovat v‰echny podmínky koupû. Tento v˘robek by se nemûl
míchat s jin˘mi komerãními produkty, urãen˘mi k likvidaci.
11
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 12
ENGLISH
Getting to know your CAM
Features
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
12
Integrated Digital CAM/DSC operation
An integrated digital imaging device that easily converts between a
Digital CAM and a Digital Still Camera with comfortable and easy
recording.
High Resolution Image Quality (Digital Still Camera)
Employing 2110K CCD Pixel, a maximum resolution of 2400x1800 is
available.
x100 Digital Zoom
Allows the user to magnify an image up to x100 its original size.
Colourful TFT LCD
A high-resolution(210K) colourful TFT LCD gives you clean, sharp
images as well as the ability to review your recorded files immediately.
Electronic Image Stabilizer (EIS)
With the CAM, you can reduce unstable images by minimizing the
effect of natural shaking movements.
Various Digital Effects
The DSE (Digital Special Effects) allows you to give the film a special
look by adding various special effects.
USB Interface for Data Transfer
You can transfer still images and video files or any other files to a PC
using the USB interface.
PC Cam for multi-entertaining
You can use the CAM as a PC camera for video chatting, video
conference and other PC camera applications.
Voice Record / Playback with vast memory
You can record voice and store it in the internal memory, SD, MMC,
Memory Stick and Memory Stick Pro(Option) and
play back the recorded voice.
Plus Advantage, MP3
With the CAM, you can play back MP3 files stored in the internal
memory, SD, MMC, Memory Stick and Memory Stick Pro(Option).
Enjoy your favorite songs with the MP3 files with the CAM.
PictBridge/DPOF Function
When you connect the CAM to a PictBridge supported printer and
DPOF (Digital Printing Order Format) function using
a USB cable, you can print your stored pictures without PC.
CZECH
Seznámení s kamerou
Funkce
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Provoz integrované digitální kamery/fotoaparátu
Integrované zafiízení pro digitální záznam obrazu, které lze jednodu‰e
pfiepínat mezi digitální videokamerou a digitálním fotoaparátem s
pohodln˘m a snadn˘m záznamem.
Kvalita snímkÛ s vysok˘m rozli‰ením (Digitální fotoaparát)
Díky snímaãi 2110K CCD je k dispozici maximální rozli‰ení 2400x1800
bodÛ.
x100 Digitální zoom
UmoÏÀuje aÏ 100násobné zvût‰ení obrazu.
Barevn˘ TFT LCD displej
Barevn˘ displej TFT LCD s vysok˘m rozli‰ením (210K) nabízí ãist˘,
ostr˘ obraz i moÏnost okamÏitého prohlíÏení zaznamenan˘ch souborÛ.
Elektronick˘ stabilizátor obrazu (EIS)
U videokamery lze omezit nestálé snímky potlaãením pfiirozeného
tfiesu rukou.
RÛzné digitální efekty
Funkce DSE (Speciální digitální efekty) umoÏÀuje dodat filmu speciální
vzhled pfiidáním rÛzn˘ch zvlá‰tních efektÛ.
Rozhraní USB pro pfienos dat
Pomocí rozhraní USB lze pfiená‰et fotografie a video soubory nebo
jiné soubory do poãítaãe.
Webkamera pro rÛznorodou zábavu
Videokameru lze pouÏívat jako webkameru pro video chat,
videokonference a dal‰í funkce webkamery.
Záznam hlasu / Pfiehrávání s velkou pamûtí
MÛÏete zaznamenat hlas a záznam uloÏit v interní pamûti, na kartu
SD, MMC, Memory Stick nebo Memory Stick Pro (volitelné
pfiíslu‰enství) a záznam hlasu pfiehrávat.
Plus v˘hoda, MP3
Pomocí kamery lze pfiehrávat soubory MP3 uloÏené v interní pamûti,
na kartû SD, MMC, Memory Stick nebo Memory Stick Pro (volitelné
pfiíslu‰enství). Vychutnejte si své oblíbené skladby v souborech MP3
pomocí této kamery.
Funkce PictBridge/DPOF
KdyÏ pfiipojíte kameru k tiskárnû podporující protokol PictBridge a
funkci DPOF (tfiídící formát pro digitální tisk) kabelem USB, mÛÏete
tisknout své uloÏené obrazy bez PC.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 13
ENGLISH
CZECH
Seznámení s kamerou
Getting to know your CAM
Accessories Supplied with the CAM
Pfiíslu‰enství dodané ke kamefie
✤ Make sure that the following basic accessories are supplied with
your CAM.
Basic Accessories
1. Lithium Polymer Battery Pack
1. Lithium Polymer Battery Pack
✤ Ujistûte se, Ïe ke kamefie bylo dodáno následující základní
pfiíslu‰enství.
2. AC Power Adapter
3. Audio/Video Cable
2. Napájecí adaptér
2. AC Power Adapter
3. Kabel audio/video
3. Audio/Video Cable
4. USB Cable
Základní pfiíslu‰enství
1. Lithiopolymerová baterie
4. USB Cable
5. Earphones
6. Hand Strap/Necklace Strap
4. Kabel USB
5. Earphones
5. Sluchátka
6. Hand Strap/ Necklace Strap
6. Ruãní fiemínek/fiemínek na krk
7. Carrying Case
7. Carrying Case
8. Instruction Book/Quick Guide
9. Software CD
7. Pfienosná bra‰na
8. UÏivatelská pfiíruãka /
Rychlá pfiíruãka
8. Instruction Book/Quick Guide
9. Software CD
9. Disk CD se softwarem
10. Lens Cover
10. Lens Cover
11. Tripod Gender
11. Tripod Gender
10. Kryt objektivu
11. Stativ
Optional Accessories
12. Scart Adapter
13. Extended life Battery Pack
12. Scart Adapter (Option)
13. Extended life Battery Pack
(Option)
Volitelné pfiíslu‰enství
12. Adaptér SCART
13. Baterie s prodlouÏenou
Ïivotností
13
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 14
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part
Název kaÏdého dílu
Rear & Left View
Pohled zezadu a zleva
1. Built-in MIC
7. Record/Stop button
8. [ œ ] button (Move backward, RPS)
9. W button (Zoom out, Multi-play screen, Move up)
10. OK button (Play, Pause)
11. [ √ ] button (Move forward, FPS)
12. T button (Zoom in, Move down)
13. Record/Power/Charging indicator
14. MENU button
2. LCD Monitor
15. Lock/Release button
3. DISPLAY button
16. POWER/MODE Selector
17. MULTI CARD slot
4. VOL +,-/MF +,(Volume/Manual Focus) button
5. HOLD switch
6. Built-in Speaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
14
Built-in MIC
LCD Monitor
DISPLAY button
VOL +,-/MF +,(Volume/Manual
Focus) button
HOLD switch
Built-in Speaker
Record/Stop button
[ œ ] button (Move
backward, RPS)
W button (Zoom out,
Multi-play screen,
Move up)
10. OK button
(Play, Pause)
11. [ √ ] button (Move
forward, FPS)
12. T button (Zoom in,
Move down)
13. Record/Power/
Charging indicator
14. MENU button
15. Lock/Release button
16. POWER/MODE
Selector
17. MULTI CARD slot
Usable Memory
Card
Memory Stick
Memory Stick PRO
PouÏitelné typy
pamûÈov˘ch karet
1.
2.
3.
4.
5.
SD
MMC
6.
7.
8.
9.
Integrovan˘ mikrofon
LCD monitor
Tlaãítko DISPLAY
Tlaãítko VOL +, –/
MF +, – (Hlasitost/
Manuální zaostfiení)
Pfiepínaã HOLD
(PodrÏet)
Integrovan˘
reproduktor
Tlaãítko Záznam /
Zastavit
Tlaãítko [ œ ] (Pohyb
zpût, RPS)
Tlaãítko W (Zmen‰ení,
obrazovka Multi-play,
posun nahoru)
10. Tlaãítko OK (Pfiehrát,
Pozastavení)
11. [ √ ] tlaãítko (Pohyb
vpfied, FPS)
12. Tlaãítko T (zvût‰ení,
pohyb dolÛ)
13. Indikátor Record/
Power/Charging
(Záznam / Napájení /
Nabíjení)
14. Tlaãítko MENU
15. Tlaãítko Lock/Release
(Zamknout / Uvolnit)
16. Pfiepínaã POWER/
MODE (Napájení/reÏim)
17. ·tûrbina MULTI CARD
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 15
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part
Název kaÏdého dílu
Right & Bottom View
Pohled zprava a zespodu
Hanging Lens Cover on the CAM
1. Lens
2. Flash
3. Battery Pack
4. Earphones and
AV jack
8. Power Adapter Receptacle
5. Battery ejection
button
9. Tripod Receptacle
6. USB Port
7. Strap Hook
1. Lens
6. USB Port
1. Objektiv
6. Port USB
2. Flash
7. Strap Hook
2. Blesk
7. Háãek pro fiemínek
3. Battery Pack
8. Power Adapter Receptacle
3. Baterie
4. Earphones and AV jack
9. Tripod Receptacle
4. Sluchátka a zásuvka AV
8. Zásuvka pro napájecí
adaptér
5. Battery ejection button
5. Tlaãítko pro vysunutí
baterie
9. Závit pro stativ
15
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:19 PM
Page 16
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part : LCD Display
Název kaÏdého dílu: LCD displej
OSD (On Screen Display in Video Record Mode/
Video Play Mode)
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Video Record
(Záznam videa) / Video Play (Pfiehrávání videa)
Video Record Mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Mode indicator
EIS indicator
Program AE indicator
White Balance indicator
BLC indicator*
Focus indicator*
Counter (Elapsed time /Remaining time)
Record/Standby indicator
Effect indicator
Zoom in/ out indicator
Digital Zoom indicator
Battery life indicator
Memory type indicator
Image Quality/Size/Record Mode indicator
Warning and note indicator
Video Play Mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Current display indicator
Lock indicator
Mode indicator
Image counter (Current image)
Memory type indicator
Battery life indicator
Warning and note indicator
Image size indicator
Counter (Elapsed time/Recorded time)
Operation indicator (Play/Pause/Stop/RPS/FPS)
Volume indicator
Scroll Bar
Multi Selection indicator
ReÏim záznam videa
Video Record Mode
15 14
1
2
3
Video Record
12
F / 720i
10
4
5
13
Recording...
BLC
6
11
00:00:02 / 00:43:39
STBY Sepia
7
8
9
Video Play Mode
1
12
2
Video Play Mode
5
4
Video Play
100-0055
6
Notes
✤ Functions not indicated with * will be retained
when the CAM is turned off.
✤ The OSD indicators of this product are based on
the model VP-M2100S(B).
✤ The OSD indicators are based on internal memory.
16
Indikátor reÏimu
Indikátor EIS
Indikátor Program AE
Indikátor White Balance (vyváÏení bílé)
Indikátor BLC*
Indikátor zaostfiení*
Poãitadlo (Uplynul˘ ãas / Zb˘vající ãas)
Indikátor Záznam / Pohotovostní reÏim
Indikátor efektu
Indikátor zvût‰ení / zmen‰ení
Indikátor digitálního zoomu
Indikátor Ïivotnosti baterie
Indikátor typu pamûti
Indikátor reÏimu Kvalita obrazu / Velikost / Záznam
Indikátor varování a poznámky
ReÏim pfiehrávání videa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Indikátor aktuálního zobrazení
Indikátor zámku
Indikátor reÏimu
Poãitadlo snímkÛ (Aktuální snímek)
Indikátor typu pamûti
Indikátor Ïivotnosti baterie
Indikátor varování a poznámky
Indikátor formátu snímku
Poãitadlo (Uplynul˘ ãas / Zaznamenan˘ ãas)
Indikátor operace (Pfiehrávání / Pozastavení /
Zastavení / RPS / FPS)
11. Indikátor hlasitosti
12. Posuvná li‰ta
13. Indikátor vícenásobného v˘bûru
Poznámky
Low Battery
7
8
720x576
00:00:02/00:10:50
9
11
2
10
✤ Funkce neoznaãené * budou uchovány i po vypnutí
kamery.
✤ Indikátory na displeji tohoto v˘robku jsou zaloÏeny
na modelu VP-M2100S(B).
✤ Indikátory na displeji jsou zaloÏeny na interní pamûti.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 17
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part : LCD Display
Název kaÏdého dílu: LCD displej
OSD (On Screen Display in Photo Capture Mode/
Photo View Mode)
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Photo Capture
(Fotografování) / Photo View (ProhlíÏení snímkÛ)
Photo Capture Mode
ReÏim fotografování
Photo Capture Mode
1. Mode indicator
2. Flash indicator
3. White balance indicator
4. BLC indicator*
5. Focus indicator*
6. Zoom in/out indicator
7. Battery life indicator
8. Memory type indicator
9. Image Size indicator
10. Warning and note indicator
10 9
1
2
Photo Capture
3
4
8
7
1600
Capturing...
6
BLC
5
Photo View Mode
1. Indikátor reÏimu
2. Indikátor blesku
3. Indikátor White Balance (vyváÏení bílé)
4. Indikátor BLC*
5. Indikátor zaostfiení*
6. Indikátor zvût‰ení / zmen‰ení
7. Indikátor Ïivotnosti baterie
8. Indikátor typu pamûti
9. Indikátor velikosti snímku
10. Indikátor varování a poznámky
1
Photo View Mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ReÏim prohlíÏení fotografií
5
Current display indicator
Mode indicator
Number of print
Printer indicator
Lock indicator
Image counter (Current image)
Scroll bar
Multi Selection indicator
Warning and note indicator
8
7
3
Photo View Mode
6
2
Indikátor aktuálního zobrazení
Indikátor reÏimu
Poãet v˘tiskÛ
Indikátor tiskárny
Indikátor zámku
Poãitadlo snímkÛ (Aktuální snímek)
Posuvná li‰ta
Indikátor vícenásobného v˘bûru
Indikátor varování a poznámky
Photo View 100-0019
Poznámka
Note
✤ Functions not indicated with * will be
retained when the CAM is turned off.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9
Wait please...
✤ Funkce neoznaãené * budou uchovány i
po vypnutí kamery.
1 Copies
3
4
5
17
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 18
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part : LCD Display
Název kaÏdého dílu: LCD displej
OSD (On Screen Display in MP3 Play
Mode / Voice Record Mode/ Voice Play Mode)
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Pfiehrávání
souborÛ MP3 / Záznamu hlasu / Pfiehrávání hlasu)
MP3 Play Mode
1. Mode indicator
2. File name/File format
3. Sampling Rate/Bit Rate
4. Progress Bar
5. Elapsed time/Full time
6. Operation indicator
7. Lock indicator
8. Volume indicator
9. Battery life indicator
10. Memory type indicator
11. Repeat All/One indicator
12. Random Play indicator
ReÏim pfiehrávání souborÛ MP3
MP3 Play Mode
12 11
1
2
3
10
9
MP3 Play
I believe i can fly.mp3
Stereo 44.1KHz 128Kbps
8
4
00:00:34 / 00:03:46
5
7
6
Voice Record Mode
7
6
Voice Record Mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mode indicator
File number/Date and Time
Sampling Rate/Bit Rate
Elapsed time/Remaining time
Operation indicator
Battery life indicator
Memory type indicator
1
2
1.
2.
3.
4.
ReÏim záznamu hlasu
Voice Record
3
2 2005/01/01 12:51:04
Stereo 8KHz 64Kbps
4
00:00:12/35:17:51
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AM
REC
5
Voice Play Mode
1.
2.
3.
4.
Voice Play
2 2005/01/01 12:51:04
AM
5.0 Kbytes
Note
18
✤ Functions will be retained when the
CAM is turned off.
Stereo 8KHz 64Kbps
2
1
4
00:00:12/00:05:12
Indikátor reÏimu
âíslo souboru / Datum a ãas
Vzorkovací rychlost / Bitová rychlost
Uplynul˘ ãas / Celkov˘ ãas
Indikátor operace
Indikátor Ïivotnosti baterie
Indikátor typu pamûti
ReÏim pfiehrávání hlasu
Voice Play Mode
Progress Bar
Volume indicator
Lock indicator
Elapsed time/Recorded time
1. Indikátor reÏimu
2. Název souboru/Formát souboru
3. Vzorkovací rychlost / Bitová rychlost
4. Indikátor prÛbûhu
5. Uplynul˘ ãas / Celkov˘ ãas
6. Indikátor operace
7. Indikátor zámku
8. Indikátor hlasitosti
9. Indikátor Ïivotnosti baterie
10. Indikátor typu pamûti
11. Indikátor opakovat v‰e / jeden
12. Indikátor náhodného pfiehrávání
3
Indikátor prÛbûhu
Indikátor hlasitosti
Indikátor zámku
Uplynul˘ ãas / âas záznamu
Poznámka
✤ Funkce budou uchovány i po vypnutí
kamery.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 19
ENGLISH
CZECH
PouÏívání baterie
How to Use the Battery Pack
Battery Pack Installation / Ejection
Instalace / vyjmutí baterie
It is recommended you purchase one or more additional Battery Packs
to allow continuous use of your CAM.
To insert the Battery Pack
Abyste mohli kameru pouÏívat nepfietrÏitû, doporuãuje se zakoupit
jednu nebo více náhradních baterií.
VloÏení baterie
<Insert>
ZasuÀte baterii do Ïlábku, dokud nezaklapne.
Move the Battery Pack into the groove until it
clicks.
To eject the Battery Pack
Vyjmutí baterie
<Eject>
Pro uvolnûní baterie vytáhnûte tlaãítko [Battery
ejection] (Uvolnûní baterie).
Pull the [Battery ejection] button to eject the
Battery Pack.
Baterie
Standardní baterie
Baterie s prodlouÏenou Ïivotností
(volitelné pfiíslu‰enství)
Battery
Standard Battery Pack
Extended life Battery Pack (option)
Notes
✤ Clean the terminals to remove foreign substances before inserting
the Battery Pack.
✤ If the CAM will not be in use for a while, remove the Battery Pack
from the CAM.
Warning
✤ When you eject the Battery Pack from the CAM, hold the Battery
Pack to prevent it dropping to the floor.
Poznámky
✤ Pfied vloÏením baterie oãistûte její kontakty od cizích látek.
✤ KdyÏ se kamera nebude nûjakou dobu pouÏívat, vyjmûte baterii z
kamery.
Varování
✤ Pfii uvolÀování baterie z kamery baterii podrÏte, aby nespadla na
zem.
19
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 20
ENGLISH
PouÏívání baterie
Maintain the Battery Pack
ÚdrÏba baterie
✤ The Battery Pack should be recharged in an environment of
between 32°F(0°C) and 104°F(40°C).
✤ The Battery Pack should never be charged in a room
temperature that is below 32°F(0°C).
✤ The life and capacity of the Battery Pack will be reduced if it is
used in temperatures below 32°F(0°C) or left in temperatures
above 104°F(40°C) for a long period.
✤ Do not put the Battery Pack near any heat sources (fire or
flames, for example).
✤ Do not disassemble, process, press or heat the Battery Pack.
✤ Do not allow the + and - terminals of the Battery Pack to be
short-circuited.
It may cause leakage, heat generation, induce fire and
overheating.
✤ It is recommended to use original Battery Pack that is available
at SAMSUNG service centre.
20
CZECH
How to Use the Battery Pack
✤ Baterie by se mûla dobíjet pfii teplotû od 0°C do 40°C.
✤ Baterie by se nikdy nemûla nabíjet v místnosti, kde je teplota
niωí neÏ 0°C.
✤ Îivotnost a kapacita baterie se zkrátí, kdyÏ se pouÏívá pfii
teplotách pod 0°C nebo ponechá pfii teplotû nad 40°C dlouhou
dobu.
✤ NeumisÈujte baterii do blízkosti zdrojÛ tepla (napfiíklad oheÀ
nebo topení).
✤ Baterii nedemontujte, nevyvíjejte na ni tlak ani ji nezahfiívejte.
✤ ZabraÀte zkratování pólÛ + a - baterie.
Mohlo by dojít k vyteãení, tvorbû tepla, vzniku poÏáru a
pfiehfiátí.
✤ Doporuãujeme pouÏívat originální baterii, kterou prodává
servisní centrum SAMSUNG.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 21
ENGLISH
CZECH
How to Use the Battery Pack
PouÏívání baterie
Continuous recording time based on battery type
Celková doba nahrávání podle typu baterie
If you close the LCD screen, it switches off automatically.
The continuous recording times given in the table below are
approximations. Actual recording time depends on usage.
Zavfiením se LCD obrazovka automaticky vypne.
Údaje o délce nepfietrÏitého záznamu v níÏe uvedené tabulce jsou
pfiibliÏné. Skuteãná doba záznamu závisí na pouÏívání.
Time
Battery
Standard Battery Pack
Extended life Battery
Pack (option)
Doba
Continuous Recording Time
LCD ON
Backlight OFF
Approx. 50 min.
Approx. 60 min.
Approx. 80 min.
Approx. 100 min.
Notes
✤ Prepare an extra battery if you use the CAM outdoors.
✤ Contact the Samsung service centre to purchase new Battery
Pack.
✤ If you zoom in or out, the recording time becomes shorter.
✤ ‘Continuous Recording Time’ indicates the time that you neither
use zooming function nor play video files and record the video file
continuously when the EIS(
) function is off.
Baterie
Standardní baterie
Baterie s prodlouÏenou
Ïivotností
(volitelné pfiíslu‰enství)
Celková doba záznamu
LCD OBRAZOVKA
Podsvícení
ZAPNUTÁ
vypnuté
Asi 50 min.
Asi 60 min.
Asi 80 min.
Asi 100 min.
Poznámky
✤ Pokud pouÏíváte kameru venku, pfiipravte si náhradní baterii.
✤ Pro zakoupení nové baterie kontaktujte servisní stfiedisko
spoleãnosti Samsung.
✤ PouÏíváním funkce zoom se celková doba záznamu zkracuje.
✤ “Doba nepfietrÏitého záznamu” oznaãuje dobu, po kterou
nepouÏíváte funkce zoomu ani nepfiehráváte a nezaznamenáváte
video soubory nepfietrÏitû, s vypnutou funkcí EIS (
).
21
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 22
ENGLISH
CZECH
PouÏívání baterie
How to Use the Battery Pack
Battery Level Display
Zobrazení úrovnû vybití baterie
The Battery Level Display shows the amount of battery power remaining in
the Battery Pack.
Zobrazení úrovnû vybití baterie udává mnoÏství energie baterie, které
zb˘vá v baterii.
State
Message
Fully charged
-
40~60% used
-
60~80% used
-
80~95% used
-
Battery Level Indicator
Exhausted (flickers)
The device will soon turn off.
Change the Battery Pack
as soon as possible.
(flickers)
The device will be forced to
turn off after 5 seconds.
Tips for Battery Identification
-
“Low battery”
Photo Capture
1600
Stav
Zpráva
Zcela nabito
-
40~60 % pouÏito
-
60~80 % pouÏito
-
80~95 % pouÏito
-
Vyãerpána (bliká)
Zafiízení se brzy vypne.
VymûÀte baterii co nejdfiíve.
-
(bliká)
Zafiízení se po 5 sekundách
automaticky vypne.
“Low battery”
(Slabá
baterie)
Tipy pro identifikaci baterie
A charge indicator is provided on the Battery Pack to
help you remember whether it has been charged or
not.
If the battery has been fully charged, the charge
indicator is green. If you are charging the battery,
the colour of the charge indicator is orange. The
charge indicator flickers if the battery is abnormal.
Na baterii se nachází oznaãení nabití, aby bylo snaz‰í
si zapamatovat, zda je baterie nabitá ãi nikoliv.
Pokud je baterie zcela nabitá, indikátor nabití je
zelen˘. KdyÏ mûníte baterii,
je barva indikátoru nabíjení oranÏová. Pokud není
baterie v pofiádku, indikátor nabíjení bliká.
Charging time based on battery type
Doba nabíjení podle typu baterie
Capacity
Standard Battery Pack
Extended life Battery Pack
(option)
22
Indikátor úrovnû vybití
baterie
Power On
Approx. 7 hr.
Power Off
Approx. 1 hr. 50 min
Approx. 13 hr.
Approx. 3 hr. 20 min
Kapacita
Standardní baterie
Baterie s prodlouÏenou Ïivotností
(volitelné pfiíslu‰enství)
Zapnuto
Asi 7 hodin
Vypnuto
Asi 1 hodinu 50 min.
Asi 13 hodin
Asi 3 hodiny 20 minut
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 23
ENGLISH
CZECH
How to Use the Battery Pack
PouÏívání baterie
Charging the Battery Pack
Nabíjení baterie
1. Attach the Battery Pack to the CAM.
2. Move [POWER/MODE Selector] up to turn
the CAM off.
3. Connect the AC Power Adapter with the
CAM.
◆ You can detach the AC adapter by
pressing the buttons on the sides of
the adapter cable plug while pulling it out.
4. Insert the AC Power Adapter into the
outlet.
Charging directly to the CAM
4
Note
✤ You can charge the Battery Pack when you
use the CAM, but it takes a long time relatively.
1
3
1. Pfiipevnûte baterii ke kamefie.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE
Selector] nahoru vypnûte kameru.
3. Pfiipojte napájecí adaptér pfiímo ke
kamefie.
◆ Napájecí adaptér se odpojuje
stisknutím tlaãítek na bocích zástrãky
adaptéru a souãasn˘m tahem za nûj.
4. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
Poznámka
✤ Baterii mÛÏete nabíjet i za provozu kamery,
ale trvá to relativnû dlouho.
Varování
Warning
✤ It is recommended you fully charge the
Battery Pack before use.
✤ You should only charge the battery in an environment between 0°C
and 40°C.
Using Hardware Reset Function
1. Remove the Battery Pack and the AC Power
Adapter.
2. Press and hold the [RESET] button over one
second.
Note
✤ If you reset the CAM, all functions you set are
initialized.
✤ Pfied pouÏitím se doporuãuje baterii zcela
nabít.
✤ Baterie by mûla b˘t nabíjena pouze v
prostfiedí s teplotou od 0°C do 40°C.
PouÏívání funkce Hardwarov˘ reset
1. Vyjmûte baterii a napájecí adaptér.
2. Stisknûte a podrÏte tlaãítko [RESET] déle neÏ
vtefiinu.
Poznámka
✤ KdyÏ resetujete kameru , budou v‰echny funkce,
které jste nastavili, inicializovány.
23
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 24
ENGLISH
CZECH
Jak zaãít
Getting Started
The Colour of the LED
Barva LED kontrolky
The colour of the LED varies depending on the state of power or charging.
KdyÏ je pfiipojen napájecí adaptér
(kdyÏ je vloÏena baterie.)
When the AC Power Adapter is plugged in
(When the Battery Pack is inserted.)
LED Colour
Red
Green
Orange
Green
Orange Blink
Power
Video / Voice Record
On
Off
Off
-
Charging state
Charging
Fully charged
Error
When the Battery Pack is inserted
(When the AC Power Adapter is unplugged.)
LED Colour
Red
Power
Video / Voice Record
Green
On
Using the LCD Monitor
1. Move the LCD Monitor up to open.
It opens up to the angle of 90°.
2. Turn the LCD Monitor up.
It turns up to the angle of 270°.
You can close it at the angle of 180°.
24
Barva kontrolky závisí na stavu zapnutí nebo nabíjení.
Barva kontrolky LED
Napájení
Stav nabíjení
âervená
Záznam hlasu / videa
-
Zelená
On <Zapnout>
-
OranÏová
Off <Vypnout>
Probíhá nabíjení
Zelená
Off <Vypnout>
Zcela nabito
OranÏová, bliká
-
Chyba
KdyÏ je pfiipojena baterie
(kdyÏ je odpojen napájecí adaptér.)
Charging state
-
Barva kontrolky
âervená
Zelená
Napájení
Záznam videa / hlasu
On <Zapnout>
Stav nabíjení
-
PouÏívání LCD monitoru
1. PosuÀte LCD monitor nahoru, aby se
otevfiel.
Otevfie se pod úhlem 90°.
2. Otoãte LCD monitor nahoru.
Otoãí se nahoru pod úhlem 270°.
MÛÏete jej zavfiít pod úhlem 180°.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 25
ENGLISH
CZECH
Jak zaãít
Getting Started
Before You Start Operating the CAM
Pfied pouÏitím kamery
Before using the CAM, refer to this page for easy operation.
The Memory Card is an optional accessory and not included.
Pfied pouÏitím kamery si pro snadné ovládání pfieãtûte tuto stránku.
PamûÈová karta Memory Stick je volitelné pfiíslu‰enství a není pfiiloÏena.
1. Install the Battery Pack and insert a Memory Card into the
MULTI CARD slot. (Refer to page 33)
2. Charge the Battery Pack by connecting AC Power Adapter
with the CAM directly. (Refer to page 23)
3. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on the CAM and
move it down again.
◆ You can select Video mode or Previous mode as the start-up
mode in System Settings. (Refer to page 98)
4. Move the [W/T] button to select the desired mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the selected mode
in two seconds even when the [OK] button is not pressed.
5. Press the [OK] button to take pictures, record, hear music or
record voice.
Press the [MENU] button to view the menu.
6. When finished, move [POWER/MODE Selector] up to turn the
CAM off.
1. Nainstalujte baterii a vloÏte pamûÈovou kartu do slotu (‰tûrbiny)
MULTI CARD. (Viz strana 33)
2. Baterii lze nabít pfiipojením napájecího adaptéru pfiímo ke
kamefie. (Viz strana 23)
3. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE Selector] dolÛ kameru
zapnûte, a posuÀte ovladaã zase nahoru.
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému) lze jako v˘chozí
reÏim vybrat reÏim Video nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
4. Zvolte poÏadovan˘ reÏim pfiesunem tlaãítka [W/T] a stisknûte
tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného reÏimu za dvû
vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko [OK].
5. Stisknutím tlaãítka [OK] lze fotografovat, zaznamenávat,
poslouchat hudbu nebo zaznamenávat hlas.
Stisknutím tlaãítka [MENU] zobrazíte nabídku.
6. KdyÏ jste hotovi, pohybem ovladaãe [POWER/MODE] nahoru
vypnûte kameru.
Napfiíklad: KdyÏ chcete zvolit reÏim Video
For example:If you want to select Video Mode
1.
2.
3.
4.
Video: You can record and play video files.
Photo: You can take and view photo files.
MP3: You can download and hear the music.
Voice Recorder: You can record and hear
the voice.
5. File Browser: You can delete, lock, copy the
file and view the file information.
6. System Settings: You can set the LCD
monitor brightness/colour, date/time, system,
memory and language.
1
2
3
4
5
6
Video
1. Video: MÛÏete nahrávat a pfiehrávat video
soubory.
2. Photo: MÛÏete fotografovat a prohlíÏet
soubory s fotografiemi.
3. MP3: MÛÏete stahovat a poslouchat hudbu.
4. Voice Recorder <Záznam hlasu>: MÛÏete
nahrávat a poslouchat záznam hlasu.
5. File Browser <ProhlíÏeã souborÛ>: MÛÏete
mazat, zamykat a kopírovat soubory a
prohlíÏet informace o souborech.
6. System Settings <Nastavení systému>:
MÛÏete nastavit jas / barvy LCD monitoru,
datum a ãas, systém, pamûÈ a jazyk.
25
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 26
ENGLISH
CZECH
Jak zaãít
Getting Started
Using the Function Button
PouÏívání funkãního tlaãítka
The Function button is used to make a selection, move the cursor,
select the functions and exit from the menu.
Funkãní tlaãítko se pouÏívá k provedení v˘bûru, pohybu kurzoru,
v˘bûru funkcí a ukonãení nabídky.
The Use of Various Function button
PouÏívání rÛzn˘ch funkãních tlaãítek
Menu Selection
Mode
Tlaãítko
ReÏim Record/Capture
(záznam/fotografování)
ReÏim pfiehrávání
ReÏim V˘bûr z
nabídky
Multi-play screen
Select up
W
Zmen‰ení (W)
Obrazovka Multi-Play
V˘bûr nahoru
-
Select down
T
Zvût‰ení (T)
-
V˘bûr dolÛ
-
RPS(œœ)/
Move backward
Return to
previous menu
œ
-
RPS(œœ )/
Posun vzad
Návrat do
pfiedchozí nabídky
√
-
FPS(√√)/
Move forward
Select menu
√
-
FPS(√√)/
Posun vpfied
V˘bûr nabídky
●
Recording
Move to
Record mode
Move to Record
●
Záznam
Pfiesun do reÏimu
Záznam
Pfiesun do reÏimu
Záznam
OK
Move to the last
recorded file
Pause
Confirm selecting
OK
Pfiejdi na poslední
zaznamenan˘ soubor
Pozastavení
Potvrdit v˘bûr
Button
Record/
Capture Mode
Play Mode
W
Zoom out (W)
T
Zoom in (T)
œ
Notes
✤ If there is no file when you press the [OK]
button in Video Record/Photo Capture,
the message as “No Files...” appears.
✤ Refer to page 39 for further details about
the function button.
26
Select up
Return to
previous menu
Move to
Record/Capture
mode
Select down
Select menu
Poznámky
Select menu
Confirm
selecting
✤ Pokud po stisknutí tlaãítka [OK] v
reÏimu Záznam videa / Fotografování
neexistuje Ïádn˘ soubor, objeví se
zpráva “No Files...” (Îádné souboryy).
✤ Dal‰í podrobnosti o funkãních tlaãítkách
naleznete na stranû 39.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 27
ENGLISH
CZECH
Jak zaãít
Getting Started
Using the DISPLAY Button
PouÏívání tlaãítka DISPLAY
You can use various functions by pressing the [DISPLAY] button.
Stisknutím tlaãítka [DISPLAY] lze pouÏívat rÛzné funkce.
1. Open the LCD monitor.
2. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
3. Press the [DISPLAY] button.
1. Otevfite LCD monitor.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video nebo
pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
3. Stisknûte tlaãítko [DISPLAY].
If you press the [DISPLAY] button
Stisknete-li tlaãítko [DISPLAY]
Video/Photo mode
✤ Once: The display indicator
disappears.
✤ Twice: The back light turns off.
✤ 3 times: The LCD monitor turns
off.
✤ 4 times: It turns to the initial
screen.
Record/Capture Mode
Zoom out
Move to
the last
recorded
file
Record/
Capture
MP3/Voice Recorder/File
Browser/System Settings mode
✤ Once: The back light turns off.
✤ Twice: The LCD monitor turns off.
✤ 3 times: It turns to the initial
screen.
ReÏim Video/Photo(Foto)
Play Mode
Multi-play screen
Move
Move
forward/FPS
backward/
/Slow play
RPS
Move to
Record mode
Play/Pause
Zoom in
MP3 Play mode
Voice Record mode
Play list
RPS
FPS
✤
✤
✤
✤
Jednou: Indikátor displeje zmizí.
Dvakrát: Podsvícení se vypne.
Tfiikrát: LCD monitor se vypne.
âtyfiikrát: Návrat na úvodní
obrazovku.
ReÏim MP3/Voice Recorder
(Záznam hlasu)/File Browser
(ProhlíÏeã souborÛ)/System
Settings (Nastavení systému)
✤ Jednou: Podsvícení se vypne.
✤ Dvakrát: LCD monitor se vypne.
✤ Tfiikrát: Návrat na úvodní
obrazovku.
Power Saving Function
The LCD monitor is turned off after a
certain period of time has passed in
each mode in order to prevent
unnecessary battery power
consumption. Press any button to go
back to the previous mode.
Funkce pro úsporu energie
Record
Move to Video
Record mode
Play/Pause
Move to the
last voice file
list
LCD monitor se po uplynutí urãité
doby v kaÏdém reÏimu vypne, aby
se nepl˘tvalo energií z baterie.
Do pfiedchozí nabídky se vrátíte
stiskem jakéhokoliv tlaãítka.
27
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 28
ENGLISH
CZECH
Jak zaãít
Getting Started
Adjusting the LCD Monitor
Nastavení LCD monitoru
Your CAM is equipped with a colour Liquid Crystal Display monitor,
which enables you to view directly what you are recording or playing
back. Depending on the conditions under which you are using the
CAM (indoors or outdoors for example), you can adjust the LCD
Brightness or Colour.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
3
Va‰e kamera je vybavena displejem s tekut˘mi krystaly, na kterém lze
pfiímo prohlíÏet, co zaznamenáváte, nebo pfiehrávat hotov˘ záznam.
V závislosti na podmínkách, ve kter˘ch kameru pouÏíváte (napfiíklad
vnitfiní prostory nebo exteriéry), lze nastavit jas a barvy LCD displeje.
System Settings
System
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
Display
2. Move [POWER/MODE Selector] down to
select System Settings and press the [OK]
button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
Date/Time
ime
System
Memory
Language
4
Settings: Display
System
3. Move the [ W/T] button to select <Display>
and press the [√] button.
4. Move the [ W/T] button to select <LCD
Brightness> or <LCD Colour> and press the
[OK] button.
English
LCD Brightness
20 %
%
LCD Colour
50 %
3. Pfiesunem tlaãítka [ W/T] zvolte <Display>
(Displej) a stisknûte tlaãítko [ √ ].
Back
5
Settings: Display
System
5. Move the [ W/T] button to select desired
brightness or colour and press the [OK]
button.
◆ Refer to pages 90~91 for details.
LCD Brightness
20 %
LCD Colour
60 %
Back
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous menu appears.
✤ If it is too bright, adjust the LCD Brightness.
28
2. Pfiesunem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zvolte System Settings (Nastavení systému) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
4. Pfiesunem tlaãítka [ W/T] zvolte <LCD
Brightness> (Jas LCD monitoru) nebo <LCD
Colour> (Barva LCD monitoru) a stisknûte
tlaãítko [OK].
5. Pfiesunem tlaãítka [ W/T] zvolte poÏadovan˘ jas
nebo barvu a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Podrobnosti naleznete na stranách 90~91.
Poznámky\
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se pfiedchozí nabídka.
✤ Pokud je displej pfiíli‰ jasn˘, upravte jas displeje.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 29
ENGLISH
Getting Started
Structure of the Folders and Files
The video files and photo files are stored in internal memory or
external memory(Memory Card) as below.
CZECH
Jak zaãít
Struktura sloÏek a souborÛ
Video soubory a soubory s fotografiemi jsou uloÏeny v interní pamûti
nebo v externí pamûti (na pamûÈové kartû), je uvedeno
Poznámky
Notes
✤ Refer to page 33 for details about
Memory Card.
✤ You can store general data in files
and folders of the CAM.
✤ The number of the file is up to 9,999
and folder is up to 999.
✤ DCAM✽✽✽✽.JPG: Photo file
SMOV✽✽✽✽.AVI: Video file
SWAV✽✽✽✽.WAV: Voice file
✽✽✽✽✽✽✽✽.MP3: MP3 file
✤ MISC: DPOF files are stored.
✤ Do not change the file or folder
name except 'Free'.
✤ You can freely change the file or
folder name of 'Free'.
✤ Video files that you have not made
with the CAM may not
be able to be played.
Warning
✤ Do not turn the power off while
recording, playing, erasing file or
formatting.
✤ Turn the power off before you insert or eject the Memory Card to
avoid losing data.
✤ Save important files separately.
Photo file
MP3 file
Video
file
Voice
file
✤ Podrobnosti o pamûÈové kartû
naleznete na stranû 33.
✤ V souborech a sloÏkách kamery lze
ukládat obecná data.
✤ Maximální poãet souborÛ je 9 999 a
sloÏek 999.
✤ DCAM✽✽✽✽.JPG: Soubor s
fotografií
SMOV✽✽✽✽.AVI: Video soubor
SWAV✽✽✽✽.WAV: Soubor s hlasem
✽✽✽✽✽✽✽✽.MP3: Soubor MP3
✤ MISC: Ukládají se soubory DPOF.
✤ NemûÀte názvy souborÛ ani sloÏek
kromû “Free”.
✤ Název souborÛ nebo sloÏek “Free”
lze volnû mûnit.
✤ Video soubory, které nebyly
vytvofieny kamerou, moÏná nebude
moÏné pfiehrát.
Varování
✤ Bûhem záznamu, pfiehrávání,
mazání souboru nebo formátování
nevypínejte napájení.
✤ Pfied vloÏením nebo vyjmutím pamûÈové karty vypnûte napájení;
zabráníte tak ztrátû dat.
✤ DÛleÏité soubory ukládejte oddûlenû.
29
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 30
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Recording Time and Capacity
Doba a kapacita nahrávání
Doba záznamu videa
Video Record Time
Super Fine
Media
Internal
Memory
Capacity
352p
720i/720p
Normal
Fine
352p
720i/720p
352p
512MB (VP- approx. 21min. approx. 14min. approx. 32min. approx. 21min. approx. 65min.
M2050S(B))
720i/720p
Super Fine (Super jemn˘)
Médium
512 MB (VP-
approx. 32min.
1GB (VP- approx. 43min. approx. 29min. approx. 65min. approx. 43min. approx. 131min. approx. 65min.
M2100S(B))
X
X
approx. 2min.
X
X
approx. 4min.
X
X
64MB
X
Memory
128MB
X
Stick
256MB
512MB
1GB
32MB
64MB
SD/MMC
128MB
256MB
512MB
1GB
X
approx. 10min. approx. 6min.
approx. 21min. approx. 14min.
approx. 43min. approx. 29min.
approx. 1min.
approx. 50sec.
20sec.
approx. 3min.
approx. 4min.
approx. 11min.
approx. 21min.
approx. 8min.
approx. 4min.
approx. 8min.
approx. 16min.
approx. 2min. approx. 4min. approx. 3min.
approx. 3min. approx. 7min. approx. 4min.
approx. 7min. approx. 17min. approx. 11min.
approx. 14min. approx. 32min. approx. 21min.
1 GB (VP-
pamûÈ
M2100S(B))
2 GB (VPM2200S(B))
✤
✤
✤
✤
30
Fine (Jemn˘)
352p
720i/720p
Normal (Normální)
352p
720i/720p
pfiibliÏnû 21 min. pfiibliÏnû 14min. pfiibliÏnû 32min. pfiibliÏnû 21 min. pfiibliÏnû 65 min. pfiibliÏnû 32 min.
pfiibliÏnû 43 min. pfiibliÏnû 29 min. pfiibliÏnû 65 min. pfiibliÏnû 43 min. pfiibliÏnû 131 min. pfiibliÏnû 65 min.
pfiibliÏnû 86 min. pfiibliÏnû 58 min. pfiibliÏnû 130 min. pfiibliÏnû 86 min. pfiibliÏnû 262 min. pfiibliÏnû 130 min.
32 MB
X
X
pfiibliÏnû 2min.
X
pfiibliÏnû 4 min.
pfiibliÏnû 2 min.
approx. 4min.
approx. 8min.
64 MB
X
X
pfiibliÏnû 4 min.
X
pfiibliÏnû 8 min.
pfiibliÏnû 4 min.
Memory
128 MB
X
X
pfiibliÏnû 8 min.
X
pfiibliÏnû 16 min.
pfiibliÏnû 8 min.
Stick
256 MB
pfiibliÏnû 10 min. pfiibliÏnû 6 min. pfiibliÏnû 15 min. pfiibliÏnû 10 min. pfiibliÏnû 30 min. pfiibliÏnû 15 min.
512 MB
pfiibliÏnû 21 min. pfiibliÏnû 14 min. pfiibliÏnû 32 min. pfiibliÏnû 21 min. pfiibliÏnû 64 min. pfiibliÏnû 32 min.
1 GB
pfiibliÏnû 43 min. pfiibliÏnû 29 min. pfiibliÏnû 65 min. pfiibliÏnû 43 min. pfiibliÏnû 131 min. pfiibliÏnû 65 min.
cca 1 min. 20
pfiibliÏnû 50
vtefiin
vtefiin
64 MB
pfiibliÏnû 3 min.
pfiibliÏnû 2 min.
pfiibliÏnû 4 min.
pfiibliÏnû 3min.
128 MB
pfiibliÏnû 4 min.
pfiibliÏnû 3 min.
pfiibliÏnû 7 min.
pfiibliÏnû 2min.
cca 1 min. 20
pfiibliÏnû 4 min.
pfiibliÏnû 2 min.
pfiibliÏnû 7 min.
pfiibliÏnû 4 min.
pfiibliÏnû 4 min. pfiibliÏnû 17 min.
pfiibliÏnû 7 min.
approx. 4min.
approx. 2min.
approx. 7min.
approx. 4min.
approx. 17min.
approx. 7min.
SD/
approx. 17min.
MMC
256 MB
pfiibliÏnû 11 min. pfiibliÏnû 7 min. pfiibliÏnû 17 min. pfiibliÏnû 11 min. pfiibliÏnû 32 min. pfiibliÏnû 17 min.
512 MB
pfiibliÏnû 21 min. pfiibliÏnû 14 min. pfiibliÏnû 32 min. pfiibliÏnû 21 min. pfiibliÏnû 65 min. pfiibliÏnû 32 min.
1 GB
pfiibliÏnû 43 min. pfiibliÏnû 29 min. pfiibliÏnû 65 min. pfiibliÏnû 43 min. pfiibliÏnû 131 min. pfiibliÏnû 65 min..
approx. 32min.
32 MB
approx. 65min. approx. 32min.
approx. 43min. approx. 29min. approx. 65min. approx. 43min. approx. 131min. approx. 65min.
Supports 2GB memory cards and lower. Any other above 2GB may not record or
play properly.
The compression is changed automatically depending on the recorded images and
the maximum recording time and capacity can be changed in ‘Video Record’.
You can record video files with size of 720i/Normal, 720p/Normal, 352p/Fine, and
352p/Normal in Memory Card but the quality is not guaranteed.
If you record video files with the quality of Normal(352p, 720i, 720p) in the internal
memory or a Memory Card, the recording time becomes longer but the video may
have lower quality than other quality level.
The recording time and capacity may vary if bad sectors are generated when you
record video files to a Memory Card.
vtefiin
Varování
Warning
✤
720i/720p
approx. 2min.
approx. 15min. approx. 10min. approx. 30min. approx. 15min.
approx. 32min. approx. 21min. approx. 64min. approx. 32min.
approx. 65min. approx. 43min. approx. 131min. approx. 65min.
approx. 1min.
approx. 2min. 20sec.
352p
M2050S(B))
Interní
2GB (VPapprox. 86min. approx. 58min. approx. 130min. approx. 86min. approx. 262min. approx. 130min.
M2200S(B))
32MB
Kapacita
✤
✤
✤
✤
✤
Podporuje pamûÈové karty do kapacity 2 GB. PamûÈové karty s kapacitou vy‰‰í
neÏ 2 GB nemusí fungovat správnû.
Komprimace se automaticky mûní v závislosti na nahran˘ch snímcích a maximální
dobu záznamu a kapacitu lze zmûnit v ãásti Video Record (Záznam videa).
Video soubory lze zaznamenávat ve formátech 720i/Normální, 720p/Normální,
352p/Jemné a 352p/Normální na pamûÈovou kartu, ale kvalita není zaruãena.
KdyÏ budete nahrávat video soubory v kvalitû Normální (352p, 720i, 720p) do
interní pamûti nebo na pamûÈovou kartu, bude doba záznamu del‰í, ale
videozáznam mÛÏe mít niωí kvalitu, neÏ pfii vy‰‰ím nastavení kvality.
Doba záznamu a kapacita mÛÏe b˘t jiná, kdyÏ jsou bûhem záznamu
videosouborÛ na pamûÈovou kartu generovány vadné sektory.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 31
ENGLISH
CZECH
Jak zaãít
Getting Started
Photo capacity
Foto kapacita
Capacity
Media
Internal
Memory
Memory
Stick
SD/MMC
512MB (VP-M2050S(B))
1GB (VP-M2100S(B))
2GB (VP-M2200S(B))
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
Quality
2400✕1800
approx. 378
approx. 756
approx. 1513
approx. 23
approx. 46
approx. 94
approx. 188
approx. 378
approx. 756
approx. 23
approx. 46
approx. 94
approx. 188
approx. 378
approx. 756
1600✕1200
approx. 756
approx. 1513
approx. 3027
approx. 46
approx. 93
approx. 188
approx. 377
approx. 756
approx. 1513
approx. 46
approx. 93
approx. 188
approx. 377
approx. 756
approx. 1513
1024✕768
approx. 1626
approx. 3252
approx. 6506
approx. 100
approx. 201
approx. 405
approx. 811
approx. 1625
approx. 3252
approx. 100
approx. 201
approx. 405
approx. 811
approx. 1625
approx. 3252
640✕480
approx. 2877
approx. 5754
approx. 11511
approx. 177
approx. 357
approx. 716
approx. 1436
approx. 2875
approx. 5754
approx. 177
approx. 357
approx. 716
approx. 1436
approx. 2875
approx. 5754
Internal
Memory
Memory
Stick
SD/MMC
Capacity
512MB (VP-M2050S(B))
1GB (VP-M2100S(B))
2GB (VP-M2200S(B))
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
Interní
pamûÈ
Memory
Stick
SD/MMC
Kvalita
Kapacita
512 MB (VP-M2050S(B))
1 GB (VP-M2100S(B))
2 GB (VP-M2200S(B))
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2400✕1800
pfiibliÏnû 378
pfiibliÏnû 756
pfiibliÏnû 1513
pfiibliÏnû 23
pfiibliÏnû 46
pfiibliÏnû 94
pfiibliÏnû 188
pfiibliÏnû 378
pfiibliÏnû 756
pfiibliÏnû 23
pfiibliÏnû 46
pfiibliÏnû 94
pfiibliÏnû 188
pfiibliÏnû 378
pfiibliÏnû 756
1600✕1200
pfiibliÏnû 756
pfiibliÏnû 1513
pfiibliÏnû 3027
pfiibliÏnû 46
pfiibliÏnû 93
pfiibliÏnû 188
pfiibliÏnû 377
pfiibliÏnû 756
pfiibliÏnû 1513
pfiibliÏnû 46
pfiibliÏnû 93
pfiibliÏnû 188
pfiibliÏnû 377
pfiibliÏnû 756
pfiibliÏnû 1513
1024✕768
pfiibliÏnû 1626
pfiibliÏnû 3252
pfiibliÏnû 6506
pfiibliÏnû 100
pfiibliÏnû 201
pfiibliÏnû 405
pfiibliÏnû 811
pfiibliÏnû 1625
pfiibliÏnû 3252
pfiibliÏnû 100
pfiibliÏnû 201
pfiibliÏnû 405
pfiibliÏnû 811
pfiibliÏnû 1625
pfiibliÏnû 3252
640✕480
pfiibliÏnû 2877
pfiibliÏnû 5754
pfiibliÏnû 11511
pfiibliÏnû 177
pfiibliÏnû 357
pfiibliÏnû 716
pfiibliÏnû 1436
pfiibliÏnû 2875
pfiibliÏnû 5754
pfiibliÏnû 177
pfiibliÏnû 357
pfiibliÏnû 716
pfiibliÏnû 1436
pfiibliÏnû 2875
pfiibliÏnû 5754
Doba záznamu hlasu
Voice Record Time
Media
Médium
Time
approx. 17hr.
approx. 35hr.
approx. 70hr.
approx. 1hr.
approx. 2hr.
approx. 4hr.
approx. 8hr.
approx. 17hr.
approx. 35hr.
approx. 1hr.
approx. 2hr.
approx. 4hr.
approx. 8hr.
approx. 17hr.
approx. 35hr.
Notes
✤ The Photo capacity and Voice Record Time is an approximation. The Photo capacity is subject to change
depending on the photo capture screen. The Voice Record Time is also subject to change.
✤ No guarantee can be provided to a Memory Card not formatted on this CAM. Make sure to format a Memory
Card on the CAM. (Refer to page 103)
✤ Do not format a Memory Card on a PC.
✤ The recording time and the number of images shown are maximum figures based on using one function.
In actual use, using more than one function will reduce the capacity of each.
✤ If you set the flash on, you can take fewer photos than mentioned the number of images.
✤ While saving in the Memory Card that you have, sometimes recording may stop with the message popping
up saying that <Low speed card. Please record at lower quality.> It is because the writing speed of the
Memory Card is slow. It is recommended to use a Memory Card of 1.25MB/sec or greater.
Médium
Interní
pamûÈ
Memory
Stick
SD/MMC
Kapacita
512 MB (VP-M2050S(B))
1 GB (VP-M2100S(B))
2 GB (VP-M2200S(B))
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
Doba
pfiibliÏnû 17 hod.
pfiibliÏnû 35 hod.
pfiibliÏnû 70 hod.
pfiibliÏnû 1 hod.
pfiibliÏnû 2 hod.
pfiibliÏnû 4 hod.
pfiibliÏnû 8 hod.
pfiibliÏnû 17 hod.
pfiibliÏnû 35 hod.
pfiibliÏnû 1 hod.
pfiibliÏnû 2 hod.
pfiibliÏnû 4 hod.
pfiibliÏnû 8 hod.
pfiibliÏnû 17 hod.
pfiibliÏnû 35 hod.
Poznámky
✤ Fotokapacita a doba záznamu hlasu jsou odhady.
Fotokapacita mÛÏe b˘t rÛzná podle obrazovky pro fotografování. Doba záznamu hlasu se také mÛÏe zmûnit.
✤ Za pamûÈovou kartu, která byla formátována mimo tuto kameru, se nelze nijak zaruãit.
PamûÈové karty urãitû formátujte v kamefie. (Viz strana 103)
✤ Neformátujte pamûÈovou kartu v PC.
✤ Uvedená doba záznamu a poãet snímkÛ jsou maximální hodnoty zaloÏené na pouÏívání jedné funkce.
Pfii reálném pouÏívání dojde pfii pouÏívání více funkcí ke sníÏení kapacity kaÏdé funkce.
✤ Pokud zapnete blesk, bude moÏné zaznamenat ménû fotografií, ne je uvedeno.
✤ Bûhem záznamu na va‰i pamûÈovou kartu se mÛÏe záznam nûkdy zastavit a objeví se zpráva <Low speed card.
Please record at lower quality.> (Karta je pomalá. Prosím nahrávejte v niωí kvalitû.) Je to proto, Ïe záznamová
rychlost této karty je nízká. Doporuãujeme pouÏívat pamûÈovou kartu s rychlostí 1,25 MB/vt. nebo rychlej‰í.
31
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 32
ENGLISH
CZECH
Jak zaãít
Getting Started
Selecting the Memory Type
V˘bûr typu pamûti
MÛÏete vybrat typ pamûti – interní pamûÈ nebo externí pamûÈ
(pamûÈovou kartu).
PamûÈová karta je volitelné pfiíslu‰enství.
Indikátory na displeji jsou zaloÏeny na interní pamûti.
You can select the memory type - internal memory or external
memory(Memory Card).
A Memory Card is an optional accessory.
The OSD indicators are based on internal memory.
1. Insert a Memory Card. (Refer to page 33)
4
1. VloÏte pamûÈovou kartu. (Viz strana 33)
System Settings
System
Display
2. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE]dolÛ
zapnûte kameru.
Date/Time
System
Memory
3. Move [POWER/MODE Selector] down to
select System Settings and press the [OK]
button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
Language
5
6. Move the [ W/T] button to select desired type
and press the [OK] button.
◆ You can select external or internal memory.
Settings : Memory
System
Storage Type
Internal
Format
Internal
Memory Space
778MB/983MB
Back
4. Move the [ W/T] button to select <Memory>
and press the [√] button.
5. Move the [ W/T] button to select
<Storage Type> and press the [√] button.
6
System
Storage Type
External
Format
Internal
Memory Space
778MB/983MB
Back
✤ If you insert a Memory Card when the CAM on, the pop-up screen
about the memory type selection screen appears automatically.
3. Pfiesunem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zvolte System Settings (Nastavení systému) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
4. Pfiesunem tlaãítka [W/T] zvolte <Memory>
(PamûÈ) a stisknûte tlaãítko [√].
Settings : Memory
Note
32
English
5. Pfiesunem tlaãítka [W/T] zvolte <Storage Type>
(Typ ilooÏení) a stisknûte tlaãítko [√].
6. Pfiesunem tlaãítka [ W/T] zvolte poÏadovan˘
typ a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ MÛÏete vybrat externí nebo interní pamûÈ.
Poznámka
✤ KdyÏ vloÏíte pamûÈovou kartu pfii zapnuté kamefie, automaticky
vyskoãí obrazovka pro v˘bûr typu pamûti.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 33
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Using a Memory Card (Optional Accessory)
PouÏívání pamûÈové karty (volitelné pfiíslu‰enství)
Inserting a Memory Card
Vkládání pamûÈové karty
1. Open the LCD monitor.
2. Open the MULTI CARD slot lid.
3. Insert a Memory Card into the slot until it softly clicks.
4. Close the slot lid.
Caution: The screen will appear if a Memory Card is inserted with the
power on.
◆ If you select <OK>, the memory type changes to
‘External’ and if you select <Cancel>, files are stored in
internal memory.
◆ If you insert a locked Memory Card, the [ ] icon is
displayed next to the memory type indicator.
1. Otevfite LCD monitor.
2. Otevfiete kryt ‰tûrbiny MULTI CARD.
3. PamûÈovou kartu zasuÀte do ‰tûrbiny, aÏ lehce zaklapne.
4. Zavfiete kryt slotu.
Pozor: KdyÏ vloÏíte pamûÈovou kartu pfii zapnuté kamefie, objeví se
tato obrazovka.
◆ Vybráním moÏnosti <OK> se typ pamûti zmûní na
“External” (Externí) a vybráním moÏnosti “Cancel”
(Storno) se budou soubory dále ukládat do interní pamûti.
◆ Pokud vloÏíte zamãenou pamûÈovou kartu, zobrazí se
vedle indikátoru typu pamûti ikona [ ].
Ejecting a Memory Card
Vyjmutí pamûÈové karty
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Open the LCD monitor.
Open the MULTI CARD slot lid.
Slightly push the Memory Card inwards to pop it out.
Pull the Memory Card out of the slot and close the lid.
Poznámky
Notes
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
Otevfite LCD monitor.
Otevfiete kryt ‰tûrbiny MULTI CARD.
Mírnû zatlaãte pamûÈovou kartu dovnitfi a karta se vysune ven.
Vytáhnûte pamûÈovou kartu ze slotu a zavfiete kryt.
Do not apply excessive force when you insert or eject a Memory Card.
Do not turn the power off while recording, playing, erasing files or
formatting a Memory Card.
Turn the power off before you insert or eject a Memory Card to
avoid losing data.
Do not place a Memory Card near a strong electro-magnetic
device.
Do not allow metal substances to come in contact with the
terminals on the Memory Card.
Do not bend a Memory Card.
After pulling a Memory Card out from the CAM, keep the Memory
Card in a soft case to prevent static shock.
The data stored on the Memory Card may be changed or lost as a
result of misuse, static electricity,
electric noise or repair. Save important files separately.
Samsung is not responsible for data loss due to misuse.
✤
✤
Memory Stick and
are
trademarks of Sony Corporation.
All other product names mentioned
herein may be the trademarks or
registered trademarks of their respective
companies. “TM” will not be mentioned
in every instance in this manual.
✤
✤
✤
✤
The Memory Stick View
Terminals
Write-protect
Switch
✤
✤
✤
✤
✤
Pfii vkládání/vysunování pamûÈové karty nepouÏívejte pfiíli‰ velkou
sílu.
Bûhem záznamu, pfiehrávání, mazání souborÛ nebo bûhem
formátování pamûÈové karty nevypínejte napájení.
Pfied vloÏením nebo vyjmutím pamûÈové karty vypnûte napájení;
zabráníte tak ztrátû dat.
Kartu nepokládejte do blízkosti zdroje silného
elektromagnetického pole.
ZabraÀte dotyku kovov˘ch pfiedmûtÛ s kontakty pamûÈové karty.
PamûÈovou kartu neoh˘bejte.
Po vyjmutí z videokamery uloÏte pamûÈovou kartu do mûkkého
pouzdra chránícího pfied statickou elektfiinou.
Nesprávn˘m zacházením, statickou elektfiinou, elektrick˘m ru‰ením
nebo v dÛsledku opravy mÛÏe dojít k po‰kození nebo ztrátû dat
uloÏen˘ch na pamûÈové kartû. DÛleÏité soubory ukládejte oddûlenû.
Firma Samsung neodpovídá za ztrátu dat zpÛsobenou
nesprávn˘m pouÏitím.
✤
✤
Memory Stick
a jsou ochranné
známky spoleãnosti Sony Corporation.
V‰echny dal‰í znaãky v˘robkÛ uvedené v
této pfiíruãce mohou b˘t ochrann˘mi nebo
registrovan˘mi ochrann˘mi známkami
pfiíslu‰n˘ch spoleãností. “TM” se neuvádí ve
v‰ech pfiípadech v této pfiíruãce.
33
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 34
ENGLISH
Getting Started
Mode and Menu Selection
You can select the mode and menu as follows.
Mode Selection
1. Move the [POWER/MODE Selector] down to turn on the CAM.
2. Move the [POWER/MODE Selector] down to select a desired
mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the selected mode
in two seconds even when the [OK] button is not pressed.
Menu Selection
1. Press the [MENU] button after selecting the desired mode.
2. The menu screen disappears when you press the [MENU]
button again.
Note
✤ User's manual only describes the first way of performing an
operation.
There may be other and more convenient ways for you to use the
CAM.
34
CZECH
Jak zaãít
V˘bûr reÏimu a nabídky
ReÏim a nabídku lze vybrat následujícím zpÛsobem.
V˘bûr reÏimu
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte kameru.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte poÏadovan˘
reÏim a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného reÏimu za dvû
vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko [OK].
V˘bûr nabídky
1. Po v˘bûru poÏadovaného reÏimu stisknûte tlaãítko [MENU].
2. KdyÏ stisknete znovu tlaãítko [MENU], znovu se objeví
obrazovka s nabídkou.
Poznámka
✤ V uÏivatelské pfiíruãce je popsán pouze jeden zpÛsob, jak provést
konkrétní operaci.
Mohou existovat také dal‰í a pohodlnûj‰í zpÛsoby pouÏívání
kamery.
00906L M2100 UK+CZE~035
10/19/05 5:20 PM
Page 35
ENGLISH
1
Video Mode
CZECH
Video Mode
(ReÏim Video)
1
Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zooming In and Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PfiibliÏování a oddalování (zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Playing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Playing on the LCD Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pfiehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pfiehrávání na LCD monitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Selecting File Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Deleting Video files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Locking Video files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Copying Video files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Setting Multi Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Setting the PB Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
V˘bûr moÏností souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Odstranûní video souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zamknutí video souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kopírování video souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nastavení vícenásobné volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nastavení moÏnosti PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Setting Various Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Setting the Video file Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Setting the Video file Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Setting the Video file Record mode . . . . . . . . . . . . . . . 47
Setting the External Input/Output . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Setting the Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer) . . . . . . . . 50
Setting the White Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Setting the Program AE
(Programmed Auto Exposure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Setting the BLC (Backlight Compensation) . . . . . . . . . 53
Setting the Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Setting the Digital Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Setting the Backlight Auto Control . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nastavení rÛzn˘ch funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nastavení velikosti video souboru . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nastavení kvality video souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nastavení reÏimu pro záznam souboru . . . . . . . . . . . . 47
Nastavení externího vstupu a v˘stupu . . . . . . . . . . . . . 48
Nastavení ostfiení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Nastavení EIS (elektronického stabilizátoru obrazu) . . . 50
Nastavení vyváÏení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Nastavení funkce Program AE
(naprogramovaná automatická expozice) . . . . . . . . . . . 52
Nastavení BLC (kompenzace protisvûtla) . . . . . . . . . . . 53
Nastavení efektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nastavení digitálního zoomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Nastavení automatického fiízení podsvícení . . . . . . . . . 56
Note
✤ You can set the time and date in System Settings.
Refer to pages 92~93.
Poznámka
✤ âas a datum lze nastavit v ãásti System Settings
(Nastavení systému). Viz strany 92~93.
35
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:21 PM
Page 36
ENGLISH
CZECH
Video Mode : Recording
Video Mode (ReÏim Video): Záznam
Recording
Záznam
You can record moving person and objects and store it in memory.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
2. Press [Record/Stop] button to start
recording.
◆ [ ● REC] indicator displays on LCD monitor.
◆ The elapsed time is displayed and it starts
recording.
1
Video Record
00:00:00 / 00:43:41
2
Video Record
BLC
3. Press the [Record/Stop] button again to stop
recording.
◆ It stops recording and the CAM is ready
again.
MÛÏete nahrát pohybující se osoby a pfiedmûty a uloÏit je do pamûti.
3
F / 720i
STBY
F / 720i
Recording...
Video Record
F / 720i
4. Move [POWER/MODE Selector] up to turn
off the CAM.
Notes
✤ If you press it again within 1 second, a new
video file will not be created.
✤ If the Auto Shut Off is set, the CAM turns off
automatically after 5 minutes.
✤ Detach the Battery Pack when recording has
finished to prevent unnecessary battery power
consumption.
✤ You can check the recording time.
36
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknutím tlaãítka [Record/Stop]
(Záznam/Zastavit) zaãnete nahrávat.
◆ Na LCD monitoru se zobrazí indikátor
[ ● REC].
◆ Se spu‰tûním záznamu se zobrazí uplynul˘
ãas.
3. Pro zastavení záznamu stisknûte znovu
tlaãítko [Record/Stop] <Záznam/Zastavit>.
◆ Nahrávání se zastaví a kamera bude znovu
pfiipravena.
4. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] nahoru
vypnûte kameru.
Poznámky
00:00:04 / Video
00:43:37
RecordSTBY
Elapsed time Remaining time
✤ KdyÏ jej stisknete znovu bûhem jedné vtefiiny,
nov˘ videosoubor se nevytvofií.
✤ Pokud je nastavena funkce Automatické vypnutí,
vypne se kamera automaticky po 5 minutách.
✤ Po dokonãení záznamu odpojte baterii, abyste
zabránili jejímu zbyteãnému vybíjení.
✤ MÛÏete zkontrolovat dobu nahrávání.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:21 PM
Page 37
ENGLISH
CZECH
Video Mode (ReÏim Video) : Záznam
Video Mode : Recording
Zooming In and Out
PfiibliÏování a oddalování (zoom)
Zooming technique lets you change the size of the subject captured in
a scene.
Zoom je zpÛsob, kter˘m lze zmûnit velikost snímaného pfiedmûtu.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému) lze jako v˘chozí
reÏim vybrat reÏim Video nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknutím tlaãítka [Record/Stop] (Záznam/Zastavit) zaãnete
nahrávat.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode as the start-up
mode in System Settings. (Refer to page 98)
2. Press the [Record/Stop] button to start recording.
Video Record
F / 720i
Stisknûte tlaãítko [ W] pro
zmen‰ení (oddálení).
• Pfiedmûty vypadají
vzdálenûj‰í, kdyÏ
provedete zmen‰ení
(oddálení).
Press the [ W] button
Zoom Out
to zoom out.
• The subject appears
further away when
you zoom out.
00:00:00 / 00:43:41
STBY
Video Record
Stisknûte tlaãítko [ T] pro
pfiiblíÏení.
• Pfiedmûty vypadají
bliωí, kdyÏ provedete
pfiiblíÏení.
Press the [ T] button to
zoom in.
• The subject appears
closer when you
zoom in.
00:00:00 / 00:43:41
Video Record
Notes
✤ Zooming in the CAM is X10-optical electro
motion zoom and the quality and definition
of the captured photo file are well
maintained even when using the zoom.
✤ Frequent use of zooming may result in
higher battery power consumption.
✤ Refer to page 55 about Digital Zoom.
STBY
Poznámky
F / 720i
BLC
Zoom In
00:00:00 / 00:43:41
STBY
✤ Zoom v kamefie je optick˘ X10 s
elektrick˘m pohonem, a kvalita a rozli‰ení
nasnímané fotografie je dobrá i se
zapnut˘m zoomem.
✤ âasté pouÏívání zoomu mÛÏe zpÛsobit
rychlej‰í vybití baterie.
✤ Informace o digitálním zoomu naleznete
na stranû 55.
37
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:21 PM
Page 38
ENGLISH
CZECH
Video Mode (ReÏim Video) : Pfiehrávání
Video Mode : Playing
Playing on the LCD Monitor
Pfiehrávání na LCD monitoru
It is handy and practical to view video files using the LCD monitor
almost anywhere such as in a car, indoors or outdoors.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
1
2. Press the [OK] button.
◆ It moves to Video Play mode.
4
Díky LCD monitoru je moÏné sledovat video soubory témûfi v‰ude,
napfiíklad v autû, doma nebo venku.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record
(Záznam videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Video Play
(Pfiehrávání videa).
3. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
4. Move the [ W/T, œ/√] button to find the
video file you want to play.
◆ Each time you move the [ W/T, œ/√] button,
the frame moves vertically and horizontally.
◆ Each time you press the VOL [+]/[ - ] button,
another page of 9 frames is displayed.
5. Press [OK] button to play the video file
you want.
◆ Each time you press the [OK] button,
play or pause is selected repeatedly.
6. Press the [OK] button again to pause.
38
3. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
5
Video Play 100-0055
BLC
720X576
00:00:01 / 00:00:16
6
Video Play
4. Najdûte soubor, kter˘ chcete pfiehrát, tlaãítky
[ W/T, œ/√ ].
◆ Po kaÏdém pohybu tlaãítka [ W/T, œ/√] se
snímek posune svisle a vodorovnû.
◆ Po kaÏdém stisku tlaãítka VOL [+]/[ - ] se
zobrazí dal‰í strana s 9 snímky.
BLC
5. Stisknutím tlaãítka [OK] pfiehrajte poÏadovan˘
soubor.
◆ KaÏd˘m stisknutím tlaãítka [OK] se vybere
moÏnost pfiehrát nebo pozastavit.
720X576
6. Stisknûte tlaãítko [OK] pro pozastavení.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:21 PM
Page 39
ENGLISH
CZECH
Video Mode (ReÏim Video) : Pfiehrávání
Video Mode : Playing
The buttons you use In Video Play mode
Tlaãítka, která pouÏíváte v reÏimu Pfiehrávání videa
[OK] button: Play or pause the video file
[W] button: The Multi-play screen appears.
[œ] button: When playing back: Press it to move to the beginning of the
current file. Press it again to move to previous file.
Press and hold it to use RPS function.
(RPS rate: œœ 2x➝4x➝8x➝16x➝32x➝64x➝128x)
√] button: When playing back: Press it to move to next file.
[√
Press and hold it to use FPS function.
(FPS rate: √√ 2x➝4x➝8x➝16x➝32x➝64x➝128x)
In Video Play mode: Press and hold it to play slowly when
paused. Press it to play the frame by frame
when paused.
Tlaãítko [OK]: Pfiehrání nebo pozastavení video souboru
Tlaãítko [W]: Zobrazí se obrazovka Multi-play.
[Tlaãítko œ]: Pfii pfiehrávání: Jedním stiskem se pfiesunete na zaãátek
aktuálního souboru. Dal‰ím stiskem se pfiesunete na pfiedchozí
soubor. Stisknutím a podrÏením pouÏijete funkci RPS.
(Rychlost RPS: œœ 2x➝4x➝8x➝16x➝32x➝64x➝128x)
[Tlaãítko √]: Pfii pfiehrávání: Stisknutím se pfiesunete na dal‰í soubor.
Stisknutím a podrÏením pouÏijete funkci FPS.
(Rychlost FPS: √√ 2x➝4x➝8x➝16x➝32x➝64x➝128x)
V reÏimu Pfiehrávání videa: Stisknutím a podrÏením se bude
soubor pfiehrávat pomalu, kdyÏ je
pozastaven.
Stisknutím pfii pozastavení se
pfiehrává po snímcích.
Adjusting the Sound
1. Press the [OK] button to play the video file.
2. Press the VOL [+] button to increase the volume.
◆ Each time you press the [+] button, the volume bar
increases and the sound level will get louder.
◆ The Volume indicator disappears after 1-2 seconds.
3. Press the VOL [-] button to decrease the volume.
◆ Each time you press the [-] button, the volume bar
decreases and the sound level will get quieter.
◆ The Volume indicator disappears after
1-2 seconds.
1
Video Play
Nastavení zvuku
BLC
720X576
2
Video Play
1. Stisknutím tlaãítka [OK] pfiehrajte videosoubor.
2. Stisknutím tlaãítka VOL [+] zv˘‰íte hlasitost.
◆ Pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka [+] se panel hlasitosti
zv˘‰í a zvuk bude hlasitûj‰í.
◆ Panel hlasitosti zmizí po 1-2 sekundách.
3. Stisknutím tlaãítka VOL [-] sníÏíte hlasitost.
◆ Pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka [-] se panel hlasitosti
sníÏí a zvuk bude ti‰‰í.
◆ Panel hlasitosti zmizí po 1-2 sekundách.
Poznámky
Notes
BLC
✤ If you connect the Audio/Video cable to the Earphones and
AV jack of the CAM, the Built-in speaker won’t turn off
720X576
automatically.
✤ You can adjust the volume up to 10 steps.
✤ You can also play the video file on a TV screen by connecting the CAM to a
TV. (Refer to page 111)
✤ A video codec is required to play the video files recorded on the CAM on a
computer. Install the software provided in the CD Bundle to have the CODEC
automatically installed in the system. If you do not have the CD, search the
product model name on the Download Centre in the Samsung Electronics
home page to get the CODEC installation file. (Refer to page 116)
✤ KdyÏ pfiipojíte kabel A/V do konektoru pro sluchátka a
AV na kamefie, vestavûné reproduktory se nevypnou
automaticky.
✤ Hlasitost lze nastavit v 10 krocích.
✤ Video soubor lze pfiehrát i na televizoru pfiipojením kamery k televizoru.
(Viz strana 111)
✤ Pro pfiehrávání video souborÛ zaznamenan˘ch kamerou na PC je nutné mít
správn˘ videokodek.
Aby se kodek automaticky nainstaloval do va‰eho PC, nainstalujte software
na CD. KdyÏ nemáte CD, vyhledejte název v˘robku v Download Centre na
domovské stránce firmy Samsung Electronics, abyste získali instalaãní
soubor s kodekem. (Viz strana 116)
39
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:22 PM
Page 40
ENGLISH
Video Mode : Selecting File Options
Deleting Video files
2. Press the [OK] button.
◆ It moves to Video Play mode.
3. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
4. Move the [W/T, œ/√] button to select the
video file you want to delete.
◆ Each time you move the [W/T, œ/√] button,
the frame moves vertically and horizontally.
◆ Each time you press the VOL [+]/[-] button,
another page of 9 frames is displayed.
Odstranûní video souborÛ
1
4
5
Delete
Copy To
Lock
5. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Delete> and
press the [OK] button.
6. Move the [ W/T] button to select the desired
item. Press the [OK] button.
◆ Selected: The selected video file is deleted.
◆ All: All video files are deleted.
◆ Cancel: Cancel deleting video files.
Note
✤ The locked file can not be deleted.
40
CZECH
Video soubory lze odstranit v nabídce <File Options> (MoÏnosti souboru).
You can delete video files in <File Options>.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
Video Mode (ReÏim Video):
V˘bûr moÏností souborÛ
Multi Select
PB Option
6
Delete
Are you sure you want to
Copy
To selected file?
delete
Lock
Multi Select
PB Option
Selected
All
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Video Play
(Pfiehrávání videa).
3. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
4. Zvolte soubor, kter˘ chcete smazat, tlaãítky
[W/T, œ/√ ].
◆ Po kaÏdém pohybu tlaãítka [W/T, œ/√] se
snímek posune svisle a vodorovnû.
◆ Po kaÏdém stisku tlaãítka VOL [+]/[-] se
zobrazí dal‰í strana s 9 snímky.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Delete> (Odstranit) a stisknûte tlaãítko [OK].
6. Pfiesunem tlaãítka [ W/T] zvolte poÏadovanou
poloÏku. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Odstraní se vybran˘
video soubor.
◆ All (V‰echny): Odstraní se v‰echny video
soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení odstranûní video
souborÛ.
Poznámka
✤ Zamãen˘ soubor nelze odstranit.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:22 PM
Page 41
ENGLISH
Video Mode : Selecting File Options
Locking Video files
Video Mode (ReÏim Video):
V˘bûr moÏností souborÛ
Zamknutí video souborÛ
You can lock the important video file to prevent accidental deletion.
Abyste zabránili náhodnému odstranûní, je moÏné dÛleÏité video
soubory zamknout.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
1
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode as
the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [OK] button.
◆ It moves to Video Play mode.
3. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
4
4. Move the [W/T, œ/√] button to select the video
file you want to lock.
◆ Each time you move the [W/T, œ/√] button, the
frame moves vertically and horizontally.
◆ Each time you press the VOL [+]/[-] button,
5
another page of 9 frames is displayed.
5. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Lock> and
press the [OK] button.
6. Move the [ W/T] button to select the followings
and press the [OK] button.
◆ Selected: The selected video file is locked.
6
◆ All: All video files are locked.
◆ Cancel: Cancel locking video files.
✤ The <
Delete
Copy To
Lock
Multi Select
PB Option
Delete
Choose the file(s) you would
Copy
like To
to lock.
Lock
Multi Select
PB Option
Note
> icon is displayed on the locked file.
CZECH
Selected
All
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record
(Záznam videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Video Play
(Pfiehrávání videa).
3. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
4. Zvolte soubor, kter˘ chcete zamknout,
tlaãítky [W/T, œ/√ ].
◆ Po kaÏdém pohybu tlaãítka [W/T, œ/√] se
snímek posune svisle a vodorovnû.
◆ Po kaÏdém stisku tlaãítka VOL [+]/[-] se
zobrazí dal‰í strana s 9 snímky.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Lock> (Zamknout) a stisknûte tlaãítko [OK].
6. Pohybem tlaãítka [ W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Zamkne se vybran˘
video soubor.
◆ All (V‰echny): Zamknou se v‰echny video
soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení zamãení video
souborÛ.
Poznámka
✤ Na zamãeném souboru se zobrazí ikona <
>.
41
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:22 PM
Page 42
ENGLISH
Video Mode : Selecting File Options
Copying Video files
Note
✤ If the Memory Card is not inserted, you cannot
select <Copy To>.
42
CZECH
Kopírování video souborÛ
Video soubor je moÏné zkopírovat do interní nebo externí pamûti.
You can copy the video file to the internal or external memory.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [OK] button.
◆ It moves to Video Play mode.
3. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
4. Move the [W/T, œ/√] button to select the
video file you want to copy.
◆ Each time you move the [W/T, œ/√] button, the
frame moves vertically and horizontally.
◆ Each time you press the VOL [+]/[-] button,
another page of 9 frames is displayed.
5. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Copy To>
and press the [OK] button.
◆ If you selected video ‘external’ as the Storage
type, the file is copied to ‘internal’ and vice
versa.
6. Move the [ W/T] button to select the followings
and press the [OK] button.
◆ Selected: Copy the selected video file.
◆ All: Copy all video files.
◆ Cancel: Cancel copying video files.
Video Mode (ReÏim Video):
V˘bûr moÏností souborÛ
1
4
5
Delete
Copy To
Lock
Multi Select
PB Option
6
Delete
Choose the file(s) to copy
Copy
To
to external
memory?
Lock
Multi Select
PB Option
Selected
All
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému) lze
jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video nebo
pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Video Play
(Pfiehrávání videa).
3. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
4. Zvolte soubor, kter˘ chcete zkopírovat, tlaãítky
[W/T, œ/√ ].
◆ Po kaÏdém pohybu tlaãítka [W/T, œ/√] se
snímek posune svisle a vodorovnû.
◆ Po kaÏdém stisku tlaãítka VOL [+]/[-] se zobrazí
dal‰í strana s 9 snímky.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Copy
To> (Kopírovat do) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Pokud je jako typ úloÏi‰tû vybrána moÏnost
External <Externí>, zkopíruje se soubor do
pamûti Internal (Interní), a obrácenû.
6. Pohybem tlaãítka [ W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Kopírovat vybran˘ video
soubor.
◆ All (V‰echny): Kopírovat v‰echny video soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení kopírování video souborÛ.
Poznámka
✤ KdyÏ není vloÏena pamûÈová karta, nemÛÏete zvolit
moÏnost <Copy To> (Kopírovat do).
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:22 PM
Page 43
ENGLISH
Video Mode : Selecting File Options
Video Mode (ReÏim Video):
V˘bûr moÏností souborÛ
Setting Multi Selection
Nastavení vícenásobné volby
CZECH
MÛÏete zvolit najednou nûkolik video souborÛ pro odstranûní, kopírování
nebo zamãení.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému) lze
jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video nebo
pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Video Play
(Pfiehrávání videa).
3. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
Delete
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Copy To
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Multi
Lock
Select> (Vícenásobná volba) a stisknûte tlaãítko [OK].
Multi Select
◆ <Use VOL + button to add selection, VOL PB Option
button to deselect> (Pomocí tlaãítka VOL +
roz‰ifiujte volbu, pomocí tlaãítka VOL - zru‰íte
zvolené soubory a objeví se zpráva.) Stisknutím
tlaãítka [OK] zavfiete potvrzovací zprávu.
5. Pfiesunem tlaãítka [W/T, œ/√] zvolte poÏadovan˘
soubor, a stisknûte tlaãítko VOL [+] nebo VOL [-].
◆ VOL [+]: Zvolen˘ video soubor má znaãku <✔>.
◆ VOL [-]: KdyÏ znaãka <✔> zmizí, je volba zru‰ena.
6. Stisknûte tlaãítko [MENU]. Pohybem tlaãítka [W/T]
vyberte moÏnost <Delete> (Odstranit), <Copy To>
(Kopírovat do) nebo <Lock> (Zamknout) a
stisknûte tlaãítko [OK].
7. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Vybran˘ video soubor se
Delete
Are you sure you want to
odstraní, zkopíruje nebo zamkne.
Copy
To selected file?
delete
◆ All (V‰echny): V‰echny vybrané video soubory
Lock
se odstraní, zkopírují nebo zamknou.
Selected
Cancel
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení volby video souborÛ.
All
You can set the multi video files to delete, copy or lock at one time.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [OK] button.
◆ It moves to Video Play mode.
3. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
4. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Multi Select>
and press the [OK] button.
◆ Use VOL + button to add selection, VOL - button
to deselect the message appears.
Press [OK] button to close the confirm message.
5. Move the [W/T, œ/√] button to select desired
video file, and press the VOL [+] or VOL [-] button.
◆ VOL [+]: The selected video file has the mark
<✔>.
◆ VOL [-]: When the mark <✔> disappears, the
selection is canceled.
6. Press the [MENU] button. Move [W/T] button to
select <Delete>, <Copy To> or <Lock> and press
the [OK] button.
7. Move the [W/T] button to select the followings
and press the [OK] button.
◆ Selected: The selected video file is deleted,
copied, or locked.
◆ All: All the video files are deleted, copied, or
locked.
◆ Cancel: Cancel selecting video files.
Note
✤ The locked file can not be deleted.
3
4
5
7
PB Option
Cancel
Poznámka
✤ Zamãen˘ soubor nelze odstranit.
43
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 44
ENGLISH
Video Mode : Selecting File Options
Setting the PB Option
2. Press the [OK] button.
◆ It moves to Video Play mode.
Nastavení moÏnosti PB
1
4
3. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
4. Move the [W/T, œ/√] button to select the
video file you want to set the function.
◆ Each time you move the [W/T, œ/√] button,
the frame moves vertically and horizontally.
◆ Each time you press the VOL [+]/[-] button,
another page of 9 frames is displayed.
5. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <PB Option>
and press the [OK] button.
6. Move the [W/T] button to select the following
and press the [OK] button.
◆ Selected: Play the selected video file.
◆ All: Play all video files.
◆ Cancel: Cancel setting PB Option.
44
CZECH
MÛÏete pfiehrát souvisle v‰echny soubory nebo pfiehrát pouze vybran˘
soubor.
You can play all files continuously or play only selected file.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
Video Mode (ReÏim Video):
V˘bûr moÏností souborÛ
5
Delete
Copy To
Lock
Multi Select
PB Option
6
Delete
Would you like to play
Copy
Toselected file or
only
Lock
all files?
Multi Select
PB Option
Selected
All
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Video Play
(Pfiehrávání videa).
3. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
4. Zvolte soubor, pro kter˘ chcete zapnout tuto
funkci, tlaãítky [W/T, œ/√ ].
◆ Po kaÏdém pohybu tlaãítka [W/T, œ/√] se
snímek posune svisle a vodorovnû.
◆ Po kaÏdém stisku tlaãítka VOL [+]/[-] se
zobrazí dal‰í strana s 9 snímky.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <PB
Option> (MoÏnost PB) a stisknûte tlaãítko [OK].
6. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Pfiehrát vybran˘ video
soubor.
◆ All (V‰echny): Pfiehrát v‰echny video soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení nastavení PB Option
<MoÏnost PB>.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 45
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Setting the Video file Size
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
2
Video Settings
System
Size
720
Quality
Fine
TV
Record Mode
Line In/Out
Focus
4
Out
AF
Video Settings
System
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of selected function is displayed.
Size
352
Quality
Fine
PC
Record Mode
Line In/Out
Focus
Notes
✤ If you select [œ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ In case <TV> is selected in the Record Mode,
it indicates 720i only.
In case <PC> is selected in the Record Mode,
it indicates 720p or 352p.
Pro video soubory mÛÏete nastavit velikost souboru. Poãet uloÏen˘ch
souborÛ je rÛzn˘ podle kapacity pamûÈové karty a velikosti video
souboru.
1
3. Move the [W/T] button to select <Size> and
press the [√] button.
4. Move the [ ▲ /▼ ] switch to select the video
file size and press the [OK] button.
◆ 720: Select 720✕576 pixel.
◆ 352: Select 352✕288 pixel.
CZECH
Nastavení velikosti video souboru
You can set the file size for video files. The number of stored files
varies depending on the Memory Card capacity and video file size.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
5
Out
AF
Video Record
Poznámky
F / 352p
BLC
00:00:00 / 01:05:31
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings
(Nastavení videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Size> (Velikost) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem pfiepínaãe [ ▲ /▼ ] zvolte velikost
video souboru a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ 720: Zvolte 720✕576 pixelÛ.
◆ 352: Zvolte 352✕288 pixelÛ.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete
nastavení.
◆ Zobrazí se ikona vybrané funkce.
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Pokud je v ReÏimu záznam zvoleno <TV>,
oznaãuje pouze 720i.
Pokud je v ReÏimu záznam zvoleno <PC>,
oznaãuje 720p nebo 352p.
45
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 46
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the Video file Quality
Nastavení kvality video souboru
You can set the quality for video files. The number of stored files
varies depending on the Memory Card capacity and video file quality.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
3
✤ If you select [œ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ You can record video files with size of 720i/Normal,
720p/Normal, 352p/Fine and 352p/Normal onto the
Memory Card but the quality is not guaranteed.
46
Video Settings
System
Size
Quality
720
Fine
Record Mode
TV
Line In/Out
Out
AF
Focus
4
Video Settings
System
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of selected function is displayed.
Notes
Pro video soubory mÛÏete nastavit kvalitu. Poãet uloÏen˘ch souborÛ je
rÛzn˘ podle kapacity pamûÈové karty a kvality video souboru.
1
3. Move the [W/T] button to select <Quality> and
press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select the video file
quality and press the [OK] button.
◆ Super Fine(SF): Select highest quality.
◆ Fine(F): Select high quality.
◆ Normal(N): Select normal quality.
CZECH
Size
Quality
720
Super Fine
Record Mode
TV
Line In/Out
Out
AF
Focus
5
Video Record
Poznámky
SF / 720i
BLC
00:00:00 / 00:29:07
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings
(Nastavení videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Quality> (Kvalita) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte kvalitu video
souboru a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Super Fine (SF) (Super jemn˘): V˘bûr
nejvy‰‰í kvality.
◆ Fine (F) (Jemn˘): V˘bûr vysoké kvality.
◆ Normal (N) (Normální): V˘bûr normální kvality.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se ikona vybrané funkce.
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Video soubory lze zaznamenávat ve formátech
720i/Normal (Normalni), 720p/Normal (Normalni),
352p/Fine (Jemné) a 352p/Normal (Normalni) na
pamûÈovou kartu, ale kvalita není zaruãena.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 47
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Setting the Video file Record mode
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
Nastavení reÏimu pro záznam souboru
1
3
Video Settings
System
3. Move the [W/T] button to select <Record
Mode> and press the [√] button.
Size
Quality
Record Mode
TV
4. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ TV (i): The system generates clear images
when played back on TV.
◆ PC (p): The system generates clear images
when played back on PC.
Line In/Out
Out
AF
Focus
4
720
Fine
Video Settings
System
5. Press the [MENU] button to finish setting.
Size
Quality
720
Fine
Record Mode
PC
Line In/Out
Out
AF
Focus
Notes
✤ If you select [œ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ In case <TV> is selected as the Record Mode,
the size is set to 720i only.
✤ In case <PC> is selected as the Record Mode,
the size is set to 720p or 352p.
✤ When the size is set to <352>, <PC> is
automatically selected for Video files recording.
CZECH
NeÏ spustíte záznam video souboru, mÛÏete nastavit reÏim záznamu.
You can set the record mode before starting video file record.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record Screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
5
Video Record
00:00:00 / 00:43:41
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings
(Nastavení videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Record Mode> (ReÏim záznamu) a stisknûte
tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ TV (i): Systém generuje jasn˘ obraz pro
pfiehrávání na televizoru.
◆ PC (p): Systém generuje jasn˘ obraz pro
pfiehrávání na PC.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete
nastavení.
Poznámky
F / 720p
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Pokud je v ReÏimu záznam zvoleno <TV>,
velikost je nastavena pouze na 720i.
✤ Pokud je v ReÏimu záznam zvoleno <PC>,
velikost je nastavena na 720p nebo 352p.
✤ KdyÏ je velikost nastavena na <352>, pro záznam
video souborÛ se automaticky zvolí <PC>.
47
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 48
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Setting the External Input/Output
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
3
Video Settings
System
Size
Quality
Record Mode
Line In/Out
Focus
4
720
Fine
TV
Out
AF
Video Settings
System
Size
Quality
Record Mode
Line In/Out
Focus
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The CAM is set to the selected setting.
Obsah kamery mÛÏete pfiehrávat na externím zafiízení, a obrácenû.
1
3. Move the [W/T] button to select <Line In/Out>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Out: Select this when recording or playing
back the contents of the CAM into an
external device.
◆ In: Select this when recording the contents of
an external device into the CAM.
5
720
Fine
TV
Out
AF
Video Record
F / 720i
48
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record
(Záznam videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings
(Nastavení videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Line In/Out> a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Out: Zvolte tuto moÏnost, kdyÏ
zaznamenáváte nebo pfiehráváte obsah
kamery na externím zafiízení.
◆ In: Zvolte tuto moÏnost, kdyÏ zaznamenáváte
nebo pfiehráváte obsah externího zafiízení do
kamery.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete
nastavení.
◆ Kamera je nastavena na vybrané nastavení.
Poznámka
Note
✤ If you select [œ] button in the menu, the previous
menu appears.
CZECH
Nastavení externího vstupu a v˘stupu
You can record or play back the contents of the CAM into an external
device and vice versa.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record Screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
00:00:00 / 00:43:41
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 49
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the Focus
Nastavení ostfiení
You can set the focus depending on the subject or the environment.
In most situations, you can record best using AF(Auto Focus).
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
3. Move the [W/T] button to select <Focus> and
press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ AF: Set the focus automatically.
◆ MF( ): Set the focus manually.
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of selected function is displayed.
◆ If you select the AF, no icon is displayed.
Manual Focus
✤ If you select [œ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ Changes in the set-up made in the Photo mode are
all retained in the Video mode.
✤ The focus is set to AF mode automatically when the
CAM is turned off.
Zaostfiení lze nastavit podle pfiedmûtu nebo prostfiedí. Ve vût‰inû situací
získáte nejlep‰í v˘sledky pouÏitím moÏnosti AF (Automatické ostfiení).
1
3
Video Settings
System
Size
Quality
Record Mode
Line In/Out
Focus
4
720
Fine
TV
Out
AF
Video Settings
System
Adjust the focus using MF [ +] / [ - ] button to zoom
in or out manually.
◆ When a picture contains objects that are both
close and far away from the CAM.
◆ When a person is enveloped in fog or
surrounded by snow.
Notes
CZECH
Size
Quality
Record Mode
Line In/Out
Focus
5
720
Fine
TV
Out
MF
Video Record
F / 720i
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video nebo
pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings (Nastavení
videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Focus> (Zaostfiení) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ AF: Automatické nastavení zaostfiení.
◆ MF( ): Ruãní nastavení zaostfiení.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se ikona vybrané funkce.
◆ KdyÏ vyberete moÏnost AF, nebude zobrazena
Ïádná ikona.
Ruãní ostfiení
Zaostfiení lze nastavit pomocí tlaãítka MF [ +] / [ - ]
pro manuální pfiiblíÏení a oddálení.
◆ Obsahuje-li obraz pfiedmûty, které jsou blízko
i daleko od kamery.
◆ Je-li osoba zahalená mlhou nebo obklopená
snûhem.
Poznámky
BLC
00:00:00 / 00:43:41
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Zmûny nastavení provedené v reÏimu Foto se
zachovají i v reÏimu Video.
✤ Zaostfiení je nastaveno automaticky na AF po
vypnutí kamery.
49
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 50
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)
Nastavení EIS (elektronického stabilizátoru obrazu)
The Electronic Image Stabilizer is a function that compensates for
hand shake and other movements while recording.
EIS provides more stable video when:
1
◆ Recording with zooming
◆ Recording small objects
◆ Recording while walking or moving
◆ Recording through the window in a vehicle
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
3
3. Move the [W/T] button to select <EIS> and
press the [√] button.
Note
✤ If you select [œ] button in the menu, the previous
menu appears.
50
Video Settings
System
Record Mode
Line In/Out
Focus
EIS
4
Fine
TV
Out
AF
On
Video Settings
System
4. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ On(
): Set the EIS function.
◆ Off: Cancel the EIS function.
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ If you select <On>, the icon of EIS is
displayed.
◆ If you select <Off>, no icon is displayed.
Elektronick˘ stabilizátor obrazu je funkce, která kompenzuje tfies ruky a
jiné pohyby pfii nahrávání.
Funkce EIS umoÏÀuje zachycení stabilnûj‰ího
obrazu pfii:
◆ Záznamu se zoomem
◆ Pofiizování záznamu mal˘ch pfiedmûtÛ
◆ Záznam za chÛze nebo pohybu
◆ Záznamu skrz okno vozidla
Quality
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
Quality
Record Mode
Line In/Out
Focus
EIS
5
CZECH
Fine
TV
Out
AF
Off
Video Record
F / 720i
BLC
00:00:00 / 00:43:41
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings
(Nastavení videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <EIS>
a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ On(
): Zapnout funkci EIS.
◆ Off: Zru‰it funkci EIS.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ KdyÏ vyberete moÏnost <On>, bude
zobrazena ikona EIS.
◆ Vyberete-li moÏnost <Off>, nebude
zobrazena Ïádná ikona.
Poznámka
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 51
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the White Balance
Nastavení vyváÏení bílé
The White Balance may vary depending on the lighting conditions.
The White Balance is used to preserve natural colours under different
lighting conditions.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
3. Move the [W/T] button to select <White Balance>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select desired setting
and press the [OK] button.
◆ Auto: Adjust the colour depending on the
condition automatically.
◆ Hold(
): Record with first selected colour
without adjusting colour.
◆ Outdoor(
): Record with the balanced light.
(Natural light)
◆ Indoor(
): Record with the balanced light.
(Glow lamp or light in the studio)
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of selected function is displayed.
◆ If you select <Auto>, no icon is displayed.
VyváÏení bílé se mÛÏe li‰it podle svûteln˘ch podmínek.
Funkce White Balance (VyváÏení bílé) se pouÏívá pro zachování
pfiirozen˘ch barev v rÛzn˘ch svûteln˘ch podmínkách.
1
3
Video Settings
System
4
Record Mode
TV
Line In/Out
Focus
EIS
White Balance
Out
AF
On
Auto
Video Settings
System
5
Record Mode
TV
Line In/Out
Focus
EIS
White Balance
Out
AF
On
Outdoor
Video Record
F / 720i
Notes
✤ If you select [œ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ Changes in the set-up made in the Photo mode are
all retained in the Video mode.
CZECH
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému) lze
jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video nebo
pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings (Nastavení
videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <White
Balance> (VyváÏení bílé) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Auto: Automatické nastavení barev podle
podmínek.
◆ Hold(
) (PodrÏet): Nahrávat s prvním
nastavením barev bez pfiizpÛsobování barev.
◆ Outdoor(
) (Exteriéry): Nahrávání s
vyváÏen˘m osvûtlením. (Pfiirozené svûtlo)
◆ Indoor(
) (Interiéry): Nahrávání s vyváÏen˘m
osvûtlením. (Îárovka nebo svûtlo ve studiu)
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se ikona vybrané funkce.
◆ Vyberete-li moÏnost <Auto>, nebude zobrazena
Ïádná ikona.
Poznámky
BLC
00:00:00 / 00:43:41
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Zmûny nastavení provedené v reÏimu Foto se
zachovají i v reÏimu Video.
51
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 52
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)
It allows you to adjust the aperture setting to suit different conditions.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
3. Move the [W/T] button to select <Program AE>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select desired setting
and press the [OK] button.
◆ Auto: Auto mode balances exposure and shutter
speed to get the best result.
The shutter speed automatically varies from 1/60
to 1/250 per second depending on the scene.
◆ Sports(
): For recording fast-moving people
or objects. It is suitable for sports events,
recording outside in the car.
◆ Spotlight(
): Compensates for a subject that
appears too bright under strong direct light such
as spotlight. It is suitable for concert and school
performance.
◆ Sand/Snow(
): Use when the light is very
strong such as on the beach or in the snow.
◆ HS Shutter(
): Allows fast-moving images to
be captured one frame at a time.
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of selected function is displayed.
◆ If you select <Auto>, no icon is displayed.
Nastavení funkce Program AE (naprogramovaná automatická expozice)
Funkce umoÏÀuje nastavení clony pro rÛzné podmínky.
1
3
Video Settings
System
Line In/Out
Focus
EIS
Out
AF
On
White Balance Auto
Auto
Program AE
4
Video Settings
System
Line In/Out
Focus
EIS
Out
AF
On
White Balance Auto
Sports
Program AE
5
Video Record
F / 720i
BLC
Note
52
✤ If you select [œ] button in the menu, the previous menu
appears.
CZECH
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému) lze
jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video nebo
pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings (Nastavení videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Program
AE> (naprogramovaná automatická expozice) a
stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Auto: Automatick˘ reÏim vyvaÏuje expozici a
rychlost závûrky pro dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Rychlost závûrky se automaticky mûní od 1/60 do
1/250 sekundy podle scény.
◆ Sports(
) (Sporty): Pro nahrávání rychle se
pohybujících osob nebo pfiedmûtÛ. Vhodné pro
sportovní události, nahrávání okolí z automobilu.
◆ Spotlight (
) (Reflektor): Kompenzace pfiíli‰
svûtl˘ch pfiedmûtÛ osvûtlen˘ch pfiímo napfiíklad
reflektorem. Vhodné pro koncerty a ‰kolní
pfiedstavení.
◆ Sand/Snow(
) (Písek/sníh): Pro pouÏití ve
velmi svûtl˘ch podmínkách, napfiíklad na pláÏi
nebo na snûhu.
◆ HS Shutter (
) (Rychlá závûrka): UmoÏÀuje
zachycení rychle se pohybujících obrazÛ snímek
po snímku.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se ikona vybrané funkce.
◆ Vyberete-li moÏnost <Auto>, nebude zobrazena
Ïádná ikona.
Poznámka
00:00:00 / 00:43:41
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 53
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the BLC (Backlight Compensation)
Nastavení BLC (kompenzace protisvûtla)
The Backlight Compensation function helps to make the subject
brighter when the subject is in front of a window or the subject is too
dark to distinguish.
You can use this function when using the CAM in
1
bright background and snowy background.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous
mode as the start-up mode in System
Settings. (Refer to page 98)
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
3. Move the [W/T] button to select <BLC> and
press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select desired
setting and press the [OK] button.
◆ Off: Cancel the BLC function.
◆ On(
): Set the BLC function.
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ <
> is displayed.
◆ If you select <Off>, <
> is not displayed.
3
Video Settings
Focus
EIS
AF
BLC
Off
On
White Balance Auto
Program AE
Auto
Video Settings
System
Focus
EIS
AF
BLC
On
On
White Balance Auto
Program AE
Auto
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ The BLC is set to Off when the CAM is turned
off.
✤ Changes in the set-up made in the Photo mode
are all retained in the Video mode.
Kompenzace protisvûtla pomáhá zesvûtlit sníman˘ pfiedmût, kdyÏ je
pfiedmût pfied oknem nebo je tak tmav˘, Ïe jej nelze rozpoznat.
Tuto funkci mÛÏete pouÏít, kdyÏ budete kameru pouÏívat na jasném
pozadí a pozadí se snûhem.
System
4
CZECH
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings
(Nastavení videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<BLC> a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Off (Vypnout): Zru‰ení funkce BLC.
◆ On(
) (Zapnout): Zapnutí funkce BLC.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se <
>.
◆ Vyberete-li moÏnost <Off>, <
> se
nezobrazí.
Poznámky
5
Video Record
F / 720i
BLC
00:00:00 / 00:43:41
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Funkce BLC je vypnuta zároveÀ s vypnutím
kamery.
✤ Zmûny nastavení provedené v reÏimu Foto se
zachovají i v reÏimu Video.
53
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 54
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the Effect
Nastavení efektu
Ve video souboru je moÏné vytvofiit efekty profesionální kvality.
You can create professional looking effect on your video file.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
3. Move the [W/T] button to select <Effect> and
press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select desired setting
and press the [OK] button.
◆ Off: Cancel the <Effect>.
◆ Art: Artistic effects on your video file.
◆ Mosaic: A mosaic overlay appears on your
video file.
◆ Sepia: The picture is displayed in sepia colour
similar to that of an old photograph.
◆ Negative: Reverses the colours, creating the
look of a negative.
◆ Mirror: This mode cuts the picture in half using
a Mirror effect.
◆ B&W: Changes the images into Black and White.
5. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The effect and letter of selected function are
displayed.
◆ If you select <OFF>, no icon is displayed.
1
3
Video Settings
System
EIS
On
White Balance Auto
Program AE
Auto
Off
BLC
Effect
4
Off
Video Settings
System
EIS
On
White Balance Auto
Program AE
Auto
Off
BLC
Effect
5
Mirror
Video Record
F / 720i
54
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému) lze
jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video nebo
pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings (Nastavení
videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Effect>
(Efekt) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Off: Zru‰ení efektu.
◆ Art: V˘tvarné efekty pro vበvideozáznam.
◆ Mosaic: Na videozáznamu se zobrazí
mozaiková maska.
◆ Sepia: Obraz bude zobrazen v sépiov˘ch
barvách jako na star˘ch fotografiích.
◆ Negative: Pfievrácení barev a vytvofiení vzhledu
negativu.
◆ Mirror: Tento reÏim rozdûlí obraz na poloviny
pomocí zrcadlového efektu.
◆ B&W: Snímek se zmûní na ãernobíl˘.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se efekt a písmeno vybrané funkce.
◆ Vyberete-li moÏnost <OFF>, nebude zobrazena
Ïádná ikona.
Poznámky
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ When the screen size is set to 352(352✕288), it is
played back in smaller size than 720(720✕576) on PC.
CZECH
00:00:00 / 00:43:41
STBY Mirror
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ KdyÏ je velikost obrazovky nastavena na 352
(352✕288), na PC se pfiehrává v men‰í velikosti neÏ
720(720✕576).
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 55
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the Digital Zoom
Nastavení digitálního zoomu
Zooming more than X10 is achieved digitally, up to
X100 when combined with optical zoom.
The Digital Zoom processes data to enlarge the
centre portion of the image to fill the frame.
It may produce a less detailed and slightly grainy
picture.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
Video Settings
System
White Balance Auto
Program AE
Auto
Off
BLC
4
Effect
Off
Digital Zoom
Off
Video Settings
System
3. Move the [W/T] button to select <Digital Zoom>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select desired setting
and press the [OK] button.
◆ Off: Cancel the Digital Zoom.
◆ On: Set the Digital Zoom. (X100)
Vût‰ího neÏ 10násobného zvût‰ení se dosahuje
digitálnû, a kombinací digitálního a optického zoomu
lze dosáhnout aÏ 100násobného zvût‰ení.
Digitální pfiiblíÏení (zoom) zpracovává data tak, Ïe
zvût‰uje centrální ãást obrazu, aby vyplnila snímek.
MÛÏe tak vzniknout ménû podrobn˘ a trochu zrnit˘
obraz.
1
3
White Balance Auto
Program AE
Auto
Off
BLC
Off
Effect
On
Digital Zoom
6
Video Record
F / 720i
5. Press the [MENU] button to finish setting.
6. Move the [W/T] button to use the digital zoom.
◆ The Digital Zoom indicator appears.
Note
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
CZECH
BLC
00:00:00 / 00:43:41
STBY
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému)
lze jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video
nebo pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings
(Nastavení videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Digital Zoom> (Digitální pfiiblíÏení) a stisknûte
tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Off (Vypnout): Zru‰ení digitálního zoomu.
◆ On (Zapnout): Zapnutí digitálního pfiiblíÏení
(zoomu). (X100)
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
6. Digitální zoom se ovládá pohybem tlaãítka [W/T].
◆ Objeví se indikátor digitálního zoomu.
Poznámka
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se pfiedchozí nabídka.
55
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 56
ENGLISH
Video Mode : Setting Various Functions
Video Mode (ReÏim Video):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the Backlight Auto Control
Nastavení automatického fiízení podsvícení
This function enables to save power consumption by controlling the
brightness of LCD monitor automatically outdoors.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
◆ You can select Video mode or Previous mode
as the start-up mode in System Settings.
(Refer to page 98)
Tato funkce dovoluje sníÏit spotfiebu energie ovládáním jasu LCD monitoru
v exteriéru automaticky.
1
2. Press the [MENU] button.
◆ The Video Settings screen appears.
3. Move the [W/T] button to select <B.L. Auto Ctl>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Off: Cancel the B.L. Auto Ctl function.
◆ On: Set the B.L. Auto Ctl function.
When using Backlight Auto Control function in
the bright background outdoors, you can prevent
unnecessary battery power consumption.
3
System
BLC
Effect
Digital Zoom
B.L. Auto Ctl
4
Auto
Off
Off
Off
Off
Video Settings
System
Program AE
BLC
Effect
Notes
56
Video Settings
Program AE
5. Press the [MENU] button to finish setting.
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ Recording or Playing back the video file is not
affected by Backlight Auto Control function.
✤ Changes in the set-up made in the Photo mode are
all retained in the Video mode.
✤ If you set Backlight Auto Control function to On, the
LCD monitor looks the same as an ordinary LCD
monitor in bright lighting and sunlight outdoors.
CZECH
Digital Zoom
B.L. Auto Ctl
5
Auto
Off
Off
Off
Poznámky
On
Video Record
F / 720i
BLC
00:00:00 / 00:43:41
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
◆ V ãásti System Settings (Nastavení systému) lze
jako v˘chozí reÏim vybrat reÏim Video nebo
pfiedchozí reÏim. (Viz strana 98)
2. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka Video Settings (Nastavení
videa).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<B.L. Auto Ctl> (automatické fiízení podsvícení) a
stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Off (Vypnout): Zru‰it funkci automatického fiízení
podsvícení.
◆ On (Zapnout): Zapnout funkci automatického
fiízení podsvícení.
KdyÏ pouÏíváte funkci automatického fiízení
podsvícení na jasném pozadí v exteriéru, mÛÏete
zabránit zbyteãné spotfiebû energie z baterie.
5. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
STBY
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Záznam a pfiehrávání video souborÛ nejsou
ovlivnûny funkcí automatického fiízení podsvícení.
✤ Zmûny nastavení provedené v reÏimu Foto se
zachovají i v reÏimu Video.
✤ KdyÏ zapnete funkci automatického fiízení podsvícení,
LCD monitor vypadá jako bûÏn˘ LCD monitor v
jasném osvûtlení a sluneãním svûtle v exteriéru.
00906L M2100 UK+CZE~057
10/19/05 5:23 PM
Page 57
ENGLISH
2
Photo Mode
CZECH
2
ReÏim Photo
(Fotografování)
Capturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Capturing Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Zooming In and Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
PfiibliÏování a oddalování (zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Viewing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Viewing Photo files on the LCD Monitor . . . . . . . . . . .60
ProhlíÏení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ProhlíÏení souborÛ s fotografiemi na LCD monitoru . . . 60
Selecting File Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Deleting Photo files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Locking Photo files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Copying Photo files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Setting DPOF(Digital Print Order Format) Function . . .64
Setting Multi Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
V˘bûr moÏností souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Odstranûní souborÛ s fotografiemi . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Zamknutí souborÛ s fotografiemi . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kopírování souborÛ s fotografiemi . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nastavení funkce DPOF (Formát pro digitální tisk) . . . . 64
Nastavení vícenásobné volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Setting Various Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Setting the Photo file Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Setting the Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Setting the Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Setting the White Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Setting the BLC (Backlight Compensation) . . . . . . . . .70
Setting the Backlight Auto Control . . . . . . . . . . . . . . . .71
Nastavení rÛzn˘ch funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Nastavení velikosti souborÛ s fotografiemi . . . . . . . . . . 66
Nastavení blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Nastavení ostfiení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nastavení vyváÏení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Nastavení BLC (kompenzace protisvûtla) . . . . . . . . . . . 70
Nastavení automatického fiízení podsvícení . . . . . . . . . 71
57
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:24 PM
Page 58
ENGLISH
ReÏim Photo (Fotografování):
Fotografování
Photo Mode : Capturing
Capturing Images
Fotografování
Stejnû jako lze nahrávat videozáznamy, je moÏné pofiizovat fotografie.
You can take photo as well as record video files.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select Photo mode and press the [OK]
button.
◆ The Photo Capture screen appears.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
2
F / 720i
Photo
00:00:00 / 00:43:41
3
Photo Capture
STBY
1600
Capturing...
3. Press [Record /Stop] button to take pictures.
◆ The message “capturing…” appears on the
screen, and then it disappears.
Notes
CZECH
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record
(Záznam videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Photo (Fotografování) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
3. Fotografujte stiskem tlaãítka [Record /Stop].
◆ Na obrazovce se objeví hlá‰ení “capturing”
(capturin...) a zase zmizí.
Poznámky
✤ KdyÏ je baterie vybitá, blesk nebude fungovat automaticky.
✤ If the battery is low, the flash will not operate automatically.
✤ Abyste mohly ukládat fotografie do externí pamûti (pamûÈová
✤ In order to take pictures on the external memory (Memory Card),
karta), vloÏte pamûÈovou kartu a pak nastavte typ pamûti na
insert a Memory Card and then set the memory type to <External>.
<External> (Externí). (Viz strana 32)
(Refer to page 32)
✤ Chcete-li zobrazit obrazovku Photo Settings, stisknûte tlaãítko
✤ Press the [MENU] button in the Photo Capture mode to see the
[MENU] v reÏimu Photo Capture.
Photo Settings screen.
58
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:24 PM
Page 59
ENGLISH
ReÏim Photo (Fotografování):
Fotografování
Photo Mode : Capturing
Zooming In and Out
CZECH
PfiibliÏování a oddalování (zoom)
Zooming technique lets you change the size of the subject captured in
a scene.
Zoom je zpÛsob, kter˘m lze zmûnit velikost snímaného pfiedmûtu.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on the CAM.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to select Photo
mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the selected mode
in two seconds even when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte kameru.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte reÏim Photo
(Fotografování) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného reÏimu za dvû
vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture (Fotografování).
Press the [W] button
to zoom out.
• The subject
appears further
away when you
zoom out.
Photo Capture
Press the [T] button to
zoom in.
• The subject appears
closer when you
zoom in.
Photo Capture
3. Press the [Record/Stop] button to take
pictures.
Photo Capture
Pro oddálení stisknûte
tlaãítko [W].
• Pfiedmûty vypadají
vzdálenûj‰í, kdyÏ
provedete zmen‰ení
(oddálení).
Pro pfiiblíÏení stisknûte
tlaãítko [T].
• Pfiedmûty vypadají bliωí,
kdyÏ provedete pfiiblíÏení.
1600
1600
3. Stisknutím tlaãítka [Record/Stop]
(Záznam/Zastavit) vyfotografujte
snímek.
Poznámky
Notes
✤ Zooming in the CAM is X10 -optical electro
motion zoom and the quality and definition of
the captured photo file are well maintained
even when using the zoom.
✤ Frequent use of zooming may result in higher
battery power consumption.
1600
Zoom Out
Zoom In
✤ Zoom v kamefie je optick˘ X10 s
elektrick˘m pohonem, a kvalita a rozli‰ení
nasnímané fotografie je dobrá i se
zapnut˘m zoomem.
✤ âasté pouÏívání zoomu mÛÏe zpÛsobit
rychlej‰í vybití baterie.
59
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:24 PM
Page 60
ENGLISH
ReÏim Photo (Fotografování):
ProhlíÏení
Photo Mode : Viewing
Viewing Photo files on the LCD Monitor
ProhlíÏení souborÛ s fotografiemi na LCD monitoru
It is handy and practical to view pictures using the LCD monitor almost
anywhere such as in a car, indoors or outdoors.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
2
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select Photo mode and press the [OK]
button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
4
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [OK] button.
◆ It moves to Photo View mode.
4. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
5. Move the [ W/T, œ/√] button to find the photo
you want to view.
5
◆ Each time you move the [ W/T, œ/√] button,
the frame moves vertically and horizontally.
◆ Each time you press the VOL [+]/[ - ] button,
another page of 9 frames is displayed.
6. Press [OK] button to view the photo you want.
◆ The full screen is displayed.
Notes
✤ Display time may vary depending on the picture
size.
✤ The image edited (turned) in Image Viewer
Program on your PC may not be displayed.
60
6
CZECH
Díky LCD monitoru je moÏné prohlíÏet fotografie témûfi v‰ude,
napfiíklad v autû, doma nebo venku.
Photo Capture
1600
Photo View 100-0024
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Photo (Fotografování) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
5. Najdûte fotografii, kterou chcete prohlíÏet,
tlaãítky [ W/T, œ/√ ].
◆ Po kaÏdém pohybu tlaãítka [ W/T, œ/√] se
snímek posune svisle a vodorovnû.
◆ Po kaÏdém stisku tlaãítka VOL [+]/[ - ] se
zobrazí dal‰í strana s 9 snímky.
6. Stisknutím tlaãítka [OK] zobrazte poÏadovanou
fotografii.
◆ Zobrazí se na celé obrazovce.
Poznámky
✤ Doba naãítání snímku se li‰í podle jeho velikosti.
✤ Obraz upraven˘ (otoãen˘) ve va‰em programu
na prohlíÏení obrázkÛ pro PC se nemusí zobrazit.
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:25 PM
Page 61
ENGLISH
Photo Mode : Selecting File Options
Deleting Photo files
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
[OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
Odstranûní souborÛ s fotografiemi
3
Photo View 100-0019
5
3. Press the [OK] button.
◆ It moves to Photo View mode.
4. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
5. Move the [W/T, œ/√] button to select the photo
file you want to delete.
◆ Each time you move the [W/T,œ/√] button,
the frame moves vertically and horizontally.
◆ Each time you move the VOL [+]/[-] button,
another page of 9 frames is displayed.
6
Delete
Copy To
Lock
6. Press the [MENU] button.
Move [W/T] button to select <Delete> and
press the [OK] button.
7. Move the [ W/T] button to select the followings
and press the [OK] button.
◆ Selected: The selected photo file is deleted.
◆ All: All photo files are deleted.
◆ Cancel: Cancel deleting photo files.
Note
✤ The locked file can not be deleted.
CZECH
Soubory s fotografiemi lze odstranit v ãásti <File Options> (MoÏnosti souboru).
You can delete photo files in <File Options>.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
ReÏim Photo (Fotografování):
V˘bûr moÏností souborÛ
Multi Select
DPOF
7
Delete
Are you sure you want to
Copy
To selected file?
delete
Lock
Multi Select
DPOF
Selected
All
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim Photo (Fotografování) a stisknûte tlaãítko
[OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko
[OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
5. Zvolte soubor s fotografií, kter˘ chcete odstranit,
tlaãítky [W/T, œ/√].
◆ Po kaÏdém pohybu tlaãítka [W/T, œ/√] se
snímek posune svisle a vodorovnû.
◆ Po kaÏdém pohybu tlaãítka VOL [+]/[-] se zobrazí
dal‰í strana s 9 snímky.
6. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Delete>
(Odstranit) a stisknûte tlaãítko [OK].
7. Pohybem tlaãítka [ W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Odstraní se vybran˘ snímek.
◆ All (V‰echny): Odstraní se v‰echny snímky.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení odstranûní snímkÛ.
Poznámka
✤ Zamãen˘ soubor nelze odstranit.
61
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:25 PM
Page 62
ENGLISH
Photo Mode : Selecting File Options
Locking Photo files
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
Zamknutí souborÛ s fotografiemi
3
Photo View 100-0019
5
3. Press the [OK] button.
◆ It moves to Photo View mode.
4. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
5. Move the [W/T, œ/√] button to select the
photo file you want to lock.
6
Delete
Copy To
Lock
6. Press the [MENU] button.
Move [W/T] button to select <Lock> and
press the [OK] button.
7. Move the [ W/T] button to select the
followings and press the [OK] button.
◆ Selected: The selected photo file is locked.
◆ All: All photo files are locked.
◆ Cancel: Cancel locking photo files.
✤ The <
62
Multi Select
DPOF
7
Delete
Choose the file(s) you would
Copy
likeTo
to lock.
Lock
Multi Select
DPOF
Note
> icon is displayed on the locked file.
CZECH
Chcete-li zabránit odstranûní, je moÏné dÛleÏité soubory s fotografiemi
zamknout.
You can lock the important photo file not to be deleted.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
ReÏim Photo (Fotografování):
V˘bûr moÏností souborÛ
Selected
All
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Photo (Fotografování) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
5. Zvolte soubor s fotografií, kter˘ chcete
zamknout, tlaãítky [W/T, œ/√ ].
6. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Lock> (Zamknout) a stisknûte tlaãítko [OK].
7. Pohybem tlaãítka [ W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Bude zamãen vybran˘
snímek.
◆ All (V‰echny): Budou zamãeny v‰echny
snímky.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení zamãení snímkÛ.
Poznámka
✤ Na zamãeném souboru se zobrazí ikona <
>.
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:25 PM
Page 63
ENGLISH
Photo Mode : Selecting File Options
Copying Photo files
Note
✤ If the Memory Card is not inserted, you cannot
select <Copy To>.
CZECH
Kopírování souborÛ s fotografiemi
Soubory s fotografiemi je moÏné kopírovat do interní nebo externí pamûti.
You can copy photo files to the internal or external memory.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [OK] button.
◆ It moves to Photo View mode.
4. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
5. Move the [W/T, œ/√] button to select the
photo file you want to copy.
6. Press the [MENU] button.
Move [W/T] button to select <Copy To> and
press the [OK] button.
◆ If you select the Storage type ‘External’, the
file is copied to ‘Internal’ and vice versa.
7. Move the [ W/T] button to select the
followings and press the [OK] button.
◆ Selected: Copy the selected photo file.
◆ All: Copy all photo files.
◆ Cancel: Cancel copying photo files.
ReÏim Photo (Fotografování):
V˘bûr moÏností souborÛ
3
Photo View 100-0019
5
6
Delete
Copy To
Lock
Multi Select
DPOF
7
Delete
Choose the file(s) to copy
Copy To
to external memory?
Lock
Multi Select
DPOF
Selected
All
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Photo (Fotografování) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
5. Zvolte soubor s fotografií, kter˘ chcete
kopírovat, tlaãítky [W/T, œ/√ ].
6. Stisknûte tlaãítko [MENU]. Pohybem tlaãítka
[W/T] vyberte moÏnost <Copy To> (Kopírovat
do) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Pokud je jako typ úloÏi‰tû vybrána moÏnost
External (Externí), zkopíruje se soubor do
pamûti Internal (Interní) a obrácenû.
7. Pohybem tlaãítka [ W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Kopírovat vybran˘
snímek.
◆ All (V‰echny): Kopírovat v‰echny snímky.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení kopírování snímkÛ.
Poznámka
✤ KdyÏ není vloÏena pamûÈová karta, nemÛÏete
zvolit moÏnost <Copy To> (Kopírovat do).
63
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 64
ReÏim Photo (Fotografování):
V˘bûr moÏností souborÛ
ENGLISH
Photo Mode : Selecting File Options
Setting DPOF (Digital Print Order Format) Function
Nastavení funkce DPOF (Formát pro digitální tisk)
You can automatically print a photo file recorded on a Memory Card
with a printer supporting DPOF.
Insert a memory card into the MULTI CARD slot.
5
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [OK] button.
◆ It moves to Photo View mode.
4. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
5. Move the [W/T, œ/√] button to select the
photo file you want to print.
6. Press the [MENU] button. Move [W/T] button
to select <DPOF> and press the [OK] button.
◆ You can select <DPOF> only when you’ve
selected Storage Type ‘External’.
(Refer to page 32)
7. Move the [W/T] button to select the number
of copies you want to print and press the
[OK] button.
8. Press the [MENU] button to finish setting.
Notes
✤ Refer to page 120 for further details about
printing DPOF files.
✤ You can set copies for DPOF print up to 30.
64
CZECH
Fotografie uloÏené na pamûÈové kartû mÛÏete automaticky tisknout na
tiskárnû podporující formát DPOF.
VloÏte pamûÈovou kartu do ‰tûrbiny MULTI CARD.
6
Delete
Copy To
Lock
Multi Select
DPOF
7
Delete
1 To
copies for DPOF print
Copy
Lock
Multi Select
Press OK to set.
DPOF
Press
to cancel.
8
1
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Nahrávání videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Photo (Fotografování) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
5. Zvolte soubor s fotografií, kter˘ chcete
vytisknout, tlaãítky [W/T, œ/√ ].
6. Stisknûte tlaãítko [MENU]. Pohybem tlaãítka
[W/T] vyberte moÏnost <DPOF> a stisknûte
tlaãítko [OK].
◆ MoÏnost <DPOF> lze vybrat pouze, kdyÏ je
jako typ úloÏi‰tû vybrána moÏnost External
<Externí>. (Viz strana 32.)
7. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poãet kopií,
které chcete vytisknout, a stisknûte tlaãítko [OK].
8. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
Poznámky
✤ Dal‰í podrobnosti o tisku souborÛ DPOF
naleznete na stranû 120.
✤ Maximální poãet kopií pfii tisku DPOF je 30.
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 65
Photo Mode : Selecting File Options
ReÏim Photo (Fotografování):
V˘bûr moÏností souborÛ
Setting Multi Selection
Nastavení vícenásobné volby
ENGLISH
You can set the multi photo files to delete, copy or lock at one time.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on the
CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the [OK]
button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [OK] button.
◆ It moves to Photo View mode.
4. Press the [W] button.
◆ The Multi-play screen appears.
5. Press the [MENU] button. Move [W/T] button to
select <Multi Select> and press the [OK] button.
◆ Use VOL + button to add selection, VOL - button to
deselect the message appears.
Press [OK] button to close the confirm message.
6. Move the [W/T, œ/√] button to select desired
setting, and press the VOL [+] or VOL [-] button.
◆ VOL [+]: The selected video file has the mark <✔>.
◆ VOL [-]: When the mark <✔> disappears, the
selection is canceled.
7. Press the [MENU] button. Move [W/T] button to
select <Delete>, <Copy To> or <Lock> and press
the [OK] button.
8. Move the [ W/T] button to select the followings and
press the [OK] button.
◆ Selected: The selected photo files are deleted,
copied, or locked.
◆ All: All photo files are deleted, copied, or locked.
◆ Cancel: Cancel selecting photo files.
Notes
✤ The locked file can not be deleted.
✤ You can set Multi Selection in DPOF when using
external memory.
4
5
6
8
CZECH
MÛÏete zvolit najednou nûkolik foto souborÛ pro odstranûní, kopírování nebo
zamãení.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Nahrávání videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim Photo (Fotografování) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného reÏimu
za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture (Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Kamera se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [W].
◆ Zobrazí se obrazovka Multi-play.
Delete
5. Stisknûte tlaãítko [MENU]. Pohybem tlaãítka [W/T]
Copy To
vyberte moÏnost <Multi Select> (Vícenásobná volba) a
Lock
stisknûte tlaãítko [OK].
Multi Select
◆ <Use VOL + button to add selection, VOL - button to
DPOF
deselect> (Pomocí tlaãítka VOL + roz‰ifiujte volbu,
pomocí tlaãítka VOL - zru‰íte zvolené soubory a objeví
se zpráva.) Stiskem tlaãítka [OK] zavfiete potvrzovací
zprávu.
6. Pfiesunem tlaãítka [W/T, œ/√] zvolte poÏadované
nastavení, a stisknûte tlaãítko VOL [+] nebo VOL [-].
◆ VOL [+]: Zvolen˘ video soubor má znaãku <✔>.
◆ VOL [-]: KdyÏ znaãka <✔> zmizí, je volba zru‰ena.
7. Stisknûte tlaãítko [MENU]. Pohybem tlaãítka [W/T]
vyberte moÏnost <Delete> (Odstranit), <Copy To>
(Kopírovat do) nebo <Lock> (Zamknout) a stisknûte
tlaãítko [OK].
8. Pohybem tlaãítka [ W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Vybrané foto soubory se
Delete
Are you sure you want to
odstraní, zkopírují nebo zamknou.
Copy
To selected file?
delete
◆ All (V‰echny): All photo files are deleted, copied, or
Lock
locked.
Selected
Cancel
◆ Cancel (Zru‰it): Cancel selecting photo files.
DPOF
All
Cancel
Poznámky
✤ Zamãen˘ soubor nelze odstranit.
✤ KdyÏ pouÏíváte externí pamûÈ, mÛÏete pro DPOF pouÏít
65
Multi Selection (Vícenásobnou volbu).
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 66
ENGLISH
Photo Mode : Setting Various Functions
Setting the Photo file Size
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
2
3
66
STBY
Photo Settings
System
1600 1200
Flash
Auto
AF
Focus
White Balance Auto
Off
BLC
5
Photo Settings
System
Size
640X480
Flash
Auto
AF
Focus
White Balance Auto
Off
BLC
6. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The selected photo file size is displayed on
the LCD monitor.
Notes
F / 720i
Photo
Size
4. Move the [W/T] button to select <Size> and
press the [√] button.
✤ If you select [ œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ The size of 2400X1800 is created by Linear
Interpolation, so the quality of the image would
be worse than 4 Megapixel.
MÛÏete nastavit velikost souborÛ s fotografiemi. Poãet uloÏen˘ch
souborÛ se li‰í podle kapacity pamûÈové karty a velikosti foto souborÛ.
00:00:00 / 00:43:41
3. Press the [MENU] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ There are several photo file sizes, such as
2400X1800, 1600x1200, 1024x768 and
640x480.
CZECH
Nastavení velikosti souborÛ s fotografiemi
You can set the photo files size. The number of stored files varies
depending on the Memory Card capacity and photo files size.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
ReÏim Photo (Fotografování):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
6
Photo Capture
640
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Photo (Fotografování) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Size> (Velikost) a stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Existuje nûkolik velikostí fotografií, napfi.
2400X1800, 1600x1200, 1024x768 a
640x480.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete
nastavení.
◆ Zvolená velikost foto souboru je zobrazena
na LCD monitoru.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [ œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Velikost 2400X1800 se vytváfií lineární interpolací,
a kvalita obrazu je proto hor‰í neÏ 4 megapixely.
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 67
ENGLISH
Photo Mode : Setting Various Functions
Setting the Flash
Notes
✤ If you select [ œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ If the battery is low, the flash will not operate
automatically.
CZECH
Nastavení blesku
The Flash only works in Photo mode and allows the user to take
photographs in dark places such as during the night, shaded or dark
areas and indoors.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select Photo mode and press the [OK]
button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [MENU] button.
4. Move the [W/T] button to select <Flash> and
press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Auto: Set the flash automatically.
◆ On( ): Turn on the flash.
◆ Off( ): Turn off the flash.
6. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of selected function is displayed.
◆ If you select <Auto>, no icon is displayed.
ReÏim Photo (Fotografování):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
2
Blesk funguje pouze v reÏimu Photo <Fotografování> a umoÏÀuje
fotografování v tmavém prostfiedí, napfiíklad v noci, ve stínu nebo na
tmav˘ch místech a v interiérech.
F / 720i
Photo
00:00:00 / 00:43:41
4
STBY
Photo Settings
System
Size
1600×1200
Flash
Auto
AF
Focus
White Balance Auto
Off
BLC
5
Photo Settings
System
Size
1600×1200
Flash
On
AF
Focus
White Balance Auto
Off
BLC
6
Photo Capture
1600
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Photo (Fotografování) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Flash> (Blesk) a stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Auto: Automatické nastavení blesku.
◆ On ( ) (Zapnout): Zapnutí blesku.
◆ Off ( ) (Vypnout): Vypnutí blesku.
6. Stiskem tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se ikona vybrané funkce.
◆ Vyberete-li moÏnost <Auto>, nebude
zobrazena Ïádná ikona.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [ œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ KdyÏ je baterie vybitá, blesk nebude fungovat
automaticky.
67
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 68
Photo Mode : Setting Various Functions
ReÏim Photo (Fotografování):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Setting the Focus
Nastavení ostfiení
ENGLISH
CZECH
Zaostfiení lze nastavit podle pfiedmûtu nebo prostfiedí. Ve vût‰inû situací
získáte nejlep‰í v˘sledky pouÏitím moÏnosti AF (Automatické ostfiení).
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
F / 720i
kameru.
Photo
2
◆ Zobrazí se obrazovka Nahrávání videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim Photo (Fotografování) a stisknûte tlaãítko
[OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného reÏimu
za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko [OK].
00:00:00 / 00:43:41 STBY
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4 Photo Settings
System
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Focus>
1600×1200
Size
(Zaostfiení) a stisknûte tlaãítko [√].
Flash
Auto
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
AF
Focus
◆ AF: Automatické nastavení zaostfiení.
White Balance Auto
◆ MF( ): Ruãní nastavení zaostfiení.
Off
BLC
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se ikona vybrané funkce.
Photo Settings
◆ Vyberete-li moÏnost <AF>, nebude zobrazena
5
System
Ïádná ikona.
You can set the focus depending on the subject or the environment.
In most situations, you can record the best photo using AF(Auto Focus).
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [MENU] button.
4. Move the [W/T] button to select <Focus> and
press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ AF: Set the focus automatically.
◆ MF( ): Set the focus manually.
6. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of selected function is displayed.
◆ If you select <AF>, no icon is displayed.
Manual Focus
Adjust the focus using MF [ + ] / [ - ] button to zoom
in or out manually.
◆ When a picture contains object that are both
close and far away from the CAM.
◆ When a person is enveloped in fog or
surrounded by snow.
Notes
68
✤ If you select [ œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ Changes in the set-up made in the Video mode are
all retained in the Photo mode.
✤ The focus is set to AF mode automatically when the
CAM is turned off.
Size
1600×1200
Flash
Auto
MF
Focus
White Balance Auto
Off
BLC
6
Photo Capture
1600
Ruãní ostfiení
Zaostfiení lze nastavit pomocí tlaãítka MF [ + ] / [ - ] pro
manuální pfiiblíÏení a oddálení.
◆ Obsahuje-li obraz pfiedmût, kter˘ je blízko i
daleko od kamery.
◆ Je-li osoba zahalená mlhou nebo obklopená
snûhem.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [ œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Zmûny nastavení provedené v reÏimu Video se
zachovají i v reÏimu Photo.
✤ Zaostfiení je nastaveno automaticky na AF po
vypnutí kamery.
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 69
ENGLISH
Photo Mode : Setting Various Functions
Setting the White Balance
Notes
✤ If you select [ œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ Changes in the set-up made in the Video mode are all
retained in the Photo mode.
CZECH
Nastavení vyváÏení bílé
The White Balance may vary depending on the lighting conditions.
The White Balance is used to preserve natural colours under different
lighting conditions.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
[OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [MENU] button.
4. Move the [W/T] button to select <White Balance>
and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Auto: Adjust the colour depending on the
condition automatically.
◆ Hold(
): Record with first selected colour
without adjusting colour.
◆ Outdoor(
): Record with the balanced light.
(Natural light)
◆ Indoor(
): Record with the balanced light.
(Glow lamp, light in the studio or video light)
6. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of selected function is displayed.
◆ If you select <Auto>, no icon is displayed.
ReÏim Photo (Fotografování):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
2
VyváÏení bílé se mÛÏe li‰it podle svûteln˘ch podmínek.
Funkce White Balance (VyváÏení bílé) se pouÏívá pro zachování
pfiirozen˘ch barev v rÛzn˘ch svûteln˘ch podmínkách.
F / 720i
Photo
00:00:00 / 00:43:41
4
STBY
Photo Settings
System
Size
1600×1200
Flash
Auto
AF
Focus
White Balance Auto
Off
BLC
5
Photo Settings
System
Size
1600×1200
Flash
Auto
AF
Focus
White Balance Outdoor
Off
BLC
6
Photo Capture
1600
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim Photo (Fotografování) a stisknûte tlaãítko
[OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko
[OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <White
Balance> (VyváÏení bílé) a stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Auto: Automatické nastavení barev podle
podmínek.
◆ Hold(
) (PodrÏet): Nahrávat s prvním
nastavením barev bez pfiizpÛsobování barev.
◆ Outdoor(
) (Exteriéry): Nahrávání s
vyváÏen˘m osvûtlením. (Pfiirozené svûtlo)
◆ Indoor(
) (Interiéry): Nahrávání s vyváÏen˘m
osvûtlením. (Îárovka nebo svûtlo ve studiu)
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se ikona vybrané funkce.
◆ Vyberete-li moÏnost <Auto>, nebude zobrazena
Ïádná ikona.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [ œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Zmûny nastavení provedené v reÏimu Video se
zachovají i v reÏimu Photo.
69
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 70
ENGLISH
Photo Mode : Setting Various Functions
Setting the BLC (Backlight Compensation)
Notes
✤ If you select [ œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ Changes in the set-up made in the Video mode
are all retained in the Photo mode.
70 ✤ The BLC is set to Off when the CAM is turned off.
Kompenzace protisvûtla pomáhá zesvûtlit sníman˘ pfiedmût, kdyÏ je
pfiedmûtpfied oknem nebo je tak tmav˘, Ïe jej nelze rozpoznat.
Tuto funkci mÛÏete pouÏít,kdyÏ kameru pouÏíváte na
F / 720i
jasném pozadí, vãetnû scén na snûhu.
00:00:00 / 00:43:41
4
STBY
Photo Settings
System
Size
1600×1200
Flash
Auto
AF
Focus
White Balance Auto
Off
BLC
5
Photo Settings
System
Size
1600×1200
Flash
Auto
AF
Focus
White Balance Auto
On
BLC
6
CZECH
Nastavení BLC (kompenzace protisvûtla)
The Backlight Compensation function helps to make the subject
brighter when the subject is in front of a window or the subject is too
dark to distinguish.
Photo
You can use this function when using the CAM in the 2
bright backgrounds including snow scenes.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [MENU] button.
4. Move the [W/T] button to select <BLC> and
press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Off: Cancel the BLC function.
◆ On (
): Set the BLC function.
6. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ <
> is displayed.
◆ If you select <Off>, <
> is not displayed.
ReÏim Photo (Fotografování):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Photo Capture
BLC
1600
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Photo (Fotografování) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<BLC> a stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Off (Vypnout): Zru‰ení funkce BLC.
◆ On(
) (Zapnout): Nastavení funkce BLC.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
◆ Zobrazí se <
>.
◆ Vyberete-li moÏnost <Off>, <
> se
nezobrazí.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [ œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Zmûny nastavení provedené v reÏimu Video se
zachovají i v reÏimu Photo.
✤ Funkce BLC je vypnuta zároveÀ s vypnutím
kamery.
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 71
ENGLISH
Photo Mode : Setting Various Functions
Setting the Backlight Auto Control
Nastavení automatického fiízení podsvícení
2
F / 720i
Photo
00:00:00 / 00:43:41
4
STBY
Photo Settings
System
Flash
Focus
Auto
AF
White Balance Auto
Off
BLC
Off
B.L. Auto Ctl
5
Photo Settings
System
Flash
Focus
Notes
✤ If you select [ œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ The captured photo file is not affected by Backlight
Auto Control function.
✤ Changes in the set-up made in the Video mode are
all retained in the Photo mode.
✤ If you set Backlight Auto Control function to On, the
LCD monitor looks the same as an ordinary LCD
monitor in bright lighting and sunlight outdoors.
CZECH
Tato funkce dovoluje sníÏit spotfiebu energie ovládáním jasu LCD monitoru
v exteriéru automaticky.
This function enables to save power consumption by controlling the
brightness of LCD monitor automatically outdoors.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Photo mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
[OK] button is not pressed.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [MENU] button.
4. Move the [W/T] button to select <B.L. Auto Ctl>
and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Off: Cancel the B.L. Auto Ctl function.
◆ On: Set the B.L. Auto Ctl function. When using
Backlight Auto Control function in the bright
background outdoors, you can prevent
unnecessary battery power consumption.
6. Press the [MENU] button to finish setting.
ReÏim Photo (Fotografování):
Nastavení rÛzn˘ch funkcí
Auto
AF
White Balance Auto
Off
BLC
On
B.L. Auto Ctl
6
Photo Capture
1600
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim Photo (Fotografování) a stisknûte tlaãítko
[OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného reÏimu
za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<B.L. Auto Ctl> (automatické fiízení podsvícení) a
stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Off (Vypnout): Zru‰it funkci automatického fiízení
podsvícení.
◆ On (Zapnout): Zapnout funkci automatického
fiízení podsvícení. KdyÏ pouÏíváte funkci
automatického fiízení podsvícení na jasném
pozadí v exteriéru, mÛÏete zabránit zbyteãné
spotfiebû energie z baterie.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete nastavení.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [ œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Nasnímaná fotografie není ovlivnûna funkcí
automatického fiízení podsvícení.
✤ Zmûny nastavení provedené v reÏimu Video se
zachovají i v reÏimu Photo.
✤ KdyÏ zapnete funkci automatického fiízení podsvícení,
LCD monitor vypadá jako bûÏn˘ LCD monitor v
jasném osvûtlení a sluneãním svûtle v exteriéru.
71
00906L M2100 UK+CZE~072
10/19/05 5:26 PM
Page 72
ENGLISH
3
MP3 Mode/ Voice Recorder
Mode/Using File Browser
MP3 Mode
Storing Music in the CAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Copying Music files to the CAM . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Playing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Playing Music files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Selecting File Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Setting Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Deleting Music files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Locking Music files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Copying Music files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Setting Random play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Voice Recorder Mode
Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Recording Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Playing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Playing Voice files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Selecting File Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Deleting Voice files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Locking Voice files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Copying Voice files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Using File Browser
Deleting Files or Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Locking Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Copying Files or Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Viewing File Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
72
CZECH
3
ReÏim MP3/Záznam hlasu
/PouÏívání prohlíÏeãe souborÛ
ReÏim MP3
Ukládání hudby v kamefie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kopírování hudebních souborÛ do kamery . . . . . . . . . . 73
Pfiehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Pfiehrávání hudebních souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
V˘bûr moÏností souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Nastavení opakovaného pfiehrávání . . . . . . . . . . . . . . . 75
Odstranûní hudebních souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Zamknutí hudebních souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kopírování hudebních souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nastavení náhodného pfiehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ReÏim Voice Recorder (Záznam hlasu)
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Záznam hlasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Pfiehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
V˘bûr moÏností souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Odstranûní hlasov˘ch souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Zamknutí hlasov˘ch souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kopírování hlasov˘ch souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PouÏívání prohlíÏeãe souborÛ
Odstranûní souborÛ a sloÏek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Zamknutí souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kopírování souborÛ a sloÏek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Zobrazení informací o souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 73
ENGLISH
CZECH
MP3 Mode : Storing Music in the CAM ReÏim MP3: Ukládání hudby v kamefie
Copying Music files to the CAM
Kopírování hudebních souborÛ do kamery
You can transfer music files from your PC to the internal memory, SD,
MMC, Memory Stick or Memory Stick Pro. For copying music files, the
CAM must be connected to your PC with the USB cable. You can also
transfer music files from Memory card to CAM directly.
Hudební soubory lze pfiená‰et z poãítaãe do interní pamûti, na kartu SD,
MMC, Memory Stick nebo Memory Stick Pro. Pro kopírování hudebních
souborÛ musí b˘t kamera pfiipojena k poãítaãi pomocí kabelu USB. MÛÏete
rovnûÏ pfiená‰et hudební soubory z pamûÈové karty pfiímo do kamery.
1. Connect the CAM to a PC with the USB
cable. (Refer to page 106)
◆ Your computer recognizes this device and
the symbol for removable drive will appear
in ‘My Computer’.
2. Move [POWER/MODE Selector] down turn
on the CAM.
◆ The USB Mode screen appears.
3. Move the [W/T] button to select <Mass
Storage> and press the [OK] button.
4. Double-click the new removable drive to open.
5. Select the MP3 folder and double-click to enter.
6. Copy the MP3 file you want from PC to the CAM.
◆ Refer to the folder structure on page 29 for copying MP3 files.
1. Pfiipojte kameru k poãítaãi pomocí kabelu
USB. (Viz strana 106)
◆ Poãítaã rozpozná toto zafiízení a ve
sloÏce My Computer (Tento poãítaã) se
objeví ikona vymûnitelné jednotky.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka USB Mode (V˘bûr
reÏimu USB).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Mass Storage> (Velkokapacitní pamûÈové
zafiízení) a stisknûte tlaãítko [OK].
4. Poklepáním otevfiete novou vymûnitelnou jednotku.
5. Vyberete sloÏku MP3 a poklepáním ji otevfiete.
6. Zkopírujte poÏadovan˘ soubor MP3 z poãítaãe do kamery.
◆ Informace o struktufie sloÏek pro kopírování souborÛ MP3 naleznete
na stranû 29.
Disconnecting USB Connection
After completing the data transfer, you must disconnect the cable in the
following way.
1. Select the removable disk icon and click the right mouse button to
select ‘Safely Remove Hardware’.
2. Select ‘Stop’ and disconnect the USB cable when the pop-up screen
disappears.
Notes
✤ The way of transferring, playing with a Memory Card is same as that of
internal memory.
✤ If the CAM does not recognise the USB device when the USB cable is
connected to USB Port on the front panel of the PC, connect the USB
cable to USB Port on the rear panel of the PC.
Odpojení pfiipojení USB
Po dokonãení pfienosu dat je nutné odpojit kabel podle následujícího postupu.
1. Prav˘m tlaãítkem my‰i klepnûte na ikonu vymûnitelné jednotky a vyberte
moÏnost ‘Safely Remove Hardware’ (Bezpeãnû odebrat hardware).
2. Vyberte moÏnost ‘Stop’; po zmizení kontextového okna odpojte kabel
USB.
Poznámky
✤ ZpÛsob pfienosu na pamûÈovou kartu je stejn˘, jako pfienos do interní
pamûti.
✤ KdyÏ kamera nerozpozná zafiízení USB po pfiipojení USB kabelu do
USB portu na pfiedním panelu PC, pfiipojte USB kabel do USB portu na
zadním panelu PC.
73
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 74
ENGLISH
CZECH
ReÏim MP3: Pfiehrávání
MP3 Mode : Playing
Playing Music files
Pfiehrávání hudebních souborÛ
You can hear the music file in internal memory or external memory(Memory
Card).
Hudební soubor mÛÏete pfiehrávat z interní pamûti nebo externí pamûti
(pamûÈová karta).
1. Connect the earphones to the CAM.
2
◆ You can also hear the music from the Built-in
speaker without the earphones.
2. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
3. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select MP3 mode and press the [OK] button.
00:00:00 / 00:43:41
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
3
[OK] button is not pressed.
◆ The music list appears.
4. Move the [W/T] button to find the music you
want to hear and press the [OK] button.
◆ The selected music is played.
5. Press the [OK] button again to stop hearing music.
◆ Each time you press the [OK] button, play or
pause is selected repeatedly.
4
The use of [œ/√] button
✤ Press the [œ] button
Within 2 seconds after starting playback Previous file plays.
2 seconds after starting playback Current file starts again.
✤ Press the [√] button
The next file appears.
Notes
74
✤ ‘----’ is displayed depending on the title of MP3 file.
✤ In MP3 playback mode, a file name may not be
displayed correctly.
In this case, rename the file name using English
characters only.
MP3 Play
1. Pfiipojte sluchátka ke kamefie.
◆ Hudbu lze poslouchat i bez sluchátek pomocí
integrovaného reproduktoru.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
3. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim MP3 a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko
[OK].
◆ Zobrazí se seznam stop.
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyhledejte hudbu, kterou
chcete poslouchat, a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Pfiehraje se vybraná hudba.
5. Pro zastavení pfiehrávání hudby stisknûte znovu
tlaãítko [OK].
◆ KaÏd˘m stisknutím tlaãítka [OK] se vybere
moÏnost pfiehrát nebo pozastavit.
Music
I believe I can fly.mp3
black or white.mp3
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
5
MP3 Play
I believe I can fly.mp3
Stereo 44.1KHz 128Kbps
00:00:34 / 00:03:46
PouÏití tlaãítka [œ/√]
✤ Stisknûte tlaãítko [œ]
Do 2 vtefiin po spu‰tûní pfiehrávání Pfiehraje se pfiedchozí soubor.
2 vtefiiny po spu‰tûní pfiehrávání Aktuální soubor se zaãne pfiehrávat od zaãátku.
✤ Stisknûte tlaãítko [√]
Zobrazí se dal‰í soubor.
Poznámky
✤ Podle názvu souboru MP3 je zobrazeno “----”.
✤ V reÏimu pfiehrávání MP3 se název souboru nemusí
zobrazovat správnû. V tom pfiípadû pfiejmenujte
soubor jen s pouÏitím anglické abecedy.
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 75
ENGLISH
CZECH
ReÏim MP3: V˘bûr moÏností souborÛ
MP3 Mode : Selecting File Options
Setting Repeat Play
Nastavení opakovaného pfiehrávání
MÛÏete pfiehrát jednu skladbu nebo v‰echny skladby opakovanû.
You can play the only one or all music repeatedly.
1. Connect the earphones to the CAM.
◆ You can also hear the music from the Built-in
speaker without the earphones.
2. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
3. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select MP3 mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The music list appears.
4. Move the [W/T] button to select an MP3 file to
repeat.
5. Press the [MENU] button. Move the [W/T]
button to select <Repeat > and press the
[OK] button.
6. Move the [W/T] button to select desired
setting and press the [OK] button.
◆ No: Cancel the Repeat Play function.
◆ One: One file is repeated.
◆ All: All files are repeated.
7. Press the [MENU] button to finish setting.
◆ The icon of the selected Repeat Play setting
is displayed on the LCD monitor.
If you select <No>, no icon is displayed.
3
MP3 Play
Music
I believe I can fly.mp3
black or white.mp3
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
5
MP3 Play
Delete
Copy To
I believe I can fly.mp3
Lock
Random
black or white.mp3
Repeat
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
6
MP3 Play
Are you sure you want
to repeat play?
No
One
All
7
MP3 Play
ONE
Music
I believe I can fly.mp3
black or white.mp3
Note
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
1. Pfiipojte sluchátka ke kamefie.
◆ Hudbu lze poslouchat i bez sluchátek pomocí
integrovaného reproduktoru.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
3. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim MP3 a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam stop.
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte MP3 soubor,
kter˘ se má opakovat.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Repeat> (Opakovat) a stisknûte tlaãítko [OK].
6. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ No (Ne): Zru‰ení opakovaného pfiehrávání.
◆ One (Jeden): Opakování jednoho souboru.
◆ All (V‰echny): Opakování v‰ech souborÛ.
7. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete
nastavení.
◆ Ikona zvoleného nastavení Repeat Play je
zobrazena na LCD monitoru.
Vyberete-li moÏnost <No> (Ne), nebude
zobrazena Ïádná ikona.
Poznámka
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
75
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 76
ENGLISH
CZECH
ReÏim MP3: V˘bûr moÏností souborÛ
MP3 Mode : Selecting File Options
Deleting Music files
Odstranûní hudebních souborÛ
Vámi zvolené hudební soubory mÛÏete odstranit.
You can delete the music file you want.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select MP3 mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The music list appears.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2
3
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim MP3 a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam stop.
MP3 Play
Music
I believe I can fly.mp3
black or white.mp3
3. Move the [W/T] button to select a MP3 file
you want to delete.
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
4. Press the [MENU] button. Move the [W/T]
button to select <Delete> and press the [OK]
button.
5. Move the [W/T] button to select the
followings and press the [OK] button.
◆ Selected: The selected music file is deleted.
◆ All: All music files are deleted.
◆ Cancel: Cancel deleting music files.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ The locked file can not be deleted.
76
4
MP3 Play
Delete
Copy To
I believe i can fly.mp3
Lock
Random
black or white.mp3
Repeat
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
5
MP3 Play
Are you sure you want to
delete selected file?
Selected
All
Cancel
3. Pohybem tlaãítek [W/T] zvolte MP3 soubor,
kter˘ chcete odstranit.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Delete> (Odstranit) a stisknûte tlaãítko [OK].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Vybran˘ hudební
soubor bude odstranûn.
◆ All (V‰echny): Budou odstranûny v‰echny
hudební soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení odstranûní
hudebních souborÛ.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Zamãen˘ soubor nelze odstranit.
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 77
ENGLISH
CZECH
ReÏim MP3: V˘bûr moÏností souborÛ
MP3 Mode : Selecting File Options
Locking Music files
Zamknutí hudebních souborÛ
Chcete-li zabránit odstranûní, je moÏné dÛleÏité hudební soubory
zamknout.
You can lock the important music file not to be deleted.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select MP3 mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The music list appears.
2
3
MP3 Play
Music
I believe I can fly.mp3
3. Move the [W/T] button to select a MP3 file
you want to lock.
black or white.mp3
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
4. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Lock> and
press the [OK] button.
5. Move the [W/T] button to select the
followings and press the [OK] button.
◆ Selected: The selected music file is locked.
◆ All: All music files are locked.
◆ Cancel: Cancel locking music files.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ The <
> icon is displayed on the locked file.
4
MP3 Play
Delete
Copy To
I believe I can fly.mp3
Lock
Random
black or white.mp3
Repeat
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
5
MP3 Play
Choose the file(s) you would
like to lock.
Selected
All
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim MP3 a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam stop.
3. Pohybem tlaãítka [W/T] zvolte MP3 soubor,
kter˘ chcete zamknout.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Lock> (Zamknout) a stisknûte tlaãítko [OK].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Bude zamãen vybran˘
hudební soubor.
◆ All (V‰echny): Budou zamãeny v‰echny
hudební soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení zamãení hudebních
souborÛ.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Na zamãeném souboru se zobrazí ikona <
>.
77
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 78
ENGLISH
CZECH
ReÏim MP3: V˘bûr moÏností souborÛ
MP3 Mode : Selecting File Options
Copying Music files
Kopírování hudebních souborÛ
Hudební soubor je moÏné zkopírovat do interní nebo externí pamûti.
VloÏte pamûÈovou kartu do ‰tûrbiny MULTI CARD.
You can copy the music file to the internal or external memory.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select MP3 mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The music list appears.
3. Move the [W/T] button to select a MP3 file
you want to copy.
4. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Copy To>
and press the [OK] button.
◆ If you selected the Storage type ‘External’,
the file is copied to ‘Internal’ and vice versa.
5. Move the [W/T] button to select the
followings and press the [OK] button.
◆ Selected: Copy the selected music file.
◆ All: Copy all music files.
◆ Cancel: Cancel copying music files.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ When copying, make sure to check the Storage
Type. (Refer to page 32)
✤ If the Memory Card is not inserted, you cannot
select <Copy To>.
78
2
3
MP3 Play
Music
I believe I can fly.mp3
black or white.mp3
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
4
MP3 Play
Delete
Copy To
I believe I can fly.mp3
Lock
Random
black or white.mp3
Repeat
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
5
MP3 Play
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim MP3 a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam stop.
3. Pohybem tlaãítka [W/T] zvolte MP3 soubor,
kter˘ chcete zkopírovat.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU]. Pohybem tlaãítka
[W/T] vyberte moÏnost <Copy To> (Kopírovat
do) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Pokud je jako typ úloÏi‰tû vybrána moÏnost
‘External’ (Externí), zkopíruje se soubor do
pamûti ‘Internal’ (Interní) a obrácenû.
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Bude zkopírován
vybran˘ hudební soubor.
◆ All (V‰echny): Budou zkopírovány v‰echny
hudební soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení kopírování
hudebních souborÛ.
Poznámky
Choose the file(s) to copy
to external memory?
Selected
All
Cancel
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Pfii kopírování urãitû zkontrolujte Storage Type
(Typ úloÏi‰tû). (Viz strana 32.)
✤ KdyÏ není vloÏena pamûÈová karta, nemÛÏete
zvolit moÏnost <Copy To> (Kopírovat do).
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 79
ENGLISH
CZECH
ReÏim MP3: V˘bûr moÏností souborÛ
MP3 Mode : Selecting File Options
Setting Random Play
Nastavení náhodného pfiehrávání
Vámi zvolené hudební soubory mÛÏete pfiehrávat náhodnû.
You can play the music files at random.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
MP3 Play
Music
I believe I can fly.mp3
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select MP3 mode and press the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
3
[OK] button is not pressed.
◆ The music list appears.
3. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Random> and
press the [OK] button.
4. Move the [W/T] button to select the desired
setting, and press the [OK] button.
◆ Yes: Set the Random Play Function.
◆ No: Cancel the Random Play Function.
black or white.mp3
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
MP3 Play
Delete
Copy To
I believe I can fly.mp3
Lock
Random
black or white.mp3
Repeat
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
4
MP3 Play
Are you sure you want
to random play?
Yes
No
MP3 Play
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim MP3 a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam stop.
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Random> (Náhodné) a stisknûte tlaãítko [OK].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte
tlaãítko [OK].
◆ Yes (Ano): Zapnout funkci Náhodného
pfiehrávání.
◆ No (Ne): Zru‰it funkci Náhodného pfiehrávání.
R
Music
I believe I can fly.mp3
black or white.mp3
Let it be.mp3
What a wonderful world.mp3
79
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 80
ENGLISH
ReÏim Voice Recorder
(Záznam hlasu) : Záznam
Voice Recorder Mode : Recording
Recording Voice
Záznam hlasu
You can record voice using the built-in microphone in the CAM.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select Voice Recorder mode and press the
[OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Voice Record screen appears.
3. Press the [Record/Stop] button to record
voice.
◆ The elapsed time and <● REC> is
displayed. It starts recording.
Pomocí mikrofonu integrovaného v kamefie je moÏné zaznamenávat hlas.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
1
2
Voice Recorder
3
STBY
Voice Record
1 2005/01/01 12:22:00
Stereo 8KHz 64Kbps
00:01:06 / 35:16:58
4
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Voice Recorder (Záznam hlasu)
a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Voice Record <Záznam
hlasu>.
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
4. Press the [Record/Stop] button to stop
recording voice.
◆ < ■ STBY > is displayed and it stops
recording.
REC
Voice Record
00:01:06 / 35:16:58
3. Pro záznam hlasu stisknûte tlaãítko
[Record/Stop] (Záznam/Zastavit).
◆ Zobrazí se uplynul˘ ãas a <● REC>.
Zafiízení zaãne zaznamenávat.
AM
2
Stereo 8KHz 64Kbps
80
CZECH
STBY
4. Chcete-li zastavit záznam hlasu, stisknûte
tlaãítko [Record/Stop] (Záznam/Zastavit).
◆ Záznam se zastaví a zobrazí se ikona
<■ STBY>.
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 81
ENGLISH
ReÏim Voice Recorder
(Záznam hlasu) : Pfiehrávání
Voice Recorder Mode : Playing
Playing Voice files
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ
You can hear the voice file using the built-in speaker or connecting
earphones.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select Voice Recorder mode and press the
[OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Voice Record screen appears.
2
Hlasov˘ soubor si mÛÏete poslechnout pomocí vestavûného
reproduktoru nebo pfies pfiipojená sluchátka.
Voice Recorder
1 2005/01/01 12:22:00
AM
2 2005/01/02 01:23:00
AM
3 2005/01/03 05:39:00
AM
4 2005/01/07 07:13:00
AM
5 2005/01/07 11:54:00
AM
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Voice Recorder (Záznam hlasu)
a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Voice Record
(Záznam hlasu).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam hlasov˘ch stop.
4. Pohybem tlaãítka [W/T] zvolte hlasov˘
soubor, kter˘ chcete pfiehrát.
Voice Play
5
5.0 Kbytes
Stereo 8KHz 64Kbps
00:00:12/00:05:12
The button you use when playing the recorded voice file
[OK] button: Play or pause the voice file
[œ] button : Reverse searching / Move to previous file
[√] button : Forward searching / Move to next file
STBY
Voice Play
4
2 2005/01/02 01:23:00
5. Press the [OK] button to play the recorded
voice.
◆ Press the [OK] button to pause playing.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
3. Press the [OK] button.
◆ The voice file list appears.
4. Move the [W/T] button to select a voice file
you want to play.
CZECH
AM
5. Stiskem tlaãítka [OK] pfiehrajte zaznamenan˘
soubor.
◆ Pro pozastavení pfiehrávání stisknûte tlaãítko
[OK].
Tlaãítka, která mÛÏete pouÏívat bûhem
pfiehrávání hlasového souboru
Tlaãítko [OK]: Pfiehrání nebo pozastavení hlasového souboru
Tlaãítko [œ]: Zpûtné hledání / Pfiesun na pfiedchozí soubor
Tlaãítko [√]: Hledání vpfied/ Pfiesun na následující soubor
81
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 82
ENGLISH
CZECH
ReÏim Voice Recorder
Voice Recorder Mode : Selecting File Options (Záznam hlasu) : V˘bûr moÏností souborÛ
Deleting Voice files
Odstranûní hlasov˘ch souborÛ
PoÏadované hlasové soubory lze odstranit.
You can delete voice files you want.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select Voice Recorder mode and press the
[OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Voice Record screen appears.
2
00:00:00 / 00:43:41
4
3. Press the [OK] button.
◆ The voice file list appears.
4. Move the [W/T] button to select a voice file
you want to delete.
5. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Delete> and
press the [OK] button.
6. Move the [W/T] button to select the
followings and press the [OK] button.
◆ Selected: The selected voice file is deleted.
◆ All: All voice files are deleted.
◆ Cancel: Cancel deleting voice files.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ The locked file can not be deleted.
82
F / 720i
Voice Recorder
5
STBY
Voice Play
1 2005/01/01 12:22:00
AM
2 2005/01/02 01:23:00
AM
3 2005/01/03 05:39:00
AM
4 2005/01/07 07:13:00
AM
5 2005/01/07 11:54:00
AM
Voice Play
Delete
Copy To
2Lock
2005/01/02 01:23:00
1 2005/01/01 12:22:00
6
AM
AM
3 2005/01/03 05:39:00
AM
4 2005/01/07 07:13:00
AM
5 2005/01/07 11:54:00
AM
Voice Play
Are you sure you want to
delete selected file?
3 2005/01/03
4 2005/01/07
Selected
All
Cancel
5 2005/01/07 11:54:00
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Voice Recorder (Záznam hlasu)
a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Voice Record
(Záznam hlasu).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam hlasov˘ch stop.
4. Pohybem tlaãítka [W/T] zvolte hlasov˘
soubor, kter˘ chcete odstranit.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Delete> (Odstranit) a stisknûte tlaãítko [OK].
6. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Vybran˘ hlasov˘
soubor bude odstranûn.
◆ All (V‰echny): Budou odstranûny v‰echny
soubory s hlasem.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení odstranûní souborÛ
s hlasem.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Zamãen˘ soubor nelze odstranit.
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 83
ENGLISH
CZECH
ReÏim Voice Recorder
Voice Recorder Mode : Selecting File Options (Záznam hlasu) : V˘bûr moÏností souborÛ
Locking Voice files
Zamknutí hlasov˘ch souborÛ
Chcete-li zabránit odstranûní, je moÏné dÛleÏité hlasové soubory
zamknout.
You can lock the important voice file not to be deleted.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select Voice Recorder mode and press the
[OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The Voice Record screen appears.
2
F / 720i
Voice Recorder
00:00:00 / 00:43:41
4
STBY
Voice Play
1 2005/01/01 12:22:00
AM
2 2005/01/02 01:23:00
AM
3. Press the [OK] button.
◆ The voice file list appears.
3 2005/01/03 05:39:00
AM
4 2005/01/07 07:13:00
AM
4. Move the [W/T] button to select a voice file
you want to lock.
5 2005/01/07 11:54:00
AM
5. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Lock> and
press the [OK] button.
6. Move the [W/T] button to select the
followings and press the [OK] button.
◆ Selected: The selected voice file is locked.
◆ All: All voice files are locked.
◆ Cancel: Cancel locking voice files.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ The <
> icon is displayed on the locked file.
5
Voice Play
Delete
6
1Copy
2005/01/01
12:22:00
To
AM
2Lock
2005/01/02 01:23:00
AM
3 2005/01/03 05:39:00
AM
4 2005/01/07 07:13:00
AM
5 2005/01/07 11:54:00
AM
Voice Play
AM
the file(s)
you would
1Choose
2005/01/01
12:22:00
like to lock.
2 2005/01/02 01:23:00
AM
Selected
3 2005/01/03 05:39:00
AM
All
4 2005/01/07 07:13:00
AM
5 2005/01/07 11:54:00
AM
Cancel
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim Voice Recorder (Záznam hlasu)
a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Voice Record (Záznam
hlasu).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam hlasov˘ch stop.
4. Pohybem tlaãítka [W/T] zvolte hlasov˘ soubor,
kter˘ chcete zamknout.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Lock> (Zamknout) a stisknûte tlaãítko [OK].
6. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Vybran˘ hlasov˘ soubor
bude zamãen.
◆ All (V‰echny): Budou zamãeny v‰echny
hlasové soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení zamãení hlasov˘ch
souborÛ.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Na zamãeném souboru se zobrazí ikona <
>.
83
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 84
ENGLISH
CZECH
ReÏim Voice Recorder
Voice Recorder Mode : Selecting File Options (Záznam hlasu) : V˘bûr moÏností souborÛ
Copying Voice files
Kopírování hlasov˘ch souborÛ
You can copy the voice file to the internal or external memory.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select Voice Recorder mode and press the [OK]
button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
[OK] button is not pressed.
◆ The Voice Record screen appears.
2
4
4. Move the [W/T] button to select a voice file you
want to copy.
6. Move the [W/T] button to select the followings
and press the [OK] button.
◆ Selected: Copy the selected voice file.
◆ All: Copy all voice files.
◆ Cancel: Cancel copying voice files.
Notes
84
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ If a Memory Card is not inserted, you cannot select
<Copy To>.
F / 720i
Voice Recorder
00:00:00 / 00:43:41
3. Press the [OK] button.
◆ The voice file list appears.
5. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Copy To> and
press the [OK] button.
◆ If you selected the Storage type ‘External’, the
file is copied to ‘Internal’ and vice versa.
Hlasov˘ soubor je moÏné zkopírovat do interní nebo externí pamûti.
VloÏte pamûÈovou kartu do ‰tûrbiny MULTI CARD.
5
STBY
Voice Play
1 2005/01/01 12:22:00
AM
2 2005/01/02 01:23:00
AM
3 2005/01/03 05:39:00
AM
4 2005/01/07 07:13:00
AM
5 2005/01/07 11:54:00
AM
Voice Play
Delete
Copy To
2Lock
2005/01/02 01:23:00
1 2005/01/01 12:22:00
6
AM
AM
3 2005/01/03 05:39:00
AM
4 2005/01/07 07:13:00
AM
5 2005/01/07 11:54:00
AM
Voice Play
Choose the file(s) to copy
to external memory?
3 2005/01/03
4 2005/01/07
Selected
All
Cancel
5 2005/01/07 11:54:00
AM
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim Voice Recorder (Záznam hlasu) a stisknûte
tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko
[OK].
◆ Zobrazí se obrazovka Voice Record (Záznam
hlasu).
3. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se seznam hlasov˘ch stop.
4. Pohybem tlaãítka [W/T] zvolte hlasov˘ soubor,
kter˘ chcete zkopírovat.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Copy
To> (Kopírovat do) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Pokud je jako typ úloÏi‰tû vybrána moÏnost
‘External’ (Externí), zkopíruje se soubor do
pamûti ‘Internal’ (Interní) a obrácenû.
6. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Vybran˘ hlasov˘ soubor
bude zkopírován.
◆ All (V‰echny): Budou zkopírovány v‰echny
hlasové soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení kopírování hlasov˘ch
souborÛ.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ KdyÏ není vloÏena pamûÈová karta, nemÛÏete zvolit
moÏnost <Copy To> (Kopírovat do).
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 85
ENGLISH
CZECH
PouÏívání prohlíÏeãe souborÛ
Using File Browser
Deleting Files or Folders
Odstranûní souborÛ a sloÏek
MÛÏete odstranit zaznamenané soubory (AVI, MP3, JPG, WAV) nebo
sloÏky.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
F / 720i
File Browser
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim File Browser (ProhlíÏeã
souborÛ) a stisknûte tlaãítko [OK].
00:00:00 / 00:43:41 STBY
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
/... / 100SSWAV
tlaãítko [OK].
Up One Level
◆ Zobrazí se obrazovka File Browser (ProhlíÏeã
souborÛ).
SWAV0001.WAV
3. Pohybem tlaãítek [W/T] zvolte sloÏku nebo
SWAV0002.WAV
soubor, kter˘ chcete odstranit.
SWAV0003.WAV
Stisknûte tlaãítko [OK].
SWAV0004.WAV
◆ Chcete-li odstranit vybranou sloÏku, stisknûte
tlaãítko [MENU].
/... / 100SSWAV
◆ Tyto kroky opakujte, dokud se nezobrazí
Delete
Up One Level
soubor, kter˘ chcete odstranit.
Copy To
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
SWAV0001.WAV
Lock
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
SWAV0002.WAV
<Delete> (Odstranit) a stisknûte tlaãítko [OK].
SWAV0003.WAV
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
SWAV0004.WAV
nastavení. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Bude odstranûn
/... / 100SSWAV
vybran˘ soubor.
Are you sure you want to
◆ All (V‰echny): Budou odstranûny v‰echny
delete selected file?
soubory.
SWAV0001.WAV
Selected
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení odstranûní souborÛ.
SWAV0002.WAV
You can delete the file(AVI, MP3, JPG, WAV) or folders you recorded.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select File Browser mode and press the
[OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The File Browser screen appears.
3. Move the [W/T] button to select the folder or
the file you want to delete.
Press the [OK] button.
◆ Press the [MENU] button if you want to
delete the selected folder.
◆ Perform these steps repeatedly until the file
you want to delete appears.
4. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Delete> and
press the [OK] button.
5. Move the [W/T] button to select the setting
you want. Press the [OK] button.
◆ Selected: The selected file is deleted.
◆ All: All files are deleted.
◆ Cancel: Cancel deleting files.
Note
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
2
3
4
5
All
SWAV0003.WAV
Cancel
SWAV0004.WAV
Poznámka
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
85
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 86
ENGLISH
CZECH
PouÏívání prohlíÏeãe souborÛ
Using File Browser
Locking Files
Zamknutí souborÛ
Chcete-li zabránit odstranûní, je moÏné dÛleÏité soubory zamknout.
You can lock the important files not to be deleted.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select File Browser mode and press the
[OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The File Browser screen appears.
3. Move the [W/T] button to select the file you
want to lock. Press the [OK] button.
◆ Perform these steps repeatedly until the file
you want to lock appears.
4. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Lock> and
press the [OK] button.
5. Move the [W/T] button to select the
followings. Press the [OK] button.
◆ Selected: The selected file is locked.
◆ All: All files are locked.
◆ Cancel: Cancel locking files.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ You can’t lock folders.
✤ The <
> icon is displayed on the locked file.
86
2
F / 720i
File Browser
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
/... / 100SSWAV
Up One Level
SWAV0001.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
4
/... / 100SSWAV
Delete
Up One Level
Copy To
Lock
SWAV0001.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
5
/... / 100SSWAV
Choose the file(s) you would
like to lock.
SWAV0001.WAV
Selected
SWAV0002.WAV
All
SWAV0003.WAV
Cancel
SWAV0004.WAV
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim File Browser (ProhlíÏeã
souborÛ) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka File Browser (ProhlíÏeã
souborÛ).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] zvolte soubor, kter˘
chcete zamknout. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Tyto kroky opakujte, dokud se nezobrazí
soubor, kter˘ chcete zamknout.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Lock> (Zamknout) a stisknûte tlaãítko [OK].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující.
Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Bude zamãen vybran˘
soubor.
◆ All (V‰echny): Budou zamãeny v‰echny
soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení zamãení souborÛ.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ SloÏky nelze zamknout.
✤ Na zamãeném souboru se zobrazí ikona <
>.
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 87
ENGLISH
CZECH
PouÏívání prohlíÏeãe souborÛ
Using File Browser
Copying Files or Folders
Kopírování souborÛ a sloÏek
Soubor nebo sloÏku je moÏné zkopírovat do interní nebo externí pamûti.
You can copy a file or folder to the internal or external memory.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select File Browser mode and press the [OK]
button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
[OK] button is not pressed.
◆ The File Browser screen appears.
3. Move the [W/T] button to select the file or the
folder you want to copy. Press the [OK] button.
◆ Press the [MENU] button if you want to copy the
selected folder.
◆ Perform these steps repeatedly until the file you
want to copy appears.
4. Press the [MENU] button.
Move the [W/T] button to select <Copy To> and
press the [OK] button.
◆ If you selected the Storage type ‘External’, the
file is copied to ‘Internal’ and vice versa.
5. Move the [W/T] button to select the followings.
Press the [OK] button.
◆ Selected: Copy the selected file.
◆ All: Copy all files.
◆ Cancel: Cancel copying files.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ When copying, make sure to check the Storage
Type. (Refer to page 32)
✤ If the Memory Card is not inserted, you cannot
select <Copy To>.
2
F / 720i
File Browser
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
/... / 100SSWAV
Up One Level
SWAV0001.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
4
/... / 100SSWAV
Delete
Up One Level
Copy To
Lock
SWAV0001.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
5
/... / 100SSWAV
Choose the file(s) to copy
to external memory?
Selected
SWAV0002.WAV
All
SWAV0003.WAV
Cancel
SWAV0004.WAV
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim File Browser (ProhlíÏeã souborÛ) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko
[OK].
◆ Zobrazí se obrazovka File Browser (ProhlíÏeã
souborÛ).
3. Pohybem tlaãítek [W/T] zvolte sloÏku nebo soubor,
kter˘ chcete zkopírovat. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Chcete-li zkopírovat vybranou sloÏku, stisknûte
tlaãítko [MENU].
◆ Tyto kroky opakujte, dokud se nezobrazí soubor,
kter˘ chcete kopírovat.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Copy
To> (Kopírovat do) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Pokud je jako typ úloÏi‰tû vybrána moÏnost
‘External’ (Externí), zkopíruje se soubor do
pamûti ‘Internal’ (Interní) a obrácenû.
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte následující.
Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Selected (Vybran˘): Bude zkopírován vybran˘
soubor.
◆ All (V‰echny): Budou zkopírovány v‰echny
soubory.
◆ Cancel (Zru‰it): Zru‰ení kopírování souborÛ.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Pfii kopírování urãitû zkontrolujte Storage Type
(Typ úloÏi‰tû). (Viz strana 32.)
✤ KdyÏ není vloÏena pamûÈová karta, nemÛÏete zvolit
moÏnost <Copy To> (Kopírovat do).
87
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 88
ENGLISH
CZECH
PouÏívání prohlíÏeãe souborÛ
Using File Browser
Viewing File Information
Zobrazení informací o souboru
MÛÏete zobrazit název, formát, velikost a datum souboru.
You can see the file name, format, size and date.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select File Browser mode and press the
[OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The File Browser screen appears.
2
F / 720i
File Browser
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
/... / 100SSWAV
Up One Level
SWAV0001.WAV
SWAV0002.WAV
3. Move the [W/T] button to select the file you
want to see.
4. Press the [OK] button.
◆ Perform these steps repeatedly until the file
you want to see its file information appears.
◆ The screen with file name, format, size, date
and locked state appears.
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
Note
88
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim File Browser (ProhlíÏeã
souborÛ) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se obrazovka File Browser (ProhlíÏeã
souborÛ).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] zvolte soubor,
o kterém chcete zobrazit informace.
4. Stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Tyto kroky opakujte, dokud se nezobrazí
soubor, o kterém chcete zobrazit informace.
◆ Zobrazí se obrazovka s názvem, formátem,
velikostí, datem a stavem zamãení souboru.
4
5. Stiskem tlaãítka [OK] zobrazení informací o
souboru ukonãíte.
◆ Vyberete-li na obrazovce moÏnost <Close>
(Zavfiít), obrazovka zmizí.
5. Press the [OK] button to finish viewing file
information.
◆ If you select <Close> in the screen, the screen disappears.
✤ You cannot view the folder information.
You can view only the file information.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam
videa).
Poznámka
✤ Informace o sloÏkách nemÛÏete prohlíÏet.
MÛÏete prohlíÏet pouze informace o souborech.
00906L M2100 UK+CZE~089
10/19/05 5:27 PM
Page 89
ENGLISH
4
Setting the CAM
CZECH
4
Nastavení kamery
Adjusting the LCD Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Adjusting the LCD Brightness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Adjusting the LCD Colour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Nastavení LCD monitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nastavení jasu LCD monitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nastavení barev LCD monitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Adjusting Date/Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Setting Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Setting Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Setting Date Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Setting Time Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Nastavení data / ãasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nastavení ãasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nastavení data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Nastavení formátu data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Nastavení formátu ãasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Setting the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Setting the Auto Shut off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Setting the Demonstration Function . . . . . . . . . . . . . . .97
Setting Start-up Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Setting the File No. Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Setting the Beep Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Viewing Version Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Nastavení systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Nastavení automatického vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Nastavení funkce ukázka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Nastavení reÏimu po zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Nastavení funkce ãíslování souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . 99
Nastavení pípání (zvukové signalizace) . . . . . . . . . . . .100
Zobrazení informací o verzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Setting Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Selecting the Storage Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Formatting the Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Viewing Memory Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Nastavení pamûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
V˘bûr typu úloÏi‰tû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Formátování pamûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Zobrazení místa v pamûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Setting Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Selecting Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
V˘bûr jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Using USB Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Transferring files to a computer . . . . . . . . . . . . . . . . .106
USB connection to a computer . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
System Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Using PC Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Connecting the CAM to a Printer . . . . . . . . . . . . . . . .109
PouÏívání reÏimu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Pfienos souborÛ do poãítaãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Pfiipojení k poãítaãi pfies USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Systémové prostfiedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
PouÏívání webkamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Pfiipojení kamery k tiskárnû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
89
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 90
ENGLISH
Nastavení kamery :
Setting the CAM : Adjusting the LCD Monitor Nastavení LCD monitoru
Adjusting the LCD Brightness
Nastavení jasu LCD monitoru
You can adjust the brightness of the LCD monitor to compensate for
ambient lighting conditions.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <Display>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <LCD
Brightness> and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the
brightness you want and press the [OK]
button.
◆ You can adjust value for the LCD brightness
between 0 -100%.
2
Pro pfiizpÛsobení okolním svûteln˘m podmínkám lze nastavit jas LCD
monitoru.
System Settings
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
Date/Time
System
Memory
Language
4
English
Settings: Display
System
LCD Brightness
20 %
LCD Colour
50 %
%
Back
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ A brighter LCD monitor setting consumes more
battery power.
✤ If it is too bright, adjust the LCD brightness.
90
CZECH
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Display> (Displej) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <LCD
Brightness> (Jas LCD monitoru) a stisknûte
tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadovan˘
jas, a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Hodnotu jasu LCD mÛÏete nastavit od 0 do
100%.
Poznámky
5
Settings: Display
System
LCD Brightness
10 %
LCD Colour
50 %
Back
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ Nastavením vût‰ího jasu monitoru LCD se
spotfiebovává více energie z baterie.
✤ Pokud je LCD displej pfiíli‰ jasn˘, upravte jeho jas.
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 91
ENGLISH
Nastavení kamery :
Setting the CAM : Adjusting the LCD Monitor Nastavení LCD monitoru
Adjusting the LCD Colour
Nastavení barev LCD monitoru
You can adjust the colour of the LCD monitor depending on the
situation.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
CZECH
2
V závislosti na situaci mÛÏete nastavit barvy LCD monitoru.
System Settings
00:00:00 / 00:43:41
3
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
F / 720i
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
Date/Time
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
System
Memory
3. Move the [W/T] button to select <Display>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <LCD
Colour> and press the [√] button.
Language
4
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
Settings: Display
System
5. Move the [W/T] button to select the colour
you want and press the [OK] button.
◆ You can adjust value for the LCD colour
between 0-100%.
Notes
English
LCD Brightness
20 %
LCD Colour
50 %
Settings : Display
System
LCD Brightness
20 %
LCD Colour
60 %
Back
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<LCD Colour> (Barva LCD monitoru) a
stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadovanou
barvu a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Hodnotu barvy LCD mÛÏete nastavit od 0 do
100%.
Back
5
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Display> (Displej) a stisknûte tlaãítko [√].
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
91
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 92
ENGLISH
Nastavení kamery :
Setting the CAM : Adjusting Date/Time Nastavení data / ãasu
Setting Time
Nastavení ãasu
The built-in clock creates the time stamp. You can adjust the time you
use.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <Date /Time>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <Set Time>
and press the [OK] button.
5. Move the [W/T] button to set time and press
the [OK] button.
◆ Move the [W/T] button to change the setting
and press the [√] button to move to the next
setting. Press the [OK] button to confirm
selection.
2
Integrované hodiny vytváfiejí ãasové razítko. MÛÏete nastavit pouÏívan˘
ãas.
System Settings
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
System
Memory
Language
4
English
Settings: Date/Time
Date ime
System
Set Time
12:00:00
Set Date
2005/01/01
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
12 Hour
AM
Back
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ Date and Time are recorded information.
They are not displayed on the LCD monitor.
92
CZECH
5
Poznámky
Settings: Date/Time
Date ime
System
12 :
00
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Date/
Time> (Datum/âas) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Set
Time> (Nastavit ãas) a stisknûte tlaãítko [OK].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] nastavte ãas a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Pohybem tlaãítka [W/T] zmûÀte nastavení a
stiskem tlaãítka [√] se pfiesuÀte na dal‰í
nastavení.
Stisknûte tlaãítko [OK] pro potvrzení volby.
AM
Press Up/Down to change and
OK to confirm selection
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ Datum a ãas jsou zaznamenané informace.
Nezobrazují se na LCD monitoru.
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 93
ENGLISH
Nastavení kamery :
Setting the CAM : Adjusting Date/Time Nastavení data / ãasu
Setting Date
Nastavení data
Integrovan˘ kalendáfi vytváfií datové razítko. MÛÏete nastavit pouÏívan˘
datum.
The built-in calendar creates the date stamp. You can adjust the date
you use.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <Date /Time>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <Set Date>
and press the [OK] button.
5. Move the [W/T] button to set date and press
the [OK] button.
◆ Move the [W/T] button to change the setting
and press the [√] button to move to the next
setting.
Press the [OK] button to confirm selection.
2
F / 720i
System Settings
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
System
Memory
Language
4
English
Settings: Date/Time
Date ime
System
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ Date and Time are recorded information.
They are not displayed on the LCD monitor.
✤ You can set Year up to 2037.
CZECH
Set Time
12:00:00
Set Date
2005/01/01
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
12 Hour
AM
Back
5
Poznámky
Settings: Date/Time
Date ime
System
2005
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Date
/Time> (Datum/âas) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Set
Date> (Nastavit ãas) a stisknûte tlaãítko [OK].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] nastavte datum a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Pohybem tlaãítka [W/T] zmûÀte nastavení a
stiskem tlaãítka [√] se pfiesuÀte na dal‰í
nastavení. Stisknûte tlaãítko [OK] pro
potvrzení volby.
/
1
/
1
Press Up/Down to change and
OK to confirm selection
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ Datum a ãas jsou zaznamenané informace.
Nezobrazují se na LCD monitoru.
✤ Lze nastavit maximálnû rok 2037.
93
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 94
ENGLISH
Nastavení kamery :
Setting the CAM : Adjusting Date/Time Nastavení data / ãasu
Setting Date Format
Nastavení formátu data
MÛÏete nastavit zobrazen˘ formát data.
You can select the date format to display.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
2
3
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
94
F / 720i
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
System
Memory
4. Move the [W/T] button to select <Date
Format> and press the [√] button.
Notes
System Settings
00:00:00 / 00:43:41
3. Move the [W/T] button to select <Date /Time>
and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to set the desired
format and press the [OK] button.
◆ YY/MM/DD: The date is displayed in order as
Year/Month/Date.
◆ DD/MM/YY: The date is displayed in order as
Date/Month/Year.
◆ MM/DD/YY: The date is displayed in order as
Month/Date/Year.
CZECH
Language
4
English
Settings: Date/Time
Date ime
System
Set Time
12:06:10
Set Date
2005/01/01
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
12 Hour
AM
Back
5
Settings: Date/Time
Date ime
System
Set Time
12:06:10
Set Date
2005/01/01
Date Format
DD/MM/YY
Time Format
12 Hour
Back
AM
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Date
/Time> (Datum/âas) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Date
Format> (Formát data) a stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] nastavte poÏadovan˘
formát a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ YY/MM/DD (RR/MM/DD): Datum je
zobrazeno v pofiadí rok/mûsíc/den.
◆ DD/MM/YY (DD/MM/RR): Datum je
zobrazeno v pofiadí den/mûsíc/rok.
◆ MM/DD/YY (MM/DD/RR): Datum je
zobrazeno v pofiadí mûsíc/den/rok.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 95
ENGLISH
Nastavení kamery :
Setting the CAM : Adjusting Date/Time Nastavení data / ãasu
Setting Time Format
Nastavení formátu ãasu
MÛÏete nastavit zobrazen˘ formát ãasu.
You can select the time format to display.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
2
System Settings
3
System
Display
Date/Time
System
Memory
4
English
Settings: Date/Time
Date ime
System
5. Move the [W/T] button to set the desired
format and press the [OK] button.
◆ 12 Hour: The time is displayed as the unit of
12 hours.
◆ 24 Hour: The time is displayed as the unit of
24 hours.
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
STBY
System Settings
Language
Notes
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
3. Move the [W/T] button to select <Date /Time>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <Time
Format> and press the [√] button.
CZECH
Set Time
12:00:00
Set Date
2005/01/01
AM
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
12 Hour
Back
5
Settings: Date/Time
Date ime
System
Set Time
12:00:00
Set Date
2005/01/01
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
24 Hour
Back
AM
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Date
/Time> (Datum/âas) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Time Format> (Formát ãasu) a stisknûte
tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] nastavte poÏadovan˘
formát a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ 12 Hour (12-hodinov˘): âas je zobrazen ve
12-hodinovém formátu.
◆ 24 Hour (24-hodinov˘): âas je zobrazen ve
24-hodinovém formátu.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
95
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 96
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting the System
Setting the Auto Shut off
Nastavení automatického vypnutí
To save energy or battery, you can set the Auto Shut off function.
2
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
3
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <System>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <Auto Shut
off> and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to set the desired
4
setting and press the [OK] button.
◆ 5 Minutes: The CAM turns off after 5 minutes.
◆ Off: Cancel the Auto Shut off function.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ The <Auto Shut off> function cannot be operated
if you connect the Power Adapter to the CAM.
It can be only operated when you insert Battery
Pack into the CAM.
96
Nastavení kamery: Nastavení systému
5
Pro úsporu energie je moÏné nastavit funkci Auto Shut off
(Automatické vypnutí).
System Settings
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
System
Memory
Language
English
Settings : System
System
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
Poznámky
Settings : System
System
Auto Shut off
Off
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<System> (Systém) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Auto Shut off> (Automatické vypnutí) a
stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ 5 Minutes (5 minut): Kamera se vypne po 5
minutách.
◆ Off (Vypnout): Vypnutí funkce Auto Shut off
(Automatické vypnutí).
Demonstration
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ Funkci <Auto Shut off> (Automatické vypnutí)
nelze aktivovat, je-li kamera pfiipojena k
napájecímu adaptéru. Funkci lze pouÏít, pouze
pokud je v kamefie vloÏena baterie.
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 97
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting the System
Setting the Demonstration Function
Nastavení funkce ukázka
Demonstration function will allow you to view all the functions that the
CAM supports.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <System>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select
<Demonstration> and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to set the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Off: Cancel the Demonstration function.
◆ 5 Minutes: Start the Demonstration function
in 5 minutes.
◆ Play Now: Start the Demonstration function
now.
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ If you set the Demonstration function, it operates
only in Video Record mode.
Nastavení kamery: Nastavení systému
2
Funkce Demo <Ukázka> umoÏÀuje zobrazení funkcí, které kamera
podporuje.
System Settings
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
System
Memory
Language
4
English
Settings : System
System
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<System> (Systém) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Demonstration> (Ukázka) a stisknûte tlaãítko
[√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Off (Vypnout): Zru‰it funkci Ukázka.
◆ 5 Minutes (5 minut): Spu‰tûní funkce
Ukázka po 5 minutách.
◆ Play Now (Pfiehrát nyní): Spustit funkci
Ukázka nyní.
Poznámky
5
Settings : System
System
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
5 Minutes
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ Nastavíte-li funkci Ukázka, bude fungovat pouze
v reÏimu Video Record (Záznam videa).
97
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 98
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting the System
Setting Start-up Mode
Nastavení reÏimu po zapnutí
You can select the starting mode displayed when you turn the CAM on.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <System>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <Start-up>
and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to set the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Video Mode: The CAM starts up in the
Video Mode.
◆ Previous Mode: The CAM starts up in the
mode you used last.
Nastavení kamery: Nastavení systému
2
MÛÏete nastavit v˘chozí reÏim zobrazen˘ po zapnutí kamery .
System Settings
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
System
Memory
Language
4
English
Settings : System
System
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
Poznámky
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ Make sure that the start-up mode is set to the
selected mode when turning on the CAM again.
98
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<System> (Systém) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Start-up> (Po zapnutí) a stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Video Mode (ReÏim Video): Kamera se
zapne v reÏimu Video.
◆ Previous Mode (Pfiedchozí reÏim): Kamera
se zapne v reÏimu, kter˘ jste pouÏili naposled.
5
Settings : System
System
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
Off
Start-up
Previous Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ AÏ budete kameru znovu zapínat po pfiedchozím
vypnutí, ujistûte se, Ïe je reÏim po spu‰tûní
nastaven na zvolen˘ reÏim.
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 99
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting the System
Setting the File No. Function
Nastavení funkce ãíslování souborÛ
You can set the file numbers so that they reset each time Memory Card is
formatted, or so that they count up continuously.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select System Settings mode and press the
[OK] button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
[OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <System> and
press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <File No.> and
press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Reset: When the Memory Card is formatted, the
file number resets to its default value. (1000001)
◆ Series: Numbering is continuous between the
Memory Cards, so that the first file number
assigned on a new Memory Card is 1 more than
the last file number assigned on the previous
Memory Card.
Nastavení kamery: Nastavení systému
2
âíslování souborÛ lze nastavit tak, aby bylo pfii kaÏdém formátování
pamûÈové karty vynulováno, nebo aby se souvisle pfiiãítalo.
System Settings
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
3
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
System
Memory
Language
4
English
Settings : System
System
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
Poznámky
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ When you set file number to ‘Series’, each file is
assigned a different number avoiding duplication of
numbers. It is convenient when you want to manage
your files on a PC.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim System Settings (Nastavení systému) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko
[OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings (Nastavení
systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<System> (Systém) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <File
No.> (âíslování souborÛ) a stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Reset (Vynulovat): KdyÏ je pamûÈová karta
naformátována, vynuluje se ãíslování souborÛ na
v˘chozí hodnotu. (100-0001)
◆ Series (¤ada): âíslování je souvislé mezi
pamûÈov˘mi kartami, takÏe první ãíslo souboru na
nové pamûÈové kartû je o jedno vût‰í neÏ poslední
ãíslo souboru na pfiedchozí pamûÈové kartû .
5
Settings : System
System
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ Nastavíte-li ãíslování souborÛ na moÏnost ‘Series’
<¤ada>, bude kaÏdému souboru pfiifiazeno jiné ãíslo,
aby bylo zamezeno duplikaci ãísel. Je to vhodné pro
správu souborÛ v poãítaãi.
99
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 100
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting the System
Setting the Beep Sound
Nastavení pípání (zvukové signalizace)
You can set the beep sound on/off. When on, a beep will sound every
time a button is pressed.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
2
3
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
F / 720i
STBY
System Settings
System
Date/Time
System
Memory
Language
4
English
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<System> (Systém) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Beep Sound> (Pípání) a stisknûte tlaãítko [√].
Settings : System
System
Notes
100
System Settings
Display
4. Move the [W/T] button to select <Beep Sound>
and press the [√] button.
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ When the Earphones or Audio/Video cable is
connected to the CAM, the beep sound function
does not operate.
Pípání mÛÏete zapnout nebo vypnout. KdyÏ je pípání zapnuté, ozve se
po kaÏdém stisku tlaãítka.
00:00:00 / 00:43:41
3. Move the [W/T] button to select <System>
and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ On: Turn the beep sound on.
◆ Off: Turn the beep sound off.
Nastavení kamery : Nastavení systému
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
Off
Start-up
Video
ideo Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ On (Zapnout): Zapnutí pípání.
◆ Off (Vypnout): Vypnutí pípání.
Poznámky
5
Settings : System
System
Auto Shut off
5 Minutes
Demonstration
Off
Start-up
ideo Mode
Video
File No.
Reset
Beep Sound
Off
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ Jsou-li ke kamefie pfiipojena sluchátka nebo AV
kabel, funkce pípání nefunguje.
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 101
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting the System
Viewing Version Information
Zobrazení informací o verzi
UmoÏÀuje zobrazit informace o verzi.
You can see the information of the version.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
2
3
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
F / 720i
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
System
Memory
Language
4
English
Settings : System
System
5. Press the [OK] button to finish viewing
version information.
◆ If you select <Close> in the screen, the
screen disappears.
Notes
System Settings
00:00:00 / 00:43:41
3. Move the [W/T] button to select <System>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <Version
Info> and press the [OK] button.
◆ The version of the CAM is displayed.
Nastavení kamery : Nastavení systému
Demonstration
Off
Start-up
ideo Mode
Video
File No.
Reset
Beep Sound
On
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<System> (Systém) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Version Info> (Informace o verzi) a stisknûte
tlaãítko [OK].
◆ Zobrazí se verze kamery.
5. Stisknutím tlaãítka [OK] zobrazení informací o
verzi ukonãíte.
◆ Vyberete-li na obrazovce moÏnost <Close>
(Zavfiít), obrazovka zmizí.
Version Info
5
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
Settings : System
System
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish viewing Version Information,
press the [Record/Stop] button to exit from the
menu screen.
Samsung Elec. Co. LTD
PR818S S/W 1.0.1
JUL 25 2005 15:39:06
MICOM 1.00
JUL 21 2005 23:09:41
DSP 0.05
Close : OK
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ si prohlédnete informace o verzi, stiskem
tlaãítka [Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
101
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 102
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting Memory
Nastavení kamery : Nastavení pamûti
Selecting the Storage Type
V˘bûr typu úloÏi‰tû
Pfied nahrávání nebo fotografováním vyberte typ úloÏi‰tû (interní nebo
externí pamûÈ).
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
F / 720i
System Settings
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
reÏim System Settings (Nastavení systému) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete tlaãítko
[OK].
00:00:00 / 00:43:41 STBY
◆ Objeví se nabídka System Settings (Nastavení
systému).
System Settings
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
System
<Memory> (PamûÈ) a stisknûte tlaãítko [√].
Display
◆ Pokud jste nevloÏili pamûÈovou kartu, není
moÏné vybrat moÏnost ‘External’ (Externí).
Date/Time
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Storage
System
Type> (Typ úloÏi‰tû) a stisknûte tlaãítko [√].
Memory
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
Language
English
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Internal (Interní): Video soubory, soubory se
snímky, hlasové soubory, soubory MP3 a hlasové
Settings : Memory
soubory budou ukládány do vnitfiní pamûti.
System
◆
External (Externí): Video soubory, soubory se
Storage Type
Internal
snímky, hlasové soubory a soubory MP3 budou
Internal
Format
ukládány do vnûj‰í pamûti. (SD, MMC, Memory
Memory Space
778MB/983MB
Stick nebo Memory Stick Pro).
Select the storage type(internal or external memory) before recording or
taking pictures.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select System Settings mode and press the [OK]
button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
[OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <Memory> and
press the [√] button.
◆ If you didn’t insert Memory Card, you cannot
select ‘External’.
4. Move the [W/T] button to select <Storage Type>
and press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Internal: The video, photo, mp3 file or voice file
is stored in internal memory.
◆ External: The video, photo, mp3 file or voice file
is stored in external memory.
(SD, MMC, Memory Stick or Memory Stick Pro).
2
3
4
Back
Notes
102
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ If you insert a Memory Card when the CAM on, the
pop-up screen about the memory type selection
appears automatically.
✤ If you selected the Storage type ‘External’, the file is
copied to ‘Internal’ and vice versa.
✤ The maximum recording time and capacity and the
number of images is subject to change depending
on the media. (Refer to pages 30-31)
5
Poznámky
Settings : Memory
System
Storage Type
External
Format
Internal
Memory Space
778MB/983MB
Back
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ Jako v˘chozí nastavení je vybrána moÏnost Internal
(Interní). KdyÏ vloÏíte pamûÈovou kartu pfii zapnuté
kamefie, automaticky vyskoãí obrazovka pro v˘bûr
typu pamûti.
✤ Pokud je jako typ úloÏi‰tû vybrána moÏnost
‘External’ (Externí), zkopíruje se soubor do pamûti
‘Internal’ (Interní) a obrácenû.
✤ Maximální doba záznamu a poãet obrazÛ se mÛÏe
mûnit podle média. (Viz strany 30-31.)
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 103
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting Memory
Nastavení kamery : Nastavení pamûti
Formatting the Memory
Formátování pamûti
Pro vymazání v‰ech souborÛ je moÏné zformátovat interní pamûÈ a externí
pamûÈ.
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ zapnûte
System Settings
kameru.
System
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
Display
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ vyberte
Date/Time
reÏim System Settings (Nastavení systému) a
stisknûte tlaãítko [OK].
System
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
Memory
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
Language
English
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings (Nastavení
systému).
Settings : Memory
System
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Memory>
(PamûÈ) a stisknûte tlaãítko [√].
Internal
Storage Type
T
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
Internal
Format
<Format> (Formátovat) a stisknûte tlaãítko [√].
Memory Space
778MB/983MB
◆ Pokud jste nevloÏili pamûÈovou kartu, není
Back
moÏné vybrat moÏnost ‘External’ (Externí).
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Internal (Interní): Formátování interní pamûti.
Settings : Memory
Vyberete-li moÏnost <Internal> (Interní), zobrazí
System
se potvrzující zpráva.
Internal
Storage Type
T
◆
External (Externí): Formátování externí pamûti.
Format
External
Vyberete-li moÏnost <External> (Externí), zobrazí
Memory Space
778MB/983MB
se potvrzující zpráva.
Back
6. Stisknutím tlaãítka [OK] proveìte zformátování.
◆ Chcete-li zru‰it formátování, vyberte moÏnost
<Cancel> (Storno).
You can format the internal memory or the external memory to erase all files.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again to
select System Settings mode and press the [OK]
button.
◆ The system is automatically converted into the
selected mode in two seconds even when the
[OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
3. Move the [W/T] button to select <Memory> and
press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select <Format> and
press the [√] button.
◆ If you didn’t insert Memory Card, you cannot
select ‘External’.
5. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ Internal: Format the internal memory.
If you select <Internal>, the message is
displayed to confirm.
◆ External: Format the external memory.
If you select <External>, the message is
displayed to confirm.
6. Press the [OK] button to format.
◆ Select <Cancel> to cancel formatting.
3
4
5
Notes
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
menu appears.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ No guarantee can be provided to the Memory Card
not formatted on this CAM.
Make sure to format the memory card on the CAM.
✤ The former information can not be restored after
formatting.
6
Poznámky
Settings : Memory
System
Are you sure you want to
format the external memory,
all files will be erased?
OK
Cancel
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [o ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ Za pamûÈovou kartu, která byla formátována mimo
tuto kameru, se nelze nijak zaruãit.
PamûÈové karty urãitû formátujte v kamefie.
✤ Pfiedchozí informace nelze po formátování obnovit. 103
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 104
ENGLISH
CZECH
Nastavení kamery : Nastavení pamûti
Setting the CAM : Setting Memory
Viewing Memory Space
Zobrazení místa v pamûti
You can view usable memory space and total memory space of the
CAM.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
2
System Settings
3
System
Display
Date/Time
System
Memory
4
English
Settings : Memory
System
Storage Type
Type
Internal
Format
Internal
Memory Space
778MB/983MB
Back
✤ If you select [œ ] button in the menu, the
previous menu appears.
✤ After you finish viewing Memory Space, press the [Record/Stop]
button to exit from the menu screen.
✤ Memory Space takes the form of 0000MB/0000MB.
(VP-M2200S(B) only)
✤ Memory Space takes the form of 000MB/493MB.
(VP-M2050S(B) only)
104
STBY
System Settings
Language
Notes
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
F / 720i
00:00:00 / 00:43:41
3. Move the [W/T] button to select <Memory>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select
<Memory Space>.
◆ Usable memory space and total memory
space are displayed.
MÛÏete zobrazit vyuÏité místo a celkovou velikost pamûti kamery.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Memory> (PamûÈ) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte <Memory
Space> (PamûÈov˘ prostor).
◆ Zobrazí se vyuÏiteln˘ a celkov˘ pamûÈov˘
prostor.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
pfiedchozí nabídka.
✤ AÏ si prohlédnete velikost pamûÈového prostoru, stiskem tlaãítka
[Record/Stop] opusÈte obrazovku MENU.
✤ PamûÈov˘ prostor se zobrazuje jako 0000MB/0000MB.
(Jen VP-M2200S(B))
✤ PamûÈov˘ prostor se zobrazuje jako 0000MB/493MB
(jen VP-M2050S(B)).
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 105
ENGLISH
CZECH
Setting the CAM : Setting Language
Selecting Language
V˘bûr jazyka
You can select the desired language to display the menu screen and
the messages.
1. Move [POWER/MODE Selector] down to turn
on the CAM.
◆ The Video Record screen appears.
2. Move [POWER/MODE Selector] down again
to select System Settings mode and press
the [OK] button.
◆ The system is automatically converted into
the selected mode in two seconds even
when the [OK] button is not pressed.
◆ The System Settings menu appears.
2
MÛÏete zvolit jazyk, kter˘m se pouÏije pro obrazovky s nabídkami a
pro zprávy.
System Settings
00:00:00 / 00:43:41
3
F / 720i
STBY
System Settings
System
Display
Date/Time
3. Move the [W/T] button to select <Language>
and press the [√] button.
4. Move the [W/T] button to select the desired
setting and press the [OK] button.
◆ English / Español / Français / Português /
Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski /
PÛÒÒÍËÈ /
/
/ Iran / Arab /
Magyar / ‰ ∑¬ / ìÍ‡ªÌҸ͇ / Svenska
Nastavení kamery : Nastavení jazyka
System
Memory
Language
4
English
System Settings
System
Display
Date/Time
System
5. Press the [Record/Stop] button to finish
setting.
Memory
Language
Notes
✤ If you select [ œ ] button in the menu screen, it returns to the
previous screen.
✤ After you finish setting, press the [Record/Stop] button to exit from
the menu screen.
Nederlands
1. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Záznam videa.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
vyberte reÏim System Settings (Nastavení
systému) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Systém se automaticky pfiepne do zvoleného
reÏimu za dvû vtefiiny, i kdyÏ nestisknete
tlaãítko [OK].
◆ Objeví se nabídka System Settings
(Nastavení systému).
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Language> (Jazyk) a stisknûte tlaãítko [√].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadované
nastavení a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ English / Espanol / Francais / Portugues /
Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski /
PÛÒÒÍËÈ /
/
/ Iran / Arab /
Magyar / ‰ ∑¬ / ìÍ‡ªÌҸ͇ / Svenska
5. Stisknutím tlaãítka [Record/Stop] dokonãete
nastavení.
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [ œ ], zobrazí se pfiedchozí
nabídka.
✤ AÏ dokonãíte nastavení, stiskem tlaãítka [Record/Stop] opusÈte
obrazovku nabídky.
105
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 106
ENGLISH
Setting the CAM : Using USB Mode
Transferring files to a computer
Nastavení kamery :
PouÏívání reÏimu USB
Pfienos souborÛ do poãítaãe
1. Pfiipojte kameru k poãítaãi pomocí kabelu USB.
1. Connect the CAM to the PC with the USB cable.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ]
dolÛ zapnûte kameru.
◆ Automaticky se zobrazí obrazovka
s reÏimem USB.
2. Move [POWER/MODE Selector]
down to turn on the CAM.
◆ USB mode screen appears
automatically.
3. Move the [W/T] button to select
<Mass Storage> and press the [OK]
button.
◆ Your PC doesn't recognise the USB device
automatically.
You may install the USB Driver manually on
Windows 98SE operating system.
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte
moÏnost <Mass Storage>
(Velkokapacitní pamûÈové zafiízení) a
stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Vበpoãítaã nerozpozná automaticky zafiízení
USB.
V operaãním systému Windows 98SE mÛÏete
nainstalovat ovladaã USB ruãnû.
USB Mode
Mass Storage
PC-Cam
PictBridge
4. Disconnect the USB cable if you finish
transferring.
Notes
✤ If you disconnect the USB cable from the PC or the CAM during
the data transfer, the data transfer will stop and the data may be
damaged.
✤ If you connect the USB cable to a PC using a USB HUB or with
other device at the same time, it might cause conflict and may not
work properly. If this occurs, remove all other devices and try the
connection again.
✤ If the CAM does not recognise the USB device when the USB
cable is connected to USB Port on the front panel of the PC,
connect the USB cable to USB Port on the rear panel of the PC.
106
CZECH
4. Po dokonãení pfienosu odpojte kabel USB.
Poznámky
✤ Odpojíte-li kabel USB od poãítaãe nebo kamery bûhem pfienosu
dat, pfienos se zastaví a data se mohou po‰kodit.
✤ Pfiipojujete-li kabel USB k poãítaãi pomocí rozboãovaãe USB nebo
za souãasného pfiipojení dal‰ího zafiízení, mÛÏe dojít ke konfliktu
zafiízení a kamera nemusí fungovat správnû. V tomto pfiípadû
odpojte v‰echna ostatní zafiízení a zkuste navázat pfiipojení znovu.
✤ KdyÏ kamera nerozpozná zafiízení USB po pfiipojení USB kabelu do
USB portu na pfiedním panelu PC, pfiipojte USB kabel do USB
portu na zadním panelu PC.
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 107
ENGLISH
Setting the CAM : Using USB Mode
USB connection to a computer
Nastavení kamery :
PouÏívání reÏimu USB
CZECH
Pfiipojení k poãítaãi pfies USB
High Speed USB is not guaranteed except for Microsoft(Windows) or Apple(Mac
OS X) or supplied Driver.
✤ Windows 98SE/ME: Full Speed USB
✤ Windows 2000: Over Service Pack 4 - High Speed USB
✤ Windows XP: Over Service Pack 1 - High Speed USB
✤ Mac OS X: Over 10.3 - High Speed USB
System Environment
Vysokorychlostní rozhraní USB není zaruãeno kromû systémÛ Microsoft (Windows)
nebo Apple (Mac OS X) nebo dodaného ovladaãe.
✤ Windows 98SE/ME: Plnorychlostní USB
✤ Windows 2000: Aktualizace Service Pack 4 nebo novûj‰í - vysokorychlostní
USB
✤ Windows XP: Aktualizace Service Pack 1 nebo novûj‰í - vysokorychlostní USB
✤ Mac OS X: Vy‰‰í neÏ verze 10.3 nebo novûj‰í - vysokorychlostní USB
Systémové prostfiedí
Windows Environment
Macintosh Environment
Minimum
Recommended
Minimum
Recommended
CPU
Pentium III, 600MHz
Pentium 4, 2GHz
G3 500MHz
G4 Processor
OS
Windows 98SE/ME
Windows 2000/XP
Mac OS 10.2
Memory
128MB
512MB or above
128MB
Free space
on the hard disk
200MB(For applications only.
Apart from this,
1GB or more free space
2GB or above
200MB(For applications only.
Apart from this,
1GB or more free space
2GB or above
Volné místo na
pevném disku
Display Resolution
800x600 dots
16-bit colour
1024x768 dots
24-bit colour
800x600 dots
16-bit colour
1024x768 dots
24-bit colour
USB
USB 1.1
USB 2.0 High
Speed
USB 1.1
USB 2.0 High
Speed
Systém Windows
Systém Macintosh
Minimum
Doporuãeno
Minimum
Procesor
Pentium III, 600 MHz
Pentium 4, 2 GHz
G3 500MHz
Procesor G4
Mac OS 10.3
OS
Windows 98SE/ME
Windows 2000/XP
Mac OS 10.2
Mac OS 10.3
512MB or above
Operaãní pamûÈ
128 MB
512 MB nebo více
128 MB
512 MB nebo více
200 MB (Pouze pro
aplikace. Kromû toho je‰tû
aspoÀ 1 GB volného místa.
2 GB nebo více
200 MB (Pouze pro
aplikace. Dále je
vyÏadováno alespoÀ 1
GB volného místa.
2 GB nebo více
Rozli‰ení
obrazovky
800x600 bodÛ
16bitové barvy
1024x768 bodÛ
24bitové barvy
800x600 bodÛ
16bitové barvy
1024x768 bodÛ
24bitové barvy
USB
USB 1.1
Vysokorychlostní
USB 2.0
USB 1.1
Vysokorychlostní
USB 2.0
Notes
✤ Not all PCs configured with the above environment are guaranteed to operate
properly.
✤ PCs used via a USB hub or with a USB card are out of the scope of guarantee.
✤ If your OS is Windows 2000/XP, log in as the [Administrator(administrator of the
PC)] (or a user with the equivalent privileges) to install the OS.
✤ If the capacity of PC is low, the video file may not be played normally or the file is
often stopped.
✤ If the capacity of PC is low, it may take long time to edit the video file.
✤ Intel® Pentium III™ or Pentium 4™ is a trademark of the Intel Corporation.
✤ Mac, Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc.
✤ Windows® is a registered trademark of the Microsoft® Corporation.
✤ All other brands and names are property of their respective owners.
Doporuãeno
Poznámky
✤ Není zaruãeno, Ïe v‰echny poãítaãe s v˘‰e uveden˘m systémem budou fungovat
správnû.
✤ Funkãnost nelze zaruãit pfii pouÏívání rozboãovaãe USB nebo karty USB.
✤ PouÏíváte-li systém Windows 2000/XP, pfiihlaste se jako [Administrator (správce
poãítaãe)] (nebo jako uÏivatel s ekvivalentními právy) pro instalaci operaãního
systému.
✤ Není-li v˘kon poãítaãe dostateãn˘, je moÏné, Ïe video soubor nebude pfiehráván
normálnû nebo se bude ãasto zastavovat.
✤ Pokud je v˘kon poãítaãe pomal˘, mohou úpravy video souboru trvat del‰í dobu.
✤ Intel® Pentium III™ nebo Pentium 4™ je ochranná známka spoleãnosti Intel
Corporation.
✤ Mac, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky spoleãnosti Apple Computer, Inc.
✤ Windows® je registrovaná ochranná známka spoleãnosti Microsoft® Corporation.
✤ V‰echny ostatní znaãky a názvy jsou vlastnictvím pfiíslu‰n˘ch vlastníkÛ.
107
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 108
ENGLISH
Setting the CAM : Using USB Mode
Using PC Cam
CZECH
PouÏívání webkamery
You can use this CAM as a PC camera for video chatting, video
conference and other PC camera applications.
To use the PC Camera function, the DV Driver, Video Codec and
DirectX 9.0. programmes must be installed in the PC.
(Refer to page 116)
1. Connect the CAM to the PC with the USB
cable.
Nastavení kamery :
PouÏívání reÏimu USB
2
Tuto kameru lze pouÏívat jako webkameru pro funkce video chat,
videokonference a dal‰í funkce webkamery.
PouÏití funkce PC Camera (webkamera) je podmínûno instalací
ovladaãe DV, obrazového kodeku a roz‰ífiení DirectX 9.0.
(Viz strana 116)
USB Mode
1. Pfiipojte kameru k poãítaãi pomocí kabelu
USB.
Mass Storage
PC-Cam
2. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ USB mode screen appears automatically.
3. Move the [W/T] button to select <PC-Cam> and 3
press the [OK] button.
◆ The CAM can be used as a PC Camera for
programs such as Windows Messenger.
USB Mode
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte <PC-Cam>
(webkamera) a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Tuto kameru lze pouÏít jako webkameru
napfiíklad s programem Windows
Messenger.
Mass Storage
PC-Cam
PictBridge
Notes
✤ The CAM can be used as a PC Camera for programs such as
Windows Messenger.
The use of the PC Cam varies depending on the Software. Refer
to the documentation of the respective software products.
✤ If the PC does not recognise the USB device when the USB cable
is connected to USB Port on the front panel of the PC, connect the
USB cable to USB Port on the rear panel of the PC.
108
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Automaticky se zobrazí obrazovka s
reÏimem USB.
PictBridge
Poznámky
✤ Tuto kameru lze pouÏít jako webkameru napfiíklad s programem
Windows Messenger.
PouÏití webkamery závisí na softwaru. Informace naleznete v
dokumentaci pfiíslu‰n˘ch produktÛ.
✤ KdyÏ poãítaã nerozpozná zafiízení USB po pfiipojení USB kabelu
do USB portu na pfiedním panelu PC, pfiipojte USB kabel do USB
portu na zadním panelu PC.
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 109
Setting the CAM : Using USB Mode
Nastavení kamery :
PouÏívání reÏimu USB
Connecting the CAM to a Printer
Pfiipojení kamery k tiskárnû
ENGLISH
By connecting the CAM to printers with PictBridge
support (sold separately), you can send images from
the internal memory or external memory (SD, MMC,
Memory Stick or Memory Stick Pro) directly to the
printer with a few simple operations.
1. Connect the CAM to the printer with PictBridge
support with the USB cable.
2. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ USB mode screen appears automatically.
3. Move the [W/T] button to select <PictBridge>
and press the [OK] button.
4. Move the [W/T] button to select <Date> and
press the [√] button.
5. Move the [W/T] button to select <On> or <Off>
and press the [OK] button.
6. Move the [W/T] button to select <Copies> and
press the [√] button.
7. Move the [W/T] button to select desired number
and press the [OK] button.
◆ You can select the number of copy from 1 to 99.
8. Move the [W/T] button to select <Print> and
press the [OK] button.
Notes
2
Po pfiipojení kamery k tiskárnám s podporou rozhraní
PictBridge (prodávané samostatnû) lze odesílat snímky
z interní pamûti nebo externí pamûti (SD, MMC,
Memory Stick nebo Memory Stick Pro) pfiímo na
tiskárnu pomocí nûkolika jednoduch˘ch operací.
USB Mode
Mass Storage
PC-Cam
PictBridge
3
USB Mode
Mass Storage
PC-Cam
PictBridge
4
PictBridge 100-0024
Date
Off
Copies
1
Print
Next Photo
Previous Photo
5
CZECH
PictBridge 100-0024
1. Pomocí kabelu USB pfiipojte kameru k tiskárnû,
která podporuje technologii PictBridge.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Automaticky se zobrazí obrazovka s reÏimem
USB.
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<PictBridge> a stisknûte tlaãítko [OK].
4. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Date>
(Datum) a stisknûte tlaãítko [√].
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <On>
(Zapnout) nebo <Off> (Vypnout) a stisknûte
tlaãítko [OK].
6. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Copies> (Kopie) a stisknûte tlaãítko [√].
7. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadovan˘
poãet a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Poãet kopií lze nastavit od 1 do 99.
8. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Print>
(Tisk) a stisknûte tlaãítko [OK].
Poznámky
Date
On
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
menu appears.
pfiedchozí nabídka.
Copies
1
✤ If you want to select the next or previous photo,
✤ Chcete-li vybrat dal‰í nebo pfiedchozí fotografii,
Print
vyberte moÏnost <Next Photo>(Dal‰í fotografie)
select <Next Photo> or <Previous Photo> using the
Next Photo
nebo <Previous Photo> (Pfiedchozí fotografie)
[W/T] button and press the [OK]button.
Previous Photo
pomocí tlaãítka [W/T] a stisknûte tlaãítko [OK].
✤ Refer to the User’s Manual of the printer for more
✤ Podrobnûj‰í postup tisku najdete v uÏivatelské
detailed guide on the printing procedures.
pfiíruãce pro va‰i tiskárnu.
✤ Printing may not be performed depending on types of printers.
✤ V závislosti na typu tiskárny nemusí tisk fungovat. V tom pfiípadû
In this case, download JPEG file to the PC directly and print it.
stáhnûte obraz JPEG do poãítaãe a vytisknûte jej.
109
00906L M2100 UK+CZE~110
10/19/05 5:29 PM
Page 110
ENGLISH
5
110
Miscellaneous
Information
CZECH
5
Dal‰í informace
Connecting the CAM with other Devices . . . . . . . . . . 111
Connecting the CAM to TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Connecting the CAM to VCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Copying Video files to a VCR Tape . . . . . . . . . . . . . . 113
Recording unscramble contents from other
digital devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Connecting the CAM to a PC using the USB cable . . 115
Pfiipojení kamery k jin˘m zafiízením . . . . . . . . . . . . . . 111
Pfiipojení kamery k televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Pfiipojení kamery k videorekordéru . . . . . . . . . . . . . . . 112
Kopírování video souborÛ na kazetu VHS . . . . . . . . . 113
Záznam ne‰ifrovaného obsahu z jin˘ch
digitálních zafiízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pfiipojení kamery k poãítaãi pomocí kabelu USB . . . . 115
Installing Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Installing DV Media Pro 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
USB Interface for Data Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Instalace programÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Instalace programu DV Media Pro 1.0 . . . . . . . . . . . . 116
Rozhraní USB pro pfienos dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Printing Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Printing with PictBridge Function . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Printing Photos with DPOF Files . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Tisk fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Tisk pomocí funkce PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Tisk fotografií se soubory DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . 120
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 111
ENGLISH Miscellaneous Information :
CZECH
Dal‰í informace:
Connecting the CAM with other Devices Pfiipojení kamery k jin˘m zafiízením
Connecting the CAM to TV
Pfiipojení kamery k televizoru
You can connect the CAM to a TV set directly to play video files on TV
monitor.
1. Connect the Audio/Video cable
to the Earphones and AV jack of
the CAM.
Kameru lze pfiipojit pfiímo k televizoru pro pfiehrání video souborÛ na
televizní obrazovce.
1. Pfiipojte AV kabel k zásuvce
pro sluchátka a AV na kamefie.
VIDEO
AUDIO
(L) (R)
2. Connect the Audio/Video cable
to the external input terminal of
your TV set by matching the
colours of the terminals.
Line Input
2. Pfiipojte AV kabel k externím
vstupním konektorÛm
televizoru podle pfiíslu‰n˘ch
barev koncovek.
3. Pohybem ovladaãe
[POWER/MODE ] dolÛ zapnûte
kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka
Záznam videa.
3. Move [POWER/MODE Selector]
down to turn on the CAM.
◆ The Video Record screen
appears.
4. Press the [OK] button to play the video file in Video Record
mode.
4. Stiskem tlaãítka [OK] pfiehrajte video soubor v reÏimu Video
Record (Záznam videa).
5. Move [W/T, œ/√] button to find the video file you want to play.
5. Pohybem tlaãítka [W/T, œ/√ ] najdûte video soubor, kter˘
chcete pfiehrát.
6. Press the [OK] button to play the video file.
6. Stiskem tlaãítka [OK] pfiehrajte video soubor.
Notes
✤ You can stop and play video files using the same button as used
for playing video files on the LCD monitor of the CAM.
(Refer to pages 38 to 39)
✤ If you connect a Mono AV cable to the CAM, the video file cannot
be played.
✤ You can playback the video files and also view the photo files on
TV screen.
Poznámky
✤ Video soubory lze pfiehrát a zastavit stejn˘mi tlaãítky, která se
pouÏívají pro pfiehrávání video souborÛ na LCD monitoru kamery.
(Viz strany 38 aÏ 39.)
✤ Pfiipojíte-li ke kamefie kabel AV Mono, nelze video soubor pfiehrát.
✤ Na televizní obrazovce mÛÏete pfiehrávat video soubory a také
prohlíÏet fotografie.
111
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 112
ENGLISH Miscellaneous Information :
CZECH
Dal‰í informace:
Connecting the CAM with other Devices Pfiipojení kamery k jin˘m zafiízením
Connecting the CAM to VCR
Pfiipojení kamery k videorekordéru
You can connect the CAM to VCR to copy the recorded files to the
video tape.
Kameru je moÏné pfiipojit k videorekordéru a zkopírovat zaznamenané
soubory na videokazetu.
1. Pfiipojte AV kabel k zásuvce pro
sluchátka a AV na kamefie.
1. Connect the Audio/Video cable
to the Earphones and AV jack of
the CAM.
2. Connect the Audio/Video cable
to the external input terminal of
your VCR set by matching the
colours of the terminals.
3. Connect the Audio/Video cable
to the Video line Output and TV
line Input.
2. Pfiipojte AV kabel k externím
vstupním konektorÛm va‰eho
videorekordéru podle
pfiíslu‰n˘ch barev koncovek.
Line Input
Line Output
VIDEO AUDIO
(L) (R)
1 ALARM IN 2 ALARM OUT 3 ALARM RESET 4 GND 5 TRIGGER OUT
6 TAPE END OUT 7 SERIES OUT 8 GND 9 SERIES IN 10 1 SHOT REC IN
1
OUT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IN
OUT
IN
Line Input
4. Nastavte vstup na televizoru,
videorekordéru nebo dálkovém
ovládání televizoru.
4. Select the ‘Input’ on the TV, VCR
or the remote control of TV.
Note
✤ If TV set has no Line Input, you cannot view the output screen of
the CAM.
112
3. Pfiipojte AV kabel k v˘stupu
Video line Output a vstupu TV
line Input.
Poznámka
✤ Nemá-li televizor vstup Line Input, nelze sledovat v˘stup z kamery.
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 113
ENGLISH Miscellaneous Information :
CZECH
Dal‰í informace:
Connecting the CAM with other Devices Pfiipojení kamery k jin˘m zafiízením
Copying Video files to a VCR Tape
Kopírování video souborÛ na kazetu VHS
You can copy your recorded files to a regular blank video tape.
Connect the CAM to a VCR using the Audio/Video cable before
recording. (Refer to page 112)
Va‰e zaznamenané soubory lze kopírovat na bûÏnou prázdnou
videokazetu. Pfied záznamem pfiipojte kameru k videorekordéru
pomocí AV kabelu. (Viz strany 112.)
1. Insert the blank video tape to the VCR and select ‘Line Input’.
1. VloÏte do videorekordéru prázdnou videokazetu a nastavte
“Line Input” (Linkov˘ vstup).
2. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on the CAM.
◆ The Video Record Screen appears.
3. Press the [OK] button in the Video Record mode and move to
Video Play mode.
4. Press the [W] button to move to the Multi-play screen.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE ] dolÛ zapnûte kameru.
◆ Zobrazí se obrazovka Video Record (Záznam videa).
3. V reÏimu Video Record stisknûte tlaãítko [OK] a pfiesuÀte se to
reÏimu Video Play (Pfiehrávání videa).
4. Stiskem tlaãítka [W] se pfiesuÀte na obrazovku Multi-play.
5. Move the [W/T, œ/√] button to select the video file you want to
5. Zvolte soubor, kter˘ chcete zkopírovat, tlaãítky [W/T, œ/√ ] a
copy and press the [OK] button.
stisknûte tlaãítko [OK].
6. Press the [Record/Stop] button on the VCR to start recording.
6. Stiskem tlaãítka [Record/Stop] <Záznam/Zastavit> na
7. Press the [OK] button on the CAM to finish copying.
videorekordéru zaãnete nahrávat.
7. Kopírování dokonãete stiskem tlaãítka [OK] na kamefie.
Notes
✤ Refer to operating instructions of your TV or VCR for detailed
information on connecting external devices.
✤ You can stop and play video files using the same button as used
for playing video files on the LCD monitor of the CAM.
(Refer to pages 38 to 39)
✤ If you operate the buttons of the menu when copying, it is copied
also. Be careful not to operate the buttons.
✤ If you press the [DISPLAY] button, you can copy without OSD
indicators.
Poznámky
✤ Podrobné informace o pfiipojování externích zafiízení naleznete v
dokumentaci televizoru nebo videorekordéru.
✤ Video soubory lze pfiehrát a zastavit stejn˘mi tlaãítky, která se
pouÏívají pro pfiehrávání video souborÛ na LCD monitoru kamery.
(Viz strany 38 aÏ 39.)
✤ KdyÏ budete bûhem kopírování maãkat tlaãítka nabídky, také se
zkopírují. Dávejte pozor, abyste tlaãítka nemaãkali.
✤ KdyÏ stisknete tlaãítko [DISPLAY], mÛÏete kopírovat bez indikátorÛ
na displeji.
113
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 114
ENGLISH Miscellaneous Information :
CZECH
Dal‰í informace:
Connecting the CAM with other Devices Pfiipojení kamery k jin˘m zafiízením
Recording unscramble contents from other digital devices
You can connect other external digital devices to CAM to record
unscrambled contents.
Záznam ne‰ifrovaného obsahu z jin˘ch digitálních zafiízení
Ke kamefie mÛÏete pfiipojit jiná externí zafiízení pro záznam
ne‰ifrovaného obsahu.
1. Pfiipojte AV kabel k zásuvce
1. Connect the Audio/Video cable
pro sluchátka a AV na kamefie.
to the Earphone and AV jack of
VIDEO AUDIO
2. Pfiipojte AV kabel k externím
the CAM.
(L) (R)
v˘stupním konektorÛm va‰eho
2. Connect the Audio/Video cable
DVD
digitálního zafiízení (DVD
to the external output terminal
Line Output
pfiehrávaãe, DVC atd.) podle
of your digital devices (DVD
pfiíslu‰n˘ch barev koncovek.
Player, DVC, etc.) by matching
3. Pohybem ovladaãe
the cable to the colours of the
[POWER/MODE]dolÛ zapnûte
terminals.
kameru.
3. Move [POWER/MODE Selector]
◆ Zobrazí se obrazovka
down to turn on the CAM.
Záznam videa.
◆ The Video Record screen appears.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Press the [MENU] button.
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Record Mode>
Move the [W/T] button to select <Record Mode>
(ReÏim záznamu) a stisknûte tlaãítko [ √ ].
and press the [√] button.
5. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadovan˘ reÏim záznamu a
5. Move the [W/T] button to select the desired record mode and
stisknûte tlaãítko [OK].
6. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Line In/Out> a
press the [OK] button.
stisknûte tlaãítko [√].
6. Move the [W/T] button to select <Line In/Out> and press the
7. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <In> (Vstup) a
[√] button.
stisknûte tlaãítko [OK].
7. Move the [W/T] button to select <In> and press the [OK]
8 SpusÈte pfiehrávání na druhém digitálním zafiízení.
button.
9. Stiskem tlaãítka [Record/Stop] (Záznam/Zastavit na kamefie
8 Play back the other digital devices.
spusÈte záznam.
9. Press the [Record/Stop] button of the CAM to start recording.
10. Pro zastavení záznamu stisknûte znovu tlaãítko [Record/Stop]
10. To stop recording, press the [Record/Stop] button again.
(Záznam/Zastavit).
Note
Poznámka
✤ The quality of an input signal recorded through the Line In terminal
cannot be guaranteed unless it comes from digital devices
(DVD Player, DVC, etc.).
114
✤ Kvalita vstupního signálu zaznamenaného pfies koncovku Line In
nemÛÏe b˘t zaruãena, pokud nepochází z digitálních zafiízení
(DVD pfiehrávaã, DVC atd.).
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 115
ENGLISH Miscellaneous Information :
CZECH
Dal‰í informace:
Connecting the CAM with other Devices Pfiipojení kamery k jin˘m zafiízením
Connecting the CAM to a PC using the USB cable
Pfiipojení kamery k poãítaãi pomocí kabelu USB
You can connect the CAM to a PC that supports USB connections.
Use the provided USB cable for connection to a PC.
Kameru lze pfiipojit k poãítaãi, kter˘ podporuje pfiipojení pfies rozhraní
USB. Pro pfiipojení k poãítaãi pouÏívejte pfiiloÏen˘ kabel USB.
1. Connect the provided USB cable
to USB Port of the CAM.
1. Pfiipojte dodan˘ kabel USB k
portu USB na kamefie.
2. Connect the other side of the
USB cable to the USB port of
your PC.
2. Pfiipojte opaãn˘ konec kabelu
USB k portu USB v poãítaãi.
3. Pohybem ovladaãe
[POWER/MODE] dolÛ zapnûte
kameru.
3. Move [POWER/MODE Selector]
down to turn on the CAM.
Notes
✤ If the CAM does not recognise the USB device when the USB
cable is connected to USB Port on the front panel of the PC,
connect the USB cable to USB Port on the rear panel of the PC.
✤ If you change file name of a video file recorded on the CAM and
store it on the PC, and then if you transfer the file to the CAM
again, the CAM cannot read the file and play back it.
Poznámky
✤ KdyÏ kamera nerozpozná zafiízení USB po pfiipojení USB kabelu
do USB portu na pfiedním panelu PC, pfiipojte USB kabel do USB
portu na zadním panelu PC.
✤ Pokud zmûníte název video souboru nahraného na kamefie a
uloÏíte jej v PC, nelze jiÏ tento soubor na kamefie pfiehrát.
115
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 116
ENGLISH Miscellaneous Information :
Installing Programs
Installing DV Media Pro 1.0
You have to install DV Media Pro 1.0 to play back video files recorded by
CAM or the transferred data by USB cable on your PC.
■ Installing Acrobat Reader
Install Acrobat Reader program, which is included on the CD
(D:/Support/AcrobatReader/AcroReader51_ENU_full.exe).
DV Media Pro User's Manual is in English.
- Acrobat Reader program should be installed to view DV Media Pro
User’s Manual.
- The DV Media Pro User’s Manual is included on the accompanying
CD in Adobe’s Portable Document Format (PDF).
(The Acrobat Reader is a freeware product of Adobe Systems. Inc.)
Windows
1. Turn on your PC.
◆ Quit all applications.
2. Insert the program CD into the CD-ROM drive.
◆ The Setup screen appears automatically.
◆ If not, press the <Start> button on the left bottom of the PC screen,
and select <Run>. If the window of <Run> appears, enter
'D:/autorun.exe' (in case the CD-ROM driver is set to 'D:Drive') and
press the [Enter] key.
3. Click ‘DV Driver’ on the Setup screen.
◆ The corresponding driver to a PC is installed
automatically.
- Driver Type
USB removable Disk Driver
(Windows 98SE only)
USB PC-CAMERA Driver
USB Streaming Driver
(USB Interface for Data Transfer)
4. Press <Confirm> to finish installing the program.
5. Click ‘Video Codec’ to install on the Setup screen.
6. Click ‘DirectX 9.0’ to install on the Setup screen.
◆ When the installation is finished, the <Restart> appears.
If you press [Finish], the PC is restarted.
Notes
✤ You have to install ‘DV Driver’, ‘Video Codec’ and ‘DirectX 9.0’ to run
DV Media Pro 1.0 properly.
✤ Please refer to the User’s Manual inside the CD ROM drive (D:/help)
folder for more detailed guide on the installation procedures.
✤ Use DV Media Pro 1.0 REV4.1 or higher in this product.
116
CZECH
Dal‰í informace: Instalace programÛ
Instalace programu DV Media Pro 1.0
Abyste mohli pfiehrávat video soubory zaznamenané kamerou nebo
pfienesené USB kabelem do va‰eho poãítaãe, musíte nainstalovat program
DV Media Pro 1.0.
■ Instalace programu Acrobat Reader
Nainstalujte program Acrobat Reader, kter˘ je souãástí CD
(D:/Support/AcrobatReader/AcroReader51_ENU_full.exe).
UÏivatelská pfiíruãka pro aplikaci DV Media Pro je v angliãtinû.
- Program Acrobat Reader byste mûli nainstalovat kvÛli prohlíÏení
UÏivatelské pfiíruãky pro program DV Media Pro.
- UÏivatelská pfiíruãka k programu DV Media Pro ve formátu Adobe
PDF je souãástí pfiiloÏeného CD. (Acrobat Reader je bezplatn˘
v˘robek, vyvinut˘ spoleãností Adobe Systems. Inc.)
Windows
1. Zapnûte vás poãítaã.
◆ Ukonãete v‰echny aplikace.
2. VloÏte disk CD s programem do jednotky CD-ROM.
◆ Automaticky se zobrazí instalaãní obrazovka.
◆ Pokud se nezobrazí, klepnûte na tlaãítko <Start> v levém dolním
rohu obrazovky poãítaãe, a zvolte <Run> (Spustit). KdyÏ se objeví
okno <Run> (Spustit), zadejte ‘D:/autorun.exe’ (pokud je va‰e
jednotka CD-ROM na písmenu ‘D:’) a stisknûte tlaãítko
[Enter].
3. Na obrazovce Setup klepnûte na ‘DV Driver’.
◆ Do poãítaãe se automaticky nainstaluje
pfiíslu‰n˘ ovladaã.
- Typ ovladaãe
Ovladaã v˘mûnného USB disku
(pouze Windows® 98SE)
Ovladaã pro USB webkameru
Ovladaã pro vysílání dat USB
(Rozhraní USB pro pfienos dat)
4. Stiskem tlaãítka <Confirm> (Potvrdit) dokonãete instalaci programu.
5. Na obrazovce Setup klepnûte na ‘Video Codec’.
6. Na obrazovce Setup klepnûte na ‘DirectX 9.0’.
◆ Po dokonãení instalace se objeví <Restart>.
KdyÏ stisknete [Finish] (Dokonãit), poãítaã se restartuje.
Poznámky
✤ Aby program DV Media Pro 1.0 správnû fungoval, musíte nainstalovat
‘DV Driver’, ‘Video Codec’ a ‘DirectX 9.0’.
✤ Podrobnûj‰í postup instalace najdete v uÏivatelské pfiíruãce na CD ROM (D:/help).
✤ V tomto v˘robku pouÏijte DV Media Pro 1.0 REV4.1 nebo vy‰‰í.
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 117
ENGLISH Miscellaneous Information :
Installing Programs
USB Interface for Data Transfer
Rozhraní USB pro pfienos dat
Connect the CAM and PC with the provided USB cable. You can record
the Video file in PC in real-time.
USB transferring function can be used when DV Driver, Video Codec,
DirectX 9.0 programs are already installed in the PC. (Refer to page 116)
1. Turn on your PC and insert the program
CD into the CD-ROM drive.
◆ Quit all applications.
CZECH
Dal‰í informace: Instalace programÛ
3
2. Connect the provided USB cable to the USB port
of the CAM.
Pfiipojte kameru k poãítaãi pomocí kabelu USB.
Na PC mÛÏete nahrávat video soubory v reálném ãase.
PouÏití funkce USB pfienosu dat je podmínûno instalací ovladaãe DV,
obrazového kodeku a roz‰ífiení DirectX 9.0 ve va‰em poãítaãi.
(viz strana 116)
USB Mode
1. Zapnûte svÛj poãítaã a vloÏte disk CD s
programem do jednotky CD-ROM.
◆ Ukonãete v‰echny aplikace.
Mass Storage
PC-Cam
PictBridge
Back
2. Pfiipojte dodan˘ kabel USB k portu USB na
kamefie.
3. Move the [W/T] button to select <PC-Cam> and press the [OK]
button.
3. Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <PC-Cam> (PC–kamera)
a stisknûte tlaãítko [OK].
4. Install and run the Ulead VIDEO STUDIO program provided
along with the system.
The user of WINDOWS ME or XP can use the USB Interface
for data transfer with the Windows Movie Maker program.
◆ (C:/program files/Movie maker/moviemk.exe)
4. Nainstalujte a spusÈte program Ulead VIDEO STUDIO, dodan˘
se systémem.
UÏivatelé WINDOWS ME a XP mohou pouÏít rozhraní USB pro
datové pfienosy pomocí programu Windows Movie Maker.
◆ (C:/program files/Movie maker/moviemk.exe)
Note
✤ If the PC does not recognise the USB device when the USB cable
is connected to USB Port on the front panel of the PC, connect the
USB cable to USB Port on the rear panel of the PC.
Poznámka
✤ KdyÏ poãítaã nerozpozná zafiízení USB po pfiipojení USB kabelu
do USB portu na pfiedním panelu PC, pfiipojte USB kabel do USB
portu na zadním panelu PC.
117
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 118
ENGLISH Miscellaneous Information :
Connecting the CAM with other Devices
CZECH
Disconnecting USB Connection
Odpojení pfiipojení USB
After completing the data transfer, you must disconnect the cable in
the following way.
1. Select the removable disk icon and click the right mouse button to
select ‘Safely Remove Hardware’.
2. Select ‘Stop’ and disconnect the USB cable when the pop-up
screen disappears.
Po dokonãení pfienosu dat je nutné odpojit kabel podle následujícího
postupu.
1. Prav˘m tlaãítkem my‰i klepnûte na ikonu vymûnitelné jednotky a
vyberte moÏnost ‘Safely Remove Hardware’ (Bezpeãnû odebrat
hardware).
2. Vyberte moÏnost ‘Stop’; po zmizení kontextového okna odpojte
kabel USB.
Notes
✤ If you disconnect the USB cable from the PC or the CAM during
the data transfer, the data transfer will stop and the data may be
damaged.
✤ If you connect the USB cable to a PC using a USB HUB or with
other device at the same time, it might cause conflict and may not
work properly. If this occurs, remove all other devices and try the
connection again.
✤ The CAM may operates abnormally in the recommended system
environment depending on the assembling of PC.
For example, the video file is played abnormally.
✤ Once you select Mass Storage, PC-Cam or PictBridge, you cannot
change the mode. Disconnect the USB cable or turn on the CAM
again to change the mode.
✤ If you disconnect the USB cable, the message ‘Now refresh file list’
appears for 1 second.
✤ All operation mentioned on page 107 may not guaranteed in the
system environment.
118
Dal‰í informace: Pfiipojení
kamery k jin˘m zafiízením
Poznámky
✤ Odpojíte-li kabel USB od poãítaãe nebo kamery bûhem pfienosu
dat, pfienos se zastaví a data se mohou po‰kodit.
✤ Pfiipojujete-li kabel USB k poãítaãi pomocí rozboãovaãe USB nebo
za souãasného pfiipojení dal‰ího zafiízení, mÛÏe dojít ke konfliktu
zafiízení a kamera nemusí fungovat správnû. V tomto pfiípadû
odpojte v‰echna ostatní zafiízení a zkuste navázat pfiipojení znovu.
✤ Kamera nemusí fungovat normálnû v doporuãeném systému v
závislosti na sestavení poãítaãe.
Napfiíklad video soubor nebude pfiehrán normálnû.
✤ Jakmile zvolíte Mass Storage, PC-Cam nebo PictBridge,
nemÛÏete reÏim zmûnit. Pro vybrání reÏimu odpojte kabel USB
nebo zapnûte kameru znovu.
✤ Po odpojení kabelu USB se zobrazí na jednu sekundu zpráva
“Now refresh file list” (Nyní obnovte seznam souborÛ).
✤ V‰echny funkce uvedené na stranû 107 nejsou zaruãeny v
systémovém prostfiedí.
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 119
ENGLISH Miscellaneous Information :
Printing Photos
Dal‰í informace: Tisk fotografií
Printing with PictBridge Function
Tisk pomocí funkce PictBridge
CZECH
Díky podpofie rozhraní PictBridge lze ovládat
tiskárnu a tisknout tak uloÏené snímky pfiímo z
kamery. Pro pfiím˘ tisk uloÏen˘ch fotografií pomocí
funkce PictBridge je nutné pfiipojit kameru k
tiskárnû PictBridge pomocí kabelu USB.
With the PictBridge Support, you can control the
printer directly through the CAM in order to print out
stored pictures.
For direct printing of your stored pictures using the
PictBridge function, you must connect the CAM to a
PictBridge printer using a USB cable.
1. Connect the CAM to the PictBridge printer
with the USB cable.
2. Move [POWER/MODE Selector] down to turn on
the CAM.
◆ USB mode screen appears automatically.
3. Move the [W/T] button to select <PictBridge>
and press the [OK] button.
4. Move the [W/T] button switch to select <Copies>
and press the [OK] button.
5. Move the [W/T] button switch to select desired
number and press the [OK] button.
◆ You can select the number of copies from
1 to 99.
6. Move the [W/T] button switch to select <Print>
and press the [OK] button.
3
USB Mode
Mass Storage
PC-Cam
3.
PictBridge
Back
4.
5.
4
PictBridge 100-0024
Date
Off
Copies
5
Print
Notes
6.
1. Pfiipojte kameru k tiskárnû PictBridge
pomocí kabelu USB.
2. Pohybem ovladaãe [POWER/MODE] dolÛ
zapnûte kameru.
◆ Automaticky se zobrazí obrazovka s
reÏimem USB.
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<PictBridge> a stisknûte tlaãítko [OK].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost
<Copies> (Kopie) a stisknûte tlaãítko [OK].
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte poÏadovan˘
poãet a stisknûte tlaãítko [OK].
◆ Poãet kopií lze nastavit od 1 do 99.
Pohybem tlaãítka [W/T] vyberte moÏnost <Print>
(Tisk) a stisknûte tlaãítko [OK].
Poznámky
✤ KdyÏ vyberete v nabídce tlaãítko [œ ], zobrazí se
Previous Photo
pfiedchozí nabídka.
✤ If you select [œ ] button in the menu, the previous
✤ Chcete-li vybrat dal‰í nebo pfiedchozí fotografii,
menu appears.
vyberte moÏnost <Next Photo> (Dal‰í fotografie)
✤ If you want to select the next or previous photo,
PictBridge 100-0024
5
nebo <Previous Photo> (Pfiedchozí fotografie)
select <Next Photo> or <Previous Photo> using
Date
Off
pomocí tlaãítka [W/T] a stisknûte tlaãítko [OK].
[W/T] button and press the [OK] button.
✤ Dal‰í podrobnosti o tisku fotografií naleznete v
✤ For further details about printing photos, refer to the
Copies
5
uÏivatelské pfiíruãce tiskárny.
User's manual of the printer.
Print
✤ KdyÏ poãítaã nerozpozná zafiízení USB po pfiipojení
✤ If the PC does not recognise the USB device when
Next Photo
USB kabelu do USB portu na pfiedním panelu PC,
the USB cable is connected to USB Port on the
Previous Photo
pfiipojte USB kabel do USB portu na zadním panelu
front panel of the PC, connect the USB cable to
PC.
USB Port on the rear panel of the PC.
✤ V závislosti na typu tiskárny nemusí tisk fungovat.
✤ Printing may not be performed depending on types of printers.
V tom pfiípadû stáhnûte obraz JPEG do poãítaãe a vytisknûte jej.
In this case, download JPEG file to the PC directly and print it.
Next Photo
119
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 120
ENGLISH Miscellaneous Information :
Printing Photos
Printing Photos with DPOF Files
DPOF (Digital Printing Order Format) defines the print information for
the specific photos and number of each photo on the Memory Card.
You can easily make prints on a DPOF compatible printer or order
copies.
Tisk fotografií se soubory DPOF
Formát DPOF (Formát pro digitální tisk) definuje tiskové informace
pro urãité fotografie a poãet kopií kaÏdé fotografie na pamûÈové kartû.
Snímky lze snadno objednat nebo vytisknout na tiskárnû kompatibilní
s formátem DPOF.
Printing DPOF files of the Memory Card
Tisk souborÛ DPOF na pamûÈové kartû
1. Set the print information for the photo you want to print.
(Refer to page 64)
2. Insert a memory card into the photo printer.
3. Follow the steps of the printer to print out photos.
1. Nastavte tiskové informace pro snímek, kter˘ chcete vytisknout.
(Viz strana 64)
2. ZasuÀte pamûÈovou kartu do fotografické tiskárny.
3. Pro tisk fotografií postupujte podle pokynÛ k tiskárnû.
Notes
✤ For further details about printing photos, refer to the User's manual
of the printer.
✤ Printing may not be performed depending on types of printers.
In this case, download JPEG file to the PC directly and print it.
120
CZECH
Dal‰í informace: Tisk fotografií
Poznámky
✤ Dal‰í podrobnosti o tisku fotografií naleznete v uÏivatelské pfiíruãce
tiskárny.
✤ V závislosti na typu tiskárny nemusí tisk fungovat.
V tom pfiípadû stáhnûte obraz JPEG do poãítaãe a vytisknûte jej.
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 121
ENGLISH Maintenance :
Cleaning and Maintaining the CAM
After using the CAM
✤ For the safekeeping of the CAM, follow these steps.
✓ Turn the CAM off.
✓ Remove the Battery Pack (Refer to page 19).
✓ Remove the Memory Card (Refer to page 33).
✤ To prevent any damage to the LCD monitor, do not apply excessive
force on its moving parts.
✤ Do not drop or in anyway shock the CAM.
✤ For prolonged use of the CAM, avoid using it in places subject to
excessive humidity or dust.
✤ Do not leave the CAM in places subject to:
✓ Excessive humidity, steam, soot or dust.
✓ Excessive shock or vibration.
✓ Extremely high (over 50°C or 122°F) or extremely low (under 0°C or
32°F) temperatures.
✓ Strong electromagnetic fields.
✓ Direct sunlight or in a closed car on a hot day.
✤ For the safe use of the Battery Pack, follow these.
✓ To conserve battery power, be sure to turn off the CAM when not in use.
✓ Battery consumption may vary depending on the condition of use.
Recording with many starts and stops,
frequent zooming, and recording in low temperatures will shorten actual
recording times.
✓ Dispose of used Battery Packs promptly. Do not dispose of them in fire.
✓ The Battery Pack will become warm during charging and use.
This is not a malfunction.
✓ The Battery Pack has a limited service life. If the period of use becomes
noticeably shorter with a normal charge,
the Battery Pack is at the end of its service life. Replace it with a new
Battery Pack.
✤ For the safe use of the Memory Card, follow these.
✓ The Memory Card should be stored away from heaters and other heat
sources. Avoid storing Memory Cards under direct sunlight and avoid
electromagnetic fields.
✓ Do not power off any devices while transferring data, as this may
destroy the data.
✓ Back up your image data often to a hard disk or other permanent
storage media.
✓ Format the Memory Card periodically.
✓ When formatting the Memory Card, format in the CAM.
CZECH
ÚdrÏba: âi‰tûní a údrÏba kamery
Po pouÏití kamery
✤ Pro bezpeãné uloÏení kamery dodrÏujte tyto pokyny.
✓ Vypnûte kameru.
✓ 3Vyjmûte baterii (Viz strana 19).
✓ 3Vyjmûte pamûÈovou kartu (Viz strana 33).
✤ ChraÀte LCD monitor pfied po‰kozením; nevyvíjejte na jeho pohyblivé
ãásti pfiíli‰ velkou sílu.
✤ ChraÀte kameru pfied pádem nebo jin˘mi otfiesy.
✤ Del‰í Ïivotnost kamery zajistíte, kdyÏ jej nebudete pouÏívat v místech s
nadmûrnou vlhkostí nebo pra‰ností.
✤ Nenechávejte kameru na místech s následujícími podmínkami:
✓ Nadmûrná vlhkost, pára, d˘m nebo prach.
✓ Nadmûrné otfiesy nebo vibrace.
✓ Pfiíli‰ vysoké (pfies 50°C ) nebo pfiíli‰ nízké (pod 0°C) teploty.
✓ Silná elektromagnetická pole
✓ Pfiímé sluneãní záfiení nebo uzavfiené auto za horkého poãasí
✤ Pro bezpeãné pouÏívání jednotky baterie dodrÏujte tyto pokyny.
✓ Pro úsporu energie baterie kameru vypínejte, kdyÏ ji nepouÏíváte.
✓ V˘drÏ baterie se mÛÏe li‰it v závislosti na podmínkách pouÏití.
Záznam s mnoha spu‰tûními a zastaveními, ãast˘m pouÏíváním funkce
zoom a záznamem pfii nízk˘ch teplotách zkracuje v˘slednou dobu
záznamu.
✓ PouÏité baterie ihned zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohnû.
✓ Baterie se pfii nabíjení a pouÏívání zahfiívá. Nejde o poruchu.
✓ Baterie má omezenou Ïivotnost. KdyÏ se celková doba záznamu pfii
normálním nabití velmi zkrátí, blíÏí se konec Ïivotnosti baterie. VymûÀte
baterii za novou.
✤ Pro bezpeãné pouÏívání pamûÈové karty dodrÏujte tyto pokyny.
✓ PamûÈové karty je nutno skladovat mimo dosah radiátorÛ a jin˘ch
zdrojÛ tepla. PamûÈové karty neukládejte na pfiímém slunci, a vyhnûte
se elektromagnetick˘m polím.
✓ Nevypínejte zafiízení pfii pfienosu dat; mohlo by tím dojít ke zniãení dat.
✓ Zálohujte snímky ãasto na pevn˘ disk nebo jiné médium pro trvalé
ukládání dat.
✓ Pravidelnû pamûÈovou kartu formátujte.
✓ KdyÏ pamûÈovou kartu formátujete, dûlejte to v kamefie.
121
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 122
ENGLISH Maintenance :
Cleaning and Maintaining the CAM
Cleaning the Body
✤ To Clean the Exterior of the CAM
✓ To clean the exterior, use a soft dry cloth.
Wipe the body gently.
Do not apply excessive force when cleaning, gently rub the
surface.
✓ The LCD monitor surface should not be pressed.
Use a soft dry cloth to clean the surface.
✓ To clean the lens, use an optional air blower to blow out dirt
and other small objects. Do not wipe the lens with cloth
or your fingers. If necessary, use lens cleaning paper.
✓ Do not use thinner, alcohol or benzene for cleaning.
Otherwise, the finish may be damaged.
✓ Cleaning should be done only after the Battery Pack has been
removed, and other power sources have been disconnected.
Note
✤ If the lens looks dimmer, turn off the CAM and leave it for about
1 hour.
Using the Built-in Rechargeable Battery
The CAM incorporates a rechargeable lithium cell that maintains the
date and other settings even when the AC Power Adapter
and the battery are removed. The rechargeable lithium cell is
automatically recharged when the CAM is used.
122
CZECH
ÚdrÏba: âi‰tûní a údrÏba kamery
âi‰tûní tûla
✤ âi‰tûní vnûj‰ích ãástí kamery
✓ Pro ãi‰tûní vnûj‰ích ãástí zafiízení pouÏívejte mûkk˘ such˘
hadfiík. Pouzdro otírejte opatrnû. NepouÏívejte pfii ãi‰tûní
nadmûrnou sílu; otírejte povrch jemnû.
✓ Netlaãte na povrch LCD monitoru.
âistûte povrch mûkk˘m such˘m hadfiíkem.
✓ Pfii ãi‰tûní objektivu odstraÀte neãistoty a prach stlaãen˘m
vzduchem. Neotírejte objektiv textilem nebo prsty.
V pfiípadû nutnosti pouÏijte papír na ãi‰tûní objektivu.
✓ NepouÏívejte k ãi‰tûní rozpou‰tûdla, alkohol nebo benzen.
V opaãném pfiípadû, by mohlo dojít k po‰kození povrchové
úpravy.
✓ âi‰tûní provádûjte po vyjmutí jednotky baterií a odpojení
ostatních zdrojÛ napájení.
Poznámka
✤ Pokud vypadá objektiv tmav‰í, vypnûte kameru a nechte ji hodinu v
klidu.
PouÏívání integrované nabíjecí baterie
Kamera obsahuje nabíjecí lithiovou baterii, která uchovává datum a
ostatní nastavení, i kdyÏ je odstranûn napájecí adaptér a baterie.
Nabíjecí lithiová baterie se automaticky nabíjí pfii pouÏívání kamery.
Charging the Built-in Rechargeable Battery
Nabíjení integrované nabíjecí baterie
✤ If the CAM is not used at all, the cell runs down in 5 days. In this
case, connect the AC Power Adapter to the CAM and move
[POWER/MODE Selector] down to turn on the CAM. Then leave it
for 24 hours.
After that, set the date and other settings again.
✤ Pokud se kamera vÛbec nepouÏívá, vybije se baterie za 5 dní.
V tom pfiípadû pfiipojte napájecí adaptér ke kamefie a pfiesunem
voliãe [POWER/MODE] zapnûte kameru.
Potom zafiízení nechte na 24 hodin v klidu.
Potom znovu nastavte datum a ostatní nastavení.
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 123
ENGLISH Maintenance :
Cleaning and Maintaining the CAM
Regarding the Battery
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Battery pack performance decreases when the surrounding
temperature is 10°C (50°F) or below, and shortens the battery life.
In that case, do one of the following so that the durability of the
battery life can be extended for a longer period of time.
- Put the Battery Pack in a pocket to warm it up, and insert it in
your CAM immediately prior to use.
- Use a large capacity Battery Pack (Optional).
Be sure to set the Power/Mode selector to OFF when not
recording or playing back. The battery power is also consumed in
standby, play back and pause mode.
Have your Battery Packs ready for two or three times the expected
recording time, and make trial recordings before make the actual
recording.
Do not expose the Battery Pack to water. The Battery Pack is not
water resistant.
Keep the battery out of reach of children. If it is swallowed, seek
medical assistance immediately.
Wipe the battery with a clean dry cloth to ensure proper contact.
Do not pick up the battery using metal tools as this may cause a
short circuit.
Do not short the battery or dispose of the battery in fire.
Do not disassemble the battery.
The battery could explode or catch fire.
Use only recommended batteries and accessories. Use of batteries
not expressly recommended for this equipment may cause an
explosion or leakage, resulting in fire, injury or damage to the
surroundings.
Install the battery according to the instructions. Improperly installed
batteries can cause damage to the camcorder.
When you do not use for a long time, remove the Battery Pack.
Otherwise, the battery may leak. To avoid damage to the product,
be sure to remove the battery when no charge remains.
CZECH
ÚdrÏba: âi‰tûní a údrÏba kamery
O baterii
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
V˘konnost baterií se sniÏuje, kdyÏ je okolní teplota 10°C nebo
niωí, a Ïivotnost baterií se zkracuje.
V tom pfiípadû proveìte jednu z následujících vûcí, aby se
Ïivotnost baterie prodlouÏila.
- Dejte baterii do kapsy, aby se zahfiála, a vloÏte ji do kamery
bezprostfiednû pfied pouÏitím.
- PouÏijte baterii o vût‰í kapacitû (volitelné).
KdyÏ nenahráváte ani nepfiehráváte video, vÏdy pfiepnûte ovladaã
Power/Mode na OFF. Energie baterie se spotfiebovává i pfii
zastavení, pfiehrávání a pozastavení (pauze).
Nachystejte si baterie na dvojnásobek aÏ trojnásobek
pfiedpokládané doby záznamu, a pfied vlastním záznamem si
udûlejte zku‰ební záznamy.
Nevystavujte baterii vodû. Baterie není vodovzdorná.
Baterii uchovávejte mimo dosah dûtí.
KdyÏ je spolknuta, okamÏitû vyhledejte lékafiskou pomoc.
Baterii oãistûte ãist˘m such˘m hadrem, abyste zajistili správn˘
kontakt.
Nezvedejte baterii mechanick˘mi nástroji, protoÏe by mohl
vzniknout zkrat.
Nezkratujte baterii ani ji nevyhazujte do ohnû.
Nerozebírejte baterii. Baterie by mohla vybuchnout nebo se vznítit.
PouÏívejte pouze doporuãené baterie a doplÀky.
PouÏití baterií, které nebyly v˘slovnû doporuãeny pro toto zafiízení
mÛÏe zpÛsobit v˘buch nebo vyteãení, které povede k poÏáru,
zranûné nebo ‰kodám v okolí.
Baterii instalujte podle pokynÛ.
Nesprávnû instalovaná baterie mÛÏe po‰kodit kameru.
KdyÏ kameru nepouÏíváte del‰í dobu, vytáhnûte baterii.
Jinak mÛÏe baterie vytéct.
Je-li baterie vybitá, vyjmûte ji, abyste zabránili po‰kození v˘robku.
123
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 124
ENGLISH Maintenance :
Cleaning and Maintaining the CAM
Using the CAM Abroad
✤ Each country or region has its own electric and colour systems.
✤ Before using the CAM abroad, check the following items:
CZECH
ÚdrÏba: âi‰tûní a údrÏba kamery
PouÏívání kamery v zahraniãí
✤ KaÏdá zemû nebo region má vlastní elektrick˘ systém a systém barev.
✤ Pfied pouÏíváním kamery v zahraniãí si zjistûte následující údaje:
Power Sources
Zdroje energie
✤ You can use the CAM in any country or area with the supplied AC
Power Adapter where the power input range is 100V - 240V,
50/60Hz.
✤ Use a commercially available AC plug adapter if necessary,
depending on the design of the local wall outlets.
✤ Kameru lze pouÏívat s dodan˘m síÈov˘m adaptérem ve v‰ech
zemích nebo oblastech s rozmezím síÈového napûtí mezi 100 - 240
V a frekvencí 50/60 Hz.
✤ V pfiípadû potfieby pouÏijte komerãnû dostupn˘ síÈov˘ adaptér pro
stfiídav˘ proud podle konstrukce místních síÈov˘ch zásuvek.
Colour System
Systém barev
✤ Video soubory lze pfiehrávat na integrovaném monitoru LCD.
✤ You can view your video files using the built-in LCD monitor.
Pokud v‰ak chcete záznamy prohlíÏet na televizoru nebo je
However, to view your recordings on a television set or to copy it to
kopírovat na videorekordéru, musí b˘t televizor nebo videorekordér
a video cassette recorder (VCR), the television set or the VCR
kompatibilní se systémem PAL a musí mít odpovídající porty
must comply with PAL-compatible and have the appropriate Audio /
Audio/Video. V opaãném pfiípadû budete potfiebovat samostatn˘
Video ports. Otherwise, you may need to use a separate Video
pfievodník videoformátu (konvertor formátÛ PAL-NTSC).
Format Transcoder (PAL-NTSC format Converter).
124
PAL-Compatible Countries / Regions
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic,
Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain,
Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya,
Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore,
Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand,
Tunisia, etc.
Zemû / regiony vyuÏívající normu PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, âína, SNS, âeská republika,
Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Nûmecko, ¤ecko, Velká Británie,
Holandsko, Hongkong, Maìarsko, Indie, Írán, Irák, Kuvajt, Libye,
Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur,
Slovenská republika, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko, S˘rie,
Thajsko, Tunis, atd.
NTSC-Compatible Countries / Regions
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines,
Korea, Taiwan, United States of America, etc.
Zemû / regiony vyuÏívající normu NTSC
Bahamy, Kanada, Stfiední Amerika, Japonsko, Mexiko, Filipíny,
Korea, Tchaj-wan, Spojené státy americké atd.
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 125
ENGLISH
CZECH
OdstraÀování problémÛ
Troubleshooting
Self Diagnosis Display
Display
Not enough free
space
Corrupted file
Paper error
Ink error
File Error!
Communication Error!
Sleeping now...
Low battery
Informs that…
Not enough free space for
saving files.
The file is corrupted.
The paper is insufficient.
Ink is low.
The file is wrong.
The error is occurred while
transferring data.
Power saving mode works.
Battery is low.
Holding the key
The HOLD switch is locked.
Card error
Not formatted
Write error
The Memory Card is
corrupted.
Format the Memory Card.
Failed to write.
Read error
Not supported format
Failed to read.
The format is not supported.
Write protected
Memory Card is protected to
write.
The video file is corrupted.
MPEG decoding Error
✤
Autodiagnostické zobrazení
Action
Check the space of internal memory or the
external memory.
Delete the corrupted file.
Check the paper in the printer. If there is no
paper, insert the paper.
Check if the ink or toner is low.
Check that the file is JPEG.
Disconnect the USB cable and connect it
again.
Press any button to return to previous menu.
Charge the Battery Pack or connect the AC
Power Adapter.
Unlock the HOLD switch and operate the
CAM.
Format the Memory Card or replace it with
new one.
Format the Memory Card.
Check the memory space or format the
memory.
Delete the file.
The AVI or JPEG file that is not supported.
Check the supported file. on page 29.
Unlock the Memory Card. (except MMC)
Delete the corrupted file.
If these instructions do not solve your problem, contact your nearest Samsung dealer
or authorized service centre/personnel.
Symptom
Possible Causes
No power is supplied
The power is not connected
properly
The battery is dead
The battery is too cold
Date/Time is wrong
The Date/Time is not set
Measure
Connect the AC Power Adapter properly,
page 23
Replace the dead Battery Pack
Warm up the battery or move to warmer
place
Set the Date/Time, pages 92-93
Display (Displej)
Not enough free space
(Nedostatek volného místa)
Corrupted file
(Po‰kozen˘ soubor)
Paper error (Chyba papíru)
Popis problému
Není dostatek volného místa
pro ukládání souborÛ.
Soubor je po‰kozen˘.
¤e‰ení
Zkontrolujte místo v interní pamûti nebo
v externí pamûti.
OdstraÀte po‰kozen˘ soubor.
Nedostatek papíru.
Ink error (Chyba inkoustu)
Dochází inkoust.
File Error! (Chyba ‰patn˘)
Soubor je ‰patn˘.
Communication Error!
(Chyba pfienosu USB)
Sleeping now...
(Úsporn˘ reÏim)
Low battery (Slabá baterie)
Pfii pfienosu dat do‰lo k chybû.
Zkontrolujte papír v tiskárnû.
Pokud papír do‰el, vloÏte dal‰í.
Zkontrolujte, zda nedochází inkoust
nebo toner.
Zkontrolujte, zda je soubor ve formátu
JPEG.
Odpojte kabel USB a znovu jej pfiipojte.
Holding the key
(Tlaãítka jsou zamãena)
Card error (Chyba karty)
Tlaãítko HOLD je zamãené.
Not formatted
(Nenaformátováno)
Write error (Chyba zápisu)
Naformátuje pamûÈovou kartu.
Read error (Chyba ãtení)
Not supported format
(Nepodporovan˘ formát)
âtení se nezdafiilo.
Formát není podporován.
ReÏim úspory energie funguje.
Baterie je slabá.
PamûÈová karta je po‰kozená.
Zápis se nezdafiil.
PamûÈová karta je chránûna
Write protected
proti zápisu.
(Ochrana proti zápisu)
Video soubor je po‰kozen˘.
MPEG decoding Error
(Chyba pfii dekódování MPEG)
✤
VraÈte se do pfiedchozí nabídky stiskem
jakéhokoliv tlaãítka.
Nabijte baterii nebo pfiipojte napájecí
adaptér.
Vypnûte tlaãítko HOLD, a kameru
mÛÏete pouÏívat.
Naformátujte pamûÈovou kartu nebo
vloÏte novou.
Naformátujte pamûÈovou kartu.
Zkontrolujte místo v pamûti nebo
zformátujte pamûÈ.
OdstraÀte soubor.
Dan˘ soubor AVI nebo JPEG není
podporován. Zkontrolujte, zda je soubor
podporovan˘ na stranû 29.
Odemknûte pamûÈovou kartu.
(kromû MMC)
OdstraÀte po‰kozen˘ soubor.
Pokud nelze problém pomocí tûchto pokynÛ vyfie‰it, kontaktujte nejbliωího prodejce
spoleãnosti Samsung nebo autorizované servisní stfiedisko (personál).
Tünet
Lehetséges okok
Chybí pfiívod napájení.
Napájení není fiádnû zapojeno
Baterie je vybitá.
Baterie je pfiíli‰ studená
Údaj Datum / ãas je
chybn˘
PoloÏka Datum / ãas není
nastavena
TeendŒ
Pfiipojte fiádnû napájecí adaptér, viz strana 23.
VymûÀte opotfiebovanou jednotku baterií
Zahfiejte baterii nebo se pfiesuÀte na teplej‰í
místo.
Nastavte poloÏku Date/Time (Datum/ãas),
viz strany 92-93.
125
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:30 PM
Page 126
ENGLISH
CZECH
OdstraÀování problémÛ
Troubleshooting
Symptom
Possible Causes
Focus is set to manual mode
Recording was done in a
dark place
Lens is covered with
condensation
The Memory Card will
The Memory Card is in wrong
not load properly
position
Something fills in the MUILTI
CARD slot
Colour balance of picture White balance adjustment is
is not natural
required
Digital zoom does not
The effect(Digital special
work
effect) is applied
Files stored in the
Memory Card is protected
Memory Card cannot be File is locked
deleted
Ambient is too bright
Images on the LCD
Ambient temperature is too
monitor appear dark
low
Focus does not adjust
automatically
Rear of the LCD monitor
is hot
Play, rewind and fast
forwarding do not work
Memory Card cannot be
played back (Photo mode)
No picture is taken when
is fully pressed
Built-in Light will fire
Cannot Record a video
LCD monitor turns off
126
Measure
Tünet
Set focus to AUTO
Use strobe or lit the place
Clear the lens and check the focus
Nefunguje automatické
zaostfiování
Insert the Memory Card properly, page 33
Clear the MUILTI CARD slot
PamûÈovou kartu nelze
fiádnû zasunout
Set proper white balance, page 69
VyváÏení barev snímku
není pfiirozené
Nefunguje digitální zoom.
Prolonged use of LCD
monitor
The Photo Mode is selected
Turn off the effect(Digital special effect),
page 54
Remove the protection tab of Memory Card
(except MMC)
Remove the lock on the file, page 86
Adjust the brightness and angle of LCD
Low temperatures might produce a dark
LCD display
This is not a malfunction
Close the LCD monitor to turn if off,
or turn your device off to cool down
Select ‘Video Mode’ and select ‘Play’
The Video Mode is selected
Select ‘Photo Mode’ and select ‘View’
Not enough free memory
space is remained
Memory Card is formatted by
different devices
Light is forced to cancel
Light is not available for
recording
The ‘Photo Mode’ is selected
To save power consumption,
the LCD monitor and CAM's
power turns off if there is no
button operation for a certain
period of time (depending on
operation mode), which is not
a malfunctioning
Delete files from the Memory Card
Format the Memory Card on the CAM
Select different Flash mode, page 67
Select ‘Video Mode’
Operating any button will turn the CAM on
Pressing the button once again will operate
its function
Lehetséges okok
Zaostfiování je nastaveno na ruãní
reÏim
Nahrávání probíhalo za nedostateãn˘ch svûteln˘ch podmínek.
Objektiv je zamlÏen
PamûÈová karta je v nesprávné
poloze.
Slot MULTI CARD je nûãím
zablokován.
Je tfieba nastavit vyváÏení bílé.
PouÏívá se speciální digitální efekt
Soubory uloÏené na
pamûÈové kartû nelze
odstranit
PamûÈová karta je chránûna proti
zápisu
Soubor je zamãen˘
Snímky se na LCD
monitoru zobrazují tmavé
Okolní osvûtlení je pfiíli‰ jasné
Okolní teplota je pfiíli‰ nízká.
Zadní ãást LCD monitoru
je horká
Dlouhé pouÏívání monitoru LCD
Nefunguje pfiehrávání a
rychlé pfievíjení vpfied a
vzad
Nelze pfiehrát obsah
pamûÈové karty (v reÏimu
Photo mode
(Fotografování).
Pfii úplném stisku pfiístroj
nefotografuje.
Je vybrán reÏim Photo Mode (ReÏim
Fotografování)
Spustí se zabudované
svûtlo
Nelze zaznamenávat
video
LCD monitor se vypne
Je vybrán reÏim Video Mode (ReÏim
Video)
Není k dispozici dostatek volné pamûti
PamûÈová karta je zformátovaná jin˘m
zafiízením
Je nastaveno zru‰ení svûtla
Svûtlo nelze pouÏít pro záznam
Je vybrán reÏim ‘Photo Mode’ (ReÏim
Fotografování)
Aby se u‰etfiila spotfieba energie, LCD
monitor s kamerou se vypínají, kdyÏ
nestisknete po urãitou dobu Ïádné
tlaãítko (v závislosti na provozním
reÏimu), coÏ není porucha.
TeendŒ
Nastavte reÏim ostfiení AUTO
PouÏijte svûtelnou jednotku nebo
osviÈte scénu jin˘m zpÛsobem
Oãistûte objektiv a zkontrolujte
zaostfiení.
VloÏte fiádnû pamûÈovou kartu,
viz strana 33.
Vyãistûte ‰tûrbinu MULTI CARD na
pamûÈovou kartu
Nastavte správné vyváÏení bílé,
viz strana 69.
Vypnûte speciální digitální efekty,
viz strana 54.
Zru‰te ochranu proti zápisu u
pamûÈové karty (kromû MMC).
Zru‰te zamãení souboru,
viz strana 86.
Nastavte jas a úhel LCD displeje
Pfii nízké okolní teplotû mÛÏe dojít k
tmavému zobrazení na LCD displeji.
Nejde o poruchu
Zavfiením vypnûte LCD monitor nebo
vypnûte pfiístroj a nechte jej
vychladnout.
Vyberte reÏim ‘Video Mode’ (ReÏim
Video) a vyberte moÏnost Play
(Pfiehrát)
Vyberte reÏim Photo Mode (ReÏim
Fotografování) a vyberte moÏnost
View (ProhlíÏet).
Z pamûÈové karty odstraÀte soubory
Zformátujte pamûÈovou kartu v
kamefie
Vyberte jin˘ reÏim blesku
(viz str. 67)
Vyberte reÏim Video Mode
(ReÏim Video).
Kamera se zapne stiskem jakéhokoliv
tlaãítka
KdyÏ toto tlaãítko stisknete znovu,
funkce se aktivuje
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:31 PM
Page 127
ENGLISH
CZECH
PouÏívání nabídky
Using the Menu
Video
1. Record
2. Play
Delete
Selected
All
Cancel
Photo
Focus
AF
MF
EIS
On
Off
White Balance
Copy To
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Multi Select
Close
PB Option
Selected
All
Cancel
3. Settings
Size
720
352
Quality
Super Fine
Fine
Normal
Record Mode
TV
PC
Line In/Out
Out
In
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Effect
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
B&W
Digital Zoom
Off
On
B.L. Auto Ctl
Off
On
1. Capture
2. View
Delete
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Multi Select
Close
MP3
BLC
Off
On
B.L. Auto Ctl
Off
On
1. Play
Delete
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Random
Yes
No
DPOF
Repeat
3. Settings
No
One
All
Size
2400✕1800
1600✕1200
1024✕768
640✕480
Flash
Auto
On
Off
Video
1. Record
2. Play
Delete
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Multi Select
Close
PB Option
Selected
All
Cancel
EIS
On
Off
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Effect
720
352
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
B&W
Quality
Digital Zoom
3. Settings
Size
Focus
AF
MF
Record Mode
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
AF
MF
White Balance
Super Fine
Fine
Normal
White Balance
Photo (Fotografování)
Focus
TV
PC
Line In/Out
Out
In
Off
On
B.L. Auto Ctl
Off
On
1. Capture
2. View
Delete
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Multi Select
Close
BLC
Off
On
B.L. Auto Ctl
Off
On
MP3
1. Play
Delete
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Random
Yes
No
DPOF
Repeat
3. Settings
No
One
All
Size
2400✕1800
1600✕1200
1024✕768
640✕480
Flash
Auto
On
Off
Focus
AF
MF
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
127
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:31 PM
Page 128
ENGLISH
CZECH
PouÏívání nabídky
Using the Menu
Voice
Recorder
1. Record
2. Play
Delete
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
File
Browser
1. Delete
Selected
All
Cancel
2. Copy To
Selected
All
Cancel
3. Lock
Selected
All
Cancel
System Settings
1. Display
LCD Brightness
0%
..
.
100%
LCD Colour
0%
..
.
100%
Back
Set Time
Set Date
Date Format
YY/MM/DD
DD/MM/YY
MM/DD/YY
12 Hour
24 Hour
Back
3. System
Auto Shut off
The USB mode appears
automatically when the
USB cable is connected
to the CAM.
■ Memory Space takes the
form of 0000MB/0000MB.
(VP-M2200S(B) only)
■ Memory Space takes the
form of 000MB/493MB
(VP-M2050S(B) only).
128
Reset
Series
5 Minutes
Off
Demonstration
Off
5 Minutes
Play Now
Start-up
Video Mode
Previous
Mode
2. PC-Cam
Beep Sound
On
Off
Version Info
Close
Back
Voice
Recorder
(Záznam
hlasu)
1. Mass Storage
3. PictBridge
2. Date/Time
Time Format
■
File No.
USB
Mode
Date
1. Record
2. Play
Delete
Off
On
Selected
All
Cancel
Copies
Print
Next Photo
Copy To
Selected
All
Cancel
Previous Photo
4. Memory
Lock
Storage Type
Selected
All
Cancel
Internal
External
Format
File
Browser
(ProhlíÏeã
souborÛ)
1. Delete
Selected
All
Cancel
2. Copy To
Selected
All
Cancel
3. Lock
Selected
All
Cancel
Internal
External
1. Display
LCD Brightness
0%
..
.
100%
LCD Colour
0%
..
.
100%
Back
Set Time
Set Date
Date Format
YY/MM/DD
DD/MM/YY
MM/DD/YY
12 Hour
24 Hour
Back
000MB/000MB
3. System
Back
Auto Shut off
5. Language
■
USB reÏim se objeví
automaticky, kdyÏ je USB
kabel pfiipojen ke kamefie.
■ PamûÈov˘ prostor se
zobrazuje jako
0000MB/0000MB.
(Jen VP-M2200S(B))
■ PamûÈov˘ prostor se
zobrazuje jako
0000MB/493MB
(jen VP-M2050S(B)).
File No.
Reset
Series
Beep Sound
On
Off
Version Info
5 Minutes
Off
Demonstration
Off
5 Minutes
Play Now
Start-up
Video Mode
Previous
Mode
USB Mode
(ReÏim
USB)
1. Mass Storage
2. PC-Cam
3. PictBridge
Date
Off
On
Close
Copies
Back
2. Date/Time
Time Format
Memory Space
English /
Español /
Français /
Português /
Deutsch /
Italiano /
Nederlands /
Polski /
PÛÒÒÍËÈ /
/
/ Iran / Arab /
Magyar /
‰ ∑¬ /
ìÍ‡ªÌҸ͇ /
System Settings
(Nastavení systému)
4. Memory
Storage Type
Internal
External
Format
Internal
External
Memory Space
000MB/000MB
Back
5. Language
English /
Español /
Français /
Português /
Deutsch /
Italiano /
Nederlands /
Polski /
PÛÒÒÍËÈ /
/
/ Iran / Arab /
Magyar /
‰ ∑¬ /
ìÍ‡ªÌҸ͇ /
Print
Next Photo
Previous Photo
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:31 PM
Page 129
ENGLISH
CZECH
Technické údaje
Specifications
Model Name
The CAM System
Video Recording System
Photo System
MP3
Voice
Memory
Recording/Playing time
CCD Pixel
Zoom Ratio
Focal Length
Minimum Illumination
LCD Monitor
Connectors
USB
The CAM Connector
Ear Phone
Common
AV Input/Output
Connector
DC Power In Connector
General
Operating Temperature
Operating Humidity
Power Source
Power Consumption
Dimension(WxHxD)
Weight
Built-in Microphone
VP-M2050S(B)/M2100S(B)/M2200S(B)
VP-M2050S(B)/M2100S(B)/M2200S(B)
Název modelu
Systém kamery
MPEG4 AVI Format
Systém záznamu obrazu
Formát MPEG4 AVI
JPEG (DPOF, Exif 2.2)
Systém fotografování
JPEG (DPOF, Exif 2.2)
Stereo Playing
MP3
Stereo pfiehrávání
WAVE file record/play (8KHz Sampling, 16 bit, Stereo)
Hlas
Pfiehrávání a záznam WAVE souborÛ
Internal memory/Memory Stick/Memory Stick Pro/SD/MMC
(vzorkování 8KHz, 16 bit, stereo)
Refer to page 30
Operaãní pamûÈ
Interní pamûÈ//Memory Stick/Memory Stick Pro/SD/MMC
1/3.6 inch CCD, 2110K
Doba záznamu / pfiehrávání
Viz strana 30
x10(Optical), x100(Digital)
CCD snímaã
1/3,6 palce CCD, 2110K
f=4.1-41mm, F1.8-2.4
Pomûr pfiiblíÏení/oddálení (Zoom)
x10 (Opticky), x100 (Digitálnû)
7 Lux
Ohnisková vzdálenost
f=4,1~41mm, F1,8~2,4
2.0” Trans Reflective, 210K
Minimální osvûtlení
7 Lux
LCD monitor
2,0” Transreflektivní, 210K
Mini-B type (USB 2.0 High Speed)
Konektory
Special 22Pin Connector
USB
ø3.5 Stereo
Konektor kamery
Speciální 22-hrotov˘ konektor
Video (1.0Vp_p), Audio (-7.5dBm 47KΩ,
Spoleãn˘
Sluchátka
ø3,5 Stereo
Input:mono/Output:stereo)
konektor
AV vstup/v˘stup
Video (1.0Vp_p),
Typ Mini-B (Vysokorychlostní USB 2.0)
Special 22Pin Connector
Audio (-7.5dBm 47KΩ, Vstup:mono/V˘stup:stereo)
Vstupní konektor
Speciální 22-hrotov˘ konektor
0°C-40°C
pro stejnosmûrn˘ proud
10%-80%
Obecné údaje
3.8V (Li-Polymer Battery Pack), 4.8V (AC Power Adapter)
Provozní teplota
0°C~40°C
3.7W (LCD ON)/3.1W(LCD OFF)
Provozní vlhkost
10%~80%
69.0mm x 103.5mm x 37.6mm
Zdroj napájení
3.8V (Baterie Li-Polymer), 4.8 V (Napájecí adaptér)
213g(Including the Lithium Polymer Battery Pack)
Spotfieba energie
3,7W (zapnut˘ LCD monitor)/3,1W (vypnut˘ LCD monitor)
Omni-directional Stereo condenser microphone
Rozmûry (·xVxH)
69,0mm x 103,5mm x 37,6mm
Hmotnost
213 g (vãetnû lithium polymer baterie)
Integrovan˘ mikrofon
V‰esmûrov˘ stereofonní kondenzátorov˘ mikrofon
129
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:31 PM
Page 130
ENGLISH
CZECH
Technické údaje
Specifications
AC Adapter
Power Requirement
DC Output
Operating Temperature
Dimensions
Weight
Napájecí adaptér
AC 100-240V, 50/60Hz
PoÏadavky na napájení
Stfiídav˘ proud 100~240 V, 50/60 Hz
DC 4.8V, 1.0A
Stejnosmûrn˘ v˘stup
Stejnosmûrn˘ proud 4,8 V, 1,0 A
0°C-40°C(32°F-104°F)
Provozní teplota
0°C-40°C
70mm x 30mm x 42mm
Rozmûry
70 mm x 30 mm x 42 mm
104g (Including DC cable)
Hmotnost
104 g (vãetnû kabelu pro stejnosmûrn˘ proud)
• These technical specifications and design may be changed without
notice.
130
• Tyto technické údaje a vzhled mohou b˘t pfiedmûtem zmûny bez
pfiedchozího upozornûní.
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:31 PM
Page 131
ENGLISH
CZECH
Rejstfiík
Index
-A-
-E-
-A-
-E-
AF(Auto Focus) ..................49, 68
Auto Shut off.............................96
Effect ........................................54
EIS ............................................50
Automatická expozice
(Program AE)............................52
Automatické ostfiení ............49, 68
Automatické fiízení
podsvícení ...........................56, 71
Automatické vypnutí..................96
Efekt .........................................54
EIS.............................................50
-B-
-F-
Backlight Auto Control........56, 71
Beep Sound............................100
BLC.....................................53, 70
File Browser .......................85~88
Focus..................................49, 68
Format ....................................103
Function button.........................26
Flash .........................................67
-CCapturing ..................................58
Cleaning and Maintaining the
CAM ...............................121~124
-DDate ..........................................93
Demonstration ..........................97
Digital Zoom .............................55
DISPLAY button........................27
DPOF................................64, 120
DV Media Pro 1.0 ...................116
-LLanguage................................105
LCD Brightness ........................90
LCD Colour...............................91
Lithium Polymer Battery Pack..13
-FFormát.....................................103
Fotografování ............................58
Funkãní tlaãítko .........................26
-BBarvy displeje............................91
BLC
(Kompenzace protisvûtla)...53, 70
Blesk..........................................67
-IInformace o verzi ....................101
-J-Câas ............................................92
âi‰tûní a údrÏba
kamery ............................121~124
Jazyk .......................................105
Jas displeje ...............................90
-M-
-K-
Memory Card............................33
Memory Space .......................104
Memory Type............................32
MENU button............................14
MF(Manual Focus).............49, 68
Multi Selection....................43, 65
Kabel USB.................................13
-DDatum........................................93
Digitální zoom ...........................55
DPOF ................................64, 120
DV Media Pro 1.0 ...................116
-LLithiopolymerová baterie ..........13
131
00906L M2100 UK+CZE~133
10/19/05 5:31 PM
Page 132
ENGLISH
CZECH
Index
Rejstfiík
-O-
-T-
-M-
-R-
OSD..............................16, 17, 18
Time ..........................................92
Troubleshooting..............125, 126
Memory Typ (Typ pamûti)........32
Místo v pamûti.........................104
MoÏnost PB ..............................44
Reset (Vynulovat) .....................23
ReÏim po zapnutí......................98
ReÏim USB .....................106~109
Ruãní ostfiení.......................49, 68
-PPB Option .................................44
PictBridge................................119
POWER/MODE Selector .........14
Program AE ..............................52
-RRandom Play............................79
Repeat Play..............................75
Reset ........................................23
-UUSB Cable................................13
USB mode......................106~109
-T-
-Y-
-O-
Tlaãítko DISPLAY .....................27
Tlaãítko MENU ..........................14
Typ úloÏi‰tû.............................102
Version Information ................101
White Balance ....................51, 69
Obrazovková nabídka
(OSD)............................16, 17, 18
OdstraÀování problémÛ..125, 126
Opakované pfiehrávání .............75
Ostfiení.................................49, 68
-Z-
-P-
Zooming In and Out ...........37, 59
PamûÈová karta.........................33
PictBridge................................119
Pípnutí .....................................100
Pfiepínaã POWER/MODE
(Napájení/reÏim)........................14
PfiibliÏování a oddalování
(zoom) .................................37, 59
ProhlíÏeã souborÛ...............85~88
-W-
132
-UUkázka.......................................97
-V-
-SStart-up Mode...........................98
Storage type ...........................102
-NNáhodné pfiehrávání .................79
Vícenásobná volba .............43, 65
VyváÏení bílé.......................51, 69
00906L M2100 UK+CZE~007
10/19/05 5:19 PM
Page B
ENGLISH
CZECH
THE CAM IS MANUFACTURED BY:
V¯ROBCE TOHOTO ZA¤ÍZENÍ CAM:
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
*Domovská stránka spoleãnosti Samsung Electronics
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Italia
Spain
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Spain
Italia
www.samsung.co.uk
www.samsung.fr
www.samsung.com/au
www.samsung.de
www.samsung.com/se
www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/it
www.samsung.com/es
www.samsung.co.uk
www.samsung.fr
www.samsung.com/au
www.samsung.de
www.samsung.com/se
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/es
http://www.samsung.com/it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement