Samsung CE2727N Instrukcja obsługi

Samsung CE2727N Instrukcja obsługi
CE2727N-pl.fm Page 1 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska
CE2727N / CE2727NT
Code No. : DE68-01787N
Skrócona instrukcja obs³ugi...........................................................2
Kuchenka.........................................................................................2
Panel sterowania ............................................................................3
Akcesoria.........................................................................................3
U¿ywanie instrukcji obs³ugi............................................................4
Instrukcje bezpieczeñstwa..............................................................4
Instalacja kuchenki mikrofalowej ...................................................6
Ustawianie czasu ............................................................................6
Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej .......................................7
Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni....................................7
Postêpowanie w razie w¹tpliwoœci lub problemów ....................8
Gotowanie/Odgrzewanie................................................................8
Poziomy mocy ................................................................................9
Zatrzymanie gotowania ..................................................................9
Zmiana czasu gotowania................................................................9
Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci.................................................10
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania .........................10
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania.......................10
U¿ywanie talerza Crusty (CE 2727NT) .........................................11
Ustawienia talerza Crusty (CE 2727NT) .......................................12
Wybór pozycji elementu grzejnego .............................................13
Wybór akcesoriów........................................................................13
Grillowanie ....................................................................................14
Kombinacja Mikrofal i Grilla .........................................................14
Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej ........15
Ksi¹¿ka kucharska .........................................................................16
Czyszczenie kuchenki ...................................................................22
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ..........................23
Dane techniczne............................................................................23
CE2727N-pl.fm Page 2 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Skrócona instrukcja obsługi
PL
Kuchenka
OŒWIETLENIE POKRÊT£O
KOMORY KUCHENKI USTAWIANIA CZASU
GOTOWANIA/WAGI
¯YWNOŒCI
GRILL
OTWORY
WENTYLACYJNE
Chcesz coś ugotować
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£O KONTROLI
MOCY.
UCHWYT
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM
REGULACJI (
) wed³ug potrzeby.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o 2
sekundach.
Chcesz coś rozmrozić w trybie Auto Defrost
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci,
któr¹ chcesz rozmroziæ ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI
MOCY w pozycji Automatycznego rozmra¿ania (
).
DRZWICZKI
2. Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby
POKRÊT£EM REGULACJI (
).
Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê po oko³o
2 sekundach.
ZATRZASKI
DRZWICZEK
Chcesz ustawić czas gotowania
Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.
Obróæ POKRÊT£O REGULACJI(
¿¹danego czasu .
) do uzyskania
Chcesz coś upiec na grillu
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill (
).
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM
REGULACJI (
).
Rezultat: Grillowanie rozpocznie siê po oko³o 2
sekundach.
2
£¥CZNIK
TALERZ
SZKLANY
OTWORY
POKRÊT£O
ZATRZASKÓW
KONTROLI
DRZWIOWYCH
MOCY
PIERŒCIEÑ
OBROTOWY
CE2727N-pl.fm Page 3 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Panel sterowania
Akcesoria
W zależności od wybranej opcji modelu kuchenka jest wyposażona
w akcesoria, które można używać na różne sposoby.
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni
Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany
1
3. Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym,
w œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika
Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty
do oczyszczenia.
4. Podstawka metalowa, do umieszczania na talerzu
obrotowym.
Przeznaczenie: The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
6
2
5. Talerz Crusty (tylko CE2727NT), zobacz na stronie 11.
Przeznaczenie: Do lepszego pieczenia mikrofalowego
i kombinowanego z grillem. Pomaga
uzyskaæ chrupi¹ce ciasto pizzy, zapiekanek czy chrupi¹ce frytki
3
☛
7
4
8
5
1. WYŒWIETLACZ
2. PRZYCISK USTAWIANIA ZEGARA
3. SYMBOL MANUALNEGO
ROZMRA¯ANIA
4. WYBÓR TRYBU / POZIOMU
MOCY
5. COMBI (Mikrofale + Grill)
6. USTAWIANIE CZASU I WAGI
7. AUTOMATYCZNE
ROZMRA¯ANIE
8. GRILL
3
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia
obrotowego i talerza szklanego.
PL
CE2727N-pl.fm Page 4 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
PL
Używanie instrukcji obsługi
Instrukcje bezpieczeństwa
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji
na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Pożyteczne rady na temat gotowania
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do poźniejszego wglądu.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej
kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane
niżej warunki bezpieczeństwa.
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ
kuchenkê
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis czterech podstawowych trybów pracy kuchenki
• Gotowania
• Rozmrażania żywności
• Grillowania
• Przedłużania gotowania
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików
i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch
Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz
panel sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej
Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski. Opisując krok po kroku
procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:
☛
✉
✽
Wa¿ne
Uwaga
Ostrze¿enie
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta
Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni
Wskazówka: Mo¿esz umieœciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹.Woda
bêdzie poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz
kuchenkê
Obróæ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ
NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII
MIKROFALOWEJ
Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego
dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:
(a) bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie
manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów do
otworów zatrzasków drzwiowych
(b) nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych.
Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producen-ta kuchni
mikrofalowych
Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby
nie by³y uszkodzone:
(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce
(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)
(3) przewód zasilaj¹cy
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta
kuchni mikrofalowych.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej
Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze
jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni
Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po
zakoñcze-niu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych
materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê
najpierw och³odziæ.
4
CE2727N-pl.fm Page 5 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Instrukcje bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
7. Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub
plastykowe opakowania
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz
przewód zasilaj¹cy od gniazdka
11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek
kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych
oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie
podczas rozmra¿ania.
Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik jest zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.
• Mo¿e zaistnieæ ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.
• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno
siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód: W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê
opóŸniæ; oznacza to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e
mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê
wtedy oparzyæ.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej
ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ
po przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je
niemowlêciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem,
poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu
co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych
z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu
do czasu zagl¹daæ do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹.
Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej kuchenki
mikrofalowej.
Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ przechowywane lub
ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.
9. Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa
s¹ uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego
ramienia.
Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.
5
PL
CE2727N-pl.fm Page 6 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
PL
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio
wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.
Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być
wyświe-tlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Należy sprawdzić wskazanie
zegara:
• Przy instalacji kuchenki
• Po przerwie w dostawie prądu
20 cm
ponad
85 cm nad
pod³og¹
10 cm
poza
10 cm z
boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê
zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni
z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.
✉
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
1. Aby wyœwietliæ czas w trybie... Wciœnij przycisk (
24-godzinnym
Raz
12-godzinnym
Dwa razy
3. Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób
zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.
✽
❉
✽
Nie zapomnij zmieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie
2. Obracaj POKRÊT£EM REGULACJI (
wskazanie godzin.
Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿
mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne
wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê
dostatecznie och³odzi.
3. Wciœnij przycisk
Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie musi byæ
pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz
za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli
przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na
przewód œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta. Gdy
zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê
czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym
otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej
dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla
przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak
przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka.
Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj
wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.
6
) aby ustawiæ
.
4. Obracaj POKRÊT£EM REGULACJIP (
wskazanie minut.
5. Wciœnij przycisk
)...
.
) aby ustawiæ
CE2727N-pl.fm Page 7 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.
Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności
bez zmiany zarówno jej kształtu, jak i barwy
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.
Otwórz drzwiczki kuchenki pociągając za uchwyt po prawej stronie
drzwiczek. Umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą. Następnie
zamknij drzwiczki.
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
• Rozmrażania (automatycznego i manualnego)
• Gotowania
• Podgrzewania
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
Zasady gotowania
1. Mikrofale generowane przez magnetron s¹
rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na
talerzu szklanym jest obracana i dziêki temu
ugotowana równomiernie.
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut POKRÊT£EM REGULACJI (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
2. Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci
oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na
zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wewn¹trz produktu.
3. Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od
wykorzystywanego przepisu oraz od cech
gotowanej ¿ywnoœci:
• Iloœci i gêstoœci
• Zawartoœci wody
• Temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)
☛
✉
Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o
rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po
nawet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y
przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub
w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:
• Równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy
• Jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie
7
Kuchnia musi byæ pod³¹czona do odpowiedniego gniazdka
zasilaj¹cego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê w przeznaczonym
dla niego miejscu. Je¿eli jest u¿ywany mniejszy poziom mocy ni¿
maksymalny, woda bêdzie potrzebowa³a wiêcej czasu do
zagotowania siê.
PL
CE2727N-pl.fm Page 8 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
PL
Postępowanie w razie wątpliwości lub problemów
Gotowanie/Odgrzewanie
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,
spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.
ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę
bez nadzoru.
◆ To s¹ zjawiska normalne
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych
◆ Kuchenka nie dzia³a po obróceniu POKRÊT£A REGULACJI (
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij
drzwiczki.
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
(MAKSYMALNA MOC: 850W)
).
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas?
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie
zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?
2. Ustaw czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI
(
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych
œcianek kuchni?
☛
✉
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych
i telewizyjnych
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora
lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od
odbiorników i przewodów antenowych.
• Je¿eli zak³óceniom ulegnie praca mikroprocesora kuchenki, mo¿e siê
skasowaæ wskazanie wyœwietlacza. Aby naprawiæ ten problem, po
prostu wyjmij wtyczkê z gniazda zasilania i pod³¹cz j¹ ponownie. Nastêpnie ustaw zegar kuchenki.
✉
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów,
skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
8
NIGDY nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Mo¿na zmieniæ poziom mocy podczas gotowania obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
CE2727N-pl.fm Page 9 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Poziomy mocy
Zatrzymanie gotowania
Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie.
Poziom mocy
WYSOKI
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE MANUALNE(
)
ROZMRA¯ANIE AUTOMATYCZNE(
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
✉
✉
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.
Moc wyjœciowa
MIKROFALE
)
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
180 W
100 W
300 W (
450 W (
600 W (
GRILL
2. Aby zakoñczyæ gotowanie;
Obracaj POKRÊT£EM REGULACJI (
Na wyœwietlaczu pojawi siê „0”
)
)
)
PL
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
) w lewo.
Zmiana czasu gotowania
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
skrócony.
Zmieñ czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI
(
).
Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas podczas gotowania obracaj
POKRÊT£EM REGULACJI (
) w prawo lub w lewo.
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
wyd³u¿ony.
9
CE2727N-pl.fm Page 10 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
PL
Manualne rozmrażanie żywności
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
Funkcja manualnego rozmrażania żywności pozwala na rozmrażanie
między innymi mięsa, drobiu i ryb.
Funkcja automatycznego rozmrażania pozwala na rozmrażanie mięsa,
drobiu, ryb.
Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku talerza szklanego
i zamknij drzwiczki.
Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki.
✉
✉
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji
Manualnego Rozmra¿ania (
).
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji
Automatycznego Rozmra¿ania (
).
2. Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c POKRÊT£EM
REGULACJI (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
2. Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI
(
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
sygna³ przypominaj¹cy.
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
✉
U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni
mikrofalowych.
Wybierz funkcjê manualnego rozmra¿ania z poziomem mocy 180W
je¿eli chcesz manualnie rozmroziæ ¿ywnoœæ. Wiêcej szczegó³ów
manualnego rozmra¿ania i czasów rozmra¿ania znajduje siê na
stronie 19.
U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.
Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania
Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.
Umieść żywność na talerzu szklanym.
Obróć żywność na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
Przestrzegaj czasów odstania po zakończeniu rozmrażania.
10
¯ywnoœæ
Porcja
Czas odstania
Zalecenia
Miêso
Drób
Ryby
200-1500g
200-1500g
200-1500g
20-60 min.
20-60 min.
20-50 min.
Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹.
Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po
sygnale dŸwiêkowym z kuchenki.
CE2727N-pl.fm Page 11 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Używanie talerza Crusty (CE 2727NT)
✉
Państwa kuchenka mikrofalowa Samsung jest wyposażona w talerz
Crusty jako wyposażenie dodatkowe.
Pozwala ona na pieczenie nie tylko od góry z użyciem grilla ale
również od dołu ze względu na właściwości talerza Crusty, który silnie
się rozgrzewa. Kilka potraw, które można dzięki temu przygotować,
przedstawiono w tabeli na następnej stronie.
Podstawka do pieczenia może być używana dodatkowo do smażenia
bekonu, jajek, kiełbasek itp.
Ciep³¹ wod¹ z detergentem i nastêpnie sp³ukaæ czyst¹ wod¹.
✉
✽
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych do
wyjmowania talerza Crusty poniewa¿ bardzo
silnie siê on rozgrzewa.
2. Posmaruj podstawkê olejem je¿eli przygotowujesz
bekon i jajka do sma¿enia czy przypieczenia.
✽
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e talerz Crusty jest pokryty
teflonem, który nie jest odporny na zadrapania. Nie wolno wiec u¿ywaæ ostrych narzêdzi
do krojenia czy przesuwania potraw na
podstawce.
✽
Aby unikn¹æ zadrapañ teflonowej powierzchni
zaleca siê stosowanie plastikowych narzêdzi
lub zdjêcie jedzenia z podstawki przed
pokrojeniem.
3. Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu Crusty.
☛
☛
Nie wolno stosowaæ narzêdzi œcieraj¹cych i proszków do czyszczenia talerza Crusty aby nie uszkodziæ warstwy wierzchniej
teflonu.
Prosimy o zapamiêtanie
Talerza Crusty nie nale¿y czyœciæ w zmywarce do naczyñ.
1. Umieœæ talerz Crusty na talerzu szklanym i podgrzej z najwiêksz¹ moc¹ kombinacji Grill - Mikrofale [600W+ Grill
(
)] z czasem i instrukcjami podanymi w spisie.
☛
Jak czyœciæ talerz Crusty
Nie zostawiaj ¿adnych przedmiotów, które nie
s¹ ¿aroodporne jak np. plastikowe sztuæce.
Nigdy nie umieszczaj podstawki w kuchence
bez talerza obrotowego.
4. Umieœæ talerz Crusty na talerzu szklanym lub na podstawce metalowej wewn¹trz kuchenki.
5. Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy.
Skorzystaj z tabeli na nastêpnej stronie.
11
PL
CE2727N-pl.fm Page 12 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Ustawienia talerza Crusty (CE 2727NT)
PL
Zalecamy wstępne podgrzanie talerza Crusty bezpośrednio na talerzu
szklanym.
Należy wykorzystać do tego celu funkcję 600W + Grill(
w tabeli zamieszczonej poniżej.
Rodzaj
Porcja
¿ywnoœci
Bekon
4 plasterki
(80g)
Czas
Moc
ogrzewania
wstêpnego
3 min
Pieczone 200 g
3 min
pomidory (2 kawa³ki)
Hambur- 2 szt.(125g) 3 min
ger
(mro¿ony)
Zapiekanki 200-250g
(mro¿one) (2 szt.)
4 min
Czas
gotowania
600W+ 3-3½ min
Grill
(
)
450W+ 4-4½ min
Grill
(
)
600W+ 6½-7 min
Grill
(
)
450W+ 7-8 min
Grill
(
)
Pizza
300 - 350 g 4 min
(mro¿ona)
600W+ 8-9 min
Grill
(
)
Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Umieœæ
pizzê na talerzu
Crusty, a talerz na
podstawce metalowej
Pieczone 250 g
ziemniaki
500 g
3 min
600W+ 5-6 min
Grill
(
)
8-9 min
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Potnij
ziemniaki na po³ówki.
U³ó¿ je przeciêtym
bokiem na talerzu
Crusty. Talerz umieϾ
na podstawce
metalowej.
Paluszki 150 g
rybne
(5 szt.)
(mro¿one) 300 g
(10 szt.)
4 min
600W+ 6½-7 min
Grill
(
)
9-9½ min
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Posmaruj talerz 1 ³y¿eczk¹
oleju. Paluszki roz³ó¿
na talerzu. Obróæ po 3
1/2 min.(5 szt.) lub 5
min.(10 szt.)
Kawa³ki 125 g
kurczaka 250 g
(Nuggets)
(mro¿one)
4 min
600W+ 4½ -5 min
7-7½ min
Grill
(
)
Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Posmaruj
talerz 1 ³y¿eczk¹ oleju.
Kurczaka roz³ó¿ na talerzu. Po³ó¿ talerz
Crusty na podstawce
metalowej. Obróæ po
3 min.(125 g) lub po
5 min. (250 g).
) i instrukcje
Zalecenia
Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. U³ó¿ plasterki jeden obok drugiego. Talerz Crusty
postaw na podstawce
metalowej.
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Pomidory pokrój na po³owy. Na wierzch po³ó¿
trochê sera. U³ó¿
pomidory w ko³o na
talerzu Crusty. Talerz
Crusty postaw na
podstawce
metalowej.
Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Po³ó¿
hamburgery na
talerzu Crusty. Talerz
umieϾ na podstawce
meta-lowej. Obróæ
burgery na drug¹
stronê po 4-5
minutach.
Pizza
300 - 350 g 4 min
(sch³odzona)
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Jedn¹
zapiekankê umieœæ na
œrodku, dwie – obok
siebie na talerzu Crusty.
Talerz umieϾ na
podstawce metalowej
12
450W+ 5½-6½ min Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Umieœæ
Grill
pizzê na talerzu
(
)
Crusty, a talerz na
podstawce
metalowej.
CE2727N-pl.fm Page 13 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Wybór pozycji elementu grzejnego
Wybór akcesoriów
Grzałka grilla jest używana podczas grillowania i do gotowania może
być ustawiona tylko w jednej pozycji – pozycji poziomej. Pozycja
pionowa (grzałka grilla opuszczona o ok. 45°) jest używana tylko do
czyszczenia grilla i górnej części komory kuchenki.
Używaj przepisów bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej; nie używaj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków, ręczników, etc.
•
☛
Je¿eli chcesz wybraæ tryb gotowania kombinowanego (grill
i mikrofale), u¿ywaj wy³¹cznie naczyñ, które s¹ bezpieczne
dla mikrofal i kuchenek mikrofalowych. Metalowe naczynia
lub narzêdzia mog¹ uszkodziæ kuchenkê.
Pozycja pozioma służy do grillowania lub gotowania
kombinowanego mikrofale + grill.
Zmieniaj pozycje grza³ki wy³¹cznie wtedy, gdy jest zimna i nie
u¿ywaj nadmiernej si³y podczas przesuwania jej w pozycjê
pionow¹.
Aby ustawiæ element
grzejny...
✉
Nale¿y...
W pozycji poziomej (grill ◆ Poci¹gn¹æ element
grzejny do siebie
lub kombinacja mikrofale
◆ Docisn¹æ go do pozycji
+ grill)
równoleg³ej do górnej
œcianki kuchenki
Na czas czyszczenia górnej œcianki komory kuchenki
wygodne bêdzie ustawienie elementu grzejnego pod
k¹tem 45°.
13
Wiêcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzêdziach znajduje siê w rozdziale „Naczynia do stosowania w kuchenkach mikrofalowych” na stronie 15.
PL
CE2727N-pl.fm Page 14 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
PL
Grillowanie
Kombinacja Mikrofal i Grilla
Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie żywności bez
używania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenką mikrofalową
dostarczamy podstawkę metalową.
Można również łączyć gotowanie za pomocą grilla i mikrofal aby
równocześnie szybko ugotować i przyrumienić potrawę.
☛
1. Podgrzej wstêpnie grill aby uzyskaæ ¿¹dan¹ temperaturê,
ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill
( ) i ustaw POKRÊT£O REGULACJI (
) we w³aœciwej pozycji.
☛
2. Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce
metalowej. Zamknij drzwiczki.
1. Upewnij siê, ¿e element grzejny znajduje siê w poziomym
po³o¿eniu; wiêcej informacji znajduje siê na stronie 13.
3. Ustaw czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Grillowanie rozpocznie siê. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
✉
2. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieœæ ¿ywnoœæ wewn¹trz
kuchenki na podstawce metalowej a podstawkê na talerzu szklanym. Zamknij drzwiczki.
3. Ustaw Pokrêt³o Kontroli Mocy w odpowiedniej pozycji
poziomu mocy (
,
,
).
4. Ustaw czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Rozpoczyna siê gotowanie. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
Nie martw siê, je¿eli w czasie grillowania wy³¹czy siê grza³ka grilla.
System ten zapobiega przegrzewaniu siê kuchenki.
☛
ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne s¹
idealne poniewa¿ przepuszczaj¹ mikrofale, równomiernie
przechodz¹ce do ¿ywnoœci.
ZAWSZE u¿ywaj rêkawic kuchennych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.
✉
14
Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego mikrofalami i grillem wynosi 600W.
CE2727N-pl.fm Page 15 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docierać do żywności bez odbijania się lub pochłaniania przez
używane naczynie.
Naczynia szklane
• Naczynia, w których potrawy s¹
gotowane i
podawane na stó³
• Naczynia z cienkiego szk³a
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie
jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej,
nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz
wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosow- Uwagi
anie
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿
osiem minut.
CPorcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chiñska porcelana itp. s¹
odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹
zdobione metalem.
Opakowania produktów
gotowych do spo¿ycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
•
•
Torebki papierowe lub gazeta
Papier z makulatury lub opaski
metalowe
✓
✓
S³oiki szklane
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e
nie posiadaj¹ metalowych wykoñ-czeñ.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o
mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³tow-nie
rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê
wy³¹cznie do podgrzewania.
✓
Metalowe
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych
fragmentów przed przypaleniem. Jeœli
folia znajduje siê zbyt blisko œcianek
kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych
iloœciach, mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.
Talerz do opiekania
Poliestrowe naczynia
jednorazowego u¿ytku
•
•
•
Pó³miski
Opaski zaciskowe
do torebek
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
•
Papier
z makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
✗
✗
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Tak¿e do
poch³aniania nadmiaru wilgoci
Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.
✗
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich
naczyñ.
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania
¿ywnoœci. Przegrzanie mo¿e
doprowadziæ do stopienia polistyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
PL
✓
•
Cienka, przezroczysta folia
✓
•
Torebki do
mro¿onek
✓✗
Papier woskowy lub
t³uszczo odpornyr
15
✓
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne
rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wy-sokiej
temperaturze.
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wilgotnosci w ¿ywnosci. Zachowaj
ostro¿noœæ przy zdejmowaniu folii,
poniewa¿ wydobywaæ siê bêdzie spod
niej gor¹ca para.
Mo¿na stosowaæ tylko, gdy s¹ to torebki,
w których mo¿na ¿ywnosæ gotowaæ i gdy
s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny
byæ hermetyczne. W razie koniecznosci
przebij torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania
poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w
celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu
potrawy.
CE2727N-pl.fm Page 16 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Książka kucharska
PL
MIKROFALE
Rodzaj
¿ywnoœci
Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³
powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹ aby maksymalnie efektywnie oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ.
Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ ale
przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier
czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ czy pojemników z metalu.
¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce,
makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to co na
konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone mas³o czy czekoladê (patrz rozdzia³
sposoby i wskazówki).
Przykrywanie naczyñ podczas gotowania
Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda
w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ
przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub
cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.
Szpinak
Broku³y
150 g
300 g
600W
600W
9-10
2-3
2-3
600 W
7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
Zielona
fasola
300 g
600 W
8-9
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki
sto³owe) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(chiñska
300 g
600 W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
Rodzaj
¿ywnoœci
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
4½-5½
300 g
U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ – ry¿ dwukrotnie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól,
zio³a lub mas³o.
Pamiêtaj : ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.
Makaron : U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹c¹
wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na
czas odstania i nastêpnie dok³adnie ods¹cz.
U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia
¿¹danego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a
po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.
Moc
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Groszek
zielony
Ry¿ :
Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw
Porcja
Moc
Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura wyrówna siê w gotowanej w kuchence ¿ywnoœci.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody
16
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
Ry¿ bia³y
(paraboliczny)
250g
850W
16-17
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Ry¿ br¹zowy
(paraboliczny)
250g
850W
21-22
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Ry¿ mieszany
(bia³y + dziki)
250g
850W
17-18
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Mieszanka
(ry¿ + ziarno)
250g
850W
18-19
5
Dodaj 400 ml zimnej
wody.
Makaron
250g
850W
11-12
5
Dodaj 1000 ml gor¹cej
wody.
CE2727N-pl.fm Page 17 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw
ODGRZEWANIE
U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody
(2-3 ³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane
iloœci (patrz tabela poni¿ej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas
- patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu.
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po
gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze
kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie jak
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹
+18 – +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 – +7°C.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysuszenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Wszystkie warzywa œwie¿e powinny by ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy
kuchenki (850W)
Rodzaj ¿ywnoœci Porcja
Broku³y
Poziomy mocy i mieszanie potraw
Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 850 W kiedy inne potrzebuj¹ 600 W, 450 W czy nawet 300 W.
SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów. Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów
mocy kuchenki, szczególnie je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych iloœciach.
W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko (na przyk³ad
paszteciki).
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
250g
500g
4-4½
8-8½
3
Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.
Brukselka
250g
5½-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿. st.) wody.
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij na równe kawa³ki.
Kalafior
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Przygotuj równej wielkoœci
kwiaty. Du¿e potnij na po³owy.
U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml
(2 ³y¿. st.) wody lub mas³a. Gotuj
a¿ zmiêknie.
Bak³a¿any
250g
3½-4
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 ³y¿. st.)
Pory
250g
4½-5
3
Potnij w kr¹¿ki.
Pieczarki
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Przygotuj ma³e lub pokrojone. Nie
dodawaj wody. Skrop sokiem
z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz
przed podaniem.
Cebule
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na po³ówki. Dodaj 15 ml (1 ³y¿. st.) wody.
Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania aby osi¹gn¹æ najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ
wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem
plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy
ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne – przed³u¿enie czasu o dodatkowe minuty.
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij na drobne plasterki.
Ogrzewanie i czas odstania
Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; mo¿e byæ
pomocne przy nastêpnych próbach.
Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca.
Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê.
Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba ¿e inny jest podany w tabeli
poni¿ej.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz
te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.
Ziemniaki
250g
500g
4-5
7½-8½
3
Zwa¿ obrane i pokrój na równej
wielkoœci po³ówki lub æwiartki.
ODGRZEWANIE PŁYNÓW
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij w drobn¹ kostkê.
Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu
siê kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki
z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed,
w trakcie i po podgrzaniu.
17
PL
CE2727N-pl.fm Page 18 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Podgrzewanie p³ynów i potraw
POKARMY DLA NIEMOWL¥T:
W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie
zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30-40°C.
MLEKO DLA NIEMOWL¥T:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w
butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze wstrz¹œnij przed
odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem
mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37°C.
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Moc
Czas
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
150 ml 850W 1-1 ½
Napoje
(1 fili(kawa, mle¿anka)
ko, herbata,
1½ -2
woda o tem- 250 ml
(1 kubek)
peraturze
pokojowej)
1-2
Wlej napój do ceramicznej
fili¿anki i podgrzej bez przykrycia na œrodku talerza. Pozostaw do odstania w kuchence i dok³adnie
zamieszaj.
Zupa
(sch³odzona)
250g
850W
2-3
Wlej do ceramicznego
talerza. Przykryj plastikow¹
pokrywk¹. Zamieszaj po
podgrzaniu. Zamieszaj przed
podaniem.
Gulasz
(sch³odzony)
350g
600W 5½-6½
2-3
Na³ó¿ do ceramicznego talerza.
Podgrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Odstaw na 2-3 min. Przed
podaniem zamieszaj i sprawdŸ
dok³adnie temperaturê.
Na³ó¿ gulasz do
ceramicznego talerza.
Przykryj plastikow¹
pokrywk¹. Mieszaj od czasu
do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po
odstaniu.
Makaron z
sosem
(sch³odzony)
350g
600W 4½-5½
3
Na³ó¿ do ceramicznego talerza.
Podgrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Odstaw na 2-3 min. Przed
podaniem zamieszaj i sprawdŸ
dok³adnie temperaturê.
Na³ó¿ spaghetti (lub inny
makaron jajeczny) na p³aski,
ceramiczny talerz. Przykryj
foli¹ do kuchenek. Zamieszaj
przed podaniem.
Makaron
z nadzieniem
i sosem
(sch³odzony)
350g
600W
3
Na³ó¿ do g³êbokiego, ceramicznego talerza makaron
(ravioli, tortellini). Przykryj
pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj
od czasu do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po
odstaniu.
Danie na
talerzu
(sch³odzone)
350g
600W 5½-6½
3
Gotowe do odgrzania danie
sk³adaj¹ce siê z 2-3
sk³adników umieœæ na
ceramicznym talerzu. Przykryj
przeŸroczyst¹ foli¹.
ZAPAMIÊTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla
niemowl¹t. Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu
czasów i poziomów mocy kuchenki.
2½-3
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t.
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
Porcja
¿ywnoœci
Moc
Danie
190g
(warzywa
+ miêso)
600W
30sek
Owsianka
(ziarno +
mleko +
owoce)
190g
Mleko
niemowlêce
100ml 300W 30-40 sek
200ml
600W
Czas
20sek
50 sek 1 min
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
2-3
2-3
2-3
Wlej mleko do sterylnej butelki
szklanej. Dobrze zamieszaj
i wstrz¹œnij przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte. Dobrze
wstrz¹œnij i pozostaw do odstania na co najmniej 3 minuty.
Przed podaniem dok³adnie
wstrz¹œnij i starannie sprawdŸ
temperaturê przed podaniem
mleka dziecku.
18
5-6
CE2727N-pl.fm Page 19 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
ROZMRAŻANIE MANUALNE
PL
Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹
delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne
w przypadku niespodziewanych goœci.
Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W,
).
Rodzaj ¿ywnoœci
Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ
wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowanie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.
Porcja
Czas
(w min.)
250g
500g
6-7
13-14
250g
7½-8½
Drób
Porcjowany
kurczak
500g
2 szt.
14½-15½
Ca³y kurczak
900g
Miêso
Kotlety
wo³owe
W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w
po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ tak szybko jak to mo¿liwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa aby upewniæ siê, ¿e miêso nie
sta³o siê ciep³e.
Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na
owin¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.
Steki
wieprzowe
Je¿eli jednak miêso podgrzeje siê z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.
Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas
potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z
tabeli zamieszczonej poni¿ej.
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
5-25
Umieœæ miêso na p³askim,
ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹.
Obróæ na drug¹ stronê po
up³ywie po³owy czasu!
15-40
Po pierwsze, w³ó¿ kawa³ki
kurczaka skór¹ do do³u, ca³ego
kurczaka piersi¹ do do³u na
p³askim, ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka,
owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ
na drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
5-15
Po³ó¿ ryby na p³askim,
ceramicznym talerzu. U³ó¿
cieñsze koñce pod grubsze.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹. Obróæ na drug¹
stronê po up³ywie po³owy
czasu!
28-30
Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki
szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania
jak i rozmra¿ania ¿ywnoœci.
Ryby
Filety rybne/
Ca³e ryby
Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 to - 20 °C
skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.
Owoce
Jagody
Chleb
Bu³ki (po
50 g szt.)
Tostowy/
Sandwich
Pieczywo
ciemne
(wieloziarniste)
19
200g
2 szt.
400g
4 szt.
6-7
12-13
250g
6-7
5-10
Roz³ó¿ owoce na p³askim,
szklanym naczyniu (o du¿ej
œrednicy).
2 szt.
4 szt.
250 g
½-1
2-2½
4½-5
5-20
500 g
8-10
Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu
lub chleb na papierze
kuchennym i po³ó¿ na talerzu
obrotowym. Obróæ na drug¹
stronê po up³ywie po³owy
czasu!
CE2727N-pl.fm Page 20 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
GRILL
Grillowanie zamro¿onej ¿ywnoœci
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory
kuchenki. Dzia³a, gdy drzwiczki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany. Obracanie siê talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstêpne ogrzanie grilla przyœpiesza pieczenie.
U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
¿ywnoœci
mro¿onej
Naczynia do grillowania:
Powinny byæ odporne na ogieñ i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
Porcja
Bu³ki
(50g szt.)
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu :
Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka,
cienkie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
2 szt.
4 szt.
WA¯NA WSKAZÓWKA:
Zapiekanki
(pomidory,
ser, szynka,
grzyby)
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie grillowania, upewnij siê, ¿e element
grzejny grilla jest umieszczony po górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na
tylnej œcianie komory w pozycji pionowej (opuszczony pod k¹tem ok. 45°).
Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej,
chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia.
MIKROFALE + GRILL
Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z elementu grilla
z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach
i obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze
i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem s¹ dostêpne w Pañstwa kuchence:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:
Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Powinny byæ odporne na
ogieñ. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stosowania
naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale :
Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹
jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapiekany makaron), jak i potrawy
które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ
grube porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka, obracaj¹c je w
po³owie czasu gotowania). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.
WA¯NA WSKAZÓWKA:
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie kombinowanym, upewnij siê, ¿e element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej
a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej (grza³ka opuszczona o ok.
45°). Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia. Ca³oœæ nale¿y umieœciæ na talerzu szklanym. Prosimy skorzystaæ z odpowiednich
zaleceñ niniejszej instrukcji.
¯ywnoœæ musi byæ obrócona na drug¹ stronê, je¿eli ma byæ przypieczona z obu stron.
20
Poziom Czas
mocy pieczenia 1
strony)
Mikro- 300W
fale + +Grill
1-1½
Grill
2-2½
250 - 300g Mikro(2 szt.)
fale +
Grill
7-8
Czas
Zalecenia
pieczenia 2
strony
Grill
1-2
1-2
U³ó¿ bu³ki w ko³o na podstawce metalowej. Drug¹
stronê bu³ek przypiecz wg
uznania.
Odstaw na 2 – 5 minut.
--
U³ó¿ zapiekankê na œrodku podstawki metalowej.
2, 3 zapiekanki u³ó¿ obok
siebie na podstawce.
Po upieczeniu odstaw na
2 – 3 minuty.
Zapiekanka
(warzywa lub
ziemniaki)
400 g
450 W 13-14
+ Grill
--
W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê do ma³ej, okr¹g³ej
miski ze szk³a ¿aroodpornego. Miskê postaw
na podstawce metalowej.
Odstaw na 2 – 3 minuty.
Makaron
(Canelloni,
Macaroni,
Lasagne)
400 g
600 W 14-15
+ Grill
--
W³ó¿ makaron do
prostok¹tnego naczynia
ze szk³a ¿aroodpornego.
Ca³oœæ umieœæ na talerzu
obrotowym. Pozostaw do
odstania na 2 – 3 minuty.
Kawa³ki
kurczaka
(Nuggets)
250 g
450 W
+ Grill
5-5½
3-3½
U³ó¿ kawa³ki kurczaka na
podstawce metalowej.
Frytki
250 g
450 W
+ Grill
9-11
4-5
Roz³ó¿ frytki równomiernie na papierze do pieczenia i na podstawce metalowej.
CE2727N-pl.fm Page 21 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Grillowanie œwie¿ej ¿ywnoœci
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Ogrzej przez 4 minuty grza³kê grilla z u¿yciem funkcji grill.
U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika grillowania.
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Tosty
Bu³ki
(upieczone)
Porcja
Poziom Czas
mocy pieczenia 1
strony
Czas
Zalecenia
pieczenia 2
strony
4 kawa³ki
(25 g/szt.)
tylko 3½-4½
Grill
3-4
2-4 sztuki
tylko
Grill
1-2
2-3
Po³ó¿ tosty na metalowej
podstawce jeden obok
drugiego.
200 g
(2 szt.)
400 g
(4 szt.)
300 W 3½-4½
+ Grill
6-7
--
Tost
hawajski
(ananas,
szynka,
plasterki
sera)
2 szt
(300 g)
450 W
+ Grill
--
Najpierw przypiecz same
tosty. Potem po³ó¿ je razem
z dodatkami na podstawce
metalowej. Dwa – naprzeciw siebie. Pozostaw do
odstania na 2 – 3 minuty.
Pieczone
ziemniaki
250 g
500 g
--
Potnij ziemniaki na po³ówki.
U³ó¿ je przeciêtym bokiem
w stronê grilla na podstawce metalowej.
9-10
Przypraw miêso i dodaj oleju. U³ó¿ kawa³ki dooko³a
podstawki koœæmi do œrodka. Pojedynczego kawa³ka
nie umieszczaj na œrodku
podstawki. Pozostaw do
odstania na 2 – 3 minuty.
600 W 4½-5½
+ Grill 8-9
Kurczak
450-500g 300 W
w kawa³kach (2 kawa³ki) + Grill
8-9
Potnij pomidory na po³ówki. Na wierzch po³ó¿ trochê
sera. U³ó¿ je na p³askim naczyniu ¿aroodpornym. Ca³oœæ ustaw na podstawce
metalowej.
21
400 g
(4 szt.)
Poziom Czas
mocy pieczenia 1
strony
tylko
Grill
11-13
Czas
Zalecenia
pieczenia 2
strony
8-9
Posmaruj miêso olejem
z przyprawami. U³ó¿ wokó³
podstawki. Po upieczeniu
pozostaw do odstania na
2 – 3 minuty.
Steki
wieprzowe
Mikro- (300W (Grill) Posmaruj miêso olejem
fale + + Grill)
z przyprawami. U³ó¿ wokó³
Grill
7-8
250 g
6-7 podstawki. Po upieczeniu
pozostaw do odstania na
(2 kawa³ki)
2 – 3 minuty.
Pieczone
jab³ka
1 jab³ko 300 W
(200 g szt.) + Grill
2 jab³ka
(400 g szt.)
Po³ó¿ bu³ki bezpoœrednio
na talerzu szklanym
spodem do do³u.
Pieczone
pomidory
3½-4
Kotlety
jagniêce
(œrednie)
Porcja
4-4½
6-7
--
Obierz jab³ka i nape³nij je
rodzynkami i d¿emem. Na
wierzchu posyp migda³ami.
U³ó¿ jab³ka na p³askim naczyniu ¿aroodpornym. Ca³oœæ postaw na talerzu
szklanym.
PL
CE2727N-pl.fm Page 22 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
PL
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu,
należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki
mikrofalowej:
MAS£O ROZPUSZCZANE
W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej , szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund z moc¹ 850 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.
•
•
•
ROZPUSZCZONA CZEKOLADA
W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut,
z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!
☛
ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY
W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej , szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund
z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em. Op³ucz je i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki. Op³ucz i osusz.
ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA
Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿ do
ma³ej, ¿aroodpornej miski.
Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.
Zamieszaj po rozpuszczeniu
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy.
4. Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz przeznaczony do mycia w zmywarce po ka¿dorazowym u¿yciu.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj
bez przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 850 W przez 3 ½ to 4 ½ minuty a¿
lukier/polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
✉
GOTOWANY D¯EM
W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj
w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off, po³ó¿ je
na zakrêtkach i odczekaj przez 5 minut.
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj
materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c
uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e
nie ma w nich cz¹stek:
•
•
✉
PUDDING (budyñ)
Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).
U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj
przez 6 ½ to 7 ½ minutes using 850 W. minuty z moc¹ 850 W. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania.
Zanieczyszczeñ
Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.
Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹
detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj a¿ siê och³odzi, aby
siê nie poparzyæ.
Podczas czyszczenia komory kuchenki mo¿e byæ wygodne
opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45° i umycie jego
górnej powierzchni
PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE
Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ 4½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez 2-3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
22
CE2727N-pl.fm Page 23 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Dane techniczne
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz
zachować kilka prostych środków ostrożności.
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega
się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych,
jak i niniejszej instrukcji obsługi.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących
przypadkach:
• Są złamane zawiasy drzwiowe
• Są uszkodzone uszczelki drzwiowe
• Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
✉
NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:
• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego
• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum
serwisowym
Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
CE2727N / CE2727NT
Zród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Tryb Kombinowany
1300 W
1100 W
2400 W
Moc wyjœciowa mikrofal
100 W / 850 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda ch³odzenia
Silnik ch³odz¹cy – wentylator
Wymiary (szer x wys x g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
489 x 275 x 415 mm
306 x 211 x 320 mm
Objêtoœæ komory
Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robocze czêœci kuchenki mikrofalowej
✉
Model
Waga netto
Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w warunkach
przemys³owych w celach zarobkowych.
23
20 l
ok. 15 kg
PL
CE2727N-pl.fm Page 24 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement