Samsung CE2727N, CE2717N User manual

Samsung CE2727N, CE2717N User manual

CE2727N-pl.fm Page 1 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska

CE2727N / CE2727NT

Skrócona instrukcja obs³ugi...........................................................2

Kuchenka.........................................................................................2

Panel sterowania ............................................................................3

Akcesoria.........................................................................................3

U¿ywanie instrukcji obs³ugi............................................................4

Instrukcje bezpieczeñstwa..............................................................4

Instalacja kuchenki mikrofalowej ...................................................6

Ustawianie czasu ............................................................................6

Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej .......................................7

Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni....................................7

Postêpowanie w razie w¹tpliwoœci lub problemów ....................8

Gotowanie/Odgrzewanie................................................................8

Poziomy mocy ................................................................................9

Zatrzymanie gotowania ..................................................................9

Zmiana czasu gotowania................................................................9

Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci.................................................10

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania .........................10

Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania.......................10

U¿ywanie talerza Crusty (CE 2727NT) .........................................11

Ustawienia talerza Crusty (CE 2727NT) .......................................12

Wybór pozycji elementu grzejnego .............................................13

Wybór akcesoriów........................................................................13

Grillowanie ....................................................................................14

Kombinacja Mikrofal i Grilla .........................................................14

Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej ........15

Ksi¹¿ka kucharska .........................................................................16

Czyszczenie kuchenki ...................................................................22

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ..........................23

Dane techniczne............................................................................23

Code No. : DE68-01787N

CE2727N-pl.fm Page 2 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Skrócona instrukcja obsługi

PL

Chcesz co

ś ugotować

1.

Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.

Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£O KONTROLI

MOCY.

Kuchenka

OTWORY

WENTYLACYJNE

UCHWYT

OŒWIETLENIE

KOMORY KUCHENKI

GRILL

POKRÊT£O

USTAWIANIA CZASU

GOTOWANIA/WAGI

¯YWNOŒCI

2.

Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM

REGULACJI ( ) wed³ug potrzeby.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o 2 sekundach.

Chcesz co

ś rozmrozić w trybie Auto Defrost

1.

Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz rozmroziæ ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI

MOCY w pozycji Automatycznego rozmra¿ania ( ) .

2.

Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby

POKRÊT£EM REGULACJI ( ).

Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê po oko³o

2 sekundach.

ZATRZASKI

DRZWICZEK

DRZWICZKI

£¥CZNIK

TALERZ

SZKLANY

PIERŒCIEÑ

OBROTOWY

OTWORY

ZATRZASKÓW

POKRÊT£O

KONTROLI

DRZWIOWYCH

MOCY

Chcesz ustawi

ć czas gotowania

Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.

Obróæ POKRÊT£O REGULACJI(

¿¹danego czasu .

) do uzyskania

Chcesz co

ś upiec na grillu

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill ( ).

2.

Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM

REGULACJI ( ) .

Rezultat: Grillowanie rozpocznie siê po oko³o 2 sekundach.

2

CE2727N-pl.fm Page 3 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Panel sterowania

1

6

2

3

4

5

7

8

1.

WYŒWIETLACZ

2.

PRZYCISK USTAWIANIA ZEGARA

3.

SYMBOL MANUALNEGO

ROZMRA¯ANIA

4.

WYBÓR TRYBU / POZIOMU

MOCY

5.

COMBI (Mikrofale + Grill)

6.

USTAWIANIE CZASU I WAGI

7.

AUTOMATYCZNE

ROZMRA¯ANIE

8.

GRILL

3

Akcesoria

W zale

żności od wybranej opcji modelu kuchenka jest wyposażona

w akcesoria, które mo

żna używać na różne sposoby.

1.

£¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany

PL

2.

Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci podstawy kuchni

Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz szklany

3.

Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika

Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów

¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty do oczyszczenia.

4.

Podstawka metalowa, do umieszczania na talerzu obrotowym.

Przeznaczenie: The metal rack can be used in grill and combination cooking.

5.

Talerz Crusty (tylko CE2727NT), zobacz na stronie 11.

Przeznaczenie: Do lepszego pieczenia mikrofalowego i kombinowanego z grillem. Pomaga uzyskaæ chrupi¹ce ciasto pizzy, zapiekanek czy chrupi¹ce frytki

NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia obrotowego i talerza szklanego.

CE2727N-pl.fm Page 4 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

U

żywanie instrukcji obsługi

PL

Wła

śnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki

SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat u

żytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:

• Zasady bezpiecznej eksploatacji

• Odpowiednie akcesoria i naczynia

• Po

żyteczne rady na temat gotowania

Na wewn

ętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis czterech podsta-

wowych trybów pracy kuchenki

• Gotowania

• Rozmra

żania żywności

• Grillowania

• Przedłu

żania gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji opisane s

ą: wygląd kuchenki oraz

panel sterowania odpowiadaj

ący Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej

Ci b

ędzie odnaleźć odpowiednie przyciski. Opisując krok po kroku

procedury post

ępowania wykorzystano następujące symbole:

✉ ✽

Wa¿ne Uwaga Ostrze¿enie Obróæ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ

NARA

ŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII

MIKROFALOWEJ

Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:

(a) bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych

(b) nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych.

Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹

(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producen-ta kuchni mikrofalowych

Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:

(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce

(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)

(3) przewód zasilaj¹cy

(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

4

Instrukcje bezpiecze

ństwa

Wa

żne instrukcje bezpieczeństwa

Prosimy o uwa

żne przeczytanie i zachowanie do poźniejszego wglądu.

Przed rozpocz

ęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej

kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzi

ć, czy zachowane są podane

ni

żej warunki bezpieczeństwa.

1.

NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:

• Metalowych pojemników

• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami

• Szpikulców, widelców itp.

Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê

2.

NIE PODGRZEWAJ:

• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci

• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód

:

Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch

Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.

3.

NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta

Powód : Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni

Wskazówka: Mo¿esz umieœciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹.Woda bêdzie poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê

4.

NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki

5.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej

Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce

6.

NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni

Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po zakoñcze-niu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.

CE2727N-pl.fm Page 5 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Instrukcje bezpiecze

ństwa (ciąg dalszy)

7.

Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych

• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe opakowania

• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet

• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód zasilaj¹cy od gniazdka

8.

Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.

• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.

• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.

• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik jest zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.

• Mo¿e zaistnieæ ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.

• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Powód: W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê opóŸniæ; oznacza to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê wtedy oparzyæ.

• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej

ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:

* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.

* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.

* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.

NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.

ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je niemowlêciu.

NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.

9.

Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.

• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹ uszkodzone.

10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.

Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.

11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.

Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.

12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie podczas rozmra¿ania.

Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.

13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.

WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ do kuchenki.

WA

ŻNE

NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹.

Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej kuchenki mikrofalowej.

Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.

PL

5

CE2727N-pl.fm Page 6 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Instalacja kuchenki mikrofalowej

PL

Umie

ść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio

wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.

20 cm ponad

10 cm poza

85 cm nad pod³og¹

10 cm z boku

1.

W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.

2.

Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.

SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.

Ustawianie czasu

Pa

ństwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być

wy

świe-tlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Należy sprawdzić wskazanie

zegara:

• Przy instalacji kuchenki

• Po przerwie w dostawie pr

ądu

Nie zapomnij zmieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

1.

Aby wyœwietliæ czas w trybie... Wciœnij przycisk ( )...

24-godzinnym Raz

12-godzinnym Dwa razy

3.

Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.

2.

Obracaj POKRÊT£EM REGULACJI ( wskazanie godzin.

) aby ustawiæ

Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie och³odzi.

Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na przewód œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta. Gdy zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka.

Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.

3.

Wciœnij przycisk .

4.

Obracaj POKRÊT£EM REGULACJIP ( wskazanie minut.

5.

Wciœnij przycisk .

) aby ustawiæ

6

CE2727N-pl.fm Page 7 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Zasady działania kuchenki mikrofalowej

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej cz

ęstotliwości.

Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie

żywności

bez zmiany zarówno jej kształtu, jak i barwy

Swojej kuchni mikrofalowej mo

żesz używać do:

• Rozmra

żania (automatycznego i manualnego)

• Gotowania

• Podgrzewania

Zasady gotowania

1.

Mikrofale generowane przez magnetron s¹ rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym jest obracana i dziêki temu ugotowana równomiernie.

2.

Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wewn¹trz produktu.

3.

Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej ¿ywnoœci:

• Iloœci i gêstoœci

• Zawartoœci wody

• Temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)

Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po nawet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:

• Równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy

• Jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie

Sprawdzenie prawidłowo

ści pracy kuchni

Przedstawiona poni

żej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym mo-

mencie sprawdzi

ć, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.

Otwórz drzwiczki kuchenki poci

ągając za uchwyt po prawej stronie

drzwiczek. Umie

ść na szklanym talerzu szklankę z wodą. Następnie

zamknij drzwiczki.

PL

1.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

2.

Ustaw czas na 4 do 5 minut POKRÊT£EM REGULACJI ( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Kuchnia musi byæ pod³¹czona do odpowiedniego gniazdka zasilaj¹cego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê w przeznaczonym dla niego miejscu. Je¿eli jest u¿ywany mniejszy poziom mocy ni¿ maksymalny, woda bêdzie potrzebowa³a wiêcej czasu do zagotowania siê.

7

CE2727N-pl.fm Page 8 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Post

ępowanie w razie wątpliwości lub problemów

PL

Je

żeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,

spróbuj go usun

ąć korzystając z podanych rozwiązań.

To s¹ zjawiska normalne

• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki

• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych

Kuchenka nie dzia³a po obróceniu POKRÊT£A REGULACJI (

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

).

¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana

• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas?

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?

¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana

• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej

¿ywnoœci?

• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?

Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie

• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?

• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?

• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych

œcianek kuchni?

Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych

• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i przewodów antenowych.

• Je¿eli zak³óceniom ulegnie praca mikroprocesora kuchenki, mo¿e siê skasowaæ wskazanie wyœwietlacza. Aby naprawiæ ten problem, po prostu wyjmij wtyczkê z gniazda zasilania i pod³¹cz j¹ ponownie. Nastêpnie ustaw zegar kuchenki.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.

Gotowanie/Odgrzewanie

Poni

żej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.

ZAWSZE sprawd

ź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę

bez nadzoru.

Najpierw umie

ść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij

drzwiczki.

1.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

(MAKSYMALNA MOC: 850W)

2.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI

( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

NIGDY nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.

Mo¿na zmieniæ poziom mocy podczas gotowania obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

8

CE2727N-pl.fm Page 9 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Poziomy mocy

Mo

żna wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.

Poziom mocy

WYSOKI

ŒREDNIO WYSOKI

ŒREDNI

ŒREDNIO NISKI

ROZMRA¯ANIE MANUALNE(

ROZMRA¯ANIE AUTOMATYCZNE(

NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A

GRILL

COMBI I

COMBI II

COMBI III

)

)

Moc wyjœciowa

MIKROFALE GRILL

850 W

600 W

450 W

300 W

180 W

180 W

100 W

-

300 W (

450 W (

600 W (

)

)

)

1100 W

1100 W

1100 W

1100 W

Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ skrócony.

Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ wyd³u¿ony.

Zatrzymanie gotowania

Mo

żna w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie.

1.

Aby zatrzymaæ na chwilê;

Otwórz drzwiczki kuchenki.

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.

2.

Aby zakoñczyæ gotowanie;

Obracaj POKRÊT£EM REGULACJI (

Na wyœwietlaczu pojawi siê „0”

) w lewo.

PL

Zmiana czasu gotowania

Zmieñ czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI

( ).

Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas podczas gotowania obracaj

POKRÊT£EM REGULACJI ( ) w prawo lub w lewo.

9

CE2727N-pl.fm Page 10 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Manualne rozmra

żanie żywności

PL

Funkcja manualnego rozmra

żania żywności pozwala na rozmrażanie

mi

ędzy innymi mięsa, drobiu i ryb.

Najpierw umie

ść zamrożoną żywność na środku talerza szklanego

i zamknij drzwiczki.

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji

Manualnego Rozmra¿ania ( ).

U

żywanie funkcji automatycznego rozmrażania

Funkcja automatycznego rozmra

żania pozwala na rozmrażanie mięsa,

drobiu, ryb.

Najpierw umie

ść żywność na środku talerza szklanego i zamknij

drzwiczki.

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji

Automatycznego Rozmra¿ania ( ).

2.

Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c POKRÊT£EM

REGULACJI ( ).

Rezultat:

W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

Wybierz funkcjê manualnego rozmra¿ania z poziomem mocy 180W je¿eli chcesz manualnie rozmroziæ ¿ywnoœæ. Wiêcej szczegó³ów manualnego rozmra¿ania i czasów rozmra¿ania znajduje siê na stronie 19.

2.

Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI

( ).

Rezultat:

W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

Ustawienia funkcji automatycznego rozmra

żania

Przed rozmra

żaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.

Umie

ść żywność na talerzu szklanym.

Obró

ć żywność na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

Przestrzegaj czasów odstania po zako

ńczeniu rozmrażania.

¯ywnoœæ Porcja

Miêso

Drób

Ryby

200-1500g

200-1500g

200-1500g

Czas odstania Zalecenia

20-60 min.

20-60 min.

20-50 min.

Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹.

Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po sygnale dŸwiêkowym z kuchenki.

10

CE2727N-pl.fm Page 11 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

U

żywanie talerza Crusty (CE 2727NT)

Pa

ństwa kuchenka mikrofalowa Samsung jest wyposażona w talerz

Crusty jako wyposa

żenie dodatkowe.

Pozwala ona na pieczenie nie tylko od góry z u

życiem grilla ale

równie

ż od dołu ze względu na właściwości talerza Crusty, który silnie

si

ę rozgrzewa. Kilka potraw, które można dzięki temu przygotować,

przedstawiono w tabeli na nast

ępnej stronie.

Podstawka do pieczenia mo

że być używana dodatkowo do smażenia

bekonu, jajek, kiełbasek itp.

1.

Umieœæ talerz Crusty na talerzu szklanym i podgrzej z najwiêksz¹ moc¹ kombinacji Grill - Mikrofale [600W+ Grill

( )] z czasem i instrukcjami podanymi w spisie.

Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych do wyjmowania talerza Crusty poniewa¿ bardzo silnie siê on rozgrzewa.

2.

Posmaruj podstawkê olejem je¿eli przygotowujesz bekon i jajka do sma¿enia czy przypieczenia.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e talerz Crusty jest pokryty teflonem, który nie jest odporny na zadrapania. Nie wolno wiec u¿ywaæ ostrych narzêdzi do krojenia czy przesuwania potraw na podstawce.

Aby unikn¹æ zadrapañ teflonowej powierzchni zaleca siê stosowanie plastikowych narzêdzi lub zdjêcie jedzenia z podstawki przed pokrojeniem.

3.

Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu Crusty.

Nie zostawiaj ¿adnych przedmiotów, które nie s¹ ¿aroodporne jak np. plastikowe sztuæce.

Nigdy nie umieszczaj podstawki w kuchence bez talerza obrotowego.

4.

Umieœæ talerz Crusty na talerzu szklanym lub na podstawce metalowej wewn¹trz kuchenki.

Jak czyœciæ talerz Crusty

Ciep³¹ wod¹ z detergentem i nastêpnie sp³ukaæ czyst¹ wod¹.

Nie wolno stosowaæ narzêdzi œcieraj¹cych i proszków do czyszczenia talerza Crusty aby nie uszkodziæ warstwy wierzchniej teflonu.

Prosimy o zapamiêtanie

Talerza Crusty nie nale¿y czyœciæ w zmywarce do naczyñ.

PL

5.

Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy.

Skorzystaj z tabeli na nastêpnej stronie.

11

CE2727N-pl.fm Page 12 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Ustawienia talerza Crusty (CE 2727NT)

PL

Zalecamy wst

ępne podgrzanie talerza Crusty bezpośrednio na talerzu

szklanym.

Nale

ży wykorzystać do tego celu funkcję 600W + Grill(

) i instrukcje w tabeli zamieszczonej poni

żej.

Rodzaj

¿ywnoœci

Porcja Czas ogrzewania wstêpnego

Moc Czas gotowania

Zalecenia

Bekon

4 plasterki

(80g)

3 min

Pieczone pomidory

200 g

(2 kawa³ki)

Hamburger

(mro¿ony)

2 szt.(125g) 3 min

Zapiekanki

(mro¿one)

200-250g

(2 szt.)

3 min

4 min

600W+

Grill

( )

3-3½ min Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. U³ó¿ plasterki jeden obok drugiego. Talerz Crusty postaw na podstawce metalowej.

450W+

Grill

( )

4-4½ min Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Pomidory pokrój na po³owy. Na wierzch po³ó¿ trochê sera. U³ó¿ pomidory w ko³o na talerzu Crusty. Talerz

Crusty postaw na podstawce metalowej.

600W+

Grill

( )

6½-7 min Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Po³ó¿ hamburgery na talerzu Crusty. Talerz umieœæ na podstawce meta-lowej. Obróæ burgery na drug¹ stronê po 4-5 minutach.

450W+

Grill

( )

7-8 min Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Jedn¹ zapiekankê umieœæ na

œrodku, dwie – obok siebie na talerzu Crusty.

Talerz umieϾ na podstawce metalowej

Pizza

(mro¿ona)

300 - 350 g 4 min

Pieczone ziemniaki

250 g

500 g

Paluszki rybne

(mro¿one)

150 g

(5 szt.)

300 g

(10 szt.)

4 min

Kawa³ki kurczaka

(Nuggets)

(mro¿one)

125 g

250 g

3 min

4 min

Pizza

(sch³odzona)

300 - 350 g 4 min

600W+

Grill

(

600W+

Grill

(

Grill

(

)

)

600W+

)

600W+

Grill

( )

8-9 min

5-6 min

8-9 min

6½-7 min

9-9½ min

4½ -5 min

7-7½ min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Umieœæ pizzê na talerzu

Crusty, a talerz na podstawce metalowej

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Potnij ziemniaki na po³ówki.

U³ó¿ je przeciêtym bokiem na talerzu

Crusty. Talerz umieϾ na podstawce metalowej.

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Posmaruj talerz 1 ³y¿eczk¹ oleju. Paluszki roz³ó¿ na talerzu. Obróæ po 3

1/2 min.(5 szt.) lub 5 min.(10 szt.)

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Posmaruj talerz 1 ³y¿eczk¹ oleju.

Kurczaka roz³ó¿ na talerzu. Po³ó¿ talerz

Crusty na podstawce metalowej. Obróæ po

3 min.(125 g) lub po

5 min. (250 g).

450W+

Grill

( )

5½-6½ min Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Umieœæ pizzê na talerzu

Crusty, a talerz na podstawce metalowej.

12

CE2727N-pl.fm Page 13 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Wybór pozycji elementu grzejnego

Grzałka grilla jest u

żywana podczas grillowania i do gotowania może

by

ć ustawiona tylko w jednej pozycji – pozycji poziomej. Pozycja

pionowa (grzałka grilla opuszczona o ok. 45

°

) jest u

żywana tylko do

czyszczenia grilla i górnej cz

ęści komory kuchenki.

• Pozycja pozioma słu

ży do grillowania lub gotowania

kombinowanego mikrofale + grill.

Zmieniaj pozycje grza³ki wy³¹cznie wtedy, gdy jest zimna i nie u¿ywaj nadmiernej si³y podczas przesuwania jej w pozycjê pionow¹.

Aby ustawiæ element grzejny...

Nale¿y...

W pozycji poziomej (grill lub kombinacja mikrofale

+ grill)

Poci¹gn¹æ element grzejny do siebie

Docisn¹æ go do pozycji równoleg³ej do górnej

œcianki kuchenki

Na czas czyszczenia górnej œcianki komory kuchenki wygodne bêdzie ustawienie elementu grzejnego pod k¹tem 45°.

Wybór akcesoriów

U

żywaj przepisów bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej; nie uży-

waj plastikowych pojemników, naczy

ń, papierowych kubków, ręczni-

ków, etc.

Je¿eli chcesz wybraæ tryb gotowania kombinowanego (grill i mikrofale), u¿ywaj wy³¹cznie naczyñ, które s¹ bezpieczne dla mikrofal i kuchenek mikrofalowych. Metalowe naczynia lub narzêdzia mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

Wiêcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzêdziach znajduje siê w rozdziale „Naczynia do stosowania w kuchenkach mikrofalowych” na stronie 15.

PL

13

CE2727N-pl.fm Page 14 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Grillowanie

PL

Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie

żywności bez

u

żywania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenką mikrofalową

dostarczamy podstawk

ę metalową.

1.

Podgrzej wstêpnie grill aby uzyskaæ ¿¹dan¹ temperaturê, ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill

( ) i ustaw POKRÊT£O REGULACJI ( ciwej pozycji.

) we w³aœ-

2.

Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce metalowej. Zamknij drzwiczki.

Kombinacja Mikrofal i Grilla

Mo

żna również łączyć gotowanie za pomocą grilla i mikrofal aby

równocze

śnie szybko ugotować i przyrumienić potrawę.

ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne s¹ idealne poniewa¿ przepuszczaj¹ mikrofale, równomiernie przechodz¹ce do ¿ywnoœci.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic kuchennych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

1.

Upewnij siê, ¿e element grzejny znajduje siê w poziomym po³o¿eniu; wiêcej informacji znajduje siê na stronie 13.

3.

Ustaw czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI ( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Grillowanie rozpocznie siê. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej minucie).

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Nie martw siê, je¿eli w czasie grillowania wy³¹czy siê grza³ka grilla.

System ten zapobiega przegrzewaniu siê kuchenki.

Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.

2.

Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieœæ ¿ywnoœæ wewn¹trz kuchenki na podstawce metalowej a podstawkê na talerzu szklanym. Zamknij drzwiczki.

3.

Ustaw Pokrêt³o Kontroli Mocy w odpowiedniej pozycji poziomu mocy ( , , ).

4.

Ustaw czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI ( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Rozpoczyna siê gotowanie. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej minucie).

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego mikrofalami i grillem wynosi 600W.

14

CE2727N-pl.fm Page 15 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Naczynia, które mo

żna używać w kuchence mikrofalowej

Mikrofale, by móc gotowa

ć w kuchence mikrofalowej, powinny swo-

bodnie dociera

ć do żywności bez odbijania się lub pochłaniania przez

u

żywane naczynie.

W zwi

ązku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie

jest opisane jako nadaj

ące się do gotowania w kuchence mikrofalowej,

nie musisz si

ę niczego obawiać.

W poni

ższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz

wskazówki dotycz

ące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Naczynia szklane

• Naczynia, w których potrawy s¹ gotowane i podawane na stó³

• Naczynia z cienkiego szk³a

• S³oiki szklane ✓

Rodzaj naczynia

Folia aluminiowa

Talerz do opiekania

CPorcelana i ceramika

Poliestrowe naczynia jednorazowego u¿ytku

Opakowania produktów gotowych do spo¿ycia

(fast-food)

• Kubki i pojemniki polistyrenowe

Stosowanie

✓ ✗

Uwagi

Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.

Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem minut.

Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chiñska porcelana itp. s¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹ zdobione metalem.

Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich naczyñ.

Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania

¿ywnoœci. Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia polistyrenu.

Mog¹ siê zapaliæ.

• Torebki papierowe lub gazeta

• Papier z makulatury lub opaski metalowe

Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.

Metalowe

• Pó³miski

• Opaski zaciskowe do torebek

Papierowe

• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki

• Papier z makulatury

Plastikowe

• Pojemniki

• Cienka, przezroczysta folia

• Torebki do mro¿onek

✓ ✗

Papier woskowy lub t³uszczo odpornyr

Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie posiadaj¹ metalowych wykoñ-czeñ.

PL

Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania

¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³tow-nie rozgrzane.

Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.

Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.

Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci

Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.

Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wy-sokiej temperaturze.

Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania wilgotnosci w ¿ywnosci. Zachowaj ostro¿noœæ przy zdejmowaniu folii, poniewa¿ wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca para.

Mo¿na stosowaæ tylko, gdy s¹ to torebki, w których mo¿na ¿ywnosæ gotowaæ i gdy s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny byæ hermetyczne. W razie koniecznosci przebij torebkê widelcem.

Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.

15

CE2727N-pl.fm Page 16 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Ksi

ążka kucharska

PL

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³ powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹ aby maksymalnie efektywnie oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ.

Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ czy pojemników z metalu.

¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce, makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to co na konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone mas³o czy czekoladê (patrz rozdzia³ sposoby i wskazówki).

Przykrywanie naczyñ podczas gotowania

Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura wyrówna siê w gotowanej w kuchence ¿ywnoœci.

Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw

U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia

¿¹danego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.

Rodzaj

¿ywnoœci

Szpinak

Broku³y

Porcja Moc Czas

(w min.)

150 g 600W 4½-5½

Czas odstania

(w min.)

2-3

300 g 600W 9-10 2-3

Zalecenia

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Rodzaj

¿ywnoœci

Groszek zielony

Zielona fasola

Mieszanka warzywna

(marchew/ groszek/ kukurydza)

Mieszanka warzywna

(chiñska

Porcja Moc Czas

(w min.)

300 g 600 W 7½-8½

Czas odstania

(w min.)

2-3

300 g

300 g

600 W

600 W

8-9

7½-8½

2-3

2-3

Zalecenia

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

300 g 600 W 8-9 2-3 Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu

Ry¿ : U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ – ry¿ dwukrotnie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.

Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub mas³o.

Pamiêtaj : ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.

Makaron : U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹c¹ wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.

Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i nastêpnie dok³adnie ods¹cz.

Rodzaj

¿ywnoœci

Porcja Moc Czas

(w min.)

Ry¿ bia³y

(paraboliczny)

Ry¿ br¹zowy

(paraboliczny)

Ry¿ mieszany

(bia³y + dziki)

Mieszanka

(ry¿ + ziarno)

Makaron

250g

250g

250g

250g

250g

850W

850W

850W

850W

850W

16-17

21-22

17-18

18-19

11-12

Czas odstania

(w min.)

5

Zalecenia

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

5

5

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 400 ml zimnej wody.

Dodaj 1000 ml gor¹cej wody.

16

CE2727N-pl.fm Page 17 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw

U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody

(2-3 ³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci (patrz tabela poni¿ej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas

- patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu.

Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.

Wszystkie warzywa œwie¿e powinny by ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy kuchenki (850W)

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Czas

(w min.)

Broku³y

Czas odstania

(w min.)

3

Brukselka

Marchew

Kalafior

250g

500g

4-4½

8-8½

250g 5½-6½

250g 4½-5

250g

500g

5-5½

8½-9

3

3

3

Cukinie

Bak³a¿any

Pory

Pieczarki

Cebule

Papryka

Ziemniaki

Rzepa

250g

250g

250g

125g

250g

250g

250g

250g

500g

250g

3½-4

3½-4

4½-5

1½-2

3-3½

5½-6

4½-5

4-5

7½-8½

5-5½

3

3

3

3

3

3

3

3

Zalecenia

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.

Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿. st.) wody.

Potnij na równe kawa³ki.

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. Du¿e potnij na po³owy.

U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.

Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml

(2 ³y¿. st.) wody lub mas³a. Gotuj a¿ zmiêknie.

Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 ³y¿. st.)

Potnij w kr¹¿ki.

Przygotuj ma³e lub pokrojone. Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz przed podaniem.

Potnij na plasterki lub na po³ówki. Dodaj 15 ml (1 ³y¿. st.) wody.

Potnij na drobne plasterki.

Zwa¿ obrane i pokrój na równej wielkoœci po³ówki lub æwiartki.

Potnij w drobn¹ kostkê.

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹

+18 – +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 – +7°C.

Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysuszenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

Poziomy mocy i mieszanie potraw

Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 850 W kiedy inne potrzebuj¹ 600 W, 450 W czy nawet 300 W.

SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów. Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów mocy kuchenki, szczególnie je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych iloœciach.

W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko (na przyk³ad paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania aby osi¹gn¹æ najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne – przed³u¿enie czasu o dodatkowe minuty.

Ogrzewanie i czas odstania

Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; mo¿e byæ pomocne przy nastêpnych próbach.

Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca.

Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê.

Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba ¿e inny jest podany w tabeli poni¿ej.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.

17

ODGRZEWANIE PŁYNÓW

Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

PL

CE2727N-pl.fm Page 18 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

PL

PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWL

ĄT

POKARMY DLA NIEMOWL¥T:

W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30-40°C.

MLEKO DLA NIEMOWL¥T:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37°C.

ZAPAMIÊTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla niemowl¹t. Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t.

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Danie

(warzywa

+ miêso)

Owsianka

(ziarno + mleko + owoce)

Mleko niemowlêce

Porcja

190g

190g

100ml

200ml

Moc

600W

600W

Czas

30sek

20sek

300W 30-40 sek

50 sek -

1 min

Czas odstania

(w min.)

2-3

Zalecenia

2-3

2-3

Na³ó¿ do ceramicznego talerza.

Podgrzej pod przykryciem.

Zamieszaj po podgrzaniu.

Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Na³ó¿ do ceramicznego talerza.

Podgrzej pod przykryciem.

Zamieszaj po podgrzaniu.

Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrz¹œnij przed podgrzaniem.

Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrz¹œnij i pozostaw do odstania na co najmniej 3 minuty.

Przed podaniem dok³adnie wstrz¹œnij i starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku.

18

Podgrzewanie p³ynów i potraw

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Napoje

(kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej)

Zupa

(sch³odzona)

Porcja

150 ml

(1 fili-

¿anka)

250 ml

(1 kubek)

Moc Czas Czas odstania

(w min.)

850W 1-1 ½

Zalecenia

1½ -2

1-2 Wlej napój do ceramicznej fili¿anki i podgrzej bez przykrycia na œrodku talerza. Pozostaw do odstania w kuchence i dok³adnie zamieszaj.

Gulasz

(sch³odzony)

Makaron z sosem

(sch³odzony)

Makaron z nadzieniem i sosem

(sch³odzony)

Danie na talerzu

(sch³odzone)

250g 850W 2½-3 2-3 Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj przed podaniem.

350g 600W 5½-6½ 2-3 Na³ó¿ gulasz do ceramicznego talerza.

Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

350g 600W 4½-5½ 3 Na³ó¿ spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na p³aski, ceramiczny talerz. Przykryj foli¹ do kuchenek. Zamieszaj przed podaniem.

350g 600W 5-6 3

350g 600W 5½-6½ 3

Na³ó¿ do g³êbokiego, ceramicznego talerza makaron

(ravioli, tortellini). Przykryj pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Gotowe do odgrzania danie sk³adaj¹ce siê z 2-3 sk³adników umieœæ na ceramicznym talerzu. Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹.

CE2727N-pl.fm Page 19 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

ROZMRA

ŻANIE MANUALNE

Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹ delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne w przypadku niespodziewanych goœci.

Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowanie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.

W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ tak szybko jak to mo¿liwe wszystkie podroby.

Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o siê ciep³e.

Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owin¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.

Je¿eli jednak miêso podgrzeje siê z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.

Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej.

Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania jak i rozmra¿ania ¿ywnoœci.

Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 to - 20 °C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.

19

Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W, ).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Czas

(w min.)

Czas odstania

(w min.)

Zalecenia

Miêso

Kotlety wo³owe

Steki wieprzowe

250g

500g

250g

6-7

13-14

7½-8½

5-25 Umieœæ miêso na p³askim, ceramicznym talerzu.

Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Drób

Porcjowany kurczak

500g

2 szt.

14½-15½

Ca³y kurczak 900g

28-30

15-40 Po pierwsze, w³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹ do do³u, ca³ego kurczaka piersi¹ do do³u na p³askim, ceramicznym talerzu.

Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka, owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Ryby

Filety rybne/

Ca³e ryby

200g

2 szt.

400g

4 szt.

6-7

12-13

5-15 Po³ó¿ ryby na p³askim, ceramicznym talerzu. U³ó¿ cieñsze koñce pod grubsze.

Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Owoce

Jagody 250g 6-7 5-10 Roz³ó¿ owoce na p³askim, szklanym naczyniu (o du¿ej

œrednicy).

Chleb

Bu³ki (po

50 g szt.)

Tostowy/

Sandwich

Pieczywo ciemne

(wieloziarniste)

2 szt.

4 szt.

250 g

500 g

½-1

2-2½

4½-5

8-10

5-20 Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu lub chleb na papierze kuchennym i po³ó¿ na talerzu obrotowym. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

PL

CE2727N-pl.fm Page 20 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

PL

GRILL

Element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory kuchenki. Dzia³a, gdy drzwiczki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany. Obracanie siê talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstêpne ogrzanie grilla przyœpiesza pieczenie.

Naczynia do grillowania:

Powinny byæ odporne na ogieñ i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu :

Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka, cienkie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

WA¯NA WSKAZÓWKA:

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie grillowania, upewnij siê, ¿e element grzejny grilla jest umieszczony po górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej (opuszczony pod k¹tem ok. 45°).

Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia.

MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z elementu grilla z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach i obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem s¹ dostêpne w Pañstwa kuchence:

600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.

Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:

Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Powinny byæ odporne na ogieñ. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale :

Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹ jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapiekany makaron), jak i potrawy które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ grube porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka, obracaj¹c je w po³owie czasu gotowania). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.

WA¯NA WSKAZÓWKA:

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie kombinowanym, upewnij siê, ¿e element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej (grza³ka opuszczona o ok.

45°). Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia. Ca-

³oœæ nale¿y umieœciæ na talerzu szklanym. Prosimy skorzystaæ z odpowiednich zaleceñ niniejszej instrukcji.

¯ywnoœæ musi byæ obrócona na drug¹ stronê, je¿eli ma byæ przypieczona z obu stron.

20

Grillowanie zamro¿onej ¿ywnoœci

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.

Rodzaj

¿ywnoœci mro¿onej

Bu³ki

(50g szt.)

Zapiekanki

(pomidory, ser, szynka, grzyby)

Zapiekanka

(warzywa lub ziemniaki)

Makaron

(Canelloni,

Macaroni,

Lasagne)

Kawa³ki kurczaka

(Nuggets)

Frytki

Porcja

2 szt.

4 szt.

250 - 300g

(2 szt.)

400 g

400 g

250 g

Poziom mocy

Czas pieczenia 1 strony)

Mikrofale +

Grill

300W

+Grill

1-1½

2-2½

Mikrofale +

Grill

450 W

+ Grill

600 W

+ Grill

450 W

+ Grill

7-8

Czas pieczenia 2 strony

Grill

1-2

1-2

--

Zalecenia

U³ó¿ bu³ki w ko³o na podstawce metalowej. Drug¹ stronê bu³ek przypiecz wg uznania.

Odstaw na 2 – 5 minut.

U³ó¿ zapiekankê na œrodku podstawki metalowej.

2, 3 zapiekanki u³ó¿ obok siebie na podstawce.

Po upieczeniu odstaw na

2 – 3 minuty.

13-14

14-15

--

--

W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê do ma³ej, okr¹g³ej miski ze szk³a ¿aroodpornego. Miskê postaw na podstawce metalowej.

Odstaw na 2 – 3 minuty.

W³ó¿ makaron do prostok¹tnego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego.

Ca³oœæ umieœæ na talerzu obrotowym. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.

5-5½ 3-3½ U³ó¿ kawa³ki kurczaka na podstawce metalowej.

250 g 450 W

+ Grill

9-11 4-5 Roz³ó¿ frytki równomiernie na papierze do pieczenia i na podstawce metalowej.

CE2727N-pl.fm Page 21 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

Grillowanie œwie¿ej ¿ywnoœci

Ogrzej przez 4 minuty grza³kê grilla z u¿yciem funkcji grill.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika grillowania.

Rodzaj

¿ywnoœci

œwie¿ej

Tosty

Porcja

4 kawa³ki

(25 g/szt.)

Poziom mocy

tylko

Grill

Czas pieczenia 1 strony

Czas pieczenia 2 strony

Zalecenia

3½-4½ 3-4 Po³ó¿ tosty na metalowej podstawce jeden obok drugiego.

Bu³ki

(upieczone)

2-4 sztuki tylko

Grill

2-3 1-2 Po³ó¿ bu³ki bezpoœrednio na talerzu szklanym spodem do do³u.

Pieczone pomidory

200 g

(2 szt.)

400 g

(4 szt.)

300 W

+ Grill

3½-4½

6-7

-Potnij pomidory na po³ówki. Na wierzch po³ó¿ trochê sera. U³ó¿ je na p³askim naczyniu ¿aroodpornym. Ca-

³oœæ ustaw na podstawce metalowej.

Tost hawajski

(ananas, szynka, plasterki sera)

Pieczone ziemniaki

2 szt

(300 g)

450 W

+ Grill

3½-4 -Najpierw przypiecz same tosty. Potem po³ó¿ je razem z dodatkami na podstawce metalowej. Dwa – naprzeciw siebie. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.

Kurczak w kawa³kach

250 g

500 g

600 W

+ Grill

4½-5½

8-9

450-500g

(2 kawa³ki)

300 W

+ Grill

8-9

-Potnij ziemniaki na po³ówki.

U³ó¿ je przeciêtym bokiem w stronê grilla na podstawce metalowej.

9-10 Przypraw miêso i dodaj oleju. U³ó¿ kawa³ki dooko³a podstawki koœæmi do œrodka. Pojedynczego kawa³ka nie umieszczaj na œrodku podstawki. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.

Rodzaj

¿ywnoœci

œwie¿ej

Kotlety jagniêce

(œrednie)

Steki wieprzowe

Porcja

400 g

(4 szt.)

250 g

(2 kawa³ki)

Poziom mocy

tylko

Grill

Czas pieczenia 1 strony

11-13

Mikrofale +

Grill

(300W

+ Grill)

7-8

Czas pieczenia 2 strony

Zalecenia

8-9 Posmaruj miêso olejem z przyprawami. U³ó¿ wokó³ podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania na

2 – 3 minuty.

(Grill)

6-7

Posmaruj miêso olejem z przyprawami. U³ó¿ wokó³ podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania na

2 – 3 minuty.

PL

Pieczone jab³ka

1 jab³ko

(200 g szt.)

2 jab³ka

(400 g szt.)

300 W

+ Grill

4-4½

6-7

-Obierz jab³ka i nape³nij je rodzynkami i d¿emem. Na wierzchu posyp migda³ami.

U³ó¿ jab³ka na p³askim naczyniu ¿aroodpornym. Ca-

³oœæ postaw na talerzu szklanym.

21

CE2727N-pl.fm Page 22 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

PL

WSKAZÓWKI SPECJALNE

MAS£O ROZPUSZCZANE

W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej , szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹.

Podgrzewaj przez 30-40 sekund z moc¹ 850 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.

Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!

ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY

W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej , szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA

Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿ do ma³ej, ¿aroodpornej miski.

Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.

Zamieszaj po rozpuszczeniu

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 850 W przez 3 ½ to 4 ½ minuty a¿ lukier/polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.

GOTOWANY D¯EM

W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off, po³ó¿ je na zakrêtkach i odczekaj przez 5 minut.

PUDDING (budyñ)

Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).

U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ to 7 ½ minutes using 850 W. minuty z moc¹ 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE

Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ -

4½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez 2-3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

22

Czyszczenie kuchenki

Aby unika

ć gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu,

nale

ży regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki

mikrofalowej:

• Wewn

ętrzne i zewnętrzne powierzchnie

• Drzwi i ich uszczelki

• Talerz szklany i pier

ścień obrotowy

ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo

1.

Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em. Op³ucz je i osusz.

2.

Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Op³ucz i osusz.

3.

Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy.

4.

Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz przeznaczony do mycia w zmywarce po ka¿dorazowym u¿yciu.

NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:

• Zanieczyszczeñ

• Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.

Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹ detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj a¿ siê och³odzi, aby siê nie poparzyæ.

Podczas czyszczenia komory kuchenki mo¿e byæ wygodne opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45° i umycie jego górnej powierzchni

CE2727N-pl.fm Page 23 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

Konserwuj

ąc lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz

zachowa

ć kilka prostych środków ostrożności.

Kuchenki mikrofalowej nie mo

żna używać w następujących

przypadkach:

• S

ą złamane zawiasy drzwiowe

• S

ą uszkodzone uszczelki drzwiowe

• Jest pokrzywiona lub wgi

ęta obudowa

Naprawy mo

że przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiada-

j

ącego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.

NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.

Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego

• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum serwisowym

Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robocze czêœci kuchenki mikrofalowej

Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w warunkach przemys³owych w celach zarobkowych.

Dane techniczne

SAMSUNG ci

ągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega

si

ę możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych,

jak i niniejszej instrukcji obsługi.

PL

Model

Zród³o zasilania

Pobór mocy

Mikrofale

Grill

Tryb Kombinowany

Moc wyjœciowa mikrofal

Czêstotliwoœæ pracy

Magnetron

Metoda ch³odzenia

Wymiary (szer x wys x g³êb)

Zewnêtrzne

Komory

Objêtoœæ komory

Waga netto

CE2727N / CE2727NT

230V ~ 50 Hz

1300 W

1100 W

2400 W

100 W / 850 W (IEC-705)

2450 MHz

OM75P(31)

Silnik ch³odz¹cy – wentylator

489 x 275 x 415 mm

306 x 211 x 320 mm

20 l ok. 15 kg

23

CE2727N-pl.fm Page 24 Tuesday, June 12, 2001 4:47 PM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project