Samsung M1774N, M1714, M1714N User manual

Samsung M1774N, M1714, M1714N User manual
M1774_1714_POL.fm Page 1 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obsługi i Książka kucharska
M1774N / M1714N
Code No.: DE68-01783E
Skrócona instrukcja obsługi ...................................................................2
Kuchenka ...............................................................................................3
Akcesoria................................................................................................3
Panel sterowania....................................................................................4
O instrukcji obsługi .................................................................................5
Warunki bezpiecznej eksploatacji ..........................................................5
Instalacja kuchenki mikrofalowej............................................................7
Ustawianie czasu (M1774N) ..................................................................7
Zasady działania kuchenki mikrofalowej ................................................8
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni..............................................8
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów.........9
Gotowanie/Odgrzewanie ........................................................................9
Poziomy mocy ......................................................................................10
Zatrzymanie gotowania ........................................................................10
Ustawianie czasu gotowania................................................................11
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego
gotowania (M1774N) ............................................................................11
Ustawianie funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego
gotowania(M1774N) .............................................................................12
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania (M1714N)...........................13
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (M1714N).........................13
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania(M1774N) ..................13
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (M1774N) ...............14
Rozmrażanie żywności (M1714N) .......................................................14
Funkcja wentylacji komory (M1774N) ..................................................15
Wyłączanie sygnału dźwiękowego (M1774N)......................................15
Blokada kuchenki mikrofalowej (M1774N) ...........................................15
Naczynia,które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej .........16
Książka kucharska ...............................................................................17
Czyszczenie kuchenki ..........................................................................22
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej....................................24
Dane techniczne...................................................................................24
M1774_1714_POL.fm Page 2 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Skrócona instrukcja obsługi
PL
Model : M1774N
Model :M1714N
Chcesz coś ugotować
Chcesz coś ugotować
1. Włóż żywność do kuchenki. Wybierz poziom mocy
naciskając przycisk
raz lub więcej razy.
1. Włóż żywność do kuchenki. Wybierz poziom mocy
obracając pokrętłem pokrętłem regulacji mocy.
2. Wybierz czas gotowania ustawiając pokrętło nastawcze
w odpowiedniej pozycji.
2. Wybierz czas gotowania obracając pokrętłem timera.
.
3. Naciśnij przycisk
Rozpocznie się gotowanie. Zakończenie
Rezultat:
gotowania sygnalizowane jest czterokrotnym
sygnałem dźwiękowym.
Chcesz coś rozmrozić
1. Obracając pokrętłem pokrętłem regulacji mocy wybierz
symbol rozmrażania ( ).
Chcesz coś rozmrozić
2. Obracaj pokrętłem timera aby wybrać pożądany czas
rozmrażania.
1. Włóż zamrożoną żywność do kuchenki. Naciśnij przycisk
automatycznego rozmrażania Auto (
).
Wyświetli się następująca informacja:
Rezultat:
2. Ustaw wagę żywności ustawiając pokrętło nastawcze
w odpowiedniej pozycji.
3. Naciśnij przycisk
Chcesz zmienić czas gotowania
Pozostaw żywność w kuchence.
Obracając pokrętłem timera zmień czas gotowania.
.
Chcesz przedłużyć gotowanie o jedną minutę
Pozostaw żywność w kuchence.Naciśnij przycisk +30s tyle
razy, o ile chcesz wydłużyć czas gotowania.
2
M1774_1714_POL.fm Page 3 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Kuchenka
Akcesoria
Model : M1774N
W zależności od wybranego modelu, otrzymacie Państwo w zestawie z
kuchenką różnego rodzaju akcesoria.
OTWORY WENTYLACYJNE
OŚWIETLENIE
KLAMKA
1. Łącznik,umieszczony na osi silnika znajdującego się w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.
WYŚWIETLACZ
2. Pierścień obrotowy,umieszczany w centralnej części
podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
ŁĄCZNIK
DRZWICZKI
TALERZ
SZKLANY
ZATRZASKI
DRZWICZEK
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
3. Talerz szklany,umieszczany na pierścieniu obrotowym, w
środkowej części pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna
powierzchnia do umieszczania
artykułów żywnościowych.Może yć
łatwo wyjęty w celu oczyszczenia.
PANEL
STEROWANIA
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
Model : M1714N
OTWORY WENTYLACYJNE
KLAMKA
POKRĘTŁO REGULACJI MOCY
OŚWIETLENIE
DRZWICZKI
ZATRZASKI
DRZWICZEK
TALERZ
SZKLANY
POKRĘTŁO
TIMERA
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY OTWORY
ZATRZASKÓW
ŁĄCZNIK
DRZWIOWYCH
3
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i
talerza szklanego.
PL
M1774_1714_POL.fm Page 4 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Panel sterowania
PL
Model : M1774N
Model : M1714N
1
2
1
4
3
2
3
4
5
6
1. TRYBY AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA I GOTOWANIA
2. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO
ROZMRAŻANIA
3. PRZYCISK POZIOMU MOCY
7
4. PRZYCISK FUNKCJI WENTYLACJI
KOMORY
5. PRZYCISK USTAWIENIA ZEGARA
6. PRZYCISK STOP/CANCEL
7. POKRĘTŁO NASTAWCZE I
STARTOWE
1.
2.
3.
4.
4
ROZMRAŻANIE
POKRĘTŁO REGULACJI MOCY
POKRĘTŁO TIMERA
PODGRZEWANIE
M1774_1714_POL.fm Page 5 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
O instrukcji obsługi
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki
SAMSUNG.Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na
temat użytkowania Waszej kuchenki,a w szczególności:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Pożyteczne rady na temat gotowania
Ważne instrukcje bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej
kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić,czy zachowane są podane
niżej warunki bezpieczeństwa.
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech
podstawowych rodzajów pracy kuchenki:
• Gotowania
• Rozmrażania
• Przedłużania gotowania
1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców,widelców itp.
Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia,które mogą uszkodzić
kuchenkę.
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są:wygląd kuchenki oraz
panel sterowania odpowiadający T ojej kuchence.Dzięki temu łatwiej
Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek,słoików i
pojemników,np. słoików z odżywkami dla dzieci.
• Żywności w szczelnych skorupach,np.jaj,orzechów w skorupach,pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch
Rada:
Zdejmij skorupę,przebij skórkę,otwórz opakowanie itp.
Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do późniejszego wglądu.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano
następujące symbole:
Ważne
Uwaga
3. NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Rada:
Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą.Woda będzie
pochłaniała mikrofale jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
Obróć
Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne
działanie energii mikrofalowej.
4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza
wydostającego się z kuchenki.
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do
szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii
mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi
drzwiczkami,nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych
przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią,nie
dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach
uszczelniających.Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni
uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną,a następnie
suchą miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych.Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się
prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
(1) Drzwiczki,uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
(2) Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
(3) Przewód zasilający.
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację
producenta kuchni mikrofalowych.
5. ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale,a ciepło z żywności zawsze
jest przenoszone na naczynie,dlatego naczynia
są zawsze gorące.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po
zakończeniu gotowania.Nie dopuszczaj do kontaktu palnych
materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni.Pozwól jej
się najpierw ochłodzić.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe
opakowania.
• Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
• Jeżeli zauważysz dym,nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód
zasilający od gniazdka.
5
PL
M1774_1714_POL.fm Page 6 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)
PL
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
8. Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
• Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki,
aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
• Jeżeli to konieczne,mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn,powinno się
mieszać go przed,w trakcie i po podgrzaniu.
• A risk of delayed eruptive boiling exists.
• To prevent delayed boiling and possible scalding, you should put a plastic spoon
or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.
Powód: During the heating of liquids the boiling point can be delayed; this
means that eruptive boiling can start after the container is removed from
the oven. You may scald yourself.
• In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Załóż czysty,suchy opatrunek.
* Nie stosuj żadnych kremów,olejków ani płynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie,które jest szersze u
góry niż na dole.Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
• NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem,ponieważ
w przypadku przegrzania utelka może wybuchnąć.
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z
tworzyw sztucznych,papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do
czasu zaglądać do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej
lub bawić się nią.
Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki
mikrofalowej. Przedmioty,które interesują dzieci nie powinny być przechowywane
lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.
9. Zwracaj uwagę,aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej;przewód
sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
• Nie włączaj urządzenia,jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego
ramienia.
Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek
kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz
zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mogą yć słyszalne „kliknięcia ”,szczególnie podczas
rozmrażania.
Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjściowej Jest to zjawisko normalne.
13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta),dla
bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona.
Po odstaniu co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.
6
M1774_1714_POL.fm Page 7 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu (M1774N)
Umieść kuchenkę na płaskiej,poziomej powierzchni,odpowiednio
wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w
systemie 24-ro lub 12-to godzinnym.Zegar wymaga ustawienia:
• Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.
• Po zaniku napięcia sieciowego.
20cm
ponad
10cm
poza
10cm
z boku
1. W trakcie instalacji sprawdź,czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację (co
najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm
powyżej).
Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na
letni i odwrotnie.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz
kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany.
Sprawdź,czy talerz obraca się swobodnie.
1. Aby wyświetlić czas
w systemie...
24-godzinnym
12-godzinnym
3. Kuchenkę należy ustawić w sposób umożliwiający
łatwy dostęp do wtyczki w gnieździe zasilania.
2. Przekręć pokrętło nastawcze w celu ustawienia godzin.
NIGDY nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki,gdyż może to
spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się.
Pozostanie ona w takim stanie do czasu,aż się dostatecznie ochłodzi.
3. Naciśnij klawisz
Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być
podłączone do standardowego zasilania o napięciu 230 V,50 Hz za
pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,musi yć wymieniony
na przewód ściśle odpowiadający wymaganiom producenta.
Gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu zasilającego,zleć
tę czynność wykwalifikowanemu specjaliście w autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Naciśnij przycisk
...
jeden raz
dwa razy
.
4. Przekręć pokrętło nastawcze w celu ustawienia minut.
5. Naciśnij przycisk
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym
otoczeniu jak np.sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.
Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej
dotyczących napięcia zasilającego.W przypadku użycia kabla
przedłużającego muszą yć spełnione te same wymagania jak przy
kablu zasilającym,w który wyposażona jest kuchenka.Zanim po raz
pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej
wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.
7
.
PL
M1774_1714_POL.fm Page 8 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
PL
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.
Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności
bez zmiany zarówno jej kształtu jak i barwy.
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym
momencie sprawdzić,czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.
Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
• Rozmrażania
• Odgrzewania
• Automatycznego odgrzewania i rozmrażania (tylko M1774N)
• Gotowania
Model : M1774N
i ustaw czas gotowania na 4 do 5
1. Naciśnij przycisk
minut obracając odpowiednio pokrętłem nastawczym.
Zasady gotowania
2. Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę
przez 4 do 5 minut.W tym czasie woda
powinna się zagotować.
1. Mikrofale generowane przez magnetron są jednolicie
rozdzielane, ponieważ żywność na talerzu szklanym
jest obracana i dzięki temu równomiernie ugotowana.
2. Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około
2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie
rozpraszania dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.
Model : M1714N
3. Czas gotowania zmienia się w zależności od
wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej
żywności:
• Ilości i gęstości.
• Zawartości wody.
• Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).
1. Ustaw poziom mocy pokrętłem regulacji mocy.
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrętłem timera.
Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło
rozpraszane,proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po nawet po
wyjęciu produktu z kuchni.W związku z tym czas odstania podany w
przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby zapewnić:
•
•
Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do środka.
Jednakową temperaturę w całej potrawie.
8
Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka
zasilającego. Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym
dla niego miejscu. Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż
maksymalny,woda będzie potrzebowała więcej czasu do zagotowania
się.
M1774_1714_POL.fm Page 9 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości
lub problemów
Gotowanie/Odgrzewanie
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność
ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę
bez nadzoru.
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej
problemów,spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza.Zamknij
drzwiczki.
X To są zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwi i z otworów wentylacyjnych.
X Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
Model : M1774N
1. Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Wyświetli się ustawienie 800W (maksymalna
moc gotowania). Wybierz żądany poziom
mocy przez ponowne naciśnięcie przycisku
aż do ustawienia odpowiedniej mocy.
Więcej informacji znajduje się w tabeli na
następnej stronie.
2. Ustaw czas gotowania za pomocą pokrętła nastawczego.
.(M1774N)
X Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętłem timera. (M1714N)
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
X Żywność nie jest w ogóle ugotowana.
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk ?(M1774N)
• Czy ustawiłeś dokładnie czas? (M1714N)
• Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
• Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał
odłącznik elektryczny?
X Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
żywności?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
3. Naciśnij przycisk
.
Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie
Rezultat:
się obracać. Gotowanie rozpocznie się,a gdy
zakończy słyszany będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
X Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie.
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt lisko wewnętrznych ścianek
kuchni?
X Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych.
• Pracująca kuchenka może spowodować niewielkie zakłócenia.Jest to zjawisko
normalne.Ustaw kuchenkę w jak największej odległości od odbiorników
radiowych i telewizyjnych.
• Jeśli sprzężenia zostaną wykryte przez mikroprocesor kuchenki,wyświetlacz
może się zresetować.Aby rozwiązać ten problem,odłącz kuchenkę od zasilania i
ponownie podłącz.Wyzeruj zegar. (M1774N).
NIGDY nie włączaj kuchenki,gdy jest pusta.
Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną
mocą mikrofal (800W),możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s dwa
razy tyle razy,ile minut ma trwać gotowanie.Kuchenka rozpoczyna
pracę natychmiast.
Model :M1714N
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny za pomocą
pokrętłem regulacji mocy.
(Maksymalna moc:800W)
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem
serwisowym firmy SAMSUNG.
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrętłem timera.
Włączy się oświetlenie komory kuchenki i
Rezultat:
talerz zacznie się obracać.
9
NIGDY nie włączaj kuchenki,gdy jest pusta.
Możesz zmienić poziom mocy w trakcie gotowania obracając
pokrętłem regulacji mocy.
PL
M1774_1714_POL.fm Page 10 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
PL
Poziomy mocy
Zatrzymanie gotowania
Można wybrać jeden z pośród poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
Można zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia potrawy.
Poziom mocy
Model : M1774N
WYSOKI
PODGRZEWANIE
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE (
)
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA
Wyjście
M1774N
M1714N
800 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
800 W
700 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
1. TAby zatrzymać na chwilę;.
Otwórz drzwi.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane.Aby powrócić do
gotowania, zamknij drzwi i naciśnij
przycisk .
2. Aby zatrzymać całkowicie;
Naciśnij przycisk
.
Gotowanie zatrzymane. Jeżeli chcesz usunąć
Rezultat:
ustawienia gotowania, ponownie naciśnij
przycisk Cancel( ).
Jeżeli zwiększysz poziom mocy,czas gotowania ulegnie skróceniu.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy,czas gotowania ulegnie wydłużeniu.
Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania
poprzez naciśnięcie przycisku Cancel ( ) .
Model : M1714N
1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwi.
Gotowanie zatrzymane.Aby powrócić do
Rezultat:
gotowania, zamknij drzwi.
2. Aby zatrzymać całkowicie;
Obróć pokrętłem timera do pozycji „0".
10
M1774_1714_POL.fm Page 11 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Ustawianie czasu gotowania
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania/
automatycznego gotowania (M1774N)
Model : M1774N
Funkcja automatycznego odgrzewania posiada pięć
zaprogramowanych czasówgotowania. Nie potrzeba ustawiać czasu
ani poziomu mocy kuchenki przy korzystaniu z tej funkcji. Można
ustawić rozmiar porcji produktu obracając pokrętło nastawcze.
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku
„+30s"po razie na każde dodane 30 sekund.
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.
Najpierw umieść żywność centralnie na talerzu obrotowym i zamknij
drzwi.
1. Wybierz typ żywności,który chcesz przygotować w
kuchence przyciskając przycisk Auto Reheat/Cook
(
)raz lub więcej razy.
Ustawienie czasu jest możliwe w trybach Microwave, Auto Reheat/
Cook.
Aby wydłużyć lub skrócić gotowanie obracaj pokrętłem
nastawczym w prawo lub w lewo.
2. Wybierz rozmiar porcji,obracając pokrętłem nastawczym.
(Patrz następna strona)
3. Naciśnij przycisk
Model : M1714N.
Rezultat:
Ustaw czas gotowania obracając pokrętłem timera.
11
.
Gotowanie rozpoczęte.Kiedy się zakończy:
X Słyszalny będzie czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
X Następnie trzy razy,co minutę słyszalny
będzie jednokrotny sygnał przypominający o
zakończonym gotowaniu.
X Wyświetli się aktualny czas.
Stosuj tylko przepisy,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
PL
M1774_1714_POL.fm Page 12 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Ustawianie funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania(M1774N)
PL
Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji
automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania,czasów
odstania i odpowiednich zaleceń.
Przycisk Rodzaj
potrawy
Wielkość
porcji
300-350 g
400-450 g
Przycisk Rodzaj
potrawy
5
Czas
Zalecenia
odstania
3 min.
Ułóż składniki na talerzu
ceramicznym, przykryj go
przezroczystą folią i umieść na
szklanym talerzu. Taki gotowy
posiłek składa się z trzech
składników, np. mięsa z
sosem, warzyw i dania
dodatkowego jak ziemniaki, ryż
czy makaron.
1
Gotowe
danie.
(schłodzone)
2
150 ml
Napoje
(Kawa,
(1 filiżanka)
mleko,
250 ml
herbata,
(1 kubek)
woda o
temperaturze
pokojowej)
3
Gotowe
danie
(mrożone)
300 - 350 g
400 - 450 g
4 min.
Weź gotowe mrożone danie i
sprawdź, czy nadaje się do
przyrządzania w kuchence
mikrofalowej. Ponakłuwaj folię i
połóż na środku talerza
szklanego. Ten program jest
odpowiedni do gotowych
mrożonych dań składających
się z 3 składników
(np. mięsa z sosem, warzyw i
dania dodatkowego jak
ziemniaki, ryż czy makaron.)
4
Świeże
warzywa
100 - 150 g
200 - 250 g
300 - 350 g
400 - 450 g
3 min.
Zważ warzywa po umyciu,
oczyszczeniu i pokrojeniu na
równe kawałki. Włóż do
naczynia żaroodpornego z
pokrywką. Dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) wody jeśli
gotujesz 100-250g; 45 ml (3
łyżki stołowe) dla 300-450g.
Zamieszaj po ugotowaniu
1-2 min. Postaw filiżankę (150 ml) lub
kubek (250 ml) na środku
talerza szklanego. Starannie
zamieszaj przed i po odstaniu
12
Mrożone
warzywa
Wielkość
porcji
100 - 150 g
200 - 250 g
300 - 350 g
400 - 450 g
Czas
Zalecenia
odstania
3 min.
Zważ mrożone warzywa
(-18°C) i włóż je do
odpowiedniego naczynia
żaroodpornego z pokrywką. Do
gotowania 100-350g
dodaj 15ml (1 łyżka stołowa)
wody; do 400-450g dodaj 30ml
(2 łyżki stołowe). Zamieszaj po
ugotowaniu i czasie odstania.
Ten program jest odpowiedni
do groszku, słodkiej kukurydzy,
brokułów, kalafiorów czy
mieszanki warzywnej, np.
groszku z marchewką i
kalafiorem.
M1774_1714_POL.fm Page 13 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania
(M1714N)
Używanie funkcji automatycznego
rozmrażania(M1774N)
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij
drzwi.
Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa,drobiu i ryb.
Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się automatycznie.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza
obrotowego i zamknij drzwi.
1. Obróć pokrętłem regulacji mocy na maksymalną moc.
1. Naciśnij przycisk Auto( )
Rezultat:
Wyświetli się następująca informacja:
2. Obróć pokrętłem timera do pozycji Instant Reheat
(Szybkie Podgrzewanie).
(napoje lub zupy/sos,świeże warzywa).
Stosuj tylko naczynia,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
2. Ustal wagę żywności za pomocą pokrętła nastawczego.
Stosuj tylko przepisy,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
3. Naciśnij przycisk .
Rezultat:
• Rozmrażanie rozpoczęte.
• Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (M1714N)
Poniżej znajdują się podpowiedzi i zalecenia jak korzystać z funkcji
szybkiego podgrzewania.
Przycisk Rodzaj
potrawy
•
Wielkość porcji Czas gotowania Czas odstania
Napoje
150 ml
1 min.10 s.
1-2 min.
Zupy/Sos
(schłodzone)
200-250 ml
3 min.
2-3 min.
Świeże
warzywa
300-350 g
6 min.40 s.
3 min.
13
połowę czasu rozmrażania dla
przypomnienia o konieczności obrócenia
żywności.
Ponownie naciśnij przycisk
aby
zakończyć rozmrażanie.
Można też rozmrażać żywność manualnie.W tym celu wybierz funkcję
gotowanie/rozmrażanie w trybie microwave z poziomem mocy 180W.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Gotowanie/Odgrzewanie ”
na stronie 9 niniejszej instrukcji.
PL
M1774_1714_POL.fm Page 14 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania
(M1774N)
PL
Rozmrażanie żywności (M1714N)
Funkcja pozwala na rozmrożenie mięsa,drobiu i ryb.
Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.
Umieść żywność na talerzu szklanym. Obróć żywność na drugą stronę
po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Przestrzegaj czasów odstania po
zakończeniu rozmrażania.
Żywność
Porcja
Czas
odstania
Zalecenia
Mięso
Drób
Ryby
0,2 - 1,5 kg
0,2 - 1,5 kg
0,2 - 1,5 kg
20-60min.
20-60min.
20-50min.
Okryj krawędzie folią aluminiową.
Ob-róć żywność na drugą stronę po
syg-nale dźwiękowym z kuchenki.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza
obrotowego i zamknij drzwi.
1. Ustaw pokrętłem regulacji mocy w pozycji
.
2. Pokrętłem timera ustaw pożądany czas rozmrażania.
Rezultat:
Wybierz funkcję manualnego rozmrażania z poziomem mocy
180W jeżeli chcesz manualnie rozmrozić żywność. Więcej
szczegółów manualnego rozmrażania i czasów rozmrażania
znajduje się na stronie 20.
14
Rozmrażanie rozpoczęte.
Stosuj tylko przepisy,które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.
M1774_1714_POL.fm Page 15 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Funkcja wentylacji komory (M1774N)
Wyłączanie sygnału dźwiękowego (M1774N)
Funkcja ta służy do usuwania zapachów po gotowaniu silnie lub
nieprzyjemnie pachnących produktów lub usuwania nadmiernie
powstałego dymu podczas gotowania.
Można wyłączyć sygnał dźwiękowy.
PL
i
1. Naciśnij równocześnie przyciski
.
Następująca informacja pojawia się na
Rezultat:
wyświetlaczu:
Najpierw oczyść wnętrze kuchenki.
Naciśnij przycisk funkcji wentylacji komory( ) po
zakończeniu pracy kuchenka wyda cztery sygnały
dźwiękowe.
Brak sygnału dźwiękowego przy używaniu
przycisków kuchenki.
2. Naciśnij równocześnie przyciski
i
aby ponownie
włączyć sygnał dźwiękowy.
*
Praca funkcji wentylacji komory została zaprogramowana
standardowo na czas 5 minut.
*
Można ją wydłużyć o dodatkowy czas 30 sekund przez każdorazowe
naciśnięcie przycisku +30s.
*
Rezultat:
Następująca informacja pojawia się na
wyświetlaczu:
Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.
Maksymalny czas pracy funkcji wynosi 15 minut.
Blokada kuchenki mikrofalowej (M1774N)
Twoja kuchenka jest wyposażona w funkcje zabezpieczającą przed
niepożądanym użyciem jej przez osoby niepowołane (np.dzieci)w
sposób przypadkowy.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.
i
1. Naciśnij równocześnie przyciski
Rezultat:
Żadne funkcje kuchenki nie mogą być
uruchomione.
i
ponownie.
2. Naciśnij równocześnie przyciski
Rezultat:
Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
15
M1774_1714_POL.fm Page 16 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Naczynia,które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej
PL
Mikrofale,by móc gotować w kuchence mikrofalowej,powinny
swobodnie docierać do żywności.Nie mogą być odbijane lub
pochłaniane przez stosowane naczynia.
Naczynia szklane
• Naczynia,w których potrawy są
przygotowywane w
kuchni mikrofalowej
a następnie
podawane na stół
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia.Jeśli naczynie jest
oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence
mikrofalowej,nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz
wskazówki na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie
Zalecenia
Folia aluminiowa
Może być stosowana w małych
ilościach w celu zabezpieczenia
niektórych fragmentów przed
przypaleniem.Jeśli folia znajduje się
zbyt blisko ścianek kuchni lub
została użyta w zbyt dużych ilościach
mogą wystąpić iskrzenia.
Talerz do smażenia
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż
8 min.
Naczynia porcelanowe i
gliniane
Porcelana, wyroby garncarskie
emaliowane naczynia gliniane itp. Są
odpowiednie pod warunkiem,że nie są
zdobione metalem.
Tekturowe półmiski
jednorazowego użytku
Opakowania produktów
gotowych do spożycia (fastfood)
• Kubki i pojemniki
polie styrenowe
•
Torebki papierowe
•
Papier z makulatury lub opaski metalowe
•
Naczynia z
cienkiego szkła
Mogą być używane do podgrzania
żywności lub płynów. Delikatne szkło
może pęknąć jeżeli zostanie
gwałtownie rozgrzane.
•
Słoiki szklane
Musisz zdjąć pokrywkę.Nadają się
wyłącznie do podgrzewania.
Mogą powodować iskrzenia i
doprowadzić do pojawienia się ognia.
Metalowe
• Półmiski
• Opaski zaciskowe
do torebek
Papierowe
• Talerze,kubki,serwe tki i ręczniki
•
Papier z makulatury Plastikowe
• Pojemniki
Mrożonki są czasem pakowane do
takich półmisków.
Mogą być użyte do podgrzania
żywności.Przegrzanie może
doprowadzić do stopienia
poliestyrenu.
Mogą się zapalić.
•
Cienka,
przezroczysta folia
•
Torebki do
mrożonek
Mogą spowodować iskrzenie.
Papier woskowy lub
tłuszczo odporny
Nadają się
16
Mogą być używane pod warunkiem,że
nie posiadają metalowych ozdób.
Nie nadają się
Mogą być używane przy krótkich
czasach gotowania lub pieczenia.
Także do pochłaniania nadmiaru
wilgoci.
Może spowodować iskrzenie.
Szczególnie gdy są wykonane z
tworzywa termoodpornego.Niektóre
inne rodzaje tworzyw mogą ulec
odkształceniu lub odbarwieniu w
wysokiej temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania
wilgotności w żywności. Nie powinna
dotykać żywności. Zachowaj
ostrożność podczas zdejmowania folii,
ponieważ wydobywać się będzie spod
niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to
torebki,w których można żywność
gotować gdy są one przeznaczone do
gotowania w kuchenkach
mikrofalowych. Nie powinny być her
metyczne. W razie konieczności
przebij torebkę widelcem.
Można go stosować do utrzymania
poziomu wilgotności w żywności oraz
w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu
potrawy.
M1774_1714_POL.fm Page 17 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Książka kucharska
MIKROFALE
Rodzaj
żywności
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność,zatrzymana i pochłonięta przez
zawartą w niej wodę,tłuszcz i składniki cukrowe. Mikrofale wprowadzają
cząstkimolekularne żywności w silne drgania.Gwałtowne ruch molekuł powodują
tarcie i objawiają się w postaci gorąca gotującego żywność.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową dla maksymalnie
efektywnego oddziaływania na żywność. Mikrofale są odbijane przez metale,jak
stal nierdzewna,aluminium,miedź ale przechodzą przezceramikę,szkło,porcelanę,
plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do
gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy pojemników z metalu.
Żywność,która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest dużo rodzajów takiej żywności;świeże lub zamrożone warzywa,owoce,
makaron,ryż,ziarna, fasola,ry y,mięso.Również osy,polewy,zupy,puddingi,
półprodukty,musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach.Ogólnie mówiąc
w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to co na konwencjonalnej
kuchni.Na przykład rozpuszczone masło czy czekolada (patrz rozdział sposoby i
wskazówki).
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością,gdyż parująca
woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania.Żywność
może yć przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem,plastikową
przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach
mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakończone,ważne jest aby odczekać aż temperatura
wydostanie się z gotowanej w kuchence żywności.
Moc
Czas
(w min.)
Czas
odstania
(w min.)
Czas
(w min.)
Czas
odstania
(w min.)
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300g
600 W
8½ - 9½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(chińska)
300g
600 W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Ryż :
Zalecenia
Użyj dużej,żaroodpornej miski szklanej z pokrywką –ryż dwukrotnie
zwiększa objętość podczas gotowania.Gotuj pod przykryciem. Po
gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem,dodaj sól,zioła lub
masło. Pamiętaj:ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do
gotowania.
Makaron : Użyj dużej,żaroodpornej miski szklanej z pokrywką.Dodaj wrzącą
wodę,szczyptę soli i dobrze zamieszaj.Gotuj bez przykrycia. Mieszaj od
czasu do czasu podczas i po gotowaniu.Przykryj na czas odstania i
dokładnie odsącz przed podaniem.
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką.Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas -patrz tabela.Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
pożądanego efektu. Dwukrotnie zamieszaj podczas i raz po gotowaniu.Dodaj
soli,ziół lub masła po gotowaniu.Pozostaw do odstania pod przykryciem.
Porcja
Moc
Przewodnik gotowania ryżu i makaronu
Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw
Rodzaj
żywności
Porcja
Zalecenia
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas
odstania
(w min.)
Zalecenia
Ryż biały
(paraboliczny)
250g
800 W
17-18
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody
Ryż brązowy
(paraboliczny)
250g
800 W
22-23
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody
Ryż brązowy
(biały +dziki)
250g
800 W
22-23
10
Dodaj 600 ml
zimnej wody
Ryż mieszany
(biały +dziki)
250g
800 W
18-19
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody
Szpinak
150g
600 W
5-6
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Mieszanka
(ryż +ziarno)
250g
800 W
19-20
5
Dodaj 400 ml
zimnej wody
Brokuły
300g
600 W
9½ -10 ½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Makaron
250g
800 W
11-12
5
Dodaj 1000 ml
gorącej wody
Groszek
zielony
300g
600 W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wodyr.
Zielona
fasola
300g
600 W
10 - 11
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
17
PL
M1774_1714_POL.fm Page 18 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
ODGRZEWANIE
Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw
Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką.Dodaj 30-45 ml zimnej wody
(2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw,chyba że są podane inne zalecane
ilości (patrz tabela poniżej).Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas patrz tabela.Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu. Raz
zamieszaj podczas i raz po gotowaniu.Dodaj soli,ziół lub masła po
gotowaniu.Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w
przewodniku zaleceń.Czasy uwzględniają temperaturę wyjściową np.pokojową
+18 do +20ºC lub schłodzonej w lodówce żywności +5 do +7ºC.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa -może dojść do przypalenia,wysuszenia
zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednia do podania emperaturę.
Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Wskazówka:Potnij warzywa na mniej więcej równe części.Im mniejsze,tym
szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy
kuchenki (800W).
Rodzaj
żywności
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre pokarmy należy odgrzewać z poziomem mocy 800 W, a inne z 600 W,
450 W czy300 W.
Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Lepiej
jest w większości używać mniejszych poziomów mocy kuchenki jeżeli potrawa
jest delikatna, w dużych ilościach czy lepiej jest ją podgrzać szybko.
Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć
najlepsze rezultaty. Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym
podaniem.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Aby
uniknąć wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po
podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence na czas odstania. Zalecane jest
włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka.
Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecane jest ustawienie krótszego czasu i jeżeli to
będzie konieczne -dodanie jeszcze.
Porcja
Czas
(w min.)
Czas
odstania
(w min.)
Zalecenia
Brokuły
250g
500 g
4½ - 5
8-8½
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Ułóż je łodyżkami do środka.
Brukselka
250g
6- 7
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyż.st.)wody.
Marchew
250g
4½ - 5
3
Potnij na równe kawałki.
Kalafior
250g
500 g
5-5½
8½-9
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Duże potnij na połowy.Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki.Dodaj 30 ml (2
łyż.)wody lub masła.Gotuj aż
zmięknie.
Bakłażany
250g
4½-5
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 łyż.)
Pory
250g
5-5½
3
Potnij w krążki.
Grzyby
125g
250g
1½-2
3½ - 4
3
Przygotuj małe lub pokrojone.Nie
dodawaj wody.Skrop sokiem z
cytryny.Dodaj pieprz i sól.Osusz
przed podaniem.
Ogrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy zanotuj ustawienie, może być
pomocne przy następnych próbach.
Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca. Pozostaw
jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby oddało temperaturę do otoczenia.
Zalecany czas odstania wynosi 2 -4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli
poniżej. Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt.
Zobacz też rozdział “Instrukcje bezpieczeństwa ”.
Cebula
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyż.)wody.
ODGRZEWANIE PŁYNÓW
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250g
500 g
4½ - 5½
8-9
3
Zważ o rane i pokrój na równe
połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij w drobna kostkę.
Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się
kuchenki dla oddania temperatury. Jeżeli to konieczne, mieszaj podczas
podgrzewania, ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć zagotowania
czy wykipienia płynów, zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej
łyżki lub szklanego mieszadełka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po
podgrzaniu.
18
M1774_1714_POL.fm Page 19 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Podgrzewanie płynów i pokarmów stałych
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Pokarmy stałe: Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa
pokrywką. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu!Odstaw na 2-3 minuty przed
podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę:między 30º - 40ºC.
Rodzaj
żywności
Mleko:Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie
podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, gdyż może ona wybuchnąć z
przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze
starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana
temperatura podania wynosi ok. 37ºC.
ZAPAMIĘTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów
dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w
ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.
Porcja
Moc
Czas
Czas
(w min. ) odstania
(w min. )
1 - 1½
1-2
Postaw filiżankę (150
ml) lub kubek (250
ml) na środku talerza
szklanego. Starannie
zamieszaj przed i po
odstaniu
3 - 3½
4 - 4½
2-3
Wlej do
ceramicznego
talerza. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj po
podgrzaniu.
Zamieszaj przed
podaniem.
600 W
5-6
2-3
Nałóż gulasz do
ceramicznego
talerza. Przykryj
plastikową pokrywką.
Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie
podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
350g
600 W
4-5
3
Nałóż spaghetti
(lub inny makaron
jajeczny) na płaski,
ceramiczny talerz.
Przykryj folią do
kuchenek. Zamieszaj
przed podaniem.
Makaron z
sosem
(schłodzony)
350g
600 W 4½ - 5½
3
Nałóż do głębokiego,
ceramicznego talerza
makaron (ravioli,
tortellini). Przykryj
pokrywką plastikową.
Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie
podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Gotowe
danie
(schłodzony)
350g
450g
600 W
3
Przygotuj danie
składające się z 2-3
składników na talerzu
ceramicznym.
Przykryj specjalną
folią do mikrofali.
Napoje
150 ml
(Kawa,
(1 filiżanka)
mleko,
250 ml
herbata,
(1 1kubek)
woda o
temperaturz
e pokojowej)
800 W
Zupa
(schłodzona)
250g
450g
800 W
Gulasz
(schłodzony)
350g
Spaghetti
(schłodzony)
1½ - 2
Podgrzewanie płynów i pokarmów stałych
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min. )
Czas
odstania
(w min. )
Zalecenia
Pokarm
stały
(warzywa
+mięso)
190g
600 W
30 s.
2-3
Empty into ceramic deep
plate. Cook covered. Stir
after cooking time.
Stand for 2-3 minutes.
Before serving, stir well and
check the temperature
carefully.
Owsianka
(ziarno
+mleko
+owoce)
190g
600 W
20 s.
2-3
Empty into ceramic deep
plate. Cook covered. Stir
after cooking time.
Stand for 2-3 minutes.
Before serving, stir well and
check the temperature
carefully.
30-40 s.
2-3
Stir or shake well and pour
into a sterilised glass
bottle. Place into the centre
of turn-table. Cook
uncovered. Shake well and
stand for at least 2 minutes.
Before serving, shake well
and check the temperature
carefully.
Mleko
100ml 300 W
niemowlęce
200ml
1 min.
do
1 min.
10 s.
19
Zalecenia
5-6
6-7
PL
M1774_1714_POL.fm Page 20 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Książka kucharska(ciąg dalszy)
PL
ROZMRAŻANIE
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na
poziomie rozmrażania (180 ,W
).
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności.Rozmrażają
delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty.Może to yć pomocne w
przypadku niespodziewanych gości.
Rodzaj
żywności
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem.Usuń
wszystkie metalowe części opakowania,obrączki itp.by pozwolić na odparowanie
owstałego po rozmrożeniu płynu.
Mięso
Kotlety
wołowe
Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia.Obróć na drugą stronę w
połowie czasu,odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby. Od
zasu o czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się,że mięso nie stało się
ciepłe. Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć
ożna winąć je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.
Steki
wieprzowe
Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony,odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu. Pozostaw rozmrażaną
ybę,mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia.Czas potrzebny do rozmrożenia
mięsa zależy głównie od jego masy.Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.
Drób
Porcjowany
kurczak
Wskazówka:Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż cienkie,a małe kawałki
szybciej niż duże.Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i
rozmrażania żywności.
Cały kurczak
Porcja
Czas
Czas
(w min.) odstania
(w min.)
500g
14 - 15
250g
7 - 7½
500 g
(2 kawałki)
15 - 16
900g
32 - 34
250g
(2 filety)
400g
(4 filety)
7-8
5 - 20
Umieść mięso na płaskim,
ceramicznym talerzu.
Cieńsze końce owiń folią
aluminiową.Obróć na drugą
stronę po upływie połowy
czasu!
15 - 40
Po pierwsze,włóż kawałki
kurczaka skórą do dołu,a
całego kurczaka piersią do
dołu na płaskim,
ceramicznym talerzu.
Cieńsze końce jak
skrzydełka owiń folią
aluminiową.Obróć na drugą
stronę po upływie połowy
czasu!
5 - 20
Połóż ry y na płaskim,
ceramicznym talerzu.Ułóż
cieńsze końce pod gr
ubsze.Cieńsze końce owiń
folią aluminiową.Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy czasu!
Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18 do -20ºC
skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Ryby
Filety rybne
Owoce
Jagody
Chleb
Bułki
(po 50 g szt.)
Tostowy/
Sandwich
pieczywo
ciemne
(wieloziarniste)
20
Zalecenia
12 - 13
250g
7 - 8
5 - 10
Rozłóż owoce na płaskim,
szklanym naczyniu (o dużej
średnicy).
2 szt.
4 szt.
250g
1½ - 2
3 -4
4 - 5
5 - 10
500g
8 - 10
Rozłóż bułki naokoło talerza
lub chleb na papierze
kuchennym i połóż na
talerzu obrotowym.Obróć
na drugą stronę po upływie
połowy czasu !
M1774_1714_POL.fm Page 21 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się
tłuszczu należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki
mikrofalowej:
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej,szklanej miski.Przykryj plastikową pokrywką.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 800 W,aż masło się rozpuści.
•
•
ROZPUSZCZANA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej,szklanej miski.Podgrzewaj przez 3-5 minut, z
mocą 450 W aż do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie
podgrzewania.Użyj rękawic do wyjmowania !
•
ROZPUSZCZANY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej,szklanej miski.Podgrzewaj przez 20-30 sekund z mocą
300 W,aż miód się rozpuści.
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
ZAWSZE sprawdzaj,czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki
zamykają się prawidłowo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej
wodzie z mydłem,opłucz i osusz.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut.Osuszoną włóż do
małej, żaroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj
po rozpuszczeniu.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki,a następnie opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych
zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok.14 g)z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody.Gotuj bez
przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 800 W przez 3 ½ do 4 ½ minuty aż
ukier/ polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
4. Jeżeli to konieczne,umyj szklany talerz po każdorazowym użyciu.
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z
przykryciem dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10-12 minut z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych słoików twistoff,połóż je na zakrętkach i dczekaj przez 5 minut.
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).Użyj
odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem.Gotuj przez 6 ½
do 7 ½ minuty z mocą 800 W.Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym.Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
3 ½ -4 ½ minutowego podgrzewania z mocą 600 W.Pozostaw do odstania
przez 2 -3 minuty.Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
21
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych.NIGDY nie używaj
materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych.Myjąc
uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę,aby upewnić się,że nie
ma w nich cząstek:
• Osadów
• Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
PL
M1774_1714_POL.fm Page 22 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
PL
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Dane techniczne
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz
zachować kilka prostych środków ostrożności. Kuchenki mikrofalowej
nie można używać w następujących przypadkach:
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów.Dlatego zarówno
dane techniczne jak i instrukcja obsługi mogą podlegać zmianom bez
wcześniejszego powiadomienia.
•
•
•
Są złamane zawiasy drzwiowe.
Są uszkodzone uszczelki drzwiowe.
Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu
posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli
kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz
wątpliwości co do poprawności jej działania,wykonaj następujące
czynności:
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej,
postaw ją w suchym,pozbawionym kurzu miejscu.
Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze
części kuchenki mikrofalowej.
M1774N / M1714N
Źródło zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1150 W
Moc wyjściowa mikrofal
100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
System chłodzenia
Wentylator
Wymiary (szer ×wys ×głęb)
Zewnętrzne Komory
serwisowym.
Model
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach
zarobkowych.
22
489 x 275 x 370 mm
306 x 211 x 320 mm
Objętość komory
20 litrów
Waga netto
ok.13.5 kg
M1774_1714_POL.fm Page 23 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Notatki
PL
23
M1774_1714_POL.fm Page 24 Tuesday, June 12, 2001 6:01 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement