Samsung M1717N, M1727N User manual

Samsung M1717N, M1727N User manual

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska

M1727N / M1717N

Skrócona instrukcja obs³ugi.....................................................2

Kuchenka ..................................................................................3

Akcesoria ..................................................................................3

Panel sterowania ......................................................................4

O instrukcji obs³ugi...................................................................5

Warunki bezpiecznej eksploatacji ............................................6

Instalacja kuchenki mikrofalowej .............................................7

Ustawianie czasu (M1727N).....................................................7

Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej .................................8

Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni. ............................8

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów ........9

Gotowanie/odgrzewanie ..........................................................9

Poziomy mocy ........................................................................10

Zatrzymanie gotowania..........................................................10

Zmiana czasu gotowania........................................................11

U¿ywanie funkcji manualnego rozmra¿ania (M1717N) .............. 11

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania (M1727N).............12

Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania (M1727N)...............12

U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania (M1717N) ...........12

Ustawienia funkcji szybkiego odgrzewania (M1717N) .........12

Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej.........13

Ksi¹¿ka kucharska...................................................................14

Czyszczenie kuchenki .............................................................19

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej....................20

Dane techniczne .....................................................................20

Skrócona instrukcja obsługi

PL

Model : M1727N

Chcesz coś ugotować

1.

Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.

Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£EM

KONTROLI MOCY.

2.

Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em regulacji

( ) wed³ug potrzeby.

Rezultat:

Gotowanie rozpocznie siê po oko³o 2 sekundach.

Model : M1717N

Chcesz coś ugotować

1.

Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.

Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£EM

KONTROLI MOCY.

2.

Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em timera wed³ug potrzeby.

Chcesz coś rozmrozić

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Auto

Defrost ( ).

2.

Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby

pokrêt³em regulacji ( ).

Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê po oko³o 2 sekundach.

Chcesz coś rozmrozić

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Manual

Defrost( ).

2.

Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby

pokrêt³em timera.

Chcesz zmienić czas gotowania

Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.

Obracaj pokrêt³em regulacji ( danego czasu.

) do ustawienia ¿¹-

Chcesz zmienić czas gotowania

1.

Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.

Obracaj pokrêt³em timera do ustawienia ¿¹danego czasu.

2

Kuchenka

Model : M1727N

OTWORY WENTYLACYJNE

UCHWYT

OŒWIETLENIE

KOMORY KUCHENKI

POKRÊT£O

USTAWIENA

CZASU/WAGI

DRZWICZKI

TALERZ SZKLANY

ZATRZASKI DRZWICZEK £¥CZNIK

PIERŒCIEN

OBROTOWY

POKRÊT£O

KONTROLI MOCY

OTWORY ZATRZASKÓW

DRZWIOWYCH

Model : M1717N

OTWORY

WENTYLACYJNE

UCHWYT

DRZWICZKI

OŒWIETLENIE

KOMORY

KUCHENKI

POKRÊT£O TIMERA

POKRÊT£O

KONTROLI MOCY

Akcesoria

W zależnosci od modelu kuchenkę wyposażono w akcesoria, które można używać na różne sposoby.

1.

£¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.

PL

2.

Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz szklany.

3.

Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.

Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów

¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty do oczyszczenia.

NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia obrotowego i talerza szklanego.

TALERZ SZKLANY

ZATRZASKI DRZWICZEK

PIERŒCIEN

OBROTOWY

£¥CZNIK

OTWORY

ZATRZASKÓW

DRZWIOWYCH

3

Panel sterowania

PL

Model :M1727N

1

2

3

5

4

Model : M1717N

1

3

4

1.

WYŒWIETLACZ

2.

PRZYCISK USTAWIANIA ZEGARA

3.

SYMBOL AUTOMATYCZNEGO

ROZMRA¯ANIA

4.

POKRÊT£O USTAWIANIA

CZASU/WAGI

5.

POKRÊT£O KONTROLI MOCY

4

1.

ROZMRA¯ANIE MANUALNE

2.

SZYBKIE PODGRZEWANIE

3.

POKRÊT£O KONTROLI MOCY

4.

POKRÊT£O TIMERA

2

Używanie instrukcji obsługi

Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki

SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:

• Zasady bezpiecznej eksploatacji

• Odpowiednie akcesoria i naczynia

• Pożyteczne rady na temat gotowania

Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis czterech pod− stawowych trybów pracy kuchenki:

• Gotowania

• Rozmrażania żywności

• Przedłużania gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej

Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.

Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:

*

Wa¿ne Uwaga Obróæ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ

NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII

MIKROFALOWEJ

Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:

(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj

¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.

(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.

(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych. Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:

(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce

(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)

(3) przewód zasilaj¹cy

(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

PL

5

Instrukcje bezpieczeństwa

PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki bezpieczeństwa.

1.

NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:

• Metalowych pojemników

• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami

• Szpikulców, widelców itp.

Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

2.

NIE PODGRZEWAJ:

• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci.

• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.

3.

NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.

Wskazówka: Mo¿esz umieœciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.

4.

NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.

5.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce

6.

NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.

Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.

7.

Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych

• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe opakowania

• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet

• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód zasilaj¹cy od gniazdka

8.

Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.

ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.

• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.

• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik jest zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.

6

• Mo¿e zaistnieæ ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.

• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Powód: W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê opóŸniæ; oznacza to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê wtedy oparzyæ.

• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej

ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:

* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.

* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.

* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.

NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.

ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je niemowlêciu.

NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.

9.

Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.

• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹ uszkodzone.

10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.

Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.

11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.

Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.

12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie podczas rozmra¿ania.

Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.

13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.

WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ do kuchenki.

WAŻNE

NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.

Instalacja kuchenki mikrofalowej Ustawianie czasu (M1727N)

Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.

20 cm ponad

10 cm poza

10 cm z ka¿dego boku

1.

W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.

2.

Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.

SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.

Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być wyświetlany w trybie 12− i 24−godzinnym. Należy sprawdzić wskazanie zegara:

• Przy instalacji kuchenki

• Po przerwie w dostawie prądu

Nie zapomnij znieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.

PL

1.

Aby wyœwietliæ czas w trybie...Wciœnij przycisk ...

24-godzinnym Raz

12-godzinnym Dwa razy

3.

Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.

2.

Obracaj pokrêt³em regulacji ( zanie godzin.

) aby ustawiæ wska-

Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie och³odzi.

Dla Twojego bezpieczeñstwa to urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 220V, 50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na przewód

œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta (I-SHENG

SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B,

MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P.3). Gdy zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.

Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka.

Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.

3.

Wciœnij przycisk .

4.

Obracaj pokrêt³em regulacji ( zanie minut.

5.

Wciœnij przycisk .

) aby ustawiæ wska-

7

Zasady działania kuchenki mikrofalowej

PL

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwal− niana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej kształtu, jak i barwy.

Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:

• Rozmrażania

• Gotowania

• Odgrzewania

Zasady gotowania

1.

Mikrofale generowane przez magnetron s¹ rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym jest obracana i dziêki temu ugotowana równomiernie.

2.

Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wewn¹trz produktu.

3.

Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej

¿ywnoœci:

• Iloœci i gêstoœci

• Zawartoœci wody

• Temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)

Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni

Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.

Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą. Następnie zamknij drzwiczki.

Model : M1727N

1.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

2.

Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrêt³em regulacji (

Woda powinna siê wówczas gotowaæ.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o dwóch sekundach.

).

Model :M1717N

1.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

2.

Ustaw czas na 4 do 5 minut POKRÊT£EM TIMERA.

Woda powinna siê wówczas gotowaæ.

Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po nawet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:

• Równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy

• Jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie

Kuchnia musi byæ pod³¹czona do odpowiedniego gniazdka zasilaj¹cego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê w przeznaczonym dla niego miejscu. Je¿eli jest u¿ywany mniejszy poziom mocy ni¿ maksymalny, woda bêdzie potrzebowa³a wiêcej czasu do zagotowania siê.

8

Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów

Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.

To s¹ zjawiska normalne

• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki

• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych

Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a regulacji (

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

). (M1727N)

Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a TIMERA. (M1717N)

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana

• Czy dok³adnie ustawi³eœ czas i/lub obróci³eœ pokrêt³o regulacji

( ). (M1727N)

• Czy dok³adnie ustawi³eœ czas? (M1717N)

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?

¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana

• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej ¿ywnoœci?

• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?

Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie

• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?

• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?

• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych

œcianek kuchni?

Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych

• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i przewodów antenowych.

• Je¿eli zak³ócenia bêd¹ odbierane przez mikroprocesor kuchenki, mog¹ zostaæ skasowane ustawienia zegara. Aby rozwi¹zaæ ten problem, od³¹cz i ponownie pod³¹cz wtyczkê zasilania. Skasuj ustawienia zegara. (M1727N)

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.

Gotowanie/Odgrzewanie

Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.

ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę bez nadzoru.

Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Wówczas zamknij drzwiczki.

PL

Model : M1727N

1.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

(MAKSYMALNA MOC: 800W)

2.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em regulacji

( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Model : M1717N

1.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

(MAKSYMALNA MOC: 800W)

2.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em TIMERA.

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

Nigdy nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.

Mo¿na zmieniæ poziom mocy podczas gotowania obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

9

Poziomy mocy

PL

Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.

Zatrzymanie gotowania

Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie aby sprawdzić potrawę.

Poziom mocy Moc wyjœciowa

WYSOKI

PODGRZEWANIE

ŒREDNIO WYSOKI

ŒREDNI

ŒREDNIO NISKI

ROZMRA¯ANIE MANUALNE( ) :

M1717N

ROZMRA¯ANIE AUTOMATYCZNE( ) :

M1727N

NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A

800 W

700 W

600 W

450 W

300 W

180 W

180 W

100 W

Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ skrócony.

Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ wyd³u¿ony.

Model : M1727N

1.

Aby zatrzymaæ na chwilê;

Otwórz drzwiczki kuchenki.

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.

2.

Aby zakoñczyæ gotowanie;

Obracaj pokrêt³em regulacji ( siê wskazanie „0”.

) w lewo. Wyœwietli

Model : M1717N

1.

Aby zatrzymaæ na chwilê;

Otwórz drzwiczki kuchenki.

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.

2.

Aby zakoñczyæ gotowanie;

Ustaw pokrêt³o TIMERA w pozycji „0”.

10

Zmiana czasu gotowania

Model : M1727N

Zmieñ pozostaj¹cy czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em

regulacji ( ).

Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas podczas gotowania obracaj pokrêt³em w prawo lub w lewo.

Model : M1717N

Zmieñ czas gotowania pokrêt³em TIMERA.

Manualne rozmrażanie żywności (M1717N)

Funkcja manualnego rozmrażania żywności pozwala na rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb.

Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji

Manualnego Rozmra¿ania ( ).

PL

2.

Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c pokrêt³em TIMERA.

Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê.

U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

Wybierz funkcjê manualnego rozmra¿ania z poziomem mocy

180W je¿eli chcesz manualnie rozmroziæ ¿ywnoœæ. Wiêcej szczegó³ów manualnego rozmra¿ania i czasów rozmra¿ania znajduje siê na stronie 18. (tylko M1717N).

11

Używanie funkcji automatycznego rozmrażania

(M1727N)

PL

Funkcja automatycznego rozmrażania pozwala na rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb.

Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.

Używanie funkcji szybkiego odgrzewania

(M1717N)

Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji maksymalnej mocy kuchenki.

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji

Automatycznego Rozmra¿ania ( ).

2.

Obracaj pokrêt³em TIMERA aby wybraæ funkcjê szybkiego odgrzewania.

(napoje, zupy/sosy, œwie¿e warzywa).

2.

Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c pokrêt³em regulacji (

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

).

1) Rozmra¿anie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania

(M1727N)

Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.

Umieść żywność na talerzu szklanym.

Obróć żywność na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

Przestrzegaj czasów odstania po zakończeniu działania funkcji automatycznego rozmrażania.

U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.

Ustawienia funkcji szybkiego odgrzewania (M1717N)

Poniżej znajduje się kilka wskazówek i zaleceń dotyczących gotowania i odgrzewania potraw z użyciem funkcji szybkiego odgrzewania.

Symbol ¯ywnoœæ

Napoje

Zupy/Sosy

(sch³odzone)

Œwie¿e warzywa

WielkoϾ porcji Czas gotowania Czas odstania

150 ml 1 min. 10 s 1-2 min.

200-250 ml 3 min. 2-3 min.

300-350 g 6 min. 40 s 3 min.

¯ywnoœæ

Miêso

Drób

Ryby

Porcja Czas odstania

200-1500g

200-1500g

200-1500g

20-60 min

20-60 min

20-50 min

Zalecenia

Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹. Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po sygnale dŸwiêkowym z kuchenki.

12

Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej

Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docierać do żywności bez odbijania lub pochłaniania przez używane naczynie.

W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać.

W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia

Folia aluminiowa

Talerz do opiekania

Porcelana i ceramika

Poliestrowe naczynia jednorazowego u¿ytku

Opakowania produktów gotowych do spo¿ycia (fast-food)

• Kubki i pojemniki polistyrenowe

• Torebki papierowe lub gazeta

• Papier z makulatury lub opaski metalowe

Stosowanie Uwagi

✓ ✗

Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.

Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem minut.

Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chiñska porcelana itp. s¹ odpowiednie pod warunkiem,

¿e nie s¹ zdobione metalem.

Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich naczyñ.

Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci. Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia polistyrenu.

Mog¹ siê zapaliæ.

Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.

Naczynia szklane

• Naczynia, w których potrawy s¹ przygotowywane w kuchni mikrofalowej a nastêpnie podawane na stó³

• Naczynia z cienkiego szk³a

• S³oiki szklane

Metalowe

• Pó³miski

• Opaski zaciskowe do torebek

Papierowe

• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki

• Papier z makulatury

Plastikowe

• Pojemniki

• Cienka, przezroczysta folia

• Torebki do mro¿onek ✓ ✗

Papier woskowy lub t³uszczo-odporny

Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.

PL

Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania

¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie rozgrzane.

Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.

Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.

Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci

Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.

Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze

Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ

¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas zdejmowania folii, poniewa¿ wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca para.

Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i gdy s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij torebkê widelcem.

Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.

13

Książka kucharska

PL

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymana i poch³oniêta przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³ powoduj¹ tarcie i objawiaj¹ siê w postaci ciep³a gotuj¹cego ¿ywnoœæ.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹ dla maksymalnie efektywnego oddzia³ywania na ¿ywnoœæ. Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ czy pojemników z metalu.

¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci; œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce, makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to co na konwencjonalnej kuchni. Na przyk³ad rozpuszczone mas³o czy czekoladê tak¿e

(patrz rozdzia³ sposoby i wskazówki).

Przykrywanie naczyñ podczas gotowania

Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura wyrówna siê w gotowanej w kuchence ¿ywnoœci.

Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw

U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia

¿¹danego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.

Rodzaj ¿ywnoœci

Szpinak

Porcja Moc

150g 600W

Czas

(w min.)

5-6

Czas odstania

(w min.)

2-3

Broku³y 300g 600W 9½-10½

Groszek zielony 300g 600W 8-9

Zielona fasola 300g 600W 10-11

Mieszanka warzywna

(marchew/ groszek/ kukurydza)

Mieszanka warzywna

(chiñska)

300g 600W 8½-9½

300g 600W 8-9

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Zalecenia

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

14

Książka kucharska (ciąg dalszy)

Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw

U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody

(2-3 ³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci

(patrz tabela poni¿ej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.

Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ gotowane z u¿yciem pe³nej mocy kuchenki (800W).

Rodzaj

¿ywnoœci

Broku³y

Brukselka

Marchew

Kalafior

Cukinie

Bak³a¿any

Pory

Grzyby

Cebule

Papryka

Ziemniaki

Rzepa

Porcja Czas

(w min.)

250g

500g

4½-5

8-8½

250g

250g

250g

500g

6-7

4½-5

5-5½

8½-9

250g

250g

250g

125g

250g

250g

250g

250g

500g

250g

3½-4

4½-5

5-5½

1½-2

3½-4

5½-6

4½-5

4½-5½

8-9

5-5½

Czas odstania

(w min.)

3

Zalecenia

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.

U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.

3

3

3

Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿. st.) wody.

Potnij na równe kawa³ki.

3

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. Du¿e potnij na po³owy.

U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.

Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml

(2 ³y¿. st.) wody lub mas³a.

Gotuj a¿ zmiêknie.

3

3

3

Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 ³y¿. st.)

Potnij w kr¹¿ki.

Przygotuj ma³e lub pokrojone.

Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz przed podaniem.

3

3

3

3

Potnij na plasterki lub na po³ówki. Dodaj 15 ml (1 ³y¿. st.) wody.

Potnij na drobne plasterki.

Zwa¿ obrane i pokrój na równej wielkoœci po³ówki lub æwiartki.

Potnij w drobn¹ kostkê.

Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu

Ry¿:

Makaron:

U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ – ry¿ dwukrotnie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.

Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub mas³o.

Pamiêtaj : ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.

U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹c¹ wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.

Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i nastêpnie dok³adnie ods¹cz.

PL

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja

250g

Moc

800W

Czas

(w min.)

17-18

Czas odstania

(w min.)

5 Ry¿ bia³y

(paraboliczny)

Ry¿ br¹zowy

(paraboliczny)

Ry¿ br¹zowy

250g

250g

800W

800W

22-23

22-23

5

10

Ry¿ mieszany

(bia³y + dziki)

Mieszanka

(ry¿ + ziarno)

Makaron

250g

250g

250g

800W

800W

800W

18-19

19-20

11-12

5

5

5

Zalecenia

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 600 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 400 ml zimnej wody.

Dodaj 1000 ml gor¹cej wody.

15

Książka kucharska (ciąg dalszy)

PL

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹ +18 – +20° C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 – +7° C.

Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa – mo¿e dojœæ do przypalenia, wysuszenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

Poziomy mocy i mieszanie

Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 800 W kiedy inne potrzebuj¹ 600 W, 450 W czy nawet 300 W. SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów. Lepiej jest w wiêkszoœci u¿ywaæ mniejszych poziomów mocy kuchenki je¿eli potrawa jest delikatna, w du¿ych ilosciach. Niektóre potrawy jednak lepiej podgrzaæ szybko (np. krojone ciasta).

Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania aby osi¹gn¹æ najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne – zwiêkszenie czasu o dodatkowe minuty w razie koniecznoœci.

Ogrzewanie i czas odstania

Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy zanotuj ustawienie, mo¿e byæ pomocne przy nastêpnych próbach.

Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca.

Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby odda³o temperaturê do otoczenia.

Zalecany czas odstania wynosi 2 – 4 minuty, chyba ¿e inny jest podany w tabeli poni¿ej.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.

ODGRZEWANIE PŁYNÓW

Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê kuchenki dla oddania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT

POKARMY DLA NIEMOWL¥T:

W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 – 40°C.

MLEKO DLA NIEMOWL¥T:

Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, gdy¿ mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok.37°C.

ZAPAMIÊTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla niemowl¹t.

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

16

Książka kucharska (ciąg dalszy)

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Danie

(warzywa + miêso)

Porcja Moc

190g 600W

Czas

30s

Czas odstania (w min.)

Zalecenia

2-3 Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Pogrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na

2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Owsianka

(ziarno

+ mleko

+ owoce)

190g 600W 20s 2-3 Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Pogrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na

2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Mleko niemowlêce

100ml

200ml

300W 30-40s

1min-1min

10s

2-3 Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrz¹œnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrz¹œnij przed i pozostaw do odstania na co najmniej 2minuty. Przed podaniem dok³adnie wstrz¹œnij i starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku.

Podgrzewanie p³ynów i dañ

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

PL

Zalecenia Rodzaj

¿ywnoœci

Zupa

(sch³odzona)

Porcja

Napoje

(kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej)

150 ml

(1 fili-

¿anka)

250 ml

(1 kubek)

250g

450g

Moc

800W

800W

Czas

1-1½

1½-2

3-3½

4-4½

Czas odstania (w min.)

1-2

2-3

Gulasz

(sch³odzony)

Spaghetti

(sch³odzone)

Makaron z nadzieniem i sosem

(sch³odzony)

Danie na talerzu

(sch³odzone)

350g 600W

350g 600W

5-6

4-5

350g 600W 4½-5½

350g

450g

600W 5-6

6-7

2-3

3

3

3

Wlej napój do ceramicznej fili¿anki i podgrzej bez przykrycia na œrodku talerza.

Pozostaw do odstania w kuchence i dok³adnie zamieszaj.

Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj przed podaniem.

Na³ó¿ gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Na³ó¿ spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na p³aski, ceramiczny talerz.

Przykryj foli¹ do kuchenek.

Zamieszaj przed podaniem.

Na³ó¿ do g³êbokiego, ceramicznego talerza makaron

(ravioli, tortellini). Przykryj pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Danie sk³adaj¹ce siê z 2-3 sk³adników umieœæ na ceramicznym talerzu.

Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹ do kuchenek mikrofalowych.

17

Książka kucharska (ciąg dalszy)

PL

MANUALNE ROZMRAŻANIE (tylko M1717N)

Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹ delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne w przypadku niespodziewanych goœci.

Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowanie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.

W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ tak szybko jak to mo¿liwe wszystkie podroby.

Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o siê ciep³e.

Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owin¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.

Je¿eli jednak miêso podgrzeje siê z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.

Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej.

Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ cienkie, a ma³e kawa³ki szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania jak i rozmra¿ania ¿ywnoœci.

Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 do -20 °C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.

Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W, ).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Czas

(w min.)

Czas odstania

(w min.)

Zalecenia

Miêso

Kotlety wo³owe

Steki wieprzowe

500g

250g

14 -15

7-7½

5-20 Umieœæ miêso na p³askim, ceramicznym talerzu.

Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Drób

Porcjowany kurczak

Ca³y kurczak

500 g

(2 kawa³ki)

900g

15 -16

32 -34

15-40 W³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹ do do³u, a ca³ego kurczaka piersi¹ do do³u na p³askim, ceramicznym talerzu. Cieñsze koñce jak skrzyde³ka owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Ryby

Filety rybne 5-20 200 g

(2 filety)

400 g

(4 filety)

7-8

12 - 13

Po³ó¿ ryby na p³askim, ceramicznym talerzu. U³ó¿ cieñsze koñce pod grubsze.

Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Owoce

Jagody 250g 7 - 8 5 - 10 Roz³ó¿ owoce na p³askim, szklanym naczyniu (o du¿ej

œrednicy).

Chleb

Bu³ki

(po 50 g szt.)

Tostowy/

Sandwich

Pieczywo ciemne (wieloziarniste)

2 szt.

4 szt.

250 g

500g

1½ - 2

3 - 4

4 - 5

8 - 10

5 - 10 Roz³ó¿ bu³ki na talerzu lub chleb na papierze kuchennym i nastêpnie na talerzu obrotowym. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

18

Książka kucharska (ciąg dalszy)

WSKAZÓWKI SPECJALNE

MAS£O ROZPUSZCZANE

W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej , szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹.

Podgrzewaj przez 30-40 sekund z moc¹ 800 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.

Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!

ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY

W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA

Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Os¹czon¹ w³ó¿ do ma³ej, ¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.

Zamieszaj po rozpuszczeniu.

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 800 W przez 3 ½ do 4 ½ minuty a¿ lukier/polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.

GOTOWANY D¯EM

W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10- 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off, po³ó¿ je na zakrêtkach i odczekaj przez 5 minut.

PUDDING (budyñ)

Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).

U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ do 7 ½ minuty z moc¹ 800 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE

Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie

3½ - 4½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez

2 - 3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

Czyszczenie kuchenki

W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:

• Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie

• Drzwi i ich uszczelki

• Talerz szklany i pierścień obrotowy

ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo.

1.

Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em. Op³ucz i osusz.

2.

Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Op³ucz i osusz.

3.

Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.

4.

Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz w zmywarce po ka¿dorazowym u¿yciu.

NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:

• Osadów

• Zanieczyszczeñ przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.

Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹ detergentu, ale zaczekaj do chwili ostygniêcia aby unikn¹æ poparzenia.

PL

19

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

PL

Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności.

Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:

• Są złamane zawiasy drzwiowe

• Są uszkodzone uszczelki drzwiowe

• Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa

Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.

NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.

Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego

• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum serwisowym

Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robocze czêœci kuchenki mikrofalowej

Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w celach zarobkowych.

Dane techniczne

SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i w niniejszej instrukcji obsługi.

Model

Zród³o zasilania

Pobór mocy

Mikrofale

Moc wyjœciowa mikrofal

Czêstotliwoœæ pracy

Magnetron

Metoda ch³odzenia

Wymiary (szer x wys x g³êb)

Zewnêtrzne

Komory

Objêtoœæ komory

Waga netto

M1727N / M1717N

230V ~ 50 Hz

1150 W

100 W / 800 W (IEC-705)

2450 MHz

OM75S(31)

Silnik ch³odz¹cy – wentylator

489 x 275 x 397 mm

306 x 211 x 320 mm

20 l ok. 13.5 kg

20

Notatki

PL

21

PL

Notatki

22

Notatki

PL

23

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project