Samsung CRF-114EF User manual
ܸ
ҿ
ԓ
‫ڏ‬
і
ѭ
Ţ
࢐
ԓ
५
ਫ਼؎‫ک ڽ۾‬॥ ܶ‫ۉ‬ԓ५੟‫ ڼ‬ԓ‫࢈ݖ ڽ۾؎ ۉۜڏ‬ď ۩Ԗԟ‫ ۉ‬՟६
˦‫ ڽ‬ωŢ ‫ک‬॥ Ƿ‫ۖڏ‬ɩɳ[email protected]@э˝֫ ‫ے‬ď ٧щεö ԓ‫ڏ‬६ ܶՆ‫ڈ‬N
ᵉ
ᵉ
ᵉ
ᵉ
ԓ‫م۾ڏ‬ᴘ؎‫ک ڽ۾‬॥ ܶ‫ۉ‬ԓ५ᴙ‫ ڽ‬э˝֫ ‫ڼے‬শ ‫܄‬ঠॣö ԓ‫ڏ‬६ ܶՆ‫ڈ‬N
‫ڜ۾‬ॗͣŗθ Ʀ، RžS֫Å ‫܄‬ʭ ĈĜ॥ শ ǿۧď ǷҜà ޵Ã‫ݖښ‬ϻ ֬ॄ‫ ڽ‬Ȓ‫ܶ ش‬Ն‫ڈ‬N
‫ێ‬ԓ‫ڏ‬ԽϿԷ‫م‬ɜ ‫ݕ҆ॄ܆‬ԷÃ भ२ʿ‫֨ۘ ش‬ɩɳ[email protected]Ҟ֯ʿ‫ؐ ݖ‬ʭ΃ ۡ ҆Ğ६ ܶՆ‫ڈ‬N
‫ ڼॄ܆ێ‬ĹǷHʅ॥оĹI‫ۖڏ‬ɩɳN
؎‫ک ڽ۾‬॥ ܶ‫ۉ‬ԓ५
‫ ڽॄ܆‬٧щεö ԓ‫ێॼک ٍॣڏ‬Ǧ ۩Ԗԟ‫ ۉ‬ज़६θ мπ ωŢ ‫ک‬॥ Ƿ‫ێڏ‬з΂
э˝֫ ‫֫ܶ ࡋݖ‬Ţ щ͎ɩɳN
ܶ‫ۉ‬ԓ५‫ڼ‬ᴘĈďᴙ
‫ٱ‬ᴘܶ‫ۉ‬ᴙ
‫ˆ ۉ‬Ã‫΂ݖ‬
ĸҞʿ‫ںۘ ش‬Ϲ ‫ۉ‬мɜ ɳ‫ڿ‬Ĝ Ò֨ɩɳN
Ĉď
ह֫‫ ۉ‬Ƿ‫ڏ‬
ŝ
‫֫ݖ‬ԓ५‫ک ڽ‬э० ֫
ԓ͍‫ ێ‬ԓϓॣçǦ ܿԟ
‫ ڽۖ ڽ‬ÃɣՄ‫ ێ‬ٝԟ
ʿɜ Ƿ‫ۖڏ‬ɩɳN
‫ ݖ‬[email protected]ŝ‫ݖ‬θ Ǧ࢐ǼɩɳN
Ҟ६ŝ‫ ݖ‬[email protected]Ҟ६ ŝ‫ݖ‬θ Ǧ࢐ǼɩɳN
‫ߧ܂‬ŝ‫ ݖ‬[email protected]‫ ڼ܅‬՟ ‫ߧ܂‬ŝ‫ݖ‬θ Ǧ࢐ǼɩɳN
ॴ ० ï [email protected]э˝֫ ‫ إࡋݖ‬० ï‫ ڽ‬Ǧ࢐ǼɩɳN
ܶ‫ۉ‬
‫֫ݖ‬ԓ५‫ک ڽ‬э० ֫
ԓ͍‫ ێ‬Ҝԟ‫ۖ ڽ‬çǦ
Р‫۽‬՟६яԩ‫ ێ‬ٝԟʿ
ɜ Ƿ‫ۖڏ‬ɩɳN
ॗͣŗ Ҟπ [email protected]‫ڜ۾‬ॗͣŗθ ࡖՈࣤ‫م‬Է э˝֫
Ҟπ० ï‫ ڽ‬Ǧ࢐ǼɩɳN
‫܂‬
‫ ݖ‬[email protected]Ê‫۾‬ٝі‫ک ڽ‬॥ ‫ݖ܂‬θ Ǧ࢐ǼɩɳN
ܶ ‫ۉ‬
‫ێ‬ǿۧďɜ[email protected]‫ۖڏ۾‬ɩɳN
ᴌ[email protected]‫مَݖ‬Էɜ ֪‫֢͗ࣤڏؖ‬θ ԓ‫ ݖॣڏ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌQQPv‫ش ڏ‬ʊࢥθ ِăॣٍ ԓ‫ ݖॣڏ‬ψՆ‫ڈ‬N
[email protected]Ê‫۾‬[email protected]ট۩‫˃ ێېڜ ۉ‬ɩɳN
ᴌǿۧď ǷҜ‫ ۉ‬٦ʭɜ О‫ٍ ڽ‬ɜ যր[email protected]‫ح ۉॄ֬ۧۼ‬[email protected]ԽࠛডĈ ˦‫ ͉˳ م‬ѽ० ր ۘ֨ɩɳN
ᴌ֬ॄ‫˽ ڽ۽ ێح ۉ‬ɜ ‫ ΂ںئ‬ϔ߻Ն‫ڈ‬N
ᴌ‫۾܄‬শ ̝ɜ ‫˝ࡔڜ۾‬θ Ӹ‫ؘ‬ɳà ɳ֫ Ʀ‫ ڽؘ‬Ĉ‫مڐ‬ɜ ‫۾܄‬O‫ ۉ۾ێ@†† ڜ۾‬Խ‫܄‬٦ʭ΂ ۜʷह֫ ˃ɩɳN
ᴌďǷ‫ م‬Р‫ێ‬Ǧ ‫ڲ‬րθ Ȓ‫޵ ش‬Ëö ॣçǦ ‫ع‬σ͵ď ॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬[email protected]ɳη ֬ॄ‫ ێ‬ѽ‫ݚ‬ˁ ր ۘ֨ɩɳN
Р‫ێ‬Ǧ ‫ڲ‬ր ‫ܞ‬έɜ ‫ڲ‬րǿۧďθ ‫֫ॣڏێ‬Ŧ щ͎ɩɳN
ᴌԽࠛۧ՜‫کܶ ۉ‬٦ʭÃ QPᴱ‫ ۑॣێ‬Ĉ‫ ڐ‬ǿۧ֬ॄ‫ ع ێ‬ր ۘ֨ɩɳN
ᴌܶ‫ک‬٦ʭ ‫ܖ‬é‫ ͉˳ م‬٦ʭԽ‫ܶ ٍॣ ڽ܄‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ‫ ڼ܅‬՟‫ ΂ں‬ǿʷ֯‫ڏ ۉ‬Ţ[email protected]֬ॄ‫ ڽ‬ϊ‫ ݖݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
[email protected]ʷԟ‫֨ۘ ێॼک ۉ‬ɩɳN
ᴌ‫ॄئۉ‬[email protected]।ք۩Ε[email protected]҆‫܆ئ‬HȨ‫ڏ‬[email protected]Õ՜ܶ ˦[email protected]॥‫ ڽ˦ ܆ئ‬ǷҜ‫҆ م‬Ğॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
[email protected]‫ ॄ܆‬ďۧ֫ ѽ‫ݚ‬ˀ ‫ॄئۉ‬[email protected]।ք۩Ε[email protected]҆‫܆ئ‬[email protected]॥‫֨ؐ ݖݖە߁ ڼ˦ ܆ئ‬ɩɳN
Q
Ĉ ď
ܸ
એ‫ݖ܂‬ɜ،͕‫ٱ‬Ò‫ێ‬६ܶՆ‫ڈ‬N
[email protected]@‫ێڏ۾‬з΂ ‫ݖ܂‬ɶۜÃ ۘɜ [email protected]‫ࡖ ۉ‬Ոࣤ‫ م‬ԓ‫ڏ‬० Ĉ‫ڐ‬ɜ
‫ݖ܂‬० फ़‫ڈ‬Ã ‫֨ؾ‬ɩɳN
Hɶ[email protected]@RRPv‫ࡖ ۉ‬Ո͉ࣤʭ ‫ ݖ܂‬ĸϭ‫ںۘ ڼ‬Ǧ éРǷҜ‫ݖ܂ م‬Ի ِă‫ ێ‬ʿ‫ ڼؐ ݖ‬Ĉ‫ڐ‬ʭ
ۘ‫ں‬ɩ ঠ‫ ې‬щ͎ɩɳNI
‫ݖ܂‬ɶۜ
[email protected]@
‫ࡖڏ۾‬Ոࣤ
‫ݖ܂‬
એ‫ێڜ۾‬RRPv‫ێ‬ď‫ݖ܂‬ɶۜÃ‫ؾ‬ɜࡖՈࣤθԓ‫ڏ‬०Ĉ‫ݖ܂ڐ‬іѭ
[email protected]‫ ݖ܂‬ĸπࣽ‫ݖ܂ م‬Ի‫ِ ڽ‬ă॥ শ ֨ŢÃ ۘɜ ˻՝‫ م‬П‫ܶ ش‬Ն‫ڈ‬N
ʷࣽࢁŢ [email protected]ˆƐ PNW‫ێ‬ԟ[email protected]ϻ‫ ۽‬YPP὎‫ێ‬ԟ
[email protected]‫ࡖ ڏ۾ݖ܂‬Ոࣤ‫ِ م‬ăॣՆ‫ڈ‬N
એ‫ݖ܂‬६Էɜ؎ʿɜę
ॴ०ï
҉‫҆ॄ֬ ڼॄ܆‬Ğ ‫ڏ ۉڀێ‬ʭ΂ɜ ‫ۿ‬ʅ΂ ԓ‫ ݖॣڏ‬ψֲ֫٤N
Ţ҉‫ڏ‬ʭ ‫ ۉڀێ‬ԓ‫ ڏ‬ч Ҡ؎‫۾‬॥ ॴʷ[email protected]ԓ‫ڏ‬іѭ‫ې ΂ں‬॥ ՟६O՟ԟ‫ ڼ‬՜ҿۜ ҆কѭ Ţܸ‫҆ ٍॣۉ م‬ԟю‫ڽ‬
ր ‫֨ؾ‬ɩɳ[email protected]‫۾‬modelI
ࣥ৩ ‫ش‬ς‫ێ‬Ã ˡ‫ش‬Ã ȪɳÃ О‫ ێ‬ɷ৩ϻ ‫֬ݚ‬ԓÃ яԩ० ր ۘ‫ں‬ɩ ÄѾ৩ ܶ‫ܶ ٍॣۉ‬Ն‫ڈ‬N
R
ҿ
Ĉ ď
એ ‫ڜ۾‬ॗͣŗθ ʷ֫‫ م‬Ʀ،
ԓ‫ ݖॣڏ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌ‫ێ‬ԟяّ ч ট۩‫ێېڜ ۉ‬
˃ɩɳN
ŝ‫ݖ‬
એ ÃِՄ ֢ॕͭ‫ێ‬θ ǿۧď
řߏ‫ م‬ӽπ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌमя ̝ɜ ট۩‫֨ۘ ێॼک ۉ‬ɩɳN
એ ‫ڜ۾‬ॗͣŗÃ ǿۧď ˖ϻ‫م‬
ɇπ‫ؐ ݖ‬ö ६ܶ֫ď ӕŢ
֔‫ڒ‬ę‫ م‬ԽࠛॣՆ‫ڈ‬N
એ ‫ڜ۾‬ॗͣŗ‫ ۉ‬ढ़Ĝ ‫ߧ܂‬ҜҞ
‫ م‬ϧ‫ݖ‬[email protected]Р ˦‫ ێ‬П‫ۘ ش‬ɜ‫ݖ‬
ঠ‫ॣې‬ď ৙ˡπ‫ؐ ݖ‬ʭ΃ ढ़‫ۉ‬
ǝŮ‫ ݖ‬ঠ֯৩ Ʀ، ܶՆ‫ڈ‬N
ŝ‫ݖ‬
ŝ‫ݖ‬
એ ‫ش‬ς‫ێ‬Ã ‫ مॄ܆‬٧͉ ࢐çǦ[email protected]
‫ م؎ॄ܆‬ˡ‫ش‬Ã‫ؐ ݖ‬ʭ΃
ܶ‫֫ॣۉ‬ď[email protected]Իэ‫ ڼ‬Ҟπॣٍ
Ѿʭ΂ ҆Ğॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ŝ‫ݖ‬
એ ৈяՄ[email protected]‫ې‬টՄ Р‫ ڽݚ‬ǷҜ
‫҆ م‬Ğॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌѳ‫܈‬[email protected]֭Ǧ[email protected]ؑࡗ[email protected]‫ࢯم‬εL
lpÃ֢[email protected]‫҆ ڽ˦ॄئ‬Ğॣϻ
मя‫֨ۘ ێॼک ۉ‬ɩɳN
ŝ‫ݖ‬
એ ֨Ţ[email protected]ϧ‫ݖ‬Ã ϋçǦ Р‫ێ‬
ࣘɜ ę‫ م‬Խࠛॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌ‫۾‬ŢҜॄ‫ ێِۿ ۉ‬Ǧӊ܎ Ê‫۾‬[email protected]@@@
ট۩‫˃ ێېڜ ۉ‬ɩɳN
ᴌϧ‫ݖ‬Ǧ ‫ێ‬Р‫ ێ˦ ݚ‬Ҝ޶ʿçǦ
‫܂‬՝‫ ێ‬Ҡ؎‫۾‬॥ Ĉ‫ڐ‬ɜ ট۩‫ۉ‬
‫˃ ێېڜ‬ɩɳN
ॴ०ï
ᴌট۩[email protected]Ê‫֨ۘ ێॼک ۉ۾‬ɩɳN
ᴌ‫ڜ۾‬ॗͣŗÃ ՟ԟʿϻ Ĝّ΂
‫ې‬॥ ট۩Ã яԩˁ ր ۘ֨ɩɳN
ᴌ‫ش‬ς‫ێ‬Ã ‫ ΂ں؎ॄ܆‬ˡ‫ش‬Ãϻ
ԩϿ‫֨ۘ ێॼک م‬ɩɳN
ŝ‫ݖ‬
એ ǿۧď ǷҜǦ ‫ڀ‬Ҝ‫م‬
Р‫ ܂ݗ ڽ‬ӽπ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ŝ‫ݖ‬
એ ‫ ڼ܅‬՟‫ڜ۾ ΂ں‬ॗͣŗ
ч ‫۾‬ŢҜॄ[email protected]ǿۧď ԟɶL
‫۝ܖ ۾ڒ‬Ҝθ ϊ‫ ݖݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌÊ‫۾‬ʿçǦ[email protected]՟‫ ێ‬ɳࠟ ր ۘ֨
ɩɳN
‫ڼ܅‬՟ŝ‫ݖ‬
S
Ĉ ď
એ ߑˍ[email protected]ѨÕÃ ࠛçǦ ۧ֫Å
ԓ‫ ڽؐ ݖॣڏ‬Ĉ‫ڜ۾ ڐ‬ॗͣŗ
θ ӕ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌԓ‫ ێܿڏ‬،ɩʏ͉ʭ ‫ڜ۾‬ॗͣŗ
à Ʀঈ ۘ‫ں‬ϻ Ĝّʿ‫ ش‬Ê‫۾‬[email protected]ট۩‫ۉ‬
‫֨ۘ ێॼک‬ɩɳN
ॗͣŗҞπ
એ э˝֫ ‫ݖ܂‬६ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌ‫ݖ܂‬Ã ʿ‫ںؐ ݖۘش‬ϻ ďۧ ч
Ê‫˃ ێېڜ ۉ۾‬ɩɳN
ᴌۜՆ॥ Ƿ‫ ڼڏ‬T‫ॣܖ޺ ڽވ‬Ն‫ڈ‬N
એ ‫ۿ‬ʅ΂ Ҟ६[email protected]րπ[email protected]Õ‫ݖॣܖ‬
ψՆ‫ڈ‬N
ࣥ৩[email protected] ‫ش‬ς‫ێ‬Ã ‫ ڽॄ܆‬Ã‫ݖ‬
ď ȪçǦ ‫ ۝ܖ‬ч ‫۝‬ʷ‫ڽ‬
ॣ‫ؐ ݖ‬ʭ΃ ܶ‫ॣۉ‬Ն‫ڈ‬N
એ ǿۧďθ Ѧσ˽ɜ О‫ێ‬Ǧ
О‫ۉ‬आ࢏‫ش̒ ڽ‬Ƿď ѦπՆ‫ڈ‬N
ᴌࣥ৩ ‫ش‬ς‫ێ‬Ã ˡ‫ش‬Ã ȪɳÃ О‫ ێ‬ɷ৩
ϻ ‫֬ݚ‬ԓÃ яԩ० ր ۘ‫ں‬ɩ ܶ‫ٍॣۉ‬
ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌۜՆ॥ іѭ‫ ڼ‬ĸۖॣ֭ ę‫ێ‬Ǧ Էҿ֢
Ոࢥ‫ م‬О‫ॣۉ‬Ն‫ڈ‬N
ॴ०ï
ᴌҠƧ‫ شࣘ ێ‬मяॣϻ ট۩Ǧ টԟ
‫֨ۘ ێॼک ۉ‬ɩɳN
ᴌ‫ێ‬ԟ ʷ‫ې ΂ں۝‬६ ট۩[email protected]Ê‫۾‬L
ԟ६‫֨ۘ ێॼک ۉ‬ɩɳN
Ҟ६ŝ‫ݖ‬
ॴ०ï
એ ‫˝ࡔڜ۾‬θ ՟ԟ֫࢈çǦL
ÃĚ ॣçǦ[email protected]Лπॣö ĸҜ
πçǦ ۤ،ʁŢçǦ[email protected]ҿࣨç
Ǧ ॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌ‫˝ࡔڜ۾‬Ã ՟ԟʿ‫ ش‬ট۩[email protected]Ê‫ۉ۾‬
‫˃ ێېڜ‬ɩɳN
ॴ०ï
એ Ã֢Ã Ԥ ˽ɜ ǿۧď‫ٱ‬
ॗͣŗθ ϊ‫ ݖݖ‬ύď ‫֫ݏ‬
ডŢ֫࢈Ն‫ڈ‬N
ŝ‫ݖ‬
એ եę‫ێ‬Ǧ ࠨ ˦‫ ۉ‬ǫࠥ΂‫ڒ‬
ŝ՝‫ ΂ں‬Մ‫م‬θ ‫܆‬çॣ‫ݖ‬
ψՆ‫ڈ‬N
ᴌÊ‫۾‬ˁ ր ۘ֨ɩɳN
ᴌǿۧď ďۧ‫˃ ێېڜ ۉ‬ɩɳN
ŝ‫ݖ‬
એ Է֬έH݃˦IÃ ‫ؾ‬ɜ ę‫م‬
Խࠛॣٍ ܶ֫Ţ щ͎ɩɳN
ᴌјԻ‫ ڽ‬È،Է ট۩‫˃ ێېڜ ۉ‬ɩɳN
ॴ०ï
એ ‫ێ‬ԟ॥ ՜πǦ ǻԡ ̝ɜ ِŢÃ
Ǧϻ ‫ڜ۾ ֫ݏ‬ॗͣŗθ Ӹď
ԛՄ‫ ۜ۾‬Էҿ֢Ոࢥ‫م‬
‫ۉ‬ΎॣՆ‫ڈ‬N
ॗͣŗҞπ
T
ܸ
ҿ
ܶ ‫ۉ‬
એ ֬ॄ‫ ڽ‬ȆЛ ϋ‫ ێ‬Ȓ‫҆ ش‬Ğॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ ‫ ڼ۝‬ɳ‫ڏ‬ʭࠧ‫ܜ م‬ď Ť҂‫ێ‬Ǧ ֬ॄ‫ ڽ‬Ȓ‫ݖ‬
ψՆ‫ڈ‬N
ᴌО‫י ˽ّ ڽ‬،‫ݖ‬ϻ ɳࠟ ր ۘ֨ɩɳN
એ ǿۧď ǷҜ‫ م‬ɳη ‫۾‬ŢŢŢθ Ȓ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌО‫י ˽ّ ڽ‬،‫ݖ‬ϻ ɳࠟ ր ۘ֨ɩɳN
ᴌÊ‫۾‬[email protected]ট۩‫ۘ ێॼک ۉ‬çǦ ɳࠟ ր ۘ֨ɩɳN
ŝ‫ݖ‬
ॴ०ï
એ ‫ࡖڜ۾‬Ոࣤ‫ ۉ‬ĸϭ‫ॺ ێ‬ç‫˽ ړ‬ɜ ‫ڜ۾‬ॗͣŗ
θ Ʀ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ ҂‫ێ‬Ǧ ‫ڱ‬π‫ܞ‬έɜ ǿۧ֯‫҆ م‬ĞॣՆ‫ڈ‬N
ᴌ҂‫ܞ‬έθ ǿʷ֯‫ م‬Ȓ‫ں‬ϻ ‫شع‬Է ź‫ݖ‬Ţ ֔‫ڐ‬
Ϲ ‫ܞݓ‬έɜ ŗλ‫ ۉ‬[email protected]‫܄‬ʭϊ ߀‫ښ‬Է
҆ĞॣՆ‫ڈ‬N
ᴌǷ‫ڏ‬Р‫ شع ێ‬ź‫ݖ‬ö ʿϻ ɳࠟ ր ۘ֨ɩɳN
ᴌÊ‫ێ۾‬Ǧ ট۩‫˃ ێېڜ ۉ‬ɩɳN
ŝ‫ݖ‬
ॴ०ï
એ ǿۧď ‫ مک‬Р‫ ێ‬ɽŤ ŗλ[email protected]‫ॄئ‬[email protected]‫ ڼ۝‬ŝ՝έ
˦‫ ڽ‬٧͵ ȱ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ ‫ڜ۾‬ॗͣŗθ Ә ˽ɜ ‫۾ ˝ࡔڜ۾‬Ի‫ݖۤ ڽ‬
ύď э˝֫ ǝɶ‫ ۉ‬ॗͣŗθ ۤď ӕ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌÊ‫۾‬[email protected]ট۩[email protected]मя‫ۘ ێॼک ۉ‬çǦ ɳࠟր ۘ֨ɩɳN
ᴌǿۧď րϿ‫ ێ‬ɶ߼˃ɩɳN
ᴌǿÄՄɣ‫˃ॣۼ ێ‬ɩɳN
ᴌǿۧď‫ ۉ‬ďۧ ‫˃ ێېڜ‬ɩɳN
ᴌࡔ˝ ҜҞ‫ࣺ ێ‬՟ˁ Ĉ‫ ڐ‬ট۩ ч Ê‫ێېڜ ۉ۾‬
˃ɩɳN
ŝ‫ݖ‬
ŝ‫ݖ‬
U
ܶ ‫ۉ‬
એ ǿۧď О‫ م‬ϗɸπçǦ ԟɶҜθ ۤď ٧͉Ã
ɜ ‫ॼک‬॥ ॴʷ‫ݖॣ ڽ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ ‫ ॄئۉ‬ч ֫‫ॄئ‬[email protected]।ք۩Ε[email protected]҆‫܆ئ‬
HȨ‫ڏ‬[email protected]Õ՜ܶ ˦[email protected]॥‫҆ ڽ˦ ܆ئ‬Ğॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌ‫ݖͣ׸ ێॄ܆‬çǦ ɳࠟ ր ۘ֨ɩɳN
ᴌࣥ৩[email protected]‫ش‬ς‫ێ‬ɜ ‫ॣֱܖ‬ʭ΃ ६ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌҠ؎‫۾‬॥ ॴʷ‫ې ΂ں‬॥ ՟६ɜ
՜ҿۜ ҆কѭ Ţܸ‫ٍॣۉ م‬
҆ԟю‫ ڽ‬ր ‫֨ؾ‬ɩɳN
ᴌ٦ʭĞπà ‫ؼ‬ÿ॥ ï‫ ڽ‬Ȓ‫ ڽ‬Ĉ‫ ڐ‬ѽ‫ݚ‬ʿçǦL
‫ ۉڀۉ‬э‫͕ߦ ڽॼک ΂ںۂ‬० ր ۘ֨ɩɳN
ᴌ‫ॄ܆‬ďۧ֫ ѽ‫ݚ‬ˀ ‫ॄئۉ‬[email protected]।ք۩Ε[email protected]֫‫ॄئ‬L
҆‫܆ئ‬[email protected]॥‫֨ؐ ݖݖە߁ ڼ˦ ܆ئ‬ɩɳN
ŝ‫ݖ‬
ŝ‫ݖ‬
એ ǿʷ֯‫ڏ ۉ‬Ţ‫ ڼ܅ ڽॄ֬ ٱ‬՟‫ ΂ں‬ϊ‫ݖݖ‬
ψՆ‫ڈ‬N
એ ‫ ۉॄ܆‬шϻ‫ێ‬Ǧ ԟϻH‫گ‬ϻI‫ م‬՟‫ ڽ‬Ȓ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌǫࠥ΂‫ ڒ‬ҜҞ‫ۉ م‬६ ɳࠟ ր ۘ֨ɩɳN
ᴌʷԟ‫ ێ‬ëσ ր ۘ֨ɩɳN
‫ڼ܅‬՟ŝ‫ݖ‬
‫ߧ܂‬ŝ‫ݖ‬
એ ‫ڒ‬эॣ֯ ˽ɜ ‫ ێॄ܆‬Лç‫ڐ‬з΂ э˝֫
ٍͣ ԓ͍Ĝ Ò‫ڒ ێ‬эॣʭ΃ ॣՆ‫ڈ‬N
એ ‫ڜ۾‬ॗͣŗθ ࡖՈࣤ‫م‬Է ӛɳÃ ɳ֫ Ʀ‫ڽ‬
˽ɜ UҞ‫ݖ ێ‬ǩ শ‫ م‬Ʀ‫ں‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ‫ڒ‬э֫‫م‬ɜ ‫ ڽॄ܆‬ɉঈԷ ‫ڒ‬эॣɜ ‫ؾ ێۑ‬ʭ΃
ܶ‫ܶ ٍॣۉ‬Ն‫ڈ‬N
ᴌǿÄŢ‫ م‬Лπà ԩþ ďۧ‫˃ ێېڜ ۉ‬ɩɳN
ॴ०ï
ॴ०ï
એ ǿۧď О‫ ڽ‬ɷ‫˽ ڽ‬ɜ ՟ۤ‫ێ‬θ ‫ॣڏێ‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ՟ۤ‫ ۉڀێ ێ‬ҜҞ‫ۤ ڽ‬ď ɷ‫ں‬ϻ ՟Ã͊‫ ێ‬Ǟ‫ش‬
ɳࠟ ր ۘ֨ɩɳN
ॴ०ï
V
ܸ
ҿ
Ѓ޵
؎‫ک ڽ۾‬॥ ܶ‫ۉ‬ԓ५
ܸ
ҿ
Ѓ޵
W
‫ݟࣥ ۉॄ܆‬
X
ÄҜ‫ ۉ‬Ͽࠤ
YžQP
Խࠛ֫ ܶ‫ۉ‬ԓ५
ԓ
ԓ‫ڏ‬іѭ
‫ڏ‬
і
QžV
QQžQR
QS
٦ʭ‫ۿܖ‬іѭчՄ‫܆م‬çіѭ
QTžQU
֬ॄ‫ۧۼ‬іѭ
QVžQW
ԓ‫ۉܶ ֫ڏ‬ԓ५€
QX
ߗă‫کڽ‬॥ ՟‫ݚ‬іѭ
QY
Ţ
Åɶ॥ ঠ‫ࠛܖ ې‬
RP
࢐
ďۧ‫ ێ‬،ɫ Ĉ‫ڐ‬
RQ
ԓ
‫ॄ܆‬Ŕÿ
RR
‫ ڽॄ܆‬٧щεö ԓ‫͵ॣڏ‬ϻ
RS
ѭ
५
W
‫ݟࣥ ۉॄ܆‬
ܸ
ҿ
[email protected]ψ‫ ࡘێ‬٦ʭ‫ۿܖ‬і֬‫ڏ߀ ڽ‬[email protected]Ãۧ ‫ێ‬ԟ‫ ې۽‬ďǷ٦ʭθ ‫ݖڱ‬६ ܶď
Ҡफ़‫ڈ‬॥ ‫۾‬Ͷ՜ЂŮ‫ ݖ‬ω،ܶз΂ ‫۾‬ŢΕ Ҝɽ‫֨۽ ێ‬ɩɳN
[email protected] Ţ‫ؽ ܘ‬՜‫ڏ‬ǿۧď‫ٱ‬ɜ ‫۾ٳ‬৩ ޵Ѿʿɜ ďŞ֢ͣ‫֢ͭېࢯ֢ ۉݚ۩ ڒ‬θ ߀‫ڏ‬[email protected]
‫ؽ‬՜‫کॄ ۉ‬θ Ȱٍ ˝υɩɳN
[email protected]ডĈ‫ م‬ϔࠃ щεö Խࠛ० ր ۘɜ Ȱ‫ۿܖێ‬Ǧԓ‫ ٱ‬णπॣö ‫ێ‬ʷ० ր ۘɜ
‫ێ‬ʷщࡵÃ ۘ֨ɩɳN
[email protected]ԛՄ‫ؽ‬՜‫ڏ‬ǿۧďɜ ߲ďրܸ‫ ۉ‬ď঱‫߼ؖ ڴ‬Ţθ ߀‫֫ ڼݨ ٍॣڏ‬ÅǷ‫م‬
ÏͶॣö ǿÄ֫ࡋ ܶз΂ ٙ‫ح‬՜ ࣺī‫֭ ێؾ‬Ի॥ ԟ࢚θ ‫ݖڱ‬६ ܽɩɳN
[email protected]҂ ‫ܞ‬έθ ʭ‫ مش‬Ã‫ͥݖ‬৩ Ʀ، ҆Ğ० ր ۘ‫ ش‬ɳη ֬ॄĜ ĸѾॣٍ
҆Ţ‫ܡ‬ö ‫܄‬π ० ր ۘ֨ɩɳN
[email protected]рऩۧࠛ‫ ٱ‬ʭ‫ش‬ɷ৭ ԟ࢚θ ‫ॣݖڱ‬ɜ ࣥրĸ‫ܖ‬θ ߀‫ڏ‬[email protected]ǿÄ঱‫ ێڴ‬Ȱď
ۧŢÅ ֭Իॣö ҆Ğ६ ܽɩɳN
[email protected]֬ॄέ‫ࢁ ۉ‬Ţ‫ ͉˳ م‬Իэ‫ ۉ‬Ȱdz‫ێ‬θ ‫ۿܖ‬० ր ۘ‫҆ ش‬Ğ‫ ێ‬णπ३ɩɳN
X
ÄҜ‫ ۉ‬Ͽࠤ
‫ڀ‬Ğ crfMQQTefHǿۧFǿʷI
Ҝ՝ॄ
ր͢
Ի э
Uea
Իэďπ
RPea
ԽϿԷ
QŇ
Y
‫ڀ‬Ğ crfMQQTffHǿۧFǿʷI
ܸ
ҿ
Ҝ՝ॄ
ր͢
Ի э
Vea
Իэďπ
RTea
ԽϿԷ
QŇ
QP
Խࠛ֫ ܶ‫ۉ‬ԓ५
એ ٥Ƿ‫م‬ϊ Խࠛ६ ܶՆ‫ڈ‬N
એ Խࠛϻ‫ॣࣦࣦ ێ‬ď щɴ‫ ێ‬ďη ę‫ م‬Խࠛ६
ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌ٥Ƿ‫ۖॄ܆ ڏ۾‬ɩɳN
ᴌ٥‫ڀ‬Խࠛɜ ‫ॄ܆‬՟ԟ ч ǿÄͶ ‫ۉॣۼ‬
‫˃ ێېڜ‬ɩɳN
ᴌҠ؎‫܄‬॥ Խࠛɜ ‫ݘ‬ʷĜ ՜‫˃ ێېڜ ۉڿ‬ɩɳN
ᴌǿۧď шϻ‫ ێ‬ďε‫ ڽؐ ݖ‬Ĉ‫ ڐ‬ɶɶ॥ Ȋࣽ˦‫ڽ‬
Ų، ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌǿۧď‫ڱ ۉ‬ʷ‫ؾ ێ‬ʭ΃ ď‫ڏ܄‬ɳπ‫ ۉ‬Ȱ‫ۿܖێ‬
Ǧԓθ ʱ͵ ď‫ܶ ࡋ֫܄‬Ն‫ڈ‬N
ŝ‫ݖ‬
ॴ०ï
એ ّŢ[email protected]Ҝ֬Մ Ã֢Ã ϋ‫ ڼ‬ę‫ ڼ‬ज़६Է Խࠛ६ એ ԟɶ ŢĊ֯‫م‬ɜ Рé‫ؐ ݖݖش̉ ێ‬ʭ΃ Իэ
ܶՆ‫ڈ‬N
،͕Ǧ Рé‫͵ٔ ݚش̉ ێ‬Ã ‫ؾ‬ɜ ę‫ م‬Խࠛ६
ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌܶ‫ک‬٦ʭÃ Ȱ‫ں‬ϻ ǿÄͶ‫ݖش̉ ێ‬ď ‫۾‬ŢΕ
à ϋ‫ ێ‬Ǧ٤ö ˃ɩɳN
ᴌِ࢒Ã֢Ǧ Ҝ֬Մ Ã֢Ã ϋ‫ ڼ‬ę‫م‬Էɜ ǿۧď
‫ڀ‬Ğ‫ ێ‬ѽԢʿçǦ Ȩ‫ ॄ܆ ش֥ێ‬րϿ‫ ڽ‬ɶ߼֫࢈ɜ
‫˃ ێېڜ‬ɩɳN
ॴ०ï
એ ࣃे‫ ۡ ێ‬ʿɜ ę‫ م‬Խࠛ६ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌࣃे‫ܡ ێ‬،‫ إ‬ǿÄͶ‫ܡ ێ‬،‫ݖ‬з΂ ǿۧď ܶѽ‫م‬
ŗτĜ Ò‫۽ ێ‬ʁ॥ Åÿ‫ˆ ڽ‬Ն‫ڈ‬N
ᴌǿۧď ԟࠔ‫ ێ‬рऩʿçǦ ࣃे‫ ێ‬ǦԆϻ ডेŢθ
Խࠛॣɜ ï‫֨ܡ ێ‬ɩɳN
ॴ०ï
એ јրÃ ۡ ʿʭ΃ ˖ϻ‫ئ ΂ں‬Å Ĉԓ‫ݖ‬ö
ԽࠛॣՆ‫ڈ‬N
ᴌǿۧď‫ڱ ۉ‬ʷ‫ؾ ێ‬ʭ΃ ď‫ڏ܄‬ɳπ‫ ۉ‬Ȱ‫ۿܖێ‬Ǧԓθ
‫ ΂ںވڂ‬ʱ͵ ď‫ܶ ࡋ֫܄‬Ն‫ڈ‬N
ॴ०ï
޺‫ܖ‬
ॴ०ï
‫ ॄ܆‬Խࠛ֫ ŢĊ֯ শϻ‫ڀ ێ‬Ҝ΂ ȧ߾ˁ Ĉ‫ ڐ‬ԓ‫ڏ‬ԟ ؎‫ ٍॣک ڽ۾‬Ѿʭ‫ ۉ‬ŢĊ֯ ࠹Ѧθ
Ҝ޶ॣɜ ï‫֨ܡ ێ‬ɩɳ[email protected]ۜՆ॥ Ƿ‫ ڼڏ‬ԽࠛŢԓ‫ ٱ‬ԟɽॣՆ‫ڈ‬N
QQ
એ ֨ŢÃ ‫ ڼ۽‬ę‫ م‬Խࠛ६ ܶՆ‫ڈ‬N
એ ‫ݗ‬ԓĤԻ ч ّŢÃ ‫ ܂ݗ‬Ã६‫ݖ‬ɜ ۧ՜ɜ
ज़६ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌ֨॥ ę‫ێ‬Ǧ Р‫ ێ‬ПŢ ֔‫ ڒ‬ę‫ م‬Խࠛॣϻ ‫مॄ܆‬
Ȩ‫֥ ێ‬Ţ ֔‫ڐ‬Ϲ Ƀ‫֨ۘ ێॼک ۉ۾‬ɩɳN
ᴌϧ‫ݖ‬Ã ‫گ ॄ܆‬ϻ‫ م‬ϋ‫ێֿ ێ‬ϻ ‫߼ۂ‬ɣͶ‫ێ‬
Ǧӊ‫ݖ‬з΂ ǿÄͶ ‫˃ ێېڜ ۉॣۼ‬ɩɳN
ᴌॲ҃‫ ܂ݗ ێ‬Ã६‫ݖ‬ɜ ۧ՜Ǧ ‫۾‬Ţ[email protected]Ը‫ࢼ֢ڱ‬Ҹ
˦‫ّ ۉ‬ŢÃ ÃŮ‫ۘ ێ‬ɜ ۧ՜ɜ ज़६ ܶՆ‫ڈ‬N
ܸ
ҿ
ŝ‫ݖ‬
ॴ०ï
એ ܶ‫ک‬٦ʭà QP੷žSU੷ Ѭ‫ێ ک‬Ƿ‫ ې‬ę‫م‬
Խࠛ६ ܶՆ‫ڈ‬[email protected]@
એ ‫ِ ڜ۾‬ă֫ ‫܄‬ÿ‫ ڽؖ۾‬ঠ‫ॣې‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ҉‫ ڼॄ܆‬[email protected]‫ێڏ۾‬з΂ ԓ‫ॣڏ‬Ţ ‫ ۾‬э˝֫ ‫܄‬ÿ‫ڽؖ۾‬
ঠ‫ॣې‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ‫ێڜ۾‬[email protected]‫ڼَݖ‬ԓ‫ڏ‬०րÃ‫֨ؾ‬ɩɳN
MЂʠϿ[email protected]‫ ێ͢ڏ‬ɳη ֪‫ڏؖ‬ѽ‫ؖ‬Ţθ ԓ‫ڏ‬० Ĉ‫ ڐ‬ǿۧďÃ
ďۧǦö ˃ɩɳN
ᴌQPᴱ‫ ېॣێ‬ę‫م‬Էɜ ďǷ‫܄۽ ۉ‬٦ʭθ ‫ݖڱ‬० ր
‫ںؾ‬з΂ ‫ۧۼ‬Р‫ع ێ‬çǦ ࣺ՟ˁ ‫͵ڐ‬Ã ۘ֨ɩɳN
ᴌSUᴱ‫ێ‬ԟ‫ۧ ۉ‬՜‫ م‬Խࠛॣϻ ǿÄɣͶ‫ݚش̉ ێ‬
ӿ ،ɩ͉ ‫ؽ‬՜‫ڏ‬ǿۧď‫ ۉ‬րϿ‫ ڽ‬ɶ߼֫࢈ɜ ‫ێېڜ‬
ʿз΂ ܶ‫ܶ ٍॣۉ‬Ն‫ڈ‬N
ॴ०ï
ॴ०ï
એ ‫ ڽॄ܆‬Խࠛॣď RžS֫Å‫ݖ ێ‬ǩ শ‫ م‬RRPv
‫ࡖڏ۾‬Ոࣤ‫ڜ۾ م‬ॗͣŗθ Ʀ‫ں‬Ն‫ڈ‬N
એ ‫ ˦ ֯ॣݖ‬РŢǦ ֨ŢÃ ϋ‫ ڼ‬ę‫ م‬Խࠛ֫
ᴌ‫ ˦ ֯ॣݖ‬РŢǦ ֨ŢÃ ϋ‫ ڼ‬ę‫ م‬Խࠛ० Ĉ‫مڐ‬ɜ
ʅπ‫ ܁‬খ‫ ڼ‬Էҿ֢Ոࢥ‫ۉ م‬Ύॣٍ Ƀ‫޵۾‬ɶŢθĸۖ
ॣٍࡖՈࣤ‫ِم‬ăॣٍԓ‫ॣڏ‬Ն‫ڈ‬N
ॴ०ï
ॴ०ï
QR
ԓ‫ڏ‬іѭ
ᵉ ‫۾ڒ‬іѭ
⍥‫ॣ ڽ۾ڒ‬Ţ‫ م۾‬ǷҜθ ߗ՜ॣٍ ֲܶ֫٤N
Իэďπ ч Իэ‫ ڽ‬Խࠛॣٍ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌѾʭ भۧˀ Իэ‫ ڽ‬ƆǷ‫ؽ ش‬՜‫ڏ‬ǿۧďǷ‫ م‬Խࠛॣٍ ֲܶ֫٤N
ᴌ֬ॄ‫ܞ‬έ‫ ͉˳ م‬Ȱdz‫ێ‬θ ‫ ٍॣۿܖ‬ԓ‫ֲ֫ॣڏ‬٤N
‫ڜ۾‬ॗͣŗθ ‫ِ مڜ۾‬ăॣՆ‫ڈ‬N
ᴌ҉‫ ڼॄ܆‬[email protected]‫ێڏ۾‬з΂ [email protected]‫ࡖ ڏ۾‬Ոࣤ‫م‬
Ʀ،Է ԓ‫ֲ֫ॣڏ‬٤[email protected]
HҞŢ ՜ࡉ‫ ۉ‬ԓ‫ ڼڏ‬ԓď‫ ێېڜ ۉ‬ʿз΂ э˝֫
‫ࡖ ڏ۾‬Ոࣤθ ԓ‫ֲ֫ॣڏ‬٤NI
ᴌ‫ॄ܆‬Խࠛ শ RžS֫Å ‫ݖ‬ǩ ɳ‫ڜ۾ ڿ‬ॗͣŗθ ࡖՈࣤ‫م‬
Ʀ،ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌэ˝֫ ‫ݖ܂‬६ ܶՆ‫ڈ‬[email protected]ۜՆ॥ Ƿ‫ ڼڏ‬T‫ॣܖ޺ ڽވ‬Ն‫ڈ‬N
٦ʭθ Խ‫ܶ ٍॣ܄‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ‫ِ ڽڜ۾‬ăॣϻ ǿۧďà ۜʷ‫۝ ΂ں۽‬ʷʿŢ ֫‫۝‬३ɩɳN
ᴌ‫ؽ‬՜‫ڏ‬ǿۧďà ‫ॣ۝֫ ڽ۾ڒ‬ϻ ďǷɜ Խ‫܄‬ˀ ٦ʭŮ‫ݖ‬
ǿÄʿϹ ďǷ٦ʭɜ ՈԷ‫ۉ م‬६ ۜʷ‫ ΂ں۽‬Խ‫܄‬٦ʭθ
‫ݖڱ‬३ɩɳN
ᴌ‫ॣڜ‬ɜ ٦ʭθ Խ‫ॣ܄‬ďۜ ० Ĉ‫ڐ‬
L
Ѧࣦ‫ ڽ‬ɇͣ Խ‫܄‬٦ʭ΂ ϔ߻‫ܽ ش‬ɩɳN
ᴌ٦ʭ‫ۿܖ‬іѭ‫ ڼ‬[email protected]‫ॣ ܖ޺ ވ‬Ն‫ڈ‬[email protected]
QS
٦ʭ‫ۿܖ‬іѭ ч Մ‫܆م‬çіѭ
ᴠ[email protected]@crfMQQTffᴡ
ǿۧ֯ ٦ʭ‫ ۿܖ‬Ѧࣦ
ऑ‫͙ݖ‬ॕ
‫ॣڜ‬ɜ ٦ʭHMS੷žKW੷I΂
мՆ‫ ܄ܖ‬०˽ Ƀεֲ֫٤N
ďǷ٦ʭ ‫ێ‬ԟ ԟ֪֫
‫˃˦܁‬ɩɳN
ǿۧ֯ ٦ʭ ‫ۿܖ‬іѭ
ǿۧ֯ ٦ʭ‫ۿܖ‬
‫ڏ‬
ᴌ‫˝ࡔڜ۾‬θ Ʀ‫ں‬ϻ Խ‫܄‬ˀ Ì‫ ΂ں‬ǿۧ֯‫۝ ێ‬ʷ३ɩɳN
ߦŢԽ‫܄‬٦ʭɜ ledKW΂ Ҝࢥ ɳՂѨ‫ێܿ ێࠧݮ‬ϹL
ܿ‫ ۉ‬٦ʭ Ì‫ ڼ‬KRᴱ΂ Խ‫܄‬ʿ‫֨ۘ ش‬ɩɳN
ᴌǿۧ֯‫ ۉ‬Խ‫܄‬٦ʭ Ѭ‫ک‬ɜ KWᴱžMSᴱ Ů‫ێݖ‬ϹL
ɶĊѾ ٦ʭÌ‫ ڼ‬KWLKVLKULKSLKRLKQLMQLMRLMS‫΂ں‬
ĸՄʿ‫֨ۘ ش‬ɩɳ[email protected]
ᴌ
Ѧࣦ‫ ڽ‬Ƀθ ˽ψɳ ٦ʭԽ‫͙܄‬ॕHȨԢIÃ
ᴖ‫⑈ܿ⑈ئ‬Ïᴗ HKWᴱžMSᴱI‫ ۉ‬٦ʭѬ‫ێ ΂ک‬ʷ३ɩɳN
ᴌ‫ॣڜ‬ɜ ٦ʭ΂ Խ‫ ܄‬শ ՟‫̒ ڽ‬ϻ Խ‫܄‬٦ʭŮ‫ ݖ‬ȨԢ͙ॕ
ledà ‫˃˦܁‬ɩɳN
ǿۧ֯ ‫۾ڒ‬O‫ݖ܄‬
ԓ
ᴌ Ѧࣦ‫ ڽ‬ɇͣ ͙ॕθ ߲ॣɶ[email protected]ɳ‫ࠧڿ‬IŮ‫ ݖ‬Ƿπϻ ǿۧ
֯‫۝‬ʷ‫ݖ܄ ێ‬ʿϹ Ѧࣦ‫ ڽ‬ɇͣ ٦ʭθ ॥ɶĊ؅ ‫ںࠔܢ‬
΂ Խ‫ॣ܄‬ϻ[email protected]ɳ֫ ǿۧ֯‫۝ ێ‬ʷ३ɩɳN
QT
і
ѭ
ᴠ[email protected]@crfMQQTffᴡ
ǿʷ֯ ‫܆‬ԟѦࣦ
ǿʷ֯‫ ڽ‬Ï‫܆܆‬ԟ
֫ࢋ ˽ ԓ‫ڏ‬३ɩɳN
ǿʷ֯ ٦ʭ‫ۿܖ‬Ѧࣦ
‫ॣڜ‬ɜ ٦ʭHMS੷žMRT੷I΂
мՆ‫ ܄ܖ‬०˽ Ƀεֲ֫٤N
ǿʷ֯ ٦ʭ ‫ۿܖ‬іѭ
ǿʷ֯ ٦ʭ‫ۿܖ‬
ᴌ‫˝ࡔڜ۾‬θ Ʀ‫ں‬ϻ Խ‫܄‬ˀ Ì‫ ΂ں‬ǿʷ֯‫۝ ێ‬ʷ३ɩɳN
ߦŢԽ‫܄‬٦ʭɜ ledMS‫ ΂ں‬Ҝࢥ ɳՂѨ‫ێܿ ێࠧݮ‬Ϲ[email protected]
ܿ‫ ۉ‬٦ʭ Ì‫ ڼ‬MQXᴱ΂ Խ‫܄‬ʿ‫֨ۘ ش‬ɩɳN
ᴌǿʷ֯‫ ۉ‬Խ‫܄‬٦ʭ Ѭ‫ک‬ɜ MSᴱžMRTᴱ Ů‫ێݖ‬Ϲ[email protected]ɶĊѾ
٦ʭÌ‫ ڼ‬MSLMWLMQRLMQULMQXLMRQLMRT΂ ĸՄʿ‫ش‬
ۘ֨ɩɳ[email protected]
ᴌ
Ѧࣦ‫ ڽ‬Ƀθ ˽ψɳ ٦ʭԽ‫͙܄‬ॕHȨԢIÃᴖ‫⑈ܿ⑈ئ‬Ïᴗ
HMSᴱžMRTᴱI‫ ۉ‬٦ʭѬ‫ێ ΂ک‬ʷ३ɩɳN
ᴌ‫ॣڜ‬ɜ ٦ʭ΂ Խ‫ ܄‬শ ՟‫̒ ڽ‬ϻ Խ‫܄‬٦ʭŮ‫ ݖ‬ȨԢ͙ॕ
ledà ‫˃˦܁‬ɩɳN
ǿʷ֯ ‫۾ڒ‬O‫ݖ܄‬
ᴌ Ѧࣦ‫ ڽ‬ɇͣ ͙ॕθ ߲ॣɶ[email protected]ɳ‫ࠧڿ‬IŮ‫ ݖ‬Ƿπϻ ǿʷ֯
‫۝‬ʷ‫ݖ܄ ێ‬ʿϹ
Ѧࣦ‫ ڽ‬ɇͣ ٦ʭθ ॥ɶĊ؅ ‫΂ںࠔڐ‬
Խ‫ॣ܄‬ϻ[email protected]ɳ֫ ǿʷ֯‫۝ ێ‬ʷ३ɩɳN
ǿʷ֯ Մ‫܆م‬ç іѭ
ᴌۜʷ‫܆‬ԟ֫ [email protected]ۜʷ‫܆‬ԟ‫֯ ڼ‬Ƿ٦ʭ Ê‫ݖ‬ՈԷ‫ ۉ‬٦ʭ‫ ٍॣۉ م‬VžQP֫Åψɳ ‫܆‬ԟ‫˃ॴݘ ێ‬ɩɳN
‫܆‬ԟ‫܆ ڼۖݘ‬ԟՈԷ‫ ۉ‬٦ʭÃ MUᴱ ‫ێॣێ‬ϻ TPҞ MUᴱ ‫ێ‬ԟ‫ێ‬ϻ RPҞÅ ‫܆‬ԟ‫˃ ֫֯ ێ‬ɩɳN
‫܆‬ԟ‫ॴݘ ێ‬ʿϻ ǿÄŢ‫ م‬Ҝ޶ˀ ৩ࢥÃ ʷ‫ ٍॣ۝‬ǿÄŢ‫ ۉ‬Մ‫م‬θ ‫܆‬ç३ɩɳN
‫܆‬ԟ‫ۜ ۉ‬ʷ҇ōɜ ‫܆‬ԟ Ê‫ݖ‬ՈԷŢ ‫܆‬ԟŢÅܿ QRᴱθ Ê‫ॣݖ‬ϻ ‫܆‬ԟ֫Å‫۾ ۉ‬শ΂ ۜʷ ҇ō
˃ɩɳN
ᴌÏ‫܆܆‬ԟ֫ [email protected]Ï‫܆܆‬ԟ֫ɜ ٤η‫ ވ‬ŗτĜ Ò‫܆ ێ‬ԟѦࣦ‫ ڽ‬ɇͣ ܶ֫ϻ ˃ɩɳ[email protected]ŗͣϻ ‫܆‬ԟ͙ॕ‫ م‬Ҡ‫ ێ‬ˡ‫ش‬٤
ϻԷ ۜʷ‫܆‬ԟ‫܆ ۉ‬ԟ ‫ۖݘ‬Ĝ ʷ‫ॣۑ‬ö ‫˃ॴݘ‬ɩɳ[email protected]‫܆‬ԟ‫ ڽ‬Ϫ߻ď ֵ‫ں‬ϻ
‫܆‬ԟѦࣦ‫ ڽ‬॥Ѩ ʏ ɇͣ ܶ֫ϻ ۜʷ Խ‫܄‬ˀ ֢֫ࢳ‫܄ ٍॣۉ م‬Մ‫ې۽‬
‫ ڽ۾ڒ‬३ɩɳN
ɶ[email protected]Ï‫܆܆‬ԟ ֯֫শ UҞ ‫ێ‬Ƿ‫܆ م‬ԟ ‫ܞ‬Ε֫ࡑ‫ ڽ‬Ĉ‫ ڐ‬c™ƒŒ…@؎‫ڽ܄‬
‫ ٍॣک‬SҞžUҞÅ ďǷ fanĜ [email protected]Ţʷ‫ ِݖ ێ‬ˁ ր ۘ֨ɩɳN
QU
֬ॄ‫ۧۼ‬іѭ
એ ֬ॄ‫ݖ ڽ‬Ǧࠛö ϋ‫ ێ‬Ȓ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ RžS֫Å ‫ݖ‬ǩ শ ֬ॄ‫ ڽ‬Ȓ‫ܶ ش‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ֬ॄ‫ݖ ڽ‬Ǧࠛö ϋ‫ ێ‬Ȓ‫ں‬ϻ ǿŢւড‫ ێ‬Ǧӊ܎
ǿÄ֫Å‫ ێ‬Ŧ‫ݝش‬ɩɳN
ᴌ‫۽‬ʁ॥ Åÿ‫ˆ ڽ‬ď ֬ॄ‫҆ ڽ‬ĞॣՆ‫ڈ‬N
Hщɴ‫ ڽॄ֬ م‬ȱ‫ں‬ϻ ǿŢւড‫ڐ͵ش ێ‬з΂ Իэ‫ڽ‬
‫ ڼط‬শ ֬ॄ‫҆ ڽ‬ĞॣՆ‫ڈ‬NI
ᴌǿۧďθ Ãʷ ֫ࢊ শ RžS֫Å ‫ݖ‬ǩ ɳ‫ ڿ‬ǿۧď
؎‫ࠂ ێ‬Ҟ৩ ޵Ã‫ ڽॄ֬ ˽ڽܓښ‬Ȓ‫ܶش‬Ն‫ڈ‬N
એ ֬ॄ‫ࠛک ۧۼ‬Ի‫ܶࡋݖ ڽ‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ،͕‫࠹ࣲ֢ ۉ‬ɜ ǿۧď ǷҜ ‫ܢ‬[email protected]‫ ࠔڐ‬ԟɶѼ‫م‬
Ҝ޶ʿ‫֨ۘ ش‬ɩɳN
ԓ
એ ̵ç‫֬ ڼॄ֬ ڒ‬ঈԷ Ȓ‫ܶ ش‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ̵ç‫ ڽॄ֬ ڒ‬Ēщ΂ Ȓ‫ں‬ϻ ܶ‫ مॄ֬ک‬ٙॶ‫ڽ‬
ܶ‫ ش‬ԟ० ‫͵ڐ‬Ã ۘ‫ں‬Ϲ ̝॥ ‫۾‬ŢΕÃ ϋ‫ێ‬
Ǧ‫٭‬ɩɳN
‫ڏ‬
і
ѭ
એ րҞ‫ ێ‬ϋ‫ܢ ڼॄ֬ ڼ‬[email protected]‫ڐ‬[email protected]˖ϻ‫ ۉ‬Ѽϻ‫م‬
Ãŵö ҆Ğॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ ‫م֫ۧۼ‬ɜ ҿɬҎ‫ݖ‬Ǧ ̧Ə‫ۘ ێ‬ɜ ‫ڏ‬Ţ‫م‬
Ȓ‫҆ ش‬ĞॣՆ‫ڈ‬N
ᴌրҞ‫ ێ‬ϋ‫ێॄ֬ ڼ‬Ǧ ǻԡÃ ϋ‫ێ‬Ǧɜ ֬ॄ‫ڼ‬
ҿɬҎ‫ݖ‬Ǧ ̧Ə‫ۘ ێ‬ɜ ‫ڏ‬Ţ‫ م‬Ȓ‫҆ ش‬Ğॣٍ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌ֬ॄ‫ ۉ‬é‫ۉ مܖ‬॥ ѽՄ‫ ڽ‬і‫ ٍॣݖ‬ʏ ٤͛ʷ؎
҆Ğ० ր ۘ‫ں‬Ϲ ǿۧď ؎‫ ۉ‬ǻԡθ ܹ‫ ۑ‬ր ۘ֨ɩɳN
ᴌ‫ࣃڱ‬Ţ॥‫ݖ ێ‬ǩ ֬ॄ‫ںۘ ێ‬ϻ ƆǷ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌǿۧ֯ ‫ܢ‬[email protected]‫ڐ‬[email protected]˖ϻ Ѽϻ‫م‬ɜ ٦ʭÃ dz‫ں‬з΂ ˆҜ ˦
րҞ‫ ێ‬ϋ‫҆ ڽॄ֬ ڼ‬Ğॣϻ ‫ش‬ɜ Ĉ‫ڐ‬Ã ۘ֨ɩɳN
QV
એ ‫ۼ‬٦‫م‬Է ԟॣŢ ֔‫҆ ڼॄ֬ ڒ‬Ğॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ ؊‫ش‬Է ҆ĞॣՆ‫ڈ‬N
ᴌщǦǦ[email protected]ࣺ‫؜ې‬ॗ[email protected]ϰ΄ ˦ ‫ۼ‬٦‫م‬Է ԟॣŢ ֔‫ڒ‬
Ĝ‫ێۑ‬Ǧ ֬ॄ‫҆ ڼ‬Ğॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌ‫߀إ‬Ǧ Ĝ‫ ڼ˦ۑ‬Р΂ ؊‫ ڼ‬শ РŢθ ɵ،Է
҆Ğॣď[email protected]҂έ˦ भۧ֬ॄ‫ ڼ‬źǛ‫ ێ‬ɵ،Է
҆Ğ६‫ ێॄ֬کܶ إ‬٤ٔʿ‫֨ؐ ݖ‬ɩɳN
એ ॥Ѩ ६ʷˀ ï‫ ڼ‬ɳ֫ ‫ع‬π‫ ݖ‬ψ֫ď щ΂
‫ܖ‬πॣՆ‫ڈ‬N
એ О‫ٍ ܶۜ ڽ‬ɷ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌО‫ّ ܶۜ ڽ‬öʿϻ ǿۧď ؎‫޷ ۉ‬ĚŢÃ
ӊ܎ǦÃ ǿۧ঱ĜÃ ̉‫ ݚش‬ր ۘ֨ɩɳN
ᴌ६ʷˀ ֬ॄ‫ ڽ‬ɳ֫ ‫ع‬πϻ ֬ॄ ҉͕‫ ۉ‬ϒ‫ێ‬
̉‫ݝش‬ɩɳN
ᴌǿʷ֬ॄ‫ ڽ‬Ȩ‫ ې‬ԟ࢚΂ ۧ֫Å ȱ،ˆϻ ϒĜ
ٙ‫ݖش̉ ێح‬ď Նŕ‫ ێ‬Ѩ֬० ٔ͵Ã ۘ‫ں‬Ϲ
६ʷ শ‫م‬ɜ щ΂ ‫ܖ‬πॣʭ΃ ॣՆ‫ڈ‬N
QW
ԓ‫ۉܶ ֫ڏ‬ԓ५
એ ۧ֫Å ԓ‫˽ ڽؐ ݖॣڏ‬
એ ‫ ێ۾܄‬ʿ‫˽ڽـ‬
ᴌǷҜ‫۾ ڽॄ֬ ۉ‬Ҝ ƆǷď ‫ڜ۾‬ॗͣŗθ Ӹ، ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌǷҜθ źǛ‫ߗ ێ‬՜ॣď րҞ‫ ڽ‬ɵ،ǹ শ RžS‫ۑ‬Å ǷҜ
θ ࠂҞ৩ é‫ܶ ࡋ֫ܖ‬Ն‫ڈ‬N
ᴌԓ‫ؐ ݖॣڏ‬ɜ ‫ؽ‬՜‫ڏ‬ǿۧď ؎‫ م‬ԓ͍‫ ێ‬ˡ‫ش‬Ã О‫ێ‬
ɷ৩ö ʿϻ ‫ॣॼک‬з΂ ОĜ ҉ߘԓ‫ مێ‬ǦЛ˦‫ڽ‬
Ǟ‫ښ‬Է ‫۾ٳ‬рऩÃ ʿ‫ؐ ݖ‬ʭ΃ ६ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌО‫ ڼ‬ʿʭ΃‫ێ‬ϻ ۜܶ ٍɷ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ ‫ ێ۾܄‬ٝď ʿ‫˽ڽـ‬
ᴌԡ΂‫ ڼۧۼ ۉॄ֬ ڒ‬ǿۧďǷ‫ ۉ‬٦ʭθ Ȱö ॣз΂
ʿʭ΃‫ێ‬ϻ ԛÃ६ ܶՆ‫ڈ‬N
ϊ‫ئ‬[email protected]ǿʷ֯‫ ڽڿع م‬ϋ‫҆ ێ‬Ğॣď ۘ‫ ڽ‬Ĉ‫مڐ‬ɜ
‫ ڽڿع‬ǿۧ֯΂ ‫ܖ‬ŝ ‫ێ‬ʷॣٍ ǿۧ֯ ‫گ‬ҜҞ‫م‬
ȱ،ˆϻ ǿۧ֯ ٦ʭÃ ٧͉Ãɜ ï‫ ڽ‬і‫ ݖ‬० ր
ۘ֨ɩɳNH‫ ܿ֫ ڿع‬ĸۖʭ ÃɣI
ԓ
‫ڏ‬
і
ѭ
એ ǿۧď щŹ ‫ ێ֥ێ مވ‬Ϡ৬˽
એ ‫ڒ‬э‫ێ‬Ǧ ‫ێ‬ʷ֫ࢋ Ĉ‫ڐ‬
ᴌԽࠛۧ՜‫֨ ۉ‬ʭÃ ȰçǦ ۧψߒ[email protected]ҿÃ٤ɜ ǫĜ
Ò‫֨ ێ‬ʭà Ȱ‫ں‬ϻ ǿۧď щŹ‫ ێ֥ێ مވ‬Ϡ৩ɜ
‫֨ۘ ێۑ‬ɩɳN
‫ێ‬ï‫ ڼ‬ĚŢ ܿ‫ ۉ‬րҞ‫ ێ‬ǿۧď‫޵ ۉ‬Ã‫ ڒ‬ϻ‫ م‬ʄ،
‫ ێ֥ێ‬Ϡ৩ɜ ï‫֨ ΂ں‬ʭÃ ϗ‫ ڐ‬Ȱ‫شۑ ˽ ڽ‬Ǧɜ
ঊԟۖɩɳN
‫˽ ێ‬ɜ ψηրé‫ ΂ں‬ɵ، ܶՆ‫ڈ‬N
QX
ᴌ‫ڒ‬э‫ॣ ڽ‬çǦ ‫ێ‬ʷ֫ࢋ Ĉ‫مڐ‬ɜ э˝֫ ‫ڜ۾‬ॗͣŗ
θ Ӹ،ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌ‫ێࠛک‬ʷ‫ێ‬Ǧ ‫ڒ‬э֫‫م‬ɜ ‫ ڽॄ܆‬ɉঈԷ ‫ڒ‬эॣɜ
‫ؾ ێۑ‬ʭ΃ ܶ‫ܶ ٍॣۉ‬Ն‫ڈ‬N
ᴌ‫ڒ‬эॣ֯ ˽ɜ ‫ ێॄ܆‬Лç‫ڐ‬з΂ э˝֫ ٍͣ ԓ͍Ĝ
Ò‫ڒ ێ‬эॣʭ΃ ॣՆ‫ڈ‬N
ᴌ‫ڒ‬эॣ֭ শ ۩ԓ‫֫ڏ‬ɜ ҉ ԓ‫ڏ‬ԽϿԷθ ޺‫ٍॣܖ‬
ܶՆ‫ڈ‬N
ߗă‫ک ڽ‬॥ ՟‫ݚ‬іѭ
એ ߗ՜θ ॣŢ‫م۾‬
એ ‫ڀ‬Ҝ[email protected]ǷҜ‫ߗ ۉ‬՜
ᴌ॥ɸ‫ م‬॥Ѩ ‫܄‬ʭɜ ‫ؽ‬՜‫ڏ‬ǿۧďθ ߗ՜६ ܶՆ‫ڈ‬N
ߗ՜θ ۜܶ६ ܶ֫ϻ ५ԟ źǛॣď ٤͛ʷ؎ ԓ‫ڏ‬०
ր ۘ֨ɩɳN
ᴌ‫ڜ۾‬ॗͣŗθ Ӹ، ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌࣥ৩ ‫گ‬ϻŢĊ֯ Ҝ‫ک‬ɜ Р‫ ܂ݗ ڽ‬ӽ͵ ߗ՜ॣ‫ݖ‬
ψՆ‫ڈ‬[email protected]Ƀ‫ ێېڜ۾‬ʿď[email protected]Ȩ‫ێ‬ǦŢ ֙֨ɩɳN
ᴌР‫ ܂ݗ ڽ‬ӽ͵ ߗ՜ॣ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
ᴌҜ˝ͣ‫ॿ ڒ‬ô‫ئ ΂ں‬Å ˳̼॥ Р‫ م‬Նߐॣٍ
ɵ، ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌֱॣö ʏͣ‫˽ ړ‬ɜ ܿՄՆ‫܆‬θ Ҝ˝ͣ‫ॿ ڒ‬ô‫م‬
‫۽‬Տ ɵ، ܶՆ‫ڈ‬[email protected]ܿՄՆ‫܆‬θ ԓ‫ॣڏ‬Ֆ‫ ڽ‬Ĉ‫ڐ‬ɜ
э˝֫ źǛ॥ Р΂ ɵ، ܶ֫ď Ҝ˝ͨď ψη
ॿô‫ ΂ں‬РŢθ ‫۾ٳ‬৩ ‫܆‬ç६ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌԻэ‫ ڼ‬ӕǷ‫ ش‬؊‫ش‬ʭ ‫֨ܡ‬ɩɳN
ᴌ֭Ǧ[email protected]ѳ‫܈‬[email protected]Ը‫ڱ‬[email protected]ǘɜ Р[email protected]çࠝ ՠ[email protected]ِψ‫܆‬[email protected]ٔԖ
˦‫ ڼ‬ѽԢ[email protected]ѽ‫ ݚ‬ʿз΂ ԓ‫ ݖॣڏ‬ψՆ‫ڈ‬N
એ О‫ ۉ‬आ࢏Hʭ‫ش‬Ã֢ࡉI
એ ߗ՜Ã ǝǩ শ‫م‬
ᴌ֢݊Ǧ ‫ڱ‬Ԗŕ ‫ڿ‬Ε ˦‫ ێ‬П‫ ڼ‬ԟ࢚΂ Ċ՝ ԓ‫֫ॣڏ‬ϻ
Ã֢ࡉ‫ ێ‬Ӎπ ԟॣö ˃ɩɳN
ࣥ৩[email protected]،͛‫ ވ‬Ҝ‫ک‬ɜ ʏͣ‫ݖښ‬Ţ ֙Ţ ˽О‫ م‬ŗλ ɵɜ
Ն‫ ڽ˦ ܆‬Пঈ Ҝ˝ͣ‫ ڒ‬ëͭ΂ ɵ،ǹ শ źǛ॥ ëͭ
΂ ɵ، ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌߗ՜θ ॣ֭ শ ǿۧď О‫ ڽ‬ƞ ɷ،ܶ֫ď ǷҜ֬ॄ
‫ێ‬Ǧ Ţ࢐ ÅՁʿɜ РéHԟɶ ǿۧď ʜÕ ˦I‫م‬
‫ۉ‬६ ʭ،आ࢏‫ ێ‬р޶ʿ‫ ڽؐ ݖ‬րʭ ۘ֨ɩɳN
‫۾ٳ‬৩ р޶ ʿ‫ـ‬ɜ‫ ݖ‬ঠ‫ॣې‬Ն‫ڈ‬N
MÊ‫۾‬[email protected]ট۩‫֨ۘ ێॼک ۉ‬ɩɳN
ᴌ‫˝ࡔڜ۾‬Ã ՟ԟʿ‫ؘؐ ݖ‬ɜ‫ݖ‬NNNNN
ᴌ‫ڜ۾‬ॗͣŗ‫ێ م‬ԟ яّ ঊԟ‫ؾ ێ‬ɜ‫ݖ‬NNNN
ᴌ‫ڜ۾‬ॗͣŗÃ ‫ࡖڜ۾‬Ոࣤ‫ॺ م‬îö Ʀঈۘ‫ݖڼؐ ݖ‬
ঠ‫ې‬६ ܶՆ‫ڈ‬N
ᴌ҉ ‫ ڽॄ܆‬ԓ‫֫ॣڏ‬Ţ‫ م۾‬ϧ‫ ۼ‬ԓ‫ڏ‬ԽϿԷθ ƞ
ǝŮ‫ܶشے ݖ‬Ն‫ڈ‬N
QY
Åɶ॥ ঠ‫ࠛܖ ې‬
‫ݕ‬
ԟ
ऑ‫͙ݖ‬ॕÃ ‫܁‬ϼʿď
Ĉ҆‫ڈ͵ړ ێڿ‬
ঠ
‫ې‬
[email protected]О‫ؐ ݖۘ͵ّ ێ‬Ǧ‫_ڈ‬
[email protected]О ࣪‫ ێ‬Ѫ‫ݖۘ ܎ش‬ɜ ؐ‫ؘ֨‬ɩŮ_
[email protected]О‫ٍ ڽ‬ɷɜ যրÃ ϋ‫֨ؐ ݖ‬ɩŮ_
[email protected]ϋ‫֬ڿ ڼ‬Р‫ ڽ‬॥ƆѨ‫ م‬Ȓ‫ݖ‬
ؐ‫ؘ֨‬ɩŮ_
[email protected]ȆЛ ̵ç‫֬ڿ ڒ‬Р‫ ڽ‬Ȓ‫ݖ‬
ؐ‫ؘ֨‬ɩŮ_
ǿʷ‫۾ ێ‬ঈ ؎ʽ‫ڈ‬
ǿʷ‫ئ ێ‬६‫ڈ‬
[email protected]‫ڜ۾‬ॗͣŗÃ ӊ܎ ۘ‫ؐ ݖ‬Ǧ‫_ڈ‬
[email protected]٦ʭ‫֫ۿܖ‬ᴖ‫ئ‬ᴗ‫ ΂ں‬Ի࢛ॣ‫ݖ‬
ؐ‫ؘ‬Ǧ‫_ڈ‬
[email protected]‫ݗ‬ԓĤԻ‫ێ‬Ǧ ّŢĸ‫ ٱ‬Ãŵ‫ݖ‬
ؐǦ‫_ڈ‬
[email protected]ǿۧď ˖ϻĜ Ѽϻ‫ ێ‬ȆЛ Ãŵ
‫ؐ ݖ‬Ǧ‫_ڈ‬
[email protected]О‫ّ ڽ‬ď ɷɜ যրÃ ϋ‫֨ؐ ݖ‬ɩ
Ů[email protected]̝ О‫۾ٳ ڼ‬৩ ɷঈ ۘ֨ɩŮ_
[email protected]‫گ‬ϻ ŢĊ֯Ҝ‫࢐ م‬Рé˦‫ڽ‬
٧͵ ȱ‫ؘ֨ؐ ݖ‬ɩŮ_
ǿۧ֯ ֬ॄ‫ڈشع ێ‬
[email protected]ǿۧ֯ ٦ʭθᴖÏᴗ‫ ΂ں‬Ի࢛ॣ‫ݖ‬
ؐ‫ؘ‬Ǧ‫_ڈ‬
[email protected]Խࠛۧ՜‫کܶ ۉ‬٦ʭÃ QPᴱ‫ॣێ‬
΂ ȆЛ dz‫ؐ ݖ‬Ǧ‫_ڈ‬
[email protected]րҞ‫ ێ‬ϋ‫޵ ڽॄ֬ ڼ‬Ã‫ ڒ‬ĚŢ
à Ǧ٤ɜ ؎‫ مވ‬Ȓ‫ؘؐ ݖˆ ش‬
Ǧ‫_ڈ‬
[email protected]‫߀إ‬έθ ԟɶ‫҆ م‬Ğॣ‫ؘؐ ݖ‬
Ǧ‫_ڈ‬
‫ێ‬ԟ॥ ՜‫ ێڿ‬ˡ͵‫ڈ‬
[email protected]Խࠛщɴ‫ ێ‬Ţ‫ړ‬çǦ ‫ݖॣئ‬
ؐǦ‫_ڈ‬
[email protected]ǿۧď ˖ϻĜ Ѽϻ‫ ێ‬ȆЛ Ãŵ‫ݖ‬
ؐǦ‫_ڈ‬
[email protected]ǿۧď ˖ϻ[email protected]ٛϻ‫ م‬Рé‫҆ ڽ‬Ğ
ॣ‫ؘؐ ݖ‬Ǧ‫_ڈ‬
[email protected]‫گ‬ϻ ŢĊ֯Ҝ‫࢐ م‬Рé˦‫ ڽ‬٧͵
ȱ‫ؘ֨ؐ ݖ‬ɩŮ_
RP
‫ܖ‬
ࠛ
[email protected]О‫ ڼ‬ƞ ɷ،ܶՆ‫ڈ‬N
[email protected]О‫ م‬ÅՁʿɜ ę‫ؾ ێ‬ɜ‫ݖ‬
ঠ‫ॣې‬Ն‫ڈ‬N
[email protected]О‫ ڽ‬ȆЛ ۜܶ ٍɷ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
[email protected]‫֬ڿ‬Р‫ ڼ‬ǦɌԷ ‫ܖ‬ŝ؅ Ȓ‫ܶش‬Ն‫ڈ‬N
[email protected]̵ç‫֬ڿ ڒ‬Р‫֬ ڼ‬ঈԷ Ȓ‫ܶش‬Ն‫ڈ‬N
[email protected]‫ڜ۾‬ॗͣŗθ Ʀ، ܶՆ‫ڈ‬N
[email protected]ǿʷ֯Oǿۧ֯ ٦ʭ‫ۿܖ‬Ѧࣦ‫ ڽ‬ɇͣ
ᴖÏᴗ‫ ΂ں‬Ի࢛ॣՆ‫ڈ‬N
[email protected]‫ݗ‬ԓĤԻ[email protected]ّŢĸθ ज़६ Խࠛॣ
Ն‫ڈ‬N
[email protected]˖ϻ‫ ڼ‬QPƒ[email protected]‫گ‬ϻ‫ ڼ‬UPƒ[email protected]
ٛϻ‫ ڼ‬QUƒ‫ێ‬ԟ ѼϻĜ Åÿ‫ڽ‬
̽‫ڐ‬Ն‫ڈ‬N
[email protected]О‫ ڽ‬ƞ ɷď ȆЛ ۜܶ ٍɷ‫ݖ‬
ψՆ‫ڈ‬N
[email protected]‫گ‬ϻ ŢĊ֯Ҝ‫؎ ۡ ێेࣃ م‬ʿ
‫ ش‬ǿÄͶ‫ݖش̉ ێ‬з΂ Рé‫ڽ‬
٧͵ ȱ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬N
[email protected]ǿۧ֯ ٦ʭ‫ۿܖ‬Ѧࣦ‫ ڽ‬ɇͣ
ᴖ‫ئ‬ᴗ‫ ΂ں‬Ի࢛ॣՆ‫ڈ‬N
[email protected]ܶ‫ک‬٦ʭÃ QPᴱ‫ ۑॣێ‬Ĉ‫کܶ ڐ‬
٦ʭà QPᴱžSUᴱѬ‫ێ ک‬Ƿ‫ې‬
ۧ՜΂ ‫ێ‬ʷॣٍ Խࠛॣٍ ܶՆ‫ڈ‬N
[email protected]րҞ‫ ێ‬ϋ‫ ڼॄ֬ ڼ‬Իэ ‫ںވ؛‬
΂ Ȓ‫ں‬Ն‫ڈ‬N
Ţ
[email protected]ǿۧॣɶ‫҆ م‬Ğ६ ܶՆ‫ڈ‬N
५
[email protected]щɴ‫ ێ‬րन‫ێ‬ϻԷ ɶɶ॥ ę‫م‬
ԽࠛॣՆ‫ڈ‬N
[email protected]˖ϻ‫ ڼ‬QPƒ[email protected]‫گ‬ϻ‫ ڼ‬UPƒ[email protected]
ٛϻ‫ ڼ‬QUƒ‫ێ‬ԟ ѼϻĜ Åÿ‫ڽ‬
̽‫ڐ‬Ն‫ڈ‬N
[email protected]˖ϻ[email protected]ٛϻ‫ م‬Рé‫҆ ڽ‬Ğॣ‫ݖ‬
ψՆ‫ڈ‬N
[email protected]‫گ ॄ܆‬ϻ ŢĊ֯Ҝ‫م‬ɜ ɳη
Рé‫ ڽ‬٧͵ ȱ‫ ݖ‬ψՆ‫ڈ‬[email protected]
࢐
ԓ
ďۧ‫ ێ‬،ɫ Ĉ‫ڐ‬
Էҿ֢ ‫֫ॣߗڈ‬Ţ ‫ م۾‬ƞ ؑ، ˆՆ‫ڈ‬
ɳ‫ڿ‬Ĝ Ò‫ ڼ‬ԓ५‫ م‬ʅॣٍ Էҿ֢θ ю‫֫ں‬ϻ ՜‫ ۉ܄‬րրΕÃ ҜĜˁ ր ۘ֨ɩɳN
HŢ࢐ Ńŝ॥ ԓ५‫˽ ڽۘ ێ‬ɜ QUXXMSSVV‫ ΂ں‬О‫֫ॣۉ‬ϻ ۜՆ॥ Ƿ‫؎ ڽڏ‬Ƿю‫ ڽ‬ր ۘ֨ɩɳNI
‫ͥێ‬Ĉ‫ڐ‬
ǿۧďà ԌԌ ‫ڈشړ‬
ďۧ‫ ێ‬،ɯɩɳ
ᵧ ǿۧď ‫ێ‬ԟঊԟ‫ ڽ‬Ê‫ॣݖ‬ɜ Ĉ҆Ţɣ‫۝ ێ‬ʷʿɜ ՜π
ۖɩɳN
ᵧ ǿۧď О‫ ێ‬ʔ ɷএçǦ ȆЛ ۜܶ ٍɷ‫ ڽ‬Ĉ‫̝ ڐ‬ɜ
‫֬ڿ‬Р‫̵ ێ‬îçǦ Ĝɳ० Ĉ‫ ڐ‬Ĉ҆Ã ‫ړ‬υɩɳN
ǿۧď ‫ވ؛‬[email protected] ٛϻ‫ێ‬
̵ç‫ڈښ‬N
ᵧ ‫֥ێ‬Ϡ৭і‫ݖ‬θ ‫ک‬६ ‫ ڽّ مͭˉ ވ؛‬яԩ֫࢈ɜ ۧࠛ
θ ԽࠛॳŢ ˽Оۖɩɳ[email protected]ࣥ৩ ߏ‫ ڿ‬ԽࠛॣçǦ ٍιߒ
‫م‬ɜ ̵îö ɚƖ‫ ݚ‬ր ۘ‫ں‬Ǧ ďۧ‫ ڼ‬،ɯɩɳN
ǿۧď О‫ّ ۡ ێ‬π‫ݖ‬
ؐ،‫ڈ‬
ᵧ ǿۧď О‫ّ ڽ‬ď ɷ‫ ڼ‬শ UžQPߦ ‫ێ‬Ƿ‫ م‬ɳ֫ О‫ڽ‬
ّ Ĉ‫مڐ‬ɜ ǿۧď ǷҜ ‫ؖ‬Ͷ޵‫ّ ۡ ٍॣۉ م‬π‫ݖ‬
ؐ‫ ڽ‬ր ۘ֨ɩɳN
ᵧ րֲߦ শ‫ّ م‬ϻ ֙ö ّ ր ۘ֨ɩɳN
Р ৗεɜ ՜πà Ǧ‫ڈ‬N
ᵧ ǷҜθ ޵ö ६ܶɜ ǿϗÃ ৗεɜ ՜πۖɩɳN
Hٝ [email protected]Ʒεζ[email protected]‫ݖ‬ś‫ݖ‬ś[email protected]ѧѧI
ǷҜ‫م‬Էੜ̨̨੝ॣɜ
՜πà Ǧ‫ڈ‬N
Hٝ [email protected]̨̨[email protected]ɸŗ͊[email protected]‫žڙ‬[email protected]ʔࡂI
ᵧ ǿۧďà ߏ‫۝֫ ڽ۾ڒ ڿ‬० ˽ яԩॣɜ ՜π΂ ‫߼ؖ‬Ţ
‫ ٱ‬Ђࢥà ʱ،Ãɜ ՜πۖɩɳ[email protected]ߏ‫مڿ‬ɜ ՜πà ɳ՜
ࢁö ɚƖ‫ ݚ‬ր ۘ‫ں‬Ǧ ‫ش‬ɚ‫܄‬ʭ ֫Å‫ݖ ێ‬ǦÃϻ ǿۧďÃ
‫܄‬ԟ‫ ΂ں۽‬ʷ‫ॣ۝‬ö ʿ‫ ش‬՜πà ܹ‫ش‬ˡö ˃ɩɳN
ᵧ ǿۧď ؎‫ ۉ‬٦ʭÃ ‫܄‬ԟ‫ ێ‬ʿϻ ‫߼ؖ‬ŢÃ Ãʷ‫ܿ ڽ‬ɶ
ॣö ʿɜʝ ‫˽ێ‬ᴘ̨̨ᴙ[email protected]ᴘɸŗ͊ᴙॣɜ ՜πà яԩ०
ր ۘ‫ں‬Ǧ ďۧ‫ ڼ‬،ɯɩɳN
ǿۧ֯Hǿʷ֯I‫ێ֥ێ م‬
Ϡঈ‫ڈ‬N
ᵧ ܶ‫ ۉک‬٦ʭ[email protected]֨ʭÃ Ȱ‫ ڼ‬Ĉ‫ڐ‬[email protected]ǿۧď О‫ ڽ‬٤͛ʷ؎
ّ‫ ˈش‬Ĉ‫ڐ‬[email protected]րҞ‫ ێ‬ϋ‫̧ ڽॄ֬ ڼ‬Ə‫҆ ێؾ‬Ğॣɜ
Ĉ‫ ێ֥ێ ڐ‬ԩŦ ր ۘ֨ɩɳN
ǿۧď ‫ڀ‬Ҝ‫ێ֥ێ م‬
Ϡঈ‫ڈ‬N
ᵧ Խࠛۧ՜‫֨ ۉ‬ʭÃ ȰçǦ ۧψߒ[email protected]ҿÃ ٤ɜ ǫĜ Ò‫ێ‬
֨ʭà Ȱ‫ں‬ϻ ǿۧď щŹ‫ ێ֥ێ مވ‬Ϡ৩ɜ ‫ێۑ‬
ۘ֨ɩɳN
‫ێ‬ï‫ ڼ‬ĚŢ ܿ‫ ۉ‬րҞ‫ ێ‬ǿۧď‫޵ ۉ‬Ã‫ ڒ‬ϻ‫ م‬ʄ،
‫ ێ֥ێ‬Ϡ৩ɜ ï‫֨ ΂ں‬ʭÃ ϗ‫ ڐ‬Ȱ‫شۑ ˽ ڽ‬Ǧɜ
ঊԟۖɩɳ[email protected]‫˽ ێ‬ɜ ψηրé‫ ΂ں‬ɵ،ܶՆ‫ڈ‬N
RQ
‫ॄ܆‬Ŕÿ
ЂʠϿ
crfMQQTef
crfMQQTff
߭Ƿ‫۽ڏ‬
QPPTὀ
QPPTὀ
ǿʷ֯
RRRὀ
UPRὀ
ǿۧ֯
WXRὀ
UPRὀ
ĸ@@Ҟ
‫@@@ڱ‬঱
Ƿ‫۽ڏ‬
‫͢@ܿ@ॄ@܆‬
QXPὔ
म@QLRVPᴧŭ‫ێ‬XPPᴧȰ‫ێ‬QLXSP
‫ ڀ‬ঐ ࠛ ր HI
‫܄‬ÿ‫@ؖ۾‬[email protected]ࣺܶր
٦@@@@@ʭ
‫ۿܖ‬Ѭ‫ک‬
ɶԟ@[email protected]@VPhš
ǿʷ֯
MSᴱžMRTᴱ
ǿۧ֯
MSᴱžKWᴱ
٦@@@@ʭ@@@‫ۿ@@@ܖ‬
ψ‫ۉ@مࡘێ‬॥@٦ʭ‫ش܆‬
Մ ‫ ܆ م‬ç і ѭ
ۜʷ@‫܆‬ԟ@ч@ِۜ‫܆‬ԟ
Ҝ՝ॄ
Rea
Rea
҂ Ʀ ‫ێ‬
৐@@@@‫ݎ‬
[email protected]@[email protected]‫ِݖ‬ঐ
ǿ@@@@ϗ
rMQST
ǿʷ֯
[email protected]’
[email protected]’
ǿۧ֯
[email protected]’
[email protected]’
ǿϗ͢
Ţ
࢐
ԓ
५
Ȱ‫ێ‬
म
ŭ‫ێ‬
RR
‫ ڽॄ܆‬٧щεö ԓ‫͵ॣڏ‬ϻ
҉@‫܄۽@֫ॣ߾@ڼॄ܆‬٦ʭ‫ܿ@ې‬ÅɶĊ΂
HȨԢ@͙ॕ@ܿm„…IԽ‫܄‬ʿ‫ںۘ@ش‬Ϲ@‫ॣڜ‬ɜ
‫@ۉە‬٦ʭ΂@ѽĈ@ԓ‫ڏ‬०@ր@ۘ֨ɩɳN
ǿۧ֯Oǿʷ֯@٦ʭθ@dzö@‫ֲ֫ܶ@ٍॣۿܖ‬٤N
ǿۧ֯Oǿʷ֯‫ۜ@ڼ‬ʷ@‫܆‬ԟ@ܶŢ΂@‫܆‬ԟ˃ɩɳN
ɶ[email protected]ǿʷ֯‫م‬ϊ@Ï‫܆@܆‬ԟ@Ѧࣦ‫@ڽ‬ɇͣ@ǿÄŢ@Մ‫م‬θ
‫܆‬ç०@ր@ۘ֨ɩɳN
٦ʭ‫@ۿܖ‬Ѧࣦ‫@ڽ‬ɇͣ@٦ʭθ@‫ॣۿܖ‬Ն‫ڈ‬N
ऑ‫ݖ‬Ţɣ‫܁@ڼ‬íŢɣ‫@΂ں‬ǿۧ֯@Wᴱ@‫ێ‬ԟ‫@΂ں‬X֫ÅL
ǿʷ֯@QUᴱ@‫ێ‬ԟ‫@΂ں‬R֫Å@‫ێ‬ԟ@ĈĜ֫@‫ێ‬ԟ@ď٦
Ê‫ٍॣݖ‬[email protected]ǿۧ֯‫@ڼ‬ह֫Ҝ@[email protected]@ʿď[email protected]ǿʷ֯‫ڼ‬
[email protected]Ђˆ@‫܁‬ϼʿ‫@ش‬ŴӋۖɩɳN
@
ܶ‫ۉ‬ԓ५
‫گ@ॄ܆‬ϻ@ŢĊ֯Ҝ‫م‬ɜ@Рé‫҆@ڽ‬Ğ@ॣçǦ
‫@ݖط‬ψֲ֫٤[email protected]ǿÄ@Մɣ‫@ݚش̉@ێ‬ր@ۘ֨ɩɳN
٦ʭθ@Ïॣö
٦ʭθ@‫ॣئ‬ö
‫ۿܖ‬Ѧࣦ‫@ڽ‬ɇͣ@ȨԢ
͙ॕÃ@ϋ‫ݖࡋ@ێ‬ʭ΃
ॣ֫ϻ@٦ʭÃ@dzö
Խ‫˃܄‬ɩɳN
‫ۿܖ‬Ѧࣦ‫@ڽ‬ɇͣ@ࡋ܎
ۘɜ@ȨԢ@͙ॕ@րθ
ٍܹܶ֫ϻ@٦ʭÃ@
Ȱö@Խ‫˃܄‬ɩɳN
ᵂ@٦ʭ@‫ۿܖ‬Ҝ@Ţɣ‫@͉˳@مॄ܆@ڼ‬ԟ‫@ێ‬०@ր@ۘ֨ɩɳN
РԩŨ‫@ڼ‬ďۧ‫@ێ‬،ɯɩɳN
щɴ‫@م‬Р‫@ێ‬ď‫ێ‬ϻ@֬ॄ҆Ğ‫@ێ‬О‫܆‬Ã@ˁ@ր@
ۘ‫ں‬ɩ@јրψÕθ@ӕԷ@‫ڀ‬Ҝ΂@ј߾ॣçǦ@
ॿô˦‫@܂ݗ@΂ں‬ɵ،@ǷՏʭ@˃ɩɳN
јրশ@ďЛψÕɜ@ω،ܶՆ‫ڈ‬N
HՄɣ‫ݖش̉@ێ‬ɜ@‫˃@ێېڜ‬ɩɳNI
֬ॄÅ‫۽@م‬ʁ॥@Åÿ‫ˆ@ڽ‬ď@҆Ğ
ԓ‫ॣڏ‬ϻ@ǿŢ‫@ۉ‬ৗι‫ܡ@ڽ‬ö३ɩɳN
̵ç‫ࠂ@ڽॄ֬@ڒ‬Ҟ৩@֬৫@শ‫҆@م‬Ğ
ॣٍ@ܶՆ‫ڈ‬N
Ĝ‫ێۑ‬Ǧ@‫߀إ‬έɜ@ǿۧ֯@ॣɶ‫م‬
҆Ğॣ֫ϻ@֭Իॣö@‫ݖڱ‬०@ր@
@@@@@@@@@@@@@@@@ۘ֨ɩɳN
‫مॄ܆‬Է@՜πÃǫ˽ ǷҜ‫@ۉ‬ǿϗ@ч@Ђ࢐@প‫@ې۽֫ۑ@֫۾‬՜πۖɩɳN
‫۾ॄ܆‬ϻ‫̼˳@ێ‬०˽ ʭ‫ش‬ʄɜϻ‫֥ێ@م‬яԩ‫ॣ܆ص@ڽ‬Ţ@‫@ٍॣک‬৩ࢥǦ@ّԻ‫@ێ‬Խࠛʿ‫֨ۘ@ش‬ɩɳN
ʭ‫ش‬Ã@@ʔ@@ɷ৬˽ ‫ێॄ֬ۧۼ‬Ǧ@Իэ‫ۉ@م‬६@ÅՁʿɜ‫@ݖ‬ঠ‫ې‬щ͎ɩɳN
ܶ‫ک‬٦ʭÃ@@dz‫˽ڽ‬
ďǷ٦ʭ‫کܶ@ٱ‬٦ʭ‫޵@ۉ‬Ã@‫۝‬،@ۜܶ‫֨ؐ@ݖॣ۾ڒ‬ɩɳN
RS
ϰЂ६ ˆՆ‫ڈ‬N
ϰЂ६ ˆՆ‫ڈ‬N
ࣽϗ‫ ڜ‬Mԛ Մ ‫ ֬ ܶ ۜ ۾‬প ԓ
ܶ ՜ [email protected]ĈŢʭ ր‫ ֫ڜ‬ٙࣃĸ ϗ࢒Sʷ TQVѨ‫ݖ‬
‫ ڜܖ܆‬Z ʅٙ ‫؞ێ‬ҿ ܶ֬পԓ
Էҿ֢Ոࢥ ʅहѨক
SSVV
‫۾‬Ĺ ‫˨ش‬ԷǦQUXXMS
‫ ॄ܆‬ЂʠϿ[email protected]ďۧԟ࢚[email protected]ِ͊ߏθ ‫܄‬ঠ৩ ؑ͵
ܶ֫ϻ ďÖ ٍͣҞ‫ ۉ‬Ńŝ‫܆ض ڽ܁‬Ǧ
ࠝ‫ॣۿ‬ö ԟɽ[email protected]ӊη Էҿ֢θ ‫܆‬Ě३ɩɳN
ďÖԟɽ֯
[email protected]
iŽ”…’Ž…”
‫ࢥې‬ș চच‫ݖێ‬
ˆ””ZOO———N“…ƒNƒN‹’
{॥Ĺ [email protected]‫ڐ‬րŢ‫}ؽ‬
ĹÃŢĞ‫ ې‬Ԗ‫ڜۜؽ‬Ҝ Ţքहܸ‫مڜ‬Է
՜ҿۜ‫ م‬ʅ॥ ॄ‫҆܄ݚ‬Ǧ ďÖԷҿ֢Ã
‫ڐ‬ր॥ Ţ‫ॣݕې ڽەؽ‬ɜ ψࢁۖɩɳN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement