Samsung MG28J5255US User manual

Samsung MG28J5255US User manual

โปรดทรำบว่ำกำรรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงกำรโทรรับบริกำรเพื่ออธิบำยถึงกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ แก้ไขกำรติดตั้งที่ไม่ถูก

ต้อง หรือกำรท�ำควำมสะอำดหรือบ�ำรุงรักษำตำมปกติ

ค�ำถำมหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

CHINA

HONG KONG

โทรศัพท์

1300 362 603

0800 726 786

400-810-5858

(852) 3698 4698

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำที่ www.samsung.com/au/support www.samsung.com/nz/support www.samsung.com/cn/support www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)

INDIA

BANGLADESH

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

MACAU

MYANMAR

SRI LANKA

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

09612300300

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG(726-7864)

0-2689-3232,

1800-29-3232

0800-329999

1800 588 889

0800 333

+95-01-2399-888

94117540540 www.samsung.com/in/support www.samsung.com/id/support www.samsung.com/jp/support www.samsung.com/my/support www.samsung.com/ph/support www.samsung.com/sg/support www.samsung.com/th/support www.samsung.com/tw/support www.samsung.com/vn/support www.samsung.com/support

DE68-04322N-00

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 76 3/2/2015 5:58:14 PM

เตาไมโครเวฟ

คู่มือผู้ใช้

MG28J5255**

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 1 3/2/2015 5:58:14 PM

สารบัญ

การใช้คู่มือนี้

คู่มือนี้จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย

ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อควำมปลอดภัย

การติดตั้ง

อุปกรณ์เสริม

สถำนที่ติดตั้ง

จำนหมุน

การบ�ารุงรักษา

กำรท�ำควำมสะอำด

กำรเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม)

กำรดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งำนเป็นเวลำนำน

คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเตาอบ

เตำอบ

แผงควบคุม

การใช้เตาอบ

เตำอบไมโครเวฟท�ำงำนอย่ำงไร

กำรตรวจสอบว่ำเตำไมโครเวฟของคุณท�ำงำนอย่ำงถูกต้อง

กำรอบ/อุ่นอำหำร

กำรตั้งเวลำ

ระดับพลังงำนและกำรปรับเวลำ

กำรปรับเวลำอบอำหำร

กำรหยุดกำรอบอำหำร

กำรตั้งค่ำโหมดประหยัด พลังงำน

กำรใช้คุณสมบัติเมนูอำหำรไทย

กำรใช้คุณสมบัติเมนูเพื่อสุขภำพ

กำรใช้คุณสมบัติละลำยน�้ำแข็ง

กำรใช้คุณสมบัตินึ่ง

คู่มือกำรอบอำหำรของหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง

กำรย่ำง

กำรใช้ไมโครเวฟร่วมกับกำรย่ำง

กำรใช้คุณสมบัติระบบกำรอุ่น

กำรใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก

กำรใช้คุณสมบัติเปิด/ปิดจำนหมุน

กำรปิดเสียงเตือน

2

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 2

17

17

18

18

14

14

16

16

19

5

5

4

4

22

51

52

47

48

52

45

46

40

42

27

27

28

37

26

26

24

25

22

23

20

20

21

3/2/2015 5:58:14 PM

คู่มือส�าหรับอุปกรณ์การท�าอาหาร

คู่มือการปรุงอาหาร

การแก้ไขปัญหา

กำรแก้ไขปัญหำ

รหัสข้อมูล

ข้อมูลจ�าเพาะด้านเทคนิค

53

55

69

69

74

75

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 3

ไทย

3

3/2/2015 5:58:14 PM

การใช้คู่มือนี้

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตำไมโครเวฟ SAMSUNG ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำกมำย เกี่ยวกับกำรอบอำหำรด้วยเตำไมโครเวฟของคุณ

ดังนี้:

• ข้อควรระวังเพื่อควำมปลอดภัย

• อุปกรณ์เสริมและภำชนะที่เหมำะสม

• เคล็ดลับในกำรอบอำหำรที่มีประโยชน์

• เคล็ดลับในกำรอบอำหำร

คู่มือนี้จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

ค�าเตือน

อันตรำยหรือกำรกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยที่อำจท�ำให้เกิด

การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ข้อควรระวัง

อันตรำยหรือกำรกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยที่อำจท�ำให้

เกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือทรัพย์สินเสียหาย

หมายเหตุ

เคล็ดลับ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น

4

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 4 3/2/2015 5:58:15 PM

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย

ค�าแนะน�าส�าคัญเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านให้ละเอียดและเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลา

ก่อนที่จะใช้เตาอบโปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้

ฟังก์ชั่นไมโครเวฟเท่านั้น

ค�าเตือน

: ห้ำมใช้เตำอบหำกประตูหรือซีลขอบประตูเสียหำย จนกว่ำจะได้รับกำรซ่อมแซมจำกช่ำงผู้ช�ำนำญ

ค�าเตือน

: อำจเกิดอันตรำยขึ้นได้ หำกให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่ำงที่มีควำมช�ำนำญเป็นผู้ซ่อมบ�ำรุงซึ่งต้องมีกำรถอดฝำครอบ

ของเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงำนไมโครเวฟ

ค�าเตือน

: โปรดอย่ำอุ่นของเหลวและอำหำรอื่นในภำชนะที่ปิดสนิท เนื่องจำกอำจระเบิดได้

อุปกรณ์นี้ออกแบบมำส�ำหรับใช้ภำยในครัวเรือนเท่ำนั้น และไม่ได้ออกแบบมำเพื่อใช้งำนเช่น:

• พื้นที่ครัวพนักงำนในร้ำนค้ำ ส�ำนักงำน และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนแบบอื่นๆ

• โรงเรีอนเกษตร

• โดยลูกค้ำในโรงแรม โมเต็ล และสภำพแวดล้อมที่พักอำศัยอื่นๆ

• สภำพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟำสต์

ค�าเตือน

: ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตำมล�ำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับค�ำแนะน�ำเพียงพอที่จะใช้เตำไมโครเวฟ

อย่ำงปลอดภัย และทรำบถึงอันตรำยจำกกำรใช้ผิดวิธี

ไทย

5

3/2/2015 5:58:15 PM MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 5

ค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย

ค�าเตือน

: อุปกรณ์นี้สำมำรถใช้งำนโดยเด็กที่มีอำยุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภำพร่ำงกำย ประสำทสัมผัส หรือสภำพจิต

ไม่เป็นปกติ หรือขำดประสบกำรณ์หรือควำมรู้ ถ้ำได้รับกำรดูแลหรือได้รับค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนโดยบุคคลที่รับหน้ำที่ดูแล

ห้ำมเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ำมมิให้เด็กเป็นผู้ท�ำควำมสะอำดและบ�ำรุงรักษำ ยกเว้นเด็กที่มีอำยุ 8 ปีขึ้นไปและมีกำรดูแลโดย

ผู้ใหญ่

โปรดใช้เฉพำะภำชนะที่เหมำะกับเตำไมโครเวฟเท่ำนั้น

เมื่ออุ่นอำหำรในภำชนะพลำสติก โปรดระวังว่ำอำจจะมีกำรติดไฟขึ้นในเตำอบ

เตำไมโครเวฟนี้ใช้ส�ำหรับกำรให้ควำมร้อนกับอำหำรและเครื่องดื่ม กำรท�ำให้อำหำรหรือผ้ำแห้ง และกำรให้ควำมร้อนกับแผ่นให้

ควำมร้อน รองเท้ำสวมในบ้ำน ฟองน�้ำ ผ้ำหมำด และวัสดุอื่นในลักษณะเดียวกันอำจเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บ ติดไฟ หรือ

เพลิงไหม้

ถ้ำพบว่ำมีควัน ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่ำเปิดประตูเตำอบ เพื่อมิให้เกิดเปลวไฟ

ค�าเตือน

: ระหว่ำงกำรอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีกำรเดือดที่ล่ำช้ำออกไป ดังนั้น โปรดใช้ควำมระมัดระวังเมื่อถือ

ภำชนะ

ค�าเตือน

: ควรคนหรือเขย่ำสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวดอำหำรเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนที่จะรับประทำน เพื่อ

ลดควำมเสี่ยงของกำรลวก

ห้ำมอุ่นร้อนหรือให้ควำมร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตำไมโครเวฟ เนื่องจำกอำจระเบิดได้ แม้ว่ำจะสิ้นสุดกำรให้ควำมร้อน

ของไมโครเวฟแล้วก็ตำม

ท�ำควำมสะอำดและขจัดอำหำรตกค้ำงอย่ำงสม�่ำเสมอ

6

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 6 3/2/2015 5:58:15 PM

กำรไม่รักษำควำมสะอำดเตำอบอำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยกับพื้นผิว ซึ่งอำจมีผลเสียต่อเตำอย่ำงมำก และอำจก่อให้เกิด

อันตรำยได้

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมำส�ำหรับกำรติดตั้งในยำนพำหนะบนท้องถนน คำรำวำน และยำนพำหนะในลักษณะเดียวกัน

อุปกรณ์นี้ไม่เหมำะส�ำหรับบุคคลที่มีสภำพร่ำงกำย ประสำทสัมผัสหรือจิตที่ไม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลที่ขำดประสบกำรณ์

ควำมรู้ ยกเว้นจะได้รับกำรดูแลหรือได้รับค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนโดยบุคคลที่รับหน้ำที่ดูแล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้ำนี้เกิดเสียหำย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริกำร หรือผู้ที่มีควำมช�ำนำญเป็นผู้เปลี่ยนสำยไฟ

เพื่อไม่ให้เกิดอันตรำย

อุปกรณ์นี้ไม่สำมำรถท�ำควำมสะอำดด้วยเครื่องฉีดน�้ำ

เตำอบนี้ควรอยู่ในต�ำแหน่งและควำมสูงที่เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงส่วนภำยในเตำอบและบริเวณควบคุมได้ง่ำย

ก่อนที่จะใช้เตำอบเป็นครั้งแรก ควรใช้งำนเตำอบกับน�้ำเป็นเวลำ 10 นำที จำกนั้นจึงค่อยใช้

ถ้ำอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริกำรใกล้บ้ำน

เตำไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่คุณสำมำรถเอื้อมถึงปลั๊กโดยง่ำย

เตำไมโครเวฟนี้ออกแบบมำส�ำหรับใช้งำนบนเคำน์เตอร์ (ตั้งอิสระ) เท่ำนั้น ไม่ควรวำงเตำไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 7

ไทย

7

3/2/2015 5:58:15 PM

ค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย

การท�างานของเตาอบเท่านั้น-อุปกรณ์เสริม

ค�าเตือน

: เมื่อใช้งำนอุปกรณ์นี้ในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งำนอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เนื่องจำกจะมีอุณหภูมิสูง

ระหว่ำงกำรใช้งำนอุปกรณ์จะมีควำมร้อนสูง โปรดใช้ควำมระมัดระวังอย่ำสัมผัสขดลวดควำมร้อนภำยในเตำอบ

ค�าเตือน

: ชิ้นส่วนที่เข้ำถึงได้อำจร้อนจัดหลังจำกกำรใช้งำน ควรดูแลให้พ้นมือเด็ก

ห้ำมใช้เครื่องท�ำควำมสะอำดด้วยไอน�้ำ

ค�าเตือน

: ตรวจสอบว่ำปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้ำช็อต

ห้ำมใช้สำรท�ำควำมสะอำดที่มีฤทธิ์ขัดถูหรือที่ขัดโลหะเพื่อท�ำควำมสะอำดประตูเตำอบ เนื่องจำกจะท�ำให้พื้นผิวเป็นรอยและ

ท�ำให้แก้วแตกได้

ค�าเตือน

: อุปกรณ์นี้และชิ้นส่วนที่เข้ำถึงได้อำจร้อนจัดระหว่ำงกำรใช้งำน

โปรดใช้ควำมระมัดระวังอย่ำสัมผัสขดลวดควำมร้อนภำยในเตำอบ

ห้ำมเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 8 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ดูแลใกล้ชิด

อุปกรณ์นี้สำมำรถใช้งำนโดยเด็กที่มีอำยุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภำพร่ำงกำย ประสำทสัมผัส หรือสภำพจิตไม่เป็นปกติ

หรือขำดประสบกำรณ์หรือควำมรู้ ถ้ำได้รับกำรดูแลหรือได้รับค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนโดยบุคคลที่รับหน้ำที่ดูแล ห้ำมเด็กเล่นกับ

อุปกรณ์นี้ ห้ำมเด็กท�ำควำมสะอำดหรือบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์โดยไม่มีกำรดูแล

อุณหภูมิของพื้นผิวที่สัมผัสได้อำจสูงมำกเมื่ออุปกรณ์นี้ท�ำงำน

ประตูหรือพื้นผิวภำยนอกอำจร้อนจัดเมื่ออุปกรณ์ท�ำงำน

ดูแลให้อุปกรณ์และสำยไฟพ้นมือเด็กที่อำยุต�่ำกว่ำ 8 ปี

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมำเพื่อใช้งำนด้วยเครื่องจับเวลำภำยนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยกต่ำงหำก

8

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 8 3/2/2015 5:58:15 PM

ความปลอดภัยทั่วไป

ค�าเตือน

ควรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมช�ำนำญเท่ำนั้นเป็นผู้แก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์

ห้ำมให้ควำมร้อนของเหลวหรืออำหำรอื่นในภำชนะที่ปิดผนึกแน่นส�ำหรับฟังก์ชั่นไมโครเวฟ

เพื่อควำมปลอดภัย ห้ำมใช้เครื่องท�ำควำมสะอำดด้วยแรงดันน้�ำหรือเครื่องท�ำควำมสะอำดด้วยเครื่องฉีดไอน้�ำ

ห้ำมติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องท�ำควำมร้อน วัตถุไวไฟ ควำมชื้น ต�ำแหน่งที่มีน้�ำมันหรือฝุ่นละอองมำก ในต�ำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือได้รับน้�ำ หรือในที่ซึ่ง

อำจมีก๊ำซรั่ว หรือบนพื้นที่ไม่เรียบ

อุปกรณ์นี้ต้องมีกำรลงกรำวด์อย่ำงเหมำะสมตำมข้อก�ำหนดของท้องถิ่นหรือของประเทศ

น�ำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้�ำออกจำกขั้วของปลั๊กไฟและหน้ำสัมผัสเป็นประจ�ำ โดยใช้ผ้ำแห้ง

ห้ำมดึงหรือบิดงอหรือวำงสิ่งของทับสำยไฟ

ถ้ำมีก๊ำซรั่ว (เช่น ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบำยอำกำศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ

ห้ำมสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

ห้ำมปิดเครื่องด้วยกำรถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องก�ำลังท�ำงำนอยู่

ห้ำมสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม ถ้ำมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้�ำเข้ำเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริกำรที่อยู่ใกล้ที่สุด

ห้ำมใช้แรงกดหรือกระแทกอุปกรณ์

อย่ำวำงอุปกรณ์ไว้บนวัตถุที่เปรำะบำงเช่นซิงค์หรือกระจก

ห้ำมใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เครื่องท�ำควำมสะอำดด้วยไอน้�ำหรือเครื่องฉีดน้�ำแรงดันสูงเพื่อท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์

ตรวจสอบว่ำแรงดันไฟฟ้ำ ควำมถี่ และกระแสไฟฟ้ำตรงกับในข้อมูลจ�ำเพำะของผลิตภัณฑ์

ต่อสำยไฟเข้ำกับเต้ำรับไฟฟ้ำที่ผนังอย่ำงแน่นหนำ ห้ำมใช้ตัวแปลงปลั๊ก สำยต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้ำ

ห้ำมเกี่ยวสำยไฟกับวัตถุที่เป็นโลหะ ใส่สำยไฟไว้ระหว่ำงวัตถุหรือหลังเตำอบ

ห้ำมใช้ปลั๊กไฟที่เสียหำย สำยไฟ หรือเต้ำรับไฟฟ้ำที่เสียหำย หลวม เมื่อปลั๊กไฟหรือสำยไฟเสียหำย โปรดติดต่อศูนย์บริกำรใกล้บ้ำนคุณ

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 9

ไทย

9

3/2/2015 5:58:15 PM

ค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย

ห้ำมฉีดพ่นน้�ำบนเตำอบ

ห้ำมวำงสิ่งของบนเตำอบ ภำยในหรือบนประตูเตำอบ

ห้ำมพ่นสำรระเหยเช่นยำฆ่ำแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง

โปรดอย่ำเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตำอบ ใช้ควำมระมัดระวังเมื่อให้ควำมร้อนอำหำรหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจำกไอของแอลกอฮอล์อำจสัมผัสกับ

ส่วนที่ร้อนจัดของเตำอบ

ให้เด็กอยู่ห่ำงจำกประตูที่เปิดหรือปิด เนื่องจำกอำจชนกับประตูหรือท�ำให้ประตูหนีบนิ้วได้

ค�าเตือน

: ระหว่ำงกำรอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีกำรเดือดที่ล่ำช้ำออกไป ดังนั้น โปรดใช้ควำมระมัดระวังเมื่อถือภำชนะ เพื่อป้องกันสถำนกำรณ์นี้ โปรด

พักอำหำรอย่ำงน้อย 20 วินำที หลังจำกปิดเตำอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจำยตัวอย่ำงสม่�ำเสมอทุกครั้ง คนอำหำรระหว่ำงอุ่นถ้ำจ�ำเป็น และคนทุกครั้งหลังจำกอุ่น

ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำในกำรปฐมพยำบำล:

• แช่บริเวณที่ถูกลวกในน�้ำเย็นเป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 นำที

• พันด้วยผ้ำพันแผลที่แห้งและสะอำด

• โปรดอย่ำทำครีม น�้ำมัน หรือโลชั่น

ห้ำมวำงถำดหรือตะแกรงในน้�ำหลังจำกที่ท�ำอำหำรทันที เนื่องจำกอำจท�ำให้ถำดหรือตะแกรงเกิดกำรแตกหักหรือเสียหำยได้

อย่ำใช้เตำไมโครเวฟส�ำหรับกำรทอดน้�ำมัน เนื่องจำกจะไม่สำมำรถควบคุมอุณหภูมิของน้�ำมันได้ ซึ่งอำจส่งผลให้ของเหลวที่ร้อนจัดมีควำมร้อนสูงเกินไป

10

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 10 3/2/2015 5:58:15 PM

ข้อควรระวัง

โปรดใช้เฉพำะภำชนะที่เหมำะกับเตำไมโครเวฟเท่ำนั้น ห้ำมใช้ภำชนะที่เป็นโลหะ จำนที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ

น�ำลวดที่ใช้ปิดถุงออกจำกถุงกระดำษหรือถุงพลำสติกก่อน

สำเหตุ: อำจมีประกำยไฟเกิดขึ้น ซึ่งท�ำให้เตำไมโครเวฟเสียหำย

ห้ำมใช้เตำไมโครเวฟเพื่อท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้ำแห้ง

ใช้เวลำสั้นลงส�ำหรับอำหำรปริมำณน้อย เพื่อป้องกันอำหำรร้อนเกินและไหม้

ห้ำมจุ่มสำยไฟหรือปลั๊กในน้�ำ และระวังอย่ำให้สำยไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน

ห้ำมอุ่นร้อนหรือให้ควำมร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตำไมโครเวฟ เนื่องจำกอำจระเบิดได้ แม้ว่ำจะสิ้นสุดกำรให้ควำมร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตำม นอกจำกนี้

อย่ำให้ควำมร้อนขวด เหยือก หรือภำชนะที่ปิดฝำสนิทหรือเป็นสุญญำกำศ ถั่วที่มีเปลือก มะเขือเทศ ฯลฯ

ห้ำมปิดหรือบังช่องระบำยอำกำศด้ำนหลังของเตำด้วยผ้ำหรือกระดำษ ผ้ำหรือกระดำษอำจติดไฟ ขณะที่มีกำรระบำยอำกำศร้อนออกจำกเตำ เตำอบอำจมีควำมร้อน

สูงเกินไป และตัดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ และจะไม่สำมำรถใช้งำนได้จนกว่ำจะเย็นลง

ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันควำมร้อนขณะน�ำอำหำรออกจำกเตำเพื่อป้องกันควำมร้อนลวก

คนของเหลวเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลำอุ่น หรือหลังจำกสิ้นสุดกำรอุ่นร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่ำงน้อย 20 วินำทีหลังจำกให้ควำมร้อนเพื่อป้องกันกำรเดือดและ

กระเด็น

ยืนห่ำงจำกเตำอบประมำณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดประตู เพื่อป้องกันไอน้�ำหรืออำกำศร้อนลวก

ห้ำมใช้งำนไมโครเวฟเมื่อไม่มีอำหำรอยู่ภำยในเตำ เตำไมโครเวฟจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจำกผ่ำนไป 30 นำทีเพื่อควำมปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วำงแก้วน้�ำไว้ภำยใน

เตำอบตลอดเวลำ เพื่อดูดซับพลังงำนไมโครเวฟในกรณีที่เตำไมโครเวฟท�ำงำนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ติดตั้งเตำอบตำมระยะห่ำงที่ก�ำหนดในคู่มือนี้ (ดูที่ กำรติดตั้งเตำไมโครเวฟ)

ใช้ควำมระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำเข้ำกับเต้ำเสียบใกล้เตำอบ

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 11

ไทย

11

3/2/2015 5:58:15 PM

ค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป(ฟังก์ชั่นไมโครเวฟเท่านั้น)

หำกไม่ปฏิบัติตำมข้อควรระวังเพื่อควำมปลอดภัยต่อไปนี้อำจท�ำให้ได้รับพลังงำนไมโครเวฟที่เป็นอันตรำย

A.

ห้ำมใช้เตำอบขณะที่ประตูของเตำเปิดอยู่ หรือดัดแปลงแก้ไขล็อคเพื่อควำมปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องล็อคเพื่อควำมปลอดภัย ไม่ว่ำใน

กรณีใดๆ

B.

ห้ำมสอดวัตถุใดๆ ระหว่ำงประตูของเตำอบกับด้ำนหน้ำ หรือปล่อยให้มีอำหำรหรือสำรท�ำควำมสะอำดค้ำงอยู่ที่ผิวหน้ำของซีล ตรวจสอบว่ำประตูและซีลขอบ

ประตูสะอำดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้ำหมำดและเช็ดอีกครั้งด้วยผ้ำนุ่มที่แห้งหลังจำกกำรใช้งำน

C.

ห้ำมใช้เตำอบที่มีควำมเสียหำย จนกว่ำจะได้รับกำรซ่อมแซมโดยช่ำงผู้ช�ำนำญกำรซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตำอบ

ให้สนิท และตรวจสอบว่ำส่วนต่ำงๆ ต่อไปนี้ไม่ช�ำรุดเสียหำย:

1)

ประตู (งอ)

2)

บำนพับประตู (แตกหักหรือหลวม)

3)

ซีลประตูและผิวของซีล

D.

ห้ำมปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตำอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ช�ำนำญกำรซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

12

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 12 3/2/2015 5:58:15 PM

Samsung จะเรียกเก็บค่ำบริกำรซ่อมแซม ส�ำหรับกำรเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องที่ไม่ใช่ส่วนส�ำคัญ ถ้ำควำมเสียหำยของอุปกรณ์ และ/หรือ

ควำมเสียหำยหรือกำรสูญเสียอุปกรณ์เสริมนั้นเกิดจำกกำรกระท�ำของผู้ใช้ รำยกำรที่ครอบคลุมได้แก่:

A.

รอยบุบ รอยขีดข่วน ประตู มือจับ แผงด้ำนนอก หรือแผงควบคุมแตกหัก

B.

ถำดแตกหรือสูญหำย ล้อเลื่อนน�ำทำง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด

ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบำยในคู่มือค�ำแนะน�ำนี้เท่ำนั้น ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภำวะและ

สถำนกำรณ์ทั้งหมดที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้ำที่จะต้องใช้สำมัญส�ำนึก ควำมระมัดระวัง และใส่ใจกับกำรติดตั้ง บ�ำรุงรักษำ และใช้งำนอุปกรณ์

เนื่องจำกค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนต่อไปนี้ใช้ส�ำหรับหลำยรุ่น ลักษณะของเตำอบของคุณอำจแตกต่ำงจำกที่อธิบำยในคู่มือนี้ และสัญญำณค�ำเตือนบำงอย่ำง

อำจไม่มีผล ถ้ำคุณมีข้อซักถำมหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริกำรที่ใกล้ที่สุด หรือหำควำมช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

เตำไมโครเวฟนี้ใช้ส�ำหรับกำรให้ควำมร้อนกับอำหำร ใช้ส�ำหรับกำรใช้งำนภำยในครัวเรือนเท่ำนั้น ห้ำมอุ่นผ้ำทุกประเภทหรือเบำะที่มีไส้ซึ่งอำจลุกไหม้ได้

ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์อย่ำงไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม

กำรไม่รักษำควำมสะอำดเตำอบอำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยกับพื้นผิว ซึ่งอำจมีผลเสียต่อเตำอย่ำงมำก และอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 13

ไทย

13

3/2/2015 5:58:15 PM

อุปกรณ์เสริม

คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลำยชนิด เพื่อน�ำมำใช้ร่วมกับเตำอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ

01

02

03

01

วงแหวน

เพื่อวำงไว้บริเวณส่วนกลำงของเตำอบ

วัตถุประสงค์:

วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของ

จำนหมุน

02

จานหมุน

วำงเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลำงสวม

พอดีกับเฟือง

วัตถุประสงค์:

จำนหมุนท�ำหน้ำที่เป็นพื้นที่หลัก

ส�ำหรับอบอำหำร และสำมำรถถอด

ออกท�ำควำมสะอำดได้ง่ำย

03

ตะแกรงย่าง

เพื่อวำงบนจำนหมุน

วัตถุประสงค์:

ตะแกรงโลหะสำมำรถใช้ได้ในกำร

ย่ำงและกำรอบอำหำรแบบผสม

04

04

หม้อแก้วส�าหรับนึ่ง

โปรดดูหน้ำ 45

วัตถุประสงค์:

ใช้หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งเมื่อใช้ฟังก์ชั่น

นึ่ง

14

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 14 3/2/2015 5:58:16 PM

05

05

อ่างส�าหรับอุ่นจาน

ดูหน้ำ 48 ถึง 51

วัตถุประสงค์:

ใช้อ่ำงส�ำหรับอุ่นจำนเมื่อใช้

ฟังก์ชั่นอุ่นจำนในโหมดอุ่น

ข้อมูลส�าคัญ

ห้าม

ใช้ไมโครเวฟหำกไม่มีวงแหวนและจำนหมุน

ข้อมูลส�าคัญ

ห้าม

ใช้โหมด

ย่าง

และ

การจัดกลุ่ม

กับหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง

โหมดกำรท�ำงำน ไมโครเวฟ

ย่ำง /

กำรจัดกลุ่ม

หม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง O X

ข้อมูลส�าคัญ

ห้าม

ใช้โหมดไมโครเวฟ

ย่าง

และ

การจัดกลุ่ม

กับอ่ำงส�ำหรับอุ่น

จำน โปรดใช้กับฟังก์ชั่นกำรอุ่นจำนเท่ำนั้นในโหมดกำรอุ่นเท่ำนั้น

โหมดกำรท�ำงำน ระบบกำรอุ่น

อ่ำงส�ำหรับอุ่นจำน O

ไมโครเวฟ /

ย่ำง /

กำรจัดกลุ่ม

X

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 15

ไทย

15

3/2/2015 5:58:16 PM

การติดตั้ง

สถานที่ติดตั้ง

20ซม.ด้านบน

85ซม.จากพื้น

10ซม.ด้านหลัง

10ซม.ด้านข้าง

เลือกพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ อยู่เหนือพื้นประมำณ

85 ซม. พื้นผิวต้องรองรับน�้ำหนักของเตำอบได้

ห้องที่สำมำรถระบำยอำกำศได้อย่ำงปลอดภัย อยู่ห่ำงจำก

ผนังด้ำนหลังและผนังด้ำนข้ำงอย่ำงน้อย 10 ซม. และห่ำง

จำกผนังด้ำนบน 20 ซม.

ห้ำมติดตั้งเตำอบในบริเวณที่มีควำมร้อนและควำมชื้นสูง

เช่น ถัดจำกเตำไมโครเวฟหรือเครื่องท�ำควำมร้อนอื่นๆ

โปรดปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จ่ำยไฟของเตำอบ

ใช้สำยส�ำหรับต่อที่ได้รับกำรรับรองเท่ำนั้น ถ้ำคุณจ�ำเป็น

ต้องใช้

เช็ดด้ำนในของซีลประตูด้วยผ้ำหมำด ก่อนที่จะใช้เตำอบ

เป็นครั้งแรก

จานหมุน

น�ำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจำกภำยในเตำอบ ติดตั้งวงแหวนและ

จำนหมุน ทดลองว่ำจำนสำมำรถหมุนได้อย่ำงอิสระ

16

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 16 3/2/2015 5:58:16 PM

การบ�ารุงรักษา

การท�าความสะอาด

ท�ำควำมสะอำดเตำอบเป็นประจ�ำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจับตัวที่บนหรือด้ำนในเตำอบ และโปรดให้กำรดูแลเป็นพิเศษส�ำหรับ

ประตู ซีลประตู รวมทั้งจำนหมุนและวงแหวน (เฉพำะรุ่นที่มีให้เท่ำนั้น)

ถ้ำไม่สำมำรถเปิดหรือปิดประตูได้อย่ำงสะดวก โปรดตรวจสอบว่ำซีลประตูมีสิ่งสกปรกจับตัวอยู่หรือไม่ ให้ใช้ผ้ำนุ่มชุบน�้ำยำ

ล้ำงจำนในกำรท�ำควำมสะอำดทั้งด้ำนในและด้ำนนอกเตำอบ ล้ำงให้สะอำดและเช็ดให้แห้ง

วิธีการขจัดสิ่งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่นเหม็นและล้างออกยาก

1.

ในขณะที่เตำอบว่ำง ให้วำงถ้วยน�้ำมะนำวที่กึ่งกลำง

จำนหมุน

2.

อบเตำเป็นเวลำ 10 นำที โดยใช้พลังงำนสูงสุด

3.

เมื่อหมดเวลำ ให้รอจนกว่ำเตำอบจะเย็นลง จำกนั้น ให้

เปิดประตูแล้วท�ำควำมสะอำดช่องที่ใช้อบอำหำร

วิธีท�าความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน

ในกำรท�ำควำมสะอำดส่วนบนของช่องที่ใช้อบอำหำร ให้ดึง

ขดลวดควำมร้อนด้ำนบนลงประมำณ 45° ดังที่ปรำกฏใน

ภำพ วิธีนี้จะช่วยให้สำมำรถท�ำควำมสะอำดด้ำนบนได้ เมื่อ

ท�ำควำมสะอำดเสร็จแล้ว ให้ดันขดลวดควำมร้อนกลับเข้ำที่

ไทย

17

3/2/2015 5:58:17 PM MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 17

การบ�ารุงรักษา

ข้อควรระวัง

ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอำดอยู่เสมอ และตรวจสอบ

ว่ำประตูสำมำรถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนั้น อำจท�ำให้

อำยุกำรใช้งำนเตำอบสั้นลง

โปรดระวังอย่ำให้น�้ำกระเซ็นลงไปในช่องระบำยอำกำศ

ของเตำอบ

ห้ำมใช้สำรที่มีฤทธิ์ขัดถูหรือสำรเคมีในกำรท�ำควำมสะอำด

หลังจำกใช้งำนเตำอบทุกครั้ง ให้ใช้น�้ำยำล้ำงอ่อนๆ เพื่อ

ท�ำควำมสะอำดช่องภำยในเตำอบ หลังจำกรอให้เตำอบ

เย็นลงแล้ว

การเปลี่ยนชิ้นส่วน(ซ่อมแซม)

ค�าเตือน

เตำอบนี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สำมำรถน�ำออกได้ โปรดอย่ำเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมเตำอบด้วยตนเอง

ถ้ำคุณพบปัญหำที่บริเวณบำนพับ ซีล และ/หรือประตู

โปรดติดต่อช่ำงที่มีประสบกำรณ์หรือศูนย์บริกำรของ

Samsung ที่อยู่ใกล้บ้ำนเพื่อรับควำมช่วยเหลือด้ำน

เทคนิค

ถ้ำคุณต้องกำรเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริกำร

ของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้ำน โปรดอย่ำเปลี่ยนชิ้นส่วน

ด้วยตนเอง

ถ้ำคุณพบปัญหำที่บริเวณตัวเครื่องด้ำนนอกเตำอบ ให้

ถอดสำยไฟออกจำกแหล่งพลังงำน แล้วติดต่อศูนย์บริกำร

ของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้ำน

การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

ถ้ำคุณไม่ได้ใช้งำนเตำอบเป็นระยะเวลำนำน ให้ถอดปลั๊กไฟออกและเคลื่อนย้ำยเตำอบไปไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่น ฝุ่นและ

ควำมชื้นที่ก่อตัวภำยในเตำอบอำจมีผลต่อประสิทธิภำพของเตำอบ

18

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 18 3/2/2015 5:58:17 PM

คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการปรุงอาหาร

วำงอำหำรในเตำ กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

กำรอบจะเริ่มต้น และเมื่อเสร็จแล้ว

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวลาอีก30วินาที

1.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

หนึ่งครั้งต่อเวลำที่ต้องกำรเพิ่ม 30 วินำที

2.

เมื่อหมุน

ปุ่มบิด

คุณจะสำมำรถตั้งเวลำได้ตำมต้องกำร

2

1

ไทย

19

3/2/2015 5:58:17 PM MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 19

เตาอบ

01 02 03 04 05

06

01

ด้ำมจับประตู

02

ประตู

03

ช่องระบำยอำกำศ

04

ขดลวดควำมร้อน

07 08

05

น้อย

06

สลักประตู

07

จำนหมุน

08

เฟืองหมุน

09 10

09

วงแหวน

10

ช่องล็อคเพื่อควำมปลอดภัย

11

แผงควบคุม

11

20

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 20 3/2/2015 5:58:17 PM

แผงควบคุม

01

03

05

07

12

09

10

11

13

02

04

06

08

01

ปุ่มเมนูอำหำรไทย

02

ปุ่มเมนูเพื่อสุขภำพ

03

ปุ่มละลำยน�้ำแข็ง

04

ปุ่มนึ่ง

05

ปุ่มไมโครเวฟ

06

ปุ่มย่ำง

07

ปุ่มกำรจัดกลุ่ม

08

ปุ่มระบบกำรอุ่น

09

ปุ่มเปิด/ปิดจำนหมุน

10

ปุ่มบิด (น�้ำหนัก/ปริมำณ/เวลำ)

11

ปุ่มเลือก/นำฬิกำ

12

ปุ่มหยุด/ประหยัด พลังงำน

13

ปุ่มเริ่มท�ำงำน/+30วินำที

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 21

ไทย

21

3/2/2015 5:58:17 PM

เตาอบไมโครเวฟท�างานอย่างไร

ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่มีควำมถี่สูง พลังงำนที่ปล่อยออกมำท�ำให้อำหำรสุกหรือร้อนขึ้น โดยไม่มีกำรเปลี่ยนรูปร่ำงหรือสี

คุณสำมำรถใช้เตำไมโครเวฟเพื่อ:

• ละลำยน�้ำแข็ง

• อุ่นอำหำร

• อบอำหำร

หลักกำรอบอำหำร

1.

ไมโครเวฟที่เกิดจำกแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยู่ในช่องเตำอบ และกระจำย

อย่ำงเป็นระเบียบ ในขณะที่อำหำรหมุนอยู่บนจำนหมุน ท�ำให้อำหำรสุก

ทั่วถึงกัน

2.

อำหำรจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมำณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จำกนั้นกำรอบ

อำหำรจะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อมีกำรถ่ำยเทควำมร้อนภำยในอำหำร

3.

เวลำในกำรอบอำหำรจะขึ้นอยู่กับภำชนะใส่อำหำร และคุณสมบัติของ

อำหำรนั้นๆ:

• ปริมำณและควำมหนำแน่น

• ปริมำณน�้ำภำยในอำหำร

• อุณหภูมิเริ่มต้น (มีกำรแช่เย็นไว้หรือไม่)

ข้อมูลส�าคัญ

เนื่องจำกส่วนกลำงของอำหำรสุกเนื่องจำกกำรถ่ำยเทควำมร้อน กำรอบอำหำร

จึงเกิดขึ้นแม้ว่ำคุณจะน�ำอำหำรออกจำกเตำแล้วก็ตำม ดังนั้น โปรดปฏิบัติตำม

เวลำพักที่แนะน�ำในต�ำรำอำหำรและในคู่มือนี้เพื่อให้:

• อำหำรสุกทั่วถึงกันจนถึงด้ำนใน

• อำหำรมีอุณหภูมิเท่ำกันทั้งหมด

22

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 22 3/2/2015 5:58:18 PM

การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�างานอย่างถูกต้อง

กระบวนกำรง่ำยๆ ต่อไปนี้ช่วยให้คุณสำมำรถตรวจสอบว่ำเตำไมโครเวฟของคุณท�ำงำนถูกต้องอยู่เสมอ

หำกคุณมีข้อสงสัย โปรดอ่ำนข้อมูลในหัวข้อ “กำรแก้ไขปัญหำ” ในหน้ำ 69 ถึง 74

หมายเหตุ

เตำอบจะต้องต่อเข้ำกับปลั๊กไฟที่ผนังอย่ำงถูกต้อง จำนหมุนจะต้องอยู่ใน

ต�ำแหน่งที่ถูกต้องในเตำ ถ้ำมีกำรใช้พลังงำนนอกเหนือจำกระดับสูงสุด

(100 % - 900 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลำเดือดนำนขึ้น

เปิดประตูเตำอบโดยดึงที่จับที่ด้ำนขวำของประตู

วำงแก้วใส่น�้ำไว้บนจำนหมุน ปิดประตู

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

และก�ำหนดเวลำเป็น 4 หรือ 5 นำที โดยกดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ตำมจ�ำนวนนำทีที่ต้องกำร

ผลลัพธ์:

เตำจะให้ควำมร้อนกับน�้ำเป็นเวลำ 4 หรือ 5 นำที

น�้ำควรจะเดือด

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 23

ไทย

23

3/2/2015 5:58:18 PM

การอบ/อุ่นอาหาร

ขั้นตอนต่อไปนี้กล่ำวถึงกำรอบและกำรอุ่นอำหำร

ข้อมูลส�าคัญ

โปรดตรวจสอบกำรตั้งค่ำกำรอบอำหำรทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตำอบท�ำงำน

ตำมล�ำพัง

เปิดประตู วำงอำหำรที่ส่วนกลำงของจำนหมุน ปิดประตู ห้ำมเปิดเครื่อง หำก

เตำอบว่ำงเปล่ำ

1

1.

กดปุ่ม

ไมโครเวฟ

ผลลัพธ์:

จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์

900 วัตต์ (ก�ำลังไฟสูงสุด):

(โหมดไมโครเวฟ)

2.

เลือกระดับพลังงำนที่เหมำะสมโดยหมุน

ปุ่มบิด

(โปรดดูตำรำงแสดงระดับพลังงำน) จำกนั้นกดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

2

3

4

3.

เลือกเวลำในกำรอบอำหำร โดยหมุน

ปุ่มบิด

ผลลัพธ์:

เครื่องจะแสดงเวลำอบอำหำรขึ้น

4.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

ไฟของเตำอบจะสว่ำงขึ้น และจำนหมุนจะเริ่มหมุน กำร

อบอำหำรจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

24

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 24 3/2/2015 5:58:18 PM

การตั้งเวลา

เมื่อมีกำรจ่ำยไฟจะมีสัญญำณ “88:88” และจำกนั้นเป็น “12:00” ปรำกฏบนหน้ำจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ

โปรดตั้งเวลำปัจจุบัน ซึ่งสำมำรถแสดงเวลำในระบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง คุณจะต้องตั้งเวลำของนำฬิกำ:

• เมื่อติดตั้งเตำไมโครเวฟเป็นครั้งแรก

• หลังจำกไฟฟ้ำดับ

หมายเหตุ

อย่ำลืมปรับเวลำ ถ้ำคุณต้องสลับระหว่ำงเวลำของฤดูร้อนและฤดูหนำว

1.

กดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

1

3

4

2

2.

ตั้งค่ำกำรแสดงเวลำในระบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมงด้วยกำรหมุน

ปุ่ม

บิด

จำกนั้นกดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

3.

หมุน

ปุ่มบิด

เพื่อก�ำหนดชั่วโมง จำกนั้นกดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

4.

หมุน

ปุ่มบิด

เพื่อก�ำหนดนำที

5.

เมื่อนำฬิกำแสดงเวลำถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

อีกครั้งเพื่อให้

นำฬิกำเริ่มเดิน

ผลลัพธ์:

เวลำนี้จะปรำกฏเมื่อใดก็ตำมที่คุณไม่ได้ใช้เตำ

ไมโครเวฟ

5

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 25

ไทย

25

3/2/2015 5:58:18 PM

ระดับพลังงานและการปรับเวลา

ฟังก์ชั่นระดับพลังงำนช่วยให้คุณสำมำรถปรับปริมำณพลังงำนที่จะใช้ พร้อม

ทั้งเวลำที่ใช้ในกำรอบหรืออุ่นอำหำร ตำมชนิดและปริมำณของอำหำรนั้น คุณ

สำมำรถเลือกระดับพลังงำนได้ถึงหกระดับ

ระดับพลังงำน

สูง

สูงปำนกลำง

ปำนกลำง

ต�่ำปำนกลำง

ละลำยน�้ำแข็ง

ต�่ำ

เปอร์เซ็นต์

100 %

67 %

50 %

33 %

20 %

11 %

ก�ำลังไฟฟ้ำ

900 วัตต์

600 วัตต์

450 วัตต์

300 วัตต์

180 วัตต์

100 วัตต์

เวลำอบอำหำรที่ระบุในต�ำรำอำหำรและในคู่มือนี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงำน

ที่ระบุไว้

ถ้ำคุณเลือก...

ระดับพลังงำนสูง

ระดับพลังงำนต�่ำ

เวลำกำรอบอำหำรจะเป็น...

ลดลง

เพิ่มขึ้น

การปรับเวลาอบอาหาร

คุณสำมำรถเพิ่มเวลำในกำรอบอำหำร โดยกดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

หนึ่งครั้งส�ำหรับกำรเพิ่ม 30 วินำที

• ดูควำมคืบหน้ำของกำรอบเมื่อใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตำอบ

• เพิ่มเวลำที่เหลือในกำรปรุงอำหำร

2

1

วิธีที่1

ในกำรเพิ่มเวลำอบอำหำรในระหว่ำงอบ ให้กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

หนึ่ง

ครั้งต่อ 30 วินำทีที่คุณต้องกำรเพิ่ม

• ตัวอย่ำง: หำกต้องกำรเพิ่มเวลำอบอีกสำมนำที ให้กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/

+30วินาที

หกครั้ง

วิธีที่2

เพียงหมุน

ปุ่มบิด

เพื่อปรับเวลำอบอำหำร

• ในกำรเพิ่มเวลำปรุงอำหำร ให้หมุนไปทำงขวำ และเมื่อต้องกำรลดเวลำ

ปรุงอำหำร ให้หมุนไปทำงซ้ำย

26

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 26 3/2/2015 5:58:18 PM

การหยุดการอบอาหาร

คุณสำมำรถหยุดกำรอบอำหำรได้ตลอดเวลำ เพื่อ:

• ตรวจดูอำหำร

• พลิกด้ำนหรือคนอำหำร

• พักอำหำร

ในกำรหยุดกำรอบอำหำร...

ชั่วครำว

จำกนั้น...

ชั่วครำว : เปิดประตูหรือกดปุ่ม

หยุด/ประหยัดพลังงาน

หนึ่งครั้ง

ผลลัพธ์:

กำรอบจะหยุดลง

โดยสิ้นเชิง

หำกต้องกำรอบอำหำรต่อ ให้ปิดประตูอีกครั้งและกดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

โดยสิ้นเชิง : กดปุ่ม

หยุด/ประหยัดพลังงาน

หนึ่งครั้ง

ผลลัพธ์:

กำรอบจะหยุดลง

หำกคุณต้องกำรยกเลิกกำรตั้งค่ำกำรอบ ให้กดปุ่ม

หยุด/ประหยัดพลังงาน

อีกครั้ง

การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน

เตำอบมีโหมดประหยัด พลังงำน

• กดปุ่ม

หยุด/ประหยัดพลังงาน

ผลลัพธ์:

จอแสดงผลดับ

• หำกต้องกำรออกจำกโหมดประหยัด พลังงำน ให้เปิดประตูหรือกดปุ่ม

หยุด/

ประหยัดพลังงาน

จำกนั้นจอแสดงผลจะแสดงเวลำปัจจุบัน ขณะนี้เตำอบ

พร้อมใช้งำนแล้ว

หมายเหตุ

ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

ถ้ำคุณไม่เลือกฟังก์ชั่นใดเลยเมื่ออุปกรณ์อยู่ระหว่ำงกำรตั้งค่ำหรือท�ำงำนโดยมี

สถำนะหยุดชั่วครำว ฟังก์ชั่นจะถูกยกเลิก และนำฬิกำจะแสดงผลหลังจำกผ่ำน

ไป 25 นำที

ไฟของเตำอบจะดับลงหลังจำกผ่ำนไป 5 นำที ในสถำนะประตูเปิด

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 27

ไทย

27

3/2/2015 5:58:19 PM

การใช้คุณสมบัติเมนูอาหารไทย

คุณสมบัติ

เมนูอาหารไทย

30 รำยกำรประกอบด้วยเวลำในกำรอบอำหำรที่ก�ำหนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลำอบหรือระดับพลังงำนอีก

ขั้นแรก วำงอำหำรที่ส่วนกลำงของจำนหมุน และปิดประตู

1.

กดปุ่ม

เมนูอาหารไทย

1

2.

เลือกประเภทของอำหำรที่อบด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

2

3

3.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

กำรอบจะเริ่มต้น และเมื่อเสร็จแล้ว

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

หมายเหตุ

ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่ำนั้น

28

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 28 3/2/2015 5:58:19 PM

ตำรำงต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมของเมนูอำหำรไทยรวมทั้งปริมำณและค�ำแนะน�ำที่เหมำะสม

1

รหัส/อำหำร

หมูพันต้นหอมย่ำง

ปริมำณอำหำร

2 คน

ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ

เนื้อหมูสันนอกแล่บำง 200 กรัม, กะทิ ¼ ถ้วย,

ซีอิ้ว 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ้วด�ำหวำน 1 ช้อนโต๊ะ, รำกผักชีทุบ 4 รำก, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ,

พริกไทย ½ ช้อนชำ, น�้ำตำล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมหั่น 1 ถ้วย

2

หมูย่ำงปลำเค็ม

2 คน

ต�ำรำกผักชี กระเทียม พริกไทยเข้ำด้วยกันเพื่อหมักหมูกับส่วนผสมเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง

พันหมูหมักด้วยต้นหอม แล้วน�ำมำเสียบเหล็ก จำกนั้นวำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ แล้วเริ่มอบ เมื่อมีเสียง

เตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนรับประทำนได้

ปลำเค็มแล่ 30-50 กรัม, หมูสับ 200 กรัม, กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ,พริกขี้หนูหั่นฝอย 1 ช้อนโต๊ะ,

พริกไทย ½ ช้อนชำ, ผงปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงำ 1 ช้อนชำ, หัวหอมแดงซอย ¼ ถ้วย, มะนำว 1 ลูก

3

คอมูย่ำงน�้ำจิ้มแจ่ว

3-4 คน

ผสมและคลุกส่วนผสมเข้ำด้วยกัน ยกเว้นหัวหอมซอยและมะนำว ปั้นเป็นก้อนหนำ 1 ซม. วำงในถำดอบบน

ตะแกรงย่ำงในเตำอบ แล้วเริ่มอบ

เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนรับประทำนพร้อมหัวหอมซอยและมะนำว

คอหมู 400 กรัม, ซีอิ้ว 3 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนำงรม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำล 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชำ,

เกลือ 1 ช้อนชำ, นมข้นจืด 2 ช้อนโต๊ะ, ข้ำวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ

น�้าจิ้ม

พริกป่น - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขำม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลำ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำลปี๊บ 2 ช้อนโต๊ะ, ข้ำวคั่ว 1 ช้อนโต๊ะ,

ต้นหอม, ผักชี ตำมควำมต้องกำร

ผสมคอหมูย่ำงและส่วนผสมทั้งหมดเข้ำด้วยกัน แล้วหมักไว้เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง วำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ

และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำน

น�้าจิ้ม

ผสมน�้ำปลำ น�้ำตำลปี๊บเข้ำด้วยกัน ใส่ในเตำอบ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็นเวลำ 1 นำที เติมน�้ำมะขำม

ข้ำวคั่ว ต้นหอม และผักชีได้ตำมชอบ

รับประทำนพร้อมกับคอหมูย่ำง

4

หมูแดง

3-4 คน เนื้อหมูสันนอก 500 กรัม, รำกผักชีสับ 5 รำก, กระเทียม 10 กลีบ, พริกไทยขำว ½ ช้อนชำ,

เต้ำหู้ยี้ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำเต้ำหู้ยี้ ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอิ้ว 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ, ผงพะโล้ 2 ช้อนชำ,

เกลือ ½ ช้อนชำ

ต�ำรำกผักชี กระเทียม พริกไทยเข้ำด้วยกันและคลุกกับหมู และเติมส่วนผสมอื่น คลุกเคล้ำและหมักไว้

1 ชั่วโมง

วำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนหลังจำกอบ

เสร็จแล้ว ให้หั่นและรับประทำนกับข้ำวเหนียว

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 29

ไทย

29

3/2/2015 5:58:19 PM

5

7

รหัส/อำหำร

ข้ำวหน้ำหมูย่ำงซอสงำ

6

เมี่ยงหมูย่ำงตะไคร้พริกสด

ย�ำเนื้อย่ำงมะเขือเปรำะ

ปริมำณอำหำร

2 คน

2-4 คน

2-3 คน

ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ

เนื้อหมูสันนอก 250 กรัม, น�้ำตำลทรำยแดง 2 ช้อนโต๊ะ, โชยุ 3 ช้อนโต๊ะ, มิริน 1½ ช้อนโต๊ะ,

กระเทียมสับ ¼ ถ้วย, ขิงซอย ¼ ถ้วย, งำขำวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ ส�ำหรับโรยหน้ำ

หมักหมูที่แล่ไว้กับส่วนผสมอื่นๆ ทิ้งไว้ประมำณ 15 นำที วำงหมูหมักบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ

เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนหลังจำกอบเสร็จแล้ว น�ำมำรับประทำนกับข้ำว รำดด้วย

น�้ำหมักและต้นหอม

น�้าหมัก

อบน�้ำหมักที่เหลืออยู่ด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็นเวลำ 2 นำที

หมูสับ 200 กรัม, ตะไคร้หั่น 2 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดงทุบ 3 ช้อนโต๊ะ, ผักชีซอย ¼ ถ้วย,

พริกไทย 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนำงรม 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำล ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอิ้ว 1½ ช้อนโต๊ะ,

รำกผักชี 4 รำก, กระเทียม 5 กลีบ, พริกไทย ½ ช้อนชำ, เส้นก๋วยเตี๋ยวลวก 1 ถ้วย, ผักกำดหอม,

หัวหอมแดง, ถั่วลิสง, มะนำว หั่นเป็นลูกเต๋ำเล็กเพื่อใช้เป็นเครื่องเคียง

ซอส

น�้ำส้มสำยชู ½ ถ้วย, น�้ำตำล

ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนชำ, พริกแดงทุบ 1 ช้อนโต๊ะ

ต�ำรำกผักชี กระเทียม พริกไทยเข้ำด้วยกัน และคลุกกับหมูสับ หัวหอมแดง ผักชีซอย และตะไคร้ เติม

ซอสหอยนำงรม น�้ำตำล ซีอิ้ว แล้วปั้นเป็นก้อน และผสมให้เข้ำกัน

วำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนหลังจำกอบ

เสร็จ ให้รับประทำนพร้อมกับผัก เส้นก๋วยเตี๋ยวลวก หมูย่ำง หัวหอมแดง ถั่วลิสง มะนำว และซอส

ซอส

ผสมน�้ำส้มสำยชู เกลือ น�้ำตำลเข้ำด้วยกัน ใส่ในเตำอบ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็นเวลำ 2 นำที หลังจำก

อบเสร็จแล้ว ให้เติมพริกซอย

เนื้อวัวสันนอก 300 กรัม, มะเขือเปรำะ 2-3 ลูก, ใบมะกรูด 8 ใบ, หัวหอมแดง ½ ถ้วย, ใบสะระแหน่ ½ ถ้วย,

น�้ำปลำ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนำว 2 ช้อนโต๊ะ, พริกป่น ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ¼ ช้อนชำ,

พริกไทย ¼ ช้อนชำ, น�้ำมันมะกอก ½ ช้อนโต๊ะ

หมักเนื้อกับเกลือ พริกไทย และน�้ำมันมะกอกเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง

วำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำน

หลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้แล่เนื้อหมัก แล้วผสมกับใบมะกรูด หัวหอมแดง มะเขือเปรำะ และซอสให้เข้ำกัน

ก่อนรับประทำน ให้โรยด้วยใบสะระแหน่และใบมะกรูดซอย

ซอส

ผสมน�้ำตำล น�้ำปลำ น�้ำมะนำว และพริกป่น ชิมรส

30

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 30 3/2/2015 5:58:19 PM

8

รหัส/อำหำร

เนื้อย่ำงลูกผักชี

9

สเต๊กเนื้อเนยสมุนไพร

10

ไก่ย่ำงขมิ้น

11

ไก่ห่อใบเตยย่ำง

ปริมำณอำหำร

2-4 คน

2 คน

1-2 คน

2 คน

ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ

เนื้อวัวสันนอก 400 กรัม, เม็ดพริกไทย 1 ช้อนโต๊ะ, ลูกผักชี 1½ ช้อนโต๊ะ, กระเทียม 1 กลีบ,

เกลือ 1 ช้อนชำ, น�้ำปลำ 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ้ว 2 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนำงรม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำล 2 ช้อนโต๊ะ,

เหล้ำจีน 2 ช้อนโต๊ะ

ต�ำพริกไทย ลูกผักชี กระเทียมเข้ำด้วยกัน และผสมส่วนผสมอื่น แล้วหมักกับเนื้อวัวที่แล่ไว้ เป็นเวลำ

3-4 ชั่วโมง หลังจำกหมักแล้ว ให้ตำกไว้เป็นเวลำนำนกว่ำ 3-4 ชั่วโมง

วำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนหลังจำกอบ

เสร็จแล้ว ให้รับประทำนพร้อมกับข้ำวเหนียวและผักที่ชอบ

เนื้อวัวสันนอก 400 กรัม, ไวน์แดง ¼ ถ้วย, พริกไทยอ่อน 1 ช้อนชำ, เกลือ ½ ช้อนชำ,

น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดเอริงงิหั่นบำงๆ 1 ถ้วย, พริกหวำนสำมสี 1 ถ้วย หั่นยำว

เนยสมุนไพร

เนยจืด 3 ช้อนโต๊ะ, โรสแมรี่สด 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ¼ ช้อนชำ

ทุบเนื้อ หรือใช้ส้อมจิ้มเพื่อให้เนื้อนุ่ม ต�ำพริกไทยอ่อน แล้วผสมกับเกลือ พริกไทย ไวน์แดง น�้ำมันมะกอก

หมักเนื้อกับส่วนที่ผสมไว้แล้ว ทิ้งไว้ประมำณ 1 ชั่วโมง วำงคู่กับผักหั่นบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ

เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนหลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้รำดเนยสมุนไพรบนเนื้อที่อบไว้

แล้วอบต่อโดยใช้ไฟ 900 วัตต์จนกว่ำเนยจะละลำย รับประทำนพร้อมกับผักย่ำง

เนยสมุนไพร

ผสมส่วนผสมเข้ำด้วยกัน และใส่ตู้เย็น

สะโพกไก่ติดน่อง 2 ชิ้น, ขมิ้น 2 ช้อนโต๊ะ, กระเทียม 10 กลีบ รำกผักชี 5 รำก, พริกไทยขำว ½ ช้อนชำ,

พริกไทยด�ำ ½ ช้อนชำ, เกลือ ½ ช้อนชำ, น�้ำตำล 1 ช้อนชำ, ซีอิ้วด�ำ ½ ช้อนชำ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ

ต�ำรำกผักชี กระเทียม พริกไทย ขมิ้น และผสมกับส่วนผสมอื่น หมักไก่กับส่วนผสมเป็นเวลำ 2-3 ชั่วโมง เริ่ม

ด้วยกำรวำงด้ำนผิวของไก่บนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่ม

เริ่มท�ำงำนหลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้รับประทำนพร้อมกับข้ำวเหนียวและผัก

เนื้อสะโพกไก่ 2 ชิ้น, ซอสหอยนำงรม 1½ ช้อนโต๊ะ, ซีอิ้วขำว 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำล 1½ ช้อนโต๊ะ,

พริกไทย 1 ช้อนชำ, น�้ำมันงำ ½ ช้อนโต๊ะ, รำกผักชี 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ใบเตย 8-10 ใบ,

น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ

หั่นเนื้อสะโพกไก่เป็นชิ้น และหมักด้วยส่วนผสมเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง

ห่อด้วยใบเตย และวำงบนตะแกรงย่ำง แล้วเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนเมื่อ

ปรุงเสร็จ รับประทำนกับซอสพริก

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 31

ไทย

31

3/2/2015 5:58:19 PM

12

รหัส/อำหำร

กุ้งย่ำงพริกไทยด�ำ

13

กุ้งย่ำงซอสสำมรส

14

ปลำอินทรีย์ย่ำงน�้ำปลำ

ปริมำณอำหำร

1-2 คน

2 คน

2 คน

ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ

กุ้งลำยเสือ 10 ตัว, พริกไทยด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, พริกหวำนสำมสีหั่นลูกเต๋ำเล็ก ½ ถ้วย, รำกผักชี 1-2 รำก,

กระเทียมไทย 5 กลีบ, พริกป่น 1 ช้อนชำ, พริกไทย 1 ช้อนชำ, น�้ำตำลทรำยแดง ½ ช้อนโต๊ะ,

เกลือ ½ ช้อนชำ, น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ, ไวน์ขำว 2 ช้อนโต๊ะ

ตีรำกผักชี กระเทียม พริกไทย หัวหอม ผ่ำกุ้งเป็นสองซีก และหมักด้วยส่วนผสมทั้งหมดเป็นเวลำ 15 นำที

วำงกุ้งหมักบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้รับประทำนกับซอสที่หมักไว้

ซอส

ผสมซอสหมักที่เหลือทั้งหมดกับพริกหวำน แล้วน�ำไปอบที่ควำมร้อน 900 วัตต์ เป็นเวลำ 1 นำที

กุ้งแม่น�้ำ 4-6 ตัว, พริกป่น 2 ช้อนชำ, เกลือ ¼ ช้อนชำ, พริกไทย ¼ ช้อนชำ, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ,

น�้ำปลำ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขำม 3 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมใหญ่ ½ ถ้วย,

มะเขือเทศหั่น ½ ถ้วย, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ

ล้ำงและผ่ำกุ้งเป็นสองซีก หมักด้วยเกลือ พริกไทย พริกป่น น�้ำมันมะกอกเป็นเวลำ 15 นำที วำงกุ้งหมักบน

ตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ หลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้รับประทำนกุ้งพร้อมกับซอส และน�้ำมันที่ผสมไว้

น�้ามัน

ใส่หัวหอมแดงและน�้ำมันในเตำ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็นเวลำ 4 นำที

ซอส

ผสมน�้ำปลำและน�้ำตำลปี๊บเข้ำด้วยกัน เติมหัวหอมใหญ่และมะเขือเทศ น�ำใส่ในเตำและอบด้วยไฟ 900 วัตต์

เป็นเวลำ 4 นำที

ปลำอินทรีย์สดหั่นชิ้น 2 ชิ้น, น�้ำปลำ ½ ถ้วย, น�้ำตำล ½ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชำ, น�้ำ ½ ถ้วย,

น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ

หมักปลำอินทรีย์กับส่วนผสมอื่นๆ ทิ้งไว้ประมำณ 1 ชั่วโมง ตำกให้แห้งเป็นเวลำ 3-4 ชั่วโมง หลังจำกตำก

เสร็จแล้ว ให้วำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำน

หลังจำกปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทำน

32

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 32 3/2/2015 5:58:19 PM

รหัส/อำหำร

15

ปลำกระพงย่ำงกะทิ

16

น�้ำพริกปลำย่ำง

17

ย�ำปลำทูย่ำง

ปริมำณอำหำร

2 คน

1-2 คน

2 คน

ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ

ปลำกะพง 2 ชิ้น, กะทิ ½ ถ้วย, กะปิ ½ ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดง 5 หัว, พริกไทยขำว ½ ช้อนโต๊ะ,

เกลือ 1 ช้อนชำ, น�้ำตำลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขำม 2 ช้อนโต๊ะ, พริกทอด ผักชี ส�ำหรับตกแต่ง

วำงปลำบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนหลังจำก

อบเสร็จแล้ว ให้รำดด้วยซอสกะทิ แล้วตกแต่งด้วยพริกทอดและผักชี รับประทำนได้

ซอสกะทิ

ต�ำหัวหอมแดง, พริกไทย, เกลือ, กะปิเข้ำด้วยกัน แล้วเติมกะทิ น�้ำมะขำม น�้ำตำลปี๊บ ใส่ในเตำอบ แล้วอบ

ด้วยไฟ 450 วัตต์ เป็นเวลำ 10 นำที

ปลำย่ำง ½ ถ้วย, พริกขี้หนูแห้ง 15 เม็ด, กระเทียมไทย 15 กลีบ, หัวหอมแดง 8 หัว, เกลือ ¼ ช้อนชำ,

น�้ำตำลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนำว 1 ช้อนโต๊ะ

วำงปลำย่ำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้ใส่พริกแห้ง กระเทียม หัวหอมแดง

บนปลำย่ำง และอบต่อ หลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้ต�ำปลำ กระเทียม หัวหอมแดงเข้ำด้วยกัน และเติมน�้ำปลำ

น�้ำตำลปี๊บ น�้ำมะนำว รับประทำนกับผักสดหรือไข่ต้ม

เนื้อปลำทูย่ำง 200 กรัม, มะม่วงเปรี้ยวฝำน ½ ถ้วย, ตะไคร้ฝำน 2 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดงฝำน ¼ ช้อนโต๊ะ,

พำร์สลีย์สับ 2 ช้อนโต๊ะ, ใบสะระแหน่ 2 ช้อนโต๊ะ

น�้าจิ้ม

น�้ำมะนำว 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชำ, น�้ำตำล 15 ช้อนโต๊ะ, พริกขี้หนูซอย 1 ช้อนโต๊ะ

วำงปลำทูย่ำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนหลัง

จำกอบเสร็จแล้ว ให้คลุกกับปลำทูที่อบไว้ น�ำเนื้อปลำทูใส่ชำม ผสมตะไคร้ หัวหอมแดง พำร์สลีย์ และใบ

สะระแหน่ ใส่น�้ำย�ำรสเผ็ดในชำม แล้วผสมให้เข้ำกัน รับประทำนได้

น�้าจิ้ม

ผสมส่วนผสมทั้งหมด จนกว่ำน�้ำตำลจะละลำย เติมพริกซอย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 33

ไทย

33

3/2/2015 5:58:19 PM

รหัส/อำหำร

18

แซลมอนย่ำงตะไคร้ซอสมะนำว

19

แซลมอนย่ำงน�้ำจิ้มแซ่บ

ปริมำณอำหำร

2 คน

2 คน

ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ

แซลมอน 500 กรัม, ตะไคร้ต�ำ 2 ช้อนโต๊ะ, ผักชีสับ 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ 1 ช้อนชำ, พริกไทย ½ ช้อนชำ,

น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, มะนำวฝำน 2 ชิ้น

ซอสมะนาว

ไข่แดง 2 ฟอง, นมข้นจืด 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนำว 2 ช้อนชำ, เกลือ ½ ช้อนชำ, มำยองเนส 2 ช้อนโต๊ะ

หมักแซลมอนกับเกลือ พริกไทย ผักชีสับ และน�้ำมันมะกอกเป็นเวลำ 10 นำที วำงตะไคร้ มะนำว แซลมอน

และมะนำวอีกครั้งบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ ให้วำงผิวแซลมอนลงก่อน เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิก

อำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำน

หลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้รับประทำนพร้อมกับซอสมะนำว

ซอสมะนาว

ผสมไข่แดงและเกลือ เติมมำยองเนส นมข้นจืด น�้ำมะนำว ผสมให้เข้ำกัน ใส่ในเตำอบ แล้วอบด้วยไฟ

900 วัตต์ เป็นเวลำ 30 นำที

สเต๊กแซลมอน 2 ชิ้น, โรสแมรี่ 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชำ, พริกไทย ½ ช้อนชำ, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ,

บล็อคโคลี่ 1 ถ้วย

น�้าจิ้ม

รำกผักชี 3 รำก, พริกขี้หนู 10 เม็ด, กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำล ½ ช้อนชำ, เกลือ ¼ ช้อนชำ,

น�้ำกระเทียมดอง 1 ช้อนโต๊ะ, โยเกิร์ต 2 ช้อนโต๊ะ

หมักแซลมอนกับเกลือ พริกไทย โรสแมรี่ และน�้ำมันมะกอกเป็นเวลำ 30 นำที วำงแซลมอนหมักบนตะแกรง

ย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้พลิกอำหำรแล้วกดปุ่มเริ่มท�ำงำนหลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้รับ

ประทำนพร้อมกับแซลมอนและผัก

ผัก

ล้ำงและห่อบล็อคโคลี่ไว้ในชำม ใส่ในเตำอบ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็นเวลำ 3 นำที

น�้าจิ้ม

ต�ำพริกขี้หนูและกระเทียม แล้วผสมเกลือ น�้ำตำล และน�้ำกระเทียมดอง คลุกให้เข้ำกัน แล้วเติมโยเกิร์ตใน

ตอนท้ำย

34

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 34 3/2/2015 5:58:19 PM

20

รหัส/อำหำร

ห่อหมกทะเลย่ำง

21

ข้ำวพะแนงหมู

22

ข้ำวผัดกระเพรำไก่

23

ข้ำวรำดซอสเปรี้ยวหวำน

24

กุ้งผัดพริกขี้หนูสด

25

ฮำวำยเอี้ยนพิซซ่ำ

26

สปำเก็ตตี้ผัดไส้กรอก

ปริมำณอำหำร

2 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

2-4 คน

1 คน

ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ

ปลำหมึก/กุ้ง/หอยแมลงภู่ - 200 กรัม, พริกแกง 2 ช้อนโต๊ะ, กะทิ ½ ถ้วย, ไข่ 2, ใบสะระแหน่ ½ ถ้วย,

ใบมะกรูดซอย 3 ใบ, พริกซอย 1 เม็ด, น�้ำปลำ ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตำลปี๊บ ½ ช้อนโต๊ะ, เนื้อมะพร้ำว ¼ ถ้วย

ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้ำด้วยกัน แล้วน�ำใส่ชำม วำงบนตะแกรงย่ำงในเตำอบ และเริ่มอบ หลังจำกอบเสร็จ

แล้ว ให้โรยด้วยใบมะกรูดและพริก รับประทำนได้

ข้ำวพะแนงหมูแช่แข็ง 1 กล่อง

แกะพลำสติกที่ห่อไว้ออก แล้วเจำะฟิล์มหลำยๆ ครั้ง ใส่ในเตำอบและเริ่มอบ รับประทำนได้

ข้ำวผัดกะเพรำไก่ 1 กล่อง

แกะพลำสติกที่ห่อไว้ออก แล้วเจำะฟิล์มหลำยๆ ครั้ง ใส่ในเตำอบและเริ่มอบ รับประทำนได้

ข้ำวรำดซอสเปรี้ยวหวำนแช่แข็ง 1 กล่อง

แกะพลำสติกที่ห่อไว้ออก แล้วเจำะฟิล์มหลำยๆ ครั้ง ใส่ในเตำอบและเริ่มอบ รับประทำนได้

กุ้งผัดพริกขี้หนูสดแช่แข็ง 1 กล่อง

แกะพลำสติกที่ห่อไว้ออก แล้วเจำะฟิล์มหลำยๆ ครั้ง ใส่ในเตำอบและเริ่มอบ รับประทำนได้

ฮำวำยเอี้ยนพิซซ่ำแช่แข็ง 1 กล่อง

แกะพลำสติกที่ห่อไว้ออก แล้วน�ำพิซซ่ำออกจำกกล่อง

ใส่ในเตำอบและเริ่มอบ รับประทำนได้

สปำเก็ตตี้ผัดไส้กรอก 1 กล่อง

แกะพลำสติกที่ห่อไว้ออก แล้วเจำะฟิล์มหลำยๆ ครั้ง ใส่ในเตำอบและเริ่มอบ รับประทำนได้

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 35

ไทย

35

3/2/2015 5:58:19 PM

รหัส/อำหำร

27

น�้ำข้ำวกล้องร้อน

28

ช็อกโกแลตร้อน

29

น�้ำพันช์ตะไคร้

30

ชำสะระแหน่เลมอน

ปริมำณอำหำร

2-4 คน

4 คน

3-4 คน

3-4 คน

ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ

ถั่วเหลืองแช่น�้ำ 6 ถ้วย, ข้ำวกล้องแช่น�้ำ 2 ถ้วย, น�้ำตำล ½ ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 5 ถ้วย,

ใบเตย 1 ใบ, ถั่วแดงหรือเจลลี่ส�ำหรับรับประทำนร่วมกัน

แช่ถั่วเหลืองและข้ำวกล้องในน�้ำร้อนเป็นเวลำ 3-5 ชั่วโมง แล้วปั่นกับน�้ำ 5 ถ้วย กรองเอำกำกออก เทใส่ถ้วย

แล้วใส่ใบเตย น�้ำตำล เกลือ ใส่ในเตำอบและปรุง หลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้ดื่มขณะร้อนพร้อมกับถั่วแดงหรือ

ธัญพืชอื่นๆ

นม 3 ถ้วย, น�้ำตำล ½ ถ้วย, ผงโกโก้ 2-3 ช้อน, อบเชยป่น ½ ช้อนโต๊ะ

ผสมนม 1 ถ้วยกับส่วนผสมอื่น ใส่ในเตำอบและปรุง เมื่อมีเสียงเตือน ให้เทนมที่เหลืออยู่ แล้วกดเริ่มท�ำงำน

รับประทำนได้

ตะไคร้ทั้งต้น 10 ต้น, น�้ำสับปะรด

ถ้วย, ขิงฝำน 4 ชิ้น, น�้ำผึ้ง ¼ ถ้วย, น�้ำ 3 ถ้วย

หั่นและทุบตะไคร้ แล้วน�ำไปต้มน�้ำพร้อมกับขิง ใส่ในเตำอบและปรุง หลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้ผสมทั้งหมดเข้ำ

ด้วยกัน รับประทำนกับน�้ำแข็ง

ใบสะระแหน่ 1 ถ้วย, น�้ำตำลทรำยแดง ½ ถ้วย, น�้ำมะนำวที่มีชิ้นมะนำว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 4 ถ้วย

ใส่ใบสะระแหน่ในน�้ำ แล้วน�ำเข้ำเตำอบ จำกนั้นจึงเริ่มอบ หลังจำกอบเสร็จแล้ว ให้ผสมกับน�้ำตำลทรำยแดง

และน�้ำมะนำว รับประทำนขณะร้อน

36

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 36 3/2/2015 5:58:19 PM

การใช้คุณสมบัติเมนูเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติ

เมนูเพื่อสุขภาพ

มีเวลำในกำรปรุงอำหำรที่ก�ำหนดไว้แล้ว 15 รำยกำร โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลำอบหรือระดับพลังงำนอีก

คุณสำมำรถปรับปริมำณอำหำรได้โดยหมุน

ปุ่มบิด

ข้อมูลส�าคัญ

ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่ำนั้น

ขั้นแรก วำงอำหำรที่ส่วนกลำงของจำนหมุน และปิดประตู

1.

กดปุ่ม

เมนูเพื่อสุขภาพ

1

2

2.

เลือก ผัก & ธัญพืช หรือ เนื้อไก่ & เนื้อปลำ ด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

จำกนั้น

กดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

1 - ผัก & ธัญพืช

2 - เนื้อไก่ & เนื้อปลำ

3

4

3.

เลือกประเภทของอำหำรที่อบด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

(โปรดดูตำรำงด้ำนข้ำง)

4.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

เตำอบจะอบอำหำรตำมกำรตั้งค่ำล่วงหน้ำที่เลือกไว้

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 37

ไทย

37

3/2/2015 5:58:20 PM

ตำรำงต่อไปนี้เป็นปริมำณอำหำรและค�ำแนะน�ำที่เหมำะสมส�ำหรับตัวเลือกกำรปรุงที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้วประมำณ 15 แบบ ประกอบด้วย ผัก & ธัญพืช และ

เนื้อไก่ & เนื้อปลำ

ข้อมูลส�าคัญ

ใช้ถุงมือกันควำมร้อนเมื่อน�ำออกจำกเตำ

1. ผัก&ธัญพืช

รหัส/อำหำร

1-1

ถั่วเขียว

ปริมำณอำหำร

250 กรัม

1-2

ผักโขม

1-3

ข้ำวโพดฝัก

1-4

ข้ำวกล้อง

1-5

มักกะโรนี

1-6

เมล็ดควินัว

1-7

ข้ำวสำลีบดบัลเกอร์

1-8

กรำแตงผัก

1-9

มะเขือเทศย่ำง

150 กรัม

500 กรัม

(2 ชิ้น)

250 กรัม

250 กรัม

250 กรัม

250 กรัม

500 กรัม

400 กรัม

ค�ำแนะน�ำ

ล้ำงท�ำควำมสะอำดถั่วเขียว

ใส่ให้เสมอกันในชำมแก้วที่มีฝำปิด

เติมน�้ำ 30 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) ขณะที่อบอำหำรหนัก 250 กรัม วำงชำมบริเวณกึ่งกลำงของจำนหมุน อบโดย

ปิดฝำ คนอำหำรหลังกำรอบ พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

ล้ำงท�ำควำมสะอำดผักโขม ใส่ในชำมแก้วที่มีฝำปิด

อย่ำเติมน�้ำ

วำงชำมตรงกลำงของจำนหมุน อบโดยปิดฝำ คนอำหำรหลังกำรอบ พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

ล้ำงและท�ำควำมสะอำดฝักข้ำวโพด แล้ววำงในจำนแก้วทรงรี ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟและเจำะรูที่ฟิล์ม

พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

ใช้ชำมแก้วขนำดใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับเตำอบและมีฝำปิด

เติมน�้ำเย็นสองเท่ำของปริมำณอำหำร (500 มล.)

อบโดยปิดฝำ คนให้ทั่วก่อนพักอำหำรไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่ำงๆ พักอำหำรเป็นเวลำ 5-10 นำที

ใช้ชำมแก้วขนำดใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับเตำอบและมีฝำปิด

เติมน�้ำร้อน 1 ลิตร เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว อบโดยไม่ปิดฝำ

อบโดยปิดฝำ คนให้เข้ำกันแล้วพักอำหำรไว้ จำกนั้นเทน�้ำออกให้หมด พักอำหำร 1 นำที

ใช้ชำมแก้วขนำดใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับเตำอบและมีฝำปิด

เติมน�้ำเย็นสองเท่ำของปริมำณอำหำร (500 มล.)

อบโดยปิดฝำ คนให้ทั่วก่อนพักอำหำรไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่ำงๆ พักอำหำรเป็นเวลำ 1-3 นำที

ใช้ชำมแก้วขนำดใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับเตำอบและมีฝำปิด

เติมน�้ำเย็นสองเท่ำของปริมำณอำหำร (500 มล.)

อบโดยปิดฝำ คนให้ทั่วก่อนพักอำหำรไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่ำงๆ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-5 นำที

วำงผัก เช่น มันฝรั่งฝำนบำงๆ ที่ปรุงไว้ล่วงหน้ำ ซูกินีฝำน และมะเขือเทศ รวมทั้งใส่ซอสลงในจำนไพเร็กซ์

แก้วขนำดพอเหมำะ ใส่ชีสป่นที่ด้ำนบน วำงจำนบนตะแกรง พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ล้ำงท�ำควำมสะอำดมะเขือเทศ หั่นครึ่งและใส่ลงในจำนที่ใช้ส�ำหรับเตำอบ

ใส่ชีสป่นที่ด้ำนบน วำงจำนบนตะแกรง พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

38

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 38 3/2/2015 5:58:20 PM

2. เนื้อไก่&เนื้อปลา

รหัส/อำหำร

2-1

อกไก่งวง

2-2

เนื้อปลำสด

2-3

เนื้อกุ้งสด

2-4

เนื้อปลำเทรำต์สด

2-5

เนื้อปลำย่ำง

2-6

เสต็กแซลม่อนย่ำง

ปริมำณอำหำร

300 กรัม

(2 ชิ้น)

300 กรัม

(2 ชิ้น)

250 กรัม

400 กรัม

(ปลำ 1-2 ตัว)

400 กรัม

(2 ตัว)

300 กรัม

(2 ชิ้น)

ค�ำแนะน�ำ

ล้ำงชิ้นไก่และวำงในจำนเซรำมิค ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ เจำะฟิล์ม วำงจำนบนจำนหมุน พักอำหำร

2 นำที

ล้ำงปลำและวำงในจำนเซรำมิค เติมน�้ำมะนำว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ เจำะฟิล์ม วำงจำน

บนจำนหมุน พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

ล้ำงกุ้งและวำงในจำนเซรำมิค เติมน�้ำมะนำว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ เจำะฟิล์ม วำงจำน

บนจำนหมุน พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

วำงปลำสด 1-2 ตัวลงบนจำนที่ใช้ส�ำหรับเตำอบ เติมเกลือเล็กน้อย น�้ำมะนำว 1 ช้อนโต๊ะ และสมุนไพรต่ำงๆ

ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ เจำะฟิล์ม วำงจำนบนจำนหมุน พักอำหำร 2 นำที

ทำน�้ำมันให้ทั่วตัวปลำ (ปลำเทร้ำท์หรือปลำกะพง) จำกนั้นใส่สมุนไพรและเครื่องเทศ วำงปลำเคียงข้ำงกัน

โดยสลับหัวและหำงไว้บนตะแกรงสูง

พลิกกลับด้ำนเมื่อได้ยินเสียงเตือน พักอำหำร 3 นำที

วำงสเต๊กปลำให้เสมอกันบนตะแกรงสูง พลิกกลับด้ำนเมื่อได้ยินเสียงเตือน พักอำหำร 2 นำที

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 39

ไทย

39

3/2/2015 5:58:20 PM

การใช้คุณสมบัติละลายน�้าแข็ง

คุณสมบัติ

ละลายน�้าแข็ง

ช่วยให้คุณละลำยเนื้อ เป็ดไก่ ปลำ ขนมปัง หรือเค้กที่แช่แข็งไว้ได้

เวลำและระดับพลังงำนจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่ำนั้น

หมายเหตุ

โปรดใช้ภำชนะที่ระบุว่ำใช้กับไมโครเวฟได้เท่ำนั้น เปิดประตู วำงอำหำรแช่แข็งบนภำชนะเซรำมิกไว้บนส่วนกลำงของจำนหมุน

ปิดประตู

1.

กดปุ่ม

ละลายน�้าแข็ง

1

2.

เลือกประเภทของอำหำรที่อบด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

จำกนั้นกดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

2

3

4

5

3.

เลือกปริมำณอำหำรโดยหมุน

ปุ่มบิด

(โปรดดูตำรำงด้ำนข้ำง)

4.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

• กำรละลำยน�้ำแข็งจะเริ่มขึ้น

• ในกำรละลำยน�้ำแข็ง เตำอบจะส่งเสียงเตือนให้ทรำบ

ว่ำคุณต้องกลับอำหำร

5.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

อีกครั้ง เพื่อละลำยน�้ำแข็งจนเสร็จ

ผลลัพธ์:

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

40

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 40 3/2/2015 5:58:20 PM

ตำรำงต่อไปนี้เป็นกำรตั้งโปรแกรม

ละลายน�้าแข็ง

ต่ำงๆ รวมทั้งปริมำณและค�ำแนะน�ำที่เหมำะสม

โปรดน�ำบรรจุภัณฑ์ออกจำกอำหำรก่อนที่จะละลำยน�้ำแข็ง วำงเนื้อ เป็ดไก่ ปลำ และขนมปัง/เค้กในจำนแก้วก้นแบนหรือจำนกระเบื้อง

2

รหัส/อำหำร

1

เนื้อวัว

เนื้อไก่

3

เนื้อปลำ

ปริมำณอำหำร

200-1500 กรัม หุ้มส่วนหำงของปลำที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับอำหำรเมื่อได้ยินเสียงจำกเตำอบ โปรแกรมนี้เหมำะส�ำหรับปลำ

ทั้งตัว หรือปลำชิ้น พักอำหำรเป็นเวลำ 20-50 นำที

ค�ำแนะน�ำ

200-1500 กรัม หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อได้ยินเสียงจำกเตำอบ

โปรแกรมนี้เหมำะส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็นชิ้น เนื้อสับ พักอำหำรเป็นเวลำ 20-60 นำที

200-1500 กรัม หุ้มขำและปลำยปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับอำหำรเมื่อได้ยินเสียงจำกเตำอบ โปรแกรมนี้เหมำะส�ำหรับไก่ทั้งตัว หรือไก่

ที่หั่นเป็นชิ้น พักอำหำรเป็นเวลำ 20-60 นำที

4

ขนมปัง/เค้ก

125-1000 กรัม วำงขนมปังบนกระดำษส�ำหรับเตำอบ และพลิกกลับด้ำนเมื่อได้ยินเสียงสัญญำณจำกเตำอบ วำงเค้กบนจำนกระเบื้อง และ

พลิกกลับด้ำนเมื่อได้ยินเสียงสัญญำณจำกเตำอบ (เตำอบจะท�ำงำนต่อไป และจะหยุดเมื่อคุณเปิดประตู)

โปรแกรมนี้เหมำะส�ำหรับขนมปังทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นแบบตัดหรือทั้งก้อน เช่นเดียวกับขนมปังก้อนและแท่งแบบ

ฝรั่งเศส วำงก้อนขนมปังเป็นวงกลม

โปรแกรมนี้เหมำะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมำะส�ำหรับขนมพำสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้ก

ผลไม้หรือครีม รวมทั้งเค้กรำดช็อกโกแลต พักอำหำรเป็นเวลำ 5-20 นำที

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 41

ไทย

41

3/2/2015 5:58:20 PM

การใช้คุณสมบัตินึ่ง

คุณสมบัติ

นึ่ง

มีเวลำในกำรปรุงอำหำรที่ก�ำหนดไว้แล้ว 17 รำยกำร โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลำอบหรือระดับพลังงำนอีก คุณสำมำรถปรับปริมำณอำหำรได้โดยหมุน

ปุ่มบิด

คุณสำมำรถใช้คุณสมบัติ

นึ่ง

กับหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง

ขั้นแรก ให้วำงหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งที่ใส่อำหำรอำหำรไว้ในบริเวณกึ่งกลำงจำนหมุน

1.

กดปุ่ม

นึ่ง

1

3

2

2.

เลือก อำหำรเพื่อสุขภำพ หรือ อำหำรเอเชีย โดยหมุน

ปุ่มบิด

จำกนั้นกด

ปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

1 - อำหำรเพื่อสุขภำพ

2 - อำหำรเอเชีย

3.

เลือกประเภทของอำหำรที่อบด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

จำกนั้นกดปุ่ม

เลือก/

นาฬิกา

4

5

4.

เลือกปริมำณอำหำรโดยหมุน

ปุ่มบิด

(โปรดดูตำรำงด้ำนข้ำง)

5.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

เตำอบจะอบอำหำรตำมกำรตั้งค่ำล่วงหน้ำที่เลือกไว้

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

ข้อมูลส�าคัญ

ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่ำนั้น

42

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 42 3/2/2015 5:58:20 PM

ตำรำงต่อไปนี้เป็นปริมำณอำหำรและค�ำแนะน�ำที่เหมำะสมส�ำหรับตัวเลือกกำรปรุงที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้วประมำณ 17 แบบ

รหัส/อำหำร

1-1

เนื้อวัว

1-2

เนื้อไก่

1-3

เนื้อปลำ

1-4

ขนมปัง

1-5

เนื้อวัว

1-6

ผักแช่แข็ง

1-7

ผลไม้ในน�้ำเชื่อม

ข้อมูลส�าคัญ

ใช้ถุงมือกันควำมร้อนเมื่อน�ำออกจำกเตำ

1. อาหารเพื่อสุขภาพ

250 กรัม

500 กรัม

250 กรัม

500 กรัม

250 กรัม

500 กรัม

400 กรัม

ปริมำณอำหำร

250 กรัม

500 กรัม

250 กรัม

500 กรัม

250 กรัม

500 กรัม

250 กรัม

ค�ำแนะน�ำ

ล้ำงท�ำควำมสะอำดบร็อคโคลี่สดและหั่นเป็นช่อๆ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่บร็อคโคลี่ในถำด

และวำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ล้ำงท�ำควำมสะอำดแครอทสด เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่แครอทในถำด และวำงในหม้อแก้ว

ส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ล้ำงท�ำควำมสะอำดดอกกะหล�่ำสดและหั่นเป็นช่อๆ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ดอกกะหล�่ำใน

ถำด และวำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ชั่งน�้ำหนักฟักทอง แล้วน�ำมำล้ำง จำกนั้นหั่นเป็นลูกเต๋ำขนำดเท่ำๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง

ใส่ฟักทองในถำด และวำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกอบเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ล้ำงและปอกเปลือกมันฝรั่งและหั่นเป็นชิ้นเท่ำๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่มันฝรั่งในถำด

และวำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ผักแช่แข็งในถำด และวำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุง

เสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ชั่งน�้ำหนักผลไม้สด (เช่น แอปเปิ้ล แพร์ พลัม แอปปริคอต มะม่วง หรือสับปะรด) หลังจำกปอกเปลือก ล้ำงและ

หั่นเป็นชิ้นเท่ำๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ผลไม้ในถำด แล้ววำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง

ปิดฝำ หลังจำกอบเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ใส่ข้ำวในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง เติมน�้ำเย็น 500 มล. ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 5 นำที 1-8

ข้ำวขำว

1-9

เนื้อวัวนึ่ง

1-10

เนื้อปลำแซลม่อน

1-11

เนื้ออกไก่

250 กรัม

500 กรัม

300 กรัม

600 กรัม

300 กรัม

600 กรัม

ชั่งน�้ำหนักเนื้อสับ และปั้นเป็นทรงกลม (แต่ละลูกมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 25 มม.) เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้ว

ส�ำหรับนึ่ง ใส่เนื้อในถำด และวำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ล้ำงปลำและเติมน�้ำมะนำว 1 ช้อนโต๊ะ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่เนื้อปลำแซลมอนในถำด และ

วำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ล้ำงอกไก่และท�ำรอยบำกที่ผิวของไก่ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่อกไก่ในถำด และวำงในหม้อ

แก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 43

ไทย

43

3/2/2015 5:58:20 PM

2-3

เกี๊ยวนึ่ง

2-4

ผักใบเขียว

2-5

ไข่ตุ๋น

2-6

เนื้อกุ้งนึ่ง

2. อาหารเอเชีย

รหัส/อำหำร

2-1

โจ๊กเนื้อไก่ฉีก

2-2

ปลำเนื้อขำวนึ่ง

ปริมำณอำหำร

650 กรัม

250 กรัม

500 กรัม

300 กรัม

125 กรัม

250 กรัม

350 กรัม

300 กรัม

ค�ำแนะน�ำ

หั่นไก่ 150 กรัมเป็นชิ้นบำงๆ แล้วน�ำมำผสมกับแป้งข้ำวโพดในชำม เติมน�้ำ 400 มล. และน�้ำสต๊อกไก่ในหม้อ

แก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ส่วนผสมไก่และข้ำวหุงสุก 100 กรัมในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกเสร็จแล้ว ให้คน

แล้วพักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ล้ำงปลำคอดในน�้ำเย็น โรยเกลือ 1 ช้อนชำและพริกไทยป่นเล็กน้อย ใส่ซีอิ้ว 1 ช้อนโต๊ะ และน�ำไปแช่เย็น

30 นำที เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง วำงชิ้นปลำ 4 ชิ้นให้ทั่วถำด ไม่ให้ทับกัน และวำงในหม้อแก้ว

ส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ขนมจีบแช่แข็งในถำด และวำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลัง

จำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ล้ำงผักใบเขียว ใส่ผักในถำด แล้ววำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ

หลังจำกอบเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

ใส่ไข่ 3 ฟอง, น�้ำ 250 มล., น�้ำสต๊อกไก่, เกลือเล็กน้อย และน�้ำมัน 10 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใช้ช้อนคน

ช้ำๆ ปิดฝำ หลังจำกปรุงเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ล้ำงกุ้งสด ใส่ผักในถำด แล้ววำงในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝำ หลังจำก

อบเสร็จ พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

44

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 44 3/2/2015 5:58:21 PM

คู่มือการอบอาหารของหม้อแก้วส�าหรับนึ่ง

หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งใช้หลักกำรนึ่งด้วยไอน�้ำ ออกแบบมำส�ำหรับกำรอบอำหำรได้รวดเร็ว ดีต่อสุขภำพในเตำไมโครเวฟ Samsung ของคุณ

อุปกรณ์เสริมนี้เหมำะส�ำหรับกำรหุงข้ำว พำสต้ำ ผัก ฯลฯ ได้รวดเร็วและรักษำคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำรไว้ ชุดหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งไมโครเวฟประกอบด้วย

3 ส่วน:

หม้อ

ชิ้นส่วนทั้งหมดสำมำรถทนควำมร้อนได้ตั้งแต่ -20 °C ถึง 200 °C

เหมำะส�ำหรับกำรเก็บในช่องแช่แข็ง และสำมำรถใช้แยกกันหรือใช้ร่วมกันได้

จำนซิลิคอน ฝำปิด

เงื่อนไขของการใช้งาน:

ข้อมูลส�าคัญ

ห้ำมใช้:

• ท�ำควำมสะอำดด้วยผ้ำเปียกหรือวำงบนบริเวณที่เปียกน�้ำเมื่อแก้วมีควำม

ร้อนสูง

• วำงบนไฟโดยตรง

ข้อมูลส�าคัญ

ล้ำงทุกส่วนให้สะอำดด้วยน�้ำยำล้ำงจำนก่อนที่จะใช้ครั้งแรก

ข้อมูลส�าคัญ

หำกต้องกำรดูกำรอบอัตโนมัติ โปรดดูที่หน้ำ “กำรใช้คุณสมบัตินึ่ง”

ข้อมูลส�าคัญ

โปรดใช้ควำมระมัดระวังเมื่อยกหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งออก เนื่องจำกที่จับจะร้อน

มำก โปรดใช้ถุงมือส�ำหรับเตำอบ

ข้อมูลส�าคัญ

เมื่ออบเสร็จสิ้นแล้ว หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งจะมีไอน�้ำอัดอยู่ภำยใน ซึ่งอำจท�ำให้

ลวกมือ โปรดอย่ำยื่นใบหน้ำเข้ำใกล้อุปกรณ์ และโปรดใช้ถุงมือส�ำหรับเตำอบ

เมื่อยกฝำออก

การบ�ารุงรักษา:

ข้อมูลส�าคัญ

คุณสำมำรถล้ำงหม้อนึ่งในเครื่องล้ำงจำน

ข้อมูลส�าคัญ

เมื่อล้ำงด้วยมือ ให้ใช้น�้ำร้อนและน�้ำยำล้ำงจำน ห้ำมใช้แผ่นใยขัด

ข้อมูลส�าคัญ

อำหำรบำงอย่ำง (เช่น มะเขือเทศ) อำจท�ำให้พลำสติกสีเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเรื่อง

ปกติและไม่ใช่ข้อผิดพลำดของกำรผลิต

ข้อมูลส�าคัญ

ห้าม

ใช้โหมด

ย่าง

และ

การจัดกลุ่ม

กับหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง

โหมดกำรท�ำงำน

ไมโครเวฟ

หม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง

O

ย่ำง / กำรจัดกลุ่ม

X

ไทย

45

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 45 3/2/2015 5:58:21 PM

การย่าง

กำรย่ำงช่วยให้คุณอุ่นและท�ำให้อำหำรเกรียมได้อย่ำงรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ไมโครเวฟ

• โปรดใช้ถุงมือกันควำมร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภำชนะในเตำ เนื่องจำกภำชนะเหล่ำนี้จะร้อนจัด

• คุณสำมำรถใช้ตะแกรงสูงเพื่อให้อำหำรสุกยิ่งขึ้น และเหลืองน่ำรับประทำน

1.

เปิดประตูเตำอบและวำงภำชนะอำหำรบนตะแกรง ปิดประตู

3

4

2

2.

กดปุ่ม

ย่าง

ผลลัพธ์:

หน้ำจอจะแสดงผลดังนี้:

(โหมดกำรย่ำง)

• คุณไม่สำมำรถก�ำหนดอุณหภูมิส�ำหรับกำรย่ำง

3.

เลือกเวลำในกำรย่ำงอำหำร โดยหมุน

ปุ่มบิด

• เวลำย่ำงสูงสุดคือ 60 นำที

4.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

เริ่มต้นกำรย่ำง

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

46

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 46 3/2/2015 5:58:21 PM

การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง

คุณสำมำรถใช้ไมโครเวฟร่วมกับกำรย่ำง เพื่อให้อำหำรสุกเร็ว และเหลืองเกรียมในขณะเดียวกัน

ข้อมูลส�าคัญ

โปรดใช้ภำชนะและเครื่องครัวที่ใช้กับไมโครเวฟและเตำอบ จำนแก้วหรือ

กระเบื้องจะเหมำะสมที่สุด เนื่องจำกจะช่วยให้ไมโครเวฟเข้ำสู่อำหำรทั่วถึงกัน

ข้อมูลส�าคัญ

โปรดใช้ถุงมือกันควำมร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภำชนะในเตำ เนื่องจำกภำชนะ

เหล่ำนี้จะร้อนจัด คุณสำมำรถใช้ตะแกรงสูงเพื่อให้อำหำรสุกยิ่งขึ้น และเหลือง

น่ำรับประทำน

เปิดประตู วำงอำหำรบนตะแกรงที่เหมำะกับอำหำรที่จะอบ แล้ววำงตะแกรงบน

จำนหมุน ปิดประตู

1

1.

กดปุ่ม

การจั

ดกลุ่ม

ผลลัพธ์:

หน้ำจอจะแสดงผลดังนี้:

(โหมดกำรใช้ไมโครเวฟผสมระบบย่ำง)

600 วัตต์ (ก�ำลังไฟฟ้ำ)

2.

เลือกระดับพลังงำนที่เหมำะสมโดยหมุน

ปุ่มบิด

(600 วัตต์, 450 วัตต์, 300 วัตต์) แล้วกดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

• คุณไม่สำมำรถก�ำหนดอุณหภูมิส�ำหรับกำรย่ำง

2

3

4

3.

เลือกเวลำในกำรอบอำหำร โดยหมุน

ปุ่มบิด

• เวลำอบสูงสุดคือ 60 นำที

4.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

กำรปรุงแบบผสมจะเริ่มต้น

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 47

ไทย

47

3/2/2015 5:58:22 PM

การใช้คุณสมบัติระบบการอุ่น

คุณสมบัติ

ระบบการอุ่น

มีฟังก์ชั่นอุ่นอำหำรและอุ่นจำนที่ก�ำหนดโปรแกรมไว้ล่วงหน้ำแล้ว โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลำอบหรือระดับพลังงำนอีก

1.

กดปุ่ม

ระบบการอุ่น

1

2

2.

เลือกรักษำควำมร้อนและอุ่นจำนที่คุณต้องกำรใช้ด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

จำกนั้นกดปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

1 - โหมดอุ่นอำหำร

2 - อุ่นจำน

3

4

3.

เลือก แบบร้อน และ แบบอุ่น ด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

1-1 / 2-1 - แบบร้อน

1-2 / 2-2 - แบบอุ่น

4.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

ผลลัพธ์:

เตำอบจะอบอำหำรตำมกำรตั้งค่ำล่วงหน้ำที่เลือกไว้

1) เตำอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง

2) เตำอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดกำรท�ำงำน 3 ครั้ง

(นำทีละครั้ง)

3) เวลำปัจจุบันจะปรำกฏอีกครั้ง

แนะน�าเมนูของระบบการอุ่น

แบบร้อน (1-1 / 2-1) ลำซำญญ่ำ, ซุป, กรำแตง, อำหำรอบหม้อดิน, พิซซ่ำ, สเต๊ก (สุก), เบคอน, เมนูปลำ, เค้ก

แบบอุ่น (1-2 / 2-2) พำย ขนมปัง เมนูไข่ สเต๊ก (สุกน้อยหรือสุกปำนกลำง)

48

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 48 3/2/2015 5:58:22 PM

1.โหมดอุ่นอาหาร

คุณสมบัติรักษำควำมร้อนจะช่วยให้อำหำรร้อนอยู่จนกว่ำจะรับประทำน

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อท�ำให้อำหำรอุ่นอยู่เสมอจนถึงเวลำพร้อมรับประทำน

คุณสำมำรถเลือกอุณหภูมิในกำรอุ่นได้ว่ำจะให้ร้อนหรืออุ่นด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

(โปรดดูค�ำแนะน�ำในหน้ำก่อน)

1-1. ร้อน

1-2. อุ่น

หำกต้องกำรใช้ฟังก์ชั่นรักษำควำมร้อน ให้ด�ำเนินกำรดังนี้:

• วำงอำหำรที่ส่วนกลำงของจำนหมุน

• ใช้ฟังก์ชั่นรักษำควำมร้อน

ข้อมูลส�าคัญ

ห้ำมใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่ออุ่นอำหำรที่เย็นแล้ว โปรแกรมนี้ใช้ส�ำหรับกำรรักษำ

ควำมร้อนกับอำหำรที่เพิ่งสุกใหม่

ข้อมูลส�าคัญ

ไม่แนะน�ำให้รักษำควำมร้อนของอำหำรเป็นเวลำนำนเกินไป (มำกกว่ำ

1 ชั่วโมง) เนื่องจำกอำหำรจะสุกต่อ อำหำรที่อุ่นจะเสียเร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูลส�าคัญ

ห้ำมปิดฝำหรือห่อด้วยพลำสติก

ข้อมูลส�าคัญ

ใช้ถุงมือกันควำมร้อนเมื่อน�ำออกจำกเตำ

2.อุ่นจาน

คุณสำมำรถรับประทำนขณะจำนอุ่นพอดีได้ด้วยกำรใช้คุณสมบัติอุ่นจำน

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่ออุ่นจำนให้ร้อนหรือให้มีอุณหภูมิก�ำลังพอดี

คุณสำมำรถเลือกอุณหภูมิในกำรอุ่นได้ว่ำจะให้ร้อนหรืออุ่นด้วยกำรหมุน

ปุ่มบิด

(โปรดดูค�ำแนะน�ำในหน้ำก่อน)

2-1. ร้อน

2-2. อุ่น

1.

วำงจำนที่กึ่งกลำงของจำนหมุน

(จ�ำนวนจำนสูงสุด : 5 ชิ้น)

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 49

ไทย

49

3/2/2015 5:58:22 PM

50

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 50

2.

เติมน�้ำตำมเส้นบอก (ระดับน�้ำ) ภำยในอ่ำงส�ำหรับอุ่นจำน

(เส้นมีปริมำณประมำณ 200 มล.)

3.

ใช้ฝำปิดอ่ำงส�ำหรับอุ่นจำน แล้วหมุนไปที่ “ล็อค”

4.

วำงอ่ำงส�ำหรับอุ่นจำนบนจำน

5

5.

ปิดประตู แล้วใช้ฟังก์ชั่นอุ่นจำน

3/2/2015 5:58:22 PM

ข้อมูลส�าคัญ

น�้ำธรรมดำเท่ำนั้น ห้ำมใช้น�้ำกลั่น

ข้อมูลส�าคัญ

ห้ำมใช้อ่ำงส�ำหรับอุ่นจำนส�ำหรับกำรอบอำหำร อ่ำงส�ำหรับอุ่นจำนสำมำรถใช้

ในโหมดอุ่นจำนเท่ำนั้น

ข้อมูลส�าคัญ

โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ำใช้กับไมโครเวฟได้เท่ำนั้น

ข้อมูลส�าคัญ

ห้ำมใช้ฟังก์ชั่นนี้ถ้ำไม่มีน�้ำ

ข้อมูลส�าคัญ

ใช้ถุงมือส�ำหรับเตำอบเมื่อยกจำนและอ่ำงส�ำหรับอุ่นจำนออก

ข้อมูลส�าคัญ

ห้าม

ใช้โหมด

ไมโครเวฟย่าง

และ

การจัดกลุ่ม

กับกำรอุ่นจำน ต้องใช้กับ

ฟังก์ชั่นอุ่นจำน ในโหมดอุ่นเท่ำนั้น

โหมดกำรท�ำงำน

ระบบกำรอุ่น

อ่ำงส�ำหรับอุ่นจำน

O

ไมโครเวฟ / ย่ำง /

กำรจัดกลุ่ม

X

การใช้ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก

เตำไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อควำมปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะ “ล็อค” เตำอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยสำมำรถใช้เตำอบได้

1.

กดปุ่ม

หยุด/ประหยัดพลังงาน

และปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

• เตำอบจะถูกล็อค (ไม่สำมำรถเลือกฟังก์ชั่นใดได้)

• จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”

1

2

1

2

2.

หำกต้องกำรปลดล็อคเตำอบ ให้กดปุ่ม

หยุด/ประหยัดพลังงาน

และปุ่ม

เลือก/นาฬิกา

พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

คุณจะสำมำรถใช้เตำอบได้ตำมปกติ

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 51

ไทย

51

3/2/2015 5:58:23 PM

การใช้คุณสมบัติเปิด/ปิดจานหมุน

ปุ่ม

เปิด/ปิดจานหมุน

ช่วยให้คุณสำมำรถใช้จำนที่มีขนำดใหญ่เต็มเตำ โดยหยุดกำรท�ำงำนของจำนหมุน (เฉพำะกำรปรุงอำหำรด้วยตนเองเท่ำนั้น)

ข้อมูลส�าคัญ

ผลกำรปรุงอำหำรในกรณีนี้อำจไม่ดีเท่ำที่ควร เนื่องจำกท�ำได้ไม่ทั่วถึงดี

ขอแนะน�ำให้คุณหมุนจำนเองขณะที่ปรุงอำหำรไปได้ครึ่งหนึ่ง

1

2

ค�าเตือน

ห้ำมอบจำนหมุนเปล่ำๆ โดยที่ไม่มีอำหำรในเตำ

สาเหตุ:

อำจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือควำมเสียหำยกับตัวเครื่อง

1.

กดปุ่ม

เปิด/ปิดจานหมุน

ผลลัพธ์:

จำนหมุนจะไม่ท�ำงำน

2.

ในกำรใช้งำนจำนหมุนเช่นเดิม ให้กดปุ่ม

เปิด/ปิดจานหมุน

อีกครั้ง

ผลลัพธ์:

จำนหมุนจะกลับมำท�ำงำน

หมายเหตุ

ปุ่ม

เปิด/ปิดจานหมุน

จะสำมำรถใช้ได้เฉพำะในระหว่ำงกำรอบเท่ำนั้น

การปิดเสียงเตือน

คุณสำมำรถปิดเสียงเตือนของเตำอบได้ตำมต้องกำร

1

2

1.

กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

และปุ่ม

หยุด/ประหยัดพลังงาน

พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

เตำอบจะไม่ส่งเสียงเตือนเมื่อจบกำรท�ำงำน

2.

ในกำรเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง ให้กดปุ่ม

เริ่มท�างาน/+30วินาที

และปุ่ม

หยุด/

ประหยัดพลังงาน

พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์:

เตำอบจะกลับมำท�ำงำนตำมปกติ

52

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 52 3/2/2015 5:58:23 PM

คู่มือส�าหรับอุปกรณ์การท�าอาหาร

ในกำรอบอำหำรด้วยเตำไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสำมำรถแทรกเข้ำสู่อำหำร โดยไม่มีกำรสะท้อนหรือดูดซับโดยภำชนะ

คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่ำงรอบคอบ คุณควรเลือกภำชนะที่มีข้อควำมหรือเครื่องหมำยว่ำใช้กับไมโครเวฟได้

ตำรำงต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์กำรท�ำอำหำรประเภทต่ำงๆ และระบุว่ำจะสำมำรถใช้กับเตำไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่ำงไร

อุปกรณ์ ใช้กับไมโครเวฟได้ ควำมคิดเห็น

ฟอยล์อะลูมิเนียม

✓✗

สำมำรถใช้จ�ำนวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่ต้องกำรให้สุกเกินไป อำจมีประกำยไฟ

ถ้ำฟอยล์อยู่ใกล้กับผนังของเตำอบมำกเกินไป หรือใช้ฟอยล์มำกเกินไป

จำนอบเกรียม

ห้ำมอุ่นให้ร้อนเกิน 8 นำที

กระเบื้องและดินเผำ

จำนโฟมหรือกระดำษแบบใช้แล้วทิ้ง

กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผำ ดินเผำเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้น

ที่มีขอบโลหะ

อำหำรแช่แข็งบำงชนิดจะบรรจุในภำชนะประเภทนี้

บรรจุภัณฑ์ของอำหำรจำนด่วน

• ถ้วยโฟม

สำมำรถใช้อุ่นอำหำร ควำมร้อนสูงมำกๆ จะท�ำให้โฟมละลำย

• ถุงกระดำษหรือหนังสือพิมพ์

อำจติดไฟ

• กระดำษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ

อำจเกิดประกำยไฟ

เครื่องแก้ว

• อุปกรณ์บนโต๊ะอำหำรที่สำมำรถใช้กับเตำอบ

ใช้ได้ หำกไม่ประดับด้วยขอบโลหะ

• เครื่องแก้วบำง

• โถแก้ว

สำมำรถใช้อุ่นอำหำรหรือของเหลว แก้วที่บำงมำกอำจแตกหรือร้ำวหำกได้รับควำมร้อน

ทันที

ต้องใช้โดยไม่ปิดฝำ เหมำะส�ำหรับกำรอุ่นอำหำรเท่ำนั้น

โลหะ

• จำน

อำจเกิดประกำยหรือติดไฟ

• ลวดส�ำหรับมัดปำกถุงแช่แข็ง

กระดำษ

• จำน ถ้วย กระดำษเช็ดปำก และกระดำษเช็ดมือ

ส�ำหรับกำรอบเวลำสั้นๆ และกำรอุ่นอำหำร และใช้ซับของเหลวที่มำกเกินไป

• กระดำษรีไซเคิล อำจเกิดประกำยไฟ

ไทย

53

3/2/2015 5:58:23 PM MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 53

คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์กำรท�ำอำหำร

อุปกรณ์

พลำสติก

• ภำชนะ

• ฟิล์มส�ำหรับปิดอำหำร

• ถุงแช่แข็ง

กระดำษมันหรือกระดำษไข

: แนะน�ำ

ใช้กับไมโครเวฟได้ ควำมคิดเห็น

โดยเฉพำะพลำสติกทนควำมร้อน พลำสติกชนิดอื่นอำจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดน

ควำมร้อนสูง ห้ำมใช้พลำสติกแบบเมลำมีน

สำมำรถใช้เก็บรักษำควำมชื้น ไม่ควรสัมผัสกับอำหำรโดยตรง ใช้ควำมระมัดระวังขณะ

น�ำฟิล์มออก เนื่องจำกอำจมีไอร้อนออกมำด้วย

✓✗

เฉพำะชนิดที่ต้มได้หรือใช้กับเตำอบได้ ไม่ควรเป็นแบบกักอำกำศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจำะ

ก่อน ถ้ำจ�ำเป็นต้องใช้

สำมำรถใช้เก็บรักษำควำมชื้นหรือกันอำหำรกระเด็น

✓✗

: ใช้อย่ำงระมัดระวัง

: ไม่ปลอดภัย

54

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 54 3/2/2015 5:58:23 PM

คู่มือการปรุงอาหาร

ไมโครเวฟ

พลังงำนไมโครเวฟจะแทรกซึมในอำหำร โดยจะมีกำรดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และ

น�้ำตำลในอำหำร

ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอำหำรเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็ว กำรเคลื่อนไหว

อย่ำงรวดเร็วนี้ท�ำให้เกิดแรงเสียดทำนของโมเลกุล และควำมร้อนจำก

แรงเสียดทำนนี้ท�ำให้อำหำรสุก

การปรุงอาหาร

ภาชนะส�าหรับอบด้วยไมโครเวฟ:

ภำชนะที่ใช้จะต้องยอมให้พลังงำนไมโครเวฟผ่ำน เพื่อให้กำรอบมีประสิทธิภำพ

คลื่นไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม และทองแดง

แต่จะสำมำรถแทรกซึมผ่ำนดินเผำ แก้ว กระเบื้อง และพลำสติก เช่นเดียวกับ

กระดำษและไม้ ห้ำมอบอำหำรในภำชนะโลหะเด็ดขำด

อาหารที่เหมาะส�าหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:

อำหำรหลำยชนิดเหมำะส�ำหรับกำรอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พำส

ต้ำ ข้ำว ธัญพืช ถั่ว ปลำ และเนื้อ ซึ่งแช่แข็งหรือสด ซอส คัสตำร์ด ซุป พุดดิ้ง

อบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทั่วไปแล้ว ไมโครเวฟเหมำะส�ำหรับกำรอบ

อำหำรแทบทุกชนิดที่สำมำรถอบด้วยวิธีนึ่ง ตัวอย่ำงเช่น กำรละลำยเนยหรือ

ช็อกโกแลต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำแนะน�ำประกอบ)

การปิดหรือครอบอาหาร

กำรปิดหรือครอบอำหำรระหว่ำงกำรอบเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ เนื่องจำกน�้ำจะกลำย

เป็นไอและมีผลต่อกำรอบอำหำร คุณสำมำรถปิดอำหำรได้หลำยวิธี เช่น ใช้

จำนกระเบื้อง ฝำพลำสติก หรือฟิล์มที่เหมำะกับไมโครเวฟ

เวลาพักอาหาร

เมื่อกำรอบอำหำรเสร็จ เวลำพักอำหำรจะช่วยให้อุณหภูมิในอำหำรกระจำย

ทั่วถึงกัน

ไทย

55

3/2/2015 5:58:23 PM MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 55

คู่มือการปรุงอาหาร

คู่มือการปรุงอาหารส�าหรับผักแช่แข็ง

ใช้อ่ำงแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ที่มีฝำปิด อบโดยปิดฝำและใช้เวลำน้อยที่สุด - โปรดดูในตำรำง อบต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตำมต้องกำร

คนอำหำรสองครั้งระหว่ำงอบ และหนึ่งครั้งหลังกำรอบ เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังกำรอบ ปิดฝำขณะพักอำหำร

อำหำร ปริมำณอำหำร ระดับพลังงำน

ผักโขม

บร็อคโคลี่

150 กรัม 600 วัตต์

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

300 กรัม 600 วัตต์

ถั่ว

ถั่วเขียว

ผักรวม (แครอท/ถั่ว/ข้ำวโพด)

ผักรวม (แบบจีน)

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

300 กรัม 600 วัตต์

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

300 กรัม 600 วัตต์

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

300 กรัม 600 วัตต์

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

300 กรัม 600 วัตต์

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

เวลำ (นำที)

5-6

8-9

7-8

7½-8½

7-8

7½-8½

56

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 56 3/2/2015 5:58:23 PM

คู่มือการอบอาหารส�าหรับผักสด

ใช้อ่ำงแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ที่มีฝำปิด เติมน�้ำเย็น 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับอำหำร 250 กรัม ยกเว้นมีกำรแนะน�ำปริมำณน�้ำนอกเหนือไปจำกนี้ โปรดอ่ำน

ตำรำง อบโดยปิดฝำและใช้เวลำน้อยที่สุด - โปรดดูในตำรำง อบต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตำมต้องกำร คนหนึ่งครั้งระหว่ำงและหลังกำรอบ เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือ

เนยหลังกำรอบ ปิดฝำขณะพักอำหำรเป็นเวลำ 3 นำที

ค�าแนะน�า:

หั่นผักสดออกเป็นชิ้นเท่ำๆ กัน ผักชิ้นเล็กจะใช้เวลำอบน้อยกว่ำ

อำหำร

บร็อคโคลี่

กะหล�่ำบรัสเซล

แครอท

ดอกกะหล�่ำ

ซูกินี

มะเขือม่วง

กระเทียมต้น

ปริมำณอำหำร

250 กรัม

500 กรัม

ค�าแนะน�า

หั่นเป็นช่อขนำดเท่ำกัน วำงส่วนก้ำนไว้ตรงกลำง

พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำ 60-75 มล. (4-5 ช้อนโต๊ะ) พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม

ค�าแนะน�า

ฝำนแครอทเป็นชิ้นเท่ำๆ กัน พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม

500 กรัม

ระดับพลังงำน

900 วัตต์

900 วัตต์

900 วัตต์

900 วัตต์

ค�าแนะน�า

หั่นเป็นช่อขนำดเท่ำกัน หั่นแบ่งช่อขนำดใหญ่เป็นครึ่ง วำงส่วนก้ำนไว้ตรงกลำง พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม 900 วัตต์

ค�าแนะน�า

ฝำนเป็นชิ้นบำงๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม 900 วัตต์

ค�าแนะน�า

ฝำนมะเขือออกเป็นชิ้นบำงๆ และเติมน�้ำมะนำวหนึ่งช้อนโต๊ะ พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม 900 วัตต์

ค�าแนะน�า

หั่นเป็นชิ้นค่อนข้ำงหนำ พักอำหำร 3 นำที

เวลำ (นำที)

4½-5

7-8

6-6½

4½-5

5-5½

7½-8½

4-4½

3½-4

4-4½

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 57

ไทย

57

3/2/2015 5:58:23 PM

คู่มือการปรุงอาหาร

เห็ด

อำหำร

หัวหอม

พริกหยวก

มันฝรั่ง

หัวผักกำด

ปริมำณอำหำร

125 กรัม

250 กรัม

ระดับพลังงำน

900 วัตต์

เวลำ (นำที)

1½-2

2½-3

ค�าแนะน�า

เตรียมเห็ดหัวเล็กทั้งหัว หรือหัวใหญ่ฝำนเป็นแว่น อย่ำเติมน�้ำ ให้บีบน�้ำมะนำวเล็กน้อย โรยเกลือและพริกไทย เทน�้ำออกก่

อนรับประทำน พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม 900 วัตต์ 5-5½

ค�าแนะน�า

ฝำนหัวหอมเป็นแว่น หรือหั่นครึ่ง เติมน�้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)

พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม 900 วัตต์ 4½-5

ค�าแนะน�า

หั่นเป็นชิ้นบำงๆ พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม

500 กรัม

900 วัตต์

ค�าแนะน�า

ชั่งน�้ำหนักมันฝรั่งที่ปอกแล้ว และหั่นครึ่งหรือสี่ส่วน เป็นชิ้นเท่ำๆ กัน พักอำหำร 3 นำที

250 กรัม 900 วัตต์

ค�าแนะน�า

หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำขนำดเล็ก พักอำหำร 3 นำที

4-5

7-8

5½-6

58

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 58 3/2/2015 5:58:23 PM

คู่มือการอบอาหารส�าหรับข้าวและพาสต้า

ข้าว:

ใช้ชำมแก้วไพเร็กซ์ขนำดใหญ่ที่มีฝำปิด ข้ำวจะมีปริมำณเพิ่มเป็นสองเท่ำเมื่อหุงสุกแล้ว อบโดยปิดฝำ

เมื่อหมดเวลำอบ คนให้ทั่วก่อนพักอำหำร และเติมเกลือหรือเครื่องเทศและเนยตำมต้องกำร

หมำยเหตุ: ข้ำวอำจไม่ดูดซับน�้ำทั้งหมด หลังจำกที่หมดเวลำอบแล้ว

พาสต้า:

ใช้ชำมแก้วไพเร็กซ์ขนำดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว อบโดยไม่ปิดฝำ

คนเป็นระยะระหว่ำงและหลังกำรอบ ปิดฝำขณะพักอำหำร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจำกนั้น

อำหำร

ข้ำว (หุงพอสุก)

ข้ำวกล้อง (หุงพอสุก)

ข้ำวผสม

(ข้ำว + ข้ำวกล้อง)

ข้ำวโพดผสม

(ข้ำว + ธัญพืช)

พำสต้ำ

ปริมำณอำหำร

250 กรัม

375 กรัม

ระดับพลังงำน

900 วัตต์

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 500 มล. (250 กรัม) เติมน�้ำเย็น 750 มล. (375 กรัม)

พักอำหำร 5 นำที

250 กรัม

375 กรัม

900 วัตต์

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 500 มล. (250 กรัม) เติมน�้ำเย็น 750 มล. (375 กรัม)

พักอำหำร 5 นำที

250 กรัม 900 วัตต์

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 500 มล. พักอำหำร 5 นำที

250 กรัม

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำเย็น 400 มล. พักอำหำร 5 นำที

250 กรัม

ค�าแนะน�า

เติมน�้ำร้อน 1000 มล. พักอำหำร 5 นำที

900 วัตต์

900 วัตต์

เวลำ (นำที)

15-16

17½-18½

20-21

22-23

16-17

17-18

10-11

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 59

ไทย

59

3/2/2015 5:58:23 PM

คู่มือการปรุงอาหาร

การอุ่นอาหาร

เตำไมโครเวฟของคุณสำมำรถอุ่นอำหำรโดยใช้เวลำเพียงเสี้ยวของกำรอุ่นด้วย

เตำอบแบบเก่ำหรือลังถึง

ใช้ระดับพลังงำนและเวลำในกำรอุ่นตำมแผนผังต่อไปนี้ เวลำในแผนผังนี้ใช้กับ

อำหำรที่เป็นของเหลว และมีอุณหภูมิปกติ คือประมำณ +18 ถึง +20 °C หรือ

อำหำรแช่เย็นที่มีอุณหภูมิ +5 ถึง +7 °C

การจัดวางและการปิดครอบ

ไม่ควรอุ่นอำหำรที่มีขนำดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจำกอำหำรจะสุกและแห้ง

จนเกินไปก่อนที่ส่วนกลำงจะร้อน กำรอุ่นอำหำรที่เป็นชิ้นเล็กๆ จะได้ผลดีกว่ำ

ระดับพลังงานและการคน

อำหำรบำงชนิดสำมำรถอุ่นโดยใช้พลังงำน 900 วัตต์ ในขณะที่บำงชนิดควร

ใช้พลังงำน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์ โปรดดูตำรำงต่อไปนี้เป็น

แนวทำง โดยทั่วไป คุณควรอุ่นอำหำรโดยใช้ระดับพลังงำนต�่ำ หำกอำหำรนั้น

ละเอียดอ่อน มีปริมำณมำก หรือถ้ำเป็นอำหำรชนิดที่ร้อนเร็ว

(เช่น พำยเนื้อสับ เป็นต้น)

คนให้ทั่ว หรือกลับด้ำนระหว่ำงกำรอุ่นอำหำร เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ถ้ำเป็นไปได้

ควรคนอีกครั้งก่อนรับประทำน

ใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอำหำรเหลวและอำหำรส�ำหรับทำรก เพื่อ

ป้องกันกำรเดือดและกระเด็น ซึ่งอำจท�ำให้อำหำรลวกมือ คุณควรคนอำหำร

ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรอุ่น ปล่อยทิ้งไว้ในเตำไมโครเวฟขณะพักอำหำร ขอ

แนะน�ำให้คุณใส่ช้อนพลำสติกหรือแท่งแก้วในอำหำรที่เป็นของเหลว ระวังอย่ำ

ให้อำหำรร้อนเกินไป (ซึ่งจะท�ำให้เสียรสชำติ)

ขอแนะน�ำให้คุณประมำณเวลำอบให้น้อยลง และเพิ่มเวลำในกำรอุ่นอำหำร ถ้ำ

จ�ำเป็น

เวลาในการอุ่นและพักอาหาร

เมื่ออุ่นอำหำรเป็นครั้งแรก คุณควรบันทึกเวลำที่ใช้ในกำรอุ่นไว้ เพื่อใช้

ประโยชน์ในอนำคต

โปรดอุ่นอำหำรให้เดือดทั่วกันทุกครั้ง

พักอำหำรไว้ชั่วขณะหลังจำกกำรอุ่น เพื่อให้อุณหภูมิสม�่ำเสมอทั่วกัน

เวลำพักอำหำรที่เหมำะสมส�ำหรับกำรอุ่นก็คือ 2-4 นำที นอกจำกที่แนะน�ำเป็น

อย่ำงอื่นในแผนผัง

ใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอำหำรเหลวและอำหำรส�ำหรับทำรก โปรด

อ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้อควรระวังเพื่อควำมปลอดภัย

การอุ่นของเหลว

ก�ำหนดเวลำพักอำหำรอย่ำงน้อย 20 วินำทีหลังจำกที่ปิดเตำอบทุกครั้ง เพื่อ

ให้มีกำรปรับอุณหภูมิ คนอำหำรระหว่ำงอุ่นถ้ำจ�ำเป็น และคนทุกครั้งหลังจำก

อุ่น เพื่อป้องกันกำรเดือดกระเด็นและอันตรำยจำกน�้ำร้อนลวก โปรดใส่ช้อน

หรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อน ระหว่ำง และหลังกำรอุ่น

60

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 60 3/2/2015 5:58:23 PM

การอุ่นอาหารส�าหรับทารก

อาหารทารก:

เทใส่จำนกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝำพลำสติก คนให้ทั่วหลังกำรอุ่น พัก

อำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำทีก่อนรับประทำน คนอีกครั้ง และตรวจสอบอุณหภูมิ

อุณหภูมิที่แนะน�ำส�ำหรับกำรรับประทำน: ระหว่ำง 30-40 °C

นมส�าหรับทารก:

เทนมในขวดแก้วที่ท�ำควำมสะอำดแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝำ ห้ำมอุ่นขวดนมเด็ก

โดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจำกขวดอำจระเบิดเมื่อได้รับควำมร้อนสูง เขย่ำก่อนพัก

อำหำร และเขย่ำอีกครั้งก่อนน�ำไปป้อน ! ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิ

ของอำหำรหรือนมส�ำหรับทำรกก่อนที่จะน�ำไปป้อน อุณหภูมิที่แนะน�ำส�ำหรับ

กำรรับประทำน: ประมำณ 37 °C

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของอำหำรส�ำหรับทำรกอย่ำงละเอียดก่อนที่จะน�ำไปป้อน เพื่อป้องกำรอำหำรร้อนลวก ใช้ระดับพลังงำนและเวลำในกำรอุ่นตำมแผนผังต่อไปนี้

การอุ่นของเหลวและอาหาร

ใช้ระดับพลังงำนและเวลำในกำรอุ่นตำมแผนผังต่อไปนี้

อำหำร ปริมำณอำหำร

เครื่องดื่ม (กำแฟ ชำ และน�้ำ)

ซุป (เย็น)

150 มล. (1 ถ้วย)

300 มล. (2 ถ้วย)

450 มล. (3 ถ้วย)

600 มล. (4 ถ้วย)

ระดับพลังงำน

900 วัตต์

เวลำ (นำที)

1-1½

2-2½

3-3½

3½-4

ค�าแนะน�า

เทในถ้วยและอุ่นโดยไม่ปิดฝำ

วำง 1 ถ้วยตรงกลำง 2 ถ้วยตรงข้ำมกัน และ 3 ถ้วยเป็นวงกลม ทิ้งไว้ในเตำไมโครเวฟระหว่ำงพักอำหำร และคนให้ทั่ว

พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

250 กรัม

350 กรัม

450 กรัม

(550 กรัม)

900 วัตต์ 2½-3

3-3½

3½-4

4½-5

สตูว์ (เย็น)

ค�าแนะน�า

เทในจำนหรือชำมกระเบื้องก้นลึก

ครอบด้วยฝำพลำสติก คนให้ทั่วหลังกำรอุ่น คนอีกครั้งก่อนรับประทำน พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

350 กรัม 600 วัตต์ 4½-5½

ค�าแนะน�า

เทสตูว์ในจำนกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝำพลำสติก

คนเป็นระยะระหว่ำงกำรอุ่น และคนอีกครั้งก่อนพักอำหำรและรับประทำน พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 61

ไทย

61

3/2/2015 5:58:24 PM

คู่มือการปรุงอาหาร

อำหำร

พำสต้ำรำดซอส (เย็น)

พำสต้ำมีไส้รำดซอส (เย็น)

อำหำรชุด (เย็น)

ปริมำณอำหำร

350 กรัม

ระดับพลังงำน

600 วัตต์

เวลำ (นำที)

3½-4½

ค�าแนะน�า

ใส่พำสต้ำ (เช่น สปำเกตตี้หรือบะหมี่ไข่) ในจำนกระเบื้องแบน ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ คนก่อนรับประทำน

พักอำหำร 3 นำที

350 กรัม 600 วัตต์ 4-5

ค�าแนะน�า

วำงพำสต้ำแบบมีไส้ (เช่น รำวิโอลี ทอร์เทลลินี) ในจำนกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝำพลำสติก คนเป็นระยะระหว่ำงกำรอุ่น

และคนอีกครั้งก่อนพักอำหำรและรับประทำน พักอำหำร 3 นำที

350 กรัม

450 กรัม

600 วัตต์ 4½-5½

5½-6½

ชีสฟองดูพร้อมรับประทำน (แช่เย็น)

ค�าแนะน�า

จัดอำหำรชุดซึ่งมีส่วนประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่ำงในจำนกระเบื้อง ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ พักอำหำร 3 นำที

400 กรัม 600 วัตต์ 6-7

ค�าแนะน�า

ใส่ชีสฟองดูที่พร้อมรับประทำนในชำมแก้วไพเร็กซ์ที่มีฝำปิด คนเป็นระยะระหว่ำงและหลังกำรอุ่น คนก่อนรับประทำน

พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

62

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 62 3/2/2015 5:58:24 PM

การอุ่นอาหารและนมส�าหรับทารก

ใช้ระดับพลังงำนและเวลำในกำรอุ่นตำมแผนผังต่อไปนี้

อำหำร ปริมำณอำหำร

อำหำรส�ำหรับทำรก

(ผัก + เนื้อสัตว์)

โจ๊กส�ำหรับทำรก

(ธัญพืช + นม + ผลไม้)

190 กรัม

ระดับพลังงำน

600 วัตต์

เวลำ

30 วินำที

ค�าแนะน�า

เทใส่จำนกระเบื้องก้นลึก อบโดยปิดฝำ คนอำหำรหลังกำรอบ คนให้ทั่วก่อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิอย่ำงละเอียด

พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

190 กรัม 600 วัตต์ 20 วินำที

นมส�ำหรับทำรก

ค�าแนะน�า

เทใส่จำนกระเบื้องก้นลึก อบโดยปิดฝำ

คนอำหำรหลังกำรอบ คนให้ทั่วก่อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิอย่ำงละเอียด พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

100 มล.

300 วัตต์ 30-40 วินำที

1 นำที ถึง 1 นำที 10 วินำที 200 มล.

ค�าแนะน�า

เขย่ำหรือคนให้ทั่ว และเทลงในขวดแก้วที่ฆ่ำเชื้อแล้ว

วำงตรงกลำงของจำนหมุน อบโดยไม่ปิดฝำ

คนให้ทั่วและพักอำหำรอย่ำงน้อย 3 นำที

คนให้ทั่วก่อนรับประทำน และตรวจสอบอุณหภูมิอย่ำงละเอียด

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 63

ไทย

63

3/2/2015 5:58:24 PM

คู่มือการปรุงอาหาร

ละลายน�้าแข็ง

ไมโครเวฟเป็นวิธีกำรละลำยอำหำรแช่แข็งที่ดีเยี่ยม เนื่องจำกจะค่อยๆ ละลำย

อำหำรแช่แข็งได้ภำยในเวลำอันสั้น ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่ำงมำก หำกมีแขก

มำเยี่ยมเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว

ไก่แช่แข็งจะต้องได้รับกำรละลำยน�้ำแข็งทั่วทั้งตัว ก่อนที่จะสำมำรถน�ำไปอบ

อำหำร น�ำที่รัดซึ่งเป็นโลหะออก และน�ำอำหำรออกจำกวัสดุห่อหุ้ม เพื่อให้น�้ำ

ซึ่งจะละลำยสำมำรถไหลออกมำจำกอำหำร

วำงอำหำรแช่แข็งในจำนโดยไม่มีฝำครอบ กลับด้ำนหนึ่งครั้ง เทของเหลวออก

และน�ำเครื่องในออกโดยเร็วที่สุด ตรวจดูอำหำรเป็นระยะ เพื่อไม่ให้อุ่นจนเกิน

ไป

หำกส่วนที่มีขนำดเล็กหรือบำงของอำหำรแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสำมำรถหุ้มส่วน

เหล่ำนั้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็กๆ ระหว่ำงกำรละลำยน�้ำแข็ง

ถ้ำเป็ดไก่เริ่มอุ่นที่ผิวนอก ให้หยุดละลำยน�้ำแข็ง เพื่อให้เป็นกำรพักอำหำร 20

นำที ก่อนที่จะด�ำเนินกำรต่อ พักปลำ เนื้อ และไก่ไว้สักครู่ เพื่อให้น�้ำแข็งละลำย

ทั่วถึงกัน เวลำพักอำหำรเพื่อละลำยน�้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับปริมำณของอำหำร

โปรดดูตำรำงต่อไปนี้

ค�าแนะน�า:

อำหำรที่มีลักษณะแบนจะละลำยน�้ำแข็งได้เร็วกว่ำ และ

ปริมำณที่ไม่มำกจะใช้เวลำน้อยกว่ำ โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้

เมื่อแช่แข็งและละลำยอำหำร

ส�ำหรับกำรละลำยอำหำรแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่ำง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตำรำงด้ำนล่ำงเป็นแนวทำง

อำหำร ปริมำณอำหำร ระดับพลังงำน

เนื้อสัตว์

เนื้อสับ

สเต๊กหมู

250 กรัม

500 กรัม

250 กรัม

180 วัตต์

180 วัตต์

เวลำ (นำที)

6-7

9-12

5-7

ค�าแนะน�า

วำงเนื้อบนจำนหมุน หุ้มส่วนที่บำงด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้ำนเมื่อถึงครึ่งของเวลำละลำยน�้ำแข็ง พักอำหำรเป็นเวลำ 15-30 นำที

เป็ดไก่

ไก่ชิ้น

ไก่ทั้งตัว

500 กรัม (2 ชิ้น)

1200 กรัม

180 วัตต์

180 วัตต์

14-15

32-34

ค�าแนะน�า

ขั้นแรก ให้วำงไก่เป็นชิ้นบนจำนกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ด้ำนที่เป็นหนังอยู่ข้ำงล่ำง ส่วนไก่ทั้งตัวให้เอำด้ำนหน้ำอกลง หุ้มส่วนที่บำงและ

เล็ก เช่น ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้ำนเมื่อถึงครึ่งของเวลำละลำยน�้ำแข็ง พักอำหำรเป็นเวลำ 15-60 นำที

64

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 64 3/2/2015 5:58:24 PM

เนื้อปลา

อำหำร

เนื้อปลำ (ฟิเลต์)

ปลำทั้งตัว

ปริมำณอำหำร ระดับพลังงำน เวลำ (นำที)

200 กรัม

400 กรัม

180 วัตต์

180 วัตต์

6-7

11-13

ค�าแนะน�า

วำงปลำแช่แข็งกลำงจำนกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ส่วนที่เล็กอยู่ใต้ส่วนที่หนำกว่ำ หุ้มส่วนที่บำงและหำงปลำด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม

กลับด้ำนเมื่อถึงครึ่งของเวลำละลำยน�้ำแข็ง พักอำหำรเป็นเวลำ 10-25 นำที

ผลไม้

เบอร์รี่ 300 กรัม 180 วัตต์

ค�าแนะน�า

วำงผลไม้ให้กระจำยบนจำนแก้วกลมแบบเรียบ (และมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่)

พักอำหำรเป็นเวลำ 5-10 นำที

6-7

ขนมปัง

ขนมปังก้อน

(ก้อนละ 50 กรัม)

ขนมปังแผ่น/แซนด์วิช

ขนมปังเยอรมัน

(แป้งสำลี+ไรย์)

2 ชิ้น

4 ชิ้น

250 กรัม

500 กรัม

180 วัตต์

180 วัตต์

180 วัตต์

1-1½

2½-3

4-4½

7-9

ค�าแนะน�า

วำงก้อนขนมปังเป็นวง หรือวำงขนมปังแผ่นเป็นแนวนอนบนกระดำษเช็ดปำกไว้กลำงจำนหมุน กลับด้ำนเมื่อถึงครึ่งของเวลำละลำยน�้ำแข็ง

พักอำหำรเป็นเวลำ 5-20 นำที

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 65

ไทย

65

3/2/2015 5:58:24 PM

คู่มือการปรุงอาหาร

ย่าง

ขดลวดส�ำหรับกำรย่ำงอยู่บริเวณใต้ผนังด้ำนบนของเตำอบ และจะท�ำงำนเมื่อ

ปิดประตูและจำนหมุนท�ำงำน กำรหมุนของจำนหมุนจะท�ำให้อำหำรเกรียมทั่ว

ถึงกัน อุ่นเตำเพื่อเตรียมกำรย่ำงเป็นเวลำ 3-5 นำที เพื่อให้อำหำรเกรียมเร็วขึ้น

ภาชนะส�าหรับการย่าง:

อุปกรณ์จะต้องไม่ติดไฟและอำจมีส่วนประกอบของโลหะได้ ห้ำมใช้อุปกรณ์ที่

เป็นพลำสติก เนื่องจำกจะละลำยได้

อาหารที่เหมาะส�าหรับการย่าง:

เนื้อเป็นชิ้น ไส้กรอก สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและขำหมูรมควัน เนื้อปลำที่

แล่บำงๆ แซนด์วิช และขนมปังปิ้งแบบมีท็อปปิง

หมายเหตุส�าคัญ:

เมื่อใดก็ตำมที่ใช้เฉพำะโหมดย่ำง โปรดทรำบว่ำอำหำรจะต้องอยู่บนตะแกรงสูง

นอกจำกที่มีค�ำแนะน�ำเป็นอย่ำงอื่น

ไมโครเวฟ+ย่าง

กำรอบอำหำรแบบนี้เป็นกำรผสมผสำนควำมร้อนจำกขดลวดเข้ำกับควำมเร็ว

ของไมโครเวฟ และจะท�ำงำนเมื่อปิดประตูและจำนหมุนท�ำงำน กำรหมุนของ

จำนหมุนจะท�ำให้อำหำรเหลืองเกรียมได้รวดเร็ว

คุณสำมำรถใช้วิธีอบอำหำรร่วมกันได้สำมแบบส�ำหรับรุ่นนี้ 600 วัตต์ + ย่ำง,

450 วัตต์ + ย่ำง และ 300 วัตต์ + ย่ำง

อุปกรณ์ส�าหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ+การย่าง

โปรดใช้อุปกรณ์ที่คลื่นไมโครเวฟสำมำรถผ่ำนได้ และจะต้องไม่ติดไฟ โปรด

อย่ำใช้อุปกรณ์หรือภำชนะที่เป็นโลหะกับกำรท�ำงำนแบบผสม ห้ำมใช้อุปกรณ์

ที่เป็นพลำสติก เนื่องจำกจะละลำยได้

อาหารที่เหมาะส�าหรับการอบด้วยไมโครเวฟ+ย่าง:

อำหำรที่เหมำะส�ำหรับกำรอบแบบผสมนี้ประกอบด้วยอำหำรที่สุกแล้วทุกชนิด

ซึ่งจะต้องมีกำรอุ่นและท�ำให้เหลือง (เช่น พำสต้ำอบ) เช่นเดียวกับอำหำรที่ต้อง

ใช้เวลำอบไม่นำน เพื่อให้ส่วนบนเหลืองเกรียม นอกจำกนี้ กำรท�ำงำนแบบนี้

ยังใช้กับอำหำรที่มีลักษณะหนำ และควรมีส่วนบนที่เกรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็น

ชิ้น ซึ่งควรกลับด้ำนเมื่ออบได้ครึ่งของระยะเวลำ) โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติม

ในตำรำงกำรย่ำง

หมายเหตุส�าคัญ:

เมื่อใดก็ตำมที่ใช้โหมดผสม (ไมโครเวฟ + ย่ำง) โปรดทรำบว่ำอำหำรจะต้องอยู่

บนตะแกรงสูง นอกจำกที่มีค�ำแนะน�ำเป็นอย่ำงอื่น โปรดดูค�ำแนะน�ำในแผนผัง

ต่อไปนี้

คุณจะต้องกลับอำหำร หำกต้องกำรให้เหลืองเกรียมทั้งสองด้ำน

66

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 66 3/2/2015 5:58:24 PM

คู่มือการย่างส�าหรับอาหารสดและแช่แข็ง

อุ่นเตำอบด้วยกำรย่ำงเป็นเวลำ 3 นำที

ใช้ระดับพลังงำนและเวลำในกำรย่ำงตำมแผนผังต่อไปนี้

ข้อมูลส�าคัญ

ใช้ถุงมือกันควำมร้อนเมื่อน�ำออกจำกเตำ

ไก่ชิ้น

อำหำรสด

ขนมปังแผ่น

ปริมำณอำหำร

4 ชิ้น (ชิ้นละ 25 กรัม)

ระดับพลังงำน

ย่ำงเท่ำนั้น

1 ขั้น (นำที)

3-4

2 ขั้น (นำที)

2-3

มะเขือเทศย่ำง

มะเขือเทศ-ชีสโทสต์

ค�าแนะน�า

วำงแผ่นขนมปังคู่กันบนตะแกรง

400 กรัม (2 ชิ้น) 300 วัตต์ + ย่ำง 5-6 -

ค�าแนะน�า

หั่นครึ่งมะเขือเทศ ใส่ชีสที่ด้ำนบน วำงเป็นรูปวงกลมบนจำนแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ วำงบนตะแกรงสูง พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

4 ชิ้น (300 กรัม) 300 วัตต์ + ย่ำง 4-5 -

มันฝรั่งอบ

ลำซำนญ่ำแช่แข็ง

แอปเปิ้ลอบ

ค�าแนะน�า

ปิ้งขนมปังก่อน วำงขนมปังปิ้งพร้อมท็อปปิงบนตะแกรงสูง พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

500 กรัม 600 วัตต์ + ย่ำง 7-8

ค�าแนะน�า

หั่นแบ่งมันฝรั่งเป็นครึ่งหัว วำงบนตะแกรงเป็นวงกลม โดยให้ด้ำนที่หั่นอยู่ข้ำงล่ำง

400 กรัม 300 วัตต์ + ย่ำง

ย่ำงเท่ำนั้น

18½-19½

1-2

ค�าแนะน�า

วำงกรำแตงสดในจำนขนำดเล็กที่ใช้ส�ำหรับเตำอบ วำงจำนบนจำนหมุน พักอำหำรเป็นเวลำ 2-3 นำที

แอปเปิ้ล 2 ผล (ประมำณ 400 กรัม) 300 วัตต์ + ย่ำง 7-8 -

-

-

ค�าแนะน�า

คว้ำนไส้แอปเปิ้ลและยัดด้วยลูกเกดและแยม ใส่อัลมอนด์ฝำนบำงๆ ไว้ด้ำนบน วำงแอปเปิ้ลบนจำนแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ วำงจำนบน

ตะแกรงต�่ำ

6-8 500 กรัม (2 ชิ้น) 300 วัตต์ + ย่ำง 8-10

ค�าแนะน�า

ใช้แปรงทำน�้ำมันและเครื่องเทศให้ทั่วชิ้นไก่ วำงเป็นวงบนตะแกรงสูง หลังจำกย่ำงแล้วให้พักอำหำร 2-3 นำที

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 67

ไทย

67

3/2/2015 5:58:24 PM

คู่มือการปรุงอาหาร

ไก่อบ

อำหำรสด

ปลำย่ำง

พิซซ่ำแช่แข็ง

ปริมำณอำหำร

1200 กรัม

ระดับพลังงำน

450 วัตต์ + ย่ำง

กลับข้ำง

300 วัตต์ + ย่ำง

1 ขั้น (นำที)

21-22

2 ขั้น (นำที)

21-22

ค�าแนะน�า

ใช้แปรงทำน�้ำมันและเครื่องเทศให้ทั่วเนื้อไก่ ใส่ในจำนส�ำหรับเตำอบและวำงบนจำนหมุน พักอำหำรเป็นเวลำ 5 นำทีหลังกำรอบ

400-500 กรัม 300 วัตต์ + ย่ำง 5-7 5½-6½

ค�าแนะน�า

ทำน�้ำมันให้ทั่วตัวปลำ จำกนั้นใส่สมุนไพรและเครื่องเทศ วำงปลำสองตัวคู่กัน (สลับด้ำนหัวและหำง) บนตะแกรงแบบสูง หลังจำกย่ำงแล้วให้

พักอำหำร 2-3 นำที

300-350 กรัม 450 วัตต์ + ย่ำง 11-12

ค�าแนะน�า

วำงพิซซ่ำแช่แข็งบนกระดำษส�ำหรับกลม ใช้ตะแกรงแบบต�่ำ วำงตะแกรงต�่ำบนจำนหมุน พักอำหำรเป็นเวลำ 1-2 นำที

เคล็ดลับ

การละลายผลึกน�้าผึ้ง

ใส่เกล็ดน�้ำผึ้ง 20 กรัมในจำนแก้วก้นลึก ให้ควำมร้อนเป็นเวลำ 20-30 วินำที

ใช้พลังงำน 300 วัตต์ จนน�้ำผึ้งละลำย

การละลายเจลาติน

วำงแผ่นเจลำตินแห้ง (10 กรัม) ไว้ในน�้ำเย็นเป็นเวลำ 5 นำที น�ำน�้ำออก และ

ใส่เจลำตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนำดเล็ก ให้ควำมร้อน 1 นำที ใช้พลังงำน

300 วัตต์ และคนหลังจำกที่ละลำย

การอบหน้าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง(ส�าหรับเค้กและขนม)

ผสมหน้ำ (ประมำณ 14 กรัม) กับน�้ำตำล 40 กรัมและน�้ำเย็น 250 มล. อบโดย

ไม่ต้องปิดฝำ ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็นเวลำ 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงำน

900 วัตต์ จนกระทั่งหน้ำเค้ก/ไอซ์ซิ่งใส คนสองครั้งระหว่ำงกำรอบ

การปรุงแยม

ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รี่ชนิดต่ำงๆ) ในชำมแก้ว ไพเร็กซ์ที่มีขนำด

เหมำะสมและมีฝำปิด เติมน�้ำตำล 300 กรัมและคนให้ทั่ว อบโดยปิดฝำเป็น

เวลำ 10-12 นำที โดยใช้พลังงำน 900 วัตต์

คนบ่อยๆ ระหว่ำงกำรอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ที่มีฝำปิดเกลียว พักโดยปิด

ฝำไว้ 5 นำที

การปรุงพุดดิ้ง/คัสตาร์ด

ผสมผงพุดดิ้งกับน�้ำตำลและนม (500 มล.) ตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต จำกนั้น

คนให้เข้ำกัน ใช้อ่ำงแก้วไพเร็กซ์ที่มีฝำปิด อบโดยปิดฝำเป็นเวลำ 6½ ถึง

7½ นำที โดยใช้พลังงำน 900 วัตต์ คนบ่อยๆ ระหว่ำงกำรอบ

การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น

น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝำนเป็นแผ่น 30 กรัมมำใส่ในจำนกระเบื้องให้เสมอกัน คน

บ่อยๆ ระหว่ำงกำรอบเป็นเวลำ 3½ ถึง 4½ นำที โดยใช้พลังงำน 600 วัตต์

พักอำหำร 2-3 นำทีในเตำอบ ใช้ถุงมือกันควำมร้อนเมื่อน�ำออกจำกเตำ

68

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 68 3/2/2015 5:58:24 PM

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

ถ้ำคุณประสบปัญหำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ปรำกฏด้ำนล่ำง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหำที่ให้มำ

ปัญหา สาเหตุ

ทั่วไป

กดปุ่มไม่ลง

เวลำไม่ปรำกฏบนจอแสดงผล

เตำอบไม่ท�ำงำน

เตำอบหยุดท�ำงำนในขณะปรุงอำหำร

ไฟดับในระหว่ำงกำรปรุงอำหำร

อำจมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ระหว่ำงปุ่ม

ส�ำหรับรุ่นหน้ำจอสัมผัส: มีน�้ำอยู่บนพื้นผิวด้ำนนอก

มีกำรเปิดใช้งำนล็อคป้องกันเด็ก

ไม่มีกำรจ่ำยไฟ

ตั้งค่ำฟังก์ชั่น Eco (ประหยัด พลังงำน) เอำไว้

ไม่มีกำรจ่ำยไฟ

ประตูเปิด

มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่กลไกกำรเปิดประตูเพื่อควำม

ปลอดภัย

ผู้ใช้เปิดประตูเพื่อกลับด้ำนอำหำร

การด�าเนินการ

ให้น�ำสิ่งแปลกปลอมออกแล้วลองอีกครั้ง

ให้เช็ดน�้ำออกจำกพื้นผิวด้ำนนอก

ปิดใช้งำนล็อคป้องกันเด็ก

ตรวจสอบว่ำมีกำรจ่ำยไฟแล้วหรือไม่

ปิดฟังก์ชั่น Eco (ประหยัด พลังงำน)

ตรวจสอบว่ำมีกำรจ่ำยไฟแล้วหรือไม่

ปิดประตูและลองอีกครั้ง

ให้น�ำสิ่งแปลกปลอมออกแล้วลองอีกครั้ง

ใช้เตำอบต่อเนื่องเป็นเวลำนำน

พัดลมระบำยควำมร้อนไม่ท�ำงำน

หลังจำกใช้งำนเป็นเวลำนำน ให้ทิ้งเตำอบไว้สักครู่เพื่อ

ให้เย็นตัว

ฟังเสียงของพัดลมระบำยควำมร้อน

พยำยำมใช้งำนเตำอบในขณะที่ไม่มีอำหำรอยู่ด้ำนใน วำงอำหำรในเตำอบ

มีพื้นที่ระบำยอำกำศไม่เพียงพอส�ำหรับเตำอบ

หลังจำกกลับด้ำนอำหำรแล้ว ให้กดปุ่มเ

ริ่มท

�ำงำนอีกครั้ง

เพื่อเริ่มกำรท�ำงำน

มีกำรใช้ปลั๊กไฟจ�ำนวนมำกในเต้ำรับเดียวกัน

มีช่องอำกำศเข้ำ/ออกที่ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของเตำอบ

เพื่อกำรระบำยอำกำศ เว้นพื้นที่ว่ำงตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ

กำรติดตั้งผลิตภัณฑ์

โปรดใช้เต้ำรับเฉพำะส�ำหรับเตำอบเท่ำนั้น

ไทย

69

3/2/2015 5:58:24 PM MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 69

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา

ไม่มีไฟเข้ำเตำอบ

สาเหตุ

ไม่มีกำรจ่ำยไฟ

มีเสียงแตกในระหว่ำงกำรท�ำงำน และ

เตำอบไม่ท�ำงำน

กำรปรุงอำหำรที่อยู่ในซีลหรือใช้ภำชนะที่มีฝำปิดอำจ

ท�ำให้เกิดเสียงแตก

พื้นผิวภำยนอกเตำอบร้อนเกินไปในระหว่ำง

กำรใช้งำน

มีพื้นที่ระบำยอำกำศไม่เพียงพอส�ำหรับเตำอบ มีช่อง

อำกำศเข้ำ/ออกที่ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของเตำอบเพื่อ

กำรระบำยอำกำศ

มีวัตถุวำงอยู่ด้ำนบนเตำอบ

เปิดประตูไม่สะดวก

เตำอบไม่ร้อน

มีอำหำรตกค้ำงอยู่ระหว่ำงประตูและภำยในเตำอบ

เตำอบอำจไม่ท�ำงำน ปรุงอำหำรมำกเกินไป หรือใช้

ภำชนะที่ไม่เหมำะสม

ร้อนเพียงนิดเดียวหรือร้อนช้ำ

ฟังก์ชั่นอุ่นไม่ท�ำงำน

ฟังก์ชั่นละลำยไม่ท�ำงำน

ไฟด้ำนในมีแสงน้อยหรือไม่ติดเลย

เตำอบอำจไม่ท�ำงำน ปรุงอำหำรมำกเกินไป หรือใช้

ภำชนะที่ไม่เหมำะสม

เตำอบอำจไม่ท�ำงำน ปรุงอำหำรมำกเกินไป หรือใช้

ภำชนะที่ไม่เหมำะสม

เตำอบอำจไม่ท�ำงำน ปรุงอำหำรมำกเกินไป หรือใช้

ภำชนะที่ไม่เหมำะสม

เปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลำนำน

มีสิ่งแปลกปลอมเกำะตัวอยู่ที่ไฟด้ำนใน

การด�าเนินการ

ตรวจสอบว่ำมีกำรจ่ำยไฟแล้วหรือไม่

ห้ำมใช้ภำชนะที่มีซีลเนื่องจำกอำจไหม้ในระหว่ำงกำรปรุง

อำหำรเนื่องจำกอำหำรเกิดกำรขยำยตัว

เว้นพื้นที่ว่ำงตำมที่ระบุไว้ในคู่มือกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์

น�ำวัตถุทั้งหมดที่วำงอยู่บนเตำอบออกไป

ท�ำควำมสะอำดเตำอบ แล้วเปิดประตู

วำงน�้ำหนึ่งแก้วในภำชนะที่สำมำรถใช้กับไมโครเวฟได้

แล้วใช้ฟังก์ชั่นไมโครเวฟเป็นเวลำ 1-2 นำทีเพื่อตรวจ

สอบว่ำน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมำณอำหำรและเริ่มใช้งำนอีก

ครั้ง ใช้ภำชนะในกำรปรุงอำหำรที่มีก้นแบน

วำงน�้ำหนึ่งแก้วในภำชนะที่สำมำรถใช้กับไมโครเวฟได้

แล้วใช้ฟังก์ชั่นไมโครเวฟเป็นเวลำ 1-2 นำทีเพื่อตรวจ

สอบว่ำน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมำณอำหำรและเริ่มใช้งำนอีก

ครั้ง ใช้ภำชนะในกำรปรุงอำหำรที่มีก้นแบน

วำงน�้ำหนึ่งแก้วในภำชนะที่สำมำรถใช้กับไมโครเวฟได้

แล้วใช้ฟังก์ชั่นไมโครเวฟเป็นเวลำ 1-2 นำทีเพื่อตรวจ

สอบว่ำน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมำณอำหำรและเริ่มใช้งำนอีก

ครั้ง ใช้ภำชนะในกำรปรุงอำหำรที่มีก้นแบน

วำงน�้ำหนึ่งแก้วในภำชนะที่สำมำรถใช้กับไมโครเวฟได้

แล้วใช้ฟังก์ชั่นไมโครเวฟเป็นเวลำ 1-2 นำทีเพื่อตรวจ

สอบว่ำน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมำณอำหำรและเริ่มใช้งำนอีก

ครั้ง ใช้ภำชนะในกำรปรุงอำหำรที่มีก้นแบน

ไฟด้ำนในอำจปิดโดยอัตโนมัติเมื่อใช้ฟังก์ชั่น Eco

(ประหยัด พลังงำน) ปิดประตูแล้วเปิดอีกครั้ง หรือกด

ปุ่ม

ยกเลิก

ท�ำควำมสะอำดด้ำนในเตำอบแล้วตรวจสอบอีกครั้ง

70

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 70 3/2/2015 5:58:24 PM

ปัญหา

มีเสียบบี๊ปในระหว่ำงกำรปรุงอำหำร

สาเหตุ

ถ้ำใช้ฟังก์ชั่นปรุงอำหำรอัตโนมัติ เสียงสัญญำณจะเตือน

ว่ำได้เวลำกลับด้ำนอำหำรในระหว่ำงกำรท�ำละลำย

ติดตั้งเตำอบในผิวพื้นที่ไม่เรียบเสมอกัน เตำอบเอียง

เกิดประกำยไฟในระหว่ำงกำรปรุงอำหำร มีกำรใช้ภำชนะที่เป็นโลหะในระหว่ำงกำรใช้เตำอบ/ท�ำ

ละลำย

การด�าเนินการ

หลังจำกกลับด้ำนอำหำรแล้ว ให้กดปุ่มเ

ริ่มท

�ำงำนอีกครั้ง

เพื่อเริ่มกำรท�ำงำน

โปรดติดตั้งเตำอบบนพื้นผิวที่รำบเรียบและมั่นคง

โปรดอย่ำใช้พลำสติกที่เป็นโลหะ

เมื่อเสียบปลั๊กไฟ เตำอบเริ่มต้นท�ำงำนทันที ประตูปิดไม่สนิท

มีกระแสไฟออกมำจำกเตำอบ ไฟฟ้ำหรือเต้ำรับไฟฟ้ำไม่มีกำรลงกรำวด์อย่ำงถูกต้อง

ปิดประตูและตรวจสอบอีกครั้ง

โปรดตรวจสอบว่ำมีกำรลงกรำวด์ไฟฟ้ำหรือเต้ำรับไฟฟ้ำ

อย่ำงถูกต้องแล้วหรือไม่

มีน�้ำหยด ทิ้งเตำอบไว้เพื่อให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้ำแห้ง

มีไอน�้ำออกมำจำกช่องที่ประตู

อำจมีน�้ำหรือไอน�้ำบ้ำงในบำงกรณี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ

อำหำร กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติของเตำอบ

อำจมีน�้ำหรือไอน�้ำบ้ำงในบำงกรณี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ

อำหำร กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติของเตำอบ

ทิ้งเตำอบไว้เพื่อให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้ำแห้ง

มีน�้ำอยู่ในเตำอบ อำจมีน�้ำหรือไอน�้ำบ้ำงในบำงกรณี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ

อำหำร กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติของเตำอบ

ควำมสว่ำงภำยในเตำอบมีกำรเปลี่ยนแปลง ควำมสว่ำงจะเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กำรเปลี่ยนก�ำลังไฟฟ้ำ

ตำมฟังก์ชั่น

ปรุงอำหำรเสร็จแล้ว แต่พัดลมระบำยอำหำร

ยังท�ำงำนอยู่

ในกำรระบำยอำหำรให้กับเตำอบ พัดลมระบำยอำกำศ

จะยังคงท�ำงำนต่อเนื่องอีกประมำณ 3 นำทีหลังจำกปรุง

อำหำรเสร็จ

กำรกดปุ่ม

+30วินาที

ท�ำให้เตำอบท�ำงำน

กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเตำอบไม่ได้ใช้งำนอยู่

ทิ้งเตำอบไว้เพื่อให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้ำแห้ง

กำรเปลี่ยนก�ำลังไฟฟ้ำในระหว่ำงกำรปรุงอำหำรไม่ใช่กำร

ท�ำงำนผิดปกติ กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติของเตำอบ

กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติของเตำอบ

เตำอบไมโครเวฟได้รับกำรออกแบบมำเพื่อให้ท�ำงำนด้วย

กำรกดปุ่ม

+30วินาที

เมื่อไม่มีกำรใช้งำนอยู่

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 71

ไทย

71

3/2/2015 5:58:24 PM

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา

จานหมุน

ในขณะหมุน จำนหมุนออกมำนอกที่ติดตั้ง

หรือหยุดหมุน

จำนหมุนท�ำงำนช้ำในระหว่ำงกำรหมุน

สาเหตุ

ไม่มีวงแหวนหรือวงแหวนติดตั้งไม่ถูกต้อง

การด�าเนินการ

ติดตั้งวงแหวนแล้วลองอีกครั้ง

ติดตั้งวงแวนไม่ถูกต้อง มีอำหำรมำกเกินไป หรือภำชนะ

ใหญ่เกินไปและสัมผัสที่ด้ำนในของไมโครเวฟ

มีอำหำรตกค้ำงอยู่ด้ำนล่ำงเตำอบ

ปรับปริมำณอำหำรและอย่ำใช้ภำชนะที่ใหญ่เกินไป

น�ำอำหำรที่ตกค้ำงอยู่ด้ำนล่ำงเตำอบออก จำนหมุนส่งเสียงดังในขณะหมุน

ย่าง

มีควันออกมำในระหว่ำงกำรใช้งำน ในกำรใช้งำนครั้งแรก ควันอำจออกมำจำกขดลวดควำม

ร้อนเมื่อคุณใช้งำนเตำอบครั้งแรก

มีอำหำรอยู่ที่ขดลวดควำมร้อน

อำหำรอยู่ใกล้กับที่ย่ำงเกินไป

จัดเตรียมและ/หรือจัดวำงอำหำรไม่เหมำะสม

กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนที่ผิดปกติ และถ้ำคุณใช้งำน

เตำอบ 2-3 ครั้ง อำกำรนี้ควรหำยไป

ปล่อยให้เตำอบเย็นลง แล้วน�ำอำหำรออกจำกขดลวด

ควำมร้อน

วำงอำหำรให้มีระยะห่ำงที่เหมำะสมในระหว่ำงกำรปรุง

อำหำร

โปรดจัดเตรียมและจัดวำงอำหำรอย่ำงเหมำะสม

72

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 72 3/2/2015 5:58:24 PM

ปัญหา

เตาอบ

สาเหตุ การด�าเนินการ

เตำอบไม่ร้อน

มีควันออกมำในระหว่ำงอุ่น

ประตูเปิด

ในกำรใช้งำนครั้งแรก ควันอำจออกมำจำกขดลวดควำม

ร้อนเมื่อคุณใช้งำนเตำอบครั้งแรก

มีอำหำรอยู่ที่ขดลวดควำมร้อน

ปิดประตูและลองอีกครั้ง

กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนที่ผิดปกติ และถ้ำคุณใช้งำนเตำ

อบ 2-3 ครั้ง อำกำรนี้ควรหำยไป

ปล่อยให้เตำอบเย็นลง แล้วน�ำอำหำรออกจำกขดลวด

ควำมร้อน

โปรดใช้ภำชนะที่เป็นแก้วที่เหมำะส�ำหรับอุณหภูมิสูง มีกลิ่นไหม้หรือกลิ่นพลำสติกเมื่อใช้เตำอบ มีกำรใช้ภำพชนะที่เป็นพลำสติกหรือไม่คงทนต่อควำม

ร้อน

มีกลิ่นเหม็นออกมำจำกภำยในเตำอบ เศษอำหำรหรือพลำสติกละลำยและติดค้ำงอยู่ในเตำอบ ใช้ฟังก์ชั่นไอน�้ำ แล้วเช็ดด้วยผ้ำแห้ง

คุณสำมำรถวำงมะนำวฝำนไว้ภำยใน และให้เตำอบ

ท�ำงำนเพื่อช่วยขจัดกลิ่นให้เร็วขึ้น

เตำอบปรุงอำหำรได้ไม่เหมำะสม มีกำรเปิดประตูเตำอบบ่อยครั้งในระหว่ำงปรุงอำหำร ห้ำมเปิดประตูเตำอบบ่อยๆ ยกเว้นคุณปรุงอำหำรที่ต้อง

กลับด้ำน ถ้ำคุณเปิดเตำอบบ่อยครั้ง อุณหภูมิภำยในจะ

ลดลง และอำจส่งผลต่อกำรปรุงอำหำรของคุณ

มีกำรตั้งค่ำกำรควบคุมเตำอบไว้ไม่ถูกต้อง โปรดตั้งค่ำกำรควบคุมเตำอบอย่ำงถูกต้อง แล้วลอง

อีกครั้ง

โปรดใส่อุปกรณ์เสริมอย่ำงถูกต้อง วำงอุปกรณ์เสริมส�ำหรับกำรย่ำงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ไว้

ไม่ถูกต้อง

มีกำรใช้ภำชนะที่ผิดประเภทหรือขนำดผิดปกติ รีเซ็ตกำรควบคุมเตำอบหรือใช้ภำชนะที่เหมำะสมซึ่งมี

ก้นแบน

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 73

ไทย

73

3/2/2015 5:58:24 PM

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา

อบ

สาเหตุ

ฉันได้ยินเสียงน�้ำเดือดในระหว่ำงอบอำหำร

ด้วยแรงดันไอน�้ำ

น�้ำร้อนโดยใช้เครื่องท�ำควำมร้อนระบบไอน�้ำ

มีเสียงผิดปกติเมื่อฉันหยุดอบอำหำรด้วย

แรงดันไอน�้ำ

ไม่มีไอน�้ำออกมำ

น�้ำจะถูกปล่อยออกจำกภำยในเครื่องท�ำควำมร้อนระบบ

ไอน�้ำหลังจำกอบอำหำรด้วยแรงดันไอน�้ำเสร็จแล้ว

ไม่ได้ติดตั้งถังจ่ำยน�้ำ

ไม่มีน�้ำในถังจ่ำยน�้ำ

การด�าเนินการ

กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติของเตำอบ

กรณีนี้ไม่ใช่กำรท�ำงำนผิดปกติของเตำอบ

ตรวจสอบว่ำติดตั้งถังจ่ำยน�้ำถูกต้องหรือไม่

ใส่น�้ำในถังแล้วลองอีกครั้ง

รหัสข้อมูล

รหัสข้อมูล

C-d0

สาเหตุ

มีกำรกดปุ่มควบคุมนำนกว่ำ 10 วินำที

การด�าเนินการ

ท�ำควำมสะอำดปุ่มและตรวจสอบว่ำมีน�้ำที่พื้นผิวรอบๆ

ปุ่มหรือไม่ ถ้ำยังมีข้อควำมนี้ปรำกฏอีกครั้ง ให้ปิดเตำ

อบไมโครเวฟนำนกว่ำ 30 วินำที แล้วลองตั้งค่ำอีกครั้ง

ถ้ำยังมีข้อควำมนี้ปรำกฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริกำร

ลูกค้ำ SAMSUNG ที่อยู่ใกล้บ้ำน

หมายเหตุ

ถ้ำค�ำแนะน�ำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริกำรลูกค้ำ SAMSUNG ที่อยู่ใกล้

บ้ำนคุณ

74

ไทย

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 74 3/2/2015 5:58:24 PM

ข้อมูลจ�าเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรำยละเอียดของเครื่องและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้นี้จึงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบ

รุ่น MG28J5255**

220 V ~ 50 Hz AC กำรจ่ำยไฟ

กำรใช้พลังงำน

พลังงำนสูงสุด

ไมโครเวฟ

ระบบย่ำง (ขดลวดควำมร้อน)

2750 วัตต์

1400 วัตต์

1350 วัตต์

ก�ำลังไฟฟ้ำ

ควำมถี่ของคลื่นขณะท�ำงำน

100 วัตต์ / 900 วัตต์ - 6 ระดับ (IEC-705)

2450 MHz

ขนำด (กว้ำง x สูง x ลึก)

ด้ำนนอก (รวมที่จับ)

ช่องของเตำอบ

ปริมำตร

น�้ำหนัก

สุทธิ

517 x 297 x 444 มม.

357 x 255 x 357 มม.

28 ลิตร

15.0 กก. โดยประมำณ

ไทย

75

3/2/2015 5:58:24 PM MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_TH.indd 75

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

CHINA

HONG KONG

INDIA

BANGLADESH

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

MACAU

MYANMAR

SRI LANKA

CALL

1300 362 603

0800 726 786

400-810-5858

(852) 3698 4698

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

09612300300

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG(726-7864)

0-2689-3232,

1800-29-3232

0800-329999

1800 588 889

0800 333

+95-01-2399-888

94117540540

OR VISIT US ONLINE AT www.samsung.com/au/support www.samsung.com/nz/support www.samsung.com/cn/support www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English) www.samsung.com/in/support www.samsung.com/id/support www.samsung.com/jp/support www.samsung.com/my/support www.samsung.com/ph/support www.samsung.com/sg/support www.samsung.com/th/support www.samsung.com/tw/support www.samsung.com/vn/support www.samsung.com/support

DE68-04322N-00

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 76 3/6/2015 2:57:02 PM

Microwave Oven

User manual

MG28J5255**

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 1 3/6/2015 2:57:02 PM

Contents

Using this user manual 4

The following symbols are used in this User Manual: 4

Safety instructions

5

Important safety instructions 5

Installation

Accessories

Installation site

Turntable

Maintenance

Cleaning

Replacement (repair)

Care against an extended period of disuse

Quick look-up guide

17

17

18

18

14

14

16

16

19

Oven features 20

Oven 20

Control panel 21

Oven use 22

How a microwave oven works

Checking that your oven is operating correctly

22

23

Cooking/Reheating 24

Setting the time 25

Power levels and time variations

Adjusting the cooking time

Stopping the cooking

Setting the energy save mode

Using the thai menu features

26

26

27

27

28

Using the healthy cooking features

Using the power defrost features

Using the healthy steam features

Glass steamer cooking guide

Grilling 46

Combining microwaves and grill 47

Using the warming mode features

Using the child lock features

Using the turntable on/off features

Switching the beeper off

48

51

52

52

37

40

42

45

2 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 2 3/6/2015 2:57:02 PM

Cookware guide

Cooking guide

53

55

Troubleshooting 69

Troubleshooting 69

Information code 74

Technical specifications 75

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 3

English 3

3/6/2015 2:57:02 PM

Using this user manual

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions contains valuable information on cooking with your microwave oven:

• Safety precautions

• Suitable accessories and cookware

• Useful cooking tips

• Cooking tips

The following symbols are used in this User Manual:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in

severe personal injury or death

.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in

minor personal injury or property damage

.

NOTE

Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.

4 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 4 3/6/2015 2:57:02 PM

Safety instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

MAKE SURE THAT THESE SAFETY PRECAUTIONS ARE OBEYED AT ALL

TIMES.

BEFORE USING THE OVEN, CONFIRM THAT THE FOLLOWING

INSTRUCTIONS ARE FOLLOWED.

Microwave function only

WARNING

: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

WARNING

: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING

: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:

• staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

• farm houses;

• by clients in hotels, motels and other residential environments;

• bed and breakfast type environments.

WARNING

: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 5

English 5

3/6/2015 2:57:02 PM

Safety instructions

WARNING

: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

The microwave oven is intended for heating food and beverages.

Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

If smoke is emitted (observed), switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

WARNING

: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

WARNING

: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

6 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 6 3/6/2015 2:57:03 PM

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

The appliance should not be cleaned with a water jet.

This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.

Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.

If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 7

English 7

3/6/2015 2:57:03 PM

Safety instructions

The microwave oven is intended to be used on the counter top

(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet.

Oven function only - Optional

WARNING

: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

WARNING

: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

A steam cleaner is not to be used.

WARNING

: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

WARNING

: The appliance and its accessible parts become hot during use.

Care should be taken to avoid touching heating elements.

Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

8 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 8 3/6/2015 2:57:03 PM

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

General safety

WARNING

Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.

Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.

For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.

Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.

This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the power cord.

English 9

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 9 3/6/2015 2:57:03 PM

Safety instructions

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.

Do not touch the power plug with wet hands.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.

Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.

Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.

Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.

Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.

Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.

Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

Do not pour or directly spray water onto the oven.

Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.

Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.

Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.

WARNING

: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.

In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:

• Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.

• Cover with a clean, dry dressing.

• Do not apply any creams, oils or lotions.

10 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 10 3/6/2015 2:57:03 PM

Do not put the tray or rack in water shortly after cooking because it may cause breakage or damage of the tray or rack.

Do not operate the microwave oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be controlled. This could result in a sudden boil over of the hot liquid.

CAUTION

Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc.

Remove wire twist ties from paper or plastic bags.

Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.

Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.

Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.

Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.

Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.

Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.

Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.

Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least

20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.

Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.

Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.

Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your microwave oven.)

Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 11

English 11

3/6/2015 2:57:03 PM

Safety instructions

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy. (Microwave function only)

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

A.

Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.

B.

Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.

C.

Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:

1)

door (bent)

2)

door hinges (broken or loose)

3)

door seals and sealing surfaces

D.

The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.

12 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 12 3/6/2015 2:57:03 PM

Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:

A.

A dented, scratched, or broken door, handle, out-panel, or control panel.

B.

A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.

• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.

• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.

• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 13

English 13

3/6/2015 2:57:03 PM

Accessories

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.

01

02

03

04

01

Roller ring

, to be placed in the centre of the oven.

Purpose:

The roller ring supports the turntable.

02

Turntable

, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.

Purpose:

The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.

03

Grill rack

, to be placed on the turntable.

Purpose:

The metal rack can be used in grill and combination cooking.

04

Glass steamer

see page 45.

Purpose:

The glass steamer when using healthy steam function.

14 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 14 3/6/2015 2:57:03 PM

05

05

Plate warming bowl

see page

48 to 51.

Purpose:

The plate warming bowl when using the plate warming function in warming mode.

IMPORTANT

DO NOT

operate the microwave oven without the roller ring and turntable.

IMPORTANT

DO NOT

operate the

Grill

and

Combi

mode with Glass steamer.

Operation

Mode

Glass steamer

MW

O

GRILL /

COMBI

X

IMPORTANT

DO NOT

operate the

Microwave

,

Grill

and

Combi

mode with plate warming bowl. Only use for plate warming function in Warming mode.

Operation

Mode

Warming

Mode

MW /

GRILL /

COMBI

Plate warming bowl

O X

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 15

English 15

3/6/2015 2:57:04 PM

Installation

Installation site

20 cm above

85 cm of the floor

Turntable

10 cm behind

10 cm on the side

• Select a flat, level surface approx. 85 cm above the floor.

The surface must support the weight of the oven.

• Secure room for ventilation, at least 10 cm from the rear wall and both sides, and 20 cm from above.

Do not install the oven in hot or damp surroundings, such as next to other microwave ovens or radiators.

• Conform to the power supply specifications of this oven. Use only approved extension cables if you need to use.

• Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your oven for the first time.

Remove all packing materials inside the oven. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely.

16 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 16 3/6/2015 2:57:04 PM

Maintenance

Cleaning

Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller ring (applicable models only).

If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides of the oven. Rinse and dry well.

To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven

1.

2.

With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the turntable.

Heat the oven for 10 minutes at max power.

3.

When the cycle is complete, wait until the oven cools down.

Then, open the door and clean the cooking chamber.

To clean inside swing-heater models

To clean the upper area of the cooking chamber, lower the top heating element by 45° as shown.

This will help clean the upper area. When done, reposition the top heating element.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 17

English 17

3/6/2015 2:57:04 PM

Maintenance

CAUTION

• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.

• Take caution not to spill water into the oven vents.

• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.

• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber after waiting for the oven to cool down.

Replacement (repair)

WARNING

This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the oven yourself.

• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.

If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do not replace it yourself.

• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the power cord from the power source, and then contact a local Samsung service centre.

Care against an extended period of disuse

• If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up inside the oven may affect the performance of the oven.

18 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 18 3/6/2015 2:57:04 PM

Quick look-up guide

2

If you want to cook some food.

Place the food in the oven. Press the

START/+30s button.

Result: Cooking starts. When it has finished.

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

If you want to add an extra

30 seconds.

1.

Press the

START/+30s

button one or more times for each extra 30 seconds that you wish to add.

2.

By turning the Dial Knob , You can set the time as you want.

1

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 19

English 19

3/6/2015 2:57:04 PM

Oven

01 02 03 04 05

06

01 Door handle

02 Door

03 Ventilation holes

04 Heating element

07 08

05 Light

06 Door latches

07 Turntable

08 Coupler

09 10

09 Roller ring

10 Safety interlock holes

11 Control panel

11

20 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 20 3/6/2015 2:57:05 PM

Control panel

01

03

05

07

12

09

10

11

13

02

04

06

08

01

Thai Menu Button

02

Healthy Cooking Button

03

Power Defrost Button

04

Healthy Steam Button

05

Microwave Button

06

Grill Button

07

Combi Button

08

Warming Mode Button

09

Turntable On/Off Button

10

Dial Knob (Weight/Serving/Time)

11

Select/Clock Button

12

Stop/Eco Button

13

Start/+30s Button

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 21

English 21

3/6/2015 2:57:05 PM

How a microwave oven works

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.

You can use your microwave oven to:

• Defrost

• Reheat

• Cook

Cooking principle.

1.

The microwaves generated by the magnetron reflected at cavity and are distributed uniformly as the food rotates on the turntable. The food is thus cooked evenly.

2.

The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm).

Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.

3.

Cooking times vary according to the container used and the properties of the food:

• Quantity and density

• Water content

• Initial temperature (refrigerated or not)

IMPORTANT

As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken the food out of the oven.

Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected to ensure:

• Even cooking of the food right to the centre.

• The same temperature throughout the food.

22 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 22 3/6/2015 2:57:05 PM

Checking that your oven is operating correctly

The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly at all times.

If you are in doubt, refer to the section entitled “Troubleshooting” on the page 69 to 74.

NOTE

The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W) is used, the water takes longer to boil.

Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.

Place a glass of water on the turntable.

Close the door.

Press the START/+30s button and set the time to 4 or 5 minutes, by pressing the

START/+30s button the appropriate number of times.

Result: The oven heats the water for 4 or

5 minutes.

The water should then be boiling.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 23

English 23

3/6/2015 2:57:05 PM

Cooking/Reheating

The following procedure explains how to cook or reheat food.

IMPORTANT

ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.

1

2

Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never switch the microwave oven on when it is empty.

1.

Press the

Microwave

button.

Result:

The 900 W (Maximum cooking power) indications are displayed:

(microwave mode)

2.

Select the appropriate power level by turning the Dial Knob . (Refer to the power level table.) And then press the Select/

Clock button.

24 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 24

3

4

3.

Set the cooking time by turning the Dial

Knob .

Result: The cooking time is displayed.

4.

Press the START/+30s button.

Result: The oven light comes on and the turntable starts rotating.

Cooking starts and when it has finished.

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

3/6/2015 2:57:05 PM

Setting the time

When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on the display.

Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour notation. You must set the clock:

• When you first install your microwave oven

• After a power failure

NOTE

Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.

1.

Press the Select/Clock button.

1

2

3

4

5

2.

Set the 24-hour or 12-hour notation by turning the Dial Knob . And then press the

Select/Clock button.

3.

Turn the Dial Knob to set the hour. And then press the Select/Clock button.

4.

Turn the

Dial Knob to set the minute.

5.

When the right time is displayed, press the Select/Clock button to start the clock.

Result: The time is displayed whenever you are not using the microwave oven.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 25

English 25

3/6/2015 2:57:06 PM

Power levels and time variations

The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and quantity. You can choose between six power levels.

Power level

HIGH

MEDIUM HIGH

MEDIUM

MEDIUM LOW

DEFROST

LOW

Percentage

100 %

67 %

50 %

33 %

20 %

11 %

Output

900 W

600 W

450 W

300 W

180 W

100 W

The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific power level indicated.

If you select a...

Higher power level

Lower power level

Then the cooking time must be...

Decreased

Increased

Adjusting the cooking time

You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for each

30 seconds to be added.

• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door

• Increase the remaining cooking time

2

1

Method 1.

To increase the cooking time of your food during cooking, press the START/+30s button once for each 30 seconds that you wish to add.

• Example: To add three minutes, press the

START/+30s button six times.

Method 2.

Just turning Dial Knob to adjust cooking time.

• To increase cooking time, turn to right and to decrease cooking time, turn to left.

26 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 26 3/6/2015 2:57:06 PM

Stopping the cooking

You can stop cooking at any time so that you can:

• Check the food

• Turn the food over or stir it

• Leave it to stand

To stop the cooking...

Then...

Temporarily Temporarily : Open the door or press the

Result: Cooking stops.

STOP/ECO button once.

Completely

To resume cooking, close the door again and press the

START/+30s button.

Completely : Press the STOP/ECO button once.

Result: Cooking stops.

If you wish to cancel the cooking settings, press the STOP/ECO button again.

Setting the energy save mode

The oven has an energy save mode.

• Press the STOP/ECO button.

Result: Display off.

• To remove energy save mode, open the door or press the STOP/ECO button and then display shows current time. The oven is ready for use.

NOTE

Auto energy saving function

If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 25 minutes.

Oven Lamp will be turned off after

5 minutes with door open condition.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 27

English 27

3/6/2015 2:57:06 PM

Using the thai menu features

The 30 Thai Menu features include/provide pre-programmed cooking times. You do not need to set either the cooking times or the power level.

First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

1.

Press the Thai Menu button.

1

2.

Select the type of food that you are cooking by turning the Dial Knob .

2

3

3.

Press the START/+30s button.

Result: Cooking starts. When it has finished.

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

NOTE

Use only recipients that are microwavesafe

28 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 28 3/6/2015 2:57:06 PM

The following table presents the Thai Menu programmes, quantities and appropriate instructions.

Code/Food

1

Pork Wrapped

Roasted Spring

Onion

(Marinated

Grilled Pork)

2

Roasted Pork with Salted

Fish

3

Roasted Pork

Neck with

Spicy Sauce

Serving Size

2 person

2 person

Ingredients / Instructions

Pork sirloin slide - 200 g, Coconut milk - ¼ cup,

Soy sauce - 1 tbs, Sweet black soy sauce - 1 tbs, Crush coriander root - 4 root, Chopped garlic - 1 tbs, Pepper -

½ ts, Sugar - ½ tbs, Oil - 1 tbs, Sliced spring onion - 1 cup

Crush coriander root, garlic, pepper together for marinating pork with ingredients at 1 hour.

Put a marinated pork wrap with spring onion on skewers on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start. Serve.

Carved salted fish - 30-50 g, Minced pork - 200 g,

Shredded garlic - 2 tbs, Shredded thin bird chili - 1 tbs,

Pepper - ½ ts, Seasoning powder - 1 tbs, Sesame oil - 1 ts,

Shredded shallots - ¼ cup, Lime - 1

Mix ingredients and mash together, except shredded shallots and lime. Form clots 1 cm, put them in baking pan on the grill rack in oven and cook.

When the beep, turn the food over and press start. Serve for sliced shallots and lime.

3-4 person Pork neck - 400 g, Soy sauce - 3 tbs, Oyster sauce - 2 tbs,

Sugar - 1 tbs, Pepper - ½ ts, Salt - 1 ts, Fresh condensed milk - 2 tbs, Roasted rice - 2 tbs

Spicy sauce

Cayenne - 1 tbs, Tamarind juice - 2 tbs, Fish sauce - 1 tbs,

Palm sugar - 2 tbs, Roasted rice - 1 tbs, Spring onion, coriander. As you like it.

Mix a Roast pork neck and ingredients together for marinating at 1 hour. Put them on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start.

Spicy sauce

Mix fish sauce, palm sugar together. Put them and cook at 900 W for 1 minutes. Add tamarind juice, roasted rice, spring onion and coriander, if you like.

Serve with roasted pork neck.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 29

English 29

3/6/2015 2:57:06 PM

4

Code/Food

Roasted Red

Pork

5

Rice with

Roasted Pork and Sesame

Sauce

6

Grilled Pork lemongrass and Chili

Wrapped in leaves

Serving Size Ingredients / Instructions

3-4 person Pork sirloin - 500 g, Chopped coriander root - 5 root, Garlic

- 10 piece, White pepper - ½ ts, Pickled bean curd - 1 tbs,

Pickled bean curd water - 1 tbs, Soy sauce - 1 tbs, Honey -

2 tbs, Pork stewed in gravy power - 2 ts, Salt - ½ ts

2 person

Crush coriander root, garlic, pepper together and mix with pork, add another ingredients. Mash and marinate for

1 hour.

Put them on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start. After cooking, chopping and serve with Sticky rice.

Pork sirloin - 250 g, Red sugar - 2 tbs, Shoyu - 3 tbs, Mirin

- 1½ tbs, Sliced garlic - ¼ cup, Shredded ginger - ¼ cup,

Roasted white sesame - 2 tbs, Shredded spring onion for sprinkle on top - 2 tbs

Marinate sliced pork with other ingredients for 15 minutes.

Put marinated pork on the grill rack in oven and cook.

When the beep, turn the food over and press start. After cooking, serve with rice sprinkled with marinade sauce and spring onion.

Marinade Sauce

Put remaining marinated sauce and cook at 900 W for

2 minutes.

2-4 person Minced pork - 200 g, Chopped lemongrass - 2 tbs, Crush shallots - 3 tbs, Minced coriander - ¼ cup, Pepper - 1 tbs,

Oyster sauce - 1½ tbs, Sugar - ½ tbs, Soy sauce - 1½ tbs,

Coriander root - 4 root, Garlics - 5 piece, Pepper - ½ ts,

Parboil noodles - 1 cup, Lettuce, shallots, peas, lemon, Diced small for side dishes.

Sauce

Vinegar - ½ cup, Sugar - ⅓ cup, Salt - ½ ts, Crush red pepper

- 1 tbs

Crush coriander root, garlic, pepper together and mix with minced pork, shallots, minced coriander and lemongrass.

Add oyster sauce, sugar, soy sauce and form pieces and mix well.

Put them on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start. After cooking, serve together with vegetables, parboil noodles, grilled pork, shallots, peas, lemon and sauce.

Sauce

Mix vinegar, salt, sugar together. Put them and cook at

900 W for 2 minutes. After cooking, add crush red.

30 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 30 3/6/2015 2:57:06 PM

7

Code/Food

Spicy Salad

Roasted Beef with Brinjal

8

Roasted Beef with Coriander seeds

9

Beef Steak with Herb

Butter

Serving Size Ingredients / Instructions

2-3 person Beef sirloin - 300 g, Brinjal - 2-3 pieces, Kaffir lime leaves -

8 leaves, Shallots - ½ cup, Mint leaves - ½ cup, Fish sauce -

1 tbs, Sugar - 1 tbs, Lime juice - 2 tbs, Cayenne - ½ tbs, Salt

- ¼ ts, Pepper - ¼ ts, Olive oil - ½ tbs

Marinate beef with salt, pepper, and olive oil for 1 hour.

Put them on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start.

After cooking, slice roasted beef and mix kaffir lime leaves, shallots, brinjal together with sauce. Before serving, sprinkled with sliced mint leaves and kaffir lime leaves.

Sauce

Mix sugar, fish sauce, lime juice, and cayenne. Taste.

2-4 person Beef sirloin - 400 g, pepper seeds - 1 tbs, Coriander seeds

-1½ tbs, Garlic - 1 piece, Salt - 1 ts, Fish sauce - 2 tbs, Soy sauce - 2 tbs, Oyster sauce - 2 tbs, Sugar - 2 tbs, Chinese liquor - 2 tbs

Crush pepper, coriander seeds, garlic together and mix other ingredients and marinate with sliced beef for

3-4 hours. After marinating, dry for more 3-4 hours.

Put them on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start. After cooking, serve with sticky rice and favorite vegetable.

2 person Beef sirloin - 400 g, Red wine - ¼ cup, Pepper corn - 1 ts,

Pepper - 1 ts, Salt - ½ ts, Olive oil - 1 tbs, Sliced Eringii

Mushroom - 1 cup, 3 color bell peppers - 1 cup, Cut long lines

Herb Butter

Unsalted butter - 3 tbs, Fresh rosemary - 1 tbs, Chopped garlic - ½ tbs, Salt - ¼ ts

Pound or dipping beef with fork to make soft. Crush pepper corn and mix salt, pepper, red wine, olive oil.

Marinate beef with mixture for 1 hour. Put them with chopped vegetables on the grill rack in oven and cook.

When the beep, turn the food over and press start. After cooking, put herb butter on cooked beef and cook at 900 W until melting butter. Serve with roasted vegetables.

Herb butter

Mix ingredients together, take in the fridge.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 31

English 31

3/6/2015 2:57:06 PM

10

Code/Food

Turmeric

Grilled Chicken

11

Pandan Grilled

Chicken

12

Grilled Shrimp with Black

Pepper

Serving Size Ingredients / Instructions

1-2 person Thigh chicken with drumsticks - 2 pieces, Turmeric - 2 tbs,

Garlic - 10 piece. Coriander root - 5 root, White pepper -

½ ts, Black pepper - ½ ts, Salt - ½ ts, Sugar - 1 ts, Black soy sauce - ½ ts, Oil - 2 tbs

Crush coriander root, garlic, pepper, turmeric and mix other ingredients. Marinate chicken with them for 2-3 hours. Put back side first on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start. After cooking, serve with sticky rice, vegetables.

2 person Thigh chicken - 2 pieces, Oyster sauce - 1½ tbs, White soy sauce - 1½ tbs, Sugar - 1½ tbs, Pepper - 1 ts, Sesame oil -

½ tbs, Coriander root - 1 tbs, Chopped garlic - 1 tbs, Pandan leaf - 8-10 leaves, Oil - 2 tbs

Slice thigh chicken and marinate with ingredients for

1 hour.

Warp with pandan and put them on the grill rack and cook.

When the beep, turn the food over and press start. After cooking, serve with chili sauce.

1-2 person Tiger shrimp - 10, Black pepper - 1 tbs, Diced small sweet peppers three colors - ½ cup, Coriander root - 1-2 root,

Thai garlic - 5 piece, Cayenne - 1 ts, Pepper onion - 1 ts,

Red sugar - ½ tbs, Salt - ½ ts, Olive oil - 2 tbs, White wine -

2 tbs

Crush coriander root, garlic, pepper, pepper onion. Cut in both shell shrimp and marinate with all ingredients for

15 minutes. Put marinated shrimps on the grill rack in oven and cook. After cooking, serve with marinated sauce.

Sauce

Mix remaining marinade sauce and sweet pepper, put them and cook at 900 W for 1 minute.

32 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 32 3/6/2015 2:57:06 PM

Code/Food

13

Grilled Shrimp with Three

Flavor Sauce

14

Grilled King

Mackerel with

Fish Sauce

15

Grilled

Snapper with

Coconut Milk

16

Grilled Fish

Chilli Paste

Serving Size

2 person

Ingredients / Instructions

River shrimp - 4-6, Cayenne - 2 ts, Salt - ¼ ts, Pepper - ¼ ts,

Olive oil - 1 tbs, Fish sauce - 1 tbs, Palm sugar - 1½ tbs,

Tamarind juice - 3 tbs, Onion - ½ cup, Chopped tomato -

½ cup, Oil - 1 tbs

Wash and cut in both shell shrimp and marinate it with salt, pepper, cayenne, olive oil for 15 minutes. Put marinated shrimps on the grill rack in oven and cook. After cooking, serve shrimp with sauce and mixed oil.

Oil

Mix shallot and oil, put them and cook at 900 W for

4 minutes.

Sauce

Mix fish sauce and palm sugar together, add onion and tomato, put them in oven and cook at 900 W for 4 minutes.

2 person

2 person

Fresh king mackerel steak - 2 pieces, Fish sauce - ½ cup,

Sugar - ½ tbs, Pepper - ½ ts, Water - ½ cup, Oil - 1 tbs

Marinate king mackerel with mixed ingredients for 1 hour.

Additional, dry it for 3-4 hours. After drying, put them on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start. After cooking, serve.

Snapper - 2 pieces, Coconut milk - ½ cup, Shrimp paste -

½ tbs, Shallots - 5, White pepper - ½ tbs, Salt - 1 ts, Palm sugar - 1½ tbs, Tamarind juice - 2 tbs, Fried chili, coriander for decoration.

Put front fish on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start. After cooking, pour with coconut milk sauce, decorate with fried chili and coriander. Serve.

Coconut milk Sauce

Crush shallots, pepper, salt, Shrimp paste together and add coconut milk, tamarind juice, palm sugar. Put them and cook at 450 W for 10 minutes.

1-2 person Grilled fish - ½ cup, Dried small chilies - 15, Small garlic -

15 pieces, Shallots - 8, Salt - ¼ ts, Palm sugar - 1 tbs, Lime juice - 1 tbs

Put grilled fish on the grill rack in oven and cook. When the beep, put dried chilies, garlic, shallots on grilled fish and cook. After cooking, pared fish, garlic, shallots, and crush together and add fish sauce, palm sugar, lime juice. Serve with vegetables or boiled egg.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 33

English 33

3/6/2015 2:57:06 PM

17

Code/Food

Spicy Salad

Grilled

Mackerel

18

Grilled

Salmon with

Lemongrass and Lemon

Sauce

Serving Size

2 person

2 person

Ingredients / Instructions

Grilled mackerel meat - 200 g, Sliced sour mango - ½ cup,

Sliced thin lemongrass - 2 tbs, Sliced shallots - ¼ tbs,

Chopped parsley - 2 tbs, Mint leaves - 2 tbs

Spicy sauce lemonade - 2 tbs, Salt - ½ ts, Sugar - 15 tbs, Shredded bird chili - 1 tbs

Put grill fresh mackerel on the grill rack in oven and cook.

When the beep, turn the food over and press start. After cooking, mash cooked mackerel. Put mackerel meat in bowl, mix lemongrass, shallots, parsley, and mint leaves. Take spicy sauce in the blow and mix. Serve.

Spicy sauce

Mix all ingredients, until sugar dissolves. Add sliced chili.

Salmon - 500 g, Pounded lemongrass - 2 tbs, Chopped coriander - 2 tbs, Salt - 1 ts, Pepper - ½ ts, Olive oil - 1 tbs,

Sliced lemon - 2 pieces

Lemon sauce

Yolk - 2, Sweetened condensed milk - 2 tbs, Lemonade -

2 ts, Salt - ½ ts, Mayonnaise - 2 tbs

Marinate salmon with salt, pepper, chopped coriander, and olive oil together for 10 minutes. Put lemongrass, lemon, salmon and lemon again on the grill rack in oven and cook.

Salmon skin down first. When the beep, turn the food over and press start.

After cooking, serve with Lemon sauce.

Lemon sauce

Mix yolk and salt, add mayonnaise, sweetened condensed milk, lemonade. Mash together, put them and cook at

900 W for 30 seconds.

34 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 34 3/6/2015 2:57:07 PM

Code/Food

19

Grilled Salmon with Spicy

Sauce

Serving Size

2 person

20

Homok Grilled

Seafood

21

Pork Panang

Curry with

Rice

22

Stir Fried

Chicken and

Basil with Rice

23

Rice with

Sweet & Sour

Soup

24

Stir Fried

Shrimp and

Chilli with Rice

2 person

1 person

1 person

1 person

1 person

Ingredients / Instructions

Salmon steak - 2 pieces, Rosemary - 1 tbs, Salt - ½ ts,

Pepper - ½ ts, Olive oil - 1 tbs, Broccoli - 1 cup

Spicy sauce

Coriander root - 3 root, Bird chili - 10, Chopped garlic -

2 tbs, Sugar - ½ ts, Salt - ¼ ts, Pickled garlic juice - 1 tbs,

Yogurt - 2 tbs

Marinate salmon with salt, pepper, rosemary, and olive oil for 30 minutes. Put marinated salmon on the grill rack in oven and cook. When the beep, turn the food over and press start. After cooking, Serve with salmon and vegetables.

Vegetables

Wash and warp broccoli in the bowl. Put them and cook at

900 W for 3 minutes.

Spicy sauce

Crush bird chili and garlic, mix with salt, sugar, and pickled garlic juice. Mash together and add yogurt at last.

Squid shrimp - 200 g, Mussels together, Chili curry - 2 tbs,

Coconut milk - ½ cup, Egg - 2, Mint - ½ cup, Shredded kaffir lime leaves - 3 leaves, Shredded chili - 1, Fish sauce - ½ tbs,

Palm sugar - ½ tbs, Coconut meat - ¼ cup

Mix all ingredients together and put in bowl. Put them on the grill rack in oven and cook. After cooking, serve sprinkle on kaffir lime leaves and chili.

Pork panang curry with rice frozen - 1

Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and cook. Serve.

Stir fried chicken and basil with rice frozen - 1

Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and cook. Serve.

Rice with sweet & sour soup frozen - 1

Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and cook. Serve.

Stir fried shrimp and chilli with rice frozen - 1

Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and cook. Serve.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 35

English 35

3/6/2015 2:57:07 PM

Code/Food

25

Hawaiian

Pizza

26

Spaghetti with

Italian Sausage

27

Brown rice &

Soybean Milk

28

Spicy Hot

Choco

29

Lemon Grass

Punch

30

Mint Tea with

Lemon

Serving Size Ingredients / Instructions

2-4 person Hawaiian pizza frozen - 1

1 person

Remove sleeve and take pizza out of the box.

Put it in oven and cook. Serve.

Spaghetti with Italian sausage - 1

Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and cook. Serve.

2-4 person Soybean soak - 6 cup, Brown rice soak - 2 cup, Sugar -

½ cup, Salt - ½ tsp., Water - 5 cup, Pandan leaf - 1, Redbean or jelly for serving

4 person

Soak soybean & brown rice in hot water for 3-5 hours and

Blend with 5 cup of water. Filter grounds, pour in bowl with pandan leaf, sugar salt. Put them in oven and cook. After cooking, serve hot with red bean or other grain.

Milk - 3 cup, Sugar - ½ cup, Coco powder - 2-3, Ground cinnamon - ½ tbps

Mix 1 cup of milk with other ingredients. Put them in oven and cook. When the beep, pour remaining milk and press start. Serve.

3-4 person Whole lemon grass - 10, Pineapple juice - ⅔ cup, Slide of ginger - 4, Honey - ¼ cup, Water - 3 cup

Cut and smash lemon grass bring to boil with ginger in water. Put them in oven and cook. After cooking, mix all together. Serve with ice.

3-4 person Mint leaf - 1 cup, Brown sugar - ½ cup, Lemon juice with lemon pieces - 2 tbps, Water - 4 cup

Put mint leaf with water in oven and cook. After cooking, mix with brown sugar and lemon juice. Serve hot.

36 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 36 3/6/2015 2:57:07 PM

Using the healthy cooking features

The Healthy Cooking features has 15 pre-programmed cooking times.

You can adjust the size of the serving by turning the Dial Knob .

IMPORTANT

Use only recipients that are microwave-safe.

First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

1.

Press the

Healthy cooking

button.

1

2

2.

Select the Vegetable & Grain or Poultry &

Fish by turning the Dial Knob . And then press the Select/Clock button.

1 - Vegetable & Grain

2 - Poultry & Fish

3

4

3.

Select the type of food that you are cooking by turning the Dial Knob . (Refer to the table on the side.)

4.

Press the START/+30s button.

Result: The food is cooked according to the pre-programmed setting selected.

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 37

English 37

3/6/2015 2:57:07 PM

The following table presents quantities and appropriate instructions about 15 preprogrammed cooking options. This is composed of Vegetable & Grain and Poultry & Fish.

IMPORTANT

Use oven gloves when taking out food.

1.

Vegetable & Grain

Code/Food

1-1

Green Beans

1-2

Spinach

1-3

Corn on the

Cob

1-4

Brown Rice

(Parboiled)

1-5

Wholemeal

Macaroni

1-6

Quinoa

1-7

Bulgur

1-8

Vegetable

Gratin

Serving Size

250 g

150 g

500 g

(2 pcs)

250 g

250 g

250 g

250 g

500 g

Instructions

Rinse and clean green beans.

Put them evenly into a glass bowl with lid.

Add 30 ml (1 tbsp) water when cooking 250 g. Put bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir after cooking.

Stand for 1-2 minutes.

Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl with lid.

Do not add water.

Put bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.

Rinse and clean corn on the cobs and put into an oval glass dish. Cover with microwave cling film and pierce film.

Stand for 1-2 minutes.

Use a large glass ovenware dish with lid.

Add double quantity of cold water (500 ml).

Cook covered. Stir before standing time and add salt and herbs. Stand for 5-10 minutes.

Use a large glass ovenware dish with lid.

Add 1 L hot boiling water, a pinch of salt and stir well. Cook uncovered.

Cook covered. Stir before standing time and drain thoroughly afterwards. Stand for 1 minutes.

Use a large glass ovenware dish with lid.

Add double quantity of cold water (500 ml).

Cook covered. Stir before standing time and add salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.

Use a large glass ovenware dish with lid.

Add double quantity of cold water (500 ml).

Cook covered. Stir before standing time and add salt and herbs. Stand for 2-5 minutes.

Put the vegetables, such as precooked potato slices, courgette slices and tomatoes and sauce into a suitable sized glass pyrex dish. Add grated cheese on top. Put dish on the rack. Stand for 2-3 minutes.

38 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 38 3/6/2015 2:57:07 PM

Code/Food

1-9

Grilled

Tomatoes

2-2

Fresh Fish

Fillets

2-3

Fresh Prawns

2-4

Fresh Trout

2-5

Roast Fish

2-6

Grilled Salmon

Steaks

Serving Size

400 g

Instructions

Rinse and clean tomatoes, cut them into halves and put in an ovenware dish.

Add grated cheese on top. Put dish on rack. Stand for

1-2 minutes.

2.

Poultry & Fish

Code/Food

2-1

Turkey Breasts

Serving Size

300 g

(2 pcs)

300 g

(2 pcs)

250 g

400 g

(1-2 fish)

400 g

(2 fish)

300 g

(2 steaks)

Instructions

Rinse pieces and put on a ceramic plate. Cover with microwave cling film. Pierce film. Put dish on turntable.

Stand for 2 minutes.

Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp lemon juice. Cover with microwave cling film. Pierce film. Put dish on turntable. Stand for 1-2 minutes.

Rinse prawns on a ceramic plate, add 1 tbsp lemon juice.

Cover with microwave cling film. Pierce film. Put dish on turntable. Stand for 1-2 minutes.

Put 1- 2 fresh whole fish into an ovenproof dish. Add a pinch salt, 1 tbsp lemon juice and herbs.

Cover with microwave cling film. Pierce film. Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.

Brush skin of whole fish (trout or gilthead) with oil and add herbs and spices. Put fish side by side, head to tail on the high rack.

Turnover, as soon as the beep sounds. Stand for 3 minutes.

Put fish steaks evenly on the high rack. Turnover, as soon as the beep sounds. Stand for 2 minutes.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 39

English 39

3/6/2015 2:57:07 PM

Using the power defrost features

The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread and cake.

The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme and the weight.

NOTE

Use only containers that are microwavesafe.

Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable. Close the door.

1

3

2

4

5

1.

Press the Power Defrost button.

2.

Select the type of food that you are cooking by turning the

Dial Knob

.

And then press the

Select/Clock

button.

3.

Select the size of the serving by turning the Dial Knob . (Refer to the table on the side.)

4.

Press the START/+30s button.

Result:

• Defrosting begins.

• The oven beeps through defrosting to remind you to turn the food over.

5.

Press the START/+30s button again to finish defrosting.

Result:

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

40 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 40 3/6/2015 2:57:07 PM

The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities and appropriate instructions.

Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish and bread/ cake on a flat glass dish or ceramic plate.

Code/Food

1

Meat

2

Poultry

3

Fish

4

Bread/Cake

Serving Size Instructions

200-1500 g Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the oven beeps.

This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat. Stand for 20-60 minutes.

200-1500 g Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole chicken as well as for chicken portions.

Stand for 20-60 minutes.

200-1500 g Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes as well as for fish fillets. Stand for 20-

50 minutes.

125-1000 g Put bread on a piece of kitchen paper and turn over, as soon as the oven beeps. Place cake on a ceramic plate and if possible, turn over, as soon as the oven beeps. (Oven keeps operating and is stopped, when you open the door.)

This programme is suitable for all kinds of bread, sliced or whole, as well as for bread rolls and baguettes. Arrange bread rolls in a circle.

This programme is suitable for all kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not suitable for short/crust pastry, fruit and cream cakes as well as for cake with chocolate topping. Stand for 5-20 minutes.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 41

English 41

3/6/2015 2:57:07 PM

Using the healthy steam features

The Healthy Steam features has 17 pre-programmed cooking times. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number of servings by turning the Dial Knob . You can Healthy Steam cook with glass steamer.

First, place the glass steamer with food in the centre of the turntable.

1.

Press the Healthy Steam button.

1

4

2

3

5

2.

Select the Healthy or Oriental by turning the Dial Knob . And then press the Select/

Clock button.

1 - Healthy

2 - Oriental

3.

Select the type of food that you are cooking by turning the Dial Knob . And then press the Select/Clock button.

4.

Select the size of the serving by turning the

Dial Knob

. (Refer to the table on the side.)

5.

Press the START/+30s button.

Result: The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

IMPORTANT

Use only recipients that are microwave-safe.

42 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 42 3/6/2015 2:57:07 PM

The following table presents quantities and appropriate instructions about 17 preprogrammed cooking options.

IMPORTANT

Use oven gloves when taking out food.

1.

Healthy

Code/Food

1-1

Broccoli

Florets

1-2

Sliced Carrots

1-3

Cauliflower

Florets

1-4

Cubed

Pumpkin

1-5

Peeled

Potatoes

1-6

Frozen

Vegetable

1-7

Fruit Compote

1-8

White Rice

Serving Size

250 g

500 g

250 g

500 g

250 g

500 g

250 g

500 g

250 g

500 g

250 g

500 g

400 g

250 g

Instructions

Rinse and clean fresh broccoli and prepare florets. Add

100 ml water into the glass steamer. Put the broccoli on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid.

After cooking, stand for 2-3 minutes.

Rinse and clean fresh carrots. Add 100 ml water into the glass steamer. Put the carrots on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for

2-3 minutes.

Rinse and clean fresh cauliflowers and prepare florets. Add

100 ml water into the glass steamer. Put the cauliflowers on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

Weigh the fresh pumpkins, washing and cutting into similar sizes or cubes. Add 100 ml water into the glass steamer. Put the pumpkins on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for

2-3 minutes.

Rinse and peel the potatoes and cut into a similar size. Add

100 ml water into the glass steamer. Put the potatoes on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

Add 100 ml water into the glass steamer. Put the frozen vegetable on the insert tray and place in the glass steamer.

Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots, mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting into similar sizes or cubes. Add 100 ml water into the glass steamer. Put fruits on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for

2-3 minutes.

Put the white rice into the glass steamer. Add 500 ml cold water. Cover with lid. After cooking, stand for 5 minutes.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 43

English 43

3/6/2015 2:57:08 PM

Code/Food

1-9

Steamed Beef

1-10

Salmon Fillets

1-11

Chicken

Breasts

Serving Size

250 g

500 g

300 g

600 g

300 g

600 g

Instructions

Weigh the minced beef and make a ball shape (each

Ø25 mm). Add 100 ml water into the glass steamer. Put the beef on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

Rinse fish and add 1 tbsp lemon juice. Add 100 ml water into the glass steamer. Put the salmon fillets on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

Rinse pieces and snick on surface of skin. Add 100 ml water into the glass steamer. Put the chicken breasts on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

2.

Oriental

Code/Food

2-1

Sliced Chicken

Porridge

2-2

Steamed White

Fish

2-3

Steamed

Dumpling

2-4

Green, Leafy

Vegetable

2-5

Steamed Eggs

2-6

Steamed

Prawns

Serving Size

650 g

250 g

500 g

300 g

125 g

250 g

350 g

300 g

Instructions

Cut the 150 g chicken thigh into slices, mix with corn starch in a bowl. Add 400 ml water and chicken stock into glass steamer. Put chicken mixture and 100 g swollen rice into glass steamer. Cover with lid. After cooking, stir and stand for 2-3 minutes.

Rinse the cod under cold water. Sprinkle with 1 teaspoon salt and a few grind of pepper. Drizzle with 1 tbsp soy sauce and refrigerate for 30 minutes. Add 100 ml water into the glass steamer. Arrange 4 fillets in a single layer on the insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

Add 100 ml water into the glass steamer. Put the frozen dumpling on the insert tray and place in the glass steamer.

Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

Add 100 ml water into the glass steamer. Rinse the green, leafy vegetable. Put them on the inset tray and place in the glass streamer. Cover with lid. After cooking, stand for

2-3 minutes.

Put 3 eggs, 250 ml water, chicken stock, a pinch of salt, and

10 ml oil in the glass steamer. Stir slowly with spoon. Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.

Add 100 ml water into the glass steamer. Rinse the Fresh prawns. Put them on the inset tray and place in the glass streamer. Cover with lid. After cooking, stand for

2-3 minutes.

44 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 44 3/6/2015 2:57:08 PM

Glass steamer cooking guide

The Glass Steamer is based on the principle of steam cooking, and is designed for fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.

This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record time, while preserving their nutritional values. The Microwave Glass steamer set is made up of 3 items:

Bowl Silicon plate

All parts withstand temperatures from -20 °C to 200 °C.

Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.

Conditions of use: Maintenance:

IMPORTANT

Do not use:

• clean with wet towel or place on a wet surface when the glass is hot.

• place on a direct flame.

IMPORTANT

Wash all parts well in soapy water before first use.

IMPORTANT

To find out auto cooking, please refer to the

“Using the healthy steam features” page.

IMPORTANT

Take caution when removing the Glass

Steamer because the handle becomes very hot. Make sure to use oven gloves.

IMPORTANT

By the time cooking is complete, the Glass

Steamer is filled with steam, causing a risk of burns. Do not put your face close to the container, and make sure to use oven gloves when taking off the lid.

Lid

IMPORTANT

Your steamer can be washed in a dishwasher.

IMPORTANT

When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not use abrasive pads.

IMPORTANT

Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal and not a manufacturing fault.

IMPORTANT

DO NOT operate the Grill and Combi mode with Glass steamer.

Operation Mode

Glass steamer

MW

O

GRILL /

COMBI

X

English 45

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 45 3/6/2015 2:57:08 PM

Grilling

The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.

• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be very hot.

• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.

1.

Open the door and put the food on the rack and then close the door.

3

4

2

2.

Press the

Grill

button.

Result:

The following indications are displayed:

(grill mode)

• You cannot set the temperature of the grill.

3.

Set the grilling time by turning the Dial

Knob .

• The maximum grilling time is

60 minutes.

4.

Press the START/+30s button.

Result: Grilling starts.

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

46 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 46 3/6/2015 2:57:08 PM

Combining microwaves and grill

You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown at the same time.

IMPORTANT

ALWAYS use microwave-safe and ovenproof cookware. Glass or ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.

1

3

2

4

IMPORTANT

ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be very hot. You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.

Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be cooked.Place the rack on the turntable. Close the door.

1.

Press the Combi button.

Result: The following indications are displayed:

(microwave & grill combi mode)

600 W (output power)

2.

Select the appropriate power level by turning the Dial Knob . (600 W, 450 W,

300 W.) And then press the Select/Clock button.

• You cannot set the temperature of the grill.

3.

Set the cooking time by turning the Dial

Knob .

• The maximum cooking time is

60 minutes.

4.

Press the START/+30s button.

Result: Combination cooking starts.

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 47

English 47

3/6/2015 2:57:09 PM

Using the warming mode features

The Warming Mode features has Food Warming & Plate Warming pre-programmed function.

You do not need to set either the cooking times or the power level.

1.

Press the Warming Mode button.

1

2

2.

Select the Keep Warm & Plate Warming that you are cooking by turning the

Dial

Knob

. And then press the

Select/Clock button.

1 - Keep Warm

2 - Plate Warming

3

4

3.

Select the Hot & Mild by turning the Dial

Knob .

1-1 / 2-1 - Hot

1-2 / 2-2 - Mild

4.

Press the

START/+30s button.

Result:

The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.

1) The oven beeps 4 times.

2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).

3) The current time is displayed again.

Recommend warming mode menu

Hot (1-1 / 2-1) Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steak (Well done), Bacon,

Fish dishes, Dry cakes

Mild (1-2 / 2-2) Pie, Bread, Egg Dishes, Steak (Rare or Midium rare)

48 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 48 3/6/2015 2:57:09 PM

1. Keep Warm

The Keep warm feature keeps food hot until it’s served.

Use this function to keep food warm until ready to serve.

You can select warming temperature either hot or mild by turning the Dial Knob .

(Refer to the previous page for instructions.)

1-1. Hot

1-2. Mild

To use the Keep warm function, proceed as follows :

• Place the food in the centre of the turntable.

• Operate keep warm function.

IMPORTANT

Do not use this function to reheat cold foods.

This programmes are for keeping food warm that has just been cooked.

IMPORTANT

Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it will continue to cook. Warm food spoils more quickly.

IMPORTANT

Do not cover with lids or plastic wrap.

IMPORTANT

Use oven gloves when taking out food.

2. Plate Warming

You can serve perfectly warmed dishes with the plate warming feature.

Use this function to warm plates a hot or comfortable temperature.

You can select warming temperature either hot or mild by turning the Dial Knob .

(Refer to the previous page for instructions.)

2-1. Hot

2-2. Mild

1.

Place the plates in the centre of the turntable.

(Maximum Plates : 5 pcs)

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 49

English 49

3/6/2015 2:57:09 PM

50 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 50

2.

Fill with water following guide line (water level) inside the plate warming bowl.

(The line is about 200 ml.)

3.

Cover the plate warming bowl with lid.

And then screw it toward “Lock”.

4.

Put the plate warming bowl on the plates.

5

5.

Close the Door. And then operate the plate warming function.

3/6/2015 2:57:09 PM

IMPORTANT

Use normal water only, and no distilled water.

IMPORTANT

Do not use plate warming bowl for cooking.

Plate Warming Bowl only can be used during “Plate Warming” mode.

IMPORTANT

Use only plates that are microwave-safe.

IMPORTANT

Do not use this function without water.

IMPORTANT

Use oven gloves when taking out plates & plate warming bowl.

IMPORTANT

DO NOT operate the Microwave , Grill and

Combi mode with plate warm only use for

Plate warming function in Warming mode.

Operation Mode

Plate warming bowl

Warming

Mode

O

MW /

GRILL /

COMBI

X

Using the child lock features

Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it accidentally.

1

2

1.

Press the STOP/ECO and Select/Clock button at the same time.

Result:

• The oven is locked (no functions can be selected).

• The display shows “L”.

1

2

2.

To unlock the oven, press the

STOP/ECO and

Select/Clock

button at the same time.

Result:

The oven can be used normally.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 51

English 51

3/6/2015 2:57:10 PM

Using the turntable on/off features

The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole oven by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).

IMPORTANT

The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even. We recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.

WARNING

Never operate the turntable without food in the oven.

Reason: This may cause fire or damage to the unit.

1.

Press the Turntable On/Off button.

Result: The turntable will not rotate.

2.

To switch the turntable rotating back on, press the Turntable On/Off button again.

Result: The turntable will rotate.

1

2

NOTE

This Turntable On/Off button is available only during cooking.

Switching the beeper off

You can switch the beeper off whenever you want.

1

2

1.

Press the START/+30s and STOP/ECO button at the same time.

Result: The oven does not beep to indicate the end of a function.

2.

To switch the beeper back on, press the

START/+30s and STOP/ECO button again at the same time.

Result: The oven operates normally.

52 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 52 3/6/2015 2:57:10 PM

Cookware guide

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.

Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.

The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware

Aluminum foil

Crust plate

China and earthenware

Disposable polyester cardboard dishes

Fast-food packaging

• Polystyrene cups containers

• Paper bags or newspaper

• Recycled paper or metal trims

Glassware

• Oven-to-tableware

• Fine glassware

• Glass jars

Metal

• Dishes

• Freezer bag twist ties

Microwave-safe

✓✗

Comments

Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.

Do not preheat for more than 8 minutes.

Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.

Some frozen foods are packaged in these dishes.

Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.

May catch fire.

May cause arcing.

Can be used, unless decorated with a metal trim.

Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.

Must remove the lid. Suitable for warming only.

May cause arcing or fire.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 53

English 53

3/6/2015 2:57:10 PM

Cookware guide

Cookware

Paper

• Plates, cups, napkins and kitchen paper

• Recycled paper

Plastic

• Containers

Microwave-safe

• Cling film

• Freezer bags

Wax or grease-proof paper

: Recommended

Comments

For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture.

May cause arcing.

✓✗

Particularly if heat-resistant thermoplastic.

Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic.

Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.

Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.

Can be used to retain moisture and prevent spattering.

✓✗

: Use caution

: Unsafe

54 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 54 3/6/2015 2:57:10 PM

Cooking guide

Microwaves

Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and sugar content.

The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.

Cooking

Cookware for microwave cooking:

Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency.

Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.

Food suitable for microwave cooking:

Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave oven.

Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).

Covering during cooking

To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as steam and contributes to cooking process.

Food can be covered in different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.

Standing times

After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to even out within the food.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 55

English 55

3/6/2015 2:57:10 PM

Cooking guide

Cooking Guide for frozen vegetables

Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see table.

Continue cooking to get the result you prefer.

Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking.

Cover during standing time.

Spinach

Broccoli

Peas

Food

Green Beans

Mixed Vegetables

(Carrots/Peas/Corn)

Mixed Vegetables

(Chinese Style)

Serving Size

150 g

Power

600 W

Instructions

Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.

300 g 600 W

Time (min.)

5-6

8-9

Instructions

Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.

300 g 600 W

Instructions

Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.

300 g 600 W

Instructions

Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.

300 g 600 W

7-8

7½-8½

7-8

Instructions

Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.

300 g 600 W

Instructions

Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.

7½-8½

56 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 56 3/6/2015 2:57:10 PM

Cooking Guide for fresh vegetables

Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for every 250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.

Hint: Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the quicker they will cook.

Broccoli

Food

Brussels Sprouts

Carrots

Cauliflower

Courgettes

Egg Plants

Leeks

Serving Size

250 g

500 g

Power

900 W

Time (min.)

4½-5

7-8

Instructions

Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.

Stand for 3 minutes.

6-6½ 250 g 900 W

Instructions

Add 60-75 ml (4-5 tbsp) water. Stand for 3 minutes.

250 g 900 W 4½-5

Instructions

Cut carrots into even sized slices. Stand for 3 minutes.

250 g

500 g

900 W 5-5½

7½-8½

Instructions

Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange stems to the centre. Stand for 3 minutes.

250 g 900 W 4-4½

Instructions

Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a knob of butter. Cook until just tender. Stand for 3 minutes.

250 g 900 W 3½-4

Instructions

Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp lemon juice.

Stand for 3 minutes.

250 g 900 W 4-4½

Instructions

Cut leeks into thick slices. Stand for 3 minutes.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 57

English 57

3/6/2015 2:57:10 PM

Cooking guide

Food

Mushrooms

Onions

Pepper

Potatoes

Turnip Cabbage

Serving Size

125 g

250 g

Power

900 W

Time (min.)

1½-2

2½-3

Instructions

Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water.

Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before serving. Stand for 3 minutes.

250 g 900 W 5-5½

Instructions

Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp) water.

Stand for 3 minutes.

250 g 900 W 4½-5

Instructions

Cut pepper into small slices. Stand for 3 minutes.

250 g

500 g

900 W 4-5

7-8

Instructions

Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves or quarters. Stand for 3 minutes.

250 g 900 W 5½-6

Instructions

Cut turnip cabbage into small cubes. Stand for 3 minutes.

58 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 58 3/6/2015 2:57:10 PM

Cooking Guide for rice and pasta

Rice: Use a large glass pyrex bowl with lid – rice doubles in volume during cooking.

Cook covered.

After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add herbs and butter.

Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time is finished.

Pasta:

Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir well. Cook uncovered.

Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time and drain thoroughly afterwards.

Food

White Rice (Parboiled)

Brown Rice (Parboiled)

Mixed Rice

(Rice + Wild Rice)

Mixed Corn

(Rice + Grain)

Pasta

Serving Size

250 g

375 g

Power

900 W

Time (min.)

15-16

17½-18½

Instructions

Add 500 ml cold water.(250 g), Add 750 ml cold water.(375 g)

Stand for 5 minutes.

250 g

375 g

900 W 20-21

22-23

Instructions

Add 500 ml cold water.(250 g), Add 750 ml cold water.(375 g)

Stand for 5 minutes.

250 g 900 W 16-17

Instructions

Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.

250 g 900 W

Instructions

Add 400 ml cold water. Stand for 5 minutes.

250 g 900 W

Instructions

Add 1000 ml hot water. Stand for 5 minutes.

17-18

10-11

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 59

English 59

3/6/2015 2:57:10 PM

Cooking guide

Reheating

Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens hobs normally take.

Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.

Arranging and covering

Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.

Power levels and stirring

Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.

Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for example).

Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again before serving.

Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling of liquids and possible scalding , stir before, during and after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.

It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.

Heating and standing times

When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken – for future reference.

Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.

Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.

The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time is recommended in the chart.

Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the safety precautions.

Reheating liquids

Always allow a standing time of at least

20 seconds after the oven has been switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.

60 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 60 3/6/2015 2:57:10 PM

Reheating baby food

Baby food:

Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!

Let stand for 2-3 minutes before serving.

Stir again and check the temperature.

Recommended serving temperature: between 30-40 °C.

Baby milk:

Pour milk into a sterilised glass bottle.

Reheat uncovered. Never heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before standing time and again before serving !

Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.

Remark:

Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.

Reheating liquids and food

Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.

Food

Drinks (Coffee, Tea and

Water)

Soup (Chilled)

Serving Size

150 ml (1 cup)

300 ml (2 cups)

450 ml (3 cups)

600 ml (4 cups)

Power

900 W

Time (min.)

1-1½

2-2½

3-3½

3½-4

Instructions

Pour into cups and reheat uncovered:

1 cup in the centre, 2 cups opposite of each other, 3 cups in a circle.

Keep in microwave oven during standing time and stir well. Stand for 1-2 minutes.

900 W 250 g

350 g

450 g

550 g

2½-3

3-3½

3½-4

4½-5

Instructions

Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl.

Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving. Stand for 2-3 minutes.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 61

English 61

3/6/2015 2:57:10 PM

Cooking guide

Food

Stew (Chilled)

Pasta with Sauce

(Chilled)

Filled Pasta with Sauce

(Chilled)

Plated Meal (Chilled)

Cheese Fondue Ready-

To-Serve (Chilled)

Serving Size

350 g

Power

600 W

Time (min.)

4½-5½

Instructions

Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid.

Stir occasionally during reheating and again before standing and serving. Stand for 2-3 minutes.

350 g 600 W 3½-4½

Instructions

Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate.

Cover with microwave cling film. Stir before serving.

Stand for 3 minutes.

350 g 600 W 4-5

Instructions

Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again before standing and serving. Stand for 3 minutes.

350 g

450 g

600 W 4½-5½

5½-6½

Instructions

Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.

400 g 600 W 6-7

Instructions

Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after reheating. Stir well before serving. Stand for 1-2 minutes.

62 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 62 3/6/2015 2:57:11 PM

Reheating baby food and milk

Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.

Food

Baby Food

(Vegetables + Meat)

Baby Porridge

(Grain + Milk + Fruit)

Baby Milk

Serving Size

190 g

Power

600 W

Time

30 sec.

Instructions

Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.

Stand for 2-3 minutes.

190 g 600 W 20 sec.

Instructions

Empty into ceramic deep plate. Cook covered.

Stir after cooking time. Before serving, stir well and check the temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.

100 ml

200 ml

300 W 30-40 sec.

1 min. to

1 min. 10 sec.

Instructions

Stir or shake well and pour into a sterilised glass bottle.

Place into the centre of turn-table. Cook uncovered.

Shake well and stand for at least 3 minutes.

Before serving, shake well and check the temperature carefully.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 63

English 63

3/6/2015 2:57:11 PM

Cooking guide

Defrosting

Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected guests suddenly show up.

Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.

Put the frozen food on a dish without cover.

Turn over half way, drain off any liquid and remove any giblets as soon as possible.

Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.

If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.

Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for 20 minutes before continuing.

Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer to the table below.

Hint: Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.

For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to - 20 °C, use the following table as a guide.

Serving Size Power Time (min.) Food

Meat

Minced Meat

Pork Steaks

250 g

500 g

250 g

180 W 6-7

9-12

5-7 180 W

Instructions

Place the meat on turntable. Shield thinner edges with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time! Stand for 15-30 minutes.

64 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 64 3/6/2015 2:57:11 PM

Poultry

Food

Chicken Pieces

Whole Chicken

Fish

Fish Fillets

Whole Fish

Fruit

Berries

Bread

Bread Rolls

(Each ca. 50 g)

Toast/Sandwich

German Bread

(Wheat + Rye Flour)

Serving Size Power Time (min.)

500 g (2 pcs)

1200 g

180 W

180 W

14-15

32-34

Instructions

First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time! Stand for 15-60 minutes.

200 g

400 g

180 W

180 W

6-7

11-13

Instructions

Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends of fillets and tail of whole fish with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time! Stand for 10-25 minutes.

300 g 180 W 6-7

Instructions

Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).

Stand for 5-10 minutes.

2 pcs

4 pcs

250 g

500 g

180 W

180 W

180 W

1-1½

2½-3

4-4½

7-9

Instructions

Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting time!

Stand for 5-20 minutes.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 65

English 65

3/6/2015 2:57:11 PM

Cooking guide

Grill

The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s rotation makes the food brown more evenly.

Preheating the grill for 3-5 minutes will make the food brown more quickly.

Cookware for grilling:

Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic cookware, as it can melt.

Food suitable for grilling:

Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.

Important remark:

Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed on the high rack, unless another instruction is recommended.

Microwave + grill

This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.

Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill, 450 W + Grill and

300 W + Grill.

Cookware for cooking with microwaves + grill

Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any type of plastic cookware, as it can melt.

Food suitable for microwaves + grill cooking:

Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which require a short cooking time to brown the top of the food.

Also, this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the grill table for further details.

Important remark:

Whenever the combination mode

(microwave + grill) is used, the food should be placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to the instructions in the following chart.

The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.

66 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 66 3/6/2015 2:57:11 PM

Grill Guide for fresh and frozen foods

Preheat the grill with the grill-function for 3 minutes.

Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.

IMPORTANT

Use oven gloves when taking out.

Fresh food

Toast Slices

Grilled

Tomatoes

Serving Size

4pcs (each 25 g)

Power

Grill only

1 step (min.)

3-4

2 step (min.)

2-3

Instructions

Put toast slices side by side on the high rack.

400 g (2 pcs) 300 W + Grill 5-6 -

Instructions

Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack. Stand for 2-3 minutes.

4 pcs (300 g) 300 W + Grill 4-5 Tomato-

Cheese Toast

Baked

Potatoes

Frozen

Lasagne

Instructions

Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high rack. Stand for 2-3 minutes

500 g 600 W + Grill 7-8 -

Instructions

Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack with the cut side to the grill.

400 g 300 W + Grill

Grill only

18½-19½

1-2

-

Instructions

Put the fresh gratin into a small ovenproof dish. Put the dish on the turntable.

After cooking stand for 2-3 minutes.

Baked Apples 2 apples (ca. 400 g) 300 W + Grill 7-8 -

Chicken

Pieces

Instructions

Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish. Place the dish directly on the low rack.

500 g (2 pcs) 300 W + Grill 8-10 6-8

Instructions

Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle on the high rack.

After grilling stand for 2-3 minutes.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 67

English 67

3/6/2015 2:57:11 PM

Cooking guide

Fresh food

Roast Chicken

Roast Fish

Frozen Pizza

Serving Size

1200 g

Power

450 W + Grill turnover

300 W + Grill

1 step (min.)

21-22

2 step (min.)

21-22

Instructions

Brush the chicken oil and spices. Put in an ovenproof dish and place on turntable. After grilling stand for 5 minutes.

400-500 g 300 W + Grill 5-7 5½-6½

Instructions

Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices. Put two fish side by side (head to tail) on the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.

300-350 g 450 W + Grill 11-12 -

Instructions

Put the frozen pizza on the circle on the low rack. Put the low rack on the turntable. Stand for 1-2 minutes.

Tips and tricks

Melting crystallized honey

Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.

Melting gelatine

Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.

Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)

Mix instant glaze (approximately 14 g) with

40 g sugar and 250 ml cold water. Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to

4½ minutes using 900 W, until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.

Cooking jam

Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 10-12 minutes using

900 W. Stir several times during cooking.

Empty directly into small jam glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.

Cooking pudding/custard

Mix pudding powder with sugar and milk

(500 ml) by following the manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W.

Stir several times well during cooking.

Browning almond slices

Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W. Let it stand for

2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!

68 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 68 3/6/2015 2:57:11 PM

Troubleshooting

Troubleshooting

If you have any of the problems listed below try the solutions given.

Problem

General

The buttons cannot be pressed properly.

The time is not displayed.

The oven does not work.

The oven stops while in operation.

The power turns off during operation.

There is no power to the oven.

Cause

Foreign matter may be caught between the buttons.

For touch models: Moisture is on the exterior.

Child lock is activated.

Power is not supplied.

The Eco (power-saving) function is set.

Power is not supplied.

The door is open.

The door open safety mechanisms are covered in foreign matter.

The user has opened the door to turn food over.

The oven has been cooking for an extended period of time.

The cooling fan is not working.

Trying to operate the oven without food inside.

There is not sufficient ventilation space for the oven.

Several power plugs are being used in the same socket.

Power is not supplied.

Action

Remove the foreign matter and try again.

Wipe the moisture from the exterior.

Deactivate Child lock.

Make sure power is supplied.

Turn off the Eco function.

Make sure power is supplied.

Close the door and try again.

Remove the foreign matter and try again.

After turning over the food, press the

Start

button again to start operation.

After cooking for an extended period of time, let the oven cool.

Listen for the sound of the cooling fan.

Put food in the oven.

There are intake/exhaust outlets on the front and rear of the oven for ventilation.

Keep the gaps specified in the product installation guide.

Designate only one socket to be used for the oven.

Make sure power is supplied.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 69

English 69

3/6/2015 2:57:11 PM

Troubleshooting

Problem

There is a popping sound during operation, and the oven doesn't work.

The oven exterior is too hot during operation.

The door cannot be opened properly.

The oven does not heat.

Heating is weak or slow.

The warm function does not work.

Cause

Cooking sealed food or using a container with a lid may causes popping sounds.

There is not sufficient ventilation space for the oven. There are intake/ exhaust outlets on the front and rear of the oven for ventilation.

Objects are on top of the oven.

Action

Do not use sealed containers as they may burst during cooking due to expansion of the contents.

Keep the gaps specified in the product installation guide.

Food residue is stuck between the door and oven interior.

The oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used.

The oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used.

The oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used.

Remove all objects on the top of the oven.

Clean the oven and then open the door.

Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated.

Reduce the amount of food and start the function again.

Use a cooking container with a flat bottom.

Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated.

Reduce the amount of food and start the function again.

Use a cooking container with a flat bottom.

Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated.

Reduce the amount of food and start the function again.

Use a cooking container with a flat bottom.

70 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 70 3/6/2015 2:57:11 PM

Problem

The thaw function does not work.

The interior light is dim or does not turn on.

Cause

The oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used.

The door has been left open for a long time.

A beeping sound occurs during cooking.

The interior light is covered by foreign matter.

If the Auto Cook function is being used, this beeping sound means it's time to turn over the food during thawing.

The oven is not level.

The oven is installed on an uneven surface.

There are sparks during cooking.

When power is connected, the oven immediately starts to work.

There is electricity coming from the oven.

Make sure the oven is installed on flat, stable surface.

Do not use metal containers.

Metal containers are used during the oven/thawing functions.

The door is not properly closed.

Close the door and check again.

The power or power socket is not properly grounded.

Make sure the power and power socket are properly grounded.

Let the oven cool and then wipe with a dry dish towel.

There is water dripping.

There is steam through a crack in the door.

There is water left in the oven.

There may be water or steam in some cases depending on the food.

This is not an oven malfunction.

There may be water or steam in some cases depending on the food.

This is not an oven malfunction.

There may be water or steam in some cases depending on the food.

This is not an oven malfunction.

Action

Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated.

Reduce the amount of food and start the function again.

Use a cooking container with a flat bottom.

The interior light may automatically turn off when the Eco function operates.

Close and reopen the door or press the

Cancel

button.

Clean the inside of the oven and check again.

After turning over the food, press the Start button again to restart operation.

Let the oven cool and then wipe with a dry dish towel.

Let the oven cool and then wipe with a dry dish towel.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 71

English 71

3/6/2015 2:57:11 PM

Troubleshooting

Problem

The brightness inside the oven varies.

Cooking is finished, but the cooling fan is still running.

Pressing the +30sec button operates the oven.

Cause

Brightness changes depending on power output changes according to function.

Action

Power output changes during cooking are not malfunctions. This is not an oven malfunction.

This is not an oven malfunction.

To ventilate the oven, the cooling fan continues to run for about 3 minutes after cooking is complete.

This happens when the oven was not operating.

The microwave oven is designed to operate by pressing the +30sec button when it was not operating.

Turntable

While turning, the turntable comes out of place or stops turning.

The turn table drags while turning.

There is no roller ring, or the roller ring is not properly in place.

The roller ring is not properly in place, there is too much food, or the container is too large and touches the inside of the microwave.

Food residue is stuck to the bottom of the oven.

The turn table rattles while turning and is noisy.

Grill

Smoke comes out during operation.

During initial operation, smoke may come from the heating elements when you first use the oven.

Food is on the heating elements.

Food is too close to the grill.

Food is not properly prepared and/ or arranged.

Install the roller ring and then try again.

Adjust the amount of food and do not use containers that are too large.

Remove any food residue stuck to the bottom of the oven.

This is not a malfunction, and if you run the oven

2-3 times, it should stop.

Let the oven cool and then remove the food from the heating elements.

Put the food a suitable distance away while cooking.

Make sure food is properly prepared and arranged.

72 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 72 3/6/2015 2:57:11 PM

Problem

Oven

The oven does not heat.

Smoke comes out during preheating.

Cause

The door is open.

Action

Close the door and try again.

During initial operation, smoke may come from the heating elements when you first use the oven.

Food is on the heating elements.

Plastic or non heat-resistant cookware is used.

This is not a malfunction, and if you run the oven 2-3 times, it should stop.

Let the oven cool and then remove the food from the heating elements.

Use glass cookware suitable for high temperatures.

There is a burning or plastic smell when using the oven.

There is a bad smell coming from inside the oven.

The oven does not cook properly.

Food residue or plastic has melted and stuck to the interior.

The oven door is frequently opened during cooking.

The oven controls are not correctly set.

The grill or other accessories are not correctly inserted.

The wrong type or size of cookware is used.

Use the steam function and then wipe with a dry cloth.

You can put a lemon slice inside and run the oven to remove the odour more quickly.

Do not frequently open the door unless you are cooking things that need to be turned. If you open the door often, the interior temperature will be lowered and this may affect the results of your cooking.

Correctly set the oven controls and try again.

Correctly insert the accessories.

Reset the oven controls or use suitable cookware with flat bottoms.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 73

English 73

3/6/2015 2:57:11 PM

Troubleshooting

Problem

Steam

I can hear water boiling during Vapour cooking

There is an unusual sound when I stop

Vapour cooking.

Steam does not come out.

Cause

Water is heated using the steam heater.

Water is being removed from inside the steam heater after Vapour cooking has finished.

The water supply tank is not installed.

There is no water in the water supply tank.

Action

This is not an oven malfunction.

This is not an oven malfunction.

Make sure the water supply tank is correctly installed.

Fill the tank with water and try again.

Information code

Information code

C-d0

Cause

Control buttons are pressed over

10 seconds

Action

Clean the keys and check if there is water on the surface around key. If it occurs again, turn off the microwave oven over

30 seconds and try setting again. If it appears again, call your local SAMSUNG

Customer Care Centre.

NOTE

If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG

Customer Care Centre.

74 English

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 74 3/6/2015 2:57:11 PM

Technical specifications

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model

Power source

Power consumption

Maximum power

Microwave

Grill (heating element)

Output power

Operating frequency

Dimensions (W x H x D)

Outside (Include Handle)

Oven cavity

Volume

Weight

Net

MG28J5255**

220 V ~ 50 Hz AC

2750 W

1400 W

1350 W

100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)

2450 MHz

517 x 297 x 444 mm

357 x 255 x 357 mm

28 liter

15.0 kg approx.

MG28J5255US_ST_DE68-04322N-00_EN.indd 75

English 75

3/6/2015 2:57:11 PM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement