Samsung SMART CAMERA NX2000 คู่มือการใช้งาน

advertisement

Samsung SMART CAMERA NX2000 คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
THA คู่มือการใช้งานเล่มนี้ประกอบด้วยรายละเอียดคำแนะนำการใช้งานกล้องของคุณ
โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Microsoft Windows และโลโก้ของ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Microsoft Corporation
• Mac และ Apple App Store เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Apple
• Google Play Store เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google, Inc.
• Adobe, โลโก้ของ Adobe, Photoshop และ Lightroom เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated
ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น
• microSD™, microSDHC™ และ microSDXC™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ SD Association
• HDMI, โลโก้ของ HDMI และ "High Definition
Multimedia Interface" เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing
LLC
®
• Wi-Fi , โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย
•
ข้อมูลจำเพาะของกล้องหรือเนื้อหาในคู่มือการใช้งานเล่มนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการอัพเกรดคุณสมบัติของกล้อง
• ขอแนะนำให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปภายในประเทศที่คุณซื้อ
• ใช้กล้องนี้ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่
เกี่ยวกับการใช้กล้องนี้
• ไม่สามารถใช้ซ้ำหรือส่งต่อเนื้อหาส่วนใดของคู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
•
PlanetFirst คือโครงการของ Samsung Electronics ในเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความรับ ผิดชอบต่อสังคม ผ่านธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมด้านการจัดการ
1
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย และเพื่อให้การใช้งานกล้องของคุณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
  คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ
ห้ามถอดหรือพยายามซ่อมกล้องเอง
การป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสายตาของเป้าหมาย
ห้ามใช้แฟลชในระยะใกล้ (ใกล้เกิน 1ม.) กับคนหรือสัตว์ หากใช้แฟลชใกล้กับตาของ
เป้าหมายมากเกินไป อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสายตาทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรได้
เก็บกล้องให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
เก็บกล้องและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากกล้องมี
ส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอหรืออันตรายร้ายแรงได้
หากกลืนเข้าไป ชิ้นส่วนที่ถอดได้และอุปกรณ์เสริมอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้กล้องเสียหายได้
ไม่ควรให้กล้องตากแดดโดยตรงหรืออยู่ในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ
ห้ามใช้กล้องเมื่ออยู่ใกล้วัตถุไวไฟหรือก๊าซและของเหลวที่มีการระเบิดได้
การตากแดดหรืออยู่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในของ
กล้องเกิดความเสียหายถาวรได้
เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้
ห้ามใส่วัตถุไวไฟลงในกล้องหรือเก็บวัตถุเหล่านั้นไว้ใกล้กับกล้อง
เนื่องจากอาจทำใหเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
อย่าถือกล้องในขณะที่มือเปียก
เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
หลีกเลี่ยงการคลุมกล้องด้วยผ้าหรือผ้าห่ม
กล้องอาจร้อนเกินไปซึ่งอาจทำให้กล้องผิดรูปหรือเกิดไฟไหม้ได้
อย่าจับสายไฟหรือเข้าใกล้เครื่องชาร์จในระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
2
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ถ้าหากมีของเหลวหรือวัสดุแปลกปลอมเข้าไปในกล้อง
ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดออก เช่น แบตเตอรี่ หรืออะแดปเตอร์ AC
จากนั้นติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
ปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องการห้ามใช้ กล้องในบางพื้นที่
หลีกเลี่ยงการรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
• ปิดกล้องเมื่ออยู่บนเครื่องบิน กล้องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บน
เครื่องบิน กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับของสายการบินและปิดกล้องตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่สายการบิน
• ปิดกล้องเมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์การแพทย์ กล้องของคุณอาจรบกวนการทำงานของ
อุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับ
คำเตือนที่ปิดประกาศไว้ และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล
•
หลีกเลี่ยงการรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ
รักษาระยะห่างระหว่างกล้องกับเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิด
ขึ้นได้ ดังที่ได้รับคำแนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องและกลุ่มงานวิจัย ถ้าคุณมีเหตุที่ทำให้สงสัย
ได้ว่ากล้องของคุณกำลังรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์การแพทย์อื่น ให้ปิด
กล้องทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ
  ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้กล้องของคุณหรือ
เครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย
ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานๆ
แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึมหรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านไป และอาจทำให้เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล้องของคุณได้
ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับเปลี่ยนที่เป็นของแท้และแนะนำโดย
ผู้ผลิตเท่านั้น อย่าทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือร้อน
เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
ใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล และอุปกรณ์เสริมที่ซัมซุงรับรองเท่านั้น
แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรองอาจทำให้เกิด
แบตเตอรี่ระเบิด ความเสียหายกับกล้อง หรือการบาดเจ็บ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้แบตเตอรี่
เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรอง
•
ห้ามใช้แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
3
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
อย่าเจ็บแฟลชเมื่อไฟแฟลชติด
แฟลชจะร้อนมากเมื่อไฟแฟลชติดและอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้
เมื่อคุณใช้งานอะแดปเตอร์ AC ปิดกล้องก่อนถอดสายไฟอะแดปเตอร์ AC
หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับบนผนังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามใช้สายไฟ อะแดปเตอร์ AC ที่ชำรุด หรือเต้ารับที่หลวมเมื่อคุณชาร์จ
แบตเตอรี่
เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามให้อะแดปเตอร์ AC สัมผัสกับขั้ว +/- บนตัวแบตเตอรี่
เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
อย่าทำกล้องร่วงหล่นหรือนำกล้องไปกระแทกอย่างรุนแรง
ต่อสายหรืออะแดปเตอร์ และใส่แบตเตอรี่รวมถึงการ์ดหน่วยความจำด้วย
ความระมัดระวัง
ถ้าคุณกระชากขั้วต่อ ต่อสายหรือใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำไม่ถูกต้อง
อาจทำให้พอร์ต ขั้วต่อ และอุปกรณ์เสริมเสียหายได้
เก็บการ์ดที่มีแถบแม่เหล็กไว้ให้ห่างจากซองใส่กล้อง
ข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจเสียหายหรือถูกลบได้
ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ หรือการ์ดหน่วยความจำที่เสีย
เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือกล้องทำงานผิดปกติ หรือไฟไหม้ได้
อย่าวางกล้องถ่ายรูปไว้ภายในหรือใกล้ๆ กับสนามแม่เหล็ก
การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้
อย่าใช้กล้องนี้หากหน้าจอเสียหาย
ถ้ามีชิ้นส่วนที่เป็นกระจกหรืออะคริลิกแตกหัก ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
เพื่อนำกล้องไปซ่อม
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้หน้าจอหรือส่วนประกอบภายในหรือภายนอกเสียหายได้
4
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ตรวจสอบว่ากล้องทำงานอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
หลีกเลี่ยงการรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ที่หายไปหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานผิด
ปกติของกล้องหรือการใช้งานไม่ถูกวิธี
ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหายได้ บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการ
สูญเสียข้อมูลใดๆ
กล้องของคุณส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี
การป้องกันหรือมีการป้องกันไม่รัดกุมพอ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง
อุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในบ้านหรือยานพาหนะ
กรุณาสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เพื่อแก้ปัญหาคลื่นรบกวนที่คุณ
ประสบเพื่อป้องกันการรบกวนอันไม่พึงประสงค์ ให้ใช้เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ซัมซุงรับรอง
ห้ามให้เลนส์สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง
ใช้กล้องตามตำแหน่งปกติ
คุณจะต้องเสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับกล้องของคุณ
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ตัวรับแสงมีอาการสีเพี้ยน หรือทำงานบกพร่อง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศภายในกล้อง
ถ้ากล้องมีความร้อนสูง ให้นำแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เย็นลง
การถ่ายโอนข้อมูลและความรับผิดชอบ
• ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่าน WLAN อาจจะรั่วไหลได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการถ่ายโอน
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในพื้นที่สาธารณะหรือบนเครือข่ายเปิด
• ผู้ผลิตกล้องจะไม่รับผิดชอบต่อการถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมาย
การค้า กฎหมายว่าด้วยทรัพยสินทางปัญญา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
การใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงและทำให้
อุณหภูมิภายในกล้องเพิ่มขึ้น หากกล้องหยุดทำงาน ให้นำแบตเตอรี่ออกและปล่อย
ให้เย็นลง
• อุณหภูมิภายในที่สูงอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพของคุณ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกล้อง
•
5
ไอคอนที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้
ไอคอน
[  ]
(  )
→
*
ฟังก์ชั่น
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
คำเตือนและข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
ปุ่มของกล้อง ตัวอย่างเช่น [ชัตเตอร์] หมายถึงปุ่มชัตเตอร์
หมายเลขหน้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณจะต้องเลือกเพื่อดำเนินการเป็นขั้นตอน เช่น
สัมผัส 1 → คุณภาพ (หมายถึงให้เลือก 1 จากนั้นจึงเลือก คุณภาพ)
หมายเหตุ
6
สารบัญ
คำแนะนำ
บทที่ 1
ท่าทางในการถ่ายภาพ................................................................................ 13
การเริ่มต้น................................................................................................. 28
แนวคิดของการถ่ายภาพ
การถือกล้อง.........................................................................................................13
การถ่ายภาพในท่ายืน............................................................................................14
ท่านั่งถ่ายภาพ......................................................................................................14
รูรับแสง..................................................................................................... 15
ค่ารูรับแสงกับระยะชัดลึก......................................................................................16
ความเร็วชัตเตอร์........................................................................................ 17
ค่าความไวแสง ISO.................................................................................... 18
การตั้งค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และค่าความไวแสง ISO
จะเป็นการควบคุมค่ารับแสง......................................................................... 19
ความสัมพันธ์กันระหว่างทางยาวโฟกัส มุมภาพ และมุมมอง......................... 20
ระยะชัดลึก................................................................................................. 21
สิ่งที่ควบคุมลักษณะพิเศษแบบหลุดโฟกัสคืออะไร....................................................21
ภาพตัวอย่างแบบออพติคอล..................................................................................23
การจัดวาง.................................................................................................. 23
กฎสามส่วน..........................................................................................................23
ภาพที่มีเป้าหมายสองเป้าหมาย.............................................................................24
แฟลช........................................................................................................ 25
หมายเลขไกด์ของแฟลช........................................................................................25
การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อน..................................................................................26
กล้องของฉัน
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์............................................................................ 28
ส่วนประกอบของกล้อง................................................................................ 29
การใช้งานปุ่ม DIRECT LINK.............................................................................. 31
การใช้งานปุ่มวงแหวนคำสั่ง................................................................................ 32
การใส่แบตเตอรี่และการ์ดความจำ............................................................... 33
การถอดแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ............................................................ 33
ชาร์จแบตเตอรี่แล้วเปิดกล้อง....................................................................... 34
การชาร์จแบตเตอรี.่ ....................................................................................... 34
การเปิดกล้องของคุณ..................................................................................... 34
การตั้งค่าเริ่มต้น......................................................................................... 35
การเลือกโหมด........................................................................................... 36
การเข้าถึงหน้าจอโหมด.................................................................................. 36
คำอธิบายโหมด.............................................................................................. 36
จัดเรียงไอคอนใหม่........................................................................................ 37
การเลือกฟังก์ชัน (ตัวเลือกต่างๆ)................................................................. 38
การใช้งาน m........................................................................................ 38
การใช้งานแผงอัจฉริยะ................................................................................... 39
การใช้หน้าจอสัมผัส............................................................................................ 40
7
สารบัญ
ไอคอนบนจอแสดงผล................................................................................. 41
โหมดปรับเอง................................................................................................. 64
การถ่ายภาพ....................................................................................................... 41
การบันทึกวิดีโอ................................................................................................... 42
เกี่ยวกับมาตรวัดระดับ......................................................................................... 42
โหมดกำหนดเอง............................................................................................ 65
ในโหมดถ่ายภาพ............................................................................................ 41
ในโหมดเปิดเล่น............................................................................................ 43
การดูรูปถ่าย........................................................................................................ 43
การเปิดเล่นวีดีโอ................................................................................................. 43
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงผล.......................................................................... 44
เลนส์......................................................................................................... 45
การใช้ฟังก์ชั่น Bulb............................................................................................. 65
การบันทึกโหมดกำหนดเอง.................................................................................. 65
การเลือกโหมดกำหนดเอง................................................................................... 66
การบันทึกวิดีโอ.............................................................................................. 66
การใช้งาน i-Function.................................................................................... 68
การใช้งาน Z........................................................................................... 69
โหมด 3 มิต.ิ .................................................................................................. 70
ฟังก์ชั่นที่มีให้ในแต่ละโหมดถ่ายภาพ............................................................... 71
ส่วนประกอบของเลนส์................................................................................... 45
การล็อกหรือการปลดล็อกเลนส์........................................................................... 46
เครื่องหมายบนเลนส์..................................................................................... 49
อุปกรณ์เสริม.............................................................................................. 50
องค์ประกอบแฟลชภายนอก........................................................................... 50
การเชื่อมต่อแฟลชภายนอก................................................................................. 51
ส่วนประกอบโมดูล GPS (เป็นทางเลือก)......................................................... 53
การติดตั้งโมดูล GPS...................................................................................... 53
โหมดถ่ายภาพ............................................................................................ 55
บทที่ 2
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ขนาดและความละเอียด............................................................................... 74
ขนาดภาพ..................................................................................................... 74
คุณภาพ......................................................................................................... 75
โหมดอัตโนมัต.ิ .............................................................................................. 55
โหมดสมาร์ท................................................................................................. 57
ค่าความไวแสง ISO.................................................................................... 76
สมดุลแสงขาว............................................................................................ 77
โหมดโปรแกรม.............................................................................................. 61
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ (สไตล์ภาพ)................................................................. 80
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ......................................................................................... 81
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF)........................................................................... 82
การใช้งานโหมดใบหน้าที่ดีที่สุด........................................................................... 58
การถ่ายภาพพาโนรามา....................................................................................... 59
สลับโปรแกรม..................................................................................................... 61
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด........................................................................................ 62
โหมดลำดับความสำคัญรูรับแสง...................................................................... 62
โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง................................................................... 63
กำหนดค่าล่วงหน้าของตัวเลือกสมดุลแสงขาว....................................................... 78
โฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยว................................................................................. 83
โฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง.................................................................................... 83
โฟกัสแบบปรับเอง.......................................................................................... 84
8
สารบัญ
บริเวณโฟกัสอัตโนมัต.ิ ................................................................................ 85
การวัดแสง................................................................................................. 98
AF ใช้นิ้วแตะ............................................................................................. 88
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้.................................................................................. 100
แฟลช...................................................................................................... 101
การเลือกโฟกัส..............................................................................................
AF หลายจุด.................................................................................................
โฟกัสอัตโนมัติตรวจจำหน้า.............................................................................
โฟกัสอัตโนมัติถ่ายตัวเอง................................................................................
85
86
86
87
AF ใช้นิ้วแตะ.................................................................................................
จุดโฟกัสอัตโนมัติ...........................................................................................
โฟกัสแบบติดตาม...........................................................................................
การถ่ายแบบแตะหน้าจอ.................................................................................
88
88
88
89
ช่วยโฟกัส.................................................................................................. 90
ช่วยถ่ายแมนวล............................................................................................. 90
การตรวจดูโฟกัส............................................................................................ 90
การวัดค่ารับแสงของบริเวณโฟกัส ................................................................. 91
โหมดตั้งเฟรมอัตโนมัต.ิ .............................................................................. 92
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล (OIS)............................................. 93
โหมดถ่าย (วิธีการถ่ายภาพ)........................................................................ 94
เดี่ยว.............................................................................................................
ต่อเนื่อง.........................................................................................................
ความเร็วสูง...................................................................................................
ตัวตั้งเวลา......................................................................................................
ถ่ายคร่อม AE (ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ)..................................................
ถ่ายคร่อม WB (ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว)........................................................
ถ่ายคร่อมตัวช่วยปรับค่าภาพ (ตัวช่วยถ่ายคร่อม).............................................
94
94
95
95
96
96
97
หลายจุด........................................................................................................ 98
เฉพาะจุด...................................................................................................... 99
เน้นตรงกลาง................................................................................................. 99
การทำให้ลักษณะตาแดงลดลง....................................................................... 102
การปรับความเข้มของแฟลช......................................................................... 102
การชดเชยแสง......................................................................................... 104
ล็อกค่ารับแสง........................................................................................... 105
ฟังก์ชั่นวิดีโอ............................................................................................ 106
ขนาดภาพยนตร์..........................................................................................
คุณภาพของภาพยนตร์................................................................................
ภาพเร่งความเร็ว.........................................................................................
ภาพจาง.......................................................................................................
เสียง............................................................................................................
ตัดเสียงลม...................................................................................................
ระดับเสียงไมโครโฟน....................................................................................
106
106
107
107
108
108
108
9
สารบัญ
บทที่ 3
บทที่ 4
เปิดเล่น/แก้ไข
เครือข่ายไร้สาย
ค้นหาและจัดการไฟล์............................................................................... 110
เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN และตั้งค่าเครือข่าย................................................. 124
การดูรูปถ่าย.................................................................................................
การดูภาพย่อ...............................................................................................
การดูไฟล์ตามหมวด.....................................................................................
การดูไฟล์ในรูปแบบโฟลเดอร์.......................................................................
การป้องกันไฟล์...........................................................................................
110
110
111
111
112
ล็อค/ปลดล็อคทุกไฟล์....................................................................................... 112
การลบไฟล์.................................................................................................. 113
การลบทีละไฟล์................................................................................................ 113
การลบทีละหลายไฟล์........................................................................................ 113
การลบทุกไฟล์.................................................................................................. 113
การดูรูปถ่าย............................................................................................. 114
ขยายภาพ....................................................................................................
การเปิดดูแสดงสไลด์....................................................................................
การหมุนอัตโนมัติ........................................................................................
การสร้างคำสั่งพิมพ์ (DPOF).........................................................................
114
114
115
115
การเปิดเล่นวีดีโอ...................................................................................... 116
ตัดส่วนของวีดีโอระหว่างการเปิดเล่น............................................................ 116
บันทึกภาพระหว่างการเปิดเล่น..................................................................... 117
การแก้ไขภาพ.......................................................................................... 118
การครอบตัดภาพ.........................................................................................
การหมุนภาพ...............................................................................................
การหมุนภาพ...............................................................................................
การปรับภาพของคุณ...................................................................................
การตกแต่งใบหน้า.......................................................................................
การแก้ตาแดง...............................................................................................
การใช้งานลักษณะพิเศษฟิลเตอร์อัจฉริยะ.......................................................
118
119
119
120
121
121
122
การเชื่อมต่อกับ WLAN................................................................................. 124
การตั้งค่าตัวเลือกเครือข่าย................................................................................ 125
ตั้งค่าที่อยู่ IP แบบปรับเอง................................................................................ 125
การใช้งานเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ................................................................... 125
เคล็ดลับการเชื่อมต่อเครือข่าย...................................................................... 126
การใส่ข้อความ............................................................................................. 127
การบันทึกไฟล์ไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัต.ิ ............................................ 128
การส่งรูปภาพหรือวิดีโอไปยังสมาร์ทโฟน................................................... 129
การใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลั่นชัตเตอร์ระยะไกล........................................... 131
การใช้ การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอ..................... 133
การติดตั้งโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติในพีซีของคุณ................. 133
การส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอไปยังพีซี................................................................... 133
การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล.................................................................. 135
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล............................................................................. 135
การจัดเก็บข้อมูลของคุณ................................................................................... 135
การตั้งค่ารหัสผ่านอีเมล..................................................................................... 136
การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล................................................................................... 137
การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล...................................................................... 137
ใช้งานเว็บไซต์แบ่งปันภาพหรือวีดีโอ.......................................................... 139
การเข้าถึงเว็บไซต์........................................................................................ 139
การอัพโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ........................................................................ 140
การใช้งาน Samsung Link เพื่อส่งไฟล์..................................................... 141
การอัพโหลดภาพไปยังที่จัดเก็บออนไลน์....................................................... 141
การดูภาพหรือวีดีโอบนอุปกรณ์ที่สนับสนุน Samsung Link............................. 142
การส่งรูปถ่ายโดยใช้ Wi-Fi Direct.............................................................. 144
10
สารบัญ
บทที่ 5
บทที่ 6
การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้................................................................................ 146
การดูไฟล์ใน HDTV หรือทีวีระบบ 3 มิต.ิ ................................................... 158
เมนูการตั้งค่ากล้อง
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
การกำหนดค่า ISO....................................................................................... 146
ขั้นของค่า ISO:................................................................................................. 146
ช่วง ISO อัตโนมัติ:........................................................................................... 146
ลดสัญญาณรบกวน.......................................................................................
ตั้งค่าถ่ายคร่อม............................................................................................
DMF (โฟกัสแบบปรับเองทันที).....................................................................
ปริภูมิสี.......................................................................................................
แก้ไขความบิดเบี้ยว......................................................................................
บันทึกเป็นโหมดกำหนดเอง..........................................................................
การกำหนดค่า iFn........................................................................................
หน้าจอของผู้ใช้...........................................................................................
การแมปปุ่ม.................................................................................................
เส้นตาราง....................................................................................................
ไฟ AF.........................................................................................................
146
147
147
148
149
149
149
149
150
151
151
การตั้งค่า................................................................................................. 152
การดูไฟล์บน HDTV..................................................................................... 158
การดูไฟล์บนทีวีระบบ 3 มิติ......................................................................... 159
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ.............................................. 160
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ........ 160
การเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้.............................................................. 160
การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP)............................................. 161
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac OS ของคุณ.......... 161
การใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์........................................................... 163
การติดตั้งโปรแกรมจากซีดีที่ให้มา................................................................. 163
โปรแกรมที่มีให้ใช้งานเมื่อใช้ i-Launcher............................................................ 163
การใช้งาน i-Launcher................................................................................. 163
ข้อกำหนดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows......................................................
ข้อกำหนดสำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS........................................................
การเปิด i-Launcher..........................................................................................
การใช้งาน Multimedia Viewer..........................................................................
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์.........................................................................................
การดาวน์โหลดโปรแกรม PC Auto Backup........................................................
163
164
164
165
166
166
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom.................................................. 167
การใช้งาน Adobe Photoshop Lightroom..................................................... 167
11
สารบัญ
บทที่ 7
ดัชนี
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด......................................................................... 169
การดูแลรักษากล้อง.................................................................................. 170
การทำความสะอาดกล้อง.............................................................................. 170
เลนส์และหน้าจอของกล้อง................................................................................ 170
ตัวรับแสง......................................................................................................... 170
ตัวกล้อง........................................................................................................... 170
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ............................................................................... 181
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง............................................................................. 184
คำศัพท์................................................................................................... 189
อุปกรณ์เสริม............................................................................................ 195
ดัชนี........................................................................................................ 197
การใช้งานหรือการเก็บรักษากล้อง................................................................. 171
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือเก็บรักษากล้อง.......................................
การใช้งานที่ชายหาดหรือชายฝั่ง........................................................................
การเก็บรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน...................................................................
ใช้กล้องอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง....................................
ข้อควรระวังอื่นๆ................................................................................................
171
171
171
172
172
เกี่ยวกับการ์ดความจำ................................................................................... 173
การ์ดความจำที่สนับสนุน................................................................................... 173
ความจุของการ์ดความจำ................................................................................... 174
ข้อควรระวังในการใช้งานการ์ดความจำ............................................................... 176
เกี่ยวกับแบตเตอรี.่ ....................................................................................... 177
ข้อกำหนดเฉพาะของแบตเตอรี.่ ........................................................................
อายุการใช้งานแบตเตอรี.่ ...................................................................................
ข้อความแบตเตอรี่ต่ำ........................................................................................
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี.่ ..............................................................
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี.่ ...........................................................
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี.่ ...............................................................
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จขณะที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์...........................
การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่.........................
177
178
178
178
179
179
180
180
12
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ท่าทางในการถ่ายภาพ
ท่าทางที่ถูกต้องที่ทำให้กล้องมีเสถียรภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการถ่ายภาพที่ดี
แม้ว่าคุณจะถือกล้องอย่างถูกต้อง ท่าทางในการถ่ายภาพที่ผิดอาจทำให้กล้องสั่นได้ ยืน
ตรงและอยู่นิ่งเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับกล้องของคุณ ขณะที่ถ่ายภาพด้วยความเร็ว
ชัตเตอร์ช้า กลั้นหายใจเพื่อลดการเคลื่อนที่ของร่างกายให้น้อยที่สุด
การถือกล้อง
ถือกล้องด้วยมือขวาและวางนิ้วชี้ขวาบนปุ่มชัตเตอร์ วางมือซ้ายไว้ใต้เลนส์เพื่อรองรับ
13
แนวคิดของการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพในท่ายืน
จัดองค์ประกอบภาพของคุณ ยืนตรงโดยให้เท้าแยกออกจากกันด้วยระยะห่างเท่าช่วง
ไหล่ และให้ข้อศอกของคุณชี้ลง
ท่านั่งถ่ายภาพ
จัดองค์ประกอบโดยนั่งบนพื้นและชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง และรักษาท่าทางร่างกายอยู่ใน
แนวตรง
14
แนวคิดของการถ่ายภาพ
รูรับแสง
รูรับแสงเป็นรูที่ควบคุมปริมาณแสงที่เข้ากล้อง เป็นหนึ่งในสามปัจจัยที่พิจารณาค่ารับ
แสง ช่องรูรับแสงประกอบด้วยแผ่นโลหะบางที่เปิดและปิดเพื่อปล่อยให้แสงผ่านรูรับแสง
เข้าไปยังกล้อง ขนาดของรูรับแสงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชนิดกับความสว่างของภาพ
รูรับแสงยิ่งกว้าง ภาพก็ยิ่งสว่าง ยิ่งรูรับแสงแคบ ภาพก็ยิ่งมืด
ขนาดรูรับแสง
ขนาดรูรับแสงสามารถแทนด้วยค่าที่เรียกว่า "ค่า F" ค่า f เป็นค่าที่แทนค่าทางยาว
โฟกัสหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ เช่น เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 50 มม.
และมีค่า f เป็น F2 เส้นผ่านศูนย์กลางของรูรับแสงจะเท่ากับ 25 มม.
(50 มม./25 มม. = F2) ยิ่งค่า f มีค่าน้อย รูรับแสงก็ยิ่งกว้างมาก
ขนาดช่องเปิดของรูรับแสงนั้นบรรยายแทนด้วยค่ารับแสง (EV) การเพิ่มค่ารับแสง
(+1 EV) หมายถึงปริมาณแสงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า การลดค่ารับแสง (-1 EV)
หมายถึงปริมาณแสงลดลงเป็นสองเท่า คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะการชดเชยแสง
เพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณแสงโดยละเอียดโดยการแบ่งย่อยค่ารับแสงเป็น 1/2, 1/3 EV
หรือค่าอื่นๆ
+1 EV
รูรับแสงแคบที่สุด
รูรับแสงขนาดกลาง
รูรับแสงกว้างที่สุด
F1.4
ภาพมืดลง
(เปิดรูรับแสงแคบ)
-1 EV
F2
F2.8
F4
ขั้นของค่ารับแสง
F5.6
F8
ภาพสว่างขึ้น
(เปิดรูรับแสงกว้าง)
15
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ค่ารูรับแสงกับระยะชัดลึก
คุณสามารถทำให้ภาพฉากหลังชัดขึ้นหรือเบลอลงได้โดยการควบคุมรูรับแสง ซึ่งเกี่ยว
ข้องอย่างใกล้ชิดกับระยะชัดลึก (Depth of Field) ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าชัดตื้นหรือชัด
ลึก
ภาพชัดลึก
ภาพชัดตื้น
ช่องรูรับแสงประกอบด้วยแผ่นเบลดหลายแผ่น แผ่นเบลดเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปด้วยกัน
และควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านกึ่งกลางของรูรับแสง จำนวนแผ่นเบลดยังมีผลต่อรูปร่างของ
จุดแสงเมื่อถ่ายภาพกลางคืน หากรูรับแสงประกอบด้วยแผ่นเบลดเป็นจำนวนคู่ แสงจะถูก
แบ่งออกเป็นส่วนเท่ากับแผ่นเบลด ถ้าจำนวนแผ่นเบลดเป็นจำนวนคี่ แสงจะถูกแบ่งส่วน
เป็นสองเท่าของจำนวนแผ่นเบลด
ตัวอย่างเช่น รูรับแสงที่มี 8 แผ่นเบลดจะแบ่งแสงเป็น 8 ส่วน และรูรับแสงที่มี 7
แผ่นเบลดจะแบ่งแสงออกเป็น 14 ส่วน
7 แผ่นเบลด
8 แผ่นเบลด
16
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ความเร็วชัตเตอร์
ดังนั้นยิ่งความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น ก็จะมีแสงผ่านเข้ามาน้อยลง
ความเร็วชัตเตอร์หมายถึงระยะเวลาที่ใช้เปิดและปิดชัตเตอร์ และเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อ
ความสว่างของภาพ เนื่องจากเป็นการควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านรูรับแสงก่อนที่จะเข้ามา
ยังตัวรับภาพ
และยิ่งความเร็วชัตเตอร์ต่ำลง ก็จะมีแสงผ่านเข้ามามากขึ้น กล่าวได้ว่า
ความเร็วชัตเตอร์สูงจะทำให้ระยะเวลาที่ให้แสงผ่านน้อยลง และภาพจะมืดลง
และสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น
โดยทั่วไปจะสามารถปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ได้เอง ค่าที่วัดได้จากความเร็วชัตเตอร์
เรียกว่า "ค่ารับแสง" (EV) ซึ่งจะถูกแบ่งเป็นช่วง 1 วินาที, 1/2 วินาที, 1/4 วินาที,
1/8 วินาที, 1/15 วินาที, 1/1000 วินาที, 1/2000 วินาที และค่าอื่นๆ
+1 EV
ค่ารับแสง
-1 EV
1 วินาที
1/2 วินาที
1/4 วินาที
1/8 วินาที
0.8 วินาที
0.004 วินาที
1/15 วินาที 1/30 วินาที
ความเร็วชัตเตอร์
17
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ค่าความไวแสง ISO
ค่ารับแสงของภาพจะพิจารณาจากความไวแสงของกล้อง ค่าความไวแสงนี้กำหนดตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศของฟิล์ม ซึ่งเรียกว่ามาตรฐาน ISO ในกล้องดิจิตอล
ความไวแสงนี้ใช้เพื่อแสดงความไวในการรับภาพของกลไกดิจิตอล
ค่าความไวแสง ISO จะเป็นสองเท่าเมื่อตัวเลขนี้เป็นสองเท่า ตัวอย่างเช่นการตั้งค่า
ISO 200 จะสามารถบันทึกภาพได้ไวเป็นสองเท่าของ ISO 100 อย่างไรก็ตาม ค่า ISO
สูงจะทำให้มี "สัญญาณรบกวน" ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ และเกิดลักษณะอื่นๆ ในภาพที่ทำให้
ปรากฏสัญญาณรบกวนหรือลักษณะที่ดูเลอะเลือนในภาพนั้นได้ โดยทั่วไปแล้ว ควรใช้ค่า
ISO ต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพ ยกเว้นคุณกำลังถ่ายภาพในสภาพ
แสงมืดหรือกลางคืน
เนื่องจากค่าความไวแสง ISO ต่ำจะทำให้กล้องมีความไวต่อแสงน้อยลง คุณจะต้องรับ
แสงมากขึ้นเพื่อให้ได้ค่ารับแสงที่พอดี เมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO ต่ำ ให้เปิดรูรับแสง
มากขึ้นหรือลดความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้รับแสงเข้าสู่กล้องมากขึ้น ตัวอย่างเช่นใน
วันฟ้าโปร่งที่มีแสงมากเหลือเฟือ เมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO ต่ำจะไม่จำเป็นต้องใช้
ความเร็วชัตเตอร์ช้า อย่างไรก็ตามในที่มืดหรือกลางคืน การใช้ค่าความไวแสง ISO
ต่ำจะทำให้ภาพเบลอ ดังนั้นจึงแนะนำให้เพิ่มค่าความไวแสง ISO ขึ้นพอสมควร
ภาพที่ถ่ายด้วยขาตั้งกล้องและค่าความไวแสง
ISO สูง
ภาพเบลอเมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO ต่ำ
คุณภาพและความสว่างของภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าความไวแสง ISO
18
แนวคิดของการถ่ายภาพ
การตั้งค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และค่าความไวแสง ISO
จะเป็นการควบคุมค่ารับแสง
การตั้งค่า
ค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และค่าความไวแสง ISO มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้
ชิดในการถ่ายภาพ ค่ารูรับแสงจะควบคุมช่องเปิดที่ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่กล้อง
ขณะที่ความเร็วชัตเตอร์จะกำหนดระยะเวลาที่ปล่อยให้แสงเข้า ค่าความไวแสง ISO
จะกำหนดความเร็วที่ฟิล์มตอบสนองต่อแสง ค่าเหล่านี้จะรวมเรียกว่าสามเหลี่ยมของ
การเปิดรับแสง
ความเร็วสูง
= แสงน้อยลง
ความเร็วต่ำ
= แสงมากขึ้น
ความเร็วชัตเตอร์
เร็ว = ภาพนิ่ง
ช้า = ภาพเบลอ
การเปลี่ยนแปลงความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง หรือค่าความไวแสง ISO สามารถ
ชดเชยได้โดยการปรับอีกค่าหนึ่งเพื่อรักษาปริมาณแสง อย่างไรก็ตาม ผลจะเปลี่ยน
แปลงไปตามการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น ความเร็วชัตเตอร์นั้นมีประโยชน์ในการแสดงการ
เคลื่อนไหว รูรับแสงสามารถควบคุมระยะชัดลึก และค่าความไวแสง ISO สามารถ
ควบคุมลักษณะเม็ดสีที่ปรากฏในภาพ
การตั้งค่า
ค่ารูรับแสง
ผล
ผล
ค่าความไวแสง
ISO
ความไวแสงสูง
= ไวต่อแสงมาก
ความไวแสงต่ำ
= ไวต่อแสงน้อย
สูง = ภาพเป็นเม็ดสีมากขึ้น
ต่ำ = ภาพเป็นเม็ดสีน้อยลง
รูรับแสงกว้าง
= แสงมากขึ้น
รูรับแสงแคบ
= แสงน้อยลง
กว้าง = ชัดตื้น
แคบ = ชัดลึก
19
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ความสัมพันธ์กันระหว่างทางยาวโฟกัส มุมภาพ และมุมมอง
ทางยาวโฟกัสยาว
ทางยาวโฟกัส ซึ่งวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร เป็นระยะห่างระหว่างกึ่งกลาง
ของเลนส์ ไปยังจุดโฟกัส ซึ่งจะส่งผลต่อมุมภาพและมุมมองของภาพถ่าย
ทางยาวโฟกัสสั้นคือภาพมุมกว้าง ซึ่งจะให้คุณสามารถถ่ายภาพเป็นมุมกว้างได้
ทางยาวโฟกัสยาวคือภาพมุมแคบ ซึ่งจะให้คุณสามารถถ่ายภาพระยะไกลได้
เลนส์ทางยาว
ทางยาวโฟกัสสั้น
ภาพระยะไกล
มุมแคบ
เลนส์มุมกว้าง
ดูภาพต่อไปนี้และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ภาพมุมกว้าง
มุมกว้าง
มุม 20 มม.
มุม 50 มม.
มุม 200 มม.
โดยปกติแล้ว เลนส์มุมกว้างจะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์ และเลนส์มุมแคบจะ
เหมาะกับการถ่ายภาพกีฬาหรือภาพบุคคล
20
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ระยะชัดลึก
สิ่งที่ควบคุมลักษณะพิเศษแบบหลุดโฟกัสคืออะไร
ภาพบุคคลหรือภาพหุ่นนิ่งที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนั้น คือภาพที่ฉากหลังหลุดโฟกัส
เพื่อให้เป้าหมายดูเด่นขึ้น ภาพสามารถเบลอหรือชัด โดยขึ้นกับบริเวณโฟกัส ซึ่งเรียก
ว่า 'ชัดตื้น' หรือ 'ชัดลึก'
ระยะชัดคือบริเวณโฟกัสรอบเป้าหมาย ดังนั้นชัดตื้นจึงหมายความว่าบริเวณโฟกัสนั้น
แคบ และชัดลึกหมายถึงบริเวณโฟกัสนั้นกว้าง
ระยะชัดลึกขึ้นกับค่ารูรับแสง
ยิ่งรูรับแสงกว้าง (กล่าวคือลดค่ารูรับแสง) ก็จะได้ระยะชัดตื้นมากขึ้น
ภายใต้สภาวะที่ค่าอื่นๆ รวมทั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่าความไวแสง ISO เท่ากัน
รูรับแสงน้อยจะทำให้ได้ภาพที่มีระยะชัดตื้น
ภาพที่ชัดตื้นซึ่งเน้นเป้าหมายและทำให้ส่วนอื่นๆ เบลอ สามารถทำได้โดยการใช้
เลนส์ทางยาว หรือเลือกค่ารูรับแสงน้อย ในทางกลับกัน ภาพที่ชัดลึกซึ่งจะแสดง
องค์ประกอบต่างๆในภาพอยู่ในโฟกัสชัดเจน สามารถทำได้โดยใช้เลนส์มุมกว้าง
หรือเลือกค่ารูรับแสงมาก
50 มม. F5.7
ภาพชัดตื้น
50 มม. F22
ภาพชัดลึก
21
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ระยะชัดลึกขึ้นกับทางยาวโฟกัส
ระยะชัดลึกขึ้นกับระยะห่างระหว่างเป้าหมายและกล้อง
ยิ่งทางยาวโฟกัสยาวขึ้น ก็จะยิ่งได้ค่าระยะชัดตื้นลง เลนส์ทางยาว ที่มีทางยาวโฟกัสไก
ลกว่าเลนส์มุมกว้างที่มีทางยาวโฟกัสสั้น จะถ่ายภาพชัดตื้นได้ดีกว่า
ยิ่งระยะห่างระหว่างเป้าหมายและกล้องมาก ก็ยิ่งมีระยะชัดตื้นยิ่งขึ้น ดังนั้นการถ่าย
ภาพใกล้เป้าหมายจะทำให้ได้ภาพที่มีระยะชัดตื้น
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ทางยาว 100 มม.
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง 20 mm
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ทางยาว 100 มม.
ภาพที่บันทึกใกล้ที่ระยะใกล้เป้าหมาย
22
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ภาพตัวอย่างแบบออพติคอล
คุณสามารถสัมผัสปุ่มกำหนดเองบนหน้าจอเพื่อดูภาพตัวอย่างแบบออพติคอลก่อน
การถ่ายภาพ กล้องจะปรับรูรับแสงเป็นค่าที่กำหนดไว้ และแสดงผลบนหน้าจอ
ตั้งค่าปุ่มกำหนดเองเป็น แสดงภาพแบบออพติคอล (หน้า 150)
F
การจัดวาง
การบันทึกภาพที่สวยงามของโลกนั้นเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าโลกจะสวยงามเพียงใด
การจัดองค์ประกอบภาพที่ไม่ดี ก็จะทำให้ไม่สามารถถ่ายภาพที่สวยงามได้
สำหรับการจัดองค์ประกอบภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเน้นเป้าหมาย
การจัดวางในทางภาพถ่ายนั้นหมายถึงการจัดตำแหน่งวัตถุภายในภาพ โดยทั่วไป
การทำตามกฎสามส่วนจะให้ผลที่ดี
กฎสามส่วน
ในการใช้กฎสามส่วน ให้แบ่งภาพเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3x3 ส่วนขนาดเท่ากัน
เพื่อจัดองค์ประกอบภาพเพื่อเน้นเป้าหมายให้ดีที่สุด ให้จัดเป้าหมายไว้ที่หนึ่งในมุมของ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลาง
23
แนวคิดของการถ่ายภาพ
โดยใช้กฎสามส่วน จะสามารถสร้างภาพที่มีองค์ประกอบสมดุลและน่าสนใจ
ต่อไปนี้คือตัวอย่างภาพ
ภาพที่มีเป้าหมายสองเป้าหมาย
ถ้าเป้าหมายของคุณอยู่ในมุมหนึ่งของภาพ จะทำให้การจัดวางองค์ประกอบไม่
สมดุล คุณสามารถทำให้ภาพสมดุลได้โดยการถ่ายภาพเป้าหมายที่สองในมุมตรง
ข้าม เพื่อให้น้ำหนักภาพสมดุล
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 1
ไม่สมดุล
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 1
สมดุล
เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ การนำเส้นขอบฟ้าไว้ตรงกลางจะทำให้ภาพไม่สมดุล เพิ่มน้ำหนัก
ให้ภาพโดยการเลื่อนเส้นขอบฟ้าขึ้นหรือลง
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ไม่สมดุล
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
สมดุล
24
แนวคิดของการถ่ายภาพ
แฟลช
หมายเลขไกด์ของแฟลช
แสงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้
ปริมาณแสงที่เพียงพอในทุกครั้งและทุกที่ การใช้แฟลชทำให้คุณได้การจัดแสงที่เหมาะ
สม และสร้างลักษณะพิเศษที่หลากหลาย
แฟลช หรือที่เรียกว่าสโตรบ หรือสปีดไลท์ ช่วยสร้างการเปิดรับแสงที่เหมาะสมในสภาพ
แสงน้อยได้ และยังมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่มีแสงเพียงพอด้วย เช่น อาจใช้แฟลช
เพื่อชดเชยค่ารับแสงที่เงาของเป้าหมาย หรือถ่ายภาพให้ฉากหลังและเป้าหมายชัดเจน
ทั้งคู่ เมื่อมีแสงส่องด้านหลังเป้าหมาย
เลขรุ่นของแฟลชนั้นแสดงถึงกำลังของแฟลช และปริมาณแสงสูงสุดที่สร้างได้
แสดงเป็นค่าที่เรียกว่า "หมายเลขไกด์" ยิ่งหมายเลขไกด์มาก ปริมาณแสงที่ปล่อยออก
จากแฟลชก็ยิ่งมาก หมายเลขไกด์นั้นได้มาจากการคูณระยะทางจากแฟลชกับเป้าหมาย
และค่ารูรับแสง เมื่อค่าความไวแสง ISO ถูกตั้งค่าเป็น 100
หมายเลขไกด์ = ระยะห่างจากแฟลชไปยังเป้าหมาย X ค่ารูรับแสง
ค่ารูรับแสง = หมายเลขไกด์/ระยะห่างจากแฟลชถึงเป้าหมาย
ระยะห่างจากแฟลชไปยังเป้าหมาย = หมายเลขไกด์/ค่ารูรับแสง
ดังนั้น ถ้าคุณทราบหมายเลขไกด์ของแฟลช คุณจะสามารถประมาณระยะห่างที่
เหมาะสมจากแฟลชไปยังเป้าหมาย เมื่อคุณตั้งค่าแฟลชด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น
ถ้าแฟลชมีหมายเลขไกด์เป็น GN 20 และมีระยะห่าง 4 เมตรจากเป้าหมาย
ค่ารูรับแสงที่เหมาะสมคือ F5.0
ก่อนการแก้ไข
หลังการแก้ไข
25
แนวคิดของการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อน
การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อน หมายถึงวิธีการสะท้อนแสงจากเพดานหรือผนังเพื่อให้
แสงกระจายอย่างสม่ำเสมอไปยังเป้าหมาย โดยปกตินั้น ภาพที่ถ่ายโดยใช้แฟลชอาจดู
ไม่เป็นธรรมชาติและทำให้เกิดเงา เป้าหมายในภาพที่ถ่ายด้วยวิธีการถ่ายภาพด้วยแสง
สะท้อน จะไม่เห็นเงาและดูเนียนขึ้นเนื่องจากมีแสงกระจายสม่ำเสมอ
26
บทที่ 1
กล้องของฉัน
เรียนรู้ส่วนประกอบของกล้องของคุณ รวมทั้งไอค่อนบนหน้าจอ เลนส์ อุปกรณ์เสริม
และการทำงานพื้นฐาน
กล้องของฉัน
การเริม่ ต้น
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์
ตรวจสอบดูว่ามีอุปกรณ์ต่อไปนี้ในกล่องผลิตภัณฑ์ของคุณ
กล้อง
(รวมทั้งฝาปิดตัวกล้องและฝาปิดฐานแฟลช)
อะแดปเตอร์ AC/สาย USB
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
แฟลชภายนอก
ซีดีรอมซอฟท์แวร์
(รวมคู่มือการใช้งาน)
ดีวีดีรอม Adobe Photoshop Lightroom
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
สายคล้อง
ภาพประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างจากรายการจริง
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้ที่ร้านค้าปลีกหรือศูนย์บริการซัมซุง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่
ได้รับอนุญาต โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมได้ที่หน้า 195
•
28
กล้องของฉัน
ส่วนประกอบของกล้อง
1
2
3 4
5 6
4
16
7
15
14
7
8
9
10
13
12
11
หมายเลข ชื่อ
ปุ่มวงแหวนคำสั่ง
• ในแผงอัจฉริยะ: ย้ายไปยังตัวเลือกที่ต้องการ
หรือปรับตัวเลือกที่เลือกไว้
• ในโหมดถ่ายภาพ:
เข้าถึงหน้าจอโหมดในโหมดถ่ายภาพ
1
หรือปรับความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง
หรือค่ารับแสงในบางโหมดถ่ายภาพ
• ในโหมดเปิดเล่น: ดูภาพย่อ หรือขยายขนาด/
ลดขนาดภาพ
ปุ่ม DIRECT LINK: เริ่มต้นฟังก์ชั่น Wi-Fi
2
ที่มีการตั้งค่าล่วงหน้า (หน้า 31)
เสาอากาศกล้อง
* หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศภายใน
3
กล้องระหว่างใช้งานเครือข่ายไร้สาย
ไมโครโฟน
4
ฐานแฟลช
5
ที่ปิดฐานแฟลช
6
หูคล้องสายกล้อง
7
หมายเลข ชื่อ
ตัวรับแสง
8
ลำโพง
9
แท็ก NFC
10
ปุ่มปลดเลนส์
11
เมาท์เลนส์
12
ตัวบอกตำแหน่งเมาท์เลนส์
13
ไฟช่วยเหลือ AF/ไฟตั้งเวลา
14
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
15
ปุ่มชัตเตอร์
16
29
กล้องของฉัน > ส่วนประกอบของกล้อง
1
2
3
4
5
6
9
8
7
หมายเลข ชื่อ
ปุ่มบันทึกวิดีโอ
1
เริ่มต้นการบันทึกวิดีโอ
ไฟแสดงสถานะ
แสดงสถานะของกล้อง
2
• กะพริบ: ขณะบันทึกภาพ ถ่ายวีดีโอ ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับ WLAN หรือส่งภาพ
• ต่อเนื่อง: เมื่อไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกล้องและคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อแบตเตอรี่กำลังชาร์จ
ปุ่มเลือกโหมด
3
เข้าถึงหน้าจอโหมด (หน้า 36)
ปุ่มเล่น
4
เข้าสู่โหมดเปิดเล่น
พอร์ท USB และสายลั่นชัตเตอร์
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสายลั่นชัตเตอร์ ใช้สายลั่นชัตเตอร์พร้อมกับขาตั้งกล้องเพื่อลดการสั่นไหวของ
5
กล้องให้น้อยที่สุด
พอร์ท HDMI
6
ฝารางแบตเตอรี่/การ์ดความจำ
7
ใส่การ์ดความจำและแบตเตอรี่
หน้าจอ
8
สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกเมนูหรือตัวเลือก (หน้า 38)
ที่ยึดขาตั้งกล้อง
9
30
กล้องของฉัน > ส่วนประกอบของกล้อง
การใช้งานปุ่ม DIRECT LINK
คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ได้อย่างสะดวกโดยกดปุ่ม [DIRECT LINK]
กดปุ่ม [DIRECT LINK] อีกครั้ง
เพื่อกลับสู่โหมดก่อนหน้า
การตั้งค่าปุ่ม DIRECT LINK
คุณสามารถเลือกฟังก์ชัน Wi-Fi ที่จะเรียกใช้เมื่อคุณกดปุ่ม [DIRECT LINK] (หน้า 150)
เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
DIRECT LINK
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ 5 → การแมปปุ่ม → DIRECT LINK → ตัวเลือกที่ต้องการ
31
กล้องของฉัน > ส่วนประกอบของกล้อง
การใช้งานปุ่มวงแหวนคำสั่ง
คูณสามารถปรับตัวเลือกเช่นค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ หรือค่ารับแสงได้ด้วยปุ่มวง
แหวนคำสั่งในบางโหมดถ่ายภาพ กดปุ่มวงแหวนคำสั่ง จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกา
หรือทวนเข็มนาฬิกา
และคุณยังสามารถปรับค่าตัวเลือกบางตัวเลือกได้ด้วยปุ่มวงแหวนคำสั่งในแผงอัจฉริยะ
ในแผงอัจฉริยะ หมุนปุ่มวงแหวนคำสั่ง เพื่อย้ายไปยังตัวเลือกที่ต้องการ
กดปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อเลือก จากนั้นหมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อปรับค่าตัวเลือกที่
ถูกเลือก
ค่ารับแสง
เช่น ปรับค่ารับแสงในโหมดโปรแกรม
เพื่อปรับค่ารับแสง
ในหน้าจอโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → โปรแกรม → กดปุ่มวงแหวน
เลือกคำสั่งสองครั้งเพื่อเลือกค่ารับแสง → หมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อ
ปรับค่า
32
กล้องของฉัน
การใส่แบตเตอรีแ่ ละการ์ดความจำ
เรียนรู้วิธีการใส่แบตเตอรี่และการ์ดความจำที่เป็นทางเลือกเข้าในกล้อง
การถอดแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ
ดันตัวล็อคขึ้นเพื่อปล่อยแบตเตอรี่
ตัวล็อคแบตเตอรี่
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
กดเบาๆ จนกว่าการ์ดจะหลุดออกจากกล้อง
แล้วดึงการ์ดออกจากช่องใส่
ใส่การ์ดความจำโดยหันด้านที่มีผิวสัมผัสสีทองลง
การ์ดหน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำ
ใส่แบตเตอรี่โดยหันด้านที่มีโลโก้ของซัมซุงขึ้น
ขณะที่ไฟแสดงสถานะของกล้องกระพริบอยู่ ห้ามถอดการ์ดความจำหรือแบตเตอรี่ออก
การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่บันทึกในการ์ดความจำหรือกล้องของคุณเสียหาย
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
33
กล้องของฉัน
ชาร์จแบตเตอรีแ่ ล้วเปิดกล้อง
การชาร์จแบตเตอรี่
การเปิดกล้องของคุณ
ก่อนที่คุณจะใช้งานกล้องเป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน
เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้าไปยังกล้องของคุณ จากนั้นเสียบอีกด้านของสาย
USB เข้ากับอะแดปเตอร์ AC
ตั้งปุ่มเปิดปิดเครื่องไปที่ ON
เมื่อต้องการปิดกล้อง ให้ตั้งปุ่มเปิดปิดเครื่องไปที่ OFF
•
หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูปครั้งแรก (หน้า 35)
ON
OFF
ไฟแสดงสถานะ
• ไฟสีแดงติด: กำลังชาร์จ
• ไฟสีแดงดับ: ชาร์จเต็มแล้ว
• ไฟสีแดงกระพริบ: มีข้อผิดพลาด
•
ใช้งานเฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับกล้องเท่านั้น
ถ้าคุณใช้งานอะแดปเตอร์ AC อื่น แบตเตอรี่อาจไม่ได้รับการชาร์จหรืออาจไม่ทำงาน
ตามปกติ
• คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสาย USB ได้ต่อเมื่อกล้องปิดอยู่
•
34
กล้องของฉัน
การตัง้ ค่าเริม่ ต้น
เมื่อคุณเปิดกล้องเป็นครั้งแรก หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น การตั้งค่าภาษาจะ
ถูกกำหนดล่วงหน้าตามประเทศหรือภูมิภาคที่จำหน่ายกล้องนั้น คุณสามารถเลือก
รายการโดยการสัมผัสที่รายการนั้นบนหน้าจอ
4 สัมผัสลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อตั้งค่าตัวเลือก
วันเวลา
ปี
เดือน วัน ชม. นาที
DST
1 สัมผัส โซนเวลา
2 ลากรายการตัวเลือกขึ้นหรือลง จากนั้นสัมผัสโซนเวลา
โซนเวลา
[GMT +00:00] ลอนดอน
[GMT -01:00] เคปเวิร์ด
[GMT -02:00] แอตแลนติกกลาง
[GMT -03:00] บัวโนส ไอเรส, เซา เปาโล
[GMT -03:30] นิวฟาวด์แลนด์
3 สัมผัส วันที่และเวลา
•
หน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก
5 สัมผัส
6 สัมผัส รูปแบบวันที่ → รูปแบบวันที่ที่ต้องการ
7 สัมผัส ชนิดเวลา → ชนิดเวลาที่ต้องการ
8 สัมผัส
เพื่อให้การตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์
35
กล้องของฉัน
การเลือกโหมด
เลือกโหมดและฟังก์ชั่นต่างๆ ในหน้าจอโหมด
คำอธิบายโหมด
โหมด
การเข้าถึงหน้าจอโหมด
ในโหมดถ่ายภาพหรือโหมดเปิดเล่น กด [h] กด [h] อีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดก่อน
หน้า และคุณยังสามารถหมุนปุ่มวงแหวนเลือกคำสั่งเพื่อเข้าถึงหน้าจอโหมดได้ในโหมด
ถ่ายภาพ
อัตโนมัติ
สมาร์ท
คำอธิบาย
ถ่ายภาพโดยให้กล้องเลือกโหมดซีนโดยอัตโนมัติ (หน้า 55)
ถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับฉากเฉพาะ (หน้า 57)
โปรแกรม: บันทึกภาพโดยใช้การตั้งค่าที่คุณปรับด้วยตนเอง
ยกเว้นความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (หน้า 61)
• โหมดกำหนดรูรับแสงเอง: ตั้งค่ารูรับแสงเองขณะที่ให้กล้องเลือกค่าความเร็ว
ชัตเตอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (หน้า 62)
• ลำดับชัตเตอร์: ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เองขณะที่ให้กล้องเลือกค่ารูรับแสงที่
เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (หน้า 63)
• ปรับเอง: ปรับทั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง (หน้า 64)
• กำหนดเอง: คุณสามารถสร้างโหมดถ่ายภาพของตนเองโดยการปรับตัวเลือก
ต่างๆ และบันทึกไว้ (หน้า 65)
•
ผู้เชี่ยวชาญ
อัตโนมัติ
สมาร์ท
ผู้เชี่ยวชาญ
Wi-Fi
สัมผัสไอคอนเพื่อเลือกโหมดหรือฟังก์ชัน
36
กล้องของฉัน > การเลือกโหมด
โหมด
Wi-Fi
คำอธิบาย
• MobileLink: ส่งรูปภาพหรือวิดีโอไปยังสมาร์ทโฟน (หน้า 129)
• Remote Viewfinder: ใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลั่นชัตเตอร์ระยะไกล และดูภาพ
ตัวอย่างจากกล้องในสมาร์ทโฟน (หน้า 131)
• สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ: ส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณจับภาพด้วยกล้องไปยัง
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (หน้า 133)
• อีเมล: ส่งภาพหรือวีดีโอที่จัดเก็บในกล้องผ่านทางอีเมล (หน้า 135)
• เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและคลาวด์: อัพโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอไปยังเว็บไซต์
ที่ใช้แบ่งปันไฟล์ (หน้า 139)
• Samsung Link: อัพโหลดไฟล์ ไปยังที่จัดเก็บออนไลน์ Samsung Link หรือ
แสดงไฟล์ในอุปกรณ์อื่นที่รองรับ Samsung Link (หน้า 142)
จัดเรียงไอคอนใหม่
เพื่อเปลี่ยนลักษณะไอคอนที่ปรากฏในหน้าจอโหมดย่อยของโหมด
สมาร์ท หรือโหมด ผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส (มุมมองแบบตาราง) หรือ
(มุมมองแบบรายการ) ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ ถ้าคุณเลือกมุมมองแบบรายการ
ลากรายการตัวเลือกขึ้นหรือลง หรือหมุนแป้นเลือกโหมดบนจอภาพ
จากนั้นสัมผัสไอคอนที่ต้องการ
<มุมมองแบบรายการ>
<มุมมองแบบตาราง>
37
กล้องของฉัน
การเลือกฟังก์ชนั (ตัวเลือกต่างๆ)
เลือกเมนูหรือตัวเลือกโดยการสัมผัสอย่างเบาๆ ด้วยนิ้วมือบนจอภาพ
4 ลากรายการตัวเลือกขึ้นหรือลง จากนั้นสัมผัสตัวเลือก
•
การใช้งาน m
สัมผัส
บนหน้าจอ จากนั้นเปลี่ยนตัวเลือกการถ่ายภาพหรือการตั้งค่า
เช่น เลือกขนาดภาพในโหมดโปรแกรม
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → โปรแกรม
ถ้าคุณสัมผัส
การตั้งค่า
AutoShare
ขนาดภาพ
5472x3648 (3:2)
ขนาดภาพ
3888x2592 (3:2)
คุณภาพ
2976x1984 (3:2)
ISO
1728x1152 (3:2)
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด 5472x3080 (16:9)
สมดุลแสงขาว
5 สัมผัส
2 สัมผัส
หน้าต่างป๊อบอัพจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
เพื่อสลับไปเป็นโหมดถ่ายภาพ
3 สัมผัส 1 → ขนาดภาพ
AutoShare
ขนาดภาพ
คุณภาพ
ISO
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด
สมดุลแสงขาว
ปิด
38
กล้องของฉัน > การเลือกฟังก์ชัน (ตัวเลือกต่างๆ)
การใช้งานแผงอัจฉริยะ
สัมผัส
บนหน้าจอเพื่อเข้าถึงบางฟังก์ชั่นเช่น ค่ารับแสง ISO
และสมดุลแสงขาว
4 ลากปุ่มบนหน้าจอ จากนั้นสัมผัส
•
เพื่อปรับค่าตัวเลือก
และคุณยังสามารถหมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อปรับค่าได้ (หน้า 32)
EV : 0.0
เช่น ปรับค่ารับแสงในโหมดโปรแกรม
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → โปรแกรม
2 สัมผัส
3 สัมผัส EV
•
และคุณยังสามารถปรับค่าตัวเลือกบางตัวเลือกได้โดยการลากปุ่มปรับค่าบน
หน้าจอด้วยนิ้ว หรือใช้วิธีหมุนปุ่มวงแหวนคำสั่ง เพื่อย้ายไปยังตัวเลือกที่ต้องการ
กดปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อเลือก จากนั้นหมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อปรับค่าตัวเลือกที่
ถูกเลือก
EV : 0.0
39
กล้องของฉัน > การเลือกฟังก์ชัน (ตัวเลือกต่างๆ)
การใช้หน้าจอสัมผัส
การสะบัด: ละบัดนิ้วของคุณเบาๆ ผ่านหน้าจอ
ห้ามใช้วัตถุแหลมคม เช่น ปากกาหรือดินสอ เพื่อสัมผัสหน้าจอ
คุณอาจทำให้หน้าจอเสียหายได้
การสัมผัส: สัมผัสไอคอนเพื่อเลือกเมนูหรือตัวเลือก
จอสัมผัสอาจไม่สามารถตรวจพบการป้อนคำสั่งของคุณถ้าคุณกำลังสัมผัสหลาย
รายการในเวลาเดียวกัน
• เมื่อคุณสัมผัสหรือลากหน้าจอ อาจมีสีผิดเพี้ยนได้ กรณีดังกล่าวไม่ใช่การทำงาน
บกพร่อง แต่เป็นลักษณะเฉพาะของจอสัมผัส สัมผัสหรือลากนิ้วเบาๆ เพื่อให้สีหน้าจอ
ผิดเพี้ยนน้อยที่สุด
• จอสัมผัสอาจทำงานไม่ปกติถ้าหากคุณใช้กล้องในสภาพแวดล้อมที่ชื้นจัด
• จอสัมผัสอาจทำงานไม่ปกติถ้าคุณใช้ฟิล์มกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ บนหน้าจอ
• หน้าจออาจมืดสลัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมอง ปรับค่าความสว่างหรือมุมมองเพื่อเพิ่ม
รายละเอียด
•
การลาก: สัมผัสค้างที่บริเวณในหน้าจอ จากนั้นลากนิ้วของคุณ
AutoShare
ขนาดภาพ
คุณภาพ
ISO
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด
สมดุลแสงขาว
ปิด
40
กล้องของฉัน
ไอคอนบนจอแสดงผล
ในโหมดถ่ายภาพ
ไอคอน
คำอธิบาย
เครื่องหมายจุดโฟกัสอัตโนมัติ
บริเวณวัดแสงแบบจุด
การสั่นของกล้อง
ขีดบอกโฟกัสแบบปรับเอง
มาตรวัดระดับ (หน้า 42)
ฮิสโตแกรม (หน้า 150)
โฟกัส
ความเร็วชัตเตอร์
ค่ารูรับแสง
ปรับค่ารับแสง
ค่าความไวแสง ISO (หน้า 76)
การถ่ายภาพ
London
1
F
2
3
1. ข้อมูลการถ่ายภาพ
ไอคอน
London
คำอธิบาย
โหมดถ่ายภาพ
วันที่ปัจจุบัน
เวลาปัจจุบัน
เปิดใช้งาน GPS*
ข้อมูลตำแหน่ง*
ยังไม่ได้ใส่การ์ดความจำ**
ล็อกค่ารับแสงอัตโนมัติ (หน้า 105)
จำนวนรูปภาพที่มี
: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
•
: ชาร์จแบตเตอรี่บางส่วน
•
(แดง): หมด
•
(โปรดชาร์จแบตเตอรี่ใหม่)
* ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์เสริมโมดูล GPS
** รูปภาพที่ถ่ายขณะที่ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ จะไม่สามารถถ่าย
โอนไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือคอมพิวเตอร์ ได้
2. ตัวเลือกการถ่ายภาพ
ไอคอน
คำอธิบาย
ขนาดภาพ
ไฟล์ RAW
โหมดถ่าย
แฟลช (หน้า 101)
การปรับความเข้มของแฟลช
วัดแสง (หน้า 98)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 82)
พื้นที่ที่โฟกัส
ไอคอน
คำอธิบาย
ตรวจจำหน้า
สมดุลแสงขาว (หน้า 77)
การปรับละเอียดสมดุลแสงขาว
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล (OIS)
(หน้า 93)
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้ (หน้า 100)
Z เปิดใช้งาน
Z อัตราส่วน
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
3. ตัวเลือกการถ่ายภาพ (สัมผัส)
ไอคอน
F
คำอธิบาย
ปุ่มกำหนดเอง (หน้า 150)
เปลี่ยนโหมดสมาร์ท***
AutoShare
ตัวเลือก AF ใช้นิ้วแตะ
ปุ่มชนิดการแสดงผล
ตัวเลือกการถ่ายภาพ
แผงอัจฉริยะ
*** ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมดสมาร์ท
ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้น
กับโหมดที่คุณเลือก หรือตัวเลือกที่คุณตั้งค่าไว้
41
กล้องของฉัน > ไอคอนบนจอแสดงผล
การบันทึกวิดีโอ
2. ตัวเลือกการถ่ายภาพ
1
2
1. ข้อมูลการถ่ายภาพ
ไอคอน
คำอธิบาย
โหมดถ่ายภาพ
เวลาบันทึกปัจจุบัน/เวลาบันทึกที่เหลือ
: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
•
: ชาร์จแบตเตอรี่บางส่วน
•
(แดง): หมด
•
(โปรดชาร์จแบตเตอรี่ใหม่)
ยกเลิก AF ใช้นิ้วแตะ
พักการบันทึกหรือบันทึกต่อ
ความเร็วชัตเตอร์
ค่ารูรับแสง
ค่ารับแสง
ค่าความไวแสง ISO (หน้า 76)
ไอคอน
คำอธิบาย
ขนาดวีดีโอ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 82)
วัดแสง (หน้า 98)
สมดุลแสงขาว (หน้า 77)
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล (OIS)
(หน้า 93)
การปรับละเอียดสมดุลแสงขาว
วัดแสง (หน้า 107)
ภาพเร่งความเร็ว (หน้า 107)
ปุ่มบันทึกวีดีโอ (หน้า 108)
ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นกับ
โหมดที่คุณเลือก หรือตัวเลือกที่คุณตั้งค่าไว้
เกี่ยวกับมาตรวัดระดับ
มาตรวัดระดับจะช่วยให้คุณจัดแนวองกล้องให้ตรงกับแนว
ดิ่งและแนวนอนบนหน้าจอ หากมาตรวัดระดับไม่ได้ระดับ
ให้ปรับเทียบมาตรวัดระดับโดยใช้ฟังก์ชันการปรับเทียบ
แนวนอน (หน้า 152)
แนวตั้ง
แนวนอน
▲ แนวระดับ
▲ ไม่ตรงแนวระดับ
คุณไม่สามารถใช้มาตรวัดระดับได้ในขณะถ่ายภาพ
ในการจัดวางแนวตั้ง
42
กล้องของฉัน > ไอคอนบนจอแสดงผล
ในโหมดเปิดเล่น
การดูรูปถ่าย
1
การเปิดเล่นวีดีโอ
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
2
ข้อมูล
3
London
วันที่
ไอคอน
London
คำอธิบาย
บันทึกไฟล์อย่างต่อเนื่อง
ไฟล์ปัจจุบัน/จำนวนไฟล์ทั้งหมด
หมายเลขโฟลเดอร์ - หมายเลขไฟล์
ไฟล์ที่มีข้อมูลตำแหน่ง
ข้อมูลตำแหน่ง
ไฟล์ RAW
ไฟล์ได้รับการป้องกัน
พิมพ์ข้อมูลที่เพิ่มลงในไฟล์ (หน้า 115)
ไฟล์ 3 มิติ
ปุ่มชนิดการแสดงผล
เมนูเล่น/แก้ไข
ลบไฟล์
แก้ไขภาพ
ตัดแต่งวิดีโอ
ดูภาพย่อ
หมายเลข คำอธิบาย
1
2
3
ภาพที่ถ่าย
ฮิสโตแกรม RGB (หน้า 150)
โหมดถ่ายภาพ, วัดแสง, แฟลช
สมดุลแสงขาว, ค่ารูรับแสง,
ความเร็วชัตเตอร์, ISO, ทางยาวโฟกัส,
Exposure value, ขนาดภาพ, วันที่,
ข้อมูลสถานที่
ไอคอน
/
/
/
คำอธิบาย
ความเร็วที่เปิดเล่น
ภาพเร่งความเร็ว
เวลาที่เปิดเล่นปัจจุบัน
ความยาวของวิดีโอ
ถ่ายภาพ
ดูไฟล์ก่อนหน้า/ค้นหาย้อนหลัง (แต่ละครั้งที่คุณ
สัมผัสไอคอนค้นหาย้อนหลัง จะเป็นการเปลี่ยน
ความเร็วในการค้นหาตามลำดับต่อไปนี้:
2X, 4X, 8X)
พักเล่นหรือเล่นต่อ
หยุดการเล่นและกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
ดูไฟล์ถัดไป/ค้นหาไปข้างหน้า (แต่ละครั้งที่คุณสัมผัส
ไอคอนค้นหาไปข้างหน้า จะเป็นการเปลี่ยนความเร็ว
ในการค้นหาตามลำดับต่อไปนี้: 2X, 4X, 8X)
ปรับระดับเสียงหรือปิดเสียง
43
กล้องของฉัน > ไอคอนบนจอแสดงผล
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงผล
สัมผัส
บนหน้าจอซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนชนิดการแสดงผล
โหมด
การถ่ายภาพ
เปิดเล่น
ชนิดการแสดงผล
• ข้อมูลการถ่ายภาพเบื้องต้น (โหมดถ่ายภาพ, ความเร็วชัตเตอร์,
ค่ารูรับแสง, ค่ารับแสง, ค่าความไวแสง ISO, ฯลฯ)
• ข้อมูลการถ่ายภาพเบื้องต้น + ปุ่มตัวเลือกการถ่ายภาพ (เมนู, Fn,
AutoShare, AF ใช้นิ้วแตะ) + มาตรวัดระดับ
• ข้อมูลการถ่ายภาพเบื้องต้น + ปุ่มตัวเลือกการถ่ายภาพ
+ ข้อมูลตัวเลือกการถ่ายภาพปัจจุบัน (ขนาดภาพ, โหมดถ่าย, แฟลช,
วัดแสง, โหมดโฟกัสอัตโนมัติ, ฯลฯ)
• ข้อมูลการถ่ายภาพเบื้องต้น + ปุ่มตัวเลือกการถ่ายภาพ
+ ข้อมูลตัวเลือกการถ่ายภาพปัจจุบัน + ฮิสโตแกรม + วันที่และเวลา
• ข้อมูลพื้นฐาน
• แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบัน
• แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบันรวมทั้งฮิสโตแกรม RGB
44
กล้องของฉัน
เลนส์
คุณสามารถซื้อเลนส์ที่เป็นทางเลือก ซึ่งผลิตมาสำหรับกล้องตระกูล NX โดยเฉพาะ
เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นของเลนส์แต่ละตัว และเลนส์ที่เลือกให้ตามความต้องการ
และความพึงพอใจของคุณ
ส่วนประกอบของเลนส์
เลนส์ SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (ตัวอย่าง)
7
หมายเลข คำอธิบาย
ตัวบอกตำแหน่งเมาท์เลนส์
1
ปุ่มล็อกซูม
2
เลนส์
3
วงแหวนโฟกัส (หน้า 90)
4
ปุ่ม i-Function (หน้า 68)
5
วงแหวนซูม
6
หน้าสัมผัสเลนส์
7
1
2
6
3
5
4
45
กล้องของฉัน > เลนส์
การล็อกหรือการปลดล็อกเลนส์
หากต้องการล็อกเลนส์ ให้ดึงปุ่มล็อกซูมค้างไว้ในทิศออกจากตัวกล้อง และหมุน
วงแหวนซูมดังที่แสดงในภาพตัวอย่าง
หากต้องการปลดล็อกเลนส์ หมุนวงแหวนซูมดังที่แสดงในภาพตัวอย่างจนกระทั่งคุณ
ได้ยินเสียงคลิก
คุณไม่สามารถบันทึกภาพขณะที่เลนส์ล็อกอยู่
46
กล้องของฉัน > เลนส์
เลนส์ SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (ตัวอย่าง)
8
1
2
3
4
5
6
7
หมายเลข คำอธิบาย
ตัวบอกตำแหน่งเมาท์เลนส์
1
วงแหวนซูม
2
วงแหวนโฟกัส (หน้า 90)
3
ตัวบอกตำแหน่งฮูดครอบเลนส์
4
เลนส์
5
ปุ่ม i-Function (หน้า 68)
6
สวิตช์ AF/MF (หน้า 82)
7
หน้าสัมผัสเลนส์
8
เมื่อไม่ใช้งานเลนส์ ให้ติดตั้งฝาครอบเลนส์และฝาครอบเมาท์เลนส์เพื่อป้องกันฝุ่น
และรอยขีดข่วน
47
กล้องของฉัน > เลนส์
เลนส์ SAMSUNG 16 mm F2.4 (ตัวอย่าง)
1
2
3
4
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (ตัวอย่าง)
6
5
1
2
3
4
5
หมายเลข คำอธิบาย
ปุ่ม i-Function (หน้า 68)
1
ตัวบอกตำแหน่งเมาท์เลนส์
2
วงแหวนโฟกัส (หน้า 90)
3
เลนส์
4
หน้าสัมผัสเลนส์
5
หมายเลข คำอธิบาย
ปุ่ม i-Function (หน้า 68)
1
ตัวบอกตำแหน่งเมาท์เลนส์
2
วงแหวนโฟกัส (หน้า 90)
3
เลนส์
4
สวิตช์ 2 มิติ/3 มิติ (หน้า 70)
5
หน้าสัมผัสเลนส์
6
48
กล้องของฉัน > เลนส์
เครื่องหมายบนเลนส์
ทำความเข้าใจตัวเลขบนเลนส์
เลนส์ SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (ตัวอย่าง)
1
2
3 4 5
หมายเลข คำอธิบาย
ค่ารูรับแสง
1
ช่วงค่ารูรับแสงที่รองรับ เช่น 1:3.5–6.3 หมายถึงค่ารูรับแสงจะมีค่าอยู่ในช่วง
3.5 ถึง 6.3
ทางยาวโฟกัส
ระยะห่างจากกึ่งกลางของเลนส์ไปยังจุดโฟกัส (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) ตัวเลขนี้แสดง
เป็นช่วงระยะของทางยาวโฟกัสต่ำสุดไปจนถึงทางยาวโฟกัสสูงสุดของเลนส์
2
ทางยาวโฟกัสที่ยาวขึ้น ทำให้มุมมองแคบลงและเป้าหมายถูกขยายใหญ่ขึ้น
ทางยาวโฟกัสที่สั้นลง ทำให้มุมมองกว้างขึ้น
ED
ED หมายถึง Extra-low Dispersion แก้วแบบมีการกระเจิงแสงต่ำพิเศษ ซึ่งมี
3
ประสิทธิภาพในการให้ความคลาดสี (ความผิดเพี้ยนซึ่งเกิดจากการที่เลนส์ไม่สามารถ
โฟกัสแสงทุกสีไปยังจุดเดียวกันได้) น้อยที่สุด
OIS (หน้า 93)
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล เลนส์ที่มีคุณสมบัตินี้สามารถตรวจจับการสั่น
4
ของกล้อง และหักล้างการเคลื่อนที่นั้นจากภายในกล้องอย่างมีประสิทธิภาพ
5
Ø
เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ เมื่อคุณติดตั้งฟิลเตอร์เข้ากับเลนส์ ให้ตรวจสอบว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเลนส์และฟิลเตอร์นั้นเท่ากัน
49
กล้องของฉัน
อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เสริมรวมทั้งแฟลชภายนอกและโมดูล GPS ที่จะช่วยให้คุณ
บันทึกภาพได้ดีขึ้นและสะดวกขึ้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้
สำหรับอุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้น
•
•
องค์ประกอบแฟลชภายนอก
SEF8A (ตัวอย่าง)
1
ภาพประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างจากรายการจริงของคุณ
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมที่รับรองโดยซัมซุงได้ที่ร้านค้าปลีกหรือศูนย์บริการซัมซุง
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
2
3
หมายเลข คำอธิบาย
ชัตเตอร์บี
1
ปุ่มหมุนยึดฐานแฟลช
2
ส่วนเชื่อมต่อฐานแฟลช
3
50
กล้องของฉัน > อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อแฟลชภายนอก
3 ล็อคแฟลชให้เข้าที่โดยการหมุนปุ่มยึดฐานแฟลชตามเข็มนาฬิกา
1 ถอดที่ปิดฐานแฟลชออกจากตัวกล้อง
2 ใส่แฟลชโดยการเลื่อนแฟลชเข้าไปยังฐานแฟลช
4 ยกแฟลชขึ้นเพื่อใช้งาน
51
กล้องของฉัน > อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถถ่ายภาพด้วยแฟลชที่ชาร์จไม่เต็มได้ แต่แนะนำให้ใช้งานแฟลชที่ชาร์จ
จนเต็ม
• อ้างอิงหน้าอุปกรณ์เสริมเพื่อดูแฟลชภายนอกที่มีให้ใช้งาน (หน้า 195)
• ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ
• มีช่วงห่างระหว่างการวาบของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสอง อย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลช
จะติดเป็นครั้งที่สอง
• SEF8A อาจใช้งานไม่ได้กับกล้องระบบ NX รุ่นอื่นๆ
• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลชเสริม โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับแฟลช
•
ใช้แฟลชที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น การใช้งานแฟลชที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้
กล้องของคุณเสียหาย
SEF220A (ตัวอย่าง) (เป็นทางเลือก)
7
8
1
2
3
4
6
5
9
หมายเลข คำอธิบาย
ไอคอนบนจอแสดงผล
1
ไฟแสดงสถานะพร้อม/ปุ่มทดสอบ
2
ปุ่มเลือกโหมด
3
ปุ่มปลดแฟลช
4
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (Power)
5
ฝารางแบตเตอรี่
6
ชัตเตอร์บี
7
สวิตช์เลือกโหมด เทเล/มุมกว้าง
8
ส่วนเชื่อมต่อฐานแฟลช
9
52
กล้องของฉัน > อุปกรณ์เสริม
ส่วนประกอบโมดูล GPS (เป็นทางเลือก)
1
การติดตั้งโมดูล GPS
1 ถอดที่ปิดฐานแฟลชออกจากตัวกล้อง
2
3
4
5
หมายเลข คำอธิบาย
ไฟแสดงสถานะ
1
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (Power)
2
ปุ่มหมุนยึดฐานแฟลช
3
ส่วนเชื่อมต่อฐานแฟลช
4
ฝารางแบตเตอรี่
5
2 ใส่โมดูล GPS โดยการเลื่อนโมดูลเข้าไปยังฐานแฟลช
53
กล้องของฉัน > อุปกรณ์เสริม
3 ล็อคโมดูล GPS ให้เข้าที่โดยการหมุนปุ่มยึดฐานแฟลช ไปหา LOCK
4 กดปุ่มเปิดปิดเครื่องของโมดูล GPS
54
กล้องของฉัน
โหมดถ่ายภาพ
โหมดถ่ายภาพพื้นฐานสองโหมดได้แก่โหมด อัตโนมัติ และ สมาร์ท ช่วยให้คุณถ่ายภาพ
ด้วยการตั้งค่าอัตโนมัติที่หลากหลาย โหมดอื่นๆ ให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าได้
มากยิ่งขึ้น
โหมดอัตโนมัติ
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส อัตโนมัติ
2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม
3 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
•
กล้องจะเลือกฉาก ไอคอนฉากที่เหมาะสมจะปรากฏบนหน้าจอ
ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะรับรู้สภาพแวดล้อมและปรับค่าต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปิดรับแสง
ซึ่งรวมทั้งความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง การวัดแสง สมดุลแสงขาว
และการชดเชยแสงโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกล้องทำหน้าที่ควบคุมฟังก์ชั่นส่วนใหญ่
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพบางฟังก์ชั่นจะถูกจำกัด
โหมดนี้มีประโยชน์สำหรับการถ่ายภาพแบบรวดเร็ว โดยมีการปรับค่าน้อยที่สุด
55
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
ฉากที่ตรวจพบ
ไอคอน คำอธิบาย
ทิวทัศน์
ฉากที่มีพื้นหลังสีขาวสว่าง
ทิวทัศน์ตอนกลางคืน
ภาพบุคคลตอนกลางคืน
ทิวทัศน์ที่มีแบ็คไลท์
ภาพบุคคลที่มีแบ็คไลท์
ภาพบุคคล
ภาพระยะใกล้ของวัตถุ
ภาพระยะใกล้ของตัวหนังสือ
อาทิตย์ตก
ในอาคาร, ที่มืด
มีแสงน้อย
ระยะใกล้ที่มีแสงแบบเป็นจุด
ภาพบุคคลที่มีแสงแบบเป็นจุด
ท้องฟ้าสีฟ้า
ไอคอน คำอธิบาย
ในบริเวณที่เป็นป่ามักประกอบด้วยวัตถุสีเขียวโดยทั่วไป
ภาพระยะใกล้ของวัตถุสีสันสดใส
กล้องตั้งอย่างมีเสถียรภาพบนขาตั้ง 3 ขาและเป้าหมายไม่ได้กำลังเคลื่อนที่เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง (เมื่อถ่ายภาพในที่มืด)
วัตถุเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
ดอกไม้ไฟ (ขณะใช้ขาตั้งกล้อง)
4 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
กล้องอาจตรวจพบฉากที่แตกต่างกัน แม้จะถ่ายเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัย
ภายนอกเช่นการสั่นของกล้อง สภาพแสง และระยะห่างของเป้าหมาย
• ถ้ากล้องไม่รับรู้โหมดฉากที่เหมาะสม จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดอัตโนมัติ
• แม้ว่าจะตรวจพบหน้า แต่กล้องอาจจะไม่เลือกโหมดภาพบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
ของเป้าหมายหรือการจัดแสง
• แม้ว่าจะใช้ขาตั้งกล้อง กล้องอาจไม่สามารถตรวจพบโหมดขาตั้งกล้อง ( )
ถ้าเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่
• กล้องจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น เพราะกล้องจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบ่อยครั้งเพื่อ
เลือกฉากที่เหมาะสม
•
56
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
โหมดสมาร์ท
ในโหมดสมาร์ท คุณสามารถถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับฉากเฉพาะ
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส สมาร์ท
2 สัมผัสฉากที่ต้องการ
•
เพื่อเลือกฉากอื่นในในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
จากนั้นสัมผัสโหมดจากรายการ
บนหน้าจอ
ตัวเลือก
หยุดการเคลื่อนไหว
ริชโทน
พาโนรามา
น้ำตก
ภาพเงา
อาทิตย์ตก
กลางคืน
ดอกไม้ไฟ
รอยแสง
ถ่ายภาพแบบสร้างสรรค์
ตัวเลือก
หน้าสวย
ใบหน้าที่ดีที่สุด
ทิวทัศน์
มาโคร
คำอธิบาย
ถ่ายภาพบุคคลพร้อมตัวเลือกเพื่อปกปิดความไม่สมบูรณ์ของ
ใบหน้า
ถ่ายภาพหลายภาพและแทนที่ใบหน้าเพื่อสร้างเป็นภาพที่
ดีที่สุดที่เป็นไปได้
ถ่ายภาพฉากที่อยู่นิ่งและทิวทัศน์
ถ่ายภาพเป้าหมายขนาดเล็กหรือระยะใกล้
คำอธิบาย
ถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
ถ่ายภาพโดยมีสีสันครบถ้วน
ถ่ายภาพมุมกว้างแบบพาโนรามาในภาพเดียว
ถ่ายภาพฉากที่มีน้ำตก
ถ่ายภาพเป้าหมายเป็นรูปร่างมืดบนฉากหลังที่สว่าง
ถ่ายภาพฉากในเวลาอาทิตย์ตก โดยมีสีแดงแหละเหลืองแบบ
เป็นธรรมชาติ
ถ่ายภาพหลายภาพในสภาพแสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช กล้องจะ
รวมภาพเพื่อสร้างเป็นภาพเดี่ยวที่สว่างขึ้นและเบลอน้อยลง
ถ่ายภาพฉากที่มีดอกไม้ไฟ
ถ่ายภาพฉากที่มีเส้นทางแสงในสภาพแสงน้อย
ถ่ายภาพพร้อมใช้ลักษณะพิเศษต่างๆ โดยอัตโนมัติ
3 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
57
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การใช้งานโหมดใบหน้าที่ดีที่สุด
ในโหมดใบหน้าที่ดีที่สุด คุณสามารถถ่ายภาพหลายภาพและแทนที่ใบหน้าเพื่อสร้างเป็น
ภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ใช้งานโหมดนี้เพื่อเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลเมื่อ
ถ่ายภาพหมู่
5 สัมผัสรูปที่ดีที่สุดจากภาพใบหน้า 5 ภาพที่ถ่ายไว้
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อแทนที่ใบหน้าที่เหลือในภาพ
จะปรากฏบนภาพที่กล้องแนะนำให้เลือก
• ไอคอน
•
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส สมาร์ท → ใบหน้าที่ดีที่สุด
2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
3 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
กล้องจะถ่ายภาพ 5 ภาพอย่างต่อเนื่อง
• ภาพแรกจะถูกตั้งเป็นภาพฉากหลัง
• กล้องจะตรวจพบใบหน้าโดยอัตโนมัติหลังจากถ่ายภาพ
•
4 สัมผัสใบหน้าเพื่อแทนที่
6 สัมผัส
•
•
เพื่อบันทึกภาพ
ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
ความละเอียดภาพถูกตั้งค่าเป็น 5.9M หรือน้อยกว่า
58
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การถ่ายภาพพาโนรามา
5 ขณะที่กด [ชัตเตอร์] อยู่ เลื่อนกล้องช้าๆ ไปในทิศที่คุณเลือก
ถ่ายภาพพาโนรามาแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ภาพ พาโนรามา 3 มิติ
ที่ถ่ายไว้จะสามารถดูได้จากทีวี 3 มิติ หรือจอภาพ 3 มิติ
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส สมาร์ท → พาโนรามา
ในโหมดพาโนรามา 3 มิติ คุณสามารถถ่ายภาพฉากเฉพาะในทิศแนวนอนเท่านั้น
• กล้องจะแสดงลูกศรตามทิศทางที่คุณกำลังแพนกล้องไป และภาพที่ถ่ายทั้งหมดจะ
แสดงอยู่ในกล่องแสดงภาพตัวอย่าง
• เมื่อฉากถูกปรับตำแหน่งแล้วกล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
•
พาโนรามา → ไลฟ์พาโนรามา หรือ 3D
2 สัมผัส
→ 1 →
3 สัมผัส
เพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ
4 กดค้างที่ [ชัตเตอร์] เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ
6 เมื่อเสร็จแล้ว ปล่อย [ชัตเตอร์]
กล้องจะบันทึกภาพที่ถ่ายหลายครั้งรวมเป็นภาพเดียว
• หากคุณปล่อย [ชัตเตอร์] ขณะที่ถ่ายภาพ การถ่ายภาพพาโนรามาจะหยุดลง
และภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึก
•
59
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
ความละเอียดจะแปรฝันไปตามภาพพาโนรามาที่คุณถ่าย
• ในโหมดพาโนรามา ตัวเลือกการถ่ายภาพบางตัวเลือกจะไม่สามารถใช้ได้
• กล้องอาจหยุดการถ่ายภาพเนื่องจากการเคลื่อนที่ของการจัดวางหรือเป้าหมาย
• ในโหมดพาโนรามา กล้องของคุณอาจไม่สามารถบันทึกฉากสุดท้ายได้ครบถ้วน หาก
คุณหยุดเคลื่อนที่กล้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพ เพื่อบันทึกฉากให้ครบทั้งฉาก ให้
เคลื่อนที่กล้องเลยจุดที่คุณต้องการให้สิ้นสุดฉากไปเล็กน้อย
• ในโหมดพาโนรามา 3 มิติ กล้องของคุณอาจไม่สามารถบันทึกภาพจนสุดขอบจุดเริ่มต้น
หรือจุดสิ้นสุดของฉากได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นลักษณะตามปกติของภาพ 3 มิติ
เพื่อถ่ายภาพให้ครบทั้งฉาก ให้เลื่อนตำแหน่งไปก่อนหน้าจุดเริ่มต้นและเลยจุดสิ้นสุดที่
คุณต้องการไปเล็กน้อย
• ภาพที่บันทึกด้วยฟังก์ชั่น 3 มิติ จะถูกบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ JPEG (2 มิติ) และ
MPO (3 มิติ) บนหน้าจอของกล้องของคุณ คุณสามารถดูได้เฉพาะไฟล์ JPEG
• เพื่อแสดงไฟล์ 3 มิติ ให้เชื่อมต่อกล้องไปยัง 3D TV หรือจอภาพ 3 มิติด้วยสาย HDMI
ขณะที่รับชม ให้สวมแว่น 3 มิติที่ถูกต้อง
• การถ่ายภาพในโหมดพาโนรามา 3 มิติอาจทำให้มองเห็นลักษณะ 3 มิติชัดเจนน้อยกว่า
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ 3 มิติ เพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษ 3 มิติ ให้ใส่เลนส์ 3 มิติเป็นอุปกรณ์
เสริม และใช้งานโหมด 3 มิติ (หน้า 70)
•
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณถ่ายภาพพาโนรามา ให้หลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้:
-- การเคลื่อนที่กล้องเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป
-- การเคลื่อนที่กล้องน้อยเกินไปเพื่อถ่ายภาพถัดไป
-- การเคลื่อนกล้องด้วยความเร็วไม่สม่ำเสมอ
-- การสั่นกล้อง
-- การถ่ายภาพในที่มืด
-- การถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่ในระยะใกล้
-- ในสถานการณ์ของการถ่ายภาพที่ความสว่างหรือแสงสีเปลี่ยนแปลงไป
• ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกอัตโนมัติ และการถ่ายภาพจะหยุดลงด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
-- เมื่อคุณเปลี่ยนทิศของการถ่ายภาพขณะกำลังถ่ายภาพ
-- เมื่อคุณเคลื่อนที่กล้องเร็วเกินไป
-- เมื่อคุณไม่เคลื่อนที่กล้อง
•
60
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
โหมดโปรแกรม
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → โปรแกรม
กล้องจะปรับความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ค่ารับแสงที่ดีที่สุด
2 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
โหมดนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพที่มีค่ารับแสงคงที่
ขณะที่ยังสามารถปรับค่าอื่นๆ ได้
•
สำหรับรายการตัวเลือก ดู "ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ" (หน้า 73)
3 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
สลับโปรแกรม
ฟังก์ชัน สลับโปรแกรม ให้คุณสามารถปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงได้ขณะที่
กล้องจะคงค่ารับแสงไว้เท่าเดิม ในโหมดถ่ายภาพ กดปุ่มวงแหวนเลือกคำสั่งหนึ่งครั้ง
จากนั้นหมุนปุ่มในทิศทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความเร็วชัตเตอร์และเพิ่มค่ารูรับแสง
ในทางกลับกัน กดปุ่มวงแหวนเลือกคำสั่งหนึ่งครั้ง จากนั้นหมุนปุ่มในทิศตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วชัตเตอร์และลดค่ารูรับแสง
61
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
โหมดลำดับความสำคัญรูรับแสง
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด
ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ไม่ต่ำกว่าความเร็วที่เลือกไว้ อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่
สามารถสร้างค่ารับแสงที่เหมาะสมได้เนื่องจากค่าความไวแสง ISO ถึงค่าสูงสุด
ของช่วงค่าความไวแสง ISO ที่กำหนดไว้ ความเร็วชัตเตอร์อาจช้ากว่าค่า
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด
เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเต
อร์ต่ำสุด
ในโหมดถ่ายภาพ กด
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
ในโหมดกำหนดรูรับแสงเอง กล้องจะคำนวณความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติตามค่ารูรับ
แสงที่คุณเลือก
คุณสามารถปรับค่าความชัดลึก (DOF) ได้โดยการเปลี่ยนค่ารูรับแสง โหมดนี้มี
โหมดนี้มีประโยชน์สำหรับการถ่ายภาพบุคคล ดอกไม้ หรือทิวทัศน์
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะเมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO เป็นอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในโหมดโปรแกรมหรือโหมดกำหนดรูรับแสงเองเท่านั้น
•
ภาพชัดลึก
ภาพชัดตื้น
62
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → โหมดกำหนดรูรับแสงเอง
โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง
2 กดปุ่มวงแหวนเลือกคำสั่งหนึ่งครั้ง จากนั้นหมุนปุ่มในทิศตามเข็มนาฬิกาเพื่อ
ในโหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง กล้องจะคำนวณค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติตามค่า
ความเร็วชัตเตอร์ที่คุณเลือก โหมดนี้มีประโยชน์ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว หรือ
เพื่อสร้างลักษณะพิเศษที่มีเส้นทางแสงในภาพ
3 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น ตั้งความเร็วชัตเตอร์เกิน 1/500 วินาที เพื่อทำให้เป้าหมายหยุดนิ่ง
เพื่อให้เป้าหมายเบลอ ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ไว้ต่ำกว่า 1/30 วินาที
เพิ่มความเร็วชัตเตอร์และลดค่ารูรับแสง
•
สำหรับรายการตัวเลือก ดู "ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ" (หน้า 73)
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
ในการจัดแสงที่มีแสงน้อย คุณอาจต้องการเพิ่มค่าความไวแสง ISO
เพื่อป้องกันภาพเบลอ
• เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
1 → ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด → ตัวเลือกที่ต้องการ
•
→
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ
ความเร็วชัตเตอร์สูง
63
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → ลำดับชัตเตอร์
โหมดปรับเอง
2 กดปุ่มวงแหวนเลือกคำสั่งหนึ่งครั้ง จากนั้นหมุนปุ่มไปทางซ้ายหรือทางขวา
โหมดปรับเอง ให้คุณปรับทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงด้วยตนเอง ในโหมดนี้คุณ
สามารถควบคุมการเปิดรับแสงของภาพของคุณได้อย่างเต็มที่
3 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
โหมดนี้มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่ถูกควบคุม เช่นในสตูดิโอ หรือ
เมื่อมีความจำเป็นที่จะปรับการตั้งค่าของกล้องโดยละเอียด แนะนำให้ใช้โหมดปรับเอง
สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนหรือดอกไม้ไฟ
เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์
•
สำหรับรายการตัวเลือก ดู "ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ" (หน้า 73)
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
เพื่อชดเชยปริมาณแสงที่ลดลงสำหรับความเร็วชัตเตอร์สูง เปิดรูรับแสงมากขึ้นเพื่อให้แสง
เข้ามามากขึ้น ถ้าภาพของคุณยังมืดอยู่ ให้เพิ่มค่า ISO
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → ปรับเอง
2 กดปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ หรือค่ารูรับแสง
3 หมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ หรือค่ารูรับแสง
4 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
•
สำหรับรายการตัวเลือก ดู "ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ" (หน้า 73)
5 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
64
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การใช้ฟังก์ชั่น Bulb
ใช้ฟังก์ชั่น Bulb เพื่อถ่ายภาพกลางคืนหรือท้องฟ้ากลางคืน เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์]
ชัตเตอร์จะเปิดค้างไว้เพื่อให้คุณสามารถสร้างลักษณะพิเศษของเส้นทางแสง
เพื่อใช้ Bulb
หมุนปุ่มวงแหวนทวนเข็มนาฬิกาจนสุด ไปที่ Bulb → กดค้างที่
[ชัตเตอร์] เป็นระยะเวลาที่ต้องการ
ถ้าคุณตั้งค่า ISO สูง หรือเปิดชัตเตอร์เป็นเวลานาน สัญญาณรบกวนอาจเพิ่มขึ้น
• ตัวเลือกโหมดถ่าย และ การถ่ายแบบแตะหน้าจอ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ
ฟังก์ชั่น Bulb
• ฟังก์ชัน Bulb มีเฉพาะในโหมดปรับเอง
• ใช้ขาตั้งกล้องและสายลั่นชัตเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
• ยิ่งคุณเปิดชัตเตอร์นานขึ้น ก็จะยิ่งใช้เวลาบันทึกภาพนานขึ้น อย่าปิดกล้องขณะที่กำลัง
บันทึกภาพ
• ถ้าคุณใช้ฟังก์ชั่นนี้เป็นเวลานาน ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
•
โหมดกำหนดเอง
โหมดกำหนดเอง ให้คุณสร้างโหมดถ่ายภาพของตนเองโดยการปรับตัวเลือกต่างๆ
และบันทึกไว้
การบันทึกโหมดกำหนดเอง
1 ในหน้าจอเลือกโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → โปรแกรม,
โหมดกำหนดรูรับแสงเอง, ลำดับชัตเตอร์ หรือ ปรับเอง
2 ตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ
•
สำหรับรายการตัวเลือก ดู "ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ" (หน้า 73)
3 สัมผัส
•
→ 5 →
และคุณยังสามารถสัมผัส
บันทึกเป็นโหมดกำหนดเอง
→
4 สัมผัสตำแหน่งที่จะบันทึก (C1, C2 หรือ C3)
•
คุณสามารถเขียนทับการตั้งค่าถ้าหากมีโหมดเก่าถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งเดียวกันนั้น
5 สัมผัส
65
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การบันทึกวิดีโอ
การเลือกโหมดกำหนดเอง
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → กำหนดเอง
2 สัมผัสโหมดใดๆ →
•
เพื่อเลือกโหมดกำหนดเองโหมดอื่น
โหมดที่ต้องการ
→1→
โหมดกำหนดเอง →
คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการถ่ายภาพในโหมดกำหนดเองที่ถูกเลือกไว้ และบันทึก
เป็นโหมดกำหนดเองโหมดใหม่
• เพื่อรีเซ็ตโหมดกำหนดเอง สัมผัส
→ 1 → เริ่มโหมดกำหนดเองใหม่ →
โหมดกำหนดเองที่ต้องการ
•
ในโหมดถ่ายภาพ คุณสามารถบันทึกวีดีโอ Full HD (1920X1080) โดยกด
(การบันทึกวิดีโอ) กล้องจะให้คุณบันทึกวีดีโอความยาวสูงสุด 29 นาที 59 วินาที
ด้วยอัตราเฟรม 30, 24 และ 15 fps แล้วบันทึกไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ MP4 (H.264)
ระยะเวลาบันทึกสูงสุดเมื่อคุณเลือก คือ 20 นาที 24 fps จะมีให้เลือกเฉพาะกับ
1920X810 อัตราเฟรม 15 fps ใช้ได้เฉพาะกับบางตัวเลือกของฟิลเตอร์อัจฉริยะ เสียง
จะถูกบันทึกผ่านไมโครโฟนของกล้อง
คุณสามารถตั้งค่ารับแสงโดยการปรับค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์สำหรับโหมดที่
คุณเลือก กล้องจะโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมายที่คุณสัมผัสบนหน้าจอขณะที่ถ่าย
ภาพยนตร์ เมื่อคุณสัมผัสปุ่มยกเลิก AF ใช้นิ้วแตะ ( ) กล้องจะสลับเป็นโฟกัส
อัตโนมัติแบบต่อเนื่อง เมื่อสวิตช์ AF/MF บนเลนส์ถูกตั้งเป็น MF
คุณจะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติ AF ใช้นิ้วแตะได้
สัมผัส ภาพจาง เพื่อให้ภาพจางเข้าหรือออกจากฉาก คุณยังสามารถเลือกเสียง,
ตัดเสียงลม หรือตัวเลือกอื่นๆ เพื่อเป็นการตั้งค่าตัวเลือกการบันทึก (หน้า 108)
66
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส อัตโนมัติ, สมาร์ท หรือ ผู้เชี่ยวชาญ → โปรแกรม,
โหมดกำหนดรูรับแสงเอง, ลำดับชัตเตอร์, ปรับเอง หรือ กำหนดเอง
•
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้ในบางโหมด
2 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
3 กด
(การบันทึกวิดีโอ) เพื่อเริ่มบันทึก
4 กด
(การบันทึกวิดีโอ) อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) เป็นรูปแบบการเข้ารหัสวีดีโอที่ได้ร่วมมือกันกำหนดใน
ปี 2003 โดย ISO-IEC และ ITU-T เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีอัตราการบีบอัดข้อมูล
สูง จึงสามารถบันทึกข้อมูลได้มากขึ้นภายในพื้นที่หน่วยความจำที่น้อยลง
• ถ้าคุณเปิดตัวเลือกระบบป้องกันภาพสั่นไหว หรือเมื่อคุณถ่ายภาพยนตร์ กล้องอาจ
บันทึกเสียงที่เกิดจากระบบป้องกันภาพสั่นไหว
• เสียงซูมหรือเสียงอื่นๆ ของเลนส์อาจถูกบันทึกหากคุณปรับเลนส์ขณะที่กำลังถ่ายวีดีโอ
อยู่
• เมื่อใช้งานเลนส์เสริมสำหรับถ่ายวีดีโอ เสียงโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ถูกบันทึก
• ถ้าคุณถอดเลนส์กล้องขณะที่ถ่ายภาพยนตร์ การบันทึกจะถูกขัดจังหวะ
ห้ามเปลี่ยนเลนส์ขณะกำลังบันทึก
• ถ้าคุณติดตั้งไมโครโฟนภายนอกขณะบันทึกภาพยนตร์ เสียงจะไม่ได้รับการบันทึกผ่าน
ไมโครโฟนภายนอก (การตั้งค่าค่อนหน้าจะได้รับการเก็บค่าไว้) ถ้าคุณถอดไมโครโฟน
ภายนอกขณะบันทึกภาพยนตร์ เสียงจะไม่ได้รับการบันทึก ปิดกล้องก่อนการติดตั้งหรือ
ถอดไมโครโฟนภายนอก
•
ถ้าคุณเปลี่ยนมุมการถ่ายภาพของกล้องกะทันหันขณะที่กำลังถ่ายภาพยนตร์ กล้องอาจ
ไม่สามารถบันทึกภาพได้อย่างแม่นยำ ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อลดการสั่นของกล้องให้น้อย
ที่สุด
• กล้องจะสนับสนุนเฉพาะฟังก์ชั่น AF หลายจุด ขณะบันทึกวีดีโอ คุณไม่สามารถใช้
ฟังก์ชั่นการตั้งค่าบริเวณโฟกัสอื่นๆ เช่น AF ตรวจจำหน้า
• เมื่อขนาดของไฟล์ภาพยนตร์เกิน 4 GB กล้องจะหยุดบันทึกโดยอัตโนมัติ แม้ว่ายังไม่ถึง
ระยะเวลาบันทึกสูงสุด (29 นาที 59 วินาที) ก็ตาม
• ถ้าคุณใช้การ์ดความจำที่มีอัตราการเขียนต่ำ การบันทึกภาพยนตร์ของคุณอาจ
ถูกขัดจังหวะเนื่องจากการ์ดไม่สามารถประมวลข้อมูลด้วยความเร็วที่ถ่ายวีดีโอ
หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้เปลี่ยนแทนด้วยการ์ดความจำที่ความเร็วสูงกว่า
หรือลดขนาดไฟล์วีดีโอ (เช่น จาก 1280X720 เป็น 640X480)
• เมื่อฟอร์แมทการ์ดความจำ ให้ฟอร์แมทการ์ดด้วยกล้องเสมอ ถ้าคุณฟอร์แมทการ์ด
ด้วยกล้องอื่นหรือพีซี คุณอาจสูญเสียไฟล์ใบการ์ดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงความจุของ
การ์ดได้
• เมื่อคุณกดปุ่มบันทึกวีดีโอ Z จะปิดลง
• ขณะบันทึกวีดีโอด้วยค่าความไวแสง ISO เท่ากัน หน้าจออาจมืดลงกว่าตอนที่ถ่ายภาพ
ปรับความเร็ว ISO
• เมื่อคุณบันทึกวีดีโอในโหมด โปรแกรม, โหมดกำหนดรูรับแสงเอง หรือ ลำดับชัตเตอร์,
ISO จะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเป็น อัตโนมัติ
•
67
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การใช้งาน i-Function
เมื่อคุณใช้ปุ่ม i-Function กับเลนส์ที่มี i-Function คุณสามารถเลือกและปรับความเร็ว
ชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง ค่ารับแสง ค่าความไวแสง ISO และสมดุลแสงขาวจากเลนส์ได้
ด้วยตนเอง
3 ปรับวงแหวนโฟกัสเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
•
คุณยังสามารถหมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งหรือลากหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
1 ในหน้าจอเลือกโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → โปรแกรม,
โหมดกำหนดรูรับแสงเอง, ลำดับชัตเตอร์ หรือ ปรับเอง
2 กดปุ่ม [i-Function] บนเลนส์เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
•
และคุณยังสามารถกด [i-Function] จากนั้นลากหน้าจอเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
ตัวเลือกที่มีให้
โหมดถ่ายภาพ
รูรับแสง
ความเร็วชัตเตอร์
ISO
EV
สมดุลแสงขาว
Z
โปรแกรม
O
O
O
O
โหมดกำหนดรูรับแสงเอง ลำดับชัตเตอร์
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
ปรับเอง
O
O
O
O
O
เพื่อเลือกรายการที่จะปรากฏเมื่อคุณกด [i-Function] บนเลนส์ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ 5 → การกำหนด iFn เอง → รายการที่ต้องการ
• ฟังก์ชั่นนี้จะไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณตั้ง โหมด 3 มิติอัตโนมัติ ในโหมด 3 มิติ
•
68
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การใช้งาน Z
ให้คุณสามารถซูมเข้าไปที่เป้าหมายโดยทำให้มีการเสียคุณภาพของภาพน้อย
กว่าการซูมดิจิตอล อย่างไรก็ตาม ความละเอียดของภาพถ่ายอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับขณะที่คุณซูมเข้าโดยการหมุนวงแหวนซูม
Z
1 ในหน้าจอเลือกโหมด สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญ → โปรแกรม,
โหมดกำหนดรูรับแสงเอง, ลำดับชัตเตอร์ หรือ ปรับเอง
2 กดปุ่ม [i-Function] บนเลนส์เพื่อเลือก Z
•
และคุณยังสามารถกด [i-Function] จากนั้นลากหน้าจอ
3 ปรับวงแหวนโฟกัสเพื่อเลือกอัตราส่วนซูม
คุณยังสามารถหมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งหรือลากหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
• ความละเอียดของรูปภาพจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับอัตราการซูมหากคุณใช้
•
Z
x1.2
X1.4
x1.7
x2
3:2
4560X3040 (13.9M)
3888X2592 (10.1M)
3264X2176 (7.1M)
2736X1824 (5.0M)
16:9
4560X2568 (11.7M)
3888X2184 (8.5M)
3264X1840 (6.0M)
2736X1536 (4.2M)
1:1
3040X3040 (9.2M)
2592X2592 (6.7M)
2176X2176 (4.7M)
1824X1824 (3.3M)
ตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงจากความละเอียดสูงสุดในอัตราส่วนภาพแต่ละแบบ
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณถ่ายภาพความเร็วสูง
จะไม่มีให้เลือกหากคุณถ่ายภาพเป็นรูปแบบไฟล์ RAW
• Z จะถูกปิดการทำงานเมื่อคุณบันทึกวีดีโอโดยกดปุ่มบันทึกวีดีโอ
• ฟังก์ชั่นนี้จะไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณตั้ง โหมด 3 มิติอัตโนมัติ ในโหมด 3 มิติ
• Z
• Z
69
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
โหมด 3 มิติ
คุณสามารถบันทึกภาพหรือวีดีโอ 3 มิติ ด้วยเลนส์ 3 มิติที่มีให้เป็นทางเลือก โหมด
3 มิติ จะเปิดใช้งานเสมอโดยไม่ขึ้นกับโหมดของกล้อง เพื่อเริ่มต้นฟังก์ชั่น Wi-Fi
ที่กำหนดไว้ กด [DIRECT LINK] คุณสมบัติ Wi-Fi บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้
เลนส์ SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (ตัวอย่าง)
ตั้งค่าสวิตช์ 2D/3D บนเลนส์ไปที่ 3D จากนั้นถ่ายภาพหรือวีดีโอที่ระยะห่าง 1.5-5 ม.
จากเป้าหมาย
•
เพื่อใช้งานตัวเลือก 3 มิติอัตโนมัติ ที่ให้กล้องตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายภาพอัตโนมัติตาม
สภาพแวดล้อมการถ่ายภาพในโหมด 3 มิติ กด
→ 1 →
โหมด 3 มิติอัตโนมัติ → เปิด
ตัวเลือกการถ่ายภาพที่มีจะแตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับโหมดถ่ายภาพอื่นๆ
• คุณสามารถเลือกขนาดภาพได้ระหว่าง 4.1M (2688X1512) หรือ 2.1M (1920X1080)
• ความละเอียดภาพวีดีโอถูกตั้งค่าเป็น
• วิดีโอที่บันทึกในแบบ 3 มิติ อาจมืด และภาพอาจสั่นไหวขณะเล่น
• การถ่ายภาพที่อุณหภูมิต่ำอาจส่งผลให้สีผิดเพี้ยนในภาพ และกล้องอาจใช้พลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้น
• คุณอาจไม่สามารถถ่ายภาพได้ถูกต้องภายใต้สภาพแสงที่มีความเข้มแสงน้อยกว่า
8.5 LV/900 Lux
• เมื่อคุณถ่ายภาพวัตถุที่มีวัสดุโพลาไรซ์ เช่นจอภาพ แว่นกันแดด หรือฟิลเตอร์โฟลาไรซ์
หรือใช้วัสดุโพลาไรส์กับเลนส์ของคุณ ภาพอาจดูมืดหรือลักษณะพิเศษแบบ 3 มิติ
อาจใช้ไม่ได้ตามปกติ
• ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
• ถ้าคุณหมุนหรือเอียงกล้องในแนวตั้งขณะถ่ายภาพ ลักษณะพิเศษ 3 มิติ
อาจใช้ไม่ได้ตามปกติ ให้ถ่ายภาพโดยที่กล้องอยู่ในท่าทางปกติ
• ถ้าคุณถ่ายภาพภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ หรือถ่ายภาพที่แสดงจากเครื่องฉายภาพหรือ
โทรทัศน์ ภาพอาจปรากฏเป็นสีดำเนื่องจากภาพมีการกระพริบ
• ในโหมด 3 มิติ ตัวเลือก ขยาย 8 เท่า สำหรับโหมด ช่วยถ่ายแมนวล
อาจไม่สามารถใช้งานได้
• หน้าจอของกล้องจะแสดงวีดีโอ 3 มิติเป็น 2 มิติ
• ภาพที่บันทึกด้วยฟังก์ชั่น 3 มิติ จะถูกบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ JPEG (2 มิติ) และ
MPO (3 มิติ) บนหน้าจอของกล้องของคุณ คุณสามารถดูได้เฉพาะไฟล์ JPEG
• เพื่อแสดงไฟล์ 3 มิติ ให้เชื่อมต่อกล้องไปยัง 3D TV หรือจอภาพ 3 มิติด้วยสาย HDMI
ขณะที่รับชม ให้สวมแว่น 3 มิติที่ถูกต้อง
• คุณไม่สามารถใช้แฟลชได้ในโหมด 3D
•
70
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
ฟังก์ชั่นที่มีให้ในแต่ละโหมดถ่ายภาพ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ ดูบทที่ 2 กดที่ทางลัดสำหรับแต่ฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่น
ขนาดภาพ (หน้า 74)
คุณภาพ (หน้า 75)
ISO (หน้า 76)
สมดุลแสงขาว (หน้า 77)
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ (หน้า 80)
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ (หน้า 81)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 82)
บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 85)
AF ใช้นิ้วแตะ (หน้า 88)
ช่วยถ่ายแมนวล (หน้า 90)
การตรวจดูโฟกัส (หน้า 90)
เชื่อมค่า AE กับจุด AF (หน้า 91)
โหมดตั้งเฟรมอัตโนมัติ (หน้า 92)
อัตโนมัติ
O
O
O
O
-
สมาร์ท
O
O
O
O
O
O
O
-
โปรแกรม
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
โหมดกำหนดรูรับแสงเอง
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
ลำดับชัตเตอร์
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
ปรับเอง
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3D
O
O
O
O
O
-
O: ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ บางตัวเลือกอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
-: ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้
71
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
ฟังก์ชั่น
OIS (กันสั่น) (หน้า 93)
โหมดถ่าย (ต่อเนื่อง/ความเร็วสูง/ตัวตั้งเวลา/
การถ่ายคร่อม) (หน้า 94)
วัดแสง (หน้า 98)
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้ (หน้า 100)
แฟลช (หน้า 101)
การชดเชยแสง (หน้า 104)
ล็อกค่ารับแสง (หน้า 105)
อัตโนมัติ
O
สมาร์ท
O
โปรแกรม
O
โหมดกำหนดรูรับแสงเอง
O
ลำดับชัตเตอร์
O
ปรับเอง
O
3D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
O: ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ บางตัวเลือกอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
-: ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้
72
บทที่ 2
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในโหมดถ่ายภาพ
คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพและวีดีโอที่กำหนดเองโดยใช้ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ขนาดและความละเอียด
ขนาดภาพ
เมื่อคุณเพิ่มความละเอียดขึ้น ภาพหรือวีดีโอของคุณจะมีจำนวนพิกเซลเพิ่มขึ้น คุณจึง
สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษขนาดใหญ่ขึ้น หรือนำไปแสดงบนจอภาพขนาดใหญ่ขึ้นได้
เมื่อคุณใช้ความละเอียดสูง ขนาดไฟล์จะเพิ่มขึ้น เลือกความละเอียดต่ำสำหรับภาพที่จะ
แสดงในกรอบรูปดิจิตอล หรืออัพโหลดขึ้นบนเว็บ
เพื่อตั้งค่าขนาด
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
ขนาดภาพ →
ไอคอน ขนาด
5472x3648 (3:2)
แนะนำให้ใช้สำหรับ
พิมพ์ลงบนกระดาษ A1
3888x2592 (3:2)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A2
2976x1984 (3:2)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A3
1728x1152 (3:2)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A5
5472x3080 (16:9)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A1 หรือแสดงบนจอ HDTV
3712x2088 (16:9)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A3 หรือแสดงบนจอ HDTV
2944x1656 (16:9)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 หรือแสดงบนจอ HDTV
1920x1080 (16:9)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A5 หรือแสดงบนจอ HDTV
3648x3648 (1:1)
พิมพ์ภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษ A1
2640x2640 (1:1)
พิมพ์ภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษ A3
2000x2000 (1:1)
พิมพ์ภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษ A4
1024x1024 (1:1)
พิมพ์ภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษ A5
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
74
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > ขนาดและความละเอียด
คุณภาพ
ไอคอน ฟอร์แมท
กล้องจะบันทึกภาพเป็นรูปแบบ JPEG หรือ RAW
JPEG
ภาพที่ถ่ายโดยกล้องมักจะถูกแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ JPEG และถูกจัดเก็บลงในหน่วย
ความจำโดยเป็นไปตามการตั้งค่าของกล้อง ณ เวลาที่ถ่ายภาพ ไฟล์ RAW จะไม่ถูกแปลง
เป็นรูปแบบ JPEG และจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ไฟล์ RAW จะมีนามสกุลไฟล์เป็น "SRW" เพื่อปรับและเทียบค่ารับแสง สมดุลแสงขาว
โทนสี ความเข้มของสี และสีของไฟล์ RAW หรือเพื่อแปลงไฟล์เหล่านี้เป็นรูปแบบ
JPEG หรือ TIFF ให้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom
ที่พบได้ในแผ่นดีวีดีรอมที่ให้มา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหน่วยความจำมากพอที่จะบันทึกภาพในรูปแบบ RAW
เพื่อตั้งค่าคุณภาพ
ไอคอน ฟอร์แมท
JPEG
JPEG
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
คุณภาพ →
RAW
คำอธิบาย
น้อย
• บีบอัดโดยมีคุณภาพปกติ
• แนะนำให้ใช้สำหรับการพิมพ์ขนาดเล็กหรืออัพโหลดไปยังเว็บ
RAW:
• บันทึกภาพโดยไม่มีการสูญเสียข้อมูล
• แนะนำให้ใช้สำหรับการแก้ไขภาพหลังถ่ายภาพ
RAW+JPEG
RAW + สูง: บันทึกภาพทั้งรูปแบบ JPEG (สูง) และ RAW
RAW+JPEG
RAW + พอใช้: บันทึกภาพทั้งรูปแบบ JPEG (พอใช้) และ RAW
RAW+JPEG
RAW + น้อย: บันทึกภาพทั้งรูปแบบ JPEG (ปกติ) และ RAW
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
คำอธิบาย
สูง:
• บีบอัดโดยมีคุณภาพสูงสุด
• แนะนำให้ใช้สำหรับการพิมพ์ขนาดใหญ่
พอใช้:
• บีบอัดโดยมีคุณภาพดี
• แนะนำให้ใช้สำหรับการพิมพ์ขนาดปกติ
75
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ค่าความไวแสง ISO
ตัวอย่าง
ค่าความไวแสง ISO แทนความไวต่อแสงของกล้อง
ยิ่งค่า ISO มากขึ้น กล้องจะยิ่งไวต่อแสงมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ
โดยการเลือกค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น คุณจะสามารถถ่ายภาพในที่มืดสลัวด้วยความ
เร็วชัตเตอร์สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้อาจเพิ่มสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์
และให้ผลเป็นภาพที่มีเม็ดสี
เพื่อตั้งค่าค่าความไวแสง ISO
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
ISO →
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
เพิ่มค่า ISO ในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้แฟลช คุณสามารถถ่ายภาพที่ชัดเจนได้โดย
การตั้งค่า ISO สูง โดยไม่ต้องเปิดรับแสงมากขึ้น
• ใช้งานฟังก์ชั่นลดสัญญาณรบกวนเพื่อลดสัญญาณรบกวนในภาพที่อาจปรากฏเมื่อตั้งค่า
ISO สูง (หน้า 146)
• ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
•
76
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
สมดุลแสงขาว
สมดุลแสงขาวเป็นค่าที่แปรผันตามแหล่งกำเนิดแสงที่ส่งผลต่อสีของภาพ
สีของภาพขึ้นกับชนิดและคุณภาพของแหล่งกำเนิดแสง ถ้าคุณต้องการให้สีของภาพ
ของคุณดูสมจริง ให้เลือกสภาพแสงที่เหมาะสมเพื่อปรับสมดุลแสงขาว เช่น
WB อัตโนมัต,ิ เดย์ไลท์, เมฆครึ้ม, หลอดไส้ หรือปรัอุณหภูมิของสีีด้วยตนเอง
นอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับค่าสีสำหรับแหล่งกำเนิดแสงปัจจุบันเพื่อให้สีของภาพ
ตรงกับฉากจริงที่มีสภาพแสงต่างๆ ประกอบกัน
เพื่อตั้งค่าสมดุลแสงขาว
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ →
→1→
สมดุลแสงขาว →
ไอคอน คำอธิบาย
WB อัตโนมัต:ิ ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติโดยขึ้นกับสภาพแสง
เดย์ไลท์: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่ฟ้าโปร่ง ตัวเลือกนี้จะทำให้ได้ภาพที่
ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของฉากที่สุด
เมฆครึ้ม: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่ฟ้าครึ้มหรืออยู่ในร่มเงา ภาพที่ถ่ายใน
วันฟ้าครึ้มจะออกไปทางสีฟ้ามากกว่าวันที่ฟ้าโปร่ง ตัวเลือกนี้ใช้ชดเชยลักษณะดัง
กล่าว
ฟลูออเรสเซนต์ขาว: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพด้วยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ
เดย์ไลท์ โดยเฉพาะแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ขาวที่มีอุณหภูมิแสงประมาณ
4,200K
ฟลูออเรสเซนต์ขาวธรรมชาติ: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์เดย์ไลท์
โดยเฉพาะสำหรับแสงฟลูออเรสเซนต์ขาวที่ให้แสงสีขาวที่อุณหภูมิสี 5,000 K
ฟลูออเรสเซนต์เดย์ไลท์: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์เดย์ไลท์
โดยเฉพาะสำหรับแสงฟลูออเรสเซนต์ขาวที่ให้แสงสีขาวแกมน้ำเงินที่อุณหภูมิสีประมาณ
6,500K
หลอดไส้: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพในอาคารภายใต้แสงจากหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจน
หลอดไส้ทังสเตนจะให้แสงโทนสีแดง ตัวเลือกนี้ใช้ชดเชยลักษณะดังกล่าว
สมดุลแสงขาวแฟลช: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช
กำหนดเอง: คุณสามารถตั้งค่าสมดุลแสงขาวด้วยตัวเองโดยการสัมผัส
จากนั้นถ่ายภาพกระดาษสีขาว ให้กระดาษอยู่เต็ม
บริเวณวัดแสงแบบเฉพาะจุด แล้วตั้งค่าสมดุลแสงขาว
77
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > สมดุลแสงขาว
ไอคอน
คำอธิบาย
อุณหภูมิของสี: ปรับค่าอุณหภูมิของสีของแหล่งกำเนิดแสงด้วยตนเอง อุณหภูมิของ
สีเป็นการวัดค่าในหน่วยเคลวิน ที่บ่งชี้สีสันจากแหล่งกำเนิดแสงแต่ละชนิด
โดยเฉพาะ เมื่ออุณหภูมิของสีเพิ่มขึ้น การกระจายของโทนสีจะอยู่ในโทนเย็นลง
ในทางกลับกัน เมื่ออุณหภูมิของสีลดลง การกระจายของโทนสีจะอยู่ในโทนร้อนขึ้น
สัมผัส
จากนั้นปรับอุณหภูมิของสี
ฟ้าโปร่ง
กำหนดค่าล่วงหน้าของตัวเลือกสมดุลแสงขาว
คุณสามารถกำหนดค่าล่วงหน้าของตัวเลือกสมดุลแสงขาวได้
เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกล่วงหน้า
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ตัวเลือกที่ต้องการ →
หนึ่งบนหน้าจอ → สัมผัส
→ 1 → สมดุลแสงขาว
→ สัมผัสบริเวณใดบริเวณ
สมดุลแสงขาว: เดย์ไลท์
ฟลูออเรสเซนต์ H
เมฆครึ้ม
เดย์ ไลท์
ฟลูออเรสเซนต์ L
แสงเทียน
หลอดไส้
หลอดฮาโลเจน
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
78
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > สมดุลแสงขาว
ตัวอย่าง
WB อัตโนมัติ
เดย์ ไลท์
ฟลูออเรสเซนต์เดย์ ไลท์
หลอดไส้
79
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ (สไตล์ภาพ)
ตัวช่วยปรับแต่งภาพช่วยให้คุณใช้งานรูปแบบภาพแบบต่างๆ กับภาพของคุณ เพื่อสร้าง
ลักษณะภาพและอารมณ์ภาพที่หลากหลาย และคุณยังสามารถสร้างและบันทึกสไตล์ภาพ
ของคุณเองได้โดยการปรับสี ความสดสี ความคมชัด และความเข้มของสีได้สำหรับ
แต่ละรูปแบบภาพ
ไม่มีกฎตายตัวว่ารูปแบบใดเหมาะสมกับสถานการณ์ใด คุณอาจทดลองใช้รูปแบบต่างๆ
และค้นหาการตั้งค่าที่เหมาะกับตัวคุณ
เพื่อตั้งค่ารูปแบบภาพ
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ตัวเลือก →
→1→
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ
ตัวอย่าง
ปกติ
เส้นคมชัด
ภาพบุคคล
ทิวทัศน์
ผืนป่า
ย้อนอดีต
นำสมัย
สงบ
คลาสสิก
คุณยังสามารถปรับค่าของการตั้งค่าลักษณะรูปภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เลือกตัวเลือก
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ สัมผัส หรือ
จากนั้นจึงปรับสี ความสดสี
ความคมชัด และความเข้ม
,
หรือ
สัมผัส
• เพื่อกำหนดค่าตัวช่วยปรับแต่งภาพของคุณเอง เลือก
จากนั้นจึงปรับสี ความสดสี ความคมชัด และความเข้ม
• ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกตัวช่วยปรับแต่งภาพและ ฟิลเตอร์อัจฉริยะ ในเวลาเดียวกัน
•
80
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ฟิลเตอร์อจั ฉริยะ
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ ให้คุณสามารถใช้งานค่าพิเศษกับภาพของคุณ คุณสามารถเลือก
ฟิลเตอร์ที่หลากหลายเพื่อสร้างเป็นลักษณะพิเศษที่ทำได้ยากด้วยเลนส์ปกติ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ตัวเลือก
ปิด
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ →
→1→
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ →
คำอธิบาย
ไม่มีค่าพิเศษ
สีสันแบบย้อนอดีต ซึ่งความเข้มของสีมาก และมีเงาขอบภาพมากใน
ถ่ายขอบภาพเบลอ ใช้
ลักษณะของกล้องโลโม
ใช้ลักษณะพิเศษแบบเลนส์ Tilt-shift เพื่อให้เป้าหมายดูคล้ายรูปจำลอง
รูปย่อ
ขนาดย่อ
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดดินสอสี
ดินสอสี
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดสีน้ำ
สีน้ำ
ใช้งานลักษณะพิเศษสีซีดจาง
ภาพวาดเส้นไล้น้ำ
ใช้งานลักษณะพิเศษภาพสเก็ตช์สีน้ำมัน
ภาพสเก็ตช์
ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก ใช้งานลักษณะพิเศษภาพสเก็ตช์หมึก
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดอะคริลิก
สีอะคริลิค
ตัวเลือก
กลับสีขาว-ดำ
แดง
เขียว
น้ำเงิน
สีเหลือง
คำอธิบาย
ใช้ลักษณะพิเศษฟิล์มกลับสี
ทำให้เป็นสีขาวดำทั้งภาพยกเว้นสีแดง
ทำให้เป็นสีขาวดำทั้งภาพยกเว้นสีเขียว
ทำให้เป็นสีขาวดำทั้งภาพยกเว้นสีน้ำเงิน
ทำให้เป็นสีขาวดำทั้งภาพยกเว้นสีเหลือง
ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะ และตัวช่วยปรับแต่งภาพ ในเวลาเดียวกัน
81
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF)
เรียนรู้วิธีการปรับโฟกัสของกล้องตามเป้าหมาย.
คุณสามารถเลือกโหมดโฟกัสให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ได้ทั้งโหมดโฟกัสอัตโนมัติภาพ
เดี่ยว โฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง และโฟกัสแบบปรับเอง ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะเปิดใช้
งานเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง ในโหมดโฟกัสแบบปรับเอง คุณต้องหมุนวงแหวน
โฟกัสบนเลนส์เพื่อปรับโฟกัสด้วยตนเอง
เพื่อตั้งโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์ที่กำลังใช้งาน
ในกรณีส่วนมาก คุณสามารถโฟกัสโดยเลือก โฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยว
เป้าหมายที่เคลื่อนที่รวดเร็ว หรือเป้าหมายที่มีสีคล้ายกับพื้นหลัง จะทำให้โฟกัสได้ยาก
เลือกโหมดโฟกัสที่เหมาะสมสำหรับกรณีดังกล่าว
ถ้าเลนส์ของคุณมีสวิตช์ AF/MF คุณจะต้องตั้งสวิตช์ตามโหมดที่เลือก ตั้งสวิตช์ไปที่ AF
เมื่อคุณเลือกโฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยว หรือโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง ตั้งสวิตช์ไปที่ MF
เมื่อคุณเลือกโฟกัสแบบปรับเอง
เมื่อเลนส์ของคุณไม่มีสวิตช์ AF/MF เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติจากเมนูกล้อง
82
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF)
โฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยว
โฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง
โฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยวเหมาะกับการถ่ายภาพเป้าหมายที่อยู่นิ่ง เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์]
ลงครึ่งหนึ่ง การโฟกัสจะคงอยู่ที่บริเวณโฟกัส บริเวณโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อทำ
การโฟกัสสำเร็จ
ขณะที่คุณกำลังกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะทำการโฟกัสอัตโนมัติต่อไป เมื่อ
บริเวณโฟกัสสามารถจับโฟกัสที่เป้าหมายได้แล้ว เป้าหมายจะคงอยู่ในโฟกัสแม้ว่า
เป้าหมายนั้นจะเคลื่อนที่ไปก็ตาม แนะนำให้ใช้โหมดนี้สำหรับถ่ายภาพบุคคลที่กำลัง
ขี่จักรยาน สุนัขที่กำลังวิ่ง หรือฉากรถแข่ง
83
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF)
โฟกัสแบบปรับเอง
คุณสามารถปรับโฟกัสไปที่เป้าหมายเองโดยการหมุนวงแหวนโฟกัสบนเลนส์
ฟังก์ชั่นช่วยถ่ายแมนวล ช่วยคุณให้สามารถหาโฟกัสได้โดยง่ายดาย
ขณะที่คุณกำลังหมุนวงแหวนโฟกัส บริเวณโฟกัสจะถูกขยายภาพ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น
การตรวจดูโฟกัส จะปรากฏสีที่คุณเลือกที่บริเวณรอบขอบของเป้าหมายที่อยู่ในโฟกัส
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น การตรวจดูโฟกัส จะปรากฏสีที่คุณเลือกที่เป้าหมายที่ถูกโฟกัส
แนะนำให้ใช้โหมดนี้สำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่มีสีคล้ายกับพื้นหลัง ฉากกลางคืน
หรือดอกไม้ไฟ
ถ้าคุณใช้ฟังก์ชั่นนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือก AF ใช้นิ้วแตะ, บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
และ เชื่อมค่า AE กับจุด AF
84
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นบริเวณโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนตำแหน่งของบริเวณโฟกัส
การเลือกโฟกัส
โดยทั่วไปนั้น กล้องจะโฟกัสที่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุด เมื่อมีเป้าหมายจำนวนมาก กล้อง
อาจทำการโฟกัสที่เป้าหมายที่ไม่ต้องการได้ เพื่อป้องกันไม่ให้โฟกัสที่เป้าหมายที่ไม่
ต้องการ ให้เปลี่ยนบริเวณโฟกัสเพื่อให้เป้าหมายที่ต้องการอยู่ในโฟกัส คุณสามารถ
ถ่ายภาพได้ชัดเจนขึ้นโดยการเลือกบริเวณโฟกัสที่เหมาะสม
คุณสามารถตั้งค่าโฟกัสไปที่บริเวณที่คุณต้องการ ใช้งานลักษณะพิเศษแบบหลุดโฟกัส
เพื่อทำให้เป้าหมายดูเด่นขึ้น
เพื่อตั้งค่าบริเวณโฟกัส
อัตโนมัติ
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
บริเวณโฟกัสในภาพต่อไปนี้ถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดให้พอดีกับใบหน้าของ
เป้าหมาย
บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
• เมื่อสวิตช์ AF/MF ถูกตั้งเป็น MF คุณจะไม่สามารถเปลี่ยบริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
ในเมนูถ่ายภาพได้
• เมื่อคุณใช้ตัวเลือก AF ตรวจจำหน้า กล้องจะโฟกัสที่บริเวณที่มีกรอบสีขาวโดยอัตโนมัติ
• โดยขึ้นกับตัวเลือก ตัวช่วยปรับแต่งภาพ ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติตรวจจำหน้าอาจใช้ไม่
ได้ผล
• เมื่อคุณตั้งค่าโฟกัสแบบปรับเอง อาจไม่มีโฟกัสอัตโนมัติตรวจจำหน้าให้ใช้งาน
• การตรวจจำใบหน้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อ:
-- เป้าหมายอยู่ไกลจากกล้อง
-- มืดหรือสว่างเกินไป
-- เป้าหมายไม่หันหน้าไปทางกล้อง
-- เป้าหมายสวมแว่นกัดแดดหรือหน้ากาก
-- เป้าหมายทำสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาก
-- เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือสภาพแสงไม่เสถียร
•
เพื่อปรับขนาดบริเวณโฟกัส ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ขนาด AF
สัมผัส หรือ เพื่อปรับขนาดของบริเวณโฟกัส หรือคุณอาจหมุนปุ่มเลือกคำสั่งก็ได้
หรือในโหมดถ่ายภาพ บีบนิ้วเข้าหากันหรือแยกนิ้วออกจากกันที่บริเวณโฟกัส
85
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
AF หลายจุด
โฟกัสอัตโนมัติตรวจจำหน้า
กล้องจะแสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวในตำแหน่งที่มีการโฟกัสสำเร็จ ภาพจะถูก
แบ่งเป็นสองบริเวณหรือมากกว่า และกล้องจะหาจุดโฟกัสสำหรับแต่ละบริเวณ
แนะนำให้ใช้งานสำหรับภาพทิวทัศน์
กล้องจะพยายามโฟกัสที่ใบหน้าของคน สามารถตรวจพบใบหน้าคนได้สูงสุด 10 ใบหน้า
แนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้สำหรับการถ่ายภาพหมู่
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะแสดงบริเวณโฟกัสดังภาพต่อไปนี้
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้
ในกรณีที่ถ่ายภาพบุคคลเป็นกลุ่ม กล้องจะแสดงการโฟกัสที่ใบหน้าคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็น
สีขาว ขณะที่แสดงภาพใบหน้าอื่นๆ เป็นสีเทา
86
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสอัตโนมัติถ่ายตัวเอง
การตรวจสอบว่าใบหน้าของตนเองอยู่ในโฟกัสหรือไม่ขณะที่ถ่ายภาพตนเองนั้นเป็นเรื่อง
ที่ทำได้ยาก เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ จะมีเสียงบี๊ปจากกล้องดังถี่ขึ้นเมื่อใบหน้าของคุณ
อยู่ที่ตรงกลางการจัดวางองค์ประกอบภาพ
87
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
AF ใช้นว้ิ แตะ
เลือกหรือโฟกัสที่บริเวณโฟกัสที่คุณสัมผัสบนหน้าจอ และโฟกัสที่เป้าหมาย และ
ถ่ายภาพโดยการสัมผัสบนหน้าจอ
เพื่อตั้งค่า AF ใช้นิ้วแตะ
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
AF ใช้นิ้วแตะ →
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
จุดโฟกัสอัตโนมัติ
บริเวณโฟกัสจะถูกกำหนดตามบริเวณที่คุณสัมผัสบนหน้าจอ และ และตำแหน่ง
โฟกัสจะไม่ถูกจัดเก็บไว้
โฟกัสแบบติดตาม
โฟกัสแบบติดตาม ให้คุณติดตามและโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมาย
แม้ว่าเป้าหมายจะเคลื่อนที่ หรือเมื่อคุณเปลี่ยนการจัดวางองค์ประกอบในการถ่ายภาพ
AF ใช้นิ้วแตะ
กรอบสีขาว:
กล้องของคุณกำลังติดตามเป้าหมาย
AF ใช้นิ้วแตะ ให้คุณเลือกและโฟกัสที่เป้าหมายที่คุณแตะบนหน้าจอ
กรอบสีเขียว: เป้าหมายของคุณอยู่ในโฟกัส
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง
88
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > AF
ใช้นิ้วแตะ
กรอบสีแดง:
กล้องของคุณไม่สามารถโฟกัสได้
การถ่ายแบบแตะหน้าจอ
คุณสามารถถ่ายภาพด้วยการใช้นิ้วแตะ เมื่อคุณแตะที่เป้าหมาย กล้องจะโฟกัสที่
เป้าหมายนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่ายภาพ
ถ้าคุณไม่เลือกบริเวณโฟกัส ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงาน
การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลว ในกรณีที่:
-- เป้าหมายมีขนาดเล็กเกินไป
-- เป้าหมายมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป
-- เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณกำลังถ่ายภาพในที่มืด
-- เป้าหมายและพื้นหลังสีหรือลวดลายที่เหมือนกัน
-- เป้าหมายมีลวดลายในแนวนอน เช่นมู่ลี่
-- กล้องสั่นมากเกินไป
• เมื่อการติดตามล้มเหลว คุณลักษณะนี้จะถูกคืนค่า
• ถ้ากล้องล้มเหลวในการติดตามเป้าหมาย บริเวณโฟกัสจะถูกลบค่า
• ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัสได้ กรอบโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และการโฟกัสจะถูกลบค่า
•
•
89
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ช่วยโฟกัส
ในโหมดโฟกัสแบบปรับเอง คุณต้องหมุนวงแหวนโฟกัสบนเลนส์เพื่อปรับโฟกัส เมื่อคุณ
ใช้ฟังก์ชั่นช่วยถ่ายแมนวลหรือการตรวจดูโฟกัส คุณจะโฟกัสได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นนี้
มีให้ใช้งานเฉพาะกับเลนส์ที่สนับสนุนการโฟกัสแบบปรับเองเท่านั้น
ตัวเลือก
ช่วยถ่ายแมนวล
ขยาย 8 เท่า
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
บริเวณโฟกัสจะถูกขยาย 8 เท่าเมื่อคุณหมุนวงแหวนโฟกัส
ในโหมดโฟกัสแบบปรับเอง คุณสามารถขยายภาพและปรับโฟกัสได้ง่ายโดยการหมุนวง
แหวนโฟกัส
เพื่อตั้งค่าการช่วยโฟกัส
แบบปรับเอง
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
ช่วยถ่ายแมนวล →
การตรวจดูโฟกัส
* ค่าเริ่มต้น
ตัวเลือก
ปิด
คำอธิบาย
ไม่ใช้ฟังก์ชั่นช่วยถ่ายแมนวล
บริเวณโฟกัสจะถูกขยาย 5 เท่าเมื่อคุณหมุนวงแหวนโฟกัส
ในโหมดโฟกัสแบบปรับเอง สีที่คุณเลือกจะปรากฏที่ขอบของเป้าหมายที่ถูกโฟกัส
ขณะที่หมุนวงแหวนโฟกัส
เพื่อตั้งค่าการตรวจดูโฟกัส
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
การตรวจดูโฟกัส →
* ค่าเริ่มต้น
ขยาย 5 เท่า*
ตัวเลือก
ระดับ
สี
คำอธิบาย
ตั้งค่าความไวสำหรับตรวจจับวัตถุที่ถูกโฟกัส (ปิด, สูง, กลาง*, ต่ำ)
ตั้งค่าสีที่จะปรากฏบนเป้าหมายที่ถูกโฟกัส (ขาว*, แดง, เขียว)
90
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > ช่วยโฟกัส
การวัดค่ารับแสงของบริเวณโฟกัส 
เมื่อฟังก์ชันนี้เปิดใช้งาน กล้องจะตั้งค่ารับแสงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติโดยการคำนวณ
ความสว่างของบริเวณโฟกัส ฟังก์ชันนี้จะมีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือกการวัดแสงแบบ
เฉพาะจุด หรือการวัดแสงแบบ หลายจุด และ การเลือกโฟกัส
เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
เชื่อมค่า AE กับจุด AF
91
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
โหมดตัง้ เฟรมอัตโนมัติ
เมื่อคุณปรับความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสง ค่ารับแสงจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่า
เหล่านั้น ดังนั้นหน้าจออาจมืดลง ด้วยฟังก์ชันนี้ ความสว่างของหน้าจอจะคงที่โดยไม่
ขึ้นกับการตั้งค่า คุณจึงสามารถจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพได้ดีขึ้น
เพื่อใช้
โหมดตั้งเฟรมอัตโนมัติ
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
โหมดตั้งเฟรมอัตโนมัติ
92
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ระบบป้องกันภาพสัน่ ไหวแบบออพติคอล (OIS)
ใช้ฟังก์ชั่นระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล (OIS)
เพื่อลดการสั่นของกล้องให้น้อยที่สุด OIS อาจใช้ไม่ได้กับเลนส์บางรุ่น
อาการกล้องสั่นมักเกิดในสถานที่มืดหรือเมื่อถ่ายภาพในอาคาร ในกรณีดังกล่าว กล้อง
จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำลงเพื่อเพิ่มปริมาณแสงที่เข้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพเบลอได้
คุณสามารถป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยใช้ฟังก์ชั่น OIS
หากเลนส์ของคุณมีปุ่มสวิตซ์ OIS คุณจะต้องตั้งค่าสวิตช์นี้เป็น ON เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
เพื่อกำหนดตัวเลือก OIS
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
OIS (กันสั่น) →
ไอคอน คำอธิบาย
ปิด: ปิดฟังก์ชั่น OIS (อาจไม่มีตัวเลือกนี้สำหรับเลนส์บางรุ่น)
โหมด 1*: ฟังก์ชัน OIS จะถูกใช้งานเฉพาะเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์]
ลงครึ่งหนึ่งหรือเต็มที่
โหมด 2: ฟังก์ชั่น OIS เปิดใช้งาน
* ค่าเริ่มต้น
ไม่มีการปรับแก้ด้วย OIS
มีการปรับแก้ด้วย OIS
OIS อาจไม่ทำงานอย่างปกติ เมื่อ:
-- คุณเลื่อนกล้องของคุณไปตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่
-- กล้องมีการสั่นมากเกินไป
-- ความเร็วชัตเตอร์ช้า (เช่นเมื่อคุณเลือก กลางคืน ในโหมดสมาร์ท)
-- แบตเตอรี่อ่อน
-- คุณถ่ายภาพระยะใกล้
• ถ้าคุณใช้ฟังก์ชั่น OIS ร่วมกับขาตั้งกล้อง ภาพของคุณอาจเบลอเนื่องจากการสั่นของ
เซ็นเซอร์ OIS การยกเลิกการใช้งานฟังก์ชั่น OIS เมื่อคุณใช้ขาตั้งกล้อง
• ถ้ากล้องถูกกระแทกหรือตกหล่น การแสดงภาพจะมัว หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ปิดกล้อง
และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
• ใช้งานฟังก์ชัน OIS เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากฟังก์ชันนี้จะใช้งานแบตเตอรี่มาก
ขึ้น
• เพื่อตั้งค่าตัวเลือก OIS ในเมนู ให้ตั้งสวิตช์ OIS บนเลนส์ ไปที่ ON
• อาจไม่มีตัวเลือกนี้สำหรับเลนส์บางรุ่น
• อาจไม่มี ปิด ให้เลือกสำหรับเลนส์บางรุ่น
•
93
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
โหมดถ่าย (วิธกี ารถ่ายภาพ)
คุณสามารถตั้งค่าวิธีการถ่ายภาพเช่น ต่อเนื่อง ความเร็วสูง ตัวตั้งเวลา หรือตัวเลือก
อื่นๆ
เลือก เดี่ยว เพื่อถ่ายภาพครั้งละหนึ่งภาพ เลือก ต่อเนื่อง หรือ ความเร็วสูง เพื่อถ่าย
เป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็ว เลือก ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ, ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว
หรือ ตัวช่วยถ่ายคร่อม เพื่อปรับค่ารับแสง สมดุลแสงขาว หรือใช้ลักษณะพิเศษตัวช่วย
ปรับแต่งภาพ และคุณยังสามารถเลือก ตัวตั้งเวลา เพื่อถ่ายภาพของตัวคุณเอง
เพื่อตั้งค่าวิธีการถ่ายภาพ
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
เลือกที่ต้องการ →
→1→
ต่อเนื่อง
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] คุณสามารถถ่ายภาพได้สูงสุด 5 ภาพ (ต่อ
เนื่อง ช้า) หรือ 8 ภาพ (ต่อเนื่อง เร็ว) ต่อวินาที
โหมดถ่าย → ตัว
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
เดี่ยว
ถ่ายภาพหนึ่งภาพเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] แนะน�ำให้ใช้สำ� หรับกรณีทวั่ ไป
ถ้าคุณเลือก ต่อเนื่อง เร็ว จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นลดสัญญาณรบกวนได้
• ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดคือ 8 รูปต่อวินาที จะช้าลงหลังถ่ายภาพ JPEG 13 รูป
RAW 5 รูป (ตาม UHS-1 SD การ์ด อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการ์ด
ความจ�ำ)
•
94
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดถ่าย (วิธีการถ่ายภาพ)
ความเร็วสูง
ตัวตั้งเวลา
ถ่ายภาพติดต่อกัน 10 ภาพต่อวินาที (เป็นเวลา 3 วินาที), 15 ภาพต่อวินาที (เป็นเวลา
2 วินาที) หรือ 30 ภาพต่อวินาที (เป็นเวลา 1 วินาที) เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] หนึ่งครั้ง
แนะนำให้ใช้งานสำหรับเป้าหมายที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เช่น รถแข่ง
ถ่ายภาพโดยมีการหน่วงเวลา 2 ถึง 30 วินาที การหน่วงเวลาสามารถปรับเพิ่มได้ขั้น
ละ 1 วินาที
เพื่อตั้งค่าจำนวนภาพที่ถ่าย ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→1→
โหมดถ่าย → ความเร็วสูง →
→ จำนวนภาพที่ถ่าย →
• ขนาดภาพจะถูกตั้งเป็น 5M
• อาจใช้เวลานานขึ้นในการบันทึกภาพ
• คุณไม่สามารถใช้งานแฟลชกับตัวเลือกนี้ได้
• ความเร็วชัตเตอร์จะต้องเร็วกว่า 1/30 วินาที
• ภาพที่ถ่ายพร้อมตัวเลือกนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อบันทึก
• คุณไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือก ISO ได้สูงกว่า ISO 3200
• ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้กับชนิดไฟล์ RAW และจะไม่มีให้เลือกหากคุณภาพของภาพ
ถูกตั้งเป็น RAW
•
เพื่อตั้งค่าการหน่วงเวลา ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวตั้งเวลา →
→ ค่าการหน่วงเวลา →
→1→
โหมดถ่าย →
95
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดถ่าย (วิธีการถ่ายภาพ)
ถ่ายคร่อม AE (ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ)
ถ่ายคร่อม WB (ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว)
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่อง ได้แก่ ภาพแบบปกติ
ภาพที่มืดลงหนึ่งขั้น และภาพที่สว่างขึ้นหนึ่งขั้น ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพเบลอ
ขณะที่กล้องถ่ายภาพทั้งสามภาพต่อเนื่อง คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ในเมนู
ตั้งค่าถ่ายคร่อม
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่อง ได้แก่ภาพแบบปกติ และอีก
สองภาพที่มีการตั้งค่าสมดุลแสงขาวแตกต่างกัน กล้องจะถ่ายภาพแบบดั้งเดิม เมื่อคุณกด
[ชัตเตอร์] ภาพอีกสองภาพจะถูกถ่ายโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่คุณ
ตั้งค่า คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ในเมนู ตั้งค่าถ่ายคร่อม
ค่ารับแสง +2
ค่ารับแสง -2
ดั้งเดิม
เพื่อตั้งค่าการถ่ายคร่อม ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
WB+2
WB-2
ดั้งเดิม
→5→
ตั้งค่าถ่ายคร่อม
ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้กับชนิดไฟล์ RAW และจะไม่มีให้เลือกหากคุณภาพของภาพถูก
ตั้งเป็น RAW
• เพื่อตั้งค่าการถ่ายคร่อม ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→5→
ตั้งค่าถ่ายคร่อม → ตัวเลือกที่ต้องการ
•
96
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดถ่าย (วิธีการถ่ายภาพ)
ถ่ายคร่อมตัวช่วยปรับค่าภาพ (ตัวช่วยถ่ายคร่อม)
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพสามภาพต่อเนื่อง โดยแต่ละภาพมีการตั้งค่าตัว
ช่วยปรับแต่งภาพแตกต่างกัน กล้องจะถ่ายภาพและใช้ค่าตัวเลือกตัวช่วยปรับแต่งภาพ
สามค่าที่คุณได้ตั้งค่าไว้ สำหรับภาพที่ถ่าย คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้
3 แบบในเมนู ตั้งค่าถ่ายคร่อม
ย้อนอดีต
เส้นคมชัด
ปกติ
ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้กับชนิดไฟล์ RAW และจะไม่มีให้เลือกหากคุณภาพของภาพถูก
ตั้งเป็น RAW
• เพื่อตั้งค่าการถ่ายคร่อม ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→5→
ตั้งค่าถ่ายคร่อม → ตัวเลือกที่ต้องการ
•
97
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
การวัดแสง
โหมดการวัดแสงหมายถึงวิธีการที่กล้องวัดปริมาณแสง
หลายจุด
กล้องจะวัดปริมาณแสงของฉาก และใช้ค่าแสงที่วัดได้เพื่อปรับการตั้งค่าที่หลากหลายใน
โหมดต่างๆ ของกล้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าเป้าหมายดูมืดกว่าสีจริง กล้องจะถ่ายภาพ
เป้าหมายโดยมีการเปิดรับแสงมากขึ้น ถ้าเป้าหมายดูสว่างกว่าสีจริง กล้องจะถ่ายภาพ
เป้าหมายโดยมีการเปิดรับแสงลดลง
โหมดหลายจุด จะคำนวณปริมาณแสงในหลายบริเวณ เมื่อมีปริมาณแสงเพียงพอหรือ
ไม่เพียงพอ กล้องจะปรับค่ารับแสงโดยการหาค่าเฉลี่ยความสว่างโดยรวมของฉาก
โหมดนี้เหมาะสมกับภาพถ่ายทั่วไป
ความสว่างและอารมณ์ภาพโดยรวมอาจได้รับผลกระทบจากวิธีการวัดแสงของกล้องได้
เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับสภาพของการถ่ายภาพ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการวัดแสง
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→1→
วัดแสง →
98
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > การวัดแสง
เฉพาะจุด
เน้นตรงกลาง
โหมดเฉพาะจุด จะคำนวณปริมาณแสงที่บริเวณตรงกลาง เมื่อคุณถ่ายภาพในสภาวะที่
มีแสงจ้าส่องด้านหลังเป้าหมาย กล้องจะปรับการรับแสงเพื่อให้สามารถถ่ายภาพ
เป้าหมายได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เพื่อคุณเลือกโหมดหลายจุดในสภาพแสงที่มี
แสงจ้าส่องด้านหลัง กล้องจะคำนวณพบว่าปริมาณแสงโดยรวมมีมากเหลือเฟือ
ซึ่งจะทำให้ภาพออกมามืดลง โหมดเฉพาะจุดสามารถป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวได้
เนื่องจากเป็นการคำนวณปริมาณแสงจากบริเวณที่กำหนด
โหมดเน้นตรงกลางจะคำนวณปริมาณแสงจากบริเวณที่กว้างขึ้นกว่าโหมดเฉพาะจุด
โหมดนี้จะคำนวณรวมปริมาณแสงตรงกลางของภาพ (ค่าน้ำหนัก 60 – 80 %)
กับบริเวณที่เหลือในภาพ (ค่าน้ำหนัก 20 – 40 %) แนะนำให้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่มี
ความสว่างของเป้าหมายกับฉากหลังแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย หรือเมื่อเป้าหมายกิน
บริเวณกว้างเมื่อเทียบกับองค์ประกอบการจัดวางของทั้งภาพ
เป้าหมายมีสีสว่าง ขณะที่พื้นหลังมืด แนะนำให้ใช้โหมดเฉพาะจุดสำหรับสถานการณ์
เช่นเมื่อมีความแตกต่างของค่ารับแสงระหว่างเป้าหมายและฉากหลังมาก
99
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ช่วงทีป่ รับเปลีย่ นได้
ฟังก์ชันนี้จะแก้ไขการสูญเสียรายละเอียดส่วนที่สว่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
ความแตกต่างของเฉดสีในภาพ
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→1→
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้ → ตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อตั้งค่าช่วงอัจฉริยะ
ไม่มีค่าพิเศษช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
ไอคอน
มีค่าพิเศษช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
คำอธิบาย
ปิด: ไม่ใช้ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
ช่วงอัจฉริยะ+: แก้ไขความสูญเสียรายละเอียดบริเวณสว่าง
คุณไม่สามารถตั้งค่า ISO 100
HDR: ถ่ายภาพ 2 ภาพด้วยค่ารับแสงแตกต่างกัน จากนั้นนำมารวมกันเพื่อสร้าง
ภาพเดี่ยวโดยอัตโนมัติ
•
•
คุณไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือก ISO ได้สูงกว่า ISO 3200
ตัวเลือกช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่สามารถตั้งค่าพร้อมกันกันตัวเลือก
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ
100
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
แฟลช
เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายให้ดูสมจริง ปริมาณแสงจะต้องคงที่
เมื่อปริมาณแสงมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้แฟลชเพื่อช่วยให้ปริมาณแสงคงที่
เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมตามแหล่งกำเนิดแสงและเป้าหมาย
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกแฟลช
ไอคอน
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ →
→1→
แฟลช →
คำอธิบาย
ปิด: ไม่ใช่แฟลช
แฟลชอัจฉริยะ: กล้องจะปรับความสว่างของแฟลชโดยอัตโนมัติตามปริมาณแสงใน
บริเวณโดยรอบ
อัตโนมัต:ิ ยิงแฟลชอัตโนมัติในที่มืด
แก้ตาแดงอัตโนมัต:ิ ยิงแฟลชอัตโนมัติ และป้องกันไม่ให้ตาแดง
เติม: ยิงแฟลชทุกครั้งที่คุณถ่ายภาพ (ความสว่างได้รับการปรับค่าโดยอัตโนมัติ)
แฟลชแก้ตาแดง: ยิงแฟลชทุกครั้งที่คุณถ่ายภาพพร้อมทำให้ลักษณะตาแดงลดลง
ไอคอน
คำอธิบาย
ม่านชัตเตอร์ชุดแรก: ยิงแฟลชทันทีหลังจากที่
เปิดชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพเป้าหมายโดยที่
เห็นท่าทางในจังหวะแรกของลำดับการเคลื่อน
ที่อย่างชัดเจน
ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง:
ยิงแฟลชพอดีก่อนที่จะปิดชัตเตอร์ กล้องจะ
ถ่ายภาพเป้าหมายโดยที่เห็นท่าทางในจังหวะ
สุดท้ายของลำดับการเคลื่อนที่อย่างชัดเจน
ทิศการเคลื่อนที่ของลูกบอล
ทิศการเคลื่อนที่ของลูกบอล
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
มีช่วงห่างระหว่างการวาบของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสอง อย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลช
จะติดเป็นครั้งที่สอง
• ถ้าคุณเลือก ปิด จะไม่มีการยิงแฟลชแม้ว่าจะมีการติดตั้งแฟลชภายนอกก็ตาม
•
•
ใช้แฟลชที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น การใช้งานแฟลชที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้
กล้องของคุณเสียหาย
101
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > แฟลช
การทำให้ลักษณะตาแดงลดลง
การปรับความเข้มของแฟลช
ถ้ามีการยิงแฟลชขณะที่คุณถ่ายภาพของบุคคลในที่มืด
อาจมีแววตาสีแดงปรากฏในดวงตา เพื่อทำให้ลักษณะตาแดงลดลง เลือก
แก้ตาแดงอัตโนมัติ หรือ แฟลชแก้ตาแดง
เมื่อเปิดแฟลช สามารถปรับความเข้มแสงแฟลชได้ +/- 2 ระดับ
เพื่อตั้งค่าความเข้มแสงแฟลช
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→ แฟลช →
ตัวเลือกที่ต้องการ →
→ ลากแถบเลื่อนหรือสัมผัส +/เพื่อปรับความเข้มแสง → สัมผัส
แฟลช : 0
ไม่มีการแก้ตาแดง
มีการแก้ตาแดง
ถ้าหากเป้าหมายอยู่ไกลจากกล้องเกินไป หรือเคลื่อนที่ขณะยิงแฟลช
อาการตาแดงอาจไม่ลดลง
102
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > แฟลช
และคุณสามารถสัมผัส
→ 1 → แฟลช → ตัวเลือกที่ต้องการ →
ในโหมดถ่ายภาพเพื่อเข้าถึงเมนูความเข้มแสงแฟลช
• การปรับความเข้มแสงแฟลชอาจไม่ได้ผลเมื่อ:
-- เป้าหมายอยู่ใกล้กล้องมากเกินไป
-- คุณตั้งค่าความไวแสง ISO สูง
-- ค่ารับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
• ในบางโหมดถ่ายภาพ คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้
• ถ้าคุณติดตั้งแฟลชภายนอกที่ปรับความเข้มแสงได้เข้ากับกล้อง การตั้งค่าค่าความเข้ม
แสงของแฟลชจะถูกนำไปใช้
• ถ้าเป้าหมายอยู่ใกล้เกินไปขณะที่คุณใช้งานแฟลช แสงบางส่วนอาจถูกบดบัง
ทำให้ภาพมืด ตรวจสอบว่าเป้าหมายอยู่ในช่วงระยะที่แนะนำ ซึ่งจะแตกต่างกันไป
สำหรับเลนส์แต่ละรุ่น
• เมื่อติดตั้งฮูดครอบเลนส์ แสงจากแฟลชอาจถูกบดบังโดยฮูด
ให้นำฮูดออกเมื่อใช้งานแฟลช
•
103
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
การชดเชยแสง
กล้องจะตั้งค่ารับแสงโดยอัตโนมัติ โดยการวัดระดับแสงจากการจัดองค์ประกอบภาพ
และตำแหน่งของเป้าหมาย ถ้าการตั้งค่ารับแสงของกล้องสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คุณ
ต้องการ คุณสามารถปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง ค่ารับแสงสามารถปรับค่าได้ในช่วง ±3
กล้องจะแสดงการเตือนค่ารับแสงเป็นสีแดง สำหรับขั้นการรับแสงที่เกินช่วง ±3
เพื่อปรับค่ารับแสง กดปุ่มวงแหวนคำสั่งสองครั้ง จากนั้นหมุนขณะที่เลือกค่ารับแสง
และคุณสามารถปรับค่ารับแสงโดยการสัมผัส
→ EV จากนั้นลากปุ่มวงแหวน
บนหน้าจอ
+2
-2
ดั้งเดิม
คุณสามารถตรวจสอบค่ารับแสงได้จากตำแหน่งของสัญลักษณ์ระดับค่ารับแสง
การเตือนค่ารับแสง
ดัชนีค่ารับแสงมาตรฐาน
สัญลักษณ์ระดับค่ารับแสง
ลดค่ารับแสง
(มืดลง)
เพิ่มค่ารับแสง
(สว่างขึ้น)
104
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ล็อกค่ารับแสง
เมื่อคุณไม่สามารถกำหนดค่ารับแสงที่พอดีเนื่องจากมีความต่างของสีมาก
ให้ล็อกค่ารับแสง จากนั้นจึงถ่ายภาพ
หลังจากล็อกค่ารับแสงแล้ว ให้เล็งเลนส์ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกด [ชัตเตอร์]
เพื่อล็อกค่ารับแสง ให้ปรับค่ารับแสงของภาพ จากนั้นสัมผัสปุ่มกำหนดเอง
ตั้งค่าการทำงานของปุ่มกำหนดเองเป็น AEL เพื่อล็อคค่ารับแสงปัจจุบัน (หน้า 150)
• คุณสมบัตินี้ไม่มีให้ใช้งานในโหมดปรับเอง
•
105
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ฟังก์ชน่ั วิดโี อ
คุณภาพของภาพยนตร์
ฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานสำหรับวีดีโอ มีคำอธิบายดังต่อไปนี้
ตั้งค่าคุณภาพของภาพยนตร์
ขนาดภาพยนตร์
เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
คุณภาพของภาพยนตร์
กำหนดขนาดภาพยนตร์
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกขนาด
ภาพยนตร์
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
ไอคอน ขนาด
1920X1080 (30 fps) (16:9)
1920X1080 (15 fps) (16:9)
1920X810 (24 fps) (ประมาณ
2.35:1)
1280X720 (60 fps) (16:9)
1280X720 (30 fps) (16:9)
640X480 (30 fps) (4:3)
320X240 (30 fps) (4:3)
→6→
ขนาดภาพยนตร์ →
แนะนำให้ใช้สำหรับ
เปิดดูในจอ HDTV แบบเต็ม
เปิดดูในจอ HDTV แบบเต็ม (มีให้เลือกเฉพาะ
สำหรับบางตัวเลือกของฟิลเตอร์อัจฉริยะ)
ไอคอน ส่วนขยาย
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→6→
คุณภาพของภาพยนตร์ → ตัวเลือกที่ต้องการ
คำอธิบาย
MP4 (H.264)
น้อย: บันทึกวีดีโอด้วยคุณภาพปกติ
MP4 (H.264)
HQ: บันทึกวีดีโอด้วยคุณภาพสูง
เปิดดูใน HDTV
เปิดดูใน HDTV
เปิดดูใน HDTV
เปิดดูใน TV
โพสต์ลงในเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายไร้สาย
(สูงสุด 30 วินาที)
106
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > ฟังก์ชั่นวิดีโอ
ภาพเร่งความเร็ว
ภาพจาง
ตั้งค่าความเร็วการเล่นวีดีโอ
คุณสามารถจางภาพเข้าและจางภาพออกจากฉากโดยใช้ฟังก์ชั่นภาพจางโดยไม่ต้อง
ดำเนินการในพีซี ตั้งค่าตัวเลือกภาพจางเข้า เพื่อให้ภาพจางเข้าแบบเป็นลำดับขั้นใน
ช่วงเริ่มต้นของฉาก ตั้งค่าตัวเลือกภาพจางออก เพื่อให้ภาพจางออกจากฉากแบบเป็น
ลำดับขั้น ใช้ฟังก์ชั่นนี้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษที่น่าทึ่งให้กับวีดีโอของคุณ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
ความเร็วการเล่นวีดีโอ
ไอคอน
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→6→
ภาพเร่งความเร็ว →
คำอธิบาย
x0.25: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 1/4 เท่าของปกติ
(ใช้ได้เฉพาะ 640X480 หรือ 320x240)
x0.5: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 1/2 เท่าของปกติ
(ใช้ได้เฉพาะ 1280X720 (30 fps), 640X480 หรือ 320x240)
x1: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็วปกติ
x5: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 5 เท่าของปกติ
x10: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 10 เท่าของปกติ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกภาพจาง
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→6→
ไอคอน คำอธิบาย
ปิด: ไม่ใช้ฟังก์ชั่นภาพจาง
เข้า: ฉากค่อยๆ จางเข้า
ออก: ฉากค่อยๆ จางออก
x20: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 20 เท่าของปกติ
เข้า-ออก: ใช้ฟังก์ชั่นภาพจางทั้งตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดฉาก
หากคุณเลือกตัวเลือกอื่นนอกจาก x1 เสียงจะไม่ถูกบันทึก
• ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นภาพจาง อาจต้องใช้เวลานานขึ้นในการบันทึกไฟล์
•
ภาพจาง →
107
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > ฟังก์ชั่นวิดีโอ
เสียง
ระดับเสียงไมโครโฟน
ในบางครั้ง วีดีโอที่ไม่มีเสียงอาจน่าสนใจกว่าวีดีโอที่มีเสียง ปิดเสียงเพื่อบันทึกวีดีโอ
แบบไม่มีเสียง
ตั้งค่าระดับเสียงไมโครโฟนสำหรับสภาวะแวดล้อมการถ่ายภาพ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกเสียง
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→6→
เสียง →
เพื่อตั้งค่าระดับเสียงไมโครโฟน
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→6→
ระดับเสียงไมโครโฟน → ตัวเลือกที่ต้องการ
ตัดเสียงลม
เมื่อคุณบันทึกวีดีโอในที่ที่มีเสียงรบกวนมาก อาจมีเสียงที่คุณไม่ต้องการถูกบันทึกใน
วีดีโอ เฉพาะกรณีที่มีเสียงลมแรงถูกบันทึกลงในวีดีโอ และดึงความสนใจของคุณจากวีดีโอ
ใช้ฟังก์ชั่นตัดเสียงลมเพื่อกำจัดเสียงรบกวนรอบข้างบางส่วนรวมทั้งเสียงลม
เพื่อลดเสียงลม
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→6→
ตัดเสียงลม →
108
บทที่ 3
เปิดเล่น/แก้ไข
เรียนรู้วิธีการเปิดเล่นและแก้ไขภาพและวีดีโอ
อ้างอิงบทที่ 6 สำหรับการแก้ไขไฟล์ในพีซี
เปิดเล่น/แก้ไข
ค้นหาและจัดการไฟล์
เปิดเล่น/แก้ไข > ค้นหาและจัดการไฟล์
เรียนรู้วิธีดูภาพย่อของภาพและวีดีโอ และวิธีป้องกันและลบไฟล์
ถ้าคุณไม่ดำเนินการสั่งงานใดๆ ระยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลและไอคอนบนหน้าจอจะหายไป
เมื่อคุณสั่งงานกล้องอีกครั้ง สัญลักษณ์เหล่านั้นจะกลับมาปรากฏอีกครั้ง
การดูภาพย่อ
เพื่อค้นหารูปภาพและวีดีโอที่คุณต้องการแปลงเป็นมุมมองภาพย่อ มุมมองภาพย่อแสดง
ภาพหลายภาพในเวลาเดียวกันเพื่อให้คุณสามารถเลือกดูรายการที่คุณต้องการค้นหา
คุณยังสามารถจัดประเภทและแสดงไฟล์ตามประเภท เช่นตามวันที่ ชนิดไฟล์ หรือสถานที่
การดูรูปถ่าย
1 กด [z]
•
ไฟล์ภาพที่คุณถ่ายล่าสุดจะแสดงขึ้น
หมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อเลือกโหมดมุมมองภาพย่อ
2 ลากภาพไปทางซ้ายหรือทางขวาผ่านไฟล์
คุณอาจไม่สามารถแก้ไขหรือเปิดเล่นไฟล์ที่ถ่ายจากกล้องอื่น เนื่องจากขนาดภาพหรือตัว
เข้ารหัสถอดรหัสที่ไม่สนับสนุน ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อแก้ไขหรือเปิดเล่นไฟล์
เหล่านี้
110
เปิดเล่น/แก้ไข > ค้นหาและจัดการไฟล์
การดูไฟล์ตามหมวด
การดูไฟล์ในรูปแบบโฟลเดอร์
1 ในโหมดมุมมองภาพย่อ สัมผัส
→ z →
หมู่ที่ต้องการ
•
คุณยังสามารถสัมผัส
ตัวเลือก
ทุกภาพ*
วันที่
ชนิด
สถานที่
ภาพถ่ายต่อเนื่องและภาพถ่ายความเร็วสูงจะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ การเลือกโฟลเดอร์
จะเป็นการเปิดเล่นทุกภาพโดยอัตโนมัติ การลบโฟลเดอร์จะเป็นการลบทุกภาพใน
โฟลเดอร์นั้น
กรอง → หมวด​
เพื่อเลือกหมวด​หมู่
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
ดูไฟล์ตามปกติ
ดูไฟล์ตามวันที่ที่บันทึก
ดูไฟล์ตามชนิดของไฟล์
ดูไฟล์ตามตำแหน่งที่บันทึก (เฉพาะภาพที่ถ่ายโดยมีโมดูลเสริม GPS
เท่านั้นที่จะมีข้อมูลตำแหน่ง)
1 ในโหมดเปิดเล่น ลากภาพไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเคลื่อนย้ายไปยัง
โฟลเดอร์ที่ต้องการ
•
กล้องจะเปิดเล่นรูปถ่ายในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ
2 สัมผัสรายการที่จะเปิด
3 สัมผัสไฟล์เพื่อแสดงในมุมมองภาพเดี่ยว
4 สัมผัส
เพื่อกลับสู่มุมมองก่อนหน้า
2 สัมผัสโฟลเดอร์บนหน้าจอเพื่อเปิดโฟลเดอร์
3 ลากภาพไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนไปยังไฟล์อื่น
4 สัมผัส
เพื่อกลับสู่โหมดเปิดเล่น
111
เปิดเล่น/แก้ไข > ค้นหาและจัดการไฟล์
การป้องกันไฟล์
ล็อค/ปลดล็อคทุกไฟล์
ล็อค/ปลดล็อคทุกไฟล์
ป้องกันไฟล์จากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
1 ในโหมดเปิดเล่น สัมผัส
→ z →
ป้องกัน → เลือก
2 สัมผัส / to เลื่อนไปยังไฟล์ จากนั้นสัมผัสกล่องทำเครื่องหมาย
•
สัมผัสกล่องทำเครื่องหมายอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกของคุณ
3 สัมผัส
1 ในโหมดเปิดเล่น สัมผัส
→ z →
ป้องกัน → ทุกภาพ
2 สัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
ตัวเลือก
ล็อค
ไม่ล็อค
ยกเลิก
คำอธิบาย
ล็อคทุกไฟล์
ปลดล็อคทุกไฟล์
กลับสู่เมนูก่อนหน้า
คุณไม่สามารถลบไฟล์ที่ถูกป้องกันได้
112
เปิดเล่น/แก้ไข > ค้นหาและจัดการไฟล์
การลบไฟล์
ลบไฟล์ในโหมดเปิดเล่นและทำให้มีที่ว่างมากขึ้นในการ์ดความจำของคุณ ไฟล์ที่ได้รับ
การป้องกันจะไม่ถูกลบ
การลบทีละไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์หนึ่งไฟล์และสั่งลบ
1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกไฟล์ จากนั้นสัมผัส
2 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น สัมผัส ใช่
การลบทีละหลายไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ทีละหลายไฟล์และสั่งลบไฟล์เหล่านั้น
1 ในโหมดเปิดเล่น สัมผัส
•
→ z →
หรืออีกวิธีหนึ่ง ในมุมมองภาพย่อ สัมผัส
ลบ → เลือก
จากนั้นเลือกไฟล์ที่จะลบ
2 สัมผัส / to เลื่อนไปยังไฟล์ จากนั้นสัมผัสกล่องทำเครื่องหมาย
•
สัมผัสกล่องทำเครื่องหมายอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกของคุณ
3 สัมผัส
4 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น สัมผัส ใช่
การลบทุกไฟล์
คุณสามารถลบทุกไฟล์ในการ์ดความจำพร้อมกันได้
1 ในโหมดเปิดเล่น
→ z→
ลบ → ทุกภาพ
2 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น สัมผัส ใช่
113
เปิดเล่น/แก้ไข
การดูรปู ถ่าย
เปิดเล่น/แก้ไข > การดูรูปถ่าย
ขยายภาพ
การเปิดดูแสดงสไลด์
คุณสามารถ ขยายภาพขณะที่กำลังดูภาพเหล่านั้นในโหมดเปิดเล่นได้ คุณยังสามารถ
ใช้ฟังก์ชั่นการตัดบางส่วนของภาพเพื่อแยกส่วนของภาพที่แสดงบนหน้าจอและบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่
คุณสามารถดูภาพในการแสดงสไลด์ ใช้ลักษณะพิเศษต่างๆ กับการแสดงสไลด์
และเล่นเพลงเป็นพื้นหลังได้
บริเวณที่ขยาย
ลากหน้าจอเพื่อดูส่วนอื่นของภาพ
หมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อขยายภาพ
ไอคอน
คำอธิบาย
กลับสู่มุมมองดั้งเดิม
ตัด​บาง​ส่วนของภาพ (กล้องจะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่)
1 ในโหมดเปิดเล่น สัมผัส
→ z →
ตัวเลือกแสดงสไลด์
2 เลือกตัวเลือกค่าพิเศษสไลด์โชว์
•
ข้ามไปยังขั้นที่ 3 เพื่อเริ่มแสดงสไลด์โดยไม่มีลักษณะพิเศษ
ตัวเลือก
โหมดเล่น
ช่วงเวลา
เพลง
ค่าพิเศษ
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
ตั้งค่าว่าจะให้เล่นซ้ำการแสดงสไลด์หรือไม่ (ทีละหนึ่ง*, เล่นซ้ำ)
ตั้งเวลาระหว่างภาพ (1 วินาที*, 3 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที)
ตั้งค่าเสียงพื้นหลัง
• ตั้งค่าพิเศษการเปลี่ยนฉากระหว่างภาพ
• สัมผัส ปิด เพื่อยกเลิกค่าพิเศษ
และคุณยังสามารถจิกนิ้วมือเข้าหากันหรือแยกนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อย่อ
หรือขยายรูปภาพ คุณสามารถสัมผัสสองครั้งที่บริเวณใดๆ เพื่อขยายอย่างรวดเร็ว
114
เปิดเล่น/แก้ไข > การดูรูปถ่าย
การสร้างคำสั่งพิมพ์ (DPOF)
3 สัมผัส
DPOF (Digital Print Order Format) ให้คุณตั้งค่าจำนวนชุดของภาพที่พิมพ์
4 สัมผัส เริ่มแสดงสไลด์
กล้องบันทึกข้อมูล DPOF ในโฟลเดอร์ MISC ในการ์ดความจำของคุณ
ถ้าคุณตั้งค่าข้อมูล DPOF สำหรับภาพของคุณ คุณสามารถนำการ์ดความจำไปยัง
ร้านพิมพ์ภาพดิจิตอลเพื่อทำการพิมพ์ คุณไม่สามารถตั้งค่าลำดับการพิมพ์ของไฟล์
ชนิด RAW
5 ดูสไลด์โชว์
สัมผัส เพื่อพัก
• สัมผัส อีกครั้งเพื่อเล่นต่อ
เพือ่ หยุดการแสดงสไลด์และกลับสู่โหมดเปิดเล่น
• สัมผัส
เพือ่ ปรับระดับเสียง
• สัมผัส
•
ภาพที่มีขนาดกว้างกว่ากระดาษอาจถูกตัดออกที่ขอบซ้ายและขอบขวา ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าขนาดภาพนั้นเข้ากันได้กับกระดาษที่คุณเลือก
1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกรูปภาพ จากนั้นสัมผัส
การหมุนอัตโนมัติ
เมื่อเปิดการหมุนอัตโนมัติ กล้องจะหมุนภาพที่คุณถ่ายในแนวตั้งอัตโนมัติเพื่อให้ภาพ
พอดีกับหน้าจอในแนวนอน
เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
การหมุนอัตโนมัติ
ในโหมดเปิดเล่น สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→z→
หมุนอัตโนมัติ →
2 สัมผัส z → DPOF
3 สัมผัส / เพื่อตั้งค่าจำนวนชุดพิมพ์
•
เพื่อเลือกภาพอื่น สัมผัส /
4 สัมผัส
115
เปิดเล่น/แก้ไข
การเปิดเล่นวีดโี อ
เปิดเล่น/แก้ไข > การเปิดเล่นวีดีโอ
ในโหมดเปิดเล่น คุณสามารถเล่นวีดีโอ บันทึกภาพจากวีดีโอ หรือครอบตัดวีดีโอเพื่อ
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่
ตัดส่วนของวีดีโอระหว่างการเปิดเล่น
1 ในโหมดเปิดเล่น เลื่อนไปยังวีดีโอที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส
2 สัมผัส เพื่อเริ่มต้นการเล่นวีดีโอ
3 สัมผัส ที่จุดที่คุณต้องการเริ่มต้นการตัดบางส่วนของวีดีโอ
4 สัมผัส
การควบคุมการดูวีดีโอ
ไอคอน
/
/
/
คำอธิบาย
ดูไฟล์ก่อนหน้า/ค้นหาย้อนหลัง (แต่ละครั้งที่คุณสัมผัสไอคอนขณะที่เล่นวีดีโอ
จะเป็นการเปลี่ยนความเร็วในการค้นหาตามลำดับต่อไปนี้: 2X, 4X, 8X)
พักเล่นหรือเล่นต่อ
หยุดการเล่นและกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
ดูไฟล์ถัดไป/ค้นหาไปข้างหน้า (แต่ละครั้งที่คุณสัมผัสไอคอนขณะที่เล่นวีดีโอ
จะเป็นการเปลี่ยนความเร็วในการค้นหาตามลำดับต่อไปนี้: 2X, 4X, 8X)
ปรับระดับเสียงหรือปิดเสียง
และคุณยังสามารถหมุนปุ่มวงแหวนคำสั่งเพื่อค้นหาถอยหลังหรือไปข้างหน้าได้
หมุนอีกครั้งเพื่อค้นหาเร็วขึ้น (2X, 4X, 8X)
5 สัมผัส เพื่อเล่นวีดีโอต่อ
6 สัมผัส ที่จุดที่คุณต้องการสิ้นสุดการตัดบางส่วนของวีดีโอ
7 สัมผัส
8 สัมผัส
•
เพื่อตัดบางส่วนของวีดีโอ
คุณสามารถปรับหน้าจอที่จะครอบตัดได้โดยการลากที่จับที่ปรากฏบนแถบแสดง
การทำงาน
9 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น สัมผัส ใช่
คุณไม่สามารถตัดขอบวีดีโอในโหมด 3 มิติ
• วีดีโอดั้งเดิมควรมีความยาวอย่างน้อย 10 วินาที
• กล้องจะบันทึกวีดีโอที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ ใหม่โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงวีดีโอดั้งเดิม
•
116
เปิดเล่น/แก้ไข > การเปิดเล่นวีดีโอ
บันทึกภาพระหว่างการเปิดเล่น
1 ขณะที่ดูวีดีโอ สัมผัส ที่จุดที่คุณต้องการบันทึกภาพ
2 สัมผัส
คุณไม่สามารถบันทึกภาพจากวีดีโอในโหมด 3 มิติ
• ความละเอียดของภาพที่บันทึกจะเท่ากับความละเอียดของวีดีโอดั้งเดิม
• ภาพที่บันทึกจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ ใหม่
•
117
เปิดเล่น/แก้ไข
การแก้ไขภาพ
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
ดำเนินการแก้ไขภาพ เช่นการปรับขนาด การหมุน หรือการแก้ตาแดง ภาพที่แก้ไขแล้ว
จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ที่มีชื่อไฟล์ต่างกัน ภาพที่บันทึกในบางโหมดจะไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยฟังก์ชั่นแก้ไขภาพ
เพื่อดำเนินการแก้ไขภาพ
ในโหมดเปิดเล่น เลื่อนไปยังภาพที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส
• คุณยังสามารถแก้ไขภาพในโหมดเปิดเล่นได้โดยการเลือกภาพ จากนั้นสัมผัส
→ แก้ไขภาพ
• ภาพบางภาพอาจไม่สามารถแก้ไขด้วยฟังก์ชั่นแก้ไขภาพ ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้
ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพที่ให้มาแทน
• กล้องจะบันทึกภาพที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ ใหม่
• เมื่อคุณแก้ไขภาพ กล้องจะแปลงภาพให้ความละเอียดต่ำลงโดยอัตโนมัติ
ภาพที่คุณหมุนหรือปรับขนาดเองจะไม่ถูกแปลงเป็นความละเอียดต่ำลง
• คุณไม่สามารแก้ไขภาพขณะที่ดูไฟล์เป็นโฟลเดอร์ ให้เปิดโฟลเดอร์และเลือกภาพที่จะ
แก้ไขแต่ละภาพ
การครอบตัดภาพ
1 สัมผัส
→
2 ลากมุมของกล้องเพื่อปรับขนาดของบริเวณ
3 ลากกล่องเพื่อเคลื่อนบ้ายตำแหน่งของบริเวณ
4 สัมผัส
5 สัมผัส
เพื่อบันทึก
118
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
การหมุนภาพ
การหมุนภาพ
1 สัมผัส
เปลี่ยนขนาดของภาพและบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
→
1 สัมผัส
2 สัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
หมุน : ขวา90
→
2 สัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
แก้ขนาด : 10.1M 3:2
3 สัมผัส
4 สัมผัส
และคุณสามารถหมุนภาพในโหมดเปิดเล่นได้โดยสัมผัส
หมุน → ตัวเลือกที่ต้องการ →
.
• กล้องจะเขียนทับไฟล์เดิม
•
3 สัมผัส
เพื่อบันทึก
→z→
4 สัมผัส
เพื่อบันทึก
ตัวเลือกการแก้ขนาดที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปขึ้นกับขนาดดั้งเดิมของภาพนั้น
119
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
การปรับภาพของคุณ
3 ลากแถบเลื่อนหรือสัมผัส +/- เพื่อปรับค่าตัวเลือก
คุณสามารถแก้ไขภาพที่ถ่ายมาแล้วโดยการปรับความสว่าง ความเข้มของสี
หรือความสดสี
1 สัมผัส
•
ถ้าคุณเลือก การปรับค่าอัตโนมัติ ข้ามไปขั้นตอนที่ 4
4 สัมผัส
5 สัมผัส
เพื่อบันทึก
2 สัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
ตัวเลือก
ดั้งเดิม
การปรับค่าอัตโนมัติ
ความสว่าง
คอนทราสต์
ความสดสี
การปรับค่า RGB
อุณหภูมิของสี
การเปิดรับแสง
สีสัน
คำอธิบาย
ดั้งเดิม (คืนค่าเป็นภาพดั้งเดิม)
ปรับความสว่าง ความเข้ม หรือระดับส​ ีอัตโนมัติ
ปรับความสว่าง
ปรับความเข้ม
ปรับระดับ​สี
ปรับค่า RGB
ปรับอุณหภูมิของสี
ปรับค่ารับแสง
ปรับสี
120
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
การตกแต่งใบหน้า
การแก้ตาแดง
1 สัมผัส
1 สัมผัส
→
2 ลากแถบเลื่อนหรือสัมผัส +/- เพื่อปรับค่าตัวเลือก
•
เมื่อค่าตัวเลขเพิ่มขึ้น สีผิวจะสว่างขึ้นและเรียบเนียนขึ้น
3 สัมผัส
•
→
2 สัมผัส
•
เพื่อยกเลิกการแก้ไข สัมผัส
3 สัมผัส
เพื่อบันทึก
เพื่อยกเลิกการแก้ไข สัมผัส
4 สัมผัส
เพื่อบันทึก
121
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
การใช้งานลักษณะพิเศษฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ใช้งานลักษณะพิเศษกับภาพของคุณ
1 สัมผัส
→
ตัวเลือกที่ต้องการ
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ : ถ่ายขอบภาพเบลอ
ตัวเลือก
ปิด
ถ่ายขอบภาพเบลอ
รูปย่อ
ดินสอสี
สีน้ำ
ภาพวาดเส้นไล้น้ำ
คำอธิบาย
ไม่มีค่าพิเศษ
ใช้สีสันแบบย้อนอดีต ซึ่งความเข้มของสีมาก และมีเงาขอบ
ภาพมากในลักษณะของกล้องโลโม
ใช้ลักษณะพิเศษแบบเลนส์ Tilt-shift เพื่อให้เป้าหมายดูคล้าย
รูปจำลองขนาดย่อ
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดดินสอสี
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดสีน้ำ
ใช้งานลักษณะพิเศษสีซีดจาง
ตัวเลือก
ภาพสเก็ตช์
ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก
สีอะคริลิค
กลับสีขาว-ดำ
แดง
เขียว
น้ำเงิน
สีเหลือง
คำอธิบาย
ใช้งานลักษณะพิเศษภาพสเก็ตช์สีน้ำมัน
ใช้งานลักษณะพิเศษภาพสเก็ตช์หมึก
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดอะคริลิก
ใช้ลักษณะพิเศษฟิล์มกลับสี
ทำให้เป็นสีขาวดำทั้งภาพยกเว้นสีแดง
ทำให้เป็นสีขาวดำทั้งภาพยกเว้นสีเขียว
ทำให้เป็นสีขาวดำทั้งภาพยกเว้นสีน้ำเงิน
ทำให้เป็นสีขาวดำทั้งภาพยกเว้นสีเหลือง
2 สัมผัส
3 สัมผัส
เพื่อบันทึก
122
บทที่ 4
เครือข่ายไร้สาย
เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับเครือข่ายแลนไร้สาย (WLANs) และใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ
เครือข่ายไร้สาย
เชือ่ มต่อเข้ากับ WLAN และตัง้ ค่าเครือข่าย
เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อเข้ากับจุดเชื่อมต่อ (AP) เมื่อคุณอยู่ในระยะเชื่อมต่อของ WLAN และ
คุณยังสามารถกำหนดค่าเครือข่ายได้
ไอคอน
การเชื่อมต่อกับ WLAN
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ, อีเมล,
เปิดตัวเลือกการตั้งค่าเครือข่าย
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและคลาวด์ หรือ Samsung Link
2 สัมผัส
→
การตั้งค่า Wi-Fi
ในบางโหมด ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอ การตั้งค่า Wi-Fi
ปรากฏขึ้น
• กล้องจะค้นหา AP ที่มีโดยอัตโนมัติ
•
3 สัมผัส AP ที่ต้องการ
รีเฟรช
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
สัมผัส รีเฟรช เพื่อรับรายการ AP ที่สามารถเชื่อมต่อได้ใหม่
• สัมผัส เพิ่มเครือข่ายไร้สาย เพื่อเพิ่ม AP ด้วยตนเอง ชื่อ AP
ของคุณต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการเพิ่ม AP ด้วยตนเอง
คำอธิบาย
AP เฉพาะกิจ
AP ที่ปลอดภัย
WPS AP
ความแรงของสัญญาณ
เมื่อคุณเลือก AP แบบมีการรักษาความปลอดภัย จะปรากฏหน้าต่างแบบผุดขึ้น
ใส่รหัสผ่านที่จำเป็นเพื่อเชื่อมต่อกับ WLAN
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
• เมื่อปรากฏหน้าเข้าสู่ระบบ โปรดดู "การใช้งานเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ" (หน้า 125)
• เมื่อคุณเลือก AP ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย กล้องจะเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
• หากคุณเลือก AP ที่สนับสนุนโปรไฟล์ WPS สัมผัส
→ กาาเชื่อมต่อ WPS PIN
แล้วป้อน PIN บนอุปกรณ์ AP คุณยังสามารถเชื่อมต่อ AP ที่สนับสนุนโปรไฟล์ WPS
ได้โดยการสัมผัส → การเชื่อมต่อปุ่ม WPS ที่กล้อง จากนั้นจึงกดปุ่ม WPS
บนอุปกรณ์ AP
•
•
124
เครือข่ายไร้สาย > เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
และตั้งค่าเครือข่าย
การใช้งานเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ
การตั้งค่าตัวเลือกเครือข่าย
1 ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi เลื่อนไปยัง AP จากนั้นสัมผัส
2 เลือกตัวเลือกแต่ละตัวเลือก จากนั้นใส่ข้อมูลที่จำเป็น
ตัวเลือก
รหัสผ่านเครือข่าย
การตั้งค่า IP
คำอธิบาย
ใส่รหัสผ่านเครือข่าย
ตั้งค่าที่อยู่ IP อัตโนมัติหรือปรับเอง
คุณสามารถป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ผ่านเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อไปยังบาง
AP เว็บไซต์แบ่งปัน หรือเซอร์ฟเวอร์กลุ่มเมฆ
ไอคอน
คำอธิบาย
ปิดเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ
เลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า
เลื่อนไปยังหน้าถัดไป
หยุดการโหลดหน้า
ตั้งค่าที่อยู่ IP แบบปรับเอง
โหลดหน้าใหม่
1 ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi เลื่อนไปยัง AP จากนั้นสัมผัส
2 สัมผัส การตั้งค่า IP → ปรับเอง
3 เลือกตัวเลือกแต่ละตัวเลือก จากนั้นใส่ข้อมูลที่จำเป็น
ตัวเลือก
IP
ซับเน็ตมาร์ก
เกทเวย์
เซิร์ฟเวอร์ DNS
คำอธิบาย
ใส่ค่าที่อยู่ IP แบบคงที่
ใส่ค่าซับเน็ตมาส์ก
ใส่ค่าเกทเวย์
ใส่ค่าที่อยู่ DNS
คุณอาจไม่สามารถเลือกบางรายการได้ ทั้งนี้ขึ้นกับหน้าที่คุณเชื่อมต่ออยู่
ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ
• เบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบอาจไม่ปิดตัวลงอัตโนมัติหลังจากคุณเข้าสู่ระบบในบางหน้า
หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ปิดเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบโดยกด
จากนั้นดำเนินการ
สั่งงานตามที่ต้องการต่อไป
• อาจต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อโหลดหน้าล็อกอินเรื่องจากขนาดของหน้าและความเร็วของ
เครือข่าย หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้รอจนกว่าหน้าต่างกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบจะปรากฏ
ขึ้น
•
125
เครือข่ายไร้สาย > เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
และตั้งค่าเครือข่าย
เคล็ดลับการเชื่อมต่อเครือข่าย
•
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญาของคุณ
•
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ WLAN ได้ ให้ลอง AP อื่นจากรายการ AP ที่มีอยู่
•
หน้าล็อกอินจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก WLANs แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
ของผู้ให้บริการเครือข่ายบางราย ใส่ ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับ WLAN
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
•
โปรดระมัดระวังเมื่อคุณกรอกข้อมูลส่วนตัวในการเชื่อมต่อ AP อย่าใส่ข้อมูลการ
ชำระเงินหรือบัตรเครดิตลงในกล้องของคุณ ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ
ที่เกิดจากการกรอกข้อมูลดังกล่าว
•
การเชื่อมต่อเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
•
หาก WLAN ต้องการให้มีการตรวจพิสูจน์จากผู้ให้บริการ
คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ
คุณลักษณะ WLAN ของกล้องของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายการถ่ายทอดวิทยุ
ในภูมิภาคของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ควรใช้คุณสมบัติ WLAN เฉพาะใน
ประเทศที่คุณซื้อกล้อง
•
จำนวนหลักของตัวเลขในรหัสผ่านอาจแตกต่างกันไป
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารหัส
กระบวนการในการปรับการตั้งค่าเครือข่ายอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของเครือข่าย
•
กรุณาอย่าเข้าใช้งานเครือข่ายที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
•
การเชื่อมต่อ WLAN อาจทำได้เฉพาะในบางสภาพแวดล้อม
•
ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มีอยู่เต็ม
•
กล้องอาจแสดงเครื่องพิมพ์ที่ใช้ WLAN ได้ในรายการ AP คุณไม่สามารถ
เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านเครื่องพิมพ์ได้
•
คุณไม่สามารถอัพโหลดหรือส่งไฟล์ที่ถ่ายจากบางโหมดได้
•
คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครือข่ายและโทรทัศน์ได้พร้อมๆ กัน
•
ไฟล์ที่คุณส่งไปยังอุปกรณ์อื่นอาจไม่ได้รับการสนับสนุนโดยอุปกรณ์นั้น
ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดเล่นไฟล์
•
คุณสามารถใส่การ์ดหน่วยความจำเพื่อใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ได้
•
คุณภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกกำหนดโดย AP
•
ยิ่งกล้องและ AP มีระยะห่างกันมากเท่าใด ก็จะยิ่งใช้เวลานานยิ่งขึ้นในการเชื่อมต่อ
•
หากอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงใช้สัญญาณความถี่วิทยุเดียวกันกับกล้องของคุณ ก็อาจเป็น
อุปสรรคต่อการเชื่อมต่อของคุณได้
•
ถ้าชื่อ AP ของคุณไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ กล้องอาจไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์หรือ
อาจแสดงชื่อไม่ถูกต้อง
•
สำหรับการตั้งค่าเครือข่ายหรือรหัสผ่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ
•
•
126
เครือข่ายไร้สาย > เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
และตั้งค่าเครือข่าย
การใส่ข้อความ
ไอคอน
คำอธิบาย
เลื่อนเคอร์เซอร์
เรียนรู้วิธีการใส่ข้อความ ไอคอนในตารางนี้สำหรับให้คุณเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์
เปลี่ยนตัวพิมพ์ ฯลฯ ให้สัมผัสปุ่มเพื่อป้อนคำสั่ง
หยุดใส่ข้อความและกลับสู่หน้าก่อนหน้า
เปลี่ยนตัวพิมพ์
สลับระหว่างโหมดสัญลักษณ์ โหมดตัวเลข และโหมดปกติ
เปลี่ยนภาษาที่ป้อน
ใส่เว้นวรรค
บันทึกข้อความที่แสดงอยู่
ลบตัวอักษรสุดท้าย
ในบางโหมดคุณสามารถใส่ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
โดยไม่ขึ้นกับภาษาที่แสดงผล
• คุณสามารถใส่อักขระได้มากถึง 64 ตัว
• หน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโหมดการป้อนที่เลือก
• สัมผัสค้างที่ปุ่มเพื่อป้อนตัวอักษรที่มุมบนขวาของปุ่ม
•
127
เครือข่ายไร้สาย
การบันทึกไฟล์ไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ
กล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่รองรับคุณลักษณะ AutoShare ผ่าน WLAN
เมื่อคุณถ่ายภาพด้วยกล้องของคุณ ภาพจะถูกบันทึกไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติ AutoShare รองรับโดยสมาร์ทโฟน Galaxy ซีรี่ส์, อุปกรณ์ Galaxy Tab
หรืออุปกรณ์ iOS ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ให้เป็น
เวอร์ชันล่าสุดก่อน หากไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด ฟังก์ชันนี้อาจทำงานได้ไม่ถูก
ต้อง
• คุณควรติดตั้งแอพพลิเคชั่น Samsung SMART CAMERA App บนอุปกรณ์ของคุณ
ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก Samsung App,
Google Play Store หรือ Apple App Store Samsung SMART CAMERA App
สามารถเข้ากันได้กับกล้องซัมซุงรุ่นที่ผลิตในปี 2013 หรือใหม่กว่า
• เพื่อติดตั้งและเริ่มต้น Samsung SMART CAMERA App ในสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติ
NFC ให้เปิดคุณสมบัติ NFC และวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 29) ที่ตัวกล้อง
คุณสมบัตินี้รองรับโดยสมาร์ทโฟนที่รันระบบปฏิบัติการ Android 2.3
หรือสูงกว่า คุณสมบัตินี้ไม่มีในอุปกรณ์ iOS
• คุณสามารถใส่การ์ดหน่วยความจำเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ได้
• ถ้าคุณตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ การตั้งค่าจะคงอยู่แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในบางโหมด หรืออาจไม่มีให้ใช้งานกับตัวเลือกการถ่ายภาพ
บางตัวเลือก
•
3 ที่สมาร์ทโฟน เปิด Samsung SMART CAMERA App
สำหรับอุปกรณ์ iOS เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ก่อนเปิดแอพพลิเคชั่น
• เพื่อเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติในสมาร์ทโฟนที่มี NFC
ให้ปิดฟังก์ชั่นนี้ และสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 29) ที่ตัวกล้อง
ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับกล้องของคุณ จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอน 6
•
4 เลือกกล้องจากรายการและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้อง
•
สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องเดียวในครั้งหนึ่งเท่านั้น
5 จากที่กล้อง ให้อนุญาตให้สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้
ถ้าสมาร์ทโฟนเคยเชื่อมต่อกับกล้อง การเชื่อมต่อจะกระทำโดยอัตโนมัติ
• ไอคอนที่แสดงสถานะการเชื่อมต่อ ( ) จะปรากฏบนหน้าจอของกล้อง
•
6 ทำการถ่ายภาพจากกล้อง
ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกไปยังกล้อง จากนั้นจะถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟน
• ถ้าคุณบันทึกวีดีโอ วีดีโอนั้นจะถูกบันทึกลงในกล้องเท่านั้น
•
1 ที่กล้อง ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
2 ที่กล้อง สัมผัส 1 → AutoShare → เปิด
•
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สัมผัส ถัดไป
128
เครือข่ายไร้สาย
การส่งรูปภาพหรือวิดโี อไปยังสมาร์ทโฟน
กล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่รองรับคุณลักษณะ MobileLink ผ่าน WLAN
คุณสามารถ
ส่งภาพหรือวีดีโอไปยังสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ MobileLink รองรับโดยสมาร์ทโฟน Galaxy ซีรี่ส์, อุปกรณ์ Galaxy Tab
หรืออุปกรณ์ iOS ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ให้เป็น
เวอร์ชันล่าสุดก่อน หากไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด ฟังก์ชันนี้อาจทำงานได้ไม่ถูก
ต้อง
• คุณควรติดตั้งแอพพลิเคชั่น Samsung SMART CAMERA App บนอุปกรณ์ของคุณ
ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก Samsung App,
Google Play Store หรือ Apple App Store Samsung SMART CAMERA App
สามารถเข้ากันได้กับกล้องซัมซุงรุ่นที่ผลิตในปี 2013 หรือใหม่กว่า
• เพื่อติดตั้งและเริ่มต้น Samsung SMART CAMERA App ในสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติ
NFC ให้เปิดคุณสมบัติ NFC และวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 29) ที่ตัวกล้อง
คุณสมบัตินี้รองรับโดยสมาร์ทโฟนที่รันระบบปฏิบัติการ Android 2.3 หรือสูงกว่า
คุณสมบัตินี้ไม่มีในอุปกรณ์ iOS
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจำของกล้อง
• ถ้าคุณเลือกไฟล์จากสมาร์ทโฟน คุณสามารถดูไฟล์ล่าสุดได้สูงสุด 1,000 ไฟล์ ครั้งละ
150 ไฟล์ ถ้าคุณเลือกไฟล์จากกล้อง คุณสามารถดูไฟล์ที่เลือกจากกล้องได้ จำนวนไฟล์
สูงสุดที่สามารถส่งได้อาจแตกต่างกัน ขึ้นกับพื้นที่จัดเก็บในสมาร์ทโฟน
• เมื่อคุณส่งวีดีโอ Full HD โดยใช้คุณลักษณะ MobileLink คุณอาจไม่สามารถเปิดเล่น
ไฟล์ในบางอุปกรณ์ ได้
• เมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ในอุปกรณ์ iOS อุปกรณ์อาจสูญเสียการเชื่อมต่อ Wi-Fi
• คุณไม่สามารถส่งไฟล์ชนิด RAW
•
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → MobileLink
•
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สัมผัส ถัดไป
2 ที่กล้อง สัมผัสตัวเลือกการส่ง
ถ้าคุณเลือก เลือกไฟล์จากสมาร์ทโฟน คุณจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดูและ
แบ่งปันไฟล์ที่จัดเก็บในกล้องได้
• ถ้าคุณเลือก เลือกไฟล์จากกล้องถ่ายรูป คุณจะสามารถส่งไฟล์จากกล้องได้
•
3 ที่สมาร์ทโฟน เปิด Samsung SMART CAMERA App
สำหรับอุปกรณ์ iOS เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ก่อนเปิดแอพพลิเคชั่น
• เพื่อเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติในสมาร์ทโฟนที่มี NFC
ให้ปิดฟังก์ชั่นนี้ และสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 29) ที่ตัวกล้อง
ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับกล้องของคุณจากนั้นข้ามไปยังขั้นตอน 6
•
129
เครือข่ายไร้สาย > การส่งรูปภาพหรือวิดีโอไปยังสมาร์ทโฟน
4 เลือกกล้องจากรายการและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้อง
•
สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องเดียวในครั้งหนึ่งเท่านั้น
5 จากที่กล้อง ให้อนุญาตให้สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้
•
ถ้าสมาร์ทโฟนเคยเชื่อมต่อกับกล้อง การเชื่อมต่อจะกระทำโดยอัตโนมัติ
6 เลือกไฟล์จากกล้องถ่ายรูปหรือสมาร์ทโฟนเพื่อถ่ายโอน
7 สัมผัสปุ่มคัดลอกที่สมาร์ทโฟน หรือเลือก ส่ง จากกล้อง
•
กล้องจะส่งไฟล์เหล่านั้น
130
เครือข่ายไร้สาย
การใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลัน่ ชัตเตอร์ระยะไกล
กล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่รองรับคุณสมบัติ Remote Viewfinder ผ่าน WLAN
ใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลั่นชัตเตอร์ระยะไกลโดยใช้คุณสมบัติ Remote Viewfinder
ภาพที่ถ่ายจะแสดงในสมาร์ทโฟน
คุณสมบัติ Remote Viewfinder รองรับโดยสมาร์ทโฟน Galaxy ซีรี่ส์, อุปกรณ์ Galaxy
Tab หรืออุปกรณ์ iOS ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์
ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน หากไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด ฟังก์ชันนี้อาจทำงานได้
ไม่ถูกต้อง
• คุณควรติดตั้งแอพพลิเคชั่น Samsung SMART CAMERA App บนอุปกรณ์ของคุณ
ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก Samsung App,
Google Play Store หรือ Apple App Store Samsung SMART CAMERA App
สามารถเข้ากันได้กับกล้องซัมซุงรุ่นที่ผลิตในปี 2013 หรือใหม่กว่า
• เพื่อติดตั้งและเริ่มต้น Samsung SMART CAMERA App ในสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติ
NFC ให้เปิดคุณสมบัติ NFC และวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 29) ที่ตัวกล้อง
คุณสมบัตินี้รองรับโดยสมาร์ทโฟนที่รันระบบปฏิบัติการ Android 2.3 หรือสูงกว่า
คุณสมบัตินี้ไม่มีในอุปกรณ์ iOS
• คุณสมบัตินี้ไม่มีให้ใช้งานในโหมด 3 มิติ
•
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → Remote Viewfinder
•
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สัมผัส ถัดไป
2 ที่สมาร์ทโฟน เปิด Samsung SMART CAMERA App
สำหรับอุปกรณ์ iOS เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ก่อนเปิดแอพพลิเคชั่น
• เพื่อเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติในสมาร์ทโฟนที่มี NFC
ให้ปิดฟังก์ชั่นนี้ และสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 29) ที่ตัวกล้อง
ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับกล้องของคุณ
จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอน 5
•
3 เลือกกล้องจากรายการและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้อง
•
สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องเดียวในครั้งหนึ่งเท่านั้น
131
เครือข่ายไร้สาย > การใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลั่นชัตเตอร์ระยะไกล
4 จากที่กล้อง ให้อนุญาตให้สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้
•
ถ้าสมาร์ทโฟนเคยเชื่อมต่อกับกล้อง การเชื่อมต่อจะกระทำโดยอัตโนมัติ
5 ที่สมาร์ทโฟน ให้ตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายภาพต่อไปนี้
ไอคอน
คำอธิบาย
ตัวเลือกแฟลช
*
ตัวเลือกตัวตั้งเวลา
ขนาดภาพ
ตำแหน่งจัดเก็บ
สลับระหว่าง VGA และ QVGA
ในขณะที่ใช้คุณลักษณะนี้ บางปุ่มจะใช้งานไม่ได้บนกล้องของคุณ
• ปุ่มซูมและปุ่มชัตเตอร์บนสมาร์ทโฟนจะใช้งานไม่ได้เมื่อใช้คุณสมบัตินี้
และ
เท่านั้น
• โหมด Remote Viewfinder รองรับขนาดภาพ
•
* สำหรับอุปกรณ์ iOS จะมีเฉพาะตัวเลือกตำแหน่งการจัดเก็บเท่านั้น
6 ที่สมาร์ทโฟน สัมผัสค้าง
เพื่อโฟกัส
โฟกัสจะถูกตั้งเป็น AF หลายจุด โดยอัตโนมัติ
• คุณสามารถสัมผัสบริเวณบนหน้าจอที่คุณต้องการโฟกัสได้
•
7 ปล่อย
•
เพื่อถ่ายภาพ
ภาพที่บันทึกในสมาร์ทโฟนจะถูกปรับขนาดเป็น 1616X1080
เมื่อถ่ายด้วยความละเอียด และถูกปรับขนาดเป็น 1920X1080
เมื่อถ่ายด้วยความละเอียด
เมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างกล้องกับสมาร์ทโฟนอาจแตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
• สมาร์ทโฟนต้องอยู่ภายในระยะ 7 ม. จากกล้อง จึงจะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
ที่สมาร์ทโฟนของคุณ
• จะต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการถ่ายภาพหลังจากที่คุณปล่อย
• ฟังก์ชั่น Remote Viewfinder จะปิดการทำงานเมื่อ:
-- มีสายเรียกเข้าในสมาร์ทโฟน
-- ปิดกล้องหรือปิดสมาร์ทโฟนอย่างใดอย่างหนึ่ง
-- หน่วยความจำเต็ม
-- การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ WLAN หลุด
-- การเชื่อมต่อ Wi-Fi แย่หรือไม่เสถียร
-- คุณไม่สั่งการใดๆ เป็นเวลาประมาณ 5 นาทีขณะที่เชื่อมต่ออยู่
•
132
เครือข่ายไร้สาย
การใช้ การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพือ่ ส่งรูปถ่ายหรือวิดโี อ
คุณสามารถส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณจับภาพด้วยกล้องไปยังพีซีแบบไร้สายได้
การส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอไปยังพีซี
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ
การติดตั้งโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติในพีซี
ของคุณ
1 ติดตั้ง i-Launcher ที่พีซี (หน้า 163)
2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
3 เมื่อไอคอนของโปรแกรม สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ปรากฏ
ให้คลิกไอคอนนั้น
โปรแกรม สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ มีการติดตั้งในพีซี และข้อมูลเกี่ยวกับพีซีจะถูก
จัดเก็บในกล้อง ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
• และคุณยังสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพีซีไปยังกล้องได้โดยการเชื่อมต่อพีซีกับ
กล้องเข้าด้วยกันผ่าน Wi-Fi
•
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สัมผัส ถัดไป
• คุณจะต้องกำหนดค่าข้อมูลพีซีที่ใช้สำรองข้อมูล เพื่อจะใช้งานคุณสมบัติสำรองข้อมูล
โดยอัตโนมัติ โปรดดูรายละเอียดจาก "การติดตั้งโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลโดยอัตโ
นมัติในพีซีของคุณ" (หน้า 133) ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ในเครื่องพีซีของคุณแล้ว บันทึกข้อมูลพีซีผ่านสาย USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi
• กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 124)
•
2 เลือกพีซีเพื่อสำรองข้อมูล
•
ถ้าคุณเคยทำการสำรองข้อมูลมาก่อน ให้ข้ามไปที่ขั้นตอถัดไป
4 ถอดการเชื่อมต่อกล้องออกจากพีซี
ก่อนการติดตั้งโปรแกรม ตรวจสอบว่าพีซีนั้นเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย
หากไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณต้องติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีที่ให้มา
133
เครือข่ายไร้สาย > การใช้
การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอ
3 สัมผัส OK
• เพื่อยกเลิกการส่ง สัมผัส ยกเลิก
• คุณไม่สามารถเลือกไฟล์แยกเพื่อสำรองข้อมูลได้ ฟังก์ชั่นนี้สำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์
ใหม่บนกล้อง
• ความคืบหน้าของการสำรองข้อมูลจะแสดงขึ้นบนหน้าจอพีซี
• เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสิ้นแล้ว กล้องจะปิดตัวเองอัตโนมัติในเวลาประมาณ 30 วินาที
สัมผัส ยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้าและป้องกันไม่ให้กล้องปิดตัวเองอัตโนมัติ
• เพื่อปิดเครื่องพีซีของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่การถ่ายโอนเสร็จสิ้น สัมผัส
ปิดพีซีหลังจากสำรองข้อมูลแล้ว
• เพื่อเปลี่ยนพีซีที่ใช้สำรองข้อมูล เลือก
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องกับ WLAN ให้เลือก AP ที่เชื่อมต่อกับพีซี
• กล้องจะค้นหาจุดเชื่อมต่อที่พร้อมใช้แม้ว่าคุณจะกำลังเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อเดิมอีก
ครั้ง
• หากคุณปิดกล้องหรือถอดแบตเตอรี่ในระหว่างส่งไฟล์ การถ่ายโอนไฟล์จะถูกขัดจังหวะ
ให้หยุดลง
• ในขณะที่ใช้คุณลักษณะนี้ การควบคุมชัตเตอร์ที่กล้องจะปิดการทำงาน
• คุณสามารถเชื่อมต่อเฉพาะกล้องหนึ่งตัวกับพีซีต่อครั้งเท่านั้น เพื่อดำเนินการส่งไฟล์
• การแบ็คอัพอาจถูกยกเลิกเนื่องจากสภาวะของเครือข่าย
• รูปภาพหรือวิดีโอสามารถส่งไปยังพีซีครั้งเดียวเท่านั้น ไฟล์ ไม่สามารถส่งได้อีก ถึงแม้ว่า
คุณจะเชื่อมต่อกล้องของคุณใหม่เข้ากับเครื่องพีซีอื่น
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจำของกล้อง
• คุณต้องปิด ไฟร์วอลล์ Windows และไฟร์วอลล์อื่นๆ ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้
• คุณสามารถส่งไฟล์ล่าสุดได้มากถึง 1,000 ไฟล์
• ในซอฟต์แวร์ของเครื่องพีซี ต้องใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวอักษรละติน
และมีความยาวไม่เกิน 48 ตัวอักษร
• เมื่อมีการสร้างไฟล์หลายชนิดพร้อมกัน เฉพาะไฟล์ภาพ (JPG) เท่านั้นที่จะถูกส่งไปยัง
พีซีผ่านคุณสมบัตินี้
•
134
เครือข่ายไร้สาย
การส่งภาพหรือวีดโี อผ่านอีเมล
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในเมนูอีเมล และส่งภาพหรือวีดีโอที่บันทึกในกล้องผ่าน
ทางอีเมลได้
4 สัมผัสกล่อง ชื่อ ใส่ชื่อของคุณ จากนั้นสัมผัส
การตั้งค่าผู้ส่ง
ชื่อ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล
ในเมนูอีเมล คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจัดเก็บข้อมูลของคุณได้ และคุณยัง
สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่
ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
การจัดเก็บข้อมูลของคุณ
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → อีเมล
อีเมล
บันทึก
ลบค่า
5 สัมผัสกล่อง อีเมล ใส่อีเมลของคุณ จากนั้นสัมผัส .
6 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
•
เพื่อลบข้อมูลของคุณ สัมผัส ลบค่า
กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 124)
•
2 สัมผัส
3 สัมผัส การตั้งค่าผู้ส่ง
135
เครือข่ายไร้สาย > การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล
การตั้งค่ารหัสผ่านอีเมล
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → อีเมล
กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 124)
5 ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก
6 ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง
•
2 สัมผัส
7 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น สัมผัส OK
หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถลบค่าได้โดยการสัมผัส Reset ที่หน้าจอตั้งรหัสผ่าน
เมื่อคุณลบค่าข้อมูลแล้ว ข้อมูลการตั้งค่า อีเมล และรายการอีเมลที่เพิ่งส่งที่เคยบันทึกไว้
ของผู้ใช้จะถูกลบ
3 สัมผัส การตั้งค่ารหัสผ่าน → เปิด.
•
เพื่อปิดการใช้งานรหัสผ่าน สัมผัส ปิด
4 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น สัมผัส OK
136
เครือข่ายไร้สาย > การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล
การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → อีเมล
กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 124)
•
2 สัมผัส
3 สัมผัส เปลี่ยนรหัสผ่าน
4 ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน 4 หลัก
5 ป้อนรหัสผ่านใหม่ 4 หลัก
การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล
คุณสามารถส่งภาพหรือวีดีโอที่จัดเก็บในกล้องผ่านทางอีเมลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → อีเมล
กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 124)
•
2 สัมผัสกล่อง ผู้ส่ง ใส่อีเมลของคุณ จากนั้นสัมผัส
ถ้าคุณเคยบันทึกข้อมูลไว้แล้ว ข้อมูลนั้นจะถูกใส่ให้โดยอัตโนมัติ (หน้า 135)
• เพื่อใช้ที่อยู่จากรายการผู้ส่งก่อนหน้า สัมผัส
→ ที่อยู่ที่ต้องการ
•
6 ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
137
เครือข่ายไร้สาย > การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล
3 สัมผัสกล่อง ผู้รับ ใส่อีเมลของคุณ จากนั้นสัมผัส
• เพื่อใช้ที่อยู่จากรายการผู้รับก่อนหน้า สัมผัส
→ ที่อยู่ที่ต้องการ
เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม คุณสามารถใส่ผู้รับได้สูงสุด 30 คน
• สัมผัส
เพื่อลบที่อยู่จากรายการ
• สัมผัส
4 สัมผัส ถัดไป
5 เลือกไฟล์ที่จะส่ง
•
สามารถเลือกได้ไม่เกิน 20 ไฟล์ ขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 7 MB
6 สัมผัส ถัดไป
แม้ว่าจะดูเหมือนว่าได้โอนถ่ายภาพสำเร็จแล้ว แต่ข้อผิดพลาดในบัญชีอีเมลของผู้รับ
อาจทำให้ภาพถูกปฏิเสธหรือถูกมองเป็นสแปมได้
• คุณอาจไม่สามารถส่งอีเมลได้หากไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมใช้อยู่ หรือหากการ
ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณไม่ถูกต้อง
• คุณไม่สามารถส่งอีเมลถ้าหากขนาดไฟล์ ใหญ่เกินขีดจำกัด ภาพความละเอียดสูงสุดที่
คุณสามารถส่งได้คือ 2M และวีดีโอความยาวสูงสุดที่คุณสามารถส่งได้คือวีดีโอที่บันทึก
โดยใช้ หากความละเอียดของรูปภาพที่เลือกสูงกว่า 2M ภาพจะถูกปรับขนาดให้มีค
วามละเอียดภาพลดลงโดยอัตโนมัติ
• หากคุณไม่สามารถส่งอีเมลเนื่องจากการตั้งค่าไฟร์วอลล์หรือการรับรองความถูกต้อง
ของผู้ใช้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจำของกล้อง
• คุณยังสามารถส่งอีเมลในโหมดเปิดเล่นได้โดยการสัมผัส
→ แบ่งปัน (Wi-Fi)
อี
เ
มล
→
•
7 เลือกกล่องข้อคิดเห็น ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ จากนั้นสัมผัส
8 สัมผัส ส่ง
•
กล้องจะส่งอีเมลนั้น
138
เครือข่ายไร้สาย
ใช้งานเว็บไซต์แบ่งปันภาพหรือวีดโี อ
อัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอของคุณไปยังเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ เว็บไซต์ที่มีจะแสดงใน
กล้องของคุณ เพื่ออัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ คุณจะต้องเข้าเว็บไซต์และลงทะเบียน
ก่อนการเชื่อมต่อกล้องของคุณ
การเข้าถึงเว็บไซต์
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและคลาวด์
3 ใส่ ID และรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
• ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ SkyDrive โปรดอ้างอิง "การใช้งานเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ"
(หน้า 125)
• ในการเลือก ID จากรายการ สัมผัส
→ ID ที่ต้องการ
• หากคุณล็อกอินในเว็บไซต์อยู่แล้ว คุณอาจล็อกอินเข้าโดยอัตโนมัติ
•
ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจะต้องมีบัญชีอยู่ก่อนในเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์
2 เลือกเว็บไซต์
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณสร้างบัญชี สัมผัส OK
• กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 124)
•
139
เครือข่ายไร้สาย > ใช้งานเว็บไซต์แบ่งปันภาพหรือวีดีโอ
การอัพโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ
1 เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยกล้องของคุณ
2 เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด
•
สามารถเลือกได้ไม่เกิน 20 ไฟล์ ขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 10 MB
(ในบางเว็บไซต์ ขนาดรวมหรือจำนวนไฟล์อาจแตกต่างออกไป)
3 สัมผัส อัพโหลด
•
ในบางเว็บไซต์ คุณสามารถใส่ความคิดเห็นได้โดยการสัมผัสกล่องความคิดเห็น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
คุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์อัพโหลดสำหรับ Facebook ได้โดยการสัมผัส
→
อัพโหลดโฟลเดอร์ (Facebook) ที่หน้าจอรายการของเว็บไซต์
• คุณไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ถ้าหากขนาดไฟล์ ใหญ่เกินขีดจำกัด ภาพความละเอียดสูง
สุดที่คุณสามารถอัพโหลดได้คือ 2M และวีดีโอความยาวสูงสุดที่คุณสามารถอัพโหลดได้
คือวีดีโอที่บันทึกโดยใช้ หากความละเอียดของรูปภาพที่เลือกสูงกว่า 2M ภาพจะถูก
ปรับขนาดให้มีความละเอียดภาพลดลงโดยอัตโนมัติ (ในบางเว็บไซต์ ความละเอียดสูง
สุดของภาพอาจแตกต่างออกไป)
• วิธีการอัพโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่เลือก
• หากคุณไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์เนื่องจากการตั้งค่าไฟร์วอลล์หรือการรับรองความถูก
ต้องของผู้ใช้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
• รูปถ่ายหรือวิดีโอที่อัพโหลดอาจมีการตั้งชื่อโดยอัตโนมัติด้วยวันที่ที่ถ่าย
• ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจมีผลกระทบต่อความเร็วใน
การอัพโหลดรูปถ่ายหรือการเปิดเว็บเพจ
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจำของกล้อง
• คุณยังสามารถอัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเว็บไซต์ที่ใช้แบ่งปันไฟล์ ในโหมดเปิดเล่น
โดยการสัมผัส
→ แบ่งปัน (Wi-Fi) → เว็บไซต์ที่ต้องการ
• คุณไม่สามารถอัพโหลดวีดีโอไปยังบางเว็บไซต์ ได้
• เมื่อคุณอัพโหลดรูปภาพไปยัง SkyDrive ภาพเหล่านั้นจะถูกปรับขนาดเป็น 2M
ขณะที่ยังคงอัตราส่วนเดิม
•
140
เครือข่ายไร้สาย
การใช้งาน Samsung Link เพือ่ ส่งไฟล์
คุณสามารถอัพโหลดไฟล์จากกล้องไปยังที่จัดเก็บออนไลน์ Samsung Link
หรือดูไฟล์ในอุปกรณ์ Samsung Link ที่เชื่อมต่อเข้ากับ AP เดียวกัน
การอัพโหลดภาพไปยังที่จัดเก็บออนไลน์
2 ป้อน ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วสัมผัส ล็อกอิน → OK
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
• ในการเลือก ID จากรายการ สัมผัส
→ ID ที่ต้องการ
• หากคุณล็อกอินในเว็บไซต์อยู่แล้ว คุณอาจล็อกอินเข้าโดยอัตโนมัติ
•
เพื่อใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจะต้องสร้างบัญชี Samsung Link และบัญชีที่มีบริการที่
จัดเก็บออนไลน์ที่ร่วมให้บริการ ผ่านทางพีซีของคุณ หลังจากสร้างบัญชีสำเร็จแล้ว
เพิ่มบัญชีที่จัดเก็บออนไลน์ ไปยัง Samsung Link
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → Samsung Link → ที่​เก็บข้อมูลทางเว็บ
เมื่อมีข้อความแนะนำปรากฏขึ้น ให้สัมผัส OK
• กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 124)
• เพื่อเปลี่ยนขนาดภาพที่อัพโหลด สัมผัส
→ ขนาดภาพที่จะอัพโหลด
• ถ้าคุณได้ลงทะเบียนที่จัดเก็บทางเว็บไว้มากกว่าหนึ่งแห่ง คุณสามารถเลือกจาก
รายการได้โดยการสัมผัส
→ เปลี่ยนที่เก็บข้อมูลบนเว็บ
•
3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลด จากนั้นสัมผัส อัพโหลด
ถ้าคุณลงทะเบียนที่จัดเก็บบนเว็บมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้เลือกที่จัดเก็บบนเว็บก่อน
คุณไม่สามารถอัพโหลดไฟล์วีดีโอไปยังที่จัดเก็บออนไลน์ของ Samsung Link
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจำของกล้อง
• คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ ได้สูงสุด 20 ไฟล์
• คุณยังสามารถส่งอีเมลในโหมดเปิดเล่นได้โดยการสัมผัส
→ แบ่งปัน (Wi-Fi)
→ Samsung Link
•
•
141
เครือข่ายไร้สาย > การใช้งาน Samsung Link
เพื่อส่งไฟล์
การดูภาพหรือวีดีโอบนอุปกรณ์ที่สนับสนุน Samsung Link
4 ที่อุปกรณ์ Samsung Link เลือกกล้องที่จะเชื่อมต่อ
1 ในหน้าจอโหมด สัมผัส Wi-Fi → Samsung Link → อุปกรณ์ข้างเคียง
5 ที่อุปกรณ์ Samsung Link เลือกดูภาพหรือวีดีโอที่แบ่งปัน
เมื่อมีข้อความแนะนำปรากฏขึ้น ให้สัมผัส ใช่
• กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 124)
• คุณสามารถตั้งค่าเพื่ออนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่เลือก หรืออุปกรณ์ทั้งหมด
ให้เชื่อมต่อได้โดยการสัมผัส
→ การควบคุมการเข้าใช้งาน DLNA
บนหน้าจอ
• รายการแบ่งปันไฟล์จะถูกสร้างขึ้น รอจนกว่าอุปกรณ์อื่นจะค้นพบกล้องของคุณ
•
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากล้องและเลือกดูภาพหรือวีดีโอในอุปกรณ์ Samsung
Link โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
• วิดีโออาจเล่นได้ไม่ราบรื่น ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ Samsung Link
หรือสภาพของเครือข่าย
•
2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Link เข้ากับเครือข่าย จากนั้นเปิดคุณลักษณะ
Samsung Link
•
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ
3 จากที่กล้อง ให้อนุญาตอุปกรณ์ Samsung Link
ให้สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้
AP

กล้องเชื่อมต่อเข้ากับทีวีที่สนับสนุน Samsung Link ผ่านทาง WLAN
142
เครือข่ายไร้สาย > การใช้งาน Samsung Link
เพื่อส่งไฟล์
คุณสามารถแบ่งปันไฟล์ล่าสุดได้มากถึง 1,000 ไฟล์
• ที่อุปกรณ์ Samsung Link คุณสามารถดูรูปถ่ายหรือวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณเท่า
นั้น
• ช่วงการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างกล้องของคุณกับอุปกรณ์ Samsung Link
อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ AP
• หากกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Samsung Link 2 เครื่อง การเปิดเล่นอาจจะช้าลง
• รูปภาพหรือวิดีโอสามารถแบ่งปันได้ในขนาดดั้งเดิมของวิดีโอ
• คุณสามารถใช้งานคุณลักษณะนี้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่สนับสนุน Samsung Link
• รูปถ่ายหรือวิดีโอที่แบ่งปันจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Samsung Link แต่อาจถูกจัด
เก็บในกล้องได้ตามข้อกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์
• การถ่ายโอนรูปภาพหรือวิดีโอไปยังอุปกรณ์ Samsung Link อาจต้องใช้เวลาบ้าง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย จำนวนไฟล์ที่จะแบ่งปัน หรือขนาดของไฟล์
• หากคุณปิดกล้องด้วยวิธีการที่ผิดไปจากปกติ ในขณะที่กำลังดูรูปถ่ายหรือวิดีโอใน
อุปกรณ์ Samsung Link (เช่น โดยการถอดแบตเตอรี่ออก)
อุปกรณ์จะยังคงถือว่ายังเชื่อมต่อกล้องอยู่
• ลำดับของภาพและวิดีโอบนกล้องอาจแตกต่างไปจากในอุปกรณ์ Samsung Link
• อาจต้องใช้เวลาในการโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอของคุณและดำเนินการตามกระบวนการ
ตั้งค่าเบื้องต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปัน
• ขณะที่ดูรูปถ่ายหรือวิดีโอในอุปกรณ์ Samsung Link การใช้รีโมทคอนโทรลของ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง หรือการดำเนินการอื่นๆ กับอุปกรณ์
อาจทำให้คุณสมบัตินี้ทำงานผิดปกติได้
•
หากคุณจัดลำดับไฟล์ใหม่หรือเรียงลำดับไฟล์บนกล้องขณะที่ดูรูปถ่ายเหล่านั้นในอุปกรณ์
Samsung Link คุณจะต้องทำซ้ำกระบวนการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่ออัพเดทรายการไฟล์
ในอุปกรณ์
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจำของกล้อง
• แนะนำให้คุณใช้สายเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Link เข้ากับ AP ของคุณ
วิธีนี้จะทำให้คุณพบว่าวีดีโอกระตุกน้อยที่สุดเมื่อส่งเนื้อหาแบบสตรีม
• เพื่อดูไฟล์ ในอุปกรณ์ Samsung Link โดยใช้คุณสมบัติ อุปกรณ์ข้างเคียง
ให้เปิดใช้งานโหมด multicast ที่ AP ของคุณ
• คุณสามารถดูไฟล์ 3 มิติได้เฉพาะในโทรทัศน์หรือจอภาพที่เข้ากันได้กับภาพ 3 มิติ
•
143
เครือข่ายไร้สาย
การส่งรูปถ่ายโดยใช้ Wi-Fi Direct
เมื่อกล้องเชื่อมต่อผ่าน WLAN ไปยังอุปกรณ์ที่สนับสนุนฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct
คุณสามารถส่งภาพไปยังอุปกรณ์ได้ อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
1 บนอุปกรณ์ เปิดตัวเลือก Wi-Fi Direct
2 เมื่ออยู่ในโหมดเปิดเล่นของกล้อง ให้เลื่อนไปที่รูปถ่ายที่ต้องการ
3 สัมผัส
→
5 บนอุปกรณ์ ปล่อยให้กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
•
ภาพจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์
คุณสามารถส่งไฟล์ ได้มากถึง 20 ไฟล์ในแต่ละครั้ง
• ในกรณีที่ไม่มีรูปถ่ายอยู่ในหน่วยความจำของกล้อง คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
• ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ได้ ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของ
อุปกรณ์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
•
แบ่งปัน (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct
เมื่ออยู่ในมุมมองภาพเดี่ยว คุณสามารถส่งภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น
• เมื่ออยู่ในมุมมองภาพย่อ คุณสามารถเลือกภาพหลายภาพได้ สัมผัส อัพโหลด
เมื่อคุณเลือกภาพเสร็จแล้ว
•
4 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ของกล้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์เปิดอยู่
• คุณยังสามารถเลือกกล้องจากรายการอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์ ได้
•
144
บทที่ 5
เมนูการตั้งค่ากล้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับเมนูการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ และการตั้งค่าทั่วไป
คุณสามารถปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการและความพึงพอใจของคุณได้
เมนูการตั้งค่ากล้อง
การตัง้ ค่าสำหรับผูใ้ ช้
ช่วง ISO อัตโนมัติ:
คุณสามารถกำหนดค่าสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ได้
เพื่อกำหนดตัวเลือกของผู้ใช้
ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส
→5→
ตัวเลือกที่ต้องการ
รายการที่มีให้เลือกและลำดับของรายการอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
ของการถ่ายภาพ
การกำหนดค่า ISO
ขั้นของค่า ISO:
คุณสามารถกำหนดขนาดขั้นการปรับค่าความไวแสง ISO เป็นขั้นละ 1/3 หรือขั้นละ 1
คุณสามารถตั้งค่า ISO สูงสุดที่แต่ละขั้นของค่า EV จะเลือกได้เมื่อคุณตั้ง ISO เป็น
อัตโนมัติ
ตัวเลือก
ขั้นละ 1/3
ขั้นละ 1
* ค่าเริ่มต้น
ค่า
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
ลดสัญญาณรบกวน
ใช้การลดสัญญาณรบกวนเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่มองเห็นได้ในภาพ
ตัวเลือก
ลดสัญญาณรบกวนที่ ISO สูง
ลดสัญญาณรบกวนระยะเวลานาน
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
ฟังก์ชั่นนี้ใช้ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดเมื่อคุณตั้งค่า
ISO สูง (ปิด, สูง, กลาง*, ต่ำ)
ฟังก์ชั่นนี้ลดสัญญาณรบกวนเมื่อคุณกำหนดให้กล้องเปิด
รับแสงเป็นระยะเวลานาน (ปิด, เปิด*)
146
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้
ตั้งค่าถ่ายคร่อม
DMF (โฟกัสแบบปรับเองทันที)
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ,
ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว และ ตัวช่วยถ่ายคร่อม
คุณสามารถปรับโฟกัสเองโดยการหมุนวงแหวนโฟกัสหลังจากหาโฟกัสได้โดยกดปุ่ม
[ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับเลนส์บางรุ่น
ตัวเลือก
ตั้งค่าถ่ายคร่อม AE
ตั้งค่าถ่ายคร่อม WB
ตั้งค่าตัวช่วยถ่ายคร่อมแล้ว
คำอธิบาย
ตั้งค่าช่วงของค่ารับแสง (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV, -/+1 EV,
-/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV,
-/+3 EV)
ปรับค่าช่วงของสมดุลแสงขาวสำหรับภาพถ่ายคร่อม 3 ภาพ
(AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
ตัวอย่างเช่น AB-/+3 คือให้ปรับค่าสีเหลืองอำพันเพิ่มหรือลด
สามขั้น MG-/+3 ปรับค่าสีม่วงแดงในทำนองเดียวกัน
เลือกการตั้งค่าตัวช่วยถ่ายคร่อม 3 ภาพ
ที่จะให้กล้องใช้เพื่อถ่ายคร่อม 3 ภาพ
147
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้
ปริภูมิสี
ตัวเลือกปริภูมิสีให้คุณเลือกวิธีการที่ใช้แทนค่าสี อุปกรณ์ภาพดิจิตอลเช่นกล้องดิจิตอล
จอภาพ และเครื่องพิมพ์ จะมีวิธีการของตนเองในการแทนค่าสี ซึ่งเรียกว่าปริภูมิสี
ตัวเลือก
sRGB
Adobe RGB
คำอธิบาย
sRGB (Standard RGB) เป็นข้อกำหนดสากลเพื่อนิยามปริภูมิสี
ที่กำหนดโดย IEC (International Electrotechnical Commission) ซึ่ง
ใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างสีบนจอภาพของเครื่องพีซี และยังใช้
เป็นปริภูมิสีมาตรฐานสำหรับ Exif แนะนำให้ใช้ปริภูมิสี sRGB สำหรับ
ภาพทั่วไปและภาพที่คุณมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
Adobe RGB ใช้สำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์ และมีช่วงสีที่กว้างกว่า
sRGB ช่วงสีที่กว้างนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพในคอมพิวเตอร์ได้
ง่าย โปรดทราบว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมโดยทั่วไปนั้นจะเข้ากันได้
กับปริภูมิสีจำนวนหนึ่งเท่านั้น
Adobe RGB
sRGB
เมื่อปริภูมิสีถูกตั้งเป็น Adobe RGB ภาพจะถูกบันทึกเป็นชื่อไฟล์ "_SAMXXXX.JPG"
148
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้
แก้ไขความบิดเบี้ยว
หน้าจอของผู้ใช้
คุณสามารถแก้ไขความบิดเบี้ยวจากเลนส์ที่อาจเกิดกับเลนส์บางรุ่น คุณสมบัตินี้อาจใช้
ไม่ได้กับเลนส์บางรุ่น
คุณสามารถเพิ่มหรือลดข้อมูลการถ่ายภาพบนหน้าจอได้
1
London
บันทึกเป็นโหมดกำหนดเอง
คุณสามารถสร้างโหมดถ่ายภาพของตนเองโดยการปรับตัวเลือกต่างๆ และบันทึกไว้
(C1, C2 หรือ C3) (หน้า 65)
การกำหนดค่า iFn
คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่สามารถปรับค่าได้เมื่อคุณกดปุ่ม [i-Function] บนเลนส์ที่มี
i-Function
ตัวเลือก
รูรับแสง
ความเร็วชัตเตอร์
EV
ISO
สมดุลแสงขาว
Z
คำอธิบาย
ตั้งค่าให้ปรับค่ารูรับแสง
ตั้งค่าให้ปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
ตั้งค่าให้ปรับค่ารับแสง
ตั้งค่าให้ปรับค่าความไวแสง ISO
ตั้งค่าให้ปรับค่าสมดุลแสงขาว
ตั้งค่าให้ปรับค่าอัตราส่วนซูม
F
2
3
หมายเลข คำอธิบาย
วันเวลา
1
ตั้งค่าให้แสดงวันที่และเวลา
ไอคอน
2
ตั้งค่าให้แสดงไอคอนไว้ด้านขวาในโหมดถ่ายภาพ
149
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้
การแมปปุ่ม
หมายเลข คำอธิบาย
ฮิสโตแกรม
ตั้งค่าให้เปิดหรือปิดการแสดงฮิสโตแกรม
3
คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นที่กำหนดให้กับปุ่มกำหนดเอง ( ) บนหน้าจอหรือปุ่ม
DIRECT LINK บนตัวกล้อง
F
เกี่ยวกับฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมเป็นกราฟที่แสดงการกระจายของความสว่างในภาพ ฮิสโตแกรมที่
กราฟเบ้ไปทางซ้ายแสดงถึงภาพที่มืด ฮิสโตแกรมที่กราฟเบ้ไปทางขวาแสดงถึง
ภาพที่สว่าง ความสูงของกราฟเกี่ยวข้องกับข้อมูลสี กราฟจะสูงขึ้นถ้าหากสีนั้นๆ
ปรากฏโดยทั่วไปมากกว่า
ปุ่ม
กำหนดเอง
ค่ารับแสงน้อยเกินไป
ค่ารับแสงพอดี
ค่ารับแสงมากเกินไป
DIRECT LINK
* ค่าเริ่มต้น
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าการทำงานสำหรับปุ่มกำหนดเอง
• ปิด*: ไม่ใช้ปุ่มกำหนดเอง
• แสดงภาพแบบออพติคอล: เรียกใช้ฟังก์ชั่นแสดงภาพระยะชัดลึก
สำหรับค่ารูรับแสงปัจจุบัน (หน้า 23)
• สมดุลแสงขาวแบบแตะครั้งเดียว (สมดุลแสงขาว): เรียกใช้ฟังก์ชั่น
สมดุลแสงขาวแบบกำหนดเอง
• รูปแบบ RAW: บันทึกไฟล์รูปแบบ RAW+JPEG
เพื่อบันทึกไฟล์รูปแบบ JPEG ให้สัมผัสปุ่มนี้อีกครั้ง
• ลบค่า: ลบการตั้งค่าบางค่า
• AEL: เรียกใช้ฟังก์ชั่นล็อกค่ารับแสง
• ปุ่ม AEL ค้าง: เรียกใช้ฟังก์ชั่นล็อกค่ารับแสงซ้ำต่อไปหลังจากการ
ถ่ายภาพ
ตั้งค่าการทำงานของปุ่ม DIRECT LINK (AutoShare*, MobileLink,
Remote Viewfinder, สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ, อีเมล,
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและคลาวด์, Samsung Link)
150
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้
เส้นตาราง
เลือกเส้นนำเพื่อช่วยในการจัดฉาก (ปิด*, 3 X 3, 2 X 2, ขวาง, เส้นทแยงมุม)
ไฟ AF
เมื่อถ่ายภาพในที่มืด ให้เปิดใช้งานไฟ AF เพื่อให้การโฟกัสอัตโนมัติทำงานได้ดีขึ้น
ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานได้แม่นยำขึ้นในที่มืดเมื่อเปิดใช้งานไฟ AF
151
เมนูการตั้งค่ากล้อง
การตัง้ ค่า
เรียนรู้วิธีกำหนดการตั้งค่ากล้อง
ในโหมดถ่ายภาพหรือโหมดเปิดเล่น สัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อกำหนดตัวเลือกในการตั้งค่า
รายการ
รายการ
→
q→
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
• ระดับเสียงของระบบ: ตั้งค่าระดับเสียง หรือปิดเสียงทั้งระบบ
(ปิด, เบา, ดัง*, สูง)
แม้ว่าระดับเสียงของระบบจะปิดอยู่ กล้องจะส่งเสียงขณะ
เปิดเล่นวีดีโอหรือแสดงสไลด์
เสียง
เสียง AF: ตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงที่กล้องจะส่งเสียงออกมาขณะ
คุณกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ปิด, เปิด*)
• เสียงปุ่มกด: ตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงที่กล้องจะส่งเสียงออกมา
ขณะคุณกดปุ่มหรือสัมผัสหน้าจอ (ปิด, เปิด*)
ตั้งค่าระยะเวลาของมุมมองด่วน ซึ่งคือระยะเวลาที่กล้องจะแสดง
ภาพทันทีหลังจากที่คุณถ่ายภาพ (ปิด, 1 วินาที*, 3 วินาที,
5 วินาที, พัก)
ปรับหน้าจอ
•
มุมมองด่วน
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
ปรับความสว่างของหน้าจอ การตั้งค่าปรับความสว่างอัตโนมัติ
สีหน้าจอ หรือตัววัดระดับ
• ความสว่างหน้าจอ: คุณสามารถปรับค่าความสว่างหน้าจอด้วย
ตนเอง
• ปรับความสว่างอัตโนมัติ: เปิดหรือปิดการปรับความสว่าง
อัตโนมัติ (ปิด, เปิด*)
• สีหน้าจอ: คุณสามารถปรับสีหน้าจอด้วยตนเอง
• การปรับเทียบแนวนอน: ปรับเทียบตัววัดระดับ
หากมาตรวัดระดับไม่ได้ระดับ ให้จัดวางกล้องบนพื้นผิวที่
ได้ระดับ จากนั้นจึงดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอ
คุณไม่สามารถเข้าถึงตัวเลือก การปรับเทียบแนวนอน
ในโหมดเปิดเล่น
• คุณไม่สามารถปรับเทียบมาตรวัดระดับในการจัดวาง
ในแนวตั้ง
•
ดับหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งเวลาปิดหน้าจอ หน้าจอจะดับลงถ้าคุณไม่ใช้งานกล้องภายใน
ระยะเวลาที่คุณตั้ง (ปิด, 30 วินาที*, 1 นาที, 3 นาที, 5 นาที,
10 นาที)
152
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่า
รายการ
การประหยัดพลังงาน
Language
วันที่และเวลา
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
ตั้งเวลาปิดเครื่อง เครื่องจะปิดตัวลงถ้าคุณไม่ใช้งานกล้องภายใน
ระยะเวลาที่คุณตั้ง (30 วินาที, 1 นาที*, 3 นาที, 5 นาที, 10 นาที,
30 นาที)
การตั้งเวลาปิดเครื่องที่ตั้งไว้จะยังคงอยู่แม้ว่าคุณจะ
เปลี่ยนแบตเตอรี่
• การประหยัดพลังงานอาจไม่สามารถทำงานได้ถ้ากล้อง
เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือทีวี หรือกำลังแสดง
สไลด์หรือเปิดเล่นภาพยนตร์
•
ตั้งค่าภาษาที่กล้องแสดงบนหน้าจอ
ตั้งค่าวันที่ เวลา รูปแบบวันที่ โซนเวลา และกำหนดว่าจะให้พิมพ์
วันที่ลงบนรูปภาพหรือไม่ (โซนเวลา, วันเวลา, รูปแบบวันที่,
ชนิดเวลา, พิมพ์วันที่)
รายการ
สัญญาณภาพ
Anynet+ (HDMI-CEC)
วันที่จะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างขวาของรูปภาพ
• เมื่อคุณพิมพ์ภาพ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่
สามารถพิมพ์วันที่ได้อย่างถูกต้อง
•
เอาต์พุต HDMI
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
ตั้งค่าสัญญาณวีดีโอขาออกที่เหมาะสมกับประเทศของคุณ เมื่อ
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์วีดีโอภายนอกเช่นจอภาพหรือ HDTV
• NTSC: สหรัฐฯ, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, เม็กซิโก
ฯลฯ
• PAL (สนับสนุนเฉพาะ PAL B, D, G, H, หรือ I): ออสเตรเลีย,
ออสเตรีย, เบลเยียม, จีน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส,
เยอรมนี, อังกฤษ, อิตาลี, คูเวต, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์,
สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย, นอร์เวย์ ฯลฯ
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV ที่สนับสนุน
Anynet+ (HDMI-CEC) คุณสามารถควบคุมการเปิดเล่นของกล้อง
ด้วยรีโมทของทีวีได้
• ปิด: คุณไม่สามารถควบคุมการเปิดเล่นของกล้องด้วยรีโมท
ของทีวีได้
• เปิด: คุณสามารถควบคุมการเปิดเล่นของกล้องด้วยรีโมทของ
ทีวีได้
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV ผ่านสาย HDMI คุณสามารถ
เปลี่ยนความละเอียดของภาพได้
• NTSC: อัตโนมัติ*, 1080p, 720p, 480p,
576p (เปิดใช้งานเฉพาะขณะที่เลือกเป็น PAL)
ถ้า HDTV ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สนับสนุนความละเอียดภาพที่
คุณเลือก กล้องจะตั้งค่าความละเอียดต่ำลงหนึ่งระดับ
153
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่า
รายการ
คำอธิบาย
ตั้งค่าวิธีการตั้งชื่อไฟล์
• ปกติ*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• วันที่:
* ค่าเริ่มต้น
ไฟล์ sRGB - MMDDXXXX.JPG ตัวอย่างเช่นภาพที่ถ่ายวันที่ 1
มกราคม ชื่อไฟล์จะเป็น 0101XXXX.jpg
-- ไฟล์ Adobe RGB - _MDDXXXX.JPG
สำหรับเดือนมกราคมถึงสิงหาคม และสำหรับเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคมนั้นเลขเดือนจะถูกแทนด้วยตัวอักษร A (ตุลาคม),
B (พฤศจิกายน) และ C (ธันวาคม) ตัวอย่างเช่นภาพที่ถ่ายในวันที่
3 กุมภาพันธ์ ชื่อไฟล์จะเป็น _203XXXX.jpg
และสำหรับภาพที่ถ่ายวันที่ 5 ตุลาคม ชื่อไฟล์จะเป็น
_A05XXXX.jpg
รายการ
--
ชื่อไฟล์
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
ตั้งค่าวิธีการกำหนดหมายเลขไฟล์และโฟลเดอร์
• ลบค่า: หลังจากใช้งานฟังก์ชั่นลบค่าแล้ว ไฟล์ถัดไปจะเริ่มต้นที่
0001
• นับต่อ*: ไฟล์ ใหม่จะนับหมายเลขไฟล์ต่อจากลำดับเดิม
แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนการ์ดความจำใหม่ ฟอร์แมตการ์ด
หรือลบภาพทั้งหมดก็ตาม
ชื่อโฟลเดอร์แรกคือ 100PHOTO ถ้าคุณได้เลือกปริภูมิสี
sRGB และการตั้งชื่อไฟล์แบบมาตรฐาน
ชื่อไฟล์แรกจะเป็น SAM_0001
• หมายเลขไฟล์จะเพิ่มขึ้นทีละ 1 จาก SAM_0001 ถึง
SAM_9999
• หมายเลขโฟลเดอร์จะเพิ่มขึ้นทีละ 1 จาก 100PHOTO
ถึง 999PHOTO
• จำนวนไฟล์สูงสุดที่สามารถบันทึกในโฟลเดอร์คือ 9,999
ไฟล์
• การกำหนดหมายเลขไฟล์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนด
DCF (Design rule for Camera File system)
• ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ (เช่นจากคอมพิวเตอร์)
กล้องจะไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ ได้
•
หมายเลขไฟล์
ชนิดโฟลเดอร์
ตั้งค่าชนิดของโฟลเดอร์
• ปกติ*: XXXPHOTO
• วันที่: XXX_MMDD
154
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่า
รายการ
ฟอร์แมท
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
ฟอร์แมทการ์ดความจำ การฟอร์แมทจะลบไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดรวม
ทั้งไฟล์ที่ถูกป้องกันไว้ (ใช่, ไม่)
อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ถ้าหากคุณใช้งาน
การ์ดความจำที่ฟอร์แมทโดยกล้องของผู้ผลิต
เครื่องอ่านการ์ดความจำ หรือคอมพิวเตอร์อื่น โปรด
ฟอร์แมทการ์ดความจำในคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานเพื่อ
ถ่ายภาพ
ดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของกล้องและเลนส์, ที่อยู่ Mac,
และหมายเลขรับรองเครือข่าย หรือปรับปรุงเฟิร์มแวร์
• การปรับปรุงเฟิร์มแวร์: ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของกล้องหรือเลนส์
(เฟิร์มแวร์ของตัวกล้อง, เฟิร์มแวร์ของเลนส์)
คุณสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ได้จาก
www.samsung.com
• คุณไม่สามารถเริ่มต้นการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยไม่ช
าร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเริ่มต้น
การอัพเกรดเฟิร์มแวร์
• หากคุณปรับปรุงเฟิร์มแวร์ การตั้งค่าของผู้ใช้และค่า
ต่างๆจะถูกลบค่า (วันที่ เวลา ภาษา
และสัญญาณภาพ จะไม่เปลี่ยนแปลง)
• อย่าปิดกล้องขณะที่กำลังดำเนินการปรับปรุง
•
ข้อมูลอุปกรณ์
รายการ
GPS
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
• การติดแท็กภูมิศาสตร์: ตั้งค่าให้ถ่ายภาพโดยมีข้อมูลตำแหน่งจาก
ระบบ GPS (Global Positioning System) ข้อมูลตำแหน่งจะถูก
เพิ่มเข้าในข้อมูล Exif ที่กำหนดให้กับรูปภาพ (ปิด, เปิด*)
• การตั้งค่าเวลาที่ถูกต้องของ GPS: ตั้งค่าระยะเวลาที่จะนำข้อมูล
ตำแหน่งล่าสุดกลับมาใช้เมื่อกล้องไม่สามารถรับสัญญาณ GPS
ได้ หากกล้องไม่สามารถรับสัญญาณ GPS หลังจากระยะเวลาที่
กำหนด ข้อมูลตำแหน่งจะไม่ถูกบันทึกไปยังภาพถ่าย
(15 วินาที*, 30 วินาที, 1 นาที, 3 นาที, 10 นาที, 30 นาที)
• หน้าจอสถานที่: ตั้งค่าให้แสดงข้อมูลสถานที่บนหน้าจอในโหมด
ถ่ายภาพ ข้อมูลตำแหน่งจะถูกแสดงเป็นภาษาเกาหลีเฉพาะเมื่อ
คุณอยู่ในเกาหลี และภาษาที่แสดงถูกกำหนดเป็นภาษาเกาหลี
เท่านั้น เมื่อตั้งภาษาเป็นภาษาอื่น ข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏเป็น
ภาษาอังกฤษ (ปิด, เปิด*)
• รีเซ็ต GPS: ตั้งค่าให้ค้นหาดาวเทียม GPS ที่ใกล้กับตำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณที่สุด (ใช่, ไม่)
เพื่อใช้งานฟังก์ชั่น GPS คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์ GPS
เพิ่มเติม
155
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่า
รายการ
ทำความสะอาดตัวรับภาพ
ลบค่า
ใบ​อนุญาต​โอ​เพ่นซอร์ส
* ค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย
• ทำความสะอาดตัวรับภาพ: กำจัดฝุ่นจากตัวรับภาพ
• การกระทำเมื่อเปิดเครื่อง: เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ กล้องจะทำความ
สะอาดตัวรับภาพทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง (ปิด*, เปิด)
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลนส์แบบเปลี่ยนได้ ตัวรับภาพ
อาจมีฝุ่นเมื่อคุณเปลี่ยนเลนส์ ซึ่งอาจทำให้มีฝุ่นละออง
ปรากฏในภาพที่คุณถ่าย
แนะนำว่าไม่ควรเปลีย่ นเลนส์เมือ่ คุณอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ ฝี นุ่ มาก
นอกจากนั้น ให้ติดตั้งฝาครอบ
เลนส์เข้ากับเลนส์เมื่อไม่ใช้งาน
รีเซ็ตเมนูการตั้งค่าและตัวเลือกการถ่ายภาพให้เป็นค่าเริ่มต้น
ของโรงงาน (การตั้งค่าวันที่และเวลา ภาษา และสัญญาณภาพ
จะไม่เปลี่ยนแปลง) (ใช่, ไม่)
ดูใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส
156
บทที่ 6
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
ใช้งานกล้องอย่างเต็มที่โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกเช่นคอมพิวเตอร์ HDTV หรือทีวี 3 มิติ
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
การดูไฟล์ใน HDTV หรือทีวรี ะบบ 3 มิติ
เปิดเล่นภาพหรือวีดีโอโดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV (ทีวี 3มิติ) โดยใช้สาย HDMI
ที่เป็นทางเลือก
•
กล้องจะเข้าสู่โหมดเปิดเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV
6 ควบคุมกล้องเพื่อดูภาพหรือเล่นวีดีโอ
การดูไฟล์บน HDTV
1 ในโหมดถ่ายภาพหรือโหมดเปิดเล่น สัมผัส
5 เปิดกล้อง
เมื่อใช้งานสาย HDMI คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV โดยใช้วิธีการ
Anynet+(CEC)
• ถ้าหาก HDTV สนับสนุน Anynet+(CEC) ทีวีจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานร่วมกับ
กล้อง คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับ HDTV บางรุ่น
• เมื่อเชื่อมต่อ HDTV ด้วยสาย HDMI กล้องจะไม่สามารถ่ายภาพหรือวีดีโอได้
• เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ HDTV ฟังก์ชั่นการเปิดเล่นบางฟังก์ชั่นจะไม่สามารถใช้งานได้
• ระยะเวลาที่รอหลังจากที่กล้องและ HDTV เชื่อมต่อกันแล้วอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับ
การ์ดความจำที่คุณใช้งาน แม้คุณสมบัติหลักของการ์ดความจำได้แก่การเพิ่มความเร็ว
ของการถ่ายโอน แต่ไม่จำเป็นว่าการ์ดความจำที่มีความเร็วการถ่ายโอนที่เร็วกว่าจะ
ทำให้ใช้งานฟังก์ชั่น HDMI ได้เร็วด้วย
•
→ q →
เอาต์พุต HDMI → ตัวเลือกที่ต้องการ (หน้า 153)
2 ปิดกล้องถ่ายรูปและ HDTV
3 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV ด้วยสาย HDMI ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
4 เปิด HDTV ของคุณ จากนั้นเลือกแหล่งสัญญาณวีดีโอ HDMI
158
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การดูไฟล์ ใน HDTV
หรือทีวีระบบ 3 มิติ
การดูไฟล์บนทีวีระบบ 3 มิติ
6 เคลื่อนย้ายไปยังไฟล์ 3 มิติ จากนั้นสัมผัส
คุณสามารถดูรูปหรือวีดีโอที่ถ่ายด้วยโหมดถ่ายภาพ 3 มิติ หรือด้วยตัวเลือกพาโนรามา
3 มิติในโหมดสมาร์ทในทีวีระบบ 3 มิติได้
1 ในโหมดถ่ายภาพหรือโหมดเปิดเล่น สัมผัส
→ q →
เอาต์พุต HDMI → ตัวเลือกที่ต้องการ (หน้า 153)
2 ปิดกล้องและทีวีระบบ 3D
3 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีระบบ 3 มิติ ด้วยสาย HDMI ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
4 เปิดทีวี 3 มิติของคุณ จากนั้นเลือกแหล่งสัญญาณวีดีโอ HDMI
3 มิติ
•
สัมผัส
เพื่อสลับไปเป็นโหมด
เพื่อสลับไปเป็นโหมด 2 มิติ
7 เปิดฟังก์ชั่น 3 มิติ ของโทรทัศน์
•
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้สำหรับโทรทัศน์ของคุณ
8 ควบคุมกล้องเพื่อดูภาพ 3 มิติ หรือเล่นวีดีโอ 3 มิติ
คุณไม่สามารถดูไฟล์ MPO ในเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ บนทีวีที่ไม่รองรับรูปแบบไฟล์
• ใช้แว่น 3 มิติ ที่เหมาะสมเมื่อคุณดูไฟล์ MPO บนจอภาพ 3 มิติหรือทีวีระบบ 3 มิติ
• การถ่ายภาพในโหมดพาโนรามา 3 มิติอาจทำให้มองเห็นลักษณะ 3 มิติชัดเจนน้อยกว่า
ภาพที่ถ่ายในโหมด 3 มิติด้วยเลนส์ 3 มิติ
•
อย่าดูภาพหรือวีดีโอ 3 มิติ ที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณบนทีวีระบบ 3 มิติหรือจอภาพ 3
มิติเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ ได้ เช่น ตาล้า เหนื่อยล้า
คลื่นไส้ และอาการอื่นๆ
5 เปิดกล้อง
•
กล้องจะเข้าสู่โหมดเปิดเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวี 3 มิติ
159
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ทค่ี อมพิวเตอร์ของคุณ
ถ่ายโอนไฟล์จากการ์ดความจำไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
คอมพิวเตอร์
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ
Windows ของคุณ
การเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้
คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
3 เปิดกล้อง
•
คอมพิวเตอร์จะมองเห็นกล้องโดยอัตโนมัติ
4 ในคอมพิวเตอร์ เลือก คอมพิวเตอร์ของฉัน → ดิสก์แบบถอดได้ → DCIM →
100PHOTO หรือ 101_0101
5 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้นลากหรือบันทึกไฟล์เหล่านั้นไปยังคอมพิวเตอร์
ถ้า ชนิดโฟลเดอร์ถูกตั้งเป็น วันที่ ชื่อโฟลเดอร์จะปรากฏเป็น "XXX_MMDD" ตัวอย่างเช่น
ถ้าหากคุณถ่ายภาพในวันที่ 1 มกราคม ชื่อโฟลเดอร์จะเป็น "101_0101"
1 ปิดกล้อง
2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
คุณต้องเสียบสาย USB ด้านปลายเล็กเข้าที่กล้อง ถ้าเสียบสายกลับด้าน
อาจทำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
• หากคุณพยายามเสียบสาย USB ไปยังพอร์ต HDMI
กล้องของคุณอาจทำงานผิดปกติ
•
160
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP)
สำหรับใน Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 จะมีวิธีปลดการเชื่อมต่อ
กล้องที่คล้ายกัน
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกล้องและคอมพิวเตอร์
•
ถ้าหากไฟแสดงสถานะที่กล้องกระพริบอยู่ หมายความว่ากำลังมีการถ่ายโอนข้อมูล
โปรดรอคอยจนกว่าไฟแสดงสถานะจะหยุดกระพริบ
2 คลิก
บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac OS
ของคุณ
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.5
1 ปิดกล้อง
2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh ผ่านสาย USB
3 คลิกข้อความที่ผุดขึ้น
4 คลิกกล่องข้อความที่แจ้งการปลดอุปกรณ์อย่างปลอดภัยแล้ว
5 ถอดสาย USB ออก
คุณต้องเสียบสาย USB ด้านปลายเล็กเข้าที่กล้อง ถ้าเสียบสายกลับด้าน
อาจทำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
• หากคุณพยายามเสียบสาย USB ไปยังพอร์ต HDMI
กล้องของคุณอาจทำงานผิดปกติ
•
161
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
3 เปิดกล้อง
•
คอมพิวเตอร์จะพบกล้องโดยอัตโนมัติและแสดงไอคอนดิสก์แบบถอดได้
4 เปิดดิสก์แบบถอดได้
5 ถ่ายโอนภาพหรือวีดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ Mac OS
162
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
การใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
คุณสามารถเปิดดูหรือแก้ไขไฟล์โดยใช้โปรแกรมที่ให้ไว้ได้ คุณสามารถส่งไฟล์ไปยัง
คอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้
การติดตั้งโปรแกรมจากซีดีที่ให้มา
1 ใส่แผ่น CD สำหรับติดตั้งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
การใช้งาน i-Launcher
i-Launcher ให้คุณสามารถเปิดเล่นไฟล์ด้วย Multimedia Viewer และมีลิงค์สำหรับ
ดาวน์โหลดโปรแกรม PC Auto Backup
ข้อกำหนดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
รายการ
2 เลือกภาษา
หน่วยประมวลผล
3 เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้ง
แรม
ระบบปฏิบัติการ*
ความจุฮาร์ดดิสก์
4 ดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอ
5 คลิก Exit (จบการทำงาน) เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
อื่นๆ
โปรแกรมที่มีให้ใช้งานเมื่อใช้ i-Launcher
รายการ
Multimedia Viewer
Firmware Upgrade
PC Auto Backup
คำอธิบาย
คุณสามารถดูไฟล์ด้วย Multimedia Viewer
คุณสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของกล้องของคุณได้
คุณสามารถส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณจับภาพด้วยกล้องไปยัง
พีซีแบบไร้สายได้
ข้อกำหนด
Intel Core 2 Duo® 2.0 GHz หรือสูงกว่า/
AMD Phenom™ 2.4 GHz หรือสูงกว่า
อย่างน้อย 512 MB (แนะนำ 1 GB หรือมากกว่า)
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
250 MB หรือมากกว่า (แนะนำ 1 GB หรือมากกว่า)
• ไดรฟ์ซีดีรอม
• จอภาพที่รองรับ 1024X768 พิกเซล, สี 16 บิต (แนะนำให้ใช้จอภาพ
1280X1024 พิกเซล, 32 บิต)
• พอร์ท USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT หรือสูงกว่า/ATI X1600 หรือสูงกว่า
• Microsoft DirectX 9.0c หรือสูงกว่า
* i-Launcher เวอร์ชั่น 32 บิตจะถูกติดตั้งแม้กระทั่งในรุ่น 64 บิตของ Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 และ Windows 8
163
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
ข้อกำหนดต่างๆ เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น i-Launcher อาจไม่สามารถทำงานเป็น
ปกติแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะตรงตามข้อกำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขแวดล้อมของ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนด วีดีโออาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
อย่างถูกต้อง
•
ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับรอง
คุณสมบัติ เช่นคอมพิวเตอร์ที่คุณประกอบเอง
ข้อกำหนดสำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS
รายการ
ระบบปฏิบัติการ
แรม
ความจุฮาร์ดดิสก์
อื่นๆ
ข้อกำหนด
Mac OS 10.5 หรือสูงกว่า (ยกเว้นโหมด PowerPC)
อย่างน้อย 256 MB (แนะนำ 512 MB หรือมากกว่า)
ต่ำสุด 110 MB
พอร์ต USB 2.0, ไดรฟ์ซีดีรอม
การเปิด i-Launcher
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก เริ่ม → โปรแกรมทั้งหมด → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher หรือคลิก Applications (แอพพลิเคชั่น) →
Samsung → i-Launcher ในคอมพิวเตอร์ Mac OS ของคุณ
164
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
การใช้งาน Multimedia Viewer
Multimedia Viewer ให้คุณสามารถเปิดเล่นไฟล์ได้ จากหน้าจอ Samsung i-Launcher
คลิก Multimedia Viewer
Multimedia Viewer รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้:
-- วิดีโอ: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- ภาพ: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• ไฟล์ที่บันทึกโดยอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้อย่างราบรื่น
•
การดูรูปถ่าย
1
หมายเลข คำอธิบาย
ชื่อไฟล์
1
พื้นที่ขยาย
2
ฮิสโตแกรม
3
เปิดไฟล์ที่ถูกเลือก
4
ปุ่มฮิสโตแกรม
5
หมุนไปทางซ้าย/หมุนไปทางขวา
6
เลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า/เลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป
7
จัดภาพให้พอดีหน้าจอ
8
แสดงภาพเป็นขนาดดั้งเดิม
9
ซูมเข้า/ซูมออก
10
สลับระหว่างโหมด 2 มิติ และ 3 มิติ
11
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
การเปิดดูวีดีโอ
หมายเลข คำอธิบาย
พักเล่น
6
เลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า
7
แถบแสดงการทำงาน
8
1
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์
จากหน้าจอ Samsung i-Launcher คลิก Firmware Upgrade
2
8
7
6
5 4
3
การดาวน์โหลดโปรแกรม PC Auto Backup
จากหน้าจอ Samsung i-Launcher คลิก PC Auto Backup สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ติดตั้งโปรแกรม PC Auto Backup โปรดอ้างอิงหน้า 133
หมายเลข คำอธิบาย
ชื่อไฟล์
1
ปรับระดับเสียง
2
เปิดไฟล์ที่ถูกเลือก
3
เลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป
4
หยุด
5
166
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
การใช้งาน Adobe Photoshop Lightroom
1 ใส่แผ่นดีวีดีรอม Adobe Photoshop Lightroom เข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ภาพที่ถ่ายโดยกล้องมักจะถูกแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ JPEG และถูกจัดเก็บลงใน
หน่วยความจำโดยเป็นไปตามการตั้งค่าของกล้อง ณ เวลาที่ถ่ายภาพ ไฟล์ RAW
จะไม่ถูกแปลงเป็นรูปแบบ JPEG และจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ โดยใช้ Adobe Photoshop Lightroom คุณสามารถปรับค่ารับแสง
สมดุลแสงขาว โทนสี ความเข้มของสี และสีของภาพได้ คุณยังสามารถแก้ไขไฟล์
JPEG หรือ TIFF ได้เช่นเดียวกับไฟล์ RAW สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดอ้างอิงคู่มือคำแนะนำของโปรแกรม
ของคุณ
2 เลือกภาษา
3 ดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอ
167
บทที่ 7
ดัชนี
รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด การบำรุงรักษากล้อง
คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ข้อกำหนด และอุปกรณ์เสริม
ดัชนี
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เมื่อมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด วิธีแก้ไขที่แนะนำ
เลนส์ถูกล็อกอยู่ หมุนเลนส์ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งได้ยินเสียง
เลนส์ถูกล็อค
คลิก (หน้า 46)
• ปิดกล้องและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
การ์ดเสีย
• ถอดการ์ดความจำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
• ฟอร์แมทการ์ดความจำของคุณ
ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วหรือชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ถ่านอ่อน
ถ่ายภาพหรือใส่การ์ดความจำที่มีภาพอยู่
ไม่มีไฟล์ภาพ
ลบไฟล์ที่ชำรุดเสียหายหรือติดต่อศูนย์บริการ
ไฟล์ขัดขัอง
ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกหรือใส่การ์ดความจำใหม่
หน่วยความจำเต็ม
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด วิธีแก้ไขที่แนะนำ
จำนวนโฟลเดอร์และไ
ชือ่ ไฟล์ไม่ตรงกับมาตรฐาน DCF ถ่ายโอนไฟล์ในการ์ดความจำไป
ฟล์ถึงขีดจำกัดสูงสุด
ยังคอมพิวเตอร์และฟอร์แมทการ์ด (หน้า 155)
โปรดเปลี่ยนการ์ด
เปิดกล้องและใส่เลนส์ใหม่อีกครั้ง หากข้อความนี้ยังปรากฏ
Error 00
ให้ติดต่อศูนย์บริการ
ปิดกล้อง นำแบตเตอรี่ออก และใส่เข้าไปใหม่
Error 01/02
หากข้อความนี้ยังปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
169
ดัชนี
การดูแลรักษากล้อง
การทำความสะอาดกล้อง
เลนส์และหน้าจอของกล้อง
ใช้แปรงเพื่อกำจัดฝุ่นและเช็ดเลนส์อย่างนุ่มนวลด้วยผ้านุ่ม หากมีฝุ่นตกค้างอยู่ ใช้น้ำยา
ทำความสะอาดเลนส์หยดลงบนกระดาษเช็ดเลนส์ และเช็ดเลนส์อย่างนุ่มนวล
ตัวรับแสง
อาจมีฝุ่นปรากฏในภาพเนื่องจากตัวรับแสงสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ขึ้น
กับสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน ปัญหานี้เป็นเรื่องปกติ และการสัมผัสกับ
ฝุ่นนั้นเกิดขึ้นได้ในการใช้งานประจำวันของกล้อง คุณสามารถกำจัดฝุ่นออกจากตัวรับ
ภาพโดยการสั่งงานฟังก์ชั่นทำความสะอาดตัวรับภาพ (หน้า 156) ถ้ามีฝุ่นตกค้างอยู่หลัง
จากทำความสะอาดตัวรับภาพ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ห้ามนำที่เป่าลมยื่นเข้าไปในช่อง
เมาท์เลนส์
ตัวกล้อง
เช็ดอย่างนุ่มนวลด้วยผ้าอ่อนนุ่มและแห้ง
ห้ามใช้เบนซีน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นอันขาด สารละลาย
เหล่านี้สามารถทำให้กล้องเสียหายหรือทำให้ทำงานผิดปกติได้
170
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
การใช้งานหรือการเก็บรักษากล้อง
การใช้งานที่ชายหาดหรือชายฝั่ง
•
ระวังอย่าให้กล้องถูกทรายและสิ่งสกปรกเมื่อใช้งานบนชายหาดหรือในบริเวณอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
•
กล้องของคุณไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ อย่าถือแบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า
หรือการ์ดความจำขณะที่มือเปียก การใช้งานกล้องขณะมือเปียกอาจทำให้กล้อง
เสียหาย
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือเก็บรักษากล้อง
•
หลีกเลี่ยงการนำกล้องไปสัมผัสถูกอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด
•
หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องข้องคุณในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมาก หรือที่ที่ความชื้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
•
หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องมีการสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง และการเก็บรักษาในบริเวณที่
ร้อนและการระบายอากาศไม่ดี เช่นในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน
•
ปกป้องกล้องและหน้าจอจากการกระแทก การหยิบจับด้วยความรุนแรง
และการสั่นสะเทือนมากจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายรุนแรง
•
หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง สกปรก อับชื้น
หรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้และส่วนประกอบ
ภายในเกิดความเสียหาย
•
ห้ามใช้กล้องของคุณในบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิง หรือสารเคมีที่ติดไฟได้ ไม่ควรจัดเก็บ
หรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับ
กล้องหรืออุปกรณ์เสริม
•
อย่าเก็บรักษากล้องในที่ที่มีลูกเหม็น
การเก็บรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน
•
เมื่อคุณเก็บรักษากล้องเป็นระยะเวลายาวนาน ให้จัดวางในที่เก็บแบบมิดชิดพร้อม
วัสดุดูดความชื้น เช่นซิลิกาเจล
•
แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จ
กำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
•
วันที่และเวลาปัจจุบันอาจถูกเริ่มต้นใหม่เมื่อเปิดกล้องหลังจากที่จัดเก็บกล้องและ
แบตเตอรี่แยกกันเป็นระยะเวลายาวนาน
171
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ใช้กล้องอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
•
ไม่ควรให้เลนส์ตากแดดโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้ตัวรับแสงเปลี่ยนสี
หรือมีการทำงานบกพร่อง
•
ระวังอย่าให้เลนส์มีรอยนิ้วมือและรอยขูดขีด ทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้านุ่ม
สะอาดปราศจากเศษผง
•
กล้องอาจปิดตัวเองเมื่อถูกกระแทกจากภายนอก ซึ่งจะเป็นการปกป้องการ์ดความจำ
เปิดกล้องเพื่อใช้งานใหม่อีกครั้ง
ข้อควรระวังอื่นๆ
•
อย่าแกว่งกล้องถ่ายรูปโดยถือสายคล้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวเองหรือ
บุคคลอื่น หรือทำให้กล้องเสียหายได้
กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับอายุการใช้งาน
และประสิทธิภาพของกล้อง
•
เมื่อคุณใช้งานกล้องในอุณหภูมิต่ำ อาจต้องใช้เวลาเปิดกล้องนานขึ้น สีของหน้าจอ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว หรืออาจเกิดภาพค้างบนหน้าจอ สภาวะเหล่านี้ไม่ได้
เป็นการทำงานบกพร่อง และจะกลับสู่ปกติได้เองเมื่อนำกล้องกลับสู่อุณหภูมิที่อบอุ่น
ขึ้น
•
ส่วนที่เป็นสีหรือโลหะด้านนอกของกล้องอาจทำให้เกิดอาการแพ้ คันตามผิวหนัง
แผลเปื่อย หรืออาการบวมในผู้ที่มีผิวหนังแพ้ง่าย หากคุณประสบกับอาการเหล่านี้
ให้หยุดใช้กล้องทันทีและปรึกษาแพทย์
เมื่อย้ายกล้องจากสภาพแวดล้อมที่เย็นไปยังที่อุ่น อาจทำให้เกิดการควบแน่นบนเลนส์
และชิ้นส่วนภายในของกล้องได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้ปิดกล้องและรอคอยอย่างน้อย
1 ชั่วโมง หากมีการควบแน่นบนการ์ดความจำ ให้นำการ์ดความจำออกจากกล้องและ
คอยจนกว่าความชื้นจะระเหยไปหมดก่อนที่จะใส่การ์ดใหม่อีกครั้ง
•
•
ไม่ควรทาสีกล้อง เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้
และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ
•
ปิดกล้องเมื่อไม่ใช้งาน
•
กล้องของคุณประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อน ให้หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องถูกกระแทก
•
ป้องกันไม่ให้หน้าจอถูกแรงกระทำจากภายนอกโดยการเก็บรักษาเครื่องไว้ในซองใส่
เมื่อไม่ได้ใช้งาน ป้องกันไม่ให้กล้องมีรอยขีดข่วนโดยการเก็บรักษาให้ห่างไกลจาก
ทราย เครื่องมือแหลมคม หรือเศษสตางค์
•
อย่าใช้กล้องนี้หากหน้าจอเสียหายหรือแตกร้าว เศษกระจกแตกหรือเศษวัสดุอะคริลิก
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มือหรือใบหน้าได้ นำกล้องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อ
ซ่อมแซม
อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมลงในส่วนต่างๆ ช่อง หรือจุดต่างๆ
ของกล้องที่สามารถเข้าถึงได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่
อยู่ในการรับประกัน
•
ไม่ควรใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญ
ไม่ควรพยายามซ่อมแซมกล้องเอง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงและ
ดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญจะไม่อยู่ในการรับประกัน
•
•
ไม่ควรวางกล้อง แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมไว้ด้านบนหรือภายใน
อุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟ หรือหม้อน้ำ เพราะอาจทำให้
อุปกรณ์มีรูปร่างบิดเบี้ยวและอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
172
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
เกี่ยวกับการ์ดความจำ
การ์ดความจำที่สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการ์ดความจำ microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure
Digital High Capacity) หรือ microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
อะแดปเตอร์การ์ดความจำ
การ์ดหน่วยความจำ
เพื่ออ่านข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่านการ์ดความจำ ใส่การ์ดความจำเข้าไปยัง
อะแดปเตอร์การ์ดความจำ
173
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ความจุของการ์ดความจำ
ความจุของหน่วยความจำอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับฉากที่ถ่ายหรือสภาพแวดล้อมที่ถ่ายภาพ ความจุเหล่านี้จะพิจารณาจากการ์ด SD ขนาด 2 GB
ขนาด
ภาพ
20.0M (5472X3648)
10.1M (3888X2592)
5.9M (2976X1984)
2.0M (1728X1152)
ความเร็วสูง
16.9M (5472X3080)
7.8M (3712X2088)
4.9M (2944X1656)
2.1M (1920X1080)
13.3M (3648X3648)
7.0M (2640X2640)
4.0M (2000X2000)
1.1M (1024X1024)
สูง
130
277
471
1,053
430
153
346
512
1,015
217
336
559
2,149
พอใช้
163
356
570
1,426
514
190
417
670
1,349
227
465
752
2,471
น้อย
217
505
727
1,941
638
251
568
896
1,700
284
592
1,203
2,819
คุณภาพ
RAW
39
-
RAW + สูง
30
33
35
37
31
34
36
37
32
35
36
38
RAW + พอใช้
31
34
36
37
32
35
36
37
33
35
37
38
RAW + น้อย
33
35
36
38
34
36
37
37
34
36
37
38
174
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ขนาด
1920X1080 (30 fps)
*
1920X1080 (15 fps)
1920X810 (24 fps)
วิดีโอ
1280X720 (60 fps)
1280X720 (30 fps)
640X480 (30 fps)
สำหรับการแบ่งดู (30 fps)
คุณภาพ
HQ
น้อย
ประมาณ 17' 21"
ประมาณ 21' 44"
ประมาณ 23' 02"
ประมาณ 28' 50"
ประมาณ 21' 11"
ประมาณ 26' 31"
ประมาณ 16' 33"
ประมาณ 20' 42"
ประมาณ 28' 38"
ประมาณ 35' 53"
ประมาณ 70' 48"
ประมาณ 88' 58"
ประมาณ 213' 41"
ประมาณ 271' 09"
*
ใช้ได้เฉพาะกับบางตัวเลือกของฟิลเตอร์อัจฉริยะเท่านั้น
ตัวเลขต่างๆ ด้านบนนี้วัดค่าขณะที่ไม่ใช้งานฟังก์ชั่นการซูม
• ระยะเวลาบันทึกอาจแตกต่างออกไปถ้าหากคุณใช้การซูม
• อาจบันทึกวิดีโอหลายๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดระยะเวลาบันทึกโดยรวม
• ระยะเวลาบันทึกสูงสุดคือ 29 นาที 59 วินาที
คือ 20 นาที
• ระยะเวลาบันทึกสูงสุดเมื่อคุณเลือก
ระยะเวลาเปิ
ด
เล่
น
สู
ง
สุ
ด
ของวี
ด
โ
ี
อ สำหรั
บ
การแบ่งดู คือ 30 วินาทีต่อไฟล์
•
•
175
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ข้อควรระวังในการใช้งานการ์ดความจำ
•
หลีกเลี่ยงไม่ให้การ์ดหน่วยความจำสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก (ต่ำกว่า
0 °C/32 °F หรือสูงกว่า 40 °C/104 °F) อุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดอาจทำให้
การ์ดความจำทำงานบกพร่อง
ระวังอย่าให้การ์ดความจำสัมผัสกับของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอม
ถ้าการ์ดความจำสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆ
ก่อนที่จะใส่การ์ดลงในกล้อง
•
ใส่การ์ดความจำในทิศทางที่ถูกต้อง การใส่การ์ดความจำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความ
เสียหายกับกล้องและการ์ดความจำ
อย่าให้ของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสถูกการ์ดความจำหรือ
ช่องเสียบ เพราะอาจทำให้การ์ดความจำหรือกล้องทำงานผิดปกติได้
•
ห้ามใช้การ์ดความจำที่ถูกฟอร์แมทมาจากกล้องตัวอื่นหรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ฟอร์แมทการ์ดความจำซ้ำด้วยกล้องของคุณเอง
เมื่อคุณพกพาการ์ดความจำ ให้ใช้ซองใส่การ์ดเพื่อป้องกันไม่ให้การ์ดความจำถูก
ไฟฟ้าสถิต
•
ถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญไปยังสื่ออื่นๆ เช่นฮาร์ดดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี
•
ปิดกล้องเมื่อต้องการใส่หรือถอดการ์ดความจำ
•
•
ห้ามนำการ์ดความจำออกหรือปิดกล้องขณะที่ไฟกระพริบอยู่
เนื่องจากจะทำให้กล้องเสียหายได้
เมื่อคุณใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน การ์ดความจำอาจอุ่นขึ้น ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิด
ปกติและไม่ได้เป็นบ่งชี้ถึงการทำงานที่ผิดปกติ
•
ใช้งานการ์ดความจำที่มีคุณสมบัติตามความต้องการมาตรฐาน
•
•
•
•
เมื่อการ์ดความจำหมดอายุการใช้งาน คุณจะไม่สามารถเก็บบันทึกรูปภาพลงได้การ์ด
ได้อีก ให้ใช้การ์ดความจำใหม่
•
ไม่ควรทำการ์ดความจำหักงอ ตกหล่น หรือนำไปกระแทกหรือบีบอัดอย่างแรง
•
หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือการเก็บการ์ดความจำไว้ใกล้สนามแม่เหล็กแรงสูง
•
หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือการเก็บการ์ดความจำไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง
หรือมีสารกัดกร่อน
บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
176
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
เกี่ยวกับแบตเตอรี่
ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ซัมซุงรับรอง
ข้อกำหนดเฉพาะของแบตเตอรี่
รายการ
รุ่น
ชนิด
ความจุของเซลล์
แรงดันไฟฟ้า
ระยะเวลาชาร์จ* (เมื่อแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง)
ห้ามวางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่ติดไฟได้ เช่นเครื่องนอน พรม หรือผ้าห่มไฟฟ้า
เป็นระยะเวลานาน
• เมื่อเปิดอุปกรณ์แล้ว ห้ามทิ้งอุปกรณ์ ไว้ในพื้นที่ปิดเป็นระยะเวลานาน
• ห้ามปล่อยให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะเช่นสร้อยคอ เหรียญ กุญแจ
หรือนาฬิกาข้อมือ
• ใช้งานเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไออนสำรองแท้และที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
• ห้ามถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่หรือเจาะรูแบตเตอรี่ด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ
• หลีกเลี่ยงการให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันสูงหรือแรงกระแทก
• หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับแรงกระแทกรุนแรง เช่นการร่วงหล่นจากที่สูง
• ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูง 60° C (140° F) หรือสูงกว่า
• ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความชื้นหรือของเหลว
• จะต้องไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูงเกิน เช่นแสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่น
•
คำอธิบาย
BP1130
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน
1,130 mAh
7.6 V
ประมาณ 215 นาที
* การชาร์จแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานขึ้น
อาจมีอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ถ้าหากจัดการกับแบตเตอรี่อย่างไม่ระมัดระวัง
หรือไม่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อจัดการกับ
แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม:
• แบตเตอรี่สามารถลุกเป็นไฟหรือระเบิดได้ถ้าหากจัดการอย่างไม่เหมาะสม ถ้าหากคุณ
สังเกตเห็นรูปร่างผิดปกติ รอยแตก หรือความผิดปกติอื่นๆ ที่แบตเตอรี่ ให้หยุดการใช้
งานแบตเตอรี่ทันทีและติดต่อผู้ผลิตของคุณ
• ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของแท้ และที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้งาน และ
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีการที่บรรยายไว้ในคู่มือเท่านั้น
• ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้อุปกรณ์ทำความร้อน หรือให้แบตเตอรี่สัมผัสกับสภาพแวดล้อม
ที่ร้อนเกิน เช่นภายในรถที่ปิดอยู่ในฤดูร้อน
• ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟ
• หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช้งานแบตเตอรี่ในสถานที่ร้อนและชื้น เช่นในสปา
หรือในห้องอาบน้ำ
คำแนะนำในการกำจัดทิ้ง
• ทิ้งแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวัง
• ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผา
• กฎระเบียบในการกำจัดทิ้งอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับประเทศหรือภูมิภาค
กำจัดแบตเตอรี่ตามกฎระเบียบของท้องถิ่นและของรัฐทุกข้อ
คำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีการที่บรรยายในคู่มือการใช้งานเท่านั้น แบตเตอรี่สามารถลุกเป็นไฟ
หรือระเบิดได้ถ้าหากชาร์จด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม
177
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
อายุการใช้งานแบตเตอรี่
โหมดถ่ายภาพ
รูปภาพ
วิดีโอ
เวลา/จำนวนรูปภาพเฉลี่ย
ประมาณ 170 นาที/ประมาณ 340 ภาพ
ประมาณ 130 นาที (บันทึกวีดีโอที่ความละเอียด 1920X1080 และ 30 fps)
•
ตัวเลขข้างต้นนั้นอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบของ CIPA
ผลที่คุณเห็นอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้งานจริง
•
เวลาถ่ายภาพที่มีจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับฉากหลัง ช่วงระยะเวลาที่ทำการถ่าย
และสภาพการใช้งาน
•
อาจบันทึกวิดีโอหลายๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดระยะเวลาบันทึกโดยรวม
ข้อความแบตเตอรี่ต่ำ
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง ไอคอนแบตเตอรี่จะเป็นสีแดง และข้อความ
"ถ่านอ่อน" จะปรากฏขึ้น
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่
•
หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก (ต่ำกว่า
0° C/32° F หรือสูงกว่า 40° C/104° F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเกินอาจทำให้ควา
มจุของแบตเตอรี่ลดน้อยลง
•
เมื่อคุณใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน บริเวณรอบช่องใส่แบตเตอรี่อาจอุ่นขึ้น ซึ่งจะ
ไม่กระทบกับการใช้งานกล้องตามปกติ
•
ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อต
ได้
•
ภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 0° C/32° F ความจุและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลง
•
ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงภายใต้อุณหภูมิต่ำ แต่จะกลับเป็นปกติในอุณหภูมิที่
อบอุ่นขึ้น
•
ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องเมื่อจัดเก็บไว้เป็นเวลานาน แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึม
หรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านไป และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล้อง
ของคุณได้ การจัดเก็บกล้องไว้เป็นเวลานานโดยที่ใส่แบตเตอรี่เอาไว้จะทำให้แบตเตอรี่
คายประจุ คุณอาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดเกลี้ยงได้
•
เมื่อคุณไม่ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน (สามเดือนขึ้นไป) ให้ตรวจสอบแบตเตอรี่
และทำการชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ หากคุณปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุอย่าง
ต่อเนื่อง ความจุและอายุการใช้งานอาจลดลง ซึ่งอาจทำให้มีการทำงานบกพร่อง
ไฟไหม้ หรือระเบิดได้
178
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่
•
ถ้าคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกขณะที่แบตเตอรี่หมด การใช้
ฟังก์ชั่นที่ใช้พลังงานมากจะทำให้กล้องปิดลง เพื่อใช้งานกล้องต่อไปตามปกติ
ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
•
ถ้าคุณเชื่อมต่อสายไฟขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปิดเป็น
เวลานานประมาณ 30 นาที
•
การใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่
จนกว่าไฟแสดงสถานะสีแดงจะดับลง
•
หากไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง ให้เชื่อมต่อสายใหม่ หรือถอดแบตเตอรี่
แล้วเสียบเข้าอีกครั้ง
ป้องกันแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และการ์ดความจำไม่ให้เกิดความเสียหาย
ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร และ
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่
•
ถ้าไฟแสดงสถานะปิดอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว
•
ถ้ากล้องเปิดอยู่ขณะชาร์จ อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้
ให้ปิดกล้องก่อนชาร์จแบตเตอรี่
•
ถ้าคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่สายเชื่อมต่อมีความร้อนขึ้นสูงหรือเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน
ไฟแสดงสถานะอาจกระพริบเป็นสีแสดง การชาร์จจะเริ่มต้นเมื่อแบตเตอรี่เย็นลง
•
ห้ามใช้งานกล้องขณะที่คุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้
•
การชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
หลังจากชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดสายเคเบิลอกจากกล้อง
•
ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อต
ได้
•
ห้ามหักงอสายหรือวางของหนักไว้บนสายไฟ AC การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สาย
เชื่อมต่อเสียหาย
•
ปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีก่อนปิดกล้อง
179
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จขณะที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
•
ให้ใช้เฉพาะสาย USB ที่ให้มาเท่านั้น
•
แบตเตอรี่อาจไม่ได้รับการชาร์จในกรณีต่อไปนี้:
-----
เมื่อคุณใช้งานฮับ USB
เมื่ออุปกรณ์ USB อื่นกำลังเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเข้ากับช่องเสียบที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์
ช่องเสียบ USB ที่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตมาตรฐาน (5 V, 500 mA)
การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่
•
ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละ
พื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
•
ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือกล้องไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น
เตาไมโครเวฟ เตาไฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น แบตเตอรี่อาจระเบิดได้
เมื่อร้อนเกินไป
180
ดัชนี
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ
ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ก่อนติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ
เมื่อคุณฝากกล้องไว้ที่ศูนย์บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ฝากชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ที่
อาจมีส่วนที่ทำให้กล้องทำงานผิดปกติไว้ด้วย เช่น การ์ดความจำ และแบตเตอรี่
สถานการณ์
ไม่สามารถเปิดกล้อง
เครื่องปิดอย่างฉับพลันทันที
แบตเตอรี่ในกล้องหมดลงอย่าง
รวดเร็ว
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่แล้ว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ชาร์จแบตเตอรี่
• กล้องของคุณอาจอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
หรือหน้าจออาจดับลงอัตโนมัติ (หน้า 153)
• กล้องอาจปิดตัวเองอัตโนมัติเพื่อป้องกันการ์ดความจำ
ชำรุดเสียหายเนื่องจากความร้อนสูงเกิน เปิดกล้อง
อีกครั้ง
• แบตเตอรี่อาจหมดลงเร็วกว่าเดิมในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ
(ต่ำกว่า 0° C/32° F) ทำให้แบตเตอรี่อุ่นด้วยการใส่ไว้
ในกระเป๋าเสื้อ
• การใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำถ้าจำเป็น
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองและต้องเปลี่ยนเมื่อ
เวลาผ่านไป ใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่ถ้าอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างรวดเร็ว
สถานการณ์
ไม่สามารถถ่ายรูปได้
กดกล้องไม่ลง
กล้องร้อน
แฟลชติดแบบไม่คาดคิด
แฟลชไม่ทำงาน
วันที่และเวลาไม่ถูกต้อง
หน้าจอหรือปุ่มไม่ทำงาน
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
• ไม่มีพื้นที่ว่างบนการ์ดความจำ ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก
หรือใส่การ์ดใหม่
• ฟอร์แมทการ์ดความจำ
• การ์ดความจำบกพร่อง ใช้การ์ดความจำใหม่
• ตรวจดู ให้แน่ใจว่าเปิดกล้องแล้ว
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง
นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่
กระทบกับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของกล้อง
แฟลชอาจติดเนื่องจากไฟฟ้าสถิต
กล้องอาจทำงานผิดปกติ
• ตัวเลือกแฟลชอาจถูกตั้งเป็น ปิด (หน้า 101)
• คุณไม่สามารถใช้แฟลชได้ในบางโหมด
ตั้งวันที่และเวลาในเมนู q (หน้า 153)
นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
181
ดัชนี > ก่อนติดต่อศูนย์บริการ
สถานการณ์
การ์ดความจำผิดพลาด
คอมพิวเตอร์ไม่รับรู้การ์ดความจำ
microSDXC
TV หรือคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
แสดงรูปถ่ายหรือวีดีโอที่จัดเก็บ
ในการ์ดความจำ microSDXC ได้
ไม่สามารถแสดงไฟล์
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
• ปิดกล้องและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
• ถอดการ์ดความจำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
• ฟอร์แมทการ์ดความจำของคุณ
ดู "ข้อควรระวังในการใช้งานการ์ดความจำ"
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม (หน้า 176)
การ์ดความจำ microSDXC ใช้ระบบไฟล์ exFAT
เมื่อต้องการใช้การ์ดความจำ microSDXC
บนคอมพิวเตอร์ Windows XP ให้ดาวน์โหลดและอัพเดท
ไดรเวอร์ระบบไฟล์ exFAT จากเว็บไซต์ Microsoft
การ์ดความจำ microSDXC ใช้ระบบไฟล์ exFAT
ควรแน่ใจว่าอุปกรณ์ภายนอกสามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบไฟล์ exFAT ได้ ก่อนที่จะเชื่อมต่อ
กล้องเข้ากับอุปกรณ์
ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ กล้องอาจไม่เปิดเล่นไฟล์
(ชื่อของไฟล์ควรตรงกับมาตรฐาน DCF)
ถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ให้เปิดไฟล์
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
สถานการณ์
รูปถ่ายมัว
สีในรูปภาพไม่ตรงกับฉากของจริง
ภาพสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป
ภาพบิดเบี้ยว
หน้าจอเปิดเล่นไม่ปรากฏขึ้นบน
อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกโฟกัสถูกตั้งค่าให้เหมาะสม
กับประเภทการถ่ายภาพที่คุณกำลังถ่าย
• ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์สะอาด ถ้าไม่สะอาด
ให้ทำความสะอาดเลนส์ (หน้า 170)
สมดุลแสงขาวที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดสีที่ไม่สมจริง
เลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่เหมาะสมเพื่อให้พอดีกับ
แหล่งกำเนิดแสง (หน้า 77)
ภาพของคุณเปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
• ปรับค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์
• ปรับค่าความไวแสง ISO (หน้า 76)
• ให้ปิดหรือเปิดแฟลช (หน้า 101)
• ปรับค่ารับแสง (หน้า 104)
กล้องนี้อาจมีภาพบิดเบี้ยวเล็กน้อยเมื่อคุณใช้เลนส์มุมกว้าง
ที่ให้คุณถ่ายภาพที่มุมมองกว้าง ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ
และไม่ได้ทำให้มีการทำงานที่ผิดปกติ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ถูกเชื่อมต่ออย่างถูก
ต้องไปยังจอภาพภายนอก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดความจำถูกบันทึกอย่างถูก
ต้อง
182
ดัชนี > ก่อนติดต่อศูนย์บริการ
สถานการณ์
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่รับรู้ถึง
กล้อง
คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการ
เชื่อมต่อกับกล้องในขณะที่ถ่าย
โอนไฟล์
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถ
เล่นวิดีโอได้
i-Launcher
ไม่สามารถทำงานเป็นปกติ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
• ตรวจดู ให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสาย USB อย่างถูกต้อง
• ตรวจดู ให้แน่ใจว่าเปิดกล้องแล้ว
• ตรวจดู ให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับ
การสนับสนุน
สถานการณ์
ไม่สามารถตั้งค่า DPOF
สำหรับไฟล์ RAW
การถ่ายโอนไฟล์อาจถูกขัดจังหวะด้วยไฟฟ้าสถิต
ปลดสาย USB และเชื่อมต่ออีกครั้ง
โฟกัสอัตโนมัติไม่ทำงาน
วีดีโออาจไม่เปิดเล่นในโปรแกรมเล่นวีดีโอบางโปรแกรม
เพื่อเล่นไฟล์วีดีโอที่บันทึกด้วยกล้องของคุณ
ให้ใช้งานโปรแกรม Multimedia Viewer ที่คุณสามารถ
ติดตั้งด้วยโปรแกรม i-Launcher ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
• จบการทำงานของโปรแกรม i-Launcher
และเริ่มต้นโปรแกรมใหม่
โปรแกรมอาจไม่
เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อ
•
กำหนดและสภาพแวดล้อมในคอมพิวเตอร์ของคุณ
ในกรณีดังกล่าว คลิก เริ่ม → โปรแกรมทั้งหมด →
Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher
ที่คอมพิวเตอร์ Windows ของคุณ (สำหรับ Windows
8 เปิดหน้าจอเริ่มต้น จากนั้นเลือก All apps
(โปรแกรมทั้งหมด) → Samsung i-Launcher)
หรือคลิก Applications (แอพพลิเคชั่น) → Samsung
→ i-Launcher ในคอมพิวเตอร์ Mac OS ของคุณ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
คุณไม่สามารถตั้งค่า DPOF สำหรับไฟล์ RAW
เป้าหมายไม่อยู่ในโฟกัส เมื่อเป้าหมายไม่อยู่ในบริเวณ
โฟกัสอัตโนมัติ ให้ถ่ายภาพโดยเคลื่อนเป้าหมายไว้ใน
บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ และกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง
• เป้าหมายอยู่ใกล้เกินไป ก้าวถอยหลังจากเป้าหมายแล้ว
ถ่ายภาพ
• โหมดโฟกัสถูกตั้งค่าเป็น MF สลับโหมดเป็น AF
AEL คุณสมบัติไม่สามารถใช้ได้ในโหมด อัตโนมัติ,
ปรับเอง และโหมด สมาร์ท เลือกโหมดอื่นเพื่อใช้งาน
คุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ถูกใส่อย่างถูกต้อง
• ถอดเลนส์จากกล้องแล้วใส่เข้ากับกล้องอีกครั้ง
โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอกถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง
และเปิดใช้งานแล้ว
• ตั้งวันที่และเวลาอีกครั้ง
• หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อแหล่งพลังงานภายในกล้องถูกใช้
หมดเกลี้ยง ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มและรอคอยอย่าง
น้อย 72 ชั่วโมงในสถานะปิดเครื่อง เพื่อให้แหล่ง
พลังงานภายในถูกชาร์จใหม่
•
คุณสมบัติ AEL ไม่ทำงาน
เลนส์ไม่ทำงาน
แฟลชภายนอกหรือ GPS
ไม่ทำงาน
หน้าจอการตั้งค่าวันเวลาปรากฏ
ขึ้นเมื่อคุณเปิดกล้อง
183
ดัชนี
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง
ตัวรับแสง
ชนิด
ขนาดตัวรับแสง
ความละเอียดของภาพ
พิกเซลทั้งหมด
ฟิลเตอร์สี
เมาท์เลนส์
ชนิด
เลนส์ที่มี
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
ชนิด
โหมด
แก้ไขความบิดเบี้ยว
ปิด/เปิด (ขึ้นกับเลนส์)
i-Function
Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
ลดฝุ่น
ชนิด
หน้าจอ
CMOS
23.5 X 15.7 มม.
ประมาณ 20.3 ล้านพิกเซล
ประมาณ 21.6 ล้านพิกเซล
ฟิลเตอร์แม่สี RGB
เมาท์ Samsung NX
เลนส์ Samsung
เคลื่อนที่เลนส์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นเลนส์)
ปิด/โหมด 1/โหมด 2
ชนิด
ขนาด
ความละเอียด
ความกว้างมุมมอง
มุมมอง
หน้าจอของผู้ใช้
การปรับโฟกัส
ชนิด
จุดโฟกัส
โหมด
ไฟช่วยโฟกัสอัตโนมัติ
TFT-LCD พร้อมจอสัมผัส
(ส่วนควบคุมสัมผัสชนิดคาปาซิทีฟ)
3.7" (ประมาณ 93.8 มม.)
WVGA (800X480) 1,152k จุด
ประมาณ 100 %
คงที่
เส้นตาราง, ไอคอน, ฮิสโตแกรม, สเกลระยะทาง,
มาตรวัดระดับ
AF แบบคอนทราสต์
• ทางเลือก: 1 จุด (เลือกได้อิสระ)
• หลายจุด: ปกติ 21 จุด, ระยะใกล้ 35 จุด
• ตรวจจำหน้า: สูงสุด 10 หน้า
• โฟกัสติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยว, โฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง,
โฟกัสแบบปรับเอง, AF ใช้นิ้วแตะและชัตเตอร์
ไฟ LED สีเขียว
ตัวขับซูเปอร์โซนิก
184
ดัชนี > ��������������������
ชัตเตอร์
ชนิด
ความเร็ว
โหมดถ่าย
ชัตเตอร์ระนาบโฟกัสแบบวิ่งแนวนอนควบคุมด้วยไฟฟ้า
• อัตโนมัติ: 1/4,000 – 1/4 วินาที
• ปรับเอง: 1/4,000 – 30 วินาที (ค่า EV ขั้นละ 1/3)
• Bulb (เวลาสูงสุด: 4 นาที)
ค่ารับแสง
ระบบวัดแสง
การชดเชย
ล็อก AE
เทียบเท่าค่า ISO
TTL 221 (17 X 13) บล็อกย่อย
วัดแสง: หลายจุด, เน้นตรงกลาง, เฉพาะจุด
ช่วงการวัดแสง: EV 0 – 18 (ISO100 · 30 mm, F2)
±3 EV (ค่า EV ขั้นละ 1/3)
ปุ่มสัมผัส AEL
• ขั้นละ 1: อัตโนมัติ, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800, ISO 25600
• ขั้นละ 1/3: อัตโนมัติ, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000,
ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000,
ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000, ISO 25600
โหมด
การถ่ายต่อเนื่อง
ถ่ายความเร็วสูง
การถ่ายคร่อม
ตั้งเวลาถ่าย
สายลั่นชัตเตอร์
เดี่ยว, ต่อเนื่อง, ความเร็วสูง (5M เท่านั้น), ตัวตั้งเวลา,
วงเล็บ (ค่ารับแสงอัตโนมัติ, สมดุลแสงขาว, ตัวช่วยปรับแต่ง
ภาพ)
8 fps
* ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดคือ 8 รูปต่อวินาที จะช้าลงหลัง
ถ่ายภาพ JPEG 13 รูป RAW 5 รูป (ตาม UHS-1 SD การ์ด
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการ์ดความจ�ำ)
• 10, 15, หรือ 30 เฟรมต่อวินาที
• สูงสุด 30 ภาพต่อการกดชัตเตอร์หนึ่งครั้ง
การปรับความเข้มสีอัตโนมัติ (±3 EV),
ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว, ถ่ายคร่อมตัวช่วยปรับค่าภาพ
2 – 30 วินาที (คาบเวลา 1 วินาที)
SR2NX02 (ผ่านพอร์ต Micro USB) (เป็นทางเลือก)
แฟลช
ชนิด
โหมด
หมายเลขไกด์
มุมมองภาพ
ความเร็วซิงค์
ชดเชยแสงแฟลช
เฉพาะแฟลชภายนอก (รวมเป็นชุดกับ SEF8A)
แฟลชอัจฉริยะ, อัตโนมัติ, แก้ตาแดงอัตโนมัติ, เติม, แฟลช
แก้ตาแดง, ม่านชัตเตอร์ชุดแรก, ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง, ปิด
8 (อ้างอิงจาก ISO 100) (SEF8A)
28 มม. (35 มม. สมมูลกับกล้องฟิล์ม)
น้อยกว่า 1/180 วินาที
-2 – +2 EV (ค่า EV ขั้นละ 0.5)
185
ดัชนี > ��������������������
แฟลชภายนอก
จุดเชื่อมต่อซิงค์
แฟลชภายนอกของซัมซุงที่มีให้เป็นทางเลือก
ฐานแฟลช
สมดุลแสงขาว
โหมด
ปรับค่าแบบละเอียด
WB อัตโนมัติ, เดย์ไลท์, เมฆครึ้ม, ฟลูออเรสเซนต์ขาว, ฟลู
ออเรสเซนต์ขาวธรรมชาติ, ฟลูออเรสเซนต์เดย์ไลท์, หลอด
ไส้, สมดุลแสงขาวแฟลช, ก�ำหนดเอง,
อุณหภูมิของสี (ปรับเอง)
เหลืองอำพ
� ัน/น�ำเง
้ ิน/เขียว/ม่วงแดง 7 ขั้นในแต่ละแกนสี
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
ปิด/ช่วงอัจฉริยะ+/HDR
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ
โหมด
พารามิเตอร์
ปกติ, เส้นคมชัด, ภาพบุคคล, ทิวทัศน์, ผืนป่า, ย้อนอดีต,
น�ำสมัย, สงบ, คลาสสิก, ก�ำหนดเอง 1, ก�ำหนดเอง 2,
ก�ำหนดเอง 3
สี, ความสดสี, ความคมชัด, คอนทราสต์
โหมดสมาร์ท
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ขนาด
การถ่ายภาพ
โหมด
อัตโนมัติ, สมาร์ท, ผู้เชี่ยวชาญ (โปรแกรม, โหมดก�ำหนดรู
รับแสงเอง, ล�ำดับชัตเตอร์, ปรับเอง, ก�ำหนดเอง), Wi-Fi
คุณภาพ
มาตรฐานไฟล์ RAW
ปริภูมิสี
หน้าสวย, ใบหน้าที่ดีที่สุด, ทิวทัศน์, มาโคร, หยุดการ
เคลื่อนไหว, ริชโทน, พาโนรามา, น�ำ้ ตก, ภาพเงา, อาทิตย์
ตก, กลางคืน, ดอกไม้ไฟ, รอยแสง, ถ่ายภาพแบบ
สร้างสรรค์
ถ่ายขอบภาพเบลอ, รูปย่อ, ดินสอสี, สีนำ�้ , ภาพวาดเส้นไล้
น�ำ้ , ภาพสเก็ตช์, ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก, สีอะคริลิค, กลับสี
ขาว-ด�ำ, แดง, เขียว, น�ำเง
้ ิน, สีเหลือง
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (เฉพาะโหมดความเร็วสูง),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080), 7.8M
(3712X2088), 4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648), 7.0M (2640X2640),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* โหมด 3 มิติ โดยใช้เลนส์ SAMSUNG 45 mm F1.8
[T6] 2D/3D ใช้งานได้เฉพาะกับ JPEG (16:9) 4.1M
(2688X1512) หรือ 2.1M (1920X1080) เท่านั้น
สูง, พอใช้, น้อย
SRW (ver.2.0.0)
sRGB, Adobe RGB
186
ดัชนี > ��������������������
วิดีโอ
ชนิด
ฟอร์แมท
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
ภาพยนตร์
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ขนาด
จ�ำนวนเฟรม
ภาพเร่งความเร็ว
คุณภาพ
เสียง
แก้ไข
เล่น
MP4 (H.264)
ภาพยนตร์: H.264, เสียง: AAC
โปรแกรม, โหมดก�ำหนดรูรับแสงเอง, ล�ำดับชัตเตอร์,
ปรับเอง
ถ่ายขอบภาพเบลอ, รูปย่อ, ดินสอสี, สีนำ�้ ,
ภาพวาดเส้นไล้น�ำ้ , ภาพสเก็ตช์, ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก,
สีอะคริลิค, กลับสีขาว-ด�ำ, แดง, เขียว, น�ำเง
้ ิน, สีเหลือง
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (ส�ำหรับการแบ่งดู)
30 fps, 24 fps (ใช้ได้เฉพาะกับ 1920X810),
15 fps (ใช้ได้เฉพาะกับบางตัวเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะ)
x0.25 (เฉพาะ 640X480, 320X240),
x0.5 (1280X720 (30 fps), เฉพาะ 640X480, 320X240),
x1, x5, x10, x20
HQ, น้อย
สเตอริโอ
การถ่ายภาพนิ่ง, การตัดเวลา
ชนิด
แก้ไข
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ภาพเดียว, ภาพย่อ (15/28), แสดงสไลด์, หนัง
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ, แก้ตาแดง, แก้ขนาด, หมุน, แต่งหน้า,
ความสว่าง, คอนทราสต์
ถ่ายขอบภาพเบลอ, รูปย่อ, ดินสอสี, สีนำ�้ , ภาพวาดเส้นไล้น�ำ้ ,
ภาพสเก็ตช์, ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก, สีอะคริลิค, กลับสีขาว-ด�ำ,
แดง, เขียว, น�ำเง
้ ิน, สีเหลือง
สื่อบันทึก
สื่อ
ไฟล์ฟอร์แมท
หน่วยความจ�ำภายนอก (อุปกรณ์เสริม):
การ์ด microSD (รับรองความจุ 2 GB),
การ์ด microSDHC (รับรองความจุสูงสุด 32 GB),
การ์ด microSDXC (รับรองความจุสูงสุด 64 GB)
• Class 6, 10, UHS-1
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21), MPO (3D),
MP4 (ภาพยนตร์), DCF, DPOF 1.1
GPS
ชนิด
คุณสมบัติ
Geo-tagging ด้วยอุปกรณ์เสริม โมดูล GPS (WGS 84)
ชือ่ ต�ำแหน่ง (เฉพาะภาษาอังกฤษและเกาหลี)
187
ดัชนี > ��������������������
เครือข่ายไร้สาย
ชนิด
ฟังก์ชั่น
แหล่งจ่ายไฟ
IEEE 802.11b/g/n
MobileLink, Remote Viewfinder, ส�ำรองข้อมูลโดย
อัตโนมัติ, อีเมล, เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและคลาวด์,
Samsung Link, AutoShare, Wi-Fi Direct
NFC
ใช่
อินเตอร์เฟส
เอาท์พุตดิจิตอล
ช่องออกสัญญาณภาพ
สายลั่นชัตเตอร์ภายนอก
ไมโครโฟนภายนอก
ไฟ DC ขาเข้า
USB 2.0 (ช่องเสียบ micro USB)
• NTSC, PAL (เลือกได้)
• HDMI
ใช่ (micro USB)
ใช่
DC 5.0V 1A ผ่าน micro USB
ชนิด
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้: BP1130 (1,130 mAh)
* แหล่งจ่ายไฟอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)
119 x 64.5 x 35.7 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
น�ำ้ หนัก
228 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่และการ์ดความจ�ำ)
อุณหภูมิการท�ำงาน
0 – 40° C
ความชื้นในการท�ำงาน
5 – 85 %
ซอฟต์แวร์
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* ข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์
* ชื่อการค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของนั้น
188
ดัชนี
คำศัพท์
AP (จุดเชื่อมต่อ)
AEL/AFL (ล็อกค่ารับแสงอัตโนมัติ/ล็อกค่ารับแสง)
Access Point หรือจุดเชื่อมต่อ เป็นอุปกรณ์ที่อนุญาตให้อุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อเข้ากับ
เครือข่ายแบบมีสายได้
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณล็อคค่ารับแสงหรือการโฟกัสตามสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสหรือ
คำนวณค่ารับแสง
เครือข่าย Ad-Hoc
AF (โฟกัสอัตโนมัติ)
เครือข่าย ad-hoc เป็นการเชื่อมต่อแบบชั่วคราวสำหรับการแบ่งปันไฟล์หรือการเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ
ระบบที่ทำการโฟกัสเลนส์กล้องไปที่เป้าหมายโดยอัตโนมัติ กล้องของคุณใช้การวัดความ
เข้มของสีเพื่อการโฟกัสอัตโนมัติ
AdobeRGB
AMOLED (Active-matrix organic light-emitting diode)/
LCD (Liquid Crystal Display)
Adobe RGB ใช้สำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์ และมีช่วงสีที่กว้างกว่า sRGB ช่วงสีที่
กว้างนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพในคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
AEB (การถ่ายคร่อมค่ารับแสง)
คุณสมบัตินี้จะถ่ายภาพหลายภาพด้วยค่ารับแสงที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้
คุณถ่ายภาพที่มีค่ารับแสงที่เหมาะสม
AMOLED เป็นจอแสดงผลทางภาพที่บางและเบามาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีแสง
ส่องด้านหลังจอภาพ LCD เป็นจอแสดงผลทางภาพที่ใช้งานโดยทั่วไปในเครื่องไฟฟ้า
สำหรับผู้บริโภค จอแสดงผลชนิดนี้จำเป็นต้องมีแสงส่องด้านหลัง เช่น CCFL หรือ LED
ในการที่จะสร้างสี
รูรับแสง
รูรับแสงใช้ควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่ตัวรับภาพของกล้อง
189
ดัชนี > คำศัพท์
กล้องสั่น (ภาพไม่ชัด)
การจัดวาง
ถ้ากล้องมีการเคลื่อนที่ระหว่างที่ชัตเตอร์เปิดอยู่ จะปรากฏความไม่ชัดเจนขึ้นในภาพ
ทั้งภาพ ซึ่งจะเกิดบ่อยขึ้นเมื่อความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ป้องกันการสั่นของกล้องได้โดย
การเพิ่มความไวแสง ใช้แฟลช หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น หรือนอกจากนั้น อาจใช้
ขาตั้งกล้องหรือฟังก์ชั่น OIS เพื่อทำให้กล้องเสถียร
การจัดวางในทางภาพถ่ายนั้นหมายถึงการจัดตำแหน่งวัตถุภายในภาพ โดยทั่วไป
การทำตามกฎสามส่วนจะให้ผลที่ดี
การประมวลผลด้วยคลาวด์
ข้อกำหนดเพื่อนิยามฟอร์แมทของไฟล์และระบบไฟล์สำหรับกล้องดิจิตอลที่สร้างโดย
Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
การประมวลผลด้วยคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยีที่ให้คุณบันทึกข้อมูลบน
เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล และใช้งานข้อมูลเหล่านั้นจากอุปกรณ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ปริภูมิสี
ช่วงของสีที่กล้องสามารถมองเห็นได้
อุณหภูมิของสี
อุณหภูมิของสีเป็นการวัดค่าในหน่วยเคลวิน (K) ที่บ่งชีสีสันจากแหล่งกำเนิดแสงชนิดใด
ๆ เป็นการเฉพาะ เมื่ออุณหภูมิของสีเพิ่มขึ้น สีของแหล่งกำเนิดแสงจะมีลักษณะสีออก
ไปทางสีน้ำเงินมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิของสีลดลง สีของแหล่งกำเนิดแสงจะมีลักษณะสี
ออกไปทางสีแดงมากขึ้น ที่อุณหภูมิสี 5,500 เคลวิน สีของแหล่งกำเนิดแสงจะคล้ายกับ
แสงอาทิตย์ตอนกลางวัน
DCF (Design rule for Camera File system)
ระยะชัดลึก
ระยะห่างระหว่างจุดที่ใกล้ที่สุดและไกลที่สุดที่สามารถยอมรับว่าอยู่ในโฟกัสภายในภาพ
ระยะชัดลึกจะแตกต่างกั่นไปโดยขึ้นกับรูรับแสงของเลนส์ ทางยาวโฟกัส และระยะห่าง
จากกล่องไปยังเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นการเลือกค่ารูรับแสงที่น้อยลงจะเพิ่มระยะชัดลึก
และทำให้ฉากหลังไม่ชัดด้วย
DPOF (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพดิจิตอล)
รูปแบบไฟล์สำหรับการเขียนและอ่าน เช่นภาพที่เลือกและจำนวนการพิมพ์ในการ์ด
ความจำ เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน DPOF อาจมีให้ใช้งานที่ร้านรูปถ่าย และสามารถอ่าน
มูลจากการ์ดเพื่อให้การพิมพ์สะดวกขึ้น
190
ดัชนี > คำศัพท์
EV (ค่ารับแสง)
แฟลช
การประกอบกันของค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงของเลนส์ทุกแบบ ซึ่งจะให้ผลเป็น
ค่ารับแสงที่เท่ากัน
แสงที่ใช้เพื่อช่วยทำให้ได้ค่ารับแสงที่เพียงพอในสภาพแสงน้อย
การชดเชยค่ารับแสง
ทางยาวโฟกัส
คุณสมบัตินี้ให้คุณปรับค่ารับแสงที่วัดค่าโดยกล้องได้อย่างรวดเร็ว
โดยการเพิ่มค่าภายในช่วงจำกัด เพื่อปรับปรุงค่ารับแสงของภาพของคุณ
ระยะห่างจากกึ่งกลางของเลนส์ไปยังจุดโฟกัส (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)
ทางยาวโฟกัสที่ยาวขึ้น ทำให้มุมมองแคบลงและเป้าหมายถูกขยายใหญ่ขึ้น
ทางยาวโฟกัสที่สั้นลง ทำให้มุมมองกว้างขึ้น
Exif (รูปแบบไฟล์ภาพที่แลกเปลี่ยนได้)
ฮิสโตแกรม
ข้อกำหนดเฉพาะเพื่อนิยามรูปแบบไฟล์ภาพสำหรับกล้องดิจิตอล กำหนดโดย Japan
Electronic Industries Development Association (JEIDA)
แผนภูมิแสดงความสว่างของรูปภาพ แกนนอนแสดงถึงค่าความสว่าง
และแกนตั้งแสดงถึงจำนวนพิกเซล จุดสูงสุดบนฮิสโตแกรมที่เยื้องไปทางซ้าย
(มืดเกินไป) และเยื้องไปทางขวา (สว่างเกินไป) แสดงว่าภาพนั้นมีปริมาณการรับแสงที่
ไม่พอดี
ค่ารับแสง
ปริมาณแสงที่ถูกปล่อยเข้ามาสู่ตัวรับภาพของกล้อง ค่ารับแสงจะถูกควบคุมโดยความเร็ว
ชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และค่าความไวแสง ISO ประกอบกัน
H.264/MPEG-4
รูปแบบข้อมูลวีดีโออัตราการบีบอัดสูงที่กำหนดโดยองค์กรมาตรฐานสากล ISO-IEC
และ ITU-T ตัวเข้ารหัสและถอดรหัสนี้สามารถให้คุณภาพวีดีโอที่สูงด้วยบิตเรตที่ต่ำ
และพัฒนาโดยกลุ่ม Joint Video Team (JVT)
191
ดัชนี > คำศัพท์
ตัวรับแสง
การวัดแสง
ส่วนประกอบของกล้องดิจิตอลที่ประกอบด้วยหน่วยรับแสง ภายในแต่ละพิกเซลในภาพ
แต่ละหน่วยรับแสงจะบันทึกความสว่างของแสงที่เข้ามาระหว่างการเปิดรับแสง
ชนิดตัวรับแสงที่ใช้ทั่วไปได้แก่ CCD (Charge-coupled Device) และ CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor)
การวัดแสงหมายถึงวิธีการที่กล้องวัดปริมาณแสงเพื่อนำไปกำหนดการรับแสง
MF (โฟกัสแบบปรับเอง)
ที่อยู่ IP (โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต)
ระบบที่ให้ทำการโฟกัสเลนส์กล้องไปที่เป้าหมายด้วยตนเอง
คุณสามารถใช้วงแวนโฟกัสเพื่อโฟกัสไปยังเป้าหมายได้
IP address เป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำที่ถูกกำหนดให้อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ
อินเทอร์เน็ต
MJPEG (Motion JPEG)
รูปแบบวีดีโอที่บีบอัดภาพแบบ JPEG
ค่าความไวแสง ISO
ความไวแสงของกล้อง ซึ่งอ้างอิงจากความเร็วฟิล์มสำหรับกล้องฟิล์มที่เทียบเท่ากัน
เมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น กล้องจะใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น ซึ่งจะสามารถลด
ความเบลอที่เกิดจากการสั่นของกล้องที่เกิดขึ้นในสภาพแสงน้อย อย่างไรก็ตาม ภาพที่
ถ่ายโดยใช้ค่าความไวแสงสูงจะมีสัญญาณรบกวนมากขึ้น
MPO (Multi Picture Object)
รูปแบบไฟล์ภาพที่ประกอบด้วยหลายภาพในไฟล์หนึ่งไฟล์ ไฟล์ MPO
จะแสดงลักษณะพิเศษแบบ 3 มิติบนจอภาพที่เข้ากันได้กับ MPO เช่นทีวี 3 มิติ
และจอภาพ 3 มิติ
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
วิธีการบีบอัดแบบมีการสูญเสียสำหรับภาพดิจิตอล ภาพ JPEG ได้รับการบีบอัดเพื่อลด
ขนาดไฟล์รวม โดยที่มีความสูญเสียรายละเอียดของภาพน้อยที่สุด
192
ดัชนี > คำศัพท์
สัญญาณรบกวน
PAL (Phase Alternate Line)
พิกเซลที่มีความผิดเพี้ยนในภาพดิจิตอลที่จะปรากฏเป็นจุดสว่างแบบสุ่มในตำแหน่งที่ไม่
ถูกต้อง สัญญาณรบกวนมักจะเกิดขึ้นเมื่อภาพถูกถ่ายด้วยความไวแสงสูง หรือเมื่อ
กำหนดความไวแสงแบบอัตโนมัติในที่มืด
มาตรฐานการเข้ารหัสสีวีดีโอที่ใช้ในหลายประเทศในแอฟริกา เอเชีย ยุโรป
และตะวันออกกลาง
NFC (Near Field Communication)
NFC เป็นชุดมาตรฐานการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุที่ระยะใกล้มาก
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่มี NFC เพื่อใช้คุณสมบัติต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
อุปกรณ์อื่น
NTSC (National Television System Committee)
มาตรฐานการเข้ารหัสสีวีดีโอที่ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ
ฟิลิปปินส์ อเมริกาใต้ เกาหลีใต้ และไต้หวัน
ซูมออพติคอล
เป็นการซูมโดยทั่วไปซึ่งจะขยายภาพด้วยเลนส์ และไม่ทำให้ภาพมีการสูญเสียคุณภาพ
คุณภาพ
เป็นสิ่งกำหนดอัตราการบีบอัดที่ใช้ในภาพดิจิตอล ภาพคุณภาพสูงจะมีอัตราการบีบอัด
ต่ำ ซึ่งมักจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น
RAW (ข้อมูลดิบจาก CCD)
ข้อมูลดั้งเดิมที่ไม่มีการบีบอัด ซึ่งเก็บโดยตรงจากตัวรับภาพของกล้อง สมดุลแสงขาว
ความเข้มของสี ความสดสี ความคมชัด และข้อมูลอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วย
ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพก่อนที่ภาพจะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐาน
ความละเอียด
จำนวนพิกเซลที่มีอยู่ในภาพดิจิตอล ภาพความละเอียดสูงจะมีจำนวนพิกเซลมากกว่า
และมักจะแสดงรายละเอียดได้มากกว่าภาพความละเอียดต่ำ
193
ดัชนี > คำศัพท์
ความเร็วชัตเตอร์
สมดุลแสงขาว (สมดุลสี)
ความเร็วชัตเตอร์หมายถึงระยะเวลาที่ใช้เปิดและปิดชัตเตอร์ และเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อ
ความสว่างของภาพ เนื่องจากเป็นการควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านรูรับแสงก่อนที่จะเข้ามา
ยังตัวรับภาพ ความเร็วชัตเตอร์สูงจะทำให้ระยะเวลาที่ให้แสงผ่านน้อยลง และภาพจะมืด
ลงและสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น
การปรับความเข้มของแต่ละสี (โดยทั่วไปจะหมายถึงแม่สีแดง เขียว และน้ำเงิน)
ในภาพ เป้าหมายของการปรับสมดุลแสงขาว หรือสมดุลสีนั้นทำเพื่อสร้างสีในภาพให้
ถูกต้อง
sRGB (Standard RGB)
มาตรฐานสากลสำหรับปริภูมิสีที่กำหนดโดย IEC (International Electrotechnical
Commission) เป็นการนิยามจากปริภูมิสีสำหรับจอภาพของเครื่องพีซี และยังถูกใช้เป็น
ปริภูมิสีมาตรฐานสำหรับ Exif
ถ่ายขอบภาพเบลอ
Wi-Fi
Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีที่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้สายผ่าน
เครือข่ายได้
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS เป็นเทคโนโลยีที่รักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายในบ้าน
การลดความสว่างหรือความสดของสีที่บริเวณรอบนอก (ขอบภาพ)
เมื่อเทียบกับบริเวณกลางภาพ Vignetting สามารถดึงความสนใจไปยังวัตถุที่จัดวาง
ตำแหน่งไว้ตรงกลางของภาพ
194
ดัชนี
อุปกรณ์เสริม
เลนส์
เลนส์
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
แฟลชภายนอก
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 60 mm F2.8 Macro
ED OIS SSA
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
195
ดัชนี > อุปกรณ์เสริม
สายลั่นชัตเตอร์ (ชนิด micro USB)
ไมโครโฟน
SR2NX02
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
EM10
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
BP1130
กระเป๋ากล้อง
BC3NX01
ซองใส่กล้อง
การ์ดหน่วยความจำ
กรอง
สาย USB
สาย HDMI
สายคล้อง
ภาพประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างจากรายการจริง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้สำหรับรายละเอียด
• ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
•
196
ดัชนี
ดัชนี
ก
การปรับภาพ
การตกแต่งใบหน้า 121
การปรับภาพ 120
ตาแดง 121
กฎสามส่วน 23
กล้อง
การเชื่อมต่อเป็นดิสก์แบบถอดได้ 160
การเชื่อมต่อไปยังพีซี 160
การปลดการเชื่อมต่อ (Windows) 161
วางภาพ 29
การขยาย 114
การค้นหาโฟกัส 88
การ์ดความจำ
ข้อควรระวัง 173
ใส่ 33
การดูแลรักษา 170
การตกแต่งใบหน้า 121
การตรวจดูโฟกัส 90
การตั้งค่า 152
การถ่ายคร่อม 96
การถ่ายแบบแตะหน้าจอ 89
การถ่ายโอนไฟล์
Mac 161
Windows 160
การวัดแสง 98
การหมุน 119
กำลังชาร์จ 34
ข
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง 184
ค
ความเร็วชัตเตอร์ 17, 19
ความละเอียด
โหมดถ่ายภาพ (ภาพยนตร์) 106
โหมดถ่ายภาพ (รูปภาพ) 74
โหมดเปิดเล่น 119
ความสว่างหน้าจอ 152
ค่า f 15
ค่าความไวแสง ISO 76
ค่ารับแสง (EV) 15, 104
เครือข่ายไร้สาย 124
จ
ป
จอสัมผัส 40
ปริภูมิสี 148
ช
ผ
ชนิดการแสดงผล 44
ช่วยโฟกัส 90
แผงอัจฉริยะ 39
ต
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ 80
ตัวตั้งเวลา 95
ฟ
โหมดถ่ายภาพ 81
โหมดเปิดเล่น 122
แฟลช
การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อน 26
ความเข้ม 102
ตัวเลือกแฟลช 101
หมายเลขไกด์ 25
ท
ทางยาวโฟกัส 20
ท่าทาง 13
ทีวี 158
ไฟล์
การป้องกัน 112
การลบ 113
ชนิดภาพ 75
ชนิดวิดีโอ 106
บ
แบตเตอรี่
กำลังชาร์จ 34
ข้อควรระวัง 177
ใส่ 33
ภ
ภาพย่อ 110
197
ดัชนี > ดัชนี
ร
ว
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล วัน & เวลา 153
(OIS) 93
วิดโี อ
ระยะชัดลึก
การถ่ายภาพ 117
การบันทึก 66
(Depth of Field/DOF) 16, 21
การเปิดดู 116
รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพดิจิตอล
ตัวเลือก 106
(DPOF) 115
รูปภาพ
การแก้ไข 118
การขยาย 114
การเปิดดูใน HDTV 158
การเปิดดูในกล้อง 110
การเปิดดูในทีวีระบบ 3 มิติ 159
ตัวเลือกการถ่ายภาพ 74
รูรับแสง 15, 19
ล
เลนส์
การปลดล็อก 46
การล็อก 46
เครื่องหมาย 49
วางภาพ 45
เลือนภาพ 107
ศ
กำหนดเอง 65
ปรับเอง 64
โปรแกรม 61
ลำดับความสำคัญรูรับแสง 62
สมาร์ท 57
อัตโนมัติ 55
โหมดใบหน้าที่ดีที่สุด 58
โหมดประหยัดพลังงาน 153
โหมดพาโนรามา 59
ศูนย์บริการ 181
อ
ส
ออโต้โฟกัส 82
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์ 28
อุปกรณ์เสริม
สมดุลแสงขาว 77
สัญญาณภาพ 153
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ 133
แสดงสไลด์ 114
การเชื่อมต่อแฟลช 51
ติดตั้งโมดูล GPS 53
ส่วนประกอบโมดูล GPS 53
องค์ประกอบแฟลช 50
เอฟเฟ็กต์ตาแดง
ห
โหมด 3 มิติ 70
โหมดถ่าย 94
โหมดถ่ายภาพ
การบันทึก 66
กำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง 63
โหมดถ่ายภาพ 102
โหมดเปิดเล่น 121
ไอคอน
โหมดถ่ายภาพ 41
โหมดเปิดเล่น 43
A
Adobe Photoshop Lightroom 167
AF ใช้นิ้วแตะ 88
D
DIRECT LINK 31
I
i-Function 68
i-Launcher 163
i-Zoom 69
M
MobileLink 129
R
Remote Viewfinder 131
S
Samsung Link 141
198
ดัชนี
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว)
(ใช้ได้ในหลายประเทศที่มีระบบการแยกทิ้งขยะ)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารต่างๆ แสดงให้ทราบว่า
ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่นอุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท
สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือ
สิ่งแวดล้อมได้รับผล กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม โปรดแยก
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆและนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย ความรับผิดชอบ
เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบราย ละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำ ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ใช้ได้ในหลายประเทศที่มีระบบการแยกทิ้งขยะ)
สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควร ทิ้งแบตเตอรี่
ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เมื่อมีสัญลักษณ์ทางเคมี
Hg, Cd หรือ Pb ปรากฏอยู่ จะมีความหมายว่า แบตเตอรี่นี้มีปรอท แคดเมี่ยม หรือ
ตะกั่วอยู่เกินระดับอ้างอิงในระเบียบ ECDirective 2006/66 หากแบตเตอรี่ถูกทิ้งอย่างไม่
เหมาะสม สารเหล่านี้ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนหรือสิ่งแวดล้อมได้
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยก
แบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายใน ท้องถิ่นของคุณโดยใช้
ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และ อุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์อื่นๆ
199
ข้อควรระวัง
หากใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกประเภท อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดได้
ให้ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้วตามคำแนะนำ
อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ NTC
200
โปรดอ้างอิงการรับประกันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเข้าชมเว็บไซต์
www.samsung.com ของเราเพื่อรับบริการหลังการขายหรือสอบถามคำถามต่างๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement