Samsung เตาอบไมโครเวฟ อุ่น และย่าง MS28J5255UB, 28 ลิตร คู่มือการใช้งาน

Samsung เตาอบไมโครเวฟ อุ่น และย่าง MS28J5255UB, 28 ลิตร คู่มือการใช้งาน
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู
ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ค�ำถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
INDIA
BANGLADESH
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
09612300300
021-56997777
08001128888
0120-363-905
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/my/support
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
www.samsung.com/ph/support
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-01-2399-888
SRI LANKA
94117540540
www.samsung.com/support
DE68-04333N-00
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 60
3/2/2015 5:59:35 PM
เตาไมโครเวฟ
คู่มือผูใ้ ช้
MS28J5255**
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 1
3/2/2015 5:59:36 PM
สารบัญ
สารบัญ
การใช้ค่มู ือนี้ 4
คูม่ อื นี้จะใช้สญ
ั ลักษณ์ต่อไปนี้:
4
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
5
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
5
การติ ดตัง้ 14
อุปกรณ์เสริม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ จานหมุน
14
16
16
การบ�ำรุงรักษา
17
การท�ำความสะอาด
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
17
18
18
คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว
19
คุณสมบัติเตาอบ
20
เตาอบ
แผงควบคุม
20
21
การใช้เตาอบ
22
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
การอบ/อุน่ อาหาร
การตัง้ เวลา
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
การหยุดการอบอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดประหยัด พลังงาน
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูอาหารไทย
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูเพือ่ สุขภาพ
การใช้คณ
ุ สมบัตลิ ะลายน�้ำแข็ง
การใช้คณ
ุ สมบัตนิ ่ึง
คูม่ อื การอบอาหารของหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
การใช้คณ
ุ สมบัตอิ ุน่ จาน
การใช้คณ
ุ สมบัตกิ ำ� จัดกลิน่ การใช้ฟงั ก์ชนล็
ั ่ อคป้องกันเด็ก
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ ปิด/ปิดจานหมุน
การปิดเสียงเตือน
22
23
24
25
26
26
27
27
28
36
39
41
44
45
47
48
48
49
2 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 2
3/2/2015 5:59:36 PM
50
การแก้ไขปัญหา
52
การแก้ไขปญั หา
รหัสข้อมูล
52
56
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
57
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 3
ไทย 3
3/2/2015 5:59:36 PM
สารบัญ
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
การใช้ค่มู ือนี้
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์มากมาย เกีย่ วกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ
ดังนี้:
• ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
• อุปกรณ์เสริมและภาชนะทีเ่ หมาะสม
การใช้ค่มู ือนี้
• เคล็ดลับในการอบอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
• เคล็ดลับในการอบอาหาร
คู่มือนี้ จะใช้สญ
ั ลักษณ์ต่อไปนี้ :
ค�ำเตือน
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิ ดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้ อยหรือทรัพย์สินเสียหาย
หมายเหตุ
เคล็ดลับ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดขี น้ึ
4 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 4
3/2/2015 5:59:36 PM
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิ งในอนาคต
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
โปรดปฏิ บตั ิ ตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลา
ก่อนที่จะใช้เตาอบ โปรดปฏิ บตั ิ ตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
ฟังก์ชนไมโครเวฟเท่
ั่
านัน้
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซมจากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บุคคลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ นผูซ้ ่อมบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบ
ของเครือ่ ง ซึง่ เป็ นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
อุปกรณ์น้ีออกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานเช่น:
• พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
• โรงเรีอนเกษตร
• โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำเพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟ
อย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 5
ไทย 5
3/2/2015 5:59:36 PM
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิต
ไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล
ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี ห้ามมิให้เด็กเป็ นผูท้ ำ� ความสะอาดและบ�ำรุงรักษา ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและมีการดูแลโดย
ผูใ้ หญ่
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้
ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือ
เพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิดเปลวไฟ
ค�ำเตือน: ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ ่าช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือ
ภาชนะ
ค�ำเตือน: ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมกิ ่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่
ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อน
ของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�่ำเสมอ
6 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 6
3/2/2015 5:59:36 PM
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี คี วามช�ำนาญเป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ
เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายในเตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวางเตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 7
ไทย 7
3/2/2015 5:59:36 PM
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์
ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
การท�ำงานของเตาอบเท่านัน้ - อุปกรณ์เสริ ม
ค�ำเตือน: เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์น้ีในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มผี ใู้ หญ่ดแู ล เนื่องจากจะมีอุณหภูมสิ งู
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ค�ำเตือน: ชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควรดูแลให้พน้ มือเด็ก
ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นหลอดไฟ เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือทีข่ ดั โลหะเพือ่ ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็ นรอยและ
ท�ำให้แก้วแตกได้
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้ีและชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 8 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลใกล้ชดิ
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ
หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับ
อุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสได้อาจสูงมากเมือ่ อุปกรณ์น้ีทำ� งาน
ประตูหรือพืน้ ผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมือ่ อุปกรณ์ทำ� งาน
ดูแลให้อุปกรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่า 8 ปี
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานด้วยเครือ่ งจับเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
8 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 8
3/2/2015 5:59:36 PM
ความปลอดภัยทัวไป
่
ค�ำเตือน
ห้ามให้ความร้อนของเหลวหรืออาหารอื่นในภาชนะที่ปิดผนึกแน่นสำ�หรับฟังก์ชั่นไมโครเวฟ
เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ�หรือเครื่องทำ�ความสะอาดด้วยเครื่องฉีดไอน้ำ�
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำ�ความร้อน วัตถุไวไฟ ความชื้น ตำ�แหน่งที่มีน้ำ�มันหรือฝุ่นละอองมาก ในตำ�แหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือได้รับน้ำ� หรือในที่ซึ่ง
อาจมีก๊าซรั่ว หรือบนพื้นที่ไม่เรียบ
อุปกรณ์นี้ต้องมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อกำ�หนดของท้องถิ่นหรือของประเทศ
นำ�สิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำ�ออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ� โดยใช้ผ้าแห้ง
ห้ามดึงหรือบิดงอหรือวางสิ่งของทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ
ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งานอยู่
ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำ�เข้าเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกอุปกรณ์
อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุที่เปราะบางเช่นซิงค์หรือกระจก
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ�หรือเครื่องฉีดน้ำ�แรงดันสูงเพื่อทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจำ�เพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊ก สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกี่ยวสายไฟกับวัตถุที่เป็นโลหะ ใส่สายไฟไว้ระหว่างวัตถุหรือหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม เมื่อปลั๊กไฟหรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 9
ไทย 9
3/2/2015 5:59:36 PM
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความชำ�นาญเท่านั้นเป็นผู้แก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ห้ามฉีดพ่นน้ำ�บนเตาอบ
ห้ามวางสิ่งของบนเตาอบ ภายในหรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ ใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อนอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสกับส่วน
ที่ร้อนจัดของเตาอบ
ให้เด็กอยู่ห่างจากประตูที่เปิดหรือปิด เนื่องจากอาจชนกับประตูหรือทำ�ให้ประตูหนีบนิ้วได้
คำ�เตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดที่ล่าช้าออกไป ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้ โปรด
พักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำ�เสมอทุกครั้ง คนอาหารระหว่างอุ่นถ้าจำ�เป็น และคนทุกครั้งหลังจากอุ่น
ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการปฐมพยาบาล:
• แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
• พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
• โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
ห้ามวางถาดหรือตะแกรงในน้ำ�หลังจากที่ทำ�อาหารทันที เนื่องจากอาจทำ�ให้ถาดหรือตะแกรงเกิดการแตกหักหรือเสียหายได้
อย่าใช้เตาไมโครเวฟสำ�หรับการทอดน้ำ�มัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำ�มันได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ของเหลวที่ร้อนจัดมีความร้อนสูงเกินไป
10 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 10
3/2/2015 5:59:36 PM
ข้อควรระวัง
โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ จานที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ
นำ�ลวดที่ใช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำ�ให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสั้นลงสำ�หรับอาหารปริมาณน้อย เพื่อป้องกันอาหารร้อนเกินและไหม้
ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ� และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน
ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจระเบิดได้ แม้ว่าจะสิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม นอกจากนี้
อย่าให้ความร้อนขวด เหยือก หรือภาชนะที่ปิดฝาสนิทหรือเป็นสุญญากาศ ถั่วที่มีเปลือก มะเขือเทศ ฯลฯ
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ ขณะที่มีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา เตาอบอาจมีความร้อน
สูงเกินไป และตัดการทำ�งานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำ�อาหารออกจากเตาเพื่อป้องกันความร้อนลวก
คนของเหลวเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาอุ่น หรือหลังจากสิ้นสุดการอุ่นร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพื่อป้องกันการเดือดและ
กระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดประตู เพื่อป้องกันไอน้ำ�หรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เตาไมโครเวฟจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาทีเพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำ�ให้วางแก้วน้ำ�ไว้ภายใน
เตาอบตลอดเวลา เพื่อดูดซับพลังงานไมโครเวฟในกรณีที่เตาไมโครเวฟทำ�งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ติดตั้งเตาอบตามระยะห่างที่กำ�หนดในคู่มือนี้ (ดูที่ การติดตั้งเตาไมโครเวฟ)
ใช้ความระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 11
ไทย 11
3/2/2015 5:59:36 PM
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งทำ�ให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รบั พลังงานไมโครเวฟมากเกิ นไป (ฟังก์ชนไมโครเวฟเท่
ั่
านัน้ )
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำ�ให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย
A. ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูของเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ
B. ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล ตรวจสอบว่าประตูและซีลขอบ
ประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งาน
C. ห้ามใช้เตาอบทีม่ คี วามเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างผูช้ ำ� นาญการซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟทีผ่ า่ นการฝึกอบรมโดยผูผ้ ลิต โปรดปิดประตูของเตาอบ
ให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ชำ� รุดเสียหาย:
1) ประตู (งอ)
2) บานพับประตู (แตกหักหรือหลวม)
3) ซีลประตูและผิวของซีล
D. ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผชู้ ำ� นาญการซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟทีผ่ า่ นการฝึกอบรมโดยผูผ้ ลิต
12 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 12
3/2/2015 5:59:36 PM
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 13
ไทย 13
3/2/2015 5:59:36 PM
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม สำ�หรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องที่ไม่ใช่ส่วนสำ�คัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือ
ความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนั้นเกิดจากการกระทำ�ของผู้ใช้ รายการที่ครอบคลุมได้แก่:
A. รอยบุบ รอยขีดข่วน ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมแตกหัก
B. ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
• ใช้อุปกรณ์น้ีเพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีจ่ ะต้องใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
• เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือนบางอย่าง
อาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
• เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหาร ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามอุน่ ผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ อาจลุกไหม้ได้
ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
• การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
การติดตัง้
อุปกรณ์เสริ ม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
01 วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของ
จานหมุน
การติ ดตัง้
02 จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวม
พอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลัก
ส�ำหรับอบอาหาร และสามารถถอด
ออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
03 หม้อแก้วส�ำหรับนึ่ ง โปรดดูหน้า 44
วัตถุประสงค์: ใช้หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งเมือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั ่
นึ่ง
14 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 14
3/2/2015 5:59:37 PM
04 อ่างส�ำหรับอุ่นจาน ดูหน้า 45 ถึง 47
วัตถุประสงค์: ใช้อา่ งส�ำหรับอุน่ จานเมือ่ ใช้
ฟงั ก์ชนอุ
ั ่ น่ จานในโหมดอุน่
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนและจานหมุน
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 15
การติ ดตัง้
ข้อมูลส�ำคัญ
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้โหมดไมโครเวฟย่างและใช้งานแบบรวมกับอ่าง
ส�ำหรับอุน่ จาน โปรดใช้กบั ฟงั ก์ชนการอุ
ั่
น่ จานเท่านัน้
โหมดการท�ำงาน
อุน่ จาน
ไมโครเวฟ
อ่างส�ำหรับอุน่ จาน
O
X
ไทย 15
3/2/2015 5:59:37 PM
การติดตัง้
สถานที่ติดตัง้ 20 ซม. ด้านบน
10 ซม. ด้านหลัง
• เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ
85 ซม. พืน้ ผิวต้องรองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
• ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจาก
ผนังด้านหลังและผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่าง
จากผนังด้านบน 20 ซม.
การติ ดตัง้
85 ซม. จากพืน้
10 ซม. ด้านข้าง
• ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง
เช่น ถัดจากเตาไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอื่นๆ
• โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตาอบ
ใช้สายส�ำหรับต่อทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็ น
ต้องใช้
• เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบ
เป็ นครัง้ แรก
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและ
จานหมุน ทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
16 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 16
3/2/2015 5:59:37 PM
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็ นพิเศษส�ำหรับ
ประตู ซีลประตู รวมทัง้ จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยา
ล้างจานในการท�ำความสะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิ ธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่ นเหม็นและล้างออกยาก
1. ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลาง
จานหมุน
3. เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้
เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
การบ�ำรุงรักษา
2. อบเตาเป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
วิ ธีทำ� ความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ
ขดลวดความร้อนด้านบนลงประมาณ 45° ดังทีป่ รากฏใน
ภาพ วิธนี ้ีจะช่วยให้สามารถท�ำความสะอาดด้านบนได้ เมือ่
ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อนกลับเข้าที่
ไทย 17
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 17
3/2/2015 5:59:37 PM
การบ�ำรุงรักษา
ข้อควรระวัง
• ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบ
ว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้
อายุการใช้งานเตาอบสัน้ ลง
• โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศ
ของเตาอบ
• ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
• หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่
ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบ
เย็นลงแล้ว
การบ�ำรุงรักษา
การเปลี่ยนชิ้ นส่วน (ซ่อมแซม)
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู
โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ
Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ รับความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้
ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
ของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
• ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วน
ด้วยตนเอง
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
• ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็ นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และ
ความชืน้ ทีก่ ่อตัวภายในเตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
18 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 18
3/2/2015 5:59:37 PM
คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว
ถ้าคุณต้องการปรุงอาหาร
วางอาหารในเตา กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
การอบจะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดการทำ�งาน 3 ครั้ง
(นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
ถ้าคุณต้องการเพิ่ มเวลาอีก 30 วิ นาที
1. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาทีหนึ่งครัง้ ต่อเวลาทีต่ อ้ งการเพิม่ 30 วินาที
2. เมือ่ หมุนปุ่ มบิด คุณจะสามารถตัง้ เวลาได้ตามต้องการ
2
คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว
1
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 19
ไทย 19
3/2/2015 5:59:38 PM
คุณสมบัติเตาอบ
เตาอบ
01
02
คุณสมบัติเตาอบ
05
03
06
04
07
08
09
01
ด้ามจับประตู
04
น้อย
07
เฟืองหมุน
02
ประตู
05
สลักประตู
08
วงแหวน
03
ช่องระบายอากาศ
06
จานหมุน
09
ช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
10
แผงควบคุม
10
20 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 20
3/2/2015 5:59:38 PM
แผงควบคุม
01 ปุม่ เมนูอาหารไทย
02 ปุม่ เมนูเพือ่ สุขภาพ
03 ปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
04 ปุม่ นึ่ง
05 ปุม่ ไมโครเวฟ
06 ปุม่ อุน่ จาน
07 ปุม่ ก�ำจัดกลิน่
01
02
03
04
05
06
07
08
12
10
09 ปุม่ เปิด/ปิดจานหมุน
10 ปุม่ บิด (น�้ำหนัก/ปริมาณ/เวลา)
11 ปุม่ เลือก/นาฬิกา
12 ปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน
13 ปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วินาที
คุณสมบัติเตาอบ
09
08 ปุม่ ป้องกันเด็ก
11
13
ไทย 21
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 21
3/2/2015 5:59:38 PM
การใช้เตาอบ
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
ไมโครเวฟเป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ :
• ละลายน�้ำแข็ง
• อุน่ อาหาร
• อบอาหาร
หลักการอบอาหาร
1. ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยูใ่ นช่องเตาอบ และกระจาย
อย่างเป็ นระเบียบ ในขณะทีอ่ าหารหมุนอยูบ่ นจานหมุน ท�ำให้อาหารสุก
ทัวถึ
่ งกัน
2. อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การอบ
อาหารจะเกิดขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
3. เวลาในการอบอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัตขิ อง
อาหารนัน้ ๆ:
• ปริมาณและความหนาแน่น
• ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
• อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
ข้อมูลส�ำคัญ
การใช้เตาอบ
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหาร
จึงเกิดขึน้ แม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ติ าม
เวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้:
• อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
• อาหารมีอุณหภูมเิ ท่ากันทัง้ หมด
22 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 22
3/2/2015 5:59:38 PM
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยูเ่ สมอ หากคุณมีขอ้ สงสัย โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อ “การแก้ไข
ปญั หา” ในหน้า 52 ถึง 55
หมายเหตุ
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลักไฟที
๊
ผ่ นังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยูใ่ น
ต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องในเตา ถ้ามีการใช้ระดับพลังงานทีไ่ ม่ใช่ระดับสูงสุด
(100 % - 1000 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึน้
เปิดประตูเตาอบโดยดึงทีจ่ บั ทีด่ า้ นขวาของประตู
วางแก้วใส่น้�ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาทีและก�ำหนดเวลาเป็ น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุม่
เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาทีตามจ�ำนวนนาทีทต่ี อ้ งการ
ผลลัพธ์:
เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็ นเวลา 4 หรือ 5 นาที
น�้ำควรจะเดือด
การใช้เตาอบ
ไทย 23
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 23
3/2/2015 5:59:39 PM
การใช้เตาอบ
การอบ/อุ่นอาหาร
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
ข้อมูลส�ำคัญ
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงาน
ตามล�ำพัง
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครือ่ ง หาก
เตาอบว่างเปล่า
1. กดปุม่ ไมโครเวฟ
ผลลัพธ์:
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์
1000 วัตต์ (ก�ำลังไฟสูงสุด):
1
(โหมดไมโครเวฟ)
2. เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสมโดยหมุนปุ่ มบิด
(โปรดดูตารางแสดงระดับพลังงาน) จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
2
2
การใช้เตาอบ
3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุนปุ่ มบิด
ผลลัพธ์:
เครือ่ งจะแสดงเวลาอบอาหารขึน้
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน การ
อบอาหารจะเริม่ ขึน้ และเมือ่ เสร็จแล้ว:
3
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
4
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดการทำ�งาน 3 ครั้ง
(นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
24 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 24
3/2/2015 5:59:39 PM
การตัง้ เวลา
เมือ่ มีการจ่ายไฟจะมีสญ
ั ญาณ “88:88” และจากนัน้ เป็ น “12:00” ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
โปรดตัง้ เวลาปจั จุบนั ซึง่ สามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชัวโมง
่ คุณจะต้องตัง้ เวลาของนาฬิกา:
• เมือ่ ติดตัง้ เตาไมโครเวฟเป็ นครัง้ แรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
หมายเหตุ
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
1. กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1
2. ตัง้ ค่าการแสดงเวลาในระบบ 24 ชัวโมงหรื
่
อ 12 ชัวโมงด้
่
วยการหมุนปุ่ ม
บิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
3. หมุนปุ่ มบิดเพือ่ ก�ำหนดชัวโมง
่ จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
2
4. หมุนปุ่ มบิดเพือ่ ก�ำหนดนาที
3
การใช้เตาอบ
2
4
3
5. เมือ่ นาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุม่ เลือก/นาฬิ กาอีกครัง้ เพือ่ ให้
นาฬิกาเริม่ เดิน
ผลลัพธ์:
เวลานี้จะปรากฏเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้เตา
ไมโครเวฟ
5
ไทย 25
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 25
3/2/2015 5:59:39 PM
การใช้เตาอบ
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
ฟงั ก์ชนระดั
ั ่ บพลังงานช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับปริมาณพลังงานทีจ่ ะใช้ พร้อม
ทัง้ เวลาทีใ่ ช้ในการอบหรืออุน่ อาหาร ตามชนิดและปริมาณของอาหารนัน้ คุณ
สามารถเลือกระดับพลังงานได้ถงึ หกระดับ
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลังไฟฟ้า
เต็ม
100 %
1000 วัตต์
สูง
85 %
850 วัตต์
สูงปานกลาง
60 %
600 วัตต์
ปานกลาง
45 %
450 วัตต์
ต�่ำปานกลาง
30 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
18 %
180 วัตต์
ต�่ำ/รักษาความร้อน
10 %
100 วัตต์
ระดับพลังงาน
เวลาอบอาหารทีร่ ะบุในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงาน
ทีร่ ะบุไว้
ถ้าคุณเลือก...
เวลาการอบอาหารจะเป็ น...
ระดับพลังงานสูง
ระดับพลังงานต�่ำ
ลดลง
เพิม่ ขึน้
การปรับเวลาอบอาหาร
คุณสามารถเพิม่ เวลาในการอบอาหาร โดยกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาทีหนึ่งครัง้ ส�ำหรับการเพิม่ 30 วินาที
• ดูความคืบหน้าของการอบเมือ่ ใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
• เพิม่ เวลาทีเ่ หลือในการปรุงอาหาร
การใช้เตาอบ
วิ ธีที่ 1
ในการเพิม่ เวลาอบอาหารในระหว่างอบ ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาทีหนึ่ง
ครัง้ ต่อ 30 วินาทีทค่ี ณ
ุ ต้องการเพิม่
• ตัวอย่าง: หากต้องการเพิม่ เวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/
+30วิ นาทีหกครัง้
2
วิ ธีที่ 2
1
เพียงหมุนปุ่ มบิดเพือ่ ปรับเวลาอบอาหาร
• ในการเพิม่ เวลาปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางขวา และเมือ่ ต้องการลดเวลา
ปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางซ้าย
26 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 26
3/2/2015 5:59:39 PM
การหยุดการอบอาหาร
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพือ่ :
• ตรวจดูอาหาร
• พลิกด้านหรือคนอาหาร
• พักอาหาร
ในการหยุดการอบอาหาร...
จากนัน้ ...
ชัวคราว
่
ชัวคราว
่
: เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานหนึ่งครัง้
ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง
หากต้องการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูอกี ครัง้ และกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
โดยสิน้ เชิง
โดยสิน้ เชิง : กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานหนึ่งครัง้
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตัง้ ค่าการอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานอีกครัง้
การตัง้ ค่าโหมดประหยัด พลังงาน
เตาอบมีโหมดประหยัด พลังงาน
• หากต้องการออกจากโหมดประหยัด พลังงาน ให้เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/
ประหยัด พลังงานจากนัน้ จอแสดงผลจะแสดงเวลาปจั จุบนั ขณะนี้เตาอบ
พร้อมใช้งานแล้ว
หมายเหตุ
ฟังก์ชนประหยั
ั่
ด พลังงานโดยอัตโนมัติ
ถ้าคุณไม่เลือกฟงั ก์ชนใดเลยเมื
ั่
อ่ อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการตัง้ ค่าหรือท�ำงานโดยมี
สถานะหยุดชัวคราว
่
ฟงั ก์ชนจะถู
ั ่ กยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผลหลังจากผ่าน
ไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาที ในสถานะประตูเปิด
ไทย 27
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 27
3/2/2015 5:59:40 PM
การใช้เตาอบ
• กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน
ผลลัพธ์:
จอแสดงผลดับ
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูอาหารไทย
คุณสมบัตเิ มนูอาหารไทย 30 รายการประกอบด้วยเวลาในการอบอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุม่ เมนูอาหารไทย
1
2. เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
2
3. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
การอบจะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
3
การใช้เตาอบ
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดการทำ�งาน 3 ครั้ง
(นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
หมายเหตุ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
28 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 28
3/2/2015 5:59:40 PM
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมของเมนูอาหารไทยรวมทัง้ ปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม โปรแกรมเหล่านี้ทำ� งานโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านัน้
รหัส/อาหาร
1
ผักนึ่งสีส่ หาย
ปริมาณอาหาร
3-4 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
ผักกาดหอม 100 กรัม, เห็ดหอม 10 ดอก, คะน้าฮ่องกง 5 ต้น, ข้าวโพดอ่อน 6 ฝกั , น�้ำ ½ ช้อนโต๊ะ,
ซุปไก่ 70 มล. 1 ขวด, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนชา, น�้ำมันงา ⅛ ช้อนชา,
เหล้าจีน 1 ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทยขาว ½ ช้อนชา
ล้างผักแล้วหันใส่
่ ชาม ห่อด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ แล้วน�ำใส่ในเตา และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน คนส่วน
ผสมทีเ่ หลือเข้าด้วยกันและเทใส่ผกั ในเตาอบ แล้วกดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
2
ไข่ตุ๋นน�้ำเต้าหู้
2 คน
ไข่ 4 ฟอง, เม็ดแปะก๊วย ½ ถ้วย, ปูอดั 4 ชิน้ , ผงปรุงรส 1 ช้อนชา, น�้ำนมถัวเหลื
่ อง 1½-2 ถ้วย,
พริกไทย ¼ ช้อนชา
ผสมไข่กบั น�้ำนมถัวเหลื
่ อง เสร็จแล้วน�ำไปกรอง เติมส่วนผสมและน�ำมาใส่ถว้ ย น�ำใส่เตาแล้วเริม่ อบ หลังจาก
อบเสร็จแล้ว ให้ตกแต่งด้วยปูอดั และเม็ดแปะก๊วย
3
น�้ำพริกซีฟูดไข่ตม้
2 คน
ซีฟ้ ูดหัน่ 1½ ถ้วย, พริกขีห้ นูสด 20 เม็ด, กระเทียม 5 กลีบ, หัวหอมแดง ½ ถ้วย, ตะไคร้ซอย ½ ถ้วย,
กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 2 ช้อนชา, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
ใส่กุง้ และปลาหมึกในเตา แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็ นเวลา 2 นาที บุบพริกขีห้ นู กระเทียมทุบ และใส่น้�ำตาล
ปี๊บ น�้ำมะนาว ใส่ตะไคร้ซอย หัวหอมแดง และซีฟ้ ูดทีต่ ม้ เสร็จ ใส่ไข่ในถ้วย เติมน�้ำและเกลือ ใส่ในเตาอบและ
เริม่ อบ รับประทานได้
4
กุง้ นึ่งเห็ดหอมนมสด
2 คน
กุง้ แม่น้�ำ 3-5 ตัว, ไข่ 1 ฟอง, นมสด ½ ถ้วย, เกลือ ¼ ช้อนชา, ผงกะหรี่ ½ ช้อนชา, พริกไทย ½ ช้อนชา,
เห็ดหอม 4 ดอก, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
5
ลาบหมู
2 คน
หมูสบั 250 กรัม, ตับหมู 100 กรัม, ใบสะระแหน่ ½ ถ้วย, หัวหอมซอย ½ ถ้วย, ต้นหอมซอย 3 ช้อนโต๊ะ,
พริกปน่ ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำหรือน�้ำสต๊อก ½ ถ้วย, น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ,
ข้าวคัว่ 2 ช้อนโต๊ะ
ใส่หมูสบั และตับในชาม แล้วเติมน�้ำ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ หลังจากอบเสร็จ เติมหัวหอม ต้นหอม และใบ
สะระแหน่ ปรุงรสด้วยน�้ำมะนาว น�้ำปลา ข้าวคัว่ พริกปน่ และน�้ำตาล รับประทานได้
ไทย 29
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 29
3/2/2015 5:59:40 PM
การใช้เตาอบ
ล้างกุง้ ผ่ากุง้ เป็ นสองซีก จัดวางกุง้ ในภาชนะ ผสมเห็ดหอม คึน่ ช่าย นมสด ไข่ ผงกะหรี่ เกลือ และพริกไทย
เข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
6
หมูมะนาว
ปริมาณอาหาร
2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
เนื้อหมูสนั นอก 200 กรัม, มะนาวฝาน 5 แว่น, พริกขีห้ นูเขียว-แดง 15 เม็ด, กระเทียม 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ, ก้านคะน้าฝาน 1 ถ้วย,
กะหล�่ำปลีหนฝอย
ั่
1 ถ้วย
ล้างและแล่หมูเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้ราดน�้ำปรุงรสเผ็ดบนอาหาร
แล้วกดเริม่ ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ให้เติมก้านคะน้า กะหล�่ำปลีหนฝอยบนหมู
ั่
รับประทานได้
น�้ำปรุงรสเผ็ด
ทุบพริกขีห้ นูและกระเทียมให้เข้ากัน แล้วใส่น้�ำตาล น�้ำปลา น�้ำมะนาว
7
กุง้ อบหม้อดิน
2 คน
กุง้ แชบ๊วย 3-4 ตัว, เบคอน 4 เส้น, วุน้ เส้นสดหรือแช่น้�ำ 200 กรัม, พริกไทยเม็ด 1 ช้อนชา,
กระเทียมทุบ ¼ ถ้วย, ขิงแก่ฝาน 4 ชิน้ , ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา ½ ช้อนชา, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ ขาว น�้ำตาล และน�้ำมันงาเข้าด้วยกัน คลุกกุง้ และวุน้ เส้น คึน่ ช่าย พริกไทยเม็ด ขิง
และกระเทียบทุบเข้าด้วยกัน เติมเบคอน แล้วคลุกส่วนผสมทัง้ หมดในชาม ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียง
เตือน ให้คลุกอีกครัง้ แล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานรับประทานได้
8
ผัดวุน้ เส้นเจ
2 คน
วุน้ เส้น 150 กรัม, กะหล�่ำปลีหนั ่ 1 ถ้วย, แครอทหัน่ 1 ถ้วย, เห็ดหอมหัน่ 1 ถ้วย, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ,
ซีอว้ิ ขาวเห็ดหอม 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนชา, น�้ำสต๊อก 2 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา,
น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
หันผั
่ กทัง้ หมดใส่ชาม ห่อแล้วน�ำเข้าเตา จากนัน้ เริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ ขาว น�้ำ
สต๊อก น�้ำมันเข้าด้วยกัน จากนัน้ ให้คลุกกับวุน้ เส้น และผักทีอ่ บไว้แล้ว ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงาน
รับประทานได้
การใช้เตาอบ
9
ก๋วยเตีย๋ วหมูสบั
3 คน
เส้นก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ 400 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, ซอสปรุงรส 2 ช้อนโต๊ะ, หมูหมักพริกปน่ ½ ช้อนชา,
ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย, มะเขือเทศหันลู
่ กเต๋า 2 ถ้วย,
ข้าวโพดอ่อนหัน่ ½ ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ,
ซอสมะเขือเทศ ¼ ถ้วย, พริกไทย 1½ ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำสต๊อก 1 ถ้วย,
น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, ผักกาดหอมส�ำหรับตกแต่ง
คลุกซีอว้ิ ด�ำกับก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน น�ำเส้นก๋วยเตีย๋ วออกมา และหมัก
หมูดว้ ยซอสปรุงรส พริกไทย ซอสหอยนางรมในชามแล้วเติมน�้ำมัน กระเทียมสับ หัวหอม มะเขือเทศ พริกไทย
แล้วน�ำมาคลุกเคล้าอีกครัง้ ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้เติมซีอว้ิ ขาว น�้ำตาล
ซอสมะเขือเทศ และผสมแป้งมันฮ่องกงกับน�้ำ ใส่สว่ นผสมทัง้ หมดในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานรับประทาน
พร้อมผักกาดหอม
30 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 30
3/2/2015 5:59:40 PM
รหัส/อาหาร
10
ย�ำถัวพู
่
ปริมาณอาหาร
2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
ถัวพู
่ หนั ่ 150 กรัม, กุง้ 6 ตัว, หมูสบั 100 กรัม, พริกขีห้ นูซอย 15 เม็ด, ซอสพริก 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ, ถัวลิ
่ สงทอด 2 ช้อนโต๊ะ,
หัวหอมเจียว ¼ ช้อนโต๊ะ, พริกแห้งทอด 7 เม็ด, หัวกะทิ 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
ใส่ถวพู
ั ่ ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ แรก ให้น�ำถัวออกมา
่
แล้วใส่ไข่คลุกเกลือในเตาอบ จากนัน้ กด
เริม่ ท�ำงาน
เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้น�ำไข่ออกมา แล้วใส่พริกขีห้ นูคลุกน�้ำมันในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มี
เสียงเตือนครัง้ ทีส่ าม ให้น�ำพริกออกมา แล้วใส่หวั หอมคลุกน�้ำมันในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานหลังจากอบ
เสร็จแล้ว ผสมน�้ำตาลปี๊บ น�้ำปลา น�้ำมะนาว ซอสพริก และพริกขีห้ นูเข้าด้วยกัน ผสมส่วนผสมทัง้ หมดให้เข้า
กันก่อนรับประทาน
11
สปาเก็ตตีข้ เ้ี มา
2 คน
สปาเก็ตตีต้ ม้ 100 กรัม, เนื้อสับ 200 กรัม, กระเทียบ 10 กลีบ, พริกขีห้ นู 15 เม็ด, พริกไทยอ่อน 4 เม็ด,
กะเพรา 1 ถ้วย, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนชา, ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ
สับพริกและกระเทียมเข้าด้วยกัน และคลุกกับเนื้อสับ ใส่ในเตาและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ แรก ให้เติม
น�้ำปลา ซอสปรุงรส น�้ำตาล ซอสหอยนางรม แล้วน�ำใส่เตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง
ให้เติมสปาเก็ตตี้ พริกไทยอ่อน ใบกะเพรา แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนัน้ น�ำเข้าเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงาน
รับประทานได้
12
ข้าวอบเผือก
2 คน
ข้าวสวยหอมมะลิ 2 ถ้วย, คอหมู 1 ถ้วย, กุนเชียง ½ ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, เผือกหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย,
แครอทหันลู
่ กเต๋า 2 ช้อนโต๊ะ, ถัวฝ
่ กั ยาว 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดหอม 5 ดอก,
ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 2 ช้อนชา, ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย 1 ช้อนชา, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ผสมกระเทียม คอหมู กุนเชียงเข้ากับน�้ำมัน ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมส่วนผสมทีเ่ หลือ
เข้าด้วยกัน แล้วน�ำใส่ในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
2 คน
เส้นก๋วยเตีย๋ วแช่น้�ำ 150 กรัม, เนื้อปู 200 กรัม, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ขิงสับ ½ ช้อนโต๊ะ,
เห็ดหอม 10 ดอก, หัวหอมซอย ½ ถ้วย., กะหล�่ำปลีหนฝอย
ั่
1 ถ้วย, กุ๋ยช่ายหัน่ ½ ถ้วย, ต้นหอมหัน่ 1 ถ้วย,
เหล้าจีน ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ,
ซีอว้ิ ด�ำหวาน ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน
ผสมเนื้อปู ขิงสับ กระเทียมสับ และน�้ำมันเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมเส้น
ก๋วยเตีย๋ วและผัก ปรุงรส แล้วคลุกให้เข้ากัน ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
ไทย 31
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 31
3/2/2015 5:59:40 PM
การใช้เตาอบ
13
เส้นหมีผ่ ดั เนื้อปู
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
14
มักกะโรนีซอสเนื้อ
ปริมาณอาหาร
2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
มักกะโรนีตม้ 150 กรัม, พริกไทย ½ ช้อนชา, เนื้อสับ 200 กรัม, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, หอมใหญ่ ½ ถ้วย,
แครอท ½ ถ้วย, คึน่ ช่ายหัน่ 2 ช้อนโต๊ะ, ใบเบย์ 3 ใบ, มะเขือเทศหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนชา,
มะเขือเทศบด 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, พาร์สลียส์ บั 1½ ช้อนโต๊ะ
ผสมเนื้อสับและน�้ำมันเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ แล้วเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน เติมหัวหอม แครอท คึน่ ช่าย
มะเขือเทศ ใบเบย์ และปรุงรสด้วยน�้ำตาล เกลือ มะเขือเทศบด ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ หลังจากปรุงเสร็จ คลุก
มักกะโรนีและชีสพาร์เมซาน พาร์สลียเ์ ข้าด้วยกัน รับประทานได้
15
ปลาแซลมอนซอสมะนาว
2 คน
แซลมอน 350 กรัม, ใบมะกรูด 5 ใบ, พาร์สลีย์ 1 ต้น, ผักชี 1 ต้น, ตะไคร้ 1 ต้น, ข่า 1 หัว,
มะนาวฝาน 3-4 ชิน้ , เกลือ ¼ ช้อนชา
ซอส
น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำตาล 1½ ช้อนโต๊ะ, พริกขีห้ นูซอย 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ
5 กลีบ, ผักชี 2 ต้น
หันแซลมอนแล้
่
วน�ำไปตากแห้ง ใส่ลงในชาม แล้วเติมข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด จากนัน้ ห่อให้มดิ ใส่ในเตาอบและ
เริม่ อบ หลังจากอบเสร็จ ให้ราดซอส รับประทานได้
ซอส
ผสมเกลือ น�้ำตาล น�้ำมะนาวเข้าด้วยกัน เติมพริกขีห้ นูซอย ตะไคร้ซอย ผักชี
16
กุง้ ผัดเปรีย้ วหวาน
2 คน
กุง้ 10 ตัว, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋าเล็ก 1 ถ้วย, สับปะรดหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย, หัวหอมหันเต๋
่ า 1 ถ้วย,
แตงกวา 2 ลูก, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, มะเขือเทศฝาน 1 ลูก, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, ซอสพริก ¼ ถ้วย,
ซอสปรุงรส ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำส้มสายชู ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ ¼ ถ้วย
ผสมกุง้ กระเทียม และน�้ำมันในถ้วย ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมผัก ปรุงรสให้เข้ากัน และ
ใส่ในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
การใช้เตาอบ
17
ปลานึ่งซีอว้ิ
2 คน
ปลากะพง 400 กรัม, สเต๊ก ½ ถ้วย, บ๊วยดอง 2 ลูก, พริกชีฟ้ ้ าผ่า 1 เม็ด, ขิงสดหันฝอย
่
1 ถ้วย,
เห็ดหอมหัน่ ½ ถ้วย, คึน่ ช่ายหัน่ 2 ต้น, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำสต๊อก ½ ถ้วย
ล้างปลากะพงแล้วตากให้แห้ง วางสเต๊กและปลาในถาด ห่อให้มดิ แล้วน�ำใส่เตา จากนัน้ จึงเริม่ อบ เมือ่ มีเสียง
เตือน ให้ผสมส่วนผสมทีเ่ หลืออยูเ่ ข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานหลังจากปรุงเสร็จ ราดซอสบนปลา
รับประทานได้
32 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 32
3/2/2015 5:59:40 PM
รหัส/อาหาร
18
ต้มส้มปลา
ปริมาณอาหาร
2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
ปลาทูสด 4 ตัว, หัวหอมแดง 10 หัว, กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ, เม็ดพริกไทย ½ ช้อนชา, ขิงซอย ½ ถ้วย,
น�้ำมะขามเปียก ½ ถ้วย, น�้ำปลา ½ ช้อนโต๊ะ, เต้าเจีย้ ว 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมซอย ½ ถ้วย, น�้ำ 2 ถ้วย
ทุบหัวหอมแดง เม็ดพริกไทย ขิงเข้าด้วยกัน แล้วเติมกะปิ น�ำเครือ่ งเทศทีท่ บุ ไว้ใส่ชามแล้วเติมน�้ำ น�ำเข้าเตา
อบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้ปรุงรสด้วยน�้ำมะขามเปียก น�้ำปลา เต้าเจีย้ ว แล้วใส่ปลาทู ใส่ในเตาอบ และ
กดเริม่ ท�ำงานโรยหน้าด้วยต้นหอม รับประทานได้
19
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
3-4 คน
อกไก่ 250 กรัม, เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ ½ ถ้วย, ต้นหอม ¼ ถ้วย, พริกชีฟ้ ้ าแห้ง 5 เม็ด, เห็ดฟาง 1 ถ้วย,
หัวหอมใหญ่ ½ ถ้วย, พริกหวานสามสี ½ ถ้วย, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ, แป้งสาลี 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำ ¼ ถ้วย
หันไก่
่ และหมักกับเกลือ พริกไทย น�้ำมัน ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ แรก ให้คลุกส่วนผสมเข้า
ด้วยกัน แล้วน�ำใส่ในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้ผสมส่วนทีใ่ ช้ราดหน้าและซอส
ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
ส่วนที่ใช้ราดหน้ า
คลุกพริกแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ และน�้ำมันเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็ นเวลา
1.30 นาที
ซอส
ผสมซีอว้ิ ขาว ซอสหอยนางรม น�้ำตาล น�้ำมันงา แป้งสาลี และน�้ำเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ แล้วอบด้วยไฟ
900 วัตต์ เป็ นเวลา 1 นาที
20
ผัดขิงหมู
2 คน
หมู 150 กรัม, ขิงซอยละเอียด 200 กรัม, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดหูหนู ½ ถ้วย, ต้นหอมสับ ½ ถ้วย,
พริกแดงหัน่ ¼ ถ้วย, เต้าเจีย้ ว 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ไทย 33
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 33
3/2/2015 5:59:40 PM
การใช้เตาอบ
ผสมกระเทียม หมู และน�้ำมันในถ้วย ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ แรก ให้เติมขิงและผักทีเ่ หลือ
อยู่ ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้คลุกส่วนผสม แล้วน�ำเข้าเตาอบ และกดเริม่
ท�ำงานอีกครัง้ รับประทานกับข้าว
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
การใช้เตาอบ
21
โจ๊กหมูเห็ดหอม
1 คน
22
ทอดมันปลา
2-4 คน
23
ข้าวราดซอสเปรีย้ วหวาน
1 คน
24
กุง้ อบวุน้ เส้น
1 คน
25
ข้าวแพนงหมู
1 คน
26
ข้าวผัดกระเพราไก่
1 คน
27
น�้ำนมข้าวกล้องร้อน
2-4 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
โจ๊กหมูเห็ดหอมแช่แข็ง 1 ชาม
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำอาหารออก
มาและเขย่าเล็กน้อย จากนัน้ ให้ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงาน
ทอดมันปลาแช่แข็ง 1 ซอง
ตัดมุมซอง ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานทันที
ข้าวราดซอสเปรีย้ วหวานแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
กุง้ อบวุน้ เส้นแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเปิดฝาเล็กน้อย ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำอาหารออกมาและ
เขย่าเล็กน้อย จากนัน้ ให้ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
ข้าวพะแนงหมูแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
ข้าวผัดกะเพราไก่ 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
ถัวเหลื
่ องแช่น้�ำ 6 ถ้วย, ข้าวกล้องแช่น้�ำ 2 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 5 ถ้วย, ใบเตย 1 ใบ,
ถัวแดงหรื
่
อเจลลีส่ ำ� หรับรับประทานร่วมกัน
ั ่ บน�้ำ 5 ถ้วย กรองเอากากออก เทใส่ถว้ ย
แช่ถวเหลื
ั ่ องและข้าวกล้องในน�้ำร้อนเป็ นเวลา 3-5 ชัวโมง
่ แล้วปนกั
แล้วใส่ใบเตย น�้ำตาล เกลือ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ดม่ื ขณะร้อนพร้อมกับถัวแดงหรื
่
อ
ธัญพืชอืน่ ๆ
34 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 34
3/2/2015 5:59:40 PM
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
28
ช็อกโกแลตร้อน
4 คน
29
น�้ำพันช์ตะไคร้
3-4 คน
30
ชาสะระแหน่เลมอน
3-4 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
นม 3 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, ผงโกโก้ 2-3 ช้อน, อบเชยปน่ ½ ช้อนโต๊ะ
ผสมนม 1 ถ้วยกับส่วนผสมอืน่ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เทนมทีเ่ หลืออยู่ แล้วกดเริม่ ท�ำงาน
รับประทานได้
ตะไคร้ทงั ้ ต้น 10 ต้น, น�้ำสับปะรด ⅔ ถ้วย, ขิงฝาน 4 ชิน้ , น�้ำผึง้ ¼ ถ้วย, น�้ำ 3 ถ้วย
หันและทุ
่
บตะไคร้ แล้วน�ำไปต้มน�้ำพร้อมกับขิง ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ผสมทัง้ หมด
เข้าด้วยกัน รับประทานกับน�้ำแข็ง
ใบสะระแหน่ 1 ถ้วย, น�้ำตาลทรายแดง ½ ถ้วย, น�้ำมะนาวทีม่ ชี น้ิ มะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 4 ถ้วย
ใส่ใบสะระแหน่ในน�้ำ แล้วน�ำเข้าเตาอบ จากนัน้ จึงเริม่ อบ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ผสมกับน�้ำตาลทรายแดงและ
น�้ำมะนาว รับประทานขณะร้อน
การใช้เตาอบ
ไทย 35
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 35
3/2/2015 5:59:40 PM
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัตเิ มนูเพื่อสุขภาพมีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 11 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่ มบิด
ข้อมูลส�ำคัญ
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
1. กดปุม่ เมนูเพื่อสุขภาพ
1
2. เลือก ผัก & ธัญพืช หรือ เนื้อไก่ & เนื้อปลา ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้
กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1 - ผัก & ธัญพืช
2 - เนื้อไก่ & เนื้อปลา
2
2
การใช้เตาอบ
3. เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
(โปรดดูตารางด้านข้าง)
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
3
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดการทำ�งาน 3 ครั้ง
(นาทีละครั้ง)
4
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
36 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 36
3/2/2015 5:59:41 PM
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 11 แบบ ประกอบด้วย ผัก & ธัญพืช และ
เนื้อไก่ & เนื้อปลา
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
1. ผัก & ธัญพืช
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
250 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดถัวเขี
่ ยว
ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด
เติมน�้ำ 30 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) ขณะทีอ่ บอาหารหนัก 250 กรัม วางชามบริเวณกึง่ กลางของจานหมุน อบ
โดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
1-2
ผักโขม
150 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดผักโขม ใส่ในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด อย่าเติมน�้ำ
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
1-3
ข้าวโพดฝกั
500 กรัม
(2 ชิน้ )
ล้างและท�ำความสะอาดฝกั ข้าวโพด แล้ววางในจานแก้วทรงรี ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟและเจาะรูทฟ่ี ิลม์
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
1-4
ข้าวกล้อง
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็ นเวลา 5-10 นาที
1-5
มักกะโรนี
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำร้อน 1 ลิตร เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา
อบโดยปิดฝา คนให้เข้ากันแล้วพักอาหารไว้ จากนัน้ เทน�้ำออกให้หมด พักอาหาร 1 นาที
1-6
เมล็ดควินวั
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็ นเวลา 1-3 นาที
1-7
ข้าวสาลีบดบัลเกอร์
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็ นเวลา 2-5 นาที
การใช้เตาอบ
1-1
ถัวเขี
่ ยว
ไทย 37
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 37
3/2/2015 5:59:41 PM
การใช้เตาอบ
2. เนื้ อไก่ & เนื้ อปลา
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-1
อกไก่งวง
300 กรัม
(2 ชิน้ )
ล้างชิน้ ไก่และวางในจานเซรามิค ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหาร
2 นาที
2-2
เนื้อปลาสด
300 กรัม
(2 ชิน้ )
ล้างปลาและวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจาน
บนจานหมุน พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
2-3
เนื้อกุง้ สด
250 กรัม
ล้างกุง้ และวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบน
จานหมุน พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
400 กรัม
(ปลา 1-2 ตัว)
วางปลาสด 1-2 ตัวลงบนจานทีใ่ ช้สำ� หรับเตาอบ เติมเกลือเล็กน้อย น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ และสมุนไพรต่างๆ
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
2-4
เนื้อปลาเทราท์สด
การใช้เตาอบ
38 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 38
3/2/2015 5:59:41 PM
การใช้คณ
ุ สมบัติละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัตลิ ะลายน�้ำแข็งช่วยให้คณ
ุ ละลายเนื้อ เนื้อไก่ ปลา ขนมปงั หรือเค้กทีแ่ ช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือก
โปรแกรมและน�้ำหนักเท่านัน้
หมายเหตุ
เปิดประตู วางอาหารแช่แข็งบนภาชนะเซรามิกไว้บนส่วนกลางของจานหมุน
ปิดประตู
โปรดใช้ภาชนะทีร่ ะบุวา่ ใช้กบั ไมโครเวฟได้เท่านัน้
1. กดปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
1
2. เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/
นาฬิ กา
2
2
การใช้เตาอบ
3. เลือกปริมาณอาหารโดยหมุน ปุ่ มบิด (โปรดดูตารางด้านข้าง)
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
• การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
3
• ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่า
คุณต้องกลับอาหาร
4
5
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาทีอกี ครัง้ เพือ่ ละลายน�้ำแข็งจนเสร็จ
ผลลัพธ์:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดการทำ�งาน 3 ครั้ง
(นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
ไทย 39
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 39
3/2/2015 5:59:41 PM
การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้เป็ นการตัง้ โปรแกรมละลายน�้ำแข็งต่างๆ รวมทัง้ ปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม
โปรดน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากอาหารก่อนทีจ่ ะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เนื้อไก่ ปลา และขนมปงั /เค้กในจานแก้วก้นแบนหรือจานกระเบือ้ ง
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
เนื้อวัว
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับเนื้อเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็ นชิน้ เนื้อสับ พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
2
เนื้อไก่
200-1500 กรัม
หุม้ ขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับไก่ทงั ้ ตัว หรือไก่
ทีห่ นเป็
ั ่ นชิน้ พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
3
เนื้อปลา
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนหางของปลาทีย่ งั ไม่หนด้
ั ่ วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลา
ทัง้ ตัวและปลาชิน้ พักอาหารไว้เป็ นเวลา 20-50 นาที
4
ขนมปงั /เค้ก
125-1000 กรัม
วางขนมปงั บนกระดาษส�ำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ วางเค้กบนจานกระเบือ้ ง และ
พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะท�ำงานต่อไป และจะหยุดเมือ่ คุณเปิดประตู)
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับขนมปงั ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นแบบตัดหรือทัง้ ก้อน เช่นเดียวกับขนมปงั ก้อนและแท่งแบบ
ฝรังเศส
่ วางก้อนขนมปงั เป็ นวงกลม
โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนมพาสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้ก
ผลไม้หรือครีม รวมทัง้ เค้กราดช็อกโกแลต พักอาหารเป็ นเวลา 5-20 นาที
การใช้เตาอบ
40 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 40
3/2/2015 5:59:41 PM
การใช้คณ
ุ สมบัตินึ่ง
คุณสมบัตนิ ึ่ งมีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 17 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุน
ปุ่ มบิด คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัตนิ ึ่ งกับหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ขัน้ แรก ให้วางหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งทีใ่ ส่อาหารอาหารไว้ในบริเวณกึง่ กลางจานหมุน
1. กดปุม่ นึ่ ง
1
2. เลือก อาหารเพือ่ สุขภาพ หรือ อาหารเอเชีย โดยหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้ กด
ปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1 - อาหารเพือ่ สุขภาพ
2 - อาหารเอเชีย
2
3
2
3. เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/
นาฬิ กา
3
4. เลือกปริมาณอาหารโดยหมุน ปุ่ มบิด (โปรดดูตารางด้านข้าง)
4
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดการทำ�งาน 3 ครั้ง
(นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
5
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ไทย 41
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 41
3/2/2015 5:59:41 PM
การใช้เตาอบ
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 17 แบบ
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
1. อาหารเพื่อสุขภาพ
รหัส/อาหาร
การใช้เตาอบ
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
เนื้อวัว
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดบร็อคโคลีส่ ดและหันเป็
่ นช่อๆ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่บร็อคโคลีใ่ นถาด
และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-2
เนื้อไก่
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดแครอทสด เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่แครอทในถาด และวางในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-3
เนื้อปลา
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดดอกกะหล�่ำสดและหันเป็
่ นช่อๆ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ดอกกะหล�่ำใน
ถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-4
ขนมปงั
250 กรัม
500 กรัม
ชังน�
่ ้ำหนักฟกั ทอง แล้วน�ำมาล้าง จากนัน้ หันเป็
่ นลูกเต๋าขนาดเท่าๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ใส่ฟกั ทองในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-5
เนื้อปลาแซลมอนสด
250 กรัม
500 กรัม
ล้างและปอกเปลือกมันฝรังและหั
่
นเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่มนั ฝรังในถาด
่
และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-6
ผลไม้ในน�้ำเชือ่ ม
250 กรัม
500 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ผกั แช่แข็งในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุง
เสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-7
ข้าวขาว
400 กรัม
ชังน�
่ ้ำหนักผลไม้สด (เช่น แอปเปิ้ล แพร์ พลัม แอปปริคอต มะม่วง หรือสับปะรด) หลังจากปอกเปลือก ล้างและ
หันเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ผลไม้ในถาด แล้ววางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-8
เนื้อวัวนึ่ง
250 กรัม
ใส่ขา้ วในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง เติมน�้ำเย็น 500 มล. ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 5 นาที
1-9
เนื้อปลาแซลม่อน
250 กรัม
500 กรัม
ั ้ นทรงกลม (แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้ว
ชังน�
่ ้ำหนักเนื้อสับ และปนเป็
ส�ำหรับนึ่ง ใส่เนื้อในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-10
เนื้ออกไก่
300 กรัม
600 กรัม
ล้างปลาและเติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่เนื้อปลาแซลมอนในถาด และ
วางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-11
ผักนึ่งไอน�้ำ
300 กรัม
600 กรัม
ล้างอกไก่และท�ำรอยบากทีผ่ วิ ของไก่ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่อกไก่ในถาด และวางในหม้อ
แก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
42 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 42
3/2/2015 5:59:41 PM
2. อาหารเอเชีย
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-1
โจ๊กเนื้อไก่ฉกี
650 กรัม
หันไก่
่ 150 กรัมเป็ นชิน้ บางๆ แล้วน�ำมาผสมกับแป้งข้าวโพดในชาม เติมน�้ำ 400 มล. และน�้ำสต๊อกไก่ในหม้อ
แก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่สว่ นผสมไก่และข้าวหุงสุก 100 กรัมในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากเสร็จแล้ว ให้คน
แล้วพักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-2
ปลาเนื้อขาวนึ่ง
250 กรัม
500 กรัม
ล้างปลาคอดในน�้ำเย็น โรยเกลือ 1 ช้อนชาและพริกไทยปน่ เล็กน้อย ใส่ซอี ว้ิ 1 ช้อนโต๊ะ และน�ำไปแช่เย็น
30 นาที เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง วางชิน้ ปลา 4 ชิน้ ให้ทวถาด
ั่
ไม่ให้ทบั กัน และวางในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-3
เกีย๊ วนึ่ง
300 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ขนมจีบแช่แข็งในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลัง
จากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-4
ผักใบเขียว
125 กรัม
250 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ล้างผักใบเขียว ใส่ผกั ในถาด แล้ววางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา
หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-5
ไข่ตุ๋น
350 กรัม
ใส่ไข่ 3 ฟอง, น�้ำ 250 มล., น�้ำสต๊อกไก่, เกลือเล็กน้อย และน�้ำมัน 10 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใช้ชอ้ นคน
ช้าๆ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-6
เนื้อกุง้ นึ่ง
300 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ล้างกุง้ สด ใส่ผกั ในถาด แล้ววางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจาก
อบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
การใช้เตาอบ
ไทย 43
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 43
3/2/2015 5:59:41 PM
การใช้เตาอบ
คู่มือการอบอาหารของหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ ง
หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งใช้หลักการนึ่งด้วยไอน�้ำ ออกแบบมาส�ำหรับการอบอาหารได้รวดเร็ว ดีต่อสุขภาพในเตาไมโครเวฟ Samsung ของคุณ
อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะส�ำหรับการหุงข้าว พาสต้า ผัก ฯลฯ ได้รวดเร็วและรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้
ชุดหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งไมโครเวฟประกอบด้วย 3 ส่วน:
หม้อ
จานซิลคิ อน
ฝาปิด
ชิน้ ส่วนทัง้ หมดสามารถทนความร้อนได้ตงั ้ แต่ -20 °C ถึง 200 °C
เหมาะส�ำหรับการเก็บในช่องแช่แข็ง และสามารถใช้แยกกันหรือใช้รว่ มกันได้
เงื่อนไขของการใช้งาน:
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้:
• ท�ำความสะอาดด้วยผ้าเปียกหรือวางบนบริเวณทีเ่ ปียกน�้ำเมือ่ แก้วมีความ
ร้อนสูง
การใช้เตาอบ
• วางบนไฟโดยตรง
ข้อมูลส�ำคัญ
ล้างทุกส่วนให้สะอาดด้วยน�้ำยาล้างจานก่อนทีจ่ ะใช้ครัง้ แรก
ข้อมูลส�ำคัญ
การบ�ำรุงรักษา:
ข้อมูลส�ำคัญ
คุณสามารถล้างหม้อนึ่งในเครือ่ งล้างจาน
ข้อมูลส�ำคัญ
เมือ่ ล้างด้วยมือ ให้ใช้น้�ำร้อนและน�้ำยาล้างจาน ห้ามใช้แผ่นใยขัด
ข้อมูลส�ำคัญ
อาหารบางอย่าง (เช่น มะเขือเทศ) อาจท�ำให้พลาสติกสีเปลีย่ นไป ซึง่ เป็ นเรือ่ ง
ปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของการผลิต
หากต้องการดูการอบอัตโนมัติ โปรดดูทห่ี น้า “การใช้คณ
ุ สมบัตนิ ่ึง”
ข้อมูลส�ำคัญ
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ยกหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งออก เนื่องจากทีจ่ บั จะร้อน
มาก โปรดใช้ถุงมือส�ำหรับเตาอบ
ข้อมูลส�ำคัญ
เมือ่ อบเสร็จสิน้ แล้ว หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งจะมีไอน�้ำอัดอยูภ่ ายใน ซึง่ อาจท�ำให้
ลวกมือ โปรดอย่ายืน่ ใบหน้าเข้าใกล้อุปกรณ์ และโปรดใช้ถุงมือส�ำหรับเตาอบ
เมือ่ ยกฝาออก
44 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 44
3/2/2015 5:59:42 PM
การใช้คณ
ุ สมบัติอ่นุ จาน
คุณสามารถรับประทานขณะจานอุน่ พอดีได้ดว้ ยการใช้คณ
ุ สมบัตอิ ุน่ จาน ใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เพือ่ อุน่ จานให้รอ้ นหรือให้มอี ุณหภูมกิ ำ� ลังพอดี คุณสามารถเลือกอุณหภูมใิ นการ
อุน่ ได้วา่ จะให้รอ้ นหรืออุน่ ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
(โปรดดูคำ� แนะน�ำในหน้าก่อน)
1. ร้อน
2. อุน่
เมนูแนะน�ำ
ร้อน
ลาซาญญ่า, ซุป, กราแตง, อาหารอบหม้อดิน, พิซซ่า, สเต๊ก (สุก), เบคอน, อาหารประเภทปลา, เค้กเนื้อแห้ง
อุน่
พาย ขนมปงั เมนูไข่ สเต๊ก (สุกน้อยหรือสุกปานกลาง)
1. วางจานทีก่ ง่ึ กลางของจานหมุน
(จ�ำนวนจานสูงสุด : 5 ชิน้ )
การใช้เตาอบ
2. เติมน�้ำตามเส้นบอก (ระดับน�้ำ) ภายในอ่างส�ำหรับอุน่ จาน
(เส้นมีปริมาณประมาณ 200 มล.)
3. ใช้ฝาปิดอ่างส�ำหรับอุน่ จาน แล้วหมุนไปที่ “ล็อค”
ไทย 45
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 45
3/2/2015 5:59:42 PM
การใช้เตาอบ
4. วางอ่างส�ำหรับอุน่ จานบนจาน
5. กดปุม่ อุ่นจาน
5
6. เลือก แบบร้อน และ แบบอุน่ ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
1 - แบบร้อน
2 - แบบอุ่น
6
การใช้เตาอบ
7
7. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิ้นสุดการทำ�งาน 3 ครั้ง
(นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
46 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 46
3/2/2015 5:59:42 PM
ข้อมูลส�ำคัญ
น�้ำธรรมดาเท่านัน้ ห้ามใช้น้�ำกลัน่
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถุงมือส�ำหรับเตาอบเมือ่ ยกจานและอ่างส�ำหรับอุน่ จานออก
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้อา่ งส�ำหรับอุน่ จานส�ำหรับการอบอาหาร อ่างส�ำหรับอุน่ จานสามารถใช้
ในโหมดอุน่ จานเท่านัน้
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้โหมดไมโครเวฟย่างและการจัดกลุ่มกับอ่างส�ำหรับอุน
่ จาน
ต้องใช้กบั ฟงั ก์ชนอุ
ั ่ น่ จานในโหมดอุน่ เท่านัน้
ข้อมูลส�ำคัญ
โปรดใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทร่ี ะบุวา่ ใช้กบั ไมโครเวฟได้เท่านัน้
โหมดการท�ำงาน
อุน่ จาน
อ่างส�ำหรับอุน่ จาน
O
ไมโครเวฟ
X
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้ถา้ ไม่มนี ้�ำ
การใช้คณ
ุ สมบัติกำ� จัดกลิ่ น
คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัตนิ ้ีหลังจากการปรุงอาหารทีม่ กี ลิน่ แรง หรือเมือ่ มีควันมากภายในเตา
ขัน้ แรกให้ทำ� ความสะอาดภายในเตา
หมายเหตุ
เวลาในการขจัดกลิน่ ตัง้ ไว้ท่ี 5 นาที คุณสามารถเพิม่ ได้ครัง้ ละ 30 นาที เมือ่ กด
ปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาที
หมายเหตุ
เวลาในการก�ำจัดกลิน่ สูงสุดคือ 15 นาที
ไทย 47
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 47
3/2/2015 5:59:43 PM
การใช้เตาอบ
กดปุม่ ก�ำจัดกลิ่ นหลังจากท�ำความสะอาดเสร็จ เมือ่ คุณกดปุม่ ก�ำจัดกลิน่ การ
ท�ำงานจะเริม่ ต้นโดยอัตโนมัติ เมือ่ ท�ำงานเสร็จ เตาอบจะส่งเสียงเตือนสีค่ รัง้
การใช้เตาอบ
การใช้ฟังก์ชนล็
ั ่ อคป้ องกันเด็ก
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก ซึง่ จะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลทีไ่ ม่คนุ้ เคยสามารถใช้เตาอบได้
1
1. กดปุม่ ป้ องกันเด็กเป็ นเวลา 3 วินาที
ผลลัพธ์:
• เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟงั ก์ชนใดได้
ั่
)
• จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
2
2. หากต้องการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุม่ ป้ องกันเด็กเป็ นเวลา 3 วินาที
ผลลัพธ์:
คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
การใช้คณ
ุ สมบัติเปิ ด/ปิ ดจานหมุน
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้จานทีม่ ขี นาดใหญ่เต็มเตา โดยหยุดการท�ำงานของจานหมุน (เฉพาะการปรุงอาหารด้วยตนเองเท่านัน้ )
การใช้เตาอบ
ข้อมูลส�ำคัญ
ผลการปรุงอาหารในกรณีน้ีอาจไม่ดเี ท่าทีค่ วร เนื่องจากท�ำได้ไม่ทวถึ
ั ่ งดี
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ หมุนจานเองขณะทีป่ รุงอาหารไปได้ครึง่ หนึ่ง
ค�ำเตือน
ห้ามอบจานหมุนเปล่าๆ โดยทีไ่ ม่มอี าหารในเตา
สาเหตุ: อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายกับตัวเครือ่ ง
1. กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุน
ผลลัพธ์:
จานหมุนจะไม่ทำ� งาน
2. ในการใช้งานจานหมุนเช่นเดิม ให้กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนอีกครัง้
ผลลัพธ์:
จานหมุนจะกลับมาท�ำงาน
1
2
หมายเหตุ
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนจะสามารถใช้ได้เฉพาะในระหว่างการอบเท่านัน้
48 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 48
3/2/2015 5:59:43 PM
การปิ ดเสียงเตือน
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
1
2
1. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาทีและปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานพร้อมกัน
ผลลัพธ์:
เตาอบจะไม่สง่ เสียงเตือนเมือ่ จบการท�ำงาน
2. ในการเปิดเสียงเตือนอีกครัง้ ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน/+30วิ นาทีและปุม่ หยุด/
ประหยัด พลังงานพร้อมกันอีกครัง้
ผลลัพธ์:
เตาอบจะกลับมาท�ำงานตามปกติ
การใช้เตาอบ
ไทย 49
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 49
3/2/2015 5:59:43 PM
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมเิ นียม
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
ความคิดเห็น
✓✗
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ เกินไป อาจมีประกายไฟ
ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
จานอบเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ให้รอ้ นเกิน 8 นาที
กระเบือ้ งและดินเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะใช้ได้ดี ยกเว้น
ทีม่ ขี อบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิง้
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
• ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
• อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารทีส่ ามารถใช้กบั เตาอบ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือร้าวหากได้รบั ความร้อน
ทันที
• โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
• จาน
✗
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
เครือ่ งแก้ว
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
โลหะ
กระดาษ
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ
• กระดาษรีไซเคิล
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลวทีม่ ากเกินไป
อาจเกิดประกายไฟ
50 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 50
3/2/2015 5:59:43 PM
อุปกรณ์
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
ความคิดเห็น
พลาสติก
• ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือเปลีย่ นสีเมือ่ โดน
ความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
• ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะ
น�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบกักอากาศ ซึง่ ต้องใช้สอ้ มเจาะ
ก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
• ถุงแช่แข็ง
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
: แนะน�ำ
✓
✓✗
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
ไทย 51
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 51
3/2/2015 5:59:43 PM
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ทัวไป
่
กดปุม่ ไม่ลง
อาจมีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูร่ ะหว่างปุม่
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ส�ำหรับรุน่ หน้าจอสัมผัส: มีน้�ำอยูบ่ นพืน้ ผิวด้านนอก
ให้เช็ดน�้ำออกจากพืน้ ผิวด้านนอก
มีการเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
ปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
ตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัด พลังงาน) เอาไว้
ปิดฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัด พลังงาน)
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูท่ ก่ี ลไกการเปิดประตูเพือ่ ความ
ปลอดภัย
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
เตาอบหยุดท�ำงานในขณะปรุงอาหาร
ผูใ้ ช้เปิดประตูเพือ่ กลับด้านอาหาร
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ เริ่ มทำ�งานอีกครัง้
เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
ไฟดับในระหว่างการปรุงอาหาร
ใช้เตาอบต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
หลังจากใช้งานเป็ นเวลานาน ให้ทง้ิ เตาอบไว้สกั ครูเ่ พือ่
ให้เย็นตัว
พัดลมระบายความร้อนไม่ทำ� งาน
ฟงั เสียงของพัดลมระบายความร้อน
พยายามใช้งานเตาอบในขณะทีไ่ ม่มอี าหารอยูด่ า้ นใน
วางอาหารในเตาอบ
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับเตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตาอบ
เพือ่ การระบายอากาศ เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื
การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีการใช้ปลักไฟจ�
๊ ำนวนมากในเต้ารับเดียวกัน
โปรดใช้เต้ารับเฉพาะส�ำหรับเตาอบเท่านัน้
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
เวลาไม่ปรากฏบนจอแสดงผล
เตาอบไม่ทำ� งาน
การแก้ไขปัญหา
ไม่มไี ฟเข้าเตาอบ
52 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 52
3/2/2015 5:59:43 PM
ปัญหา
มีเสียงแตกในระหว่างการท�ำงาน และ
เตาอบไม่ทำ� งาน
สาเหตุ
การปรุงอาหารทีอ่ ยูใ่ นซีลหรือใช้ภาชนะทีม่ ฝี าปิดอาจ
ท�ำให้เกิดเสียงแตก
พืน้ ผิวภายนอกเตาอบร้อนเกินไปในระหว่าง มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับเตาอบ มีชอ่ ง
การใช้งาน
อากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตาอบเพือ่
การระบายอากาศ
การด�ำเนิ นการ
ห้ามใช้ภาชนะทีม่ ซี ลี เนื่องจากอาจไหม้ในระหว่าง
การปรุงอาหารเนื่องจากอาหารเกิดการขยายตัว
เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีวตั ถุวางอยูด่ า้ นบนเตาอบ
น�ำวัตถุทงั ้ หมดทีว่ างอยูบ่ นเตาอบออกไป
เปิดประตูไม่สะดวก
มีอาหารตกค้างอยูร่ ะหว่างประตูและภายในเตาอบ
ท�ำความสะอาดเตาอบ แล้วเปิดประตู
เตาอบไม่รอ้ น
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป หรือใช้
ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึ่งแก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้
แล้วใช้ฟงั ก์ชนไมโครเวฟเป็
ั่
นเวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจ
สอบว่าน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีก
ครัง้ ใช้ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
ร้อนเพียงนิดเดียวหรือร้อนช้า
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป หรือใช้
ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึ่งแก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้
แล้วใช้ฟงั ก์ชนไมโครเวฟเป็
ั่
นเวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจ
สอบว่าน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีก
ครัง้ ใช้ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
ฟงั ก์ชนอุ
ั ่ น่ ไม่ทำ� งาน
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป หรือใช้
ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึ่งแก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้
แล้วใช้ฟงั ก์ชนไมโครเวฟเป็
ั่
นเวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจ
สอบว่าน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีก
ครัง้ ใช้ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
การแก้ไขปัญหา
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 53
ไทย 53
3/2/2015 5:59:44 PM
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ฟงั ก์ชนละลายไม่
ั่
ทำ� งาน
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป หรือใช้
ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึ่งแก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้
แล้วใช้ฟงั ก์ชนไมโครเวฟเป็
ั่
นเวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจ
สอบว่าน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีก
ครัง้ ใช้ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
ไฟด้านในมีแสงน้อยหรือไม่ตดิ เลย
เปิดประตูทง้ิ ไว้เป็ นเวลานาน
ไฟด้านในอาจปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั ่ Eco
(ประหยัด พลังงาน) ปิดประตูแล้วเปิดอีกครัง้ หรือกด
ปุม่ ยกเลิ ก
มีสงิ่ แปลกปลอมเกาะตัวอยูท่ ไ่ี ฟด้านใน
ท�ำความสะอาดด้านในเตาอบแล้วตรวจสอบอีกครัง้
มีเสียบบีป๊ ในระหว่างการปรุงอาหาร
ถ้าใช้ฟงั ก์ชนปรุ
ั ่ งอาหารอัตโนมัติ เสียงสัญญาณจะเตือน
ว่าได้เวลากลับด้านอาหารในระหว่างการท�ำละลาย
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ เริ่ มทำ�งานอีกครัง้
เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
เตาอบเอียง
ติดตัง้ เตาอบในผิวพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน
โปรดติดตัง้ เตาอบบนพืน้ ผิวทีร่ าบเรียบและมันคง
่
เกิดประกายไฟในระหว่างการปรุงอาหาร
มีการใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะในระหว่างการใช้เตาอบ/ท�ำ
ละลาย
โปรดอย่าใช้พลาสติกทีเ่ ป็ นโลหะ
เมือ่ เสียบปลักไฟ
๊ เตาอบเริม่ ต้นท�ำงานทันที ประตูปิดไม่สนิท
ปิดประตูและตรวจสอบอีกครัง้
มีกระแสไฟออกมาจากเตาอบ
ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้าไม่มกี ารลงกราวด์อย่างถูกต้อง
โปรดตรวจสอบว่ามีการลงกราวด์ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า
อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
มีน้�ำหยด
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั
อาหาร กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
มีไอน�้ำออกมาจากช่องทีป่ ระตู
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั
อาหาร กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
มีน้�ำอยูใ่ นเตาอบ
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั
อาหาร กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
การแก้ไขปัญหา
54 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 54
3/2/2015 5:59:44 PM
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ความสว่างภายในเตาอบมีการเปลีย่ นแปลง
ความสว่างจะเปลีย่ นไปโดยขึน้ อยูก่ ารเปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้า
ตามฟงั ก์ชนั ่
การเปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้าในระหว่างการปรุงอาหารไม่ใช่การ
ท�ำงานผิดปกติ กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แต่พดั ลมระบายอาหาร ในการระบายอาหารให้กบั เตาอบ พัดลมระบายอากาศ
ยังท�ำงานอยู่
จะยังคงท�ำงานต่อเนื่องอีกประมาณ 3 นาทีหลังจากปรุง
อาหารเสร็จ
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
การกดปุม่ +30วิ นาทีทำ� ให้เตาอบท�ำงาน
กรณีน้ีเกิดขึน้ เมือ่ เตาอบไม่ได้ใช้งานอยู่
เตาอบไมโครเวฟได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ให้ทำ� งานด้วย
การกดปุม่ +30วิ นาทีเมือ่ ไม่มกี ารใช้งานอยู่
ในขณะหมุน จานหมุนออกมานอกทีต่ ดิ ตัง้
หรือหยุดหมุน
ไม่มวี งแหวนหรือวงแหวนติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง
ติดตัง้ วงแหวนแล้วลองอีกครัง้
จานหมุนท�ำงานช้าในระหว่างการหมุน
ติดตัง้ วงแวนไม่ถกู ต้อง มีอาหารมากเกินไป หรือภาชนะ
ใหญ่เกินไปและสัมผัสทีด่ า้ นในของไมโครเวฟ
ปรับปริมาณอาหารและอย่าใช้ภาชนะทีใ่ หญ่เกินไป
จานหมุนส่งเสียงดังในขณะหมุน
มีอาหารตกค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบ
น�ำอาหารทีต่ กค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบออก
ฉันได้ยนิ เสียงน�้ำเดือดในระหว่างอบอาหาร
ด้วยแรงดันไอน�้ำ
น�้ำร้อนโดยใช้เครือ่ งท�ำความร้อนระบบไอน�้ำ
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
มีเสียงผิดปกติเมือ่ ฉันหยุดอบอาหารด้วย
แรงดันไอน�้ำ
น�้ำจะถูกปล่อยออกจากภายในเครือ่ งท�ำความร้อนระบบ
ไอน�้ำหลังจากอบอาหารด้วยแรงดันไอน�้ำเสร็จแล้ว
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ไม่มไี อน�้ำออกมา
ไม่ได้ตดิ ตัง้ ถังจ่ายน�้ำ
ตรวจสอบว่าติดตัง้ ถังจ่ายน�้ำถูกต้องหรือไม่
ไม่มนี ้�ำในถังจ่ายน�้ำ
ใส่น้�ำในถังแล้วลองอีกครัง้
จานหมุน
อบ
การแก้ไขปัญหา
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 55
ไทย 55
3/2/2015 5:59:44 PM
การแก้ไขปัญหา
รหัสข้อมูล
รหัสข้อมูล
C-d0
สาเหตุ
มีการกดปุม่ ควบคุมนานกว่า 10 วินาที
การด�ำเนิ นการ
ท�ำความสะอาดปุม่ และตรวจสอบว่ามีน้�ำทีพ่ น้ื ผิวรอบๆ
ปุม่ หรือไม่ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตา
อบไมโครเวฟนานกว่า 30 วินาที แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้
ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
หมายเหตุ
ถ้าค�ำแนะน�ำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้
บ้านคุณ
การแก้ไขปัญหา
56 ไทย MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 56
3/2/2015 5:59:44 PM
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
รุน่
MS28J5255**
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz AC
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
1500 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้า
100 วัตต์ / 1000 วัตต์ - 7 ระดับ (IEC-705)
ความถีข่ องคลืน่ ขณะท�ำงาน
2450 MHz
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก (รวมทีจ่ บั )
ช่องของเตาอบ
517 x 297 x 428 มม.
357 x 255 x 357 มม.
ปริมาตร
28 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
14.5 กก. โดยประมาณ
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
ไทย 57
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 57
3/2/2015 5:59:44 PM
บันทึก
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 58
3/2/2015 5:59:44 PM
บันทึก
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_TH.indd 59
3/2/2015 5:59:44 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product
operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
INDIA
BANGLADESH
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
09612300300
021-56997777
08001128888
0120-363-905
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/my/support
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
www.samsung.com/ph/support
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-01-2399-888
SRI LANKA
94117540540
www.samsung.com/support
DE68-04333N-00
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 60
3/2/2015 5:59:33 PM
Microwave Oven
User manual
MS28J5255**
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 1
3/2/2015 5:59:33 PM
Contents
Using this user manual
4
Contents
The following symbols are used in this User Manual:4
Safety instructions
5
Important safety instructions5
Installation
14
Accessories
Installation site
Turntable
14
16
16
Maintenance
17
Cleaning
Replacement (repair)
Care against an extended period of disuse
17
18
18
Quick look-up guide
19
Oven features
20
Oven
Control panel
20
21
Oven use
22
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Cooking/Reheating
Setting the time
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
Setting the energy save mode
Using the thai menu features
Using the healthy cooking features
Using the power defrost features
Using the healthy steam features
Glass steamer cooking guide
Using the plate warming features
Using the deodorisation features
Using the child lock features
22
23
24
25
26
26
27
27
28
36
39
41
44
45
47
48
2 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 2
3/2/2015 5:59:33 PM
48
49
Cookware guide
50
Troubleshooting
52
Troubleshooting
Information code
52
56
Technical specifications
57
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 3
English 3
3/2/2015 5:59:33 PM
Contents
Using the turntable on/off features
Switching the beeper off
Using this user manual
Using this user manual
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions contains
valuable information on cooking with your microwave oven:
•Safety precautions
•Suitable accessories and cookware
•Useful cooking tips
•Cooking tips
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.
4 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 4
3/2/2015 5:59:33 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Safety instructions
MAKE SURE THAT THESE SAFETY PRECAUTIONS ARE OBEYED AT ALL
TIMES.
BEFORE USING THE OVEN, CONFIRM THAT THE FOLLOWING
INSTRUCTIONS ARE FOLLOWED.
Microwave function only
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to
carry out any service or repair operation that involves the removal of a
cover which gives protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed
containers since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in household only and it is not
intended to be used such as:
•staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
•farm houses;
•by clients in hotels, motels and other residential environments;
•bed and breakfast type environments.
WARNING: Only allow children to use the oven without supervision
when adequate instructions have been given so that the child is able to
use the oven in a safe way and understands the hazards of improper
use.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 5
English 5
3/2/2015 5:59:33 PM
Safety instructions
Safety instructions
WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are aged from 8 years and above and
supervised.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the
oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and beverages.
Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers,
sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or
fire.
If smoke is emitted (observed), switch off or unplug the appliance and
keep the door closed in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in
order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated
in microwave ovens since they may explode, even after microwave
heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
6 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 6
3/2/2015 5:59:33 PM
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
This oven should be positioned proper direction and height permitting
easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated with the
water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is
emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest
service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 7
English 7
3/2/2015 5:59:33 PM
Safety instructions
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans
and similar vehicles etc.
Safety instructions
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
Safety instructions
Oven function only - Optional
WARNING: When the appliance is operated in the combination mode,
children should only use the oven under adult supervision due to the
temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid
touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing
the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the
oven door glass since they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
8 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 8
3/2/2015 5:59:33 PM
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance
is operating.
The door or the outer surface may get hot when the appliance is
operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8
years.
Appliances are not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
General safety
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un
level ground.
This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the power cord.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 9
English 9
3/2/2015 5:59:33 PM
Safety instructions
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
Safety instructions
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
Safety instructions
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has
entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the
appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product
specifications.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an
extension cord or an electric transformer.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or
behind the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the
power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or
drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves
on the door or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore
care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow
a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the
temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
•Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
•Cover with a clean, dry dressing.
•Do not apply any creams, oils or lotions.
10 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 10
3/2/2015 5:59:33 PM
Do not put the tray or rack in water shortly after cooking because it may cause breakage or
damage of the tray or rack.
Do not operate the microwave oven for deep fat frying because the oil temperature cannot
be controlled. This could result in a sudden boil over of the hot liquid.
Safety instructions
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away
from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens
since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight
or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes
from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will
remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least
20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by
escaping hot air or steam.
Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your
microwave oven.)
Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 11
English 11
3/2/2015 5:59:34 PM
Safety instructions
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave
energy. (Microwave function only)
Safety instructions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
A. Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door
open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the
safety interlock holes.
B. Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner
residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing
surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft
dry cloth.
C. Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified
microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important
that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
1) door (bent)
2) door hinges (broken or loose)
3) door seals and sealing surfaces
D. The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified
microwave service technician trained by the manufacturer.
12 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 12
3/2/2015 5:59:34 PM
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 13
English 13
3/2/2015 5:59:34 PM
Safety instructions
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect
if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
A. A dented, scratched, or broken door, handle, out-panel, or control panel.
B. A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics
of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and
not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact
your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use
only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause
burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper
or incorrect use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface
that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous
situation.
Installation
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied
with several accessories that can be used in a variety of ways.
Installation
01Roller ring, to be placed in the
centre of the oven.
Purpose: The roller ring
supports the
turntable.
02Turntable, to be placed on
the roller ring with the centre
fitting to the coupler.
Purpose: The turntable serves
as the main cooking
surface; it can be
easily removed for
cleaning.
03Glass steamer see page 44.
Purpose: The glass steamer
when using healthy
steam function.
14 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 14
3/2/2015 5:59:34 PM
04Plate warming bowl see page
45 to 47.
Purpose: The plate warming
bowl when using
the plate warming
function in warming
mode.
DO NOT operate the microwave
oven without the roller ring and
turntable.
IMPORTANT
DO NOT operate the Microwave,
Grill and Combi mode with plate
warming bowl. Only use for plate
warming function.
Operation
Mode
Plate
Warming MW
Plate warming
O
bowl
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 15
X
English 15
3/2/2015 5:59:34 PM
Installation
IMPORTANT
Installation
Installation site
20 cm above
Installation
85 cm of
the floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
•Select a flat, level surface
approx. 85 cm above the floor.
The surface must support the
weight of the oven.
•Secure room for ventilation, at
least 10 cm from the rear wall
and both sides, and 20 cm from
above.
•Do not install the oven in hot or
damp surroundings, such as next
to other microwave ovens or
radiators.
•Conform to the power supply
specifications of this oven. Use
only approved extension cables
if you need to use.
•Wipe the interior and the door
seal with a damp cloth before
using your oven for the first
time.
Turntable
Remove all packing materials
inside the oven. Install the roller
ring and turntable. Check that the
turntable rotates freely.
16 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 16
3/2/2015 5:59:34 PM
Maintenance
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or
inside the oven. Also pay special attention to the door, door sealing,
and turntable and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals
have built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both
the inner and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
2.Heat the oven for 10 minutes at
max power.
3.When the cycle is complete,
wait until the oven cools down.
Then, open the door and clean
the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the
cooking chamber, lower the top
heating element by 45° as shown.
This will help clean the upper
area. When done, reposition the
top heating element.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 17
English 17
3/2/2015 5:59:35 PM
Maintenance
1.With an empty oven, put a cup
of diluted lemon juice on the
centre of the turntable.
Maintenance
CAUTION
•Keep the door and door sealing
clean and ensure the door opens
and closes smoothly. Otherwise,
the oven’s lifecycle may be
shortened.
•Take caution not to spill water
into the oven vents.
•Do not use any abrasive
or chemical substances for
cleaning.
•After each use of the oven, use
a mild detergent to clean the
cooking chamber after waiting
for the oven to cool down.
Maintenance
Replacement (repair)
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or
repair the oven yourself.
•If you encounter a problem with
hinges, sealing, and/or the door,
contact a qualified technician or
a local Samsung service centre
for technical assistance.
•If you want to replace the light
bulb, contact a local Samsung
service centre. Do not replace it
yourself.
•If you encounter a problem with
the outer housing of the oven,
first unplug the power cord
from the power source, and then
contact a local Samsung service
centre.
Care against an extended period of disuse
•If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the
power cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and
moisture that builds up inside the oven may affect the performance of
the oven.
18 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 18
3/2/2015 5:59:35 PM
Quick look-up guide
If you want to cook some food.
Place the food in the oven. Press the
START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will
beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is
displayed again.
1.Press the START/+30s button one or more
times for each extra 30 seconds that you
wish to add.
2
2.By turning the Dial Knob, You can set the
time as you want.
1
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 19
English 19
3/2/2015 5:59:35 PM
Quick look-up guide
If you want to add an extra
30 seconds.
Oven features
Oven
01
02
Oven features
05
03
06
04
07
08
09
10
01 Door handle
04 Light
07 Coupler
02 Door
05 Door latches
08 Roller ring
03 Ventilation holes
06 Turntable
09 Safety interlock holes
10 Control panel
20 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 20
3/2/2015 5:59:35 PM
Control panel
01Thai Menu Button
02Healthy Cooking Button
03Power Defrost Button
04Healthy Steam Button
05Microwave Button
06Plate Warming Button
07Deodorisation Button
01
02
03
04
08Child Lock Button
09Turntable On/Off Button
10Dial Knob (Weight/Serving/Time)
05
06
07
08
11Select/Clock Button
12Stop/Eco Button
12
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 21
10
Oven features
09
13Start/+30s Button
11
13
English 21
3/2/2015 5:59:36 PM
Oven use
How a microwave oven works
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to
be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
You can use your microwave oven to:
•Defrost
•Reheat
•Cook
Cooking principle.
1.The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and are
distributed uniformly as the food rotates
on the turntable. The food is thus cooked
evenly.
2.The microwaves are absorbed by the food
up to a depth of about 1 inch (2.5 cm).
Cooking then continues as the heat is
dissipated within the food.
Oven use
3.Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
IMPORTANT
As the centre of the food is cooked by heat
dissipation, cooking continues even when
you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in
this booklet must therefore be respected to
ensure:
•Even cooking of the food right to the
centre.
•The same temperature throughout the
food.
22 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 22
3/2/2015 5:59:36 PM
Checking that your oven is operating correctly
The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly
at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled “Troubleshooting” on the page
52 to 55.
NOTE
The oven must be plugged into an
appropriate wall socket. The turntable must
be in position in the oven. If a power level
other than the maximum (100 % - 1000 W)
is used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle
on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable.
Close the door.
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing the
START/+30s button the appropriate number
of times.
Result: The oven heats the water for 4 or
5 minutes.
The water should then be boiling.
Oven use
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 23
English 23
3/2/2015 5:59:36 PM
Oven use
Cooking/Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
IMPORTANT
ALWAYS check your cooking settings before
leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre
of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is
empty.
1.Press the Microwave button.
Result: The 1000 W (Maximum
cooking power) indications are
displayed:
(microwave mode)
1
2.Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (Refer to the power
level table.) And then press the Select/
Clock button.
2
2
Oven use
3.Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
Result: The cooking time is displayed.
3
4
4.Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and
the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will
beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is
displayed again.
24 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 24
3/2/2015 5:59:36 PM
Setting the time
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour
notation. You must set the clock:
•When you first install your microwave
oven
•After a power failure
NOTE
Do not forget to reset the clock when you
switch to and from summer and winter time.
1.Press the Select/Clock button.
1
2.Set the 24-hour or 12-hour notation by
turning the Dial Knob. And then press the
Select/Clock button.
2
4
2
4.Turn the Dial Knob to set the minute.
3
5.When the right time is displayed, press
the Select/Clock button to start the clock.
Result: The time is displayed whenever
you are not using the
microwave oven.
5
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 25
English 25
3/2/2015 5:59:36 PM
Oven use
3.Turn the Dial Knob to set the hour. And
then press the Select/Clock button.
3
Oven use
Power levels and time variations
The power level function enables you to
adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or
reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power
levels.
Power level
Percentage
Output
FULL
100 %
1000 W
HIGH
85 %
850 W
MEDIUM HIGH
60 %
600 W
MEDIUM
45 %
450 W
MEDIUM LOW
30 %
300 W
DEFROST
18 %
180 W
LOW/KEEP WARM
10 %
100 W
The cooking times given in recipes and
in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
If you select a...
Then the cooking time
must be...
Higher power level Decreased
Lower power level Increased
Adjusting the cooking time
Oven use
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for each
30 seconds to be added.
•Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
•Increase the remaining cooking time
Method 1.
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press the
START/+30s button six times.
2
1
Method 2.
Just turning Dial Knob to adjust cooking
time.
• To increase cooking time, turn to right and
to decrease cooking time, turn to left.
26 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 26
3/2/2015 5:59:37 PM
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time so that you can:
•Check the food
•Turn the food over or stir it
•Leave it to stand
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Temporarily : Open the door or press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the START/+30s
button.
Completely
Completely : Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the STOP/ECO
button again.
Setting the energy save mode
The oven has an energy save mode.
•To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The oven
is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when
appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition,
function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after
5 minutes with door open condition.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 27
English 27
3/2/2015 5:59:37 PM
Oven use
•Press the STOP/ECO button.
Result:
Display off.
Oven use
Using the thai menu features
The 30 Thai Menu features include/provide pre-programmed cooking times. You do not need to
set either the cooking times or the power level.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1.Press the Thai Menu button.
1
2.Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
2
Oven use
3
3.Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will
beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is
displayed again.
NOTE
Use only recipients that are microwavesafe
28 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 28
3/2/2015 5:59:37 PM
The following table presents the Thai Menu programmes, quantities and appropriate
instructions. Those programmes are running with microwave energy only.
Code/Food
1
Steamed
Vegetables
Four
Serving Size
3-4 person
Ingredients / Instructions
Lettuce - 100 g, Shiitake Mushroom - 10 pieces, Kailan 5 pieces, Baby corn - 6 pieces, Water - ½ tbs, Essence of
Chicken 70 ml - 1 bottle, Oyster sauce - 2 tbs, Sugar - ½ ts,
Sesame oil - ⅛ ts, Chinese liquor - 1 ts, Hong Kong tapioca
flour - 1 tbs, White pepper - ½ ts
Wash and chop vegetables in bowl. Wrap it with cling
film and put it and cook. When the beep, mix remaining
ingredients together and put on vegetables in oven and
press start. Serve.
2
Poached Eggs
with Soybean
Milk
2 person
3
Seafood Chili
with Boiled
Egg
2 person
4
Steamed
Shrimp with
Fresh Milk
and Shiitake
Mushroom
2 person
5
Spicy Minced
Pork Salad
2 person
Egg - 4, Ginkgo - ½ cup, Imitation crab - 4 pieces, Seasoning
powder - 1 ts, Soybean milk - 1½-2 cup, Pepper - ¼ ts
Mix egg and soybean milk and filter. Add ingredients and
take to a bowl. Put it and cook. After cooking, decorate by
imitation crab and ginkgo.
Chopped seafood - 1½ cup, Fresh bird chili - 20, Garlic 5 pieces, Shallot - ½ cup, Shredded lemongrass - ½ cup,
Shrimp paste - 1 tbs, Palm sugar - 2 ts, Lime - 2 tbs, Egg - 2
River shrimps - 3-5, egg - 1, Fresh milk - ½ cup, Salt - ¼ ts,
Curry powder - ½ ts, Pepper - ½ ts, Shiitake Mushroom - 4,
Chopped celery - ½ cup, Lime
Wash shrimp, cut both shell of shrimp from head to tail.
Sorted shrimp into a container. Mix shiitake mushroom,
celery, fresh milk, egg, curry powder, Salt, and pepper
together. Put them in oven and cook. Serve.
Minced pork - 250 g, Pork liver - 100 g, Mint leaves ½ cup, Chopped shallots - ½ cup, Shredded spring onion
- 3 tbs, Cayenne - ½ tbs, Sugar - ½ tbs, Water or Soup stock
- ½ cup, lime juice - 3 tbs, Fish sauce - 1 tbs, Roasted rice
- 2 tbs
Put minced pork, liver pork in a bowl and add water. Put
them in oven and cook. After cooking, add shallot, spring
onion, and mint leaves. Flavored with lime juice, fish sauce,
roasted rice, cayenne and sugar together. Serve.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 29
English 29
3/2/2015 5:59:37 PM
Oven use
Put shrimps and squids in oven and cook at 900 W for
2 minutes. Crush fresh bird chili, garlic for crushingly and
add palm sugar, lime juice to admix Shredded lemongrass,
shallots and boiled seafood. Put egg in a bowl, add water
and salt. Put them in oven and cook. Serve.
Oven use
Code/Food
Serving Size
6
Boiled Pork
with Lime,
Garlic and Chili
Sauce (Moo
Ma-Nao)
2 person
7
Shrimp Potted
with Vermicelli
2 person
Ingredients / Instructions
Pork sirloin - 200 g, Sliced lime - 5 pieces, Green-red bird
chili - 15, garlic - 2 tbs, Sugar - 1 tbs, Fish sauce - 1 tbs,
lime juice - 3 tbs, Shredded kale - 1 cup, Shredded Cabbage
- 1 cup
Wash and slice pork with water. Put it in oven and cook.
When the beep, add spicy sauce on the food and press start.
After cooking, put kale, shredded cabbage on the pork.
Serve.
Spicy sauce
Crush bird chili and garlic together. Mix sugar, fish sauce,
lime juice with it.
Banana shrimp - 3-4, Bacon - 4 pieces, Fresh vermicelli or
soak - 200 g, Pepper seed - 1 ts, Crushed garlic - ¼ cup,
Sliced old ginger - 4 pieces, Oyster sauce - 2 tbs, White soy
sauce - ½ tbs, Sugar - ½ tbs, Sesame oil - ½ ts, Chopped
celery - ½ cup
Mix Oyster oil, White soy sauce, sugar, and sesame oil
together. Mash to shrimp and vermicelli, celery, pepper
seed, ginger, and crushed garlic. Add bacon and combine all
ingredients in bowl. Put them in oven and cook. When the
beep, mash again and press start. Serve.
Oven use
8
Fried
Vermicelli
2 person
Vermicelli - 150 g, Chopped cabbage - 1 cup, Chopped
carrot - 1 cup, Shredded shiitake Mushroom - 1 cup, Oyster
sauce - 2 tbs, Mushroom soy sauce - 1 tbs, Sugar - ½ ts,
Soup stock - 2 tbs, Pepper - ½ ts, Oil - 2 tbs
Chop all vegetable in a bowl, wrap and put in oven and
cook. When the beep, mix oyster oil, White soy sauce,
soup stock, oil together and mash to vermicelli, cooked
vegetable. Put them in oven and press start. Serve.
30 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 30
3/2/2015 5:59:37 PM
Code/Food
9
Minced Pork
Noodles
Serving Size
Ingredients / Instructions
3 person
Wide rice noodles - 400 g, Minced pork - 200 g, Seasoning
sauce - 2 tbs, Cayenne marinated pork - ½ ts, Oyster sauce
- 1 tbs, Diced onion - ½ cup, Diced tomato - 2 cup, Chopped
baby corn - ½ cup, Chopped garlic - 1 tbs, White soy sauce
- 2 tbs, Sugar - 1 tbs, Tomato sauce - ¼ cup, Pepper - 1½ ts,
Hong Kong tapioca flour - 2 tbs, Soup stock - 1 cup, Oil 2 tbs, Black soy sauce - 1 tbs, Lettuce for decoration
Mash wide rice noodles and black soy sauce together. Put
them in oven and cook. When the first beep, out of noodles
and marinate pork with seasoning sauce, pepper, oyster
sauce in a bowl and add oil, chopped garlic, onion, tomato,
pepper and mash again. Put them in oven and press start.
When the second beep, add white soy sauce, sugar, tomato
sauce and mix Hong Kong tapioca flour with water. Put all
ingredients in oven and press start. Serve with lettuce.
10
Winged Bean
Salad
2 person
shredded winged Bean - 150 g, shrimp - 6, Minced pork
- 100 g, Shredded bird chili - 15, Chili sauce - 2 tbs, lime
- 2 tbs, Fish sauce - 1 tbs, Palm sugar - 1 tbs, Fried peanut 2 tbs, Fried shallots - ¼ tbs, Fried bird chili - 7, Elite - 2 tbs,
Egg - 2
11
Spicy
Spaghetti
2 person
Boiled spaghetti - 100 g, Minced beef - 200 g, Garlic 10 pieces, Bird chili - 15, Green pepper - 4, Holy basil 1 cup, Seasoning sauce - 1 tbs, Sugar - 1 ts, Oyster sauce
- 1 tbs
Chopped chili and garlic together and mash with minced
beef. Put in oven and cook. When the first beep, add fish
sauce, seasoning sauce, sugar, oyster sauce and put them in
oven and press start. When the second beep, add spaghetti,
green pepper, holy basil to mash and put them in oven and
press start. Serve.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 31
English 31
3/2/2015 5:59:37 PM
Oven use
Put winged bean in oven and cook. When the first beep, out
of bean and put egg with Salt in oven and press start.
When the second beep, out of egg and put bird chili with
oil in oven and press start. When the third beep, out of bird
chili and put shallot with oil in oven and press start. After
cooking, mix palm sugar, Fish sauce, lime juice, chili sauce,
and bird chili together. Before serve, mix all ingredients
together.
Oven use
Code/Food
12
Baked Rice
with Taro
Serving Size
Ingredients / Instructions
2 person
Jasmine rice - 2 cup, Pork shoulder - 1 cup, Chinese
sausage - ½ cup, Chopped garlic - 1 tbs, Diced taro - ½ cup,
Diced carrot - 2 tbs, String bean - 1 tbs, Corn - 1 tbs, Dried
shiitake mushroom - 5, White soy sauce - 2 tbs, Sugar - 2 ts,
Oyster sauce - 1 tbs, Pepper - 1 ts, Oil - 2 tbs
Mash garlic, pork shoulder, Chinese sausage with oil. Put
them in oven and cook. When the beep, add remaining
ingredients and put them in oven and press start. Serve.
13
Fried Rice
Noodles with
Crab
2 person
Soaked rice noodles - 150 g, Crab - 200 g, Chopped garlic
- 1 tbs, Chopped ginger - ½ tbs, Shiitake mushroom - 10,
Sliced onion - ½ cup., Shredded cabbage - 1 cup, Cut
Chinese chives - ½ cup, Cut spring onion - 1 cup, Chinese
liquor - ½ tbs, White soy sauce - 1 tbs, Oyster sauce - 2 tbs,
Seasoning sauce - 1 tbs, Sweet black soy sauce - ½ tbs, Oil
Mix crab and chopped ginger, chopper garlic and oil
together. Put them in oven and cook. When the beep, add
noodles and vegetable, seasoning and mash together. Put
them in oven and press start. Serve.
14
Macaroni with
Meat Sauce
2 person
Boil macaroni - 150 g, Pepper - ½ ts, Minced beef - 200 g,
Olive oil - 1 tbs, Onion - ½ cup, Carrot - ½ cup, Sallary head 2 tbs, Bay leaf - 3, Diced tomato - 1 cup, Salt - ½ ts, Tomato
paste - 2 tbs, Sugar - ½ tbs, Chopped parsley - 1½ tbs
Oven use
Mix minced beef and oil together, put them in oven and
cook. When the beep, add onion, carrot, Sallary, tomato, bay
leaf and seasoning with sugar, salt, tomato paste. Put them
in oven and press cook. After cooking, mash macaroni and
parmesan cheese, chopped parsley together. Serve.
15
Salmon with
Lemon Sauce
2 person
Salmon - 350 g, Kaffir lime leaf - 5 leaves,
Parsley - 1, Coriander - 1, lemongrass - 1, Galingale - 1,
Sliced lemon - 3-4 pieces, Salt - ¼ ts
Sauce
lime juice - 2 tbs, Salt - ½ ts, Sugar - 1½ tbs, Shredded bird
chili - 1 tbs, Chopped garlic - 5 pieces, Coriander - 2
Cut salmon and dry. Put in bowl and add ginger,
lemongrass, kaffir lime leaf, wrap. Put them in oven and
cook. After cooking, pour sauce. Serve.
Sauce
Mix salt, sugar, lime juice together. Add shredded bird chili,
shredded lemongrass, coriander.
32 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 32
3/2/2015 5:59:38 PM
Code/Food
16
Fried Sweet
and Sour
Shrimp
Serving Size
Ingredients / Instructions
2 person
shrimp - 10, Diced sweet peppers three colors - 1 cup,
Diced pineapple - 1 cup, Diced onion - 1 cup, Cucumber - 2,
Chopped garlic - 1 tbs, Sliced tomato - 1, Sugar - ½ tbs, Chili
sauce - ¼ cup, Seasoning sauce - ½ tbs, Vinegar - ½ tbs, Oil
- 2 tbs, Water - ¼ cup
Mix shrimp, garlic, and oil in bowl. Put them in oven and
cook. When the beep, add vegetable, seasoning together
and put them in oven and press start. Serve.
17
Steamed Fish
with Soy Sauce
2 person
Snapper - 400 g, Streaky pork - ½ cup, Pickled plum - 2,
Sliced chili spur pepper - 1, Shredded young fresh ginger
- 1 cup, Cut line shiitake mushrooms - ½ cup, Chopped
celery - 2, White soy sauce - 1 tbs, Sugar - 1 tbs, Soup stock
- ½ cup
Wash snapper and drying. Put streaky pork and snapper
in bowl. Wrap and Put it and cook. When the beep, mix
remaining ingredients together. Put in oven and press start.
After cooking, pour sauce on snapper. Serve.
18
Fish Soup with
Ginger
2 person
Fresh mackerel - 4, Shallots - 10, Shrimp paste - 1 tbs,
Pepper seed - ½ ts, Shredded ginger - ½ cup, Tamarind juice
- ½ cup, Fish sauce - ½ tbs, Bean paste - 1 tbs, Chopped
spring onion - ½ cup, Water - 2 cup
19
Chicken Fried
with Cashews
3-4 person
Chicken breast - 250 g, Roasted Cashew - ½ cup, Spring
onion - ¼ cup, Dried big chili - 5, Straw mushrooms - 1 cup,
Onion - ½ cup, Three color Sweet peppers - ½ cup, Oyster
sauce - 2 tbs, White soy sauce - 2 tbs, Sugar - 1 tbs, Sesame
oil - ½ tbs, Wheat flour - 1 tbs, Pepper - ½ ts, Water - ¼ cup
Cut chicken and marinate with salt, pepper, oil. Put them in
oven and cook. When the first beep, mash ingredients and
put them in oven, press start. When the second beep, mix
topping and sauce. Put them in oven and press start. Serve.
Topping
Mash to dried chili, roasted cashew, oil. Put them in oven
and cook at 900 W for 1.30 minutes.
Sauce
Mix white soy sauce, oyster sauce, sugar, sesame oil, wheat
flour, and water together. Put them in oven and cook at
900 W for 1 minute.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 33
English 33
3/2/2015 5:59:38 PM
Oven use
Crush shallot, pepper seed, ginger together, add shrimp
paste. Add water and Pounded spices in bowl, Put them in
oven and cook. When the beep, seasoning with tamarind
juice, fish sauce, bean paste and add mackerel. Put them in
oven and press start. Sprinkle with spring onion. Serve.
Oven use
Code/Food
20
Pork Fried
with Ginger
Serving Size
2 person
Ingredients / Instructions
Pork - 150 g, Shredded ginger - 200 g, Chopped garlic 1 tbs, Ear mushroom - ½ cup, Cut spring onion - ½ cup,
Shredded red chilies ¼ cup, Bean paste - 1 tbs, Seasoning
sauce - 1 tbs, Oyster sauce - 1 tbs, Sugar - ½ tbs, Oil - 2 tbs
Mix garlic, pork, and oil in bowl. Put them in oven and cook.
When the first beep, add ginger and remaining vegetable.
Put them in oven and press start. When the second beep,
mash and put them in oven and press start again. Serve
with rice.
21
Pork Congee
with Chitake
Mushroom
22
Fish Cake
1 person
Pork Congee with chitake mushroom frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven
and cook. When the beep, bring out and shake a bit. Then
put in oven and press start.
2-4 person
Fish cake frozen - 1
Rip corner of package. Put it in oven and cook. Serve
immediately.
Oven use
23
Rice with
Sweet & Sour
Soup
1 person
24
Shrimp with
Glass Noodles
1 person
25
Pork Panang
Curry with
Rice
1 person
26
Stir Fried
Chicken and
Basil with Rice
1 person
27
Brown Rice &
Soybean Milk
2-4 person
Rice with sweet & sour soup frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven
and cook. Serve.
Shrimp with glass noodles frozen - 1
Remove sleeve and open cover for a bit. Put it in oven and
cook. When the beep, bring out and shake a bit. Then put in
oven and press start. Serve.
Pork panang curry with rice Frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven
and cook. Serve.
Stir fried chicken and basil with rice frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven
and cook. Serve.
Soybean soak - 6 cup, Brown rice soak - 2 cup, Sugar ½ cup, Salt - ½ tsp., Water - 5 cup, Pandan leaf - 1, Redbean
or jelly for serving
Soak soybean & brown rice in hot water for 3-5 hours and
Blend with 5 cup of water. Filter grounds, pour in bowl with
pandan leaf, sugar salt. Put them in oven and cook. After
cooking, serve hot with red bean or other grain.
34 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 34
3/2/2015 5:59:38 PM
Code/Food
28
Spicy Hot
Choco
Serving Size
4 person
Ingredients / Instructions
Milk - 3 cup, Sugar - ½ cup, Coco powder - 2-3, Ground
cinnamon - ½ tbps
Mix 1 cup of milk with other ingredients. Put them in oven
and cook. When the beep, pour remaining milk and press
start. Serve.
29
Lemon Grass
Punch
3-4 person
30
Mint Tea with
Lemon
3-4 person
Whole lemon grass - 10, Pineapple juice - ⅔ cup, slide of
ginger - 4, Honey - ¼ cup, Water - 3 cup
Cut and smash lemon grass bring to boil with ginger in
water. Put them in oven and cook. After cooking, mix all
together. Serve with ice.
Mint leaf - 1 cup, Brown sugar - ½ cup, Lemon juice with
lemon pieces - 2 tbps, Water - 4 cup
Put mint leaf with water in oven and cook. After cooking,
mix with brown sugar and lemon juice. Serve hot.
Oven use
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 35
English 35
3/2/2015 5:59:38 PM
Oven use
Using the healthy cooking features
The Healthy Cooking features has 11 pre-programmed cooking times. You do not need to set
either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the Dial Knob.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the
turntable and close the door.
1.Press the Healthy cooking button.
1
2.Select the Vegetable & Grain or Poultry &
Fish by turning the Dial Knob. And then
press the Select/Clock button.
1 - Vegetable & Grain
2 - Poultry & Fish
2
2
Oven use
3.Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. (Refer
to the table on the side.)
3
4.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected.
4
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will
beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is
displayed again.
36 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 36
3/2/2015 5:59:38 PM
The following table presents quantities and appropriate instructions about 11 preprogrammed cooking options. This is composed of Vegetable & Grain and Poultry & Fish.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
1.Vegetable & Grain
Code/Food
Serving Size
Instructions
250 g
Rinse and clean green beans.
Put them evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (1 tbsp) water when cooking 250 g. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered. Stir after cooking.
Stand for 1-2 minutes.
1-2
Spinach
150 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl with lid. Do
not add water.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir after
cooking. Stand for 1-2 minutes.
1-3
Corn on the
Cob
500 g
(2 pcs)
Rinse and clean corn on the cobs and put into an oval glass
dish. Cover with microwave cling film and pierce film. Stand
for 1-2 minutes.
1-4
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 5-10 minutes.
1-5
Wholemeal
Macaroni
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 1 L hot boiling water, a pinch of salt and stir well. Cook
uncovered.
Cook covered. Stir before standing time and drain
thoroughly afterwards. Stand for 1 minutes.
1-6
Quinoa
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 1-3 minutes.
1-7
Bulgur
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 2-5 minutes.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 37
English 37
3/2/2015 5:59:38 PM
Oven use
1-1
Green Beans
Oven use
2.Poultry & Fish
Code/Food
Serving Size
2-1
Turkey Breasts
300 g
(2 pcs)
Rinse pieces and put on a ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 2 minutes.
2-2
Fresh Fish
Fillets
300 g
(2 pcs)
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp lemon
juice. Cover with microwave cling film. Pierce film. Put dish
on turntable. Stand for 1-2 minutes.
2-3
Fresh Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1 tbsp lemon juice.
Cover with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 1-2 minutes.
400 g
(1-2 fish)
Put 1- 2 fresh whole fish into an ovenproof dish. Add a
pinch salt, 1 tbsp lemon juice and herbs.
Cover with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 2 minutes.
2-4
Fresh Trout
Instructions
Oven use
38 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 38
3/2/2015 5:59:38 PM
Using the power defrost features
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread and cake. The
defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme and the
weight.
NOTE
Use only containers that are microwavesafe.
Open the door. Place the frozen food on
a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1.Press the Power Defrost button.
1
2.Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
3.Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
4.Press the START/+30s button.
Result:
•Defrosting begins.
2
2
5.Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result:
3
1) The oven beeps 4 times.
4
5
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 39
2) The end reminder signal will
beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is
displayed again.
English 39
3/2/2015 5:59:38 PM
Oven use
•The oven beeps through
defrosting to remind you to
turn the food over.
Oven use
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities and
appropriate instructions.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish and bread/
cake on a flat glass dish or ceramic plate.
Code/Food
Serving Size
Instructions
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over,
when the oven beeps.
This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat. Stand for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven beeps. This programme is
suitable for whole chicken as well as for chicken portions.
Stand for 20-60 minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the
fish over, when the oven beeps. This programme is suitable
for whole fishes as well as for fish fillets..Stand for 2050 minutes.
4
Bread/Cake
125-1000 g
Put bread on a piece of kitchen paper and turn over, as
soon as the oven beeps. Place cake on a ceramic plate and
if possible, turn over, as soon as the oven beeps. (Oven
keeps operating and is stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds of bread, sliced or
whole, as well as for bread rolls and baguettes. Arrange
bread rolls in a circle.
This programme is suitable for all kinds of yeast cake,
biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not suitable for
short/crust pastry, fruit and cream cakes as well as for cake
with chocolate topping. Stand for 5-20 minutes.
Oven use
1
Meat
40 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 40
3/2/2015 5:59:38 PM
Using the healthy steam features
The Healthy Steam features has 17 pre-programmed cooking times. You do not need to
set either the cooking times or the power level. You can adjust the number of servings by
turning the Dial Knob. You can Healthy Steam cook with glass steamer.
First, place the glass steamer with food in the centre of the turntable.
1.Press the Healthy Steam button.
1
2.Select the Healthy or Oriental by turning
the Dial Knob. And then press the Select/
Clock button.
1 - Healthy
2 - Oriental
2
3
2
3
3.Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
4
5.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the preprogrammed setting
selected.
5
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will
beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is
displayed again.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 41
English 41
3/2/2015 5:59:39 PM
Oven use
4.Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
Oven use
The following table presents quantities and appropriate instructions about 17
preprogrammed cooking options.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
1.Healthy
Code/Food
Oven use
Serving Size
Instructions
1-1
Broccoli
Florets
250 g
500 g
Rinse and clean fresh broccoli and prepare florets. Add
100 ml water into the glass steamer. Put the broccoli on the
insert tray and place in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-2
Sliced Carrots
250 g
500 g
Rinse and clean fresh carrots. Add 100 ml water into the
glass steamer. Put the carrots on the insert tray and place
in the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-3
Cauliflower
Florets
250 g
500 g
Rinse and clean fresh cauliflowers and prepare florets. Add
100 ml water into the glass steamer. Put the cauliflowers on
the insert tray and place in the glass steamer. Cover with
lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-4
Cubed
Pumpkin
250 g
500 g
Weigh the fresh pumpkins, washing and cutting into
similar sizes or cubes. Add 100 ml water into the glass
steamer. Put the pumpkins on the insert tray and place in
the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-5
Peeled
Potatoes
250 g
500 g
Rinse and peel the potatoes and cut into a similar size. Add
100 ml water into the glass steamer. Put the potatoes on
the insert tray and place in the glass steamer. Cover with
lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-6
Frozen
Vegetable
250 g
500 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the frozen
vegetable on the insert tray and place in the glass steamer.
Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-7
Fruit Compote
400 g
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Add 100 ml water into the
glass steamer. Put fruits on the insert tray and place in
the glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-8
White Rice
250 g
Put the white rice into the glass steamer. Add 500 ml cold
water. Cover with lid. After cooking, stand for 5 minutes.
42 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 42
3/2/2015 5:59:39 PM
Code/Food
Serving Size
Instructions
1-9
Steamed Beef
250 g
500 g
Weigh the minced beef and make a ball shape (each
Ø25 mm). Add 100 ml water into the glass steamer. Put the
beef on the insert tray and place in the glass steamer. Cover
with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-10
Salmon Fillets
300 g
600 g
Rinse fish and add 1 tbsp lemon juice. Add 100 ml water
into the glass steamer. Put the salmon fillets on the insert
tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
1-11
Chicken
Breasts
300 g
600 g
Rinse pieces and snick on surface of skin. Add 100 ml water
into the glass steamer. Put the chicken breasts on the insert
tray and place in the glass steamer. Cover with lid. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
Code/Food
Serving Size
Instructions
2-1
Sliced Chicken
Porridge
650 g
Cut the 150 g chicken thigh into slices, mix with corn starch
in a bowl. Add 400 ml water and chicken stock into glass
steamer. Put chicken mixture and 100 g swollen rice into
glass steamer. Cover with lid. After cooking, stir and stand
for 2-3 minutes.
2-2
Steamed White
Fish
250 g
500 g
Rinse the cod under cold water. Sprinkle with 1 teaspoon
salt and a few grind of pepper. Drizzle with 1 tbsp soy
sauce and refrigerate for 30 minutes. Add 100 ml water
into the glass steamer. Arrange 4 fillets in a single layer on
the insert tray and place in the glass steamer. Cover with
lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
2-3
Steamed
Dumpling
300 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the frozen
dumpling on the insert tray and place in the glass steamer.
Cover with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
2-4
Green, Leafy
Vegetable
125 g
250 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Rinse the green,
leafy vegetable. Put them on the inset tray and place in
the glass streamer. Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
2-5
Steamed Eggs
350 g
Put 3 eggs, 250 ml water, chicken stock, a pinch of salt, and
10 ml oil in the glass steamer. Stir slowly with spoon. Cover
with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
2-6
Steamed
Prawns
300 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Rinse the Fresh
prawns. Put them on the inset tray and place in the
glass streamer. Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
2.Oriental
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 43
English 43
3/2/2015 5:59:39 PM
Oven use
Oven use
Glass steamer cooking guide
The Glass Steamer is based on the principle of steam cooking, and is designed for fast,
healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record time, while preserving
their nutritional values.
The Microwave Glass steamer set is made up of 3 items:
Bowl
Silcon plate
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 200 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
Conditions of use:
IMPORTANT
Do not use:
•clean with wet towel or place on a wet
surface when the glass is hot.
Oven use
•place on a direct flame.
IMPORTANT
Wash all parts well in soapy water before
first use.
IMPORTANT
To find out auto cooking, please refer to the
“Using the healthy steam features” page.
IMPORTANT
Take caution when removing the Glass
Steamer because the handle becomes very
hot. Make sure to use oven gloves.
IMPORTANT
By the time cooking is complete, the Glass
Steamer is filled with steam, causing a risk
of burns. Do not put your face close to the
container, and make sure to use oven gloves
when taking off the lid.
Maintenance:
IMPORTANT
Your steamer can be washed in a
dishwasher.
IMPORTANT
When washing by hand, use hot water and
washing-up liquid. Do not use abrasive pads.
IMPORTANT
Some foods (such as tomato) may discolour
the plastic. This is normal and not a
manufacturing fault.
44 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 44
3/2/2015 5:59:39 PM
Using the plate warming features
You can serve perfectly warmed dishes with the plate warming feature. Use this function to
warm plates a hot or comfortable temperature. You can select warming temperature either
hot or mild by turning the Dial Knob.
(Refer to the previous page for instructions.)
1. Hot
2. Mild
Recommend Menu
Hot
Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steak (Well done), Bacon,
Fish dishes, Dry cakes
Mild
Pie, Bread, Egg Dishes, Steak (Rare or Midium rare)
1.Place the plates in the centre of the
turntable.
(Maximum Plates : 5 pcs)
3.Cover the plate warming bowl with lid.
And then screw it toward “Lock”.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 45
English 45
3/2/2015 5:59:40 PM
Oven use
2.Fill with water following guide line (water
level) inside the plate warming bowl.
(The line is about 200 ml.)
Oven use
4.Put the plate warming bowl on the plates.
5.Press the Plate Warming button.
5
6.Select the Hot & Mild by turning the Dial
Knob.
1 - Hot
2 - Mild
6
Oven use
7
7.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the preprogrammed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will
beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is
displayed again.
46 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 46
3/2/2015 5:59:40 PM
IMPORTANT
Use normal water only, and no distilled
water.
IMPORTANT
Do not use plate warming bowl for cooking.
Plate Warming Bowl only can be used
during “Plate Warming” mode.
IMPORTANT
Use only Plates that are microwave-safe.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out plates &
plate warming bowl.
IMPORTANT
DO NOT operate the Microwave, Grill and
Combi mode with plate warm only use for
Plate warming function in Warming mode.
Operation Mode
Plate warming bowl
Plate
Warming
O
MW
X
IMPORTANT
Do not use this function without water.
Using the deodorisation features
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the oven
interior.
First clean the oven interior.
NOTE
The deodorisation time has been specified
as 5 minutes. It increases by 30 seconds
whenever the START/+30s button is pressed.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 47
NOTE
The maximum deodorisation time is
15 minutes.
English 47
3/2/2015 5:59:40 PM
Oven use
Press the Deodorisation button after you
have finished cleaning. As soon as you press
the Deodorisation button, the operation will
start automatically. when it has finished, the
oven beeps four times.
Oven use
Using the child lock features
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables the oven
to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it accidentally.
1
1.Press the Child Lock button at 3 seconds.
Result:
•The oven is locked (no
functions can be selected).
•The display shows “L”.
2
2.To unlock the oven, press the Child Lock
button at 3 seconds.
Result: The oven can be used normally.
Using the turntable on/off features
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole oven by
stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
Oven use
IMPORTANT
The results will be less satisfactory in
this case as the cooking is less even. We
recommend that you turn the dish by hand
halfway through the cooking process.
WARNING
Never operate the turntable without food in
the oven.
Reason: This may cause fire or damage to
the unit.
1.Press the Turntable On/Off button.
Result: The turntable will not rotate.
1
2
2.To switch the turntable rotating back on,
press the Turntable On/Off button again.
Result: The turntable will rotate.
NOTE
This Turntable On/Off button is available
only during cooking.
48 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 48
3/2/2015 5:59:41 PM
Switching the beeper off
You can switch the beeper off whenever you want.
1
2
1.Press the START/+30s and STOP/ECO
button at the same time.
Result: The oven does not beep to
indicate the end of a function.
2.To switch the beeper back on, press the
START/+30s and STOP/ECO button again
at the same time.
Result: The oven operates normally.
Oven use
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 49
English 49
3/2/2015 5:59:41 PM
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food,
without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked
microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they
should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Crust plate
Microwave-safe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities to protect areas
against overcooking. Arcing can occur if the foil
is too close to the oven wall or if too much foil
is used.
✓
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
✓
Some frozen foods are packaged in these dishes.
•Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating may
cause the polystyrene to melt.
•Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
•Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated with a metal
trim.
•Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids. Delicate
glass may break or crack if heated suddenly.
•Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for warming only.
✗
✗
May cause arcing or fire.
China and earthenware
Disposable polyester
cardboard dishes
Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone
china are usually suitable, unless decorated with
a metal trim.
Fast-food packaging
Glassware
Cookware guide
Metal
•Dishes
•Freezer bag twist ties
50 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 50
3/2/2015 5:59:41 PM
Cookware
Microwave-safe
Comments
✓
For short cooking times and warming. Also to
absorb excess moisture.
Paper
•Plates, cups, napkins
and kitchen paper
•Recycled paper
May cause arcing.
Plastic
•Containers
✓
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use Melamine
plastic.
•Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not touch
the food. Take care when removing the film as
hot steam will escape.
•Freezer bags
Wax or grease-proof
paper
✓
: Recommended
Only if boilable or oven-proof. Should not be
airtight. Prick with a fork, if necessary.
✓✗
Can be used to retain moisture and prevent
spattering.
✓
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
Cookware guide
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 51
English 51
3/2/2015 5:59:41 PM
Troubleshooting
Troubleshooting
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
General
The buttons cannot be
pressed properly.
Foreign matter may be caught
between the buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models: Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The Eco (power-saving) function is
set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety mechanisms
are covered in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the door to turn After turning over the food,
food over.
press the Start button again
to start operation.
The power turns off
during operation.
The oven has been cooking for an
extended period of time.
After cooking for an
extended period of time, let
the oven cool.
The cooling fan is not working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the oven without
food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient ventilation
space for the oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
Several power plugs are being used
in the same socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
Troubleshooting
The oven stops while
in operation.
There is no power to
the oven.
52 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 52
3/2/2015 5:59:41 PM
Problem
Cause
Action
Cooking sealed food or using a
container with a lid may causes
popping sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient ventilation
space for the oven. There are intake/
exhaust outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
Objects are on top of the oven.
Remove all objects on the
top of the oven.
The door cannot be
opened properly.
Food residue is stuck between the
door and oven interior.
Clean the oven and then
open the door.
The oven does not
heat.
The oven may not work, too much
food is being cooked, or improper
cookware is being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is heated.
Reduce the amount of food
and start the function again.
Use a cooking container with
a flat bottom.
Heating is weak or
slow.
The oven may not work, too much
food is being cooked, or improper
cookware is being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is heated.
Reduce the amount of food
and start the function again.
Use a cooking container with
a flat bottom.
The warm function
does not work.
The oven may not work, too much
food is being cooked, or improper
cookware is being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is heated.
Reduce the amount of food
and start the function again.
Use a cooking container with
a flat bottom.
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 53
English 53
3/2/2015 5:59:41 PM
Troubleshooting
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Troubleshooting
The thaw function
does not work.
The oven may not work, too much
food is being cooked, or improper
cookware is being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is heated.
Reduce the amount of food
and start the function again.
Use a cooking container with
a flat bottom.
The interior light is
dim or does not turn
on.
The door has been left open for a
long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the Cancel button.
The interior light is covered by
foreign matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during cooking.
If the Auto Cook function is being
used, this beeping sound means it's
time to turn over the food during
thawing.
After turning over the food,
press the Start button again
to restart operation.
The oven is not level.
The oven is installed on an uneven
surface.
Make sure the oven is
installed on flat, stable
surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used during the
oven/thawing functions.
Do not use metal containers.
When power is
connected, the oven
immediately starts to
work.
The door is not properly closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the oven.
The power or power socket is not
properly grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
There is water
dripping.
There may be water or steam in
some cases depending on the food.
This is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
There is steam through There may be water or steam in
a crack in the door.
some cases depending on the food.
This is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
There is water left in
the oven.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
There may be water or steam in
some cases depending on the food.
This is not an oven malfunction.
54 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 54
3/2/2015 5:59:41 PM
Problem
Cause
Action
The brightness inside
the oven varies.
Brightness changes depending on
power output changes according to
function.
Power output changes
during cooking are not
malfunctions. This is not an
oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
To ventilate the oven, the cooling fan
continues to run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
Pressing the +30sec
button operates the
oven.
This happens when the oven was not
operating.
The microwave oven is
designed to operate by
pressing the +30sec button
when it was not operating.
While turning, the
turntable comes out of
place or stops turning.
There is no roller ring, or the roller
ring is not properly in place.
Install the roller ring and
then try again.
The turn table drags
while turning.
The roller ring is not properly in
place, there is too much food, or the
container is too large and touches
the inside of the microwave.
Adjust the amount of food
and do not use containers
that are too large.
The turn table rattles
while turning and is
noisy.
Food residue is stuck to the bottom
of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
I can hear water
boiling during Vapour
cooking
Water is heated using the steam
heater.
This is not an oven
malfunction.
There is an unusual
sound when I stop
Vapour cooking.
Water is being removed from inside
the steam heater after Vapour
cooking has finished.
This is not an oven
malfunction.
Steam does not come
out.
The water supply tank is not
installed.
Make sure the water supply
tank is correctly installed.
Turntable
Steam
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 55
English 55
3/2/2015 5:59:41 PM
Troubleshooting
There is no water in the water supply Fill the tank with water and
tank.
try again.
Troubleshooting
Information code
Information code
C-d0
Cause
Control buttons are pressed
over 10 seconds
Action
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. If it
occurs again, turn off the microwave
oven over 30 seconds and try setting
again. If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
NOTE
If the suggested solution does not solve
the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Troubleshooting
56 English MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 56
3/2/2015 5:59:41 PM
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and
these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
MS28J5255**
Power source
220 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Microwave
1500 W
Output power
100 W / 1000 W - 7 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
517 x 297 x 428 mm
357 x 255 x 357 mm
Volume
28 liter
Weight
Net
14.5 kg approx.
Technical specifications
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 57
English 57
3/2/2015 5:59:41 PM
Memo
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 58
3/2/2015 5:59:41 PM
Memo
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-00_EN.indd 59
3/2/2015 5:59:41 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement