Samsung CLP-365W Owner's manual

Samsung CLP-365W Owner's manual
คูมือผูใช
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
พื
พื้น
้นฐาน
ฐาน
คูมือนี้จะมีขอมูลเกีย
่ วกับการติดตั้ง การใชงานขั้นพืน
้ ฐาน และวิธีแกไขปญหาบน
Windows
ขัน
้ สูง
คูมือนีแ
้ สดงขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง การกําหนดคาขัน
้ สูง การทํางาน
และวิธแ
ี กไขปญหาในระบบปฏิบัติการรุนตางๆ
อาจไมมีคุณสมบัติบางอยางทั้งนี้ขึ้นกับรุนหรือประเทศที่จําหนาย
พืน
้ ฐาน
1. คํานํา
ประโยชนที่คณ
ุ จะไดรบ
ั
4
คุณสมบัตต
ิ างๆ ตามรุน

6
สิง่ สําคัญควรทราบ
9
เกีย
่ วกับคูม
 ือผูใ
 ชเลมนี้
ขอมูลเพือ
่ ความปลอดภัย
10
11
รายละเอียดโดยรวมของเครือ
่ ง
16
ภาพรวมของแผงควบคุม
19
การเปดเครือ
่ ง
21
การติดตัง้ ไดรเวอรลงในเครือ
่ งที่เชือ
่ มตอโดยตรง
22
ติดตัง้ ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพใหม
23
2. เรียนรูการใชงานเบื้องตน
40
ชิน
้ สวนเพือ
่ การบํารุงรักษาที่มีใหเลือก
42
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ
43
การกระจายโทเนอร
45
การเปลีย
่ นตลับโทเนอร
47
เปลีย
่ นที่เก็บหมึกพิมพทิ้ง
49
การเปลีย
่ นหนวยประมวลผลภาพ
51
การทําความสะอาดเครือ
่ ง
53
คําแนะนําในการเคลือ
่ นยายและจัดเก็บเครือ
่ งพิมพ 55
4. วิธีแกไขปญหา
คําแนะนําในการหลีกเลีย
่ งปญหากระดาษติด
57
การนํากระดาษที่ติดออก
58
การทําความเขาใจเกีย
่ วกับไฟ LED แสดงสถานะ 61
การพิมพหนาตัวอยาง
25
วัสดุที่ใชพิมพและถาด
การพิมพพื้นฐาน
26
33
3. การบํารุงรักษา
การสัง่ ซือ
้ วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม
อุปกรณสิ้นเปลืองที่มใ
ี หบริการ
5. ภาคผนวก
ขอมูลจําเพาะ
65
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
74
ลิขสิทธิ์
84
39
2
1. คํานํา
หัวขอนี้แสดงรายละเอียดที่คุณตองทราบกอนการใชงานเครือ
่ งพิมพ
• ประโยชนที่คณ
ุ จะไดรับ
• คุณสมบัติตา งๆ ตามรุน
4
6
• สิ่งสําคัญควรทราบ
9
• เกี่ยวกับคูม
 อ
ื ผูใ
 ชเลมนี้
10
• ขอมูลเพื่อความปลอดภัย
11
• รายละเอียดโดยรวมของเครือ
่ ง
16
• ภาพรวมของแผงควบคุม
19
• การเปดเครื่อง
• การติดตัง้ ไดรเวอรลงในเครือ
่ งที่เชือ
่ มตอโดยตรง
21
22
• ติดตัง้ ไดรเวอรเครื่องพิมพใหม
23
ประโยชนที่คุณจะไดรับ
เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
• การพิมพที่รวดเร็ว ทันความตองการ
- สําหรับการพิมพแบบดานเดียวขาวดํา 18 แผนตอนาที (A4) หรือ 19
แผนตอนาที (Letter)
- สําหรับการพิมพแบบดานเดียวสี 4 แผนตอนาที (A4 หรือ Letter)
สะดวกสบาย
• เครื่องพิมพนี้สนับสนุนคุณสมบัติ Eco เพื่อชวยประหยัดหมึกพิมพและกระดาษ
(ดูที่ "Easy Eco Driver" ใน หนา 155)
• ประหยัดกระดาษไดดวยการพิมพเอกสารหลายๆ
แผนลงบนกระดาษเพียงแผนเดียว (ดูที่ "การใชคุณสมบัติการพิมพขั้นสูง"
ใน หนา 140)
• เพื่อเปนการประหยัดกระดาษ ทานสามารถพิมพลงบนกระดาษทั้งสองดานได
(การพิมพงานแบบสองดานดวยตนเอง) (ดูที่ "การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง"
ใน หนา 140)
• เครือ
่ งนีจ
้ ะชวยประหยัดไฟโดยอัตโนมัตไ
ิ ดโดยลดการใชพลังงานเมือ
่ ไมไดใชงา
น
พิมพดว
 ยคุณภาพและความเร็วเหนือชัน
้
• ทานสามารถพิมพไดทุดเฉดสีโดยการใชสีเขียวนเ งิน สีมวงแดง สีเหลือง
และสีดํา
• คุณสามารถพิมพงานที่ความละเอียดสูงสุด 2,400 x 600 dpi (600 x 600 x 2
บิต)
• ทานสามารถสัง่ พิมพไดขณะเดินทางจากสมารทโฟนหรือคอมพิวเตอรทใ
ี่ ชโปรแก
รมที่สนับสนุน Google Cloud Print (ดูที่ "Google Cloud Print" ใน หนา 133)
• Easy Capture Managerr
ชวยใหทานสามารถแกไขและพิมพภาพหนาจอที่ทานจับมาไดอยางงายดายโด
ยใชปุม Print Screen บนแปนพิมพ (ดูที่ "Easy Capture Manager" ใน หนา
152)
• Samsung Easy Printer Manager และ Samsung Printer Status
เปนโปรแกรมที่คอยตรวจสอบและแจงใหทราบสถานะของเครื่อง
โดยทานสามารถปรับแตงคาของเครือ
่ งไดตามตองการ (ดูใน "การใช
Samsung Easy Printer Manager" ใน หนา 159 หรือ "การใช Samsung
Printer Status" ใน หนา 162)
• AnyWeb Print จะชวยใหทานจับภาพหนาจอ แสดงตัวอยาง
บีบและพิมพหนาจอไดงายขึ้นกวาที่ทานใชโปรแกรมทั่วๆ ไป (ดูที่ "Samsung
AnyWeb Print" ใน หนา 154)
ประโยชนที่คุณจะไดรับ
• Smart Update
ชวยใหทานสามารถตรวจสอบซอฟตแวรลาสุดและติดตัง้ เวอรชั่นลาสุดไดในระ
หวางขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ
คุณสมบัตน
ิ ี้ใชไดสําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ Windows เทานั้น
สนับสนุนวิธีการตัง้ คาเครือขายไรสายหลายวิธี
• ถาทานเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ทานจะสามารถดูวิธีใช รับโปรแกรมที่สนับสนุน
ไดรเวอรของเครื่อง คูมือ และขอมูลการสั่งซือไดจากเว็บไซต Samsung
www.samsung.com > คนหาผลิตภัณฑของทาน > บริการหรือดาวนโหลด
สนับสนุนการใชงานหลากหลายรูปแบบ
• การใชปุม WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- ทานสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไรสายไดอยางงายดายโดยใชปุม WPS
บนเครื่องพิมพและบนจุดเขาใชงาน (เราเตอรไรสาย)
• การใชสาย USB หรือสายเครือขาย
- ทานสามารถเชื่อมตอและตั้งคาตางๆ ของเครือขายไรสายไดโดยใชสาย
USB หรือสายเครือขาย
• การใช Wi-Fi Direct
• ใชกระดาษไดหลายขนาด (ดู "ขอมูลจําเพาะของวัสดุที่ใชพิมพ" ใน หนา 67)
• พิมพลายน้ํา: ทานสามารถกําหนดคําที่ตองการใหระบุไวในเอกสารของทานได
เชน CONFIDENTIAL (ดูที่ "การใชคุณสมบัติการพิมพขั้นสูง" ใน หนา 140)
• พิมพโปสเตอร:
ขอความและรูปภาพของเอกสารแตละหนาจะถูกขยายใหใหญขึ้นและพิมพลงบ
นกระดาษหลายแผน และสามารถใชเทปกาวติดประกบกันเพื่อทําเปนโปสเตอร
(ดูที่ "การใชคุณสมบัติการพิมพขั้นสูง" ใน หนา 140)
• คุณสามารถพิมพไดในระบบปฏิบัติการตางๆ (ที่ "ความตองการระบบ" ใน หนา
70)
• เครื่องพิมพของทานสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรทางพอรต USB และ/
หรือระบบเครือขาย
- ทานสามารถพิมพจากอุปกรณมอ
ื ถือของทานไดอยางสะดวกสบายโดยใชคณ
ุ
สมบัติ Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct
ดูที่ "แนะนําวิธีการตัง้ คาระบบไรสาย" ใน หนา 108
คุณสมบัติตา งๆ ตามรุน
คุณสมบัตบ
ิ างประการและสินคาเสริมอาจไมมใ
ี หบริการ ขึน
้ อยูก
 บ
ั รุนหรือประเทศทีจ
่ าํ หนาย
ระบบปฏิบัตก
ิ าร
ระบบปฏิบัตก
ิ าร
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
Windows
●
●
Macintosh
●
●
Linux
●
●
คุณสมบัติตา งๆ ตามรุน
ซอฟตแวร
สามารถติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวรเครื่องพิมพไดโดยใสแผน CD ซอฟตแวรในไดรฟ CD-ROM สําหรับ Windows
ใหเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพและซอฟตแวรจากหนาตาง Select Software to Install
ซอฟตแวร
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
ไดรเวอรเครื่องพิมพ SPL
●
●
ไดรเวอรเครื่องพิมพ XPSa
●
●
Samsung Easy Printer Manager
●
●
Samsung Easy Color Managerb
●
●
Samsung Anyweb Printb
●
●
Samsung Printer Status
●
●
SyncThru™ Web Service
●
a. สําหรับไดรเวอร XPS ทานสามารถติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ XPS ไดในหนาตาง Custom Installation (ดูที่ซีดีซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องของทาน)
b. ดาวนโหลดซอฟตแวรจากเว็บไซตของ Samsung และทําการติดตั้ง: (http://www.samsung.com > คนหาผลิตภัณฑของทาน > บริการหรือดาวนโหลด) กอนติดตั้ง ใหตรวจสอบวา OS
ของคอมพิวเตอรรองรับซอฟตแวรหรือไม
คุณสมบัติตา งๆ ตามรุน
คุณสมบัติอน
ื่ ๆ
คุณสมบัติ
USB 2.0 ความเร็วสูง
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
●
●
เครือขายอินเตอรเฟสแบบอีเธอรเน็ต 10/100 Base TX ที่ใชสาย LAN
●
อินเตอรเฟสเน็ตเวิรก 802.11b/g/n ที่ใช LAN แบบไรสายa
●
IPv6
●
Google Cloud Print
●
การพิมพในโหมด Eco (Easy Eco Driver)b
●
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
การพิมพดูเพล็กซ (สองดาน) แบบปรับเองc
●
●
a. การด LAN แบบไรสายอาจใชงานไมได ขึ้นอยูกับแตละประเทศ สําหรับบางประเทศจะสามารถใชไดเฉพาะ 802.11 b/g เทานั้น โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย Samsung
ของทานหรือรานคาที่ทานซื้อผลิตภัณฑ
b. การตั้งคา Eco สามารถดําเนินการไดจากไดรเวอรของ Windows
c. ใชงานไดสําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ Windows เทานั้น
( ● : มี, วางเปลา: ไมมี)
●
●
สิ่งสําคัญควรทราบ
ฉันสามารถดาวนโหลดไดรเวอรของเครื่องไดจากที่ใด
กระดาษติด
• เยี่ยมชม www.samsung.com/printer
เพื่อดาวนโหลดไดรเวอรลา สุดของเครื่องและติดตั้งลงในระบบขอ
งคุณ
• เปดและปดฝาครอบดานบน (ดูที่ "ภาพดานหนา" ใน หนา 17)
ฉันจะซือ
้ อุปกรณเสริมและวัสดุสน
ิ้ เปลืองไดจากทีใ
่ ด
• โปรดสอบถามที่ตัวแทนจําหนาย Samsung
หรือรานคาที่ทานใชบริการ
• อานคําแนะนําในการนํากระดาษทีต
่ ด
ิ ออกภายในคูม
 อ
ื นีแ
้ ละแกไขป
ญหาตามความเหมาะสม (ดู "การนํากระดาษที่ติดออก" ใน หนา
58)
งานพิมพไมชัดเจน
• หมึกพิมพอาจอยูในระดับต่ําหรือไมสม่ําเสมอ เขยาตลับหมึกพิมพ
• เชิญเยี่ยมชม www.samsung.com/supplies เลือกประเทศ/
ภูมิภาคที่ทานอาศัยอยูเพื่อดูขอมูลบริการของผลิตภัณฑ
• ลองเปลี่ยนคาคุณภาพในการพิมพ
ไฟ LED
แสดงสถานะติดกะพริบหรือติดสวางตลอดเวลา
เครื่องไมยอมพิมพงาน
• ปดเครื่องและเปดใหมอีกครั้ง
• เปดรายการคิวการพิมพและลบเอกสารออกจากรายการ (ดู
"การยกเลิกงานพิมพ" ใน หนา 34)
• ตรวจสอบความหมายของไฟ LED
ในคูมือนี้และแกไขปญหาตามความเหมาะสม (ดู
"การทําความเขาใจเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะ" ใน หนา 61)
• ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• ลบไดรเวอรออกแลวติดตัง้ ใหมอีกครั้ง (ดู
"การติดตั้งไดรเวอรลงในเครื่องที่เชื่อมตอโดยตรง" ใน หนา 22)
• เลือกเครื่องของทานเปนเครื่องเริ่มตนใน Windows
เกีย
่ วกับคูมอ
ื ผูใชเลมนี้
คูมือผูใชเลมนี้แสดงขอมูลเกีย
่ วกับความเขาใจพื้นฐานของเครื่องพิมพ
รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดเพื่ออธิบายการใชงานเครื่องพิมพ
•
กรุณาอานขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยกอนใชเครื่องพิมพ
•
ถาทานมีปญหาขณะใชเครื่องพิมพ โปรดดูที่หัวขอวิธีแกไขปญหา
•
ดูคําตางๆ ที่นํามาใชในคูม
 ือผูใชนี้ไดจากหัวขออภิธานศัพท
•
ภาพประกอบทั้งหมดในคูมือผูใชนี้อาจแตกตางจากในเครื่องพิมพของทาน
ขึน
้ อยูก
 ับตัวเลือกหรือรุนของเครื่องพิมพที่คุณซื้อ
•
ภาพถายหนาจอในคูมือผูใชนี้อาจแตกตางจากเครื่องของทาน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวอรชน
ั่ ของเฟรมแวร/ไดรเวอรของเครื่อง
•
ขัน
้ ตอนการดําเนินการสวนใหญในคูม
 ือผูใ
 ชนีจะใชรวมกับ Windows 7
2
ไอคอนทั่วไป
ไอคอน
ขอความ
คําอธิบาย
ขอควรระวัง
แสดงขอมูลผูใชเพื่อปองกันอุปกรณจากการขัดของหรื
อชํารุดเสียหายทางกลไก
หมายเหตุ
แสดงขอมูลเพิ่มเติมหรือขอกําหนดเฉพาะโดยละเอียดเกี่
ยวกับฟงกชั่นและคุณสมบัติของเครื่อง
1
รูปแบบ
ถอยคําบางคําในคูมือนี้จะใชแทนกันไดดงั นี้:
•
เอกสารมีความหมายอยางเดียวกับคําวาตนฉบับ
•
กระดาษมีความหมายอยางเดียวกับคําวาสื่อหรือสื่อสิ่งพิมพ
•
เครื่องหมายถึงเครื่องพิมพหรือ MFP
1. คํานํา
10
ขอมูลเพือ
่ ความปลอดภัย
คําเตือนและขอควรระวังเหลานี้ไดถูกรวบรวมขึนเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกั
บทานและผูอื่น และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณของทาน
กอนเริ่มตนใชงานอุปกรณ
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดอานและทําความเขาใจคําแนะนําทั้งหมดเหลานี้แ
ลว หลังจากอานเนื้อหาในสวนนี้แลว
โปรดเก็บเอกสารเอาไวในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใชอางอิงในอนาคต
3
สัญลักษณเพือ
่ ความปลอดภัยที่สําคัญ
คําอธิบายของรูปภาพและเครือ
่ งหมายทีใ
่ ชในหัวขอนี้
4
สภาพแวดลอมในการปฏิบต
ั ิงาน
คําเตือน
หากสายไฟชํารุดเสียหาย หรือหากเตาเสียบไมไดตอสายดิน
อยาใชงานอุปกรณเปนอันขาด
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
อยาวางสิ่งของบนตัวเครื่อง (ภาชนะบรรจุน้ํา, โลหะขนาดเล็ก
หรือของหนัก, เทียน, ที่จุดบุหรี่ เปนตน)
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
คําเตือน
อันตรายหรือการปฏิบัตท
ิ ี่ไมปลอดภัย
ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได
อันตรายหรือการปฏิบัตท
ิ ี่ไมปลอดภัย
ขอควรระวัง ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือทําใหทรัพยสิน
เสียหายได
อยาพยายามกระทํา
• หากอุปกรณเกิดความรอนสูงเกิน จะมีควันออกมาจากอุปกรณ
เกิดเสียงดังรบกวน หรือเกิดกลิ่นผิดปกติ
ใหปดสวิตชและถอดปลั๊กอุปกรณทันที
• ผูใชควรสามารถเขาถึงปลั๊กไฟเพื่อดึงปลั๊กออกในกรณีฉุกเฉินได
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
อยาบิดงอสายไฟหรือวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากทับบนสายไฟ
การเหยียบสายไฟหรือวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากทับบนสายไฟอาจทําใหเ
กิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
อยาถอดปลั๊กไฟโดยการดึงที่สายไฟ อยาจับปลั๊กไฟเมื่อมือเปยก
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
1. คํานํา
11
ขอมูลเพือ
่ ความปลอดภัย
ขอควรระวัง
ในระหวางที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง
หรือเมื่อไมไดใชงานอุปกรณเปนเวลานาน
ใหถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
โปรดระวัง บริเวณที่ปลอยกระดาษออกมาจะรอน
ผิวหนังของทานอาจไหมได
หากอุปกรณตกจากที่สูง หรือหากสังเกตเห็นวาอุปกรณชํารุดเสียหาย
ใหปลดการเชื่อมตอทั้งหมด
และขอความชวยเหลือจากผูใหบริการที่ไดรับการรับรอง
มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
หากเครื่องไมสามารถทํางานไดอยางเหมาะสมหลังจากที่ปฏิบัติตามค
ำแนะนําเหลานี้แลว
ใหถอดปลั๊กออกจากการเชื่อมตออินเตอรเฟสทั้งหมด
และขอรับความชวยเหลือจากผูใหบริการที่ผานการรับรอง
มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
หากเสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบไดยาก อยาพยายามฝนดันเขาไป
5
วิธีควบคุมการทํางาน
ขอควรระวัง
ในระหวางการพิมพ อยาออกแรงดึงกระดาษออกมา
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหายได
โปรดระวังอยาสอดมือเขาไประหวางอุปกรณและถาดกระดาษ
ทานอาจไดรับบาดเจ็บได
อุปกรณที่รับไฟเขาเครื่อง คือ สายไฟ
หากตองการตัดการจายไฟ ใหถอดสายไฟออกจากเตาเสียบ
ควรใชความระวังในการใสกระดาษหรือนํากระดาษทีติดอยูออก
กระดาษใหมจะมีขอบที่คม ซึ่งอาจทําใหกระดาษบาดได
ขณะพิมพงานเปนจํานวนมาก
สวนลางของบริเวณที่ปลอยงานพิมพออกมาอาจรอน
อยาปลอยใหเด็กสัมผัสกับสวนนั้น
โปรดติดตอชางไฟฟาเพื่อทําการเปลี่ยนเตาเสียบ มิฉะนั้น
อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
ผิวหนังอาจไหมได
อยาปลอยใหสัตวเลี้ยงแทะสายไฟ สายโทรศัพท
หรือสายสําหรับเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร
ขณะนํากระดาษที่ตด
ิ ขัดออก
อยาใชคีมหนีบหรือวัตถุที่เปนโลหะที่แหลมคม
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม และ/
หรือสัตวเลี้ยงของทานอาจไดรบ
ั บาดเจ็บได
เนื่องจากอาจทําใหเครื่องชํารุดเสียหายได
1. คํานํา
12
ขอมูลเพือ
่ ความปลอดภัย
อยาปลอยใหมีปกกระดาษจํานวนมากอยูในถาดทางออกของกระดาษ
ขอควรระวัง
เนื่องจากอาจทําใหเครือ
่ งชํารุดเสียหายได
อยาปดกั้นหรือดันวัตถุใดๆ เขาไปในชองระบายอากาศ
เนื่องจากอาจทําใหอุณหภูมิของสวนประกอบสูงขึน
ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือไฟไหมได
การใชคําสั่งควบคุมหรือการปรับตั้งหรือการดําเนินการตามขั้นตอนอื่
นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในเอกสารนี้
อาจเปนเหตุใหทานไดรับรังสีในระดับที่เปนอันตราย
กอนที่จะเคลื่อนยายเครื่องพิมพ ใหปดเครื่องและถอดสายไฟตางๆ
ออกใหหมด
ขอมูลขางลางเปนเพียงคําแนะนําตามน้ําหนักของอุปกรณ
ถาทานมีปญหาดานสุขภาพที่ทําใหไมสามารถยกของหนักได
โปรดอยายกเครื่อง
ใหขอความชวยเหลือและใชคนในจํานวนที่เหมาะสมทุกครั้งเพื่อยกอุ
ปกรณอยางปลอดภัย
จากนั้นใหยกเครื่อง:
6
การติดตั้ง / การเคลื่อนยาย
คําเตือน
• หากเครื่องมีน้ําหนักนอยกวา 20 กก. (44.09 ปอนด) ใหใช 1
คนในการยก
• หากเครื่องมีน้ําหนัก 20 กก. (44.09 ปอนด) - 40 กก. (88.18
ปอนด) ใหใช 2 คนในการยก
• หากเครื่องมีน้ําหนักมากกวา 40 กก. (88.18 ปอนด) ใหใช 4
คนหรือมากกวานั้นในการยก
อยาวางอุปกรณในบริเวณที่มีฝุนละออง ความชื้น หรือมีน้ํารั่วไหล
เครื่องอาจตกลงมาได
ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือทําใหอุปกรณชำรุดเสียหาย
เนือ
่ งจากอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
อยาวางอุปกรณบนพื้นผิวที่ไมมั่นคง
เครื่องอาจตกลงมาได
ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือทําใหอุปกรณชำรุดเสียหาย
ใชเฉพาะ AWG เบอร 26a หรือใหญกวาเทานั้น หรือใชสายโทรศัพท
(หากจําเปน)
มิฉะนั้น อาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหายได
1. คํานํา
13
ขอมูลเพือ
่ ความปลอดภัย
7
เพื่อความปลอดภัย
ใหใชเฉพาะสายไฟที่จัดสงไปใหพรอมกับเครื่องของทานเทานั้น
หากทานใชสายไฟที่มีความยาวมากกวา 2 เมตร (6 ฟุต)
กับอุปกรณที่ใชแรงดันไฟฟา 110 โวลต เครื่องวัดควรเปน 16 AWG
หรือที่ใหญกวา
มิฉะนั้น อาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหาย
และทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
การบํารุงรักษา / การตรวจสอบ
ขอควรระวัง
มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
ถอดปลั๊กอุปกรณออกจากเตาเสียบกอนทําความสะอาดบริเวณดานใ
นของตัวเครื่อง อยาใชเบนซิน, ทินเนอรสําหรับผสมสี
หรือแอลกอฮอล ทําความสะอาดเครื่อง
อยาพนน้ําลงในตัวเครื่องโดยตรง
อยาใชพลังงานไฟฟาจากเตาเสียบและปลั๊กตอมากเกินไป
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
เนื่องจากประสิทธิภาพในการทํางานอาจลดลง
และทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
ขณะที่ทานกําลังกระทําการใดๆ กับภายในตัวเครือ
่ ง เชน
เปลี่ยนอุปกรณ หรือทําความสะอาดภายใน
อยาใชงานเครื่องเปนอันขาด
ตรวจสอบใหแนใจวาทานเสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบที่ตอกับสายดินแ
ลว
อยาวางสิ่งใดครอบตัวอุปกรณ
หรือติดตั้งอุปกรณในบริเวณที่ไมมีการระบายอากาศ เชน ในตู
ทานอาจไดรับบาดเจ็บได
หากอุปกรณไมมีการระบายอากาศที่ดีพอ อาจทําใหเกิดไฟไหมได
เก็บอุปกรณทําความสะอาดใหพนมือเด็ก
ควรเชื่อมตออุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่มีระดับแรงดันไฟฟาตามที่
ไดระบุไวบนฉลาก
เด็กอาจไดรับบาดเจ็บได
หากทานไมแนใจและตองการตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาที่ทานกําลั
งใชงาน โปรดติดตอสํานักงานการไฟฟา
อยาถอดแยกชิ้นสวน ซอมแซม หรือประกอบเครื่องใหมดวยตนเอง
a. AWG: American Wire Gauge
เนื่องจากอาจทําใหเครื่องชํารุดเสียหายได
เมื่อตองซอมแซมอุปกรณ โปรดติดตอชางที่ไดรับการรับรอง
1. คํานํา
14
ขอมูลเพือ
่ ความปลอดภัย
• อยาถอดฝาปดหรือตัวปองกันที่ขันสกรูไว
• ชุดฟวเซอรควรไดรบ
ั การซอมแซมจากชางบริการทีไ
่ ดรบ
ั การรับรอ
งเทานั้น
การซอมแซมโดยชางที่ไมไดรับการรับรองอาจสงผลใหเกิดไฟไ
หมหรือไฟฟาช็อต
• อุปกรณควรไดรับการซอมแซมจากชางบริการของ Samsung
เทานั้น
ในการทําความสะอาดหรือใชงานเครื่อง
ใหปฏิบัตต
ิ ามคูมือการใชงานที่จัดสงไปใหพรอมกับเครื่องอยางเครง
ครัด
อยาเผาทําลายวัสดุสิ้นเปลืองใดๆ เชน ตลับหมึกพิมพ
หรือชุดฟวเซอร
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่ไมสามารถควบคุมไ
ด
เมื่อจะจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลือง เชน ตลับหมึกพิมพ
ตองเก็บใหพนมือเด็ก
ผงหมึกพิมพอาจเปนอันตรายหากมีการสูดดมหรือรับประทานเขาไป
มิเชนนั้น ทานอาจทําใหเครื่องชํารุดเสียหายได
ขณะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพหรือนํากระดาษที่ติดขัดออก
โปรดระมัดระวังอยาใหผงหมึกพิมพสัมผัสกับรางกายหรือเสื้อผาขอ
งทาน
รักษาความสะอาดของสายไฟและบริเวณพื้นผิวสัมผัสของปลั๊กไฟใ
หปราศจากฝุนละอองหรือน้ํา
เมื่อโทนเนอรเลอะเสื้อผา ไมควรใชน้ํารอนในการซัก
มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
ผงหมึกพิมพอาจเปนอันตรายหากมีการสูดดมหรือรับประทานเขาไป
น้ํารอนจะทําใหโทเนอรติดอยูในเนื้อผา ใหใชน้ําเย็น
การใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ผานกระบวนการนํากลับมาใชใหม เชน
หมึกพิมพ อาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหายได
8
การใชวส
ั ดุสน
ิ้ เปลือง
ในกรณีที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการใชงานวัสดุสิ้นเปลืองที่ผาน
กระบวนการรีไซเคิล ทานจะตองเสียคาบริการตรวจซอม
ขอควรระวัง
อยาถอดแยกชิ้นสวนตลับหมึกพิมพ
ผงหมึกพิมพอาจเปนอันตรายหากมีการสูดดมหรือรับประทานเขาไป
1. คํานํา
15
รายละเอียดโดยรวมของเครือ
่ ง
9
อุปกรณเสริม
สายไฟ
คูมือการติดตั้งอยางเร็ว
แผนซีดีซอฟตแวรa
อุปกรณเสริมเบ็ดเตล็ดb
a. แผนซีดีซอฟตแวรจะประกอบดวยไดรเวอรเครื่องพิมพและโปรแกรมตางๆ
b. อุปกรณเสริมเบ็ดเตล็ดที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพอาจแตกตางกันไปในประเทศที่ทานซื้อและรุนของเครื่องพิมพ
1. คํานํา
16
รายละเอียดโดยรวมของเครือ
่ ง
10
ภาพดานหนา
• ภาพประกอบนี้อาจแตกตางจากเครือ
่ งของทาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของเครื่อง
• คุณสมบัติและสินคาที่ใชเปนอุปกรณเสริมบางประเภทอาจไมมีใหเลือกใช โดยจะขึ้นกับรุนของเครื่องพิมพหรือประเทศที่ใช (ดู "คุณสมบัติตางๆ ตามรุน" ใน หนา 6)
1
2
3
8
7
6
4
9
10
5
1
ถาดกระดาษออก
2
แผนรองรับกระดาษออก
3
ฝาครอบดานบน
4
แผงควบคุม
5
ถาด
6
ฝาครอบดานหนา
7
ปุมเปดฝาครอบดานหนา
8
ตลับหมึกพิมพ
9
ที่เก็บหมึกพิมพทิ้ง
10 หนวยประมวลผลภาพ
1. คํานํา
17
รายละเอียดโดยรวมของเครือ
่ ง
11
ภาพดานหลัง
• ภาพประกอบนี้อาจแตกตางจากเครือ
่ งของทาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของเครื่อง
• คุณสมบัติและสินคาที่ใชเปนอุปกรณเสริมบางประเภทอาจไมมีใหเลือกใช โดยจะขึ้นกับรุนของเครื่องพิมพหรือประเทศที่ใช (ดู "คุณสมบัติตางๆ ตามรุน" ใน หนา 6)
4
3
2
1
1
ฝาครอบดานหลัง
2
ชองเสียบสายไฟ
3
พอรต USB
4
พอรตเครือขายa
a. เฉพาะ CLP-36xW
1. คํานํา
18
ภาพรวมของแผงควบคุม
แผงควบคุมนี้อาจแตกตางจากเครื่องของทาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของเครื่อง
แผงควบคุมมีหลายประเภท
3
กําหนดคาการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายอยางงายดายโดย
ไมตองใชคอมพิวเตอร (ดูที่ "การตั้งคาเครือขายไรสาย"
ใน หนา 107)
(WPS)
1
a
• การพิมพดว
 ยตนเอง
- กดปุม
 นีท
้ ก
ุ ครัง้ ทีท
่ า นใสกระดาษลงในถาดในกรณีทเี่ ลือก
Manual Feeder สําหรับ Source
ไวในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน
2
3
4
5
6
1
ไฟ LED
โทนเนอร
แสดงสถานะของโทนเนอร (ดูที่ "ไฟ LED แสดงสถานะ"
ใน หนา 62)
Eco
เขาสูโ หมด eco
เพื่อลดปริมาณการใชหมึกพิมพและกระดาษขณะพิมพดวยคอ
มพิวเตอรเทานั้น (ดูที่ "การพิมพแบบ Eco" ใน หนา 36)
2
1. คํานํา
19
ภาพรวมของแผงควบคุม
3
• พิมพหนาจอ
4
สามารถหยุดการทํางานไดทุกเมื่อ หรือใชฟงกชันตอไปนี้
- กดปุมนี้และไฟ LED สีเขียวจะเริ่มกะพริบ
ถาคุณตองการพิมพเฉพาะหนาจอที่ใชงานอยู
ใหปลอยปุมเมื่อไฟ LED สีเขียวหยุดกะพริบ
ถาคุณตองการพิมพหนาจอทั้งหมด
ใหปลอยปุมขณะที่ไฟกําลังกะพริบอยู
• แผนกําหนดคา
- กดปุมนี้คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED
สีเขียวกะพริบชาๆ กอนปลอยปุมที่กด
• พิมพรายงานประวัต/ิ เลขจํานวนนับการใชงาน
- การพิมพดว
 ยตนเอง
(ยกเลิก)
▪ กดปุม
 นีท
้ ก
ุ ครัง้ ทีท
่ า นใสกระดาษลงในถาดในกรณีทเี่ ลื
อก Manual Feeder สําหรับ Source
ไวในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน
(พิมพหนาจอ)b
• พิมพหนาจอ
สามารถใชไดเฉพาะในระบบปฏิบัตก
ิ าร Windows
และ Macintosh
• ทานสามารถใชฟง กชน
ั่ นีไ
้ ดเฉพาะกับเครือ
่ งทีต
่ อ
 แบ
บ USB เทานั้น
• ในการพิมพหนาตางที่ใชงานอยู/
หนาจอของจอแสดงผลทั้งหนาจอ โดยใชปุม Print
Screen เครื่องอาจใชหมึกพิมพมากขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเอกสารที่ทานกําลังสั่งพิมพ
• ทานสามารถใชฟง กขน
ั่ นีไ้ ดเฉพาะเมือ
่ ไดตด
ิ ตัง้ โปรแ
่ งพิมพไว
กรม Easy Printer Manager ของเครือ
หากทานใชระบบปฏิบัติการ Macintosh
ทานจะตองเปดใชงาน Screen Print Settings
จาก Easy Printer Manager
เพื่อใชคุณสมบัติการพิมพหนาจอ
- กดปุมนี้คางไวประมาณ 4 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED
สีเขียวกะพริบอยางรวดเร็วกอนปลอยปุมที่กด
• พิมพรายงานวัสดุ
- กดปุมนี้คางไวประมาณ 6 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED
สีเขียวติดขึ้นกอนปลอยปุมที่กด
5
(เปดปด/
ปลุกการทํางาน)
6
คุณสามารถปดเครื่องหรือเริ่มการทํางานเครื่องจากโหมดพักก
ารทํางานดวยปุมนี้
แสดงสถานะเครื่องของทาน (ดูที่ "ไฟ LED แสดงสถานะ"
ใน หนา 62)
(ไฟ LED
สถานะ)
a. เฉพาะ CLP-36xW
b. เฉพาะ CLP-36x
1. คํานํา
20
การเปดเครื่อง
1
เชือ
่ มตอเครื่องพิมพเขากับแหลงจายไฟ
1
2
2
กด
(เปดปด/ปลุกการทํางาน) ที่แผงควบคุม
หากตองการปดระบบ ใหกด
(เปดปด/ปลุกการทํางาน) ที่แผงควบคุม
1. คํานํา
21
การติดตัง้ ไดรเวอรลงในเครื่องทีเ่ ชื่อมตอโดยตรง
เครื่องที่เชือ
่ มตอโดยตรง คือ
เครื่องที่ตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงผานสายสัญญาณ
ถาเครื่องของทานเชื่อมตอเขากับเครือขาย
ใหขา มขั้นตอนตอไปนี้และทําการติดตั้งไดรเวอรของเครื่องที่เชื่อมตอกับเครือขาย
(ดูคูมือขัน
้ สูง)
3
เลือก Install Now
4
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําในหนาตางการติดตั้ง
• ในกรณีที่ใช Macintosh หรือ Linux เปนระบบปฏิบัติการ ใหดูในหัวขอ
"การติดตั้งสําหรับ Macintosh" ในหนา 90 หรือ "การติดตั้งสำหรับ Linux"
ในหนา 92
• หนาตางการติดตั้งใน คูมือผูใช อาจแตกตางออกไป
ขึ้นอยูกับเครื่องและสวนติดตอกับผูใชงานที่ใชอยู
• ใชสาย USB ที่ยาวไมเกิน 3 เมตร (118 นิ้ว)
12
Windows
1
ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรและเปดเครื่องแลว
หาก “ตัวชวยสรางฮารดแวรใหม” ปรากฏขึ้นระหวางขั้นตอนการติดตั้ง
ใหคลิก ยกเลิก เพื่อปดหนาตาง
2
สามารถเลือกซอฟตแวรไดจากหนาตาง Select Software to Install
ใสแผนซีดีซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดีรอม
แผนซีดซ
ี อฟตแวรควรรันโดยอัตโนมัติและหนาตางการติดตั้งจะปรากฏขึน
้
1. คํานํา
22
ติดตัง้ ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพใหม
ถาไดรเวอรเครื่องพิมพทํางานไมถูกตอง
ใหทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อติดตั้งไดรเวอรอีกครั้ง
13
Windows
1
2
ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรและเปดเครื่องแลว
3
4
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําในหนาตางการติดตั้ง
จากเมนู เริ่ม เลือก โปรแกรม หรือ โปรแกรมทัง้ หมด > Samsung Printers
> ไดรเวอรเครื่องพิมพ > Uninstall
ใสแผนซีดีซอฟตแวรลงในไดรฟซีดีรอมแลวติดตั้งไดรเวอรอีกครั้ง (ดู
"การติดตั้งไดรเวอรลงในเครื่องทีเ่ ชื่อมตอโดยตรง" ใน หนา 22)
1. คํานํา
23
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
 งตน
หลังจากติดตัง้ เสร็จแลว ทานอาจตองการตั้งคาเริม
่ ตนของเครื่อง ถาทานตองการตั้งคาหรือเปลี่ยนแปลงคา
โปรดอางอิงจากหัวขอถัดไป หัวขอนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของเมนูโดยรวมและตัวเลือกการตัง้ คาพื้นฐาน
• การพิมพหนาตัวอยาง
• วัสดุทใ
ี่ ชพิมพและถาด
25
26
• การพิมพพน
ื้ ฐาน
33
การพิมพหนาตัวอยาง
พิมพหนาตัวอยางเพื่อใหแนใจวาเครื่องทํางานไดอยางถูกตอง (Windows เทานั้น)
หากตองการพิมพหนาตัวอยาง:
•
เปด Printing Preferences (ดูที่ "การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34) > แท็บ Samsung > Demo page
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
25
วัสดุทใ
ี่ ชพิมพและถาด
หัวขอนี้อธิบายวิธีปอ
 นสื่อสิ่งพิมพลงในเครื่อง
• การใชสอ
ื่ สิง่ พิมพที่ไมตรงขอกําหนดเหลานีอาจกอใหเกิดปญหาหรืออาจตอง
ทําการซอมแซมเครื่อง
และการซอมแซมเชนนี้จะไมคุมครองโดยการรับประกันหรือขอตกลงการให
บริการของ Samsung
• ดังนั้นจึงไมควรใชกระดาษพิมพภาพ Inkjet กับเครืองนี้
เนื่องจากอาจทําใหเครื่องพิมพชํารุดเสียหายได
1
ภาพรวมของถาดกระดาษ
หากตองการเปลี่ยนขนาด ทานจําเปนตองปรับตัวกั้นขอบกระดาษ
1
2
3
• การใชสื่อสิ่งพิมพที่ติดไฟไดอาจทําใหเกิดไฟใหม
• ใหใชเฉพาะสื่อสิ่งพิมพที่แนะนําเทานั้น (ดูที่
"ขอมูลจําเพาะของวัสดุที่ใชพิมพ" ใน หนา 67)
การใชสื่อสิ่งพิมพที่ติดไฟไดหรือการทิ้งวัสดุอื่นๆ
ไวในเครื่องพิมพอาจกอใหเกิดความรอนสูงเกินไป
และในบางกรณีที่เกิดขึ้นนอยมากอาจทําใหเกิดไฟไหมได
4
1 ฝาครอบกระดาษ
2 ทีล
่ ็อคตัวกั้นขอบกระดาษ
3 ตัวกัน
้ ขอบความยาวของกร
ะดาษ
4 ตัวกัน
้ ขอบความกวางของก
ระดาษ
ถาทานไมปรับตัวกั้นขอบกระดาษ อาจทําใหกระดาษถูกปอนเขาเครื่อง
เกิดการผิดเพี้ยนของภาพ หรือกระดาษติดได
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
26
วัสดุทใ
ี่ ชพิมพและถาด
2
การปอนกระดาษเขาในถาด
1
3
กดและปลดล็อคตัวกั้นแนวที่ถาด จากนั้นดึงถาดออก
จากนั้นปรับตัวปรับความยาวและความกวางของกระดาษ
ดึงถาดกระดาษออกมา (ดู "ภาพรวมของถาดกระดาษ" ใน หนา 26)
1
32
2
4
2
กอนใสกระดาษใหบิดหรือคลีป
่ กกระดาษกอนเพือไมใหกระดาษติดกัน
เปดฝาปดกระดาษ
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
27
วัสดุทใ
ี่ ชพิมพและถาด
5
วางกระดาษโดยหงายดานที่ทานตองการพิมพขึ้น
1
2
สําหรับกระดาษที่เล็กกวา Letter
ใหกดปลดล็อคตัวล็อคนําแนวถาดกระดาษและถัดดานดวยตัวเอง
จากนั้นปรับตัวปรับความยาวและความกวางของกระดาษ
1
• อยาดันตัวกัน
้ ขอบความกวางของกระดาษออกไปไกลเกินไปจนเปนสาเหตุใหสื่
อสิ่งพิมพงอ
• อยาใชกระดาษที่ขอบโคงงอ เนื่องจากอาจทําใหกระดาษติดหรือยับได
• ถาทานไมปรับตัวกั้นขอบความกวางของกระดาษ อาจทําใหกระดาษติดได
2
สําหรับกระดาษที่ยาวกวา Legal
ใหกดและปลดล็อคตัวล็อคนําแนวถาดกระดาษ จากนั้นดึงถาดออกเอง
จากนั้นปรับตัวกําหนดความยาวและความกวางของกระดาษ
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
28
วัสดุทใ
ี่ ชพิมพและถาด
6
บีบตัวกั้นขอบความกวางของกระดาษ
และเลื่อนมาไวที่ขอบของปกกระดาษโดยไมทําใหปก
 กระดาษงอ
7
ปดฝาครอบกระดาษ
8
สอดถาดกระดาษเขาไป
9
เมื่อทานพิมพเอกสาร
ใหกําหนดชนิดและขนาดของกระดาษสําหรับถาดกระดาษ (ดูที่
"การตัง้ คาขนาดและชนิดของกระดาษ" ใน หนา 32)
การตั้งคาที่ทําจากไดรเวอรของเครื่องจะแทนทีการตั้งคาบนแผงควบคุม
a ถาตองการพิมพโดยใชโปรแกรม ใหเปดโปรแกรมนั้นและเริ่มเมนูพิมพ
b เปด การกําหนดลักษณะการพิมพ (ดูที่
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
c คลิกแท็บ Paper ใน การกําหนดลักษณะการพิมพ
และเลือกชนิดกระดาษที่เหมาะสม
ตัวอยางเชน ถาตองการใชฉลาก ใหตั้งคาประเภทของกระดาษเปน Label
d เลือก Auto Select (หรือ Manual Feeder) ในแหลงกระดาษ แลวกด OK
e เริ่มการพิมพงานโดยใชโปรแกรม
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
29
วัสดุทใ
ี่ ชพิมพและถาด
3
ประเภท
การพิมพลงบนวัสดุทใ
ี่ ชพม
ิ พแบบพิเศษ
ถาดa
CardStock
●
ตารางดานลางแสดงสื่อสิ่งพิมพพิเศษที่ใชไดกับถาดแตละถาด
Labels
●
ชนิดสือ
่ จะปรากฏใน การกําหนดลักษณะการพิมพ
เพื่อใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด
ใหเลือกประเภทของวัสดุที่จะใชพิมพใหถูกตองจากหนาตาง
การกําหนดลักษณะการพิมพ > แท็บ Paper > Paper Type (ดูที่
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
Glossy Photo
●
Matte Photo
●
ตัวอยางเชน ถาทานตองการพิมพบนปายฉลาก ใหเลือก Labels เปน Paper Type
เมื่อใชสื่อพิเศษ เราขอแนะนําใหทานปอนกระดาษทีละแผน (ดู
"ขอมูลจําเพาะของวัสดุที่ใชพิมพ" ใน หนา 67)
a. ประเภทกระดาษที่ใชไดสําหรับการปอนกระดาษดวยตนเองลงในถาด:
( ● : มี, วางเปลา: ไมมี)
หากตองการดูน้ําหนักของกระดาษแตละแผน ใหดท
ู ี่
"ขอมูลจําเพาะของวัสดุที่ใชพิมพ" ใน หนา 67
ประเภท
ถาดa
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
30
วัสดุทใ
ี่ ชพิมพและถาด
ฉลาก
•
ตรวจสอบใหแนใจวาแถบกาวที่อยูร ะหวางฉลากแตละแผนจะตองไมเปดออก
สวนที่เปดออกอาจทําใหฉลากหลุดลอกออกมาไดในระหวางการพิมพ
ซึ่งจะกอใหเกิดปญหากระดาษติด
แถบกาวที่ลอกออกยังสามารถกอใหเกิดความเสียหายตอสวนประกอบตางๆ
ของเครื่องพิมพได
•
หามนําแผนฉลากทีผ
่ า นการพิมพในเครือ
่ งแลวกลับมาใสในเครือ
่ งพิมพใหมอก
ี ครัง้
ดานหลังที่เปนกาวออกแบบมาเพื่อใหเคลื่อนผานเครื่องเพียงแคครั้งเดียว
•
หามใชฉลากที่ลอกออกจากแผนแลว หรือฉลากที่มีรอยยน มีฟองอากาศ
มิฉะนั้น จะทําใหเครื่องพิมพชํารุดเสียหายได
หลีกเลี่ยงการทําเครื่องชํารุดเสียหายไดดวยการใชสติ๊กเกอรที่ออกแบบมาใหใชกับเ
ครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น
บัตรแข็ง/กระดาษที่กําหนดขนาดเอง
•
การเลือกฉลากใหพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้:
-
แถบกาว: ควรคงรูป ณ อุณหภูมิหลอมละลายของเครื่อง
ตรวจสอบขอกําหนดเฉพาะของเครื่องเพือ
่ ดูอุณหภูมิหลอมละลาย (ประมาณ
170 ° C)
-
การจัดวาง: ใหใชเฉพาะฉลากที่ยังไมไดลอกแถบกาวดานหลังออกเทานั้น
แผนกระดาษดานหลังของฉลากอาจลอกออก
ทําใหเกิดปญหากระดาษติดรายแรงได
-
การมวนงอ: ตองวางเรียบ มีสวนมวนงอไมเกิน 5 มม. ไมวาจะในทิศทางใด
-
สภาพ: หามใชฉลากที่มีรอยยน มีฟองอากาศ
หรือมีการลอกฉลากบางอันออกไปแลว
•
ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหตั้งระยะขอบกระดาษอยางนอย 6.4 มม.
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
31
วัสดุทใ
ี่ ชพิมพและถาด
กระดาษสําเร็จรูป
เมื่อทําการปอนกระดาษสําเร็จรูป
ควรหงายดานที่ใชงานแลวขึน
้ โดยใหขอบที่ไมมีรอยมวนอยูด
 านหนา
หากทานประสบปญหาจากการปอนกระดาษ ใหลองเปลียนดาน
โปรดทราบวาในกรณีนี้คุณภาพของงานพิมพจะไมไดรับการรับรอง
4
การตั้งคาขนาดและชนิดของกระดาษ
หลังจากที่ใสกระดาษลงในถาดกระดาษ ใหตั้งคาขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ
เปด Printing Preferences (ดูที่ "การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา
34) แลวตั้งคาขนาดและชนิดกระดาษในแท็บ Paper
ถาทานตองการใชกระดาษในขนาดพิเศษ เชน กระดาษสําหรับใบเรียกเก็บเงิน
ใหเลือก Custom ในแท็บ Paper ใน Printing Preferences (ดูที่
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
•
ตองพิมพดว
 ยหมึกที่ทนความรอนที่จะไมละลาย
ระเหยหรือปลอยสารอันตรายเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิหลอมละลายของเครื่อง
(ประมาณ 170 ° C) นาน 0.1 วินาที
•
กระดาษสําเร็จรูปตองไมไวไฟและไมควรสงผลกระทบรายแรงตอลูกกลิง้ ของเครือ
่ ง
•
กอนใสกระดาษสําเร็จรูปในเครื่องพิมพ หมึกที่อยูบนกระดาษตองแหงสนิท
ในระหวางขั้นตอนการหลอมละลาย
หมึกทีเ่ ปยกจะซึมออกมาจากกระดาษสําเร็จรูปจนสงผลตอคุณภาพงานพิมพ
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
32
การพิมพพ้น
ื ฐาน
สําหรับคุณสมบัตก
ิ ารพิมพพิเศษ โปรดดูคูมือขัน
้ สูง (ดูที่
"การใชคุณสมบัติการพิมพขั้นสูง" ใน หนา 140)
3
เลือกเครื่องของทานจากรายการ เลือกเครื่องพิมพ
4
การตั้งคาการพิมพพื้นฐานที่รวมจํานวนของสําเนาและชวงการพิมพ
จะถูกเลือกไวแลวภายในหนาตาง พิมพ
5
การพิมพ
ถาทานใช Macintosh หรือ Linux โปรดดู "การพิมพบน Macintosh" ใน หนา
147 หรือ "การพิมพบน Linux" ใน หนา 149
หนาตาง การกําหนดลักษณะการพิมพ ตอไปนี้สําหรับ Notepad ใน Windows 7
1
2
เปดเอกสารที่คุณตองการพิมพ
เลือก พิมพ จากเมนู ไฟล
หากตองการใชประโยชนจากคุณสมบัติการพิมพขันสูง ใหคลิก คุณสมบัติ หรือ
การกําหนดลักษณะ จากหนาตาง พิมพ (ดูที่
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
5
หากตองการเริ่มตนพิมพงาน ใหคลิก OK หรือ พิมพ ในหนาตาง พิมพ
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
33
การพิมพพ้น
ื ฐาน
6
การยกเลิกงานพิมพ
ถามีงานพิมพรอทําการพิมพอยูใ
 นลําดับการพิมพหรือหนวยความจํางานพิมพ
ใหทําการยกเลิกงานพิมพดังนี้:
•
ทานสามารถเขาถึงหนาตางนี้ไดดว
 ยการดับเบิลคลิกทีไ
่ อคอนของเครื่อง (
)
1
2
3
4
เปดเอกสารที่คุณตองการพิมพ
เลือก พิมพ จากเมนูไฟล
เลือกเครื่องของทานจาก เลือกเครื่องพิมพ
คลิก คุณสมบัติ หรือ การกําหนดลักษณะ
ในแถบงานของ Windows
•
ทานยังสามารถยกเลิกงานปจจุบันไดดวยการกด
(ยกเลิก) บนแผงควบคุม
7
การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ
• หนาตาง การกําหนดลักษณะการพิมพ
ที่ปรากฏในคูมือผูใชนี้อาจแตกตางออกไปโดยขึ้นอยูกับเครื่องที่ใชงานอยู
อยางไรก็ตาม สวนตางๆ ของหนาตาง การกําหนดลักษณะการพิมพ
จะใกลเคียงกัน
• เมื่อทานเลือกตัวเลือกใน การกําหนดลักษณะการพิมพ
ทานอาจเห็นเครื่องหมายเตือน
หรือ
เครื่องหมายอัศเจรีย ( )
หมายถึง ทานสามารถเลือกตัวเลือกบางตัวเลือกได
แตไมแนะนําใหทําการเลือก และเครื่องหมาย ( ) หมายถึง
ทานไมสามารถเลือกตัวเลือกนั้นไดเนื่องจากการตั้งคาหรือสภาพแวดลอมข
องเครื่องพิมพ
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
34
การพิมพพ้น
ื ฐาน
• ทานสามารถใชคุณสมบัติ Eco
เพือ
่ ประหยัดกระดาษและหมึกพิมพกอ
 นเริ่มพิมพได (ดูที่ "Easy Eco Driver"
ใน หนา 155)
1
2
เปลี่ยนการตั้งคาที่ตองการบนแท็บแตละแท็บ
3
4
5
คลิก Save
ตั้งชื่อรายการในกรอบปอนขอมูล Favorites
• ทานสามารถตรวจสอบสถานะปจจุบันของเครื่องพิมพไดโดยใชปุม Printer
Status (ดูที่ "การใช Samsung Printer Status" ใน หนา 162)
การใชการตั้งคาที่ชน
ื่ ชอบ
ตัวเลือก Favorites ซึ่งจะอยูที่แท็บ preferences แตละแท็บ ยกเวนแท็บ Samsung
จะชวยใหทานบันทึกการตั้งคาการกําหนดคุณลักษณะปจจุบันไวใชในอนาคตได
หากตองการบันทึกรายการ Favorites ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
ตั้งชื่อและปอนคําอธิบาย แลวเลือกไอคอนที่ตองการ
คลิก OK เมื่อทานบันทึก Favorites
การตั้งคาไดรเวอรปจจุบันทั้งหมดจะถูกบันทึก
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
35
การพิมพพ้น
ื ฐาน
เมื่อตองการใชการตั้งคาที่บันทึก ใหเลือกการตั้งคานั้นจากแท็บ Favorites
ขณะนี้เครื่องจะไดรบ
ั การตั้งคาใหพิมพตามการตัง้ คาที่คุณเลือกไว
หากตองการลบการตั้งคาที่บันทึกไว ใหเลือกการตั้งคานั้นจากแท็บ Favorites
แลวคลิก Delete
ทานสามารถตั้งคาเครื่องไดจาก Device Settings ในโปรแกรม Samsung
Easy Printer Manager
• สําหรับผูใช Windows และ Macintosh ใหตั้งคาจาก Samsung Easy
Printer Manager >
(สลับเปนโหมดขัน
้ สูง) > Device Settings ดูใน
"Device Settings" ใน หนา 160
8
วิธีการใชงาน
การตั้งคาที่กําหนดจากไดรเวอรของเครื่องพิมพจะไปแทนที่การตั้งคาตางๆ
ที่กําหนดโดยแผงควบคุม
คลิกตัวเลือกที่คุณตองการทราบจากหนาตาง การกําหนดลักษณะการพิมพ แลวกด
F1 บนแปนพิมพของคุณ
Setting eco mode on the driver
9
การพิมพแบบ Eco
ฟงกชั่น Eco จะลดปริมาณการใชหมึกและกระดาษ ฟงกชน
ั่ Eco
ชวยใหคณ
ุ ประหยัดทรัพยากรการพิมพ
จึงชวยใหคุณพิมพงานไดอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การตั้งคาโหมด Eco บนแผงควบคุม
เมื่อคุณกดปุม
 Eco จากแผงควบคุม โหมด eco จะทํางาน การตัง้ คาเริ่มตนของโหมด
Eco คือ Multiple Pages per Side (2) และ Toner Save
เปดแท็บ Eco เพื่อตั้งคาโหมด Eco เมื่อคุณเห็นภาพ eco (
กําลังทํางานอยู---
) แสดงวาโหมด eco
อีกวิธีในการพิมพ Eco คือใชแอพพลิเคชั่น Easy Eco Driver ดูที่ "Easy Eco
Driver" ใน หนา 155
ตัวเลือก Eco
•
Printer Default: ใชการตั้งคาจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
•
None: ปดใชงานโหมด Eco
•
Eco Printing: เปดใชงานโหมด eco เปดใชงานรายการ Eco
หลายรายการที่คุณตองการใช
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
36
การพิมพพ้น
ื ฐาน
•
Password: ถาผูดูแลระบบกําหนดรหัสผานไว
คุณจะตองปอนรหัสผานเพื่อเปลีย
่ นสถานะ
ปุม Password: ทานสามารถตั้งคาไดจาก SyncThru™ Web Service (แท็บ
Settings > Machine Settings > System > Eco > Settings) หรือ Samsung
Easy Printer Manager (Device Settings > Eco) ปุมรหัสผานจะเปดใชงาน
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ ใหคลิกปุมนี
ปอนรหัสผานหรือติดตอผูดูแลระบบ
Result simulator
Result Simulator แสดงผลของการลดปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซด
ไฟฟาที่ใชไป และจํานวนกระดาษที่ประหยัดไดเมือใชการตั้งคาที่คุณเลือก
•
ผลลัพธทไ
ี่ ดจะคํานวณโดยเทียบจํานวนกระดาษทีพ
่ ิมพทงั้ หมดกับรอยโดยไมคด
ิ ห
นาเปลาเมื่อปดใชงานโหมด Eco
•
โปรดดูสัมประสิทธิ์การคํานวณเกี่ยวกับ CO2 พลังงาน และกระดาษที่ IEA
ซึ่งเปนดัชนีของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแหงประเทศญี่ปุน
(Ministry of Internal Affairs and Communication of Japan) และที่
www.remanufacturing.org.uk ทั้งนี้เครื่องพิมพแตละรุนจะมีดัชนีแตกตางกัน
•
ความสิน
้ เปลืองพลังงานในโหมดการพิมพจะอางถึงความสิน
้ เปลืองพลังงานในการ
พิมพโดยเฉพาะของเครื่องนี้
•
ปริมาณทีแ
่ สดงเปนเพียงคาประมาณเนือ
่ งจากปริมาณจริงอาจแตกตางกันไปขึน
้ กับ
ระบบปฏิบต
ั ิการที่ใช สมรรถนะของคอมพิวเตอร ซอฟตแวรโปรแกรม
วิธีการเชื่อมตอ ชนิดของสื่อ [ความหนา] ขนาดของสือ
่
ความสลับซับซอนของงาน และอื่นๆ
2. เรียนรูก
 ารใชงานเบือ
้ งตน
37
3. การบํารุงรักษา
หัวขอนี้แสดงรายละเอียดการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณเสริม และชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษาที่มีสําหรับเครื่องพิมพ
• การสั่งซือ
้ วัสดุสน
ิ้ เปลืองและอุปกรณเสริม
• อุปกรณสน
ิ้ เปลืองที่มใ
ี หบริการ
39
40
• ชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษาที่มใ
ี หเลือก
42
• การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ
43
• การกระจายโทเนอร
45
• การเปลีย
่ นตลับโทเนอร
47
• เปลี่ยนที่เก็บหมึกพิมพทิ้ง
49
• การเปลีย
่ นหนวยประมวลผลภาพ
• การทําความสะอาดเครื่อง
51
53
• คําแนะนําในการเคลื่อนยายและจัดเก็บเครื่องพิมพ
55
การสัง่ ซือ
้ วัสดุสน
ิ้ เปลืองและอุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมที่มีใหเลือกอาจแตกตางกันในแตละประเทศ ติดตอตัวแทนจําหนายของทานเพื่อตรวจสอบรายการวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษาที่มีใหเลือก
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณสน
ิ้ เปลือง อุปกรณเสริมและชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษาของ Samsungโปรดติดตอตัวแทนจําหนาย Samsung
ของทานหรือรานคาที่ทา นซื้อผลิตภัณฑ ทานยังสามารถคลิกเขามาที่ www.samsung.com/supplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของทานเพื่อขอขอมูลการติดตอกับฝายบริการ
3. การบํารุงรักษา
39
อุปกรณสน
้ิ เปลืองที่มใ
ี หบริการ
เมื่อวัสดุสน
ิ้ เปลืองหมดอายุการใชงาน ทานสามารถสัง่ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ สําหรับเครื่องพิมพของทานไดดงั ตอไปนี้:
จํานวนงานพิมพที่ไดโดยเฉลีย
่ a
ประเภท
ตลับหมึกพิมพ
• อายุการใชงานของตลับหมึกพิมพสีดําโดยเฉลี่ยเมื่อใชงานอยางตอเนือ
่ ง: ประมาณ 1,500
หนากระดาษมาตรฐาน (สีดํา)
• อายุการใชงานของตลับหมึกพิมพสีโดยเฉลี่ยเมือใชงานอยางตอเนื่อง: ประมาณ 1,000
หนากระดาษมาตรฐาน (สีเหลือง/สีมวงแดง/สีเขียวนเ งิน)
ชือ
่ ชิน
้ สวน
• K406 (CLT-K406S): สีดํา
• C406 (CLT-C406S):
สีเขียวน้ําเงิน
• M406 (CLT-M406S): สีมวงแดง
• Y406 (CLT-Y406S): สีเหลือง
หนวยประมวลผลภาพ
ประมาณ 16,000 ภาพb
CLT-R406
ที่เก็บหมึกพิมพทิ้ง
ประมาณ 7,000 ภาพb
CLT-W406
a. คาของจํานวนงานพิมพที่ไดตามประกาศสอดคลองกับ ISO/IEC 19798 จํานวนหนาอาจไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ชวงระยะเวลาในการพิมพ กราฟก ชนิดและขนาดของสื่อสิ่งพิมพ
b. จํานวนภาพสําหรับสีเดียวในแตละหนา หากพิมพเอกสารแบบครบสี (ฟา มวง เหลือง ดํา) อายุการใชงานอาจลดลง 25%
อายุการใชงานของตลับโทนเนอรอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับตัวเลือก สัดสวนของบริเวณที่เปนภาพ และโหมดงานที่นํามาใช
ในการซื้อตลับโทนเนอรหรือวัสดุสิ้นเปลืองอืน
่ ๆ จะตองซื้อจากประเทศเดียวกันกับเครื่องพิมพที่คุณใชงานอยู ไมเชนนั้น
ตลับโทนเนอรหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ซื้อไปจะใชไมไดกับเครื่องพิมพของคุณเนื่องจากการกําหนดคาตลับโทนเนอรและวัสดุสิ้นเปลืองเหลานีมีความแตกตางกันตามสภาวะเฉพ
าะของแตละประเทศ
3. การบํารุงรักษา
40
อุปกรณสน
้ิ เปลืองที่มใ
ี หบริการ
Samsung ไมแนะนําใหใชตลับโทนเนอรที่ไมใชของแทจาก Samsung
เชนแบบที่ใชเติมหรือที่ผลิตขึ้นมาใหม Samsung
ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับโทนเนอรที่ไมใชของแทจาก Samsung
การนําเครื่องเขารับบริการหรือสงซอมเนื่องจากผลของการใชตลับโทนเนอรที่ไ
มใชของแทจาก Samsung จะไมอยูภายใตการรับประกันของเครื่อง
3. การบํารุงรักษา
41
ชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษาที่มใ
ี หเลือก
หากตองการสั่งซื้อชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษา กรุณาติดตอสถานที่ที่ทานซื้อเครื่องพิมพ ควรใหผูใหบริการที่ไดรับการรับรอง
ตัวแทนจําหนายหรือรานขายผลิตภัณฑที่ทานซื้อเครื่องพิมพเทานั้นเปนผูเปลี่ยนชิน
้ สวนเพื่อการบํารุงรักษาให
การรับประกันสินคาไมไดครอบคลุมถึงการเปลี่ยนชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษาใดๆ เมื่อถึง “จํานวนงานพิมพที่ไดโดยเฉลี่ย”
ึ หรอ
ชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษาควรไดรับการเปลี่ยนเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดานคุณภาพการพิมพและการปอนกระดาษอันเปนผลมาจากชิ้นสวนที่สก
โปรดดูที่ตารางดานลางนี้ จุดประสงคเพื่อรักษาเครื่องของทานใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพที่สด
ุ
ชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษาควรไดรับการเปลี่ยนเมื่อถึงอายุการใชงานของแตละรายการ
จํานวนงานพิมพทไ
ี่ ดโดยเฉลีย
่ a
ชิน
้ สวน
ชุดฟวเซอร
ประมาณ 20,000 หนาสําหรับพิมพขาวดํา หรือ 5,000 สําหรับการพิมพสี
ลูกกลิง้ รับกระดาษ
ประมาณ 20,000 แผน
ลูกกลิง้ ปอนกระดาษ
ประมาณ 20,000 แผน
ลูกกลิง้ ดึงกระดาษ
ประมาณ 20,000 แผน
สายพานปอนกระดาษ Intermediate (ITB)
ประมาณ 20,000 หนาสําหรับพิมพขาวดํา หรือ 5,000 สําหรับการพิมพสี
a. จะไดรับผลกระทบจากระบบปฏิบัติการที่ใช สมรรถนะของคอมพิวเตอร ซอฟตแวรโปรแกรม วิธีการเชือมตอ ชนิดของสื่อ ขนาดของสื่อและความสลับซับซอนของงาน
3. การบํารุงรักษา
42
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ที่ไวตอแสง อุณหภูมิและความชืน
้ Samsung ขอแนะนําใหผูใชปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อรับประกันถึงประสิทธิภาพสูงสุด
คุณภาพสูงสุดและอายุการใชงานที่ยาวนานที่สุดจากตลับหมึกพิมพตลับใหมของ Samsung
เก็บตลับหมึกพิมพไวในสภาพแวดลอมเดียวกับการใชงานเครื่องพิมพ ซึ่งควรมีการควบคุมสภาวะอุณหภูมิและความชื้น
ตลับหมึกพิมพควรอยูใ
 นบรรจุภัณฑเดิมที่ยงั ไมเปดออกจนกวาจะนํามาใสในเครื่องพิมพ – ถาไมมีบรรจุภัณฑเดิม
ใหใชกระดาษคลุมทับชองดานบนสุดที่เปดอยูของตลับหมึกพิมพ และเก็บไวในตูอับแสง
การเปดบรรจุภัณฑของตลับหมึกพิมพกอนนํามาใชจะทําใหอายุการใชงานสวนประกอบและการใชงานที่มีประโยชนลดลง หามเก็บตลับหมึกพิมพไวบนพื้น
ถานําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ ใหเก็บตลับหมึกพิมพอยางถูกตองตามคําแนะนําตอไปนี้
•
เก็บตลับหมึกพิมพไวภายในถุงปองกันของบรรจุภัณฑเดิม
•
เก็บโดยวางไวในแนวนอน (หามวางตั้งขึน
้ ) โดยใหหันดานที่ติดตั้งเขาในเครื่องพิมพขึ้นดานบน
•
อยาเก็บอุปกรณสิ้นเปลืองไวในสภาพตอไปนี้:
-
อุณหภูมิที่สงู กวา 40 ° C (104 ° F)
-
ความชื้นนอยกวา 20% หรือมากกวา 80%
-
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นหรืออุณหภูมิอยางรวดเร็ว
-
สัมผัสโดนแสงแดดหรือแสงภายในหองโดยตรง
-
บริเวณทีม
่ ีฝุน
-
เก็บไวในรถยนตเปนเวลานาน
-
สภาพแวดลอมที่มีแกสทีม
่ ีฤทธิ์กัดกรอน
-
สภาพแวดลอมที่อากาศมีไอระเหยของเกลือเจือปนอยู
3. การบํารุงรักษา
43
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ
1
3
คําแนะนําในการจัดการ
•
หามสัมผัสโดนพื้นผิวของดรัมสรางภาพทีอ
่ ยูด
 านในตลับหมึกพิมพ
•
หามเขยาหรืออยาใหตลับหมึกพิมพโดนกระแทกโดยไมจําเปน
•
หามใชมือหมุนดรัม โดยเฉพาะในทิศทางยอนกลับ
เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายภายในและหมึกพิมพอาจหกเลอะเทอะได
2
อายุการใชตลับหมึกพิมพทป
ี่ ระมาณไว
อายุการใชงานตลับโทเนอรที่ประมาณไว คืออายุการใชงานของตลับโทเนอร
(หรือหนวยประมวลผลภาพ) ซึ่งจะขึ้นอยูกับปริมาณของโทเนอรที่งานพิมพตอ
 งการ
จํานวนการพิมพไดทแ
ี่ ทจริงอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูก
 ับความหนาแนนของหนาเอ
กสารที่ตองการพิมพ สภาพแวดลอมในการทํางาน สัดสวนของบริเวณที่เปนภาพ
รอบระยะเวลาในการพิมพ ประเภทของวัสดุที่ใชพิมพ และ/
หรือขนาดของวัสดุที่ใชพิมพ ตัวอยางเชน ถาทานพิมพภาพกราฟกเปนจํานวนมาก
จะทําใหสิ้นเปลืองหมึกพิมพสูง และอาจจําเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพบอ
 ยครั้งขึน
้
การใชงานตลับหมึกพิมพ
Samsung Electronics
ไมแนะนําหรืออนุมัติใหใชตลับหมึกพิมพแบรนดอื่นทีไ
่ มใชแบรนดของ Samsung
ในเครื่องพิมพของทาน รวมถึงตลับหมึกพิมพทั่วไป แบรนดอื่น
แบบที่ใชเติมหรือแบบผลิตขึ้นมาใหม
การรับประกันเครื่องพิมพของ Samsung
ไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการใชตลับหมึกพิมพแบบที่ใชเติ
ม แบบที่ผลิตขึ้นมาใหม หรือตลับที่ไมใชแบรนดของ Samsung
3. การบํารุงรักษา
44
การกระจายโทเนอร
เมื่อตลับโทเนอรใกลสิ้นสุดอายุการใชงาน:
•
เกิดริ้วสีขาวหรืองานพิมพสีจางและหรือความหนาของหมึกไมเทากันจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึง่
•
ไฟ LED โทนเนอร กะพริบสีสม
ถาเกิดเหตุการณนี้ ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพงานพิมพไดชั่วคราวดายการกระจายโทเนอรที่เหลืออยูในตลับ ในบางกรณี
อาจยังมีแถบสีขาวหรืองานพิมพสจ
ี างเกิดขึน
้ ตอไป แมวาทานไดเขยาตลับแลวก็ตาม
• กอนเปดฝาครอบดานบน ใหปดแผนกั้นกระดาษออกกอน
• ถาโทเนอรเลอะเสื้อผาของทาน ใหเช็ดออกโดยใชผาแหง และซักผาในน้ําเย็น น้ํารอนจะทําใหโทเนอรตด
ิ อยูในเนื้อผา
• การพิมพในขณะที่หมึกหมดแลวอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอเครื่อง
3. การบํารุงรักษา
45
การกระจายโทเนอร
3. การบํารุงรักษา
46
การเปลีย
่ นตลับโทเนอร
• กอนเปดฝาครอบดานบน ใหปดแผนกั้นกระดาษออกกอน
• หามใชวัตถุมีคมเชน มีดหรือกรรไกร ในการเปดบรรจุภัณฑตลับโทนเนอร เนื่องจากอาจขูดขีดดรัมของตลับโทนเนอรได
• ถาโทเนอรเลอะเสื้อผาของทาน ใหเช็ดออกโดยใชผาแหง และซักผาในน้ําเย็น น้ํารอนจะทําใหโทเนอรตด
ิ อยูในเนื้อผา
• เขยาตลับโทเนอรใหทั่วเพื่อเพิ่มคุณภาพของการพิมพครั้งแรก
• หามสัมผัสบริเวณสีเขียวดานลางของตลับโทเนอร ใหจับที่มือจับบนตลับโทเนอรแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณดังกลาว
• การพิมพในขณะที่หมึกหมดแลวอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอเครื่อง
3. การบํารุงรักษา
47
การเปลีย
่ นตลับโทเนอร
ในกรณีที่ตลับหมึกหมดอายุ หนาตาง Printing Status จะปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอรเพื่อแจงวาตองเปลี่ยนตลับหมึก
3. การบํารุงรักษา
48
เปลีย
่ นทีเ่ ก็บหมึกพิมพทง้ิ
ในกรณีที่ที่เก็บหมึกเสียหมดอายุแลว หนาตางโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏทีค
่ อมพิวเตอรเพื่อแจงวาตองเปลี่ยนที่เก็บหมึกเสียใหม
ไมเชนนั้นเครื่องพิมพจะหยุดการพิมพ
• เศษของหมึกอาจพบไดในตัวเครือ
่ ง แตนี่ไมไดหมายความวาเครื่องเสีย โปรดติดตอตัวแทนบริการเมื่อพบปญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ
• เมื่อทานดึงเอาที่เก็บหมึกพิมพเสียออกจากเครือ
่ ง ใหเคลื่อนยายที่เก็บอยางระมัดระวังไมใหหลนออกจากมือ
• ตรวจสอบวาวางที่เก็บหมึกพิมพเสียบนพื้นราบเพื่อใหหมึกไมหกลน
หามเอียงหรือพลิกที่เก็บ
3. การบํารุงรักษา
49
เปลีย
่ นทีเ่ ก็บหมึกพิมพทง้ิ
ทานสามารถดูขอมูลการสั่งซื้ออุปกรณเสริมได (โปรดดู "อุปกรณสิ้นเปลืองที่มีใหบริการ" ใน หนา 40)
3. การบํารุงรักษา
50
การเปลีย
่ นหนวยประมวลผลภาพ
ในกรณีที่ชด
ุ ดรัมพิมพภาพหมดอายุแลว หนาตางโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏที่คอมพิวเตอรเพื่อแจงวาตองเปลี่ยนชุดดรัมพิมพภาพใหม
ไมเชนนั้นเครื่องพิมพจะหยุดการพิมพ
• อยาใชวัตถุมีคม เชน มีด หรือกรรไกร เพื่อเปดกลองดรัมพิมภาพ ทานอาจทําใหพื้นผิวของดรัมพิมพภาพเสียหายได
• โปรดระวังอยาใหเกิดรอยขีดขวนบนพื้นผิวของดรัมพิมพภาพ
• เพื่อปองกันความเสียหาย อยาใหดรัมพิมพภาพถูกแสงเปนเวลานานกวาสองถึงสามนาที หากจําเปน ใหใชกระดาษคลุมตลับหมึกพิมพไว
• กอนปดฝาครองดานหนา ตลับหมึกทั้งหมดจะตองติดตั้งใหถูกตอง
3. การบํารุงรักษา
51
การเปลีย
่ นหนวยประมวลผลภาพ
3. การบํารุงรักษา
52
การทําความสะอาดเครื่อง
ถามีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของงานพิมพหรือถาทานใชเครื่องพิมพในบริเวณที่มีฝุน ทานจําเปนตองทําความสะอาดเครื่องพิมพอยางสม่ําเสมอเพือ
่ ใหไดการพิมพที่ดท
ี ี่สุด
และสามารถใชงานเครื่องไดยาวนานขึน
้
• การทําความสะอาดตัวเครื่องโดยใชสารทําความสะอาดที่มีแอลกอฮอล ตัวทําละลาย หรือสารอื่นๆ
ที่มีฤทธิ์แรงอยูเปนจํานวนมากอาจทําใหสีของตัวเครื่องซีดจางหรือทําใหตัวเครื่องเสียรูปได
• ถาเครื่องพิมพหรือบริเวณที่อยูรอบๆ เปอนโทนเนอร เราขอแนะนําใหทานใชผาหรือกระดาษทิชชูชุบน้ําแลวนํามาเช็ดทําความสะอาด ถาทานใชเครื่องดูดฝุน
จะทําใหโทเนอรฟุงกระจายในอากาศและอาจเปนอันตรายตอตัวทานได
• ในระหวางขั้นตอนการพิมพ ทั้งกระดาษ โทเนอรและฝุนละอองสามารถสะสมอยูภายในเครื่องได
การสะสมของสิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของงานพิมพได เชน มีรอยจุดหรือรอยเปอนโทเนอร
การทําความสะอาดภายในเครื่องจะชวยขจัดและลดปญหาเหลานี้ได
4
การทําความสะอาดดานนอก
ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผานุมที่ไมเปนขุย ชุบผาดวยน้ําหมาดๆ แตระวังไมใหน้ําหยดลงบนหรือเขาไปในเครื่อง
5
การทําความสะอาดภายใน
ในระหวางขัน
้ ตอนการพิมพ ทั้งกระดาษ โทเนอรและฝุนละอองสามารถสะสมอยูภายในเครื่องได
การสะสมของสิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของงานพิมพได เชน มีรอยจุดหรือรอยเปอ
 นโทเนอร
การทําความสะอาดภายในเครื่องจะชวยขจัดและลดปญหาเหลานี้ได
3. การบํารุงรักษา
53
การทําความสะอาดเครื่อง
• ใชผาแหงไมมีขุยในการทําความสะอาดเครื่องพิมพ
• ถาเครื่องของคุณมีสวิตชเปดปด ใหปดสวิตชกอนทําความสะอาดเครื่องพิมพ
• กอนเปดฝาครอบดานบน ใหปดแผนกั้นกระดาษออกกอน
1
2
2
1
3. การบํารุงรักษา
54
คําแนะนําในการเคลือ
่ นยายและจัดเก็บเครื่องพิมพ
•
ขณะเคลื่อนยายเครื่องพิมพ หามเอียงหรือคว่ําเครื่องพิมพลง มิเชนนั้น อาจทําใหหมึกพิมพหกเลอะภายในเครื่องพิมพ
ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเครื่องชํารุดเสียหายหรืองานพิมพมีคณ
ุ ภาพลดลง
•
ขณะเคลื่อนยายเครื่อง ตองใชคนสองคนเปนอยางนอยเพื่อจับเครื่องใหมั่นคง
3. การบํารุงรักษา
55
4. วิธแี กไขปญหา
หัวขอนี้แสดงขอมูลที่มีประโยชนถึงสิ่งที่จะทําเมื่อทานประสบกับขอผิดพลาด
• คําแนะนําในการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด
• การนํากระดาษที่ตด
ิ ออก
57
58
• การทําความเขาใจเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะ
61
หัวขอนี้ใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทําเมื่อประสบปญหา
ถาเครื่องของทานมีหนาจอแสดงผล ใหตรวจสอบขอความบนหนาจอกอนการแกไขปญหา
หากทานไมพบวิธีแกปญหาในหัวขอนี้ ใหดูที่หัวขอ วิธีแกไขปญหา ใน คูมือผูใชขั้นสูง (ดูที่
"วิธีแกไขปญหา" ใน หนา 167) หากทานไมพบวิธีแกไขปญหาใน คูมือผูใช หรือปญหายังคงมีอยู
โปรดติดตอศูนยบริการ
คําแนะนําในการหลีกเลีย
่ งปญหากระดาษติด
หลีกเลี่ยงปญหากระดาษติดเกือบทุกกรณีไดดวยการเลือกชนิดของสื่อที่ถูกตอง ในการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด โปรดปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําตอไปนี:
•
ตองแนใจวาตัวกั้นกระดาษแบบปรับไดนั้นอยูในตําแหนงที่ถูกตอง (ดูที่ "ภาพรวมของถาดกระดาษ" ใน หนา 26)
•
หามใสกระดาษในถาดมากเกินไป ตองแนใจวา ระดับกระดาษอยูต่ํากวาเครื่องหมายแสดงความจุของกระดาษที่ดานในของถาด
•
หามนํากระดาษออกจากถาดในขณะที่เครื่องกําลังพิมพ
•
คลี่ปกกระดาษและทํากระดาษใหเรียบตรงกอนปอนลงในถาด
•
หามใชกระดาษที่มีรอยพับ ชื้นหรือมวนงอมาก
•
หามใสกระดาษหลายๆ ชนิดลงในถาดๆ เดียว
•
่ สิ่งพิมพที่แนะนําเทานั้น (ดูที่ "ขอมูลจําเพาะของวัสดุที่ใชพิมพ" ใน หนา 67)
ใชเฉพาะสือ
4. วิธแ
ี กไขปญหา
57
การนํากระดาษที่ตด
ิ ออก
คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากระดาษฉีก
1
ในถาด
4. วิธแ
ี กไขปญหา
58
การนํากระดาษที่ตด
ิ ออก
2
ภายในเครื่อง
• บริเวณฟวสมีความรอน ใชความระมัดระวังเมื่อนํากระดาษออกจากเครื่อง
4. วิธแ
ี กไขปญหา
59
การนํากระดาษที่ตด
ิ ออก
3
ในบริเวณทางออกของกระดาษ
• บริเวณฟวสมีความรอน ใชความระมัดระวังเมื่อนํากระดาษออกจากเครื่อง
4. วิธแ
ี กไขปญหา
60
การทําความเขาใจเกีย
่ วกับไฟ LED แสดงสถานะ
สีของไฟ LED จะบอกถึงสถานะปจจุบน
ั ของเครื่อง
• อาจไมมีไฟ LED บางดวงทั้งนีข
้ ึ้นกับรุนหรือประเทศที่จําหนาย (ดูที่ "ภาพรวมของแผงควบคุม" ใน หนา 19)
• ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ ใหดูขอความแสดงขอผิดพลาดและคําแนะนําจากสวนวิธีแกไขปญหา (ดูที่ "วิธีแกไขปญหา" ใน หนา 167)
• นอกจากนี้ คุณยังสามารถแกไขขอผิดพลาดไดโดยทำตามคําแนะนําจาก Samsung Printing Status ของคอมพิวเตอร หรือหนาตางโปรแกรม (ดูที่ "การใช Samsung
Printer Status" ใน หนา 162)
• หากปญหายังคงเกิดขึ้น ใหติดตอตัวแทนใหบริการ
4. วิธแ
ี กไขปญหา
61
การทําความเขาใจเกีย
่ วกับไฟ LED แสดงสถานะ
4
ไฟ LED แสดงสถานะ
สถานะ
คําอธิบาย
ดับ
สีเขียว
(ไฟ LED
แสดงสถานะ)
สีแดง
เครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือโหมดประหยัดพลังงาน
กะพริบ
• เครื่องไดรับขอมูลจากคอมพิวเตอร
• เครื่องกําลังพิมพขอมูล
สวาง
เครื่องอยูในโหมดออนไลน และสามารถใชงานได
กะพริบ
เครื่องอยูในโหมดพิมพปกติหรือพิมพแบบพลิกหนาเอง
• ฝาครอบเปดอยู ปดฝาครอบ (ดูใน "รายละเอียดโดยรวมของเครือ
่ ง" ใน หนา 16)
สวาง
• ไมมีกระดาษอยูในถาดขณะรับหรือพิมพขอมูล ใสกระดาษในถาด (ดูที่ "การปอนกระดาษเขาในถาด" ใน หนา 27)
• เครื่องหยุดทํางาน เนื่องจากเกิดความผิดพลาดที่รุนแรง
สีสม

กะพริบ
การอัพเกรดเฟรมแวร
สวาง
มีกระดาษติด (ดูที่ "การนํากระดาษที่ติดออก" ใน หนา 58)
4. วิธแ
ี กไขปญหา
62
การทําความเขาใจเกีย
่ วกับไฟ LED แสดงสถานะ
5
หมึก / WPS / ระบบไฟ / Eco LED
สถานะ
คําอธิบาย
กะพริบ
(ไฟ LED โทนเนอร)
สีสม

สวาง
มีหมึกพิมพคางอยูในตลับหมึกเล็กนอย อายุการใชงานตลับโทเนอรที่ประเมินไวใกลจะถึงแลว
เตรียมตลับหมึกพิมพใหมไวเปลี่ยน ทานอาจเพิมคุณภาพของงานพิมพชั่วคราวไดดวยการเขยาหมึกพิมพ (ดูที่
"การกระจายโทเนอร" ใน หนา 45)
• ตลับโทนเนอรใกลหมดอายุการใชงานตามที่คาดไวa ขอแนะนําใหเปลี่ยนตลับโทนเนอร (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับโทเนอร"
ใน หนา 47)
• ตลับหมึกไมไดตด
ิ ตั้งหรือติดตั้งตลับหมึกไมถูกตอง (ดูใน "การเปลี่ยนตลับโทเนอร" ใน หนา 47)
สีนา้ํ เงิน
(WPS LED)b
(เปดปด/ปลุกการทํางาน
LED)
Eco
สีนา้ํ เงิน
สีเขียว
ดับ
ตลับโทนเนอรทั้งหมดมีความจุปกติ
กะพริบ
เครื่องกําลังเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย
สวาง
เครื่องเชื่อมตออยูกับเครือขายแบบไรสาย (ดูที่ "การใชปุม WPS" ใน หนา 109)
ดับ
เครื่องยกเลิกการเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย
สวาง
เครื่องอยูโหมดประหยัดพลังงาน
ดับ
เครื่องอยูในโหมดพรอมหรือปดอยู
สวาง
โหมด Eco เปดอยู (ดูที่ "การพิมพแบบ Eco" ใน หนา 36)
ดับ
โหมด Eco ปดอยู
a. อายุการใชงานตลับโทนเนอรที่ประเมินไวหมายถึงอายุการใชงานตลับโทนเนอรที่คาดการณหรือที่ประเมินไว ซึ่งแสดงความจุโดยเฉลี่ยของงานทีพิมพออกมา และออกแบบมาใหสอดคลองกับ ISO/
IEC 19798 จํานวนของหนาอาจไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ระยะเวนวรรคในการพิมพ ชนิดของสื่อและขนาดของสื่อ จํานวนของโทนเนอรอาจเหลือคางอยูในตลับแมไฟ LED
สีแดงติดคาง และเครื่องพิมพหยุดพิมพงาน
b. รุนไรสายเทานั้น (ดูที่ "คุณสมบัติตางๆ ตามรุน" ใน หนา 6)
4. วิธแ
ี กไขปญหา
63
5. ภาคผนวก
หัวขอนี้แสดงขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑและขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
• ขอมูลจําเพาะ
• ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
65
74
• ลิขสิทธิ์
84
ขอมูลจําเพาะ
1
ขอกําหนดเฉพาะโดยทั่วไป
ขอกําหนดเฉพาะที่แสดงดานลางสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โปรดดูขอมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดที่ www.samsung.com
รายการ
คําอธิบาย
มิติ
กวาง x ยาว x สูง
382 x 309 x 211 มม. (15.0 x 12.2 x 8.3 นิ้ว)
น้ําหนัก
เครื่องพิมพพรอมดวยวัสดุสน
ิ้ เปลือง
9.84 กก. (21.69 ปอนด)
โหมดพรอม
พื้นหลังระดับเสียงรบกวน
ระดับเสียงรบกวนa
อุณหภูมิ
ความชื้น
อัตรากําลังไฟฟาb
โหมดพิมพ
• การพิมพสี: นอยกวา 45 dB(A)
• การพิมพขาวดํา: นอยกวา 48 dB(A)
ขณะทํางาน
10 ถึง 32 ° C (50 ถึง 90 ° F)
การจัดเก็บ (บรรจุกลอง)
0 ถึง 40 ° C (32 ถึง 104 ° F)
ขณะทํางาน
20 ถึง 80% RH
การจัดเก็บ (บรรจุกลอง)
10 ถึง 90% RH
รุน
 110 โวลต
AC 110-127 V
รุน
 220 โวลต
AC 220-240 V
5. ภาคผนวก
65
ขอมูลจําเพาะ
รายการ
การบริโภคพลังงานไฟฟา
ระบบไรสาย c
คําอธิบาย
โหมดทํางานเฉลีย
่
ต่ํากวา 290W
โหมดพรอม
นอยกวา 60 วัตต
โหมดประหยัดพลังงาน
นอยกวา 1.0 W (CLP-36x Series) นอยกวา 1.4 W (CLP-36xW Series)
โหมดปดเครือ
่ ง
0.45 W
อุปกรณ
SPW-B4319S
a. ระดับแรงดันของเสียงตาม ISO 7779 การกําหนดคาที่ทําการทดสอบ: การติดตั้งพื้นฐานของเครื่องพิมพ, กระดาษ A4, การพิมพดานเดียว
b. ดูสติ๊กเกอรแสดงอัตรากําลังบนเครื่องเพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟา (V) ความถี่ (เฮิรตซ) และชนิดของกระแสไฟฟา (A) ที่ถูกตองของเครื่องพิมพ
c. รุนไรสายเทานั้น (ดูที่ "คุณสมบัติตางๆ ตามรุน" ใน หนา 6)
5. ภาคผนวก
66
ขอมูลจําเพาะ
2
ขอมูลจําเพาะของวัสดุทใ
ี่ ชพม
ิ พ
ประเภท
ขนาด
น้าํ หนัก/ความจุวัสดุที่ใชพม
ิ พa
ขนาด
ถาด
Letter
216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
60 ถึง 85 g/m2 (กระดาษบอนด 16 ถึง 23 ปอนด)
Legal
216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
• 150 แผนขนาด 75 g/m2 (กระดาษบอนด 20 ปอนด)
US Folio
216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)
A4
210 x 297 มม. (8.27 x 11.69 นิ้ว)
Oficio
216 x 343 มม. (8.5 x 13.5 นิ้ว)
JIS B5
182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว)
ISO B5
176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)
Executive
184 x 267 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)
A5
148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)
A6
105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)
กระดาษหนา
โปรดดูที่หัวขอ Plain
Paper
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
กระดาษบาง
โปรดดูที่หัวขอ Plain
Paper
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
กระดาษธรรมดา
86 ถึง 120 g/m2 (กระดาษบอนด 23 ถึง 32 ปอนด)
• 5 แผน
60 ถึง 70 g/m2 (กระดาษบอนด 16 ถึง 19 ปอนด)
• 60 ก./ม.2 (กระดาษปอนดขนาด 16 ปอนด) 150 แผน
5. ภาคผนวก
67
ขอมูลจําเพาะ
ประเภท
ขนาด
โปรดดูที่หัวขอ Plain
Paper
Cotton
สี
พิมพสําเร็จ
รีไซเคิล
b
สติก
๊ เกอร
บัตรแข็ง
โปรดดูที่หัวขอ Plain
Paper
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
น้าํ หนัก/ความจุวัสดุที่ใชพม
ิ พa
ขนาด
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
ถาด
75 ถึง 90 ก./ม.2 (กระดาษปอนดขนาด 20 ถึง 24 ปอนด)
• 150 แผนขนาด 75 g/m2 (กระดาษบอนด 20 ปอนด)
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
60 ถึง 85 g/m2 (กระดาษบอนด 16 ถึง 24 ปอนด)
• 150 แผนขนาด 75 g/m2 (กระดาษบอนด 20 ปอนด)
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
120 ถึง 150 g/m2 (กระดาษบอนด 32 ถึง 40 ปอนด)
• 5 แผน
Letter, Legal, Oficio,
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5,
121 ถึง 163 g/m2 (กระดาษบอนด 32 ถึง 43 ปอนด)
• 5 แผน
Postcard 4x6
กระดาษบอนด
โปรดดูที่หัวขอ Plain
Paper
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
Archive
โปรดดูที่หัวขอ Plain
Paper
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
กระดาษมัน Photo,
Letter, A4,
โปรดดูที่หัวขอ Plain Paper
Matte Photo
Postcard 4x6
105 ถึง 120 g/m2 (กระดาษบอนด 28 ถึง 32 ปอนด)
• 10 แผน
70 ถึง 90 g/m2 (กระดาษบอนด 18.6 ถึง 24 ปอนด)
• 100 แผน
111 ถึง 220 g/m2 (กระดาษบอนด 30 ถึง 58 ปอนด)
• 1 แผน
5. ภาคผนวก
68
ขอมูลจําเพาะ
ประเภท
ขนาด
ขนาด
ขนาดเล็กสุด (กําหนดเอง)
76 x 152 มม. (3 x 6 นิว
้ )
ขนาดใหญสด
ุ (กําหนดเอง)
216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
น้าํ หนัก/ความจุวัสดุที่ใชพม
ิ พa
ถาด
60 ถึง 120 g/m2 (กระดาษบอนด 16 ถึง 32 ปอนด)
a. ความจุสูงสุดอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับน้ําหนักของสื่อสิ่งพิมพ ความหนา และสภาพแวดลอม
b. ความเรียบเนียนของสติ๊กเกอรที่ใชในเครื่องนี้คือ 100 ถึง 250 (sheffield) คานี้คือระดับตัวเลขความเรียบเนียน
หากความหนาของสื่อพิมพมากกวา 120 g/m2 (32 ปอนด) ใหปอนกระดาษในถาดทีละแผน
5. ภาคผนวก
69
ขอมูลจําเพาะ
3
ความตองการระบบ
Microsoft ® Windows ®
ขอกําหนด (ที่แนะนํา)
ระบบปฏิบัตก
ิ าร
หนวยประมวลผลกลาง (CPU)
หนวยความจํา RAM
พืน
้ ที่วางในฮารดดิสก
Windowsฎ XP
Intel ® Pentium ® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1.5 GB
Windows Serverฎ 2003
Intel ® Pentium ® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1.25 GB ถึง 2 GB
Windows Serverฎ 2008
Intel ® Pentium ® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vistaฎ
Intel ® Pentium ® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
โปรเซสเซอร Intel ® Pentium ® IV 1 GHz 32 บิตหรือ 64 บิต หรือสูงกวา
1 GB (2 GB)
16 GB
512 MB (2 GB)
10 GB
Windowsฎ 7
• สนับสนุนกราฟก DirectXฎ 9 ที่มีหนวยความจํา 128 MB (เพื่อเปดใชงานธีม Aero)
• ไดรฟ DVD-R/W
Windows Serverฎ 2008 R2
โปรเซสเซอร Intel ® Pentium ® IV 1 GHz (x86) หรือ 1.4 GHz (x64) (2 GHz
หรือเร็วกวา)
5. ภาคผนวก
70
ขอมูลจําเพาะ
• ขอกําหนดขั้นต่ําสุดสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows ทังหมด คือ Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวา
• ผูใชงานที่มีสิทธิ์บริหารระบบสามารถติดตั้งซอฟตแวรได
• Windows Terminal Services สามารถใชรวมกับเครื่องของทานได
Macintosh
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
Mac OS X 10.4
ขอกําหนด (ที่แนะนํา)
หนวยประมวลผลกลาง (CPU)
• Intel ® Processors
• PowerPC G4/G5
• Intel ® Processors
หนวยความจํา RAM
• 128 MB สําหรับ Mac ที่ใช PowerPC (512
MB)
พืน
้ ที่วา งในฮารดดิสก
1 GB
• 512 MB สําหรับ Mac ที่ใช Intel (1 GB)
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.5
• 867 MHz หรือ Power PC G4/G5
ที่เร็วกวา
Mac OS X 10.6
• Intel ® Processors
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
• Intel ® Processors
2 GB
4 GB
5. ภาคผนวก
71
ขอมูลจําเพาะ
Linux
รายการ
ขอกําหนด
Fedora 5~13 (32/64 บิต)
OpenSuSE ® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 บิต)
SuSE 10.1 (32 บิต)
ระบบปฏิบัตก
ิ าร
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 บิต)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 บิต)
Debian 4.0, 5.0 (32/64 บิต)
Redhat ® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 บิต)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 บิต)
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
หนวยความจํา RAM
512 MB (1 GB)
พื้นทีว
่ างในฮารดดิสก
1 GB (2 GB)
5. ภาคผนวก
72
ขอมูลจําเพาะ
4
สภาพแวดลอมของเครือขาย
รุนเครือขายและรุนไรสายเทานั้น (ดูที่ "คุณสมบัติตางๆ ตามรุน" ใน หนา 6)
ทานจําเปนตองตั้งคาโปรโตคอลเครือขายบนเครื่องเพื่อใชเปนเครื่องเครือขาย ตารางตอไปนี้แสดงสภาพแวดลอมของเครือขายที่เครื่องสนับสนุน:
รายการ
อินเตอรเฟสเครือขาย
ขอมูลจําเพาะ
• 802.11b/g/n ที่ใช LAN แบบไรสาย
• Windows ® XP, Windows Server ® 2003, Windows Vista ® , Windows ® 7, Windows Server ® 2008 R2
ระบบปฏิบัตก
ิ ารของเครือขาย
• ระบบปฏิบัติการ Linux ตางๆ
• Mac OS X 10.4 - 10.7
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
โปรโตคอลเครือขาย
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• การพิมพ TCP/IP มาตรฐาน (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
ความปลอดภัยแบบไรสาย
• การรับรองความถูกตอง ระบบเปด, คียที่ใชรวมกัน, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• การเขารหัส: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. ภาคผนวก
73
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพแวดลอมการทํางานปกติ
และไดรับการรับรองดวยประกาศขอกําหนดหลายฉบับ
เมื่อใชผลิตภัณฑนี้
ควรปฏิบัติตามมาตรการปองกันดานความปลอดภัยพื้นฐานเหลานี้เสมอ
เพือ
่ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อต และไดรับบาดเจ็บ
5
ประกาศเรื่องความปลอดภัยของเลเซอร
เครื่องพิมพไดรับการรับรองในสหรัฐฯ วาเปนไปตามขอกําหนดของ DHHS 21
CFR มาตราที่ 1 อนุมาตรา J สําหรับผลิตภัณฑเลเซอร คลาส I (1)
และที่อื่นใหการรับรองในฐานะผลิตเลเซอรคลาส I ที่สอดคลองกับขอกําหนดของ
IEC 60825-1 : 2007.
ผลิตภัณฑเลเซอรคลาส I ไมเปนอันตราย
ระบบและเครื่องพิมพเลเซอรไดรับการออกแบบมา
โดยจะไมมีจุดที่ผูใชสามารถเขาถึงรังสีเลเซอรที่สูงกวาระดับคลาส I
ไมวาจะเปนการทํางานปกติ การบํารุงรักษาเครื่อง หรือการใหบริการตามกําหนด
คําเตือน
หามใชหรือซอมบํารุงเครื่องพิมพที่ถอดฝาปองกันออกจากชุดประกอบเลเซอร/
สแกนเนอร ลําแสงที่สะทอนออกมาแมมองไมเห็นแตก็สามารถทําอันตรายดวงตาได
6
ความปลอดภัยของโอโซน
อัตรามลพิษตอโอโซนของผลิตภัณฑนี้มีคาต่ํากวา 0.1 หนาตอแผน
เนื่องจากโอโซนหนักกวาอากาศ
ใหวางผลิตภัณฑไวในตําแหนงที่ระบายอากาศไดดี
5. ภาคผนวก
74
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
7
9
การประหยัดพลังงาน
จีนเทานั้น
เครื่องพิมพนม
ี้ ีเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานขั้นสูงที่จะชวยลดควา
มสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไมไดใชงาน
เมื่อเครื่องพิมพไมไดรับขอมูลเปนระยะเวลานาน
ความสิ้นเปลืองพลังงานจะลดลงโดยอัตโนมัติ
ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR
เปนเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม วาดวยโปรแกรม ENERGY STAR ดูที่
http://www.energystar.gov
สําหรับรุนที่ไดใบรบรอง ENERGY STAR เครื่องของคุณจะมีฉลาก
ENERGY STAR แปะติดอยู
โปรดตรวจสอบวาเครื่องของคุณไดรบ
ั ใบรับรอง ENERGY STAR
หรือไม
8
การรีไซเคิล
การรีไซเคิลหรือกําจัดวัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑนี้โดยคํา
นึงถึงสิ่งแวดลอม
5. ภาคผนวก
75
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
เฉพาะสหรัฐอเมริกา
10
การกําจัดผลิตภัณฑนี้อยางถูกวิธี
(ของเสียประเภทอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
(ใชกับสหภาพยุโรปและประเทศอืน
่ ๆ
ในยุโรปทีม
่ ีระบบกําจัดขยะแบบการแยกเก็บรวบรวม)
ทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลวกับผูใหบริการรีไซเคิลที่ไดรับการรับรอง
ทานสามารถดูสถานทีร่ ีไซเคิลใกลบานทานไดที่เว็บไซตของเรา:www.samsung.c
om/recyclingdirect หรือโทร (877) 278 - 0799
11
การปลอยคลื่นวิทยุ
เครื่องหมายนี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ อุปกรณเสริมหรือเอกสารแสดงวา
ไมควรกําจัดผลิตภัณฑและอุปกรณเสริมประเภทอิเล็กทรอนิกส (เชน
เครื่องชารจ ชุดหูฟง สาย USB)
รวมกับขยะในครัวเรือนเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพรางกายจา
กการกําจัดของเสียที่ไมสามารถควบคุมได
โปรดแยกของเสียเหลานีอ
้ อกจากของเสียประเภทอืนๆ
และทําการรีไซเคิลในลักษณะที่สงเสริมการนําแหลงวัสดุกลับมาใชไดอยาง
ยั่งยืน
ผูใชภายในครัวเรือนควรติดตอกับผูคาปลีกที่ผูใชซื้อผลิตภัณฑนี้
หรือเจาหนาที่รัฐบาลในพื้นที่
เพื่อขอทราบรายละเอียดสถานที่และวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑเพื่อการรีไ
ซเคิลที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
ขอมูล FCC สําหรับผูใช
อุปกรณนี้เปนไปตามมาตราที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC
การใชงานจะอยูภายใตเงื่อนไขสองประการตอไปนี้:
•
อุปกรณนี้อาจไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนที่เปนอันตราย และ
•
อุปกรณนี้ตองทนตอคลื่นรบกวนตางๆ ที่ไดรับ
ซึ่งรวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดการทํางานที่ไมตองการได
ผูใชภาคธุรกิจควรติดตอกับซัพพลายเออรและตรวจสอบขอกําหนดและเงื่อ
นไขของสัญญาการจัดซื้อ
ไมควรรวมผลิตภัณฑนี้และอุปกรณเสริมประเภทอิเล็กทรอสนิกกับของเสียเ
ชิงพาณิชยอื่นๆ เมื่อทําการกําจัด
5. ภาคผนวก
76
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับอุปกรณดจ
ิ ิตัลคล
าส B เปนไปตามมาตราที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC
ขอจํากัดเหลานี้ออกแบบมาเพื่อปองกันคลืน
่ รบกวนที่อาจเปนอันตรายเมื่อทําการติด
ตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณนี้สราง ใชและสามารถสงพลังงานคลื่นความถี่วท
ิ ยุ
หากไมไดทําการติดตั้งตามคําแนะนําและการใชงานผิดวิธี
อาจกอใหเกิดคลืน
่ รบกวนตอระบบสื่อสารที่เปนอันตรายได อยางไรก็ตาม
ไมมีการรับประกันวาจะไมเกิดคลื่นรบกวนขึ้นในการติดตั้งเฉพาะสวน
หากอุปกรณนี้กอใหเกิดคลื่นรบกวนตอการรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน
ซึ่งตรวจสอบไดดวยการเปดและปดอุปกรณ
ผูใชควรจะตองพยายามแกไขคลื่นรบกวนดังกลาวดวยวิธีการดังตอไปนี้:
•
ปรับหรือเปลี่ยนตําแหนงของเสาอากาศรับสัญญาณ
•
เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและอุปกรณรับสัญญาณ
•
เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับอื่นที่ไมไดใชตอกับอุปกรณรับสัญญาณ
•
ติดตอขอความชวยเหลือจากตัวแทนจําหนายหรือชางซอมโทรทัศนวท
ิ ยุทม
ี่ ป
ี ระสบ
การณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับคลื่นรบกวนวิทยุสาํ หรับประเทศแคนาด
า
อุปกรณดิจิตัลนี้ไมเกินขีดจํากัดคลาส B
สําหรับการปลอยคลื่นเสียงวิทยุจากอุปกรณดจ
ิ ิตัลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานอุปก
รณที่เปนสาเหตุที่เกิดคลื่นแทรกที่มีชื่อวา "Digital Apparatus" ICES-003
ของอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรแคนาดา
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : ซ Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’ Industrie et Sciences Canada.
12
สหรัฐอเมริกา
Federal Communications Commission (FCC)
การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไมไดรับอนุมัตอ
ิ ยางเปนลายลักษณอักษรจา
กผูผลิตที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคลองกันอาจทําใหการมีอํานาจเด็ดขาดของ
ผูใชในการใชอุปกรณกลายเปนโมฆะ
การแผกระจายของคลื่นตาม FCC สวนที่ 15
อุปกรณวิทยุแบบ LAN พลังงานต่ํา (อุปกรณสื่อสารไรสายความถี่วิทยุ (RF))
ทํางานในความถี่ 2.4 GHz/5 GHz อาจมีอยู (ฝงอยู)
ภายในระบบเครื่องพิมพของทาน สวนนี้สามารถใชไดก็ตอเมื่อมีอุปกรณเหลานี้
โปรดดูที่ปายกํากับของระบบเพื่อตรวจสอบการการมีอยูของอุปกรณไรสาย
อุปกรณไรสายที่อาจอยูในระบบของทานอาจเหมาะสําหรับใชในสหรัฐอเมริกาหาก
มีหมายเลข FCC ID บนปายกํากับของระบบ
5. ภาคผนวก
77
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
FCC ไดกําหนดแนวทางทั่วไปเกีย
่ วกับการแยกหางระหวางอุปกรณกับตัวคนไว 20
ซม. (8 นิ้ว) สําหรับการใชอุปกรณไรสายใกลกับตัวคน (ไมรวมถึงสวนปลายสุด)
อุปกรณนี้ควรใชงานใหหางจากตัวคนมากกวา 20 ซม. (8 นิ้ว)
เมื่อเปดอุปกรณไรสาย พลังงานเอาตพุตของอุปกรณไรสาย (หรืออุปกรณ)
ที่อาจอยูภายในเครื่องพิมพ มีคาต่ํากวาขีดจำกัดการระเบิด RF ที่กําหนดโดย FCC
ขอกําหนดของ FCC สําหรับการใช LAN แบบไรสาย:
ในขณะที่ติดตั้งหรือใชงานอุปกรณรับสงสัญญาณและเสาอากาศรวมกัน
อาจทําใหขีดจํากัดการระเบิดของความถี่วิทยุ 1m W/cm2
อาจเกินระยะทางที่ใกลกับเสาอากาศที่ติดตั้ง ดังนั้น
ผูใชตองรักษาระยะหางอยางนอย 20 ซม.จากเสาอากาศทุกครั้ง
อุปกรณนี้ไมสามารถใชรว
 มกับอุปกรณรับสงสัญญาณหรือเสาอากาศสงสัญญา
ณอื่นๆ
อุปกรณรับสงสัญญาณจะตองไมทํางานพรอมกับเสาอากาศหรืออุปกรณรับสงสัญญ
าณอื่น
การใชงานของอุปกรณนี้จะอยูภายใตเงื่อนไขสองประการตอไปนี้: (1)
อุปกรณนี้อาจไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนที่เปนอันตราย และ (2)
อุปกรณนี้ตองทนตอคลืน
่ รบกวนตางๆ ที่ไดรับ
ซึ่งรวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดการทํางานที่ไมตองการของอุปกรณไ
ด
13
รัสเซียเทานั้น
อุปกรณไรสายไมอยูในสวนที่ผูใชสามารถใหบริการเองได
หามทําการดัดแปลงใดๆ
การดัดแปลงอุปกรณไรสายอาจทําใหการรับรองการใชงานเปนโมฆะ
ใหติดตอผูผลิตเพื่อขอรับการบริการ
14
เยอรมนี เทานั้น
5. ภาคผนวก
78
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
15
ตุรกีเทานั้น
ปลัก
๊ ขนาด 13 แอมปเปนชนิดที่ใชกันอยางแพรหลายที่สุดในสหราชอาณาจักร
อยางไรก็ดี อาคารบางหลัง (สวนใหญคืออาคารเกา) ไมมีเตารับสําหรับปลั๊กขนาด
13 แอมป จําเปนตองซื้ออะแด็ปเตอรทเี่ หมาะสมสําหรับปลั๊ก
หามเคลื่อนยายปลั๊กแบบหลอติดผนัง
หากสายไฟของปลั๊กแบบหลอติดผนังขาด ใหทิ้งไปทันที
หามตอขดลวดของปลั๊กใหม เนื่องจากอาจถูกไฟดูดไดถาเสียบปลัก
๊ นี้กับเตารับ
16
ภาษาไทยเทานั้น
คําเตือนทีส
่ ําคัญ:
ตองตอสายดินเครื่องนี้
ขดลวดในสายไฟหลักมีรหัสสีตางๆ ดังตอไปนี้:
17
การเปลี่ยนปลั๊กแบบประกอบในตัว
(สําหรับสหราชอาณาจักรเทานั้น)
สิง่ สําคัญ
สายไฟฟาใหญเขาเครื่องใชปลั๊กขนาด 13 แอมป (BS 1363) มาตรฐาน
และมีฟวสขนาด 13 แอมป เมื่อทานเปลี่ยนหรือตรวจสอบฟวส
ทานตองประกอบฟวสขนาด 13 แอมปที่ถูกตองกลับเขาไปใหม จากนั้น
ใสฝาครอบฟวส หากฝาครอบฟวสหาย
หามใชปลั๊กนั้นจนกวาจะมีฝาครอบฟวสอันใหม
• สีเขียวและสีเหลือง: สายดิน
• สีน้ําเงิน: สายกลาง
• สีน้ําตาล: สายมีไฟ
ถาขดลวดในสายไฟหลักไมตรงกับสีที่อยูบ
 นปลั๊กของทาน ใหทําดังตอไปนี้:
ทานตองตอลวดสีเขียวและสีเหลืองเขากับขาทีมีตัว "E" กํากับหรือมี
‘สัญลักษณสายดิน’ เพือ
่ ความปลอดภัย หรือสีเขียว และสีเหลืองหรือสีเขียว
ทานตองตอลวดสีฟาเขากับขาที่มีเครื่องหมายตัว "N" หรือสีดํา
ทานตองตอลวดสีน้ําตาลเขากับขาที่มีเครื่องหมายตัว "L" หรือสีแดง
ตองมีฟว
 สขนาด 13 แอมปในปลัก
๊ อะแด็ปเตอรหรือแผงจายไฟ
ติดตอพนักงานขายผลิตภัณฑ
5. ภาคผนวก
79
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
18
คําประกาศเรื่องความสอดคลองกัน (ประเทศในยุโรป)
การอนุมต
ั ิและการรับรอง
• Samsung Electronics ขอประกาศแจงในที่นี้วา [CLP-36x Series]
ตรงตามขอกําหนดที่สําคัญและระเบียบอื่นๆ ที่เกียวของของ Low
Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive (2004/108/
EC)
• ดวยเหตุนี้ Samsung Electronics ขอประกาศวา [CLP-36xW
Series] นี้สอดคลองกับขอกําหนดที่จําเปนและมาตรการอื่นๆ
ที่เกี่ยวของของ R&TTE Directive (1999/5/EC)
อาจเลือกศึกษาคําประกาศเรือ
่ งความสอดคลองกันไดจาก
www.samsung.com ไปที่ Support > Download center
และปอนชื่อเครื่องพิมพ (MFP) ของทานเพื่อเรียกดู EuDoC
1 มกราคม 1995คําสั่งของสภา 2006/95/การประมาณการของ EC
วาดวยกฎหมายของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวของกับอุปกรณที่มีแรงดันไฟฟาต่ํา
1 มกราคม 1996: คําสัง่ ของสภา 2004/108/EC
การประมาณการของกฎหมายของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวของกับความเขากันไดของแมเ
หล็กไฟฟา
การรับรอง EC
การรับรองสําหรับคําสัง่ 1999/5/EC
วาดวยอุปกรณวิทยุและอุปกรณปลายทางโทรคมนาคม (แฟกซ)
ผลิตภัณฑ Samsung นี้ไดรับการรับรองโดย Samsung เอง
สําหรับการเชื่อมตอแบบปลายทางเดียวทั่วยุโรปกับเครือขายโทรศัพทสับเปลี่ยนสาธ
ารณะ (PSTN) ตามคําสั่ง 1999/5/EC ผลิตภัณฑนี้ไดรับการออกแบบใหทํางานกับ
PSTN ของประเทศ และ PBX ที่ใชรวมกันไดของประเทศยุโรป:
ในกรณีที่เกิดปญหา คุณควรติดตอหองปฏิบต
ั ิการตรวจสอบคุณภาพแหงยุโรปของ
Samsung Electronics Co., Ltd. ทันที
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบตาม TBR21
เพือ
่ เปนการชวยเหลือในการใชงานและการปรับใชอุปกรณปลายทางทีต
่ รงตามมาต
รฐานนี้ สถาบันมาตรฐานการโทรคมนาคมแหงยุโรป (ETSI)
ไดออกเอกสารคําแนะนํา (EG 201 121)
ที่มีหมายเหตุและขอกําหนดเพิ่มเติมเพื่อรับประกันความสามารถในการใชงานรวมกั
บเครือขายไดของอุปกรณปลายทาง TBR21
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการออกแบบและเปนไปตามหมายเหตุคําแนะนําที่เกี่ยวของที่อยูใ
นเอกสารนี้ทุกประการ
9 มีนาคม 1999: คําสัง่ ของสภา 1999/5/EC
วาดวยอุปกรณวิทยุและอุปกรณปลายทางโทรคมนาคมและความเขากันไดของแตล
ะอุปกรณ ขอรับขอมูลคําประกาศโดยละเอียด การกําหนดนิยามคําสัง่ ที่เกี่ยวของ
และมาตรฐานอางอิงไดจากตัวแทนจําหนาย Samsung Electronics Co., Ltd.
5. ภาคผนวก
80
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
ขอมูลการอนุญาตใชวิทยุของยุโรป
(สําหรับผลิตภัณฑอป
ุ กรณวท
ิ ยุที่ไดรบ
ั อนุญาตใน EU)
อุปกรณวิทยุแบบ LAN พลังงานต่ํา (อุปกรณสื่อสารไรสายความถี่วิทยุ (RF))
ทํางานในความถี่ 2.4 GHz/5 GHz อาจมีอยู (ฝงอยู)
ภายในระบบเครื่องพิมพของทานที่ใชภายในบานหรือสํานักงาน
สวนนี้สามารถใชไดก็ตอ
 เมื่อมีอุปกรณเหลานี้
โปรดดูที่ปายกํากับของระบบเพื่อตรวจสอบการการมีอยูของอุปกรณไรสาย
อุปกรณไรสายที่อาจอยูในระบบของทานอาจเหมาะสําหรับ
ใชในสหภาพยุโรปหรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน
หากมีเครื่องหมาย CE
ที่มีหมายเลขทะเบียนและสัญลักษณเตือนอยูบนปายกํากับ
ของระบบ
พลังงานเอาตพุตของอุปกรณไรสาย (หรืออุปกรณ) ที่อาจอยูภายในเครื่องพิมพ
มีคาต่ํากวาขีดจํากัดการระเบิด RF ที่กําหนดโดย R&TTE แบบไดเร็กทีฟ
การอนุญาตใชระบบไรสายภายใตคุณสมบัติของรัฐสมาชิกในยุโร
ป:
ประเทศ EU
รัฐสมาชิกยุโรปที่ใชขอจํากัด:
EU
19
คําประกาศทีส
่ อดคลองกับขอกําหนด
ขอกําหนดของอุปกรณไรสาย
อุปกรณวิทยุแบบ LAN พลังงานต่ํา (อุปกรณสื่อสารไรสายความถี่วิทยุ (RF))
ทํางานในความถี่ 2.4 GHz/5 GHz อาจมีอยู (ฝงอยู)
ภายในระบบเครื่องพิมพของทาน
สวนตอไปนี้เปนภาพรวมทั่วไปสําหรับการพิจารณาขณะใชงานอุปกรณไรสาย
ขอจํากัดเพิ่มเติม, ขอควรระวัง
และความเกี่ยวของกับประเทศทีก
่ ําหนดจะแสดงอยูในสวนประเทศที่กําหนด
(หรือสวนกลุมประเทศ)
อุปกรณไรสายในระบบของทานมีคุณสมบัติที่จะใชในประเทศที่ไดรับการกําหนดตา
มเครื่องหมายการอนุญาตใชวิทยุบนปายกํากับของระบบเทานั้น
หากประเทศที่ทานจะใชอุปกรณไรสายไมมีอยูในรายการนี้
ใหติดตอตัวแทนการอนุญาตใชวท
ิ ยุทองถิ่นเพือดูความตองการเพิ่มเติม
อุปกรณไรสายเปนอุปกรณที่มีขอกําหนดชัดเจนและไมอนุญาตใหใช
พลังงานเอาตพุตของอุปกรณไรสาย (หรืออุปกรณ) ที่อาจอยูภายในเครื่องพิมพ
มีคาต่ํากวาขีดจํากัดการระเบิด RF ทีท
่ ราบกันปจจุบัน เนื่องจากอุปกรณไรสาย
(ซึ่งอาจอยูภ
 ายในเครื่องพิมพของทาน)
จะสงพลังงานที่ต่ํากวาที่ไดรับอนุญาตในมาตรฐานความปลอดภัยความถี่วิทยุและที่
แนะนํา ผูผลิตจึงเชื่อมั่นวาอุปกรณเหลานี้ปลอดภัยสําหรับใชงาน
แมระดับพลังงานจะไมมาก ควรระวังอยาใหผูใดสัมผัสถูกระหวางการทํางาน
ในฝรั่งเศส อุปกรณนี้สามารถใชไดภายในอาคารเทานั้น
ประเทศ EEA/EFTA
ปจจุบน
ั ไมมีการจํากัด
5. ภาคผนวก
81
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
ตามคําแนะนําทั่วไปสําหรับการใชงานอุปกรณไรสายใกลกับตัวคน
อุปกรณไรสายนี้ควรอยูหางจากตัวคน 20 ซม. (8 นิ้ว) (ไมรวมถึงสวนปลายสุด)
อุปกรณนี้ควรใชงานใหหางจากตัวคนมากกวา 20 ซม. (8 นิ้ว)
เมื่อเปดอุปกรณไรสายและรับสงสัญญาณ
อุปกรณไรสายไมอยูในสวนที่ผูใชสามารถใหบริการเองได
หามทําการดัดแปลงใดๆ
การดัดแปลงอุปกรณไรสายอาจทําใหการรับรองการใชงานเปนโมฆะ
ใหติดตอผูผลิตเพื่อขอรับการบริการ
ใชเฉพาะคนขับที่ไดรบ
ั อนุญาตในประเทศที่จะใชอุปกรณ
โปรดดูที่ชุดการคืนคาระบบของผูผลิตหรือติดตอฝายเทคนิคของผูผลิตสําห
รับขอมูลเพิ่มเติม
อุปกรณรับสงสัญญาณจะตองไมทํางานพรอมกับเสาอากาศหรืออุปกรณรับสงสัญญ
าณอื่น
ในบางกรณีจะมีการจํากัดการใชอุปกรณไรสาย
ตัวอยางของขอจํากัดพื้นฐานที่แสดงไวดานลางนี้:
20
อิสราเอลเทานั้น
อุปกรณสื่อสารไรสายความถี่วิทยุอาจสงสัญญาณรบกวนอุปกรณทางการบิ
น
ขอกําหนดทางการบินปจจุบันจึงตองทําการปดอุปกรณไรสายขณะที่อยูบนเ
ครื่องบิน IEEE 802.11 (หรือที่เรียกวาอีเธอรเน็ตแบบไรสาย)
และอุปกรณสื่อสารบลูทูธ เปนตัวอยางของอุปกรณที่สื่อสารแบบไรสาย
ในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการรบกวนอุปกรณหรือบริการอื่นอาจเปนอันตร
ายหรือทําใหเกิดอันตรายได
การใชงานอุปกรณไรสายจึงถูกจํากัดหรือหามใช สนามบิน, โรงพยาบาล
และบริเวณที่มีการรั่วไหลของออกซิเจนหรือกาซไวไฟคือตัวอยางของที่ที่จ
ำกัดหรือหามการใชอุปกรณไรสาย
เมื่อทานอยูในสภาพแวดลอมที่ไมทราบแนชัดเกี่ยวกับบทลงโทษในการใชอุ
ปกรณไรสาย
ใหสอบถามจากเจาหนาที่เพื่อขอรับอนุญาตกอนที่จะเปดอุปกรณไรสาย
ในแตละประเทศจะมีขอจํากัดในการใชอุปกรณไรสายที่แตกตางกัน
เมื่อระบบของทานมีอุปกรณไรสาย
เมื่อตองมีการเดินทางระหวางประเทศกับระบบของทาน
ใหตรวจสอบเจาหนาที่ที่ใหอนุญาตใชวิทยุทองถิ่นเกี่ยวกับขอจํากัดในการใ
ชอุปกรณไรสายในประเทศปลายทางกอนที่จะยายหรือเดินทาง
หากระบบของทานมาพรอมกับอุปกรณไรสายภายใน
ไมควรใชงานอุปกรณไรสายหากไมมีฝาครอบหรือสิ่งหอหุมใดๆ
อยางในตําแหนงที่ถูกตอง และประกอบอยางถูกตองแลว
5. ภาคผนวก
82
ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
21
จีนเทานั้น
5. ภาคผนวก
83
ลิขสิทธิ์
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์
คูมือผูใชนี้จัดทําขึน
้ เพื่อใชเปนขอมูลเทานั้น ขอมูลทัง้ หมดที่มีอยูภายในเลมสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอ
 งแจงใหทราบลวงหนา
Samsung Electronics ไมรับผิดชอบตอความเสียหายทางตรงหรือทางออม ที่เกิดขึน
้ จากหรือเกี่ยวของกับการใชคม
ู ือผูใชงานนี้
•
Samsung และโลโก Samsung เปนเครื่องหมายการคาของ Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft
Corporation
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint และ Outlook เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation
ในสหรัฐฯ และในประเทศอื่น
•
Google, Picasa, Google Docs, Android และ Gmail เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Google Inc.
•
Google Cloud Print เปนเครื่องหมายการคาของ Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, TrueType, Mac และ Mac OS เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอืนๆ
•
AirPrint และโลโก AirPrint เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.
•
TrueType, LaserWriter และ Macintosh เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Computer, Inc.
•
ชือ
่ ตราสินคาหรือชือ
่ ผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษท
ั หรือองคกรที่เปนเจาของตราสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ
โปรดดูที่ไฟล 'LICENSE.txt' ในซีดีรอมที่ใหมาหากตองการขอมูลใบอนุญาตแหลงขอมูลแบบโอเพนซอรส
REV. 1.10
5. ภาคผนวก
84
คูมือผูใช
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
ขั
ขั้น
้นสูสูงง
คูมือนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง การกําหนดคาขั้นสูง การทํางาน
และวิธีแกไขปญหาในระบบปฏิบัติการรุนตางๆ
อาจไมมีคุณสมบัติบางอยางทั้งนี้ขึ้นกับรุนหรือประเทศที่จําหนาย
พื้นฐาน
คูมือนีจ
้ ะมีขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง การใชงานขั้นพื้นฐาน และวิธีแกไขปญหาบน Windows
ขัน
้ สูง
1. การติดตั้งซอฟตแวร
3. คุณสมบัติพเิ ศษ
การติดตัง้ สําหรับ Macintosh
89
การปรับระดับความสูง
137
การติดตัง้ ใหมสาํ หรับ Macintosh
90
การเปลีย
่ นแปลงการตัง้ คาพิมพเริม
่ ตน
138
การติดตัง้ สําหรับ Linux
91
การตัง้ คาเครือ
่ งของทานเปนเครือ
่ งเริม
่ ตน
139
การติดตัง้ ใหมสาํ หรับ Linux
92
การใชคณ
ุ สมบัติการพิมพขน
ั้ สูง
การพิมพบน Macintosh
140
147
การพิมพบน Linux
149
2.การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือ
ขาย
โปรแกรมเครือขายทีม
่ ีประโยชน
94
การตัง้ คาเครือขายแบบใชสาย
95
การติดตัง้ ไดรเวอรผา นเครือขาย
98
คอนฟกเู รชัน IPv6
104
การตัง้ คาเครือขายไรสาย
107
Samsung MobilePrint
131
Google Cloud Print
133
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ป
ี ระโยชน
Easy Capture Manager
152
Samsung Easy Color Manager
153
Samsung AnyWeb Print
154
Easy Eco Driver
155
การใช SyncThru™ Web Service
156
การใช Samsung Easy Printer Manager
การใช Samsung Printer Status
159
162
การใช Linux Unified Driver Configurator
164
86
ขัน
้ สูง
5. วิธีแกไขปญหา
ปญหาการปอนกระดาษเขาเครือ
่ ง
168
ปญหาของระบบไฟและการเสียบสายไฟ
169
ปญหาในการพิมพ
170
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
ปญหาของระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
174
182
87
1. การติดตัง ซอฟตแวร
หัวขอนี้แสดงคําแนะนําในการติดตั้งซอฟตแวรทีจําเปนและซอฟตแวรที่มีประโยชนสําหรับใชเมื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอม
พิวเตอรโดยใชสายสัญญาณ เครื่องที่เชื่อมตอโดยตรง คือ เครื่องที่ตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงผานสายสัญญาณ
ถาเครื่องของทานเชื่อมตอเขากับเครือขาย ใหขา มขัน
้ ตอนตอไปนี้และทําการติดตั้งไดรเวอรของเครื่องที่เชื่อมตอกับเครือขาย
(ดูที่ การติดตั้งไดรเวอรผานเครือขาย98)
• การติดตัง้ สําหรับ Macintosh
• การติดตัง้ ใหมสําหรับ Macintosh
89
90
• การติดตัง้ สําหรับ Linux
91
• การติดตัง้ ใหมสําหรับ Linux
92
• ถาทานใชระบบปฏิบัตก
ิ าร Windows โปรดดู "การติดตั้งไดรเวอรลงในเครือ
่ งที่เชือ
่ มตอโดยตรง"
ใน หนา 22 ในการติดตั้งไดรเวอรของเครื่องพิมพ
• ใชเฉพาะสาย USB ที่ยาวไมเกิน 3 เมตร (118 นิ้ว)
การติดตัง้ สําหรับ Macintosh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรและเปดเครื่องแลว
14
เปดโฟลเดอร Applications > Utilities > Print Setup Utility
15
คลิกที่ Add บน Printer List
16
คลิก Default Browser แลวคนหาการเชือ
่ มตอ USB
17
สําหรับ Mac OS X 10.4 ถา “Auto Select” ทํางานไมถูกตอง ใหเลือก
Samsung ใน Print Using และเลือกชื่อเครื่องของทานใน Model
ใสแผนซีดีซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดีรอม
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมที่ปรากฏบนเดสกทอป Macintosh
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร MAC_Installer > ไอคอน Installer OS X
คลิก Continue
อานขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใชงานและคลิก Continue
13
•
•
คลิก Agree เพื่อยอมรับขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใชงาน
เมือ
่ ขอความทีเ่ ตือนวาโปรแกรมทัง้ หมดบนคอมพิวเตอรของทานจะปดปรากฏขึน
้
ใหคลิกที่ Continue
•
คลิก Continue บน User Options Pane
คลิก Install
จะตองติดตั้งสวนประกอบทั้งหมดที่จําเปนตอการทํางานของเครื่อง
ใสรหัสเครือขายและคลิก OK
สําหรับ Mac OS X 10.5-10.7 ใหเปดโฟลเดอร Applications >
System Preferences และคลิก Print & Fax
สําหรับ Mac OS X 10.5-10.7 ใหคลิกที่ไอคอน “+” ตรงโฟลเดอร
หนาตางการแสดงผลจะปรากฏขึ้น
สําหรับ Mac OS X 10.5-10.7 ใหคลิกที่ Default
และคนหาการเชือ
่ มตอ USB
สําหรับ Mac OS X 10.5-10.7 หาก Auto Select ทํางานไมถูกตอง
ใหเลือก Select a driver to use... และชื่อเครื่องพิมพของทานใน Print
Using
ที่อยู IP ของเครื่องทานจะปรากฏบน Printer List
และตั้งไวเปนเครื่องที่เลือกใชกอนในลําดับแรก
ถาทานคลิก Customize ทานสามารถเลือกแตละสวนประกอบทีจ
่ ะติดตั้ง
11
12
•
18
คลิก Add
คุณจะตองรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณหลังจากติดตั้งซอฟตแวร คลิก
Continue Installation
หลังจากติดตัง้ เสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิก Close
1. การติดตัง้ ซอฟตแวร
89
การติดตัง้ ใหมสําหรับ Macintosh
ถาไดรเวอรเครื่องพิมพทํางานไมเหมาะสม
ใหถอดการติดตั้งไดรเวอรและติดตั้งไดรเวอรใหม
1
2
3
4
5
6
ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรและเปดเครื่องแลว
ใสแผนซีดีซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดีรอม
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมที่ปรากฏบนเดสกทอป Macintosh
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร MAC_Installer > ไอคอน Uninstaller OS X
ใสรหัสเครือขายและคลิก OK
เมื่อถอดการติดตั้งเสร็จแลว ใหคลิก OK
ถาเครื่องพิมพถูกเพิ่มไวแลว ใหลบเครื่องพิมพจาก Print Setup Utility หรือ
Print & Fax
1. การติดตัง้ ซอฟตแวร
90
การติดตัง้ สําหรับ Linux
ทานตองดาวนโหลดชุดซอฟตแวร Linux จากเว็บไซต Samsung
เพื่อติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ (http://www.samsung.com >
คนหาผลิตภัณฑของทาน > บริการหรือดาวนโหลด)
1
การติดตั้ง Unified Linux Driver
1
2
โปรแกรมการติดตั้งไดเพิ่มไอคอนของ Unified Driver Configurator
ไวบนเดสกทอปและ Unified Driver group
ไวที่เมนูระบบเพือ
่ ความสะดวกสบายของทาน ถาทานประสบความยุง ยาก
ใหดท
ู ี่วิธีใชบนหนาจอโดยเรียกผานเมนูระบบของทาน หรือเรียกจากโปรแกรม
Windows ของชุดไดรเวอร เชน Unified Driver Configurator หรือ Image
Manager
ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรและเปดเครื่องแลว
เมื่อหนาตาง Administrator Login ปรากฏขึน
้ ใหพิมพ “root” ลงในชอง
Login และปอนรหัสผานสําหรับระบบ
ทานตองล็อกเขาสูระบบในฐานะผูใชขั้นสูง (root)
เพื่อติดตั้งซอฟตแวรของเครื่อง ถาทานไมใชผูใชขั้นสูง
ใหสอบถามจากผูดูแลระบบของทาน
3
จากเว็บไซตของ Samsung ใหดาวนโหลดชุด Unified Linux Driver
ลงในคอมพิวเตอรของทาน
4
5
6
7
คลิกขวาที่ชด
ุ Unified Linux Driver และแตกขอมูลออกมา
ดับเบิลคลิกที่ cdroot > autorun
เมื่อหนาจอตอนรับปรากฏขึ้น ใหคลิกที่ Next
เมื่อการติดตัง้ เสร็จเรียบรอยแลว คลิก Finish
1. การติดตัง้ ซอฟตแวร
91
การติดตัง้ ใหมสําหรับ Linux
ถาไดรเวอรเครื่องพิมพทํางานไมเหมาะสม
ใหถอดการติดตั้งไดรเวอรและติดตั้งไดรเวอรใหม
1
2
ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรและเปดเครื่องแลว
เมื่อหนาตาง Administrator Login ปรากฏขึน
้ ใหพิมพ “root” ลงในชอง
Login และปอนรหัสผานสําหรับระบบ
ทานตองล็อกเขาสูร ะบบในฐานะผูใชขน
ั้ สูง (root)
เพือ
่ ถอดการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ ถาทานไมใชผูใชขน
ั้ สูง
ใหสอบถามจากผูดแ
ู ลระบบของทาน
3
เปด Terminal Program เมื่อหนาจอ Terminal ปรากฏขึน
้
ใหพิมพขอ
 มูลตอไปนี้
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
คลิก Next
คลิก Finish
1. การติดตัง้ ซอฟตแวร
92
2. การใชงานเครือ งพิมพทเ ี ชือ ม
ตอผานเครือขาย
หัวขอนี้จะแสดงคําแนะนําทีละขั้นตอนเพื่อตั้งคาเครื่องที่เชื่อมตอกับเครือขายและซอฟตแวร
• โปรแกรมเครือขายทีม
่ ป
ี ระโยชน
• การตั้งคาเครือขายแบบใชสาย
94
95
• การติดตัง้ ไดรเวอรผา นเครือขาย
98
• คอนฟกูเรชัน IPv6
104
• การตั้งคาเครือขายไรสาย
107
• Samsung MobilePrint
131
• Google Cloud Print
133
คุณสมบัติและอุปกรณเสริมตางๆ ที่เครื่องพิมพสนับสนุนอาจแตกตางกันไปตามรุนของเครื่องพิมพ
(ดูที่ "คุณสมบัติตา งๆ ตามรุน" ใน หนา 6)
โปรแกรมเครือขายทีม
่ ีประโยชน
มีหลายโปรแกรมที่สามารถนํามาใชในการตั้งคาเครือขายในสภาพแวดลอมของเครื
อขายไดอยางงายๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูดูแลระบบเครือขายที่ตองจัดการกับเครื่องหลายๆ
เครื่องบนเครือขาย
• กอนใชงานโปรแกรมดานลาง ตองตั้งคา IP แอดเดรสกอน
• คุณสมบัติและสินคาที่ใชเปนอุปกรณเสริมบางประเภทอาจไมมีใหเลือกใช
โดยจะขึ้นกับรุนของเครื่องพิมพหรือประเทศทีใช (ดู "คุณสมบัติตางๆ
ตามรุน
 " ใน หนา 6)
2
SyncThru™ Web Admin Service
วิธีการแกไขปญหาดานการจัดการของเครื่องแบบทีใ
่ ชบนเว็บสําหรับผูดแ
ู ลระบบเค
รือขาย SyncThru™ Web Admin Service
ชวยใหสามารถจัดการกับอุปกรณเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งควบคุมและแกปญหาเครื่องเครือขายจากระยะไกลไดจากจุดที่มีการเขาอินเต
อรเน็ตของบริษท
ั
•
ดาวนโหลดโปรแกรมนี้ไดจาก http://solution.samsungprinter.com
3
1
SetIP
SyncThru™ Web Service
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงบนเครื่องพิมพที่เชื่อมตอเครือขายของทานจะชวยใหทานทําง
านตอไปนี้ได (ดูที่ "การใช SyncThru™ Web Service" ใน หนา 106):
•
ตรวจสอบขอมูลวัสดุสน
ิ้ เปลืองและสถานะ
•
ตั้งคาเครื่องแบบกําหนดเอง
•
ตั้งคาตัวเลือกการแจงผานอีเมล เมื่อคุณตั้งคาตัวเลือกนี้ สถานะของเครื่อง
(ตลับโทนเนอรหมดหรือเครื่องผิดพลาด)
จะถูกสงไปยังอีเมลของบุคคลที่กําหนดโดยอัตโนมัติ
•
กําหนดคาพารามิเตอรเครือขายที่จําเปนสําหรับเครื่อง
เพื่อเชือ
่ มตอกับสภาพแวดลอมของเครือขายแบบตางๆ
โปรแกรมยูทิลิตี้นี้ชวยใหทานเลือกอินเตอรเฟซเครือขายและกําหนดคา IP
แอดเดรสเพื่อใชกับโปรโตคอล TCP/IP ดวยตนเองได
•
ดูที่ "การกําหนดคา IPv4 โดยใช SetIP (Windows)" ใน หนา 95
•
ดูที่ "การกําหนดคา IPv4 โดยใช SetIP (Macintosh)" ใน หนา 96
•
ดูที่ "การกําหนดคา IPv4 โดยใช SetIP (Linux)" ใน หนา 97
• เครื่องพิมพที่ไมรองรับอินเตอรเฟสเครือขายจะไมสามารถใชคุณสมบัตินี้ได
(ดูที่ "ภาพดานหลัง" ใน หนา 18)
• TCP/IPv6 จะไมสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมนี้
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
94
การตั้งคาเครือขายแบบใชสาย
ทานตองตั้งคาโปรโตคอลเครือขายบนเครื่องเพื่อใชบนเครือขายของทาน
ทานสามารถใชเครือขายหลังจากเชื่อมตอสายเครือขายเขากับพอรตที่ตรงกันบนเค
รื่องของทาน
•
การตั้งคา IP แอดเดรส
สําหรับรุนที่ไมมีจอแสดงผลบนแผงควบคุม ใหใชโปรแกรม SyncThru™ Web
Service หรือ SetIP
• เครื่องพิมพที่ไมรองรับอินเตอรเฟสเครือขายจะไมสามารถใชคุณสมบัตินี้ได
(ดูที่ "ภาพดานหลัง" ใน หนา 18)
-
ดูที่ "การใช SyncThru™ Web Service" ใน หนา 156
• TCP/IPv6 จะไมสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมนี้
-
ดูที่ "การตั้งคา IP แอดเดรส" ใน หนา 95
4
การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย
ทานสามารถพิมพ รายงานการกําหนดคาเครือขาย
จากแผงควบคุมเครื่องซึ่งจะแสดงการตั้งคาเครือขายของเครื่องในปจจุบัน
ซึ่งจะชวยใหทานตั้งคาเครือขายได
•
5
เครือ
่ งไมมจ
ี อแสดงผล: กดปุม
(ยกเลิก หรือ หยุด/เคลียร)
บนแผงควบคุมเปนวลาสองวินาที
คุณสามารถหา MAC แอดเดรส และ IP แอดเดรสของเครื่องได โดยใช
รายงานการกําหนดคาเครือขาย
ตัวอยางเชน
•
MAC แอดเดรส: 00:15:99:41:A2:78
•
IP แอดเดรส: 165.254.192.192
อันดับแรก ทานตองตั้งคา IP แอดเดรส
สําหรับการพิมพและการจัดการผานเครือขาย โดยสวนใหญ IP
แอดเดรสใหมจะถูกกําหนดใหเองโดยอัตโนมัติโดยเซิรฟเวอร DHCP
(โปรโตคอลการกําหนดคาแมขา ยแบบไดนามิค) ที่ตั้งอยูบนเครือขาย
การกําหนดคา IPv4 โดยใช SetIP (Windows)
กอนการใชงานโปรแกรม SetIP ใหปดใชงานไฟรวอลลของคอมพิวเตอรกอนจาก
แผงควบคุม > ศูนยการรักษาความปลอดภัย > ไฟลวอลล Windows
1
ติดตั้งโปรแกรมนี้จากแผนซีดรี อมที่ใหมาโดยดับเบิลคลิก Application >
SetIP > Setup.exe
2
3
4
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําในหนาตางการติดตั้ง
เชือ
่ มตอเครื่องเขากับเครือขายดวยสายเคเบิลเครือขาย
เปดเครื่อง
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
95
การตั้งคาเครือขายแบบใชสาย
5
จากเมนู เริ่ม ของ Windows ใหเลือก โปรแกรมทัง้ หมด > Samsung
Printers > SetIP > SetIP
6
คลิกไอคอน
(ที่สามจากซาย) ในหนาตาง SetIP
เพือ
่ เปดหนาตางการกําหนดคา TCP/IP
7
ปอนขอมูลใหมของเครื่องลงในหนาตางการกําหนดคาดังนี้
ในอินทราเน็ตของบริษัท
ทานอาจจําเปนตองมีขอ
 มูลนี้ที่ผูจัดการเครือขายมอบใหกอ
 นดําเนินการตอ
คนหา MAC แอดเดรส ของเครื่องไดจาก รายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดูที่
"การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95)
และปอนขอมูลนี้โดยไมตองมีเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอยางเชน
00:15:99:29:51:A8 ใหปอน 0015992951A8
8
การกําหนดคา IPv4 โดยใช SetIP (Macintosh)
กอนการใชงานโปรแกรม SetIP ใหปดใชงานไฟรวอลลของคอมพิวเตอรกอนจาก
System Preferences > Security > Firewall
คําแนะนําตอไปนี้อาจแตกตางกันไปตามรุนของคุณ
1
2
เชือ
่ มตอเครื่องเขากับเครือขายดวยสายเคเบิลเครือขาย
3
ดับเบิลคลิกที่ไฟลและ Safari จะเปดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แลวเลือก Trust
เบราเซอรจะเปดหนา SetIPapplet.html ที่แสดงขอมูลชือ
่ และ IP
แอดเดรสของเครื่องพิมพ
4
คลิกไอคอน
(ทีส
่ ามจากซาย) ในหนาตาง SetIP
เพื่อเปดหนาตางการกําหนดคา TCP/IP
5
ปอนขอมูลใหมของเครื่องลงในหนาตางการกําหนดคา
ในอินทราเน็ตของบริษัท
ทานอาจจําเปนตองมีขอมูลนี้ที่ผูจัดการเครือขายมอบใหกอนดําเนินการตอ
ใสแผนซีดรี อมการติดตั้งและเปดหนาตางของดิสก เลือก MAC_Installer >
MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html
คลิกที่ Apply แลวคลิกที่ OK เครื่องจะพิมพ รายงานคอนฟกูเรชัน
่ เครือขาย
ใหโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบวาการตั้งคาทั้งหมดถูกตอง
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
96
การตั้งคาเครือขายแบบใชสาย
คนหา MAC แอดเดรส ของเครื่องไดจาก รายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดูที่
"การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95)
และปอนขอมูลนี้โดยไมตองมีเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอยางเชน
00:15:99:29:51:A8 ใหปอน 0015992951A8
6
7
เลือก Apply แลวจึงเลือก OK และ OK อีกครั้ง
คนหา MAC แอดเดรส ของเครื่องไดจาก รายงานการกําหนดคาเครือขาย (ดูที่
"การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95)
และปอนขอมูลนีโ้ ดยไมตองมีเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอยางเชน
00:15:99:29:51:A8 ใหปอน 0015992951A8
5
เครื่องจะพิมพ รายงานคอนฟกเู รชัน
่ เครือขาย ใหโดยอัตโนมัติ
ออกจาก Safari
การกําหนดคา IPv4 โดยใช SetIP (Linux)
กอนการใชงานโปรแกรม SetIP ใหปดใชงานไฟรวอลลของคอมพิวเตอรกอนจาก
System Preferences หรือ Administrator
คําแนะนําตอไปนีอ
้ าจแตกตางกันไปตามรุนหรือระบบปฏิบัติการของคุณ
1
2
3
4
เปด /opt/Samsung/mfp/share/utils/
ดับเบิลคลิกที่ไฟล SetIPApplet.html
คลิกเพื่อเปดหนาตางการกําหนดคา TCP/IP
ปอนขอมูลใหมของเครื่องลงในหนาตางการกําหนดคา
ในอินทราเน็ตของบริษัท
ทานอาจจําเปนตองมีขอ
 มูลนี้ที่ผูจัดการเครือขายมอบใหกอ
 นดําเนินการตอ
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
97
การติดตัง้ ไดรเวอรผานเครือขาย
• คุณสมบัติและสินคาที่ใชเปนอุปกรณเสริมบางประเภทอาจไมมีใหเลือกใช
โดยจะขึ้นกับรุนของเครื่องพิมพหรือประเทศทีใช (ดู "คุณสมบัติตางๆ
ตามรุน
 " ใน หนา 6)
3
เลือก Install Now
• เครื่องพิมพที่ไมรองรับอินเตอรเฟสเครือขายจะไมสามารถใชคุณสมบัตินี้ได
(ดูที่ "ภาพดานหลัง" ใน หนา 18)
• สามารถติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวรเครื่องพิมพไดโดยใสแผน CD
ซอฟตแวรในไดรฟ CD-ROM สําหรับ Windows
ใหเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพและซอฟตแวรจากหนาตาง Select Software
to Install
6
Windows
1
2
ตองเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายและเปดเครื่อง นอกจากนี้
เครื่องของทานตองตั้งคา IP แอดเดรส ไวแลว (ดูที่ "การตั้งคา IP แอดเดรส"
ใน หนา 95)
ตัวเลือก Custom Installation
ยอมใหทานเลือกการเชื่อมตอของเครื่องและเลือกแตละสวนประกอบที่จะติดตั้ง
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏในหนาตาง
ใสแผนซีดีซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดีรอม
4
อาน License Agreement และเลือก I accept the terms of the License
Agreement แลวคลิกที่ Next
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
98
การติดตัง้ ไดรเวอรผานเครือขาย
ถาไมพบเครื่องของทานในเครือขายหรือในเครืองคอมพิวเตอร
ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือกที่ทานตองการ แลวคลิก
Next
โหมดการติดตั้งอัตโนมัตเิ บื้องหลัง
โหมดการติดตั้งอัตโนมัติเบื้องหลังเปนวิธีการติดตั้งที่ไมจําเปนตองมีผูใชเปนผูด
 ําเนิ
นการติดตั้ง เมื่อทานไดเริ่มการติดตั้ง
ไดรเวอรเครื่องพิมพและซอฟตแวรจะถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานโด
ยอัตโนมัติ ทานสามารถเริ่มการติดตั้งอัตโนมัติเบือ
้ งหลังไดโดยพิมพ /s หรือ /S
ในหนาตางคําสัง่
5
เลือกตัวเลือกใน Using Enhanced Features and Participating in Printer
Usage Information Collection Program แลวคลิกที่ Next
6
7
เลือก Network connection จากหนาจอ Printer Connection Type
พารามิเตอรของบรรทัดคําสัง่
หากหนาตาง Connect Device ปรากฏขึน
้
ใหตรวจสอบวาเครื่องตออยูก
 ับเครือขาย แลวคลิกที่ Next
ตารางตอไปนี้แสดงคําสั่งตางๆ ที่สามารถใชไดในหนาตางคําสั่ง
ซอฟตแวรไฟรวอลลอาจทําใหไมสามารถติดตอผานเครือขายได
กอนตออุปกรณเขากับเครือขาย ใหปดไฟรวอลลของคอมพิวเตอร
8
เครื่องทีถ
่ ูกคนหาจะปรากฏบนหนาจอ
เลือกเครื่องที่คณ
ุ ตองการใชงานและคลิก OK
9
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําในหนาตางการติดตั้ง
บรรทัดคําสัง่ ตอไปนี้จะเปนผลและทํางานเมื่อมีการใชคําสัง่ กับ /s หรือ /S แต /h,
/H หรือ /? เปนคําสั่งยกเวนที่สามารถทํางานไดดวยตนเอง
บรรทัดคําสัง่
/s หรือ/S
คําจํากัดความ
คําอธิบาย
เริ่มตนการติดตั้งอัตโนมัติเ
บื้องหลัง
ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพโดย
ที่ไมตองรออินเตอรเฟสผูใชห
รือรอใหผูใชเปนผูดําเนินการ
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
99
การติดตัง้ ไดรเวอรผานเครือขาย
บรรทัดคําสัง่
/p"<ชื่อพอรต>" หรือ/
P"<ชื่อพอรต>"
คําจํากัดความ
ระบุพอรตเครื่องพิมพ
คําอธิบาย
ทานสามารถระบุชื่อพอรตเครื่
องพิมพดวย IP แอดเดรส,
ชื่อโฮสต, ชื่อพอรตทองถิ่น
USB หรือชื่อพอรต
IEEE1284 ก็ได
พอรตเครือขายจะ
ถูกสรางขึ้นมาโดย
การใชพอรต
ตัวอยางเชน
TCP/IP มาตรฐาน
สําหรับพอรตทองถิ่ • /p"xxx.xxx.xxx.xxx"
โดยที่ "xxx.xxx.xxx.xxx"
น
คือที่อยู IP
ตองมีพอรตนี้อยูใ
ของเครื่องพิมพเครือขาย /
นระบบกอนที่จะถูก
p"USB001", /P"LPT1:", /
กําหนดหรือระบุดว
p"ชื่อโฮสต"
ยคําสั่ง
/a"<พาธปลายทาง>"
หรือ/
A"<พาธปลายทาง>"
ระบุพาธปลายทางของการ
ติดตั้ง
พาธปลายทางตอง
เปนพาธที่มีคุณสม
บัตท
ิ ี่เหมาะสมหรือ
ไดรับการรับรองอ
ยางเต็มที่
เนื่องจากไดรเวอรเครื่องพิมพ
จะตองถูกติดตัง้ ลงบนตําแหนง
เฉพาะในระบบปฏิบัติการ
คําสั่งนี้จะถูกนําไปใชกับซอฟ
ตแวรโปรแกรมประยุกตเทานั้
น
บรรทัดคําสัง่
คําจํากัดความ
คําอธิบาย
/n"<ชื่อเครื่องพิมพ>"
หรือ/
N"<ชื่อเครื่องพิมพ>"
ระบุชื่อเครื่องพิมพ
ดวยพารามิเตอรนี้
ทานสามารถสรางตัวตนให ทานจะสามารถเพิ่มเครื่องพิม
เครื่องพิมพไดโดยการระบุ พเขาไปไดตามตองการ
ชื่อเครื่องพิมพ
/nd หรือ/ND
เปนคําสั่งที่สั่งใหไมตองตัง้
ไดรเวอรที่ติดตั้งไวเปนไดร
เวอรเริม
่ ตนของเครื่องคอม
พิวเตอร
ซึ่งจะแสดงวาไดรเวอรของเค
รื่องพิมพที่ติดตั้งนั้นจะไมใชไ
ดรเวอรของเครื่องพิมพเริ่มตน
บนระบบของทานหากมีไดรเว
อรของเครื่องพิมพหนึง่ ไดรเวอ
รหรือมากกวาถูกติดตั้งเอาไว
ถาไมไดติดตั้งไดรเวอรเครื่อง
พิมพไวในระบบของทานเลย
ตัวเลือกนี้จะไมถูกนําไปใชแล
ะเปนผลเนื่องจากระบบปฏิบัติ
การ Windows
จะตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพที่
ติดตั้งไวใหเปนไดรเวอรเริ่มต
นของเครื่อง
/x หรือ/X
ใชไฟลไดรเวอรเครือ
่ งคอม
พิวเตอรที่มีอยูเพื่อสรางตัว
ตนเครื่องพิมพขึ้นมา
ถามีการติดตัง้ ไดรเวอรนั้น
ไวแลว
คําสั่งนีจ
้ ะใหวิธีการในการติด
ตั้งตัวตนเครื่องพิมพที่ใชไฟล
ไดรเวอรของเครื่องพิมพ
โดยไมตอ
 งมีการติดตัง้ ไดรเวอ
รเพิ่มเติม
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
100
การติดตัง้ ไดรเวอรผานเครือขาย
บรรทัดคําสัง่
/up"<ชื่อเครื่องพิมพ>"
หรือ/
UP"<ชื่อเครื่องพิมพ>"
/d หรือ/D
/v"<ชื่อที่ใชรวมกัน>"
หรือ/
V"<ชื่อที่ใชรวมกัน>"
/o หรือ/O
คําจํากัดความ
คําอธิบาย
บรรทัดคําสัง่
ลบเครื่องพิมพที่ระบุออกไป คําสั่งนี้จะใหวิธีการในการลบเ
เทานั้น
ครือ
่ งพิมพที่ระบุออกไปจากระ
แตไมไดลบไฟลไดรเวอร
บบของทานโดยไมมีผลตอได
รเวอรอื่นๆ ของเครื่องพิมพ
ไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพจะไม
ถูกลบออกจากระบบของทาน
ถอดการติดตั้งไดรเวอรขอ
งอุปกรณและโปรแกรมทั้ง
หมดจากระบบของทาน
คําสั่งนี้จะลบไดรเวอรของอุปก
รณและซอฟตแวรใชงานที่ถูก
ติดตั้งไวทั้งหมดออกจากระบบ
ของทาน
ใชเครื่องที่ติดตั้งไวรว
 มกัน
และเพิ่มไดรเวอรแพล็ตฟอ
รมอื่นๆ
ที่มีใหเลือกใชสําหรับ
Point และ Print
โดยจะติดตั้งไดรเวอรทั้งหมด
ของเครื่องบนแพล็ตฟอรมของ
ระบบปฏิบัติการ Windows
ลงในระบบ
และแบงใหใชรวมกันโดยใช
<ชื่อที่ใชรว
 มกัน>
ที่กําหนดไวสําหรับ Point และ
Print
เปดโฟลเดอร
เครือ
่ งพิมพและโทรสาร
หลังจากทําการติดตัง้
คําสั่งนี้จะเปดโฟลเดอร
เครือ
่ งพิมพและโทรสาร
หลังจากทําการติดตั้งอัตโนมัติ
เบื้องหลังเสร็จสิ้นแลว
คําจํากัดความ
คําอธิบาย
/f"<ชื่อไฟลบันทึก>"
หรือ/
F"<ชื่อไฟลบันทึก>"
ระบุชื่อไฟลบันทึก
ไฟลบันทึกจะถูกสรางขึ้นในโ
ไฟลบันทึกเริ่มตนจะถูกสรา ฟลเดอรที่ระบุไว
งขึ้นมาในโฟลเดอรชั่วครา
วของระบบ
ถาไมมีการระบุไฟลบันทึก
/h, /H หรือ /?
แสดงการใชบรรทัดคําสัง่
7
Macintosh
1
2
3
4
5
6
7
8
ตองเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายของทานและเปดใชเครื่อง
ใสแผนซีดซ
ี อฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดรี อม
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมที่ปรากฏบนเดสกทอป Macintosh
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร MAC_Installer > ไอคอน Installer OS X
คลิก Continue
อานขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใชงานและคลิก Continue
คลิก Agree เพื่อยอมรับขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใชงาน
เมือ
่ ขอความทีเ่ ตือนวาโปรแกรมทัง้ หมดบนคอมพิวเตอรของทานจะปดปรากฏขึน
้
ใหคลิกที่ Continue
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
101
การติดตัง้ ไดรเวอรผานเครือขาย
9
คลิก Continue บน User Options Pane
ถาคุณยังไมไดตั้งคาที่อยู IP ใหคลิก Set IP address แลวดูที่ "การกําหนดคา
IPv4 โดยใช SetIP (Macintosh)" ใน หนา 96
ถาคุณตองการตั้งคาเครือขายไรสาย โปรดดูที "การตั้งคาโดยใช Macintosh"
ใน หนา 118
10
สําหรับ Mac OS X 10.4 ใหคลิก IP Printer
17
เลือก HP Jetdirect - Socket ใน Protocol
ใสรหัสเครือขายและคลิก OK
คุณจะตองรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณหลังจากติดตั้งซอฟตแวร คลิก
Continue Installation
13
14
หลังจากติดตัง้ เสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิก Close
15
คลิกที่ Add บน Printer List
•
สําหรับ Mac OS X 10.5-10.7 ใหเปดโฟลเดอร Applications >
System Preferences และคลิก Print & Fax
สําหรับ Mac OS X 10.5-10.7 ใหคลิกที่ไอคอน “+”
หนาตางการแสดงผลจะปรากฏขึ้น
สําหรับ Mac OS X 10.5-10.7 ใหคลิก IP
18
19
ปอน IP แอดเดรสของเครื่องลงในชองใสขอมูล Address
20
สําหรับ Mac OS X 10.4 ถา “Auto Select” ทํางานไมถูกตอง ใหเลือก
Samsung ใน Print Using และเลือกชื่อเครื่องของทานใน Model
ปอนชื่อคิวลงในชองใสขอมูล Queue
ถาทานไมสามารถระบุชื่อคิวใหกับเซิรฟเวอรของเครื่อง
ใหลองใชคว
ิ ที่เปนคาเริ่มตนกอน
•
เปดโฟลเดอร Applications > Utilities > Print Setup Utility
•
•
เมื่อพิมพเอกสารที่มีหลายๆ หนา
ประสิทธิภาพของงานพิมพจะดีขึ้นไดดวยการเลือก Socket สําหรับตัวเลือก
Printer Type
คลิก Install
จะตองติดตั้งสวนประกอบทั้งหมดที่จําเปนตอการทํางานของเครื่อง
ถาทานคลิก Customize ทานสามารถเลือกแตละสวนประกอบทีจ
่ ะติดตั้ง
11
12
16
21
สําหรับ Mac OS X 10.5-10.7 ถา “Auto Select” ทํางานไมถูกตอง
ใหเลือก Select Printer Software และเลือกชื่อเครื่องของทานใน Print
Using
คลิก Add
ที่อยู IP ของเครื่องทานจะปรากฏบน Printer List
และตั้งไวเปนเครื่องที่เลือกใชกอนในลําดับแรก
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
102
การติดตัง้ ไดรเวอรผานเครือขาย
8
Linux
ทานตองดาวนโหลดชุดซอฟตแวร Linux จากเว็บไซต Samsung
เพื่อติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ (www.samsung.com > find your product >
Support หรือ Downloads)
ติดตั้งไดรเวอร Linux และเพิ่มเครือ
่ งพิมพในเครือขาย
1
ตองเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายของทานและเปดใชเครื่อง นอกจากนี้
เครื่องของทานตองตั้งคา IP แอดเดรส ไวแลว
2
3
4
5
6
7
8
9
ดาวนโหลดแพ็คเกจ Unified Linux Driver จากเว็บไซตของ Samsung
คัดแยกแพคเกจ Unified Linux Driver จากนั้นเปดไดเรคทอรี่ใหมขน
ึ้ มา
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร cdroot > autorun
หนาตางตัวติดตั้ง Samsung จะเปดขึ้น คลิก Next
หนาตางตัวชวยสรางการเพิ่มเครื่องพิมพ จะเปดขึ้นมา คลิก Next
เลือกเครื่องพิมพเครือขาย และคลิกที่ปุม Search
10
11
12
ปอนคําอธิบายเครื่องพิมพและคลิก Next
หลังจากเพิม
่ เครื่องพิมพแลว ใหคลิก Finish
เมื่อการติดตั้งเสร็จแลว ใหคลิก Finish
เพิม
่ เครื่องพิมพเครือขาย
1
2
3
4
5
6
7
8
เปด Unified Driver Configurator
คลิก Add Printer.
หนาตาง Add printer wizard จะเปดขึ้นมา คลิก Next
เลือก Network printer และคลิกปุม Search
IP แอดเดรสและชือ
่ รุนของเครื่องพิมพจะปรากฏในชองรายการ
เลือกเครื่องของทาน แลวคลิก Next
ปอนคําอธิบายเครื่องพิมพและคลิกที่ Next
หลังจากเพิม
่ เครื่องพิมพแลว ใหคลิก Finish
IP แอดเดรสและชือ
่ รุนของเครื่องพิมพจะปรากฏในชองรายการ
เลือกเครื่องของทาน แลวคลิก Next
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
103
คอนฟกูเรชัน IPv6
7
IPv6 จะสนับสนุนการทํางานอยางถูกตองใน Windows Vista
หรือรุนที่สูงกวาเทานั้น
หนาตาง ตัวชวยสรางการเพิ่มเครื่องพิมพ จะเปดขึน
้ มา
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําในหนาตาง
ถาไมสามารถใชงานเครื่องผานเครือขายได ใหเปด IPv6 ใหอางอิงหัวขอถัดไป
ถาเครือขาย IPv6 ไมทํางาน
ใหตั้งคาเครือขายเครือขายทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงานและลองอีกครั้
งโดยใช Clear Setting
การเปด IPv6
1
2
3
4
5
ในสภาพแวดลอมเครือขาย IPv6 ใหปฏิบัติตามขัน
้ ตอนถัดไปเพือ
่ ใชงานแอดเดรส
IPv6
9
จากแผงควบคุม
1
2
3
เชือ
่ มตอเครื่องเขากับเครือขายดวยสายเคเบิลเครือขาย
4
5
6
เลือก เริม
่ > แผงควบคุม > เครือ
่ งพิมพและโทรสาร
เปดเครื่อง
พิมพ รายงานการกําหนดคาเครือขาย ที่จะตรวจสอบแอดเดรส IPv6 (ดูที่
"การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95)
คลิก เพิม
่ เครื่อพิมพ ทางดานซายของหนาตาง เครื่องพิมพและโทรสาร
คลิก เพิม
่ เครื่องพิมพเฉพาะเครื่อง ในหนาตาง เพิม
่ เครือ
่ พิมพ
กดปุม

(เมนู) บนแผงควบคุม
df Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate
เลือก On และกด OK
ปดเครื่องและเปดใหม
ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพซ้ําใหม
การตั้งคาแอดเดรส IPv6
เครื่องสนับสนุนแอดเดรส IPv6 ตอไปนี้เพือ
่ การพิมพและการจัดการเครือขาย
•
Link-local Address: แอดเดรส IPv6 โลคอลแบบกําหนดเอง (แอดเดรสเริ่มที่
FE80)
•
Stateless Address: กําหนดคาแอดเดรส IPv6
โดยอัตโนมัติดว
 ยเราเตอรเครือขาย
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
104
คอนฟกูเรชัน IPv6
•
Stateful Address: กําหนดคาแอดเดรส IPv6 ดวยเซิรฟเวอร DHCPv6
•
Manual Address: กําหนดคาแอดเดรส IPv6 ดวยตนเองโดยผูใช
10
จาก SyncThru™ Web Service
คอนฟกเู รชันแอดเดรส DHCPv6 (กําหนดสภาวะ)
หากทานมีเซิรฟเวอร DHCPv6 บนเครือขายของทาน
ทานสามารถตั้งคาตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้สําหรับการกําหนดคาแมขายไดน
ามิกเริ่มตนได
1
2
3
กดปุม

(เมนู) บนแผงควบคุม
กด Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config
กด OK เพื่อเลือกคาที่ทานตองการ
•
DHCPv6 Addr.: ใช DHCPv6
เสมอไมวาจะมีการเรียกขอจากเราเตอรหรือไมก็ตาม
•
DHCPv6 Off: หามใช DHCPv6
ไมวาจะมีการเรียกขอจากเราเตอรหรือไมก็ตาม
•
Router: ใช DHCPv6 เมื่อมีการรองขอจากเราเตอรเทานั้น
สําหรับรุนที่ไมมีจอแสดงผลบนแผงควบคุม คุณจะตองเขาถึง SyncThru™
Web Service กอนโดยใชที่อยู IPv4 และทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใช IPv6
1
เขาใชงานเว็บเบราเซอร เชน Internet Explorer จาก Windows ปอน IP
แอดเดรสของเครื่อง (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
ลงในชองแอดเดรสและกดปุม
 Enter หรือคลิก ไป
2
หากเปนการเขาสูร ะบบ SyncThru™ Web Service ครั้งแรกของทาน
ทานจะตองเขาสูร ะบบในฐานะผูดูแลระบบ
พิมพชื่อผูใชและรหัสผานที่ตั้งมาจากโรงงานทางดานลาง
ขอแนะนําใหทานเปลี่ยนรหัสผานเริ่มตนดวยเหตุผลดานความปลอดภัย
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
เมื่อหนาตาง SyncThru™ Web Service เปดขึ้น
ใหเลื่อนเคอรเซอรเมาสไปที่ Settings ของแถบเมนูดา นบนแลวคลิก
Network Settings
4
5
คลิก TCP/IPv6 ทางดานซายของเว็บไซต
เลือกกลองกาเครื่องหมาย IPv6 Protocol เพื่อเปดใชงาน IPv6
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
105
คอนฟกูเรชัน IPv6
6
เลือกกลองกาเครื่องหมาย Manual Address กลองขอความ Address/
Prefix จะใชงานได
7
ใสแอดเดรสที่เหลือ (ตัวอยางเชน: 3FFE:10:88:194::AAAA “A” คือ 0 ถึง
9 ซึ่งเปนเลขฐานสิบหก, A ถึง F)
8
9
เลือกการกําหนดคา DHCPv6
คลิกปุม Apply
การใช SyncThru™ Web Service
1
เริ่มตนเว็บเบราเซอร เชน Internet Explorer
ที่สนับสนุนการกําหนดแอดเดรส IPv6 เปน URL
2
เลือกแอดเดรส IPv6 หนึ่งแอดเดรส (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) จาก Network
Configuration Report (ดูที่ "การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย"
ใน หนา 95)
3
ปอนแอดเดรส IPv6 (ตัวอยางเชน: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701])
แอดเดรสที่ใสตองไมมีวงเล็บ “[ ]” ติดอยู
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
106
การตั้งคาเครือขายไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องของคุณสนับสนุนเครือขายไรสาย
เครื่องพิมพบางรุนอาจไมมีเครือขายไรสาย (ดูที่ "คุณสมบัติตา งๆ ตามรุน"
ใน หนา 6)
• ถาเครือขาย IPv6 ไมทํางาน
ใหตั้งคาเครือขายทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงานและลองอีกครั้งโดย
ใช Clear Setting
ชื่อเครือขายแบบไรสายและรหัสผานเครือขาย
เครือขายแบบไรสายตองมีการรักษาความปลอดภัยที่มากกวา ดังนั้น
เมื่อมีการตั้งจุดเขาใชงานเปนครั้งแรก จะมีการสรางชื่อเครือขาย (SSID),
ชนิดของการรักษาความปลอดภัยที่ใช และรหัสผานเครือขาย สําหรับเครือขายนั้น
สอบถามขอมูลนี้จากผูดแ
ู ลระบบเครือขายของทานกอนดําเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ
ตอไป
11
เริ่มตนใชงาน
รูจ
 ักประเภทเครือขายของคุณ
โดยปกติแลว
คุณจะสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องไดเพียงคราวละหนึ่งเครื่องเทานั้น
โหมด Infrastructure
โหมดนี้เหมาะสําหรับใชทั่วไปในบานและ SOHO
(สํานักงานขนาดเล็ก/สํานักงานในบาน)
โหมดนี้ใชจุดเขาใชงานเพื่อสื่อสารกับเครื่องแบบไรสาย
โหมด Ad Hoc
โหมดนี้จะไมใชจุดเขาใชงาน
คอมพิวเตอรที่มีเครือขายไรสายและเครื่องทีมีเครือขายไรสายสา
มารถสื่อสารไดโดยตรง
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
107
การตั้งคาเครือขายไรสาย
12
แนะนําวิธีการตัง้ คาระบบไรสาย
คุณสามารถตั้งคาเครือขายไรสายไดจากเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอร เลือกวิธีการตั้งคาจากตารางดานลาง
คุณอาจไมสามารถใชการตั้งคาเครือขายไรสายบางรูปแบบได โดยจะขึ้นอยูกับรุนหรือประเทศที่จําหนาย
วิธีการตัง้ คา
วิธก
ี ารเชือ
่ มตอ
จากคอมพิวเตอร
มีอป
ุ กรณเชื่อมตอสัญญาณ
จากแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
คําอธิบายและการอางอิง
สําหรับผูใชงาน Windows ดูที่ "จุดเขาใชงานผานสาย USB (แนะนํา)" ใน หนา 114
A
สําหรับผูใชงาน Mac ดูที่ "จุดเขาใชงานผานสาย USB (แนะนํา)" ใน หนา 118
B
ดูที่ "การใชสายเครือขาย" ใน หนา 122
C
• ดูที่ "เครื่องที่มีจอแสดงผล" ใน หนา 110
D
• ดูที่ "เครื่องที่ไมมีจอแสดงผล" ใน หนา 111
ไมมอ
ี ุปกรณเชือ
่ มตอสัญญ
าณ
จากคอมพิวเตอร
ตัง้ คา Wi-Fi Direct
ดูที่ "การใชปุม เมนู" ใน หนา 113
E
สําหรับผูใชงาน Windows ดูที่ "Ad Hoc ผานสาย USB" ใน หนา 116
F
สําหรับผูใชงาน Mac ดูที่ "Ad Hoc ผานสาย USB" ใน หนา 120
อ
ดูที่ "การตั้งคา Wi-Fi Direct" ใน หนา 126
H
หากเกิดปญหาขึ้นในระหวางการตัง้ คาเครือขายไรสายหรือการติดตั้งไดรเวอร โปรดดูหัวขอการแกไขปญหา (ดูที่ "การแกไขปญหาเบื้องตน" ใน หนา 127)
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
108
การตั้งคาเครือขายไรสาย
13
การใชปม
ุ WPS
การเลือกประเภท
การเชือ
่ มตอเครื่องของทานเขากับเครือขายแบบไรสายโดยใชปุม
หากเครื่องของทานและจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) รองรับ Wi-Fi
Protected Setup™(WPS) แลว
ทานสามารถกําหนดการตั้งคาเครือขายแบบไรสายไดอยางงายดายโดยการกดปุม
(WPS) บนแผงควบคุม โดยไมตองใชคอมพิวเตอร
• หากทานตองการใชเครือขายแบบไรสายโดยใชโหมด โครงสรางพื้นฐาน
ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดสายเครือขายออกจากเครื่องแลว
ทานสามารถใชปุม WPS (PBC) หรือการใส PIN
จากคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมตอจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) ตางๆ
ได ขึ้นอยูกับจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) ที่ทานใชงานอยู
อานคูมือผูใชของจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) ที่ทานใชงานอยู
• เมื่อใชปุม WPS เพื่อตั้งคาเครือขายไรสาย
การตั้งคาความปลอดภัยอาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อปองกันเหตุการณนี้
ใหล็อคตัวเลือก WPS
ไวสําหรับการตั้งคาความปลอดภัยของระบบไรสายปจจุบัน
ชื่อตัวเลือกอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรไรสาย)
ที่คุณกําลังใชอยู
(WPS)
บนแผงควบคุมมีอยูสองวิธี
วิธี Push Button Configuration (PBC)
จะชวยใหทานเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายแบบไรสายได โดยการกดปุม

(WPS) บนแผงควบคุมของเครื่อง และปุม
 WPS (PBC) บนจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย) ที่เปดใชงาน Wi-Fi Protected Setup™(WPS)
ตามลําดับ
วิธี Personal Identification Number (PIN)
จะชวยใหทานเชื่อมตอเครื่องเขากับเครือขายแบบไรสายไดโดยการใสขอมูล PIN
ที่ใหมาบนจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) ที่เปดใชงาน Wi-Fi Protected
Setup™(WPS)
คาเริ่มตนที่ตั้งมาจากโรงงานในเครื่องของทาน คือ โหมด PBC
ซึ่งเหมาะสําหรับสภาพแวดลอมเครือขายแบบไรสายทั่วไป
ทานสามารถเปลี่ยนโหมด WPS ในแผงควบคุมได (
(เมนู) > Network >
Wireless > OK > WPS Setting)
สิง่ ทีต
่ องจัดเตรียม
•
ตรวจสอบวาจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) รองรับ WPS (Wi-Fi
Protected Setup™)
•
ตรวจสอบวาเครื่องของทานรองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
•
คอมพิวเตอรที่อยูใ
 นเครือขาย (โหมด PIN เทานั้น)
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
109
การตั้งคาเครือขายไรสาย
เครื่องทีม
่ ีจอแสดงผล
การเชื่อมตอในโหมด PBC
1
2
กดปุม

(WPS) คางไวบนแผงควบคุมเปนเวลานานกวา 2 วินาที
การเชือ
่ มตอในโหมด PIN
1
2
เครื่องจะรอจนถึงสองนาทีจนกระทั่งทานกดปุม WPS (PBC)
บนจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
ตัวเลข PIN แปดหลักจะปรากฏบนจอแสดงผล
ทานตองใสตัวเลข PIN
แปดหลักลงในคอมพิวเตอรที่เชือ
่ มตอกับจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย) ภายใน 2 นาที
a Connecting: เครื่องกําลังเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย
ขอความจะแสดงบนจอแสดงผลตามลําดับดานลาง:
b Connected: เมื่อเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายไรสายเรียบรอยแลว ไฟ
WPS LED จะสวางขึน
้
a Connecting: เครื่องกําลังเชื่อมตอกับจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย)
c SSID Type:
หลังจากดําเนินการเชื่อมตอกับเครือขายไรสายเรียบรอยแลว ขอมูล
SSID ของ AP จะปรากฏบนจอ LCD
b Connected: เมื่อเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายไรสายเรียบรอยแลว ไฟ
WPS LED จะสวางขึน
้
3
(WPS) คางไวบนแผงควบคุมเปนเวลานานกวา 2 วินาที
ขอความจะแสดงบนจอแสดงผลตามลําดับดานลาง:
กดปุม
 WPS (PBC) บนจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
c AP SSID:
หลังจากดําเนินการเชื่อมตอกับเครือขายไรสายเรียบรอยแลว ขอมูล
SSID ของ AP จะปรากฏบนจอแสดงผล
กดปุม

3
ใสแผนซอฟตแวร CD ในไดรฟ CD-ROM
จากนั้นทําตามคําแนะนําในหนาตางเพื่อตั้งคาเครือขายไรสาย
ใสแผนซอฟตแวร CD ในไดรฟ CD-ROM
จากนั้นทําตามคําแนะนําในหนาตางเพื่อตั้งคาเครือขายไรสาย
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
110
การตั้งคาเครือขายไรสาย
เครื่องทีไ
่ มมีจอแสดงผล
เครื่องที่ไมมีปม
ุ
บนแผงควบคุมเปนวลาเกินสิบวินาที
ทานสามารถคนหา PIN ของเครื่อง
การเชื่อมตอในโหมด PBC
1
กดปุม

(WPS) บนแผงควบคุมคางไวประมาณ 2 - 4 วินาที จนกวาไฟ
Status LED จะกะพริบเร็วๆ
เครื่องเริ่มการเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย ไฟ LED
กะพริบเกินกวาสองนาทีจนกระทั่งทานกดปุม
 PBC บนจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย)
2
2
3
กดปุม
 WPS (PBC) บนจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
ทานตองใสตัวเลข PIN
แปดหลักลงในคอมพิวเตอรที่เชือ
่ มตอกับจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย) ภายใน 2 นาที
a ไฟ WPS LED กะพริบเร็วๆ เครื่องกําลังเชื่อมตอกับจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย)
ไฟ LED จะกะพริบชาๆ เกินกวาสองนาทีจนกระทั่งทานใสตัวเลข PIN 8
หลัก
ไฟ WPS LED จะกะพริบตามลําดับดานลาง:
a ไฟ WPS LED กะพริบเร็วๆ เครื่องกําลังเชื่อมตอกับจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย)
ใสแผนซอฟตแวร CD ในไดรฟ CD-ROM
จากนั้นทําตามคําแนะนําในหนาตางเพื่อตั้งคาเครือขายไรสาย
b เมื่อเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายไรสายเรียบรอยแลว ไฟ WPS LED
จะสวางขึ้น
4
การเชื่อมตอในโหมด PIN
1
กดปุม

(WPS) บนแผงควบคุมคางไวอยางนอย 4 วินาทีจนกวาไฟ
Status LED จะสวางขึ้น
เครื่องเริ่มการเชื่อมตอกับจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
b เมื่อเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายไรสายเรียบรอยแลว ไฟ WPS LED
จะสวางขึ้น
3
(ยกเลิก หรือ หยุด/เคลียร): กดปุม
 (WPS)
ใสแผนซอฟตแวร CD ในไดรฟ CD-ROM
จากนั้นทําตามคําแนะนําในหนาตางเพื่อตั้งคาเครือขายไรสาย
ตองพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขายและหมายเลข PIN (ดูที่
"การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95)
ในโหมดพรอม ใหกดปุม

(ยกเลิก หรือ หยุด/เคลียร)
บนแผงควบคุมเปนวลาเกินหาวินาที
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
111
การตั้งคาเครือขายไรสาย
การเชือ
่ มตอกับเครือขายอีกครัง้
การยกเลิกการเชือ
่ มตอกับเครือขาย
เมื่อปดฟงกชน
ั่ การทํางานแบบไรสาย เครื่องจะพยายามเชือ
่ มตอกับจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย)
จากการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายและที่อยูทใ
ี่ ชกอนหนา
เมื่อตองการยกเลิกการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย ใหกดปุม
บนแผงควบคุมอยางนอย 2 วินาที
•
เมื่อเครือขาย Wi-Fi อยูใ
 นโหมดวาง:
เครื่องจะยกเลิกการเชื่อมตอจากเครือขายแบบไรสายทันที และไฟ LED WPS
จะดับลง
•
เมื่อกําลังใชเครือขาย Wi-Fi: ขณะที่เครื่องรอจนกวางานปจจุบน
ั จะเสร็จ ไฟ
WPS LED จะกะพริบเร็วๆ
จากนั้นการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายจะยกเลิกการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติแล
ะไฟ LED WPS จะดับลง
ในกรณีตอไปนี้ เครื่องจะเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายใหมโดยอัตโนมัติ:
• เครื่องจะปดและเปดขึ้นมาอีกครั้ง
• จุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) จะปดและเปดขึ้นมาอีกครัง้
(WPS)
การยกเลิกขั้นตอนการเชือ
่ มตอ
หากตองการยกเลิกฟงกชั่นการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายเมื่อเครื่องเชื่อมตอเขา
กับเครือขายแบบไรสาย ใหกดและปลอยปุม

(ยกเลิก หรือ หยุด/เคลียร) หรือ
(เปดปด/ปลุกการทํางาน) บนแผงควบคุม ทานตองรอประมาณ 2
นาทีเพือ
่ เชือ
่ มตอกับเครือขายแบบไรสายอีกครัง้
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
112
การตั้งคาเครือขายไรสาย
14
การใชปม
ุ เมนู
เมนูบางรายการอาจไมปรากฏในจอแสดงผล โดยจะขึ้นอยูกับตัวเลือกหรือรุน
หากเปนเชนนั้น แสดงวาไมสามารถใชเมนูนั้นกับเครื่องของทานได
3
กด OK เพื่อเลือกวิธีการตั้งคาที่ทานตองการ
•
Wizard (แนะนํา): ในโหมดนี้ จะมีการดําเนินการตั้งคาโดยอัตโนมัติ
เครื่องจะแสดงรายการเครือขายทีม
่ ีใหเลือก หลังจากเลือกเครือขายแลว
เครื่องพิมพจะแจงถามรหัสความปลอดภัยสําหรับเชื่อมตอเครือขาย
•
Custom: ในโหมดนี้ ผูใชสามารถระบุหรือแกไข SSID ของตนไดเอง
หรือเลือกตัวเลือกความปลอดภัยโดยละเอียดได
กอนที่จะเริ่มตน ทานตองทราบชือ
่ เครือขาย (SSID) ของเครือขายแบบไรสาย
และรหัสเขาเครือขายหากมีการเขารหัสไว
ขอมูลนี้จะถูกตั้งคาเมื่อมีการติดตัง้ จุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
หากทานไมทราบขอมูลเกี่ยวกับระบบไรสายของทาน
ใหสอบถามจากผูท
 ี่ตั้งคาเครือขายของทาน
หลังจากเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายเรียบรอยแลว
ทานตองติดตั้งไดรเวอรของเครื่องเพื่อพิมพโดยใชโปรแกรม (ดูที่
"การติดตั้งไดรเวอรผานเครือขาย" ใน หนา 98)
1
2
กดปุม

(เมนู) บนแผงควบคุม
กด Network > Wireless > WLAN Settings
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
113
การตั้งคาเครือขายไรสาย
15
การตัง้ คาโดยใช Windows
ทางลัดเรียกใชโปรแกรม Wireless Setting โดยไมตองใชแผนซีดี:
ถาทานไดตด
ิ ตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพแลวครั้งหนึ่ง
ทานสามารถเรียกใชโปรแกรม Wireless Setting ไดโดยไมตองใชแผนซีดี
จากเมนู เริ่ม ใหเลือก โปรแกรม หรือ โปรแกรมทั้งหมด > Samsung Printers >
ชื่อไดรเวอรเครือ
่ งพิมพของคุณ > Wireless Setting Program
จุดเขาใชงานผานสาย USB (แนะนํา)
สิง่ ทีต
่ องจัดเตรียม
•
จุดเขาใชงาน
•
เครือขายที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
•
แผนซีดีซอฟตแวรที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
•
เครื่องที่ติดตั้งอินเตอรเฟสเครือขายแบบไรสาย
•
สายเคเบิล USB
การสรางเครือขายแบบ Infrastructure
1
2
3
4
5
ใสแผนซีดซ
ี อฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดรี อม
6
เลือกตัวเลือกใน Using Enhanced Features and Participating in Printer
Usage Information Collection Program แลวคลิกที่ Next
7
เลือก Configure the wireless network connection using USB cable
จากหนาจอ Printer Connection Type แลวคลิกที่ Next
8
หลังการคนหา จะปรากฏอุปกรณเครือขายไรสายบนหนาตาง เลือกชื่อ
(SSID) ของอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณที่ตอ
 งการใช จากนั้นคลิกที่ Next
คลิก Install Now
อาน License Agreement และเลือก I accept the terms of the License
Agreement แลวคลิกที่ Next
หากเครือขายไรสายติดตั้งไวแลว หนาตาง Wireless Network
Information จะปรากฏขึ้น เลือก I want to install software with the
current settings. (Recommended). แลวคลิกที่ Next
หากทานไมสามารถคนหาชื่อเครือขายที่ทานตองการเลือก
หรือทานตองการตัง้ คาการกําหนดคาระบบไรสายดวยตนเอง ใหคลิก
Advanced Setting
• Enter the wireless Network Name: ปอน SSID ของจุดเขาใชงาน (SSID
จะตองใชตัวพิมพเล็ก/ใหญใหถูกตอง)
• Operation Mode: เลือก Infrastructure
ตรวจสอบวาเชื่อมตอสาย USB เขากับเครื่องแลว
เปดเครื่องคอมพิวเตอร จุดเขาใชงาน และเครืองพิมพ
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
114
การตั้งคาเครือขายไรสาย
• Authentication: เลือกประเภทการรับรองความถูกตอง
Open System: ไมใชการรับรองความถูกตอง
และอาจใชหรือไมใชการเขารหัส
ขึ้นอยูกับความจําเปนในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
Shared Key: ใชการรับรองความถูกตอง อุปกรณที่มีคีย WEP
ที่ถูกตองสามารถเขาใชงานเครือขายได
WPA Personal หรือ WPA2 Personal:
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับรองความถูกตองของเซิรฟเวอรเครื่องพิมพที่ใช WPA
Pre-Shared Key ตัวเลือกนี้ใชคียลับที่ใชรวมกัน (โดยทั่วไปเรียกวา
วลีรหัสผาน Pre Shared Key)
ซึ่งกําหนดคาไดเองบนจุดเขาใชงานและบนแตละไคลเอนต
10
หากเครื่องพิมพของคุณรองรับ Wi-Fi Direct หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึน
้
คลิก Next
• Encryption: เลือกการเขารหัส (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES)
• Network Password: กรอกคารหัสผานเครือขายเขารหัส
• Confirm Network Password: ยืนยันคารหัสผานเครือขายเขารหัส
• WEP Key Index: หากทานกําลังใชการเขารหัส WEP ใหเลือก WEP Key
Index ที่เหมาะสม
• ทาสามารถเริ่มสราง Wi-Fi Direct ไดโดยใช Samsung Easy Printer
Manager (ดูที่ "การตั้งคา Wi-Fi Direct" ใน หนา 126)
• Wi-Fi Direct Name: ชื่อเครือขายเริ่มตนคือชื่อรุน และมีความยาวสูงสุด 22
อักขระ (ไมรวม "DIRECT-XX-")
หนาตางความปลอดภัยเครือขายแบบไรสายจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการตั้งคาความป
ลอดภัยของจุดเขาใชงาน
กรอกรหัสผานเครือขายของอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ (หรือเราเตอร)
9
เมื่อหนาตางการเชื่อมตอเครือขายปรากฏขึ้น ใหปลดสายเครือขายออก
แลวคลิกที่ Next
การเชื่อมตอสายเครือขายอาจสงผลตอการคนหาอุปกรณไรสาย
• Password setting เปนสตริงตัวเลขความยาว 8 ~ 64 อักขระ
11
เมื่อการตั้งคาเครือขายไรสายเสร็จสิ้น ใหถอดสาย USB
ที่เชือ
่ มตอระหวางคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพออก คลิก Next
12
13
คลิก Next เมื่อหนาตาง Printers Found ปรากฏขึ้น
เลือกอุปกรณที่จะติดตัง้ คลิก Next
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
115
การตั้งคาเครือขายไรสาย
14
3
4
5
ใสแผนซีดซ
ี อฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดรี อม
6
เลือกตัวเลือกใน Using Enhanced Features and Participating in Printer
Usage Information Collection Program แลวคลิกที่ Next
Ad Hoc ผานสาย USB
7
เลือก Configure the wireless network connection using USB cable
จากหนาจอ Printer Connection Type แลวคลิกที่ Next
ถาคุณไมมีจุดเขาใชงาน (AP)
คุณยังคงสามารถเชื่อมตอเครื่องเขากับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณในแบบไรสายได
โดยการตั้งคาเครือขาย Ad-Hoc แบบไรสายตามขัน
้ ตอนงายๆ ดังนี้
8
หลังจากคนหาเครือขายไรสาย
รายการเครือขายไรสายที่เครื่องของทานคนหาจะปรากฏขึน
้ คลิก
Advanced Setting
15
เมื่อเลือกอุปกรณแลว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่อง
ตั้งคาเครื่องที่จะใชรวมกันบนเครือขาย
ตั้งคาเครื่องใหเปนเครื่องพิมพเริ่มตน
และเปลี่ยนชื่อพอรตของเครื่องแตละเครื่อง คลิก Next
ถาทานตองการลงทะเบียนเครื่องพิมพของทานกับเว็บไซต Samsung
และรับขอมูลทีเ่ ปนประโยชน ใหคลิก On-line Registration หากไมตอ
 งการ
ใหคลิก Finish
สิง่ ทีต
่ องจัดเตรียม
คลิก Install Now
อาน License Agreement และเลือก I accept the terms of the License
Agreement แลวคลิกที่ Next
•
เครือขายที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
• Enter the wireless Network Name: พิมพชื่อในชื่อ SSID ที่ทานตองการ
(SSID จะตองใชตัวพิมพเล็ก/ใหญใหถูกตอง)
•
แผนซีดีซอฟตแวรที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
• Operation Mode: เลือก Ad-hoc
•
เครื่องที่ติดตั้งอินเตอรเฟสเครือขายแบบไรสาย
•
สายเคเบิล USB
การสรางเครือขาย Ad-Hoc ใน Windows
1
2
ตรวจสอบวาเชื่อมตอสาย USB เขากับเครื่องแลว
เปดคอมพิวเตอรและเครื่องเครือขายแบบไรสาย
• Channel: เลือกชอง (Auto Setting หรือ 2412 MHz ถึง 2467 MHz)
• Authentication: เลือกประเภทการรับรองความถูกตอง
Open System: ไมใชการรับรองความถูกตอง
และอาจใชหรือไมใชการเขารหัส
ขึ้นอยูกบ
ั ความจําเปนในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
Shared Key: ใชการรับรองความถูกตอง อุปกรณที่มีคีย WEP
ที่ถูกตองสามารถเขาใชงานเครือขายได
• Encryption: เลือกการเขารหัส (None, WEP64, WEP128)
• Network Password: กรอกคารหัสผานเครือขายเขารหัส
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
116
การตั้งคาเครือขายไรสาย
หากวิธีกําหนด IP แอดเดรสคือ DHCP ใหตรวจสอบวา DHCP
ปรากฏอยูในหนาตาง Wireless Network Setting Confirm หรือไม
อยางไรก็ตาม หากปรากฏเปน Static ใหคลิกที่ Change TCP/IP
เพื่อเปลี่ยนวิธีกําหนดเปน Receive IP address automatically (DHCP)
• Confirm Network Password: ยืนยันคารหัสผานเครือขายเขารหัส
• WEP Key Index: หากทานกําลังใชการเขารหัส WEP ใหเลือก WEP Key
Index ที่เหมาะสม
หนาตางความปลอดภัยเครือขายไรสายจะปรากฏขึนเมื่อเครือขาย Ad-hoc
เปดใชงานความปลอดภัย
• สําหรับวิธแ
ี บบคงที่
หากวิธีกําหนด IP แอดเดรส คือแบบคงที่
ใหตรวจสอบคาคงที่ที่แสดงอยูในหนาตาง Wireless Network Setting
Confirm อยางไรก็ตาม ถาปรากฏเปน DHCP ใหคลิก Change TCP/IP
เพื่อใส IP แอดเดรสและคาการตัง้ คาเครือขายอืนๆ ของเครื่อง
ตัวอยางเชน
หากขอมูลเครือขายของคอมพิวเตอรเปนดังนี้
เลือก Open System หรือ Shared Key สําหรับการรับรองความถูกตอง
และคลิก Next
• WEP (Wired Equivalent Privacy)
คือโปรโตคอลความปลอดภัยที่ปองกันการเขาใชงานเครือขายไรสายของคุ
ณโดยไมไดรับอนุญาต WEP
จะเขารหัสสวนขอมูลของแตละแพ็กเก็ตที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือขายไรส
ายโดยใชคียการเขารหัส WEP 64 บิตหรือ 128 บิต
9
- IP แอดเดรส: 169.254.133.42
- ซับเน็ตมาสก: 255.255.0.0
ขอมูลเครือขายของเครือ
่ งควรเปนดังนี้
- IP แอดเดรส: 169.254.133.43
หนาตางที่แสดงการตั้งคาเครือขายแบบไรสายจะปรากฏขึน
้
ตรวจสอบการตั้งคาและคลิกที่ Next
กอนจะใส IP แอดเดรสของเครื่อง
คุณตองทราบขอมูลการตั้งคาเครือขายของคอมพิวเตอรกอน
หากการกําหนดคาเครือขายของคอมพิวเตอรตั้งคาเปน DHCP
การตั้งคาเครือขายแบบไรสายควรจะเปน DHCP ดวยเชนกัน หรือเชนเดียวกัน
หากการกําหนดคาเครือขายของคอมพิวเตอรตั้งคาเปนแบบคงที่
การตั้งคาเครือขายแบบไรสายก็ควรจะเปนแบบคงที่ดวยเชนกัน
หากคอมพิวเตอรตั้งคาเปน DHCP
และคุณตองการใชการตั้งคาเครือขายแบบไรสายคงที่
ทานตองติดตอผูดูแลระบบเครือขายเพื่อขอรับ IP แอดเดรสแบบคงที่
- ซับเน็ตมาสก: 255.255.0.0 (ใชซับเน็ตมาสกของคอมพิวเตอร)
- เกตเวย: 169.254.133.1
10
11
หนาตาง Wireless Network Setting Complete จะปรากฏขึ้น คลิก Next
12
13
คลิก Next เมื่อหนาตาง Printers Found ปรากฏขึ้น
เมื่อการตั้งคาเครือขายไรสายเสร็จสิ้น ใหถอดสาย USB
ที่เชือ
่ มระหวางคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพออก คลิก Next
เลือกอุปกรณที่จะติดตัง้ คลิก Next
• สําหรับวิธีการ DHCP
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
117
การตั้งคาเครือขายไรสาย
14
15
เมื่อเลือกอุปกรณแลว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่อง
ตั้งคาเครื่องที่จะใชรวมกันบนเครือขาย
ตั้งคาเครื่องใหเปนเครื่องพิมพเริ่มตน
และเปลี่ยนชื่อพอรตของเครื่องแตละเครื่อง คลิก Next
ถาทานตองการลงทะเบียนเครื่องพิมพของทานกับเว็บไซต Samsung
และรับขอมูลทีเ่ ปนประโยชน ใหคลิก On-line Registration หากไมตอ
 งการ
ใหคลิก Finish
16
การตัง้ คาโดยใช Macintosh
สิง่ ทีต
่ องจัดเตรียม
•
จุดเขาใชงาน
•
เครือขายที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
•
แผนซีดีซอฟตแวรที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
•
เครื่องที่ติดตั้งอินเตอรเฟสเครือขายแบบไรสาย
•
สายเคเบิล USB
จุดเขาใชงานผานสาย USB (แนะนํา)
1
2
ตรวจสอบวาเชื่อมตอสาย USB เขากับเครื่องแลว
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ใสแผนซีดซ
ี อฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดรี อม
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมที่ปรากฏบนเดสกทอป Macintosh
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร MAC_Installer > ไอคอน Installer OS X
คลิก Continue
อานขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใชงานและคลิก Continue
คลิก Agree เพื่อยอมรับขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใชงาน
เมือ
่ ขอความทีเ่ ตือนวาโปรแกรมทัง้ หมดบนคอมพิวเตอรของทานจะปดปรากฏขึน
้
ใหคลิกที่ Continue
คลิกปุม
 Wireless Network Setting บน User Options Pane
หลังการคนหา จะปรากฏอุปกรณเครือขายไรสายบนหนาตาง เลือกชื่อ
(SSID) ของอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณที่ตอ
 งการใช จากนั้นคลิกที่ Next
หากเครือขายไรสายติดตั้งไวแลว หนาตาง Wireless Network
Information จะปรากฏขึ้น เลือก I want to install software with the
current settings. (Recommended). แลวคลิกที่ Next
หากคุณตั้งคาแบบไรสายดวยตนเอง ใหคลิก Advanced Setting
• Enter the wireless Network Name: ปอน SSID ของจุดเขาใชงาน (SSID
จะตองใชตัวพิมพเล็ก/ใหญใหถูกตอง)
• Operation Mode: เลือก Infrastructure
เปดเครื่องคอมพิวเตอร จุดเขาใชงาน และเครืองพิมพ
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
118
การตั้งคาเครือขายไรสาย
• Authentication: เลือกประเภทการรับรองความถูกตอง
Open System: ไมใชการรับรองความถูกตอง
และอาจใชหรือไมใชการเขารหัส
ขึ้นอยูกับความจําเปนในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
Shared Key: ใชการรับรองความถูกตอง อุปกรณที่มีคีย WEP
ที่ถูกตองสามารถเขาใชงานเครือขายได
WPA Personal หรือ WPA2 Personal:
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับรองความถูกตองของเซิรฟเวอรเครื่องพิมพที่ใช WPA
Pre-Shared Key ทางเลือกนี้ใชคียลบ
ั ที่ใชรวมกัน (โดยทั่วไปเรียกวา
วลีรหัสผาน Pre Shared Key)
ซึ่งกําหนดคาไดเองบนจุดเขาใชงานและบนแตละไคลเอนต
12
หากเครื่องพิมพของคุณรองรับ Wi-Fi Direct หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึน
้
คลิก Next
• Encryption: เลือกการเขารหัส (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP, AES)
• Network Password: กรอกคารหัสผานเครือขายเขารหัส
• Confirm Network Password: ยืนยันคารหัสผานเครือขายเขารหัส
• WEP Key Index: หากทานกําลังใชการเขารหัส WEP ใหเลือก WEP Key
Index ที่เหมาะสม
หนาตางความปลอดภัยเครือขายแบบไรสายจะปรากฏขึ้นเมื่อจุดเขาใชงานเปด
ใชงานความปลอดภัย
• ทาสามารถเริ่มสราง Wi-Fi Direct ไดโดยใช Samsung Easy Printer
Manager (ดูที่ "การตั้งคา Wi-Fi Direct" ใน หนา 126)
กรอกรหัสผานเครือขายของอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ (หรือเราเตอร)
• Network Name(SSID): ชื่อเครือขายเริ่มตนคือชื่อรุน และมีความยาวสูงสุด
22 อักขระ (ไมรวม "DIRECT-")
• Network Password เปนสตริงตัวเลขความยาว 8 ~ 64 อักขระ
13
เมื่อการตั้งคาเครือขายไรสายเสร็จสิ้น ใหถอดสาย USB
ที่เชือ
่ มระหวางคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพออก
14
การตั้งคาเครือขายไรสายเสร็จสมบูรณแลว
หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิก Quit
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
119
การตั้งคาเครือขายไรสาย
หลังจากเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายเรียบรอยแลว
ทานตองติดตั้งไดรเวอรของเครื่องเพื่อพิมพโดยใชโปรแกรม (ดูที่
"การติดตั้งสําหรับ Macintosh" ใน หนา 89)
Ad Hoc ผานสาย USB
ถาคุณไมมีจุดเขาใชงาน (AP)
คุณยังคงสามารถเชื่อมตอเครื่องเขากับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณในแบบไรสายได
โดยการตั้งคาเครือขาย Ad-Hoc แบบไรสายตามขัน
้ ตอนงายๆ ดังนี้
สิง่ ทีต
่ องจัดเตรียม
•
เครือขายที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
•
แผนซีดีซอฟตแวรที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
•
เครื่องที่ติดตั้งอินเตอรเฟสเครือขายแบบไรสาย
•
สายเคเบิล USB
การสรางเครือขาย Ad-Hoc ใน Macintosh
1
2
3
ตรวจสอบวาเชื่อมตอสาย USB เขากับเครื่องแลว
เปดคอมพิวเตอรและเครื่องเครือขายแบบไรสาย
ใสแผนซีดีซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องลงในไดรฟซีดีรอม
4
5
6
7
8
9
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีรอมที่ปรากฏบนเดสกทอป Macintosh
10
11
คลิกปุม
 Wireless Network Setting บน User Options Pane
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร MAC_Installer > ไอคอน Installer OS X
คลิก Continue
อานขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใชงานและคลิก Continue
คลิก Agree เพื่อยอมรับขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใชงาน
เมือ
่ ขอความทีเ่ ตือนวาโปรแกรมทัง้ หมดบนคอมพิวเตอรของทานจะปดปรากฏขึน
้
ใหคลิกที่ Continue
หลังจากคนหาเครือขายไรสาย
รายการเครือขายไรสายที่เครื่องของทานคนหาจะปรากฏขึน
้ คลิก
Advanced Setting
• Enter the wireless Network Name: ปอนชื่อ SSID (SSID
จะตองใชตัวพิมพเล็ก/ใหญใหถูกตอง)
• Operation Mode: เลือก Ad-hoc
• Channel: เลือกชองสัญญาณ (Auto Setting หรือ 2412 MHz ถึง 2467
MHz)
• Authentication: เลือกประเภทการรับรองความถูกตอง
Open System: ไมใชการรับรองความถูกตอง
และอาจใชหรือไมใชการเขารหัส
ขึ้นอยูกบ
ั ความจําเปนในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
120
การตั้งคาเครือขายไรสาย
Shared Key: ใชการรับรองความถูกตอง อุปกรณที่มีคีย WEP
ที่ถูกตองสามารถเขาใชงานเครือขายได
• Encryption: เลือกการเขารหัส (None, WEP64, WEP128)
• Network Password: กรอกคารหัสผานเครือขายเขารหัส
• Confirm Network Password: ยืนยันคารหัสผานเครือขายเขารหัส
• WEP Key Index: หากทานกําลังใชการเขารหัส WEP ใหเลือก WEP Key
Index ที่เหมาะสม
หนาตางความปลอดภัยเครือขายไรสายจะปรากฏขึนเมื่อเครือขาย Ad-hoc
ไมมีการตั้งคาความปลอดภัย
เลือก Open System หรือ Shared Key สําหรับการรับรองความถูกตอง
และคลิก Next
• WEP (Wired Equivalent Privacy)
คือโปรโตคอลความปลอดภัยที่ปองกันการเขาใชงานเครือขายไรสายของคุ
ณโดยไมไดรับอนุญาต WEP
จะเขารหัสสวนขอมูลของแตละแพ็กเก็ตที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือขายไรส
ายโดยใชคียการเขารหัส WEP 64 บิตหรือ 128 บิต
12
หนาตางที่แสดงการตั้งคาเครือขายแบบไรสายจะปรากฏขึน
้
ตรวจสอบการตั้งคาและคลิกที่ Next
กอนจะใส IP แอดเดรสของเครื่อง
คุณตองทราบขอมูลการตัง้ คาเครือขายของคอมพิวเตอรกอน
หากการกําหนดคาเครือขายของคอมพิวเตอรตั้งคาเปน DHCP
การตั้งคาเครือขายแบบไรสายควรจะเปน DHCP ดวยเชนกัน หรือเชนเดียวกัน
หากการกําหนดคาเครือขายของคอมพิวเตอรตั้งคาเปนแบบคงที่
การตั้งคาเครือขายแบบไรสายก็ควรจะเปนแบบคงที่ดวยเชนกัน
หากคอมพิวเตอรตั้งคาเปน DHCP
และคุณตองการใชการตั้งคาเครือขายแบบไรสายคงที่
ทานตองติดตอผูดูแลระบบเครือขายเพื่อขอรับ IP แอดเดรสแบบคงที่
• สําหรับวิธก
ี าร DHCP
หากวิธีกําหนด IP แอดเดรสคือ DHCP ใหตรวจสอบวา DHCP
ปรากฏอยูในหนาตาง Wireless Network Setting Confirm หรือไม
อยางไรก็ตาม หากปรากฏเปน Static ใหคลิกที่ Change TCP/IP
เพื่อเปลี่ยนวิธีกําหนดเปน Receive IP address automatically (DHCP)
• สําหรับวิธแ
ี บบคงที่
หากวิธีกําหนด IP แอดเดรส คือแบบคงที่
ใหตรวจสอบคาคงที่ที่แสดงอยูในหนาตาง Wireless Network Setting
Confirm อยางไรก็ตาม ถาปรากฏเปน DHCP ใหคลิก Change TCP/IP
เพื่อใส IP แอดเดรสและคาการตัง้ คาเครือขายอืนๆ ของเครื่อง
ตัวอยางเชน
หากขอมูลเครือขายของคอมพิวเตอรเปนดังนี้
- IP แอดเดรส: 169.254.133.42
- ซับเน็ตมาสก: 255.255.0.0
ขอมูลเครือขายของเครือ
่ งควรเปนดังนี้
- IP แอดเดรส: 169.254.133.43
- ซับเน็ตมาสก: 255.255.0.0 (ใชซับเน็ตมาสกของคอมพิวเตอร)
- เกตเวย: 169.254.133.1
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
121
การตั้งคาเครือขายไรสาย
13
เมื่อมีหนาตางปรากฏขึ้นโดนแจงยืนยันการเชือมตอสายเครือขาย
ใหถอดสายเครือขายออกแลวคลิก Next
17
การใชสายเครือขาย
ถาเสียบสายเครือขายไว
อาจเกิดปญหาในการคนหาเครื่องพิมพขณะกําหนดคาเครือขายแบบไรสาย
ได
14
15
เครื่องพิมพที่ไมรองรับอินเตอรเฟสเครือขายจะไมสามารถใชคุณสมบัตินี้ได
(ดูที่ "ภาพดานหลัง" ใน หนา 18)
เครือขายไรสายกําลังเชื่อมตอตามการกําหนดคาเครือขาย
การตั้งคาเครือขายไรสายเสร็จสมบูรณแลว
หลังจากติดตัง้ เสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิก Quit
เครื่องของทานเปนเครื่องที่สามารถใชไดกับเครือขาย
หากตองการใหเครื่องของทานทํางานรวมกับเครือขาย
ทานตองดําเนินการขัน
้ ตอนการกําหนดคาบางประการ
หลังจากเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายเรียบรอยแลว
ทานตองติดตั้งไดรเวอรของเครื่องเพื่อพิมพโดยใชโปรแกรม (ดูที่
"การติดตั้งสําหรับ Macintosh" ใน หนา 89)
• หลังจากเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายเรียบรอยแลว
ทานตองติดตั้งไดรเวอรของเครื่องเพื่อพิมพโดยใชโปรแกรม (ดูที่
"การติดตั้งไดรเวอรผานเครือขาย" ใน หนา 98)
• โปรดติดตอผูดแ
ู ลระบบเครือขายหรือบุคคลทีต
่ ั้งคาเครือขายแบบไรสายของท
าน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดคาเครือขายของทาน
สิง่ ทีต
่ องจัดเตรียม
•
จุดเขาใชงาน
•
เครือขายที่เชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร
•
แผนซีดีซอฟตแวรที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
•
เครื่องที่ติดตั้งอินเตอรเฟสเครือขายแบบไรสาย
•
สายเครือขาย
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
122
การตั้งคาเครือขายไรสาย
การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย
การใช SyncThru™ Web Service
คุณสามารถดูการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพของคุณไดโดยการสั่งพิมพรายงาน
การกําหนดคาเครือขาย
กอนทีจ
่ ะเริ่มตนการกําหนดคาพารามิเตอรแบบไรสาย
ใหตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสาย
ดูที่ "การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95
การตั้งคา IP โดยใชโปรแกรม SetIP (Windows)
1
ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเครือขายเขากับเครื่องแลว หากยังไมไดเชื่อมตอ
ใหเชื่อมตอเครื่องเขากับสายเครือขายมาตรฐาน
2
เปดเว็บเบราเซอร เชน Internet Explorer, Safari หรือ Firefox และปอน IP
แอดเดรสใหมของเครื่องลงในหนาตางเบราเซอร
โปรแกรมนี้ใชเพื่อตั้งคา IP แอดเดรสเครือขายของเครื่องของทานดวยตนเอง
โดยใช MAC แอดเดรสเพื่อติดตอสื่อสารกับเครื่อง MAC
แอดเดรสคือหมายเลขอนุกรมฮารดแวรของอินเตอรเฟสเครือขายและมีอยูใ
 น
รายงานการกําหนดคาเครือขาย
ดูที่ "การตั้งคา IP แอดเดรส" ใน หนา 95
การกําหนดคาเครือขายแบบไรสายของเครือ
่ ง
กอนที่จะเริ่มตน ทานตองทราบชือ
่ เครือขาย (SSID) ของเครือขายแบบไรสาย
และรหัสเขาเครือขายหากมีการเขารหัสไว
ขอมูลนี้จะถูกตั้งคาเมื่อมีการติดตัง้ จุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
หากทานไมทราบขอมูลเกี่ยวกับระบบไรสายของทาน
ใหสอบถามจากผูท
 ี่ตั้งคาเครือขายของทาน
หากตองการกําหนดพารามิเตอรแบบไรสาย ทานสามารถใช SyncThru™ Web
Service
ตัวอยางเชน
3
4
คลิก Login ทางดานบนขวาของเว็บไซต SyncThru™ Web Service
หากเปนการเขาสูร ะบบ SyncThru™ Web Service ครั้งแรกของทาน
ทานจะตองเขาสูร ะบบในฐานะผูดูแลระบบ
พิมพชื่อผูใชและรหัสผานที่ตั้งมาจากโรงงานทางดานลาง
ขอแนะนําใหทานเปลี่ยนรหัสผานเริ่มตนดวยเหตุผลดานความปลอดภัย
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
เมื่อหนาตาง SyncThru™ Web Service เปดขึ้น ใหคลิกที่ Network
Settings
6
คลิก Wireless > Wizard
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
123
การตั้งคาเครือขายไรสาย
Wizard จะชวยทานในการตั้งคาการกําหนดคาเครือขายแบบไรสาย
อยางไรก็ตาม หากทานตองการตั้งคาเครือขายแบบไรสายโดยตรง ใหเลือก
Custom
7
เลือก Network Name(SSID) ชือ
่ ใดชื่อหนึ่งจากรายการ
•
SSID: SSID (Service Set Identifier)
คือชือ
่ ที่ระบุจุดเขาใชงานเครือขายแบบไรสายและอุปกรณแบบไรสายที่
พยายามเชือ
่ มตอกับเครือขายแบบไรสายที่กําหนดจะตองใช SSID
เดียวกัน SSID จะตองใชตัวพิมพเล็ก/ใหญใหถูกตอง
•
Operation Mode: Operation Mode
หมายถึงประเภทของการเชื่อมตอแบบไรสาย (ดูที่
"ชื่อเครือขายแบบไรสายและรหัสผานเครือขาย" ใน หนา 107)
-
Ad-hoc:
ชวยอุปกรณแบบไรสายใหสื่อสารไดโดยตรงกับอุปกรณอื่นในสภา
พแบบ peer-to-peer
-
Infrastructure:
ชวยอุปกรณแบบไรสายในการสื่อสารกับอุปกรณอื่นผานจุดเขาใชง
าน
8
คลิก Next
9
หนาตางการยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหตรวจสอบการตังคาระบบไรสาย
หากการตั้งคาถูกตอง ใหคลิก Apply
หากการตั้งคาความปลอดภัยแบบไรสายปรากฏขึน
้
ใหปอนรหัสผานที่ลงทะเบียนไว (รหัสผานเครือขาย) และคลิก Next
ถอดสายเครือขาย (มาตรฐานหรือเครือขาย)
เครื่องของทานควรเริ่มการสื่อสารกับเครือขายแบบไรสาย ในกรณีของโหมด
Ad-hoc ทานสามารถใช LAN แบบไรสายและ LAN แบบมีสายไดพรอมกัน
10
ใสแผนซอฟตแวร CD ในไดรฟ CD-ROM
จากนั้นทําตามคําแนะนําในหนาตางเพื่อตั้งคาเครือขายไรสาย
หาก Operation Mode ของเครือขายคือ Infrastructure ใหเลือก SSID
ของจุดเขาใชงาน หาก Operation Mode คือ Ad-hoc ใหเลือก SSID
ของเครื่อง โปรดจําไววา “portthru” เปน SSID เริ่มตนของเครื่อง
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
124
การตั้งคาเครือขายไรสาย
18
การเปด/ปดเครือขาย Wi-Fi
หากเครื่องของทานมีจอแสดงผล ทานสามารถเปด/ปิด Wi-Fi
จากแผงควบคุมของเครื่องไดโดยใชเมนู Network
5
เมื่อหนาตาง SyncThru™ Web Service เปดขึ้น ใหคลิกที่ Network
Settings
6
คลิก Wireless > Custom
คุณสามารถเปด/ปดเครือขาย Wi-Fi ได
19
1
2
ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเครือขายเขากับเครื่องแลว หากยังไมไดเชื่อมตอ
ใหเชื่อมตอเครื่องเขากับสายเครือขายมาตรฐาน
เปดเว็บเบราเซอร เชน Internet Explorer, Safari หรือ Firefox และปอน IP
แอดเดรสใหมของเครื่องลงในหนาตางเบราเซอร
ตัวอยางเชน
3
4
คลิก Login ทางดานบนขวาของเว็บไซต SyncThru™ Web Service
หากเปนการเขาสูร ะบบ SyncThru™ Web Service ครั้งแรกของทาน
ทานจะตองเขาสูระบบในฐานะผูดแ
ู ลระบบ
พิมพชื่อผูใชและรหัสผานที่ตั้งมาจากโรงงานทางดานลาง
ขอแนะนําใหทานเปลี่ยนรหัสผานเริ่มตนเนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัย
•
ID: admin
•
Password: sec00000
การตั้งคา Wi-Fi Direct สําหรับพิมพงานผานมือถือ
Wi-Fi Direct เปนระบบการเชื่อมตอระหวางอุปกรณแบบงายระหวางเครื่องพิมพ WiFi Direct
และอุปกรณมือถือผานการเชื่อมตอที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงกวาโหมดเฉพาะ
กิจ
ทานสามารถใช Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพของทานเขากับเครือขาย WiFi Direct ขณะที่เชื่อมตอกับจุดเขาใจงานไปพรอมๆ กันได นอกจากนี้
ทานยังสามารถใชเครือขายแบบใชสายและเครือขาย Wi-Fi Direct ไปพรอมกัน
ดังนั้นผูใชหลายคนจะสามารถเขาถึงและพิมพเอกสารไดจากทัง้ Wi-Fi Direct
และจากเครือขายแบบใชสาย
• ไมสามารถตออุปกรณมือถือทางอินเทอรผาน Wi-Fi Direct
ของเครือ
่ งพิมพได
• รายชื่อโปรโตคอลที่รองรับอาจแตกตางไปจากรุนของคุณ เครือขาย Wi-Fi
Direct ไมรองรับบริการ IPv6, Network Filtering, IPSec, WINS และ SLP
• จํานวนอุปกรณสูงสุดที่สามารถเชื่อมตอผาน Wi-Fi Direct ไดคือจํานวน 3
เครื่อง
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
125
การตั้งคาเครือขายไรสาย
การตั้งคา Wi-Fi Direct
-
ทานสามารถเปดใชงานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
จากคอมพิวเตอรที่เชือ
่ มตอผานสาย USB (แนะนํา)
หลังจากติดตั้งไดรเวอรเรียบรอยแลว ทานสามารถตัง้ คาและเปลี่ยนแปลง Samsung
Easy Printer Manager ไดใน Wi-Fi Direct
Samsung Easy Printer Manager ใชงานไดสําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ
Windows และ Mac เทานัน
้
•
Network Password: ถาเครื่องพิมพของทานเปน Group Owner
อุปกรณมือถืออื่นๆ จะตองใช Network Password
เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพิมพของทาน สามารถตั้งรหัสผานเครือขายไดเอง
หรือจํารหัสผานเครือขายที่ไดรับจากระบบแบบสุมเปนคาเริ่มตน
จากเครือ
่ งพิมพ (เครือ
่ งที่มห
ี นาจอแสดงผล)
•
เลือก Network > Wireless > Wi-Fi Direct จากแผงควบคุม
•
เปดใชงาน Wi-Fi Direct
จากคอมพิวเตอรทเี่ ชือ
่ มตอกับเครือขาย
จากเมนู เริม
่ เลือก โปรแกรม หรือ โปรแกรมทัง้ หมด > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Device Settings> Network
ถาเครื่องพิมพของทานใชสายเครือขายหรือใชจุดเขาใชงานเครือขายอยู
ทานสามารถเปดใชงานและกําหนดคา Wi-Fi Direct ไดจาก SyncThru™ Web
Service
-
Wi-Fi Direct On/Off: เลือก ON เพื่อเปดใชงาน
•
-
Device Name:
ปอนชื่อเครื่องพิมพเพื่อคนหาเครื่องพิมพของทานบนเครือขายไรสาย
โดยคาเริ่มตนแลว ชื่ออุปกรณจะเปนชือ
่ รุน
ไปที่ SyncThru™ Web Service เลือก Settings > Network Settings >
Wireless > Wi-Fi Direct
•
เปดใชงานหรือปดใชงาน Wi-Fi Direct แลวตั้งคาตัวเลือกอื่นๆ
-
-
IP Address: ปอนที่อยู IP ของเครื่องพิมพ ที่อยู IP
นี้ใชเฉพาะสําหรับเครือขายทองถิน
่ เทานั้น
และไมใชกับเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายไรสาย
ขอแนะนําใหใชที่อยู IP ในทองถิ่นเริ่มตน (ที่อยู IP
ในทองถิ่นเริ่มตนของเครื่องพิมพสําหรับ Wi-Fi Direct คือ 192.168.3.1 )
Group Owner:
เปดใชงานตัวเลือกนี้เพื่อกําหนดเครื่องพิมพใหกับเจาของกลุม Wi-Fi
Direct Group Owner จะทําหนาที่คลายกับจุดเขาใชงานเครือขายไรสาย
ขอแนะนําใหเปดใชงานตัวเลือกนี้
• สําหรับผูใชระบบปฏิบัตก
ิ าร Linux
- พิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย IP เพื่อตรวจสอบผลลัพธ (ดูที่
"การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95)
- ไปที่ SyncThru Web Service เลือก Settings > Network Settings >
Wireless > Wi-Fi Direct
- เปดใชงานหรือปดใชงาน Wi-Fi Direct
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
126
การตั้งคาเครือขายไรสาย
การตั้งคาอุปกรณมือถือ
•
•
หลังจากตั้งคา Wi-Fi Direct จากเครื่องพิมพแลว
โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณมือถือที่ทานใชงานอยูเ พื่อตัง้ คา Wi-Fi Direct
ของอุปกรณดงั กลาว
หลังจากตั้งคา Wi-Fi Direct แลว
ทานจะตองดาวนโหลดโปรแกรมการพิมพผานมือถือ (ตัวอยางเชน: Samsung
Mobile printer) เพื่อพิมพงานจากสมารทโฟนของทาน
• เมื่อทานพบเครื่องพิมพที่ทานตองการเชื่อมตอจากอุปกรณมือถือของทาน
ใหเลือกเครื่องพิมพดังกลาวและไฟ LED ของเครือ
่ งพิมพจะกะพริบ กดปุม
WPS ของเครื่องพิมพเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพกับอุปกรณมือถือของทาน
•
เครื่องไมรองรับเครือขายแบบไรสาย ตรวจสอบคูมือผูใชงานของเครื่อง
รวมถึงแผนซีดซ
ี อฟตแวรที่ใหมาพรอมกับเครือง
และเตรียมเครื่องเครือขายแบบไรสาย
Connecting Failure - SSID Not Found
•
เครื่องหาชือ
่ เครือขาย (SSID) ทีค
่ ุณเลือกหรือปอนไมพบ ตรวจสอบชือ
่ เครือขาย
(SSID) บนจุดเขาใชงานและลองเชือ
่ มตออีกครั้ง
•
ไมไดเปดจุดเขาใชงาน เปดจุดเขาใชงาน
Connecting Failure - Invalid Security
•
• ถาอุปกรณมือถือของทานไมรองรับ WPS ทานจะตองปอน "Network Key"
ของเครื่องพิมพแทนการกดปุม WPS
ไมไดกําหนดคาระบบความปลอดภัยอยางถูกตอง
ตรวจสอบความปลอดภัยที่กําหนดไวบนจุดเขาใชงานและเครื่องของคุณ
Connecting Failure - General Connection Error
•
20
การแกไขปญหาเบื้องตน
ปญหาในระหวางการตัง้ คาหรือการติดตั้งไดรเวอร
Printers Not Found
•
เครื่องอาจยังไมไดเปดขึ้น เปดเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
•
ไมไดเชือ
่ มตอสาย USB ระหวางคอมพิวเตอรและเครื่อง
เชื่อมตอเครื่องกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
คอมพิวเตอรของคุณไมไดรับสัญญาณจากเครื่อง ตรวจสอบสาย USB
และการเปด-ปดเครื่อง
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
เครื่องของคุณเชื่อมตออยูกับเครือขายแบบใชสาย
ถอดสายของเครือขายออกจากเครื่อง
Connecting Failure - Assigning the IP address
•
เปดและปดอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ (หรือเราเตอรไรสาย) และเครื่อง
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
127
การตั้งคาเครือขายไรสาย
PC Connection Error
•
ถารายการ คุณสมบัตเิ ครือ
่ งพิมพ มีเครื่องหมาย ►
่ งพิมพที่เลื
ทานจะสามารถเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอื่นทีเชื่อมตอกับเครือ
อก
e คลิกแท็บ พอรต
f คลิก กําหนดคาพอรต..
g ตรวจสอบวา ชือ
่ เครื่องพิมพ หรือ ทีอ
่ ยู IP: เปน IP
แอดเดรสบนแผนการกําหนดคาเครือขาย
3 เปลี่ยน IP แอดเดรสของพอรตเครื่องพิมพหาก IP
แอดเดรสนั้นตางจากในรายงานขอมูลเครือขาย
หากคุณตองการใชซีดีการติดตั้งซอฟตแวรในการเปลี่ยน IP ของพอรต
ใหเชื่อมตอเครื่องพิมพเครือขาย จากนัน
้ เชือมตอ IP แอดเดรสใหม
แอดเดรสของเครือขายทีก
่ าํ หนดคาไวไมสามารถเชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอรและเครือ
่
งของคุณ
-
สําหรับเครือขายแบบ DHCP
เครื่องพิมพไดรับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ (DHCP)
เมือกําหนดคาคอมพิวเตอรเปน DHCP
หากการสั่งพิมพไมทํางานในโหมด DHCP ปญหาอาจเกิดจากการเปลี่ยน IP
แอดเดรสโดยอัตโนมัติ เปรียบเทียบ IP แอดเดรสระหวาง IP
แอดเดรสของผลิตภัณฑและ IP แอดเดรสของพอรตเครือ
่ งพิมพ
วิธีการเปรียบเทียบ
1 พิมพรายงานขอมูลเครือขายของเครื่องพิมพของทาน จากนั้นตรวจสอบ IP
แอดเดรส (ดูที่ "การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95)
2 ตรวจสอบ IP แอดเดรสของพอรตเครื่องพิมพจากคอมพิวเตอรของทาน
a คลิกเมนู เริม
่ ของ Windows
b สําหรับ Windows XP/Server 2003 ใหเลือก เครื่องพิมพและโทรสาร
-
สําหรับเครือขายแบบคงที่
เครื่องใชแอดเดรสแบบคงที่เมื่อกําหนดคาของคอมพิวเตอรเปนแอดเดรสแบ
บคงที่
ตัวอยางเชน
หากขอมูลเครือขายของคอมพิวเตอรเปนดังนี้
• สําหรับ Windows Server 2008/Vista ใหเลือก แผงควบคุม >
ฮารดแวรและเสียง > เครือ
่ งพิมพ
▪
IP แอดเดรส: 169.254.133.42
▪
ซับเน็ตมาสก: 255.255.0.0
่ งพิมพ
• สําหรับ Windows 7 ใหเลือก แผงควบคุม > อุปกรณและเครือ
ขอมูลเครือขายของเครื่องควรเปนดังนี้
• สําหรับ Windows Server 2008 R2 ใหเลือก แผงควบคุม > ฮารดแวร
> อุปกรณและเครือ
่ งพิมพ
c คลิกขวาที่เครื่องของทาน
d สําหรับ Windows XP/2003/2008/Vista ใหกด คุณสมบัติ
สําหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 จากเมนูบริบท
ใหเลือก Printer properties
▪
IP แอดเดรส: 169.254.133.43
▪
ซับเน็ตมาสก: 255.255.0.0 (ใชซับเน็ตมาสกของคอมพิวเตอร)
▪
เกตเวย: 169.254.133.1
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
128
การตั้งคาเครือขายไรสาย
ปญหาอืน
่ ๆ
•
หากเกิดปญหาขณะใชเครื่องบนเครือขาย ใหตรวจสอบดังตอไปนี้
ลงทะเบียน MAC แอดเดรสของผลิตภัณฑเมื่อทานกําหนดคาเซิรฟเวอร DHCP
บนจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) จากนั้นทานจะสามารถใช IP
แอดเดรสที่กําหนดโดย MAC แอดเดรสนั้นไดเสมอ ทานสามารถระบุ Mac
แอดเดรสของเครื่องพิมพไดโดยการสั่งพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย
(ดูที่ "การพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย" ใน หนา 95)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
ใหดูที่คูมือผูใชงานของอุปกรณ
•
ไมสามารถเปดเครือขายตอสายและไรสายไดพรอมกัน
•
คอมพิวเตอร จุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
หรือเครื่องพิมพของคุณไมไดเปดเครื่อง
•
ตรวจสอบการรับสัญญาณไรสายรอบๆ เครื่อง
หากเราเตอรอยูไ
 กลจากเครื่องหรือมีสิ่งกีดขวาง ทานอาจไดรับสัญญาณไดไมดี
•
ไลปดและเปดจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) เครื่องพิมพ
และคอมพิวเตอร
บางครั้งการไลปดและเปดอุปกรณอาจทําใหการสื่อสารเครือขายใชงานได
•
•
•
•
ตรวจสอบสภาพแวดลอมของระบบไรสาย
ทานอาจไมสามารถเชื่อมตอเครือขายในสภาพแวดลอมแบบ Infrastructure
ซึ่งทานตองพิมพขอ
 มูลของผูใชกอนที่จะเชื่อมตอกับจุดเขาใชงาน
(หรือเราเตอรแบบไรสาย) ได
•
เครื่องนี้รองรับเฉพาะ IEEE 802.11 b/g/n และ Wi-Fi
ไมรองรับการสื่อสารแบบไรสายอื่นๆ (เชน Bluetooth)
•
เมื่อใชโหมด Ad-hoc สําหรับระบบปฏิบต
ั ิการ เชน Windows Vista
ทานอาจตองกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายทุกครั้งที่ใชเครื่องแบบไร
สาย
•
ทานไมสามารถใชโหมด Infrastructure และ Ad-hoc
ไดพรอมกันสําหรับเครื่องเครือขายแบบไรสายของ Samsung
•
เครื่องอยูภายในชวงเครือขายแบบไรสาย
•
เครื่องไมควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาขัดขวางสัญญาณไรสาย
ตรวจสอบวาซอฟตแวรไฟรวอลล (V3 หรือ Norton) ขัดขวางการสื่อสารหรือไม
หากคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเชือ
่ มตอกับเครือขายเดียวกันแตไมสามารถคน
หาพบ ซอฟตแวรไฟรวอลลอาจขัดขวางการสือ
่ สารอยู
โปรดดูที่คม
ู ือผูใชของซอฟตแวรเพื่อปดและลองคนหาเครื่องอีกครั้ง
ตรวจสอบวากําหนด IP แอดเดรสของเครื่องอยางถูกตอง
ทานสามารถตรวจสอบ IP
แอดเดรสโดยการพิมพรายงานการกําหนดคาเครือขาย
ตรวจสอบวาจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
มีการกําหนดความปลอดภัย (รหัสผาน) หรือไม หากมีรหัสผาน
ใหติดตอผูดแ
ู ลระบบจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่อง
ติดตั้งไดรเวอรของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอเครื่องกับเครือขาย
เนื่องจากลักษณะของ DHCP IP แอดเดรสทีก
่ ําหนดควรเปลียน
หากไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน หรือหากมีการรีเซ็ตจุดเขาใชงาน
ยายวัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญระหวางจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย)
และเครื่องออก
ควรแนใจวาเครื่องและจุดเขาใชงานไรสาย (หรือเราเตอรแบบไรสาย) ไมมีเสา
กําแพง หรือแนวรับที่ทําจากโลหะหรือคอนกรีตกั้นอยู
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
129
การตั้งคาเครือขายไรสาย
•
เครื่องควรอยูใ
 หหางจากอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
ที่อาจสงสัญญาณรบกวนสัญญาณไรสาย
อุปกรณหลายประเภทสามารถรบกวนสัญญาณไรสายได
รวมถึงเตาไมโครเวฟและอุปกรณ Bluetooth บางประเภท
•
เมื่อการกําหนดคาของจุดเขาใชงาน (หรือเราเตอรแบบไรสาย) เปลีย
่ นแปลงไป
ทานจะตองทําการตั้งคาเครือขายแบบไรสายของผลิตภัณฑอีกครั้ง
•
จํานวนอุปกรณสูงสุดที่สามารถเชื่อมตอไดผาน Wi-Fi Direct คือ 3
•
หาก Wi-Fi Direct ตั้งคาเปน ON การเชือ
่ มตอระหวาง AP
และเครื่องจะใชอินเทอรเฟซ 802.11 b/g
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
130
Samsung MobilePrint
21
22
Samsung MobilePrint คืออะไร
Samsung MobilePrint คือโปรแกรมฟรีที่ชวยใหผูใชสามารถพิมพภาพถาย
เอกสาร และเว็บเพจจากสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตไดโดยตรง Samsung
MobilePrint สามารถใชไดกับสมารทโฟนที่ใช Android, Windows และ iOS
และยังสามารถใชไดกับ iPod Touch และแท็บเบล็ตพีซีอีกดวย
โดยโปรแกรมจะเชื่อมตออุปกรณมือถือของทานเขากับเครื่องพิมพ Samsung
ที่เชื่อมตออยูก
 ับเครือขาย หรือเขากับเครืองพิมพไรสายผานทางจุดเขาใชงาน WiFi ทานไมจําเปนตองติดตั้งไดรเวอรใหมหรือตองกําหนดการตั้งคาของเครือขาย
เพียงแคติดตั้งโปรแกรม Samsung MobilePrint
แลวโปรแกรมจะตรวจหาเครื่องพิมพ Samsung ที่สามารถใชงานไดโดยอัตโนมัติ
นอกเหนือจากการพิมพภาพถาย เว็บเพจ และ PDF แลว
ทานยังสามารถสแกนเอกสารได ถาทานมีเครื่องพิมพแบบมัลติฟงกชันของ
Samsung ทานสามารถสแกนเอกสารทุกประเภทเปนรูปแบบ JPG, PDF หรือ PNG
เพื่อเปดดูบนอุปกรณมือถือของทานไดอยางรวดเร็วและงายดาย
การดาวนโหลด Samsung MobilePrint
หากตองการดาวนโหลด Samsung MobilePrint ใหไปทีร่ านคาโปรแกรม
(Samsung Apps, Android Market, App Store, Marketplace)
บนอุปกรณมือถือของทานแลวคนหา “Samsung MobilePrint” .
หรือทานสามารถไปที่ iTunes สําหรับอุปกรณ Apple หรือ Marketplace
สําหรับอุปกรณ Windows ไดจากคอมพิวเตอรของทาน
23
ระบบปฏิบต
ั ิการมือถือที่รองรับ
•
Android OS 2.1 ขึ้นไป
•
iOS 4.0 ขึ้นไป
•
Windows Phone 7 ขึ้นไป
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
131
Samsung MobilePrint
24
อุปกรณที่รองรับ
•
iOS 4.0 ขึน
้ ไป: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 ขึน
้ ไป: Galxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab
และอุปกรณมือถือที่ใช Android
•
Windows Phone 7 ขึน
้ ไป: Samsung Focus, Omnia7 และ OminaW
และอุปกรณมือถือ Windows
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
132
Google Cloud Print
Google Cloud Print™
เปนบริการที่อนุญาตใหคุณสามารถสั่งพิมพไปยังเครื่องพิมพโดยใชโทรศัพทมือถือ
แท็บเล็ต หรืออุปกรณที่เชือ
่ มตอกับเว็บอื่นๆ เพียงแคสมัคร Google Account
ดวยเครื่องพิมพ แลวคุณก็พรอมทีจ
่ ะใชบริการ Google Cloud Print แลว
ทานสามารถพิมพเอกสารหรืออีเมลจาก Chrome OS, เบราวเซอร Chrome,
หรือโปรแกรม Gmail/ Google Docs บนโทรศัพทมือถือของทาน
จึงไมจําเปนตองติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพบนโทรศัพทมือถือ ดูที่เว็บไซต Google
(http://support.google.com/cloudprint) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google
Cloud Print™
6
สมัคร Google Account ใหกับเครื่องพิมพ
• คุณควรสราง Google Account ลวงหนา
1
2
3
4
5
เปดเบราวเซอร Chrome
ไปที่ www.google.com
ลงชื่อเขาใชเว็บไซต Google ดวยแอดเดรส Gmail™ ของทาน
•
ID: admin
•
รหัสผาน: sec00000
หากสภาพแวดลอมของเครือขายใชเซิรฟเวอรพร็อกซี
ทานจําเปนตองกําหนดคา IP และหมายเลขพอรตของพร็อกซีจาก Settings >
Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting
ติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูดูแลระบบเครือขายของทานสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม
25
• ตองแนใจวาเครือ
่ งพิมพนน
ั้ เปดอยูแ
 ละเชือ
่ มตอกับเครือขายบนสายหรือไรสาย
ที่สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต
หากเปนการเขาสูร ะบบ SyncThru™ Web Service ครั้งแรกของทาน
ทานจะตองเขาสูร ะบบในฐานะผูดูแลระบบ
พิมพIDและPasswordที่ตั้งมาจากโรงงานทางดานลาง
ขอแนะนําใหทานเปลี่ยนรหัสผานเริ่มตนเนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัย
7
เมื่อเปดหนาตาง SyncThru™ Web Service ใหคลิก Settings > Network
Settings > Google Cloud Print
8
9
ปอนชื่อเครื่องพิมพและคําอธิบาย
คลิก Register
หนาตางยืนยันจะปรากฏขึน
้
หากคุณตั้งคาเบราวเซอรใหบล็อก pop-up หนาตางยืนยันจะไมปรากฏขึ้น
ใหอนุญาตใหเว็บไซตสามารถแสดง pop-up ได
เรียกใช Chrome จากนั้นกรอกที่อยู IP ในหนาตางเบราเซอร
คลิก Login ทางดานบนขวาของเว็บไซต SyncThru™ Web Service
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
133
Google Cloud Print
10
11
คลิก Finish printer registration
คลิก Manage your printers
ขณะนี้ เครื่องพิมพของทานไดสมัครใชบริการ Google Cloud Print แลว
อุปกรณที่สามารถใช Google Cloud Print ไดจะปรากฏอยูใ
 นรายการ
26
การพิมพดวย Google Cloud Print
ขั้นตอนการพิมพนั้นแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมหรืออุปกรณที่ทานใช
ทานสามารถดูรายการโปรแกรมที่รองรับบริการ Google Cloud Print ได
ตองแนใจวาเครื่องพิมพนั้นเปดอยูและเชือ
่ มตอกับเครือขายบนสายหรือไรสาย
ที่สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต
การพิมพจากโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ
ขั้นตอนตอไปนี้เปนตัวอยางการใชโปรแกรม Google Docs จากโทรศัพทมือถือ
Android
1
ติดตั้งโปรแกรม Cloud Print บนโทรศัพทมือถือของทาน
หากทานไมมีโปรแกรม ใหดาวนโหลดจาก Application Store เชน Android
Market หรือ App Store
2
3
4
เขาถึงโปรแกรม Google Docs จากโทรศัพทมือถือของทาน
กดเลือกปุม
ของเอกสารที่คุณตองการพิมพ
กดปุม
 สง
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
134
Google Cloud Print
5
6
7
แตะปุม
 Cloud Print
ตั้งคาตัวเลือกการพิมพหากตองการ
แตะ Click here to Print
การพิมพจากเบราวเซอร Chrome
ขั้นตอนตอไปนี้เปนตัวอยางการใชเบราวเซอร Chrome
1
2
3
4
5
6
เรียกใช Chrome
เปดเอกสารหรืออีเมลทีท
่ านตองการพิมพ
คลิกไอคอนประแจ (
) ในเบราวเซอรทม
ี่ ุมบนขวา
คลิก พิมพ แท็บใหมสําหรับการพิมพจะปรากฏขึ้น
เลือก Print with Google Cloud Print
คลิกปุม พิมพ
2. การใชงานเครือ
่ งพิมพทเี่ ชือ
่ มตอผานเครือขาย
135
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
หัวขอนี้อธิบายถึงคุณสมบัติการพิมพแบบพิเศษ
• การปรับระดับความสูง
• การเปลีย
่ นแปลงการตั้งคาพิมพเริ่มตน
137
138
• การตั้งคาเครือ
่ งของทานเปนเครื่องเริ่มตน
139
• การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง
140
• การพิมพบน Macintosh
147
• การพิมพบน Linux
149
กระบวนการตางๆ ในหัวขอนีจ
้ ะใชรวมกับ Windows 7 เป็นสวนใหญ
การปรับระดับความสูง
ความดันของชั้นบรรยากาศมีผลตอคุณภาพของงานพิมพ ทั้งนี้
ความดันของชั้นบรรยากาศกําหนดไดจากความสูงของเครื่องเหนือระดับน้ําทะเล
ขอมูลตอไปนี้จะแนะนําวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพของคุณเพือ
่ ใหไดงานพิมพที่มีคณ
ุ ภา
พสูงสุด
กอนที่ทานจะตั้งระดับความสูง ใหตรวจสอบความสูงทีท
่ านตองการจะใชงานกอน
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
•
1
2
3
4
High 3
High 2
High 1
Normal
สําหรับผูใช Windows และ Macintosh สามารถตั้งคาจาก Samsung Easy
Printer Manager >
(สลับไปโหมดขัน
้ สูง) > Device Settings ดูที่ "Device
Settings" ใน หนา 160
• ถาเครื่องของทานเชื่อมตอกับเครือขาย ทานสามารถตั้งคาความสูงไดจาก
SyncThru™ Web Service (ดูที่ "การใช SyncThru™ Web Service"
ใน หนา 156)
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
137
การเปลีย
่ นแปลงการตั้งคาพิมพเริม
่ ตน
1
2
3
4
คลิกเมนู เริ่ม ของ Windows
สําหรับ Windows XP/Server 2003 ใหเลือก เครือ
่ งพิมพและโทรสาร
•
สําหรับ Windows Server 2008/Vista ใหเลือก แผงควบคุม >
ฮารดแวรและเสียง > เครือ
่ งพิมพ
•
สําหรับ Windows 7 ใหเลือก แผงควบคุม > อุปกรณและเครือ
่ งพิมพ
•
สําหรับ Windows Server 2008 R2 ใหเลือก แผงควบคุม > ฮารดแวร
> อุปกรณและเครื่องพิมพ
คลิกขวาที่เครื่องของทาน
สําหรับ Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista ใหเลือก
การกําหนดลักษณะการพิมพ
สําหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 จากเมนูคลิกขวา
ใหเลือก การกําหนดลักษณะการพิมพ
ถา การกําหนดลักษณะการพิมพ มีเครื่องหมาย ►
ทานจะสามารถเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอื่นทีเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่เลือก
5
6
เปลี่ยนการตั้งคาบนแท็บแตละแท็บ
คลิก OK
ถาทานตองการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพแตละงาน
ใหเปลี่ยนแปลงการตัง้ คานั้นใน การกําหนดลักษณะการพิมพ
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
138
การตั้งคาเครือ
่ งของทานเปนเครื่องเริ่มตน
1
2
3
4
คลิกเมนู เริ่ม ของ Windows
สําหรับ Windows XP/Server 2003 ใหเลือก เครือ
่ งพิมพและโทรสาร
•
สําหรับ Windows Server 2008/Vista ใหเลือก แผงควบคุม >
ฮารดแวรและเสียง > เครือ
่ งพิมพ
•
สําหรับ Windows 7 ใหเลือก แผงควบคุม > อุปกรณและเครือ
่ งพิมพ
•
สําหรับ Windows Server 2008 R2 ใหเลือก แผงควบคุม > ฮารดแวร
> อุปกรณและเครื่องพิมพ
เลือกเครื่องของทาน
คลิกขวาที่เครื่องพิมพของทาน และเลือก ตัง้ คาเปนเครือ
่ งพิมพเริม
่ ตน
สําหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ถา
ตัง้ คาเปนเครือ
่ งพิมพเริม
่ ตน มีเครื่องหมาย ►
ทานจะสามารถเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอื่นทีเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่เลือก
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
139
การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง
ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ XPS: ใชสําหรับพิมพรูปแบบไฟล XPS
1
กาเครื่องหมายในกลอง พิมพไปทีแ
่ ฟม บนหนาตาง พิมพ
2
3
คลิก พิมพ
• ดูที่ "คุณสมบัตต
ิ างๆ ตามรุน" ใน หนา 6
• ไดรเวอรเครื่องพิมพ XPS สามารถติดตั้งไดเฉพาะในระบบปฏิบัติการ
Windows Vista ขึ้นไป
• ติดตั้งหนวยความจําเสริมเมื่อไมสามารถพิมพงาน XPS
ไดเนื่องจากเครือ
่ งพิมพไมมีหนวยความจําเหลือ
• ทานสามารถติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ XPS
ไดเมื่อทานใสแผนซีดีซอฟตแวรลงในไดรฟซีดีรอมของทาน
เมื่อหนาตางการติดตั้งปรากฏขึ้น ใหเลือก Custom Installation
ทานสามารถเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพ XPS ไดในหนาตาง Select
Software
• สําหรับรุนที่ใหไดรเวอร XPS ไวบนเว็บไซต Samsung ใหไปที่
www.samsung.com > คนหาผลิตภัณฑของทาน > บริการหรือดาวนโหลด
1
การพิมพไปไวทแ
ี่ ฟมขอมูล (PRN)
บางครั้ง ทานจําเปนตองบันทึกขอมูลที่พิมพไวในรูปของแฟมขอมูล
พิมพพาธปลายทางและชื่อแฟมขอมูล แลวคลิก OK
ตัวอยางเชน c:\Temp\file name
ถาทานพิมพชื่อแฟมขอมูลอยางเดียว แฟมขอมูลจะถูกบันทึกไวใน
เอกสารของฉัน, เอกสารและการตัง้ คา หรือ ผูใช
โฟลเดอรที่บันทึกอาจแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการของทานหรือโปรแกรมที่ทานกําลังใชอยู
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
140
การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง
2
รูจก
ั กับคุณสมบัตก
ิ ารพิมพแบบพิเศษ
ทานสามารถใชคุณสมบัติการพิมพขน
ั้ สูงเมื่อใชเครื่องของทาน
หากตองการใชประโยชนจากคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องพิมพผานไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหคลิกทีคําวา คุณสมบัติ หรือ การกําหนดลักษณะ ในหนาตาง พิมพ
ของโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ ชื่อเครื่องซึ่งปรากฏในหนาตางคุณสมบัติเครื่องพิมพอาจแตกตางออกไปโดยขึ้นอยูกับเครื่องที่กําลังใชอยู
• บางเมนูอาจไมปรากฏขึ้นมาในจอแสดงผล ขึ้นอยูกับตัวเลือกหรือรุน
 ของเครื่อง หากเปนเชนนั้น แสดงวาไมสามารถใชเมนูนั้นกับเครื่องของทานได
• เลือก Help หรือคลิกปุม
รายการ
Multiple Pages per Side
Poster Printing
จากหนาตางนัน
้ หรือกด F1 บนแปนพิมพของทานแลวคลิกที่ตัวเลือกใดๆ ทีทานตองการทราบรายละเอียด (ดูที่ "วิธีการใชงาน" ใน หนา 36)
คําอธิบาย
เลือกจํานวนหนาที่จะพิมพลงบนกระดาษเพียงแผนเดียว หากตองการพิมพเอกสารมากกวาหนึ่งหนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน
หนาที่พิมพจะถูกยอขนาดลงและจัดเรียงตามลําดับที่คุณกําหนด ในกระดาษหนึง่ แผนคุณสามารถพิมพเอกสารลงไดไมเกิน 16 หนา
พิมพเอกสารที่มีหนาเดียวลงบนกระดาษเปนจํานวน 4 (โปสเตอร 2x2) แผน, 9 (โปสเตอร 3x3) แผน หรือ 16 (โปสเตอร 4x4) แผน
สําหรับการพิมพเพื่อนํากระดาษหลายแผนมาประกอบเขากันเปนเอกสารขนาดเทาโปสเตอรเพียงแผนเดียว
เลือกคา Poster Overlap ระบุ Poster Overlap ในหนวยมิลลิเมตรหรือนิ้วดวยการเลือกปุมตัวเลือกดานขวาบนของแท็บ Basic
เพื่อรวมหนาตางๆ เขาดวยกันไดงายขึ้น
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
141
การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง
รายการ
คําอธิบาย
พิมพเอกสารลงในกระดาษหนึง่ แผนทั้งสองดาน
และจัดเรียงหนาโดยใหสามารถพับครึ่งตรงกลางหนาไดหลังจากทําการพิมพออกมาเพื่อจัดทําหนังสือเลมเล็ก
Booklet Printinga
8
9
ถาทานตองการทําหนังสือเลมเล็ก ทานจําเปนตองพิมพบนสื่อสิ่งพิมพขนาด Letter, Legal, A4, US Folio หรือ Oficio
ตัวเลือก Booklet Printing ไมสามารถใชไดกับกระดาษทุกขนาด เลือกตัวเลือก Size สําหรับขนาดกระดาษที่มีอยู ภายใตแท็บ Paper
เพื่อดูวามีกระดาษขนาดใดใหเลือก
ถาทานเลือกขนาดกระดาษที่ไมมีใหเลือก เครื่องจะยกเลิกตัวเลือกนี้โดยอัตโนมัติ เลือกเฉพาะกระดาษที่นํามาใชได
(กระดาษที่ไมมีเครื่องหมาย
หรือ )
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
142
การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง
รายการ
• Double-sided Printinga
คําอธิบาย
พิมพลงบนหนากระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดาน) กอนพิมพ ใหระบุวิธีการวางหนาเอกสารที่คุณตองการ
• Double-sided Printing
(Manual)a
• ทานสามารถใชคุณสมบัตน
ิ ี้ไดกับกระดาษขนาด Letter, Legal, A4, US Folio หรือ Oficio
• ถาเครื่องพิมพไมมีอุปกรณพิมพสองดาน คุณสามารถทําการพิมพแบบสองดานไดดวยตนเอง
เครื่องพิมพจะพิมพหนาอื่นของเอกสารทุกหนาออกมากอน หลังจากนั้น จะมีขอความแสดงขึ้นบนคอมพิวเตอรของคุณ
• คุณสมบัติ Skip Blank Pages จะไมทํางานเมื่อคุณเลือกตัวเลือกพิมพสองดาน
• ขอแนะนําไมใหพิมพงานลงบนทั้งสองหนาในกรณีที่ใชวัสดุพิมพชนิดพิเศษ เชน ปายฉลาก ซองจดหมาย หรือกระดาษหนา
เพราะอาจทําใหกระดาษติดหรือเครื่องชํารุดเสียหายได
• Printer Default: ถาเลือกตัวเลือกนี้ คุณสมบัตินี้จะไดจากการตั้งคาที่ทานเลือกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
ตัวเลือกนีจ
้ ะใชไดเฉพาะเมื่อทานใชไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL / XPS (ดูที่ "คุณสมบัติตางๆ ตามรุน" ใน หนา 6)
• None: การยกเลิกคุณสมบัตินี้
• Long Edge: ตัวเลือกนีค
้ ือเคาโครงปกติที่ใชในการเย็บเลมหนังสือ
• Short Edge: ตัวเลือกนีค
้ ือเคาโครงปกติที่ใชในการจัดทําปฏิทิน
• Reverse Double-Sided Printing: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกลับลําดับงานพิมพเมื่อทําการพิมพสองดาน ตัวเลือกนี้ไมสามารถเลือกไดเมื่อทานใช
Reverse Double-Sided Printing (ปรับตั้งเอง)
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
143
การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง
รายการ
คําอธิบาย
Paper Options
เปลี่ยนแปลงขนาดของเอกสารใหดูใหญขึ้นหรือเล็กลงบนหนาที่พิมพโดยการปอนคาเปอรเซ็นตที่ตองการจะขยายหรือลดขนาดเอกสาร
Watermark
ตัวเลือกลายน้ําจะชวยใหคุณสามารถพิมพขอความทับบนเอกสารที่มีอยูได ตัวอยางเชน
ทานใชตัวเลือกนีเ้ มื่อตองการใหมีตัวอักษรสีเทาขนาดใหญที่อานวา “ฉบับราง” หรือ “ความลับ”
พิมพเปนแนวทแยงบนกระดาษแผนแรกหรือกระดาษทุกแผนของเอกสาร
Watermark
a หากตองการเปลี่ยนการตั้งการการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเขาใชงาน การกําหนดลักษณะการพิมพ
b คลิกแท็บ Advanced แลวเลือก Edit จากรายการแบบดึงลง Watermark หนาตาง Edit Watermarks จะปรากฏขึ้น
c ปอนขอความลงในกรอบ Watermark Message
ทานสามารถปอนตัวอักษรไดไมเกิน 256 ตัว ขอความจะปรากฏในหนาตางแสดงตัวอยาง
(การสรางลายน้ํา)
Watermark
(การแกไขลายน้าํ )
Watermark
(การลบลายน้าํ )
a
b
c
d
e
หากตองการเปลี่ยนการตั้งการการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเขาใชงาน การกําหนดลักษณะการพิมพ
คลิกแท็บ Advanced แลวเลือก Edit จากรายการแบบดึงลง Watermark หนาตาง Edit Watermarks จะปรากฏขึ้น
เลือกลายน้ําที่คุณตองการแกไขจากรายการ Current Watermarks และเปลี่ยนขอความลายน้ําและตัวเลือก
คลิก Update เพื่อบันทึกการแกไข
คลิก OK หรือ พิมพ จนกระทั่งทานออกจากหนาตาง Print
a
b
c
d
หากตองการเปลี่ยนการตั้งการการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเขาใชงาน การกําหนดลักษณะการพิมพ
คลิกแท็บ Advanced แลวเลือก Edit จากรายการแบบดึงลง Watermark หนาตาง Edit Watermarks จะปรากฏขึ้น
เลือกลายน้ําที่คุณตองการลบจากรายการ Current Watermarks และคลิก Delete
คลิก OK หรือ พิมพ จนกระทั่งทานออกจากหนาตาง Print
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
144
การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง
รายการ
คําอธิบาย
ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะเมื่อทานใชไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL/SPL (ดูที่ "ซอฟตแวร" ใน หนา 7)
Overlaya
การซอนทับหนาคือการบันทึกขอความ และ/หรือภาพลงในไดรฟฮารดดิสก (HDD)
ของคอมพิวเตอรในรูปแบบแฟมขอมูลพิเศษที่สามารถพิมพลงบนเอกสารใดก็ได การซอนทับมักถูกนํามาใชแทนที่กระดาษหัวจดหมาย
แทนที่จะใชหัวกระดาษสําเร็จรูป
คุณสามารถสรางการซอนทับหนาที่ประกอบดวยขอมูลเดียวกันกับขอมูลที่มีอยูบนหัวกระดาษของคุณในขณะนั้นได
ในการพิมพจดหมายโดยใชหัวจดหมายของบริษัท คุณไมจําเปนตองใสกระดาษที่พิมพหัวจดหมายไวแลวลงในเครื่อง
เพียงแคพิมพการซอนทับหัวจดหมายลงบนเอกสารของคุณ
หากตองการใชการซอนทับหนา ทานตองสรางการซอนทับหนาใหมที่มีโลโกหรือภาพของทาน
• ขนาดเอกสารการซอนทับตองเทากันกับเอกสารที่ทานตองการพิมพโดยมีการซอนทับ หามสรางการซอนทับที่มีลายน้ํา
• ความละเอียดของเอกสารการซอนทับตองเทากันกับเอกสารที่ทานจะพิมพพรอมการซอนทับ
Overlay
(การสรางการซอนทับหนาใหม
)
a
b
c
d
e
f
หากตองการบันทึกเอกสารเปนแบบซอนทับ ใหเขาใชงาน การกําหนดลักษณะการพิมพ
คลิกแท็บ Advanced เลือก Edit จากรายการแบบดึงลง Text Edit Overlay จะปรากฏขึ้น
ในหนาตาง Edit Overlay ใหคลิก Create
จากหนาตาง บันทึกเปน ใหพิมพชื่อในชอง File name เลือกพาธปลายทาง ถาจําเปน (มาตรฐานคือ C:\Formover)
คลิก Save ชื่อจะปรากฏบน Overlay List
คลิก OK หรือ พิมพ จนกระทั่งทานออกจากหนาตาง Print
เครือ
่ งจะไมพิมพแฟมขอมูลดังกลาวออกมา แตจะเก็บไวในไดรฟฮารดดิสกของคอมพิวเตอรของทานแทน
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
145
การใชคุณสมบัตก
ิ ารพิมพขั้นสูง
รายการ
Overlay
(การใชการซอนทับหนา)
Overlay
(การลบการซอนทับหนา)
คําอธิบาย
a คลิกที่แท็บ Advanced
b เลือกการซอนทับที่ตองการจากรายการ Text แบบดึงลง
c ถาแฟมขอมูลการซอนทับที่ทานตองการไมปรากฏในรายการแบบดึงลง Text ใหเลือก Edit... จากรายการและคลิก Load
เลือกแฟมขอมูลการซอนทับที่ทานตองการใช
ถาทานจัดเก็บไฟลการซอนทับที่ทานตองการใชไวในแหลงภายนอก ทานสามารถโหลดไฟลนั้นไดเมื่อทานเขาถึงหนาตาง เปด
หลังจากเลือกไฟลแลว ใหคลิก เปด แฟมขอมูลจะปรากฏในกรอบ Overlay List และพรอมสําหรับการพิมพ เลือกการซอนทับจากกรอบ
Overlay List
d เลือกชอง Confirm Page Overlay When Printing หากตองการ ถากาเครือ
่ งหมายในกลองนี้
หนาตางขอความจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ทานสงเอกสารไปพิมพ เพื่อขอใหทานยืนยันการพิมพการซอนทับลงบนเอกสารของทาน
ถาไมไดกาเครื่องหมายในกลองนี้ และเลือกการซอนทับไว การซอนทับจะพิมพพรอมเอกสารของทานโดยอัตโนมัติ
e คลิก OK หรือ พิมพ จนกระทั่งทานออกจากหนาตาง พิมพ
a
b
c
d
e
f
ในหนาตาง Printing Preferences ใหคลิกแถบ Advanced
เลือก Edit ในรายการแบบดึงลง Text
เลือกการซอนทับที่ทานตองการลบจากชอง Overlay List
คลิก Delete
เมื่อหนาตางขอความยืนยันปรากฏขึ้น ใหคลิก Yes
คลิก OK หรือ พิมพ จนกระทั่งทานออกจากหนาตาง Print ทานสามารถลบการพิมพแบบซอนทับที่ทานไมใชอีกตอไป
a. ตัวเลือกนี้จะไมสามารถใชงานไดเมื่อทานใชไดรเวอร XPS
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
146
การพิมพบน Macintosh
4
การเปลี่ยนการตั้งคาของเครื่องพิมพ
อาจไมมีคุณสมบัติบางอยางทั้งนี้ขึ้นกับรุนหรือตัวเลือก
ซึ่งหมายความวาคุณสมบัติดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน
ทานสามารถใชคณ
ุ สมบัติการพิมพขน
ั้ สูงเมื่อใชเครื่องของทาน
3
การพิมพเอกสาร
เมื่อทานพิมพเอกสารผาน Macintosh
ทานจําเปนตองตรวจสอบการตั้งคาของไดรเวอรเครื่องพิมพในโปรแกรมแตละโปรแ
กรมที่ทานใช ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อพิมพจาก Macintosh:
1
2
3
เปดเอกสารที่จะพิมพ
4
5
6
เปดเมนู File และคลิก Print
เปดเมนู File และคลิก Page Setup (Document Setup ในบางโปรแกรม)
เลือกขนาดกระดาษ แนวการพิมพ มาตราสวน ตัวเลือกอื่นๆ
และตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องของทานแลว คลิก OK
ใหเปดโปรแกรม และเลือก Print จากเมนู File
ชื่อเครื่องซึ่งปรากฏในหนาตางคุณสมบัติเครืองพิมพอาจแตกตางออกไปโดยขึน
้ อยู
กับเครื่องที่กําลังใชอยู ยกเวนชือ
่ เครื่อง สวนประกอบอื่นๆ
ของหนาตางคุณสมบัติเครื่องพิมพจะคลายกับรายละเอียดดานลางนี้
5
การพิมพ หลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน
ทานสามารถพิมพเอกสารไดมากกวาหนึ่งหนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน
คุณสมบัตินี้จะชวยประหยัดตนทุนในการพิมพสําเนาที่เปนฉบับราง
1
2
เลือกจํานวนสําเนาและระบุหนาที่จะพิมพ
คลิก Print
3
4
ใหเปดโปรแกรม และเลือก Print จากเมนู File
เลือก Layout จากรายการแบบดึงลง ขางลาง Orientation ในรายการ
Pages per Sheet แบบดึงลง
ใหเลือกจํานวนหนาที่ทานตองการพิมพลงในหนึงหนากระดาษ
เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่ตอ
 งการ
คลิก Print
เครื่องจะพิมพเอกสารเปนจํานวนหนาที่เลือกลงบนกระดาษหนึ่งแผน
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
147
การพิมพบน Macintosh
6
การพิมพลงบนกระดาษทั้งสองดาน
หากทานพิมพสําเนามากกวา 2 ชุด
สําเนาชุดแรกและสําเนาชุดที่สองอาจพิมพลงบนกระดาษแผนเดียวกัน
หลีกเลี่ยงการพิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษเมื่อคุณพิมพงานมากกวา 1
สําเนา
อาจไมมีคุณสมบัติบางอยางทั้งนี้ขึ้นกับรุนหรือตัวเลือก
ซึ่งหมายความวาคุณสมบัติดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน
7
กอนทําการพิมพในโหมดการพิมพสองดาน
ใหเลือกวาทานตองการเขาเลมเอกสารที่ขอบเอกสารดานใดกอน
ตัวเลือกขอบการเขาเลมเอกสารมีดังตอไปนี้:
•
Long-Edge Binding:
ตัวเลือกนี้เปนรูปแบบการจัดวางโดยทั่วไปที่ใชสําหรับการเขาเลมหนังสือ
•
Short-Edge Binding: ตัวเลือกนี้เปนตัวเลือกที่ใชบอยสําหรับปฏิทิน
1
2
3
4
5
วิธีการใชงาน
คลิกเครื่องหมายคําถามบนมุมลางซายของหนาตางและคลิกที่หัวขอที่ทานตองการท
ราบขอมูล
หนาตางปอปอัพจะปรากฏขึ้นพรอมขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวเลือกนั้น
ซึ่งเปนขอมูลที่มาจากไดรเวอร
จากโปรแกรม Macintosh ของทาน ใหเลือก Print จากเมนู File
เลือก Layout จากรายการแบบดึงลง ขางลาง Orientation
เลือกแนวการเขาเลมจากตัวเลือก Two-Sided
เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่ตองการ
คลิก Print เพื่อใหเครื่องพิมพเอกสารลงบนทั้งสองดานของกระดาษ
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
148
การพิมพบน Linux
อาจไมมีคุณสมบัติบางอยางทั้งนี้ขึ้นกับรุนหรือตัวเลือก
ซึ่งหมายความวาคุณสมบัติดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน
4
เปลีย
่ นคุณสมบัตข
ิ องงานพิมพโดยใชแท็บสีแ
่ ท็บตอไปนีท
้ ป
ี่ รากฏตรงดานบนสุด
ของหนาตาง
•
8
การพิมพจากโปรแกรมตางๆ
อาจไมสามารถใชการพิมพสองดานแบบอัตโนมัติ/ปรับเองได ทั้งนี้ขึ้นอยูกบ
ั รุน
คุณสามารถเลือกใชระบบการพิมพแบบ lpr หรือโปรแกรมอื่นๆ
สําหรับการพิมพหนาคูและหนาคี่
มีโปรแกรม Linux หลายโปรแกรมที่ชวยใหทานพิมพไดโดยใช Common UNIX
Printing System (CUPS) ทานสามารถพิมพบนเครื่องของทานจากโปรแกรมตางๆ
เหลานั้น
1
2
3
General: เปลี่ยนขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และการวางแนวเอกสาร
ตัวเลือกนี้จะเปดใชงานคุณสมบัติการพิมพสองดาน
เพิ่มแบนเนอรเริ่มตนและสิน
้ สุด
และเปลี่ยนจํานวนหนาที่จะพิมพลงบนกระดาษหนึ่งแผน
•
Text: ระบุระยะขอบกระดาษและตั้งคาตัวเลือกตางๆ ของขอความ เชน
ระยะหางหรือคอลัมน
เลือก Print โดยตรงโดยใช lpr
•
Graphics: ตั้งคาตัวเลือกภาพที่จะนํามาใชในการพิมพไฟลภาพ เชน
ตัวเลือกสี ขนาดภาพ หรือตําแหนงของภาพ
ในหนาตาง LPR GUI ใหเลือกชือ
่ รุนของเครื่องจากรายการเครื่องพิมพ
และคลิก Properties
•
Advanced: ตั้งคาความละเอียดในการพิมพ แหลงกระดาษ
และปลายทาง
ใหเปดโปรแกรม และเลือก Print จากเมนู File
5
6
7
คลิก Apply เพื่อใชคา ที่ไดเปลี่ยนแปลงไป และปดหนาตาง Properties
คลิก OK ในหนาตาง LPR GUI เพื่อเริ่มตนการพิมพ
หนาตางการพิมพจะปรากฏขึ้น เพื่อใหทานตรวจสอบสถานะของงานพิมพ
หากตองการยกเลิกงานปจจุบน
ั ใหคลิก Cancel
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
149
การพิมพบน Linux
9
การพิมพแฟมขอมูล
ทานสามารถพิมพแฟมขอมูลไดหลายชนิดบนเครื่องโดยใช CUPS
มาตรฐานจากอินเตอรเฟสบรรทัดคําสั่งไดโดยตรง ยูทิลต
ิ ี้ CUPS lpr
ชวยใหคณ
ุ ดําเนินการนี้ได แตชุดไดรเวอรจะแทนที่เครื่องมือ lpr
มาตรฐานดวยโปรแกรม LPR GUI ที่ใชงานไดงายกวา
1
เปด Unified Driver Configurator
2
เลือกเครื่องของทานจากรายชื่อเครื่องพิมพทีนํามาใชไดและคลิก
Properties
3
หนาตาง Printer Properties จะปรากฏขึน
้
หากตองการพิมพแฟมขอมูลเอกสาร:
สลับไปยัง Printers configuration หากตองการ
แท็บหาแท็บตอไปนี้จะแสดงที่ดานบนของหนาตาง:
•
General: ชวยใหทานเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งและชื่อของเครื่องพิมพ
ชื่อที่ปอ
 นอยูในแท็บนี้จะแสดงอยูบนรายการเครื่องพิมพใน Printers
configuration
เมื่อทานพิมพ lpr และกด Enter หนาตาง Select file(s) to print
จะปรากฏขึ้นเปนหนาแรก
เพียงแคเลือกแฟมขอมูลที่ทานตองการพิมพและคลิก Open
•
Connection: ยอมใหทานดูหรือเลือกพอรตอื่น
ถาทานเปลี่ยนพอรตของเครื่องจาก USB
เปนแบบขนานหรือในทางกลับกันในขณะที่กําลังใชเครื่อง
ทานตองกําหนดคาพอรตของเครื่องในแท็บนี้อีกครั้ง
2
ในหนาตาง LPR GUI ใหเลือกเครื่องพิมพของทานจากรายการ
และเปลี่ยนคุณสมบัติของงานพิมพ
•
Driver: ยอมใหทานดูหรือเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอืน เมื่อคลิกที่
Options ทานสามารถตัง้ คาตัวเลือกของอุปกรณเริ่มตนได
3
คลิก OK เพื่อเริ่มตนการพิมพ
•
Jobs: แสดงรายการงานที่พิมพ คลิก Cancel job
เพื่อยกเลิกงานที่เลือกเอาไว และเลือกกลองตัวเลือก Show completed
jobs เพื่อดูงานกอนหนาที่อยูในรายการงานพิมพ
•
Classes: แสดงประเภทของเครื่องพิมพของทานที่จะถูกกําหนดเอาไว
ใหคลิก Add to Class
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพของทานเขาไปยังประเภทที่กําหนด หรือคลิก
Remove from Class
เพื่อลบเครื่องพิมพของทานออกจากประเภทที่เลือก
1
ปอน lpr <file_name> จากบรรทัดคําสั่งเชลลของ Linux และกด Enter
หนาตาง LPR GUI จะปรากฏขึ้น
10
คอนฟกูเรชันของเครื่องพิมพ
หากใชหนาตาง Printer Properties ที่ปรากฏขึน
้ จาก Printers configuration
ทานสามารถเปลีย
่ นคุณสมบัติตางๆ สําหรับเครื่องพิมพของทานได
4
คลิก OK เพื่อใชคาที่แกไข และปดหนาตาง Printer Properties
3. คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
150
4. เครือ
 งมือการจัดการทีม
 ป
ี ระโ
ยชน
หัวขอนี้จะอธิบายถึงเครื่องมือการจัดการที่จะชวยใหทานใชอุปกรณไดอยางคุมคา
• Easy Capture Manager
• Samsung Easy Color Manager
152
153
• Samsung AnyWeb Print
154
• Easy Eco Driver
155
• การใช SyncThru™ Web Service
156
• การใช Samsung Easy Printer Manager
159
• การใช Samsung Printer Status
162
• การใช Linux Unified Driver Configurator
164
Easy Capture Manager
• คุณสมบัตินี้อาจไมมีใหเลือกใช ทั้งนี้ขึ้นกับรุนหรืออุปกรณเสริม (ดูที่ "ซอฟตแวร" ใน หนา 7)
• ใชงานไดสําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ Windows เทานั้น (ดูที่ "ซอฟตแวร" ใน หนา 7)
จับภาพหนาจอของทานแลวเรียกใช Easy Capture Manager ไดอยางงายดายโดยการกดปุม Print Screen
ทานจะสามารถพิมพภาพหนาจอที่จับมาไดอยางงายดายหรือจะแกไขกอนพิมพก็ได
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
152
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager ชวยใหผูใชสามารถปรับแกโทนสี 6 โทมและคุณสมบัติอื่นๆ ไดอยางละเอียด เชน ความสวาง ความเขม และความอิ่มของสี
การเปลี่ยนโทนสีสามารถบันทึกไดเปนโปรไฟลและสามารถใชไดจากไดรเวอรหรือจากภายในเครื่อง
• คุณสมบัตินี้อาจไมมีใหเลือกใช ทั้งนี้ขึ้นกับรุนหรืออุปกรณเสริม (ดูที่ "ซอฟตแวร" ใน หนา 7)
• ใชงานไดสําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh เทานั้น (ดูที่ "ซอฟตแวร" ใน หนา 7)
ชวยใหผูใชเครื่องพิมพเลเซอรสข
ี อง Samsung ปรับสีไดตามตองการ
ดาวนโหลดซอฟตแวรจากเว็บไซตของ Samsung จากนั้นแยกไฟลและทําการติดตั้ง: (http://www.samsung.com > คนหาผลิตภัณฑของทาน > บริการหรือดาวนโหลด)
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
153
Samsung AnyWeb Print
ใชงานไดสําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh เทานั้น
เครื่องมือนี้ชวยใหทานจับภาพหนาจอ แสดงตัวอยาง บีบและพิมพหนาตางๆ ไดงายขึ้นกวาทีทานใชโปรแกรมทั่วๆ ไป
ดาวนโหลดซอฟตแวรจากเว็บไซตของ Samsung จากนั้นแยกไฟลและทําการติดตั้ง: (http://www.samsung.com > คนหาผลิตภัณฑของทาน > บริการหรือดาวนโหลด)
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
154
Easy Eco Driver
ดวย Easy Eco Driver คุณสามารถใชคณ
ุ สมบัติ Eco เพื่อประหยัดกระดาษและโทนเนอรไดกอนการพิมพ เมื่อตองการใชโปรแกรมนี้ ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย Start
Easy Eco Driver before printing job ในคุณสมบัตข
ิ องเครื่องพิมพ
Easy Eco Driver ยังชวยใหคณ
ุ ทําการแกไขอยางงายๆ ได เชน การยายภาพหรือขอความ การเปลีย
่ นแบบอักษร และอื่นๆ
โดยคุณสามารถบันทึกการตั้งคาที่ใชบอยไวเป็นการตั้งคาลวงหนาได
ใชงานไดสําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ Windows เทานั้น
วิธใ
ี ช
1 เปดเอกสารเพื่อพิมพ
2 พิมพเอกสาร
หนาตางแสดงตัวอยางจะปรากฏขึน
้
3 เลือกตัวเลือกที่คณ
ุ ตองการนําไปใชกับเอกสาร
คุณสามารถดูตัวอยางของคุณสมบัติที่นําไปใชได
4 คลิก พิมพ
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
155
การใช SyncThru™ Web Service
1
2
• ความตองการขัน
้ ต่ําของ SyncThru™ Web Service คือ Internet Explorer
6.0 หรือที่สูงกวา
• คําอธิบาย SyncThru™ Web Service
ในคูมือผูใชนี้อาจแตกตางจากในเครือ
่ งของทานโดยขึ้นอยูกับตัวเลือกหรือรุ
นของเครื่อง
• รุนเครือขายเทานั้น
คลิก Login ทางดานบนขวาของเว็บไซต SyncThru™ Web Service
หากเปนการเขาสูร ะบบ SyncThru™ Web Service ครั้งแรกของทาน
ทานจะตองเขาสูร ะบบในฐานะผูดูแลระบบ
พิมพชื่อผูใชและรหัสผานที่ตั้งมาจากโรงงานทางดานลาง
ขอแนะนําใหทานเปลี่ยนรหัสผานเริ่มตนเนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัย
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
การเขาใชงาน SyncThru™ Web Service
1
เขาใชงานเว็บเบราเซอร เชน Internet Explorer จาก Windows
2
เว็บไซตแบบฝงตัวของเครื่องจะเปดขึน
้ มา
2
ภาพรวมของ SyncThru™ Web Service
ปอน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
ลงในชองที่อยูและกดปุม
 Enter หรือคลิก ไป
การเขาสูร ะบบ SyncThru™ Web Service
กอนทําการกําหนดคาตัวเลือกใน SyncThru™ Web Service
ทานตองเขาสูร ะบบในฐานะผูดูแลระบบ ทานยังสามารถใชระบบ SyncThru™
Web Service ไดโดยไมตองเขาสูระบบ แตทานจะไมสามารถเขาใชงานแท็บ
Settings และแท็บ Security ได
แท็บบางแท็บอาจไมปรากฏขึ้นขึ้นอยูกับรุนของทาน
แท็บ Information
แท็บนี้จะแสดงขอมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องของทาน
ทานสามารถตรวจสอบรายการตางๆ เชน ปริมาณโทนเนอรที่เหลืออยู
ทานยังสามารถพิมพรายงานตางๆ เชน รายงานขอผิดพลาด เปนตน
•
Active Alerts: แสดงการแจงเตือนที่เกิดขึน
้ ในเครื่องและระดับความรุนแรง
•
Supplies: แสดงจํานวนหนาที่พิมพและปริมาณโทนเนอรที่เหลืออยูในตลับ
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
156
การใช SyncThru™ Web Service
•
Usage Counters: แสดงจํานวนการใชงานตามชนิดการพิมพ:
ดานเดียวและสองดาน
แท็บ Maintenance
•
Current Settings: แสดงขอมูลของเครื่องและของเครือขาย
•
Print information: พิมพรายงานตางๆ เชน
รายงานที่เกี่ยวของกับระบบและรายงานแบบอักษร
แท็บนี้จะชวยใหทานบํารุงรักษาเครื่องไดดวยการอัพเกรดเฟรมแวรและตั้งคาขอมูล
ผูติดตอสําหรับการสงอีเมลได ทานยังสามารถเชื่อมตอกับเว็บไซต Samsung
หรือดาวนโหลดไดรเวอรได โดยการเลือกเมนู Link
แท็บ Settings
แท็บนี้จะชวยใหทานตัง้ คาการกําหนดคาตางๆ ของเครื่องพิมพและเครือขาย
ทานตองล็อกอินในฐานะผูดูแลระบบเพือ
่ ดูแท็บนี้
•
แท็บ Machine Settings: ตั้งคาตัวเลือกทีม
่ ีอยูใ
 นเครื่องพิมพ
•
แท็บ Network Settings: แสดงตัวเลือกสําหรับสภาพแวดลอมเครือขาย
ตั้งคาตัวเลือกตางๆ เชน TCP/IP และโปรโตคอลเครือขาย
•
Firmware Upgrade: อัพเกรดเฟรมแวรของเครื่องของทาน
•
Contact Information: แสดงขอมูลสําหรับการติดตอ
•
Link:
แสดงลิงคไปยังไซตที่มีประโยชนที่ทานสามารถดาวนโหลดหรือตรวจสอบขอมู
ล
แท็บ Security
แท็บนี้จะชวยใหทานตัง้ คาระบบและขอมูลความปลอดภัยของเครือขายได
ทานตองล็อกอินในฐานะผูดูแลระบบเพือ
่ ดูแท็บนี้
•
System Security:
ตั้งคาขอมูลของผูดแ
ู ลระบบรวมทั้งเปดใชงานหรือปดใชงานคุณสมบัติตางๆ
ของเครื่อง
•
Network Security: ตั้งคาตัวกรอง IPv4/IPv6
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
157
การใช SyncThru™ Web Service
3
การตัง้ คาขอมูลผูด
 ูแลระบบ
การตั้งคานี้จําเปนสําหรับการใชตัวเลือกการแจงการใชงานอีเมล
1
เปดเว็บเบราเซอร เชน Internet Explorer จาก Windows
2
3
4
5
เว็บไซตแบบฝงตัวของเครื่องจะเปดขึน
้ มา
ปอน IP แอดเดรสของเครื่อง (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
ลงในชองแอดเดรสและกดปุม
 Enter หรือคลิก ไป
จากแท็บ Security ใหเลือก System Security > System Administrator
ปอนชื่อผูดูแลระบบ หมายเลขโทรศัพท สถานที่ และอีเมลแอดเดรส
คลิก Apply
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
158
การใช Samsung Easy Printer Manager
Samsung Easy Printer Manager คือโปรแกรมที่รวบรวมการตั้งคาตางๆ
ของเครื่องพิมพ Samsung ไวในที่เดียว Samsung Easy Printer Manager
รวบรวมการตั้งคาอุปกรณ รวมถึงสภาพแวดลอมการพิมพงาน การตั้งคา/
การดําเนินการ และการเรียกใชไวในโปรแกรม
คุณสมบัติทั้งหมดเหลานี้จะชวยใหใชงานเครืองพิมพ Samsung
ไดอยางสะดวกสบาย Samsung Easy Printer Manager
มีอินเตอรเฟสผูใชที่แตกตางกันสองแบบใหผูใชเลือก ไดแก
อินเตอรเฟสผูใชขน
ั้ พื้นฐานและอินเตอรเฟสผูใชขั้นสูง
อินเตอรเฟส Samsung Easy Printer Manager
ประกอบดวยสวนประกอบพื้นฐานหลากหลายดังที่อธิบายในตารางตอไปนี้
ภาพถายหนาจออาจแตกตางจากนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่ทานใชอยู
การสลับระหวางอินเตอรเฟสทั้งสองทําไดงายดาย เพียงคลิกปุม
• ใชงานไดสําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh เทานั้น
• สําหรับ Windows ความตองการขั้นต่ําของ Samsung Easy Printer
Manager คือ Internet Explorer 6.0 หรือรุนที่สงู กวา
4
รูจก
ั กับ Samsung Easy Printer Manager
เมื่อตองการเปดโปรแกรม
สําหรับ Windows
เลือก เริ่ม > โปรแกรม หรือ โปรแกรมทัง้ หมด > Samsung Printers > Samsung
Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager
1
รายการเครือ
่ งพิ
มพ
รายการเครื่องพิมพแสดงไอคอนเครื่องพิมพที่ติดตั้งในคอมพิว
เตอรของทาน
สําหรับ Macintosh
เปดโฟลเดอร โปรแกรมประยุกต > โฟลเดอร Samsung > Samsung Easy Printer
Manager
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
159
การใช Samsung Easy Printer Manager
รายละเอียดของ
เครือ
่ งพิมพ
2
พืน
้ ที่บริเวณนี้จะแสดงขอมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครือ
่ งของทาน
ทานสามารถตรวจสอบขอมูล เชน ชื่อรุนของเครืองพิมพ, IP
แอดเดรส (หรือชื่อพอรต) และสถานะเครื่องพิมพ
เขตสารบัญ
5
ปุม
 User’ s Guide: ปุมนี้จะเปด Troubleshooting
Guide เมื่อเกิดขอผิดพลาด
ทานสามารถเปดหัวขอที่จําเปนในคูมือผูใชไดโดยตร
ง
ขอมูลโปรแกรม
ประยุกต
ประกอบดวยลิงคสําหรับเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขั้นสูง (UI
การสลับ) การรีเฟรช การตัง้ คาการกําหนดลักษณะ ขอมูลสรุป
วิธีใช และขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม
6
แสดงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องที่เลือก ระดับโทนเนอรที่เหลืออยู
และกระดาษ
ขอมูลจะแตกตางกันไปขึ้นกับเครื่องพิมพที่ทานเลือก
เครื่องบางรุนไมมีคุณสมบัตินี้
Order Supplies คลิกปุม Order จากหนาตางการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ทานสามารถสั่งซื้อตลับโทนเนอรสําหรับเปลี่ยนแบบออนไลน
คลิกที่ปุม Help ( ) จากมุมบนขวาของหนาตางและคลิกที่ตัวเลือกใดๆ
ที่ทานตองการทราบขอมูล
5
ภาพรวมอินเตอรเฟสผูใ
 ชสาํ หรับการตั้งคาขั้นสูง
3
ปุม
ใชสําหรับเปลี่ยนอินเตอรเฟสผูใชเปนอินเตอรเฟสผูใ
ชสําหรับการตั้งคาขั้นสูง
การเชือ
่ มโยงดว
น
แสดง Quick links
ไปยังฟงกชั่นเฉพาะสําหรับเครื่องพิมพแตละเครื่อง
หัวขอนี้จะมีลิงคไปยังโปรแกรมตางๆ ในการตั้งคาขั้นสูงดวย
4
อินเตอรเฟสผูใชขน
ั้ สูงมีไวสําหรับผูที่มีหนาที่จัดการเครือขายและเครื่องพิมพ
Device Settings
คุณสามารถกําหนดการตั้งคาของเครื่องพิมพไดหลายอยาง เชน
การติดตั้งเครื่องพิมพ กระดาษ เคาโครง การจําลองการพิมพ เครือขาย
และขอมูลการพิมพ
หากทานเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย ไอคอน
SyncThru™ Web Service จะเปดใชงาน
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
160
การใช Samsung Easy Printer Manager
Alert Settings (Windows เทานั้น)
เมนูนี้จะมีการตั้งคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแจงขอผิดพลาด
•
Printer Alert: มีการตั้งคาที่เกี่ยวของกับการรับขอความแจงเตือน
•
Email Alert: มีตัวเลือกที่เกี่ยวของกับการรับการแจงเตือนผานอีเมล
•
History Alert: มีประวัติการแจงเตือนที่เกี่ยวของกับอุปกรณและโทนเนอร
Job Accounting
สอบถามขอมูลโควตาของผูใชรายใดรายหนึ่งที่เปนผูสั่งงานพิมพ
ขอมูลโควตานี้สามารถสรางขึ้นและกําหนดใหกับอุปกรณตางๆ
ไดโดยใชซอฟตแวรการมอบหมายงาน เชน SyncThru™ หรือซอฟตแวรดแ
ู ลระบบ
CounThru™
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
161
การใช Samsung Printer Status
Samsung Printer Status
คือโปรแกรมที่ตรวจสอบและแจงใหทานทราบเกีย
่ วกับสถานะเครื่องพิมพ
ไอคอน
ความหมาย
ปกติ
เครื่องพิมพอยูในโหมดเตรียมพรอมและไมพบขอผิดพลาด
หรือคําเตือน
คําเตือน
เครื่องอยูในสถานะที่อาจเกิดขอผิดพลาดไดในอนาคต
ตัวอยางเชน เครือ
่ งอาจอยูในสถานะมีโทนเนอรเหลือนอย
ซึ่งอาจนําไปสูสถานะโทนเนอรหมด
ขอผิดพลาด
เครื่องมีขอผิดพลาดอยางนอยหนึ่งขอ
• ใชงานไดสําหรับผูใช Windows
• หนาตาง Samsung Printer Status
และรายละเอียดของหนาตางนีท
้ ี่ปรากฏในคูมือผูใชนี้อาจแตกตางกันไปโดย
ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพหรือระบบปฏิบัตก
ิ ารทีกําลังใชงาน
• ตรวจเช็ควาระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารสามารถใชรว
 มกันกับเครือ
่ งพิมพของทานไดหรือไ
ม (ดูที่ "ความตองการระบบ" ใน หนา 70)
คําอธิบาย
6
ภาพรวมเกี่ยวกับ Samsung Printer Status
ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้นในขณะที่พิมพ ทานสามารถตรวจสอบขอผิดพลาดไดจาก
Samsung Printer Status Samsung Printer Status
จะติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อทานติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ
ทานยังสามารถเรียกใช Samsung Printer Statusไดดวยตนเอง ไปที่
การกําหนดลักษณะการพิมพ คลิกแท็บ Basic > ปุม
 Printer Status
ไอคอนตอไปนี้ปรากฏอยูบ
 นแถบงานของ Windows
ระดับโทเนอร
1
ทานสามารถดูระดับโทนเนอรที่เหลืออยูในแตละตลับโ
ทนเนอรได
เครื่องและจํานวนของตลับโทเนอรที่แสดงในหนาตาง
ขางตนอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับเครือ
่ งทีนํามาใช
เครื่องบางรุนไมมีคุณสมบัตินี้
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
162
การใช Samsung Printer Status
2
3
4
5
Option
ทานสามารถตัง้ คาที่เกี่ยวของกับการแจงเตือนงานพิม
พได
Order Supplies
ทานสามารถสั่งซื้อตลับโทนเนอรสําหรับเปลี่ยนแบบออ
นไลน
Troubleshooting
ทานสามารถเปดหัวขอวิธีแกไขปญหาในคูมือผูใชไดโ
ดยตรง
Close
ปดหนาตาง
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
163
การใช Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator เปนเครื่องมือขั้นตนทีม
่ ีไวสําหรับตั้งคาอุปกรณตา งๆ
ในเครื่องของทาน ทานตองติดตัง้ Unified Linux Driver เพื่อใช Unified Driver
Configurator (ดูที่ "การติดตั้งสําหรับ Linux" ใน หนา 91)
หลังจากติดตั้งไดรเวอรบนระบบ Linux แลว ไอคอน Unified Linux Driver
Configurator จะถูกสรางไวบนเดสกทอปของทานโดยอัตโนมัติ
7
การเปด Unified Driver Configurator
1
ดับเบิล
้ คลิกที่ Unified Driver Configurator บนเดสกทอป
2
คลิกที่ปม
ุ แตละปุม
 ทางดานซายเพือ
่ สลับไปยังหนาตางกําหนดคาที่สม
ั พันธกัน
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
ทานยังสามารถคลิกที่ไอคอนเมนู Startup และเลือก Samsung Unified
Driver > Unified Driver Configurator
หากตองการดูใชวิธีใชบนหนาจอ ใหคลิกที่ Help
3
หลังจากเปลี่ยนการกําหนดคาแลว ใหคลิกที่ Exit เพื่อปด Unified Driver
Configurator
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
164
การใช Linux Unified Driver Configurator
8
Printers configuration
ปุมควบคุมเครื่องพิมพประกอบดวยปุมตางๆ ดังตอไปนี้:
•
Refresh: ปรับรายการเครื่องที่นํามาใชไดอีกครั้งหนึ่ง
•
Add Printer: ใหทานเพิ่มเครื่องใหม
•
Remove Printer: ลบเครื่องที่เลือกออกไป
แท็บ Printers
•
Set as Default: ตั้งเครื่องที่เลือกในปจจุบันเปนอุปกรณเริมตน
•
Stop/Start: หยุด/เริ่มตนเครื่อง
ดูการกําหนดคาเครื่องพิมพของระบบปจจุบน
ั ไดโดยการคลิกที่ปุมไอคอนของเครื่อง
ทางดานซายของหนาตาง Unified Driver Configurator
•
Test:
ใหทา นพิมพหนาทดสอบเพื่อรับประกันวาเครื่องกําลังทํางานไดอยางเหมาะสม
•
Properties: ใหทานดูและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตา งๆ ของเครื่องพิมพ
Printers configuration มีแท็บอยูสองอัน: Printers และ Classes
1
สลับไปที่ Printers configuration
2
แสดงเครื่องทุกเครื่องที่ติดตั้งไวแลว
3
แสดงสถานะ ชื่อรุนและ URI ของเครื่องของทาน
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
165
การใช Linux Unified Driver Configurator
แท็บ Classes
9
Ports configuration
แท็บ Classes แสดงรายการคลาสที่นํามาใชไดของเครื่อง
1
ในหนาตางนี้ ทานสามารถดูรายการพอรตที่นํามาใชได
ตรวจสอบสถานะของแตละพอรตและปลดพอรตที่คางอยูในสถานะไมวาง
เมื่อเจาของเครื่องยกเลิกงานที่ทําอยู
2
1
2
1
แสดงคลาสทั้งหมดของเครื่อง
2
แสดงสถานะของคลาสและจํานวนเครื่องที่อยูในคลาสดังกลาว
3
•
Refresh: ปรับปรุงรายการคลาสใหเปนขอมูลปจจุบัน
1
สลับไปที่ Ports configuration
•
Add Class: ใหทานเพิ่มคลาสเครื่องใหม
2
แสดงพอรตทั้งหมดที่สามารถใชได
•
Remove Class: ลบคลาสเครื่องที่เลือกออกไป
3
แสดงชนิดของพอรต อุปกรณที่เชื่อมตอกับพอรต และสถานะ
•
Refresh: ปรับรายการพอรตที่นํามาใชไดอีกครั้งหนึ่ง
•
Release port: ปลดพอรตที่เลือก
4. เครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ีประโยชน
166
5. วิธแี กไขปญหา
หัวขอนี้แสดงขอมูลที่มีประโยชนถึงสิ่งที่จะทําเมื่อทานประสบกับขอผิดพลาด
• ปญหาการปอนกระดาษเขาเครือ
่ ง
• ปญหาของระบบไฟและการเสียบสายไฟ
168
169
• ปญหาในการพิมพ
170
• ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
174
• ปญหาของระบบปฏิบต
ั ิการ
182
ปญหาการปอนกระดาษเขาเครือ
่ ง
สภาพ
วิธแ
ี กไขที่แนะนํา
กระดาษติดในขณะที่พม
ิ พ
นํากระดาษที่ติดออก
กระดาษติดกันเปนปก
• ตรวจสอบความจุสูงสุดของกระดาษในถาด
• ตองแนใจวา ทานใชประเภทกระดาษถูกตอง
• นํากระดาษออกจากถาดและคลี่กระดาษ
• ความชื้นอาจทําใหกระดาษติดกันเปนปก
เครือ
่ งไมดึงกระดาษหลายๆ แผน
อาจใสกระดาษหลายๆ ชนิดลงในถาด ใสกระดาษชนิดเดียว ขนาดเดียวและน้ําหนักเดียวกันลงในถาด
กระดาษไมถก
ู ดึงเขาไปในเครือ
่ ง
• นําสิง่ ที่กีดขวางออกจากภายในเครือ
่ ง
• ไมไดใสกระดาษอยางถูกตอง นํากระดาษออกจากถาดและปอนกลับเขาไปใหมใหถูกตอง
• มีกระดาษอยูในถาดมากเกินไป นํากระดาษที่ลนออกจากถาด
• กระดาษหนาเกินไป ใชกระดาษที่ตรงกับขอกําหนดเฉพาะของเครื่อง
กระดาษยังคงติดอยู
• มีกระดาษอยูในถาดมากเกินไป นํากระดาษที่ลนออกจากถาด หากทานกําลังพิมพบนวัสดุพิเศษ
ใหปอนกระดาษลงในถาดดวยตนเอง
• กําลังใชกระดาษในชนิดที่ไมถูกตอง ใชกระดาษที่ตรงกับขอกําหนดเฉพาะของเครื่อง
• อาจมีเศษกระดาษอยูภายในเครื่อง เปดฝาครอบดานบนและนําเศษกระดาษออก
5. วิธแ
ี กไขปญหา
168
ปญหาของระบบไฟและการเสียบสายไฟ
สภาพ
วิธแ
ี กไขที่แนะนํา
ไมมไ
ี ฟเขาเครือ
่ งพิมพ
หรือไมไดเชื่อมตอสายเชื่อมตอระหวางคอมพิวเ
ตอรและเครือ
่ งไวอยางเหมาะสม
• เชื่อมตอเครื่องพิมพกับแหลงจายไฟกอน แลวกดปุม
(เปดปด/ปลุกการทํางาน) บนแผงควบคุม
• ถอดสายไฟของเครื่องออกแลวเสียบสายอีกครั้ง
5. วิธแ
ี กไขปญหา
169
ปญหาในการพิมพ
สภาพ
เครือ
่ งไมยอมพิมพงาน
สาเหตุที่อาจเปนไปได
วิธีแกไขทีแ
่ นะนํา
ไมมีไฟเขาเครื่อง
ตรวจสอบจุดเชื่อมตอสายไฟ ใหตรวจสอบสวิตชไฟและแหลงจายไฟ
ไมไดเลือกเครื่องพิมพเปนเครื่องเริ่มตน
เลือกเครื่องของทานเปนเครื่องเริ่มตนใน Windows
ตรวจสอบสวนอื่นๆ ของเครื่องดังนี้:
• ไมไดปดฝาครอบดานบน ปดฝาปดดานบน
• กระดาษติด นํากระดาษที่ติดอยูออก (ดูที่ "การนํากระดาษที่ติดออก" ใน หนา 58)
• ไมไดใสกระดาษ ใสกระดาษ (ดูที่ "การปอนกระดาษเขาในถาด" ใน หนา 27)
• ไมไดใสตลับโทเนอร ใสตลับหมึกพิมพ (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับโทเนอร" ใน หนา 47)
• ตรวจสอบวาไดนําฝาปดและแผนปองกันออกจากตลับหมึกพิมพแลว (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับโทเนอร" ใน หนา 47)
ติดตอตัวแทนบริการของทานถาระบบผิดพลาด
ไมไดเชื่อมตอสายเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรและ
เครื่องไวอยางเหมาะสม
ถอดสายที่ตอกับเครื่องออกกอน และตอกลับเขาไปใหม (ดูที่ "ภาพดานหลัง" ใน หนา 18)
สายที่เชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรและเครื่องมีตําห
นิ
ถาเปนไปได ใหลองตอสายเขากับคอมพิวเตอรเครื่องที่ทํางานเหมาะสมและลองพิมพงาน
ทานยังสามารถลองใชสายของเครื่องอื่น
การตั้งคาพอรตไมถก
ู ตอง
ตรวจสอบการตั้งคาเครื่องพิมพของ Windows
เพื่อใหแนใจวางานพิมพถูกสงไปยังพอรตที่ถูกตอง
ถาคอมพิวเตอรมีพอรตมากกวาหนึ่งพอรต ตองแนใจวาไดตอเครื่องเขากับพอรตที่ถูกตอง
อาจกําหนดคาเครื่องไมถก
ู ตอง
ตรวจสอบ การกําหนดลักษณะการพิมพ เพื่อใหแนใจวาการตั้งคาพิมพทั้งหมดนัน
้ ถูกตอง
5. วิธแ
ี กไขปญหา
170
ปญหาในการพิมพ
สภาพ
เครือ
่ งไมยอมพิมพงาน
สาเหตุที่อาจเปนไปได
วิธีแกไขทีแ
่ นะนํา
อาจติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพไมถูกตอง
ถอนการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพแลวติดตัง้ ใหม
เครื่องทํางานขัดของ
ตรวจสอบขอความที่จอแสดงผลบนแผงควบคุมเพื่อดูวาเครื่องแสดงขอผิดพลาดของระบบ
ติดตอตัวแทนฝายบริการ
เอกสารมีขนาดใหญจนพื้นที่วางในฮารดดิสกของค
อมพิวเตอรไมพอที่จะเขาถึงงานพิมพ
เพิ่มพื้นที่วางในฮารดดิสกและพิมพเอกสารอีกครั้ง
ถาดกระดาษออกเต็ม
เมื่อนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออกแลว เครือ
่ งจะกลับมาพิมพงานอีกครั้ง
เครือ
่ งเลือกวัสดุพิมพจากแห
ลงกระดาษที่ไมถก
ู ตอง
ตัวเลือกกระดาษที่ถูกเลือกใน
การกําหนดลักษณะการพิมพ อาจจะไมถูกตอง
สําหรับโปรแกรมซอฟตแวรตางๆ ตัวเลือกแหลงกระดาษจะอยูภายใตแท็บ Paper ภายใน
การกําหนดลักษณะการพิมพ (ดูที่ "การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
เลือกแหลงกระดาษที่ถูกตอง ดูที่หนาจอวิธีใชไดรเวอรเครื่องพิมพ (ดูที่ "วิธีการใชงาน"
ใน หนา 36)
พิมพงานชามาก
งานพิมพอาจสลับซับซอนมาก
ลดความสลับซับซอนของหนากระดาษหรือลองปรับการตัง้ คาคุณภาพของงานพิมพ
กระดาษครึง่ หนึง่ เปนกระดา
ษเปลา
การตั้งคาแนวการวางกระดาษอาจจะไมถูกตอง
เปลี่ยนแนวการวางกระดาษในโปรแกรมของทาน (ดูที
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34) ดูที่หนาจอวิธีใชไดรเวอรเครื่องพิมพ
(ดูที่ "วิธีการใชงาน" ใน หนา 36)
ขนาดกระดาษและการตั้งคาขนาดกระดาษไมตรงกั
น
ตองแนใจวา ขนาดกระดาษในการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับกระดาษที่อยูในถาด
หรือตองแนใจวา
ขนาดกระดาษในการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับการเลือกกระดาษในการตั้งคาโปรแก
รมซอฟตแวรที่ทานใช (ดูที่ "การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
5. วิธแ
ี กไขปญหา
171
ปญหาในการพิมพ
สภาพ
เครือ
่ งพิมพงานแตขอความผิ
ด บิดเบือนหรือไมสมบูรณ
เครือ
่ งพิมพงาน
แตหนาเอกสารวางเปลา
สาเหตุที่อาจเปนไปได
วิธีแกไขทีแ
่ นะนํา
สายของเครื่องอาจหลวมหรือมีตําหนิ
ถอดสายของเครื่องออกกอน และตอกลับเขาไปใหม ลองพิมพงานที่ทานพิมพไดสําเร็จ
ถาเปนไปได
ใหลองตอสายและเครื่องเขากับคอมพิวเตอรเครื่องที่ทานทราบวาทํางานไดเหมาะสมและลอง
พิมพงาน ประการสุดทาย ลองใชสายของเครื่องสายใหม
เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ไมถูกตอง
ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพของโปรแกรมเพื่อใหแนใจวาเครื่องของทานถูกเลือกไวแ
ลว
โปรแกรมซอฟตแวรทํางานขัดของ
ลองพิมพงานจากโปรแกรมอื่น
ระบบปฏิบัติการทํางานขัดของ
ออกจาก Windows และปดแลวเปดคอมพิวเตอรใหม ปดเครื่องและเปดขึ้นมาอีกครั้ง
ตลับโทเนอรบกพรองหรือโทเนอรหมด
กระจายโทเนอรอีกครั้งถาจําเปน ถาจําเปนใหเปลี่ยนตลับโทเนอร
• ดูที่ "การกระจายโทเนอร" ใน หนา 45
• ดูที่ "การเปลี่ยนตลับโทเนอร" ใน หนา 47
ไฟลอาจมีหนากระดาษเปลา
ตรวจสอบแฟมขอมูลเพื่อใหแนใจวาไมมีหนากระดาษเปลา
ชิ้นสวนบางอยาง เชน ชุดควบคุมหรือบอรด
บกพรอง
ติดตอตัวแทนฝายบริการ
เครือ
่ งพิมพแฟมขอมูล PDF ไมมีความเขากันระหวางแฟมขอมูล PDF
ไมถก
ู ตอง
และผลิตภัณฑ Acrobat
บางสวนของกราฟก
ขอความหรือภาพประกอบหา
ยไป
การพิมพแฟมขอมูล PDF ในรูปของภาพอาจชวยใหพม
ิ พแฟมขอมูลออกมาได เปด
พิมพเปนรูปภาพ จากตัวเลือกการพิมพของ Acrobat
คุณภาพพิมพของภาพถายไ
มคอ
 ยดี ภาพไมชด
ั
ลดขนาดของภาพถาย ถาทานเพิ่มขนาดของภาพถายในโปรแกรมซอฟตแวร
ความละเอียดจะลดลง
ความละเอียดของภาพถายต่ํามาก
อาจใชเวลาพิมพนานขึ้นหากทานพิมพแฟมขอมูล PDF เปนภาพ
5. วิธแ
ี กไขปญหา
172
ปญหาในการพิมพ
สภาพ
สาเหตุที่อาจเปนไปได
วิธีแกไขทีแ
่ นะนํา
กอนพิมพ
การใชกระดาษชื้นอาจทําใหเกิดไอรอนในระหวาง
เครือ
่ งจะคลายไอรอนออกมา การพิมพ
ใกลๆ กับถาดกระดาษออก
นี่ไมใชปญหา ใหพิมพงานตอไป
เครือ
่ งไมพิมพงานบนกระดา
ษขนาดพิเศษ เชน
กระดาษใบเรียกเก็บเงิน
ขนาดกระดาษและการตั้งคาขนาดกระดาษไมตรงกั
น
ตั้งขนาดกระดาษที่ถก
ู ตองใน Custom ในแท็บ Paper ของ การกําหนดลักษณะการพิมพ
(ดูใน "การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
กระดาษสําหรับใบเรียกเก็บเ
งินทีพ
่ ิมพออกมามวนงอ
การตั้งคาชนิดกระดาษไมตรงกัน
เปลี่ยนตัวเลือกเครื่องพิมพและลองอีกครั้ง ไปที่ การกําหนดลักษณะการพิมพ, คลิกแท็บ
Paper และตั้งคาชนิดเปน Thick (ดูที่ "การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
5. วิธแ
ี กไขปญหา
173
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
ถาภายในเครื่องสกปรกหรือใสกระดาษไมเหมาะสม คุณภาพของงานพิมพอาจจะลดลง ดูตารางดานลางเพื่อแกไขปญหา
สภาพ
พิมพออกมาเปนสีจางหรือเลือน
วิธีแกไขที่แนะนํา
• ถาริ้วสีขาวแนวตั้งหรือสวนที่ซีดจางปรากฏบนกระดาษ แสดงวาเหลือโทเนอรนอย ใสตลับโทเนอรตลับใหม (ดูที่
"การเปลี่ยนตลับโทเนอร" ใน หนา 47)
• หากพบเสนสีขาวแนวตั้งหรือพื้นที่ซีดจางบนหนาเอกสารแมวาเครื่องจะมีหมึกเพียงพอ ใหเปดและปดฝาดานหนา 3-4 ครั้ง (ดูใน
"รายละเอียดโดยรวมของเครื่อง" ใน หนา 16)
• กระดาษอาจไมมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเฉพาะของกระดาษ เชน กระดาษอาจชื้นหรือหยาบเกินไป
• ถากระดาษทั้งแผนเบา การตั้งคาความละเอียดของงานพิมพต่ําเกินไปหรือเปดใชโหมดประหยัดโทเนอร
ปรับความละเอียดในการพิมพงานและปดโหมดประหยัดโทเนอร ดูที่หนาจอวิธีใชของไดรเวอรเครื่องพิมพ
• ขอบกพรองทั้งในสวนของการซีดจางหรือความสกปรกอาจแสดงถึงความจําเปนตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
• พื้นผิวของชิ้นสวน LSU ภายในเครื่องอาจสกปรก ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
ติดตอตัวแทนบริการถาขั้นตอนเหลานี้ไมสามารถแกไขปญหา
สวนบนของกระดาษพิมพออกมาดว ผงหมึกอาจไมติดลงบนกระดาษชนิดนี้อยางถูกตอง
ยสีจางกวาสวนอื่นๆ
• เปลีย
่ นตัวเลือกเครื่องพิมพและลองอีกครั้ง ไปที่ การกําหนดลักษณะการพิมพ คลิกแท็บ Paper และตั้งคาชนิดกระดาษเปน Recycled (ดูที่
ของหนากระดาษ
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
5. วิธแ
ี กไขปญหา
174
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
สภาพ
โทเนอรเลอะ
วิธีแกไขที่แนะนํา
• กระดาษอาจไมมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเฉพาะ เชน กระดาษอาจชื้นหรือหยาบเกินไป
• ลูกกลิ้งดึงกระดาษอาจสกปรก ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• ทางเดินกระดาษอาจตองการการทําความสะอาด ติดตอตัวแทนฝายบริการ (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
จุดซีดจาง
ถาเกิดพื้นที่ซีดจาง ซึ่งโดยทั่วไปเปนจะรูปวงกลม กระจายอยูบนหนากระดาษ:
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• ซึ่งอาจสงผลตอการพิมพงานเพียงหนึ่งแผน ลองพิมพงานอีกครั้ง
• ปริมาณความชื้นของกระดาษไมสม่ําเสมอหรือกระดาษมีจุดความชื้นบนพื้นผิวของกระดาษ ลองใชกระดาษยี่หออื่น
• กระดาษล็อตนั้นไมดี กระบวนการการผลิตอาจเปนสาเหตุใหบางพื้นที่ไมยอมรับโทเนอร ลองใชกระดาษชนิดหรือยี่หออื่น
• เปลี่ยนตัวเลือกเครื่องพิมพและลองอีกครั้ง ไปที่ การกําหนดลักษณะการพิมพ คลิกแท็บ Paper และตั้งคาชนิดเปน Thick หรือ Thicker
(ดูที่ "การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
ติดตอตัวแทนบริการถาขั้นตอนเหลานี้ไมสามารถแกไขปญหา
จุดสีขาว
ถาจุดสีขาวปรากฏบนกระดาษ:
• กระดาษหยาบเกินไปและสิ่งสกปรกจากกระดาษตกลงไปที่สวนประกอบภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหลูกกลิงดึงกระดาษสกปรก
ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
• ทางเดินกระดาษอาจตองการการทําความสะอาด ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
ติดตอตัวแทนบริการถาขั้นตอนเหลานี้ไมสามารถแกไขปญหา
5. วิธแ
ี กไขปญหา
175
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
สภาพ
เสนแนวตัง้
วิธีแกไขที่แนะนํา
ถาริ้วสีดําแนวตั้งปรากฏบนกระดาษ:
• อาจมีรอยขีดขวนบริเวณพื้นผิว (สวนของดรัม) ของหนวยประมวลผลภาพภายในเครื่อง
นําตลับหมึกพิมพออกและใสตลับหมึกพิมพตลับใหม (ดูที่ "การเปลี่ยนหนวยประมวลผลภาพ" ใน หนา 51)
ถาริ้วสีขาวแนวตั้งปรากฏบนกระดาษ:
• พื้นผิวของชิ้นสวน LSU ภายในเครื่องอาจสกปรก ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
ติดตอตัวแทนบริการถาขั้นตอนเหลานี้ไมสามารถแกไขปญหา
พื้นหลังสีดํา
ถามีจํานวนแรเงาบริเวณพื้นหลังมากจนไมสามารถรับได:
• เปลี่ยนเปนกระดาษที่มีน้ําหนักเบาขึ้น
• ตรวจสอบเงื่อนไขสภาพแวดลอม: สภาพที่แหงมากหรือมีความชื้นสูงมาก (สูงกวา 80% RH) สามารถเพิ่มปริมาณแรเงาบริเวณพื้นหลัง
• นําดรัมพิมภาพชุดเกาออกและติดตั้งชุดใหม (ดูใน "การเปลีย
่ นหนวยประมวลผลภาพ" ใน หนา 51)
• เขยาใหหมึกพิมพกระจายตัวใหทั่ว (ดูที่ "การกระจายโทเนอร" ใน หนา 45)
โทเนอรเลอะ
• ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การเปลี่ยนตลับโทเนอร" ใน หนา 47)
• ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษ
• นําดรัมพิมภาพชุดเกาออกและติดตั้งชุดใหม (ดูใน "การเปลีย
่ นหนวยประมวลผลภาพ" ใน หนา 51)
5. วิธแ
ี กไขปญหา
176
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
สภาพ
จุดบกพรองที่เกิดขึ้นซ้ําๆ
ในแนวตัง้
วิธีแกไขที่แนะนํา
ถาเกิดเครื่องหมายตางๆ ซ้ําๆ กันบนกระดาษดานที่พิมพเมื่อหยุดพิมพเปนระยะๆ:
• หนวยประมวลผลภาพอาจชํารุด ถาทานยังเจอกับปญหาแบบเดิม ใหนําดรัมพิมพภาพออกและใสดรัมใหม (ดูที่
"การเปลี่ยนหนวยประมวลผลภาพ" ใน หนา 51)
• ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องอาจมีโทเนอรเปรอะเปอนอยู ถาจุดบกพรองเกิดขึ้นที่ดานหลังของหนากระดาษ
ปญหานาจะแกไขไดดวยตัวเองหลังจากพิมพกระดาษอีกสองสามแผน
• ชุดประกอบฟวเซอรอาจชํารุด ติดตอตัวแทนฝายบริการ
ผงหมึกกระจายดานหลัง
A
ผงหมึกกระจายดานหลังเปนผลมาจากการกระจายตัวของโทเนอรบนกระดาษที่พิมพ
• กระดาษอาจชื้นมากเกินไป ลองพิมพบนกระดาษปกอืน หามเปดซองบรรจุกระดาษจนกวาจะจําเปน
เพื่อไมใหกระดาษดูดซับความชื้นมากเกินไป
• ถาผงหมึกที่กระจายดานหลังกินพื้นที่ทั้งหมดของกระดาษที่พิมพ
ใหปรับความละเอียดของการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของทานหรือใน การกําหนดลักษณะการพิมพ (ดูใน
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34) ตรวจสอบวาไดเลือกชนิดกระดาษที่ถูกตอง ตัวอยางเชน ถาเลือก Thicker Paper ไว
แตกระดาษที่ใชจริงคือ Plain Paper อาจเกิดการพนน้ําหมึกมากเกินไปและทําใหสําเนาไมมีคุณภาพ
• หากคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพตลับใหม ใหเขยาเพื่อใหหมึกกระจายตัวใหทั่วกอน (ดูที่ "การกระจายโทเนอร" ใน หนา 45)
มีผงหมึกรอบๆ
ตัวอักษรตัวหนาหรือรูปภาพ
ผงหมึกอาจไมติดลงบนกระดาษชนิดนี้อยางถูกตอง
• เปลี่ยนตัวเลือกเครื่องพิมพและลองอีกครั้ง ไปที่ การกําหนดลักษณะการพิมพ คลิกแท็บ Paper และตั้งคาชนิดกระดาษเปน Recycled (ดูที่
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
• ตรวจสอบวาไดเลือกชนิดกระดาษที่ถูกตอง ตัวอยางเชน ถาเลือก Thicker Paper ไว แตกระดาษที่ใชจริงคือ Plain Paper
อาจเกิดการพนน้ําหมึกมากเกินไปและทําใหสําเนาไมมีคุณภาพ
5. วิธแ
ี กไขปญหา
177
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
สภาพ
วิธีแกไขที่แนะนํา
อักขระผิดรูปแบบ
• ถาอักขระปรากฏในรูปแบบที่ไมเหมาะสมและทําใหเกิดภาพที่มองดูกลวง กระดาษอาจลื่นเกินไป ลองใชกระดาษอื่น
หนาเอียง
• ตรวจสอบแนใจวาใสกระดาษอยางถูกตอง
• ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษ
• ตองแนใจตัวกั้นไมชิดจนแนนหรืออยูหางจากปกกระดาษมากเกินไป
มวนหรือเปนคลืน
่
• ตรวจสอบแนใจวาใสกระดาษอยางถูกตอง
• ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษ ทั้งอุณหภูมิและความชื้นที่สูงทําใหกระดาษมวนงอได
• คลี่กระดาษที่อยูในถาด และลองหมุนกระดาษ 180ฐ ในถาด
5. วิธแ
ี กไขปญหา
178
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
สภาพ
ยนหรือมีรอยพับ
วิธีแกไขที่แนะนํา
• ตรวจสอบแนใจวาใสกระดาษอยางถูกตอง
• ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษ
• คลี่กระดาษที่อยูในถาด และลองหมุนกระดาษ 180ฐ ในถาด
ดานหลังของงานพิมพสกปรก
• ตรวจสอบโทเนอรที่อาจรั่วออกมา ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
หนากระดาษเปนสีหรือสีดําทึบ
• ใสหนวยประมวลผลภาพไมถูกตอง นําหนวยประมวลผลภาพออกและใสกลับเขาไปใหม
• หนวยประมวลผลภาพอาจชํารุด นําดรัมพิมภาพออกและติดตัง้ ชุดใหม (ดูใน "การเปลี่ยนหนวยประมวลผลภาพ" ใน หนา 51)
A
• อาจจําเปนตองซอมเครื่อง ติดตอตัวแทนฝายบริการ
5. วิธแ
ี กไขปญหา
179
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
สภาพ
โทเนอรไมเขาที่
วิธีแกไขที่แนะนํา
• ทําความสะอาดภายในเครื่อง (ดูที่ "การทําความสะอาดเครื่อง" ใน หนา 53)
• ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษ
• นําดรัมพิมภาพออกและติดตั้งชุดใหม (ดูใน "การเปลี่ยนหนวยประมวลผลภาพ" ใน หนา 51)
อาจจําเปนตองซอมเครื่องถายังเกิดปญหาอยู ติดตอตัวแทนฝายบริการ
อักขระใชไมได
อักขระใชไมไดคือพื้นที่สีขาวภายในสวนของอักขระซึ่งที่จริงควรเปนสีดําทึบ:
• ทานอาจพิมพบนพื้นผิวดานที่ไมถูกตองของกระดาษ นํากระดาษออกและหมุนอีกดานหนึ่ง
A
แถบในแนวนอน
• กระดาษอาจมีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนดเฉพาะของกระดาษ
ถาเกิดริ้วสีดําหรือโทเนอรเลอะในแนวนอน:
• ใสหนวยประมวลผลภาพไมถูกตอง นําหนวยประมวลผลภาพออกและใสกลับเขาไปใหม
• หนวยประมวลผลภาพอาจชํารุด นําดรัมพิมภาพออกและติดตัง้ ชุดใหม (ดูใน "การเปลี่ยนหนวยประมวลผลภาพ" ใน หนา 51)
อาจจําเปนตองซอมเครื่องถายังเกิดปญหาอยู ติดตอตัวแทนฝายบริการ
5. วิธแ
ี กไขปญหา
180
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ
สภาพ
การมวนงอ
วิธีแกไขที่แนะนํา
ถากระดาษที่พิมพแลวมวนหรือกระดาษไมถูกปอนเขาเครื่อง:
• คลี่กระดาษที่อยูในถาด และลองหมุนกระดาษ 180ฐ ในถาด
• เปลี่ยนตัวเลือกกระดาษของเครื่องพิมพและลองอีกครั้ง ไปที่ การกําหนดลักษณะการพิมพ คลิกแท็บ Paper และตั้งคาชนิดเปน Thin (ดูที่
"การเปดการกําหนดลักษณะการพิมพ" ใน หนา 34)
• ภาพที่ไมเคยเห็นปรากฏซ้ําๆ
อยูบนกระดาษสองถึงสามแผน
อาจมีการใชเครื่องของทานที่ความสูง 1,000 ม. หรือสูงกวา ความสูงอาจสงผลตอคุณภาพของงานพิมพ เชน
หมึกพิมพไมเกาะหรือภาพมีสีจาง เปลี่ยนการตั้งคาความสูงสําหรับเครือ
่ งของทาน (ดูที่ "การปรับระดับความสูง" ใน หนา 137)
• โทเนอรไมเขาที่
• งานพิมพมส
ี จ
ี างหรือมีสงิ่ ปนเปอ
 น
5. วิธแ
ี กไขปญหา
181
ปญหาของระบบปฏิบัตก
ิ าร
1
ปญหาทัว
่ ๆ ไปของ Windows
สภาพ
วิธีแกไขที่แนะนํา
ขอความ “กําลังใชแฟม”
ปรากฏขึ้นในระหวางการติดตัง้
ออกจากโปรแกรมซอฟตแวรทั้งหมด ถอนซอฟตแวรทังหมดออกจากกลุมเริ่มตน แลวรีสตารท Windows ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพใหม
ขอความ
“ขอบกพรองการปกปองทั่วไป” ,
“OE ที่ยกเวน” , “สปลู 32” , หรือ
“การดําเนินการที่ไมถก
ู ตอง”
ปรากฏ
ปดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด รีบูต Windows และลองพิมพอีกครั้ง
ขอความ “พิมพไมสําเร็จ” ,
“หมดเวลาเครือ
่ งพิมพ”
ปรากฏขึ้น
ขอความเหลานี้อาจปรากฏในระหวางการพิมพ ใหรอจนกระทั่งเครือ
่ งพิมพงานเสร็จ
ถาขอความปรากฏในโหมดเตรียมพรอมหรือหลังจากพิมพงานเสร็จแลว ใหตรวจสอบการเชื่อมตอและ/
หรือตรวจสอบวาเกิดขอผิดพลาดขึ้นหรือไม
โปรดดูที่คูมือผูใชของ Microsoft Windows ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอความแสดงขอผิดพลาดของ Windows
5. วิธแ
ี กไขปญหา
182
ปญหาของระบบปฏิบัตก
ิ าร
2
ปญหาทัว
่ ๆ ไปของ Macintosh
สภาพ
เครือ
่ งพิมพแฟมขอมูล PDF ไมถก
ู ตอง
บางสวนของกราฟก
ขอความหรือภาพประกอบหายไป
วิธีแกไขทีแ
่ นะนํา
การพิมพแฟมขอมูล PDF ในรูปของภาพอาจชวยใหพิมพแฟมขอมูลออกมาได เปด พิมพเปนรูปภาพ จากตัวเลือกการพิมพของ
Acrobat
อาจใชเวลาพิมพนานขึ้นหากทานพิมพแฟมขอมูล PDF เปนภาพ
ตัวอักษรบางตัวไมแสดงขึน
้ ตามปกติในระหว
างพิมพหนาปก
Mac OS ไมสามารถสรางแบบอักษรในระหวางการพิมพแผนปกได พยัญชนะภาษาอังกฤษและตัวเลขจะแสดงเปนปกติบนแผนปก
เมื่อพิมพเอกสารใน Macintosh ทีม
่ ี Acrobat
Reader 6.0 หรือสูงกวา
สีที่พม
ิ พออกมาไมถก
ู ตอง
ตองแนใจวาการตั้งคาความละเอียดในไดรเวอรของเครื่องตรงกับที่อยูใน Acrobat Reader
โปรดดูที่คูมือผูใช Macintosh ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรของทาน เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย
่ วกับขอความความผิดพลาดเกี่ยวกับ Macintosh
5. วิธแ
ี กไขปญหา
183
ปญหาของระบบปฏิบัตก
ิ าร
3
ปญหาทัว
่ ๆ ไปของ Linux
สภาพ
เครือ
่ งไมยอมพิมพงาน
วิธีแกไขทีแ
่ นะนํา
• ตรวจสอบวาไดตด
ิ ตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพลงในระบบของทานแลว เปด Unified Driver Configurator และไปยังแท็บ Printers ในหนาตาง
Printers configuration เพื่อคนหารายชื่อเครื่องพิมพที่สามารถนํามาใชได ตองแนใจวาเครื่องของทานปรากฏในรายการ
ถาไมมีอยูในรายชื่อ ใหเปด Add new printer wizard เพื่อตั้งคาเครื่องของทาน
• ตรวจสอบวาไดเริ่มตนเครื่องแลว เปด Printers configuration และเลือกเครื่องของทานจากรายชื่อเครื่องพิมพ
ดูที่คําอธิบายในบานหนาตาง Selected printer ถาสถานะของเครื่องมีสตริง Stopped อยูดวย ใหกดปุม Start หลังจากนั้น
เครื่องนาจะกลับมาทํางานเปนปกติ สถานะ "Stopped" อาจถูกเรียกใชอีกครั้งเมื่อเกิดปญหาบางอยางในการพิมพ ตัวอยางเชน
อาจมีการพยายามพิมพเอกสารเมื่อมีการเรียกพอรตจากโปรแกรมการสแกน
• ตรวจสอบใหแนใจวาพอรตวาง เนื่องจากอุปกรณการทํางานตางๆ ของเครื่อง (เครื่องพิมพและเครืองสแกน) จะใชงานรวมกับอินเตอรเฟส
I/O (พอรต) การเขาใชงานพรอมกันของแอพพลิเคชั่น ผูใชที่พอรตเดียวกันจึงสามารถทําได เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาเชนนี้
ใหใชงานครั้งละโปรแกรมเทานั้นเพื่อใหสามารถเขาใชงานอุปกรณนั้นได ผูใชอื่นๆ จะเห็นการตอบสนองวา “อุปกรณใชงานอยู”
ทานควรเปดการกําหนดคาพอรต และเลือกพอรตที่ไดรับการระบุกับเครื่อง ในบานหนาตาง Selected port
ทานสามารถดูพอรตที่โปรแกรมอื่นกําลังใชงานได หากเกิดกรณีนี้ ทานควรรอใหงานปจจุบันเสร็จเรียบรอยกอน หรือกดปุม Release
port หากทานแนใจวาโปรแกรมที่ใชงานทํางานไมถูกตอง
• ตรวจสอบวาโปรแกรมของทานมีตัวเลือกพิมพพิเศษ เชน “-oraw” หรือไม ถาระบุคําวา "-oraw" ไวในพารามิเตอรบรรทัดคําสัง่
ใหลบออกเพื่อพิมพอยางเหมาะสม สําหรับ Gimp front-end ใหเลือก “print” -> “Setup printer”
และแกไขพารามิเตอรบรรทัดคําสั่งในรายการคําสัง
• เวอรชั่น CUPS (Common UnixPrinting System) ที่มากับ SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) เกิดปญหาขึ้นกับการพิมพ ipp (Internet
Printing Protocol) ใหใชการพิมพดวยชองเสียบแทนการใช ipp หรือติดตั้งเวอรชั่นลาสุดของ CUPS (cups-1.1.22 หรือสูงกวา)
รูปภาพสีพม
ิ พออกมาเปนสีดําทั้งหม ปญหานี้เปนขอผิดพลาดใน Ghostscript (จนถึง GNU Ghostscript เวอรชั่น 7.05)
ด
เมื่อพื้นที่วางระหวางสีพื้นฐานของเอกสารถูกกําหนดวาเปนพื้นที่วางของสี และถูกแปลงคาผานพื้นที่วางของสี CIE เนื่องจาก Postscript
ใชพื้นที่วางของสี CIE สําหรับระบบการจับคูสี (Color Matching System) ทานควรอัพเกรด Ghostscript บนระบบของทานอยางนอยใหเปน
GNU Ghostscript เวอรชั่น 7.06 หรือสูงกวา ทานสามารถคนหา Ghostscript เวอรชั่นลาสุดไดที่ www.ghostscript.com
5. วิธแ
ี กไขปญหา
184
ปญหาของระบบปฏิบัตก
ิ าร
สภาพ
วิธีแกไขทีแ
่ นะนํา
รูปภาพสีบางภาพพิมพออกมาเปนสี
ที่ไมถก
ู ตอง
ปญหานี้เปนขอผิดพลาดใน Ghostscript (จนถึง GNU Ghostscript เวอรชั่น 7.xx)
เมื่อพื้นที่วางระหวางสีพื้นฐานของเอกสารเป็นพื้นที่วางของสี RGB ในดัชนี และสีถูกแปลงคาผานพื้นที่วางของสี CIE เนื่องจาก Postscript
ใชพื้นที่วางของสี CIE สําหรับระบบการจับคูสี (Color Matching System) ทานควรอัพเกรด Ghostscript บนระบบของทานอยางนอยใหเปน
GNU Ghostscript เวอรชั่น 8.xx หรือสูงกวา ทานสามารถคนหา Ghostscript เวอรชั่นลาสุดไดที่ www.ghostscript.com
เครือ
่ งไมพิมพเอกสารทัง้ หนา
และงานที่พม
ิ พออกมาปรากฏแคครึ่
งแผน
ปญหานี้เปนที่รูจักและเกิดขึ้นเมื่อเครื่องพิมพสีนํามาใชกับ Ghostscript เวอรชั่น 8.51 หรือกอนหนานี้ ระบบปฏิบัติการ Linux ขนาด 64 บิต
และรายงานถึง bugs.ghostscript.com วาเปน Ghostscript Bug 688252 ปญหานี้ไดรับการแกไขใน AFPL Ghostscript เวอรชั่น 8.52
หรือสูงกวา ดาวนโหลดเวอรชั่นลาสุดของ AFPL Ghostscript ไดจาก http://sourceforge.net/projects/ghostscript/
และติดตั้งลงในเครื่องเพื่อแกไขปญหานี้
ขอความแสดงขอผิดพลาด
“Cannot open port device file”
ปรากฏขึ้นขณะพิมพเอกสาร
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนพารามิเตอรงานพิมพ (เชนผาน LPR GUI) ในขณะที่กําลังพิมพงาน เซิรฟเวอร CUPS
ในเวอรชั่นที่เปนที่รูจักมักหยุดงานพิมพทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเลือกพิมพ และพยายามเริ่มพิมพงานนัน
้ ใหมตั้งแตตน เนือ
่ งจาก Unified
Linux Driver จะล็อกพอรต mfp ขณะที่พิมพ
การยกเลิกไดรเวอรอยางฉับพลันจะทําใหพอรตถูกล็อกไวและไมสามารถนํามาใชกับการพิมพงานในลําดับตอมาได ถาเกิดสถานการณนี้
ใหลองคลายพอรต mfp ดวยการเลือก Release port ในหนาตาง Port configuration
โปรดดูที่คูมือผูใช Linux ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรของทาน เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย
่ วกับขอความความผิดพลาดเกี่ยวกับ Linux
5. วิธแ
ี กไขปญหา
185
อภิธานศัพท
อภิธานศัพทตอไปนี้จะชวยใหทานคุนเคยกับผลิตภัณฑโดยการเขาใจคําศัพทเ
ฉพาะที่ใชกันโดยทั่วไปในการพิมพ
รวมถึงคําศัพทเฉพาะที่ไดกลาวไวในคูมือการใชงานฉบับนี้
802.11
802.11 คือ ขอกําหนดมาตรฐานสําหรับการสื่อสารเครือขายเฉพาะทีแ
่ บบไรสาย
(WLAN) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐาน IEEE LAN/MAN (IEEE 802)
802.11b/g/n
802.11b/g/n สามารถใชฮารดแวรเดียวกันได และใชความถี่ 2.4 GHz 802.11b
สนับสนุนชวงความถี่ของคลืน
่ ไดถึง 11 Mbps สวน 802.11n สนับสนุนไดถึง 150
Mbps บางครั้ง อุปกรณ 802.11b/g/n อาจถูกรบกวนโดยเตาไมโครเวฟ
โทรศัพทไรสาย และอุปกรณบลูทธ
ู ได
จุดเขาใชงาน
จุดเขาใชงาน หรือจุดเขาใชงานแบบไรสาย (AP หรือ WAP) คือ
อุปกรณที่เชื่อมตออุปกรณสอ
ื่ สารแบบไรสายเขาดวยกันบนเครือขายเฉพาะที่แบบไร
สาย (WLAN) และทําหนาที่เหมือนอุปกรณรับ-สงสัญญาณกลางของสัญญาณวิทยุ
WLAN
ADF
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) คือ ชุดสแกนที่จะปอนเอกสารตนฉบับโดยอัตโนมัติ
เพือ
่ ใหอุปกรณสามารถสแกนเอกสารหลายแผนไดในคราวเดียว
AppleTalk
AppleTalk คือ ชุดโปรโตคอลที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย Apple, Inc
สําหรับใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งรวมอยูใ
 น Macintosh เริ่มแรก
(1984) และปจจุบันนี้ไดถูกลดความสําคัญลงโดย Apple ในระบบเครือขาย TCP/IP
ความละเอียดของบิต
คําศัพทเกี่ยวกับภาพกราฟกคอมพิวเตอรซึ่งอธิบายเกี่ยวกับจํานวนบิตที่ใชเพื่อแสดง
สีของพิกเซลเดียวในรูปภาพประเภทบิตแมป
ความละเอียดของสีที่สูงขึน
้ จะใหชวงกวางของสีที่แตกตางกันกวางกวา
เมื่อจํานวนบิตเพิ่มขึ้น
จํานวนของสีที่จะแสดงในภาพไดจะเพิ่มขึ้นจนอาจไมเห็นความแตกตางของสี
โดยทั่วไป สี 1 บิต จะหมายถึงภาพโมโนโครม หรือภาพแบบขาว-ดํา
BMP
รูปแบบภาพกราฟกที่เกิดจากจุดเล็กๆ
ซึ่งใชกันภายในโดยระบบภาพกราฟกยอยของ Microsoft Windows (GDI)
และโดยทั่วไปใชสําหรับเรียกรูปแบบไฟลกราฟกอยางงายบนแพลตฟอรมนั้น
อภิธานศัพท
186
อภิธานศัพท
BOOTP
การครอบคลุมพืน
้ ที่
Bootstrap Protocol
โปรโตคอลเครือขายทีใ
่ ชงานโดยไคลเอนตบนเครือขายเพื่อขอ IP
แอดเดรสโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไป
จะทําในขัน
้ ตอนการบูตเครื่องคอมพิวเตอรหรือการเรียกใชระบบปฏิบัติการบนเครื่อ
งนั้น เซิรฟเวอร BOOTP จะกําหนด IP
แอดเดรสจากกลุมแอดเดรสใหกับแตละไคลเอนต BOOTP
สามารถใชกับคอมพิวเตอรทไ
ี่ มมีฮารดดิสกหรือฟลอปปด
 ิสก (diskless
workstation) เพื่อขอ IP แอดเดรสกอนทําการโหลดระบบปฏิบัติการขัน
้ สูงได
เปนคําศัพทเกี่ยวกับการพิมพที่ใชสําหรับการวัดปริมาณการใชหมึกพิมพบนงานพิม
พ ตัวอยางเชน การครอบคลุมพื้นที่ 5% หมายความวากระดาษขนาด A4
มีรูปภาพหรือขอความประมาณ 5% ของหนากระดาษ ดังนั้น
หากกระดาษหรือเอกสารตนฉบับมีรูปภาพที่มีความซับซอนมาก
หรือมีขอความจํานวนมาก
คาการครอบคลุมพื้นที่จะสูงขึ้นและจะใชปริมาณหมึกพิมพมากขึ้นตามคาการครอบ
คลุมพืน
้ ที่นั้น
CCD
CSV
Charge Coupled Device (CCD) คือ ฮารดแวรที่สามารถใชกับงานสแกนได
นอกจากนี้ ยังใชกลไก CCD Locking เพื่อยึดชุดอุปกรณ CCD
เพื่อปองกันความเสียหายขณะที่ทานเคลือ
่ นยายอุปกรณ
Comma Separated Values (CSV) คือ รูปแบบไฟลประเภทหนึ่ง CSV
จะใชเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแอปพลิเคชันที่แตกตางกัน รูปแบบไฟล เชน
ที่ใชใน Microsoft Excel ไดกลายเปนมาตรฐานโดยพฤตินัยในทุกอุตสาหกรรม
แมวาระหวางแพลตฟอรมที่ไมใช Microsoft ก็ตาม
การเรียงหนา
DADF
การเรียงหนา คือ กระบวนการพิมพงานหลายสําเนาโดยจัดเรียงเปนชุดๆ
เมื่อเลือกการเรียงหนา
อุปกรณจะพิมพเอกสารทั้งชุดกอนทําการพิมพสําเนาชุดตอไป
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติสําหรับพิมพงานสองดาน (DADF) คือ
ชุดสแกนทีจ
่ ะปอนเอกสารตนฉบับและกลับเอกสารตนฉบับโดยอัตโนมัตเิ พื่อใหอุปก
รณสามารถสแกนเอกสารไดทั้งสองดานของหนากระดาษ
แผงควบคุม
คาเริ่มตน
แผงควบคุม คือ
สวนที่แสดงชุดควบคุมหรือเครื่องมือควบคุมการทํางานซึ่งโดยปกติจะมีลักษณะแบน
เรียบตรง โดยทั่วไป แผงควบคุมจะอยูที่ดา นหนาของเครื่อง
คาหรือการตั้งคาที่จะมีผลเมื่อนําเครื่องพิมพออกจากบรรจุภัณฑ รีเซ็ต
หรือเริ่มตนใชงานครั้งแรก
อภิธานศัพท
187
อภิธานศัพท
DHCP
เครือ
่ งพิมพดอทเมทริกซ
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) คือ
โปรโตคอลระบบเครือขายของไคลเอนต-เซิรฟเวอร เซิรฟเวอร DHCP
จะใหพารามิเตอรการกําหนดคาเฉพาะสําหรับคําขอของเครื่องแมขายไคลเอนต
DHCP โดยทั่วไป
ก็คอ
ื ขอมูลที่เครื่องแมขา ยไคลเอนตตองการเพื่อใหสามารถเขาใชงานเครือขาย IP
ได นอกจากนี้ DHCP ยังมีกลไกเพื่อการจัดสรร IP
แอดเดรสใหกับเครื่องแมขายไคลเอนตดว
 ย
เครื่องพิมพดอทเมทริกซ หมายถึง
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอรประเภทหนึ่งที่มีหัวพิมพซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมาบ
นหนากระดาษและพิมพโดยการกระทบกับแถบผาซึ่งมีหมึกหมาดๆ เขากับกระดาษ
เชนเดียวกับ เครื่องพิมพดีด
DIMM
Dual Inline Memory Module (DIMM) คือ แผงวงจรขนาดเล็กที่ยด
ึ หนวยความจํา
DIMM จะจัดเก็บขอมูลทั้งหมดภายในเครื่องเอาไว เชน ขอมูลการพิมพ
ขอมูลแฟกซที่ไดรับ
DLNA
Digital Living Network Alliance (DLNA)
คือมาตรฐานที่ชว
 ยใหอุปกรณที่ใชภายเครือขายในบานสามารถแบงปนขอมูลกับอุป
กรณอื่นขามเครือขายได
DNS
Domain Name Server (DNS) คือ
ระบบทีจ
่ ัดเก็บขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับชือ
่ โดเมนในฐานขอมูลแจกแจงบนเครือขายตางๆ
เชน อินเตอรเน็ต
DPI
Dots Per Inch (DPI) คือ
หนวยวัดคาความละเอียดที่ใชสําหรับการสแกนหรือการพิมพ โดยทัว
่ ไป คา DPI
ที่สูงกวาจะใหผลลัพธที่มีคา ความละเอียดสูงกวา
มองเห็นรายละเอียดในรูปภาพไดชัดเจนกวา และมีขนาดไฟลใหญกวา
DRPD
การตรวจจับรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะ เสียงเรียกเขาเฉพาะ คือ
บริการของบริษท
ั ผูใหบริการโทรศัพทซึ่งทําใหผูใชงานสามารถใชสายโทรศัพทสา
ยเดียวเพื่อรับสายจากหมายเลขโทรศัพทที่แตกตางกันได
อุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน
อุปกรณที่กลับกระดาษโดยอัตโนมัติเพื่อใหเครื่องสามารถพิมพ (หรือสแกน)
ลงบนทั้งสองดานของหนากระดาษได
เครื่องพิมพที่ติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับพิมพสองดานจะสามารถพิมพงานลงบนทั้งสอง
ดานของหนากระดาษระหวางหนึ่งรอบการพิมพได
อภิธานศัพท
188
อภิธานศัพท
ปริมาณการพิมพสงู สุด
อีเธอรเน็ต
ปริมาณการพิมพสงู สุด คือ
จํานวนหนากระดาษตอเดือนซึ่งจะไมสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่อง
พิมพ โดยทั่วไป เครื่องพิมพจะจํากัดอายุการใชงานไว เชน
จํานวนหนากระดาษตอป อายุการใชงาน หมายถึง
ความสามารถของการพิมพงานโดยเฉลี่ย
ซึ่งโดยปกติจะอยูใ
 นชวงระยะเวลารับประกัน ตัวอยางเชน
หากปริมาณการพิมพสูงสุด คือ 48,000 หนาตอเดือนโดยคิดที่ 20 วันทํางาน
เครื่องพิมพจะจํากัดอายุการใชงานไวที่ 2,400 หนาตอวัน
อีเธอรเน็ต คือ เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรแบบ frame-based
สําหรับเครือขายเฉพาะที่
ซึ่งจะกําหนดการวางสายและสัญญาณสําหรับฟสิคอลเลเยอร
และรูปแบบเฟรมและโปรโตคอลสําหรับตัวควบคุมการเขาใชงานสื่อ (MAC)/
เลเยอรเชื่อมโยงขอมูลของแบบจําลอง OSI สวนใหญอีเธอรเน็ตจะมีมาตรฐานเปน
IEEE 802.3 ซึ่งไดกลายเปนเทคโนโลยี LAN ที่ใชกันอยางแพรหลายที่สุดในชวงป
1990 จนถึงปจจุบน
ั
ECM
Error Correction Mode (ECM) คือ โหมดการรับสงขอมูลเสริมที่ติดตั้งอยูในเครื่องแฟกซ Class 1 หรือแฟกซโมเด็ม
ซึ่งจะตรวจจับและแกไขขอผิดพลาดในขั้นตอนการรับ-สงแฟกซ
ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากการรบกวนสายโทรศัพท
การจําลอง
การจําลอง
เปนเทคนิคที่ทําใหอุปกรณเครื่องหนึ่งใหผลลัพธแบบเดียวกันกับอีกเครื่องหนึ่ง
โปรแกรมที่ใชเปนเครื่องจําลองจะทําซ้ําฟงกชันของระบบหนึ่งดวยอีกระบบหนึ่งที่แ
ตกตางกัน ดังนั้น ระบบที่สองจึงทํางานเหมือนกันกับระบบแรก
การจําลองจะมุงเนนไปที่การถอดแบบพฤติกรรมภายนอกที่แนนอน
ซึ่งแตกตางจากการเลียนแบบที่จะสนใจถึงแบบจําลองที่เปนนามธรรมของระบบซึ่งก
ำลังถูกเลียนแบบ และบอยครั้งจะพิจารณาถึงสภาพภายในของระบบนั้นๆ
EtherTalk
ชุดโปรโตคอลทีพ
่ ัฒนาขึ้นโดย Apple Computer
สําหรับใชงานในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งรวมอยูใน Macintosh เริ่มแรก
(1984) และปจจุบันนี้ไดถก
ู ลดความสําคัญลงโดย Apple ในระบบเครือขาย TCP/IP
FDI
Foreign Device Interface (FDI) คือ
การดที่ติดตั้งอยูภ
 ายในเครื่องเพื่ออนุญาตใหใชงานกับอุปกรณอื่นๆ เชน
เครื่องหยอดเหรียญ หรือเครื่องอานการดได
อุปกรณเหลานั้นจะชวยใหสามารถใชบริการ pay-for-print บนอุปกรณของทานได
FTP
File Transfer Protocol (FTP) คือ
โปรโตคอลที่ใชสําหรับแลกเปลี่ยนไฟลผานระบบเครือขายที่สนับสนุนโปรโตคอล
TCP/IP (เชน อินเตอรเน็ต หรืออินทราเน็ต)
อภิธานศัพท
189
อภิธานศัพท
ชุดฟวเซอร
HDD
ชิ้นสวนของเครื่องพิมพเลเซอรที่หลอมหมึกพิมพลงบนวัสดุพิมพ
ซึ่งประกอบดวยลูกกลิ้งความรอนและลูกกลิ้งแรงดัน
หลังจากที่หมึกพิมพไดถูกสงผานลงบนกระดาษแลว
ชุดฟวเซอรจะใชความรอนและแรงอัดเพื่อใหมันใจวาหมึกพิมพจะติดอยูกบ
ั กระดาษ
อยางถาวร นั่นคือสาเหตุวาทําไมกระดาษจึงอุนเมื่อออกมาจากเครื่องพิมพเลเซอร
Hard Disk Drive (HDD) โดยทั่วไปหมายถึงฮารดไดรฟหรือฮารดดิสก
ซึ่งเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบถาวร
โดยจะจัดเก็บขอมูลเขารหัสแบบดิจิตอลบนจานแผนพื้นผิวแมเหล็กที่หมุนไดอยางร
วดเร็ว
เกตเวย
การเชือ
่ มตอระหวางเครือขายคอมพิวเตอร
หรือระหวางเครือขายคอมพิวเตอรกับสายโทรศัพท เปนวิธีที่นิยมใชกันมาก
เนื่องจากเปนคอมพิวเตอรหรือเครือขายที่ชวยใหสามารถเขาใชงานคอมพิวเตอรหรื
อเครือขายอื่นได
ระดับสีเทา
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ
องคกรระหวางประเทศที่ไมหวังผลกําไรเพื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ
งกับระบบไฟฟา
IEEE 1284
ระดับความเขมของสีเทาที่แสดงความสวางและความเขมของรูปภาพเมื่อรูปภาพสีได
ถูกแปลงใหเปนสีเทา สีตางๆ จะถูกแสดงดวยระดับความเขมของสีเทาตางๆ
มาตรฐานพอรตแบบขนาน 1284 ที่พฒ
ั นาขึ้นโดยสถาบัน Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) คําวา "1284-B" หมายถึง
ชนิดของขัว
้ ตอเฉพาะบริเวณปลายดานหนึ่งของสายเคเบิลแบบขนานซึ่งตอเขากับอุ
ปกรณคอมพิวเตอร (เชน เครื่องพิมพ)
ฮาลฟโทน
อินทราเน็ต
ชนิดของรูปภาพซึ่งจําลองใหเปนแบบระดับสีเทาดวยจํานวนจุดที่แตกตางกัน
บริเวณที่มีความเขมของสีสูงจะประกอบดวยจุดจำนวนมากกวา
ขณะที่บริเวณที่มีสีออนกวาจะประกอบดวยจุดจำนวนนอยกวา
เครือขายสวนบุคคลที่ใชโปรโตคอลอินเตอรเน็ต การเชื่อมตอเครือขาย
และอาจเปนระบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อใชขอ
 มูลขององคกรบางสวนรวมกัน
หรือดําเนินการรวมกับพนักงานขององคกรนั้นๆ อยางปลอดภัย บางครั้ง
คํานี้หมายถึงบริการที่สามารถมองเห็นไดเปนสวนใหญเทานั้น คือ
เว็บไซตภายในองคกร
อภิธานศัพท
190
อภิธานศัพท
IP แอดเดรส
IPX/SPX
Internet Protocol (IP) แอดเดรส คือ
หมายเลขเฉพาะที่อุปกรณจะใชเพื่อแสดงตนและสือสารกับอุปกรณอื่นซึ่งกันและกัน
บนเครือขายที่ใชมาตรฐานอินเตอรเน็ตโปรโตคอล
IPX/SPX ยอมาจาก Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange
ซึ่งหมายถึงโปรโตคอลระบบเครือขายที่ใชโดยระบบปฏิบต
ั ิการ Novell NetWare
ทั้ง IPX และ SPX จะใหบริการเชื่อมตอทีค
่ ลายคลึงกับ TCP/IP โดยที่โปรโตคอล
IPX จะมีลก
ั ษณะคลายคลึงกับ IP และ SPX จะมีลก
ั ษณะคลายคลึงกับ TCP IPX/
SPX ไดถูกออกแบบมาสําหรับเครือขายเฉพาะที่ (LAN) เป็นหลัก
และเปนโปรโตคอลที่มีประสิทธิภาพมากสําหรับวัตถุประสงคนี้ (โดยปกติแลว
ประสิทธิภาพของโปรโตคอลแบบนี้จะสูงกวา TCP/IP บน LAN)
IPM
Images Per Minute (IPM) เปนวิธีการวัดความเร็วของเครื่องพิมพ อัตรา IPM
จะแสดงจํานวนหนากระดาษหนึ่งหนาที่เครื่องพิมพสามารถพิมพเสร็จไดภายในเวล
าหนึ่งนาที
IPP
Internet Printing Protocol (IPP) จะกําหนดโปรโตคอลมาตรฐานสําหรับการพิมพ
รวมถึงการจัดการงานพิมพ ขนาดวัสดุพิมพ ความละเอียด และอื่นๆ IPP
สามารถใชกันภายในหรือผานอินเตอรเน็ตไปยังเครื่องพิมพจํานวนหลายรอยเครื่อง
ได และยังสนับสนุนการควบคุมการเขาใชงาน การตรวจสอบสิทธิ์ และการเขารหัส
เพื่อทําใหมีความสามารถและความปลอดภัยสําหรับการพิมพไดมากกวาวิธีแบบเดิม
ISO
International Organization for Standardization (ISO) คือ
การกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศจากกลุมผูแทนในการกําหนดมาตรฐานแตละ
ประเทศ ซึ่งจะสรางมาตรฐานดานอุตสาหกรรมและการคาทั่วโลก
ITU-T
International Telecommunication Union คือ
องคกรระหวางประเทศที่ตั้งขึ้นเพื่อกําหนดมาตรฐานและวางขอกําหนดทางดานวิทยุ
และการสือ
่ สารระหวางประเทศ ซึ่งงานที่สําคัญจะรวมถึงการกําหนดมาตรฐาน
การจัดแบงระยะคลื่นวิทยุ
และการจัดการการเชื่อมตอระหวางองคกรระหวางประเทศ
เพือ
่ ใหสามารถใชโทรศัพทระหวางประเทศได A -T ซึ่งนอกเหนือไปจาก ITU-T
จะแสดงการสื่อสาร
อภิธานศัพท
191
อภิธานศัพท
แผนผัง ITU-T หมายเลข 1
MAC แอดเดรส
แผนผังทดสอบมาตรฐานซึ่งเผยแพรโดย ITU-T สําหรับการรับ-สงแฟกซเอกสาร
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) คือ
มาตรฐานการบีบอัดรูปภาพโดยไมสูญเสียความคมชัดหรือคุณภาพ
ซึ่งไดถูกออกแบบขึ้นเพื่อบีบอัดรูปภาพไบนารี โดยเฉพาะสําหรับแฟกซ
แตก็สามารถใชกับรูปภาพอื่นๆ ได
Media Access Control (MAC) แอดเดรส คือ รหัสเฉพาะที่ไมซ้ํากัน
ซึ่งเกี่ยวของกับอแดปเตอรเครือขาย MAC แอดเดรส คือ รหัส 48 บิต
เฉพาะซึ่งโดยปกติจะเขียนในรูปแบบกลุมตัวอักษรฐานสิบหกจํานวน 12
ตําแหนงเปนคูๆ
 (เชน 00-00-0c-34-11-4e)
แอดเดรสนี้โดยปกติจะเปนกําหนดเอาไวตายตัวภายใน Network Interface Card
(NIC) จากผูผลิต
และจะเปนสิ่งที่ชวยเราเตอรในการพยายามหาตําแหนงของเครื่องบนเครือขายขนา
ดใหญ
JPEG
MFP
Joint Photographic Experts Group (JPEG)
เปนมาตรฐานที่นิยมใชกันมากที่สุดของการบีบอัดภาพถาย
ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชเพื่อจัดเก็บหรือรับ-สงภาพถายบนหนาเว็บ
Multi Function Peripheral (MFP) คือ
อุปกรณสํานักงานที่รวมเอาการทํางานตอไปนี้ไวในอุปกรณเครื่องเดียว คือ
มีเครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร เครื่องแฟกซ สแกนเนอร และอื่นๆ
LDAP
MH
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) คือ
โปรโตคอลระบบเครือขายสําหรับการสอบถามและการปรับปรุงบริการไดเรกทอรี่ที่ด
ำเนินการผาน TCP/IP
Modified Huffman (MH) คือ วิธีการบีบอัดเพื่อลดจํานวนขอมูลที่ตองทําการรับสงระหวางเครื่องแฟกซเพื่อสงเปนรูปภาพตามที่แนะนําโดย ITU-T T.4 MH คือ
รูปแบบการเขารหัสแบบ codebook-based run-length encoding
ซึ่งเหมาะสมสําหรับการบีบอัดบริเวณที่มีสข
ี าวไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากแฟกซสว
 นใหญจะประกอบดวยพื้นที่ซึงมีสีขาว จึงลดเวลาในการรับสงแฟกซสวนใหญลงใหเหลือนอยที่สุดได
JBIG
LED
Light-Emitting Diode (LED) คือ อุปกรณกึ่งตัวนําที่แสดงสถานะของเครื่อง
อภิธานศัพท
192
อภิธานศัพท
MMR
Modified Modified READ (MMR) คือ วิธีการบีบอัดซึ่งแนะนําโดย ITU-T T.6
โมเด็ม
หนวยประมวลผลภาพประกอบดวยดรัมที่จะคอยๆ
เสือ
่ มสภาพเนื่องจากการใชงานในเครื่องพิมพ
และควรเปลีย
่ นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
เนื่องจากการสึกหรอจากการสัมผัสกับแปรงสรางภาพในตลับ,
กลไกการทําความสะอาด และกระดาษ
อุปกรณที่แปลงสัญญาณสงเพื่อเขารหัสขอมูลดิจิตอล
และยังแปลงสัญญาณสงนั้นเพื่อถอดรหัสขอมูลทีรับ-สงดวย
เอกสารตนฉบับ
MR
ตัวอยางแรกของสิ่งใดก็ตาม เชน เอกสาร ภาพถาย หรือขอความ เปนตน
ซึ่งถูกทําสําเนา ผลิตขึ้นใหม หรือแปลงเพือ
่ ผลิตสิ่งอื่นๆ
แตไมไดผลิตขึ้นดวยตัวของมันเอง หรือเกิดขึนมาจากสิง่ อื่นๆ
Modified Read (MR) คือ วิธีการบีบอัดซึ่งแนะนําโดย ITU-T T.4 MR
จะเขารหัสขอมูลที่สแกนบรรทัดแรกโดยใช MH
ขอมูลบรรทัดถัดไปจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับบรรทัดแรกและกําหนดความแตกตาง
ขึ้น จากนั้น ความแตกตางจะถูกเขารหัสและสงออกไป
OSI
NetWare
ระบบปฏิบัติการเครือขายซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Novell, Inc.
เริ่มแรกจะใชการทํางานหลายอยางรวมกันเพื่อเรียกใชบริการหลากหลายบนเครื่อง
คอมพิวเตอร และโปรโตคอลเครือขายเปนไปตามยุคของกลุม Xerox XNS ปจจุบน
ั
NetWare สนับสนุน TCP/IP รวมถึง IPX/SPX
OPC
Open Systems Interconnection (OSI) คือ แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นโดย
International Organization for Standardization (ISO) เพื่อการสือ
่ สาร OSI
จะเสนอมาตรฐาน วิธีการยอยตางๆ ไปจนถึงการออกแบบเครือขาย
ซึ่งจะแบงชุดของการทํางานที่ซับซอนที่ตองการเปนระดับชั้นของฟงกชันการทํางา
นซึ่งไมขน
ึ้ กับใครและสามารถจัดการได ระดับชัน คือ จากบนลงลาง แอปพลิเคชั่น
การนําเสนอ สวน การสง เครือขาย การเชือ
่ มโยงขอมูล และฟสิคอล
PABX
ระบบโทรศัพทชม
ุ สายอัตโนมัติสวนบุคคล (PABX) คือ
ระบบสลับสายโทรศัพทโดยอัตโนมัติภายในองคกรสวนบุคคล
Organic Photo Conductor (OPC) คือ
อุปกรณที่สรางภาพเสมือนสําหรับพิมพโดยใชแสงเลเซอรที่ปลอยออกมาจากเครื่อง
พิมพเลเซอร และโดยปกติจะใชสีเขียวหรือสีแดงสนิม และมีรูปทรงกระบอก
อภิธานศัพท
193
อภิธานศัพท
PCL
วัสดุพม
ิ พ
Printer Command Language (PCL) คือ ภาษา Page Description Language
(PDL) ซึ่งไดรับการพัฒนาขึน
้ โดย HP ใหเปนโปรโคคอลเครื่องพิมพ
และไดกลายเปนมาตรฐานอุตสาหกรรมไปแลว
เริ่มแรกไดพัฒนาขึน
้ สําหรับเครื่องพิมพอิงคเจตรุนแรกๆ PCL
ไดเผยแพรในระดับตางๆ กันสําหรับเครื่องพิมพความรอน เครื่องพิมพดอทเมทริกซ
และเครื่องพิมพเลเซอร
วัสดุพิมพ เชน กระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก และแผนใส
ซึ่งสามารถใชกับเครื่องพิมพ สแกนเนอร เครื่องแฟกซ หรือเครื่องถายเอกสารได
PDF
Portable Document Format (PDF) คือ
รูปแบบไฟลอยางเปนทางการซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Adobe Systems
เพื่อแสดงเอกสารสองมิติในรูปแบบซึ่งไมขึ้นอยูกับอุปกรณและคาความละเอียด
PostScript
PostScript (PS) คือ
ภาษาคําอธิบายเอกสารและภาษาเขียนโปรแกรมซึ่งใชในพื้นที่การพิมพอิเล็กทรอนิ
กสและเดสกทอป - ซึ่งจะเรียกใชตัวแปลภาษาเพื่อสรางรูปภาพขึน
้
Printer Driver
โปรแกรมที่ใชเพื่อสงคําสั่งและโอนยายขอมูลจากคอมพิวเตอรไปยังเครื่องพิมพ
PPM
Pages Per Minute (PPM) คือ
วิธีการวัดเพื่อกําหนดความเร็วในการทํางานของเครื่องพิมพ
ซึ่งหมายถึงจํานวนหนากระดาษที่เครื่องพิมพสามารถพิมพไดในเวลาหนึ่งนาที
ไฟล PRN
อินเตอรเฟซสําหรับไดรเวอรอุปกรณ
และชวยใหซอฟตแวรทํางานรวมกับไดรเวอรอุปกรณที่ใชระบบอินพุต/
เอาทพุตมาตรฐาน ซึ่งชวยใหทํางานหลายอยางไดงายขึ้น
โปรโตคอล
ขอตกลงหรือมาตรฐานที่ควบคุมหรือทําใหเกิดการเชื่อมตอ การสื่อสาร
และการโอนยายขอมูลระหวางจุดของการประมวลผลสองจุดได
PS
โปรดดูที่ PostScript
อภิธานศัพท
194
อภิธานศัพท
PSTN
SMTP
Public-Switched Telephone Network (PSTN) คือ
เครือขายของระบบเครือขายโทรศัพทสลับแผงวงจรสาธารณะของโลก
ซึ่งในทางอุตสาหกรรม จะถูกกําหนดเสนทางผานสวิตชบอรด
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) คือ มาตรฐานสําหรับการรับสงอีเมลผานอินเตอรเน็ต SMTP คือ
โปรโตคอลแบบขอความที่งายเมื่อเทียบกับโปรโตคอลแบบอื่น
ซึ่งจะระบุผูรับขอความหนึ่งคนหรือมากกวา และสงขอความตัวอักษรใหกับผูร ับนั้นๆ
โปรโตคอลแบบนี้เปนโปรโตคอลเซิรฟเวอรไคลเอนต
ซึ่งไคลเอนตจะสงขอความอีเมลไปยังเซิรฟเวอร
RADIUS
Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) คือ
โปรโตคอลสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการบันทึกขอมูลผูใชงานระยะไกล
RADIUS ทําใหสามารถบริหารจัดการขอมูลการตรวจสอบรับรองความถูกตอง เชน
ชื่อผูใชและรหัสผานจากสวนกลางไดโดยใชแนวคิด AAA (authentication,
authorization และ accounting) เพื่อจัดการการเขาใชงานระบบเครือขาย
ความละเอียด
ความคมชัดของรูปภาพ ซึ่งมีหนวยวัดเปนจุดตอนิ้ว (Dots Per Inch - DPI)
คาจุดตอนิ้วยิง่ สูง ยิง่ มีความละเอียดมากยิ่งขึน
้
SMB
Server Message Block (SMB) คือ
โปรโตคอลเครือขายซึ่งโดยสวนใหญแลวใชกับไฟลรวม เครื่องพิมพ
พอรตแบบอนุกรม และการสื่อสารอื่นๆ ระหวางจุดตอบนเครือขาย
ซึ่งมีกลไกการสื่อสารขั้นตอนระหวางกันที่ไดรับการตรวจสอบสิทธิ์ดว
 ย
SSID
Service Set Identifier (SSID) คือ ชื่อของเครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN)
อุปกรณไรสายทั้งหมดใน WLAN จะใช SSID เดียวกันเพื่อสื่อสารระหวางกัน ชื่อ
SSID ถือวาอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กแตกตางกัน
และมีความยาวไดสูงสุดไมเกิน 32 อักขระ
ซับเน็ตมาสก
ซับเน็ตมาสกจะถูกใชรวมกับแอดเดรสเครือขายเพื่อกําหนดวาสวนใดของแอดเดรสเ
ปนแอดเดรสเครือขาย และสวนใดเปนแอดเดรสเครืองแมขา ย
TCP/IP
Transmission Control Protocol (TCP) และ Internet Protocol (IP) คือ
ชุดโปรโตคอลการสื่อสารที่สรางกลุมโปรโตคอลขึ้นบนอินเตอรเน็ตและเครือขายกา
รคาสวนใหญนั้นๆ
อภิธานศัพท
195
อภิธานศัพท
TCR
TWAIN
Transmission Confirmation Report (TCR) จะแสดงรายละเอียดของการรับสงขอมูลแตละครั้ง เชน สถานะของงาน ผลลัพธของการรับ-สงขอมูล
และจํานวนหนากระดาษที่สง
โดยสามารถตั้งคาใหพิมพรายงานหลังจากที่เสร็จงานแตละงาน หรือเมื่อการรับสงงานไมสําเร็จเทานั้นก็ได
มาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับสแกนเนอรและซอฟตแวร
การใชสแกนเนอรรวมกับโปรแกรมที่เปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน TWAIN
จะทําใหงานสแกนสามารถเกิดขึ้นไดจากในตัวโปรแกรม การจับภาพ API
สําหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Apple Macintosh
TIFF
Tagged Image File Format (TIFF) คือ
รูปแบบของรูปภาพประเภทบิตแมปซึ่งมีความละเอียดผันแปรได TIFF
จะใชกับขอมูลรูปภาพซึ่งโดยปกติจะไดจากเครืองสแกนเนอร รูปภาพประเภท TIFF
จะใชแท็ก คําคนหาซึ่งกําหนดลักษณะของรูปภาพซึ่งถูกรวมอยูในไฟล
ความยืดหยุนและรูปแบบที่ไมขึ้นอยูกับแพลตฟอรมนี้สามารถใชสําหรับรูปภาพที่ได
จากแอปพลิเคชัน
่ การประมวลผลรูปภาพที่หลากหลายได
ตลับโทนเนอร
บรรจุภัณฑที่ใชในอุปกรณ เชน เครื่องพิมพ ซึ่งบรรจุหมึกพิมพ หมึกพิมพ คือ
ผงหมึกที่ใชในเครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องถายเอกสาร
ซึ่งทําใหเกิดขอความและรูปภาพขึ้นบนกระดาษทีพิมพออกมา
หมึกพิมพสามารถละลายไดดวยการผสานความรอน/แรงดันจากฟวเซอร
ซึ่งทําใหติดแนนกับเสนใยในกระดาษ
พาธ UNC
Uniform Naming Convention (UNC) คือ
วิธีมาตรฐานในการเขาใชงานเครือขายรวมกันใน Window NT และผลิตภัณฑของ
Microsoft อื่นๆ รูปแบบของพาธ UNC คือ:
\\<servername>\<sharename>\<Additional directory>
URL
Uniform Resource Locator (URL) คือ
แอดเดรสสากลของเอกสารและทรัพยากรบนอินเตอรเน็ต
สวนแรกของแอดเดรสจะแสดงโปรโตคอลที่ใช สวนทีสองจะระบุ IP แอดเดรส
หรือชื่อโดเมนที่ตั้งของทรัพยากรนั้นๆ
USB
Universal Serial Bus (USB) คือ มาตรฐานซึ่งพัฒนาขึน
้ โดย USB Implementers
Forum, Inc. เพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร USB
ไมเหมือนกับพอรตแบบขนาน USB ไดรับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมตอพอรต USB
บนคอมพิวเตอรเครื่องเดียวเขากับอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรหลายชิ้นในเวลาเดีย
วกัน
อภิธานศัพท
196
อภิธานศัพท
ลายน้ํา
WPA-PSK
ลายน้ํา คือ รูปภาพหรือรูปแบบที่มองเห็นไดในกระดาษซึ่งจะปรากฏขึ้นรางๆ
เมื่อมองผานแสงไฟ ลายน้ําไดถูกใชงานเปนครั้งแรกในป 1282 ที่เมือง Bologna
ประเทศอิตาลี ซึ่งไดถูกนํามาใชโดยผูผลิตกระดาษเพื่อระบุผลิตภัณฑของพวกเขา
และยังใชบนดวงตราไปรษณียากร สกุลเงิน และเอกสารราชการอื่นๆ
เพื่อปองกันการปลอมแปลง
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) คือ รูปแบบเฉพาะของ WPA
สําหรับผูใชงานในธุรกิจขนาดเล็กหรือที่พักอาศัย รหัสรวมหรือรหัสผาน
จะถูกกําหนดคาในจุดเขาใชงานแบบไรสาย (WAP) และอุปกรณแล็ปทอป
หรือเดสกทอปแบบไรสาย WPA-PSK
จะสรางรหัสเฉพาะขึน
้ สําหรับแตละเซสชั่นระหวางไคลเอนตไรสายและ WAP
ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความปลอดภัยในระดับสูงยิง่ ขึ้น
WEP
Wired Equivalent Privacy (WEP) คือ
โปรโตคอลระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งระบุใน IEEE 802.11
เพื่อใหระดับความปลอดภัยในระดับเดียวกับเครือขาย LAN แบบใชสาย WEP
จะสรางระบบความปลอดภัยโดยการเขารหัสขอมูลผานคลื่นวิทยุ ดังนั้น
ขอมูลจึงไดรับการปองกันเมื่อถูกสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
WIA
Windows Imaging Architecture (WIA) คือ สถาปตยกรรมรูปภาพ
ซึ่งใชงานเปนครั้งแรกใน Windows Me และ Windows XP
การสแกนสามารถเกิดขึ้นไดจากภายในระบบปฏิบัติการเหลานี้โดยใชสแกนเนอรซึ่
งเปนไปตามขอกําหนด WIA
WPA
WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) คือ
มาตรฐานในการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายที่ใชในบาน
ถาจุดเขาใชงานแบบไรสายรองรับ WPS
ทานสามารถกําหนดคาการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายไดอยางงายดายโดยไมตอ
งใชคอมพิวเตอร
XPS
XML Paper Specification (XPS) เปนขอกําหนดเฉพาะทีพ
่ ัฒนาขึน
้ โดย Microsoft
สําหรับ Page Description Language (PDL) และรูปแบบเอกสารใหม
ซึ่งเปนประโยชนตอเอกสารแบบพกพาและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส
โดยเปนขอกําหนดเฉพาะทีม
่ ีพื้นฐานมาจาก XML
ที่ใชพาธการพิมพใหมและรูปแบบเอกสารที่ไมขึ้นกับอุปกรณที่ใชเวคเตอร
Wi-Fi Protected Access (WPA) คือ
ระดับของระบบเพื่อปองกันเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย (Wi-Fi)
ซึ่งสรางขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดานความปลอดภัยของ WEP
อภิธานศัพท
197
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
05 133 1999
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
198
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GERMANY
Customer Care Center
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/min)
Web Site
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
GREECE
IT and Mobile : 80111SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge/
from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders,
Televisions and Household
AppliancesFrom mobile and
fixed 2106293100
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
www.samsung.com/
hk_en/
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
3030 8282
www.samsung.com
1800 3000 8282
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
199
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
Web Site
www.samsung.com
RUMANIA
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726
7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-777-08
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
080-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) ( € 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
PERU
1-800-3-SAMSUNG (7267864)
1-800-8-SAMSUNG (7267864)
02-5805777
POLAND
Customer Care Center
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline, local
network Romtelecom - local
tariff /021 206 01 10 for landline
and mobile, normal tariff.
NIGERIA
PHILIPPINES
Country/Region
0 801 1SAMSUNG (172678)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/
www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
200
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
THAILAND
Customer Care Center
1800-29-3232
Web Site
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
201
ดัชนี
L
Z
Linux
ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
74
ขอมูลจําเพาะ
65
unified driver configurator
164
คุณสมบัติของเครื่องพิมพ 150, 184, 92, 103,
91, 149, 97
M
Macintosh
ปญหาทั่วๆ ไปของ Macintosh 183, 90, 101,
89, 147, 96, 71
S
พิมพสื่อสิ่งพิมพ
67
คุณสมบัติตางๆ
ขอมูลโดยทั่วไป
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชพิมพ
67
คุณสมบัติการพิมพแบบพิเศษ
136
ชิ้นสวนเพื่อการบํารุงรักษา
Linux
149
U
Unix
ความตองการระบบ
72
W
Windows
ปญหาทั่วๆ ไปของ Windows 182, 98, 22,
23,
95, 123, 70
30
ปญหาคุณภาพของงานพิมพ 174, 170, 168,
169
ปุม Stop
พิมพ
131
ระบบปฏิบัติการมือถือ
131
พิมพสื่อสิง่ พิมพ
บัตรแข็ง
รูปแบบ
วัสดุสิ้นเปลือง
เครือขายแบบไรสาย
สายเครือขาย
31, 30, 67, 31, 32
10
122
แผงควบคุม
19
95, 123
ไรสาย
WPS
การยกเลิกการเชื่อมตอ
PBC
20
mobileprint
186
ขอมูลแนะนําโปรแกรมเครือขาย 94, 95, 96,
97,
123, 107
103
Linux
101
Macintosh
98
Windows
104, 73
โปรแกรม SetIP
ปญหา
44,
47
เครือขาย
42
ตั้งคาความละเอียดงานพิมพ
การใชวัสดุที่ใชพิมพแบบพิเศษ
156
อภิธานศัพท
4
ตัวปอนกระดาษดวยตนเองถาดอเนกประสงค
SyncThru Web Service
อายุการใชตลับหมึกพิมพที่ประมาณไว
40,
โหมด Ad Hoc
110
111
107, 114
ไอคอนทั่วไป
10
k
การตั้งคาที่ทานชอบ สําหรับการพิมพ
35
การติดตั้งไดรเวอรใหม
ดัชนี 202
ดัชนี
ในเครื่องที่เชื่อมตอโดยตรง
23, 22
การพิมพ
Linux
149
Macintosh
147
หลายๆ หนาบนกระดาษหนึ่งแผน
Macintosh
Windows
Macintosh
147
33
การวางเครื่อง
140
148
กระดาษติด
138
ความปลอดภัย
Linux
149
Macintosh
147
36
การพิมพแบบซอนทับ
พิมพ
การใชวิธีใช
146, 145
147
36, 148
การใส
วัสดุที่ใชพิมพแบบพิเศษ
30, 27
การกําหนดลักษณะของเครื่องพิมพ
Linux
การพ
การปรับระดับความสูง
การนํากระดาษที่ติดออก
ขอมูล
61
53
53
r
service contact numbers
การติดตั้งไดรเวอร
89, 91, 90, 92
สถานะของเครื่องพิมพ
ขอมูลโดยทั่วไป
137
162
s
58, 57
11
ตลับโทเนอร
การเปลี่ยนตลับ
47, 45
ตลับโทนเนอร
ที่ไมใชของ Samsung และเปนแบบเติม 44,
43,
44
ลายน้ํา
144
t
ถาด
ng
google cloud printing
198
สายเคเบิล USB
kh
แกไข
การพิมพไมเกิน N หนา
Macintosh
ดานนอก
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
การพิมพเอกสาร
การพิมพแบบ Eco
การทําความเขาใจเกี่ยวกับไฟ LED
แสดงสถานะ
การทําความสะอาด
133
การเปลี่ยนขนาดของถาด
26
p
ภาพดานหนา
17
ภาพดานหลัง
18
150
33
ดัชนี 203
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement