Samsung DA-F61 คู่มือการใช้ | Manualzz
Wireless Audio Portable
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
้ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงชิน
้ นี้ หากต ้องการได ้รับบริการที่
ขอขอบพระคุณทีเ่ ลือกซือ
ครบถ ้วนยิง่ ขึน
้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทีเ่ ว็บไซต์
www.samsung.com/register
DA-F60/DA-F61
่ ายในอาจคายประจุเองหากไม่ได ้
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นไ
ี้ ด ้รับการชาร์จประจุไว ้เต็มแล ้วเมือ
่ จัดส่ง แต่แบตเตอรีภ
่ มต่ออแดปเตอร์จา่ ย
ํ งานในท ันทีแม้วา
่ จะเชือ
ใช ้เป็ นเวลานาน หากประจุคายออกจนหมด ผลิตภ ัณฑ์อาจไม่ทา
ไฟแล้ว ในกรณีด ังกล่าว ให้ชาร์จไว้อย่างน้อย 20 นาทีกอ
่ นใช ้งาน ขอแนะนํ าให ้ชาร์จผลิตภัณฑ์ให ้เต็ม เป็ น
เวลาไม่น ้อยกว่า 3 ชัว่ โมง เพือ
่ ให ้เห็นว่าไฟแสดงสถานะแบตเตอรีเ่ ป็ นสีเขียว (ไฟเพียงพอ) หรือไฟ LED ดับ (เต็ม)
สารบ ัญ
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
10
สิง่ ทีบ
่ รรจุในกล่อง
สงิ่ ทีบ
่ รรจุในกล่อง
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ่ ด
ั ให ้มาด ้านล่าง รูปลักษณ์ของอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างจากภาพ
ประกอบเล็กน ้อย
Wireless Audio Portable ของคุณ
การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
ั NFC
การใช ้ฟั งก์ชน
ั Bluetooth
การใช ้ฟั งก์ชน
อแดปเตอร์แปลงไฟ
สายสัญญาณเสียง
ผ ้าคลุม
คูม
่ อ
ื การใช ้งาน
้ า้ ปิ ด
การใชผ
ั AUX IN
การใช ้ฟั งก์ชน
USB
A
5V 500m
AUX IN
ั SoundShare
การใช ้ฟั งก์ชน
DC 14V
2
2.5A
OPEN
ข ้อมูลจําเพาะ
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
1
การแก ้ไขปั ญหา
คําเตือนเพือ
่ ความปลอดภัย
ข ้อควรระวังเบือ
้ งต ้นเพือ
่ ความปลอดภัย
2 ไทย
ปิ ดฝาครอบให ้คลุมทัง้ เครือ
่ ง ฝาปิ ดจะติดอยูก
่ บ
ั ทีด
่ ้วยแม่เหล็ก
3
WIRELESS AUDIO PORTABLE ของคุณ
SERVICE
พอร์ต SERVICE(USB)
ชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออัพเดตเฟิ รม
์ แวร์
5V 500mA
ขัว้ ต่อสายไฟ
ขัว้ ต่อ AUX IN (อินพุตอนาล็อก)
AUX IN
DC 14V 2.5A
VOL
MUTE
รูรเี ซ็ต
ตัวควบคุมระดับเสียง
VOL
VOL
ปุ่ ม MUTE
ไฟ LED แสดงสถานะการใช ้งาน
NFC Tag
FUNC.
Bluetooth
BASS
ปุ่ ม Function
, AUX
, SoundShare
ปุ่ ม Power Bass
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
ปุ่ ม Power (เปิ ด/ปิ ด)
✎ เมือ่ คุณชาร์จสมาร์ทโฟนผ่าน USB แบตเตอรีอ่ าจคายประจุเร็วขึน้
-
การชาร์จสมาร์ทโฟนผ่านทางพอร์ตบริการ (USB) จะใช ้เวลานานกว่าการชาร์จเครือ
่ งโดยใช ้อะแดปเตอร์
สามารถชาร์จได ้ต่อเมือ
่ เปิ ดผลิตภัณฑ์นแ
ี้ ล ้ว
ไทย 3
การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
คุณสามารถเล่นผลิตภัณฑ์นต
ี้ อ
่ เนือ
่ งถึง 12 ชัว่ โมงในการชาร์จครัง้ เดียว เพือ
่ ชาร์จประจุ
จนเต็ม เราแนะนําให ้คุณชาร์จแบตเตอรีป
่ ระมาณ 3 ชัว่ โมง
✎ ชาร์จและเก็บแบตเตอรีไ่ ว ้ทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 5° C ~ 35° C
✎ อย่าชาร์จแบตเตอรีน่ านเกิน 12 ชัว่ โมงหรือปล่อยให ้แบตเตอรีช่ าร์จประจุจนเต็มเป็ น
ั ้ ลง
ระยะเวลานาน การทําเช่นนัน
้ อาจทําให ้อายุการใช ้งานของแบตเตอรีส
่ น
✎ อายุการใช ้งานทีแ่ ท ้จริงของแบตเตอรีอ่ าจต่างจากหรือสัน้ กว่าทีร่ ะบุไว ้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั
การใช ้งานเครือ
่ งเล่นของคุณ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
โดยทัว่ ไป ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ ะปิ ดเพือ
่ ประหยัดประจุแบตเตอรี่ หากต ้องการตรวจ
สอบระดับประจุ กดปุ่ ม Power (เปิ ด/ปิ ด) ค ้างไว ้ 5 วินาที
[
]
สีเขียว .................... 60% หรือมากกว่าของระดับการชาร์จเต็ม
สีเหลือง .................. 30% ถึง 60% ของระดับการชาร์จเต็ม
สีแดง ..................... มีประจุไฟ 30% หรือน ้อยกว่า
กะพริบสีแดง ........... จําเป็ นต ้องชาร์จไฟ
✎ หากแบตเตอรีม่ ปี ระจุไม่เพียงพอ เมือ่ กดปุ่ มเปิ ด ผลิตภัณฑ์จะไม่เปิ ด แต่ไฟแสดง
สถานะจะกะพริบเป็ นสีแดงสองสามครัง้ และดับลง
✎ ขณะทีไ่ ฟแสดงสถานะกะพริบ ปุ่ มอืน่ ๆ ทัง้ หมดจะไม่ทํางาน
✎ หากแบตเตอรีค่ ายประจุจนหมด ฟั งก์ชนั ทัง้ หมด ระดับเสียง และการตัง้ ค่าเสียงทุ ้มจะ
ถูกเริม
่ ต ้นใหม่
ขาตงั้
VOL
การชาร์จแบตเตอรี่
MUT
E
5V 500
FUN
C.
AUX IN
BASS
DC 14V
2.5A
SERVICE
OPEN
VOL
5V 500mA
SERVICE
MUTE
5V 500mA
อย่าดึงขาตัง้ แรงเกินไป คุณไม่สามารถทําให ้ชํารุดเสียหายได ้
AUX IN
AUX IN
การรีเซ็ ตผลิตภ ัณฑ์ของคุณ
FUNC
.
DC
14V 2.5A
BASS
DC 14V 2.5A
OPEN
AUX IN
DC 14V
อแดปเตอร์แปลงไฟ
]
[
ปิ ด ......................... ชาร์จเต็ม
สีเขียว .................... 60% ถึง 99% ของระดับการชาร์จเต็ม
สีเหลือง .................. 30% ถึง 60% ของระดับการชาร์จเต็ม
สีแดง ..................... มีประจุไฟ 30% หรือน ้อยกว่า
4 ไทย
2.5A
OPEN
หากเกิดข ้อผิดพลาดขณะทีค
่ ณ
ุ ใช ้งานผลิตภัณฑ์นแ
ี้ ละผลิตภัณฑ์ทํางานไม่เหมาะสม กดรู
รีเซ็ตด ้วยปากกาหรือวัตถุทม
ี่ ล
ี ก
ั ษณะคล ้ายกันนาน 2 วินาที
้ ง
ั NFC
การใชฟ
ั ก์ชน
✎ ฟั งก์ชนั NFC เป็ นฟั งก์ชนั ในตัวของอุปกรณ์ Android ทีร่ นั โปรแกรม Android OS 4.1
่ มต่ออุปกรณ์ทส
เชือ
ี่ ามารถใช ้งานร่วมกับ NFC ของคุณผ่านทาง Bluetooth กับ Wireless
Audio Portable โดยใช ้ขัน
้ ตอนตัง้ ค่าง่ายๆ นี้ คุณสามารถเล่นเพลงบนสมาร์ทโฟนผ่าน
ทาง Wireless Audio Portable
✎
✎
✎
✎
✎
ั สูงขึน
Jellybean หรือเวอร์ชน
้ ไป
- หากอุปกรณ์ของคุณรัน Android OS รุน
่ ก่อน Android OS 4.1 Jellybean คุณ
ต ้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 'Samsung NFC Connection' จาก Android เพือ
่
ั NFC
ใช ้ฟั งก์ชน
ตําแหน่งสายอากาศ NFC จะแตกต่างกันบนสมาร์ทโฟน
่ มต่อ
ตรวจสอบตําแหน่งสายอากาศ NFC ก่อนทําการเชือ
่ มต่ออาจไม่สาํ เร็จ
หากสมาร์ทโฟนของคุณมีเคสแบบหนาสวมอยู่ การเชือ
เครือ
่ งหมาย N คือเครือ
่ งหมายการค ้าหรือเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ NFC
Forum, Inc. ในสหรัฐฯ และประเทศอืน
่ ๆ
่ มต่อ Bluetooth ไม่สามารถสร ้างได ้ขณะทีก
่ าํ ลังเปิ ด
การแท็ก NFC สําหรับการเชือ
และปิ ด
่ มต่อ Bluetooth จะไม่ทํางานขณะทีไ่ ฟแสดงสถานะ
การแท็ก NFC สําหรับการเชือ
แบตเตอรีก
่ ะพริบ
ั NFC บนสมาร์ทโฟน และตรวจสอบให ้แน่ใจว่าฟั งก์ชน
ั ล็อคหน ้าจอบนสมา
1. เปิ ดฟั งก์ชน
ั NFC ของสมาร์ทโฟนจะไม่ทํางานหากการล็อคหน ้าจอเปิ ดอยู่
ร์ทโฟนปิ ดอยู่ ฟั งก์ชน
2. แตะโลโก ้ NFC [ ] ทางด ้านซ ้ายของ Wireless Audio Portable เบาๆ โดยใช ้
อุปกรณ์ทรี่ อบรับ NFC
• หากปิ ดอยู่ Wireless Audio Portable จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อ Bluetooth ต่อหรือไม่ จะปรากฏบนสมา
3. ข ้อความป็ อปอัพถามว่า จะดําเนินการเชือ
ร์ทโฟน เลือก <Yes (ใช่)>
่ มต่อเสร็จสิน
้ ข ้อความ ‘connected (เชือ
่ มต่อแล ้ว)’ จะปรากฏขึน
• เมือ
่ การเชือ
้
่ มต่ออุปกรณ์ NFC นําอุปกรณ์ไปแตะทีแ
4. หากต ้องการตัดการเชือ
่ ผงด ้านซ ้ายของ
Wireless Audio Portable อีกครัง้
่ มต่ออุปกรณ์ NFC เครือ
่ ม
• หากต ้องการเชือ
่ งอืน
่ ขณะทีส
่ มาร์ทโฟนเครือ
่ งแรกยังเชือ
ต่ออยู่ นําอุปกรณ์ดงั กล่าวไปแตะทีแ
่ ผงด ้านซ ้ายของ Wireless Audio Portable ซึง่
่ มต่อสมาร์ทโฟนเครือ
่ มต่อกับ
Wireless Audio Portable จะตัดการเชือ
่ งแรกและเชือ
สมาร์ทโฟนเครือ
่ งทีส
่ อง
ไทย 5
้ ง
ั BLUETOOTH
การใชฟ
ั ก์ชน
่ มต่อ Wireless Audio Portable กับอุปกรณ์ Bluetooth และเพลิดเพลิน
คุณสามารถเชือ
กับเพลงด ้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต ้องใช ้สายเคเบิล!
VOL
่ มต่อ
เชือ
E
MUT
.
FUNC
BASS
อุปกรณ์ภายนอก
1. กดปุ่ ม
2. กดปุ่ ม
FUNC.
FUNC.
ั Bluetooth
บน Wireless Audio Portable เพือ
่ เลือกฟั งก์ชน
นาน 3 วินาทีในโหมด Bluetooth
3. ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบถีๆ่ และเครือ
่ งจะเปลีย
่ นโหมดการจับคู่
4. สแกนหรือค ้นหา Wireless Audio Portable บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
5. เลือก "[Samsung] W_Audio" บนรายการทีอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth พบ
• หากอุปกรณ์ Bluetooth ล ้มเหลวในการจับคูก
่ บ
ั Wireless Audio Portable ให ้ทําซํา้
ขัน
้ ตอนที่ 2, 3 และ 4
่ มต่อ
6. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเี่ ชือ
✎ อุปกรณ์ Bluetooth อาจทําให ้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทํางานผิดปกติ ขึน้ อยูก่ บั การ
่ :
ใช ้งาน เมือ
- ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์
Bluetooth หรือระบบ Wireless Audio Portable
6 ไทย
ั ใน
- เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
สํานักงาน
- อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึง
อุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
✎ ยิง่ ระบบ Wireless Audio Portable และอุปกรณ์ Bluetooth อยูห่ า่ งกันมากเท่าใด
คุณภาพยิง่ ตํา่ ลง
✎ การเชือ่ มต่อ Bluetooth จะทํางานเมือ่ อุปกรณ์ Bluetooth อยูใ่ กล ้กับเครือ่ งเท่านัน้
่ มต่อจะถูกตัดโดยอัตโนมัต ิ หากอุปกรณ์ Bluetooth เคลือ
การเชือ
่ นทีอ
่ อกไปนอกช่วง
่ ายในช่วงการใช ้งาน คุณภาพเสียงอาจตํา่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น
การใช ้งาน แม ้อยูภ
ผนังหรือประตู
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสูญหายหากระยะห่าง
- ในโหมดการเชือ
ระหว่าง Wireless Audio Portable กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินกว่า 5 เมตร
✎ อุปกรณ์ไร ้สายนีอ้ าจทําให ้เกิดสัญญาณไฟฟ้ ารบกวนระหว่างการใช ้งาน
✎ คุณอาจถูกขอให ้ป้ อนรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมือ่ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ
Wireless Audio Portable หากหน ้าต่างป้ อนรหัส PIN ปรากฏขึน
้ ให ้ป้ อน <0000>
✎ ความถีส่ มุ่ ตัวอย่างทีร่ องรับสําหรับการถอดรหัส aptX และ SBC คือ 44.1kHz และ
48kHz
✎ ไม่สนับสนุนคุณสมบัต ิ AVRCP คุณไม่สามารถเชือ่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทีส่ นับสนุน
ั่ HF (แฮนด์ฟรี)
เฉพาะฟั งก์ชน
✎ เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส่ นับสนุนฟั งก์ชนั่ A2DP (AV)
✎ สามารถจับคูอ่ ปุ กรณ์ Bluetooth ได ้ทีละเครือ่ งเท่านัน้
✎ เมือ่ สลับไปยังโหมด Bluetooth หรือเปิ ดเครือ่ งในโหมด Bluetooth การเชือ่ มต่อ
่ มต่อ
Bluetooth ครัง้ ล่าสุดจะถูกเรียกคืนโดยอัตโนมัตห
ิ ากใช ้ได ้ ความพยายามเชือ
Bluetooth อัตโนมัตจิ ะล ้มเลิกหลังจาก 1 นาที
✎ ระหว่างการลองการเชือ่ มต่ออัตโนมัต ิ การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อืน่ อาจถูก
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อืน
จํากัด หากต ้องการเชือ
่ ให ้สลับโหมด Bluetooth ของ
ผลิตภัณฑ์ไปเป็ นโหมดจับคู่
้ ง
ั AUX IN
การใชฟ
ั ก์ชน
้ ง
ั SOUNDSHARE
การใชฟ
ั ก์ชน
่ มต่อ Bluetooth
เพือ
่ เพลิดเพลินกับเพลงจากอุปกรณ์เสียงภายนอกทีไ่ ม่สนับสนุนการเชือ
สามารถใช ้ AUX IN ของอุปกรณ์นัน
้ ได ้
่ มต่อ Wireless Audio Portable กับทีวซ
ั ซุง ทีส
เชือ
ี ม
่ ามารถใช ้งานร่วมกับ Bluetooth และ
เพลิดเพลินเสียงจากทีวใี นแบบไร ้สายได ้
SERVICE
VOL
VOL
5V 500mA
่ มต่อ
เชือ
SERVICE
MUTE
MUT
E
5V 500mA
AUX IN
FUN
C.
DC 14V
AUX IN
.
FUNC
2.5A
BASS
BAS
S
OPEN
DC 14V 2.5A
Earphones
ช่องเสียบหูฟัง
jack
สายสัญญาณเสียง
ั ซุงและระบบ Wireless Audio Portable
1. เปิ ดทีวซ
ี ม
• ตัง้ ค่า “Add New Device (เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่)” เป็ น “On (เปิ ด)” ในเมนู
“SoundShare Settings (การตัง้ ค่า SoundShare)” ของทีว ี (ดูทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ของทีว ี
สําหรับรายละเอียด)
2. กดปุ่ ม
เพือ
่ เปลีย
่ นโหมด Wireless Audio Portable เป็ น
จะดําเนินการจับคู่ Bluetooth ต่อหรือไม่จะปรากฏขึน
้
•
จะกะพริบในโหมดสแตนด์บาย
FUNC.
อุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อสายสัญญาณเสียงเข ้ากับขัว้ AUX IN
1. เชือ
ั AUX
2. กดปุ่ ม
เพือ
่ เลือกฟั งก์ชน
FUNC.
✎ ก่อนการเคลือ่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดเครือ่ งและ
ถอดปลั๊กไฟออกแล ้ว
ข ้อความสอบถามว่า
่ บ
ั ทีว ี
3. เลือก <Yes (ใช่)> บนหน ้าจอทีว ี Wireless Audio Portable จะจับคูก
• ไฟแสดงสถานะ
จะกะพริบแล ้วหยุดกะพริบ
• การจับคู่ Wireless Audio Portable กับ Bluetooth เสร็จสมบูรณ์
• หากคุณต ้องการยกเลิกการจับคูท
่ ม
ี่ อ
ี ยูแ
่ ละจับคู่ Wireless Audio Portable กับทีว ี
นาน 3 วินาทีขณะทีเ่ ครือ
่ งอยูใ่ นโหมด
เครือ
่ งอืน
่ กดปุ่ ม
FUNC.
✎ SoundShare ได ้รับการสนับสนุนบนทีวซี มั ซุงรุน่ หลังจากปี 2012
✎
ตรวจสอบว่าทีวข
ี องคุณสนับสนุน SoundShare หรือไม่กอ
่ นเริม
่ ต ้นใช ้งาน
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ของทีวข
ี องคุณ)
(สําหรับข ้อมูลเพิม
ระยะห่างในการจับคูท
่ เี่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ คือไม่เกิน 1 ม
ไทย 7
ข้อมูลจําเพาะ
การอ ัพเกรดซอฟต์แวร์
่ รุน
ชือ
่
DA-F60/DA-F61
นํา้ หน ัก
1.1 kg
ขนาด (ก x ล x ส)
225 x 46.5 x 131 mm
อุณหภูมข
ิ ณะทํางาน
+5°C~+35°C
้ ขณะทํางาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล
จําเพาะนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
- นํ้าหนักและขนาดโดยประมาณ
- สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง เปิ ดฝา
ครอบด ้านหลังเพือ
่ ดูฉลาก
✎ aptX® : aptX จะเปิ ดใช ้งานสเตอริโอ Bluetooth คุณภาพสูงทีใ่ ห ้เสียงไร ้สาย
คุณภาพระดับเดียวกับเมือ
่ ใช ้สาย
Samsung อาจเสนอการอัพเกรดสําหรับเฟิ รม
์ แวร์ระบบ
ของ Wireless Audio Portable ในอนาคต
หากต ้องการอัพเกรดเฟิ รม
์ แวร์ ไปที่ samsung.com
่ เพือ
และค ้นหาอุปกรณ์รน
ุ่ ของคุณตามชือ
่ หาการ
ดาวน์โหลดทีม
่ ใี ห ้
ดาวน์โหลดไฟล์เฟิ รม
์ แวร์ลงในไดรฟ์ USB และทําตาม
คําแนะนําเพือ
่ อัพเกรดผลิตภัณฑ์
AUX IN
DC 14V 4A
SERVICE
5V 500mA
AUX IN
1. เปิ ดเครือ
่ ง
่ อ
ี พ
ั เกรดเฟิ รม
์ แวร์เข ้ากับพอร์ตบริการ (USB) ทีด
่ ้านหลังของ
2. เสียบไดรฟ์ USB ทีม
ผลิตภัณฑ์
3. กดปุ่ ม
และ
พร ้อมกันนาน 5 วินาที กระบวนการอัพเดตจะเริม
่ ต ้นขึน
้
• ไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบระหว่างขัน
้ ตอนการอัพเดต
้
4. ไฟ LED จะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากกระบวนการอัพเดตเสร็จสิน
่ มต่อแหล่งจ่ายไฟหรือถอดไดรฟ์ USB ออกระหว่างการอัพเกรด
• อย่าตัดการเชือ
้ การอัพเกรดเฟิ รม
• ผลิตภัณฑ์จะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากเสร็จสิน
์ แวร์
• เมือ
่ อัพเกรดเฟิ รม
์ แวร์แล ้ว การตัง้ ค่าของคุณจะเปลีย
่ นกลับไปเป็ นการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น
(จากโรงงาน) เราแนะนําให ้คุณจดการตัง้ ค่าไว ้เพือ
่ ให ้สามารถรีเซ็ตค่าเหล่านัน
้ อย่าง
ง่ายดายภายหลังการอัพเกรด
• เมือ
่ ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรีเ่ ป็ นสีแดง อย่าอัพเดตผลิตภัณฑ์ หากทําเช่นนัน
้
อาจทําให ้ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติได ้
FUNC.
✎ หากไม่สามารถอัพเกรดเฟิ รม์ แวร์ได ้ เราแนะนําให ้ฟอร์แมตไดรฟ์
✎
✎
8 ไทย
SERVICE
5V 500mA
USB ในรูปแบบ
FAT16 และลองอีกครัง้
เพือ
่ การอัพเกรด อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS เพราะไม่สนับสนุนระบบ
ไฟล์ประเภทนี้
อาจไม่สนับสนุน USB ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษัทผู ้ผลิต
การแก้ไขปัญหา
ก่อนทีจ่ ะนําเครือ
่ งไปรับบริการซ่อมแซม โปรดลองวิธแ
ี ก ้ปั ญหาต่อไปนีก
้ อ
่ น:
เปิ ดเครือ
่ งไม่ได้
• เสียบปลั๊กไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ
• เครือ
่ งเล่นของคุณจะเปิ ดไม่ได ้หากแบตเตอรีห
่ มด ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่และเปิ ดเครือ
่ ง
เล่นอีกครัง้
• ตรวจสอบว่าแบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
่ ั ไม่ทาํ งานเมือ
ฟังก์ชน
่ กดปุ่ม
• ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครัง้
ั ทีค
• ตรวจสอบว่าปุ่ มทีเ่ กีย่ วข ้องกับฟั งก์ชน
่ ณ
ุ ต ้องการเปิ ดทํางานอยู่
ไม่มเี สียง
่ มต่ออย่างเหมาะสม
• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าเครือ
่ งมีการเชือ
ั ปิ ดเสียงอยูห
่ รือไม่
• ตรวจสอบว่าเปิ ดใช ้ฟั งก์ชน
่ ด
ุ หรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีการตัง้ ค่าระดับเสียงเป็ นตํา่ ทีส
สวิตชเ์ ปิ ดปิ ดเครือ
่ งอยูท
่ ต
ี่ าํ แหน่งปิ ด
• เครือ
่ งจะปิ ดอัตโนมัตใิ นสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:้
- หากไม่มก
ี ารป้ อนคียน
์ าน 8 ชัว่ โมงหลังจากต่อสายในโหมด AUX
- หากสายเคเบิล AUX ในโหมด AUX ถูกถอดออกนาน 25 นาที
่ มต่อโหมด Bluetooth หรือ SoundShare จากเครือ
- หากมีการตัดการเชือ
่ งนาน 25
นาที
- เครือ
่ งไม่ปิดเมือ
่ สมาร์ทโฟนกําลังชาร์จ
ไม่มเี สียงออกมาในโหมด AUX
• ตรวจสอบกระแสไฟของอุปกรณ์ภายนอกและตรวจดูวา่ กําลังเล่นเพลงอยูห
่ รือไม่
• โปรดแน่ใจว่าได ้เลือกโหมด AUX
่ มต่อสายออดิโออย่างเหมาะสม
• ตรวจสอบว่าได ้เชือ
• เพิม
่ ระดับเสียงของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ภายนอก
การใชง้ านเสียงร่วมก ัน (การจ ับคูท
่ วี )ี ล้มเหลว
• ตรวจสอบว่าทีวข
ี องคุณสนับสนุน SoundShare หรือไม่
(http://www.samsung.com)
ั ล่าสุดหรือไม่
• ตรวจสอบว่าทีวข
ี องคุณมีเฟิ รม
์ แวร์เวอร์ชน
• รีเซ็ตเครือ
่ ง
ั นีย
่ มต่อเสร็จสิน
้ แล ้ว ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
• หากฟั งก์ชน
้ งั ไม่ทํางานแม ้เชือ
่ มต่ออย่างเหมาะสมในกรณีตอ
Wireless Audio Portable อาจไม่คน
้ หาหรือเชือ
่
ไปนี้
• หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข ้มสูงรอบๆ ระบบ Wireless Audio Portable
• หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งถูกจับคูก
่ บ
ั Wireless Audio Portable พร ้อมกัน
• หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิ ด ไม่อยูใ่ นทีน
่ ัน
้ หรือทํางานผิดปกติ
ไทย 9
คําเตือนเพือ
่ ความปลอดภ ัย
ข้อควรระว ัง
ความเสีย่ งในการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิ ด
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด ้านหลัง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมแซมได ้ด ้วยตนเอง การซ่อมแซมควร
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้
กระทําโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญเท่านัน
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงถึง “อันตราย ไฟฟ้ าแรงสูง” ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่
หมายถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดไฟฟ้ าช็อตหรือทําให ้เกิดการบาดเจ็บได ้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงถึงคําแนะนําทีส
่ าํ คัญสําหรับการใช ้งานผลิตภัณฑ์นัน
้
่ งนีถ
้ ก
ู
คําเตือน : เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ าช็อต ระวังอย่าให ้เครือ
้
ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง : เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด ้านกว ้างเข ้ากับช่อง
เสียบด ้านกว ้างและเสียบเข ้าให ้แน่น
่ มต่อกับเต ้ารับไฟ AC ทีม
• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
่ ก
ี ารติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
• หากต ้องการตัดกระแสไฟในเครือ
่ ง ต ้องดึงปลั๊กออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊ก
ไฟหลักควรอยูใ่ นตําแหน่งทีพ
่ ร ้อมให ้ดําเนินการได
ข้อควรระว ัง
• อย่าให ้ผลิตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองนํ้าหรือหยดนํ้า อย่าวางวัตถุทบ
ี่ รรจุนํ้า เช่น แจกัน บน
ผลิตภัณฑ์
• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณต ้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้
ปลั๊กไฟจึงต ้องเข ้าถึงได ้อย่างง่ายดายและพร ้อมใช ้งานตลอดเวลา
10 ไทย
้ งต้นเพือ
ข้อควรระว ังเบือ
่ ความปลอดภ ัย
้ งต้นเกีย
ข้อควรระว ังเบือ
่ วก ับแหล่งจ่ายไฟ
• อย่าใช ้กระแสไฟเกินความสามารถของเต ้ารับไฟฟ้ าหรือสายไฟพ่วง
- เพราะอาจส่งผลให ้เกิดความร ้อนผิดปกติหรือเพลิงไหม ้ได ้
• อย่าใช ้มือเปี ยกถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ
• อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล ้กับอุปกรณ์ทก
ี่ อ
่ ความร ้อน
• หากต ้องการทําความสะอาดขาปลั๊ก ให ้ถอดปลั๊กออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าบนผนังและเช็ด
ขาปลั๊กด ้วยผ ้าแห ้งเท่านัน
้
• อย่างอสายไฟหรือออกแรงดึง
• อย่าวางของหนักบนอะแดปเตอร์ไฟ AC
่ าํ รุดเสียหาย อย่าถอดอะแดปเตอร์ AC ออกโดยการดึงที่
• อย่าใช ้อะแดปเตอร์ไฟ AC ทีช
สายไฟ
่ อ
ี าการหลวมหรือชํารุด
• อย่าเสียบสายไฟในเต ้ารับไฟฟ้ าทีม
่ ให ้ปลั๊กเสียบเข ้ากับเต ้ารับ
• เสียบอะแดปเตอร์ AC เข ้ากับเต ้ารับไฟฟ้ าบนผนังให ้สุด เพือ
ไฟฟ้ าแน่นหนา
่ มต่อไม่แน่น อาจมีความเสีย่ งต่อเพลิงไหม ้ได ้
- หากการเชือ
้ งต้นในการติดตงั้
ข้อควรระว ังเบือ
• อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ใกล ้กับอุปกรณ์หรือวัตถุทก
ี่ อ
่ ความร ้อนหรือมีการลุกไหม ้ (เทียน
หลอดดักจับยุง เครือ
่ งทําความร ้อน หม ้อนํ้า ฯลฯ) อย่าติดตัง้ ให ้ถูกแดดโดยตรง
• เมือ
่ เคลือ
่ นย ้ายผลิตภัณฑ์ ปิ ดการจ่ายไฟและถอดสายทัง้ หมด (รวมถึงสายไฟ) ออก
จากเครือ
่ ง
- สายไฟทีช
่ าํ รุดอาจก่อให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือสร ้างความเสีย่ งไฟฟ้ าดูด
้ สูง มีฝนละออง
• การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล ้อมทีม
่ ค
ี วามร ้อนหรือความชืน
ุ่
หรือ
่ ั ญหาด ้านคุณภาพหรือทําให ้ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติ ก่อน
เย็นเกินไป อาจนําไปสูป
่ ขอ
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล ้อมทีไ่ ม่ปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเพือ
ข ้อมูลเพิม
่ เติม
• โปรดวางผลิตภัณฑ์ในสภาพตัง้ ตรงเมือ
่ ติดตัง้ บนชัน้ ตู ้ หรือโต๊ะ อย่าวางผลิตภัณฑ์บน
ั่ โต๊ะทีเ่ อียง ฯลฯ)
พืน
้ ผิวทีไ่ ม่มน
ั่ คง (เช่น ชัน้ ทีส
่ น
- การทําผลิตภัณฑ์ตกหล่นอาจเป็ นเหตุให ้เครือ
่ งทํางานผิดปกติและก่อความเสีย่ งที่
่ สะเทือนหรือการกระแทกอย่างรุนแรงอาจทําให ้ผลิตภัณฑ์
จะได ้รับบาดเจ็บ การสัน
ทํางานผิดปกติและก่อความเสีย่ งเพลิงไหม ้เช่นเดียวกัน
• ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในพืน
้ ทีท
่ ก
ี่ ว ้างขวางเพียงพอทีจ่ ะระบายอากาศได ้
- เว ้นพืน
้ ทีว่ า่ งด ้านหลังของผลิตภัณฑ์อย่างน ้อย 10 ซม. และมากกว่า 5 ซม. สําหรับ
ด ้านข ้างแต่ละด ้าน
• เก็บวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกให ้พ ้นมือเด็ก
- การเล่นวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทําให ้เด็กมีความเสีย่ งต่อการหายใจไม่ออก
้ งต้นในการใชง้ าน
ข้อควรระว ังเบือ
• การใช ้งานเป็ นเวลานานอาจทําให ้การได ้ยินของคุณบกพร่องรุนแรงได ้
- หากคุณฟั งเสียงดังกว่า 85db เป็ นเวลานานๆ อาจเป็ นผลเสียต่อการได ้ยินของคุณ
เสียงทีด
่ งั ยิง่ ขึน
้ จะทําลายการได ้ยินของคุณรุนแรงยิง่ ขึน
้ โปรดทราบว่าการพูดคุย
ทัว่ ไปมีความดังระหว่าง 50 ถึง 60 db และเสียงบนท ้องถนนดังประมาณ 80 db
้ ส่วน หรือ
• ผลิตภัณฑ์นม
ี้ แ
ี รงดันไฟฟ้ าสูงทีเ่ ป็ นอันตราย อย่าพยายามซ่อมแซม ถอดชิน
ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด ้วยตัวคุณเอง
- ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเมือ
่ ผลิตภัณฑ์ของคุณต ้องการการซ่อมแซม
• อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวใดๆ ไว ้บนผลิตภัณฑ์ (เช่น แจกัน เครือ
่ งดืม
่ เครือ
่ ง
สําอาง สารเคมี ฯลฯ) และอย่าให ้โลหะใดๆ (เช่น เหรียญ กิ๊ บหนีบผม ฯลฯ) หรือวัสดุ
ไวไฟ (เช่น กระดาษ ไม ้ขีดไฟ ฯลฯ) หลุดเข ้าไปในผลิตภัณฑ์ (ผ่านทางช่องระบาย
อากาศ พอร์ต I/O ฯลฯ)
- หากวัตถุอน
ั ตรายหรือของเหลวเข ้าไปในผลิตภัณฑ์ ปิ ดเครือ
่ งทันที ถอดสายไฟแล ้ว
ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
• อย่าทําผลิตภัณฑ์ตกหล่น ในกรณีทเี่ กิดการเสียหายเชิงกล ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
- มีความเสีย่ งเกิดเพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ าดูด
• อย่าจับหรือดึงผลิตภัณฑ์จากสายไฟหรือสายสัญญาณ
- สายเคเบิลทีช
่ าํ รุดเสียหายอาจทําให ้ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติ ทําให ้เกิดเพลิงไหม ้
หรือสร ้างความเสีย่ งไฟฟ้ าดูด
• อย่าใช ้หรือเก็บวัสดุไวไฟใกล ้ผลิตภัณฑ์
• หากผลิตภัณฑ์สง่ เสียงผิดปกติ หรือมีกลิน
่ ไหม ้หรือควันออกมา ถอดสายไฟทันทีและ
ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
• หากคุณได ้กลิน
่ แก๊ส จัดการระบายอากาศในห ้องทันที อย่าสัมผัสปลั๊กไฟของ
ผลิตภัณฑ์ อย่าปิ ดหรือเปิ ดผลิตภัณฑ์
ั่ สะเทือนอย่างรวดเร็ว อย่าใช ้วัตถุมค
• อย่าเคาะหรือทําให ้ผลิตภัณฑ์สน
ี มเจาะผลิตภัณฑ์
้ งต้นในการทําความสะอาด
ข้อควรระว ังเบือ
• อย่าใช ้แอลกอฮอล์ นํ้ายา ขีผ
้ งึ้ เบนซิน ทินเนอร์ นํ้าหอมปรับอากาศ หรือนํ้ามันหล่อ
ลืน
่ ทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ หรือฉีดพ่นยาฆ่าแถลงบนผลิตภัณฑ์
- การใช ้วัสดุเหล่านีอ
้ าจทําให ้สารเคลือบภายนอกเปลีย
่ นสี หรือกระเทาะหรือหลุดร่วง
ออก หรือทําให ้ฉลากบนผลิตภัณฑ์หลุดออก
• ในการทําความสะอาด ถอดสายไฟแล ้วเช็ดผลิตภัณฑ์ด ้วยผ ้านุ่ม แห ้ง และสะอาด (ผ ้า
ไมโครไฟเบอร์ ผ ้าฝ้ าย)
- อย่าปล่อยให ้ฝุ่ นเกาะบนผลิตภัณฑ์ เนือ
่ งจากฝุ่ นอาจทําให ้เกิดรอยขีดข่วนบนผิว
หน ้าผลิตภัณฑ์
้ งต้นในการใชง้ านแบตเตอรี่
ข้อควรระว ังเบือ
ั ผัสอุณหภูมส
ิ งู หรือไฟ อย่านําผลิตภัณฑ์เข ้าไปในบริเวณทีม
่ ค
ี วาม
• อย่าให ้ผลิตภัณฑ์สม
ร ้อน มีการระบายอากาศไม่ด ี เช่น ห ้องเซาน่า หรือรถยนต์ทป
่ี ิ ดหน ้าต่างหมดระหว่างฤดู
ร ้อน
- มีความเสีย่ งเกิดเพลิงไหม ้หรือแบตเตอรีร่ ะเบิด
ั ผัสความชืน
้ สูง
• อย่าให ้ผลิตภัณฑ์สม
้ และของเหลวอาจทําให ้ส่วนประกอบและวงจรไฟฟ้ าของผลิตภัณฑ์ชาํ รุด
- ความชืน
เสียหาย ส่งผลให ้ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติ และอาจทําให ้เกิดความเสีย่ งเพลิงไหม ้
่ อ
ี ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 5° ~ 35 °C
เราแนะนําให ้คุณใช ้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล ้อมทีม
้ สัมพัทธ์ระหว่าง 10% ~ 75%
และความชืน
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
• อย่าเชือ
ั อะแดปเตอร์ไฟ AC ทิง้ ไว ้ หลังจากชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล ้ว
- ถอดอะแดปเตอร์ไฟ AC ออกหลังจากทีช
่ าร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล ้วเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้
่ านเกินไปอาจทําให ้อายุการใช ้งานของ
แบตเตอรีช
่ าํ รุดเสียหาย การชาร์จแบตเตอรีน
แบตเตอรีล
่ ดลง
• ตรวจสอบสถานะประจุแบตเตอรีเ่ ดือนละครัง้ หากคุณไม่ได ้ใช ้ผลิตภัณฑ์เป็ นเวลานาน
ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่เป็ นระยะเพือ
่ รักษาความจุและประสิทธิภาพการทํางานของ
แบตเตอรี่
- การปล่อยให ้แบตเตอรีค
่ ายประจุเป็ นเวลานานอาจทําให ้อายุการใช ้งานของ
่ ํางานผิดปกติ หรือทําให ้เกิดความเสีย่ งเพลิง
แบตเตอรีล
่ ดลง ส่งผลให ้แบตเตอรีท
ไหม ้
ไทย 11
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก
ั ซุง ติดต่อสอบถามได ้ที่ SAMSUNG customer care center
หากมีคาํ แนะนําหรือข ้อสงสัยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ที่
พืน
ศูนย์ตด
ิ ต่อ 
` Asia Pacific
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
0800-32-9999
1800 588 889
เว็บไซต์
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com
www.samsung.com/my
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255 (183-CALL)
8000-4726
800-2255 (800-CALL)
08000-726786
0800 100 100
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com/n_africa
©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ศูนย์ตด
ิ ต่อ 
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
920021230
444 77 11
เว็บไซต์
www.samsung.com/pk/
www.samsung.com/n_africa
www.samsung.com/Levant(English)
www.samsung.com/Levant(English)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/sa
www.samsung.com
` Africa
NIGERIA
GHANA
` MENA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
้ ที่
พืน
PAKISTAN
TUNISIA
COTE D’ IVOIRE
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095- 0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 88 99 00
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
www.samsung.com/africa_en/
www.samsung.com/africa_fr/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
AH68-02668K-00
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement