Samsung DA-E750 Owner's manual

Samsung DA-E750 Owner's manual
DA-E750
DA-E751
Wireless Audio with Dock
(ระบบ Wireless Audio
with Dock)
คู่มือผู้ใช้
ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
คุณสมบัต
การเล่น AllShare
เล่นเพลงทีบ
่ น
ั ทึกบนอุปกรณ์ของคุณ (เช่น พีซี สมาร์ทโฟน หรือ NAS) ผ่านระบบ Wireless Audio with Dock ด้วยการเชือ
่ ม
ต่อเครือข่าย
AirPlay
เล่นเพลงทีบ
่ น
ั ทึกบนอุปกรณ์ Apple ของคุณบนระบบ Wireless Audio with Dock
ระบบลำ�โพง Dual Docking Audio
ใช้สถานีตอ
่ พ่วงคู่ ต่อพ่วง ชาร์จ และเล่นอุปกรณ์ Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Apple ผ่านลำ�โพงในตัวของระบบนี้
การสนับสนุนโฮสต์ USB
เชือ
่ มต่อและเล่นไฟล์จากอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่น MP3, หน่วยความจำ�แฟลช USB ฯลฯ โดยใช้ฟงั
ก์ชน
่ั USB HOST ของระบบ Wireless Audio with Dock
ฟังก์ชั่น Bluetooth
อุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio with Dock และเพลิดเพลินกับเพลงจากอุปกรณ์ทม
่ี เี สียงสเตอริโอคุณภาพสูง
โดยไม่ตอ
้ งใช้สายใดๆ!
aptX®
aptX เปิดใช้งานเสียงสเตอริโอ Bluetooth คุณภาพสูง โดยการนำ�ส่งคุณภาพเสียงแบบใช้สายผ่ายทางการเชือ
่ มต่อไร้สาย
สิทธิ์การใช้งาน
AirPlay, โลโก้ AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle และ iPod touch เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Apple Inc. ทีจ
่ ดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอืน
่ ๆ
2
THI
ข้อมูลความปลอดภัย
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำ�โดยช่างผูเ้ ชีย
่ วชาญเท่านัน
้
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นแ
้ี สดงถึง “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง”
ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึงความเสีย
่ งทีจ
่ ะ
เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บได้
ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด
สัญลักษณ์นแ
้ี สดงถึงคำ�แนะนำ�ทีส
่ �ำ คัญสำ�หรับ
การใช้งานผลิตภัณฑ์นน
้ั
คำ�เตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น
ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น
• ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
• หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำ�แหน่งที่พร้อมให้ดำ�เนินการได้
ข้อควรระวัง
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกละอองน้ำ�หรือหยดน้ำ� อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ� เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ในการปิดผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น
ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
3
ข้อควรระวังเบื้องต้น
68.6mm
2.7 inch
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
99.1mm
3.9 inch
โปรดตรวจสอบว่าแหล่งไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องกับข้อกำาหนดด้านกำาลังไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ที่ด้านหลังเครื่อง วางผลิตภัณฑ์
ของคุณตามแนวนอน บนฐานตั้งที่เหมาะสม (เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่มั่นคง) โดยให้มีพื้นที่รอบข้างสำาหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ (70~100มม.)
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจร้อนได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมา
เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ถอดปลั๊กเครื่อง หากคุณตั้งใจที่จะทิ้งเครื่องไว้โดยไม่
ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง แรงดัน
ไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำาให้เครื่องเสียหายได้
อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เนื่องจากอาจทำาให้
เครื่องร้อนเกินไปและทำางานผิดปกติ
Phones
วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น (เช่น แจกันใส่น้ำา) และความร้อนสูง (เช่น เตาผิง)
หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูง ถอดสายไฟ
ออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องทำางานผิดปกติYour product is not
intended ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์นี้สำาหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
การควบแน่นอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำา
หากมีการขนย้ายเครื่องในระหว่างฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัว
เครื่องจะมีอุณหภูมิปกติก่อนใช้
4
แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพ
แวดล้อม
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป
THI
สารบัญ
คุณสมบัต
2
2
คุณสมบัติ
สิทธิ์การใช้งาน
ข้อมูลความปลอดภัย
3
4
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
เริ่มต้นใช้งาน
6
6
ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
คำ�อธิบาย
7
แผงด้านบน/ด้านหน้า/ด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
9
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
2
3
6
7
9
10
11
การเปิดเครื่องและการควบคุมระดับ
เสียง
การเชื่อมต่อ
การเล่น
23
ฟังก์ชั่นต่างๆ
28
31
32
การแก้ไขปัญหา
ภาคผนวก
10 การเปิด/ปิดเครื่อง
10 การปรับระดับเสียง
11
11
12
13
14
15
21
การติดตั้งทอรอยเฟอร์ไรท์บนสายไฟ
การติดตั้งแกนเฟอไรท์บนสาย LAN
การใช้ฝาคั่น
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ Dual Dock
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงโดยใช้ AUX IN
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth
23 การใช้โหมดทีวี (การใช้งานเสียงร่วมกัน)
23 การใช้โหมดฐานต่อพ่วงกับอุปกรณ์ Samsung
Galaxy และ Apple
25 การใช้โหมด Bluetooth
26 การใช้โหมด USB
27 การใช้ AirPlay และโหมดการเล่น AllShare
28 ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
29 ฟังก์ชั่นขั้นสูง
30 การอัพเกรดซอฟต์แวร์ (โหมด USB เท่านั้น)
31 การแก้ไขปัญหา
32 ข้อมูลจำ�เพาะ
5
เริ่มต้นใช้งาน
ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
โปรดอ่านคำาศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้
ไอคอน
คำาศัพท์
ข้อควร
ระวัง
คำาจำากัดความ
แสดงสถานการณ์ทฟ
่ี งั ก์ชน
่ั ไม่ทาำ งาน หรือการตัง้ ค่าอาจถูกยกเลิก
หมายเหตุ แสดงเคล็ดลับหรือคำาแนะนำาเกีย
่ วกับหน้า ซึง่ ช่วยในการทำางานของฟังก์ชน
่ั
คำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา
1) ทำาความคุน
้ เคยกับคำาแนะนำาเพือ
่ ความปลอดภัยก่อนเริม
่ ใช้งานผลิตภัณฑ์น้ี (ดูหน้า 3)
2) หากมีปญ
ั หาเกิดขึน
้ อ่าน การแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 31)
ลิขสิทธิ์
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำาซ้าำ หรือคัดลอกข้อมูลบางส่วน หรือทัง้ หมดของคูม
่ อ
ื การใช้งานนี้ โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษท
ั Samsung Electronics Co.,Ltd.
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ ใี ห้ตามด้านล่างนี้
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรีล
่ เิ ธียม
(3V)
สายไฟ
สายสัญญาณเสียง
สาย LAN
ฝาคัน
่ /ฝาป้องกัน
ผ้า
คูม
่ อ
ื การใช้งาน
(ใหญ่)
(สำาหรับสายไฟ 1EA)
(เล็ก)
(สำาหรับสายเคเบิ LAN 1 เส้น)
แกนทอรอยเฟอร์ไรท์
▪ ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย
6
DOCK
THI
คำาอธิบาย
แผงด้านบน/ด้านหน้า/ด้านหลัง
<ด้านบน>
DOCK
เครื่องขยาย
เสียงแบบท่อ
สุญญากาศ
● คำาอธิบาย
1
2
3
4
<ด้านหน้า>
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
5
POWER
<ด้านหลัง>
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
PUSH
6
LAN
7
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
8
POWER
11
10
9
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
USB 5V 500mA
POWER
ONLY FOR
SERVICE
7
ปุม
่ PLAY/PAUSE
(เล่น/หยุดชัว
่ คราว)
เล่นหรือหยุดไฟล์เพลงชัว่ คราว
ปุม
่ FUNCTION
(ฟังก์ชน
่ั )
สลับโหมดดังต่อไปนี้ :
; ; ;
;
ปุม
่ VOLUME +/(ระดับเสียง + / -)
ควบคุมระดับเสียง
หน้าจอฟังก์ชน
่ั
;
; AUX (LED ดับ)
เมือ
่ คุณเปลีย
่ นโหมดด้วยปุม
่ Function (ฟังก์ชน
่ั ) ไอคอนของโหมดทีเ่ ลือก
จะปรากฏเป็นสีขาวบนหน้าจอฟังก์ชน
่ั
LED จะกะพริบเมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ ง และหยุดกะพริบเมือ
่ เครือ
่ งเปิดและพร้อม
เล่น
5
DUAL DOCK
นำ�เสนอฐานต่อพ่วงแบบ 5 pin สำ�หรับอุปกรณ์ Samsung Galaxy หรือ 30
pin สำ�หรับอุปกรณ์ Apple
6
ช่องเสียบ LAN
ช่วยให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN ได้
7
ปุม
่ WPS/RESET
(รีเซ็ต)
ใช้ในกระบวนการสำ�หรับการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับเครือข่ายไร้สาย
8
พอร์ต USB
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่น MP3 เพือ
่ เล่นไฟล์
ทีอ
่ ยูใ่ นอุปกรณ์
9
ปุม
่ เปิด/ปิด
เชือ
่ มต่อสายไฟกับผลิตภัณฑ์น้ี
10
AUX IN
เชือ
่ มต่อสัญญาณออกอนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
11
ONLY FOR
SERVICE
(สำ�หรับการ
ซ่อมแซมเท่านัน
้ )
ช่องเสียบนีส
้ �ำ หรับการซ่อมแซมเท่านัน
้
▪▪ เมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ งนี้ จะใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีเพือ
่ ให้ทอ
่ สุญญากาศอุน
่ ขึน
้ และให้เสียงทีส
่ ม่�ำ เสมอ
▪▪ หากต้องการอัพเดตซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผา่ นทางพอร์ต USB จำ�เป็นต้องใช้อป
ุ กรณ์หน่วยความจำ�
USB
▪▪ เมือ
่ ถือหรือเคลือ
่ นย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ระวังลำ�โพงวูฟเฟอร์ทด
่ี า้ นล่างของผลิตภัณฑ์
▪▪ เครือ
่ งนีส
้ ามารถเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์เคลือ
่ นทีท
่ ม
่ี รี ะดับสัญญาณเสียงออกสูง เมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อเครือ
่ งนีก
้ บ
ั
อุปกรณ์ภายนอกทีม
่ รี ะดับสัญญาณออกสูง เครือ
่ งอาจลดสัญญาณเสียงออกลงเพือ
่ ปกป้องเครือ
่ งขยาย
เสียงและลำ�โพง
▪▪ จับที่ปลั๊กเมื่อถอดสายไฟจากเต้ารับไฟที่ผนัง
อย่าดึงสาย
▪▪ หากคุณวางอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อน
่ื ไว้ดา้ นบนผลิตภัณฑ์ อาจทำ�ให้เสียงจากผลิตภัณฑ์ผด
ิ เพีย
้ นได้
▪▪ โปรดระวังอย่าให้เด็กเล็กสัมผัสกับพืน
้ ผิวของผลิตภัณฑ์เมือ
่ เครือ
่ งกำ�ลังทำ�งาน
เพราะอาจมีความร้อน
8
THI
รีโมทคอนโทรล
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
FUNCTION
● รีโมทคอนโทรล
ปุม
่ POWER (เปิดปิด)
เปิดและปิดเครือ
่ ง
ปุ่ม FUNCTION (ฟังก์ชั่น)
เลือกโหมดฟังก์ชั่น
ปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว
เล่นหรือหยุดไฟล์เพลงชั่วคราว
ปุ่ม CONTROL (ควบคุม)
ค้นหาไฟล์เพลงถัดไปหรือก่อนหน้า
MUTE
VOL
BASS
ปรับระดับเสียง
ปรับระดับเสียงของเครือ
่ ง
ปุม
่ MUTE (ปิดเสียง)
ปิดเสียงจากเครือ
่ งนี้
กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิดเสียงใหม่ในระดับ
เสียงก่อนหน้า
ปุ่ม BASS (เบส)
ปรับเสียงตามรสนิยมของคุณ
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
1. เปิดฝาครอบรีโมทคอน
โทรลด้วยการวางนิ้วของคุณลง
ในช่องว่างระหว่างฝาคร
อบกับตัวรีโมทคอนโทรล
แล้วยกฝาครอบขึ้นและแยกฝ
าครอบออกจากตัวรีโมท
2. ใส่แบตเตอรี่ลิเธียม 3V
ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องโดยให้ขั้ว +
หงายขึ้น
3. ติดฝาครอบรีโมทคอนโทรลกับรีโมทคอนโทรล
ใส่ด้านบนก่อนและเลื่อนฝาครอบลงมาปิดต
ัวรีโมทแล้วกดฝาครอบเข้าหาตัวรีโมทด้วยก
ารกดขอบฝาครอบลง
▪▪ ระวังอย่าให้เล็บของคุณเข้าไปในช่องว่างขณะยกฝาครอบขึ้น เนื่องจากอาจทำ�ให้เล็บของคุณเสียหาย
ระยะควบคุมของรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในระยะห่างที่เป็นเส้นตรง 7 เมตร (23 ฟุต) จากเครื่อง
และยังสามารถใช้งานรีโมทได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน 30 องศาจากเซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
9
การเปิดเครื่องและการควบคุมระดับเสียง
DOCK
DOCK
การเปิด/ปิดเครื่อง
DOCK
DOCK
FUNCTION
FUNCTION
DOCK
DOCK
หรือ
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
DOCK
BASS
DOCK
1. ในการเปิดเครื่อง แตะปุ่มใดๆ ก็ได้บนแผงด้านหน้าของเครื่องเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หรือ
กด POWER (เปิดปิด) บนรีโมทคอนโทรล
2. ในการปิดเครือ
่ งนี้ แตะปุม
่ +# บนแผงด้านหน้าของเครือ
่ งค้างไว้นานกว่า 3 วินาที
หรือ
กด POWER (เปิดปิด) บนรีโมทคอนโทรลอีกครัง้
DOCK
DOCK
▪ อาจใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีกว่าทีเ่ ครือ
่ งจะเปิด เนือ
่ งจากต้องใช้เวลาในการอุน
่ เครือ
่ ง
การปรับระดับเสียง
ใช้ปม
ุ่ +, - เพือ
่ ปรับระดับDOCK
เสียง เมือ
่ คุณปรับระดับเสียง ไฟ LED สว่างจากซ้ายไปขวาเมือ
่ คุณเพิม
่ ระดับเสียง และจากสว่างจาก
ขวาไปซ้ายเมือ
่ คุณลดระดับเสียง
ไฟ LED จะสว่างอยูใ่ นกรณีทค
่ี ณ
ุ เพิม
่ ระดับเสียงเมือ
่ ตัง้ อยูท
่ ร่ี ะดับสูงสุดอยูแ
่ ล้ว หรือลดระดับเสียงเมือ
่ ตัง้ อยูท
่ ร่ี ะดับต่าำ สุดอยูแ
่ ล้ว.
FUNCTION
DOCK
DOCK
FUNCTION
หรือ
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
DOCK
BASS
DOCK
กดปุม
่ +/– ด้านขวาของแผงด้านบน
หรือ
กด VOL +/– (ระดับเสียง +/-) บนรีโมทคอนโทรล
▪ เพิม
่ หรือลดระดับเสียงเมือ
่ คุณกด VOL +/– (ระดับเสียง +/-)
▪ คุณยังสามารถใช้การควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดยใช้ระบบ Dual Dock หรือ Bluetooth เพือ
่ ควบคุม
ระดับเสียงได้เช่นกัน โปรดทราบว่าความสามารถของคุณในการใช้การควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดย
ใช้ Bluetooth เพือ
่ ควบคุมระดับเสียงอาจมีจาำ กัด
10
DOCK
THI
การเชื่อมต่อ
การติดตั้งทอรอยเฟอร์ไรท์บนสายไฟ
● การเชื่อมต่อ
ยกขึ้นเพื่อปลดล็อคและเปิดแกน
ปิดตัวล็อคกลับคืน
พันสายไฟรอบแกน 3 รอบ
(เริ่มพันจากบริเวณ 5-10 ซม.จากปลั๊ก)
การติดตั้งแกนเฟอไรท์บนสาย LAN
ยกขึ้นเพื่อปลดล็อคและเปิดแกน
ปิดตัวล็อคกลับคืน
วางสาย LAN บนแกนที่เปิดออก
11
การใช้ฝาคั่น
ติดฝาคัน
่ หากคุณต้องการต่อพ่วง Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Apple ทีไ่ ม่มป
ี ลอกป้องกัน ลงบน Dual Dock
- ใช้เพือ
่ การติดตัง้ อุปกรณ์อย่างมัน
่ คงโดยคำานึงถึงรูปทรงของอุปกรณ์
ระบบ Dual Dock ยังมาพร้อมฝาป้องกันสำาหรับขัว้ ต่อ 30-pin ของอุปกรณ์ Apple ใช้ฝาป้องกันสำาหรับขัว้ ต่อ 30-pin เมือ
่ คุณ
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy ทีม
่ ข
ี ว้ั ต่อ 5-pin
ดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมในภาพประกอบด้านล่าง
<สำาหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Apple>
<สำาหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Galaxy>
เมือ
่ ต่อพ่วงอุปกรณ์ ใช้อป
ุ กรณ์รองรับทีเ่ หมาะสมโดยพิจารณาถึงปลอกป้องกันของอุปกรณ์ตอ
่ พ่วงหรือรูปทรงของอุปกรณ์
เพื่อความมั่นคงเพิ่มเติม
ฝาป้องกัน
ใช้สำาหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่มีปลอกป้องกันสวมอยู่
ฝาป้องกัน
ฝาคั่น
ฝาคั่น
▪ คุณไม่สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์กบ
ั ระบบ Dual Dock ทีม
่ ป
ี ลอกหนากว่า 1.5 มม. หรือมีกน
้ ทรงกลมแบบไม่ปกติ
12
THI
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ DUAL DOCK
วิธเี ชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั ระบบ Dual Dock
SH
PU
PUSH
PUSH
LAN
LAN
WPS
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
WPS
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
USB 5V 500mA
● การเชื่อมต่อ
POWER
POWER
PUSH
LAN
WPS
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
SH
PU
USB 5V 500mA
POWER
PUSH
LAN
WPS
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
1. ช่องต่อพ่วง DUAL DOCK ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ ในการเปิด ให้กดเบาๆ
2. กดปุ่ม บนแผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock ซ้ำาๆ จนกว่าไอคอน
~ แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
; ; ;
;
; ; AUX (LED ดับ)
จะปรากฏบนหน้าจอ
~ โหมดทีเ่ ลือกจะปรากฏเป็นสีขาวในหน้าจอฟังก์ชน
่ั
LAN
WPS
AUX IN
USB 5V 500mA
POWER
ONLY FOR
SERVICE
PUSH
3. หากคุณมีอป
ุ กรณ์ Samsung Galaxy ให้เชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั ขัว้ 5 pin (ขัว้ เล็ก) เพือ
่ เชือ
่ มต่อกับ Dual Dock
หากคุณมีอป
ุ กรณ์ Apple ให้เชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั ขัว้ ต่อ 30 pin (ขัว้ ใหญ่) บนระบบ Dual Dock
4. ยกฐานรองอุปกรณ์ขึ้นตามที่แสดงในภาพเพื่อป้องไม่ให้อุปกรณ์เลื่อนหรือหล่นจาก Dual Dock
▪ เปิดอุปกรณ์ Samsung Galaxy ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ Dual Dock
▪ เครือ
่ งนี้ไม่สนับสนุนการต่อพ่วงอุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ Apple พร้อมกัน
▪ เชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ กับระบบ Docking Audio ก่อนเริ่มโหมดต่อพ่วง (ดูหน้า 23)
13
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงโดยใช้ AUX IN
PUSH
ส่วนนีอ
้ ธิบายวิธเี ชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับอุปกรณ์เสียง
LAN
เครือ
่ งนีต
้ ด
ิ ตัง้ มาพร้อมกับช่องเสียบสัญญาณเสียงอะนาล็อกสำาหรับการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์เสียง
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
PUSH
LAN
WPS / RESET
USB 5V 500mA
POWER
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
AUX IN
PUSH
LAN
WPS / RESET
USB 5V 500mA
สายสัญญาณเสียง
POWER
ช่Earphones
องเสียบหูฟง
ั
jack
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
USB 5V 500mA
ONLY FOR
SERVICE
อุปกรณ์ภายนอก
POWER
AUX IN
1. เชือ
่ มต่อช่องเสียบหูฟงั ของอุปกรณ์ภายนอกหรืออุปกรณ์เสียงกับ AUX IN (เสียง) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ ง
2. แตะปุ่ม จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะฟังก์ชั่นจะดับ
~ โหมด AUX ทำางานอยูเ่ มือ
่ ไม่มไี ฟ LEDแสดงสถานะฟังก์ชน
่ั สว่าง
▪ ก่อนการเคลือ
่ นย้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปด
ิ เครือ
่ งและถอดปลัก
๊ ไฟออกแล้ว
14
THI
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
คุณสามารถเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับเราเตอร์เครือข่ายโดยใช้วธ
ิ ใี ดวิธห
ี นึง่ ทีแ
่ สดงในหน้าถัดไป
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับเครือข่ายเคเบิล
DOCK
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
● การเชื่อมต่อ
USB 5V 500mA
POWER
โมเด็มบรอดแบนด์
(พร้อมเราเตอร์ในตัว)
เราเตอร์
บริการ
บรอดแบนด์
หรือ
PUSH
บริการ
บรอดแบนด์
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
โมเด็ม
บรอดแบนด์
โปรดปิดระบบ Wireless Audio with Dock ก่อนเชือ
่ มต่อสาย Lan
1. ปิดระบบ Wireless Audio with Dock
2. เชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับเราเตอร์โดยใช้สาย LAN
3. เปิดระบบ Wireless Audio with Dock
4. กดปุ่ม
บนแผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock ซ้ำาๆ จนกว่าไอคอน
หรือ
จะปรากฏในหน้าจอ
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
; ; ;
;
; ; AUX (LED ดับ)
5. ไฟแสดงสถานะ
กับเราเตอร์
หรือ
สว่างเป็นสีแดง และเปลี่ยนเป็นสีขาวทึบเมื่อระบบ Wireless Audio with Dock เชื่อมต่อ
▪ หากคุณเชื่อมต่อสาย LAN เมื่อผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ให้ปิดผลิตภัณฑ์แล้วเปิดใหม่
▪ หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ถอดสาย LAN และเสียบใหม่อีกครั้ง และรีสตาร์ทผลิตภัณฑ์
▪ ผู้ใช้ xDSL ต้องมีเราเตอร์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
15
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับเครือข่ายไร้สาย
ส่วนนีจ
้ ะอธิบายวิธก
ี ารเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับเครือข่ายไร้สาย 4 วิธี
▪ การทำางานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบางอย่างอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและฟังก์ชั่
นที่สนับสนุนของ AP ที่ใช้
▪ หากต้องการกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายกับเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้เราเตอร์หรือโมเด็ม
▪ ระบบ Wireless Audio with Dock สนับสนุนโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยต่อไปน :้ี
- WEP ; แบบเปิด
- WPA-PSK ; TKIP
- WPA2-PSK ; AES
▪ คุณยังสามารถเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับเครือข่ายทีไ
่ ม่มก
ี ารรักษาความปลอดภัยและไม่มี
รหัสผ่าน
▪ หากเราเตอร์ไร้สายของคุณสนับสนุน DHCP ระบบ Wireless Audio with Dock นีจ้ ะสามารถใช้ DHCP หรือไอ
พีแอดเดรสแบบสแตติกในการเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายไร้สายได้
▪ เลือกช่องบนเราเตอร์ไร้สายทีไ่ ม่ได้ใช้งานอยู่ หากช่องทีต
่ ง้ั ค่าสำาหรับเราเตอร์ไร้สายถูกใช้งานอยูโ่ ดยอุปกรณ์
▪
▪
▪
▪
อืน
่ ทีอ
่ ยูใ่ กล้เคียง จะส่งผลให้เกิดการรบกวนและการสือ
่ สารล้มเหลว
หากคุณเลือกโหมด Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n และตัง้ ประเภทการเข้ารหัสบนเราเตอร์
ของคุณเป็น WEP หรือ TKIP ระบบ Wireless Audio with Dock จะไม่สนับสนุนการเชือ
่ มต่อทีส
่ อดคล้องกับ
ข้อมูลจำาเพาะการรับรอง Wi-Fi ใหม่
ลักษณะของ LAN ไร้สาย อาจทำาให้เกิดการรบกวน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพการใช้งาน (สมรรถนะของเราเตอร์ ระยะ
ทาง สิง่ กีดขวาง การรบกวนของอุปกรณ์วท
ิ ยุอน
่ื ๆ ฯลฯ)
WPS(PBC) / WPS(PIN) จะไม่ทาำ งานเมือ
่ ตัง้ ค่าโปรโตคอลความปลอดภัยเป็น WEP
หากคุณตัง้ ค่าเครือไม่สาำ เร็จ ให้กดปุม
่ WPS/RESET บนแผงด้านหลังค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะ
หรือ
กระพริบสองครัง้ รอจนไฟสีแดงหยุดกระพริบ แล้วจึงปิดและเปิดเครือ
่ ง และลองอีกครัง้
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์
Apple ที่มี iOS 5.0 หรือสูงกว่า (การใช้งานข้อมูลร่วมกัน)
(การใช้งานข้อมูลร่วมกัน)
วิธต
ี ง้ั ค่าเครือข่ายนีเ้ ป็นวิธส
ี าำ หรับผูใ้ ช้อป
ุ กรณ์ Apple ทีม
่ ี iOS 5.0 หรือสูงกว่า
1. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Apple เข้ากับเครือข่ายของคุณ
2. เลือก
บนระบบ Wireless Audio with Dock แล้วเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ iPod/iPhone/iPad กับ Dual Dock
3. กดปุม
่ WPS/RESET (รีเซ็ต) บนแผงด้านหลังของระบบ Wireless Audio with Dock ด้วยปลายปากกาหรือ
วัตถุทค
่ี ล้ายกันค้างไว้นานกว่า 1 วินาที ไอคอน
จะกะพริบหนึง่ ครัง้ ปล่อยปุม
่
4. เลือก <Allow (อนุญาต)> ในเมนูปอ
็ ปอัพบนหน้าจอของอุปกรณ์ Apple
จากนั้นไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงและเปลี่ยนเป็นสีขาวทึบ
5. เปลีย
่ นโหมดเป็น
หลังจากระบบ Wireless Audio with Dock เชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบเป็นสีแดงและสว่าง
เป็นสีขาว
• การเชือ
่ มต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์
16
DOCK
1. กดปุ่ม บนแผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock ซ้ำาๆ
จนกว่าไอคอน
หรือ
จะปรากฏในหน้าจอ
THI
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock โดยใช้ WPS (PBC)
PUSH
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
; ; ;
;
;
; AUX (LED ดับ)
PUSH
ไฟแสดงสถานะเปลีย
่ นจากสีขาวเป็นสีแดงและกะพริบ
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
2. กดปุ่ม WPS/RESET (รีเซ็ต) บนแผงด้านหลังด้วยปลายปากกาหรือ
วัตถุที่คล้ายกันค้างไว้นานกว่า 1 วินาที ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็น
สีขาว 1 ครั้ง หลังจากไฟแสดงสถานะกะพริบ ให้ปล่อยปุ่ม
LAN
• ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง
AUX IN
● การเชื่อมต่อ
WPS / RESET
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
3. กดปุ่ม WPS/RESET (รีเซ็ต) บนเราเตอร์หรือโมเด็มภายใน 90
วินาที
POWER
4. หลังจากระบบ Wireless Audio with Dock เชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดง
สถานะ
หรือ
จะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสีแดงเป็นสีขาว
• การเชือ
่ มต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
17
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock ผ่านการเชื่อมต่อ JBC
(เชื่อมต่อ JukeBox)
1.กดปุ่ม บนแผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock ซ้ำ�ๆ จนกว่าไอคอน
ปรากฏในหน้าจอ
หรือ
จะ
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
; ; ;
;
; ; AUX (LED ดับ)
ไฟแสดงสถานะเปลีย
่ นจากสีขาวเป็นสีแดงและกะพริบ
2.กดปุ่ม WPS/RESET (รีเซ็ต) บนแผงด้านหลังด้วยปลายปากกาหรือวัตถุที่คล้ายกันค้างไว้นานกว่า 5
วินาที ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้ง รอจนกว่าไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีขาวอีก 2 ครั้ง แล้ว
ปล่อยปุ่ม WPS/RESET (รีเซ็ต)
• ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดงแล้วหยุดกะพริบ และสว่างเป็นสีแดงเมือ
่ เครือ
่ งเข้าถึงโหมดการตัง้ ค่าเครือ
ข่าย
3.หากต้องการเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับเครือข่าย ให้คน
้ หา "Samsung W_Audio
E750 XXXXXXX" ในรายการการตัง้ ค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ WI-Fi ของคุณ แล้วเลือกตัวเลือกดังกล่าว
เช่น อุปกรณ์ Samsung Galaxy
4.เปิดเว็บเบราเซอร์ของอุปกรณ์ Wi-Fi แล้วพิมพ
"http://192.168.1.1" ลงในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์อินเทอร์เน็ต
เพื่อเข้าถึงหน้าเว็บของระบบ Wireless Audio with Dock
5.ในฟิลด์ "Service Set ID (SSID)" เลือกอุปกรณ์ AP (เราเตอร์หรือ
โมเด็ม) ที่อุปกรณ์ Wi-Fi ของคุณเชื่อมต่อ
5
6.พิมพ์รหัสผ่านของอุปกรณ์ AP ลงในฟิลด์ "WPA Passphrase (วลี
รหัสผ่านของ WPA)" หากคุณต้องการตั้งค่าไอพีแบบสแตติก ให้กด
การตั้งค่าขั้นสูง ใส่ไอพีแอดเดรสแบบสแตติกที่ต้องการ
6
7.กด <Apply (ใช)้>
หากคำ�เตือนปรากฏบนอุปกรณ์ Wi-Fi ของคุณ ให้กด OK (ตกลง)
6
8.เมื่อการเชื่อมต่อระหว่างระบบ Wireless Audio with Dock กับ AP ที่
คุณเลือกเสร็จสิ้น ไฟแสดงสถานะบนระบบ Wireless Audio with
Dock จะเปลี่ยนเป็นสีขาว
• การเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock เสร็จสมบูรณ์แล้ว
7

ภาพข้างต้นเป็นหน้าจอทีจ
่ ะปรากฏบนจอแสดงผลหลังจากเสร็จสิน
้ การเชือ
่ มต่อ
เป็นผลสำ�เร็จ ซึง่ คุณจะสามารถรัน AirPlay หรือ DLNA ได้ตามปกติ
18
1.กดปุ่ม บนแผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock ซ้ำ�ๆ จนกว่าไอคอน
ปรากฏในหน้าจอ
หรือ
THI
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock โดยใช้ WPS PIN
จะ
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
; ; ;
;
; ; AUX (LED ดับ)
ไฟแสดงสถานะเปลีย
่ นจากสีขาวเป็นสีแดงและกะพริบ
• ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดงแล้วหยุดกะพริบ และสว่างเป็นสีแดงเมือ
่ เครือ
่ งเข้าถึงโหมดการตัง้ ค่าเครือ
ข่าย
3.หากต้องการเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับเครือข่าย ให้คน
้ หา "Samsung W_Audio
E750 XXXXXXX" ในรายการการตัง้ ค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ WI-Fi ของคุณ แล้วเลือกตัวเลือกดังกล่าว
เช่น อุปกรณ์ Samsung Galaxy
4.เปิดเว็บเบราเซอร์ของอุปกรณ์ Wi-Fi แล้วพิมพ์ "http://192.168.1.1" ในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์
อินเทอร์เน็ต
5.กดหรือแตะ Samsung Wireless Audio with Dock Status.
6.หมายเลข PIN ของ WPS จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
บันทึกหรือจดตัวเลขนั้น แล้วปิดเครื่อง Dual Docking Audio
และเปิดใหม่ บันทึกหรือจดตัวเลขนั้น แล้วปิดเครื่อง Wireless
Audio with Dock และเปิดใหม่
7.เข้าถึงหน้าการตั้งค่า Wi-Fi ของ AP (เราเตอร์หรือโมเด็มไร้สาย)
ของคุณโดยใช้พีซีหรืออุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต จาก
นั้นตั้งการตั้งค่า Wi-Fi เป็นวิธีการ PIN โปรดดูคำ�แนะนำ�ในคู่มือผู้
ใช้เราเตอร์หรือโมเด็มของคุณ
8.พิมพ์หมายเลข PIN ของ WPS ของระบบ Wireless Audio with
Dock ลงในฟิลด์ที่เหมาะสมของหน้าการตั้งค่า Wi-Fi
6
9.กดปุม
่ WPS/RESET (รีเซ็ต) บนแผงด้านหลังของระบบ Wireless Audio with Dock ด้วยปลายปากกาหรือ
วัตถุทค
่ี ล้ายกันค้างไว้นานกว่า 10 วินาที ในโหมด
หรือ
. ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้ง
แล้วกะพริบครั้งที่ 2 รอจนกว่าไฟแสดงสถานะกะพริบ 3 ครั้ง แล้วปล่อยปุ่ม
• ไอคอนกะพริบเป็นสีแดง
10.หากการเชื่อมต่อระหว่างระบบ Wireless Audio with Dock กับ AP เสร็จสิ้นภายใน 90 วินาที ไฟแสดง
สถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาว
• การเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock เสร็จสมบูรณ์แล้ว
▪▪ ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนฟังก์ชน
ั Wi-Fi Direct
การเชือ
่ มต่อโดยตรงอาจได้ผลในบางกรณี แต่ไม่ใช่ฟงั ก์ชน
่ั ทีผ
่ ลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุน
19
● การเชื่อมต่อ
2.กดปุ่ม WPS/RESET (รีเซ็ต) บนแผงด้านหลังด้วยปลายปากกาหรือวัตถุที่คล้ายกันค้างไว้นานกว่า 5
วินาที ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้ง รอจนกว่าไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีขาวอีก 2 ครั้ง แล้ว
ปล่อยปุ่ม WPS/RESET (รีเซ็ต)
BLUETOOTH
คุณสามารถเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์ Bluetooth และเพลิดเพลินกับเพลงทีม
่ เี สียง
สเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ตอ
้ งใช้สายใดๆ!
Bluetooth คืออะไร
เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้อป
ุ กรณ์ทใ่ี ช้งาน Bluetooth ได้สามารถเชือ
่ มต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การ
เชือ
่ มต่อไร้สายระยะสัน
้
• อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำ�ให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำ�งานผิดปกติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช้งาน เมือ
่ :
-- ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ
Wireless Audio with Dock
-- เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
ั ในสำ�นักงาน
-- อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
่ี ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
• วางระบบ Wireless Audio with Dock และอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กน
ั ขณะจับคู่
• ยิง่ ระบบ Wireless Audio with Dock และอุปกรณ์ Bluetooth อยูห
่ า่ งกันมากเท่าใด คุณภาพยิง่ ต่�ำ ลง หากระยะ
ห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชือ
่ มต่อจะหลุด
• ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจทำ�งานไม่เหมาะสม
• การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะทำ�งานเมือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth อยูใ่ กล้กบ
ั เครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดโดย
อัตโนมัติ หากอุปกรณ์ Bluetooth เคลือ
่ นทีอ
่ อกไปนอกช่วงการใช้งาน แม้อยูภ
่ ายในช่วงการใช้งาน คุณภาพ
เสียงอาจต่�ำ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
• อุปกรณ์ไร้สายนีอ
้ าจทำ�ให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน
▪▪ คุณอาจถูกขอให้ปอ
้ นรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมือ
่ เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio
with Dock หากหน้าต่างป้อนรหัส PIN ปรากฏขึน
้ ให้ปอ
้ น <0000>
▪▪ ระบบ Wireless Audio with Dock สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
▪▪ ไม่สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP
▪▪ เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุนฟังก์ชน
่ั A2DP (AV)
▪▪ คุณไม่สามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุนเฉพาะฟังก์ชน
่ั HF (แฮนด์ฟรี)
▪▪ สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ได้ทล
ี ะเครือ
่ งเท่านัน
้
▪▪ หลังจากปิดระบบ Wireless Audio with Dock และยกเลิกการจับคูแ่ ล้ว การจับคูจ่ ะไม่ถก
ู เรียกคืน
อัตโนมัติ ในการเชือ
่ มต่อใหม่ คุณต้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์อก
ี ครัง้
▪▪ ระบบ Wireless Audio with Dock อาจไม่คน
้ หาหรือเชือ
่ มต่ออย่างเหมาะสมในกรณีตอ
่ ไปนี:้
-- หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงรอบๆ ระบบ Wireless Audio with Dock
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งถูกจับคูก
่ บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock พร้อมกัน
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยูใ่ นทีน
่ น
้ั หรือทำ�งานผิดปกติ
-- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และ
เตาแก๊ซ ใช้ชว่ งความถีเ่ ดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
20
THI
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ส่วนนีจ
้ ะอธิบายวิธเี ชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับทีวแ
ี ละอุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถใช้งานร่วมกับ
Bluetooth ได้
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับทีวีซัมซุงรุ่นปี 2012
ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้ (การใช้งานเสียงร่วมกัน)
DOCK
● การเชื่อมต่อ
เชือ
่ มต่อ
<การจับคูก
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณ>
หากต้องการให้ระบบ Wireless Audio with Dock เล่นเสียงทีวผ
ี า่ นการเชือ
่ มต่อ Bluetooth คุณจำาเป็นต้องจับคูร่ ะบบของคุณ
กับทีวท
ี ส
่ี ามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้กอ
่ น หลังจากจับคูแ
่ ล้ว ข้อมูลการจับคูจ
่ ะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ และจะไม่มี
ข้อความการเชือ
่ มต่อ Bluetooth ปรากฏขึน
้ อีกนับจากครัง้ ถัดไป
วางระบบ Wireless Audio with Dock และโทรทัศน์ไว้ใกล้กน
ั ก่อนจับคู่ (ขอแนะนำาให้จบ
ั คูอ
่ ป
ุ กรณ์ภายในระยะ 1 เมตร)
1. เปิดทีวีซัมซุงและระบบ Wireless Audio with Dock
• ตัง้ เมนู "Add New Device" (เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่) เป็น "On" (เปิด) บนทีวี (สำาหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้ของทีว)ี
Menu (เมนู) ; System (ระบบ) ; Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ; SoundShare Settings (การตัง้ ค่า
SoundShare) ; Add New Device (เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่)
2. เมื่อคุณเปลี่ยนโหมดของ Wireless Audio with Dock เป็น
, จะปรากฏข้อความถามคุณว่าจะดำาเนินการต่อด้วยการจับ
คู่ Bluetooth หรือไม เลือก <Yes (ใช่)> บนหน้าจอทีวี จากนั้นการจับคู่กับระบบ Wireless Audio with Dock จะเสร็จ
สมบูรณ์ ่
• ไฟแสดงสถานะ
กะพริบ และหยุดกะพริบ
• การจับคู่ Bluetooth ระบบ Wireless Audio with Dock เสร็จสมบูรณ์แล้ว
<การยกเลิกการจับคูก
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณ>
หากคุณต้องการจับคูร่ ะบบ Wireless Audio with Dock ของคุณกับทีวเี ครือ
่ งอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ทวี ท
ี เ่ี ชือ
่ มต่อแล้ว คุณควรยกเลิกการ
จับคูท
่ ม
่ี อ
ี ยูใ่ นระบบ Wireless Audio with Dock โดยคุณสามารถยกเลิกการจับคูไ่ ด้ดว้ ยวิธด
ี า้ นล่างนี้
ไฟ LED
จะกะพริบเมือ
่ คุณกดปุม
่ WPS/RESET (รีเซ็ต) ทีแ
่ ผงด้านหลังของเครือ
่ งนาน 1 วินาทีใน
ทีวโี ดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากทีค
่ ณ
ุ ยกเลิกการจับคูท
่ ม
่ี อ
ี ยู่ และทีวเี ครือ
่ งใหม่พร้อมสำาหรับการเชือ
่ มต่อ
. เครือ
่ งจะจับคูก
่ บ
ั
▪ หากไม่สามารถตัดการเชื่อมต่อทีวีได้ โปรดลองเชื่อมต่อกับทีวีใหม่หลังจากกดปุ่ม WPS/RESET (รีเซ็ต) บนแผง
ด้านหลังของทีวีในโหมดทีวี Bluetooth
.
▪ คุณสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ของทีวีด้วยเวอร์ชันล่าสุดเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นการจับคู่ (การใช้งานเสียงร่วมกัน)
▪ ดูคำาแนะนำาสำาหรับการอัพเดตและโมเดลที่ใช้ได้จากหน้าการสนับสนุนบนเว็บไซต์ (http://www.samsung.com)
หรือติดต่อบริการสนับสนุนทางเทคนิค
21
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์ Bluetooth
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ต้น ให้ยน
ื ยันว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณสนับสนุนฟังก์ชน
่ั ชุดหูฟงั สเตอริโอทีใ่ ช้งาน Bluetooth ได้
DOCK
DOCK
DOCK
เชือ
่ มต่อ
อุปกรณ์ภายนอก
1. กดปุ่ม บนแผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock ซ้ำาๆ จนกว่าไอคอน
~ แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
; ; ;
;
; ; AUX (LED ดับ)
จะปรากฏบนหน้าจอ
~ โหมดทีเ่ ลือกจะปรากฏเป็นสีขาวในหน้าจอฟังก์ชน
่ั
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
(โปรดดูคำาแนะนำาในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)
3. สแกนหรือค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดหรือชุดหูฟัง
• คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์
3. เลือก "[Samsung]W_Audio XXXXXX" จากรายการทีพ
่ บ
• หากอุปกรณ์ Bluetooth ไม่สามารถจับคูก
่ บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock ได้ ให้ลบ "[Samsung]W_Audio
XXXXXX" ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth พบ และสัง่ ให้อป
ุ กรณ์คน
้ หาระบบ Wireless Audio with Dock อีกครัง้ แล้วทำาซ้าำ
ขัน
้ ตอน 2, 3 และ 4
22
THI
การเล่น
DOCK
การใช้โหมดทีวี (การใช้งานเสียงร่วมกัน)
● การเล่น
กดปุม
่
เพือ
่ เลือกโหมด
และเชือ
่ มต่อทีวก
ี บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock (ดูหน้า 21)
• เครือ
่ งจะเล่นเสียงทีวเี มือ
่ เชือ
่ มต่อกับทีวี
• หากคุณเปลีย
่ นหรือปิดแหล่งสัญญาณเข้า Bluetooth ของระบบ Wireless Audio with Dock คุณ
จะได้ยน
ิ เสียงจากทีวอ
ี ก
ี ครัง้
DOCK
▪ คุณสามารถควบคุมระดับเสียงด้วย Wireless Audio with Dock เท่านั้น
การใช้โหมดฐานต่อพ่วงกับอุปกรณ์ SAMSUNG GALAXY และ APPLE
DOCK
กดปุ่ม เพื่อเลือกโหมด
(ดูหน้า 13)
และเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Apple กับระบบ Docking Audio
<อุปกรณ์ Samsung Galaxy>
ในการใช้อป
ุ กรณ์รน
ุ่ ต่างๆ ของ Samsung Galaxy กับระบบ Dual Dock คุณต้องดาวน์โหลดและติด
ตัง้ แอปพลิเคชันโหมดต่อพ่วงจาก Android Market บนอุปกรณ์ ในการดาวน์โหลด ทำาตามขัน
้ ตอน
เหล่านี:้
1. แตะไอคอน Play Store (Android Market) บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ Samsung Galaxy
2. แตะไอคอนค้นหาบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่แถบค้นหา
3. ในแถบค้นหา พิมพ์ [Samsung Wireless Audio Dock] แล้วค้นหา
4. ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ค้นหา แล้วแตะ [Samsung Wireless Audio
Dock] เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด
5. แตะ [Install (ติดตั้ง)]
1-1. หากคุณเริ่มแอปพลิเคชันเมื่อระบบ Wireless Audio with Dock เป็นอุปกรณ์
เดียวสำาหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth การเลือก PLAY (เล่น) ในอุปกรณ์ของคุณ
จะทำาการเชื่อมต่อ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio with Dock และเครื่อง
จะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ
1-2. หากมีอุปกรณ์หลายเครื่องสำาหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth รวมถึงระบบ Wireless
Audio with Dock
1) เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชัน รายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
Wireless Audio with Dock ได้จะปรากฏขึ้น
2) เล่นเพลงหลังจากเชื่อมต่อกับระบบ Wireless Audio with Dock โดยเลือก
อุปกรณ์นี้ในรายการอุปกรณ์
- หากมีอป
ุ กรณ์ Bluetooth ทีจ
่ บ
ั คูก
่ บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock อยู่
ก่อนแล้ว อุปกรณ์นน
้ั จะไม่ปรากฏในรายการและจะทำาการเชือ
่ มต่อโดย
อัตโนมัติ
2. หากคุณเปลี่ยนระบบ Wireless Audio with Dock ที่คุณได้จับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้แล้ว คุณควรลบการตั้ง
ค่าที่ค้างอยู่ ซึ่งจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ก่อนที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่
•
; [Clear data (ล้างข้อมูล)].
23
▪▪ เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชัน การทำ�งานจะไม่ได้รับผลกระทบจากการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จ
ทั่วไป
▪▪ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับระบบ Wireless Audio with Dock หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy ใน
โหมดต่อพ่วง คุณอาจต้องปิดโหมด Bluetooth ในอุปกรณ์ Samsung Galaxy
▪▪ หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy กับระบบ Dual Dock ให้ปิดโหมด Bluetooth ในอุปก
รณ์อื่นๆ ทั้งหมด
<อุปกรณ์ Apple>
1.เลือกโหมดตามที่อธิบายด้านบน แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple กับระบบ Dual Dock ตามที่อธิบายใน “การเชื่อมต่ออุปกรณ์
กับระบบ Dual Dock” (หน้า 13) คุณจะได้ยินเสียงกริ่ง
2.เลือกเมนู <Music (เพลง)> ในหน้าจอหลักของอุปกรณ์ Apple
3.เลือกและเล่นเพลงทีต
่ อ
้ งการ
•เพลงจะเล่นผ่านลำ�โพงของระบบ Wireless Audio with Dock
▪▪ ขณะเล่นวิดโี อด้วยอุปกรณ์ของคุณ อาจไม่สามารถใช้งาน Play (เล่น)/Pause (หยุดชัว่ คราว)/Next (ถัดไป)/
Back (กลับ) ได้
ใช้ปม
ุ่ บนอุปกรณ์ของคุณเพือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
่ั ดังกล่าว
รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน (อุปกรณ์ Apple)
อุปกรณ์ iPod/iPhone/iPad รุน
่ ต่างๆ ทีส
่ ามารถใช้งานร่วมกับโหมดต่อพ่วง
อัพเดตซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone/iPad เป็นเวอร์ชน
ั ล่าสุดก่อนใช้กบ
ั เครือ
่ งนี้
-- iPod touch (รุน
่ ที่ 4)
-- iPod touch (รุน
่ ที่ 3)
-- iPod nano (รุน
่ ที่ 6)
-- iPod nano (รุน
่ ที่ 5)
-- iPhone 4S
-- iPhone 4
-- iPhone 3GS
-- iPad 2
-- iPad
• อุปกรณ์ของคุณอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรืออาจทำ�งานผิดปกติ ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั เวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์
iPod

หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Apple ทีไ่ ม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ไฟ LED แสดงสถานะฟังก์ชน
่ั ของ iPod จะ
กะพริบ
24
DOCK
กดปุม
่
เพือ
่ เลือกโหมด
(ดูหน้า 22)
THI
การใช้โหมด BLUETOOTH
และเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio with Dock
ในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีร่ ะบบ Wireless Audio with Dock อยูใ่ นโหมด Bluetooth
ให้คน
้ หาระบบ Wireless Audio with Dock บนรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์ เลือกระบบ Wireless
Audio with Dock แล้วเชือ
่ มต่อ เมือ
่ เชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock แล้ว ให้เลือกและ
เล่นเพลงทีต
่ อ
้ งการ
▪ หากคุณต้องการเปลีย
่ นอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อผ่านโหมด Bluetooth กับอุปกรณ์อน
่ื ให้ตด
ั การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ทม
่ี ี
อยูแ
่ ละลองเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์อน
่ื ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้
▪ ระหว่างการสื่อสารด้วย Bluetooth การใช้การเล่น/พัก/ถัดไป/กลับ อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันที่ใช้
▪ การใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ทีจ่ บ
ั คูก
่ บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock อาจเกิดการสะดุดหากใช้งานขณะ
ทีเ่ ล่น Wireless Audio with Dock จากสัญญาณเข้า AUX
การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Wireless Audio with
Dock
คุณสามารถยกเลิกการจับคู่ Bluetooth จากระบบ Wireless Audio with Dock สำาหรับคำาแนะนำา โปรดดูคม
ู่ อ
ื การ
ใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth
• ระบบ Wireless Audio with Dock จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อ
การตัดการเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock จากอุปกรณ์
Bluetooth
กดปุม
่
ทีแ
่ ผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock เพือ
่ สลับจาก
บนรีโมทเพือ
่ ปิดระบบ Wireless Audio with Dock
ไปเป็นโหมดอืน
่ หรือกดปุม
่ เปิดปิด
• อุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อปัจจุบน
ั จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อ
▪ การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะทำางานเมือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กล้กบ
ั เครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดย
อัตโนมัติ หากระยะห่างอยูน
่ อกช่วงการใช้งานนี้
▪ หากอุปกรณ์ Bluetooth กลับสูช
่ ว่ งทีใ่ ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถรีสตาร์ทเพือ
่ เรียกคืนการ
จับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth
25
● การเล่น
เพลงจะเล่นผ่านลำาโพงของระบบ Wireless Audio with Dock
DOCK
การใช้โหมด USB
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่อง
2. กดปุ่ม บนแผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock ซ้ำาๆ จนกว่าไอคอน
ปรากฏบนหน้าจอ
จะ
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
; ; ;
;
; ; AUX (LED ดับ)
~ โหมดทีเ่ ลือกจะปรากฏเป็นสีขาวในหน้าจอฟังก์ชน
่ั
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
อ่านรายการด้านล่างเพือ
่ ตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
• ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับสื่อจัดเก็บ USB บางประเภท
• สนับสนุนไฟล์ระบบ FAT16 และ FAT32
DOCK
- ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
PUSH
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่เช่น
PUSH
นั้นคุณอาจพบปัญหาความสามารถในการใช้
งานร่วมกันของ USB
• อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บจำานวนมากกับผลิตภัณฑ์ผ่านตัวอ่านการ์ด
หลายใบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจทำางานไม่เหมาะสม
• ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล้องดิจิตอล
• อย่าถอดอุปกรณ์ USB ขณะที่อุปกรณ์กำาลังอ่านข้อมูล
• ระบบจะไม่เล่นไฟล์เพลงที่มีการป้องกัน DRM (MP3, WMA) จาก
เว็บไซต์เชิงพาณิชย์
• ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
• รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
รูปแบบ
ชือ
่ ไฟล์
นามสกุลไฟล์
บิตเรต
เวอร์ชน
ั
ความถีใ่ นการสุม
่
สัญญาณ
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
เพลง
MP3
.MP3
80~320
kbps
-
WMA
.WMA
56~128
kbps
V8
44.1KHz
44.1KHz

อย่าเชือ
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณกับพอร์ต USB และสถานีตอ
่ พ่วงพร้อมๆ กันสำาหรับการชาร์จไฟ
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
USB 5V 500mA
POWER
26
ONLY FOR
SERVICE
DOCK
ในการใช้ฟง
ั ก์ชน
่ั
หรือ
เชือ
่ มต่อกับ AP เดียวกัน
<โหมด AirPlay_
ระบบ Wireless Audio with Dock และอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ กำาลังพยายามเชือ
่ มต่อต้อง
THI
การใช้ AIRPLAY และโหมดการเล่น ALLSHARE
>
1. เล่นเพลงที่ต้องการในเมนู <Music (เพลง)> บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ Apple
บนหน้าจอของ
● การเล่น
2. เลือก "Samsung W_Audio E750 XXXXXXX" โดยการกดไอคอน
อุปกรณ์ Apple
• เพลงจะเล่นผ่านลำาโพงของระบบ Wireless Audio with Dock

เมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อ iTunes กับระบบ Wireless Audio with Dock ผ่าน IP เดียวกันสำาเร็จ โหมดจะสลับเป็นโหมด AirPlay โดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเลือกระบบ Wireless Audio with Dock และเล่นเพลงใน iTunes
ในโหมดอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่โหมด AirPlay
DOCK
▪ เครือ
่ งจะใช้เวลา 3~5 วินาทีในการตอบสนองจากการใช้รโี มทคอนโทรล
<โหมดการเล่น AllShare_
1. เลือกเมนู
>
บนหน้าจอเมนูหลักของอุปกรณ์ Galaxy
2. หลังจากเข้าสู่ [Audio (เสียง)] ในการเล่น AllShare ให้เลือกเพลงที่ต้องการ
3. หากป็อปอัพ <Select device (เลือกอุปกรณ์)> ปรากฏขึ้น ให้เลือก "Samsung W_Audio
E750 XXXXXXX".
• เพลงจะเล่นผ่านลำาโพงของระบบ Wireless Audio with Dock
▪ อุปกรณ์ของคุณอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชน
ั ควบคุม ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ฟังก์ชน
ั ต่างๆ ของแอปพลิเคชันและ AudioDock
ของอุปกรณ์ของคุณ
27
ฟังก์ชั่นต่างๆ
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
การใช้โหมดสัญญาณเข้า
DOCK
DOCK
DOCK
คุณสามารถเลือกสัญญาณเข้าต่อไปนี:้
; ; ;
;
; ; AUX (LED ดับ).
กดปุม
่ ทีเ่ หมาะสมบนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมดทีต
่ อ
้ งการ หรือกด
จาก:
; ; ;
;
; ; AUX (LED ดับ).
โหมดสัญญาณเข้า
จอแสดงผล
โหมด TV
DOCK
DOCK
โหมดต่อพ่วง
โหมด BLUETOOTH
โหมด USB
FUNCTION
FUNCTION
โหมดการเล่น AllShare
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
DOCK
28
โหมด AirPlay
BASS
สัญญาณเข้า AUX
LED ดับ
เพือ
่ เลือก
THI
ฟังก์ชั่นขั้นสูง
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
FUNCTION
ระหว่างการเล่น กดปุม
่ +#
MUTE
VOL
เล่น /หยุดชั่วคราว
BASS
• กดปุม
่ +# เพือ
่ หลุดเล่นไฟล์ชว่ั คราว
กดปุม
่ +# อีกครัง้ เพือ
่ เล่นไฟล์ทเ่ี ลือกไว้
● ฟังก์ชั่นต่างๆ
▪▪ ฟังก์ชน
่ั นีอ
้ าจไม่ท�ำ งานในบางโหมด
POWER
FUNCTION
ข้ามเดินหน้า/ถอยหลัง
FUNCTION
ระหว่างการเล่น กดปุม
่ [,]
MUTE
VOL
VOL
MUTE
VOL
BASS
BASS
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ ] ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ [ ไฟล์กอ
่ นหน้าจะถูกเลือก
▪▪ ฟังก์ชน
่ั นีอ
้ าจไม่ท�ำ งานในบางโหมด
FUNCTION
การปิดเสียง
FUNCTION
ฟังก์ชน
่ั นีม
้ ป
ี ระโยชน์เมือ
่ รับสายโทรศัพท์หรือพูดคุยทางอินเตอร์คอม
MUTE
MUTE
VOL
1.การปิดเสียงเครือ
่ งนี้ ให้กดปุม
่ MUTE (ปิดเสียง) (
BASS
VOL
BASS
FUNCTION
) บนรีโมทคอนโทรล
) บนรีโมทคอนโทรลอีกครัง้ (หรือกด VOLUME
2.กด MUTE (ปิดเสียง) (
+/– (ระดับเสียง +/-)) เพือ
่ เปิดเสียงเหมือนเดิม
การใช้ฟังก์ชั่นเบส
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
ช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับเสียงเบสตามรสนิยมของคุณ
กด BASS (เบส) บนรีโมทคอนโทรลของเครือ
่ งนี้
BASS
VOL
BASS
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
เปิดเบส ; ปิด
29
การอัพเกรดซอฟต์แวร์ (โหมด USB เท่านั้น)
1. โปรดไปที่ www.samsung.com
2. คลิก SUPPORT (สนับสนุน) ที่ด้านขวาบนของหน้า
DOCK
3. ป้อนหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ในช่องค้นหา แล้วคลิก Find Product (ค้นหา
ผลิตภัณฑ์)
PUSH
LAN
WPS / RESET
PUSH
4. คลิก Get downloads (รับดาวน์โหลด) ตรงกลางหน้าใต้ส่วนหัว ดาวน์โหลด
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
5. คลิก Firmware (เฟิร์มแวร์) ตรงกลางหน้า
LAN
6. คลิกไอคอนไฟล์ ZIP (ซิป) ของไฟล์อัปเกรด
WPS / RESET
7. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพปรากฏขึ้น คลิก OK (ตกลง) และดำาเนินการดาวน์โหลดต่อ
ไปและบันทึกไฟล์อัพเกรดลงในพีซีของคุณ
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
8. คลายไฟล์ .zip ที่ดาวน์โหลดมาลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการของพีซี
POWER
9. คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ดังกล่าวไปยังไดเรกทอรีรากของแฟลชไดรฟ์
USB
• การอัพเดตทำาได้เฉพาะไฟล์ชด
ุ เดียวสำาหรับการอัพเกรดในแต่ละครัง้
10. กดปุ่ม บนแผงด้านบนของระบบ Wireless Audio with Dock ซ้ำาๆ จนกว่า
ไอคอน
จะปรากฏบนหน้าจอ เสียบไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB บนแผงด้านหลังของเครื่อง
11. LED จะกะพริบระหว่างขั้นตอนการอัพเดตซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์จะปิดอัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
• อาจใช้เวลานานขึน
้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ฟังก์ชน
่ั ทีต
่ อ
้ งการอัพเกรด (สูงสุด 10 นาที)
• เปิดผลิตภัณฑ์อก
ี ครัง้
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
USB 5V 500mA
POWER
▪ อย่าถอดปลัก
๊ ไฟหรือถอดไดรฟ์ USB ขณะกำาลังนำาอัพเกรดมาใช้ ตัวเครือ
่ งหลักจะปิดอัตโนมัตห
ิ ลังเสร็จสิน
้ การอัพเก
รดเฟิรม
์ แวร์
▪ เมือ
่ ซอฟต์แวร์ได้รบ
ั การอัพเกรด การตัง้ ค่าทีค
่ ณ
ุ ทำาไว้จะกลับไปเป็นการตัง้ ค่าเริม
่ ต้น (จากโรงงาน)
ขอแนะนำาให้คณ
ุ จดการตัง้ ค่าของคุณไว้ เพือ
่ ให้สามารถตัง้ ใหม่ได้โดยง่ายหลังจากอัพเกรดแล้ว
▪ หากไม่สามารถอัพเกรดเฟิรม
์ แวร์ได้ เราขอแนะนำาให้ฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ FAT16 แล้วลองอีกครัง้
▪ เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการอัพเกรด อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS เนือ
่ งจากไม่ใช่ระบบไฟล์ทไ่ี ด้รบ
ั การ
สนับสนุน
▪ อาจไม่สนับสนุน USB ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
▪ ตัดการเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock จากอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ภายนอกใดๆ ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะอัพเกรด
ซอฟต์แวร์
▪ คุณไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกอืน
่ ๆ ผ่านทางพอร์ต USB นี้
▪ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การอัพเกรดจากเว็บไซต์
30
PUSH
LAN
WPS / RESET
AUX IN
ONLY FOR
SERVICE
THI
การแก้ไขปัญหา
ก่อนขอรับบริการ โปรดตรวจสอบสิง่ ต่อไปนี้
อาการ
แนวทางแก้ไข
เปิดเครือ
่ งไม่ได้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่าย
ไฟหรือไม่
• เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับแหล่งจ่าย
ไฟ
ฟังก์ชน
่ั ไม่ทาำ งานเมือ
่ กดปุม
่
• ระบบ Wireless Audio with
Dock หรือรีโมทสัมผัสกับ
ไฟฟ้าสถิตหรือไม่
• ถอดปลัก
๊ ไฟและเสียบอีกครัง้
ไม่มเี สียง
• เครือ
่ งเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ถก
ู
ต้องหรือไม่?
• เปิดฟังก์ชน
่ั ปิดเสียงอยูห
่ รือไม่?
• ตัง้ เสียงเป็นระดับต่าำ สุดหรือ
ไม่?
• เชือ
่ มต่อให้ถก
ู ต้อง
• กดปุม
่ Mute (ปิดเสียง) เพือ
่
ยกเลิกฟังก์ชน
่ั นี้
• ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทาำ งาน
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
• รีโมทคอนโทรลกับตัวเครือ
่ ง
หลักอยูห
่ า่ งกันเกินไปหรือไม่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีใ่ หม่
• ใช้งานใกล้กบ
ั เครือ
่ งตัวเครือ
่ ง
หลัก
การเชือ
่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi ล้ม
เหลว
• ตรวจสอบว่าเราเตอร์ Wi-Fi
ของคุณเป็น Wi-Fi ทีไ่ ด้รบ
ั การ
รับรองหรือไม่.
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชือ
่ ม
ต่อเครือข่ายตัง้ เป็นไร้สาย
(ทัว่ ไป)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ
่ ง
Wireless Audio with Dock
เชือ
่ มต่อกับเราเตอร์ IP ไร้สาย
หรือโมเด็มแล้ว
การใช้งานเสียงร่วมกัน (การจับคู่
ทีว)ี ล้มเหลว
• ทีวข
ี องคุณเป็นรุน
่ ทีส
่ นับสนุน
หรือไม่
• เฟิรม
์ แวร์ของทีวข
ี องคุณเป็น
เวอร์ชน
ั ล่าสุดหรือไม่
• เกิดข้อผิดพลาดในการเชือ
่ ม
ต่อหรือไม่
• ตรวจสอบว่าทีวข
ี องคุณเป็นรุน
่
ทีส
่ นับสนุนหรือไม่
(http://www.samsung.com)
• อัพเดตทีวข
ี องคุณด้วย
เฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ล่าสุด
• รีเซ็ตเครือ
่ งใหม่
กดปุม
่ WPS/RESET (รีเซ็ต)
ในโหมดทีวี
• ติดต่อบริการสนับสนุนทาง
เทคนิค
31
● การแก้ไขปัญหา
คำาอธิบาย
ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพาะ
ชือ
่ รุน
่
ทัว่ ไป
DA-E750/ DA-E751
น้�ำ หนัก
9 kg
ขนาด (ก x ล x ส)
450 x 244.1 x 168.5 mm
อุณหภูมข
ิ ณะทำ�งาน
+5°C~+35°C
ช่วงความชืน
้ ขณะทำ�งาน
10 % ถึง 75 %
L/R หน้า
กำ�ลังเอ
าต์พต
ุ ทีก
่ �ำ หนด ซับวูฟเฟอร์
20W/4OHM, THD = 1%, 1kHz
ความไวในการรับสัญญาณ/
เครื่องขยายสัญญาณ อิมพิแดนซ์
60W/8OHM, THD=1%, 70Hz
400mV/56Kohm (AUX)
อัตรา S/N (อินพุตอนาล็อก)
65 dB
Separation(1kHz)
65 dB
อินพุตอนาล็อก
20Hz~20kHz(±3 dB)
อินพุตดิจิตอล/48kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
iPad
5 V 2.0 A
การจัดอันดับฐานต่อพ่วง iPod
5 V 1.0 A
การตอบสนองความถี่
USB
เครือข่าย
Galaxy
5 V 1.0 A
ประเภท A
USB 1.1
เอาต์พุต DC
500mA
Ethernet
100BASE-TX Terminal
WIRELESS LAN (LAN ไร้สาย)
ในตัว
Security (ความปลอดภัย)
WEP (OPEN)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)
WPS(PBC/PIN)
สนับสนุน
* อต
ั รา S/N การผิดเพีย
้ น การแยกสัญญาณ และความไวทีส
่ ามารถใช้ได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การวัดโดยใช้แนวทางของ AES (Audio
Engineering Society)
* ข้อมูลจำ�เพาะมาตรฐาน
- บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจำ�เพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
- น้�ำ หนักและขนาดโดยประมาณ
- ไม่สนับสนุนความเร็วของเครือข่ายทีเ่ ท่ากับหรือต่�ำ กว่า 10Mbps
- สำ�หรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำ�กับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
32
Open Source Announcement
หากต้องการส่งข้อสงสัย คำ�ขอ และคำ�ถาม เกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
([email protected]).
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างซึ่งแจกจ่ายภายใต้ Independent JPEG Group
FLAC decoder, Copyright (C) 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.“
Ogg/Vorbis decoder, Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
ติดต่อซัมซุงทั่วโลก
หากคุณมีคำ�ถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของซัมซุง
พื้นที่
` Asia Pacific
ศูนย์ติดต่อ 
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
เว็บไซต์
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
VIETNAM
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
021-5699-7777
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
IRAN
Morocco
Saudi Arabia
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255
8000-4726
08000-726786
800-22273
021-8255
080 100 2255
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095- 0077
0800 724 000
0800 300 300
0685 88 99 00
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
` Middle East
` Africa
Ghana
Cote D’ Ivoire
Senegal
Cameroon
KENYA
UGANDA
TANZANIA
SOUTH AFRICA
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Code No. AH68-02480G (01)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement