Samsung DA-E550 คู่มือการใช้ | Manualzz
DA-E550
Wireless Audio with Dock
(ระบบ Wireless Audio
with Dock)
คู่มือผู้ใช้
ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
คุณสมบัติ
ระบบลำ�โพง Dual Docking Audio
ใช้สถานีตอ
่ พ่วงคู่ ต่อพ่วง ชาร์จ และเล่นอุปกรณ์ Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Apple ผ่านลำ�โพงในตัวของระบบนี้
aptX®
aptX เปิดใช้งานเสียงสเตอริโอ Bluetooth คุณภาพสูง โดยการนำ�ส่งคุณภาพเสียงแบบใช้สายผ่ายทางการเชือ
่ มต่อไร้สาย
สิทธิ์การใช้งาน
iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle และ iPod touch เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ Apple Inc. ทีจ
่ ดทะเบียนในสหรัฐฯ
และประเทศอืน
่ ๆ
2
THI
ข้อมูลความปลอดภัย
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำ�โดยช่างผูเ้ ชีย
่ วชาญเท่านัน
้
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นแ
้ี สดงถึง “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง”
ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึงความเสีย
่ งทีจ
่ ะ
เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บได้
ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด
สัญลักษณ์นแ
้ี สดงถึงคำ�แนะนำ�ทีส
่ �ำ คัญสำ�หรับ
การใช้งานผลิตภัณฑ์นน
้ั
คำ�เตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น
ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น
• ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
• หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำ�แหน่งที่พร้อมให้ดำ�เนินการได้
ข้อควรระวัง
• อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกละอองน้ำ�หรือหยดน้ำ� อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ� เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ในการปิดผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น
ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
3
ข้อควรระวังเบื้องต้น
68.6มม.
2.7 inch
99.1มม.
3.9 inch
99.1มม.
3.9
inch
99.1มม.
3.9
inch
โปรดตรวจสอบว่าแหล่งไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องกับข้อกำาหนดด้านกำาลังไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ที่ด้านหลังเครื่อง วางผลิตภัณฑ์
ของคุณตามแนวนอน บนฐานตั้งที่เหมาะสม (เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่มั่นคง) โดยให้มีพื้นที่รอบข้างสำาหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ (70~100มม.)
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจร้อนได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมา
เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ถอดปลั๊กเครื่อง หากคุณตั้งใจที่จะทิ้งเครื่องไว้โดยไม่
ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง แรงดัน
ไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำาให้เครื่องเสียหายได้
อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เนื่องจากอาจทำาให้
เครื่องร้อนเกินไปและทำางานผิดปกติ
Phones
วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น (เช่น แจกันใส่น้ำา) และความร้อนสูง (เช่น เตาผิง)
หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูง ถอดสายไฟ
ออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องทำางานผิดปกติYour product is not
intended ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์นี้สำาหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
การควบแน่นอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำา
หากมีการขนย้ายเครื่องในระหว่างฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัว
เครื่องจะมีอุณหภูมิปกติก่อนใช้
4
แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพ
แวดล้อม
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป
THI
สารบัญ
คุณสมบัติ
2
2
คุณสมบัติ
สิทธิ์การใช้งาน
ข้อมูลความปลอดภัย
3
4
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
เริ่มต้นใช้งาน
6
6
ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
คำ�อธิบาย
7
แผงด้านหน้า/ด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
9
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
2
3
6
7
9
การเปิดเครื่องและการควบคุมระดับ
เสียง
10
11
การเชื่อมต่อ
การเล่น
16
18
19
20
ฟังก์ชั่นต่างๆ
การแก้ไขปัญหา
ภาคผนวก
10 การเปิด/ปิดเครื่อง
10 การปรับระดับเสียง
11
12
13
15
การใช้ยาง
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ Dual Dock
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงโดยใช้ AUX IN
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth
16 การใช้โหมดฐานต่อพ่วงกับอุปกรณ์ Samsung
Galaxy และ Apple
17 การใช้โหมด Bluetooth
18 ฟังก์ชั่นขั้นสูง
19 การแก้ไขปัญหา
20 ข้อมูลจำ�เพาะ
5
เริ่มต้นใช้งาน
ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
โปรดอ่านคำ�ศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้
ไอคอน
คำ�ศัพท์
ข้อควร
ระวัง
คำ�จำ�กัดความ
แสดงสถานการณ์ทฟ
่ี งั ก์ชน
่ั ไม่ท�ำ งาน หรือการตัง้ ค่าอาจถูกยกเลิก
หมายเหตุ แสดงเคล็ดลับหรือคำ�แนะนำ�เกีย
่ วกับหน้า ซึง่ ช่วยในการทำ�งานของฟังก์ชน
่ั
คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา
1) ทำ�ความคุน
้ เคยกับคำ�แนะนำ�เพือ
่ ความปลอดภัยก่อนเริม
่ ใช้งานผลิตภัณฑ์น้ี (ดูหน้า 3)
2) หากมีปญ
ั หาเกิดขึน
้ อ่าน การแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 19)
ลิขสิทธิ์
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำ�ซ้�ำ หรือคัดลอกข้อมูลบางส่วน หรือทัง้ หมดของคูม
่ อ
ื การใช้งานนี้ โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษท
ั Samsung Electronics Co.,Ltd.
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ ใี ห้ตามด้านล่างนี้
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
รีโมทคอนโทรล /
แบตเตอรีล
่ เิ ธียม (3V)
อะแดปเตอร์ DC
สายไฟ
ผ้า
คูม
่ อ
ื การใช้งาน
(ยางรอง: 2EA)
(หน้ากากยาง)
ยางรอง/หน้ากากยาง
▪▪ ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย
6
THI
คำ�อธิบาย
แผงด้านหน้า/ด้านหลัง
1
4 5
<ด้านหลัง>
DC 12V 2A
2
● คำ�อธิบาย
<ด้านหน้า>
3
6
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
7
8
7
1
เบส
ปรับเสียงตามรสนิยมของคุณ
2
ระดับเสียง + / -
ควบคุมระดับเสียง
3
เล่น /หยุดชัว
่ คราว
เล่นหรือหยุดไฟล์เพลงชัว่ คราว
4
DUAL DOCK
นำ�เสนอฐานต่อพ่วงแบบ 5 pin สำ�หรับอุปกรณ์ Samsung Galaxy หรือ 30
pin สำ�หรับอุปกรณ์ Apple
5
ไฟ LED แสดง
สถานะสแตนด์บาย
6
เซนเซอร์ของ
รีโมทคอนโทรล
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรลซึง่ รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
7
DC 12V
เชือ
่ มต่ออะแดปเตอร์ DC ของเครือ
่ งกับช่องเสียบนี้
8
AUX IN
เชือ
่ มต่อสัญญาณออกอนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายสว่างในโหมดสแตนด์บาย
ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายจะดับลงเมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
▪▪ เมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
▪▪ เครือ
่ งนีส
้ ามารถเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์เคลือ
่ นทีท
่ ม
่ี รี ะดับสัญญาณเสียงออกสูง เมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อเครือ
่ งนีก
้ บ
ั
อุปกรณ์ภายนอกทีม
่ รี ะดับสัญญาณออกสูง เครือ
่ งอาจลดสัญญาณเสียงออกลงเพือ
่ ปกป้องเครือ
่ งขยาย
เสียงและลำ�โพง
▪▪ จับที่ปลั๊กเมื่อถอดสายไฟจากเต้ารับไฟที่ผนัง
อย่าดึงสาย
8
THI
รีโมทคอนโทรล
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
FUNCTION
● รีโมทคอนโทรล
ปุม
่ POWER (เปิดปิด)
เปิดและปิดเครือ
่ ง
ปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
่ั )
เลือกโหมดฟังก์ชั่น
ปุม
่ PLAY/PAUSE
(เล่น/หยุดชัว
่ คราว)
เล่นหรือหยุดไฟล์เพลงชั่วคราว
ปุม
่ CONTROL (ควบคุม)
ค้นหาไฟล์เพลงถัดไปหรือก่อนหน้า
MUTE
VOL
BASS
VOLUME (ปรับระดับเสียง)
ปรับระดับเสียงของเครือ
่ ง
ปุม
่ MUTE (ปิดเสียง)
ปิดเสียงจากเครือ
่ งนี้
กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิดเสียงใหม่ในระดับ
เสียงก่อนหน้า
ปุม
่ BASS (เบส)
ปรับเสียงตามรสนิยมของคุณ
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
1. เปิดฝาครอบรีโมทคอนโทรลด้วยก
ารวางนิ้วของคุณลงในช่องว่างระห
ว่างฝาครอบกับตัวรีโมทคอนโทรล
แล้วยกฝาครอบขึ้นและแยกฝา
ครอบออกจากตัวรีโมท
2. ใส่แบตเตอรี่ลิเธียม 3V
ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องโดยให้ขั้ว +
หงายขึ้น
3. ติดฝาครอบรีโมทคอนโทรลกับรีโมทคอนโ
ทรลใส่ด้านบนก่อนและเลื่อนฝาครอบลงมาปิด
ตัวรีโมทแล้วกดฝาครอบเข้าหาตัวรีโมทด้วยก
ารกดขอบฝาครอบลง
▪▪ ระวังอย่าให้เล็บของคุณเข้าไปในช่องว่างขณะยกฝาครอบขึ้น เนื่องจากอาจทำ�ให้เล็บของคุณเสียหาย
ระยะควบคุมของรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในระยะห่างที่เป็นเส้นตรง 7 เมตร (23 ฟุต) จากเครื่อง
และยังสามารถใช้งานรีโมทได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน 30 องศาจากเซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
9
การเปิดเครื่องและการควบคุมระดับเสียง
การเปิด/ปิดเครื่อง
FUNCTION
หรือ
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
BASS
1.ในการเปิดเครื่อง แตะปุ่มใดๆ ก็ได้บนแผงด้านหน้าของเครื่องเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
หรือ
กด POWER (เปิดปิด) บนรีโมทคอนโทรล
2.ในการปิดเครือ
่ งนี้ แตะปุม
่ +# บนแผงด้านหน้าของเครือ
่ งค้างไว้นานกว่า 3 วินาที
หรือ
กด POWER (เปิดปิด) บนรีโมทคอนโทรลอีกครัง้
▪▪ ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายสว่างเมือ
่ เสียบปลัก
๊ AC กับเต้ารับไฟฟ้าทีผ
่ นัง และปิดเครือ
่ งอยู่ ไฟ LED แสดง
สถานะสแตนด์บายปิดเมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
▪▪ เครือ
่ งจะปิดโดยอัตโนมัตห
ิ ากไม่มส
ี ญ
ั ญาณเข้านาน 20 นาที
การปรับระดับเสียง
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
ใช้ปม
ุ่ +, - เพือ
่ ปรับระดับเสียง เมือ
่ คุณปรับระดับเสียง ไฟ LED โหมดสัญญาณเข้าจะกะพริบ
ไฟ LED จะสว่างอยูใ่ นกรณีทค
่ี ณ
ุ เพิม
่ ระดับเสียงเมือ
่ ตัง้ อยูท
่ ร่ี ะดับสูงสุดอยูแ
่ ล้ว หรือลดระดับเสียงเมือ
่ ตัง้ อยูท
่ ร่ี ะดับต่�ำ สุดอยูแ
่ ล้ว
FUNCTION
FUNCTION
หรือ
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
แตะปุม
่ +/– ด้านขวาของแผงด้านหน้า
หรือ
กด VOL +/– บนรีโมทคอนโทรล
▪▪ เพิม
่ หรือลดระดับเสียงเมือ
่ คุณกด VOL +/– (ระดับเสียง +/-)
▪▪ คุณยังสามารถใช้การควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดยใช้ระบบ Dual Dock หรือ Bluetooth เพือ
่ ควบคุม
ระดับเสียงได้เช่นกัน โปรดทราบว่าความสามารถของคุณในการใช้การควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดย
ใช้ Bluetooth เพือ
่ ควบคุมระดับเสียงอาจมีจ�ำ กัด
10
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
THI
การเชื่อมต่อ
การใช้ยาง
ติดยางเพือ
่ ป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับเครือ
่ งนีเ้ มือ
่ คุณถืออุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ Apple
ยางรอง
● การเชื่อมต่อ
1.ติดยางกับบริเวณที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้
2.หลังจากติดยางรองแล้ว ให้ตง้ั ค่าอุปกรณ์ของคุณเป็นฐานต่อพ่วงคู่
ยางรอง
หน้ากากยาง
1.ครอบหน้ากากยางบนฐานต่อพ่วงคู่
2.หลังจากครอบหน้ากากยางบนฐานต่อพ่วงคูแ
่ ล้ว ตัง้ ค่าอุปกรณ์ของคุณเป็นฐานต่อพ่วงคู่
หน้ากากยาง
▪▪ ใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากถอดหน้ากากยางทีต
่ ด
ิ กับผลิตภัณฑ์ออก หากคุณมีปลอกป้องกันสำ�หรับอุปกรณ์ของคุณ
▪▪ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นเ้ี มือ
่ ปลอกป้องกันมีความหนาน้อยกว่า 1.5 มม. เมือ
่ คุณติดฝาคัน
่ กับอุปกรณ์ของคุณ คุณ
ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นเ้ี มือ
่ ปลอกป้องกันมีความหนามากกว่า 1.5 มม. หรือมีรป
ู ทรงพิเศษเป็นทรงกลม
11
DUAL DOCK
ก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ DUAL DOCK
วิธเี ชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั ระบบ Dual Dock
DUAL DOCK
1. DUAl DOCK อยู่ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ ในการเปิด ให้กดเบาๆ
2. หากคุณมีอุปกรณ์ Samsung Galaxy ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับขั้ว 5 pin (ขั้วเล็ก) เพื่อเชื่อมต่อกับ Dual Dock หากคุณมี
อุปกรณ์ หากคุณมีอป
ุ กรณ์ Apple ให้เชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั ขัว้ ต่อ 30 pin (ขัว้ ใหญ่) บนระบบ Dual Dock
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
▪ เปิดอุปกรณ์ Samsung Galaxy ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ Dual Dock
▪ เครือ
่ งนี้ไม่สนับสนุนการต่อพ่วงอุปกรณ์ Galaxy และอุปกรณ์ Apple พร้อมกัน
▪ เชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ กับระบบ Docking Audio ก่อนเริ่มโหมดต่อพ่วง (ดูหน้า 16)
12
THI
ก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงโดยใช้ AUX IN
ส่วนนีอ
้ ธิบายวิธเี ชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับอุปกรณ์เสียง
เครือ
่ งนีต
้ อ
้ งใช้แจ็คสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อกหนึง่ ตัวสำาหรับเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์เสียง
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
● ก�รเชื่อมต่อ
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
ส�ยสัญญ�ณเสียง
(ไม่ได้ให้ม�)
ช่องเสียบหูฟง
ั
Earphones
jack
อุปกรณ์ภ�ยนอก
AUX IN
เชือ
่ มต่อช่องเสียบหูฟงั ของอุปกรณ์ภายนอกหรืออุปกรณ์เสียงกับ AuX IN (เสียง) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ ง
ห�กเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ภ�ยนอกผ่�นสัญญ�ณเข้� AUX ขณะทีเ่ ชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy หรือเชือ
่ มต่อ
กับอุปกรณ์ Bluetooth พร้อมกัน แหล่งสัญญ�ณเข้�จะสลับระหว่�ง AUX กับอุปกรณ์ Samsung Galaxy หรือ
อุปกรณ์ Bluetooth ด้วยก�รแตะปุม
่ PAUSE (หยุดชัว่ คร�ว) บนอุปกรณ์ Samsung Galaxy/อุปกรณ์ Bluetooth
แตะอีกครัง
้ เพือ
่ สลับไปยังแหล่งสัญญ�ณเข้�อืน
่
▪ ใช้ปม
ุ่ Function (ฟังก์ชน
ั ) บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ สลับระหว่างอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ หากมีอป
ุ กรณ์หลายตัวเชือ
่ มต่ออยู่
กับสถานีตอ
่ พ่วง
▪ ก่อนการเคลือ
่ นย้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปด
ิ เครือ
่ งและถอดปลัก
๊ ไฟออกแล้ว
13
BLUETOOTH
คุณสามารถเชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์ Bluetooth และเพลิดเพลินกับเพลงทีม
่ เี สียง
สเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ตอ
้ งใช้สายใดๆ!
Bluetooth คืออะไร
เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้อป
ุ กรณ์ทใ่ี ช้งาน Bluetooth ได้สามารถเชือ
่ มต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การ
เชือ
่ มต่อไร้สายระยะสัน
้
• อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำ�ให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำ�งานผิดปกติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช้งาน เมือ
่ :
-- ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ
Wireless Audio with Dock
-- เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
ั ในสำ�นักงาน
-- อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
่ี ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
• วางระบบ Wireless Audio with Dock และอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กน
ั ขณะจับคู่
• ยิง่ ระบบ Wireless Audio with Dock และอุปกรณ์ Bluetooth อยูห
่ า่ งกันมากเท่าใด คุณภาพยิง่ ต่�ำ ลง หากระยะ
ห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชือ
่ มต่อจะหลุด
• ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจทำ�งานไม่เหมาะสม
• การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะทำ�งานเมือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth อยูใ่ กล้กบ
ั เครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดโดย
อัตโนมัติ หากอุปกรณ์ Bluetooth เคลือ
่ นทีอ
่ อกไปนอกช่วงการใช้งาน แม้อยูภ
่ ายในช่วงการใช้งาน คุณภาพ
เสียงอาจต่�ำ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
• อุปกรณ์ไร้สายนีอ
้ าจทำ�ให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน
▪▪ คุณอาจถูกขอให้ปอ
้ นรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมือ
่ เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio
with Dock หากหน้าต่างป้อนรหัส PIN ปรากฏขึน
้ ให้ปอ
้ น <0000>
▪▪ ระบบ Wireless Audio with Dock สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
▪▪ ไม่สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP
▪▪ เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุนฟังก์ชน
่ั A2DP (AV)
▪▪ คุณไม่สามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุนเฉพาะฟังก์ชน
่ั HF (แฮนด์ฟรี)
▪▪ สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ได้ทล
ี ะเครือ
่ งเท่านัน
้
▪▪ หลังจากปิดระบบ Wireless Audio with Dock และยกเลิกการจับคูแ่ ล้ว การจับคูจ่ ะไม่ถก
ู เรียกคืน
อัตโนมัติ ในการเชือ
่ มต่อใหม่ คุณต้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์อก
ี ครัง้
▪▪ ระบบ Wireless Audio with Dock อาจไม่คน
้ หาหรือเชือ
่ มต่ออย่างเหมาะสมในกรณีตอ
่ ไปนี:้
-- หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข้มสูงรอบๆ ระบบ Wireless Audio with Dock
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งถูกจับคูก
่ บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock พร้อมกัน
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยูใ่ นทีน
่ น
้ั หรือทำ�งานผิดปกติ
-- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และ
เตาแก๊ซ ใช้ชว่ งความถีเ่ ดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
14
THI
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ส่วนนีจ
้ ะอธิบายวิธเี ชือ
่ มต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถใช้งานร่วมกัน
การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์ Bluetooth
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ต้น ให้ยน
ื ยันว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณสนับสนุนฟังก์ชน
่ั ชุดหูฟงั สเตอริโอทีใ่ ช้งาน Bluetooth ได้
● การเชื่อมต่อ
เชือ
่ มต่อ
อุปกรณ์ภายนอก
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
1.เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
(โปรดดูคำ�แนะนำ�ในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)
2.สแกนหรือค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดหรือชุดหูฟัง
•คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์
3.เลือก "[Samsung]W_Audio XXXXXX" จากรายการทีพ
่ บ
•หากอุปกรณ์ Bluetooth ไม่สามารถจับคูก
่ บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock ได้ ให้ลบ "[Samsung]W_Audio XXXXXX"
ทีอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth พบ และสัง่ ให้อป
ุ กรณ์คน
้ หาระบบ Wireless Audio with Dock อีกครัง้ แล้วทำ�ซ้�ำ ขัน
้ ตอน 1, 2 และ 3
Wi-Fi
Bluetooth
อุปกรณ์พกพาทีส
่ นับสนุน
Wi-Fi และ BT พร้อมกัน
AUX
แหล่งสัญญาณ
เสียง B
แหล่งสัญญาณเสียง A
ระบบ Wireless Audio with
Dock
▪▪ เมือ
่ AUX และ Bluetooth ทำ�งานพร้อมกันตามทีแ
่ สดงด้านบน เสียงอาจดังออกมาจากทัง้ สองแหล่งพร้อมกัน
15
การเล่น
การใช้โหมดฐานต่อพ่วงกับอุปกรณ์ SAMSUNG GALAXY และ APPLE
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Apple กับระบบ Docking Audio (ดูหน้า 12)
<อุปกรณ์ Samsung Galaxy>
ในการใช้อป
ุ กรณ์รน
ุ่ ต่างๆ ของ Samsung Galaxy กับระบบ Dual Dock คุณต้องดาวน์โหลดและติดตัง้ แอปพลิเคชันโหมดต่อ
พ่วงจาก Android Market บนอุปกรณ์ ในการดาวน์โหลด ทำ�ตามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
1. แตะไอคอน Play Store (Android Market) บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์
Samsung Galaxy
2.แตะไอคอนค้นหาบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่แถบค้นหา
3.ในแถบค้นหา พิมพ์ [Samsung Wireless Audio Dock] แล้วค้นหา
4.ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ค้นหา แล้วแตะ [Samsung Wireless Audio
Dock] เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด
5.แตะ [Install (ติดตั้ง)]
1-1. หากคุณเริ่มแอปพลิเคชันเมื่อระบบ Wireless Audio with Dock เป็นอุปกรณ์
เดียวสำ�หรับการเชื่อมต่อ Bluetooth การเลือก PLAY (เล่น) ในอุปกรณ์ของคุณ
จะทำ�การเชื่อมต่อ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio with Dock และเครื่อง
จะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ
1-2. หากมีอุปกรณ์หลายเครื่องสำ�หรับการเชื่อมต่อ Bluetooth รวมถึงระบบ Wireless Audio with Dock
1)เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชัน รายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wireless Audio with Dock ได้จะปรากฏ
ขึ้น
2)เล่นเพลงหลังจากเชื่อมต่อกับระบบ Wireless Audio with Dock โดยเลือกอุปกรณ์นี้ในรายการอุปกรณ์
-- หากมีอป
ุ กรณ์ Bluetooth ทีจ
่ บ
ั คูก
่ บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock อยูก
่ อ
่ นแล้ว อุปกรณ์นน
้ั จะไม่ปรากฏใน
รายการและจะทำ�การเชือ
่ มต่อโดยอัตโนมัติ
2. หากคุณเปลี่ยนระบบ Wireless Audio with Dock ที่คุณได้จับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้แล้ว คุณควรลบการตั้ง
ค่าที่ค้างอยู่ ซึ่งจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ก่อนที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่
DC 12V 2A
•
; [Clear data (ล้างข้อมูล)].
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
▪▪ เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชัน การทำ�งานจะไม่ได้รับผลกระทบจากการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จ
ทั่วไป
▪▪ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับระบบ Wireless Audio with Dock หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy ใน
โหมดต่อพ่วง คุณอาจต้องปิดโหมด Bluetooth ในอุปกรณ์ Samsung Galaxy
▪▪ หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy กับระบบ Dual Dock ให้ปิดโหมด Bluetooth ในอุปก
รณ์อื่นๆ ทั้งหมด
<อุปกรณ์ Apple>
1.เลือกโหมดตามที่อธิบายด้านบน แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple กับระบบ Dual Dock ตามที่อธิบายใน “การเชื่อมต่ออุปกรณ์
กับระบบ Dual Dock” (หน้า 12) คุณจะได้ยินเสียงกริ่ง
2.เลือกเมนู <Music (เพลง)> ในหน้าจอหลักของอุปกรณ์ Apple
3.เลือกและเล่นเพลงทีต
่ อ
้ งการ
•เพลงจะเล่นผ่านลำ�โพงของระบบ Wireless Audio with Dock
▪▪ ขณะเล่นวิดโี อด้วยอุปกรณ์ของคุณ อาจไม่สามารถใช้งาน Play (เล่น)/Pause (หยุดชัว่ คราว)/Next (ถัดไป)/
Back (กลับ) ได้
ใช้ปม
ุ่ บนอุปกรณ์ของคุณเพือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
่ั ดังกล่าว
16
THI
รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน (อุปกรณ์ Apple)
อุปกรณ์ iPod/iPhone รุน
่ ต่างๆ ทีส
่ ามารถใช้งานร่วมกับโหมดต่อพ่วง
อัพเดตซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone เป็นเวอร์ชน
ั ล่าสุดก่อนใช้กบ
ั เครือ
่ งนี้
-- iPod touch (รุน
่ ที่ 4)
● การเล่น
-- iPod touch (รุน
่ ที่ 3)
-- iPod nano (รุน
่ ที่ 6)
-- iPod nano (รุน
่ ที่ 5)
-- iPhone 4S
-- iPhone 4
-- iPhone 3GS
-- iPod classic
• อุปกรณ์ของคุณอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรืออาจทำ�งานผิดปกติ ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั เวอร์ชน
ั ของ
ซอฟต์แวร์ iPod

หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Apple ทีไ่ ม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายจะกะพริบ
การใช้โหมด BLUETOOTH
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio with Dock (ดูหน้า 15)
ในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีร่ ะบบ Wireless Audio with Dock อยูใ่ นโหมด Bluetooth ให้คน
้ หาระบบ Wireless
Audio with Dock บนรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์ เลือกระบบ Wireless Audio with Dock แล้วเชือ
่ มต่อ เมือ
่ เชือ
่ มต่อ
ระบบ Wireless Audio with Dock แล้ว ให้เลือกและเล่นเพลงทีต
่ อ
้ งการ
เพลงจะเล่นผ่านลำ�โพงของระบบ Wireless Audio with Dock
▪▪ หากคุณต้องการเปลีย
่ นอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อผ่านโหมด Bluetooth กับอุปกรณ์อน
่ื ให้ตด
ั การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ทม
่ี ี
อยูแ
่ ละลองเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์อน
่ื ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้
▪▪ ระหว่างการสื่อสารด้วย Bluetooth การใช้การเล่น/พัก/ถัดไป/กลับ อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันที่ใช้
▪▪ การใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ทีจ่ บ
ั คูก
่ บ
ั ระบบ Wireless Audio with Dock อาจเกิดการสะดุดหากใช้งานขณะ
ทีเ่ ล่น Wireless Audio with Dock จากสัญญาณเข้า AUX
การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Wireless Audio with
Dock
คุณสามารถยกเลิกการจับคู่ Bluetooth จากระบบ Wireless Audio with Dock สำ�หรับคำ�แนะนำ� โปรดดูคม
ู่ อ
ื การ
ใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth
• ระบบ Wireless Audio with Dock จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อ
▪▪ การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะทำ�งานเมือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กล้กบ
ั เครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดย
อัตโนมัติ หากระยะห่างอยูน
่ อกช่วงการใช้งานนี้ แม้อยูภ
่ ายในช่วงการใช้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต่�ำ ลง
จากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
▪▪ หากอุปกรณ์ Bluetooth กลับสูช
่ ว่ งทีใ่ ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถรีสตาร์ทเพือ
่ เรียกคืนการ
จับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth
17
ฟังก์ชั่นต่างๆ
ฟังก์ชั่นขั้นสูง
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
เล่น /หยุดชั่วคราว
FUNCTION
ระหว่างการเล่น กดปุม
่ +#
MUTE
VOL
BASS
• กดปุม
่ +# เพือ
่ หลุดเล่นไฟล์ชว่ั คราว
กดปุม
่ +# อีกครัง้ เพือ
่ เล่นไฟล์ทเ่ี ลือกไว้
▪▪ ฟังก์ชน
่ั นีไ
้ ม่ท�ำ งานในโหมด AUX
FUNCTION
FUNCTION
เปลีย
่ นโหมดเพือ
่ สลับแหล่งสัญญาณไปยัง Docking และ AUX
MUTE
VOL
การใช้ฟังก์ชัน
กด FUNCTION (ฟังก์ชน
่ั ) บนรีโมทคอนโทรลของเครือ
่ งนี้
BASS
MUTE
VOL
BASS
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังน :้ี
iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; โหมด AUX
▪▪ ตรวจสอบฟังก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้โดยกดปุม
่ Function (ฟังก์ชน
ั ) บน
รีโมทคอนโทรลเมือ
่ เชือ
่ มต่ออุปกรณ์หลายตัวกับผลิตภัณฑ์พร้อมกัน
POWER
FUNCTION
ข้ามเดินหน้า/ถอยหลัง
FUNCTION
MUTE
VOL
VOL
MUTE
VOL
BASS
ระหว่างการเล่น กดปุม
่ [,]
BASS
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ ] ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ [ ไฟล์กอ
่ นหน้าจะถูกเลือก
▪▪ ฟังก์ชน
่ั นีไ
้ ม่ท�ำ งานในโหมด AUX
FUNCTION
การปิดเสียง
FUNCTION
ฟังก์ชน
่ั นีม
้ ป
ี ระโยชน์เมือ
่ รับสายโทรศัพท์หรือพูดคุยทางอินเตอร์คอม
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
FUNCTION
1.การปิดเสียงเครือ
่ งนี้ ให้กดปุม
่ MUTE (ปิดเสียง) (
) บนรีโมทคอนโทรลอีกครัง้ (หรือกด VOLUME
2.กด MUTE (ปิดเสียง) (
+/– (ระดับเสียง +/-)) เพือ
่ เปิดเสียงเหมือนเดิม
การใช้ฟังก์ชั่นเบส
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
VOL
18
ช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับเสียงเบสตามรสนิยมของคุณ
กด BASS (เบส) บนรีโมทคอนโทรลของเครือ
่ งนี้
BASS
BASS
) บนรีโมทคอนโทรล
• แต่ละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารกดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
เปิดเบส ; ปิด
THI
การแก้ไขปัญหา
ก่อนขอรับบริการ โปรดตรวจสอบสิง่ ต่อไปนี้
อาการ
แนวทางแก้ไข
เปิดเครือ
่ งไม่ได้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่าย
ไฟหรือไม่
• เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับแหล่งจ่าย
ไฟ
ฟังก์ชน
่ั ไม่ท�ำ งานเมือ
่ กดปุม
่
• ระบบ Wireless Audio with
Dock หรือรีโมทสัมผัสกับ
ไฟฟ้าสถิตหรือไม่
• ถอดปลัก
๊ ไฟและเสียบอีกครัง้
ไม่มเี สียง
• เครือ
่ งเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ถก
ู
ต้องหรือไม่?
• เปิดฟังก์ชน
่ั ปิดเสียงอยูห
่ รือไม่?
• ตง้ั เสียงเป็นระดับต่�ำ สุดหรือ
ไม่?
• เชือ
่ มต่อให้ถก
ู ต้อง
• กดปุม
่ Mute (ปิดเสียง) เพือ
่
ยกเลิกฟังก์ชน
่ั นี้
• ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำ งาน
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
• รโี มทคอนโทรลกับตัวเครือ
่ ง
หลักอยูห
่ า่ งกันเกินไปหรือไม่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีใ่ หม่
• ใช้งานใกล้กบ
ั เครือ
่ งตัวเครือ
่ ง
หลัก
19
● การแก้ไขปัญหา
คำ�อธิบาย
ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพาะ
ชือ
่ รุน
่
ทัว่ ไป
DA-E550
น้�ำ หนัก
1,6 กก.
ขนาด (ก x ล x ส)
462,7 x 151,8 x 122,3 mm
อุณหภูมข
ิ ณะทำ�งาน
+5°C~+35°C
ช่วงความชืน
้ ขณะทำ�งาน
10 % ถึง 75 %
กำ�ลังเอาต์พต
ุ ทีก
่ �ำ หนด
5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
ความไวในการรับสัญญาณ/
เครื่องขยายสัญญาณ อิมพิแดนซ์
อัตรา S/N (อินพุตอนาล็อก)
65 dB
Separation(1kHz)
60 dB
การตอบสนองความถี่ อินพุตอนาล็อก
การจัดอันดับฐานต่อพ่วง
800mV/20Kohm
20Hz~22kHz(±3 dB)
iPod
5 V 1,0 A
Galaxy
5 V 1,0 A
* อต
ั รา S/N การผิดเพีย
้ น การแยกสัญญาณ และความไวทีส
่ ามารถใช้ได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การวัดโดยใช้แนวทางของ AES (Audio
Engineering Society)
* ข้อมูลจำ�เพาะมาตรฐาน
- บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจำ�เพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
- น้�ำ หนักและขนาดโดยประมาณ
- สำ�หรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำ�กับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
20
ติดต่อซัมซุงทั่วโลก
หากคุณมีคำ�ถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของซัมซุง
พื้นที่
` Asia Pacific
ศูนย์ติดต่อ 
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
เว็บไซต์
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
VIETNAM
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
021-5699-7777
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
IRAN
Morocco
Saudi Arabia
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255
8000-4726
08000-726786
800-22273
021-8255
080 100 2255
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095- 0077
0800 724 000
0800 300 300
0685 88 99 00
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
` Middle East
` Africa
Ghana
Cote D’ Ivoire
Senegal
Cameroon
KENYA
UGANDA
TANZANIA
SOUTH AFRICA
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Code No. AH68-02476P (01)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement