Samsung UA26D4003B คู่มือการใช้

advertisement

Samsung UA26D4003B คู่มือการใช้
คู่มือแนะนำ�การใช้งาน
จินตนาการ เป็นไปได้
ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซัมซุงดีเสมอมา
ทำ�การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านได้
www.samsung.com/register
Model.................... Serial No. ...................
สำ�หรับคู่มือภาษาอังกฤษท่านสามารถดาวน์โหลดได้ www.samsung.com/th
For english version please download from www.samsung.com/th
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 1
5/3/2011 10:30:47 AM
คำ�เตือน  ข้อแนะนำ�ความปลอดภัย
 (โปรดอ่านข้อแนะนำ�ความปลอดภัย ก่อนจะติดหรือใช้งาน)
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ข้อควรระวัง : หลีกการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรเปิด
ฝาหลังหรือตรวจซ่อมเอง ควรให้ช่างผู้ชำ�นาญเป็น
ผู้ตรวจซ่อมเท่า
รูปสายไฟในสามเป็นสัญลักษณ์ เตือนให้ระมัด
ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงี่อยู่ใน
หมายอุทานในสามเป็นสัญลักษณ์
เตือนให้ระมัดระวังและให้ความสำ�คัญกับคำ�แนะนำ�
ในคู่มือ
ตำ�แหน่งของช่องระบายความร้อนของตัว ควรจัดให้อยู่ในๆ มีการถ่ายเทอากาศสะดวกให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนในมากเกินไป
-ไม่ควรนำ�ผ้าหรือวัสดุๆ มาปิดช่องระบายความร้อน
-ไม่ควรวางบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจะปิดช่องระบายความร้อน
-ไม่ควรวาง เช่นวางหนังสือ
-ให้ผลิตภัณฑ์ของท่านห่างจากผนังหรือกำ�แพงประมาณ 10 CM(4 ) ขณะทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ์
 ไม่ควรวางไว้ใกล้กับกระจายความร้อน หรือทำ�ความร้อน หรือๆ มีแสงแดดส่องถึง
 ไม่ควรวางวัตถุอาจทำ�ให้เกิดการติดไฟไว้ใกล้ตัว เช่น เทียนไข, และ 
 ห้ามวางภาชนะบรบน เพราะอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
 ไม่ควรวางไว้ใกล้สถานี่เปียก หรือโดนง่าย (เช่นอ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น)
ถ้าได้รับความเสียหายให้ดึงออก และส่งตัวแทนจำ�หน่ายทันที
 ท่านสามารถทำ�ความสะอาดได้โดยใช้ผ้าหมาดๆ เช็ด แต่ต้องดึงออกก่อนทุก
 ไม่ควรวางไว้ใีอุณหภูมิหรือความสูง
 ต้องการแบต ควรในถังขยะเฉพาะไม่ควรลงในถังขยะไป
 ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยดึงออกจากเต้าเสียบ
 อย่าเสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบหรือสายพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
 ควรติดไฟให้ห่างจากทางเดินและยึดไฟไว้กับผนังี่ติดไฟต้องอยู่ในบริเวณี่สะดวกและต้องห่างจาก
ตัวพอประมาณ
 ป้องกันความเสียหายอันมาจากฟ้าผ่า หรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ควรดึงไฟออกจากเต้าเสียบ และดึงสาย
อากาศหรือสายเคเบิลออกจากตัว
 ก่อนจะต่อ AC power cord เข้ากับ DC adapter ต้องแน่ใจว่าค่าความต่างศักย์ของ DC adapter สัมพันธ์กับไฟฟ้าของ
ท่านอาศัยอยู่
 อย่าสอดวัตถุใดๆี่เป็นโลหะเข้าไปในเพราะอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าลัดลงจรได้
 หลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรตรวจซ่อมเอง ควรติดต่อช่างผู้ชำ�นาญเป็นผู้ตรวจซ่อมเท่า
 ต้องการดึงออก ควรจับหัว อย่าดึงสายไฟ
 ถ้าทำ�งานผิดปกติ โดยเฉพาะถ้ามีเสียงหรือผิดปกติ ให้ดึงออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ
 วางไว้ใกล้ทีเสียบ
 ดึงออกจากเต้าเสียบทุกก่อนซ่อม
 ควรดึงออกจากเต้าเสียบทุก ไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือไม่ได้อยู่บ้าน (โดยเฉพาะมีเด็กเล็ก,
คนชราหรือบุคคลทุพพลภาพ อยู่บ้านเพียงลำ�พัง)
-การสะสมของฝุ่นเป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้า หรือประกายไฟจากฉนวนสภาพ
 ห้ามติดผลิตภัณฑ์ในตำ�แหน่งไม่คง เช่น สะเทือน หรือทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สะเทือน
 ห้ามวางผลิตภัณฑ์กระแทกลงอย่างกระทันหันแต่อย่างใด ถ้าผลิตภัณฑ์ชำ�รุด, ให้หยุดการต่อสายไฟและติดต่อ ศูนย์บริการ

คำ�เตือน - ป้องกันการแพร่ขยายของไฟ ควรเก็บเทียนไขหรือใดทำ�ให้เกิด
เปลวไฟออกจากตัวผลิตภัณฑ์ ทุก
2011 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 2
ภาษาไทย - 2
5/3/2011 10:30:50 AM
ACCESSORIES
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์จัดไว้ให้ ตามรายการด้านล่าง หากมีไม่ครบกรุณาติดต่อกลับมายังร้านค้ามา
สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปอยู่กับรุ่น
สายไฟ
รีโมทคอนโทรลและแบตเตอ (AAA x 2)
ผ้าเช็ดทำ�ความสะอาด
คู่มือการใช้งาน
ใบรับประกันสินค้า/คู่มือความปลอดภัย (สำ�หรับบางประเทศ)
Holder Wire stand
ตัวอย่างการประกอบ Holder Wire stand (สำ�หรับรุ่น UA40D5003)
(UA40D5003 เท่านน)
ลักษณะไปบนผลิตภัณฑ์
สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปอยู่กับรุ่น
แผงควบคุม
ลำ�โพง
POWER
ไฟสภาวะการใช้งาน
ปุ่มเปิด/ปิด โทรทัศน์
แสงกระพริบหน้าจะดับลงใช้งาน และจะสว่างเข้าสู่โหมด standby
SOURCE
แสดงแหล่งจ่ายอินพุตหมด และทำ�การยืนยันการเลือกอยู่ในรายการเมนูบนจอภาพ
จะใช้งานเหมือนกันกับปุ่ม ENTER บนรีโมทคอนโทรล
MENU
- VOL +
แสดงเมนูบนจอภาพ
ปุ่มปรับระดับเสียง ท่านสามารถใช้ปุ่ม - VOL + ใช้งานเหมือนกับ  หรือ  บนรีโมท
CH
Remote control sensor
ปุ่มช่องสถานี ท่านสามารถใช้ปุ่ม CH
ปุ่มรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
ใช้งานเหมือนกับ  และ  บนรีโมท
โหมด Standby
ท่านสามารถเข้าสู่โหมด Standby ได้ขณะไม่อยู่เป็นเวลานาน เช่น เวลารับประทานอาหาร หรือ วันหยุดพักผ่อน
ท่านสามารถลดการเปลืองพลังงานได้โดยการใช้ โหมด Standby และหากไม่ได้ใช้งานควรถอดไฟทุก
ภาษาไทย - 3
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 3
5/3/2011 10:30:50 AM
รีโมทคอนโทรล
ปุ่มเปิด/ปิด ทีวี
ปุ่มเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณ
ปุ่มเลือกช่องสัญญาณ
ปุ่มเลือกโหมด Teletext
Double,Mix หรือ ปิด
ปุ่มย้อนกลับไปยังช่องสถานีล่าสุด
ปุ่มปิดเสียงคราว
ปุ่มปรับระดับเสียง
ปุ่มช่องสัญญาณ
ปุ่มเลือกรายการช่องสถานีบนจอภาพ
ปุ่มเลือกรับชม Media Play
ปุ่มแสดงรายการเมนูบนจอภาพ
ปุ่มเลือกโหมด HDMI โดยตรง
ฟังก์คีย์ลัดเข้าเมนูอย่างรวดเร็ว
ปุ่มแสดงข้อมูลบนจอภาพ
ปุ่มเลือกรายการเมนูบนจอภาพและ
ค่าบนเมนู
ปุ่มย้อนกลับไปยังรายการเมนู
ปุ่มออกจากรายการเมนู
ปุ่มสี สำ�หรับเมนู Media Play
และๆ
SRS : เลือกโหมด SRS TruSurround เปิด/ปิด
P.SIZE : เลือกปรับขนาดภาพ
P.MODE : เลือกโหมดภาพ
NOTE
การใส่แบตเตอ รีโมทคอนโทรล(AAA) ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในระยะห่างจากทีวีของท่านไม่เกิน 23 ฟุต
การทำ�งานของรีโมทอาจมีผลต่อการทำ�งานจากแสงสว่างบนหน้ารับทีวีของท่าน
สีและขนาดของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปอยู่กับรุ่น
ภาษาไทย - 4
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 4
5/3/2011 10:30:51 AM
การต่อสายอากาศ
ถูกเปิด การค่าจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ
Preset : ให้ทำ�การต่อสายอากาศก่อน
ตำ�แหน่ง Power input อาจแตกต่างกันไปอยู่กับรุ่น
Plug & Play (การค่า)
ทำ�การเปิดแรก การค่าฐานจะถูกแสดงไว้บนหน้าจอตามลำ�ดับ กดปุ่ม POWER บนหน้า
Plug & Play จะถูกใช้งานเฉพาะแหล่งจ่ายสัญญาณเป็น “โทรทัศน์” เท่า
ก่อนทำ�การเปิด ทีวี , ตรวจสอบสายเคเบิล ว่าถูกต่อหรือไม่
ต้องการกลับไปยังก่อนหน้า ให้ทำ�การกดปุ่มสีแดง
เลือกภาษา
1 2
เลือก Store Demo
หรือ Home Use
3 เลือก
เลือกช่องรับสัญญาณ
4 เวลา
5 6
ขอให้สนุกกับการรับชม
กดปุ่ม  หรือ  แล้วกดปุ่ม ENTER
เลือกภาษาตามต้องการบนจอภาพ
กดปุ่ม  หรือ  แล้วกดปุ่ม ENTER
เลือกโหมด Home Use สำ�หรับใช้งานภายในบ้าน, โหมด Store Demo
สำ�หรับใช้งานการสาธิตของร้าน
หากย้อนกลับไปยังการค่าจาก Store Demo เป็น Home use
กดปุ่ม Volume บนหน้า แสดงบนจอภาพแล้วทำ�การกดปุ่ม เมนูค้างไว้
ประมาณ 5 วินาที
เลือกอาศัยอยู่โดยกดปุ่ม  หรือ  แล้วกดปุ่ม ENTER
ยืนยันการเลือก
ช่องสัญญาณจะถูกค้นหาและสุดลงโดยอัตโนมัติ
กดปุ่ม ENTER สุดการค้นหา
กดปุ่ม  หรือ  เพือเลือก Day, Month, Year, Hour, Minute หรือ am/pm.
ทำ�การค่าโดยกดปุ่ม  หรือ 
ท่านสามารถใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลในการค่าได้เช่นกัน
กดปุ่ม ENTER
อุปกรณ์แยกขาย (Input cable)
ภาษาไทย - 5
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 5
5/3/2011 10:30:52 AM
การต่ออุปกรณ์ AV
การใช้อุปกรณ์ HDMI หรือ HD connection (up to 1080p)
อุปกรณ์ใช้งานได้ เช่น ดีวีดี , Blu-ray , HD cable box , รับสัญญาณดาวเทียมแบบ HD STB(Set-Top-Box),
cable box, Satellite receiver(STB)
'9'
:
5
:
5HG :KLWH
795HDU
+'0,287
'9,287
HDMI/DVI IN
สำ�หรับการรับชมภาพและเสียงดีสุด ท่านควรต่ออุปกรณ์โดยการใช้ HDMI
อุปกรณ์ HDMI จะถูกรองรับสัญญาณภาพและเสียงไว้แล้ว โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้สายสัญญาณออดิโอ
-หากต่ออุปกรณ์ HDMI และไม่สามารถรองรับ HDMI เอาท์พุต ได้ ท่านควรใช้อุปกรณ์ HDMI/DVI แทน
ภาพและเสียงอาจทำ�งานผิดปกติจากการใช้อุปกรณ์การต่อ HDMI เวอร์กว่า
ควรติดต่อผู้ผลิตสำ�หรับอุปกรณ์ HDMI และทำ�การอัพเกรด
เราแนะนำ�ให้ท่านเลือกอุปกรณ์ HDMI มีการรับรองอย่างถูกต้อง หากทำ�การต่อแล้ว
ภาพอาจไม่ถูกแสดงผลหรือไม่สามารถใช้งานได้
เราแนะนำ�ให้ท่านใช้สาย HDMI แบบ high-speed basic,ผลิตภัณฑ์อาจไม่รองรับฟังก์ ethernet บน HDMI
หากทำ�การต่อสาย HDMI DVI เข้ากันกับพอร์ต HDMI IN(DVI) ออดิโอจะไม่สามารถใช้งานได้
การใช้ คอมโพเนนต์ (up to 1080p) หรือ ออดิโอ/วีดีโอ (480i only)
อุปกรณ์ใช้งานได้ เช่น VCR / DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver
ทำ�การต่ออุปกรณ์ AV IN สีของอุปกรณ์
AV IN[Y/VIDEO]สีเขียว
จะไม่ตรงกับสีของแจ๊คสายสัญญาณภาพ(สีเหลือง)
การเลือกรับชมภาพเหมาะสมสุด เราแนะนำ�
ให้ท่านทำ�การต่อ
อุปกรณ์คอมโพเนนต์บนการต่อ AV
ภาษาไทย - 6
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 6
5/3/2011 10:30:53 AM
การต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การใช้สาย HDMI/DVI
โหมดจอภาพ (HDMI/DVI อินพุต)
LA32D403 / UA32D4003 / UA26D4003 : ความละเอียดเหมาะสม : 1360 x 768 @ 60Hz
ภาษาไทย - 7
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 7
5/3/2011 10:30:54 AM
การต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โหมดจอภาพ (HDMI/DVI อินพุต)
LA40D503 / UA40D5003 / UA22D5003 : ความละเอียดเหมาะสม : 1920 x 1080 @ 60Hz
NOTE
หากท่านใช้ HDMI/DVI ในการต่อ ท่านควรใช้ HDMI(DVI) IN เท่า
Interlace โหมดไม่สามารถรองรับได้
ทีวีอาจทำ�งานไม่ปกติ ถ้าเลือกรูปแบบของวีดีโอไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
PC(D-Sub) ไม่สามารถรองรับได้
หากทำ�การต่อสาย HDMI DVI เข้ากันกับพอร์ต HDMI IN(DVI) ออดิโอจะไม่สามารถใช้งานได้
การต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสาย HDMI อาจไม่ถูกรองรับอยู่กับคอมพิวเตอร์ของท่าน
ต่อหน้า 9.................
ภาษาไทย - 8
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 8
5/3/2011 10:30:54 AM
การแหล่งจ่ายบนโทรทัศน์
SOURCE LIST
กดปุ่ม MENU=>Input=>Source list=>ENTER
ใช้เลือกแหล่งจ่ายสัญญาณอินพุตต่างๆ เช่น
ดีวีดี/Blu-ray/Cable Box/รับสัญญาณดาวเทียม
ต่อเข้ากับทีวีของท่าน
โทรทัศน์ / AV / คอมโพเนนต์ / HDMI1/DVI
แหล่งจ่ายสัญญาณอุปกรณ์อินพุตถูกต่อจะแสดง
เป็นแถบ Highlight บนจอภาพ
Edit Name
ในโหมด Source,
กดปุ่ม MENU => Input => Edit Name => ENTER
PC(D-Sub) ไม่สามารถรองรับได้ หากท่านต้องการต่อ
ท่านควรใช้ HDMI/DVI
VCR/DVD/Cable STB/Satellite STB/PVR STB/
AV Receiver/Game/Camcorder/PC/DVI PC/
DVI Devices/TV/IPTV/Blu-ray/HD DVD/DMA
รายการอุปกรณ์ในการเลือกใช้อินพุตได้ง่าย
ท่านทำ�การต่ออุปกรณ์ PC ด้วยสาย HDMI
เข้ากับพอร์ต HDMI (DVI) IN ท่านควรค่า PC
บนโหมด Edit Name
ท่านทำ�การต่ออุปกรณ์ PC ด้วยสาย HDMI
เข้ากับพอร์ต HDMI (DVI) IN ท่านควรค่า DVI PC
บนโหมด Edit Name
ท่านทำ�การต่ออุปกรณ์ AV ด้วยสาย HDMI DVI
เข้ากับพอร์ต HDMI (DVI) IN ท่านควรค่า DVI อุปกรณ์ DVI บนโหมด Edit Name
ภาษาไทย - 9
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 9
5/3/2011 10:30:54 AM
MEDIA PLAY
การต่ออุปกรณ์ USB
1. ทำ�การเปิด ทีวี ของท่าน
2. ต่ออุปกรณ์ USB บรรจุภาพหรือไฟล์เพลง เข้าไปด้านหลังของทีวี
3.  Input ถูกเลือกบนจอภาพ, กดปุ่ม และ  เลือก Media Play(USB)
แล้วกดปุ่ม ENTER
การใช้งานบนเมนู Media Play
1. กดปุ่ม MENU แล้วกดปุ่ม  หรือ  เลือกแอปพลิเค แล้วกดปุ่ม ENTER
2. กดปุ่ม  หรือ  เลือก Media Play(USB) แล้วกดปุ่ม ENTER
3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกการ์ดหน่วยความจำ�(USB Memory) แล้วกดปุ่ม ENTER
การเลือกหน่วยความจำ�อยู่กับอุปกรณ์ต่อยังทีวีของท่าน
อุปกรณ์หน่วยความจำ�บางตัวอาจไม่สามารถรองรับได้
4. กดปุ่ม  หรือ  เลือกไอคอนตามต้องการ (Photo, Music, Setup)
แล้วกดปุ่ม ENTER
มัลติมีเดียไฟล์ผิดกฏหมายอาจไม่ถูกแสดงผลและรองรับในผลิตภัณฑ์
สัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขเท่าสามารถแสดงได้ในรูปแบบของแฟ้มหรือไฟล์(ภาพ,เพลง)
ในระบบไฟล์ข้อมูล จะ support FAT 16/32(แต่ในระบบ NTFS จะไม่สามารถ support ได้)
การเสียบอุปกรณ์ต่อกับกล้องดิจิตอลและออดิโออาจไม่สามารถเข้ากันได้กับทีวีของท่าน
MSC คือ อุปกรณ์ีต่อทาง USB แล้วทำ�ให้
สามารถอ่านไฟล์ข้อมูลบนอุปกรณ์ได้ อุปกรณ์การต่อตัวอย่างของ MSC คือ Trumb drives และ Flash card Leaders
(แต่จะไม่สามารถรองรับได้กับ USB HDD และ HUB)
ก่อนทำ�การต่ออุปกรณ์ กรุณาสำ�รองข้อมูลของท่านกรณีข้อมูลเกิดชำ�รุดหรือสูญหายของข้อมูล ซัมซุง
จะไม่รับผิดชอบในกรณี
ให้ทำ�การต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีของท่านโดยตรง หากท่านใช้อุปกรณ์แยกเสียบกับอุปกรณ์ อาจทำ�ให้เกิดปัญหา
กับอุปกรณ์บนการ์ดหน่วยความจำ�ของท่าน
จะถูกรองรับไว้ในรูปแบบไฟล์เป็น MP3 และ ไฟล์รูปภาพ
รูปแบบไฟล์ Media Play MP3 จะรองรับความสุ่ม 32kHz, 44.1kHz หรือ 48kHz
เราแนะนำ�ให้ใช้รูปแบบไฟล์รูปภาพแบบต่อกัน
ห้ามมิให้ทำ�การต่อ USB ขณะทีวีของท่านอยู่ในสถานะ Loading
MTP(Media Transfer Protocal) ไม่สามารถรองรับได้
ขณะเล่นไฟล์เพลงถ้าหากเพลงเล่นไม่พบจุดต้นของเพลงจอภาพจะแสดงเป็น “00:00:00”
ความละเอียดของภาพสูงผิดปกติ อาจใช้เวลาครู
่ ในการแสดงผลบนจอภาพ
รายการภาพหรือรายการเพลงจะถูกแสดงไว้สูงสุด 300 โฟลเดอร์
การโหลดอาจใช้เวลาครู่ ในกรณี อยู่กับขนาดของไฟล์ถูกแสดงบนจอภาพ
MP3 กับ DRM  อาจไม่สามารถถูกเล่นได้ด้วยการดาวน์โหลดจาก non-free site ได้
Digital Rights Management(DRM) เป็นเทคโนโลยี support การสร้างสรรค์หาอันเป็นถูกต้อง
รวมไปถึงการป้องกันของการคัดลอกข้อมูลไม่ถูกต้องรวมถึงการโฆษณามีการคัดลอกด้วยเช่นกัน
ไฟล์อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่สามารถอ่านได้อยู่กับชนิดของไฟล์ถูกรองรับไว้บนทีวีของท่าน
หากทีวีของท่านไม่สามารถยอมรับการต่ออุปกรณ์ USB ให้ทำ�การตรวจสอบไฟล์บน USB ของท่าน
ไฟล์บางชนิดไม่สามารถรองรับเข้ากับทีวีได้ ให้ท่านทำ�การ format บนคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วทำ�การ
ต่ออีก
หากไฟล์ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ ถูกพบบนฟังก์ Media Play ท่านสามารถใช้ฟังก์
“Empty the Recycle Bin” บนคอมพิวเตอร์ทำ�การลบไฟล์ออกถาวร
Media Play(USB) จะรอบรับอุปกรณ์ใช้บันทึก MSC เท่า
ภาษาไทย - 10
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 10
5/3/2011 10:30:55 AM
การติด Wall Mount
 
Wall Mount Kit (อุปกรณ์แยกขาย) ทำ�ให้ท่านสามารถติดทีวีบนผนังได้
สำ�หรับรายละเอียดการติด Wall Mount Kit ท่านสามารถดูได้ีคู่มือการติดจัดไว้กับชุดอุปกรณ์ Wall Mount
และทำ�การติดต่อช่างผู้ชำ�นาญในการติด
ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบในกรณีผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายอันมาจากการติด Wall Mount บนผนังด้วยตนเอง
สเปค Wall Mount Kit (VESA)
Case A : SAMSUNG -u
Case B : SAMSUNG -u บริษัท
Wall Mount Kit ไม่ได้ถูกจัดไว้ให้ , ในกรณีเป็นอุปกรณ์แยกขาย
การติด Wall Mount ด้วยผนังคอนกรีตหรือติดตามร้านค้าหรืออาคารต่างๆให้ติดต่อช่างผู้ชำ�นาญในการติด
หากทำ�การติดเอง กรุฝาผนังเบนเอียง อาจทำ�ให้เกิดการร่วงหล่นและได้รับอันตรายได้
NOTE
 เราจัดความกว้างยาวไว้ตามมาตรฐานสำ�หรับการติดชุดอุปกรณ์ยึดผนัง
 อุปกรณ์ยึดผนัง, รายละเอียดข้อมูลและอุปกรณ์สำ�คัญในการประกอบคือผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้แล้ว
 ไม่ควรใช้สกรูยาวเกินกว่ามาตรฐานเพราะอาจทำ�ให้การติดโทรทัศน์ของท่านเกิดความเสียหายได้
 สำ�หรับสกรูยึดกับชุดอุปกรณ์ติดผนัง VESA ความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปอยู่กับรุ่นใช้
 ไม่ควรใช้สกรูไม่ได้ขนาดของการติดชุดอุปกรณ์ติดผนัง VESA อาจเกิดการชำ�รุดหรือความเสียหายบนผลิตภัณฑ์
ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบใดๆ
 ซังซุง จะไม่รับผิดชอบสำ�หรับผลิตภัณฑ์ชำ�รุดหรือเสียหายอันมาจากผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการติด
ของอุปกรณ์ติดผนัง VESA
 ห้ามเอียงทีวีเกิน 15 องศา ขณะทำ�การติด
ภาษาไทย - 11
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 11
5/3/2011 10:30:56 AM
ความปลอดภัยในการติดทีวีกับผนัง
คำ�เตือน : การดึง, การดัน หรือการปีนอาจทำ�ให้เกิดทีวีร่วงหล่นได้ โดยเฉพาะห้ามเด็กโหนหรือปีนกำ�แพง
บริเวณทีวีของท่าน อาจทำ�ให้ทีวีร่วงหล่นและเกิดอันตรายทำ�ให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ฉะโปรดปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดความปลอดภัยตามเอกสารแนบมา ความคงในการติด และควรมีอุปกรณ์ป้องกัน
การร่วงหล่นความปลอดภัย
การหลีกทีวีไม่ให้เกิดการร่วงหล่น
อุปกรณ์จำ�เป็น เช่น clamps, สกรู หรือลวดสลิง ฯลฯ ไม่ได้ให้มา
กับ โปรด
1. ยึดสกรูเข้ากับ clamps บนกำ�แพงของท่านให้แน่นและยืนยันการติดสกรู
เข้ากับผนังอย่างแน่นหนา
สำ�หรับ 32”-40” LCD TV : M6
สำ�หรับ 19”-27” LED TV : M4
สำ�หรับ 32”-65” LED TV : M8
2. ถอดสกรูตรงกลางด้านหลังของทีวีของท่านและใส่ clamps เข้าสกรู
และขันสกรูให้แน่น พร้อมกับ clamps เข้าเดิมอีก
3. ยึด clamps ติดไว้บนด้านหลังของทีวีเข้ากันกับ clamps บนผนังให้แน่น
ด้วยลวดสลิง
ตรวจสอบจุดยึดทุกจุดให้แน่นและปลอดภัย และตรวจสอบจุดยึดทุก
จุดเป็นสัญญาณก่อให้เกิดความสียหาย หากมีข้อสงสัยใดๆ
ให้ติดต่อช่างผู้ชำ�นาญในการติดทีวี
ควรติดทีวีใกล้กับผนังไม่ให้เกิดร่วงตกไปด้านหลัง
ความปลอดภัยในการติด clamps ยึดติดผนัง ควรอยู่ระดับเท่ากัน
หรือกว่า clamps ยึดกับทีวีของท่าน
ภาษาไทย - 12
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 12
5/3/2011 10:30:57 AM
การทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ์
ห้ามทำ�การฉีดสเปรย์ทำ�ความสะอาดเข้ากับผลิตภัณฑ์
โดยตรง อาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ของท่านทำ�งานล้มเหลว
เกิดประกายไฟหรือกระแสไฟฟ้าช็อตได้
ทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นำ�้เล็กน้อย
ลงบนผ้าเช็ดทำ�ความสะอาด
LICENCE
ภาษาไทย - 13
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 13
5/3/2011 10:30:57 AM
การบำ�รุงรักษาภายนอกและหน้าจอ
ภาษาไทย - 14
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 14
5/3/2011 10:30:57 AM
หน้าว่าง
ภาษาไทย - 15
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 15
5/3/2011 10:30:57 AM
สเปคไปบนผลิตภัณฑ์
การแปลงการออกแบบและสเปค เราขอสงวนนการกระทำ�ดังกล่าวโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำ�หรับ power supply ให้อ้างอิงกับลาเบลติดอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์

 1800-29-3232
 0-2689-3232
 0-2689-3298
www.samsung.com/th
BN68-03708H-sample fontTha_2804.indd 16
BN68-03708H-00
5/3/2011 10:30:58 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement