Samsung | GT-C3312 | คู่มือการใช้งาน | Samsung GT-C3312 คู่มือการใช้

Samsung GT-C3312 คู่มือการใช้
GT-C3312
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
www.sar-tick.com
โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน
• เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของ
คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ
• การบริการของบุคคลที่สามอาจจะถูกยกเลิกหรือขัดขวางเมื่อใดก็ได้
และ Samsung ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าคอนเทนท์หรือ
บริการใดๆ จะยังคงใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ.
• ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรี/โอเพ่นซอร์ส เงื่อนไขของการ
ปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ใน
เว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com).
ผลิตภัณฑ์นต้ี รงกับข้อจำกัดของ SAR
ทีจ่ ำกัดอยูท่ ่ี 2.0 W/kg ค่า SAR สูงสุดทีก่ ำหนด
ได้ระบุอยู่ในส่วนของข้อมูลการรับรอง SAR
(Specific Absorption Rate) ในคูม่ อื นี้
คำเตือน: ป้องกันกระแสไฟฟ้าช็อต
เพลิงไหม้และการระเบิด
ห้ามใช้สายไฟหรือเต้าเสียบทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับทีห่ ลวม
ห้ามจับสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดอุปกรณ์ชาร์จโดยการดึงสายไฟ
ห้ามหักหรือทำสายไฟเสียหาย
ห้ามใช้อปุ กรณ์ของคุณระหว่างการชาร์จ หรือจับอุปกรณ์ขณะมือเปียก
ห้ามลัดวงจรอุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่
ห้ามทำอุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรีห่ ล่นหรือกระแทก
ห้ามชาร์จแบตเตอรีด่ ว้ ยอุปกรณ์ชาร์จทีผ่ ผู้ ลิตไม่ได้รบั รอง
ไม่ใช้อปุ กรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสีย่ งของไฟฟ้าช็อต เพิม่ ขึน้
ห้ามใช้แบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออน (Li-Ion) ทีเ่ สียหายหรือรัว่
ในการกำจัดแบตเตอรีช่ นิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ตดิ ต่อศูนย์ บริการที่ได้รบั อนุญาตใกล้เคียง
การจัดการและกำจัดแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จด้วยความเอาใจใส่
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-36285E
Thai. 01/2012. Rev. 1.0
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มอื ถือของคุณ
ควรให้อปุ กรณ์ของคุณแห้ง
• ความชืน้ และของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชน้ิ ส่วนอุปกรณ์หรือ
วงจรอิเล็คทรอนิคส์เสียหาย
• ห้ามเปิดอุปกรณ์เมือ่ อุปกรณ์เปียก หากอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้ปดิ และถอดแบตเตอรีอ่ อกทันที
(หากปิดอุปกรณ์ไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรีอ่ อกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนัน้ ) จากนัน้ ให้ใช้
ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
• ของเหลวใดๆ อาจเปลีย่ นสีของป้ายทีแ่ สดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสีย
หายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจ ทำให้สทิ ธิในการรับประกันสินค้าจากผูผ้ ลิตเป็นโมฆะ
ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณทีม่ ฝี นุ่ และสกปรก
ฝุน่ อาจทำให้อปุ กรณ์ทำงานผิดปกติได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนทีล่ าดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่นอาจได้รบั ความเสียหายได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ในทีร่ อ้ นหรือเย็นจัด ให้ใช้อปุ กรณ์ทอ่ี ณุ หภูมิ -20° C ถึง 50° C
• อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ทป่ี ดิ สนิทเนือ่ งจากอุณหภูมิใน
รถอาจสูงถึง 80° C
• อย่าวางอุปกรณ์ถกู แสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่นบนแผงหน้าปัดรถยนต์)
• ให้เก็บแบตเตอรีท่ อ่ี ณุ หภูมิ 0° C ถึง 40° C
อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กบั วัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ
• อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
• หากขัว้ แบตเตอรีส่ มั ผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กบั สนามแม่เหล็ก
• อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรีจ่ ะคายประจุออก
จากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
• การ์ดทีม่ แี ถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึน้
เครือ่ งอาจเสียหายได้ในบริเวณ สนามแม่เหล็ก
• ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมทีม่ สี ว่ นประกอบเป็น แม่เหล็ก รวมทัง้ ไม่ควร
ปล่อยให้อปุ กรณ์สมั ผัสกับสนามแม่เหล็ก เป็นเวลานานๆ
เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์นม้ี คี วามสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช
ห้ามแจกจ่ายสือ่ ที่ได้รบั การคุม้ ครองลิขสิทธิท์ ค่ี ณุ บันทึกไว้ให้แก่ผอู้ น่ื โดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
เจ้าของเนือ้ หา การกระทำดังกล่าวอาจทำให้อปุ กรณ์เสียหายได้. Samsungไม่ขอรับผิดชอบ
ต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความไม่สามารถใช้ดว้ ยกันได้อนั มีสาเหตุมาจากการทีผ่ ใู้ ช้ดำ
เนินการแก้ไขการตัง้ ค่ารีจสิ ทรี.่
เครือ่ งโทรคมนาคมและเครือ่ งนีม้ คี วามสอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของกทช
เครือ่ งนีต้ รงกับคำแนะนำสากลสำหรับการสัมผัสกับคลืน่ สัญญาณวิทยุ
เครือ่ งวิทยุคมนาคมนีม้ อี ตั ราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate –SAR) อัน
เนือ่ งมาจากเครือ่ งวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.88 W/kg ซึง่ สอดคล้องตาม
มาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
อุปกรณ์ทเ่ี คลือ่ นที่ได้ของคุณคือตัวรับและตัวส่งคลืน่ สัญญาณวิทยุ ซึง่ ถูกออกแบบมา
เพือ่ ไม่ให้เกินค่าทีจ่ ำกัดสำหรับการสัมผัสกับคลืน่ สัญญาณวิทยุ (ความถีค่ ลืน่ สัญญาณ
วิทยุของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า) ซึง่ แนะนำไว้โดยคำแนะนำสากล คำแนะนำได้รบั
การพัฒนาโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์อสิ ระ (ICNIRP) และมีขอบเขตของความ
ปลอดภัยทีส่ ำคัญซึง่ ออกแบบมาเพือ่ ให้มน่ั ใจถึงความปลอดภัยของบุคคลต่างๆ
โดยไม่พจิ ารณาถึงอายุและสุขภาพ
คำแนะนำในการสัมผัสกับคลืน่ สัญญาณวิทยุใช้หน่วยการวัดทีเ่ รียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR ข้อจำกัดของ SAR สำหรับอุปกรณ์ทเ่ี คลือ่ นที่ได้คอื
2.0 W/kg
การทดสอบสำหรับ SAR ดำเนินการโดยใช้มาตรฐานตำแหน่งการทำงานกับ
การส่งสัญญาณอุปกรณ์ทร่ี ะดับพลังงานสูงสุดในทุกคลืน่ ความถีข่ องการทดสอบ
• ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์
ของคุณโดยเฉพาะเท่านัน้ การนำแบตเตอรี่ และเครือ่ งชาร์จที่ใช้ดว้ ยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้
เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
• ไม่ควรกำจัดแบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ดว้ ยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดของแต่
ละพืน้ ที่ในการกำจัดแบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ท่ใี ช้แล้ว
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยูใ่ นฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน
หรือบรรจุภณั ฑ์แรงดันสูง
• แบตเตอรีอ่ าจรัว่ ได้
• อุปกรณ์คณุ อาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
• หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
• หากงอหรือผิดรูป, อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิน้ ส่วนอาจ ทำงานผิดปกติ
อย่าใช้อปุ กรณ์หรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึง่ หากอุปกรณ์รอ้ นเกินไป
การปล่อยให้ผวิ หนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ทร่ี อ้ นเกินไปเป็นเวลานานอาจ ทำให้เกิดอาการผิว
ไฟม้เล็กน้อยเนือ่ งจากอุณหภูมไิ ด้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ
หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กบั ดวงตาของ
คนหรือสัตว์เลีย้ ง
การใช้แฟลชใกล้กบั ดวงตาอาจทำให้สญู เสียความสามารถในการมอง เห็นชัว่ คราวหรืออาจเป็น
อันตรายต่อดวงตาได้
ควรใช้ความระมัดระวังเมือ่ เกิดแสงกะพริบ
• ขณะใช้งานอุปกรณ์ให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
• อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมือ่ คุณได้รบั แสงกะพริบ ขณะดูวดี โี อหรือเล่นเกมส์ท่ใี ช้
Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรูส้ กึ ไม่สบายหรือเมือ่ ยล้า ให้หยุดใช้อปุ กรณ์ทนั ที
เพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวคุณหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ
• ไม่ควรวางแบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อน ต่างๆเช่น เตาไมโครเวฟ
หรืออุปกรณ์ทม่ี กี ารแผ่รงั สี เป็นต้น เนือ่ งจากแบตเตอรีอ่ าจระเบิดได้หากความร้อนภายใน
สูงเกินไป
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอน่ื ใดรวมทัง้ ไม่ควรเจาะ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรีส่ มั
ผัสกับความดันภายนอกทีส่ งู เนือ่ งจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อน ภาย
ในแบตเตอรีเ่ พิม่ ขึน้ สูงเกินกว่าปกติ
การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครือ่ งชาร์จไม่ให้เกิด ความเสียหาย
• ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณทีเ่ ย็นจัดหรือ ร้อนจัดจนเกินไป
• อุณหภูมทิ ส่ี งู เกินไปอาจทำให้อปุ กรณ์ผดิ รปู และความจใุนการชารจ์ กำลังไฟลดลงและ
อุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรีม่ อี ายุการใช้งาน สัน้ ลง
• ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรีส่ มั ผัสกับวัตถุทเ่ี ป็นโลหะ เนือ่ งจากอาจ ทำให้ขว้ั + และขัว้ ของแบตเตอรีเ่ ชือ่ มต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่ เสียหายชัว่ คราวหรือถาวรได้
• ไม่ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จที่ได้รบั ความเสียหาย
ข้อควรระวัง: ปฏิบตั ติ ามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับ
เกีย่ วกับความปลอดภัยทัง้ หมดขณะใช้ อุปกรณ์ในพืน้ ทีท่ ่ี
จำกัดการใช้งาน
ปิดอุปกรณ์ในทีห่ า้ มใช้
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับใดๆ ทีห่ า้ มใช้อปุ กรณ์มอื ถือในบางพืน้ ที่
การดูแลให้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จมีอายุการใช้งานนาน ทีส่ ดุ
• ไม่ควรชารจ์แบตเตอรีน่ านติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนือ่ งจาก การชาร์จกำลังไฟมากเกิน
ไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ สัน้ ลง
• แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรือ่ ยๆ ตามเวลาทีผ่ า่ นไป ดังนัน้ ควรนำมาชาร์จกำลังไฟ
ใหม่อกี ครัง้ ก่อนใช้งาน
• ถอดปลัก๊ ไฟของเครือ่ งชาร์จออกทุกครัง้ เมือ่ ไม่ใช้งาน
• ใช้แบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านัน้
ในระหว่างการใช้งานค่า SAR ทีแ่ ท้จริงสำหรับเครือ่ งนีม้ กั จะต่ำกว่าค่าทีก่ ล่าว
ไว้ขา้ งต้น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสำหรับจุดประสงค์ของประสิทธิภาพของระบบและ
เพือ่ ลดการรบกวนบนเน็ตเวิรก์ พลังงานในการทำงานของอุปกรณ์ทเ่ี คลือ่ นที่ได้
ของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัตเิ มือ่ พลังงานทัง้ หมดไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโทร
พลังงานเอาต์พตุ ของอุปกรณ์ทต่ี ำ่ กว่าจะมีคา่ SAR ทีต่ ำ่ กว่า
องค์กรต่างๆ เช่น องค์การอนามัยโลกและสํานักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
แนะนำว่า หากผูใ้ ช้รสู้ กึ วิตกกังวล และต้องการลดการรับสัมผัสคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
ควรใช้อปุ กรณ์แฮนด์ฟรีเพือ่ ให้อปุ กรณ์ไร้สายอยูห่ า่ งจากศีรษะและร่างกายในระหว่าง
การใช้งาน หรือลดจำนวนระยะเวลาในการใช้เครือ่ งลง
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดเยีย่ มชม www.samsung.com/sar และค้นหา
เครือ่ งของคุณโดยใช้หมายเลขรุน่
การกำจัดผลิตภัณฑ์นอ้ี ย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ท่ใี ช้ทว่ั ไปในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกสหภาพ ยุโรปและประเทศอืน่ ๆ
ในทวีปยุโรป ทัง้ นี้ แต่ละประเทศ จะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะทีแ่ ยกจากกัน)
สัญลักษณ์นท้ี ป่ี รากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์
แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิง้ ผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น
อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทัว่ ไปอืน่ ๆ เมือ่ หมดอายุการใช้
งานเพือ่ ป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิง่ แวดล้อมได้รบั ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทิง้ ขยะที่ไม่มี
การควบคุมโปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านีอ้ อกจากขยะประเภทอืน่ ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ดว้ ย
ความนรับผิดชอบเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนผูใ้ ช้ทซ่ี อ้ื ผลิตภัณฑ์น้ี
เพือ่ ใช้สว่ นตัวควรติดต่อร้านค้าทีซ่ อ้ื หรือหน่วยงานราชการในท้องถิน่ เพือ่ ขอทราบรายละเอียด
เกีย่ วกับสถานทีแ่ ละวิธกี ารนำผลิตภัณฑ์เหล่านีก้ ลับมาใช้ใหม่เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม
ผูใ้ ช้ทเ่ี ป็นองค์กรควรติดต่อผูจ้ ำหน่ายและตรวจสอบเงือ่ นไขและข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาซือ้
ผลิตภัณฑ์น้ไี ม่ควรทิง้ ผลิตภัณฑ์ ชิน้ นีแ้ ละอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอืน่ ๆทีเ่ กิดขึน้
จากการพาณิชย์ทจ่ี ะนำไปกำจัดภายหลัง
หากคุณต้องใช้อปุ กรณ์ทางการแพทย์ใดๆเป็นการส่วนตัว ให้ตดิ ต่อ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์เพือ่ ให้แน่ใจถึง
ความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
หากคุณใช้เครือ่ งช่วยฟัง ให้ตดิ ต่อผูผ้ ลิตเพือ่ ขอข้อมูลเกีย่ วกับ คลืน่ วิทยุรบกวน
เครือ่ งช่วยฟังบางประเภทอาจได้รบั การรบกวนจากคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ ของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อ
ผูผ้ ลิตเพือ่ ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครือ่ งช่วยฟังของคุณ
การปิดอุปกรณ์ในบริเวณทีเ่ สีย่ งต่อการระเบิดได้งา่ ย
• ปิดอุปกรณ์ในบริเวณทีเ่ สีย่ งต่อการระเบิดได้งา่ ยแทนการถอดแบตเตอรี่
• ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณทีเ่ สีย่ งต่อการระเบิดได้
ง่ายเสมอ
• ห้ามใช้อปุ กรณ์ในบริเวณทีม่ กี ารเติมน้ำมันเชือ้ เพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณ
ที่ใกล้เชือ้ เพลิงหรือสารเคมีตา่ งๆ และบริเวณทีม่ กี ารระเบิด.
• ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวทีต่ ดิ ไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุท่ี ระเบิดได้งา่ ยไว้ในบริเวณเดียว
กับอุปกรณ์ ชิน้ ส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมือ่ อยูบ่ นเครือ่ งบิน
การใช้อปุ กรณ์บนเครือ่ งบินผิดกฎหมาย. อุปกรณ์ ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำ
ทางอิเล็คทรอนิคส์ของ เครือ่ งบินได้
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนือ่ งจากคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
ของอุปกรณ์ของคุณ
ไม่ควรใช้อปุ กรณ์ใกล้กบั อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์อน่ื ๆ
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนือ่ งจาก คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุของอุปกรณ์ของ
คุณ สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อผูผ้ ลิต
ไม่ควรใช้อปุ กรณ์ของคุณใกล้กบั เครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ
ปฏิบตั ติ ามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับ ความ
ปลอดภัยทัง้ หมดในการใช้งานอุปกรณ์มอื ถือขณะขับรถ
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์สว่ นมากจะใช้สญั ญาณคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ ซึง่ อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการ
ทำงานของอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์อน่ื ๆได้
• หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลีย่ งการใช้อปุ กรณ์ใกล้กบั เครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจภายในระยะ 15
ซม. เนือ่ งจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ
• คุณต้องใช้อปุ กรณ์ของคุณให้หา่ งจากเครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ อย่างน้อย 15 ซม
• เพือ่ ลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ ให้ใช้อปุ กรณ์ในด้าน
ตรงข้ามกับเครือ่ งกระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ
ใช้แบตเตอรี,่ เครือ่ งชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูผ้ ลิต
• การใช้แบตเตอรีห่ รือเครือ่ งชาร์จทัว่ ไปอาจทำให้อายุการใช้งาน ของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจ
ทำให้อปุ กรณ์ทำงานผิดปกติ
• ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบความปลอดภัยของผูใ้ ช้งานเมือ่ ใช้อปุ กรณ์เสริมหรืออุปกรณ์อน่ื ๆ
ที่ไม่ได้รบั รองโดยซัมซุง
ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
• การทำเช่นนัน้ อาจทำให้อปุ กรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
• หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:
• ถืออุปกรณ์ตง้ั ตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทว่ั ไป
• พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
• หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับเสาอากาศทีต่ ดิ ตัง้ อยูภ่ ายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้
คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุมากกว่าปกติ
ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆ
ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรก ของคุณ ห้ามใช้อปุ กรณ์มอื
ถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพือ่ ความปลอดภัยของตัวคุณและผูอ้ น่ื ห้ามใช้อปุ กรณ์
มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย, เพือ่ ความปลอดภัยของตัวคุณและผูอ้ น่ื :
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อปุ กรณ์ระหว่างเดินหรือ เคลือ่ นที่
ควรสนใจต่อสิง่ รอบข้างอยูเ่ สมอเพือ่ หลีกเลีย่ งการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผูอ้ น่ื
• การรับฟังเสียงทีด่ งั เกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยนิ ของคุณ
• การรับฟังเสียงดังขณะขับขีอ่ าจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำ
ให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
• ควรลดระดับเสียงลงอยูเ่ สมอก่อนทีจ่ ะเสียบหูฟงั ใน แหล่งทีม่ าเสียง
และใช้การตัง้ ค่าระดับเสียงต่ำสุด เท่าทีจ่ ำเป็นในการรับฟังการสนท
นาหรือเพลง
• ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึน้ ทีห่ ฟู งั ให้หลีกเลีย่ งการ
ใช้งานหูฟงั ในสภาพอากาศทีแ่ ห้ง หรือใช้วตั ถุทเ่ี ป็นโลหะเพือ่ คายประจุ
ไฟฟ้าสถิตก่อนเชือ่ มต่อหูฟงั เข้ากับอุปกรณ์
การกำจัดแบตเตอรีใ่ นผลิตภัณฑ์นอ้ี ย่างถูกวิธี
(เป็นสัญลักษณ์ท่ใี ช้ทว่ั ไปในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก สหภาพยุโรปและประเทศอืน่ ๆ
ในทวีปยุโรป ทัง้ นีแ้ ต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรีแ่ ละกำจัดขยะทีแ่ ยก
จากกัน)
สัญลักษณ์นบ้ี นแบตเตอรีค่ มู่ อื การใช้ หรือบรรจุภณั ฑ์บอกให้รวู้ า่ ไม่ควรทิง้
แบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นร้ี วมกับขยะทัว่ ไปอืน่ หากมีสญั ลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd
หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรีม่ สี ารปรอท แคดเมียม หรือตะกัว่ เกินระดับอ้างอิงในข้อ
กำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถกู วิธี สารเหล่านีอ้ าจเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์หรือสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติและเพือ่ ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่โปรดแยกแบตเตอรีอ่ อกจากขยะชนิดอืน่ ๆ
และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิน่ ของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผูใ้ ห้
บริการทีม่ คี ณุ ภาพเท่านัน้
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผูใ้ ห้บริการที่ไม่มคี ณุ ภาพอาจทำให้
อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สทิ ธิในการรับประกันของผูผ้ ลิตเป็นโมฆะได้
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
คุณอาจได้รบั บาดเจ็บหรือทำให้อปุ กรณ์เสียหายหากคุณล้มลง
• การเปลีย่ นแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำ ให้การรับประกันสินค้าจาก
ผูผ้ ลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการให้นำอุปกรณ์ของคุณไปทีศ่ นู ย์บริการของซัมซุง
• อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนือ่ งจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
ห้ามทาสีหรือติดสติกเกอร์ลงบนเครือ่ ง
สีและสติกเกอร์อาจเข้าไปอุดตันในชิน้ ส่วนทีข่ ยับได้ ทำให้เครือ่ งไม่ สามารถทำงานได้ตามปกติ
หากคุณมีอาการแพ้สหี รือชิน้ ส่วนโลหะ ของผลิตภัณฑ์น้ี คุณอาจเกิดอาการคันหรือบวมบริเวณ
ผิวหนังทีส่ มั ผัสกับสีหรือชิน้ ส่วนดังกล่าว เมือ่ เกิดอาการแพ้ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นแ้ี ละไปพบ
แพทย์
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:
• เช็ดอุปกรณ์และเครือ่ งชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
• ทำความสะอาดขัว้ ของแบตเตอรีด่ ว้ ยสำลีกอ้ นหรือผ้า
• อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
• ไม่ควรถอดการ์ดในขณะทีอ่ ปุ กรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครือ่ งมิฉะนัน้ อาจ
ทำให้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูห่ ายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและ
ถูกคลืน่ ไฟฟ้าจากอุปกรณ์อน่ื ๆ รบกวน
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุทเ่ี ป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณทีเ่ ป็นสีทองหรือขัว้ ทัง้ สองข้าง หาก
พบว่าการ์ดสกปรกให้เช็ดด้วยผ้านุม่
การเตรียมพร้อมเพือ่ ใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพืน้ ทีห่ รือบางสถานการณ์คณุ อาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้
อุปกรณ์ของคุณได้ เมือ่ ต้องเดินทางไปยังทีห่ า่ งไกลหรือพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่พฒั นาควรเตรียมวิธที เ่ี ป็น
ทางเลือกอืน่ ในการติดต่อผูใ้ ห้บริการเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย
กระจกหรืออะครีลคิ ทีแ่ ตกร้าวอาจทำให้มอื หรือใบหน้าของคุณได้รบั บาดเจ็บได้นำอุปกรณ์ของ
คุณไปทีศ่ นู ย์บริการของซัมซุงเพือ่ รับการซ่อมแซม
ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมือ่ ใช้งานหูฟงั
• ใช้อปุ กรณ์แฮนด์ฟรี
• ทำความรูจ้ กั อุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัตทิ เ่ี ป็นประโยชน์ตา่ งๆ
เช่นการโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัตเิ หล่านีจ้ ะช่วยลดเวลาที่ จำเป็นในการโทรออก
หรือรับสายบนอุปกรณ์มอื ถือของคุณ
• วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งทีห่ ยิบใช้งา่ ย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้
โดยไม่ตอ้ งละสายตาจากท้องถนนหาก หาก คุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะ
สมให้บริการข้อความ เสียงตอบรับแทนคุณ
• ให้อกี ฝ่ายทีค่ ณุ สนทนาอยูด่ ว้ ยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายใน ช่วงการจราจรทีต่ ดิ ขัดมา
กหรือในสภาพอากาศทีเ่ ลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมาก
เป็นสภาวะทีอ่ นั ตราย
• อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ“สิง่ ทีต่ อ้ งทำ”
หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็น การดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับ
ขีอ่ ย่าง ปลอดภัย
• การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมือ่ ไม่มกี ารเคลือ่ นทีห่ รือ
ก่อนทีจ่ ะมาถึงจุดทีจ่ ราจรติดขัด ลองวาง แผนการโทรเมือ่ รถของคุณหยุดอยูก่ บั ที่ หากจำ
เป็นต้องโทรออกให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านัน้ ตรวจสอบสภาพถนนและ กระจกของ
คุณจากนัน้ ให้กดหมายเลขต่อ
• อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซง่ึ อาจทำให้เสียสมาธิ ได้ ควรทำให้อกี ฝ่ายที่
คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาทีอ่ าจดึงความสนใจของ
คุณออกจากท้องถนน
• การใช้อปุ กรณ์เพือ่ โทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลข ฉุกเฉินท้องถิน่
ในกรณีทเ่ี กิดไฟไหม้, อุบตั เิ หตุบนท้องถนนหรือ การรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
• ใช้อปุ กรณ์ของคุณเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ในกรณีฉกุ เฉิน หากคุณพบเห็นอุบตั เิ หตุทางรถยนต์
, อาชญากรรม หรือเหตุฉกุ เฉินร้ายแรงใดๆทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ให้โทรไปยังหมาย
เลขฉุกเฉิน ท้องถิน่ ของคุณ
• โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลข
หน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมือ่ จำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ ประสบอุบตั เิ หตุไม่รา้ ยแรง,
ป้ายจราจรเสียหาย, อุบตั เิ หตุบนถนน เล็กน้อยที่ไม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บหรือทราบว่ามี
การโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือ
หมายเลขโทรศัพท์พเิ ศษอืน่ ๆ
ไม่ควรใส่อปุ กรณ์ของคุณไว้ทก่ี ระเป๋าหลังหรือรอบเอว
อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
ลดความเสีย่ งในการบาดเจ็บจากการเคลือ่ นไหวซ้ำๆ
เมือ่ คุณทำการเคลือ่ นไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นว้ิ มือกดปุม่ หรือวาดตัวอักษร
บนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรูส้ กึ เมือ่ ยล้าทีม่ อื , คอ, หัวไหล่ หรือ
ส่วนอืน่ ๆของร่างกาย เมือ่ ใช้อปุ กรณ์เป็นระยะเวลานาน ให้ถอื อุปกรณ์ดว้ ยความสบาย ไม่ตอ้ งใช้
น้ำหนักมากในการกดปุม่ และหยุดพักให้บอ่ ยขึน้ หากคุณยังคงรูส้ กึ เมือ่ ยล้าอย่างต่อเนือ่ งหรือหลัง
การใช้งาน ให้หยุดใช้งานและไปพบแพทย์
ไม่ควรใช้อปุ กรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อปุ กรณ์ทางการ แพทย์ตา่ งๆ ทีอ่ าจได้รบั
การรบกวนจากคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
อย่าใช้อปุ กรณ์เพือ่ การอืน่ ใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หลีกเลีย่ งการรบกวนผูอ้ น่ื เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์ในทีส่ าธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนือ่ งจากอาจได้ รับบาดเจ็บทีต่ วั เด็กเองและ
ผูอ้ น่ื ได้, ทำให้อปุ กรณ์เสียหาย หรือโทร ออกซึง่ จะเพิม่ ค่าใช้จา่ ยของคุณได้
การติดตัง้ อุปกรณ์มอื ถือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้วยความ ระมัดระวัง
• ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มอื ถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ทีน่ ำมาใช้ภายในรถของคุณได้รบั การติด
ตัง้ อย่างแน่นหนา
• ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณทีถ่ งุ ลมนิรภัยจะพองตัวออกมา
เนือ่ งจากการติดตัง้ อุปกรณ์ไร้สาย อย่างผิดวิธอี าจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมือ่ ถุงลม
นิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
• ขณะใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลทีส่ ำคัญแล้ว Samsung ไม่ขอรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายของข้อมูล
• เมือ่ ต้องการขายหรือกำจัดอุปกรณ์ของคุณ ให้สำรองข้อมูลทัง้ หมดแล้วตัง้ ค่าอุปกรณ์ของ
คุณใหม่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางทีผ่ ดิ
• โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมือ่ ต้องการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชัน่ และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอพพลิเคชัน่ ทีส่ ามารถเข้าถึง
ฟังก์ชนั ต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
• ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพือ่ ดูการใช้งานทีน่ า่ สงสัยหรือที่ไม่ได้รบั
อนุญาต หากคุณพบสัญญาณใดๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
คุณในทางทีผ่ ดิ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณเพือ่ ลบหรือเปลีย่ นข้อมูลบัญชีของ
คุณ
• ในกรณีทเ่ี ครือ่ งของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลีย่ นรหัสผ่านในบัญชีของ
คุณเพือ่ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• หลีกเลีย่ งการใช้แอพพลิเคชัน่ จากแหล่งที่ไม่รจู้ กั และล็อคเครือ่ งของคุณโดยใช้
ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN
โครงสร้างของโทรศัพท์
4
1
1
4
ปุม่ ปรับระดับเสียง
ใช้ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์ใน
โหมดปกติ, ทำการโทรหลอก
กดลง), ส่งข้อความฉุกเฉิน
ดูใน “การโทรหลอก”
ดูใน “การเปิดใช้งานและส่งข้อ
ความฉุกเฉิน”
ปุม่ ล็อก
ล็อกหน้าจอสัมผัสและปุม่ กด,
ปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุม่ กด
(กดค้างไว้)
2
ปุม่ โทร
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า จากนัน้ ให้
เรียกข้อมูลบันทึกการโทรและข้อความ
ของคุณในโหมดปกติ
2
3
5
3
ปุม่ กลับ
ในโหมดเมนู
จะกลับไปยังระดับก่อนหน้า;
เปลีย่ นเครือข่าย (กดค้างไว้)
5
ปุม่ เปิด-ปิดเครือ่ ง
เปิดหรือปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้)
หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมนู จะ
ยกเลิกค่าทีป่ อ้ นไว้และกลับสูโ่ หมดปกติ
โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนีท้ ด่ี า้ นบนของหน้าจอ:
สัญลักษณ์ คำอธิบาย
สัญลักษณ์ คำอธิบาย
ความแรงของสัญญาณ1
หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย
โรมมิง่
GPRS
(อยูน่ อกพืน้ ทีบ่ ริการปกติ)
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย
เปิดใช้งานบลูทธู
EDGE
ข้อความ SMS ใหม่
กำลังโทร
ข้อความ MMS ใหม่
ใช้งานการโอนสาย
ข้อความอีเมล์ใหม่
คุณสมบัตกิ ารส่งข้อควา
ข้อความเสียงฝากใหม่
มฉุกเฉินทำงาน
ใส่การ์ดความจำแล้ว
ตัง้ เวลาเตือนไว้
เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
เชือ่ มต่อกับเว็บเพจทีม่ คี
วามปลอดภัย
รูปแบบปิดเสียงทำงาน
เชือ่ มต่ออยูก่ บั PC
แสดงระดับแบตเตอรี่
เปิดวิทยุ FM
10:00 เวลาปัจจุบน
ั
พักการใช้งานวิทยุ FM 1. ไอคอนนีอ้ าจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั
การตัง้ ค่า SIM การ์ดของคุณ
กำลังเล่นเพลง
การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่
1.ถอดฝาครอบและนำแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ SIM การ์ด
ฝาปิดด้านหลัง
SIM การ์ด
2.ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
• ห้ามถอดแบตเตอรีก่ อ่ นทีจ่ ะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา การดำ
เนินการดังกล่าวอาจทำให้อปุ กรณ์เสียหายได้
• ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา
ออกเมือ่ ไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มสี วิตช์เปิดปิด
ดังนัน้ คุณจึงต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้า
เสียบปลัก๊ ไฟเพือ่ ให้หยุดการจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร์
แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลัก๊ ไฟสำหรับการใช้งาน
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)
การชาร์จแบตเตอรี่
1.เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพา 2. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว
ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก
หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้หรือข้อมูล
เพิม่ เติม
ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูทค่ี ณุ ต้องเลือกเพือ่
ดำเนินการขัน้ ตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก
ข้อความ → เขียนข้อความ(หมายถึง ข้อความ ตามด้วย
เขียนข้อความ)
วงเล็บเหลีย่ ม: ปุม่ ของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ ]
[ ] (หมายถึ
งปุม่ เปิดปิดเครือ่ ง)
ใช้หน้าจอสัมผัส
ศึกษาวิธกี ารพืน้ ฐานในการใช้หน้าจอสัมผัส
1.ถอดฝาปิดด้านหลังและนำแบตเตอรี่ออก
2.ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอสัมผัสเกิดรอยขีดข่วน
อย่าใช้อุปกรณ์ที่แหลมคม
การ์ดความจำ
ตรงช่องเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ทอ่ี าจทำให้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งใช้
อืน่ ๆ ของคุณเสียหาย
→
โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ
microSDHC™ ทีม่ คี วามจุสงู ถึง 16 กิกะไบต์ (ขึน้ อยูก่ บั ผูผ้ ลิตและ
ประเภทของการ์ดความจำ)
• การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดความจำใช้
กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทร
ศัพท์เท่านัน้
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการ
ใช้งานสัน้ ลง
แบตเตอรี่
ไอคอนเพื่อการแนะนำ
3.ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าที่
4.ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม
• ในการใช้งานหน้าจอสัมผัสให้ได้ผลดีทส่ี ดุ โปรดลอกแผ่นฟิลม์ ป้อง
กันออกก่อนใช้งานโทรศัพท์
• หน้าจอสัมผัสมีพน้ื ผิวสำหรับตรวจจับประจุไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยที่
ร่างกายมนุษย์ปล่อยออกมา สำหรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิ
ภาพ ให้สมั ผัสหน้าจอด้วยปลายนิว้ หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนอง
ต่อการสัมผัสของเครือ่ งมือทีม่ ปี ลายเรียวเล็ก เช่นสไตลัสหรือปากกา
• สัมผัส: แตะหนึง่ ครัง้ เพือ่ เลือกหรือเรียกใช้เมนู ทางเลือก
หรือแอพพลิเคชัน่
การจัดการ SIM การ์ดของคุณ
โทรศัพท์ของคุณรองรับโหมดสอง SIM ซึง่ ทำให้คณุ ใช้ SIM
การ์ดได้สองใบโดยไม่ตอ้ งเปลีย่ น ต่อไปนีเ้ ป็นวิธกี ารเปิดใช้งาน SIM การ์ด
และการเปลีย่ นการตัง้ ค่าการ์ด
อุปกรณ์ของคุณสามารถเปิดรอรับสัญญาณได้สองเครือข่าย
พร้อมกัน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายจากสองเครือ
ข่ายในเวลาเดียวกันได้
เมื่อต้องการสลับเครือข่าย
ในโหมดปกติ ให้กดปุม่ กลับค้างไว้เพือ่ สลับระหว่างเครือข่าย ไอคอนของ
SIM การ์ดทีเ่ ลือกจะถูกไฮไลท์
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SIM การ์ด
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การ​จัดการ SIM ก​ าร์ด →
เครือข่าย
2.เลือก SIM การ์ด → เปิด
3.เลือก บันทึก
เมื่อต้องการสลับ SIM การ์ดโดยอัตโนมัติ
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การ​จัดการ SIM ก​ าร์ด →
การ​เปลี่ยน​อัตโนมัตขิ​ อง SIM
2.เลือก การ​เปลี่ยน​อัตโนมัตขิ​ อง SIM
3.ตั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่จะใช้ SIM การ์ด
4.เลือก บันทึก
การเพิ่มรายชื่อใหม่
ตำแหน่งความจำที่จะบันทึกรายชื่อใหม่อาจตั้งไว้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ สำหรับการเปลี่ยน
ตำแหน่งหน่วยความจำในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →
เพิ่มเติม → การตั้งค่า → บันทึก​ราย​ชื่อ​ใหม่​ใน →
ตำแหน่งหน่วยความจำ → บันทึก
1.ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์
2.เลือก
3.เลือก สร้างรายชื่อ → ตำแหน่งหน่วยความจำ (หากจำเป็น)
4.เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
5.ใส่ข้อมูลรายชื่อ
6.เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ
การส่งและการแสดงข้อความ
การส่งข้อความ หรือข้อความ MMS
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ
2.เลือกช่องผู้รับ → ใส่เอง
3.ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลือก เรียบร้อย
4.เลือกช่องป้อนข้อความ
5.ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก เรียบร้อย ดูใน “ป้อนข้อความ”
เมื่อต้องการส่งเป็นข้อความธรรมดา ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7
เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อ
6.เลือก เพิ่มมีเดีย แล้วเพิ่มรายการ
7.เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและไอคอนของ SIM การ์ด
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การ​จัดการ SIM ​การ์ด →
ลง​ทะเบียน​การ์ด
2.เลือก SIM การ์ดแล้วเปลี่ยนชื่อและไอคอนของการ์ด
3.เลือก บันทึก
4.ทำขั้นตอน 2-3 ซ้ำกับ SIM การ์ดอีกอันหนึ่ง
การโทรออก
1.ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2.กด [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3.เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]
การรับสาย
1.เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ]
2.เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [
]
การปรับระดับเสียง
เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง
2.เลือกรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับ
ระดับเสียงเรียกเข้า
3.เลือก SIM การ์ด
4.เลือก ระดับเสียง → การเตือนการโทร
5.ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงแล้วเลือก บันทึก
เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความ MMS
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2.เลือกข้อความหรือข้อความ MMS
การโทรหลอก
คุณสามารถสร้างให้มสี ายเรียกเข้าได้เมือ่ คุณต้องการออกจากทีป่ ระชุมหรือ
การสนทนาที่ไม่พงึ ประสงค์
เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตัง้ ค่า → โทร → การโทรหลอก →
ปุม่ ลัดการโทรหลอก
เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก
ในโหมดปกติ ให้กดปุม่ ปรับระดับเสียงลง
การเปิดใช้งานและส่งข้อความฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉินเพือ่ ขอความช่วย
เหลือจากครอบครัวหรือเพือ่ นได้
เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความฉุกเฉิน
→ ทางเลือกการส่ง
2.เลือก การส่งข้อความฉุกเฉิน เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติข้อความฉุกเฉิน
3.เลือก ผู้รับ → เพิ่มผู้รับ → รายชื่อ
คุณยังสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อผู้รับได้
ข้ามไปขั้นตอนที่ 7
4.เลือก ทั้งหมด
5.เลือกรายชื่อ → เพิ่ม
เมื่อต้องการปรับระดับเสียงการแตะหน้าจอ
การใช้ Widget
ในโหมดปกติ ให้กดปุม่ ระดับเสียงเพือ่ ปรับระดับเสียง
ศึกษาวิธกี ารใช้ Widget จากหน้าจอปกติ
เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย
ในขณะทีก่ ำลังสนทนา ให้กดปุม่ ระดับเสียงขึน้ หรือลงเพือ่ ปรับระดับเสียง
ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์
ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น
เมื่อต้องการเปิด Widget
1.ในโหมดปกติ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าใดหน้าหนึ่ง
ของหน้าจอปกติ
2.เลือก Widget ที่ต้องการเปิดใช้งานจากหน้าจอปกติ
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง
2.เลือกรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน
เสียงเรียกเข้า
3.เลือก SIM การ์ด
4.เลือก เสียงเรียกโทรปกติ
5.เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
6.เลือกเสียงเรียกเข้าแล้วเลือก กำหนด
หากต้องการเปลีย่ นเป็นอีกรูปแบบหนึง่ ให้เลือกจากรายการ
เมื่อต้องการจัดระเบียบ Widget
คุณสามารถจัดระเบียบหน้าจอปกติแต่ละหน้าด้วย Widget ทีค่ ณุ ชอบได้
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → Widgets
2.เลือก Widget สำหรับแต่ละหน้า
ใส่ข้อความ
เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
• เลือก Eng เพือ่ เปลีย่ นภาษาป้อนเข้า
• เลือก T9 เพือ่ สลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร
จุดจะกลายเป็นสีเขียวในโหมด T9
• เลือก 123 หรือ sym เพือ่ สลับไปยังโหมดตัวเลขหรือโหมดสัญลักษณ์
การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด
1.ในโหมดปกติ ให้กด [ ] เพื่อแสดงรายการหมายเลขล่าสุด
2.เลือก ◄ หรือ ► ไปยังชนิดการโทร
3.เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
4.เลือกหมายเลขหรือชื่อเพื่อดูรายละเอียดของการโทรแล้วกด [
เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น
• Widget ของคุณบางรายการเชือ่ มต่อกับเว็บเซอร์วสิ การเลือก
Widget ทีท่ ำงานบนเว็บอาจทำให้เกิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม
• Widget ทีส่ ามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึน้ กับภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้
บริการของคุณ
]
6.เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7.เมื่อคุณตั้งค่าผู้รับเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ
8.เลือก ซ้ำ จากนั้นกำหนดจำนวนครั้งที่จะส่งข้อความฉุกเฉินซ้ำ
แล้วเลือก กําหนด
9.กดปุ่มกลับ → ใช่
เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน
1.ขณะที่หน้าจอสัมผัสและปุ่มกดล็อกอยู่ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงสี่ครั้ง
เพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้
2.เมื่อต้องการออกจากโหมดฉุกเฉิน ให้กด [ ]
การใช้กล้องถ่ายรูป
เมื่อต้องการจับภาพถ่าย
1.ในโหมดปกติ ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2.หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3.ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการและทำการปรับ
4.กด เพื่อถ่ายภาพ รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการแสดงรูปถ่าย
ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์สว่ นตัว → รูปภาพ → ไฟล์รปู ถ่าย
เมื่อต้องการบันทึกวีดีโอ
1.ในโหมดปกติ ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2.หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3.เลือก เพื่อสลับไปยังโหมดบันทึกภาพ
4.ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการและทำการปรับ
5.กด เพื่อเริ่มบันทึก
6.กด เพื่อหยุดบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการแสดงวีดีโอ
ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์สว่ นตัว → วีดโี อ → ไฟล์วดี โี อ
การตั้งค่าและใช้การเตือน
เมื่อต้องการตั้งการเตือนใหม่
1.ในโหมดเมนู เลือก การเตือน
2.กด สร้าง
3.กำหนดรายละเอียดการเตือน
4.กด บันทึก
คุณสมบัติพักการเตือนจะตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนซ้ำ
หลังจากครบระยะเวลาที่กำหนด เมื่อต้องการกำหนดระยะเวลา
ให้กับคุณสมบัติพักการเตือน ให้เลือก การตั้งค่า → ข้าม
เมื่อต้องการหยุดนาฬิกาปลุก
เมือ่ เสียงเตือนดังขึน้ :
• สัมผัส หยุด ค้างไว้เพือ่ หยุดการเตือน
• กด ข้าม ค้างไว้เพือ่ ปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสัน้
เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน
1.ในโหมดเมนู เลือก การเตือน
2.เลือกจุดถัดจากการเตือนที่คุณต้องการเลิกใช้งาน
• สัมผัสค้างไว้: แตะรายการค้างไว้นานกว่า 2 วินาที
• ลาก: แตะทีร่ ายการใดๆ ค้างไว้แล้วลากนิว้ ของคุณเพือ่ ย้ายรายการนัน้
การเปิดหรือปิดโทรศัพท์
เมือ่ ต้องการเปิดโทรศัพท์:
1.กดปุ่ม [ ] ค้างไว้
2.ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด ตกลง (ถ้าจำเป็น)
3.เมื่อตัวช่วยตั้งค่าเปิดขึ้น ให้ปรับตั้งโทรศัพท์ของคุณตามต้องการ
โดยทำตามหน้าจอ
หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่
ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
เมือ่ ต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 1 ตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นบน
การเข้าใช้เมนู
เมือ่ ต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์:
1.ในโหมดปกติ ให้กด เมนู เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2.เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหน้าจอเมนูหลัก
3.เลือกเมนูหรือแอพพลิเคชั่น
4.กดปุ่มกลับเพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [ ]
เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
• เมือ่ คุณเข้าใช้เมนูทต่ี อ้ งใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2
ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณ
• Samsung ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของรหัส
ผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอืน่ ๆ
ทีเ่ กิดจากซอฟต์แวร์ทผ่ี ดิ กฎหมาย
โหมด T9
1.กดปุ่มเสมือนที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2.เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด เพื่อเว้นวรรค
ถ้าคำที่ถูกต้องไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก เพื่อเลือกใช้คำอื่น
โหมด ABC
กดปุม่ เสมือนทีเ่ หมาะสมจนกระทัง่ ตัวอักษรทีค่ ณุ ต้องการปรากฏบน
หน้าจอ
โหมดตัวเลข
กดปุม่ เสมือนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใส่หมายเลข
โหมดสัญลักษณ์
กดปุม่ เสมือนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใส่สญั ลักษณ์
การใช้องค์ประกอบอื่นๆ ในการป้อนข้อความ
• เมือ่ ต้องการเลือ่ นเคอร์เซอร์ ให้เลือก แล้วกดปุม่ นำทางเสมือน
• เมือ่ ต้องการลบอักขระทีละตัว ให้เลือก
เมือ่ ต้องการลบคำอย่างรวดเร็ว ให้สมั ผัส ค้างไว้
• เมือ่ ต้องการใส่เครือ่ งหมายวรรคตอน ให้เลือก 1 ซ้ำๆ
• ในการเปลีย่ นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ให้เลือก
ในการพิมพ์ทกุ คำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้สมั ผัสสองครัง้ ที่
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising