Samsung SP-L330 คู่มือการใช้งาน

Samsung SP-L330 คู่มือการใช้งาน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย โปรดอานขอควรระวังตอไปนี้โดยละเอียด และใชผลิตภัณฑตามคําแนะนํา
หากไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่มีเครื่องหมายนี้อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได
หากไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่มีเครื่องหมายนี้ อาจทําใหผลิตภัณฑหรือทรัพยสินเสียหาย
| เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา | เกี่ยวกับการติดตั้ง | เกี่ยวกับการทําความสะอาดและการใชงาน |
[รูปภาพในที่นี้มีใหเพื่อการอางอิงเทานั้น และอาจใชไมไดในบางกรณี (หรือประเทศ)]
ใสปลั๊กใหแนน เพื่อไมใหปลั๊กหลวม
z
เมื่อการเชื่อมตอไมแนนหนา อาจทําใหเกิดเพลิงไหม
หามใชเตารับไฟฟาที่หลวมหรือใชสายไฟที่เสียหาย
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
หามสัมผัสปลั๊กไฟดวยมือเปยกเด็ดขาด ไมวาในกรณีใดๆ
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
หามเสียบปลั๊กอุปกรณหลายชนิดเขากับเตารับไฟฟาที่ผนังเพียงจุดเดียว
z
อาจมีอันตรายจากเพลิงไหม
หามหักงอสายไฟมากเกินไป หรือวางวัตถุหนักๆ ทับสายไฟ
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
กอนที่จะเคลื่อนยายผลิตภัณฑ โปรดตรวจสอบวาปดเครื่องไวและถอดสายไฟออกจาก
เตารับที่ผนัง นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบวาไดถอดการเชื่อมตอสายทั้งหมดจากอุปกรณอื่นๆ กอนที่จะเคลื่อนยาย
z
การเคลื่อนยายผลิตภัณฑโดยไมถอดสายไฟออกอาจทําใหเกิดความเสียหายกับสายไฟ
และทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหมได
ในการถอดปลั๊กของอุปกรณตางๆ จากสายไฟหลัก จะตองดึงปลั๊กออกจากเตารับหลัก
ดังนั้น ปลั๊กที่ตอกับไฟหลักจะตองพรอมสําหรับการเขาถึงเสมอ
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
ถอดปลั๊กของเครื่องดวยการจับที่ปลั๊กทุกครั้ง การดึงที่สายไฟของปลั๊กอาจทําใหดานในของสายไฟเสียหายได
z
อาจมีอันตรายจากเพลิงไหม
ถอดปลั๊กไฟกอนที่จะทําความสะอาดผลิตภัณฑ
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
| เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา | เกี่ยวกับการติดตั้ง | เกี่ยวกับการทําความสะอาดและการใชงาน |
เพื่อปองกันการลุกลามในกรณีที่เกิดเพลิงไหม โปรดเก็บเทียนและแหลงที่มีเปลวไฟอื่นๆ หางจากผลิตภัณฑตลอดเวลา
z
อาจมีอันตรายจากเพลิงไหม
เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑในตูหรือบนชั้นวาง โปรดตรวจสอบอยาใหดานหนาของฐานยื่น
ออกมา
z
ผลิตภัณฑที่ตกหลนอาจเสียหายหรือทําใหเกิดการบาดเจ็บได
จัดวางสายไฟใหหางจากเครื่องทําความรอน
z
ฉนวนหุมสายไฟอาจละลายและทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
หามติดตั้งผลิตภัณฑในสถานที่ซึ่งมีน้ํามัน ควัน ความชื้น หรือน้ํา (น้ําฝน) หรือใน
ยานพาหนะ
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
หามติดตั้งผลิตภัณฑในสถานที่ซึ่งมีการระบายอากาศไมดี เชนชั้นวางหนังสือ
ตูเก็บของ ฯลฯ
z
อุณหภูมิภายในที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
หามติดตั้งในสถานที่ซึ่งไมมั่นคง หรือบนขาตั้งที่เล็กกวาผลิตภัณฑ
z
ถาผลิตภัณฑตกหลนอาจเปนอันตรายตอเด็ก โปรดติดตั้งบนสถานที่ซึ่งมีความเรียบ
และมั่นคง เนื่องจากสวนหนาของผลิตภัณฑมีน้ําหนักมาก
ในกรณีที่เกิดฟารอง/ฟาผา โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับไฟฟาที่ผนัง
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
ตรวจสอบวาชองระบายอากาศไมถูกปดกั้นดวยผาคลุมโตะหรือผามาน
z
อุณหภูมิภายในที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
วางผลิตภัณฑบนพื้นอยางระมัดระวัง
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บได
อยาทําผลิตภัณฑหลนขณะที่ถือ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บได
เก็บผลิตภัณฑใหพนมือเด็ก
z
ถาผลิตภัณฑตกหลนอาจเปนอันตรายตอเด็ก โปรดติดตั้งบนสถานที่ซึ่งมีความเรียบ
และมั่นคง เนื่องจากสวนหนาของผลิตภัณฑมีน้ําหนักมาก
| เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา | เกี่ยวกับการติดตั้ง | เกี่ยวกับการทําความสะอาดและการใชงาน |
อยาใสวัตถุที่เปนโลหะ เชน สอม ตะเกียบ สายไฟ หรือวัตถุที่ติดไฟได เชน กระดาษในชองระบายอากาศ พอรต
PC/COMPOSITE ชองตอสายไฟฟาหรือชองตอแบตเตอรี่
z
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
ถามีน้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเขาสูผลิตภัณฑ ใหปดเครื่องและถอดสายไฟออกจากเตารับ
ที่ผนัง และติดตอ ศูนยบริการ
อยาถอดประกอบ หรือพยายามแกไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ
z
เมื่อผลิตภัณฑตองการการซอมบํารุง ใหติดตอ ศูนยบริการ
หามใชหรือเก็บผลิตภัณฑไวใกลกับสเปรยที่ติดไฟไดหรือสารอื่นๆ
z
อาจมีอันตรายจากเพลิงไหมหรือการระเบิด
อยาวางภาชนะใสน้ํา แจกัน เครื่องดื่ม สารเคมี ชิ้นสวนโลหะขนาดเล็กหรือของหนัก
ไวบนผลิตภัณฑ
z
ถาน้ําเขาผลิตภัณฑ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือเพลิงไหม และในกรณีที่ของหนักหลน
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได
อยาใหเด็กวางของเชนของเลนหรือคุกกี้บนผลิตภัณฑ
z
ถาเด็กพยายามเอื้อมเพื่อหยิบสิ่งเหลานี้ ผลิตภัณฑอาจรวงหลนและทําใหเกิดอันตรายได
หามมองเขาหาแสงของหลอดไฟโดยตรง หรือฉายภาพเขาสูดวงตาโดยตรง
z
กรณีนี้เปนอันตรายอยางยิ่ง โดยเฉพาะสําหรับเด็ก
เมื่อคุณนําแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล โปรดระวังอยาใหเด็กกลืนแบตเตอรี่ เก็บแบตเตอรี่ไวใหพนมือเด็ก
z
ถามีการกลืนกิน โปรดพบแพทยทันที
ถาผลิตภัณฑมีควันออกมา มีเสียงผิดปกติ หรือมีกลิ่นไหม ใหถอดปลั๊กไฟทันที และ
ติดตอ ศูนยบริการ
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
ถาขาหรือแกนของปลั๊กไฟไดรับฝุนละออง น้ํา หรือสิ่งแปลกปลอม ใหทําความสะอาดใหหมดจด
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊กไฟและเช็ดผลิตภัณฑดวยผาแหงและนุม
z
หามใชสารเคมี เชน แว็กซ เบนซีน แอลกอฮอล ทินเนอร ยาฆาแมลง น้ํายาปรับอากาศ
น้ํามันหลอลื่นหรือสารซักฟอก
เมื่อไมไดใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดปลั๊กไฟออก
z
มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดความรอนจากฝุนละอองที่สะสม หรือฉนวนปองกันอาจลดคุณภาพ
ลง ทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
หามติดตั้งผลิตภัณฑในสถานที่ซึ่งมีฝุนละอองมาก มีสารเคมี อุณหภูมิสูงหรือต่ํามาก มีความชื้นสูง หรือในที่ซึ่งมีการใชงานอยางตอ
เนื่อง ฯลฯ
ถาผลิตภัณฑตกพื้นหรือตัวเครื่องภายนอกเสียหาย ใหปดเครื่องและถอดปลั๊ก
z
กรณีเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม ติดตอ ศูนยบริการ
ใชเฉพาะแบตเตอรี่มาตรฐานที่กําหนดไวเทานั้น หามใชแบตเตอรี่ใหมและแบตเตอรี่เกาผสมกัน
z
การใสแบตเตอรี่ผิดขั้วอาจทําใหแบตเตอรี่แตกปริหรือรั่วซึมและอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
การบาดเจ็บ หรือการปนเปอน (เสียหาย) ได
โปรดวางรีโมทคอนโทรลไวบนโตะ
z
ถาคุณเหยียบรีโมทคอนโทรล อาจทําใหลมและบาดเจ็บหรือทําใหผลิตภัณฑเสียหายได
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ | ภาพผลิตภัณฑ | รีโมทคอนโทรล | ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ |
เอ็นจินของระบบออปติคัลใชเทคโนโลยี LCD ใหม
- มีการปรับภาพ 1024 x 768
- ใชแผง 3P-LCD
- SP-L330 : ใหภาพสวางถึง 3300 ลูเมน
- SP-L350 : ใหภาพสวางถึง 3500 ลูเมน
- ขนาดกระทัดรัด น้ําหนักเบา และพกพางาย
ลดเสียงรบกวนจากพัดลม
- ลดเสียงรบกวนจากพัดลมของผลิตภัณฑ ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลเวียนอากาศภายในและโครงสราง
การติดตั้งพัดลม
ขั้วตออินพุตที่หลากหลาย
- เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมตอกับอุปกรณตอพวง ดวยการมีขั้วตอตางๆ เชน HDMI (สัญญาณ DVI PC, สนับสนุน),
2 D-Sub 15p, S-Video และขั้วตอวิดีโอ
เอาตพุตเสียง
- อุปกรณนี้มีลําโพงสเตอริโอสองตัวที่ดานซายและขวา และรองรับอีควอไลเซอรแบบ 5 ชวง
การปรับแตงของผูใช
- อุปกรณนี้สามารถปรับตั้งคาตางๆ สําหรับแตละพอรตอินพุต
- อุปกรณนี้มีรูปแบบอางอิงที่สามารถใชเพื่อปรับตําแหนงและปรับคาตางๆ
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ | ภาพผลิตภัณฑ | รีโมทคอนโทรล | ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ |
ดานหนา/ดานบน
1. ไฟสัญญาณ
5. ปุม POWER(
- STAND BY (LED สีน้ําเงิน)
)
ใชเปดหรือปดโปรเจคเตอร
- LAMP (LED สีน้ําเงิน)
6. เลนส
- TEMP (LED สีแดง)
โปรดดูที่ สัญญาณ LED
7. ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
2. VOL - / + & ปุมเลือกและเลื่อน
8. วงแหวนโฟกัส
ปรับระดับเสียง
ใชปุมนี้เพื่อเลื่อนไปที่รายการหรือเลือกรายการภายในเมนู
3. ปุม MENU
ใชปรับโฟกัส
9. ปุมซูม
ใชปุมนี้เพื่อเขาหรือออกจากเมนู หรือเพื่อเลื่อนไปขางหนา
ใชขยายหรือยอขนาดภาพ
ภายในเมนู
10.ฝาครอบเลนส
4. ปุม SOURCE
ใชเลือกสัญญาณอินพุตจากแหลงขอมูลภายนอก
การนําออกจากบรรจุภัณฑ
คูมือการติดตั้งอยางรวดเร็ว
สายไฟ
บัตรรับประกัน/บัตรลงทะเบียน
(อาจไมมีใหในบางสถานที่)
รีโมทคอนโทรล/ แบตเตอรี่ 1 กอน (CR2025)
แผนซีดีคูมือผูใช
ผาทําความสะอาด
(อาจไมมีใหในบางสถานที่)
สาย D-Sub
สัญญาณไฟ LED
:สวาง
STAND
BY
:กะพริบ
LAMP
:ดับ
TEMP
ขอมูล
ถาคุณกดปุม POWER บนรีโมทคอนโทรลหรือโปรเจคเตอร หนาจอ
จะปรากฏภายใน 30 วินาที
โปรเจคเตอรอยูในสภาพการทํางานปกติ
สภาวะนี้จะปรากฏเมื่อโปรเจคเตอรเตรียมการทํางานหลังจากมีการกดปุม POWER บนโปรเจคเตอรหรือ
รีโมทคอนโทรล
มีการกดปุม POWER เพื่อปดโปรเจคเตอร และระบบระบายความรอนกําลังทํางานเพื่อลดความรอนภายใน
โปรเจคเตอร (ทํางานประมาณ 30 วินาที)
โปรดดูที่ การดําเนินการ 1 ดานลาง ถาพัดลมภายในโปรเจคเตอรไมอยูในสภาพการทํางานตามปกติ
โปรดดูที่ การดําเนินการ 2 ดานลาง ถาฝาครอบหลอดไฟที่ปองกันหลอดไฟอยูไมไดปดอยางเหมาะสม
กรณีนี้แสดงวาฝาครอบเลนสไมไดเปดอยางเหมาะสม โปรดดูที่การดําเนินการ 3 ดานลาง
แสดงวาเครื่องเปลี่ยนเปนโหมดระบายความรอน เนื่องจากอุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรไดเพิ่มสูงขึ้น
จนเกินขีดจํากัด
โปรดดูที่การดําเนินการ 4 ดานลาง
แสดงวามีการปดเครื่องโดยอัตโนมัติ เนื่องจากอุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรไดเพิ่มสูงขึ้นจนเกิน
ขีดจํากัด โปรดดูที่การดําเนินการ 5 ดานลาง
เกิดปญหากับการทํางานของหลอดไฟ โปรดดูที่การดําเนินการ 6
หลอดไฟหมดอายุการใชงาน โปรดดูที่การดําเนินการ 7
ผลิตภัณฑไมไดทํางานตามปกติ ติดตอ ศูนยบริการ
การแกไขปญหาของสัญญาณ
ประเภท
สถานะ
เมื่อระบบพัดลมระบายความ
การดําเนินการ 1
รอน
ไมอยูในสภาพการทํางานปกติ
มาตรการ
ถาอาการยังคงอยูหลังจากถอดสายไฟและตอสายไฟกลับเขาที่แลว และเปด
โปรเจคเตอรอีกครั้ง ใหติดตอผูแทนจําหนายหรือ ศูนยบริการ ของเรา
เมื่อฝาครอบหลอดไฟที่ปองกัน
ชุดหลอดไฟไมปดลงอยาง
การดําเนินการ 2
เหมาะสมหรือระบบเซนเซอร
ไมอยูในสภาพการ
ตรวจสอบวาสกรูดานขางของโปรเจคเตอรมีการล็อคไวอยางถูกตอง และถามีการ
ล็อคตามปกติ ใหตด
ิ ตอผูแทนจําหนายหรือ ศูนยบริการ
ทํางานปกติ
เปดฝาครอบเลนสใหสุด
การดําเนินการ 3
สถานะแสดงวาฝาครอบเลนส
ถาฝาครอบเลนสไมเปดจนสุดขณะที่ใชงานโปรเจคเตอร ทั้งวิดีโอและเสียงจะถูกปด
ไมไดเปดอยางเหมาะสม
โดยอัตโนมัติ
ถาสถานะนี้คงอยูเปนเวลาสิบนาที โปรเจคเตอรจะถูกปดโดยอัตโนมัติ
ถาอุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรสูงขึ้นเกินขีดจํากัด เครื่องจะเปลี่ยนเปน
โหมดระบายความรอนกอนที่จะปดลงโดยอัตโนมัติ
* โหมดระบายความรอน: สถานะของความเร็วพัดลมเพิ่มขึ้น และไฟของ
แสดงวาเครื่องเปลี่ยนเปนโหมดระบาย
การดําเนินการ 4
ความรอน เนื่องจากอุณหภูมิภายใน
ของโปรเจคเตอรไดเพิ่มสูงขึ้นจนเกิน
ขีดจํากัด
โปรเจคเตอรถูกบังคับเปลี่ยนเปนโหมดประหยัด
ตรวจสอบวาชองระบายอากาศของโปรเจคเตอรมีสิ่งใดปดกั้นอยูหรือไม
ตรวจสอบวาตัวกรองอากาศถูกปดกั้นหรือไม ทําความสะอาดถาจําเปน
ตรวจสอบวาอุณหภูมิโดยรอบของโปรเจคเตอรนั้นสูงกวาชวงอุณหภูมิมาตรฐานของ
โปรเจคเตอรหรือไม
รอใหโปรเจคเตอรเย็นลงอยางเพียงพอ และจึงใชงานอีกครั้ง
ตรวจสอบวาชองระบายอากาศของโปรเจคเตอรมีสิ่งใดปดกั้นอยูหรือไม
ตรวจสอบวาตัวกรองอากาศถูกปดกั้นหรือไม ทําความสะอาดถาจําเปน
การดําเนินการ 5
ถาอุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอร
ตรวจสอบวาอุณหภูมิโดยรอบของโปรเจคเตอรนั้นสูงกวาชวงอุณหภูมิมาตรฐานของ
เพิ่มสูงขึ้นกวาขีดจํากัด เครื่องจะปดลง
โปรเจคเตอรหรือไม
โดยอัตโนมัติ
รอใหโปรเจคเตอรเย็นลงอยางเพียงพอ และจึงใชงานอีกครั้ง
ถาปญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โปรดติดตอผูแทนจําหนายผลิตภัณฑหรือ
ศูนยบริการ
หลอดไฟ
ทํางานผิดปกติ
การดําเนินการ 6
หลังจากที่มีการปดเครื่อง
โดยผิดปกติ หรือ
การเปดเครื่องหลังจาก
ปดเครื่อง รอเวลาใหเครื่องเย็นลงอยางเพียงพอ จากนั้นเปดเครื่องอีกครั้งเพื่อใชงาน
ถาปญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โปรดติดตอผูแทนจําหนายผลิตภัณฑหรือ
ศูนยบริการ
ปดโปรเจคเตอรทันที
การดําเนินการ 7
เมื่อหนาจอมืดลง
ตรวจสอบเวลาการใชหลอดไฟในหนาจอแสดงขอมูล ถาจําเปนตองเปลี่ยนหลอดไฟ
โปรดติดตอผูแทนจําหนายผลิตภัณฑ หรือ ศูนยบริการ
โปรเจคเตอรนี้ใชระบบพัดลมระบายความรอนเพื่อปองกันไมใหเครื่องมีความรอนสูงเกิน การทํางานของพัดลม
ระบายความรอนอาจทําใหเกิดเสียงดัง ซึ่งจะไมมีผลกับประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง และเปนการทํางานตามปกติ
ดานหลัง
1. พอรต PC OUT
7. พอรตอินพุต [AV IN] VIDEO
2. พอรต AUDIO OUT
8. พอรตอินพุต [AV IN] S-VIDEO
3. พอรตอินพุต HDMI/DVI IN
9. พอรตอินพุต PC IN 1,2
4. พอรตอินพุต PC 1/DVI AUDIO IN
10.พอรตอินพุต [PC IN2] AUDIO
5. พอรต RS-232C (สําหรับขั้วอินพุตการบํารุง
รักษา)
11.ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
12.พอรตอินพุต POWER
6. พอรตอินพุต [AV IN] R-AUDIO-L
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ | ภาพผลิตภัณฑ | รีโมทคอนโทรล | ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ |
1.
ปุม POWER (
2.
ปุม AUTO
3.
ปุม MENU (
4.
ปุม Move (
5.
ปุม V.KEYSTONE(+/-)
)
)
)/(
(VERTICAL KEYSTONE)
6.
ปุม INSTALL
7.
ปุม BLANK
8.
ปุม P.SIZE
9.
ปุม QUICK
10. ปุม MUTE (
)
11. ปุม RETURN (
12. ปุม EXIT (
13. ปุม VOL
14. ปุม INFO
15. ปุม SOURCE
16. ปุม P.MODE
17. ปุม STILL
1. POWER (
)
ใชเปดโปรเจคเตอร
2. AUTO
ปรับภาพโดยอัตโนมัติ (ใชไดเฉพาะในโหมดคอมพิวเตอรเทานั้น)
3. MENU (
)
ใชเพื่อแสดงหนาจอเมนู
4. Move (
)/(
)
ใชเลื่อนไปที่รายการหรือเพื่อเลือกรายการเมนู
5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
ใชปุมนี้เมื่อภาพวิดีโอบิดเบี้ยวหรือเอียง
6. INSTALL
ใชพลิกหรือกลับดานของภาพที่ฉาย
7. BLANK
ใชปดวิดีโอและเสียงชั่วคราว
)
)
)
ปุมนี้จะถูกปลดเมื่อกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม POWER
8. P.SIZE
ใชปรับขนาดของภาพ
9. QUICK
ใชเมื่อเลือกเมนูที่ใชลาสุดอยางรวดเร็ว
10. MUTE (
)
ใชในการปดเสียงชั่วคราว
ถาตองการเปดเสียงอีกครั้ง ใหกดปุม MUTE อีกครั้ง หรือกดปุม - VOL +
11. RETURN (
)
กลับสูเมนูกอนหนา
12. EXIT (
)
ใชเพื่อปดหนาจอเมนู
13. VOL
ปรับระดับเสียง
14. INFO
ใชตรวจสอบสัญญาณที่มา การตั้งคาภาพ การปรับหนาจอคอมพิวเตอร และระยะเวลาของหลอดไฟ
15. SOURCE
ใชสลับระหวาง TV และอินพุตภายนอก
16. P.MODE
ใชสําหรับเลือกโหมดภาพ
17. STILL
ใชสําหรับดูภาพนิ่ง
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ | ภาพผลิตภัณฑ | รีโมทคอนโทรล | ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ |
การออกแบบและขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ขอมูลจําเพาะ
รุน
SP-L330 / SP-L350
แผงจอ
0.63" 3LCD w/MLA
ความละเอียด
XGA (1024 x 768)
อัตราสวนภาพ
4:3
SP-L330 : สูงสุด 3,300 ANSI ลูเมน (ประหยัด 2200 ลูเมน)
ความสวาง
SP-L350 : สูงสุด 3,500 ANSI ลูเมน (ประหยัด 2200 ลูเมน)
ความเปรียบตาง
สูงสุด 400:1
ขนาดหนาจอแนวแทยง
40 ~ 300"
ชวงการฉาย
1 ม. ~ 10 ม.
การปรับซูม
ปรับดวยตนเอง
การปรับโฟกัส
ปรับดวยตนเอง
เลนส
F=1.65~1.93, f=18.5 มม. ~22.5 มม.
อัตราสวนการซูม
1:1.2
Keystone
แนวตั้ง (±30°), แนวนอน (±30°)
หลอดไฟ
การใชพลังงาน
220W (ปกติ : 200W, ประหยัด : 152W )
อายุการใชงาน
2,000 ชั่วโมง (ประหยัด : 2,500 ชั่วโมง)
D-Sub 15p x 2
RGB , YPbPr อะนาล็อก
HDMI
ขั้วอินพุต
RGB ดิจิทัล, YCbCr ดิจิทัล
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
คอมโพสิตวิดีโอ
ลําโพง
3W x 2 (สเตอริโอ)
พลังงาน
การใชพลังงาน
สูงสุด 300 วัตต
แรงดันไฟฟา
100~240V AC, 50/60Hz
เสียงรบกวน
ประหยัด : 30dB, ปกติ : 32dB, สวาง : 35dB
291 (ก) x 289 (ล) x 127 (ส)
ขนาด
11.5 นิ้ว (ก) x 11.4 นิ้ว (ล) x 5 นิ้ว (ส)
น้ําหนัก
3.9 กก. / 8.6 ปอนด
สภาพแวดลอมของ
ผูใช
ขณะทํางาน
อุณหภูมิ :
ความชื้น : 20 % ~ 80 % (ไมกลั่นตัว)
การเก็บ
อุณหภูมิ :
ความชื้น : 10 % ~ 90 % (ไมกลั่นตัว)
อุปกรณคลาส B นี้ไดรับการออกแบบสําหรับการใชงานในบานและสํานักงาน อุปกรณนี้มีการจดทะเบียนดาน EMI
สําหรับการใชงานในสถานที่พักอาศัย สามารถใชงานไดในทุกพื้นที่ คลาส A ใชสําหรับการใชงานในสํานักงาน
คลาส A ใชสําหรับธุรกิจ ในขณะที่คลาส B จะปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟานอยกวาคลาส A
แผง LCD ที่ใชในโปรเจคเตอรแบบ LCD ประกอบดวยพิกเซลขนาดเล็กนับแสนพิกเซล
เชนเดียวกับอุปกรณแสดงภาพวิดีโอชนิดอื่นๆ แผง LCD นี้อาจมีพิกเซลเสียที่ไมทํางาน เมื่อจัดสงผลิตภัณฑ เงื่อนไข
สําหรับการระบุพิกเซลเสียและจํานวนพิกเซลเสียที่แผง LCD มีไดนั้นมีการจัดการอยางเขมงวดตามมาตรฐานที่เกี่ยว
ของ โดยผูผลิต LCD และบริษัทของเรา แมวาจอภาพจะมีพิกเซลเสียบาง แตจะไมมีผลตอคุณภาพโดยรวมของหนา
จอและอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
โหมดการแสดงผลที่สนับสนุน
เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI)
รูปแบบ
ความละเอียด
ความถี่แนวนอน
(kHz)
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
ความถี่พิกเซล
(MHz)
IBM
640 x 350
70Hz
31.469
70.086
25.175
IBM
640 x 480
60Hz
31.469
59.940
25.175
IBM
720 x 400
70Hz
31.469
70.087
28.322
VESA
640 x 480
60Hz
31.469
59.940
25.175
MAC
640 x 480
67Hz
35.000
66.667
30.240
VESA
640 x 480
70Hz
35.000
70.000
28.560
VESA
640 x 480
72Hz
37.861
72.809
31.500
VESA
640 x 480
75Hz
37.500
75.000
31.500
VESA
720 x 576
60Hz
35.910
59.950
32.750
VESA
800 x 600
56Hz
35.156
56.250
36.000
VESA
800 x 600
60Hz
37.879
60.317
40.000
VESA
800 x 600
70Hz
43.750
70.000
45.500
VESA
800 x 600
72Hz
48.077
72.188
50.000
VESA
800 x 600
75Hz
46.875
75.000
49.500
MAC
832 x 624
75Hz
49.726
74.551
57.284
VESA
1024 x 768
60Hz
48.363
60.004
65.000
VESA
1024 x 768
70Hz
56.476
70.069
75.000
VESA
1024 x 768
72Hz
57.672
72.000
78.434
VESA
1024 x 768
75Hz
60.023
75.029
78.750
VESA
1152 x 864
60Hz
53.783
59.959
81.750
VESA
1152 x 864
70Hz
63.000
70.000
96.768
VESA
1152 x 864
72Hz
64.872
72.000
99.643
VESA
1152 x 864
75Hz
67.500
75.000
108.000
VESA
1280 x 720
60Hz
44.772
59.855
74.500
VESA
1280 x 720
70Hz
52.500
70.000
89.040
VESA
1280 x 720
72Hz
54.072
72.000
91.706
VESA
1280 x 720
75Hz
56.456
74.777
95.750
VESA
1280 x 768
60Hz
47.776
59.870
79.500
VESA
1280 x 768
75Hz
60.289
74.893
102.250
VESA
1280 x 800
60Hz
49.702
59.810
83.500
VESA
1280 x 800
75Hz
62.795
74.934
106.500
VESA
1280 x 960
60Hz
60.000
60.000
108.000
VESA
1280 x 960
70Hz
69.930
70.000
120.839
VESA
1280 x 960
72Hz
72.072
72.000
124.540
VESA
1280 x 960
75Hz
75.231
74.857
130.000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63.981
60.020
108.000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74.620
70.000
128.943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76.824
72.000
132.752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79.976
75.025
135.000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65.317
59.978
121.750
VESA
1440 x 900
60Hz
55.935
59.887
106.500
VESA
1440 x 900
75Hz
70.635
74.984
136.750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75.000
60.000
162.000
สําหรับความละเอียดขางตน ถาสัญญาณอินพุตมีความละเอียดต่ํากวาหรือสูงกวา 1024x768 จะมีการแปลงเปน
1024x768 โดยชิปตัวปรับสัดสวนภายในโปรเจคเตอร
เมื่อความละเอียดจริง (1024x768) ของโปรเจคเตอรและเอาตพุตของคอมพิวเตอรเทากัน คุณภาพของภาพที่ไดจะดี
ที่สุด
เวลาของ AV (D-Sub)
รูปแบบ
ความละเอียด
สแกน
BT.601 SMPTE 267M
480i
59.94Hz
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59.94Hz
โปรเกรสซีฟ
BT.601
576i
50Hz
อินเทอรเลซ
BT.1358
576p
50Hz
โปรเกรสซีฟ
720p
59.94Hz/60Hz
โปรเกรสซีฟ
720p
50Hz
โปรเกรสซีฟ
1080i
59.94Hz/60Hz
อินเทอรเลซ
1080i
50Hz
อินเทอรเลซ
SMPTE 296M
BT.709 SMPTE 274M
อินเทอรเลซ
เวลา AV (HDMI)
รูปแบบ
ความละเอียด
สแกน
ความถี่แนวนอน
(kHz)
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
ความถี่พิกเซล
(MHz)
EIA-861
รูปแบบ 1
640 x 480
โปรเกรสซีฟ
59.940
31.469
25.175
EIA-861
รูปแบบ 1
640 x 480
โปรเกรสซีฟ
60.000
31.500
25.200
EIA-861
รูปแบบ 2,3
720 x 480
โปรเกรสซีฟ
59.940
31.469
27.000
EIA-861
รูปแบบ 2,3
720 x 480
โปรเกรสซีฟ
60.000
31.500
27.027
EIA-861
รูปแบบ 4
1280 x 720
โปรเกรสซีฟ
59.939
44.955
74.175
EIA-861
รูปแบบ 4
1280 x 720
โปรเกรสซีฟ
60.000
45.000
74.250
EIA-861
รูปแบบ 5
1920 x 1080
อินเทอรเลซ
59.939
33.716
74.175
EIA-861
รูปแบบ 5
1920 x 1080
อินเทอรเลซ
60.000
33.750
74.250
EIA-861
รูปแบบ 17,18
720 x 576
โปรเกรสซีฟ
50.000
31.250
27.000
EIA-861
รูปแบบ 19
1280 x 720
โปรเกรสซีฟ
50.000
37.500
74.250
EIA-861
รูปแบบ 20
1920 x 1080
อินเทอรเลซ
50.000
28.125
74.250
เวลา AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
| การตั้งคาพื้นฐาน | การเชื่อมตอสายไฟ | การเชื่อมตออุปกรณภายนอก |
การติดตั้งโปรเจคเตอร
ติดตั้งโปรเจคเตอรโดยใหลําแสงจากโปรเจคเตอรตั้งฉากกับหนาจอ
วางโปรเจคเตอรใหเลนสอยูกึ่งกลางของหนาจอ
ถาไมไดติดตั้งจอในแนวตั้ง ภาพบนจออาจไมเปนรูปสี่เหลี่ยม
อยาติดตั้งจอในที่สวางจา ถาจอมีความสวางมากเกินไป ภาพบนจอจะไมปรากฏชัดเจน
เมื่อติดตั้งจอในที่สวาง ใหใชมานเพื่อชวยใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น
คุณสามารถติดตั้งโปรเจคเตอรในสถานที่ตอไปนี้: ดานหนา-พื้น / ดานหนา-เพดาน / ดานหลัง-พื้น / ดานหลัง-เพดาน
(ในการดูการตั้งคาตําแหนงที่ติดตั้ง)
เมื่อตองการดูภาพขณะติดตั้งโปรเจคเตอรดานหลังจอ
ติดตั้งจอแบบกึ่งโปรงใส
เลือก Menu > ตั้งคา > ติดตั้ง > ดานหลัง-พื้น
เมื่อตองการดูภาพขณะติดตั้งโปรเจคเตอรดานหนาจอ
ติดตั้งโปรเจคเตอรในดานที่คุณดูภาพบนจอ
เลือก Menu > ตั้งคา > ติดตั้ง > ดานหนา-พื้น
การปรับซูมและโฟกัส
ปุมซูม
แหวนโฟกัส
คุณสามารถปรับขนาดของภาพภายในชวงการซูมดวยการปรับปุมซูม
โฟกัสภาพบนจอโดยใชแหวนโฟกัส
ถาผลิตภัณฑติดตั้งอยูในตําแหนงที่อยูนอกระยะการฉายที่ระบุ (โปรดดูที่ ขนาดจอและ
ระยะหางของการฉาย) จะไมสามารถปรับโฟกัสไดอยางเหมาะสม
การปรับระดับดวยขาตั้ง
สําหรับการวางโปรเจคเตอรใหไดระดับ ใหปรับขาตั้งของโปรเจคเตอร
โปรเจคเตอรนี้สามารถปรับไดถึงความสูง 30 มม. (ประมาณ 12 °) จากจุดอางอิง
การบิดเบือน Keystone ของภาพอาจปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงของโปรเจคเตอร
ถามี Keystone เกิดขึ้น ใหปรับโดยใชฟงกชัน V-Keystone
ขนาดจอและระยะหางของการฉาย
ติดตั้งโปรเจคเตอรบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน และปรับระดับของโปรเจคเตอรโดยใชขาตั้งที่ปรับไดเพื่อใหไดคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ถาภาพไมชัดเจน ให
ปรับปุมซูมหรือแหวนโฟกัส หรือเลื่อนโปรเจคเตอรไปขางหนาหรือขางหลัง
ขนาดจอ
แนวนอน
แนวตั้ง
สูงสุด
ต่ําสุด
ออฟเซ็ต
(M:นิ้ว)
(X:มม.)
(Y:มม.)
(Z:มม.)
(Z:มม.)
(Y':มม.)
40
812.8
609.6
1376
1140
102
50
1016.0
762.0
1727
1433
127
60
1219.2
914.4
2078
1726
152
70
1422.4
1066.8
2430
2020
178
80
1625.6
1219.2
2781
2313
203
90
1828.8
1371.6
3133
2606
229
100
2032.0
1524.0
3484
2899
254
110
2235.2
1676.4
3835
3192
279
120
2438.4
1828.8
4187
3485
305
130
2641.6
1981.2
4538
3778
330
140
2844.8
2133.6
4889
4071
356
150
3048.0
2286.0
5241
4364
381
160
3251.2
2438.4
5592
4657
406
170
3454.4
2590.8
5944
4950
432
180
3657.6
2743.2
6295
5243
457
190
3860.8
2895.6
6646
5536
483
200
4064.0
3048.0
6998
5829
508
210
4267.2
3200.4
7349
6122
533
220
4470.4
3352.8
7701
6415
559
230
4673.6
3505.2
8052
6708
584
240
4876.8
3657.6
8403
7001
610
250
5080.0
3810.0
8755
7294
635
260
5283.2
3962.4
9106
7587
660
270
5486.4
4114.8
9457
7880
686
280
5689.6
4267.2
9809
8173
711
290
5892.8
4419.6
10160
8466
737
300
6096.0
4572.0
10512
8759
762
โปรเจคเตอรนี้ไดรับการออกแบบมาใหแสดงภาพไดดีที่สุดบนจอขนาด 80 ~ 120 นิ้ว
A. จอภาพ
Z: ระยะหาง
Y': ระยะหางจากกึ่งกลางเลนสไปจนถึงดานลางของภาพ
การปรับ H-Keystone
1.
ตรวจสอบระยะหางของการฉายภาพตามขนาดจอ จากนั้นติดตั้งโปรเจคเตอร (ดูตารางดานลาง)
ขนาดจอ (m)
ระยะหางของการฉาย
แนวแท
ความกวาง
ความยาว
(m)
1
0.8
0.6
1.4
1.3
1
0.8
1.7
1.5
1.2
0.9
2.1
1.8
1.4
1.1
2.4
2
1.6
1.2
2.8
2.3
1.8
1.4
3.1
2.5
2
1.5
3.4
2.8
2.2
1.7
3.8
3
2.4
1.8
4.1
3.3
2.6
2
4.5
3.6
2.8
2.1
4.8
3.8
3
2.3
5.1
4.1
3.3
2.4
5.5
4.3
3.5
2.6
5.8
4.6
3.7
2.7
6.2
4.8
3.9
2.9
6.5
5.1
4.1
3
6.8
5.3
4.3
3.2
7.2
5.6
4.5
3.4
7.5
C : จอภาพ
5.8
4.7
3.5
7.9
- ระยะหางของการฉาย: ระยะหางในแนวตั้งจากภาพที่ฉาย
6.1
4.9
3.7
8.2
6.4
5.1
3.8
8.5
6.6
5.3
4
8.9
6.9
5.5
4.1
9.2
7.1
5.7
4.3
9.6
7.4
5.9
4.4
9.9
A : โปรเจคเตอร
B : ระยะหางของการฉาย
7.6
2.
6.1
4.6
10.2
เลือกจาก ดานหนา-พื้น, ดานหนา-เพดาน, ดานหลัง-พื้น และ ดานหลัง-เพดาน ตามตําแหนงที่จะติดตั้งโปรเจคเตอร
3.
ตั้งคาของ H-Keystone และ V-Keystone เปน '0' และปรับปุมซูมใหอยูกึ่งกลางของชวงหมุนพอดี
4.
กดปุม MENU เพื่อแสดงหนาจอ ลายสาน ของ รูปแบบทดสอบ.
(ตั้งคา รูปแบบทดสอบ ลายสาน)
5.
ปรับตําแหนงของโปรเจคเตอรใหเสน (1) และ (2) ในภาพขนานกัน
จอภาพ
ลายสาน รูปแบบทดสอบ
(1) เสนแนวตั้งเสมือนบนหนาจอ ซึ่งใชเสนดายหนึ่งเสน เปนตน
6.
(2) เสนแนวตั้งกลาง รูปแบบทดสอบ
ปรับมุมของโปรเจคเตอรใหมุมของภาพที่ฉาย (ซึ่งใกลกับโปรเจคเตอรมากที่สุด) ตรงกับมุมของจอ
A : โปรเจคเตอร
B : จอภาพ
C : ภาพที่ฉาย
D : มุมของภาพใกลกับโปรเจคเตอร
ปรับมุมของโปรเจคเตอรใหภาพที่ฉายครอบคลุมพื้นที่หนาจอทั้งหมด
(ภาพที่ฉายอาจไมครอบคลุมพื้นที่จอทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสูงที่ติดตั้งโปรเจคเตอร ในกรณีนี้ ใหปรับมุมของโปรเจคเตอรเพื่อใหสามารถ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่หนาจอ)
7.
กดปุม V.KEY-STONE บนรีโมทคอนโทรล เมนู V-Keystone จะปรากฏขึ้น
ปรับ V-Keystone โดยใชปุม + หรือ - บนรีโมทคอนโทรล
- A : โปรเจคเตอร
- B : จอภาพ
- C : ภาพที่ฉาย
ปรับใหเสนแนวตั้งบน รูปแบบทดสอบ ขนานกับเสนแนวตั้ง
สวนนอกบนจอ
8.
กดปุม หรือ เพื่อเลือก H-Keystone
ปรับ H-Keystone โดยใชปุม + หรือ - บนรีโมทคอนโทรล
- A : โปรเจคเตอร
- B : จอภาพ
- C : ภาพที่ฉาย
ปรับใหเสนแนวนอนบน รูปแบบทดสอบ ขนานกับเสนแนวนอน
สวนนอกบนจอ
9.
ปรับขนาดหนาจอโดยใชปุมซูม
10. ถาสวนใดสวนหนึ่งของภาพที่ฉายใหญกวาจอ ใหปรับขนาดของภาพที่ฉายโดยใชตัวเลือก กําหนดเอง ในเมนู ขนาด
วิธีการปรับ:
1. กดปุม MENU
2. เลือก ภาพ เพื่อเลื่อนไปยังเมนู ขนาด
3. เลือกตัวเลือก กําหนดเอง จากนั้นเลือกตําแหนงที่จะปรับ
4. ปรับขนาดหนาจอโดยใชปุม หรือ
- A : โปรเจคเตอร
- B : จอภาพ
- C : ภาพที่ฉาย
Keystone ซึ่งเปนฟงกชันสําหรับการปรับตั้งรูปภาพที่บิดเอียง อาจทําใหความสวางและความละเอียดของภาพลดลงเมื่อทํางาน
การตั้งคาสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอร - ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้กอนที่จะตอคอมพิวเตอรเขากับโปรเจคเตอร
1.
คลิกปุมขวาของเมาสบนเดสกท็อปของ Windows
และคลิก [Properties]
แท็บ <Display Properties> จะปรากฏขึ้น
2.
คลิกที่แท็บ [Settings] และตั้งคา <Screen resolution> โดยอางอิง
<Resolution> ที่อธิบายใน ตารางโหมดการแสดงผลที่สนับสนุน โดย
โปรเจคเตอรนี้
คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา <Color quality>
3.
กดปุม [Advanced]
หนาตางคุณสมบัติจะปรากฏขึ้นอีกหนาตางหนึ่ง
4.
คลิกที่แท็บ [Monitor] และตั้งคา <Screen refresh rate> โดยอางอิงที่
<Vertical Frequency> ที่กลาวถึงใน ตารางโหมดความละเอียด/ขนาดที่
สนับสนุน
ตั้งคาทั้งความถี่แนวตั้งและแนวนอนแทน <Screen refresh rate>
5.
คลิกที่ปุม [OK] เพื่อปดหนาตาง และคลิกที่ปุม
[OK] ของหนาตาง <Display Properties> เพื่อปดหนาตาง
คอมพิวเตอรอาจเริ่มตนระบบใหมโดยอัตโนมัติ
6.
ปดระบบคอมพิวเตอรและเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร
กระบวนการนี้อาจแตกตางกันไปตามประเภทของคอมพิวเตอรหรือเวอรชันของ Windows
(ตัวอยางเชน [Properties] จะปรากฏแทน [Properties (R)] ดังที่แสดงใน 1)
อุปกรณนี้รองรับคุณภาพสีสูงถึง 24 บิตตอพิกเซลเมื่อใชเปนจอภาพของคอมพิวเตอร
ภาพที่ฉายอาจแตกตางกันไปจากในจอภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูผลิตจอภาพหรือเวอรชันของ Windows
เมื่อตอโปรเจคเตอรเขากับคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาการตั้งคาคอมพิวเตอรเปนไปตามการตั้งคาการแสดงผลที่โปรเจคเตอรนี้สนับสนุน
มิฉะนั้นอาจมีปญหาเกี่ยวกับสัญญาณ
| การตั้งคาพื้นฐาน | การเชื่อมตอสายไฟ | การเชื่อมตออุปกรณภายนอก |
1. ดานหลังของโปรเจคเตอร
ตอสายไฟเขากับขั้วสายไฟที่ดานหลังของโปรเจคเตอร
| การตั้งคาพื้นฐาน | การเชื่อมตอสายไฟ | การเชื่อมตออุปกรณภายนอก |
การตอกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย D-Sub
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรปดอยู
ตอขั้ว [PC IN (1 หรือ 2)] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้ว D-Sub ของคอมพิวเตอร โดยใชสาย D-Sub
- สําหรับสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน โปรดดูที่ "เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI)"
ตอขั้ว [PC 1/DVI AUDIO IN] หรือ [AUDIO IN 2] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของคอมพิวเตอร โดยใชสาย
สัญญาณเสียง (ไมมีให)
การตอกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย HDMI/DVI
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรปดอยู
ตอขั้ว [HDMI/DVI IN] ของโปรเจคเตอรเขากับขั้ว DVI ของคอมพิวเตอรโดยใชสาย HDMI/DVI (ไมมีให)
- เมื่อตอกับขั้ว HDMI ของคอมพิวเตอร ใหใชสาย HDMI (ไมมีให)
- สําหรับสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน โปรดดูที่ "เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI)"
ตอขั้ว [PC 1/DVI AUDIO IN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของคอมพิวเตอร โดยใชสายสัญญาณเสียง (ไมมีให)
- ถาตอดวยสาย HDMI จะไมจําเปนตองตอสายสัญญาณเสียง (ไมมีให) อีก
การเชื่อมตอจอภาพภายนอก
คุณสามารถดูภาพบนโปรเจคเตอรและบนจอภาพแยกตางหากไดพรอมกัน
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรปดอยู
ตอขั้ว [PC IN 1] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้ว D-Sub ของคอมพิวเตอร โดยใชสาย D-Sub
ตอขั้ว [PC OUT] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้ว D-Sub ของจอภาพ โดยใชสาย D-Sub
- เมื่อตอจอภาพโดยใชฟงกชัน [PC OUT] โปรดตอคอมพิวเตอรเขากับขั้ว [PC IN 1]
- เอาตพุตของจอภาพ ซึ่งตออยูกับขั้ว [PC OUT] จะทํางานตามปกติ แมวาคุณจะเห็นจอภาพวางเปลาบนโปรเจคเตอรก็ตาม
- นอกจากนี้ ฟงกชัน [PC OUT] จะทํางานในโหมดสแตนดบายดวย
การตออุปกรณมาตรฐาน HDMI
ขั้นแรก โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
ตอขั้ว [HDMI/DVI IN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วเอาตพุต DVI ของอุปกรณเอาตพุตดิจิทัล โดยใชสาย HDMI/DVI
- เมื่อตอเขากับขั้วเอาตพุต HDMI ของอุปกรณเอาตพุตดิจิทัล โปรดใชสาย HDMI
- สําหรับสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน โปรดดูที่ "เวลาของ AV (HDMI)"
ตอขั้ว [PC 1/DVI AUDIO IN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของอุปกรณเอาตพุตดิจิทัล โดยใชสายสัญญาณเสียง (ไมมี
ให)
- ถาตอดวยสาย HDMI จะไมจําเปนตองตอสายสัญญาณเสียง (ไมมีให) อีก
การตอกับอุปกรณ AV โดยใชสาย D-Sub
ขั้นแรก โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
ตอขั้ว [PC IN (1 หรือ 2)] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้ว D-Sub ของอุปกรณ AV โดยใชสาย D-Sub
- สําหรับสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน โปรดดูที่ "เวลาของ AV (D-Sub)"
ตอขั้ว [PC 1/DVI AUDIO IN] หรือ [AUDIO IN 2] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ AV โดยใชสายสัญญาณ
เสียง (ไมมีให)
การตออุปกรณ AV ที่ใชเอาตพุตแบบคอมโพเนนต
ขั้นแรก โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
ตอขั้ว [PC IN (1 หรือ 2)] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วคอมโพเนนตของอุปกรณ AV โดยใชสาย D-Sub/คอมโพเนนต (ไมมีให)
- สําหรับสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน โปรดดูที่ "เวลาของ AV (D-Sub)"
ตอขั้ว [PC 1/DVI AUDIO IN] หรือ [AUDIO IN 2] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ AV โดยใชสายสัญญาณ
เสียง (ไมมีให)
การตอโดยใชสาย Video/S-Video
ขั้นแรก โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
ตอขั้ว [VIDEO] หรือ [S-VIDEO] และอุปกรณ AV โดยใชสายสัญญาณวิดีโอ (ไมมีให) หรือสาย S-Video (ไมมีให)
- สําหรับสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน โปรดดูที่ "เวลาของ AV (VIDEO/S-VIDEO)"
ตอขั้ว [AV IN R-AUDIO-L] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ AV โดยใชสายสัญญาณเสียง (ไมมีให)
การเชื่อมตอลําโพงภายนอก
คุณสามารถฟงเสียงผานลําโพงภายนอก แทนที่จะเปนลําโพงภายในที่ฝงอยูในโปรเจคเตอร
เตรียมสายสัญญาณเสียง (ไมมีให) ที่เหมาะสําหรับลําโพงภายนอกของคุณ
ตอขั้ว [AUDIO OUT] ของโปรเจคเตอรเขากับลําโพงภายนอก โดยใชสายสัญญาณเสียง
- เมื่อใชลําโพงภายนอก ลําโพงภายในจะไมทํางาน แตคุณสามารถปรับระดับเสียงของลําโพงภายนอกโดยใชปุมระดับเสียงของโปรเจคเตอร (หรือ
รีโมทคอนโทรล)
- ขั้ว [AUDIO OUT] สามารถสงออกสัญญาณเสียงทั้งหมด
|
ฟงกชันพื้นฐาน
|
อินพุต
ภาพ
|
|
ตั้งคา
|
ตัวเลือก
|
|
ตัวเลือก
|
การเปดโปรเจคเตอร
ตรวจสอบวาฝาครอบเลนสเปดจนสุด
เปดเครื่อง
ตรวจสอบวาสัญญาณ STAND BY LED สวางอยู
กดปุม Power ขณะที่เปดเครื่อง (โดยกดปุม Power บนรีโมทคอนโทรลหรือที่
ดานบนของโปรเจคเตอร) สัญญาณ LAMP LED จะกะพริบ
เมื่อเปดเครื่องเสร็จสมบูรณแลว สัญญาณ LAMP LED จะสวางเปนสีน้ําเงินคางอยู
ถาโปรเจคเตอรเปดอยู โดยที่หลอดไฟยังรอนอยู คุณอาจไดยินเสียงดังชั่วขณะ เนื่องจากความเร็วของพัดลมเพิ่ม
สูงขึ้นเพื่อทําใหหลอดไฟเย็นลง
การปดโปรเจคเตอร
กดปุม Power (ที่รีโมทคอนโทรลหรือบนโปรเจคเตอร) OK หรือ Cancel จะปรากฏ
เลือก OK โดยใชปุมลูกศร (ที่รีโมทคอนโทรลหรือบนโปรเจคเตอร)
กดปุม Enter หรือกดปุม Power อีกครั้ง
สัญญาณ STAND BY LED จะดับและสัญญาณ LAMP LED จะกะพริบ
ความเร็วพัดลมจะเพิ่มขึ้นเพื่อทําใหหลอดไฟเย็นลงอยางรวดเร็ว เมื่อการทํางานเสร็จสิ้น
สัญญาณ LAMP LED จะดับและสัญญาณ STAND BY LED จะเปด และคงเปนสีน้ําเงินคางอยู
ถอดสายไฟออก
ปดฝาครอบเลนส
การเลือกแหลงขอมูลอินพุต
กดปุม SOURCE (ที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ดานบนของโปรเจคเตอร)
โหมด AV, S-Video และ HDMI สามารถเลือกไดตอเมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก สวนโหมด PC1
และ PC2 สามารถเลือกไดไมวาจะเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกหรือไมก็ตาม
|
ฟงกชันพื้นฐาน
|
* คลิกที่ปุม เลน(
อินพุต
)/หยุด(
|
ภาพ
|
ตั้งคา
) ในตารางดานลางเพื่อดูไฟลวีดีโอ
การปรับหนาจอ
แหลงจาย
คําอธิบาย
เลน/หยุด
คุณสามารถเลือกอุปกรณที่เชื่อมตอกับโปรเจคเตอรเพื่อแสดงผล
สัญญาณ
1) คอมพิวเตอร 1
4) S-Video
2) คอมพิวเตอร 2
5) HDMI
3) AV
แกไขชื่อ
คุณสามารถแกไขชื่อของอุปกรณที่เชื่อมตอกับโปรเจคเตอร
1) วีดีโอเทป
7) เครื่องรับ DVD
2) ดีวีดี
8) เกมส
3) ดาวเทียม STB
9) กลองวีดีโอ
4) HD STB
10) DVD คอมโบ
5) ดาวเทียม STB
11) คอมพิวเตอร
6) เครื่องรับ AV
|
ฟงกชันพื้นฐาน
|
อินพุต
* คลิกที่ปุม เลน(
การปรับหนาจอ
โหมด
)/หยุด(
|
ภาพ
|
ตั้งคา
|
) ในตารางดานลางเพื่อดูไฟลวีดีโอ
คําอธิบาย
เลน/หยุด
เลือกสถานะหนาจอที่ปรับไวสําหรับโปรเจคเตอรของคุณ หรือเปลี่ยนโหมดหนาจอตามที่ตองการ
1) โหมด
- มาตรฐาน
โหมดภาพนี้เปนโหมดที่ใชโดยทั่วไปมากที่สุดสําหรับกรณีตางๆ
- การนําเสนอ
โหมดนี้เหมาะสําหรับงานนําเสนอ
- ขอความ
โหมดนี้เหมาะสําหรับงานที่เปนขอความ
- ภาพยนตร
โหมดนี้เหมาะสําหรับการดูภาพยนตร
- เกมส
โหมดภาพนี้เหมาะสําหรับการเลนเกมส
¢º ขอความที่อยูในภาพนิ่งอาจแสดงผลไมเหมือนปกติ
- ผูใช
โหมดนี้เปนโหมดที่กําหนดเอง ซึ่งสรางโดยใชฟงกชัน โหมด > บันทึก
* โหมดการนําเสนอและขอความจะเปดใชงานตอเมื่อสัญญาณอินพุตเปนสัญญาณ PC
Timing(D-Sub/HDMI)
ตัวเลือก
โหมด
|
2) ความเขม : ใชปรับความเขมระหวางวัตถุและพื้นหลัง
3) ความสวาง : ใชปรับความสวางของภาพทั้งหมด
4) ความคมชัด : ใชปรับความคมชัดของภาพ
* เมื่อสัญญาณอินพุตเปน PC Timing(D-Sub/HDMI) คุณจะปรับความคมชัดไม
ได
ความเขม
ความสวาง
5) สี : ใชปรับสีใหออนหรือเขมขึ้น
* เมื่อสัญญาณอินพุตเปน PC Timing(D-Sub/HDMI) คุณจะปรับสีไมได
6) สมดุลสี : ใชทําใหวัตถุมีสีที่เปนธรรมชาติมากขึ้น โดยเพิ่มสีเขียวหรือสีแดง
* เมื่อสัญญาณอินพุตเปน PC Timing(D-Sub/HDMI)และ PAL และ SECAM
ความคมชัด
สี
สมดุลสี
ของโหมด [S-Video] และ [AV] คุณจะปรับสีไมได
7) อุณหภูมิสี : คุณสามารถเลือกอุณหภูมิสีไดตามที่คุณตองการ
-
คาเริ่มตนจากโรงงาน: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K
-
คุณสามารถเลือกอุณหภูมิสีสําหรับรายการดานลางไดตามที่คุณตองการ
อุณหภูมิสี
R-Gain, G-Gain, B-Gain : ปรับอุณหภูมิสีของระดับสีขาว
R-Offset, G-Offset, B-Offset : ปรับอุณหภูมิสีของระดับสีดํา
R-Gain
G-Gain
1) อุณหภูมิสี
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
4) B-Gain
8) แกมมา : ปรับความสวางสําหรับแตละโทนสีของภาพ
-
คาที่สูง (+) หมายถึงสวนที่สวางและมืดจะตางกันมากขึ้น แตถาคานอย (-) สวนที่มืดจะมืดลง
-
ชวงที่ปรับเปลี่ยนได: -3 ถึง +3
แกมมา
9) บันทึก :คุณสามารถบันทึกสถานะของหนาจอที่คุณปรับไว โดยใช OSD โหมด > ผูใช
บันทึก
10) กลับสูคาเริ่มตน : กําหนดใหการตั้งคาโหมดกลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
กลับสูคาเริ่มตน
ขนาด
คุณสามารถเลือกขนาดหนาจอตามประเภทของภาพ
*เมื่อสัญญาณอินพุตเปน PC Timing(D-Sub/HDMI) คุณไมสามารถใชฟงกชันซูม 1/ซูม 2
1) ปกติ
2) ซูม 1
3) ซูม 2
4) 16:9
5) กําหนดเอง
ตําแหนง
ปรับตําแหนงของหนาจอ หากไมมีการจัดแนวไว
ลดสัญญาณ
เมื่อมีเสนประปรากฏหรือหนาจอสั่น คุณสามารถดูภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเปดใชฟงกชันลดสัญญาณ
รบกวน
รบกวน
* เมื่อสัญญาณอินพุตเปน PC Timing(D-Sub/HDMI)) การลดสัญญาณรบกวนจะไมทํางาน
ระดับสีดํา
คุณสามารถเลือกระดับสีดําของสัญญาณตามสัญญาณอินพุต หากไมเหมาะสมสําหรับสัญญาณอินพุต สวน
ที่เปนสีดําอาจปรากฏไมชัด หรืออาจมีลักษณะทึม
*ระดับสีดําสามารถตั้งคาไดเฉพาะสําหรับ [AV],[S-Video] สัญญาณ 480i และ 576i ของ AV
Timing(D-Sub) และสัญญาณ RGB ของโหมด [HDMI]
- สําหรับ [AV],[S-Video] และสัญญาณ 480i และ 576i ของ AV Timing(D-Sub)
1) 0 IRE : ตั้งคาระดับสีดําเปน 0 IRE
2) 7.5 IRE : ตั้งคาระดับสีดําเปน 7.5 IRE
- สําหรับสัญญาณ RGB ของโหมด [HDMI]
1) ปกติ: ใชในสภาพแวดลอมปกติ
2) ต่ํา: ใชเมื่อสวนที่เปนสีดําสวางเกินไป
โอเวอรสแกน
เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณสามารถตัดขอบของภาพ เมื่อมีขอมูลหรือภาพที่ไมจําเปนปรากฏที่ขอบของภาพ
* ฟงกชันนี้ไมสามารถใชในโหมด [AV] และ [S-Video]
* ฟงกชันนี้ใชไดตอเมื่อสัญญาณอินพุตเปน AV Timing(D-Sub) หรือ AV Timing(HDMI)
* ถาไมไดใชฟงกชันโอเวอรสแกน สวนเกินที่ไมจําเปนที่ขอบของภาพอาจปรากฏ แตคุณ
จะสามารถดูสวนนั้นเพิ่มเติมได
ในกรณีนี้ ใหเปดฟงกชันโอเวอรสแกน
โหมด
ภาพยนตร
เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณสามารถตั้งคาโหมดแสดงผลที่เหมาะสําหรับการเปดภาพยนตร
1) ปด
2) เปด
* คุณสามารถใชโหมดภาพยนตรไดเฉพาะสําหรับ [AV], [S-Video], สัญญาณ 480i และ 576i
คอมพิวเตอร
กําจัดหรือลดสัญญาณรบกวนที่ทําใหคุณภาพของหนาจอไมสม่ําเสมอ เชน การสั่นของหนาจอ ถา
สัญญาณรบกวนยังไมหายไปหลังจากใชการปรับละเอียด ใหปรับความถี่เปนสูงสุด และใชการปรับละเอียด
อีกครั้ง
ปรับอัตโนมัติ
* ฟงกชันนี้ใชงานไดเฉพาะสําหรับอินพุต PC Timing ของขั้ว D-Sub
*โปรดดูที่ " PC Timing (D-Sub/HDMI) "
ปรับหยาบ
1) ปรับอัตโนมัติ : ใชปรับความถี่และเฟสของหนาจอคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ
ปรับละเอียด
2) ปรับหยาบ : ใชปรับความถี่เมื่อมีเสนแนวตั้งปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร
3) ปรับละเอียด : ใชปรับหนาจอคอมพิวเตอรโดยละเอียด
กลับสูคาเริ่ม
4) กลับสูคาเริ่มตน : เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณสามารถกําหนดใหเมนูของคอมพิวเตอรกลับสูการตั้งคา
ตน
เริ่มตนจากโรงงาน
ซูม
ขยายขนาดหนาจอคอมพิวเตอรเปน 2 เทา, 4 เทา หรือ 8 เทา
¢º ฟงกชันนี้สามารถปรับไดตอเมื่อสัญญาณอินพุตเปน PC Timing(D-Sub/HDMI)
|
ฟงกชันพื้นฐาน
|
* คลิกที่ปุม เลน(
การปรับหนาจอ
ติดตั้ง
อินพุต
)/หยุด(
|
ภาพ
|
ตั้งคา
|
) ในตารางดานลางเพื่อดูไฟลวีดีโอ
คําอธิบาย
เลน/หยุด
เมื่อตองการปรับแตงภาพใหเหมาะกับตําแหนงการติดตั้ง คุณสามารถกลับภาพที่ฉายในแนวตั้ง/แนวนอน
1) ดานหนา-พื้น : ภาพทั่วไป
2) ดานหนา-เพดาน : ภาพที่กลับในแนวนอน/แนวตั้ง
3) ดานหลัง-พื้น : ภาพที่กลับในแนวนอน
4) ดานหลัง-เพดาน : ภาพที่กลับในแนวตั้ง
โหมดหลอดไฟ
ตัวเลือก
ใชตั้งคาความสวางของภาพ โดยปรับปริมาณของแสงที่มาจากหลอดไฟ
1) ประหยัด : โหมดนี้เหมาะสําหรับหนาจอที่มีขนาดเล็กกวา 100 นิ้ว
โหมดนี้จะลดความสวางของหลอดไฟและการใชพลังงาน เพื่อยืดอายุการใชงานของหลอดไฟ
ตลอดจนลดสัญญาณรบกวนและลดการใชพลังงาน
ประหยัด
2) ปกติ : โหมดนี้เหมาะสําหรับการใชงานทั่วไป ขอแนะนําใหใชโหมดนี้สําหรับความสวางของ
ปกติ
|
หลอดไฟที่สม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยลดสัญญาณรบกวน และทําใหสภาพแวดลอมการทํางานมีความ
สบาย แมอยูในสภาพแวดลอมที่มีความสวาง
สวาง
3) สวาง : โหมดนี้จะปรับความสวางของหลอดไฟใหอยูในระดับสูงสุด เมื่อสภาพแวดลอมมี
ความสวาง เมื่อความสวางของหลอดไฟเพิ่มขึ้น อายุการใชงานของหลอดไฟอาจลดลง สัญญาณ
รบกวนและการใชพลังงานอาจเพิ่มขึ้น
V-Keystone
H-Keystone
เมื่อภาพของโปรเจคเตอรไมปรากฏในแนวตั้งบนจอ คุณสามารถปรับตั้งภาพโดยใชฟงกชัน V-Keystone
เมื่อภาพของโปรเจคเตอรไมปรากฏในแนวนอนบนจอ คุณสามารถปรับตั้งภาพโดยใชฟงกชัน H-Keystone
โปรดดูที่ 'การปรับ H-Keystone'
▶ Keystone ซึ่งเปนฟงกชันสําหรับการปรับตั้งรูปภาพที่บิดเอียง อาจทําใหคุณภาพของภาพ
ลดลงเมื่อทํางาน
พื้นหลัง
คุณสามารถกําหนดพื้นหลังที่จะปรากฏ เมื่อไมมีสัญญาณจากอุปกรณภายนอกที่เชื่อมตออยูกับ
โปรเจคเตอร และเมื่อไดรับสัญญาณ ภาพพื้นหลังที่คุณตั้งคาไวจะหายไป และหนาจอปกติจะปรากฏ
1) โลโก
2) น้ําเงิน
3) ดํา
รูปแบบทดสอบ
สรางโดยโปรเจคเตอรเอง ใชเปนมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของโปรเจคเตอร
ลายสาน
1) ลายสาน : คุณสามารถตรวจสอบวาภาพบิดเบี้ยวหรือไม
2) ขนาดหนาจอ : คุณสามารถดูขนาดรูปแบบของภาพ เชน 1.33:1 หรือ 1.78:1
ขนาดหนา
จอ
ประเภทวิดีโอ
หากคุณภาพของหนาจอมีความผิดปกติ เนื่องจากโปรเจคเตอรไมไดระบุประเภทสัญญาณอินพุต โดย
อัตโนมัติในโหมด PC หรือ HDMI คุณสามารถบังคับตั้งคาประเภทสัญญาณอินพุต
*
ในโหมด [PC] ฟงกชันนี้จะใชงานไดตอเมื่อสัญญาณอินพุตเปน เวลาของ AV(D-Sub)
แตสําหรับการซิงค H/V แยกตางหาก ฟงกชันนี้จะใชงานไดเฉพาะกับสัญญาณ
1280 x 720p 59.94 Hz/60 Hz
*
ในโหมด [HDMI] ฟงกชันนี้จะใชงานไดเฉพาะกับสัญญาณ 640x480p 59.94Hz/60 Hz,
1280x720p 59.94Hz/60 Hz จากสัญญาณ เวลาของ AV(HDMI)
1) อัตโนมัติ
2) RGB(PC)
3) RGB(AV)
4) YPbPr(AV)
การใชงาน
RGB(PC)
RGB(AV)
YPbPr(AV)
PC
AV
Auto
กลับสูคาเริ่มตน
สี, ความ
คมชัด,สมดุลสี
เมนูคอมพิวเตอร
และการซูม
ไมใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ไมใช
ไมใช
ใช
ใช
ไมใช
-
-
เมื่อเชื่อมตอกับเอาตพุต RGB ของ
คอมพิวเตอรกับขั้ว D-Sub
เมื่อเชื่อมตอกับเอาตพุต RGB ของอุปกรณ AV
(STB, DVD เปนตน) กับขั้ว D-Sub
เมื่อเชื่อมตอกับเอาตพุต YPbPr ของอุปกรณ
AV (STB, DVD เปนตน) กับขั้ว D-Sub
เมื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับขั้ว HDMI
เมื่อเชื่อมตออุปกรณ AV (STB, DVD เปนตน)
กับขั้ว HDMI
การตั้งคาอัตโนมัติ
เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณสามารถกําหนดใหการตั้งคาตางๆ กลับสูการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
1) คาเริ่มตน : เปลี่ยนแปลงการตั้งคากลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
2) รีเซ็ตเวลาฟลเตอร : รีเซ็ตเวลาฟลเตอร
คาเริ่มตน
รีเซ็ตเวลา
ฟลเตอร
ฟงกชันพื้นฐาน
|
|
* คลิกที่ปุม เลน(
การปรับหนาจอ
ภาษา
อินพุต
)/หยุด(
|
ภาพ
|
ตั้งคา
|
) ในตารางดานลางเพื่อดูไฟลวีดีโอ
คําอธิบาย
เลน/หยุด
คุณสามารถเลือกภาษาที่ใชสําหรับหนาจอเมนู
ตัวเลือกเมนู
1) ตําแหนง
คุณสามารถยายตําแหนงเมนูขึ้น/ลง/ซาย/ขวา
ตําแหนง
2) ความโปรงใส
คุณสามารถตั้งคาความโปรงใสของเมนู
- ต่ํา
- กลาง
ความโปรง
- สูง
ใส
- ทึบแสง
3) เวลาแสดง
คุณสามารถตั้งคาเวลาแสดงของเมนู
- 5 วินาที / 10 วินาที / 30 วินาที / 60 วินาที / 90 วินาที / 120 วินาที / แสดงคาง
เสียง
เวลาตรวจ
ปรับสมดุลเสียงดานขวาและซาย และอีควอไลเซอรของลําโพงสเตอริโอ 3W ที่มีอยูในโปรเจคเตอร
1) สมดุลเสียง
4) 1kHz
2) 100Hz
5) 3kHz
3) 300Hz
6) 10kHz
ตั้งคาระยะเวลาตรวจสอบสําหรับฟลเตอรื (หนวย: ชั่วโมง)
ฟลเตอร
1) ปด
2) 100
3) 200
4) 400
5) 800
*
ถาเวลาการใชฟลเตอรมากกวาระยะเวลาตรวจสอบฟลเตอร ขอความตรวจสอบฟลเตอรจะ
ปรากฏเปนเวลาหนึ่งนาทีทุกครั้งที่เปดเครื่องโปรเจคเตอร
*
เปดอัตโนมัติ
ขอความตรวจสอบฟลเตอร: "ตรวจสอบฟลเตอร และทําความสะอาดหรือเปลี่ยนเมื่อจําเปน"
ถามีการจายไฟเขาโปรเจคเตอร เครื่องจะเปดโดยอัตโนมัติ โดยไมตองกดปุม Power
ตัวเลือก
เวลาแสดง
|
1) ปด
2) เปด
ตั้งเวลาปด
ถาไมมีสัญญาณอินพุตภายในเวลาที่ระบุ โปรเจคเตอรจะปดโดยอัตโนมัติ
(แตในชวงเวลานั้น จะตองไมมีการกดปุมจากรีโมทคอนโทรลหรือดานบนของโปรเจคเตอร)
1) ปด
2) 10 นาที
3) 20 นาที
4) 30 นาที
ขอมูล
คุณสามารถตรวจสอบสัญญาณของแหลงขอมูลภายนอก การตั้งคาภาพ การปรับภาพคอมพิวเตอร และ
เวลาในการใชหลอดไฟ
| กอนที่จะติดตอเจาหนาที่ฝายบริการลูกคา |
การติดตั้งและการเชื่อมตอ
อาการ
การแกไขปญหา
เปดเครื่องไมได
z
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ
ฉันตองการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอรบน
z
การรองรับการติดตั้งบนเพดานเปนบริการที่ขายแยกตางหาก โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑในพื้นที่ของคุณ
เพดาน
ไมสามารถเลือกแหลงขอมูลภายนอก
z
โปรดตรวจสอบวาสายเคเบิลการเชื่อมตอ (วิดีโอ) มีการเชื่อมตอกับพอรตอยางถูกตอง หากไม
ไดตออุปกรณอยางถูกตอง คุณจะเลือกอุปกรณนั้นไมได
เมนูและรีโมทคอนโทรล
อาการ
รีโมทคอนโทรลใชงานไมได
การแกไขปญหา
z
ตรวจสอบวารีโมทคอนโทรลของคุณอยูในมุมที่เหมาะสม และมีระยะหางที่ถูกตอง นํา
สิ่งกีดขวางที่อยูระหวางรีโมทคอนโทรลและผลิตภัณฑออก
z
แสงที่สองตรงจากหลอดไฟ 3 ทาง หรืออุปกรณที่ใหแสงชนิดอื่นๆ ที่รีโมทเซนเซอรของเครื่อง
โปรเจคเตอรอาจมีผลตอความไว และทําใหรีโมทคอนโทรลทํางานผิดพลาด
ฉันไมสามารถเลือกเมนู
z
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหมดแลวหรือไม
z
ตรวจสอบไฟสัญญาณ LED ที่ดานบนของโปรเจคเตอรวาสวางอยู
z
ตรวจสอบวาเมนูปรากฏเปนสีเทาหรือไม เมนูที่ปรากฏเปนสีเทาแสดงวาไมสามารถใชงานได
หนาจอและแหลงขอมูลภายนอก
อาการ
ไมสามารถดูภาพ
การแกไขปญหา
z
ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายไฟของเครื่องโปรเจคเตอรอยู
z
ตรวจสอบวามีการเลือกแหลงขอมูลอินพุตไว
z
ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอขั้วตอกับพอรตที่ดานหลังของเครื่องโปรเจคเตอรอยางถูกตอง
z
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
z
ตรวจสอบวาการตั้งคา <สี>, <ความสวาง> ไมไดอยูที่ขีดต่ําสุด
คุณภาพสีไมดี
z
ปรับ <สมดุลสี> และ <ความเขม>
ภาพไมชัด
z
ปรับโฟกัส
z
ตรวจสอบระยะหางของโปรเจคเตอรวาไมไกลหรือใกลกับหนาจอมากเกินไป
มีเสียงผิดปกติ
z
ถามีเสียงผิดปกติอยางตอเนื่อง โปรดติดตอ ศูนยบริการ
สัญญาณ LED สวางขึ้น
z
โปรดดูที่ การดําเนินการแกไขตามสัญญาณ LED
มีเสนปรากฏที่หนาจอ
z
อาจมีสัญญาณรบกวนเมื่อใชเครื่องคอมพิวเตอร ใหปรับความถี่ของหนาจอ
หนาจออุปกรณภายนอกไมปรากฏ
z
ตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณภายนอก และตรวจสอบวารายการปรับตางๆ เชน
ความสวางและความเขมมีการเปลี่ยนแปลงอยางถูกตองในหนาจอคําสั่ง <โหมด> ที่เมนูของ
เครื่องโปรเจคเตอร
หนาจอปรากฏเปนสีน้ําเงินอยางเดียว
z
ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกไวอยางถูกตอง ตรวจสอบสายเคเบิลของการ
เชื่อมตออีกครั้ง
หนาจอปรากฏเปนสีดําและขาว หรือสี
z
ตามที่ไดกลาวไวขางตน ใหตรวจสอบรายการปรับตางๆ เชน ความสวาง ความเขม และสี ใน
เมนู
แปลกๆ / หนาจอมืดหรือสวางเกินไป
z
หากคุณตองการใหการตั้งคาตางๆ กลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหเรียกใช <คาเริ่มตน> จาก
เมนู
| การดูแลและบํารุงรักษา | ติดตอ SAMSUNG WORLDWIDE | สิทธิ์ |
หากตองการทําความสะอาดภายนอกและเลนสของ
โปรเจคเตอร
ทําความสะอาดโปรเจคเตอรดวยผาแหงที่นุม
หามทําความสะอาดโปรเจคเตอรดวยวัตถุที่ติดไฟได เชน
เบนซีน ทินเนอร หรือผาเปยก เนื่องจากวัตถุเหลานี้อาจ
กอใหเกิดปญหาได
หามสัมผัสโปรเจคเตอรดวยเล็บหรือของมีคมอื่นๆ เพราะ
อาจทําใหพื้นผิวเปนรอยได
เมื่อตองการทําความสะอาดภายในเครื่องโปรเจคเตอร
สําหรับการทําความสะอาดภายในเครื่องโปรเจคเตอร โปรดติดตอศูนยบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย
ติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการ หากพบฝุนหรือ
สิ่งแปลกปลอมภายในเครื่องโปรเจคเตอร
การเปลี่ยนหลอดไฟ
ขอควรระวังในการเปลี่ยนหลอดไฟ
หลอดไฟของโปรเจคเตอรเปนของที่ใชแลวหมดไป เพื่อใหไดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ใหเปลี่ยนหลอดไฟตามอายุการใชงาน
คุณสามารถดูอายุการใชงานของหลอดไฟไดในสวนแสดงขอมูล (ปุม INFO)
ใชหลอดไฟที่แนะนําเมื่อตองเปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟดวยหลอดไฟที่แนะนําดานลางนี้
- ชื่อรุนของหลอดไฟ : 220W UHP E19.5
- ผูผลิตหลอดไฟ : Philips
- หากตองการสอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อหลอดไฟ โปรดดูที่ 'ติดตอ SAMSUNG WORLDWIDE'
ตรวจสอบวาไดถอดสายไฟออกแลว กอนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ
เนื่องจากหลอดไฟเปนผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสูงและมีกระแสไฟฟาสูง ดังนั้นโปรดรออยางนอยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ถอดสายไฟออก
แลว จึงคอยเปลี่ยนหลอดไฟ
หลอดไฟจะอยูที่ดานซายของเครื่องโปรเจคเตอร (เมื่อมองจากดานหนา)
อยาวางหลอดไฟเกาไวใกลกับวัตถุไวไฟหรือใกลมือเด็ก อาจมีอันตรายจากการไหมหรือการบาดเจ็บ
เช็ดฝุนหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยูรอบๆ หรือภายในชุดหลอดไฟโดยใชอุปกรณดูดฝุนที่เหมาะสม
เมื่อทํางานกับหลอดไฟ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกสวนตางๆ ของหลอดไฟ ยกเวนที่จับ ถาคุณจับหลอดไฟไมถูกตอง อาจมีผลตอ
คุณภาพของหนาจอ และทําใหอายุการใชงานสั้นลง
กอนที่คุณจะพลิกเครื่องโปรเจคเตอรเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ใหนําผานุมมาคลุมพื้นผิวดานที่เรียบของเครื่องโปรเจคเตอรไว
เครื่องโปรเจคเตอรไดรับการออกแบบมาใหเครื่องไมทํางาน ถายังไมไดใสฝาปดหลอดไฟใหเขาที่หลังการเปลี่ยนหลอดไฟ ถา
โปรเจคเตอรไมทํางานตามปกติ โปรดตรวจสอบสถานะการทํางานของสัญญาณ LED
ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดไฟ
เนื่องจากหลอดไฟเปนผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสูงและมีกระแสไฟฟาสูง ดังนั้นโปรดรออยางนอยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ถอด
สายไฟออกแลว จึงคอยเปลี่ยนหลอดไฟ
หลอดไฟจะอยูที่ดานซายของเครื่องโปรเจคเตอร (เมื่อมองจากดานหนา)
ถอดสกรูตามที่แสดงในภาพดานลางและ
ถอดสกรูสองตัว (2) ที่แสดงในภาพดาน
จับและดึงที่จับของหลอดไฟออกจาก
เปดฝาครอบ
ลาง
โปรเจคเตอร ดังที่แสดงในภาพดานลาง
การประกอบหลอดไฟใหมคือการยอนขั้นตอนการถอดประกอบ
การเปลี่ยนและทําความสะอาดฟลเตอร
ขอควรระวังเมื่อเปลี่ยนฟลเตอรของโปรเจคเตอร
ฟลเตอรอยูที่ดานลางของโปรเจคเตอร
ปดเครื่องโปรเจคเตอร จากนั้นถอดสายไฟออกหลังจากที่มีการระบายความรอนลงอยางเพียงพอ
มิฉะนั้นชิ้นสวนของโปรเจคเตอรอาจเสียหายเนื่องจากความรอนภายใน
ขณะที่เปลี่ยนฟลเตอรอาจมีฝุน
หากตองการสอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อฟลเตอร โปรดดูที่ 'ติดตอ SAMSUNG WORLDWIDE'
ลําดับขั้นตอนของการเปลี่ยนและทําความสะอาดฟลเตอรของโปรเจคเตอร
ปดเครื่องโปรเจคเตอร จากนั้นถอดสายไฟ
วางผลิตภัณฑโดยพลิกดานลางใหอยูดาน
ออกหลังจากที่มีการระบายความรอนลง
บน จากนั้นดันและถอดฝาครอบฟลเตอร
อยางเพียงพอ
ออกตามทิศทางของลูกศร
เปลี่ยนหรือทําความสะอาดฟลเตอร
* เมื่อวางผลิตภัณฑกลับดาน ใหวางผา
นุมรองไวบนพื้นเพื่อปองกันรอยขีดขวน
เมื่อทําความสะอาดฟลเตอร ใหใชเครื่องดูดฝุนขนาดเล็กสําหรับคอมพิวเตอรและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก หรือลางดวยน้ํา
ที่กําลังไหล
เมื่อลางฟลเตอรดวยน้ําไหล ใหรอใหแหงสนิทกอน ความชื้นอาจทําใหฟลเตอรสึกกรอนได
ถาไมสามารถนําฝุนออกจากฟลเตอรหรือฟลเตอรฉีกขาด จะตองเปลี่ยนฟลเตอร
โปรดเลือกตัวเลือก รีเซ็ตเวลาฟลเตอร หลังจากเปลี่ยนหรือทําความสะอาดฟลเตอรในโปรเจคเตอรแลว
ชองเปดสําหรับระบายอากาศ
ตําแหนงของชองเปดระบายอากาศ
ชองเปดระบายอากาศอยูทางซายและขวาและดานลางของโปรเจคเตอร
| การดูแลและบํารุงรักษา | ติดตอ SAMSUNG WORLDWIDE | สิทธิ์ |
ถาคุณมีขอซักถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ Samsung
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ SAMSUNG
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
Asia Pacific
http://www.samsung.com/kz_ru
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
http://www.samsung.com/hk
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk_en
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| การดูแลและบํารุงรักษา | ติดตอ SAMSUNG WORLDWIDE | สิทธิ์ |
ขอมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
2009 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
หามทําซ้ําไมวาในรูปแบบใดๆ หากไมไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจาก Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. ไมมีสวนรับผิดตอขอผิดพลาดในเอกสารนี้ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นเองหรือเปนผลจากเหตุการณอื่นและเกี่ยว
ของกับการจัดทํา การทํางานหรือการใชงานเอกสารนี้
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement