Samsung MX-JS9000 คู่มือการใช้ | Manualzz
MX-JS9000
ั ้ ยอด
ระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์ชน
้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
ทุกจินตนาการ ล ้วนเป็ นจริงได ้
้ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงชิน
้ นี้
ขอขอบพระคุณทีเ่ ลือกซือ
หากต ้องการได ้รับบริการทีส
่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน
้
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทีเ่ ว็บไซต์
www.samsung.com/register
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 1
2015-05-27 오전 10:01:38
ข ้อมูลด ้านความปลอดภัย
ค�ำเตือน
่ งจากไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือด ้านหลังเครือ
เพือ
่ ลดความเสีย
่ ง)
ิ้ ส่วนภายในทีผ
ไม่มช
ี น
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมแซมเองได ้ โปรดส่งเข ้ารับบริการจากช่างผู ้ช�ำนาญการ
ข้อควรระว ัง
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงถึง "อันตราย ไฟฟ้ าแรงสูง"
ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึงความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดไฟฟ้ าช็อคหรือท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บได ้
่ งต่อไฟฟ้าช็ อคอย่าเปิ ดออก
เสีย
ข ้อควรระวัง : เพือ่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด ้านกว ้าง
เข ้ากับช่องเสียบด ้านกว ้างและเสียบเข ้าให ้แน่น
ค�ำเตือน
่ งจากการเกิดไฟไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อค
• เพือ
่ ลดความเสีย
ระวังอย่าให ้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชื
ผลิตภ ัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
เครือ
่ งเล่นคอมแพคดิสก์จัดเป็ นผลิตภัณฑ์เลเซอร์
คลาส 1 การใช ้ระบบควบคุม การปรับ หรือการด�ำเนิน
การกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ในทีน
่ อ
ี้ าจ
ส่งผลให ้เกิดอันตรายจากรังสี สอดคล ้องกับ 21CFR
1040.10 ยกเว ้นข ้อก�ำหนดทีเ่ ปลีย
่ นแปลงตามประกาศ
เลเซอร์ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2007
อ ันตราย :
• รังสีจากเลเซอร์ทม
ี่ องเห็นได ้และมองไม่เห็น ขณะ
เปิ ดผลิตภัณฑ์ หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับล�ำแสง
โดยตรง (FDA 21 CFR)
2
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 2
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงถึงค�ำแนะน� ำทีส
่ �ำคัญส�ำหรับ
การใช ้งานผลิตภัณฑ์นัน
้
ข้อควรระว ัง :
• รังสีจากเลเซอร์คลาส 3B ทีม
่ องเห็นได ้และมองไม่
เห็น ขณะเปิ ดผลิตภัณฑ์ หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับ
ล�ำแสง (IEC 60825-1)
• ผลิตภัณฑ์นใี้ ช ้เลเซอร์ การใช ้ระบบควบคุม การปรับ
หรือการด�ำเนินการกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากที่
ระบุไว ้ในทีน
่ อ
ี้ าจส่งผลให ้เกิดอันตรายจากรังสี อย่า
เปิ ดฝาครอบและอย่าซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด ้วยตนเอง
่ วชาญเท่านัน
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย
้
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:38
้ งต้น
ข้อควรระว ังเบือ
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 3
ข ้อมูลด ้านความปลอดภัย
3
01
• โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ ้านของคุณ
สอดคล ้องตามสติ๊ กเกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ ้านหลัง
ผลิตภัณฑ์
• ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอนบนฐานรองรับ
(เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัว
เครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ (3 - 4
นิว้ /7.5 - 10 ซม.)
• อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่
ทีอ
่ าจเกิดความร ้อน ตรวจดูให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใด
ปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่
• อย่าวางสิง่ ใดบนผลิตภัณฑ์
• ก่อนการเคลือ
่ นย ้ายเครือ
่ ง ตรวจดูให ้แน่ใจว่าช่องใส่
ดิสก์วา่ งเปล่า
่ มต่อเครือ
• เพือ
่ ตัดการเชือ
่ งกับแหล่งจ่ายไฟอย่าง
สมบูรณ์ ให ้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
โดยเฉพาะเมือ
่ ไม่มก
ี ารใช ้เครือ
่ งเป็ นระยะเวลานาน
• ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ให ้ถอดปลั๊กไฟ
ออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่าง
ฟ้ าแลบอาจท�ำให ้เครือ
่ งเสียหายได ้
• อย่าให ้ตัวเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อนอืน
่
โดยตรง เพราะอาจท�ำให ้เครือ
่ งร ้อนจัดและท�ำงาน
ผิดปกติได ้
้ และความร ้อนสูง หรือ
• วางเครือ
่ งให ้ห่างจากความชืน
อุปกรณ์สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วาม
แรงสูง (เช่น ล�ำโพง)
• ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติ
• ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับการออกแบบมาเพือ
่ ใช ้
งานทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นส
ี้ �ำหรับการใช ้งาน
ส่วนตัวเท่านัน
้
• การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์หรือดิสก์
ถูกจัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ หากมีการขน
ย ้ายผลิตภัณฑ์ในระหว่างฤดูหนาว ก่อนทีจ่ ะใช ้
งานผลิตภัณฑ์ ให ้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
ผลิตภัณฑ์จะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติ
• แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้กับผลิตภัณฑ์นม
ี้ ส
ี ารเคมี ทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสิง่ แวดล ้อม อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะ
ในครัวเรือนทัว่ ไป
• วางล�ำโพงในระยะห่างทีเ่ หมาะสมทีข
่ ้างใดข ้างหนึง่
ของระบบเพือ
่ ให ้ได ้คุณภาพเสียงสเตอริโอทีด
่ ี
• หันล�ำโพงไปยังพืน
้ ทีท
่ ใี่ ช ้ในการรับฟั งเสียง
ั ผัสกับน�้ ำ หรือท�ำน�้ ำกระเด็นใส่ไม่
• อุปกรณ์ต ้องไม่สม
ว่ากรณีใดๆ และห ้ามน� ำภาชนะทีบ
่ รรจุของเหลว เช่น
แจกัน วางไว ้บนอุปกรณ์
่ มต่ออุปกรณ์
• ปลั๊กสายไฟหลักใช ้ส�ำหรับตัดการเชือ
และควรอยูใ่ นสถานะพร ้อมท�ำงานทุกครัง้
่ มต่อสายเดินอย่างเหมาะ
• ใช ้ปลั๊กและช่องรับทีเ่ ชือ
สมเท่านัน
้
-- สายดินทีไ่ ม่เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดไฟฟ้ า
ช็อคหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได ้ (อุปกรณ์
คลาส 1 เท่านัน
้ )
• โปรดตรวจสอบระดับเสียงก่อนเล่น เพือ
่ ไม่ให ้เสียง
ดังเกินไปจนรบกวนผู ้สูงอายุ ผู ้ป่ วย และหญิงตัง้
ครรภ์
การเก็บและจ ัดการแผ่นดิสก์
• การถือแผ่นดิสก์
-- ลายนิว้ มือหรือรอยขีดข่วนบนดิสก์
อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ
หรืออาจท�ำให ้เกิดการเล่นข ้ามได ้
-- อย่าจับทีพ
่ น
ื้ ผิวของแผ่นดิสก์ด ้านทีจ่ ะบันทึกข ้อมูล
-- จับแผ่นดิสก์ทข
ี่ อบ เพือ
่ ไม่ให ้มีรอยนิว้ มือปรากฏ
บนผิวหน ้าดิสก์
-- อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนแผ่นดิสก์
• การท�ำความสะอาดแผ่นดิสก์
-- เมือ
่ มีรอยนิว้ มือหรือฝุ่ นเกาะบนดิสก์
ให ้ท�ำความสะอาดโดยใช ้น�้ ำยา
ท�ำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน�้ ำ
และเช็ดด ้วยผ ้านุ่ม
-- ขณะท�ำความสะอาด เช็ดเบาๆ จาก
ด ้านในดิสก์ออกไปทางด ้านนอกดิสก์
• การจัดเก็บดิสก์
`` อย่าให ้ดิสก์ถก
ู แสงแดดโดยตรง
`` เก็บดิสก์ในทีเ่ ย็นและมีอากาศถ่ายเท
`` เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุทส
ี่ ะอาดและวางดิสก์ใน
แนวตัง้
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:39
สารบัญ
12
12
12
13
13
13
13
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
2
ค�ำเตือน
3
การเก็บและจ ัดการแผ่นดิสก์
3
้ งต้น
ข้อควรระว ังเบือ
การเริ่มต้นใช้งาน
6
ค�ำอธิบาย
8
รีโมทคอนโทรล
7
14
14
14
14
15
แผงด้านหล ัง
9
อุปกรณ์เสริม
่ มต่อล�ำโพง
การเชือ
9
ข้อควรระว ังในการเคลือ
่ นย้ายล�ำโพง
15
15
16
ฟังก์ชันต่างๆ
17
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
17
การใช ้ Samsung Audio Remote App
การติดตัง้ Samsung Audio Remote App
่ อปพลิเคชัน Samsung Audio
การเข ้าสูแ
Remote
ั
ฟังก์ชนการแสดงผล
17
18
18
การเปลีย่ นโหมดการแสดงผล
ั DEMO
ฟั งก์ชน
การเล่น CD
การโหลดคอมแพคดิสก์
การเล่นแผ่น CD/MP3/CD-R
การเลือกแทร็ค
การค ้นหาส่วนใดส่วนหนึง่ ของเพลงบน CD
การเล่นซ�้ำหนึง่ แทร็คหรือทุกแทร็คบนแผ่น CD
4
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 4
การเล่นจากอุปกรณ์ USB
การเล่นอุปกรณ์ USB
การเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ USB
การเล่นซ�้ำ
การใช ้การค ้นหาความเร็วสูง
การลบไฟล์
ในการเลือ
่ นไปยังโฟลเดอร์ถด
ั ไป/ก่อนหน ้า
และไฟล์ถด
ั ไป/ก่อนหน ้า
การถอดอุปกรณ์ USB อย่างปลอดภัย
อ่านข ้อความต่อไปนีก
้ อ
่ นการเชือ่ มต่ออุปกรณ์
สือ่ จัดเก็บ USB
การค ้นหาแทร็คอย่างรวดเร็ว
ั MY LIST
การใช ้ฟั งก์ชน
การดูหรือแก ้ไขแทร็คในรายการส่วนตัว
Bluetooth
Bluetooth คืออะไร
การเชือ่ มต่อระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์กบ
ั
อุปกรณ์ Bluetooth
การตัดการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระ
บบไฮ-ไฟคอมโพเนนต
การตัดการเชือ่ มต่อระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์
จากอุปกรณ์ Bluetooth
การใช ้การเปิ ดเครือ
่ งด ้วย Bluetooth
18
TV SoundConnect
ั ซุงทีส
กับทีวซ
ี ม
่ ามารถใช ้งานร่วมกับ
SoundConnect
การตัดการเชือ่ มต่อทีวจี าก Hi-Fi Component
การตัดการเชือ่ มต่อ Hi-Fi Component จากทีว ี
การใช ้ My Karaoke
19
19
20
การฟังวิทยุ
การจัดเก็บสถานีทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ
การเลือกสถานีทจี่ ัดเก็บไว ้
18
18
19
่ ั การเปลีย
ฟังก์ชน
่ นอ ัตโนม ัติ
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:39
20
20
20
22
22
่ ั ตงเวลา
ฟังก์ชน
ั้
ิ
การตัง้ นาฬกา
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
27
27
เอฟเฟ็กต์เสียงพิเศษ
การเลือกโหมด PRESET EQ
การเลือกโหมด USER EQ
ั FOOTBALL MODE
ฟั งก์ชน
ั GIGA PARTY
ฟั งก์ชน
ั่ BEAT WAVING
ฟั งก์ชน
ั DJ BEAT
ฟั งก์ชน
ั +PANNING
ฟั งก์ชน
ั NON-STOP MUSIC RELAY
ฟั งก์ชน
ั TEMPO
ฟั งก์ชน
ั BOOTING SOUND
ฟั งก์ชน
ั PARTY BEAT
ฟั งก์ชน
สารบัญ
22
22
24
การตัง้ เวลา
การยกเลิกการตัง้ เวลา
การตัง้ ค่าการพักเครือ
่ ง
่ ั การบ ันทึก
ฟังก์ชน
การบันทึกขัน้ พืน
้ ฐาน
ความเร็วในการบันทึก
27
28
อ ัพเดตซอฟต์แวร์
ความสามารถใชง้ านร่วมก ันของดิสก์และรูป
แบบ
28
รูปแบบเสียงทีส
่ น ับสนุน
ภาคผนวก
29
30
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลจ�ำเพาะ
5
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 5
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:39
้
การเริม
่ ต ้นใชงาน
ค�ำอธิบาย
1
@
2
2
!
3
0
4
5
9
6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
แผงหน ้าจอ
แป้ น PARTY BEAT
ปุ่ ม PARTY SOUND ◄ / ►
ปุ่ ม PARTY BEAT
ช่องเสียบ MIC 1/2
ปุ่ มหมุน MIC VOL
ปุ่ ม TEMPO
ปุ่ ม AUTO CHANGE
ปุ่ ม NON-STOP MUSIC RELAY
ปุ่ ม BEAT WAVING
ปุ่ ม SEARCH
ปุ่ ม FOLDER -/+
ปุ่ ม MEMORY
ปุ่ ม DELETE
ปุ่ ม ENTER
ปุ่ มแหล่งสัญญาณ AUX 1/2
ปุ่ มแหล่งสัญญาณ TUNER
ปุ่ ม DJ BEAT ส�ำหรับเอฟเฟ็ กต์เสียง DJ
ปุ่ ม +PANNING ส�ำหรับเอฟเฟ็ กต์เสียง DJ
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
ถาดวางแผ่นดิสก์
ปุ่ มค ้นหาย ้อนหลัง/ข ้าม
7
8
9
0
!
@
6
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 6
ปุ่ มหยุด
ปุ่ มแหล่งสัญญาณ CD
ปุ่ มเล่น/หยุดชัว่ คราว
ปุ่ มค ้นหาไปข ้างหน ้า/ข ้าม
ปุ่ ม OPEN/CLOSE ส�ำหรับแผ่นดิสก์
ปุ่ มหมุน VOLUME/SEARCH
ปุ่ ม MY LIST
ปุ่ มแหล่งสัญญาณ USB 1/2
ปุ่ ม USB REC
ช่องเสียบ USB 1 ส�ำหรับการเล่นเท่านัน
้
ช่องเสียบ USB 2 ส�ำหรับการเล่นและการ
บันทึก USB
ปุ่ มแหล่งสัญญาณ Bluetooth
ปุ่ มแหล่งสัญญาณ TV SOUNDCONNECT
ปุ่ ม POWER
• กดปุ่ มนีเ้ พือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ ง
ปุ่ มหมุนอีควอไลเซอร์ส�ำหรับการปรับคลืน
่
ความถี่ EQ 5 คลืน
่ ได ้แก่ 80Hz / 200Hz /
800Hz / 2kHz / 8kHz
ปุ่ ม PRESET EQ
ปุ่ ม USER EQ
ปุ่ ม GIGA PARTY
ปุ่ ม FOOTBALL MODE
ปุ่ ม DISPLAY/DEMO
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:49
แผงด้านหล ัง
7
8
02
2 34 5 6
การเริม
่ ต ้นใช ้งาน
1
1
POWER
• เสียบสายไฟทีใ่ ห ้มาเท่านัน
้
5
� หร ับ Beat Waving
ช่องเสียบ LED สำ
ของล�ำโพง
6
ONLY FOR SERVICE
• ช่องเสียบนีส
้ �ำหรับการทดสอบเท่านัน
้ โปรด
อย่าใช ้
7
พ ัดลมระบายอากาศ
• พัดลมท�ำงานขณะทีเ่ ปิ ดเครือ
่ ง
หากคุณตัง้ เสียงทีร่ ะดับต�ำ่ สุด พัดลมจะไม่
ท�ำงาน
ตรวจดูให ้แน่ใจว่ามีพน
ื้ ทีว่ า่ งทุกด ้านจาก
พัดลมอย่างน ้อย 6 นิว้ (15 ซม.) ขณะติด
ตัง้ ตัวเครือ
่ ง
ช่องเสียบสายอากาศ FM
่ มต่อสายอากาศ FM กับช่องเสียบขัว้
1. เชือ
ต่อสายอากาศ FM
2
2. ค่อยๆ เลือ
่ นสายอากาศจนกระทัง่ คุณพบ
ต�ำแหน่งทีร่ ับสัญญาณได ้ชัดเจนทีส
่ ด
ุ แล ้ว
ยึดสายอากาศติดกับผนังหรือพืน
้ ผิวทีแ
่ ข็ง
แรงอืน
่ ๆ
ช่องเสียบ AUX IN 2
3
่ มต่อ AUX IN
1. ใช ้สายออดิโอ (ไม่มใี ห ้) เชือ
2 บนตัวเครือ
่ งกับช่องสัญญาณ สัญญาณ
ั ญาณออกอะนา
เสียงออก บนอุปกรณ์สญ
ล็อกภายนอก
่ มต่อให ้สีทข
• เชือ
ี่ วั ้ ต่อตรงกัน
ั ญาณออกอะนาล็อก
• หากอุปกรณ์สญ
่ งเสียบสัญญาณเสียงออกเพียง
ภายนอกมีชอ
่ มต่อทีด
ช่องเดียว ให ้เชือ
่ ้านซ ้ายหรือขวา
• กดปุ่ ม AUX 1/2 เพือ
่ เลือก AUX 2
• หากเครือ
่ งอยูใ่ นโหมด AUX เป็ นเวลานาน
กว่าแปดชัว่ โมงและไม่มก
ี ารกดปุ่ มบนแผง
ด ้านหน ้าหรือรีโมท ระบบจะปิ ด
ั
ช่องเสียบล�ำโพง 2.2 ช่องสญญาณ
8
1. เพือ
่ ให ้ได ้คุณภาพเสียงทีถ
่ ก
ู ต ้อง เมือ
่ คุณ
่ มต่อล�ำโพง ให ้จับคูส
ี ลั๊กของล�ำโพง
เชือ
่ ป
กับสีของช่องเสียบล�ำโพง โปรดดูด ้านล่าง
• ช่องสัญญาณซ ้าย (ป้ าย , สีขาว/สีมว่ ง)
• ช่องสัญญาณขวา (ป้ าย , สีแดง/สีมว่ ง)
• อย่าพยายามดันขัว้ ต่อ SUBWOOFER สีมว่ ง
เข ้าไปในช่องเสียบล�ำโพงสีขาวหรือสีแดง
โดยใช ้แรงมากเกินไป
ช่องเสียบ AUX IN 1
4
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น
1. ใช ้เพือ
่ เชือ
เครือ
่ งเล่น MP3
่ มต่อ AUX IN 1 บนแผงด ้านหลังของ
• เชือ
ตัวเครือ
่ งกับช่องสัญญาณเสียงออกของ
อุปกรณ์ภายนอก/เครือ
่ งเล่น MP3
• กดปุ่ ม AUX 1/2 เพือ
่ เลือก AUX1
7
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 7
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:50
้
การเริม
่ ต ้นใชงาน
รีโมทคอนโทรล
ปิ ดเสียง (ปิ ดเสียงชัว่ คราว กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ด
เสียงใหม่)
เปิ ด/ปิ ด
BEAT WAVING
Bluetooth
CD
TV SoundConnect
USB REC
REC SPEED
USB
TUNING MODE
TUNER/AUX
MO/ST, TEMPO
DJ BEAT
+PANNING
USER EQ
NON-STOP MUSIC RELAY
PRESET EQ
MEMORY
ค ้นหาแบบเดินหน ้า ย ้อนกลับ
SKIP/TUNING
เล่น/หยุดชัว่ คราว
หยุด
REPEAT
FOOTBALL
GIGA PARTY
AUTO CHANGE
VOLUME -
VOLUME +
FOLDER (-, +), EFFECT (-, +)
,,.
MY LIST
SEARCH
SLEEP (ตัง้ เวลาปิ ดเครือ
่ งเพือ
่ ปิ ดผลิตภัณฑ์)
TIMER SET
TIMER ON/OFF
DELETE
DISPLAY
MY KARAOKE
MIC VOLUME (-, +)
การใส่แบตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรล
• ใส่แบตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรลโดยให ้ขัว้ ในช่องใส่
แบตเตอรีต
่ รงกันตามภาพประกอบ :
(+) กับ (+) และ (–) กับ (–)
• อย่าก�ำจัดแบตเตอรีด
่ ้วยการเผา
้ ส่วนออก หรือ
• อย่าท�ำให ้เกิดการลัดวงจร ถอดชิน
ท�ำให ้แบตเตอรีร่ ้อนจัด
• อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด หากคุณเปลีย
่ น
แบตเตอรีเ่ ป็ นแบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง โปรด
เปลีย
่ นแบตเตอรีใ่ หม่โดยใช ้แบตเตอรีช
่ นิดเดิมหรือ
ชนิดทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่ากัน
• รีโมทคอนโทรลสามารถใช ้ในระยะห่างทีเ่ ป็ นเส ้นตรง
ประมาณ 23 ฟุต (7 เมตร) จากเครือ
่ ง
8
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 8
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:51
อุปกรณ์เสริม
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ่ ัดให ้มาด ้านล่าง
02
การเริม
่ ต ้นใช ้งาน
คูม
่ อ
ื การใช ้งาน
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่
สายไฟ
สายอากาศ FM
• ภาพและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช ้งานนีม
้ ไี ว ้เพือ
่ อ ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
จริง
ื่ มต่อล�ำโพง
การเชอ
การตัง้ ค่าล�ำโพงทีแ
่ นะน� ำ
� ค ัญ |
||ข้อสำ
่
✎✎ ผลิตภัณฑ์อาจท�ำงานไม่เหมาะสม หากเกิดแรงสัน
สะเทือนหรือการกระแทกจากภายนอก หรือหากไม่ได ้
ติดตัง้ ล�ำโพงตามทีแ
่ นะน� ำ
✎✎ อย่ายืดสายล�ำโพงหรืงวางของหนักทับสายล�ำโพง
ข้อควรระว ังในการเคลือ
่ นย้ายล�ำโพง
่ มต่ออยูอ
• เมือ
่ เคลือ
่ นย ้ายเครือ
่ งและล�ำโพง ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าแยกสายเคเบิลล�ำโพงทัง้ หมดทีเ่ ชือ
่ อกแล ้ว
9
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 9
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:52
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
การใช ้ Samsung Audio Remote App
การติดตงั้ Samsung Audio Remote App
เพือ
่ ควบคุมเครือ
่ งด ้วยอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณและแอป
พลิเคชัน Samsung Audio Remote ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote โดยการ
่ อปพลิเคชันผ่านทาง Google Play store
เข ้าสูแ
||หมายเหตุ |
ั APP จะสนับสนุนอุปกรณ์มอ
✎✎ ฟั งก์ชน
ื ถือ Android
ทีใ่ ช ้ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Android OS 3.0 หรือสูงกว่า
เท่านัน
้
ค�ำค้นหา :
Samsung Audio Remote
ANDROID APP ON
ั Samsung Audio
่ อปพลิเคชน
การเข้าสูแ
Remote
หลังจากติดตัง้ แอปพลิเคชัน Samsung Audio
Remote แล ้ว ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำในแอปพลิเคชัน
ั หรีแ
-- ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ สงเป็ น เปิ ด เพือ
่ หรีแ
่ สงหน ้าจอไว ้
ั
• ฟังก์ชนหรี
แ
่ สง
ั หรีแ
ฟั งก์ชน
่ สงถูกเลือกและจอแสดงผลมืดลง
• LED OFF
ไฟ LED บนจอแสดงผลด ้านหน ้า และไฟ LED ของ
ั หรีแ
ล�ำโพงจะปิ ดเมือ
่ ฟั งก์ชน
่ สงท�ำงาน
ิ
• เปิ ดนาฬกา
ิ
นาฬกาที
ค
่ ณ
ุ ตัง้ จะปรากฏขึน
้
• เปิ ดจอแสดงผล/LED ON
จอแสดงผลและไฟ LED ทัง้ หมดจะเปิ ด
ั DEMO
ฟังก์ชน
กดปุ่ ม DISPLAY/DEMO นาน 5 วินาทีเพือ
่ เริม
่ ใช ้
งานโหมดสาธิต
เมือ
่ คุณกดปุ่ ม DISPLAY/DEMO ขณะทีแ
่ สดงการ
ั จะท�ำงานดังนี:้
สาธิต ฟั งก์ชน
DIMMER ; LED Off (เครือ
่ ง/ล�ำโพง) ; --:-่ ง/ล�ำโพง)
[การแสดงเวลา] ; LED On (เครือ
การยกเลิกโหมด Demo
• กด DISPLAY/DEMO อีกครัง้ นาน 5 วินาที โหมด
สาธิตจะถูกยกเลิกและผลิตภัณฑ์จะปิ ด
• กด CD, Bluetooth, TUNER, AUX1/2, TV
SOUNDCONNECT หรือปุ่ ม USB1, USB2
โหมดสาธิตจะถูกยกเลิกและเปลีย
่ นเป็ นโหมดทีค
่ ณ
ุ
เลือก
||หมายเหตุ |
ั การสาธิต จะมีเพียงปุ่ ม เปิ ดปิ ด ( ),
✎✎ เมือ่ เปิ ดฟั งก์ชน
VOL, ปิ ดเสียง และปุ่ มทีก่ ล่าวถึงด ้านบนเท่านัน้ ทีท
่ �ำงาน
ั
ฟังก์ชนการแสดงผล
ั ทัง้ หมดทีพ
คุณสามารถดูฟังก์ชน
่ ร ้อมใช ้งานบนจอแสดง
ผล ปรับความสว่างของจอแสดงผล และตัง้ ค่าปิ ดหรือ
เปิ ดจอแสดงผล/LED
✎✎ เครือ
่ งจะปิ ดเสียงเพลง DEMO โดยอัตโนมัตห
ิ ลังจาก
3 นาที ข ้อความยังคงปรากฏบนแผงด ้านหน ้าหลังจาก
การเล่น
✎✎ แทร็คของเพลง DEMO มีสองแทร็ค คุณสามารถสลับ
ระหว่างแทร็คได ้โดยใช ้ปุ่ ม
และ
ขณะเล่น
การเปลีย
่ นโหมดการแสดงผล
กดปุ่ ม DISPLAY/DEMO บนตัวเครือ
่ ง
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
-- ปกติแล ้วหน ้าจอจะมืดโดยอัตโนมัต ิ หากไม่มก
ี ารใช ้
งานตัวเครือ
่ งหรือรีโมทคอนโทรลนาน 5 นาที และ
จะเปิ ดอีกครัง้ หลังจากมีการใช ้งานปุ่ ม/รีโมท
โปรดทราบว่าสัญญาณเข ้าเสียงเพอร์คส
ั ชันจะไม่
ท�ำให ้หน ้าจอกลับมาท�ำงานอีกครัง้
10
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 10
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:52
การเล่น CD
<แสดงการเล่น CD>
ตัวระบุแทร็ค
1. กดปุ่ ม OPEN/CLOSE ค่อยๆ วางแผ่นดิสก์ลง
บนถาดวางแผ่นดิสก์โดยหงายด ้านทีม
่ ข
ี ้อความ
สกรีนขึน
้
หลังจากวางแผ่นดิสก์แล ้ว กดปุ่ ม OPEN/
CLOSE เพือ
่ เริม
่ เล่นแผ่นดิสก์
• คุณสามารถโหลดหรือไม่โหลดคอมแพคดิสก์
ั วิทยุ USB หรือแหล่ง
ก็ได ้ เมือ
่ เลือกฟั งก์ชน
สัญญาณเสริม เมือ
่ คุณกดปุ่ ม OPEN/CLOSE
ั อืน
ฟั งก์ชน
่ ๆ ทัง้ หมดจะเปลีย
่ นเป็ นโหมด CD
• หากไม่มก
ี ารกดปุ่ มใดๆ บนตัวเครือ
่ งหรือ
รีโมทคอนโทรลนานกว่า 3 นาทีเมือ
่ เครือ
่ ง
อยูใ่ นโหมดหยุดชัว่ คราว เครือ
่ งจะเปลีย
่ นเป็ น
โหมดหยุดท�ำงาน
• หากไม่มก
ี ารกดปุ่ มใดๆ บนตัวเครือ
่ งหรือ
รีโมทคอนโทรลนานกว่า 25 นาทีเมือ
่ เครือ
่ งอยู่
ในโหมดหยุด เครือ
่ งจะปิ ด
ตัวระบุเวลาในการเล่น
3. การปรับระดับเสียง:
• เปิ ดตัวควบคุม VOLUME บนตัวเครือ
่ ง
• กดปุ่ ม VOL+ หรือ VOL- บนรีโมทคอนโทรล
สามารถปรับระดับเสียงได ้ 51 ระดับ (ระดับ
เสียงต�ำ่ สุด, Vol 1 ~ Vol 49 และระดับเสียง
สูงสุด)
4. การหยุดเล่นชว่ ั คราว
ต ัวเครือ
่ ง/รีโมทคอนโทรล
ในการหยุดการเล่นชัว่ คราว กดปุ่ ม
กดปุ่ ม
เพือ
่ เล่นดิสก์ตอ
่
5. ในการหยุดการเล่น กดปุ่ ม
||หมายเหตุ |
✎✎ หากไม่ได ้ใส่ CD ในถาดวางแผ่นดิสก์ เครือ
่ งจะ
แสดงข ้อความ "NO DISC"
การเล่นแผ่น CD/MP3/CD-R
✎✎ คุณภาพการเล่น MP3/WMA-CD อาจแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแผ่นดิสก์หรือสภาพเครือ
่ งบันทึกที่
ใช ้สร ้างแผ่นดิสก์
� ค ัญ |
||ข้อสำ
✎✎ หากมีไฟล์หลายประเภทหรือมีโฟลเดอร์ทไี่ ม่จ�ำเป็ น
อยูบ
่ นแผ่นดิสก์เดียวกัน คุณจะพบปั ญหาในการเล่น
✎✎ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด ้รับการออกแบบให ้เล่นแผ่นเพลง
ประเภทต่อไปนี:้ CD-ROM, CD-R, CD-RW
1. กดปุ่ ม OPEN/CLOSE และวางแผ่นดิสก์ลง
บนถาดวางแผ่นดิสก์โดยหงายด ้านทีม
่ ข
ี ้อความ
สกรีนขึน
้
2. หลังจากวางแผ่นดิสก์แล ้ว กดปุ่ ม OPEN/CLOSE
เพือ
่ เริม
่ เล่นแผ่นดิสก์
• ส�ำหรับไฟล์ MP3/WMA เครือ
่ งอาจใช ้เวลา
หลายนาทีในการสแกนหาแทร็คในแผ่นดิสก์
้
จนเสร็จสิน
่ื ภาษาอังกฤษ ชือ
่ เพลง
• หากคุณเล่นไฟล์ทม
ี่ ช
ี อ
่ ในภาษาอืน
จะปรากฏบนหน ้าจอ (ชือ
่ ๆ อาจไม่
แสดง)
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
คุณสามารถเล่นคอมแพคดิสก์ขนาดมาตรฐานได ้โดย
ไม่ต ้องใช ้อะแดปเตอร์
03
การโหลดคอมแพคดิสก์
✎✎ คอ
่ ยๆ ใส่แผ่น CD ลงในช่องใส่ดส
ิ ก์ และไม่ใช ้แรง
มากเกินไป
-- อย่ากระชากหรือวางของหนักทับบนเครือ
่ ง
-- อย่าใส่แผ่น CD ทีม
่ รี ป
ู ทรงไม่ตรงกับข ้อมูล
จ�ำเพาะ เช่น แผ่น CD ทีม
่ รี ป
ู ทรงเป็ นรูปหัวใจ
หรือสาามเหลีย
่ ม มิฉะนัน
้ เครือ
่ งอาจช�ำรุดได ้
-- การดูแลรักษาคอมแพคดิสก์จ�ำเป็ นต ้องปฏิบต
ั ิ
ด ้วยความระมัดระวัง
การเลือกแทร็ค
คุณสามารถเลือกแทร็คทีต
่ ้องการขณะทีก
่ �ำลังเล่นดิสก์
อยู่
ื่ ภาษาอังกฤษและอักขระพิเศษ
• แทร็คทีม
่ ช
ี อ
(@, $, *, ฯลฯ) จะไม่แสดง
11
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 11
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:53
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
• DIR (DIRECTORY) : เล่นซ�้ำแทร็คทัง้ หมด
ในโฟลเดอร์ทเี่ ลือกไว ้
การเล่นแทร็คปัจจุบ ัน
กดปุ่ ม
นาน 3 วินาทีหลังจากเริม
่ เล่นแทร็คปั จจุบน
ั
• ALL : เล่นซ�้ำทัง้ แผ่น
่
• RANDOM : เล่นแทร็คในล�ำดับแบบสุม
การเล่นแทร็คก่อนหน้า
กดปุ่ ม
สองครัง้ หลังจากเริม
่ เล่นแทร็คปั จจุบน
ั 3
วินาทีขน
ึ้ ไป
การเล่นจากอุปกรณ์ USB
การเล่นแทร็คถ ัดไป
การเล่นแทร็คทีต
่ อ
้ งการ
่ มต่ออุปกรณ์สอ
ื่ เก็บข ้อมูลภายนอก เช่น หน่วย
เชือ
ความจ�ำแฟลช USB หรือ HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ )
ภายนอก กับตัวเครือ
่ ง คุณสามารถเล่นไฟล์ในรูปแบบ
MP3/WMA
กดปุ่ ม
การเล่นอุปกรณ์ USB
กดปุ่ ม
หรือ
เพือ
่ เลือ
่ นไปทีแ
่ ทร็คทีต
่ ้องการ
การค้นหาสว่ นใดสว่ นหนึง่ ของเพลงบน CD
ขณะฟั งเพลงจากคอมแพคดิสก์ คุณสามารถค ้นหาส่วน
ใดส่วนหนึง่ ของเพลงได ้อย่างรวดเร็วในแทร็คหนึง่
ค้นหาไปข้างหน้า. .............
ค้นหาย้อนหล ัง..................
คุณยังสามารถกดปุ่ ม ,
สแกนแทร็คโดยอัตโนมัต ิ
บนเครือ
่ งค ้างไว ้เพือ
่
2. เลือกโหมด USB โดยการกดปุ่ ม USB1, USB2
บนตัวเครือ
่ ง หรือปุ่ ม USB บนรีโมทคอนโทรล
3. ไฟล์แรกของไดเรกทอรีแรกจะเล่นโดยอัตโนมัต ิ
4. ในการหยุดเล่น
กดปุ่ ม
เพือ
่ หยุดการเล่น
� ค ัญ |
||ข้อสำ
การเล่นซ�ำ้ หนึง่ แทร็คหรือทุกแทร็คบน
แผ่น CD
่ มต่ออุปกรณ์ชาร์จ USB กับพอร์ต USB ของ
✎✎ อย่าเชือ
ตัวเครือ
่ ง เนือ
่ งจากอาจท�ำให ้เครือ
่ งเสียหาย
คุณสามารถเล่นซ�้ำแผ่น CD หรือเล่นซ�้ำแทร็คบนแผ่น
CD
1. กดปุ่ ม REPEAT บนรีโมทคอนโทรล
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลง
ดังนี:้
✎✎ สามารถเล่นได ้สูงสุด 999 ไฟล์ตอ
่ อุปกรณ์ USB
หนึง่ เครือ
่ ง
การเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ USB
คุณสามารถเลือกไฟล์ MP3 ระหว่างการเล่น
MP3/WMA : OFF ; TRACK ; DIR ; ALL
; RANDOM
CD : OFF ; TRACK ; ALL ; RANDOM
ั่ เล่นซ�้ำ ให ้กดปุ่ ม
2. เมือ
่ คุณต ้องการหยุดใช ้ฟั งก์ชน
REPEAT จนกระทัง่ ปรากฏข ้อความว่า "OFF"
• OFF : ยกเลิกการเล่นซ�้ำ
• TRACK : เล่นซ�้ำแทร็คทีเ่ ลือกไว ้
12
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 12
่ มต่ออุปกรณ์สอ
ื่ เก็บข ้อมูล USB ภายนอกเข ้า
1. เชือ
กับตัวเครือ
่ งของคุณ
||หมายเหตุ |
✎✎ หากคุณต ้องการเลือ
่ นไปยังไฟล์ถด
ั ไป/ก่อนหน ้า ให ้
้ ๆ
กดปุ่ ม ,
สัน
-- การกระท�ำนีจ
้ ะท�ำให ้คุณสามารถเลือ
่ นไปทีไ่ ฟล์
ถัดไป/ก่อนหน ้าภายในไดเรกทอรีนัน
้
-- หากคุณกดปุ่ ม ,
โดยมีจ�ำนวนครัง้ มากกว่า
จ�ำนวนไฟล์ในไดเรกทอรี จะเป็ นการข ้ามไปยัง
ไดเรกทอรีถด
ั ไป
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:53
1. กดปุ่ ม REPEAT บนรีโมทคอนโทรล
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลง
ดังนี:้
คุณสามารถลบไฟล์จากอุปกรณ์ USB ของคุณ
1. เลือกไฟล์ทต
ี่ ้องการลบ
OFF ; TRACK ; DIR ; ALL ; RANDOM
ั่ เล่นซ�้ำ ให ้กดปุ่ ม
2. เมือ
่ คุณต ้องการหยุดใช ้ฟั งก์ชน
REPEAT จนกระทัง่ ปรากฏข ้อความว่า "OFF"
• OFF : ยกเลิกการเล่นซ�้ำ
• TRACK : เล่นซ�้ำไฟล์ทเี่ ลือกไว ้
• DIR (DIRECTORY) : เล่นซ�้ำไฟล์ทงั ้ หมด
ในโฟลเดอร์ทเี่ ลือกไว ้
• ALL : เล่นซ�้ำไฟล์ทงั ้ หมด
่
• RANDOM : เล่นไฟล์ในล�ำดับแบบสุม
3. ใช ้ ปุ่มหมุน VOLUME/SEARCH บนตัวเครือ
่ ง
หรือปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก
YES/NO
4. โปรดเลือก "DELETE YES" และกดปุ่ ม ¬
ข ้อความ "DELETE END" จะปรากฏและการลบ
จะเสร็จสมบูรณ์
ในการเลือ
่ นไปย ังโฟลเดอร์ถ ัดไป/ก่อน
หน้า และไฟล์ถ ัดไป/ก่อนหน้า
||หมายเหตุ |
่ : หากไฟล์ทค
✎✎ ส�ำหรับการเล่นแบบสุม
ี่ ณ
ุ ต ้องการเล่น
อยูใ่ นโฟลเดอร์ ไฟล์ทงั ้ หมดทีอ
่ ยูใ่ นโฟลเดอร์ดงั
่ หากไฟล์ทค
กล่าวจะเล่นในล�ำดับแบบสุม
ี่ ณ
ุ เลือก
อยูใ่ นโฟลเดอร์ราก ไฟล์ทงั ้ หมดบนอุปกรณ์จะเล่น
่
ในล�ำดับแบบสุม
ใช ้ปุ่ ม SEARCH และ FOLDER-, + บนรีโมทคอนโทรล
หรือบนตัวเครือ
่ ง เพือ
่ เลือ
่ นไปยังไฟล์และโฟลเดอร์ถด
ั
ไป/ก่อนหน ้า
1. กดปุ่ ม SEARCH เพือ
่ แสดงแทร็คปั จจุบน
ั และ
แทร็คถัดไปบนแผง
2. ในการเรียกดู กดปุ่ ม FOLDER-, + บนตัวเครือ
่ ง
หรือรีโมทคอนโทรลหนึง่ ครัง้ และโฟลเดอร์
ปั จจุบน
ั จะปรากฏขึน
้ กดอีกครัง้ เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง
โฟลเดอร์ถด
ั ไป
้ ารค้นหาความเร็วสูง
การใชก
คุณสามารถค ้นหาส่วนทีต
่ ้องการได ้อย่างรวดเร็วใน
ระหว่างทีเ่ ครือ
่ งเล่นอยู่
กดปุ่ ม ,
• แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม ,
คุณจะเลือ
่ นไปข ้าง
หน ้า/ย ้อนกลับในส่วนต่างๆ อย่างรวดเร็ว
� ค ัญ |
||ข้อสำ
✎✎ ผลิตภัณฑ์จะไม่สง่ สัญญาณเสียงออกระหว่างการ
ค ้นหาความเร็วสูง
✎✎ คุณยังสามารถกดปุ่ ม หรือ
หรือ
ค ้างไว ้เพือ
่ สแกนแทร็คโดยอัตโนมัต ิ
2. กดปุ่ ม DELETE บนตัวเครือ
่ งหรือ
รีโมทคอนโทรล ข ้อความ "DELETE YES/NO"
จะแสดงขึน
้
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
การลบไฟล์
03
การเล่นซ�ำ้
บนเครือ
่ ง
3. กดปุ่ ม ¬ เมือ
่ โฟลเดอร์ทต
ี่ ้องการปรากฏขึน
้
จากนัน
้ ระบบจะเลือ
่ นไปยังแทร็คแรกในโฟลเดอร์
ทีเ่ ลือก หากไม่พบการป้ อนนาน 3 วินาทีหลังจาก
ทีโ่ ฟลเดอร์ปรากฏขึน
้ ระบบจะเลือ
่ นไปยังแทร็ค
แรกในโฟลเดอร์
4. การค ้นหาไฟล์ยงั คงเป็ นเช่นเดียวกับก่อนหน ้านี้ ที่
ขัน
้ ตอนที่ 1 ใช ้ ปุ่มหมุน VOLUME/SEARCH
บนตัวเครือ
่ งหรือปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรล
เพือ
่ เลือกไฟล์ทต
ี่ ้องการ
5. หลังจากเลือกโฟลเดอร์ในขัน
้ ตอนที่ 2 แล ้ว ใช ้
การปรับ ปุ่มหมุน VOLUME/SEARCH บน
ตัวเครือ
่ ง หรือกดปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรล
ภายใน 3 วินาทีเพือ
่ ค ้นหาไฟล์ทต
ี่ ้องการจาก
โฟลเดอร์ทเี่ ลือก
||หมายเหตุ |
✎✎ เมือ
่ ไฟล์เสียงถูกจัดเก็บในไดเรกทอรีรากแทนทีจ่ ะ
จัดเก็บในโฟลเดอร์ กดปุ่ ม FOLDER-,+ เพือ
่ ไป
ทีแ
่ ทร็คแรก
13
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 13
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:53
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
การถอดอุปกรณ์ USB อย่างปลอดภ ัย
1. กดปุ่ ม
สองครัง้ ขณะที่ USB ก�ำลังเล่นอยู่
หรือกดปุ่ ม
หนึง่ ครัง้ เมือ
่ หยุดการเล่นแล ้ว
2. เมือ
่ ข ้อความ "REMOVE" ปรากฏบนจอแสดงผล
ให ้ถอดอุปกรณ์ USB ออก
ื่ มต่อ
้ อ
อ่านข้อความต่อไปนีก
่ นการเชอ
ื่ จ ัดเก็บ USB
อุปกรณ์สอ
• อุปกรณ์ USB บางเครือ
่ งอาจท�ำงานไม่เหมาะสมกับ
เครือ
่ งนี้
• เครือ
่ งนีส
้ นับสนุน HDD ภายนอกทีถ
่ ก
ู ฟอร์แมตใน
ระบบไฟล์ FAT เท่านัน
้
่ มต่อกับแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก มิ
• HDD ควรเชือ
ฉะนัน
้ USB 2.0 HDD จะไม่ท�ำงาน
ื่ เก็บข ้อมูล USB ภายนอกเชือ
่ มต่อ
• หากอุปกรณ์สอ
กับอุปกรณ์หลายเครือ
่ ง จะสามารถเล่นได ้เพียงไฟล์
เพลงใน HDD แรกเท่านัน
้
ื่ เก็บข ้อมูล USB ทีม
ั
• หากอุปกรณ์สอ
่ ห
ี ลายพาร์ตช
ิ น
ั แรกทีส
จะมีเพียงพาร์ตช
ิ น
่ นับสนุนระบบไฟล์เท่านัน
้ ที่
เครือ
่ งจะจดจ�ำได ้
• ไม่สนับสนุนไฟล์ทม
ี่ ี DRM เนือ
่ งจาก Digital Right
Management(DRM) จ�ำกัดการเข ้าถึงไฟล์ DRM ที่
ไม่ได ้รับอนุญาต เพือ
่ ให ้ไฟล์ได ้รับการปกป้ องจาก
การละเมิด
• แม ้ว่านามสกุลไฟล์จะเป็ น .mp3 ก็ตาม ไฟล์จะไม่
สามารถเล่นได ้ หากอยูใ่ นรูปแบบ MPEG layer 1
หรือ 2
• อย่าใช ้ฮับ USB ทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต
่ ไฟล์เสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลของผลิตภัณฑ์
• ชือ
เพียง 15 อักขระแรกเท่านัน
้
• สนับสนุน HDD ทีถ
่ อดออกได ้และมีขนาดต�ำ่ กว่า
160 GB HDD ทีถ
่ อดออกได ้และมีขนาด 160 GB
ขึน
้ ไปอาจไม่ได ้รับการสนับสนุน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
อุปกรณ์
• อาจใช ้เวลาหลายนาทีในการอ่านไฟล์ในอุปกรณ์
USB บางเครือ
่ ง
• อุปกรณ์ USB บางเครือ
่ ง (โดยเฉพาะอย่างยิง่ USB
HDD) อาจท�ำให ้เกิดการหน่วงขณะเลือ
่ นจากแทร็
คหนึง่ ไปยังอีกแทร็ค
14
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 14
ื่ เก็บข ้อมูลทีส
• ส�ำหรับอุปกรณ์สอ
่ นับสนุนเฉพาะ USB
VER1.1 เท่านัน
้ ผลิตภัณฑ์อาจเข ้าถึงไฟล์ได ้ล่าช ้า
หรืออาจไม่สามารถอ่านคุณสมบัตข
ิ องไฟล์ได ้
• กระแสไฟสูงสุดทีพ
่ อร์ต USB แต่ละพอร์ตสามารถ
่ มต่อคือ 0.5A (ตาม DC
รองรับอุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ
5V)
่ มต่อ USB หรืออยูใ่ นโหมด หยุด
• หากไม่มก
ี ารเชือ
นานกว่า 25 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ
• อาจไม่สนับสนุนอุปกรณ์ USB, กล ้องดิจต
ิ อล, เครือ
่ ง
อ่านการ์ด USB, iPod, iPhone และสมาร์ทโฟนบาง
เครือ
่ ง
การค้นหาแทร็คอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถเลือกแทร็คโดยตรงโดยไม่ต ้องกดปุ่ ม
,
CD-DA/MP3-CD/USB
1. กดปุ่ ม SEARCH
หลังจากกดปุ่ ม SEARCH หมุน ปุ่มหมุน
VOLUME/SEARCH บนตัวเครือ
่ งไปทางซ ้าย
หรือขวาเพือ
่ เลือกแทร็คทีต
่ ้องการ
2. กดปุ่ ม ¬ เมือ
่ แทร็คทีต
่ ้องการปรากฏขึน
้ จากนัน
้
ระบบจะเลือ
่ นไปยังแทร็คทีเ่ ลือก
หากตรวจไม่พบการป้ อนนาน 3 วินาที ระบบจะ
เลือ
่ นไปยังแทร็คทีเ่ ลือก
• คุณสามารถเลือ
่ นไปทีแ
่ ทร็คทีเ่ ลือกได ้โดยตรง
่ การค ้นหาเสร็จสิน้ แทร็คจะเริม
่ เล่นโดยอัตโนมัต ิ
3. เมือ
้ งั ก์ชน
ั MY LIST
การใชฟ
คุณสามารถตัง้ โปรแกรมล�ำดับการเล่นได ้สูงสุด 99
แทร็คตามทีต
่ ้องการ
1. กดปุ่ ม MY LIST เพือ
่ แสดงข ้อความต่อไปนี:้
LIST 01---
(01= หมายเลขรายการ, ---= หมายเลขแทร็ค)
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:53
2. ใช ้ ปุ่มหมุน VOLUME/SEARCH บนตัวเครือ
่ ง
หรือปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือ
่ นไปยัง
แทร็คทีต
่ ้องการ
4. หากต ้องการเลือกแทร็คอืน
่ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอน
ที่ 2 และ 3 ด ้านบน
5. กดปุ่ ม
หรือ MY LIST เพือ
่ เล่นแทร็คใน
รายการของฉั น
6. กดปุ่ ม MY LIST นาน 5 วินาทีเพือ
่ แสดง
ข ้อความ "MY LIST ON/OFF" ใช ้ ปุ่มหมุน
VOLUME/SEARCH บนตัวเครือ
่ งหรือปุ่ ม
,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก ON หรือ
่ ตัง้ ค่า
OFF และกดปุ่ ม ¬ เพือ
• การเลือกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัต ิ หากไม่ม ี
การป้ อนนาน 5 วินาที
แม ้เมือ
่ ตัง้ ค่ารายการส่วนตัวเป็ นปิ ด รายการที่
บันทึกไว ้จะยังคงอยู่
• หากคุณน� ำแผ่นดิสก์ออก รายการ CD จะถูก
ลบ หากคุณปิ ดผลิตภัณฑ์ รายการ CD/USB
จะถูกลบ
่ มต่อขณะใช ้งาน
• หากUSB ถูกตัดการเชือ
รายการ USB จะถูกลบ
SAVED 01 002
(01= หมายเลขรายการ, 002= หมายเลขแทร็ค)
2. กดปุ่ ม ¬ ซ�้ำๆ จนกระทัง่ แทร็คทีต
่ ้องการปรากฏ
3. ใช ้ ปุ่มหมุน VOLUME/SEARCH บนเครือ
่ ง
หลักหรือปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก
แทร็คอืน
่
4. กดปุ่ ม ¬ เพือ
่ ยืนยันการเลือกของคุณ
5. หากต ้องการเล่นแทร็คในรายการของฉั น กดปุ่ ม
6. หากคุณกดปุ่ ม DELETE ขณะทีแ
่ สดงแทร็คที่
บันทึกไว ้ ข ้อความ "REMOVE YES/NO" จะ
ปรากฏขึน
้ ใช ้ปุ่ ม ,/. บนรีโมทเพือ
่ เลือกตัว
่ ลบแทร็คออกจากรา
เลือก จากนัน
้ กดปุ่ ม ¬ เพือ
ยการแทร็คในรายการของฉั น
• การเลือกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัต ิ หากไม่ม ี
การป้ อนนาน 5 วินาที
การเล่นซ�ำ้
1. กดปุ่ ม REPEAT ปุ่ ม
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
||หมายเหตุ |
✎✎ รายการส่วนตัวใน CD/USB จะหยุด หากคุณ
พยายามสลับไปยังโหมดอืน
่
OFF ; TRACK ; ALL
✎✎ ปุ่ ม USB REC และ DELETE, SEARCH จะไม่
ท�ำงานในโหมด รายการส่วนตัว หากคุณกดปุ่ ม
เหล่านัน
้ ในโหมด รายการส่วนตัว ข ้อความ "MY
LIST PLAY" จะปรากฏขึน
้ มาแทน
Bluetooth
✎✎ หากการเล่นไฟล์ในรายการส่วนตัวไม่ใช่รป
ู แบบที่
ได ้รับการสนับสนุน การเล่นจะข ้ามไปยังไฟล์ถด
ั ไป
โดยอัตโนมัต ิ
✎✎ เมือ
่ บันทึกหรือคัดลอกเสร็จสมบูรณ์ รายการของฉั น
ใน USB 2 จะถูกยกเลิก
15
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 15
1. กดปุ่ ม MY LIST หนึง่ ครัง้ และปุ่ ม FOLDER-, +
เพือ
่ แสดงข ้อความด ้านล่าง:
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
LIST 02---
คุณสามารถดูและแก ้ไขรายการแทร็คทีต
่ งั ้ โปรแกรม
03
3. กดปุ่ ม ¬ เพือ
่ ยืนยันการเลือกของคุณ ข ้อมูล
ทีเ่ ลือกจะถูกจัดเก็บและ
จะ
ปรากฏขึน
้
การดูหรือแก้ไขแทร็คในรายการสว่ นต ัว
คุณสามารถใช ้อุปกรณ์ Bluetooth เพือ
่ เพลิดเพลิน
กับเพลงด ้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต ้องใช ้
สายใดๆ!
Bluetooth คืออะไร
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยให ้อุปกรณ์ทรี่ องรับ
่ มต่อกันได ้อย่างง่ายดายโดยใช ้การ
Bluetooth เชือ
่ มต่อไร ้สายระยะสัน
้
เชือ
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
• อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำให ้เกิดสัญญาณรบกวน
หรือท�ำงานผิดปกติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช ้งาน เมือ
่ :
-- ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับ
ระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือ
ระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์์
-- เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางที่
ั ในส�ำนักงาน
เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
-- อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ี
คลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์
เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
• จับคูร่ ะบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์กบ
ั อุปกรณ์ Bluetooth
ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กล ้กัน
• ยิง่ ระบบมินค
ิ อมโพเนนต์อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์
Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ ต�ำ่ ลง ยิง่ ระบบ
ไฮ-ไฟคอมโพเนนต์อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth
เพียงใด คุณภาพยิง่ ต�ำ่ ลง
ั เจน การเชือ
่ มต่อ
• ในบริเวณทีร่ ับสัญญาณไม่ชด
Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
• การเชือ
่ อุปกรณ์
Bluetooth และ Hi-Fi Component อยูใ่ กล ้กัน
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัตห
เท่านัน
้ การเชือ
ิ าก
อุปกรณ์ Bluetooth อยูน
่ อกช่วงนี้ แม ้อยูภ
่ ายในช่วง
การใช ้งาน คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง
เช่น ผนังหรือประตู
• อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจท�ำให ้เกิดสัญญาณไฟฟ้ ารบกวน
ระหว่างการใช ้งาน
ื่ มต่อระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์ก ับ
การเชอ
อุปกรณ์ Bluetooth
ั่ ชุดหู
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟั งก์ชน
ฟั งสเตอริโอทีใ่ ช ้งาน Bluetooth ได ้หรือไม่
1. กดปุ่ ม Bluetooth ของระบบไฮไฟคอมโพเนนต์เพือ
่ แสดงข ้อความ BLUETOOTH
• คุณจะเห็นข ้อความ โปรดรอ ครูห
่ นึง่ จากนัน
้
ข ้อความ READY จะปรากฏบนจอแสดงผล
ด ้านหน ้าของ Hi-Fi Component
16
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 16
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ที่
่ มต่อ (โปรดดูคม
คุณต ้องการเชือ
ู่ อ
ื การใช ้งานของ
อุปกรณ์ Bluetooth)
3. เลือก "[Samsung] HI-FI XXXXXX J-Series"
จากรายการ
่ มต่อคอมโพเนนต์กบ
• เมือ
่ เชือ
ั อุปกรณ์
Bluetooth แล ้ว หน ้าจอจะปรากฏข ้อความ
Device name ; CONNECTED ;
BLUETOOTH บนจอแสดงผลด ้านหน ้า
• หากอุปกรณ์ Bluetooth ล ้มเหลวในการจับคูก
่ บ
ั
คอมโพเนนต์ ให ้ลบข ้อความ "[Samsung]
HI-FI XXXXXX J-Series" ก่อนหน ้าที่
อุปกรณ์ Bluetooth ค ้นพบและค ้นหา
คอมโพเนนต์อก
ี ครัง้
4. คุณสามารถฟั งเพลงทีเ่ ล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อบนระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์์
ทีเ่ ชือ
ั่ เล่น/หยุด/ถัด
• ในโหมด Bluetooth ฟั งก์ชน
ไป/กลับ ของเครือ
่ งบางรุน
่ อาจไม่พร ้อมใช ้งาน
||หมายเหตุ |
ี้ นับสนุนข ้อมูล SBC ระดับปานกลาง
✎✎ ผลิตภัณฑ์นส
(สูงสุด 237kbps@48kHz) เท่านัน
้ และไม่สนับสนุน
ข ้อมูล SBCระดับสูง ([email protected])
✎✎ ไม่สนับสนุนคุณสมบัต ิ AVRCP
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั่
✎✎ เชือ
่ นับสนุนฟั งก์ชน
A2DP (AV) เท่านัน
้
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่
✎✎ คณ
ุ ไม่สามารถเชือ
ั่ HF (แฮนด์ฟรี)
สนับสนุนเฉพาะฟั งก์ชน
✎✎ สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ครัง้ ละเครือ
่ งเดียว
เท่านัน
้
✎✎ หลังจากปิ ดระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์และยกเลิกก
ารจับคูแ
่ ล ้ว การจับคูจ
่ ะไม่ถก
ู เรียกคืนอัตโนมัต ิ
อมต่อใหม่ คุณต ้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์อก
ี ครัง้
่ มต่อ
✎✎ อาจไม่สามารถด�ำเนินการค ้นหาหรือการเชือ
ด ้วยระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์ได ้อย่างเหมาะสมใน
กรณีตอ
่ ไปนี้
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระ
คุณสามารถตัดการเชือ
บบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช ้งานของ
่ มต่อ
• ระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อจาก
• เมือ
่ ระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์ถก
ู ตัดการเชือ
อุปกรณ์ Bluetooth ระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์จะ
แสดงข ้อความ DISCONNECTED ; READY บน
จอแสดงผลด ้านหน ้า
ื่ มต่อระบบไฮ-ไฟ
การต ัดการเชอ
คอมโพเนนต์จากอุปกรณ์ Bluetooth
กดปุ่ มโหมดอืน
่ บนแผงด ้านหน ้าของ Hi-Fi
Component เพือ
่ สลับจากโหมด Bluetooth เป็ นโหมด
อืน
่ หรือปิ ดการท�ำงานของระบบ Hi-Fi Component
่ มต่อปั จจุบน
่ มต่อ
อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั จะถูกตัดการเชือ
||หมายเหตุ |
่ มต่อจะรอการตอบสนอง
✎✎ อุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
จากระบบไฮ- ไฟคอมโพเนนต์ชวั่ ครูห
่ นึง่ ก่อนทีจ่ ะ
่ มต่อ (เวลาในการตัดการเชือ
่ มต่ออาจ
ตัดการเชือ
แตกต่างกันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth)
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ
✎✎ ในโหมดการเชือ
Bluetooth จะขาดหายไป หากระยะห่างระหว่าง
ระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์กบ
ั อุปกรณ์ Bluetooth
เกินขีดจ�ำกัด (10 เมตร)
17
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 17
✎✎ ระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์จะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลัง
อยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 25 นาที
่ มต่อกับระบบ Hi-Fi
✎✎ เมือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth เชือ
Component ระบบจะสลับไปทีโ่ หมด Bluetooth
โดยอัตโนมัต ิ หากอยูใ่ นโหมดอืน
่ ก่อนหน ้านี้
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
ื่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชอ
จากระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต
่ ว่ งทีใ่ ช ้งานได ้
✎✎ หากอุปกรณ์ Bluetooth กลับสูช
่ มต่อได ้อีกครัง้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเชือ
่ มต่อ คุณสามารถรีสตาร์ทเพือ
หลังตัดการเชือ
่ เรียก
คืนการจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth
03
-- หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข ้มสูงรอบๆ ระบบ
ไฮ-ไฟคอมโพเนนต์
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิ ด ไม่มอ
ี ยู่ หรือท�ำงาน
ผิดปกติ
-- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะ
แดปเตอร์ LAN ไร ้สาย, หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ และเตาแก๊ซ ใช ้ช่วงความถีเ่ ดียวกับ
อุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจท�ำให ้เกิดสัญญาณ
ไฟฟ้ ารบกวน
้ ารเปิ ดเครือ
การใชก
่ งด้วย Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์อจ
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ปิด คุณสามารถเชือ
ั ฉริยะ
่ มต่อ Bluetooth เพือ
ของคุณกับผลิตภัณฑ์ผา่ นการเชือ
่
เปิ ดเครือ
่ ง
ั
่ เปิ ดฟั งก์ชน
1. กดปุ่ ม Bluetooth บนรีโมทค ้างไว ้เพือ
Bluetooth การเปิ ดเครือ
่ งด ้วย Bluetooth ข ้อความ
ข ้อความ Bluetooth Power On จะปรากฏบน
จอแสดงผล
่ มต่ออุปกรณ์อจ
2. เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ปิด เชือ
ั ฉริยะของ
คุณกับผลิตภัณฑ์ผา่ นทาง Bluetooth (ส�ำหรับ
่ มต่อ Bluetooth โปรดดู
ข ้อมูลเกีย
่ วกับการเชือ
คูม
่ อ
ื อุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณ)
อุปกรณ์ Bluetooth ต ้องจับคูก
่ บ
ั Hi-Fi
Component ก่อน
่ มต่อเสร็จสมบูรณ์ ครือ
3. เมือ
่ การเชือ
่ งจะเปิ ดโดย
อัตโนมัตใิ นโหมด Bluetooth
• เลือกเพลงทีต
่ ้องการเพือ
่ เล่นจากอุปกรณ์
อัจฉริยะของคุณ
||หมายเหตุ |
✎✎ กดปุ่ ม Bluetooth บนรีโมทค ้างไว ้เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด
ั การเปิ ดเครือ
ฟั งก์ชน
่ งด ้วย Bluetooth
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนีค
้ ้างไว ้ Hi-Fi Component
จะแสดงข ้อความ Bluetooth Power On ; Off
บนจอแสดงผล
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
TV SoundConnect
ั ซุงทีส
คุณสามารถฟั งเสียงจากทีวซ
ี ม
่ ามารถใช ้งานร่วม
กับ SoundConnect ผ่าน Hi-Fi Component โดยใช ้
ั TV SoundConnect
ฟั งก์ชน
ั งทีส
ก ับทีวซ
ี มซุ
่ ามารถใชง้ านร่วมก ับ
SoundConnect
ั นี้ โปรดแน่ใจว่าได ้ตัง้ ค่า
ก่อนเปิ ดการท�ำงานฟั งก์ชน
ั SoundConnect หรือ SoundShare ทีท
ั
ฟั งก์ชน
่ วี ซ
ี ม
ซุงของคุณเป็ น On
1. กดปุ่ ม TV SoundConnect ของ Hi-Fi Component
เพือ่ แสดงข ้อความ TV SOUNDCONNECT
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. ตัง้ ค่า Add New Device เป็ น On ในเมนูการ
ตัง้ ค่า TV SoundConnect ของทีว ี (โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผู ้
ใช ้ทีวส
ี �ำหรับรายละเอียด)
่ มต่อ Hi-Fi กับทีวแ
3. เมือ
่ เชือ
ี ล ้ว ระบบจะแสดง
ข ้อความ [TV] Name ; CONNECTED ;
TV บนจอแสดงผลด ้านหน ้า
่ มต่อจะดังขึน
4. เสียงจากทีวท
ี เี่ ชือ
้ โดยผ่านทางระบบ
Hi-Fi Component
||หมายเหตุ |
✎✎ คุณสมบัต ิ SoundConnect สามารถใช ้งานได ้
ั ซุงบางรุน
บนทีวซ
ี ม
่ ทีว่ างจ�ำหน่ายตัง้ แต่ปี 2012
ั
โปรดตรวจสอบว่าทีวข
ี องคุณสนับสนุนฟั งก์ชน
SoundShare หรือ SoundConnect หรือไม่
(ส�ำหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ทีว)ี
✎✎ หากคุณถอดปลั๊ก Hi-Fi Component ออก การ
่ มต่อ TV SoundConnect จะสิน
้ สุดลงทันที
เชือ
่ มต่อใหม่ เสียบปลั๊ก Hi-Fi
หากต ้องการสร ้างการเชือ
่ มต่อ
Component เข ้ากับเต ้ารับ แล ้วตัง้ ค่าการเชือ
TV SoundConnect อีกครัง้
่ มต่อ Hi-Fi Component กับทีวผ
✎✎ สามารถเชือ
ี า่ น TV
SoundConnect ได ้เพียงครัง้ ละ 1 เครือ
่ งเท่านัน
้
่ มต่อกับทีวอ
✎✎ หากต ้องการเชือ
ี ก
ี เครือ
่ งหนึง่ ในโหมด
TV Soundconnect ให ้กดปุ่ ม
นานกว่า 5 วินาที
่ มต่อกับทีวอ
จากนัน
้ เชือ
ี ก
ี เครือ
่ งหนึง่ โดยปฏิบต
ั ต
ิ าม
ค�ำแนะน� ำด ้านบน
18
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 18
ื่ มต่อทีวจ
การต ัดการเชอ
ี าก Hi-Fi
Component
่ มต่อทีวจี าก Hi- Fi Component
คุณสามารถตัดการเชือ
ได ้
ส�ำหรับค�ำแนะน� ำ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ทีว ี
่ มต่อ Hi-Fi Component จาก
• เมือ
่ ตัดการเชือ
ทีว ี Hi-Fi Component จะแสดงข ้อความ
DISCONNECTED ; REQUEST บนจอแสดงผล
ื่ มต่อ Hi-Fi Component
การต ัดการเชอ
จากทีว ี
กดปุ่ มโหมดอืน
่ บนแผงด ้านหน ้าของ Hi-Fi เพือ
่ สลับ
จากโหมด TV SoundConnect เป็ นโหมดอืน
่ หรือปิ ด
่ มต่อปั จจุบน
Hi-Fi Component อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั จะถูกตัด
่ มต่อ
การเชือ
||หมายเหตุ |
่ มต่อแล ้วจะรอการตอบสนองจาก Hi-Fi
✎✎ ทีวท
ี เี่ ชือ
่ มต่อ (เวลาใน
Component สักครู่ ก่อนตัดการเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างกันไป ขึน
การตัดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั
ทีวแ
ี ต่ละรุน
่ )
่ มต่ออาจหลุดหรือเสียงอาจขาด หากระยะ
✎✎ การเชือ
ห่างระหว่างทีวแ
ี ละ Hi-Fi Component มากกว่า
6.5 ฟุต (2 ม.)
✎✎ การไม่เสถียรในสภาพแวดล ้อมของเครือข่ายอาจส่ง
่ มต่อหลุดหรือเสียงขาด
ผลให ้การเชือ
✎✎ Hi-Fi Component จะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากผ่าน
่ มต่อผลิตภัณฑ์
ไป 25 นาทีโดยไม่มก
ี ารเชือ
การใช ้ My Karaoke
ั คาราโอเกะส่วนตัวในการร ้องเพ
คุณสามารถใช ้ฟั งก์ชน
ลงกับแทร็คทีค
่ ณ
ุ โปรดปรานบนแผ่น CD และ USB
่ มต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบไมโครโฟนที่
1. เชือ
ด ้านหน ้าตัวเครือ
่ ง
• หากปลั๊กไมโครโฟนของคุณมีขนาดเล็กกว่า
ช่องเสียบไมโครโฟนขนาด 6.3 มม. คุณจ�ำเป็ น
ต ้องใช ้อะแดปเตอร์-ขัว้ ต่อ (ไม่ได ้ให ้มา) เพือ
่
่ มต่อให ้เสร็จสมบูรณ์
ท�ำการเชือ
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
2. ใช ้ ปุ่มหมุน MIC VOL บนเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม
MIC VOL-, + บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ปรับระดับ
เสียงของไมโครโฟน
3. กดปุ่ ม MY KARAOKE บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่
ลดเสียงร ้อง หากคุณต ้องการ แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กด
ปุ่ ม การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
MY KARAOKE ON ; MY KARAOKE OFF
• หากคุณได ้ยินเสียงผิดปกติ (เสียงแหลมหรือ
เสียงหอน) ขณะเล่นคุณสมบัตค
ิ าราโอเกะ ให ้
เลือ
่ นไมโครโฟนออกห่างจากล�ำโพง หรือลด
ระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียงล�ำโพง
อย่าเล็งไมโครโฟนไปทีล
่ �ำโพง
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
• เมือ
่ โหมด AUTO CHANGE ถูกตัง้ เป็ น "ALL"
-- เพลงจะเล่นบน DISC ; USB1 ; USB2
อย่างต่อเนือ
่ ง
-- เมือ
่ โหมดเปลีย
่ นอัตโนมัตเิ ป็ น "MY LIST"
Hi-Fi Component จะเล่นแทร็คในรายการ
ของฉั นจาก DISC, USB1 และ USB2 อย่าง
ต่อเนือ
่ ง
ั่
-- หากคุณกดปุ่ ม POWER ปุ่ มเปลีย
่ นฟั งก์ชน
ั่ AUTO
หรือปุ่ ม OPEN/CLOSE ฟั งก์ชน
CHANGE จะสลับเป็ นโหมด "OFF" โดย
อัตโนมัต ิ
-- ปุ่ ม REPEAT ไม่ท�ำงานและเปลีย
่ นเป็ น
OFF อัตโนมัต ิ
03
่ มต่ออะแดปเตอร์-ขัว้ ต่อ
-- ขัน
้ ตอนแรก ให ้เชือ
กับช่องเสียบไมโครโฟนทีด
่ ้านหน ้าตัวเครือ
่ ง
่ มต่อไมโครโฟน (ด ้วย
-- ขัน
้ ตอนทีส
่ อง ให ้เชือ
ช่องเสียบขนาดใหญ่กว่า) กับอะแดปเตอร์ขัว้ ต่อ
่ มต่อ
• ขณะที่ USB ก�ำลังเล่น หากคุณตัดการเชือ
ั่ AUTO CHANGE จะสลับเข ้าสู่
USB ฟั งก์ชน
โหมด "OFF" โดยอัตโนมัต ิ
• หากไม่ม ี USB1 ระบบจะข ้ามไปที่ USB2
• เมือ
่ โหมดเปลีย
่ นอัตโนมัตเิ ป็ น "ALL/MY
ั ลบ รายการของฉั น และเล่น
LIST" ฟั งก์ชน
ซ�้ำ จะไม่ท�ำงาน และเครือ
่ งจะแสดงข ้อความ
"AUTO CHANGE ALL/MY LIST"
• ไมโครโฟนไม่ท�ำงานในโหมด AUX และ
TUNER
• ส�ำหรับโหมด My Karaoke โหมดนีจ
้ ะท�ำงาน
ส�ำหรับการเล่น CD/MP3, USB เท่านัน
้ และ
โหมดนีจ
้ ะไม่สามารถใช ้ได ้ในขณะทีเ่ ปิ ดใช ้งาน
โหมดเครือ
่ งรับวิทยุ, Bluetooth, AUX และการ
่ มต่อเสียงทีว ี
เชือ
้ สุดการเล่น หากไม่ม ี USB 1
• เมือ
่ DISC สิน
เครือ
่ งจะเล่นเพลงจาก USB 2
้ สุดการเล่น หากไม่ม ี USB 1 และ
• เมือ
่ DISC สิน
USB 2 เครือ
่ งจะเล่นเพลงจากแผ่นดิสก์ตอ
่
• MY KARAOKE สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ ไมโครโฟน
ถูกตัดการเชือ่ มต่อจาก Hi-Fi component
้ สุดการเล่น หากไม่ม ี DISC
• เมือ
่ USB 2 สิน
เครือ
่ งจะเล่นเพลงจาก USB 1
• เมือ
่ คุณปิ ดคาราโอเกะส่วนตัว การตัง้ ค่า
คาราโอเกะส่วนตัวทัง้ หมดจะหายไป
การฟังวิทยุ
่ ั การเปลีย
ฟังก์ชน
่ นอ ัตโนม ัติ
คุณสามารถเล่นต่อเนือ
่ งระหว่างแผ่นดิสก์กบ
ั USB ได ้
1. กดปุ่ ม AUTO CHANGE เพือ
่ เลือกโหมดแล ้วกด
¬ เพือ
่ เรียกใช ้ข ้อมูลทีค
่ ณ
ุ เลือกไว ้
• หากไม่ได ้ตัง้ ค่าเล่นรายการส่วนตัวใน CD/USB
AUTO CHANGE OFF ; AUTO CHANGE ALL
• หากตัง้ ค่าเล่นรายการส่วนตัวใน CD/USB
การจ ัดเก็บสถานีทค
ี่ ณ
ุ ต้องการ
คุณสามารถจัดเก็บได ้สูงสุด: สถานี FM 15 สถานี
1. เลือก FM โดยการกดปุ่ ม TUNER
2. หากต ้องการค ้นหาสถานี กดปุ่ ม TUNING MODE
บนรีโมทคอนโทรล หรือปุ่ ม @ บนตัวเครือ
่ งหนึง่
ครัง้ ขึน
้ ไปจนกว่าข ้อความ MANUAL จะปรากฏขึน
้
AUTO CHANGE OFF ; AUTO CHANGE ALL ;
AUTO CHANGE MY LIST
19
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 19
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
3. กดปุ่ ม MO/ST เพือ
่ สลับระหว่างสเตอริโอและ
โมโน
• ในพืน
้ ทีท
่ รี่ ับสัญญาณได ้ไม่ด ี ให ้เลือก MONO
เพือ
่ การรับฟั งเสียงอย่างชัดเจนและปราศจาก
คลืน
่ รบกวน
• ใช ้ได ้กับการฟั งสถานีวท
ิ ยุ FM เท่านัน
้
4. ค ้นหาสถานีตาม:
• การกดปุ่ ม TUNING / หรือ ,/. บน
รีโมทคอนโทรลค ้างไว ้เพือ
่ ค ้นหาสถานีทอ
ี่ อก
อากาศโดยอัตโนมัต ิ
5. หากคุณไม่ต ้องการจัดเก็บสถานีวท
ิ ยุทพ
ี่ บ ให ้
กลับไปทีข
่ น
ั ้ ตอนที่ 3 และค ้นหาสถานีอน
ื่
4. กดปุ่ ม ,
บนตัวเครือ
่ งหรือ TUNING
/ หรือ ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก
หมายเลขค่าตัง้ ล่วงหน ้า
หรือ
คุณสามารถใช ้ปุ่ ม TUNING / หรือ ,/.
เพือ
่ เลือกสถานีทจี่ ัดเก็บ
่ ั ตงเวลา
ฟังก์ชน
ั้
ิ
การตงนาฬ
ั้
กา
หรือด�ำเนินการด ังนี:้
a. กดปุ่ ม ¬
b. หรือกดปุ่ ม TUNING / หรือ ,/. บน
รีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกหมายเลขโปรแกรม
ในโหมด PRESET
c. กดปุ่ ม ¬ เพือ
่ บันทึกค่าทีต
่ งั ้ ล่วงหน ้า
6. หากต ้องการจัดเก็บความถีว่ ท
ิ ยุอน
ื่ ๆ ให ้ท�ำซ�้ำตาม
ขัน
้ ตอน 4 ถึง 5
||หมายเหตุ |
✎✎ ในโหมดเครือ
่ งร ับวิทยุ
-- ในโหมด MANUAL คุณสามารถใช ้ปุ่ ม
3. กดปุ่ ม MEMORY บนตัวเครือ
่ งหรือ
รีโมทคอนโทรล เมือ
่ สถานีทต
ี่ ้องการปรากฏขึน
้
และสถานีทจี่ ัดเก็บจะปรากฏขึน
้ ตามมา
หรือ
-- ในโหมด PRESET คุณสามารถใช ้ปุ่ ม
หรือ
บนตัวเครือ
่ งเพือ
่ ค ้นหาสถานีวท
ิ ยุทจี่ ัดเก็บไว ้
ในแต่ละขัน
้ ตอน คุณจะมีเวลาไม่กวี่ น
ิ าทีเพือ
่ ตัง้ ค่าตัว
เลือกทีต
่ ้องการ หากเกินเวลาทีก
่ �ำหนด คุณจะต ้องเริม
่
ต ้นใหม่อก
ี ครัง้
1. กดปุ่ ม TIMER SET บนรีโมทคอนโทรลสองครัง้
ข ้อความ "CLOCK SET" จะปรากฏขึน
้
2. กดปุ่ ม ¬ บนรีโมทคอนโทรล, ค่าชัว่ โมงจะกะพริบ
• การเพิม่ ชัว่ โมง: ,
• การลดชัว่ โมง: .
3. เมือ
่ ค่าชัว่ โมงทีถ
่ ก
ู ต ้องปรากฏ ให ้กดปุ่ ม ¬ จาก
นัน
้ ค่านาทีจะกะพริบ
• การเพิม่ นาที: ,
• การลดนาที: .
การเลือกสถานีทจ
ี่ ัดเก็บไว้
4. เมือ
่ ค่านาทีทถ
ี่ ก
ู ต ้องปรากฏ ให ้กดปุ่ ม ¬ จาก
นัน
้ ข ้อความ "TIMER PLAY SET" จะปรากฏ
บนหน ้าจอ
ในการฟั งวิทยุทจี่ ัดเก็บไว ้ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
การตงเวลา
ั้
1. เลือก FM โดยการกดปุ่ ม TUNER บนตัวเครือ
่ ง
หรือรีโมทคอนโทรล
2. กดปุ่ ม TUNING MODE บนรีโมทคอนโทรล
หรือปุ่ ม
บนตัวเครือ
่ งหนึง่ ครัง้ ขึน
้ ไปจนกว่า
ข ้อความ "PRESET" จะปรากฏขึน
้
20
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 20
การตัง้ เวลาจะช่วยให ้คุณสามารถตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์ให ้
เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ งได ้ตามเวลาทีร่ ะบุไว ้โดยอัตโนมัต ิ
• ก่อนการตัง้ เวลา คุณควรตรวจสอบว่าเวลาปั จจุบน
ั ถูก
ต ้องหรือไม่
• ในแต่ละขัน
้ ตอน คุณจะมีเวลาไม่กวี่ น
ิ าทีเพือ
่ ตัง้ ค่าตัว
เลือกทีต
่ ้องการ หากเกินเวลาทีก
่ �ำหนด คุณจะต ้อง
เริม
่ ต ้นใหม่อก
ี ครัง้
• หากคุณไม่ต ้องการให ้เครือ
่ งเปิ ดหรือปิ ดโดย
อัตโนมัตอ
ิ ก
ี ต่อไป คุณต ้องยกเลิกการตัง้ เวลาด ้วย
การกดปุ่ ม TIMER ON/OFF
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
ต ัวอย่างเช่น : คุณต้องการถูกปลุกด้วย
เสียงเพลงทุกเชา้
หากคุณเลือก
FM (วิทยุ)
CD (คอมแพค
ดิสก์)
3. ตัง้ เวลาเปิ ดเครือ
่ ง
a. กดปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ตัง้
ชัว่ โมง
USB1/USB2
a. เลือกสถานีทต
ี่ งั ้ ค่า
ล่วงหน ้าโดยการ
กดปุ่ ม ,/. บน
รีโมทคอนโทรล
ใส่คอมแพคดิสก์์
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
2. กดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: ON TIME จะปรากฏครูห
่ นึง่ คุณ
สามารถตัง้ เวลาเปิ ดเครือ
่ งได ้
a. กดปุ่ ม ¬
03
1. กดปุ่ ม TIMER SET จนกระทัง่ ข ้อความ TIMER
PLAY SET ปรากฏ
คุณต ้อง
่ มต่ออุปกรณ์ USB
เชือ
7. กดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: ข ้อความ TIMER REC SET (คุณ
ต ้องการบันทึกหรือไม่) จะปรากฏขึน
้
b. กดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: ค่านาทีจะกะพริบ
c. กดปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ตัง้ ค่า
นาที
d. กดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: OFF TIME จะปรากฏครูห
่ นึง่ คุณ
สามารถตัง้ เวลาปิ ดเครือ
่ งได ้
4. ตัง้ เวลาปิ ดเครือ
่ ง
a. กดปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ตัง้
ชัว่ โมง
b. ก
ดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: ค่านาทีจะกะพริบ
8. กดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: ข ้อความ REC SET YES/NO จะ
ปรากฏขึน
้ คุณสามารถกดปุ่ ม ,/. บน
รีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก REC YES หรือ REC
NO แล ้วกดปุ่ ม ¬
1) หากคุณเลือก REC NO ระบบจะยกเลิกการ
บันทึกการตัง้ เวลาค ้นหาคลืน
่ และการบันทึก
การตัง้ เวลาค ้นหาคลืน
่ ทีต
่ งั ้ ไว ้ในปั จจุบน
ั โปรด
ทราบว่าการเลือก REC NO จะไม่ยกเลิกการ
ตัง้ ค่าการตัง้ เวลา
2) หากคุณเลือก REC YES ระบบจะยกเลิกการ
บันทึกการตัง้ เวลาค ้นหาคลืน
่ ม ้ว่าคุณจะตัง้ ค่า
การบันทึกการตัง้ เวลาค ้นหาคลืน
่ แล ้วก็ตาม
c. กดปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ตัง้ ค่า
นาที
d. กดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: ข ้อความ VOLUME XX จะปรากฏ
ขึน
้ โดยค่า XX คือระดับความดังของเสียงที่
ได ้ตัง้ ไว ้
c. กดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: ON TIME จะปรากฏครูห
่ นึง่
คุณสามารถตัง้ เวลาเปิ ดการบันทึกตัง้ เวลา
ค ้นหาคลืน
่ ได ้
5. กดปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ปรับระดับ
เสียงและกดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: แหล่งสัญญาณทีเ่ ลือกไว ้จะปรากฏขึน
้
6. กดปุ่ ม ,/. บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกแหล่ง
สัญญาณ Hi-Fi Component จะเล่นเมือ
่ เปิ ด
d. กดปุ่ ม ¬
ผลลัพธ์: OFF TIME จะปรากฏครูห
่ นึง่
คุณสามารถตัง้ เวลาปิ ดการบันทึกตัง้ เวลา
ค ้นหาคลืน
่ ได ้
||หมายเหตุ |
✎✎ เวลาเปิ ด/ปิ ดของการบันทึกการตัง้ เวลาค ้นหาคลืน
่
อาจแตกต่างจากเวลาเปิ ด/ปิ ดของการตัง้ เวลา
✎✎ หากเวลาเปิ ดและปิ ดการตัง้ เวลาเป็ นเวลาเดียวกัน
จะปรากฏข ้อความ ERROR ขึน
้
✎✎ หากเวลาการเปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ งเป็ นเวลาเดียวกับ
เวลาการบันทึกการตัง้ เวลา จะใช ้ได ้เฉพาะเวลาเปิ ด
หรือปิ ดเครือ
่ งเท่านัน
้ และเครือ
่ งจะไม่ใช ้การบันทึก
การตัง้ เวลา
21
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 21
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
✎✎ หากเปิ ดการตัง้ เวลาอัตโนมัต ิ อาจจ�ำเป็ นต ้องมีขน
ั้
ั่ CD หรือ
ตอนเพิม
่ เติมในการเปิ ดท�ำงานฟั งก์ชน
USB ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ (หรืออุปกรณ์) ดังนัน
้
ั่ เครือ
คุณจึงควรเลือกฟั งก์ชน
่ งรับวิทยุแทน
2. เล่นแผ่นดิสก์หรือ USB ปรับความถีว่ ท
ิ ยุ หรือ
่ มต่อแหล่งสัญญาณภายนอกกับเครือ
เชือ
่ งของ
คุณ
CD
✎✎ หากคุณเลือกโหมด CD หรือ USB เมือ
่ ไม่มแ
ี ผ่น
ดิสก์หรือไม่ม ี USB ในผลิตภัณฑ์ เครือ
่ งจะเปลีย
่ น
เป็ น TUNER โดยอัตโนมัต ิ
ั่ CD
• กดปุ่ ม CD บนเครือ
่ งเพือ
่ เลือกฟั งก์ชน
• ค่อยๆ ใส่แผ่น CD ในช่องใส่ดส
ิ ก์
• ใช ้ปุ่ มเลือก CD (
ทีต
่ ้องการ
การยกเลิกการตงเวลา
ั้
หลังจากตัง้ เวลาแล ้ว ระบบจะเริม
่ โดยอัตโนมัต ิ เมือ
่
ระบบเริม
่ การท�ำงาน ข ้อความ TIMER ON จะปรากฏ
ขึน
้ บนจอแสดงผล หากคุณไม่ต ้องการใช ้การตัง้ เวลา
อีกต่อไป คุณต ้องยกเลิกการตัง้ เวลา
• ทีป
่ ม
ุ่ TIMER ON/OFF คุณสามารถเลือก เปิ ด/ปิ ด
การตัง้ เวลา
หรือ
) เพือ
่ เลือกเพลง
TUNER
• เลือก FM โดยกดปุ่ ม TUNER
• เลือกความถีว่ ท
ิ ยุทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการบันทึก
USB 1 (อุปกรณ์บ ันทึกอยูบ
่ น USB 2)
||หมายเหตุ |
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
• เชือ
่ ไี ฟล์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ
บันทึกกับช่องเสียบ USB 1
ั่ TIMER
✎✎ เมือ
่ คุณเลือกโหมด TIMER OFF ฟั งก์ชน
RECORDING และ TIME จะไม่ท�ำงาน
• กดปุ่ ม USB1 เพือ
่ เลือก USB 1
• เล่นเพลงจาก USB 1
การตงค่
ั้ าการพ ักเครือ
่ ง
ปุ่ ม SLEEP บนรีโมทคอนโทรลใช ้ส�ำหรับตัง้ ค่าโหมด
พักเครือ
่ ง
ั
แหล่งสญญาณภายนอก
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอก/เครือ
• เชือ
่ งเล่น MP3 กับ
ตัวเครือ
่ ง
1. การกดปุ่ ม SLEEP จะสลับไปยังการตัง้ ค่าเวลา
ด ้านล่าง
10 ; 20 ; 30 ; 60 ; 90 ; 120 ; 150
; OFF
2. ระบบจะนับเวลาเป็ นนาทีและเวลาทีเ่ หลือจะ
ปรากฏบนหน ้าจอ
• กดปุ่ ม AUX 1/2 บนตัวเครือ
่ งเพือ
่ เลือก AUX
IN 1 หรือ AUX IN 2
• เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอก
3. กดปุ่ ม USB REC บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เริม
่ ต ้น
การบันทึก
3. หากยกเลิก โหมดพักเครือ
่ งจะสลับไปยังโหมด
"OFF"
CD
• การบันทึก CD จะเริม
่ ต ้นและข ้อความ
"TRACK RECORD" และหมายเลขแทร็ค
ปั จจุบน
ั จะปรากฏบนจอแสดงผลสลับกัน
่ ั การบ ันทึก
ฟังก์ชน
้ ฐาน
การบ ันทึกขนพื
ั้ น
• หากคุณต ้องการบันทึกแทร็คทัง้ หมดบนแผ่น
ดิสก์ กดปุ่ ม USB REC ค ้างไว ้ ข ้อความ
"FULL CD RECORD" จะปรากฏขึน
้
คุณสามารถบันทึกเสียงของ CD, USB, วิทยุ หรือ
ื่ เก็บข ้อมูล USB
แหล่งสัญญาณภายนอกในอุปกรณ์สอ
ได ้
่ มต่ออุปกรณ์สอ
ื่ เก็บข ้อมูล USB ทีค
1. เชือ
่ ณ
ุ ต ้องการ
) บนเครือ
่ งของคุณ
บันทึกใน USB (
สามารถใช ้ช่องเสียบ USB 2 ได ้
22
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 22
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
วิทยุ
• ข ้อความ "FILE COPY" จะแสดงขึน
้ และการ
คัดลอกจะเริม
่ ขึน
้
• คุณยังสามารถคัดลอกโฟลเดอร์ทม
ี่ ไี ฟล์ MP3/
WMA ไปยังอุปกรณ์บน USB 2 กดปุ่ ม USB
REC ค ้างไว ้ ขณะทีร่ ะบบเล่นไฟล์ MP3 หรือ
WMA ทีอ
่ ยูใ่ นโฟลเดอร์ ระบบของคุณจะแสดง
ข ้อความ "FOLDER COPY" และจะบันทึก
ไฟล์ทงั ้ หมดในโฟลเดอร์ดงั กล่าว
้ ข ้อความ "STOP" จะ
• เมือ
่ การบันทึกเสร็จสิน
ปรากฏขึน
้
ื่ เหมือนกันบนอุปกรณ์ USB
• หากมีไฟล์ทม
ี่ ช
ี อ
2 ข ้อความ "FILE ALRADY EXISTS" จะ
ั นีจ
ปรากฏขึน
้ และฟั งก์ชน
้ ะถูกยกเลิก
่ มต่อกับเครือ
• หากไมโครโฟนเชือ
่ งหลัก และ
คุณกดปุ่ ม USB REC ไฟล์ mp3 ทีก
่ �ำลังเล่น
อยูแ
่ ละเสียงจากไมโครโฟนจะถูกบันทึกลงบน
อุปกรณ์ USB2
• กดปุ่ ม USB REC นานหนึง่ วินาทีเพือ
่ เริม
่
ั FILE COPY กดปุ่ ม USB REC ค ้างไว ้
ฟั งก์ชน
ั FOLDER COPY
สักครูเ่ พือ
่ เริม
่ ฟั งก์ชน
ั
แหล่งสญญาณภายนอก
• ข ้อความ "AUX RECORD" จะปรากฏขึน
้ และ
การบันทึกจะเริม
่ ต ้น
||หมายเหตุ |
✎✎ ไฟล์ WMA/MP2 สามารถคัดลอกเท่านัน
้ ไม่
สามารถบันทึกได ้
่ มต่อสาย USB หรือสายไฟ AC ใน
✎✎ ห ้ามถอดการเชือ
ระหว่างการบันทึก เนือ
่ งจากอาจท�ำให ้ไฟล์เสียหาย
่ มต่ออุปกรณ์ USB ในระหว่าง
✎✎ หากคุณปลดการเชือ
การบันทึก เครือ
่ งจะปิ ดและคุณจะไม่สามารถลบ
่ มต่ออุปกรณ์
ไฟล์ทบ
ี่ น
ั ทึกไว ้ได ้ ในกรณีนี้ โปรดเชือ
ี ละส�ำรองข ้อมูล USB บนเครือ
USB เข ้ากับพีซแ
่ ง
ี อ
พีซก
่ น จากนัน
้ จึงฟอร์แมตอุปกรณ์ USB
✎✎ เมือ
่ หน่วยความจ�ำ USB ไม่เพียงพอ จะปรากฏ
ข ้อความ "NOT ENOUGH MEMORY"
✎✎ การบันทึกจะท�ำงานหากอุปกรณ์ USB หรือ HDD
ถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT (ไม่สนับสนุนระบบ
ไฟล์ NTFS)
ั่ ค ้นหาด ้วยความเร็วสูงบน CD การ
✎✎ เมือ
่ คุณใช ้ฟั งก์ชน
บันทึก CD จะไม่ท�ำงาน
✎✎ บางครัง้ เวลาในการบันทึกอาจนานขึน
้ ส�ำหรับ
อุปกรณ์ USB บางประเภท
✎✎ ในโหมดรายการส่วนตัว คุณจะไม่สามารถใช ้
ั การบันทึก
ฟั งก์ชน
CD/USB1(MP3) & MIC
ั่ การบันทึกท�ำงาน ฟั งก์ชน
ั่ EQ และ
✎✎ เมือ
่ ฟั งก์ชน
GIGA PARTY จะปิ ดและไม่สามารถใช ้งานได ้โดย
อัตโนมัต ิ
• ข ้อความ "MP3 RECORD" จะปรากฏขึน
้ และ
การบันทึกจะเริม
่ ต ้น
ั่ REPEAT จะปิ ดและ
✎✎ ระหว่างการบันทึก CD ฟั งก์ชน
ไม่สามารถใช ้งานได ้โดยอัตโนมัต ิ
แล ้วสร ้าง
4. หากต ้องการหยุดการบันทึก กดปุ่ ม
และบันทึกเป็ นไฟล์ MP3 โดยอัตโนมัต ิ
23
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 23
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
CD-ROM/USB
03
• ข ้อความ "TUNER RECORD" จะปรากฏขึน
้
และการบันทึกจะเริม
่ ต ้น
ื่
5. ภายหลังการบันทึก ไดเรกทอรีชอ
"RECORDING(DISCxxxx)"(FULL CD
RECORDING), "RECORDING"(TRACK
RECORDING), "CD COPY" (CD-ROM/
USB), "TUNER RECORDING", "AUX
RECORDING" หรือ "MP3 RECORDING"
จะถูกสร ้างขึน
้ ในอุปกรณ์ของคุณ
ั่ ไมโครโฟนระหว่างการบันทึก
✎✎ หากคุณใช ้ฟั งก์ชน
CD เสียงจากไมโครโฟนจะถูกบันทึก
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
ี งพิเศษ
เอฟเฟ็กต์เสย
✎✎ คุณไม่สามารถบันทึกวิทยุขณะค ้นหาหรือไม่ม ี
ความถีใ่ นโหมดค ้นหาคลืน
่
✎✎ โปรดทราบว่าการตัง้ ค่าระดับสัญญาณเข ้าดังเกิน
ไปขณะบันทึกเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง
ั ญาณ
ช่องสัญญาณ AUX และ USB อาจท�ำให ้มีสญ
รบกวนในการบันทึก ในกรณีนี้ ให ้ลดระดับเสียง
อุปกรณ์ภายนอกลง
✎✎ เวลาสูงสุดในการบันทึก TUNER/AUX คือ 5 ชัว่ โมง
่ มต่อ และคุณ
✎✎ หาก USB2 ไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ USB ทีเ่ ชือ
กดปุ่ ม USB REC ข ้อความ "USB2 NOT READY"
จะแสดงขึน
้
ความเร็วในการบ ันทึก
คุณสามารถเลือกความเร็วในการบันทึกก่อนการบันทึก
ระหว่างทีอ
่ ยูใ่ นโหมด CDDA แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม
REC SPEED บนรีโมทคอนโทรล ความเร็วในการ
บันทึกจะเปลีย
่ นไปดังนี:้
NORMAL SPEED RECORD ; HIGH SPEED
RECORD
• เมือ
่ คุณบันทึกจากเครือ
่ งรับวิทยุหรือแหล่งสัญญาณ
ภายนอก คุณจะไม่สามารถเปลีย
่ นความเร็วในการ
บันทึกได ้
• หากคุณเลือก HIGH SPEED RECORD จะไม่มเี สียง
ระหว่างการบันทึก
่ มต่อไมโครโฟน คุณจะมีเพียงโหมด
• หากคุณเชือ
ความเร็วในการบันทึกเพียงโหมดเดียว: NORMAL
SPEED RECORD
่ มต่อ
• ระหว่างการบันทึก หากคุณตัดการเชือ
่ ม
ไมโครโฟน การบันทึกจะหยุดท�ำงาน หากคุณเชือ
ต่อไมโครโฟนอีกครัง้ การบันทึกจะไม่เริม
่ ต ้นใหม่
||หมายเหตุ |
✎✎ แม ้เมือ
่ ตัง้ ค่า HIGH SPEED RECORD การบันทึก
อาจไม่มค
ี วามเร็วเพิม
่ ขึน
้ 4 เท่า ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ื่ จัดเก็บ USB
อุปกรณ์สอ
การเลือกโหมด PRESET EQ
ระบบ Hi-Fi Component ให ้การตัง้ ค่าอีควอไลเซอร์ท ี่
ปรับให ้เหมาะสมส�ำหรับเพลงบางประเภท
1. กดปุ่ ม PRESET EQ
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม PRESET EQ ซ�้ำๆ หรือ
กดปุ่ ม PRESET EQ แล ้วเปิ ดส่วนควบคุมหมุน
VOLUME/SEARCH บนตัวเครือ
่ ง โหมดจะ
เปลีย
่ นแปลงดังนี:้
HIP HOP ; ROCK ; JAZZ ; CLASSIC ;
ELECTRONIC ; FLAT ; ARABIC MUSIC
; PERSIAN MUSIC ; GENGE ; BONGO
; RHUMBA ; ESKISTA ; AFROPOP1 ;
AFROPOP2 ; INDIAN POP ; PARTY ;
POP
2. หลังจากเลือกโหมดทีต
่ ้องการ ใช ้การปรับปุ่ มหมุน
ส�ำหรับ 80Hz, 200Hz, 800Hz, 2kHz และ
8kHz แต่ละระดับเพือ
่ ปรับ EQ
3. หลังจากปรับคลืน
่ ความถีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ต ้องการภายใน EQ
ทีต
่ งั ้ ค่าล่วงหน ้า กดปุ่ ม MEMORY เพือ
่ แสดง
ข ้อความ "SAVE TO USER EQ" จากนัน
้ EQ ที่
ปรับจะถูกบันทึกเป็ น EQ ของผู ้ใช ้
||หมายเหตุ |
✎✎ ค่าของก�ำหนดค่า EQ เริม
่ ต ้นคือ HIP HOP
การเลือกโหมด USER EQ
โหมด USER EQ แสดงคลืน
่ ความถีอ
่ ค
ี วอไลเซอร์
สูงสุด 5 คลืน
่ ตามการตัง้ ค่าของผู ้ใช ้
1. ในการก�ำหนดค่า EQ ด ้วยตนเอง กดปุ่ ม USER
EQ คุณสามารถปรับระดับด ้วยตนเอง
2. ใช ้การปรับปุ่ มหมุนส�ำหรับ 80Hz, 200Hz,
800Hz, 2kHz และ 8kHz แต่ละระดับเพือ
่
ปรับ EQ
||หมายเหตุ |
ั EQ
✎✎ ขณะที่ Hi-Fi Component ก�ำลังบันทึก ฟั งก์ชน
จะปิ ดโดยอัตโนมัตแ
ิ ละไม่สามารถใช ้งานได ้
✎✎ หากไม่มก
ี ารกดปุ่ มภายใน 8 วินาที การตัง้ ค่าของ
คุณจะถูกยกเลิกและการตัง้ ค่าก่อนหน ้านีจ
้ ะถูก
บันทึกโดยอัตโนมัต ิ
24
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 24
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
่ ั BEAT WAVING
ฟังก์ชน
✎✎ โหมด PRESET EQ อาจแตกต่างกันโดยขึน
้ อยู่
กับภูมภ
ิ าค
✎✎ หลังจากสลับไปยังโหมด EQ ทีต
่ งั ้ ค่าล่วงหน ้าโดย
ใช ้ปุ่ ม PRESET EQ หรือ ¬ หน ้าจอ EQ จะหาย
ไป
ั FOOTBALL MODE
ฟังก์ชน
โหมดฟุตบอลจะเพิม
่ ความสมจริงให ้กับการถ่ายทอด
กีฬา
1. กดปุ่ ม FOOTBALL MODE บนตัวเครือ
่ งหรือปุ่ ม
FOOTBALL บนรีโมทคอนโทรล
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลง
ดังนี:้
1. กดปุ่ ม BEAT WAVING บนผลิตภัณฑ์หรือบน
รีโมทคอนโทรล
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลง
ดังนี:้
STARDUST ; EMERALD MOON ; SOLAR
BOMB ; SHOOTING STAR ; STAR ;
PARTY 1 ; PARTY 2 ; FUN 1 ; FUN 2 ;
PURE ; FRESH ; LOVE ; JOY ; SUNSET
; SUNRISE ; NATURE 1 ; NATURE 2 ;
WAVE 1 ; WAVE 2 ; AURORA ; OFF
2. หากคุณเลือก GIGA PARTY ON ทีโ่ หมด
GIGA PARTY
1) หากไม่ได ้ตัง้ ค่า BEAT WAVING ไว ้ทีโ่ หมด
STARDUST, EMERALD MOON, SOLAR
BOMB, SHOOTING STAR หรือ STAR
เครือ
่ งจะสลับไปทีโ่ หมดใดโหมดหนึง่ โดย
่
อัตโนมัตใิ นแบบสุม
OFF ; ANNOUNCER ; STADIUM
ั นี้ กดปุ่ ม FOOTBALL
2. ในการยกเลิกฟั งก์ชน
MODE บนตัวเครือ
่ งหรือปุ่ ม FOOTBALL บน
รีโมทคอนโทรลจนกว่าข ้อความ "OFF" จะปรากฏ
ขึน
้
ั GIGA PARTY
ฟังก์ชน
ั GIGA PARTY จะขยายเสียงเบสและให ้เสียง
ฟั งก์ชน
เบสทรงพลังและสมจริงเพิม
่ ขึน
้ สองเท่า
1. กดปุ่ ม GIGA PARTY บนตัวเครือ
่ งหลักหรือปุ่ ม
GIGA บนรีโมทคอนโทรล แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม
นี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
GIGA PARTY ON ; GIGA PARTY OFF
ั นี้ กดปุ่ ม GIGA PARTY
2. ในการยกเลิกฟั งก์ชน
บนตัวเครือ
่ งหรือปุ่ ม GIGA บนรีโมทคอนโทรล
จนกว่าข ้อความ "GIGA PARTY OFF" จะ
ปรากฏขึน
้
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
ั
✎✎ คุณสามารถใช ้เอฟเฟ็ กต์ GIGA PARTY กับฟั งก์ชน
FOOTBALL, EQ
คุณสามารถสลับโหมด ไฟ LED ล�ำโพง เป็ นค่าทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการ
03
✎✎ เมือ
่ สลับไปยังโหมด EQ ทีต
่ งั ้ ค่าล่วงหน ้าโดยใช ้ปุ่ ม
PRESET EQ โหมด EQ ทีเ่ ลือกจะเปิ ดท�ำงานหลัง
จาก 2 วินาที
2) หากเลือก BEAT WAVING เป็ นหนึง่ ใน 5
โหมดทีแ
่ สดงรายการ โหมดนีจ
้ ะถูกจัดเก็บไว ้
3) คุณสามารถเลือกโหมดทัว่ ไปอืน
่ โดยการกด
ปุ่ ม BEAT WAVING
||หมายเหตุ |
✎✎ หากคุณเลือก BEAT WAVING OFF ไฟ LED
ทัง้ หมดของล�ำโพงจะปิ ด
ั DJ BEAT
ฟังก์ชน
ั DJ Beat ท�ำให ้คุณสามารถเปิ ดฟั งก์ชน
ั
ฟั งก์ชน
เอฟเฟ็ กต์เสียง DJ Beat ระดับของเอฟเฟ็ กต์แต่ละ
รายการสามารถปรับได ้
กดปุ่ ม DJ BEAT บนรีโมทคอนโทรลหรือบนตัวเครือ
่ ง
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
� ค ัญ |
||ข้อสำ
ั ใน DJ Beat จาก
✎✎ คุณสามารถตัง้ ค่าแต่ละฟั งก์ชน
ั
-15 ถึง +15 โดยการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นส�ำหรับฟั งก์ชน
ทัง้ หมดคือ 0
25
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 25
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
่ สะเทือนทีเ่ ทียบเท่ากับ
• FLANGER : สร ้างการสัน
การขึน
้ /ลงของเครือ
่ งบินเจ็ต
• CHORUS : สร ้างเอฟเฟ็ กต์ทค
ี่ ล ้ายคลึงกับเสียงร ้อง
เพลงคอรัส
• WAHWAH : จะมีเสียงคล ้ายกับเสียง "Wah~
Wah~"
• TREMOLO : เพิม
่ และลดระดับเสียงซ�้ำๆ อย่าง
รวดเร็ว
• FUZZ : บิดเสียงดัง้ เดิมให ้หนักแน่นและกระด ้าง
กว่าเดิม
• PHASER : เปลีย
่ นเสียงดัง้ เดิมจากชัดใสเป็ นทึบ
• SLAPBACK : สร ้างเอฟเฟ็ กต์ของเสียงสะท ้อนกลับ
หลังจากเสียงดัง้ เดิม
ั นี้
• DJ BEAT OFF : ปิ ดฟั งก์ชน
||หมายเหตุ |
✎✎ คุณสามารถควบคุมความเข ้มของเอฟเฟ็ กต์ด ้วยปุ่ ม
FOLDER -, +
✎✎ ในการยกเลิกเอฟเฟ็ กต์ กดปุ่ มเอฟเฟ็ กต์อก
ี ครัง้
ั NON-STOP MUSIC RELAY
ฟังก์ชน
ั NON-STOP MUSIC RELAY จะเล่นเพลงอย่าง
ฟั งก์ชน
ต่อเนือ
่ งโดยไม่มก
ี ารหยุดพักระหว่างแทร็ค/ไฟล์ หาก
มีไฟล์ mp3 จ�ำนวน 2 ไฟล์ ระบบจะข ้ามไปทีต
่ �ำแหน่ง
วินาทีท ี่ 10 นับจากจุดเริม
่ ต ้นของไฟล์ถด
ั ไป เมือ
่ แทร็ค
้ สุดแทร็ค
ก่อนหน ้าเล่นถึงวินาทีท ี่ 10 ก่อนทีจ่ ะสิน
กดปุ่ ม NON-STOP MUSIC RELAY บนผลิตภัณฑ์
หรือปุ่ ม NON-STOP RELAY บนรีโมทคอนโทรล
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มนี้ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
NON-STOP RELAY ON ; NON-STOP RELAY
OFF
||หมายเหตุ |
ั นีจ
✎✎ ฟั งก์ชน
้ ะสามารถใช ้งานได ้ระหว่างการเล่น CD/
USB เท่านัน
้
ั TEMPO
ฟังก์ชน
ั นีเ้ พือ
ใช ้ฟั งก์ชน
่ เปลีย
่ นแปลงจังหวะขณะเล่นเพลง
1. ระหว่างการเล่น (CD-DA/MP3/WMA) กดปุ่ ม
TEMPO บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครือ
่ ง
✎✎ คุณยังสามารถควบคุมเอฟเฟ็ กต์โดยใช ้ปุ่ ม
EFFECT-, + บนรีโมทคอนโทรล
✎✎ ใช ้ปุ่ ม FOLDER -, + เพือ
่ ควบคุมความเข ้มของ
เอฟเฟ็ กต์ทเี่ ปิ ดใช ้งานล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณ
เปิ ดการท�ำงานเอฟเฟ็ กต์ WahWah จากนัน
้ เลือก
เอฟเฟ็ กต์ Panning ปุ่ ม FOLDER -, + จะท�ำ
หน ้าทีค
่ วบคุมเอฟเฟ็ กต์ Panning
✎✎ ส�ำหรับการควบคุมความเข ้มของเอฟเฟ็ กต์ทค
ี่ ณ
ุ ใช ้
ครัง้ แรก กดปุ่ มเอฟเฟ็ กต์ทค
ี่ ณ
ุ ใช ้ล่าสุดเพือ
่ ปิ ด จาก
นัน
้ คุณสามารถใช ้ปุ่ ม FOLDER -, + เพือ
่ ควบคุม
ความเข ้มของเอฟเฟ็ กต์แรก
ั +PANNING
ฟังก์ชน
2. เลือกจังหวะทีต
่ ้องการโดยใช ้ปุ่ ม EFFECT-, +
บนรีโมทคอนโทรลหรือ ปุ่มหมุน VOLUME/
SEARCH บนตัวเครือ
่ ง
||หมายเหตุ |
ั ในจังหวะจาก -10
✎✎ คุณสามารถตัง้ ค่าแต่ละฟั งก์ชน
ั ทัง้ หมด
ถึง +10 โดยการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นส�ำหรับฟั งก์ชน
คือ 0
ั จังหวะไม่ท�ำงานในโหมด Bluetooth, TV
✎✎ ฟั งก์ชน
SoundConnect, เครือ
่ งรับวิทยุ และ AUX
✎✎ เมือ
่ คุณปิ ดจังหวะ การตัง้ ค่าจังหวะทัง้ หมดจะหายไป
เพิม
่ สัญญาณเสียงออกของล�ำโพงซ ้ายและขวาตาม
่ ก
ล�ำดับ และก�ำหนดให ้เสียงเคลือ
่ นจากด ้านหนึง่ ไปสูอ
ี
ด ้านหนึง่
||หมายเหตุ |
✎✎ หากต ้องการน� ำเอฟเฟ็ กต์ PANNING ไปใช ้กับ
เอฟเฟ็ กต์อน
ื่ กดปุ่ ม +PANNING เมือ
่ เอฟเฟ็ กต์
อืน
่ ท�ำงานอยูห
่ รือกดปุ่ มเอฟเฟ็ กต์อน
ื่ เมือ
่ เอฟเฟ็ กต์
PANNING ท�ำงานอยู่
26
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 26
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:54
||การจ ัดการ |
ั BOOTING SOUND
ฟังก์ชน
2. กดปุ่ ม GIGA PARTY ทีผ
่ ลิตภัณฑ์หรือปุ่ ม
GIGA ทีร่ โี มทคอนโทรลประมาณ 3 วินาทีเพือ
่
เปิ ด BOOTING SOUND
ั PARTY BEAT
ฟังก์ชน
ั PARTY BEAT ให ้เอฟเฟ็ กต์เสียงเพอร์คส
ฟั งก์ชน
ั ชัน
โดยการใช ้มือเคาะแป้ น ซึง่ จะให ้เอฟเฟ็ กต์เสียงมีชวี ต
ิ
ชีวาสมจริงตามไดนามิกส์เพอร์คส
ั ชัน
1. กดปุ่ ม PARTY BEAT บนตัวเครือ
่ งเพือ
่ สลับ
ระหว่าง PARTY BEAT ON หรือ PARTY
BEAT OFF
แผงแสดงผลแสดงสถานะ PARTY BEAT ปั จจุบน
ั
หากกดปุ่ มนีค
้ รัง้ แรก
2. เลือกเสียงเพอร์คส
ั ชันโดยกดปุ่ ม PARTY
SOUND► หรือ PARTY SOUND◄ ระหว่าง
PARTY BEAT ON
||ข้อควรระว ัง |
✎✎ อย่าเคาะแป้ นด ้วยสิง่ อืน
่ ใดนอกเหนือจากฝ่ ามือของ
คุณเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ผลิตภัณฑ์เสียหาย (เช่น ไม ้ตี
กลอง กระบอง ฯลฯ)
✎✎ ตรวจสอบระดับเสียงก่อนใช ้แป้ น
✎✎ เสียงทีด
่ งั ขึน
้ กะทันหันอาจท�ำให ้ผู ้สูงวัย ผู ้ป่ วย เด็ก
หรือสตรีมค
ี รรภ์ตกใจ
่ อย่างแรงอาจท�ำให ้พืน
✎✎ การเคาะแป้ นเพอร์คส
ั ชัน
้
ผิว CD ทีใ่ ส่อยูใ่ นเครือ
่ งเสียหาย หรืออาจท�ำให ้
ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติ
||หมายเหตุ |
✎✎ แตะแป้ นทรงกลมเบาๆ ด ้วยมือเปล่า
ั นีท
่ และการ
✎✎ ฟั งก์ชน
้ �ำงานเมือ
่ ระบบรับรู ้ถึงการสัน
สัมผัสเท่านัน
้
✎✎ โปรดระวังอย่าท�ำให ้แผ่นเปื้ อน ขณะใช ้งาน ขณะ
ท�ำความสะอาด ใช ้แปรงทีอ
่ อ
่ นนุ่มหรือผ ้าขนหนู
เปี ยก
่ มสภาพหรือเปลีย
✎✎ เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้แป้ นยางเสือ
่ น
รูป หลีกเลีย
่ งการวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณทีไ่ ด ้รับ
้ สูง
แสงแดดโดยตรง อุณหภูมส
ิ งู หรือมีความชืน
เกินไป
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
1. กดปุ่ ม GIGA PARTY ทีผ
่ ลิตภัณฑ์หรือปุ่ ม
GIGA ทีร่ โี มทคอนโทรลประมาณ 3 วินาที เมนู
BOOTING SOUND จะปรากฏขึน
้ บนแผงหน ้าจอ
่ (กาแฟ น�้ ำ
✎✎ อย่าวางสิง่ ต่างๆ บนแป้ นเพอร์คส
ั ชัน
ของเหลว) และท�ำให ้พืน
้ ผิวปราศจากฝุ่ นเสมอ
03
ั่ เสียงเปิ ดเครือ
เมือ
่ ฟั งก์ชน
่ งเปิ ดใช ้งาน Hi-Fi
component ของคุณจะแสดงพลังเสียงของเครือ
่ งเช่น
เดียวกับเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
อ ัพเดตซอฟต์แวร์
Samsung อาจเสนอการอัพเกรดส�ำหรับเฟิ รม
์ แวร์ระบบ
ของผลิตภัณฑ์ในอนาคต
หากมีการน� ำเสนอการอัพเดต คุณสามารถอัพเดต
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
เฟิ รม
์ แวร์โดยการเชือ
่ อ
ี พ
ั เดต
เฟิ รม
์ แวร์เก็บไว ้ กับพอร์ต USB บนผลิตภัณฑ์ของคุณ
โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อพ
ั เดตหลายไฟล์ คุณต ้อง
โหลดไฟล์ทงั ้ หมดไว ้บนอุปกรณ์ USB และใช ้ไฟล์ทงั ้
หมดอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ในคราวเดียวกัน
โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์ samsung.com หรือติดต่อศูนย์
บริการของซัมซุงเพือ
่ ขอทราบข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การดาวน์โหลดไฟล์อพ
ั เดต
ั USB เสียบอุปกรณ์ USB ทีม
• เลือกฟั งก์ชน
่ อ
ี พ
ั เดต
เฟิ รม
์ แวร์ลงในพอร์ต USB บนเครือ
่ งหลัก
• การอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์อาจท�ำงานไม่เหมาะสม หาก
ื่
ไฟล์เสียงทีเ่ ครือ
่ งสนับสนุนถูกจัดเก็บในอุปกรณ์สอ
เก็บข ้อมูล USB
่ มต่อไฟฟ้ าหรือถอดอุปกรณ์ USB
• อย่าตัดการเชือ
ออก ขณะทีก
่ �ำลังเรียกใช ้การอัพเดต ตัวเครือ
่ งหลัก
้ การอัพเดตเฟิ รม
จะปิ ดอัตโนมัตห
ิ ลังเสร็จสิน
์ แวร์
้ การอัพเดต การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะถูก
• หลังจากเสร็จสิน
รีเซ็ตเป็ นค่าดัง้ เดิมจากโรงงาน ขอแนะน� ำให ้คุณจด
การตัง้ ค่าของคุณไว ้ เพือ
่ ให ้สามารถตัง้ ใหม่ได ้โดย
ง่ายหลังจากอัพเดตแล ้ว
หากไม่สามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้ เราขอแนะน� ำ
ให ้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ FAT16/FAT32
และลองอีกครัง้
✎✎ การเคาะถีเ่ กินไปอาจท�ำให ้เสียงกระตุกเป็ นช่วงๆ
27
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 27
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:55
ั ต่างๆ
ฟั งก์ชน
้ เปิ ดเครือ
• เมือ
่ การอัพเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิน
่ งโดยไม่
ให ้มีแผ่นดิสก์ใส่ไว ้ ข ้อความ "NO DISC" จะปรากฏ
ขึน
้ บนหน ้าจอ กดปุ่ ม STOP บนเครือ
่ งหลักค ้างไว ้
เป็ นเวลานานกว่า 5 วินาที ข ้อความ "INITIAL" จะ
ปรากฏขึน
้ บนหน ้าจอและเครือ
่ งจะปิ ด แสดงว่าการ
อัพเกรดเสร็จสมบูรณ์
• อย่าฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ NTFS
เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
• อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่ได ้รับการสนับสนุน
ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิต
ั่ ส่วนใหญ่
• หากไม่สามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ได ้ ฟั งก์ชน
จะไม่สามารถท�ำงานได ้และข ้อความ "PLEASE
UPDATE MPEG SW" จะปรากฏบนหน ้าจอ ให ้
อัพเดตเฟิ รม
์ แวร์อก
ี ครัง้
ความสามารถใชง้ านร่วมก ันของดิสก์
และรูปแบบ
ื่ ทีม
ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สนับสนุนไฟล์สอ
่ ค
ี วามปลอดภัย
(DRM)
• สามารถเล่นแผ่นดิสก์ทม
ี่ ก
ี ารเขียนแบบมัลติเซสชันที่
ต่อเนือ
่ งกันได ้เท่านัน
้ ถ ้ามีสว่ นว่างในแผ่นดิสก์มล
ั ติ
เซสชัน แผ่นดิสก์จะเล่นได ้จนถึงส่วนทีว่ า่ งเท่านัน
้
• ถ ้าไม่ได ้ปิ ดแผ่นดิสก์ จะใช ้เวลานานขึน
้ ในการเริม
่
เล่น และไฟล์ทบ
ี่ น
ั ทึกไว ้ทุกไฟล์อาจไม่สามารถ
เล่นได
• ส�ำหรับไฟล์ทถ
ี่ ก
ู เข ้ารหัสในรูปแบบ Variable Bit
Rate (VBR) (เช่น ไฟล์ทถ
ี่ ก
ู เข ้ารหัสทัง้ ในแบบบิต
เรตต�ำ่ และบิตเรตสูง เช่น 32Kbps ~ 320Kbps)
เสียงอาจกระโดดระหว่างการเล่น
• สามารถเล่นได ้สูงสุด 999 ไฟล์ตอ
่ ซีดห
ี นึง่ แผ่น
ี งทีส
รูปแบบเสย
่ น ับสนุน
นามสกุล
อ ัตราการ
Audio Codec
่ ข้อมูล
ไฟล์
สุม
*.mp3
แผ่นดิสก์ CD-R
• แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได ้
ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทใี่ ช ้บันทึก (เครือ
่ งบันทึกซีด ี
หรือพีซ)ี และสภาวะของแผ่นดิสก์
• ใช ้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
อย่าใช ้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาดเกิน 700MB/80 นาที
เนือ
่ งจากอาจไม่สามารถเล่นได ้
่ CD-RW (ทีเ่ ขียนซ�้ำได ้)
• อาจไม่สามารถเล่นสือ
• สามารถเล่นแผ่น CD-R ทีถ
่ ก
ู "ปิ ด" อย่างเหมาะสม
เท่านัน
้ ถ ้าเซสชันถูกปิ ดแต่แผ่นดิสก์ยงั เปิ ดอยู่ คุณ
อาจไม่สามารถเล่นแผ่นดังกล่าวได ้อย่างสมบูรณ
แผ่นดิสก์ MP3-CD
*.wma
บิตเรท
MPEG 1
Layer3
16KHz ~ 80Kbps ~
48KHz
320Kbps
MPEG 2
Layer3
16KHz ~ 80Kbps ~
48KHz
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~ 80Kbps ~
48KHz
320Kbps
Wave_Format_ 16KHz ~ 56Kbps ~
48KHz
128Kbps
MSAudio1
Wave_Format_ 16KHz ~ 56Kbps ~
48KHz
128Kbps
MSAudio2
||หมายเหตุ |
✎✎ ไม่สนับสนุน WMA Professional codec
่ และอัตราบิตที่
✎✎ ตารางด ้านบนแสดงอัตราการสุม
สนับสนุน ระบบอาจเล่นไฟล์ทม
ี่ รี ป
ู แบบทีไ่ ม่ได ้รับ
การสนับสนุนไม่เหมาะสม
• สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ MP3 ในรูป
แบบ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านัน
้
่ ไฟล์ MP3 ไม่ควรมีการเว ้นวรรคหรือตัวอักษร
• ชือ
พิเศษ (. / = +)
• ใช ้แผ่นดิสก์ทบ
ี่ น
ั ทึกแล ้วด ้วยอัตราการบีบขนาด/
ขยายขนาดสูงกว่า 128 Kbps
28
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 28
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:55
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหา
ค�ำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถน� ำแผ่นดิสก์ออกได ้
• สายไฟเสียบเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิ ดแล ้วเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได ้ ทันทีเมือ
่ กดปุ่ ม
เล่น/หยุดชัว่ คราว
• คุณก�ำลังใช ้แผ่นดิสก์ทบ
ี่ ด
ิ เบีย
้ วหรือมีรอยขีดข่วนทีพ
่ น
ื้ ผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให ้สะอาด
ไม่มเี สียงออกมา
• จะไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นแบบรวดเร็ว การเล่นแบบช ้า และการ
เล่นแบบเคลือ
่ นไหวทีละเฟรม
่ มต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่ การตัง้ ค่าล�ำโพงถูกต ้องหรือ
• ล�ำโพงเชือ
ไม่
• แผ่นดิสก์ชำ� รุดอย่างมากหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำงาน
• ใช ้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมทีก
่ �ำหนด
หรือไม่
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
ผลิตภัณฑ์ไม่ท�ำงาน
(ตัวอย่าง : ไฟตัวเครือ
่ งดับ หรือปุ่ มด ้าน
หน ้าเครือ
่ งไม่ท�ำงาน หรือได ้ยินเสียง
ผิดปกติ)
ผลิตภัณฑ์ท�ำงานไม่ปกติ
• กดปุ่ ม @ (บนแผงด ้านหน ้า) ค ้างไว ้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มแ
ี ผ่น
ดิสก์ภายในเครือ
่ ง ข ้อความการเริม
่ ต ้นใช ้งานจะปรากฏบนหน ้าจอ
และเครือ
่ งจะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้ การตัง้ ค่า
ทัง้ หมดจะถูกรีเซ็ต ทัง้ นี้ อย่าใช ้วิธก
ี ารนี้ หากไม่มค
ี วามจ�ำเป็ นจริงๆ
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได ้
่ มต่ออย่างถูกต ้องหรือไม่
• สายอากาศเชือ
ั เจน ให ้ติดตัง้ สายอากาศ FM
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนัน
้ ไม่ชด
ภายนอกในบริเวณทีร่ ับสัญญาณได ้ดี
29
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 29
ภาคผนวก
อาการ
04
โปรดดูตารางด ้านล่างหากผลิตภัณฑ์นท
ี้ �ำงานไม่เหมาะสม หากปั ญหาทีค
่ ณ
ุ พบไม่ปรากฏอยูใ่ นตารางด ้านล่าง หรือ
หากค�ำแนะน� ำดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได ้ ให ้ปิ ดเครือ
่ ง ถอดสายไฟออก และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีไ่ ด ้รับ
อนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล ้บ ้านคุณ
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:56
ภาคผนวก
ข้อมูลจ�ำเพาะ
น�้ ำหนัก
ทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ
FM
แผ่น CD
เครือ
่ งขยาย
สัญญาณ
ขนาด
ตัวเครือ
่ ง
8.3 กก.
ล�ำโพง
30.6 กก. x 2
ตัวเครือ
่ ง
525 (ก) X 238 (ส) X 408 (ล)
ล�ำโพง
561 (ก) X 752 (ส) X 503 (ล)
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
5°C~35°C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
55 dB
ความไวทีใ่ ช ้งานได ้
10 dB
ความเพีย
้ นฮาร์โมนิกรวม
1%
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)์
เวลาในการเล่นสูงสุด: 74 นาที
ล�ำโพงด ้านหน ้า
850W/CH (4Ω)
ซับวูฟเฟอร์
850W/CH (4Ω)
ช่วงความถี่
22Hz~20KHz
อัตราส่วน S/N
65 dB
การแยกช่องสัญญาณ
60 dB
ความไวในการรับสัญญาณ
AUX IN1 1.2V, AUX IN2 2.0V
*: ข ้อมูลจ�ำเพาะตามตัวเลข
-- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
ทราบ
-- น�้ ำหนักและขนาดโดยประมาณ
-- การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
-- ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
ค�ำประกาศโอเพ่น ซอร์ส
หากต ้องการส่งข ้อสงสัยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล ([email protected])
30
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 30
ไทย
2015-05-27 오전 10:01:56
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ตดิ ต่อเครอื ข่ายซม ั ซุงทว ่ ั โลก
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที้่ SAMSUNG Customer Contact center
หากมีค�ำแนะน� ำหรือขอ ้ สงสัยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
` Asia Pacific
Area
Contact Centre 
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
94117540540
www.samsung.com/support
9612300300
AH68-02850F-00
AH68-02850F-00
AH68-02850F
[MX-JS9000-XT]AH68-02850F-00THAI-.indd 31
2015-05-27 오전 10:01:56
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement