Samsung HT-D330K คู่มือการใช้

Samsung HT-D330K คู่มือการใช้
HT-D330K
ระบบดิจิตอลโฮมซีเนม่า
คู่มือผู้ใช้
ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเ
บียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผูเ้ ชีย
่ วชาญเท่านัน
้
ข้อควรระวัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิด
สัญลักษณ์นแ้ี สดงว่า “อันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง” ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึ
งความเสีย่ งทีจ่ ะ เกิดไฟฟ้าช็อคหรือทำให้เกิ
ดการบาดเจ็บได้
ข้อควรระวัง : เพือ่ ป้องกันการเกิดไฟ
ฟ้าช็อค เสียบปลัก๊ ขาแบนด้านกว้างเข้
ากบช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าใ
ห้แน่น
คำเตือน
~ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภยั หรือไฟฟ้าช็อค ระวังอ
ย่าให้เครือ่ งนีถ้ กู ฝนหรือความชืน
้
ข้อควรระวัง
~ อย่าให้ละอองน้ำหรือหยดน้ำถูกผลิตภัณฑ์ และอย่าวางวัตถุทบ
่ี
รรจุนำ้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
~ ปลัก๊ ไฟหลักใช้เป็นอุปกรณ์ตด
ั การเชือ่ มต่อ และควรอยูใ่ นตำแห
น่งทีพ
่ ร้อมให้ดำเนินการได้
~ ผลิตภัณฑ์นค
้ี วรเชือ่ มต่อกับเต้ารับไฟ AC ทีม
่ กี ารติดตัง้ สายดินเ
พือ่ ความปลอดภัยเสมอ
~ หากต้องการตัดกระแสไฟในเครือ่ ง ต้องดึงปลัก๊ ออกจากเต้ารับไ
ฟฟ้าหลัก ดังนัน
้ ปลัก๊ ไฟหลักควรอยูใ่ นตำแหน่งทีพ
่ ร้อมให้ดำเ
นินการได้
Thai
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
สัญลักษณ์นแ้ี สดงถึงคำแนะนำทีส
่ ำคั ญ
สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นน
้ั
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
เครือ
่ งเล่นคอมแพคดิสก์รน
ุ่ นีจ
้ ด
ั เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเ
ลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการทำงานของ
ขัน
้ ตอนอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
้ี าจทำให้เกิดก
ารแผ่รงั สีทเ่ี ป็นอันตราย
ข้อควรระวัง
~ มกี ารแผ่รงั สีเลเซอร์ทม
่ี องไม่เห็นเมือ่ เปิดออกและกลไกการ
ล็อค ถูกปลด ระวังอย่าให้ถกู ลำแสง
ข้อควรระวังเบื้องต้น
~ โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามสติก
๊ เกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์
~ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรองรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
้ื ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากา
ศ (7.5~10 ซม.)
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
่ื ทีอ
่ าจเกิดความร้อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ ใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่
~ อย่าวางเครือ
~ อย่าวางสิง่ ใดบนผลิตภัณฑ์
่ นย้ายเครือ
่ ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องใส่ดส
ิ ก์วา่ งเปล่า
~ ก่อนการเคลือ
่ ตัดการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง โดยเฉพาะเมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้เครือ
่ งเป็นระยะเวล
~ เพือ
านาน
๊ ไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครือ
่ งเสียหายได้
~ ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลัก
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอืน
่ โดยตรง เพราะอาจทำให้เครือ
่ งร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้
~ อย่าให้ตวั เครือ
่ งให้หา่ งจากความชืน
้ และความร้อนสูง หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง (เช่น ลำโพง)
~ วางเครือ
่ งทำงานผิดปกติ
~ ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครือ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นส
้ี ำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านัน
้
~ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รบ
้ หากผลิตภัณฑ์หรือดิสก์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ่ หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในระหว่างฤดูหนาว
~ การควบแน่นอาจเกิดขึน
ก่อนทีจ่ ะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัวผลิตภัณฑ์จะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติ
่ ใ่ี ช้กบ
ั ผลิตภัณฑ์นป
้ี ระกอบด้วยสารเคมีทเ่ี ป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะบ้านทัว่ ไป
~ แบตเตอรีท
อุปกรณ์เสริม
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ ใี ห้ตามด้านล่างนี้
POWER
TITLE
A
FUNCTION
TV SOURCE
DISC
MENU
MO/ST
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
D
S/W LEVEL
1
2
3
REPEAT
USB REC
DIMMER
4
5
6
- MIC VOL +
INFO
7
8
9
VOL
ECHO
VOL
0
TV CH V
MUTE
LS
TOO
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
สายสัญญาณภาพ
สายอากาศรับสัญญาณ FM
คูม
่ อ
ื การใช้งาน
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่
(ขนาด AAA)
Thai
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อควรระวังเกีย
่ วกับการถือและจัดเก็บดิสก์
รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยบนดิสก์อาจลดคุณภาพของเสีย
งและภาพ หรืออาจทำให้เกิดการเล่นข้ามได้ ระมัดระวังอ
ย่าให้เกิดรอยขีดข่วนบนดิสก์เมือ
่ ใช้งาน
การจับแผ่นดิสก์
~ อย่าสัมผัสดิสก์ด้านที่เล่น
~ จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้ว
มือปรากฏบนผิวหน้า ดิสก์
~ อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนดิสก์
การจัดเก็บดิสก์
~ อย่าให้ดิสก์ถูกแสงแดดโดยตรง
~ เก็บในบริเวณที่อากาศเย็นและถ่ายเทได้ดี
~ เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาด
โดยวางดิสก์ในแนวตั้ง
✎ หมายเหตุ
`
`
ระวังอย่าให้ดส
ิ ก์มฝ
ี น
ุ่ เกาะ
อย่าใช้ดส
ิ ก์ทม
่ี รี อยร้าวหรือรอยขีดข่วน
การถือและจัดเก็บดิสก์
เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์ ให้ทำความ
สะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำ
และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
~ ขณะทำความสะอาด เช็ดเบาๆ
จากด้านในดิสก์ออกไปทา งด้านนอกดิสก์
✎ หมายเหตุ
`
ความชืน
้ อาจเกิดขึน
้ หากมีอากาศอุน
่ มาปะทะกับชิน
้
ส่ว นทีเ่ ย็นภายในผลิตภัณฑ์ เมือ
่ มีการควบแน่นเกิด
ขึน
้ ภา ยในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติ
ให้นำดิสก์ออก และเปิดเครือ
่ งทิง้ ไว้ประมาณ 1 หรือ
2 ชัว่ โมง
Thai
ใบอนุญาต
~ Dolby และสัญลักษณ์ D คูเ่ ป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Dolby Laboratories
~ เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX®
เป็นรูปแบบวิดโี อดิ จิตอลทีส
่ ร้างโดย
DivX,Inc. อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์ ทีผ
่ า่ นการรับรองอย่าง
เป็นทางการแบบ DivX Certified ซึง่ เล่นวิดโี อ DivX
ได้ เยีย
่ มชม www.divx.com สำหรั บข้อมูลเพิม
่ เติมแล
ะเครือ
่ งมือซอฟต์แวร์เพือ
่ แปลงไฟล์ของคุณออ
กเป็นวิดโี อ DivX
เกีย
่ วกับวิดโี อตามสัง่ ระบบ DIVX: อุปกรณ์ DivX
Certified® นีต
้ ้ องได้รบ
ั การลงทะเบียนจึงจะสามารถเ
ล่นข้อมูลของวิดโี อตามสัง่ (VOD) ระบบ DivX
ในการสร้างรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน DivX VOD
ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ ไปยัง vod.divx.com
พร้อมด้วยรหัสนี้ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่
มเติมเกีย
่ วกับวิธล
ี งทะเบียนของคุณ
DivX Certified® to play DivX® video รวมถึง
DivX®, DivX Certified® เนือ
้ หาพรีเมียม และโลโก้ท่ี
เกีย
่ วข้องเป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ DivX, Inc.
และใช้โดยได้รบ
ั การอนุญาต
Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
~ รายการนีร้ วมเอาเทคโนโลยีการป้องกันการคัดลอกซึง่ ไ
ด้รบ
ั ความคุม
้ ครองโดยสิทธิบต
ั รสหรัฐอเมริกาและสิทธิ
บัตรทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาอืน
่ ๆ ของ Rovi Corporation
ห้ามทำกระบวนการย้อนกลับการวิศวกรรมและการถอด
ชิน
้ ส่วนประกอบ
~ Dolby, Pro Logic และสัญลักษณ์ D คูเ่ ป็นเคร
อ
่ื งหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby
Laboratories
ลิขสิทธ์ิ
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธ์ิ
การป้องกันการคัดลอก
~ ดิสก์ DVD หลายๆ แผ่นถูกเข้ารหัสด้วยการป้องกันการ
คัดลอก ด้วยเหตุน้ี คุณควรเชือ
่ มต่อเครือ
่ งของคุณเข้ากั
บโทรทัศน์โดยตรง โดยไม่เชือ
่ มต่อกับเครือ
่ ง VCR
การเชือ
่ มต่อกับ VCR จะทำให้ได ภาพทีผ
่ ด
ิ เพีย
้ นไปจา
กในแผ่นดิสก์ DVD ทีม
่ ก
ี ารป้องกันการคัดลอก
สารบัญ
ข้อมูลความปลอดภัย
ฟังก์ชันพื้นฐาน
2
3
3
4
4
4
4
19
20
20
21
24
25
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
อุปกรณ์เสริม
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์
ใบอนุญาต
ลิขสิทธ์ิ
การป้องกันการคัดลอก
เริ่มต้นใช้งาน
6
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
6
ชนิดและลักษณะของดิสก์
9
คำอธิบาย
9
ด้านหน้า
9
ด้านหลัง
10 รีโมทคอนโทรล
11
13
14
14
15
การเชื่อมต่อลำโพง
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
การตั้งค่า
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
การตั้งค่าเมนูตั้งค่า
จอแสดงผล
อัตราส่วนภาพของทีวี
เสียง
การตั้งค่าลำโพง
DRC (Dynamic Range Compression)
AUDIO SYNC (การซิงค์เสียง)
ระบบ
การตั้งค่าเริ่มต้น
การลงทะเบียน DivX(R)
ภาษา
ความปลอดภัย
การกำหนดระดับเรทโดยผู้ปกครอง
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การสนับสนุน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ฟังก์ชันขั้นสูง
26
26
ฟังก์ชัน USB
การบันทึกของ USB
ข้อมูลอื่นๆ
27
28
29
การแก้ไขปัญหา
รายการรหัสภาษา
ข้อมูลจำเพาะ
THAI
การเชื่อมต่อ
การเล่นแผ่นดิสก์
การเล่นซีดีเพลง (CD-MA)/MP3/WMA
การเล่นไฟล์ JPEG
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
โหมดเสียง
การฟังวิทยุ
่ อ
ื การใช้งานนีม
้ ใี ห้เพือ
่ การ
• ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
อ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข้อมูลทีป
่ รากฏในผลิต
ภัณฑ์จริง
• อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ หาก
a.a.วิศวกรถูกเรียกตัวไปตามคำขอของคุณ และไม่พบข้อ
บกพร่องในผลิตภัณฑ์ (หมายความว่าคุณไม่ได้อ่านคู่มือ
การใช้งานนี้)
b.b.คุณนำผลิตภัณฑ์มาที่ศูนย์ซ่อม และไม่พบข้อบกพร่อ
งในผลิตภัณฑ์ (หมายความว่าคุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้
งานนี้)
• เราจะแจ้งมูลค่าค่าธรรมเนียมการจัดการให้คณ
ุ ทราบก่อน
ดำเนินการใดๆ หรือก่อนเดินทางไปพบคุณทีบ
่ า้ น
Thai
เริ่มต้นใช้งาน
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ไอคอน
คำศัพท์
คำจำกัดความ
DVD
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์
DVDVideo หรือ DVD±R/
±RW ซึง่ ถูกบันทึกและไฟนัลไ
ลซ์ในโห มดวิดโี อ
B
CD
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วกับฟังก์ชน
ั ทีม
่ ใี ห้
ใช้งานกับซีดข
ี อ
้ มูล (CD DA,
CD-R/-RW)
A
MP3
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/RW
G
JPEG
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/RW
D
DivX
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
ใช้ได้กบ
ั แผ่น MPEG4
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
ข้อควรระวัง
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับกรณีทฟ
่ี งั
ก์ชน
ั ไม่ทำงาน หรือการตัง้ ค่าอา
จถูกยกเลิก
หมายเหตุ
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับเคล็ดล บห
รือคำแนะนำ ซึง่ ช่วยในการทำง
านของแต่ละฟังก์ชน
ั
ปุม
่ ทางลัด
ฟังก์ชน
ั นีใ้ ห้การเข้าถึงโดยตรงแ
ละง่ายดาย เพียงกดปุม
่ บนรีโมท
Aคอนโทรล
✎
รหัสพื้นที่
ชนิดและลักษณะของดิสก์
ชนิดของดิสก์ที่สามารถเล่นได้
ชนิดและเครือ่ งหมา
สัญญาณทีบ่ นั
ยของแผ่นดิสก์
ทึก
(โลโก้)
ลักษณะ
DVD video
VIDEO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
DivX
DVD-R/DVD-RW
ในรูปแบบ DVD video
DVD+R/DVD+RW
ในรูปแบบ DVD video
AUDIO
ซีดเี พลง
AUDIO
ซีดเี พลง
+
CD-R/CD-RW
VIDEO
ในรูปแบบซีดเี พลง
CD-R/CD-RW ในรูปแบบ
ซีดข
ี อ
้ มูลทีม
่ ไี ฟล์ตอ
่ ไปนีแ
้
ละสอดคล้องตาม ISO
9660 ระดับ 1/ระดับ 2
หรือ JOLIET
ซีดข
ี อ
้ มูล
(รูปแบบขยาย)
-ไฟล์ MP3
-ไฟล์ภาพ JPEG
-ไฟล์วด
ิ โี อ MPEG 4
DVD-ROM/DVD-R/DVDRW
DVD+R/DVD+RW ใน
รูปแบบดีวข
ี อ
้ มูลทีม
่ ไี ฟล์ปร
ะเภทต่อไปนีแ
้ ละสอดคล้อ
ดีวด
ี ข
ี อ
้ มูล
งตาม
UDF(*รูปแบบดิสก์สากล)
ผลิตภัณฑ์และดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่
รหัสพื้นที่เหล่านี้ ต้องตรงกัน หากต้องการเล่นดิสก์นั้น
หากรหัสไม่ตรงกัน ดิสก์จะไม่สามารถเล่นได้
DVD Video ที่ติดฉลาก ALL จะเล่นบนระบบนี้เช่นกัน
-ไฟล์ MP3
-ไฟล์ภาพ JPEG
-ไฟล์วด
ิ โี อ MPEG 4
อุปกรณ์ USB
ทีม
่ ไี ฟล์ประเภทต่อไปนี้
อุปกรณ์
USB
-ไฟล์ MP3 หรือไฟล์
WMA/WMV
-ไฟล์ภาพ JPEG
-ไฟล์วด
ิ โี อ MPEG 4
Thai
01
แผ่นดิสก์ DVD±R/±RW, CD-R/RW
~ แผ่นดิสก์ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ
DVD-RAM ไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นไ้ี ด้ หากมีการเล่
นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC
FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ต้อง)
จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
~ แผ่นดิสก์ DVD ทีซ
่ อ
้ื จากต่างประเทศจะไม่สามารถเล่นกับ
เครือ
่ งนีไ้ ด้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ “Wrong
Region. Please check Disc.” (พืน
้ ทีผ
่ ด
ิ
โปรดตรวจสอบแผ่นดิสก์) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
~ ไม่สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบทีไ่ ม่สาม
ารถใช้งานร่วมกันได้ (ตัวอย่างเช่น: QPEL, GMC,
ความละเอียดทีส
่ งู กว่า 800 x 600 พิกเซล ฯลฯ)
~ หากแผ่น DVD-R/-RW ไม่ได้รบ
ั การบันทึกในรูปแบบสัญญ
าณภาพดีวด
ี อ
ี ย่างเหมาะสม แผ่นนัน
้ อาจไม่สามารถเล่นได้
ชนิดของดิสก์และรูปแบบของดิสก์
รูปแบบที่สนับสนุน (DivX)
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนรูปแบบสือ
่ ต่อไปนีเ้ ท่านัน
้
หากทั ้ ง รู ป แบบวิ ด ี โ อและเสี ย งไม่ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น
ผูใ้ ช้อาจพบปัญหา เช่น ภาพแตก หรือไม่มเี สียง
รูปแบบวิดโี อทีส
่ นับสนุน
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนไฟล์สอ
่ื ทีม
่ ค
ี วามปลอดภัย (DRM)
แผ่นดิสก์ CD-R
~ แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้ ทัง้ นี้ ขึน
้
อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทใ่ี ช้บน
ั ทึก (เครือ
่ งบันทึกซีดห
ี รือพีซ)ี
และสภาวะของแผ่นดิสก์
~ ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
อย่าใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาดเกิน 700MB/80 นาที เนือ
่ ง
จากอาจไม่สามารถเล่นได้
~ อาจไม่สามารถเล่นสือ
่ CD-RW (ทีเ่ ขียนซ้ำได้)
~ สามารถเล่นแผ่น CD-R ทีถ
่ ก
ู "ปิด" อย่างเหมาะสมเท่านัน
้
ถ้าเซสชันถูกปิดแต่แผ่นดิสก์ยงั เปิดอยู่ คุณอาจไม่สามาร
ถเล่นแผ่นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์
แผ่นดิสก์CD-R MP3
~ ชือ
่ ไฟล์ MP3 ไม่ควรมีการเว้นวรรคหรือตัวอักษรพิเศษ
(. / = +)
~ ใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี น
ั ทึกแล้วด้วยอัตราการบีบขนาด/
ขยายขนาดสูงกว่า 128 Kbps
~ ถ้าไม่ได้ปด
ิ แผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึน
้ ในการเริม
่ เล่น แล
ะไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึกไว้ทก
ุ ไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
~ สำหรับไฟล์ทถ
่ี ก
ู เข้ารหัสในรูปแบบ Variable Bit Rate
(VBR) เช่น ไฟล์ทถ
่ี ก
ู เข้ารหัสทัง้ ในแบบอัตราบิตต่ำและอั
ตราบิตสูง (เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดด
ระหว่างการเล่น
~ สามารถเล่นได้สงู สุด 500 แทร็กต่อซีดห
ี นึง่ แผ่น
~ สามารถเล่นได้สงู สุด 300 โฟลเดอร์ตอ
่ ซีดห
ี นึง่ แผ่น
รูปแบบ
เวอร์ชน
ั ทีส
่ นับสนุน
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
รูปแบบเสียงทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
บิตเรต
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
ความถีใ่ นการสุม่ สัญญาณ
44.1khz
44.1/48khz
~ อัตราส่วนภาพ : แม้วา่ ความละเอียดเริม
่ ต้นของ DivX คือ
640x480 พิกเซล แต่ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนความละเอียด
สูงถึง 720x480 พิกเซล ไม่สนับสนุนความละเอียดของห
น้าจอทีวท
ี ส
่ี งู กว่า 800
~ เมือ
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ค
ี วามถีใ่ นการสุม
่ สัญญาณสูงกว่า
48khz หรือ 320kbps คุณอาจพบปัญหาหน้าจอสัน
่ ระหว่า
งการเล่น
~ อาจไม่สามารถเลือกเล่นอัตราเฟรมสูงได้ ขณะเล่นไฟล์
DivX
~ เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์นน
้ี ำเสนอการเข้ารหัสทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตจ
าก DivX Networks, Inc. เท่านัน
้ ดังนัน
้
จึงอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ DivX ทีผ
่ ใู้ ช้สร้างขึน
้ เองได้
แผ่นดิสก์ CD-R JPEG
~ สามารถจัดเก็บรูปภาพได้สงู สุด 999 รูปในหนึง่ โฟลเดอร์
~ ขณะเล่นซีดภ
ี าพของ Kodak/Fuji
จะสามารถเล่นได้เพียงไฟล์ JPEG
ในโฟลเดอร์ภาพเท่านัน
้
~ แผ่นดิสก์บรรจุภาพอืน
่ ๆ นอกเหนือจากซีดภ
ี าพของ
Kodak/Fuji อาจใช้เวลานานขึน
้ ในการเริม
่ เล่น
หรืออาจเล่นไม่ได้ทง้ั หมด
Thai
เริ่มต้นใช้งาน
อย่าใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่อไปนี้!
เริ่มต้นใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
USB
อุปกรณ์ทส
่ี นับสนุน: สือ
่ จัดเก็บข้อมูล USB, เครือ
่ งเล่น
MP3, กล้องดิจต
ิ อล
1) หากชือ
่ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ยาวเกิน 10 อักขระ อาจแส
ดงผลไม่ถก
ู ต้องหรือไม่ทำงาน
2) ไฟล์คำบรรยายทีม
่ ข
ี นาดใหญ่กว่า 300KB
อาจแสดงผลไม่ถก
ู ต้อง
3) ไม่สนับสนุนอุปกรณ์กล้องดิจต
ิ อล/USB,
เครือ
่ งอ่านการ์ด USB
4) สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
5) ไฟล์ภาพ (JPEG), เพลง (MP3, WMA)
และไฟล์วด
ิ โี อ ควรมีชอ
่ื เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอ
ง กฤษ มิเช่นนัน
้ ไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
6) เชือ
่ มต่อโดยตรงกับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์
การเชื่ อมต่อผ่านสายเคเบิลอืน
่ อาจทำให้เกิดปัญหา
ความสา มารถใช้งานร่วมกันของ USB
7) การใส่อป
ุ กรณ์หน่วยความจำมากกว่าหนึง่ ตัวในตัวอ่า
น การ์ดหลายช่องอาจทำให้การทำงานไม่ถก
ู ต้อง
8) ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP สำหรับกล้องดิจต
ิ อล
9) อย่าถอดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ระหว่างขัน
้ ตอน
"การอ่าน"
10) ความละเอียดทีม
่ ากขึน
้ ของภาพ จะทำให้การแสดงผ
ลล่าช้ายิง่ ขึน
้
11) ไฟล์ MP3/WM หรือไฟล์วด
ิ โี อ ทีใ่ ช้ DRM ซึง่ ดาวน์โ
หลดจากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์จะไม่สามารถเล่นได้
12) ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ HDD ภายนอก
13) กระแสไฟสูงสุดทีพ
่ อร์ต USB รองรับสำหรับอุปกรณ์ภ
ายนอกคือ 500 mA (ที่ 5 V DC)
Thai
14) รูปแบบไฟล์ทส
่ี นับสนุน
รูปแบบ
ภาพนิง่
เพลง
ภาพยนตร์
ชือ
่ ไฟล์
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
นามสกุลไฟล์
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
บิตเรต
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
เวอร์ชน
ั
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
พิกเซล
640x480
–
–
720x480
ความถี่ใ
นการสุ่มสัญญาณ
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
01
ด้านหน้า
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
MIC 1
MIC 2
11
1
ถาดวางแผ่นดิสก์
2
จอแสดงผล
4
ปุม
่ เปิด/ปิด (
5
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั (
7
ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คราว
( )
8
ปุ่มควบคุมระดับเสียง
( , )
11
ช่องเสียบไมโครโฟน
10
)
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
)
3
พอร์ต USB
6
ปุม
่ หยุด (
9
ปุม
่ เปิด/ปิด (
)
)
ด้านหลัง
1
2
3
4
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
5
6
7
COMPONENT OUT
FM ANT
AUX IN
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
1
ช่องเสียบสัญญาณออกลำโพง
2
สำหรับบริการเท่านัน
้
3
ช่องเสียบสัญญาณเข้าออ
พติคล
ั ดิจิ ตอลภายนอก
(DIGITAL AUDIO IN)
4
ช่องเสียบสัญญาณเข้า
AUX
5
ช่องเสียบสัญญาณภาพออก
COMPONENT OUT
6
ช่องเสียบสายอากาศ FM
7
ช่องเสียบ VIDEO OUT
Thai
เริ่มต้นใช้งาน
คำอธิบาย
เริ่มต้นใช้งาน
รีโมทคอนโทรล
ปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล
เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
เปิดและปิดเครื่อง
ช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันทั่วไปของผลิตภัณ
ฑ์ เช่น รายการภาพถ่าย
A. ปุ่ม TITLE:
กดเพื่อตรวจสอบเมนูเรื่อง
B. ปุ่ม DISC MENU:
กดเพื่อตรวจสอบเมนูดิสก์
กดปุ่มตัวเลขเพื่อใช้งานฟังก์ชัน
หรือ
5. ปุ่ม USB REC: ใช้เพื่อเริ่มการบันทึก USB
6. ปุ่ม DIMMER:
ปรับความสว่างของจอแสดงผล
7. ปุ่ม INFO :แสดงสถานะดิสก์ (ไฟล์)
ปัจจุบัน
8,9 ปุ่มระดับเสียงไมโครโฟน: ปรับระดับเสีย
งของไมโครโฟน
0. ปุ่ม ECHO: ปรับระดับเสียงก้องของ
ไมโครโฟน
POWER
TITLE
A
FUNCTION
TV SOURCE
DISC
MENU
MO/ST
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
D
S/W LEVEL
1
2
3
REPEAT
USB REC
DIMMER
4
5
6
- MIC VOL +
INFO
7
8
9
VOL
ECHO
VOL
0
TV CH V
กดเพื่อข้ามย้อนกลับ /เปลี่ยนช่องลง
MUTE
กดเพื่อเลือกโหมดวิดีโอของโทรทัศน์
หรือ
ใช้เป็นปุ่มเลือกโหมด
C. ปุ่ม MO/ST: กดเพื่อฟังเสียงในระบ
บโมโน/สเตอริโอในโหมด FM
D. ปุ่ม TUNER MEMORY:
กดเพื่อตั้งค่าสถานี FM ล่วงหน้า
กดปุ่มตัวเลขเพื่อใช้งานฟังก์ชัน
หรือ
1. ปุ่ม PLII: เลือกโหมดเสียง Dolby Pro
Logic II, การเพิ่มประสิทธิภาพ P.Bass หรือ
MP3 ที่ต้องการ
2. ปุ่ม DSP/EQ: เลือกโหมดเสียง DSP/
EQ ที่ต้องการ
3. ปุ่ม SW/LEVEL: ใช้เพื่อปรับระดับของ
ซับวูฟเฟอร์
4. ปุ่ม REPEAT: ช่วยให้คุณสามารถเล่นซ้
ำเรื่อง บท แทร็ค หรือดิสก์
ปรับเพิ่ม/ลดระดับเสียง
ปิดเสียงชั่วคราว
กดเพื่อข้ามเดินหน้า / เปลี่ยนช่องขึ้น
กดเพื่อค้นหาย้อนกลับหรือไปข้า
งหน้า
กดเพื่อหยุด/เล่นดิสก์
กดเพื่อหยุดเล่นดิสก์ชั่วคราว
กลับสู่เมนูก่อนหน้า
กดปุ่มนี้เพื่อไปยังเมนูหลัก
เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและเปลี่
ยนค่าเมนู
S
กดเพื่อเลือกโหมดตัวรับสัญญาณ DVD
กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนู
OL
TO
ใช้เพื่อเปลี่ยนเสียง/
ภาษาของคำบรรยาย มุมกล้อง ฯลฯ
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
กดเพื่อเลือกทีวี
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
* ขนาดแบตเตอรี่: AAA
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
`
10
Thai
ใส่แบตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรลโดยให้ขว้ั ตรงกัน : (+) กับ (+)
และ (–) กับ (–)
เปลีย่ นแบตเตอรีท
่ ง้ั สองก้อนพร้อมกันทุกครัง้
อย่าโยนแบตเตอรีเ่ ข้ากองไฟหรือทีท
่ ม่ี ค
ี วามร้อนสูง
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างทีเ่ ป็นเส้นตรงประมาณ 7
เมตร
รีโมทคอนโทรลจะใช้งานได้กบ
ั ทีวซ
ี มั ซุง
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพง
ตำแหน่งของเครื่อง
วางบนแท่นรองหรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางทีวี
SW
ขนาด 2.5 ถึง 3 เท่าของหน้าจอทีวี
ลำโพงด้านหน้า ei
ลำโพงกลาง
f
hj
ลำโพงด้านหลัง
ซับวูฟเฟอร์
!
`
`
`
`
g
การเลือกตำแหน่งรับฟัง
ตำแหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ
2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น: สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 32" ควรอยู่ห่าง
2~2.4 ม.
สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 55” ควรอยู่ห่าง
3.5~4 ม.
วางลำโพงเหล่านีด
้ า้ นหน้าตำแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ
45 องศา) วางลำโพงเพือ
่ ให้ทวีตเตอร์ของลำโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ จั
ดตำแหน่งให้ดา้ นหน้าของลำโพงหน้าตรงกับด้านหน้าของลำโพงกลาง หรือวางให้เยือ
้ งห
น้าลำโพงกลาง
ตำแหน่งทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ คือติดตัง้ ลำโพงกลางให้มรี ะดับความสูงเท่ากับลำโพงด้านหน้า คุณยังส
ามารถติดตัง้ ลำโพงนีท
้ ด
่ี า้ นบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
วางลำโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตำแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วาง
ลำโพงเหล่านี้โดยให้ลำโพงหันเข้าหากัน วางลำโพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ
60 ถึง 90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
ำโพงด้านหลังใช้เพื่อส่งเสียงเอฟเฟ็กต์หลัก และเสียงจะไม่ออกจากลำโพงนี้ตลอด
* ลเวลา
ซึ่งแตกต่างจากลำโพงด้านหน้าและลำโพงกลาง
ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสำคัญมาก คุณสามารถวางไว้จด
ุ ใดก็ได้ตามทีต
่ อ
้ งการ
ข้อควรระวัง
ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำโพงหรืออยูใ่ กล้กบ
ั ลำโพง เพราะอาจได้รบ
ั บาดเจ็บได้หากลำโพงหล่นใส่
เมือ
่ ต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้ (+ / -) ถูกต้อง
วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้หา่ งจากมือเด็ก เพือ
่ ป้องกันไม่ให้เด็กใส่มอ
ื หรือวัตถุแปลกปลอมอืน
่ เข้าไปในช่องเปิดของลำโ
พงซับวูฟเฟอร์
อย่าแขวนลำโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด
✎ หมายเหตุ
`
หากคุณวางลำโพงไว้ใกล้กบ
ั ทีวี สีบนหน้าจอทีวอ
ี าจผิดเพีย
้ น เนือ
่ งจากลำโพงทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก หากเป็นเช่นนี้ ใ
ห้วางลำโพงออกห่างจากเครือ
่ งรับโทรทัศน์ของคุณ
Thai
11
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อ
Speaker Components
(L)
(R)
หน้า
(L)
(R)
เซอร์ราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
การติดตั้งบนผนัง
1. เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ทีเ่ หมาะกับช่องด้านหลัง
ลำโพงแต่ละเครือ
่ ง
ดูภาพประกอบด้านล่าง
4 mm
30 mm
5 mm
10 mm
ยึดด้านหลังของลำโพง
2. ขันสกรูยึดติดกับผนังแล้วแขวนลำโพงบนผนัง
8 ถึง 10 mm
ความลึกของสกรูทข่ี นั
1
Thai
0
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
เลือกวิธก
ี ารใดวิธก
ี ารหนึง่ จากสีว่ ธ
ิ ต
ี อ
่ ไปนี้ เพือ
่ การเชือ
่ มต่อกับทีวี
วิธีที่ 1
แดง
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
น้ำเงิน เขียว
COMPONENT OUT
FRONT
FM ANT
AUX IN
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
วิธีที่ 2 (ให้มา)
วิธีที่ 1 : คอมโพเนนต์ (โปรเกรสซีฟสแกน) วิดีโอ
หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ตอ
่ สายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา)
จากช่องเสียบ COMPONENT OUT (PR, PB และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ Component Video
Input บนทีวข
ี องคุณ
วิธีที่ 2 : คอมโพสิตวิดีโอ
ต่อสายสัญญาณภาพทีใ่ ห้มา ระหว่างช่องเสียบ VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ VIDEO IN บนทีวข
ี องคุณ
✎ หมายเหตุ
`
`
`
เมือ
่ เลือกโหมดโปรเกรสซีฟสแกน สัญญาณออก VIDEO จะไม่สง่ สัญญาณใดๆ
ผลิตภัณฑ์นท
้ี ำงานในโหมดอินเตอร์เลซสแกน 480i(576i) สำหรับสัญญาณคอมโพเนนต์/คอมโพสิตออก
หลังจากการเชือ
่ มต่อสัญญาณภาพแล้ว ตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวข
ี องคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพออก
บนเครือ
่ งของคุณ
เปิดเครือ
่ งนีก
้ อ
่ นตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกั
บวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
! ข้อควรระวัง
`
อย่าเชือ
่ มต่อเครือ
่ งผ่าน VCR สัญญาณภาพทีส
่ ง่ ผ่าน VCRs อาจได้รบ
ั ผลกระทบจากระบบปกป้องลิขสิทธ์แ
ิ ละภาพบนที
วีจะผิดเพีย
้ น
Thai
1
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
สายอากาศ FM (ให้มา)
PEAKERS OUT
CENTER
COMPONENT OUT
FRONT
FM ANT
AUX IN
SUBWOOFER
SURROUND
ER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
1. เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM ทีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบสายอ กาศ FM
2. ค่อยๆ ลากสายอากาศไปรอบๆ จนกระทัง่ คุณค้นพบตำ หน่งทีร่ บ
ั สัญญาณได้ชด
ั เจนทีส
่ ด
ุ แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้
นผิวทีแ
่ ข็งแรงอืน
่ ๆ
✎ หมายเหตุ
`
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
คุณสามารถเพลิดเพลินกับความรูส
้ ก
ึ สะดวกสบายเหมือน อยูใ่ นห้องคาราโอเ
กะในบ้านของคุณ
ดูวด
ิ โี อและร้องเพลงไปตามเนือ
้ เพลงทีป
่ รากฏไปพร้อมกั นบนหน้าจอทีวี
5V 500mA
MIC 1
MIC 2
1. เชือ
่ มต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบไมโครโฟนทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
2. กดปุม
่ MIC VOL เพือ
่ ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
3. กดปุม
่ ECHO เพือ
่ ปรับระดับเสียงก้อ งของไมโครโฟน
✎ หมายเหตุ
`
หากคุณได้ยน
ิ เสียงผิดปกติ (เสียงแหลมหรือเสียงหอน) ขณะใช้คณ
ุ สมบัตค
ิ าราโอเกะ ให้นำไมโครโฟนออกห่างจากลำ
โพง การลดระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียงลำโพงลงช่วยได้เช่นกัน
`
ไมโครโฟนไม่ทำงานในโหมด AUX และ TUNER
1
Thai
0
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
COMPONENT OUT
FRONT
FM ANT
AUX IN
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
แดง
สายออพติคัล
(ไม่ได้ให้มา)
ขาว
สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มา)
หากอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอกมีช่อ
งสัญญาณ Audio Out เพียงช่องเดี ยว
ให้เชื่อมต่อเข้าที่ด้านซ้ายหรือขว า
กล่องเซ็ตท็อป
OPTICAL
VCR
AUX
AUX : การเชื่อมต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณอะนาล็อก เช่น VCR
่ มต่อ AUX IN (Audio) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่อง Audio Out ของอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
1. เชือ
่ มต่อตรงกัน
~ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของช่องเสียบทีเ่ ชือ
่ FUNCTION เพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX
2. กดปุม
่ นแปลงตามนี้ :
~ โหมดจะเปลีย
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ หมายเหตุ
`
คุณสามารถเชือ
่ มต่อช่องเสียบ Video Output ของ VCR เข้ากับทีวี และเชือ
่ มต่อช่องเสียบ Audio Output ของ VCR
เข้ากับผลิตภัณฑ์น้ี
OPTICAL : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณดิจต
ิ อล เช่น กล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (กล่องเซ็ตท็อป)
่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่อง Digital Output
1. เชือ
ของอุปกรณ์ดจ
ิ ต
ิ อลภายนอก
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก D.IN.
2. กดปุม
่ นแปลงตามนี้ :
~ โหมดจะเปลีย
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
Thai
1
A
B
C
D
A
B
DSP / EQ
S/W LEVEL
1
2
3
1
REPEAT
USB REC
DIMMER
REPEAT
PL
การตั้งค่า
DS
PL
4
5
6
4
INFO
GIGA
P.SCAN
INFO
7
8
9
7
US
G
VOL
0
การตั้งค่าเมนูตั้งค่า
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
1. กดปุม
่ POWER เมือ
่ ต่อเข้ากับโทรทัศน์เป็นครัง้ แรก
หน้าจอ Initial Setting (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น)
จะปรากฏขึน
้
Initial settings I On-Screen Language
TV CH V
MUTE
ขั้นตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก
GUI (Graphical User Interface) ในคู่มือนี้อาจต่างไป
ขึ้นกับเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์
3
1
Select a language for the on-screen displays.
TV CH V
MUTE
English
한국어
2
Nederlands
Français
Deutsch
Return
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการ จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER.
ปุ่ม MENU : แสดงเมนูSELECT
หลัก
2
ปุ่ม ENTER / DIRECTION
เลื่อนเคอร์เซอร์และเลือกรายการ เลือกรายการที่เลื
อกในขณะนี้ ยืนยันการตั้งค่าของคุณ
3
ปุ่ม RETURN : กลับสู่เมนูตั้งค่าก่อนหน้า
4
ปุ่ม EXIT : ออกจากเมนูตั้งค่า
SAMSUNG
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
`
หากคุณไม่ได้เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการในการตัง้ ค่าแรกเริ่
ม คุณจะเห็นหน้าต่างการเลือกภาษาในครัง้ ถัดไปทีค
่ ณ
ุ
เปิดผลิตภัณฑ์
การเลือกภาษาของคุณจะใช้กบ
ั เมนูทง้ั หมด:
เมนูหน้าจอ เมนูดส
ิ ก์ เสียง คำบรรยาย
หากคุณไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุม
่ RETURN.
เมือ
่ คุณเลือกภาษาของเมนูแล้ว
คุณสามารถเปลีย
่ นแปล งได้โดยการกดปุม
่ STOP
(@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไ ว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไ
ม่มด
ี ส
ิ ก์อยูภ
่ ายใน
เมือ
่ หน้าจอ Initial Setting (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น)
ไม่ปรากฏ โปรดดูทก
่ี ารตัง้ ค่าเริม
่ ต้น (ดูหน้า 18)
Settings
Function
DVD/CD
1. กดปุม
่ POWER.
2. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Settings, แล้วกดปุม
่
ENTER.
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูทต
่ี อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER.
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูยอ
่ ยทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER.
5. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER.
6. กดปุม
่ EXIT เพือ
่ ออกจากเมนูการตัง้ ค่า
16
Thai
TU
DVD RECEIVER
1
3. กดปุม
่ ENTER เพือ
่ เลือกปุม
่ Start
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกอัตราส่วนภาพโทรทัศน์ทต
่ี อ
้ งการ
แล้วกดปุม
่ ENTER.
LS
Select
O
TO
LS
Move 4
O
TO
Italiano
SE
SA
03
Settings
คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกจอแสดงผลต่างๆ เช่น
อัตราส่วนภาพของทีวี ความละเอียด ฯลฯ
~ 4:3 Letter Box
เลือกเมือ่ คุณต้องการดูภาพในอัต
ราส่วนหน้าจอ 16:9 ตามที่ DVD ให้มา
แม้วา่ คุณจะมีทวี ท
ี ม่ี อี ตั ราส่วน หน้าจอ
4:3 ก็ตาม แถบสีดำจะปรา กฏทีส่ ว่ นบ
นและล่างของหน้าจอ
Delay Time
คุณสามารถดูภาพ 16:9 อย่างครบ
ถ้วนบนทีวแี บบไวด์สกรีนของคุณ
Test Tone
: Off
mMove
Select " Select
Return
' Return
~ สำหรับลำโพงหน้า โหมดนีจ
้ ะถูกตัง้ ไว้ท่ี Small (เล็ก)
~ สำหรับซับวูฟเฟอร์ โหมดนีจ
้ ะถูกตัง้ ไว้ท่ี Present
(ปัจจุบน
ั )
~ สำหรับลำโพงกลางและเซอร์ราวด์
คุณสามารถเปลีย
่ นโหมดเป็น Small (เล็ก) หรือ None
(ไม่ม)ี
- Small (เล็ก) : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ใช้ลำโพง
- None (ไม่ม)ี : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ไม่ได้เชือ
่ มต่อล
ำโพง
✎ หมายเหตุ
`
~ 16:9 Wide
▶
Sound Edit
ขึน
้ กับชนิดของทีวท
ี ค
่ี ณ
ุ มี คุณอาจต้องปรับการตัง้ ค่าหน้า
จอ
เลือกเมือ่ คุณต้องการดูวดิ โี อ 16:9 ที่
DVD ให้มาโดยไม่มแี ถบสีดำทีด่ า้ นบน
และด้านล่างหน้าจอ แม้วา่ คุณจะมีทวี ท
ี ่ี
มีอตั ราส่วนหน้าจอ 4:3 (ขอบซ้ายสุดแ
ละขวาสุดของภาพยนตร์จะถูกตัดออก)
Speaker Setting
Speaker Size
อัตราส่วนภาพของทีวี
~ 4:3 Pan-Scan
การตั้งค่า
จอแสดงผล
โหมดลำโพงอาจแตกต่างกัน ขึน
้ กับการตัง้ ค่า Dolby Pro
Logic และ Stereo
การแก้ไขเสียง
คุณสามารถปรับความสมดุลและระดับสำหรับลำโพงแต่ละตัว
✎ หมายเหตุ
`
`
หากเป็นแผ่น DVD ในอัตราส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแ
บบไวด์สกรีนได้
เนือ่ งจากแผ่น DVD ถูกบันทึกในรูปแบบภาพทีห
่ ลากหลาย
จึงอาจมีความแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ซอฟต์แวร์
ประเภทของทีวี และการตัง้ ค่าอัตราส่วนภาพของทีวี
สัญญาณออกวิดีโอ
ประเทศต่างๆ ใช้มาตรฐานโทรทัศน์ทแ
่ี ตกต่างกัน
คุณสามารถเลือกจาก NTSC และ PAL
~ NTSC : คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดโี อ NTSC
~ PAL : คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดโี อ PAL
เสียง
การตั้งค่าลำโพง
ขนาดลำโพง
คุณสามารถเลือกขนาดลำโพงของลำโพงกลางและลำโ
พงเซอร์ราวด์ ตลอดจนถึงการทดสอบเสียงในโหมดนี้
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround
Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือกและปรับลำโพงทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ _+ เพือ
่ ปรับเปลีย
่ นค่า
การปรับสมดุลลำโพงหน้า/เซอร์ราวด์
` คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 0 ถึง -6
` ระดับเสียงจะลดลงเมือ่ คุณเลือ่ นเข้าใกล้ –6
การปรับระดับลำโพงกลาง/เซอร์ราวด์/ซับวูฟเฟอร์
` สามารถปรับระดับเสียงเป็นลำดับจาก +6dB ถึง –
6dB
` เสียงจะดังขึน้ เมือ่ คุณเลือ่ นเข้าใกล้ +6dB
และเบาลงเ มือ
่ เลือ
่ นเข้าใกล้ -6dB
Thai
17
การตั้งค่า
หน่วงเวลา
DRC (Dynamic Range Compression)
หากไม่สามารถวางลำโพงในระยะห่างทีเ่ ท่ากันจากตำแหน่งรับ
ฟัง คุณสามารถปรับระยะหน่วงเวลาของสัญญาณเสียงจากลำโ
พงกลางและลำโพงเซอร์ราวด์ได้
คุณยังสามารถตัง้ ค่าเสียงทดสอบในโหมดนี้
คุณสมบัตน
ิ ท
้ี ำให้เกิดความสมดุลระหว่างช่วงของเสียงทีด
่ ั
งทีส
่ ด
ุ กับเบาทีส
่ ด
ุ คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เพลิดเพลิ
นกับเสียง Dolby Digital ขณะรับชมภาพยนตร์ทร่ี ะดับเสีย
งเบาในเวลากลางคืน
การตั้งค่าการหน่วงเวลาลำโพง
~ โดยคุณสามารถเลือกค่าเต็ม, 6/8, 4/8, 2/8, ปิด
เมือ
่ เล่นแบบ 5.1CH Surround Sound คุณสามารถเ พลิ
ดเพลินกับเสียงทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ หากระยะห่างระหว่างคุณ และลำโ
พงแต่ละข้างเท่ากัน
เนือ
่ งจากเสียงมาถึงตำแหน่งรับฟังในเวลาทีต
่ า่ งกัน ขึ้
นอยูก
่ บ
ั ตำแหน่งวางลำโพง คุณสามารถปรับความแต กต่
างนีไ้ ด้โดยเพิม
่ เอฟเฟ็กต์หน่วงให้กบ
ั เสียงของลำโ
พงกลางและลำโพงหลัง
AUDIO SYNC (การซิงค์เสียง)
Settings
~ คุณสามารถตัง้ เวลาหน่วงเสียงให้อยูร่ ะหว่าง 0
มิลลิวน
ิ าที และ 300 มิลลิวน
ิ าที ตัง้ ค่านีใ้ ห้อยูใ่ นสถานะ
ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
คะแนนการร้องคาราโอเกะ
Delay Time
Front
Center : 00mSEC
Surround : 10mSEC
Subwoofer
: Off
Test Tone
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
หน้าจอคะแนนการร้องคาราโอเกะสามารถสลับเปิดหรือปิ
ดได้
~ Off (ปิด) : ปิดหน้าจอคะแนนการร้องคาราโอเกะ
~ On (เปิด) : หลังจากร้องเพลง
คะแนนจะแสดงขึน
้ บนหน้าจอ
✎ หมายเหตุ
`
`
เสียงทดสอบ
Settings
การซิงค์ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกันกับทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อล
หากเป็นเช่นนี้ ให้ปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับภาพ
ฟังก์ชน
่ั นีส
้ ามารถใช้ได้สำหรับ CD-DA/DVD เท่านัน
้
คะแนนคาราโอเกะอาจได้รบ
ั ผลกระทบจากเสียงรบกว
นรอบข้าง
ภาษา
Speaker Setting
คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการสำหรับเมนูบนหน้าจอ
เมนูบนดิสก์ ฯลฯ
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
: On
▶
ภาษาทีป่ รากฏบนหน้าจอ
เลือกภาษาสำหรับการแสดงบน
หน้าจอ
เมนูดส
ิ ก์
เลือกภาษาสำหรับการแสดงเ
มนู ดิสก์
เสียง
เลือกภาษาสำหรับเสียงของดิ
สก์
คำบรรยายใต้ภาพ
เลือกภาษาสำหรับคำบรรยาย
ใต้ ภาพของดิสก์
" Select ' Return
" Select ' Return
ใช้คณ
ุ สมบัตเิ สียงทดสอบเพือ
่ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อลำโ พง
~ กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก On (เปิด).
~ เสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง หน้าซ้าย ➞ กลาง ➞
หน้าขวา ➞ เซอร์ราวด์ขวา ➞ เซอร์ราวด์ซา้ ย ➞
ซับวูฟเฟอร์ ตามลำดับ
เมือ
่ ต้องการหยุดเสียงทดสอบ กดปุม
่ ENTER.
a ห
ากต้องการเลือกภาษาทีไ่ ม่ปรากฏในเมนู เลือก อืน
่ ๆ ใน
เมนูดส
ิ ก์, เสียง และ คำบรรยายใต้ภาพ
และป้อนรหัสประเทศ (ดูหน้า 28).
a คณ
ุ ไม่สามารถเลือก OTHERS (อืน
่ ๆ) ในเมนูภาษาทีป
่ รา
กฏบนหน้าจอ
✎ หมายเหตุ
`
18
Thai
ภาษาทีเ่ ลือกจะปรากฏขึน
้ ต่อเมือ
่ ภาษานัน
้ ได้รบ
ั การ
สนับสนุนในดิสก์เท่านัน
้
คุณสามารถเลือกภาษาและอัตราส่วนภาพของทีว
การลงทะเบียน DivX(R)
View DivX(R) VOD Registration Code to purchase
and play DivX(R) VOD content.
1. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (^).
2. วางแผ่นดิสก์เบา ๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยวางด้
านทีม
่ ข
ี อ
้ ความสกรีนหงายขึน
้
3. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (^) เพือ
่ ปิดถาดวางแผ่นดิสก์
✎ หมายเหตุ
`
ฟังก์ชน
ั เล่นต่อ: เมือ
่ คุณหยุดการเล่นแผ่นดิสก์ เครือ
่ งจ
ะจำตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ หยุดเอาไว้ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณกดปุม
่
PLAY อีกครัง้ เครือ
่ งจะเล่นต่อจากตำแหน่งเดิม
(ฟังก์ชั นนีจ้ ะทำงานเฉพาะกับแผ่น DVD เท่านัน
้ )
กดปุม
่ STOP สองครัง้ ระหว่างการเล่นเพือ
่ ยกเลิกฟังก
ชันเล่นต่อ
`
หากไม่มก
ี ารกดปุม
่ อืน
่ ใดบนเครือ
่ งหรือรีโมทคอนโทรล
นานกว่า 3 นาทีเมือ
่ เครือ
่ งอยูใ่ นโหมดหยุดชัว่ คราว เค
รือ
่ งจะเปลีย
่ นเป็นโหมดหยุดทำงาน
`
หน้าจอเริม
่ ต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข้อมูลในแผ่
นดิสก์
`
แผ่นดิสก์ทล
่ี ะเมิดลิขสิทธ์จิ ะไม่สามารถเล่นกับเครือ
่ งนี้
ได้ เนือ
่ งจากละเมิดคำแนะนำ CSS (Content
Scrambling System : a copy protection system)
ความปลอดภัย
ฟังก์ชน
ั การควบคุมโดยผูป
้ กครองจะทำงานร่วมกับแผ่น DVD
ทีม
่ ก
ี ารกำหนดระดับเรท ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ สามารถคว
บคุมชนิดของแผ่น DVD ทีด
่ ใู นครอบครัวได้ ระดับเรทมีได้ถงึ
8 ระดับบนแผ่นดิสก์
การกำหนดระดับเรทโดยผูป
้ กครอง
เลือกระดับเรททีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนด ตัวเลขทีส
่ งู ขึน
้ ระบุวา่ รา
ยการนัน
้ เหมาะสำหรับการรับชมของผ ้
ใหญ่เท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกสูงถึงระดับ 6
ดิสก์ทอ
่ี ยูใ่ นระดับ 7, 8 จะไม่เล่น ป้อนรหัสผ่านแล้วกดปุม
่
ENTER.
- รหัสผ่านถูกตัง้ เป็น "0000" ตามค่าเริม
่ ต้น
- เมือ
่ เสร็จสิน
้ การตัง้ ค่า คุณจะถูกนำไปยังหน้าจอก่อนหน้า
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
เลือก Change และป้อนรหัสผ่าน 4-8
หลักเพือ
่ กำหนดการล็อค โดยผูป
้ กครองโดยใช้ปม
ุ่ ตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรล
a จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีการกดปุม
่ ไม่ถก
ู ต้อง
ฟังก์ชันภาพพักหน้าจอทีวี/ประหยัดพลังงาน
~ หากไม่มก
ี ารกดปุม
่ เป็นเวลานานเกิน 5
นาทีในโหมดหยุดหรือเล่น
ภาพพักหน้าจอจะเริม
่ ทำงาน
~ ถ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว้ในโหมดภาพพักหน้าจอเป็นเวลานาน
กว่า 20 นาที เครือ
่ งจะปิดเองโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชน
ั ปิด
เครือ
่ งอัตโนมัต)ิ (ยกเว้นเมือ
่ เล่นเพลง)
หากคุณลืมรหัสผ่าน
1. นำแผ่นดิสก์ออก
2. กดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทลค้างไว้ 5
วินาทีขน
้ึ ไป การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่า
ที่ ตัง้ จากโรงงาน
การสนับสนุน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้ขอ
้ มูลผลิตภัณฑ์ เช่น รหัสรุน
่ เวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์
ฯลฯ
Thai
19
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นแผ่นดิสก์
ระบบ
การตั้งค่าเริ่มต้น
04
ฟังก์ชันพื้นฐาน
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นไฟล์ JPEG
การเล่นซีดีเพลง (CD-MA)/MP3/WMA
BA
ภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องดิจต
ิ อลหรือกล้องถ่ายวิดโี อ หรือไฟล์
JPEG ในพีซี สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดแ
ี ละเล่นกับเครือ
่ งรุ่
นนีไ้ ด้
1. ใส่ดส
ิ ก์ทม
่ี ไี ฟล์ JPEG ลงในถาดวางแผ่นดิสก์
Track01
2. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Photo (ภาพถ่าย)
แล้วกดปุม
่ ENTER
1/17
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเล่น
แล้วกดปุม
่ ENTER
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. ใส่ซด
ี เี พลง (CD-DA) หรือแผ่น MP3 ในถาดวางแผ่นดิสก์
~ สำหรับซีดเี พลง แทร็คแรกจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติ
- กดปุม
่ [] เพือ
่ เลือ
่ นไปยังแทร็คก่อนหน้า/
แทร็คถัดไป
~ สำหรับแผ่น MP3/WMA กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก
Music (เพลง) แล้วกดปุม
่ ENTER
- กดปุ่ม $%_+ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
แล้วกดปุ่ม ENTER
- กดปุ่ม () เพื่อเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า/
หน้าถัดไป
2. กดปุม
่ STOP (@) เพือ
่ หยุดการเล่น
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
แล้วกดปุม
่ ENTER
~ ไฟล์ทเ่ี ลือกจะเล่นและภาพนิง่ จะเริม
่ ต้น
~ ในการหยุดภาพนิง่ กดปุม
่ PAUSE (#)
~ คุณสามารถดูไฟล์กอ
่ นหน้า/
ไฟล์ถด
ั ไปได้โดยการกดปุม
่ ◄,►
ระหว่างโหมดภาพนิง่
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352 2011/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
แผ่นดิสก์ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึน
้ อยู่
กับโหมดในการบันทึก
สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รูปแบบแทร็ค MP3/WMA ทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA-DRM และ DTS CD
เมื่อเล่น MP3/WMA/CD ปุ่มตัวเลขจะไม่ทำงาน
ฟังก์ชันการหมุน
G
กดปุม
่ สีเขียว (B) หรือ สีเหลือง (C) ในระหว่างโหมดหยุด
ชัว่ คราว
~ ปุม
่ สีเขียว (B): หมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา 90°
~ ปุม
่ สีเหลือง (C): หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90°
✎ หมายเหตุ
`
20
Thai
ความละเอียดสูงสุดทีผ
่ ลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนคือ 5120 x
3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์ JPEG
มาตรฐาน และ 2048 x 1536 (หรือ 3.0 MPixel)
สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
04
การค้นหาเดินหน้า/ถอยหลัง
BAD
กดปุม
่ () สำหรับฟังก์ชน
ั ค้นหา
กดปุม
่ PAUSE ซ้ำๆ
่ นไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ นีร้ ะห
~ ภาพจะเลือ
ว่างการเล่น
✎ หมายเหตุ
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
)
1➞)2➞)3➞)4
`
✎ หมายเหตุ
`
`
D
เสียงจะเงียบลงระหว่างการเล่นแบบเคลือ
่ นไหวเป็นลำ
ดับ
ฟังก์ชันข้าม 5 นาที
คุณจะไม่ได้ยน
ิ เสียงใดๆ ระหว่างโหมดค้นหา
การค้นหาการเล่นจะส่งเสียงเมือ
่ ค้นหาด้วยความเร็ว
)1 และ )2 เท่านัน
้ (ฟังก์ชน
่ั นีส
้ ามารถใช้ได้สำหรับ
CD-DA เท่านัน
้ )
D
ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ _,+
~ การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ +
~ การเล่นจะข้ามย้อนกลับไป 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ _
การข้ามฉาก/เพลง
BAD
กดปุม
่ []
่ ดปุม
่ ระหว่างการเล่น เครือ
่ งจะเล่นบท
~ แต่ละครัง้ ทีก
แทร็ค หรือไดเรกทอรี (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป
่ ง
~ คุณไม่สามารถข้ามบทต่างๆ อย่างต่อเนือ
✎ หมายเหตุ
`
ฟังก์ชน
ั นีส
้ ามารถใช้ได้กบ
ั DivX ทีม
่ ข
ี อ
้ มูลเวลาเท่านัน
้
การใช้เมนูดิสก์
การเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า
D
กดปุม
่ PAUSE (#) แล้วตามด้วยปุม
่ ) สำหรับการเล่นแ
บบเคลือ
่ นไหวช้า
*1 ➞*2 ➞*3
D
*1 ➞*2 ➞*3
✎ หมายเหตุ
`
`
เสียงจะเงียบลงในระหว่างการเล่นแบบช้า
ไม่สามารถเล่นภาพแบบช้าในทิศทางย้อนกลับ
คุณสามารถดูเมนูสำหรับภาษาเสียง
ภาษาคำบรรยายใต้ภาพ โปรไฟล์ ฯลฯ
่ DISC MENU
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
ทีร่ โี มทคอนโทรล
่ $%_+ เพือ
2. กดปุม
่ เลือกค่าทีต
่ อ
้ งการ
แล้วกดปุม
่ ENTER
✎ หมายเหตุ
`
รายการตัง้ ค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนูนอ
้ี าจไม่สา
มารถใช้ได้ ขึน
้ กับแผ่นดิสก์
Thai
21
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การใช้เมนูเรื่อง
การเล่นซ้ำ CD/MP3
1. ในระหว่างการเล่น CD/ MP3 กดปุม
่ REPEAT ซ้ำๆ เ
พือ
่ เลือกโหมดเล่นซ้ำทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
สำหรับ DVD ทีม
่ ห
ี ลายเรือ
่ ง คุณสามารถดูเรือ
่ งของภาพย
นตร์แต่ละเรือ
่ งได้
B
่ TITLE
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
ทีร่ โี มทคอนโทรล
่ ▲▼_+ เพือ
่ เลือกค่าทีต
่ อ
้ งการ
2. กดปุม
แล้วกดปุม
่ ENTER
A
✎ หมายเหตุ
`
;
;
;
;
(Repeat Off ; Repeat Disc ; Repeat All ;
Random ; Repeat Section A-B)
;
;
;
;
(Repeat Off ; Repeat Disc ;
Repeat Dir (Directory) ; Repeat All ;
Random)
รายการตัง้ ค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนูนอ้ี าจไม่สามารถใ
ช้ได้ ขึน้ กับแผ่นดิสก์
การเล่นซ้ำช่วง A-B
การเล่นซ้ำ
B
BAD
คุณสามารถเล่นซ้ำช่วงทีก
่ ำหนดในแผ่น DVD หรือ CD
การเล่นซ้ำ DVD/DivX
่
1. ในระหว่างการเล่นแผ่น DVD หรือ CD กดปุม
REPEAT ทีร่ โี มทคอนโทรล
คุณสามารถเล่นซ้ำเรือ
่ ง บท หรือส่วน (เล่นซ้ำช่วง A-B)
ของแผ่น DVD/DivX
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก A2. สำหรับ DVD กดปุม
สำหรับ CD กดปุม
่ REPEAT ซ้ำๆ จนกระทัง่
ปรากฏขึน
้
Repeat
OFF
่ ENTER ตรงจุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้ำเริ่
3. กดปุม
FUNCTION
TV
SOURCE
มต้
น (A)
POWER
DISC MENU
TITLE
A
B
C
1
REPEAT
4
5
INFO
7
Z
D
6
✎ หมายเหตุ
8 ` 9ฟังก์ชนั การเล่นซ้ำช่วง A-B
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
เพือ
่ กลับสูก
่ ารเล่นปกติ แล้วกดปุม
่ ENTER
VOL
0
TV CH V
D
5. MOหากต้
/ ST องการกลับไปยังการเล่นปกติ:
สำหรั
2
3 บ DVD กดปุม่ ▲▼ เพือ่ เลือก OFF (ปิด)
สำหรับ CD กดปุม
่ REPEAT เพือ
่ เลือก
CD RIPPING
DIMMER
DSP / EQ
PL
1. ในระหว่างการเล่น DVD/DivX กดปุม
่
REPEAT ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกโหมดเล่นซ้ำทีต
่ ้
องการ แล้วกดปุม
่ ENTER
่ ENTER ตรงจุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้ำสิ้
4. กดปุม
TUNER
MEMORY
นสุ
ด (B)
P.SCAN
จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
MUTE
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
Thai
O
TO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
0
เมนูเครือ
่ งมือ
` Title (เรื่อง)(
1/1
POWER
2/20
DISC MENU
0:05:21
TITLE
1/1 EN AC3 5.1
1/1 EN
1/1
Change
Select
A
P.SCAN
B
C
DSP / EQ
PL
1
2
REPEAT
CD RIPPING
4
5
INFO
7
D8
VOL
0
TV CH V
1/6
MUTE
1/1
1/1 EN
Change
Select
) : หากต้องการเข้าถึง
เรื่องที่ต้องการ เมื่อมีมากกว่าหนึ่งเรื่องในแ
ผ่นดิสก์
ตัวอย่างเช่น หากมีภาพยนตร์มากกว่าหนึ่งเ
รื่องในแผ่น DVD จะต้องมีการระบุภาพยนต
ร์แต่ละเรื่อง
FUNCTION
TV SOURCE
) : แผ่น DVD ส่วนใ
` Chapter (บท) (
หญ่ได้รับการบันทึกเป็นบท เพื่อให้คุณสามา
TUNER
รถค้นหาแต่ละบทเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
MEMORY
):
` D Playing time (เวลาเล่น) (
MO / STช่วยให้สามารถเล่นภาพยนตร์จากช่วงเวลา
3 ที่ต้องการได้ คุณต้องป้อนเวลาเริ่มต้นสำหรั
DIMMERบเป็นค่าอ้างอิง ฟังก์ชันค้นหาเวลาจะไม่ทำง
6 านในดิสก์บางแผ่น
): หมายถึงภาษาซาว
` Audio (เสียง) (
9 ด์แทร็คของภาพยนตร์ แผ่น DVD สามารถมี
คำบรรยายใต้ภาพได้ถึง 8 ภาษา
):
` Subtitle (คำบรรยายใต้ภาพ) (
หมายถึงภาษาคำบรรยายใต้ภาพที่มีให้เลือก
ในดิสก์ คุณจะสามารถเลือกภาษาคำบรรยา
ยใต้ภาพหรือปิดคำบรรยายที่หน้าจอได้หาก
ต้องการ แผ่น DVD สามารถมีคำบรรยายใต้
ภาพได้ถึง 32 ภาษา
): ในกรณีที่แผ่น
` Angle (มุมกล้อง) (
DVD มีมุมกล้องหลายมุมสำหรับฉากบางฉา
ก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันมุมกล้องได
การเลือกภาษาเสียง
LS
O
TO
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS
ทีร่ โี มทคอนโทรล
TV
SELECT
SAMSUNG
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือกการเปลีย
่ นแปลง
การตัง้ ค่าทีต
่ ้ องการ แล้วกดปุม
่
ENTER
- คุณสามารถใช้ปม
ุ่ หมายเลขบนรีโมทคอนโทรลเพือ
่
ควบคุมรายการบางรายการ
4. หากต้องการให้หน้าจอข้อมูลดิสก์หายไป กดปุม
่
TOOLS อีกครัง้
✎ หมายเหตุ
`
`
`
หากคุณเล่นเนือ้ หาจากเมนูเครือ่ งมือ อาจไม่สามารถเ
ปิดใช้งานบางฟังก์ชนั ได้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บ
ั แผ่นดิสก์
คุณยังสามารถเลือก DTS, Dolby Digital หรือ Pro Logic
ขึน้ อยูก่ บ
ั แผ่นดิสก์
เมนูเครือ่ งมือบางเมนูอาจแตกต่างกัน ขึน้ กับดิสก์และไฟล์
D
TUNING V
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งก าร DVD RECEIVER
่ TOOLS
1. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก AUDIO (เสียง) (
2. กดปุม
).
3. กดปุม
่ _+ หรือปุม
่ หมายเลขเพือ
่ เลือกภาษาเสียงที่
ต้องการ
~ ภาษาเสียงต่างๆ จะถูกเลือกทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาในแผ่นดิสก์
✎ หมายเหตุ
`
ไม่สนับสนุนเสียง DTS
Thai
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การแสดงหน้าจอข้อมูลในแผ่นดิสก์
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ
D
1. กดปุม
่ TOOLS
2. กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือก SUBTITLE (
DIMMER (หรี่แสง)
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนเครือ
่ งหลัก
กดปุม
่ DIMMER
)
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพที่
ต้องการ
~ ภาษาคำบรรยายใต้ภาพต่างๆ จะถูกเลือกทุกครัง้
ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภาษาในแผ่นดิสก์
✎ หมายเหตุ
`
ฟังก์ชน
ั เสียงและคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ไ
ด้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
ฟังก์ชันคำบรรยาย
D
~ คุณอาจเคยพบปัญหาภาพถูกสกัดและแก้ไขเพือ
่ สามาร
ถใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ อ
้ี ย่างเหมาะสม
โหมดเสียง
DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสียง
ดิจต
ิ อล)/EQ
~ DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสียงดิจต
ิ อล): โหมด DSP
ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ จำลองสภาพเสียงอะคูสติกแตก
ต่างกัน
~ EQ: คุณสามารถเลือก POP (ป็อป), JAZZ หรือ ROCK
(ร็อค) เพือ
่ ปรับเสียงให้เหมาะสมกั บประเภทของดนตรี
ทค
่ี ุFUNCTION
POWER
DISC MENU TV SOURCE
ณกำลังเล่นอยู่
TITLE
กดปุม
่ DSP/EQ
A
B
~ ในการใช้ฟงั ก์ชน
ั คำบรรยาย บันทึกไฟล์คำบรรยาย (*.
smi) ในชือ
่ ไฟล์เดียวกับไฟล์สอ
่ื DivX (*.avi)
ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ ชือ
่ ไฟล์สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ
บนแป้นคียบ
์ อร์ดได้สงู สุด 100 ตัว หรือตัวอักษรเอเชียต
ะวันออก 50 ตัว (เช่น ตัวอักษรเกาหลีและจีน 2 ไบต์)
~ ไม่สนับสนุนคำบรรยายใต้ภาพของไฟล์ DivX เป็น
*.smi, *.sub, *.srt ทีม
่ ข
ี นาดมากกว่า 148 kbyte
✎ หมายเหตุ
ฟังก์ชันมุมกล้อง
S/W LEVEL (ระดับ S/W)
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะช่วยให้คณ
ุ สามารถดูภาพในฉากเดียวกันในมุ
มทีต
่ า่ งกันได้
PL
POP, JAZZ, ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB
1
➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ OFF
REPEAT
`
`
4
TUNER
MEMORY
P.SCAN
C
DSP / EQ
D
MO / ST
2
3
CD RIPPING
DIMMER
5
6
INFO
ฟังก์ชน
ั DSP/EQ สามารถใช้ได้ในโหมดสเตอริ
7
8 โอเ
ท่านัน
้
VOL
ฟังก์ชน
ั DSP/EQ ไม่สามารถใช้ได้เมือ
่ เล่นสั0
ญญาณ
AC3 ในโหมด 2.1 แชนเนล
TV CH V
MUTE
9
คุณยังสามารถกดปุม
่ S/W LEVEL
บนรีโมทคอนโทรลและใช้ปม
ุ่ _ หรือ + เพือ
่ ปรับระดับข
องซับวูฟเฟอร์
กดปุม
่ S/W LEVEL
1. กดปุม
่ TOOLS
✎ หมายเหตุ
`
ฟังก์ชน
ั มุมกล้องสามารถใช้ได้กบ
ั ดิสก์ทม
่ี ก
ี ารบันทึกใน
มุมกล้องต่างๆ หลายมุมเท่านัน
้
24
Thai
LS
).
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือกมุมกล้องทีต
่ อ
้ งการ
O
TO
2. กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือก ANGLE (
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
04
การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II,
POWER
การเพิม
่ ประสิทธิภาพ P.Bass หรือ MP3 ทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่
PL II
A
mp3 enhance on ➞ power bass
on ➞ power bass off ➞ music ➞
movie ➞ prolog ➞ matrix ➞
stereo
PL
1
REPEAT
กดปุม
่ FUNCTION
MO/ST
DISC MENU
2
3
CD RIPPING
DIMMER
4
5 การตั
6 ้งสถานีไว้ล่วงหน้า
INFO
8
VOL
✎ หมายเหตุ
`
`
เมือ
่ เลือกโหมด Pro Logic II เชือ
่ มต่ออุปTVกรณ์
ภาย
CH V
MUTE
นอกของคุณกับช่องเสียบ AUDIO INPUT
(ซ้ายและขวา) บนตัวเครือ
่ ง หากคุณเชือ
่ มต่อเพียง
ช่องเดียว (ซ้ายหรือขวา) คุณ จะไม่ได้รบ
ั ฟังเสียงแ
บบเซอร์ราวด์
ฟังก์ชน
ั Pro Logic II มีให้ใช้งานเฉพาะในโหมดสเ
ตอริโอ
ฟังก์ชน
ั Pro Logic II ไม่สามารถใช้ได้เมือ
่ เล่นสัญญา
ณ AC3 ในโหมด 2.1 แชนเนล
LS
O
TO
DVD RECEIVER
การฟังวิทยุ
การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
TV SOURCE
~ การกดปุม
่ นีแ
้ ต่ละครัง้ จะสลับระหว่างระบ
บเสีTUNER
ยงแบบสเตอริโอและโมโน
P.SCAN
~ ในพืMEMORY
น
้ ทีท
่ ร่ี บ
ั สัญญาณได้ไม่ดี ให้เลือกโม โนเ
B
C
D
พือ
่ การรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปร
DSP / EQ
MO / ST
าศจากคลืน
่ รบกวน
TITLE
7
`
ฟังก์ชันพื้นฐาน
โหมด Dolby Pro Logic II
0
ตัวอย่9
างเช่น: การตัง้ สถานี FM 89.10 ไว้ลว่ งหน้าในหน่ว
ยความจำ
1. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก FM
2. กดปุ่ม TUNING (
) เพือ
่ เลือก
<89.10>.
3. กดปุ่ม TUNER MEMORY
~ หมายเลขจะกะพริบบนหน้าจอ
4. กดปุ่ม
เพือ
่ เลือกหมายเลขทีจ
่ ะ กำ
หนดให้กบ
ั สถานีตง้ั ล่วงหน้า
~ คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 1 ถึง 15
5. กดปุ่ม TUNER MEMORY อีกครั้ง
~ กดปุม
่ TUNER MEMORY ก่อนหมายเลขจะหายไ
TUNING V
ปจากจอแสดงผล
~TV หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล และสถานีน้ั
SELECT
นถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
SAMSUNG
6. เมื่อต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า
ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
1. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก FM.
2. ค้นหาคลืน
่ สถานีทต
่ี อ
้ งการ
~ ช่องตั้งล่วงหน้า 1 : คุณต้องเพิ่มความถี่ที่ต้องการเป็
นช่องตั้งล่วงหน้าก่อน กดปุ่ม STOP (@) เพื่อเลือก
PRESET (ตั้งค่าล่วงหน้า) แล้วกดปุ่ม TUNING
(
) เพื่อเลือกตั้งค่าสถานีล่วงหน้า
~ Manual Tuning : กดปุม
่ STOP (@) เพือ่ เลือก
MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ TUNING
(
) เพือ่ ค้นหาความถีท
่ ต
่ี ำ่ ลงหรือสูงขึน
้
~ Automatic Tuning : กดปุม
่ STOP (@) เพือ่ เลือก
MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ TUNING
(
) ค้างไว้เพือ่ ค้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
Thai
25
ฟังก์ชันขั้นสูง
ฟังก์ชัน USB
การบันทึกของ USB
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ
USB Host
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น ภาพ ภาพยนตร์
และเสียงดนตรี ทีบ
่ น
ั ทึกในเครือ
่ งเล่น MP3 กล้องดิจต
ิ อล
หรือหน่วยความจำ USB ในระบบภาพคุณภาพสูงทีม
่ เี สียง
5.1 ช่องสัญญาณ โดยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บกับ
พอร์ต USB ของเครือ
่ ง
5V 500mA
MIC 1
MIC 2
1. ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก USB
~ USB ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลและหายไป
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Videos (วิดโี อ), Photo
(ภาพถ่าย) หรือ Music (เพลง)
- เลือกไฟล์ทจ
่ี ะเล่น
การถอด USB ออกอย่างปลอดภัย
เพือ
่ ป้องกันความเสียหายกับหน่วยความจำทีจ
่ ด
ั เก็บในอุป
กรณ์ USB ให้ดำเนินการนำอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อ
นถอดสายสัญญาณ USB
~ กดปุม
่ สีเหลือง (C)
- REMOVE(ถอด) จะปรากฏบนหน้าจอ
~ ถอดสายสัญญาณ USB
✎ หมายเหตุ
`
เมือ
่ ต้องการฟังไฟล์เพลงด้วยระบบเสียง 5.1
ช่องสัญญาณ คุณต้องตัง้ ค่าโหมด Dolby Pro Logic
II เป็นเมตริกซ์ (ดูหน้า 25)
`
ถอดสายสัญญาณ USB ออกจากพอร์ต USB ช้าๆ
เพราะอาจทำให้พอร์ต USB เสียหายได้
Thai
เมือ
่ เล่นแผ่น CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
โดยใช้ฟงั ก์ชน
ั การบันทึก USB คุณสามารถบันทึกแหล่งสัญ
ญาณเสียงในหน่วยความจำ USB ได้
ยกเว้น) การบันทึกเนือ
้ หาเสียง CD-DA ของ USB
1. เชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครือ่ งของคุณ
2. ใส่แผ่นดิสก์ CD-DA ลงในถาดซีดี
3. กดปุม
่ USB REC บนรีโมทคอนโทรล
~ เมือ่ ต้องการเริม
่ ต้นริปแทร็คปัจจุบน
ั กดปุม
่
USB REC บนรีโมทคอนโทรลขณะระบบ
กำลังเล่นแทร็คหรือหยุดเล่นชัว่ คราว
~ เมือ่ ต้องการบันทึกทัง้ ซีดี ให้กดปุม
่ USB
REC ค้างไว้บนรีโมทคอนโทรล
-"FULL CD RIPPING" (การริปซีดเี ต็ม) จะปรากฏบนห
น้าจอและการบันทึกจะเริม
่ ต้นขึน
้
่ STOP (@) เพือ่ หยุดการบันทึก
4. กดปุม
~ เมือ่ การบันทึกซีดข
ี อง USB เสร็จสิน
้ คุณจะพบโฟลเดอ
ร์ใหม่ทช
่ี อ่ื ว่า “RECORDING” ในไดรฟ์ USB เนือ้ หาจะ
ถูกบันทึกในโฟลเดอร์ในฟอร์แมต MP3
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
`
`
`
`
ไม่ตดั การเชือ่ มต่อการเชือ่ มต่อ USB หรือสายไฟในระหว่างการบั
นทึกของ USB เพราะอาจทำให้ขอ้ มูลเสียหาย
เมือ่ ต้องการหยุดการบันทึกของ USB กดปุม่ STOP และตัดการเชื่
อมต่ออุปกรณ์ USB หลังจากระบบหยุดการเล่นซีดแี ล้ว
หากคุณตัดการเชือ่ มต่อการเชือ่ มต่อ USB
ในระหว่างการบันทึกของ USB ระบบจะปิด และคุณไม่สามารถลบ
ไฟล์ทบ่ี นั ทึกได้
หากคุณเชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี
ระบบจะหยุดเล่นชัว่ คราว และจะเล่นอีกครัง้
DTS-CD ไม่สามารถบันทึกได้
หากระยะเวลาการบันทึกต่ำกว่า 5 วินาที ระบบอาจไม่สร้างไฟล์ท่ี
บันทึก
หากระยะเวลาการบันทึกต่ำกว่า 5 วินาที ระบบอาจไม่สร้างไฟล์ท่ี
บันทึก การบันทึกของ USB จะทำงานหากอุปกรณ์ USB
ฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT เท่านัน้ (ไม่สนับสนุนระบบไฟล์
NTFS)
สัญญาณเสียงจะไม่สง่ ออกระหว่างการบันทึกซีดขี อง USB
อย่าเสียบ MIC ในขณะทีร่ ป
ิ CD
06
ข้อมูลอื่นๆ
โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นท
้ี ำงานผิดปกติ หากปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบไม่ปรากฏอยูใ่ นตารางด้านล่าง หรือหากคำแ
นะนำดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง ถอดปลัก
๊ ไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตหรือติดต่อ
ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บา้ นคุณ
อาการ
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกได้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดแล้วเปิดเครือ
่ งอีกครัง้
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้
้ ทีข
่ อง DVD
• ตรวจสอบรหัสพืน
แผ่นดิสก์ DVD ทีซ
่ อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดรี อมและดีวด
ี รี อมไม่สามารถเล่นได้ในเครือ
่ งนี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับของภาพยนตร์ถก
ู ต้อง
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้ทน
ั ทีเมือ
่ กด
ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คราว
• คณ
ุ กำลังใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี ด
ิ เบีย
้ วหรือมีรอยขีดข่วนทีพ
่ น
้ื ผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มเี สียง
• จะไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบเคลือ
่
นไหวเป็นลำดับ
• ลำโพงเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตัง้ ค่าลำโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชำรุดอย่างมากหรือไม่
ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงบางตัวเท่
านัน
้ ไม่ครบทัง
้ 6 ตัว
• สำหรับแผ่น DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลำโพงหน้าเท่านัน
้
• ตรวจสอบว่าลำโพงเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสม
• ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ ฟังซีดี วิทยุ หรือทีวี เสียงจะดังออกมาจากลำโพงหน้าเท่านัน
้ เลือก
"PROLOG" (โปรล็อก) โดยการกด
PL II (Dolby Pro Logic II) บนรีโ
มทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ลำโพงทัง้ หกตัว
ไม่มเี สียงตามระบบเซอร์ราวด์ด
อลบีด
้ จ
ิ ต
ิ อล 5.1 ช่องสัญญาณ
• มข
ี อ้ ความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงดอลบีด
้ จิ ต
ิ อล 5.1
ช่องสัญญาณจะเกิดขึน
้ ได้ตอ่ เมือ่ ดิสก์นน
้ั บันทึกข้อมูลด้วยเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตัง้ ค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมทีก
่ ำหนดหรือไม่
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
• คณ
ุ ได้เลือกฟังก์ชน
ั โหมด (DVD RECEIVER/TV) ของรีโมทคอนโทรล (DVD
RECEIVER/TV) อย่างถูกต้องหรือไม่
• ดส
ิ ก์กำลังหมุนแต่ไม่มภ
ี าพป
รากฏ
• ทีวเี ปิดอยูห
่ รือไม่
• มีการต่อสายสัญญาณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำรุดหรือไม่
• ดิสก์ทผ
่ี า่ นการผลิตทีไ่ ม่ดอ
ี าจไม่สามารถเล่นได้
ุ ภาพต่ำและภาพสัน
่
• ภาพมีคณ
ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ
ไม่ทำงาน
• ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากดิสก์นน
้ั ไม่มข
ี อ
้ มูลนี้
หน้าจอเมนูดส
ิ ก์/เรือ
่ งไม่ปรากฏขึ้
นแม้วา่ จะมีการเลือกฟังก์ชน
ั ดิสก์
/เรือ
่ ง
• คณ
ุ กำลังใช้ดส
ิ ก์ทไ่ี ม่มเี มนูหรือไม่
ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงอัตราส่
วนภาพ
• คณ
ุ สามารถเล่นภาพ DVD 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3
LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่สามารถดู DVD 4:3
ในอัตราส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทก
่ี ล่องบรรจุดส
ิ ก์ DVD และเลือกฟังก์ชน
ั
ทีเ่ หมาะสม
Thai
27
ข้อมูลอื่นๆ
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลอื่นๆ
อาการ
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• ตวั เครือ
่ งทำงานผิดปกติ
(ตัวอย่างเช่น:
ไฟตัวเครือ
่ งดับ หรือปุม
่ ด้านห
น้าเครือ
่ งไม่ทำงาน
หรือได้ยน
ิ เสียงผิดปกติ)
• กดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มด
ี ส
ิ
ก์อยูภ
่ ายใน (ฟังก์ชน
ั รีเซ็ต)
่ งไม่ทำงานอย่างปกติ
• ตวั เครือ
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรทขอ
งภาพยนตร์
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั รีเซ็ตจะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง
้ั หมด
อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จำเป็น
• เมือ
่ ข้อความ “NO DISC” (ไม่มด
ี ส
ิ ก์) ปรากฏบนหน้าจอของเครือ
่ ง กดปุม
่
STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที “INIT”
จะปรากฏบนจอแสดงผล และการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าเริม
่ ต้น
จากนัน
้ กดปุม
่ POWER
การใช้ฟงั ก์ชน
ั รีเซ็ตจะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง้ั หมด
อย่าใช้ฟงั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จำเป็น
• สายอากาศเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนัน
้ ไม่ชด
ั เจน ให้ตด
ิ ตัง้ สายอากาศ FM ภายนอกในบริเว
ณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
รายการรหัสภาษา
ป้อนหมายเลขรหัสทีเ่ หมาะสมสำหรับ OTHERS (อืน
่ ๆ) ของเมนูดส
ิ ก์ เสียง และคำบรรยายใต้ภาพ (ดูหน้า 18~19)
รหัส
ภาษา
รหัส
1142
ภาษา
Greek
รหัส
1239
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
1482
Kirundi
1527
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
Interlingue
รหัส
1027
Afar
1345
1028
Abkhazian
1144
English
1245
Inupiak
1347
1032
Afrikaans
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
ภาษา
Malagasy
ภาษา
Tajik
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
28
Thai
06
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ FM
น้ำหนัก
ขนาด
อุณหภูมข
ิ ณะทำงาน
ช่วงความชืน
้ ขณะทำงาน
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
ความไวทีใ่ ช้งานได้
ยอดรวมความผิดเพีย
้ นจากฮาร์โมนิค
DVD (Digital Versatile Disc)
ดิสก์
CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)
CD : 8 ซม. (คอมแพคดิสก์)
คอมโพสิตวิดโี อ
สัญญาณภาพออก
คอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
เครื่องขยายสัญญาณ
ลำโพงหน้า
51W x 2(3Ω)
ลำโพงกลาง
51W(3Ω)
ลำโพงเซอร์ราวด์
51W x 2(3Ω)
ซับวูฟเฟอร์
75W(3Ω)
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
อัตรา S/N
65dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX)800mV
ระบบลำโพง
ลำโพง
2.2กก.
430 (กว้าง) x 59 (สูง) x 249 (ลึก) mm
+5°C~+35°C
10 % ถึง 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 ม./วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (ดิสก์หน้าเดียว ชัน
้ เดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 20 นาที
480i(576i)
1 ช่องสัญญาณ : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pr : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pb : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/ เซอร์ราวด์/ กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง
86dB/W/M
88dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
51W
75W
อินพุตสูงสุด
102W
150W
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนัก
หน้า/ เซอร์ราวด์/ กลาง : 77 x 107 x 70 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 155 x 350 x 285 มม.
เซอร์ราวด์ : 0.31 Kg หน้า : 0.29 Kg
กลาง : 0.31 Kg ซับวูฟเฟอร์ : 3.2 Kg
*: ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน
- บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธ์ใิ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจำเพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
Thai
29
ตดิ ต่อซมั ซุงเว็บไซด์
ติดต่อซัมซุงเว็บไซด์ หากมีคำแนะนำหรือขอ้ สงสัยเกยี่ วกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามไดท้ ี่ SAMSUNG
customer care center
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` CIS
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Code no. AH68-02353M (02)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement