Samsung HT-TX22 คู่มือการใช้

Samsung HT-TX22 คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
TH
ระบบโรงภาพยนตร์ดิจิตอล
ภายในที่พักอาศัย
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
AH68-01964M
COMPACT
AH68-01660E
REV: 01
DIGITAL VIDEO
ก่อนการใช้งาน
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง
เครื่องหมายนี้แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่อาจเป็นอันตรายได้อยู่ด้านใน
เครื่องนี้
ข้อควรระวัง
เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามเปิด
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LOUKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
ก่อนการใช้งาน
ข้อควรระวัง:
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ามถอดฝาครอบด้านหลัง เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนใดในเ
ครื่องที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเองได้
จึงควรให้ช่วงผู้ชำนาญทำการซ่อมแซมเครื่องเล่นเท่
านั้น
TH
เครื่องหมายนี้เตือนให้คุณระวังในเรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษาตาม
คู่มือการใช้งานที่มาพร้อมเครื่องอย่างเคร่งครัด
CLASS 1 LASER PRODUCT
เครื่องเล่นแผ่นคอมแพคดิสก์ จัดอยู่ใน CLASS 1 LASER PRODUCT
การใช้เพื่อควบคุม, ปรับเปลี่ยน, หรือการดำเนินการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือ
นี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้
ข้อควรระวัง –รังสีเลเซอร์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะแพร่กระจายเมื่อเปิดฝาครอบเครื่อง
ควรหลีกเลี่ยงที่จะโดนแสงเลเซอร์โดยตรง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ AC ที่บ้านของคุณเป็นไปตามฉลากระบุที่ด้านหลังของเครื่องเล่น ติดตั้งเครื่องเล่นตามแนวราบ บนฐานที่เหมาะสม (เฟอร์นิเจอร์) โดยมีพื้นที่รอบ ๆ
เพียงพอสำหรับการถ่ายเทอากาศ (7.5~10 ซม.) ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศไม่ถูกปิดอยู่ ห้ามวางของไว้บนเครื่องเล่น
ห้ามวางเครื่องเล่นไว้บนอุปกรณ์ขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นซึ่งอาจเกิดความร้อนได้
เครื่องเล่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง การปิดเครื่องเล่น DVD แบบสแตนด์บายไม่ได้เป็นการตัดระบบการจ่ายไฟของเครื่อง ปลดระบบการจ่ายไฟของเครื่องอย่างสมบู
รณ์โดยถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลานาน
คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรห้ามวางเครื่องให้โดนฝนหรือความชื้น
ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรเสียบขาปลั๊กลงในช่องเสียบจนสุด
ข้อควรระวัง
• อุปกรณ์ต้องไม่สัมผัสกับน้ำ หรือทำน้ำกระเด็นใส่ไม่ว่ากรณีใดๆ และห้ามนำภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน วางไว้บนอุปกรณ์
• ปลั๊กสายไฟหลักใช้สำหรับตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์และควรอยู่ในสถานะพร้อมทำงานทุกครั้ง
ในระหว่างฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
ไม่ควรวางเครื่องให้โดนแสงแดดส่องโดยตรง หรือวางใกล้แหล่งความร้อนอื่นๆ
ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนสูงและทำงานผิดปกติ
Phones
ป้องกันเครื่องจากความชื้น (เช่น แจกัน) และความร้อน (เช่น เตาไฟ)
หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงสูงหรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง)
หากเครื่องทำงานผิดปกติ ให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ
เครื่องเล่นนี้ไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อใช้งานในทางอุตสาหกรรม
ควรใช้เครื่องเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
หากคุณเก็บเครื่องหรือแผ่นดิสก์ไว้ในที่ที่มีอากาศเย็น อาจทำให้เกิดไอน้ำขึ้นได้
หากขนย้ายเครื่องในฤดูหนาว ควรรอประมาณ 2 ชั่วโมง
จนกว่าเครื่องจะปรับอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิภายในห้องก่อนใช้งานเครื่องเล่น.
2
แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอยู่
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังใส่ขยะทั่วไป
3
คุณสมบัติ
TH
ก่อนการใช้งาน
การตั้งค่า
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยประสิทธิภาพในการเล่นแผ่นดิสก์อเนกประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ (DVD-VIDEO),
แผ่นวีซีดี (VCD), แผ่นซีดี (CD), แผ่นซีดี-เอ็มพี 3 (MP3-CD), DivX, แผ่นซีดี-อาร์/อาร์ ดับเบิ้ลยู (CD R/RW) พร้อมเครื่องรับสัญญาณวิทยุคลื่น FM ที่ทันสมัยคลื่น
FM รวมกันในเครื่องเดียว
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย .................................................................2
ข้อควรระวัง.........................................................................................3
คุณสมบัต.ิ ...........................................................................................4
ข้อควรรู้เกี่ยวกับแผ่นดิสก์ ....................................................................6
รายละเอียดของตัวเครื่อง .....................................................................8
การตั้งค่า ..........................................................................................42
การตั้งค่าภาษาบนหน้าจอ..............................................................42
การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์ ..................................................43
การตั้งค่าควบคุมการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม) .....................44
การตั้งรหัสผ่าน..............................................................................44
การตั้งค่าวอลเปเปอร์ .....................................................................45
การเลือกรูปแบบจาก 1 ใน 3 รูปแบบของวอลเปเปอร์ที่ตั้งค่าไว้.......45
การรีจีสเตอร์ DivX (R) ..................................................................46
การตั้งค่าโหมดลำโพง ....................................................................46
การตั้งค่าการหน่วงเวลา.................................................................47
การตั้งค่าเสียงทดสอบ ...................................................................48
การตั้งค่ารายละเอียดเสียง .............................................................49
การตั้งค่า DRC (การบีบสัญญาณเสียงต่อเนื่อง) ..............................50
การตั้งค่า AV SYNC .....................................................................50
ฟังก์ชั่นเซอร์ราวด์์ (DSP)/EQ ............................................................51
โหมดดอลบี้โปรโลจิค II (Dolby Pro Logic II Mode)...........................52
เอฟเฟ็คดอลบี้ โปร โลจิค II (Dolby Pro Logic II Effect) ....................53
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพที่คมชัด และเสียง 5.1 แชนแนล คุณภาพสูงสุดของโฮมเธียเตอร์จากไฟล์มีเดีย เช่น รูปภาพ, ภาพยนตร์ และคลื่นความถี่วิทยุที่
จัดเก็บในเครื่องเล่น MP3, หน่วยความจำ USB หรือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนี้เข้ากับช่องต่อ USB ของโฮมเธียเตอร์
ระบบเสียงดอลบี้ โปร โลจิค II (Dolby Pro Logic II)
ระบบเสียงดอลบี้ โปร โลจิค II (Dolby Pro Logic II) เป็นเทคโนโลยีการถอดรหัสสัญญาณเสียงรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาจากระบบเสียงดอลบี้ โปร โลจิค (Dolby
Pro Logic)
ระบบเสียงดีทีเอส (DTS : Digital Theater Systems)
ระบบเสียงดีทีเอส (DTS: Digital Theater Systems) เป็นรูปแบบการบีบเสียงที่ได้รับการพัฒนาโดย Digital Theater Systems Inc.
ซึ่งจะส่งสัญญาณเสียงเต็มคลื่นความความถี่ 5.1 แชนแนล
ฟังก์ชั่นทีวีสกรีนเซฟเวอร์ (TV Screen Saver Function)
หากอุปกรณ์หลักอยู่ในโหมดหยุดเป็นเวลา 3 นาที โลโก้ SAMSUNG จะปรากฏขึ้นบนจอโทรทัศน์
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 จะปิดเครื่องลงโดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน หลังจากเครื่องอยู่ในโหมดสกรีนเซฟเวอร์นานเกิน 20 นาที
ฟังก์ชั่นการประหยัดพลังงาน (Power Saving Function)
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 จะปิดเครื่องลงโดยอัตโนมัติ หลังจากเครื่องอยู่ในโหมดหยุด (Stop) นานเกิน 20 นาที
การตั้งค่าภาพวอลล์เปเปอร์บนหน้าจอโทรทัศน์ (Customized TV Screen Display)
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 ช่วยให้คุณสามารถเลือกภาพที่คุณชื่นชอบในระหว่างการรับชมแผ่น JPEG, แผ่นดีวีดี หรือแผ่นวีซีดี และตั้งค่าภาพนั้นเป็นวอลเปเปอร์
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพง ............................................................................12
การติดตั้งลำโพง................................................................................15
การเชื่อมต่อแอมปลิฟลายเออร์แบบไร้สาย .........................................16
การเชื่อมต่อช่องจ่ายสัญญาณภาพเข้ากับโทรทัศน์..............................19
ฟังก์ชั่น P.SCAN (โปรแกรสซีฟสแกน) ..............................................20
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากชุดอุปกรณ์ภายนอก ............................21
การเชื่อมต่อสายอากาศวิทยุ FM ........................................................22
การใช้งาน
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้งาน ........................................................................23
ก่อนใช้งานชุดโฮมเธียเตอร์ ................................................................24
การเล่นแผ่นดิสก ...............................................................................25
การเล่นแผ่นซีดี MP3 (MP3-CD)/WMA .............................................26
การเล่นไฟล์ JPEG............................................................................27
การเล่นไฟล์ DivX .............................................................................28
การใช้ฟังก์ชันการเล่น .......................................................................30
การแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์................................................................30
การตรวจสอบเวลาที่เหลือ ..............................................................31
การเล่นภาพเร็ว .............................................................................31
การเล่นภาพช้า ..............................................................................31
การข้ามฉาก/เพลง .........................................................................32
การเล่นซ้ำ.....................................................................................33
การเลือกโหมดการเล่นซ้ำจากหน้าจอข้อมูลแผ่นดิสก์ ......................34
การเล่นซ้ำ A-B .............................................................................35
ฟังก์ชั่นการเล่นภาพไปข้างหน้าทีละภาพ ........................................35
ฟังก์ชั่นมุมกล้อง (Angle Function) ................................................36
ฟังก์ชั่นซูม (หน้าจอขยาย) .............................................................36
ฟังก์ชั่นการเลือกภาษาของเสียงพากย์............................................37
ฟังก์ชั่นการเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ.................................37
การไปที่ฉากหรือเพลงโดยตรง .......................................................38
การใช้งานเมนูแผ่นดิสก์ .................................................................39
การใช้เมนูไตเติ้ล ...........................................................................39
การเล่นไฟล์มีเดียโดยใช้ฟังก์ชั่น USB Host .......................................40
ก่อนการใช้งาน
เล่นแผ่นดิสก์ได้หลายฟอร์แมทและเครื่องรับสัญญาณวิทยุ FM
เล่นด้วยฟังก์ชั่น USB HOST
4
สารบัญ
เบ็ดเตล็ด
การรับฟังเสียงจากสัญญาณวิทยุ ........................................................54
การใช้งานเครื่องรับสัญญาณวิทยุ .......................................................56
การใช้โทรทัศน์ผ่านรีโมตคอนโทรล ....................................................57
การแก้ไขปัญหา ................................................................................59
คำเตือนในการใช้งานและจัดเก็บแผ่นดิสก์ ..........................................61
รายการรหัสภาษา .............................................................................62
คุณลักษณะ USB ที่เครื่องเล่นสนับสนุน .............................................63
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์........................................................64
5
ข้อควรรู้เกี่ยวกับแผ่นดิสก์
TH
1
~ 6
เครื่องเล่นดีวีดี และแผ่นดิสก์จะมีรหัสภูมิภาคกำกับอยู่ ซึ่งในการเล่น รหัสภูมิภาคของเครื่องต้องตรงกับของแผ่นดิสก์
หากรหัสไม่ตรงกัน เครื่องจะไม่เล่นแผ่นดิสก์นั้น หมายเลขรหัสภูมิภาคสำหรับเครื่องเล่นนี้จะปรากฏบริเวณด้านหลังตัวเครื่อง
(เครื่องเล่นดีวีดีเครื่องนี้จะเล่นเฉพาะแผ่นดีวีดีที่ติดป้ายหมายเลขรหัสภูมิภาคกำกับไว้ตรงกันเท่านั้น)
แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้ (Playable Discs)
ประเภทแผ่นดิสก์
สัญลักษณ์ (โลโก้)
สัญญาณที่บันทึก
ขนาดแผ่นดิสก์
เสียง + ภาพ
8 ซ.ม.
AUDIO-CD
VIDEO-CD
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Divx
เสียง
เสียง + ภาพ
เสียง + ภาพ
เวลาการเล่นสูงสุด
ประมาณ 250 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 480 นาที (2 ด้าน)
ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 160 นาที (2 ด้าน)
CD-R Discs
• เครื่องอาจไม่สามารถเล่นแผ่นซีดี-อาร์บางแผ่นได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกแผ่นดิสก์ (เครื่องบันทึกแผ่นซีดีหรือคอมพิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์
• ใช้แผ่นซีดี-อาร์ ความจุ 650MB / 74 นาที
ไม่ควรใช้แผ่นซีดี-อาร์ ความจุเกิน 700MB / 80 นาที เนื่องจากเครื่องอาจไม่เล่นแผ่นดิสก์
• เครื่องอาจไม่เล่นแผ่นซีดี-อาร์ดับเบิ้ลยู (บันทึกซ้ำได้) มีเดียบางแผ่น
• เครื่องสามารถเล่นได้เฉพาะแผ่นซีด-ี อาร์ ที่ปิดไว้อย่างถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีการปิดบางส่วนแต่ยังมีส่วนที่เปิดไว้ คุณจะไม่สามารถเปิดชมแผ่นดิสก์ได้ทั้งหมด
เครื่องสามารถเล่นแผ่นซีดี-อาร์ ที่มีไฟล์ MP3 ในรูปแบบของ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
ชื่อไฟล์ MP3 ควรยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษรและไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์พิเศษ (. / = +)
ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยอัตราการบีบสัญญาณมากกว่า 128Kbps
สามารถเปิดเล่นได้เฉพาะไฟล์ <MP3> เท่านั้น
สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเป็นหลายส่วนอย่างต่อเนื่องได้ ถ้าหากมีช่องว่างบนแผ่นดิสก์ การเล่นจะทำจนถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
หากแผ่นดิสก์ไม่ถูกปิดลง เครื่องจะใช้เวลานานขึ้นเพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์นั้นและอาจเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ครบทุกไฟล์
สำหรับไฟล์ที่เข้ารหัสในรูปแบบอัตราของบิตที่แตกต่างกัน (VBR (Variable Bit Rate)) เช่นไฟล์ที่เข้ารหัสทั้งอัตราของบิตต่ำและอัตราของบิตสูง
(เช่น 32 Kbps. - 320 Kbps) เสียงจะขาดๆ หายๆ ระหว่างการเล่น
• เครื่องสามารถเล่นเพลงได้สูงสุด 500 เพลงต่อ 1 แผ่นซีดี
• เครื่องสามารถเล่นโฟลเดอร์ได้สูงสุด 300 โฟลเดอร์ต่อ 1 แผ่นซีดี
•
•
•
•
•
•
•
12 ซ.ม.
74 นาที
8 ซ.ม.
20 นาที
12 ซ.ม.
74 นาที
แผ่นซีดี -อาร์ JPEG (CD-R JPEG Discs)
8 ซ.ม.
20 นาที
•
•
•
•
•
•
•
•
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ต่อไปนี้กับเครื่องเล่น
• เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นแผ่นแอลดี (LD), แผ่นซีดี-จี (CD-G), แผ่นซีดี-ไอ (CD-I), แผ่นซีดี-รอม (CD-ROM) และแผ่นดีวีดี-รอม (DVD-ROM) หากคุณป้อนแผ่นเหล่
านี้เพื่อให้เครื่องเล่น ข้อความ <WRONG DISC FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ผิด) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
• เครื่องอาจไม่เล่นแผ่นดีวีดีที่ซื้อจากต่างประเทศ หากคุณป้อนแผ่นเหล่านี้เพื่อให้เครื่องเล่น ข้อความ <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION
CODE> จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
การป้องกันการคัดลอก (Copy Protection)
• แผ่นดีวีดีส่วนใหญ่จะถูกใส่รหัสป้องกันการคัดลอก ด้วยเหตุนี้ คุณควรเชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดีเข้ากับโทรทัศน์โดยตรง โดยไม่ผ่านเครื่อง VCR
เนื่องจากการเชื่อมต่อผ่านเครื่อง VCR จะทำให้ภาพผิดเพี้ยนไปจากภาพในแผ่นดีวีดีที่มีการป้องกันการคัดลอกแผ่นดิสก์
• ผลิตภัณฑ์นี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ตามวิธีที่ระบุไว้ของลิขสิทธิ์จดทะเบียนของสหรัฐอเมริกา และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของมาโครวิ
ชั่นคอร์ปอเรชั่น และเจ้าของลิขสิทธิ์อื่น การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์นี้ต้องได้รับการอนุญาตจากมาโครวิชั่น คอร์ปอเรชั่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับช
มภายในบ้าน และการรับชมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งต้องได้รับการการอนุญาตจากมาโครวิชั่น คอร์ปอเรชั่น การแก้ไขทางวิศวกรรมหรือการถอดประกอบใหม่เป็น
การกระทำที่ผิดกฎหมาย
6
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับไฟล์สื่อแบบปลอดภัย (DRM)
CD-R MP3 Discs
12 ซ.ม.
DVD-VIDEO
รูปแบบการบันทึกแผ่นดิสก์ (Disc Recording Format)
ก่อนการใช้งาน
แผ่นดีวีดี (แผ่นดิสก์ดิจิตอลอเนกประสงค์) (DVD (Digital Versatile Disc)) ให้ภาพ และเสียงที่น่าอัศจรรย์ ต้องขอบคุ
ณเสียงรอบทิศทางระบบดอลบี้ดิจิตอลและเทคโนโลยีการบีบสัญญาณภาพ MPEG-2 จากนี้ไปคุณสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับเสียงเอฟเฟ็คสมจริงเหล่านี้ได้ที่บ้านของคุณ เช่นเดียวกับการรับชมอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตฮอลล์
สามารถเปิดเล่นได้เฉพาะไฟล์ <JPG> เท่านั้น
หากแผ่นดิสก์ไม่ถูกปิดลง เครื่องจะใช้เวลานานขึ้นเพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์นั้นและอาจเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ครบทุกไฟล์
เครื่องสามารถเล่นแผ่นซีดี-อาร์ ที่มีไฟล์ JPEG ในรูปแบบของ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
ชื่อไฟล์ JPEG ควรยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษรและไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์พิเศษ (. / = +)
สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเป็นหลายส่วนอย่างต่อเนื่องได้ ถ้าหากมีช่องว่างบนแผ่นดิสก์ การเล่นจะทำจนถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดีด้านเดียวคือ 9,999 ภาพ
เมื่อเครื่องเล่นซีดีภาพของ Kodak/Fuji จะสามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์ภาพเท่านั้น
เครื่องอาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์ภาพชนิดอื่นที่ไม่ใช่ Kodak/Fuji และอาจเล่นได้ไม่ครบทั้งหมด
แผ่น DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้รองรับรูปแบบการเข้ารหัสที่ได้รับการรับรองจาก DIVX NETWORKS, INC., ไฟล์ DIVX ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้อาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• ไม่รองรับการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับฟอร์แมตที่ไม่รองรับ
(ตัวอย่าง: QPEL, GMC ที่ความละเอียดสูงกว่า 720x480 พิกเซล ฯลฯ)
• ส่วนที่มีจำนวนเฟรมมากอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ระหว่างเปิดเล่นไฟล์ DIVX
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์แมตที่ได้รับการรับรองจาก DIVX NETWORKS, INC., ได้ที่ <WWW.DIVXNETWORKS.NET>
7
รายละเอียดของตัวเครื่อง
TH
ด้านหลังเครื่องเล่น
ด้านหน้าเครื่องเล่น
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
10
9
ถาดใส่แผ่นดิสก์
ปุ่ม Stop () (หยุด)
MIC1, MIC2
ปุ่ม Play/Pause ( ) (เล่น/หยุดชั่วคราว)
MIC ตัวควบคุมระดับความดังของเสียง
ตัวควบคุมระดับความดังของเสียง
11
7. ขั้วต่อ USB
8. ปุ่ม Power ( ) (เปิด/ปิด)
9. ไฟสัญญาณแสดงโหมดสแตนด์บาย
10. ปุ่ม OPEN/CLOSE (เปิด/ปิดถาดใส่แผ่นดิสก์)
11 ปุ่ม FUNCTION (ฟังก์ชัน)
3
4 5
6
7
1
12
4
12. ปุ่ม Tuning Up & Skip ( )
(ค้นหาสถานีไปข้างหน้า และข้ามรายการ)
ปุ่ม Tuning Down & Skip ( )
(ค้นหาสถานีย้อนกลับ และข้ามรายการ)
6
5
1. ช่องต่อจ่ายสัญญาณภาพ
เสียบช่องเสียบรับสัญญาณภาพของเครื่องโทรทัศน์
(VIDEO IN) เข้ากับช่องต่อ VIDEO OUT
2
3
ก่อนการใช้งาน
1
7
5. พัดลมระบายอากาศ
6. การเชื่อมต่อการ์ด TX (ระบบไร้สาย)
2. ขั้วต่อเอาท์พุทสัญญาณภาพ คอมโพเนนท์
เชื่อมต่อโทรทัศน์ด้วยอินพุทสัญญาณภาพคอมโพเนนท์เข้าที่จุดต่อเหล่านี้
7. ขั้วต่อ AUX IN
3. จุดต่อสายเคเบิลโคแอ็กเชียลเอฟเอ็ม 75Ω
4. ช่องจ่ายสัญญาณเสียง 5.1 แชนแนลสู่ลำโพง
ส่วนแสดงผล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
อุปกรณ์ต่างๆ
13
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ไฟสัญญาณแสดงระบบ DOLBY DIGITAL
ไฟสัญญาณ P.SCAN
ไฟสัญญาณ DTS Disc
ไฟสัญญาณ LINEAR PCM
ไฟสัญญาณ TITLE
ไฟสัญญาณ CHAPTER
7. ไฟสัญญาณ TRACK
8
16
15
8. ไฟสัญญาณ PROGRAM
9. ไฟสัญญาณ REPEAT
10. ไฟสัญญาณ PBC
11. ไฟสัญญาณ TUNER
12. STEREO indicator
17
15. ไฟสัญญาณ DSP
16. หน้าจอแสดงสถานะของระบบ
17. ไฟสัญญาณ RADIO FREQUENCY
(ความถี่คลื่นวิทยุ)
18. ไฟสัญญาณ SPEAKER
18
รีโมทคอนโทรล
สายสัญญาณภาพ
สายอากาศ FM
คู่มือการใช้งาน
13. ไฟสัญญาณ PRO LOGIC
14. ไฟสัญญาณ MPEG
9
รายละเอียดของตัวเครื่อง (ต่อ)
TH
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรล
2
3
18
19
20
4
5
6
7
21
22
23
8
24
25
9
26
27
10
11
12
28
29
30
31
13
32
14
33
15
10
34
16
35
17
36
1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกตามทิศทางของลูกศร
2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด 1.5V AAA จำนวน 2 ก้อนโดยหันขั้วให้ถูกต้อง (ขั้ว + และขั้ว -)
3 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วหรือการแตกของแบตเตอรี่
• ใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรลโดยหันขั้วของแบตฯ ให้ตรงกับเครื่องหมายในช่องใส่แบตเตอรี่ :
ขั้ว (+) กับเครื่องหมาย (+) และขั้ว (-) กับเครื่องหมาย (-)
• ใช้แบตเตอรี่ให้ถูกประเภท แบตเตอรี่ที่คล้ายกัน อาจมีแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน
• เมื่อแบตเตอรี่หมด ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้ง 2 ก้อน
• ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ด้วยความร้อนหรือเปลวไฟ
ก่อนการใช้งาน
1
1. ไฟแสดงการใช้งานกับเครื่องรับสัญญาณดีวีดี
2. ไฟแสดงการใช้งานกับโทรทัศน์
3. ปุ่มปรับระดับเสียง
4. ปุ่มตัวเลข (0-9)
5. ปุ่ม REMAIN
6. ปุ่ม STEP
7. ปุ่มตั้งคลื่นความถี่วิทยุล่วงหน้า/ปุ่มข้ามแผ่นซีดี
8. ปุ่มปรับระดับเสียง
9. ปุ่มเมนู
10. ปุ่มข้อมูล
11.
ปุ่มเอฟเฟ็คดอลบี้ โปร โลจิค II
12.
ปุ่มโหมดดอลบี้ โปร โลจิค II
13. ปุ่ม TUNER MEMORY, P.SCAN
14. ปุ่มปรับภาพ
15. ปุ่ม SLEEP
16. ปุ่มเสียงระบบโมโน/สเตอริโอ, ปุ่มภาพช้า
17. ปุ่ม DIMMER
18.
ปุ่มดีวีดี
ปุ่มรับคลื่นสัญญาณวิทยุ
ปุ่ม AUX
ปุ่ม USB
19. ปุ่ม OPEN/CLOSE
20. ปุ่มทีวี/วิดีโอ, ปุ่มปรับความสว่างของภาพ
21. ปุ่มยกเลิก
22. ปุ่มเล่นซ้ำ
23.
ปุ่มเล่น/หยุดเล่นชั่วคราว
ปุ่มหยุด
ปุ่ม SEARCH
24. ปุ่มปรับคลื่นความถี่วิทยุ/ช่องสถานีโทรทัศน์
25. ปุ่มปิดเสียง
26. ปุ่มย้อนกลับ
27. ปุ่มเคอร์เซอร์/ปุ่ม ENTER
28. ปุ่มเสียงพากย์
29. ปุ่มคำบรรยายใต้ภาพ
30. ปุ่ม DPS/EQ
31. ปุ่มเสียงทดสอบ
32. ปุ่มแก้ไขเสียง
33. ปุ่ม DIGEST
34. ปุ่มคัดลอกโลโก้
35. ปุ่ม SLIDE MODE
36. ปุ่ม ECHO, ปุ่ม NT/PAL
ระยะทางในการใช้งานรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลสั่งงานห่างจากเครื่องได้ถึง 23 ฟุต/7 เมตรในแนวเส้นตรง และยังสามารถสั่งงานโดยทำมุมได้ถึง 30 กับช่องรับสัญญาณรีโมทฯ
บนตัวเครื่อง
11
การเชื่อมต่อ
TH
การเชื่อมต่อลำโพง
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดสายไฟออกแล้ว
HT-X20
ซับวูเฟอร์
ลำโพงตัวหน้า (R)
ลำโพงตัวหน้า (L)
ลำโพงตัวหลัง (R)
ลำโพงตัวหลัง (L)
C
L
SW
R
การเชื่อมต่อ
SL
SR
ลำโพงตัวกลาง
ตำแหน่งของเครื่องเล่นดีวีดี
การเลือกตำแหน่งการฟัง
• วางเครื่องเล่นบนขาตั้งหรือชั้นตู้วางของ หรือใต้ชั้นวางโทรทัศน์
ควรกำหนดตำแหน่งการฟังให้ห่างจากโทรทัศน์ประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของระยะ
ของขนาดหน้าจอโทรทัศน์ ตัวอย่าง
ตัวอย่าง : สำหรับโทรทัศน์ขนาด 32" ใช้ระยะประมาณ 2~2.4 ม. (6~8 ฟุต)
สำหรับโทรทัศน์ขนาด 55" ใช้ระยะประมาณ 3.5~4 ม. (11~13 ฟุต)
HT-TX22
ลำโพงตัวหน้า (R)
ลำโพงตัวหน้า (L)
ซับวูเฟอร์
ลำโพง
ลำโพงหน้า ei
• วางลำโพงชุดนี้ไว้ข้างหน้าตำแหน่งการฟังของท่าน หันหน้าเข้าหาตัวท่าน(ประมาณ
45 องศา)
• วางลำโพงให้เครื่องขยายเสียงเครื่องเล็กอยู่ในระดับเดียวกับหูของท่าน
• จัดแนวด้านหน้าของลำโพงหน้าให้ตรงกับแนวด้านหน้าของลำโพงกลางหรือวางให้
ล้ำหน้าลำโพงกลางเล็กน้อย
ลำโพงกลาง f
• ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งลำโพงกลางคือให้อยู่ในระดับความสูงเดียวกับ
ลำโพงหน้า
• ท่านยังสามารถติดตั้งไว้ข้างบนหรือข้างใต้โทรทัศน์ก็ได้
ลำโพงหลัง hj
งใช้จัดการซาวด์เอฟเฟ็คเป็นหลักและจะไม่มีเสียงออกมาจาก
* ลำโพงหลั
ลำโพงชุดนี้ตลอดเวลาเหมือนลำโพงหน้าและลำโพงกลาง
ลำโพงตัวหลัง (L)
ลำโพงตัวหลัง (R)
ซับวูฟเฟอร์ g
• ตำแหน่งของซับวูปเฟอร์ไม่สำคัญมาก
ท่านสามารถวางไว้ตรงตำแหน่งใดก็ได้ที่ท่านต้องการ
12
ขาตั้ง
• วางชุดลำโพงหลังนี้ไว้ข้างหลังตำแหน่งการฟังของท่าน
• หากมีพื้นที่ห้องไม่เพียงพอ ให้วางลำโพงเหล่านี้หันหน้าเข้าหากัน
• วางชุดลำโพงนี้ให้อยู่ในระดับสูงกว่าหูของท่านประมาณ 60 ถึง 90 ซม. (2 ถึง 3
ฟุต) และเอียงลงเล็กน้อย
ลำโพงตัวกลาง
13
TH
การติดตั้งลำโพง
การเชื่อมต่อลำโพง (ต่อ)
ด้วยลำโพงหน้า HT-TX22 และลำโพงหน้า / หลัง HT-TX25 ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งลำโพงบนขาตั้งหรือบนฐานโดยตร
HT-TX25
ส่วนประกอบของลำโพง
(HT-TX22/HT-TX25)
ซับวูเฟอร์
ลำโพงตัวหน้า (R)
ลำโพงตัวหน้า (L)
ลำโพง
ขาตั้ง
ฐานรองขาตั้ง
สกรู (A)
สกรู (B)
1
ลำโพงตัวหลัง (R)
ลำโพงตัวหลัง (L)
3
2
4
ลำโพงตัวกลาง
ด้านหลังของลำโพง (HT-TX22/HT-TX25)
1
สีดำ
• ตรวจสอบว่าชุดลำโพงติดตั้งบนพื้นราบและมั่นคง ไม่เช่นนี้เครื่องอาจพลิกคว่ำได้
5
2
สีเทา
1 กลับขาตั้ง ให้คว่ำลง แล้วต่อเข้ากับฐานรองขาตั้ง
2 ใส่น๊อต 2 ตัว (A) เข้าไปในช่องที่มีเครื่องหมายลูกศรแล้วไขให้แน่นโดยใช้ไขควงตามรูปภาพ
3 ใส่น๊อต 1 ตัว (B) เข้าไปในช่องที่ยู่ด้านหลังของขาตั้งลำโพง
4 เชื่อมต่อขาตั้งที่ประกอบชิ้นส่วนแล้วเข้ากับลำโพง
5 ใส่น๊อตอีกตัว (B) เข้าไปในช่องที่ยู่ด้านหลังของลำโพงโดยใช้ไขควงตามรูปภาพ
6 นี่คือ SPEAKER ที่ประกอบเข้ากับขาตั้งเรียบร้อยแล้ว
การเชื่อมต่อ
วิธีติดตั้งลำโพงบนขาตั้ง
6
1 กดแถบของช่องเสียบสายสัญญาณลำโพงค้างไว้
2 ใส่สายสัญญาณลำโพงสีดำเข้าที่ช่องเสียบสีดำ (ขั้ว -) และใส่สายสัญญาณลำโพง
สีเทาเข้าที่ช่องเสียบสีเทา (ขั้ว +) จากนั้นปล่อยนิ้วออกจากแถบ
3 ต่อปลั๊กต่อเข้าที่ด้านหลังของชุดโฮมเธียเตอร์
 ตรวจสอบว่าสีของขั้วต่อชุดลำโพงตรงกับสีที่ปลั๊กเชื่อมต่อ
วิธีติดตั้งลำโพงบนฐานโดยตรง
1
•
•
•
•
อย่าให้เด็กเล่นหรืออยู่ใกล้ลำโพง เนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บหากลำโพงหล่นลงมา
เมื่อต่อสายเข้ากับลำโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+/-) ถูกต้อง
วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ สอดมือหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่อง(รู) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์
อย่าใช้ช่อง (รู) นี้เพื่อแขวนไว้บนผนัง
2
1 เชื่อมต่อลำโพง เข้ากับฐานรองขาตั้ง
2 ใส่น๊อต (B) เข้าไปในช่องที่ยู่ด้านหลังของลำโพงโดยใช้ไขควงตามรูปภาพ
3 นี่คือ SPEAKER ที่ประกอบเข้ากับฐานขาตั้งเรียบร้อยแล้ว
3
• หากวางลำโพงไว้ใกล้เครื่องรับโทรทัศน์ สีของหน้าจออาจผิดเพี้ยนเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากลำโพง หากเกิดกรณีดังกล่าว ย้ายลำโพงให้
อยู่ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ
14
15
TH
การเชื่อมต่อแอมปลิฟลายเออร์แบบไร้สาย
ต่อสายลำโพงด้านหลังแบบไร้สายได้โดยต้องซื้อชุดรับสัญญาณไร้สายและการ์ด TX จากตัวแทนจำหน่าย Samsung ของคุณ
HT-TX25
หลังจากที่ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (SWA-3000)
HT-X20
ลำโพงตัวหน้า (R)
ลำโพงตัวหน้า (L)
ลำโพงตัวหน้า (R)
ซับวูเฟอร์
ลำโพงตัวหน้า (L)
ซับวูเฟอร์
การเชื่อมต่อ
ลำโพงตัวกลาง
ลำโพงตัวกลาง
ลำโพงตัวหลัง (L)
ลำโพงตัวหลัง (R)
ลำโพงตัวหลัง (L)
ลำโพงตัวหลัง (R)
ชุดรับสัญญาณแบบไร้สาย
ชุดรับสัญญาณแบบไร้สาย
1 ต่อชุดลำโพงด้านหน้าและตัวกลางเข้ากับซับวูเฟอร์ ดูในหน้า 13~15
HT-TX22
2 เสียบการ์ด TX เข้าไปในช่องเสียบการ์ด TX (ระบบไร้สาย) ทางด้านหลังของตัวเครื่อง ในขณะปิดเครื่อง
ลำโพงตัวหน้า (L)
ลำโพงตัวหน้า (R)
• จับการ์ด TX โดยให้ด้านที่มีมุมตัดหันลงด้านล่างแล้วเสียบการ์ดเข้าไปในพอร์ต
• การ์ด TX ทำให้สามารถสื่อสารระหว่างตัวเครื่องกับเครื่องรับสัญญาณระบบไร้สายได้
ซับวูเฟอร์
การ์ด TX
3 เชื่อมต่อลำโพงตัวหลังด้านซ้ายและขวาเข้ากับชุดรับสัญญาณไร้สาย
4 เสียบสายไฟของตัวรับสัญญาณไร้สายที่เต้ารับและเปิดใช้งาน
ด้านที่มีมุมตัดหันไปทางด้านซ้าย
ลำโพงตัวกลาง
• ห้ามเสียบการ์ดในพอร์ตที่ไม่ได้จัดไว้สำหรับการ์ด TX ของผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์อาจเ
กิดความเสียหายและไม่สามารถถอดการ์ดได้โดยสะดวก
• ห้ามเสียบการ์ด TX กลับหัวหรือกลับด้าน
• เสียบการ์ด TX เมื่อปิดอุปกรณ์หลักอยู่ การเสียบการ์ดเมื่อเปิดเครื่องอาจทำให้เกิดปัญหาได้
• หากเสียบการ์ด TX ไว้ สัญญาณเสียงจะไม่ส่งออกมาจากขั้วต่อลำโพงหลังบนตัวเครื่อง
ลำโพงตัวหลัง (R)
ลำโพงตัวหลัง (L)
ชุดรับสัญญาณแบบไร้สาย
16
17
การเชื่อมต่อแอมปลิฟลายเออร์แบบไร้สาย (ต่อ)
การเชื่อมต่อช่องจ่ายสัญญาณภาพเข้ากับโทรทัศน์
TH
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีเพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
การรีเซ็ตระบบสื่อสารไร้สาย
ทำการรีเซ็ตระบบหากการสื่อสารเกิดล้มเหลวหรือหากสัญญาณแจ้งการเชื่อมต่อ (LED สีน้ำเงิน) ที่ตัวรับสัญญาณไร้สายไม่สว่างขึ้น พร้อมกับมีข้อความ
<READ CHECK> กะพริบแจ้งที่หน้าจอของอุปกรณ์ตัวหลัก รีเซ็ตระบบขณะที่อุปกรณ์ตัวหลักและชุดรับสัญญาณไร้สาย (SWA-3000) อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
1 ขณะปิดอุปกรณ์หลัก ให้กดปุ่ม REMAIN บนรีโมตควบคุมค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
 LED แสดงโหมดสแตนด์บายบนแผงควบคุมด้านหน้าของโมดูลเครื่องรับสัญญาณระบบ
ไร้สายจะกระพริบ
METHOD 1
ที่ด้านหลังของอุปกรณ์
 LED แสดงโหมดสแตนด์บายบนแผงควบคุมด้านหน้าของโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณระบบไร
ส้ ายจะกระพริบ 2 ครัง้
3 เปิดอุปกรณ์หลัก
การเชื่อมต่อ
METHOD 2
(supplied)
2 ขณะเปิดชุดรับสัญญาณไร้สาย ให้ใช้ปากกาลูกลื่นหรือคีมกดปุ่ม RESET
 Link LED ของชุดรับสัญญาณไร้สายจะสว่างขึ้นและสิ้นสุดการติดตั้ง
 หากโหมดสแตนด์บายยังมีอยู่ต่อไป ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
วิธีที่ 1 : วิดีโอคอมโพเน้นท์โปรเกรสซีฟสแกน ....... (คุณภาพดีกว่า)
หากโทรทัศน์ของท่านมีอินพุตสัญญาณภาพคอมโพเนนท์ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณภาพคอมโพเนนท์ (ไม่ได้ให้มาด้วย) จากจุดต่อ PR, PB และ Y บนแผงด้านหลังของตัวเครื่
อง เข้ากับจุดต่อที่ตรงกันบนโทรทัศน์ของท่าน
•
•
•
•
•
เมื่อทำการติดตั้งชุดรับสัญญาณไร้สายเสร็จสิ้น จะไม่มีสัญญาณออดิโอจากพอร์ต OUT สำหรับลำโพงตัวหลังที่ด้านหลังของอุปกรณ์หลัก
เสารับสัญญาณไร้สายติดตั้งอยู่ภายในชุดอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สาย เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากน้ำและความชื้น
เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงในการรับฟังที่ดีที่สุด ตรวจดูให้แน่ใจว่าพื้นที่รอบๆ ตำแหน่งชุดรับสัญญาณไร้สายไม่มีสิ่งกีดขวาง
สามารถฟังเสียงจากลำโพงไร้สายตัวหลังในช่องสัญญาณ DVD 5.1 หรือโหมด Dolby Pro Logic II เท่านั้น
วิธีที่ 2 : สัญญาณภาพคอมโพสิต ....... (คุณภาพดี)
เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณภาพที่ให้มา จากจุดต่อ VIDEO OUT ทางด้านหลังของตัวเครื่องเข้ากับจุดต่อ VIDEO IN ที่โทรทัศน์ของท่าน
สำหรับโหมด 2-CH จะไม่มีเสียงออกจากชุดลำโพงไร้สายด้านหลัง
• ในกรณีที่เลือกโหมดโปรแกรสซีฟสแกน ช่องสัญญาณวิดีโอ (สีเหลือง) และ SCART จะไม่จ่ายสัญญาณ
• จัดวางชุดรับสัญญาณไร้สายไว้ด้านหลังตำแหน่งการรับฟัง หากชุดรับสัญญาณแบบไร้สายอยู่ใกล้กับอุปกรณ์หลักเกินไป อาจเกิดเสียงรบกวนเนื่องจากสัญญาณแทรก
• หากคุณใช้อุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ การ์ด LAN ไร้สาย อุปกรณ์บลูทูธ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่เดียวกัน (2.4GHz) ในบริเวณเดียวกับที่ติดตั้งระบบ
อาจเกิดเสียงรบกวนเนื่องจากสัญญาณแทรก
• ระยะการส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุอยู่ที่ประมาณ 10 ฟุต ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะปิดกั้นระหว่าง
อุปกรณ์หลักและชุดรับสัญญาณไร้สาย ระบบอาจไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากคลื่นวิทยุไม่สามารถทะลุผ่านตัวกลางที่เป็นโลหะได้
18
19
ฟังก์ชั่น P.SCAN (โปรแกรสซีฟสแกน)
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากชุดอุปกรณ์ภายนอก
TH
ระบบสแกนภาพแบบอินเทอร์เลซทั่วไปจะแบ่งข้อมูลภาพเพื่อจ่ายสัญญาณสลับกันในการสร้างภาพ (เส้นสแกนคี่ ตามด้วยเส้นสแกนคู่) ส่วนระบบโปรเกรสซีฟสแกนจะใช้พื้นที่
ข้อมูลเดียว (แสดงผลทุกเส้นบรรทัดต่อรอบ) ในการแสดงภาพที่ชัดเจนและมีรายละเอียดสูงโดยไม่เห็นแถบเส้นสแกน
1
กดปุ่ม STOP()
 ในกรณีที่กำลังเปิดเล่นแผ่น ให้กดปุ่ม STOP () สองครั้งจนคำว่า <STOP>
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
การเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ชนิดอะนาล็อกจากภายนอก
คอมโพเนนท์ของสัญญาณชนิดอะนาล็อกเช่น VCR
2 กดปุ่ม P.SCAN ที่รีโมตคอนโทรลค้างไว้เกินกว่า 5 วินาที
 การกดปุ่มค้างไว้เกินกว่า 5 วินาทีเป็นการเลือกฟังก์ชั่น <PROGRESSIVE SCAN> และ
<INTERLACE SCAN> สลับกัน
 ตั้งโหมด P.SCAN สำหรับแผ่น DIVX ได้โดยกดปุ่ม P.SCAN ที่รีโมตคอนโทรลเกินกว่า
5 วินาทีขณะไม่มีแผ่นอยู่ในเครื่อง (คำว่า “NO DISC” ปรากฏบนหน้าจอ) จากนั้นใส่แผ่น
DIVX เพื่อเปิดเล่น
สายเคเบิ้ลสัญญาณเสียง
(ไม่จัดมาให้)
หากอุปกรณ์อนาล็อกภายนอกมีช่องจ่าย
สัญญาณเสียงเพียง 1 ช่อง ให้เสียบสายใ
ดสายหนึ่งของสายสัญญาณด้านซ้ายหรือ
สายสัญญาณด้านขวา
การสแกนภาพแบบโปรเกรสซีฟ (NON-INTERLACED) หมายถึงอะไร
การสแกนแบบอินเทอร์เลซ (1 เฟรม = 2 พื้นที่สแกน)
การเชื่อมต่อ
 ในกรณีที่เลือก P.SCAN คำว่า <P.SCAN> จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
โปรเกรสซีฟสแกน (เต็มเฟรม)
1 เชื่อมต่อ AUX IN (สัญญาณเสียง) บนชุดโฮมเธียเตอร์เข้ากับ Audio Out บนชุดอุปกรณ์ชนิดอะนาล็อกจากภายนอก
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสีของขั้วต่อตรงกัน
2
ในการแสดงผลแบบอินเทอร์เลซ เฟรมจะถูกแบ่งพื้นที่เป็นสองชุด (เส้นคู่และเส้นคี่) โดยแต่ละส่วนจ
ะแสดงเส้นแสดงผลแนวนอนในเฟรมสลับกัน
เส้นคี่สลับจะแสดงผลก่อน ตามด้วยเส้นคู่เพื่อเติมช่องว่างในพื้นที่สำหรับเส้นคู่เพื่อให้เกิดภาพที่ค
รบสมบูรณ์บนเฟรม
การแสดงผลต่อเฟรมที่ 1/30 วินาที จะถูกแบ่งพื้นที่อินเทอร์เลซเป็นสองชุดรวม 60 เส้นแสดงผลที่
แสดงสลับกันทุก 1/60 วินาที
วิธีการแสดงภาพแบบอินเทอร์เลซเหมาะสำหรับการเก็บภาพนิ่ง
วิธีการสแกนภาพแบบโปรเกรสซีฟจะสแกนเฟรมภาพต่อเนื่องจากบนลงล่างเต็มเฟรมโดยไล่
ไปที่ละบรรทัด
ภาพทั้งหมดจะถูกแสดงผลในคราวเดียว ต่างจากการสแกนแบบอินเทอร์เลซซึ่งภาพวิดีโอจะแส
ดงผลโดยอาศัยเส้นแสดงผลเป็นชุด ๆ สลับกัน
วิธีการสแกนภาพแบบโปรเกรสซีฟเหมาะสำหรับภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว
กดปุ่ม AUX ที่รีโมตคอนโทรลเพื่อเลือกสัญญาณขาเข้าเป็น <AUX>
• คุณสามารถใช้ปุ่ม FUNCTION ที่อุปกรณ์ตัวหลักได้ โหมดจะสลับกันไปตามนี้ : DVD/CD AUX USB FM
• คุณสามารถต่อช่องสัญญาณวิดีโอขาออกของเครื่อง VCR เข้ากับโทรทัศน์ และต่อช่องสัญญาณเสียงขาออกที่ VCR เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ได้
พัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศจะพัดระบายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่อร้อนมากเกินไป
โปรดสังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย
• ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะกับโทรทัศน์ที่มีช่องสัญญาณคอมโพเน้นท์ (Y, PR, PB) ซึ่งรองรับการสแกนภาพแบบโปรเกรสซีฟ (ไม่สามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ที่ใช้ช่องสัญญา
ณคอมโพเน้นท์แบบปกติ เช่น โทรทัศน์ที่ไม่รองรับระบบโปรเกรสซีฟสแกน)
• ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ
20
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี หากการถ่ายเทอากาศไม่ดี อุณหภูมิภายในตัวเครื่อง
อาจสูงขึ้นและทำให้เครื่องเสียหายได้
 ห้ามปิดช่องพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ (หากช่องพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศถูกปิด
ด้วยหนังสือพิมพ์หรือผ้า อาจทำให้เกิดความร้อนขึ้นภายในเครื่อง และอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้)
21
การเชื่อมต่อสายอากาศวิทยุ FM
TH
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้งาน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบคำศัพท์ต่อไปนี้แล้วก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้งาน
ไอคอนที่ปรากฏในคู่มือ
ไอคอน
DVD
คำศัพท์
ความหมาย
ดีวีดี
หมายถึงฟังก์ชันที่สามารถใช้ได้กับแผ่นดีวีดี หรือ ดีวีดี-อาร์/ดีวีดี-อาร์ดับบลิว ซึ่งได้ถูกบันทึกเสร็จสมบูรณ์ในโหมด Video
วีซีดี
หมายถึงฟังก์ชันที่สามารถใช้ได้กับวิดีโอซีดี (ซีดี-อาร์ หรือ ซีดี-อาร์ดับบลิว)
ซีดี
หมายถึงฟังก์ชันที่สามารถใช้ได้กับซีดีบันทึกข้อมูล (ซีดี-อาร์ หรือ ซีดี-อาร์ดับบลิว)
MP3
เป็นส่วนการใช้งานสำหรับแผ่น CD-R/-RW
JPEG
เป็นส่วนการใช้งานสำหรับแผ่น CD-R/-RW
DivX
เป็นส่วนการใช้งานสำหรับแผ่น MPEG4 (DVD R/RW, CD-R or CD-RW)
สายอากาศวิทยุ FM (จัดมาให้)
VCD
MP3
JPEG
DivX
1 ต่อเสาอากาศ FM ที่จัดมาให้เข้ากับหัวต่อโคแอกเชียล FM 75Ω
2 ค่อยๆ กันสายอากาศไปรอบๆ จนกว่าจะพบมุมที่สามารถรับสัยยาณได้ดี จากนั้นจึงติดสายอากาศเข้ากับผนังหรือพื้นผิวที่มีความแข็งแรง
ข้อควรระวัง
หมายถึงกรณีที่ฟังก์ชันไม่ทำงานหรือการตั้งค่าถูกยกเลิก
หมายเหตุ
หมายถึงคำแนะนำหรือวิธีการใช้งานในหน้าที่แสดงความช่วยเหลือด้านการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน
การเชื่อมต่อ
CD
• อุปกรณ์นี้ไม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
• ในคู่มือนี้ คำแนะนำที่มีเครื่องหมาย <DVD ( DVD )> จะใช้ได้กับแผ่นดีวีดี-วิดีโอ, ดีวีดี-ออดิโอ และ ดีวีดี-อาร์/-อาร์ดับบลิว
ที่ได้ถูกบันทึกในโหมด Video เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในหัวข้อซึ่งกล่าวถึงแผ่นดีวีดีชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ จะแสดงไว้ต่างหาก
• หากแผ่น ดีวีดี-อาร์/-อาร์ดับบลิว ไม่ได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้องในรูปแบบดีวีดีวิดีโอ ก็จะไม่สามารถเล่นแผ่นนั้นได้
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเมนูสำหรับคาราโอเกะ ท่านสามารถดูวิดีโอและร้องเพลงตามเนื้อเพลงที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์
1 เชื่อมต่อไมโครโฟนที่ช่องเสียบ MIC ที่อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
 คุณสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนได้ถึง 2 ตัว
2 กดปุ่ม MIC VOL เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
3 กดปุ่ม ECHO เพื่อปรับระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟน
• ถ้าคุณได้ยินเสียงผิดปกติ (เสียงหวีดแหลม) ในขณะที่ใช้งานคาราโอเกะ ให้ขยับไมโครโฟนให้ห่างจากลำโพง
ลดเสียงไมโครโฟนหรือลำโพงลง
22
23
การใช้งาน
ก่อนใช้งานชุดโฮมเธียเตอร์
การเล่นแผ่นดิสก
TH
DVD
VCD
CD
การใช้งานโทรทัศน์กับชุดโฮมเธียเตอร์ของซัมซุงผ่านรีโมตคอนโทรลรุ่น HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
รีโมทคอนโทรลของชุดดีวีดีโฮมเธียเตอร์สามารถใช้ควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ของซัมซุงได้
1 เสียบปลั๊กสายไฟของเครื่องเล่นเข้ากับเต้าเสียบ
• ก่อนที่จะเสียบระบบของท่านเข้ากับช่องเสียบหลัก ท่านต้องตรวจสอบการกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าขอ
งช่องเสียบไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ที่ด้านหลังเครื่อง อาจจะเป็นการทำให้ระบบของท่านเสียหายอย่างมาก
2 กดปุ่ม TV จนกระทั่งสัญลักษณ์ TV สว่างขึ้นเป็นสีแดง
3 กดปุ่ม POWER เพื่อปิดเครื่องเล่น จากนั้นกดปุ่ม DVD เพื่อเลือกให้รีโมทคอนโทรลใช้งานกับฟังก์ชั่น “DVD/CD”
4 กดปุ่ม TV/VIDEO เพื่อเลือกโหมด VIDEO
1 กดปุ่ม OPEN/CLOSE (เปิด/ปิดถาดใส่แผ่นดิสก์) เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นดิสก์
2 ใส่แผ่นดิสก์
 วางแผ่นดิสก์ลงในถาดเบาๆ โดยให้ด้านที่มีป้ายชื่อหงายขึ้น
3 ปิดช่องใส่แผ่นดิสก์โดยกดปุ่ม OPEN/CLOSE (เปิด/ปิดถาดใส่แผ่นดิสก์) อีกครั้ง
 เครื่องจะทำการเล่นโดยอัตโนมัติ
VIDEO
การใช้งาน
5 กดปุ่ม DVD RECEIVER เพื่อเข้าสู่โหมด DVD RECEIVER เพื่อเปิดใช้งาน DVD HOME THEATER
6 กดปุ่ม FUNCTION บนเครื่องเล่นหรือกดปุ่ม DVD บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด DVD/CD
การเลือกรูปแบบสัญญาณภาพ
กดปุ่ม NT/PAL บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที ขณะปิดเครื่อง
 รูปแบบสัญญาณภาพเริ่มต้นของเครื่องถูกตั้งไว้ที่ <PAL>
 ข้อความ <NTSC> หรือ <PAL> จะปรากฏในหน้าจอในกรณีนี้ให้กดปุ่ม NT/PAL สั้นๆ เพื่อเลือกรูปแบบสัญญาณภา
พระหว่าง <NTSC> และ <PAL>
 ในแต่ละประเทศมีรูปแบบสัญญาณภาพมาตรฐานที่แตกต่างกัน
 ในการเล่นแผ่นดิสก์ทั่วไป รูปแบบสัญญาณภาพของแผ่นดิสก์จะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบสัญญาณภาพของโทรทัศน์
24
d หากต้องการหยุดการเล่น ให้กดปุ่ม STOP (หยุด) () ในระหว่างการเล่น
 หากกดปุ่มหนึ่งครั้ง, <PRESS PLAY> จะปรากฏขึ้นและตำแหน่งที่หยุดเล่นจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ
หากกดปุ่ม PLAY/PAUSE (
) (เล่น/หยุดชั่วคราว) หรือปุ่ม ENTER (เลือก), เครื่องจะเริ่มเล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุดไว้
(ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับดีวีดีเท่านั้น)
 หากกดสองครั้ง, <STOP> จะปรากฏขึ้น และหากกดปุ่ม PLAY/PAUSE (
) (เล่น/หยุดชั่วคราว) เครื่องจะทำการเล่นโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้น
d หากต้องการหยุดการเล่นชั่วคราว ให้กดปุ่ม PLAY/PAUSE (
) (เล่น/หยุดชั่วคราว) ในระหว่างการเล่น
 หากต้องการกลับมาเล่นอีกครั้ง ให้กดปุ่ม PLAY/PAUSE (
) (เล่น/หยุดชั่วคราว) อีกครั้ง
• หน้าจอเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เก็บไว้ในดิสก์
• เครื่องเล่นนี้จะไม่สามารถเล่นสื่อที่จัดทำโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ มิฉะนั้น จะเป็นการละเมิดข้อบังคับ CSS (Content Scrambling System : ระบบป้องกันการคัดลอก)
25
การเล่นแผ่นซีดี MP3 (MP3-CD)/WMA
การเล่นไฟล์ JPEG
MP3
TH
JPEG
เครื่องสามารถบันทึกภาพที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลหรือกล้องถ่ายวิดีโอ หรือไฟล์ JPEG ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในแผ่นซีดี และนำไปเล่นด้วยเครื่องเล่นดีวีดีได้
แผ่นข้อมูล (CD-R, CD-RW) ที่เข้ารหัสในฟอร์แมต MP3/WMA สามารถเปิดเล่นได้
โหมดสไลด์
1 วางแผ่นดิสก์ MP3/WMA ลงบนถาดใส่แผ่นดิสก์
1 วางแผ่นดิสก์ JPEG ลงบนถาดใส่แผ่นดิสก์
 หน้าจอเมนูแผ่น MP3 จะปรากฏและเครื่องจะเริ่มเล่นแผ่น MP3
 เมนูจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผ่น MP3
 ไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ WMA-DRM ได้
2
2 ในโหมดหยุด ให้ใช้ปุ่ม ▲,▼,◄,► เพื่อเลือกอัลบั้ม และกดปุ่ม ENTER
 ใช้ปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือกแทร็ค
3 หากต้องการเปลี่ยนอัลบั้ม ให้ใช้ปุ่ม ▲,▼,◄,► เพื่อเลือกอัลบั้มอื่น และกดปุ่ม ENTER
 ทุกครั้งที่กดปุ่ม ภาพจะเปลี่ยนไปตามนี้
SLIDE SHOW MODE : 1~11 SLIDE SHOW MODE : RANDOM SLIDE SHOW MODE : NONE
d กดปุ่ม #,$ เพื่อข้ามไปยังภาพสไลด์ถัดไป
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ภาพสไลด์จะเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง 1 ภาพ
 หากต้องการเลือกอัลบั้มและแทร็คอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ข้างบน
4 กดปุ่ม STOP () เพื่อหยุดเล่นแผ่นดิสก์
 เครื่องจะทำการเล่นโดยอัตโนมัติ รูปภาพแต่ละภาพจะปรากฏขึ้นมาเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นจึง
แสดงรูปภาพถัดไป
กดปุ่ม SLIDE MODE
ฟังก์ชั่น Digest
• เครื่องอาจไม่เล่นแผ่น MP3 บางแผ่นขึ้นอยู่กับโหมดการบันทึก
• ตารางข้อมูลของแผ่นซีดี-MP3 จะแตกต่างไปตามรูปแบบการบันทึกเพลง MP3 ลงในแผ่นดิสก์
• ไม่รองรับชื่อไฟล์ภาษารัสเซีย
คุณสามารถรับชมภาพได้ 9 ภาพบนหน้าจอโทรทัศน์
1 กดปุ่ม DIGEST ระหว่างการเล่น
 เครื่องจะแสดงไฟล์ JPEG ต่างๆ ในหน้าต่างทั้ง 9 บาน
 เครื่องจะเล่นภาพที่เลือกนาน 5 วินาทีก่อนจะไปเล่นภาพถัดไป
d การรับชมภาพก่อนหรือภาพถัดไปภายในภาพที่อยู่ใน 9 หน้าต่าง ให้กดปุ่ม #,$
d เปิดเล่นไอคอนไฟล์ที่หน้าจอ
 โดยกดปุ่ม ▲,▼,◄,► เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดหยุดเล่น จากนั้นเลือกไอคอนที่ต้องการจากด้านบนของเมนู
ไอคอนไฟล์เพลง: เปิดเล่นเฉพาะไฟล์เพลง เลือกไอคอน
.
ไอคอนไฟล์ภาพ: เปิดดูเฉพาะไฟล์ภาพ เลือกไอคอน
.
ไอคอนไฟล์ภาพยนตร์: ชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ทั้งหมด: เลือกทุกไฟล์ เลือกไอคอน
การใช้งาน
2 กดปุ่ม ▲,▼,◄,► เพื่อเลือกภาพที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER
การหมุนภาพ/กลับตีลังกาภาพ
กดปุ่ม ▲,▼,◄,► ระหว่างการเล่น
▲ ปุ่มภาพกลับตีลังกาในแนวตั้ง
.
.
ภาพต้นฉบับ
◄ ปุ่มภาพหมุนแบบทวนเข็ม
นาฬิกา 90
► ปุ่มภาพหมุนแบบตามเข็มนาฬิกา 90
▼ ปุ่มภาพกลับตีลังกาในแนวนอน
• ความละเอียดสูงสุดของผลิตภัณฑ์นี้คือ 5120 X 3480 (หรือ 19.0 เมกาพิกเซล) สำหรับไฟล์ JPEG มาตรฐาน และ 2048 X 1536 (หรือ 3.0 เมกาพิกเซล) สำหรับไฟล์ภาพ
แบบโพรเกรสซีฟ
• ไม่รองรับชื่อไฟล์ภาษารัสเซีย
• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการบันทึกไฟล์ JPEG ในบางกรณีไฟล์เหล่านี้อาจไม่แสดงผลแบบเต็มหน้าจอได้
26
27
การเล่นไฟล์ DivX
TH
DivX
ฟังก์ชั่นที่หน้านี้ใช้กับการเปิดเล่นแผ่น DivX
คำบรรยายใต้ภาพ
การข้ามไปข้างหน้า/ข้างหลัง
กดปุ่ม SUBTITLE
ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม #,$
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกระหว่าง <SUBTITLE ON> (1/N, 2/N…) และ <SUBTITLE OFF> สลับกัน
 หากแผ่นมีไฟล์คำบรรยายใต้ภาพไฟล์เดียว ระบบจะเปิดเล่นไฟล์โดยอัตโนมัติ
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำบรรยายใต้ภาพกับแผ่น DivX ได้ที่ข้อ 2 (ฟังก์ชั่นแค็พชั่น) ด้านล่าง
 หากในแผ่นดิสก์มีมากกว่า 2 ไฟล์ เมื่อคุณกดปุ่ม $ เครื่องจะข้ามไปเล่นยังไฟล์ถัดไป
 ไปที่ไฟล์ก่อนหน้าเมื่อคุณกดปุ่ม # หากมีไฟล์มากกว่า 2 ไฟล์ในแผ่น
การเล่นภาพเร็ว
หากแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายใต้ภาพมากกว่าหนึ่งไฟล์
หากต้องการเล่นแผ่นดิสก์ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ให้กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ค้างไว้ระหว่างการเล่น
หากแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายใต้ภาพมากกว่าหนึ่งไฟล์ คำบรรยายใต้ภาพที่เป็นค่าเริ่มต้นอาจไม่ตรงกับภาพยนตร์
และท่านจะต้องเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพดังนี้:
 แต่ละครั้งที่กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ ความเร็วปกติ
1 ในโหมด Stop ให้กดปุ่ม ▲,▼ เลือกคำบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ (
) จากหน้าจอโทรทัศน์ แล้วกดปุ่ม
ENTER (เลือก)
2 เมื่อท่านเลือกไฟล์ DivX ที่ต้องการจากหน้าจอโทรทัศน์แล้ว ภาพยนตร์จะเล่นตามปกติ
ฟังก์ชั่นการเล่นข้าม 5 นาที
ฟังก์ชั่นการขยายภาพ
1 กดปุ่ม ZOOM
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกระหว่าง <ZOOM X2> และ <ZOOM OFF> สลับกัน
2 กดปุ่ม ▲,▼,◄,► เพื่อไปยังบริเวณที่ต้องการขยาย
• เครื่องสามารถขยายภาพของไฟล์ DivX ได้เฉพาะในโหมด ZOOM X2
• ไฟล์ DivX มีนามสกุล .AVI อย่างไรก็ตามไฟล์ .AVI บางตัวเท่านั้นที่เป็นไฟล์ DivX และอาจไม่สามารถเปิดเล่น
กับอุปกรณ์นี้ได้
เสียงพากย์
กดปุ่ม AUDIO
 หากมีแทร็คเสียงหลายแทร็คบนแผ่น คุณสามารถสลับเลือกแทร็คได้
 การกดปุม่ นี้แต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกระหว่าง <AUDIO ON> (1/N, 2/N…) และ < > สลับกัน .
• < > จะปรากฏขึ้นเมื่อเสียงพากย์ในแผ่นดิสก์มี 1 ภาษา
28
DivX(DIGITAL INTERNET VIDEO EXPRESS)
DivX คือรูปแบบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการพัฒนาจากไมโครซอฟท์ โดยมีพื้นฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ MPEG4 เพื่อให้ข้อมูลภาพและเสียงผ่านทางอินเตอร์เน็ตใน
เวลาเรียลไทม์ไฟล์ MPEG4 ใช้ในการเข้ารหัสภาพและไฟล์ MP3 ใช้ในการเข้ารหัสเสียง ดังนั้นผู้ใช้สามารถรับชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพของภาพและเสียงระดับดีวีดี
รูปแบบที่รองรับ
การใช้งาน
ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม ◄ ,►
 เมื่อกดปุ่ม ► เครื่องจะข้ามไปเล่นฉากที่อยู่หลังฉากนั้นประมาณ 5 นาที
 เมือ่ กดปุ่ม ◄ เครื่องจะข้ามไปเล่นฉากที่อยู่ก่อนฉากนั้นประมาณ 5 นาที
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้เฉพาะรูปแบบมีเดียดังแสดงด้านล่างนี้เท่านั้น หากไม่สามารถใช้งานรูปแบบภาพและเสียงได้พร้อมกัน ผู้ใช้อาจประสบปัญหา เช่น
ภาพแตกหรือไม่มีเสียง
รูปแบบภาพที่รองรับ
รูปแบบ
เวอร์ชั่นที่รองรับ
รูปแบบเสียงที่รองรับ
รูปแบบ
อัตราบิต
ความถี่สุ่ม
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
MP3
80~384kbps
WMA
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• ไฟล์ DivX รวมทั้งไฟล์เสียงและไฟล์ภาพ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ DTS สามารถสนับสนุนได้ถึง 6Mbps เท่านั้น
• อัตราส่วนของภาพ : แม้ว่าค่าความละเอียดเริ่มต้นของไฟล์ DivX คือ 640x480 พิกเซล (4:3) ผลิตภัณฑ์นี้สามารถให้ภาพที่มีความละเอียดถึง 720x480 พิกเซล
(16:9) แต่จะไม่สามารถใช้งานได้หากความละเอียดของหน้าจอสูงกว่า 800
• เมื่อคุณเล่นแผ่นดิสก์ที่มีความถี่สูงกว่า 48khz หรือ 320kbps คุณอาจเจอปัญหาภาพสั่นระหว่างการเล่น
2. การแค็พชั่นภาพ
• คุณต้องมีประสบการณ์ในการคัดลอกหรือแก้ไขภาพเพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชั่นนี้อย่างถูกวิธี
• การใช้ฟังก์ชั่นแค็พชั่น ให้บันทึกไฟล์แค็พชั่น (*.smi) ในชื่อไฟล์เดียวกันเป็นไฟล์ DivX (*.avi) ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่าง Root
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้ถึง 60 ตัวอักษรแบบอัลฟานัมเบอริค หรือ 30 ตัวอักษรแบบเอเชียตะวันออก (ตัวอักษร 2 ไบต์ เช่น ภาษาเกาหลีและภาษาจีน)
29
TH
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
การแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
การตรวจสอบเวลาที่เหลือ
DivX
DVD
VCD
CD
MP3
คุณสามารถรับชมข้อมูลของแผ่นดิสก์ที่เล่นบนหน้าจอโทรทัศน์
กดปุ่ม REMAIN
 สำหรับการตรวจสอบเวลารวมและเวลาที่เหลือของไตเติ้ลหรือชาร์ปเตอร์ที่เล่น
กดปุ่ม INFO.
การกดปุ่ม REMAIN แต่ละครั้ง
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง หน้าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้
VCD
จอแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์จะหาย
ไปจากหน้าจอ
VCD
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD
DVD
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
การเล่นภาพเร็ว
CD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
CD
DVD
CD
MP3
DivX
กดปุ่ม หรือปุ่ม  ค้างไว้
 แต่ละครั้งที่กดปุ่มเหล่านี้หนึ่งค้างไว้ระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:
MP3
JPEG
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
การใช้งาน
จอแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์จะหาย
ไปจากหน้าจอ
VCD
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
จอแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์จะหาย
ไปจากหน้าจอ
• ระหว่างการเปิดเล่นแผ่น CD หรือ MP3-CD อย่างรวดเร็ว จะได้ยินเสียงดังที่ความเร็ว 2X ยกเว้นที่ความเร็ว 4X, 8X และ 32X
• หน้าจอข้อมูลแผ่นดิสก์อาจแตกต่างไปตามแผ่นดิสก์ที่เล่น
• คุณสามารถเลือกระบบเสียง DTS, DOLBY DIGITAL หรือ PRO LOGIC ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์เล่น
การเล่นภาพช้า
DVD
VCD
DivX
ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
หากสัญลักษณ์นี้ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ขณะที่กดปุ่มคำสั่ง แสดงว่าไม่สามารถใช้งานคำสั่งนั้นกับแผ่นดิสก์ที่กำลังเล่นได้
กดปุ่ม SLOW
 การกดปุ่มแต่ละครั้งระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:
จอแสดงการทำงาน
DVD
แสดงการเล่นแผ่นดีวีดี
แสดงไตเติ้ล
แสดงเวลาที่เล่นผ่านไป
แสดงเสียงสเตอริโอ (ซ้าย/ขวา)
VCD
แสดงการเล่นแผ่นวีซีดี
แสดงชาร์ปเตอร์
แสดงการเล่นซ้ำ
แสดงระบบเสียงดอลบี้ดิจิตอล
DivX
แสดงการเล่นแผ่นซีดี
แสดงคำบรรยายใต้ภาพ
30
แสดงแทร็ค (ไฟล์)
แสดงภาษาของเสียงพากย์
แสดงมุมกล้อง
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/6 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• จะไม่มีเสียงระหว่างการเปิดเล่นแบบช้า
• เครื่องไม่สามารถเล่นภาพช้าแบบถอยหลังได้ ในการเล่นแผ่นวีซีดีและแผ่น VCD, DivX.
31
การใช้ฟังก์ชั่นการเล่น
การข้ามฉาก/เพลง
DVD
VCD
TH
(ต่อ)
การเล่นซ้ำ
MP3
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
คุณสามารถเล่นชาร์ปเตอร์, ไตเติ้ล, แทร็ค (เพลง) หรือไดเร็คทอรี่ (ไฟล์เอ็มพี 3) ซ้ำได้
กดปุ่ม # $ สั้นๆ
 การกดปุ่มเหล่านี้สั้นๆ แต่ละครั้งระหว่างการเล่น เครื่องจะเล่นชาร์ปเตอร์, แทร็ค หรือไดเร็คทอรี่ (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป
 คุณไม่สามารถข้ามชาร์ปเตอร์อย่างต่อเนื่องได้
กดปุ่ม REPEAT
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้งระหว่างการเล่น รูปแบบการเล่นซ้ำจะเปลี่ยนไปดังนี้:
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
VCD
CD
MP3
JPEG
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
VCD
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
CHAPTER : เล่นซ้ำชาร์ปเตอร์ที่เลือก
TITLE : เล่นซ้ำไตเติ้ลที่เลือก
RANDOM : สุ่มเล่นแทร็ค (เครื่องอาจเล่นแทร็คที่เล่นไปแล้วซ้ำอีกครั้ง)
TRACK : เล่นซ้ำแทร็คที่เลือก
 ในขณะรับชมแผ่นวีซีดีซึ่งแทร็คมีความยาวมากกว่า 15 นาที การกดปุ่ม # $ แต่ละครั้ง เครื่องจะข้ามไปเล่น
ตรงจุดก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้น 5 นาที
DIR : เล่นซ้ำทุกแทร็คในโฟลเดอร์ที่เลือก
DISC : เล่นซ้ำทั้งแผ่นดิสก์
OFF : ยกเลิกการเล่นซ้ำ
การใช้งาน
รูปแบบการเล่นซ้ำ
• เครื่องไม่สามารถเล่นซ้ำแผ่นวีซีดีเวอร์ชั่น 2.0 ที่เปิดใช้งานฟังก์ชั่นควบคุมการเล่น (PBC) หากต้องการเล่นซ้ำในการเล่นแผ่นวีซีดีที่มีฟังก์ชั่นควบคุม
การเล่น (PBC) คุณควรตั้งค่าฟังก์ชั่นควบคุมการเล่น (PBC) ไว้ที่ OFF (ปิด) ในเมนูแผ่นดิสก์ (ดูหน้า 39)
MP3
32
33
การใช้ฟังก์ชั่นการเล่น
TH
(ต่อ)
การเลือกโหมดการเล่นซ้ำจากหน้าจอข้อมูลแผ่นดิสก์
DVD
VCD
การเล่นซ้ำ A-B
CD
DVD
VCD
คุณสามารถเล่นส่วนที่กำหนดในแผ่นดีวีดีซ้ำๆ ได้
1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง
2 กดปุ่ม ► เพื่อไปที่หน้าจอ REPEAT PLAYBACK (
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือกโหมดการเล่นซ้ำที่ต้องการ
) (การเล่นซ้ำ)
 หากต้องการเลือกอัลบั้มและแทร็กอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ดังกล่าว
4 กดปุ่ม ENTER
1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง
 ในการเล่นซ้ำ A-B สำหรับแผ่นดีวีดีหรือแผ่นซีดี ให้กดปุ่ม INFO 1 ครั้ง
2 กดปุ่ม ► เพื่อไปที่หน้าจอ REPEAT PLAYBACK ( ) (การเล่นซ้ำ)
3 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือก <A-> จากนั้นกดปุ่ม ENTER ที่จุดที่ต้องการเริ่มการเล่นซ้ำ
 เมื่อกดปุ่ม ENTER เครื่องจะจัดเก็บตำแหน่งที่เลือกไว้ในหน่วยความทรงจำ
4
DVD
กดปุ่ม ENTER ที่จุดที่ต้องการสิ้นสุดการเล่นซ้ำ
 เครื่องเล่นส่วนที่กำหนดไว้ซ้ำๆ
A-B
VCD
CD
OFF (ปิดการเล่นซ้ำ)
• ฟังก์ชั่น A-B Repeat จะไม่ทำงานร่วมกับแผ่น DivX, MP3 หรือ JPEG
ฟังก์ชั่นการเล่นภาพไปข้างหน้าทีละภาพ
DVD
VCD
การใช้งาน
d หากต้องการกลับเข้าสู่การเล่นปกติ ให้กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือก
DivX
กดปุ่ม STEP
• สำหรับแผ่น DivX, MP3 และ JPEG ท่านจะไม่สามารถเลือก Repeat Play จากหน้าจอแสดงข้อมูลได้
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้งระหว่างการเล่น จะทำให้เครื่องเลื่อนภาพไปข้างหน้าหนึ่งภาพ
• จะไม่ได้ยินเสียงในระหว่างที่ทำการเล่นแบบเลื่อนเป็นขั้นๆ
34
35
การใช้ฟังก์ชั่นการเล่น
ฟังก์ชั่นมุมกล้อง (Angle Function)
TH
(ต่อ)
DVD
ฟังก์ชั่นการเลือกภาษาของเสียงพากย์
DVD
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถรับชมฉากเดียวกันในมุมกล้องที่ต่างกันได้
1 กดปุ่ม INFO
2 กดปุ่ม ► เพื่อไปที่หน้าจอ ANGLE ( ) (มุมกล้อง)
3 กดปุ่ม ▲,▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกมุมกล้องที่ต้องการ
1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง
2 กดปุ่ม ▲,▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกภาษาของเสียงพากย์ที่ต้องการ
 เสียงในภาษาต่าง ๆ (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส ฯลฯ) จะถูกเลือกทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาษาที่จัด
เก็บไว้ในแผ่น DVD
การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ระดับการซูมภาพจะเปลี่ยนไปดังนี้:
SP 2/3
FR 3/3
• ฟังก์ชั่นมุมกล้องจะทำงานเฉพาะกับแผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกมุมกล้องหลายมุมกล้อง
ฟังก์ชั่นซูม (หน้าจอขยาย)
DVD
VCD
DVD
DivX
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถขยายขนาดของภาพได้
1 กดปุ่ม ZOOM
2 กดปุ่ม ▲,▼,◄,► เพื่อไปยังบริเวณที่ต้องการขยาย
3 กดปุ่ม ENTER
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ระดับการซูมภาพจะเปลี่ยนไปดังนี้:
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง
2 กดปุ่ม ► เพื่อไปที่หน้าจอ SUBTITLE ( )
3 กดปุ่ม ◄ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ
EN 1/3
EN 01/ 03
การใช้งาน
ฟังก์ชั่นการเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• ใช้งานฟังก์ชั่นนี้โดยกดปุ่ม AUDIO หรือ SUBTITLE ที่รีโมตคอนโทรล
• ฟังก์ชั่นภาษาของเสียงพากย์และภาษาของคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
SELECT ZOOM POSITION
• ขณะเปิดเล่นแผ่น DIVX หน้าจอจะขยายเป็นสองเท่าของขนาดปกติ
36
37
การใช้ฟังก์ชั่นการเล่น
การไปที่ฉากหรือเพลงโดยตรง
DVD
TH
(ต่อ)
VCD
CD
MP3
JPEG
การใช้งานเมนูแผ่นดิสก์
DVD
VCD
คุณสามารถใช้งานเมนูแผ่นดิสก์ในการเลือกภาษาของเสียงพากย์, ภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ, โพรไฟล์ เป็นต้น
เมนูแผ่นดีวีดีมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละแผ่น
DVD
VCD
CD
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง
2 กดปุ่ม ▲,▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกไตเติ้ล/แทร็คที่ต้องการ ( ) จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ◄,► เพื่อไปยังหน้าจอ ( ) ชาร์ปเตอร์ ENTER ที่จุดที่ต้องการสิ้นสุดการเล่นซ้ำ
4 กดปุ่ม ▲,▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกชาร์ปเตอร์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER
5 กดปุ่ม ◄,► เพื่อไปยังหน้าจอเวลา ( ).
6 กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 หากเล่นแผ่นดีวีดี (เวอร์ชั่น 2.0) การกดปุ่มนี้จะเป็นการเลือกสลับกันระหว่างเปิดฟังก์ชั่นควบคุมการเล่น
<MENU ON> และปิดฟังก์ชั่นควบคุมการเล่น <MENU OFF>
2 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อไปที่ <Disc Menu> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 หากคุณเลือกเมนูที่ไม่มีในแผ่นดิสก์นั้น เครื่องจะแสดงข้อความ <This menu is not supported> บนหน้าจอ
3 กดปุ่ม ▲,▼,◄,► เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
4 กดปุ่ม ENTER
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า
ฟังก์ชั่น MENU ON/OFF (PBC)
ขณะทำการเล่น VCD (เวอร์ชั่น 2.0), ท่านสามารถเลือกและดูฉากต่างๆ ได้ตามหน้าจอเมนู
JPEG
กดปุ่มตัวเลข
 เครื่องจะเล่นไฟล์ที่เลือก
 เมื่อเล่นแผ่น MP3 หรือแผ่น JPEG คุณไม่สามารถใช้ปุ่ม ▲,▼ เพื่อไปที่โฟลเดอร์ หากต้องการที่โฟลเดอร์
ให้กดปุ่ม ปุ่มหยุด () จากนั้นกดปุ่ม ▲,▼.
การใช้งาน
MP3
• MENU ON : แผ่นวีซีดีนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 แผ่นดิสก์นี้จะถูกเล่นตามหน้าจอเมนู บางฟังก์ชั่นอาจถูกปิดการใช้งานอยู่
หากมีบางฟังก์ชั่นถูกปิดการใช้งาน ให้เลือก <MENU OFF> เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนั้น
• MENU OFF : แผ่นวีซีดีนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.1 แผ่นดิสก์นี้จะถูกเล่นในลักษณะเดียวกับซีดีเพลง
• เมนูแผ่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์แต่ละแผ่น
การใช้เมนูไตเติ้ล
DVD
ในการเล่นแผ่นดีวีดีที่ประกอบด้วยหลายไตเติ้ล คุณจะสามารถรับชมไตเติ้ลของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้ คุณสมบัติของฟังก์ชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละแผ่นดิสก์..
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อไปที่ <Title Menu>
3 กดปุ่ม ENTER
 หน้าจอเมนูไตเติ้ลจะปรากฏขึ้น
• คุณสามารถกดปุ่ม #,$ บนรีโมทคอนโทรเพื่อไปยังไตเติ้ล, ชาร์ปเตอร์ หรือแทร็คที่ต้องการได้โดยตรง
• คุณอาจไม่สามารถไปที่ไตเติ้ลหรือเวลาที่เลือกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์นั้นๆ
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า
• หน้าจอเมนูอาจแตกต่างไปในแต่ละแผ่นดิสก์
38
39
TH
การเล่นไฟล์มีเดียโดยใช้ฟังก์ชั่น USB Host
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพที่คมชัด และเสียง 5.1 แชนแนล คุณภาพสูงสุดของโฮมเธียเตอร์จากไฟล์มีเดีย เช่น รูปภาพ, ภาพยนตร์ และคลื่นความถี่
วิทยุที่จัดเก็บในเครื่องเล่น MP3, หน่วยความจำ USB หรือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนี้เข้ากับช่องต่อ USB ของโฮมเธียเตอร์
อุปกรณ์ที่สามารถเล่นได้
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ทางด้านหน้าของตัวเครื่อง
1. อุปกรณ์ USB ที่รองรับ USB Mass Storage V1.0 (อุปกรณ์ USB ที่ทำงานเป็นแผ่นดิสก์แบบพกพาใน Windows (2000 ขึ้นไป) โดยไม่มีการ
ติดตั้งไดร์ฟเวอร์เพิ่มเติม)
2. เครื่องเล่น MP3: เครื่องเล่น MP3 ชนิด HDD และ Flash
3. กล้องดิจิตอล: กล้องที่สนับสนุน USB Mass Storage v1.0
• กล้องที่ทำงานเป็นดิสก์ต่อพ่วงใน WINDOWS (2000 หรือใหม่กว่านี้) โดยไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์เพิ่มเติม
4. USB HDD Drive และ USB Flash Drive : อุปกรณ์ที่รองรับ USB 2.0 หรือ USB 1.1
• คุณอาจประสบกับความแตกต่างในด้านคุณภาพในการเล่นเมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 1.1
• สำหรับ USB HDD ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อสายไฟ auxiliary เข้ากับ USB HDD เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
5. เครื่องอ่านการ์ด USB : เครื่องอ่านการ์ด USB แบบ 1 สล็อตและแบบมัลติสล็อต
2 กดปุ่ม FUNCTION บนตัวเครื่องหรือปุ่ม USB บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด USB
 ข้อความ “USB” ปรากฏบนจอแสดงการทำงานและจากนั้นจะหายไป
 หน้าจอ USB SORTING ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์และเครื่องขณะไฟล์ที่จัดเก็บไว้
d การถอดสาย USB อย่างปลอดภัย
เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับหน่วยความจำที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ USB
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่างนี้ก่อนถอดสาย USB
1) กดปุ่ม STOP () สองครั้งติดกัน
หน้าจอจะแสดงผลเป็น REMOVE USB
2) เมื่อเครื่องปิด หรือเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดฟังก์ชั่นที่ต่างไป ให้ถอดสาย USB ออก
การข้ามไปข้างหน้า/ข้างหลัง
ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม # $
 หากในแผ่นดิสก์มีมากกว่า 2 ไฟล์ เมื่อคุณกดปุ่ม $ เครื่องจะข้ามไปเล่นไฟล์ถัดไป
 หากในแผ่นดิสก์มีมากกว่า 2 ไฟล์ เมื่อคุณกดปุ่ม # เครื่องจะข้ามกลับไปเล่นไฟล์ก่อนหน้า
6. แม้ว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB แล้ว เครื่องอาจไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อไว
รูปแบบที่รองรับ
ภาพนิ่ง
เพลง
ภาพยนตร์
ชื่อไฟล์
นามสกุลไฟล์
อัตรา Bit Rate
เวอร์ชั่น
พิกเซล
ความถี่สุ่ม
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
VCD
MPG.MPEG .DAT
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320x480
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
การใช้งาน
3 หากต้องการหยุดเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดปุ่ม STOP ()
• อาจไม่สามารถใช้งานเครื่องอ่านการ์ด USB ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
• หากติดตั้งอุปกรณ์หน่วยความจำแบบมัลติเพิลในเครื่องอ่านการ์ดแบบมัลติ คุณอาจประสบปัญหาในการใช้งานได้
• ไม่รองรับ CBI (CONTROL/BULK/INTERRUPT)
• ไม่รองรับกล้องดิจิตอลที่ใช้โปรโตคอล PTP หรือที่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อต่อเข้ากับพีซี
• ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟล์ NTFS
(ใช้งานได้กับเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟล์ FAT เท่านั้น)
• เครื่องเล่น MP3 บางตัวเมื่อต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ อาจไม่สามารถทำงานได้ ขึ้นอยู่กับขนาดเซ็คเตอร์ของระบบไฟล์
• ไม่รองรับฟังก์ชั่น USB HOST หากต่อผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายโอนไฟล์สื่อด้วยโปรแกรมเฉพาะของผู้ผลิต
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ MTP (MEDIA TRANSFER PROTOCOL) ที่รองรับ JANUS
• ฟังก์ชั่น USB Host ของชุดโฮมเธียเตอร์นี้จะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ USB ได้บางเครื่องเท่านั้น สำหรับข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้งาน
กับฟังก์ชั่น USB HOST ได้ ให้ดูในหน้า 65.
การเล่นภาพเร็ว
หากต้องการเล่นแผ่นดิสก์ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ให้กดปุ่ม   ค้างไว้ระหว่างการเล่น
 แต่ละครั้งที่กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ ความเร็วปกติ
40
41
การตั้งค่า
การตั้งค่า
TH
การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์
การตั้งค่าภาษาบนหน้าจอ
ภาษาบนหน้าจอ OSD (On-Screen Display) ถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ English (ภาษาอังกฤษ)
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Setup> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 เลือก <LANGUAGE> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือก <OSD LANGUAGE> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
5 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ หากคุณตั้งค่าไว้ที่ English (ภาษาอังกฤษ) ภาษาบนหน้าจอ (OSD)
จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ
คุณสามารถเลือกอัตราส่วนหน้าจอโทรทัศน์ในการแสดงภาพได้ (จอกว้างหรือจอธรรมดาอัตราส่วน 4:3) ตามประเภทของเครื่องโทรทัศน์
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Setup> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <TV DISPLAY> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว เครื่องจะกลับไปแสดงหน้าจอที่ผ่านมา
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุม่ MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
การปรับอัตราส่วนหน้าจอโทรทัศน์ (ขนาดหน้าจอในการแสดงภาพ)
OSD LANGUAGE : การเลือกภาษาบนหน้าจอ (OSD)
AUDIO : การเลือกภาษาของเสียงพากย์ (ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์)
SUBTITLE : การเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ (ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์)
DISC MENU : การเลือกภาษาของเมนู (ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์)
a หากคุณตั้งค่าภาษาใดภาษาหนึ่งไว้ แต่ภาษาที่คุณเลือกไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ ภาษาของเมนูก็จะไม่
เปลี่ยนไป
ขนาดอัตราส่วนหน้าจอของโทรทัศน์ธรรมดาในแนวนอนกับแนวตั้ง คือ 4:3 ในขณะที่อัตราส่วนหน้าจอของโทรทัศน์แบบจอกว้างและภาพคมชัดสูงอยู่ที่ 16:9 อัตราส่วนนี้
เรียกว่าอัตราส่วนหน้าจอ ในการเล่นแผ่นดีวีดีที่บันทึกด้วยขนาดหน้าจอที่แตกต่าง คุณควรปรับ ตามประเภทอัตราส่วนของหน้าจอให้พอดีกับจอโทรทัศน์ หรือมอนิเตอร์
สำหรับโทรทัศน์มาตรฐาน สามารถเลือกทั้งขนาด <4:3PS> หรือ <4:3LB> ได้ตามความต้องการ ให้เลือกขนาด <WIDE/HDTV>
หากใช้โทรทัศน์แบบจอกว้าง
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
เลือกรายการนี้เพื่อเล่นภาพขนาด 16:9 ในโหมดแพน&สแกนจากโทรทัศน์ทั่วไป
การตั้งค่า
•
•
•
•
 เครื่องจะแสดงส่วนตรงกลางภาพเท่านั้น (โดยตัดด้านข้างของภาพขนาด 16:9 ออก)
• OTHERS : หากต้องการเลือกภาษาอื่น ให้เลือก OTHERS และป้อนรหัสของภาษาที่ต้องการ (ดูหน้า 64
สำหรับรหัสของภาษาต่างๆ) คุณสามารถเลือกภาษาของเสียงพากย์ (AUDIO), คำบรรยายใต้ภาพ
(SUBTITLE) และภาษาของเมนูแผ่นดิสก์ (DISC MENU) ได้
4:3LB (4:3 Letterbox)
เลือกรายการนี้เพื่อเล่นภาพขนาด 16:9 ในโหมดเลเตอร์บอกซ์จากโทรทัศน์ทั่วไป
 แถบสีดำจะปรากฏบริเวณด้านบนและด้านล่างของจอโทรทัศน์
WIDE/HDTV
เลือกรายการนี้เพื่อรับชมภาพขนาด 16:9 บนโทรทัศน์แบบจอกว้างเพื่อให้ภาพปรากฏเต็มหน้าจอโทรทัศน์
 คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพในขนาดอัตราส่วนแบบจอกว้างได้
• หากอัตราส่วนภาพของแผ่นดีวีดีเป็นขนาด 4:3 คุณจะไม่สามารถรับชมภาพเหล่านั้นในแบบจอกว้างได้
• เนื่องจากแผ่นดีวีดีถูกบันทึกในหลากหลายรูปแบบ ภาพอาจดูต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ที่ใช้, ประเภทของโทรทัศน์ และการตั้งค่าอัตราส่วนหน้าจอ
42
43
การตั้งค่า (ต่อ)
TH
การตั้งค่าควบคุมการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม)
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อจำกัดการรับชมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่หรือภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงจากแผ่นดีวีดีที่ไม่ต้องการให้เด็กรับชม
การตั้งค่าวอลเปเปอร์
5 ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม ENTER
VCD
JPEG
ในขณะทำการรับชมภาพจากแผ่นดีวีดี, แผ่นวีซีดี หรือแผ่นซีดี JPEG คุณจะสามารถตั้งค่าภาพที่คุณชอบให้เป็นภาพวอลเปเปอร์ได้
1 ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม PLAY/PAUSE เมื่อภาพที่คุณชอบปรากฏ
2 กดปุ่ม LOGO
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Setup> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <PARENTAL> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือกระดับการชม จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 หากคุณเลือกระดับ 6 คุณจะไม่สามารถรับชมภาพยนตร์ที่มีระดับ 7 ขึ้นไปได้
 ระดับทีส่ ูงขึ้นจะเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่รุนแรงมากขึ้น หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กมากขึ้น
DVD
 เครื่องจะแสดงข้อความ <COPY LOGO DATA> บนหน้าจอโทรทัศน์
3 เครื่องจะปิดลงและเปิดขึ้นอีกครั้ง
COPY LOGO DATA
 เครื่องจะแสดงภาพที่เลือกให้เป็นวอลเปเปอร์
 คุณสามารถเลือกภาพที่ต้องการให้เป็นวอลเปเปอร์ได้ 3 ภาพ
 รหัสผ่านเริ่มต้นของเครื่องคือ <7890>
 เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะแสดงหน้าจอที่ผ่านมา
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
• คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้เฉพาะกับแผ่นดีวีดีที่บรรจุข้อมูลระดับการรับชมไว้เท่านั้น
การเลือกรูปแบบจาก 1 ใน 3 รูปแบบของวอลเปเปอร์ที่ตั้งค่าไว้
การตั้งรหัสผ่าน
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Setup> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <PASSWORD> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ENTER
5 ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 ป้อนรหัสผ่านเดิม, รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
 การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
• รหัสผ่านเริ่มต้นของเครื่องคือ <7890>
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุม่ MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Setup> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <LOGO> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือก <USER> ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER
การตั้งค่า
คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าควบคุมการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม) ได้
 เป็นการเลือกวอลล์เปเปอร์ชุดหนึ่งชุดใดจาก 3 ชุด
5 กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า
• ORIGINAL : เลือกเพื่อให้ภาพโลโก้ SAMSUNG ปรากฏขึ้นเป็นวอลเปเปอร์
• USER : เลือกเพื่อให้ภาพที่ต้องการปรากฏขึ้นเป็นวอลเปเปอร์
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุม่ MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าควบคุมการรับชมภาพยนตร์ ควรปฏิบัติดังนี้
• ในขณะที่ไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่อง ให้กดปุ่ม STOP () ของเครื่องเล่นค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที จะปรากฏขัอความ <INITIAL> บนหน้าจอและการตั้งค่าทั้งหมด
จะกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นของเครื่อง
• กดปุ่ม POWER
การใช้ฟังก์ชั่นการตั้งค่าใหม่ (RESET) จะเป็นการลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด ห้ามใช้ฟังก์ชั่นนี้หากไม่จำเป็น
44
45
การตั้งค่า (ต่อ)
TH
การตั้งค่าการหน่วงเวลา
การรีจีสเตอร์ DivX (R)
กรุณาใช้รหัสการรีจีสเตอร์ในการรีจีสเตอร์เครื่องเล่นด้วยรูปแบบ DivX (R) video หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ www.divx.com/vod
หากคุณไม่สามารถจัดวางลำโพงให้ห่างจากตำแหน่งการรับฟังเป็นระยะทางที่เหมาะสม คุณสามารถปรับการหน่วงเวลาของสัญญาณเสียงจากลำโพงกลางและลำโพงหลังได้
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Audio> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <DELAY TIME> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ▲,▼,◄,► เพื่อไปที่รายการลำโพงที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER
5 กดปุ่ม ◄,► เพื่อปรับตั้งค่าการหน่วงเวลา
การตั้งค่าโหมดลำโพง
การจ่ายสัญญาณและการตอบสนองคลื่นความถี่จากลำโพง จะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตามการตั้งค่าลำโพง และสถานะการใช้งานของลำโพง
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Audio> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 ในการตั้งค่าลำโพง ให้กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง
4 กดปุ่ม ▲,▼,◄,► เพื่อไปที่รายการลำโพงที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 คุณสามารถปรับตั้งค่าการหน่วงเวลาสำหรับลำโพงกลางได้ตั้งแต่ 00 ถึง 05/100 วินาที และสามารถปรับตั้งค่า
สำหรับลำโพงเซอร์ราวด์ซ้ายและเซอร์ราวด์ขวาได้ตั้งแต่ 00 ถึง 15/100 วินาที
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
 สำหรับลำโพงกลาง (C), ลำโพงเซอร์ราวน์ซ้าย (LS) และลำโพงเซอร์ราวน์ขวา (RS) การกดปุ่ม ENTER
จะเป็นการเลือกโหมดสลับกันดังนี้ SMALL NONE.
 เครื่องจะตั้งค่าลำโพงซ้ายและขวาไว้ที่ SMALL
• SMALL : เลือกรายการนี้เมื่อเชื่อมต่อลำโพงนั้นเข้ากับเครื่อง
• NONE : เลือกรายการนี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงนั้นเข้ากับเครื่อง
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
การตั้งค่าการหน่วงเวลาลำโพง
หากระยะทางระหว่างตำแหน่งการรับฟังและลำโพงแต่ละตัวเท่ากัน สัญญาณเสียงจากลำโพงทุกตัวจะเดินทางมาถึงตำแหน่งการรับฟังในเวลาเดียวกัน คุณสามารถ
ปรับเวลาที่สัญญาณเสียงจากลำโพงแต่ละตัวเดินทางมาถึงตำแหน่งการรับฟังให้แตกต่างกันได้โดยการเพิ่มค่าการหน่วงเวลาให้กับสัญญาณเสียงของลำโพงกลางและ
ลำโพงเซอร์ราวด์ เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับฟังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนลที่มีคุณภาพดีที่สุด
ตำแหน่งการวางลำโพงกลางที่
เหมาะสม
การตั้งค่าลำโพงกลาง
หากระยะห่าง Dc เท่ากับหรือยาวกว่าระยะห่าง Df ให้ตั้งค่าการหน่วงเวลาเป็น 0/100
วินาที หรือให้เปลี่ยนค่าการหน่วงเวลาตามตารางต่อไปนี้
ระยะห่าง Df ยาวกว่าระยะห่าง Dc
0.00 เมตร
0.34 เมตร
0.68 เมตร
1.02 เมตร
1.36 เมตร
1.70 เมตร
การหน่วงเวลา
0 วินาที
1 วินาที
2 วินาที
3 วินาที
4 วินาที
5 วินาที
การตั้งค่า
• โหมดลำโพงอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าระบบ PRO LOGIC และระบบ STEREO (ดูหน้า 52)
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
การตั้งค่าลำโพงหลัง (เซอร์ราวน์)
ตำแหน่งการวาง
ลำโพงเซอร์ราวน์
ที่เหมาะสม
ควรวางลำโพงทั้งหมดภายในวงกลม
หากระยะห่าง Df เท่ากับหรือยาวกว่าระยะห่าง Ds ให้ตั้งค่าการหน่วงเวลาเป็น 0/100
วินาที หรือให้เปลี่ยนค่าการหน่วงเวลาตามตารางต่อไปนี้
ระยะห่าง Df ยาวกว่าระยะห่าง Ds
0.00 เมตร
1.02 เมตร
2.04 เมตร
3.06 เมตร
4.08 เมตร
5.10 เมตร
การหน่วงเวลา
0 วินาที
3 วินาที
6 วินาที
9 วินาที
12 วินาที
15 วินาที
Df: ระยะห่างจากลำโพงหน้า
Dc: ระยะห่างจากลำโพงหลัง
Ds: ระยะห่างจากลำโพงเซอร์ราวน์
• ในการเล่นเสียงระบบ
(ดอลบี้ โปรโลจิค 2) ค่าการหน่วงเวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโหมด
• ในการเล่นเสียงระบบ AC-3 และระบบ DTS คุณสามารถปรับตั้งค่าการหน่วงเวลาได้ตั้งแต่ 00 ถึง 15/100 วินาที
• คุณสามารถปรับค่าการหน่วงเวลาของลำโพงกลางได้เฉพาะในการเล่นแผ่นดิสก์ที่มีระบบเสียง 5.1 แชนแนล
46
47
การตั้งค่า (ต่อ)
TH
การตั้งค่ารายละเอียดเสียง
การตั้งค่าเสียงทดสอบ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นเสียงทดสอบในการตรวจสอบการเชื่อมต่อลำโพงได้
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Audio> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <TEST TONE> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงทดสอบไปที่ลำโพงหน้าซ้าย (L) ลำโพงกลาง (C) ลำโพงหน้าขวา (R)
ลำโพงเซอร์ราวน์ขวา (RS) ลำโพงเซอร์ราวน์ซ้าย (LS) ลำโพงซับวูฟเฟอร์ (SW) ตามลำดับ
หากคุณกดปุ่ม ENTER อีกครั้ง เครื่องจะหยุดส่งสัญญาณเสียงทดสอบ
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
การทดสอบเสียงด้วยตนเอง : กดปุ่ม TEST TONE บนรีโมทคอนโทรล
C : ลำโพงกลาง
SL : ลำโพงหลัง (ซ้าย)
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุม่ MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
การปรับระดับเสียงลำโพงและสมดุลเสียงลำโพงด้วยตัวเองโดยใช้ปุ่ม SOUND EDIT
กดปุ่ม <SOUND EDIT> จากนั้นกดปุ่ม ◄,►
 เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงทดสอบดังนี้ : ในการเล่นแผ่นดีวีดี, แผ่นวีซีดี คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่น
การทดสอบเสียงด้วยตนเองได้เฉพาะเมื่อเครื่องหยุดเล่นแผ่นดิสก์
 ใช้ฟังก์ชั่นการทดสอบเสียงด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อลำโพงแต่ละตัวถูกต้องและ
มีปัญหาหรือไม่
Start
L : ลำโพงหน้า (ซ้าย)
R : ลำโพงหน้า (ขวา)
กดปุ่ม TEST TONE
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Audio> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <SOUND EDIT> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือกและปรับรายการที่ต้องการ กดปุ่ม ◄,► เพื่อปรับตั้งค่า
SW : ลำโพงซับวูฟเฟอร์
SR : ลำโพงหลัง (ขวา)
การตั้งค่า
Multi-Channel Pro Logic Mode
คุณสามารถปรับความสมดุลและระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวได้
d ในการยุติการทดสอบให้กดปุ่ม TEST TONE อีกครั้ง
การปรับความสมดุลของเสียงจากลำโพงหน้า/หลัง
• คุณสามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 00 และ –06 และ OFF
• เมือ่ คุณปรับค่าความสมดุลของเสียงใกล้ระดับ 06 มากขึ้น ระดับเสียงก็จะยิ่งลดลง
การปรับระดับเสียงจากลำโพงกลาง/หลัง/ซับวูฟเฟอร์
• คุณสามารถปรับระดับเสียงได้เป็นขั้นๆ จาก +06dB ถึง -06dB
• เมือ่ คุณปรับค่าให้ใกล้ระดับ +06dB มากขึ้น เสียงก็จะดังมากขึ้น และเสียงจะเบาลงเมื่อคุณปรับค่าเข้าใกล้ระดับ
-06dB
48
49
การตั้งค่า (ต่อ)
TH
การตั้งค่า DRC (การบีบสัญญาณเสียงต่อเนื่อง)
คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงระบบดอลบี้ดิจิตอลเมื่อรับชมภาพยนตร์ในยามค่ำคืนโดยใช้ระดับเสียงต่ำ
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Audio> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <DRC> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อปรับค่า DRC
ฟังก์ชั่นเซอร์ราวด์์ (DSP)/EQ
โหมด DSP (Digital Signal Processor) ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองเสียงอคูสติกแบบต่างๆ
EQ : คุณสามารถเลือก ROCK, POP หรือ CLASSIC ได้เพื่อให้เสียงมีคุณภาพที่ดีสำหรับรูปแบบเพลงที่กำลังเล่น
กดปุ่ม DSP/EQ
 ข้อความ <DSP> จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงการทำงาน
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะเปลี่ยนการเลือกเป็นดังนี้ :
 เมื่อกดปุ่ม ▲ ค่า DRC จะเพิ่มขึ้น และหากกดปุ่ม ▼ ค่า DRC จะลดลง
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
การตั้งค่า AV SYNC
การเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ภาพอาจดูช้ากว่าเสียง ในกรณีนี้ ให้ปรับค่าการหน่วงเวลาของสัญญาณเสียงเพื่อให้ภาพและเสียงเข้ากัน
 ตั้งแต่ 00/100 วินาทีถึง 300/100 วินาที เพื่อให้เครื่องเล่นภาพและเสียงที่เข้ากันที่สุด
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้
d กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอ
การตั้งค่า
1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU
2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <Audio> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ <AV SYNC> จากนั้นกดปุ่ม ENTER
4 กดปุ่ม ▲,▼ เพื่อเลือกการหน่วงเวลา AV SYNC จากนั้นกดปุ่ม ENTER
•
•
•
•
•
•
•
POP, JAZZ, ROCK : คุณสามารถเลือก POP, JAZZ และ ROCK ได้ตามรูปแบบเพลงที่เล่น
STUDIO : ให้เสียงสมจริงเหมือนกับการรับฟังในสตูดิโอ
CLUB : จำลองเสียงภายในคลับแดนซ์ที่มีเสียงเบสดังกระหึ่ม
HALL : ให้เสียงอันกังวานชัดเจนราวกับการรับฟังใฮอลล์์ที่จัดแสดงคอนเสิร์ต
MOVIE : ให้ความรู้สึกราวกับกำลังรับชมอยู่ในโรงภาพยนตร์
CHURCH : ให้ความรู้สึกราวกับกำลังอยู่ในโบสถ์ใหญ่ๆ
PASS : เลือกรูปแบบนี้เพื่อรับฟังเสียงปกติ
• คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่น DSP/EQ ได้เฉพาะในโหมดสเตอริโอ (STEREO) เท่านั้น
กดปุ่มโหมด PL II เพื่อแสดงข้อความ STEREO บนจอแสดงการทำงาน
• คุณลักษณะนี้จะทำงานร่วมกับแผ่นซีดี, ซีดี MP3, DivX และ Dolby Digital
• ในการเล่นแผ่นดีวีดีที่เข้ารหัสสัญญาณเสียงอย่างน้อย 2 แชนแนล เครือ่งจะเลือกโหมดสัญญาณเสียงแบบ
หลายแชนแนลโดยอัตโนมัติ และฟังก์ชั่น DSP/EQ จะไม่ทำงาน
50
51
การตั้งค่า (ต่อ)
TH
โหมดดอลบี้โปรโลจิค II (Dolby Pro Logic II Mode)
คุณสามารถเลือกโหมดดอลบี้ โปร โลจิค II ที่ต้องการได้
กดปุ่ม
PL II MODE
เอฟเฟ็คดอลบี้ โปร โลจิค II (Dolby Pro Logic II Effect)
ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานกับเฉพาะโหมดเสียงเพลงดอลบี้ โปร โลจิค (Dolby Pro Logic MUSIC)
1 กดปุ่ม
PL II MODE เพื่อเลือกโหมด <MUSIC>
2 กดปุ่ม
PL II EFFECT เพื่อเลือก <PANORAMA> จากนั้น ◄,► เพื่อเลือกรูปแบบเสียงเอฟเฟ็ค
 ทุกครั้งที่กดปุ่ม โหมดจะเปลี่ยนไปตามนี้
ที่ต้องการ
 คุณสามารถเลือก 0 หรือ 1 ได้
 โหมดนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของเสียงสเตอริโอด้านหน้าในการรวมลำโพงเซอร์ราวด์ เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็คที่ตื่นเต้น
โดยการล้อมเสียงไว้ด้านข้าง
โปรโลจิค II (PRO LOGIC II)
• MUSIC : เมื่อรับฟังเพลง คุณจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ในการรับฟังเสียงเอฟเฟ็คเหมือนกับกำลังรับฟังการแสดง
ดนตรีสด
• CINEMA : เพิ่มความสมจริงให้กับเสียงจากภาพยนตร์
3 กดปุ่ม
PL II EFFECT เพื่อเลือก <C-WIDTH> จากนั้นกดปุ่ม ◄,► เพื่อเลือกรูปแบบเสียงเอฟเฟ็ค
ที่ต้องการ
 คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0 ถึง 7
 เป็นการตั้งความกว้างของเสียงจากลำโพงกลาง ยิ่งมีระดับสูงขึ้น เสียงจะออกจากลำโพงกลางน้อยลง
• MATRIX : คุณจะได้ยินเสียงเซอร์ราวด์์ 5.1 แชนแนล
STEREO : เลือกรายการนี้เพื่อรับฟังเสียงจากลำโพงหน้าซ้ายและขวา และลำโพงซับวูฟเฟอร์เท่านั้น
• ในกรณีที่เลือกโหมด PRO LOGIC II ให้ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณเข้าที่หัวต่อ AUDIO INPUT (L และ R) ที่เครื่องเล่น
หากคุณต่อชุดสัญญาณเข้าเพียงชุดเดียว (L หรือ R) คุณจะไม่สามารถฟังเสียงแบบเซอร์ราวด์ได้
4 กดปุ่ม
PL II EFFECT เพื่อเลือก <DIMENS> จากนั้นกดปุ่ม ◄,► เพื่อเลือกรูปแบบเสียงเอฟเฟ็ค
ที่ต้องการ
การตั้งค่า
• PRO LOGIC : คุณจะสัมผัสประสบการณ์ในการรับฟังเสียงเอฟเฟ็คสมจริงแบบหลายแชนแนลราวกับใช้ลำโพง 5 ตัว
ในขณะที่ใช้ลำโพงเพียง 2 ตัวคือ ลำโพงหน้าซ้ายและขวา
 คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0 ถึง 6
 เป็นการปรับย่านเสียง (DSP) เพิ่มขึ้นจากลำโพงหน้าหรือหลัง
• ขณะเปิดเล่นแผ่น DVD ที่เข้ารหัสมากกว่าสองช่องสัญญาณ โหมดรองรับหลายช่องสัญญาณจะถูกเลือกโดยอัตโนมั
ติและปุ่ม
(DOLBY PRO LOGIC II) จะไม่สามารถใช้งานได้
52
53
เบ็ดเตล็ด
การรับฟังเสียงจากสัญญาณวิทยุ
รีโมทคอนโทรล
1 กดปุ่ม TUNER เพื่อเลือกเครือข่ายวิทยุ (FM)
2 ค้นหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
 ค้นหาอัตโนมัติ 1 : เมื่อกดปุ่ม #,$ จะเป็นการเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 ค้นหาอัตโนมัติ 2 : กดปุ่ม .,, ค้างไว้เพื่อค้นหาสัญญาณเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยอัตโนมัติ
 ปรับจูนเอง : กดปุ่ม .,, สั้น ๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความถี่ตามลำดับ
เครื่องเล่น
1 กดปุ่ม TUNER เพื่อเลือกเครือข่ายวิทยุ (FM)
2 เลือกสถานีวิทยุกระจายเสียง
 ค้นหาอัตโนมัติ 1 : กดปุ่ม STOP () เพื่อเลือก <PRESET> จากนั้นกดปุ่ม #,$ เพื่อเลือกสถานีวิทยุ
ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 ค้นหาอัตโนมัติ 2 : กดปุ่ม STOP () เพื่อเลือก <MANUAL> จากนั้นกดปุ่ม #,$ ค้างไว้เพื่อค้นหา
สัญญาณสถานีที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ
 ปรับจูนเอง : กดปุ่ม STOP () เพื่อเลือก <MANUAL> จากนั้นกดปุ่ม #,$ สั้น ๆ เพื่อปรับจูนไปที่
ความถี่สูงหรือต่ำกว่า
d กดปุ่ม MO/ST เพื่อรับฟังเสียงในระบบโมโน (Mono) หรือสเตอริโอ (STEREO)
(รายการนี้ใช้กับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มเท่านั้น)
 การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะสลับระหว่าง <STEREO> และ <MONO>
 ในพื้นที่ที่รับฟังได้ไม่ชัดเจน ให้เลือก MONO เพื่อให้รับฟังได้ชัดเจน โดยที่ไม่มีคลื่นรบกวนการออกอากาศ
TH
การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า (Presetting Stations)
ตัวอย่าง : การตั้งสถานีวิทยุ FM 89.10 ลงในหน่วยความจำไว้ล่วงหน้า
1 กดปุ่ม TUNER เพื่อเลือกเครือข่ายวิทยุ (FM)
2 กดปุ่ม .,, เพื่อเลือก <89.10>
3 กดปุ่ม TUNER MEMORY
 ข้อความ <PRGM> จะกระพริบบนหน้าจอแสดงการทำงาน
4 กดปุ่ม #,$ เพื่อเลือกหมายเลขสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 คุณสามารถเลือกหมายเลขสถานีวิทยุได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15
5 กดปุ่ม TUNER MEMORY (หน่วยความจำตัวจูนคลื่นวิทยุ) อีกครั้ง
 กดปุ่ม TUNER MEMORY (หน่วยความจำตัวจูนคลื่นวิทยุ) ก่อนที่ <PRGM> จะหายไปจากหน้าจอ
 <PRGM> จะหายไปจากหน้าจอและสถานีจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ
6 ในการตั้งค่าสถานีวิทยุอื่นไว้ล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 ซ้ำ
d ในการค้นหาสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้กดปุ่ม #,$ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกช่องสถานีวิทยุ
• อุปกรณ์นี้ไม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
เบ็ดเตล็ด
54
55
การใช้งานเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
ฟังก์ชั่นการตั้งเวลาปิดเครื่อง
การใช้โทรทัศน์ผ่านรีโมตคอนโทรล
TH
ในกรณีที่เปิดใช้โทรทัศน์ผ่านรีโมตคอนโทรล
คุณสามารถตั้งเวลาให้เครื่องเล่นดีวีดีปิดลงเองได้
กดปุ่ม SLEEP
 <SLEEP> จะปรากฏขึ้น แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนไปดังนี้
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
d ในการยืนยันการตั้งค่าเวลาปิดเครื่องกดปุ่ม SLEEP
 เครื่องจะแสดงเวลาคงเหลือก่อนเครื่องเล่นดีวีดีจะปิดลงเอง
 การกดปุ่มนี้อีกครั้งจะเปลี่ยนเวลาจากการตั้งเวลาล่าสุดที่ตั้งไว้
d ในการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม SLEEP จนกว่า OFF ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
1 กดปุ่ม TV เพื่อให้รีโมตเข้าสู่โหมด TV
2 กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเปิดโทรทัศน์
3 ขณะกดปุ่ม POWER ค้างไว้ ให้ระบุรหัสที่ตรงกับยี่ห้อของเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ
 หากมีรหัสมากกว่าหนึ่งชุดระบุไว้สำหรับโทรทัศน์ของคุณในตาราง ให้ระบุรหัสเพียงชุดเดียวเพื่อทดสอบว่ารหัส
ชุดใดที่ใช้การได้
ตัวอย่าง : สำหรับโทรทัศน์ซัมซุง
ขณะกดปุ่ม POWER ค้างไว้ ใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อกดรหัส 00, 15, 16, 17 และ 40
4 หันรีโมทคอนโทรลไปทางโทรทัศน์แล้วกด
 คุณสามารถใช้ปุ่ม TV POWER, VOLUME, CHANNEL และปุ่มตัวเลข (0-9) ได้
การปรับความสว่างจอแสดงการทำงาน
คุณสามารถปรับความสว่างของจอแสดงการทำงานบนตัวเครื่องเล่นได้เพื่อไม่ให้รบกวนการชมภาพยนตร์ของคุณ
กดปุ่ม DIMMER
 ทุกครั้งที่กดปุ่ม ความสว่างของจอด้านหน้าจะถูกปรับแก้
• รีโมตคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้กับโทรทัศน์บางยี่ห้อได้
การทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของโทรทัศน์ที่คุณใช้
• หากคุณไม่ได้ตั้งค่ารีโมตคอนโทรลโดยใช้รหัสตามยี่ห้อของเครื่องรับโทรทัศน์ รีโมตคอนโทรลจะทำงานเฉพาะกับ
โทรทัศน์ซัมซุงเป็นค่าเริ่มต้น
เบ็ดเตล็ด
ฟังก์ชั่นการปิดเสียง
ฟังก์ชั่นจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณตอบรับเสียงกริ่งหน้าประตูบ้าน หรือรับโทรศัพท์
กดปุ่ม MUTE
 ข้อความ <MUTE> กระพริบบนหน้าจอ
 ในการเปิดเสียงอีกครั้ง (ที่ระดับเสียงเดิม) ให้กดปุ่ม
56
57
การใช้โทรทัศน์ผ่านรีโมตคอนโทรล (ต่อ)
การแก้ไขปัญหา
TH
ดูในแผนผังด้านล่าง หากอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ถูกต้อง หากปัญหาที่คุณพบไม่มีระบุไว้ด้านล่าง หรือในกรณีที่คำแนะนำด้านล่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ปิดเครื่อง ปลดสายไ
ฟจากนั้นติดตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุดหรือไปที่ศูนย์ให้บริการของซัมซุง
รายการรหัสยี่ห้อเครื่องรับโทรทัศน์
หมายเลข
ยี่ห้อ
รหัส
หมายเลข
ยี่ห้อ
รหัส
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
46
Nikei
03
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
3
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
ตรวจสอบ/แก้ไข
ถาดใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิด
 สายไฟเสียบกับเต้ารับแน่นหนาดีหรือไม่
 ปิดเครื่องจากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดเล่นได้
 ตรวจสอบหมายเลขพื ้ น ที ่ ข องแผ่ น DVD
แผ่ น DVD ซื ้ อ จากต่ า งประเทศอาจไม่ ส ามารถเปิ ด เล่ น ได้
 ไม่ ส ามารถเปิ ด เล่ น แผ่ น CD-ROM และ DVD-ROM กั บ เครื ่ อ งเล่ น DVD นี ้ ไ ด้
 ตรวจสอบว่ า ระดั บ พิ ก ั ด ถู ก ต้ อ ง
ไม่สามารถเปิดเล่นได้ทันทีเมื่อกดปุ่ม PLAY/PAUSE
 คุ ณ ใช้ ด ิ ส ก์ ท ี ่ ผ ิ ด รู ป หรื อ ดิ ส ก์ ท ี ่ ม ี ร อยขี ด ข่ ว นที ่ พ ื ้ น ผิ ว หรื อ ไม่
 เช็ ด แผ่ น ให้ ส ะอาด
ไม่มีเสียง
 ไม่มีเสียงระหว่างเปิดเล่นแบบเร็ว เปิดเล่นแบบช้า และเปิดเล่นแบบทีละฉาก
 ชุดลำโพงต่อถูกต้องหรือไม่ ตั้งค่าชุดลำโพงถูกต้องหรือไม่
 แผ่นเสียหายมากหรือไม่
ได้ยินเสียงเฉพาะจากลำโพงบางตัว ไม่ใช่ทั้งหมด
 ขณะรับฟังแผ่น CD หรือวิทยุ มีสัญญาณเสียงเฉพาะจากลำโพงด้านหน้า (L/R) เท่านั้น เลือก <PRO
LOGIC II> โดยกด
PL II (DOLBY PRO LOGIC II) ที่รีโมตคอนโทรลเพื่อใช้งานลำโพงทั้งหกตัว
 ตรวจสอบว่าแผ่น DVD รองรับช่องสัญญาณแบบ 5.1
 หากคุณตั้งค่า C, SL และ SR เป็น NONE ที่โหมดลำโพงในส่วนตั้งค่าเสียงที่หน้าจอตั้งค่า จะไม่มีเสียง
จากลำโพงตัวกลาง ลำโพงด้านหน้าซ้ายและขวา ตั้งค่า C, SL แล SR เป็น SMALL
ไม่สามารถรับฟังเสียงเซอร์ราวด์ DOLBY DIGITAL 5.1
CH ได้
 มีเครื่องหมาย <DOLBY DIGITAL 5.1 CH> ที่แผ่นหรือไม่ ระบบเสียง DOLBY DIGITAL 5.1 CH
SURROUND SOUND สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่บันทึกแผ่นด้วยระบบเสียง 5.1 CHANNEL
เท่านั้น
 ภาษาที่ได้ยินระบุเป็น DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าจอแสดงข้อมูลหรือไม่
ไม่สามารถใช้รีโมตคอนโทรล
 รีโมตคอนโทรลอยู่ในระยะหรือมุมการทำงานหรือไม่
 ถ่านอ่อนหรือไม่
 คุณเลือกฟังก์ชั่นโหมด (TV/DVD) ที่รีโมตคอนโทรล (TV หรือ DVD) ถูกต้องหรือไม่
เบ็ดเตล็ด
58
อาการ
59
การแก้ไขปัญหา (ต่อ)
คำเตือนในการใช้งานและจัดเก็บแผ่นดิสก์
TH
รอยขีดข่วนเล็ก ๆ ที่แผ่นอาจทำให้คุณภาพเสียงและภาพลดลง หรือเกิดการกระตุกได้ ระวังอย่าให้แผ่นเกิดรอยขีดข่วนขณะใช้งาน
อาการ
ตรวจสอบ/แก้ไข
 แผ่นหมุนแต่ไม่มีภาพ
 คุณภาพของภาพแย่มากและภาพมีการสั่นไหว
•
•
•
•
เสียงและคำบรรยายใต้ภาพไม่มี
• เสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่สามารถเรียกใช้ได้หากแผ่น DVD ไม่มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ และอาจ
ทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผ่น
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึ้นแม้ว่าจะเลือกฟังก์ชั่นเมนูก็
ตาม
• คุณใช้แผ่นที่ไม่มีเมนูอยู่หรือไม่
สัดส่วนภาพไม่สามารถปรับแก้ได้
• คุณสามารถเปิดเล่นแผ่น DVD 16:9 ในโหมดจอกว้าง 16:9 โหมด LETTER BOX 4:3 หรือโหมด
PAN SCAN 4:3 ได้แต่แผ่น DVD 4:3 จะสามารถเปิดชมได้ที่สัดส่วน 4:3 เท่านั้น ดูที่กล่องใส่แผ่น
จากนั้นเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสม
 อุปกรณ์ตัวหลักไม่ทำงาน
(ตัวอย่าง : ไฟดับหรือมีเสียงแปลก ๆ)
 เครื่องเล่น DVD ทำงานผิดปกติ
ห้ามสัมผัสด้านข้อมูลของแผ่นดิสก์
ถือแผ่นที่ขอบเพื่อไม่ให้รอยนิ้วมือติดที่พื้นผิวของแผ่น
อย่าติดกระดาษหรือเทปไว้ที่แผ่น
เปิดโทรทัศน์อยู่หรือไม่
สายวิดีโอต่อถูกต้องหรือไม่
แผ่นสกปรกหรือเสียหายมากหรือไม่
แผ่นที่ผลิตมาไม่ดีอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
การจัดเก็บแผ่นดิสก์
เก็บไว้ในที่มีอากาศ
ถ่ายเท
ห้ามเก็บไว้ในที่โดนแสงอาทิตย์
โดยตรง
เก็บไว้ในเคสใส่แผ่นทีส่ ะอาด
และวางในแนวตั้ง
• ปิดเครื่องและกดปุ่ม STOP() (หยุด) บนตัวเครื่องค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
การใช้ฟังก์ชั่น RESET จะเป็นการลบค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด ห้ามใช้ฟังก์ชั่นนี้ยกเว้นในกรณีที่
จำเป็น
• เมื่อมีข้อความ <NO DISC> ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของตัวเครื่อง ให้กดปุ่ม STOP() (หยุด) ของตัวเค
รื่องค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที ข้อความ <INITIAL> จะปรากฏบนหน้าจอ และการตั้งค่าทั้งหมด
จะกลับสู่ค่าเริ่มต้น
• กดปุ่ม POWER
การใช้ฟังก์ชั่น RESET จะเป็นการลบค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดห้ามใช้ฟังก์ชั่นนี้ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น
• ห้ามให้แผ่นมีคราบสกปรก
• อย่าโหลดแผ่นที่แตกหรือมีรอยขีดข่วน
การใช้งานและจัดเก็บแผ่นดิสก์
ในกรณีที่แผ่นมีรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรก ให้ทำความสะอาดโดยใช้สารซักฟอกอ่อน ๆ เจือจางในน้ำ
และเช็ดออกด้วยผ้านุ่ม
• ขณะทำความสะอาด ค่อย ๆ เช็ดจากด้านในของแผ่นออกไปด้านนอก
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
60
• เสาอากาศต่อถูกต้องหรือไม่
• หากสัญญาณขาเข้าวของเสาอากาศอ่อนมาก ให้ติดตั้งเสาอากาศ FM ในพื้นที่ที่สามารถรับสัญญาณไ
ด้ดี
เบ็ดเตล็ด
ลืมรหัสผ่านสำหรับระบบจำกัดกลุ่มผู้ชม
การใช้งานแผ่นดิสก์
• อาจเกิดไอน้ำหากมีอากาศอุ่นเข้ามาสัมผัสกับส่วนที่เย็นด้านในเครื่องเล่น ในกรณีที่เกิดไอน้ำด้านในเครื่องเล่น
เครื่องอาจทำงานผิดปกติ ในกรณีนี้ ให้นำแผ่นออก ทิ้งเครื่องไว้ประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงโดยเปิดเครื่องทิ้งไว้
61
คุณลักษณะ USB ที่เครื่องเล่นสนับสนุน
รายการรหัสภาษา
TH
ระบุหมายเลขรหัสที่ถูกต้องสำหรับค่าเริ่มต้นต่าง ๆ <DISC AUDIO>, <DISC SUBTITLE> และ/หรือ <DISC MENU> (ดูหน้า 42)
USB FLASH DISK
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
ประเภท
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
ประเภท
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
Finepix-f450
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Siswati
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
1514
Sesotho
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Malay
1515
Sundanese
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
ประเภท
Creative
128 MB MP3 Player
เครื่องเล่น MP3
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
Cowon
MP3 Player
X1
Olympus
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
Cowon
HDD MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Panasonic
Pentax
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
เบ็ดเตล็ด
1109
62
กล้องดิจิตอล
รหัส
63
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
TH
HT-X20
ทั่วไป
ตัวปรับจูน FM
สัญญาณวิดีโอ
อัตราสิ้นเปลืองไฟ
80W
น้ำหนัก
3,3 กก.
ขนาด (W x H x D)
430 x 65 x 351.5 มม.
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
+5°C~+35°C
ช่วงความชื้นในการทำงาน
10% ~ 75%
ความไวที่สามารถใช้การได้
10dB
สัญญาณรบกวนในระบบ
60dB
การผิดเพี้ยน
0,5%
วิดีโอคอมโพสิต
1,0Vp-p(โหลด75Ω)
ลำโพง
วิดีโอคอมโพเนนท์
Pr : 0,70Vp-p(โหลด75Ω)
ระบบเสียง 5,1 CH
ลำโพงหน้า/กลาง/หลัง
ลำโพงซับวูเฟอร์
ความต้านทาน
3Ω x 5
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
ระดับแรงดันสัญญาณเสียงขาออก
86dB/W/M
86dB/W/M
สัญญาณพิกัดขาเข้า
100W
100W
สัญญาณขาเข้าสูงสุด
200W
200W
ขนาด (W x H x D)
น้ำหนัก
Y : 1,0Vp-p(โหลด75Ω)
Pb : 0,70Vp-p(โหลด75Ω)
ตัวขยายสัญญาณ
ระบบเสียง
หน้า/หลัง
90 x 168x 95 มม.
กลาง
250 x 90 x 95 มม.
หน้า/หลัง
0,6 กก./0,5 กก.
กลาง
0,7 กก.
180 x 320 x 390 มม.
4,6 กก.
HT-TX22
สัญญาณเสียงด้านหน้า
100W x 2(3Ω)
ระบบเสียง
สัญญาณเสียงลำโพงตัวกลาง
100W(3Ω)
สัญญาณเสียงด้านหลัง
100W x 2(3Ω)
สัญญาณเสียงซับวูเฟอร์
100W(3Ω)
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
สัญญาณรบกวนในระบบ
75dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวสัญญาณขาเข้า
(AUX) 400mV
ลำโพง
ระบบเสียง 5,1 CH
ลำโพงหน้า/กลาง/หลัง
ลำโพงซับวูเฟอร์
ความต้านทาน
3Ω x 5
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
ระดับแรงดันสัญญาณเสียงขาออก
86dB/W/M
86dB/W/M
สัญญาณพิกัดขาเข้า
100W
100W
สัญญาณขาเข้าสูงสุด
200W
200W
ขนาด (W x H x D)
น้ำหนัก
90 x 1045 x 95 มม.
หลัง
90 x 168 x 95 มม.
กลาง
250 x 90 x 95 มม.
หน้า/หลัง
3,25 กก./0,5 กก.
กลาง
0,7 กก.
180 x 320 x 390 มม.
4,6 กก.
HT-TX25
ระบบเสียง
ลำโพง
ลำโพงหน้า/กลาง/หลัง
ลำโพงซับวูเฟอร์
ความต้านทาน
3Ω x 5
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
ระดับแรงดันสัญญาณเสียงขาออก
86dB/W/M
86dB/W/M
สัญญาณพิกัดขาเข้า
100W
100W
สัญญาณขาเข้าสูงสุด
200W
200W
ขนาด (W x H x D)
น้ำหนัก
64
ระบบเสียง 5,1 CH
หน้า
90 x 1045 x 95 มม.
หลัง
90 x 1045 x 95 มม.
กลาง
250 x 90 x 95 มม.
หน้า/หลัง
3,25 กก./3,0 กก.
กลาง
0,7 กก.
เบ็ดเตล็ด
หน้า
180 x 320 x 390 มม.
4,6 กก.
65
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (ติดต่อ SAMSUNG WORLD WIDE)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care centre.
หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง กรุณาติดต่อกับศูนย์ให้บริการลูกค้าของซัมซุง
ภูมิภาค
ประเทศ
ศูนย์ให้บริการลูกค้า
เว็บไซต์
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement