Samsung HT-TZ225 คู่มือการใช้

Samsung HT-TZ225 คู่มือการใช้
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
ระบบดิจิทัลโฮมซีนีมา
คู่มือผู้ใช้
จินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ของซัมซุง
หากต้องการรับบริการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.samsung.com/global/
register
www.samsung.com/global/register
การเปิดเล่นแผ่นดิสก์หลายๆ ชนิด
คุณสามารถใช้ระบบโฮมซีนม
ี านีเ้ ปิดเล่นแผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ รวมถึง DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW และ DVD±R/RW
รับรองโฮสต์ USB
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์และเพลงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในเครือ
่ งเล่น MP3 กล้องดิจท
ิ ล
ั หรือเมมโมรีส
่ ติก
๊
USB ได้ดว้ ยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลเข้ากับช่อง USB ของโฮมซีนม
ี า
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คำเตือนด้านความปลอดภัย
หากต้องการลดความเสีย
่ งจากไฟดูด ห้ามแกะฝาครอบด้านหน้า (หรือด้านหลัง) ออก
ไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดภายในเครือ
่ งทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตัวเอง โปรดให้เจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยบริการทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญเป็นผูล
้ งมือซ่อม
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II คือรูปแบบเทคโนโลยีการถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ทีพ
่ ฒ
ั นามาจากระบบ Dolby Pro
Logic เดิม
DTS (ระบบโรงภาพยนตร์ดิจิทัล)
DTS คือรูปแบบการบีบอัดข้อมูลเสียงทีไ่ ด้รบ
ั การพัฒนาขึน
้ โดย Digital Theater Systems Inc. เพือ
่ พลังเสียง 5.1 ช่องสัญญา
ณความถีเ่ ต็มพิกด
ั
ข้อควรระวัง
ระวังไฟดูด
ห้ามเปิด
ฟังก์ชันประหยัดไฟฟ้า
สัญลักษณ์นห
้ี มายถึงมี "แรงดันไฟฟ้าทีเ่ ป็นอันต
ราย" อยูภ
่ ายในผลิตภัณฑ์ทอ
่ี าจทำให้เกิดไฟดูด
หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลได้
สัญลักษณ์นห
้ี มายถึงคำแนะนำทีส
่ ำคัญสำหรับผ
ลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
ฟังก์ชันพักหน้าจอโทรทัศน์
หากเครื่องเล่นอยู่ในโหมดหยุดเป็นเวลา 5 นาที โลโก้ของซัมซุงจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
HT-Z220/TZ222/TZ225ผลิตภัณฑ์นี้จะสลับไปยังโหมดประหยัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหลังจากที่อยู่ในโหมดพักหน้าจอ
เป็นเวลาเกิน 20 นาที
HT-Z220/TZ222/TZ225ผลิตภัณฑ์นจ
้ี ะปิดตัวเองโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากทีอ
่ ยูใ่ นโหมดหยุดนานเกิน 20 นาที
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
เ ครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์นี้จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส
1 การใช้ระบบควบคุม
การปรับเปลี่ยนหรือการทำตามขั้นตอนอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้อาจทำใ
ห้สัมผัสกับรังสีที่เป็นอันตราย
ข้อควรระวัง: ร ังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดและปลดล็อค หลีกเลี่ย
งการสัมผัสกับลำแสง
HT-Z220/TZ222/TZ225ผลิตภัณฑ์นย
้ี งั ยอมให้คณ
ุ เลือกภาพโปรดในระหว่างเล่น JPEG หรือดีวด
ี พ
ี ร้อมตัง้ ภาพนัน
้ เป็นวอลล์เปเ
ปอร์ของภาพพืน
้ หลังของคุณ
คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดนความชื้นหรือฝน
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟดูด ให้เสียบปลั๊กด้านที่เป็นแผ่นกว้างเข้ากับช่องเสียบปากกว้างให้แน่น
• จะต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการต่อสายดินป้องกัน
• ในการถอดอุปกรณ์ออกจากสายไฟหลัก จะต้องดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบหลักก่อน เพื่อให้ปลั๊กหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน
ฟังก์ชัน Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั ทีส
่ ามารถนำมาใช้เพือ
่ ใช้งานตัวเครือ
่ งหลักผ่านรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซม
ั ซุง ด้วยการเชือ
่ มต่อโฮมซีนม
ี าเ
ข้ากับโทรทัศน์ซม
ั ซุงผ่านสาย HDMI (มีเฉพาะในโทรทัศน์ซม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน Anynet+ เท่านัน
้ )
ข้อควรระวัง
• ต้องไม่ให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนน้ำหรือน้ำกระเด็นใส่ และห้ามวางของที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนผลิตภัณฑ์
• ปลั๊กหลักของเครื่องนำมาใช้เป็นตัวตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
การแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์ในแบบที่เลือกเองได้
THI
คุณลักษณะ
ฟังก์ชัน AV SYNC
สัญญาณวิดโี ออาจช้ากว่าสัญญาณเสียงเมือ
่ เชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับโทรทัศน์ดจิ ท
ิ ล
ั
คุณสามารถชดเชยสิง่ นีไ้ ด้ดว้ ยการปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงเพือ
่ ให้พอดีกบ
ั สัญญาณวิดโี อ
สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ าพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดา้ นล่าง
สายวิดโี อ
เสาอากาศคลืน่ เอฟเอ็ม
เคเบิล HDMI
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
รีโมทคอนโทรล/ ถ่าน
(ขนาด AAA)
มาตรการป้องกัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านของคุณตรงกับที่ระบุในสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องเล่น
วางเครื่องเล่นของคุณในแนวนอนบนที่ตั้งที่เหมาะสม (เฟอร์นิเจอร์) โดยให้มีที่ว่างรอบๆ เพื่อระบายอากาศ (7.5~10
ซม.) ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ อย่าวางของไว้บนเครื่องเล่น อย่าวางเครื่องเล่นบนเครื่องขยายเสียง
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อน ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดใส่แผ่นดิสก์ว่างอยู่ เครื่องเล่นนี้ได้
รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การปรับเครื่องเล่นดีวีดีมาไว้ที่โหมดพักรอไม่ถือว่าเป็นการปิดกระ
แสไฟฟ้า เพื่อปิดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าเครื่องเล่นอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กหลักของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผ
นัง โดยเฉพาะเมื่อไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ถอดปลั๊กหลักไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผ
นังในขณะที่ฝนตกฟ้าร้อง
ห้ามเครื่องเล่นโดนแสงแดงหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ โดยตรง
เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไปและเครื่องขัดข้องได้
Phones
ป้องกันเครื่องเล่นจากความชื้น (เช่น จากแจกัน) และความร้อน
มากเกินไป (เช่น บริเวณที่มีเปลวไฟ) หรืออุปกรณ์ที่สร้างสนาม
แม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง) ถอดสายไฟออกจากเต้
าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับหากเครื่องเล่นขัดข้อง เครื่องเล่นนี้ไม่ไ
ด้ผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่
อการใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น
อาจเกิดการควบแน่นได้หากจัดเก็บเครื่องเล่นหรือดิสก์ไว้ในที่ๆ
เย็น หากขนย้ายเครื่องเล่นในฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโม
งก่อนนำเครื่องเล่นมาใช้เพื่อให้อุณหภูมิเครื่องเล่นเท่ากับอุณ
หภูมิห้อง
4
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเนื่องจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหา
ย ถ่านที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อ
ม ห้ามทิ้งถ่านรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน
สารบัญ
THI
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คุณลักษณะ
2
สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
3
4
คำเตือนด้านความปลอดภัย
มาตรการป้องกัน
ทำความรู้จัก
7
8
8
8
9
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
การป้องกันการทำสำเนา
ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์
คำอธิบาย
10
10
11
แผงด้านหน้า
หน้าจอ
แผงด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
12
14
ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ
16
20
22
23
23
24
25
26
การต่อลำโพง
การต่อเครื่องขยายเสียงภาครับแบบไร้สาย
การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
ฟังชันการตรวจจับ HDMI อัตโนมัต
ฟังก์ชัน HDMI (เลือกได้)
BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
การต่อสัญญาณเสียงจากคอมโพเนนต์ภายนอก
การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
ก่อนการใช้งานโฮมเธียเตอร์ของคุณ
27
ก่อนการใช้งานโฮมเธียเตอร์ของคุณ
เปิดเล่น
28
29
30
31
33
41
เล่นแผ่นดิสก์
เปิดเล่น MP3/WMA-CD
เล่นไฟล์ JPEG
เล่น DIVX
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB
2
3
7
10
12
16
27
28
5
THI
สารบัญ
การตั้งค่าระบบ
43
43
43
44
45
47
47
48
49
49
50
51
51
52
52
53
53
53
วิทยุ
54
55
57
59
ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก
วิธีแก้ปัญหา
รายการรหัสภาษา
ภาคผนวก
60
54 การฟังวิทยุ
54 การตั้งค่าสถานีไว้ล่วงหน้า
55
55
55
56
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
การปรับความสว่างของหน้าจอ
ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
การริปซีดี
57 วิธีแก้ปัญหา
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้
ต้องตรวจสอบคำจำกัดความของคำต่างๆ ต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
ไอคอนที่นำมาใช้ในคู่มือ
ไอคอน
คำ
DVD
B
A
G
D
M`
DVD
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น DVD หรือ DVD-R/DVD-RW ทีถ
่ ก
ู บันทึก
และไฟนัลไลซ์ในโหมดวิดโี อ
CD
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD ข้อมูล (CD-R หรือ CD-RW)
MP3
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD-R/-RW
JPEG
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD-R/-RW
DivX
M
คำจำกัดความ
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R หรือ CD-RW)
ข้อควรระวัง
คำนีห
้ มายถึงกรณีทฟ
่ี งั ก์ชน
ั ไม่ทำงานหรืออาจมีการยกเลิกการตัง้ ค่า
หมายเหตุ
คำนีห
้ มายถึงเคล็ดลับหรือคำแนะนำทีป
่ รากฏบนหน้าทีจ
่ ะช่วยให้แต่ละฟังก์ชน
ั ทำง
าน
ในคูม
่ อ
ื นี้ คำแนะนำทีร
่ วมคำว่า "ดีวด
ี ( DVD )" จะนำมาใช้กบ
ั แผ่น DVD-VIDEO และ
DVD-R/-RW ทีบ
่ น
ั ทึกในโหมดวิดโี อและไฟนัลไลซ์ ในกรณีทพ
่ี ด
ู ถึงดีวด
ี ช
ี นิดพิเศษ ดีวด
ี น
ี ้ั
นจะถูกระบุแยกต่างหาก
` ถ้าไม่ได้บน
ั ทึกแผ่นดิสก์ DVD-R/-RW ในรูปแบบ DVD Video อย่างเหมาะสม แผ่นดิสก์จะไม่สามา
รถเปิดเล่น
เกี่ยวกับการใช้คู่มือผู้ใช้นี้
1. ต้องคุน
้ เคยกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์น้ี (โปรดดูทห
่ี น้า 3~4)
2. หากเกิดปัญหา ให้ดรู ายละเอียดในหัวข้อวิธแ
ี ก้ปญ
ั หา (โปรดดูทห
่ี น้า 57~58)
ลิขสิทธิ์
59 รายการรหัสภาษา
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือผู้ใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลา
ยลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics Co.,Ltd.
60 ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
61 ข้อกำหนดเฉพาะ
● ทำความรู้จัก
45
46
46
การตั้งภาษา
การตั้งค่าโหมด HDMI VIDEO OUT
การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์
การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง
(ระดับเรตติ้ง)
การตั้งค่ารหัสผ่าน
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้ง
ค่าที่คุณทำ
การตั้งค่าโหมดลำโพง
การตั้งค่าเวลาดีเลย์
การตั้งค่าเวลาดีเลย์ของลำโพง
การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
การตั้งค่าเสียง
การตั้งค่า DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)
การตั้งค่า AV SYNC
การตั้งค่าเสียง HDMI (เลือกได้)
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง (DSP)/EQ
โหมด DOLBY PRO LOGIC II
เอฟเฟ็ค DOLBY PRO LOGIC II
P.BASS
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
ทำความรู้จัก
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนไฟล์ Secure (DRM) Media
DVD (Digital Versatile Disc) ให้ทั้งภาพและเสียงอันน่าเร้าใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณระบบเสียงเซอร์ราวด์
Dolby Digital และเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณวิดีโอ MPEG-2 ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็คส
มจริงได้จากภายในบ้าน ประหนึ่งนั่งอยู่ภายในโรงภาพยนตร์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต
~ 6
เครื่องเล่น DVD และแผ่นดิสก์ถูกเข้ารหัสตามภูมิภาค รหัสภูมิภาคเหล่านี้จะต้องตรงกันเพื่อเล่นแผ่นดิสก์ หา
กรหัสไม่ตรงกัน จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
ดูรายละเอียดหมายเลขภูมิภาคสำหรับเครื่องเล่นนี้ได้จากแผงด้านหลังของเครื่องเล่น
(เครื่องเล่นดีวีดีของคุณจะเล่นแผ่นดีวีดีที่มีป้ายรหัสภูมิภาคที่ตรงกันเท่านั้น)
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
ชนิดแผ่นดิสก์
เครือ
่ งหมาย
(โลโก้)
สัญญาณทีบ
่ น
ั ทึก
ขนาดแผ่นดิสก์
12 ซม.
DVD-VIDEO
VIDEO
8 ซม.
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
เวลาเล่นสูงสุด
ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 480 นาที (สองด้าน)
ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 160 นาที (สองด้าน)
12 ซม.
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
12 ซม.
—
8 ซม.
—
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
• ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ DVD-RAM บนเครือ
่ งเล่นนีไ้ ด้
หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ต้อง) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
ี ท
ี ซ
่ี อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นบนเครือ
่ งเล่นนี้
• แผ่นดีวด
หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> (ไม่สามารถเล่นแผ่นดิ
สก์น้ี ตรวจสอบรหัสภูมภ
ิ าค) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
❖ แผ่นดิสก์ CD-R
• แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทใ่ี ช้บน
ั ทึกแผ่นดิสก์ (เครือ
่ งบันทึกซีดห
ี รือคอม
พิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์
• ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ CD-R เกิน 700MB/80 นาทีเพราะอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นดิสก์ CD-RW (เขียนทับได้) บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• เฉพาะ CD-Rs ที่ "ปิด" ได้อย่างเหมาะสมเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์ หากปิดช่วงของการเปิดเล่นแต่ยงั เปิดแผ่
นดิสก์คา้ งไว้ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้อย่างสมบูรณ์
❖ แผ่นดิสก์ CD-R MP3
• เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ MP3 อยูใ่ นรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
• ชือ
่ ไฟล์ MP3 ควรประกอบด้วยอักขระ 8 ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มเี ว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
• ใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี น
ั ทึกด้วยอัตราข้อมูลสำหรับการบีบอัด/การคลายข้อมูลทีม
่ ากกว่า 128Kbps
• เฉพาะไฟล์ทม
่ี ส
ี ว่ นขยายเป็น "mp3" และ "MP3" เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
• เฉพาะดิสก์ทถ
่ี ก
ู เขียนหลายๆ ช่วงต่อเนือ
่ งกันเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีสว่ นทีว่ า่ งอยูบ
่ นแผ่นดิสก์ Multisession แผ่
นดิสก์นน
้ั จะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนทีว่ า่ งอยู่
• ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ปิด อาจใช้เวลานานขึน
้ เพือ
่ เริม
่ ต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
• สำหรับไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสด้วยรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) เช่น ไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสด้วยอัตราบิตต่ำและอัตราบิตสูง
(เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดดในระหว่างเปิดเล่น
• สามารถเปิดเล่นได้สงู สุดไม่เกิน 500 แทร็คต่อแผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
• สามารถเปิดเล่นได้สงู สุดไม่เกิน 300 โฟลเดอร์ตอ
่ แผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
❖ ไฟล์ CD-R JPEG
• เฉพาะไฟล์ทม
่ี ส
ี ว่ นขยายเป็น "jpg" เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
• ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ปิด อาจใช้เวลานานขึน
้ เพือ
่ เริม
่ ต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
• เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ JPEG อยูใ่ นรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
• ชือ
่ ไฟล์ JPEG ควรประกอบด้วยอักขระ ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มเี ว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
• เฉพาะดิสก์ทถ
่ี ก
ู เขียนหลายๆ ช่วงต่อเนือ
่ งกันเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีสว่ นทีว่ า่ งอยูบ
่ นแผ่นดิสก์ Multisession แผ่
นดิสก์นน
้ั จะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนทีว่ า่ งอยู่
• สามารถจัดเก็บภาพได้สงู สุดไม่เกิน 9,999 ภาพต่อแผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
• เมือ
่ เล่นแผ่นซีดภ
ี าพจาก Kodak/Fuji เฉพาะไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์รป
ู ภาพเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นดิสก์รป
ู ภาพอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่จากซีดภ
ี าพของ Kodak/Fuji อาจใช้เวลาเริม
่ ต้นเปิดเล่นนานขึน
้ หรืออาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
เลย
❖ แผ่นดิสก์ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์นม
้ี เี ฉพาะรูปแบบการเข้ารหัสทีอ
่ นุมต
ั โิ ดย DivX Networks, Inc. ผลทีเ่ กิดขึน
้ คือไฟล์ DivX ทีผ
่ ใู้ ช้สร้า
งขึน
้ อาจไม่เปิดเล่น
• ทัง้ ยังไม่สนับสนุนการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบทีไ่ ม่สามารถใช้รว่ มกัน (ตัวอย่างเช่น : QPEL, GMC,
ความคมชัดสูงกว่า 800 x 600 พิกเซล เป็นต้น)
• ส่วนทีม
่ อ
ี ต
ั ราเฟรมสูง ๆ อาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ในขณะทีเ่ ล่นไฟล์ DivX
• สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับรูปแบบทีอ
่ นุมต
ั โิ ดย DivX Networks, Inc. โปรดดูท่ี "www.divxnetworks.net"
การป้องกันการทำสำเนา
• แผ่นดีวด
ี จ
ี ำนวนมากถูกเข้ารหัสด้วยระบบป้องกันการทำสำเนา ด้วยระบบนี้ คุณจึงควรต่อเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้ากับโทรทัศน์ของคุ
ณโดยตรงเท่านัน
้ ไม่ใช่ตอ
่ เข้ากับ VCR การต่อเข้ากับ VCR จะทำให้ภาพทีไ่ ด้จากแผ่นดีวด
ี ท
ี ป
่ี อ
้ งกันการทำสำเนาบิดเบีย
้ ว
• ผลิตภัณฑ์นไ้ี ด้รวมเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิไ์ ว้ภายในเครือ
่ ง โดยป้องกันด้วยวิธก
ี ารต่างๆ ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข
์ องสหรัฐฯ แ
ละสิทธิแ
์ ห่งทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาอืน
่ ๆ ของ Macrovision Corporation และผูเ้ ป็นเจ้าของสิทธิอ
์ น
่ื ๆ
การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิน
์ ต
้ี อ
้ งได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ าก Macrovision Corporation และมีขน
้ึ สำหรับการใช้รบ
ั ชมภาย
ในบ้านและการรับชมในวงจำกัดเท่านัน
้ เว้นแต่ได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ าก Macrovision Corporation ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแย
กส่วนประกอบ
● ทำความรู้จัก
1
THI
ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์
คำอธิบาย
THI
แผงด้านหลัง
แผงด้านหน้า
1
3 4
5
6
11
7
● คำอธิบาย
10
2
FM ANT
FM ANT
MIC 1
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง(
)
MIC 2
FUNC.
ปุ่มเปิด/ปิด
ปุ่มเล่น/พักเล่น (
ถาดใส่แผ่นดิสก์
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั
MIC 1, MIC 2
ปุม
่ ปรับลงและข้าม (
ขัว้ ต่อ USB
ปุม
่ หยุด (
)
8
)
10
ปุม
่ ปรับขึน
้ และข้าม (
11
การควบคุมระดับเสียง
)
)
หน้าจอ
9
ตัวแสดงสถานะตัง้ สถานีไว้ลว่ งหน้า
10
9
10
การต่อการ์ด TX (ไร้สาย)
การ์ด TX ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวเครื่องกับเครื่
องขยายเสียงของเครื่องรับแบบไร้สายที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้
ช่อง HDMI OUT (เลือกได้)
ใช้สาย HDMI ต่อขัว้ HDMI ออกนีก
้ บ
ั ขัว้ HDMI เข้าบนโทรทัศน์
ของคุณเพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีทส
่ี ด
ุ
ช่องสัญญาณสายใยแก้วดิจท
ิ ล
ั เข้าภายนอก
ใช้ชอ
่ งนีเ้ พือ
่ ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทีส
่ ามารถส่งออกสัญญาณดิจิ
ทัลได้
ช่องสัญญาณวิดโี อออก
ต่อช่องสัญญาณวิดโี อเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN) เข้ากับช่อง
VIDEO OUT
ช่องเสียบสัญญาณเข้า AUX
เต่อกับสัญญาณออกอนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น
วีซอ
ี าร์)
ช่องสัญญาณออกคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
ต่อโทรทัศน์ทม
่ี ส
ี ายส่งสัญญาณคอมโพเนนต์วด
ิ โี อเข้ากับช่องต่าง
ๆ เหล่านี้
ช่อง FM 75Ω COAXIAL
ต่อเสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็ม
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมจะหมุนตลอดเวลาเมือ
่ เปิดเครือ
่ ง ในขณะทีว่ างเครือ
่ งเล่น
ต้องเผือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ ง 4 นิว้ ในทุกๆ ด้านให้กบ
ั พัดลม
ขัว้ ต่อสัญญาณออกลำโพง
ต่อลำโพงหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงหลัง และซับวูฟเฟอร์
สายรัด
รัดสายลำโพงให้แน่น
หน้าจอแสดงสถานะของระบบ
เครือ
่ งหมายความถีว่ ท
ิ ยุ
10
11
ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
1
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
2
ปุม
่ เครือ
่ งรับดีวด
ี ี
20
21
2
22
3
23
4
5
6
7
23
24
25
ปุ่มหมายเลข (0~9)
5
ปุ่มเสียง
6
ปุ่มขั้น
7
ปุ่มปรับหาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า/ข้ามซีดี
8
ปุ่มระดับเสียง
9
ปุ่มเมนู
10
ปุ่มเคอร์เซอร์/ป้อน
11
ปุ่มข้อมูล
24
25
12
13
ุ่ม TUNER MEMORY, SD(Standard
ป
Definition)/HD(High Definition)
26
27
14
ปุ่มซูม
8
28
16
9
29
30
17
STEP
11
31
12
13
32
33
14
15
16
17
18
19
15
ปุ่มโหมด PL II
ECHO, ปุ่มพักเครื่อง
ปุ่ม MIC VOLUME DECREASE
18
ปุ่ม SLOW, MO/ST
REPEAT
ปุ่มเอฟเฟ็ค PL II
20
ปุ่ม SOURCE
26
ปุ่มดีวีดี
ปุ่มเครื่องจูน
ปุ่ม AUX
ปุ่มพอร์ต
ปุม
่ คำบรรยาย
ปุ่มพักเล่น
ปุ่มเล่น
ปุ่มหยุด
ปุ่มค้นหา
27
ปุ่มปิดเสียงชั่วคราว
28
ปุ่มจูน/ช่อง
29
ปุ่มคงเหลือ
30
ปุ่มกลับ
31
ปุ่มออก
32
ปุ่มยกเลิก
33
ปุ่มแก้ไขเสียง
34
ปุ่มซ้ำ
35
ปุ่มโลโก้
19
10
36
37
38
39
ปุ่ม CD RIPPING
ปุ่ม DSP/EQ
ปุ่มเสียงเบส
ปุ่ม MIC VOLUME INCREASE
ปุ่มภาพจาง
วิธีใส่ถ่านในรีโมท
34
35
36
37
38
39
1. ถอดฝาครอบถ่านออกตาม
ทิศทางที่แสดงด้วยลูกศร
M
2. ใ ส่ถ่าน 1.5V AAA สองก้อน
ระวังอย่าให้สลับขั้ว (+ และ –)
3. ใส่ฝาครอบถ่านกลับเข้าที่
เดิม
ทำตามมาตรการป้องกันเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมหรือแตกร้าวของถ่าน:
`
`
`
`
12
22
ปุ่มโทรทัศน์
DVD
● รีโมทคอนโทรล
1
ปุม
่ เปิด/ปิด
DVD
DVD
3
4
21
THI
รีโมทคอนโทรล
ใส่ถา่ นทีถ
่ ก
ู ขัว้ ลงในรีโมทคอนโทรล: (+) กับ (+) และ (–) กับ (–)
ใช้ถา่ นในชนิดทีถ
่ ก
ู ต้อง ถ่านทีม
่ องดูคล้ายกันอาจมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน
ควรเปลีย
่ นถ่านพร้อมๆ กันทัง้ สองก้อน
ไม่ให้ถา่ นสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ
13
เลข
ยี่ห้อ
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลนีค
้ วบคุมฟังก์ชน
ั บางอย่างของโทรทัศน์
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
เมื่อใช้โทรทัศน์ร่วมกับรีโมทคอนโทรล
ตัวอย่างเช่น : สำหรับโทรทัศน์ซม
ั ซุง
ในขณะทีก
่ ดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว้ ให้ใช้ปม
ุ่ ห
มายเลขเพือ
่ ป้อน 00, 15, 16, 17 หรือ 40
STEP
STEP
4. ถ้าโทรทัศน์ดบ
ั แสดงว่าการตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
• คุณสามารถใช้ปม
ุ่ TV POWER (เปิด/ปิดโทรทัศน์), VOLUME (ระดับเสียง), CHANNEL (ช่องสัญญาณ)
และปุม
่ ตัวเลข (0~9)
M
` รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับโทรทัศน์บางยีห
่ อ
้ และอาจไม่สามารถใช้งานบางอย่างได้โดยขึน
้ อ
ยูก
่ บ
ั ยีห
่ อ
้ โทรทัศน์ของคุณ
` หากคุณไม่ได้ตง้ั ค่ารีโมทคอนโทรลด้วยรหัสสำหรับโทรทัศน์ทเ่ี ป็นยีห
่ อ
้ ของคุณ รีโมทคอนโทรลจะ
ทำงานกับโทรทัศน์ซม
ั ซุงตามค่าเริม
่ ต้นทีต
่ ง้ั ไว้
พิกัดการทำงานของรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างทีเ่ ป็นเส้นตรงประมาณ 7 เมตร
และยังสามารถนำมาใช้ได้งานได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน 30° จากเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
MIC 1
14
MIC 2
FUNC.
เลข
ยี่ห้อ
รหัส
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● รีโมทคอนโทรล
1. กดปุม
่ TV (โทรทัศน์) เพือ
่ ตัง้ รีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
2. กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) เพือ
่ เปิดโทรทัศน์
3. ในขณะทีก
่ ดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว
ให้ปอ
้ นรหัสท ตรงกับยีห
่ อ
้ โทรทัศน์ของคุณ
• หากมีรหัสมากกว่าหนึง่ ตัวสำหรับโทรทัศน์ของคุณปรากฏใ
นตาราง ให้ปอ
้ นรหัสทีละตัวเพือ
่ ดูวา่ รหัสตัวใดเป็นรหัสทีถ
่ ก
ู
ต้อง
รหัส
THI
รายการรหัสสำหรับโทรทัศน์ยห
่ี อ
้ ต่างๆ
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อต่างๆ ของเครื่องดิจิทัลโฮมซีนีมากับอุปกรณ์ภายนอก
ต้องปิดเครื่องและถอดสายไฟออกแล้วก่อนเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่อง
ส่วนประกอบของลำโพง
THI
การเชื่อมต่อ
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
(R)
การต่อลำโพง
ลำโพงหน้า
ลำโพงหลัง
ลำโพงกลาง
ซับวูฟเฟอร์
● การเชื่อมต่อ
HT-TZ222
สลักเกลียว (ขนาดเล็ก)
: 10 ตัว
ลำโพงกลาง
(L) (R)
(L)
สลักเกลียว (ขนาดใหญ่)
: 2 ตัว
(R)
ลำโพงหลัง
ลำโพงหน้า
แท่นวาง
สายลำโพง
ซับวูฟเฟอร์
ฐานของแท่นวาง
HT-TZ225
วางเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ไี ว้บนขาตัง้ หรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางโทรทัศน์
วิธีเลือกตำแหน่งการฟัง
สลักเกลียว (ขนาดเล็ก) สลักเกลียว (ขนาดใหญ่)
: 20 ตัว
: 4 ตัว
ลำโพงกลาง
ตำแหน่งของเครื่องเล่นดีวีดี
(L) (R)
(L) (R)
ลำโพงหน้า
ลำโพงหลัง
ตำแหน่งการฟังควรมีระยะประมาณ 2.5-3 เท่าของระหว่างห่างจากหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น: สำหรับโทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว ตำแหน่งการฟังควรอยู่ที่ประมาณ 2~2.4 ม. (6~8 ฟุต)
สำหรับโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว ตำแหน่งการฟังควรอยู่ที่ประมาณ 3.5~4 ม. (11~13 ฟุต)
ลำโพงหน้าei
วางลำโพงเหล่านี้ไว้ด้านหน้าตำแหน่งการฟังของคุณ โดยหันลำโพง (ประมาณ 45°) เข้าหาตัวคุณ
วางลำโพงเพื่อให้ลำโพงเสียงแหลมอยู่ตำแหน่งที่สูงเท่ากับระดับใบหูของคุณ
วางส่วนหน้าของลำโพงหน้าให้พอดีกับส่วนหน้าของลำโพงกลางหรือวางเยื้องมาข้างหน้าลำโพงกลางเล็กน้อย
ลำโพงกลาง
f
ถือว่าดีทส
่ี ด
ุ หากจะวางลำโพงนีใ้ ห้อยูใ่ นระดับความสูงเดียวกันกับลำโพงหน้า คุณยังสามารถวางลำโพงนีไ้ ว้เหนือหรือใต้โทรทัศน์ได้โด
ยตรง
ลำโพงหลัง
hj
วางลำโพงเหล่านี้หลังตำแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วางลำโพงเหล่านี้โดยให้ลำโพงหันเข้าหากัน วางลำโพงให้
สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม. (2 ถึง 3 ฟุต) โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
ลำโพงด้านหลังใช้เพื่อส่งเสียงเอฟเฟ็กต์หลัก และเสียงจะไม่ออกจากลำโพงนี้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากลำโพงด้านหน้าและล
* ำโพงกลาง
ซับวูฟเฟอร์
ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่สำคัญมากนัก คุณสามารถวางในทุกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
1
แท่นวาง
สายลำโพง
ซับวูฟเฟอร์
ฐานของแท่นวาง
แท่นวางแบบ Tallboy สำหรับลำโพงหน้า/หลัง
วิธต
ี ด
ิ ตัง
้ ลำโพงบนแท่นวาง
HT-TZ222 - ลำโพงด้านหน้า
HT-TZ225 - ลำโพงด้านหน้า/ด้านหลัง
1. ยกขาตัง
้ กลับหัวและต่อขาตัง้ เข้ากับฐานขาตัง
้
1
STAND BASE
STAND
2. ใส่สกรูขนาดเล็ก 5 ตัวลงในช่อง 5 ช่องทีม
่ เี ครือ่ งหมา
ยลูกศรกำกับโดยใช้ไขควง ตามภาพประกอบ
3. เชือ่ มต่อลำโพงด้านบนเข้ากับขาตัง้ ทีป
่ ระกอบ
4. ใส่สกรูขนาดใหญ่เข้ากับช่องใส่ดา้ นหลังลำโพง
ทีม
่ เี ครือ
่ งหมายลูกศรกำกับโดยใช้ไขควง
4
1
THI
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพงด้านหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงด้านหลัง และลำโพงซับวูฟเฟอร์
่ า้ นหลังของลำโพง
1. กดแท็บขัว้ ต่อลงทีด
การต่อลำโพงหน้า ลำโพงกลาง และซับวูฟเฟอร์
2. สอดสายไฟสีดำลงในขัว้ ต่อสีดำ (–) และสายไฟสีแดงลงในขัว้ ต่
อสีแดง (+) แล้วปล่อยแท็บ
HT-TZ225
สีดำ สีแดง
ลำโพงกลาง
๊ เชือ
่ มต่อตรงกับสีของช่องเสียบเชือ
่ มต่อ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสีของปลัก
HT-Z220
● การเชื่อมต่อ
3. เชื่อมต่อปลายสายลำโพงอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบเชื่อมต่อ
ที่ด้านหลังของระบบโฮมเธียเตอร์และโมดูลเครื่องรับสัญญาณไ
ร้สาย
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงกลาง
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ipod
AUX IN 2
ipod
ลำโพงหลัง (ขวา)
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
ลำโพงหลัง (ขวา)
AUX IN 2
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
ซับวูฟเฟอร์
HT-TZ222
` อย่าปล่อยให้เด็กเล่นกับหรือเล่นใกล้กบ
ั ลำโพง เพราะเด็กอาจได้รบ
ั การบาดเจ็บหากลำโพงหล่นทั
บ
ลำโพงหน้า (ขวา)
` เมือ
่ ต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขัว้ (+/ –) ถูกต้อง
ลำโพงกลาง
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
` เก็บลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้พน
้ มือเด็ก เพือ
่ ป้องกันเด็กใช้มอ
ื หรือสิง่ แปลกปลอมอืน
่ สอดเข้าไปในท่อ
(รู) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์
` Dอย่าแขวนซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านท่อ (รู) นี้
M`
หากคุณวางลำโพงใกล้กบ
ั โทรทัศน์ สีบนหน้าจออาจเพีย
้ นเนือ
่ งจากสนามแม่เหล็กจากลำโพง
หากปัญหานีเ้ กิดขึน
้ ให้วางลำโพงห่างจากโทรทัศน์ของคุณ
ipod
ลำโพงหลัง (ขวา)
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
1
1
การเชื่อมต่อ
2. ปิดเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ี สอดการ์ด TX ลงในจุดเชือ
่ มต่อการ์ด
TX (WIRELESS) ทีด
่ า้ นหลังของตัวเครือ
่ งหลัก
• จับการ์ด TX ค้างไว้เพือ
่ ให้สว่ นทีเ่ อียงลาดหันไปทางด้านซ้า
ยและสอดการ์ดลงในช่องเสียบ
• การ์ด TX ช่วยให้เกิดการติดต่อสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่
งหลักกับเครือ
่ งรับแบบไร้สาย
การต่อเครื่องขยายเสียงภาครับแบบไร้สาย
THI
อ
่ ลำโพงหน้า ลำโพงกลาง และซับวูฟเฟอร์เข้ากับเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ี
1. ต
โปรดอ้างอิงหน้า 18~19
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย (SWA-4000/4100)
ส่วนที่เอียงลาดหันไปทางด้านซ้าย
การ์ด TX
● การเชื่อมต่อ
3. ต่อลำโพงหลังขวาและซ้ายเข้ากับโมดูลตัวรับแบบไร้สาย
ลำโพงกลาง
4. เสียบปลั๊กสายไฟของโมดูลตัวรับแบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังและเปิดสวิตช์ไฟไปที่ ON
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
M`
ipod
วางโมดูลตัวรับแบบไร้สายไว้ทด
่ี า้ นหลังของตำแหน่งการฟัง หากโมดูลตัวรับแบบไร้สายอยูใ่ กล้กบ
ั
ตัวเครือ
่ งหลักมากเกินไป อาจได้ยน
ิ เสียงรบกวนจากสัญญาณแทรก
` หากคุณใช้อป
ุ กรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ แลนการ์ดแบบไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อน
่ื ๆ
ทีใ่ ช้ความถีเ่ ดียวกัน (5.8/2.4 กิกกะเฮิรซ
์ ) ใกล้กบ
ั ระบบ คุณอาจได้ยน
ิ เสียงรบกวนจากสัญญาณแท
รก
` ระยะการส่งสัญญาณจากตัวเครื่องหลักไปยังโมดูลตัวรับแบบไร้สายอยู่ที่ประมาณ 33 ฟุต (10
ม.) แต่อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะการทำงานของคุณ หากมีกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือกำแพงโลหะกั้นกลางระหว่างตัวเครื่องหลักและโมดูลตัวรับแบบไร้สาย ระบบจะไม่สามารถ
ทำงานได้เลย เนื่องจากคลื่นวิทยุไม่สามารถทะลุผ่านโลหะได้
ซับวูฟเฟอร์
HT-Z220/TZ222
` หากตัวเครือ
่ งหลักไม่ทำการเชือ
่ มต่อไร้สาย ระบบจำเป็นต้องมีการตัง้ ค่า ID ระหว่างเครือ
่ งหลักและ
โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย เมือ
่ ตัวเครือ
่ งหลักปิดอยู่ ให้กดปุม
่ หมายเลขของรีโมทคอนโทรล
"0""1""3""5" และตัวเครือ
่ งหลักจะเปิดขึน
้ เมือ
่ โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายเปิดอยู่ กดปุม
่
"ID SET" ทีด
่ า้ นหลังของโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายไว้ประมาณ 5 วินาที
HT-TZ225
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
ลำโพงหลัง (ขวา)
` ไม่ใส่การ์ดอืน
่ ใดนอกเหนือจากการ์ด TX ทีใ่ ห้มาด้วย
หากใช้การ์ด TX อืน
่ ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรือการ์ดอาจดึงออกได้ไม่งา่ ยนัก
` อย่าสอดการ์ด TX กลับด้านหรือผิดทิศทาง
` สอดการ์ด TX เมือ
่ ปิดเครือ
่ งเล่นดีวด
ี แ
ี ล้ว การสอดการ์ดเมือ
่ เครือ
่ งเล่นเปิดอยูอ
่ าจทำให้เกิดปัญหาไ
ด้
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
` หากการ์ด TX ถูกสอดและการตัง้ ค่าโมดูลภาครับแบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์แล้ว เสียงจะไม่ออกจากขั้
วต่อลำโพงหลังบนตัวเครือ
่ งหลัก
ลำโพงหลัง (ขวา)
โมดูลตัวรับแบบไร้สาย
โมดูลตัวรับแบบไร้สาย
่ บ
ั โมดูลตัวรับแบบไร้สาย เก็บตัวเครือ
่ งหลักให้หา่ งจากน้ำ
` เสารับสัญญาณแบบไร้สายจะสร้างติดอยูก
และความชืน
้
` เพือ
่ ประสิทธิภาพการรับฟังทีส
่ มบูรณ์แบบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ กีดขวางอยูบ
่ ริเวณรอบๆ
ตำแหน่งโมดูลตัวรับแบบไร้สาย
M`
20
ลำโพงด้านหลังของ HT-Z220/TZ222/TZ225 ยังสามารถเชือ
่ มต่อกับโมดูลตัวรับสัญญาณไร้สาย (SWA4000/4100) หากคุณซือ
้ แยกต่างหาก
` หากไม่ได้ยน
ิ เสียงออกจากลำโพงหลังแบบไร้สาย ให้สลับโหมดไปที่ DVD 5.1
ช่องสัญญาณหรือ Dolby ProLogic II
` คุณจะไม่ได้ยน
ิ เสียงออกจากลำโพงหลังแบบไร้สายหากอยูใ่ นโหมด 2-CH
21
การเชื่อมต่อ
สัญญาณวิดโี อออกของเครือ
่ งเล่นจะเปลีย
่ นเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ต่อสาย HDMI ในขณะทีเ่ ปิดเครือ
่ ง
การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
• HDMI (อินเทอร์เฟสมัลติมเี ดียความคมชัดสูง)
HDMI คืออินเทอร์เฟสที่ช่วยให้สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลของข้อมูลวิดีโอและข้อมูลเสียงได้โดยใช้ขั้วต่อเพียงขั้ว
เดียว เมื่อใช้ HDMI ดีวีดีโฮมซีนีมาจะส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอดิจิทัล พร้อมแสดงภาพอย่างมีชีวิตชีวาบน
โทรทัศน์ที่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI
เลือกหนึง่ ในสามวิธก
ี ารเพือ
่ ต่อเข้ากับทีวี
วิธีที่ 1
(ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่น)
วิธีที่ 3
(มีรายละเอียด)
วิธีที่ 2
(ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่น)
วิธีที่ 1: HDMI (ดีที่สุด)
ต่อสาย HDMI (ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่น) จากช่องสัญญาณ HDMI OUT บนด้านหลังของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้า
กับช่องสัญญาณ HDMI IN บนโทรทัศน์ของคุณ HDMI ช่วยให้คณ
ุ สามารถดูภาพยนตร์ในความละเอียดสูงบน
HDTV ของคุณ
วิธีที่ 2: คอมโพเนนต์วิดีโอ (ดีกว่า)
หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ตอ
่ สายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา)
จากช่องเสียบ Component Video Output (Pr, Pb และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของตัวเครือ
่ งหลักเข้ากับช่องเสียบ
Component Video Input บนทีวข
ี องคุณ
วิธีที่ 3: คอมโพสิตวิดีโอ (ดี)
ต่อสายวิดโี อทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่นจากช่อง VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้ากับช่อง VIDEO
IN บนโทรทัศน์ของคุณ
ความคมชัดทีน
่ ำมาใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ 480p(576p), 720p,1080i/1080p
` ผลิตภัณฑ์นจ้ี ะทำงานในโหมดอินเทอร์เลซสแกน 576i(480i) สำหรับสัญญาณออกคอมโพเนนต์
` หากคุณใช้สาย HDMI เพือ
่ ต่อโทรทัศน์ซม
ั ซุงเข้ากับเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ี คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของโทรทั
ศน์สง่ั การทำงานของโฮมซีนม
ี า มีเฉพาะในโทรทัศน์ซม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน Anynet+ (HDMI-CEC) เท่านัน
้
` หากทีวข
ี องคุณมีโลโก้
แสดงว่าสนับสนุนฟังก์ชน
ั Anynet+
• รายละเอียดการเชือ
่ มต่อ HDMI
ขัว้ ต่อ HDMI - สนับสนุนข้อมูลเสียงดิจท
ิ ล
ั และวิดโี อ
- HDMI จะส่งสัญญาณออกเฉพาะสัญญาณดิจท
ิ ล
ั บริสท
ุ ธิเท่านัน
้ ไปยังโทรทัศน์
- หากโทรทัศน์ของคุณไม่สนับสนุน HDCP (การคุม
้ ครองข้อมูลดิจท
ิ ล
ั แถบความถีส
่ งู ) สัญญาณรบกวนสุม
่ จะปรากฏบนหน้าจอ
• เหตุใดซัมซุงจึงเลือกใช้ HDMI
โทนทัศน์แบบอนาล็อกต้องใช้สญ
ั ญาณเสียง/วิดโี อแบบอนาล็อก อย่างไรก็ดี ในขณะทีก
่ ำลังเล่นดีวด
ี ี ข้อมูลทีส
่ ง่ ไปทีโ่ ทรทัศ
น์จะเป็นข้อมูลดิจท
ิ ล
ั ดังนัน
้ จึงต้องมีตวั แปลงสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ให้เป็นอนาล็อก (ในดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี า) หรือตัวแปลงสัญญาณอนาล็
อกให้เป็นดิจท
ิ ล
ั (ในโทรทัศน์) ในระหว่างการแปลงสัญญาณนี้ คุณภาพของภาพจะลดลงเนือ
่ งจากสัญญาณเสียงรบกวนและสั
ญญาณขาดหาย เทคโนโลยี HDMI คือเทคโนโลยีทเ่ี ป็นเลิศ เนือ
่ งจากเทคโนโลยีนไ้ี ม่ตอ
้ งการตัวแปลงสัญญาณดิจท
ิ ล
ั /
อนาล็อก และได้สญ
ั ญาณดิจท
ิ ล
ั บริสท
ุ ธิจ
์ ากเครือ
่ งเล่นส่งไปยังโทรทัศน์ของคุณ
• HDCP คืออะไร
HDCP (การคุม
้ ครองข้อมูลดิจท
ิ ล
ั แถบความถีส
่ งู ) คือระบบคุม
้ ครองข้อมูลดีวด
ี ท
ี ส
่ี ง่ สัญญาณออกทาง HDMI เพือ
่ ไม่ให้ถก
ู คัดลอก
โดยใช้การเชือ
่ มต่อแบบดิจท
ิ ล
ั ทีป
่ ลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณวิดโี อ (พีซแ
ี ละดีวด
ี ี เป็นต้น) และอุปกรณ์การแสดงภาพ
(โทรทัศน์ และโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น) พร้อมๆ กับการเข้ารหัสข้อมูลทีอ
่ ป
ุ กรณ์แหล่งข้อมูลเพือ
่ ป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ไ
ด้รบ
ั อนุญาต
• Anynet+ คืออะไร
Anynet+ คือฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกขณะเชื่อมต่อเครื่องเล่นนี้ผ่านโทรทัศน์ของซัมซุงที่มีคุณลักษ
ณะ Anynet+
- หากโทรทัศน์ซัมซุงของคุณมีโลโก้
แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและใส่แผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะเริ่มต้นเล่นแผ่นดิสก์ และโทรทัศน์จะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมั
ติ และสลับไปยังโหมด HDMI
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและกดปุ่ม Play (เล่น) โดยมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว โทรทัศน์จะเปิดขึ้นทันทีและสลับ
ไปยังโหมด HDMI
● การเชื่อมต่อ
FM ANT
M`
THI
ฟังชันการตรวจจับ HDMI อัตโนมัต
ฟังก์ชัน HDMI (เลือกได้)
การเลือกความคมชัด
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะช่วยให้ผใู้ ช้เลือกความคมชัดของหน้าจอสำหรับสัญญาณออ
ก HDMI
STEP
ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ SD/HD (ความละเอียดมาตรฐาน/
ความละเอียดสูง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้
• ความคมชัดทีน
่ ำมาใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ
576p(480p), 720p, 1080i/1080p
• ความคมชัด SD (ความละเอียดมาตรฐาน) เท่ากับ 576p(480p)
และความคมชัด HD (ความละเอียดสูง) เท่ากับ 720p, 1080i/1080p
M`
หากโทรทัศน์ไม่สนับสนุนความคมชัดทีก
่ ำหนด คุณจะไ
ม่สามารถดูภาพได้อย่างเหมาะสม
` เมือ
่ ต่อสาย HDMI สัญญาณคอมโพเนนต์วด
ิ โี อและคอมโพ
สิตวิดโี อจะไม่นำออก
` ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกแหล่งสัญญาณวิดีโอเข้
าของโทรทัศน์ได้จากคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์
เหตุใดต้องใช้ HDMI (อินเทอร์เฟสมัล
ติมเี ดียความคมชัดสูง)
อุปกรณ์นี้จะส่งผ่านสัญญาณวิดีโอดีวีดีแ
บบดิจิทัลโดยไม่มีกระบวนการแปลงสัญ
ญาณให้เป็นอนาล็อก คุณจะได้ภาพดิจิ
ทัลที่คมชัดมากกว่าเมื่อใช้การเชื่อมต่อ
HDMI
การเชื่อมต่อ
ฟังก์ชัน HDMI
AUX : แผงด้านหลัง
การใช้ Anynet+(HDMI-CEC)
1. ต่อตัวเครือ
่ งหลักของโฮมซีนม
ี าเข้ากับโทรทัศน์ซม
ั ซุงผ่านสาย
HDMI (โปรดดูทห
่ี น้า 22)
THEATER
พร้อม Anynet+
คุณสามารถควบคุมเครือ
่ งเล่นนี้ เปิดโท
รทัศน์ หรือดูภาพยนตร์ดว้ ยการกดปุม
่
Play บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศ
น์ซม
ั ซุง
View TV
THEATER Menu
FM ANT
2. ตัง้ ฟังก์ชน
ั Anynet+ บนโทรทัศน์ของคุณ
(โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมจากคูม
่ อ
ื คำสัง่ ของโทรทัศน์)
• คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของโทรทัศน์เพือ
่ สัง่ การทำงานของโฮมซี
นีมา (ปุม
่ โทรทัศน์ทน
่ี ำมาใช้ได้คอ
ื : ,
,
,
, , และปุม
่
, ปุม
่ , ~ )
หากคุณเลือก TV
ตัง้ ค่า Anynet+(HDMI-CEC) ไปที่ On (เปิด) โดยกดปุม
่ Anynet+ บนรีโมทคอนโ
ทรลสำหรับโทรทัศน์ของคุณ
• เครือ
่ งรับ : On (เปิด): คุณสามารถฟังเสียงผ่านทางชุดโฮมซีเนม่า
• เครือ
่ งรับ : Off (ปิด): คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน์
สายใยแก้ว: แผงด้านหลัง
สายใยแก้ว (ไม่ได้มา
พร้อมกับเครื่องเล่น)
สายสัญOffญาณเสียง
(ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องเล่น)
Setup
หากคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอกมี
ช่องสัญญาณเสียงออกเพียงช่องเดียว
ให้เลือกต่อที่ด้านขวาหรือซ้าย
On
Connected to Player
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
● การเชื่อมต่อ
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั ทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถควบคุมอุปกรณ์ซม
ั ซุงอืน
่ ๆ ผ่าน
รีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ของซัมซุง คุณสามารถใช้ Anynet + โดยการต่
อโฮมซีนม
ี านีก
้ บ
ั โทรทัศน์ของซัมซุงผ่านสาย HDMI มีเฉพาะในโทรทัศน์
ซัมซุงที่ สนับสนุน Anynet+ เท่านัน
้
THI
การต่อสัญญาณเสียงจากคอมโพเนนต์ภายนอก
Move
Enter
Exit
THEATER
คอมโพเนนต์
อนาล็อกภายนอก
View TV
คอมโพเนนต์ดิจิทัลภายนอก
THEATER Menu
หากคุณเลือก THEATER
เลือก THEATER (ตัวเครือ
่ ง) เพือ
่ เชือ
่ มต่อและตัง้ ค่าตัวเลือกของแต่ละรายการต่อ
ไปนี้
MOVE
ENTER
EXIT
• View TV (ดูโทรทัศน์): หาก anynet+(HDMI CEC) ถูกตัง้ ค่าไปที่ on
(เปิด) และคุณเลือก View TV (ดูโทรทัศน์) โฮมเธียร์เตอร์จะสลับไปทีโ่ หมด
Digital In โดยอัตโนมัติ
• Theater Menu (เมนูตวั เครือ
่ ง): คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมเมนูของโฮมเธียร์เตอร์
่ ง): ข้อมูลการเล่นดิสก์ของโฮมเธียร์เตอร์จะปรากฏขึน
้
• Theater Operation (การทำงานของเครือ
คุณสามารถควบคุมการทำงานของแผ่นดิสก์ของโฮมเธียร์เตอร์ เช่น เปลีย
่ นชือ
่ เรือ
่ ง บท และคำบรรยายใต้ภาพ
• เครือ
่ งรับ : On (เปิด): คุณสามารถฟังเสียงผ่านทางชุดโฮมซีเนม่า
• เครือ
่ งรับ : Off (ปิด): คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน์
M`
ในกรณีทค
่ี ณ
ุ เลือก 'View TV' (ดูโทรทัศน์) หากคุณต้องการฟังเสียงโทรทัศน์ผา่ น Digital In คุณต้องเชื่
อมต่อสายใยแก้วระหว่างโทรทัศน์และโฮมเธียร์เตอร์
BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
คุณสามารถเลือกเพือ
่ ใช้เมนู BD Wise ต่อเมือ
่ ระบบโฮมเธียเตอร์ของซัมซุงเชือ
่
มต่อกับทีวซ
ี ม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน BD Wise โดยใช้สายสัญญาณ HDMI
• BD Wise คืออะไร?
BD Wise จะปรับค่าผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน BD Wise ได้ ให้เป็นค่าทีเ่ หมาะสมที่
สุดโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตน
ิ เ้ี ปิดใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน BD
Wise ได้ เชือ
่ มต่อระหว่างกันโดยใช้สายสัญญาณ HDMI
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
• การใช้ BD Wise
1. ใช้สายสัญญาณ HDMI เพือ
่ เชือ
่ มต่อระบบโฮมเธียเตอร์ซม
ั ซุงกับทีวซ
ี ม
ั ซุง
ทีใ่ ช้งาน BD Wise ได้
2. ตัง้ ค่าแต่ละเมนู BD Wise ของระบบโฮมเธียเตอร์ซม
ั ซุงและทีวซ
ี ม
ั ซุงเป็น On (เปิด) ตามลำดับ
- การตัง้ ค่านีจ
้ ะทำให้คณ
ุ ภาพของภาพเหมาะสมทีส
่ ด
ุ กับข้อมูล (ในดิสก์ ดีวด
ี ี เป็นต้น) ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
- การตัง้ ค่านีย
้ งั จะทำให้คณ
ุ ภาพของภาพเหมาะสมทีส
่ ด
ุ ระหว่างระบบโฮมเธียเตอร์และทีวซ
ี ม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน
BD Wise ได้
AUX: วิธีต่อคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
คอมโพเนนต์สญ
ั ญาณอนาล็อกเช่น วีซอ
ี าร์
Off
On
Connected to Player
Setup
Move
Enter
Exit
1. ต่อ AUX IN (เสียง) บนโฮมซีนม
ี าไปยัง Audio Out ของคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
• สีขว้ั ต่อต้องตรงกัน
2. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX
ุ ยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
• คณ
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี้
: DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
M`
ณสามารถต่อช่องสัญญาณวิดโี อออกของเครือ
คุ
่ งวีซอ
ี าร์เข้ากับโทรทัศน์ และต่อช่องสัญญาณเสียง
ออกของเครือ
่ งวีซอ
ี าร์เข้ากับเครือ
่ งเล่นนี้
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
สายใยแก้ว: วิธีต่อคอมโพเนนต์ระบบดิจิทัลภายนอก
คอมโพเนนต์สญ
ั ญาณดิจท
ิ ล
ั เช่น เครือ
่ งรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิลบ็อกซ์ (เซ็ทท็อปบอกซ์)
1. ต่อสัญญาณเข้าดิจท
ิ ล
ั (OPTICAL) บนโฮมซีนม
ี าไปยังสัญญาณออกดิจท
ิ ล
ั ของคอมโพเนนต์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั ภายนอก
2. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก DIGITAL IN
• คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก
โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
M`
24
หากคุณต้องการเปลีย
่ นความละเอียดในโหมด BD Wise คุณต้องตัง้ ค่าโหมด BD เป็น Off (ปิด) ไว้ลว่ งหน้า
` หากคุณตัง้ ค่าโหมด BD Wise เป็น off (ปิด) ความละเอียดของทีวท
ี เ่ี ชือ
่ มต่อจะปรับค่าเป็นความละเอียดสู
งสุดโดยอัตโนมัติ
` BD Wise จะปิดใช้งานหากเครือ
่ งเล่นเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ทไ่ี ม่สนับสนุน BD Wise
25
FM ANT
ก่อนการใช้งานโฮมเธียเตอร์ของคุณ
การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
THI
การเชื่อมต่อ
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี าควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ซม
ั ซุง
1. เสียบปลัก
๊ สายไฟของเครือ
่ งเล่นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ
MIC 1
MIC 2
● ก่อนการใช้งานโฮมเธียเตอร์ของคุณ
1. ต่อเสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็มทีจ
่ ด
ั เตรียมให้เข้ากับช่องสัญญาณ FM 75Ω COAXIAL
2. ย้ายสายเคเบิลเสาอากาศไปรอบๆ อย่างช้าๆ จนกระทัง่ คุณพบตำแหน่งรับคลืน
่ วิทยุทช
่ี ด
ั เจน จากนัน
้ ให้ยด
ึ เสาอ
ากาศไว้ให้แน่นกับผนังหรือพืน
้ ผิวอืน
่ ทีแ
่ ข็ง
FUNC.
FM ANT
2. กดปุ่ม DVD RECEIVER (เครื่องรับดีวีดี) เพื่อสั่งการทำงานของ
ดีวีดีโฮมเธียเตอร์
FM ANT
เสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
(มาพร้อมกับเครื่องเล่น)
3. กดปุ่ม FUNCTION (ฟังก์ชัน) บนตัวเครื่องหลักหรือปุ่ม DVD
(ดีวีดี) บนรีโมทเพื่อเปิดใช้งานการเล่นกลับดีวีดี/ซีดี
4. กดปุ่ม TV (โทรทัศน์) เพื่อตั้งรีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
5. กดปุ่ม POWER (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดโทรทัศน์ซัมซุงด้วยรีโมทนี้
M
6. กดปุ่ม SOURCE เพื่อเลือกโหมด VIDEO บนโทรทัศน์ของคุณ
VIDEO
` ตัวเครือ
่ งนีไ
้ ม่รบ
ั การกระจายเสียงเอเอ็ม
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมระบายความร้อนจะพัดลมเย็นเข้าสู่เครื่องเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป
โปรดสังเกตข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้
• เครือ
่ งเล่นมีระบบระบายอากาศทีด
่ ี หากระบบระบายอากาศของเครือ
่ งเล่นไม่มป
ี ระสิทธิภาพ อุณหภูมภ
ิ ายในเครือ
่ งเล่นอาจสูง
ขึน
้ และอาจทำให้เครือ
่ งเสียได้
• ห้ามปิดกัน
้ หรือบังพัดลมระบายความร้อนหรือรูระบายอากาศ (หากใช้หนังสือพิมพ์หรือเศษผ้าคลุมพัดลมระบายความร้อนหรือ
รูระบายอากาศ ความร้อนภายในเครือ
่ งเล่นอาจสูงขึน
้ และอาจเกิดไฟไหม้ได้)
FM ANT
การเลือกรูปแบบวิดโี อ
กดปุ่มเลข 7 บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีในขณะที่ปิดเครื่อง
• ตามค่าเริม
่ ต้นนัน
้ รูปแบบวิดโี อจะถูกกำหนดเป็น "PAL"
• คำว่า "NTSC" หรือ "PAL" จะปรากฏขึน
้ ทีห
่ น้าจอ ในตอนนี้
ให้กดปุม
่ เลข 7 เป็นระยะๆ เพือ
่ เลือกระหว่าง "NTSC" และ "PAL"
• แต่ละประเทศมีมาตรฐานรูปแบบวิดโี อทีไ่ ม่เหมือนกัน
• สำหรับการเปิดเล่นปกติ รูปแบบวิดโี อของแผ่นดิสก์ตอ
้ งเหมือนกับรูป
แบบวิดโี อของโทรทัศน์ของคุณ
THI
เปิดเล่น
เล่นแผ่นดิสก์
เปิดเล่น MP3/WMA-CD
DVD
คุณสามารถเปิดเล่นซีดข
ี อ
้ มูล (CD-R, CD-RW) ทีเ่ ข้ารหัสในรูปแบบ MP3/WMA
A
) เพือ
่ เปิดถาดใส่แผ่นดิสก์
2. ใส่แผ่นดิสก์
• วางดิสก์ในถาดเบาๆ ให้ป้ายชื่อแผ่นดิสก์หงายขึ้น
FUNC.
STANDBY
3. ปิดช่องใส่แผ่นดิสก์ได้ดว้ ยการกดปุม
่ OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด)
( ) อีกครัง้
• การเล่นจะเริ่มต้นเองโดยอัตโนมัติ
1. วางแผ่นดิสก์ MP3/WMA ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์
• หน้าจอเมนู MP3/WMA จะปรากฏขึ้น
และการเปิดเล่นจะเริ่มต้น
• ลักษณะของเมนูที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ MP3/
WMA
• ไฟล์ WMA-DRM ไม่สามารถเปิดเล่นได้
STEP
2. ในโหมดหยุด ใช้ปม
ุ่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,,
เพือ
่ เลือกอัลบัม
้ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• ใช้ปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) , เพื่อเลือกแทร็ค
3. หากต้องการเปลีย
่ นอัลบัม
้ ให้ใช้ปม
ุ่ Cursor (เคอร์เซอร์)
,,, เพื่อเลือกอัลบั้มอื่นในโหมดหยุด
และกดปุ่ม ENTER (ป้อน)
) เพือ
่ หยุดการเปิดเล่น
4. กดปุม
่ STOP (หยุด) (
หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) ( ) ในระหว่างทีเ่ ปิดเล่น
• ถ้ากดปุม
่ หนึง่ ครัง้ คำว่า PRESS PLAY (กดเล่น) จะปรากฏขึน
้ และตำแหน่งหยุดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความ
จำ ถ้ากดปุม
่ PLAY (เล่น) ( ) หรือปุม
่ ENTER (ป้อน) การเปิดเล่นจะกลับคืนมาจากตำแหน่งหยุด
(ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานเฉพาะกับดีวด
ี )ี
• ถ้ากดปุม
่ สองครัง้ คำว่า STOP (หยุด) จะปรากฏขึน
้ และถ้ากดปุม
่ PLAY (เล่น) ( ) การเปิดเล่นจะเริม
่ ต้นใหม่
ตัง้ แต่ตน
้
หากต้องการหยุดการเปิดเล่นชัว่ คราว ให้กดปุม
่ PAUSE (พักเล่น) (
ในระหว่างการเปิดเล่น
)
• หากต้องการกลับมาเปิดเล่นต่อ ให้กดปุม
่ PLAY (เล่น) ( )
M`
หน้าจอเริม
่ ต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข้อมูลในแผ่นดิสก์
` แผ่นดิสก์ละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่ทำงานบนเครื่องเล่นนี้เนื่องจากแผ่นดิสก์ดังกล่าวละเมิดคำแนะนำ
เรื่อง CSS (Content Scrambling System: ระบบการป้องกันการทำสำเนา)
M`
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดบันทึกภาพ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจจะไม่เปิดเล่น
` สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั รูปแบบแทร็ค MP3/WMA
ทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
หากต้องการเล่นไอคอนไฟล์ในหน้าจอ
• กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เมือ
่ อยูใ่ นโหมดหยุดและเลือกไอคอนทีต
่ อ
้ งการจากส่วนด้าน
บนของเมนู
ไอคอนไฟล์ดนตรี : หากต้องการเล่นไฟล์ดนตรีเท่านัน
้
ให้เลือกไอคอน
.
ไอคอนไฟล์ภาพ : หากต้องการดูไฟล์ภาพเท่านัน
้ ให้เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ภาพยนตร์ : หากต้องการดูไฟล์ภาพยนตร์เท่านัน
้
ให้เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ทง
้ั หมด : หากต้องการดูไฟล์ทง้ั หมด ให้เลือกไอคอน
● เปิดเล่น
1. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด) (
B
THI
เปิดเล่น
เล่นไฟล์ JPEG
เล่น DIVX
คุณสามารถจัดเก็บภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องดิจท
ิ ล
ั หรือกล้องบันทึกวิดโี อ หรือไฟล์ JPEG บนคอมพิวเตอร์ไว้บนแผ่นซีดี ก่อนเปิดดูดว้ ยโ
ฮมซีนม
ี านี้
ฟังก์ชน
ั บนหน้านีจ้ ะนำไปใช้กบ
ั การเปิดเล่นแผ่นดิสก์ DivX
วางแผ่นดิสก์ JPEG ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์
• การเล่นจะเริม
่ ต้นเองโดยอัตโนมัติ
แต่ละภาพจะปรากฏค้างประมาณ 5 วินาที แล้วหลังจากนัน
้ ภาพต่อไปก็จะปรากฏขึน
้
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ [,]
• ไปทีไ่ ฟล์ถด
ั ไปเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ ] ถ้ามีมากกว่
าสองไฟล์อยูบ
่ นแผ่นดิสก์
• ไปทีไ่ ฟล์กอ
่ นหน้าเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่
[ ถ้ามีมากกว่าสองไฟล์อยูบ
่ นแผ่นดิสก์
STEP
● เปิดเล่น
G
โหมดสไลด์
D
ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง
STEP
กดปุม
่ [,] เพือ
่ ข้ามไปยังสไลด์ถด
ั ไป
D
การค้นหาเดินหน้า/ถอยหลัง
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ สไลด์จะเลือ
่ นไปข้างหลังหรือเดินหน้า
G
ฟังก์ชันหมุน/พลิก
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, ในขณะทีเ่ ปิดเล่น
ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ (,)
ถ้าต้องการเล่นแผ่นดิสก์ดว้ ยความเร็วสูงขึน
้ กดปุม
่ ( หรือ ) ระหว่างการเล่น
• แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ ใดปุม
่ หนึง่ ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นไปดังนี:้
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ ปกติ
ฟังก์ชันข้าม 5 นาที
D
STEP
ในระหว่างการเล่น ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , .
• การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ Cursor
(เคอร์เซอร์) 
• การเล่นจะย้อนกลับมา 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ Cursor
(เคอร์เซอร์) 
STEP
ปุ่ม
D
การเปิดเสียง
: พลิกแนวตั้ง
กดปุม
่ AUDIO (เสียง)
ปุ่ม : หมุน
90°ทวนเข็มนาฬิกา
ปุ่ม
:หมุน 90°ตามเข็มนาฬิกา
ภาพต้นฉบับ
ปุ่ม
ความคมชัดของภาพทีผ
่ ลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนคือ 5120 x 3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์
JPEG มาตรฐานและ 2048 x 1536 (or 3.0 MPixel) สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
M`
จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีภาษาทีไ
่ ด้รบ
ั การสนับสนุนภาษาเดียวบนแผ่นดิสก์
D
การแสดงคำบรรยายใต้ภาพ
กดปุม
่ SUBTITLE (คำบรรยาย)
• ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ เลือกจะสลับระหว่าง
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) (คำบรรยาย (1/N,
2/N ...)) และ SUBTITLE OFF (ปิดคำบรรยาย)
• ถ้าแผ่นดิสก์มไี ฟล์คำบรรยายเพียงไฟล์เดียว ไฟล์นน
้ั จ
ะปรากฏขึน
้ มาโดยอัตโนมัติ
• ดูหมายเลข 2 ในหน้าถัดไปหากต้องการรายละเอียดเ
พิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้คำบรรยายใต้ภาพร่วมกับแผ่นดิส
ก์ DivX
0
STEP
STEP
: พลิกแนวนอน
ENTER SELECT
M`
• ถ้ามีภาษาสำหรับเสียงให้เลือกหลายภาษาบนแผ่นดิสก์ คุณสา
มารถสลับระหว่างภาษาต่างๆ เหล่านัน
้
• ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ เลือกจะสลับระหว่าง AUDIO
.
(1/N, 2/N ...) (เสียง (1/N, 2/n...) และ
STEP
STEP
1
THI
เปิดเล่น
D
ถ้าแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึ่งไฟล์
ถ้าแผ่นดิสก์มไี ฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึง่ ไฟล์ คำบรรยา
ยใต้ภาพเริม
่ ต้นอาจจะไม่ตรงกับภาพยนตร์ และคุณจะต้
องเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพดังต่อไปนี้ :
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
การแสดงข้อมูลบนแผ่นดิสก์
STEP
STEP
BAGD
● เปิดเล่น
คุณสามารถดูขอ
้ มูลการเปิดเล่นของแผ่นดิสก์บนหน้าจอโทรทัศน์
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
แล้วเลือกคำบรรยายทีต
่ อ
้ งการ ( ) จากหน้าจอโทรทัศน์
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
M`
่ คุณเลือกไฟล์ DivX ทีต
่ อ
้ งการจากหน้าจอโทรทัศน์แล้
2. เมือ
ว ภาพยนตร์กจ
็ ะเล่นไปตามปกติ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ การแสดงข้อมูลบนแผ่นดิสก์ทป
่ี รากฏอาจแตกต่างออกไป
` ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ คุณสามารถเลือก DTS, DOLBY DIGITAL หรือ PRO LOGIC
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX คือรูปแบบไฟล์วิดีโอที่พัฒนาขึ้นมาโดย Microsoft และยึดหลักเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล MPEG4
เพื่อให้ข้อมูลเสียงและภาพผ่านอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่แท้จริง
MPEG4 ถูกนำมาใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดีโอและ MP3 สำหรับการเข้ารหัสเสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูภาพ
ยนตร์ด้วยวีดีโอและเสียงในระดับคุณภาพใกล้เคียงดีวีดี
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอโทรทัศน์!
ถ้าสัญลักษณ์นป
้ี รากฏขึน
้ บนหน้าจอโทรทัศน์เมือ
่ กดปุม
่
แสดงว่าคุณไม่สามารถสัง่ การทำงานนัน
้ ได้หากกำลังเปิดเล่นแผ่นดิสก์อยู่
่ นับสนุน
1. รูปแบบทีส
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนสือ
่ ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนีเ้ ท่านัน
้ ถ้ารูปแบบของทัง้ วิดโี อและเสียงไม่ได้รบ
ั การสนับส
นุนคุณอาจประสบกับปัญหาต่างๆเช่น ภาพไม่สมบรูณห
์ รือไม่มเี สียง
รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุน
รูปแบบ
AVI
WMV
รุน
่ ทีส
่ นับสนุน
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
กดปุม
่ REMAIN (คงเหลือ)
• สำหรับการตรวจสอบเวลารวมและเวลาทีเ่ หลืออยูข
่ องชือ
่ เรือ
่ ง
หรือตอนทีก
่ ำลังเล่นอยู่
รูปแบบเสียงที่สนับสนุน
รูปแบบ
MP3
WMA
AC3
DTS
อัตราบิต
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
ความถีใ่ นการแสดงภาพ
44.1khz
BA
การตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่
• ไฟล์ DivX ทีร่ วมทัง้ ไฟล์เสียงและไฟล์วด
ิ โี อ และสร้างในรูปแบบ DTS สามารถสนับสนุนได้ไม่เกิน 6Mbps
เท่านัน
้
• สัดส่วนภาพ : แม้ความคมชัดเริม
่ ต้นของ DivX คือ 640x480 พิกเซล แต่ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนได้ถงึ
800x600 พิกเซล ความคมชัดของหน้าจอโทรทัศน์ทส
่ี งู กว่า 800 จะไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• เมือ
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ค
ี วามถีใ่ นการแสดงภาพสูงกว่า 48khz หรือ 320kbps คุณอาจจะพบปัญหาภาพสัน
่
ในระหว่างเปิดเล่น
STEP
การแสดงผลบนหน้าจอ
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
2. ฟังก์ชน
ั คำบรรยายภาพ
• คุณจะต้องมีประสบการณ์ดา้ นการคัดแยกและตัดต่อวิดโี อเพือ
่ ใช้คณ
ุ ลักษณะนีใ้ ห้ได้อย่างเหมาะสม
• หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั คำบรรยายภาพ ให้บน
ั ทึกไฟล์คำบรรยายภาพ (*.smi) ไว้ในชือ
่ เดียวกับชือ
่ ไฟล์สอ
่ื
ตัวอย่างเช่น Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ตัง้ ชือ
่ ไฟล์ได้ดว้ ยการใช้อก
ั ขระทีป
่ ระกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขไม่เกิน 60 ตัวหรืออักขระภาษาเอเชียตะวั
นออกไม่เกิน 30 ตัว (อักขระ 2 ไบต์ ตัวอย่างเช่น เกาหลีและจีน)
THI
เปิดเล่น
BAD
การค้นหาเดินหน้า/ถอยหลัง
กดปุม
่ (,)
• ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิดเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
BAGD
เปิดเล่นซ้ำ
STEP
● เปิดเล่น
คุณสามารถใช้การเปิดเล่นซ้ำเพือ
่ เล่นซ้ำตอน ชือ
่ เรือ
่ ง แทร็ค (เพลง)
หรือสารบบ (ไฟล์ MP3) ซ้ำไปซ้ำมา
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
STEP
กดปุม
่ REPEAT (ซ้ำ)
• ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น โหมดการเปิดเล่นซ้ำจะ
เปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
M`
ในระหว่างการเล่นเร็วแผ่นซีดห
ี รือ MP3-CD เสียงจะได้ยน
ิ เฉพาะทีค
่ วามเร็ว 2x และไม่ใช่ทอ
่ี ต
ั ราค
วามเร็ว 4x, 8x และ 32x
D
เล่นช้า
กดปุม
่ SLOW (ช้า)
• ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิดเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
*1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
DVD
REPEAT
REPEAT
ไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นช้า
REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC
➞ REPEAT : OFF
B
หากต้องการเลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำในหน้าจอข้อมูลบนแผ่นดิสก์
` การเปิดย้อนทีเ่ ล่นแบบช้าๆ ไม่ทำงานกับซีด
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
A
การข้ามฉาก/เพลง
กดปุม
่ [,].
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ในระหว่างเปิดเล่น ตอน แทร็ค หรือสารบบ (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไปจะเปิดเล่น
• คุณไม่สามารถข้ามตอนได้ตอ
่ เนือ
่ งกัน
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ ย้ายไปทีห
่ น้าจอ REPEAT PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) (
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำ
ทีต
่ อ
้ งการ
• หากต้องการเลือกอัลบัม
้ อืน
่ และแทร็คอืน
่
ให้ทำซ้ำตามขัน
้ ตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน
)
STEP
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
STEP
STEP
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
4
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CHAPTER (ตอน) : จะเล่นซ้ำตอนทีเ่ ลือก
TITLE (ชือ
่ เรือ
่ ง) : จะเล่นซ้ำชือ
่ เรือ
่ งทีเ่ ลือก
GROUP (กลุม
่ ) : จะเล่นซ้ำกลุม
่ ทีเ่ ลือก
RANDOM (สุม
่ ) : เล่นแทร็คในลำดับการสุม
่ (แทร็คทีเ่ ปิดเล่นแล้วอาจเล่นใหม่อก
ี ครัง้ )
TRACK (แทร็ค) : จะเล่นซ้ำแทร็คทีเ่ ลือก
DIR (สารบบ) : จะเล่นซ้ำแทร็คทัง้ หมดในโฟลเดอร์ทเ่ี ลือก
DISC (แผ่นดิสก์) : จะเล่นซ้ำแผ่นดิสก์ทง้ั แผ่น
OFF (ปิด): ยกเลิกการเปิดเล่นซ้ำ
STEP
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
B
AGD
ตัวเลือกเปิดเล่นซ้ำ
 PLAY
M`
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
` สำหรับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 และ JPEG คุณจะไม่สามารถเลือกเล่นซ้ำจากหน้าจอการแสดงผลข้
อมูล
5
THI
เปิดเล่น
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
B
เปิดเล่นซ้ำจาก A-B
● เปิดเล่น
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ดูฉากเดียวกันแต่ในมุมทีต
่ า่ งกัน
คุณสามารถเปิดเล่นส่วนที่กำหนดไว้ของดีวีดีซ้ำไปซ้ำมา
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
A2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ ย้ายไปที
ห
่ น้าจอ REPEAT
PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) ( )
ฟังก์ชันมุม
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลมุ
ม (
)
STEP
STEP
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกมุ
มทีต
่ อ
้ งการ
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ มุมจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือก A- และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ตำแหน่งทีAเ่ -?ลือกจะถูกจัดเก็บไว้ใน
REPEAT
: AÐ
หน่
วยความจำ
1/3 ➞
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ทีท
่ า้ ยของส่วนทีต
่ อ
้ งการ
• ส่วนทีร่ ะบุจะถูกเล่นซ้ำไปซ้ำมา
M`
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
ฟังก์ชน
ั มุมจะทำงานเฉพาะกับแผ่นดิสก์ทม
่ี ก
ี ารบันทึกไว้หลายๆ มุม
A-B
d หากต้องการกลับไปทีก
่ ารเปิดเล่นปกติ ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
M`
ฟังก์ชันซูม (ขยายหน้าจอ)
ฟังก์ชน
ั เล่นซ้ำ A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ขยายพืน
้ ทีเ่ ฉพาะของภาพทีแ
่ สดง
A TO B REPEAT ON
ฟังก์ชันขั้น
กดปุม
่ STEP (ขัน
้ )
• รูปภาพจะเลือ
่ นไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่
ในระหว่างเปิดเล่น
STEP
1. กดปุม
่ ZOOM (ซูม)
D
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพือ
่ เลือ
่ นไปยังพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ุ
ณต้องการขยาย
3. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ระดับการซูมจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
M`
ไม่มเี สียงในระหว่างการเปิดเล่นทีละขัน
้
THI
เปิดเล่น
ฟังก์ชันการเลือกภาษาสำหรับเสียง
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ ้
องการสำหรับเสียง
• ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่นดิสก์ ภาษาต่างๆ สำหรับเสียง
(ENGLISH, SPANISH, FRENCH, เป็นต้น) จะถูกเลือกในแต่ละค
รัง้ ทีก
่ ดปุม
่
STEP
BAG
การเลื่อนไปที่ฉาก/เพลงโดยตรง
STEP
● เปิดเล่น
AG
กดปุม
่ ตัวเลข.
• ไฟล์ทเ่ี ลือกจะถูกเปิดเล่น
• เมือ
่ เล่นแผ่นดิสก์ MP3 หรือ JPEG คุณจะไม่สามารถใช้ปม
ุ่ Cursor
(เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปยังโฟลเดอร์
หากต้องการย้ายโฟลเดอร์ ให้กด STOP (หยุด) (
) และกดปุม
่
Cursor (เคอร์เซอร์) ,
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
ฟังก์ชันการเลือกภาษาสำหรับคำบรรยาย
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลคำบรรยา
ยใต้ภาพ ( )
STEP
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกคำบรรยายที่
ต้องการ
M`
คุณสามารถกดปุม
่ [,] บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือ
่ นไปทีช
่ อ
่ื เรือ
่ ง ตอนหรือแทร็คทีต
่ อ
้ งการได้โ
ดยตรง
` ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ คุณอาจจะไม่สามารถเลือ
่ นไปทีช
่ อ
่ื เรือ
่ งหรือเวลาทีเ่ ลือกไว้
STEP
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
การใช้เมนูแผ่นดิสก์
M`
หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ คุณยังสามารถกดปุม
่ AUDIO (เสียง) หรือ SUBTITLE (คำบรรยาย)
ทีอ
่ ยูบ
่ นรีโมทคอนโทรล
` ฟังก์ชน
ั คำบรรยายและภาษาสำหรับเสียงอาจไม่ทำงาน แต่ทง้ั นีต
้ อ
้ งขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
BAG
การเลื่อนไปที่ฉาก/เพลงโดยตรง
B
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลตอน
( )
เนือ
้ หาทีอ
่ ยูใ่ นเมนูดวี ด
ี ใี นแต่ละแผ่นอาจไม่เหมือนกัน
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
STEP
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือ
่ นไปยัง
Disc Menu (เมนูแผ่นดิสก์) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ คุณเลือกเมนูแผ่นดิสก์และแผ่นดิสก์ไม่สนับสนุนเมนูดงั กล่าว
ข้อความ "This menu is not supported" (เมนูนไ้ี ม่ได้รบ
ั กา
รสนับสนุน) จะปรากฏบนหน้าจอ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกชือ
่ เรือ
่ ง
/แทร็คทีต
่ อ
้ งการ ( ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
คุณสามารถใช้เมนูของภาษาสำหรับเสียง ภาษาสำหรับคำบรรยาย โปรไฟล์ และอืน
่ ๆ
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
STEP
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง
้ ค่า
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกตอนที่
ต้องการ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลเวลา
( )
6. กดปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกเวลาทีต
่ อ
้ งการ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
MOVE
M`
ENTER
EXIT
การแสดงผลเมนูแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
THI
เปิดเล่น
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB
การใช้เมนูชื่อเรื่อง
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ และเพลงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในเครือ
่ งเล่น MP3 (ยกเว้น iPod) เมมโมรีส
่ ติก
๊ USB
หรือกล้องดิจท
ิ ล
ั ทีม
่ ภ
ี าพวิดโี อคุณภาพสูงพร้อมสัญญาณเสียงโฮมซีนม
ี า 5.1 ช่องสัญญาณได้ดว้ ยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลเ
ข้ากับช่อง USB ของโฮมซีนม
ี า
สำหรับดีวด
ี ท
ี ป
่ี ระกอบด้วยชือ
่ เรือ
่ งหลายๆ ชือ
่ เรือ
่ ง คุณสามารถดูชอ
่ื เรือ
่ งของภาพยนตร์แต่ละเรือ
่ ง
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ ความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะนีอ
้ าจแตกต่างออกไป
MIC 2
FUNC.
2. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ห
ี รือปุม
่
PORT (พอร์ต) บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด USB
• USB จะปรากฏบนหน้าจอแล้วจะหายไป
• หน้าจอ USB MENU (เมนู USB) จะปรากฏบนหน้าจอโทร
ทัศน์และไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึกไว้จะเปิดเล่น
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปยังเมนูชอ
่ื เรือ
่ ง
3. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• เมนูชอ
่ื เรือ
่ งจะปรากฏขึน
้
MIC 1
● เปิดเล่น
1. ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ทีด
่ า้ นหน้าของตัวเครือ
่ ง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
STEP
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง
้ ค่า
3. หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) (
)
STEP
การถอดออกจากพอร์ตอย่างปลอดภัย
MOVE
M`
การแสดงผลเมนูชอ
่ื เรือ
่ งอาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
ENTER
EXIT
ป้องกันความเสียหายทีจ
่ ะเกิดกับข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในอุปกรณ์
USB ได้ดว้ ยการถอดอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อนทีจ
่ ะดึงสาย
USB ออก
• กดปุม
่ STOP (หยุด) ( ) สองครัง้ ติดต่อกัน
หน้าจอจะแสดงคำว่า REMOVE USB (ถอด USB)
• ถอดสาย USB ออก
M`
หากต้องการฟังไฟล์เพลงของคุณพร้อมสัญญาณเสียงโฮมซีนม
ี า 5.1 ช่องสัญญาณ
คุณจะต้องตัง้ โหมด Dolby Pro Logic II ไปที่ Matrix (โปรดดูทห
่ี น้า 52)
` ในโหมด USB คุณจะไม่สามารถเปลีย
่ นความคมชัดหรือใช้เมนู SETUP (ตัง้ ค่า) หากไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ USB
เชือ
่ มต่อกับพอร์ต USB
ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ [,]
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ ] ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ [
ไฟล์กอ
่ นหน้าจะถูกเลือก
STEP
เล่นเร็ว
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ (,)
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไป
นี:้
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
40
STEP
41
เพื่อความสะดวก คุณสามารถตั้งคุณลักษณะต่างๆ ของดีวีดีโฮมซีนีมานี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้
อมของบ้านของคุณ
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB การใช้งานร่วมกันไม่ได้
ข้อจำกัดในการใช้งาน
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน USB 1.1 หรือ USB 2.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณประเภท USB A
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน UMS (อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB) V1.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ซง่ึ อุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT(FAT,
FAT16, FAT32)
• ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งมีการติดตัง้ ไดรเวอร์แยกต่างหากบนพีซี (Windows)
• ไม่สนับสนุนการเชือ
่ มต่อกับฮับ USB
• อาจไม่รจ
ู้ ก
ั อุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณต่อขยาย USB
• อป
ุ กรณ์ USB ทีต
่ อ
้ งใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหาก ต้องเชือ
่ มต่อกับเครือ
่ งเ
ล่นทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ มต่อกระแสไฟแยกต่างหาก
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อมีไดร์ฟหลายไดร์ฟ (หรือหลายพาร์ตช
ิ น
ั ) ติดตัง้ อยู่ จ
ะเชือ
่ มต่อได้เฉพาะหนึง่ ไดร์ฟ (หรือหนึง่ พาร์ตช
ิ น
ั ) เท่านัน
้
• อป
ุ กรณ์ทส
่ี นับสนุน USB 1.1 เท่านัน
้ อาจทำให้เกิดความแตกต่างในคุณภา
พของภาพ ทัง้ นี้ ขึน
้ กับอุปกรณ์
อุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้กับโฮมเธียเตอร์
การตั้งภาษา
ภาษา OSD (บนจอภาพ) จะถูกตัง้ เป็นภาษาอังกฤษตามค่าเริม
่ ต้น
● การตั้งค่าระบบ
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์
USB
THI
การตั้งค่าระบบ
เปิดเล่น
LANGUAGE
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
BD WISE
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
3. เลือกภาษาและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)$,% เพือ
่ เลือก OSD Language
(ภาษา OSD) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว OSD จะเป็นภาษาอังกฤษหากเลือกภาษา
อังกฤษเป็นภาษา
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
1. อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB
2. เครือ
่ งเล่น MP3
3. กล้องดิจต
ิ อล
4. HDD ทีถ
่ อดออกได้
• สนับสนุน HDD ทีถ
่ อดออกได้และมีขนาดน้อยกว่า 160 กิกะไบต์ แต่อาจไม่รจ
ู้ ก
ั HDD ทีถ
่ อดออกได้
ซึง่ มีขนาด 160 กิกะไบต์หรือมากกว่า ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อไม่ทำงานเนือ
่ งจากแหล่งพลังงานไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สายไฟแยกต่างหากเพื่
อป้อนกระแสไฟให้อป
ุ กรณ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ขัว้ ต่อของสายสัญญาณ USB อาจแตกต่างกัน
ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิตอุปกรณ์ USB
5. ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบ 1 ช่อง และตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
• ตัวอ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
• หากคุณติดตัง้ อุปกรณ์หน่วยความจำหลายชิน
้ ในตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง คุณอาจประสบปัญหาได้
รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันได้
รุน
่
พิกเซล
ความถี่
แบบสุ่ม
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
ชือ
่ ไฟล์
ภาพนิง
่
JPG
เพลง
ภาพยนตร์
ส่วนขยาย
อัตราบิต
รูปแบบ
DivX
ไฟล์
.AVI,.ASF
720x480
44.1KHz~48KHz
• CBI (ควบคุม/ความจุ/สัญญาณแทรก) ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• ไม่สนับสนุนกล้องดิจท
ิ ล
ั ทีใ่ ช้โปรโตคอล PTP หรือต้องติดตัง้ โปรแกรมเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
• อุปกรณ์ทใ่ี ช้ระบบไฟล์ NTFS ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน (ระบบนีจ
้ ะสนับสนุนเฉพาะระบบไฟล์ FAT และจะไม่เล่นภา
พยนตร์ทม
่ี ข
ี นาดใหญ่กว่า 1 กิกกะไบต์ในโหมด USB)
• ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ Janus ทีเ่ ปิดใช้งาน MTP (โปรโตคอลการโอนย้ายสือ
่ )
42
• ภาษา OSD: การเลือกภาษา OSD
• AUDIO (เสียง): การเลือกภาษาสำหรับระบบสัญญาณเสียง
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
• SUBTITLE (คำบรรยาย): การเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพ
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
• DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์): การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
a หากภาษาทีค
่ ณ
ุ เลือกไม่ถก
ู บันทึกลงบนแผ่นดิสก์
ภาษาของเมนูจะไม่เปลีย
่ นแปลงแม้คณ
ุ ได้ตง้ั ค่าภาษานัน
้ ให้เป็นภาษาทีค
่ ณ
ุ ต้
องการแล้วก็ตาม
O
THERS (อืน
่ ๆ): หากต้องการเลือกภาษาอืน
่ ให้เลือก OTHERS (อืน
่ ๆ) แ
ละป้อนรหัสภาษาของประเทศของคุณ (ดูหน้า 59)
คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับ AUDIO (เสียง) SUBTITLE (คำบรรยาย)
และ DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์)
การตั้งค่าโหมด HDMI VIDEO OUT
เลือกประเภทของสัญญาณออกจากช่องเสียบ HDMI/OUT
• YCbCr : โดยทัว่ ไปแล้ว เลือกค่านีเ้ มือ
่ เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ HDMI
• RGB : ให้สท
ี ส
่ี ว่างกว่าและสีดำทีเ่ ต็มอิม
่ กว่า เลือกค่านีห
้ ากสีออ
่ นจาง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
LANGUAGE
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ เคอร์เซอร์ % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง HDMI VIDEO OUT
(สัญญาณภาพ HDMI ออก) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. กดปุม
่ เคอร์เซอร์ $,% เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ เสร็จสิน
้ การตัง้ ค่า คุณจะถูกนำไปยังหน้าจอก่อนหน้า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
43
การตั้งค่าระบบ
THI
การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง (ระดับเรตติ้ง)
ให้ใช้การตั้งค่านี้เพื่อจำกัดการเล่นดีวีดีที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือมีเนื้อหารุนแรงซึ่งคุณไม่ต้องการให้เด็กๆ ดู
การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของโทรทัศน์ของคุณ (แบบจอกว้างหรือแบบทัว่ ไปขนาด 4:3) คุณสามารถเลือกสัดส่วนภาพของโทรทัศน์ได้
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง TV DISPLAY
(การแสดงผลทีว)ี และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง PARENTAL
(ครอบครัว) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกระดับเรตติง้ ทีต
่ อ
้ งการและ
กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• หากคุณเลือกระดับ 6 คุณจะไม่สามารถดูดวี ด
ี ท
ี ม
่ี รี ะดับ 7
หรือสูงกว่าได้
• ระดับทีส
่ งู ขึน
้ ก็จะยิง่ ใกล้กบ
ั เนือ
้ หาของสือ
่ ทีม
่ ค
ี วามรุนแรงหรือเนือ
้ หา
สำหรับผูใ้ หญ่
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● การตั้งค่าระบบ
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
5. ป
อ
้ นรหัสผ่าน และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
การปรับสัดส่วนภาพของโทรทัศน์ (ขนาดหน้าจอ)
สัดส่วนภาพหน้าจอแนวตัง้ และแนวนอนของโทรทัศน์ทว่ั ไปคือ 4:3 ในขณะทีโ่ ทรทัศน์แบบจอกว้างและความคมชั
ดสูงจะเท่ากับ 16:9 สัดส่วนนีเ้ รียกว่าสัดส่วนภาพ เมือ
่ เล่นดีวด
ี ท
ี บ
่ี น
ั ทึกในจอภาพทีแ
่ ตกต่างกัน คุณควรปรับสัดส่ว
นภาพให้เหมาะสมกับโทรทัศน์หรือหน้าจอของคุณ
สำหรับโทรทัศน์แบบมาตรฐาน ให้เลือกตัวเลือก 4:3PS หรือ 4:3LB ตามความชอบส่วนบุคคล
ให้เลือก WIDE/HDTV หากคุณมีโทรทัศน์แบบจอกว้าง
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เล่นภาพ 16:9 ในโหมด Pan & Scan บนโทรทัศน์แบบทัว่ ไป
• คุณสามารถดูเฉพาะส่วนกึง่ กลางของจอภาพ (โดยด้านข้างของรูปภาพ
16:9 ถูกตัดออก)
4:3LB (4:3 Letterbox)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ แสดงภาพขนาด 16:9 ในโหมด Letter Box
บนโทรทัศน์แบบทัว่ ไป
• แถบสีดำจะปรากฏทีด
่ า้ นบนและด้านล่างของหน้าจอ
M`
การตั้งค่ารหัสผ่าน
คุณสามารถตัง้ ค่ารหัสผ่านสำหรับการตัง้ ค่าระบบควบคุมการใช้เครือ
่ งโดยผูป
้ กครอง (ระดับเรตติง้ )
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
LANGUAGE
BD WISE
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง PASSWORD
(รหัสผ่าน) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุม
่ ENTER (ป้อน).
• ป้อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
• การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
M`
WIDE/HDTV
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ดูภาพขนาด 16:9
ในโหมดเต็มจอบนโทรทัศน์แบบจอกว้างของคุณ
• คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับสัดส่วนภาพแบบจอกว้าง
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะทำงานเฉพาะเมือ
่ แผ่นดีวด
ี ม
ี ข
ี อ
้ มูลระดับเรตติง้
รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
หากคุณลืมรหัสผ่านระดับเรตติ้ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
• ขณะทีเ่ ครือ
่ งเล่นอยูใ่ นโหมดไม่มด
ี ส
ิ ก์ ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) (@)ของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ค
ี า้ งไว้นานกว่า
5 วินาที คำว่า INITIAL (เริม
่ ต้น) จะปรากฏบนหน้าจอและการตัง้ ค่าจะกลับคืนไปยังค่าเริม
่ ต้น
• กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
M`
หากดีวด
ี ข
ี องคุณอยูใ่ นสัดส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแบบจอกว้างได้
` เนือ
่ งจากแผ่นดีวด
ี ถ
ี ก
ู บันทึกภาพไว้ในหลายรูปแบบ ซึง่ จะทำให้ดม
ู ค
ี วามแตกต่างกันตามแต่ละซอฟ
ต์แวร์ ชนิดของโทรทัศน์ และการตัง้ ค่าสัดส่วนภาพของโทรทัศน์
` เมือ
่ ใช้ HDMI จะมีการแปลงหน้าจอให้เป็นโหมดกว้างโดยอัตโนมัติ
44
การใช้ฟงั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง้ั หมดหากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้
45
การตั้งค่าระบบ
โปรดใช้รหัสทะเบียนเพือ
่ ลงทะเบียนเครือ
่ งเล่นนีก
้ บ
ั วิดโี อ DivX (R) ตามรูปแบบทีต
่ อ
้ งการ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูท่ี
www.divx.com/vod
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
G
ในขณะทีด
่ ู DVD หรือ JPEG CD คุณสามารถตัง้ ค่ารูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้เป็นวอลล์เปเปอร์ของภาพพืน
้ หลังได้
ช่องสัญญาณออกและการตอบสนองความถี่จากลำโพงจะถูกปรับโดยอัตโ
นมัติตามโครงแบบลำโพงของคุณและขึ้นอยู่กับว่าได้ใช้ลำโพงเฉพาะตัวใ
ดด้วยหรือไม่
STEP
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ LOGO (โลโก้)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• คำว่า COPY LOGO DATA (คัดลอกข้อมูลโลโก้)
จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
ER
การตั้งค่าโหมดลำโพง
● การตั้งค่าระบบ
1. ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ PAUSE (พักเล่น) ในขณะทีภ
่ าพที่
คุณชืน
่ ชอบปรากฏ
THI
การลงทะเบียน DviX (R)
3. ใน SPEAKER SETUP (การตัง
้ ค่าลำโพง) ให้กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
อีกครัง้
3. ระบบจะปิดและเปิดใหม่อก
ี ครัง้
• ภาพวอลล์เปเปอร์พื้นหลังที่เลือกจะปรากฏขึ้น
• คุณสามารถเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ได้ถึง 3 ภาพ
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพือ
่ เลือ
่ นไปยังลำโพงทีต
่ อ
้ งการแ
ละกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• สำหรับ C, SL, และ SR ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม โหมดจะสลับกันตามลำดับดังต่อไปนี้
SMALL ➞ NONE.
• สำหรับ L และ R โหมดจะถูกตั้งค่าไปที่ SMALL (เล็ก)
COPY LOGO DATA
• SMALL (เล็ก): เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ใช้ลำโพง
• NONE (ไม่ม)ี : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อลำโพง
R
AKER
ment
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
cle.
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
M`
วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้งค่าที่คุณทำ
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
การตั้งค่าเวลาดีเลย์
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
BD WISE
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง LOGO (โลโก้)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือก USER (ผูใ้ ช้)
ทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่า PRO LOGIC และ STEREO โหมดลำโพงอาจแตกต่างจากนี้ (โปรดดูทห
่ี น้า 52)
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
ENTER
RETURN
หากไม่สามารถวางลำโพงต่างๆ ห่างกันในระยะทีเ่ ท่าๆ กันจากตำแหน่งการฟัง คุณสามารถปรับเวลาดีเลย์ของสัญ
ญาณเสียงจากลำโพงกลางและลำโพงหลัง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
EXIT
• วิธีนี้คือการเลือกหนึ่งในสามหน้าจอวอลล์เปเปอร์
5. กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
• ORIGINAL (ดัง
้ เดิม): เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่ารูปโลโก้ของซัมซุ
งเป็นภาพวอลล์เปเปอร์ของคุณ
• USER (ผูใ้ ช้): เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่าภาพทีต
่ อ
้ งการเป็นวอลล์เป
เปอร์ของคุณ
2.
3.
4.
5.
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง DELAY TIME (เวลาดีเลย์) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพือ
่ เลือ
่ นไปยังลำโพงทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ ตัง้ เวลาดีเลย์
• คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาดีเลย์สำหรับ C ระหว่าง 00 และ 05mSEC และสำหรับ SL และ SR ระหว่าง 00 และ 15mSEC
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
4
4
THI
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
ให้ใช้คณ
ุ ลักษณะสัญญาณเสียงทดสอบเพือ
่ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อลำโพง
การตัง
้ ค่าเวลาดีเลย์ของลำโพง
การตัง
้ ค่าลำโพงกลาง
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะของ Df ในภาพ
ให้ตง้ั โหมดเป็น 0ms ไม่เช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามตารางนี้
ระยะห่าง
ระหว่าง
Df และDc
เวลาดีเลย์
การวางลำโพงกลางในตำแ
หน่งที่ดีที่สุด
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง TEST TONE
(สัญญาณเสียงทดสอบ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• สัญญาณเสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
ตามลำดับ
หากกดปุม
่ ENTER (ป้อน) อีกครัง้ ในตอนนี้
สัญญาณเสียงทดสอบจะหยุด
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
0.00 เมตร 0.34 เมตร 0.68 เมตร 1.06 เมตร 1.40 เมตร 1.76 เมตร
0 ms
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
● การตั้งค่าระบบ
เมื่อเล่นเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่องสัญญาณ คุณจะเพลิดเพลินกับสัญญาณเสียงที่ดีที่สุดหากระยะห่างระหว่างคุณแล
ะลำโพงแต่ละตัวเท่ากัน เนื่องจากเสียงจะมาถึงตำแหน่งการฟังในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามตำแหน่งการวางลำโพง
คุณสามารถปรับค่าความต่างนี้โดยการเพิ่มลักษณะการหน่วงให้กับสัญญาณเสียงของลำโพงกลางและลำโพงหลัง
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
5 ms
STOP
EXIT
การตัง
้ ค่าลำโพงหลัง
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะของ Df ในภาพ
ให้ตง้ั โหมดเป็น 0ms ไม่เช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามตารางนี้
ระยะห่าง
ระหว่าง
Df และDc
เวลาดีเลย์
M
0.00 เมตร 1.06 เมตร 2.11 เมตร 3.16 เมตร 3.62 เมตร 5.29 เมตร
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
การวางลำโพงหลังใ
นตำแหน่งที่ดีที่สุด
จำเป็นต้องวางลำโพงภายในวงกลมนี้
Df: ระยะห่างจากลำโพงหน้า
Dc: ระยะห่างจากลำโพงกลาง
Dr: ระยะห่างจากลำโพงหลัง
` เมือ
่ ใช้
PL II (Dolby Pro Logic II) เวลาดีเลย์อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละโหมด
` เมือ
่ ใช้ AC-3 และ DTS อาจมีการตัง้ ค่าเวลาดีเลย์ระหว่าง 00 ถึง 15mSEC
` ช่องสัญญาณกลางสามารถปรับได้เฉพาะบนแผ่นดิสก์แบบ 5.1 ช่องสัญญาณ
การตั้งค่าเสียง
คุณสามารถปรับสมดุลและระดับเสียงสำหรับลำโพงแต่ละตัว
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง SOUND EDIT
(แก้ไขเสียง) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือกและปรับรายการทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ ปรับการตัง้ ค่า
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
48
49
THI
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าเสียง
การตั้งค่า AV SYNC
สัญญาณวิดโี ออาจทำงานช้ากว่าสัญญาณเสียงเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับโทรทัศน์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั หากเกิดเหตุการณ์น้ี ให้ปรับเวลาดีเลย์ของสัญ
ญาณเสียงให้ตรงกับสัญญาณวิดโี อ
การปรับสมดุลและระดับเสียงของลำโพงเองด้วยปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง)
กดปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง) แล้วกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , .
● การตั้งค่าระบบ
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
STEP
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง AV-SYNC และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือกเวลาดีเลย์ AV-SYNC
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงระหว่าง 0 และ 300
มิลลิวน
ิ าที แต่ควรตัง้ ให้อยูใ่ นสถานะทีส
่ ามารถทำงานได้อย่างดีทส
่ี ด
ุ
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
การปรับความสมดุลของลำโพงหน้า/หลัง
` คุณสามารถเลือกระหว่าง 00, -06, และ OFF
` ระดับเสียงจะลดลงเมือ
่ เข้าใกล้ –6
คุณสามารถสลับเปิด/ปิดสัญญาณเสียงทีส
่ ง่ ผ่านสาย HDMI
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
การตั้งค่า DRC (Dynamic Range Compression)
คุณลักษณะนีจ
้ ะปรับสมดุลช่วงระหว่างเสียงเบาสุดและดังสุด คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เพลิดเพลินกับเสียง Dolby Digital
เมือ
่ ดูภาพยนตร์ในระดับเสียงทีต
่ ำ่ ในตอนกลางคืน
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง HDMI AUDIO (เสียง
HDMI) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือก ON (เปิด) หรือ OFF
(ปิด) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ ปรับ DRC
• เมือ
่ กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เอฟเฟ็คจะดังขึน
้ และเมือ
่ กดปุม
่
Cursor (เคอร์เซอร์)  เอฟเฟ็คจะเบาลง
EXIT
การตั้งค่าเสียง HDMI (เลือกได้)
การปรับระดับลำโพงกลาง/หลัง/ซับวูฟเฟอร์
` ปรับระดับเสียงได้ทล
ี ะขัน
้ จาก +6dB ถึง –6dB
` เสียงทีไ
่ ด้จะดังขึน
้ หากเข้าใกล้ +6dB และเบาลงหากเข้าใกล้ -6dB
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง DRC และกดปุม
่
ENTER (ป้อน).
RETURN
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
่
• O
N (เปิด): ทัง้ สัญญาณเสียงและสัญญาณวิดโี อจะถูกส่งผ่านสายการเชือ
มต่อ HDMI และสัญญาณเสียงจะส่งออกผ่านลำโพงโทรทัศน์
ของคุณเท่านัน
้
• OFF (ปิด): สัญญาณวิดโี อจะถูกส่งผ่านสายการเชือ
่ มต่อ HDMI เท่านัน
้ สั
ญญาณเสียงจะถูกส่งออกผ่านลำโพงของโฮมซีนม
ี าเท่านัน
้
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
CHANGE
50
RETURN
EXIT
M`
การตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของฟังก์ชน
ั นีค
้ อ
ื HDMI AUDIO OFF (ปิดเสียง HDMI)
` HDMI AUDIO (เสียง HDMI) จะผสมรวมสัญญาณเสียงและจ่ายออกเป็นสองช่องสัญญาณสำหรับ
ลำโพงโทรทัศน์
` เมือ
่ เปิดใช้ HDMI AUDIO ฟังก์ชน
ั PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS จะไม่ทำงาน
51
THI
การตั้งค่าระบบ
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง (DSP)/EQ
เอฟเฟ็ค DOLBY PRO LOGIC II
DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ) : โหมด DSP ได้รบ
ั การออกแบบให้เลียนแบบสภาพแวดล้อมทางเสียงทีแ
่ ตกต่างกัน
EQ: คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อค) POPS (ป็อป) เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพเสียงสำหรับชนิดของเพลงทีค
่ ณ
ุ กำลังเล่นอยู่
STEP
กดปุม
่ DSP/EQ
• DSP จะปรากฏบนแผงหน้าจอ
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะทำงานเฉพาะในโหมดเพลง Dolby Pro Logic
1. กดปุม
่ PL II MODE (โหมด PL II)
เพือ
่ เลือกโหมดเพลง
3. กดปุม
่ , เพือ
่ เลือกการตัง้ ค่าเอฟเฟ็คทีต
่ อ
้ งการ
• PANORAMA (พาโนราม่า): คุณสามารถเลือก 0 หรือ 1
• C- WIDTH (กว้าง): คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 7
• DIMENS (มิต)ิ : คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 6
ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞
● การตั้งค่าระบบ
2. กดปุม
่ PL II EFFECT (เอฟเฟ็ค PL II)
STEP
MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK: ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของเพลง คุณสามารถเลือก POP (ป็อป) JAZZ (แจ๊ส) และ ROCK (ร็อค)
• STUDIO (สตูดโิ อ): จะให้ความรูส
้ ก
ึ ราวกับอยูใ่ นห้องบันทึกเสียง
• CLUB (คลับ): เลียนแบบเสียงของคลับการเต้นรำทีม
่ จ
ี งั หวะเสียงเบสเป็นระยะ
• HALL (ห้องแสดงคอนเสิรต
์ ): ให้สญ
ั ญาณเสียงทีช
่ ด
ั เหมือนฟังในห้องแสดงคอนเสิรต
์
• MOVIE (ภาพยนตร์): ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นโรงภาพยนตร์
• CHURCH (โบสถ์): ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นโบสถ์ใหญ่
• PASS (ผ่าน): เลือกโหมดนีส
้ ำหรับการฟังแบบปกติ
P.BASS
ฟังก์ชน
ั P.BASS ช่วยเพิม
่ พลังเสียงเบส เพือ
่ เสริมพลังเสียงความถีต
่ ำ่
1. กดปุม
่ P.BASS เพือ
่ เลือกโหมด P.BASS
2. กดปุม
่ P.BASS อีกครัง้ เพือ
่ ปิดโหมด P.BASS
STEP
M`
ฟังก์ชน
ั DSP/EQ จะใช้งานได้เฉพาะในโหมด STEREO (สเตอริโอ)
กดปุม
่ โหมด PL II เพือ
่ ให้แสดง STEREO (สเตอริโอ) บนหน้าจอ
` คุณสมบัตน
ิ ท
้ี ำงานกับแผ่นดิสก์ CD, MP3-CD, DivX, เครือ
่ งรับวิทยุ และแผ่นดิสก์ Dolby Digital
` Dolby Digitalเมือ
่ เล่นแผ่นดีวด
ี ท
ี เ่ี ข้ารหัสกับสองช่องสัญญาณหรือมากกว่า โหมดหลายช่องสัญญา
ณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัตแ
ิ ละฟังก์ชน
ั DSP/EQ จะไม่ทำงาน
โหมด DOLBY PRO LOGIC II
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II ทีต
่ อ
้ งการ
STEP
กดปุม
่ โหมด PL II
• แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC (เพลง): เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะเพลิดเพลินกับ เอฟเฟ็คเสียงราวกับคุณกำลังชมการแสดงสด
• CINEMA (โรงภาพยนตร์): เพิม
่ ความสมจริงของซาวด์แทร็คภาพยนตร์
• PRO LOGIC: คุณจะสัมผัสกับเอฟเฟ็คหลายช่องสัญญาณราวกับใช้ลำโพงห้าตัว ทัง้ ๆ ทีจ
่ ริงแล้วมีเพียงลำโพง
หน้าซ้ายและขวาเท่านัน
้
• MATRIX: คุณจะได้ยน
ิ สัญญาณเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่องสัญญาณ
• STEREO (สเตอริโอ): เลือกโหมดนีเ้ พือ
่ ฟังเสียงจากลำโพงหน้าซ้าย ขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
M`
ฟังก์ชน
ั P.BASS จะนำมาใช้ได้เฉพาะในแหล่งสัญญาณ LPCM แบบสองช่องสัญญาณ เช่น
mp3,Divx,cd และ wma กดปุม
่ P.BASS และ "POWER BASS ON" (เปิดเพิม
่ เสียงเบส)
จะแสดงบนหน้าจอ
` ฟังก์ชน
ั P.bass จะไม่ทำงานกับโหมด DSP/EQ หรือ DOLBY PRO LOGIC ll
หากคุณกด P.BASS ในโหมด DSP/EQ โหมด DSP/EQ จะปิดโดยอัตโนมัติ และฟังก์ชน
ั P. BASS
จะทำงาน
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
คุณสามารถเพลิดเพลินกับความรูส
้ ก
ึ สะดวกสบายเหมือนอยูใ่ นห้องคาราโอเกะใน
บ้านของคุณ
ดูวด
ิ โี อและร้องเพลงไปตามเนือ
้ เพลงทีป
่ รากฏไปพร้อมกันบนหน้าจอทีวี
1. เชือ
่ มต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบ MIC ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
• คุณสามารถเชือ
่ มต่อได้สงู สุด 2 ไมโครโฟน
MIC 1
MIC 2
FUNC.
M`
เมือ
่ เลือกโหมด Pro Logic II ให้เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกกับช่องสัญญาณ AUDIO INPUT
(L และ R) บนเครือ
่ งเล่น หากคุณต่อเพียงหนึง่ ช่อง (L หรือ R) คุณจะไม่สามารถฟังสัญญาณเสียงร
อบทิศทางได้
` ฟังก์ชน
ั PRO LOGIC II มีให้ใช้งานเฉพาะในโหมดสเตอริโอ
5
2. กดปุม
่ MIC VOL เพือ
่ ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
3. กดปุม
่ ECHO เพือ
่ ปรับระดับเสียงก้องของไมโครโฟน
5
ฟังก์ชันสะดวกใช้
การฟังวิทยุ
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
คุณสามารถตัง้ เวลาทีโ่ ฮมซีนม
ี าจะปิดตัวเอง
รีโมทคอนโทรล
กดปุ่ม SLEEP (พักเครื่อง)
• คำว่า SLEEP (พักเครือ
่ ง) จะปรากฏขึน
้ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ เวลาทีต
่ ง้ั
ไว้ลว่ งหน้าจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
● ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก
1. กดปุม
่ TUNER (เครือ
่ งจูน) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
2. หมุนไปยังสถานีทต
่ี อ
้ งการ
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 1: เมือ
่ กดปุม
่ [,]
แล้ว สถานีกระจายเสียงทีต
่ ง้ั ค่าไว้ลว่ งหน้าจะถูกเลือก
่ ,,. ค้างไว้
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 2: กดปุม
เพือ
่ ค้นหาสถานีกระจายเสียงทีอ
่ อกอากาศอยูโ่ ดยอัตโน
มัติ
• การหมุนหาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ ,,. ชัว่ ขณะเพื่
อเพิม
่ หรือลดความถีท
่ ล
ี ะคลืน
่
THI
วิทยุ
STEP
STEP
หากต้องการยืนยันการตัง้ ค่าตัง้ เวลาปิด ให้กดปุม
่ SLEEP
(พักเครือ
่ ง)
• เวลาทีเ่ หลือก่อนโฮมซีนม
ี าจะปิดตัวเองจะปรากฏขึน
้
• การกดปุม
่ นีอ
้ ก
ี ครัง้ จะเปลีย
่ นเวลาพักเครือ
่ งจากทีค
่ ณ
ุ ได้กำหนดไว้กอ
่ นห
น้า
หากต้องการยกเลิกตัง้ เวลาปิดเครือ
่ ง ให้กดปุม
่ SLEEP (พักเครือ
่ ง) จนกระทัง่ คำว่า OFF (ปิด)
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
ตัวเครื่องหลัก
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
2. เลือกสถานีกระจายเสียง
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 1: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) เพือ
่ เลือก PRESET (ทีต
่ ง
้ั ไว้ลว่ งหน้า)
แล้วกดปุม
่ [,] เพือ
่ เลือกสถานีทต
่ี ง้ั ไว้ลว่ งหน้า
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง)
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 2: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) เพือ
แล้วกดปุม
่ [,] ค้างไว้เพือ
่ ค้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง)
• การหมุนหาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) เพือ
แล้วกดปุม
่ [,] เพือ
่ หมุนไปยังความถีท
่ ต
่ี ำ่ กว่าหรือสูงกว่า
การปรับความสว่างของหน้าจอ
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนตัวเครือ
่ งหลักเพือ
่ ไม่ให้ขด
ั จังหวะในการรับชมภาพยนตร์ของคุณ
กดปุ่ม DIMMER (ภาพจาง)
STEP
• การกดปุม
่ แต่ละครัง้ จะปรับความสว่างของหน้าจอด้านหน้า
กดปุม
่ MO/ST เพือ
่ ฟังเสียงแบบโมโน/สเตอริโอ
• เมือ่ กดปุม
่ แต่ละครัง้ เสียงจะสลับระหว่างสเตอริโอและโมโน
• ในบริเวณทีอ่ บ
ั สัญญาณ ให้เลือก MONO (โมโน) เพือ่ การกระจายเสียงทีช
่ ด
ั เจน ปลอดการแทรกแซง
ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
การตั้งค่าสถานีไว้ล่วงหน้า
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะเป็นประโยชน์เมือ
่ ตอบรับเสียงกริง่ หรือเสียงโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น: การตัง้ ค่า FM 89.10 ไว้ในหน่วยความจำ
กดปุ่ม MUTE (ปิดเสียงชั่วคราว)
1. กดปุม
่ TUNER (เครือ
่ งจูน) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
2. กดปุม
่ ,,. เพือ
่ เลือก 89.10
• คำว่า MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว) จะปรากฏบนหน้าจอ
• หากต้องการเปิดเสียงคืน ให้กดปุม
่ MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว) อีกครัง้
3. กดปุม
่ TUNER MEMORY (ความจำเครือ
่ งจูน)
4. กดปุม
่ [,] เพือ
่ เลือกหมายเลขสำหรับการตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
• คุณสามารถเลือกหมายเลขการตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้าระหว่าง
1 ถึง 15
STEP
5. กดปุม
่ TUNER MEMORY (ความจำเครือ
่ งจูน) อีกครัง้
. หากต้องการตัง้ ค่าล่วงหน้าสถานีอน
่ื ๆ ให้ทำซ้ำขัน
้ ตอนที่
2 ถึง 5
• หากต้องการตัง้ การหมุนหาคลืน
่ ไปยังสถานีทต
่ี ง้ั ค่าไว้ล่
วงหน้า ให้กดปุม
่ [,] บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก
ช่องสัญญาณ
54
55
วิธีแก้ปัญหา
การริปซีดี
โปรดดูตารางด้านล่างเมือ
่ เครือ
่ งทำงานไม่ถก
ู ต้อง หากคุณพบปัญหาทีไ่ ม่อยูใ่ นรายการด้านล่างหรือหากคำแนะนำด้านล่างไม่ส
ามารถแก้ไขได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง แล้วถอดสายไฟ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ หรือศูนย์บริการของ
Samsung Electronics
แปลงเสียงสัญญาณของซีดเี ป็นรูปแบบไฟล์ MP3 ก่อนการส่งไปยังอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB
B
MIC 1
MIC 2
2. ใส่ซด
ี เี พลงลงในถาดซีดี
3. กดปุม
่ CD RIPPING
• เมือ
่ ต้องการเริม
่ ต้นริปแทร็คปัจจุบน
ั กดปุม
่ CD RIPPING
บนรีโมทคอนโทรลขณะระบบกำลังเล่นแทร็คหรือหยุดเล่น
ชัว่ คราว
• เมือ
่ ต้องการริปทัง้ แทร็คในซีดี ให้กดปุม
่ CD RIPPING
ค้างไว้บนรีโมทคอนโทรล
- “FULL CD RIPPING” (การริปซีดเี ต็ม) จะปรากฏบน
หน้าจอและการริปจะเริม
่ ต้นขึน
้
4. กดปุม
่ STOP (@) เพือ
่ หยุดการริป
• เมือ
่ การริปซีดเี สร็จสิน
้ ไดเรกทอรีชอ
่ื "RIPPING"
จะถูกสร้างขึน
้ ในอุปกรณ์ USB และไฟล์ทร่ี ป
ิ จะถูกบันทึ
กในรูปแบบ "SAMXXXX”.mp3"
M`
`
`
`
`
`
`
`
`
5
อาการ
FUNC.
ถาดใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิด
• เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีหรือไม่?
• ปิดเครือ
่ งแล้วเปิดใหม่อก
ี ครัง้
การเปิดเล่นไม่เริม
่ ต้น
ทันทีเมือ
่
กดปุม
่ Play/Pause (เล่น/พักเล่น)
• คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ทผ
่ี ด
ิ ปกติหรือแผ่นดิสก์ทม
่ี รี อยขีดข่วนบนแผ่น
หรือไม่?
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มเี สียง
• ไม่ได้ยน
ิ เสียงระหว่างการกรอเร็วหรือช้า และการเล่นแบบการเคลือ
่
นไหวทีละช่วง
• ต่อลำโพงถูกต้องหรือไม่? กำหนดการตัง้ ค่าลำโพงเองถูกต้องหรือ
ไม่?
• แผ่นดิสก์เสียหายมากหรือไม่?
ได้ยน
ิ เสียงเฉพาะจากลำโพงบางตัว
และไม่ได้ยน
ิ ครบจากลำโพงทัง
้ 6
ตัว
• เมือ
่ ฟังซีดห
ี รือวิทยุ สัญญาณเสียงออกไปทีล
่ ำโพงหน้า (ซ้าย/ขวา)
เท่านัน
้ เลือก "PRO LOGIC II โดยการกด PL II (Dolby Pro
Logic II) บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ลำโพงทัง้ 6 ตัว
• ต้องแน่ใจว่าแผ่นดีวด
ี ใี ช้งานร่วมกับ 5.1-CH ได้
• หากคุณตัง้ ค่า C, SL และ SR เป็น NONE (ไม่ม)ี ในโหมดลำโพงเ
มือ
่ ตัง้ ค่าเสียงบนหน้าจอการตัง้ ค่า จะไม่ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงกลา
ง และลำโพงหน้าซ้ายและขวา ตัง้ ค่า C, SL และ SR เป็น SMALL
(เล็ก)
ระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby
Digital 5.1 CH
ไม่ทำงาน
• มีเครือ
่ งหมาย "Dolby Digital 5.1 CH" บนแผ่นดิสก์หรือไม่? หาก
แผ่นดิสก์ถก
ู บันทึกเป็นระบบเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
จะมีระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby Digital 5.1 CH เท่านัน
้
• ภาษาของเสียงถูกตัง้ เป็น DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าจอแส
ดงข้อมูลหรือไม่?
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• รีโมทคอนโทรลทำงานอยูภ
่ ายในช่วงระยะมุมและระยะห่างในการท
ำงานหรือไม่?
• ถ่านหมดหรือไม่?
• คุณได้เลือกฟังก์ชน
ั ต่างๆ ของโหมด (TV/DVD)
บนรีโมทคอนโทรล (TV หรือ DVD) ถูกต้องหรือไม่?
• แผ่นดิสก์หมุนแต่ภาพไม่ปรากฏ
• คุณภาพของภาพต่ำและภาพสัน
่
• เปิดโทรทัศน์แล้วหรือไม่?
• ต่อสายวิดโี อถูกต้องหรือไม่?
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือเสียหายหรือไม่?
• แผ่นดิสก์ทผ
่ี ลิตไม่ดอ
ี าจไม่สามารถเปิดเล่นได้
STEP
ไม่ตด
ั การเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB หรือสายไฟในระหว่างการริปซีดี
เพราะอาจทำให้ขอ
้ มูลเสียหาย เมือ
่ ต้องการหยุดการริปซีดี กดปุม
่ STOP และตัดการเชือ
่ มต่ออุปกร
ณ์ USB หลังจากระบบหยุดการเล่นซีดแ
ี ล้ว
หากคุณตัดการเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB ในระหว่างการริปซีดี ระบบจะปิด และคุณไม่สามารถลบไฟล์ทร่ี ป
ิ ได้
หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี ระบบจะหยุดเล่น และจะเล่นต่อเมือ
่ มีการเริม
่ ต้นการเชือ
่ ม
ต่อ USB แล้ว (เวลาในการเริม
่ ต้นอาจแตกต่างกัน ขึน
้ กับชนิดของอุปกรณ์ USB)
DTS-CD ไม่สามารถริปได้
หากระยะเวลาในการริปน้อยกว่า 5 วินาที อาจไม่มก
ี ารสร้างไฟล์การริป
การริปซีดท
ี ำงานต่อเมือ
่ อุปกรณ์ USB หรือ HDD ถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT
(ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS) สำหรับรายการอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานร่วมกันได้ โปรดดูขอ
้ มูลจำเพาะของ
โฮสต์ USB
การริปจะทำงานในความเร็วปกติ 1 เท่า เวลาในการริปอาจยาวนานขึน
้ สำหรับอุปกรณ์ USB
บางประเภท
ขณะระบบกำลังริปซีดี สัญญาณเสียงจะไม่ดงั ออกมา
อย่าใช้แรงกดหรือดัน หรือเคลือ
่ นย้ายระบบขณะระบบกำลังริปซีดี
ตรวจสอบ/แก้ไข
5
● วิธีแก้ปัญหา
1. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB
THI
ฟังก์ชันสะดวกใช้
วิธีแก้ปัญหา
ตรวจสอบ/แก้ไข
ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพไ • ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากแผ่นดิสก์ไม่
ม่ทำงาน
มีภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ
ไม่สามารถเปลีย
่ นสัดส่วนภาพได้
่ งหลักไม่ทำงาน
• ตัวเครือ
(ตัวอย่างเช่น: ไฟตัวเครือ
่ งดับ หรือปุ่
มด้านหน้าเครือ
่ งไม่ทำงาน
หรือได้ยน
ิ เสียงผิดปกติ)
• เครือ
่ งเล่นดีวด
ี ท
ี ำงานไม่เป็นปกติ
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรตติง้
• คณ
ุ สามารถเล่นดีวด
ี แ
ี บบ 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE หรือโหมด
4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่ดวี ด
ี แ
ี บบ 4:3
สามารถดูได้ในสัดส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทแ
่ี ผ่นดีวด
ี ี แล้วเลือกฟัง
ก์ชน
ั การทำงานทีเ่ หมาะสม
ิ เครือ
่ งและกดปุม
่ STOP (หยุด) (
•ป
ด
กิน 5 วินาที (ฟังก์ชน
ั คืนค่า)
) บนตัวเครือ
่ งหลักค้างไว้เ
58
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมด
หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
•ข
ณะทีข
่ อ
้ ความ “NO DISC” (ไม่มด
ี ส
ิ ก์) ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอของต
วั เครือ
่ งหลัก ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) ( ) ของตัวเครือ
่ งหลักค้าง
ไว้เกิน 5 วินาที คำว่า “INITIAL” (เริม
่ ต้น) จะปรากฏบนหน้าจอแล
ะการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะกลับคืนไปยังค่าเริม
่ ต้น
• กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมด
หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
ไม่สามารถรับคลืน
่ กระจายเสียงวิทยุได้
ป้อนหมายเลขรหัสทีเ่ หมาะสมสำหรับการตัง้ ค่าเริม
่ ต้น “Disc Audio” (ดิสก์ออดิโอ), “Disc Subtitle” (คำบรรยายใต้ภาพดิสก์)
และ/หรือ “Disc Menu” (เมนูดส
ิ ก์) (โปรดดูทห
่ี น้า 43)
• ติดตัง้ เสาอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่?
• หากสัญญาณเข้าของเสาอากาศสัญญาณอ่อน ให้ตด
ิ ตัง้ เสาอากาศเ
อฟเอ็มภายนอกในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
● รายการรหัสภาษา
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึน
้ แม้ได้เลือกฟัง • คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ทไ่ี ม่มเี มนูหรือไม่?
ก์ชน
ั เมนูแล้ว
THI
อาการ
รายการรหัสภาษา
59
ภาคผนวก
THI
ข้อกำหนดเฉพาะ
70 วัตต์
น้ำหนัก
3.0 กก.
ขนาด
430 (ก) x 70 (ส) x 260 (ย) มม.
อุณหภูมริ ะหว่างทำงาน
+5°C~+35°C
การใช้แผ่นดิสก์
ความชืน
้ สัมพัทธ์ระหว่างทำงาน
10 % ถึง 75 %
อย่าสัมผัสแผ่นดิสก์ดา้ นทีเ่ ล่น
จับแผ่นดิสก์ทข
่ี อบแผ่นเพือ
่ ไม่ให้เกิดรอยนิว้ มือบนผิวแผ่นดิสก์
ดีวด
ี ี (Digital Versatile Disc)
รอยขีดข่วนขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพหรืออาจะทำให้เกิดการสะดุด
ทัว่ ไป
โปรดระมัดระวังอย่างยิง่ เพือ
่ ไม่ให้แผ่นดิสก์เกิดรอยขีดข่วนในขณะจับแผ่นดิสก์
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 เมตร/วินาที
อย่าติดกระดาษหรือเทปบนดิสก์
แผ่นดิสก์
การจัดเก็บแผ่นดิสก์
อย่าเก็บแผ่นดิสก์ไว้ในทีๆ
่
โดดแสงแดดโดยตรง
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในบริเวณทีม
่ อ
ี
ากาศถ่ายเท
● ภาคผนวก
การสิน
้ เปลืองพลังงาน
ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
ซีดี : 12 ซม. (คอมแพ็คดิสก์)
ซีดี : 8 ซม. (คอมแพ็คดิสก์)
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในกล่องเก็บป้
องกันทีส
่ ะอาด
จัดเก็บในแนวตัง
้
คอมโพสิตวิดโี อ
เวลาการเล่นโดยประมาณ (แผ่นดิสก์ดา้ นเดียว,
แผ่นดิสก์เลเยอร์เดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที
เวลาการเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที
เวลาการเล่นสูงสุด : 20 นาที
576i/480i
1 ช่องสัญญาณ : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
576i/480i
สัญญาณวิดโี อออก
คอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
วิดโี อ/เสียง
M`
อย่าให้แผ่นดิสก์เปือ
้ นสิง่ สกปรก
` อย่าใส่แผ่นดิสก์ทแ
่ี ตกหรือมีรอยขีดข่วน
การใช้และการจัดเก็บแผ่นดิสก์
เมื่อคุณทำให้ดิสก์เปื้อนรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรก ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เจือจาง
ด้วยน้ำและเช็ดด้วยผ้านุ่ม
• ขณะกำลังทำความสะอาด ให้เช็ดแผ่นดิสก์จากด้านในไปด้านนอกเบาๆ
M`
60
เครื่องขยายเสียง
HDMI (เลือกได้)
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
สัญญาณออกลำโพงหน้า
141W x 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงกลาง
141W(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงหลัง
141W x 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงซับวูฟเฟอร์
145W(3Ω)
ช่วงระยะความถี่
20Hz~20KHz
สัดส่วน S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวสัญญาณเข้า
(AUX)400mV
อาจเกิดการควบแน่นได้หากอากาศอุน
่ มาปะทะกับความเย็นภายในเครือ
่ งเล่น
เมือ
่ การควบแน่นก่อตัวขึน
้ ภายในเครือ
่ งเล่น เครือ
่ งเล่นอาจทำงานไม่ถก
ู ต้อง หากเกิดปัญหานี้ ให้นำ
แผ่นดิสก์ออกแล้วเปิดเครือ
่ งเล่นทิง้ ไว้ 1 หรือ 2 ชัว่ โมง
61
ระบบลำโพง
ช่วงระยะความถี่
หน้า/หลัง
3Ω
140Hz~20KHz
กลาง
3Ω
140Hz~20KHz
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
45Hz~160Hz
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
86dB/W/M
กำลังไฟฟ้า
141W
282W
86dB/W/M
141W
86dB/W/M
145W
282W
290W
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ลำโพง
ระบบลำโพง 5.1ch
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาด (ก x ส x ย)
น้ำหนัก
หน้า: 100 x 150 x 89 มม.
หลัง : 100 x 100 x 93 มม.
กลาง : 300 x 59 x 50 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 180 x 320 x 380 มม.
Region
North America
Latin America
หน้า: 1.0 กก., กลาง : 0.3 กก. หลัง : 0.6 กก., ซับวูฟเฟอร : 4.5 กก.
HT-TZ222
ระบบลำโพง
ช่วงระยะความถี่
หน้า/หลัง
3Ω
140Hz~20KHz
กลาง
3Ω
140Hz~20KHz
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
45Hz~160Hz
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
86dB/W/M
กำลังไฟฟ้า
141W
282W
86dB/W/M
141W
86dB/W/M
145W
282W
290W
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ลำโพง
ระบบลำโพง 5.1ch
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาด (ก x ส x ย)
หน้า: 240 x 1020 x 240 มม. (ฐานของขาตัง้ : 240 x 240)
หลัง :100 x 100 x 93 มม.
กลาง : 300 x 59 x 50มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 180 x 320 x 380 มม.
น้ำหนัก
หน้า: 3.6 กก., กลาง : 0.3 กก.
หลัง : 0.5 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 4.5 กก.
Europe
HT-TZ225
ระบบลำโพง
ช่วงระยะความถี่
หน้า/หลัง
3Ω
140Hz~20KHz
กลาง
3Ω
140Hz~20KHz
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
45Hz~160Hz
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
86dB/W/M
กำลังไฟฟ้า
141W
282W
86dB/W/M
141W
86dB/W/M
145W
282W
290W
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ลำโพง
ระบบลำโพง 5.1ch
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาด (ก x ส x ย)
หน้า/หลัง :240 x 1020 x 240 มม. (ฐานของขาตัง้ : 240 x 240)
กลาง : 300 x 59 x 50 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 180 x 320 x 380 มม.
น้ำหนัก
หน้า: 3.6 กก., กลาง : 0.3 กก.
หลัง : 3.6 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 4.5 กก.
CIS
Asia Pacific
*: ข้อกำหนดเฉพาะปลีกย่อย
่ นแปลงข้อกำหนดเฉพาะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
- น้ำหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ
62
Middle East &
Africa
Country
Customer Care Centre 
THI
ติดต่อซัมซุงในทั่วโลก
หากคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง
HT-Z220
Web Site
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
0,14/Min)
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
63
Code No. AH68-02161M (0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement