Samsung | HT-C330 | คู่มือการใช้งาน | Samsung HT-C330 คู่มือการใช้

Samsung HT-C330 คู่มือการใช้
HT-C330
ระบบดิจิตอลโฮมซีเนม่า
คู่มือผู้ใช้
ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเ
บียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผูเ้ ชีย
่ วชาญเท่านัน
้
ข้อควรระวัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิด
สัญลักษณ์นแ้ี สดงว่า “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง”
ภายในผลิตภัณฑ์ ซึง่ หมายถึงความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดไฟฟ้าช็อคหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
ข้อควรระวัง: เพือ่ ป้องกันการเกิดไฟฟ้
าช็อค เสียบปลัก๊ ขาแบนด้านกว้างเข้ากั
บช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แ
น่น
คำเตือน
~ เพือ
่ ลดความเสีย
่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้าช็อค
ระวังอย่าให้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
้
ข้อควรระวัง
~ อย่าให้ละอองน้ำหรือหยดน้ำถูกผลิตภัณฑ์ และอย่าวางวัตถุทบ
่ี
รรจุนำ้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
~ ปลัก๊ ไฟหลักใช้เป็นอุปกรณ์ตด
ั การเชือ่ มต่อ และควรอยูใ่ นตำแห
น่งทีพ
่ ร้อมให้ดำเนินการได้
~ ผลิตภัณฑ์นค
้ี วรเชือ่ มต่อกับเต้ารับไฟ AC ทีม
่ กี ารติดตัง้ สายดินเ
พือ่ ความปลอดภัยเสมอ
~ หากต้องการตัดกระแสไฟในเครือ่ ง ต้องดึงปลัก๊ ออกจากเต้ารับไ
ฟฟ้าหลัก ดังนัน
้ ปลัก๊ ไฟหลักควรอยูใ่ นตำแหน่งทีพ
่ ร้อมให้ดำเ
นินการได้
Thai
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
สัญลักษณ์นแ
้ี สดงถึงคำแนะนำทีส
่ ำคั
ญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นน
้ั
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
เครือ
่ งเล่นคอมแพคดิสก์รน
ุ่ นีจ
้ ด
ั เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเ
ลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการทำงานของ
ขัน
้ ตอนอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
้ี าจทำให้เกิดก
ารแผ่รงั สีทเ่ี ป็นอันตราย
ข้อควรระวัง
~ มีการแผ่รงั สีเลเซอร์ทม่ี องไม่เห็นเมือ่ เปิดออกและกลไกการล็อค
ถูกปลด ระวังอย่าให้ถกู ลำแสง
ข้อควรระวังเบื้องต้น
~ โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามสติก
๊ เกอร์ระบุกระแสไฟทีอ
่ ยูด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์
~ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรองรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
้ื ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากา
ศ (7.5~10 ซม.)
~ อย่าวางเครือ
่ งบนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
่ื ทีอ
่ าจเกิดความร้อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ ใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่
~ อย่าวางสิง่ ใดบนผลิตภัณฑ์
~ ก่อนการเคลือ
่ นย้ายเครือ
่ ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องใส่ดส
ิ ก์วา่ งเปล่า
~ เพือ
่ ตัดการเชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง โดยเฉพาะเมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้เครือ
่ งเป็นระยะเวล
านาน
~ ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลัก
๊ ไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟทีผ
่ นัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครือ
่ งเสียหายได้
~ อย่าให้ตวั เครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอืน
่ โดยตรง เพราะอาจทำให้เครือ
่ งร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้
~ วางเครือ
่ งให้หา่ งจากความชืน
้ และความร้อนสูง หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง (เช่น ลำโพง)
~ ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครือ
่ งทำงานผิดปกติ
~ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นส
้ี ำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านัน
้
~ การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์หรือดิสก์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ่ หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในระหว่างฤดูหนาว
ก่อนทีจ่ ะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัวผลิตภัณฑ์จะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติ
~ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้กบ
ั ผลิตภัณฑ์นป
้ี ระกอบด้วยสารเคมีทเ่ี ป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะบ้านทัว่ ไป
อุปกรณ์เสริม
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ ใี ห้ตามด้านล่างนี้
POWER
FUNCTION
DISC MENU TV SOURCE
TITLE
A
B
C
DSP / EQ
PL
1
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
2
3
CD RIPPING
REPEAT
4
DIMMER
5
6
MIC VOL
INFO
7
8
+
9
VOL
0
TV CH V
MUTE
LS
TOO
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
สายสัญญาณภาพ
สายอากาศรับสัญญาณ FM
คูม
่ อ
ื การใช้งาน
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่
(ขนาด AAA)
Thai
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อควรระวังเกีย
่ วกับการถือและจัดเก็บดิสก์
ใบอนุญาต
รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยบนดิสก์อาจลดคุณภาพของเสีย
งและภาพ หรืออาจทำให้เกิดการเล่นข้ามได้
~ เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็นรูปแบบวิดโี อดิ
จิตอลทีส่ ร้างโดย DivX,Inc. อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์
ทีผ่ า่ นการรับรองอย่างเป็นทางการแบบ DivX
Certified ซึง่ เล่นวิดโี อ DivX ได้ เยีย่ มชม www.divx.com สำหรั
บข้อมูลเพิม่ เติมและเครือ่ งมือซอฟต์แวร์เพือ่ แปลงไฟล์ของคุณออ
กเป็นวิดโี อ DivX
เกีย่ วกับวิดโี อตามสัง่ ระบบ DIVX: อุปกรณ์ DivX Certified® นีต้ ้
องได้รบั การลงทะเบียนจึงจะสามารถเล่นข้อมูลของวิดโี อตามสัง่
(VOD) ระบบ DivX ในการสร้างรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน DivX
VOD ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ ไปยัง vod.divx.com พร้อมด้วยรหัสนี้
เพือ่ ดำเนินกระบวนการลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ และเรียนรูเ้ พิม่ เติมเ
กีย่ วกับ DivX VOD
~ DivX Certified® to play DivX ® video
ระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนบนดิสก์เมือ
่ ใช้งาน
การจับแผ่นดิสก์
~ อย่าสัมผัสดิสก์ดา้ นทีเ่ ล่น
~ จับแผ่นดิสก์ทข
่ี อบ เพือ
่ ไม่ให้มรี อยนิว้ มือปรากฏบนผิวหน้า
ดิสก์
~ อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนดิสก์
การจัดเก็บดิสก์
~ อย่าให้ดส
ิ ก์ถก
ู แสงแดดโดยตรง
~ เก็บในบริเวณทีอ
่ ากาศเย็นและถ่า
ยเทได้ดี
~ เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาด
โดยวางดิสก์ในแนวตั้ง
✎ หมายเหตุ
`
`
ระวังอย่าให้ดส
ิ ก์มฝ
ี น
ุ่ เกาะ
อย่าใช้ดส
ิ ก์ทม
่ี รี อยร้าวหรือรอยขีดข่วน
การถือและจัดเก็บดิสก์
เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์ ให้ทำความ
สะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำ
และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
~ ขณะทำความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด้านในดิสก์ออกไปทา
งด้านนอกดิสก์
✎ หมายเหตุ
`
ความชืน
้ อาจเกิดขึน
้ หากมีอากาศอุน
่ มาปะทะกับชิน
้ ส่ว
นทีเ่ ย็นภายในผลิตภัณฑ์ เมือ
่ มีการควบแน่นเกิดขึน
้ ภา
ยในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติ
ให้นำดิสก์ออก และเปิดเครือ
่ งทิง้ ไว้ประมาณ 1 หรือ 2
ชัว่ โมง
Thai
~ Dolby และสัญลักษณ์ D คูเ่ ป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Dolby Laboratories
~ “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
ลิขสิทธิ์
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
การป้องกันการคัดลอก
~ ด สิ ก์ DVD หลายๆ แผ่นถูกเข้ารหัสด้วยการป้องกันการคัดลอก
ด้วยเหตุน้ี คุณควรเชือ่ มต่อเครือ่ งของคุณเข้ากับโทรทัศน์โดยตรง
โดยไม่เชือ่ มต่อกับเครือ่ ง VCR การเชือ่ มต่อกับ VCR จะทำให้ได้
ภาพทีผ่ ดิ เพีย้ นไปจากในแผ่นดิสก์ DVD
ทีม่ กี ารป้องกันการคัดลอก
~ ผลิตภัณฑ์นม้ี เี ทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ์ ทีไ่ ด้รบั การป้องกันโดยสิ
ทธิบตั รของสหรัฐอเมริกาและสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาอืน่ ๆ กา
รใช้เทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิน์ ต้ี อ้ งได้รบั อนุญาตจาก Rovi
Corporation และต้องมีจดุ ประสงค์เพือ่ การรับชมภายในบ้านและ
การรับชมอย่างจำกัดอืน่ ๆ เท่านัน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็นอย่า
งอืน่ จาก Rovi Corporation ห้ามทำกระบวนการย้อนกลับการวิศว
กรรมหรือการถอดชิน้ ส่วนประกอบ
สารบัญ
ข้อมูลความปลอดภัย
2
เริ่มต้นใช้งาน
7
2
3
3
4
4
4
4
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
อุปกรณ์เสริม
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์
ใบอนุญาต
ลิขสิทธิ์
การป้องกันการคัดลอก
7
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
7
ชนิดและลักษณะของดิสก์
11 คำอธิบาย
11
ด้านหน้า
12
ด้านหลัง
13 รีโมทคอนโทรล
15
17
18
19
20
การเชื่อมต่อลำโพง
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
ฟังก์ชั่น P.SCAN (โปรเกรสซีฟสแกน)
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากส่วนประกอบภายนอก
การตั้งค่า
21
21
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
การตั้งค่าเมนูตั้งค่า
จอแสดงผล
อัตราส่วนภาพของทีวี
เสียง
การตั้งค่าลำโพง
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-SYNC
ระบบ
การตั้งค่าเริ่มต้น
การลงทะเบียน DivX(R)
ภาษา
ความปลอดภัย
การกำหนดระดับเรทโดยผู้ปกครอง
เปลี่ยนรหัสผ่าน
การสนับสนุน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
15
21
THAI
การเชื่อมต่อ
Thai
สารบัญ
ฟังก์ชันพื้นฐาน
25
25
25
26
26
31
32
33
การเล่นแผ่นดิสก์
การเล่นซีดีเพลง (CD-MA)/MP3/WMA
การเล่นไฟล์ JPEG
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
โหมดเสียง
การฟังวิทยุ
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
ฟังก์ชันขั้นสูง
33
33
ฟังก์ชัน USB
การริปซีดี
ข้อมูลอื่นๆ
34
35
36
การแก้ไขปัญหา
รายการรหัสประเทศ
ข้อมูลจำเพาะ
33
34
~ ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช้งานนีม
้ ใี ห้เพือ
่ การอ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข้อมูลทีป
่ รากฏในผลิตภัณฑ์จริง
Thai
01
เริ่มต้นใช้งาน
โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ไอคอน
คำศัพท์
คำจำกัดความ
DVD
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ DVDVideo หรือ DVD±R/±RW ซึง่
ถูกบันทึกและไฟนัลไลซ์ในโห
มดวิดโี อ
เริ่มต้นใช้งาน
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
ชนิดและลักษณะของดิสก์
รหัสพื้นที่
ผลิตภัณฑ์และดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่ รหัสพื้นที่เหล่านี้
ต้องตรงกัน หากต้องการเล่นดิสก์นั้น หากรหัสไม่ตรงกัน
ดิสก์จะไม่สามารถเล่นได้
ชนิดของดิสก์ รหัสพื้นที่
พื้นที่
B
CD
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วกับฟังก์ชน
ั ทีม
่ ใี ห้
ใช้งานกับซีดข
ี อ
้ มูล (CD DA,
CD-R/-RW)
1
สหรัฐอเมริกา
ดินแดนของสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
A
MP3
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/-RW
2
ยุโรป ญีป่ นุ่ ตะวันออกกลาง อียปิ ต์
แอฟริกาใต้ กรีนแลนด์
JPEG
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/-RW
3
ไต้หวัน เกาหลี ฟิลปิ ปินส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
DivX
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับฟังก์ชน
ั ที่
ใช้ได้กบ
ั แผ่น MPEG4
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
4
เม็กซิโก อเมริกาใต้ อเมริกากลาง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
หมูเ่ กาะแปซิฟกิ แคริบเบียน
!
ข้อควรระวัง
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับกรณีทฟ
่ี งั
ก์ชน
ั ไม่ทำงาน หรือการตัง้ ค่าอา
จถูกยกเลิก
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของแอฟริกา
เกาหลีเหนือ มองโกเลีย
✎
หมายเหตุ
ไอคอนนีเ้ กีย
่ วข้องกับเคล็ดลับห
รือคำแนะนำ ซึง่ ช่วยในการทำง
านของแต่ละฟังก์ชน
ั
6
จีน
ปุม
่ ทางลัด
ฟังก์ชน
ั นีใ้ ห้การเข้าถึงโดยตรงแ
ละง่ายดาย เพียงกดปุม
่ บนรีโมท
คอนโทรล
G
D
DVD-VIDEO
Thai
เริ่มต้นใช้งาน
ชนิดของดิสก์ที่สามารถเล่นได้
ชนิดและเครือ่ งหมา
สัญญาณทีบ่ นั ขนาดดิ
ยของแผ่นดิสก์
เวลาในการเล่นสูงสุด
ทึก
สก์
(โลโก้)
12 ซม.
ภาพ
DVD-VIDEO
8 ซม.
เสียง
ซีดเี พลง
เสียง
+
DivX
ภาพ
ประมาณ 240
นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 480
นาที (สองด้าน)
ประมาณ 80 นาที
(ด้านเดียว)
ประมาณ 160
นาที (สองด้าน)
12 ซม.
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
12 ซม.
-
8 ซม.
-
อย่าใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่อไปนี้!
~ แผ่นดิสก์ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ
DVD-RAM ไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นไ้ี ด้ หากมีการเล่
นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC
FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ต้อง)
จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
~ แผ่นดิสก์ DVD ทีซ
่ อ
้ื จากต่างประเทศจะไม่สามารถเล่นกับ
เครือ
่ งนีไ้ ด้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ “Wrong
Region. Please check Disc.” (พืน
้ ทีผ
่ ด
ิ
โปรดตรวจสอบแผ่นดิสก์) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
ชนิดของดิสก์และรูปแบบของดิสก์
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนไฟล์สอ
่ื ทีม
่ ค
ี วามปลอดภัย (DRM)
แผ่นดิสก์ CD-R
~ แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั อุ
ปกรณ์ทใ่ี ช้บนั ทึก (เครือ่ งบันทึกซีดห
ี รือพีซ)ี
และสภาวะของแผ่นดิสก์
~ ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
อย่าใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาดเกิน 700MB/80 นาที เนือ่ งจากอา
จไม่สามารถเล่นได้
~ อาจไม่สามารถเล่นสือ่ CD-RW (ทีเ่ ขียนซ้ำได้)
~ สามารถเล่นแผ่น CD-R ทีถ่ กู "ปิด" อย่างเหมาะสมเท่านัน้ ถ้าเซ
สชันถูกปิดแต่แผ่นดิสก์ยงั เปิดอยู่ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดัง
กล่าวได้อย่างสมบูรณ์
Thai
แผ่นดิสก์CD-R MP3
~ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ MP3 ในรูปแบบ
ISO 9660 หรือ Joliet เท่านัน
้
~ ชือ
่ ไฟล์ MP3 ไม่ควรมีการเว้นวรรคหรือตัวอักษรพิเศษ (.
/ = +)
~ ใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี น
ั ทึกแล้วด้วยอัตราการบีบขนาด/
ขยายขนาดสูงกว่า 128 Kbps
~ สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ทม
่ี น
ี ามสกุล ".mp3" และ ".
MP3" เท่านัน
้
~ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ก
ี ารเขียนแบบมัลติเซสชันทีต
่ อ
่ เ
นือ
่ งกันได้เท่านัน
้ หากมีสว่ นว่างในแผ่นดิสก์
มัลติเซสชัน แผ่นดิสก์จะเล่นได้จนถึงส่วนทีว่ า่ งเท่านัน
้
~ ถ้าไม่ได้ปดิ แผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึน้ ในการเริม่ เล่น และไฟล์ท่ี
บันทึกไว้ทกุ ไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
~ สำหรับไฟล์ทถ
่ี ก
ู เข้ารหัสในรูปแบบ Variable Bit Rate
(VBR) เช่น ไฟล์ทถ
่ี ก
ู เข้ารหัสทัง้ ในแบบอัตราบิตต่ำและอั
ตราบิตสูง (เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดด
ระหว่างการเล่น
~ สามารถเล่นได้สงู สุด 500 แทร็กต่อซีดห
ี นึง่ แผ่น
~ สามารถเล่นได้สงู สุด 300 โฟลเดอร์ตอ
่ ซีดห
ี นึง่ แผ่น
แผ่นดิสก์ CD-R JPEG
~ สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ทม่ี ี "jpg" และส่วนขยายเท่านัน้
~ ถ้าไม่ได้ปดิ แผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึน้ ในการเริม่ เล่น และไฟล์
ทีบ
่ นั ทึกไว้อาจไม่สามารถเล่นได้ทกุ ไฟล์
~ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R ทีม่ ไี ฟล์ JPEG ในรูปแบบ ISO
9660 หรือ Joliet เท่านัน้
~ ชือ่ ไฟล์ JPEG ควรมีความยาวไม่เกิน 8 อักขระ และไม่มช
ี อ่ งว่า
งหรือตัวอักษรพิเศษใดๆ บรรจุอยู่ (. / = +)
~ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ทม่ี กี ารเขียนแบบมัลติเซสชันทีต่ อ่ เนือ่ งกั
นได้เท่านัน้ ถ้ามีสว่ นว่างในแผ่นดิสก์มลั ติเซสชัน แผ่นดิสก์จะเ
ล่นได้จนถึงส่วนทีว่ า่ งเท่านัน้
~ สามารถจัดเก็บรูปภาพได้สงู สุด 999 รูปในหนึง่ โฟลเดอร์
~ ขณะเล่นซีดภ
ี าพของ Kodak/Fuji จะสามารถเล่นได้เพียงไฟล์
JPEG ในโฟลเดอร์ภาพเท่านัน้
~ แผ่นดิสก์บรรจุภาพอืน่ ๆ นอกเหนือจากซีดภ
ี าพของ Kodak/
Fuji อาจใช้เวลานานขึน้ ในการเริม่ เล่น
หรืออาจเล่นไม่ได้ทง้ั หมด
01
~ ไม่สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบทีไ่ ม่สามา
รถใช้งานร่วมกันได้ (ตัวอย่างเช่น: QPEL, GMC,
ความละเอียดทีส
่ งู กว่า 800 x 600 พิกเซล ฯลฯ)
~ หากแผ่น DVD-R/-RW ไม่ได้รบ
ั การบันทึกในรูปแบบสัญ
ญาณภาพดีวด
ี อ
ี ย่างเหมาะสม แผ่นนัน
้ อาจไม่สามารถเล่น
ได้
DivX (Digital internet video express)
DivX คือรูปแบบไฟล์วด
ิ โี อทีพ
่ ฒ
ั นาโดย Microsoft และอิงกั
บเทคโนโลยีการบีบขนาด MPEG4 เพือ
่ แสดงข้อมูลเสียงแล
ะภาพทางอินเทอร์เน็ตในแบบเรียลไทม์
MPEG4 ใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดโี อ และ MP3 สำหรับการเข้
ารหัสไฟล์เสียง เพือ
่ ให้ผใู้ ช้สามารถรับชมภาพยนตร์โดยมีคุ
ณภาพเสียงและภาพใกล้เคียงกับแผ่น DVD
รูปแบบที่สนับสนุน (DivX)
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนรูปแบบสือ
่ ต่อไปนีเ้ ท่านัน
้
หากทัง้ รูปแบบวิดโี อและเสียงไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
ผูใ้ ช้อาจพบปัญหา เช่น ภาพแตก หรือไม่มเี สียง
รูปแบบวิดโี อทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
AVI
WMV
เวอร์ชน
ั ทีส
่ นับสนุน
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
เริ่มต้นใช้งาน
แผ่นดิสก์ DVD±R/±RW, CD-R/RW
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน USB 1.1 หรือ USB 2.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณประเภท
USB A
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน UMS (อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB)
V1.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ทม
่ี ไี ดรฟ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อถูกฟอร์แมตในระบบไ
ฟล์ FAT(FAT, FAT16, FAT32)
การใช้งานร่วมกันไม่ได้
• ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งมีการติดตัง้ ไดรเวอร์แยกต่างหาก
บนพีซี (Windows)
• ไม่สนับสนุนการเชือ
่ มต่อกับฮับ USB
• อาจไม่รจู้ ก
ั อุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณต่อ
ขยาย USB
• อป
ุ กรณ์ USB ทีต
่ อ
้ งใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหาก ต้องเชื่
อมต่อกับเครือ
่ งทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ มต่อกระแสไฟแยกต่างหาก
ข้อจำกัดในการใช้งาน
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อมีหลายไดร์ฟ (หรือหลายพาร์ตช
ิ น
ั )
ติดตัง้ อยู่ จะเชือ
่ มต่อได้เฉพาะหนึง่ ไดร์ฟ
(หรือหนึง่ พาร์ตช
ิ น
ั ) เท่านัน
้
• อป
ุ กรณ์ทส
่ี นับสนุน USB 1.1 เท่านัน
้ อาจทำให้เกิดความแต
กต่างในคุณภาพของภาพ ทัง้ นี้ ขึน
้ กับอุปกรณ์
รูปแบบเสียงทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
บิตเรต
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
ความถีใ่ นการสุม่ สัญญาณ
44.1khz
44.1/48khz
~ อัตราส่วนภาพ : แม้วา่ ความละเอียดเริม
่ ต้นของ DivX คือ
640x480 พิกเซล แต่ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนความละเอียด
สูงถึง 720x480 พิกเซล ไม่สนับสนุนความละเอียดของห
น้าจอทีวท
ี ส
่ี งู กว่า 800
~ เมือ
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ค
ี วามถีใ่ นการสุม
่ สัญญาณสูงกว่า
48khz หรือ 320kbps คุณอาจพบปัญหาหน้าจอสัน
่ ระหว่า
งการเล่น
~ อาจไม่สามารถเลือกเล่นอัตราเฟรมสูงได้ ขณะเล่นไฟล์
DivX
~ เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์นน
้ี ำเสนอการเข้ารหัสทีไ่ ด้รบ
ั อนุญา
ตจาก DivX Networks, Inc. เท่านัน
้ ดังนัน
้
จึงอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ DivX ทีผ
่ ใู้ ช้สร้างขึน
้ เองได้
Thai
เริ่มต้นใช้งาน
อุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์
~ อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB, เครือ
่ งเล่น MP3, ได้ของกล้อง
ถ่ายรูปดิจต
ิ อล
~ HDD ทีถ
่ อดออก
- สนับสนุน HDD ทีถ
่ อดออกได้และมีขนาดน้อยกว่า
160 กิกะไบต์ แต่อาจไม่รจ
ู้ ก
ั HDD ทีถ
่ อดออกได้
ซึง่ มีขนาด 160 กิกะไบต์ขน
้ึ ไป ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์
- หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อไม่ทำงานเนือ
่ งจากแหล่งพลัง
งานไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สายไฟแยกต่างหากเ
พือ
่ ป้อนกระแสไฟให้อป
ุ กรณ์สามารถทำงานได้อย่างเ
หมาะสม ขัว้ ต่อของสายสัญญาณ USB
อาจแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิตอุปกรณ์
USB
~ ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบ 1 ช่อง
และตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
- ตวั อ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
- หากคุณติดตัง้ อุปกรณ์หน่วยความจำหลายชิน
้ ในตัวอ่
านการ์ดแบบหลายช่อง คุณอาจประสบปัญหาได้
รูปแบบไฟล์ทส
่ี นับสนุน
รูปแบบ
ภาพนิง่
เพลง
ภาพยนตร์
ชือ
่ ไฟล์
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
นามสกุลไฟล์
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
บิตเรต
–
เวอร์ชน
ั
–
–
V8
V1,V2, DivX3.11~
V3,V7 DivX5.1,
XviD
พิกเซล
640x480
–
–
720x480
ความถี่ใ
นการสุ่มสัญญาณ
–
80~320 56~128 4Mbps
kbps
kbps
44.1kHz 44.1kHz
4Mbps
44.1KHz~ 48KHz
~ ไม่สนับสนุน CBI (Control/Bulk/Interrupt)
~ ไม่สนับสนุนกล้องดิจต
ิ อลทีใ่ ช้โปรโตคอล PTP หรือต้องมี
การติดตัง้ โปรแกรมเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับพีซี
~ ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ระบบไฟล์แบบ NTFS (ระบบสนับ
สนุนเฉพาะระบบไฟล์ FAT และจะไม่เล่นภาพยนตร์ทม
่ี ข
ี นา
ดใหญ่กว่า 1 GB ในโหมด USB)
10
Thai
~ เครือ
่ งเล่น MP3 บางรุน
่ อาจไม่ทำงานเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับผลิต
ภัณฑ์น้ี ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ขนาดเซ็กเตอร์ของระบบไฟล์
~ ไม่สนับสนุนฟังก์ชน
ั USB HOST หากเชือ
่ มต่อกับผลิตภัณ
ฑ์ทถ
่ี า่ ยโอนไฟล์สอ
่ื ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทีผ
่ ผ
ู้ ลิตระบุสำ
หรับเครือ
่ ง
~ ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ MTP (Media Transfer Protocol)
ทีใ่ ช้ Janus
01
คำอธิบาย
เริ่มต้นใช้งาน
ด้านหน้า
MIC 1
1
2
MIC 2
3 4 5 6 7 8 9
MIC 1
10
11 12
MIC 2
13
1
ถาดวางแผ่นดิสก์
ใส่แผ่นดิสก์ทน
่ี ่ี
2
จอแสดงผล
แสดงสถานะในการเล่น เวลา ฯลฯ
3
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
ตรวจจับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
4
ปุม
่ เปิด/ปิด (
เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
5
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั (
6
ปุม
่ ปรับลงและข้าม (
7
ปุม
่ หยุด (
8
ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คราว (
9
ปุม
่ ปรับขึน
้ และข้าม (
)
10
ปุม
่ ควบคุมระดับเสียง (
,
11
ปุม
่ เปิด/ปิด (
12
พอร์ต USB
เชือ
่ มต่อทีน
่ แ
่ี ละเล่นไฟล์จากอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB ภายนอก
เช่น เครือ
่ งเล่น MP3, หน่วยความจำแฟลช USB ฯลฯ
13
ช่องเสียบ MIC 1,2
เชือ
่ มต่อกับไมโครโฟนสูงสุด 2 ตัว
)
โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
)
กลับไปทีเ่ รือ
่ ง/บท/แทร็คก่อนหน้า
หมุนหาคลืน
่ ความถี่ FM ทีต
่ ำ่ ลง
)
)
หยุดการเล่นดิสก์
)
)
เล่นดิสก์หรือหยุดเล่นชัว่ คราว
ไปยังเรือ
่ ง/บท/แทร็คถัดไป
หมุนหาคลืน
่ ความถี่ FM ทีส
่ งู ขึน
้
)
ปรับระดับเสียง
เปิดและปิดเครือ
่ ง
Thai
11
เริ่มต้นใช้งาน
ด้านหลัง
1
2
3
4
5 6
FM ANT.
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
1
2
ช่องเสียบ 5.1 CHANNEL
SPEAKER OUT
ช่องเสียบสัญญาณเข้าออพติคล
ั ดิจิ
ตอลภายนอก (DIGITAL AUDIO
IN)
COMPONENT
OUT
เชื่อมต่อลำโพงด้านหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงด้านหลัง
และลำโพงซับวูฟเฟอร์
ใช้ตอ
่ อุปกรณ์ภายนอกทีม
่ ก
ี ารส่งสัญญาณออกแบบดิจต
ิ อล
ใช้ตอ่ กับสัญญาณออกแบบอะนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น
VCR)
ใช้ตอ
่ ช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าของทีวี (VIDEO IN) กับช่องเสียบ
VIDEO OUT นี้
3
ช่องเสียบ AUX IN
4
ช่องเสียบ VIDEO OUT
5
ช่องเสียบสัญญาณภาพออก
COMPONENT OUT
ใช้ตอ
่ ทีวท
ี ม
่ี ช
ี อ
่ งสัญญาณภาพเข้า Component
กับช่องเสียบเหล่านี้
6
ช่องเสียบสายอากาศ FM
เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM
12
Thai
01
เริ่มต้นใช้งาน
รีโมทคอนโทรล
ปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล
กดเพื่อเลือกเมนูดิสก์/หัวเรื่อง
POWER
DISC MENU
เปิดและปิดเครื่อง
เปิดทางเข้าถึงฟังก์ชันทั่วไปของผลิตภัณ
ฑ์ เช่น รายการภาพ
กดปุ่มตัวเลขเพื่อใช้งานตัวเลือก
หรือ
4. ปุ่ม REPEAT: ช่วยให้คุณสามารถเล่นซ้ำเรื่อง
บท แทร็ค หรือดิสก์
5. ปุ่ม CD RIPPING กดเพื่อริป CD
6. ปุ่ม DIMMER: ปรับความสว่างของหน้าจอ
7. ปุ่ม INFO
8,9. ปุ่ม MIC -,+ ปรับระดับเสียง MICvolume.
ปรับระดับเสียงลง
กดเพื่อข้ามย้อนกลับ / เปลี่ยนช่องลง
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
TUNER
MEMORY
P.SCAN
A
B
C
D
DSP / EQ
MO / ST
1
2
3
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
4
5
6
PL
MIC VOL
INFO
+
7
8
9
VOL
ECHO
VOL
0
TV CH V
นี่คือปุ่มการเลือกโหมด
หรือ
กดเพื่อเลือกโหมดวิดีโอของทีวี
กดเพื่อตั้งค่าสถานี FM ล่วงหน้า
กดปุ่มตัวเลขเพื่อใช้งานตัวเลือก
หรือ
0. ECHO: ปรับระดับเสียงก้องของไมโครโฟน
1. ปุ่ม PLII :เลือกโหมดเสียง Dolby Pro
Logic II, การเพิ่มประสิทธิภาพ P.Bass
หรือ MP3 ที่ต้องการ
2. ปุ่ม DSP/EQ: เลือกโหมดเสียง DSP/
EQ ที่ต้องการ
3. ปุ่ม MO/ST: กดเพื่อฟังเสียงในระบบโม
โน/สเตอริโอในโหมด FM
ปรับเพิ่มระดับเสียง
ตัดเสียงชั่วคราว
กดเพื่อข้ามเดินหน้า / เปลี่ยนช่องขึ้น
กดเพื่อหยุดดิสก์ชั่วคราว
MUTE
กดเพื่อหยุด/เล่นดิสก์
กดเพื่อค้นหาแบบย้อนกลับหรือแบบเดินหน้า
กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนไปยังเมนูหลัก
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและเปลี่
ยนค่าเมนู
กดเพื่อเลือกโหมดตัวรับสัญญาณ DVD
ออกจากเมนู
S
OL
TO
ใช้เพื่อเปลี่ยนเสียง/คำบรรยายใต้ภาพ
มุม ฯลฯ
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
กดเพื่อเลือกทีวี
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
* ขนาดแบตเตอรี่: AAA
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
ใส่แบตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรลโดยให้ขว้ั ตรงกัน : (+) กับ (+)
และ (–) กับ (–)
เปลีย่ นแบตเตอรีท
่ ง้ั สองก้อนพร้อมกันทุกครัง้
อย่าโยนแบตเตอรีเ่ ข้ากองไฟหรือทีท
่ ม่ี ค
ี วามร้อนสูง
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างทีเ่ ป็นเส้นตรงประมาณ 7
เมตร
Thai
13
เริ่มต้นใช้งาน
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
คุณสามารถควบคุมฟังก์ชน
ั บางอย่างของทีวค
ี ณ
ุ ได้
โดยใช้รโี มทคอนโทรลนี้
เมือ
่ ควบคุมการทำงานของทีวด
ี ว้ ยรีโมทคอนโทรล
1. กดปุม
่ TV เพือ
่ ตัง้ ค่ารีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
2. กดปุม
่ POWER เพือ
่ เปิดทีวี
3. ขณะกดปุม
่ POWER ค้างไว้ ป้อนรหัสทีส
่ อดคล้องกับ
ยีห
่ อ
้ ทีวข
ี องคุณ
~ หากมีรหัสมากกว่าหนึง่ ค่าสำหรับทีวข
ี องคุณปราก
ฏในตาราง ป้อนรหัสทีละค่าเพือ
่ ดูวา่ รหัสใดใช้ได้
~ ตัวอย่างเช่น: สำหรับทีวซ
ี ม
ั ซุง
ขณะกดปุม
่ POWER ค้างไว้ ใช้ปม
ุ่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อน
00, 15, 16, 17 และ 40
4. ห
ากทีวป
ี ด
ิ หมายถึงการตัง้ ค่าเสร็จเรียบร้อย
~ คุณสามารถใช้ปม
ุ่ TV POWER, VOLUME,
CHANNEL และปุม
่ ตัวเลข (0~9)
✎ หมายเหตุ
`
`
รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานหรือการทำงานบางอย่างอา
จไม่สามารถทำได้กบ
ั ทีวบ
ี างยีห
่ อ้
รีโมทคอนโทรลจะใช้งานได้กบ
ั ทีวซ
ี ม
ั ซุงตามค่าเริม
่ ต้น
รายการรหัสของทีวียี่ห้อต่างๆ
ยี่ห้อ
รหัส
ยี่ห้อ
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Penney
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
SSS
18
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
Thai
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
LG (Goldstar)
14
รหัส
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อลำโพง
ตำแหน่งของเครื่อง
วางบนแท่นรองหรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางทีวี
SW
ขนาด 2.5 ถึง 3 เท่าของหน้าจอทีวี
ลำโพงด้านหน้า ei
ลำโพงกลาง
f
hj
ลำโพงด้านหลัง
ซับวูฟเฟอร์
g
การเลือกตำแหน่งรับฟัง
ตำแหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ
2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น: สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 32" ควรอยู่ห่าง
2~2.4 ม.
สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 55” ควรอยู่ห่าง
3.5~4 ม.
วางลำโพงเหล่านีด
้ า้ นหน้าตำแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ
45 องศา) วางลำโพงเพือ
่ ให้ทวีตเตอร์ของลำโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ จั
ดตำแหน่งให้ดา้ นหน้าของลำโพงหน้าตรงกับด้านหน้าของลำโพงกลาง หรือวางให้เยือ
้ งห
น้าลำโพงกลาง
ตำแหน่งทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ คือติดตัง้ ลำโพงกลางให้มรี ะดับความสูงเท่ากับลำโพงด้านหน้า คุณยังส
ามารถติดตัง้ ลำโพงนีท
้ ด
่ี า้ นบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
วางลำโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตำแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วาง
ลำโพงเหล่านี้โดยให้ลำโพงหันเข้าหากัน วางลำโพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ
60 ถึง 90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
ลำโพงด้านหลังใช้เพื่อส่งเสียงเอฟเฟ็กต์หลัก และเสียงจะไม่ออกจากลำโพงนี้ตลอ
* ดเวลา
ซึ่งแตกต่างจากลำโพงด้านหน้าและลำโพงกลาง
ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสำคัญมาก คุณสามารถวางไว้จด
ุ ใดก็ได้ตามทีต
่ อ
้ งการ
! ข้อควรระวัง
`
`
`
ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำโพงหรืออยูใ่ กล้กบ
ั ลำโพง เพราะอาจได้รบ
ั บาดเจ็บได้หากลำโพงหล่นใส่
`
อย่าแขวนลำโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด
เมือ
่ ต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้ (+ / -) ถูกต้อง
วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้หา่ งจากมือเด็ก เพือ
่ ป้องกันไม่ให้เด็กใส่มอ
ื หรือวัตถุแปลกปลอมอืน
่ เข้าไปในช่องเปิดของลำโ
พงซับวูฟเฟอร์
✎ หมายเหตุ
`
หากคุณวางลำโพงไว้ใกล้กบ
ั ทีวี สีบนหน้าจอทีวอ
ี าจผิดเพีย
้ น เนือ
่ งจากลำโพงทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก หากเป็นเช่นนี้ ใ
ห้วางลำโพงออกห่างจากเครือ
่ งรับโทรทัศน์ของคุณ
Thai
15
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพง
ส่วนประกอบของลำโพง
(ซ้าย) (ขวา)
(ซ้าย) (ขวา)
หน้า
หลัง
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
สายลำโพง
การเชื่อมต่อลำโพง
1. กดแท็บขัว้ ต่อทีด
่ า้ นหลังลำโพง
2. เสียบสายสีดำเข้ากับขัว้ สีดำ (-) และสายสีแดงเข้ากับขัว้ สีแดง (+)
แล้วปล่อยแท็บ
3. ต่อปลั๊กเชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของเครื่อง โดยให้สีของปลั๊กลำโพงตรงกับสีของช่อ
งเสียบลำโพง
สีดำ
HT-C330
ลำโพงกลาง
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT .
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
ลำโพงหลัง (ขวา)
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
1
Thai
COMPONENT
OUT
สีแดง
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
เลือกหนึง่ ในสามวิธก
ี ารเพือ
่ ต่อเข้ากับทีวี
วิธีที่ 2 (ไม่ได้ให้มา้)
VIDEO
OUT
เขียว
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT .
น้ำเงิน
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
แดง
วิธีที่ 1
วิธีที่ 1 : คอมโพเนนต์วิดีโอ
หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ตอ
่ สายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา)
จากช่องเสียบ Component Out (Pr, Pb และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ Component Video
Input บนทีวข
ี องคุณ
วิธีที่ 2 : คอมโพสิตวิดีโอ
ต่อสายสัญญาณภาพทีใ่ ห้มา ระหว่างช่องเสียบ VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่องเสียบ VIDEO IN
บนทีวข
ี องคุณ
✎ หมายเหตุ
`
`
`
ผลิตภัณฑ์นท
้ี ำงานในโหมดอินเตอร์เลซสแกน 480i(576i) สำหรับสัญญาณคอมโพเนนต์/คอมโพสิตออก
หลังจากการเชือ
่ มต่อสัญญาณภาพแล้ว ตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวข
ี องคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพบนเครือ
่ งของคุณ
โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
เปิดเครือ
่ งนีก
้ อ
่ นตัง้ แหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช้งานทีวข
ี องคุณ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกั
บวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
! ข้อควรระวัง
`
อย่าเชือ
่ มต่อเครือ
่ งผ่าน VCR สัญญาณภาพทีส
่ ง่ ผ่าน VCRs อาจได้รบ
ั ผลกระทบจากระบบปกป้องลิขสิทธิแ
์ ละภาพบนที
วีจะผิดเพีย
้ น
Thai
1
การเชื่อมต่อ
ฟังก์ชั่น P.SCAN (โปรเกรสซีฟสแกน)
โปรเกรสซีฟสแกนใช้สนามข้อมูลสนามเดียว (ซึง่ หมายถึงเส้นทุกเส้นปรากฏในการเคลือ
่ นผ่านครัง้ เดียว) เพือ
่ สร้างภาพ
ทีช
่ ด
ั เจนและละเอียดโดยไม่มเี ส้นสแกนทีม
่ องเห็นได้ ซึง่ ต่างจากอินเตอร์เลซสแกนทัว่ ๆ ไป ทีจ
่ ะใช้สนามข้อมูลภาพสอ
งสนามสลับกันเพือ
่ สร้างภาพทัง้ หมด (เส้นสแกนเส้นคี่ แล้วตามด้วยเส้นสแกนเส้นคู)่
1. กดปุม
่ STOP
~ หากกำลังเล่นแผ่น กดปุม
่ STOP สองครัง้ เพือ
่ ให้คำว่า “STOP” ปรากฏบนจอแสดงผล
2. กดปุม
่ P.SCAN บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
~ เมือ
่ กดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้เกินกว่า 5 วินาทีจะเป็นการเลือก "P.SCAN" และ "I.SCAN" สลับกัน
~ เมือ
่ คุณเลือก P.SCAN คำว่า "P.SCAN" จะปรากฏบนจอแสดงผล
~ ในการตัง้ โหมด P.Scan สำหรับแผ่น DivX ให้กดปุม
่ P.SCAN บนรีโมทคอนโทรลเกินกว่า 5 วินาที ในขณะทีไ่
ม่มแ
ี ผ่นอยูใ่ นเครือ
่ ง (คำว่า “NO DISC" ปรากฏบนจอแสดงผล) จากนัน
้ ใส่แผ่น DivX แล้วเล่นแผ่น
การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ (หรือไม่ใช่แบบอินเตอร์เลซ) คืออะไร
การสแกนแบบอินเตอร์เลซ
(1 เฟรม = 2 สนาม)
ในวิดีโอที่สแกนแบบอินเตอร์เลซ เฟรมหนึ่งจะประกอบ
ด้วยสนามที่ไขว้กัน (อินเตอร์เลซ) สองสนาม (เส้นคี่แ
ละเส้นคู่) ซึ่งแต่ละสนามจะมีเส้นแนวนอนอื่นๆ ทุกเส้น
ในเฟรม สนามเส้นคี่ของเส้นสลับจะแสดงก่อน จากนั้น
จะตามด้วยสนามเส้นคู่เพื่อเติมช่องว่างของเส้นสลับที่เ
หลืออยู่ของสนามเส้นคี่ เพื่อให้เกิดเฟรมหนึ่งเฟรม
หนึ่งเฟรม แสดงทุกๆ 1/30 ของวินาที ประกอบด้วยฟิล
ด์แบบอินเตอร์เลซสองส่วน ดังนั้นจึงเท่ากับจะแสดงผ
ล 60 ฟิลด์ทุกๆ หนึ่งวินาที สนาม ที่แสดงขึ้นในทุกๆ เ
ศษหนึ่งส่วนหกสิบของหนึ่งวินาที
วิธีการสแกนแบบอินเตอร์เลซมีจุดประสงค์เพื่อการจับภ
าพวัตถุที่อยู่กับที่
โปรเกรสซีฟสแกน
(เต็มเฟรม)
วิธีการสแกนแบบโปรเกรสซีฟจะสแกนเฟรมเต็มหนึ่ง
เฟรมของวิดีโอตามลำดับลดหลั่นลงไปบนหน้าจอ ที
ละเส้น ภาพทั้งภาพจะถูกวาดในครั้งเดียว ซึ่งตรงข้า
มกับขั้นตอนการสแกนแบบอินเตอร์เลซ ที่ภาพวิดีโอ
จะถูกวาดเป็นชุดๆ ตามการกวาดผ่าน
วิธีการสแกนแบบโปรเกรสซีฟเหมาะสำหรับใช้กับวัต
ถุที่เคลื่อนไหว
✎ หมายเหตุ
`
ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีวีที่ใช้
1
Thai
02
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
สายอากาศ FM (ให้มา)
VIDEO
OUT
FM ANT .
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. เชือ
่ มต่อสายอากาศ FM ทีใ่ ห้มาเข้ากับช่องเสียบสายอากาศ FM
2. ค่อยๆ ลากสายอากาศไปรอบๆ จนกระทัง่ คุณค้นพบตำแหน่งทีร่ บ
ั สัญญาณได้ชด
ั เจนทีส
่ ด
ุ แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้
นผิวทีแ
่ ข็งแรงอืน
่ ๆ
✎ หมายเหตุ
`
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
Thai
1
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
VIDEO
OUT
FM ANT .
ขาว
DIGITAL
AUDIO IN
แดง
OPTICAL
AUX IN
สายออพติคัล
(ไม่ได้ให้มา)
COMPONENT
OUT
สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มา)
หากอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอกมีช่อ
งสัญญาณ Audio Out เพียงช่องเดี
ยว ให้เชื่อมต่อเข้าที่ด้านซ้ายหรือข
วา
กล่องเซ็ตท็อป
OPTICAL
VCR
AUX
AUX: การเชื่อมต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณอะนาล็อก เช่น VCR
1. เชือ
่ มต่อ AUX IN (Audio) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่อง Audio Out ของอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
~ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของช่องเสียบทีเ่ ชือ
่ มต่อตรงกัน
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX
~ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
✎ หมายเหตุ
`
คุณสามารถเชือ
่ มต่อช่องเสียบ Video Output ของ VCR เข้ากับทีวี และเชือ
่ มต่อช่องเสียบ Audio Output ของ VCR
เข้ากับผลิตภัณฑ์น้ี
OPTICAL : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
อุปกรณ์สง่ สัญญาณดิจต
ิ อล เช่น กล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (กล่องเซ็ตท็อป)
1. เชือ
่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเข้ากับช่อง Digital Output
ของอุปกรณ์ดจ
ิ ต
ิ อลภายนอก
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก D.IN
~ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงตามนี้ :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
0
Thai
1
2
3
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
4
5
6
8
9
INFO
03
7
การตั้งค่า
VOL
1. กดปุม
่ POWER เมือ
่ ต่อเข้ากับโทรทัศน์เป็นครัง้ แรก
หน้าจอ Initial Setting (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น)
จะปรากฏขึน
้
การตัMUTE
้งค่าเมนูตั้งค่า
TV CH V
ขั้นตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก
GUI (Graphical User Interface) ในคู่มือนี้อาจต่างไป
ขึ้นกับเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์
3
1
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
2
Korean
Dutch
French
German
4
O
TO
Italian
LS
Move
Select
Return
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการ จากนัน
้ กดปุม
่
ENTER
3. กดปุม
่ ENTER เพือ
่ เลือกปุม
่ Start
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกอัตราส่วนภาพโทรทัศน์ทต
่ี อ
้ งการ
แล้วกดปุม
่ ENTER
5. กดปุม
่ ENTER เพือ
่ เลือกปุม
่ Start
✎ หมายเหตุ
`
`
`
DVD RECEIVER
TV
SELECT
แสดงเมนู
หลัก
SAMSUNG
1
ปุ่ม MENU:
2
ปุ่ม ENTER / DIRECTION:
เลื่อนเคอร์เซอร์และเลือกรายการ
เลือกรายการที่เลือกในขณะนี้
ยืนยันการตั้งค่าของคุณ
3
ปุ่ม RETURN: กลับสู่เมนูตั้งค่าก่อนหน้า
4
ปุ่ม EXIT: ออกจากเมนูตั้งค่า
หากคุณไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุม
่ RETURN
เมือ
่ คุณเลือกภาษาของเมนูแล้ว คุณสามารถเปลีย่ นแปล
งได้โดยการกดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไ
ว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มด
ี ส
ิ ก์อยูภ
่ ายใน
เมือ
่ หน้าจอ Initial Setting (การตัง้ ค่าเริม
่ ต้น) ไม่ปรากฏ
โปรดดูทก
่ี ารตัง้ ค่าเริม
่ ต้น (ดูหน้า 24)
การเลือกรูปแบบวิดีโอ
TUNING V
Settings
Function
DVD/CD
แต่ละประเทศมีมาตรฐานรูปแบบวิดโี อแตกต่างกัน
คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดโี อเป็น NTSC หรือ PAL
กดปุม
่ หมายเลข 7 บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5
วินาทีขณะเครือ
่ งปิดอยู่
1. กดปุม
่ POWER
~ "NTSC" หรือ "PAL" จะปรากฏบนหน้าจอ ในเวลานี้
กดปุม
่ หมายเลข 7 เพือ
่ เลือก "NTSC" หรือ "PAL"
~ รูปแบบวิดโี อของดิสก์ตอ
้ งเหมือนกับรูปแบบวิดโี อของโ
ทรทัศน์ของคุณ
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูทต
่ี อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER
2. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Settings แล้วกดปุม
่
ENTER
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกเมนูยอ
่ ยทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER
5. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่
ENTER
6. กดปุม
่ EXIT เพือ
่ ออกจากเมนูการตัง้ ค่า
Thai
1
การตั้งค่า
0
ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
การตั้งค่า
จอแสดงผล
Settings
Speaker Setting
คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกจอแสดงผลต่างๆ เช่น
อัตราส่วนภาพของทีวี ความละเอียด ฯลฯ
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
อัตราส่วนภาพของทีวี
ขึน
้ กับชนิดของทีวท
ี ค
่ี ณ
ุ มี คุณอาจต้องปรับการตัง้ ค่าหน้า
จอ
~ 4:3 Pan-Scan
เลือกเมื่อคุณต้องการดูวิดีโอ 16:9 ที่
DVD ให้มาโดยไม่มีแถบสีดำที่ด้านบน
และด้านล่างหน้าจอ แม้ว่าคุณจะมีทีวีที่
มีอัตราส่วนหน้าจอ 4:3 (ขอบซ้ายสุดแ
ละขวาสุดของภาพยนตร์จะถูกตัดออก)
~ 4:3 Letter Box
เลือกเมื่อคุณต้องการดูภาพในอัต
ราส่วนหน้าจอ 16:9 ตามที่ DVD
ให้มา แม้ว่าคุณจะมีทีวีที่มีอัตราส่วน
หน้าจอ 4:3 ก็ตาม แถบสีดำจะปรา
กฏที่ส่วนบนและล่างของหน้าจอ
Move : OFF
Select Return
Select
Return
~ สำหรับลำโพงหน้า โหมดนีจ
้ ะถูกตัง้ ไว้ท่ี Small (เล็ก)
~ สำหรับซับวูฟเฟอร์ โหมดนีจ
้ ะถูกตัง้ ไว้ท่ี Present
(ปัจจุบน
ั )
~ สำหรับลำโพงกลางและลำโพงหลัง
คุณสามารถเปลีย
่ นโหมดเป็น Small (เล็ก) หรือ None
(ไม่ม)ี
- Small (เล็ก): เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ใช้ลำโพง
- None (ไม่ม)ี : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ่ ไม่ได้เชือ่ มต่อลำโพง
✎ หมายเหต
`
โหมดลำโพงอาจแตกต่างกัน ขึน
้ กับการตัง้ ค่า Dolby Pro
Logic และ Stereo
การแก้ไขเสียง
~ 16:9 Wide
คุณสามารถดูภาพ 16:9 อย่างครบ
ถ้วนบนทีวีแบบไวด์สกรีนของคุณ
คุณสามารถปรับความสมดุลและระดับสำหรับลำโพงแต่ละตัว
Settings
Sound Edit
✎ หมายเหตุ
`
`
หากเป็นแผ่น DVD ในอัตราส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแ
บบไวด์สกรีนได้
เนือ่ งจากแผ่น DVD ถูกบันทึกในรูปแบบภาพทีห
่ ลากหลาย
จึงอาจมีความแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ซอฟต์แวร์
ประเภทของทีวี และการตัง้ ค่าอัตราส่วนภาพของทีวี
เสียง
การตั้งค่าลำโพง
ขนาดลำโพง
คุณสามารถเลือกขนาดลำโพงของลำโพงกลางและลำโพงด้
านหลัง ตลอดจนถึงการทดสอบเสียงในโหมดนี้
22
Thai
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
Change Select
Return
Move Select
Return
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกและปรับลำโพงทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ _+ เพือ
่ ปรับเปลีย
่ นค่า
การปรับความสมดุลลำโพงหน้า/หลัง
` คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 0 ถึง -6
` ระดับเสียงจะลดลงเมือ่ คุณเลือ่ นเข้าใกล้ –6
การปรับระดับเสียงของลำโพงกลาง/หลัง/ซับวูฟเฟอร์
` สามารถปรับระดับเสียงเป็นลำดับจาก +6dB ถึง –6dB
` เสียงจะดังขึน้ เมือ่ คุณเลือ่ นเข้าใกล้ +6dB และเบาลงเ
มือ
่ เลือ
่ นเข้าใกล้ -6dB
03
การตั้งค่าลำโพงกลาง
หากไม่สามารถวางลำโพงในระยะห่างทีเ่ ท่ากันจากตำแหน่งรั
บฟัง คุณสามารถปรับระยะหน่วงเวลาของสัญญาณเสียงจากล
ำโพงกลางและลำโพงหลังได้
คุณยังสามารถตัง้ ค่าเสียงทดสอบในโหมดนี้
การตั้งค่าการหน่วงเวลาลำโพง
เมื่อเล่นแบบ 5.1CH Surround Sound คุณสามารถเ
พลิดเพลินกับเสียงที่ดีที่สุดหากระยะห่างระหว่างคุณ
และลำโพงแต่ละข้างเท่ากัน
เนื่องจากเสียงมาถึงตำแหน่งรับฟังในเวลาที่ต่างกัน ขึ้
นอยู่กับตำแหน่งวางลำโพง คุณสามารถปรับความแต
กต่างนี้ได้โดยเพิ่มเอฟเฟ็กต์หน่วงให้กับเสียงของลำโ
พงกลางและลำโพงหลัง
ระยะห่างระหว่าง
0.00m 0.34m 0.68m 1.06m 1.40m 1.76m
Df และ Dc
เวลาหน่วง
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
การตั้งค่าลำโพงหลัง
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะห่างของ Dr
ในภาพ ให้ตง้ั โหมดนีเ้ ป็น 0 มิลลิวน
ิ าที
มิเช่นนัน
้ ให้เปลีย่ นการตัง้ ค่าตามตาราง
ระยะห่างระหว่าง
0.00m 1.06m 2.11m 3.16m 3.62m 5.29m
Dr และ Dc
Settings
Delay Time
เวลาหน่วง
Front
Center : 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะห่างของ Df
ในภาพ ให้ตง้ั โหมดนีเ้ ป็น 0 มิลลิวน
ิ าที มิเช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ น
การตัง้ ค่าตามตาราง
: OFF
Change Select
Return
Move Select
Return
✎ หมายเหตุ
`
`
`
✎ หมายเหต
`
เมนูหน่วงเวลาจะถูกเรียกใช้งานเฉพาะเมือ่ มีการเล่นแหล่งเสี
ยงแบบ 5.1 ช่องสัญญาณเท่านัน้
`
คุณไม่สามารถตัง้ ค่าลำโพงกลางและหลังในโหมดนีเ้ มือ่ ขนา
ดลำโพงของลำโพงกลางหรือหลังตัง้ ค่าเป็น ไม่มี
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
ด้วย
PL II (Dolby Pro Logic II), เวลาหน่วงอา
จแตกต่างกันสำหรับแต่ละโหมด
เมือ
่ ใช้ AC-3 การหน่วงเวลาสามารถตัง้ ไว้ทร่ี ะหว่าง 00
และ 15 มิลลิวน
ิ าที
ช่องสัญญาณกลางสามารถปรับเปลีย
่ นได้เฉพาะในดิส
ก์ 5.1 ช่องสัญญาณเท่านัน
้
เสียงทดสอบ
Settings
Speaker Setting
ตำแหน่งที่เหมาะสมสำห
รับวางลำโพงกลาง
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Move ตำแหน่งที่เหมาะสมสำ
หรับวางลำโพงหลัง
วางลำโพงทั้งหมดในวงกลมนี้
Df: ระยะห่างจากลำโพงหน้า
Dc: ระยะห่างจากลำโพงกลาง
Dr: ระยะห่างจากลำโพงหลัง
: On
▶
Select Return
Select
Return
ใช้คณ
ุ สมบัตเิ สียงทดสอบเพือ
่ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อลำโพง
~ กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก ON (เปิด)
~ เสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง หน้าซ้าย ➞ กลาง ➞
หน้าขวา➞ หลังขวา ➞ หลังซ้าย ➞ ซับวูฟเฟอร์
ตามลำดับ
เมือ
่ ต้องการหยุดเสียงทดสอบ กดปุม
่ ENTER
Thai
23
การตั้งค่า
หน่วงเวลา
การตั้งค่า
DRC (Dynamic Range Compression)
ความปลอดภัย
คุณสมบัตน
ิ ท
้ี ำให้เกิดความสมดุลระหว่างช่วงของเสียงทีด
่ ั
งทีส
่ ด
ุ กับเบาทีส
่ ด
ุ คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เพลิดเพลิ
นกับเสียง Dolby Digital ขณะรับชมภาพยนตร์ทร่ี ะดับเสีย
งเบาในเวลากลางคืน
ฟังก์ชน
ั การควบคุมโดยผูป
้ กครองจะทำงานร่วมกับแผ่น
DVD ทีม
่ ก
ี ารกำหนดระดับเรท ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ สามารถคว
บคุมชนิดของแผ่น DVD ทีด
่ ใู นครอบครัวได้
ระดับเรทมีได้ถงึ 8 ระดับบนแผ่นดิสก์
~ โดยคุณสามารถเลือกค่าปิด, 2/8, 4/8, 6/8, เต็ม
การกำหนดระดับเรทโดยผู้ปกครอง
AV-SYNC
เลือกระดับเรททีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนด
การซิงค์ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกันกับทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อล
หากเป็นเช่นนี้ ให้ปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับภาพ
ตัวเลขทีส
่ งู ขึน
้ ระบุวา่ รายการนัน
้ เหมาะสำหรับการรับชมของผู้
ใหญ่เท่านัน
้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกสูงถึงระดับ 6
ดิสก์ทอ
่ี ยูใ่ นระดับ 7, 8 จะไม่เล่น
~ คุณสามารถตัง้ เวลาหน่วงเสียงให้อยูร่ ะหว่าง 0
มิลลิวน
ิ าที และ 300 มิลลิวน
ิ าที ตัง้ ค่านีใ้ ห้อยูใ่ นสถานะ
ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
ระบบ
การตั้งค่าเริ่มต้น
คุณสามารถเลือกภาษาและอัตราส่วนภาพของทีวี
การลงทะเบียน DivX(R)
ดูรหัสการลงทะเบียน DivX(R) VOD
เพือ
่ ซือ
้ และเล่นเนือ
้ หา DivX(R) VOD
ป้อนรหัสผ่านแล้วกดปุม
่ ENTER
- รหัสผ่านถูกตัง้ เป็น "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
- เมือ
่ เสร็จสิน
้ การตัง้ ค่า คุณจะถูกนำไปยังหน้าจอก่อนหน้า
เปลี่ยนรหัสผ่าน
เลือกเปลีย
่ นและป้อนรหัสผ่าน 4-8 หลักเพือ
่ กำหนดการล็อค
โดยผูป
้ กครองโดยใช้ปม
ุ่ ตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล
Settings
Display
Perental : Off
Audio
Password : Change ▶
System
Laguage
Security
Support
ภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการสำหรับเมนูบนหน้าจอ
เมนูบนดิสก์ ฯลฯ
ภาษาทีป่ รากฏบนหน้าจอ
เมนูดส
ิ ก์
เสียง
คำบรรยายใต้ภาพ
เลือกภาษาสำหรับการแสดงบน
หน้าจอ
เลือกภาษาสำหรับการแสดงเมนู
ดิสก์
เลือกภาษาสำหรับเสียงของดิสก์
เลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้
ภาพของดิสก์
a หากต้องการเลือกภาษาทีไ่ ม่ปรากฏในเมนู เลือก อืน
่ ๆ ใน
เมนูดส
ิ ก์, เสียง และ คำบรรยายใต้ภาพ
และป้อนรหัสประเทศ (ดูหน้า 35)
a คณ
ุ ไม่สามารถเลือก OTHERS (อืน
่ ๆ) ในเมนูภาษาทีป
่ รา
กฏบนหน้าจอ
✎ หมายเหตุ
`
ภาษาทีเ่ ลือกจะปรากฏขึน
้ ต่อเมือ
่ ภาษานัน
้ ได้รบ
ั การ
สนับสนุนในดิสก์เท่านัน
้
24
Thai
Move Select
Return
หากคุณลืมรหัสผ่าน
1. นำแผ่นดิสก์ออก
2. กดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทลค้างไว้ 5
วินาทีขน
้ึ ไป การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าที่
ตัง้ จากโรงงาน
การสนับสนุน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้ขอ
้ มูลผลิตภัณฑ์ เช่น รหัสรุน
่ เวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์
ฯลฯ
การเล่นซีดีเพลง (CD-MA)/MP3/WMA
1. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (^)
BA
2. วางแผ่นดิสก์เบา ๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยวางด้
านทีม
่ ข
ี อ
้ ความสกรีนหงายขึน
้
3. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (^)
เพือ
่ ปิดถาดวางแผ่นดิสก์
Track01
1/17
✎ หมายเหตุ
`
ฟังก์ชน
ั เล่นต่อ: เมือ
่ คุณหยุดการเล่นแผ่นดิสก์ เครือ
่ งจ
ะจำตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ หยุดเอาไว้ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณกดปุม
่
PLAY อีกครัง้ เครือ
่ งจะเล่นต่อจากตำแหน่งเดิม (ฟังก์ชั
นนีจ้ ะทำงานเฉพาะกับแผ่น DVD เท่านัน
้ )
กดปุม
่ STOP สองครัง้ ระหว่างการเล่นเพือ
่ ยกเลิกฟังก์
ชันเล่นต่อ
`
หากไม่มก
ี ารกดปุม
่ อืน
่ ใดบนเครือ
่ งหรือรีโมทคอนโทรล
นานกว่า 3 นาทีเมือ
่ เครือ
่ งอยูใ่ นโหมดหยุดชัว่ คราว เค
รือ
่ งจะเปลีย
่ นเป็นโหมดหยุดทำงาน
`
หน้าจอเริม
่ ต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข้อมูลในแผ่
นดิสก์
`
แผ่นดิสก์ทล
่ี ะเมิดลิขสิทธิจ์ ะไม่สามารถเล่นกับเครือ
่ งนี้
ได้ เนือ
่ งจากละเมิดคำแนะนำ CSS (Content
Scrambling System : a copy protection system)
※ จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีการกดปุม
่ ไม่ถก
ู ต้อง
ฟังก์ชันภาพพักหน้าจอทีวี/
ประหยัดพลังงาน
~ ถ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว้ในโหมดหยุดเป็นเวลานานกว่า 5 นา
ทีโดยปราศจากการโต้ตอบกับผูใ้ ช้ ภาพพักหน้าจอจะป
รากฏบนทีวข
ี องคุณ
~ ถ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว้ในโหมดภาพพักหน้าจอเป็นเวลานาน
กว่า 25 นาที เครือ
่ งจะปิดเองโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชน
ั ปิด
เครือ
่ งอัตโนมัต)ิ
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. ใส่ซด
ี เี พลง (CD-DA) หรือแผ่น MP3 ในถาดวางแผ่นดิสก์
~ สำหรับซีดเี พลง แทร็คแรกจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติ
่ เลือ
่ นไปยังแทร็คก่อนหน้า/
- กดปุม
่ [] เพือ
แทร็คถัดไป
~ สำหรับแผ่น MP3/WMA กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก
Music (เพลง) แล้วกดปุม
่ ENTER
-ก
ดปุ่ม $%_+ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
แล้วกดปุ่ม ENTER
- กดปุ่ม () เพื่อเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า/
หน้าถัดไป
2. - กดปุม
่ STOP (@) เพือ
่ หยุดการเล่น
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
แผ่นดิสก์ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึน
้ อยู่
กับโหมดในการบันทึก
สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รูปแบบแทร็ค MP3/WMA ทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA-DRM, DTS CD
เมื่อเล่น MP3/WMA/CD ปุ่มตัวเลขจะไม่ทำงาน
Thai
25
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นแผ่นดิสก์
04
ฟังก์ชันพื้นฐาน
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นไฟล์ JPEG
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
ภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องดิจต
ิ อลหรือกล้องถ่ายวิดโี อ หรือไฟล์
JPEG ในพีซี สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดแ
ี ละเล่นกับเครือ
่ งรุ่
นนีไ้ ด้
การค้นหาเดินหน้า/ถอยหลัง
BDA
1. ใส่ดส
ิ ก์ทม
่ี ไี ฟล์ JPEG ลงในถาดวางแผ่นดิสก์
2. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Photo (ภาพถ่าย)
แล้วกดปุม
่ ENTER
กดปุม
่ () สำหรับฟังก์ชน
ั ค้นหา
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเล่น
แล้วกดปุม
่ ENTER
4. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกภาพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
แล้วกดปุม
่ ENTER
~ ไฟล์ทเ่ี ลือกจะเล่นและภาพนิง่ จะเริม
่ ต้น
~ ในการหยุดภาพนิง่ กดปุม
่ PAUSE (#)
~ คุณสามารถดูไฟล์กอ
่ นหน้า/
ไฟล์ถด
ั ไปได้โดยการกดปุม
่ ◄,►
ระหว่างโหมดภาพนิง่
(
1➞(2➞(3➞(4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
✎ หมายเหตุ
`
ในระหว่างการเล่นแผ่นซีดอ
ี ย่างรวดเร็ว
เสียงจะได้ยน
ิ ทีค
่ วามเร็ว 1 และ 2 สเต็ปเท่านัน
้
`
จะไม่ได้ยน
ิ เสียงในระหว่างการเล่นแผ่น DVD/DivX
อย่างรวดเร็ว
การข้ามฉาก/เพลง
../ PICTURES
JPEG 1
BAD
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
กดปุม
่ []
~ แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ระหว่างการเล่น เครือ
่ งจะเล่นบท
แทร็ค หรือไดเรกทอรี (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป
~ คุณไม่สามารถข้ามบทต่างๆ อย่างต่อเนือ
่ ง
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
การเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า
ฟังก์ชันการหมุน
G
D
กดปุม
่ สีเขียว (B) หรือ สีเหลือง (C) ในระหว่างโหมดหยุด
ชัว่ คราว
กดปุม
่ PAUSE (#) แล้วตามด้วยปุม
่ ) สำหรับการเล่นแ
บบเคลือ
่ นไหวช้า
~ ปุม
่ สีเขียว (B): หมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา 90°
~ ปุม
่ สีเหลือง (C): หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90°
✎ หมายเหตุ
`
ความละเอียดสูงสุดทีผ
่ ลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนคือ 5120 x
3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์ JPEG
มาตรฐาน และ 2048 x 1536 (หรือ 3.0 MPixel)
สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
26
Thai
*1 ➞*2 ➞*3
D
*1 ➞*2 ➞*3
✎ หมายเหตุ
`
`
เสียงจะเงียบลงในระหว่างการเล่นแบบช้า
ไม่สามารถเล่นภาพแบบช้าในทิศทางย้อนกลับ
04
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ
การใช้เมนูเรื่อง
D
สำหรับ DVD ทีม
่ ห
ี ลายเรือ
่ ง คุณสามารถดูเรือ
่ งของภาพย
นตร์แต่ละเรือ
่ งได้
FUNCTION
POWER
DISC MENU TV SOURCE
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ TITLE
TITLE
ทีร่ โี มทคอนโทรล
กดปุม
่ PAUSE ซ้ำๆ
~ ภาพจะเลือ
่ นไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ นีร้ ะห
ว่างการเล่น
✎ หมายเหตุ
`
2. กดปุม
่ $%_+ เพือ
่ เลือกค่าทีต
่ อ
้ งการ
A
B
แล้วกดปุม
่ ENTER
เสียงจะเงียบลงระหว่างการเล่นแบบเคลือ
่ นไหวเป็นลำ
ดับ
D
ฟังก์ชันข้าม 5 นาที
ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ _,+
~ การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ +
~ การเล่นจะข้ามย้อนกลับไป 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ _
`
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
1
2
3
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
รายการตัง้ ค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนู
4 นอ้ี าจไม่5สามารถใ 6
ช้ได้ ขึน้ กับแผ่นดิสก์
MIC VOL +
INFO
7
8
9
VOL
ECHO
VOL
0
TV CH V
✎ หมายเหตุ
`
DSP / EQ
PL
✎ หมายเหตุ
C
MUTE
คุณสามารถเรียกใช้ฟงั ก์ชน
ั นีไ้ ด้เฉพาะกับ DivX เท่านัน
้
การใช้เมนูดิสก์
LS
O
TO
คุณสามารถดูเมนูสำหรับภาษาเสียง
ภาษาคำบรรยายใต้ภาพ โปรไฟล์ ฯลฯ
POWER
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ DISC
MENU ทีร่ โี มทคอนโทรล
FUNCTION
DISC MENU TV SOURCE
TITLE
2. กดปุม
่ $%_+ เพือ
่ เลือกค่าทีต
่ อ
้ งการ
A
B
แล้วกดปุม
่ ENTER
PL
✎ หมายเหตุ
`
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
TUNER
MEMORY
C
DSP / EQ
SELECT
SAMSUNG
D
MO / ST
1
2
3
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
รายการตัง้ ค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนูนอ
้ี าจไม่สา
4
5
6
มารถใช้ได้ ขึน
้ กับแผ่นดิสก์
MIC VOL
INFO
+
7
8
9
VOL
ECHO
VOL
0
TV CH V
MUTE
Thai
27
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเล่นซ้ำ
การเล่นซ้ำช่วง A-B
BAD
B
คุณสามารถเล่นซ้ำช่วงทีก
่ ำหนดในแผ่น DVD หรือ CD
การเล่นซ้ำ DVD/DivX
1. ในระหว่างการเล่นแผ่น DVD หรือ CD กดปุม
่
REPEAT ทีร่ โี มทคอนโทรล
คุณสามารถเล่นซ้ำเรือ
่ ง บท หรือส่วน (เล่นซ้ำช่วง A-B)
ของแผ่น DVD/DivX
Repeat
POWER
OFF
DISC MENU TV SOURCE
A
3. กดปุม
่ ENTER ตรงจุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้ำเริ่
มต้น (A)
C
4. D กดปุม
่ ENTER ตรงจุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้การเล่นซ้ำสิ้
นสุด (B)
MO / ST
DSP / EQ
1
2
REPEAT
CD RIPPING
4
5
7
8
VOL
ECHO
TV CH V
TUNER
MEMORY
5.3 หากต้องการกลับไปยังการเล่นปกติ:
สำหรับ DVD กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
6 สำหรับ CD กดปุม่ REPEAT เพือ่ เลือก .
DIMMER
MIC VOL
INFO
3. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
เพือ
่ กลับสูก
่ ารเล่นปกติ แล้วกดปุม
่ ENTER
Z
D
TITLE
B
PL
1. ในระหว่างการเล่น DVD/DivX กดปุม
่
REPEAT ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกโหมดเล่นซ้ำที่
ต้องการ แล้วกดปุม
่ ENTER
2. สำหรับ DVD กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก Aสำหรับ CD กดปุม
่ REPEAT ซ้ำๆ จนกระทัง่
ปรากฏขึน
้
FUNCTION
0
+
9 หมายเหตุ
✎
VOL
`
MUTE
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Dir (Directory) ➞ Disc ➞ Off
การเล่นซ้ำ CD/MP3
1. ในระหว่างการเล่น CD/ MP3 กดปุม
่ REPEAT ซ้ำๆ
เพือ
่ เลือกโหมดเล่นซ้ำทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
;
;
LS
A
;
O
TO
B
;
DVD RECEIVER
(Normal ; Repeat Track ; Repeat All ;
Random ; Repeat Section A-B)
;
;
;
;
(Normal ; Repeat Track;
Repeat Dir ; Repeat All; Random)
Thai
TUNING V
TV
SELECT
SAMSUNG
ฟังก์ชน
ั การเล่นซ้ำช่วง A-B
จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
POWER
FUNCTION
DISC MENU TV SOURCE
TITLE
A
B
INFO
7
VOL
D
ECHO
TV CH V
MUTE
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
Audio (เสียง) (
): หมายถึงภาษาซาว
ด์
แ
ทร็
ค
ของภาพยนตร์
แผ่น DVD สามารถมี
+
คำบรรยายใต้ภาพได้ถึง 8 ภาษา
9 ` Subtitle (คำบรรยายใต้ภาพ) ( ):
VOL
หมายถึงภาษาคำบรรยายใต้ภาพที่มีให้เลือก
ในดิสก์ คุณจะสามารถเลือกภาษาคำบรรยา
ยใต้ภาพหรือปิดคำบรรยายที่หน้าจอได้หาก
ต้องการ แผ่น DVD สามารถมีคำบรรยายใต้
ภาพได้ถึง 32 ภาษา
` Angle (มุมกล้อง) (
): ในกรณีที่แผ่น
DVD มีมุมกล้องหลายมุมสำหรับฉากบางฉา
ก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันมุมกล้องได้
6`
MIC VOL
8
0
03/04
3
DIMMER
การเลือกภาษาเสียง
LS
O
TO
1. ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ TOOLS
ทีร่ โี มทคอนโทรล
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งก DVD RECEIVER
าร
TV
SELECT
SAMSUNG
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือกการเปลีย
่ นแปล
งการตัง้ ค่าทีต
่ อ
้ งการ แล้วกดปุม
่ ENTER
- คุณสามารถใช้ปม
ุ่ หมายเลขบนรีโมทคอนโทรลเพือ
่
ควบคุมรายการบางรายการ
4. หากต้องการให้หน้าจอข้อมูลดิสก์หายไป กดปุม
่
TOOLS อีกครัง้
✎ หมายเหตุ
`
`
`
D
TUNING V
หากคุณเล่นเนือ
้ หาจากเมนูเครือ
่ งมือ อาจไม่สามารถเ
ปิดใช้งานบางฟังก์ชน
ั ได้ ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
คุณยังสามารถเลือก, Dolby Digital หรือ Pro Logic
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
เมนูเครือ
่ งมือบางเมนูอาจแตกต่างกัน
ขึน
้ กับดิสก์และไฟล์
1. กดปุม
่ TOOLS
2. กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก AUDIO (เสียง) (
)
3. กดปุม
่ _+ หรือปุม
่ หมายเลขเพือ
่ เลือกภาษาเสียงที่
ต้องการ
~ ภาษาเสียงต่างๆ จะถูกเลือกทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาในแผ่นดิสก์
✎ หมายเหตุ
`
ไม่สนับสนุนเสียง DTS AUDIO
เมนูเครือ
่ งมือ
` Title (เรื่อง) (
) : หากต้องการเข้าถึง
เรื่องที่ต้องการ เมื่อมีมากกว่าหนึ่งเรื่องในแ
ผ่นดิสก์
ตัวอย่างเช่น หากมีภาพยนตร์มากกว่าหนึ่งเ
รื่องในแผ่น DVD จะต้องมีการระบุภาพยนต
ร์แต่ละเรื่อง
` Chapter (บท) (
) : แผ่น DVD ส่วนใ
หญ่ได้รับการบันทึกเป็นบท เพื่อให้คุณสามา
รถค้นหาแต่ละบทเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
` Playing time (เวลาเล่น) (
):
ช่วยให้สามารถเล่นภาพยนตร์จากช่วงเวลา
ที่ต้องการได้ คุณต้องป้อนเวลาเริ่มต้นสำหรั
บเป็นค่าอ้างอิง ฟังก์ชันค้นหาเวลาจะไม่ทำง
านในดิสก์บางแผ่น
Thai
ฟังก์ชันพื้นฐาน
1
2
CD RIPPING
การแสดงหน้าจอข้อมูลในแผ่4นดิส5ก์
REPEAT
D
MO / ST
04
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
C
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ
ฟังก์ชันมุมกล้อง
D
1. กดปุม
่ TOOLS
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะช่วยให้คณ
ุ สามารถดูภาพในฉากเดียวกันในมุ
มทีต
่ า่ งกันได้
2. กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือก SUBTITLE
(คำบรรยายใต้ภาพ) (
).
3. กดปุม
่ _+ หรือปุม
่ หมายเลขเพือ
่ เลือกภาษาคำบรร
ยายใต้ภาพทีต
่ อ
้ งการ
~ ภาษาคำบรรยายใต้ภาพต่างๆ จะถูกเลือกทุกครัง้
ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาในแผ่นดิสก์
✎ หมายเหตุ
`
`
ฟังก์ชน
ั เสียงและคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ไ
ด้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
ฟังก์ชน
ั เสียงและคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ไ
ด้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
ฟังก์ชันคำบรรยาย
D
~ คุณอาจเคยพบปัญหาภาพถูกสกัดและแก้ไขเพือ
่ สามาร
ถใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ อ
้ี ย่างเหมาะสม
~ ในการใช้ฟงั ก์ชน
ั คำบรรยาย บันทึกไฟล์คำบรรยาย
(*.smi) ในชือ
่ ไฟล์เดียวกับไฟล์สอ
่ื DivX (*.avi)
ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น: RootSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ ชือ
่ ไฟล์สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ
บนแป้นคียบ
์ อร์ดได้สงู สุด 60 ตัว หรือตัวอักษรเอเชียต
ะวันออก 30 ตัว (เช่น ตัวอักษรเกาหลีและจีน 2 ไบต์)
~ ไม่สนับสนุนคำบรรยายใต้ภาพของไฟล์ DivX เป็น
*.smi, *.sub, *.srt ทีม
่ ข
ี นาดมากกว่า 148 kbyte
30
Thai
1. กดปุม
่ TOOLS
2. กดปุม
่ $% เพือ
่ เลือก ANGLE (มุมกล้อง) (
)
3. กดปุม
่ _+ หรือปุม
่ หมายเลขเพือ
่ เลือกมุมกล้องทีต
่ ้
องการ
✎ หมายเหตุ
`
ฟังก์ชน
ั มุมกล้องสามารถใช้ได้กบ
ั ดิสก์ทม
่ี ก
ี ารบันทึกใน
มุมกล้องต่างๆ หลายมุมเท่านัน
้
04
DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสียง
ดิจิตอล)/EQ
FUNCTION
DISC MENU TV SOURCE
ฟังก์ชันพื้นฐาน
โหมด Dolby Pro Logic II
โหมดเสียง
POWER
TITLE
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II
A
ทีต
่ อ
้ งการ
B
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
C
D
MO / ST
1
2
3
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
กดปุม
่
PL II .
~ DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสียงดิจต
ิ อล): โหมด DSP
4
5
FUNCTION
POWER
ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ จำลองสภาพเสียงอะคูDISC
สติMENU
กแตก
TV SOURCE
MIC VOL
INFO
ต่างกัน
TITLE
7
8
เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะได้ฟงั เสียงเอฟเฟ็กต์เ
~ EQ:คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อค), POP (ป็อป) หรือTUNER
MUSIC
ECHO
MEMORY
ช่นเดียวกับทีไ่ ด้ยน
ิ ในการเล่นจริงVOL
CLASSIC (คลาสสิก) เพือ
่ ปรับเสียงให้
เ
หมาะสมกั
บ
ประ
A
B
C
D
0
เภทของดนตรีทค
่ี ณ
ุ กำลังเล่นอยู่
เพิม
่ ความสมจริงให้กบ
ั เสียงซาวด์แทร็คภาพ
PL
DSP / EQ
MO / ST
TV CH V
MUTE
CINEMA
ยนตร์
1
2
3
กดปุม
่ DSP/EQ
POPS,
JAZZ,
ROCK
STUDIO
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
4
5
6
MIC VOL
INFO
0
TV CH V
ให้ความรูส
้ กึ เมือ่ อยูใ่ นห้
องสตูMUTE
ดโิ อ
MOVIE
ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนรับชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์
CHURCH
ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นวิหาร
S
OL
TO
PASS
TUNING V
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟังเสียงปกติ
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
คุณจะได้ยน
ิ เสียงเซอร์ราวด์หลายช่องสัญ
ญาณ
STEREO
เลือกค่านีเ้ พือ
่ รับฟังเสียงจากลำโพงด้านห
น้าซ้ายและขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
MP3ENH
คุณสามารถปรับความคมชัดของเสียงระดับ
TUNING V
MP3 (24 kHz, 8 บิต) เป็นเสียงระดับ CD
DVD RECEIVER
(44.1 kHz, 16 บิต)
SELECT
ฟังก์ชน
ั MP3 Enhancement ใช้งานไฟล์
SAMSUNG
MP3 ได้เท่านัน
้
POWER
BASS ON
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะบีบโทนเสียงต่ำและให้เอฟเฟ็ก
ต์เสียงดังโครมคราม
VOL
LS
HALL
ให้เสียงร้องทีช
่ ด
ั เจนราวกับนัง่ ฟังในห้องโ
ถงแสดงคอนเสิรต
์
MATRIX
+
9
O
TO
จำลองเสียงเพลงในคลับเต้นรำด้วยจังหว
ะเสียงเบสกระหึม
่
คุณจะได้ฟงั เอฟเฟ็กต์หลายช่องสัญญาณ
ทีส
่ มจริงทัง้ ทีใ่ ช้เพียงลำโพงด้านหน้าซ้าย
และขวาเท่านัน
้
+
เลือก POPS, JAZZ หรื7
อ ROCK 8
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั 9
ECHO
VOL
VOL
ชนิดของเพลงทีค
่ ณ
ุ กำลั
งฟังอยู่
CLUB
PROLOG
6
TV
POWER
BASS
OFF
ปิด POWER BASS แล้ว
✎ หมายเหตุ
`
`
`
เมือ
่ เลือกโหมด Pro Logic II เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภาย
นอกของคุณกับช่องเสียบ AUDIO INPUT
(ซ้ายและขวา) บนตัวเครือ
่ ง
หากคุณเชือ
่ มต่อเพียงช่องเดียว (ซ้ายหรือขวา) คุณ
จะไม่ได้รบ
ั ฟังเสียงแบบเซอร์ราวด์
ฟังก์ชน
ั Pro Logic II มีให้ใช้งานเฉพาะในโหมดสเ
ตอริโอ
ฟังก์ชน
ั P.BASS ใช้ได้กบ
ั แหล่งสัญญาณ LPCM 2
ช่องทาง เช่น MP3, DivX, CD และ WMA เท่านัน
้
Thai
31
TV
ฟังก์ชันพื้นฐาน
การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า
การฟังวิทยุ
การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
ตัวอย่างเช่น: การตัง้ สถานี FM 89.10 ไว้ลว่ งหน้าในหน่ว
ยความจำ
1. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก FM
1. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ POWER
เลือก FM
FUNCTION
DISC MENU TV SOURCE
2. กดปุ่ม TUNING/CH (
) เพือ
่ เลือTITLE
ก <89.10>
3. กดปุ่ม TUNER MEMORY
TUNER
MEMORY
~ หมายเลขจะกะพริบบนหน้
า
จอ
A
B
C
D
4. กดปุ่ม [ ] เพือ
่ เลือกหมายเลขที
จ
่ /ะEQ MO / ST
PL
DSP
กำหนดให้กบ
ั สถานีตง้ั ล่วงหน้
1า 2
3
REPEAT
~ คุณสามารถเลือกค่าระหว่
าง 1 CD
ถึงRIPPING
15 DIMMER
6
5. กดปุ่ม TUNER MEMORY4อีกครั้ง 5
MIC VOL +
INFO
~ กดปุม
่ TUNER MEMORY ก่อนหมายเลขจะหายไ
7
8
9
ปจากจอแสดงผล
ECHO
VOL
VOL
~ หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล
0 และสถานีน้ั
นถูกจัดเก็บไว้ในหน่วTV
ยความจำ
CH V
MUTE
6. เมื่อต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า
ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
~ เมื่อต้องการหาคลื่นไปยังสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กดปุ่ม
[ ] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกช่องสัญญาณ
2. ค้นหาคลืน
่ สถานีทต
่ี อ
้ งการ
~ หาคลื่นอัตโนมัติ 1: เมื่อมีการกดปุ่ม [ ] สถานี
ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะถูกเลือก
่ TUNING/CH
~ หาคลื่นอัตโนมัติ 2: กดปุม
(
) ค้างไว้เพือ
่ ค้นหาสถานีวท
ิ ยุทส
่ี ง่ สัญญาณอยูใ่
นขณะนี้
~ หาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ TUNING/CH (
)
สัน
้ ๆ เพือ
่ เพิม
่ หรือลดความถีท
่ ล
ี ะขัน
้
การใช้ปุ่มบนเครื่อง
1. กดปุม
่ FUNCTION (
) เพือ
่ เลือก FM
การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ
กดปุม
่ MO/ST
A
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
1 างระบบ
2
~ การกดปุม
่ นีแ
้ ต่ละครัง้ จะสลับระหว่
เสียงแบบสเตอริโอและโมโนREPEAT CD RIPPING
D
MO / ST
3
DIMMER
5
~ ในพืน
้ ทีท
่ ร่ี บ
ั สัญญาณได้ไม่ดี 4
MIC VOL
ให้เลือกโมโนเพือ
่ การรับฟังเสีINFO
ยงอย่างชัดเจ
8
นและปราศจากคลืน
่ รบกวน 7
ECHO
VOL
6
+
9
VOL
0
TV CH V
MUTE
FUNCTION
DISC MENU TV SOURCE
TITLE
คุณสามารถเพลิดเพลินกับความรูส
้ ก
ึ สะดวกสบายเหมือน
อยูใ่ นห้องคาราโอเกะในบ้านของคุณ
A
B
C
TUNER
MEMORY
D
ดูวด
ิ โี อและร้องเพลงไปตามเนือ
้ เพลงทีTUNING
ป
่ รากฏไปพร้
PL V
DSP / EQอมกั MO / ST
นบนหน้าจอทีวี
TV
DVD RECEIVER
LS
TITLE
POWER
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
O
TO
2. เลือกสถานีทต
่ี อ
้ งการ
~ หาคลื่นอัตโนมัติ 1: กดปุม
่ STOP ( @ )
เพือ
่ เลือก PRESET (ตัง้ ค่าล่วงหน้า) แล้วกดปุม
่
[ ] เพือ
่ เลือกตัง้ ค่าสถานีลว่ งหน้า
~ หาคลื่นอัตโนมัติ 1: กดปุม
่ STOP ( @ )
เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่
[ ] ค้างไว้เพือ
่ ค้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
~ หาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ STOP ( @ )
เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่
[ ] เพือ
่ ค้นหาความถีท
่ ต
่ี ำ่ ลงหรือสูงขึน
้
FUNCTION
POWER
DISC MENU TV SOURCE
POWER
1
2
3
SELECT
CD RIPPING
REPEAT
FUNCTIONDIMMER
DISC MENU TV SOURCE
SAMSUNG
1. เชือ
่ มต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบ 4MICTITLE 5
INFO
ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
7B
A
VOL
2. กดปุม
่ ECHO เพือ
่ ปรับระดับเสี
อ / EQ
P L ยงก้DSP
งของไมโครโฟน
1
2
C
8
D
ECHO
MO / ST
TV CH V
MUTE
CD RIPPING
REPEAT
4
6
MIC VOL +
TUNER
MEMORY
0
3
DIMMER
5
3. กดปุม
่ MIC VOL เพือ
่ ปรับระดั
INFO
บเสียงของไมโครโฟน
7
6
MIC VOL
VOL
9
VOL
+
8
9
ECHO
VOL
0
TV CH V
MUTE
O
TO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
Thai
O
TO
32
SELECT
SAMSUNG
LS
DVD RECEIVER
TUNING V
TV
O
TO
LS
05
ฟังก์ชันขั้นสูง
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ
USB Host
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น ภาพ ภาพยนตร์
และเสียงดนตรี ทีบ
่ น
ั ทึกในเครือ
่ งเล่น MP3 กล้องดิจต
ิ อล
หรือหน่วยความจำ USB ในระบบภาพคุณภาพสูงทีม
่ เี สียง
5.1 ช่องสัญญาณ โดยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บกับ
พอร์ต USB ของเครือ
่ ง
MIC 1
MIC 2
1. ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
2. กดปุม
่ FUNCTION เพือ
่ เลือก USB
~ USB ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลและหายไป
เพือ
่ ป้องกันความเสียหายกับหน่วยความจำทีจ
่ ด
ั เก็บในอุป
กรณ์ USB ให้ดำเนินการนำอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อ
นถอดสายสัญญาณ USB
~ กดปุม
่ สีเหลือง (C)
- REMOVE (ถอด) จะปรากฏบนหน้าจอ
~ ถอดสายสัญญาณ USB
`
FUNCTION
DISC MENU TV SOURCE
TITLE
แปลงเสียงสัญญาณซีดเี ป็นรูปแบบไฟล์ MP3 ก่อนส่งเข้า
สูอ
่ ป
ุ กรณ์สอ
่ื เก็บข้อมูล USB
A
B
1. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครือ
่ งของคุ
ณDSP / EQ
PL
2. ใส่ซด
ี เี พลงลงในถาดซีดี
1
TUNER
MEMORY
C
D
MO / ST
2
3
CD RIPPING
DIMMER
REPEAT
3. กดปุม
่ CD RIPPING
5
6
~ เมือ
่ ต้องการเริม
่ ต้นริปแทร็คปัจจุบ4
น
ั
MIC VOL +
INFO
กดปุม
่ CD RIPPING บนรีโมทคอนโท
7 ดเ 8
9
รลขณะระบบกำลังเล่นแทร็คหรือหยุ
ECHO
VOL
VOL
ล่นชัว่ คราว
0
~ เมือ
่ ต้องการริปทัง้ ซีดี ให้กดปุม
่ CD RIPPING
TV CH V
MUTE
ค้างไว้บนรีโมทคอนโทรล
-"FULL CD RIPPING" (การริปซีดเี ต็ม) จะปราก
ฏบนหน้าจอและการริปจะเริม
่ ต้นขึน
้
4. กดปุม
่ STOP (@) เพือ
่ หยุดการริป
~ เมือ
่ การริปซีดเี สร็จสิน
้ ไดเรกทอรีชอ
่ื "RIPPING"
จะถูกสร้างขึน
้ ในอุปกรณ์ USB และไฟล์ทร่ี ป
ิ จะถูก
บันทึกในรูปแบบ "SAM-XXXX”.MP3"
✎ หมายเหตุ
`
`
`
`
`
`
✎ หมายเหตุ
`
B
POWER
ไม่ตด
ั การเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB หรือสายไฟในร
ะหว่างการริปซีดี เพราะอาจทำให้ขอ
้ มูลเสียหาย เมือ
่
ต้องการหยุดการริปซีดี กดปุม
่ STOP และตัTUNING
ดการเชื
อ
่
V
มต่ออุปกรณ์ USB หลังจากระบบหยุ
ดการเล่นซีดแ
ี ล้
DVD RECEIVER
ว
SELECT
หากคุณตัดการเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB SAMSUNG
ในระหว่างการริปซีดี ระบบจะปิด และคุณไม่สามารถ
ลบไฟล์ทร่ี ป
ิ ได้
หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี
ระบบจะหยุดเล่นชัว่ คราว และจะเล่นอีกครัง้
DTS-CD ไม่สามารถริปได้
หากระยะเวลาในการริปต่ำกว่า 5 วินาที ไฟล์ในการริ
ปอาจไม่เกิดขึน
้
การริปซีดท
ี ำงานต่อเมือ
่ อุปกรณ์ USB หรือ HDD
ถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT
(ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS) สำหรับรายการอุปกร
ณ์ทใ่ี ช้งานร่วมกันได้ โปรดดูขอ
้ มูลจำเพาะของโฮสต์
USB
การริปจะทำงานในความเร็วปกติ 3 เท่า เวลาในการริ
ปอาจยาวนานขึน
้ สำหรับอุปกรณ์ USB บางประเภท
ขณะระบบกำลังริปซีดี สัญญาณเสียงจะไม่ดงั ออกมา
อย่าใช้แรงกดหรือดัน หรือเคลือ
่ นย้ายระบบขณะระบ
บกำลังริปซีดี
LS
การถอด USB ออกอย่างปลอดภัย
การริปซีดี
O
TO
3. กดปุม
่ _+ เพือ
่ เลือก Videos (วิดโี อ), Music
(เพลง) หรือ Photo (ภาพถ่าย)
- เลือกไฟล์ทจ
่ี ะเล่น
ฟังก์ชันขั้นสูง
ฟังก์ชัน USB
เมือ
่ ต้องการฟังไฟล์เพลงด้วยระบบเสียง 5.1
ช่องสัญญาณ คุณต้องตัง้ ค่าโหมด Dolby Pro Logic
II เป็นเมตริกซ์ (ดูหน้า 31)
`
ถอดสายสัญญาณ USB ออกจากพอร์ต USB ช้าๆ
เพราะอาจทำให้พอร์ต USB เสียหายได้
`
`
Thai
TV
ข้อมูลอื่นๆ
การแก้ไขปัญหา
โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นท
้ี ำงานผิดปกติ หากปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบไม่ปรากฏอยูใ่ นตารางด้านล่าง หรือหากคำแ
นะนำดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง ถอดปลัก
๊ ไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตหรือติดต่
อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บา้ นคุณ
อาการ
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกได้
• ปลัก
๊ ไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดแล้วเปิดเครือ
่ งอีกครัง้
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้
• ตรวจสอบรหัสพืน
้ ทีข
่ อง DVD
แผ่นดิสก์ DVD ทีซ
่ อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดรี อมและดีวด
ี รี อมไม่สามารถเล่นได้ในเครือ
่ งนี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับของภาพยนตร์ถก
ู ต้อง
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้ทน
ั ทีเมือ
่ กด
ปุม
่ เล่น/หยุดชัว่ คราว
• คณ
ุ กำลังใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี ด
ิ เบีย
้ วหรือมีรอยขีดข่วนทีพ
่ น
้ื ผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มเี สียง
• จะไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบเคลือ
่
นไหวเป็นลำดับ
• ลำโพงเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตัง้ ค่าลำโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชำรุดอย่างมากหรือไม่
ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงบางตัวเท่
านัน
้ ไม่ครบทัง
้ 6 ตัว
• สำหรับแผ่น DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลำโพงหน้าเท่านัน
้
• ตรวจสอบว่าลำโพงเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องเหมาะสม
• ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ ฟังซีดี วิทยุ หรือทีวี เสียงจะดังออกมาจากลำโพงหน้าเท่านัน
้ เลือก
"PROLOG" (โปรล็อก) โดยการกด
PL II (Dolby Pro Logic II) บนรีโ
มทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ลำโพงทัง้ หกตัว
ไม่มเี สียงตามระบบเซอร์ราวด์ด
อลบีด
้ จ
ิ ต
ิ อล 5.1 ช่องสัญญาณ
• มข
ี อ้ ความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงดอลบีด
้ จิ ต
ิ อล 5.1
ช่องสัญญาณจะเกิดขึน
้ ได้ตอ่ เมือ่ ดิสก์นน
้ั บันทึกข้อมูลด้วยเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตัง้ ค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมทีก
่ ำหนดหรือไม่
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
• คณ
ุ ได้เลือกฟังก์ชน
ั โหมด (DVD RECEIVER/TV) ของรีโมทคอนโทรล (DVD
RECEIVER/TV) อย่างถูกต้องหรือไม่
• ดส
ิ ก์กำลังหมุนแต่ไม่มภ
ี าพป
รากฏ
• ทีวเี ปิดอยูห
่ รือไม่
• มีการต่อสายสัญญาณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำรุดหรือไม่
• ดิสก์ทผ
่ี า่ นการผลิตทีไ่ ม่ดอ
ี าจไม่สามารถเล่นได้
• ภาพมีคณ
ุ ภาพต่ำและภาพสัน
่
ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ
ไม่ทำงาน
• ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากดิสก์นน
้ั ไม่มข
ี อ
้ มูลนี้
หน้าจอเมนูดส
ิ ก์/เรือ
่ งไม่ปรากฏขึ้
นแม้วา่ จะมีการเลือกฟังก์ชน
ั ดิสก์
/เรือ
่ ง
• คณ
ุ กำลังใช้ดส
ิ ก์ทไ่ี ม่มเี มนูหรือไม่
ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงอัตราส่
วนภาพ
• คณ
ุ สามารถเล่นภาพ DVD 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3
LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่สามารถดู DVD 4:3
ในอัตราส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทก
่ี ล่องบรรจุดส
ิ ก์ DVD และเลือกฟังก์ชน
ั
ทีเ่ หมาะสม
34
Thai
06
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• ตวั เครือ
่ งทำงานผิดปกติ
(ตัวอย่างเช่น:
ไฟตัวเครือ
่ งดับ หรือปุม
่ ด้านห
น้าเครือ
่ งไม่ทำงาน
หรือได้ยน
ิ เสียงผิดปกติ)
• กดปุม
่ STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มด
ี ส
ิ
ก์อยูภ
่ ายใน (ฟังก์ชน
ั รีเซ็ต)
• ตวั เครือ
่ งไม่ทำงานอย่างปกติ
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรทขอ
งภาพยนตร์
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั รีเซ็ตจะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง
้ั หมด
อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จำเป็น
• เมือ
่ ข้อความ “NO DISC” (ไม่มด
ี ส
ิ ก์) ปรากฏบนหน้าจอของเครือ
่ ง กดปุม
่
STOP (@) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที “INIT”
จะปรากฏบนจอแสดงผล และการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็นค่าเริม
่ ต้น
จากนัน
้ กดปุม
่ POWER
การใช้ฟงั ก์ชน
ั รีเซ็ตจะลบค่าทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ทง้ั หมด
อย่าใช้ฟงั ก์ชน
ั นีห
้ ากไม่จำเป็น
• สายอากาศเชือ
่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนัน
้ ไม่ชด
ั เจน ให้ตด
ิ ตัง้ สายอากาศ FM ภายนอกในบริเว
ณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
รายการรหัสประเทศ
ป้อนหมายเลขรหัสทีเ่ หมาะสมสำหรับ OTHERS (อืน
่ ๆ) ของเมนูดส
ิ ก์ เสียง และคำบรรยายใต้ภาพ (ดูหน้า 24)
รหัส
ภาษา
รหัส
รหัส
ภาษา
รหัส
Malagasy
1482
Kirundi
1527
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
ภาษา
รหัส
Greek
1239
1144
English
1145
Esperanto
1149
1150
Assamese
1151
1051
Aymara
1052
Azerbaijani
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
ภาษา
รหัส
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Spanish
1253
Estonian
1254
Basque
1157
1165
ภาษา
ภาษา
Tajik
Thai
35
ข้อมูลอื่นๆ
อาการ
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ
FM
น้ำหนัก
ขนาด
อุณหภูมข
ิ ณะทำงาน
ช่วงความชืน
้ ขณะทำงาน
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
ความไวทีใ่ ช้งานได้
ยอดรวมความผิดเพีย
้ นจากฮาร์โมนิค
DVD (Digital Versatile Disc)
ดิสก์
CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)
CD : 8 ซม. (คอมแพคดิสก์)
คอมโพสิตวิดโี อ
สัญญาณภาพออก
คอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
เครื่องขยายสัญญาณ
ลำโพงหน้า
55W x 2(3Ω)
ลำโพงกลาง
55W(3Ω)
ลำโพงหลัง
55W x 2(3Ω)
ซับวูฟเฟอร์
55W(3Ω)
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
อัตรา S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX)400mV
ระบบลำโพง
ลำโพง
2.6 กก.
430.0 (กว้าง) x 60.0 (สูง) x 290.0 (ลึก) มม.
+5°C~+35°C
10 % ถึง 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 ม./วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (ดิสก์หน้าเดียว ชัน
้ เดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 20 นาที
480i(576i)
1 ช่องสัญญาณ : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pr : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
Pb : 0.70 Vp-p (โหลด 75 Ω)
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/หลัง
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
55W
55W
55W
110W
110W
อินพุตสูงสุด
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนัก
110W
หน้า/หลัง : 84 x 104.5 x 68.5 มม.
กลาง : 84 x 104.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 155 x 350 x 285 มม.
หน้า/หลัง : 0.4 กก., กลาง : 0.4 กก. ซับวูฟเฟอร์ : 3.8 กก.
*: ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน
- บริษท
ั Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลจำเพาะนีโ้ ดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
36
Thai
ติดต่อซัมซุงทั่วโลก
หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดแ
ู ลลูกค้าของซัมซุง
Area
Contact Center 
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Contact Center 
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.a.e
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
AH68-02254M
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising