Samsung RL58GRGIH User manual

advertisement

Samsung RL58GRGIH User manual
SEAD
RL60*
RL58*
RL56*
Frižider
korisničko uputstvo
Srpski
imagine the possibilities
Zahvaljujemo vam na kupovini ovog Samsung proizvoda.
Da biste dobili potpunu uslugu, registrujte svoj proizvod na
www.samsung.com/register
Ugraðen ureðaj
DA99-03417T.indb 1
13. 8. 21.
11:06
informacije o bezbednosti
uređaj postavljate, održavate
INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI
i koristite ga.
• Pre nego što počnete sa
• Zbog toga što ova uputstva
korišćenjem ovog uređaja,
za korišćenje koja slede
molimo Vas da pažljivo
obuhvataju različite modele,
pročitate ovo uputstvo i da
karakteristike Vašeg frižidera
ga zadržite na sigurnom
mogu se malo i razlikovati
mestu, blizu samog uređaja,
od onih koje su opisane u
za eventualno buduće
ovom uputstvu tako da se
informisanje.
sve oznake upozorenja ne
• Ovaj uređaj koristite
moraju odnositi konkretno
isključivo za ono za šta je
na Vaš uređaj. Ako imate bilo
namenjen, kako je opisano u
kakvih pitanja ili nedoumica,
ovom uputstvu za upotrebu.
kontaktirajte Vaš najbliži
Ovaj uređaj nije namenjen
servisni centar ili potražite
za korišćenje od strane
pomoć i informaciju putem
lica (uključujući i decu) sa
interneta, na sajtu:
smanjenim fizičkim, čulnim
www.samsung.com.
ili mentalnim sposobnostima
ili sa nedostatkom iskustva
Važni bezbednosni simboli i
i znanja, osim ako ih ne
upozorenja:
nadgleda ili za korišćenje
uređaja ne obuči lice
Opasnosti i
zaduženo za njihovu
nebezbedno rukovanje
bezbednost.
koje može izazvati
UPOZORENJE
• Upozorenja i važne
ozbiljne povrede ili
instrukcije o sigurnom
smrt.
korišćenju ne obuhvataju
Opasnosti i
u ovom uputstvu sve
nebezbedno rukovanje
moguće uslove i situacije
koje može izazvati
OPREZ
koje se mogu desiti.
lakše povrede ili
Vaša je odgovornost da
materijalnu štetu.
upotrebite zdrav razum,
mere opreza i brigu kada
2_ informacije o bezbednosti
DA99-03417T.indb 2
13. 8. 21.
11:06
NEMOJTE pokušavati.
NEMOJTE rastavljati.
NEMOJTE dodirivati.
Pažljivo sledite
uputstva.
Izvucite kabl za
napajanje iz zidne
utičnice.
Proverite da li je aparat
uzemljen da biste
sprečili strujni udar.
Pozovite kontakt
centar radi pomoći.
Napomena.
Ovi znaci upozorenja
služe da se predupredi
povređivanje vas samih i
drugih.
Molimo vas da ih se
pažljivo pridržavate.
Kada pročitate ovaj odeljak,
stavite ga na sigurno mesto
radi budućeg upućivanja.
CE Obaveštenje
Utvrđeno je da je ovaj proizvod
usklađen sa Direktivom o
niskom naponu (2006/95/EC),
Direktivom o elektromagnetnoj
kompatibilnosti (2004/108/EC),
RoHS direktivom (2011/65/
EU), Delegiranom uredbom
Komisije (EU) br. 1060/2010
i Direktivom o eko-dizajnu
(2009/125/EC) prema uredbi
(EC) br. 643/2009 Evropske
Unije. (samo za proizvode koji
se prodaju u Evropi)
ZNACI OZBILJNOG
UPOZORENJA U VEZI
SA TRANSPORTOM I
POLOŽAJEM
• Pri transportu i instaliranju
uređaja mora se voditi
računa o tome da se
nijedan deo rashladnog
kola ne ošteti.
• Kao rashladni fluid koristi se
sredstvo R600a ili R134a.
Pogledajte nalepnicu na
kompresoru, na zadnjoj
strani uređaja ili nalepnicu
unutar frižidera da biste videli
koje se rashladno sredstvo
koristi u frižideru.
• Ako ovaj proizvod sadrži
zapaljivi gas (rashladni fluid
R600a),
- Sredstvo za hlađenje koje
iscuri iz cevne konstrukcije
moglo bi se zapaliti ili
prouzrokovati povrede
očiju. Ako otkrijete curenje,
izbegavajte korišćenje
otvorenog plamena ili
potencijalnih izvora paljenja i
nekoliko minuta provetravajte
UPOZORENJE
informacije o bezbednosti _3
DA99-03417T.indb 3
13. 8. 21.
11:06
prostoriju u kojoj se nalazi
uređaj.
- Da biste sprečili stvaranje
mešavine zapaljivog gasa i
vazduha u slučaju curenja
rashladnog fluida, prostorija
u kojoj se nalazi uređaj mora
imati veličinu koja zavisi od
korišćene količine rashladnog
fluida.
- Nikad ne uključujte uređaj
ako postoje bilo kakvi znaci
oštećenja. Ako niste sigurni
u vezi sa tim, obratite se
distributeru. Prostorija u kojoj
ăe friţider biti smeđten mora
biti takvih dimenzija da 1 m³
zapremine prostorije pokriva
svakih 8 g rashladnog
sredstva R600a unutar
samog frižidera. Količina
rashladnog fluida data je
na natpisnoj pločici unutar
uređaja.
- Ako uređaj sadrži izobutansko
rashladno sredstvo (R600a),
taj prirodni gas je, pored svog
visokog stepena ekološke
prihvatljivosti, još i veoma
zapaljiv. Pri transportu i
instaliranju uređaja mora se
voditi računa o tome da se
nijedan deo rashladnog kola
ne ošteti.
ZNACI OZBILJNOG
UPOZORENJA U VEZI
SA POSTAVLJANJEM
UREĐAJA
• Ne postavljajte ovaj
uređaj na vlažno, masno
ili prašnjavo mesto, niti na
mesto direktno izloženo
sunčevim zracima i vodi
(kiši).
- Oštećenje izolacije električnih
delova može izazvati strujni
udar ili požar.
• Ne izlažite ovaj frižider
direktnom suncu niti toploti
štednjaka, grejalica i drugih
uređaja.
• Ne uključujte istovremeno
više uređaja u istu strujnu
utičnicu. Frižider mora
uvek biti priključen u svoju
sopstvenu strujnu utičnicu čiji
napon odgovara onome na
natpisnoj pločici.
- Na taj način se ostvaruje
najbolji radni učinak i
sprečava preopterećivanje
kućnih elektroinstalacija; u
suprotnom postoji opasnost
od požara usled pregrevanja
žica. Ako je zidna utičnica
olabavljena, ne stavljajte
utikač u nju.
- Postoji opasnost od strujnog
udara ili požara.
UPOZORENJE
4_ informacije o bezbednosti
DA99-03417T.indb 4
13. 8. 21.
11:06
• Ne koristite kabl duž koga
ili na čijem kraju se vide
naprsline ili abrazivna
oštećenja.
• Ne savijajte previše kabl za
napajanje i ne stavljajte teške
predmete na njega.
• Ne koristite sprejeve u blizini
frižidera.
- Aerosoli korišćeni u blizini
frižidera mogu izazvati
eksploziju ili požar.
• Ne postavljajte ovaj uređaj
na mesto gde može doći do
curenja gasa.
- To može dovesti do
električnog udara ili do pojave
vatre.
• Postavljanje i svako
servisiranje ovog uređaja
treba da obavi
kvalifikovani tehničar ili
servisni centar.
- U suprotnom može doći
do strujnog udara, požara,
eksplozije, problema u radu
proizvoda ili povrede.
• Ovaj frižider se pre upotrebe
mora pravilno instalirati
i postaviti u skladu sa
uputstvom.
• Priključite utikač na
odgovarajuće mesto tako da
kabl visi nadole.
- Ako utikač priključite
naopako, žica se može
preseći i izazvati požar ili
strujni udar.
• Vodite računa da se utikač
ne nagnječi ili ošteti zadnjom
stranom frižidera.
• Pri pomeranju frižidera ne
vucite ga preko kabla za
napajanje jer ga time možete
oštetiti.
- To može dovesti do požara.
• Uređaj mora biti postavljen
tako da utikač bude lako
dostupan posle instalacije.
• Frižider mora biti
uzemljen.
- Morate uzemljiti frižider
da biste sprečili neželjeno
odvođenje struje i strujne
udare nastale usled curenja
struje iz frižidera.
• Za uzemljavanje uređaja
nikad ne koristite cevi za
gas, telefonske kablove ili
neke druge potencijalne
gromovode.
- Nepravilna upotreba voda
uzemljenja može dovesti do
strujnog udara.
• Ako se kabl za napajanje
ošteti, odmah ga
zamenite kod
informacije o bezbednosti _5
DA99-03417T.indb 5
13. 8. 21.
11:06
proizvođača ili servisne
službe.
• Osigrač na frižideru mora da
zameni kvalifikovni tehničar ili
servisni centar.
- U suprotnom može doći do
strujnog udara ili povrede.
• Ako posle uklanjanja
materijala od pakovanja
nađete oštećenje,
kontaktirajte servisni centar.
ZNACI UPOZORENJA
ZA POSTAVLJANJE
FRIŽIDERA
• Održavajte ventilacione
otvore na kućištu uređaja
ili ugradnog elementa
nezačepljenim.
• Ostavite uređaj da miruje 2
sata nakon postavljanja.
OPREZ
ZNACI IZRIČITOG
UPOZORENJA KOJI
SE ODNOSE NA
KORIŠĆENJE
• Ne uključujte utikač
mokrim rukama.
• Ne stavljajte predmete na
gornju površinu uređaja.
- Kada otvorite ili zatvorite
vrata neki predmet može
pasti i povrediti vas ili
napraviti štetu.
• Nemojte stavljati na frižider
UPOZORENJE
posude napunjene vodom.
- Ako se prospe, postoji
opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Ne dozvolite deci da se kače
na vrata.
- Ako ne zabranite deci da se
kače o vrata, to može dovesti
do ozbiljnih povreda.
• Nemojte ostavljati vrata
frižidera otvorenim kada se
niko ne nalazi u njegovoj
blizini i nemojte dozvoliti
deci da ulaze u unutrašnjost
frižidera.
• Nemojte sedeti na vratima
zamrzivača.
- Vrata se mogu polomiti i
izazvati povrede.
• Da biste sprečili da deca
budu zatvorena unutra,
morate ponovo instalirati
pregradu koristeći priložene
zavrtnje posle čišćenja
ili drugih radnji ako ste
pregradu izvadili iz fioke.
• Nikada nemojte gurati prste
ili druge predmete u otvor
automata za vodu.
- Ako ne postupite prema
ovom uputstvu, to može
prouzrokovati povređivanje ili
materijalnu štetu.
• Nemojte stavljati u frižider
isparljive ili zapaljive
6_ informacije o bezbednosti
DA99-03417T.indb 6
13. 8. 21.
11:06
supstance kao što su benzin,
razređivač, alkohol, etar ili
tečni naftni gas.
- Stavljanje bilo koje od
pomenutih supstanci može
prouzrokovati eksploziju.
• Nemojte stavljati u frižider
farmaceutske proizvode
koji su osetljivi na niske
temperature, materijale
koji su predmet naučnog
istraživanja ili druge
proizvode osetljive na nisku
temperaturu.
- Proizvodi koji zahtevaju
strogu kontrolu temperature
se ne smeju čuvati u frižideru.
• Nemojte stavljati u frižider
ili koristiti unutar frižidera
električne uređaje osim
ako nisu takve vrste koju
preporučuje proizvođač.
• Nemojte koristiti fen za kosu
za sušenje unutrašnjosti
frižidera. Nemojte stavljati
upaljenu sveću unutar
frižidera radi uklanjanja loših
mirisa.
- To može dovesti do
električnog udara ili do pojave
vatre.
• Ne dodirujte unutrašnje
zidove zamrzivača ili
proizvode u njemu mokrim
rukama.
- Tako mogu nastati promrzline.
• Ne koristite mehaničke
uređaje niti bilo koji drugi
način da ubrzate proces
odmrzavanja van onoga što
je preporučio proizvođač.
• Ne oštećujte rashladno kolo.
• Ovaj proizvod je
namenjen isključivo za
čuvanje namirnica u
domaćinstvu.
• Boce treba držati jednu uz
drugu da ne bi poispadale.
• U slučaju curenja gasa (npr.
propana, TNG i dr.), odmah
provetrite prostoriju i ne
dodirujte strujni utikač. Ne
dodirujte uređaj niti kabl za
napajanje.
- Ne koristite ventilator.
- Varnica može izazvati
eksploziju ili požar.
• Koristite samo LED lampice
dobijene od proizvođača ili
servisera.
• Deca bi trebalo da budu
nadgledana kako bi se
osiguralo da se ne igraju
odnosno da se ne penju na
uređaj.
• Ne rastavljajte i ne
opravljajte frižider sami.
- Ako tako radite, možete
informacije o bezbednosti _7
DA99-03417T.indb 7
13. 8. 21.
11:06
izazvati požar, kvarove i/
ili povrede. U slučaju
neispravnosti, molimo Vas
da kontaktiratre predstavnike
vašeg servisnog centra.
ZNACI OPREZA KOJI
SE ODNOSE NA
KORIŠĆENJE
• Da biste ostvarili najbolji
radni učinak uređaja,
- Nemojte postavljati hranu
preblizu ventilacionim
• Ako uređaj stvara čudan
otvorima na zadnjoj strani
zvuk, ako dođe do pojave
pošto to može omesti
gorenja, neobičnog mirisa
slobodnu cirkulaciju vazduha
ili dima, odmah isključite
u odeljku frižidera.
napojni kabl iz utičnice za
elektronapajanje i kontak- - Pravilno umotajte hranu i
postavite je u hermetički
tirajte Vaš najbliži servisni
zatvorene posude pre nego
centar.
što je stavite u frižider.
- Ako tako ne uradite, to može
- Ne stavljajte nove namirnice
dovesti do opasnosti prouzza zamrzavanje blizu već
rokovane elekričnom strujom
smrznute hrane.
ili vatrom.
• Ne stavljajte gazirana pića
• Ako budete imali problema
u odeljak zamrzivača. Ne
pri zameni svetla, obratite se
stavljajte boce ili staklene
serviseru.
posude u zamrzivač.
• Ako proizvod ima LED lam- Kada se sadržina smrzne,
picu, ne skidajte njen pokstaklo može popucati i
lopac i ne vadite LED lamprouzrokovati povrede i
picu sami.
materijalnu štetu.
- Obratite se serviseru.
• Nemojte menjati ili
• Ako se u frižideru nalazi bilo
modifikovati funkcionalna
kakva prašina ili voda, izvusvojstva frižidera.
cite napojni kabl iz utičnice
- Promene ili modifikacije mogu
elektronapajanja i kontaktidovesti do povređivanja
rajte Vaš servisni centar za
odnosno do materijalne
proizvode Samsung Elecštete. Bilo kakve promene
tronics.
ili modifikacije koje obavi 3.
- Postoji opasnost od požara.
strana na ovom gotovom
OPREZ
8_ informacije o bezbednosti
DA99-03417T.indb 8
13. 8. 21.
11:06
proizvodu nisu pokrivene
Samsungovom servisnom
garancijom niti je Samsung
odgovoran za pitanja
sigurnosti i oštećenja koji
proisteknu iz modifikacija koje
obavi treća strana.
• Nemojte blokirati otvore za
vazduh.
- Ako su otvori za vazduh
blokirani, posebno sa
plastičnom vrećom,
unutrašnjost frižidera može
biti previše hlađena. Ako taj
period preteranog hlađenja
potraje suviše dugo, može
se polomiti filter za vodu i
prouzrokovati curenje vode.
- Ne stavljajte nove namirnice
za zamrzavanje blizu već
smrznute hrane.
• Vodite računa o
maksimalnom vremenu
čuvanja raznih vrsta
smrznute hrane.
• Napunite rezervoar za vodu,
posudu za led i posude za
vodu u obliku kockica samo
sa pijaćom vodom.
• Koristite isključivo aparat za
led dobijen uz frižider.
• Cev za dovod vode u frižider
sme da instalira/priključi
isključivo za to kvalifikovana
osoba, i to samo na dovod
pijaće vode.
• Da bi uređaj za pravljenje
leda (ledomat) funkcionisao
ispravno, zahteva se da
pritisak vode bude 138–862
kPa (1,4–8,8 kgf/cm3).
• Ne prskajte isparljive
materije, npr. insekticid, na
površinu uređaja.
- Pored toga što to može biti
štetno za čoveka, može doći
do strujnog udara, požara,
eksplozije ili problema u radu
proizvoda.
• Pri otvaranju vrata pazite da
se ne povredite.
ZNACI UPOZORENJA
ZA ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
• Frižider iznutra ili spolja
nemojte prskati vodom.
- Postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Ne koristite i ne stavljajte
u blizinu frižidera bilo
kakve supstance koje
nisu termostabilne, kao
što su zapaljivi sprejevi i
predmeti, suvi led, lekovi i
hemikalije. Nemojte stavljati
u frižider isparljive ili zapaljive
predmete i supstance
(benzin, razređivač, gas
propan i dr.).
OPREZ
informacije o bezbednosti _9
DA99-03417T.indb 9
13. 8. 21.
11:06
- Ovaj frižider služi isključivo za
čuvanje namirnica.
- To može dovesti do požara ili
eksplozije.
• Nemojte raspršivati sredstva
za čišćenje direktno na
displej.
- Štampana slova na displeju
mogu se izbrisati.
• Uklonite sve strane materije
i prašinu sa klinova utikača.
Nemojte koristiti mokru ili
vlažnu krpu kada čistite
utikač; sa klinova utikača
uklonite sve strane materije i
prašinu.
- U suprotnom, postoji
opasnost od požara ili
strujnog udara.
ZNACI IZRIČITOG
UPOZORENJA KOJI
SE ODNOSE NA
ODLAGANJE
• Pre odlaganja se uverite
da nijedna od cevi sa
zadnje strane uređaja nije
oštećena.
• Kao rashladni fluid koristi se
sredstvo R600a ili R134a.
Pogledajte nalepnicu na
kompresoru, na zadnjoj
strani uređaja ili nalepnicu
unutar frižidera da biste videli
koje se rashladno sredstvo
koristi u frižideru. Ako
ovaj uređaj sadrži zapaljivi
gas (rashladno sredstvo
R600a), kontaktirajte lokalne
vlasti u vezi sa bezbednim
• Pre nego što počnete sa
odlaganjem ovog proizvoda.
čišćenjem frižidera i
Ciklopetan se koristi kao
radovima održavanja,
izolacioni gas. Gasovi u
isključite ga iz napajanja
izolacionom materijalu
električnom strujom.
zahtevaju specijalan
• Za slučaj da ga niste koristili
postupak uklanjanja. Obratite
duže vreme, isključite
se lokalnoj vlasti radi ekološki
napajanje i očistite ga
bezbednog odlaganja ovog
iznutra, a zatim ostavite vrata
uređaja. Pre odlaganja se
otvorena.
uverite da nijedna od cevi
sa zadnje strane uređaja nije
oštećena. Cevi se moraju
rastavljati na otvorenom
prostoru.
• Kada odlažete ovaj proizvod
OPREZ
10_ informacije o bezbednosti
DA99-03417T.indb 10
13. 8. 21.
11:06
ili druge frižidere, uklonite
vrata / zaptivke vrata i
bravice tako da mala deca
ili životinje ne mogu biti
uhvaćeni unutar uređaja kao
u zamku. Ostavite police na
svojim mestima da deca ne
bi mogla lako da se uvuku.
Deca bi trebalo da budu
nadgledana kako bi se
osiguralo da se ne igraju sa
starim uređajima.
• Uklonite ambalažu uređaja
na ekološki prihvatljiv način.
DODATNI SAVETI ZA
PRAVILNU UPOTREBU
• U slučaju nestanka
struje pozovite lokalnu
elektrodistribuciju i pitajte
koliko će to potrajati.
- Većina nestanaka električne
struje koji se otklone za
sat-dva neće uticati na
temperaturu u frižideru.
Međutim, morate smanjiti
broj otvaranja vrata dok
nema struje.
- Ako nestanak struje potraje
duže od 24 sata, izvadite sve
zamrznute namirnice.
• Ako su sa frižiderom
isporučeni i ključevi, tada bi
oni trebalo da budu držani
na mestima koja su van
domašaja dece i ne blizu
samog uređaja.
• Uređaj možda neće raditi
ravnomerno (moguće je da
će u frižideru biti pretoplo)
ako duži period bude stajao
na temperaturi nižoj od one
za koju je projektovan.
• Ne čuvajte hranu koja
se lako kvari na niskim
temperaturama, poput
banana i lubenica.
• Uređaj ne stvara inje, što
znači da nema potrebe
za ručnim odmrzavanjem
uređaja jer će se to vršiti
automatski.
• Porast temperature tokom
odmrzavanja može biti u
skladu sa ISO zahtevima.
Međutim, ako želite da
sprečite neželjeni porast
temperature smrznute hrane
tokom odmrzavanja uređaja,
umotajte smrznutu hranu u
nekoliko slojeva novinskog
papira.
• Svaki porast temperature
smrznute hrane tokom
odmrzavanja može skratiti
njegovo vreme čuvanja.
informacije o bezbednosti _11
DA99-03417T.indb 11
13. 8. 21.
11:06
strane frižidera. Nemojte
Saveti za uštedu energije
pokrivati ventilacione otvore.
- Uređaj postavite u hladnu,
- Prilikom instalacije ostavite
suvu i dobro provetravanu
dovoljno prostora sa desne,
prostoriju. Uverite se da nije
leve, zadnje i gornje strane.
izložen direktnoj sunčevoj
Na taj način ćete smanjiti
svetlosti i nikad ga ne
potrošnju energije i iznose na
stavljajte blizu izvora toplote
računima za struju.
(npr. radijator).
- Nikada ne začepljujte
ventilacione otvore i rešetke
uređaja.
- Pustite hranu da se ohladi
pre nego što je stavite u
uređaj.
- Stavite smrznutu hranu
u frižider da se odmrzne.
Tada možete koristiti niske
temperature smrznutih
namirnica da biste hladili
frižider.
- Ne držite vrata uređaja
predugo otvorena pri
stavljanju ili vađenju
namirnica. Što kraće držite
vrata otvorena, to se manje
leda stvara u zamrzivaču.
- Redovno čistite zadnju stranu
frižidera. Nagomilavanje
prašine uzrokuje povećanu
potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu
temperaturu nego što je
potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću
ventilaciju sa donje i zadnje
12_ informacije o bezbednosti
DA99-03417T.indb 12
13. 8. 21.
11:06
sadržaj
POSTAVLJANJE FRIŽIDERA ·········································································· 13
REŠAVANJE PROBLEMA ·············································································· 21
02 PODEŠAVANJE
01
KORIŠĆENJE FRIŽIDERA ············································································· 17
Postavljanje frižidera
PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE
FRIŽIDERA
Čestitamo Vam na kupovini ovog Samsungovog
frižidera. Nadamo se da uživate u našem
vrhunskom proizvodu.
100 mm
Izbor najboljeg mesta za frižider
• Mesto koje nije direktno izloženo sunčevoj
svetlosti.
• Lokacija sa ravnim (ili skoro ravnim) dnom.
• Mesto sa dovoljno prostora da se vrata frižidera
mogu lako otvoriti.
• Radi cirkulacije vazduha obezbedite dovoljno
prostora levo, desno, iza i iznad uređaja. Ako
frižider nema dovoljno prostora, može se desiti
da sistem unutrašnjeg hlađenja neće raditi
ispravno.
• Obezbedite laku pokretljivost uređaja za potrebe
održavanja i servisiranja.
2010 mm
or
1920 mm
or
1850 mm
50 mm
podešavanje _13
DA99-03417T.indb
1:13
13. 8. 21.
11:06
1. Skinite poklopac šarke i odvojte senzor sa
desnog poklopca šarke.
595 mm
584 mm or
najmanje 599 mm
najmanje
50 mm
50 mm
(RL60/58GQ***)
1,202
1,202mm
mm or
1,217
mm
1,217mm
(RL60/58GQ***)
115
960 mm
• Proizvod može biti različite visine u zavisnosti od
modela.
• Pri postavljanju obezbedite dovoljno prostora
levo, desno, iza i iznad uređaja. Na taj način ćete
smanjiti potrošnju električne energije i troškove.
• Ne postavljajte frižider tamo gde temperatura
može pasti ispod 10 °C.
PREOKRETANJE VRATA
Pre nego što promenite orijentaciju vrata frižidera
obavezno ga isključite iz naponske mreže.
Kompanija Samsung preporučuje da promenu
orijentacije vrata obavljaju isključivo ovlašćeni
servisi kompanije Samsung. To se naplaćuje, a
troškove će snositi korisnik.
Oštećenja nastala prilikom pokušaja
promene orijentacije vrata nisu pokrivena
garancijom proizvođača uređaja. Sve popravke
u vezi sa tim se naplaćuju, a troškove će snositi
korisnik.
1. Pre početka preokretanja vrata isključite frižider
iz struje i iz njega izvadite sve namirnice.
2. Ako ste u nedoumici kako da pratite uputstva
u uputstvu za upotrebu, morate kontaktirati
Samsung kvalifikovanog inženjera da biste
obavili tu izmenu.
3. Ne uključujte frižider odmah nakon što završite
preokretanje vrata, već sačekajte bar jedan sat.
Potreban alat
Ravan odvijač
(-)
Nije priložen
Ključ od 11
mm (za osovinu
šarke)
Imbus ključ od 5
mm (za srednju
šarku)
①
②
3. Skinite poklopce kabla (①) i poklopac vrata (②).
②
①
4. Skinite šarku i razdvojte kućište od šarke.
Izvucite kablove iz kućišta šarke.
5. Skinite vrata frižidera sa srednje šarke pažljivo
ih podižući uvis.
Nije priložen
„Phillips”
krstasti odvijač
(+)
2. Izvadite zavrtnje (①) i otkačite kabl (②).
Usadni ključ
od 10 mm (za
matice)
Dodatni deo
Gornje levo kućište
šarke (ispod
poklopca šarke)
OPREZ
Vrata su teška i zato pazite da se ne
povredite kada ih budete skidali.
14_ podešavanje
DA99-03417T.indb 14
13. 8. 21.
11:06
6. Skinite srednju šarku.
10. Zamenite pozicije čaure i zavrtnjeva poklopca.
7. Skinite vrata zamrzivača sa donje šarke pažljivo
ih podižući uvis.
OPREZ
11. Pažljivo vratite vrata zamrzivača. Postavite
srednju šarku.
02 PODEŠAVANJE
01
Pazite da se tokom rada ne povredite.
OPREZ
Vrata su teška i zato pazite da se ne
povredite kada ih budete skidali.
8. Pažljivo položite frižider. Zamenite pozicije
donje šarke i nožice.
12. Ključem od 11 mm skinite osovinu gornje
šarke. Okrenite gornju šarku i vratite osovinu
gornje šarke.
13. Pažljivo vratite vrata frižidera i postavite šarku.
9. Uklonite zavrtanj na donjoj desnoj strani vrata
frižidera i zamrzivača. Premestite graničnik
vrata (①), čauru (②) i nosač (③)sa desne na levu
stranu.
①
②
③
③
②
①
podešavanje _15
DA99-03417T.indb 15
13. 8. 21.
11:06
14. Postavite nosač šarke na šarku. (Koristite levo
kućište šarke koje se nalazi ispod poklopca
šarke).
17. Premestite drške sa leve strane na desnu.
330 mm
18 . Skinite zaptivače vrata frižidera i zamrzivača,
okrenite ih za 180˚ i vratite na njihovo mesto.
neispravno
ispravno
Izvadite prekidač vrata iz desne šarke
kućište i montirajte ga u levu šarku kućište.
Prekidač vrata mora biti pozicioniran na broj šifre
da bi ispravno radio.
15. Vratite poklopce kabla (①) i poklopac vrata
(②).
②
NIVELISANJE FRIŽIDERA
①
16. Priključite kablove i vratite poklopac šarke.
Prenji deo uređaja neznatno je viši od zadnjeg dela
radi lakšeg otvaranja i zatvaranja vrata. Pokretne
nožice okrećite u smeru kretanja kazaljke na satu
da biste povećali visinu frižidera, a ako želite da je
smanjite nožice okrećite u smeru suprotnom od
kretanja kazaljke na satu.
1. slučaj: Uređaj je nagnut ulevo.
• Okrećite levu nožicu za podešavanje u smeru
strelice sve dok uređaj ne bude potpuno uspravan.
2. slučaj: Uređaj je nagnut udesno.
• Okrećite desnu nožicu za podešavanje u smeru
strelice sve dok uređaj ne bude potpuno uspravan.
16_ podešavanje
DA99-03417T.indb 16
13. 8. 21.
11:06
Korišćenje frižidera
PROVERA KONTROLNOG PANELA
(TIP A)
(TIP B)
(TIP C)
6
2
3
4
6
Svaki put kada pritisnete dugme čuće se
kratki zvučni signal.
1
Frižider
Pritisnite dugme frižidera da biste podesili željenu
temperaturu frižidera u rasponu između 1 °C i 7 °C.
Temperatura je unapred podešena na 3 °C i svaki
put kada pritisnete dugme frižidera temperatura će
biti promenjena po zadatom redosledu, a indikator
temperature će prikazati željenu temperaturu.
(TIP A, B)
(TIP C)
Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste
aktivirali funkciju odmora. (TIP A)
2
Zamrzivač
Pritisnite dugme zamrzivača da biste podesili željenu
temperaturu zamrzivača u rasponu između -17 °C i
-23 °C. Temperatura je unapred podešena na -20 °C i
svaki put kada pritisnete dugme zamrzivača temperatura
će biti promenjena po zadatom redosledu, a indikator
temperature će prikazati željenu temperaturu.
(TIP A, B)
(TIP C)
DA99-03417T.indb 17
3
02 KORIŠĆENJE
5
1
Indikator temperature u frižideru ili zamrzivaču će
treptati ako temperatura u frižideru ili zarmzivaču
drastično poraste usled stavljanja tople hrane ili čestog
otvaranja vrata. (Indikator temperature u frižideru ili
zamrzivaču prestaće da trepće kada se temperatura u
frižideru ili zamrzivaču vrati na normalu. Ako indikator
temperature ne prestane da trepće ni posle nekoliko
sati, kontaktirajte servisni centar.
Držite dugme pritisnuto 3 sekunde da biste aktivirali
funkciju „Power Freeze” (duboko zamrzavanje).
Indikator (
) „Power Freeze” (duboko
zamrzavanje) će zasvetleti i frižider će skratiti vreme
potrebno za smrzavanje proizvoda u zamrzivaču.
Ova funkcija će biti aktivna 50 sata, a na indikatoru
zamrzivača će biti prikazana temperatura od
-23 °C. Ova funkcija se isključuje automatski. Kada
se završi proces dubokog zamrzavanja, indikator
dubokog zamrzavanja se isključuje i zamrzivač
se vraća na ranije podešenu temperaturu. Pri
korišćenju ove funkcije potrošnja električne energije
raste. Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite
dugme zamrzavanja na 3 sekunde.
Ako treba da zamrznete veliku količinu
hrane, funkciju Power Freeze (duboko
zamrzavanje) uključite 20 časa ranije.
Alarm
1. Alarm za vrata
Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali funkciju
alarma za vrata. Ako vrata frižidera ostanu
otvorena duže od 2 minuta, uključiće se indikator
alarma ( ), a frižider će vas upozoriti zvukom
alarma. Da biste deaktivirali ovu funkciju, ponovo
pritisnite dugme Alarm.
2. Alarm za temperaturu
(Za modele sa kontrolnim panelima (TIP A,
B) )
Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali funkciju
alarma za temperaturu. Uključiće se indikator
). Ako je temperatura u odeljku
alarma (
zamrzivača previsoka zbog nestanka struje, na
ekranu će treperiti signal „- -“. Kada pritisnete
dugme Freezer (Zamrzivač), na ekranu će pet
sekundi treperiti „najviša temperatura“ koja je
dostignuta u odeljku zamrzivača. Zatim će se
prikazati stvarna temperatura. Da biste deaktivirali
funkciju alarma za temperaturu, ponovo pritisnite
dugme Alarm.
Ovo upozorenje može da se prikaže u sledećim
slučajevima:
• prilikom uključivanja uređaja
• kada je temperatura u odeljku zamrzivača
previsoka zbog nestanka struje
korišćenje _17
13. 8. 21.
11:06
4
Cool Select Zone
Quick Cool” (brzo hlađenje) (
)
„Quick Cool” (brzo hlađenje) ( )
• Ako namirnice želite brzo da ohladite, smestite
ih u Cool Select Zone (hladnu zonu) i izaberite
režim Quick Cool (brzo hlađenje).
• Cool Select Zone (hladna zona) će ohladiti
namirnice za 60 minuta.
• Kada se režim Quick Cool (brzo hlađenje)
završi, u fioci Cool Select Zone (hladna
zona) automatski će biti podešen režim Cool
(hlađenje).
Zero Zone (zona nule) (
)
• Kada izaberete režim Zero Zone (zona nule),
temperatura Cool Select Zone (hladne zone)
biće podešena na 0 °C.
• Aktivirajte ovu funkciju „Chill” (smrzavanje) radi
čuvanja namirnica koje se veoma brzo suše.
Cool (hlađenje) (
)
• Kada izaberete režim „Cool” (hlađenje),
temperatura „Cool Select Zone” (hladne zone)
biće podešena na 3 °C.
5
Smart Eco
- Ova sličica ( ) će se pojaviti kada se uključi
funkcija optimizovane energetske efikasnosti
frižidera.
- Bez potrebe za dodatnim komandama, ona
automatski održava svežinu namirnica koristeći
brojne senzore unutrašnje i spoljne temperature i
minimizuje potrošnju energije.
6
Odmor
Pritisnite dugme odmora da biste aktivirali funkciju
odmora.
Indikator odmora ( ) će zasvetleti i frižider će
podesiti temperaturu na 15 °C da bi smanjio
potrošnju energije kada idete na duži odmor ili
poslovno putovanje ili nemate potrebu da koristite
frižider.
Dok je funkcija odmora aktivna, zamrzivač ostaje
uključen.
Ako je funkcija odmora uključena, automatski će
se isključiti ako podesite temperaturu frižidera.
Iz frižidera uklonite svu hranu pre nego što
uključite funkciju „Vacation” (odmor).
1
2
• Neke funkcije, kao što su rezervoar za vodu,
dodatak za pravljenje leda, polica za vino,
odeljak za održavanje svežine, korpa za salatu,
izbor zone hlađenja i pregrade, možda će se
razlikovati ili neće biti dostupne u zavisnosti od
modela.
• Da biste dobili više prostora u zamrzivaču,
možete da uklonite fioke i potpore (osim fioka
1 i 2 ). To ne utiče na termalne i mehaničke
karakteristike.
Nazivna zapremina zamrzivača izračunava se
dok su ovi delovi izvađeni.
• Voće i povrće može da se zamrzne u
odeljku za održavanje svežine (opcionalno)
• Da biste iskoristili energetsku efikasnost ovog
proizvoda, ostavite sve police, fioke i korpe na
njihovim mestima, kao na slici.
18_ korišćenje
DA99-03417T.indb 18
13. 8. 21.
11:06
PRAVLJENJE LEDA
1. Napunite posudu vodom do oko 80%.
2. Posudu za led stavite u gornju fioku zamrzivača.
3. Sačekajte dok se ne stvore kocke leda.
4. Posudu za led lagano izvrnite da biste izvadili
kocke leda.
Sipanje vode iz aparata za vodu
Postavite čašu ispod ispusta
za vodu i lagano njome gurnite
polugu aparata.
Preporučuje se da sačekate oko 1-2 sata uz
temperaturu podešenu na „Power Freeze”
(Duboko zamrzavanje) da bi se formirale
ledene kocke.
Opasnost od eksplozije
OPREZ
• Čašu uspravite da biste
sprečili prskanje vode.
• Može se desiti da nema aparata za vodu, što
zavisi od modela.
• Zadnji panel je najhladniji deo
frižidera.
To je najbolje mesto za čuvanje osetljivih
namirnica.
• Staklene boce koje sadrže tečnost nikada ne
treba staviti u zamrzivač jer staklo može pući
kad se sadržaj smrzne.
KORIŠĆENJE APARATA ZA VODU
(OPCIONO)
02 KORIŠĆENJE
Vreme zamrzavanja
UKLANJANJE UNUTRAŠNJIH
DELOVA
Police
Police obema rukama pažljivo podignite i povucite
ka sebi.
Punjenje vodom
Rezervoar za vodu možete napuniti
kada se on već nalazi u frižideru ili ga
možete i izvući napolje da biste ga
napunili vodom.
Štitnici vrata
Obema rukama čvrsto uhvatite štitnike vrata i
pažljivo ih podignite da biste ih skinuli.
1. način
Napunite rezervoar vodom kroz rupicu na vrhu
rezervoara.
Ako vodu sipate prebrzo, može doći do prelivanja
vode.
2. način
1. Otpustite zakačke sa obe strane rezervoara za
vodu da biste skinuli poklopac rezervoara.
2. Nalijte vodu u rezervoar.
OPREZ
Nemojte u rezervoar za vodu stavljati ništa
osim vode.
Ako voda kaplje nakon prvog punjenja
rezervoara za vodu, dospite još oko 500
ml vode.
Rezervoar za vodu
Obema rukama čvrsto uhvatite rezervoar za vodu i
pažljivo ga povucite ka sebi da biste ga uklonili.
Može se desiti da nema rezervoara za vodu,
što zavisi od modela.
korišćenje _19
DA99-03417T.indb 19
13. 8. 21.
11:06
Fioke
Da biste izvadili fioke izvucite ih do kraja, a zatim
lagano podignite.
(Fioka za sveže namirnice, fioka „CoolSelect
Zone”, fioke zamrzivača)
ČIŠĆENJE FRIŽIDERA
UPOZORENJE
Za čišćenje ne koristite benzen,
razređivač ili Clorox™.
Oni mogu oštetiti površinu uređaja i
stvoriti opasnost od požara.
UPOZORENJE
Ne prskajte frižider vodom kada je
priključen u struju, zato što to može
dovesti do strujnog udara.
Ne čistite frižider benzenom, razređivačem ili
deterdžentom za pranje kola jer postoji opasnost
od izbijanja požara.
UPOZORENJE
Očistite koristeći meku mkrpu sa
neutralnim deterdžentom.
ZAMENA LED LAMPE
Kada unutrašnja ili spoljašnja LED lampa pregori,
poklopac lampe i nju samu nemojte skidati sami.
Obratite se serviseru.
20_ korišćenje
DA99-03417T.indb 20
13. 8. 21.
11:06
rešavanje problema
PROBLEM
REŠENjE
• Proverite da li je utikač dobro priključen.
• Da li je regulator temperature na prednjoj strani uređaja dobro
podešen?
• Da li sunce osvetljava uređaj ili u blizini ima izvora toplote?
• Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida?
Namirnice u frižideru su
smrznute.
• Da li je regulator temperature na prednjoj strani uređaja podešen
na najnižu temperaturu?
• Da li je okolna temperatura preniska?
Čuju se neobični zvuci.
• Proverite da li je uređaj postavljen na stabilnu horizontalnu
površinu.
• Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida?
• Da li je neki predmet pao iza ili ispod uređaja?
• Da li zvuk dolazi od kompresora u uređaju?
• Zvuk krckanja se javlja pri širenju i skupljanju elemenata frižidera.
Prednji uglovi i bočne
strane uređaja su topli
i počinje da se stvara
kondenzacija.
• Cevi za provođenje toplote ugrađene su u prednje ćoškove
uređaja da bi se sprečila kondenzacija. To možda neće uvek biti
efikasno kada okolna temperatura poraste.
Međutim, to nije nenormalno.
• Pri veoma vlažnim vremenskim uslovima može doći do
kondenzacije na spoljnim površinama uređaja kada atmosferska
vlaga dođe u dodir sa hladnom površinom uređaja.
Možete čuti klokotanje
tečnosti u uređaju.
• U pitanju je rashladni fluid koji hladi unutrašnjost uređaja.
U uređaju se oseća
smrad.
• Da li u frižideru ima pokvarene hrane?
• Hermetički upakujte namirnice koje imaju jak miris (npr. ribu).
• Redovno čistite frižider i bacite svu pokvarenu ili sumnjivu hranu.
Na zidovima frižidera
ima inja.
• Da li su otvori za vazduh blokirani namirnicama stavljenim u
frižider?
• Rasporedite namirnice što bolje da biste poboljšali provetravanje.
• Da li su vrata potpuno zatvorena?
Kondenzacija nastaje
na unutrašnjem zidu
uređaja i na povrću.
• Namirnice sa većim sadržajem vode su stavljene nepokrivene ili
su vrata bila otvorena duže vreme.
• Namirnice čuvajte pokrivene ili u zatvorenim posudama.
03 REŠAVANJE PROBLEMA
Uređaj uopšte ne
radi ili je temperatura
previsoka.
rešavanje problema _21
DA99-03417T.indb 21
13. 8. 21.
11:06
Memo
DA99-03417T.indb 22
13. 8. 21.
11:06
Memo
DA99-03417T.indb 23
13. 8. 21.
11:06
Ograničenja u vezi sa temperaturom prostorije
Ovaj frižider je namenjen radu na sobnoj temperaturi određenoj temperaturnom klasom
naznačenom na natpisnoj pločici.
Klasa
Oznaka
Opseg temperatura ambijenta (°C)
Produžena umerena
SN
+10 do +32
Umerena
N
+16 do +32
Suptropska
ST
+16 do +38
Tropska
T
+16 do +43
Na temperaturu unutar uređaja mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera, temperatura
okoline i učestalost otvaranja vrata. Podesite temperaturu potrebnu da kompenzuje ove
faktore.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
Serbian
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi
elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa
ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite
ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj
državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše
recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora
o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se
mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd, Serbia, Samsung Electronics Adriatic
Tel: +381 11 321 6899
www.samsung.com
DA99-03417T.indb 24
13. 8. 21.
11:06
SEAD
RL60*
RL58*
RL56*
Hladnjak
Korisnički priručnik
hrvatski
zamislite mogućnosti
Hvala Vam što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Kako bismo Vam mogli pružiti cjelovitiju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register
Ugrađeni uređaj
DA99-03417T.indb 1
13. 8. 21.
11:06
sigurnosne informacije
modela, karakteristike
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Vašeg hladnjaka mogu se
• Prije korištenja ovog uređaja,
djelomično razlikovati od
molimo Vas da pažljivo
onih koje su ovdje opisane
pročitate priručnik i držite
i svi znakovi upozorenja
ga na sigurnom mjestu blizu
možda nisu primjenjivi.
uređaja za kasniju uporabu.
Ako imate bilo kakvih pitanja
• Koristite uređaj samo za
ili nedoumica, obratite se svom
svrhu za koju je namijenjen
najbližem servisnom centru ili
kako je opisano u ovom
pomoć i informacije potražite
priručniku. Ovaj uređaj
na www.samsung.com .
nije namijenjen osobama
(uključujući i djecu) s
Važne sigurnosne oznake i
ograničenim fizičkim,
upozorenja:
osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili pak s
Opasnosti ili opasne
nedostatkom iskustva i
radnje koje mogu
znanja, osim ako su pod
UPOZORENJE
dovesti do ozbiljnih
nadzorom ili primaju upute
tjelesnih ozljeda ili smrti.
vezane za korištenje od
Opasnosti ili opasne
osobe koja je odgovorna
radnje koje mogu
za njihovu sigurnost.
dovesti do lakših
OPREZ
Upozorenja i Važne
tjelesnih ozljeda i
sigurnosne upute u ovom
materijalne štete.
priručniku ne pokrivaju sve
moguće uvjete i situacije
NE pokušavajte.
do kojih može doći. Vaša
NE rastavljajte.
je odgovornost da se
vodite zdravim razumom,
NE dirajte.
budete pažljivi i oprezni pri
Pažljivo slijedite
instaliranju, održavanju i
upute.
korištenju svog uređaja.
Isključite utikač iz
• Budući da se ovaj korisnički
utičnice.
priručnik odnosi na više
2_ sigurnosne informacije
DA99-03417T.indb 2
13. 8. 21.
11:06
VAŽNE OZNAKE
UPOZORENJA ZA
PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ
• Kod prijevoza i instalacije
uređaja treba voditi
računa o tome da se ne
ošteti niti jedan dio
rashladnog ciklusa.
Ovi znakovi upozorenja
namijenjeni su sprječavanju • Kao rashladni plin koriste se
R600 ili R134a. Provjerite
ozljeda Vas i drugih osoba.
Molimo pažljivo ih slijedite.
oznaku na kompresoru
Nakon što ste pročitali
na stražnjoj strani uređaja
ovaj odjeljak, držite ih na
ili oznaku u unutrašnjosti
sigurnom mjestu za kasniju
hladnjaka kako biste utvrdili
uporabu.
koji rashladni plin se koristi u
Vašem hladnjaku.
CE napomena
• Ako ovaj proizvod sadrži
Ustanovljeno je da je ovaj
zapaljivi plin (izolacijski plin
proizvod sukladan Direktivi o
R600a):
niskom naponu (2006/95/EZ),
- Rashladni plin koji curi iz
Direktivi o elektromagnetskoj
cijevi mogao bi se zapaliti ili
kompatibilnosti (2004/108/
ozlijediti oči. Ako primijetite
EZ), Direktivi o ograničavanju
curenje, izbjegavajte dodir
opasnih tvari (RoHS)
s otvorenom vatrom ili
(2011/65/EU), Delegiranoj
uredbi Komisije (EU) br.
mogućim izvorima paljenja
1060/2010 i Direktivi o
i nekoliko minuta zračite
eko-dizajnu (2009/125/EZ)
prostoriju gdje uređaj stoji.
implementiranoj Uredbom (EZ)
Kako biste izbjegli stvaranje
br. 643/2009 Europske unije
zapaljive smjese plina i zraka
(samo za proizvode prodane u
ako dođe do curenja u
europskim zemljama).
rashladnom ciklusu, veličina
prostorije u kojoj je uređaj
može se izračunati ovisno o
Provjerite je li uređaj
uzemljen kako bi se
spriječio strujni udar.
Nazovite kontaktni
centar za pomoć.
Bilješka
UPOZORENJE
sigurnosne informacije _3
DA99-03417T.indb 3
13. 8. 21.
11:06
količini korištenog rashladnog
VAŽNE OZNAKE
UPOZORENJE
plina.
UPOZORENJA ZA
- Nemojte uključivati uređaj na
INSTALACIJU
kojem su vidljiva oštećenja.
• Ne postavljajte ovaj
Ako niste sigurni, obratite
uređaj na vlažno, masno
se ovlaštenom trgovcu.
ili prašno mjesto, a ni
Prostorija u kojoj će hladnjak
tako da bude izravno
biti smješten mora biti veličine
izložen suncu i vodi (kiša).
3
1 m za svakih 8 g rashladnog - Oštećena izolacija električnih
plina R600a unutar uređaja.
dijelova može prouzročiti
Količina rashladnog plina u
strujni udar ili požar.
Vašem uređaju prikazana
• Ne postavljajte ovaj hladnjak
je na identifikacijskoj pločici
tako da bude izravno izložen
unutar uređaja.
suncu ili toplini iz pećnica,
- Ako uređaj sadrži rashladni
grijalica ili drugih uređaja.
plin izo-butan (R600a), riječ
• Nemojte uključivati više
je o prirodnom plinu koji
uređaja na jedan produžni
nije štetan za okoliš, ali je
kabel s više utičnica.
ipak zapaljiv. Kod prijevoza
Hladnjak uvijek mora
i instalacije uređaja, treba
biti priključen na vlastitu
voditi računa o tome da
pojedinačnu električnu
se ne ošteti niti jedan dio
utičnicu čija voltaža odgovara
rashladnog ciklusa.
voltaži na pločici uređaja.
- To jamči najbolji rad i
sprječava preopterećenje
kućnog strujnog sustava
koje bi moglo izazvati požar
u slučaju pregrijavanja žica.
Ako je utičnica labava,
nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog
udara ili požara.
• Ne koristite kabel na kojem
4_ sigurnosne informacije
DA99-03417T.indb 4
13. 8. 21.
11:06
su pukotine ili koji je oštećen
po dužini ili na bilo kojem kraju.
• Nemojte previše savijati kabel
ili na njega stavljati teške
predmete.
• U blizini hladnjaka ne koristite
aerosole.
- Aerosoli koje se koriste blizu
hladnjaka mogu prouzročiti
eksploziju ili požar.
• Ne postavljajte ovaj uređaj
na mjesto gdje može doći do
curenja plina.
- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
strujni udar.
• Provjerite da niste zgnječili
ili oštetili utikač stražnjom
stranom hladnjaka.
• Kad pomičete hladnjak,
pazite da ne iskrenete ili
oštetite strujni kabel.
- Mogli biste izazvati požar.
• Uređaj mora biti postavljen
tako da nakon instalacije
možete dosegnuti utikač.
• Hladnjak mora biti
uzemljen.
- Hladnjak morate uzemljiti
kako biste izbjegli "curenje"
struje ili strujne udare
• Postavljanje ili popravke
na ovom uređaju moraju
prouzročene curenjem iz
obaviti kvalificirani serviser
hladnjaka.
ili osoblje servisa.
• Nipošto nemojte koristiti
- U suprotnom može doći
plinske cijevi, telefonske
do strujnog udara , požara,
žice ili druge potencijalne
eksplozije, problema s
provodnike kao način
proizvodom ili ozljede.
uzemljenja.
• Prije uporabe, hladnjak
- Nepropisna uporaba
mora biti pravilno instaliran i
uzemljenja može prouzročiti
smješten u skladu s uputama
strujni udar.
iz ovog priručnika.
• Ispravno umetnite utikač tako
• Ako je kabel oštećen,
odmah ga dajte zamijeniti
da kabel visi prema dolje.
kod proizvođača ili
- Ako umetnete utikač
servisera.
naopako, strujni kabel može
se prelomiti i izazvati požar ili • Osigurač na hladnjaku mora
sigurnosne informacije _5
DA99-03417T.indb 5
13. 8. 21.
11:06
zamijeniti kvalificirani serviser • Nemojte dopustiti djeci da se
ili osoblje servisa.
vješaju na vrata.
- U suprotnom može doći do
- U suprotnom može doći do
strujnog udara ili ozljede.
ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
• Ako nakon otpakiravanja
• Nemojte ostavljati vrata
nađete bilo kakva oštećenja,
hladnjaka otvorena dok
obratite se servisnom centru.
hladnjak nije pod nadzorom i
ne dopustite djeci da ulaze u
hladnjak.
OZNAKE OPREZA ZA
• Nemojte sjediti na vratima
OPREZ
INSTALACIJU
ledenice.
• Otvor za ventilaciju
- Vrata se mogu slomiti i
uređaja ili okvir za
dovesti do tjelesnih ozljeda.
postavljanje držite
• Kako biste izbjegli da djeca
slobodnima.
ostanu zarobljena unutra,
• Neka uređaj stoji dva sata
nakon čišćenja ili drugih
nakon instalacije.
radnji morate ponovno staviti
pregradu ako ste je izvadili iz
ladice.
VAŽNE OZNAKE
• Nikad ne stavljajte prste
UPOZORENJE
UPOZORENJA ZA
ili druge predmete u otvor
UPORABU
opskrbljivača.
• Nemojte umetati utikač
- U suprotnom može doći do
mokrim rukama.
ozbiljnih tjelesnih ozljeda i
• Ne držite stvari na uređaju.
materijalne štete.
- Kad otvarate ili zatvarate
• U hladnjak nemojte
vrata, predmeti bi mogli
pohranjivati hlapljive ili
pasti i prouzročiti ozljede i/ili
zapaljive tvari poput benzena,
materijalnu štetu.
razrjeđivača, alkohola ili LP
• Na hladnjak ne stavljajte
plina.
posude s vodom.
- Pohrana takvih proizvoda
- Ako se proliju, postoji
može izazvati eksploziju.
opasnost od požara ili
• U hladnjak nemojte
strujnog udara.
6_ sigurnosne informacije
DA99-03417T.indb 6
13. 8. 21.
11:06
pohranjivati farmaceutske
proizvode, umjetne materijale
ili druge proizvode osjetljive
na nisku temperaturu.
- Proizvodi koji zahtijevaju
strogu kontrolu temperature
ne smiju se pohranjivati u
hladnjak.
• Nemojte stavljati ili koristiti
električne uređaje unutar
hladnjaka, osim ako ih je
preporučio proizvođač.
• Nemojte koristiti sušilo za
kosu za sušenje unutar
hladnjaka. Nemojte koristiti
upaljenu svijeću u hladnjaku
za uklanjanje neugodnih
mirisa.
- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Nemojte dodirivati unutarnje
stijenke ledenice ili proizvoda
u ledenici mokrim rukama.
- To može izazvati ozebline.
• Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili druge načine
da ubrzate postupak
odleđivanja, osim onih koje je
preporučio proizvođač.
• Nemojte oštetiti rashladni
ciklus.
• Ovaj proizvod namijenjen
je samo čuvanju hrane za
kućnu uporabu.
• Boce treba čuvati tako da
stoje čvrsto jedna uz drugu
kako ne bi ispale.
• Ako dođe do curenja plina
(poput propana, LP plina
itd.), odmah prozračite bez
diranja utikača.
Ne dirajte uređaj ili strujni
kabel.
- Ne koristite ventilator.
- Iskra može dovesti do
eksplozije ili požara.
• Koristite samo LED-žaruljice
koje možete nabaviti kod
proizvođača ili servisera.
• Djecu treba nadgledati kako
se ne bi igrala s uređajem i/ili
penjala se u njega.
• Nemojte sami rastavljati ili
popravljati hladnjak.
- Postoji opasnost da izazovete
požar, kvar i/ili ozljede. U
slučaju kvara, molimo obratite
se serviseru.
• Ako uređaj proizvodi
čudnu buku, izgaranje,
miris ili dim, izvucite
utikač i kontaktirajte
najbliži servisni centar.
sigurnosne informacije _7
DA99-03417T.indb 7
13. 8. 21.
11:06
- U suprotnom može doći do
ledenicu. Ne stavljajte boce ili
strujnog udara ili požara.
staklene posude u ledenicu.
• Ako imate poteškoća s mi- Kad se sadržaj smrzne, staklo
jenjanjem žaruljice, obratite
bi moglo puknuti i prouzročiti
se servisu.
ozljede i materijalnu štetu.
• Ako uređaj ima LED-rasvjetu, • Ne mijenjajte i ne
nemojte sami rastavljati pokprilagođavajte funkcionalnost
rov žaruljice i LED-žaruljicu.
hladnjaka.
- Molimo obratite se serviserima. - Promjene ili prilagodbe
• Ako se u hladnjaku nađu
mogu dovesti do tjelesnih
prašina ili voda, izvucite
ozljeda i/ili materijalne štete.
utikač i obratite se Samsung
Sve promjene i prilagodbe
Electronics servisnom centru.
koje obavi treća osoba na
- Postoji opasnost od požara.
ovom gotovom uređaju
nisu pokrivene Samsung
garancijom niti je Samsung
odgovoran za sigurnosna
ZNAKOVI OPREZA ZA
OPREZ
pitanja i štete koje mogu
UPORABU
proizaći iz promjena koje
• Kako biste na najbolji
učini treća osoba.
mogući način iskoristili
• Nemojte blokirati otvore za
proizvod,
zrak. Ako su otvori blokirani,
- Ne stavljajte hranu preblizu
posebno plastičnom
ispred otvora za zrak na
vrećicom, hladnjak se može
stražnjoj strani uređaja budući
pretjerano ohladiti. Ako to
da to može ometati slobodno
razdoblje hlađenja predugo
kruženje zraka u hladnjaku.
traje, filtar za vodu može se
- Dobro umotajte hranu ili je
oštetiti i prouzročiti curenje
stavite u posude prije nego je
vode.
stavljate u hladnjak.
- Ne stavljajte novu hranu
- Ne stavljajte novu hranu
za zamrzavanje blizu već
za zamrzavanje blizu već
zamrznute hrane.
zamrznute hrane.
• Ne stavljajte gazirana pića u • Molimo poštujte maksimalno
8_ sigurnosne informacije
DA99-03417T.indb 8
13. 8. 21.
11:06
vrijeme čuvanja i rok trajanja
smrznute hrane.
• Punite posudu za vodu,
pladanj za led, kockice s
ledom samo pitkom vodom.
• Koristite samo ledomat
isporučen s hladnjakom.
• Dovod vode do ovog
hladnjaka smije instalirati/
priključiti samo ovlaštena
osoba i povezati samo s
dovodom pitke vode.
• Kako bi ledomat
ispravno radio, potreban
je tlak vode od 138 ~
862kPa(1.4~8.8kgf/cm3).
• Ne prskajte hlapljive tvari
poput insekticida na površinu
uređaja.
- Osim što je štetan za ljude,
može dovesti i do strujnog
udara, požara, ili problema s
proizvodom.
• Pazite da se ne ozlijedite dok
otvarate vrata.
ZNAKOVI OPREZA
ZA ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
• Ne prskajte hladnjak
vodom ni izvana ni
iznutra.
- Postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Blizu hladnjaka ne koristite
i ne stavljajte tvari koje su
osjetljive na temperaturu
poput zapaljivih raspršivača,
zapaljivih predmeta, suhog
leda, lijekova ili kemikalija. U
hladnjak nemojte pohranjivati
hlapljive ili zapaljive predmete
ili tvari (benzen, razrjeđivač,
propan plin itd.)
- Ovaj hladnjak namijenjen je
samo čuvanju hrane.
- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Ne prskajte proizvode za
čišćenje izravno na zaslon.
- Tiskana slova na zaslonu
mogla bi se oštetiti.
• Uklonite sve strane čestice
ili prašinu s utikača. Pritom
nemojte koristiti vlažnu ili
mokru krpu.
- Postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
OPREZ
sigurnosne informacije _9
DA99-03417T.indb 9
13. 8. 21.
11:06
• Isključite hladnjak prije
čišćenja i održavanja.
• Ako ga niste upotrebljavali
dulje vrijeme, isključite
napajanje i očistite
unutrašnjost uređaja, a zatim
ga ostavite s otvorenim
vratima.
odlaganja. Molimo obratite
se lokalnoj službi vezano za
odlaganje ovog proizvoda
koje je sigurno za okoliš.
Prije odlaganja osigurajte da
niti jedna od cijevi sa stražnje
strane uređaja nije oštećena.
Cijevi se smiju razbiti na
otvorenom.
• Kod odlaganja ovog
proizvoda ili drugih hladnjaka,
uklonite vrata/šarke na
vratima, kako mala djeca ili
životinje ne bi mogli ostati
zatvoreni unutra. Ostavite
police na mjestu kako se
djeca ne bi lako mogla
popeti unutra. Djecu treba
nadgledati kako se ne bi
igrala sa starim uređajem.
• Molimo odložite ambalažu
ovog proizvoda na ekološki
prihvatljiv način.
VAŽNE OZNAKE
UPOZORENJA ZA
ODLAGANJE
• Prije odlaganja osigurajte
da niti jedna od cijevi sa
stražnje strane uređaja
nije oštećena.
• Kao rashladni plin koriste se
R600 ili R134a. Provjerite
oznaku na kompresoru
na stražnjoj strani uređaja
ili oznaku u unutrašnjosti
hladnjaka kako biste utvrdili
koji rashladni plin se koristi
u Vašem hladnjaku. Ako
ovaj proizvod sadrži zapaljivi
DODATNI SAVJETI ZA
plin (rashladni plin R600a),
PRAVILNU UPORABU
obratite se lokalnoj službi
• Ako dođe do nestanka struje,
radi informacija o sigurnom
nazovite lokalnog dobavljača
odlaganju proizvoda.
struje i pitajte ga koliko dugo
Ciklopentan se koristi kao
će nestanak trajati.
izolacijski plin. Plinovi u
- Većina nestanaka struje koji
izolacijskom materijalu
su otklonjeni u roku od sat
zahtijevaju posebni postupak
OPREZ
10_ sigurnosne informacije
DA99-03417T.indb 10
13. 8. 21.
11:06
ili dva neće imati utjecaja na
temperature u hladnjaku.
Međutim, dok nema struje
otvaranje hladnjaka svedite
na najmanju moguću mjeru.
- Ako struje nema duže od 24
sata, izvadite svu smrznutu
hranu.
• Ako su s hladnjakom
isporučeni i ključevi, treba ih
držati izvan dohvata djece i
dalje od uređaja.
• Uređaj možda neće raditi
jednolično (mogućnost da
u hladnjaku bude previsoka
temperatura) ako se duže
vrijeme nalazi u hladnijoj
prostoriji od one za koju je
dizajniran.
• Nemojte pohranjivati hranu
koja se lako pokvari na niskoj
temperaturi, poput banana ili
dinja.
• Vaš uređaj je opremljen "frost
free" tehnologijom, što znači
da nema potrebe za ručnim
odmrzavanjem budući da će
to biti učinjeno automatski.
• Porast temperature tijekom
odmrzavanja može biti u s
kladu s ISO zahtjevima. No,
ako želite spriječiti nepotrebni
porast temperature
smrznutih proizvoda pri
odmrzavanju uređaja, molimo
zamotajte smrznutu hranu u
više slojeva novina.
• Svako povećanje
temperature smrznute hrane
tijekom odmrzavanja može
skratiti njen vijek trajanja.
Savjeti za štednju energije
- Instalirajte uređaj u
hladnu i suhu prostoriju
s odgovarajućim
prozračivanjem. Neka ne
bude izravno izložen suncu
ili izvorima topline (npr.
radijator).
- Nikad ne blokirajte otvore za
ventilaciju ili rešetke uređaja.
- Neka se topla hrana ohladi
prije stavljanja u uređaj.
- Smrznutu hranu stavite u
hladnjak da se odmrzne.
Možete koristiti niske
temperature smrznutih
proizvoda kako biste ohladili
hranu u hladnjaku.
- Vrata uređaja nemojte
dugo držati otvorenima kad
stavljate ili vadite hranu. Što
je vrijeme otvaranja vrata
kraće, to će se u ledenici
sigurnosne informacije _11
DA99-03417T.indb 11
13. 8. 21.
11:06
stvoriti manje leda.
- Redovito čistite stražnju
stranu hladnjaka. Prašina
povećava potrošnju energije.
- Ne podešavajte temperaturu
na nižu vrijednost nego što je
potrebno.
- Osigurajte učinkovit ispust
zraka na dnu i na stražnjoj
strani hladnjaka. Ne pokrivajte
otvore za ventilaciju.
- Kod instalacije, osigurajte
dovoljno prostora s desne
i lijeve strane, odostraga i
odozgo. Na taj način ćete
smanjiti potrošnju energije i
svoje račune.
12_ sigurnosne informacije
DA99-03417T.indb 12
13. 8. 21.
11:06
Sadržaj
POSTAVLJANJE HLADNJAKA ······································································· 13
RJEŠAVANJE PROBLEMA ············································································· 21
02 POSTAVLJANJE
01
KORIŠTENJE VAŠEG HLADNJAKA ······························································ 17
Postavljanje hladnjaka
PRIPREMA ZA INSTALACIJU
HLADNJAKA
Čestitamo na kupnji Samsung hladnjaka.
Nadamo se da ćete uživati u njegovim
najmodernijim mogućnostima.
100 mm
Odabir najboljeg mjesta za hladnjak
• Mjesto koje nije izravno izloženo suncu.
• Mjesto s ravnom (ili gotovo ravnom) površinom
poda.
• Mjesto gdje ima dovoljno prostora za lako
otvaranje vrata hladnjaka.
• Osigurajte dovoljno prostora s desne i lijeve
strane, odostraga i odozgo.
Ako uređaj nema dovoljno mjesta, unutarnji
sustav hlađenja može loše raditi.
2010 mm
or
1920 mm
or
1850 mm
50 mm
• Uređaj treba biti moguće bez problema pomicati
u slučaju održavanja i servisiranja.
postavljanje _13
DA99-03417T.indb
1:13
13. 8. 21.
11:06
595 mm
1. Uklonite poklopac šarke i otpojite senzor s
desnog poklopca šarke.
584 mm or
najmanje 599 mm
najmanje
50 mm
50 mm
(RL60/58GQ***)
1,202
1,202mm
mm or
1,217
mm
1,217mm
(RL60/58GQ***)
115
960 mm
• Visina proizvoda može se razlikovati ovisno o modelu.
• Osigurajte dovoljno prostora s desne i lijeve
strane, odostraga i odozgo. Na taj način ćete
smanjiti potrošnju energije i svoje račune.
• Ne postavljajte hladnjak na mjesto gdje će se
temperatura spustiti ispod 10 ºC.
2. Uklonite vijke (①) i otpojite žicu (②).
①
②
PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA
Prije promjene strane otvaranja vrata hladnjaka
ne zaboravite iskopčati hladnjak iz napajanja.
Samsung preporučuje da promjenu strane
otvaranja hladnjaka povjerite samo osoblju servisa
koje je ovlastila tvrtka Samsung. Za taj se posao
obračunava naknada koju plaća kupac.
Oštećenja uzrokovana pokušajima promjene
strane otvaranja vrata nisu obuhvaćena
jamstvom koje daje proizvođač uređaja. Svi
popravci potrebni u takvom slučaju naplaćuju se,
a naknadu plaća kupac.
1. Prije nego što pokušate promijeniti smjer
otvaranja vrata hladnjaka provjerite da je
hladnjak isključen iz glavnog dovoda struje i da
je sva hrana ispražnjena iz uređaja.
2. Ako se klijent ne osjeća dovoljno sigurnim
slijediti upute iz korisničkog priručnika, može
se obratiti ovlaštenom Samsung inženjeru da
obavi taj zadatak.
3. Ne uključujte hladnjak u struju odmah nakon
promjene smjera otvaranja vrata nego
pričekajte najmanje sat vremena.
Potreban alat
3. Uklonite poklopce žica (①) i poklopac vrata (②).
②
①
4. Uklonite šarku i odvojite umetak šarke sa šarke.
Izvucite žice iz utora šarke.
5. Uklonite vrata hladnjaka sa srednje šarke tako
što ćete ih pažljivo podignuti prema gore.
Nije isporučeno
križni odvijač (+)
plosnati odvijač
(-)
Nije isporučeno
10-milimetarski utični
ključ (za svornjake)
Dodatni dio
OPREZ
11-milimetarski
ključ (za osovinu
šarke)
3/16-inčni
imbus ključ (za
srednju šarku)
Vrata su teška, pazite da se ne ozlijedite
dok ih skidate.
utor gornje lijeve
šarke (ispod
poklopca šarke)
14_ postavljanje
DA99-03417T.indb 14
13. 8. 21.
11:06
6. Rastavite srednju šarku.
10. Zamijenite položaj umetka i vijaka kapice
7. Uklonite vrata ledenice s donje šarke tako što
ćete pažljivo podignuti vrata prema gore.
OPREZ
Pazite da se tijekom postupka ne
ozlijedite.
11. Pažljivo vratite vrata ledenice na mjesto.
Sastavite srednju šarku.
02 POSTAVLJANJE
01
OPREZ
Vrata su teška, pazite da se ne ozlijedite
dok ih skidate.
8. Pažljivo položite hladnjak. Zamijenite položaj
donje šarke i noge.
9. Uklonite vijak na donjoj desnoj strani hladnjaka
i vrata ledenice. Zamijenite graničnik vrata (①)
umetak (②) i nosač (③) s desna na lijevo.
12. Pomoću 11-milimetarskog ključa odvojite
osovinu gornje šarke. Okrenite gornju šarku i
pričvrstite osovinu gornje šarke.
13. Pažljivo vratite vrata hladnjaka na mjesto i
sastavite šarku.
①
②
③
③
②
①
postavljanje _15
DA99-03417T.indb 15
13. 8. 21.
11:06
14. Sastavite utor šarke sa šarkom.
(Upotrijebite lijevi utor šarke koji se nalazi
ispod poklopca šarke).
17. Zamijenite ručke s lijeve na desnu stranu.
330 mm
18 . Uklonite brtve s vrata hladnjaka i ledenice i
ponovno ih stavite nakon što ste ih okrenuli
za 180˚.
nepravilno
pravilno
Izvadite prekidač na vratima iz kućišta desne
šarke i montirajte ga u kućište lijeve šarke.
Prekidač na vratima mora se postaviti s kodnim
brojem iznad da bi pravilno radio.
15. Sastavite poklopce žica (①) i poklopac vrata
(②).
②
NIVELIRANJE HLADNJAKA
①
16. Spojite žice i sastavite poklopac šarke.
Ako je prednji dio uređaja neznatno viši od stražnjeg,
vrata će se lakše otvarati i zatvarati. Okrećite
nožice za podešavanje u smjeru kazaljke na satu
za povisivanje, a u suprotnom smjeru za spuštanje
visine.
Situacija 1) Uređaj je nagnut ulijevo, prema dolje.
• Okrenite lijevu nogu za podešavanje u smjeru
strelice sve dok uređaj ne bude u ravnini.
Situacija 2) Uređaj je nagnut udesno, prema dolje.
• Okrenite desnu nogu za podešavanje u smjeru
strelice sve dok uređaj ne bude u ravnini.
16_ postavljanje
DA99-03417T.indb 16
13. 8. 21.
11:06
Korištenje Vašeg hladnjaka
PROVJERA KONTROLNOG ZASLONA
(TIP A)
(TIP B)
(TIP C)
6
2
3
4
6
Svaki
ki puta
t kkad
d pritisnete
iti
t titipku,
k začut
č tć
će se
kratki zvuk.
1
Fridge
Pritisnite tipku Fridge kako biste ugodili hladnjak
na željenu temperaturu između 1 °C i 7 ºC.
Tvornički postavljena temperatura je 3 °C i svaki
puta kad pritisnete tipku Fridge, temperatura će
se redom promijeniti, a indikator temperature će
prikazati željenu vrijednost.
(TIP A, B)
(TIP C)
Pritisnite i ovu tipku i držite duže od 3 sekunde
kako biste uključili funkciju Vacation. (TIP A)
2
Freezer
Pritisnite tipku Freezer kako biste ugodili ledenicu na željenu
temperaturu između -17 °C i -23 ºC. Tvornički postavljena
temperatura je -20 °C i svaki puta kad pritisnete tipku
Freezer, temperatura će se redom promijeniti, a indikator
temperature će prikazati željenu vrijednost.
(TIP A, B)
(TIP C)
3
02 KORIŠTENJE
5
1
Indikator temperature u hladnjaku, odnosno
ledenici, će treperiti kad se temperatura
u hladnjaku ili u ledenici značajno povisi zbog
spremanja tople hrane ili čestog otvaranja vrata.
(Indikator temperature u hladnjaku, odnosno
ledenici, će prestati treperiti kad temperatura u
hladnjaku, odnosno ledenici, postane normalna.
Ako indikator temperature ne prestane treperiti
nakon nekoliko sati, molimo obratite se servisnom
centru.
Pritisnite ovu tipku 3 sekunde kako biste uključili
funkciju Power Freeze. Upalit će se indikator
) i hladnjak će ubrzati vrijeme
Power Freeze (
potrebno za smrzavanje proizvoda u ledenici.
Ova funkcija bit će uključena 50 sata a indikator
ledenice će pokazivati -23 °C. Ova se funkcija
isključuje automatski. Kad je proces Power Freeze
završen, Power Freeze indikator se gasi i ledenica
se vraća na prethodno podešenu temperaturu.
Kad koristite ovu funkciju,povećat će se potrošnja
energije. Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite
tipku Freezer tijekom 3 sekunde.
Ako trebate zamrznuti velike količine hrane,
uključite funkciju Power Freeze najmanje 20
sata prije.
Alarm
1. Alarm za vrata
Pritisnite ovaj gumb kako biste aktivirali funkciju
alarma za vrata. Ostanu li vrata hladnjaka
otvorena više od 2 minute, uključit će se indikator
alarma ( ), a hladnjak će se emitirati zvuk
alarma. Kako biste deaktivirali ovu funkciju,
ponovo pritisnite gumb Alarm.
2. Alarm za temperaturu
(Za modele s upravljačkom pločom (TIP A,
B) )
Pritisnite ovaj gumb kako biste aktivirali funkciju
alarma za temperaturu. Uključit će se indikator
). Ako je temperatura u odjeljku
alarma (
hladnjaka previsoka zbog nestanka struje, na
zaslonu treperi signal "- -". Pritiskom na gumb
Freezer (Zamrzivač) na zaslonu pet sekundi
treperi vrijednost "najviše temperature" izmjerene
u odjeljku. Nakon toga se prikazuje stvarna
temperatura. Kako biste deaktivirali funkciju
alarma za temperaturu, ponovo pritisnite gumb
Alarm.
Ovo se upozorenje može aktivirati:
• prilikom uključivanja uređaja
• ako je temperatura u odjeljku hladnjaka
previsoka zbog nestanka struje
korištenje _17
DA99-03417T.indb 17
13. 8. 21.
11:06
4
Cool Select Zone
)
Quick Cool(
• Ako brzo želite ohladiti hranu, spremite je u Cool
Select Zone i odaberite način rada Quick Cool.
• Cool Select Zone će ohladiti hranu za 60
minuta.
• Kad funkcija Quick Cool dođe do kraja,
CoolSelect Zone ladica automatski prelazi u
Cool način rada.
Zero Zone(
)
• Kad odaberete Zero Zone opciju, temperatura
Cool Select Zone bit će postavljena na 0 °C.
• Aktivirajte ovu Chill funkciju za spremanje vrlo
kvarljivih namirnica.
Cool(
)
• Kad odaberete Cool opciju, temperatura Cool
Select Zone bit će postavljena na 3 °C.
5
Smart Eco
- Ovaj znak ( ) će se pojaviti kad hladnjak radi u
uvjetima optimalne energetske učinkovitosti.
- Bez dodatnih kontrola, automatski održava
svježinu hrane pomoću mnogih senzora koji
detektiraju unutarnju i vanjsku temperaturu i
svodi potrošnju energije na najnižu razinu.
6
Vacation
Pritisnite tipku Vacation kako biste uključili funkciju
Vacation.
Upalit će se indikator Vacation ( ) i hladnjak će
se ugoditi na temperaturu od 15 °C kako bi se
potrošnja električne energije smanjila dok idete
na duži odmor ili poslovni put ili ne trebate koristiti
hladnjak.
Dok je funkcija Vacation uključena, ledenica ostaje
uključena.
Funkcija Vacation automatski će se isključiti ako
postavljate temperaturu hladnjaka dok je funkcija
Vacation uključena.
Prije korištenja funkcije Vacation, svakako uklonite
hranu iz hladnjaka.
1
2
• Kod nekih značajki, kao što su spremnik za
vodu, ledomat, polica za vino, pretinac za
održavanje svježine, kutija za salatu, zona s
odabirom temperature, pregrade polica se
mogu razlikovati, a kod nekih modela nisu
dostupne.
• Za oslobađanje dodatnog prostora u zamrzivaču
možete izvaditi sve ladice i nosače osim ladica
1 i 2 .
Vađenje ne utječe na toplinske i mehaničke
značajke.
Deklarirani volumen odjeljka za zamrzavanje
računa se uz izvađene spomenute dijelove.
• Voće i povrće moglo bi se smrznuti u
odjeljku za održavanje svježine (dodatno)
• Kako biste osigurali energetsku učinkovitost
proizvoda, molimo držite sve police, ladice i
košare u njihovom početnom položaju kako je
prikazano na slici.
18_ korištenje
DA99-03417T.indb 18
13. 8. 21.
11:06
STVARANJE LEDA
1.
2.
3.
4.
Pladanj napunite vodom 80%.
Stavite pladanj za led u gornju ladicu ledenice.
Pričekajte dok se ne stvore kockice leda.
Lagano iskrenite pladanj za led kako biste izvadili
kockice.
Uzimanje vode iz opskrbljivača
Postavite čašu ispod otvora za
vodu i čašom lagano pritisnite
polugu opskrbljivača vodom.
Kako bi se stvorile kockice leda,
preporučamo da pričekate oko 1-2 sata dok
je temperatura podešena na Power Freeze.
Opasnost od eksplozije
OPREZ
• Najhladniji dio hladnjaka je stražnja
ploča.
To je najbolje mjesto za spremanje osjetljive
hrane.
• Staklene boce koje sadrže tekućinu nikad ne
treba spremati u ledenicu budući da staklo
može eksplodirati kad se sadržaj smrzne.
• Provjerite je li čaša u
ravnini s opskrbljivačem
kako biste izbjegli
prskanje vode.
• Spremnik za vodu raspoloživ je ovisno o
modelu.
02 KORIŠTENJE
Vrijeme smrzavanja
UKLANJANJE UNUTARNJIH
DIJELOVA
Police
Lagano podignite police objema rukama i povucite ih
prema sebi.
KORIŠTENJE OPSKRBLJIVAČA
VODOM (OPCIJA)
Punjenje vodom
Možete napuniti vodu dok je spremnik
unutar hladnjaka ili možete posudu
izvaditi iz hladnjaka da biste napunili
vodu.
Blokade na vratima
Čvrsto uhvatite blokade na vratima objema
rukama i lagano ih podignite kako biste ih skinuli.
Metoda 1
Napunite vodu kroz otvor na vrhu spremnika za vodu.
Ako prebrzo punite, može doći do curenja.
Metoda 2
1. Otpustite zasune na obje strane spremnika za
vodu kako biste uklonili poklopac na njemu.
2. Spremnik za vodu napunite vodom.
OPREZ
U spremnik za vodu nemojte stavljati ništa
drugo osim vode.
Ako voda kaplje nakon prvog punjenja
spremnika, nadolijte približno 500 ml
vode.
Spremnik za vodu
Čvrsto uhvatite spremnik za vodu objema rukama
i lagano ga podignite prema sebi kako biste ga
uklonili.
Spremnik za vodu raspoloživ je ovisno o
modelu.
korištenje _19
DA99-03417T.indb 19
13. 8. 21.
11:06
Ladice
Sasvim izvucite ladice i zatim ih lagano podignite
kako biste ih izvukli.
( ladica odjeljka za svježinu, Cool Select Zone
ladica, ladice ledenice)
ČIŠĆENJE HLADNJAKA
UPOZORENJE
UPOZORENJE
Za čišćenje ne koristite benzen,
razrjeđivač ili Clorox™.
Oni mogu oštetiti površinu uređaja i
predstavljaju opasnost od požara.
Ne prskajte hladnjak vodom dok je
uključen u struju jer to može dovesti do
strujnog udara.
Ne čistite hladnjak benzenom, razrjeđivačem
ili detergentom za automobile jer to predstavlja
opasnost od požara.
UPOZORENJE
Očistite mekom krpom i neutralnim
deterdžentom.
ZAMJENA LED-ŽARULJICE
Ako je unutarnja ili vanjska LED-žaruljica izgorjela,
nemojte sami rastavljati pokrov žaruljice i LEDžaruljicu.
Molimo obratite se serviserima.
20_ korištenje
DA99-03417T.indb 20
13. 8. 21.
11:06
Rješavanje problema
PROBLEM
RJEŠENJE
• Provjerite je li utikač ispravno priključen.
• Je li temperatura na zaslonu ispravno podešena?
• Je li uređaj na izravnom sunčevom svjetlu i ima li izvora topline u
blizini?
• Je li stražnja strana uređaja preblizu zida?
hrana u hladnjaku je
smrznuta.
• Je li temperatura na zaslonu podešena na najhladniju vrijednost?
• Je li temperatura okoliša preniska?
Čuje se neobična buka.
• Provjerite je li uređaj instaliran na stabilan i ravan pod.
• Je li stražnja strana uređaja preblizu zida?
• Jesu li kakvi strani predmeti pali iza uređaja ili ispod njega?
• Dolazi li buka iz kompresora u uređaju?
• Kvrckanje se javlja kod skupljanja ili širenja dodataka.
prednji kutovi uređaja i
stranice su vrući i stvara
se kondenzacija.
• U prednjim kutovima nalaze se anti-kondenzatori koji sprečavaju
rošenje. Kad okolna temperatura naraste, to nije uvijek učinkovito.
Međutim, to nije nenormalno.
• Kod vrlo vlažnog vremena, može doći do kondenzacije na
vanjskoj površini uređaja kad vlaga iz zraka dođe u dodir s
hladnom površinom uređaja.
Čuje se bućkanje
tekućine unutar uređaja.
• Ovo je rashladni plin koji hladi unutar uređaja.
u uređaju je neugodan
miris.
• Ima li u hladnjaku pokvarene hrane?
• Hranu jakog mirisa (npr. ribu) treba dobro umotati.
• Redovito čistite ledenicu i bacite sve pokvarene ili sumnjive
namirnice.
Na stijenkama uređaja
postoji sloj inja.
• Jesu li otvori za zrak blokirani hranom u hladnjaku?
• Napravite razmak među hranom kako biste poboljšali
prozračivanje.
• Jesu li vrata dobro zatvorena?
Na unutarnjim
stijenkama uređaja ili
oko povrća stvara se
kondenzacija
• Hrana s visokim udjelom vode pohranjena je bez poklopca s
visokom razinom vlage ili su vrata ostala otvorena dugo vremena.
• Pohranite hranu s poklopcem ili u hermetički zatvorenim
posudama.
03 RJEŠAVANJE PROBLEMA
uređaj uopće ne radi
ili je temperatura
previsoka.
Rješavanje problema _21
DA99-03417T.indb 21
13. 8. 21.
11:06
Memo
DA99-03417T.indb 22
13. 8. 21.
11:06
Memo
DA99-03417T.indb 23
13. 8. 21.
11:06
Ograničenja u temperaturi okoliša
Ovaj hladnjak osmišljen je za rad u temperaturi okoliša koja je označena na pločici uređaja.
Klasa
Oznaka
Prošireno umjerena
SN
Raspon temperature okoliša (°C)
+10 do +32
Umjerena
N
+16 do +32
Suptropska
ST
+16 do +38
Tropska
T
+16 do +43
Unutarnje temperature podložne su utjecajima poput smještaja hladnjaka, temperature
okoliša i učestalosti otvaranja vrata. Prilagodite temperaturu kako biste umanjili utjecaj ovih
čimbenika.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
Croatian
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za
okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od
ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi
recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Radnicka 37b Zagreb 10000 Croatia Samsung Electronics Adriatic
Tel: 062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
FAX : 385(0)14572369
DA99-03417T.indb 24
13. 8. 21.
11:06
SEAD
RL60*
RL58*
RL56*
Refrigerator
user manual
English
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
Free Standing Appliance
DA99-03417T.indb 1
13. 8. 21.
11:06
Safety information
SAFETY INFORMATION
• Before operating the
appliance, please read this
manual thoroughly and retain
it at a safe place near the
appliance for your future
reference.
• Use this appliance only for
its intended purpose as
described in this instruction
manual. This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory
or mental capabilities, or
lack of experience and
knowledge, unless they have
been given supervision or
instruction concerning use
of the appliance by a person
responsible for their safety.
• Warnings and Important
Safety Instructions in this
manual do not cover all
possible conditions and
situations that may occur. It
is your responsibility to use
common sense, caution,
and care when installing,
maintaining, and operating
your appliance.
• Because these following
operating instructions
cover various models, the
characteristics of your
refrigerator may differ slightly
from those described in this
manual and not all warning
signs may be applicable.
If you have any questions
or concerns, contact your
nearest service center or find
help and information online
at www.samsung.com.
Important safety symbols
and precautions :
WARNING
CAUTION
Hazards or unsafe
practices that may
result in severe
personal injury or
death.
Hazards or unsafe
practices that may
result in minor
personal injury or
property damage.
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions
carefully.
2_ Safety information
DA99-03417T.indb Sec2:2
13. 8. 21.
11:06
SEVERE WARNING
SIGNS FOR
TRANSPORTATION
AND SITE
• When transporting and
installing the appliance,
care should be taken to
ensure that no parts of
the refrigerating circuit are
damaged.
• R600a or R134a is used
as a refrigerant. Check the
These warning signs are
here to prevent injury to you compressor label on the rear
of the appliance or the rating
and others.
label inside the refrigerator to
Please follow them
see which refrigerant is used
carefully.
for your refrigerator.
After reading this section,
• When this product contains
keep it in a safe place for
flammable gas (Refrigerant
future reference.
R600a),
- Refrigerant leaking from the
CE Notice
This product has been determined pipe work could ignite or
cause an eye injury. If a leak
to be in compliance with the Low
is detected, avoid any naked
Voltage Directive (2006/95/EC),
flames or potential sources
the Electromagnetic Compatibility
of ignition and air the room
Directive (2004/108/EC), RoHS
in which the appliance is
Directive (2011/65/EU),
Commission Delegated Regulation standing for several minutes.
(EU) No 1060/2010 and the Eco- - In order to avoid the creation
of a flammable gas-air mixture
Design Directive(2009/125/EC)
if a leak in the refrigerating
implemented by Regulation (EC)
circuit occurs, the size of the
No 643/2009 of the European
room in which the appliance
Union. (For products sold in
may be sited depends on the
European Countries only)
Unplug the power
plug from the wall
socket.
Make sure the
machine is grounded
to prevent electric
shock.
Call the contact
center for help.
Note.
WARNING
Safety information _3
DA99-03417T.indb Sec2:3
13. 8. 21.
11:06
amount of refrigerant used.
SEVERE WARNING
WARNING
- Never start up an appliance
SIGNS FOR
showing any signs of
INSTALLATION
damage. If in doubt, consult
• Do not install this
your dealer. The room where
appliance in a humid, oily
the refrigerator will be sited
or dusty location, in a
must be 1 m³ in size for every
location exposed to direct
8 g of R600a refrigerant
sunlight and water (rain
inside the appliance. The
drops).
amount of refrigerant in your
- Deteriorated insulation of
particular appliance is shown
electrical parts may cause an
on the identification plate
electric shock or fire.
inside the appliance.
• Do not place this refrigerator
- If the appliance contains
in direct sunlight or expose to
isobutane refrigerant
the heat from stoves, room
(R600a), a natural gas
heaters or other appliances.
with high environmental
• Do not plug several
compatibility that is, however,
appliances into the same
also combustible. When
multiple power board.
transporting and installing the
The refrigerator should
appliance, care should be
always be plugged into its
taken to ensure that no parts
own individual electrical outlet
of the refrigerating circuit are
which has a voltage rating
damaged.
that matched the rating plate.
- This provides the best
performance and also
prevents overloading house
wiring circuits, which could
cause a fire hazard from
overheated wires. If the wall
socket is loose, do not insert
the power plug.
- There is a risk of electric
shock or fire.
4_ Safety information
DA99-03417T.indb Sec2:4
13. 8. 21.
11:06
• Do not use a cord that shows
cracks or abrasion damage
along its length or at either
end.
• Do not bend the power cord
excessively or place heavy
articles on it.
• Do not use aerosols near the
refrigerator.
- Aerosols used near the
refrigerator may cause an
explosion or fire.
• Do not install this appliance
in a location where gas may
leak.
- This may result in an electric
shock or fire.
- If you connect the power plug
upside down, wire can get
cut off and a cause fire or an
electric shock.
• Make sure that the power
plug is not squashed or
damaged by the back of the
refrigerator.
• When moving the refrigerator,
be careful not to roll over or
damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
•The appliance must be
positioned so that the plug is
accessible after installation.
• The refrigerator must be
grounded.
•The installation or any
- You must ground the
refrigerator to
service of this appliance is
- prevent any power leakages
recommended by a
or electric shocks caused
qualified technician or
by current leakage from the
service company.
refrigerator.
- Failing to do so may result
• Never use gas pipes,
in an electric shock, fire,
telephone lines or other
explosion, problems with the
potential lightening rods as
product, or injury.
ground.
• This refrigerator must be
properly installed and located - Improper use of the ground
plug can result in an electric
in accordance with the
shock.
manual before it is used.
• Connect the power plug in
proper position with the cord
• If the power cord is
hanging down.
damaged, have it
Safety information _5
DA99-03417T.indb Sec2:5
13. 8. 21.
11:06
replaced immediately by
the manufacturer or its
service agent.
• The fuse on the refrigerator
must be changed by a
qualified technician or service
company.
- Failing to do so may result in
an electric shock or personal
injury.
• Contact with a service center
if any damage is found
after removing the packing
materials.
or material damage.
• Do not put items filled with
water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire
or electric shock.
• Do not let children hang on
the door.
- Failure to do so may cause
serious personal injury.
• Do not leave the doors of
the refrigerator open while
the refrigerator is unattended
and do not let children enter
inside the refrigerator.
• Do not allow babies or
children go inside the drawer.
CAUTION SIGNS FOR
CAUTION
It can cause death from
INSTALLATION
suffocation by entrapment or
• Keep ventilation opening
personal injury.
in the appliance enclosure
• Do not store volatile or
or mounting structure
flammable substances such
clear of obstruction.
as benzene, thinner, alcohol,
• Allow the appliance to stand
ether or LP gas in the
for 2 hours after installation.
refrigerator.
- The storage of any of such
SEVERE WARNING
products may cause an
WARNING
SIGNS FOR USING
explosion.
•Do not insert the power
• Do not store low
plug with wet hands.
temperature-sensitive
•Do not store articles on the
pharmaceutical products,
top of the appliance.
scientific materials or other
- When you open or close the
low temperature-sensitive
door, the articles may fall and
products in the refrigerator.
cause a personal injury and/
- Products that require
6_ Safety information
DA99-03417T.indb Sec2:6
13. 8. 21.
11:06
strict temperature controls
must not be stored in the
refrigerator.
• Do not place or use electrical
appliance inside the
refrigerator, unless they are of
a type recommended by the
manufacturer.
• Do not use a hair dryer to dry
the inside of the refrigerator.
Do not place a lighted
candle in the refrigerator for
removing bad odors.
- This may result in an electric
shock or fire.
• Do not touch the inside walls
of the freezer or products
stored in the freezer with wet
hands.
- This may cause frostbite.
• Do not use me chanical
devices or any other means
to accelerate the defrosting
process, other than those
recommended by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant
circuit.
• This product is intended
only for the storage of
food in a domestic
environment.
• Bottles should be stored
tightly together so that they
do not fall out.
• In the event of a gas leak
(such as propane gas,
LP gas, etc.), ventilate
immediately without touching
the power plug. Do not touch
the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an
explosion or fire.
• Use only the LED Lamps
provided by manufacturer or
service agent.
• Children should be supervised
to ensure that they do not
play with and/or climb into
the appliance.
• Do not disassemble or
repair the refrigerator by
yourself.
- You run a risk of causing
a fire, malfunction and/ or
personal injury. In case of
malfunction, please contact
your service agent.
• If the appliance generates
a strange noise, a burning
or smell or smoke, unplug
the power plug immediately and contact your
nearest service center.
Safety information _7
DA99-03417T.indb Sec2:7
13. 8. 21.
11:06
- Failing to do so may result in
CAUTION SIGNS FOR
CAUTION
an electric or fire hazards.
USING
• If you experience difficulty
• To get best performance
when changing the light, confrom the product,
tact service agent.
- Do not place foods too
• If the products is equipped
closely in front of
with the LED Lamp, do not
the vents at the rear of the
disassemble the Lamp Cover
appliance as it can obstruct
and LED Lamp by yourself.
free air circulation in the
- Please contact your service
refrigerator compartment.
agent.
- Wrap the food up properly or
• If any dust or water is in the
place it in airtight containers
refrigerator, pull out power
before putting it into the
plug and contact your Samrefrigerator.
sung Electronics service cen- - Do not put any newly
ter.
introduced food for freezing
- There is a risk of fire.
near to already existing food.
• Do not place carbonated
or fizzy drinks in the freezer
compartment. Do not put
bottles or glass containers in
the freezer.
- When the contents freeze,
the glass may break and
cause personal injury and
property damage.
• Do not change or modify
the functionality of the
refrigerator.
- Changes or modifications
may result in a personal injury
and/or property damage.
Any changes or modifications
performed by a 3rd party on
8_ Safety information
DA99-03417T.indb Sec2:8
13. 8. 21.
11:06
this completed appliance
are neither covered under
Samsung warranty service,
nor is Samsung responsible
for safety issues and
damages that result from 3rd
party modifications.
• Do not block air holes.
- If the air holes are blocked,
especially with a plastic bag,
the refrigerator can be over
cooled. If this cooling period
lasts too long, the water filter
may break and cause water
leakage.
- Do not put any newly
introduced food for freezing
near to already existing food.
• Please observe maximum
storage times and expiry
dates of frozen goods.
• Do not spray volatile material
such as insecticide onto the
surface of the appliance.
- As well as being harmful to
humans, it may also result
in an electric shock, fire or
problems with the product.
• When you open the door, be
careful not to injure yourself.
CAUTION SIGNS
FOR CLEANING AND
MAINTENANCE
• Do not directly spray
water inside or outside
the refrigerator.
- There is a risk of fire or
electric shock.
• Do not use or place any
substances sensitive
to temperature such
as inflammable sprays,
inflammable objects, dry ice,
medicine, or chemicals near
the refrigerator. Do not keep
volatile or inflammable objects
or substances (benzene,
thinner, propane gas, etc.) in
the refrigerator.
- This refrigerator is for storing
food only.
- This may result in a fire or an
explosion.
• Do not spray cleaning
products directly on the
display.
- Printed letters on the display
may come off.
• Remove any material or dust
from the power plug pins.
But do not use a wet or
damp cloth when cleaning
the plug, remove any foreign
material or dust from the
CAUTION
Safety information _9
DA99-03417T.indb Sec2:9
13. 8. 21.
11:06
power plug pins.
- Otherwise there is a risk of
fire or electric shock.
special disposal procedure.
Please contact your local
authorities in regard to the
environmentally safe disposal
of this product. Ensure that
• Unplug the refrigerator
none of the pipes on the
before cleaning and
back of the appliances are
performing maintenance.
• In case of not using for a long damaged prior to disposal.
The pipes shall be broken in
time, turn off the power and
the open space.
clean inside of the appliance,
• When disposing of this
and then leave it with the
product or other refrigerators,
door opened
remove the door/door seals,
door latch so that small
SEVERE WARNING
CAUTION
SIGNS FOR DISPOSAL children or animals cannot
become trapped inside.
• Ensure that none of the
Leave the shelves in place so
pipes on the back of the
that children may not easily
appliance are damaged
climb inside. Children should
prior to disposal.
be supervised to ensure that
• R600a or R134a is used
they do not play with the old
as a refrigerant. Check the
appliance.
compressor label on the rear
• Please dispose of the
of the appliance or the rating
packaging material for this
label inside the refrigerator to
product in an environmentally
see which refrigerant is used
friendly manner.
for your refrigerator. When this
product contains flammable
gas (Refrigerant R600a),
contact your local authority
in regard to safe disposal of
this product. Cyclopentane
is used as an insulation
blowing gas. The gases in
insulation material require
10_ Safety information
DA99-03417T.indb Sec2:10
13. 8. 21.
11:06
ADDITIONAL TIPS FOR
PROPER USAGE
• In the event of a power
failure, call the local office of
your Electricity Company and
ask how long it is going to
last.
- Most power failures that are
corrected within an hour
or two will not affect your
refrigerator temperatures.
However, you should
minimize the number of door
openings while the power is
off.
- Should the power failure last
more than 24 hours, remove
all frozen food.
• If keys are provided with the
refrigerator, the keys should
be kept out of the reach of
children and not be in the
vicinity of the appliance.
• The appliance might
not operate consistently
(possibility of temperature
becoming too warm in the
refrigerator) when sited
for an extended period of
time below the cold end of
the range of temperature
for which the refrigerating
appliance is designed.
• Do not store food which
spoils easily at low
temperature, such as
bananas, melons.
• Your appliance is frost free,
which means there is no
need to manually defrost
your appliance, as this will be
carried out automatically.
• Temperature rise during
defrosting can comply with
ISO requirements. But if you
want to prevent an undue
rise in the temperature of the
frozen food while defrosting
the appliance, please wrap
the frozen food up in several
layers of newspaper.
•Any increase in temperature
of frozen food during
defrosting can shorten its
storage life.
Safety information _11
DA99-03417T.indb Sec2:11
13. 8. 21.
11:06
and at the back wall of the
Saving Energy Tips
refrigerator.
- Install the appliance in a cool,
Do not cover air vent
dry room with adequate
openings.
ventilation.
Ensure that it is not exposed - Allow clearance to the right,
left, back and top when
to direct sunlight and never
installing.
put it near a direct source of
This will help reduce power
heat (radiator, for example).
consumption and keep your
- Never block any vents or
energy bills lower.
grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool
down before placing it in the
appliance.
- Put frozen food in the
refrigerator to thaw. You
can then use the low
temperatures of the frozen
products to cool food in the
refrigerator.
- Do not keep the door of
the appliance open for too
long when putting food in or
taking food out. The shorter
time for which the door is
open, the less ice will form in
the freezer.
- Clean the rear of the
refrigerator regularly.
Dust increases energy
consumption.
- Do not set temperature
colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust
at the refrigerator base
12_ Safety information
DA99-03417T.indb Sec2:12
13. 8. 21.
11:06
Contents
SETTING UP YOUR REFRIGERATOR ····························································· 13
TROUBLESHOOTING ....................................................................................... 21
02 SETTING
01
OPERATING
UP
OPERATING THE YOUR REFRIGERATOR ······················································ 17
Setting up your refrigerator
GETTING READY TO INSTALL
THE REFRIGERATOR
Congratulations on your purchase of the Samsung
refrigerator.
We hope you enjoy the state-of-art offers.
• Please ensure that appliance can be moved
freely in the event of maintenance & service.
100 mm
Selecting the best location for the
refrigerator
• A location without direct exposure to sunlight.
• A location with level (or nearly level) flooring.
• A location with enough space for the refrigerator
doors to open easily.
• Allow sufficient space to the right, left, back and
top for air circulation.
If the refrigerator does not have enough space,
the internal cooling system may not work
properly.
2010 mm
or
1920 mm
or
1850 mm
50 mm
Setting up _13
DA99-03417T.indb
1:13
13. 8. 21.
11:06
1. Remove the Hinge Cover and detach the
sensor from the right Hinge Cover.
595 mm
584 mm or
at least 599 mm
at least
50 mm
50 mm
(RL60/58GQ***)
1,202
1,202mm
mm or
1,217
mm
1,217mm
(RL60/58GQ***)
115
960 mm
• Height of the product may be different
depending on the models.
• Allow clearance to the right, left, back and top
when installing. This will help reduce power
consumption and keep your energy bills lower.
• Do not install the Refrigerator where the
temperature will go below 50 ºF (10 ºC).
REVERSING THE DOOR
Before you reverse the refrigerator door, make
sure to unplug the refrigerator. Samsung
recommends that reversing of the door opening
is only completed by Samsung approved Service
providers. This will be on a chargeable basis and
at the customers expense.
Any damage caused while attempting to
reverse the door opening is not covered
under the appliance manufactures warranty.
Any repairs requested due to this circumstance
will be completed on a chargeable basis at the
customers expense.
1. Before attempting to reverse the refrigerator
doors ensure that the refrigerator is disconnected
from the main electricity supply and all food stuffs
are emptied from inside the appliance.
2. If the customer does not feel confident to follow
instruction in the user manual, a Samsung
qualified service engineer must be contacted to
carry out this change.
3. Do not plug in Refrigerator just after door reverse
finished process and wait for at least one hour.
Required Tools
Flat Head
Driver (-)
Not provided
11 mm Wrench
(for hinge shaft)
3/16” Allen
Wrench (for
middle hinge)
①
②
3. Remove the Wire Covers (①) and Door
Cover (②).
②
①
4. Remove the Hinge and detach Hinge Case
from the hinge. Pull the wires out from the
Hinge Case.
5. Remove the fridge door from the Middle hinge
by carefully lifting the door straight up.
Not provided
Phillips Head
Driver (+)
2. Remove bolts (①) and disconnect the wire (②).
10 mm Socket
Wrench (for bolts)
Additional part
Top Left Hinge
Case (Underneath
the Cover Hinge)
CAUTION
The door is heavy, be careful not to
injure yourself when removing the door.
14_ Setting up
DA99-03417T.indb Sec4:14
13. 8. 21.
11:06
6. Disassemble the Middle hinge.
10. Switch the position of Gromet and Cap
screws.
7. Remove the freezer door from the Bottom
hinge by carefully lifting the door straight up.
CAUTION
Be careful not to injure yourself during
operation.
02 SETTING
01
OPERATING
UP
CAUTION
11. Carefully put the freezer door back on.
Assemble the Middle hinge.
The door is heavy, be careful not to
injure yourself when removing the door.
8. Lay the refrigerator carefully. Switch the
position of Bottom Hinge and Leg.
before
12. Use 11 mm wrench to separate the Top hinge
shaft. Flip the Top hinge and reattach the Top
hinge shaft.
after
9. Remove the screw on the bottom right side
of the fridge and freezer door. Switch Door
Stopper(①), Grommet(②) and Braket(③)from
the right to the left.
①
13. Carefully put the Fridge door back on and
assemble the hinge.
②
③
③
②
①
Setting up _15
DA99-03417T.indb Sec4:15
13. 8. 21.
11:06
14. Assemble the Hinge case to the hinge.
(Use left hinge case which can be found
underneath the Hinge Cover).
17. Switch the handles from the to left the right.
330 mm
18 . Detach the Fridge and the Freezer door
gaskets and then attach them after rotating
them 180˚.
Incorrect
Correct
Take out the door switch from right Hinge
case and assembly it in left Hinge case.
Door switch must be poistioned code number up
for correct work.
15. Assemble the Wire Covers (①) and Door
Cover (②).
②
LEVELLING THE REFRIGERATOR
①
16. Connect wires and Assemble the Hinge
Cover.
If the front of the appliance is slightly higher than the
rear, the door can be opened and closed more easily.
Turn the adjusting legs clockwise to raise and
counter-clockwise to lower the height.
Case 1) The appliance tilts down to the left.
• Turn the left adjusting leg in the direction of the
arrow until the appliance is level.
Case 2) The appliance tilts down to the right.
• Turn the right adjusting leg in the direction of the
arrow until the appliance is level.
16_ Setting up
DA99-03417T.indb Sec4:16
13. 8. 21.
11:06
Operating your refrigerator
CHECKING THE CONTROL PANEL
(TYPE A)
(TYPE B)
(TYPE C)
1
6
2
3
4
6
Each
h time
i
you press the
h b
button, a short
h
beep will sound.
1
Fridge
Press the Fridge button to set the fridge to desired
temperature from the range between 1 °C and 7
°C. Default set temperature is set on 3 °C and each
time you press the Fridge button, temperature will
change in following order and temperature indicator
will display the desired temperature.
(TYPE A, B)
(TYPE C)
Press and hold this button for 3 seconds to
activate the Vacation function.(TYPE A)
2
Freezer
Press the Freezer button to set the freezer to desired
temperature from the range between -17 °C and
-23 °C. Default set temperature is set on -20 °C and
each time you press the Freezer button, temperature
will change in following order and temperature
indicator will display the desired temperature.
(TYPE A, B)
(TYPE C)
02 OPERATING
5
Fridge or Freezer temp indicator will blink
when temperature in the fridge or freezer
compartment goes up dramatically by
storing warm food or frequent door opening.
(Fridge or Freezer temperature indicator will stop
blinking when temperature in the fridge or freezer
becomes normal. If temperature indicator does
not stop blinking after several hours, please
contact your service center.
Press this button for 3 seconds to activate the
Power Freeze function. Power Freeze indicator
) will light up and the refrigerator will speed up
(
the time to needed to freeze products in the
freezer. This function will be activated for 50 hours
and freezer indicator will display -23 °C. This
function switches off automatically. When the
Power Freeze process is completed, the Power
freeze indicator switches off and the freezer
switches back to the previous temperature
setting. When you use this function, the energy
consumption will increase. To deactivate this
function, press the Freezer button for 3 seconds.
If you need to freeze large amount of food
stuff, activate Power Freeze function
20 hours before.
3
Alarm
1. Door alarm
Press this button to activate the Door alarm
) will light up and the
function. Alarm indicator (
refrigerator will alert you with alarm sound if the
refrigerator door is kept open for longer than 2
minutes. To deactivate the this function, press the
Alarm button again.
2. Temperature Alarm
(For (TYPE A,B) control panel models)
Press this button to activate the Temperature
) will
alarm function. The alarm indicator (
light up. If the freezer compartment is too warm
because there has been a power failure, the signal
of “- -” flashes on the display. When the Freezer
button is pressed, the “warmest temperature”
which has reached in the freezer compartment is
flashed on the display for five seconds. Then
the actual temperature is indicated. To deactivate
the Temperature Alarm function, press the Alarm
button again.
This warning may operate ;
• when the appliance is turned on
• the freezer compartment is too warm due to a
power failure.
Operating _17
DA99-03417T.indb Sec4:17
13. 8. 21.
11:06
4
Cool Select Zone
)
Quick Cool(
• If you want to cool down food quickly, store
food in Cool Select Zone and Select Quick Cool
Mode.
• Cool Select Zone will cool food for 60 minutes.
• When Quick Cool mode is completed, the Cool
Select Zone drawer will automatically set the
mode to Cool.
Zero Zone(
)
• When you select Zero Zone mode, temperature
of the Cool Select Zone will be set on 0 °C.
• Activate this Chill function for the storage of
highly perishable foodstuffs.
Cool(
)
• When you select Cool mode, temperature of the
Cool Select Zone will be set on 3 °C.
5
Smart Eco
- This icon ( ) will light up when the refrigerator is
activated with the optimized energy efficiency.
- Without additional controls, it keeps food
freshness automatically by many sensors
detecting the inner and outside temperature and
minimizes energy consumption.
6
Vacation
Press the Vacation button to activate the Vacation
function.
Vacation indicator ( ) will light up and the
refrigerator will set the temperature to 15 °C to
minimize the power consumption when you are
going on a long vacation or business trip or you
do not need to use the refrigerator.
While Vacation function is activated, freezer
compartment remains on.
Vacation function will be automatically deactivated
if you adjust fridge temperature while Vacation
function is on.
Make sure to remove foods in the fridge
compartment before using Vacation function.
1
2
• Some of the feature such as Water Tank, Ice
Maker, Wine Rack, Fresh Room, Salad Box,
Cool Select Zone, guards can be different and
may not be available depending on the models.
• To get more space in the freezer, you can
remove drawers and supports except 1 , 2
drawers.
It does not affect thermal and mechanical
characteristics.
A declared storage volume of the freezer
compartment is calculated with these parts
removed.
• The fruits or the vegetables could get
frozen in fresh room.(optional)
• To get the best energy efficiency of this product,
please leave all shelves, drawers and baskets
on their original position like as illustration.
18_ Operating
DA99-03417T.indb Sec4:18
13. 8. 21.
11:06
MAKING ICE
1. Fill the tray up to 80% with water level.
2. Place the ice tray in the top freezer drawer.
3. Wait until the ice cubes are formed.
4. Twist the ice tray slightly to take out the ice cubes.
Getting water from the dispenser
Place a glass underneath the
water outlet and push it
gently against the water
dispenser lever with your glass.
Freezing time
Danger of explosion
CAUTION
• The coldest parts of the refrigerator is
the rear panel.
This is the best place to store delicate
foodstuffs.
• Glass bottles containing liquids should never
be stored in the freezer as the glass can shatter
when the contents freeze.
• Make sure the glass is in
line with the dispenser to
prevent the water from
splashing out.
• Water dispenser may not be available
depending on the model.
02 OPERATING
It is recommended that you wait for about
1~2 hour with the temperature set to Power
Freeze for the ice cubes to form.
REMOVING THE INTERIOR PARTS
Shelves
Gently lift up the shelves with both hands and pull it
toward you.
USING THE WATER DISPENSER
(OPTIONAL)
Filling the water
You can fill the water with the water
tank sitting inside of the refrigerator or
you can remove the water tank to fill
the water.
Door guards
Firmly grab the door guards with both hands and
lift it up gently to remove the door guards.
Method 1
Fill the water through the hole on the top of the water
tank.
If you pour the water too fast, water may overflow.
Method 2
1. Release the lock on the both side of the water tank
to remove the lid on the water tank.
2. Fill the water in the water tank.
CAUTION
Do not put anything other than water in
the water tank.
If water dripping occur after first filling,
the water tank pour some water
approximately 500 ml.
Water tank
Firmly grab the water tank with both hands and
lift it up towards you gently to remove the water
tanks.
Water tank may not be available depending
on the model.
Operating _19
DA99-03417T.indb
2:19
13. 8. 21.
11:06
Drawers
Pull the drawers out fully then slightly lift it up to
remove the drawers.
( Fresh Room Drawer, Cool Select Zone Drawer,
Freezer Drawers)
CLEANING THE REFRIGERATOR
WARNING
Do not use Benzene, Thinner or
Clorox™ for cleaning.
They may damage the surface of the
appliance and can create a risk of fire.
Do not spray the refrigerator with water
while it is plugged in, as it may cause
WARNING
an electric shock.
Do not clean the refrigerator with benzene, thinner
or car detergent for risk of fire.
WARNING
Clean by using a soft cloth with neutral
detergent.
REPLACING THE LED LAMP
When the interior or exterior LED lamp has gone
out, do not disassemble the lamp cover and LED
lamp by yourself.
Please contact your service agents.
20_ Operating
DA99-03417T.indb
2:20
13. 8. 21.
11:06
Troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
• Check if the power plug is correctly connected.
• Is the temperature control on the front panel correctly set?
• Does sun shine on the appliance or are there any heat sources
nearby?
• Is the back of the appliance too close to the wall?
The food in the
refrigerator is frozen.
• Is the temperature control on the front panel set to the coldest
temperature?
• Is the surrounding temperature too low?
There are unusual
noises.
• Check if the appliance is installed on a stable and even floor.
• Is the back of the appliance too close to the wall?
• Have any foreign objects fallen behind or under the appliance?
• Is the noise coming from the compressor in the appliance?
• A ticking sound occurs when the various accessories contract or
expand.
The front corners
and sides of the
appliance are warm and
condensation starts to
form.
• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance
to prevent condensation from forming.
When the surrounding temperature rises, this may not always be
effective. However, this is not abnormal.
• In very humid weather, condensation may form on the outer
surface of the appliance when the moisture in the air comes into
contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid
bubbling in the
appliance.
• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell
inside the appliance.
• Is there any spoiled food inside of the refrigerator?
• Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped
so that it is airtight.
• Clean out your refrigerator periodically and throw away any
spoiled or suspect food.
There is a layer of frost
on the appliances walls.
• Are the air outlet vents blocked by food stored inside the
refrigerator?
• Space the food out as much as possible to improve ventilation.
• Is the door fully closed?
Condensation forms on
the inside wall of the
appliance and around
vegetables.
• Food with a high water content is stored uncovered with a high
humidity level or the door has been left open for a
long time.
• Store the food with a cover or in sealed containers.
03 TROUBLESHOOTING
The appliance is not
operating at all or the
temperature is too high.
Troubleshooting _21
DA99-03417T.indb
3:21
13. 8. 21.
11:06
memo
DA99-03417T.indb
3:22
13. 8. 21.
11:06
memo
DA99-03417T.indb
3:23
13. 8. 21.
11:06
Ambient Room Temperature Limits
This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its
temperature class marked on the rating plate.
Class
Symbol
Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate
SN
+10 to +32
Temperate
N
+16 to +32
Subtropical
ST
+16 to +38
Tropical
T
+16 to +43
Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator,
ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the
temperature as required to compensate for these factors.
English
DA99-03417T.indb
3:24
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with
other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these
items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
13. 8. 21.
11:06
SEAD
RL60*
RL58*
RL56*
Manual përdorimi
i frigoriferit
Shqip
imagjinoni mundësitë
Ju falënderojmë për blerjen e një produkti
Samsung.
Për të marrë një shërbim më të plotë,
ju lutemi, regjistrojeni produktin në
www.samsung.com/register
Pajisje me qëndrim të lirë vertikal
DA99-03417T.indb 1
13. 8. 21.
11:06
Informacion sigurie
INFORMACION SIGURIE
• Përpara përdorimit të
pajisjes, lexojeni këtë manual
deri në fund dhe mbajeni
në një vend të sigurt pranë
pajisjes, për referencë në të
ardhmen.
• Përdoreni pajisjen vetëm për
qëllimin e saj të menduar,
siç përshkruhet në këtë
manual udhëzues. Kjo
pajisje nuk është menduar
që të përdoret nga persona
(përfshirë fëmijë) me aftësi të
kufizuara fizike, ndijimore ose
mendore, ose që nuk kanë
përvojë dhe njohuri, përveç
rastit kur mbikëqyren ose
iu jepen udhëzime në lidhje
me përdorimin e pajisjes nga
një person përgjegjës për
sigurinë e tyre.
• Paralajmërimet dhe
udhëzimet e rëndësishme për
sigurinë në këtë manual nuk
i mbulojnë të gjitha kushtet
dhe situatat e mundshme
që mund të ndodhin.
Është përgjegjësia juaj që
të përdorni logjikën, të kini
vëmendje dhe të bëni kujdes
kur e instaloni, e mirëmbani
dhe e përdorni pajisjen tuaj.
• Duke qenë se udhëzimet
vijuese të përdorimit
mbulojnë modele të
ndryshme, karakteristikat
e frigoriferit tuaj mund të
ndryshojnë pak nga ato që
përshkruhen në këtë manual
dhe jo të gjitha shenjat e
paralajmërimit mund të gjejnë
zbatim. Nëse keni pyetje
ose shqetësime, kontaktoni
me qendrën më të afërt të
shërbimit ose gjeni ndihmë
dhe informacion në linjë në
www.samsung.com.
Simbole dhe masa të
rëndësishme të sigurisë:
PARALAJMËRIM
KUJDES
Rreziqet ose praktikat
e pasigurta që mund të
shkaktojnë lëndim të
rëndë të personave
ose vdekje.
Rreziqet ose praktikat
e pasigurta që mund të
shkaktojnë lëndim të
vogël të personave
ose dëmtim të pronës.
2_ Informacion sigurie
DA99-03417T.indb 2
13. 8. 21.
11:06
MOS e provoni.
MOS e çmontoni.
MOS e prekni.
Ndiqni udhëzimet me
kujdes.
Hiqni spinën e
korrentit nga priza në
mur.
Sigurohuni që
makineria të jetë
e tokëzuar për të
parandaluar goditje
elektrike.
Telefononi për
ndihmë në qendrën e
kontaktit.
Shënim.
Këto shenja paralajmërimi
janë vendosur këtu për të
parandaluar lëndimin tuaj
dhe të të tjerëve.
Ju lutemi, ndiqini ato me
kujdes.
Pasi ta lexoni këtë seksion,
ruajeni në një vend të
sigurt për referencë në të
ardhmen.
Njoftim i KE-së
Ky produkt është përcaktuar
si në pajtim me Direktivën për
tensionin e ulët (2006/95/KE),
Direktivën për pajtueshmërinë
elektromagnetike (2004/108/
KE), Direktivën RoHS
(2011/65/BE), Rregulloren e
deleguar të Komisionit (BE)
nr. 1060/2010 dhe Direktivën
për projektimin ekologjik
(2009/125/KE) vënë në
zbatim nga Rregullorja (KE)
nr. 643/2009 e Bashkimit
Evropian. (Vetëm për produkte
të shitura në shtetet evropiane)
SHENJAT E
RËNDËSISHME TË
PARALAJMËRIMIT
PËR TRANSPORTIMIN
DHE VENDIN
• Kur e transportoni dhe e
instaloni pajisjen, bëni
kujdes të siguroheni që
asnjë pjesë e qarkut
ngrirës të mos jetë e
dëmtuar.
• R600a ose R134a përdoret
si gaz ftohës. Kontrolloni
etiketën e kompresorit në
pjesën e pasme të pajisjes
ose etiketën e klasifikimit
brenda frigoriferit për të parë
se çfarë gazi ftohës përdoret
për frigoriferin tuaj.
• Kur produkti përmban gaz
PARALAJMËRIM
Informacion sigurie _3
DA99-03417T.indb 3
13. 8. 21.
11:06
të ndezshëm (gaz ftohës
lartë në mjedis, që sidoqoftë
R600a),
është gjithashtu i ndezshëm.
- Gazi ftohës që rrjedh nga
Kur e transportoni dhe e
tubacioni mund të ndizet
instaloni pajisjen, bëni kujdes
ose të shkaktojë lëndim të
të siguroheni që asnjë pjesë
syve. Nëse diktohet rrjedhje,
e qarkut ngrirës të mos jetë e
shmangni çdo flakë të hapur
dëmtuar.
ose burime të mundshme
ndezjeje dhe ajroseni për disa
SHENJA TË
minuta dhomën në të cilën
PARALAJMËRIM
RËNDËSISHME
ndodhet pajisja.
PARALAJMËRUESE
- Për të shmangur krijimin e një
PËR INSTALIMIN
përzierje të ndezshme gaz• Mos e instaloni këtë
ajër nëse ndodh një rrjedhje
pajisje në një vend të
në qarkun e gazit ftohës,
lagësht, me vaj ose me
madhësia e dhomës në të
pluhur, në një vend të
cilën mund të jetë vendosur
ekspozuar ndaj dritës së
pajisja varet nga sasia e gazit
drejtpërdrejtë të diellit dhe
ftohës që përdoret.
ujit (pikave të shiut).
- Mos ndizni kurrë një pajisje që
tregon shenja dëmtimi. Nëse - Dëmtimi i izolimit të pjesëve
elektrike mund të shkaktojë
keni dyshime, konsultohuni
goditje elektrike ose zjarr.
me shitësin. Dhoma ku mund
• Mos e vendosni këtë frigorifer
të jetë vendosur frigoriferi
në dritë të drejtpërdrejtë të
duhet të jetë me madhësi
diellit ose mos e ekspozoni
1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës
ndaj nxehtësisë së sobave,
R600a brenda pajisjes. Sasia
ngrohëseve të dhomës ose
e gazit ftohës në pajisjen tuaj
përkatëse tregohet në pllakën pajisjeve të tjera.
e identifikimit brenda pajisjes. • Mos vendosni disa pajisje në
të njëjtin bllok prizash.
- Nëse pajisja përmban gaz
Frigoriferi duhet të vendoset
ftohës izobutan (R600a),
gjithmonë në prizën e tij
një gaz natyral me ndikim të
4_ Informacion sigurie
DA99-03417T.indb 4
13. 8. 21.
11:06
individuale, me tension
nominal që përputhet me atë
në pllakën e klasifikimeve.
- Kjo ofron performancën
më të mirë dhe parandalon
gjithashtu mbingarkimin e
qarqeve të kabllove elektrike
në shtëpi, të cilat mund të
shkaktojnë rrezik zjarri nga
kabllot e tejnxehur. Nëse
priza në mur është e liruar,
mos e fusni spinën.
- Ka rrezik goditjeje elektrike
ose zjarri.
• Mos përdorni kordon që
ka çarje ose dëmtim nga
gërryerja përgjatë trupit ose
në secilin skaj.
• Mos e përkulni shumë
kordonin elektrik ose mos
vendosni sende të rënda
sipër tij.
• Mos përdorni aerosol pranë
frigoriferit.
- Aerosolët e përdorur pranë
frigoriferit mund të shkaktojnë
shpërthim ose zjarr.
• Mos e instaloni këtë pajisje në
vend ku mund të ketë rrjedhje
gazi.
- Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Instalimi ose cilido
shërbim i kësaj pajisjeje
rekomandohet të kryhet
nga tekniku apo nga
kompania e kualifikuar e
shërbimit.
- Nëse nuk e bëni këtë,
mund të shkaktohet goditje
elektrike, zjarr, shpërthim,
probleme me produktin ose
lëndim.
• Ky frigorifer, përpara se të
përdoret, duhet të instalohet
dhe të vendoset në përputhje
me manualin.
• Vendoseni spinën në
pozicionin e duhur me kabllo
të varur.
- Nëse e vendosni spinën në
anën e kundërt, teli mund të
këputet dhe të shkaktojë zjarr
ose goditje elektrike.
• Sigurohuni që spina të mos
jetë e shtypur ose e dëmtuar
në pjesën e pasme të
frigoriferit.
• Kur ta lëvizni frigoriferin, bëni
kujdes që të mos e rrotulloni
ose të mos e dëmtoni
kordonin elektrik.
- Kjo paraqet rrezik zjarri.
• Pajisja duhet të pozicionohet
në mënyrë që spina të mund
Informacion sigurie _5
DA99-03417T.indb 5
13. 8. 21.
11:06
të arrihet pas instalimit.
SHENJA KUJDESI PËR
INSTALIMIN
• Frigoriferi duhet të
• Mbajeni të lirë hapësirën
tokëzohet.
e ajrimit në vendin e futjes
- Frigoriferin duhet ta tokëzoni
së pajisjes ose në
që të-parandaloni rrjedhje të
strukturën e montimit.
energjisë ose goditje elektrike • Lejojeni pajisjen të qëndrojë
që shkaktohen nga rrjedhja e
për 2 orë pas instalimit.
korrentit nga frigoriferi.
• Mos i përdorni kurrë tubat
SHENJA TË
e gazit, linjat e telefonit ose
PARALAJMËRIM
RËNDËSISHME
pika të tjera rrufepritëse si
PARALAJMËRIMI PËR
tokëzim.
PËRDORIMIN
- Përdorimi i pasaktë i spinës
• Mos e vendosni spinën
së tokëzimit mund të
me duar të lagura.
shkaktojë goditje elektrike.
• Mos vendosni sende mbi
pajisje.
• Nëse kordoni elektrik
- Kur hapni ose mbyllni derën,
është i dëmtuar,
sendet mund të bien dhe të
ndërrojeni atë menjëherë
nga prodhuesi ose agjenti shkaktojnë lëndim personi
dhe/ose dëmtim material.
i tij i shërbimit.
• Mos vendosni sende të
• Siguresa në frigorifer duhet
mbushura me ujë mbi
të ndërrohet nga një teknik
frigorifer.
i kualifikuar ose kompani
- Nëse derdhet, ka rrezik zjarri
shërbimi.
ose goditjeje elektrike.
- Nëse nuk e bëni këtë, mund
të shkaktohet goditje elektrike • Mos lejoni që fëmijët të varen
te dera.
ose lëndim i personit.
- Nëse nuk e bëni këtë, mund
• Kontaktoni me një qendër
të shkaktohet lëndim i rëndë i
servisi nëse gjendet ndonjë
personit.
dëmtim pasi hiqni materialin
• Mos i lini të hapura dyert
ambalazhues.
KUJDES
6_ Informacion sigurie
DA99-03417T.indb 6
13. 8. 21.
11:06
e frigoriferit ndërkohë që
frigoriferi nuk mbikëqyret
dhe mos i lini fëmijët të futen
brenda në frigorifer.
• Mos i lini bebet ose fëmijët të
hyjnë brenda në sirtarë.
- Mund të shkaktojë vdekje nga
asfiksia, bllokimi ose lëndimi
personal.
• Mos vendosni në frigorifer
substanca të avullueshme
ose të ndezshme, si benzol,
hollues, alkool, eter ose gaz
të lëngshëm.
- Ruajtja e një prej këtyre
produkteve mund të
shkaktojë shpërthim.
• Mos ruani në frigorifer
produkte farmaceutike
delikate ndaj temperaturave
të ulëta, materiale shkencore
ose produkte të tjera delikate
ndaj temperaturave të ulëta.
- Produktet që kërkojnë kontroll
të rreptë të temperaturës nuk
duhet të ruhen në frigorifer.
• Mos i vendosni ose mos i
përdorni pajisjet elektrike
brenda në frigorifer, përveçse
kur lloji i tyre rekomandohet
nga prodhuesi.
• Mos përdorni tharëse flokësh
për ta tharë frigoriferin nga
brenda. Mos vendosni qiri të
ndezur brenda në frigorifer
për të larguar aromat e këqija.
- Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Mos i prekni muret e
brendshme të ngrirësit ose
produktet brenda në ngrirës
me duar të lagura.
- Kjo mund të shkaktojë ngrirje.
• Mos përdorni pajisje me
kanike ose ndonjë mënyrë
tjetër për të shpejtuar
procesin e shkrirjes, përveç
atyre që rekomandohen nga
prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun e gazit
ftohës.
• Ky produkt është
menduar të përdoret
vetëm për ruajtjen e
ushqimeve në ambient
shtëpiak.
• Shishet duhet të vendosen të
ngjitura pranë njëra-tjetrës që
të mos bien.
• Në rastin e rrjedhjeve të gazit
(si propani, LP etj.), ajroseni
menjëherë pa prekur spinën
elektrike. Mos e prekni
pajisjen ose kordonin elektrik.
- Mos përdorni ventilator ajrimi.
Informacion sigurie _7
DA99-03417T.indb 7
13. 8. 21.
11:06
- Kjo mund të shkaktojë goditje pajisura me llambë LED, mos
elektrike ose zjarr.
e çmontoni vetë kapakun e
• Përdorni vetëm llamba LED
llambës dhe llambën LED.
të dhëna nga prodhuesi ose
- Ju lutemi, kontaktoni agjentin
agjentët e shërbimit.
tuaj të shërbimit.
• Fëmijët duhet të mbikëqyren • Nëse në frigorifer ka pluhur
për t'u siguruar që ata të mos ose ujë, tërhiqni spinën dhe
luajnë dhe/ose të mos hipin
kontaktoni qendrën tuaj
mbi pajisje.
të shërbimit të Samsung
Electronics.
• Mos e çmontoni ose mos - Ka rrezik zjarri.
e riparoni vetë frigoriferin.
- Do të përballeni me rrezikun
e zjarrit, keqfunksionimit dhe/ KUJDES SHENJAT E KUJDESIT
PËR PËRDORIMIN
ose lëndimit të personit. Në
• Për të arritur funksionimin
rast keqfunksionimi, ju lutemi
më të mirë të produktit,
kontaktoni agjentin tuaj të
- Mos i vendosni ushqimet
shërbimit.
shumë pranë vendeve të
ajrimit në pjesën e pasme të
• Nëse pajisja nxjerr
pajisjes sepse ato mund të
zhurmë të çuditshme,
pengojnë qarkullimin e lirë të
djegie a erë ose tym,
ajrit në dhomëzën e ftohjes.
hiqeni menjëherë spinën
- Mbështilleni ushqimin siç
elektrike dhe kontaktoni
duhet ose vendoseni atë në
qendrën më të afërt të
enë hermetike përpara se ta
shërbimit.
vendosni në frigorifer.
- Nëse nuk e bëni këtë, mund
të shkaktohet goditje elektrike - Mos vendosni ushqime të reja
për ngrirje pranë ushqimeve
ose rrezik zjarri.
tashmë të ngrira.
• Nëse hasni vështirësi kur
• Mos vendosni pije të gazuara
ndërroni dritën, kontaktoni
në dhomëzën e ngrirjes. Mos
agjentët e shërbimit.
vendosni shishe ose enë
• Nëse produktet janë të
8_ Informacion sigurie
DA99-03417T.indb 8
13. 8. 21.
11:06
qelqi në ngrirje.
- Kur përmbajtja e tyre ngrin,
shishja mund të thyhet dhe
mund të shkaktojë lëndim
të personit ose dëmtim të
pronës.
• Mos ndryshoni ose mos
modifikoni funksionalitetin e
frigoriferit.
- Ndryshimet ose modifikimet
mund të shkaktojnë lëndim
të personit dhe/ose dëmtim
të pronës. Çdo ndryshim
ose modifikim i kryer nga një
palë e 3-të në këtë pajisje të
kompletuar, nuk mbulohet
nga shërbimi i garancisë së
Samsung dhe Samsung nuk
është përgjegjës për çështjet
e sigurisë dhe dëmtimet që
shkaktohen nga modifikimet
e palës së 3-të.
• Mos i bllokoni vrimat e ajrit.
- Nëse vrimat e ajrit janë të
bllokuara, veçanërisht me
qese plastike, frigoriferi mund
të ftohet tej mase. Nëse kjo
periudhë ftohjeje zgjat shumë,
filtri i ujit mund të prishet dhe
të shkaktojë rrjedhje uji.
- Mos vendosni ushqime të reja
për ngrirje pranë ushqimeve
tashmë të ngrira.
• Ju lutemi, kontrolloni kohët e
maksimumit të ruajtjes dhe
datat e skadimit të sendeve
të ngrira.
• Mos përdorni lëndë të
avullueshme si p.sh.
insektembytëse në sipërfaqen
e pajisjes.
- Veç të qenit e dëmshme
për njerëzit, mund dhe të
shkaktojë goditje elektrike,
zjarr apo probleme me
produktin.
• Kur hapni derën, bëni kujdes
mos të lëndoheni.
SHENJA KUJDESI PËR
PASTRIMIN DHE PËR
MIRËMBAJTJEN
• Mos spërkatni ujë direkt
brenda ose jashtë
frigoriferit.
- Ka rrezik zjarri ose goditjeje
elektrike.
• Mos përdorni apo mos
vendosni substanca të
ndjeshme ndaj luhatjeve të
temperaturës, si spërkatësit
e ndezshëm, objektet e
ndezshme, akulli i thatë,
medikamentet apo kimikatet
pranë frigoriferit. Mos mbani
KUJDES
Informacion sigurie _9
DA99-03417T.indb 9
13. 8. 21.
11:06
objekte apo substanca të
ndezshme (benzol, hollues,
gaz propani etj.) në frigorifer.
- Ky frigorifer është vetëm për
ruajtje ushqimesh.
- Kjo mund të shkaktojë zjarr
ose shpërthim.
• Mos spërkatini produkte
pastrimi drejtpërdrejt në
ekran.
- Germat e shkruara në ekran
mund të zhduken.
• Hiqni çdo lëndë të huaj ose
pluhur nga kunjat e spinës.
Por mos përdorni leckë
të lagur ose të njomë kur
pastroni spinën, kur të hiqni
lëndë të huaj ose pluhur nga
kunjat e spinës.
- Përndryshe, ka rrezik zjarri
ose goditjeje elektrike.
• Hiqeni frigoriferin nga
priza përpara pastrimit
dhe kryerjes së
mirëmbajtjes.
• Në rast se nuk përdoret
për një kohë të gjatë, fikni
rrymën dhe pastroni pjesën
e brendshme të pajisjes, më
pas lëreni pajisjen me derë të
hapur.
SHENJA TË
RËNDËSISHME
PARALAJMËRIMI PËR
HEDHJEN
• Sigurohuni që asnjë nga
tubat në pjesën e pasme
të pajisjes të mos jetë
dëmtuar para se ta
hidhni.
• R600a ose R134a përdoret
si gaz ftohës. Kontrolloni
etiketën e kompresorit në
pjesën e pasme të pajisjes
ose etiketën e klasifikimit
brenda frigoriferit për të
parë se çfarë gazi ftohës
përdoret për frigoriferin tuaj.
Kur produkti përmban gaz
të ndezshëm (gaz ftohës
R600a), kontaktoni autoritetin
tuaj vendor për hedhjen
e sigurt të këtij produkti.
Ciklopentani përdoret si gaz
për izolim. Gazet në materialin
e izolimit kërkojnë procedurë
të veçantë të hedhjes. Ju
lutemi, kontaktoni autoritetet
tuaja vendore për hedhjen e
këtij produkti për sigurinë e
mjedisit. Sigurohuni që asnjë
nga tubat në pjesën e pasme
të pajisjeve të mos jenë
dëmtuar para se ta hidhni.
KUJDES
10_ Informacion sigurie
DA99-03417T.indb 10
13. 8. 21.
11:06
Tubat do të çahen në vend të
hapur.
• Kur e hidhni këtë produkt
ose frigoriferë të tjerë, hiqni
guarnicionet e derës/dyerve,
rezen e derës në mënyrë që
fëmijët e vegjël ose kafshët
të mos ngecin brenda. Lërini
në vend raftet, në mënyrë
që fëmijët të mos ngjiten
lehtësisht brenda. Fëmijët
duhet të mbikëqyren për t'u
siguruar që të mos luajnë me
pajisjen e vjetër.
• Ju lutemi, hidheni materialin
e paketimit për këtë produkt
në një mënyrë të sigurt për
mjedisin.
KËSHILLA SHTESË PËR
PËRDORIMIN E DUHUR
• Në rast ndërprerjeje të
energjisë, telefonojini zyrës
vendore të kompanisë suaj
elektrike dhe pyesni se sa do
të zgjasë.
- Shumica e ndërprerjeve të
energjisë që rregullohen
brenda një ose dy orësh
nuk do të ndikojnë në
temperaturën e frigoriferit
tuaj. Megjithatë, ju duhet të
reduktoni në minimum hapjet
e derës ndërkohë që nuk ka
energji.
- Nëse ndërprerja e energjisë
zgjat më shumë se 24 orë,
hiqni të gjitha ushqimet e
ngrira.
• Nëse frigoriferi është dhënë
me çelësa, çelësat duhet të
mbahen larg fëmijëve dhe jo
në afërsi të pajisjes.
• Pajisja mund të mos
funksionojë në mënyrë të
njëtrajtshme (mundësi e rritjes
së lartë të temperaturës në
frigorifer) kur qëndron për një
periudhë të gjatë kohore nën
skajin e ftohtë të diapazonit
të temperaturës për të
cilën është dizajnuar pajisja
ftohëse.
• Mos ruani ushqim që prishet
lehtë në temperaturë dhome,
si p.sh. banane, pjepër.
• Pajisja juaj nuk ka brymë,
gjë e cila nënkupton që nuk
është nevoja që ta shkrini
pajisjen manualisht, sepse kjo
do të kryhet automatikisht.
• Rritja e temperaturës gjatë
shkrirjes mund të përputhet
me kërkesat ISO. Por për
të parandaluar rritje të
padëshiruara të temperaturës
Informacion sigurie _11
DA99-03417T.indb 11
13. 8. 21.
11:06
së ushqimit të ngrirë,
një kohë të gjatë derën e
gjatë shkrirjes së pajisjes,
pajisjes kur fusni ushqim ose
mbështilleni ushqimin e ngrirë
kur nxirrni ushqim. Sa më
në disa fletë gazete.
e shkurtër të jetë koha që
• Çdo rritje e temperaturës
dera është e hapur, aq më
së ushqimit të ngrirë gjatë
pak akull do të formohet në
shkrirjes mund të shkurtojnë
ngrirës.
kohëzgjatjen e tij të ruajtjes.
- Pastrojeni rregullisht pjesën e
pasme të frigoriferit. Pluhuri
rrit konsumin e energjisë.
Këshilla për kursimin e
- Mos vendosni temperaturë
energjisë
më të lartë sesa nevojitet.
- Instalojeni pajisjen në
- Siguroni dalje të mjaftueshme
një dhomë të freskët
të ajrit në bazamentin dhe në
dhe të thatë, me ajrim të
pjesën e pasme të frigoriferit.
përshtatshëm.
Mos i mbuloni hapësirat e
Sigurohuni që nuk është
hyrjes së ajrit.
ekspozuar në dritën e
- Lini hapësirë djathtas, majtas,
drejtpërdrejtë të diellit dhe
pas dhe lart kur ta instaloni.
mos e vendosni kurrë pranë
Kjo do të ndihmojë që të ulni
burimeve të drejtpërdrejta të
konsumin e energjisë dhe t'i
nxehtësisë (p.sh. kalorifer).
mbani faturat e energjisë të
- Mos i bllokoni kurrë hapësirat
ulëta.
ose grilat e ajrimit të pajisjes.
- Lëreni ushqimin e ngrohtë
që të ftohet përpara se ta
vendosni në pajisje.
- Vendoseni ushqimin e ngrirë
në frigorifer që të shkrijë.
Pastaj mund të përdorni
temperaturën e ulët të
produkteve të ngrira për të
ftohur ushqimin në frigorifer.
- Mos e mbani hapur për
12_ Informacion sigurie
DA99-03417T.indb 12
13. 8. 21.
11:06
Përmbajtjet
INSTALIMI I FRIGORIFERIT ··········································································· 13
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE ·········································································· 21
02 INSTALIMI
01
PËRDORIMI I FRIGORIFERIT········································································· 17
Instalimi i frigoriferit
PËRGATITJA PËR INSTALIMIN E
FRIGORIFERIT
Përgëzime për blerjen e këtij frigoriferi Samsung.
Shpresojmë që t'i shijoni ofertat bashkëkohore.
• Ju lutemi sigurohuni që pajisja të mund të lëvizë
lirshëm në rast mirëmbajtjeje dhe shërbimi.
100 mm
Zgjedhja e vendit më të mirë për
frigoriferin
• Një vend pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj
dritës së diellit.
• Një vend me dysheme të rrafshët (ose pothuajse
të rrafshët).
• Një vend me hapësirë të mjaftueshme për hapje
të lehtë të derës së frigoriferit.
• Lini hapësirë të mjaftueshme djathtas, majtas,
pas dhe lart për qarkullimin e ajrit.
Nëse frigoriferi nuk ka hapësirë të mjaftueshme,
sistemi i ftohjes së brendshme mund të mos
funksionojë siç duhet.
2010 mm
ose
1,920 mm
ose
1,850 mm
50 mm
instalimi _13
DA99-03417T.indb
1:13
13. 8. 21.
11:06
595 mm
1. Hiqni kapakun e menteshës dhe shkëputni
sensorin nga kapaku i menteshës së djathtë.
të
584 mm or
paktën 599 mm
të
paktën
50 mm
50 mm
(RL60/58GQ***)
1,202
1,202mm
mm or
1,217
mm
1,217mm
(RL60/58GQ***)
115
960 mm
• Lartësia e produktit mund të jetë e ndryshme në
varësi të modeleve.
• Lini hapësirë djathtas, majtas, pas dhe lart kur ta
instaloni. Kjo do të ndihmojë që të ulni konsumin e
energjisë dhe t'i mbani faturat e energjisë të ulëta.
• Mos e instaloni frigoriferin në vende ku
temperatura zbret nën 50 ºF (10 ºC).
2. Hiqni bulonat (①) dhe shkëputni telin (②).
①
②
NDËRRIMI I ANËS SË DERËS SË FRIGORIFERIT
Sigurohuni ta hiqni frigoriferin nga priza përpara
se të ndryshoni drejtimin e hapjes së derës.
Samsung rekomandon që ndryshimi i drejtimit të
hapjes së derës të kryhet nga ofruesit e aprovuar
të shërbimit të Samsung-ut. Kjo do të kryhet
kundrejt pagesës dhe me shpenzimet e klientit.
Dëmet e mundshme si pasojë e përpjekjes
për ndryshimin e drejtimit të hapjes së
derës nuk mbulohen nga garancia e prodhuesit
të pajisjes. Riparimet e mundshme të nevojshme
si pasojë e rrethanave të mësipërme do të kryhen
kundrejt pagesës dhe me shpenzimet e klientit.
1. Përpara se të përpiqeni të ndërroni anën e dyerve të
frigoriferit, sigurohuni që frigoriferi të jetë hequr nga
priza dhe të gjitha ushqimet të jenë hequr nga frigoriferi.
2. Nëse klienti nuk ndihet i sigurt në ndjekjen e
udhëzimeve të manualit të përdorimit, duhet
kontaktuar inxhinieri i kualifikuar i shërbimit i
Samsung për të bërë ndryshimin në fjalë.
3. Mos e futni frigoriferin në prizë menjëherë pas montimit
të dyerve nga ana tjetër dhe prisni së paku një orë.
3. Hiqni kapakët e telave (①) dhe kapakun e
derës (②).
②
①
4. Hiqni menteshën dhe shkëputni kutinë e
menteshës nga mentesha. Nxirrni telat nga
kutia e menteshës.
Veglat e nevojshme
5. Hiqni derën e frigoriferit nga mentesha e mesit
duke e ngritur derën me kujdes drejt.
Nuk jepen
Kaçavidë me
kokë Phillips (+)
Kaçavidë me
kokë petë (-)
Nuk jepen
Çelës 11 mm
(për kunjin e
menteshës)
Çelës 3/16” Allen (për
menteshën e mesit)
Çelës me fole 10
mm (për bulonat)
Pjesë shtesë
Kuti e menteshës së
sipërme majtas (nën
menteshën e kapakut)
KUJDES
Dera është e rëndë, bëni kujdes që të
mos lëndoheni kur ta hiqni derën.
14_ instalimi
DA99-03417T.indb 14
13. 8. 21.
11:06
10. Ndërroni pozicionin e vidave të guarnicionit
dhe të kapakut.
6. Montoni menteshën e mesit.
7. Hiqni derën e frigoriferit nga mentesha e mesit
duke e ngritur derën me kujdes drejt.
KUJDES
02 INSTALIMI
01
Kujdes mos të dëmtoheni gjatë punës.
KUJDES
11. Rivendoseni derën me kujdes. Montoni
menteshën e mesit.
Dera është e rëndë, bëni kujdes që të
mos lëndoheni kur ta hiqni derën.
8. Shtrijeni frigoriferin me kujdes. Ndërroni
pozicionin e menteshës dhe të këmbës së
poshtme.
përpara
12. Përdorni një çelës 11 mm për të ndarë kunjin
e menteshës së sipërme. Kthejeni menteshën
e sipërme në anën tjetër dhe vendoseni kunjin
e menteshës së sipërme.
pas
9. Hiqni vidën në anën e djathtë poshtë të derës
së frigoriferit dhe të ngrirësit. Ndërroni ndaluesin
e derës(①), guarnicionin (②) dhe kapësen (③)
nga e djathta në të majtë.
13. Rivendoseni derën me kujdes dhe montoni
menteshën.
①
②
③
③
②
①
instalimi _15
DA99-03417T.indb 15
13. 8. 21.
11:06
14. Montoni kutinë e menteshës në menteshë.
(Përdorni kutinë e menteshës së majtë që
mund të gjendet nën kapakun e menteshës).
17. Ndërroni dorezat nga e majta në të djathtë.
330 mm
18 . Hiqni gominat e dyerve të frigoriferit dhe të
ngrirësit dhe pastaj vendosini pasi t'i keni
kthyer me 180˚.
i pasaktë
i saktë
Nxirrni çelësin e derës nga kasa e djathtë
me mentesha dhe montojeni në kasën
e majtë me mentesha. Çelësi i derës duhet
të pozicionohet me numrin e kodit lart që të
funksionojë saktë.
15. Montoni kapakët e telave (①) dhe kapakun e
derës (②).
②
①
16. Lidhni telat dhe montoni kapakun e
menteshës.
NIVELIMI I FRIGORIFERIT
Nëse pjesa e përparme e pajisjes është paksa më e
lartë sesa pjesa e pasme, dera mund të hapet dhe të
mbyllet më lehtë.
Rrotullojini këmbët me rregullim në drejtim të
akrepave të orës për ta rritur dhe në drejtim të
kundërt të akrepave të orës për ta ulur lartësinë.
Rasti 1) Pajisja anohet djathtas.
• Rrotulloni këmbën e djathtë me rregullim në
drejtimin e shigjetës derisa pajisja të jetë në nivel.
Rasti 2) Pajisja anohet djathtas.
• Rrotulloni këmbën e djathtë me rregullim në
drejtimin e shigjetës derisa pajisja të jetë në nivel.
16_ instalimi
DA99-03417T.indb 16
13. 8. 21.
11:06
Përdorimi i frigoriferit
KONTROLLIMI I PANELIT TË KONTROLLIT
(LLOJI A)
(LLOJI B)
(LLOJI C)
02 PËRDORIMI
Treguesi i temperaturës së frigoriferit ose të
ngrirësit do të pulsojë kur temperatura në
dhomëzën
e frigoriferit ose të ngrirësit të rritet ndjeshëm nga
vendosja e ushqimit të ngrohtë ose nga hapja e
shpeshtë e derës.
(Treguesi i temperaturës së frigoriferit ose ngrirësit
do të ndalojë së pulsuari kur temperatura në frigorifer
ose në ngrirës do të normalizohet. Nëse treguesi i
temperaturës nuk ndalon së pulsuari pas disa orësh, ju
lutemi kontaktoni me qendrën e shërbimit.
5
1
6
2
3
4
6
Çd h
Çdo
herë
ë që
ë të shtypni
ht
i butonin,
b t i do
d të
dëgjohet një tingull i shkurtër.
1
Frigoriferi
Shtypni butonin e frigoriferit për ta vendosur në
temperaturën e dëshiruar në një diapazon ndërmjet 1 °C
dhe 7 °C. Temperatura e parazgjedhur është e vendosur
në 3 °C dhe çdo herë që shtypni butonin e frigoriferit,
temperatura do të ndryshojë në rendin vijues dhe treguesi
i temperaturës do të afishojë temperaturën e dëshiruar.
(LLOJI A, B)
(LLOJI C)
Shtypeni dhe mbajeni shtypur këtë buton për 3
sekonda për të aktivizuar funksionin e pushimeve.
(LLOJI A)
2
Ngrirësi
Shtypni butonin e ngrirësit për të vendosur temperaturën
e dëshiruar të ngrirësit nga një diapazon ndërmjet 17 °C
dhe -23 °C. Temperatura e parazgjedhur është e vendosur
në -20 °C dhe çdo herë që shtypni butonin e ngrirësit,
temperatura do të ndryshojë në rendin vijues dhe treguesi i
temperaturës do të afishojë temperaturën e dëshiruar.
(LLOJI A, B)
(LLOJI C)
Shtypeni këtë buton për 3 sekonda për të aktivizuar
funksionin Power Freeze (ngrirje me fuqi). Treguesi i
) do të ndriçojë dhe
Power Freeze (ngrirje me fuqi) (
frigoriferi do të shpejtojë kohën e ngrirjes së produkteve
në ngrirës. Ky funksion do të qëndrojë i aktivizuar për
50 orë dhe treguesi i ngrirësit do të afishojë -23 °C. Ky
funksion fiket automatikisht. Kur procesi Power freeze
(ngrirje me fuqi) të ketë përfunduar, treguesi i Power
freeze (ngrirje me fuqi) fiket dhe ngrirësi kthehet në
cilësimin e mëparshëm të temperaturës. Kur e përdorni
këtë funksion, konsumi i energjisë do të rritet. Për ta
çaktivizuar këtë funksion, shtypni butonin e ngrirësit për
3 sekonda.
Nëse ju duhet të ngrini një sasi të madhe
ushqimi aktivizoni funksionin Power freeze
(ngrirje me fuqi) 20 orë përpara.
3
Alarmi
1. Alarmi i derës
Shtypeni këtë buton për të aktivizuar funksionin
e alarmit të derës. Treguesi i alarmit ( ) do të
ndriçojë dhe frigoriferi do t'ju njoftojë me një tingull
alarmi nëse dera e frigoriferit mbahet hapur për
më shumë se 2 minuta. Për ta çaktivizuar këtë
funksion, shtypni sërish butonin e alarmit.
2. Alarmi i temperaturës
(Për modelet me panele kontrolli (LLOJI A,
B) )
Shtypeni këtë buton për të aktivizuar funksionin
e alarmit të temperaturës. Treguesi i alarmit (
) do të ndriçojë. Nëse dhomëza e ngrirësit
është tepër e ngrohtë pas mungesës së rrymës,
sinjali i “- -” pulson në ekran. Kur shtypet butoni i
ngrirësit, “temperatura më e ngrohtë” ku ka arritur
dhomëza e ngrirësit pulson në ekran për pesë
sekonda. Pastaj tregohet temperatura aktuale. Për
ta çaktivizuar funksionin e alarmit të temperaturës,
shtypni sërish butonin e alarmit.
Ky paralajmërim mund të dalë ;
• kur ndizet pajisja
• dhomëza e ngrirësit është tepër e ngrohtë për
shkak mungese të rrymës.
përdorimi _17
DA99-03417T.indb 17
13. 8. 21.
11:06
4
Cool Select Zone (zona e zgjedhjes së freskisë)
Quick Cool (ftohje e shpejtë)(
)
• Nëse doni ta ftohni ushqimin shpejt, vendoseni në
Cool Select Zone (zonën e zgjedhjes së freskisë) dhe
zgjidhni regjimin Quick Cool (ftohje e shpejtë).
• Cool Select Zone (zona e zgjedhjes së freskisë)
do ta ftohë ushqimin për 60 minuta.
• Kur regjimi Quick Cool (ftohje e shpejtë) të
përfundojë, sirtari i Cool Select Zone (zonës së
zgjedhjes së freskisë) do ta vendosë regjimin
automatikisht në ftohje.
Zero Zone (zona zero)(
)
• Kur zgjidhni regjimin Zero Zone (zona zero),
temperatura e Cool Select Zone (zonës së
zgjedhjes së freskisë) do të vendoset në 0 °C.
• Aktivizoni këtë funksion Chill (ftohje) për ruajtjen
e ushqimeve që prishen shpejt.
Cool (freskim)(
)
• Kur zgjidhni regjimin Cool (freskim), temperatura
e Cool Select Zone (zonës së zgjedhjes së
freskisë) do të vendoset në 3 °C.
5
Smart Eco (kursim inteligjent)
- Kjo ikonë ( ) do të ndriçojë kur frigoriferi
aktivizohet me efikasitetin e optimizuar të
energjisë.
- Pa komanda shtesë, ruan automatikisht freskinë
e ushqimit me anë të disa sensorëve që diktojnë
temperaturën e brendshme dhe të jashtme dhe
minimizon konsumin e energjisë.
6
Pushime
Shtypni butonin e pushimeve për të aktivizuar
funksionin e pushimeve.
Treguesi i pushimeve ( ) do të ndriçojë dhe
frigoriferi do ta vendosë temperaturën në 15 °C
për të reduktuar konsumin e energjisë kur shkoni
për pushime të gjata, apo për udhëtime pune ose
kur nuk keni nevojë të përdorni frigoriferin.
Ndërkohë që funksioni i pushimeve është i
aktivizuar, dhomëza e ngrirjes mbetet e ndezur.
Funksioni i pushimeve do të çaktivizohet
automatikisht nëse e rregulloni temperaturën
e frigoriferit ndërkohë që funksioni i pushimeve
është aktiv.
Sigurohuni që t'i hiqni ushqimet në dhomëzën
e frigoriferit përpara se ta përdorni funksionin e
pushimeve.
18_ përdorimi
DA99-03417T.indb 18
1
2
• Te disa nga funksionet, si depozita e ujit, prodhuesi i
akullit, rafti i verës, dhoma e freskët, kutia e sallatave,
zona e zgjedhjes së freskisë, mbrojtëset mbajtëse
mund të jenë të ndryshme dhe mund të mos
disponohen, në varësi të modeleve.
• Për të bërë më tepër hapësirë në ngrirës, mund të hiqni
sirtarët dhe mbështetëset përveç 1 , 2 sirtarëve.
Kjo nuk ndikon në karakteristikat termike dhe mekanike.
Me këto pjesë të hequra llogaritet një vëllim i deklaruar
ruajtjeje në dhomëzën e ngrirjes.
• Frutat ose perimet mund të ngrijnë në
dhomëzën e freskët (opsionale)
• Për të përftuar efikasitetin më të mirë të
energjisë për këtë produkt, ju lutemi lërini të
gjithë raftet, sirtarët dhe koshat në pozicionin e
tyre fillestar si në figurë.
13. 8. 21.
11:06
PRODHIMI I AKULLIT
Marrja e ujit nga shpërndarësi
Vendosni një gotë poshtë daljes
së ujit dhe shtyjeni lehtë
levën e shpërndarësit të ujit me
gotë.
Koha e ngrirjes
Rekomandohet që të prisni për rreth 1~2 orë
me temperaturën të vendosur në Power Freeze
(ngrirje me fuqi) që të formohen kubat.
Rrezik shpërthimi
KUJDES
• Pjesët më të ftohta të frigoriferit janë
në panelin e pasmë.
Ky është vendi më i mirë për të ruajtur ushqime
delikate.
• Shishet e qelqit që përmbajnë lëngje nuk duhet
të ruhen kurrë në ngrirës, sepse qelqi mund të
thyhet kur përmbajtja të ngrijë.
• Sigurohuni që gota të
jetë në një nivel me
shpërndarësin, që të parandaloni spërkatjen nga uji.
• Shpërndarësi i ujit mund të mos jetë i
disponueshëm, në varësi të modelit.
02 PËRDORIMI
1. Mbusheni tabakanë deri në 80% me ujë.
2. Vendoseni tabakanë e akullit në sirtarin e
sipërm të ngrirësit.
3. Prisni derisa të formohen kubat e akullit.
4. Përdridheni lehtë tabakanë e akullit për të nxjerrë
kubat e akullit.
HEQJA E PJESËVE TË BRENDSHME
Raftet
Ngrijini me kujdes raftet me të dy duart dhe tërhiqini
drejt vetes.
PËRDORIMI I SHPËRNDARËSIT
TË UJIT (OPSIONAL)
Mbushja me ujë
Mund ta mbushni me ujë depozitën e
ujit që gjendet brenda në frigorifer ose ta
hiqni depozitën për ta mbushur me ujë.
Mbrojtëset e derës
Metoda 1
Kapini fort mbrojtëset e derës me të dyja duart
dhe ngrijini ato me kujdes për t'i hequr.
Mbusheni ujin nga vrima në krye të depozitës së ujit.
Nëse e lëshoni ujin me shpejtësi, mund të derdhet.
Metoda 2
1. Lironi bllokuesin në të dy anët e depozitës së ujit
për të liruar kapakun mbi depozitë.
2. Mbusheni depozitën me ujë.
KUJDES
Mos vendosni asgjë tjetër përveç ujit në
depozitë.
Nëse rrjedh ujë pas mbushjes së parë të
depozitës së ujit, hidhni sërish rreth 500
ml ujë.
Depozita e ujit
Kapeni fort depozitën e ujit me të dyja duart dhe
ngrijeni atë nga vetja me kujdes për ta hequr.
Shpërndarësi
d ë i i ujit
jit mund
d të mos jjetë i
disponueshëm, në varësi të modelit.
përdorimi _19
DA99-03417T.indb 19
13. 8. 21.
11:06
Sirtarët
Tërhiqini sirtarët plotësisht dhe pastaj ngrijini lart
me kujdes për t'i hequr ato.
( Sirtari i dhomëzës së freskisë, sirtari i zonës së
zgjedhjes së ftohjes, sirtarët e ngrirësit)
PASTRIMI I FRIGORIFERIT
PARALAJMËRIM
Mos përdorni benzol, hollues ose
Clorox™ për pastrim.
Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e
pajisjes dhe mund të krijohet rrezik
zjarri.
Mos e spërkatni frigoriferin me ujë
kur ai është në prizë, sepse mund të
shkaktohet goditje elektrike.
Mos e pastroni frigoriferin me benzol, hollues ose
detergjent makinash sepse ka rrezik zjarri.
PARALAJMËRIM
PARALAJMËRIM
Pastroni duke përdorur një copë të butë
me detergjent neutral.
NDËRRIMI I LLAMBËS LED
Kur llamba e brendshme ose e jashtme LED është
fikur, mos e çmontoni vetë kapakun e llambës dhe
llambën LED.
Ju lutemi, kontaktoni agjentët e shërbimit.
20_ përdorimi
DA99-03417T.indb 20
13. 8. 21.
11:06
Zgjidhja e problemeve
PROBLEMI
ZGJIDHJA
• Kontrolloni nëse spina është lidhur siç duhet.
• A është vendosur saktë kontrolli i temperaturës në panelin e
përparmë?
• A i bie dielli pajisjes ose a ka burime të afërta nxehtësie?
• A është pjesa e pasme e pajisjes shumë pranë murit?
Ushqimi në frigorifer ka
ngrirë.
• A është vendosur kontrolli i temperaturës në panelin e përparmë
në temperaturën më të ftohtë?
• A është temperatura e ambientit shumë e ulët?
Ka zhurma të
pazakonta.
• Kontrolloni nëse pajisja është instaluar në dysheme të
qëndrueshme dhe të rrafshët.
• A është pjesa e pasme e pajisjes shumë pranë murit?
• A kanë rënë objekte të huaja pas ose poshtë pajisjes?
• A po vjen zhurma nga kompresori brenda pajisjes?
• Një zhurmë kërcitëse bëhet kur pjesë të ndryshme tkurren ose
bymehen.
Cepat e përparmë dhe
anët e pajisjes janë të
ngrohta dhe fillon të
formohet kondensim.
• Tubat rezistentë ndaj nxehtësisë janë instaluar në cepat e
përparmë të pajisjes për të parandaluar formimin e kondensimit.
Kur temperatura e ambientit rritet, kjo mund të mos sjellë
gjithmonë rezultat. Megjithatë, kjo nuk është anormale.
• Në mot shumë të lagësht, sipërfaqja e jashtme e pajisjes mund të
kondensohet nëse lagështia e ajrit bie në kontakt me sipërfaqen e
ftohtë të pajisjes.
Mund të dëgjohet
gurgullimë lëngu në
pajisje.
• Ky është gazi ftohës, i cili ftoh pjesën e brendshme të pajisjes.
Brenda pajisjes ka
aromë të keqe.
• A ka ndonjë ushqim të prishur brenda në frigorifer?
• Sigurohuni që ushqimet me aromë të fortë (për shembull peshku)
të mbështillen që të mos dalë ajri.
• Pastroni rregullisht frigoriferin dhe hidhni ushqimet e prishura ose
që dyshoni se janë prishur.
Ka një shtresë bryme në
muret e pajisjes.
• A janë të bllokuara daljet e ajrit nga ushqimi i ruajtur brenda në
frigorifer?
• Lini hapësirë sa më të madhe mes ushqimeve për të përmirësuar
ajrimin.
• A është mbyllur plotësisht dera?
Në murin e brendshëm
të pajisjes dhe përreth
perimeve formohet
kondensim.
• Ushqimet me përmbajtje të lartë uji ruhen të pambështjella me një
nivel të lartë lagështie ose dera është lënë hapur për një
kohë të gjatë.
• Ruajeni ushqimin të mbuluar me kapak ose në enë hermetike.
03 ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Pajisja nuk funksionon
fare ose temperatura
është shumë e lartë.
Zgjidhja e problemeve _21
DA99-03417T.indb 21
13. 8. 21.
11:06
memo
DA99-03417T.indb 22
13. 8. 21.
11:06
memo
DA99-03417T.indb 23
13. 8. 21.
11:06
Kufijtë e temperaturës së ambientit
Ky frigorifer është projektuar që të funksionojë në temperatura ambienti të specifikuara
nga kategoria e saj e temperaturës në pllakën e klasifikimeve.
Kategoria
Simboli
Diapazoni i temperaturës së ambientit (°C)
Mesatare e gjerë
SN
+10 deri në +32
+16 deri në +32
Mesatare
N
Subtropikale
ST
+16 deri në +38
Tropikale
T
+16 deri në +43
Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga faktorë të tillë si vendndodhja e frigoriferit,
temperatura e ambientit dhe shpeshtia me të cilën hapet dera. Rregullojeni
temperaturën siç kërkohet për të kompensuar këto faktorë.
Hedhja e duhur e këtij produkti
(Mbeturina pajisjesh elektrike dhe elektronike)
Albanian
DA99-03417T.indb 24
(Vlen për vendet me sisteme të ndara grumbullimi)
Kjo shenjë në produkt, në aksesorë ose në dokumentacion tregon se produkti dhe
aksesorët e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen bashkë
me mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre funksionale. Për të parandaluar
dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njerëzve nga hedhja e pakontrolluar e
mbeturinave, ju lutemi ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini me
përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin nga ku kanë blerë këtë produkt, ose
zyrën e qeverisjes vendore për informacione rreth vendit dhe mënyrës me të cilën mund t’i
transportojnë këta artikuj për riciklim të sigurt për ambientin.
Përdoruesit e bizneseve duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të shikojnë kushtet e
përgjithshme të kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të
përzihen në hedhje me mbeturina të tjera komerciale.
13. 8. 21.
11:06
SEAD
RL60*
RL58*
RL56*
Ладилник
упатство
Македонски
imagine the possibilities
Ви благодариме на изборот при купувањето
на овој Samsung производ.
За да добиете покомплетна услуга, ве
молиме регистрирајте го производот на
www.samsung.com/register
Самостоечки уред
DA99-03417T.indb 1
13. 8. 21.
11:06
Безбедносни информации
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
• Пред употреба на уредот,
ве молиме внимателно
прочитајте го ова упатство
и сочувајте го на сигурно
место во близина на
уредот за понатамошна
референца.
• Употребувајте го овој
уред само за неговата
предвидена намена како
што е наведено во ова
упатство. Овој уред не е
наменет за употреба од
лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, чулни
или ментални способности,
или недостаток на искуство
и знаење, освен ако се
под надзор или обука за
употреба на овој уред од
страна на лице одговорно
за нивната безбедност.
• Предупредувањата и
важните безбедносни
информации во ова
упатство не ги покриваат
сите можни услови и
ситуации кои може
да настанат. Ваша
одговорност е да
користите здрав разум,
внимание, и грижа при
вградување, одржување и
употреба на уредот.
• Бидејќи следните упатства
за употреба покриваат
различни модели,
карактеристиките на
вашиот ладилник може
малку да се разликуваат
од оние што се опишани
во ова упатство и не сите
знаци за предупредување
можат да бидат
применливи. Ако имате
било какви прашања или
грижи, контактирајте го
најблискиот сервисен
центар или пронајдете
помош и информации на
www.samsung.com
Важни безбедносни
симболи и мерки на
претпазливост :
Опасности или
небезбедни пракси кои
може да резултираат
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
со тешки лични
повреди или смрт.
Опасности или
небезбедни пракси
кои може да
ВНИМАНИЕ
резултираат со лесни
лични повреди или
имотни штети.
Да НЕ се пробува.
Да НЕ се расклопува.
Да НЕ се допира.
2_ Безбедносни информации
DA99-03417T.indb 2
13. 8. 21.
11:06
Следете ги
упатствата
внимателно.
Исклучете го
приклучокот за
струја од ѕидната
утичница.
Бидете сигурни
дека машината
е заземјена за
да избегнете
електричен удар.
Јавете се во
контактниот центар
за помош.
Белешка.
Овие предупредувачки
знаци се тука за да се
избегне повреда на вас и
на други.
Ве молиме следете ги
внимателно.По читањето
на овој дел, сочувајте
го на сигурно место за
понатамошна референца.
CE Белешка
Утврдено е дека овој
производ е во согласност со
Директивата за низок напон
(2006/95/EC), Директивата
за електромагнетна
компатибилност (2004/108/
EC), Директивата RoHS
(2011/65/EU), Комисиски
делегираната регулатива (EU)
бр. 1060/2010 и Директивата
за еко-дизајн(2009/125/
EC) имплементирана
со директивата (EC) бр.
643/2009 на Европската
Унија. (за производи кои се
продаваат само во земјите
во Европа)
СТРОГИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
ЗНАЦИ ЗА ПРЕВОЗ И
ПОСТАВУВАЊЕ
• Кога се транспортира и
вградува уредот, треба
да се води сметка да не
се оштетат деловите од
разладувачкиот систем.
• R600a или R134a се
користи како течност за
разладување. Проверете ја
ознаката на компресорот
во задниот дел од уредот
или на плочката внатре
во ладилникот за да
видите која течност за
разладување се користи во
вашиот ладилник.
• Кога овој производ користи
запаллив гас (Течност за
разладување R600a),
- Ако течноста за
разладување протекува
од системот на цевки, таа
може да се запали или да
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Безбедносни информации _3
DA99-03417T.indb 3
13. 8. 21.
11:06
предизвика повреда на
окото. Ако забележите
течење, неколку минути
избегнувајте отворен
пламен или потенцијални
извори на палење во
собата каде што стои
уредот.
- Доколку дојде до
протекување, а со цел да
се избегне создавање на
запаллива мешавина на гас
и воздух, големината на
собата во која уредот може
да се постави зависи од
количината на течноста за
разладување.
- Никогаш не вклучувајте
уред кој има било какви
знаци на оштетување.
Доколку се сомневате,
консултирајте го вашиот
продавач. Собата во која е
поставен ладилникот мора
да биде со 1 m³ волумен
за секои 8 g од течноста
за разладување R600a
која се наоѓа внатре во
уредот. Количината на
течност за разладување
во вашиот уред е
прикажана на плочката за
идентификација внатре во
уредот.
- Ако уредот содржи исобутанска течност за
разладување (R600a),
природен гас со висока
природна компатибилност,
но кој е исто така запаллив.
Кога се транспортира и
вградува уредот, треба
да се води сметка да не
се оштетат деловите од
разладувачкиот систем.
СТРОГИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
ЗНАЦИ ЗА
ВГРАДУВАЊЕ
• Не го вградувајте овој
уред во влажна, масна
или прашлива локација,
на локација изложена
на директна сончева
светлина и вода (капки
дожд).
- Пропаднатата изолација на
електричните делови може
да предизвика електричен
удар или пожар.
• Не го поставувајте
ладилникот на директна
сончева светлина и не го
изложувајте на топлина од
шпорети, собни греалки
или други уреди.
• Не вклучувајте повеќе
уреди на иста повеќекратна
утичница или продолжен
кабел.Ладилникот секогаш
треба да биде вклучен
во своја самостојна
електрична утичница која
има напон кој одговара на
напонот на ладилникот.
- Ова обезбедува најдобри
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
4_ Безбедносни информации
DA99-03417T.indb 4
13. 8. 21.
11:06
перформанси и спречува
преоптеретување на
куќните електрични водови,
што може да предизвика
пожар од прегреаните
жици. Ако утичницата е
лабава, не го вклучувајте
приклучокот.
- Постои ризик од електричен
удар или пожар.
• Не користете кабел кој има
пукнатини или оштетувања
од абразија по должината
на кабелот или на краевите.
• Не го виткајте кабелот
прекумерно и не ставајте
тешки објекти на него.
• Не употребувајте аеросоли
во близина на ладилникот.
- Употреба на аеросоли во
близина на ладилникот
може да предизвика
експлозија или пожар.
• Не го вградувајте овој
уред на локација каде што
постои опасност од течење
на гас.
- Ова може да резултира
со електричен удар или
пожар.
• За вградување и за
било каков сервис на
овој уред препорачано
е да се изврши од
квалификувано
техничко лице или
сервисна служба.
- Непридржувањето кон
ова може да резултира со
електричен удар, пожар,
експлозија, проблеми со
производот или повреда.
• Овој ладилник мора да
биде правилно вграден и
поставен во согласност
со упатството пред да се
почне со употреба.
• Приклучете го приклучокот
за струја во правилна
позиција така што кабелот
да виси надолу.
- Ако го приклучите
приклучокот за струја
обратно, жицата може да
се искине и да предизвика
пожар или електричен удар.
• Осигурете се дека
приклучокот не е смачкан
или оштетен од задниот
дел на ладилникот.
• Кога го преместувате
ладилникот, внимавајте
да не го прегазите или
оштетите кабелот.
- Ова претставува опасност
од пожар.
• Уредот мора да биде
поставен така што
приклучокот да биде
пристапен по вградувањето.
• Ладилникот мора да
биде заземјен.
- Мора да го заземјите
ладилникот за да
- спречите било какви
протекувања на струја
Безбедносни информации _5
DA99-03417T.indb 5
13. 8. 21.
11:06
или електрични удари
ЗНАЦИ ЗА
ВНИМАНИЕ
предизвикани од губитоци
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
на струја од ладилникот.
ПРИ ВГРАДУВАЊЕ
• Никогаш не користете
• Чувајте ги отворите за
цевки за плин, телефонски
вентилација во
линии или други
поклопецот на уредот и
потенцијални проводници
монтажната структура
на удари од гром како
отворени и подалеку од
заземјување.
препреки.
- Неправилна употреба на
• Оставете го уредот да стои
приклучокот за заземјување 2 часа по вградувањето.
може да резултира со
електричен удар.
СТРОГИ
• Ако кабелот за струја е ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
ЗНАЦИ ЗА УПОТРЕБА
оштетен, веднаш
заменете го кај
• Не го вклучувајте
производителот или
приклучокот за струја
неговата сервисна
со мокри раце.
служба.
• Не чувајте предмети на
• Осигурувачот на ладилникот
покривот на уредот.
мора да биде сменет од
- Кога ја отварате или
овластен персонал или
затворате вратата,
сервисна служба.
артиклите може да паднат
- Непридржувањето кон
и да предизвикаат лична
ова може да резултира со
повреда и/или материјална
електричен удар или лична
штета.
повреда.
• Не ставајте предмети
• Контактирајте го
наполнети со вода
сервисниот центар ако
одозгора на ладилникот.
најдете некое оштетување
- Ако се прелее, постои
по отстранувањето на
ризик од електричен удар
материјалите за пакување.
или пожар.
• Не оставајте деца да се
нишаат на вратата.
- Непридржувањето кон
ова може да предизвика
сериозна лична повреда.
6_ Безбедносни информации
DA99-03417T.indb 6
13. 8. 21.
11:06
• Не ги оставајте вратите
од ладилникот отворени
додека ладилникот е без
надзор и не дозволувајте
деца да влезат внатре во
ладилникот.
• Не дозволувајте бебиња
или деца да влегуваат
внатре во фиоката.
- Заглавувањето внатре
може да предизвика смрт
од задушување, или друга
лична повреда.
• Не чувајте испарливи
или запалливи супстанци
како бензен, разредувач,
алкохол, етер или ЛП гас
во ладилникот.
- Чување на било кој од
овие производи може да
предизвика експлозии.
• Не чувајте фармацевтски
производи кои се
чувствителни на ниска
температура, научни
материјали или други
производи кои се
чувствителни на ниска
температура во ладилникот.
- Производи кои бараат
строга температурна
контрола не смеат да се
чуваат во ладилникот.
• Не ставајте или
употребувајте електрични
уреди внатре во
ладилникот, освен ако не
се од тип кој е препорачан
од производителот.
• Не употребувајте фен
за коса за да ја исушите
внатрешноста на ладилникот.
Не ставајте запалена свеќа
во ладилникот за да ги
отстраните непријатните
мириси.
- Ова може да резултира
со електричен удар или
пожар.
• Не ги допирајте внатрешните
ѕидови на замрзнувачот
или производите чувани во
замрзнувачот со мокри раце.
- Ова може да предизвика
смрзнатини.
• Не употребувајте механички
уреди или било какви
други средства за да го
забрзате процесот на
одмрзнување, освен тие
што се препорачани од
производителот.
• Не ги оштетувајте водовите
за течност за разладување.
• Овој производ е наменет
само за чување на храна
во домашна околина.
• Шишињата треба да се
чуваат тесно едно до друго
за да не испаднат надвор.
• Во случај на истекување на
гас (како пропан, LP гас,
итн.), веднаш проветрете
без да го допирате
приклучокот на струја.
Не го допирајте уредот и
струјниот кабел.
Безбедносни информации _7
DA99-03417T.indb 7
13. 8. 21.
11:06
- Не користете вентилатор
за проветрување.
- Една искра може да
резултира со експлозија
или пожар.
• Употребувајте само LED
лампи предвидени од
производителот или
сервисната служба.
• Децата треба да бидат под
надзор за да се обезбеди
дека не си играат и/или се
качуваат во уредот.
• Ако производите се
опремени со LED лампа,
самите не го расклопувајте
поклопецот и LED лампата.
- Ве молиме контактирајте ја
сервисната служба.
• Ако има прашина или вода
во ладилникот, исклучете
го од струја и контактирајте
го Samsung Electronics
сервисниот центар.
- Постои ризик од пожар.
ЗНАЦИ ЗА
• Не го расклопувајте и
ВНИМАНИЕ
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
не го поправајте
ПРИ УПОТРЕБА
ладилникот самите.
- Постои ризик од пожар,
• За да добиете најдобри
дефект и/или лична повреда.
перформанси од уредот,
Во случај на дефект ве
- Не ја поставувајте храната
молиме контактирајте ја
преблиску до отворите за
сервисната служба.
вентилација на задниот дел
од уредот бидејќи може
• Ако од уредот се слуша
да ја попречи слободната
чуден звук, или
циркулација на воздухот во
забележите горење,
просторот во ладилникот.
мирис или чад,
- Правилно спакувајте ја
исклучете го од струја
храната или ставете ја во
веднаш и контактирајте
херметички затворени
го најблискиот сервисен садови пред да ја ставите
центар.
во ладилникот.
- Непридржувањето кон
- Не ставајте самошто
ова може да резултира
направена храна за
со електричен удар или
замрзнување блиску до
пожар.
веќе замрзната храна.
• Ако имате тешкотии
• Не ставајте газирани
при замена на светлото,
пијалаци во одделот на
контактирајте ја сервисната замрзнувачот.Не ставајте
служба.
8_ Безбедносни информации
DA99-03417T.indb 8
13. 8. 21.
11:06
стаклени шишиња или
други стаклени садови во
замрзнувачот. Не ставајте
стаклени шишиња или
други стаклени садови во
замрзнувачот.
- Кога содржината ќе
се смрзне, стаклото
може да се скрши и да
предизвика лична повреда
и материјална штета.
• Не ја менувајте или
модифицирајте
функционалноста на
ладилникот.
- Промени или модификации
може да резултираат
со лична повреда и/
или материјална штета.
Било какви промени или
модификации направени
од трето лице на овој
комплетен уред не се
покриени со гаранцијата
на Samsung, ниту пак
Samsung е одговорен за
безбедносните прашања
и штети кои се резултат
на модификации од трето
лице.
• Не ги блокирајте отворите
за воздух.
- Ако отворите за воздух се
блокирани, а особено ако
се блокирани со пластична
ќеса, ладилникот може
претерано да се излади. Ако
овој период на претерано
ладење трае премногу,
филтерот за вода може
да пукне и да предизвика
истекување на вода.
- Не ставајте самошто
направена храна за
замрзнување блиску до
веќе замрзната храна.
• Ве молиме внимавајте на
максималните периоди
на чување и роковите на
траење на замрзнатите
артикли.
• Не прскајте со испарлив
материјал како на пример
инсектицид врз површината
на уредот.
- Покрај штетноста за луѓето,
ова може да резултира
и со електричен удар,
пожар или проблеми со
производот.
• Кога ја отворате вратата,
внимавајте да не се
повредите.
ЗНАЦИ ЗА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
ПРИ ЧИСТЕЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ
• Не прскајте вода
директно во
внатрешноста или на
надворешноста на
ладилникот.
- Постои ризик од пожар или
електричен удар.
• Не употребувајте или
ВНИМАНИЕ
Безбедносни информации _9
DA99-03417T.indb 9
13. 8. 21.
11:06
ставајте било какви
• Во случај ако не се користи
супстанции чувствителни
подолго време, исклучете
на температура како
го напојувањето и
запалливи гасови,
исчистете ја внатрешноста
запалливи објекти,
на апаратот, а потоа
сув мраз, лекови, или
оставете го со отворена
хемикалии блиску до
врата.
ладилникот. Не чувајте
испарливи или запалливи
објекти или супстанции
СТРОГИ
ВНИМАНИЕ
(бензен, разредувач,
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
пропан итн.) во ладилникот.
ЗНАЦИ ЗА
- Овој ладилник е само за
ОТСТРАНУВАЊЕ
чување на храна.
• Обезбедете се дека
- Ова може да резултира со
ниедна од цевките на
пожар или експлозија.
задниот дел на уредот
• Не прскајте со средства
не се оштетени пред
за чистење директно на
отстранувањето.
екранот.
•
R600a
или R134a се
- Печатените букви на
користи
како течност за
екранот може да отпаднат.
разладување. Проверете ја
• Отстранете било каков
ознаката на компресорот
материјал или прашина од
во задниот дел од уредот
пиновите на приклучокот
или на плочката внатре
за струја. Но не користете
во ладилникот за да
мокра или влажна
видите која течност за
крпа кога го чистите
разладување се користи
приклучокот, отстранете
во вашиот ладилник.
било каква надворешна
Кога овој производ
супстанца или прашина од
користи
запаллив гас
пиновите на приклучокот за
(Течност
за разладување
струја.
R600a), контактирајте ја
- Во спротивно постои ризик
од пожар или електричен удар. вашата локална власт
во врска со безбедно
отстранување на овој
• Исклучете го од струја
производ. Циклопентан се
ладилникот пред
чистење или вршење на користи како изолационен
испуштачки гас. Гасовите
одржување.
10_ Безбедносни информации
DA99-03417T.indb 10
13. 8. 21.
11:06
во материјалот за изолација
бараат посебна процедура
за отстранување. Ве
молиме контактирајте ја
локалната власт во врска
со отстранување на овој
производ безбедно за
околината. Обезбедете се
дека ниедна од цевките
на задниот дел на уредот
не се оштетени пред
отстранувањето. Цевките
да се скршат на отворен
простор.
• Кога се отстранува овој
производ или други
ладилници, отстранете ги
и заптивките на вратата
и бравата за да не можат
мали деца или животни
да се заглават внатре.
Оставете ги полиците на
место за мали деца да не
можат лесно да се искачат
внатре. Децата треба да
бидат под надзор за да се
обезбеди дека не си играат
со стариот уред.
• Ве молиме отстранете го
материјалот за пакување од
овој производ на еколошки
начин.
ДОПОЛНИТЕЛНИ
СОВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА
УПОТРЕБА
• Во случај на прекин на
електричната енергија,
повикајте ја локалната
канцеларија на компанијата
за електрична енергија и
прашајте колку долго ќе
трае прекинот.
- Повеќето прекини на
електрична енергија кои се
поправаат во рок од еден
до два часа нема да влијаат
на температурите во
вашиот ладилник. Меѓутоа,
би требало да ги намалите
на минимум отварањата на
вратата додека струјата е
исклучена.
- Доколку прекинот на
електричната енергија
трае повеќе од 24 часа,
отстранете ги сите
замрзнати артикли.
• Доколку со ладилникот се
обезбедени и клучеви, тие
треба да се чуваат надвор
од досег на деца и не во
близина на уредот.
• Уредот може да не
функционира доследно
(можно е температурата
да стане премногу топла
во фрижидерот) кога на
подолг временски период
уредот е поставен да стои
на температура што е под
најниската температура за
која уредот е дизајниран.
• Не чувајте храна која лесно се
расипува на ниски темератури,
како банани и дињи.
• Вашиот уред е отпорен
Безбедносни информации _11
DA99-03417T.indb 11
13. 8. 21.
11:06
на мраз, што значи дека
нема потреба рачно да
се одмрзнува уредот,
бидејќи тоа ќе се изврши
автоматски.
• Температурата која расте
при одмрзнувањето може
да биде во склад со ISO
барањата. Но ако сакате
да спречите претеран
раст на температурата на
смрзнатата храна додека
уредот се одмрзнува,
замотајте ја смрзнатата
храна во неколку слоја
хартија од весник.
• Било какво зголемување на
температурата на смрзнатата
храна при одмрзнување
може да го намали рокот на
складирање.
- Ставете смрзната храна
во ладилникот да се
растопи. Потоа можете
да ги користите ниските
температури на смрзнатите
производи за да ја оладите
храната во ладилникот.
- Не ја држете вратата на
ладилникот отворена
предолго додека ставате
или вадите храна. Колку
пократко време вратата е
отворена, толку помалку
мраз ќе се создаде во
замрзнувачот.
- Чистете го задниот дел
од ладилникот редовно.
Прашината ја зголемува
потрошувачката на енергија.
- Не ја подесувајте
температура поладна
отколку што е потребно.
- Обезбедете доволен издув
Совети за штедење енергија
на воздух на базата на
- Поставете го уредот
ладилникот и на задниот
во ладна, сува соба со
ѕид на ладилникот. Не ги
адекватна вентилација.
покривајте отворите за
Обезбедете се дека не
вентилација.
е изложен на директна
- При вградувањето,
сончева светлина и
оставете простор
никогаш не го ставајте до
десно, лево, позади и
директен извор на топлина
над ладилникот. Ова ќе
(на пример радијатор).
помогне да се намали
- Никогаш не ги блокирајте
потрошувачката на
отворите за вентилација
енергија а со тоа може и да
или решетките на уредот.
се намалат вашите сметки
- Оставете ја топлата храна
за електрична енергија.
да се олади пред да ја
ставите во уредот.
12_ Безбедносни информации
DA99-03417T.indb 12
13. 8. 21.
11:06
Содржина
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАШИОТ ЛАДИЛНИК ················································ 13
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ······························································· 21
02 ПОСТАВУВАЊЕ
01
РАКУВАЊЕ СО ВАШИОТ ЛАДИЛНИК ······················································· 17
Поставување на вашиот ладилник
ПОДГОТОВКА ЗА ВГРАДУВАЊЕ
НА ЛАДИЛНИКОТ
Ви честитаме на изборот при купувањето на
овој Samsung ладилник.
Се надеваме дека уживате во врвните понуди.
Одбирање на најдобра локација за ладилникот
• Локација без директно изложување на
сончева светлина.
• Локација со рамен (или речиси рамен) под.
• Локација со доволно простор за вратите на
ладилникот да се отвораат лесно.
• Оставете доволно простор за циркулација на
воздух десно, лево, назад и над ладилникот.
Доколку нема доволно простор за
ладилникот, внатрешниот систем за ладење
може да не работи правилно.
• Ве молиме при поставување да обезбедите
доволно простор за уредот да може
слободно да се преместува во случај на
одржување и сервисирање.
100 mm
2010 mm или
1920 mm или
1850 mm
50 mm
поставување _13
DA99-03417T.indb
1:13
13. 8. 21.
11:06
595 mm
584 mm or
1. Извадете го поклопецот на шарката и одвоете го
сензорот од десниот поклопец на шарката.
најмалку 599 mm
најмалку
50 mm
50 mm
(RL60/58GQ***)
1,202
1,202mm
mm or
1,217
mm
1,217mm
(RL60/58GQ***)
115
960 mm
• Висината на производот е различна во
зависност од моделот.
• При вградувањето, оставете простор десно, лево,
позади и над ладилникот. Ова ќе помогне да се намали
потрошувачката на енергија а со тоа може и да се
намалат вашите сметки за електрична енергија.
• Не го вградувајте ладилникот на место каде
темературата може да се симне под 10ºC.
СМЕНУВАЊЕ НА СТРАНАТА НА
ВРАТАТА НА ЛАДИЛНИКОТ
2. Извадете ги машинските завртки (①) и
исклучете ја жицата (②).
①
②
3. Извадете ги поклопците на жицата (①) и
поклопецот на вратата (②).
Пред да ја промените страната на отворање на вратата на
ладилникот, не заборавајте да го исклучите ладилникот
од струја. Samsung препорачува менувањето на страната
на отворање на вратата да го вршат сервисери кои се
одобрени од страна на Samsung. Оваа постапка мора да
се плати и ќе биде на сметка на потрошувачите.
Сите оштетувања кои ќе ги предизвикате при обид за
менување на страната на отворање на вратата не се
покриени со гаранцијата која ја дава производителот на уредот. Сите
поправки кои ќе биде потребно да се извршат во вакви околности
мора да се платат и ќе бидат на сметка на потрошувачите.
1. Пред да почнете со сменување на страната на вратата
од ладилникот, обезбедете се ладилникот да е исклучен
од приклучокот на електрична енергија и дека целата
храна е извадена од внатрешноста на уредот.
2. Ако корисникот не се чувствува доволно уверен за да
ги следи инструкциите во ова упатство, квалификуван
сервисен инженер од Samsung мора да биде
контактиран за да ја изврши оваа промена
3. Не го вклучувајте ладилникот веднаш по сменувањето
на страната на вратите и почекајте барем 1 час.
4. Извадете ја шарката и одвоете го куќиштето
на шарката од шарката. Извлечете ги
жицете надвор од куќиштето на шарката.
Потребни алатки
5. Отстранете ја вратата на ладилникот од средната
шарка внимателно кревајќи ја вратата нагоре.
Не се вклучени
Шрафцигер крстач (+)
Шрафцигер рамен (-)
Не се вклучени
11 mm клуч
(за осовина на
шарка)
3/16” имбус клуч
(за средната
шарка)
②
①
10 mm гнездест клуч
(за машински завртки)
Дополнителен дел
Куќиште на горната
лева шарка (под
шарката на поклопецот)
ВНИМАНИЕ
Вратата на ладилникот е тешка,
внимавајте да не се повредите
при преместување на вратата на
ладилникот.
14_ поставување
DA99-03417T.indb 14
13. 8. 21.
11:06
6. Расклопете ја средната шарка.
10. Преместете ја позицијата на завртките на
нитната и капачето.
7. Отстранете ја вратата на замрзнувачот
од долната шарка внимателно кревајќи ја
вратата нагоре.
ВНИМАНИЕ
Внимавајте да не се повредите додека
работите.
11. Внимателно вратете ја вратата на
замрзнувачот назад. Склопете ја средната
шарка.
02 ПОСТАВУВАЊЕ
01
ВНИМАНИЕ
Вратата на ладилникот е тешка,
внимавајте да не се повредите
при преместување на вратата на
ладилникот.
8. Поставете го ладилникот внимателно.
Преместете ја позицијата на долната шарка
и ногарката.
пред
12. Користете 11 mm клуч за да ја одвоите
осовината на горната шарка. Превртете ја
горната шарка и повторно прикачете ја на
осовината на горната шарка.
потоа
9. Отстранете ја завртката на долната десна страна на
вратата на ладилникот и замзнувачот. Преместете ја
стопирачката на вратата(①), нитната(②) and држачот(③)
од десната на левата страна.
13. Внимателно вратете ја назад вратата на
ладилникот и составете ја шарката.
①
②
③
③
②
①
поставување _15
DA99-03417T.indb 15
13. 8. 21.
11:06
14. Склопете го куќиштето на шарката врз
шарката. (Користете го левото куќиште на
шарката кое се наоѓа под поклопецот на
шарката).
17. Преместете ги рачките од левата на
десната страна.
330 mm
18 . Извадете ги лајсните на вратите на
ладилникот замзнувачот и повторно
поврзете ги откако ќе ги ротирате за 180˚.
неправилно
правилно
Извадете го прекинувачот на вратата
од десната шарка и монтирајте го на
левата шарка. Прекинувачот на вратата мора
да биде поставен со бројчаниот код нагоре за
правилно работење.
15. Склопете ги поклопците на жицата (①) и
поклопецот на вратата (②).
②
①
16. Поврзете ги жиците и склопете го
поклопецот на шарката.
НИВЕЛИРАЊЕНА ЛАДИЛНИКОТ
Доколку предниот дел од уредот е малку повисок
од задниот, вратата може да се отвора и
затвора многу полесно.Свртете ги ногарките за
нивелирање во обратна насока од движењето на
стрелките на часовникот за да ја поткренете, а во
спротивна насока за да ја намалите висината.
Случај 1) Уредот се навалува надолу на лева страна.
• Свртете ја левата ногарка за нивелирање
во насока на стрелката додека уредот не се
израмни.
Случај 2) Уредот се навалува надолу на десна страна.
• Свртете ја десната ногарка за нивелирање
во насока на стрелката додека уредот не се
израмни.
16_ поставување
DA99-03417T.indb 16
13. 8. 21.
11:06
Ракување со вашиот ладилник
ПРОВЕРКА НА КОНТРОЛНАТА ТАБЛА
(ТИП „А“)
(ТИП „B“)
(ТИП „C“)
6
2
3
4
6
С
Секојпат
ј
кога ќќе го притиснете копчето,
ќе слушнете краток звучен сигнал.
1
Ладилник
Притиснете го копчето Ладилник за да ја
прилагодите посакуваната температура во опсег
од 1 °C до 7 °C. Веќе зададената температура е
поставена на 3 °C и секој пат кога ќе го притиснете
копчето Ладилник, температурата ќе се менува
според следниот ред а индикаторот за температура
ќе ја покажува посакуваната температура.
(ТИП „A“,
„B“)
(ТИП „C“)
Притиснете го и држете го притиснато ова копче 3
секунди за да ја активирате функцијата Одмор.(ТИП „A“)
2
Замрзнувач
Притиснете го копчето Замрзнувач за да ја
прилагодите посакуваната температура во опсег од
-17 °C до -23 °C. Веќе зададената температура е
поставена е -20 °C и секој пат кога ќе го притиснете
копчето Замрзнувач, температурата ќе се менува
според следниот ред а индикаторот за температура
ќе ја покажува посакуваната температура.
(ТИП „A“,
„B“)
(ТИП„C“)
02 УПОТРЕБА
5
1
Индикаторот за температура на ладилникот или
замрзнувачот ќе трепка кога температурата на
ладилникот или замрзнувачот
драстично ќе порасне заради складирање на жешка
храна или често отворање на вратата.(индикаторот за
температура на ладилникот или замрзнувачот ќе престане
да трепка кога температурата ќе стане нормална. Доколку
индикаторот за температура не престанува да трепка
во наредните неколку часа, ве молиме контактирајте го
вашиот сервисен центар.
Притиснете го ова копче на 3 секунди за да ја активирате
функцијата Брзо Замрзнување. Индикатор за брзо
замрзнување ( ) ќе засвети и ладилникот ќе го забрза
времето потребно за да се замрзнат производите во
замрзнувачот. Оваа функција ќе биде активна 50 часа
а индикаторот на замрзнувачот ќе покажува -23 °C.
Оваа функција се исклучува автоматски. Кога процесот
за брзо замрзнување ќе заврши, индикаторотза брзо
замрзнување се исклучува и замрзнувачот се враќа на
претходно поставената температурата. Кога ја користите
оваа функција, ќе се зголеми потрошувачката на енергија.
За да ја деактивирате оваа функција, притиснете го
копчето Замрзнувач и држете го 3 секунди.
Ако треба да замрзнете голема количина на храна,
активирајте ја функцијата за брзо замрзнување 20
часа претходно.
3
Аларм
1. Аларм на врата
Притиснете го ова копче за да ја активирате
функцијата Аларм на врата. Индикаторот на аларми
( ) ќе засвети и ладилникот ќе ве предупреди со
звучен сигнал дека вратата на ладилникот е отворена
подолго од 2 минути. За да ја деактивирате оваа
функција, притиснете го копчето Аларм повторно.
2. Температурен аларм
(За (ТИП „A“, „B“) модели со контролни
табли)
Притиснете го ова копче за да ја активирате
функцијата Температурен аларм. Индикаторот
на аларми ( ) ќе засвети. Ако во делот на
замрзнувачот е претопло бидејќи дошло до прекин
на електричната енергија, сигналот „- -“ трепка на
екранот. Кога ќе се притисне копчето Замрзнувач,
„најтоплата температура“ што се постигнала во
делот на замрзнувачот трепка на екранот 5 секунди.
Потоасе покажува моменталната температура. За
да ја деактивирате функцијата Температурен аларм,
притиснете го копчето Аларм повторно.
Ова предупредување може да работи ;
• кога уредот е вклучен
• делот на замрзнувачот е премногу топол
поради прекин на електричната енергија.
употреба _17
DA99-03417T.indb 17
13. 8. 21.
11:06
4
Одбрана Зона за Ладење
)
Брзо ладење(
• Доколку сакате брзо да ја оладите храната,
складирајте ја храната во Одбраната Зона за
Ладење и притиснете го копчето Брзо Ладење.
• Одбраната Зона за Ладење ќе ја лади
храната 60 минути.
• Кога процесот за Брзо Ладење ќе
заврши,Фиоката за Одбраната Зона за Ладење
автоматски ќе биде поставена на Ладно.
Нулта Зона(
)
• Доколку ја селектирате опцијата за Нулта
Зона, температурата во Одбраната Зона за
Ладење ќе биде поставена на 0 °C.
• Активирајте ја оваа функција за ладење за
чување на високо расиплива храна.
Ладно(
)
• Доколку ја селектирате опцијата за Ладно,
температурата во Одбраната Зона за
Ладење ќе биде поставена на 3 °C.
1
5
Smart Eco
- Оваа икона ( ) ќе засвети кога ладилникот е
активиран со оптимизирана енергетска ефикасност.
- Без дополнителни контроли, ја чува свежината на
храната автоматски со многу сензори кои ја детектираат
внатрешната и надворешната температура и ја
минимизираат потрошувачката на енергија.
6
Одмор
Притиснете го копчето Одмор за да ја
активирате функцијата за одмор.
Индикаторот за одмор ( ) ќе се вклучи и
ладилникот ќе биде поставен на температура
од 15 °C за да го намали трошењето на струја
кога ќе заминете на долг одмор или деловно
патување или кога нема да имате потреба да
го користите ладилникот.
Додека функцијата за одмор е активирана,
замрзнувачот останува вклучен.Функцијата
за одмор ќе биде автоматски деактивирана
доколку ја прилагодите температурата на
ладилникот додека функцијата одмор е
вклучена.Обезбедете се дека сте ја извадиле
храната од ладилникот пред да ја користите
функцијата за одмор.
2
• Некои од функциите како резервоар за вода,
правење мраз, полица за вино, свежа просторија,
кутија за салата, избирање на ладна зона и
дополнителните полици може да се разликуваат
и можно е да не бидат достапни во зависност од
моделите.
• За да добиете повеќе простор во замрзнувачот,
може да ги извадите фиоките и држачите освен
1, 2 фиоките.
Тоа нема влијание на термалните и механичките
карактеристики.
Декларираниот волумен на делот на замрзнувачот
е пресметан со овие делови извадени.
• Овошјето или зеленчукот може
да замрзнат во свежа просторија
(опционално)
• За да добиете најдобра енергетска
ефикасност на овој производ, ве молиме
оставете ги сите полици, фиоки на нивната
оригинална позиција како на илустрацијата.
18_ употреба
DA99-03417T.indb 18
13. 8. 21.
11:06
ПРАВЕЊЕ МРАЗ
Добивање на вода од диспензерот.
Поставете чаша под излезот
за вода и нежно притиснете
со чашата кон лостот на
диспензерот за вода.
Време на замрзнување
Препорачливо е да почека 1~2 часа со
температура ставена на Брзо Замрзнување
за да се оформат коцките мраз.
Опасност од експлозија
ВНИМАНИЕ
• Најладен дел од ладилникот е задната плоча.
Ова е најдобро место за складирање на
деликатна храна.
• Стаклените шишиња полни со течност никогаш не
смеат да се складираат во замрзнувачот бидејќи кога
содржината ќе смрзне, стаклото може да се скрши.
КОРИСТЕЊЕ НА ДИСПЕНЗЕРОТ ЗА
ВОДА (ОПЦИОНАЛНО)
• Бидете сигурни дека
чашата е во линија
со диспензерот за да се заштитите од
евентуално прскање со вода.
• Диспензерот за вода може да не биде
достапен во зависност од моделот.
02 УПОТРЕБА
1. Пополнете го резервоарот со вода до 80% од
назначеното ниво.
2. Поставете го резервоарот за мраз во горната фиока на
замрзнувачот.
3. Почекајте додека се оформат коцките мраз.
4. Полека превиткајте го за да ги извадите коцките мраз.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА
ВНАТРЕШНИТЕ ДЕЛОВИ
Полици
Нежно подигнете ги полиците со двете
раце и повлечете ги кон вас.
Полнење со вода
Можете да го полните резервоарот со
вода додека е сместен во внатрешноста
на ладилникот или можете претходно да
го извадите и да го наполните со вода.
Метод 1
Штитници
ци за вратите
Цврсто фатете ги штитниците за врати со
двете раце и повлечете ги нежно за да ги
отстраните.
Наполнете со вода преку отворот на горниот дел
од резервоарот на вода. Ако полните пребрзо,
водата може да претече.
Метод 2
1. Ослободете ја кочницата на двете страни
на резервоарот за вода за да го извадите
поклопецот на резервоарот за вода.
2. Наполнете вода во резервоарот за вода.
ВНИМАНИЕ
Не ставајте ништо друго освен вода во
резервоарот за вода.
Ако водата капе по првото полнење
на резервоарот за вода, истурете
повторно околу 500 ml вода.
Резервоар
ар за вода
Цврсто фатете го резервоарот за вода со
двете раце и повлечете го нежно за да го
отстраните.
р оаро за вода
о а може
о е да
а не постои
Резервоарот
во зависност од моделот.
употреба _19
DA99-03417T.indb 19
13. 8. 21.
11:06
Фиоки
Повлечете ги целосно фиоките и потоа полека
кренете ги нагоре за да ги отстраните.
( Фиока на свежиот дел, фиока на одбраната
зона за ладење, фиоки на замрзнувачот)
ЧИСТЕЊЕ НА ЛАДИЛНИКОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не користете бензен, разредувач
или Clorox™ за чистење.Тие можат
да ја оштетат површината на уредот
и да предизвикаат пожар.
Не го прскајте ладилникот со вода
додека е вклучен, бидејќи може да
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
предизвикате електричен удар.
Не го чистете ладилникот со бензен,
разредувач или детергент за коли поради
опасност од пожар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Чистете користејќи мека крпа со
неутрален детергент.
ЗАМЕНА НА LED ЛАМПАТА
Кога внатрешната или надворешната
LED лампа ќе престане да работи, не го
расклопувајте поклопецот и LED лампата
сами.
Ве молиме контактирајте ја сервисната
служба.
20_ употреба
DA99-03417T.indb 20
13. 8. 21.
11:06
Отстранување на проблеми
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
• Проверете дали уредот е правилно вклучен во струја.
• Дали температурата е правилно поставена на контролната
табла?
• Дали уредот е под сончева светлина или постојат уреди за
греење во близина?
• Дали задниот дел од уредот е премногу блиску до ѕидот?
Храната во ладилникот
е смрзната.
• Дали контролата на температурата на предната контролна
табла е поставена на најладна температура?
• Дали температурата во околината е премногу ниска?
Се слушаат необични
звуци.
• Проверете дали уредот е поставен на цврст и рамен под.
• Дали задниот дел од уредот е премногу блиску до ѕидот?
• Дали паднале некои предмети позади или под уредот?
• Дали звукот доаѓа од компресорот во уредот?
• Звук на отчукување може да се слушне кога различни
додатоци се собираат или се шират.
Предните ќошеви и
страните на уредот се
топли и почнува да се
создава кондензација.
• Цевките отпорни на топлина се вградени во предните
ќошеви на уредот за да спречат создавање на кондензација.
Кога околната температура се зголемува, ова не секогаш е
ефективно. Меѓутоа, ова не е абнормално.
• На многу влажно време, може да се појави кондензација
на надворешната површина на уредот кога влажноста во
воздухот ќе дојде во контакт со ладната површина на уредот.
Слушате гргорење на
течност во уредот.
• Тоа е течноста за разладување, која ја лади внатрешноста на
уредот.
Во внатрешноста
на уредот има лоша
миризба.
• Дали има расипана храна во ладилникот?
• Осигурете се дека храната која силно мириса (на пример
риба) е завиткана и херметички затворена.
• Чистете го ладилникот редовно и секогаш фрлајте ја
расипаната храна.
Појавен е смрзнат
слој на ѕидовите во
внатрешноста на
уредот.
Се формира
кондензација во
внатрешниот ѕид
на уредот и околу
зеленчукот.
03 ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
Уредот не работи
воопшто или
температурата е
превисока.
• Дали отворите за вентилација се блокирани од храната
складирана во ладилникот?
• Поставете ја храната колку што можете нанапред за да ја
подобрите вентилацијата.
• Дали вратата е целосно затворена?
• Храна со голема содржина на вода е складирана непокриена
со високо ниво на влажност или вратата е оставена
отворена подолго време.
• Складирајте ја храната со поклопец или во затворени
садови.
Отстранување на проблеми _21
DA99-03417T.indb 21
13. 8. 21.
11:06
memo
DA99-03417T.indb 22
13. 8. 21.
11:06
memo
DA99-03417T.indb 23
13. 8. 21.
11:06
Граници на собната температура
Овој ладилник е создаден да работи во околина со температури специфицирани
според класата за температура обележана на плочката.
Класа
Симбол
Рангирање на собна температураe (°C)
Продолжена умерена
SN
+10 до +32
Умерена
N
+16 до +32
Суптропска
ST
+16 до +38
Тропска
T
+16 до +43
Внатрешните температури можат да бидат под влијание на фактори како локација
на ладилникот,собната температура и фреквенцијата на отворање на вратата.
Прилагодете јатемпературата како што е предвидено за да ги компензирате овие
фактори.
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот
и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не
треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од
нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото
здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите
овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради
унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните
ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој
производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат
рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат
одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски
прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.
DA99-03417T.indb 24
13. 8. 21.
11:06
RL60*
RL58*
RL56*
Uporabniški priročnik
za hladilnik
slovenščina
svet novih možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega
izdelka.
Če želite popolnejšo ponudbo storitev,
izdelek registrirajte na
www.samsung.com/register
Samostoječi aparat
DA99-03417T.indb 1
13. 8. 21.
11:06
Varnostne informacije
VARNOSTNE INFORMACIJE
• Pred uporabo aparata
temeljito preberite ta
priročnik in ga shranite na
varno mesto v bližini aparata
za poznejšo uporabo.
• Ta aparat uporabljajte le za
to, čemur je namenjen, kot
je opisano v tem priročniku.
Aparata ne smejo uporabljati
osebe (in otroci) s fizičnimi,
senzoričnimi ali psihičnimi
motnjami ali osebe, ki imajo
premalo izkušenj in znanja,
razen če jih nadzira ali jim
o uporabi aparata svetuje
oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
• Opozorila in pomembne
varnostne informacije v tem
priročniku ne vključujejo
vseh možnih stanj in situacij,
ki se lahko pojavijo. Vaša
odgovornost je, da pri
namestitvi, vzdrževanju in
uporabi aparata uporabljate
zdravo pamet, previdnost in
skrb.
• Ker so v teh navodilih za
uporabo zajeti različni
modeli, se lahko značilnosti
vašega hladilnika nekoliko
razlikujejo od značilnosti,
opisanih v tem priročniku, pa
tudi vsi varnostni znaki niso
nujno veljavni.
Če imate kakršna koli
vprašanja ali če vas kar
koli zanima, se obrnite na
najbližji servisni center ali
pa pomoč in informacije
poiščite v spletu na naslovu
www.samsung.com.
Pomembni varnostni
simboli in varnostni ukrepi:
OPOZORILO
PREVIDNO
Nevarnosti ali nevarni
primeri uporabe, ki
lahko povzročijo hude
telesne poškodbe ali
smrt.
Nevarnosti ali nevarni
primeri uporabe, ki
lahko povzročijo lažje
telesne poškodbe ali
materialno škodo.
NE poskušajte.
NE razstavljajte.
NE dotikajte se.
Natančno upoštevajte
navodila.
2_ Varnostne informacije
DA99-03417T.indb 2
13. 8. 21.
11:06
Napajalni vtič izklopite
iz stenske vtičnice.
Aparat mora biti
ozemljen, da ne
pride do električnega
udara.
Za pomoč pokličite
klicni center.
Opomba.
Namen varnostnih znakov
je preprečevanje poškodb
vas in drugih.
Natančno jih upoštevajte.
Ko preberete ta razdelek,
ga shranite na varno mesto
za poznejšo uporabo.
OPOZORILO
•
Obvestilo CE
•
Ta izdelek je skladen z Direktivo
o nizki napetosti (2006/95/ES),
Direktivo o elektromagnetni
združljivosti (2004/108/ES),
Direktivo RoHS (2011/65/EU),
Delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 1060/2010 in Direktivo
o okoljsko primerni zasnovi
(2009/125/ES), ki se izvaja
z Uredbo (ES) št. 643/2009
Evropske unije. (Samo za
izdelke, ki se prodajajo v
evropskih državah)
POMEMBNI
VARNOSTNI ZNAKI
ZA PREVOZ IN
MESTO NAMESTITVE
• Pri prevažanju in
nameščanju aparata je
treba paziti, da se ne
poškoduje noben del
hladilnega krogotoka.
Kot hladilno sredstvo
se uporablja R600a ali
R134a. Oglejte si nalepko
kompresorja na zadnji strani
aparata ali nalepko s podatki
v hladilniku, da vidite,
katero hladilno sredstvo je
uporabljeno v hladilniku.
Če izdelek vsebuje vnetljiv
plin (hladilno sredstvo
R600a):
Hladilno sredstvo, ki uhaja
iz cevi, se lahko vžge ali
povzroči poškodbo oči.
Če odkrijete puščanje, ne
uporabljajte odprtega ognja
ali možnih virov vžiga in več
minut prezračujte prostor, v
katerem stoji aparat.
Zaradi preprečevanja
nastajanja vnetljive
mešanice plina in zraka
v primeru puščanja
hladilnega krogotoka je
Varnostne informacije _3
DA99-03417T.indb 3
13. 8. 21.
11:06
treba pri določanju velikosti
prostora za namestitev
aparata upoštevati količino
uporabljenega hladilnega
sredstva.
- Če so na aparatu vidni znaki
poškodb, ga ne vklopite. Če
ste v dvomih, se obrnite na
prodajalca. Pri izbiri prostora
je treba upoštevati pravilo
en kubični meter prostora
za vsakih osem gramov
hladilnega sredstva R600a v
aparatu. Količina hladilnega
sredstva v vašem aparatu je
navedena na identifikacijski
ploščici v aparatu.
- V aparatu je lahko kot
hladilno sredstvo uporabljen
izobutan (R600a), naravni
plin z visoko okoljsko
združljivostjo, ki pa je tudi
gorljiv. Pri prevažanju in
nameščanju aparata je treba
paziti, da se ne poškoduje
noben del hladilnega
krogotoka.
OPOZORILO
-
•
•
-
POMEMBNI
VARNOSTNI ZNAKI
ZA NAMESTITEV
• Aparata ne nameščajte
na vlažno, mastno ali
prašno mesto ali na
mesto, izpostavljeno
neposredni sončni
svetlobi in vodi (dežnim
kapljam).
Obrabljena izolacija
električnih delov lahko
povzroči električni udar ali
požar.
Hladilnika ne nameščajte
na neposredno sončno
svetlobo ali izpostavljajte
toploti iz peči, sobnih
grelnikov ali drugih aparatov.
Ne priključujte več aparatov
v en razdelilnik.
Hladilnik mora vedno
biti priključen v svojo
električno vtičnico z nazivno
napetostjo, ki se ujema z
napetostjo, navedeno na
ploščici s podatki.
To zagotavlja najboljše
delovanje in tudi preprečuje
preobremenitev hišnih
tokokrogov, ki lahko zaradi
pregretih žic povzroči
nevarnost požara. Če je
4_ Varnostne informacije
DA99-03417T.indb 4
13. 8. 21.
11:06
-
•
•
•
-
•
-
stenska vtičnica zrahljana,
ne vstavite napajalnega
vtiča.
Obstaja nevarnost
električnega udara ali
požara.
Ne uporabljajte kabla, ki je
razpokan ali odrgnjen kjerkoli
po celotni dolžini ali na
koncih.
Napajalnega kabla ne
upogibajte preveč in nanj ne
polagajte težkih predmetov.
V bližini hladilnika ne
uporabljajte razpršil.
Če v bližini hladilnika
uporabljate razpršila, lahko
pride do eksplozije ali
požara.
Aparata ne nameščajte na
mesto, kjer bi lahko uhajal
plin.
Lahko pride do električnega
udara ali požara.
• Hladilnik je treba pred
uporabo pravilno namestiti
v skladu z navodili v tem
priročniku.
• Napajalni vtič priključite v
pravilnem položaju, tako da
kabel visi navzdol.
- Če napajalni vtič priključite
tako, da je obrnjen narobe,
se lahko pretrga žica, kar
lahko povzroči požar ali
električni udar.
• Poskrbite, da zadnja stran
hladilnika ne stisne ali
poškoduje napajalnega
vtiča.
• Pazite, da pri premikanju
hladilnika ne zmečkate ali
poškodujete napajalnega
kabla.
- To predstavlja nevarnost
požara.
• Aparat mora biti postavljen
tako, da imate po namestitvi
dostop do vtiča.
• Priporočamo, da aparat
• Hladilnik mora biti
namesti in servisira
ozemljen.
usposobljen
Hladilnik
morate ozemljiti, da
strokovnjak ali serviser.
preprečite uhajanje elektrike
- V nasprotnem primeru lahko
ali električne udare, ki jih
pride do električnega udara,
povzroči uhajanje toka iz
požara, eksplozije, težav z
hladilnika.
izdelkom ali poškodb.
Varnostne informacije _5
DA99-03417T.indb 5
13. 8. 21.
11:06
• Za ozemljitev ne uporabljajte
cevi za plin, telefonskih
kablov ali drugih potencialnih
strelovodnih palic.
- Nepravilna uporaba
ozemljitvenega vtiča lahko
povzroči električni udar.
• Če je napajalni kabel
poškodovan, ga mora
proizvajalec ali njegov
serviser takoj zamenjati.
• Varovalko za hladilnik mora
zamenjati usposobljen
strokovnjak ali serviser.
- V nasprotnem primeru lahko
pride do električnega udara
ali telesnih poškodb.
• Če po odstranitvi embalaže
najdete kakršno koli
poškodbo, se obrnite na
servisni center.
PREVIDNO
OPOZORILNI ZNAKI
ZA NAMESTITEV
• Prezračevalna odprtina
v ohišju aparata ali
namestitveni strukturi
ne sme biti prekrita.
• Po namestitvi naj aparat
miruje dve uri.
OPOZORILO
•
-
•
-
•
-
•
•
-
POMEMBNI
VARNOSTNI ZNAKI
ZA UPORABO
• Napajalnega vtiča ne
vstavljajte z mokrimi
rokami.
Ne shranjujte predmetov na
vrhu aparata.
Ko odprete ali zaprete vrata,
lahko predmeti padejo in
povzročijo telesne poškodbe
in/ali materialno škodo.
Na hladilnik ne postavljajte
predmetov, napolnjenih z
vodo.
V primeru razlitja lahko pride
do požara ali električnega
udara.
Ne dovolite otrokom, da se
obešajo na vrata.
V nasprotnem primeru lahko
pride do hudih telesnih
poškodb.
Ne puščajte vrat hladilnika
odprtih, ko je hladilnik
nenadzorovan, in ne dovolite
otrokom, da vstopajo v
notranjost hladilnika.
Ne dovolite dojenčkom
ali otrokom, da vstopajo v
notranjost predala.
Lahko pride do smrti zaradi
zadušitve v zaprtem prostoru
6_ Varnostne informacije
DA99-03417T.indb 6
13. 8. 21.
11:06
•
•
-
•
•
•
ali telesnih poškodb.
V hladilniku ne shranjujte
hlapljivih ali vnetljivih snovi,
kot so benzen, razredčilo,
alkohol, eter ali utekočinjen
naftni plin.
Shranjevanje takšnih snovi
lahko povzroči eksplozijo.
V hladilniku ne shranjujte
farmacevtskih izdelkov,
občutljivih na nizke
temperature, znanstvenih
materialov ali drugih
izdelkov, občutljivih na nizke
temperature.
V hladilniku ne shranjujte
izdelkov, ki zahtevajo strog
nadzor temperature.
V hladilnik ne postavljajte
električnih aparatov oziroma
jih ne uporabljajte v njem,
razen če so takšni, kot jih
priporoča proizvajalec.
Notranjosti hladilnika ne
sušite s sušilnikom za lase.
Ne postavljajte prižgane
sveče v hladilnik, da bi
odstranili neprijetne vonjave.
Lahko pride do električnega
udara ali požara.
Ne dotikajte se notranjih
sten zamrzovalnika ali
izdelkov v zamrzovalniku z
mokrimi rokami.
- To lahko povzroči ozebline.
• Ne uporabljajte
mehanskih naprav ali
drugih pripomočkov za
pospeševanje odtajanja
razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
• Ne poškodujte krogotoka
hladilnega sredstva.
•
•
•
•
• Ta izdelek je namenjen
samo shranjevanju
hrane v domačem
okolju.
Steklenice morajo biti
shranjene tesno skupaj, da
ne padejo ven.
Če uhaja plin (npr. propan,
utekočinjen naftni plin itd.),
prostor takoj prezračite, ne
da bi se dotikali napajalnega
vtiča. Ne dotikajte se
aparata ali napajalnega
kabla.
Ne uporabljajte ventilatorja.
Iskra lahko povzroči
eksplozijo ali zaneti požar.
Uporabljajte samo
lučke LED, ki jih ponuja
proizvajalec ali serviser.
Otroke je treba nadzorovati
in zagotoviti, da se z
aparatom ne igrajo in/ali ne
Varnostne informacije _7
DA99-03417T.indb 7
13. 8. 21.
11:06
splezajo vanj.
• Hladilnika ne
razstavljajte ali
popravljajte sami.
- Obstaja nevarnost, da
pride do požara, okvare in/
ali telesne poškodbe. V
primeru okvare se obrnite na
serviserja.
-
•
•
•
• Če iz aparata prihaja
nenavaden hrup, vonj
po zažganem ali dim,
takoj odklopite
napajalni vtič in se
obrnite na najbližji
servisni center.
V nasprotnem primeru lahko
pride do električnega udara
ali požara.
Če pri zamenjavi lučke
naletite na težavo, se obrnite
na serviserja.
Če je izdelek opremljen z
lučko LED, ne razstavljajte
pokrova lučke in lučke LED
sami.
Obrnite se na serviserja.
Če je v hladilniku prah ali
voda, izvlecite napajalni vtič
in se obrnite na servisni
center družbe Samsung
Electronics.
- Obstaja nevarnost požara.
PREVIDNO
-
-
-
•
-
•
-
OPOZORILNI ZNAKI
ZA UPORABO
• Če želite zagotoviti
optimalno delovanje
izdelka:
Ne postavljajte hrane
preblizu pred odprtine na
zadnji strani aparata, saj
lahko ovira prosto kroženje
zraka v hladilnem prostoru.
Preden postavite hrano
v hladilnik, jo primerno
ovijte ali dajte v zrakotesno
posodo.
Nezmrznjene hrane ne
postavljajte blizu hrane, ki je
že v aparatu.
V zamrzovalni prostor
ne postavljajte gaziranih
ali šumečih pijač. V
zamrzovalnik ne dajajte
steklenic ali steklenih posod.
Ko vsebina zmrzne, lahko
steklo poči in povzroči
telesne poškodbe ter
materialno škodo.
Ne spreminjajte ali
prilagajajte funkcionalnosti
hladilnika.
Spremembe ali prilagoditve
8_ Varnostne informacije
DA99-03417T.indb 8
13. 8. 21.
11:06
•
-
-
•
•
-
lahko povzročijo telesne
poškodbe in/ali materialno
škodo. Sprememb ali
prilagoditev, ki jih na tem
aparatu izvede tretja oseba,
Samsungov garancijski
servis ne pokriva in
Samsung ni odgovoren
za varnostne težave in
poškodbe, do katerih pride
zaradi prilagoditev, ki jih
izvede tretja oseba.
Ne prekrivajte odprtin za
zrak.
Če so odprtine za zrak
prekrite, na primer s
plastično vrečko, se lahko
temperatura hladilnika
preveč spusti. Če to obdobje
hlajenja traja predolgo,
lahko poči filter za vodo, kar
povzroči uhajanje vode.
Nezmrznjene hrane ne
postavljajte blizu hrane, ki je
že v aparatu.
Spremljajte najdaljše čase
shranjevanja in roke uporabe
zmrznjenih izdelkov.
Hlapnih snovi, kot je
insekticid, ne pršite na
površino aparata.
To je škodljivo ljudem, hkrati
pa zaradi tega lahko pride
do električnega udara,
požara ali težav z izdelkom.
• Pazite, da se pri odpiranju
vrat ne poškodujete.
PREVIDNO
OPOZORILNI ZNAKI
ZA ČIŠČENJE IN
VZDRŽEVANJE
•
•
•
•
Ne razpršujte vode
neposredno po notranji
ali zunanji strani
hladilnika.
Obstaja nevarnost požara ali
električnega udara.
V bližini hladilnika ne
uporabljajte ali shranjujte
snovi, občutljivih na
temperaturo, kot so
vnetljiva razpršila, vnetljivi
predmeti, suhi led, zdravila
ali kemikalije. V hladilniku
ne shranjujte hlapljivih ali
vnetljivih predmetov ali snovi
(benzen, razredčilo, propan
itd.).
Hladilnik je namenjen samo
shranjevanju hrane.
Lahko pride do požara ali
eksplozije.
Čistil ne razpršujte
neposredno na zaslon.
Črke, natisnjene na zaslonu,
lahko odstopijo.
Odstranite morebitno snov
Varnostne informacije _9
DA99-03417T.indb 9
13. 8. 21.
11:06
ali prah s polov napajalnega
vtiča.
Za čiščenje vtiča in
odstranjevanje tuje snovi ali
praha s polov napajalnega
vtiča ne uporabljajte mokre
ali vlažne krpe.
- V nasprotnem primeru
obstaja nevarnost požara ali
električnega udara.
v hladilniku, da vidite,
katero hladilno sredstvo je
uporabljeno v hladilniku. Če
izdelek vsebuje vnetljiv plin
(hladilno sredstvo R600a),
se za varno odlaganje
izdelka obrnite na lokalne
oblasti. Kot potisni plin
za izolacijo se uporablja
ciklopentan. Pri odlaganju
plinov v izolacijskem
materialu je treba upoštevati
• Pred čiščenjem in
poseben postopek. Za
vzdrževanjem odklopite
okolju prijazno odlaganje
hladilnik.
tega izdelka se obrnite
• Če hladilnika ne boste
na lokalne oblasti. Pred
uporabljali dlje časa, izklopite
odlaganjem se prepričajte,
napajanje, očistite notranjost
da na hrbtni strani aparata ni
aparata in pustite vrata
poškodovana nobena cev.
odprta.
Cevi je treba prelomiti na
prostem.
POMEMBNI
PREVIDNO
• Pri odlaganju tega izdelka ali
VARNOSTNI ZNAKI
drugih hladilnikov odstranite
ZA ODLAGANJE
vrata/vratna tesnila in zapah
vrat, tako da se otroci ali
• Pred odlaganjem se
živali ne morejo zapreti v
prepričajte, da na hrbtni
hladilnik. Ne odstranjujte
strani aparata ni
polic, da otrokom otežite
poškodovana nobena
vstop v hladilnik. Otroke
cev.
je treba nadzorovati in
• Kot hladilno sredstvo
zagotoviti, da se ne igrajo s
se uporablja R600a ali
starim aparatom.
R134a. Oglejte si nalepko
kompresorja na zadnji strani • Embalažo izdelka zavrzite na
okolju prijazen način.
aparata ali nalepko s podatki
10_ Varnostne informacije
DA99-03417T.indb 10
13. 8. 21.
11:06
•
-
-
•
•
•
•
DODATNI NASVETI ZA
PRAVILNO UPORABO
V primeru izpada elektrike
pokličite lokalno pisarno
elektrodistribucijskega
podjetja in vprašajte, kako
dolgo bo trajal izpad.
Večina izpadov elektrike, ki
trajajo do dve uri, ne vpliva
na temperature hladilnika.
Med izpadom elektrike čim
manj odpirajte vrata.
Če izpad elektrike traja dlje
kot 24 ur, odstranite vso
zmrznjeno hrano.
Če so hladilniku priloženi
ključi, jih hranite zunaj
dosega otrok in na mestu, ki
ni v bližini aparata.
Če je aparat dlje časa
nameščen na mestu s
temperaturo, ki je nižja
od tiste, za katero je
zasnovan hladilnik, morda
ne bo deloval enakomerno
(temperatura v hladilniku
lahko preveč naraste).
Ne shranjujte hrane,
ki ni obstojna pri nizki
temperaturi, na primer
banan ali melon.
Aparat je opremljen s
sistemom proti nabiranju
leda, kar pomeni, da ni treba
ročno odstranjevati leda iz
njega, ampak se to izvaja
samodejno.
• Naraščanje temperature
med odtajanjem je skladno
z zahtevami standarda ISO.
Če pa želite med odtajanjem
aparata preprečiti preveliko
naraščanje temperature
zmrznjene hrane, zmrznjeno
hrano zavijte v več slojev
časopisnega papirja.
• Kakršno koli povečanje
temperature zmrznjene
hrane med odtajanjem
lahko skrajša čas njenega
shranjevanja.
Varnostne informacije _11
DA99-03417T.indb 11
13. 8. 21.
11:06
Nasveti za varčevanje z
energijo
- Aparat namestite na hladno
in suho mesto z zadostnim
prezračevanjem.
- Poskrbite, da ni izpostavljen
neposredni sončni
svetlobi in nameščen blizu
neposrednega izvora toplote
(na primer radiatorja).
- Ne prekrivajte odprtin ali
mrež na aparatu.
- Počakajte, da se topla hrana
ohladi, preden jo postavite v
aparat.
- Če želite odtajati zmrznjeno
hrano, jo dajte v hladilnik.
Nizka temperatura
zmrznjenih izdelkov pomaga
hladiti hrano v hladilniku.
- Ko dajete hrano v aparat ali
jo jemljete iz njega, naj vrata
ne bodo odprta predolgo.
Manj časa kot so odprta
vrata, manj leda nastaja v
zamrzovalniku.
- Redno čistite zadnji del
hladilnika. Prah povečuje
porabo energije.
- Temperature ne nastavite
nižje, kot je potrebno.
- Zagotovite zadosten izpuh
zraka pri podnožju in hrbtni
steni hladilnika.
- Ne prekrivajte prezračevalnih
odprtin.
- Pri nameščanju pustite
dovolj prostora levo in desno
ter za in nad hladilnikom.
- Tako boste pomagali
zagotoviti manjšo porabo
energije in nižje zneske na
računih za elektriko.
12_ Varnostne informacije
DA99-03417T.indb 12
13. 8. 21.
11:06
Vsebina
NAMESTITEV HLADILNIKA ............................................................................. 13
ODPRAVLJANJE TEŽAV .................................................................................. 21
02 NAMESTITEV
01
UPORABA
UPORABA HLADILNIKA .................................................................................. 17
Namestitev hladilnika
PRIPRAVA ZA NAMESTITEV
HLADILNIKA
Čestitamo vam za nakup hladilnika Samsung.
Upamo, da boste uživali pri uporabi tega novega
aparata z najsodobnejšimi funkcijami.
• Poskrbite, da je mogoče aparat neovirano
premikati v primeru vzdrževanja in servisiranja.
100 mm
Izbira najboljšega mesta za hladilnik
• Mesto ni neposredno izpostavljeno sončni
svetlobi.
• Mesto z vodoravnimi (ali skoraj vodoravnimi)
tlemi.
• Mesto z dovolj prostora za neovirano odpiranje
vrat hladilnika.
• Levo in desno ter za in nad hladilnikom mora biti
dovolj prostora za kroženje zraka.
Če hladilnik nima dovolj prostora, notranji hladilni
sistem morda ne bo deloval pravilno.
2010 mm
ali
1920 mm
ali
1850 mm
50 mm
Namestitev _13
DA99-03417T.indb 13
13. 8. 21.
11:06
1. Odstranite pokrov tečaja in odklopite senzor s
pokrova desnega tečaja.
595 mm
584 mm
mm ali
584
or
najmanj 599
599 mm
50 mm (RL60/58GQ***)
(RL60/58GQ***)
najmanj
50 mm
1202
mm ali
1,202mm
or
1217
mm
1,217mm
(RL60/58GQ***)
(RL60/58GQ***)
115°
960 mm
• Višina izdelka se lahko pri posameznih modelih
razlikuje.
• Pri nameščanju pustite dovolj prostora levo in
desno ter za in nad hladilnikom. Tako boste
pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in
nižje zneske na računih za elektriko.
• Hladilnika ne nameščajte v prostor s
temperaturo, nižjo od 50 ºF (10 ºC).
MENJAVA SMERI ODPIRANJA VRAT
Preden začnete izvajati postopek za menjavo
smeri odpiranja vrat, odklopite hladilnik. Samsung
priporoča, da menjavo smeri odpiranja vrat izvede
samo pooblaščeni Samsungov serviser. Ta storitev
je plačljiva in se zaračuna stranki.
Proizvajalčeva garancija za aparat ne krije
poškodb, ki nastanejo pri izvajanju menjave
smeri odpiranja vrat.
Popravila, povezana s tem postopkom, so
plačljiva in se zaračunajo stranki.
1. Preden začnete izvajati postopek za menjavo
smeri odpiranja vrat hladilnika, poskrbite, da
je hladilnik odklopljen z glavnega električnega
napajanja in da je iz njega odstranjena vsa hrana.
2. Če stranka meni, da na podlagi navodil v tem
uporabniškem priročniku ne bo zmogla sama
izvesti tega postopka, se mora za izvedbo obrniti
na Samsungovega usposobljenega serviserja.
3. Hladilnika ne priklopite takoj po končani menjavi
smeri odpiranja vrat, ampak počakajte najmanj
eno uro.
Potrebno orodje
Ravni izvijač (–)
Ni priloženo
11-milimetrski
ključ
(za gred tečaja)
3/16-palčni
inbus ključ (za
srednji tečaj)
①
②
3. Odstranite pokrova žic (①) in pokrov vrat(②).
②
①
4. Odstranite tečaj in snemite ohišje tečaja s
tečaja. Izvlecite žice iz ohišja tečaja.
5. Odstranite vrata hladilnika s srednjega tečaja
tako, da jih previdno dvignete naravnost
navzgor.
Ni priloženo
Križni izvijač (+)
2. Odstranite vijake (①) in odklopite žico (②).
10-milimetrski nasadni
ključ (za vijake)
Dodatni del
Ohišje zgornjega
levega tečaja (pod
pokrovom tečaja)
PREVIDNO
Vrata so težka, zato pazite, da se ne
poškodujete, ko jih odstranjujete.
14_ Namestitev
DA99-03417T.indb 14
13. 8. 21.
11:06
6. Odstranite srednji tečaj.
10. Zamenjajte položaj pokrovov skoznjika in
vijakov.
7. Odstranite vrata zamrzovalnika s spodnjega
tečaja tako, da jih previdno dvignete naravnost
navzgor.
PREVIDNO
02 NAMESTITEV
01
UPORABA
PREVIDNO
Pazite, da se med delom ne
poškodujete.
11. Previdno namestite nazaj vrata zamrzovalnika.
Namestite srednji tečaj.
Vrata so težka, zato pazite, da se ne
poškodujete, ko jih odstranjujete.
8. Previdno položite hladilnik. Zamenjajte položaj
spodnjega tečaja in noge.
prej
12. Z 11-milimetrskim ključem odstranite gred
zgornjega tečaja. Obrnite zgornji tečaj in
pritrdite nazaj gred zgornjega tečaja.
potem
9. Odstranite vijak na spodnji desni strani
vrat hladilnika in zamrzovalnika. Prestavite
ustavljalnik vrat (①), skoznjik (②) in nosilec (③) z
desne na levo stran.
13. Previdno namestite nazaj vrata hladilnika in
namestite tečaj.
①
②
③
③
②
①
Namestitev _15
DA99-03417T.indb 15
13. 8. 21.
11:06
14. Namestite ohišje tečaja na tečaj. (Uporabite
ohišje levega tečaja, ki se nahaja pod
pokrovom tečaja).
17. Prestavite ročaja z leve na desno stran.
330 mm
18 . Odstranite vratna tesnila hladilnika in
zamrzovalnika in jih obrnite za 180˚ ter
namestite nazaj.
Nepravilno
Pravilno
Odstranite vratno stikalo iz ohišja desnega
tečaja in ga namestite v ohišje levega tečaja.
Vratno stikalo je pravilno nameščeno tako, da je
številka kode obrnjena navzgor.
15. Namestite pokrova žic (①) in pokrov vrat (②).
②
①
16. Priklopite žice in namestite pokrov tečaja.
IZRAVNAVA HLADILNIKA
Če je sprednji del aparata rahlo višji od zadnjega,
lahko lažje odpirate in zapirate vrata.
Če želite zvišati hladilnik, zavrtite izravnalne noge v
smeri urinega kazalca, če ga želite znižati, pa zavrtite
izravnalne noge v nasprotni smeri urinega kazalca.
1. primer) Aparat je nagnjen na levo.
• Vrtite levo izravnalno nogo v smeri puščice, dokler
ni aparat izravnan.
2. primer) Aparat je nagnjen na desno.
• Vrtite desno izravnalno nogo v smeri puščice,
dokler ni aparat izravnan.
16_ Namestitev
DA99-03417T.indb 16
13. 8. 21.
11:07
Uporaba hladilnika
PREVERJANJE UPRAVLJALNE PLOŠČE
(TIP A)
(TIP B)
(TIP C)
02 UPORABA
Če se zaradi shranjevanja tople hrane ali
pogostega odpiranja vrat temperatura v
hladilnem ali zamrzovalnem prostoru znatno
poveča, začne utripati indikator temperature
hladilnika ali zamrzovalnika.
Indikator temperature hladilnika ali
zamrzovalnika neha utripati, ko se
temperatura v hladilniku ali zamrzovalniku
vrne na običajno vrednost. Če indikator
temperature po več urah ne neha utripati, se
obrnite na servisni center.
5
1
6
2
3
4
6
Prii vsakem
k
pritisku
i i k gumba
b se predvaja
d j
kratek pisk.
1
Fridge (Hladilnik)
Pritisnite gumb Fridge (Hladilnik), da nastavite
temperaturo hladilnika na želeno vrednost med
1 °C in 7 °C. Temperatura je privzeto nastavljena na
3 °C in pri vsakem pritisku gumba Fridge (Hladilnik)
se temperatura spremeni v spodnjem vrstnem
redu, indikator temperature pa prikaže želeno
temperaturo.
(TIP A, B)
(TIP C)
Pritisnite ta gumb in ga držite tri sekunde, da
vklopite funkcijo dopusta.(TIP A)
2
Freezer (Zamrzovalnik)
Pritisnite gumb Freezer (Zamrzovalnik), da nastavite
temperaturo zamrzovalnika na želeno vrednost med
-17 °C in -23 °C. Temperatura je privzeto nastavljena
na -20 °C in pri vsakem pritisku gumba Freezer
(Zamrzovalnik) se temperatura spremeni v spodnjem
vrstnem redu, indikator temperature pa prikaže
želeno temperaturo.
(TIP A, B)
(TIP C)
Pritisnite ta gumb za tri sekunde, da vklopite
funkcijo hitrega zamrzovanja. Zasveti indikator
) in hladilnik skrajša
hitrega zamrzovanja (
čas, potreben za zamrzovanje izdelkov v
zamrzovalniku. Ta funkcija je vklopljena 50 ur in
indikator zamrzovalnika prikazuje temperaturo
-23 °C. Ta funkcija se samodejno izklopi. Ko
je postopek hitrega zamrzovanja končan,
se indikator hitrega zamrzovanja izklopi in
zamrzovalnik preklopi nazaj na prejšnjo nastavitev
temperature. Pri uporabi te funkcije se poveča
poraba energije. Če želite izklopiti to funkcijo, za tri
sekunde pritisnite gumb Freezer (Zamrzovalnik).
Če morate zamrzniti veliko količino hrane,
vklopite funkcijo hitrega zamrzovanja 20 ur
prej.
3
Alarm
1. Alarm za vrata
Pritisnite ta gumb, da vklopite funkcijo alarma za
) in hladilnik
vrata. Zasveti indikator alarma (
vas opozori z zvočnim opozorilom, če so vrata
hladilnika odprta dlje kot dve minuti. Če želite
izklopiti to funkcijo, znova pritisnite gumb Alarm.
2. Temperaturni alarm
(Za modele z upravljalno ploščo tipa A, B)
Pritisnite ta gumb, da vklopite funkcijo
temperaturnega alarma. Zasveti indikator alarma
). Če je zaradi izpada elektrike temperatura
(
v zamrzovalnem prostoru previsoka, na zaslonu
utripa signal »- -«. Če pritisnete gumb Freezer
(Zamrzovalnik), na zaslonu pet sekund utripa
najvišja temperatura, ki jo je dosegel zamrzovalni
prostor. Nato se prikaže dejanska temperatura.
Če želite izklopiti funkcijo temperaturnega alarma,
znova pritisnite gumb Alarm.
To opozorilo se lahko vklopi:
• pri vklopu hladilnika,
• v primeru previsoke temperature v
zamrzovalnem prostoru zaradi izpada elektrike.
Uporaba _17
DA99-03417T.indb 17
13. 8. 21.
11:07
4
Cool Select Zone
Quick Cool (Hitro hlajenje) (
)
• Če želite hrano hitro ohladiti, jo dajte v predal
Cool Select Zone in izberite način Quick Cool
(Hitro hlajenje).
• V predalu Cool Select Zone se hrana hladi 60
minut.
• Ko je hitro hlajenje končano, predal Cool Select
Zone samodejno preklopi način delovanja na
Cool (Hlajenje).
Zero Zone (Nič stopinj) (
)
• Če izberete način Zero Zone (Nič stopinj), se
temperatura predala Cool Select Zone nastavi
na 0 °C.
• To funkcijo hlajenja vklopite za shranjevanje hitro
pokvarljive hrane.
Cool (Hlajenje) (
)
• Če izberete način Cool (Hlajenje), se
temperatura predala Cool Select Zone nastavi
na 3 °C.
1
5
Smart Eco
- Ta ikona (
) zasveti, ko hladilnik deluje z
optimalno energijsko učinkovitostjo.
- Z uporabo številnih senzorjev, ki zaznavajo
notranjo in zunanjo temperaturo, samodejno
zagotavlja svežost hrane in majhno porabo
energije brez dodatnega upravljanja.
6
Vacation (Dopust)
Pritisnite gumb Vacation (Dopust), da vklopite
funkcijo dopusta.
Zasveti indikator dopusta (
) in hladilnik
nastavi temperaturo na 15 °C, da se zmanjša
poraba energije, ko se odpravite na daljši dopust
ali službeno potovanje oziroma ne uporabljate
hladilnika.
Ko je aktivirana funkcija dopusta, ostane
zamrzovalni prostor vklopljen.
Če med tem, ko je vklopljena funkcija dopusta,
prilagodite temperaturo hladilnika, se funkcija
dopusta samodejno izklopi.
Pred uporabo funkcije dopusta iz hladilnega
prostora odstranite hrano.
2
• Nekatere funkcije, kot so posoda za vodo,
ledomat, stojalo za steklenice, predal Fresh
Room, predal za solato, predal Cool Select Zone
in varovala, se lahko razlikujejo in pri nekaterih
modelih morda niso na voljo.
• Če želite zagotoviti več prostora v
zamrzovalniku, lahko odstranite predale in
podpore razen predalov 1 , 2 .
To ne vpliva na toplotne in mehanske
značilnosti.
Pri izračunu nazivne shranjevalne prostornine
zamrzovalnega prostora ti deli niso bili
nameščeni.
• Sadje ali zelenjava lahko zmrzne v predalu
Fresh Room (dodatno).
• Če želite zagotoviti največjo energijsko
učinkovitost tega izdelka, pustite vse police,
predale in košare na prvotnih mestih, kot je
prikazano na sliki.
18_ Uporaba
DA99-03417T.indb 18
13. 8. 21.
11:07
Nalivanje vode iz vodomata
1. Napolnite pladenj z vodo do 80 %.
2. Postavite pladenj za led v zgornji predal
zamrzovalnika.
3. Počakajte, da se voda spremeni v kocke ledu.
4. Rahlo zvijte pladenj za led, da odstranite kocke
ledu.
Postavite kozarec pod izhodno
odprtino za vodo in z njim
rahlo potisnite proti vzvodu
vodomata.
Čas zamrzovanja
Priporočamo, da na kocke ledu počakate
približno eno do dve uri, če je temperatura
nastavljena na Power Freeze (Hitro
zamrzovanje).
• Kozarec mora biti
poravnan z vodomatom,
da ne bo voda škropila
naokoli.
• Nekateri modeli morda niso opremljeni z
vodomatom.
02 UPORABA
PRIPRAVA LEDU
Nevarnost eksplozije
PREVIDNO
• Najhladnejši del hladilnika je zadnja
plošča.
To je najprimernejše mesto za shranjevanje
občutljive hrane.
• Steklenic s tekočino ni dovoljeno shranjevati v
zamrzovalniku, ker se lahko steklo razbije, ko
vsebina zmrzne.
ODSTRANITEV NOTRANJIH
DELOV
Police
Z obema rokama nežno dvignite police in jih povlecite
proti sebi.
UPORABA VODOMATA (DODATNO)
Polnjenje z vodo
Vodo lahko natočite tako, da je posoda
za vodo v hladilniku, ali tako, da
posodo za vodo odstranite.
Vratna varovala
Z obema rokama trdno primite vratna varovala in
jih nežno dvignite ter odstranite.
1. način
Vodo nalijte skozi odprtino na vrhu posode za vodo.
Če vodo prehitro nalivate, se lahko izlije.
2. način
1. Sprostite zaklep na obeh straneh posode za vodo,
da odstranite pokrov posode za vodo.
2. Nalijte vodo v posodo za vodo.
PREVIDNO
V posodo za vodo lahko nalijete samo
vodo.
Če voda po prvem polnjenju posode za
vodo kaplja, ponovno nalijte približno 500
ml vode.
Posoda za vodo
Z obema rokama trdno primite posodo za vodo in
jo nežno dvignite proti sebi ter odstranite.
Nekateri modeli morda niso opremljeni s
posodo za vodo.
Uporaba _19
DA99-03417T.indb 19
13. 8. 21.
11:07
Predali
Predale povsem izvlecite in jih nato rahlo dvignite
ter odstranite.
( Predal Fresh Room, predal Cool Select Zone,
predali zamrzovalnika)
ČIŠČENJE HLADILNIKA
OPOZORILO
Za čiščenje ne uporabljajte benzena,
razredčila ali sredstva Clorox™.
Te snovi lahko poškodujejo površino
aparata ali povzročijo požar.
Ko je hladilnik priklopljen, ga ne
škropite z vodo, saj lahko pride do
OPOZORILO
električnega udara.
Ne čistite hladilnika z benzenom, razredčilom ali
čistilom za avto, saj obstaja nevarnost požara.
OPOZORILO
Za čiščenje uporabljajte mehko krpo in
nevtralno čistilno sredstvo.
ZAMENJAVA LUČKE LED
Če je notranja ali zunanja lučka LED pregorela, ne
razstavljajte pokrova lučke in lučke LED sami.
Obrnite se na serviserja.
20_ Uporaba
DA99-03417T.indb 20
13. 8. 21.
11:07
Odpravljanje težav
TEŽAVA
REŠITEV
• Preverite, ali je napajalni vtič pravilno priključen.
• Ali je temperatura na sprednji plošči pravilno nastavljena?
• Ali na aparat sije sonce oziroma ali so v bližini izvori toplote?
• Ali je hrbtna stran aparata preblizu stene?
Hrana v hladilniku je
zmrznjena.
• Ali je temperatura na sprednji plošči nastavljena na najnižjo
temperaturo?
• Ali je temperatura okolice prenizka?
Aparat oddaja
nenavaden hrup.
• Preverite, ali je aparat nameščen na stabilnih in ravnih tleh.
• Ali je hrbtna stran aparata preblizu stene?
• Ali so za oziroma pod aparat padli tuji predmeti?
• Ali hrup prihaja iz kompresorja v aparatu?
• Ko se različni dodatki krčijo ali raztezajo, je mogoče slišati
tiktakajoči zvok.
Sprednja vogala in
stranice aparata
so topli, začel se je
pojavljati kondenzat.
• V sprednjih vogalih aparata so za preprečevanje pojavljanja
kondenzata nameščene toplotnoodporne cevi.
Če temperatura okolice naraste, to morda ni vedno učinkovito.
To je običajen pojav.
• V zelo vlažnih razmerah se lahko na zunanji površini aparata
pojavi kondenzat, ko vlaga iz zraka pride v stik s hladno površino
aparata.
V aparatu je mogoče
slišati brbotanje
tekočine.
• To je hladilno sredstvo, ki hladi notranjost aparata.
V aparatu so neprijetne
vonjave.
• Ali je v hladilniku pokvarjena hrana?
• Hrana z močnim vonjem (na primer ribe) mora biti zrakotesno
zavita.
• Hladilnik redno čistite in zavrzite pokvarjeno ali sumljivo hrano.
Na stenah aparata je
plast ivja.
• Ali so odprtine za izhod zraka prekrite s hrano, ki je shranjena v
hladilniku?
• Hrano čim bolj razmaknite, da izboljšate prezračevanje.
• Ali so vrata popolnoma zaprta?
Na notranji steni aparata
in okoli zelenjave se
pojavlja kondenzat.
• Hrana z visoko vsebnostjo vode je pri visoki stopnji vlažnosti
shranjena tako, da je nepokrita, ali pa so bila vrata odprta dlje
časa.
• Hrano shranjujte tako, da je pokrita ali v zaprtih posodah.
03 ODPRAVLJANJE TEŽAV
Aparat sploh ne deluje
ali pa je temperatura
previsoka.
Odpravljanje težav _21
DA99-03417T.indb 21
13. 8. 21.
11:07
Vezalna shema
DA99-03417T.indb 22
13. 8. 21.
11:07
beležka
DA99-03417T.indb 23
13. 8. 21.
11:07
Mejne temperature okolice
Ta hladilnik je zasnovan za delovanje pri temperaturah okolice, določenih s temperaturnim
razredom, ki je naveden na ploščici s podatki.
Razred
Simbol
Temperaturno območje okolice (°C)
Razširjeni zmerni
SN
+10 do +32
Zmerni
N
+16 do +32
Subtropski
ST
+16 do +38
Tropski
T
+16 do +43
Na notranjo temperaturo lahko vplivajo dejavniki, kot so mesto namestitve hladilnika,
temperatura okolice in pogostost odpiranja vrat. Temperaturo ustrezno prilagodite glede na te
dejavnike.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
slovenščina
DA99-03417T.indb 24
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno
vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali
zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati
z drugimi gospodarskimi odpadki.
13. 8. 21.
11:07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement