Samsung BD-E5300 Benutzerhandbuch

Samsung BD-E5300 Benutzerhandbuch
BD-E5200
BD-E5300
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
ČESKY
Nejdůležitější vlastnosti
Vlastnosti disku Blu-ray
Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa
ve vysokém rozlišení, která je v současnosti
dostupná. Jejich velká kapacita umožňuje
kvalitu videa bez kompromisů.
Níže uvedené funkce disků Blu-ray závisí na
konkrétním disku.
Vzhled a ovládání funkcí se také mohou měnit
disk od disku.
Níže uvedené funkce nejsou nabízeny všemi
disky.
Nejdůležitější vlastnosti videa
Formát BD-ROM podporuje tři vysoce pokročilé
video kodeky: AVC, VC-1 a MPEG-2.
Podporována jsou i HD rozlišení videa:
• 1920 x 1080 Vysoké rozlišení
• 1280 x 720 Vysoké rozlišení
Přehrávání ve vysokém rozlišení
K prohlížení obsahu s vysokým rozlišením
na discích Blu-ray potřebujete televizor s
rozlišením HDTV (High Definition Television).
Některé disky Blu-ray mohou pro prohlížení
obsahu s vysokým rozlišením vyžadovat
výstup HDMI OUT přehrávače.
Schopnost prohlížet obsah disků Blu-ray
ve vysokém rozlišení může být omezena
rozlišením televizoru.
BD-LIVE
Přes síťové připojení můžete stahovat různý
obsah poskytovaný výrobcem disku Blu-ray
podporujícího BD-LIVE.
2
Vlastnosti přehrávače disků Blu-ray
AllShare
Můžete přehrávat videa, hudbu a fotografie
uložené ve vašich přístrojích (například v
počítači nebo NAS [Network-Attached
Storage]) přes síťové připojení.
Přehrávání multimediálních souborů
Pomocí připojení USB můžete přehrávat různé
druhy multimediálních souborů (MP3, JPEG,
DivX atd.) umístěných na paměťovém zařízení
s rozhraním USB.
Bezpečnostní informace
Varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT
PŘÍSTROJE (NEBO JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT
UŽIVATEL. SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
Tento symbol označuje „nebezpečné
napětí “uvnitř výrobku, které představuje
riziko úrazu elektrickým proudem nebo
možnost poranění osob.
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE
KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL
MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného podobného
stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli poškození přístroje, které může
vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před
deštěm nebo vlhkostí.
UPOZORNĚNÍ
PŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY POUŽÍVÁ
NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ
PŘI PŘÍMÉM KONTAKTU MŮŽE ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. TENTO PŘEHRÁVAČ
DISKŮ BLU-RAY VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ V
SOULADU S POKYNY V PŘÍRUČCE.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Tento přehrávače kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
doprovázející výrobek
UPOZORNĚNÍ :
• VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ
ZÁŘENÍ TŘÍDY B3 PŘI OTEVŘENÍ.
NEVYSTAVUJTE SE PAPRSKU (IEC
60825-1)
• TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.
POUŽÍVÁNÍ NEBO NASTAVOVÁNÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ
TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V
TOMTO NÁVODU, MŮŽE VYÚSTIT V
OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM.
NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI
A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY
PŘÍSTROJE SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ
SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud
jsou pro jeho připojení k dalším zařízením
použity stíněné kabely a konektory. Aby
se předešlo elektromagnetickému rušení
elektrických spotřebičů, jako jsou například
radiopřijímače a televizory, používejte pro
připojení stíněné kabely a konektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení
je vybaven zalisovanou síťovou
zástrčkou,opatřenou pojistkou. Hodnota této
pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být
použita pojistka schválená podle normy
BS1362 se stejnou ampérovou hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud
není opatřena krytem pojistky (pokud je tento
kryt odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt
pojistky, musí být jeho barva shodná s barvou
čela síťové zástrčky. Náhradní kryty jsou
dostupné u vašeho místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná
pro typ zásuvky, který používáte ve své
domácnosti, nebo pokud síťový napájecí
kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl
k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný
prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého
prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než
odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a
pak síťovou zástrčku bezpečným způsobem
zlikvidujte. Nezapojujte síťovou zástrčku do
síťové zásuvky, protože existuje nebezpečí
úrazu elektrickým proudem z obnaženého
ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit
síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z
tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno
přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k
obsluze, je licencován podle některých zákonů
na ochranu duševního vlastnictví a některých
třetích stran.
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte
tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže
uvedené bezpečnostní pokyny.
Ponechejte si tyto provozní pokyny po ruce
pro budoucí použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
Instalaci provádějte v souladu s pokyny
výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které
produkují teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel
polarizované zástrčky nebo zástrčky
zemnícího typu. Polarizovaná zástrčka
má dva nožové kontakty, jeden je širší
než druhý. Zástrčka zemnícího typu má
dva nožové kontakty a třetí zemnící kolík.
Široký nožový kontakt či třetí kolík jsou
přiloženy z důvodu vaší bezpečnosti.
Pakliže přiložené zástrčky nelze použít v
domovní zásuvce, požádejte elektrikáře o
výměnu zastaralé zásuvky.
10.Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul,
zvláště u zásuvek, prodlužovacích šňůr, a
v bodě, kde vychází z přístroje.
11.Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
12.Používejte přístroj
pouze s vozíkem,
stojanem, trojnožkou,
držákem nebo
stolem, které byly
specifikovány
výrobcem nebo
prodány s přístrojem. Pokud použijete
vozík, dejte pozor při přesouvání
kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli
zranění při překlopení.
13.Vypněte tento přístroj během bouřek,
nebo pokud se nepoužívá po dlouhá
časová období.
14.Přenechejte veškerý servis
kvalifikovanému servisnímu personálu.
Servis je vyžadován, pokud byl přístroj
poškozen jakýmkoliv způsobem, jako
například při poškození napájecí šňůry
nebo zástrčky, při rozlití tekutiny nebo
pádu předmětů do přístroje, vystavení
přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj
nefunguje normálně nebo pokud spadnul.
Uskladnění disků a práce s nimi
Manipulace s disky
Tvar disku
• Používejte disky s
pravidelnými tvary.
Pokud používáte
nepravidelný disk
(disk se speciálním tvarem), můžete
poškodit přehrávač.
Jak držet disk
• Nedotýkejte se povrchu
disku v místech se
záznamem.
Disky Blu-ray
• Nenechávejte disk Blu-ray v přehrávači
po dlouhou dobu. Vyjměte disk Blu-ray z
přehrávače a uložte jej do jeho obalu.
• Zabraňte vzniku škrábanců nebo otisků
prstů na povrchu disku Blu-ray.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Setřete špínu nebo nečistoty na disku
pomocí měkké tkaniny.
Uskladnění disků
Dejte pozor, abyste disky nepoškodili, protože
data na těchto discích jsou vysoce citlivá na
vlivy prostředí.
• Nenechávejte je na přímém slunečním
světle.
• Uchovávejte je v chladném větraném
prostoru.
• Skladujte je ve svislé poloze.
• Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
• Pokud přehrávač náhle přesunete ze
studeného místa na teplé, může se na
provozních součástkách a čočkách
vytvořit kondenzace a způsobit abnormální
přehrávání disku. Pokud k tomu dojde,
odpojte přehrávač ze zásuvky, počkejte
dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do
zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
Upozornění pro manipulaci
• Nepište na potištěnou stranu disku
propiskou ani tužkou.
• Nepoužívejte k čištění disků čisticí spreje
na gramodesky ani antistatické prostředky.
Nepoužívejte ani těkavé chemikálie,
například benzen nebo ředidlo.
• Nenalepujte na disky štítky ani nálepky.
(Nepoužívejte disky opravené nechráněnými
lepicími páskami nebo s odloupnutými
nálepkami.)
3
• Nepoužívejte chrániče ani kryty proti
poškrábání.
• Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren
na štítky, které jsou k dispozici na trhu.
• Nevkládejte deformované nebo prasklé disky.
• Před připojováním dalších komponent
k přehrávači se ujistěte, že jsou vypnuty.
• Nepohybujte s přehrávačem během
přehrávání disku. Mohlo by dojít k
poškrábání nebo poškození disku a k
poškození vnitřních součástí přehrávače.
• Nepokládejte na přehrávač květinové vázy
naplněné vodou ani jakékoliv malé kovové
předměty.
• Dejte pozor, aby vám přihrádka disku
nezachytila ruku.
• Neumísťujte do přihrádky disku nic jiného než
disk.
• Rušení z externích zdrojů, například
blesk a statická elektřina, mohou ovlivnit
normální provoz přehrávače. Pokud to
nastane, vypněte přehrávač a znovu ho
zapněte tlačítkem POWER, nebo odpojte
a potom opět připojte síťovou napájecí
šňůru k síťové zásuvce. Přehrávač začne
fungovat normálně.
• Po použití vyjměte disk a vypněte přehrávač.
• Pokud přehrávač nehodláte delší dobu používat,
odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
• Čistěte disk otíráním přímým
směrem zevnitř ke vnější
straně disku.
• Zabraňte kontaktu přehrávače
s kapalinami.
• Je-li síťová zástrčka připojena do zásuvky
ve zdi, přehrávač bude po vypnutí stále
odebírat energii (pohotovostní režim).
• Přístroj chraňte před stříkající a kapající
vodou a nestavte na něj předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy.
• Koncovka síťového kabelu slouží k úplnému
odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě a
musí zůstat dobře přístupná.
4
• Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrýma
rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• Nezapojujte více elektrických zařízení do
jedné napájecí zásuvky. Hrozí přehřátí
zásuvky a požár.
• Pokud zařízení vydává nezvyklé zvuky,
zápach nebo dým, ihned vypněte napájení
a odpojte napájecí zástrčku od zásuvky.
Poté požádejte o pomoc centrum péče
o zákazníky. Pokud budete pokračovat v
používání produktu, hrozí úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Údržba skříně
Před čištěním skříně Blu-ray se ujistěte, že
jste před čištěním odpojili síťovou napájecí
šňůru ze síťové zásuvky.
• Pro čistění nepoužívejte benzen, ředidlo
nebo jiná rozpouštědla.
• Skříň otírejte měkkou tkaninou.
Omezení přehrávání
• Tento přehrávač nemusí reagovat na
všechny příkazy, protože některé disky Bluray, DVD a CD umožňují při přehrávání jen
některé nebo omezené funkce.
Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o
poruchu přehrávače.
• Společnost Samsung nemůže zaručit,
že tento přehrávač přehraje všechny
disky s logem Blu-ray, DVD nebo CD,
protože dochází k vývoji formátů disků a k
problémům a chybám může dojít během
tvorby softwaru disku Blu-ray, DVD a CD
nebo při jeho výrobě.
Kontaktujte centrum péče o zákazníky
SAMSUNG, pokud máte nějaké otázky,
nebo máte potíže během přehrávání
disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto
přehrávači. Více informací o omezení při
přehrávání také najdete v dalších částech
této příručky.
Obsah
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI
Síť..............................................................16
Vlastnosti přehrávače disků Blu-ray..............2
Jazyk..........................................................17
Vlastnosti disku Blu-ray................................2
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Varování........................................................2
Bezpečnostní opatření..................................3
Systém.......................................................17
Zabezpečení...............................................17
Obecné......................................................18
Podpora.....................................................18
Uskladnění disků a práce s nimi....................3
ZÁKLADNÍ FUNKCE
ÚVOD
Použití nabídky disku/nabídky titulu/místní
Než začnete číst tuto příručku......................5
Příslušenství.................................................7
Přední panel.................................................8
Zadní panel...................................................8
Dálkové ovládání..........................................9
PŘIPOJENÍ
A. Připojení k televizoru.................................9
B. Připojení k audio systému.......................10
C. Připojení k síti.........................................10
NASTAVENÍ
Počáteční nastavení....................................12
Navigace Nabídkami...................................12
Přístup do nabídky Nastavení.....................12
Displej........................................................13
Zvuk...........................................................14
Přehrávání videa.............................................19
nabídky..........................................................19
Použití funkcí vyhledávání a přeskakování.......19
Zpomalené přehrávání a přehrávání po
krocích...........................................................20
Použití tlačítka TOOLS....................................20
Poslech hudby................................................21
Prohlížení obrázků..........................................22
Přehrávání z paměťového zařízení s 
rozhraním USB...............................................22
SÍŤOVÉ SLUŽBY
BD-LIVE™..................................................23
Použití funkce AllShare...............................23
PŘÍLOHA
Řešení potíží...............................................23
Technické údaje..........................................25
Úvod
Typy disků, které nemůže váš přehrávač přehrát
Než začnete číst tuto příručku
Typy disků a obsahu, které může váš přehrávač přehrát
Typ obsahu
Logo
VIDEO
-
HUDBA
FOTO
✎ POZNÁMKA
Ikona
Definice
h
z
Označuje funkci dostupnou na disku BD-ROM nebo BD-RE/-R,
zaznamenaného ve formátu BD-RE.
Z
�
Označuje funkci dostupnou na discích DVD-VIDEO nebo DVD+RW/
DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které byly zaznamenány a finalizovány.
�
o
-
�
-
G
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na
kterých jsou soubory DivX, MKV nebo MP4.
Označuje funkci dostupnou na zvukových discích CD-RW/-R
(formát CD-DA).
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na
kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na
kterých jsou soubory JPEG.
▪▪ Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
▪▪ Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán nebo není ve formátu DVD video, také se nemusí přehrát.
▪▪ Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
▪▪ Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk BD-R nebo zařízení USB s datovým tokem
vyšším než 25 Mb/s.
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD/
MV apod.
✎ POZNÁMKA
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Disk 3,9 GB DVD-R
pro střih.
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva
CD-G/CD-I/LD
CD)
(z disků CD-G se přehraje
jen zvuk, grafika ne)
▪▪ Některé komerční disky a disky DVD koupené
mimo váš region nemusí být možné na tomto
přehrávači přehrát.
▪▪ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy
disků nebo při provádění určitých operací, jako
je například změna úhlu a přizpůsobení poměru
stran. Podrobné informace o discích najdete na
jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
▪▪ Zabraňte poškrábání nebo znečištění disku.
Nedovolte, aby se disk zašpinil nebo poškrábal;
otisky prstů, špína, prach, škrábance nebo zbytky
cigaretového kouře na záznamovém povrchu
mohou znemožnit přehrávání disku.
▪▪ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle
než u normálního titulu nebo se mohou některé
funkce provádět pomalu.
▪▪ Tento přehrávač nemusí reagovat na všechny
příkazy, protože některé disky Blu-ray, DVD a
CD umožňují při přehrávání jen některé nebo
omezené funkce.
Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o poruchu
přehrávače.
▪▪ Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento
přehrávač přehraje všechny disky s logem Bluray, DVD nebo CD, protože dochází k vývoji
formátů disků a k problémům a chybám může
dojít během tvorby softwaru disku Blu-ray, DVD a
CD nebo při výrobě disků.
Kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG,
pokud máte nějaké otázky, nebo máte potíže
během přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD
na tomto přehrávači. Více informací o omezení
při přehrávání také najdete v dalších částech této
příručky.
Kompatibilita s disky Blu-ray
Blu-ray Disc je nový a vyvíjející se formát.
Proto mohou nastat problémy s kompatibilitou
disků. Ne všechny disky budou kompatibilní
a ne všechny bude možné přehrávat. Další
informace najdete v této příručce v sekci
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy.
Typy disků
BD-ROM
Disky Blu-ray ROM lze pouze přehrát.
Tento přehrávač může přehrávat předem
nahrané komerční disky BD-ROM.
BD-RE/-R
Disky Blu-ray RE/-R mohou být nahrávány a
přehrávány.
Tento přehrávač přehraje i disk BD-RE/-R
nahraný jiným kompatibilním rekordérem
disků Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Tento přehrávač může přehrávat předem
nahrané komerční disky DVD (filmy na
discích DVD-VIDEO).
• Při přepínání z první vrstvy na druhou
vrstvu dvouvrstvého disku DVD-VIDEO
může nastat momentální zkreslení obrazu a
zvuku. To není porucha přehrávače.
5
DVD-RW/-R/+R
Tento přehrávač přehraje disky DVD-RW/R/+R nahrané a finalizované na DVD video
video rekordéru. Schopnost přehrávání závisí
na způsobu záznamu.
DVD+RW
• Přehrávač přehraje disk DVD+RW nahraný
na DVD Video rekordéru. Schopnost
přehrávání závisí na způsobu záznamu.
Audio CD (CD-DA)
• Přehrávač přehrává zvukové disky CDRW/-R ve formátu CD-DA.
• Přehrávač nemusí být schopen přehrávat
některé disky CD-RW/-R vzhledem ke
stavu záznamu.
CD-RW/-R
• Používejte disky CD-RW/-R s kapacitou 700
MB (80 minut).
Pokud je to možné, nepoužívejte disky s
kapacitou 800 MB (90 minut) a více, protože
tyto disky nemusí být možné přehrát.
• Pokud disk CD-RW/-R nebyl zaznamenán
jako ukončená relace, můžete se setkat
s prodlevami během přehrávání začátku
disku nebo nebude možno přehrávat
všechny zaznamenané soubory.
• Některé disky CD-RW/-R tento přístroj
nemusí přehrát, v závislosti na zařízení,
které bylo použito pro jejich vypálení.
Možnost přehrávání obsahu CD, která jsou
pro vaše osobní použití, zaznamenaného
na médiích CD-RW/-R, se může lišit v
závislosti na obsahu a discích.
6
AVCHD (Pokročilý video kodek
s vysokým rozlišením)
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky
ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně
používány ve videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální
kamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější
kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát
„x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže
přehrávat disky AVCHD, které používají
formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
Typ disku
Blu-ray
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými
známkami společností Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
✎POZNÁMKA
▪▪ V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být
možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
▪▪ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu
než běžné disky z DVD videokamer.
▪▪ Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4
nemusí být možné přehrát, v závislosti na
rozlišení a snímkové frekvenci videa.
Kód regionu
Přehrávače i disky jsou chráněny kódem
podle regionu. Aby bylo možné disk přehrát,
musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud
kódy nesouhlasí, disk nepůjde přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno
na zadním krytu přehrávače.
DVD-VIDEO
Kód
regionu
Oblast
A
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika,
Korea, Japonsko, Tchaj-wan,
Hongkong a jihovýchodní
Asie.
B
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a
Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika,
Střední Amerika, Austrálie,
Nový Zéland, tichomořské
ostrovy, Karibská oblast
5
Rusko, Východní Evropa,
Indie, většina Afriky, Severní
Korea, Mongolsko
6
Čína
Autorská práva
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tento návod
k použití nesmí být celý ani částečně
reprodukován ani kopírován bez předchozího
písemného svolení firmy Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Podporované formáty souborů
Informace o připojení USB
• Váš přehrávač podporuje paměťová média
s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální
fotoaparáty a čtečky paměťových karet s
rozhraním USB.
• Přehrávač nepodporuje názvy složek a
souborů delší než 128 znaků.
• Některá zařízení s rozhraním USB, Externí
pevné disky a digitální fotoaparáty nemusí
být s tímto přehrávačem kompatibilní.
• Přehrávač podporuje souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Připojte zařízení přímo k portu USB v
přehrávači. Připojení pomocí doplňkového
kabelu USB může způsobit potíže s
kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu,
nemusí čtečka správně fungovat.
• Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení
s rozhraním USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá,
než se zobrazí.
• Tento přehrávač nepřehrává soubory
MP3 s ochranou DRM (Digital Rights
Management) stažené z komerčních
webových stránek.
• Přehrávač podporuje pouze video o
snímkové frekvenci do 30 do sn./s (počet
snímků za sekundu).
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
*.avi
Kontejner
AVI
Obrazový kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Zvukový kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rozlišení
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
Kontejner
Zvukový kodek
*.wma
WMA
WMA
*.mp3
MP3
Rozsah podpory
MP3
-
* Vzorkování (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Datové toky – Všechny od 5 kb/s do 384 kb/s
Loga disků, které může přehrávač přehrát
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Disk Blu-ray
1920x1080
1920x1080
•Omezení
-I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání
souboru podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
-Normální přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné
nebo je soubor samotný poškozený.
-Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než standardní může při
přehrávání zvuku či videa zadrhávat.
-Funkce vyhledávání (přeskakování) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
•Dekodér videa
-Podporuje H.264 do úrovně 4.1 a AVCHD
-Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-MPEG-4 SP, ASP:
Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
-Nepodporuje GMC 2 či vyšší
•Dekodér zvuku
-Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050 Hz mono
PAL systém vysílání ve Spojeném
království, Francii, Německu, atd.
Příslušenství
1920x1080
1920x1080
BD-LIVE
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)
Uživatelská příručka
Dálkové ovládání
7
Přední panel
Zadní panel
a
a b
c
bc d e
g
1
2
3
4
5
6
7
PŘIHRÁDKA DISKU
SENZOR DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
DISPLEJ
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/
UZAVŘENÍ
Po otevření lze vložit disk.
Detekuje signály z dálkového ovládání.
Zobrazuje stav přehrávání, čas atd.
Otevření a uzavření přihrádky disku.
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapne a vypne přehrávač.
KONEKTOR USB
Sem můžete připojit paměťové zařízení s rozhraním USB a použít je
pro ukládání při připojení k BD-LIVE. Lze použít také pro aktualizace
softwaru přístroje a přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/
POZASTAVENÍ
✎ POZNÁMKA
8
f
Přehrávání nebo pozastavení přehrávání disku.
▪▪ Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB je možné provést pouze s použitím USB flash disku.
▪▪ Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na
přehrávači nebo dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, musíte vybrat volbu Přehrát film nebo Spustit v
nabídce disku a potom stisknout tlačítko VSTUP.
1
LAN
Lze použít se službami založenými na počítačové síti, BD-LIVE a pro
aktualizace softwaru pomocí síťového připojení.
2
HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke
vstupnímu konektoru HDMI na televizoru pro maximální kvalitu obrazu
nebo k AV přijímači pro maximální kvalitu zvuku.
DIGITAL AUDIO OUT
Připojení k AV přijímači.
3
Připojení
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Zapne a vypne přehrávač.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Po nastavení umožňuje vybrat zdroj
signálu na televizoru.
Vysunutí disku.
Úprava hlasitosti televizoru.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.
Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI - Nejlepší kvalita
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače ke konektoru
HDMI IN vašeho televizoru. Viz strany 11.
2. Zapněte přehrávač a televizor.
3. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce
televizoru neobjeví signál HDMI z přehrávače.
✎ POZNÁMKA
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
Stiskem tlačítka vyhledáváte na disku
směrem dozadu nebo dopředu.
Stiskem tlačítka pozastavíte přehrávání disku.
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem tlačítka zastavíte přehrávání.
Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
Stiskem tlačítka spustíte přehrávání disku.
Stiskem tlačítka přepnete jazyk titulků
disku Blu-ray/DVD.
Použijte pro přístup k různým funkcím zvuku
na disku (Blu-ray/DVD).
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje.
Stiskem tlačítka během přehrávání
vyvoláte informace o přehrávání disku Bluray/DVD.
Výběr položek nabídky a změna hodnot
v nabídce.
Používá se pro odchod z nabídky.
Návrat k předchozí nabídce.
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přehrávače a také několika funkcí disků Blu-ray.
Stiskem použijete funkci Bonusview.
Stiskem tlačítka roztáhnete obraz přes
celou obrazovku.
Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu
nebo disk.
Umožňuje opakované přehrávání A-B disku.
Instalace baterií
A. Připojení k televizoru
▪▪ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
▪▪ Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
▪▪ Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na
obrazovce náhodný šum.
▪▪ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete
v uživatelské příručce vašeho televizoru.
▪▪ Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému
televizoru, nastaví se rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
▪▪ Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci
Deep Color.
▪▪ Pokud použijte k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektorů Digital
Audio OUT k audio systému, abyste slyšeli zvuk.
✎ POZNÁMKA
▪Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
• Zkontrolujte polaritu (+/–) baterií.
• Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
• Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání blokován překážkami.
• Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
! UPOZORNĚNÍ
▪Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
9
B. Připojení k audio systému
• Před zapnutím AV přijímače nastavte nejnižší hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit
reproduktory i váš sluch.
• Nastavte formát výstupu zvuku podle toho, co podporuje váš AV přijímač.
• Umístění vstupních konektorů HDMI se může lišit v závislosti na AV přijímači. Další
informace najdete v uživatelské příručce vašeho AV přijímače.
Případ 1 : Připojení k audio systému (AV přijímač s podporou HDMI)
- Nejlepší kvalita (Doporučujeme)
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače ke konektoru
HDMI IN vašeho AV přijímače. Viz strany 11.
2. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části AV přijímače ke konektoru
HDMI IN vašeho televizoru.
3. Zapněte přehrávač, televizor a AV přijímač.
4. Pomocí tlačítka výběru vstupu na AV přijímači a televizoru vyberte vstup HDMI, jehož zvuk a
obraz chcete přijímat z přehrávače. Informace o nastavení zvukového vstupu AV přijímače
naleznete v uživatelské příručce AV přijímače.
Případ 2 : Připojení k audio systému (AV přijímač s podporou Dolby
Digital, dekodér DTS) - Lepší kvalita
1. Pomocí koaxiální kabelu připojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) na zadní části
přehrávače ke konektoru DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) vašeho AV přijímače. Viz strany 11.
2. Pomocí HDMI kabelu (kabelů) připojte konektory HDMI na zadní straně přehrávače ke
konektoru HDMI vašeho televizoru.
3. Zapněte přehrávač, televizor a AV přijímač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na AV přijímači vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk
z přehrávače. Informace o nastavení zvukového vstupu AV přijímače naleznete v uživatelské
příručce AV přijímače.
5. Stisknutím tlačítka volby vstupu na dálkovém ovládání televizoru vyberte zdroj HDMI videa.
10
C. Připojení k síti
Pokud je dostupné připojení k síti, přehrávač umožňuje přístup ke službám dostupným na síti,
jako je BD-LIVE a také získávání aktualizací softwaru. Pro připojení k síti doporučujeme použít
Širokopásmový modem (s integrovaným směrovačem) nebo směrovač. Další informace o
připojení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte výrobce
směrovače a požádejte o odbornou pomoc.
Kabelová síť
1. Pomocí kabelu Direct LAN (UTP) CAT 5 kabelu propojte konektor LAN přehrávače
s konektorem LAN na modemu nebo směrovači. Viz strany 11.
2. Informace o nastavení možností sítě naleznete na stranách 16.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte,
nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP
(poskytovatele připojení k Internetu).
▪▪ Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
▪▪ Chcete-li použít funkci AllShare, připojte počítač k síti podle ilustrace.
Můžete použít kabelové připojení.
Připojení k audio systému
Připojení k televizoru
Case 1 : Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Case 1 : Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Síť
Případ 2 : Koaxiální kabel
(není součástí dodávky)
Směrovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
nebo
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
Síťové připojení k počítači pro funkci AllShare
✎POZNÁMKA : Tento přístroj lze připojit k síti pouze pomocí kabelu.
11
Setup
Navigace Nabídkami
Počáteční nastavení
1. Zapněte televizor po připojení přehrávače.
Při prvním připojení přehrávače k televizoru
se přehrávač automaticky zapne a zobrazí
se obrazovka Počáteční nastavení.
3
✎ POZNÁMKA
▪▪ Pokud během nastavení sítě stisknete MODRÉ
tlačítko (D), můžete hlavní nabídku zobrazit, i
když nastavení sítě zatím nebylo dokončeno.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Start.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
poměr stran televizoru a stiskněte tlačítko
VSTUP.
5. Vyberte Auto, a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Pokud nemáte domácí
síť, stiskněte MODRÉ tlačítko (D) na
dálkovém ovládání. Přejdete přímo do
hlavní nabídky.
6. Přehrávač disků Blu-ray automaticky
zkontroluje kabelovou síť. Po dokončení
kontroly se na obrazovce zobrazí zpráva
“Your network is operating properly.”
(Síť pracuje správně.). Stiskněte tlačítko
VSTUP.
12
1
2
▪▪ Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení, s níže uvedenou výjimkou.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
7. Zobrazí se zpráva “Initial settings
completed.” (Úvodní nastavení
dokončena.) a poté výchozí obrazovka.
- Pokud se přehrávač disků Blu-ray nepřipojí k síti nebo chcete nastavit připojení manuálně, přejděte ke kapitole Nastavení sítě na straně 16.
▪▪ Při návratu do hlavní nabídky se automaticky
zruší režim celé obrazovky.
▪▪ Pokud chcete znovu zobrazit Počáteční
nastavení a provést změny, stiskněte tlačítko
PŘEHRÁT/POZASTAVIT ( ) na předním
panelu přístroje na déle než 5 sekund v době,
kdy není vložen disk. Tímto se obnoví výchozí
nastavení přehrávače.
▪▪ Pokud použijete kabel HDMI pro připojení
přehrávače k televizoru Samsung, který
podporuje funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a 1.) On
jste funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v televizoru i
přehrávači a 2.) nastavili jste televizor na jazyk
podporovaný přehrávačem, přehrávač zvolí tento
jazyk automaticky jako preferovaný.
▪▪ Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle
než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na
obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky.
Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče
obrazovky po více než 25 minut, napájení se
automaticky vypne.
1
1
2
3
4
4
Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí
nabídce.
Tlačítka VSTUP / SMĚROVÁ :
Přesun kurzoru nebo výběr požadované položky.
Aktivace vybrané položky.
Potvrzení nastavení.
Tlačítko EXIT : Používá se pro odchod
z nabídky.
• Hlavní nabídka
2
YouTube
3
4
1
5
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
Vybere možnost YouTube.
3
Vybere možnost Fotografie.
4
Vybere možnost Hudba.
5
Vybere možnost Nastavení.
6
Zobrazí dostupná tlačítka.
Přístup do nabídky Nastavení
Tlačítko HOME : Stiskem tlačítka zobrazíte
hlavní nabídku.
Videos
Vybere možnost Videa.
2
6
Pro přístup do nabídky Nastavení a
podřízených nabídek postupujte takto :
1. Stiskněte tlačítko POWER.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Settings a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Způsob přístupu se může lišit v závislosti
na vybrané nabídce. Po aktualizaci softwaru
v přehrávači se může změnit OSD (nabídka na
obrazovce).
Displej
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například poměr stran televizoru, rozlišení, atd.
Poměr stran
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
chtít přizpůsobit nastavení velikosti obrazovky.
•16:9 Original : Vyberte, pokud připojujete
přehrávač k televizoru s poměrem
stran obrazovky 16:9. Přehrávač bude
zobrazovat veškerý obsah v původním
poměru stran.
Obsah ve formátu stran 4:3 bude zobrazen
s černými pruhy po stranách.
•16:9 Full : Vyberte, pokud připojujete
přehrávač k televizoru s poměrem stran
obrazovky 16:9. Všechen obsah vyplní
celou obrazovku. Obsah s poměrem stran
4:3 bude roztažen.
•4:3 Letter Box : Vyberte, pokud připojujete
přehrávač k televizoru s poměrem stran
obrazovky 4:3. Přehrávač zobrazí veškerý
obsah v původním poměru stran. Obsah
s poměrem stran 16:9 bude zobrazen s
černými pruhy nahoře a dole.
•4:3 Pan-Scan : Vyberte, pokud připojujete
přehrávač k televizoru s poměrem stran
obrazovky 4:3. Obsah s poměrem 16:9
bude mít ořezánu pravou a levou stranu.
✎POZNÁMKA
▪▪ Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
poměry stran.
▪▪ Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran
obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.
▪▪ Pokud vyberete možnost 4:3 Pan-Scan
nebo 4:3 Letter Box, nezobrazí se celá
obrazovka ani po stisku tlačítka FULL
SCREEN na dálkovém ovládání.
▪▪ Pokud vyberte možnost 16:9 původní, váš
televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox
(černé pruhy na stranách obrazu). V tomto případě nelze zobrazit celou
obrazovku stiskem tlačítka FULL
SCREEN na dálkovém ovládání.
BD Wise (pouze pro přehrávače
Samsung)
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce
od společnosti Samsung.
Pokud propojíte přehrávač Samsung a
televizor Samsung TV s funkcí BD Wise
prostřednictvím HDMI, a funkce BD Wise je
zapnuta v přehrávači i televizoru, přehrávač
bude vysílat video s rozlišením a počtem
snímků za sekundu disku BD/DVD.
• Off : Výstupní rozlišení zůstane na pevné
hodnotě nastavené v nabídce rozlišení,
bez ohledu na rozlišení disku. Viz odstavec
Rozlišení níže.
• On : Přehrávač bude vysílat video
v původním rozlišení a počtu snímků za
sekundu disku BD/DVD.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení
rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a
v nabídce rozlišení se zobrazí možnost BD Wise.
▪▪ Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které
nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít.
▪▪ Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit
nabídku BD Wise na přehrávači i na televizoru na On.
Rozlišení
Dovoluje nastavit výstupní rozlišení
komponentního a HDMI video signálu na
Autom., 1080p, 1080i, 720p nebo 576p/480p.
Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom
snímku. Písmena i a p označují prokládané a
progresivní vykreslování. Čím vyšší je počet
řádků, tím vyšší je kvalita.
• Auto : Automaticky nastavuje výstupní rozlišení na
maximální rozlišení připojeného televizoru.
• BD Wise : Automaticky nastavuje rozlišení
na rozlišení disku BD/DVD, pokud jste
připojili přehrávač přes kabel HDMI k
televizoru s funkcí BD Wise. (Položka BD
Wise v nabídce se objeví, pouze pokud je
BD Wise nastaveno na On. Viz odstavec
BD Wise výše.)
• 1080p : Výstup progresivního videa o 1080
řádcích.
• 1080i : Výstup prokládaného videa o 1080
řádcích.
• 720p : Výstup progresivního videa o 720
řádcích.
• 576p/480p : Výstup progresivního videa o
576/480 řádcích.
Rozlišení podle výstupního režimu
• Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
Nastavení
HDMI / připojeno
Výstup
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Obsah z Internetu/digitální obsah
BD Wise
Rozlišení disku Blu-ray
1080p
Autom.
Max. rozlišení vstupu televizoru
Max. rozlišení vstupu televizoru
[email protected] (Filmová
frekvence : Off)
[email protected]
[email protected]
Filmová frekv. Auto
(24Fs)
[email protected]
[email protected]
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• Přehrávání DVD
Nastavení
Výstup
HDMI / připojeno
Režim HDMI
BD Wise
576i/480i
Autom.
Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
13
✎ POZNÁMKA
▪▪ Pokud televizor připojený k přehrávači
nepodporuje funkci Movie Frame nebo vybrané
rozlišení, uvidíte zprávu “If no pictures are shown
after selecting ‘Yes’, please wait for 15 seconds
to return to the previous resolution. Do you want
to change the resolution?”.
Pokud zvolíte možnost Yes, obrazovka televizoru
na 15 sekund zhasne a potom se automaticky
obnoví původní rozlišení.
▪▪ Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane
černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte
a podržte tlačítko PŘEHRÁT/POZASTAVIT ( )
na přední straně přehrávače po dobu více než
5 sekund. Všechna nastavení se obnoví na
výchozí tovární hodnoty. Postupujte podle kroků
na předchozí stránce pro přístup do jednotlivých
režimů a vyberte Nastavení zobrazení, které váš
televizor bude podporovat.
▪▪ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
▪▪ Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby
přehrávač mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).
Filmová frekv. (24Fs)
Nastavení funkce Filmová frekv. (24Fs) na
možnost Auto vám umožňuje nastavit výstup
HDMI přehrávače na 24 snímků za sekundu,
abyste zajistili lepší kvalitu obrazu.
Funkci Filmová frekv. (24Fs) můžete použít
pouze na televizoru, který tento počet snímků
za sekundu podporuje. Funkci Filmová
frekvence můžete vybrat, pouze pokud je
přehrávač v režimech výstupního rozlišení
HDMI 1080i nebo 1080p.
• Auto : Funkce Filmová frekv. (24Fs)
pracuje.
• Off : Funkce Filmová frekv. (24Fs)
nepracuje.
14
Barevný formát HDMI
Dovoluje nastavení formátu barevného
prostoru pro výstup HDMI tak, aby odpovídal
schopnostem připojeného zařízení (televizor,
monitor, atd.).
• Auto : Automaticky nastaví přehrávač na
optimální formát podporovaný vaším zařízením.
• YCbCr (4:4:4) : Pokud váš televizor
podporuje barevný prostor YCbCr přes
rozhraní HDMI, vyberte tuto možnost pro
výstup normální barevné škály YCbCr.
• RGB (Standard) : Vyberte tuto možnost
pro výstup normálního normální barevné
škály RGB.
• RGB (Enhanced) : Pokud jste připojili
přehrávač k zobrazovacímu zařízení DVI,
například k monitoru, vyberte tuto možnost
pro výstup vylepšené barevné škály RGB.
HDMI Deep Color
Dovoluje výstup videa ze zdířky HDMI OUT
s funkcí Deep Color. Deep Color zpřesňuje
reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.
• Autom. : Přehrávač přenáší video do
připojeného televizoru s podporou funkce
HDMI Deep Color s využitím funkce Deep
Color.
• Vyp : Obraz na výstupu bude bez funkce
Deep Color.
Progresivní režim
Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu
přehrávání DVD.
• Autom. : Vyberte tuto možnost, pokud
chcete, aby přehrávač automaticky nastavil
nejlepší kvalitu obrazu pro sledované DVD.
• Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu
pro DVD s koncerty nebo televizními
pořady.
Zvuk
Digitální výstup
Digitální výstup nastavte tak, aby odpovídal
schopnostem AV přijímače, který jste připojili k
přehrávači :
• PCM : Výchozí nastavení. Toto nastavení je
kompatibilní s většinou televizorů a přijímačů.
• Bitstream (Unprocessed) : Vyberte, zda chcete,
aby přijímač dekódoval všechny zvukové signály.
Zvuk Bonusview nebude k dispozici.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : Původní
zvuk bude opětovně zakódován do DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : Původní
zvuk bude opětovně zakódován do Dolby Digital.
Více podrobností najdete v tabulce výběru
digitálního výstupu.
Výběr digitálního výstupu
Nastavení
Připojení
PCM
PCM
Bitstream
(Unprocessed)
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
AV přijímač
AV přijímač
AV přijímač s AV přijímač s
s podporou Koaxiální s podporou Koaxiální podporou HDMI podporou HDMI
HDMI
HDMI
nebo Koaxiální nebo Koaxiální
PCM až 7.1
PCM 2 kan.
kan.
PCM
PCM 2 kan.
Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
Nové kódování Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
Nové kódování Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
Dolby Digital
Dolby Digital
Nové kódování Nové kódování
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby Digital
Plus
Plus
DTS
Dolby Digital *
Zvukový
signál na Dolby TrueHD PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital Nové kódování
DTS
disku
Blu-ray
Nové kódování
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS
DTS-HD High
DTS-HD High
Resolution PCM 2 kan. PCM 2 kan. Resolution
Audio
Audio
DTS-HD
DTS-HD
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Master Audio
Master Audio
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
DTS
Nové kódování Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
DTS
Nové kódování Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
PCM
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Zvukový
signál na Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
DVD
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Nastavení
Připojení
Definice
pro Bluray
Jakýkoli
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
Posílá na výstup pouze
BONUSVIEW
Dekóduje zvuk hlavního zvukovou stopu hlavního
současně,
filmu a zvukovou stopu
filmu, takže váš AV
smíchá je do
BONUSVIEW současně, přijímač může dekódovat
zvuku PCM a
smíchá je do zvuku PCM zvukový bitový proud.
přidá zvukové
a přidá zvukové efekty
Zvuk BONUSVIEW a
efekty navigace.
navigace.
zvukové efekty navigace
Poté překóduje
nebudou slyšet.
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně,
smíchá je do
zvuku PCM a
přidá zvukové
efekty navigace.
Poté překóduje
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS nebo do
PCM.
PCM
Bitstream
(Unprocessed)
AV přijímač
AV přijímač
AV přijímač s AV přijímač s
s podporou Koaxiální s podporou Koaxiální podporou HDMI podporou HDMI
HDMI
HDMI
nebo Koaxiální nebo Koaxiální
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“
nebude aktivní. Výstup bude dvoukanálový signál PCM.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy :
-- Zvuk hlavního filmu : Zvuková stopa
hlavního filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW : Další zvuková stopa,
např. komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace : Při výběru
položek navigace se mohou ozvat zvukové
efekty navigace. Zvukové efekty navigace
závisí na konkrétním disku Blu-ray.
✎POZNÁMKA
▪▪ Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální
výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte
hlasitý šum.
▪▪ Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není
kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu
jako PCM.
▪▪ Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a
zvukové efekty navigace.
▪▪ Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW
a zvukové efekty navigace.
▪▪ Nastavení digitálního výstupu nemá vliv na HDMI
výstup do televizoru.
Ovlivňuje koaxiální výstup a HDMI výstup zvuku
při připojení přehrávači k AV přijímači.
▪▪ Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu
zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení
digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
Snížení vz. frekvence PCM
Dovoluje zapnout a vypnout převzorkování
PCM 48 kHz a 96 kHz.
• Off : Zvolte, pokud AV přijímač připojený k
přehrávači podporuje frekvenci 96 kHz.
• On : Zvolte, pokud AV přijímač připojený k
přehrávači nepodporuje frekvenci 96 kHz.
Vzorkovací frekvence signálů 96 kHz bude
snížena na 48 kHz.
✎POZNÁMKA
▪▪ I když je převzorkování na nižší rozlišení Off,
některé disky budou mít na koaxiální digitálním
výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
HDMI
• Pokud váš televizor není kompatibilní
s komprimovanými multikanálovými formáty
(Dolby Digital, DTS), na výstupu může být
zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i
v případě, že v nabídce nastavení vyberete
možnost bitového toku (nové kódování
nebo nezpracovaný).
• Pokud váš televizor není kompatibilní se
vzorkovacími frekvencemi nad 48 kHz,
na výstupu přehrávače může být zvuk 48
kHz smíchaný na PCM i v případě, že Off
možnost Převzorkování PCM.
Ovládání dynamického rozsahu
Můžete poslouchat při nízké hlasitosti a
přesto jasně slyšet dialogy.
Tato funkce je aktivní, pouze pokud je
rozpoznán signál Dolby Digital.
• Auto : Ovládání dynamického rozsahu
se nastaví automaticky podle informací
uložených ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
• Off : Vychutnejte si film se standardním
dynamickým rozsahem.
• On : Pokud se zvukový doprovod filmů
přehrává s nízkou hlasitosti nebo z malých
reproduktorů, systém může aplikovat
příslušnou kompresi, aby zpracoval signál
s nízkou úrovní hlasitostí na srozumitelnější
úroveň a zabránil příliš hlasitému přehrávání
dramatických pasáží.
Režim downmix
Pro stereo výstup vyberte režim Downmix.
• Normal Stereo : Vícekanálový zvuk je
smíchán na standardní stereo. Pokud
posloucháte prostřednictvím televizoru
nebo stereo zesilovače, vyberte tuto
možnost.
• Surround Compatible : Vícekanálový
zvuk je smíchán na stereo kompatibilní
s prostorovým zvukem. Tento režim
podporuje dekódování stereo zvuku v AV
přijímači na prostorový zvuk.
15
Síť
Kontaktujte poskytovatele připojení, který vám
sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou
IP adresu. Většinou jsou adresy přidělovány
dynamicky. V takovém případě doporučujeme
použít pro nastavení sítě automatický postup.
Je nejjednodušší a ve většině případů bude
fungovat. Pokud je adresa statická, je třeba
použít ruční nastavení.
Při konfiguraci nastavení sítě postupujte podle
následujícího návodu.
✎POZNÁMKA
▪▪ Tento přístroj lze připojit k síti pouze pomocí kabelu.
Automatické nastavení sítě
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄►
vyberte možnost Settings a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Network a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Wired Network Settings, a pak stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se obrazovka
Nastavení kabelové sítě.
Settings
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
IP Address
: 0
0
0
Network
Subnet Mask
: 0
0
0
System
Gateway:
0
0
0
Language
:Auto
SecurityDNS
: 0
0
0
General DNS Server
Support
16
\
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. Pokud v poli Internet Protocol Setup
(Nastavení protokolu sítě Internet) není
vybrána položka Auto, vyberte ji. (Stiskem
tlačítka VSTUP vyberte položku AUTO a
poté opět stiskněte tlačítko VSTUP.)
5. Funkce automatického nastavení sítě
získá ze sítě a vyplní hodnoty IP Address,
Subnet Mask, atd.
✎POZNÁMKA
▪▪ Proces může trvat až pět minut.
6. Poté, co tato funkce získá hodnoty sítě,
stiskněte tlačítko RETURN.
7. Pro kontrolu, zda je přehrávač připojen
k síti, vyberte položku Network Test, a
stiskněte tlačítko VSTUP.
8. Po dokončení testu sítě se dvojím stiskem
tlačítka RETURN vraťte do hlavní nabídky.
9. Pokud se funkci nepodaří získat hodnoty
parametrů sítě nebo jste vybrali možnost
Ručně, postupujte podle pokynů pro ruční
nastavení.
Ruční nastavení sítě
Před zahájením ruční sítě je třeba zjistit
příslušné hodnoty nastavení.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem :
ƒƒ Windows XP
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu
Připojení k místní síti v oznamovací oblasti
vpravo dole na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví,
klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
ƒƒ Windows 7
1. Klepněte na ikonu Síť v oznamovací
oblasti v pravé dolní části pracovní plochy
systému Windows.
2. V kontextové nabídce klepněte na položku
Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí,
klepněte podle toho, jaký typ připojení k
síti máte, na položky Připojení k místní síti
nebo Bezdrátové připojení k síti.
4. Na záložce Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení
sítě.
Nastavení sítě zadejte do přehrávače
následujícím postupem :
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄►
vyberte možnost Settings a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Network a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Wired Network Settings, a pak stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se obrazovka
kabelová nastavení sítě.
4. Vyberte možnost Nastavení protokolu IP
pole, a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manual a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
vstupu, (Adresa IP).
7. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
8. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem
► přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět
pomocí šipek.
9. Zadejte hodnoty IP Address, Subnet
Mask a Gateway .
10. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
11. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS.
12. Upravte čísla výše popsaným postupem.
13. Stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém
ovládání.
14. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že
je přístroj připojen k síti.
Test sítě
Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda
připojení k síti funguje, praktickým připojením
k ní.
Stav sítě
Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k síti
a k Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live
Vybere, zda se má při používání služby BDLIVE povolit připojení k Internetu.
• Allow (All) : Internetové spojení bude
povoleno pro všechen obsah BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetové spojení
bude povoleno pouze pro obsah BD-LIVE
s platným certifikátem.
• Prohibit : Internetové spojení nebude
povoleno pro žádný obsah BD-LIVE.
✎POZNÁMKA
▪▪ Co je to platný certifikát?
Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat
disků a žádá server o certifikaci disku, server
použije přenesená data ke kontrole, zda je disk
platný. Poté odešle certifikát do přehrávače.
▪▪ V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být
připojení k Internetu omezené.
Systém
Počáteční nastavení
Nabídka Počáteční nastavení umožňuje
nastavení jazyka, nastavení sítě, apod.
Další informace o počátečním nastavení
najdete v příslušné sekci této uživatelské
příručky. (Viz strany 12)
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými produkty Samsung
s funkcí Anynet+.
Připojte přehrávač k televizoru Samsung
pomocí kabelu HDMI.
Funkce Anynet+ umožňuje ovládat přehrávač
pomocí dálkového ovládání televizoru
Samsung a spustit přehrávání disku
jednoduše stisknutím tlačítka PŘEHRÁT
(
) na dálkovém ovládání televizoru.
Více informací najdete v uživatelské příručce
televizoru.
• Off : Funkce Anynet+ nebudou k dispozici..
• On : Funkce Anynet+ budou k dispozici.
✎POZNÁMKA
▪▪ Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
nepodporuje CEC.
▪▪ Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+,
podporuje funkci Anynet+.
▪▪ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
Správa BD dat
Tato možnost umožňuje práci se staženým
obsahem zobrazovaným z disku Blu-ray, který
podporuje službu BD-LIVE, a uloženým na
připojeném paměťovém zařízení flash.
Můžete zjistit informace o zařízení, včetně
kapacity, vymazat data BD nebo vyměnit
paměťové zařízení flash.
Informace obrazovky Správa BD dat :
• Total Size : Celková velikost paměti
zařízení.
• Available Size : Dostupná paměť v
zařízení.
✎POZNÁMKA
▪▪ V režimu externí paměti může být přehrávání
disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
▪▪ Podporována jsou jen USB zařízení se
souborovým systémem FAT (jmenovka svazku
DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení USB,
která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení
a zápisu alespoň 4 MB/s.
▪▪ Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po
naformátování paměťového zařízení pracovat.
▪▪ Celková paměť dostupná pro správu dat BD se
může lišit v závislosti na podmínkách.
DivX® Video On Demand
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD
potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu
DivX® VOD.
Jazyk
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky
disku atd.
• On-Screen Menu : Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídek na obrazovce.
• Disc Menu : Zvolte jazyk pro zobrazení
nabídky disku.
• Audio : Zvolte jazyk zvuku disku.
• Subtitle : Zvolte jazyk titulků disku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na
disku podporován.
Zabezpečení
Při prvním otevření této nabídky se zobrazí
výzva k vytvoření hesla.
Zadejte 4číselné heslo pomocí číselných
tlačítek na dálkovém ovládání.
Hodn. pro rodiče BD
Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní
věkovou klasifikací, pokud nebude zadáno
heslo.
• Off : Funkce hodnocení pro rodiče není
aktivní a všechny disky Blu-ray se přehrají
úplně.
• On : Přehrávání disků Blu-ray s
hodnocením přesahujícím nastavenou
úroveň hodnocení pro rodiče je zakázáno.
Hodn. pro rodiče DVD
Tato funkce funguje ve spojení s disky DVD,
které jsou klasifikovány na základě věku nebo
obsahu. Tato čísla vám pomáhají kontrolovat
typy disků DVD, které může vaše rodina
sledovat.
Vyberte věkovou klasifikaci pro hodnocení BD
pro rodiče a klasifikaci, kterou chcete nastavit
pro hodnocení DVD pro rodiče. Pokud
nebude zadáno heslo, přehrávač přehraje
pouze disky Blu-ray klasifikované na věkové
úrovni nebo pod ní a disky DVD, klasifikované
pod číselným hodnocením.
Vyšší čísla označují obsah pro starší osoby.
Zámek YouTube
Zákaz pou_ívání slu_by YouTube, pokud není
zadáno heslo.
• Off : Zámek YouTube je vypnutý.
• On : Zámek YouTube je zapnutý.
Změnit PIN
Změna 4místného hesla chránícího přístup
k funkcím zabezpečení.
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a podržte tlačítko PŘEHRÁT/
POZASTAVIT ( ) na předním panelu na
dobu alespoň 5 sekund.
Všechna nastavení se vrátí na hodnoty z
výroby.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
17
Obecné
Časové pásmo
Možnost volby časového pásma, v němž jste.
Podpora
Upgrade softwaru
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje
aktualizaci softwaru přehrávače s cílem
vylepšení výkonu nebo získání doplňkových
služeb.
Z Internetu
Chcete-li provést aktualizaci z Internetu,
postupujte takto :
1. Vyberte možnost By Online a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Zobrazí se
zpráva o připojování k serveru.
2. Pokud je k dispozici aktualizace, objeví se
zpráva.
3. Po volbě Yes se přístroj automaticky vypne
a znovu spustí. (V průběhu aktualizace
přehrávače nevypínejte.)
4. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace.
Po dokončení aktualizace se přehrávač
automaticky opět vypne.
5. Zapněte přehrávač stiskem tlačítka
POWER.
✎POZNÁMKA
▪▪ Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se
přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte
přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem
tlačítka POWER.
18
▪▪ Nikdy nevypínejte a nezapínejte přehrávač ručně
v průběhu aktualizace.
▪▪ Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
▪▪ Pokud chcete aktualizaci přerušit během
stahování aktualizačního softwaru, stiskněte
tlačítko VSTUP.
Přes USB
Chcete-li provést aktualizaci z USB,
postupujte takto :
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP
s aktualizací softwaru přes USB do svého
počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP v počítači. Měl by
obsahovat jeden soubor s příponou RUF a
stejným názvem jako archiv ZIP.
4. Zkopírujte soubor RUF na flashdisk.
5. Je-li v přehrávači vložen disk, vyjměte jej,
a poté vložte flashdisk do portu USB na
přehrávači.
6. V nabídce přehrávače přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost Přes USB.
✎POZNÁMKA
▪▪ Přihrádka disku musí být při provádění
aktualizace pomocí konektoru USB prázdná.
▪▪ Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
▪▪ Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přehrávače.
▪▪ Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB
Host jsou možné pouze pomocí USB flash disku.
Automatické upozornění na aktualizaci
Pokud je přehrávač připojen k síti a funkce
automatického upozornění na aktualizaci
je aktivní, přehrávač automaticky zobrazí
upozornění při uvolnění nové verze softwaru.
Chcete-li aktivovat funkci automatického
upozornění na aktualizaci, postupujte
následovně:
1. Vyberte položku Auto Upgrade
Notification a stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost On
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Pokud je dostupná nová verze softwaru,
přehrávač vás bude informovat zprávou.
1. Pro aktualizaci softwaru vyberte Yes.
Přístroj se automaticky vypne a zapne a
pak začne stahovat software.
(Nevypínejte přístroj ručně.)
2. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace.
3. Po dokončení aktualizace se automaticky
vypne napájení.
4. Zapněte přístroj stiskem tlačítka POWER.
✎POZNÁMKA
▪▪ Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se
přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte
přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem
tlačítka POWER.
Nevypínejte přístroj ručně v průběhu aktualizace.
▪▪ Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přístroje způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace pro podporu
přehrávače.
Smluvní podmínky služeb
Přečtěte si obecné prohlášení o obsahu a
službách třetích stran.
Obnovit
Všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty,
s výjimkou nastavení sítě.
Základní funkce
Přehrávání videa
Přehrávání
1. Stiskem tlačítka OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (
)
otevřete přihrádku disku.
2. Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby
etiketa disku směrem byla nahoru.
3. Stiskem tlačítka OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (
)
zavřete přihrádku disku.
4. Stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
Tlačítka související s přehráváním
PŘEHRÁT (
ZASTAVIT (
POZASTAVIT (
)
Spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko jednou,
přehrávač si zapamatuje
místo přerušení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko dvakrát,
přehrávač si nezapamatuje
místo přerušení přehrávání.
)
)
Pozastavení přehrávání.
✎POZNÁMKA
▪▪ U některých disků nemusí jedno stisknutí tlačítka
ZASTAVIT ( ) vést k zapamatování pozice pro
pokračování.
▪▪ Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s
a více kladou vysoké nároky na výkon přehrávače
a mohou způsobit přerušení přehrávání.
Struktura disku
Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
Použití nabídky titulu
titul 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
titul 2
kapitola 2
kapitola 3
• Audio CD (CD-DA)
stopa 1
stopa 2
stopa 3
stopa 4
stopa 5
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
složka (skupina) 1
soubor 1 soubor 2
složka (skupina) 2
soubor 1 soubor 2 soubor 3
Použití nabídky disku/nabídky
titulu/místní nabídky
Použití nabídky disku
hZ
1. Během přehrávání stiskněte
tlačítko DISC MENU na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► proveďte
volbu a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
✎POZNÁMKA
▪▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou položku, pak
stiskněte tlačítko VSTUP.
Z
▪▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Přehrávání seznamu titulů
z
▪▪ Pokud je na disku playlist, stiskem ZELENÉHO
tlačítka (B) přejděte na seznam Playlist.
Použití místní nabídky
✎POZNÁMKA
hzZyx
Během přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH
(
).
Po každém stisku tlačítka SEARCH (
)
se rychlost přehrávání změní následovně :
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV,
MP4
✎POZNÁMKA
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
POPUP MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► nebo VSTUP
vyberte požadovanou nabídku.
Během přehrávání můžete rychle prohledávat
kapitolu nebo stopu, nebo použít funkci
přeskočení na následující výběr.
Vyhledání požadované scény
✎POZNÁMKA
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU nebo TITLE MENU.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte ze
seznamu titulů položku, kterou
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Použití funkcí vyhledávání a
přeskakování
h
▪▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎POZNÁMKA
▪▪ Přehrávač v režimu vyhledávání nepřehrává zvuk.
Přeskočení kapitol
hzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko
PŘESKOČIT (
).
Každým stiskem tlačítka PŘESKOČIT (
)
se přesunete na další kapitolu.
Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČIT (
),
přesunete se na začátek kapitoly. Dalším stiskem
se přesunete na začátek předchozí kapitoly.
19
Zpomalené přehrávání a
přehrávání po krocích
Zpomalené přehrávání
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
VYHLEDAT (
).
Po každém stisku tlačítka VYHLEDAT (
)
se rychlost přehrávání změní následovně:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎POZNÁMKA
▪▪ Přehrávač v pomalém režimu nepřehrává zvuk.
Přehrávání po krocích
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
POZASTAVIT (
).
Při každém stisknutí tlačítka POZASTAVIT (
) se zobrazí nový snímek.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎POZNÁMKA
▪▪ Přehrávač v krokovacím režimu nepřehrává zvuk.
Použití tlačítka TOOLS
Během přehrávání můžete stiskem
tlačítka TOOLS vyvolat nabídku
disku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku.
20
Přímý přechod na požadovanou
scénu
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Title, Chapter nebo Playing Time.
3. Stisknutím tlačítka ◄► nebo číselného
tlačítka vyberte požadovaný titul, kapitolu
nebo čas a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování titulu nebo kapitoly
hzZy
Opakování titulu nebo kapitoly.
V závislosti na typu disku nemusí funkce
opakování fungovat.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Chapter nebo Title a stiskněte
tlačítko VSTUP.
3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko REPEAT.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Off
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování části
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Repeat A-B.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě,
kde chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Opět stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde
chcete ukončit opakované přehrávání (B).
5. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko REPEAT.
6. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Off a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím pěti
sekund, objeví se zpráva o nemožnosti.
▪▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Výběr jazyka zvuku
hzZx
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka AUDIO na dálkovém
ovládání.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Audio.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná
nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na
obrazovce zobrazen indikátor ◄►.
▪▪ Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW,
zobrazí se také informace o režimech hlavního
filmu a BONUSVIEW.
Pro přepínání mezi režimy zvuku hlavního filmu
a BONUSVIEW použijte tlačítko ◄►.
▪▪ Jazyky dostupné prostřednictvím funkce
k dispozici přes funkci Jazyk zvuku závisí na
jazycích, které jsou zakódovány na disku.
Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být
k dispozici.
▪▪ Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazyků
zvuku, disk DVD maximálně 8.
▪▪ Některé disky Blu-ray mohou umožňovat
v anglických zvukových stopách vybrat
vícekanálovou zvukovou stopu ve formátu PCM
nebo Dolby digital.
▪▪ Pokud stisknete tlačítko AUDIO na dálkovém
ovládání, zobrazí se panel zvuku.
Stiskem tlačítka RETURN pruh zvuku skryjete.
Výběr jazyka titulků
hZx
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka SUBTITLE na
dálkovém ovládání.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
Subtitle.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulků.
✎POZNÁMKA
▪▪ V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete
moci změnit požadované titulky v nabídce disku.
Stiskněte tlačítko DISC MENU.
▪▪ Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou
uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech
disků Blu-ray/DVD.
▪▪ Disk Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků
titulků, disk DVD maximálně 32.
▪▪ Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí
se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
▪▪ Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky
současně.
▪▪ Zobrazí se celkový počet primárních respektive
sekundárních titulků.
▪▪ Pokud stisknete tlačítko SUBTITLE na dálkovém
ovládání, zobrazí se panel zvuku.
Stiskem tlačítka RETURN pruh zvuku skryjete.
Nastavení funkce BONUSVIEW
Změna úhlu kamery
h
hZ
Pokud disk Blu-ray/DVD obsahuje několik
záběrů určité scény, můžete použít funkci
ÚHEL.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte Angle.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný
úhel.
Výběr nastavení obrazu
hzZy
Tato funkce vám umožňuje nastavit kvalitu
obrazu při propojení přehrávače s televizorem.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Picture Setting a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadované
Picture Setting.
• Dynamic : Vyberte toto nastavení pro
zvýšení ostrosti.
• Normal : Toto nastavení je vhodné pro
většinu příležitostí.
• Movie : Nejlepší nastavení pro sledování
filmů.
• User : Uživatel může nastavit funkce
ostrosti a redukce šumu.
✎POZNÁMK
▪▪ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka
nezobrazí.
Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu
přehrávání filmu prohlížení doplňkového
obsahu (např. komentářů) v malém okně
vloženého obrazu.
Tato funkce je dostupná, pouze pokud disk
podporuje funkci Bonusview.
1. Během přehrávání stiskněte
tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
položku BONUSVIEW Video
nebo BONUSVIEW Audio.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný
obsah Bonusview.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud přepnete z Obraz BONUSVIEW, Zvuk
BONUSVIEW se přepne současně s Obraz
BONUSVIEW.
Poslech hudby
ow
Přehrávání zvukového CD
(CD-DA)/MP3
1. Do přihrádky disku vložte zvukový disk
CD (CD-DA) nebo disk se soubory MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první
stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte
pomocí tlačítek ◄► možnost Hudba
a stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou
chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Prvky obrazovky pro zvukové CD
(CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
7
6
+
00:08 / 05:57
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
5
1
2
3
1/6
TRACK 001
" Pause
CD
Vyp
Stopy na disku se
Audio CD
přehrávají v pořadí,
(CD-DA)/MP3 ve kterém byly na
disku nahrány.
(
)Stopa
Audio CD
(CD-DA)
Opakuje se aktuální
stopa.
(
)Jedna
MP3
Opakuje se aktuální
stopa.
(
)Všechny
Audio CD
Opakují se všechny
(CD-DA)/MP3 stopy.
(
)Náhodně
Volba náhodného
Audio CD
přehrávání přehrává
(CD-DA)/MP3 stopy na disku v
náhodném pořadí.
3
Playlist
TRACK 006
Režim Öpakování :
03:35
Tools ' Return
4
Zobrazení informací o hudbě.
Zobrazí seznam skladeb.
Zobrazení čísla aktuální stopy/celkového
počtu stop.
4
Zobrazení dostupných tlačítek.
5
Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové
doby přehrávání.
6
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
7
Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.
Opakované přehrávání zvukového
disku CD (CD-DA)/MP3
1. Během přehrávání seznamu
skladeb stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Vyberte Repeat Mode a
potom stisknutím tlačítek ◄► vyberte
požadovaný režim opakování.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Playlist
1. Do přihrádky disku vložte zvukový disk CD
(CD-DA) nebo disk se soubory MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první
stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte
pomocí tlačítek ◄► možnost Hudba a
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Chcete-li se přesunout na možnost
Seznam hudby stiskněte tlačítko
ZASTAVIT ( ) nebo RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
3. Stiskem tlačítka ▲▼◄► vyberte
požadovanou stopu, poté stiskněte
ŽLUTÉ tlačítko (C).
Tento postup opakujte pro přidání dalších
stop.
4. Pokud jste stopu na seznam přidali
omylem, odstraňte ji dalším stiskem
ŽLUTÉHO tlačítka (C).
Vybraná stopa bude vymazána.
21
5. Stiskem tlačítka VSTUP přehrajte vybrané
stopy.
Vybrané stopy se automaticky přehrají.
6. Chcete-li se přesunout na možnost
Seznam hudby stiskněte tlačítko
ZASTAVIT ( ) nebo RETURN.
7. Pro přechod na seznam skladeb stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit
seznam až 99 skladeb.
Prohlížení obrázků
Zobrazení souborů JPEG
G
1. Vložte disk se soubory JPEG do přihrádky
disku.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Photos a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
kterou chcete prohlížet a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎POZNÁMKA
▪▪ V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky
a grafiku prezentace.
Použití tlačítka TOOLS
Po stisknutí tlačítka TOOLS můžete
použít různé funkce.
• Start Slide Show : Spustí
prezentaci.
• Stop Slide Show : Vyberte, pokud chcete
zastavit prezentaci.
22
• Slide Show Speed : Vyberte, pokud
chcete nastavit rychlost prezentace.
• Background Music : Nastavení hudební
kulisy.
• Zoom : Zvětšení aktuálního obrázku.
(Zvětšeno až 4krát)
• Rotate : Otočení obrázku. (Otočí fotografii
po nebo proti směru hodinových ručiček.)
• Information : Zobrazí informace o fotografii
včetně názvu a velikosti atd.
✎POZNÁMKA
▪▪ Než povolíte funkci hudby na pozadí, musí být
soubor fotografií uložen na stejném paměťovém
médiu, jako je soubor hudby. Kvalita zvuku ale
může kolísat podle datového toku souboru MP3,
velikosti fotografie a způsobu kódování.
▪▪ Položky Spustit prezentaci a Zastavit prezentaci
jsou zobrazeny v závislosti na tom, zda je právě
spuštěna prezentace.
Prohlížení vybraných fotografií
Stiskem ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání lze vybrat konkrétní fotografie, které
chcete prohlížet. Při výběru konkrétních
fotografií postupujte následovně:
1. Vyberte složku s fotografiemi, které chcete
prohlížet, a stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit, a stiskněte ŽLUTÉ
tlačítko (C). Na fotografii se zobrazí značka
zaškrtnutí.
3. Opakujte krok 2 pro každou další fotografii,
kterou chcete zobrazit.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pro zrušení výběru fotografie ji označte pomocí
tlačítek ▲▼◄► a stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C).
4. Po dokončení stiskněte tlačítko VSTUP.
Spustí se prezentace.
Přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB
YouTube
123
Pomocí připojení USB můžete přehrávat
multimediální soubory (MP3, JPEG, DivX atd.)
z paměťového zařízení s rozhraním USB.
1. Otevřete hlavní nabídku.
2. IV režimu zastaveného přehrávání připojte
zařízení pro ukládání dat s rozhraním
USB k portu USB na předním panelu
přístroje.
Zobrazí se zpráva “Do you want to
access the device?” will be displayed.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Yes
a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) nebo
MODRÉ tlačítko (D).
Pokud jste stiskli ČERVENÉ tlačítko (A),
pokračujte krokem 5.
Pokud jste stiskli MODRÉ tlačítko (D),
pokračujte krokem 4-1.
123
DLNA
a Change Device ✎POZNÁMKA
▪▪
▪▪
No Disc
c Safely Remove USB d View Devices
" Enter
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
USB a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté
stiskněte tlačítko VSTUP. Pak přejděte
na krok 7.
4-1.Stiskem MODRÉHO tlačítka (D) vyvolejte
následující obrazovku.
Pak přejděte na krok 5-1.
d Home
" Enter
5-1.Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku
USB a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
6-1.Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.
7. Přehrávání videa, hudby nebo fotografií
viz strany 19 – 22.
▪▪
YouTube
123
123
Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem “Safely Remove USB”). Stiskem tlačítka
MENU otevřete hlavní nabídku a poté stiskněte
ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté tlačítko VSTUP.
Při zastaveném přehrávání disku Audio-CD (CDDA), MP3 a JPEG nelze zobrazit celou obrazovku
stiskem tlačítka FULL SCREEN na dálkovém
ovládání.
Pokud během přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na “DVD“ nebo “CD“.
Příloha
Síťové služby
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
různé síťové služby, například BD-LIVE.
Před použitím jakékoli síťové služby
prostudujte následující pokyny.
1. Připojte přehrávač k síti.
(Viz stránky 10 – 11
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz stránky 16)
BD-LIVE™
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
1. Připojte disk USB do zdířky na straně
přehrávače a potom zkontrolujte volné
místo v paměti. Paměťové zařízení musí
mít nejméně 1GB volného místa pro obsah
BD-LIVE.
2. Vložte disk Blu-ray, který podporuje BDLIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se
mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.
Chcete-li použít funkci AllShare s počítačem,
musíte si do počítače nainstalovat software
AllShare.
Pokud máte zařízení NAS, můžete funkci AllShare
používat bez jakéhokoli dodatečného softwaru.
Stažení softwaru AllShare
1. Přejděte na web Samsung.com.
2. Klepněte na položku Podpora, do pole,
které se zobrazí, zadejte číslo produktu
vašeho přehrávače a klepněte na položku
Zobrazit výsledky.
3. Na následující obrazovce klepněte na
položku Ke stažení a vyberte požadovaný
výsledek hledání.
4. Na následující stránce klepněte na položku
Software.
5. Klepnutím na ikonu ve sloupci Soubor v
řádku AllShare spusťte stahování.
Přehrávání obsahu umístěného v
počítači na přehrávači disků Blu-ray
Pomocí přehrávače disků Blu-ray lze zobrazit
sdílené soubory v počítači.
Podrobné informace o používání funkce
AllShare naleznete na webu Samsung.com.
Použití funkce AllShare
Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby,
videa a fotografií umístěných ve vašem počítači
nebo na zařízení NAS ve vašem přehrávači.
Chcete-li s přehrávačem použít funkci AllShare,
musíte přehrávač připojit ke své síti (viz stránky
10 – 11).
Přehrávač disků Blu-ray
Připojení AllShare
Přehrávání souborů
z počítače
Řešení potíží
Před požadavkem na servis zkontrolujte následující body.
PROBLÉM
Nefunguje dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
Nezobrazí se nabídka disku.
Na obrazovce se objeví zpráva o
zákazu.
Režim přehrávání nesouhlasí
s volbou v nabídce nastavení.
Nelze přepnout poměr stran
obrazu.
Chybí zvuk.
Obraz zamrzne.
ŘEŠENÍ
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno
tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného
mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové
ovládání.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
• Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly
kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo
rozsah.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém s přehrávačem.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce
Zvukový výstup.
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor
nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko PŘEHRÁT/POZASTAVIT (
)
na předním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku.
Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
23
PROBLÉM
Zapomenuté heslo
ŘEŠENÍ
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko PŘEHRÁT/POZASTAVIT (
)
na předním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku.
Všechna nastavení včetně hesla se vrátí na tovární nastavení.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která
obsahuje informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Obraz obsahuje šum nebo je
zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI
přehrávače.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu
HDMI.
Funkce AllShare
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor
nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Vidím složky sdílené
prostřednictvím služby AllShare,
ale ne soubory.
• Funkce AllShare zobrazuje pouze soubory odpovídající kategoriím
Obrázky, Hudba a Film. Soubory, které těmto kategoriím neodpovídají,
nemusí být zobrazeny.
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť
přetížena.
Nestabilita připojení AllShare mezi
přehrávačem a počítačem.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou,
kolize adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall.
Pokud ano, bránu firewall vypněte.
24
PROBLÉM
BD-LIVE
ŘEŠENÍ
Nelze se připojit k serveru BDLIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení v nabídce Stav sítě.
• Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah
BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat.
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-LIVE nastavena na
Povol. (vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo
aktualizujte software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane
chyba.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu přehrávače, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:
1. Je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na výrobku není shledána závada,
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na výrobku není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme
jakékoli práce na přehrávači.
Doporučujeme, abyste si před požadavkem o opravu přehrávače důkladně přečetli tento
návod, vyhledali řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali centrum péče
o zákazníky Samsung.
Technické údaje
Obecné
USB
HDMI
Výstup zvuku
Síť
-----
Hmotnost
1,3 kg
Rozměry
360 (Š) x 193 (H) x 41 (V) mm
Provozní teplota
+5 °C až +35 °C
Provozní vlhkost
10 % až 75 %
Typ A
USB 2.0
Výstup stejnosměrného proudu
Max. 5V 500mA
Obraz
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
PCM, Bitstream
Digitální výstup zvuku
Koaxiální
Ethernet
koncovka 100BASE-TX
Funkce není podporována při rychlosti sítě nižší než 10 Mb/s.
Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
25
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze
přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané běžně prodávané disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD
(CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše uvedených
disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů:
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R a CD-RW/-R, a přístroj nemusí reagovat na některé
povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí
přehrávače mají následující příčiny:
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray,
protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě tohoto
přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
-- Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
-- Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
-- Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R a CD-RW/-R mohou
být přesto nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
-- Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV.
-- Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o zákazníky
SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování: UPOZORŇUJEME
SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO přístrojem
PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE
S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA
STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO přístrojem JAKÉKOLIV
OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho,
jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+
jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BDROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
26
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli přehrávač
připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek zkreslený
obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some
commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibitet use of an unauthorized
copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted. More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center
at http://www.cinavia.com. To request additional information about Cinavia by email, send a postcard with
your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego CA, 92138,
USA. This product incorporates proprietary technology under licence from Verance Corporation and is protected
by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patens issued and pending as well as copyright
and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All right reserved by Verance. Reverse engineering
or disassembly is prohibited.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským právem,
patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou
poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby
způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše
uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb, nesmíte
upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla,
využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo služby zobrazené
prostřednictvím tohoto zařízení.
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NERUČÍ
VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI
ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ
NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG
NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU
NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH
OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO
ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU
NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V
DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A
TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná
prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby
jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá společnost
Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně
odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu či služby, které jsou
poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány přímo na
příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
Licence
• Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC,
součástí společnosti Rovi Corporation.
Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX.
Více informací a softwarové nástroje k převodu souborů na video ve formátu DivX najdete na www.divx.com.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí být registrováno,
aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód vygenerujete
podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu registrace najdete na
webové adrese vod.divx.com.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
-- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích
dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
-- Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených
státech a dalších zemích.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích
dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných
vlastníků
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.
27
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného
odběru baterií.)
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o
zákazníky.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku
nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním
odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně
zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních
typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
BD-E5200
BD-E5300
Blu-ray™ Disc Player
Bedienungsanleitung
erleben sie die möglichkeiten
Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts.
Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und
profitieren Sie von unserem umfassenden
Kundenservice:
www.samsung.com/register
DEUTSCH
Hauptfunktionen
Blu-ray Disc-Funktionen
Blu-ray-Disks unterstützen die höchste derzeit
verfügbare HD-Videoqualität - Eine hohe
Kapazität bedeutet keinen Kompromiss bei der
Videoqualität.
Die folgenden Blu-ray Disc-Funktionen
hängen von der Disk selbst ab und können
unterschiedlich sein.
Das Erscheinungsbild und die Navigation durch
die Funktionen sind ebenfalls von Disk zu Disk
unterschiedlich.
Nicht alle Disks verfügen über die im Folgenden
beschriebenen Funktionen.
Video-Highlights
Das BD-ROM-Format für den Filmvertrieb
unterstützt drei hoch entwickelte Video-Codecs,
unter anderem AVC, VC-1 und MPEG-2.
HD Videoauflösungen werden ebenfalls
unterstützt:
• 1920 x 1080 High Definition
• 1280 x 720 High Definition
Für hochauflösende Wiedergabe
Um den HD Inhalt einer Blu-ray-Disk ansehen
zu können, benötigen Sie einen HD-Fernseher.
Bei einigen Blu-ray-Disks kann es erforderlich
sein, den HDMI OUT Anschluss des Players zu
verwenden, um den HD-Inhalt anschauen zu
können.
Die Möglichkeit, HD-Inhalte auf Blu-ray-Disks
anschauen zu können, kann je nach Auflösung
Ihres Fernsehgeräts eingeschränkt sein.
BD-LIVE
Sie können eine Blu-ray-Disk, die BDLIVE unterstützt verwenden, um vom DiskHersteller zur Verfügung gestellten Inhalt über
eine Netzwerkverbindung herunterzuladen.
2
Blu-ray Disk-Player Funktionen
AllShare
Sie können auf Ihren Geräten (wie PCs
oder NAS [Network-Attached Storage])
gespeicherte Videos, Musik und Fotos über
eine Netzwerkverbindung wiedergeben.
Wiedergabe von Multimedia Dateien
Sie können den USB-Anschluss verwenden,
um verschiedene Arten von Multimedia
Dateien (MP3, JPEG, DivX, usw.) über ein
USB-Speichergerät wiederzugeben.
Sicherheitsinformation
Warnung
ABDECKUNG ODER RÜCKWAND NICHT ÖFFNEN! STROMSCHLAGGEFAHR!
TEILE IM GERÄTEINNEREN KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN
SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.
ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR!
NICHT ÖFFNEN!
Dieses Symbol weist auf eine
„gefährliche Netzspannung“ im Inneren
des Geräts hin. Es besteht die Gefahr von
Stromschlägen und Verletzungen.
ACHTUNG: NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG ODER
RÜCKWAND AUF KEINEN FALL AB, UM DAS
RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU
VERRINGERN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE
TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN
MÜSSEN LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON
QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.
Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf,
dass genügend Platz zur Verfügung steht.
Stellen Sie das Gerät daher beispielsweise
nicht in einem engen Bücherregal auf.
WARNUNG
Um Schäden zu vermeiden, die eine Brand- oder
Stromschlaggefahr nach sich ziehen können, setzen
Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
ACHTUNG
IN DIESEM BLU-RAY DISC-PLAYER KOMMT EIN
UNSICHTBARER LASERSTRAHL ZUM EINSATZ,
DER ZU VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN
KANN, WENN ER DIREKT AUF PERSONEN ODER
GEGENSTÄNDE GERICHTET WIRD. BEDIENEN SIE DEN
BLU-RAY DISC-PLAYER AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS
DEN ANWEISUNGEN IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.
CLASS 1 LASER PRODUCT
Dieses Compact Disk Gerät ist als CLASS 1
LASER Produkt eingestuft. Die Verwendung von
anderen Bedienelementen, Einstellungen oder
die Durchführung von Prozeduren die von denen
Dieses Symbol weist auf wichtige
Anweisungen im Begleitmaterial zum
Produkt hin.
hier angegebenen abweichen, können zu einer
zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.
ACHTUNG :
• NACH DEM ÖFFNEN SICHTBARE UND UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B. EINWIRKUNG
DES STARHLS VERMEIDEN (IEC 60825-1)
• DIESES GERÄT VERWENDET EINEN
LASER: DIE VERWENDUNG VON ANDEREN
BEDIENELEMENTEN, EINSTELLUNGEN ODER
DIE DURCHFÜHRUNG VON PROZEDUREN
DIE VON DENEN HIER ANGEGEBENEN
ABWEICHEN, KÖNNEN ZU EINER ZU EINER
GEFÄHRLICHEN STRAHLENBELASTUNG
FÜHREN. DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN
UND KEINE REPARATUREN SELBST
DURCHFÜHREN. QUALIFIZIERTES PERSONAL
MIT DER WARTUNG BEAUFTRAGEN.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Dieses Produkt erfüllt die CE-Richtlinien für
abgeschirmte Kabel und Anschlüsse zur
Verbindung mit anderen Geräten. Um eine
elektromagnetische Beeinflussung anderer
Geräte (z. B. Radios und Fernsehgeräte) zu
vermeiden, verwenden Sie nur abgeschirmte
Kabel und Anschlüsse für die Verbindungen.
WICHTIGER HINWEIS
Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem
Formstecker mit integrierter Sicherung ausgestattet.
Die Nennspannung dieser Sicherung ist auf der
Unterseite des Steckers angegeben.
Im Bedarfsfall ist die Sicherung gegen eine Sicherung
nach BS 1362 (bzw. der jeweiligen Entsprechung
dieser Norm) mit derselben Nennspannung
auszutauschen.
Verwenden Sie den Stecker keinesfalls, wenn die
Sicherungsabdeckung entfernt ist, sofern diese
abnehmbar ist. Wenn eine Ersatzabdeckung für
die Sicherung benötigt wird, muss diese dieselbe
Farbe wie die Stiftseite des Steckers haben.
Ersatzabdeckungen sind im Fachhandel erhältlich.
Falls der montierte Stecker nicht für die Steckdosen
in Ihrem Haushalt geeignet ist oder das Kabel nicht
bis zu einer Steckdose reicht, erwerben Sie ein
geeignetes, geprüftes Verlängerungskabel oder
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Wenn es keine andere Möglichkeit als das
Abtrennen des Steckers vom Kabel gibt, entfernen
Sie die Sicherung, und entsorgen Sie den Stecker
ordnungsgemäß. Stecken Sie den Stecker nicht in
eine Steckdose. Es besteht Stromschlaggefahr durch
die nicht isolierten Enden des Stromkabels.
Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, um
das Gerät vollständig abzuschalten. Aus diesem
Grund sollte sich der Netzstecker in Reichweite
befinden.
Die zu diesem Benutzerhandbuch gehörige
Produkteinheit ist unter geistigen Eigentumsrechten
Dritter lizenziert. Diese Lizenz beschränkt sich auf
die private, nicht gewerbliche Verwendung durch
den Endbenutzer und auf die in dieser Lizenz
vorliegenden Inhalte.
Vorsichtsmaßnahmen
Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in
Betrieb nehmen. Befolgen Sie alle folgenden
Sicherheitshinweise.
Halten Sie sie diese Bedienungsanleitung zur
späteren Einsichtnahme griffbereit.
1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
Halten Sie sich bei der Montage an die
Anweisungen des Herstellers.
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie
Heizkörpern, Warmluftgittern, Öfen oder
anderen Wärme erzeugenden Apparaten
(einschließlich AV-Receiver) aufstellen.
9. Nehmen Sie unter keinen Umständen
Änderungen am gepolten oder geerdeten
Schutzkontaktstecker vor. Ein gepolter
Stecker verfügt über zwei Kontaktstifte,
von denen einer breiter ist als der andere.
Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei
Stiften sowie einen Erdungskontakt. Der
breite Kontaktstift bzw. der Erdungsstift
wird aus Sicherheitsgründen verwendet.
Falls der vorhandene Stecker nicht in
Ihre Steckdose passt, lassen Sie die
Steckdose durch einen qualifizierten
Elektriker austauschen.
10. Nicht auf das Netzkabel treten und
insbesondere an den Steckern,
Steckerbuchsen und an der Stelle aus dem
es aus dem Gerät austritt nicht knicken.
11. Zubehör und/oder Zusatzgeräte dürfen
nur mit Genehmigung des Herstellers
hinzugefügt werden.
12. Verwenden Sie
für das Gerät nur
Gestelle, Ständer,
Stative, Konsolen
und Tische, die vom
Hersteller empfohlen
oder in Verbindung
mit dem Gerät verkauft werden. Bei
Verwendung eines Transportwagens
bewegen Sie das Gerät nur mit äußerster
Vorsicht, um Verletzungen durch
Umkippen zu vermeiden.
13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder
längerer Abwesenheit vom Stromnetz.
14. Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets
Fachleuten. Eine Wartung ist immer
dann erforderlich, wenn das Gerät auf
irgendeine Weise beschädigt wurde,
beispielsweise bei beschädigtem
Netzkabel oder Stecker, bei in das Gerät
gelangter Flüssigkeit oder Objekten,
wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß
arbeitet oder fallengelassen wurde.
Lagerung und Handhabung der Disks
Handhabung von Disks
Disk-Form
• Verwenden Sie
nur Disks mit
Standardform. Wenn
Sie unregelmäßige
Disks (Disks mit besonderen Formen)
verwenden, kann dies den Player beschädigen.
Halten der Disks
• Vermeiden Sie das
Berühren der Oberfläche
der Disk, auf der die Daten
gespeichert sind.
Blu-ray Discs
• Lassen Sie die Blu-ray-Disk nicht über
einen längeren Zeitraum im Player. Nehmen
Sie die Blu-ray-Disk aus dem Player und
bewahren Sie sie in ihrer Hülle auf.
• Achten Sie darauf, die Oberfläche der
Blu-ray Disk nicht zu zerkratzen oder
Fingerabdrücke auf ihr zurückzulassen.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Wischen Sie den Schmutz und Staub auf
der Disk mit einem weichen Tuch ab.
Disk-Lagerung
Achten Sie darauf, dass die Disk nicht
beschädigt wird. Die Daten auf der Disk sind
äußerst anfällig gegenüber Umwelteinflüssen.
• Setzen Sie die Disk nicht direkter
Sonneneinstrahlung aus.
• Bewahren Sie die Disk an einem kühlen,
gut belüfteten Ort auf.
• Stellen Sie die Disk vertikal auf.
• Bewahren Sie die Disk in einer sauberen
Schutzhülle auf.
• Wenn der Player plötzlich von einem kalten an
einen warmen Ort umgestellt wird, kann es zu
einer Kondensation an den Betriebsteilen und
der Linse kommen, was zu einer fehlerhaften
Wiedergabe der Disk führen kann. Falls
dieser Fall eintritt, den Netzstecker des
Players ziehen, zwei Stunden warten und den
Stecker erneut in die Steckdose stecken.
Anschließend die Disk einlegen und die
Wiedergabe erneut versuchen.
Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb
• Beschreiben Sie die bedruckte Seite nicht mit
Kugelschreiber oder Bleistift.
• Keine Reinigungs- oder Antistatik Sprays für
die Reinigung der Disks verwenden. Verzichten
Sie auch auf flüchtige Chemikalien wie Benzin
oder Verdünner.
3
• Bringen Sie keine Aufkleber oder Etiketten auf
den Disks an. (Verwenden Sie keine Disks mit
Resten von Klebeband oder von unvollständig
entfernten Aufklebern.)
• Verwenden Sie keine kratzfesten Schutzabdeckungen.
• Verwenden Sie keine Disks, die mit einem
Etikettendrucker beschriftet wurden.
• Legen Sie keine gewölbten oder gesprungenen Disks ein.
• Wenn Sie andere Komponenten an diesen
Player anschließen, müssen diese vorher
abgeschaltet werden.
• Den Player während der Wiedergabe einer
Disk nicht bewegen. Die Disk kann zerkratzt
oder beschädigt bzw. die inneren Teile des
Players beschädigt werden.
• Keine mit Wasser gefüllte Blumenvasen oder kleine
Metallgegenstände auf den Player stellen.
• Führen Sie Ihre Hand nicht in die Disk-Lade ein.
• Es dürfen ausschließlich Disks in die Disk-Lade
eingelegt werden.
• Externe Störungsquellen, wie Blitze und
elektrostatische Aufladung können den
normalen Betrieb des Players beeinträchtigen.
Wenn dieser Fall eintritt, den Player mit der
POWER Taste aus- und wieder einschalten
oder den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen und wieder anschließen. Anschließend
funktioniert der Player wieder normal.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie die Disk
nach der Benutzung entfernt und den Player
ausgeschaltet haben.
• Wenn Sie beabsichtigen, den Player für einen
längeren Zeitraum nicht zu benutzen, den Stecker
aus der Steckdose ziehen.
• Wischen Sie beim Reinigen der
Disk mit geraden Bewegungen von
der Mitte zur Außenkante der Disk.
• Den Player keinen Flüssigkeiten
aussetzen.
• Solange das Gerät mit einer
Stromquelle verbunden ist, steht es auch in
ausgeschaltetem Zustand unter Strom (Standby-Modus).
• Halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten
vom Gerät fern, und schützen Sie es vor
Flüssigkeitsspritzern und Tropfen. Stellen Sie
keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf
dem Gerät ab (z. B. Vasen).
• Der Netzstecker wird als ein Trennungs-Gerät
verwendet, daher muss der Netzstecker stets
leicht zugänglich sein.
4
• Das Netzkabel nicht mit nassen Händen
berühren. Es besteht Stromschlaggefahr.
• Schließen Sie nicht mehrere elektrische Geräte
an die gleiche Steckdose an. Dies kann zu einer
Überhitzung führen und einen Brand auslösen.
• Wenn Sie unnormale Geräusche, einen
stechenden Geruch oder Rauch wahrnehmen,
schalten Sie das Gerät unverzüglich über
den Netzschalter aus und ziehen Sie den
Netzstecker. Setzen Sie sich anschließend mit
dem nächsten Kundendienst in Verbindung
um technische Hilfe zu erhalten. Wenn Sie
das Gerät in solch einem Zustand trotzdem
weiterverwenden, kann dies zu Stromschlag
führen oder einen Brand auslösen.
Wartung des Gehäuses
Bevor Sie das Gehäuse des Blu-ray Players
reinigen sicherstellen, dass der Netzstecker aus
der Steckdose gezogen ist.
• Verwenden Sie kein Benzin, keinen Verdünner
oder andere Lösungsmittel für die Reinigung.
• Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen
Tuch ab.
Beschränkungen bei der Wiedergabe
• Der Player kann unter Umständen nicht auf
alle Bedienungsbefehle reagieren, da einige
Blu-ray, DVD und CD Disks eine spezielle
oder eingeschränkte Bedienung ermöglichen
und nur einige Wiedergabefunktionen zur
Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich nicht
um einen Defekt des Players.
• Samsung kann nicht garantieren, dass
dieser Player alle Disks mit dem Blu-ray,
DVD oder CD Logo wiedergegeben kann,
da sich die Diskformate weiterentwickeln
und bei der Erstellung der Blu-ray Disk,
DVD oder CD Software und/oder der
Herstellung von Disks Fehler auftreten
können. Wenden Sie sich bitte an den
SAMSUNG Kundendienst wenn Sie Fragen
oder oder Probleme bei der Wiedergabe
von Blu-ray, DVD oder CD Disks auf diesem
Player haben. Weitere Informationen zu den
Wiedergabebeschränkungen finden Sie in
diesem Handbuch.
Inhalt
HAUPTFUNKTIONEN
Netzwerk....................................................16
Blu-ray Disk-Player Funktionen.....................2
Sprache......................................................17
Blu-ray Disc-Funktionen...............................2
SICHERHEITSINFORMATION
Warnung.......................................................2
Vorsichtsmaßnahmen...................................3
Lagerung und Handhabung der Disks..........3
ERSTE SCHRITTE
Vor der Benutzung des
Benutzerhandbuchs.....................................5
Zubehör........................................................7
Vorderseite...................................................8
Rückseite.....................................................8
Fernbedienung.............................................9
ANSCHLÜSSE
A. Anschluss an ein Fernsehgerät.................9
B. Anschluss an ein Audiosystem...............10
C. Anschluss an das Netzwerk...................10
EINSTELLUNG
Ersteinstellung............................................12
Menü Navigation.........................................12
Zugriff auf das Einstellungen Menü.............12
Anzeige......................................................13
Audio..........................................................14
System.......................................................17
Sicherheit...................................................17
Allgemein....................................................18
Unterstützung.............................................18
GRUNDFUNKTIONEN
Ein Video wiedergeben...................................19
Verwenden des Diskmenüs/Titelmenüs/
Popup-Menüs................................................19
Such- und Überspringen-Funktionen
verwenden.....................................................19
Wiedergabe in Zeitlupe/
Einzelbildwiedergabe......................................20
Verwenden der TOOLS Taste..........................20
Musikwiedergabe...........................................21
Bilder wiedergeben.........................................22
Wiedergabe eines USB-Speichergeräts..........22
NETZWERKDIENSTE
BD-LIVE™..................................................23
AllShare-Funktion verwenden.....................23
ANHANG
Problembehebung......................................23
Technische Daten.......................................25
Erste Schritte
Disktypen und Inhalte, die Ihr Player nicht wiedergeben kann.
Vor der Benutzung des Benutzerhandbuchs
Disktypen und Inhalte, die Ihr Player wiedergeben kann.
Begriff
Logo
VIDEO
MUSIC
FOTO
✎ HINWEIS
Symbol
Erklärung
h
z
Zeigt eine zur Verfügung stehende Funktion auf einer BD-ROM
oder BD-RE/-R Disk an, die im BD-RE Format aufgenommen
wurde.
Z
�
Zeigt eine auf DVD-VIDEO oder aufgenommenen und
abgeschlossenen DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R Disks zur
Verfügung stehende Funktion an.
�
o
-
�
-
G
Zeigt eine auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks oder einem USB
Speichergerät mit DivX, MKV, MP4 Inhalten zur Verfügung stehende Funktion an.
Zeigt eine auf Audio CD-RW/-R Disks (CD-DA Format) zur
Verfügung stehende Funktion an.
Zeigt eine auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks oder
einem USB Speichergerät mit MP3 oder WMA Inhalten zur
Verfügung stehende Funktion an.
Zeigt eine auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks oder einem USB
Speichergerät mit JPEG Inhalten zur Verfügung stehende Funktion an.
▪▪ Der Player kann unter Umständen einige CD-RW/-R und DVD-R Disks aufgrund des Disktyps oder der
Aufnahmebedingungen nicht wiedergeben.
▪▪ Wenn eine DVD-RW/-R-Disk nicht korrekt im DVD-Videoformat aufgenommen wurde, kann sie nicht
wiedergegeben werden.
▪▪ Der Player kann keine Inhalte auf DVD-Rs wiedergeben, die bei einer Bitrate von mehr als 10 Mbps
aufgenommen wurden.
▪▪ Der Player kann keine Inhalte auf BD-R Disks oder USB-Geräten wiedergeben, die bei einer Bitrate von mehr
als 25 Mbps aufgenommen wurden.
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV usw.
✎ HINWEIS
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(außer CD-Layer)
▪▪ Einige im Handel erhältliche Disks und DVDs, die
außerhalb Ihrer Region erworben wurden, können
eventuell auf diesem Player nicht wiedergegeben werden.
▪▪ Auf einigen Disktypen oder bei der Verwendung
von speziellen Funktionen, wie die Änderung
des Winkels und der Einstellung des
Seitenverhältnisses, kann die Wiedergabe nicht
funktionieren. Ausführlichere Informationen zu den
Disks finden Sie auf der jeweiligen Verpackung.
Lesen Sie diese Informationen bei Bedarf durch.
▪▪ Verhindern Sie, dass die Disk verschmutzt oder
verkratzt wird. Fingerabdrücke, Schmutz, Staub,
Kratzer oder Ablagerungen von Zigarettenrauch auf
der beschreibbaren Oberfläche der Disk können dazu
führen, dass die Wiedergabe nicht mehr möglich ist.
▪▪ Bei der Wiedergabe eines BD-J Titels kann das Laden
länger dauern als bei einem normalen Titel oder einige
Funktionen können langsamer ausgeführt werden.
▪▪ Der Player kann unter Umständen nicht auf alle
Bedienungsbefehle reagieren, da einige Blu-ray,
DVD und CD Disks eine spezielle oder eingeschränkte
Bedienung ermöglichen und nur einige
Wiedergabefunktionen zur Verfügung stellen. Hierbei
handelt es sich nicht um einen Defekt des Players.
▪▪ Samsung kann nicht garantieren, dass dieser
Player alle Disks mit dem Blu-ray, DVD oder CD
Logo wiedergegeben kann, da sich die Diskformate
weiterentwickeln und bei der Erstellung der Bluray Disk, DVD oder CD Software und/oder der
Herstellung von Disks Fehler auftreten können.
Wenden Sie sich bitte an den SAMSUNG
Kundendienst wenn Sie Fragen oder oder
Probleme bei der Wiedergabe von Blu-ray, DVD
oder CD Disks auf diesem Player haben. Weitere
Informationen zu den Wiedergabebeschränkungen
finden Sie in diesem Handbuch.
• DVD-RW (VR-Modus)
• 3.9 GB DVD-R für
Videoschnittarbeiten.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs nur Audio
Wiedergabe ohne Grafik.)
Blu-ray Disc-Kompatibilität
Blu-ray Disk ist ein neues, sich noch
weiterentwickelndes Format. Infolgedessen können
Kompatibilitätsprobleme auftreten. Nicht alle Disks
sind kompatibel, und nicht jedes Format kann
wiedergegeben werden. Weitere Informationen
dazu finden Sie im Kapitel „Compliance und
Kompatibilität“ dieses Handbuchs.
Disktypen
BD-ROM
Blu-ray ROM Disks können nur
wiedergegeben werden.
Dieser Player kann im Handel erhältliche,
bespielte BD-ROM Disks abspielen.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R Disks können aufgenommen
und wiedergegeben werden.
Dieser Player kann auf anderen kompatiblen
Blu-ray-Disk Rekordern aufgenommene BDRE/-R Disks wiedergeben.
DVD-VIDEO
• Dieser Player kann im Handel erhältliche,
mit Filmen bespielte DVDs (DVD-VIDEO
Disks) abspielen.
• Beim Wechsel von der ersten zur zweiten
Schicht einer doppelschichtigen DVD-VIDEO
können Ton und Bild kurzzeitig verzerrt sein.
Dies ist keine Fehlfunktion des Players.
5
DVD-RW/-R/+R
Dieser Player kann DVD-RW/-R/+R Disks
wiedergeben, die mit einem DVD VideoRekorder aufgenommen und abgeschlossen
wurden. Die Wiedergabe kann von den
Aufnahmebedingungen abhängen.
DVD+RW
• Dieser Player kann DVD+RW Disks
wiedergeben, die mit einem DVD
Video-Rekorder aufgenommen
wurden. Die Wiedergabe kann von den
Aufnahmebedingungen abhängen.
Audio CD (CD-DA)
• Dieser Player kann CD-DA-Format und Audio
CD-RW/-R Disks abspielen.
• Der Player kann aufgrund der
Aufnahmebedingungen nicht in der Lage sein,
bestimmte CD-RW/-R Disks wiederzugeben.
CD-RW/-R
• Verwenden Sie CD-RW/-R Disks mit 700MB
(80 Minuten).
Verwenden Sie wenn möglich keine Disks
mit 800MB (90 Minuten) oder mehr, da diese
Disk eventuell nicht wiedergegeben werden
können.
• Wenn die CD-RW/-R Disk nicht in einer
abgeschlossenen Sitzung aufgenommen
wurde, können Verzögerung bei der
Wiedergabe am Anfang der Disk auftreten
oder es können alle aufgenommenen Dateien
nicht wiedergegeben werden.
• Einige CD-RW/-Rs können je nach Gerät
auf dem sie gebrannt wurden, eventuell auf
diesem Player nicht wiedergegeben werden.
Bei für den persönlichen Bedarf von CDs auf
CD-RW/-Rs aufgenommenen Medien, kann
die Abspielbarkeit vom Inhalt und den Disks
abhängen.
6
AVCHD (Advanced Video Codec
Höchauflösung)
• Dieser Player kann Disks im AVCHD
Format wiedergeben. Diese Disks werden
normalerweise aufgezeichnet und in
Camcordern verwendet .
• Das AVCHD-Format ist ein
hochauflösendes digitales
Videokameraformat.
• Das MPEG-4 AVC/H.264 Format
komprimiert Bilder effizienter als das
herkömmliche Bildkomprimierungsformat.
• Einige AVCHD-Disks verwenden das
“x.v.Color“ Format. Dieser Player kann
AVCHD Disks wiedergeben, die das
“x.v.Color“ Format verwenden.
• “x.v.Color“ ist eine Handelsmarke von Sony
Corporation.
• “AVCHD“ und das AVCHD Logo sind
ein eingetragenes Warenzeichen von
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
und Sony Corporation.
✎HINWEIS
▪▪ Einige Disks mit dem AVCHD Format können
je nach Aufnahmebedingungen eventuell nicht
wiedergegeben werden.
Disks im AVCHD Format müssen abgeschlossen
werden.
▪▪ „x.v.Color“ bieten einen größeren Farbbereich als
normaler Camcorder DVDs.
▪▪ Einige DivX-, MKV- und MP4-Diskformaten können
möglicherweise nicht wiedergegeben werden. Dies
hängt von der Videoauflösung und der Bildfrequenz ab.
Regionalcode
Sowohl Player als auch Disks sind nach
Regionen codiert. Diese Regionalcodes müssen
für die Wiedergabe einer Disk übereinstimmen.
Wenn diese Codes nicht übereinstimmen, kann
die Disk nicht wiedergegeben werden.
Die Nummer der Region für diesen Player ist
auf der Rückseite des Player aufgedruckt..
Disktyp
Regional
code
Blu-ray
A
Nordamerika, Mittelamerika,
Südamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong und
B
Europa, Grönland,
Französische Überseegebiete,
Naher Osten, Afrika, Australien
und Neuseeland
C
DVD-VIDEO
Copyright
Region
Indien, China, Russland,
Zentral- und Südasien.
1
USA, US-Territorien und
Kanada
2
Europa, Japan, Naher Osten,
Ägypten, Südafrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Philippinen,
Indonesien, Hongkong
4
Mexiko, Südamerika,
Mittelamerika, Australien,
Neuseeland, Pazifische
Inseln, Karibik
5
Russland, Osteuropa, Indien,
die meisten afrikanischen
Länder, Nordkorea, Mongolei
6
China
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von Samsung
Electronics Co.,Ltd. ist das vollständige oder
teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser
Bedienungsanleitung nicht gestattet.
Unterstützte Dateiformate
Hinweise für den USB-Anschluss
• Ihr Player unterstützt USB-Speichergeräte,
MP3-Player, Digitalkameras, USBKartenlesegeräte.
• Der Player unterstützt keine Ordner- oder
Dateinamen mit mehr als 128 Zeichen.
• Einige USB-Geräte, Externe Festplatten
oder Digitalkameras können unter
Umständen nicht mit dem Player
kompatibel sein.
• Ihr Player unterstützt das FAT16, FAT32,
und NTFS Dateisystem.
• USB-Geräte direkt an den USBAnschluss des Geräts anschließen. Der
Anschluss über ein USB-Kabel kann zu
Kompatibilitätsproblemen führen.
• Wenn mehr als ein Speichergerät in einen
Multi-Kartenleser eingelegt wird, kann dies
zu einer Fehlfunktion des Players führen.
• Der Player unterstützt das PTP-Protokoll
nicht.
• Das USB-Gerät nicht während eines
Ladevorgangs entfernen.
• Je größer die Bildauflösung, desto länger
dauert die Anzeige des Bildes.
• Der Player kann keine MP3-Dateien
mit DRM (Digital Rights Management)
abspielen, die von kommerziellen
Webseiten heruntergeladenen wurden..
• Ihr Player unterstützt nur Videos mit einer
Bildfrequenz von unter 30fps.
Unterstützte Videodatei
Dateierweiterung
*.avi
Container
AVI
Video Codec
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
•Einschränkungen
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio Codec
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Auflösung
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Unterstützte Musikdatei
Dateierweiterung
*.mp3
Container
MP3
*.wma
WMA
Audio Codec
MP3
WMA
Unterstützter Bereich
-
* Abtastfrequenzen (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Bitraten Alle Bitraten im Bereich von 5kbps bis
384kbps
Logos der vom Player wiedergegebenen Disk-Typen
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Blu-ray Disc
1920x1080
Zubehör
1920x1080
-Auch wenn die Datei durch ein unterstütztes, oben genanntes Codec codiert ist, kann eine
Datei nicht wiedergegeben werden, wenn im Inhalt Probleme auftreten.
-Die normale Wiedergabe wird nicht garantiert, wenn die Dateiinformationen im Container falsch
sind oder die Datei selbst beschädigt ist.
-Dateien mit einer höheren Bitrate/Bildfrequenz als der Standard, können zu einer stotternden
Wiedergabe führen.
-Die Suche (Überspringen) Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn die Indextabelle der Datei
beschädigt ist.
•Video Decoder
-Unterstützung von H.264 bis Level 4.1 und AVCHD
-H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 werden nicht unterstützt.
-MPEG4 SP, ASP :
Unter 1280 x 720: Max. 60 Bilder
Über 1280 x 720: Max. 30 Bilder
-GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt
•Audio Decoder
-Unterstützt WMA 7, 8, 9 und STD
-Eine WMA - Abtastfrequenz von 22050Hz mono wird nicht unterstützt
PAL-Fernsehsystem in
Großbritannien, Frankreich,
Deutschland, usw.
BD-LIVE
Überprüfen Sie die unten stehende Liste für mitgeliefertes Zubehör.
Batterien für die Fernbedienung (Größe AAA)
Benutzerhandbuch
Fernbedienung
7
Rückseite
Vorderseite
a b
a
c
bc d e
g
1
2
3
4
5
6
7
DISK-LADE
FERNBEDIENUNG
SSENSOR
ANZEIGE
ÖFFNEN/SCHLIESSEN
TASTE
f
Zum Öffnen und Schließen des Diskfachs.
Erkennt die Signale der Fernbedienung.
Zeigt den Wiedergabestatus, die Uhrzeit usw. an.
Zum Öffnen und Schließen der Disk-Lade.
NETZSCHALTER
Schaltet den Player ein und aus.
USB-HOST
Hier kann ein USB-Speicherstick angeschlossen und als Speicher
verwendet werden, wenn der Player mit BD-LIVE verbunden ist. Der USB
kann ebenfalls für Software-Aktualisierungen und die Wiedergabe von
MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4-Dateien verwendet werden.
TASTE WIEDERGABE/
ANHALTEN
✎ HINWEIS
Spielt eine Disk ab oder hält die Wiedergabe an.
▪▪ Die Software-Aktualisierung über die USB-Buchse kann nur mit einem USB-Speicherstick durchführt werden.
▪▪ Wenn der Player das Menü der Blu-ray-Disk anzeigt, kann der Film nicht über die Wiedergabe Taste am
Player oder der Fernbedienung gestartet werden. Um einen Film abzuspielen, muss Film Wiedergabe oder
Start im Menü der Disk ausgewählt und anschließend die EINGABE Taste gedrückt werden.
8
1
LAN
Für die Verwendung von netzwerkbasierten Diensten,
BD-LIVE und Software-Aktualisierungen über eine Netzwerkverbindung.
2
HDMI OUT
Um die beste Bild- bzw. Tonqualität zu erhalten, diesen HDMI-Ausgang
über ein HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers bzw. AVReceiver anschließen.
3
DIGITAL AUDIO OUT
Für den Anschluss an einen AV-Receiver.
Anschlüsse
Fernbedienung
Übersicht der Fernbedienung
A. Anschluss an ein Fernsehgerät
Ein- und Ausschalten des Players.
Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
Nach Beendigung der Einstellungen, können Sie mit
dieser Taste an Ihrem Fernseher das Quellgerät festlegen.
Zum Öffnen und Schließen des Diskfachs.
Einstellen der Lautstärke am Fernsehgerät.
Zifferntasten für die Bedienung von Optionen.
Zugriff auf das Disk-Menü.
Zugriff auf das Popup-Menü/Titel-Menü.
Vorwärts- oder Rückwärts springen.
Vorwärts- oder Rückwärtssuchlauf der
Disk.
Unterbrechen der Wiedergabe einer Disk.
Anhalten der Wiedergabe.
Starten der Wiedergabe einer Disk.
Wechseln zum Home-Menü.
Umschalten der Untertitelsprache der
Blu-ray-Disk/DVD.
Zugriff auf verschiedene Audio-Funktionen auf
einer Disk (Blu-ray/DVD).
Tools-Menü.
Anzeige der Wiedergabeinformationen
während der Wiedergabe einer Blu-rayDisk/DVD.
Auswahl von Menüoptionen und Ändern der
Menüwerte.
Verlassen des Menüs.
Rückkehr zum vorherigen Menü.
Tasten für die Bedienung von Menüs des
Players und einiger Blu-ray-Disk Funktionen.
Verwendung der Bonusfunktionen.
Drücken Sie diese Taste um das
Vollfernsehbildschirm anzuzeigen.
Wiederholung eines Titels, Kapitels, Tracks
oder einer Disk.
Zur wiederholten Wiedergabe eines gewählten
Abschnitts A-B.
Batterien einlegen
Anschluss an ein Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel - Beste
Qualität
1. Mit der Hilfe eines HDMI-Kabels die HDMI OUT Buchse auf der Rückseite des Players an
die HDMI IN Buchse Ihres Fernsehgeräts anschließen. Siehe Seiten 11.
2. Den Player und das Fernsehgerät einschalten.
3. Den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts betätigen, bis das
HDMI-Signal des Players auf dem Bildschirm erscheint.
✎ HINWEIS
▪▪ Ein HDMI-Kabel überträgt digitale Video- und Audiosignale, sodass Sie kein Audiokabel anschließen müssen.
▪▪ Wenn der Player im HDMI 720p, 1080i, oder 1080p Ausgabemodus an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist,
müssen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel (Kategorie 2) verwenden.
▪▪ HDMI sendet ein rein digitales Signal an das Fernsehgerät.
Wenn Ihr Fernsehgerät HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt, wird ein
Rauschsignal auf dem Bildschirm angezeigt.
▪▪ Je nach Fernsehgerät stehen für den HDMI-Ausgang bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht zur
Verfügung. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
▪▪ Wenn Sie den Player das erste Mal mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher oder an ein neues
Fernsehgerät anschließen, wird die HDMI-Auflösung des Ausgangs automatisch an die höchste vom
Fernsehgerät unterstützte Auflösung eingestellt.
▪▪ Ein langes HDMI-Kabel kann Bildrauschen verursachen. Wenn dieser Fall eintritt, Deep Color im Menü auf Aus stellen.
▪▪ Wenn Sie Ihren Bildschirm über ein HDMI-DVI-Adapterkabel anschließen, müssen Sie ebenfalls den Digital
Audio OUT Ausgang an das Audiosystem anschließen, um den Ton wiedergeben zu können.
✎ HINWEIS
▪Falls die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert:
• Die Polarität (+/−) der Batterien prüfen.
• Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
• Überprüfen Sie, ob der Sensor der Fernbedienung verdeckt ist.
• Überprüfen Sie, ob sich Leuchtstofflampen in der Nähe befinden.
! ACHTUNG
▪Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Umweltschut-
zvorschriften. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll.
9
B. Anschluss an ein Audiosystem
• Regeln Sie bitte die Lautstärke runter, wenn Sie den AV-Receiver einschalten. Ein
plötzlicher lauter Ton kann Ihre Lautsprecher und Ohren schädigen.
• Stellen Sie das Audio Ausgangsformat auf die Möglichkeiten Ihres AV-Receivers ein.
• Die Positionen der HDMI-Anschlüsse hängt von Ihrem AV-Receiver ab. Schlagen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung Ihres AV-Receivers nach.
1. Option : Anschluss an ein Audiosystem (AV-Receiver mit HDMI
Unterstützung) - Beste Qualität (Empfohlen)
1. Mit der Hilfe eines HDMI-Kabels die HDMI OUT Buchse auf der Rückseite des Players an
die HDMI IN Buchse Ihres AV-Receivers anschließen. Siehe Seiten 11.
2. Mit der Hilfe eines HDMI-Kabels die HDMI OUT Buchse des AV-Receivers an die HDMI IN
Buchse Ihres Fernsehgeräts anschließen.
3. Den Player, Fernseher und AV-Receiver einschalten.
4. Mit Hilfe des Eingangswahlschalters des AV-Receivers und Fernsehgeräts den richtigen
HDMI-Eingang ausgewählten, über den Ton und Bild vom Player wiedergegeben werden
sollen. Für die Einstellung des Audioeingangs des AV-Receivers, schlagen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung Ihres AV-Receivers nach.
2. Option : Anschluss an ein Audiosystem (AV-Receiver mit Dolby
Digital- oder DTS-Decoder) - Bessere Qualität
1. Mit der Hilfe eines koaxial Kabels die DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) Buchse auf der Rückseite des
Players an die DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) Buchse Ihres AV-Receivers anschließen. Siehe Seiten 11.
2. Mit Hilfe HDMI signalkabeln die HDMI Buchsen auf der Rückseite des Players an die HDMI
Buchsen Ihres Fernsehgeräts anschließen.
3. Den Player, Fernseher und AV-Receiver einschalten.
4. Um den Ton des Players wiederzugeben, mit dem Eingangswahlschalter des AV-Receivers
den entsprechenden externen Eingang auswählen. Für die Einstellung des Audioeingangs
des AV-Receivers schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres AV-Receivers nach.
5. Den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung des Fernsehers drücken, um die HDMI
Videoquelle einzustellen.
10
C. Anschluss an das Netzwerk
Mit diesem Player können Sie netzwerkbasierte Dienste, wie BD-LIVE sowie SoftwareAktualisierungen nutzen, wenn der Player an ein Netzwerk angeschlossen ist. Wir empfehlen
Ihnen bei einem Netzwerk die Verwendung eines Breitbandmodem (mit integriertem Router)
oder IP-Routers. Für weitere Informationen über den Anschluss eines Routers, schlagen
Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Routers nach oder wenden Sie sich für technische
Unterstützung an den Hersteller des Routers.
Kabel-Netzwerk
1. Mit Hilfe des Direct LAN-Kabels (UTP) CAT 5-Kabel, den LAN-Anschluss des Players an den
LAN-Anschluss Ihres Modems oder Routers anschließen. Siehe Seiten 11.
2. Für die Einstellung der Netzwerkoptionen, schlagen Sie bitte auf den Seiten 16 nach.
✎ HINWEIS
▪▪ Der Zugriff auf den Samsung Software-Aktualisierungsserver kann je nach verwendetem Router oder
den Richtlinien Ihres Internetanbieters untersagt sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem ISP
(Internetdienstanbieter).
▪▪ Bei Verwendung von DSL muss die Netzwerkverbindung über einen Router hergestellt werden.
▪▪ Um die AllShare Funktion nutzen zu können, muss Ihr PC, wie in der Abbildung dargestellt, mit einem
Netzwerk verbunden sein. Die Verbindung kann über Kabel erfolgen.
Anschluss an ein Fernsehgerät
Anschluss an ein Audiosystem
1. Option : HDMI-Kabel
(nicht im Lieferumfang enthalten)
HDMI-Kabel
(nicht im Lieferumfang enthalten)
1. Option : HDMI-Kabel
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzwerk
Breitbandmodem
(mit integriertem Router)
BreitbandDienste
Oder
2. Option : KoaxialKabel
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Router
Breitbandmodem
BreitbandDienste
etzwerkbetrieb mit dem PC für die
N
AllShare-Funktion
✎HINWEIS : Dieses Gerät kann nur über einen Kabelanschluss an das Internet angeschlossen werden.
11
Einstellung
Menü Navigation
Ersteinstellung
1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, nachdem
der Player angeschlossen wurde.
Wenn der Player das erste Mal ein
Fernsehgerät angeschlossen wird, schaltet sich
der Player automatisch ein und der Bildschirm
mit den Ersteinstellungen wird angezeigt.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten die gewünschte
Sprache auswählen und anschließend die
EINGABE Taste drücken.
3. Die EINGABE Taste drücken, um Start
auszuwählen.
4. Wählen Sie mit den ▲▼ Tasten das
gewünschte Bildformat des Fernsehgeräts
aus, und drücken Sie anschließend die
EINGABE Taste.
5. wählen Sie anschließen Auto drücken Sie
die Taste EINGABE. Wenn Sie nicht über
ein Heimnetzwerk verfügen, die BLAUE
(D) Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken.
Sie gelangen direkt zum Home Menü.
6. Der Blu-ray Player prüft automatisch
Ihr Kabelnetzwerk. Wenn die Prüfung
abgeschlossen ist, wird auf dem
Bildschirm die Meldung “Ihr Netzwerk
arbeitet fehlerfrei” angezeigt. Die
EINGABE Taste drücken.
12
7. Die Meldung “Ersteinstellung
abgeschlossen” erscheint und der Home
Bildschirm wird angezeigt.
- Wenn Ihr Blu-ray Player keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellt oder Sie manuell eine Verbindung herstellen möchten, schlagen Sie bitte unter Einrichtung des Netzwerks auf Seite 16 nach.
1
2
3
1
4
5
6
3
2
4
1
2
3
4
HOME Taste : Wechseln zum Home-Menü.
RETURN Taste : Rückkehr zum vorherigen
Menü.
EINGABE / AUSWAHL Taste : Cursor
bewegen oder eine Position auswählen.
Die aktuell ausgewählte Position aktivieren.
Einstellung bestätigen.
EXIT Taste : Verlassen des Menüs.
• Home-Menü
2
Wechselt zu Fotos.
Wechselt zu Musik.
Wechselt zu Einsstellungen.
Zeigt die verfügbaren Tasten an.
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das
Einstellungen Menü und die Untermenüs aufzurufen:
1. Die POWER Taste drücken.
Das Home Menü wird angezeigt.
2. Die ◄► Tasten drücken um
Einstellungen, auszuwählen und
anschließend die EINGABE Taste drücken.
3. Mit den ▲▼ Tasten das gewünschte
Untermenü aus, und anschließend die
EINGABE Taste drücken.
4. Mit den ▲▼ Tasten die gewünschte
Option auswählen und anschließend die
EINGABE Taste drücken.
5. Mit der EXIT Taste könne Sie das Menü
verlassen.
✎ HINWEIS
YouTube
Videos
3
4
1
5
Keine Disk a Gerät wechs. Wechselt zu YouTube.
Zugriff auf das Einstellungen Menü
✎ HINWEIS
▪▪ Mit Ausnahme der weiter unten aufgeführten
Fälle wird das Home-Menü nicht angezeigt, wenn
die Ersteinstellungen nicht konfiguriert wurden.
▪▪ Wenn Sie während der Netzwerkeinstellung
die BLAUE Taste (D) gedrückt haben, können
Sie auf das Home-Menü zugreifen, obwohl die
Netzwerkeinstellung noch nicht abgeschlossen ist.
▪▪ Wenn Sie zu Home-Menü zurückkehren, der
Vollbildschirmmodus wird automatisch beendet.
▪▪ Wenn Sie Werkeinstellungsbildschirm nochmals
sehen möchten um Änderungen vorzunehmen,
halten Sie die Taste WIEDERGABE/PAUSE ( ) an
der Vorderseite des Blu-ray Disk-Players. mindesten
5 Sekunden lang gedrückt. Dies setzt den Player auf
seine Standardeinstellungen zurück.
▪▪ Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden, um den
Player an ein Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibles
Samsung-Fernsehgerät anzuschließen und
1.) Die Anynet+(HDMI-CEC) Funktion am
Fernsehgerät und dem Player auf Ein gestellt
haben und 2.) Das Fernsehgerät auf eine vom
Player unterstützte Sprache eingestellt haben,
stellt der Player diese Sprache automatisch als
die bevorzugte Sprache ein.
▪▪ Wenn nach Betätigung der Stopp Taste des Players
das Gerät länger als 5 Minuten nicht benutzt wird,
schaltet sich automatisch der Bildschirmschoner
ein. Wenn sich der Player länger als 25 Minuten im
Screensaver Modus befindet, wird er automatisch
ausgeschaltet.
Wechselt zu Videos.
d Geräte anzeigen
" Eingane
6
▪▪ Die Schritte für den Zugriff können sich je
nach ausgewähltem Menü unterscheiden. Die
OSD (Bildschirmanzeige) dieses Players kann
sich möglicherweise nach Aktualisierung der
Softwareversion ändern.
Anzeige
Sie können verschiedene Anzeigeoptionen, wie
Bildseitenverhältnis, Auflösung, usw. konfigurieren.
TV-Format
Sie haben die Möglichkeit, die Bildschirmgröße
je nach Art des verwendeten Fernsehgerätes
entsprechend anzupassen.
•16:9 Original : Diese Option einstellen, wenn
der Player an einen 16:9 Fernsehbildschirm
angeschlossen wird. Der Player gibt den Inhalt in
seinem originalen Bildseitenverhältnis wieder.
Im Verhältnis von 4:3 formatierter Inhalt wird
mit schwarzen Streifen am linken und rechten
Bildschirmrand wiedergegeben.
•16:9 Voll : Diese Option einstellen, wenn
der Player an einen 16:9 Fernsehbildschirm
angeschlossen wird. Alle Inhalte werden im
Vollbildmodus angezeigt. Im Verhältnis 4:3
formatierter Inhalt wird gedehnt.
•4:3 Normal : Diese Option einstellen, wenn
der Player an einen 4:3 Fernsehbildschirm
angeschlossen wird. Der Player gibt alle Inhalte
in ihrem originalen Bildseitenverhältnis wieder.
Im Verhältnis 16:9 formatierter Inhalt wird mit
schwarzen Streifen am oberen und unteren
Bildschirmrand angezeigt.
•4:3 Passend : Diese Option einstellen, wenn der
Player an einen 4:3 Fernsehbildschirm angeschlossen
wird. Bei im Verhältnis von 16:9 formatiertem Inhalt
werden die sich am linken und rechten Bildrand
befindenden Bildteile abgeschnitten.
✎HINWEIS
▪▪ Einige Bildformate sind nicht bei allen Disks
verfügbar.
▪▪ Wenn Sie Bildformate und Optionen wählen, die vom
Bildschirmformat Ihres Fernsehgeräts abweichen,
kann das Bild verzerrt erscheinen.
▪▪ Wenn Sie 4:3 Passend oder 4:3 Letterbox
auswählen, Können Sie durch Drücken der
Taste FULL SCREEN auf der Fernbedienung das
Vollbildschirm nicht sehen.
▪▪ Wenn Sie 16:9 Original einstellen, kann Ihr
Fernsehgerät das Format 4:3 Letterbox (schwarze
Streifen an den Bildschirmrändern) anzeigen.
In diesem Fall, können Sie das Vollbildschirm
durch Drücken der Taste FULL SCREEN auf der
Fernbedienung auch nicht sehen.
BD Wise (nur bei Samsung Playern)
Bei BD Wise handelt es sich um Samsungs
neueste Geräte-Anschlussfunktion.
Wenn Sie einen Samsung Player und ein
Samsung-Fernsehgerät mit BD Wise Funktion
über ein HDMI aneinander anschließen und BD
Wise auf beiden Geräten aktiviert ist, gibt der
Player das Video mit der Videoauflösung und
der Bildfrequenz der BD/DVD-Disk wieder.
•Aus : Die Wiedergabe erfolgt immer,
unabhängig von der Auflösung der Disk, mit
der zuvor im Menü Auflösung eingestellten
Auflösung. Siehe Auflösung weiter unten
•Ein : Der Player gibt das Video mit der
originalen Auflösung und Bildfrequenz der
BD/DVD-Disk wieder.
✎ HINWEIS
▪▪ Wenn BD Wise aktiviert ist, wird die Auflösung
automatisch auf BD Wise gesetzt und es wird BD
Wise im Menü Auflösung angezeigt.
▪▪ Wenn der Player an ein Gerät angeschlossen ist,
das BD Wise nicht unterstützt, können Sie die
BD Wise-Funktion nicht verwenden.
▪▪ Damit BD Wise richtig funktioniert, muss die BD
Wise-Funktion im Player und Fernsehgerät auf
Ein gestellt werden.
Auflösung
Mit dieser Funktion kann die Auflösung von
HDMI-Videosignalen auf Auto, 1080p, 1080i,
720p oder 576p/480p gesetzt werden.
Die Zahl zeigt die Anzahl der Zeilen des
Videos pro Bild an. Das i und das p stehen
entsprechend für „Zeilensprungverfahren“
und „progressive Abtastung“. Je mehr Zeilen,
desto höher die Qualität.
•Auto : Stellt die Auflösung automatisch
auf die maximale Auflösung des
angeschlossenen Fernsehgeräts ein.
•BD Wise : Bei Anschluss des Players an ein
Fernsehgerät mit der BD-Wise Funktion über
HDMI, wird automatisch die Auflösung der BD/
DVD-Disk eingestellt. (Die Menüoption BD-Wise
erscheint nur, wenn BD-Wise auf Ein gesetzt
wurde. siehe BD Wise weiter oben.)
•1080p : Gibt Videobilder mit 1080 Zeilen
und progressiver Abtastung wieder.
•1080i : Gibt Videobilder mit 1080 Zeilen im
Zeilensprungverfahren wieder.
•720p : Gibt Videobilder mit 720 Zeilen und
progressiver Abtastung wieder.
•576p/480p : Gibt Videobilder mit 576/480
Zeilen und progressiver Abtastung wieder.
Auflösung nach Wiedergabemodus
• Bei der Wiedergabe von Blu-ray Disk/E-content/Digital Content
Setup
HDMI / angeschlossen
Ausgang
HDMI Modus
Blu-ray Disc
E-contents/Digital contents
BD Wise
Auflösung der Blu-ray-Disk
1080p
Auto
Max. Auflösung des TV-Eingangs
Max. Auflösung des TV-Eingangs
[email protected] (FilmBildfrequenz : Aus)
[email protected]
[email protected]
Film-Bildfrequenz : Auto
(24Fs)
[email protected]
[email protected]
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• DVD-Wiedergabe
Ausgang
Setup
HDMI / verbunden
HDMI Modus
BD Wise
576i/480i
Auto
Max. Auflösung des TV-Eingangs
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
13
✎ HINWEIS
▪▪ Falls das an den Player angeschlossene
Fernsehgerät die Film-Bildfrequenz oder die
eingestellte Auflösung nicht unterstützt, wird
folgende Meldung angezeigt: „Wenn keine Bilder
angez. werden, nachd. Sie ‘Ja’ ausgew. haben,
warten Sie 15 Sek. u. kehren Sie zur vorher.
Auflösung zur. Möchten Sie die Auflösung ändern?“.
Wenn Sie Ja, auswählen, erscheint der
Fernsehbildschirm 15 Sekunden schwarz und kehrt
automatisch zu der vorherigen Auflösung zurück.
▪▪ Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, nachdem Sie
Auflösung geändert haben, alle Disks aus dem Gerät
entfernen und die WIEDERGABE/PAUSE (
) Taste
auf der Vorderseite des Players drücken und für mehr
als 5 Sekunden gedrückt halten. Alle Einstellungen
werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen
zurückgesetzt. Folgen Sie den Anweisungen auf
der vorherigen Seite, um auf die einzelnen Modi
zuzugreifen, und wählen Sie die Anzeigeeinstellungen,
die von Ihrem Fernsehgerät unterstützt werden.
▪▪ Wenn die Werkseinstellungen wieder hergestellt
werden, werden alle gespeicherten BD-Daten
gelöscht.
▪▪ Die Blu-ray Disk muss die Bildfrequenz von 24
Bildern unterstützen, damit der Player die FilmBildfrequenz (24 fps) nutzen kann.
Film-Bildfrequenz (24 fps)
Durch die Einstellung der Film-Bildfrequenz
(24 fps) auf Auto, haben Sie die Möglichkeit,
den HDMI-Ausgang des Players auf 24 Bilder
pro Sekunde für eine verbesserte Bildqualität
einzustellen.
Sie können die Film-Bildfrequenz (24 fps)
Funktion nur auf Fernsehgeräten nutzen, die
diese Bildfrequenz unterstützen. Sie können
Film-Bildfrequenz nur dann einstellen, wenn
sich der Player im HDMI 1080i oder 1080p
Auflösungsmodus befindet.
• Auto : Die Film-Bildfrequenz (24 fps)
Funktionen werden aktiviert.
• Aus : Film-Bildfrequenz (24 fps) Funktionen
sind deaktiviert.
14
HDMI-Farbformat
Hier kann das Farbraumformat für die HDMIWiedergabe an die Möglichkeiten des
angeschlossenen Geräts (Fernsehgerät,
Bildschirm, usw.) angepasst werden.
• Auto : Stellt den Player automatisch auf
das optimale von Ihrem Gerät unterstützte
Format ein.
• YCbCr (4:4:4) : Wenn Ihr Fernsehgerät den
YCbCr Farbraum über HDMI unterstützt,
stellen Sie diese Option ein, um die normale
YCbCr Farbskala wiederzugeben.
• RGB (Standard) : Wählen Sie diese
Option, um die normale RGB Farbskala
wiederzugeben.
• RGB (Erweitert) : Wenn Sie den Player an
ein DVI-Anzeigegerät, wie einen Monitor
angeschlossen haben, wählen Sie diese
Option aus, um die erweiterte RGB
Farbskala wiederzugeben.
HDMI-Deep Color
Mit dieser Option können Video über die
HDMI OUT Buchse mit der Deep Color
Farbtiefe wiedergeben. Deep Color bietet
genauere Farbwiedergabe mit größerer
Farbentiefe.
• Auto : Der Player sendet Videosignale
mit Deep Color an angeschlossene
Fernsehgeräte, die HDMI Deep Color
unterstützen.
• Aus : Bildwiedergabe ohne Deep Color.
Progressiver Modus
Mit dieser Funktion kann die Bildqualität bei
der Wiedergabe von DVDs verbessert werden.
• Auto : Wenn Sie diese Option einstellen,
stellt der Player automatisch die beste
Bildqualität für die wiedergegebene DVD ein.
• Video : Wählen Sie diese Option für die
beste Bildqualität bei DVDs mit Konzerten
oder TV-Shows aus.
Audio
Digital-Ausgang
Mit dieser Funktion können Sie den DigitalAusgang an die Möglichkeiten des an den Player
angeschlossenen AV-Receivers anpassen :
• PCM : Dies ist die Standardeinstellung. Sie
ist mit den meisten Fernsehgeräten und
Empfängern kompatibel.
• Bitstream (Unverarbeitet) : Wählen Sie
diese Option aus, wenn der Receiver alle
Audiosignale decodieren soll. Bonosview Audio wird dann nicht zur
Verfügung stehen.
• Bitstream (DTS Re-encoded) : Der
Originalton wird wieder in DTS codiert.
• Bitstream (Dolby D Re-encoded) : Der
Originalton wird wieder in Dolby Digital
codiert.
Für weitere Einzelheiten, schlagen Sie bitte in der
Auswahltabelle für den Digitalausgang nach.
Auswahl des Digitalausgangs
Setup
Bitstream
(Unverarbeitet)
PCM
Anschluss
PCM
HDMIfähiger AV
Receiver
Koaxial
Bis zu PCM
PCM 2 Kanal
7.1 Kanal
HDMIfähiger AV
Receiver
PCM
Koaxial
Bitstream
(DTS Reencoded)
HDMI-fähiger
AV Receiver
oder Koaxial
Bitstream
(Doby D Reencoded)
HDMI-fähiger AV
Receiver oder
Koaxial
PCM 2 Kanal DTS re-encoded Dolby D. Re-encoded *
Dolby Digital PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal Dolby Digital Dolby Digital DTS re-encoded Dolby D. Re-encoded *
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal
Dolby Digital DTS re-encoded Dolby D. Re-encoded *
Plus
Plus
Audiostrom
Dolby TrueHD PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal Dolby TrueHD Dolby Digital DTS re-encoded Dolby D. Re-encoded *
auf der
Blu-ray Disc
DTS
PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal
DTS
DTS
DTS re-encoded Dolby D. Re-encoded *
DTS HD High
DTS HD High
Resolution PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal Resolution
Audio
Audio
DTS
DTS re-encoded Dolby D. Re-encoded *
DTS HD
DTS HD
PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal
Master Audio
Master Audio
DTS
DTS re-encoded Dolby D. Re-encoded *
PCM
PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal
Audiostrom
Dolby Digital PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal Dolby Digital Dolby Digital
auf DVD
DTS
PCM 2 Kanal PCM 2 Kanal
DTS
DTS
PCM 2 Kanal
PCM 2 Kanal
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Setup
Anschluss
Blu-ray
DiscDefinition
Bitstream
(Unverarbeitet)
PCM
Alle
HDMIfähiger AV
Receiver
Koaxial
HDMIfähiger AV
Receiver
Koaxial
Bitstream
(DTS Reencoded)
HDMI-fähiger
AV Receiver
oder Koaxial
Decodiert den
Hauptaudio und
Gibt nur den HauptBONUSVIEW
Audiostrom wieder,
Audio Strom
Decodiert den Hauptaudio sodass der AV-Receiver
zusammen in
und BONUSVIEW Audio
den Audio-Bitstrom
PCM Audio,
Strom zusammen in
decodieren kann.
fügt Navigations
PCM Audio und fügt
Es werden kein
soundeffekte
Navigationssoundeffekte
BONUSVIEW Audio
hinzu und
hinzu.
oder Navigations
codiert PCMsoundeffekte
Audio erneut
wiedergegeben.
in den DTSBitstrom.
Bitstream
(Doby D Reencoded)
HDMI-fähiger AV
Receiver oder
Koaxial
Decodiert den
Hauptaudio und
BONUSVIEW Audio
Strom zusammen
in PCM Audio,
fügt Navigations
soundeffekte hinzu
und codiert PCMAudio erneut in
den Dolby DigitalBitstrom oder PCM.
* Wenn es sich bei dem Ursprungssignal um ein 2 Kanal oder Mono Signal handelt, wird die “Dolby D
Re-encoded“ Einstellung nicht verwendet. Die Wiedergabe erfolgt im PCM 2 Kanal Modus.
Blu-ray Discs können drei Audio-Ströme
enthalten :
-- Haupt-Audio : Haupt Audio-Soundtrack.
-- BONUSVIEW Audio : Zusätzlicher
Soundtrack wie Kommentare von
Regisseuren und Schauspielern.
-- Navigationssoundeffekte : Bei der Auswahl
von einigen Menünavigationsoptionen
können Navigationssoundeffekte zu hören
sein. Die Navigationssoundeffekte sind je
nach Blu-ray-Disk unterschiedlich.
✎HINWEIS
▪▪ Achten Sie darauf, den richtigen Digitalausgang
auszuwählen, da andernfalls kein Ton oder ein
Störgeräusch zu hören ist.
▪▪ Falls das HDMI-Gerät (AV-Receiver,
Fernsehgerät) komprimierte Formate (Dolby
digital, DTS) nicht unterstützt, wird das
Audiosignal als PCM wiedergegeben.
▪▪ Reguläre DVDs haben keinen BONUSVIEW-Audio
und keine Navigationssoundeffekte.
▪▪ Einige Blu-ray-Disks haben keinen BONUSVIEWAudio und keine Navigationssoundeffekte.
▪▪ Diese Digitalausgabe Einstellung hat keinen
Einfluss auf HDMI Audio Ausgabe an Ihren
Fernseher.
Beeinflusst die koaxial und HDMI Audio
Wiedergabe, wenn Ihr Player an einen AVReceiver angeschlossen ist.
▪▪ Bei der Wiedergabe von MPEG- Soundtracks,
wird das Audiosignal, unabhängig von der
Digitalausgang Einstellung, als PCM (PCM oder
Bitstrom) wiedergeben.
PCM-Downsampling
Mit dieser Funktion kann die Herabsetzung
der 48kHz und 96kHz PCM Abtastfrequenz
ein oder ausgeschaltet werden.
• Aus : Wählen Sie diese Option aus, wenn
der an den Player angeschlossene AVReceiver für 96kHz geeignet ist.
• Ein : Wählen Sie diese Option aus,
wenn der an den Player angeschlossene
AV-Receiver nicht für 96kHz geeignet
ist. 96kHz-Signale werden in 48kHz
umgewandelt.
✎HINWEIS
▪▪ Auch wenn PCM Downsampling auf Aus
eingestellt ist, geben manche Disks über den
koaxial Digitalausgang nur auf 48kHz reduzierte
Audiosignale aus.
HDMI
• Wenn Ihr Fernsehgerät für komprimierte
Mehrkanal-Formate (Dolby Digital, DTS)
nicht geeignet ist, kann das Produkt PCM 2
Kanal reduzierte Audiosignale wiedergeben,
selbst wenn Sie Bitstrom (entweder ReEncoded oder Unverarbeitet) im SetupMenü gewählt haben.
• Wenn Ihr Fernsehgerät nicht PCMAbtasraten von mehr als 48kHz kompatibel
ist, kann der Player auf 48kHz reduzierte
Audiosignale wiedergeben, selbst wenn
PCM Downsampling auf Aus gestellt ist.
Dynamikumfangsteuerung
Selbst bei geringen Lautstärken hören Sie
Dialoge klar und deutlich.
Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Player
ein Dolby Digital Signal erkennt.
• Auto : Die Dynamikumfangsteuerung wird
auf Grundlage der der vom Dolby TrueHD
Soundtrack zur Verfügung gestellten
Informationen automatisch eingestellt.
• Aus : Bei Auswahl dieser Option können
Sie den Film im Standard-Dynamikumfang
genießen.
• Ein : Wenn Film-Soundtracks mit
niedriger Lautstärke oder über kleinere
Lautsprecher wiedergegeben werden, wird
die Kompression so angepasst, dass leise
Passagen besser hörbar und dramatische
Höhepunkte nicht zu laut werden.
Downmix-Modus
Wählen Sie den Downmix-Modus für die
Stereo Ausgabe.
• Normal-Stereo : Reduziert MehrkanalAudio auf normales Stereo. Wählen Sie
diese Option, wenn Sie den Ton über
das Fernsehgerät oder die Stereoanlage
wiedergeben.
• Surround Compatible : Reduziert
Mehrkanal-Audio auf Surround kompatibles
Stereo. Dieser Modus unterstützt Ihren AVReceiver bei der Dekodierung von Stereo in
Surround Sound.
15
Netzwerk
Kontaktieren Sie Ihre ISP um zu erfahren, ob
Sie eine statische oder eine dynamische IPAdresse verwenden. Wenn es sich um eine
dynamische Adresse handelt - was meistens
der Fall ist - wird empfohlen, die Auto
Prozedur
für die Netzwerkeinrichtung zu verwenden.
Dies ist der einfachste Weg und führt in den
meisten Fällen zum Erfolg. Wenn es sich um
eine statische Adresse handelt, muss eine
manuelle Einrichtung vorgenommen werden.
Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um
die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.
✎HINWEIS
▪▪ Dieses Gerät kann nur über ein Kabel an das
Netzwerk angeschlossen werden.
Automatische Einrichtung des
Netzwerks
1. Im Home-Menü, drücken Sie mit den
Tasten ◄► die Einstellungen aus, und
drücken Sie dann die Taste EINGABE.
2. Drücken Sie die Tasten ▲▼, um Netzwerk
auszuwählen, und drücken Sie die Taste
EINGABE.
3. Drücken Sie die Tasten ▲▼, um Einstell.
für kabelgeb. Netzwerk auszuwählen,
und drücken Sie die Taste EINGABE. Der Bildschirm für Kabelnetzwerk
Einstellungen wird angezeigt.
Einstellungen
Einstell. für kabelgeb. Netzwerk
Anzeige IP-Konfiguration
:Auto
Audio
IP-Adresse:
0
0
0
Netzwerk Subnet-Maske:
0
0
0
System Gateway:
0
0
0
Sprache
:Auto
SicherheitDNS
AllgemeinDNS-Server: 0 0 0
Unterstützung
\
0
0
0
0
> Beweg. " Auswählen ' Zurück
16
4. In dem Feld für die Einrichtung des Internet
Protokolls, falls nicht bereits eingestellt, Auto
auswählen. (EINGABE drücken, AUTO
auswählen, und erneut EINGABE drücken.)
5. Die Auto Funktion ruft die Werte für die IPAdresse, Subnet-Maske, usw. ab und
trägt diese automatisch ein.
✎HINWEIS
▪▪ Dieser Vorgang dauert bis zu 5 Minuten.
6. Nachdem die Netzwerk Funktion die
Netzwerkwerte ermittelt hat, drücken Sie
die Taste RETURN.
7. Wählen Sie Netzwerk, und drücken Sie
EINGABE , um sicherzustellen, dass der
Player eine Verbindung mit dem Netzwerk
hergestellt hat.
8. Wenn der Netzwerk Test abgeschlossen
ist, zweimal die RETURN Taste drücken,
um zum Hauptmenü zurückkehren.
9. Wenn die Netzwerk-Funktion die
Netzwerkwerte nicht ermitteln kann oder
Sie Manuell ausgewählt haben, siehe die
Hinweise für Manuelle Einstellungen.
Manuelle Eirichtung des
Netzwerks
Bevor Sie mit der manuellen Einrichtung des
Netzwerks beginnen, benötigen Sie die Werte
für die Netzwerkeinstellungen.
Um die Werte der Netzwerkeinstellung auf den
meisten Windows-Computern anzuzeigen,
müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
ƒƒ Windows XP
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das Netzwerk Symbol in der unteren
rechten Ecke des Arbeitsplatzes.
2. Klicken Sie auf Status im Pop-up-Menü.
3. Im angezeigten Dialogfeld klicken Sie auf
Support-Tab.
4. Auf dem Support-Tab, die Schaltfläche
Details anklicken.
Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt.
ƒƒ Windows 7
1. Klicken Sie auf das Netzwerk Symbol
in der unteren rechten Ecke des
Arbeitsplatzes.
2. In dem Popup-Fenster auf ‚Netzwerk- und
Freigabecenter öffnen‘ klicken.
3. In dem angezeigten Dialogfenster je nach Ihrer
Netzwerkverbindung auf ‚LAN-Verbindung‘
oder ‚WLAN-Verbindung‘ klicken.
4. Im Tab Allgemein auf die Schaltfläche
‚Details‘ klicken Die Netzwerkeinstellungen
werden angezeigt
11.Betätigen Sie die Taste ▼ um zum ersten
DNS Eingabefeld zu gehen.
12.Geben Sie die Nummern wie oben ein.
13.Drücken Sie auf der Fernbedienung die
Taste RETURN.
14. Danach führen Sie ein Netzwerktest aus, um
sichergehen zu können das der Blu-ray DiskPlayer mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
1. Im Home-Menü, drücken Sie mit den
Tasten ◄► die Einstellungen aus, und
drücken Sie dann die Taste EINGABE.
2. Drücken Sie die Tasten ▲▼, um
Netzwerk auszuwählen, und drücken Sie
die Taste EINGABE.
3. Drücken Sie die Tasten ▲▼, um Einstell.
für kabelgeb. Netzwerk auszuwählen,
und drücken Sie die Taste EINGABE. Der Bildschirm für Kabelnetzwerk
Einstellungen wird angezeigt.
4. Wenn der IP-Konfiguration Bildschirm
erscheint, drücken Sie die Taste EINGABE.
5. Drücken Sie die Tasten ▲▼, um Manuell
auszuwählen. Drücken Sie anschließend
die Taste EINGABE.
6. Drücken Sie Taste ▼, um zum ersten
Eingabefeld zu gelangen (IP-Adresse).
7. Benutzen Sie die Nummerntasten auf Ihrer
Fernbedienung um die Nummern einzugeben.
8. Wenn sie mit jedem Feld fertig sind
verwenden Sie die Taste ► um zum
nächsten Feld zu gelangen.
Sie können auch die anderen Pfeiltasten
verwenden um nach oben, unten und
rückwärts zu wechseln.
9. Geben Sie IP-Adresse, Subnet-Maske
und Gateway Werte ein.
10.Drücken Sie die Taste ▼ um DNS
auszuwählen.
Netzwerkstatus
Um mit der Konfiguration des Geräts
zu beginnen, folgen Sie den folgenden
Schritten:
Netzwerktest
Verwenden Sie dieses Menü um eine
Verbindung herzustellen und zu überprüfen, ob
Ihre Netzwerkverbindung funktioniert oder nicht.
Überprüfen ob eine Verbindung zum Netzwerk
und Internet hergestellt wurde.
BD-Live Internet-Verbindung
Mit dieser Funktion können Sie eine
Internetverbindung zulassen oder sperren,
wenn Sie den BD-LIVE Dienst verwenden.
• Zulassen (alle) : Die Internetverbindung
wird für alle BD-LIVE-Inhalte zugelassen.
• Zulassen (nur gültige) : Die
Internetverbindung wird nur für BD-LIVE-Inhalte
mit einem gültigen Zertifikat zugelassen.
• Ablehnen : Für keine BD-LIVE-Inhalte wird
eine Internetverbindung zugelassen.
✎HINWEIS
▪▪ Was ist ein gültiges Zertifikat?
Wenn der Player BD-LIVE verwendet, um die Disk-Daten
und eine Anfrage an den Server für die Zertifizierung
der Disk zu senden, verwendet der der Server die
übertragenden Daten um zu prüfen, ob die Disk gültig
ist und sendet das Zertifikat zurück an den Player.
▪▪ Die Internetverbindung kann während der Nutzung
der BD-LIVE-Inhalte eingeschränkt sein.
System
Ersteinstellung
Mit der Hilfe der Funktion Ersteinstellungen
können Sie die Sprache, Netzwerkeinstellung
usw. einstellen.
Für weitere Informationen über die
Funktion Ersteinstellungen schlagen Sie
im Abschnitt Ersteinstellungen in dieser
Bedienungsanleitung nach. (Siehe Seiten 12)
Anynet+(HDMI-CEC)
Bei Anynet+ handelt es sich um eine nützliche
Funktion, die den vernetzten Betrieb mit anderen
Samsung Playern zur Verfügung stellt, die über die
Anynet+ Funktion verfügen.
Um diese Funktion nutzen zu können, muss der
Player über ein HDMI-Kabel an ein Samsung
Fernsehgerät angeschlossen werden.
Bei aktiver Anynet+ Funktion könne Sie diesen Player
mit der Fernbedienung eines Samsung Fernsehgeräts
bedienen und die Wiedergabe einer Disk bequem
durch Drücken der WIEDERGABE (
) Taste auf
der Fernbedienung des Fernsehgeräts starten.
Für weitere Informationen, schlagen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts nach.
• Aus : Die Anynet+-Funktionen sind deaktiviert.
• Ein : Die Anynet+-Funktionen sind aktiviert.
✎HINWEIS
▪▪ Für diese Funktion muss das HDMI-Kabel CEC
unterstützen.
▪▪ Wenn sich ein Anynet+ Logo auf Ihrem
Samsung-Fernsehgerät befindet, wird die
Anynet+-Funktion unterstützt.
▪▪ Je nach Fernsehgerät stehen für den
HDMI-Ausgang bestimmte Auflösungen
möglicherweise nicht zur Verfügung.
Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung
Ihres Fernsehgeräts nach.
BD-Datenmanagement
Mit dieser Funktion können sie die
heruntergeladenen Inhalte verwalten, die Sie über
eine Blu-ray Disk bezogen haben, die den BD-LIVE
Dienst unterstützt, und auf einem angeschlossenen
Flash-Speichergerät gespeichert sind.
Sie können Geräteinformationen einschließlich der
Speicherkapazität einsehen, BD-Daten löschen
oder das Flash Speichermedium wechseln.
Informationen auf dem BD-Datenmanagement
Bildschirm :
• Gesamtgröße : Gesamte
Speicherkapazität des Geräts.
• Verfügbare Größe : Verfügbare
Speicherkapazität des Geräts.
✎HINWEIS
▪▪ Die Wiedergabe einer Disk kann im externen
Speichermodus angehalten werden, wenn das
USB-Gerät während der Wiedergabe entfernt wird.
▪▪ Es werden nur USB-Geräte mit einem FATDateisystem (DOS 8.3 Datenträgerbezeichnung)
unterstützt. Es wird die Verwendung eines USBGeräts mit USB 2.0-Protokoll Unterstützung und
einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 4 MB/
Sek. oder mehr empfohlen.
▪▪ Nach dem Formatieren des Speichergeräts funktioniert
die Funktion Wiedergabe fortsetzen möglicherweise nicht.
▪▪ Die gesamte für das BD-Datenmanagement zur
Verfügung stehende Speicherkapazität kann je
nach vorliegenden Bedingungen abweichen.
DivX® Videos auf Abruf
Anzeige von DivX® VODRegistrierungscodes, um DivX® VOD-Inhalt
zu erwerben und wiedergeben.
Sprache
Sie können die Sprache auswählen, in der
das Home-Menü, Diskmenü, usw. angezeigt
werden soll.
• Bildschirmmenü : Einstellen der Sprache
für das Bildschirmmenü.
• Diskmenü : Einstellen der Sprache für die
Anzeige des Diskmenüs.
• Audio : Sprachauswahl für die
Audiowiedergabe der Disk.
• Untertitel : Sprachauswahl für die Untertitel
der Disk.
✎HINWEIS
▪▪ Die ausgewählte Sprache wird nur dann
angezeigt, wenn sie von der Disk unterstützt
wird.
Sicherheit
Wenn Sie Ihren Player zum ersten Mal
verwenden, wird der Einstellungsbildschirm für
das Kennwort angezeigt.
Geben Sie das 4-stellige Passwort durch
Benutzung der Nummerntasten ein.
BD-Sicherungsstufe
Verhindert die Wiedergabe von Blu-ray-Disks
mit festgelegter Altersbeschränkung, bis das
Passwort eingegeben wurde.
• Aus : Die BD-Sicherungsstufe ist nicht
aktiviert und alle Blu-ray Disks werden
uneingeschränkt wiedergegeben.
• Ein : Durch diese Einstellung wird die
Wiedergabe von Blu-ray-Disks, die über
der Schwankungen liegen, verhindert.
DVD-Sicherungsstufe
Diese Funktion arbeitet mit DVDs zusammen,
denen eine Altersbeschränkung oder
nummerische Beschränkung zugewiesen
wurden, die die Freigabe des Inhalts angibt.
Diese Zahlen helfen Ihnen, die Arten von
DVDs zu kontrollieren, die Ihre Familie
ansehen darf.
Wählen Sie den Einstufungslevel.
Wenn Sie beispielsweise Level 6 auswählen,
werden Disks
mit Level 7 und 8 nicht wiedergegeben.
Eine höhere Zahl gibt an, dass der Inhalt
erst ab 18 Jahren freigegeben ist.
YouTube-Sperre
Beschränkung der Nutzung von YouTubeDiensten bis ein Kennwort eingegeben wird.
• Aus : YouTube-Sperre ausschalten.
• Ein : YouTube-Sperre einschalten.
PIN ändern
Ändern des 4-stelligen Passwortes für Zugriff
auf Sicherheitsfunktionen.
Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben
1. Entfernen Sie die Disk.
2. Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ( )
Taste auf der Vorderseite des Geräts und
halten Sie sie für mindestens 5 Sekunden
gedrückt.
Alle Einstellungen werden auf die
Werkseinstellungen zurückgesetzt.
✎HINWEIS
▪▪ Bei der Werkseinstellung der Werkseinstellungen
werden alle vom Benutzer gespeicherten BDDaten gelöscht.
17
Allgemein
Zeitzone
Sie können die ihrer Region entsprechende
Zeitzone auswählen.
Unterstützung
Softwareaktualisierung
Mit diesem Menü können Sie SoftwareUpdates herunterladen, welche der Leistung
des Players verbessern oder zusätzliche
Dienste zur Verfügung stellen.
Online
Um das Update über das Internet
durchzuführen, folgen Sie diesen Schritten:
1. Online auswählen, und die EINGABE
Taste drücken. Die Mitteilung über den
Verbindungsaufbau mit dem Server erscheint.
2. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist,
wird eine Popup-Meldung angezeigt.
3. Wenn Sie Ja wählen, schaltet sich der
Player automatisch vor dem Neustart aus.
(Schalten Sie den Player während eines
Upgrades niemals ein)
4. Das Popup mit dem Fortschritt der
Aktualisierung erscheint. Wenn die
Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet
sich der Player automatisch ab.
5. Drücken Sie die POWER Taste, um den
Player einzuschalten.
✎HINWEIS
▪▪ Das Update ist abgeschlossen, wenn sich der
Player nach dem Neustart wieder abschaltet. Sie
die Taste POWER um den aktualisierten Player
einzuschalten.
18
▪▪ Den Player während des
Aktualisierungsvorgangs niemals manuell ein
oder aus schalten.
▪▪ Samsung Electronics haftet nicht für
Fehlfunktionen des Players, die auf eine
instabile Internetverbindung oder fahrlässiges
Handeln des Benutzers während der SoftwareAktualisierung zurückzuführen sind.
▪▪ Wenn Sie das Upgrade während des
Herunterladens der Software abbrechen
möchten, müssen Sie die EINGABE Taste
drücken.
Über USB
Um das Update über USB durchzuführen,
folgen Sie diesen Schritten:
1. Besuchen Sie www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Laden Sie das letzte USB Software Upgrade
Zip-Archiv auf Ihren Computer herunter.
3. Entpacken Sie das Zip-Archiv auf Ihrem
Computer. Sie sollten eine einzelne RUFDatei mit dem gleichen Namen wie die
Zip-Datei haben.
4. Kopieren Sie die RUF-Datei auf ein USBFlash-Laufwerk.
5. Stellen Sie sicher, dass sich keine Disk im
Player befindet und stecken Sie das USBFlash-Laufwerk in den USBAnschluss des
Players.
6. Im Menü des Players nach Einstell. >
Unterstützung > Software-Update wechseln.
7. Per USB auswählen.
✎HINWEIS
▪▪ Disk-Lade muss leer sein, wenn Sie das
Software-Upgrade über den USB-Anschluss
durchführen.
▪▪ Überprüfen Sie nach Abschluss der
Aktualisierung im Software-Upgrade-Menü die
Firmware-Details.
▪▪ Schalten den Player während der SoftwareAktualisierung nicht aus. Der Player könnte
beschädigt werden.
▪▪ Software-Upgrades über den USB-Anschluss
dürfen nur mit einem USB-Memorystick
durchgeführt werden.
Auto Upgrade Benachrichtigung
Wenn Sie den Player an Ihr Netzwerk
angeschlossen und die die Auto Upgrade
Benachrichtigung eingeschaltet haben,
werden Sie vom Player automatisch
informiert, wenn eine neue Softwareversion
für den Player zur Verfügung steht.
Folgen Sie den folgenden Schritten, um die
Auto Upgrade Benachrichtigung zu aktivieren:
1. Wählen Sie Auto. Aktual.-Benach.
aus und drücken Sie anschließend die
EINGABE Taste.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten Ein auswählen,
und die EINGABE Taste drücken.
Wenn eine neue Softwareversion zur
Verfügung steht, werden Sie vom Player mit
einer Popup-Meldungen informiert.
1. Für eine Aktualisierung der Firmware
wählen Sie Ja in der erscheinenden
Pop-up-Meldung. Der Player schaltet
sich automatisch aus, wird wieder
neu gestartet und beginnt mit der
Aktualisierung. (Den Player während des
Aktualisierungsvorgangs niemals manuell
einschalten.)
2. Ein Popup wird erscheinen und Sie über
den Fortschritt informieren.
3. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen
ist, wird sich das Gerät automatisch
wieder ausschalten.
4. Drücken Sie die Taste POWER um den
Player einzuschalten.
✎HINWEIS
▪▪ Die Aktualisierung ist beendet, wenn sich das
Gerät nach dem Neustart abschaltet. Sie die Taste
POWER um den aktualisierten Player einzuschalten.
Den Player während des Aktualisierungsvorgangs
niemals manuell ein oder aus schalten.
▪▪ Samsung Electronics übernimmt keine
Haftung für Fehlfunktionen, die durch
instabile Internetverbindung oder fahrlässiges
Verhalten des Benutzers während der
Softwareaktualisierung verursacht werden.
Samsung kontaktieren
Hier erhalten Sie Kontaktinformationen, wenn
Sie Hilfe für Ihren Player benötigen.
Vertragsbedingungen
Informationen über Inhalte und Dienste
Dritter finden Sie im Allgemeinen
Haftungsausschluss.
Rücksetzen
Mit Ausnahme der Netzwerk Einstellungen
werden alle Einstellungen auf ihre
Standardwerte zurückgesetzt.
Grundfunktionen
Ein Video wiedergeben
Wiedergabe
1. Drücken Sie die Taste ÖFFNEN/SCHLIESSEN
(
), um die Disk-Lade zu öffnen.
2. Legen Sie die Disk vorsichtig mit der bedruckten
Seite nach oben in die Disk-Lade ein.
3. Drücken Sie die Taste ÖFFNEN/
SCHLIESSEN (
) Taste, um die DiskLade zu schließen.
4. Drücken Sie die WIEDERGABE (
)
Taste.
Tasten für die Wiedergabe:
WIEDERGABE
Startet die Wiedergabe.
(
)
STOPP (
PAUSE (
)
)
Beendet die Wiedergabe.
• Wenn die Taste einmal gedrückt wird :
Die Stoppposition wird gespeichert.
• Wenn die Taste zweimal gedrückt
wird : Die Stoppposition wird
nicht gespeichert.
Unterbricht die Wiedergabe.
✎HINWEIS
▪▪ Bei manchen Disks wird durch einmaliges
Drücken der STOPP ( ) Taste die
Stoppposition möglicherweise nicht gespeichert.
▪▪ Videodateien mit hohen Bitraten von 20Mbps oder
mehr beanspruchen der Player stark und können
zu einem Anhalten der Wiedergabe führen.
Disk-Struktur
Die Inhalte einer Disk sind üblicherweise wie
folgt dargestellt unterteilt.
• Blu-ray Disk, DVD-VIDEO
Titelmenü verwenden
titel 1
kapitel 1
kapitel 2
kapitel 1
titel 2
kapitel 2
kapitel 3
• Audio CD (CD-DA)
track 1
track 2
track 3
track 4
track 5
• MP3, WMA, DivX, MKV und MP4
ordner (gruppe) 1
datei 1
datei 2
ordner (gruppe) 2
datei 1
datei 2
datei 3
Verwenden des Diskmenüs/
Titelmenüs/Popup-Menüs
Diskmenü verwenden
hZ
1. Drücken Sie während der
Wiedergabe die DISC MENU
Taste auf der Fernbedienung.
2. Mit Hilfe der ▲▼◄► Tasten eine
Auswahl treffen und anschließend
die EINGABE Taste drücken.
✎HINWEIS
▪▪ Abhängig von der Disk können die Menüpunkte
abweichen und dieses Menü ist möglicherweise
nicht vorhanden.
Z
1. Drücken Sie während der
Wiedergabe die TITLE MENU Taste auf der Fernbedienung.
2. Mit Hilfe der ▲▼◄► Tasten
die gewünschte Auswahl treffen und
anschließend die EINGABE Taste drücken.
✎HINWEIS
▪▪ Abhängig von der Disk können die Menüpunkte abweichen
und dieses Menü ist möglicherweise nicht vorhanden.
Titelliste abspielen
z
1. Drücken Sie während der
Wiedergabe die DISC MENU oder
TITLE MENU Taste.
2. Mit den ▲▼ Tasten den gewü
Titelliste auswählen und anschließend
die EINGABE Taste drücken.
✎HINWEIS
▪▪ Wenn Ihre Disk über eine Wiedergabeliste verfügt, drücken Sie
die GRÜNE Taste (B), um zur Wiedergabeliste zu wechseln.
Das Popup-Menü verwenden
1. Drücken Sie während der Wiedergabe die POPUP MENU
Taste auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit Hilfe der ▲▼◄► Tasten oder
der EINGABE Taste das gewünschte Menü
aus.
✎HINWEIS
h
▪▪ Abhängig von der Disk können die Menüpunkte abweichen
und dieses Menü ist möglicherweise nicht vorhanden.
Such- und ÜberspringenFunktionen verwenden
Während der Wiedergabe haben Sie die
Möglichkeit, einzelne Kapitel oder Tracks schnell
zu durchsuchen sowie mit der ÜberspringenFunktion zum nächsten Kapitel/Track zu wechseln
Nach gewünschter Szene suchen
hzZyx
Drücken Sie während der Wiedergabe die
SUCHE (
) Taste.
Mit jedem Drücken der SUCHE (
) Taste
ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV,
MP4
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit
zurückzukehren, die WIEDERGABE (
)
Taste drücken.
✎HINWEIS
▪▪ Im Suchmodus gibt der Player keinen Ton wieder.
Kapitel Überspringen
hzZyx
• Drücken Sie während der Wiedergabe die
ÜBERSPRINGEN (
) Taste.
Wenn Sie die ÜBERSPRINGEN (
) Taste drücken,
wird zum nächsten Kapitel auf der Disk gesprungen.
Wenn Sie die ÜBERSPRINGEN (
) Taste drücken,
springt der Player zum Anfang des aktuellen Kapitels
Durch nochmaliges Drücken springt der Player zum
Anfang des vorhergehenden Kapitels.
19
Wiedergabe in Zeitlupe/
Einzelbildwiedergabe
Wiedergabe in Zeitlupe
hzZyx
) Taste.
• Drücken Sie im Pause-Modus die SUCHE (
Jedes Mal, wenn Sie die SUCHE (
) Taste
drücken, wird die Wiedergabegeschwindigkeit
wie folgt geändert : * 1/8 * 1/4 * 1/2
• Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit
zurückzukehren, die WIEDERGABE (
)
Taste drücken.
✎HINWEIS
▪▪ Bei der Zeitlupenwiedergabe gibt der Player
keinen Ton wieder.
Einzelbildwiedergabe
hzZyx
• Drücken Sie im Pause-Modus die PAUSE
(
) Taste.
Jedes Mal, wenn Sie die PAUSE ( ) Taste
drücken, wird ein neues Bild angezeigt.
• Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit
zurückzukehren, die WIEDERGABE (
)
Taste drücken.
✎HINWEIS
▪▪ Bei der Einzelbildwiedergabe gibt der Player
keinen Ton wieder.
Verwenden der TOOLS Taste
Während der Wiedergabe können Sie
das Disk-Menü durch Drücken der
TOOLS Taste bedienen.
✎HINWEIS
▪▪ Abhängig von der Disk kann das Extras-Menü abweichen.
20
Eine gewünschte Szene direkt
auswählen
hzZy
1. Drücken Sie während der Wiedergabe die TOOLS Taste.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten Titel, Kapitel, oder
Wiederg. zeit auswählen.
3. Mit Hilfe der ◄► oder Zifferntasten den gewünschten
Titel, das Kapitel oder die Zeit auswählen und
anschließend die EINGABE Taste drücken.
Wiederholung des aktuellen
Kapitels oder Titels.
hzZy
Wiederholung des aktuellen Kapitels oder Titels.
Die Wiederholfunktion ist unter Umständen
nicht bei allen Disks verfügbar.
1. Drücken Sie während der Wiedergabe
die REPEAT Taste auf der
Fernbedienung.
2. Drücken Sie die ▲▼ Tasten, um Kapitel
oder Titel auszuwählen und drücken Sie
anschließend die EINGABE Taste.
3. Drücken Sie die REPEAT Taste erneut, um in den
normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.
4. Drücken sie die ▲▼ Tasten, um Aus zu wählen
und anschließend die EINGABE Taste.
Abschnitt wiederholen
hzZy
1. Drücken Sie während der
Wiedergabe die REPEAT Taste auf
der Fernbedienung.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten
Wiederhol. A-B auswählen.
3. Drücken Sie die EINGABE Taste, um den Punkt zu
markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A).
4. Drücken Sie die EINGABE Taste, um den
Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung
enden soll (B).
5. Drücken Sie die REPEAT Taste erneut, um in den
normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.
6. Drücken sie die ▲▼ Tasten, um Aus zu
wählen und anschließend die EINGABE Taste.
✎HINWEIS
▪▪ Wenn Sie die Stelle (B) vor Ablauf von fünf Sekunden
festlegen, erscheint eine Verbotsmeldung.
▪▪ Abhängig von der Disk können die Menüpunkte abweichen
und dieses Menü ist möglicherweise nicht vorhanden.
Audiosprache wählen
hzZx
Sie können diese Funktion auch
durch Drücken der AUDIO
Taste auf der Fernbedienung
auswählen.
1. Drücken Sie während der Wiedergabe die
TOOLS Taste.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten Audio auswählen.
3. Wählen Sie mit den ◄► Tasten die
gewünschte Sprache aus.
✎HINWEIS
▪▪ Die ◄► Anzeige wird nicht auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn der BONUSVIEW Bereich keine
Einstellungen für BONUSVIEW-Audio enthält.
▪▪ Die Informationen über den Hauptfunktion/BONUSVIEW
Modus werden ebenfalls angezeigt, wenn die Blu-rayDisk über einen BONUSVIEW Bereich verfügt.
Mit Hilfe der ◄► Taste kann zwischen
Hauptfunktion und BONUSVIEW Audio-Modus
umgeschaltet werden.
▪▪ Die über die Audiosprache Funktion zur
Verfügung stehenden Sprachen hängen von
den auf der Disk kodierten Sprachen ab. Diese
Funktion oder einige Sprachen können nicht zur
Verfügung stehen.
▪▪ Eine Blu-ray Disk kann bis zu 32 und eine DVD
bis zu 8 Audiosprachen speichern.
▪▪ Bei einigen Blu-ray-Disks können Sie auch PCM
oder englischsprachige Tonspuren in Dolby
Digital Audio auswählen.
▪▪ Wenn Sie die AUDIO Taste auf der Fernbedienung
drücken, erscheint der Audio-Balken.
Drücken Sie die RETURN Taste, um den AudioBalken auszublenden.
Untertitelsprache wählen
hZx
Sie können diese Funktion auch
durch Drücken der SUBTITLE
Taste auf der Fernbedienung
auswählen.
1. Drücken Sie während der Wiedergabe die
TOOLS Taste.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten Untertitel auswählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◄► die
gewünschte Untertitelsprache aus.
✎HINWEIS
▪▪ Je nach Blu-ray Disc / DVD können Sie den
gewünschten Untertitel im Disk-Menü einstellen.
Drücken Sie die DISC MENU Taste.
▪▪ Diese Funktion hängt von der Auswahl der
Untertitel ab, die auf der Disk codiert sind und
können nicht auf allen Blu-ray Discs/DVDs zur
Verfügung stehen.
▪▪ Eine Blu-ray-Disk kann bis zu 255 und eine DVD
bis zu 32 Untertitelsprachen enthalten.
▪▪ Informationen über den Hauptfunktion/
BONUSVIEW-Modus werden auch dann
angezeigt, wenn die Blu-ray Disk über einen
BONUSVIEW-Bereich verfügt.
▪▪ Diese Funktion wechselt gleichzeitig sowohl die
primären als auch sekundären Untertitel.
▪▪ Es wird entsprechend die Gesamtanzahl der
primären oder sekundären Untertitel angezeigt.
▪▪ Wenn Sie die SUBTITLE Taste auf der Fernbedienung
drücken, erscheint der Untertitel-Balken.
Drücken Sie die RETURN Taste, um den
Untertitel-Balken auszublenden.
BONUSVIEW Einstellen
Kamerawinkel Ändern
h
hZ
Wenn eine Blu-ray-Disk/DVD mehrere Winkel
einer bestimmter Szene enthält, können Sie
die WINKEL Funktion verwenden.
1. Drücken Sie während der Wiedergabe die
TOOLS Taste.
2. Wählen Sie mit den ▲▼ Tasten Winkel aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◄► den
gewünschten Winkel aus.
Bildeinstellungen einstellen
hzZy
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die
Videoqualität anzupassen, wenn der Player
an ein Fernsehgerät angeschlossen ist.
1. Drücken Sie während der Wiedergabe die
TOOLS Taste.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten Bildeinstellungen
auswählen, und die EINGABE Taste
drücken.
3. Mit Hilfe der ◄► Tasten die gewünschten
Bildeinstellungen auswählen.
• Dynamisch : Wählen Sie diese
Einstellung, um die Schärfe zu erhöhen.
• Standard : Wählen Sie diese Einstellung
für die meisten Programme.
• Film : Dies ist die beste Einstellung zum
Ansehen von Filmen.
• Benutzer : Ermöglicht die
Einstellung der Schärfe und der
Rauschunterdrückung.
✎HINWEIS
▪▪ Wenn Sie die BD-Wise Funktion eingeschaltet
haben, wird dieses Menü nicht angezeigt.
Mithilfe der BONUSVIEW-Funktion können
Sie während der Filmwiedergabe zusätzliche
Inhalte (z. B. Kommentare) in einem kleinen
Bildschirmfenster anzeigen.
Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung,
wenn die Disk über die Bonusview Funktion
verfügt.
1. Drücken Sie während der
Wiedergabe die TOOLS Taste.
2. Mit Hilfe der ▲▼ Tasten
BONUSVIEW Video oder
BONUSVIEW Audio auswählen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◄► den
gewünschten Bonusview aus.
✎HINWEIS
▪▪ Wenn Sie BONUSVIEW Video umschalten, wird
BONUSVIEW Audio automatisch in Übereinstimmung
mit BONUSVIEW Video umgeschaltet.
Musikwiedergabe
ow
Wiedergeben von Audio CD
(CD-DA)/MP3
1. Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) oder
eine MP3-Disk in die Disk-Lade ein.
• Bei einer Audio-CD (CD-DA) wird der
erste Titel automatisch abgespielt.
• Bei MP3-Disks die ◄► Tasten drücken,
um Musik zu wählen und anschließend
die EINGABE Taste drücken.
2. Mit den ▲▼ Tasten den gewünschten
Titel auswählen und anschließend die
EINGABE Taste drücken.
Bildschirmelemente für Audio-CD
(CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
7
6
+
00:08 / 05:57
Wiedergabeliste
1/6
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
" Pause
CD
Aus
Die Titel werden
in der Reihenfolge
Audio CD
abgespielt, in der
(CD-DA)/MP3 sie auf der Disk
gespeichert sind.
(
)Track
Audio CD
(CD-DA)
Wiederholung des
aktuellen Titels.
(
)Eins
MP3
Wiederholung des
aktuellen Titels.
(
)Alle
Audio CD
Alle Titel werden
(CD-DA)/MP3 wiederholt.
3
TRACK 006
Wiederholen Modus :
03:35
Extras ' Zurück
5
4
1
Zeigt Informationen über das Musikstück an.
2
Zeigt die Wiedergabeliste an.
3
Zeigt die Nummer des aktuellen Titels/
Anzahl aller Titel an.
4
Zeigt die verfügbaren Tasten an.
5
Zeigt die aktuelle Wiedergabedauer und die
Gesamtdauer der Wiedergabe an.
6
Zeigt den aktuellen Wiedergabestatus an.
7
Zeigt den Wiederholungsstatus an.
Eine Audio-CD (CD-DA)/MP3
wiederholen
1. Drücken Sie während der Playlist
Wiedergabe die TOOLS Taste.
2. Wählen Sie die Wiederhol.Modus auswählen, und
anschließend die ◄► Tasten drücken,
um den gewünschten Wiederholmodus
auszuwählen.
3. Drücken Sie die EINGABE Taste.
(
Mit der Option
Zufall werden die
) Zufalls- Audio CD
Titel auf der Disk in
wiederg. (CD-DA)/MP3 zufälliger Reihenfolge
wiedergegeben.
Wiedergabeliste
1. Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) oder
eine MP3-Disk in die Disk-Lade ein.
•Bei einer Audio-CD (CD-DA) wird der
erste Titel automatisch abgespielt.
•Bei MP3-Disks die ◄► Tasten drücken,
um Musik zu wählen und anschließend
die EINGABE Taste drücken.
2. Um zur Musikliste zu gelangen, drücken
Sie auf STOPP ( ) oder RETURN.
Der Bildschirm der Musikliste wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Tasten ▲▼◄►, um
ein gewünschte Titel auszuwählen, und
drücken Sie dann auf die Taste GELB(C).
Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere
Titel auszuwählen.
4. Um einen Titel aus der Liste zu entfernen,
drücken Sie die Taste GELB(C) erneut.
Der ausgewählte Titel wird gelöscht.
5. Drücken Sie die Taste EINGABE, um die
ausgewählten Titel wiederzugeben.
Die ausgewählten Titel werden
automatisch wiedergegeben.
21
6. Um zur Musikliste zu gelangen, drücken
Sie auf STOPP ( ) oder RETURN.
7. Um zur Musikliste zu wechseln, drücken
Sie die Taste EINGABE.
✎HINWEIS
▪▪ Sie können auf Audio CDs (CD-DA) eine
Wiedergabeliste mit maximal 99 Titeln erstellen.
Bilder wiedergeben
G
JPEG-Dateien wiedergeben
1. Legen Sie eine JPEG-Disk in die Lade ein.
2. Mit Hilfe der ◄► Tasten Fotos auswählen,
und die EINGABE Taste drücken.
3. Mit den ▲▼◄► Tasten den gewünschten
Ordner auswählen und anschließend die
EINGABE Taste drücken.
4. Mit den ▲▼◄► Tasten das gewünschte
Foto auswählen und anschließend die
EINGABE Taste drücken.
✎HINWEIS
▪▪ Sie können den Untertitel und die PG-Grafik im
Vollbildschirmmodus nicht vergrößern.
Verwenden der TOOLS Taste
Durch Drücken der TOOLS Taste
könne Sie verschiedene Funktionen
verwenden.
• Diashow starten : Startet die
Diashow.
• Diashow anhalten : Wählen Sie diese Option,
wenn Sie die Diashow beenden möchten.
• Diashow-Geschw. : Wählen Sie diese
Option, wenn Sie die Geschwindigkeit der
Diashow anpassen möchten.
22
• Hintergrundmusik : Wählen Sie diese
Option, wenn sie während der Diashow
Musik hören möchten.
• Zoom : Vergrößert das aktuelle Bild. (bis zu
vierfache Vergrößerung.)
• Drehen : Dreht das Bild. (Das Bild wird
entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den
Uhrzeigersinn gedreht.)
• Information : Zeigt die Bildinformation an,
inklusive Name und Größe, usw.
✎HINWEIS
▪▪ Um die Hintergrundmusik Funktion aktivieren
zu können, muss sich die Bilddatei im gleichen
Ordner befinden, wie die Musikdatei. Die
Audioqualität kann durch die Bitrate der MP3Datei, die Bildgröße und die Kodierungsmethode
beeinträchtigt werden.
▪▪ Startet und stoppt die Diashow abwechselnd, je
nachdem, ob Sie eine Diashow abspielen oder nicht.
Wiedergabe von ausgewählten Fotos
Sie können durch Drücken der GELB(C)
Taste auf der Fernbedienung einzelne Fotos
für die Wiedergabe auswählen. Um einzelne
Fotos auszuwählen, befolgen Sie bitte die
folgenden Schritte:
1. Wählen Sie den Ordner mit den
wiederzugebenden Fotos aus, und
drücken Sie dann die EINGABE Taste.
2. Wählen Sie mit Hilfe der ▲▼◄► Tasten
die Fotos aus, die Sie wiedergeben
möchten und drücken Sie dann die
GELB(C) Taste. Es wird eine Markierung
neben dem Foto angezeigt.
3. Wiederholen Sie den Schritt 2 für jedes
Foto, dass Sie wiedergeben möchten.
✎HINWEIS
▪▪ Um ein Foto abzuwählen, mit Hilfe der ▲▼◄►
Tasten das Foto markieren und drücken Sie
anschließend die GELB(C) Taste.
4. Nach Abschluss die EINGABE Taste
betätigen. Die Diashow wird gestartet.
Wiedergabe eines USB-Speichergeräts
Sie können den USB-Anschluss verwenden,
um Multimediadateien (wie MP3, JPEG,
DivX, usw.) über ein USB-Speichergerät
abzuspielen.
1. Gehen Sie zum Home-Menü.
2. Im Stoppmodus schließen Sie das USBGerät an den USB-Anschluss an der
Vorderseite des Geräts an.
Die Meldung „Möchten Sie das Gerät
ändern?“ wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◄► die
Option Ja, und drücken Sie die Taste
EINGABE.
4. Drücken Sie die Taste ROT(A) oder
BLAU(D) auf der Fernbedienung.
Wenn Sie die Taste ROT(A) gedrückt
haben, fahren Sie zum Schritt 5 fort.
Wenn Sie die Taste BLAU(D) gedrückt
haben, fahren Sie zum Schritt 4-1 fort.
YouTube
Keine Disk
123
DLNA
123
a Gerät wechs
c USB sicher entf.
d Geräte anzeigen
" Eingabe
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ USB aus,
und drücken Sie die Taste EINGABE.
6. Drücken Sie die Taste ◄►, um die
gewünschten Videos, Musikstücke oder
Fotos auszuwählen, und drücken Sie
dann die Taste EINGABE.
Fahren Sie zum Schritt 7 fort.
4-1.Drücken Sie die Taste BLAU(D), der folgende Bildschirm erscheint. Fahren Sie
zum Schritt 5-1 fort.
YouTube
123
123
d Start
" Eingabe
5-1.Wählen Sie mit den Tasten ◄► USB aus,
und drücken Sie die Taste EINGABE.
6-1.Drücken Sie die Taste ▲▼, um den
gewünschten Videos, Musik oder Fotos
auszuwählen, und drücken Sie dann die
Taste EINGABE.
7. Weitere Informationen über die
Wiedergabe von Videos, Musik oder
Fotos finden Sie auf den Seiten 19-22.
✎HINWEIS
▪▪ Sie müssen das USB-Speichergerät sicher
entfernen, (führen Sie die „USB sicher entf.“Funktion durch) um die gespeicherten Daten auf
Ihrem USB-Gerät nicht zu beschädigen. Drücken
Sie die MENU Taste, um zum Home-Menü zu
wechseln, wählen Sie die GELBE (C) Taste aus
und betätigen sie anschließend die EINGABE
Taste.
▪▪ Wenn sich die Audio-CD (CD-DA), MP3 und
JPEG-Dateien im Stoppmodus befinden, ist es
nicht möglich, den Vollbildschirm durch Drücken
der Taste FULL SCREEN auf der Fernbedienung
zu sehen
▪▪ Wenn Sie während der Wiedergabe eines USBSpeichergerätes eine Disk einlegen, wird der
Gerätemodus automatisch auf “DVD oder CD“
gestellt.
Anhang
Netzwerkdienste
Sie können Netzwerkdienste wie BD-LIVE in
Anspruch nehmen, wenn Sie das Produkt an
einem Netzwerk anschließen.
Lesen Sie sich die folgende Anleitung
durch, bevor Sie irgendeinen
Netzwerkdienst verwenden.
1. Schließen Sie den Player an das
Netzwerk an. (Siehe Seite 10 zu 11)
2. Die Netzwerkeinstellungen
konfigurieren. (Siehe Seiten 16)
BD-LIVE™
Sobald der Blu-ray Disk-Player mit dem Netzwerk
verbunden ist, können sie bei Verwendung einer
BD-LIVE fähigen Disk verschiedene filmbezogene
Serviceinhalte genießen.
1. Schließen Sie einen USB Speicherstick an
die USB-Buchse an der Seite des Players an
und prüfen Sie den zur Verfügung stehenden
Speicherplatz. Das Speichergerät muss
zumindest 1GB freien Speicherplatz für die
BD-LIVE-Service haben.
2. Legen Sie eine Blu-ray Disk ein, die BDLIVE unterstützt.
3. Wählen Sie die vom Disk-Hersteller zur
Verfügung gestellten BD-LIVE-Inhalte.
✎HINWEIS
▪▪ Wie Sie BD-LIVE und dessen Funktionen nutzen
können, kann je nach Disk variieren.
Um AllShare mit Ihrem Spieler verwenden
zu können, müssen Sie den Player an Ihr
Netzwerk anschließen (Siehe Seiten 10 zu 11).
Um AllShare mit Ihrem PC nutzen zu können,
müssen Sie die AllShare Software auf Ihrem
PC installieren.
Wenn Sie über ein NAS verfügen, können Sie
AllShare ohne zusätzliche Software nutzen.
Herunterladen der AllShare
Software
1. Besuchen Sie die Webseite Samsung.com.
2. Klicken Sie auf Support, tragen Sie die
Modellbezeichnung in das angezeigte Feld ein
und drücken Sie anschließend auf Produktsuche.
3. Klicken Sie rechts auf der nächsten
Webseite unter Weiterer Support auf
AllShare PC S/W.
4. Die nächste Webseite mit dem Link zum
Download der AllShare Software wird aufgerufen.
5. Auf die Schaltfläche AllShare PC-Software
herunterladen, um die Datei herunterzuladen.
Gibt Inhalte auf Ihrem PC über
den Blu-ray Disk-Player wieder
Sie können freigegebene Dateien von Ihrem
Computer über Ihren Blu-ray Disk-Player
wiedergeben. Auf der Webseite www.
samsung.com erhalten Sie ausführliche
Anweisungen für die Nutzung von AllShare.
AllShare-Funktion verwenden
Mit AllShare können Sie auf Ihrem PC oder
NAS gespeicherte Musik, Video und Foto
Dateien auf dem Player wiedergeben.
Blu-ray Disc Player
AllShare Verbindung
PC-Dateien
wiedergeben.
Problembehebung
Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.
PROBLEM
LÖSUNG
Die Fernbedienung funktioniert
nicht.
• Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung. Ersetzen Sie die
Batterien, falls erforderlich.
• Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von maximal 6,1
m zum Fernsehgerät.
• Entfernen Sie die Batterien, und halten Sie eine oder mehrere Tasten
für einige Minuten gedrückt, um den Mikroprozessor vollständig
zu entladen und die Fernbedienung auf die Werkseinstellung
zurückzusetzen. Legen Sie die Batterien wieder ein und versuchen Sie
erneut, die Fernbedienung zu verwenden.
Disk wird nicht wiedergegeben.
• Überprüfen Sie, ob die Disk mit der Beschriftung nach oben eingelegt
wurde.
• Überprüfen Sie den Regionalcode der Blu-ray-Disk/DVD.
Das Disk-Menü wird nicht angezeigt.
• Gehen Sie sicher, dass die Disk überhaupt Disk-Menüs hat.
Die Verbotsmeldung erscheint auf
dem Bildschirm.
• Diese Meldung zeigt einen ungültigen Tastendruck an.
• Die Blu-ray-Disk/DVD’s-Software unterstützt die Option (z. B. Winkel)
nicht.
• Sie haben einen Titel, ein Kapitel oder eine Abtastzeit außerhalb des
zulässigen Bereichs gewählt.
Der Wiedergabemodus weicht
von der Auswahl im Menü
Einstellungen ab.
• Einige der im Setup-Menü ausgewählten Funktionen funktionieren
nicht einwandfrei, wenn die Disk nicht für die Ausführung der
entsprechenden Funktion vorgesehen ist.
Das Bildseitenformat kann nicht
geändert werden.
• Die Bildschirmeinstellung ist durch die BD/DVD festgelegt.
• Dies ist keine Fehlfunktion des Players.
Keine Tonwiedergabe.
• Überprüfen Sie, ob Sie im Menü Tonoptionen den richtigen digitalen
Ausgang gewählt haben.
23
PROBLEM
Der Bildschirm ist blockiert.
Sie haben das Passwort
vergessen.
Wenn andere Probleme auftreten
sollten:
Das Bild rauscht oder ist verzerrt.
Keine HDMI-Ausgang.
Ungewöhnliche HDMIWiedergabe.
All Share-Funktion
Ich kann durch AllShare
veröffentlichte Ordner sehen, nicht
aber die Dateien.
Unterbrechungen bei
Videowiedergabe.
24
LÖSUNG
• Wenn der HDMI-Ausgang mit einer Auflösung eingestellt ist, die Ihr
Fernsehgerät nicht unterstützt (z. B. 1080p), wird möglicherweise kein
Bild wiedergegeben.
• Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ( ) Taste auf dem
vorderen Bedienfeld) für mindestens 5 Sekunden, ohne eine Disk
eingelegt zu haben. Alle Einstellungen werden auf die werksseitigen
Standardeinstellungen zurückgesetzt.
• Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle vom
Benutzer gespeicherten BD-Daten gelöscht.
PROBLEM
Die AllShare Verbindung zwischen
Player und PC ist instabil.
BD-LIVE
Keine Verbindung zum BD-LIVE
Server.
• Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE ( ) Taste auf (dem
vorderen Bedienfeld) für mindestens 5 Sekunden, ohne eine Disk
eingelegt zu haben. Alle Einstellungen werden auf die werksseitigen
Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Verwenden Sie diese Option nur wenn unbedingt nötig.
• Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle vom
Benutzer gespeicherten BD-Daten gelöscht.
• Suchen Sie im Inhalt nach den Abschnitten des Benutzerhandbuchs, die das
aktuelle Problem behandeln, und befolgen Sie die Anweisungen nochmals.
• Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an
einen Samsung-Kundendienst in Ihrer Nähe.
• Überprüfen Sie die Disk auf Verunreinigungen oder Kratzer.
• Reinigen Sie die Disk.
• Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem HDMIAnschluss des Players.
• Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät die HDMI-Eingangsauflösungen
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p unterstützt.
• Wenn auf dem Bildschirm nur Rauschen angezeigt wird, bedeutet dies,
dass der Fernseher HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht
unterstützt.
• AllShare zeigt nur Dateien an, die den Bild, Musik und Film Kategorien
entsprechen. Dateien, die diesen Kategorien nicht entsprechen können
nicht angezeigt werden.
• Überprüfen Sie die Stabilität des Netzwerks.
• Anschluss des Netzwerkkabels überprüfen und ob das Netzwerk
überlastet ist.
Fehler während der Benutzung
von BD-LIVE- Service.
LÖSUNG
• Die IP-Adresse in einem Subnetzwerk muss einmalig sein. Wenn dies
nicht der Fall ist können IP-Adressenkonflikte auftreten.
• Prüfen Sie ob Sie eine Firewall aktiviert haben.
Wenn ja, deaktivieren Sie die Firewall.
• Prüfen Sie mit Hilfe des Netzwerkstatus Menüs, ob der Aufbau der
Netzwerkverbindung erfolgreich war.
• Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät mit dem Player verbunden ist.
• Das Speichergerät muss mindestens über 1GB freien Speicherplatz
verfügen, um BD-LIVE Dienst aufnehmen zu können.
Sie können den zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter
BD-Datenmanagement prüfen.
• Überprüfen Sie, ob das BD-LIVE Internetverbindungsmenü auf Zulassen
(Alle) eingestellt ist.
• Wenn oben genannten Maßnahmen fehlschlagen, setzen Sie
sich mit Anbieter des Inhalts in Verbindung oder aktualisieren Sie
Firmwareversion des Players auf die neueste Version.
• Das Speichergerät muss mindestens über 1 GB freien Speicherplatz
verfügen, um BD-LIVE Dienst aufnehmen zu können.
Sie können den zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter
BD-Datenmanagement prüfen.
✎HINWEIS
▪▪ Wenn die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden, werden alle gespeicherten BD-Daten gelöscht.
Reparaturen
Wenn Sie uns Ihren Player zur Reparatur zusenden, kann eine Verwaltungsgebühr erhoben
werden, wenn:
1. Wenn Sie einen Kundendienstmitarbeiter zu sich nach Hause bestellen und kein Defekt am
Gerät festgestellt wird.
2. Sie das Gerät zu einem Reparaturdienst bringen und kein Defekt am Gerät festgestellt wird.
Wir teilen Ihnen die Höhe der Verwaltungsgebühr mit, bevor wir einen Hausbesuch durchführen
oder mit Arbeiten an Ihrem Gerät beginnen.
Bevor Sie Ihren Player zur Reparatur einreichen empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durchzulesen, eine Lösung für Ihr Problem Online unter www.samsung.com zu
suchen oder sich mit unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen.
Technische Daten
Gewicht
1.3 Kg
Abmessungen
360 (W) X 193 (D) X 41 (H) mm
Betriebstemperaturbereich
+5°C bis +35°C
Zulässiger Luftfeuchtigkeitsbereich
10 % bis 75 %
Typ A
USB 2.0
DC Ausgang
5V 500mA Max.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, Bitstrom
Audio
ausgang
Digitaler Audioausgang
Koaxial
Netzwerk
Ethernet
100BASE-TX Anschluss
Allgemein
USB
HDMI
-- Wird nicht unterstützt, wenn die Netzwerkgeschwindigkeit weniger als 10Mbps beträgt.
-- Gestaltung und Spezifikationen vorbehaltlich Änderungen.
-- Weitere Informationen über Energiespargründe und Energieverbrauch finden Sie am
Etiketten-Aufkleber auf dem Gerät.
-- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
25
Übereinstimmungs- und Kompatibilitätshinweis
NICHT ALLE Disks sind kompatibel
• Entsprechend der nachfolgend und in der gesamten Anleitung, einschließlich des Abschnitts Merkmale der
einzelnen Datenträger, aufgeführten Beschränkungen, können folgende Disktypen wiedergegeben werden:
im Handel erhältliche, bespielte BD-ROM, DVD-VIDEO, und Audio CD (CD-DA) Disks; BD-RE/-R, DVDRW/-R Disks; und CD-RW/-R Disks.
• Andere als die zuvor genannten Disks können mit diesem Player nicht wiedergegeben werden und/oder
sind für diesen nicht vorgesehen. Einige der oben genannten Disks können aufgrund eines oder mehrerer
der nachfolgend aufgeführten Gründe möglicherweise nicht abgespielt werden.
• Samsung kann nicht garantieren, dass dieser Player jede Disk wiedergeben kann, die mit dem BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R und CD-RW/-R-Logo gekennzeichnet ist. Dieser Player führt möglicherweise
nicht alle Funktionsbefehle und Funktionen einer Disk aus. Diese und andere Probleme mit der Diskkompatibilität und
Funktionen bei neuen und bereits etablierten Diskformaten, ergeben sich aus folgenden Gründen:
-- Blu-ray ist ein neues und noch in der Entwicklung begriffenes Format. Dieser Player kann unter
Umständen nicht alle Funktionen von Blu-ray Disks ausführen, da einige Funktionen optional sein können,
weitere Funktionen erst nach Herstellung dieses Gerätes dem Blu-ray Diskformat hinzugefügt wurden
oder bestimmte, bereits verfügbare Funktionen zeitversetzt verfügbar sind;
-- Dieser Player unterstützt nicht alle neuen und bestehenden Diskformat-Versionen.
-- Neue und bestehende Diskformate werden möglicherweise überarbeitet, verändert, aktualisiert,
verbessert und/oder ergänzt.
-- Einige Disks sind so hergestellt, dass sie während der Wiedergabe nur bestimmte oder beschränkte
Funktionen zulassen.
-- Bei einigen Funktionen kann es sich möglicherweise um optionale, zusätzliche Funktionen handeln, die
erst nach Herstellung dieses Players hinzugefügt wurden. Bestimmte, bereits vorhandene Funktionen
sind möglicherweise erst zeitversetzt verfügbar.
-- Einige Disks, die mit dem BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R und CD-RW/-RLogo gekennzeichnet sind, entsprechen unter Umstanden noch immer nicht den Diskstandards.
-- Einige Disks können möglicherweise aufgrund ihres Zustandes oder aufgrund der Aufnahmebedingungen
nicht abgespielt werden.
-- Bei der Erstellung der BD-, DVD- und CD-Software sowie bei der Herstellung der Disks können Fehler auftreten.
-- Dieser Player unterscheidet sich in seiner Funktionsweise von herkömmlichen DVD-Playern und anderen
AV-Geräten.
-- Probleme bei der Wiedergabe können sich auch aus anderen Gründen ergeben. Diese werden in dieser
Anleitung genannt oder, wenn es sich um neu entdeckte Ursachen handelt, vom Kundendienst von
SAMSUNG bekannt gegeben.
• Sollten Kompatibilitätsprobleme oder Funktionsstörungen des Players auftreten, wenden Sie sich an den
Kundendienst von SAMSUNG.
Sie können sich an den Kundendienst von SAMSUNG auch bezüglich möglicher Aktualisierungen des
Players wenden.
• Weitere Informationen zu Wiedergabebeschränkungen und Diskkompatibilität finden Sie in dieser Anleitung
in den Abschnitten Vorsichtsmaßnahmen, Wichtige Informationen zum Gebrauch der Bedienungsanleitung,
Merkmale der einzelnen Datenträger und Vor der Wiedergabe.
• Bei Blu-ray Disc-Player Wiedergabe mit progressiver Abtastung : DER BENUTZER WIRD DARAUF
HINGEWIESEN, DASS NICHT ALLE HOCHAUFLÖSENDEN FERNSEHGERÄTE VOLLSTÄNDIG MIT
DIESEM Produkt KOMPATIBEL SIND UND DASS ES DAHER BEI DER WIEDERGABE ZUM AUFTRETEN
VON ARTEFAKTEN KOMMEN KANN. FALLS PROBLEME BEI DER WIEDERGABE MIT PROGRESSIVER
ABTASTUNG AUFTRETEN, WIRD EMPFOHLEN, DIE AUSGABE AUF STANDARDDEFINITION
UMZUSCHALTEN. WENN SIE FRAGEN ZUR KOMPATIBILITÄT DIESES Produkts MIT UNSEREN
FERNSEHGERÄTEN HABEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSERVICECENTER.
Kopierschutz
• Da AACS (Advanced Access Content System) als Kopierschutzverfahren für das BD-Format anerkannt ist,
ähnlich dem CSS (Content Scramble System) für das DVD-Format, gelten für AACS-geschützte Inhalte
bestimmte Beschränkungen bezüglich Wiedergabe, analogem Ausgangssignal usw.
Die Funktionen und Beschränkungen für dieses Produkt können sich je nach Kaufdatum unterscheiden,
weil diese Beschränkungen möglicherweise nach der Herstellung des Geräts von AACS übernommen oder
geändert wurden. Darüber hinaus werden das BD-ROM-Zeichen und BD+ als Kopierschutzverfahren für das
BD-Format verwendet. Dadurch gelten für Inhalte, die durch das BD-ROM-Zeichen und/oder BD+ geschützt
sind, bestimmte Beschränkungen, einschließlich Wiedergabebeschränkungen. Für weitere Informationen zu
AACS, BD-ROM-Zeichen, BD+ oder diesem Gerät wenden Sie sich an den Kundendienst von SAMSUNG.
26
• Viele Blu-ray Disc/DVD-Disks sind mit einem Kopierschutz versehen. Deshalb sollten Sie den DVD-Player
nur direkt an das Fernsehgerät, und nicht über den Videorekorder anschließen. Bei Blu-ray Disk/DVD-Disks
mit Kopierschutz erzeugt die Wiedergabe über Videorekorder ein verzerrtes Bild.
• Durch die nicht autorisierte Aufnahme, Verwendung, Anzeige, Vervielfältigung und Überarbeitung von
Fernsehprogrammen, Videobändern, Blu-ray Discs, DVDs und anderer Materialien machen Sie sich gemäß
den US-amerikanischen Urheberrechten sowie den Urheberrechten anderer Länder möglicherweise
zivilrechtlich und/oder strafrechtlich haftbar.
• Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia Technologie um die Erstellung illegaler Kopien
kommerziell produzierter Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die verbotene
Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der
Kopiervorgang werden abgebrochen.
Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden Sie im Online Kundeninformationszentrum unter
http://www.cinavia.com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail erhalten möchten,
senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance Corporation und ist durch das U.S.
Patent 7.369.677 und andere in der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie durch
die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen bestimmter Aspekte dieser Technologie
geschützt. Cinavia ist eine Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering oder Demontage sind verboten.
Netzwerkdienst Haftungsausschluss
Alle Inhalte und Dienste auf die mit Hilfe dieses Geräts zugegriffen werden kann gehören Drittpersonen und sind
durch Urheberrechte, Patente, Warenzeichen und/oder andere Leistungsschutzrechte geschützt. Diese Inhalte und
Dienste werden ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Es ist
verboten Inhalte oder Dienste auf eine Art und Weise zu nutzen, die nicht vom Eigentümer der Inhalte oder dem
Dienstanbieter genehmigt wurden. Ohne Einschränkung des vorstehenden, dürfen Sie ohne die ausdrückliche
Genehmigung des Eigentümers der Inhalte oder des Dienstanbieters die durch dieses Gerät wiedergegebenen
Inhalte oder Dienste auf keine Art und Weise verändern, kopieren, neu veröffentlichen, hochladen, versenden,
übertragen, übersetzen, verkaufen, abgeleitete Arbeiten erstellen, sich zunutze machen oder vertreiben.
DIE INHALTE UND DIENSTE VON DRITTPERSONEN WERDEN „WIE GESEHEN“ ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT WEDER DIREKT NOCH INDIREKT UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN
KEINE GARANTIE FÜR DIE DERART ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INHALTE UND DIENSTE. SAMSUNG
LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE INDIREKTEN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIEESLICH JEDOCH
NICHT AUSSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT FÜR DIE VERKEHRSFÄHIGKEIT ODER
EIGUNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR
DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT ALLER
INHALT ODER DIENSTE, DIE ÜBER DIESES GERÄT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, UND UNTER
KEINEN UMSTÄNDEN; EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, KANN SAMSUNG WEDER VERTRAGLICH
NOCH RECHTLICH FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN ODER
HERVORGEHENDEN SCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, AUSGABEN, ODER IRGENDWELCHE ANDEREN
SCHÄDEN VON IHNEN ODER DRITTEN ZUR VERANTWORTUNG GEZOGEN WERDEN, DIE AUS DER ODER
IN FOLGE VON INFORMATIONEN ENTSTANDEN SIND, ODER AUS DER VERWENDUNG VON BELIEBIGEN
INHALTEN ODER DIENSTEN RESULTIEREN, AUCH WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT VON SOLCHEN
SCHÄDEN UNTERRICHTET WAREN.
Dienste von Drittanbietern können zu jeder Zeit geschlossen oder unterbrochen werden und Samsung erklärt und
garantiert nicht, das irgendwelche beliebigen Inhalte oder Dienste zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Inhalte und
Dienste werden von Drittpersonen mit Hilfe von Netzwerk- und Übertragungsvorrichtungen übertragen, über die
Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses einzuschränken, lehnt
Samsung die Verantwortung oder Haftung für beliebige Unterbrechungen oder die Unterbrechung von beliebigen
Inhalten oder Diensten, die über dieses Gerät zur Verfügung gestellt werden, ausdrücklich ab.
Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für die mit den Inhalten oder Diensten in Verbindung stehenden
Kundenservice. Alle Fragen oder Serviceanfragen bezüglich der Inhalte oder Dienste müssen direkt an den
entsprechenden Anbieter des Inhalts oder Dienstes gerichtet werden.
Lizenzen
DEUTSCHLAND
• Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby“ sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.
• Hergestellt unter Lizenz, US-Patentnummern; 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & anderen U.S. und weltweit ausgestellten & angemeldeten
Patente. DTS, das Symbol, & DTS und das Symbol zusammen sind
registrierte Warenzeichen & DTS 2.0+Digital Out ist ein Warenzeichen
der DTS, Inc. Das Produkt beinhaltet Software. © DTS, Inc. Alle Rechte
vorbehalten.
• DivX
-- INFOS ZU DIVX VIDEO: Bei DivX® handelt es sich um ein von DivX, LLC, einem
Tochterunternehmen von Rovi Corporation, entwickeltes, digitales Videoformat.
Dieses Gerät ist offiziell DivX zertifiziert® und gibt DivX-Videos wieder.
Nähere Informationen und Softwareanwendungen zum Konvertieren Ihrer Videodateien in DivX Videos
finden Sie unter www.divx.com.
-- INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified® Gerät muss registriert werden, damit VideoOn-Demand-Inhalte (VOD) wiedergegeben werden können. Um den Registrierungscode zu erzeugen,
wechseln Sie in den DivX VOD-Bereich im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie vod.divx.com für
weitere Informationen über den Abschluss der Registrierung.
-- DivX-Certified® für die Wiedergabe von DivX® -Videos bis hin zu HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalt
-- DivX®, DivX Certified® und die dazugehörigen Logos sind Markenzeichen von Rovi Corporation oder ihrer
Tochtergesellschaften und sind urheberrechtlich geschützt.
-- Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und
anderen Ländern.
• Oracle und Java sind eingetragene Markenzeichen von Oracle und/oder deren
verbundenen Unternehmen. Andere Namen können Marken ihrer entsprechenden
Eigentümer sein.
• Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen
-- Wenn Sie Open Source Software verwenden, sind Open Source Lizenzen auf dem Produkt verfügbar.
• Das Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ Logo sind eingetragene Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.
Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler.
Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den
Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von SamsungVertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen
Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:
Samsung Electronics GmbH
Samsung House Am Kronberger Hang
65824 Schwalbach/Ts.
Deutschland
Samsung-Hotline: 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) Fax: 01805 - 121214
@ GARANTIEBEDINGUNGEN
1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte
Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine
entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw.
des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt
werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf
Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser
Garantie nicht abgedeckt werden.
4.Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und
produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die
technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen.
Solche Veränderungen sind nicht auf Material oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und
werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am
Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5.Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler
Verschleißerscheinungen;
b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
d) S
chäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende
Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal
erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag
abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser
Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die
Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte.
Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge
auftretenden Verlust von Disks, Daten, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw.
Zusatzgeräten.
EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE
27
Korrekte Entsorgung der Batterien dieses
Produkts
Kontakt zu Samsung
Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den
Samsung-Kundendienst.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem
separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)
Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder
Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht
zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werdendarf. Wenn die Batterie mit
den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-,
Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66
festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden,
können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige
Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von
anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem
entsorgen.
Korrekte Entsorgung von Altgeräten
(Elektroschrott)
(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem
separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen
Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer,
USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll
entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von
anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Müllbeseitigung
zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um
die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder
kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät
bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen
des Verkaufsvertrags vor.Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht
zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
BD-E5200
BD-E5300
Odtwarzacz płyt Blu-ray™
podręcznik użytkownika
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung
W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy
zarejestrować na stronie internetowej
www.samsung.com/register
POLSKI
Najważniejsze funkcje
Charakterystyka płyt Blu-ray
Płyty Blu-ray obsługują format wideo HD,
który gwarantuje najlepszą obecnie dostępną
jakość — duża pojemność oznacza, że nie ma
konieczności zmniejszania jakości obrazu.
Następujące właściwości płyty Blu-ray zależą
od rodzaju płyty i są zróżnicowane.
Wygląd oraz nawigacja po funkcjach mogą się
różnić w zależności od płyty.
Nie wszystkie płyty posiadają wymienione
poniżej funkcje.
Główna charakterystyka wideo
Format dystrybucji filmów BD-ROM obsługuje
trzy wysoce zaawansowane kodeki wideo :
AVC, VC-1 oraz MPEG-2.
Obsługiwane są również rozdzielczości wideo
formatu HD :
• 1920 x 1080 w wysokiej rozdzielczości
• 1280 x 720 w wysokiej rozdzielczości
Odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości
Aby wyświetlać zawartość płyty Blu-ray w
wysokiej rozdzielczości, wymagany jest telewizor
o wysokiej rozdzielczości (HD).
W przypadku niektórych płyt oglądanie zawartości
w wysokiej rozdzielczości może wymagać użycia
gniazda HDMI OUT odtwarzacza.
Możliwość oglądania zawartości płyt Blu-ray
zapisanych w formacie HD może być ograniczona
przez rozdzielczość posiadanego odbiornika
telewizyjnego.
BD-LIVE
Za pośrednictwem połączenia sieciowego
można korzystać z płyt Blu-ray obsługujących
usługę BD-LIVE, co umożliwia pobieranie
treści oferowanych przez producenta płyty.
2
Funkcje odtwarzacza płyt Blu-ray
AllShare
Użytkownik może odtwarzać filmy, muzykę i
zdjęcia zapisane na swoich urządzeniach (np.
komputerze lub urządzeniach NAS [NetworkAttached Storage]) za pośrednictwem
połączenia sieciowego.
Odtwarzanie plików multimedialnych
Połączenia USB można używać do
odtwarzania różnych rodzajów plików
multimedialnych (MP3, JPEG, DivX itd.) z
nośnika pamięci masowej USB.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB TYLNEJ POKRYWY) GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO
SAMODZIELNEJ NAPRAWY/WYMIANY. CZYNNOŚCI SERWISOWE MOGĄ WYKONYWAĆ
TYLKO WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU.
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ
Ten symbol wskazuje na „niebezpieczne
napięcie”, które może wystąpić w
produkcie i tym samym naraża na ryzyko
porażenia prądem lub uszkodzenia ciała.
PRZESTROGA: DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB
TYLNEJ POKRYWY) GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA
CZĘŚCI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE
SAMODZIELNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
Urządzenia nie należy ustawiać w zamkniętych
przestrzeniach, takich jak półki na książki itp.
OSTRZEŻENIE
Wystawianie urządzenia na działanie deszczu
lub wilgoci może spowodować uszkodzenia
stwarzające zagrożenie wybuchem pożaru lub
porażeniem elektrycznym.
PRZESTROGA
ODTWARZACZ PŁYT BLU-RAY STOSUJE
NIEWIDZIALNĄ WIĄZKĘ LASEROWĄ, KTÓRA
MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE
NAPROMIENIOWANIE CIAŁA, JEŚLI ZOSTANIE
ONO NARAŻONE NA DZIAŁANIE LASERA.
NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ODTWARZACZ
PŁYT BLU-RAY JEST UŻYWANY ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1
Ten kompaktowy odtwarzacz płyt został
sklasyfikowany jako urządzenie LASEROWE
KLASY 1. Używanie elementów sterujących,
regulacje lub stosowanie procedur innych niż
Ten symbol wskazuje ważne instrukcje
dotyczące urządzenia.
określone w niniejszym podręczniku może narazić
użytkownika na niebezpieczne promieniowanie.
PRZESTROGA:
• OTWARCIE URZĄDZENIA NARAŻA UŻYTKOWNIKA
NA WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE
LASERA KLASY 3B. NALEŻY UNIKAĆ WYSTAWIANIA
NA DZIAŁANIE WIĄZKI ŚWIATŁA (IEC 60825-1)
• W TYM URZĄDZENIU UŻYWANY JEST LASER.
UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH LUB
REGULACJE, CZY TEŻ STOSOWANIE PROCEDUR
INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU MOGĄ NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA
NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. NIE
NALEŻY OTWIERAĆ POKRYWY ANI SAMODZIELNIE
NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. WSZELKIE NAPRAWY
NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
To urządzenie spełnia wymogi związane z
oznakowaniem CE, o ile do połączenia go z
innymi urządzeniami używane są przewody
i złącza ekranowane. Urządzenie należy
podłączać przy użyciu przewodów i złączy
ekranowanych, aby zapobiec powstawaniu
zakłóceń elektromagnetycznych wpływających
na działanie urządzeń elektrycznych, takich jak
radia i telewizory.
WAŻNA UWAGA
Wraz z tym urządzeniem jest dostarczany przewód
sieciowy wyposażony w formowaną wtyczkę z
bezpiecznikiem. Parametry bezpiecznika podano po
stronie wtyczki z bolcami.
W razie konieczności wymiany należy użyć
bezpiecznika o takiej samej wartości znamionowej,
spełniającego wymogi normy BS1362.
Nie wolno używać wtyczki, w której brak zdejmowanej
osłony bezpiecznika. Osłonę bezpiecznika można
w razie potrzeby wymienić tylko na osłonę w tym
samym kolorze, jak strona bolców wtyczki. Osłony
zamienne są dostępne w sprzedaży detalicznej.
Jeżeli fabryczna wtyczka nie pasuje do gniazdek
lub przewód jest zbyt krótki, aby do nich dosięgał,
należy użyć przedłużacza z odpowiednim atestem
bezpieczeństwa lub zwrócić się po radę do sprzedawcy.
Jeżeli jednak konieczne jest odcięcie wtyczki, należy
usunąć bezpiecznik i pozbyć się wtyczki.
Samej wtyczki nie wolno wkładać do gniazda sieci
elektrycznej, ponieważ występuje ryzyko porażenia
prądem przez nieosłonięty elastyczny przewód.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy
odłączyć wtyczkę od gniazda sieci elektrycznej;
z tego powodu należy zapewnić łatwy dostęp do
wtyczki sieci zasilającej.
W produkcie, do którego dołączona jest niniejsza
instrukcja obsługi, zastosowano na mocy licencji
rozwiązania będące własnością intelektualną
podmiotów trzecich. Licencja ta zezwala wyłącznie
na prywatne, niekomercyjne użytkowanie przedmiotu
licencji przez końcowych klientów indywidualnych.
Licencja nie obejmuje prawa do użytku komercyjnego
Środki ostrożności
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje
dotyczące obsługi. Należy przestrzegać
poniższych instrukcji bezpieczeństwa.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować
do użytku w przyszłości.
1. Przeczytać tę instrukcję.
2. Zachować instrukcję.
3. Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
4. Przestrzegać wszystkich instrukcji.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Montować zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak grzejniki, promienniki, piece
lub inne urządzenia (również odbiorników
AV) wytwarzające ciepło.
9. Nie zdejmować zabezpieczeń z wtyczki
z uziemieniem. Wtyczka ma dwa bolce
i otwór na bolec uziemiający. Bolec
uziemiający chroni przed porażeniem
prądem elektrycznym. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie
wyposażono we wtyczkę ze stykiem
uziemiającym. Jeśli wtyczka dołączona do
urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy
zwrócić się do elektryka celem wymiany
przestarzałego gniazdka ściennego.
10. Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak
aby nie był przydeptywany ani ściskany;
szczególną uwagę należy zwrócić na
wtyczki, rozgałęźniki i miejsce, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
11. Używać wyłącznie elementów
wyposażenia/akcesoriów zalecanych
przez producenta.
12. Urządzenia należy
używać tylko z
wózkiem, podstawą,
statywem, uchwytem
lub stołem zalecanym
przez producenta
lub sprzedawanym z
urządzeniem. W przypadku używania wózka
podczas przemieszczania urządzenia na wózku
należy zachować ostrożność, aby uniknąć
obrażeń spowodowanych jego wywróceniem.
13. W czasie burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi lub w przypadku
nieużywania urządzenia przez dłuższy
czas należy odłączyć je od zasilania.
14. W sprawach napraw gwarancyjnych należy
zwracać się do wykwalifikowanego personelu
serwisowego. W przypadku uszkodzenia
urządzenia w jakikolwiek sposób, np. w razie
uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki,
rozlania płynu lub dostania się przedmiotów
do urządzenia, wystawiania urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości
w działaniu lub spadnięcia urządzenia, należy
oddać urządzenie do serwisu.
Przechowywanie i obsługa płyt
Obchodzenie się z płytami
Kształt płyty
• Należy używać płyt
o standardowym
kształcie. Używanie płyt
o niestandardowym
(specjalnym) kształcie może spowodować
uszkodzenie odtwarzacza.
Chwytanie płyt
• Avoid touching the surface
of a disc where data has
been recorded.
Płyty Blu-ray
• Nie należy zostawiać płyt Blu-ray w odtwarzaczu
na dłuższy czas. Płytę Blu-ray należy wyjąć z
odtwarzacza i włożyć do jej opakowania.
• Należy uważać, aby na powierzchni płyty Bluray nie pozostawiać odcisków palców lub rys.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Zanieczyszczenia można usuwać z płyty za
pomocą miękkiej ściereczki.
Przechowywanie płyt
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
płyty, ponieważ dane zapisywane na tego typu
nośnikach są wysoce podatne na uszkodzenia.
• Nie należy wystawiać płyt na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego.
• Przechowywać płyty w suchym, dobrze
przewietrzanym miejscu.
• Płyty należy przechowywać w pozycji pionowej.
• Płyty należy przechowywać w czystych pudełkach.
• W przypadku gwałtownej zmiany
temperatury otoczenia odtwarzacza z
niskiej na wyższą może wystąpić zjawisko
kondensacji pary wodnej na częściach i
soczewkach, powodujące nieprawidłowe
odtwarzanie. W takim wypadku należy
odłączyć odtwarzacz od zasilania,
odczekać dwie godziny, a następnie
ponownie podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego. Następnie należy włożyć
płytę i ponowić próbę odtwarzania.
Ostrzeżenia dotyczące sposobu
postępowania
• Nie należy pisać na zadrukowanej stronie
długopisem ani ołówkiem.
• Nie należy używać środków do
czyszczenia płyt winylowych ani substancji
antystatycznych. Nie używać również
lotnych substancji chemicznych, takich jak
benzen czy rozcieńczalnik.
3
• Nie należy umieszczać na płycie etykiet
ani nalepek. (Nie należy używać płyt
naprawionych przy użyciu taśmy klejącej lub
noszących ślady po zdartych nalepkach.)
• Nie należy używać osłon i elementów
zabezpieczających przed porysowaniem.
• Nie należy używać płyt z nadrukami
wykonanymi przy użyciu drukarek do
etykiet dostępnych w handlu.
• Nie należy wkładać pokrzywionych ani
pękniętych płyt.
• Przed przystąpieniem do podłączania innych
urządzeń do tego odtwarzacza należy je wyłączyć.
• Nie należy przemieszczać odtwarzacza, jeśli
odtwarza płytę. Mogłoby to spowodować
zarysowanie lub uszkodzenie płyty, czy też
uszkodzenie wewnętrznych części odtwarzacza.
• Na odtwarzaczu nie należy stawiać
wazonów z kwiatami wypełnionych wodą
ani kłaść małych przedmiotów metalowych.
• Nie należy wkładać dłoni do gniazda tacy na płytę.
• Na tacy nie należy umieszczać
przedmiotów innych niż płyty.
• Wpływ czynników zewnętrznych, takich
jak wyładowania atmosferyczne lub
elektrostatyczne, może zakłócić działanie
odtwarzacza. W takim wypadku należy wyłączyć
odtwarzacz i włączyć go ponownie przyciskiem
POWER albo odłączyć kabel zasilający od
gniazda elektrycznego i podłączyć go ponownie.
Odtwarzacz będzie teraz działał prawidłowo.
• Po zakończeniu korzystania z odtwarzacza
należy wyjąć płytę i go wyłączyć.
• Jeżeli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć przewód
zasilający od gniazda elektrycznego.
• Płytę należy czyścić, przecierając ją w linii
prostej od środka do zewnątrz.
• Nie należy narażać odtwarzacza na kontakt
z jakimikolwiek cieczami.
• Jeśli wtyczka zasilacza
sieciowego podłączona jest do
gniazda ściennego, odtwarzacz
pobiera zasilanie (tryb czuwania)
nawet wtedy, gdy jest wyłączony.
• Nie należy narażać urządzenia
na kapanie lub rozlewanie
płynów. Nie należy na nim stawiać przedmiotów
wypełnionych cieczą np. wazonów.
• Wtyczka sieci zasilającej stosowana jest jako
urządzenie rozłączające, dlatego powinna
być łatwo dostępna przez cały czas.
4
• Nie należy dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi.
Może to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy współdzielić jednego gniazda
elektrycznego do podłączania wielu urządzeń
elektrycznych. W przeciwnym razie mogłoby
dojść do przegrzania, a w rezultacie do pożaru.
• W przypadku zaobserwowania nietypowych
dźwięków, zapachu spalenizny lub dymu
należy natychmiast przestawić wyłącznik
zasilania do położenia wyłączenia i odłączyć
wtyczkę od gniazda sieciowego. Następnie
należy się skontaktować z najbliższym
centrum obsługi klienta w celu uzyskania
pomocy. W przypadku dalszego korzystania
z urządzenia w takim stanie może dojść do
porażenia prądem lub pożaru.
Konserwacja obudowy
Przed rozpoczęciem czyszczenia obudowy
Blu-ray należy odłączyć przewód zasilający
od gniazda elektrycznego.
• Do czyszczenia nie należy stosować
benzenu, rozcieńczalnika ani innych
rozpuszczalników.
• Obudowę wycierać miękką ściereczką.
Restrictions on Playback
• Ten odtwarzacz może nie reagować na
wszystkie polecenia, ponieważ niektóre płyty
Blu-ray, DVD i CD pozwalają na określone
lub ograniczone działanie oraz używanie
tylko niektórych funkcji podczas odtwarzania.
Należy pamiętać, że nie oznacza to
uszkodzenia odtwarzacza.
• Firma Samsung nie może zagwarantować, że
odtwarzacz ten będzie współpracował z każdą
płytą, na której znajduje się logo Blu-ray, DVD lub
CD ze względu na to, że formaty płyt mogą się
zmieniać, a podczas tworzenia oprogramowania
obsługującego płyty Blu-ray, DVD, CD i/lub
w procesie ich produkcji mogą pojawić się
problemy i błędy. W razie jakichkolwiek pytań
lub w przypadku występowania problemów przy
odtwarzaniu płyt Blu-ray, DVD lub CD należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta
SAMSUNG. Aby uzyskać dodatkowe informacje
dotyczące ograniczeń odtwarzania, należy
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Spis treści
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Dźwięk.......................................................14
Funkcje odtwarzacza płyt Blu-ray.................2
System.......................................................17
Charakterystyka płyt Blu-ray.........................2
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTW
Ostrzeżenie..................................................2
Środki ostrożności........................................3
Przechowywanie i obsługa płyt.....................3
URUCHAMIANIE
Przed rozpoczęciem korzystania z
instrukcji obsługi...........................................5
Akcesoria.....................................................7
Panel przedni................................................8
Panel tylny....................................................8
Pilot..............................................................9
POŁĄCZENIA
A. Podłączanie do telewizora........................9
B. Podłączanie do systemu audio...............10
C. Podłączanie do sieci..............................10
KONFIGURACJA
Ustawienia początkowe..............................12
Sieć............................................................16
Język..........................................................17
Zabezpieczenia...........................................17
Ogólne.......................................................18
Pomoc techniczna......................................18
PODSTAWOWE FUNKCJE
Odtwarzanie filmu wideo.................................19
Korzystanie z menu Dysk/menu tytułów/
menu podręcznych.........................................19
Funkcje wyszukiwania i pomijania...................19
Odtwarzanie zwolnione/poklatkowe................20
Korzystanie z przycisku TOOLS......................20
Słuchanie muzyki............................................21
Odtwarzanie obrazów.....................................22
Odtwarzanie zawartości nośnika pamięci
masowej USB.................................................22
USŁUGI SIECIOWE
BD-LIVE™..................................................23
Korzystanie z funkcji AllShare......................23
Nawigacja po menu....................................12
DODATEK
Obraz.........................................................13
Dane techniczne.........................................25
Wyświetlanie menu Ustawienia...................12
Rozwiązywanie problemów.........................23
Uruchamianie
Typy płyt nieobsługiwanych przez ten odtwarzacz
Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji obsługi
Typy i zawartość płyt, które mogą być odtwarzane przez to urządzenie
Nazwa
Logo
WIDEO
-
MUZYKA
ZDJĘCIE
✎ UWAGA
Ikona
Definicja
h
z
Oznacza funkcję dostępną na płytach BD-ROM lub BD-RE/-R
nagranych w formacie BD-RE.
Z
�
Oznacza funkcję dostępną na płytach DVD-VIDEO lub DVD+RW/
DVD-RW(V)/DVD-R/+R, które zostały nagrane i sfinalizowane.
�
o
-
�
-
G
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R lub urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki
DivX, MKV, MP4.
Oznacza funkcję dostępną na płytach audio CD-RW/-R (w
formacie CD-DA).
Oznacza funkcję dostępną na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R lub urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym
pliki MP3 lub WMA.
Oznacza funkcję dostępną na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R lub urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki JPEG.
▪▪ Odtwarzanie w tym urządzeniu niektórych płyt CD-RW/-R i DVD-R może okazać się niemożliwe ze względu
na typ płyty lub warunki wykonania nagrania.
▪▪ Jeśli płyta DVD-RW/-R nie została poprawnie nagrana w formacie DVD-video, nie będzie odtwarzana.
▪▪ To urządzenie nie będzie odtwarzało zawartości nagranej na płycie DVD-R o szybkości transmisji
przekraczającej 10 Mb/s.
▪▪ To urządzenie nie będzie odtwarzało zawartości nagranej na płycie BD-R o szybkości transmisji
przekraczającej 25 Mb/s.
• HD DVD
• Płyty DVD-ROM/PD/
MV itd.
✎ UWAGA
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(z wyjątkiem warstwy
CD)
▪▪ Odtwarzanie za pomocą tego urządzenia
niektórych komercyjnych płyt i płyt DVD nabytych
w innym regionie może nie być możliwe.
▪▪ Odtwarzanie nie jest możliwe w przypadku
niektórych typów płyt lub podczas wykonywania
określonych czynności, takich jak zmiana widoku i
regulacja proporcji obrazu. Szczegółowe informacje
na temat płyt podane są na opakowaniach. W razie
konieczności należy się z nimi zapoznać.
▪▪ Nie należy dopuszczać, aby płyta uległa
zanieczyszczeniu lub porysowaniu. Odciski
palców, brud, pył, rysy lub osad z dymu
papierosowego na powierzchni nagrywania mogą
uniemożliwić odtwarzanie płyty.
▪▪ W przypadku odtwarzania płyty BD-J ładowanie
może potrwać dłużej niż przy zwykłej płycie lub
niektóre funkcje mogą działać wolniej.
▪▪ Ten odtwarzacz może nie reagować na wszystkie
polecenia, ponieważ niektóre płyty Blu-ray, DVD
i CD pozwalają na określone lub ograniczone
działanie oraz używanie tylko niektórych funkcji
podczas odtwarzania. Należy pamiętać, że nie
oznacza to uszkodzenia odtwarzacza.
▪▪ Firma Samsung nie może zagwarantować, że
odtwarzacz ten będzie współpracował z każdą płytą,
na której znajduje się logo Blu-ray, DVD lub CD ze
względu na to, że formaty płyt mogą się zmieniać, a
podczas tworzenia oprogramowania obsługującego
płyty Blu-ray, DVD, CD i/lub w procesie ich produkcji
mogą pojawić się problemy i błędy.
W razie jakichkolwiek pytań lub w przypadku
występowania problemów przy odtwarzaniu płyt
Blu-ray, DVD lub CD należy skontaktować się z
centrum obsługi klienta SAMSUNG. Aby uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń
odtwarzania, należy zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi
• DVD-RW (tryb VR)
• Płyty DVD-R 3,9 GB do
autoringu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(płyty CD-G odtwarzają
tylko dźwięk, bez grafiki.)
Kompatybilność płyt Blu-ray
Blu-ray to nowy i rozwijający się format płyt.
W związku z tym mogą występować problemy
ze zgodnością płyt. Nie wszystkie płyty są
kompatybilne i nie każda może być odtwarzana.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części
Informacje o zgodności i kompatybilności, w
niniejszej instrukcji obsługi.
Typy płyt
BD-ROM
Płyty Blu-ray ROM można tylko odtwarzać.
To urządzenie może odtwarzać wcześniej
nagrane komercyjne płyty BD-ROM.
BD-RE/-R
Płyty Blu-ray RE/-R można odtwarzać i na
nich nagrywać.
To urządzenie może odtwarzać płyty BDRE/-R nagrane przez inne, kompatybilne
nagrywarki płyt Blu-ray.
DVD-VIDEO
• To urządzenie może odtwarzać filmy
nagrane na komercyjnych płytach DVD
(DVD-VIDEO).
• W przypadku dwuwarstwowych płyt DVDVIDEO podczas przełączania z jednej
warstwy na drugą mogą wystąpić chwilowe
zakłócenia obrazu i dźwięku. Nie jest to
objawem usterki odtwarzacza.
5
DVD-RW/-R/+R
To urządzenie może odtwarzać nagrania z płyt
DVD-RW/-R/+R nagranych i sfinalizowanych
za pomocą nagrywarek DVD. Możliwość
odtwarzania wymienionych poniżej płyt zależy
od warunków wykonania nagrania.
DVD+RW
• To urządzenie może odtwarzać nagrania
z płyt DVD+RW nagranych za pomocą
nagrywarek DVD. Możliwość odtwarzania
wymienionych poniżej płyt zależy od
warunków wykonania nagrania.
Audio CD (CD-DA)
• To urządzenie może odtwarzać płyty CDRW/-R w formacie audio CD-DA.
• Ze względu na warunki nagrywania
urządzenie może nie odtwarzać niektórych
płyt CD-RW/-R.
CD-RW/-R
• Należy używać płyt CD-RW/R o pojemności
700 MB (80 minut). Należy unikać
stosowania płyt o pojemności 800 MB
(90 minut) lub większej, ponieważ ich
odtwarzanie może okazać się niemożliwe.
• Jeżeli sesja nagrywania płyty CD-RW/-R
nie została zamknięta, na początku płyty
mogą wystąpić opóźnienia lub może nie
być możliwe odtworzenie wszystkich
nagranych plików.
• Odtwarzanie niektórych płyt CD-RW/-R
za pomocą tego urządzenia może nie
być możliwe; zależy to od urządzenia, za
pomocą którego płyty zostały nagrane.
Możliwość odtwarzania materiałów
przeznaczonych do użytku własnego
przegranych na nośnik CD-RW/-R z płyty
CD zależy od rodzaju materiałów i płyty.
6
AVCHD, format zapisu wideo w
wysokiej rozdzielczości
• Urządzenie to może odtwarzać płyty o
formacie AVCHD. Płyty te są standardowo
nagrywane i stosowane w kamerach.
• Format AVCHD jest cyfrowym formatem
wysokiej rozdzielczości, stosowanym w
kamerach cyfrowych.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
kompresowanie obrazów przy
wyższej wydajności niż typowy format
kompresowania obrazów.
• Niektóre płyty AVCHD używają formatu
„x.v.Color”. To urządzenie to może
odtwarzać płyty o formacie AVCHD za
pomocą formatu "x.v.Color”.
• „x.v.Color” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
• "AVCHD” oraz logo AVCHD są znakami
towarowymi firmy Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. oraz Sony Corporation.
✎UWAGA
▪▪ W zależności od warunków nagrywania
odtwarzanie niektórych płyt w formacie AVCHD
może nie być możliwe.
Płyty w formacie AVCHD należy sfinalizować.
▪▪ Format „x.v.Color” oferuje szerszą gamę kolorów
niż standardowe płyty DVD do kamery.
▪▪ Odtwarzanie niektórych płyt w formacie
DivX, MKV oraz MP4 może być niemożliwe w
zależności od rozdzielczości filmu wideo oraz
ustawień prędkości klatek.
Kod regionu
Zarówno odtwarzacze, jak i płyty mają
przypisane kody regionów. Aby możliwe było
odtwarzanie, kod urządzenia musi być zgodny
z kodem płyty. Jeśli kody są niezgodne, płyta
nie będzie odtwarzana.
Numer regionu tego odtwarzacza jest podany
na tylnym panelu urządzenia.
Typ płyty
Blu-ray
DVD-VIDEO
Kod
regionu
Obszar
A
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka
Południowa, Korea, Japonia,
Tajwan, Hongkong oraz Azja
Południowo-Wschodnia.
B
Europa, Grenlandia, Terytoria
Francuskie, Bliski Wschód,
Afryka, Australia i Nowa Zelandia.
C
Indie, Chiny, Rosja, Azja
Środkowa i Południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria
Stanów Zjednoczonych oraz
Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka Płd., Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny,
Indonezja, Hong Kong
4
Meksyk, Ameryka Płd. i Środkowa,
Australia, Nowa Zelandia, Wyspy
Pacyficzne, Karaiby
5
Rosja, Europa Wsch., Indie,
większość Afryki, Korea Płn.,
Mongolia
6
Chiny
Prawa autorskie
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione
jest powielanie lub kopiowanie niniejszej
instrukcji obsługi lub jej części bez uzyskania
wcześniejszej pisemnej zgody firmy Samsung
Electronics Co., Ltd.
Obsługiwane formaty plików
Informacje o podłączaniu urządzenia USB
• Odtwarzacz ten obsługuje urządzenia
pamięci masowej USB, odtwarzacze MP3,
aparaty cyfrowe oraz czytniki kart USB.
• Odtwarzacz ten nie obsługuje nazw
folderów lub plików dłuższych niż 128
znaków.
• Niektóre urządzenia USB/Zewnętrzny dysk
twardy/aparaty cyfrowe mogą nie być
kompatybilne z tym urządzeniem.
• Ten odtwarzacz obsługuje systemy plików
FAT16, FAT32 i NTFS.
• Urządzenia USB należy podłączać
bezpośrednio do portu USB odtwarzacza.
Podłączanie za pośrednictwem przewodu
USB może spowodować problemy z
kompatybilnością.
• Włożenie więcej niż jednego urządzenia
pamięci masowej do czytnika z wieloma
gniazdami urządzenie może spowodować
nieprawidłowe działanie czytnika.
• Odtwarzacz ten nie obsługuje protokołu
PTP.
• Nie należy odłączać urządzenia USB
podczas „ładowania”.
• Im większa rozdzielczość obrazu, tym
bardziej opóźnione jest jego wyświetlenie.
• Ten odtwarzacz nie odtwarza plików MP3
z zastosowaniem systemu DRM (ang.
Digital Rights Management), pobranych z
komercyjnych stron internetowych.
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko filmy o
częstotliwości odświeżania niższej niż 30
klatek/s.
Obsługiwane pliki wideo
Rozszerz. pliku
Zawartość
*.avi
AVI
Kodek wideo
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
MKV
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Kodek audio
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rozdzielczość
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Obsługiwane pliki muzyczne
Rozszerz. pliku
*.mp3
*.wma
Zawartość
MP3
Kodek audio
Zakres obsługi
WMA
* C zęstotliwości próbkowania (w kHz) — 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* S zybkości transmisji — wszystkie szybkości w przedziale od 5
kb/s do 384 kb/s
WMA
MP3
-
Loga płyt obsługiwanych przez odtwarzacz
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Płyta Blu-ray
BD-LIVE
System telewizyjny PAL używany w Polsce,
Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech itd.
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•Ograniczenia
-Nawet jeśli dany plik jest kodowany przez jeden z wyżej wymienionych obsługiwanych
kodeków, plik może nie zostać odtworzony, gdy występuje problem z jego zawartością.
-Normalne odtwarzanie nie jest gwarantowane, jeśli dane znajdujące się w pliku są nieprawidłowe
lub sam plik jest uszkodzony.
-Pliki o szybkości transmisji/częstotliwości klatek wyższej niż standardowa mogą powodować
zakłócenia dźwięku lub obrazu podczas odtwarzania.
-Funkcja wyszukiwania (pomijania) nie jest dostępna, jeśli tabela z indeksem pliku jest uszkodzona.
•Dekoder wideo
-Obsługuje do H.264, poziom 4.1 i AVCHD
-Nie obsługuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-MPEG4 SP, ASP:
Poniżej 1280 x 720: Maks. 60 klatek
Powyżej 1280 x 720: Maks. 30 klatek
-Nie obsługuje GMC 2 lub nowszej wersji
•Dekoder audio
-Obsługuje WMA 7, 8, 9 i STD
-Nie obsługuje częstotliwości próbkowania WMA 22050 Hz mono
Akcesoria
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej :
Baterie do pilota (rozmiar AAA)
Podręcznik użytkownika
Pilot
7
Panel tylny
Panel przedni
a b
a
c
bc d e
g
1
2
3
4
5
6
7
TACA NA PŁYTĘ
Po otwarciu można na niej umieścić płytę.
WYŚWIETLACZ
Wyświetla informacje o odtwarzaniu, czasie itp.
CZUJNIK PILOTA
Wykrywa sygnały pilota.
PRZYCISK OTWIERANIA/
ZAMYKANIA
Otwiera i zamyka tacę na płytę.
f
PRZYCISK ZASILANIA
Służy do włączania i wyłączania odtwarzacza.
GNIAZDO USB HOST
Służy do podłączania urządzenia pamięci flash USB i może być używane jako
pamięć podczas połączenia z usługą BD-LIVE. Można go również używać do
aktualizacji oprogramowania i odtwarzania plików MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
PRZYCISK ODTWARZANIA/
PAUZY
✎ UWAGA
Uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie płyty.
▪▪ Aktualizacje oprogramowania wymagające korzystania z gniazda USB Host mogą być wykonywane tylko za
pomocą urządzenia pamięci flash USB.
▪▪ Jeśli odtwarzacz wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można włączyć filmu naciskając przycisk odtwarzania
na odtwarzaczu lub pilocie. Aby odtwarzać film, należy w menu płyty wybrać Odtwarzaj film lub Uruchom, a
następnie nacisnąć przycisk WPROWADŹ.
8
1
LAN
Umożliwia korzystanie z usług dostępnych w sieci i usługi BD-LIVE, a
także pobieranie aktualizacji oprogramowania przy użyciu połączenia z
siecią.
2
HDMI OUT
Korzystając z przewodu HDMI, można podłączyć złącze wyjścia HDMI do
złącza wejścia HDMI w odbiorniku telewizyjnym, aby uzyskać najlepszą
jakość obrazu, lub do odbiornika, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.
3
DIGITAL AUDIO OUT
Służy do podłączania do odbiornika AV.
Połączenia
Pilot
Opis pilota
Służy do włączania i wyłączania odtwarzacza.
Służy do włączania i wyłączania telewizora.
Po konfiguracji umożliwia ustawienie
źródła sygnału w telewizorze.
Służy do otwierania i zamykania tacy na płytę.
Regulacja głośności telewizora.
Przyciski numeryczne służą do obsługi opcji.
Służy do wyświetlania menu płyty.
Służy do wyświetlania menu podręcznego/
menu tytułów.
Służą do przeszukiwania płyty do przodu/
do tyłu.
Przerywa odtwarzanie płyty.
Umożliwia przechodzenie do tyłu lub do
przodu.
Zatrzymuje płytę.
Rozpoczyna odtwarzanie płyty.
Umożliwia przejście do głównego menu.
Umożliwia zmianę języka napisów
odtwarzanych z płyt Blu-ray/DVD.
Umożliwia dostęp do różnych funkcji audio na
płycie (Blu-ray/DVD).
Umożliwia korzystanie z menu Narzędzia.
Wyświetla informacje dotyczące
odtwarzania podczas odtwarzania płyty
Blu-ray/DVD.
Umożliwia wybór pozycji menu i zmianę
wartości menu.
Służy do zamykania menu.
Powoduje powrót do poprzedniego menu.
Służą do obsługi menu odtwarzacza oraz
niektórych funkcji płyt Blu-ray.
Umożliwia korzystanie z funkcji Bonusview.
Wyświetla obraz na pełnym ekranie
telewizora
Umożliwia powtarzanie odtwarzania tytułu,
rozdziału, utworu lub płyty.
Umożliwia odtwarzanie płyty w trybie z
powtarzaniem A-B.
Wkładanie baterii
✎ UWAGA
A. Podłączanie do telewizora
Podłączanie do telewizora przy użyciu przewodu HDMI − najlepsza
jakość
1. Za pomocą przewodu HDMI połącz złącze HDMI OUT z tyłu odtwarzacza ze złączem
telewizora HDMI IN. Patrz strona 11.
2. Włącz odtwarzacz i telewizor.
3. Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki sygnał HDMI z odtwarzacza
nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.
✎ UWAGA
▪▪ Przewód HDMI przesyła cyfrowe sygnały wideo/audio, więc podłączanie przewodu audio nie jest konieczne.
▪▪ Jeśli odtwarzacz jest podłączony do telewizora w trybie wyjścia HDMI 720p, 1080i, 1080p, należy użyć
przewodu HDMI o dużej prędkości (kategorii 2).
▪▪ Przewód HDMI przesyła do telewizora czysty sygnał cyfrowy.
Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji HDCP (ochrona szerokopasmowych danych cyfrowych), na ekranie
pojawią się szumy.
▪▪ W zależności od posiadanego telewizora, niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać. Więcej
informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
▪▪ Po podłączeniu odtwarzacza do telewizora za pomocą przewodu HDMI po raz pierwszy lub w przypadku
podłączania do nowego telewizora rozdzielczość wyjściowa HDMI zostanie automatycznie ustawiona na
najwyższą rozdzielczość telewizora.
▪▪ Długi przewód HDMI może spowodować zakłócenia na ekranie. W takim przypadku należy w menu ustawić
funkcję Deep Color na Wył..
▪▪ Jeśli do podłączenia do wyświetlacza został użyty przewód HDMI-DVI, należy do systemu audio podłączyć
także wyjście Digital Audio OUT, aby odtwarzać dźwięk.
▪Gdy pilot nie działa prawidłowo :
• Sprawdź ustawienie biegunów (+/–) baterii.
• Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.
• Sprawdź, czy nie ma przeszkód na drodze sygnału do czujnika zdalnego sterowania.
• Sprawdź, czy w pobliżu nie ma lamp jarzeniowych.
! PRZESTROGA
▪Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie należy ich wkładać do kosza ze zwykłymi odpadkami.
9
B. Podłączanie do systemu audio
• Przed włączeniem odbiornika AV należy zmniejszyć głośność. Nagły, głośny dźwięk może
spowodować uszkodzenie głośników i słuchu użytkownika.
• Dostosuj format wyjścia audio do możliwości odbiornika AV.
• Rozmieszczenie złączy wejść HDMI może zależeć od typu odbiornika AV. Więcej
informacji zawiera instrukcja obsługi odbiornika AV.
Przypadek 1 : podłączanie do systemu audio (odbiornik AV z
obsługą łącza HDMI) − najwyższa jakość (zalecane)
1. Za pomocą przewodu HDMI połącz złącze HDMI OUT z tyłu odtwarzacza ze złączem
odbiornika AV HDMI IN. Patrz strona 11.
2. Za pomocą przewodu HDMI połącz złącze HDMI OUT odbiornika AV ze złączem telewizora HDMI IN.
3. Włącz odtwarzacz, telewizor i odbiornik AV.
4. Przy użyciu przycisku wyboru wejścia na odbiorniku AV i telewizorze wybierz wejście HDMI,
z którego ma być odtwarzany dźwięk i obraz z odtwarzacza. Informacje na temat wyboru
wejścia audio w odbiorniku AV zawiera instrukcja obsługi odbiornika.
Przypadek 2 : podłączanie do systemu audio (odbiornik AV z
systemem Dolby Digital lub dekoder DTS) − lepsza jakość
1. Za pomocą przewodu koncentrycznego połącz złącze DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) z
tyłu odtwarzacza ze złączem DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) odbiornika AV. Patrz strona 11.
2. Za pomocą przewodu/-ów sygnału HDMI połącz złącza HDMI z tyłu odtwarzacza ze złączami
HDMI telewizora.
3. Włącz odtwarzacz, telewizor i odbiornik AV.
4. Przy użyciu przycisku wyboru wejścia na odbiorniku AV wybierz wejście zewnętrzne, co
umożliwi odtwarzanie dźwięku z urządzenia. Informacje na temat wyboru wejścia audio w
odbiorniku AV zawiera instrukcja obsługi odbiornika.
5. Naciskając przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora wybierz źródło HDMI wideo .
10
C. Podłączanie do sieci
Ten odtwarzacz umożliwia korzystanie z usług dostępnych w sieci, np. BD-LIVE, oraz
pobieranie aktualizacji oprogramowania po podłączeniu do sieci. Aby nawiązać połączenie,
zalecamy skorzystanie z Modem szerokopasmowy (ze zintegrowanym ruterem) lub z rutera
IP. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania rutera, zapoznaj się z jego instrukcją
obsługi lub skontaktuj się z jego producentem w celu otrzymania pomocy technicznej.
Sieć telewizji kablowejq
1. Za pomocą przewodu Direct LAN (UTP) przewodu CAT 5 połącz złącze LAN odtwarzacza
ze złączem LAN modemu lub rutera. Patrz strona 11.
2. Aby ustawić opcje sieciowe, patrz strona 16.
✎ UWAGA
▪▪ W zależności od używanego rutera lub od zasad danego dostawcy usług internetowych dostęp do serwera
z aktualizacją oprogramowania firmy Samsung może nie być możliwy. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
▪▪ Użytkownicy DSL powinni łączyć się z siecią za pomocą rutera.
▪▪ Aby korzystać z funkcji AllShare, należy podłączyć dany komputer do sieci w sposób pokazany na ilustracji.
Połączenie może być przewodowe.
Podłączanie do telewizora
Podłączanie do systemu audio
Przypadek 1 : Przewód HDMI
(kupowany osobno)
Przewód HDMI
(kupowany osobno)
Przypadek 1 : Przewód HDMI
(kupowany osobno)
Sieć
Modem szerokopasmowy
(ze zintegrowanym ruterem)
Usługi szero
kopasmowe
lub
Przypadek 2 : przewód
koncentryczny (kupowany osobno)
Ruter
Modem
szerokopasmowy
Usługi szero
kopasmowe
K orzystanie z funkcji AllShare podczas pracy na
komputerze z połączeniem sieciowym
✎UWAGA : Uwaga: To urządzenie można podłączyć do sieci tylko za pomocą sieci przewodowej.
11
Konfiguracja
Nawigacja po menu
Ustawienia początkowe
1. Podłącz odtwarzacz, a następnie włącz
telewizor.
Przy pierwszym podłączaniu odtwarzacza
do telewizora odtwarzacz zostanie
włączony automatycznie i wyświetlony
zostanie ekran Ustawienia początkowe.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany
język i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Przy użyciu przycisku WPROWADŹ
wybierz przycisk Uruchom.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
żądane proporcje ekranu telewizora, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
5. Wybierz tryb Auto, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Jeśli nie masz
sieci domowej, naciśnij na pilocie przycisk
NIEBIESKIEGO (D). Zostanie wyświetlone od
razu menu główne.
6. Odtwarzacz płyt Blu-ray automatycznie
weryfikuje sieć przewodową. Po
zakończeniu weryfikacji na ekranie
zostanie wyświetlony napis “Sieć
użytkownika działa poprawnie).” Naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
12
7. Zostanie wyświetlony komunikat
“Konfiguracja ustawień początkowych
zakończone.” a następnie zostanie
wyświetlony ekran główny. - Jeśli odtwarzacz Blu-ray nie zostanie podłączony do sieci lub jeśli chcesz podłączyć go ręcznie, przejdź do części Konfiguracja sieci na stronie 16.
2
3
1
4
5
6
3
2
✎ UWAGA
▪▪ Menu główne zostanie wyświetlone dopiero
po konfiguracji ustawień początkowych, poza
opisanym poniższej wyjątkiem.
▪▪ Naciśnięcie przycisku NIEBIESKIEGO (D)
podczas konfiguracji ustawień sieci umożliwia
dostęp do głównego menu nawet wtedy, gdy
konfiguracja sieci nie została jeszcze ukończona.
▪▪ Po powrocie do głównego menu tryb pełnego
ekranu zostanie automatycznie anulowany.
▪▪ Aby ponownie wyświetlić ekran Ustawienia
początkowe w celu zmiany ustawień, naciśnij
przycisk ODTWARZANIA/PAUZA ( ) na
przednim panelu urządzenia i przytrzymaj
przez ponad 5 sekund (w urządzeniu nie może
znajdować się płyta). Spowoduje to zresetowanie
odtwarzacza do ustawień domyślnych.
▪▪ Jeśli odtwarzacz został podłączony do telewizora
firmy Samsung z funkcją Anynet+(HDMI-CEC)
przy użyciu przewodu HDMI oraz 1.) funkcja
Anynet+(HDMI-CEC) w telewizorze i odtwarzaczu
została ustawiona na Wł oraz 2.) ustawiony
w telewizorze język jest obsługiwany przez
odtwarzacz, język ten zostanie automatycznie
ustawiony jako preferowany w odtwarzaczu.
▪▪ Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania
przez ponad 5 minut i nie będą wykonywane
żadne czynności, w telewizorze zostanie włączony
wygaszacz ekranu. Jeśli odtwarzacz pozostanie w
trybie wygaszacza ekranu przez ponad 25 minut,
zostanie automatycznie wyłączone zasilanie.
1
1
2
3
4
4
Przycisk WPROWADŹ/KIERUNKOWE :
Poruszanie kursorem lub wybór pozycji.
Włączanie aktualnie wybranej pozycji.
Potwierdzenie ustawienia.
Przycisk EXIT : Służy do zamykania
bieżącego menu.
• Menu główne
2
YouTube
3
4
5
Brak dysku a Zmień urządz.
d Wyśw. urządzenia
" Wejdź
Powoduje wybór opcji Zdjęcia.
Powoduje wybór opcji Muzyka.
Powoduje wybór opcji Ustawienia.
Wyświetla dostępne przyciski.
Aby wyświetlić menu Ustawienia i jego
podmenu, wykonaj poniższe czynności :
1. Naciśnij przycisk POWER.
Zostanie wyświetlone menu główne.
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
opcję Ustawienia i naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
żądane podmenu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną
pozycję i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
5. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
Przycisk RETURN : powoduje powrót do
poprzedniego menu.
1
Powoduje wybór opcji YouTube.
Wyświetlanie menu Ustawienia
Przycisk HOME : Umożliwia przejście do
głównego menu.
Wideo
Powoduje wybór opcji Widea.
6
✎ UWAGA
▪▪ W zależności od wybranego menu procedura
dostępu może się różnić. Po aktualizacji
wersji oprogramowania menu ekranowe tego
odtwarzacza może się zmienić.
Obraz
Użytkownik może konfigurować różne opcje
wyświetlacza, np. Proporcje ekranu TV,
Rozdzielczość itd.
Współ. prop. obr. TV
W zależności od typu używanego telewizora
konieczne może być dopasowanie proporcji ekranu
•16:9 Oryginalny : Wybierz w przypadku
podłączenia odtwarzacza do telewizora o ekranie
16:9. Odtwarzacz będzie wyświetlał wszystkie
treści w swojej oryginalnej proporcji obrazu.
Podczas odtwarzania treści sformatowanej
w 4:3 z lewej i z prawej strony ekranu będą
wyświetlane czarne paski.
•16:9 Pełny : Wybierz w przypadku
podłączenia odtwarzacza do telewizora
o ekranie 16:9. Wszystkie obrazy
będą wypełniały cały ekran. Obrazy
sformatowane w 4:3 zostaną rozciągnięte.
•4:3 Letter Box : Wybierz w przypadku
podłączenia odtwarzacza do telewizora o
ekranie 4:3. Odtwarzacz wyświetli wszystkie
obrazy w oryginalnej proporcji obrazu.
Podczas odtwarzania treści sformatowanej
w 16:9 na górze i na dole ekranu będą
wyświetlane czarne paski.
•4:3 Pan-Scan : Wybierz w przypadku
podłączenia odtwarzacza do telewizora o ekranie
4:3. Obrazy 16:9 będą wyświetlane z odciętymi
dużymi fragmentami z lewej i z prawej strony.
✎UWAGA
▪▪ Dostępność formatów obrazu zależy od typu płyty.
▪▪ W przypadku wyboru proporcji obrazu i opcji
innej niż proporcja ekranu danego telewizora
wyświetlany obraz może być zniekształcony.
▪▪ W przypadku wyboru trybu 4:3 Pan-Scan lub 4:3
Letter Box naciśnięcie przycisku FULL SCREEN
na pilocie nie przełączy na widok pełnego ekranu.
▪▪ W przypadku wyboru ustawienia 16:9 Oryginalny
na ekranie telewizora może zostać wyświetlony 4:3
Pillarbox (czarne paski po obu stronach obrazu). W takim przypadku naciśnięcie przycisku FULL
SCREEN na pilocie nie przełączy na widok
pełnego ekranu.
BD Wise (tylko odtwarzacze firmy
Samsung)
BD Wise to najnowsze rozwiązanie połączeń
firmy Samsung.
W przypadku podłączenia odtwarzacza firmy
Samsung do telewizora firmy Samsung z funkcją
BD Wise przy użyciu przewodu HDMI i jeśli
odtwarzacz i telewizor obsługują funkcję BD Wise,
odtwarzacz wyświetla wideo przy rozdzielczości
wideo i częstości klatek płyty BD/DVD.
•Wył : Rozdzielczość wyjściowa pozostaje
taka, jak poprzednio ustawiona w menu
Rozdzielczość, niezależnie od rozdzielczości.
Patrz Rozdzielczość poniżej.
•Wł : Odtwarzacz wyświetla wideo przy
oryginalnej rozdzielczości i częstości klatek
płyty BD/DVD.
✎ UWAGA
▪▪ Jeśli włączona jest funkcja BD Wise, opcja
Rozdzielczość jest automatycznie ustawiona
domyślnie na BD Wise, a funkcja BD Wise jest
wyświetlana w menu Rozdzielczość.
▪▪ Jeśli to urządzenie jest podłączone do
urządzenia, które nie obsługuje funkcji BD Wise,
korzystanie z funkcji BD Wise nie jest możliwe.
▪▪ Aby zapewnić poprawne działanie funkcji BD
Wise, należy ustawić odpowiednie menu BD
Wise odtwarzacza i telewizora na Wł.
Rozdzielczość
Umożliwia ustawienie rozdzielczości wyjściowej
sygnału HDMI wideo na Auto, 1080p, 1080i,
720p lub 576p/480p. Wartość ta oznacza
liczbę linii wideo na klatkę. Litery ”i” oraz ”p”
oznaczają odpowiednio tryby ”z przeplotem” i
”kolejnoliniowy”. Im więcej linii, tym wyższa jakość.
•Auto : Powoduje automatyczne ustawienie
rozdzielczości wyjściowej na maksymalną
rozdzielczość podłączonego telewizora.
•BD Wise : Powoduje automatyczne
ustawienie rozdzielczości na rozdzielczość płyty
BD/DVD, jeśli odtwarzacz został podłączony do
telewizora z funkcją BD Wise za pośrednictwem
HDMI. (Pozycja menu BD Wise pojawia się
tylko, gdy funkcja BD Wise jest ustawiona na
Wł. Patrz BD Wise powyżej.)
•1080p : Wyprowadza 1080 linii w trybie
kolejnoliniowym.
•1080i : Wyprowadza 1080 linii w trybie z
przeplotem.
•720p : Wyprowadza 720 linii w trybie
kolejnoliniowym.
•576p/480p : Wyprowadza 576/480 linii w
trybie kolejnoliniowym.
Rozdzielczość w zależności od trybu wyjścia
• Odtwarzanie płyty Blu-ray/treści internetowych/treści cyfrowych
Konfiguracja
HDMI/podłączone
Wyjście
Tryb HDMI
Płyta Blu-ray
Treści internetowe/Treści cyfrowe
BD Wise
Rozdzielczość płyty Blu-ray
1080p
Auto
Maksymalna rozdzielczość wejścia
telewizora
Maksymalna rozdzielczość wejścia
telewizora
[email protected]
(Ramka filmu : Wył)
[email protected]
[email protected]
Ramka filmu : Auto
(24Fs)
[email protected]
[email protected]
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• Odtwarzanie płyt DVD
Konfiguracja
Wyjście
HDMI/podłączone
Tryb HDMI
BD Wise
576i/480i
Auto
Maksymalna rozdzielczość wejścia telewizora
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
13
✎ UWAGA
▪▪ Jeśli podłączony do odtwarzacza telewizor nie
obsługuje funkcji Ramka filmu lub wybranej
rozdzielczości, zostanie wyświetlony komunikat
„Jeśli po wybraniu opcji „Tak” obraz nie jest
wyświetlany, zaczekaj 15 sekund na powrót do
poprzedniej rozdzielczości. Czy chcesz zmienić
rozdzielczość?”.
W przypadku wyboru opcji Tak, ekran
telewizoraprzez 15 sekund nie będzie
wyświetlał żadnego obrazu, a następnie
zostanie automatycznie przywrócona poprzednia
rozdzielczość.
▪▪ Jeśli po zmianie rozdzielczości, ekran nadal nie
będzie wyświetlał żadnego obrazu, wyjmij wszystkie
płyty, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
ODTWARZANIA/PAUZA ( ) z przodu odtwarzacza
dłużej niż 5 sekund. Zostaną przywrócone domyślne
ustawienia fabryczne. Postępuj zgodnie z krokami
podanymi na poprzedniej stronie, aby uzyskać dostęp
do poszczególnych trybów i wybrać ustawienie
ekranu, które będzie obsługiwane przez telewizor.
▪▪ W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
wszystkie dane użytkownika przechowywane w bazie
danych BD zostaną usunięte.
▪▪ Aby odtwarzacz mógł pracować w trybie Ramka
filmu (24 na s), płyta Blu-ray musi obsługiwać tę
prędkość.
Ramka filmu (24 na s)
Ustawienie funkcji Ramka filmu (24 na s)
na Auto pozwala na dostosowanie wyjścia
HDMI odtwarzacza do wysyłania 24 klatek
na sekundę, co umożliwia uzyskanie lepszej
jakości obrazu.
Funkcja Ramka filmu (24 na s) działa
wyłącznie z telewizorami obsługującymi
tę prędkość. Funkcję Ramka filmu można
wybrać tylko wtedy, gdy rozdzielczość
wyjściowa odtwarzacza znajduje się w trybie
HDMI 1080i lub 1080p.
• Auto : Włącza funkcję Ramka filmu (24 na s).
• Wył : Wyłącza funkcję Ramka filmu (24 na s).
14
Format kolorów HDMI
Umożliwia dostosowanie ustawienia formatu
przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI do
możliwości podłączonego urządzenia
(telewizor, monitor itp.).
• Auto : Automatycznie ustawia optymalny
format odtwarzacza obsługiwany przez
dane urządzenie.
• YCbCr (4:4:4) : Jeśli dany telewizor
obsługuje przestrzeń kolorów YCbCr
za pośrednictwem HDMI, wybierz to
ustawienie w celu wyświetlania obrazu w
standardowej gamie kolorów YCbCr.
• RGB (standard) : Wybierz, aby wyświetlać
obrazy w standardowej gamie kolorów RGB.
• RGB (rozszerz.) : W przypadku podłączenia
odtwarzacza do wyświetlacza DVI, np.
monitora, wybierz tę opcję w celu wyświetlania
obrazu w rozszerzonej gamie kolorów RGB.
HDMI Deep Color
Umożliwia przesyłanie obrazu wideo z gniazda
HDMI OUT z funkcją Deep Color. Funkcja
Deep Color zapewnia lepsze odwzorowanie
kolorów i nadanie im większej intensywności.
• Auto : Odtwarzacz będzie przesyłał obraz
wideo z włączoną funkcją Deep Color do
podłączonego telewizora, który obsługuje
funkcję HDMI Deep Color.
• Wył : Obraz będzie odtwarzany z
wyłączoną funkcją Deep Color.
Tryb progresywny
Umożliwia poprawę jakości obrazu DVD.
• Auto : Należy wybrać, aby odtwarzacz
automatycznie ustawiał najlepszą jakość
obrazu dla oglądanego DVD.
• Obraz : Wybierz, aby uzyskać najlepszą
jakość obrazu podczas oglądania koncertu
lub programu telewizyjnego nagranego na
płycie DVD.
Dźwięk
Wyjście cyfrowe
Ustawienie Wyjścia cyfrowego zostało
dostosowane do możliwości odbiornika AV
podłączonego do odtwarzacza :
• PCM : To jest ustawienie domyślne.
Jest zgodne z większością telewizorów i
odbiorników.
• Bitstream (nieprzetworzone) : Wybierz,
jeśli chcesz, aby odbiornik dekodował
wszystkie sygnały audio. Nie będzie
dostępny materiał audio funkcji Bonusview.
• Bitstream (kodowanie DTS) : Oryginalny
sygnał audio będzie kodowany do DTS.
• Bitstream (kodowanie Dolby D)
:Oryginalny sygnał audio będzie kodowany
do Dolby Digital.
Więcej informacji znajduje się w tabeli wyboru
wyjścia cyfrowego.
Wybór wyjścia cyfrowego
Konfiguracja
Połączenie
PCM
PCM
Bitstream
(nieprzetworzone)
Bitstream
(kodowanie
DTS)
Odbiornik
Odbiornik
Odbiornik AV
AV
AV
obsługujący
obsługujący koncentryczny obsługujący koncentryczny
HDMI lub
HDMI
HDMI
Koncentryczny
Do PCM 7,1 PCM 2 kan.
kan.
PCM
Bitstream
(kodowanie
Dolby D)
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI lub
Koncentryczny
ze zmienionym Kodowanie
PCM 2 kan. DTSkodowaniem
Dolby Digital *
ze zmienionym Kodowanie
Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital DTSkodowaniem
Dolby Digital *
Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Dolby Digital DTS ze zmienionym Kodowanie
Plus
Digital Plus
kodowaniem
Dolby Digital *
Strumień
DTS
ze
zmienionym
Kodowanie
dźwięku na Dolby TrueHD PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital kodowaniem
Dolby Digital *
płycie Bluray
DTS ze zmienionym Kodowanie
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS
kodowaniem
Dolby Digital *
DTS-HD High
DTS-HD High
Resolution PCM 2 kan. PCM 2 kan. Resolution
Audio
Audio
DTS-HD
DTS-HD
Master Audio PCM 2 kan. PCM 2 kan. Master Audio
DTS
DTS ze zmienionym Kodowanie
kodowaniem
Dolby Digital *
DTS
DTS ze zmienionym Kodowanie
kodowaniem
Dolby Digital *
PCM
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Strumień
Dolby
Dolby
dźwięku na Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Digital
Digital
płycie DVD
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Konfiguracja
Połączenie
Opis dla
płyty Blu-ray
Dowolne
PCM
Bitstream
(nieprzetworzone)
Bitstream
(kodowanie
DTS)
Odbiornik
Odbiornik
Odbiornik AV
AV
AV
obsługujący
koncentryczny
koncentryczny
obsługujący
obsługujący
HDMI lub
HDMI
HDMI
Koncentryczny
Dekoduje główną ścieżkę
dźwiękową oraz strumień
dźwięku BONUSVIEW w
postaci dźwięku PCM i
dodaje efekty dźwiękowe
nawigacji.
Dekoduje główną
ścieżkę dźwiękową
Wysyła tylko główny
oraz strumień
strumień dźwięku, aby
dźwięku BONUSVIEW
dany odbiornik AV mógł
w postaci dźwięku
dekodować strumień
PCM i dodaje efekty
bitowy dźwięku.
dźwiękowe nawigacji,
Dźwięk BONUSVIEW
a następnie ponownie
lub efekty dźwiękowe
koduje dźwięk w
nawigacji nie będą
formacie PCM do
emitowane.
postaci strumienia
bitowego DTS.
Bitstream
(kodowanie
Dolby D)
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI lub
Koncentryczny
Dekoduje
główną ścieżkę
dźwiękową oraz
strumień dźwięku
BONUSVIEW w
postaci dźwięku
PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji, a
następnie ponownie
koduje dźwięk w
formacie PCM do
postaci cyfrowego
strumienia
bitowego Dolby lub
PCM.
* Jeśli Strumień źródłowy jest 2 kan. lub mono, ustawienia „kodowanie Dolby D” nie zostaną
zastosowane. Wyjście zostanie ustawione na PCM 2 kan.
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie
dźwięków :
-- Główny strumień dźwięku : główna ścieżka
audio.
-- Ścieżka BONUSVIEW : Ścieżka
dodatkowa, np. komentarz reżysera lub
aktora.
-- Efekty dźwiękowe nawigacji : Po
wybraniu menu nawigacji mogą być
emitowane efekty dźwiękowe nawigacji.
Efekty dźwiękowe nawigacji różnią się w
zależności od płyty Blu-ray.
✎UWAGA
▪▪ Należy zwrócić uwagę na wybór prawidłowego
trybu wyjścia audio, gdyż nieprawidłowe
ustawienie spowoduje, że nie będzie słychać
dźwięku lub będzie słychać głośny hałas.
▪▪ Jeśli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor)
nie obsługuje skompresowanych formatów
(Dolby Digital, DTS), zostanie ustawiony sygnał
audio PCM.
▪▪ Zwykłe płyty DVD nie zawierają materiałów
dźwiękowych BONUSVIEW i efektów
dźwiękowych nawigacji.
▪▪ Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają dodatkowej
materiałów dźwiękowych BONUSVIEW i efektów
dźwiękowych nawigacji.
▪▪ Ta konfiguracja wyjścia cyfrowego nie ma
wpływu na wyjście audio HDMI telewizora.
Wpływa jednak na wyjście koncentryczny
i wyjście audio HDMI, jeśli odtwarzacz jest
podłączony do odbiornika AV.
▪▪ W przypadku odtwarzania ścieżek dźwiękowych
MPEG niezależnie od wybranych opcji wyjścia
cyfrowego (PCM, Bitstream) sygnał wyjściowy
audio ma format PCM.
Próbkowanie PCM
Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji
Próbkowanie PCM zredukowane do 48kHz i
96kHz.
• Wył : Wybierz tę opcję, jeśli odbiornik AV
podłączony do odtwarzacza obsługuje
częstotliwości 96 kHz.
• Wł : Wybierz tę opcję, jeśli odbiornik
AV podłączony do odtwarzacza nie
obsługuje częstotliwości 96 kHz. Sygnały
o częstotliwości próbkowania 96 kHz
zostaną zmienione na sygnały 48 kHz.
✎UWAGA
▪▪ Nawet gdy opcja Próbkowanie PCM jest
ustawiona na Wył, niektóre płyty będą podawały
sygnał audio o zmniejszonej częstotliwości
próbkowania przez wyjścia koncentryczny
cyfrowe.
HDMI
• Jeśli dany telewizor nie jest zgodny
ze skompresowanymi formatami
wielokanałowymi (Dolby Digital, DTS),
odtwarzacz może emitować dźwięk PCM
zredukowany do dwóch kanałów nawet
wtedy, gdy strumień bitów (zmienionego
kodowania lub nieprzetworzony) został
ustawiony w menu konfiguracji.
• Jeśli telewizor nie jest zgodny z
częstotliwościami próbkowania PCM
powyżej 48 kHz, odtwarzacz może
emitować dźwięk PCM o częstotliwości
próbkowania zredukowanej do 48 kHz
nawet wtedy, gdy funkcja Próbkowanie
PCM jest ustawiona na Wył.
Dynamiczna kontrola zakresu
Pomimo odtwarzania z niską głośnością
użytkownik może wyraźnie słyszeć dialogi.
Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy
odtwarzacz wykryje sygnał Dolby Digital.
• Auto : Dynamiczna kontrola zakresu
zostanie automatycznie ustawiona na
podstawie informacji dostarczonych przez
dźwięk w trybie Dolby TrueHD.
• Wył : Ścieżka dźwiękowa filmu
będzie odtwarzana z zachowaniem
standardowego zakresu dynamiki.
• Wł : Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej filmów z niską głośnością
lub przez małe głośniki system może
zastosować odpowiednią korektę
zakresu dynamiki w celu wyraźniejszego
odtwarzania cichych partii i uniknięcia zbyt
głośnego odtwarzania dynamicznych scen.
Tr. red. do mniej. liczby kan.
Wybierz ten tryb dla sygnału stereo.
• Normalne Stereo : Miksowanie dźwięku
wielokanałowego do normalnego dźwięku
stereo. Wybierz ten tryb, jeśli dźwięk
słychać z telewizora lub wzmacniacza
stereo.
• Zgodne z trybem dźwięku
przestrzennego : Miksowanie dźwięku
wielokanałowego do obsługiwanego
dźwięku przestrzennego. Tryb ten obsługuje
dekodowanie dźwięku stereo odbiornika
AV w dźwięk przestrzenny.
15
Sieć
Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług
internetowych, aby sprawdzić, czy adres
IP jest stały czy dynamiczny. Jeśli adres
przydzielany jest dynamicznie — a tak jest
w większości przypadków — zalecamy
skorzystanie z automatycznej procedury
konfiguracji sieci. Jest to najprostszy sposób i
działa on w zwykle bez problemów.
W przypadku statycznego przydzielania
adresów należy zobaczyć procedurę ręcznej
konfiguracji.
Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować
ustawienia sieciowe.
✎UWAGA
▪▪ To urządzenie można podłączyć do sieci tylko za
pomocą sieci przewodowej.
Automatyczna konfiguracja sieci
1. W menu głównym za pomocą przycisków
◄► wybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Sieć, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Ustawienie sieci przewodowej, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci
przewodowej.
Ustawienia
Ustawienie sieci przewodowej
Obraz Konfiguracja IP
:Auto
\
Dźwięk Adres IP
: 0
0
0
0
Sieć
Maska podsieci
: 0
0
0
0
System Brama:
0
0
0
0
Język
DNS
:Auto
Zabezpieczenia
: 0
0
0
0
Ogólne Serwer DNS
Pomoc techn.
> Przenieś " Wieberz ' Powrót
16
4. W polu Konfiguracja protokołu
internetowego, zaznacz opcję
Automatycznie, jeśli nie została jeszcze
wybrana. (Naciśnij przycisk WPROWADŹ,
aby wybrać opcję AUTO, a następnie
ponownie naciśnij przycisk WPROWADŹ.)
5. Auto Function (Funkcja automatyczna)
uzyskuje i uzupełnia wartości Adres IP,
Maska podsieci itd. automatycznie.
6. Gdy funkcja Sieć zakończy pobieranie
parametrów sieci, naciśnij przycisk RETURN.
7. Wybierz polecenie Test sieci, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ, aby
sprawdzić, czy odtwarzacz został
poprawnie połączony z siecią.
8. Po zakończeniu testu sieci naciśnij
przycisk RETURN, aby wrócić do menu
głównego.
9. Jeśli funkcja Sieć nie pobierze parametrów sieci
lub użytkownik wybrał opcję Ręczny, należy
przejść do wskazówek dla konfiguracji ręcznej
Ręczna konfiguracja sieci
Przed rozpoczęciem ręcznej konfiguracji sieci
należy uzyskać wartości ustawień sieciowych.
Aby uzyskać wartości ustawień sieci z
większości komputerów z systemem Windows,
postępuj według poniższych kroków:
▪▪ Windows XP
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci
w prawym, dolnym rogu pulpitu Windows.
2. W wyświetlonym menu kliknij opcję Stan.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
kartę Pomoc techniczna.
4. Na karcie Pomoc techniczna kliknij
przycisk Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
▪▪ Windows 7
1. Kliknij ikonę sieci w prawym, dolnym rogu
pulpitu Windows.
2. W wyświetlonym menu kliknij opcję
Centrum sieci i udostępniania.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym
kliknij opcję Połączenie sieci lokalnej
lub Połączenie sieci bezprzewodowej w
zależności od typu połączenia sieciowego.
4. Na karcie Pomoc techniczna kliknij
przycisk Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
Aby wprowadzić ustawienia sieci do urządzenia,
postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. W menu głównym za pomocą przycisków
◄► wybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Sieć, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Ustawienie sieci przewodowej, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci
przewodowej.
4. Na ekranie Konfiguracja IP naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ręczny, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
6. Naciśnij przycisk ▼, aby wpisać dane w
pierwszym polu (Adres IP).
7. Za pomocą przycisków numerycznych na
pilocie wprowadź liczby.
8. Po zakończeniu wypełniania danego
pola, naciśnij przycisk ►, aby przejść do
kolejnego pola.
Możesz także korzystać z przycisków
strzałek, aby przemieszczać się w górę,
dół i z powrotem.
9. Wprowadź wartości w polach : Adres IP,
Maska podsieci oraz Brama.
10. Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do opcji DNS.
11.Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola opcji DNS.
12. Wprowadź liczby jak powyżej.
13.Naciśnij na pilocie przycisk RETURN.
14.Następnie uruchom funkcję Test sieci,
aby sprawdzić, czy urządzenie zostało
podłączone do danej sieci.
Test sieci
To menu umożliwia podłączenie sieci przewodowej
lub sprawdzenie, czy połączenie sieciowe działa.
Stan sieci
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, czy działa
połączenie z siecią i Internetem.
Połączenie internet owe BD-LIVE
Ustaw, aby zezwolić na połączenie z
Internetem lub go zabronić podczas
korzystania z usługi BD-LIVE.
• Zezwól (wszystkie) : Można odbierać
wszystkie dane BD-LIVE przez połączenie
internetowe.
• Zezwól (tylko prawidłowe) : Można
odbierać tylko treści BD-LIVE z ważnym
certyfikatem.
• Zabroń : Nie można odbierać żadnych danych
BD-LIVE przez połączenie internetowe.
✎UWAGA
▪▪ Czym jest ważny certyfikat?
Jeśli odtwarzacz wysyła dane zapisane na
płycie oraz polecenie do serwera w celu
zatwierdzenia płyty za pośrednictwem usługi
BD-LIVE, serwer sprawdza ważność płyty na
podstawie przesłanych danych i odsyła certyfikat
z powrotem do odtwarzacza.
▪▪ Podczas korzystania z danych BD-LIVE
połączenie internetowe może być ograniczone.
System
Ustawienia początkowe
Korzystając z funkcji Ustawienia początkowe
można ustawić język, ustawienia sieci itp.
Aby uzyskać więcej informacji o funkcji
ustawień początkowych, patrz część
Ustawienia początkowe w tej instrukcji
obsługi. (Patrz strona 12)
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ to wygodna funkcja, która zapewnia
połączoną obsługę tego urządzenia oraz innych
odtwarzaczy firmy Samsung z funkcją Anynet+.
Aby korzystać z tej funkcji, podłącz ten
odtwarzacz do telewizora firmy Samsung przy
użyciu przewodu HDMI.
Włączona funkcja Anynet+ umożliwia obsługę
odtwarzacza za pomocą pilota telewizora firmy
Samsung, a odtwarzanie płyt można uruchomić
naciskając przycisk ODTWARZAJ (
) na
pilocie telewizora.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
telewizora.
• Wył : Funkcje Anynet+ są wyłączone.
• Wł : Funkcje Anynet+ są włączone.
✎UWAGA
▪▪ Funkcja jest niedostępna w przypadku, gdy
przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC.
▪▪ Jeśli telewizor Samsung ma logo Anynet+, to
obsługuje funkcję Anynet+.
▪▪ W zależności od posiadanego telewizora
niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie
działać.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
telewizora.
Zarządzanie danymi BD
Umożliwia zarządzanie pobranymi treściami
udostępnionymi przez płytę Blu-ray, która
obsługuje funkcję usługi BD-LIVE, i zapisanymi
w załączonym urządzeniu pamięci Flash.
Można sprawdzić informacje o urządzeniu,
m.in. pojemność pamięci, usunąć dane BD
lub zmienić nośnik pamięci Flash.
Informacje ekranowe o funkcji Zarządzanie
danymi BD :
• Łączne miejsce : Całkowita pamięć
urządzenia.
• Dostępne miejsce : Dostępna pamięć
urządzenia.
✎UWAGA
▪▪ W trybie pamięci zewnętrznej, jeśli urządzenie
USB zostanie odłączone w trakcie odtwarzania,
odtwarzanie płyty może zostać zatrzymane.
▪▪ Obsługiwane są tylko urządzenia USB
sformatowane w systemie plików FAT (etykieta
wolumenu DOS 8.3). Zalecamy używanie
urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0 o
prędkości odczytu/zapisu co najmniej 4 MB/s.
▪▪ Po sformatowaniu pamięci masowej może nie
działać funkcja wznawiania odtwarzania.
▪▪ Całkowity rozmiar dostępnej pamięci do
zarządzania danymi BD może być różny w
zależności od warunków.
Wideo na żądanie DivX®
Aby kupować i odtwarzać materiały DivX®
VOD, należy sprawdzić kody rejestracyjne
DivX® VOD.
Język
Można wybrać preferowany język menu
głównego, menu płyty itd.
• Menu ekranowe : Wybierz język tekstu
wyświetlanego na ekranie.
• Menu Dysk : Wybierz język menu płyty.
• Dźwięk : Wybierz język ścieżki dźwiękowej.
• Napisy : Wybierz język napisów płyty.
✎UWAGA
▪▪ Wybrany język będzie używany tylko wtedy, gdy
jest dostępny na płycie.
Zabezpieczenia
Otwarcie tego menu po raz pierwszy spowoduje
wyświetlenie ekranu ustawienia hasła.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź żądane 4-cyfrowe hasło.
Ocena rodzicielska BD
Umożliwia zapobieganie odtwarzaniu płyt Bluray dzięki określonym ocenom wieku, chyba
że zostanie wprowadzone hasło.
age ratings unless a password is entered.
• Wył : Funkcja Oceny rodzicielskiej BD
nie jest aktywna i wszystkie płyty Blu-ray
wyświetlane są w całości.
• Wł : Włączenie funkcji spowoduje, że nie
będą wyświetlane płyty Blu-ray z oceną
powyżej wybranej Oceny rodzicielskiej.
Ocena rodzicielska DVD
Funkcja ta działa w połączeniu z płytami DVD,
którym została przypisana ocena wieku i
ocena liczbowa, oznaczające poziom treści
odpowiedni do wieku. Liczby te pomagają
kontrolować, jakie typy płyt DVD mogą być
oglądane przez członków rodziny.
Wybierz żądany poziom kontroli.
Na przykład, jeśli wybrano poziomy od 1
do 6, nie będzie możliwe odtwarzanie płyt z
poziomami 7 i 8.
Wyższe numery oznaczają programy
przeznaczone dla widzów dorosłych.
Blokada YouTube
Ogranicza możliwość korzystania z serwisu
YouTube, chyba że zostanie podane hasło.
• Wył : Wyłącz blokadę YouTube.
• Wł : Włącz blokadę YouTube.
Zmień kod PIN
Umożliwia zmianę 4-cyfrowego hasła
używanego jako hasło dostępu do funkcji
bezpieczeństwa.
Jeśli nie pamiętasz hasła
1. Wyjmij płytę.
2.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ODTWARZANIA/
PAUZA ( ) na przednim panelu i
przytrzymaj go przez co najmniej 5
sekund.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne
wszystkich ustawień.
✎UWAGA
▪▪ W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
wszystkie dane użytkownika przechowywane w
bazie danych BD zostaną usunięte.
17
Ogólne
Strefa czasowa
Można wybrać strefę czasową właściwą dla
danego obszaru.
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
To menu Aktualizacja oprogramowania
umożliwia aktualizację oprogramowania
odtwarzacza w celu wprowadzenia ulepszeń
lub dodatkowych usług.
Online
Aby dokonać aktualizacji przez Internet,
wykonaj poniższe czynności :
1. Wybierz opcję Online, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlony komunikat o podłączaniu do
serwera.
2. Zostanie wyświetlony komunikat, jeśli
dostępna jest aktualizacja.
3. W przypadku wybrania opcji Tak,
odtwarzacz wyłączy się automatycznie
przed ponownym uruchomieniem. (Nie
wolno nigdy wyłączać odtwarzacza
podczas aktualizacji).
4. 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
postępu aktualizacji. Po zakończeniu
aktualizacji odtwarzacz zostanie
automatycznie wyłączony.
5. 5. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
odtwarzacz.
18
✎UWAGA
▪▪ Aktualizacja będzie ukończona, kiedy urządzenie
wyłączy się po zrestartowaniu. Naciśnij przycisk
POWER, aby włączyć i zacząć korzystać ze
zaktualizowanego urządzenia.
▪▪ Nigdy nie należy wyłączać ani włączać
urządzenia ręcznie w trakcie aktualizacji.
▪▪ Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
odtwarzacza spowodowane niestabilnym
połączeniem z Internetem lub zaniedbaniem
ze strony klienta podczas aktualizacji
oprogramowania.
▪▪ Aby anulować proces aktualizacji podczas
pobierania aktualizacji oprogramowania, naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Przez USB
Aby dokonać aktualizacji przy użyciu USB,
wykonaj poniższe czynności :
1. Odwiedź stronę www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Pobierz na komputer zarchiwizowany
skompresowany plik z najnowszą
aktualizacją oprogramowania USB.
3. Rozpakuj zarchiwizowany plik na
komputerze. Powinien on zawierać
pojedynczy plik RUF noszący taką samą
nazwę, jak spakowany plik.
4. Skopiuj plik RUF do napędu flash USB.
5. Upewnij się, że w odtwarzaczu nie ma
płyty, a następnie włóż napęd flash USB
do portu USB odtwarzacza.
6. W menu odtwarzacza przejdź do
Ustawienia > Pomoc techniczna >
Aktualizacja oprogramowania.
7. Wybierz opcję Przez USB.
✎UWAGA
▪▪ Podczas aktualizacji oprogramowania przy
użyciu gniazda Host USB, taca na płytę powinna
być pusta.
▪▪ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
▪▪ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy
wyłączać odtwarzacza. Mogłoby to spowodować
jego nieprawidłowe działanie.
▪▪ Aktualizacje oprogramowania wymagające
użycia gniazda USB Host mogą być wykonywane
tylko za pomocą urządzenia pamięci flash USB.
Automatyczne powiadomienie o
aktualizacji
W przypadku podłączenia odtwarzacza do
sieci i ustawienia funkcji Powiadomienia
o automatycznej aktualizacji zostanie
automatycznie wyświetlony komunikat,
gdy będzie dostępna nowa wersja
oprogramowania odtwarzacza.
Aby włączyć funkcję Automatycznego
powiadomienia o aktualizacji, należy wykonać
poniższe kroki:
1. Wybierz opcję Autom. powiad. o
aktual., a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Wł i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Jeśli dostępna jest nowa wersja
oprogramowania, odtwarzacz wyświetli
komunikat.
1. Aby zaktualizować oprogramowanie
sprzętowe, wybierz opcję Tak w
wyświetlonym oknie. Urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone, a następnie
uruchomione i rozpocznie pobieranie.
(Podczas tej czynności nigdy nie należy
włączać urządzenia ręcznie).
2. Zostanie wyświetlone okno z postępem
aktualizacji.
3. Po zakończeniu aktualizacji, urządzenie
zostanie automatycznie wyłączone.
4. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
urządzenie.
✎UWAGA
▪▪ Aktualizacja będzie ukończona, kiedy urządzenie
wyłączy się po zrestartowaniu. Naciśnij przycisk
POWER, aby włączyć zaktualizowane urządzenie
i rozpocząć jego używanie.
Nigdy nie należy wyłączać ani włączać
urządzenia ręcznie w trakcie aktualizacji.
▪▪ Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym
połączeniem z Internetem lub zaniedbaniem
ze strony klienta podczas aktualizacji
oprogramowania.
Kontakt z firmą Samsung
Zapewnia dane kontaktowe w celu uzyskania
pomocy w związku z urządzeniem.
Warunki korzystania z usługi
Wyświetl dokument zrzeczenia się
odpowiedzialności w przypadku zawartości
serwisów stron trzecich.
Zeruj
Zostaną przywrócone wszystkie ustawienia
domyślne, oprócz ustawień sieci.
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie filmu wideo
Odtwarzanie
1. Naciśnij przycisk OTWIERANIA/ZAMYKANIA
(
), aby otworzyć tacę na płytę.
2. Ostrożnie połóż płytę na tacy, etykietą do góry.
3. Naciśnij przycisk OTWIERANIA/ZAMYKANIA
(
), aby zamknąć tacę na płytę.
4. Naciśnij przycisk ODTWARZANIA (
).
Przyciski sterowania odtwarzaniem
ODTWARZANIE
(
)
STOP (
PAUZA (
Uruchamia odtwarzanie.
Zatrzymuje odtwarzanie.
• Jednokrotne naciśnięcie przycisku:
Zapamiętuje miejsce zatrzymania.
• Dwukrotne naciśnięcie przycisku: Nie
zapamiętuje miejsca zatrzymania.
)
)
Wstrzymuje odtwarzanie.
✎UWAGA
▪▪ W przypadku niektórych płyt jednorazowe
naciśnięcie przycisku STOP ( ) może nie
spowodować zapamiętania miejsca zatrzymania.
▪▪ Pliki wideo o dużych szybkościach transmisji 20 Mb/
s lub więcej ograniczają możliwości odtwarzacza i
mogą doprowadzić do zatrzymania odtwarzania.
Struktura płyty
Zawartość płyty jest zazwyczaj podzielona
następująco.
• Płyta Blu-ray, DVD-VIDEO
Korzystanie z menu tytułów
tytu 1
rozdział 1 rozdział 2
rozdział 1
tytu 2
rozdział 2
rozdział 3
• Audio CD (CD-DA)
utwór 1
utwór 2
utwór 3
utwór 4
utwór 5
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
folder (grupa) 1
plik 1
plik 2
plik 1
folder (grupa) 2
plik 2
plik 3
Korzystanie z menu Dysk/menu
tytułów/menu podręcznych
Korzystanie z menu Dysk
hZ
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk DISC MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
✎UWAGA
▪▪ W zależności od płyty pozycje menu mogą się
różnić lub to menu może nie być dostępne.
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk TITLE MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz żądane ustawienie i naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Funkcje wyszukiwania i pomijania
Z
Wyszukiwanie żądanej sceny
hzZyx
✎UWAGA
▪▪ W zależności od płyty pozycje menu mogą się
różnić lub to menu może nie być dostępne.
Odtwarzanie listy tytułów
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DISC MENU lub TITLE MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼
wybierz pozycję do odtworzenia z
listy tytułów, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
z
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Aby przywrócić normalną prędkość odtwarzania,
naciśnij przycisk ODTWARZANIA (
).
▪▪ Jeśli dana płyta ma listę odtwarzania, naciśnij
przycisk ZIELONY (B), aby do niej przejść.
Korzystanie z menu podręcznych
✎UWAGA
• Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
WYSZUKIWANIE (
).
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
WYSZUKIWANIE (
) powoduje zmianę
szybkości odtwarzania w poniższy sposób:
DivX, MKV,
MP4
✎UWAGA
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk POPUP MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► lub
WPROWADŹ wybierz żądane menu
Podczas odtwarzania istnieje możliwość
szybkiego przeglądania rozdziału lub utworu.
Z kolei funkcja pomijania umożliwia natychmiastowe
przejście do następnego elementu.
h
▪▪ W zależności od płyty pozycje menu mogą się
różnić lub to menu może nie być dostępne.
✎UWAGA
▪▪ To urządzenie nie odtwarza dźwięku w trybie wyszukiwania.
Pomijanie rozdziałów
hzZyx
• Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
POMIJANIA (
).
Naciśnięcie przycisku POMIJANIE (
)
spowoduje przejście do następnego rozdziału płyty.
Naciśnięcie przycisku POMIJANIE (
)
spowoduje przejście do początku rozdziału
płyty. Kolejne naciśnięcie przycisku
spowoduje przejście do początku
poprzedniego rozdziału płyty.
19
Odtwarzanie zwolnione/poklatkowe
Odtwarzanie zwolnione
hzZyx
• W trybie pauzy naciśnij przycisk
WYSZUKIWANIE (
).
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
WYSZUKIWANIE (
) powoduje zmianę
prędkości odtwarzania w następujący sposób:
* 1/8 * 1/4 * 1/2 normalnej prędkości
• Aby przywrócić normalną prędkość odtwarzania,
naciśnij przycisk ODTWARZANIA (
).
✎UWAGA
▪▪ To urządzenie nie odtwarza dźwięku w trybie
zwolnionym.
Odtwarzanie poklatkowe
hzZyx
• W trybie pauzy naciśnij przycisk PAUZA ( ).
Każde naciśnięcie przycisku PAUZA (
)
spowoduje wyświetlenie nowej ramki.
• Aby przywrócić normalną prędkość odtwarzania,
naciśnij przycisk ODTWARZANIA (
).
✎UWAGA
▪▪ To urządzenie nie odtwarza dźwięku w trybie
poklatkowym.
Korzystanie z przycisku TOOLS
Podczas odtwarzania można otworzyć
menu płyty naciskając przycisk TOOLS.
✎UWAGA
▪▪ Wygląd menu Narzędzia zależy od płyty.
20
Bezpośrednie przejście do
żądanej sceny
hzZy
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz opcję
Tytuł, Rozdział lub Czas odtwarzania.
3. Za pomocą przycisków ◄► lub przycisku
numerycznego wybierz żądany Tytuł, Rozdział
lub Godzinę i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Powtarzanie tytułu lub rozdziału
hzZy
Powtarzanie tytułu lub rozdziału z płyty.
Dostępność funkcji powtarzania zależy od płyty.
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk REPEAT.
2. Za pomocą przycisków ▲▼
wybierz opcję Rozdział lub Tytuł,
a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
naciśnij ponownie przycisk REPEAT.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Wył, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Powtarzanie fragmentu
hzZy
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk REPEAT.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Powtarzanie A-B.
3. Naciśnij przycisk WPROWADŹ w miejscu (A),
w którym chcesz rozpocząć powtarzanie.
4. Naciśnij przycisk WPROWADŹ w miejscu (B),
w którym chcesz zakończyć powtarzanie.
5. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
naciśnij ponownie przycisk REPEAT.
6. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Wył,
a następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
✎UWAGA
▪▪ Wybór punktu (B) przed upływem pięciu sekund
spowoduje wyświetlenie symbolu zakazu.
▪▪ W zależności od płyty pozycje menu mogą się
różnić lub to menu może nie być dostępne.
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
hzZx
Funkcję tę można również
obsługiwać po naciśnięciu
przycisku AUDIO na pilocie.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Dźwięk.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
żądany język ścieżki dźwiękowej.
✎UWAGA
▪▪ Wskaźnik ◄► nie jest wyświetlany na ekranie,
jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera żadnych
ustawień dźwięku BONUSVIEW.
▪▪ Jeśli bieżąca płyta Blu-ray ma sekcję
BONUSVIEW, wyświetlane są również informacje
o trybie głównej ścieżki audio/BONUSVIEW.
Aby zmieniać tryby pomiędzy ścieżką główną i
BONUSVIEW, użyj przycisków ◄►.
▪▪ Języki dostępne poprzez funkcję Język ścieżki
dźwiękowej zależą od języków zakodowanych na
danej płycie. Funkcja ta lub pewne języki mogą
nie być dostępne.
▪▪ Na płycie Blu-ray może być nagranych do 32
języków, a na płycie DVD — do 8.
▪▪ Niektóre płyty Blu-ray mogą umożliwiać wybór
wielokanałowej cyfrowej ścieżki PCM lub Dolby
w języku angielskim.
▪▪ Naciśnięcie przycisku AUDIO na pilocie spowoduje
wyświetlenie paska dźwięku. Aby zamknąć pasek
dźwięku, naciśnij przycisk RETURN.
Wybór języka napisów
hZx
Funkcję tę można również
obsługiwać po naciśnięciu
przycisku SUBTITLE na pilocie.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Napisy.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
żądany język napisów.
✎UWAGA
▪▪ W przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD język
napisów można zmieniać w sekcji menu płyty.
Naciśnij przycisk DISC MENU.
▪▪ Działanie tej funkcji zależy od wyboru napisów
zakodowanych na płycie. W przypadku niektórych
płyt Blu-ray/DVD funkcja może nie być dostępna.
▪▪ Na płycie Blu-ray może być nagranych do 255
języków napisów, a na płycie DVD — do 32.
▪▪ Jeśli bieżąca płyta Blu-ray ma sekcję
BONUSVIEW, wyświetlane są również informacje
o trybie głównej ścieżki audio/BONUSVIEW.
▪▪ Funkcja ta zmienia równocześnie napisy główne
i dodatkowe.
▪▪ Zostanie odpowiednio wyświetlona łączna liczba
napisów głównych i dodatkowych.
▪▪ Naciśnięcie przycisku SUBTITLE na pilocie
spowoduje wyświetlenie paska napisów. Aby
zamknąć pasek napisów, naciśnij przycisk RETURN.
Zmiana kąta kamery
Ustawianie funkcji BONUSVIEW
hZ
Jeśli płyta Blu-ray/DVD zawiera sceny
filmowane z wielu kamer, można użyć funkcji
KĄT PATRZ..
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kąt patrz..
3. Za pomocą przycisków ◄►wybierz
żądany kąt patrzenia.
Wybór opcji Ustawienia obrazu
hzZy
This function enables you to adjust video
quality when the player is connected to a TV.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ustawienia obrazu, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
żądane Ustawienia obrazu.
• Dynamiczny : Zwiększa ostrość.
• Normalny : Ustawienie odpowiednie do
większości zastosowań.
• Film : Najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
• Użytkow. : Można regulować
odpowiednio funkcje ostrości i redukcji
szumów.
✎UWAGA
▪▪ Podczas korzystania z funkcji BD Wise,
to menu nie jest wyświetlane.
h
Funkcja BONUSVIEW umożliwia wyświetlanie
dodatkowej zawartości (np. komentarzy) na
małym ekranie podczas odtwarzania filmu.
Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy
płyta posiada funkcję Bonusview.
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków
▲▼ wybierz opcję Funkcja
BONUSVIEW Video lub Funkcja
BONUSVIEW Audio.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
żądaną opcję funkcji Bonusview.
✎UWAGA
▪▪ W przypadku przełączenia z funkcji
BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio zostanie
automatycznie zmieniona zgodnie z funkcją
BONUSVIEW Video.
Słuchanie muzyki
ow
Odtwarzanie płyt Audio CD (CDDA)/MP3
1. Włóż na tacę płytę audio CD (CD-DA) lub
MP3.
• W przypadku płyt Audio CD (CD-DA)
automatycznie zostanie odtworzony
pierwszy utwór.
• W przypadku płyt MP3 za pomocą
przycisków ◄► wybierz opcję Muzyka, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz utwór,
który chcesz odtworzyć, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Elementy ekranu płyty Audio CD (CDDA)/MP3
1
2
TRACK 001
7
6
+
00:08 / 05:57
Playlista
1/6
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
" Wstrzymaj
Wył
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Utwory na płycie
odtwarzane są w
kolejności, w jakiej
zostały na niej nagrane.
(
)Ścieżkę
Audio CD
(CD-DA)
Bieżący utwór jest
powtarzany
(
)Jeden raz MP3
(
)Wszystkie
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Wszystkie utwory są
powtarzane.
)Losowo
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Opcja Losowo powoduje
odtwarzanie utworów
z płyty w przypadkowej
kolejności.
3
TRACK 006
CD
Tryb powtarzania :
03:35
Narzędzia ' Powrót
5
4
1
Wyświetla informacje o muzyce.
2
Wyświetla listę odtwarzania.
3
Wyświetla aktualnie odtwarzany utwór/
całkowitą liczbę utworów.
4
Wyświetla dostępne przyciski.
5
Wyświetla aktualny/łączny czas odtwarzania
6
Wyświetla aktualny stan odtwarzania.
7
Wyświetla stan powtarzanego odtwarzania.
Powtórne odtwarzanie płyty
Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Podczas odtwarzania utworów z
listy odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Wybierz opcję Tryb powtarzania
i naciskając przyciski ◄► wybierz żądany
tryb.
3. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
(
Bieżący utwór jest
powtarzany
Lista odtwarzania
1. Włóż na tacę płytę audio CD (CD-DA) lub MP3.
•W przypadku płyt Audio CD (CD-DA)
automatycznie zostanie odtworzony
pierwszy utwór.
•W przypadku płyt MP3 za pomocą
przycisków ◄► wybierz opcję
Muzyka, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
2. Aby przejść do listy Lista muzyki, naciśnij
przycisk STOP ( ) lub RETURN.
Zostanie wyświetlony ekran Lista muzyki.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► przenieś
żądany utwór, a następnie naciśnij przycisk
ŻÓŁTY (C), aby zaznaczyć żądane
utwory.Aby dodać kolejne utwory, powtórz
powyższe czynności.
4. Jeśli w playliście znajduje się niechciany
utwór, naciśnij ponownie przycisk ŻÓŁTY
(C).Wybrany utwór zostanie usunięty.
21
5. Aby odtworzyć wybrane utwory, naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Wybrany utwór zostanie odtworzony
automatycznie.
6. Aby przejść do listy Lista muzyki, naciśnij
przycisk STOP ( ) lub RETURN.
7. Aby przejść do playlisty, naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
✎UWAGA
▪▪ Na płytach Audio CD (CD-DA) można utworzyć
listę odtwarzania zawierającą do 99 utworów.
Odtwarzanie obrazów
Odtwarzanie plików JPEG
G
1. Umieść płytę JPEG na tacy na płytę.
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder, który chcesz odtworzyć, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
zdjęcie, które chcesz odtworzyć, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
✎UWAGA
▪▪ W trybie pełnego ekranu nie można powiększyć
napisów ani grafiki PG.
Korzystanie z przycisku TOOLS
Przycisk TOOLS umożliwia
korzystanie z różnych funkcji.
• Pokaz slajdów : Wybierz, aby
rozpocząć pokaz slajdów
• Zatrzymaj pokaz slajdów : Wybierz, aby
zatrzymać pokaz slajdów.
• Pręd. pokazu slaj. : Wybierz, aby ustawić
prędkość wyświetlania slajdów
22
• Podkład muzyczny : Wybierz, aby
skonfigurować ustawienie podkładu
muzycznego.
• Powiększenie: Wybierz, aby powiększyć
bieżący obraz. (maks. 4-krotnie).
• Obróć: Wybierz, aby obrócić obraz.
(Zdjęcie można obracać zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub w
kierunku przeciwnym).
• Informacja: Wyświetla informacje o
zdjęciu, np. nazwę, rozmiar itd.
✎UWAGA
▪▪ Aby możliwe było włączenie funkcji podkładu
muzycznego, plik zdjęcia musi znajdować się na
tym samym nośniku co plik muzyczny. Jednak
jakość dźwięku może także zależeć od szybkości
transmisji pliku MP3, rozmiaru zdjęcia i sposobu
kodowania.
▪▪ Użyj funkcji Uruchom pokaz slajdów i Zatrzymaj
pokaz slajdów w zależności od tego, czy jest
uruchomiony pokaz slajdów.
Odtwarzanie wybranych zdjęć
Można wybrać określone zdjęcia do
odtwarzania naciskając na pilocie przycisk
ŻÓLTY (C). Aby wybrać określone zdjęcia,
wykonaj poniższe kroki:
1. Wybierz folder zawierający zdjęcia do
przeglądania, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
2. Naciskaj przyciski ▲▼◄►, aby wybrać
zdjęcie do odtwarzania, a następnie
naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Na zdjęciu zostanie wyświetlony symbol
zaznaczenia.
3. Powtarzaj krok 2 powyżej przy każdym
zdjęciu, które ma być odtwarzane.
✎UWAGA
▪▪ Usunąć zaznaczenie zdjęcia, naciśnij przyciski
▲▼◄►, aby zaznaczyć zdjęcie, a następnie
naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
4. Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Rozpocznie się
pokaz slajdów.
4-1.Naciśnij przycisk NIEBIESKI(D) − poniżej
zostanie wyświetlony ekran. Przejdź do
kroku 5-1.
Odtwarzanie zawartości nośnika
pamięci masowej USB
Połączenia USB można używać do odtwarzania
plików multimedialnych (MP3, JPEG, DivX itd.) z
nośnika pamięci masowej USB.
1. Przejdź do głównego menu.
2. W trybie zatrzymania podłącz nośnik
pamięci masowej USB do portu USB na
przednim panelu urządzenia.
Wyświetlony zostanie komunikat „Czy
chcesz zmienić urządzenie?”.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
opcję Tak, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
4. Naciśnij przycisk CZERWONY(A) lub
NIEBIESKI(D).
W przypadku naciśnięcia przycisku
CZERWONEGO(A) przejdź do kroku 5.
W przypadku naciśnięcia przycisku
NIEBIESKIEGO(D) przejdź do kroku 4-1.
YouTube
Brak dysku
123
DLNA
123
a Zmień urządz c Bezp. odłącz. USB d Wyśw. urządzenia
" Wejdź
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję USB, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
6. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
żądane pliki wideo, muzyczne lub
zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Przejdź do kroku 7.
YouTube
123
123
d Str.gł.
" Wejdź
5-1.Za pomocą przycisków ◄► wybierz
opcję USB, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
6-1.Za pomocą przycisków ◄► wybierz
żądane pliki wideo, muzyczne lub
zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
7. Aby dowiedzieć się więcej na temat
odtwarzania plików wideo, muzycznych
lub zdjęć, patrz strony 19–22.
✎UWAGA
▪▪ Nośnik pamięci masowej USB należy bezpiecznie
odłączyć (przy użyciu funkcji ”Bezp. odłącz.
USB”), aby nie dopuścić do uszkodzenia pamięci
USB. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do
głównego menu, wybierz przycisk ŻÓŁTY (C) i
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
▪▪ Kiedy odtwarzanie plików Audio-CD (CD-DA),
MP3 i JPEG jest zatrzymane, funkcja pełnego
ekranu uruchamiana naciśnięciem przycisku
FULL SCREEN na pilocie jest niedostępna.
▪▪ Jeśli podczas odtwarzania zawartości nośnika
pamięci masowej USB zostanie włożona
płyta, tryb urządzenia zostanie automatycznie
zmieniony na tryb ”DVD lub CD”.
Usługi sieciowe
Po podłączeniu urządzenia do sieci można
korzystać z różnorodnych usług dostępnych
przez sieć, np. usługi BD-LIVE.
Przed rozpoczęciem korzystania z usług
sieciowych przeczytaj poniższe instrukcje.
1. Podłącz odtwarzacz do sieci.
(Patrz strony 10 ~ 11)
2. Skonfiguruj ustawienia sieci.
(Patrz strona 16)
BD-LIVE™
Po podłączeniu odtwarzacza do sieci można
korzystać z różnych usług związanych z filmami
za pomocą płyty obsługującej usługę BD-LIVE.
1. Włóż pamięć USB do gniazda USB z boku
odtwarzacza i sprawdź pozostałą pamięć. Aby
zapisać usługi BD-LIVE, nośnik pamięci powinien
mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca.
2. Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę BD-LIVE.
3. Wybierz dowolną pozycję spośród usług BDLIVE zapewnionych przez producenta płyty.
✎UWAGA
▪▪ Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i dostępna
zawartość może się różnić w zależności od
producenta płyty.
Korzystanie z funkcji AllShare
Funkcja AllShare umożliwia odtwarzanie
plików muzycznych, wideo i plików ze
zdjęciami znajdującymi się na komputerze lub
w systemie NAS na odtwarzaczu.
Aby korzystać z funkcji AllShare przy użyciu
odtwarzacza, należy podłączyć odtwarzacz
do danej sieci (patrz strony 10-11).
Dodatek
Aby korzystać z funkcji AllShare przy
użyciu komputera, należy na komputerze
zainstalować oprogramowanie AllShare.
Jeśli posiadasz system NAS, możesz
korzystać z funkcji AllShare bez dodatkowego
oprogramowania.
Aby pobrać oprogramowanie
AllShare
1. Odwiedź stronę Samsung.com.
2. Kliknij łącze Wsparcie, wprowadź numer
produktu odtwarzacza w wyświetlonym
polu, a następnie kliknij Produkt.
3. Na następnym ekranie kliknij Centrum
Pobierania.
4. Kliknij Oprogramowanie na następnej
zakładce.
5. Kliknij ikonę linii AllShare w obszarze Plik,
aby rozpocząć pobieranie.
Odtwarzanie treści znajdujących
się na komputerze przy użyciu
odtwarzacza płyt Blu-ray.
Przy użyciu odtwarzacza płyt Blu-ray można
przeglądać udostępniane pliki zapisane na
komputerze.
Szczegółowe instrukcje dotyczące
funkcji AllShare można znaleźć na stronie
internetowej Samsung.com.
Odtwarzacz płyt Blu-ray
Połączenie przy użyciu
funkcji AllShare.
Odtwarzaj pliki zapisane
na komputerze.
Rozwiązywanie problemów
Przed zleceniem serwisu urządzenia należy sprawdzić, czy poniżej nie opisano rozwiązania
napotkanego problemu.
PROBLEM
Nie można wykonać żadnych
operacji za pomocą pilota.
Płyta nie jest odtwarzana.
ROZWIĄZANIE
• Sprawdź baterie w pilocie. Być może należy je wymienić.
• Używaj pilota z odległości nie większej niż 6,1 m.
• Wyjmij baterie, naciśnij jeden lub kilka przycisków i przytrzymaj je
przyciśnięte przez kilka minut, aby zresetować mikroprocesor pilota. Z
powrotem włóż baterie i spróbuj użyć pilota.
• Upewnij się, że płyta jest włożona etykietą do góry.
• Sprawdź numer regionu płyty Blu-ray/DVD.
Menu płyty nie jest wyświetlane.
• Sprawdź, czy dana płyta posiada menu.
Na ekranie wyświetlony jest
symbol zakazu.
• Sygnalizuje to naciśnięcie niewłaściwego przycisku.
• Oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD nie obsługuje danej funkcji (np.
różnych kątów).
• Wybrano tytuł, rozdział lub punkt w czasie leżący poza dopuszczalnym zakresem.
Odtwarzanie odbywa się w trybie
innym niż wybrany w menu Setup
(Konfiguracja).
• Niektóre funkcje wybrane w menu Konfiguracja mogą nie działać
prawidłowo, jeśli dane na płycie nie są w odpowiedni sposób
zakodowane.
Nie można zmienić proporcji
obrazu.
• Na odtwarzanej płycie Blu-ray/DVD określone są stałe proporcje obrazu.
• Nie jest to objawem usterki odtwarzacza.
Brak dźwięku.
• Upewnij się, że w menu opcji audio wybrano prawidłowe wyjście cyfrowe.
Ekran jest zablokowany.
• Jeśli wyjście HDMI jest ustawione na rozdzielczość nieobsługiwaną przez
telewizor (np. 1080p), obraz może nie być wyświetlany na ekranie telewizora.
• Upewnij się, że w urządzeniu nie ma płyty, a następnie naciśnij przycisk
ODTWARZANIA/PAUZA ( ) (na przednim panelu) i przytrzymaj przez
ponad 5 sekund. Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich
ustawień.
• W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień wszystkie dane
użytkownika przechowywane w bazie danych BD zostaną usunięte.
23
PROBLEM
Nie pamiętam hasła.
Inne problemy.
ROZWIĄZANIE
• Upewnij się, że w urządzeniu nie ma płyty, a następnie naciśnij przycisk
ODTWARZANIA/PAUZA ( ) (na przednim panelu) i przytrzymaj przez
ponad 5 sekund. Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich
ustawień, łącznie z hasłem.
Należyużywać tej procedury tylko w ostateczności.
• W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień wszystkie dane
użytkownika przechowywane w bazie danych BD zostaną usunięte.
• Wróć do spisu treści i odszukaj w instrukcji użytkownika część
zawierającą opis zagadnienia, którego dotyczy problem. Następnie
powtórz procedurę.
• Jeśli mimo to nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z
najbliższym autoryzowanym serwisem firmy Samsung.
Obraz jest przepełniony szumem
lub zniekształcony
• Upewnij się, że płyta nie jest zanieczyszczona ani porysowana.
• Oczyść płytę.
Brak sygnału z wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie między telewizorem a gniazdem HDMI odtwarzacza.
• Sprawdź, czy posiadany telewizor obsługuje rozdzielczości wejścia HDMI
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Nieprawidłowy obraz z wyjścia
HDMI.
• Losowe szumy na ekranie oznaczają, że telewizor nie obsługuje
mechanizmu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funkcja AllShare
Foldery współdzielone przy użyciu
funkcji AllShare są widoczne,
jednak nie są widoczne pliki.
• Funkcja AllShare wyświetla tylko pliki związane z kategoriami: Obraz,
Muzyka i Film. Pliki niezwiązane z tymi kategoriami mogą nie być
wyświetlane.
Odtwarzanie pliku wideo jest
przerywane.
• Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy jest odpowiednio podłączony i czy sieć
nie jest obciążona.
Połączenie przy użyciu funkcji
AllShare pomiędzy odtwarzaczem
a komputerem jest niestabilne.
• Adres IP podlegający tej samej podsieci powinien być niepowtarzalny.
W innym razie problem ten może być wywoływany zakłóceniami IP.
• Sprawdź, czy włączona jest zapora ogniowa.
Jeśli tak, wyłącz funkcję zapory ogniowej.
24
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Podłączenie serwera BD-LIVE jest
niemożliwe.
• Korzystając z menu Stan sieci, sprawdź, czy sieć jest podłączona.
• Sprawdź, czy do odtwarzacza podłączone jest urządzenie pamięci masowej USB.
• Nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca,
aby zapisać usługi BD-LIVE.
Dostępny rozmiar można sprawdzić przy użyciu opcji Zarządzanie danymi BD.
• Sprawdź, czy menu Połączenie internetowe BD-LIVE jest ustawione na
Zezwól (wszystkie).
• Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą
usług lub pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.
Podczas korzystania z usługi BDLIVE wystąpił błąd.
• Nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca,
aby zapisać usługi BD-LIVE.
Dostępny rozmiar można sprawdzić przy użyciu opcji Zarządzanie danymi BD.
BD-LIVE
✎UWAGA
▪▪ W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień wszystkie dane użytkownika przechowywane w bazie
danych BD zostaną usunięte.
Naprawy
W przypadku skontaktowania się z nami w celu naprawy odtwarzacza w następujących
przypadkach może zostać pobrana opłata administracyjna:
1. Serwisant zostanie wezwany na wizytę domową na żądanie, a produkt nie jest uszkodzony.
2. Urządzenie zostanie zaniesione do centrum serwisowego, a produkt nie jest uszkodzony.
Przed złożeniem wizyty domowej lub przez naprawą odtwarzacza poinformujemy o
wysokości opłaty administracyjnej.
Przed wezwaniem serwisanta do naprawy odtwarzacza zaleca się dokładne przeczytanie
tej instrukcji obsługi, wyszukiwanie rozwiązania online na stronie www.samsung.com lub
kontakt z Centrum obsługi klienta firmy Samsung.
Dane techniczne
Ogólne
USB
HDMI
Wyjście
audio
Sieć
Waga
1,3 kg
Wymiary
360(szer.) x 193 (głęb.) x 41 (wys.) mm
Zakres temperatur eksploatacji
od +5˚C do +35˚C
Zakres wilgotności eksploatacji
od 10 % do 75 %
Typ A
USB 2.0
Wyjście prądu stałego.
Maks 5V 500mA
Wideo
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
dźwięku
PCM, strumień bitów
Cyfrowe wyjście audio
Koncentryczny
Ethernet
Złącze 100BASE-TX
-- Funkcja ta nie jest obsługiwana, jeśli prędkość połączenia jest mniejsza niż 10 Mb/s.
-- Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
-- Informacje dotyczące źródła zasilania i zużycia energii można znaleźć na etykiecie załączonej
do urządzenia.
-- Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.
25
Informacje o zgodności i kompatybilności
NIE WSZYSTKIE płyty są obsługiwane przez urządzenie
• W zależności od ograniczeń opisanych poniżej i wymienionych w treści całej instrukcji obsługi, łącznie z częścią
dotyczącą typów i charakterystyki płyt, rodzaje płyt, które mogą być odtwarzane to: nagrane fabrycznie komercyjne
płyty BD-ROM, DVD-VIDEO i Audio CD (CD-DA); płyty BD-RE/-R, DVD-RW/-R oraz płyty CD-RW/-R.
• Płyty nie wymienione powyżej nie mogą być odtwarzane w tym odtwarzaczu i/lub nie są przeznaczone do niego. Niektóre
z powyżej wymienionych płyt mogą nie zostać odtworzone z jednego lub więcej powodów podanych poniżej.
• Firma Samsung nie może zagwarantować, że urządzenie odtworzy każdą płytę noszącą logo BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R lub CD-RW/-R. Ponadto odtwarzacz może nie reagować na
wszystkie polecenia lub obsługiwać wszystkich funkcji płyty. Te oraz inne problemy braku kompatybilności płyt i
urządzenia z nowymi i istniejącymi formatami są możliwe, ponieważ:
-- format Blu-ray jest nowym i rozwijającym się formatem i ten odtwarzacz może nie obsługiwać wszystkich
możliwości płyt Blu-ray, ponieważ niektóre z nich mogą być opcjonalnymi, dodatkowymi funkcjami, które
zostały dodane do formatu Blu-ray po zakończeniu produkcji tego urządzenia, a pewne dostępne funkcje
mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- nie wszystkie nowe i istniejące wersje formatów płyt są obsługiwane przez ten odtwarzacz;
-- nowe i istniejące wersje formatów płyt mogą być korygowane, zmieniane, aktualizowane, ulepszane i/lub uzupełniane;
-- niektóre płyty są wytwarzane w sposób, który pozwala na określony lub ograniczony sposób działania lub
funkcjonalności podczas odtwarzania;
-- niektóre funkcje mogą być opcjonalne, dodatkowe możliwości mogą być dodane po zakończeniu produkcji
tego odtwarzacza, a pewne dostępne funkcje mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- niektóre płyty noszące logo BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R lub CD-RW/-R
mogą nie spełniać określonego dla nich standardu;
-- niektóre płyty mogą nie być odtwarzane ze względu na fizyczne uszkodzenia lub warunki ich nagrania;
-- podczas tworzenia oprogramowania obsługującego płyty Blu-ray i DVD i/lub w procesie ich produkcji mogą
pojawić się usterki i błędy;
-- odtwarzacz działa w inny sposób niż standardowe odtwarzacze płyt DVD lub inne urządzenia audiowizualne; i/lub
-- z powodów wymienionych w treści całej niniejszej instrukcji obsługi lub innych wykrytych i opublikowanych
przez centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
• Jeśli pojawią się problemy ze zgodnością płyt lub działaniem odtwarzacza, należy skontaktować się z centrum
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG można również kontaktować się, aby otrzymać dostępne aktualizacje
przeznaczone dla tego odtwarzacza.
• Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń odtwarzania i kompatybilności płyt, należy
zapoznać się z częściami niniejszej instrukcji poświęconymi środkom ostrożności, czynnościom wymaganym
przed przeczytaniem instrukcji obsługi, typom i charakterystyce płyt oraz czynnościom wymaganym przed
przystąpieniem do odtwarzania.
• W przypadku wyjścia sygnałów z wybieraniem kolejnoliniowym odtwarzacza płyt Blu-ray : INFORMACJA
DLA KLIENTÓW: NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY KLASY HIGH DEFINITION SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE Z
TYM urządzeniem. DLATEGO NA OBRAZIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZAKŁÓCENIA. W RAZIE PROBLEMÓW Z
WYŚWIETLANIEM OBRAZU W TRYBIE KOLEJNOLINIOWYM ZALECA SIĘ PRZEŁĄCZENIE WYJŚCIA W TRYB
„STANDARD DEFINITION”. W PRZYPADKU PYTAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZGODNOŚCIĄ DANEGO TELEWIZORA
Z TYM URZĄDZENIEM PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
• Ponieważ system AACS (Advanced Access Content System) jest zatwierdzonym systemem ochrony materiałów dla formatu
Blu-ray, podobnym w użyciu do CSS (Content Scramble System), który jest używany w formacie DVD, odtwarzanie,
przekazywanie sygnału analogowego itd., chronionych materiałów systemu AACS podlega pewnym ograniczeniom.
Działanie urządzenia i ograniczenia na nie nałożone mogą się różnić w zależności od czasu, w którym zostało ono
nabyte, ponieważ ograniczenia mogą być przyjęte i/lub zmienione przez system AACS po rozpoczęciu produkcji
urządzenia. Ponadto, systemy BD-ROM Mark oraz BD+ są używane jako dodatkowe zabezpieczenie materiałów dla
formatu Blu-ray, co nakłada pewne ograniczenia, włączając w to ograniczenia w odtwarzaniu materiałów chronionych za
pomocą systemów BD-ROM Mark oraz BD+. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów AACS, BD-ROM Mark,
BD+ lub niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
26
• Często zdarza się, że materiały zapisane na płycie Blu-ray/DVD są zakodowane w celu zabezpieczenia ich przed
skopiowaniem. Dlatego odtwarzacz należy podłączać bezpośrednio tylko do telewizora, a nie do magnetowidu.
Podłączenie do magnetowidu spowoduje, że obrazy pochodzące z płyt Blu-ray/DVD zabezpieczonych przed
kopiowaniem będą zniekształcone.
• Zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, nielegalne kopiowanie, używanie,
wyświetlanie, rozprowadzanie lub zmiana programów telewizyjnych, kaset wideo, płyt Blu-ray i DVD oraz innych
materiałów może podlegać odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.
• Komentarz Cinavia: Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania
nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach komercyjnych, oraz ich
ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia online: http://www.
cinavia.com. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze swoim
adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na licencji firmy Verance
Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów Zjednoczonych
i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową
obejmującą określone aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance Corporation.
Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone
jest odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące usług sieciowych
Wszelkie zasoby i usługi dostępne za pośrednictwem tego urządzenia należą do stron trzecich i są chronione
prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Tego rodzaju
zasoby i usługi są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Wykorzystywanie jakichkolwiek
zasobów lub usług w sposób niedopuszczony przez właściciela zasobów lub dostawcę usług jest zabronione. Bez
ograniczania powyższego, jeśli właściciel danego zasobu lub dostawca danej usługi nie udzielił jednoznacznej zgody,
zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, umieszczania w sieci, przesyłania, tłumaczenia,
sprzedawania, tworzenia dzieł pochodnych, wykorzystywania lub rozpowszechniania w dowolny sposób lub za
pomocą dowolnych środków jakichkolwiek zasobów i usług wyświetlanych przy użyciu tego urządzenia.
TREŚCI I USŁUGI INNYCH PRODUCENTÓW SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIEJ JAKA JEST”. FIRMA
SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TREŚCI LUB USŁUGI DOSTARCZANE W TEN SPOSÓB — ANI JAWNEJ
ANI DOMNIEMANEJ — UŻYTKOWANE W DOWOLNYM CELU. FIRMA SAMSUNG JEDNOZNACZNIE ZRZEKA
SIĘ WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI, M.IN. GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE PRAWIDŁOWOŚCI, WAŻNOŚCI, TERMINOWOŚCI,
LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK ZASOBÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA
POŚREDNICTWEM TEGO URZĄDZENIA. PONADTO W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W PRZYPADKU
ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI
UMOWNEJ, ANI DELIKTOWEJ, ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE
SZKODY, KOSZTY ZASTĘPSTWA PRAWNEGO, WYDATKI ANI ŻADNE INNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU
LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI W LUB WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA Z
JAKIEGOKOLWIEK ZASOBU LUB USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNĄ STRONĘ TRZECIĄ, NAWET W
PRZYPADKU INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Usługi strony trzeciej mogą zostać w dowolnym momencie zakończone lub przerwane i firma Samsung nie
oświadcza ani nie gwarantuje, że jakikolwiek zasób lub usługa pozostanie dostępny/-a przez jakikolwiek okres.
Zasoby i usługi są dostarczane przez strony trzecie za pośrednictwem sieci i narzędzi transmisji, pozostających
poza kontrolą firmy Samsung. Bez ograniczania ogólności niniejszego wyłączenia odpowiedzialności firma
Samsung jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w
dostępności jakichkolwiek zasobów lub usług udostępnianych za pośrednictwem tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za obsługę klienta związaną z tego rodzaju zasobami lub usługami.
Wszelkie pytania lub prośby o usługi związane z tego rodzaju zasobami lub usługami należy kierować bezpośrednio
do odpowiednich dostawców danych zasobów lub usług.
Licencja
• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol dwóch liter „D” są
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• Wyprodukowano na licencji U.S. Patent nr: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
i inne patenty amerykański oraz innych krajów całego świata: wydane i
oczekujące na wydanie. DTS, Symbol, oraz DTS z Symbolem łącznie to
zastrzeżone znaki towarowe, a DTS 2.0+Digital Out to znak towarowy firmy
DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone
• DivX
-- INFORMACJE O FORMACIE DIVX VIDEO: DivX® to format cyfrowych plików wideo
stworzony przez firmę DivX, LLC.
To urządzenie posiada certyfikat DivX Certified® potwierdzający odtwarzanie wideo w formacie DivX.
Więcej informacji oraz oprogramowanie do konwersji plików na format wideo DivX można znaleźć na
stronie internetowej www.divx.com.
-- INFORMACJE O USŁUDZE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie z certyfikatem DivX Certified®
należy zarejestrować, aby można było odtwarzać w nim zakupione filmy DivX Video-on-Demand (VOD).
Aby uzyskać kod rejestracyjny, należy znaleźć część poświęconą plikom DivX VOD w menu ustawień
urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przeprowadzić rejestrację, odwiedź stronę vod.divx.
com.
-- Urządzenie z certyfikatem DivX Certified® umożliwia odtwarzanie plików wideo DivX® z rozdzielczością HD
do 1080p, włącznie z treściami typu premium.
-- DivX®, DivX Certified® oraz odpowiednie symbole graficzne są znakami towarowymi firmy Rovi
Corporation i jej spółek zależnych i są używane na licencji.
-- Produkt ten jest objęty jednym lub większą liczbą zgłoszeń patentowych w USA: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe
lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Oracle i Java to zarejestrowane znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych.
Inne nazwy mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli
• Informacja na temat licencji Open Source
-- W przypadku stosowania oprogramowania typu open source, Licencje Open Source są dostępne w
menu produktu.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i ich loga są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.
27
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z
naszą infolinią.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających
oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po
upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie
mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd
lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli
baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów,
należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez
lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz
o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
BD-E5200
BD-E5300
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
MAGYAR
Főbb jellemzők
Blu-ray lemezek jellemzői
A Blu-ray lemezek a jelenleg elérhető legjobb
minőségű HD videót tárolják – A nagy
kapacitás miatt a videó minőségében nincs
kompromisszum.
A Blu-ray lemezek következő jellemzői
lemezfüggőek, és eltérőek lehetnek.
A menü megjelenése és navigációja is lemeztől
függően eltérő lehet.
Nem minden lemez rendelkezik az alábbi
jellemzőkkel.
Videó jellemzők
A BD-ROM formátum három fejlett videó
kodeket támogat: AVC, VC-1 és MPEG-2.
HD videó felbontások is használhatók:
• 1920 x 1080 Nagyfelbontású
• 1280 x 720 Nagyfelbontású
Nagyfelbontású videók lejátszása
Nagyfelbontású felvételek lejátszásához
Blu-ray lemezről HDTV-re (nagyfelbontású
televízióra) van szükség.
Egyes Blu-ray lemezek esetén a lejátszó
HDMI OUT kimenetét kell használni a
nagyfelbontású tartalom megjelenítéséhez.
A nagyfelbontású tartalmak megtekintése
Blu-ray lemezekről a TV felbontásától függően
korlátozott lehet.
BD-LIVE
BD-LIVE kompatibilis Blu-ray lemezek esetén
hálózati kapcsolattal tölthetők le a lemez
gyártója által biztosított tartalmak.
2
A Blu-ray lejátszók jellemzői
AllShare
A hálózati kapcsolaton keresztül lejátszhatók
a készüléken (pl. PC-n vagy NAS [NetworkAttached Storage]-on) tárolt videók, zenék
és fotók.
Multimédia fájlok lejátszása
Az USB adathordozóról az USBcsatlakozással lejátszhatók a különböző
multimédia fájlok (MP3, JPEG, DivX, etc).
Biztonsági információk
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
FIGYELEM
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a termék belsejében, ami áramütést
vagy testi sérülést okozhat.
CFIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A
BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT) - BELÜL
NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen,
úgymint könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS
Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt
okozó sérülések elkerülése érdekében,
a készüléket ne tegye ki esőnek vagy
nedvesség hatásnak.
FIGYELEM
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMI
VESZÉLYES SUGÁRZÁST OKOZHAT, HA
IRÁNYÍTVA VAN.
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG
AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN
HASZNÁLJA.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő
használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a
felhasználót.
Ez a szimbólum a termékkel velejáró
fontos utasításokat jelzi.
VIGYÁZAT :
• 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS
LÁTHATATLAN SUGÁRZÁS LÉPHET KI A
KÉSZÜLÉKBŐL A BURKOLAT KINYITÁSA
UTÁN. NE NÉZZEN A SUGÁRBA (IEC
60825-1)
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL.
AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ
BEÁLLÍTÁSOK, VEZÉRLÉSEK
VAGY ELJÁRÁSOK HASZNÁLATA
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETI
KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA KI
A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
A termék megfelel a CE előirásainak,
ha árnyékolt kábellel vagy csatlakozóval
csatlakoztatja az egységet más
készülékhez. Az elektromos eszközök
közötti elektromagnetikus interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és
televíziók, használjon árnyékolt kábelt és
csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral
ellátott, mely biztosítékot is tartalmaz. A
biztosíték értéke a csatlakozótű oldalán van
feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyező
BS1362 számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a
biztosítékfedél elhagyása mellett, ha a fedél
lecsatolható. Ha elveszett vagy megsérült a
biztosítótartó fedele, csak a dugasz érintkezős
oldalának színével megegyező fedelet szabad
helyette használni. Pótfedelek villamosipari
szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba,
vagy nem elég hosszú a tápegység kábele,
vásároljon jóváhagyott típusú hosszabbítót
vagy kérdezze meg márkaszervizét vagy
szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával
orvosolható, vegye ki belőle a biztosítóbetétet,
és dobja a dugót a megfelelő szelektív
hulladékgyűjtő konténerbe. Ne dugaszolja a
csatlakozót a konnektorba, mert a csupasz
vezetékvég áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a
csatlakozót ki kell húzni a foglalatból, emiatt a
főcsatlakozó azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati
utasítást, bizonyos harmadik személy szellemi
vagyoni jogai által szabadalmazott.
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Read these operating instructions carefully
before using the unit. Follow all the safety
instructions listed below.
Keep these operating instructions handy for
future reference.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A
gyártói utasításoknak megfelelően
telepítse.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált
dugó két érintkezőt tartalmaz, az egyik
szélesebb, mint a másik. A földelt típusú
dugó két érintkezőt tartalmaz, valamint
egy harmadik földelőérintkezőt. A széles
érintkező vagy harmadik villa az Ön
biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt
dugó nem illeszkedik a konnektorba,
cseréltesse ki a konnektort.
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és
ne kösse azt különösen dugaszokba,
megfelelő csatlakozóaljzatokba,
és azokba a pontokba, amelyek a
készülékekből jönnek ki.
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy
a vidókamerával
együtt kapható
kocsit, tartót,
állványt, konzolt vagy
asztalt használjon.
Ha a kocsit használja, figyeljen, amikor
áthelyezi a kocsit/készülék kombinációt,
hogy elkerülje kocsibukatató szerkezet
általi sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás
során, vagy ha hosszú ideig nem
használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon
szakemberre. A készüléket javíttatni
kell, ha megsérült, ha a tápkábel vagy
a dugó megsérült, folyadék vagy tárgy
került a készülékbe, eső vagy nedvesség
hatásának volt kitéve, nem működik
rendesen, vagy leejtették.
A lemezek tárolása és kezelése
A lemezek kezelése
Lemez alakja
• Csak normál alakú
lemezt használjon.
A szabálytalan
(különleges) alakú
lemezek használatával megsérülhet a
lejátszó.
A lemezek megfogása
• Ne érintse meg a lemez
felületét, ahol az adatok
rögzítve vannak.
Blu-ray lemezek
• Ne hagyja a Blu-ray lemezt a lejátszóban
hosszabb ideig. Vegye ki a Blu-ray lemezt a
lejátszóból és tárolja a tokjában.
• Ne hagyjon ujjlenyomatokat vagy
karcolásokat a Blu-ray lemez felületén.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• A lemezt puha ruhával törölje le tisztításkor.
A lemezek tárolása
Vigyázzon a lemez épségére, mert a lemezek
érzékeny adathordozók.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
• Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
• Tárolja függőleges állásban.
• Tartsa tiszta védőtokban.
• Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi
a készüléket, lecsapódás keletkezhet a
belsejében és a lencsén, amely zavarja
a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a
készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba.
Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja
lejátszani újra.
Kezelési óvintézkedések
• Ne írjon a nyomtatott oldalra golyóstollal
vagy ceruzával.
• Ne használjon tisztító vagy antisztatikus
palackot a lemezek tisztításához. Ne
használjon illékony vegyszereket, benzint
vagy higítót sem.
• Ne ragasszon címkét a lemezre. (Ne
helyezzen be ragasztószalagot vagy
lehúzható öntapadó címkét tartalmazó
lemezt).
• Ne használjon karcálló védőtokot vagy
fedelet.
3
• Ne használjon címkenyomtatóval készült
lemezeket.
• Ne helyezzen be repedt vagy törött lemezt.
• A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a többi eszközt.
• Ne mozgassa a készüléket lemez lejátszása
közben. Ekkor ugyanis megsérülhet vagy
karcolódhat a lemez, illetve megsérülhetnek
a készülék belső alkatrészei.
• Ne helyezzen vízzel teli vázát vagy
kisméretű fémtárgyakat a készülékre.
• Ne nyúljon a lemeztálcába.
• A lemeztálcába csak lemezt helyezzen.
• A készülék normál működését
megzavarhatják külső zavaró tényezők,
például villámlás vagy statikus
elektromosság. Ha ez történik, kapcsolja
ki majd újra be a készüléket a POWER
gombbal, vagy húzza ki, és dugja vissza
a tápkábelt a konnektorba. A készülék
ezután normál módon fog működni.
• Használat után vegye ki a lemezt, és
kapcsolja ki a készüléket.
• Ha hosszabb ideig nem tervezi használni
a készüléket, húzza ki a dugót a
konnektorból.
• A lemez tisztításakor törölje a
lemezt a belseje felől egyenes
vonalban kifelé.
• Ne tegye ki a készüléket
folyadék hatásának.
• Ha a készülék csatlakoztatva van a
konnektorba, kikapcsolt állapotban is
fogyaszt némi energiát.
• A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő,
valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza
mellé, és ezeket ne tegye a készülékre.
• A csatlakozó dugó a készülék
áramtalanítására szolgál, így ennek minden
körülmények között hozzáférhetőnek kell
lennie.
• Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel. Ez ugyanis
áramütéshez vezethet.
4
• Ne használjon egy konnektort több
készülék csatlakoztatására. Ez ugyanis
túlmelegedést és tüzet okozhat.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ha tovább használja a készüléket,
elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
A burkolat karbantartása
A Blu-ray lejátszó burkolatának tisztításához
húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A tisztításhoz ne használjon benzint, higítót
vagy más oldószert.
• A burkolatot tiszta ruhával törölje le.
Tartalomjegyzék
FŐBB JELLEMZŐK
Hang..........................................................14
A Blu-ray lejátszók jellemzői..........................2
Rendszer....................................................17
Blu-ray lemezek jellemzői..............................2
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Figyelmeztetés..............................................2
Óvintézkedések............................................3
A lemezek tárolása és kezelése....................3
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
A használati útmutató elolvasása előtt..........5
Tartozékok....................................................7
A lejátszással kapcsolatos korlátozások Elülső panel..................................................8
• Előfordulhat, hogy a készülék nem minden
funkciója működik, mert egyes Bluray, DVD vagy CD lemezek korlátozott
funkciókat tartalmazhatnak lejátszás
közben.
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a
készülék minden Blu-ray Disc, DVD vagy
CD emblémával ellátott lemezt lejátszik,
mert a lemezformátumok fejlődnek, és
problémák és hibák merülhetnek fel a
Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy
a lemezek gyártása során.
Ha probléma merül fel a Blu-ray, DVD, vagy
CD lemezek lejátszásával kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG kereskedőhöz. A
lejátszással kapcsolatos korlátozásokról az
útmutató további részeiben olvashat.
Hátsó panel..................................................8
Távirányító....................................................9
CSATLAKOZTATÁS
A. Csatlakoztatás TV-hez..............................9
B. Csatlakoztatás Audió rendszerhez..........10
C. Csatlakoztatás a hálózathoz...................10
BEÁLLÍTÁS
Kezdeti beállítás..........................................12
Menü Navigáció..........................................12
Belépés a Beállítások menübe....................12
Megjelen.....................................................13
Hálózat.......................................................16
Nyelv..........................................................17
Biztonság...................................................17
Általános....................................................18
Terméktámogatás.......................................18
ALAPFUNKCIÓK
Videó lejátszása..............................................19
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü
használata......................................................19
A keresés és ugrás funkciók használata..........19
Lassú lejátszás/Léptetés.................................20
A TOOLS gomb használata............................20
Zenehallgatás.................................................21
Képek lejátszása.............................................22
Lejátszás USB adathordozóról........................22
HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK
BD-LIVE™..................................................23
Az AllShare funkció használata...................23
FÜGGELÉK
Hibaelhárítás...............................................23
Műszaki adatok..........................................25
Az első lépések
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
A használati útmutató elolvasása előtt
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Rövidítés
Embléma
VIDEO
-
MUSIC
PHOTO
Ikon
h
z
BD-RE formátumban rögzített BD-ROM vagy BD-RE/-R
lemezeken elérhető funkciót jelöl.
Z
�
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW /
DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken elérhető funkciót jelöl.
�
o
-
�
-
G
✎ MEGJEGYZÉS
Meghatározás
DivX, MKV, MP4 felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R lemezeken vagy USB adathordozón elérhető funkciót
jelöl.
Audió CD-RW/-R (CD-DA formátumú) lemezeken elérhető
funkciót jelöl.
MP3 or WMA felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R lemezeken vagy USB adathordozón elérhető funkciót
jelöl.
JPEG felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
lemezeken vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
▪▪ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési
mód miatt.
▪▪ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
▪▪ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
▪▪ A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra
rögzített felvételeket.
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc, stb.
✎ MEGJEGYZÉS
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
▪▪ Előfordulhat, hogy a régión kívül vásárolt DVD
lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
▪▪ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók
le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és
képarány-beállítás nem működnek. A lemezekről
információk a lemez dobozán találhatók. Ha
szükséges, olvassa el ezeket.
▪▪ Ne hagyja, hogy a lemezek szennyeződjenek
vagy karcolódjanak. Ha ujjlenyomatok,
szennyeződések, karcok vagy cigarettafüstnyomok kerülnek a lemezre, nem lehet majd
lejátszani.
▪▪ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb
ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak
lehetnek.
▪▪ Előfordulhat, hogy a készülék nem minden
funkciója működik, mert egyes Blu-ray, DVD
vagy CD lemezek korlátozott funkciókat
tartalmazhatnak lejátszás közben.
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.
▪▪ A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék
minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával
ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok
fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek
fel a Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy a
lemezek gyártása során.
Ha probléma merül fel a Blu-ray, DVD, vagy CD
lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon
a SAMSUNG kereskedőhöz. A lejátszással
kapcsolatos korlátozásokról az útmutató további
részeiben olvashat.
• DVD-RW (VR mód)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-Gs lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
• 3.9 GB DVD-R lemez
tartalomkészítéshez.
Blu-ray lemezek kompatibilitása
A Blu-ray új és fejlődő formátum. Ezért problémák
is lehetnek a lemezek kompatibilitásával. Nem
minden lemez kompatibilis és nem minden lemez
lejátszható. További információkat a használati
útmutató Megfelelőségi és kompatibilitási
részében olvashat.
Lemeztípusok
BD-ROM
A Blu-ray ROM lemezek csak lejátszásra
alkalmasak.
A készülékkel előre rögzített kereskedelmi
BD-ROM lemezek játszhatók le.
BD-RE/-R
A Blu-ray RE/-R lemezek írhatók és lejátszhatók.
A készülékkel más, kompatibilis Blu-ray írókkal
rögzített BD-RE/-R lemezek lejátszhatók.
DVD-VIDEO
• A készülékkel a kereskedelmi forgalomban
kapható videó DVD lemezek (DVD-VIDEO
lemezek) lejátszhatók.
• Kétrétegű DVD-VIDEO lemezek lejátszása
során az első rétegről a másodikra történő
átváltáskor a hang és a kép pillanatra
megszakadhat. Ez nem jelent hibát.
5
DVD-RW/-R/+R
A készülékkel lejátszhatók a DVD
videófelvevővel írt és lezárt DVD-RW/-R/+R
lemezek. A lejátszási lehetőség az írási
módszertől is függ.
DVD+RW
• A készülékkel lejátszhatók a DVD
videófelvevővel írt DVD+RW lemezek. A
lejátszási lehetőség az írási módszertől is
függ.
Audio CD (CD-DA)
• A készülékkel lejátszhatók a CD-DA
formátumú audió CD-RW/-R lemezek.
• A felvételtől függően előfordulhat, hogy
bizonyos CD-RW/-R lemezek nem
játszhatók le.
CD-RW/-R
• Használjon 700MB-os (80 perces) CDRW/-R lemezeket.
Ha lehetséges, ne használjon 800MB-os
(90 perces) vagy nagyobb lemezeket, mert
előfordulhat, hogy nem lehet őket lejátszani.
• Ha a CD-RW/-R lemezt nem zárta le, a
lejátszás elkezdése lassabb lehet, vagy
előfordulhat, hogy egyes fájlok nem lesznek
lejátszhatók.
• Előfordulhat, hogy egyes CD-RW/-R
lemezek nem játszhatók le az írásukhoz
használt készüléktől függően. A CD-RW/-R
adathordozók lejátszhatósága a tartalomtól
és a lemeztől függ.
6
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD
formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket
kamerákban használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális
videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos képtömörítési formátumnál
nagyobb hatékonysággal tömöríti a
képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az “x.v.Color”
formátumot használják. A készülékkel
lejátszhatók az “x.v.Color” formátumot
használó AVCHD lemezek is.
• Az “x.v.Color” a Sony Corporation
védjegye.
Lemeztípus Régiókód
Blu-ray
• Az “AVCHD” és az AVCHD embléma a
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és
a Sony Corporation védjegyei.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú
lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
▪▪ Az “x.v.Color” a normál DVD lemezeknél
szélesebb színtartományt biztosít.
▪▪ Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek
lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és
a képfrissítési sebességtől függően.
Régiókód
A készülék és a lemezek is régiókódokkal
vannak ellátva. A régiókódoknak egyezniük
kell a lemezek lejátszásához. Ha nem
egyeznek, a lemez nem lesz lejátszható.
A készülék Régiószáma a hátulján van
feltüntetve.
DVD-VIDEO
Terület
A
Észak-Amerika, KözépAmerika, Dél-Amerika,
Korea, Japán, Taiwan, Hong
Kong és Dél-Kelet Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
C
India, Kína, Oroszország,
Közép- és Dél-Ázsia.
1
USA, USA területei és
Kanada
2
Európa, Japán, KözelKelet, Egyiptom, Dél-Afrika,
Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, ÚjZéland, Csendes-óceáni
szigetek, Karib-szigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része,
Észak-Korea, Mongólia
6
Kína
Szerzői jogok
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem
részben, sem egészben nem reprodukálható
és nem másolható a Samsung Electronics
Co., Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása
nélkül.
Támogatott fájlformátumok
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB
adathordozókat, az MP3 lejátszókat,
digitális fényképezőgépeket és USB
kártyaolvasókat.
• A 128 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
• Egyes USB/Külső HDD/digitális
fényképezőgépek nem kompatibilisek a
termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához.
USB kábellel történő csatlakoztatás
kompatibilitási problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem
fog megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési”
folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
*.avi
AVI
Videó kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
WMV (wmv9)
MP4
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
PS
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audió kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
•Korlátozások
Felbontás
1920x1080
1920x1080
1920x1080
-H.264 Level 4.1 és AVCHD támogatása
-Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat
-MPEG4 SP, ASP :
1280 x 720 alatt: 60 kép max
1280 x 720 felett: 30 kép max
-Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
•Audió dekóder
-Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
-Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját
Fájl kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
*.wma
WMA
WMA
*.mp3
MP3
1920x1080
1920x1080
Támogatott tartomány
MP3
1920x1080
-
* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Bitsebességek - 5kbps és 384kbps között minden
bitsebesség
A készülék által ismert lemeztípusok logói
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Blu-ray lemezek
1920x1080
1920x1080
1920x1080
-A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
-A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-A szabványosnál nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe
szakadozhat lejátszásnál.
-A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
•Videó dekóder
Támogatott zenefájlok
BD-LIVE
PAL műsorszórási rendszer: UK,
Franciaország, Németország stb.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
Használati útmutató
Távvezérlés
7
Hátsó panel
Elülső panel
a b
a
c
bc d e
g
1
2
3
4
5
6
7
LEMEZTÁLCA
TÁVIRÁNYÍTÓ
ÉRZÉKELŐJE
f
Ide kell behelyezni a lemezt.
A távirányító jeleit érzékeli.
KIJELZŐ
A lejátszás állapotát, időt stb. jelzi ki.
BEKAPCSOLÓ GOMB
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
A tálca kinyitására és becsukására szolgál.
USB HOST
Ide csatlakoztatható az USB memória, amely adattárolásra használható a
BD-LIVE csatlakozás esetén. Az USB hoszt eszközszoftver-frissítésre és
MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 lejátszásra is használható.
LEJÁTSZÁS/SZÜNET
GOMB
✎ MEGJEGYZÉS
Lejátssza a lemezt, vagy szünetelteti a lejátszást.
▪▪ A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
▪▪ Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem
indítható el a lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a
lemezmenüből, és meg kell nyomnia az ENTER gombot.
8
1
LAN
Hálózati szolgáltatások, BD-LIVE és szoftverfrissítések használatához a
hálózati kapcsolattal.
2
HDMI OUT
Ha ezt a HDMI kimeneti csatlakozót egy HDMI-kábellel a TV vagy
AV erősítő HDMI bemenetére csatlakoztatja, a legjobb kép- és
hangminőséget érheti el.
3
DIGITAL AUDIO OUT
AV erősítőhöz csatlakoztatható.
Csatlakoztatás
Távirányító
A távirányító bemutatása
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
A. Csatlakoztatás TV-hez
A TV be- és kikapcsolása.
Beállítás után a TV bemenetének
beállítását teszi lehetővé.
TV hangerő beállítása.
A számgombokkal opciók állíthatók be.
Lemezmenübe való belépés.
Ugrás hátra vagy előre.
Lemez leállítása.
Lemez lejátszása.
Különböző audió funkciók elérése lemezen
(Blu-ray/DVD).
Az Eszköz menü használata.
Vissza az előző menübe.
A bonusview funkció használatához.
Az A-B szakaz ismételt lejátszására szolgál.
Elemek behelyezése
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI
IN aljzatába. Lásd a 11. oldalt.
2. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
3. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék HDMI jele meg
nem jelenik a TV képernyőjén.
✎ MEGJEGYZÉS
Előugró menübe/főcím menübe való
belépés.
Keresés előre vagy hátra.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Főmenübe való belépés.
A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között
válthat vele.
Lejátszási információk megjelenítése Bluray/DVD lemez lejátszásakor.
Menüpontok kiválasztása és menübeállítások
megadása.
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
Csatlakoztatás TV-hez HDMI kábellel - Legjobb minőség
Kilépés a menüből.
Teljes képernyős megjelenítés a TV-n.
▪▪ A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
▪▪ Ha a készülék a TV-hez HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor nagysebességű
(2-es kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
▪▪ A HDMI tiszta digitális jelet ad a TV-nek.
Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem), a kép helyett zaj jelenik
meg a képernyőn.
▪▪ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati
útmutatójában található.
▪▪ Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez, a HDMI kimenet felbontása
automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
▪▪ A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a Mély színek menüpontot Ki értékre.
▪▪ Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio OUT
kimeneteket is a audió rendszerhez a hang hallgatásához.
Főcím, fejezet, szám vagy lemez
lejátszását ismételheti meg.
✎ MEGJEGYZÉS
▪Ha a távirányító nem működik megfelelően:
• Ellenőrizze az elemek (+/–) polaritását.
• Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
• Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
• Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
! FIGYELEM!
▪Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
9
B. Csatlakoztatás Audió rendszerhez
• Az AV erősítő bekapcsolásakor vegye le a hangerőt. A hirtelen túl erős hang kárt tehet a
hangszóróban és a hallásában is.
• Állítsa be az audió formátumot az AV erősítőnek megfelelően.
• A HDMI bemeneti csatlakozók helye az AV erősítőtől függően változó lehet. További
információ az AV erősítő használati útmutatójában található.
1. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (HDMI-kompatibilis AV
erősítő) - Legjobb minőség (Ajánlott)
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és az AV
erősítő HDMI IN aljzatába. Lásd a 11. oldalt.
2. Csatlakoztassa a HDMI kábelt az AV erősítő HDMI OUT aljzatába, és a TV HDMI IN
aljzatába.
3. Kapcsolja be a készüléket és az AV erősítőt.
4. Az AV erősítő és a TV bemenetválasztó gombjával válassza ki a kívánt HDMI bemenetet,
amelyen a lejátszó képe és hangja megjelenik. Az AV erősítő audió bemenetének
beállításáról továbbiakat az AV erősítő felhasználói útmutatójában olvashat.
2. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (AV erősítő, Dolby Digital
vagy DTS dekóderrel) - Jobb minőség
1. Csatlakoztassa az Koaxiális kábelt a készülék hátulján levő DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
aljzatba, és az AV erősítő DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) aljzatába. Lásd a 11. oldalt.
2. Csatlakoztassa a HDMI jelkábeleket a készülék HDMI aljzatába, és a TV HDMI aljzatába.
3. Kapcsolja be a készüléket, a TV-t és az AV erősítőt.
4. Az AV erősítőn válassza ki a külső bemenetet a készülék hangjának hallgatásához. Az AV
erősítő audió bemenetének beállításáról továbbiakat az AV erősítő felhasználói útmutatójában
olvashat.
5. Válassza ki a HDMI videó jelforrást a TV távirányító bemenetválasztó gombjával.
10
C. Csatlakoztatás a hálózathoz
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú szolgáltatások igénybevételét, mint a BDLIVE, valamint a szoftver-frissítések beszerzését a hálózatról. A csatlakoztatáshoz javasoljuk
Szélessávú modem (beépített routerrel) vagy IP router használatát. Az útválasztóhoz történő
csatlakozásról továbbiakat az útválasztó használati útmutatójában talál, illetve forduljon a
gyártójához.
Kábeles hálózat
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP) CAT 5 kábel csatlakoztassa a készülék LAN aljzatába és a
modem vagy útválasztó LAN aljzatába. Lásd a 11. oldalt.
2. A hálózati beállításokat a 16. oldalon találja.
✎ MEGJEGYZÉS
▪▪ Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az
internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
▪▪ DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
▪▪ Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
A kapcsolat vezetékes is lehet.
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztatás TV-hez
1. eset: : HDMI kábel
(nincs mellékelve)
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
1. eset: : HDMI kábel
(nincs mellékelve)
Hálózat
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
vagy
2. eset : Koaxiál kábel
(nincs mellékelve)
Router
Szélessávú modem
Szélessávú
szolgáltatás
álózati kapcsolat PC for AllShare
H
funkcióval
✎MEGJEGYZÉS : Megjegyzés: A készülék csak vezetékesen csatlakoztatható a hálózathoz.
11
Beállítás
Menü Navigáció
Kezdeti beállítás
1. Kapcsolja be a TV-t a készülékhez való
csatlakoztatás után.
Amikor először csatlakoztatja, a készülék
automatikusan bekapcsol, és megjelenik a
Kezdeti beállítások képernyő.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. Az ENTER gombbal válassza ki a Start
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV
képarányt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Válassza ki az Auto pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Ha nincs otthoni
hálózata, nyomja meg a távirányító
KÉK (D) gombját. Ezzel közvetlenül a
Kezdőlapra kerül.
6. A Blu-ray lejátszó automatikusan ellenőrzi
a vezetékes hálózatot. Az ellenőrzés után
a képernyőn megjelenik “Your network is
operating properly.” üzenet. Nyomja meg
az ENTER gombot.
12
7. Megjelenik a “Initial settings completed.”
üzenet, majd megjelenik a Kezdőlap.
- Ha a Blu-ray lejátszó nem csatlakozik a hálózathoz, vagy manuálisan szeretne csatlakozni, lapozzon a Hálózati beállításhoz a 16. oldalon.
1
3
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A Főmenü nem jelenik meg, ha a kezdeti
beállítások nincsenek megadva, kivéve az
alábbiak szerint.
▪▪ Ha megnyomja a KÉK (D) gombot a hálózati
beállítás közben, hozzáférhet a főmenühöz még
a hálózati beállítások előtt.
▪▪ A főmenübe való visszatéréskor a teljes
képernyős mód automatikusan kikapcsol.
▪▪ Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti
beállítások képernyőt, nyomja le a LEJÁTSZÁS/
SZÜNET ( ) gombot a készülék elején 5
másodpercre lemez behelyezése nélkül. Ez
visszaállítja a lejátszót az alapértelmezett
beállításokra.
▪▪ Ha a készüléket HDMI kábellel csatlakoztatja
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung
TV-hez és 1.) Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót
On értékre állította a TV-n és a készüléken is és
2.) A TV-t a készülék által is támogatott nyelvre
állította, a készülék automatikusan kiválasztja az
adott nyelvet elsődleges nyelvnek.
▪▪ Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig hagyja
stop módban, képernyővédő jelenik meg a TV-n.
Ha a készüléket 25 percnél hosszabb ideig
hagyja képernyővédő módban, automatikusan
kikapcsol.
2
1
2
4
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
ENTER / IRÁNY gomb :
Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása.
Aktuálisan kijelölt elem kiválasztása.
Beállítás jóváhagyása.
4
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
• Főmenü
2
YouTube
Videos
3
4
1
5
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
Saját tart. kiválasztása.
2
YouTube kiválasztása.
3
Fotók kiválasztása.
4
Zene kiválasztása.
5
Beállítások kiválasztása.
6
A használható gombok megjelenítése.
Belépés a Beállítások menübe
HOME gomb : Főmenübe való belépés.
3
1
6
A Beállítás menü és az almenük a következők
szerint érhetők el:
1. Nyomja meg a POWER gombot.
Megjelenik a Főmenü.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Settings
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A menüpontok elérése különböző lehet. A
szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
Megjelen.
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képarány, felbontás stb.
TV képaránya
A televízió típusától függően előfordulhat,
hogy meg kell adni a képernyőméretet.
• 16:9 Original : A készülék 16:9 TV
képernyőhöz való csatlakoztatása esetén.
A készülék minden tartalmat az eredeti
képarányban játszik le.
A 4:3 formátumú tartalmak
megjelenítésekor a bal és jobb oldalon
fekete sávok jelennek meg.
• 16:9 Full : A készülék 16:9 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A tartalom
kitölti a képernyőt. A 4:3 formátumú
tartalmakat megnyújtja.
• 4:3 Letter Box : A készülék 4:3 TV
képernyőhöz való csatlakoztatása esetén.
A tartalmakat az eredeti képaránnyal jeleníti
meg. 16:9 arányú felvételeknél felül és alul
fekete sáv lesz látható.
• 4:3 Pan-Scan : A készülék 4:3 TV
képernyőhöz való csatlakoztatása esetén.
A 16:9 tartalmak esetén a kép bal és jobb
szélét a készülék levágja.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lemeztípustól függően egyes képarányok nem
elérhetők.
▪▪ Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
beállítást választ, a kép torzulhat.
▪▪ Pokud vyberete možnost 4:3 Pan-Scan nebo 4:3
Letter Box, nezobrazí se celá obrazovka ani po
stisku tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání.
▪▪ A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3
Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a
kép két oldalán). V tomto případě nelze zobrazit
celou obrazovku stiskem tlačítka FULL SCREEN
na dálkovém ovládání.
BD Wise (csak Samsung
termékek esetén)
A BD Wise a Samsung legújabb
csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung
készüléket és egy Samsung TV-t HDMIvel csatlakoztatja, és a BD Wise be van
kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor a
készülék a BD/DVD lemez videófelbontását
és képfrissítési sebességét fogja használni.
• Off : A kimeneti felbontás a korábban a
Felbontás menüben beállított felbontás lesz,
a lemez felbontásától függetlenül. Lásd a
Felbontást alább.
• On : A készülék a BD/DVD lemez
videófelbontását és képfrissítési sebességét
fogja használni.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a
BD Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
▪▪ Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise
funkciók nem használhatók.
▪▪ A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja
On a funkciót a készüléken és a TV-n is.
Felbontás
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto,
1080p, 1080i, 720p vagy 576p/480p értékre
állítja. A szám a képkockánkénti videósorok
számát adja meg. Az i és a p betűk a
váltottsoros, illetve a progesszív letapogatást
jelentik. A több sor nagyobb felbontást jelent.
• Auto : A kimeneti felbontást automatikusan
a TV maximális felbontására állítja.
• BD Wise : A felbontást automatikusan
a BD/DVD lemez felbontására állítja, ha
a készüléket HDMI kábellel BD Wise
kompatibilis TV-hez csatlakoztatta. (A BD
Wise menüpont csak a BD Wise funkció On
kapcsolása esetén jelenik meg. Lásd a BD
Wise pontot fent.)
• 720p : 720 soros progresszív videó
megjelenítése.
• 576p/480p : 576/480 soros progresszív
videó megjelenítése.
• 1080p : 1080 soros progresszív videó
megjelenítése.
• 1080i : 1080 soros váltottsoros videó
megjelenítése.
A kimeneti módnak megfelelő felbontás
• Blu-ray Disc/E-tartalmak/digitális tartalmak lejátszása
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
Beállítás
HDMI mód
Blu-ray lemezek
E-tartalmak/digitális tartalmak
BD Wise
Blu-ray lemez felbontása
1080p
Auto
TV max. bemeneti felbontása
TV max. bemeneti felbontása
[email protected]
(Filmkocka : Off)
[email protected]
[email protected]
Videó képfrissítés: Auto
(24Fs)
[email protected]
[email protected]
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
HDMI / csatlakoztatva
HDMI mód
BD Wise
576i/480i
Auto
TV max. bemeneti felbontása
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
13
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a
Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az
“If no pictures are shown after selecting ‘Yes’,
please wait for 15 seconds to return to the
previous resolution. Do you want to change the
resolution?”. üzenet jelenik meg.
Ha az Yes pontot választja, a TV képernyő
15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
▪▪ Ha a képernyő sötét marad a felbontás
módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd
nyomja le és tartsa lenyomva a LEJÁTSZÁS/
SZÜNET ( ) gombot a készülék elején 5
másodpercig. A beállítások visszaállnak gyári
alapértékre. Az egyes módok eléréséhez kövesse
az előző oldal utasításait, és válassza ki a TV által
is támogatott Display Setup (Képernyőbeállítást).
▪▪ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre,
a BD felhasználói adatok is törlődnek.
▪▪ A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Movie Frame (24Fs)
mód használatához.
Filmkocka (24Fs)
Ha Auto értékre állítja a Filmkocka (24Fs)
funkciót, a készülék HDMI kimenete
átállítható 24 kép/másodpercesre, így jobb
képminőséget láthat.
A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható. A Filmkocka
opció csak akkor választható ki, ha a készülék
HDMI 1080i vagy 1080p felbontásban van.
• Auto : A Filmkocka (24Fs) funkciók
használhatók.
• Off : A Filmkocka (24Fs) funkciók nem
használhatók.
14
HDMI-színformátum
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.)
való illesztés érdekében.
• Auto : Automatikusan beállítja a készülék
által támogatott optimális formátumot.
• YCbCr (4:4:4) : Ha a TV támogatja az
YCbCr színteret HDMI-n keresztül, válassza
ki a normál YCbCr színtér használatához.
• RGB (Standard) : A normál RGB színtér
használata.
• RGB (Enhanced) : Ha a készüléket
DVI megjelenítőhöz, pl. monitorhoz
csatlakoztatta, válassza ki ezt a pontot a
bővített RGB színtér használatához.
HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep
Color lesz. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
• Auto : A HDMI Mély színek funkciót
támogató TV-re jutó jel Mély színek
formátumú lesz.
• Off : A képjel nem tartalmaz Mély színeket
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
• Auto : A lejátszó automatikusan beállítja a
legjobb képminőséget a megtekintett DVDhez.
• Video : A legjobb képet adja koncert vagy
TV műsoros DVD-k esetén.
Hang
Digitális kimenet
A készülék digitális kimenetének illesztése a
csatlakoztatott AV erősítőhöz:
• PCM : Ez az alapértelmezett beállítás.
Kompatibilis a legtöbb TV-vel és erősítővel.
• Bitstream (Unprocessed) : Az erősítő
dekódolja az összes audiójelet. A
bonusview audió nem lesz hallható.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : Az eredeti
audió újrakódolva DTS-be.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : Az
eredeti audió újrakódolva Dolby Digital-ba.
További részletek a digitális bemenetek
kiválasztási táblázatában.
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
Csatlakoztatás
PCM
Audió
jelfolyam
Blu-ray
lemezen
Audió
jelfolyam
DVD-n
PCM
HDMIHDMIkompatibilis Koaxiális kompatibilis
AV erősítő
AV erősítő
PCM 7.1ch-ig PCM 2ch
PCM
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS-HD High
Resolution
Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS-HD
Master Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
Bitstream
Bitstream
(Re-encoded (Re-encoded
DTS)
Dolby D)
HDMIHDMIkompatibilis
kompatibilis
Koaxiális AV erősítő
AV erősítő vagy
vagy
Koaxiális
Koaxiális
Újrakódolt Dolby
PCM 2ch DTS újrakódolt
Digital *
Újrakódolt Dolby
Dolby Digital DTS újrakódolt
Digital *
Újrakódolt Dolby
Dolby Digital DTS újrakódolt
Digital *
Újrakódolt Dolby
Dolby Digital DTS újrakódolt
Digital *
Újrakódolt Dolby
DTS
DTS újrakódolt
Digital *
Bitstream
(Unprocessed)
Dolby Digital
Plus
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
PCM 2ch
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
Dolby
Digital
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Beállítás
Csatlakoztatás
Blu-ray
lemez
definíció
Bármilyen
PCM
HDMIkompatibilis Koaxiális
AV erősítő
Dekódolja a fő műsor
audióját és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra és
hozzáadja a navigációs
hangeffektusokat.
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
HDMIHDMIkompatibilis
kompatibilis Koaxiális AV erősítő
AV erősítő
vagy
Koaxiális
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
Csak a fő műsor
audió
audiófolyamát biztosítja
jelfolyamát
az AV erősítő számára PCM audióra
az audió bitfolyam
és hozzáadja
dekódolásához.
a navigációs
BONUSVIEW audió
hangefés navigációs
fektusokat,
hangeffektusok nem
majd
hallhatók.
újrakódolja
a PCM
audiót DTS
bitfolyammá.
Bitstream
(Unprocessed)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
HDMIkompatibilis
AV erősítő vagy
Koaxiális
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja
a PCM audiót
Dolby digital
bitfolyammá vagy
PCM-re.
* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A
kimenet PCM 2ch lesz.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot
tartalmazhatnak:
-- Fő műsor audió: A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv,
például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs
hangeffektusok a menüpontok
kiválasztásánál hangzanak fel. A navigációs
hangeffektusok Blu-ray lemezenként
eltérőek lehetnek.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy
zaj keletkezik.
▪▪ Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem
kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby
digital, DTS), az audió jel PCM formátumban
kerül a csatlakozóra.
▪▪ A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
▪▪ Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
▪▪ A Digitális kimenet beállítás nincs hatással a TVre jutó HDMI audió kimenetre.
Az koaxiálisi és HDMI audió kimenetet befolyásolja
AV erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
▪▪ Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió
jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
PCM-alulmintavételezés
Be- és kikapcsolható a 48kHz és 96kHz PCM
alulmintavételezés.
• Off : Ha a csatlakoztatott AV erősítő 96kHz
kompatibilis.
• On : Ha a csatlakoztatott AV erősítő nem
96kHz kompatibilis. A 96kHz-es jeleket a
készülék lekonvertálja 48kHz-re.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót
eredményeznek az koaxiális digitális kimeneten,
ha a PCM Alulmintavételezés beállítása Off.
HDMI
• Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás
formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a
készülék PCM 2 csatornás lekonvertált
audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt
vagy Feldolgozatlan) beállítása esetén is.
• Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti
PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék
48kHz lekonvertált PCM audiót biztosít,
még a PCM alulmintavételezés Off
beállítása mellett is.
Dinamikus tartomány
szabályozása
Beállítható, hogy a beszéd alacsony hangerő
esetén is hallható legyen.
Csak Dolby Digital jel esetén használható.
• Auto : A Dinamikus tartomány
szabályozása automatikus lesz, a Dolby
TrueHD hangsáv információi alapján.
• Off : Normál Dinamikai tartomány
alkalmazása.
• On : Ha alacsony hangerővel vagy kis
hangszórókkal játszik le film hangsávot, a
rendszer megfelelő tömörítéssel hallgatóvá
tudja tenni az alacsony hangerejű
tartalmakat, és megakadályozza a
drámaibb részek túl nagy hangerejét.
Lekeverés mód
A Lekeverési mód a sztereó kimenethez
használható.
• Normal Stereo : Többcsatornás audió
lekeverése normál sztereóra. Akkor
válassza, ha a hang a TVből vagy a Sztereó
erősítőből hallható.
• Surround Compatible : Többcsatornás
audió lekeverése térhangzással kompatibilis
sztereóra. Támogatja az AV erősítő sztereó
dekódolását térhangzású hangra.
15
Hálózat
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe
statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus a hálózat
– és a legtöbb az - javasoljuk az Auto eljárást a
hálózati beállítás során. Ez a legkönnyebb, és a
legtöbb esetben működik.
Ha statikus, a manuális beállítást kell alkalmazni.
Az alábbi eljárással konfigurálja a hálózati
beállításokat.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A készülék csak vezetékesen csatlakoztatható a
hálózathoz.
Automatikus hálózati beállítás
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza
ki a Settings pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Wired
Network Settings pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Vezetékes hálózati csatlakozás képernyő.
Settings
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
IP Address
: 0
0
0
Network
Subnet Mask
: 0
0
0
System
Gateway:
0
0
0
Language
:Auto
SecurityDNS
: 0
0
0
General DNS Server
Support
\
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. Az Internet Protokoll beállítás mezőben
válassza ki az Auto lehetőséget, ha még
nem az van kiválasztva. (Az ENTER
gombbal válassza ki az AUTO-t, majd
nyomja meg az ENTER-t.)
16
5. Az Auto funkció automatikusan lekéri és
feltölti az IP Address, Subnet Mask stb.
értékeit.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A folyamat akár öt percig is eltarthat.
6. Miután a Hálózati funkció megkapta a
hálózati beállítások értékeit, nyomja meg a
RETURN gombot.
7. Válassza ki a Network Test, és nyomja
meg az ENTER gombot, győződjön
meg róla, hogy a lejátszó csatlakozott a
hálózathoz.
8. A Hálózati teszt végén nyomja meg a
RETURN gombot kétszer a Főmenübe
való visszatéréshez.
9. Ha a Hálózati funkció nem kapta meg
az értékeket, vagy a Manuális beállítást
választotta, ugorjon a Manuális beállításról
szóló részre.
Manuális hálózati beállítás
A manuális hálózati beállítás előtt be kell
szerezni a hálózati beállítási értékeket.
A legtöbb Windows számítógépen a
következő lépésekkel kérheti le a hálózati
beállításokat:
ƒƒ Windows XP
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows
asztal jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot
pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson
a Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
ƒƒ Windows 7
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows
asztal jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Hálózat és
megosztási központ pontra.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson
a Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli
hálózati kapcsolatra a hálózati kapcsolattól
függően.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra. Megjelennek a Hálózati beállítások.
A hálózati beállítások beírásához kövesse
az alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza
ki a Settings pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Wired
Network Settings pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Vezetékes hálózati csatlakozás képernyő.
4. Az Internet Protocol Setup képernyőn
nyomja meg az ENTER gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manual
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP
cím).
7. A távirányító számgombjaival írja be a
számokat.
8. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
9. Írja be az IP Address, Subnet Mask, és
Gateway értékeket.
10.A ▼ gombbal lépjen a DNS pontra.
11.A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
12.Írja be a számokat a fenti módon.
13.Nyomja meg a távirányító RETURN
gombját.
14.Futtassa a Hálózati tesztet a kapcsolat
létrejöttének ellenőrzéséhez.
Hálózati teszt
Ebben a menüpontban csatlakozhat a
vezetékes hálózathoz, vagy a hálózati
kapcsolat működését ellenőrizheti.
Hálózat állapota
A hálózati és az Internet kapcsolat
létrejöttének ellenőrzése.
BD-Live internetkapcsolat
Internet kapcsolat engedélyezése vagy
letiltása a BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
• Allow (All) : Internet kapcsolat
engedélyezése minden BD-LIVE tartalom
esetén.
• Allow (Valid Only) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Prohibit : Internet kapcsolat tiltása minden
BD-LIVE tartalom esetén.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak
elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok
alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd
egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
▪▪ A BD-LIVE tartalmak használata során
előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
Rendszer
Kezdeti beállítás
A Kezdeti beállítások során megadható a
nyelv, a hálózati beállítások stb.
A Kezdeti beállításokról a felhasználói
kézikönyv Kezdeti beállítások című részében
olvashat. (Lásd a 12. oldalt)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely
lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis
Samsung készülékek vezérlését.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
A készülék a Samsung TV távirányítójával
vezérelhető, és a lejátszás elindítható a
TV távirányítóján a PLAY (
) gomb
lenyomásával.
További információk a TV használati
útmutatójában.
• Off : Anynet+ funkciók nem használhatók.
• On : Anynet+ funkciók használhatók.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel
nem CEC-kompatibilis.
▪▪ Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható,
akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
▪▪ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információk a TV használati
útmutatójában találhatók.
BD-adatkezelés
A BD-LIVE szolgáltatással kompatibilis Blu-ray
lemezről elért, letöltött és csatlakoztatott flash
memóriás eszközön tárolt tartalmak kezelése.
Megtekinthetők a készülék-információk,
például kapacitás, törölhetők a BD adatok, és
cserélhető a Flash memória eszköz.
A BD adatkezelés képernyőn megjelenő
információk:
• Total Size : Az adathordozó teljes
kapacitása.
• Available Size : A készülékben elérhető
memória.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Külső memória módban a lemez lejátszása
megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás
közben.
▪▪ Csak FAT fájlrendszerben formázott USBeszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec
olvasási/írási sebességgel rendelkező USBeszközt használni.
▪▪ Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
▪▪ A BD Adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
DivX® Video On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése,
és DivX® VOD tartalmak lejátszása.
Nyelv
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb.
nyelve.
• On-Screen Menu : A képernyőmenü
nyelvének kiválasztása.
• Disc Menu : A lemezmenü nyelvének
kiválasztása.
• Audio : A lemez audió nyelvének
kiválasztása.
• Subtitle : A lemezfeliratok nyelvének
kiválasztása.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a
lemezen is szerepel.
Biztonság
A menü első alkalommal történő használatakor
megjelenik a jelszóbeállítási képernyő.
Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
BD szülői besorolása
Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának
korlátozása a jelszó beírásáig.
• Off : A BD Korhatár nem aktív és minden
Blu-ray lemez lejátszható.
• On : Ez megakadályozza a Korhatáros Bluray lemezek lejátszását.
DVD szülői besorolása
Ez a funkció korhatárral ellátott DVD lemezek
esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy
a családtagok milyen korhatárú lemezeket
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít
befolyásolni, hogy a családtagok milyen DVD
lemezeket tekinthetnek meg.
Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
Ha például a 6. szintet választja, a 7. és 8.
szintet tartalmazó lemezek nem lesznek
lejátszhatók.
A nagyobb számok felnőtt tartalomra utalnak.
YouTube zárolás
A YouTube szolgáltatás csak jelszó beírásával
használható.
• Off : a YouTube zárolásának kikapcsolása.
• On : a YouTube zárolásának bekapcsolása.
Jelszó módosítása
A biztonsági funkciókhoz történő
hozzáféréshez szükséges 4 jegyű jelszó
módosítása.
Ha elfelejtette a jelszót
1. Vegye ki a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a
LEJÁTSZÁS/SZÜNET ( ) gombot az első
panelen legalább 5 másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári
alapértékre.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre,
a BD felhasználói adatok is törlődnek.
17
Általános
Időzóna
Beállítható a helyi időzóna.
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és
további szolgáltatások igénybevételéhez.
Online módon
Az internetről történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Válassza az By Online pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Csatlakozás a szerverhez üzenet.
2. Előugró üzenet jelenik meg, ha van
elérhető frissítés.
3. Ha az Yes-t választja, a lejátszó
automatikusan kikapcsol az újraindítás
előtt. (Soha ne kapcsolja ki a lejátszót a
frissítés alatt.)
4. Megjelenik a frissítési folyamatjelző ablak.
A frissítés végén a lejátszó automatikusan
kikapcsol.
5. A bekapcsoláshoz nyomja meg a POWER
gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
18
▪▪ Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
▪▪ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
▪▪ Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a
frissítőszoftver futása közben, nyomja meg az
ENTER gombot.
USB-ről
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési
zip fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen RUF fájlnak kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
4. Másolja a RUF fájlt egy USB
memóriaeszközre.
5. Győződjön meg róla, hogy nincs lemez
a lejátszóban, és csatlakoztassa az USB
eszközt a készülék USB portjába.
6. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
7. Válassza ki a USB-n pontot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő frissítéskor.
▪▪ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
szoftver Frissítés menüben.
▪▪ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
▪▪ A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
Auto értesítés frissítésről
Ha csatlakoztatta a lejátszót a hálózathoz,
és bekapcsolja az Auto értesítés frissítésről
funkciót, a lejátszó automatikusan értesíti,
ha új szoftververzió érhető el a lejátszóhoz.
Az Auto értesítés frissítésről bekapcsolásához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki az Auto Upgrade Notification
pontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a On pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha van elérhető szoftververzió, a lejátszó
előugró üzenetben értesít.
3. Az eszközszoftver frissítéséhez válassza
a Yes pontot. A készülék kikapcsol
automatikusan, majd újraindul és elkezdi a
letöltést. (Ne kapcsolja vissza kézzel).
4. Megjelenik a frissítés folyamatjelzője.
5. A frissítés után a készülék automatikusan
kikapcsol.
6. Nyomja meg a POWER gombot a
készülék bekapcsolásához
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
▪▪ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
Samsung ügyfélszolgálat
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
A szolgáltatási szerződés feltételei
Harmadik fél tartalmaival és szolgáltatásaival
kapcsolatban lásd az általános jogfeladási
nyilatkozatot.
Vissza
Összes beállítás visszaállítása, kivéve a
hálózatot beállításokat.
Alapfunkciók
Videó lejátszása
Lejátszás
1. A NYITÁS/ZÁRÁS (
) gombbal nyissa
ki a lemeztálcát.
2. Helyezzen be egy lemezt a tálcába finoman
úgy, hogy lemez címkés oldala felfelé nézzen
3. A NYITÁS/ZÁRÁS (
) gombbal csukja
be a lemeztálcát.
4. Nyomja meg a LEJÁTSZÁS (
)
gombot.
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
LEJÁTSZÁS (
STOP (
SZÜNET (
)
Lejátszás indítása.
Lejátszás megállítása.
• Gomb egyszeri lenyomása: A
leállítás helyét megjegyzi.
• Gomb kétszeri lenyomása:
A leállítás helyét nem jegyzi
meg.
)
)
Lejátszás szüneteltetése.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Egyes lemezek esetén a STOP ( ) gomb egyszeri
megnyomása nem tárolja a lejátszási pozíciót.
▪▪ A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű
videófájlok meghaladhatják a lejátszó
képességeit, és a lejátszás megállhat.
Lemezstruktúra
A lemez tartalma általában a következő
módon van strukturálva.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
A Cím menü áttekintése
Cím 1
Fejezet 1 Fejezet 2
Fejezet 1
Cím 2
Fejezet 2
Fejezet 3
• Audio CD (CD-DA)
Szám 1
Szám 2
Szám 3
Szám 4
Szám 5
• MP3, WMA, DivX, MKV és MP4
Mappa (csoport) 1
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 1
Mappa (csoport) 2
Fájl 2
Fájl 3
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi
menü használata
A Lemezmenü használata
hZ
1. Lejátszás alatt nyomja meg a DISC
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki
a kívánt pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
1. Lejátszás alatt nyomja meg a TITLE
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki
a kívánt elemet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Z
▪▪ A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
A Címlista lejátszása
z
▪▪ Ha a lemezen van lejátszólista, a ZÖLD (B)
gombbal léphet rá.
A helyi menü használata
✎MEGJEGYZÉS
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS
(
) gombot.
A KERESÉS (
) gomb
megnyomásakor a következő lejátszási
sebességek váltakoznak:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
✎MEGJEGYZÉS
1. Lejátszás közben nyomja meg
a POPUP MENU gombot a
távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal vagy az
ENTER gombbal válassza ki a
kívánt menüpontot.
Lejátszás közben gyorsan megkereshető egy
fejezet vagy sáv, és az ugrás funkcióval a
következő elemre ugorhat.
Adott jelenet keresése
✎MEGJEGYZÉS
1. Lejátszás közben nyomja meg a DISC
MENU vagy a TITLE MENU gombot.
2. Nyomja le a ▲▼ gombokat egy
lejátszandó elem kiválasztásához a
Címlistából, majd nyomja le az ENTER
gombot.
A keresés és ugrás funkciók
használata
h
▪▪ A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lejátszó keresés módban nem játszik le hangot.
Fejezetek átugrása
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg az UGRÁS
(
) gombot.
Ha megnyomja az UGRÁS (
) gombot,
a következő fejezetre ugorhat.
Ha megnyomja az UGRÁS (
) gombot,
a fejezet elejére ugorhat. Még egy
gombnyomással az előző fejezet elejére léphet.
19
Lassú lejátszás/Léptetés
Lassú lejátszás
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a KERESÉS
(
) gombot.
A KERESÉS (
) gomb megnyomásakor
a következő lejátszási sebességek
váltakoznak: * 1/8 * 1/4 * 1/2
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lejátszó lassú módban nem játszik le hangot.
Léptetés
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a SZÜNET (
) gombot.
A SZÜNET (
) gomb minden
megnyomásával a felvétel egy képkockával
előre lép.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lejátszó Léptetés módban nem játszik le hangot.
A TOOLS gomb használata
Lejátszás közben a TOOLS gombbal
kezelheti a lemezmenüt.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lemeztől függően a Tools menü eltérő lehet.
20
Közvetlenül a kívánt jelenetre
történő ugrás
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Title,
Chapter, vagy a Playing Time pontot.
3. A ◄► vagy a szám gombokkal válassza
ki a kívánt Címet, Fejezetet vagy Időt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Cím vagy fejezet ismétlése
hzZy
A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása.
A lemeztől függően előfordulhat, hogy az
Ismétlés funkció nem használható.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Chapter vagy a Title pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Off pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Szakasz ismétlése
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Repeat A-B. pontot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol el
szeretné kezdeni az ismétlést (A).
4. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol
be szeretné fejezni az ismétlést (B).
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
6. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Off pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha a (B) pontot 5 másodpercen belülre állítja,
üzenet jelenik meg.
▪▪ A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
Az audió nyelv kiválasztása
hzZx
Ezt a funkciót a távirányító AUDIO
gombjával is használhatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Audio
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
audió nyelvet.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn,
ha a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
▪▪ A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek
meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
A ◄► gombokkal válthat át a fő műsor és
BONUSVIEW audió módok között.
▪▪ Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a
lemezen kódolt nyelvek választékától függnek.
Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek
nem lesznek elérhetők.
▪▪ Egy Blu-ray lemez 32 audió nyelvet, egy DVD
pedig 8 audió nyelvet tartalmazhat.
▪▪ Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby
Digital audió hangsáv is lehet angol nyelven.
▪▪ A távirányító AUDIO gombjával megjeleníthető
az audió vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot az Audio
vezérlősáv eltüntetéséhez.
A feliratnyelv kiválasztása
hZx
Ezt a funkciót a távirányító
SUBTITLE gombjával is
használhatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Subtitle
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt felirat
megváltoztatható a Lemezmenüben.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
▪▪ A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
▪▪ Egy Blu-ray lemez 255 feliratnyelvet, egy DVD
pedig 32 feliratnyelvet tartalmazhat.
▪▪ A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek
meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
▪▪ A funkció az elsődleges és a másodlagos
feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
▪▪ A feliratok teljes száma az elsődleges és a
másodlagos feliratok számának összege.
▪▪ A távirányító SUBTITLE gombjával
megjeleníthető a felirat vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot a felirat
vezérlősáv eltüntetéséhez.
A kamera látószög váltása
A BONUSVIEW beállítása
h
hZ
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet
több látószögben is tartalmaz, használhatja
az ANGLE funkciót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Angle
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Látószöget.
Képbeállítások kiválasztása
hzZy
A funkcióval beállítható a videó képminőség,
ha a készüléket TV-hez csatlakoztatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Picture
Setting pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Picture Setting pontot.
• Dynamic : A képkeménység növelése.
• Normal : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
• Movie : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
• User : A felhasználó állíthatja be a
képkeménységet és a zajcsökkentést.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A BD wise funkció használatakor ez a menü nem
jelenik meg.
A BONUSVIEW funkció lehetővé teszi
a további tartalmak (pl. kommentárok)
megtekintését egy kis ablakban, miközben a
film lejátszása folyik.
A funkció csak akkor elérhető, ha a lemezen
van Bonusview anyag.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki
a BONUSVIEW Video vagy a
BONUSVIEW Audio pontot.
Az Audio CD (CD-DA)/MP3 képernyő
elemei
1
2
TRACK 001
7
6
+
00:08 / 05:57
Playlist
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
5
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
bónuszfilmet.
1/6
TRACK 001
" Pause
CD
03:35
Tools ' Return
4
1
Zene információk megjelenítése.
2
Lejátszólista megjelenítése.
3
Aktuális sáv/összes sáv megjelenítése.
4
A használható gombok megjelenítése.
5
ow
Aktuális lejátszási idő/teljes idő.
6
Aktuális lejátszási állapot.
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
7
Aktuális ismétléses lejátszási állapot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha a BONUSVIEW-videó átváltja, a BONUSVIEWaudió automatikusan vált a BONUSVIEW-videó
együtt.
Zenehallgatás
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA)
vagy egy MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Off
Audio CD A lemezen található
(CD-DA)/ számokat a rögzítés
MP3
sorrendjében játssza le.
(
)Szám
Audio CD Az aktuális szám
(CD-DA) ismétlése.
(
)Egy
MP3
(
)Minden
Audio CD
Az összes szám
(CD-DA)/
ismétlése.
MP3
(
)Véletlen
Audio CD A lemez számait
(CD-DA)/ véletlenszerű
MP3
sorrendben játssza le.
3
TRACK 006
Ismétlés mód
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1. Lejátszólista lejátszása közben
nyomja meg a TOOLS gombot.
2. Válassza ki az Repeat Mode
mód pontot, majd a ◄►
gombokkal válassza ki a kívánt ismétlési
módot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
Az aktuális szám
ismétlése.
Lejátszólista
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA)
vagy egy MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A Zenelistára a STOP ( ) vagy a RETURN
gombbal léphet vissza.
Megjelenik a Zenelista.
3. A ▲▼◄► gombokkal lépjen a kívánt
számra, majd nyomja meg a SÁRGA(C)
gombot a szám kijelöléséhez.
A fentiek ismétlésével további számokat
jelölhet ki.
4. Ha nem kívánt szám van a listában, a SÁRGA(C)
gomb újbóli megnyomásával törölheti.
A kiválasztott szám törlődik.
5. Az ENTER gombbal lejátszhatja a kijelölt
számokat.
A kiválasztott szám lejátszása
automatikusan elkezdődik.
21
6. A Zenelistára a STOP ( ) vagy a
RETURN gombbal léphet.
7. A Lejátszólistára az ENTER gombbal
léphet.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
✎MEGJEGYZÉS
Képek lejátszása
JPEG fájlok lejátszása
G
1. Helyezzen be egy JPEG képeket
tartalmazó lemezt a lemeztálcára.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Photos
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt mappát, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
megjeleníteni kívánt fotót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Teljes képernyős módban a felirat és a PG
grafika nem nagyítható fel.
A TOOLS gomb használata
Különféle funkciókat használhat a
TOOLS gomb megnyomásával.
• Start Slide Show : Diavetítés
elkezdéséhez.
• Stop Slide Show : A diavetítés leállítása.
• Slide Show Speed : A diavetítés
sebességének beállítása.
22
• Background Music: A háttérzene
beállítása.
• Zoom : Az aktuális kép kinagyítása. (Max.
4-szeresére)
• Rotate : A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes
irányba).
• Information : Képinformációk, pl. név,
méret stb. megjelenítése.
▪▪ A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja
az MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a
kódolási mód.
▪▪ Diavetítés elindítása és Diavetítés
leállítása, attól függően, hogy éppen
folyik-e diavetítés.
Kijelölt fotók lejátszása
Lejátszás USB adathordozóról
Az USB adathordozóról az USBcsatlakozással lejátszhatók multimédia fájlok
(MP3, JPEG, DivX, etc).
1. Lépjen a főmenübe.
2. Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő USBcsatlakozóba.
Megjelenik a “Do you want to access the
device?” üzenet.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a Yes
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. Nyomja meg a PIROS(A) gombot vagy a
KÉK(D) gombot.
Ha a PIROS(A) gombot nyomta meg,
ugorjon az 5. lépésre.
Ha a KÉK(D) gombot nyomta meg,
ugorjon a 4-1. lépésre.
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt fotókat a
távirányító SÁRGA (C) gombjával. Adott fotók
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki a mappát, amelyben a
megtekinteni kívánt fotók találhatók, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fotót, majd nyomja meg
a SÁRGA (C) gombot. Ezzel bejelölte a
fotót.
3. Ismételje a fenti 2. lépést az összes
lejátszani kívánt fotóra.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Fotó jelölésének törléséhez a ▲▼◄►
gombokkal jelölje ki a fotót, majd nyomja meg a
SÁRGA (C) gombot.
4. Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot.
Elindul a diavetítés.
YouTube
YouTube
No Disc
123
DLNA
123
a Change Device c Safely Remove USB d View Devices
" Enter
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki az USB
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Videók, Zene vagy Fotók almenüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Ugorjon
a 7. lépésre.
4-1.Nyomja meg a KÉK(D) gombot, és
megjelenik az alábbi képernyő. Ugorjon
az 5-1. lépésre.
123
123
d Home
" Enter
5-1.A ◄► gombokkal válassza ki az USB pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
6-1.A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt Videók, Zene vagy Fotók almenüt, majd nyomja meg az ENTER gombot.
7. A Videó, Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról
a 19-22. oldalon olvashat.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Az USB adathordozót biztonságosan el kell
távolítani (az “Safely Remove USB” funkcióval)
a sérülések elkerülése érdekében. A MENU
gombbal lépjen be a főmenübe, válassza ki a
SÁRGA (C) gombot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
▪▪ Ha az Audio-CD (CD-DA), MP3 és JPEG lemez
stop módban van, a teljes képernyős mód nem
jeleníthető meg a távirányító FULL SCREEN
gombjával.
▪▪ Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez
be lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált
“DVD vagy CD”-re.
Hálózati szolgáltatások
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például BD-LIVE.
Hálózati szolgáltatás használata előtt
ellenőrizze a következőket.
1. Csatlakoztassa a lejátszót a
hálózathoz. (Lásd a 10-11. oldalon)
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd a16. oldalon)
BD-LIVE™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék hátulján az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BDLIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis
Blu-ray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást
a gyártótól függően.
Függelék
Az AllShare használatához a PC-vel telepítenie
kell az AllShare szoftvert a PC-re.
Ha rendelkezik NAS-szal, az AllShare további
szoftverek nélkül használható.
Az AllShare szoftver letöltéséhez
1. Látogasson el a Samsung.com oldalra.
2. Kattintson a Támogatás/Letöltések pontra,
írja be a termékszámot a megjelenő
mezőbe, és kattintson az Összes találat
megjelenítése gombra.
3. A következő képernyőn kattintson a
Letöltések menüpontra.
4. Kattintson a Szoftver pontra a következő
oldalon.
5. Kattintson az AllShare sorban lévő ikonra a
Fájl alatt a letöltés elkezdéséhez.
PC-n található tartalom
lejátszása Blu-ray lejátszóra
A számítógépen megosztott fájlok
megtekinthetők a Blu-ray lejátszón.
Az AllShare funkció használatáról a Samsung.
com webhelyén olvashat.
✎MEGJEGYZÉS
Blu-ray lejátszó
▪▪ A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól
függően eltérő lehet.
Az AllShare funkció használata
Az AllShare szolgáltatással zenéket, videókat
és fotókat játszhat le a PC-ről vagy NAS-ról.
Az AllShare használatához csatlakoztatnia kell
a lejátszót a hálózathoz (lásd 10~11. oldalon).
AllShare kapcsolat
PC fájlok lejátszása
Hibaelhárítás
Szervizelés előtt ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a
képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• Nem létező cím vagy fejezetszámot, keresési időt írt be.
A lejátszási mód nem egyezik meg
a Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő blokkolva van
• Ha a HDMI kimenet olyan felbontásra van állítva, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), előfordulhat, hogy nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a LEJÁTSZÁS/SZÜNET ( ) gombot (az elülső panelen)
5 másodpercre lemez nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári
alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
23
PROBLÉMA
Elfelejtett jelszó
MEGOLDÁS
• Nyomja le a LEJÁTSZÁS/SZÜNET ( ) gombot (az elülső panelen) 5
másodpercre lemez nélkül. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll
a gyári értékekre.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot menüben.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz,
vagy frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben hiba
merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.
BD-LIVE
Egyéb problémák.
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a
problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi
Samsung szervizhez.
Das Bild rauscht oder ist verzerrt.
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
A kép zajos vagy torz
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI felbontásokat.
✎MEGJEGYZÉS
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy a TV
nem támogatja a HDCP-t (High-bandwidth Digital Content Protection).
Javítás
Látom az AllShare-ben a
megosztott mappákat, de a
fájlokat nem.
• Az AllShare csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg. A
nem ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A videó lejátszása szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
Az AllShare kapcsolat a lejátszó
és a PC között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
Nincs HDMI kimenet.
AllShare funkció
24
▪▪ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj
mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com
oldalon, vagy forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
Műszaki adatok
Általános
USB
HDMI
Audiokimenet
Hálózat
Tömeg
1.3 Kg
Méretek
360 (Szé) x 193 (Mé) x 41 (Ma) mm
Működési hőmérséklet-tartomány
+5°C to +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
A típus
USB 2.0
DC kimenet
5V 500mA Max.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audió
PCM, Bitfolyam
Digitális Audio Kimenet
Koaxiális
Ethernet
100BASE-TX Terminál
-- Nem támogatott, ha a hálózati sebesség kisebb, mint 10Mbps.
-- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
-- Az áramellátásról és a fogyasztásról a készüléken található címke tartalmaz adatokat.
-- A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
25
Megfelelőség és kompatibilitás
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató Lemeztípusok és
jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők: előre rögzített, kereskedelmi BDROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük ilyen
használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R ésCD-RW/-R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat, hogy a készülék nem
reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő
lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray funkciót képes
működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása óta új funkciókat adhattak hozzá
a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják és/vagy
kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat tartalmazzanak;
-- egyes funkciók opcionálisak lehetnek, egyes funkciókat a készülék gyártása után adhattak a lemezhez,
vagy egyes funkciók csak később lesznek elérhetők;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R vagy CDRW/-R emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem lehet lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/vagy a lemezek
gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett és értesített
hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat talál az Óvintézkedések,
a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők és a Lejátszás előtt című fejezetekben.
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL
LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS EZZEL
A termékkel ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY A KÉP NEM LESZ TISZTA. PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ
KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD FELBONTÁSÚ'
KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A készülék TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL,
FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi rendszert
használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez hasonlóan, korlátozások lehetnek
érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a készülék
gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. A Blu-ray lemezformátum
ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely korlátozásokat
tartalmaz a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban. További információkat
az AACS, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál kaphat.
26
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez csatlakoztassa, és
ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz másolásvédett Blu-ray/DVD lemezek
esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok, videókazetták, Blu-ray
lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése, használata, megjelenítése, terjesztése, és
újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat
tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://www.
cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a
következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és
az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia
a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance minden jogot
fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok, szabadalmak,
védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen tartalmakat és szolgáltatásokat
kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják. Nem használhatja ezeket a tartalmakat és
szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem jogosította fel. A fentiek
korlátozása nélkül, és kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató erre felhatalmazást adott,
a készülékkel megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, publikálhatja,
töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre származtatott termékeket, nem
használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA. A
SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET,
VAGY MÁS KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG
AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung semmilyen
kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy szolgáltatások bármeddig
is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják olyan hálózatokon és
módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása nélkül,
a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy szolgáltatás
elérhetetlenségére vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. A tartalmakkal vagy
szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott tartalomszolgáltató felé kell intézni.
Licenc
• A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
• Az eszközt a következő USA szabadalmak védik: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 és más USA és globális szabadalmak bejegyezve és bejegyzés
alatt. A DTS, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a
DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A termék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• DivX
-- A DIVX VIDEÓFORMÁTUMRÓL: A DivX® digitális videó formátumot a DivX, LLC, a
Rovi Corporation leányvállalata hozta létre.
Ez egy hivatalos DivX Certified® eszköz, amely DivX videók lejátszására képes.
A www.divx.com oldalon további információkat talál, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel a fájlok DivX
videó formátumra konvertálhatók.
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálni
kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele. A regisztrációs
kód beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A regisztráció
befejezéséről további információkat a vod.divx.com webhelyen talál.
-- DivX Tanúsított® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
-- A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei
és licenc alatt állnak.
-- A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• A HDMI, a HDMI embléma, és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más országokban.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi
név az adott tulajdonos védjegye.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatban
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
27
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező
európai országok területén alkalmazandó.)
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok
veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól
és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység,
fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
AK68-02180A-00
AK68-02180A-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement