Samsung G2712N Manuel utilisateur
G2712N_NL.fm Page 1 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
MAGNETRONOVEN
Gebruikershandleiding en bereidingstips
G2712N
Oven............................................................................................ 2
Accessoires ................................................................................. 2
Bedieningspaneel........................................................................ 2
Indeling van deze handleiding..................................................... 3
Denk aan uw veiligheid ............................................................... 3
Magnetronoven installeren.......................................................... 4
Suggesties voor het oplossen van problemen ............................ 5
Koken/opwarmen ........................................................................ 5
Vermogen.................................................................................... 5
Bereiding stoppen ....................................................................... 6
Bereidingstijd aanpassen ............................................................ 6
Handmatig ontdooien .................................................................. 6
Functie voor opwarmen/bereiden ............................................... 6
Instellingen voor direct opwarmen/bereiden ............................... 6
Serviesgoed ................................................................................ 7
Grillen .......................................................................................... 7
Microgolven en grill combineren ................................................. 7
Geschikt kookgerei...................................................................... 8
Bereidingstips.............................................................................. 9
Magnetronoven schoonmaken.................................................. 17
Technische gegevens ............................................................... 17
Code No.: DE68-02278B
G2712N_NL.fm Page 2 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Oven
NL
Bedieningspaneel
Verwarmingselement Vermogen Instellen
Bereidingstijd
Lamp
Instellen
Ventilatieopening
1
Deur
Deurvergrendeling
Plateau
Loopring
Kopplestuk
Knop om deur
te openen
2
4
Openingen
deurvergrendeling
5
Accessoires
6
Afhankelijk van het door u aangeschafte model zijn bij uw
magnetronoven een aantal veelzijdige toebehoren geleverd.
3
1. Koppelstuk, dat correct op de motoras onder in de
magnetronoven moet worden gezet.
Doel:
Het koppelstuk zorgt dat het plateau draait.
2. Loopring, die u midden in de magnetronoven legt.
De loopring ondersteunt het plateau.
Doel:
7
3. Plateau, dat u met het middelpunt op het koppelstuk
plaatst.
Doel:
Het plateau is het kookvlak. Het is makkelijk uit
de oven te nemen om het te reinigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4. Metalen rooster, voor op het plateau.
Het metalen rooster kan bij grillen en
Doel:
combinatieprogramma’s worden gebruikt.
☛
Gebruik de oven NOOIT als de loopring en het plateau niet zijn
geplaatst.
2
ONTDOOIEN
VERMOGEN INSTELLEN
BEREIDINGSTIJD INSTELLEN
GRILL
COMBINATIE STANDEN
DIRECT OPWARMEN
KNOP OM DEUR TE OPENEN
G2712N_NL.fm Page 3 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Indeling van deze handleiding
Denk aan uw veiligheid
Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze
gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het
bereiden van maaltijden met uw magnetronoven.
• Maatregelen voor uw veiligheid
• Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed
• Handige tips
Belangrijke veiligheidsinstructies
Zorgvuldig doorlezen en bewaren.
Houd u bij het verhitten van voedsel of dranken in uw magnetronoven
altijd aan de hieronder aangegeven veiligheidsmaatregelen.
1. Gebruik in de magnetronoven NOOIT metalen servies of bestek, zoals:
• metalen bekers of kannen
• servies met opgedrukte gouden of zilveren versieringen
• bestek, gardes, vleesvorken e.d.
Reden: Optredende vonken kunnen de magnetronoven beschadigen.
2. NOOIT in de magnetronoven zetten:
• Luchtdichte of vacuüm-afgesloten flessen, bekers, bakjes e.d.
Voorbeeld: Babymaaltijden
• Voedsel in een schaal of vlies
Voorbeeld: Eieren, noten, tomaten
Reden: De druk in het voedsel kan het uit elkaar laten springen.
Tip:
Schaal of vlies vooraf verwijderen of gaatjes in verpakking prikken.
3. NOOIT de magnetronoven inschakelen als hij leeg is.
Reden: De binnenwanden kunnen schade oplopen.
Tip:
Laat altijd een glas water in de magnetronoven staan. Dit
absorbeert de microgolven als u de magnetron per ongeluk leeg
zou inschakelen.
4. Als u de oven inschakelt zonder er iets in te zetten, dan wordt hij door een
automatische beveiliging uitgeschakeld. U kunt de oven normaal gebruiken
nadat u hem ruim 30 minuten uitgeschakeld hebt gelaten.
5. NOOIT de ventilatieopeningen afdekken.
Reden: Door de hitte kan papier of textiel gaan branden.
6. ALTIJD ovenwanten gebruiken als u iets uit de magnetronoven wilt halen.
Reden: Veel servies neemt hitte van de magnetronenergie of van verhit
voedsel op. Borden of schalen zijn dus heet.
7. De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven:
• Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven.
• Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen.
• Gebruik uw magnetronoven nooit om kranten te drogen.
• Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek
de netsteker uit de wandcontactdoos.
8. ALTIJD extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden.
• Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden,
zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen.
• Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD
na het verhitten.
• Let op als u een beker na het verhitten uit de oven pakt. Als hij te heet is,
kunt u zich verbranden.
Voor in de handleiding vindt u afbeeldingen, met name van het
bedieningspaneel, zodat u alle toetsen makkelijker kunt vinden.
In de stapsgewijs beschreven handelingen worden drie symbolen
gebruikt.
☛
✉
❋
Let op
Opmerking
Opgepast
VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN
STERKE STRALING TE VOORKOMEN
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke
microgolven te voorkomen.
(a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander
nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de
openingen voor de deurvergrendeling.
(b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat
afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de
deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met
een droge doek.
(c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst
repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is
opgeleid. Het is van groot belang dat de ovendeur goed afsluit en dat geen
van de volgende onderdelen is beschadigd:
(1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers
(2) Deurscharnieren (afgebroken of los)
(3) Netkabel
(d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde
technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van
magnetronovens.
3
NL
G2712N_NL.fm Page 4 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Denk aan uw veiligheid (vervolg)
Magnetronoven installeren
Zet de oven op een egaal en waterpas werkvlak dat sterk genoeg is om
zijn gewicht te dragen.
•
•
NL
9.
10.
11.
12.
De drank kan nog borrelend nakoken.
U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of
glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het
verhitten.
Reden: Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets
later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan
koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich
zou kunnen verbranden.
• Als u zich brandt:
* Brandwond minimaal 10 minuten in koud water gedompeld houden
* Wond afdekken met droge, schone doek
* Nooit crèmes, lotions of zalf gebruiken
• Gebruik ALTIJD een kan of beker die boven breder is dan onder en giet
die NOOIT tot de rand vol. Dit voorkomt overkoken. Flessen met een
smalle nek kunnen bij oververhitting uit elkaar springen.
• ALTIJD controleren of een fles of maaltijd voor de baby al voldoende is
afgekoeld.
• NOOIT de speen op de fles laten zitten, want dan kan de fles door
oververhitting exploderen.
Zorg dat u nooit de netkabel beschadigt.
• Maak de netkabel nooit met water schoon en leg hem nooit op of tegen
hete oppervlakken.
• Gebruik de magnetronoven nooit als de netkabel beschadigd is.
Ga op armlengte van de oven stann als u de ovendeur opent.
Reden: Zo voorkomt u verbranding door hete stoom.
Houd de binnenkant van de oven schoon.
Reden: Voedselresten of oliespatjes kunnen zich aan de wanden of de
bodem hechten, de coating beschadigen en afbreuk doen aan de
effectiviteit van de oven.
Tijdens het gebruik kunnen “klikgeluiden” optreden, vooral bij ontdooien.
Reden: Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen. Die
geluiden zijn normaal.
20 cm aan
bovenzijde
85 cm vanaf
de vloer
10 cm aan
achterzijde
10 cm aan
weerszijde
1. Let er bij installatie van de magnetron op dat er aan alle
kanten voldoende ventilatieruimte overblijft. Aan de
achterkant en de zijkanten moet deze ruimte minstens 10
cm zijn, aan de bovenkant 20 cm en minimaal 85 cm
vanaf de vloer.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven.
Plaats de loopring en het plateau.
Zorg dat het plateau onbelemmerd kan draaien.
3. Bij plaatsing van de magnetron moet u erop letten dat de
stekker bereikbaar blijft.
☛
Blokkeer NOOIT de ventilatieopeningen, want dan kan
oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en
doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.
☛
In verband met uw veiligheid moet u de oven altijd aansluiten op
een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning en een
netfrequentie van 50 Hz AC. Als de netkabel van het apparaat
beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier voor het
monteren van een nieuwe kabel van het juiste type (I-SHENG
SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Let op het
opgenomen vermogen van de magnetronoven. Kies bijvoorbeeld
een verlengkabel die minimaal dezelfde specificaties als de
bijgeleverde netkabel heeft.
☛
Zet de magnetronoven NIET op een plek waar het heet of vochtig
kan zijn. Voorbeeld: Niet bij een gewone gasoven of een radiator.
☛
Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers
even met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik
neemt.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID
Tijdens de bereiding moet u regelmatig in de oven kijken als u een maaltijd
bereidt in weggooiverpakkingen van geplastificeerd papier of ander brandbaar
materiaal.
BELANGRIJK
NOOIT kinderen de magnetronoven laten bedienen. Kinderen NOOIT alleen
laten bij de ingeschakelde magnetron. NOOIT voor kinderen interessante
voorwerpen boven of in de magnetronoven leggen.
4
G2712N_NL.fm Page 5 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Suggesties voor het oplossen van problemen
Koken/opwarmen
Treedt een van de hieronder aangegeven problemen op, probeer het
dan met de vermelde suggesties op te lossen.
De volgende stappen geven aan hoe u een maaltijd kookt of opwarmt.
Controleer ALTIJD de instellingen voordat u de oven in gebruik
achterlaat.
◆ Dit is normaal.
• Condensvorming in de oven
• Luchtstroming rond de deur en de ovenbehuizing
• Lichtweerkaatsing rond de deur en de ovenbehuizing
• Stoom rond de deur en uit de ventilatieopeningen
Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.
1. Stel met de draaiknop VERMOGEN het maximale
vermogen in.
(MAXIMUMVERMOGEN: 750W)
◆ De oven doet niets als u de knop TIJD verdraait
• Is de deur goed gesloten?
2. Stel met de draaiknop TIJD de bereidingstijd in.
Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat aan, het
plateau gaat draaien en het koken begint.
◆ Maaltijd wordt helemaal niet gekookt.
• Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld?
• Is de deur goed gesloten?
• Misschien is het stroomverbruik van de oven zo hoog dat een zekering is
doorgesmolten.
☛
✉
◆ Voedsel wordt oververhit of blijft te koud.
• Hebt u voor deze soort voedsel de juiste bereidingstijd ingesteld?
• Hebt u het juiste vermogen ingesteld?
◆ In de oven ontstaan vonken of knetterende geluiden.
• Hebt u serviesgoed met een metaalhoudende sieropdruk in de oven
gezet?
• Hebt u metalen bestek of keukengerei in de oven geplaatst?
• Bevindt aluminiumfolie zicht dicht bij de wanden van de ovenruimte?
Schakel de oven NOOIT in als hij leeg is.
Tijdens het verwarmen kunt u het vermogen tussentijds
aanpassen door het verdraaien van de knop VERMOGEN.
Vermogen
U hebt de keuze uit de hieronder aangegeven vermogens.
Niveau
◆ De oven stoort op de radio of de televisie.
• Tijdens het gebruik kan de oven enige storing op de radio of televisie
veroorzaken. Dit is normaal. U lost dit probleem op door de oven op
grotere afstand van televisies, radio’s of antennes op te stellen.
✉
Vermogen
HOOG
MIDDEL / HOOG
GEMIDDELD
MIDDEL / LAAG
ONTDOOIEN( )
LAAG / VERWARMEN
GRILL
COMBINATIE ( )
COMBINATIE ( )
COMBINATIE ( )
Als de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen,
neem dan contact met uw leverancier of met de technische dienst
van SAMSUNG.
✉
✉
5
MAG.
GRILL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
Als u het niveau verhoogt, dan moet de tijd worden verkert.
Als u het niveau verlaagt, dan moet de tijd worden verlengd.
NL
G2712N_NL.fm Page 6 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
NL
Bereiding stoppen
Functie voor opwarmen/bereiden
U kunt de bereiding op elk moment onderbreken om te controleren of
het voedsel gaar is.
Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.
1. Draai de knop VERMOGEN naar het maximale
vermogen.
1. Om te onderbreken, open de deur.
Resultaat: Programma stopt. Sluit de deur als u de
bereiding wilt voortzetten.
2. Draai de knop TIJD in de stand voor opwarmen (dranken,
soep/saus en verse groenten).
2. Om te stoppen, draai de knop TIJD naar de stand “0”.
✉
Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.
Instellingen voor direct opwarmen/bereiden
Bereidingstijd aanpassen
Nu volgen enkele tips en aanbevelingen voor opwarmen of bereiden
van voedsel met de optie direct opwarmen/bereiden.
Pas de resterende bereidingstijd aan door de knop TIJD te
verdraaien.
Symbool Gerecht
Handmatig ontdooien
Met de ontdooifunctie kunt u vlees, gevogelte, vis of brood/cake
ontdooien.
Leg het bevroren voedsel midden op het plateau en sluit de deur van de
oven.
1. Zet de draaiknop VERMOGEN in de stand voor
ontdooien
(180W).
2. Stel met de draaiknop TIJD de gewenste tijd in.
Resultaat: Het ontdooien begint.
✉
Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.
6
Vermogen
Hoeveelheid
Bereidingstijd
Nawarmtijd
Dranken
750 W
150 ml
1 min 35 sec
1-2 min.
Soep/saus
(koud)
750 W
200-250 g
3 min 10 sec
2-3 min.
Verse
groenten
750 W
300-350 g
5 min 30 sec
3 min.
G2712N_NL.fm Page 7 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Serviesgoed
Microgolven en grill combineren
Gebruik magnetronbestendige materialen; gebruik geen plastic
bakjes, borden, papieren bekers, papieren doekjes, etc.
Voor snelle bereiding en tegelijk bruinen kunt u microgolven en grill
tegelijk gebruiken.
☛
Gebruik bij gecombineerde bereiding (magnetron + grill)
alleen materiaal dat geschikt is voor een magnetronoven
en een gewone oven. Metalen voorwerpen, zoals pannen
of bestek, kunnen schade aan uw magnetron
toebrengen.
✉
☛
1. Open de deur via de grote knop rechtsonder op het
bedieningspaneel. Leg het voedsel op het rooster en zet
het rooster op het plateau. Sluit de deur.
Op pagina 8 vindt u meer informatie over geschikte materialen.
Grillen
2. Stel met de draaiknop VERMOGEN het gewenste
vermogen in (
,
,
).
Met de grill kunt u een gerecht snel verhitten en tegelijk bruinen,
zonder de magnetronfunctie. Hiervoor is uw magnetronoven uitgerust
met een metalen grillrooster.
3. Stel met de draaiknop TIJD de gewenste tijd in (voorbeeld:
60 minuten).
Resultaat: Het combinatieprogramma start.
1. Verwarm de grill tot de gewenste temperatuur, zet de
draaiknop VERMOGEN op het grill symbool ( ) en kies
met de draaiknop TIJD de gewenste tijd.
✉
2. Doe ovenwanten aan, open de deur en plaats het gerecht
op het rooster.
3. Stel met de draaiknop TIJD de gewenste tijd in (voorbeeld:
60 minuten).
Resultaat: Het combinatieprogramma start.
✉
☛
Gebruik ALTIJD serviesgoed dat geschikt is voor een magnetron
en een oven. Schalen van glas of aardewerk zijn ideaal omdat de
microgolven dan gelijkmatig in het voedsel kunnen doordringen.
Gebruik ALTIJD ovenwanten als u iets in de oven wilt doen, want
de inhoud wordt extreem heet.
Het geeft niet als het verwarmingselement aan- en afslaat tijdens
het grillen. Dit systeem is zo ontworpen dat de oven niet
oververhit kan raken.
Gebruik altijd ovenwanten als u de borden uit de oven haalt, ze
zijn erg heet.
7
Het maximale magnetronvermogen voor de combinatiefunctie
magnetron en grill is 600 W.
NL
G2712N_NL.fm Page 8 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Geschikt kookgerei
NL
De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen
doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden
weerkaatst of geabsorbeerd.
Metaal
• Schotels of borden
• Sluitingen voor
diepvriesverpakkingen
Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen.
Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een
magnetron zijn probleemloos te gebruiken.
Papier
• Borden, bekers,
zakdoekjes en
keukenrol
• Recycle-papier
Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is
aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen
worden.
Materiaal
Geschikt voor Opmerkingen
magnetron
Aluminiumfolie
✓✗
Kan beperkt worden gebruikt als
bescherming tegen oververhitting.
Als veel folie wordt gebruikt of als het
te dicht bij de wanden komt, kunnen
echter vonken optreden.
Bruinplateau
✓
Niet langer dan 8 minuten
voorverwarmen.
Servies en aardewerk
✓
Porselein, aardewerk en glas zijn
meestal bruikbaar, behalve als het
een metaalhoudende sieropdruk
bevat.
Weggooiverpakkingen van
polyester en karto
✓
Sommige diepvriesmaaltijden zijn in
deze materialen verpakt.
✓
Bruikbaar om een gerecht op te
warmen, maar polystyreen kan door
oververhitting smelten.
Kunnen in brand vliegen.
Kan leiden tot vonkvorming.
Verpakkingen van fast-food
• Polystyrenen
bekers en bakjes
•
•
Glas
•
•
•
Papier of kranten
Recycle-papier of
metalen randjes
✗
✗
Vuurvaste
ovenschalen
Dun glaswerk
✓
Glazen bekers of
kommen
✓
✓
Plastic
• Bakjes
✓
Alleen voor opvangen van overmatig
vocht en voor korte bereidingstijd.
✗
Kan tot vonken leiden.
✓
Vooral hittebestendig thermoplastic.
Andere plastics kunnen bij hoge
temperaturen vervormen of van kleur
veranderen. Gebruik geen melamineplastics.
Bruikbaar om vocht vast te houden,
maar mag niet met voedsel in contact
komen. Verwijder deze folie
voorzichtig, want er kan stoom
vrijkomen.
Alleen indien kookbestendig of
ovenbestendig. Mag niet luchtdicht
blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.
Plasticfolie
✓
•
Diepvrieszakken
✓✗
✓ :geschikt
✗ :ongeschikt
✓✗ :onzeker
8
Kunnen vonken of brand
veroorzaken.
•
Was- of vetvrij papier
Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd
met metaalhoudende opdruk.
Bruikbaar voor opwarmen van
voedsel of dranken. Erg dun glas kan
breken of springen als het plotseling
sterk wordt verhit.
Deksel verwijderen. Alleen geschikt
voor opwarmen.
✗
✗
✓
Bruikbaar om vocht vast te houden
en spatten te verhinderen.
G2712N_NL.fm Page 9 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Bereidingstips
MICROGOLVEN
Bereidingstips voor diepvriesgroenten
Microgolven dringen in het voedsel door, aangetrokken en geabsorbeerd door
water, vet en suiker in het gerecht.
De microgolven versnellen de beweging van moleculen in het voedsel. Die
versnelde bewegingen leiden tot meer wrijving. Daaruit ontstaat hitte, die zorgt
dat het voedsel wordt gekookt.
Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Stel de minimale
bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt (zie tabel). Verwarm het gerecht
tot het naar wens is.
Roer twee keer tijdens de bereiding en één keer erna. Voeg na de bereiding zout,
kruiden of boter toe. Dek het gerecht tijdens de nawarmtijd af.
VERWARMEN
Gerecht
Kookgerei voor magnetron
Kookgerei moet doorlatend zijn voor microgolven, anders werkt de
magnetronfunctie niet optimaal. De opgewekte magnetronstraling wordt
teruggekaatst door metalen, zoals roestvrij staal, aluminium en koper, maar
doordringt aardewerk, glas, porselein, plastic, papier en hout. Daarom mag u
nooit metalen pannen of schalen in de magnetron zetten.
Spinazie
150g
600W
5½-6½
2-3
Voeg 15 ml (1 eetlepel)
koud water toe.
Broccoli
300g
600W
10-11
2-3
Voeg 15 ml (1 eetlepel)
koud water toe.
Erwtjes
300g
600W
8-9
2-3
Voeg 15 ml (1 eetlepel)
koud water toe.
Sperziebonen
300g
600W
10-11
2-3
Voeg 15 ml (1
eetlepels) koud water
toe.
Gemengde
groenten
(worteltjes/
erwtjes/maïs)
300g
600W
9-10
2-3
Voeg 15 ml (1 eetlepel)
koud water toe.
Gemengde
groenten
(Chinese wijze)
300g
600W
8½-9½
2-3
Voeg 15 ml (1 eetlepel)
koud water toe.
Gerechten die u in magnetron kunt bereiden
In de magnetron kunt u veel soorten voedsel bereiden, waaronder ingevroren of
verse groenten, fruit, pasta, rijst, brood, boontjes, vis en vlees, maar ook sauzen,
soepen, soufflés, jam en chutney. In het algemeen geldt dat de magnetron ideaal
is voor gerechten die u normaal op een kookplaat zou bereiden. U kunt ook boter
of chocolade smelten (zie hoofdstuk met speciale tips).
Afdekken tijdens bereiden
Het is zeer belangrijk dat u gerechten tijdens het bereiden in de magnetron
afdekt, want de opstijgende waterdamp draagt bij aan het verwarmingsproces. U
kunt een gerecht op verschillende manieren afdekken, bijvoorbeeld door een
bord er omgekeerd op te leggen, met een plastic deksel of met magnetronfolie.
Nawarmtijden
Neem na het bereiden van een gerecht de nawarmtijd in acht, want die is
belangrijk om in het hele gerecht een gelijkmatige temperatuur te laten ontstaan.
9
Hoeveel- Vermogen Tijd
heid
(min.)
NL
Nawarm- Aanbevelingen
tijd(min.)
G2712N_NL.fm Page 10 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Bereidingstips(vervolg)
NL
Bereidingstips voor verse groenten
Gerecht
Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Voeg 30 - 45 ml koud
water (2 - 3 eetlepels) toe per 250 g, voor zover (zie tabel) niet anders is
aangegeven. Stel de minimale bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt
(zie tabel). Verwarm het gerecht tot het naar wens is.
Roer één keer tijdens de bereiding en nogmaals erna. Voeg na de bereiding zout,
kruiden of boter toe. Laat het gerecht afgedekt 3 minuten nawarmen.
Uien
250g
5-6
3
Snijd uien in schijfjes of halveer ze.
Voeg slechts 15 ml (1 eetlepel)
water toe.
Tip:
Snijd de verse groenten in stukjes van gelijke grootte. Hoe kleiner
elk stukje is, hoe sneller het gerecht klaar is.
Alle verse groenten moeten altijd met het maximumvermogen (750 W)
worden gekookt.
Gerecht
Hoeveel- Tijd
heid
(min.)
Nawarm- Aanbevelingen
tijd(min.)
Broccoli
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Snijd in roosjes van gelijke grootte
en leg die met de stelen naar het
midden.
Spruitjes
250g
6½-7½
3
Voeg 60 - 75 ml (5 - 6 eetlepels)
water toe.
Worteltjes
250g
5-6
3
Snijd de worteltjes in schijfjes van
gelijke grootte.
Bloemkool
250g
500g
5½-6
9½-10
3
Snijd in roosjes van gelijke grootte.
Halveer grote roosjes en leg die
met de stelen naar het midden.
Courgettes
250g
4-4½
3
Snijd courgettes in schijfjes. Voeg
30 ml (2 eetlepels) water of een
klontje boter toe. Verwarm tot ze
beetgaar zijn.
Aubergines
250g
4½-5
3
Snijd de aubergines in schijfjes en
besprenkel ze met 1 eetlepel
citroensap.
Prei
250g
5-5½
3
Snijd de prei in dikke schijven.
Champignons
125g
250g
1½-2
3½-4
3
Bereid champignons in hun geheel
of in stukjes.
Voeg geen water toe. Besprenkel
ze met citroensap. Kruiden met
zout en peper. Laten uitlekken voor
het serveren.
10
Hoeveel- Tijd
heid
(min.)
Nawarm- Aanbevelingen
tijd(min.)
Paprika
250g
4½-5
3
Snijd de paprika in kleine stukjes.
Aardappels
250g
500g
5-6
9-10
3
Weeg de geschilde aardappels en
snijd ze in stukken van gelijke
grootte.
Koolrabi
250g
5-5½
3
Snijd de koolrabi in kleine blokjes.
G2712N_NL.fm Page 11 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Bereidingstips(vervolg)
Bereidingstips voor rijst en pasta
OPWARMEN
Rijst:
Gebruik een grote schaal van pyrexglas met deksel, want tijdens de
bereiding zet de rijst tot de dubbele hoeveelheid uit. Bereid de rijst
afgedekt. Na de bereiding roert u het gerecht door, dan laat u het
nawarmen en daarna voegt u zout of kruiden en boter toe.
Opmerking: Na het bereiden is misschien niet al het kookvocht
geabsorbeerd.
Pasta:
Gebruik een grote schaal van pyrexglas. Voeg water en een snufje
zout toe en roer goed door.
Roer af en toe tijdens het bereiden en erna. Laat de pasta afgedekt
nawarmen en laat het na daarna goed uitlekken.
Gerecht
Hoeveel- Vermogen Tijd
heid
(min.)
Uw magnetron verwarmt voedsel veel sneller dan gewone ovens en kookplaten.
Gebruik de aangegeven vermogens en opwarmtijden in de volgende tabel als
richtlijn. De tijden in de tabel komen overeen met dranken met een temperatuur
van +18 tot +20°C of koud voedsel met een temperatuur van +5 tot +7°C.
Plaatsen en afdekken
Verwarm geen grote hoeveelheden voedsel, zoals stukken vlees. Vaak droogt
het voedsel uit voordat het binnenin warm is. U kunt beter kleinere hoeveelheden
opwarmen.
Vermogens en roeren
Soms kunt u voedsel verwarmen op 750 W terwijl ander voedsel verwarmd moet
worden op 600 W, 450 W of zelfs 300 W.
Neem de tabellen als richtlijn. In het algemeen is het beter voedsel op een lagere
stand te verwarmen, bijvoorbeeld bij delicatessen, grote hoeveelheden of bij
voedsel dat snel opwarmt (bijvoorbeeld een pasteitje).
Roer het voedsel goed door en draai het om tijdens het opwarmen. Dan bereikt u
het beste resultaat. Roer het voedsel indien mogelijk nogmaals door alvorens het
te serveren.
Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. U kunt
nakoken en verbranding verhinderen door vóór, tijdens en na het verhitten te
roeren. Laat het voedsel in de magnetron staan tijdens het nawarmen. Plaats een
plastic lepel of glazen staafje in de drank.
Laat het voedsel niet te heet worden, want dat bederft de smaak.
U kunt het beste de bereidingstijd laag inschatten, daarna kunt u indien nodig wat
extra tijd toevoegen.
Nawarm- Aanbevelingen
tijd(min.)
Witte rijst
(voorgekookt)
250g
750W
17-18
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
Zilvervliesrijst
(voorgekookt)
250g
750W
22-23
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
Gemengde rijst
(rijst + wilde rijst)
250g
750W
18-19
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
Gemengde
granen (rijst +
granen)
250g
750W
19-20
5
Voeg 400 ml koud
water toe.
Pasta
250g
750W
11-12
5
Voeg 1 liter heet
water toe.
Tijden voor verwarmen en nawarmen
Als u voedsel voor de eerste keer verwarmt, kunt u het beste noteren hoeveel tijd
u nodig had. Dan weet u dat voor de volgende keer.
Controleer altijd of het voedsel overal gelijkmatig is verhit.
Laat het voedsel na opwarmen een tijdje staan, zodat de temperatuur gelijkmatig
wordt verdeeld.
De aanbevolen nawarmtijd na opwarmen is 2 tot 4 minuten, behalve als in de
tabel een andere tijd is aangegeven.
Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. Zie ook het
hoofdstuk met de veiligheidsmaatregelen.
11
NL
G2712N_NL.fm Page 12 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Bereidingstips(vervolg)
NL
Verwarmen babyvoeding en melk
DRANKEN OPWARMEN
Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in deze tabel als richtlijn voor het
verwarmen.
Zorg altijd voor een nawarmtijd van minstens 20 seconden nadat de oven is
uitgeschakeld. Dan ontstaat een gelijkmatige temperatuur. Roer indien nodig
tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. U kunt nakoken en
verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en
roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.
Gerecht
Hoeveel- Vermo- Tijd
heid
gen
(min.)
Nawarm- Aanbevelingen
tijd(min.)
Babyvoeding
(groente en
vlees)
190g
600W
30sec.
2-3
Doe de voeding in een diep
bord. Verwarm afgedekt.
Roer na het verwarmen.
Laat de voeding 2 tot 3
minuten staan. Roer de
voeding vóór het voeden
goed door en controleer de
temperatuur.
Babypap
(granen +
melk + fruit)
190g
600W
20sec.
2-3
Doe de pap in een diep
bord. Verwarm afgedekt.
Roer door na het
verwarmen. Laat de pap 2
tot 3 minuten staan. Roer de
pap vóór het voeden goed
door en controleer de
temperatuur.
Babymelk
100ml
300W
30-40
sec.
2-3
Roer de melk goed door en
giet hem in een gesteriliseerde glazen fles. Zet de
fles midden op het plateau.
Verwarm onafgedekt.
Schud goed en laat de melk
minstens 3 minuten staan.
Schud de fles goed vóór het
voeden en controleer de
temperatuur.
VERWARMEN VAN BABYVOEDING
Babyvoeding:
Doe de babyvoeding in een diep bord en dek dit af met een plastic deksel. Roer
goed na het opwarmen! Laat het voedsel 2 tot 3 minuten staan alvorens het te
serveren. Roer nogmaals en controleer de temperatuur. Aanbevolen temperatuur
voor het serveren: tussen de 30 en 40°C.
Babymelk:
Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Verwarm zonder deksel. Verwarm
een babyfles nooit met de speen op de fles, want dan kan die fles springen of
oververhit raken. Schud goed voor het nawarmen en nogmaals vóór het voeden!
Controleer altijd de temperatuur van de babymelk of de babyvoeding voordat u
de baby gaat voeden. Aanbevolen temperatuur: ca. 37°C.
Opmerking:
Om verbranding te voorkomen moet de temperatuur van de babyvoeding altijd
worden gecontroleerd voordat u de baby gaat voeden. Gebruik het vermogen en
de tijd in de tabel op de volgende pagina als richtlijn voor het verwarmen.
200ml
12
1min.
tot
1min.
10 sec.
G2712N_NL.fm Page 13 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Bereidingstips(vervolg)
Verwarmen van dranken en voedsel
Gerecht
Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in de volgende tabel als richtlijn
voor het verwarmen.
Gerecht
Hoeveel- Vermo- Tijd (min.) Nawarm- Aanbevelingen
heid
gen
tijd(min.)
Dranken
(koffie,
melk,
thee,
water op
kamertemperatuur)
150 ml 750W
(1 kop)
250 ml
(1 mok)
1½-2
1-2
Doe de drank in een
ovenvaste kop of mok en dek
deze niet af. Plaats de kop
(150ml) of mok (250ml) in het
midden van het draaiplateau.
Voor en na het nagaren goed
roeren.
2-2½
Soep
(koud)
250g
450g
750W
3-3½
4-4½
2-3
Schenk in een diep bord. Dek
af met een plastic deksel.
Roer goed door na het
opwarmen. Roer nogmaals
vóór het serveren.
Stoofschotel (koud)
350g
600W
5-6
2-3
Doe de stoofschotel in een
diep bord. Dek af met een
plastic deksel. Roer af en toe
tijdens het opwarmen en
nogmaals vóór het
nawarmen en serveren.
Pasta met
saus
(koud)
350g
600W
4-5
3
Doe de pasta (bijv. spaghetti
of noedels) op een plat bord.
Dek af met magnetron-folie.
Roer vóór het serveren.
Gevulde
pasta met
saus
(koud)
350g
600W
4½-5½
3
Doe de gevulde pasta (bijv.
ravioli, tortellini) in een diep
bord. Dek af met magnetronfolie. Roer af en toe tijdens
het opwarmen en nogmaals
vóór het nawarmen en
serveren.
Kant-enklaar
maaltijd
(koud)
300g
400g
600W
5-6
6-7
3
Leg een maaltijd bestaande
uit 2 of 3 gekoelde gedeelten
op een ovenvast bord. Dek
dit af met magnetronfolie.
Ingevroren
kant-enklaar
maaltijd
13
Hoeveel- Vermo- Tijd (min.) Nawarm- Aanbevelingen
heid
gen
tijd(min.)
300g
400g
600W 11½-12½
13-14
4
Plaats een magnetronbestendig bord met de
ingevroren (-18°C) kant-enklaar maaltijd op het
draaiplateau. Maak met een
vork gaatjes in het plastic of
dek het af met magnetronfolie. Na het opwarmen 4
minuten laten nagaren.
NL
G2712N_NL.fm Page 14 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Bereidingstips(vervolg)
NL
ONTDOOIEN
Bevroren voedsel moet altijd worden ontdooid met op de ontdooistand
(180W,
).
Met een magnetron kunt u bevroren voedsel prima ontdooien. Een magnetron
ontdooit het voedsel goed en snel. Dit kan een groot voordeel zijn als u
onverwacht gasten krijgt.
Gerecht
Vlees
Gehakt
Bevroren gevogelte moet volledig ontdooid zijn voor het koken. Verwijder alle
metalen draadjes of lipjes en al het verpakkingsmateriaal, zodat het vocht dat
vrijkomt bij het ontdooien goed kan weglopen.
Varkenslapjes
Leg het bevroren voedsel onafgedekt op een bord. Draai het halverwege de
ontdooitijd om en verwijder zo snel mogelijk overtollig vocht en de organen.
Gevogelte
Stukjes kip
Controleer regelmatig of het voedsel niet warm aanvoelt. Als kleine en dunne
stukken van het bevroren voedsel warm worden, kunnen deze tijdens het
ontdooien beschermd worden door stukjes aluminium folie.
Hele kip
Hoeveel- Tijd (min.) Nawarm- Aanbevelingen
heid
tijd(min.)
500g
10-12
5-20
Doe het vlees op een bord.
Bescherm de dunnere randen
met aluminiumfolie. Draai het
vlees halverwege de
ontdooitijd om!
250g
7-8
500g
(2stuks)
12-14
15-40
Stukjes kip legt u met het vel
naar beneden op een plat
bord. Een hele kip legt u met
de borst naar beneden op een
plat bord. Bescherm de
dunnere delen, zoals de
vleugels en poten met
aluminiumfolie. Draai de kip
halverwege de ontdooitijd om!
1000g
25-28
250g
(2stuks)
400g
(4stuks)
6-7
5-20
Leg de bevroren vis in het
midden van een plat bord.
Leg de dunne delen onder de
dikkere delen. Bescherm de
smalle uiteinden met
aluminiumfolie. Draai de vis
halverwege de ontdooitijd om!
6-7
5 - 10
Verdeel het fruit over een
platte, ronde glazen schaal
(met een grote diameter).
1½-2
3-4
4-5
5 - 10
Leg de broodjes in een cirkel
of het brood horizontaal op
keukenpapier in het midden
van het plateau. Draai het
brood halverwege de
ontdooitijd om!
Als het gevogelte aan de buitenkant warm wordt, stop dan met het ontdooien en
laat het 20 minuten staan voordat u verder gaat met ontdooien.
Laat de vis, het vlees of het gevogelte even staan om het te laten nadooien. Deze
tijd is afhankelijk van de hoeveelheid. Kijk in onderstaande tabel.
Vis
Tip:
Dunne stukken voedsel ontdooien beter dan dikke. Kleine stukken
hebben minder tijd nodig dan grote. Houd hier rekening mee bij het
invriezen en ontdooien van voedsel.
Visfilet
Gebruik de volgende tabel als richtlijn bij het ontdooien van voedsel met een
temperatuur tussen - 18 en - 20°C.
Fruit
Bessen
250g
Brood
2 stuks
Broodjes
(ieder ca. 50g) 4 stuks
250g
Toast/
Sandwich
500g
Duits brood
(tarwe en
rogge)
14
11-13
8-10
G2712N_NL.fm Page 15 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Bereidingstips(vervolg)
GRILL
Gerechten grillen
Het verwarmingselement voor de grill zit tegen de bovenkant van de magnetron.
Het werkt als de deur dicht is en het plateau draait. Doordat het plateau
ronddraait wordt het voedsel gelijkmatiger bruin. Als u de grill 4 minuten
voorverwarmt, wordt het voedsel sneller bruin.
Kookgerei voor grillen
Moet vuurvast zijn en mag van metaal zijn. Gebruik geen plastic kookgerei, dit
kan smelten.
Voedsel dat u kunt grillen
Karbonade, worstjes, biefstuk, hamburgers, plakjes bacon en ham, plakjes vis,
sandwiches en alle soorten tosti’s.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Als alléén de grill wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het verwarmingselement
voor de grill tegen de bovenkant in horizontale positie staat en niet tegen de
achterwand in de verticale positie. Onthoud dat het voedsel op het bovenste
rooster geplaatst moet worden, tenzij dit anders wordt aangegeven.
Wanneer u verse of ingevroren gerechten wilt grillen, moet u de magnetron
met de grillfunctie eerst voorverwarmen.
Gebruik de in onderstaande tabel genoemde vermogenstanden en tijden als
richtlijn bij het grillen.
MAGNETRON + GRILL
Deze bereidingsinstelling combineert de stralingswarmte van de grill met de
snelheid van het koken met de magnetron. De instelling werkt alleen als de deur
dicht is en het plateau draait. Doordat het plateau ronddraait, wordt het voedsel
gelijkmatig bruin. Op dit model zijn drie gecombineerde instellingen beschikbaar:
600 W + Grill, 450 W + Grill en 300 W + Grill.
Kookgerei voor bereiding met magnetron + grill
Gebruik kookgerei waar de microgolven doorheen gaan. Het kookgerei moet
vuurvast zijn. Gebruik geen metalen kookgerei in de combinatiefunctie. Gebruik
geen plastic kookgerei, dit kan smelten.
Voedsel geschikt voor bereiding met magnetron + grill
Voedsel dat opgewarmd moet worden en een bruin korstje moet krijgen is
geschikt voor bereiding met de combinatiefunctie (bijv. pasta). Ook voedsel met
een korte bereidingstijd en dat een bruin korstje moet krijgen is geschikt voor de
combinatiefunctie. Deze functie kan ook gebruikt worden voor grotere
hoeveelheden voedsel met een bruin en knapperig laagje (bijv. stukjes kip, draai
deze halverwege de bereidingstijd om.) Kijk in de grill-tabel voor meer informatie.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Als u de combinatiefunctie (magnetron en grill) gebruikt, zorg er dan voor dat het
verwarmingselement van de grill tegen de bovenkant in horizontale positie staat
en niet tegen de achterwand in de verticale positie. Het voedsel moet op het
bovenste rooster worden geplaatst, tenzij een andere plaats wordt aangeraden.
Anders moet u het direct op het plateau zetten. Zie de instructies in de volgende
tabel.
Vers
voedsel
Hoeveelheid
Sneetje
toast
4stuks
(4 x 25 g)
5
Alléén
grill
6-7
5-6
Leg de sneetjes
brood naast elkaar op
het rooster.
Broodjes
(voorgebakken)
2-4stuks
3
Alléén
grill
3-4
2-3
Leg de broodjes in
een cirkel met de
onderkant op het
plateau.
Gegrilde
tomaten
250g
(2 stuks)
5
300 W 5½-6½
+ Grill
--
Snijd de tomaten in
tweeën. Doe er kaas
op. Leg ze in een
cirkel in een schaal
van pyrexglas. Zet
deze op het rooster.
2stuks
(300g)
5
300 W
+ Grill
--
Rooster eerst de
sneetjes brood.
Leg het brood met
het beleg op het
rooster. Leg 2 tosti’s
tegenover elkaar op
het rooster. Laat 2 - 3
minuten staan.
400-500 g
(6 stuks)
5
300 W 11-13
+ Grill
Tosti
Hawaii
Kippenvleugels
(gekoeld)
U moet het voedsel omdraaien als u het aan beide zijden wilt bruinen.
15
NL
Voorver- Vermo 1. zijde 2. zijde Aanbevelingen
warmen -gen
Tijd
Tijd
(min.)
(min.) (min.)
7-9
10-12 Smeer de kipdelen
zoals kippenvleugels
of drumsticks in met
olie en kruiden.
Leg ze in een cirkel
op het rooster met de
botten naar het
midden. Na het grillen
2-3 minuten laten
nagaren.
G2712N_NL.fm Page 16 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Bereidingstips(vervolg)
NL
Gerechten grillen (vervolg)
Vers
voedsel
Gebakken
aardappels
Pasta
(bevroren)
Hoeveelheid
500g
400g
SPECIALE TIPS
Voorver- Vermo 1. zijde 2. zijde Aanbevelingen
warmen -gen
Tijd
Tijd
(min.)
(min.) (min.)
5
---
---
450 W 10-12
+ Grill
600 W 14-16
+ Grill
600 W 16-18
+ Grill
--
3-4
Snijd de aardappels
in tweeën. Leg ze in
een cirkel op het
rooster met de
gesneden kant naar
de grill gericht.
CHOCOLADE SMELTEN
Doe 100 g chocolade in een kleine, diepe, glazen schaal.
Verwarm 3 tot 5 minuten op 450 W, tot de chocolade gesmolten is.
Roer een paar keer tijdens het smelten.
Doe de bevroren
pasta (-18°C),
bijvoorbeeld
lasagne, tortellini of
cannelloni, in een
geschikte ovenvaste
glazen schaal en
plaats deze op het
rooster.
Gegratineer
de vis
(bevroren)
400g
Mini-pizza's
(bevroren)
250g
(8 stuks)
---
300 W 12-13
+ Grill
---
Plaats de bevroren
mini-pizza's (-18°C)
of mini-quiches in
een cirkel op het
rooster.
Kruimeltaart 200-250g
(bevroren)
(1-2
stuks)
---
300 W
+ Grill
---
Leg de bevroren
stukken taart (-18°C)
naast elkaar op het
rooster. Na het
ontdooien 5 minuten
laten nagaren.
4-6
3-4
BOTER SMELTEN
Doe 50 g boter in een kleine, diepe, glazen schaal. Dek deze af met een plastic
deksel.
Verwarm 30 tot 40 seconden op 750 W, tot de boter gesmolten is.
GEKRISTALLISEERDE HONING SMELTEN
Doe 20 g gekristalliseerde honing in een kleine, diepe, glazen schaal.
Verwarm 20 tot 30 seconden op 300 W, tot de honing gesmolten is.
GELATINE SMELTEN
Leg droge blaadjes gelatine (10 g) 5 minuten in koud water.
Doe de uitgeknepen gelatine in een kleine schaal van pyrexglas.
Verwarm 1 minuut op 300 W.
Roer door na het smelten.
Doe de bevroren
(-18°C)
gegratineerde vis in
een geschikte
ovenvaste glazen
schaal en plaats
deze op het rooster.
GLAZUUR (VOOR TAART EN CAKE)
Meng instantglazuur (ongeveer 14 g) met 40 g suiker en 250 ml koud water.
Verwarm onafgedekt 3 ½ tot 4 ½ minuten op 750 W in een schaal van pyrexglas,
tot het glazuur doorzichtig wordt. Roer twee keer tijdens het verwarmen.
JAM MAKEN
Doe 600 g fruit (bijvoorbeeld verschillende bessen) in een geschikte schaal van
pyrexglas met deksel. Doe er 300 g suiker bij en roer goed. Verwarm 10 tot 12
minuten op 750 W.
Roer enkele keren tijdens het verwarmen. Doe de jam meteen in glazen
jampotjes met schroefdeksel. Laat deze 5 minuten met de deksel erop staan.
PUDDING MAKEN
Meng de puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de aanwijzingen op
de verpakking en roer goed. Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met
deksel. Verwarm afgedekt 6 ½ tot 7 ½ minuten op 750 W. Roer enkele keren
tijdens het verwarmen.
AMANDELEN ROOSTEREN
Spreid 30 g amandelschaafsel gelijkmatig uit op een middelgroot bord.
Roer enkele keren door tijdens het roosteren: 3 ½ tot 4 ½ minuten op 600 W.
Laat het nog 2 tot 3 minuten in de oven staan. Gebruik ovenwanten als u het bord
uit de oven haalt!
16
G2712N_NL.fm Page 17 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
Magnetronoven schoonmaken
Technische gegevens
De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig
worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan
vastkoeken:
• Binnen- en buitenwanden
• Deur en deurrubbers
• Plateau en loopring
SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de
technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
☛
Zorg dat de deurrubbers ALTIJD schoon zijn en dat de ovendeur
goed sluit.
1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een lauwwarm sopje. Daarna
zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
2. Verwijder spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een
doekje met zeepsop. Dan afspoelen en droogmaken.
3. Om geurtjes en vastzittende etensresten te verwijderen plaatst u een kopje
aangelengd citroensap op het plateau en schakelt u de magnetron 10 minuten
met vol vermogen in.
4. Maak het plateau dat in de vaatwasmachine kan schoon als dat nodig is.
✉
Zorg dat er NOOIT water in de ventilatieuitgangen wordt gemorst.
Gebruik NOOIT bijtende, schurende of chemische
reinigingsmiddelen. Zorg bij het schoonmaken van de
deurafdichtingen dat geen vuilresten:
•
•
✉
gaan vastkoeken,
en verhinderen dat de deur goed sluit.
Maak de magnetron na ieder gebruik direct schoon met een mild
schoonmaakmiddel, maar laat de magnetronoven eerst afkoelen
om verwondingen te voorkomen.
17
Model
G2712N
Netspanning
230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen
Microgolffunctie
Grill
Combinatieprogramma
1100 W
1000 W
2100 W
Afgegeven vermogen
100 W / 750 W (IEC-705)
Frequentie
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Koeling
Ventilator met motor
Afmetingen (B x D x H)
Buitenmaten
Ovenruimte
489 x 275 x 383 mm
330 x 187 x 320 mm
Inhoud
20 liter
Gewicht
Netto
ong. 14,5 kg
NL
G2712N_NL.fm Page 18 Thursday, February 7, 2002 8:46 AM
G2712N_F.fm Page 1 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
FOUR À MICRO-ONDES
Mode d’emploi et conseils de cuisson
G2712N
Four ............................................................................................. 2
Accessoires ................................................................................. 2
Panneau de commande .............................................................. 2
Utilisez ce mode d’emploi ........................................................... 3
Précautions d’emploi................................................................... 3
Installez votre four à micro-ondes ............................................... 4
Problèmes et solutions................................................................ 5
Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes ............................ 5
Niveaux de puissance ................................................................. 5
Arrêtez la cuisson........................................................................ 6
Ajustez le temps de cuisson........................................................ 6
Décongelez un plat manuellement.............................................. 6
Cuisez ou réchauffez un plat en mode instantané...................... 6
Temps pour le réchauffage ou la cuisson en mode instantané .. 6
Choisissez les accessoires ......................................................... 7
Cuisez un plat au gril................................................................... 7
Combinez la cuisson aux micro-ondes et le gril.......................... 7
Guide des récipients ................................................................... 8
Conseils de cuisson .................................................................... 9
Nettoyez votre four à micro-ondes ............................................ 17
Spécifications techniques.......................................................... 17
G2712N_F.fm Page 2 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Four
F
Panneau de commande
ÉLÉMENT CHAUFFANT
DU GRIL (Résistance)
ORIFICES DE
VENTILATION
BOUTON DE
SÉLECTION DU NIVEAU
DE PUISSANCE
ÉCLAIRAGE
BOUTON DE
SÉLECTION
DU TEMPS
DE CUISSON
PORTE
COUPLEUR
PLATEAU
CROCHETS DE
VERROUILLAGE
DE LA PORTE
ORIFICES DE
VERROUILLAGE
1
BOUTON
D’OUVERTURE
DE LA PORTE
2
4
ANNEAU DE
GUIDAGE
5
Accessoires
6
Selon le modèle de four à micro-ondes acheté, vous disposez de
plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.
3
1. Coupleur, déjà placé sur l’axe du moteur situé au
centre du plancher du four.
Objet: le coupleur fait tourner le plateau.
2. Anneau de guidage, à placer au centre du plancher du
four.
Objet: l’anneau de guidage supporte le plateau.
7
3. Plateau, à placer sur l’anneau de guidage en adaptant
le centre sur le coupleur.
Objet: ce plateau constitue la principale surface de
cuisson ; il est facile de le retirer pour le
nettoyer.
4. Grille métallique, à placer sur le plateau.
Objet: la grille métallique peut être utilisée en mode
gril et en mode combiné (micro-ondes + gril).
☛
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
N’utilisez JAMAIS le four à micro-ondes sans l’anneau de
guidage et le plateau.
2
DÉCONGÉLATION
BOUTON DE SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE
BOUTON DE SÉLECTION DU TEMPS DE CUISSON
MODE GRIL
MODE COMBINÉ(MICRO-ONDES + GRIL)
SÉLECTION DU MODE DE RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ
BOUTON D’OUVERTURE DE LA PORTE
G2712N_F.fm Page 3 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Utilisez ce mode d’emploi
Précautions d’emploi
Vous venez d’acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode
d’emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son
utilisation :
• précautions d’emploi,
• récipients et ustensiles recommandés,
• conseils utiles.
Précautions d'emploi.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement pour
vous y reporter ultérieurement.
Avant de cuire des aliments ou des liquides dans votre four à microondes, vous devez prendre les précautions suivantes.
1. N’utilisez AUCUN récipient ou ustensile métallique dans le four à microondes:
• plats métalliques,
• assiettes avec décorations dorées ou argentées,
• brochettes, fourchettes, etc.
Raison: ils provoquent des arc électriques ou étincelles qui pourraient
endommager les parois du four.
2. NE réchauffez JAMAIS :
• des bocaux, bouteilles ou récipients fermés hermétiquement ou sous vide.
Exemple : petits pots pour bébé.
• des aliments hermétiques.
Exemple : oeufs, noix en coquille, tomates.
Raison: l’augmentation de la pression pourrait les faire exploser.
Astuce: retirez le couvercle et percez les peaux, sachets, etc.
3. NE faites JAMAIS fonctionner le four à vide :
Raison: cela pourrait endommager les parois du four.
Astuce: laissez un verre d’eau en permanence dans le four. Si vous
démarrez le four accidentellement, l’eau absorbera les microondes.
4. NE couvrez JAMAIS les orifices de ventilation situés à l’arrière du four avec
des torchons ou des papiers.
Raison: les torchons ou papiers pourraient prendre feu à cause de
l’évacuation de l’air chaud.
5. Utilisez TOUJOURS des gants isolants pour retirer un plat du four.
Raison: certains plats absorbent les micro-ondes et il y a toujours un
transfert de chaleur des aliments au plat. Les plats sont donc très
chauds.
6. NE touchez PAS les éléments chauffants ni les parois intérieures du four.
Raison: malgré les apparences, ces parois peuvent vous brûler même
après la cuisson. Ne mettez aucun produit inflammable en contact
avec une zone intérieure du four. Laissez-le d’abord refroidir.
7. Pour réduire le risque de feu à l’intérieur du four :
• n’y rangez aucun produit inflammable,
• retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique,
• n’utilisez pas votre four à micro-ondes pour sécher des journaux,
• en cas d’apparition de fumée, laissez la porte du four fermée et arrêtez le
four ou débranchez-le de la prise électrique.
8. Faites TOUJOURS très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des
aliments pour bébé.
• Attendez au moins 20 secondes après avoir arrêté le four, pour bien
répartir la chaleur.
• Remuez pendant la cuisson si nécessaire et TOUJOURS après.
Au début du mode d’emploi, vous trouverez les illustrations des
modèles de four et plus particulièrement des panneaux de commande,
pour vous permettre de mieux localiser les boutons.
Les instructions pas-à-pas emploient trois symboles :
☛
✉
❋
Important
Remarque
Avertissement
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L’EXPOSITION ÉVENTUELLE À
UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE
La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une
exposition dangereuse à l’énergie micro-ondes.
(a) N’essayez jamais d’utiliser le four avec la porte ouverte, d’intervenir sur les
verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d’obturer les orifices de
sécurité.
(b) Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas
de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s’accumuler sur les joints
d’étanchéité. Maintenez la porte et les joints d’étanchéité propres, en les
essuyant, après usage, d’abord avec un chiffon humide et ensuite avec un
chiffon sec et doux.
(c) Si le four est endommagé, ne l’utilisez pas tant qu’il n’a pas été réparé par un
spécialiste micro-ondes formé par le fabricant.
Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments
suivants ne soient pas endommagés :
(1) porte, joints de porte et joints d’étanchéité,
(2) charnières de porte (cassées ou lâches),
(3) cordon d’alimentation.
(d) Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes
qualifié et formé par le fabricant.
3
F
G2712N_F.fm Page 4 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Précautions d’emploi (suite)
Installez votre four à micro-ondes
Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment
solide pour supporter le poids du four.
•
F
9.
10.
11.
12.
13.
Manipulez les récipients avec précaution après la cuisson. Vous risquez
de vous brûler si le récipient est top chaud.
• Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température
longtemps après leur sortie du four et éviter de vous brûler, remuez avant,
pendant et après la cuisson. Nous vous conseillons de laisser une cuillère
en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser
plus rapidement et éviter les débordements.
Raison: lorsque vous réchauffez des liquides, l’ébullition peut être “à
retardement” ce qui signifie qu’elle peut être atteinte une fois le
récipient sorti du four. Vous risquez de vous ébouillanter par
inattention.
• Si vous vous ébouillantez :
* plongez la partie ébouillantée dans de l’eau froide au moins dix
minutes,
* couvrez avec un pansement sec et propre,
* n’appliquez aucune crème, huile ou lotion.
• NE remplissez JAMAIS complètement le récipient. Choisissez un
récipient évasé pour prévenir tout débordement de liquide. Des bouteilles
à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe.
• Vérifiez TOUJOURS la température du lait ou des aliments pour bébé
avant de les servir.
• NE chauffez JAMAIS un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en
cas de surchauffe.
Veillez à ne pas endommager le cordon d’alimentation.
• Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l’eau et tenez le cordon éloigné
des surfaces chaudes.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
Quand vous ouvrez la porte du four, tenez-vous à une longueur de bras.
Raison: l’air chaud ou la vapeur libérée pourrait vous brûler.
Conservez l’intérieur du four propre.
Raison: des particules de nourriture ou des gouttes de graisse collées aux
parois ou au plancher du four peuvent endommager sa peinture et
réduire son efficacité.
Un “cliquettement” peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four,
et plus particulièrement pendant la décongélation.
Raison: ce bruit indique un changement de puissance. Ce phénomène est
normal.
Lorsque le four fonctionne à vide, l’alimentation électrique du four est
automatiquement coupée par mesure de sécurité. Après une période
d’attente d’environ 30 minutes, vous pouvez de nouveau faire fonctionner le
four normalement.
20 cm audessus
85 cm audessus du sol
10 cm
derrière
10 cm
sur le côté
1. Prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm autour du
four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.
Cet appareil doit être installé à une hauteur d'au moins
85 cm au-dessus du sol.
2. Retirez tout élément d’emballage de l’intérieur du four.
Installez l’anneau de guidage et le plateau.
Vérifiez que le plateau est correctement installé.
3. Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir
accéder à la fiche d'alimentation.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pendant la cuisson, regardez de temps à autre dans le four lorsque les aliments
sont réchauffés ou cuits dans des récipients jetables en plastique, papier ou
autres matériaux combustibles.
IMPORTANT
NE permettez JAMAIS aux jeunes enfants d’utiliser le four à micro-ondes ou de
jouer avec, et NE les laissez PAS sans surveillance à proximité du four en
fonctionnement. Des objets pouvant attitrer leur attention (bonbons, jouets, etc.)
NE doivent JAMAIS être rangés à l’intérieur ou au-dessus du four.
4
☛
N’obstruez jamais les orifices de ventilation, car le four risquerait
de surchauffer et de s’arrêter automatiquement. Vous devrez
alors attendre qu’il ait suffisamment refroidi pour le réutiliser.
☛
Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur
une prise murale à 3 broches délivrant une tension de 230 volts
CA, 50 Hz. Si le cordon d’alimentation de l’appareil est
endommagé, il devra être remplacé par un cordon spécial
(références I–SHENG SP022, KDK KKP4819D, MOONSUNG
EP-48E, SAMIL SP-106B, HIGH PROJECT H.P 3 ou
EUROELECTRIC 3410, PENCON (ZD16A) pour l’Israël, SA16
pour l’Afrique du Sud et PENCON (UD13A1) pour le Nigéria, le
Ghana, le Kenya et les Emirats Arabes). Faites effectuer le
remplacement du cordon par un service après-vente agréé par la
marque. La tension d’alimentation doit être respectée. Tout câble
d’extension doit être conforme aux spécifications du cordon
d’alimentation d’origine.
☛
N’installez pas le four dans un environnement chaud ou humide,
par exemple à côté d’un radiateur ou d’un four traditionnel.
☛
Avant d’utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les
surfaces intérieures et les joints d’étanchéité à l’aide d’un chiffon
humide.
G2712N_F.fm Page 5 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Problèmes et solutions
Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes
Si vous êtes confronté à l’un des problèmes énumérés ci-dessous,
essayez les solutions correspondantes.
Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des
aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser
les aliments cuire sans surveillance.
Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.
◆ Ces phénomènes sont normaux:
• Condensation à l’intérieur du four.
• Flux d’air autour de la porte et du four.
• Réflexion de lumière autour de la porte et du four.
• Vapeur s’échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.
1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en
tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.
(PUISSANCE DE CUISSON MAXIMALE : 750W)
◆ Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection du temps
de cuisson.
• La porte est-elle bien fermée ?
2. Indiquez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection approprié.
Résultat: l’éclairage du four s’allume, le plateau
commence à tourner et la cuisson démarre.
◆ Les aliments ne sont pas du tout cuits.
• Avez-vous sélectionné le temps de cuisson correctement?
• La porte est-elle bien fermée ?
• L’alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite
d’une surcharge de votre prise électrique ?
☛
✉
◆ Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
• Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type
d’aliments ?
• Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié ?
Pour changer le niveau de puissance en cours de cuisson,
tournez le bouton de sélection du niveau de puissance.
Niveaux de puissance
◆ Des étincelles et craquements se produisent à l’intérieur du four (arcs
électriques).
• Avez-vous utilisé un plat avec des décorations métalliques ?
• Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à
l’intérieur du four ?
• Avez-vous mis du papier d’aluminium trop près des parois du four ?
Vous pouvez choisir entre sept niveaux.
Niveau
◆ Le four provoque des interférences avec des radios ou téléviseurs.
• Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une
radio lorsque le four fonctionne. C’est normal. Pour remédier à ce
problème, installez le four loin des téléviseurs, radios ou antennes.
✉
Ne mettez jamais le four en route lorsqu’il est vide.
Puissance
MAXIMUM
MOYEN ELEVÉ
MOYEN
MOYEN-BAS
DÉCONGÉLATION(
BAS/TIÈDE
GRIL
SIMULT( )
SIMULT( )
SIMULT( )
Si le problème ne peut être résolu à l’aide des instructions cidessus, contactez votre revendeur ou le service après-vente
SAMSUNG le plus proche.
5
)
Micro-ondes
Gril
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
✉
Les temps de cuisson donnés dans ce mode d’emploi
correspondent aux niveaux de puissance indiqués ci-dessus. Si
vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé, le temps de
cuisson sera plus court.
✉
En revanche, si vous sélectionnez un niveau de puissance moins
élevé, le temps de cuisson sera plus long.
F
G2712N_F.fm Page 6 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
F
Arrêtez la cuisson
Cuisez ou réchauffez un plat en mode instantané
Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d’examiner les
aliments.
Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.
1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en
tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.
1. Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte.
Résultat: la cuisson s’arrête. Pour redémarrer la
cuisson, refermez la porte.
2. Sélectionnez l’icône de cuisson instantanée appropriée
(boissons, soupe/sauce ou légumes frais) en tournant le
bouton de sélection du temps de cuisson.
2. Pour arrêter la cuisson complètement, positionnez le
bouton de sélection du temps de cuisson sur “0”.
✉
Temps pour le réchauffage ou la cuisson en mode
instantané
Ajustez le temps de cuisson
Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le bouton de
sélection du temps.
Voici quelques conseils et recommandations utiles pour cuire ou
réchauffer des aliments avec le mode de cuisson instantanée.
Icône
Décongelez un plat manuellement
La décongélation manuelle vous permet de décongeler des aliments,
tels que de la viande, de la volaille, du poisson, du pain ou des gâteaux.
Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.
Aliment
Puissance Quantité
Temps de
cuisson
Boissons
750 W
150 ml
1min. 35 sec. 1 à 2 min.
Soupe/Sauce
(réfrigérées)
750 W
200 à 250 g 3min. 10 sec. 2 à 3 min.
Légumes frais 750 W
1. Positionnez le bouton de sélection du niveau de
puissance sur
(180W).
2. Réglez le temps de décongélation en tournant le bouton
approprié.
Résultat: la décongélation commence.
✉
N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.
N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.
6
Temps de
repos
300 à 350 g 5min. 30 sec. 3 min.
G2712N_F.fm Page 7 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Choisissez les accessoires
Combinez la cuisson aux micro-ondes et le gril
Utilisez des récipients garantis micro-ondes. N’utilisez pas de
barquettes ou de plats en plastique, de gobelets en carton, de serviettes
en papier, etc.
Vous pouvez également combiner la cuisson aux micro-ondes et le gril
pour cuire les aliments rapidement et les dorer en même temps.
☛
Si vous souhaitez sélectionner le mode combiné microondes + gril, utilisez uniquement des plats garantis à la
fois micro-ondes et four classique. Des récipients ou
ustensiles métalliques pourraient endommager votre four.
✉
☛
1. Ouvrez la porte du four en appuyant sur le bouton
d’ouverture de la porte situé en bas à droite du panneau
de commande. Placez les aliments sur la grille, puis posez
cette dernière sur le plateau. Fermez la porte.
Pour plus de renseignements sur les récipients et ustensiles
garantis micro-ondes, reportez-vous à la section “Guide des
récipients”, page 8 .
2. Sélectionnez le niveau de puissance approprié en tournant
le bouton de sélection du niveau de puissance (
,
,
).
Cuisez un plat au gril
Le gril vous permet de chauffer et de faire dorer des aliments
rapidement, sans utiliser les micro-ondes.
À cet effet, une grille métallique est fournie avec le four.
3. Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection du temps (60 minutes, par exemple).
Résultat: la cuisson démarre.
1. Préchauffez le gril à la température appropriée en
positionnant le bouton de sélection du niveau de
puissance sur l’icône gril ( ) et en sélectionnant le temps
de préchauffe à l’aide du bouton de sélection du temps.
✉
2. Ouvrez la porte et placez la nourriture sur la grille.
3. Sélectionnez le temps approprié (60 minutes, par
exemple).
Résultat: la cuisson démarre.
✉
☛
Utilisez TOUJOURS des récipients et ustensiles garantis à la fois
four à micro-ondes et four classique. Les plats en verre ou en
céramique sont les mieux adaptés à la cuisson en mode combiné,
car ils facilitent la pénétration uniforme des micro-ondes dans les
aliments.
Utilisez TOUJOURS des gants isolants car les plats sortant du
four sont très chauds.
Ne vous inquiétez pas si l’élément chauffant s’allume et s’éteint
par intermittence en mode gril. Cela permet d’éviter la surchauffe
du four.
Utilisez toujours des gants isolants car les plats sortant du four
sont très chauds.
7
La puissance de cuisson maximale pour le mode combiné microondes + gril est de 600 W.
F
G2712N_F.fm Page 8 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Guide des récipients
F
Pour cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières
doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le
plat utilisé.
Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes.
Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de
cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode
micro-ondes.
Récipients
Garantis
Commentaires
micro-ondes
Papier d’aluminium
✓✗
✓
Ne dépassez pas huit minutes de
préchauffe.
Céramique et porcelaine
✓
Les récipients en céramique, en terre
cuite et en porcelaine sont
habituellement adaptés à la cuisine
au four à micro-ondes, à condition de
ne pas présenter de décorations
métalliques.
Emballage “fast-food”
• Gobelets et
barquettes en
polystyrène
• Sachets en papier
ou journaux
• Papier recyclé ou
décorations
métalliques
✓
Certains plats surgelés sont
conditionnés dans ce type
d’emballage.
✓
Permettent de réchauffer des
aliments, mais risquent de se
déformer en cas de surchauffe.
Risquent de brûler.
✗
✗
✓
•
Résistant à la
chaleur
Verres de table
•
Bocaux
✓
Plats et attaches
pour sacs de
congélation
✗
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles) ou du feu.
✓
Pour réchauffer ou cuire avec des
temps de cuisson courts.
Permet d’absorber un excès
d’humidité.
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles).
Métal
•
Peut être utilisé en petites quantités
pour empêcher la surcuisson de
certaines parties. Risque de
provoquer des arcs électriques
(étincelles) si placé trop près des
parois du four ou utilisé en trop
grande quantité.
Plat à brunir
Cartons plastifiés jetables
Verre
•
Papier
• Assiettes,
gobelets, serviettes
• Papier absorbant
•
Papier recyclé
Plastique
• Barquettes
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles).
✓
✗
✓
•
Film plastique
✓
•
Sacs de
congélation
✓✗
Papier sulfurisé ou paraffiné
✓ :Recommandé
✓✗ :Faireattention
✗ :Incertain
8
✓
✓
Utilisable, à condition de ne pas
présenter de décorations métalliques.
Utilisables pour réchauffer des
aliments ou des liquides. Du verre fin
peut cependant être fêlé ou brisé par
un changement soudain de
température.
Retirez le couvercle et utilisez
uniquement pour réchauffer.
Surtout les thermoplastiques résistant
à la chaleur. D’autres plastiques
peuvent se déformer ou se décolorer
à hautes températures. N’utilisez pas
de plastique mélaminé.
Permet de conserver l’humidité. Ne
doit pas toucher les aliments. Faites
attention de ne pas vous faire brûler
par la vapeur lorsque vous retirez le
film.
Uniquement des sacs spéciaux pour
cuisson au bain-marie ou au four. Ne
doivent pas être fermés
hermétiquement. Piquez avec une
fourchette, si nécessaire.
Permet de conserver l’humidité et
d’éviter des éclaboussures.
G2712N_F.fm Page 9 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Conseils de cuisson
MICRO-ONDES
Conseils de cuisson pour les légumes congelés
Les micro-ondes pénètrent les aliments, attirées et absorbées par l’eau, les
matières grasses et le sucre.
Elles permettent d’accélérer la circulation des molécules dans les aliments. La
circulation rapide des molécules entraîne des frottements, et la chaleur qui en
résulte permet de cuire les aliments.
Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Appliquez le temps de cuisson
minimum indiqué dans le tableau ci-dessous et laissez le couvercle pendant la
cuisson. Prolongez la cuisson selon vos goûts. Remuez deux fois en cours de
cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines
herbes et du beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez recouvert pendant le
temps de repos.
Aliment
CUISSON
Récipients adaptés à la cuisson aux micro-ondes
Pour un rendement optimal, les micro-ondes doivent circuler librement sans être
retenues par le récipient utilisé. Les micro-ondes sont réfléchies par les métaux,
tels que l’acier inoxydable, l’aluminium ou le cuivre ; en revanche, elles peuvent
traverser la céramique, le verre, la porcelaine, le plastique, le papier et le bois.
Par conséquent, les aliments ne doivent jamais être cuits dans des récipients
métalliques.
Aliments adaptés à la cuisson aux micro-ondes
Les micro-ondes conviennent à de nombreux aliments, parmi lesquels les
légumes frais ou congelés, les fruits, les pâtes, le riz, les céréales, les haricots, le
poisson et la viande. Les sauces, crèmes anglaises, soupes, conserves et autres
condiments peuvent également être cuits aux micro-ondes. D’une façon
générale, la cuisson aux micro-ondes est parfaitement adaptée aux aliments
traditionnellement cuits sur une table de cuisson. Ainsi, vous pouvez faire fondre
du beurre ou du chocolat avec votre four à micro-ondes (pour plus de
renseignements, reportez-vous à la section sur les astuces micro-ondes, en page
16).
Nécessité de recouvrir les aliments pendant la cuisson
En recouvrant les aliments pendant la cuisson, l’eau qu’ils contiennent se
transforme en vapeur et contribue alors au processus de cuisson. Vous pouvez
recouvrir les aliments de différentes façons : à l’aide d’une assiette en céramique,
d’un couvercle ou d’un film en plastique (garanti micro-ondes).
Temps de repos
Le temps de repos permet à la température de se répartir uniformément après la
cuisson.
9
Quantité Puiss- Cuisson
ance (en
minutes)
Repos
Recommandations
(en
minutes)
Épinards
150g
600W
5½ à 6½
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau
froide (1 cuillère à
soupe).
Brocoli
300g
600W 10 à 22½
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau
froide (1 cuillères à
soupe).
Petits pois
300g
600W
8à9
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau
froide (1 cuillère à
soupe).
Haricots verts
300g
600W
10 à 11
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau
froide (1 cuillères à
soupe).
Jardinière de
légumes (carottes,
petits pois, maïs)
300g
600W
9 à 10
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau
froide (1 cuillère à
soupe).
Mélange de
légumes (cuisine
chinoise)
300g
600W
8½ à 9½
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau
froide (1 cuillère à
soupe).
F
G2712N_F.fm Page 10 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Conseils de cuisson(suite)
F
Conseils de cuisson pour les légumes frais
Aliment
Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Ajoutez 30 à 45 ml d’eau froide (2 à
3 cuillères à soupe) pour 250 g de légumes, à moins qu’une autre quantité ne soit
spécifiée dans le tableau ci-dessous. Appliquez le temps de cuisson minimum
indiqué dans le tableau ci-dessous et laissez le couvercle pendant la cuisson.
Prolongez la cuisson selon vos goûts.
Remuez une fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est
terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre lorsque la cuisson est
terminée. Laissez reposer avec le couvercle pendant trois minutes.
Astuce: découpez les légumes en morceaux de taille similaire. Plus les
morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide.
Tous les légumes frais doivent être cuits à puissance de cuisson maximale
(750 W).
Aliment
Quantité Cuisson Repos
Recommandations
(en
(en
minutes) minutes)
Brocoli
250g
500g
5 à 5½
8½ à 9
3
Préparez des bouquets de taille
similaire. Placez les tiges vers le
centre.
Choux de
Bruxelles
250g
6½ à 7½
3
Ajoutez 60 à 75 ml d’eau (5 à 6
cuillères à soupe).
Carottes
250g
5à6
3
Découpez les carottes en rondelles.
Chou-fleur
250g
500g
5½ à 6
9½ à 10
3
Préparez des bouquets de taille
similaire. Recoupez les gros
bouquets en deux. Placez les tiges
vers le centre.
Courgettes
250g
4 à 4½
3
Découpez les courgettes en
rondelles. Ajoutez 30 ml d’eau (2
cuillères à soupe) ou une noix de
beurre. Cuisez jusqu’à ce que les
courgettes soient tendres.
Aubergines
250g
4½ à 5
3
Découpez les aubergines en petites
rondelles et arrosez d’une cuillère à
soupe de jus de citron.
Poireaux
250g
5 à 5½
3
Coupez les poireaux en rondelles
épaisses.
Champignons
125g
250g
1½ à 2
3½ à 4
3
Nettoyez les champignons.
Laissezles en entier s’ils sont petits.
S’ils sont assez gros, découpezles
en lamelles. N’ajoutez pas d’eau.
Arrosez de jus de citron. Ajoutez du
sel et du poivre. Égouttez avant de
servir.
10
Quantité Cuisson Repos
Recommandations
(en
(en
minutes) minutes)
Oignons
250g
5à6
3
Émincez les oignons ou coupez-es
en deux. Ajoutez uniquement 15 ml
d’eau (1 cuillère à soupe).
Poivrons
250g
4½ à 5
3
Coupez les poivrons en petits
morceaux.
Pommes de
terre
250g
500g
5à6
9 à 10
3
Pesez les pommes de terre
épluchées, puis coupezles en
morceaux de taille similaire.
Navets
250g
5 à 5½
3
Coupez les navets en petits cubes.
G2712N_F.fm Page 11 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Conseils de cuisson(suite)
Conseils de cuisson pour le riz et les pâtes
RÉCHAUFFAGE
Riz:
utilisez un grand saladier en verre avec couvercle. Ajoutez l’eau
froide et laissez le couvercle pendant la cuisson. (Sachez que le riz
gonfle et double de volume pendant la cuisson.)
Lorsque la cuisson est terminée, remuez avant de laisser reposer,
puis ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre.
Remarque : le riz n’absorbe pas forcément toute l’eau pendant la
cuisson. N’hésitez pas à l’égoutter avant de servir.
Le four à micro-ondes permet de réchauffer les aliments en infiniment moins de
temps qu’un four traditionnel ou qu’une table de cuisson.
Reportez-vous aux tableaux des deux pages suivantes pour plus de
renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage. Les
temps donnés dans les tableaux sont fixés en considérant que la température
ambiante des liquides se situe entre 18°C et 20°C, et que la température d’un
aliment réfrigéré se situe entre 5°C et 7°C.
Pâtes:
utilisez un grand saladier en verre. Ajoutez l’eau bouillante, une
pincée de sel et remuez. Ne recouvrez pas pendant la cuisson.
Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson. Laissez
reposer avec un couvercle et égouttez avant de servir.
Préparer et recouvrir les aliments
Évitez de réchauffer des aliments trop gros comme un rôti, car il aurait tendance
à trop cuire et à se dessécher à l’extérieur avant que son centre ne soit bien
chaud. Pour obtenir un résultat optimal, découpez les aliments en plusieurs
morceaux ou tranches.
Aliment
Quantité Puissance Cuisson Repos
Recommandations
(en
(en
minutes) minutes)
Riz blanc
(pré-cuit)
250g
750W
17 à 18
5
Ajoutez 500 ml d’eau
froide.
Riz brun
(pré-cuit)
250g
750W
22 à 23
5
Ajoutez 500 ml d’eau
froide.
Mélange de riz
(riz ordinaire +
riz sauvage)
250g
750W
18 à 19
5
Ajoutez 500 ml d’eau
froide.
Mélange de
céréales (riz +
blé)
250g
750W
19 à 20
5
Ajoutez 400 ml d’eau
froide.
Pâtes
250g
750W
11 à 12
5
Régler le niveau de puissance et mélanger
Certains aliments peuvent être réchauffés à 750 W, tandis que d’autres
nécessitent une puissance de 600 W, 450 W ou 300 W.
Pour plus de renseignements, reportez-vous aux tableaux des pages suivantes. Il
est préférable de réchauffer un aliment en choisissant un niveau de puissance
relativement bas lorsqu’il s’agit d’un aliment délicat, de quantités importantes ou
si l’aliment risque de se réchauffer très rapidement (tartelettes sucrées, par
exemple).
Pour obtenir un résultat optimal, remuez ou retournez pendant le réchauffage. Si
possible, remuez de nouveau avant de servir.
Faites particulièrement attention lorsque vous réchauffez des liquides ou des
aliments pour bébé. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en
température et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson.
Laissez les liquides dans le four pendant le temps de repos. Nous vous
conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à
la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements.
Évitez de gâcher les aliments en les faisant cuire trop longtemps. Il est préférable
de sous-estimer le temps de cuisson et d’ajouter ensuite du temps, si nécessaire.
Ajoutez 1 l d’eau
chaude.
Chauffer et laisser reposer
Lorsque vous réchauffez des aliments pour la première fois, nous vous
conseillons de noter les temps de cuisson pour référence ultérieure.
Veillez toujours à ce que les aliments réchauffés soient chauds à l’extérieur et à
l’intérieur.
Lorsque le réchauffage est terminé, laissez les aliments reposer pendant un court
instant afin que la température se répartisse uniformément.
Le temps de repos recommandé après le réchauffage se situe entre 2 et 4
minutes, à moins qu’une autre valeur ne soit spécifiée dans les tableaux des
pages suivantes.
Faites toujours très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments
pour bébé. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux précautions
d’emploi.
11
F
G2712N_F.fm Page 12 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Conseils de cuisson(suite)
F
Réchauffer des aliments pour bébé et du lait
CONSEILS POUR RÉCHAUFFER DES LIQUIDES
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance
et du temps de cuisson.
Lorsque le réchauffage est terminé, laissez reposer au moins 20 secondes pour
bien répartir la chaleur.
Remuez pendant la cuisson si nécessaire, et TOUJOURS après. Pour empêcher
les liquides de continuer à monter en température et éviter de vous brûler,
remuez avant, pendant et après la cuisson. Nous vous conseillons de laisser une
cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser
plus rapidement et éviter les débordements.
Aliment
Quantité Puiss- Cuisson
Repos
Recommandations
ance (en minutes) (en minutes)
Aliments
pour bébé
(légumes +
viande)
190g
600W
30sec.
2à3
Placez les aliments
dans une assiette
creuse en céramique.
Recouvrez pendant la
cuisson. Remuez
après la cuisson.
Laissez reposer 2 à 3
minutes. Remuez et
vérifiez la température
avant de servir.
Bouillie
pour bébé
(céréales +
lait + fruit)
190g
600W
20sec.
2à3
Placez la bouillie dans
une assiette creuse en
céramique. Recouvrez
pendant la cuisson.
Remuez après la
cuisson. Laissez
reposer 2 à 3 minutes.
Remuez et vérifiez la
température avant de
servir.
Lait
100ml
300W 30 à 40sec.
2à3
Remuez ou agitez, puis
versez dans un biberon
stérilisé. Placez le
biberon au centre du
plateau. Cuisez sans
couvercle. Remuez et
laissez reposer
pendant au moins deux
minutes. Remuez de
nouveau et vérifiez la
température avant de
servir.
CONSEILS POUR RÉCHAUFFER DES ALIMENTS POUR BÉBÉ
Aliments pour bébé:
placez l’aliment dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou
d’un couvercle en plastique. Remuez après le réchauffage. Laissez reposer 2 à 3
minutes. Remuez de nouveau, puis vérifiez la température avant de servir. La
température recommandée pour ce type d’aliments se situe entre 30°C et 40°C.
Lait pour bébé:
versez le lait dans un biberon stérilisé. Réchauffez sans recouvrir. Ne chauffez
jamais un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe.
Agitez avant de laisser reposer et avant de servir. Vérifiez toujours la température
du lait ou des aliments pour bébé avant de les servir. La température
recommandée pour le lait est d’environ 37°C.
Remarque:
la température des aliments pour bébé doit absolument être vérifiée avant de les
servir afin d’éviter les brûlures. Reportez-vous au tableau de la page 13 pour plus
de renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage.
200ml
12
1min. à
1min.
10sec.
G2712N_F.fm Page 13 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Conseils de cuisson(suite)
Réchauffer des liquides et des aliments
Aliment
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance
et du temps de cuisson.
Aliment
Quantité Puiss- Cuisson (en Repos
Recommandations
ance minutes)
(en
minutes)
Boissons
150 ml 750W
(café, lait,
(1 tasse)
thé, eau à
250 ml
température (1 bol)
ambiante)
1½ à 2
Soupe
(réfrigérée)
3 à 3½
4 à 4½
250g
450g
750W
1à2
Versez la boisson dans
une tasse ou un bol en
céramique sans recouvrir.
Placez la tasse ou le bol
au centre du plateau.
Remuez avant et après le
temps de repos.
2à3
Versez la soupe dans une
assiette creuse en
céramique. Recouvrez
d’un film ou d’un
couvercle en plastique.
Remuez après le
réchauffage.
Remuez de nouveau
avant de servir.
2 à 2½
Ragoût
(réfrigéré)
350g
600W
5à6
2à3
Placez le ragoût dans une
assiette creuse en
céramique. Recouvrez
d’un film ou d’un
couvercle en plastique.
Remuez de temps en
temps pendant le
réchauffage, puis avant
de laisser reposer et de
servir.
Pâtes avec
de la sauce
(réfrigérées)
350g
600W
4à5
3
Disposez les pâtes
(spaghetti ou coquillettes)
dans une assiette plate
en céramique. Recouvrez
d’un film plastique garanti
micro-ondes. Remuez
avant de servir.
13
Quantité Puiss- Cuisson (en Repos
Recommandations
ance minutes)
(en
minutes)
Pâtes
fourrées
avec de la
sauce
(réfrigérées)
350g
600W
4½ à 5½
3
Disposez les pâtes
fourrées (ravioli ou
tortellini) dans une
assiette creuse en
céramique. Recouvrez
d’un film ou d’un
couvercle en plastique.
Remuez de temps en
temps pendant le
réchauffage, puis avant
de laisser reposer et de
servir.
Assiette
garnie
(réfrigérée)
300g
400g
600W
5à6
6à7
3
Mettez les aliments dans
une assiette en
céramique et recouvrez
cette dernière d'un film
plastique garanti microondes.
Plat préparé
(congelé)
300g
400g
600W 11½ à 12½
13 à 14
3
Placez le plat (-18°C)
dans l'emballage original
(à condition que cet
emballage soit résistant
aux micro-ondes) sur le
plateau tournant. Trouer
le plastique ou couvrir le
plat avec du Scellofrais
allant au micro-ondes.
Attendre 4 minutes après
la cuisson.
F
G2712N_F.fm Page 14 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Conseils de cuisson(suite)
F
DÉCONGÉLATION
Tous les aliments congelés doivent être décongelés en réglant votre four
sur le niveau de puissance de décongélation (180 W,
).
Le four à micro-ondes est un appareil parfaitement adapté pour décongeler des
aliments rapidement, ce qui est très pratique lorsque des amis arrivent chez vous
à l’improviste.
Aliment
La volaille congelée doit être entièrement dégelée avant de démarrer la cuisson.
Retirez toute attache métallique et tout élément d’emballage pour permettre au
jus de décongélation de s’écouler.
Viande
Viande
hachée
Placez la volaille congelée dans un plat sans couvercle. Retournez à miparcours, videz le jus de décongélation et retirez les abats dès que possible.
Vérifiez la température de la volaille de temps en temps pour vous assurer qu’elle
reste constante.
Côtelettes de
porc
Volaille
Morceaux de
poulet
Si les parties les plus petites et les plus fines de l’aliment à décongeler
commencent à tiédir, elles peuvent être protégées en les enveloppant avec des
bandelettes de papier d’aluminium pendant la décongélation.
Si la partie externe de la volaille devient tiède, arrêtez le four et laissez reposer
pendant 20 minutes avant de reprendre la décongélation.
Poulet entier
Quantité Cuisson
(en
minutes)
500g
10 à 12
250g
7à8
500g
(2morceaux)
12 à 14
1000g
25 à 28
250g
(2filets)
400g
(4filets)
6à7
Laissez toujours reposer le poisson, la viande et la volaille afin de terminer la
décongélation. Le temps de repos varie en fonction de la quantité à décongeler.
Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Poisson
Filets
Astuce: les aliments plats et fins décongèlent plus facilement que les
aliments épais, et plus les quantités sont réduites, plus la
décongélation est rapide. N’oubliez pas cette astuce lorsque vous
congelez ou décongelez des aliments.
11 à 13
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour décongeler des aliments dont la
température est située entre -18°C et -20°C.
Fruits
Baies
Pain
Petits pains
individuels
(50g environ)
Toast/
Sandwich
Pain noir (à
base de blé
et de seigle)
14
250g
6à7
2 pcs
4 pcs
1½ à 2
3à4
250g
4à5
500g
8 à 10
Repos
Recommandations
(en
minutes)
5 à 20 Placez la viande dans une
assiette plate en céramique.
Protégez les bords fins avec du
papier d’aluminium. Retournez
à mi-parcours.
15 à 40 Utilisez une assiette plate en
céramique. Disposez le poulet
côté peau vers le bas s’il s’agit
de morceaux découpés, côté
bréchet vers le bas s’il s’agit
d’un poulet entier. Protégez
les extrémités des ailes et des
pattes avec du papier
d’aluminium. Retournez à miparcours.
5 à 20 Mettez les filets congelés au
centre d’une assiette plate en
céramique. Placez les filets
fins sous les filets épais.
Protégez les parties très fines
avec du papier d’aluminium.
Retournez à mi-parcours.
5 à 10 Disposez les fruits dans un
grand plat rond en verre.
5 à 10 Placez les petits pains en rond
ou le pain entier
horizontalement sur du papier
absorbant, au centre du
plateau. Retournez à miparcours.
G2712N_F.fm Page 15 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Conseils de cuisson(suite)
GRIL
Guide pour faire griller les aliments
L’élément chauffant du gril (ou résistance) se situe sous la voûte du four. Il
fonctionne lorsque la porte du four est fermée et le plateau tourne.
La rotation du plateau permet de faire dorer les aliments uniformément.
Pour faire dorer les aliments plus rapidement, faites préchauffer le gril pendant
quatre minutes.
Récipients adaptés au mode gril
Utilisez des plats résistant aux flammes. Les plats peuvent être métalliques ou
présenter des parties métalliques.
N’utilisez pas de récipients ou de plats en plastique, car ils se déforment à haute
température.
Aliments adaptés au mode gril
Le mode gril convient à de nombreux aliments, parmi lesquels les côtelettes, les
saucisses, les steaks, les hamburgers, les tranches de bacon et de jambon fumé,
les portions de poisson, les sandwichs et les amuse-bouche.
ATTENTION:
Lorsque vous utilisez le mode gril seul, assurez-vous que l’élément chauffant est
en position horizontale sous la voûte du four et non pas en position verticale.
Placez toujours les aliments sur la grille haute, sauf indication contraire.
Préchauffer le gril au moyen de la fonction gril si vous grillez des aliments
frais ou congelés
Utilisez les niveaux de puissance et les temps de ce tableau comme guide pour
faire griller.
MICRO-ONDES + GRIL
Aliments
frais
Quantité
Toasts
4 toasts
(4 x 25g)
Lorsque vous utilisez le mode combiné micro-ondes + gril, assurez-vous que
l’élément chauffant est en position horizontale sous la voûte du four et non pas en
position verticale. Placez les aliments sur la grille haute, à moins qu’il ne soit
recommandé de placer les aliments directement sur le plateau.
Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.
Les aliments doivent être retournés si vous souhaitez les faire dorer des
deux côtés.
15
Cuisson Recommandations
côté 2
(en
minutes)
Mode
gril
seul
6à7
5à6
Disposez les toasts
l’un à côté de l’autre
sur la grille.
2à4
3
Mode
gril
seul
3à4
2à3
Commencez la
cuisson en
disposant les petits
pains sens dessus
dessous en cercle
sur le plateau.
Tomates
gratinées
250g
(2 tomates)
5
300 W 5½ à 6½
+ gril
--
Coupez les tomates
en deux.
Saupoudrez de
fromage râpé.
Disposez les
moitiés de tomate
en cercle dans un
plat en verre, puis
posez ce dernier
sur la grille.
Toasts
hawaïens
2 toasts
(300g)
5
300 W
+ gril
7à9
--
Faites d’abord
griller les toasts.
Placez les toasts
garnis sur la grille.
Disposez- les à
l’opposé l’un de
l’autre.
Laissez reposer 2 à
3 minutes.
5
300 W
+ gril
11 à 13
Ailes de
400 à 500g
poulet
(6 pièces)
(refroidies)
ATTENTION:
Pré- Puiss- Cuisson
chau- ance
côté 1
ffer
(en
(min.)
minutes)
5
Petits
pains
(déjà
cuits)
Ce mode de cuisson allie la chaleur par rayonnement provenant du gril à la
rapidité de la cuisson par micro-ondes. Il fonctionne lorsque la porte du four est
fermée et le plateau tourne. La rotation du plateau permet de faire dorer les
aliments uniformément. Trois modes combinés sont disponibles avec ce four:
600 W + gril, 450 W + gril et 300 W + gril.
Récipients adaptés au mode combiné micro-ondes + gril
Veillez à utiliser des récipients garantis micro-ondes. En outre, les plats doivent
résister aux flammes. N’utilisez pas de plats métalliques en mode combiné.
N’utilisez pas de récipients ou de plats en plastique, car ils se déforment à haute
température.
Aliments adaptés au mode combiné micro-ondes + gril
Le mode combiné micro-ondes + gril convient à tout type d’aliments cuits devant
être réchauffés et dorés ou gratinés (des pâtes au gratin, par exemple) ainsi
qu’aux aliments nécessitant un temps de cuisson très court pour les faire dorer
sur le dessus.
Ce mode peut également servir pour des aliments plus gros généralement
appréciés lorqu’ils sont dorés et croustillants sur le dessus (des morceaux de
poulet, par exemple). Dans ce cas, retournez les morceaux de poulet à micuisson.
Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.
F
10 à 12 Enduisez les
morceaux de poulet
comme ailes ou
pattes de poulet
d'huile et d'épices.
Les placer en cercle
sur la grille, les os
vers le centre.
Attendre 2 à 3
minutes après la
cuisson.
G2712N_F.fm Page 16 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Conseils de cuisson(suite)
F
Guide pour faire griller les aliments(suite)
Aliments
frais
Quantité
Pré- Puiss- Cuisson
chau- ance
côté 1
ffer
(en
(min.)
minutes)
ASTUCES MICRO-ONDES
Cuisson Recommandations
côté 2
(en
minutes)
Pommes de
terre en
robe de
chambre
500g
5
450 W
+ gril
10 à 12
--
Coupez les
pommes de terre
en deux.
Disposez-les en
cercle sur la grille,
côté arrondi vers
le bas.
Pâtes
congelées
400 g
---
600 W
+ Grill
14 à 16
3-4
Mettre les pâtes
congelées
(-18°C), par
exemple lasagne,
tortellini,
cannelloni, dans
un plat approprié
en Pyrex. Placez
le plat sur la grille.
Poisson au
gratin
(congelé)
400 g
---
600 W
+ Grill
16 à 18
3-4
Placer le poisson
au gratin congelé
(-18°C) dans un
petit plat
rectangulaire en
Pyrex. Placez le
plat sur la grille.
Mini-pizzas
(congelées)
250 g
(8 pièces)
---
300 W
+ Grill
12 à 13
---
Placer les minipizzas ou les miniquiches congelées
(-18°C) en cercle
sur la grille.
Gâteau de
pâte brisée
200 à 250 g
(1-2 pièces)
---
300 W
+ Grill
4à6
---
Placer les
tranches de cake
congelées (-18°C).
côté à côté sur la
grille. Attendre 5
minutes après la
décongélation.
FAIRE FONDRE DU BEURRE
Placez 50 g de beurre dans un petit récipient en verre. Mettez un couvercle en
plastique. Faites chauffer pendant 30 à 40 secondes à 750 W jusqu’à ce que le
beurre soit fondu.
FAIRE FONDRE DU CHOCOLAT
Placez 100 g de chocolat en morceaux dans un petit récipient en verre.
Faites chauffer pendant 3 à 5 minutes à 450 W jusqu’à ce que le chocolat soit
fondu.
Remuez une ou deux fois pendant l’opération.
FAIRE RAMOLLIR DU MIEL CRISTALLISÉ
Placez 20 g de miel cristallisé dans un petit récipient en verre.
Faites chauffer pendant 20 à 30 secondes à 300 W jusqu’à ce que le miel soit
ramolli.
FAIRE FONDRE DE LA GÉLATINE
Posez les feuilles de gélatine (10 g) à plat dans un récipient d’eau froide et
laissez tremper pendant cinq minutes.
Placez les feuilles de gélatine égouttées dans un petit saladier en verre.
Faites chauffer pendant une minute à 300 W.
Remuez après l’opération.
FAIRE UN GLAÇAGE OU UN NAPPAGE (POUR GÂTEAUX)
Mélangez la préparation pour glaçage (14 g environ) avec 40 g de sucre et 250
ml d’eau froide.
Faites chauffer sans recouvrir dans un saladier en verre pendant 3 ½ à 4 ½
minutes à 750 W jusqu’à ce que le glaçage ou le nappage soit transparent.
Remuez deux fois pendant l’opération.
FAIRE DE LA CONFITURE
Placez 600 g de fruits (des groseilles et des cassis, par exemple) dans un
saladier en verre de taille adéquate avec couvercle. Ajoutez 300 g de sucre à
confiture et remuez.
Faites cuire 10 à 12 minutes à 750 W en recouvrant.
Remuez souvent pendant la cuisson.
Versez directement dans des pots en verre avec couvercles qui se vissent.
Mettez les couvercles, puis laissez les pots retournés pendant cinq minutes.
FAIRE UN POUDING
Mélangez la préparation pour pouding avec le sucre et le lait (500 ml) en suivant
les instructions. Utilisez un saladier en verre avec couvercle.
Faites cuire 6 minutes ½ à 7 minutes ½ à 750 W.
Remuez souvent pendant la cuisson.
FAIRE DORER DES AMANDES EFFILÉES
Étalez 30 g d’amandes éffilées dans une assiette en céramique de taille
moyenne. Faites dorer pendant 3 ½ à 4 ½ minutes à 600 W en remuant plusieurs
fois pendant l’opération.
Laissez reposer 2 à 3 minutes dans le four. Utilisez un gant isolant pour sortir
l’assiette du four.
16
G2712N_F.fm Page 17 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Nettoyez votre four à micro-ondes
Spécifications techniques
Pour empêcher l’accumulation de graisses et de particules d’aliments,
vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à
micro-ondes :
• l’intérieur et l’extérieur,
• la porte et les joints d’étanchéité,
• le plateau et l’anneau de guidage.
Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d’emploi
sont données à titre d’information et sans engagement. Soucieux de la
qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d’effectuer des
modifications sans préavis.
Modèle
G2712N
Source d’alimentation
230V ~ 50 Hz
1. Nettoyez l’extérieur avec un chiffon doux et de l’eau savonneuse tiède. Rincez
et séchez.
Consommation
Micro-ondes
Gril
Mode combiné
1100 W
1000 W
2100 W
2. Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur
l’anneau de guidage à l’aide d’une éponge savonneuse. Rincez et séchez.
Puissance restituée en micro-ondes
100 W / 750 W (IEC-705)
Fréquence de fonctionnement
2450 MHz
Type de magnétron
OM75S(31)
Méthode de refroidissement
Moteur de ventilation
Dimensions (Long. x Haut. x Prof.)
Extérieures
Cavité du four
489 x 275 x 383 mm
330 x 187 x 320 mm
Capacité
20 litres
Poids
Net
14,5 kg environ
☛
Veillez TOUJOURS à ce que les joints de la porte soient propres
et à ce que la porte ferme correctement.
3. Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable se dégage du four,
placez une tasse d’eau citronné sur le plateau et faites-la chauffer pendant dix
minutes à puissance maximale (750 W).
4. Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier pouvant aller au lave-vaisselle.
✉
✉
Ne laissez JAMAIS couler d’eau dans les orifices de ventilation.
N’utilisez JAMAIS de produits abrasifs ou de solvants chimiques.
Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin
qu’aucune particule :
• ne s’accumule,
• ne nuise à l’étanchéité de la porte.
Nettoyez la cavité du four après chaque utilisation à l’aide d’une
solution savonneuse douce. Pour éviter tout risque de brûlures,
laissez le four refroidir avant de procéder à son nettoyage.
17
F
G2712N_F.fm Page 18 Thursday, February 7, 2002 9:00 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement