Samsung BSH5UXBP Manuel de l'utilisateur

Samsung BSH5UXBP Manuel de l'utilisateur
handleiding notice d’utilisation anleitung manual
Vrijstaand Toestel
DA99-02208B-02.indb 1
Netherlands
2014. 3. 19. �� 1:34
Kenmerken van uw nieuwe
koelkast
BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST
Uw side-by-side koelkast heeft veel innovatieve ruimte- en energiebesparende eigenschappen.
• VERBORGEN SCHARNIEREN
De verborgen scharnieren zorgen ervoor dat uw koelkast er aan de voorkant stijlvol uitziet.
• CoolSelect Zone™ lade (wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
Met deze allernieuwste technologiefunctie kunt u de knoppen Quick Cool, Thaw of Select
selecteren om producten snel te koelen, te ontdooien en normaal te koelen in de CoolSelect lade.
Selecteer Soft Freeze, Cool of Zero Zone om de temperatuur in de lade in te stellen.
• GEMAKKELIJK OPENEN (wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
De deuren kunnen met deze hendel gemakkelijk en soepel worden geopend.
• ZWART HELDER LED SCHERM
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
Het zwarte scherm geeft de koelkast een luxueuze uitstraling.
• SOFT TOUCH TYPE HUISBAR
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
Met deze eenvoudig te bedienen huisbar hoeft u maar te duwen om met een veerslot het systeem te openen en sluiten.
• GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN BLAD
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
Nieuw ontworpen blad voor het gemakkelijk verplaatsen van meerdere voedingsmiddelen tegelijk.
Handig voor het bewaren van desserts, cake enz.
CE-kennisgeving
Dit product is in overeenstemming bevonden met de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG),
de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) (2004/108/ EG) en de Richtlijn huishoudelijke
koelkasten en diepvriezers (96/57/EG) van de Europese Unie.
Noteer het model- en serienummer, want dit kunt u in de
toekomst nodig hebben. U vindt het modelnummer op
de linkerwand van de koelkast.
Modelnummer #
Serienummer #
2_ kenmerken
DA99-02208B-02.indb 2
2014. 3. 19. �� 1:34
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
• Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar
deze voor toekomstig gebruik.
• Gebruik deze koelkast uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze ontworpen is, zoals beschreven
in de gebruiksaanwijzing.
Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door mensen (incl. kinderen) met een
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het
apparaat gebruiken onder leiding of volgens de aanwijzingen van iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
• Waarschuwingen en Belangrijke Veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kunnen niet alle
mogelijke omstandigheden en situaties bespreken die zich zouden kunnen voordoen.
Het behoort tot uw verantwoordelijkheid om gezond verstand, voorzichtigheid en zorg aan de dag te
leggen bij de installatie, het onderhoud en de werking van uw apparaat.
• Omdat onderstaande instructies over verschillende modellen gaan, kunnen de kenmerken van uw
koelkast iets verschillen van de koelkasten die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn en zijn
misschien niet alle waarschuwingssymbolen van toepassing.
Indien u vragen of moeilijkheden heeft, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecenter of
vind online help en informatie op.
Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen:
WAARSCHUWING
Gevaren of onveilige handelingen die tot ernstige persoonlijke verwondingen of de dood kunnen leiden.
VOORZORG
Gevaren of onveilige handelingen die tot lichte persoonlijke verwondingen
of materiële schade kunnen leiden.
Probeer dit NIET.
Demonteer dit NIET.
Raak dit NIET aan.
Volg de richtlijnen zorgvuldig op.
Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
Zorg ervoor dat het apparaat geaard is om elektrische schokken te voorkomen.
Neem voor hulp contact op met het servicecenter.
Noot.
Deze waarschuwingstekens worden gebruikt ter voorkoming van lichamelijk letsel bij u en
anderen.
Volg deze zorgvuldig op.
Nadat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen, bewaart u deze op een veilige plaats voor
toekomstig gebruik.
veiligheidsinformatie _3
DA99-02208B-02.indb 3
2014. 3. 19. �� 1:34
Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR
VERVOER EN RUIMTE
• Tijdens het vervoer van de koelkast dient u erop te letten dat geen onderdelen van het koelcircuit
beschadigd raken.
- Koelmiddel dat uit de buizen loopt, is ontbrandbaar en kan oogletsels veroorzaken.
Vermijd in geval van lekkage open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer de
ruimte waarin de koelkast is geplaatst enkele minuten.
• Ter voorkoming van de vorming van een ontvlambaar lucht­gasmengsel bij een lek in het koelcircuit, dient de afmeting van de ruimte waarin de koelkast geplaatst wordt, afgestemd te zijn op de
gebruikte hoeveelheid koelmiddel.
• Zet een apparaat dat tekenen van beschadiging vertoont nooit aan. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. De ruimte dient 1m³ groot te zijn voor iedere 8g R600a koelmiddel in het apparaat.
De hoeveelheid koelmiddel in uw koelkast wordt aangegeven op de identificatieplaat aan de binnenkant.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR INSTALLATIE
• Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte of op een plaats waar hij nat zou kunnen worden.
- Beschadiging van de isolatie van elektrische onderdelen kan een elektrische schok of brand
veroorzaken.
• Plaats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel hem niet bloot aan warmtebronnen, radiatoren
of andere hittebronnen.
• De koelkast moet altijd worden aangesloten op een eigen stopcontact waarvan het voltage overeenkomt met dat van het typeplaatje.
- Hierdoor is een goede werking verzekerd en wordt overbelasting van de elektriciteitskabels in
huis, die bij oververhitting brand kunnen veroorzaken, voorkomen.
• Steek geen stekker in een loszittende wandcontactdoos.
- Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Gebruik geen snoer met scheuren of schuurschade over de lengte of aan één van de uiteinden.
• Zorg dat de netkabel niet sterk wordt gebogen en plaats er geen zware producten op.
• Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact. Pak de stekker altijd goed vast en trek
hem rechtstreeks uit het stopcontact.
- Beschadiging aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.
• Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de koelkast.
- Het gebruik van spuitbussen in de buurt van een koelkast kan een ontploffing of brand veroorzaken.
• Deze koelkast dient vóór het gebruik op de juiste wijze volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing te worden aangesloten en geplaatst.
• Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- Er bestaat verstikkingsgevaar als kinderen de verpakking over het hoofd trekken.
• Steek de stekker op de juiste manier in de wandcontactdoos terwijl het snoer naar beneden hangt.
- Als u de stekker omgekeerd in de wandcontactdoos steekt, kan de draad afbreken.
Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Let erop dat de netstekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van de koelkast.
• Let erop dat u tijdens het verplaatsen de koelkast niet over het snoer schuift of het snoer op
andere wijze beschadigt.
- Dit veroorzaakt brandgevaar.
• Plaats het apparaat zo, dat de stekker bereikbaar blijft.
• De koelkast moet worden geaard.
4_ veiligheidsinformatie
DA99-02208B-02.indb 4
2014. 3. 19. �� 1:34
Veiligheidsinformatie
- De koelkast moet worden geaard ter voorkoming van lekspanning of elektrische schokken als
gevolg van lekstromen van de koelkast.
• Gebruik nooit gasleidingen, telefoondraden of andere potentiële bliksemafleiders voor aarding.
- Onjuist gebruik van de aardstekker kan leiden tot elektrische schokken.
• Als het netsnoer beschadigd is, dient dit onmiddellijk door de fabrikant of het servicecenter vervangen te worden.
• De zekering van de koelkast moet door een erkende technicus of het servicecenter vervangen worden.
- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of persoonlijk letsel.
VOORZORG
VOORZORGSYMBOLEN VOOR INSTALLATIE
• Zorg voor voldoende ruimte zodat de koelkast op een vlakke ondergrond kan worden geplaatst.
- Wanneer uw koelkast niet waterpas staat, kan dit de werking van het interne koelsysteem
negatief beïnvloeden.
• Zorg dat de ventilatieopening in de behuizing of de inbouwstructuur van het apparaat vrij van
obstakels blijft.
• Laat het apparaat na installatie 2 uur rusten.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR GEBRUIK
• Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact.
• Bewaar geen artikelen boven op de koelkast.
- Wanneer u de deur opent, kunnen deze voorwerpen van de koelkast vallen en persoonlijk
letsel en/of materiële schade veroorzaken.
• Plaats geen bak water bovenop de koelkast.
- Als er water over de koelkast loopt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
• Let erop dat kinderen niet aan de deur gaan hangen.
- Doet u dit niet, dan kan dit tot persoonlijk letsel leiden.
• Laat de deuren van de koelkast niet open wanneer er geen toezicht is en laat kinderen niet in de
koelkast klauteren.
- Er bestaat gevaar dat de kinderen vast komen te zitten en ook voor persoonlijk letsel omwille
van de lage temperatuur.
• Steek uw handen niet onder de koelkast.
- Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
• Let erop dat kinderen niet op de kap van de lade stappen.
- Deze kan afbreken waardoor men kan uitglijden.
• Stop de koelkast niet te vol met voedingswaren.
- Bij het openen van de deur kunnen er levensmiddelen uitvallen wat persoonlijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van de waterdispenser.
- Doet u dit wel, dan kan dit persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
• Plaats geen vluchtige of licht ontvlambare substanties zoals benzeen, verdunners, zuivere alcohol, ether of LPG in de koelkast.
- Het bewaren van dergelijke producten geeft explosiegevaar.
• Bewaar geen medicijnen, chemisch materiaal of andere temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
- Producten die een strikte temperatuurbeheersing vereisen, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
• Plaats of gebruik geen elektrische apparatuur in de koelkast, tenzij deze aanbevolen wordt door
de fabrikant.
• Gebruik geen haardroger om de binnenzijde van de koelkast te drogen. Plaats geen aangestoken kaars in de koelkast om slechte geuren te verwijderen.
- Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
• Raak de wanden van de vriezer of de daarin opgeslagen producten niet met natte handen aan.
veiligheidsinformatie _5
DA99-02208B-02.indb 5
2014. 3. 19. �� 1:34
Veiligheidsinformatie
- Dit kan tot bevriezing van de handen leiden.
• Gebruik geen mechanische apparatuur of andere gereedschappen die niet door de fabrikant
worden aanbevolen om het ontdooiproces te bespoedigen.
• Beschadig het koelcircuit niet.
• Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedingswaren in een huishoudelijke
omgeving.
• Flessen moeten dicht naast elkaar worden geplaatst, zodat zij er niet uit kunnen vallen.
• Vermijd in geval van gaslekken open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte
waarin het apparaat is geplaatst enkele minuten.
• Gebruik alleen de LED-lampjes die door de fabrikant of het servicecenter geleverd zijn.
• U moet erop toezien dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
• Demonteer of repareer de koelkast niet zelf.
- Dit kan leiden tot brand, storingen en/of persoonlijk letsel. Bij storing moet u contact opnemen met uw servicecenter.
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de binnenverlichting van de koelkast vervangt.
- Er bestaat kans op elektrische schokken.
• Wanneer het apparaat een vreemd lawaai maakt, een brand- of rookgeur afgeeft, trek de stekker
dan onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecenter.
- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of brandgevaar.
Zorg dat de ventilatieopening in de behuizing of de inbouwstructuur van het apparaat vrij van
obstakels blijft.
• Wanneer u problemen hebt met het vervangen van de lamp, neemt u contact op met uw servicecenter.
• Als het product is uitgerust met een LED-lamp, demonteer het afschermkapje en de LED-lamp
dan niet zelf.
- Neem contact op met uw servicecenter.
• Als zich stof of water in de koelkast bevindt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u
contact op met het servicecenter.
- Hiermee voorkomt u brand.
6_ veiligheidsinformatie
DA99-02208B-02.indb 6
2014. 3. 19. �� 1:34
Veiligheidsinformatie
VOORZORG
VOORZORGSYMBOLEN VOOR GEBRUIK
• Nadat u de stekker van de koelkast uit het stopcontact hebt getrokken, moet u minstens vijf
minuten wachten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
• Wanneer u meer dan drie weken weg bent of de koelkast gedurende langere tijd niet gebruikt
wordt, moet u deze leeg- en schoonmaken en de stekker uit het stopcontact trekken.
Veeg overtollig vocht van de binnenkant en laat de deuren open.
- Er kunnen zich slechte geuren en schimmels vormen.
- Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
• Als u lang op vakantie of zakenreis gaat en de water- of ijsdispensers niet gebruikt, sluit dan de
waterkraan.
- Er kunnen lekken optreden.
• Voor een optimaal gebruik van uw koelkast:
- Leg voedingswaren niet te dicht bij de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat, omdat dit de vrije luchtcirculatie in de koelkast kan belemmeren.
- Verpak de voedingswaren goed of plaats ze in vacuüm dozen voordat u ze in de koelkast
legt.
• Vries volledig ontdooide producten niet opnieuw in.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in de vriezer. Doe geen flessen of glazen potten in de vriezer.
- Als gevolg van het bevriezen van de inhoud kan het glas breken en persoonlijk letsel veroorzaken.
• Breng geen wijzigingen in de werking van de koelkast of de koelkast zelf aan.
- Wijzigingen of aanpassingen kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen door derden uitgevoerd op dit apparaat worden niet gedekt
door de garantie, noch kan verantwoordelijk gesteld worden voor veiligheidsproblemen en
schade die voortvloeit uit wijzigingen aangebracht door derden.
• Sluit de luchtgaten niet af.
- Wanneer de luchtgaten afgesloten worden, vooral met een plastic zak, kan de koelkast overkoeld worden. Wanneer deze koelperiode te lang duurt, kan de waterfilter stuk gaan en een
lek veroorzaken.
- Plaats nieuw in te vriezen voedingswaren niet naast reeds ingevroren voeding.
• Houd u aan de maximale houdbaarheidsperiode die geldt voor ingevroren voedingswaren.
• Vul het waterreservoir, de ijslade, de waterblokjes alleen met drinkbaar water.
• Plaats geen voedingswaren in de koelkast op een gevaarlijke manier.
- De voedingswaren zullen niet correct gekoeld worden.
• Als uw koelkast een Cool Select Zone heeft, breng dan geen plateau aan in deze geleider, omdat
het plateau tegen het deksel van het drankstation kan aanstoten en dit deksel kan breken.
•Gebruik alleen de ijsmaker die bij de koelkast is meegeleverd.
•De watertoevoer naar de koelkast dient alleen door een erkende vakman te worden geïnstalleerd/aangesloten en altijd te worden aangesloten op een drinkwatertoevoer.
•Om de ijsmaker correct te laten werken, is een waterdruk van 138 ~ 862 kpa(1.4 ~ 8.8 kgf/cm3)
vereist.
• Wanneer het apparaat overstroomd is, de stroom onmiddellijk uitschakelen en het dichtstbijzijnde
servicecenter contacteren.
VOORZORG
VOORZORGSYMBOLEN VOOR REINIGING EN ONDERHOUD
• Spuit niet meteen water tegen de binnen- of buitenkant van de koelkast.
- Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Gebruik geen licht ontvlambare gassen in de buurt van de koelkast.
- Dit kan explosie of brand veroorzaken.
veiligheidsinformatie _7
DA99-02208B-02.indb 7
2014. 3. 19. �� 1:34
Veiligheidsinformatie
• Spuit reinigingsmiddelen niet rechtstreeks op het display.
- Afgedrukte letters op het display kunnen loskomen.
• Verwijder vuil of stof tussen de pennen van de stekker. Gebruik nooit een natte of vochtige doek
voor het schoonmaken van de stekker, verwijder vreemd materiaal of stof van de contactpennen.
- Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van de waterdispenser.
- Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
• Trek de stekker steeds uit het stopcontact vooraleer te reinigen of onderhouden.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR VERWIJDERING
• Controleer voordat u de koelkast weggooit of er geen leidingen aan de achterzijde van de koelkast beschadigd zijn.
• R600a of R134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg het compressoretiket op de achterzijde en het typeplaatje in de koelkast om te controleren welk koelmiddel voor uw koelkast
moet worden gebruikt. Wanneer dit product ontvlambaar gas bevat (koelmiddel R600a), dient u
contact op te nemen met de plaatselijke instanties voor een veilige afvalverwerking.
Cyclopentaan wordt gebruikt als geblazen gas voor isolatiedoeleinden.
Voor gassen in isolatiemateriaal is een speciale afvalverwerking vereist.
Neem contact op met de plaatselijke instanties voor de afvalverwerking van dit product.
Controleer, voordat u de apparaten weggooit, of er geen leidingen aan de achterzijde beschadigd zijn. De buizen moeten in de open ruimte worden gesloopt.
• Dit apparaat bevat isobutaan koelmiddel (R600a), een natuurlijk en uiterst milieuvriendelijk gas,
dat echter ook brandbaar is. Tijdens het vervoer van de koelkast dient u erop te letten dat geen
onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.
• Wanneer u deze of andere koelkasten wil afvoeren, dienen deuren, deurstrips en veersloten te
worden verwijderd, zodat kinderen of dieren er niet in opgesloten kunnen raken.
Laat de legplateaus op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
U moet erop toezien dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
• Gelieve de verpakkingsmaterialen van dit product op een milieuvriendelijke wijze af te voeren.
AANVULLENDE TIPS VOOR EEN GOED GEBRUIK
• In geval van een stroomstoring belt u het plaatselijke energiebedrijf om te vragen hoe lang het gaat duren.
- De meeste stroomstoringen die binnen 1 à 2 uur opgeheven zijn, zullen de temperatuur in de koelkast niet beïnvloeden. U moet echter bij een stroomonderbreking het openen van de deur beperken.
- Mocht de stroomuitval langer dan 24 uur duren, dan moet u alle ingevroren levensmiddelen
verwijderen.
• Wanneer een slot op de koelkast zit, moet de sleutel buiten het bereik van kinderen blijven en
niet vlak in de buurt van het apparaat opgeborgen worden.
• Het apparaat functioneert mogelijk slecht (een te hoge temperatuur in de koelkast) wanneer het
gedurende langere tijd op een plaats staat met een omgevingstemperatuur die lager is dan gewenst.
• Niet geschikt voor voedingsmiddelen die op lage temperatuur snel aan bederf onderhevig zijn,
zoals bananen en meloenen.
• Uw koelkast kan niet bevriezen. Dit betekent dat u hem niet zelf hoeft te ontdooien.
Dit gebeurt automatisch.
• Temperatuurstijging tijdens het ontdooien is conform de ISO-normen.
Wanneer u tijdens het ontdooien van de koelkast wilt voorkomen dat de temperatuur te sterk
stijgt, kunt u de ingevroren voedingswaren in diverse lagen krantenpapier wikkelen.
• Een temperatuurstijging van ingevroren voedingswaren tijdens het ontdooien kan de bewaartijd
verkorten.
8_ veiligheidsinformatie
DA99-02208B-02.indb 8
2014. 3. 19. �� 1:34
Inhoud
UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
PLAATSEN
10
11
14
17
UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
PLAATSEN
18 Kleine aanpassingen aan de deuren
19
De waterdispenserleiding controleren (Wordt
alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
19 De waterdispenserleiding aanleggen
10
18
BEDIENING VAN DE SIDE-BY-SIDE
KOELKAST
24
Voorbereidingen voor de installatie van de koelkast
Verwijderen van de koelkastdeuren
Opnieuw aanbrengen van de koelkastdeuren
De koelkast waterpas zetten
24 De koelkast inrichten
25 De koelkast bedienen
26 Het digitale display gebruiken
27 De temperatuur regelen
28 De ijs-en koudwaterdispenser gebruiken
29 Plateaus en bakken
30 Levensmiddelen bewaren
32
De coolselect zone™ lade gebruiken (wordt
alleen Geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
34 De vriezeracccessoires verwijderen
35 De koelkastaccessoires verwijderen
36 De koelkast reinigen
38 De binnenverlichting vervangen
38 Het waterfilter vervangen
39 De deuren gebruiken
PROBLEEMOPLOSSING
40
inhoud _9
DA99-02208B-02.indb 9
2014. 3. 19. �� 1:34
Uw side-by-side koelkast
inrichten
VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE VAN DE KOELKAST
Gefeliciteerd met de aankoop van uw side-by-side koelkast. Wij hopen dat u zult genieten van de vele
innoverende kenmerken en functies die deze nieuwe koelkast te bieden heeft.
De beste plaats kiezen voor de koelkast
• Kies een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de waterleiding.
• Kies een plaats waar uw koelkast niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
• Selecteer een plaats met een vloer die waterpas (of bijna waterpas) is.
• Kies een plaats met voldoende ruimte voor het openen van de koelkastdeuren.
• Zorg voor voldoende ruimte zodat de koelkast op een vlakke ondergrond kan worden geplaatst.
- Wanneer uw koelkast niet waterpas staat, kan dit de werking van het interne koelsysteem negatief beïnvloeden.
- Een koelkast in gebruik moet vrijstaan. Raadpleeg tekening en afmetingen hieronder
25mm
ten minste 50mm
ten minste 50mm
25mm
Het verplaatsen van uw koelkast
Om beschadigingen van de vloer te voorkomen moet
u erop letten dat de stelvoeten omhooggedraaid zijn
(boven de vloer).
Raadpleeg “De koelkast waterpas zetten” in de
gebruiksaanwijzing (op pagina 14).
Ter bescherming van de vloerafwerking plaatst u een
beschermingslaag, zoals verpakkingskarton, onder
de koelkast.
VOORZORG
Poot
Schroevendraaier
Bij het aansluiten, onderhouden of reinigen
achter de koelkast, moet u de kast recht
naar voren trekken en weer recht naar
achteren zettenals u klaar bent.
10_ inrichten
DA99-02208B-02.indb 10
2014. 3. 19. �� 1:34
VERWIJDEREN VAN DE KOELKASTDEUREN
Als uw ingang niet groot genoeg is om de koelkast door te vervoeren, kunt u de deuren verwijderen.
1. De voorplint verwijderen
01 INRICHTEN
Open eerst de deuren van de vriezer en koelkast en verwijder daarna de voorplint door de drie
schroeven naar links te draaien.
De waterleiding ontkoppelen van de koelkast
1. De waterbuis verwijderen door op de aansluiting 1 te duwen en de waterbuis 2 weg te
trekken. Vang het eventueel uitstromende water op in een bakje.
1
2
Zaag de waterbuis niet af. Maak deze voorzichtig los van de aansluiting.
inrichten _11
DA99-02208B-02.indb 11
2014. 3. 19. �� 1:34
Uw side-by-side koelkast
inrichten
2. De vriezerdeur verwijderen
Enkele dingen vooraf
• Let erop dat u de deur rechtstandig optilt, zodat de scharnieren niet verbuigen of breken.
• Let op dat u waterleidingen en draadbuizen van de deur niet afklemt
• Plaats deuren op een beveiligd oppervlak om krassen of schade te voorkomen.
1. Als de vriezerdeur is gesloten, verwijdert u de bovenscharnierkap 1 met een schroevendraaier
en ontkoppelt daarna de draden door deze voorzichtig los te trekken 2 .
2
1
Verwijder de scharnierschroeven 3 en de basisschroef 4 door naar links te draaien, en verwijder
de bovenscharnier 5 . Let erop dat de deur niet op u valt als u deze weghaalt.
4
3
5
3. Haal daarna de deur van de onderscharnier 6 door de deur voorzichtig recht op te tillen 7 .
7
6
Let op dat u
waterleidingen en
draadbuizen van de
deur niet afklemt
4. Verwijder het onderste scharnier 8 met een moersleutel.
12_ inrichten
DA99-02208B-02.indb 12
2014. 3. 19. �� 1:34
De koelkastdeur verwijderen
1. Met gesloten deur verwijdert u de bovenscharnierkap 1 met een schroevendraaier.
01 INRICHTEN
1
2. Verwijder de scharnierschroeven 2 en de basisschroef 3 door naar links te draaien,
en verwijder daarna de bovenscharnier 4 . Let erop dat de deur niet op u valt als u deze
verwijdert.
2
3
4
3. Haal de deur uit de onderscharnier 5 door de deur voorzichtig recht op te tillen 6 .
4. H
aal de onderscharnier 7 uit de pen in 8 door de onderscharnier voorzichtig omhoog te tillen.
inrichten _13
DA99-02208B-02.indb 13
2014. 3. 19. �� 1:34
Uw side-by-side koelkast
inrichten
OPNIEUW AANBRENGEN VAN DE KOELKASTDEUREN
Zodra u uw koelkast veilig op de plaats van bestemming hebt neergezet, Kunt u de deuren terugplaatsen.
De vriezerdeur opnieuw plaatsen
1. Plaats de vriezerdeur terug door de slang 1 terug te plaatsen in de
onderhoek van de deur en daarna in het gat van de onderscharnier 2 .
Duw de slang voorzichtig terug, zodat die recht ligt zonder knikken of
bochten.
2. Breng de bovenscharnieras aan door het gat in de hoek
van de vriezerdeur 3 aan door het gat in de hoek van de
vriezerdeur 4 . Let erop dat de scharnier waterpas is tussen het
bovenscharniergat 5 en het gat van de kast 6 en bevestig de
scharnierschroeven 7 en basisschroef 8 opnieuw door ze naar
rechts vast te draaien.
1
2
8
7
5
3
6
4
3. De draden opnieuw verbinden.
4. Plaats de voorrand van de bovenscharnierkap 9 aan de voorkant van de bovenscharnier
10 en maak deze vast met de schroef.
10
9
14_ inrichten
DA99-02208B-02.indb 14
2014. 3. 19. �� 1:34
De koelkastdeuren opnieuw bevestigen
1. Duw de onderscharnier 1 weer terug op de onderste scharnierpen 2 .
2
01 INRICHTEN
1
2. Breng het gat in de hoek van de koelkastdeur 3 boven de onderscharnier 4 .
3
4
3. Breng de bovenscharnieras 5 door het gat van de scharnier
6 . Let erop dat de scharnier waterpas is tussen het
bovenscharniergat 7 en het gat bovenop de kast 8 .
Bevestig daarna opnieuw de scharnierschroeven 9 en de
basisschroef 10 door naar rechts vast te draaien.
4. Plaats het voorstuk van de bovenscharnierkap 11 aan de voorkant van de bovenscharnier 12
en maak vast met de schroef.
12
11
inrichten _15
DA99-02208B-02.indb 15
2014. 3. 19. �� 1:34
Uw side-by-side koelkast
inrichten
De waterleiding opnieuw bevestigen
1. Breng de waterleiding 1 in de aansluiting 2
.
2
1
De waterleiding opnieuw bevestigen
1. De waterleiding moet volledig in het
midden van de transparante koppeling
worden geplaatst om te voorkomen dat er
water lekt.
Het midden van de transparante koppeling
klem A (1/4 inch)
(6,35 mm)
2. Plaats de 2 klemmen (in het installatiepakket) en controleer of elke
klem de leiding stevig omklemt.
Zaag de waterleiding niet af. Scheidt deze voorzichtig van de aansluiting.
De voorplint opnieuw bevestigen
Voordat u de kap bevestigt, controleert u de wateraansluiting op lekkage. Plaats de voorplint
terug door de drie schroeven naar rechts vast te draaien, zoals aangegeven in de figuur.
Voorplint
Schroef
16_ inrichten
DA99-02208B-02.indb 16
2014. 3. 19. �� 1:34
DE KOELKAST WATERPAS ZETTEN
Nu de deuren weer in de koelkast zitten, moet u zorgen dat de koelkast waterpas staat.
Als de koelkast niet waterpas staat, zullen de deuren nooit helemaal gelijk vallen.
Als de vriezerdeur lager is dan de koelkastdeur
Plaats een platte schroevendraaier in de inkeping op de poot, draai met de klok mee of tegen de
klok in om de vriezer waterpas te zetten.
01 INRICHTEN
De voorkant van de koelkast kan ook worden aangepast.
Poot
Schroevendraaier
Als de vriezerdeur hoger uitkomt dan de koelkastdeur
Plaats een platte schroevendraaier in de inkeping op de Poot, draai met de klok mee of tegen de
klok in om de koelkast waterpas te zetten.
Poot
Schroevendraaier
Wij verwijzen naar de volgende paragraaf voor de beste manier om zeer kleine aanpassingen aan
de deuren aan te brengen.
inrichten _17
DA99-02208B-02.indb 17
2014. 3. 19. �� 1:34
Uw side-by-side koelkast
inrichten
KLEINE AANPASSINGEN AAN DE DEUREN
Vergeet niet dat de koelkast waterpas moet staan om de deuren precies gelijk te laten vallen.
Als u hierbij hulp nodig hebt, lees dan de vorige paragraaf over het waterpas zetten van de koelkast
Als de deur van de vriezer
hoger uitkomt dan de
koelkast
Aanpassingsdeel
In beide gevallen is de werkwijze om de deuren op gelijke hoogte te brengen hetzelfde.
Open de deuren en pas ze als volgt, één voor één, aan :
1. Schroef de moer 1 los van de onderscharnier tot aan de bovenkant van de bout 2 .
3
Inbussleutel
1
Moer
2
Bout
Let bij het losdraaien van de moer 1 , op dat u de geleverde inbussleutel 3 gebruikt om de
moer 2 tegen de klok in los te draaien. Daarna moet u de moer 1 met uw vingers kunnen
losdraaien.
2. Pas het hoogteverschil tussen de deuren aan door de bout 2 naar rechts
draaien.
.
Als u naar rechts
of naar links te
3
Inbussleutel
2
Bout
, draait komt de deur naar boven.
18_ inrichten
DA99-02208B-02.indb 18
2014. 3. 19. �� 1:34
3. N
a het bijstellen van de deuren, draait u de moer 1 naar rechts
tot aan het onderstuk van de bout,
daarna draait u de bout weer aan met de inbussleutel 3 zodat de moer op zijn plaats komt 1 .
Inbussleutel
1
Moer
2
01 INRICHTEN
3
Bout
Als u de moer niet goed vastdraait, kan de bout losraken.
DE WATERDISPENSERLEIDING CONTROLEREN
(WORDT ALLEEN GELEVERD BIJ BEPAALDE KOELKASTMODELLEN)
De waterdispenser is slechts een van de handige functies van uw nieuwe koelkast. Het waterfilter verwijdert
vreemde deeltjes uit het water, wat de gezondheid ten goede komt. De filter steriliseert echter niet en vernietigt
ook geen micro-organismes. Als u dit wilt, moet u een waterzuiveringssysteem aanschaffen. Een waterdruk
van 1,4 – 8,6 bar is nodig om de ijsmaker goed te laten werken. Onder normale omstandigheden kan een
papieren beker van 170 cc in 10 seconden worden gevuld. Als de koelkast is geïnstalleerd in een zone met
lage waterdruk (onder 138 Kpa), kunt u een boosterpomp installeren ter compensatie voor de lage druk. Let
erop dat het waterreservoir in de koelkast goed gevuld is. Hiertoe moet u de waterdispenserhendel indrukken
totdat het water uit de opening loopt.
Waterleiding installatiekits worden met het toestel geleverd. Deze vindt u in de vriezerlade.
DE WATERDISPENSERLEIDING AANLEGGEN
Bij model met interne leiding
Onderdelen voor waterleiding installatie
Waterleiding
bevestiger
en
1 schroeven
2
Leidingaansluiting
De watertoevoer aansluiten
1. Schakel eerst de hoofdkraan uit.
2. Bepaal de positie van de dichtst bijzijnde
drinkwaterleiding.
3. Volg de installatie-instructies van de watertoevoer in de
installatiekit.
3
Waterleiding
4
Waterfilter
LET Op
De waterslang moet worden aangesloten op
de koudwaterleiding.
Bij aansluiting op de warmwaterleiding werkt
het zuiveringsmechanisme niet goed.
Sluit de
hoofdleiding af.
Sluit de
hoofdleiding af.
GEEN
OPENING
4. Nadat u de waterleiding aangesloten heeft op de waterfilter, schakelt u de hoofdkraan weer in en
laat u ongeveer 1 liter water stromen om de waterfilter te reinigen en te ijken.
inrichten _19
DA99-02208B-02.indb 19
2014. 3. 19. �� 1:34
Uw side-by-side koelkast
inrichten
De waterleiding op de koelkast aansluiten
1. Verwijder de kap van de watertoevoer en draai de drukbout op de waterleiding van de koelkast,
nadat u deze hebt losgemaakt van de bestaande waterleiding.
2. Sluit zowel de waterleiding van de koelkast als de watertoevoer van de meegeleverde kit aan.
3. Draai de drukbout vast op de drukfitting. Let erop dat er geen opening tussen beide onderdelen is.
4. Zet het water aan en controleer op lekkages.
Waterleiding van
de koelkast
Maak los
Kap
verwijderen
Waterleiding
van de kit
Geen
opening
De waterleiding alleen op een drinkwaterbron aansluiten.
Als u de waterleiding moet repareren of demonteren, zaagt u 6,5 mm van de plastic buis om
een vlakke, lekvrije aansluiting te verkrijgen.
VOORZORG
Controleer voor gebruik op mogelijke lekkages op deze plekken.
• Garantie dekt niet de WATERLEIDING INSTALLATIE.
• Dit wordt uitgevoerd op kosten van de klant behalve indien de verkoopprijs installatiekosten
bevat.
• Neem contact op met een Loodgieter of Erkende Installateur indien er installatie nodig is.
• Neem contact op met een installateur indien een waterlekkage veroorzaakt wordt door onjuiste
installatie.
20_ inrichten
DA99-02208B-02.indb 20
2014. 3. 19. �� 1:34
WATERTOEVOER DISPENSER PLAATSEN
Bij model met externe leiding
Onderdelen voor waterleiding installatie
Leidingaansluiting
Sluit de waterleiding aan met
koppelstuk en kraan.
1. Sluit de hoofdkraan.
2. Sluit koppelstuk “A” aan op de kraan.
Waterslang
Zuiveringstoestel vergrendelclip
Waterzuivering
LET OP
01 INRICHTEN
Waterleiding bevestiger
en schroeven
De waterslang moet worden aangesloten op
de koudwaterleiding. Bij aansluiting op de
warmwaterleiding werkt het
zuiveringsmechanisme niet goed.
KOPPELSTUK “A”
GARANTIE INFORMATIE
Plaatsing en gebruik van de watertoevoer valt niet onder
de fabrieksgarantie van de koel/vriescombinatie of de
ijsmaker. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig op.
Daarmee verkleint u het risico van waterschade.
NB:
Als het koppelstuk niet op uw kraan past, adviseren wij u
contact op te nemen met een geautoriseerde dealer voor
het juiste aansluitmateriaal.
Kies de plaats waar de waterzuivering moet
komen (model met waterzuivering)
- Zie de illustratie “LOSMAKEN” als u de
watertoevoer en -afvoer van de waterzuivering
tijdens installatie uit elkaar wilt halen.
- Meet eerst de afstand tussen de waterzuivering
en de waterkraan en snij daarna de waterslang
van de waterzuivering op de juiste lengte af.
Vervangingsfuncties
KRAAN
LEIDINGUITGANG
Water uitgangkant van
Zuiveringstoestel
HOEK VAN
90 GRADEN
WATER
ZUIVERINGSTOESTEL
LET OP
Plaats Vergrendelclip nadat de
slang geplaatst is.
KOPPELSTUK
WATERINGANG
Vergrendelclip
KANT VAN
ZUIVERINGSTOESTEL
STROOMRICHTING
WATERTOEVOER
1. Schakel watertoevoer uit.
INGANGKANT
2. Let op de Stroomrichting op het filter.
3. Plaats watertoevoerslang in de ingangkant van het filter totdat de slang stopt.
PERMEAT
Opmerking : Snij de waterslang recht af. Een schuin
afgesneden waterslang kan lekkage
veroorzaken.
4. Na het insteken van de slang, vergrendelt u de clip. De clip houdt de slang op de plek.
5. Schakel het water in en controleer op lekkages. Indien er lekkages optreden, herhaalt u stappen
1, 2, 3, 4. Indien de lekkage blijft, stopt u gebruik en belt u uw winkelier op voor assistentie.
6. Spoel filter 5 minuten voor gebruik.
inrichten _21
DA99-02208B-02.indb 21
2014. 3. 19. �� 1:34
Uw side-by-side koelkast
inrichten
Maak de waterzuivering van binnen schoon (model met waterzuivering)
- Open de hoofdwaterkraan en controleer of er water
door de waterslang naar de afvoerwaterzuivering
stroomt.
- Als er geen water door de slang stroomt,
controleert u of de kraan open staat en het ventiel
open is.
- Laat de kraan open totdat er schoon water uit
komt en al het vuil dat zich tijdens fabricage heeft
opgehoopt verdwenen is.
AFVOER WATERZUIVERING
WATERZUIVERING
WATERSLANG
WATER
Bevestig de vergrendelclip van het
zuiveringstoestel
ZUIVERINGSTOESTEL
VERGRENDELCLIP
- H
oud de vergrendelclip van het zuiveringstoestel in de juiste stand
(onder het aanrecht bijvoorbeeld), en bevestig met een schroef.
WATERSLANG
Bevestig de waterzuivering
- Bevestig de waterzuivering, zoals aangegeven in de illustratie
rechts.
ZUIVERINGSTOESTEL VERGRENDELCLIP
ZUIVERINGSTOESTEL
Waterslang op de koelkast aansluiten
- Verwijder het kapje van de compressor uit de koelkast.
- Sluit de waterslang op het ventiel aan (zie illustratie).
- Na de slang aangesloten te hebben, controleert u of hij
nergens lekt (zo ja, sluit de slang opnieuw aan).
- Zet het kapje van de compressor terug in de koelkast.
WATERSLANG
AANDRUKMOER
COMPRESSORKAPJE
Waterslang bevestigen
- Bevestig de slang met klem “A” tegen de muur of de achterkant van
de koelkast.
- Als de slang goed vast zit, controleert u of de slang niet ingedeukt of
beschadigd is.
KLEM A
WATERSLANG
22_ inrichten
DA99-02208B-02.indb 22
2014. 3. 19. �� 1:34
Achtergebleven deeltjes in de waterleiding verwijderen nadat u het filter
hebt aangebracht.
Water
IJs
01 INRICHTEN
1. Zet de hoofdwatertoevoer AAN en zet de kraan
van de waterleiding UIT.
2. Laat water door de dispenser lopen tot het water helder is
(circa 1 liter). Dit reinigt het watertoevoersysteem en verwijdert
lucht uit de leidingen.
3. Extra doorspoelen kan in sommige situaties noodzakelijk zijn.
4. Open de koelkastdeur en let erop dat er geen water uit het
waterfilter lekt.
Een pas geïnstalleerd filterpatroon kan tot gevolg hebben dat
er korte tijd water uit de waterdispenser spuit.
Dit komt door lucht in de leiding.
Het mag geen probleem voor de werking opleveren.
Controleer de hoeveelheid water voor de ijslade.
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
1. Til de ijsmaakemmer op en haal deze voorzichtig uit de vriezer.
2. Als u op de Test-knop drukt, wordt de ijsblokjesbak gevuld met water via de waterkraan.
Controleer of de hoeveelheid water juist is (zie afbeelding hieronder).
Als het waterpeil te laag is, worden de ijsblokjes klein. Dit is een waterdrukprobleem veroorzaakt
door de hoofdwaterleiding, niet door de koelkast.
1
Sensorarm
Controleer het waterpeil
IJsmaker
2
Testknop
inrichten _23
DA99-02208B-02.indb 23
2014. 3. 19. �� 1:34
Bediening van de side-by-side
koelkast
DE KOELKAST INRICHTEN
Nu uw nieuwe koelkast is geïnstalleerd en op zijn plaats is gezet, bent u klaar om de koelkast in te richten en te
genieten van alle mogelijkheden en functies.
Zodra u de volgende stappen hebt uitgevoerd, is uw koelkast helemaal klaar voor gebruik.
Is dit niet het geval, controleer dan eerst de netvoeding en de elektriciteitsbron of raadpleeg de paragraaf
probleemoplossing aan het eind van deze gebruikershandleiding.
Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met uw servicecenter.
1. Zet de koelkast op een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de muur en de kast.
Raadpleeg de installatie-aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
2. Als de stekker in het stopcontact zit, moet de binnenverlichting gaan branden zodra u de
deuren opent.
3. Stel de temperatuur in op de laagste stand en wacht een uur. De vriezer moet nu afkoelen en
de motor moet rustig gaan lopen.
4. Nadat de koelkast is aangezet, duurt het een paar uur voordat de geschikte temperatuur is
bereikt.
Zodra de temperatuur van de koelkast laag genoeg is, kunt u de voedingswaren en dranken in
de koelkast plaatsen.
Tips voor energiebesparing
- Plaats de koelkast in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat de koelkast niet in de de volle zon staat en plaats hem nooit te dicht naast een warmtebron
(zoals een radiator bijvoorbeeld).
- Blokkeer nooit de ventilatieopeningen of roosters van de koelkast.
- Laat warme voedingswaren afkoelen, alvorens deze in de koelkast te leggen.
- Plaats ingevroren voedingswaren in de koelkast om te ontdooien.
U kunt de lage temperatuur van de ingevroren producten gebruiken om de andere voedingswaren in de
koelkast af te koelen.
- Laat de koelkastdeur niet te lang open wanneer u voedsel uit de koelkast haalt of erin legt.
Hoe korter u de deur openlaat, des te minder ijs zich in de vriezer zal vormen.
- Reinig de achterzijde van de koelkast regelmatig. Stof doet het energieverbruik toenemen.
- Stel geen koudere temperatuur in dan nodig is.
- Zorg voor voldoende luchtafvoer aan de onderzijde en de achterwand van de koelkast.
Sluit geen luchtopeningen af.
- Plaats de koelkast zo dat er vrije ruimte is aan de rechter-, linker-, achter- en bovenzijde.
Het stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten bespaart.
24_ bediening
DA99-02208B-02.indb 24
2014. 3. 19. �� 1:34
DE KOELKAST BEDIENEN
HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN
RSH5Z/K/Y/J***
6
2
7
02 BEDIENING
5
1
3
4
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
1
POWER FREEZE
KNOP
Versnelt de tijd om producten in te vriezen. Dit is handig als u snel producten die sterk
aan bederf onderhevig zijn moet invriezen of als de temperatuur in de vriezer sterk
gestegen is (bijvoorbeeld als de deur open is blijven staan).
2
FREEZER KNOP
Druk op de Freezer knop om de vriezer in te stellen op de door u gewenste
temperatuur. U kunt de temperatuur instellen tussen -14°C en -25ºC.
3
ICE TYPE KNOP
Gebruik deze knop om te kiezen tussen Cubed (Blokjes), Crushed (Gemalen) of om
de ijsfunctie uit te schakelen.
4
FILTER CHANGE
KNOP
Als u de filter vervangt, drukt u 3 seconden op deze knop om het filterschema
opnieuw in te stellen.
5
VACATION KNOP
Wanneer u op vakantie of zakenreis bent, of wanneer u de koelkast niet gebruikt, drukt
u op de vakantieknop. Wanneer u de vakantieknop selecteert om de koelkast uit te
schakelen, gaat de LED automatisch over van koeling naar vakantie.
Het wordt sterk aanbevolen om alle etenswaren uit de koelkast te verwijderen en
de deur niet open te laten wanneer u de Vakantie functie kiest.
6
KINDERSLOTFUNTIE
Door gelijktijdig 3 seconden op de Vakantie knop en de Vriezer knop te drukken,
worden alle knoppen vergrendeld. De water- en ijsdispenserhendel werken ook niet.
Om deze functie te annuleren drukt u opnieuw 3 seconden op deze twee knoppen.
7
FRIDGE KNOP
Druk op de Fridge knop om de koelkast op de gewenste temperatuur in te stellen.
U kunt de temperatuur instellen tussen 1°C en 7°C.
bediening _25
DA99-02208B-02.indb 25
2014. 3. 19. �� 1:34
Bediening van de side-by-side
koelkast
DE DIGITALE DISPLAY GEBRUIKEN
“88” segment op vriezergedeelte geeft de huidige vriestemperatuur aan.
“88” segment op koelkastgedeelte geeft de huidige koeltemperatuur aan.
“Quick Cool”, “Thaw”, “Soft freeze” en “Zero Zone” geven de status van de CoolSelect Zone™ lade aan.
RSH5Z/K/Y/J***
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
Power Freeze
Dit pictogram gaat branden als u de functie “Power freeze” activeert. “Power freeze” is een
uitkomst als u veel ijs nodig hebt. Druk op de Power freeze knop en de ijsproductie neemt toe.
Als u genoeg ijs hebt, drukt u gewoon opnieuw op deze knop om de “Power freeze” stand te
annuleren.
Als u deze functie gebruikt neemt het energieverbruik van de koelkast toe.
Vergeet niet deze knop weer uit te zetten als u deze functie niet gebruikt.
De vriezer keert dan terug naar de originele temperatuurinstelling.
Wanneer u veel voedingswaren wilt opslaan, moet u de vriezer op de laagste temperatuur
instellen voordat u de Power Freeze knop activeert.
26_ bediening
DA99-02208B-02.indb 26
2014. 3. 19. �� 1:34
Filterindicator
02 BEDIENING
Als de filter indicator brandt is het tijd om het filter te vervangen.
Dit gebeurt normaal gesproken elke 6 maanden.
Nadat u het oude waterfilter verwijdert en een nieuwe installeert (zie pagina 38 voor instructies hoe
u dit moet doen), zet u het statuslampje terug door ca. 3 seconden de Ice Type knop ingedrukt te
houden. De indicator gaat na ca. 6 maanden weer branden om u te laten weten dat het tijd is uw
waterfilter te vervangen.
Als u het waterfilter niet gebruikt, drukt u de Ice Type knop langer dan 5 seconden in, de
filterindicatorlamp en de vervangmeldingen zijn nu uitgeschakeld.
Child Lock
Dit pictogram zal branden indien u de Kinderslotfunctie hebt geactiveerd.
U activeert het Kinderslot door gelijktijdig 3 seconden op de Vakantieknop en de Vriezerknop te drukken.
Druk opnieuw op deze twee knoppen (3 seconden) om de Kinderslot te reactiveren.
IJsblokjes, crushed ijs en de ijsmaker uitschakelen.
U krijgt ijsblokjes of crushed ijs door uw voorkeur te
selecteren op het digitale bedieningspaneel.
Als u geen ijs nodig hebt, schakelt u de functie uit om wateren energieverbruik te besparen.
Het ijstypelampje geeft het type ijs (of geen ijs) aan dat nu is
geselecteerd.
Ice type
DE TEMPERATUUR REGELEN
DE VRIEZERTEMPERATUUR REGELEN
De vriezertemperatuur kan worden ingesteld tussen -14°C en -25ºC afhankelijk van uw persoonlijke
behoeften. Druk meermalen op de Freezer knop tot de gewenste temperatuur in het display
verschijnt. Denk eraan dat levensmiddelen zoals ijs bij -16ºC smelten.
De temperatuurdisplay begint bij -14°C en - 25ºC. Als het display -14ºC bereikt, gaat hij
verder bij -25ºC. Vijf seconden nadat de nieuwe temperatuur is ingesteld verschijnt de huidige
vriezertemperatuur weer in het display. Het getal verandert echter als de vriezer zich aan de nieuwe
temperatuur aanpast.
DE KOELKASTTEMPERATUUR REGELEN
De koelkasttemperatuur kan worden ingesteld tussen 7°C en 1ºC afhankelijk van uw persoonlijke
behoeften. Druk meermalen op de Fridge knop tot de gewenste temperatuur in het display
verschijnt. Het regelen van de koelkasttemperatuur koelkast werkt net als voor de vriezer. Druk op
de Fridge knop om de koelkast op de gewenste temperatuur in te stellen. Na enkele seconden
stijgt of daalt de temperatuur van de koelkast naar de zojuist ingestelde temperatuur. Dit wordt
weergegeven in het digitale display.
De temperatuur van vriezer of koelkast kan stijgen als de deuren te vaak worden geopend, of
als een grote hoeveelheid lauw of warm eten in koelkast/vriezer wordt geplaatst. Hierdoor kan
het digitale display gaan knipperen. Zodra vriezer en koelkast weer hun normaal ingestelde
temperatuur hebben bereikt, stopt het knipperen.
Als het display blijft knipperen, moet u waarschijnlijk de koelkast “resetten”. Haal de stekker uit
het stopcontact, wacht circa 10 minuten en doe de stekker er weer in.
bediening _27
DA99-02208B-02.indb 27
2014. 3. 19. �� 1:34
Bediening van de side-by-side
koelkast
DE IJS- EN KOUDWATERDISPENSER GEBRUIKEN
Druk op de Ice Type knop om het type ijs te selecteren
No Ice
Selecteer dit als u de
ijsmaker wilt uitschakelen
IJs wordt in blokjes gemaakt. Als u “Crushed” selecteert, maalt de ijsmaker de ijsblokjes tot
gemalen ijs.
IJsdispenser
Plaats uw glas onder de ijsuitgang en druk voorzichtig met uw glas
tegen de ijsdispenserhendel. Let erop dat het glas zich onder de
dispenser bevindt om te voorkomen dat het ijs eruit schiet.
Duwen
De waterdispenser gebruiken
Plaats een glas onder de wateruitgang en druk voorzichtig met uw
glas tegen de waterdispenserhendel. Let erop dat het glas zich onder
de dispenser bevindt om te voorkomen dat het water eruit spat.
WAARSCHUWING
VOORZORG
Duwen
• Steek geen vingers, handen of ongeschikte voorwerpen in opening of ijsmaakemmer.
- Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van de waterdispenser.
- Dit kan letsel veroorzaken.
• Gebruik alleen de ijsmaker die bij de koelkast is meegeleverd.
• De watertoevoer naar de koelkast dient alleen door een erkende vakman te worden
geïnstalleerd/aangesloten en altijd te worden aangesloten op een drinkwatertoevoer.
• Om de ijsmaker juist te gebruiken, is een waterdruk van 138~862 Kpa psi vereist.
• Als u lang op vakantie of zakenreis bent en de water- of ijsdispensers niet gebruikt, sluit
dan de waterkraan.
- Er kan lekkage optreden.
• Veeg overtollig vocht van de binnenkant en laat de deuren open.
- Er kunnen zich onaangename geuren en schimmels vormen.
28_ bediening
DA99-02208B-02.indb 28
2014. 3. 19. �� 1:34
PLATEAUS EN BAKKEN
Vriezer
02 BEDIENING
IJsopening
IJsmaker (wordt alleen geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Lampbedekking
Glazen legplateaus
Plastic plateau
Deurvakken
Laden
Voorplint
Koelkast
Waterfilter (wordt alleen
geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Lampbedekking
Zuivelvak
Glazen legplateau
Wijnplateau (wordt alleen
geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Z-plateau (wordt alleen
geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Beweegbaar plateau
(wordt alleen geleverd bij
bepaalde koelkastmodellen)
CoolSelect Zone lade (wordt
alleen geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Eierrek
Drankstation
(wordt alleen
geleverd bij bepaalde
pkoelkastmodellen)
Deurvakken
Groente- en fruitladen
bediening _29
DA99-02208B-02.indb 29
2014. 3. 19. �� 1:34
Bediening van de side-by-side
koelkast
LEVENSMIDDELEN BEWAREN
Levensmiddelen bewaren in de vriezer
De side-by-side koelkast is speciaal ontworpen voor een optimale benutting van de ruimte.
Hij beschikt over enkele aangepaste compartimenten die tot doel hebben uw voedingswaren langer
vers te houden. Denk eraan dat voedingsmiddelen goed en zo luchtdicht mogelijk worden verpakt,
om doordringen van geuren in het ijs te voorkomen.
Voor meer ruimte kunt u de bovenste vriezerladen verwijderen. Dit heeft geen invloed op de
thermische en mechanische eigenschappen.
VOORZORG
ls het model een Cool Select Zone heeft, breng dan geen plateau aan in deze geleider,
A
omdat het plateau tegen het deksel van het drankstation kan aanstoten en dit deksel kan
breken.
12
5
6
1
9
8
2
14
7
10
3
11
4
13
30_ bediening
DA99-02208B-02.indb 30
2014. 3. 19. �� 1:34
Levensmiddelen bewaren in de vriezer
Steek geen vingers, handen of ongeschikte voorwerpen in de
opening of de ijsmaakemmer. Dit kan persoonlijk letsel of
materiële schade veroorzaken.
IJSOPENING
2
PLATEAUS
Kan worden gebruikt om alle soorten
bevroren voedingswaren te bewaren.
3
DEURVAKKEN VOOR
Kan worden gebruikt voor kleine pakjes
bevroren voedingswaren.
4
LADEN
Speciaal voor het bewaren van vlees of gedroogde
voedingswaren. Voedingswaren dienen zorgvuldig
in huishoudfolie of ander geschikt materiaal
verpakt of in bakjes bewaard te worden.
WAARSCHUWING
02 BEDIENING
1
Levensmiddelen bewaren in de koelkast
5
PLATEAUS
Barstbestendig Zij kunnen worden gebruikt voor het bewaren
van alle soorten voedingswaren en dranken. Kringen op het
glazen oppervlak zijn een normaal verschijnsel en zij kunnen
normaal worden verwijderd met een vochtige doek.
6
WIJNPLATEAU (wordt alleen geleverd
bij bepaalde pkoelkastmodellen)
Zorgt ervoor dat wijn zijn smaak behoudt en is daarom de beste
plaats voor het bewaren van uw flessen wijn.
7
BEWEEGBAAR PLATEAU
(wordt alleen geleverd bij
bepaalde pkoelkastmodellen)
Kan gemakkelijk met levensmiddelen verplaatst worden.
Kan worden gebruikt voor het bewaren van alle soorten
voedingswaren en dranken die u vaak gebruikt.
8
Z-PLATEAU (wordt alleen
geleverd bij bepaalde
pkoelkastmodellen)
Optimaal en efficiënt ruimtegebruik.
Voldoende ruimte om niet alleen wijnflessen,
maar ook 1,5 literpakken melk te bewaren
9
EIERREK
Beste plaats om eieren te bewaren.
Plaats het EIERREK op het plateau zodat
het gemakkelijk toegankelijk is
10 (wordt alleen geleverd bij
Zorgt voor een betere smaak en verlengt de versheid van uw
voedingswaren. Gebruik de lade voor het bewaren van kaas,
vlees, gevogelte, vis of andere voedingswaren die regelmatig
geconsumeerd worden.
11
FRUIT & GROENTELADE
Wordt gebruikt om de versheid van groente en
fruit te bewaren. De lade is speciaal ontwikkeld
om de luchtvochtigheid in de lade te regelen.
12
ZUIVELVAK
Wordt gebruikt voor het bewaren van kleine
zuivelproducten, zoals boter of margarine,
yoghurt of slagroom.
13
DEURVAKKEN
Speciaal bestemd voor 1,5 liter pakken
melk of andere grote flessen en pakken.
COOLSELECT ZONE LADE
bepaalde pkoelkastmodellen)
14
DRANKSTATION
(wordt alleen geleverd bij
bepaalde pkoelkastmodellen)
Kan gebruikt worden om vaak gebruikte producten op te
slaan, zoals dranken en snacks en geeft toegang tot deze
producten zonder de deur van de koelkast te openen.
Flessen moeten dicht tegen elkaar aan worden bewaard, zodat zij niet kunnen vallen als de koelkastdeur wordt geopend.
• Als u van plan bent voor langere tijd weg te gaan, maakt u de koelkast leeg en zet u hem uit. Veeg overtollig
vocht van de binnenkant en laat de deuren open. Op deze manier voorkomt u geur- en schimmelvorming.
WAARSCHUWING • Als de koelkast voor langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
bediening _31
DA99-02208B-02.indb 31
2014. 3. 19. �� 1:34
Bediening van de side-by-side
koelkast
DE COOLSELECT ZONE™ LADE GEBRUIKEN (WORDT ALLEEN
GELEVERD BIJ BEPAALDE KOELKASTMODELLEN)
Quick Cool
• U kunt de Quick Cool functie
gebruiken voor de CoolSelect
ZoneTM.
• Door de “Quick Cool” functie
kunnen 1 tot 3 flessen drank binnen
60 minuten gekoeld worden.
• Druk om deze functie uit te
schakelen opnieuw op de “Quick
Cool” knop. De temperatuur van de
CoolSelect ZoneTM keert terug naar
de voorgaande temperatuur.
• Wanneer de “Quick Cool” functie
beëindigd is, keert het terug naar de
“Cool” temperatuurinstelling.
Thaw (Ontdooien)
• Door druipen en kwaliteitsaantasting van vlees, neemt de versheid van etenswaren af.
• Wanneer “Thaw” geselecteerd is, circuleert er afwisselend warme en koude lucht in de CoolSelect
ZoneTM Lade.
•A
fhankelijk van het gewicht van het vlees, kan de dooitijd ingesteld worden op 4 uur, 6 uur, 10 uur en 12 uur.
• Wanneer de “Thaw” ontdooitijd beëindigd is, keert het scherm van de CoolSelect ZoneTM terug naar
de “chill” koelstatus.
• Wanneer de “Thaw” ontdooitijd beëindigd is, druipt er geen vleessap van het vlees en bevindt het
zich in een halfbevroren toestand, zodat het eenvoudig gesneden kan worden.
• Druk om deze optie uit te schakelen op een willekeurige knop, behalve de “Thaw” knop.
• De ontdooitijden van vlees en vis zijn hieronder bij benadering aangegeven.
(Op basis van vlees van 2,5 cm dikte)
ONTDOOITIJD
4 uur
6 uur
10 uur
12 uur
GEWICHT
363g (0.8lb)
590g (0,59kg)
771g (0,77kg)
1.000g (1,00kg)
Afhankelijk van de afmeting en de dikte van het vlees en de vis, kan de dooitijd variëren.
Het bovenstaande gewicht staat voor het totale voedselgewicht in de CoolSelect ZoneTM Lade.
Voorbeeld: De totale dooitijd voor 400g bevroren biefstuk en 600g bevroren kip bedraagt 10 uur.
WAARSCHUWING
Voor de “Thaw” optie, dient het in de CoolSelect ZoneTM Lade bewaarde voedsel
verwijderd te worden.
32_ bediening
DA99-02208B-02.indb 32
2014. 3. 19. �� 1:34
Zero Zone (0ºC)
• Wanneer “Zero Zone” geselecteerd is, wordt de temperatuur van de CoolSelect ZoneTM Lade op
0ºC gehouden, ongeacht de ingestelde temperatuur van de koelkast.
• Dankzij de “Zero Zone” temperatuur blijven vlees en vis langer vers.
• Wanneer “Cool” geselecteerd is, is de temperatuur hetzelfde als de ingestelde temperatuur van de
koelkast. Het digitale scherm toont dezelfde temperatuur als die van het bedieningspaneel.
• De CoolSelect ZoneTM Lade biedt een extra koelruimte.
02 BEDIENING
Cool
Afhankelijk van de drank, kan de koeltijd variëren.
WAARSCHUWING
Voor de “Quick Cool” optie, dient het in de CoolSelect ZoneTM Lade bewaarde voedsel
verwijderd te worden.
bediening _33
DA99-02208B-02.indb 33
2014. 3. 19. �� 1:34
Bediening van de side-by-side
koelkast
DE VRIEZERACCCESSOIRES VERWIJDEREN
Reinigen en opbergen van de binnenkant van de vriezer is snel gebeurd.
1. Verwijder de glasplaat door de plaat zo ver mogelijk uit te
trekken. Til hem daarna voorzichtig op en verwijder hem.
2. Verwijder het deurvak door het met beide handen vast te
houden en het daarna voorzichtig op te tillen.
3. Verwijder de plastic lade door deze uit te trekken en iets op te
tillen.
4. Verwijder de ijsmaakemmer door deze op te tillen en uit te trekken.
5. Verwijder de voorplint door zowel de vriezer- als de
koelkastdeur te openen en de drie schroeven los te draaien.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, kunt u de plint weghalen.
U kunt de voorplint opnieuw bevestigen door hem terug te
plaatsen in zijn oorspronkelijke positie en de drie schroeven
weer vast te draaien.
Zet geen kracht als u de plint verwijdert.
De plint kan breken wat lichamelijk letsel kan veroorzaken.
34_ bediening
DA99-02208B-02.indb 34
2014. 3. 19. �� 1:34
DE KOELKASTACCESSOIRES VERWIJDEREN
1. Verwijder de morsvrije glasplaat door deze zo ver mogelijk uit
te trekken. Til hem daarna voorzichtig op en verwijder hem.
02 BEDIENING
2. Verwijder de Groente- & Fruitlade door op de inspringingen te
drukken aan de linker en rechter binnenzijde van het deksel
van de groentebak/droogbak en haal hem eruit door naar
voren te trekken. Houd de lade met één hand vast, licht hem
iets op, terwijl u hem naar voren trekt en haal hem uit de
koelkast.
3. Verwijder het deurvak voor literpakken door het met beide
handen vast te houden en het daarna voorzichtig op te tillen.
4. Het Z-PLATEAU is bevestigd aan de kastwand. Verwijder het
wijnplateau door het te schuiven en voorzichtig uit de lipjes
te tillen.
VOORZORG
L
et op dat u het Z-plateau goed plaatst, let op boven
en onder, links en rechts.
Voordat u accessoires verwijdert, dient u erop te letten dat er geen voedingswaren in de weg staan.
Zo mogelijk verwijdert u de voedingswaren allemaal om risico op ongevallen te voorkomen.
Dit product gaat het meest efficiënt met energie om als u alle schappen, laden en manden op
de oorspronkelijke positie laat, zoals weergegeven in de illustratie op pagina (30.)
bediening _35
DA99-02208B-02.indb 35
2014. 3. 19. �� 1:34
Bediening van de side-by-side
koelkast
DE KOELKAST REINIGEN
Als u uw Side-By-Side koelkast goed verzorgt, verlengt dat zijn levensduur en helpt het de koelkast vrij van
geuren en ziektekiemen te houden.
De binnenkant reinigen
Reinig de binnenwanden en de accessoires met een mild
schoonmaakmiddel en veeg daarna af met een droge doek.
U kunt laden en plateaus verwijderen als u grondig wilt
schoonmaken. Let erop dat u ze afdroogt alvorens ze weer terug
te plaatsen.
De buitenkant reinigen
Reinig het digitale paneel en het display met een schone,
zachte doek. Spuit water op de doek en niet rechtstreeks op
het oppervlak van de koelkast. Dit geeft een meer gelijkmatige
vochtverspreiding over het oppervlak. De deuren, handgrepen
en kastoppervlakken worden gereinigd met een mild
schoonmaakmiddel en daarna afgeveegd met een droge doek.
Uw koelkast ziet er op zijn best uit, als de buitenkant één of twee
keer per jaar in de was wordt gezet.
WAARSCHUWING
GEEN benzeen, verdunner of bleekmiddel voor het
reinigen gebruiken.
Deze producten kunnen het oppervlak beschadigen en brandgevaar opleveren.
De huisbar reinigen
Gebruik een vochtige doek om de ijs- en waterdispenser te reinigen.
Maak daarna droog met een schone, zachte doek.
Gebruik de huisbar als volgt
- Om de huisbar te openen, drukt u op het bovenste gedeelte
van de huisbar tot u een ratelend geluid hoort.
- Om de huisbar te sluiten drukt u op het bovenste gedeelte van
de huisbar tot u een ratelend geluid hoort.
De rubber deurstrips reinigen
Als de rubber deurstrips vuil zijn, sluiten de deuren mogelijk niet
helemaal en dan werkt de koelkast niet perfect meer. Zorg dat
de deurstrips stof- en vuilvrij blijven door de deuren met een mild
schoonmaakmiddel en een vochtige doek te reinigen. Maak droog
met een schone, zachte doek.
VOORZORG
Spuit geen water tegen de koelkast als de stekker in het
stopcontact zit, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.
Reinig de koelkast niet met benzeen, verdunner of autoreinigingsmiddel vanwege
brandgevaar.
36_ bediening
DA99-02208B-02.indb 36
2014. 3. 19. �� 1:34
De twin deodorizer reinigen
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
02 BEDIENING
Voor het reinigen van de twin deodorizer verwijdert u de kap met een platte schroevendraaier.
Haal het patroon van de deodorizer uit de kap en week deze ten minste 4 uur in warm water tot hij
schoon is.
Laat daarna het patroon volledig droog worden alvorens deze terug te plaatsen in de houder.
Dit kan max. 8 uur duren in een goed geventileerde ruimte. De beste resultaten bereikt u als u dit
proces één of twee keer per jaar herhaalt.
Patroon
Als het patroon in een afgesloten (of vochtige) ruimte droogt, kan deze onaangenaam gaan
ruiken. Als dit gebeurt, moet u het patroon opnieuw schoonmaken en drogen in een goed
geventileerde ruimte.
Achter de koelkast reinigen
Stofzuig één à twee keer per jaar achter de koelkast om snoeren en blootgestelde delen stof- en
vuilvrij te houden.
WAARSCHUWING
Niet de achterkap verwijderen. Er bestaat een risico van elektrische schokken.
bediening _37
DA99-02208B-02.indb 37
2014. 3. 19. �� 1:34
Bediening van de side-by-side
koelkast
DE BINNENVERLICHTING VERVANGEN
WAARSCHUWING
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de binnenverlichting van de koelkast vervangt.
- Er bestaat kans op elektrische schokken.
Wanneer u problemen hebt met het vervangen van de lamp, neemt u contact op met uw
servicecenter.
De LED-verlichting vervangen
VOORZORG
De LED-verlichting niet zelf demonteren of vervangen.
Om de LED-verlichting te vervangen neemt u contact op met servicecenter of uw erkende
dealer.
HET WATERFILTER VERVANGEN
Het “Filter Indicator”-lampje laat u weten wanneer het tijd is om uw waterfilterpatroon te vervangen. Om u tijd te
geven een nieuw filter aan te schaffen, gaat het oranje lampje branden vlak voordat de huidige filter moet worden
vervangen. Door de filter op tijd te vervangen zorgt u voor het meest frisse, schone water uit uw koelkast.
1. Haal de waterfilter uit het vak en plaats een maandcontrolesticker op de filter, zoals aangegeven.
2. Plaats een sticker op de filter gedateerd op zes maanden in de toekomst. Bijvoorbeeld als u de
waterfilter in maart hebt vervangen, plaatst u de “SEP” (september)-sticker op de filter om u eraan te
herinneren deze in september te vervangen. Normale levensduur van de filter is ca. 6 maanden.
3. Verwijder daarna de vaste kap door deze naar links te draaien.
4. Haal de bescherming van het nieuwe filter en verwijder het oude filter.
5. Plaats het nieuwe filter in de filterbehuizing.
Draai de waterfilter daarna voorzichtig 90º naar rechts tot deze in lijn is met het teken op het
deksel, nu is de filter vergrendeld.
Let erop dat de indicator zich in lijn met de blokkeerpositie bevindt. Niet te vast draaien.
Dekselfilter
1
2
Sticker
(maandindicator)
4
3
5
Breng het
merkteken
in lijn met de
blokkeerpositie
38_ bediening
DA99-02208B-02.indb 38
2014. 3. 19. �� 1:34
Een pas geïnstalleerd filterpatroon kan tot gevolg hebben dat er korte tijd water uit de
waterdispenser spuit. Dit komt door lucht in de leiding. Het mag geen probleem voor de
werking opleveren.
02 BEDIENING
6. Zodra u hiermee klaar bent, houdt u de Ice
Type knop 3 seconden ingedrukt om het
filterschema opnieuw in te stellen.
7. Tenslotte spoelt u 1 liter water door de
waterdispenser. Gooi dit water weg. Let erop
dat het water helder is voordat u het drinkt.
Bestellen van vervangende filters
Voor reserve waterfilterpatronen kunt u terecht bij uw leverancier.
DE DEUREN GEBRUIKEN
De deuren van de koelkast zijn voorzien van een speciale open- en sluitfunctie om te garanderen dat de
deuren goed dicht gaan en volledig afsluiten.
Nadat de deur tot een bepaald punt is geopend, blokkeert deze en blijft open staan.
Als de deur op een kier staat voorbij de blokkering, gaat hij automatisch dicht.
bediening _39
DA99-02208B-02.indb 39
2014. 3. 19. �� 1:34
Probleem oplossen
PROBLEEM
De koelkast werkt
helemaal niet of koelt
niet voldoende.
De voedingswaren in de
koelkast zijn bevroren
OPLOSSING
• Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten.
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld?
Probeer een lagere temperatuur.
• Staat de koelkast in direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht
niet goed circuleren?
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een hogere
temperatuur.
• Is de temperatuur in de kamer te laag?
• Hebt u voedingswaren met een hoog watergehalte in het koudste gedeelte van de
koelkast geplaatst? Probeer deze producten te verplaatsen naar het hoofdruimte
van de koelkast en laat zze niet in de CoolSelect Zone™ lade staan.
U hoort vreemde
geluiden.
• Controleer of de vloer waterpas en stabiel is.
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht
niet goed circuleren?
• Is er iets achter of onder de koelkast gevallen?
• U hoort een tikkend geluid van binnenuit de koelkast. Dit is normaal. Het komt
omdat verschillende onderdelen samentrekken of uitzetten door de temperatuur in
de koelkast.
De voorste hoeken en
zijkanten van de kast zijn
warm; er treedt condens
op.
• De warmte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door anti-condensators die zijn
geïnstalleerd in de voorste hoeken van de koelkast ter voorkoming van
condensvorming.
• Staat de koelkastdeur op een kier? Er kan condensvorming optreden als de deur
langere tijd open blijft staan.
Er komt geen ijs uit de
dispenser
• Hebt u 12 uur na installatie van de waterleiding gewacht met aanzetten van de
ijsmaker?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Hebt u de ijsfunctie handmatig uitgeschakeld? Let erop dat ijstype is ingesteld op
Cubed of Crushed.
• Is er ijs in de ijsruimte?
• Is de temperatuur van de vriezer te hoog? Probeer de vriezertemperatuur te
verlagen.
U hoort borrelen in de
koelkast.
Er hangt een
onaangename geur in de
koelkast
De wanden van de
vriezer vriezen aan.
Waterdispenser werkt
niet.
• Dit is normaal. Het borrelen wordt veroorzaakt door koelvloeistof die door de
koelkast circuleert.
• Is er eten gemorst?
• Let erop dat sterk ruikende voedingswaren (bijvoorbeeld: vis) luchtdicht worden
verpakt.
• Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht voedsel weg.
• Is de ventilator geblokkeerd?
Verwijder eventuele voorwerpen die de vrije luchtdoorstroming obstrueren.
• Zorg dat er genoeg ruimte is tussen opgeslagen voedingswaren, zodat er
voldoende ventilatie is
• Is de vriezerdeur goed gesloten?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Is de waterleiding verbogen of ingedeukt?
Zorg ervoor dat de buizen niet afgekneld worden.
• Is het waterreservoir bevroren, doordat de koeltemperatuur te laag is?
Selecteer een hogere instelling op de hoofddisplay.
40_ probleem oplossen
DA99-02208B-02.indb 40
2014. 3. 19. �� 1:34
Appareil en pose libre
DA99-02208B-02.indb 1
Français
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctions de votre nouveau
réfrigérateur
FONCTIONS PRINCIPALES DE VOTRE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR
Votre nouveau réfrigérateur Side-By-Side de dispose de nombreux espaces de rangement et de
fonctions permettant de réduire la consommation d’énergie.
• CHARNIÈRES ET INTERRUPTEUR DE PORTE DISSIMULÉS
Les charnières et l’interrupteur de porte ingénieusement dissimulés offrent une vue de face soignée et stylisée.
• TIROIR COOL SELECT ZONE™ (EN OPTION)
Ce tiroir permet de refroidir, congeler ou décongeler des aliments en un temps record.
Les touches Soft Freeze, Cool et Zero Zone permettent de régler la température à l’intérieur de ce tiroir.
• OUVERTURE FACILE (EN OPTION)
L’ouverture des portes du réfrigérateur est facilitée grâce à ses poignées à dépression innovantes.
• AFFICHEUR À DEL NOIR (EN OPTION)
Le luxueux afficheur à DEL noir renforce le design soigné et stylisé du réfrigérateur.
• MINI-BAR À OUVERTURE FACILE (EN OPTION)
Grâce au système de clapet et d’amortisseurs du mini-bar à ouverture facile, il suffit de pousser
ou de tirer la porte pour ouvrir ou fermer le bar..
• CLAYETTE AMOVIBLE (EN OPTION)
Cette clayette vous permet de déplacer plus facilement vos aliments.
Vous pouvez y ranger vos desserts, gâteaux, etc.
Avis CE
Ce produit a été certifié conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE),
à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et à la performance énergétique (96/57/CE)
de l’Union européenne.
Veuillez noter les numéros de modèle et de série
de votre réfrigérateur. Ceux-ci sont indiqués sur la
paroi gauche de l’appareil.
N° de modèle N° de série 2_ fonctions
DA99-02208B-02.indb 2
2014. 3. 19. �� 1:34
Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire ce mode d’emploi en intégralité et le conserver à un endroit sûr
à proximité du réfrigérateur afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
• Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, conformément aux
instructions de ce mode d’emploi.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui n’ont pas l’expérience ou
les connaissances nécessaires, sauf si elles sont placées sous la surveillance d’une personne
responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a communiqué les instructions nécessaires
pour utiliser le réfrigérateur.
• Les avertissements et les importantes consignes de sécurité figurant dans ce mode d’emploi ne
couvrent pas toutes les conditions et situations qui peuvent éventuellement se présenter.
Il vous incombe de faire preuve de bon sens, de vigilance et de précaution lors de l’installation, de la
maintenance et de l’utilisation de votre réfrigérateur.
• Les consignes d’utilsation suivantes étant communes à plusieurs modèles, les caractéristiques de
votre réfrigérateur peuvent légèrement différer de celles décrites dans le présent mode d’emploi et il
est possible que certains pictogrammes ne s’appliquent pas à votre appareil.
Si vous avez des questions ou des problèmes, contactez votre centre technique le plus proche ou
consultez le site pour toute aide et information.
Précautions et pictogrammes de sécurité importants :
DANGER
Risques ou mauvaises manipulations pouvant provoquer des blessures graves
ou la mort.
ATTENTION
Risques ou mauvaises manipulations pouvant provoquer des blessures
légères ou des dommages matériels.
Ne tentez RIEN.
Ne démontez RIEN.
Ne touchez à RIEN.
Suivez consciencieusement les consignes.
Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre afin d'éviter toute électrocution.
Contactez le centre technique pour avoir de l'aide.
Remarque.
Ces pictogrammes visent à préserver les utilisateurs de l’appareil de tout risque de
blessure.
Nous vous prions de respecter scrupuleusement ces instructions.
Après avoir lu cette section, conservez-les pour pouvoir la consulter ultérieurement.
consignes _3
DA99-02208B-02.indb 3
2014. 3. 19. �� 1:34
Consignes de sécurité
DANGER
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE TRANSPORT ET
L’INSTALLATION
• Lors du transport et de l’installation de l’appareil, veillez à n’endommager aucune pièce du circuit
de réfrigération.
- Le fluide frigorigène qui fuit de la tuyauterie peut provoquer des brûlures ou des blessures aux
yeux. Si vous détectez une fuite, n’utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme
ou une étincelle. Aérez la pièce dans laquelle se trouve l’appareil pendant plusieurs minutes.
• Pour éviter la formation d’un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite du circuit de réfrigération,
installez l’appareil dans une pièce dont la surface est adaptée à la quantité de fluide frigorigène utilisée.
• Ne mettez jamais en service un appareil endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur. Pour la pièce dans laquelle le réfrigérateur est installé, il convient de tenir compte de ce
qui suit : 1m³ pour 8 g de fluide frigorigène R600a. La quantité de fluide frigorigène dans votre
réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique située à l’intérieur de ce dernier.
DANGER
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L’INSTALLATION
• N’installez pas le réfrigérateur dans une pièce humide ou un endroit où il est susceptible d’entrer
en contact avec l’eau.
- Un défaut d’isolation des composants électriques peut entraîner une électrocution ou un incendie.
• Ne placez pas l’appareil dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil ou à proximité
d’une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).
• Ne branchez pas cet appareil sur une multiprise.
Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle délivrant une tension conforme à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
- Ainsi, votre appareil fonctionnera dans des conditions optimales et vous éviterez tout risque
de surcharge des circuits électriques, de surchauffe des fils et donc, tout risque d’incendie.
• Si la prise secteur est mal fixée au mur, ne branchez pas la fiche d’alimentation.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
• N’utilisez jamais un cordon présentant des craquelures ou des signes d’usure.
• Évitez de plier le cordon d’alimentation de manière excessive ou de le coincer sous un meuble lourd.
• Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d’alimentation. Pour le débrancher
correctement, tenez fermement la fiche d’alimentation et retirez-la de la prise secteur.
- Un cordon endommagé peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.
• N’utilisez pas d’aérosols à proximité du réfrigérateur.
- L’utilisation d’aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.
• Avant toute utilisation, veillez à installer et positionner correctement l’appareil, conformément aux
instructions.
• Après avoir déballé le réfrigérateur, rangez les emballages hors de la portée des enfants.
- Un enfant se mettant un emballage sur la tête risque de mourir par étouffement.
• Connectez la fiche d’alimentation correctement avec le cordon vers le bas.
- Si la fiche est connectée à l’envers, le câble peut se trouver coupé ou provoquer un incendie
ou une électrocution.
• Assurez-vous que la fiche n’est pas écrasée ou n’a pas été endommagée en plaçant l’arrière du
réfrigérateur trop près du mur.
• Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas écraser ou endommager le cordon d’alimentation.
- Cela pourrait provoquer un incendie.
• Une fois l’appareil installé, la prise d’alimentation doit être facilement accessible.
• Le réfrigérateur doit être mis à la terre.
4_ consignes
DA99-02208B-02.indb 4
2014. 3. 19. �� 1:34
Consignes de sécurité
- Vous devez mettre le réfrigérateur à la terre afin d’empêcher toute dissipation de puissance
ou toute électrocution engendrée par une fuite de courant de l’appareil.
• Ne reliez jamais la borne de terre de l’appareil à une conduite de gaz, une ligne téléphonique ou
une tige de paratonnerre.
- Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une électrocution.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le immédiatement remplacer par le fabricant
ou un technicien qualifié.
• Le fusible du réfrigérateur doit être remplacé par un technicien qualifié ou une société de maintenance.
- Si ce n’est pas le cas, il existe un risque d’électrocution ou de blessures.
ATTENTION
CONSIGNES D’INSTALLATION
• La pièce doit présenter une surface plane suffisante pour y installer le réfrigérateur.
- Si le réfrigérateur ne se trouve pas sur une surface plane, le système de refroidissement
interne peut ne pas fonctionner correctement.
• Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation internes et externes ou la structure de montage.
• Après l’installation, attendez 2 heures avant d’utiliser l’appareil.
DANGER
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L’UTILISATION
• Ne raccordez pas l’appareil au secteur avec les mains mouillées.
• Évitez de poser des objets sur le réfrigérateur.
- L’ouverture ou la fermeture de la porte pourrait provoquer la chute de ces objets, vous blesser et/ou endommager l’appareil.
• Évitez de poser des objets remplis d’eau sur le réfrigérateur.
- En cas d’éclaboussures, vous pourriez vous électrocuter ou provoquer un incendie.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte.
- Sinon, il existe un risque de blessures graves.
• Ne laissez pas les enfants sans surveillance lorsque les portes du réfrigérateur sont ouvertes et
ne les laissez pas entrer dans le réfrigérateur.
- Les enfants pourraient se retrouver enfermés et être victimes de blessures graves dues à la
basse température.
• Ne passez pas vos doigts sous l’appareil.
- Le rebord coupant pourrait vous blesser.
• Ne laissez pas les enfants monter sur le dessus du tiroir.
- Il pourrait casser et les faire glisser.
• Évitez d’entreposer une quantité trop importante d’aliments dans le réfrigérateur.
- L’ouverture de la porte pourrait provoquer la chute d’un produit susceptible de vous blesser
ou d’endommager l’appareil.
• N’introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l’orifice du distributeur d’eau.
- Sinon, vous pourriez vous blesser ou endommager le système de distribution.
• N’entreposez pas de substances volatiles ou inflammables, telles que du benzène, du solvant,
de l’alcool, de l’éther ou du GPL dans le réfrigérateur.
- Le stockage ou d’un autre produit similaire peut provoquer une explosion.
• N’entreposez pas de médicaments, d’équipements scientifiques ou de produits sensibles aux
basses températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être stockés
dans cet appareil.
• Ne placez ou n’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur du réfrigérateur, sauf si ces derniers sont recommandés par le fabricant.
• N’utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l’intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie
allumée dans le réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
consignes _5
DA99-02208B-02.indb 5
2014. 3. 19. �� 1:34
Consignes de sécurité
- Cela risquerait de provoquer une électrocution ou un incendie.
• Ne touchez pas les parois internes du congélateur ou les produits qui y sont entreposés avec les
mains mouillées.
- Des gelures pourraient se former.
• N’accélérez pas le processus de dégivrage à l’aide d’appareils ou de méthodes autres que ceux
recommandés par le fabricant.
• N’endommagez pas le circuit de réfrigération.
• Cet appareil a été conçu dans l’unique but de conserver des aliments dans un environnement
domestique.
• Afin d’éviter que les bouteilles ne tombent, il est conseillé de les regrouper.
• Si vous détectez une fuite de gaz, n’utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou
une étincelle. Aérez la pièce dans laquelle se trouve l’appareil pendant plusieurs minutes.
• Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou des techniciens qualifiés.
• Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil et/ou ne
montent pas dans celui-ci.
• Ne tentez pas de démonter ou de réparer le réfrigérateur de vous-même.
- Vous risquez de déclencher un incendie, de provoquer un dysfonctionnement et/ou de vous
blesser. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter les techniciens qualifiés.
• Débranchez l’appareil avant de remplacer les ampoules intérieures du réfrigérateur.
- Dans le cas contraire, vous pourriez vous électrocuter.
• Si l’appareil émet un bruit bizrarre, une odeur de brûlé ou de fumée, débranchez immédiatement
la fiche d’alimentation et contactez votre centre technique le plus proche.
- Sinon, il existe un risque d’électrocution ou d’incendie. Veillez à ne pas obstruer les orifices
de ventilation internes et externes ou la structure de montage.
• Si vous rencontrez des difficultés lors du remplacement de l’ampoule, contactez des techniciens
qualifiés.
• Si le produit est doté de DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache de l’ampoule, ni
la DEL.
- Contactez les techniciens qualifiés les plus proches de chez vous.
• En présence de poussière ou d’eau à l’intérieur du réfrigérateur, débranchez la fiche d’alimentation
et contactez votre centre technique.
- Cela risquerait de provoquer un incendie.
6_ consignes
DA99-02208B-02.indb 6
2014. 3. 19. �� 1:34
Consignes de sécurité
ATTENTION
CONSIGNES D’UTILISATION
• Si l’appareil est débranché, attendez au minimum cinq minutes avant de le rebrancher.
• Si vous vous absentez pour plus de trois semaines ou si le réfrigérateur doit rester inutilisé pendant une longue période, vous devez le vider, le nettoyer et le débrancher.
Essuyez toute trace d’humidité à l’intérieur de l’appareil et laissez les portes ouvertes.
- Vous éviterez ainsi l’apparition d’odeurs et de moisissures.
- Un problème d’isolation pourrait provoquer un incendie.
• Si vous n’utilisez pas le distributeur d’eau ou de glace pendant une période prolongée, fermez le
robinet d’arrivée d’eau.
- Vous éviterez ainsi tout risque de fuite.
• Afin de garantir des performances optimales :
- Ne placez pas les aliments trop près des orifices situés au fond de l’appareil.
Vous risqueriez d’empêcher la circulation de l’air dans le réfrigérateur.
- Emballez les aliments correctement ou placez-les dans des récipients hermétiques avant de
les mettre au réfrigérateur.
• Ne recongelez jamais des aliments déjà décongelés.
• Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur. Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
- En gelant, le verre peut se casser et provoquer des blessures ou endommager l’appareil.
• Ne détournez pas le réfrigérateur de sa fonction d’origine et ne le modifiez pas.
- Toute modification risque de provoquer des blessures et/ou des dommages matériels.
Les modifications apportées à cet appareil par une tierce partie ne sont pas couvertes par la
garantie et rejette toute responsabilité en cas de problèmes et de dommages résultant des
modifications approtées par cette tierce partie.
• N’obstruez pas les orifices de ventilation.
- Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment avec un sac en plsatique, il est possible que le réfrigérateur refroidisse trop. Si la période de refroidissement dure trop longtemps,
le filtre à eau peut casser et provoquer une fuite d’eau.
- Ne placez pas les aliments à congeler à côté d’aliments déjà congelés.
• Respectez scrupuleusement les durées de conservation maximales et les dates de péremption
de vos aliments congelés.
• Remplissez le réservoir, le bac à glaçons, les glaçons uniquement avec de l’eau potable.
• N’entreposez pas d’aliments n’importe comment dans le réfrigérateur.
- Sinon, ils ne seront pas correctement conservés.
• Si votre modèle est doté de la technologie Cool Select Zone, n’y insérez pas de clayette sur ce rail
sinon la clayette risque de rentrer en contact avec la porte du minibar et celle-ci pourrait casser.
•Utilisez uniquement l’appareil à glaçons fourni avec le réfrigérateur.
•Le raccordement à une arrivée d’eau doit être effectué par un technicien qualifié.
Utilisez uniquement une arrivée d’eau potable.
•Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil à glaçons, une pression d’eau de 138 ~ 862
kpa (1,4~8,8 kgf/cm3) est nécessaire.
• Si l’appareil se retrouve innondé, coupez immédiatement le courant et contactez votre centre
technique le plus proche.
ATTENTION
CONSIGNES DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE
• Ne vaporisez pas directement d’eau à l’intérieur ou sur l’extérieur du réfrigérateur.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
• Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
- Vous pourriez provoquer une explosion ou un incendie.
• Ne vaporisez pas de produits nettoyants directement sur l’afficheur.
- Les lettres figurant sur l’afficheur peuvent disparaître.
consignes _7
DA99-02208B-02.indb 7
2014. 3. 19. �� 1:34
Consignes de sécurité
• Retirez la poussière et les corps étrangers des broches. Mais pour nettoyer la fiche d’alimentation,
utilisez un chiffon sec et retirez la poussière et les corps étrangers présents sur les broches.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
• N’introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l’orifice du distributeur d’eau ou la conduite
d’éjection de la glace.
- Vous pourriez vous blesser ou endommager l’appareil.
• Débranchez le réfrigérateur avant toute opération de nettoyage et de maintenance.
DANGER
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L’UTILISATION
• Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l’arrière de l’appareil sont en bon état.
• Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide frigorigène de type R600a ou R134a.
Pour connaître le type de fluide utilisé dans votre réfrigérateur, consultez l’étiquette apposée sur
le compresseur, à l’arrière de l’appareil, ou la plaque signalétique située à l’intérieur du réfrigérateur. Si l’appareil contient un gaz inflammable (fluide frigorigène R600a), contactez les autorités
locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée.
Cet appareil contient également une mousse isolante en cyclopentane. Les gaz contenus dans
le matériau isolant doivent être éliminés selon une procédure spécifique. Contactez les autorités
locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée à ce type de produit. Avant la mise
au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l’arrière de l’appareil sont en bon état.
L’ouverture des tuyaux doit s’effectuer dans un lieu aéré.
• Si l’appareil contient du fluide frigorigène à l’isobutane (R600a), sachez qu’il s’agit d’un gaz
naturel écologique, mais également inflammable. Lors du transport et de l’installation de l’appareil,
veillez à n’endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.
• Avant de vous débarrasser de cet appareil ou d’autres réfrigérateurs, retirez les joints de la porte/
des portes, les loquets afin d’éviter que les enfants ou les animaux ne s’y retrouvent enfermés.
Laissez les clayettes en place pour empêcher les enfants de rentrer dans le réfrigérateur.
Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’ancien appareil.
• Jetez l’emballage du produit en respectant les normes écologiques en vigueur.
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE BONNE UTILISATION
• En cas de coupure de courant, contactez votre fournisseur d’électricité pour connaître la durée
approximative de la panne.
- La plupart des coupures de courant réparées en une ou deux heures n’aura aucune conséquence sur la température de votre réfrigérateur. Vous devez cependant ouvrir les portes le
moins souvent possible lorsque le courant est coupé.
- Si la coupure devait se prolonger au-delà de 24 heures, retirez tous les aliments congelés.
• Si les clés sont fournies avec le réfrigérateur, maintenez-les hors de la portée des enfants et
éloignée de l’appareil.
• Il se peut que l’appareil fonctionne de manière anormale (température devenue trop élevée dans
le réfrigérateur) s’il est resté pendant une période prolongée au-dessous de la limite inférieure de
la plage de températures pour laquelle il a été conçu.
• Évitez de stocker des denrées facilement périssables à basse température (les bananes ou les
melons, par exemple).
• Votre appareil est équipé d’un système de dégivrage automatique, ce qui vous évite d’effectuer
un dégivrage manuel.
• La hausse de température constatée durant le dégivrage est conforme aux normes ISO en vigueur. Pour éviter la décongélation des aliments pendant le dégivrage du réfrigérateur, emballezles dans plusieurs couches de papier journal.
• Toute hausse de température durant le dégivrage peut réduire la durée de conservation des
aliments.
8_ consignes
DA99-02208B-02.indb 8
2014. 3. 19. �� 1:34
Sommaire
INSTALLATION DE VOTRE
RÉFRIGÉRATEUR SIDE-BY-SIDE
10
11
14
17
INSTALLATION DE VOTRE
RÉFRIGÉRATEUR SIDE-BY-SIDE
18 Réglage précis de l’alignement des portes
19 Contrôle de l’arrivée d’eau du distributeur (en option)
19 Installation de l’alimentation en eau
FONCTIONNEMENT DE VOTRE
RÉFRIGÉRATEUR SIDE-BY-SIDE
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
38
39
10
18
24
Préparation de l’installation
Démontage des portes du réfrigérateur
Montage des portes du réfrigérateur
Mise à niveau du réfrigérateur
Réglage de l’appareil
Fonctionnement du réfrigérateur
Afficheur numérique
Réglage de la température
Utilisation du distributeur d’eau et de glace
Clayettes et bacs
Rangement des aliments
Tiroir cool select zone™ (en option)
Démontage des accessoires du congélateur
Démontage des accessoires du réfrigérateur
Nettoyage du réfrigérateur
Remplacement des ampoules
Remplacement du filtre à eau
Ouverture et fermeture des portes
DÉPANNAGE
40
sommaire _9
DA99-02208B-02.indb 9
2014. 3. 19. �� 1:34
Installation de votre
réfrigérateur Side-By-Side
PRÉPARATION DE L’INSTALLATION
Félicitations ! Vous venez d’acquérir un réfrigérateur Side-By-Side de.
Nous espérons que ses fonctions innovantes répondront à toutes vos attentes.
Choix du lieu d’installation
• La pièce doit disposer d’une arrivée d’eau.
• La pièce ne doit pas être exposée à la lumière du soleil.
• Le sol de la pièce doit être parfaitement horizontal.
• La pièce doit offrir un espace suffisant pour l’ouverture des portes du réfrigérateur.
• La pièce doit présenter une surface plane suffisamment grande pour l’installation du réfrigérateur.
- Une mise à niveau incorrecte de l’appareil pourrait perturber le fonctionnement du système de
refroidissement interne.
- Un espace minimum est requis autour de l’appareil. Voir les illustrations ci-dessous.
25mm
50 mm minimum
50 mm minimum
25mm
Déplacement de votre réfrigérateur
Afin de ne pas endommager le sol, assurez-vous
que les pieds avant de mise à niveau sont relevés
(au-dessus du sol). Reportez-vous à la section “Mise
à niveau du réfrigérateur” (page 14).
Afin de protéger l’état de surface du sol, placez une
feuille de protection sous le réfrigérateur, comme le
carton d’emballage par exemple.
ATTENTION
Pied
Tournevis
Pendant l’installation, à l’occasion d’une
réparation ou en cas de nettoyage de
l’arrière du réfrigérateur, tirez et replacez
l’appareil en le déplaçant sur une ligne
droite.
10_ installation
DA99-02208B-02.indb 10
2014. 3. 19. �� 1:34
DÉMONTAGE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR
Si nécessaire, vous pouvez démonter les portes du réfrigérateur pour faciliter son transport.
1. Démontage de la plinthe avant
Ouvrez les portes du congélateur et du réfrigérateur, puis dévissez la plinthe.
01 INSTALLATION
Débranchement de la conduite d’arrivée d’eau
1. Appuyez sur la bague du raccord 1 et tirez la conduite d’arrivée d’eau 2 dans le sens opposé.
1
2
Ne coupez pas la conduite d’eau. Retirez-la délicatement du raccord.
installation _11
DA99-02208B-02.indb 11
2014. 3. 19. �� 1:34
Installation de votre
réfrigérateur Side-By-Side
2. Démontage de la porte du congélateur
Veuillez respecter les recommandations suivantes.
• Soulevez la porte de façon parfaitement verticale afi n de ne pas endommager les charnières.
• Veillez à ne pas pincer la conduite d’eau et le faisceau de câbles de la porte.
• Posez les portes sur une surface protégée afin d’éviter de les rayer ou de les endommager.
1. Fermez la porte du congélateur, retirez le capot de la charnière supérieure 1 à l’aide d’un
tournevis puis débranchez délicatement les câbles 2 .
2
1
2. Retirez les vis 3 de la charnière et la vis de terre 4 puis démontez la charnière supérieure 5 .
Veillez à maintenir fermement la porte lorsque vous la démontez.
4
3
5
3. Dégagez la porte de la charnière inférieure 6 en la soulevant verticalement 7 .
7
6
Veillez à ne pas pincer
la conduite d’eau et le
faisceau de câble de la
porte.
4. Retirez la charnière inférieure 8 à l’aide d’une
clé hexagonale.
12_ installation
DA99-02208B-02.indb 12
2014. 3. 19. �� 1:34
Démontage de la porte du réfrigérateur
1. Fermez la porte et retirez le capot de la charnière supérieure 1 à l’aide d’un tournevis.
01 INSTALLATION
1
2. Retirez les vis 2 de la charnière et la vis de terre 3 puis démontez la charnière supérieure
4 . Veillez à maintenir fermement la porte lorsque vous la démontez.
2
3
4
3. Dégagez la porte de la charnière inférieure 5 en la soulevant verticalement 6 .
4. Retirez délicatement la charnière inférieure 7 de son support 8 .
installation _13
DA99-02208B-02.indb 13
2014. 3. 19. �� 1:34
Installation de votre
réfrigérateur Side-By-Side
MONTAGE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR
Une fois le réfrigérateur correctement installé, remettez les portes en place.
Montage de la porte du congélateur
1. Remettez la porte du congélateur en place en insérant la conduite 1
dans l’angle inférieur de la porte puis dans l’orifi ce de la charnière
inférieure 2 . Tirez délicatement la conduite vers le bas afi n qu’elle soit
parfaitement tendue.
2. Insérez la tige 3 de la charnière supérieure dans l’orifi ce de
l’angle de la porte du congélateur 4 . Assurez-vous que les trous
de la charnière supérieure 5 et de l’armoire 6 sont alignés.
Remettez les vis de la charnière 7 et la vis de terre 8 en place.
1
2
8
7
5
3
6
4
3. Rebranchez les câbles.
4. Remettez le capot 9 en place sur la charnière supérieure 10 et vissez-le.
10
9
14_ installation
DA99-02208B-02.indb 14
2014. 3. 19. �� 1:34
Montage de la porte du réfrigérateur
1. Insérez la charnière inférieure 1 dans son support 2 .
1
01 INSTALLATION
2
2. Placez la porte du réfrigérateur 3 sur la charnière inférieure 4 .
3
4
3. Insérez la tige 5 de la charnière supérieure dans l’orifi
ce de la charnière 6 . Assurez–vous que les trous de la
charnière supérieure 7 et de l’armoire 8 . sont alignés.
Remettez les vis de la charnière 9 et la vis de terre 10
en place.
4. Remettez le capot 11 en place sur la charnière supérieure 12 et vissez-le.
12
11
installation _15
DA99-02208B-02.indb 15
2014. 3. 19. �� 1:34
Installation de votre
réfrigérateur Side-By-Side
Montage de la conduite d’arrivée d’eau
1. Insérez la conduite 1 dans le raccord 2
.
2
1
Montage de la conduite d’arrivée d’eau
1. Le tuyau d’eau doit être inséré jusqu’au
centre du coupleur transparent afin
d’éviter toute fuite d’eau au niveau du
distributeur.
Centre du coupleur transparent
2. Insérez les deux brides dans l’emplacement prévu à cet effet et
vérifiez que chaque bride maintient fermement le tuyau.
Bride A (1/4”)
(6,35 mm)
Ne coupez pas la conduite d’eau. Retirez-la délicatement du raccord.
Montage de la plinthe avant
Avant de fi xer la plinthe, assurez-vous que le raccord ne présente aucune fuite.
Vissez la plinthe comme indiqué dans l’illustration.
Plinthe avant
Vis
16_ installation
DA99-02208B-02.indb 16
2014. 3. 19. �� 1:34
MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR
Une fois les portes installées, vous devez vous assurer que le réfrigérateur est parfaitement de niveau avant
de procéder aux derniers réglages. Si le réfrigérateur n’est pas de niveau, les portes ne pourront pas être
correctement ajustées.
La porte du congélateur est plus basse que celle du réfrigérateur
À l’aide d’un tournevis plat, faites pivoter la molette de réglage vers la gauche ou vers la droite pour
mettre le congélateur à niveau.
01 INSTALLATION
La façade du réfrigérateur peut également être ajustée.
PIED
Tournevis
La porte du congélateur est plus haute que celle du réfrigérateur
À l’aide d’un tournevis plat, faites pivoter la molette de réglage vers la gauche ou vers la droite pour
mettre le réfrigérateur à niveau.
PIED
Tournevis
Si vous devez effectuer des réglages précis, reportez-vous à la section suivante.
installation _17
DA99-02208B-02.indb 17
2014. 3. 19. �� 1:34
Installation de votre
réfrigérateur Side-By-Side
RÉGLAGE PRÉCIS DE L’ALIGNEMENT DES PORTES
Avant toute chose, vérifi ez que le réfrigérateur est de niveau. Si nécessaire, reportez-vous à la section
précédente.
La porte du congélateur
est plus basse que celle
du réfrigérateur.
Système de réglage
La procédure de réglage est valable dans les deux cas. Ouvrez les portes et réglez-les l’une après
l’autre comme indiqué ci-dessous :
1. Dévissez l’écrou 1 de la charnière inférieure jusqu’à ce qu’il atteigne l’extrémité du boulon 2 .
3
Clé
1
Écrou
2
Boulon
Lorsque vous dévissez l’écrou 1 , assurez-vous d’utiliser la clé fournie 3 pour débloquer le
boulon 2 Vous pouvez ensuite dévisser l’écrou 1 à la main.
2. Réglez la hauteur des portes en tournant le boulon 2 vers la gauche
Si vous pivotez le boulon vers la gauche
ou la droite.
3
Clé
2
Boulon
.
, la porte monte.
18_ installation
DA99-02208B-02.indb 18
2014. 3. 19. �� 1:34
3. Une fois les réglages effectués, tournez l’écrou 1 vers la gauche
jusqu’à ce qu’il arrive en
butée sur le boulon. Serrez le boulon à l’aide de la clé 3 pour bloquer le boulon 1 .
Clé
1
Écrou
2
Boulon
Si l’écrou n’est pas correctement bloqué, le boulon risque de se desserrer.
CONTRÔLE DE L’ARRIVÉE D’EAU DU DISTRIBUTEUR (EN OPTION)
01 INSTALLATION
3
Votre nouveau réfrigérateur est équipé d’un distributeur d’eau. Par mesure d’hygiène, les particules étrangères
sont retenues par un filtre à eau. Cependant, ce filtre ne stérilise pas l’eau et ne détruit pas les microorganismes. Vous devez alors vous procurer un système de purifi cation d’eau.
Pour garantir le fonctionnement de l’appareil à glaçons, une pression d'eau de 138 à 862 kPa est nécessaire.
Cette pression permet de remplir un gobelet de 170 cc en 10 secondes.
Si la pression d’eau est insuffisante (inférieure à 138 kPa), vous devez installer une pompe de surpression.
Assurez-vous que le réservoir d’eau se remplit correctement. Pour ce faire, actionnez le levier du distributeur
jusqu’à ce que l’eau s’écoule.
Le kit d’installation de l’arrivée d’eau est fourni avec l’appareil. Vous le trouverez dans le compartiment
congélation.
INSTALLATION DE L’ALIMENTATION EN EAU
Pour le modèle intérieur
Accessoires pour l’installation des tuyaux d’arrivée d’eau.
Fixations et
1 des tuyaux
vis
d’eau
2
Joints des tuyaux
3
Tuyau d’eau
4
Filtre à eau
Branchement de l’arrivée d’eau
ATTENTION
1. Tout d’abord, fermez l’arrivée d’eau principale.
Le tuyau d’eau doit être raccordé à une conduite
2. Repérez la conduite d’eau potable froide la plus proche.
d’eau froide. Si vous le raccordez à une
3. Suivez les instructions d’installation de l’arrivée d’eau.
conduite d’eau chaude, cela peut engendrer un
dysfonctionnement du purificateur.
Fermez l’arrivée
d’eau principale
Arrivée d’eau
principale
PAS
D’ESPACE
4. Après avoir raccordé la conduite d’eau au filtre, réactivez votre distributeur principal d’eau et
laissez couler environ un litre d’eau pour nettoyer et amorcer le filtre.
installation _19
DA99-02208B-02.indb 19
2014. 3. 19. �� 1:34
Installation de votre
réfrigérateur Side-By-Side
Raccordement du tuyau d’arrivée d’eau sur le réfrigérateur
1. Démontez le tuyau d’arrivée d’eau, retirez le bouchon et mettez l’écrou de serrage en place.
2. Raccordez le tuyau du réfrigérateur au kit d’installation de l’arrivée d’eau fourni.
3. Vissez l’écrou sur le raccord. Les deux éléments doivent être correctement serrés.
4. Ouvrez l’arrivée d’eau et vérifi ez la présence de fuites.
Tuyau du
réfrigérateur
Dévissez
Retirez le
bouchon
Arrivée d’eau
Pas
d’espace
Le réfrigérateur doit impérativement être raccordé à une arrivée d’eau potable.
Pour réparer ou démonter l’arrivée d’eau, découpez le tube sur 6,5 mm afin que celui-ci
s’ajuste parfaitement et ne présente aucune fuite.
DANGER
Avant toute utilisation, vous devez vérifier qu’il n’y ait aucune fuite aux
endroits mentionnés.
• La garantie ne couvre pas l’installation de la conduite d’arrivée d’eau.
• Cette opération reste à la charge du client, sauf si son coût est inclus dans le prix de vente.
• Pour effectuer cette installation, veuillez faire appel à un plombier ou à un installateur qualifi é.
• En cas de fuites dues à une installation incorrecte, veuillez contacter votre installateur.
20_ installation
DA99-02208B-02.indb 20
2014. 3. 19. �� 1:34
INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR D’EAU
Pour le modèle extérieur
Composants pour l’installation des tuyaux d’arrivée d’eau.
Joints des
tuyaux
Tube à eau
Connectez la conduite d’eau au
coupleur et au robinet
1. Fermez le robinet d’eau principal
2. Connectez le coupleur « A » au robinet
Clip de fermeture de l’épurateur
Purifi cateur
ATTENTION
Le tuyau d’eau doit être raccordé sur une
conduite d’eau froide. Si vous le raccordez à une
conduite d’eau chaude, cela peut entraîner un
dysfonctionnement du purificateur.
01 INSTALLATION
Fixations et vis
des tuyaux d’eau
Raccord “A”
NOTE SUR LA GARANTIE
L’installation de cette conduite d’eau n’est pas couverte par
la garantie du fabricant du réfrigérateur/ congélateur ou de
l’appareil à glaçons. Suivez soigneusement ces instructions
afin de minimiser le risque d’une grave fuite d’eau.
Robinet
ORIFICE DE SORTIE DE LA
CANALISATION
REMARQUE :
Si le raccord ne s’emboîte pas sur le robinet,
adressez-vous au service après-vente le plus
proche pour vous procurer les raccords adéquats.
Choix de l’emplacement où vous souhaitez
installer le purificateur (modèle avec purificateur)
- Si vous souhaitez raccorder l’entrée et la sortie
d’eau du purificateur pendant l’installation de
celuici, reportez-vous à la figure de référence
ci-contre.
- Mesurez la distance entre le purificateur et le robinet
d’eau froide. Coupez le tuyau relié au purificateur de
façon à obtenir la longueur nécessaire.
Procédure de remplacement
Sortie d’eau de
l’épurateur
SECTION
DROITE
ÉPURATEUR D’EAU
ORIFICE D’ENTRÉE
D’EAU DE
L’ÉPURATEUR
RACCORD
PRUDENCE
Insérez le clip de fermeture après
la pose du tuyau
Clip de fermeture
SENS DU FLUX
ENTRÉE DE L’ARRIVÉE
1. Coupez l’arrivée d’eau
D’EAU
2. Marquez le sens du flux sur le filtre
3. Insérez le tuyau d’arrivée d’eau dans l’entrée du filtre jusqu’au bout.
PERMÉABILITÉ
Note : veuillez vous assurez que la coupe est bien droite et
non pas oblique, autrement vous aurez des fuites.
4. Une fois le tuyau inséré, serrer fermement les clips Les clips fixent le tuyau
5. Ouvrez l’arrivée d’eau et contrôler la présence de fuites En cas de fuites, répétez les étapes 1, 2,
3, 4. Si les fuites persistent, cessez d’utiliser le produit et contactez votre revendeur.
6. Rincez le filtre pendant au moins 5 minutes avant de l’utiliser.
installation _21
DA99-02208B-02.indb 21
2014. 3. 19. �� 1:34
Installation de votre
réfrigérateur Side-By-Side
Élimination des résidus éventuels dans le purificateur (modèle avec
purificateur)
- Ouvrez le robinet d’eau principal et vérifiez que
l’eau coule à travers le tuyau d’arrivée d’eau du
purificateur.
- Si ce n’est pas le cas, vérifiez si le robinet est bien
ouvert.
- Laissez le robinet ouvert jusqu’à ce que de l’eau
propre en sorte et que tout résidu ayant pu
s’accumuler pendant la fabrication soit évacué.
TUYAU DE SORTIE
D’EAU
PURIFICATEUR
TUYAU D’ARRIVÉE
D’EAU
EAU
Fixation du clip de fermeture de l’épurateur
- Tenez le clip de fermeture de l’épurateur dans la position
appropriée (sous l’évier par ex.) et fixez-le solidement en place
avec les vis.
CLIP DE FERMETURE
DE L’ÉPURATEUR
TUYAU D’EAU
Fixation du purificateur
- Fixez le purificateur comme indiqué sur la figure cicontre.
CLIP DE FERMETURE DE
L’ÉPURATEUR
ÉPURATEUR
Raccordement du tuyau d’arrivée d’eau sur le
réfrigérateur
- Retirez le capot du compresseur situé à l’arrière du
réfrigérateur.
- Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau sur la soupape comme
indiqué sur la figure.
- Une fois raccordé, vérifiez qu’il n’existe aucune fuite.
Dans le cas contraire, recommencez le raccordement.
- Remontez le capot du compresseur du réfrigérateur.
Fixation du tuyau d’eau
- A l’aide des colliers de fixation, fixez le tuyau sur la paroi arrière du
réfrigérateur.
- Une fois le tuyau fixé, assurez-vous que celui-ci n’est ni trop plié, ni
pincé ou écrasé.
TUYAU D’EAU
RACCORD ÉCROU
CAPOT DU COMPRESSEUR
DU RÉFRIGÉRATEUR
COLLIER DE
FIXATION
TUYAU D’EAU
22_ installation
DA99-02208B-02.indb 22
2014. 3. 19. �� 1:34
Purge du système d’alimentation en eau après installation du filtre
Eau
Glace
01 INSTALLATION
1. Ouvrez l’alimentation en eau principale et fermez le robinet
d’arrivée d’eau.
2. Laissez couler l’eau du distributeur jusqu’à ce que celle-ci
devienne parfaitement claire (environ 1litre). Cette opération
permet de nettoyer le circuit d’alimentation en eau et d’en
évacuer l’air.
3. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire.
4. Ouvrez la porte du réfrigérateur et assurez-vous que le filtre
ne présente aucune fuite.
Une fois le filtre remplacé, il est possible que l’eau sorte
brièvement par à-coups du distributeur.
Ce phénomène est dû à la présence de bulles d’air
dans le circuit. En principe, ceci ne doit pas perturber le
fonctionnement du distributeur.
Vérification du niveau d’eau dans le bac à glaçons (EN OPTION)
1. Soulevez l’appareil à glaçons et retirez-le délicatement du congélateur.
2. Si vous appuyez sur le bouton Test, le bac à glaçons se remplit d’eau.
Vérifiez que le niveau d’eau est correct (voir l’illustration ci-dessous).
Si le niveau d’eau est trop bas, les glaçons seront trop petits. Ceci est dû à un problème de
pression d’eau insuffisante. Le réfrigérateur n’est pas en cause.
1
Levier de détection
Vérifi ez le niveau d’eau
Appareil à glaçons
2
Bouton Test
installation _23
DA99-02208B-02.indb 23
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctionnement de votre
réfrigérateur Side-By-Side
RÉGLAGE DE L’APPAREIL
Maintenant que votre nouveau réfrigérateur est en place, vous pouvez procéder au réglage de celui-ci et
découvrir toutes ses fonctions.
Une fois que vous aurez suivi toutes les étapes décrites ci-dessous, votre réfrigérateur devrait être entièrement
opérationnel. Si ce n’est pas le cas, vérifiez l’alimentation électrique ou consultez la section Dépannage de ce
mode d’emploi. Pour plus d’informations, contactez le service après-vente de votre revendeur.
1. Installez le réfrigérateur dans une pièce appropriée, en prévoyant suffisamment d’espace tout
autour de l’appareil. Reportez-vous pour cela aux instructions d’installation.
2. Après avoir raccordé le réfrigérateur au secteur, assurez-vous que les ampoules s’allument à
l’ouverture des portes.
3. Sélectionnez la température la plus basse et attendez une heure. Le congélateur doit
être légèrement réfrigéré et le moteur doit tourner régulièrement en produisant un léger
bourdonnement.
4. Plusieurs heures sont nécessaires à l’appareil pour atteindre sa température de fonctionnement
normale. Lorsque la température est suffisamment basse, vous pouvez ranger vos aliments et
vos boissons dans le réfrigérateur.
Conseils pour économiser de l’énergie
- Installez l’appareil dans un endroit sec et bien aéré.
Veillez à ce qu’il ne soit pas exposé au rayonnement direct du soleil ou installé à proximité d’une source de
chaleur (par exemple un radiateur).
- N’obstruez jamais les fentes ou les grilles de ventilation de l’appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le réfrigérateur.
- Placez les aliments congelés dans le réfrigérateur afin de les décongeler.
Vous pourrez ainsi utiliser leur basse température pour refroidir des aliments présents dans le réfrigérateur.
- Lorsque vous manipulez des aliments dans le réfrigérateur, ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps.
Plus la durée d’ouverture est courte, moins la quantité de glace formée dans le congélateur est importante .
- Nettoyez régulièrement l’arrière de votre réfrigérateur.
La poussière augmente sa consommation.
- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d’évacuation de l’air à la base et à l’arrière du réfrigérateur n’est pas obstrué.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l’appareil au moment de l’installation.
Ceci vous permettra de réduire sa consommation d’énergie.
24_ fonctionnement
DA99-02208B-02.indb 24
2014. 3. 19. �� 1:34
FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR
PANNEAU DE COMMANDE
RSH5Z/K/Y/J***
6
2
7
3
4
02 FONCTIONNEMENT
5
1
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
1
CONGÉLATION
RAPIDE
Permet de congeler rapidement les aliments placés dans le congélateur. Cette fonction
est utile pour congeler rapidement des denrées périssables ou abaisser la température du
congélateur si celle-ci est trop élevée (si vous avez laissé la porte ouverte, par exemple).
2
TEMPÉRATURE DU
CONGÉLATEUR
Appuyez sur la touche Freezer pour régler la température du congélateur.
Celle-ci peut être comprise entre -14°C et -25ºC.
3
APPAREIL À GLAÇONS
Permet de lancer la fabrication de glaçons ou de glace pilée, ou de l’arrêter.
4
REMPLACEMENT
DU FILTRE
Lorsque vous remplacez le filtre, maintenez cette touche enfoncée
pendant 3 secondes pour remettre le système à zéro.
5
FONCTION
VACANCES
Appuyez sur cette touche lorsque vous devez vous absenter ou que vous n’avez pas
besoin d’utiliser le réfrigérateur. Lorsque le réfrigérateur est hors service, le voyant
correspondant s’éteint tandis que le voyant Vacation s’allume.
Si vous mettez le réfrigérateur hors service, il est conseillé de le vider et de laisser
la porte fermée.
6
VERROUILLAGE
ENFANT
En appuyant simultanément sur les touches Vacances et Frigo pendant trois secondes,
toutes les touches seront bloquées. Le levier du distributeur d’eau et le levier des
glaçons ne fonctionneront pas non plus. Pour annuler cette fonction, appuyez de
nouveau sur ces deux touches pendant trois secondes.
7
TEMPÉRATURE DU
RÉFRIGÉRATEUR
Appuyez sur la touche Fridge pour régler la température du réfrigérateur.
Celle-ci peut être comprise entre 1°C et 7°C.
fonctionnement _25
DA99-02208B-02.indb 25
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctionnement de votre
réfrigérateur Side-By-Side
AFFICHEUR NUMÉRIQUE
La valeur numérique de la partie supérieure correspond à la température du congélateur.
La valeur numérique de la partie inférieure correspond à la température du réfrigérateur.
Les indications Quick Cool, Thaw, Soft Freeze et Zero Zone indiquent la fonction sélectionnée pour le tiroir
Cool Select Zone™.
RSH5Z/K/Y/J***
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
Power Freeze (congélation rapide)
Cette icône apparaît lorsque vous activez la fonction Power Freeze. La fonction Power Freeze
permet d’accélérer la production de glace. Pour ce faire, appuyez sur la touche Power Freeze.
Pour désactiver la fonction Power Freeze, appuyez une nouvelle fois sur la même touche.
Cette fonction entraîne une surconsommation électrique de l’appareil. Désactivez-la lorsque
vous n’en avez plus besoin. Le congélateur retrouve alors sa température d’origine.
Si vous devez congeler une grande quantité de denrées alimentaires, réglez la température
du congélateur au niveau le plus froid, puis appuyez sur la touche Power Freeze.
26_ fonctionnement
DA99-02208B-02.indb 26
2014. 3. 19. �� 1:34
Filtre à eau
Verrouillage enfant
Cette icône s’allume lorsque vous activez la fonction en appuyant simultanément sur les touches Vacances
et Frigo pendant trois secondes.
Appuyez de nouveau sur ces deux touches pendant trois secondes pour désactiver cette fonction.
02 FONCTIONNEMENT
Ce voyant s’allume lorsque vous devez remplacer le filtre. Le remplacement du filtre doit s’effectuer
tous les 6 mois environ. Après avoir remplacé le filtre (voir page 38 pour les instructions), maintenez
la touche Ice Type enfoncée pendant trois secondes pour que le voyant s’éteigne.
Ce voyant se rallumera au bout de 6 mois lorsque vous devrez remplacer le filtre.
Si vous n’utilisez pas le filtre à eau, appuyez sur la touche Ice Type pendant plus de 5 secondes.
Le voyant du filtre et l’indication Filter Change s’éteignent.
Glaçons, glace pilée et arrêt de l’appareil à glaçons
Utilisez le panneau de commande pour lancer la production
de glaçons ou de glace pilée. Si vous ne souhaitez pas
utiliser le distributeur de glace, arrêtez l’appareil à glaçons
afin d’éviter toute consommation inutile d’eau et d’électricité.
Le voyant Ice type indique le type de glace produite.
Ice type
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
Vous pouvez sélectionner une température comprise entre -14°C et -25ºC. Appuyez sur la
touche Freezer jusqu’à ce que la température désirée s’affiche. Notez que certains aliments, tels
que les glaces, peuvent commencer à fondre à partir de -16ºC. Chaque pression sur la touche
permet d’augmenter la température par palier entre -14°C et -25ºC. Lorsque la température de
-14ºC est sélectionnée, une nouvelle pression sur la touche permet de repasser à la température
de -25ºC. Une fois le réglage effectué, la température du congélateur s’affiche au bout de cinq
secondes. Cette valeur changera progressivement jusqu’à ce que la température sélectionnée soit
atteinte.
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
Vous pouvez sélectionner une température comprise entre 7°C et 1°C. Appuyez sur la touche
Fridge jusqu’à ce que la température désirée s’affiche. La température se règle de la même façon
que pour le congélateur.
La température se règle de la même façon que pour le congélateur.
Appuyez sur la touche Fridge pour régler la température du réfrigérateur. Une fois le réglage
effectué, la température du réfrigérateur changera progressivement jusqu’à ce que la valeur
sélectionnée soit atteinte. La température est indiquée sur l’afficheur numérique.
L’ouverture fréquente des portes ou la présence d’aliments tièdes ou chauds dans l’appareil
peut entraîner une hausse de la température à l’intérieur du congélateur ou du réfrigérateur.
Dans ce cas, l’afficheur numérique clignote. L’afficheur s’arrête de clignoter dès que le
congélateur et le réfrigérateur retrouvent leur température d’origine. Si ce n’est pas le cas, vous
devrez réinitialiser le réfrigérateur. Débranchez l’appareil, puis rebranchez-le au bout de 10
minutes.
fonctionnement _27
DA99-02208B-02.indb 27
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctionnement de votre
réfrigérateur Side-By-Side
UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D’EAU ET DE GLACE
Appuyez sur la touche Ice Type pour sélectionner le type de glace désiré.
Pas de glace
Permet d’arrêter la
fabrication de glace.
Initialement, la glace est produite sous forme de glaçons.
La glace pilée est obtenue par broyage de ces glaçons dans l’appareil à glaçons.
Distributeur de glace
Placez un verre sous le distributeur et appuyez délicatement
sur la manette. Placez correctement le verre sous le distributeur
pour éviter toute projection de glace.
Appuyez
Distributeur d’eau
Placez un verre sous le distributeur et appuyez délicatement
sur la manette. Placez correctement le verre sous le distributeur
pour éviter toute projection d’eau.
DANGER
Appuyez
• N’introduisez jamais vos doigts, vos mains ni aucun autre objet dans la conduite
d’éjection ou le bac à glace.
- Vous pourriez vous blesser ou endommager le système de distribution.
• N’introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l’orifi ce du distributeur d’eau.
- Vous risqueriez de vous blesser.
• Utilisez uniquement l’appareil à glaçons fourni avec le réfrigérateur.
• Le raccordement à une arrivée d’eau doit être effectué par un technicien qualifi é.
Utilisez uniquement une arrivée d’eau potable.
• Une pression d’eau de 138 ~ 862 kPa est nécessaire pour garantir le bon
fonctionnement de l’appareil à glaçons.
• Si vous n’utilisez pas le distributeur d’eau et de glace pendant une période prolongée,
fermez le robinet d’arrivée d’eau.
- Vous éviterez ainsi tout risque de fuite.
• Essuyez toute trace d’humidité à l’intérieur de l’appareil et laissez les portes ouvertes.
- Vous éviterez ainsi l’apparition d’odeurs et de moisissures.
ATTENTION
28_ fonctionnement
DA99-02208B-02.indb 28
2014. 3. 19. �� 1:34
CLAYETTES ET BACS
Congélateur
02 FONCTIONNEMENT
Appareil à glaçons (en option)
Conduite d’éjection
de glace
Cache de l’ampoule
Clayettes en verre
Clayette en plastique
Balconnets
Tiroirs
Plinthe avant
Réfrigérateur
Filtre à eau (en option)
Cache de l’ampoule
Clayette en verre
Porte-bouteilles
(en option)
Clayette à double
étage (en option)
Produits laitiers
Casier à oeufs
Balconnets
Clayette amovible
(en option)
Tiroir Cool Select Zone™
(en option)
Casier àoeufs
Bac à fruits et légumes
fonctionnement _29
DA99-02208B-02.indb 29
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctionnement de votre
réfrigérateur Side-By-Side
RANGEMENT DES ALIMENTS
Rangement des aliments dans le congélateur
Votre nouveau réfrigérateur Side-By-Side de dispose de nombreux espaces de rangement et de
multiples fonctions. Différents compartiments sont prévus afin que vos aliments conservent toute leur
fraîcheur plus longtemps. Afin d’éviter la propagation des odeurs, n’oubliez pas de placer vos aliments
dans des emballages aussi hermétiques que possible.
Pour disposer de davantage de place, vous pouvez retirer les tiroirs supérieurs du congélateur.
Le volume de rangement du congélateur est calculé sans ces tiroirs.
ATTENTION
Si l’appareil dispose d’un tiroir Cool Select Zone™, n’utilisez pas les rails de celui-ci pour
installer une clayette. Cette dernière pourrait endommager la porte du mini-bar.
12
5
6
1
9
8
2
14
7
10
3
11
4
13
30_ fonctionnement
DA99-02208B-02.indb 30
2014. 3. 19. �� 1:34
Rangement des aliments dans le congélateur
1
CONDUITE
D’ÉJECTION
DE GLACE
2
CLAYETTES
Permettent de ranger tous types d’aliments.
3
BALCONNETS
Permettent de ranger des petits aliments
emballés.
4
TIROIRS
Permettent de ranger de la viande ou des aliments
secs. Les aliments doivent être correctement
emballés ou rangés dans des récipients
hermétiques.
DANGER
N’introduisez jamais vos doigts, vos mains ni aucun autre objet
dans la conduite d’éjection ou le bac à glace. Vous pourriez
vous blesser ou endommager le système de distribution.
02 FONCTIONNEMENT
Rangement des aliments dans le réfrigérateur
5
CLAYETTES
En principe incassables. Permettent de ranger tous
types d’aliments et de boissons. Les marques circulaires
pouvant apparaître sur les clayettes sont normales. Vous
pouvez les faire disparaître à l’aide d’un chiffon humide.
6
PORTE-BOUTEILLES
(EN OPTION)
Permet de ranger des bouteilles de vin, afin que celui-ci conserve
toute sa saveur.
7
CLAYETTE AMOVIBLE
(EN OPTION)
Permet de déplacer les aliments stockés très facilement. Permet de ranger
les aliments ou boissons que vous déplacez souvent.
8
CLAYETTE À DOUBLE
ÉTAGE (EN OPTION)
Permet d’optimiser l’espace de rangement.
Permet de ranger des bouteilles de vin ou des
briques de lait de 2 litres.
9
CASIER À OEUFS
Permet de ranger les oeufs.
Pour un accès plus facile, placez le casier à
oeufs sur la clayette.
10
TIROIR COOL SELECT
ZONE™ (EN OPTION)
Permet de préserver le goût et la fraîcheur des
aliments. Vous pouvez y conserver du fromage, de
la viande, de la volaille, du poisson et les aliments
que vous consommez régulièrement.
11
BAC À FRUITS ET
LÉGUMES
Permet aux fruits et aux légumes de
conserver toute leur fraîcheur. Un système
électronique contrôle en permanence le taux
d’humidité à l’intérieur du bac.
12
COMPARTIMENT À
PRODUITS LAITIERS
Permet de conserver les produits laitiers
(beurre, margarine, yaourts, crème).
13
BALCONNETS
Permettent de conserver les aliments
volumineux (briques de lait, bouteilles et
autres récipients).
14
MINIBAR (EN OPTION,
SEULEMENT SUR
CERTAINS MODÈLES)
Vous permet de conserver les aliments fréquemment
utilisés, comme les canettes et les en-cas, et d’y
accéder sans ouvrir la porte du réfrigérateur.
Rangez les bouteilles de manière à ce qu’elles ne tombent pas lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur.
• En cas d’inutilisation prolongée, veuillez vider le réfrigérateur et l’éteindre. Essuyez toute trace d’humidité à
l’intérieur de l’appareil et laissez les portes ouvertes. Ceci permet d’éviter l’apparition d’odeurs et de moisissures.
DANGER • En cas d’inutilisation prolongée, débranchez la prise d’alimentation.
- Un problème d’isolation pourrait provoquer un incendie.
fonctionnement _31
DA99-02208B-02.indb 31
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctionnement de votre
réfrigérateur Side-By-Side
TIROIR COOL SELECT ZONE™ (EN OPTION)
Refroidissement rapide
• Cette fonction est exclusive au
compartiment CoolSelect ZoneTM.
• Elle permet de refroidir jusqu’à trois
cannettes de boisson en une heure.
• Pour annuler cette fonction, appuyez
une nouvelle fois sur la touche
“Quick Cool”. La température du
compartiment CoolSelect ZoneTM
revient à son niveau précédent.
• Lorsque la fonction de
refroidissement rapide prend fin, le
réglage “Cool” est automatiquement
sélectionné.
Décongélation
• Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.
• Lors de la décongélation, les aliments sont soumis à des flux d’air chaud et froid dans le
compartiment CoolSelect ZoneTM.
• Vous pouvez sélectionner une durée de décongélation appropriée (4, 6, 10 ou 12 heures) en
fonction du poids des aliments.
• Une fois la décongélation terminée, le compartiment CoolSelect ZoneTM revient en mode de
refroidissement normal.
• Une fois décongelés, les aliments ne sont pas humides et restent fermes.
Vous pouvez ainsi les découper plus facilement.
• Pour annuler la fonction de décongélation, appuyez sur n’importe quelle touche à l’exception de la
touche “Thaw”.
• Les durées de décongélation de la viande et du poisson sont indiquées ci-dessous (pour des
portions de 2,5 cm d’épaisseur environ).
DURÉE
4 heures
6 heures
10 heures
12 heures
POIDS
363 g
590 g
771 g
1000 g
La durée de décongélation peut varier en fonction de la taille et de l’épaisseur des portions.
Les poids indiqués ci-dessus représentent le poids total des aliments stockés dans le
compartiment CoolSelect ZoneTM.
Exemple : La durée de décongélation de 400 g de boeuf et 600g de poulet est de 10 heures.
DANGER
Avant d’enclencher la fonction de décongélation, retirez du compartiment CoolSelect
ZoneTM les aliments ne devant pas être décongelés .
32_ fonctionnement
DA99-02208B-02.indb 32
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonction Zero Zone (0ºC)
• Si vous sélectionnez “Zero Zone”, la température du compartiment CoolSelect ZoneTM Drawer est
maintenue à 0ºC, quelle que soit la température définie pour le réfrigérateur.
• Cette fonction permet de conserver les aliments fragiles (viandes, poissons, ...) plus longtemps.
Refroidissement normal
La durée de refroidissement varie selon les boissons.
Avant d’utiliser la fonction “Quick Cool”, vous devez vider le compartiment CoolSelect ZoneTM.
DANGER
02 FONCTIONNEMENT
• Si vous sélectionnez “Cool”, la température du compartiment sera identique à celle du réfrigérateur,
comme indiqué sur le panneau d’affichage numérique principal et sur celui du compartiment.
• Le compartiment CoolSelect ZoneTM permet d’augmenter la capacité du réfrigérateur.
HYGIÈNE DES ALIMENTS
• N
ettoyez régulièrement l’intérieur du réfrigérateur à l’aide d’un détergent doux n’oxydant pas les
parties métalliques (ex. : eau tiède additionnée de liquide pour vaisselle).
Puis désinfectez les surfaces nettoyées à l’aide d’une solution aqueuse à base d’acide acétique
ou d’acide citrique ou d’un désinfectant disponible dans le commerce et adapté aux dispositifs de
refroidissement (avant de l’appliquer sur les parties métalliques, effectuez un test sur une partie non
visible).
• Retirez les emballages (ex. : les cartons contenant les pots de yaourt) avant de ranger les aliments
dans le réfrigérateur.
• Afin d’éviter que la température à l’intérieur du réfrigérateur ne soit trop élevée, laissez refroidir les
aliments cuisinés à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils soient à température ambiante.
N’ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire.
Placez les aliments de manière à permettre la circulation de l’air.
• Afin d’éviter la contamination des aliments entre eux, enroulez- les dans du film alimentaire ou
stockez- les dans des boîtes hermétiques.
• Lors de la préparation de plats, touchez- les avec les mains propres uniquement.
Avant de préparer un autre plat, lavez- vous les mains plusieurs fois.
Lavez-vous les mains avant de manger également.
• Nettoyez vos ustensiles de cuisine (cuillères, planches à découper, couteaux, etc.) avant de les
réutiliser.
fonctionnement _33
DA99-02208B-02.indb 33
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctionnement de votre
réfrigérateur Side-By-Side
DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES DU CONGÉLATEUR
Les accessoires du congélateur sont faciles à démonter et à nettoyer.
1. Tirez la clayette en verre vers vous jusqu’à ce qu’elle arrive
en butée. Puis soulevez-la délicatement pour la retirer.
2. Saisissez le balconnet des deux mains, puis soulevez-le
délicatement.
3. Ouvrez le tiroir en plastique et soulevez-le.
4. Soulevez l’appareil à glaçons et tirez-le vers vous.
5. Ouvrez les portes du congélateur et du réfrigérateur, puis
dévissez la plinthe avant. Une fois les vis retirées, démontez
la plinthe. Pour remonter la plinthe, remettez-la en place puis
revissez-la.
Ne retirez pas la plinthe en forçant.
Vous risqueriez de l’endommager et de vous blesser.
34_ fonctionnement
DA99-02208B-02.indb 34
2014. 3. 19. �� 1:34
DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR
1. Tirez la clayette anti-salissures vers vous jusqu’à ce qu’elle
arrive en butée. Puis soulevez-la délicatement pour la retirer.
02 FONCTIONNEMENT
2. Appuyez sur les ergots situés de chaque côté du bac
à fruits et légumes, puis tirez celui-ci vers vous. En le
maintenant d’une main, soulevez-le pour le retirer.
3. Saisissez le balconnet grande contenance des deux
mains, puis soulevez-le délicatement.
4. La clayette à double étage est fixée à la paroi du
réfrigérateur. Soulevez-la et dégagez-la délicatement de ses
ergots pour le retirer.
DANGER
F
aites attention de ne pas monter l’étagère Z en
inversant le haut et le bas ou la droite et la gauche.
Avant de procéder au démontage d’un accessoire, déplacez les aliments qui risqueraient de
vous gêner. Si possible, retirez tous les aliments afin de réduire le risque d’accident.
Pour optimiser la consommation d’énergie du réfrigérateur, laissez toujours les étagères, tiroirs
et paniers dans leur position d’origine (voir page 30).
fonctionnement _35
DA99-02208B-02.indb 35
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctionnement de votre
réfrigérateur Side-By-Side
NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
Le nettoyage régulier de votre réfrigérateur Side-By- Side de vous permettra de prolonger sa durée de vie. En outre,
vous empêcherez ainsi l’apparition d’odeurs et la prolifération de bactéries.
Nettoyage de l’intérieur
Nettoyez les parois et les accessoires avec un détergent doux, puis
essuyez-les à l’aide d’un chiffon doux. Pour un nettoyage plus facile,
vous pouvez retirer les tiroirs et les clayettes.
Essuyez-les soigneusement avant de les remettre en place.
Nettoyage de l’extérieur
Nettoyez le panneau de commande et l’afficheur numérique à
l’aide d’un chiffon propre. Ne projetez pas d’eau sur la surface
du réfrigérateur lorsque vous le nettoyez. Humidifiez simplement
votre chiffon. Ceci vous permettra de nettoyer plus efficacement le
réfrigérateur. Les portes, poignées et surfaces de l’appareil doivent
être nettoyées à l’aide de détergent et d’un chiffon doux, puis
essuyées avec un chiffon doux.
Pour que votre réfrigérateur conserve son aspect d’origine, nous
vous conseillons de lustrer l’extérieur une à deux fois par an.
DANGER
N’utilisez pas de benzène, de solvant ou de Clorox™.
Vous risqueriez d’endommager la surface de l’appareil ou
de provoquer un incendie.
Nettoyage du mini-bar à ouverture facile
Nettoyez le mini-bar à l’aide d’un chiffon humide.
Essuyez-le ensuite à l’aide d’un chiffon doux.
Utilisez le mini-bar de la façon suivante :
- Pour l’ouvrir, appuyez sur la partie supérieure de la porte
jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
- Pour le fermer, appuyez sur la partie supérieure de la porte
jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
Nettoyage des joints de porte
Si les joints d’étanchéité sont encrassés, les portes risquent de ne
pas se fermer correctement, entraînant alors une perte d’efficacité du
réfrigérateur. Nettoyez-les régulièrement à l’aide d’un détergent doux
et d’un chiffon humide. Puis, essuyez-les à l’aide d’un chiffon doux.
ATTENTION
Ne projetez pas d’eau sur le réfrigérateur lorsque celuici est branché. Vous risqueriez de vous électrocuter.
N’utilisez pas de benzène, de solvant ou de détergent
pour voiture.
36_ fonctionnement
DA99-02208B-02.indb 36
2014. 3. 19. �� 1:34
Nettoyage des désodoriseurs (EN OPTION)
Pour nettoyer les désodoriseurs, retirez le cache à l’aide d’un tournevis.
Démontez la cartouche et laissez-la tremper dans de l’eau chaude pendant au moins 4 heures.
Attendez que la cartouche soit entièrement sèche avant de la remettre en place dans son support.
Dans une pièce bien aérée, la cartouche sèche en 8 heures environ.
Nous vous conseillons de nettoyer les cartouches une à deux fois par an.
02 FONCTIONNEMENT
Cartouche
Si vous laissez sécher la cartouche dans un lieu confiné (ou humide), celle-ci risque de
dégager des odeurs. Dans ce cas-là, nettoyez-la une nouvelle fois et faites-la sécher dans un
endroit bien aéré.
Nettoyage de l’arrière du réfrigérateur
Nous vous conseillons de nettoyer et de dépoussiérer l’arrière du réfrigérateur une à deux fois par an.
Ne retirez jamais le capot arrière. Vous risqueriez de vous électrocuter.
DANGER
fonctionnement _37
DA99-02208B-02.indb 37
2014. 3. 19. �� 1:34
Fonctionnement de votre
réfrigérateur Side-By-Side
REMPLACEMENT DES AMPOULES
DANGER
Débranchez l’appareil avant de remplacer les ampoules.
- Dans le cas contraire, vous pourriez vous électrocuter.
Si vous rencontrez des difficultés lors du remplacement de l’ampoule, contactez le centre
technique.
Remplacement de l’éclairage DEL
ATTENTION
Ne démontez pas et ne remplacez pas l’éclairage DEL.
Si vous avez besoin de le remplacer, contactez le centre technique ou votre
revendeur.
REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU
Le voyant du filtre à eau s’allume lorsque la cartouche du filtre a besoin d’être remplacée.
Néanmoins, vous disposez d’un certain délai avant que le filtre ne soit complètement hors d’usage afin que
vous puissiez le remplacer. Pour disposer en permanence d’une eau parfaitement pure, nous vous conseillons
de remplacer le filtre dès que nécessaire.
1. Retirez le filtre à eau de son compartiment et collez l’étiquette de remplacement sur le filtre,
comme indiqué sur l’illustration.
2. Comptez six mois à partir de la date actuelle et collez l’étiquette correspondante sur le filtre.
Par exemple, si vous installez le filtre en mars, placez l’étiquette “SEP” pour vous rappeler de le
changer en septembre. En principe, la durée de vie d’un filtre est de 6 mois.
3. Dévissez le bouchon.
4. Retirez le bouchon du nouveau filtre, puis retirez l’ancien filtre.
5. Mettez le nouveau filtre en place dans son logement. Faites pivoter le filtre à 90° vers la gauche
jusqu’à ce que le verrou et la fl èche soient alignés.
Assurez-vous que ces dessins soient correctement alignés. Ne serrez pas trop le filtre.
Logement du filtre
1
2
Autocollant
(avec indication
du mois)
4
3
Alignez la fl èche
et le verrou.
5
38_ fonctionnement
DA99-02208B-02.indb 38
2014. 3. 19. �� 1:34
Une fois le filtre remplacé, il est possible que l’eau sorte brièvement par à-coups du
distributeur. Ce phénomène est dû à la présence de bulles d’air dans le circuit.
En principe, ceci ne doit pas perturber le fonctionnement du distributeur.
Commande de cartouches de rechange
Vous pouvez commander des cartouches de rechange. Pour ce faire, contactez votre revendeur.
02 FONCTIONNEMENT
6. Lorsque le filtre est en place, maintenez la
touche Ice Type enfoncée pendant 3 secondes
pour remettre le système à zéro.
7. Enfin, laissez couler l’eau du distributeur
jusqu’à ce que celle-ci devienne parfaitement
claire (environ 1 litre).
OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES
Les portes du réfrigérateur sont équipées d’un système d’ouverture et de fermeture destiné à garantir
l’étanchéité de l’appareil.
Lorsque vous ouvrez la porte, celle-ci se bloque à un certain moment.
Elle restera ouverte même si vous la relâchez. Si la porte est entrouverte, elle se fermera automatiquement.
fonctionnement _39
DA99-02208B-02.indb 39
2014. 3. 19. �� 1:34
Dépannage
PROBLÈME
SOLUTION
L’appareil ne fonctionne
• Assurez-vous que la fiche d’alimentation est correctement branchée.
pas du tout ou la
• La température indiquée sur le panneau de commande est-elle correctement
température intérieure est
réglée? Abaissez la température.
trop élevéea.
• L’appareil est-il installé en plein soleil ou à proximité d’une source de chaleur?
• L’arrière de l’appareil est-il placé trop près du mur? Est-il correctement ventilé?
Les aliments placés à
l’intérieur du réfrigérateur
sont congelés.
• La température indiquée sur le panneau de commande est-elle correctement
réglée? Augmentez la température.
• La température du compartiment est-elle trop basse?
• Avez-vous placé des produits à forte teneur en eau dans les parties les plus
froides du réfrigérateur ?
Rangez ces produits dans le réfrigérateur plutôt que de les conserver dans le tiroir
Cool Select Zone™.
L’appareil émet des bruits • Assurez-vous que l’appareil est de niveau et stable.
inhabituels.
• L’arrière de l’appareil est-il placé trop près du mur?
Est-il correctement ventilé?
• Des objets sont-ils tombés derrière ou sous l’appareil?
• L’appareil peut émettre des craquements.
Ce bruit résulte de la dilatation ou de la rétraction des différents accessoires à
l’intérieur du réfrigérateur.
Les angles avant et les
côtés de l’appareil sont
chauds. Des gouttelettes
de condensation se
forment.
Le distributeur de glace
ne fonctionne pas.
Un bruit d’écoulement
d’eau est perceptible.
L’intérieur de l’appareil
dégage des odeurs.
Les parois du
congélateur sont
couvertes de givre.
Le distributeur d’eau ne
fonctionne pas.
• Ce phénomène s’explique par la présence de systèmes anti- condensation
installés dans les angles avant de l’appareil.
• La porte du réfrigérateur est-elle entrouverte?
De la condensation peut apparaître lorsque la porte reste ouverte pendant une
durée prolongée.
• Avez-vous attendu 12 heures après l’installation de l’alimentation en eau avant de
mettre en route l´appareil à glaçons ?
• L’alimentation en eau est-elle branchée et le robinet est-il ouvert?
• L’appareil à glaçons est-il arrêté ?
Assurez-vous que la production de glaçons ou de glace pilée est activée.
• Le réservoir de glace est-il rempli?
• La température du congélateur est-elle trop élevée? Abaissez la température.
• Ceci est normal. Le bruit est dû à la circulation du liquide frigorigène dans le
réfrigérateur.
• Des aliments sont-ils avariés?
• Placez les aliments qui dégagent une forte odeur (par ex. le poisson) dans des
emballages hermétiques.
• Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment avarié ou présentant
des traces suspectes.
• L’orifice de ventilation est-il obstrué? Veillez à ce que l’air circule librement.
• Laissez suffisamment d´espace entre les aliments pour permettre à l’air de circuler.
• La porte du congélateur est-elle correctement fermée?
• L’alimentation en eau est-elle branchée et le robinet est-il ouvert?
• Le tuyau d’arrivée d’eau est-il écrasé ou emmêlé ?
Assurez-vous que tuyau n’est pas obstrué.
• L’eau du réservoir est-elle gelée en raison d’une température trop basse dans le
réfrigérateur? Augmentez la température.
40_ dépannage
DA99-02208B-02.indb 40
2014. 3. 19. �� 1:34
Freistehendes Gerät
DA99-02208B-02.indb 1
Deutsch
2014. 3. 19. �� 1:34
Funktionen Ihres neuen
Kühlgeräts
HAUPTFUNKTIONEN IHRES NEUEN KÜHLGERÄTS
Ihre Kühl-Gefrier-Kombination von ist mit vielen innovativen Funktionen zum platzsparenden Aufbewahren von
Lebensmitteln und zum Energiesparen ausgestattet.
• NICHT SICHTBARE SCHARNIERE UND TÜRSCHALTER
Nicht sichtbare, geschmierte Scharniere und Türschalter sorgen für eine schöne und stilvolle Front.
• CoolSelect Zone™ - Schubfach (Optional)
Dieses Schubfach können Sie mit den Tasten Quick Cool, Thaw oder Select nach Wunsch
einstellen, um Lebensmittel besonders schnell zu kühlen, aufzutauen oder bei einer bestimmten
Temperatur zu kühlen. Mit Cool oder Zero Zone stellen Sie die Temperatur des Schubfachs ein.
• ERGONOMISCH GEFORMTER GRIFF (Optional)
Mit diesem bequemen Griff lassen sich die Türen besonders leicht und leise öffnen.
• SCHWARZE, GUT LESBARE LED-ANZEIGE (Optional)
Das schwarze Sichtfenster verleiht der Anzeige ein stilvolles und gut lesbares Aussehen.
• SOFT-TOUCH-MINIBAR (Optional)
Durch ihre gedämpfte Verriegelungsmechanik lässt sich die Soft-Touch-Minibar durch leichtes
Berühren öffnen und schließen.
• HERAUSZIEHBARER FACHBODEN (Optional)
Dieser neuartige Fachboden kann mit den Lebensmitteln nach vorn gezogen werden, um den Zugriff
auf Lebensmittel zu erleichtern. Er ist praktisch für die Aufbewahrung z. B. von Nachtisch und Kuchen.
CE-Kennzeichnung
Das Produkt entspricht den Anforderungen folgender EG-Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), EMV-Richtlinie (2004/108/EG),
Richtlinie in Bezug auf die Energieeffizienz von Haushaltskühlgeräten (96/57/EG).
Für die spätere Verwendung tragen
Sie hier das Modell und die Seriennummer ein.
Sie finden die Modellnummer an der linken
Seitenwand des Kühlgerätes.
Modell #
Seriennr. #
2_ funktionen
DA99-02208B-02.indb 2
2014. 3. 19. �� 1:34
Sicherheitshinweise
SICHERHEITSHINWEISE
• Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Geräts sorgfältig durch und
bewahren Sie sie nicht weit vom Gerät an einem sicheren Ort für eine spätere Verwendung auf.
• Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern), die körperlich, geistig oder psychisch benachteiligt sind oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie wurden unter anfänglicher Beobachtung zu ihrer Sicherheit bezüglich
der Benutzung des Gerätes von einer verantwortlichen Person entsprechend unterwiesen.
• Die Warn- und Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch beschreiben nicht alle möglichen
Umstände und Situationen, die Sie im Umgang mit Ihrem Gerät antreffen können.
Gehen Sie bei der Aufstellung und Wartung des Geräts sowie im Umgang mit demselben mit Vorsicht und Vernunft vor.
• Die folgende Bedienungsanleitung gilt für verschiedene Modelle, daher können die Merkmale Ihres
Geräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen und gewisse Sicherheits- und Warnhinweise nicht zutreffen.
Bei Fragen oder Zweifel wenden Sie sich bitte an den nächstliegenden Kundendienst oder versuchen Sie, auf der folgenden Webseite Rat und Hilfe zu finden.
Wichtige Sicherheitssymbole und Vorsichtsmaßnahmen:
WARNUNG
VORSICHT
Es besteht Lebensgefahr oder das Risiko schwerer Verletzungen.
Mögliche leichte Verletzungen oder Sachschäden.
NICHT ausführen.
NICHT demontieren.
NICHT berühren.
Folgende Hinweise genau befolgen.
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Das Gerät muss geerdet werden, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.
Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
Hinweis.
Diese Warnzeichen und Hinweise dienen dazu, Sie und andere vor Verletzungen zu schützen.
Bitte befolgen Sie sie strikt.
Nachdem Sie diesen Abschnitt gelesen haben, bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort
auf, um ihn später zur Hand zu haben.
sicherheitsinformation_3
DA99-02208B-02.indb 3
2014. 3. 19. �� 1:34
Sicherheitshinweise
WARNUNG
WICHTIGE HINWEISE ZUM TRANSPORT UND AUFSTELLORT
• Beim Transport und bei der Aufstellung des Geräts muss darauf geachtet werden, dass keine
Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden.
- Austretendes Kühlmittel könnte sich entzünden oder zu Augenverletzungen führen.
Wenn Sie ein Leck entdecken, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen,
und lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, mehrere Minuten lang.
• Damit im Fall eines Lecks des Kühlkreislaufs kein entzündliches Gas-Luft-Gemisch entstehen kann, ist die Größe
des Raumes, in dem das Gerät aufgestellt werden darf, von der Menge des verwendeten Kühlmittels abhängig.
• Nehmen Sie niemals ein Gerät in Betrieb, das irgendwelche Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
Wenn Sie Zweifel haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler auf. Der für die Aufstellung des Geräts
vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kühlmittels R600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m³
haben. Die Menge des Kühlmittels in Ihrem Kühlgerät wird auf dem Typenschild im Gerät angegeben.
WARNUNG
WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem feuchten Ort oder dort auf, wo es in Kontakt mit Wasser kommt.
- Eine fehlerhafte Isolierung der elektrischen Teile kann einen elektrischen Schlag oder einen
Brand zur Folge haben.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es direkter Sonneneinstrahlung oder der Wärmestrahlung
von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.
• Verbinden Sie nicht mehrere Geräte mit derselben Mehrfachsteckdose.
Die Kühl-Gefrier-Kombination sollte immer an eine eigene separate Steckdose angeschlossen
werden, die den Spannungsangaben auf dem Typenschild entspricht.
- Dadurch ist eine optimale Leistung gewährleistet und eine Überlastung der Stromkreise im
Haushalt, was zu einem Brand durch überhitzte Leitungen führen könnte, wird vermieden.
• Stecken Sie den Stecker nicht hinein, wenn die Steckdose lose ist.
- Dies kann einen Brand oder elektrischen Schlag zur Folge haben.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es sofort vom Hersteller oder dem Kundendienst ausgetauscht werden.
• Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel.
• Ziehen Sie nie am Netzkabel, um den Stecker herauszuziehen. Ergreifen Sie den Stecker immer
fest mit der Hand und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.
- Eine Beschädigung des Netzkabels kann möglicherweise die Ursache für Kurzschluss, Brand
und/oder elektrischen Schlag sein.
• Verwenden Sie in der Nähe des Gerätes keine Sprühdosen.
- Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
• Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme ordnungsgemäß aufgestellt und gemäß dem Handbuch installiert werden.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht in der Reichweite von Kindern.
- Es besteht Todesgefahr durch Erstickung, wenn sich die Kinder das Verpackungsmaterial
über den Kopf ziehen.
• Netzstecker in korrekter Position mit dem Kabel nach unten einstecken.
- Wenn Sie den Stecker mit dem Kabel nach oben einstecken, kann dies zur Beschädigung
des Kabels führen, wodurch ein Brand und elektrischer Schlag verursacht werden kann.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht gequetscht oder beschädigt wird, wenn z. B. die
Rückseite des Kühlgeräts zu nahe an die Steckdose gestellt wird.
• Stecken Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen in die Steckdose.
- Dadurch entsteht Brandgefahr.
• Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker nach der Aufstellung zugänglich ist.
• Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Standard-Steckdosen an.
- Das Gerät muss geerdet werden, um Fehlströme oder einen durch Fehlströme ausgelösten
elektrischen Schlag zu verhindern.
• Für die Erdung dürfen niemals Gasleitungen, Telefonleitungen oder andere potenzielle Blitzableiter.
4_ sicherheitsinformation
DA99-02208B-02.indb 4
2014. 3. 19. �� 1:34
Sicherheitshinweise
- Eine nicht ordnungsgemäße Ausführung des Erdungsanschlusses kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
• Achten Sie beim Versetzen des Geräts darauf, dass Sie nicht über das Netzkabel rollen oder es
beschädigen.
• Die Sicherung des Geräts muss von einem dazu befähigten Techniker oder einer Kundendienstfirma ausgewechselt werden.
- Dies kann einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zur Folge haben.
VORSICHT
HINWEISE ZUR INSTALLATION
• Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und ausreichend großen Fläche auf.
- Wenn das Gerät nicht gerade steht, kann das interne Kühlsystem nicht einwandfrei arbeiten.
• Achten Sie darauf, dass Belüftungsöffnungen im Rahmen und Gehäuse des Geräts nicht abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät nach der Installation zwei Stunden lang stehen.
WARNUNG
WICHTIGE HINWEISE ZUM GEBRAUCH
• Stecken Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen in die Steckdose.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Diese könnten beim Öffnen oder Schließen der Tür herunterfallen und zu Verletzungen und/
oder Sachschäden führen.
• Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gefäße auf das Gerät.
- Wenn es verschüttet wird, kann dies einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
• Achten Sie darauf, dass die Kinder sich nicht an die Tür hängen.
- Dies könnte schwere Verletzungen zur Folge haben.
• Lassen Sie bei Abwesenheit die Türen des Geräts nicht offen stehen, und lassen Sie Kinder
niemals in das Gerät klettern.
- Die Kinder können eingeschlossen werden und sich auf Grund der niedrigen Temperaturen
schwere Verletzungen zuziehen.
• Greifen Sie mit den Händen nicht in den Bereich unter dem Gerät.
- Sie könnten sich an scharfen Kanten verletzen.
• Lassen Sie Kinder nicht auf die Schubfachabdeckung klettern.
- Diese kann zerbrechen und es besteht Rutschgefahr.
• Lagern Sie nicht zu viele Lebensmittel in Ihrem Gerät.
- Wenn beim Öffnen der Tür Lebensmittel herausfallen, kann dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
• Stecken Sie niemals die Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Kaltwasserspenders.
- Dies könnte Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
• Lagern Sie in Ihrem Gerät keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe wie Benzol, Lösungsmittel,
Alkohol, Äther, Flüssiggas.
- Die Lagerung eines dieser Stoffe kann zu Explosionen führen.
• Lagern Sie keine auf Tieftemperaturen empfindlich reagierende pharmazeutischen Produkte, wissenschaftlichen Materialien oder andere, auf Tieftemperaturen empfindlich reagierende Produkte im Gerät.
- Produkte, bei denen eine bestimmte Temperatur genau eingehalten werden muss, dürfen
nicht im Kühlgerät gelagert werden.
• Elektrische Geräte nicht in das Kühlgerät stellen oder diese im Kühlgerät benutzen, außer für den
Fall, dass deren Typ vom Hersteller entsprechend empfohlen wurde.
• Berühren Sie die Innenseiten des Gefrierabteils oder die im Gefrierabteil gelagerten Produkte
nicht mit feuchten Händen.
- Dies könnte zu Erfrierungen führen.
• Verwenden Sie für die Beschleunigung des Abtauprozesses nur die vom Hersteller empfohlenen Hilfsmittel.
• Beschädigen Sie nicht den Kühlmittelkreislauf.
sicherheitsinformation _5
DA99-02208B-02.indb 5
2014. 3. 19. �� 1:34
Sicherheitshinweise
• Dieses Gerät ist nur für die Lagerung von Lebensmitteln im Haushalt bestimmt.
• Flaschen sollten dicht beieinander eingelagert werden, so dass sie nicht herausfallen.
• Wenn Sie ein Leck entdecken, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und
lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, mehrere Minuten lang.
• Nur die vom Hersteller oder Kundendienst gelieferten LED-Lampen verwenden.
• Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen oder in das Gerät klettern.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren oder zu reparieren.
-Dies könnte zu einem Brand, zu Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen.
Bei Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lampen der Innenbeleuchtung im
Kühlgerät auswechseln.
- Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
• Wenn Sie anormale Geräusche, Feuer, Gerüche oder Rauch bemerken, ziehen Sie sofort den
Netzstecker und wenden Sie sich an den nächstliegenden Kundendienst.
- Anderenfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
Achten Sie darauf, dass Belüftungsöffnungen im Rahmen und Gehäuse des Geräts nicht
abgedeckt werden.
• Falls Sie beim Auswechseln der Lampe Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Ist Ihr Gerät mit einer LED-Innenbeleuchtung ausgestattet, LED-Abdeckung und LED-Lampe
nicht selbst demontieren.
- Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
• Entdecken Sie Staub oder Wasser im Gerät, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an
Ihren Kundendienst.
- Anderenfalls besteht Brandgefahr.
6_ sicherheitsinformation
DA99-02208B-02.indb 6
2014. 3. 19. �� 1:34
Sicherheitshinweise
VORSICHT
HINWEISE ZUM GEBRAUCH
• Wenn Sie den Netzstecker des Geräts gezogen haben, sollten Sie mindestens fünf Minuten warten,
bevor Sie ihn wieder in die Steckdose stecken.
• Sollten Sie drei Wochen oder länger abwesend sein, oder sollte das Gerät über längere Zeit hinweg nicht
benutzt werden, leeren Sie das Gerät, reinigen Sie es und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Wischen Sie den Innenraum des Kühlgeräts trocken und lassen Sie die Gerätetüren geöffnet.
- Sonst können sich Gerüche oder Schimmel entwickeln.
- Verschleiß der Isolation kann zu einem Brand führen.
• Wenn Sie für längere Zeit im Urlaub oder anderweitig abwesend sind und den Eis- und Wasserspender nicht benutzen, schließen Sie das Zulaufventil.
- Sonst könnte Wasser austreten.
• Beachten Sie folgende Hinweise, um optimale Geräteleistungen zu erzielen:
- Legen Sie keine Lebensmittel zu dicht vor die Lüftungsöffnungen an der Geräterückseite, damit
die Luftzirkulation im Kühlabteil nicht blockiert wird.
- Verpacken Sie Lebensmittel sicher oder legen Sie sie in luftdichte Behälter, bevor Sie diese im
Gerät einlagern.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel, die schon einmal eingefroren waren, nicht wieder ein.
• Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke in das Gefrierabteil.
Stellen Sie keine Flaschen oder andere Glasbehälter in das Gefrierabteil.
- Wenn deren Inhalt gefriert, kann das Glas zerbrechen und zu Verletzungen und Sachschäden führen.
• Verändern Sie nicht die Funktionen Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination, diese auch nicht umbauen.
- Änderungen oder Umbauten können Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.
Bei Änderungen oder Umbauten durch Dritte erlischt der Garantieanspruch für das gesamte Gerät, kann für die aus den Änderungen und Umbauten durch Dritte erwachsenden Folgen in Bezug
auf Sicherheit oder Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.
• Lassen Sie die Lüftungsöffnungen unverdeckt.
- Verdeckte, ganz besonders mit Kunststoffbeuteln verdeckte Lüftungsöffnungen führen dazu, dass
das Gerät zu stark kühlt. Bei zu langer Kühldauer kann dies zu einem Bruch des Wasserfilters
führen und Wasser auslaufen.
- Legen Sie einzufrierende Lebensmittel nicht neben bereits tiefgefrorene Lebensmittel.
• Beachten Sie die maximalen Lagerzeiten und die Verfallsdaten für tiefgefrorene Lebensmittel.
• Für den Wassertank, Eisbehälter und die Eiswürfelzubereitung nur Trinkwasser verwenden.
• Stapeln Sie die Lebensmittel nicht in Ihrem Gerät.
- Die Produkte werden ansonsten nicht korrekt gekühlt.
• Wenn das Modell ein Cool Select Zone-Schubfach hat, setzen Sie an dieser Position keinen Fachboden
ein, da dieser mit der Abdeckung des Getränkefachs kollidieren und die Abdeckung beschädigen könnte.
• Verwenden Sie nur den Eisbereiter, der mit dem Gerät geliefert wurde.
• Die Wasserleitung zu diesem Kühlgerät darf nur von dafür qualifizierten Fachkräften installiert und
angeschlossen werden; als Quelle darf nur eine Trinkwasserleitung angeschlossen werden.
• Um den Eisbereiter richtig zu betreiben, ist ein Wasserdruck von 138 ~ 862 kPa (1,38 ~ 8,62 bar).3) erforderlich.
• Tritt Wasser am Gerät aus, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an Ihren
nächstliegenden Kundendienst.
VORSICHT
HINWEISE ZUR REINIGUNG UND WARTUNG
• Spritzen Sie kein Wasser auf die Innen- oder Außenseite des Kühlgeräts.
- Dies kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
• Verwenden Sie in der Nähe des Kühlgeräts keine Spraydosen.
- Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
• Reinigungsmittel nicht direkt auf das Display aufsprühen.
- Die Schriftzeichen auf dem Display könnten abgehen.
• Entfernen Sie alle Fremdkörper oder Staub von den Metallstiften des Steckers.
Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch für die Reinigung des Steckers.
sicherheitsinformation _7
DA99-02208B-02.indb 7
2014. 3. 19. �� 1:34
Sicherheitshinweise
- Anderenfalls kann dies einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
• Stecken Sie niemals einen Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders und die Eisrutsche.
- Dies kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten
durchgeführt werden.
WARNUNG
HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
• Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre auf der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
• Als Kühlmittel wird R600a oder R134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der
Rückseite Ihres Geräts und dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kühlmittel für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination verwendet wurde. Wenn dieses Produkt entzündliches
Gas enthält (Kühlmittel R600a), nehmen Sie bitte Kontakt mit den örtlichen Behörden auf, um
Informationen zur korrekten Entsorgung des Geräts zu erhalten. Als Isoliergas wird Cyclopentan
verwendet. Die Gase im Isoliermaterial erfordern ein besonderes Entsorgungsverfahren. Wenden
Sie sich für eine umweltfreundliche Entsorgung des Geräts an die örtlichen Behörden. Stellen
Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind. Die
Rohre sollen im Freien geöffnet werden.
• Dieses Gerät enthält eine geringe Menge Isobutan-Kühlmittel (R600a), ein Naturgas mit einer
hohen Umweltverträglichkeit, das allerdings auch brennbar ist.
Beim Transport und bei der Aufstellung des Geräts muss darauf geachtet werden, dass keine
Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden.
• Wenn Sie dieses oder andere Kühlgeräte entsorgen, entfernen Sie bitte vorher die Tür, Türdichtungen und Türriegel, so dass kleine Kinder oder Tiere niemals im Gerät eingeschlossen werden
können. Lassen Sie die Ablagen, Fachböden usw. im Gerät, damit Kinder nicht so einfach in das
Gerät klettern können. Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie
nicht mit dem entsorgten Gerät spielen.
• Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial dieses Geräts auf eine umweltfreundliche Art und Weise.
WEITERE TIPPS FÜR DIE RICHTIGE VERWENDUNG
• Bei Netzausfall rufen Sie den örtlichen Energieversorgungsbetrieb an und fragen, wie lange es
dauern wird.
- Stromausfälle, die nicht länger als ein oder zwei Stunden dauern, beeinträchtigen die Temperaturen in Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination in der Regel nicht.
Während eines Stromausfalls sollten Sie das Gerät jedoch möglichst nicht öffnen.
- Wenn ein Stromausfall länger als 24 Stunden dauert, müssen Sie alle tiefgefrorenen Lebensmittel herausnehmen.
• Wenn ein Schlüssel mit dem Gerät geliefert wird, verwahren Sie diesen außerhalb der Reichweite
von Kindern und nicht in der Nähe des Geräts auf.
• Wenn das Gerät längere Zeit in einer Umgebung betrieben wird, die kälter ist als der untere
Grenzwert des Temperaturbereichs, für den das Gerät vorgesehen ist, kann der Betrieb beeinträchtigt werden (zu hohe Temperaturen im Gerät).
• Lagern Sie keine Lebensmittel ein, die sehr kälteempfindlich sind, wie z. B. Bananen oder Melonen.
• Das Gefrierabteil ist ein No-Frost-Abteil, d. h. dass Sie das Gerät nicht manuell abtauen müssen,
sondern das Abtauen automatisch erfolgt.
• Ein Temperaturanstieg während des Abtauens bleibt im Rahmen der ISO-Anforderungen.
Wenn Sie einen unangemessenen Temperaturanstieg der tiefgefrorenen Lebensmittel während
der Abtauphase verhindern möchten, wickeln Sie die tiefgekühlten Lebensmittel in mehrere
Lagen Zeitungspapier.
• Eine Temperaturerhöhung tiefgekühlter Lebensmittel während der Abtauphase kann deren maximale Lagerzeiten herabsetzen.
8_ sicherheitsinformation
DA99-02208B-02.indb 8
2014. 3. 19. �� 1:34
Inhalt
AUFSTELLEN IHRER
KÜHLGEFRIERKOMBINATION
10
10
11
14
17
Vor der Aufstellung des Kühlgerätes
Abbauen der türen des kühlgerätes
Anbauen der türen des kühlgerätes
Nivellieren des kühlgerätes
AUFSTELLEN IHRER 18 Geringfügige Änderungen an den Türen
KÜHLGEFRIERKOMBINATION 19Überprüfen der leitung des
18
wasserspenders (optional)
19Installieren der Leitung des Wasserspenders
BETRIEB DER 24 Einstellen des kühlgerätes
KÜHLGEFRIERKOMBINATION VON 25 Betreiben des Kühlgerätes
24
26 Benutzen der digitalen anzeige
27Temperatureinstellung
28 Benutzung des Eis- und Kaltwasserspenders
29 Fachböden und Behälter
30 Lebensmittel einlagern
32 Benutzung des CoolSelect Zone™ - Schubfachs (optional)
34 Herausnehmen des Zubehörs aus dem Gefrierabteil
35 Abbauen des zubehörs des kühlgerätes
36 Reinigen des Kühlgerätes
38 Auswechseln der Lampen der Innenbeleuchtung
38 Auswechseln des Wasserfilters
39 Benutzung der Türen
FEHLERSUCHE
40
inhalt _9
DA99-02208B-02.indb 9
2014. 3. 19. �� 1:34
Aufstellen Ihrer Kühl-GefrierKombination
VOR DER AUFSTELLUNG DES KÜHLGERÄTES
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination! Wir hoffen, dass Sie viel Freude an den
hochmodernen Funktionen und Leistungen dieses neuen Gerätes haben werden.
Auswahl des aufstellorts für das kühlgerät
• Wählen Sie einen Standort aus, von dem aus Sie leichten Zugang zur Wasserversorgung haben.
• Wählen Sie einen Standort aus, an dem das Kühlgerät keiner direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzt wird.
• Wählen Sie einen ebenen (oder zumindest fast ebenen) Standort aus.
• Wählen Sie einen Standort aus, an dem die Türen des Kühlgerätes ausreichend weit geöffnet
werden können.
• Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und ausreichend großen Fläche auf.
- Wenn das Gerät nicht gerade steht, kann das Kühlsystem eventuell nicht einwandfrei arbeiten.
- Bitte beachten Sie den Platzbedarf bei Betrieb. Siehe Zeichnung und Abmessungen unten.
25mm
mindestens 50 mm
mindestens 50 mm
25mm
Versetzen des Geräts
Stellen Sie sicher, dass die beiden vorderen Füße
zum Ausrichten des Geräts vollständig eingedreht
sind (siehe Abbildung), um Beschädigungen
zu vermeiden. Siehe Abschnitt “Ausrichten des
Kühlgeräts” der Bedienungsanleitung (Seite 14).
Legen Sie zum Schutz des Bodenbelags eine
Unterlage (z. B. den Verpackungskarton) unter das
Kühlgerät.
ACHTUNG
Fuß
Schraubendreher
Ziehen oder schieben Sie das Gerät
zum Aufstellen, Warten, Reparieren oder
Reinigen immer nur in gerader Linie - siehe
Abbildung.
10_ aufstellen
DA99-02208B-02.indb 10
2014. 3. 19. �� 1:34
ABBAUEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTES
Wenn Ihr Kühlgerät nicht leicht durch Ihren Eingang passt, dann können Sie die Türen abbauen.
1. Entfernen der vorderen Sockelblende
01 AUFSTELLEN
Öffnen Sie zuerst die Türen von Gefrier- und Kühlabteil und dann nehmen Sie die vordere
Sockelblende ab, indem Sie die drei Schrauben gegen den Uhrzeigersinn lösen.
Unterbrechen der Wasserzufuhr zum Kühlgerät
1. Lösen Sie den Wasserschlauch durch Drücken der Kupplung 1 und ziehen Sie den
Wasserschlauch 2 weg.
1
2
Schneiden Sie nicht in den Wasserschlauch. Trennen Sie ihn vorsichtig von der Kupplung.
aufstellen _11
DA99-02208B-02.indb 11
2014. 3. 19. �� 1:34
Aufstellen Ihrer Kühle- GefrierKombination
2. Abnehmen der Tür des Gefrierabteils
Zuerst wären ein paar Dinge zu erwähnen.
• Achten Sie darauf, dass Sie die Tür gerade nach oben anheben, sodass die Scharniere nicht
verbogen oder zerbrochen werden.
• Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Wasserleitungen und die Verdrahtung in der Tür einklemmen.
• Legen Sie die Türen auf einer geschützten Oberfläche ab, um Zerkratzen und Beschädigung zu vermeiden.
1. Entfernen Sie bei geschlossenen Türen des Gefrierabteils die Abdeckung des oberen Gelenks 1 mit
einem Schraubendreher und dann entfernen Sie vorsichtig die Kabel und ziehen sie weg 2 .
2
1
2. Entfernen Sie die Gelenkschrauben 3 und die Erdungsschraube 4 , indem Sie sie entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen und heben Sie das obere Gelenk 5 . ab. Passen Sie auf, dass die
Tür nicht auf Sie fällt, wenn Sie es abnehmen.
4
3
5
3. Als nächstes entfernen Sie die Tür aus dem unteren Gelenk 6 , indem Sie die Tür vorsichtig
gerade nach oben anheben 7 .
7
6
Achten Sie darauf, dass Sie
nicht die Wasserleitungen und
die Verdrahtung in der Tür
einklemmen.
4. Lösen Sie das untere Scharnier 8 mit einem
Schraubenschlüssel.
12_ aufstellen
DA99-02208B-02.indb 12
2014. 3. 19. �� 1:35
Abbauen der Tür des Kühlschrankes
1. Entfernen Sie bei geschlossenen Türen die Abdeckung des oberen Gelenks 1 mit einem
Schraubendreher.
01 AUFSTELLEN
1
2. Entfernen Sie die Gelenkschrauben 2 und die Erdungsschraube 3 , indem Sie sie entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen und heben Sie das obere Gelenk 4 ab. Passen Sie auf, dass die
Tür nicht auf Sie fällt, wenn Sie sie abnehmen.
2
3
4
3. E
ntfernen Sie die Tür aus dem unteren Gelenk 5 , indem Sie die Tür vorsichtig gerade nach
oben anheben 6 .
4. Entfernen Sie das untere Gelenk 7 aus der Halterung in 8 , indem Sie das untere Gelenk
vorsichtig nach oben anheben.
aufstellen _13
DA99-02208B-02.indb 13
2014. 3. 19. �� 1:35
Aufstellen Ihrer Kühle- GefrierKombination
ANBAUEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTES
Wenn Sie dann Ihr Kühlgerät an dem gewünschten Platz aufgestellt haben, können Sie die Türen wieder
anbauen.
Anbauen der Tür des Gefrierabteils
1
1. Setzen Sie die Tür des Gefrierabteils wieder ein, indem Sie den Schlauch
1 wieder in die untere Ecke der Tür einfügen und dann durch das Loch
in dem unteren Gelenk 2 ziehen. Ziehen Sie den Schlauch vorsichtig
nach unten und hinten, so dass er gerade verläuft, keine Knicke oder
Bögen hat.
2. Schieben Sie den Zapfen des oberen Gelenkes 3 in das Loch in
der Ecke der Tür des Gefrierabteils 4 . Achten Sie darauf, dass
das Gelenk zwischen dem Loch des oberen Gelenkes 5 und
dem Loch des Schranks 6 ausgerichtet ist und schrauben Sie
die Gelenkschrauben 7 und die Erdungsschraube 8 wieder im
Uhrzeigersinn ein.
2
8
7
5
3
6
4
3. Anschließen der Kabel.
4. Stecken Sie die Vorderkante der oberen Gelenkabdeckung 9 auf das Vorderteil des oberen
Gelenkes 10 und montieren Sie sie mit den Schrauben.
10
9
14_ aufstellen
DA99-02208B-02.indb 14
2014. 3. 19. �� 1:35
Anbauen der Tür des Kühlgerätes
1. Setzen Sie das untere Gelenk 1 wieder in die untere Gelenkzapfenhalterung 2 ein.
2
01 AUFSTELLEN
1
2. Schieben Sie das Loch in der Ecke der Tür des Kühlgerätes 3 über das untere Gelenk 4 .
3
4
3. Schieben Sie den Zapfen des oberen Gelenkes 5 in das
Loch des Gelenkes 6 . Achten Sie darauf, dass das
Gelenk zwischen dem Loch des oberen Gelenkes 7
und dem Loch oben im Schrank 8 ausgerichtet ist.
Dann schrauben Sie die Gelenkschrauben 9 und die
Erdungsschraube 10 wieder im Uhrzeigersinn ein.
4. Ordnen Sie die Vorderkante der oberen Gelenkabdeckung 11 über dem Vorderteil des oberen
Gelenkes 12 an und montieren Sie sie mit den Schrauben.
12
11
aufstellen _15
DA99-02208B-02.indb 15
2014. 3. 19. �� 1:35
Aufstellen Ihrer Kühle- GefrierKombination
Anbauen der Wasserleitung.
1. Setzen Sie die Wasserleitung 1 in die Kupplung 2 ein.
2
1
Wiederanschließen der Wasserzufuhr
1. Die Wasserleitung muss bis zur Mitte
der transparenten Kupplung vollständig
eingeschoben werden, damit keine
Flüssigkeit aus dem Wasserspender
austritt.
2. Bringen Sie die 2 Clips aus dem Installationspaket an und
vergewissern Sie sich, dass sie die Leitung sicher fixieren.
Mitte der transparenten Kupplung
Clip A (1/4”)
(6,35mm)
Schneiden Sie nicht in die Wasserleitung. Trennen Sie sie vorsichtig von der Kupplung.
Einse er vorderen Sockelblende
Bevor Sie die Abdeckung anbringen, prüfen Sie, ob die Wasserverbindung dicht ist.
Setzen Sie die vordere Sockelblende wieder ein, indem Sie die drei Gelenkschrauben wieder
im Uhrzeigersinn anziehen.
Vordere Sockelblende
Schraube
16_ aufstellen
DA99-02208B-02.indb 16
2014. 3. 19. �� 1:35
NIVELLIEREN DES KÜHLGERÄTES
Nun, nachdem die Türen wieder an dem Kühlgerät montiert sind, sollten sie es nivellieren, damit sie die
endgültigen Einstellungen vornehmen können. Wenn das Kühlgerät nicht ausgerichtet ist, können die Türen
nicht perfekt gerade sein.
Wenn die Tür des Gefrierabteils niedriger als die des Kühlschrankabteils ist
Führen Sie zur ebenen Ausrichtung des Gefrierschranks einen flachen Schraubenzieher in den Schlitz
am Fuß ein und drehen Sie ihn im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn.
01 AUFSTELLEN
Auch die Frontseite des Kühlgerätes ist einstellbar.
Fuß
Schraubendreher
Wenn die Tür des Gefrierabteils höher als die des Kühlschrankabteils ist
Führen Sie zur ebenen Ausrichtung des Kühlschranks einen flachen Schraubenzieher in den Schlitz
am Fuß ein und drehen Sie ihn im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn.
Fuß
Schraubendreher
Lesen sie stattdessen in dem nächsten Abschnitt, wie man am besten die Feineinstellungen an
den Türen vornehmen kann.
aufstellen _17
DA99-02208B-02.indb 17
2014. 3. 19. �� 1:35
Aufstellen Ihrer Kühle- GefrierKombination
GERINGFÜGIGE ÄNDERUNGEN AN DEN TÜREN
Denken Sie daran, um die Türen perfekt auszurichten, muss das Kühlgerät nivelliert sein. Wenn Sie Hilfe
benötigen, sehen Sie sich den vorhergehenden Abschnitt über das Nivellieren des Kühlgerätes an.
Wenn die Tür des
Gefrierabteils höher als
die des Kühlschrankabteils
ist
Einstelleinrichtung
In beiden Fällen geht man beim Ausgleichen gleich vor. Öffnen Sie die Türen und justieren Sie sie,
immer nur eine, wie folgt:
1. Lösen Sie die Mutter 1 von dem unteren Gelenk solange, bis sie das obere Ende des Bolzens 2
erreicht.
3
Schraubenschlüssel
1
Mutter
2
Bolzen
Um die Mutter 1 zu entfernen, lösen Sie die Schraube 2 mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel
3 entgegen dem Uhrzeigersinn.
2. Gleichen Sie den Höhenunterschied zwischen den Türen aus, indem Sie den Bolzen 2 im
Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3
Schraubenschlüssel
2
Bolzen
Wenn Sie im Uhrzeigersinn, drehen, dann bewegt sich die Tür nach oben.
18_ aufstellen
DA99-02208B-02.indb 18
2014. 3. 19. �� 1:35
3. Nach dem Einstellen der Türen, drehen Sie die Mutter 1 im Uhrzeigersinn
bis sie
das untere Ende des Bolzens erreicht, dann ziehen Sie sie den Bolzen wieder mit dem
Schraubenschlüssel 3 fest, um die Mutter an ihrem Platz 1 zu fixieren.
Schraubenschlüssel
1
Mutter
2
01 AUFSTELLEN
3
Bolzen
Wenn Sie die Mutter nicht sichern, kann sich der Bolzen lösen.
ÜBERPRÜFEN DER LEITUNG DES WASSERSPENDERS (OPTIONAL)
Ein Wasserspender ist bloß eine der hilfreichen Funktionen in Ihrem neuen Kühlgerät. Zur Förderung der Gesundheit
entfernt der Wasserfilter unerwünschte Partikel aus dem Wasser. Er sterilisiert jedoch nicht oder zerstört auch keine
Mikroorganismen. Um das zu erreichen, müssen Sie ein Wasserreinigungssystem kaufen.
Damit der Eisbereiter richtig funktioniert, ist ein Wasserdruck von 138~862 Kpa erforderlich.
In diesem Bereich kann ein 0,17 l-Pappbecher in 10 s gefüllt werden.
Wenn das Gerät in einem Bereich mit niedrigem Wasserdruck installiert ist (unter 138 Kpa), können Sie eine
Hilfspumpe installieren, um den niedrigen Druck zu kompensieren.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserspeicher in der Kühl-Gefrier-Kombination richtig gefüllt ist.
Dafür drücken Sie den Hebel des Wasserspenders solange, bis das Wasser aus der Austrittsöffnung kommt.
Zur Installation der Wasserleitung ist ein Bausatz im Lieferumfang enthalten.
Diesen finden Sie in der Gefrierfach-Schublade.
INSTALLIEREN DER LEITUNG DES WASSERSPENDERS
Modell mit internem Filter
Bauteile zur Installation der Wasserleitung
Befestigung und
1 Schrauben
für
Wasserleitung
2
Rohranschluss
3
Wasserleitung
4
Wasserfilter
Anschluss an die Wasserversorgung
ACHTUNG
1. Drehen Sie zunächst die Hauptwasserleitung ab.
Der Wasserschlauch muss an eine
2. Sehen Sie, wo die am nächsten gelegene
Kaltwasserleitung angeschlossen
werden. Wird er an eine
Kaltwasserleitung für Trinkwasser ist.
Heißwasserleitung
angeschlossen, kann
3. Befolgen Sie die Anweisungen in dem Handbuch für die
dies zu Fehlfunktionen des Filters führen.
Installation der Wasserleitung in dem Installationssatz.
Schließen Sie die
Hauptwasserleitung
Hauptwasserleitung
KEIN
ZWISCHENRAUM
4. Schließen Sie die Wasserleitung am Wasserfilter an, drehen Sie die Hauptwasserleitung auf und
lassen Sie zur Reinigung ca. einen Liter Wasser durch den Wasserfilter laufen.
aufstellen _19
DA99-02208B-02.indb 19
2014. 3. 19. �� 1:35
Aufstellen Ihrer Kühl-GefrierKombination
Verbinden der Wasserleitung mit der Kühl-Gefrier-Kombination
1. Nehmen Sie die Kappe von der Wasserleitung des Geräts ab. Lösen Sie die Überwurfmutter (a) von
der Wasserleitung des Anschluss-Sets und setzen Sie sie auf die Wasserleitung des Geräts auf.
2. Verbinden Sie die Wasserleitung des Gerätes mit der Wasserleitung des Anschluss- Sets.
3. Ziehen Sie die Überwurfmutter auf der Verschraubung fest. Achten Sie darauf, dass zwischen den
Teilen kein Spalt ist.
4. Drehen Sie das Wasser auf und prüfen Sie die Leitung auf undichte Stellen.
Wasserleitung
des Geräts
“a” lösen
Kappe
abnehmen
Wasserleitung des
Anschluss-Sets
Kein
Zwischenraum
Verbinden Sie die Wasserleitung nur mit einer Trinkwasserquelle. Wenn Sie die Wasserleitung
reparieren oder demontieren müssen, dann schneiden Sie etwa 6.5 mm der Kunststoffleitung
ab, um sicher zu gehen, dass Sie wieder eine passende dichte Verbindung erhalten.
ACHTUNG
Vor dem Betrieb sollten diese Stellen auf Lecks überprüft werden
• Garantieleistungen gelten nicht für die Installation der WASSERLEITUNG.
• Die Kosten müssen vom Kunden selbst getragen werden, wenn nicht der Einzelhandelspreis die
Installationskosten mit enthält.
• Bitte wenden Sie sich, wenn nötig, wegen der Installation an den Klempner oder einen
autorisierten Installateur.
• Wenn eine undichte Wasserzuleitung aufgrund schlechter Installation auftritt, wenden Sie sich
bitte an den Installateur.
20_ aufstellen
DA99-02208B-02.indb 20
2014. 3. 19. �� 1:35
LEITUNG DES WASSERSPENDERS INSTALLIEREN
Modell mit externem Filter
Bauteile zur Installation der Wasserleitung
Rohraachluss
Wasserleitung
Anschluss an einen Wasserhahn
Halteklemmen für
Reinigungsfilter
Filter
ACHTUNG
Der Wasserschlauch muss an eine
Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Wird er
an eine Heißwasserleitung angeschlossen, kann
dies zu Fehlfunktionen des Filters führen.
Anschluss an einen Wasserhahn
(über ein Anschlussstück):
1. Drehen Sie den Haupt-Wasserhahn zu.
2. Verbinden Sie den Schlauchanschluss
“A” mit dem Wasserhahn.
01 AUFSTELLEN
Befestigung und Schrauben
für Wasserleitung
SCHLAUCHANSCHLUSS
“A”
GARANTIEINFORMATION
Dies Installation der Wasserleitung unterliegt nichtder
Garantie des Herstellers der Kühl-Gefrier-Kombination
oder des Eisbereiters. Halten Sie sichgenau an
diese Hinweise, um die Gefahr von kostspieligen
Wasserschäden zu vermeiden.
WASSERHAHN
Hinweis:
Sollte der Schlauchanschluss nicht auf den Wasserhahn
passen, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst und
kaufen Sie dort die für die Installation benötigten Teile.
Wählen Sie die Stelle aus, an der Sie den
Filter installieren möchten (Modell mit Filter).
ABLAUFSCHLAUCH
Wasserauslass des
Reinigungsfilters
90 GRAD
SCHNITT
VORSICHT
WASSER
- Kürzen Sie den am Filter befestigten
Insert Locking Clip After tube
IM REINIGUNGSFILTER seated
Wasserschlauch auf die erforderliche Länge;
dazu messen Sie den Abstand zwischen Filter
und Kaltwasserhahn aus.
- Wenn Sie beim Einsetzen des Filters den
Ein- und Ausgangsbereich des Filters wieder WASSERZULAUF DES SCHLAUCHA
zusammensetzen möchten, gehen Sie wie in REINIGUNGSFILTERS NSCHLUSS Haltesc helle
der Abbildung gezeigt vor.
DURCHLAUFRICHTUNG
Montageanleitungen
WASSERZULAUFSEITE
1. Drehen Sie die Wasserzuleitung ab.
2. Beachten Sie die Durchlaufrichtung des Filters.
3. Führen Sie den Wasserzulaufschlauch bis zum Anschlag in die Zulaufseite des Filters ein.
FILTRAT
Hinweis: Die Schnitt muss eben und in einem Winkel von 90
Grad vorgenommen werden. Ansonsten besteht
die Gefahr von Wasserlecks.
4. Drücken Sie die Halteschelle nach dem Einführen des Schlauchs fest zusammen.
Durch die Schelle wird der Schlauch fest verbunden.
5. Drehen Sie die Wasserzuleitung auf und überprüfen Sie die Verbindungen auf Leckstellen.
Wiederholen Sie bei einem Leck sie Schritte 1 bis 4. Falls sich das Leck nicht beheben lässt,
verständigen Sie den Händler.
6. Vor dem ersten Einsatz den Reinigungsfilters fünf Minuten lang Wasser durchlaufen lassen.
aufstellen _21
DA99-02208B-02.indb 21
2014. 3. 19. �� 1:35
Aufstellen Ihrer Kühle- GefrierKombination
Filter ausspülen (Modell mit Filter)
- Ö
ffnen Sie den Haupt-Wasserhahn, um zu
überprüfen, ob Wasser durch den Schlauch in den
Reiniger fließt.
- Wenn das Wasser nicht durch den Schlauch fließt,
überprüfen Sie, ob der Hahn geöffnet ist.
- Lassen Sie den Hahn so lange auf, bis klares
Wasser herauskommt und alle Reste, die
sich bei der Herstellung angesammelt haben,
herausgespült sind.
FILTERAUSGANG
WASSER
FILTER
WASSERSCHLAUCH
Montage der Halteklemmen für den
Reinigungsfilter
- H
alten Sie die Halteklemmen für den Reinigungsfilter an die
gewünschte Position (z. B. unter dem Spülbecken) und befestigen
Sie die Klemmen mit Schrauben.
Halteklemmen für
Reinigungsfilter
WASSERSCHLAUCH
Filter montieren
- Befestigen Sie den Filter wie in der Abbildung rechts gezeigt.
Halteklemmen für
Reinigungsfilter
REINIGUNGSFILTER
Anschluss des Wasserschlauchs am
Kühlgerät
- Entfernen Sie die Kompressorabdeckung des Kühlgeräts.
- Schließen Sie den Wasserschlauch wie gezeigt an das Ventil
an. (Die Anschlussmutter befindet sich auf der rechten Seite
des Wartungsfeldes auf der Rückseite des Kühlgeräts).
- Überprüfen Sie nach dem Anschließen die Dichtheit. Sollten
Sie Lecks feststellen, wiederholen Sie den Anschlussvorgang.
- Bringen Sie die Kompressorabdeckung des Kühlgeräts
wieder an.
Wasserschlauch sichern
- Befestigen
Sie den Wasserschlauch mit Klemmschellen “A” an der
Rückseite des Kühlgeräts.
- Anschließend stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch bei der
Installation nicht zu stark gekrümmt, eingeklemmt oder gequetscht
wurde.
WASSERSCHLAUCH
ANDRUCKMUTTER
KOMPRESSORABDECKUNG
KLEMMSCHELLE A
WASSERSCHLAUCH
22_ aufstellen
DA99-02208B-02.indb 22
2014. 3. 19. �� 1:35
Entfernen aller Rückstände in der Wasserzuführung nach der Installation
des Filters
Wasser
Eis
01 AUFSTELLEN
1. Drehen Sie die Hauptwasserleitung auf & schließen Sie
das Ventil der Wasserzuleitung.
2. Lassen Sie Wasser durch den Spender laufen, bis das
Wasser klar wird (approx. 1L).
Damit wird der Wasserzufluss gereinigt *und die Luft aus
der Leitung abgelassen.
3. In manchen Haushalten ist möglicherweise ein
zusätzliches Spülen erforderlich.
4. Öffnen Sie die Tür des Kühlgeräts und prüfen Sie, ob
Wasser aus dem Wasserfilter austritt.
Eine neu installierte Wasserfilterpatrone kann bewirken,
dass das Wasser kurzzeitig aus dem Wasserspender
herausspritzt.
Das kommt von der Luft, die in der Leitung ist.
Dies sollte kein Problem für die Funktion sein.
Überprüfen Sie die Wassermenge, die zum Eisbereiter geleitet wird.
(OPTIONAL)
1. Heben Sie den Behälter des Eisbereiters an und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem Gefrierabteil.
2. Wenn Sie die Test-Taste drücken, dann wird der Eisbehälter mit Wasser aus der Wasserleitung
gefüllt. Überprüfen Sie, ob die Wassermenge korrekt ist (siehe Bild unten).
Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, werden die Eiswürfel klein.
Das ist ein Problem des Wasserdrucks in der Wasserleitung, nicht des Kühlgerätes.
1
Fühlerarm
Prüfen Sie den Wasserstand
Eisbereiter
2
Prüftaste
aufstellen _23
DA99-02208B-02.indb 23
2014. 3. 19. �� 1:35
Betrieb der Kühl-GefrierKombination von
EINSTELLEN DES KÜHLGERÄTES
Wenn Sie nun Ihr neues Kühlgerät installiert und aufgestellt haben, können Sie es einstellen und sich an den
Eigenschaften und Funktionen des Gerätes erfreuen.
Wenn Sie die folgenden Schritte durchführen, sollte Ihr Kühlgerät voll funktionsfähig sein. Wenn das nicht der
Fall ist, dann überprüfen Sie die Stromversorgung oder gehen nach der Fehlersuche hinten in dieser Anleitung
vor. Falls Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Kundendienst in Verbindung.
1. Stellen Sie das Kühlgerät an einem geeigneten Ort mit einem angemessenen Abstand zur
Wand auf. (siehe Installationsvorschriften in diesem Handbuch)
2. Wenn das Kühlgerät an das Netz angeschlossen ist, sollte bei Öffnen der Tür die
Innenbeleuchtung angehen.
3. Stellen Sie die Temperaturregelung auf die kälteste Temperatur ein und warten Sie eine Stunde
lang. Die Gefriereinheit sollte leicht durchgefrostet sein und der Motor sollte leise laufen.
4. Nach dem Einschalten der Gefrier- u. Kühlkombination, dauert es ein paar Stunden bis die
geeignete Temperatur erreicht ist. Wenn der Kühlschrank eine ausreichende Temperatur
erreicht hat, können Sie Lebensmittel darin lagern.
Tipps zum Energiesparen
- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen und ausreichend belüfteten Raum auf.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und stellen Sie das Gerät nie in der Nähe einer Wärmequelle
(Heizkörper usw.) auf.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen und -gitter des Geräts nicht ab.
- Lassen Sie warme Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie im Gerät einlagern.
- Legen Sie gefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Kühlabteil.
Sie können so die niedrige Temperatur der gefrorenen Lebensmittel zum Kühlen der übrigen Lebensmittel
einsetzen.
- Lassen Sie die Tür des Gefrierabteils nicht zu lange offen, wenn Sie Lebensmittel herausnehmen oder
hineinlegen.
Je weniger die Tür geöffnet wird, umso weniger Eis bildet sich im Innern.
- Reinigen Sie die Rückseite des Kühlschranks regelmäßig. Staub steigert den Energieverbrauch.
- Stellen Sie die Temperatur nicht niedriger als notwendig ein.
- Sorgen Sie an der Unterseite und Rückseite des Kühlschranks für ausreichende Luftzirkulation.
Verdecken Sie die Luftöffnungen nicht.
- Lassen Sie beim Einbau des Geräts nach rechts, links sowie hinten und oben ausreichend Freiraum.
Dies hilft, den Stromverbrauch zu senken, und trägt dazu bei, dass Sie Ihre Stromrechnung im Griff behalten.
24_ betrieb
DA99-02208B-02.indb 24
2014. 3. 19. �� 1:35
BETREIBEN DES KÜHLGERÄTES
BENUTZUNG DES BEDIENPULTS
RSH5Z/K/Y/J**
6
2
7
02 BETRIEB
5
1
3
4
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
1
TASTE “POWER
FREEZE”
Verkürzt die Zeit für das Einfrieren von Produkten im Gefrierabteil.
Dies kann nützlich sein, wenn Sie schnell Produkte einfrieren müssen, die leicht
verderblich sind oder wenn die Temperatur im Gefrierabteil sich sehr erhöht hat (z.B.
wenn die Tür offen gelassen wurde).
2
TASTE “FREEZER”
Drücken Sie die Taste “Freezer”, um das Gefrierabteil auf die gewünschte Temperatur
einzustellen. Sie können die Temperatur zwischen -14°C und -25°C einstellen.
3
TASTE EISTYP
Mit dieser Taste wählen Sie zwischen Cubed (Würfel), Crushed (zerstoßen) oder OFF
für Ausschalten der Eisfunktion.
4
TASTE
FILTERWECHSEL
Wenn Sie den Filter wechseln, drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Filterprogramm
zurückzusetzen.
5
VACATION
(URLAUBS)-TASTE
Wenn Sie eine Reise unternehmen oder das Kühlgerät längere Zeit nicht benötigen,
drücken Sie die Taste “Vacation”. Wenn Sie die Taste Vacation drücken, um das
Kühlabteil auszuschalten, dann wechselt die LED-Anzeige automatisch zu Vacation.
Entfernen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlabteil und schließen Sie die Tür des
Kühlabteils, wenn Sie die Vacation-Funktion wählen.
6
CHILDLOCKFUNKTION
(Kindersicherung)
Halten Sie die Abwesenheits- und die Kühlschrank-Taste gleichzeitig gedrückt
drei Sekunden lang gedrückt, sämtliche Tasten werden gesperrt. Der Hebel des
Wasserspenders sowie der Eishebel funktionieren ebenfalls nicht. Um diese Funktion
zu beenden, halten Sie diese beiden Tasten erneut drei Sekunden lang gedrückt.
7
TASTE “FRIDGE”
Drücken Sie die Fridge –Taste, um das Kühlabteil auf die gewünschte Temperatur
einzustellen. Sie können die Temperatur zwischen 1°C und 7°C einstellen.
betrieb _25
DA99-02208B-02.indb 25
2014. 3. 19. �� 1:35
Betrieb der Kühl-GefrierKombination von
BENUTZEN DER DIGITALEN ANZEIGE
“88” Segmente an dem Gefrierteil zeigen die aktuelle Gefriertemperatur an.
“88” Segmente an dem Kühlteil zeigen die aktuelle Gefriertemperatur an.
“Quick Cool”, “Thaw”, “Soft Freeze” und “Zero Zone” zeigen an, in welchem Status das CoolSelect
Zone™-Schubfach ist.
RSH5Z/K/Y/J***
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
Power Freeze
Dieses Zeichen leuchtet auf, wenn Sie die Funktion “Power Freeze” aktivieren. “Power Freeze” ist
eine gute Sache, wenn Sie eine große Menge Eis benötigen. Drücken Sie die Taste “Power Freeze”
und die Eisproduktion wird erhöht. Wenn Sie genug haben, drücken Sie wieder diese Taste und
löschen damit die “Power Freeze” – Funktion.
Wenn Sie diese Funktion benutzen, wird der Energieverbrauch des Kühlgerätes erhöht.
Denken Sie daran, dass Sie wieder ausschalten, wenn Sie sie nicht mehr brauchen und
benutzen Sie wieder das Gefrierabteil mit den ursprünglichen Temperatureinstellungen.
Wenn Sie große Mengen Lebensmittel einfrieren müssen, stellen Sie die Temperatur des
Gefrierabteils auf die tiefste Temperatur, bevor Sie die Funktion “Power Freeze” wählen.
26_ betrieb
DA99-02208B-02.indb 26
2014. 3. 19. �� 1:35
Filteranzeige
02 BETRIEB
Wenn die Filteranzeige leuchtet, ist es Zeit, den Filter zuwechseln. Gewöhnlich geschieht das alle
6 Monate. Nach dem Entfernen des alten Wasserfilters und Installieren des neuen (zur Ausführung
siehe die Anleitung Seite 38) setzen Sie die Anzeige zurück, indem Sie die Ice Type- Taste etwa 3
Sekunden lang drücken. Die Anzeige wird dann wieder etwa 6 Monate lang leuchten, damit Sie
sehen können, wann der Filter zu wechseln ist. Wenn Sie den Wasserfilter nicht benutzen, drücken
Sie die Ice On/Off-Taste länger als 5 Sekunden, dann sind die Anzeigelampe und Schrift für
Filterwechsel nicht eingeschaltet.
Kindersicherung
Dieses Symbol wird bei aktivierter Kindersicherung angezeigt. Halten Sie die Abwesenheits- und
die Kühlschrank-Taste gleichzeitig gedrückt drei Sekunden lang gedrückt. Halten Sie diese beiden
Tasten zum wieder Einschalten erneut drei Sekunden lang gedrückt.
“Cubed Ice”(Würfel), “Crushed Ice” (Zerstoßenes Eis) und Ausschalten
der Eisproduktion (Ice Off).
Genießen Sie die Auswahlmöglichkeit von Eiswürfeln
oder zerstoßenem Eis, indem Sie es wie gewünscht auf
dem digitalen Bedienfeld auswählen. Wenn Sie kein Eis
benötigen, schalten Sie diese Funktion aus, um Wasser und
Energie zu sparen. Die Anzeigelampe für den Eistyp zeigt die
eingestellte Eisart an oder auch, dass kein Eis ausgewählt wurde.
Ice type
TEMPERATUREINSTELLUNG
TEMPERATUREINSTELLUNG DES GEFRIERABTEILS
Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, kann die Temperatur des Gefrierabteils zwischen -14°C und -25ºC
eingestellt werden. Drücken Sie wiederholt die “Freezer”-Taste, bis die gewünschte Temperatur auf der
Temperaturanzeige erscheint. Denken Sie daran, dass Speisen, wie Eiscreme, bei -16ºC schmelzen können.
Die Temperaturanzeige ändert sich daraufhin von -14°C und -25°C. Wenn die Anzeige -14ºC erreicht, beginnt
sie wieder bei -25ºC.
Fünf Sekunden, nachdem die neue Temperatur eingestellt ist, zeigt das Display wieder die aktuelle Temperatur
des Gefrierabteils. Diese Zahl ändert sich aber, wenn das Gefrierabteil auf eine neue Temperatur gesetzt wird.
EINSTELLEN DER TEMPERATUR DES KÜHLGERÄTES
Die Kühlschranktemperatur kann zwischen 7°C und 1°C eingestellt werden, um besonderen
Anforderungen gerecht zu werden. Drücken Sie wiederholt die “Fridge”-Taste, bis die gewünschte
Temperatur angezeigt wird Die Temperaturregelung des Kühlabteils arbeitet genauso wie die des
Gefrierabteils. Drücken Sie die “Fridge”-Taste, um Ihre gewünschte Temperatur einzustellen. Nach
ein paar Sekunden wird sich das Kühlabteil auf die neue Temperatur einstellen. Dies ist in der
digitalen Anzeige zu erkennen.
Die Temperatur des Gefrierabteils oder des Kühlabteils kann durch zu häufiges Öffnen der
Türen ansteigen oder dann, wenn eine größere Menge warmer oder heißer Speisen in eine der
beiden Seiten gestellt wird. Dadurch kann möglicherweise die Digitalanzeige blinken.
Wenn das Gefrierabteil oder das Kühlabteil wieder ihre normale eingestellte Temperatur erreicht
haben, hört das Blinken wieder auf. Wenn das Blinken anhält, müssen Sie das Kühlgerät
“zurücksetzen”. Versuchen Sie es mit Herausziehen des Steckers, warten Sie 10 Minuten und
dann stecken Sie ihn wieder in die Steckdose.
betrieb _27
DA99-02208B-02.indb 27
2014. 3. 19. �� 1:35
Betrieb der Kühl-GefrierKombination von
BENUTZUNG DES EIS- UND KALTWASSERSPENDERS
Drücken Sie die Taste für den Eistyp und wählen Sie die gewünschte Eissorte aus.
No Ice
Damit schalten Sie den
Eisbereiter aus.
Eis wird in Würfeln hergestellt. Wenn Sie “Crushed” auswählen, dann zermalmt der
Eisbereiter die Eiswürfel zu Eis-Crush.
Eis ausgeben
Stellen Sie Ihr Glas unter die Eisausgabe und drücken Sie
vorsichtig mit dem Glas gegen den Hebel des Eisspenders.
Achten Sie darauf, dass das Glas richtig unter dem Spender ist,
damit das Eis nicht herausfällt.
Schieben
Benutzung des Wasserspenders
Stellen Sie Ihr Glas unter die Wasserausgabe und drücken Sie
vorsichtig mit dem Glas gegen den Hebel des Wasserspenders.
Achten Sie darauf, dass das Glas richtig unter dem Spender ist,
damit das Wasser nicht daneben spritzt.
Schieben
• S
tecken Sie nicht Ihre Finger, Hände oder andere ungeeignete Gegenstände in die
Rutsche oder den Kübel der Eismaschine.
WARNUNG
- Dies kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
• S
tecken Sie niemals die Finger oder andere Objekte in die Spenderöffnung.
- Sie können sich verletzen.
• V
erwenden Sie nur den Eisbereiter, der mit der Kühl- Gefrier-Kombination geliefert
wurde.
• Die
Wasserleitung zu diesem Kühlgerät darf nur von geeignetem qualifizierten Personal
installiert/angeschlossen werden und nur an eine Trinkwasserleitung angeschlossen
werden.
• F
ür den Betrieb des Eisbereiters ist ein Wasserdruck von 138 bis 862 Kpa erforderlich.
• W
enn Sie für längere Zeit im Urlaub sind oder eine Dienstreise unternehmen und den
Wasser- oder Eisspender nicht benutzen, schließen Sie das Zulaufventil.
ACHTUNG
- Sonst Könnte Wasser Austreten.
• Wischen
Sie es innen trocken und lassen Sie die Türen geöffnet.
- Es Könnten Sich Sonst Geruch Oder Schimmel Entwickeln.
28_ betrieb
DA99-02208B-02.indb 28
2014. 3. 19. �� 1:35
FACHBÖDEN UND BEHÄLTER
Gefrierabteil
02 BETRIEB
Eisbereiter (optional)
Eisrutsche
Lampenabdeckung
Glasböden
Plastikboden
Türbehälter
Schubfächer
Vordere Sockelblende
Kühlgerät
Wasserfilter (optional)
Lampenabdeckung
Glasboden
Milchproduktefach
Weinregal (optional)
Eierbehälter
Z- Boden (optional)
Barfach (optional)
Beweglicher Boden
(optional)
CoolSelect ZoneSchubfach (optional)
Türfächer
Obst & GemüseSchubfächer
betrieb _29
DA99-02208B-02.indb 29
2014. 3. 19. �� 1:35
Betrieb der Kühl-GefrierKombination von
LEBENSMITTEL EINLAGERN
Lebensmittel im Gefrierabteil einlagern
Die Kühl-Gefrier-Kombination von ist so konstruiert worden, dass sie Ihnen maximale
Raumausnutzung bietet. Hier sind einige der kundenspezifischen Fächer, die wir so hergestellt haben,
dass sie Ihre Lebensmittel länger frisch halten. Achten Sie darauf, um zu verhindern, dass Gerüche zu
dem Eis gelangen können, sollten die eingelagerten Lebensmittel sicher und so luftdicht wie möglich
eingepackt sein.
Um Platz zu gewinnen, können Sie die oberen Einschübe der Gefrierkombination herausnehmen,
da dies die thermischen und mechanischen Eigenschaften nicht beeinflusst.
Das angegebene Fassungsvermögen für tiefgekühlte Lebensmittel wurde bei
herausgenommenen Schubfächern berechnet.
Wenn das Model eine “Cool Select Zone” hat, stellen Sie auf diesen Boden keine Schale,
sonst könnte der Boden mit dem Deckel des Getränkeabteils zusammenstoßen und dieser
ACHTUNG
Deckel könnte zerbrechen.
12
5
6
1
8
2
7
9
10
3
11
4
13
30_ betrieb
DA99-02208B-02.indb 30
2014. 3. 19. �� 1:35
Lebensmittel im Gefrierabteil einlagern
1
EISRUTSCHE
WARNUNG
Stecken Sie nicht Ihre Finger, Hände oder andere ungeeignete
Gegenstände in die Rutsche oder den Kübel der Eismaschine.
Dies kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
FACHBÖDEN
Hier kann jede Art von gefrorenen
Lebensmitteln eingelagert werden.
3
TÜRFÄCHER
Kann für kleine Packungen gefrorener
Lebensmittel verwendet werden.
4
SCHUBFÄCHER
Am besten für die Einlagerung von Fleisch und
trockenen Lebensmitteln. Die eingelagerten Lebensmittel
sollten sicher in Folie oder andere geeignete Materialien
eingewickelt sein oder sich in Behältern befinden.
02 BETRIEB
2
Lebensmittel im Kühlabteil einlagern
5
FACHBÖDEN
Bruchsicher konstruiert. Hier kann jede Art von
Lebensmitteln und Getränken eingelagert werden.
Runde Flecken auf der Glasoberfläche sind
normal und können leicht mit einem feuchten Tuch
abgewischt werden.
6
WEINFACH (OPTIONAL)
Mit dem optimalen Platz für Lagerung der Weinflaschen erhält man
den Geschmack der Weine.
7
HERAUSZIEHBARER
FACHBODEN (OPTIONAL)
Sind so konstruiert, dass sie leicht bewegt werden können, wenn
Lebensmitteln darauf liegen. Er kann für alle Arten von Speisen und
Getränken verwendet werden, die häufig bewegt werden müssen.
8
Z-BODEN (OPTIONAL)
Maximale and effektive Raumnutzung.
Der Platz reicht nicht nur für Weinflaschen
sondern auch für 2 1l-Milchkartons.
9
EIERBEHÄLTER
Der beste Platz für Eier. Wenn Sie den
EIERBEHÄLTER auf den Fachboden legen,
haben Sie leichten Zugriff.
10
“COOLSELECT ZONE”SCHUBFACH (OPTIONAL)
Damit erhalten Sie den Geschmack und die
Frische Ihrer Lebensmittel. Verwenden Sie es
für Käse, Fleisch, Geflügel, Fisch oder andere
Speisen, die regelmäßig verbraucht werden.
11
OBST- UND
GEMÜSESCHUBFACH
Wird verwendet, um das eingelagerte Obst und Gemüse
frisch zu halten. Es ist besonders dafür konstruiert, um
die Feuchtigkeit in dem Schubfach zu regulieren.
12
MILCHPRODUKTEFACH
Dient der Einlagerung kleinerer Molkereiprodukte wie
Butter oder Margarine, Joghurt oder Frischkäse.
13
TÜRFÄCHER
Sind für große, voluminöse Artikel konstruiert,
wie z.B. Milchbehälter oder andere große
Flaschen und Container.
BARFACH (OPTIONAL)
Zur Aufbewahrung häufig verwendeter Produkte,
wie zum Beispiel Getränke. Solche Artikel im
Barfach können entnommen werden, ohne die
Kühlabteiltür öffnen zu müssen.
14
Flaschen sollten eng beieinander eingelagert werden, damit sie nicht kippen und herausfallen können, wenn die Tür
des Kühlabteils geöffnet wird.
• Wenn Sie planen, für eine längere Zeit wegzufahren, dann leeren Sie Ihr Kühlgerät und schalten es aus.
Wischen Sie das Gerät innen trocken und lassen Sie die Gerätetüren geöffnet.
WARNUNG Dadurch wird die Bildung von Geruch und Schimmel vermieden.
• Nehmen Sie sämtliche Lebensmittel aus dem Gerät und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn
das Gerätlängere Zeit nicht benutzt wird.
- Verschleiß der Isolation kann zu einem Brand führen.
betrieb _31
DA99-02208B-02.indb 31
2014. 3. 19. �� 1:35
Betrieb der Kühl-GefrierKombination von
BENUTZUNG DES COOLSELECT ZONE™ -SCHUBFACHS (OPTIONAL)
Quick Cool
• Sie können auch den Modus “Quick
Cool” für die CoolSelect ZoneTM
verwenden.
• Mit der “Quick Cool”-Funktion
können 1-3 Getränkedosen innerhalb
von 50 Min. gekühlt werden.
• Um diese Funktion zu deaktivieren,
drücken Sie noch einmal die Taste
“Quick Cool”. Die CoolSelect
ZoneTM kehrt dann zu der orherigen
Temperatureinstellung zurück.
• Nach Beendigung des “Quick
Cool”-Vorgangs wird wieder die
Temperatureinstellung für den
Modus “Cool” verwendet.
Thaw
• Herabtropfender Saft oder eine schlechte Fleischqualität reduzieren die Frische der Lebensmittel.
• Wenn Sie den Modus “Thaw” auswählen, wird warme und kalte Luft abwechselnd in das CoolSelect
ZoneTM-Schubfach geleitet.
• Abhängig vom Gewicht des Fleisches kann eine Auftauzeit von 5, 6, 10 oder 12 Stunden
ausgewählt werden.
• Wenn die “Thaw”-Funktion beendet ist, geht die CoolSelect ZoneTM-Anzeige wieder in den Modus
“Chill” (Kühlen).
• Nach Ablauf der Auftauzeit ist das Fleisch halb gefroren, so dass kein Saft austritt und es leicht
geschnitten werden kann.
• Um diese Option zu deaktivieren, betätigen Sie eine beliebige Taste außer “Thaw”.
• Die ungefähren Auftauzeiten für Fleisch und Fisch finden Sie nachstehend (basierend auf einer Dicke
von ca. 3 cm).
AUFTAUZEIT
4hours
6hours
10hours
12hours
GEWICHT
363g (0.8Ib)
590g (1.3Ib)
771g (1.7Ib)
1000g (2.2Ib)
Die Auftauzeit kann abhängig von der Größe und der Dicke des Fleisches oder Fisches
abweichen. Die vorstehenden Gewichtsangaben beziehen sich auf das Gesamtgewicht der
Lebensmittel in dem CoolSelect ZoneTM-Schubfach. z.B.) Die Gesamtauftauzeit für 400 g
gefrorenes Rindfleisch und 600 g gefrorenes Huhn beträgt 10 Stunden.
WARNUNG
Wenn Sie die “Thaw”-Funktion gewählt haben, müssen Lebensmittel, die nicht in dem
CoolSelect ZoneTM-Schubfach aufgetaut werden sollen, entfernt werden.
32_ betrieb
DA99-02208B-02.indb 32
2014. 3. 19. �� 1:35
Zero Zone (0ºC)
• Wenn Sie den Modus “Zero Zone” auswählen, wird die Temperatur des CoolSelect
ZoneTMSchubfachs bei 0 ºC gehalten, unabhängig von der eingestellten Temperatur des Kühlabteils.
• Diese Einstellung hält Fleisch und Fisch länger frisch.
• Wenn Sie den Modus “Cool” auswählen, entspricht die Temperatur der für das Kühlabteil
eingestellten Temperatur. Auf dem digitalen Display erscheint die gleiche Temperatur wie auf dem
Anzeigefeld.
• Das CoolSelect ZoneTMSchubfach bietet Ihnen zusätzlichen Kühlraum.
02 BETRIEB
Cool
Abhängig von der Art der Getränke kann die Kühlzeit unterschiedlich sein.
Wenn Sie die “Quick Cool”-Option gewählt haben, sollten Sie alle zusätzlichen Lebensmittel
dem CoolSelect ZoneTMSchubfach entnehmen.
WARNUNG aus
betrieb _33
DA99-02208B-02.indb 33
2014. 3. 19. �� 1:35
Betrieb der Kühl-GefrierKombination von
HERAUSNEHMEN DES ZUBEHÖRS DES GEFRIERABTEILS
Der Innenraum des Gefrierabteils ist schnell gereinigt und wieder eingeräumt.
1. Entfernen Sie den Glasboden, indem Sie ihn so weit wie
möglich herausziehen.. Dann heben Sie ihn vorsichtig an und
nehmen ihn heraus.
2. Nehmen Sie den Türbehälter heraus, indem Sie ihn mit beiden
Händen anfassen und dann vorsichtig anheben.
3. Sie nehmen das Plastik-Schubfach heraus, indem Sie es
herausziehen und leicht anheben.
4. Sie nehmen den Kübel des Eisbereiters heraus, indem Sie ihn
anheben und herausziehen.
5. Entfernen Sie die Sockelblende, indem Sie die Türen des
Gefrierabteils und des Kühlabteils öffnen und die drei
Schrauben lösen. Wenn die Schrauben ab sind, entnehmen
Sie die Blende. Um die Blende wieder einzusetzen, halten sie
sie wieder an die ursprüngliche Position und befestigen die
drei Schrauben.
Entfernen Sie die Blende nicht mit roher Gewalt.
Die Blende kann zerbrechen und Verletzungen verursachen.
34_ betrieb
DA99-02208B-02.indb 34
2014. 3. 19. �� 1:35
ABBAUEN DES ZUBEHÖRS DES KÜHLGERÄTES
1. Entfernen Sie den überlaufsicheren Glasboden, indem Sie
ihn so weit wie möglich herausziehen.. Dann heben Sie ihn
vorsichtig an und nehmen ihn vorsichtig heraus.
02 BETRIEB
2. Nehmen Sie das Obst & Gemüse- Schubfach heraus, indem
Sie auf die Vertiefungen drücken, die links und rechts innen in
der Abdeckung der Gemüse-/Trocken- Box sind und ziehen
Sie sie nach vorn heraus. Halten Sie das Schubfach mit einer
Hand, heben Sie es ein bisschen an und ziehen Sie es nach
vorn aus dem Kühlschrank heraus.
3. Nehmen Sie den großen Türbehälter heraus, indem Sie ihn
mit beiden Händen anfassen und dann vorsichtig anheben.
4. Das Z-BODEN liegt an der Wand des Kühlschrankes an.
Nehmen Sie das Weinregal heraus, indem Sie es nach oben
schieben und es vorsichtig aus den Ösen heben.
ACHTUNG
A
chten Sie beim Zusammenbau des ZRegals auf die
richtige Ausrichtung der Seiten oben, unten, links und
rechts.
Bevor Sie das Zubehör herausnehmen, achten sie darauf, dass keine Lebensmittel im Weg
sind. Wenn möglich, nehmen Sie alle Lebensmittel zusammen heraus, um das Unfallrisiko zu
verringern.
Beste Energieeffizienz ist bei diesem Gerät gewährleistet, wenn Sie alle Fächer, Körbe und
Schübe, wie in der Abbildung auf Seite (30) dargestellt, in ihrer ursprünglichen Position lassen.
betrieb _35
DA99-02208B-02.indb 35
2014. 3. 19. �� 1:35
Betrieb der Kühl-GefrierKombination von
REINIGEN DES KÜHLGERÄTES
Wenn Sie Ihre Kühl-Gefrier-Kombination von pflegen, wird die Lebensdauer Ihres Gerätes erhöht und die
Bildung von Gerüchen und Keimen wird verhindert.
Reinigen des Innenraumes
Reinigen Sie die Innenwände und die Zubehörteile mit einem
milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie dann mit einem
trockenen Tuch ab. Um sie gründlicher zu reinigen, können Sie
die Schubfächer und die Böden herausnehmen. Achten Sie nur
darauf, dass trocken sind, bevor Sie sie wieder einsetzen.
Reinigung außen
Wischen Sie das Bedienfeld und das Anzeigefeld mit einem sauberen,
weichen Tuch ab. Sprühen Sie Wasser auf das Reinigungstuch,
anstatt es direkt auf die Oberfläche der Kühl- Gefrier-Kombination
zu spritzen. Damit wird sichergestellt, dass sich die Feuchtigkeit
gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt. Reinigen Sie die Tür, die
Türgriffe und die Schrankoberfläche mit einem milden Reinigungsmittel
und wischen Sie sie dann mit einem weichen Tuch trocken.
Damit sich Ihr Gerät von seiner besten Seite zeigt, sollte die
Oberfläche ein bis zwei Mal im Jahr poliert werden.
WARNUNG
Benutzen Sie NICHT Benzin, Lösungsmittel oder Clorox™ zur Reinigung.
Sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand zur Folge haben.
Reinigung der Soft-Touch-Minibar
Reinigen Sie den Eis- und Wasserspender mit einem feuchten Tuch.
Wischen Sie ihn dann mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
Bedienung der Soft-Touch-Minibar
- Die Minibar wird durch Drücken auf den oberen Bereich der
Minibar automatisch geöffnet. Dabei ist ein Knarren hörbar.
- Um die Minibar zu schließen, drücken Sie auf den oberen
Bereich der Minibar, bis ein Knarren zu hören ist.
Reinigen der Türdichtungen aus Gummi
Wenn die Gummidichtungen der Türen verschmutzt sind, schließen
die Türen nicht mehr richtig und die Kühl-Gefrier- Kombination
kann nicht mehr effektiv arbeiten. Halten Sie die Türdichtungen frei
von Krümeln und Schmutz, indem Sie die Türen mit einem milden
Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch reinigen. Wischen Sie sie
dann mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
ACHTUNG
Besprühen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht mit
Wasser solange sie am Netz angeschlossen ist, da dies einen elektrischen Schlag
verursachen kann. Reinigen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht mit Benzol,
Lösungsmittel oder Kfz-Reinigungsmittel, es besteht Brandgefahr.
36_ betrieb
DA99-02208B-02.indb 36
2014. 3. 19. �� 1:35
Reinigen der Doppel-Deodoriereinheit (Optional)
Patrone
02 BETRIEB
Zur Reinigung der Doppel-Deodoriereinheit entfernen Sie den Deckel mit einem
Schlitzschraubendreher. Nehmen Sie die Patrone der Desodoriereinheit vom Deckel ab und weiche Sie
sie in sauberem, warmen Wasser etwa 4 h lang ein.
Dann lassen Sie die Patrone vollkommen trocken werden bevor Sie sie wieder in die Halterung
stecken. Dies kann in einem gut durchlüfteten Raum bis zu 8 Stunden dauern.
Es ist am besten, diesen Prozess ein bis zweimal im Jahr zu wiederholen.
Wenn die Patrone in einem engen (oder feuchten) Platz trocknet, kann sie Gerüche
annehmen. Wenn das eintritt, reinigen Sie sie neu und trocknen sie an einem gut durchlüfteten
Platz.
Reinigen hinter dem Kühlgerät
Um die Schnüre und freiliegenden Teile staub- und schmutzfrei zu halten, saugen Sie ein bis zwei
Mal im Jahr hinter dem Gerät Staub.
WARNUNG
Entfernen Sie nicht die hintere Verkleidung.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
betrieb _37
DA99-02208B-02.indb 37
2014. 3. 19. �� 1:35
Betrieb der Kühl-GefrierKombination von
AUSWECHSELN DER LAMPEN DER INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lampe im Kühlgerät auswechseln.
- Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
Verwenden Sie stets den Original-Lampentyp.
Falls Sie beim Auswechseln der Lampe Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an
Ihren Kundendienst.
Auswechseln der LED-Beleuchtung
ACHTUNG
Demontieren oder ersetzen Sie die LED-Beleuchtung nicht selbst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst von oder Ihren Händler, wenn die LED-Beleuchtung
ausgewechselt werden muss.
AUSWECHSELN DES WASSERFILTERS
Die Filteranzeige zeigt Ihnen an, wann Sie die Wasserfilterpatrone auswechseln müssen.
Die Filteranzeige leuchtet auf, kurz bevor die Zeit für den Filter abgelaufen ist. Durch rechtzeitiges Auswechseln
des Filters stellen Sie sicher, dass der Wasserspender des Kühlgeräts stets frisches und sauberes Wasser ausgibt.
1. Nehmen Sie den neuen Wasserfilter aus der Verpackung und bringen Sie wie abgebildet einen
neuen Monatsaufkleber auf dem Filter an.
2. Der Aufkleber gibt an, wann der Filter das nächste Mal ausgewechselt werden muss, und soll
deshalb den in sechs Monaten aktuellen Monat angeben. Beispiel: Wenn Sie den Wasserfilter im
März installieren, bringen Sie den Aufkleber “SEP” auf dem Filter an, um Sie daran zu erinnern,
dass Sie den Filter im September ersetzen müssen. So wissen Sie, wann der Filter ersetzt
werden muss. Die normale Lebensdauer des Filters beträgt etwa 6 Monate.
3. Dann entfernen Sie die Filterabdeckung, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
4. Nehmen Sie den alten Filter heraus. Entfernen Sie die Schutzkappe des neuen Filters.
5. Setzen Sie den neuen Filter in das Filtergehäuse ein. Drehen Sie den Wasserfilter langsam
im Uhrzeigersinn um 90°, um ihn an der Markierung auf der Abdeckung auszurichten,
wobei der Filter in seiner Position einrastet. Achten Sie darauf, dass die Markierung mit der
Verschlussposition (Schloss-Symbol) in einer Linie ist. Nicht überdrehen.
Abdeckung des
Filters
1
2
Aufkleber
(Monatsanzeige)
4
3
5
Die Markierung
an der
Verschlussposition
ausrichten
38_ betrieb
DA99-02208B-02.indb 38
2014. 3. 19. �� 1:35
Eine neu installierte Wasserfilterpatrone kann bewirken, dass das Wasser kurzzeitig aus dem
Wasserspender herausspritzt. Das kommt von der Luft, die in der Leitung ist.
Daraus ergeben sich keine Funktionsprobleme.
02 BETRIEB
6. Nach Austausch des Filters wie in den
vorhergehenden Schritten beschrieben, halten
Sie die Taste "Ice Type" 3 Sekunden lang
gedrückt.
7. Lassen Sie abschließend einen Liter Wasser
durch den Spender laufen und entsorgen Sie
es. Achten Sie darauf, dass das Wasser wieder
klar fließt, bevor Sie es trinken.
Bestellen von Ersatzfiltern
Wenn Sie weitere Wasserfilterpatronen bestellen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem
Händler auf.
BENUTZUNG DER TÜREN
Die Türen der Kühl- und Gefrier-Kombination sind mit einem besonderen Öffnungs- und Schließmechanismus
versehen, um sicherzustellen, dass die Türen immer vollkommen und sicher schließen.
Wenn sie über einen bestimmten Punkt hinaus geöffnet wird, rastet sie ein und bleibt offen.
Wenn die Tür nur halb geöffnet wird, schließt sie sich automatisch wieder.
betrieb _39
DA99-02208B-02.indb 39
2014. 3. 19. �� 1:35
Fehlersuche
PROBLEM
Die Kühl-GefrierKombination funktioniert
überhaupt nicht oder
kühlt nicht ausreichend.
LÖSUNG
• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig steckt.
• Ist der Temperaturregler auf dem Anzeigefeld auf die richtige Temperatur
eingestellt? Versuchen Sie es mit der Einstellung einer niedrigeren Temperatur.
• Steht das Kühlgerät in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle?
• Steht das Gerät mit der Rückseite zu dicht an der Wand und deshalb kann die Luft
nicht richtig zirkulieren?
Lebensmittel gefrieren im
Kühlabteil
• Ist der Temperaturregler auf dem Anzeigefeld auf die richtige Temperatur
eingestellt? Versuchen Sie es mit der Einstellung einer höheren Temperatur.
• Ist die Umgebungstemperatur sehr niedrig?
• Haben Sie Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt in den kältesten Teil der
Kühl-Gefrier-Kombination gelegt? Versuchen Sie, diese Artikel in den normalen
Kühlraum des Kühlabteils zu legen, anstatt sie in dem CoolSelect Zone™
-Schubfach aufzubewahren.
Sei hören ungewöhnliche
Geräusche oder Töne.
• Prüfen Sie, ob die Kühl-Gefrier- Kombination eben und stabil steht.
• Steht das Gerät mit der Rückseite zu dicht an der Wand und deshalb kann die Luft
nicht richtig zirkulieren?
• Ist etwas hinter die Kühl-Gefrier- Kombination gefallen?
• Ein “tickendes” Geräusch kann von innen aus dem Kühlgerät zu hören sein.
Dies ist normal und tritt auf, weil verschiedene Zubehörteile sich in Abhängigkeit
von der Temperatur im Kühlgerät ausdehnen oder zusammenziehen.
Die vorderen Ecken und
Seiten des Gerätes sind
heiß und Schwitzwasser
tritt auf.
• Etwas Wärme ist normal, da in den vorderen Ecken der Kühl- Gefrier- Kombination
Schwitzwasserisolierungen angebracht sind, um Kondensation zu verhindern.
• Ist die Kühlschranktür halb offen? Schwitzwasser kann auftreten, wenn Sie die Tür
zu lange auflassen.
Es wird kein Wasser
ausgegeben
• Haben Sie nach der Installation der Wasserleitung 12 Stunden gewartet, bevor Sie
mit der Eisherstellung begonnen haben?
• Ist die Wasserleitung angeschlossen und das Einlassventil offen?
• Haben Sie die Eisbereiterfunktion angehalten?
Prüfen Sie, ob der Eistyp auf “Cubed” oder “Crushed” eingestellt ist.
• Blockiert Eis den Eisbehälter?
• Ist die Temperatur im Gefrierabteil zu hoch? Versuchen Sie es mit der Einstellung
einer niedrigeren Temperatur.
Sie hören Wasser im
Kühlgerät gurgeln.
• Dies ist normal.
Das Gurgeln wird von dem Kühlmittel hervorgerufen, das im Kühlgerät zirkuliert
und ist normal.
Starke
Geruchsentwicklung im
Gerät.
• Sind Lebensmittel verdorben?
• Achten Sie darauf, dass Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung (z.B.
Fisch) luftdicht verpacken.
• Reinigen Sie Ihr Gefrierabteil regelmäßig und werfen Sie verdorbene oder
verdächtige Lebensmittel weg.
Reifbildung an
den Wänden des
Gefriergerätes.
• Ist die Belüftung verstopft?
Entfernen Sie alle Verstopfungen, so dass die Luft frei zirkulieren kann.
• Lassen Sie genügend Raum zwischen den eingelagerten Lebensmitteln für die
Luftzirkulation.
• Ist die Tür des Gefrierabteils richtig geschlossen?
Wasserspender
funktioniert nicht.
• Ist die Wasserleitung angeschlossen und das Einlassventil offen?
• Ist die Wasserzuleitung gequetscht oder geknickt?
Achten Sie darauf, dass die Leitungen frei liegen und nicht verstopft sind.
• Ist der Wassertank gefroren weil die Temperatur des Gerätes zu niedrig eingestellt
ist? Stellen Sie die Temperatur an dem Bedienfeld höher ein.
40_ fehlersuche
DA99-02208B-02.indb 40
2014. 3. 19. �� 1:35
Free Standing Appliance
DA99-02208B-02.indb 1
English
2014. 3. 19. �� 1:35
features of your new refrigerator
KEY FEATURES OF YOUR NEW REFRIGERATOR
Your Side-By-Side Refrigerator comes equipped with many space-saving, innovative storage and energyefficient features.
• HIDDEN HINGES & DOOR SWITCH
Slick-covered hidden hinges & door switch helps Neat & Stylish square frontal view.
• CoolSelect Zone™ Drawer (Optional)
With this state of the art feature, you can select Quick Cool, Thaw or Select
buttons to quickly chill, thaw and cool items just in the CoolSelect drawer.
Select Cool or zero Zone to control the temperature of drawer.
• EASY OPENNING (Optional)
Doors can be opened easily and smoothly with this “Easy Handle”.
• BLACK CLEAR LED DISPLAY (Optional)
With luxurious black window, you can look and feel the neat & clear design.
• SOFT TOUCH TYPE HOME BAR (Optional)
With soft touch type Home Bar, just push and catch to open or close with the latch and damping
system.
• EASILY MOVABLE TRAY (Optional)
New concept tray to increase the movability with food simultaneously. Useful for
storage of desserts and cakes etc.
CE Notice
This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC),
the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and Energy efficiency Directive (96/57/EC)
of the European Union.
For easy future reference write the model and serial
number down. You will find your model number on the
left hand side wall of the refrigerator.
Model #
Serial #
2_ features
DA99-02208B-02.indb 2
2014. 3. 19. �� 1:35
safety information
SAFETY INFORMATION
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe
place near the appliance for your future reference.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions
and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care
when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of
your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning
signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service
center or find help and information online.
Important safety symbols and precautions :
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or
death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or
property damage.
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions carefully.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
Call the contact center for help.
Note.
These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.
safety information_3
DA99-02208B-02.indb 3
2014. 3. 19. �� 1:35
safety information
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE
• When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no
parts of the refrigerating circuit are damaged.
- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is
detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in
which the appliance is standing for several minutes.
• In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating
circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the
amount of refrigerant used.
• Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
The room where the refrigerator will be sited must be 1m³ in size for every 8g of R600a
refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is
shown on the identification plate inside the appliance.
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION
• Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
• Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room
heaters or other appliance.
• D o n o t p l u g s e v e r a l a p p l i a n c e s i n t o t h e s a m e m u l t i p l e p o w e r b o a r d .
The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical which has a
voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits,
which could cause a fire hazard from overheated wires.
• If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
• Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
• Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
• Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and
pull straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock.
• Do not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.
• This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual
before it is used.
• After unpacking, keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if children put them over their head.
• Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or
electric shock.
• Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
• When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
• The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
• The refrigerator must be grounded.
4_ safety information
DA99-02208B-02.indb 4
2014. 3. 19. �� 1:35
safety information
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks
caused by current leakage from the refrigerator.
• Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in electric shock.
• If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its
service agent.
• The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in electric shock or personal injury.
CAUTION
CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION
• Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
• Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of
obstruction.
• Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS FOR USING
• Do not insert the power plug with wet hands.
• Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or
material damage.
• Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
• Do not let children hang on the door.
- Failure to do so may cause serious personal injury.
• Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do
not let children enter inside of the refrigerator.
- There is a risk of children entrapment and serious personal injury because of low
temperature.
• Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.
• Do not let children step on drawer’s cover.
- It may break and cause slip hazard.
• Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
• Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- Failure to do so may cause personal injury or material damage.
• Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or
LP gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause explosions.
• Do not store low temperature-sensitive pharmaceuticals products, scientific materials or
other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
• Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type
recommended by the manufacturer.
• Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in
the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in electric shock or fire.
• Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
safety information _5
DA99-02208B-02.indb 5
2014. 3. 19. �� 1:35
safety information
- This may cause frostbite.
• Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process,
other than those recommended by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
• Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
• If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the
room in which the appliance is standing for several minutes.
• Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agents.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with and/or climb into the
appliance.
• Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury. In case of malfunction,
please contact your service agents.
• Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator.
- Otherwise, there is a risk of electric shock.
• If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power
plug immediately and contact your nearest service center.
-Failing to do so may result in electric or fire hazards. Keep ventilation opening in the
appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
• If you experience difficulty when changing the light, contact service agents.
• If the products equipped with LED Lamp, do not disassemble Lamp Cover and LED Lamp
by yourself.
- Please contact your service agents.
• If any dust or water is in refrigerator, pull out power plug and contact your service center.
- There is a risk of fire.
6_ safety information
DA99-02208B-02.indb 6
2014. 3. 19. �� 1:35
safety information
CAUTION
CAUTION SIGNS FOR USING
• If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five
minutes before plugging it back in.
• If you will be away for more than three weeks or the refrigerator will not be used for a long
period of time, you must empty and clean the refrigerator and pull out the power plug.
Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
- Otherwise, odor and mold may develop.
- Deterioration in the insulation may cause fire.
• If you have a long vacation or business trip and won’t use water or ice dispensers, close
the water valve.
- Otherwise, water leakage may occur.
• To get best performance of product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can
obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the
refrigerator.
• Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or
glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property
damage.
• Do not change the functionality of or modify the refrigerator.
- Changes or modifications may result in personal injury and/or property damage. Any
changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance
is neither covered under warranty service, nor is responsible for safety issues and
damages that result from 3rd party modifications.
• Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled.
If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already food.
• Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
• Fill water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
• Do not place food inside the refrigerator in a haphazard way.
- The food will not cool properly.
• In case the model has Cool Select Zone, do not insert a shell to this rail, or the shelf can
collide with beverage station cover and the beverage station cover can be broken.
•Use only the ice maker provided with the refrigerator.
•The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified
person and connect to a potable water supply only.
•In order to operate the ice maker properly, water pressure of 138 ~ 862kpa(1.4~8.8kgf/cm3)
is required.
• If the appliance is flooded, cut the power immediately and contact your nearest service center.
CAUTION
CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE
• Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
• Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.
DA99-02208B-02.indb 7
safety information _7
2014. 3. 19. �� 1:35
safety information
• Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
• Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. But do not use a wet or damp
cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
• Never put fingers or other objects into the dispenser hole and ice chute.
- It may cause personal injury or material damage.
• Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL
• Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
• R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the
appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for
your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact
your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as a
insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure.
Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this
product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to
disposal. The pipes shall be broke in the open space.
• If the appliance contains iso-butane refrigerant (R600a), a natural gas with high
environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and
installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating
circuit are damaged.
• When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door
latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Leave the shelves in
place so that children may not easily climb inside. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the old appliance.
• Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE
• In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how
long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your
refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings
while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
• If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of
children and not in vicinity of the appliance.
• The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too
warm in refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the
range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
• Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
• Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your
appliance, as this will be carried out automatically.
• Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But if you want to
prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance,
please wrap the frozen food in several layers of newspaper.
• Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
8_ safety information
DA99-02208B-02.indb 8
2014. 3. 19. �� 1:35
contents
SETTING UP YOUR SIDE-BY-SIDE
REFRIGERATOR
10
11
14
17
SETTING UP YOUR SIDE-BY-SIDE
REFRIGERATOR
18 Making minor adjustments to the doors
19 Checking the water dispenser line(optional)
19 Installing the water dispenser line
10
18
OPERATING THE SIDE-BY-SIDE
REFRIGERATOR
24
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
38
39
Getting ready to install the refrigerator
Removing the refrigerator doors
Reattaching the refrigerator doors
Levelling the refrigerator
Setting up the refrigerator
Operating the refrigerator
Using the digital display
Controlling the temperature
Using the ice and cold water dispenser
Shelves and bins
Storing food
Using the CoolSelect Zone™ Drawer (Optional)
Removing the freezer accessories
Removing the refrigerator accessories
Cleaning the refrigerator
Changing the interior lights
Changing the water filter
Using the doors
TROUBLESHOOTING
40
contents _9
DA99-02208B-02.indb 9
2014. 3. 19. �� 1:35
setting up your side-by-side
refrigerator
GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR
Congratulations on the purchase of your Side-By-Side Refrigerator.
We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.
Selecting the best location for the refrigerator
•
•
•
•
•
Select a location with easy access to the water supply.
Select a location without direct exposure to sunlight.
Select a location with level (or nearly level) flooring.
Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Overall space required in use. Refer to drawing and dimension as below.
25mm
at least 50mm
at least 50mm
25mm
When moving your refrigerator
To prevent floor damage be sure the front levelling
legs are in the up position (above the floor). Refer to
‘Levelling the refrigerator’ in the manual (at page 14).
To protect the finish of the flooring, place the
protection sheet such as packing carton under the
refrigerator.
CAUTION
Leg
Screw Driver
When installing, servicing or cleaning
behind the refrigerator, be sure to pull the
unit straight out and push back in straight
after finishing.
10_ setting up
DA99-02208B-02.indb 10
2014. 3. 19. �� 1:35
REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS
If your entrance won’t allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.
1. Removing the Front Leg Cover
01 SETTING UP
First, open both the freezer and refrigerator doors, and then take off the front leg cover by
removing the three screws counter-clockwise.
Separating the Water Supply Line from the Refrigerator
1. Remove the water line by pressing the coupler 1 and pulling the water line 2 away.
1
2
Do not cut the water line. Gently separate it from the coupler.
setting up _11
DA99-02208B-02.indb 11
2014. 3. 19. �� 1:35
setting up your side-by-side
refrigerator
2. Removing the freezer door
A few things to mention first.
• Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
• Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
• Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.
1. With the Freezer door closed, remove the upper hinge cover 1 using a screwdriver, and then
disconnect the wires by gently pulling them apart 2 .
2
1
2. Remove hinge screws 3 and the ground screw 4 by turning counter-clockwise, and take off
the upper hinge 5 . Be careful that the door does not fall on you as you are removing it
4
3
5
3. Next, remove the door from the lower hinge 6 by carefully lifting the door straight up 7 .
7
6
Be careful not to pinch
the water tubing and
wire harness on the
door.
4. Remove the lower hinge 8 using a hex wrench.
12_ setting up
DA99-02208B-02.indb 12
2014. 3. 19. �� 1:35
Removing the Fridge Door
1. With the door closed, remove the upper hinge cover 1 using a screwdriver.
01 SETTING UP
1
2. Remove hinge screws 2 and the ground screw 3 by turning counter-clockwise, and take off
the upper hinge 4 . Be careful that the door does not fall on you as you are removing it
2
3
4
3. Remove the door from the lower hinge 5 by lifting the door straight up 6 .
4. Remove the lower hinge 7 from the bracket 8 by gently lifting the lower hinge upwards.
setting up _13
DA99-02208B-02.indb 13
2014. 3. 19. �� 1:35
setting up your side-by-side
refrigerator
REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS
Once you have safely placed your refrigerator where you plan for it to stay, it is time to put the doors back on.
Reattaching the Freezer Door
1. Replace the freezer door by inserting the water line 1 back into the
lower corner of the door and then into the hole on the lower hinge 2 .
Gently pull the water line back down so that it runs straight, with no kinks
or bends.
2. Insert the upper hinge shaft 3 into the hole on the corner of the
freezer door 4 . Make sure the hinge is level between the upper
hinge hole 5 and the hole of the cabinet 6 and reattach the
hinge screws 7 and ground screw 8 by turning in a clockwise
direction.
1
2
8
7
5
3
6
4
3. Reconnect the wires.
4. Place the front part of the upper hinge cover 9 on the front of the upper hinge 10 and reattach
with the screw.
10
9
14_ setting up
DA99-02208B-02.indb 14
2014. 3. 19. �� 1:35
Reattaching the Fridge Door
1. Insert the lower hinge 1 back into the lower hinge bracket 2 .
2
01 SETTING UP
1
2. Fit the hole in the corner of the fridge door 3 over the lower hinge 4 .
3
4
3. Insert the upper hinge shaft 5 into the hole on the hinge
6 . Make sure the hinge is level between the upper hinge
hole 7 and the hole on the top of the cabinet 8 . Then,
reattach hinge screws 9 and the ground screw 10 by
turning it in a clock wise direction.
4. Place the front part of the upper hinge cover 11 on the front of the upper hinge 12 and
reattach it with the screw.
12
11
setting up _15
DA99-02208B-02.indb 15
2014. 3. 19. �� 1:35
setting up your side-by-side
refrigerator
Reattaching the Water Supply Line
1. Insert the water line 1 into the coupler 2
.
2
1
Reattaching the Water Supply Line
1. The Water Line must be fully Inserted
to the center of transparent coupler to
prevent water leakage from the dispenser.
2. Insert the 2 clips in the install pack and check that each clip holds
the line firmly.
center of transparent coupler
clip A (1/4”)
(6.35mm)
Do not cut the water line. Gently separate it from the coupler.
Reattaching the Front Leg Cover
Before attaching the cover, check water connector for leakage.
Replace the front leg cover by turning the three screws clockwise, as shown in the figure.
Front Leg Cover
Screw
16_ setting up
DA99-02208B-02.indb 16
2014. 3. 19. �� 1:35
LEVELING THE REFRIGERATOR
Now that the doors are back on the refrigerator, you will want to make sure the refrigerator is level so you can
then make final adjustments. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.
When the Freezer door is lower than the fridge
Insert a flat-blade screwdriver into a notch on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to
level the freezer.
01 SETTING UP
The front of the refrigerator is also adjustable.
Leg
Screw Driver
When the Freezer door is higher than the fridge
Insert a flat-blade screwdriver into a notch on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to
level the fridge.
Leg
Screw Driver
Refer to the next section for the best way to make very minor adjustments to the doors.
setting up _17
DA99-02208B-02.indb 17
2014. 3. 19. �� 1:35
setting up your side-by-side
refrigerator
MAKING MINOR ADJUSTMENTS TO THE DOORS
Remember, a levelling refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the
previous section on levelling the refrigerator.
When the door of the
freezer is higher than the
fridge
Adjustment part
In the process for adjusting both the door is same. Open the doors and adjust them, one at a time,
as follows:
1. Unscrew the nut 1 from the lower hinge until it reaches the upper end of the bolt 2 .
3
Wrench
1
Nut
2
Bolt
When you release the nut 1 , make sure that you use the Allen wrench provided 3 to loosen
the bolt 2 in a counter-clockwise direction. You should then be able to unscrew the nut 1 with
your fingers.
2. Adjust the height difference between the doors by turning the bolt 2 clockwise
clockwise
.
When you turn clockwise
3
Wrench
2
Bolt
or counter
, the door will move up.
18_ setting up
DA99-02208B-02.indb 18
2014. 3. 19. �� 1:35
3. After adjusting the doors, turn the nut 1 clockwise
until it reaches the lower end of the
bolt, then tighten the bolt again with the wrench 3 to fix the nut in place 1 .
Wrench
1
Nut
2
01 SETTING UP
3
Bolt
If you do not secure the nut firmly, the bolt may release.
CHECKING THE WATER DISPENSER LINE (OPTIONAL)
A water dispenser is just one of the helpful features on your new refrigerator. To help promote better health,
the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy
microorganisms. You will need to purchase a water purifying system to do that. In order for the icemaker to
operate properly, water pressure of 138 ~862 Kpa is required. Under normal conditions, a 170 cc paper cup
can be filled in 10 seconds. If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 138 Kpa),
you can install a booster pump to compensate for the low pressure. Make sure the water storage tank inside
the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water
outlet.
Water Line installation Kits are included with. You can find it in one of the freezer drawer.
INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE
For Interior model
Parts for water line Installation
1
Water line fixer and
screws
2
Pipe connector
Connecting to the water supply line
1. first, shut off the main water supply line.
2. locate the nearest cold, drinking water line.
3. follow the Water line Installation Instructions in the
installation kit.
3
Water line
4
Water Filter
CAUTION
The water line must be connected
to the cold water pipe. If it is connected
to the hot water pipe, it may cause the
purifier to malfunction.
Close Main
Water pipe
Close Main
Water pipe
NO GAP
4. After connecting the water supply to the water filter, turn your main water supply back on and
dispense about 1l to clear and prime the water filter.
setting up _19
DA99-02208B-02.indb 19
2014. 3. 19. �� 1:35
setting up your side-by-side
refrigerator
Connecting the water line to the refrigerator
1. Remove the dust cap from the water line on the rear of the unit and fit a compression nut from the
install kit.
2. Remove the water pipe from the install kit and fit a compression nut to one end.
3. Join the two pipes together using the compression joint from the install kit ensuring that the joint is
water tight.
4. Join the other end of the install pipe to the main water supply and turn on the water to check for
leaks.
Water Line
from unit
Loosen a
Remove
cap
No gap
Water Line
from Kit
Only connect the water line to a drinkable water source.
If you have to repair or disassemble the water line, cut off 6.5mm of the plastic tubing to
make sure you get a snug, leak-free connection.
CAUTION
Before being used, the leakage in these places should be examined
• Warranty does not cover WATER LINE INSTALLATION.
• The cost of connection to a water supply is at the customer expense, unless included in the
delivery charge (refer to the delivery agreement with the seller)
• Please contact Plumber or Authorised Installer for the installation if needed.
• If Water leakage occurs due to improper installation, Please contact installer.
20_ setting up
DA99-02208B-02.indb 20
2014. 3. 19. �� 1:35
INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE
For Exterior model
Parts for water line Installation
Pipe
connector
Water line
Purifier lock-clip
Connecting to the water supply line
Connect the water pipe with coupler and tap.
1. Close the main water tap.
2. Connect coupler “A” to the tap.
Purifier
CAUTION
The water line must be connected to the cold
water pipe. If it is connected to the hot water
pipe, it may cause the purifier to malfunction.
01 SETTING UP
Water line fixer and
screws
COUPLER “A”
WARRANTY INFORMATION
This water line installation is not covered by the
refrigerator or ice maker manufacturer’s warranty.
Follow these instructions carefully to minimise the risk of
expensive water damage.
TAP
Note:
LINE OUTLET
If the coupler does not fit on the current tap, go
the nearest authorised service dealer and purchase the
right couplers fittings.
select the location where the purifier is
to install. (Model with the purifier)
90 degree
SIDE OF
PURIFIER
CAUTION
PURIFIER WATER
- If you wish to reassemble the water inlet
and outlet sides of the purifier during purifier
installation, see the reference illustration.
- Cut the water line attached to the purifier to the
appropriate place after measuring the distance WATER INLET
SIDE OF PURIFIER
between the purifier and the cold water tap.
Replacement Instructions
COUPLER
Insert Locking Clip After
tube seated
Locking Clip
FLOW DIRECTION
WATER SUPPLY
1. Shut off water supply.
INLET SIDE
2. Note the Flow direction on the filter.
3. Insert water supply tube into the inlet side of the filter until the tube stop.
PERMEAT
Note : You must also ensure that the cut is square and not at
any sort of angle as this could cause a leak
4. After inserting tube, put together the clip strongly. The Clip fix the tube.
5. Turn on the water and check for leaks. If leaks occur, repeat step 1,2,3,4. If leaks persist,
discontinue use and call your supporting dealer.
6. Flush filter for 5 minutes before use.
setting up _21
DA99-02208B-02.indb 21
2014. 3. 19. �� 1:35
setting up your side-by-side
refrigerator
Remove any residual matter inside the purifier. (Model with the purifier)
- O
pen the main water tap to check whether water
is running through the water tube on the water inlet
side of the purifier.
- If water does not come out through the line, check
whether the tap is open.
- Leave the tap open until clean water is running
out and any residual matter that built up during
manufacturing has been removed.
OUTLET SIDE
OF PURIFIER
PURIFIER
WATER LINE
WATER
Attach the purifier lock-clip.
- Hold the purifier lock-clip in the appropriate position
(under the sink for example) and fix it tightly into place
where to screw.
PURIFIER LOCK-CLIP
WATER TUBE
Secure the purifier in position.
PURIFIER LOCK-CLIP
- Fix the purifier in position, as shown in the figure on the right.
PURIFIER
Connect the water line to the refrigerator.
- Remove the compressor cover of the refrigerator.
- Connect the water line to the valve, as shown in the figure.
- When connected, check if there is any leakage.
If any, repeat the connection.
- Reattach the compressor cover of the refrigerator.
WATER LINE
CONNECTION NUT
INSTRUCTIONS
COMPRESSOR COVER OF
REFRIGERATOR
Secure the water line.
- Using clip ”A”, fix the water line to the wall (the back of refrigerator).
- When the water line is secure, make sure whether the water line is not
excessively bent, pinched or squashed.
CLIP A
WATER LINE
22_ setting up
DA99-02208B-02.indb 22
2014. 3. 19. �� 1:35
Removing any residual matter inside the water supply line after installing
filter.
01 SETTING UP
1. Turn ON the main water supply & turn OFF the valve to the
water supply line.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear
(approx. 1L). This will clean the water supply system and remove
air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the refrigerator door and make sure there are no water
leaks coming from the water filter.
A newly installed water filter cartridge may cause water to
briefly spurt from the water dispenser. This is due to air getting
into the line. It should pose no problem to operation.
Check the amount of water supplied to the ice tray. (Optional)
1. Lift up the icemaker bucket and gently pull out of the freezer.
2. When you press the Test button for 3 seconds, the ice cube container is filled with water from
the water supply tap after ice tray is twisted. Check to make sure the amount of water is correct
(see the illustration below).
If the water level is too low, the ice cubes will be small. This is a water pressure problem from
with in the main water pipes, not the refrigerator.
1
Feeler Arm
Check the water level
Ice maker
2
Test button
setting up _23
DA99-02208B-02.indb 23
2014. 3. 19. �� 1:35
operating the side-by-side
refrigerator
SETTING UP THE REFRIGERATOR
Now that you have your new refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the full
features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational. If not, first check the power
supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user guide. If you have any
further questions, contact your service center.
1. Place the refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall
and the refrigerator. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the
doors.
3. Set the temperature control to the coldest temperature and wait for an hour.
The freezer should get slightly chilled and the motor should run smoothly.
4. After powering the refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature.
Once the refrigerator temperature is sufficiently cool, you can store food and drink in the
refrigerator.
Saving Energy Tips
- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for
example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
24_ operating
DA99-02208B-02.indb 24
2014. 3. 19. �� 1:35
OPERATING THE REFRIGERATOR
USING THE CONTROL PANEL
RSH5Z/K/Y/J***
6
2
7
02 OPERATING
5
1
3
4
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
1
POWER FREEZE
BUTTON
Speeds up the time needed to freeze products in the freezer. This can be helpful if
you need to quickly freeze items that spoil easily or if the temperature in the freezer
has warmed dramatically (For example, if the door was left open).
2
FREEZER BUTTON
Press the Freezer button to set the freezer to your desired temperature, You can set
the temperature between -14°C (8°F) and -25ºC (-14°F).
3
ICE TYPE BUTTON
Use this button to choose Cubed, Crushed or to turn the Ice feature off.
4
FILTER CHANGE
BUTTON
When you change the filter, press this button for 3 seconds to reset the filter schedule.
5
VACATION BUTTON
If you are going on vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator,
press the Vacation button. When you select vacation button for fridge compartment off,
display LED of Vacation will be on.
It is strongly requested to remove foods in the fresh-food compartment and do
not leave the door open when you select Vacation function.
6
CHILD LOCK
FUNCTION
By pressing the Vacation button and the Fridge button simultaneously for 3 seconds, all
buttons will be locked. The Water dispenser lever and the Ice lever will not work either.
To cancel this function, Press these two buttons for 3 seconds again.
7
FRIDGE BUTTON
Press the Fridge button to set the fridge to your desired temperature.
You can set temperature between 1°C and 7°C (34°F and 45°F).
operating _25
DA99-02208B-02.indb 25
2014. 3. 19. �� 1:35
operating the side-by-side
refrigerator
USING THE DIGITAL DISPLAY
“88” segment on Freezer part indicates the current Freezer temperature.
“88” segment on Fridge part indicates the current Fridge temperature.
“Quick Cool”, “thaw”, and “zero Zone” indicates the status of the CoolSelect Zone™ Drawer.
RSH5Z/K/Y/J***
RSH5P/F/U/D***
RSH5V/B/S/N***
Power Freeze
This icon will light up when you activate the “Power freeze” feature. “Power freeze” is great for
times when you need a lot of ice. Press the Power freeze button and ice production will increase.
When you have enough, just press the button again to cancel the “Power freeze” mode.
When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase.
Remember to turn it off when you don’t need it and return the freezer to your original
temperature setting.
If you need to freeze large amount of food stuff, set the temperature of freezer compartment
as the coldest temperature before you turn on the Power Freeze Button.
26_ operating
DA99-02208B-02.indb 26
2014. 3. 19. �� 1:35
Filter Indicator
02 OPERATING
When the filter indicator light is on, it is time to change the filter. Typically this happens about
every 6 months.
After removing the old water filter and installing a new one (see page 38 for instructions on how to
do this), reset the indicator status light by pressing the Ice Type button for about 3 seconds.
The indicator will light again in about 6 months to let you know it is time to change your water filter.
When you do not use the water filter, press the Ice Type button for more than 5 seconds, the Filter
indicator lamp and the Filter Change letters will be off.
Child Lock
This icon will light up when you activate the Child Lock function by pressing the Vacation button
and the Fridge button simultaneously for 3 seconds. Press these two buttons for 3 seconds
again to reactivate.
Cubed Ice, Crushed Ice and turnning the Ice maker off.
Enjoy cubed or crushed ice by selecting your preference
from the digital control panel. If you don’t need ice, turn
the feature off to save on water and energy consumption.
The Ice type light indicates the type of ice (or no ice) that is
currently chosen.
Ice type
CONTROLLING THE TEMPERATURE
CONTROLLING THE FREEZER TEMPERATURE
The freezer temperature can be set between -14°C (8°F) and -25ºC (-14°F) to suit your particular
needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the
temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at -16ºC (4°F).
The temperature display will move sequentially from -14°C (8°F) and -25ºC (-14°F). When the
display reaches -14ºC (8°F), it will begin again at -25ºC (-14°F).
Five seconds after the new temperature is set the display will again show the actual current freezer
temperature. However, this number will change as the Freezer adjusts to the new temperature.
CONTROLLING THE FRIDGE TEMPERATURE
The refrigerator temperature can be set between 7ºC (46°F) and 1ºC (34°F) to suit your particular
needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the
temperature display. The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer
process. Press the Fridge button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge
will begin tracking towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.
The temperature of the freezer or the refrigerator may rise from opening the doors too
frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed in either side. This may cause the
digital display to blink. Once the freezer and refrigerator return to their normal set temperatures
the blinking will stop. If the blinking continues, you may need to “reset” the refrigerator. Try
unplugging the appliance, wait about 10 minutes and then plug back in.
operating _27
DA99-02208B-02.indb 27
2014. 3. 19. �� 1:35
operating the side-by-side
refrigerator
USING THE ICE AND COLD WATER DISPENSER
Press the Ice Type button to select the type of ice you want
No Ice
Select this if you want to
turn off the icemaker
Ice is made in cubes. When you select “Crushed”, the icemaker grinds the ice cubes into
crushed ice.
Dispensing ice
Place your glass underneath the ice outlet and push gently
against the ice dispenser lever with your glass. Make sure
the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from
bouncing out.
Push
Using the Water Dispenser
Place a glass underneath the water outlet and push gently
against the water dispenser lever with your glass. Make sure
the glass is in line with the dispenser to prevent the water from
splashing out.
Push
• D
o not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker
bucket.
WARNING
- It may result in personal injury or material damage.
• N
ever put finger or any other objects in the dispenser opening.
- It may cause injury.
• U
se only the ice maker provided with the refrigerator.
• The
water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably
qualified person and connect to a potable water supply only.
• In order to operate the ice maker properly, water pressure of 138 ~ 862 Kpa is required.
CAUTION
• If you have a long vacation or business trip and won’t use water or ice dispensers, close
the water valve.
- Otherwise, water leakage may occur.
• Wipe
excess moisture from the inside and leave the doors open.
- Otherwise, odor and mold may develop.
28_ operating
DA99-02208B-02.indb 28
2014. 3. 19. �� 1:35
SHELVES AND BINS
Freezer
02 OPERATING
Ice Maker Bucket (Optional)
Ice Chute
Lamp Cover
Glass Shelves
Plastic Shelf
Door Bins
Drawers
Front Leg Cover
Fridge
Water Filter (Optional)
Lamp Cover
Dairy Bin
Glass Shelf
Wine Shelf(Optional)
Egg Tray
Z Shelf(Optional)
Beverage Station
(Optional)
Moving Shelf(Optional)
CoolSelect Zone
Drawer(Optional)
Door Bins
Vegetable &Fruit
Drawers
operating _29
DA99-02208B-02.indb 29
2014. 3. 19. �� 1:35
operating the side-by-side
refrigerator
STORING FOOD
Storing Food in the Freezer
The Side-By-Side Refrigerator has been designed to provide you with maximum spacesaving features
and functions. Here are some of the customised compartments we have created to keep your food
fresher, longer. Remember, in order to prevent odour penetration to the ice, stored food should be
wrapped securely and as airtight as possible.
To get more space,you can remove top freezer drawers since it does not affect thermal and
mechanical characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is
calculated with these drawers removed.
CAUTION
In case the model has Cool Select Zone, do not insert a shelf to this rail, or the shelf can
collide with beverage station cover and the beverage station cover can be broken.
12
5
6
1
9
8
2
14
7
10
3
11
4
13
30_ operating
DA99-02208B-02.indb 30
2014. 3. 19. �� 1:35
Storing Food in the Freezer
Do not put your fingers, hands or any other objects in the ice
chute or the ice maker bucket. This may result in personal injury
or material damage.
ICE CHUTE
2
SHELVES
Can be used to store all types of frozen food.
3
DOOR BINS
Can be used for small packages of frozen
food.
4
DRAWERS
Best used to store meats or dry foods.
Stored food should be wrapped securely
using foil or other suitable wrapping
materials or containers.
WARNING
02 OPERATING
1
Storing Food in the Fridge
5
SHELVES
Designed to be crack-resistant. They can be used to
store all types of food and drinks. Circular marks on
the glass surface are a normal phenomenon and can
usually be wiped clean with a damp cloth.
6
WINE SHELF (OPTIONAL)
Helps wines maintain their taste by providing an optimized place
for storing your wine bottles.
7
MOVING SHELF
(OPTIONAL)
Designed to move with foods easily. It can be used to store all
types food and drinks need to move often.
8
Z-SHELF (OPTIONAL)
Maximising and efficiently space usage.
Enough to store not wine bottles but also 2 litter
carton of milk.
9
EGG TRAY
Best place to keep eggs.
Place the EGG TRAY on the shelf for easy
access.
COOLSELECT ZONE
10 DRAWER (OPTIONAL)
Helps to preserve the taste, and prolong the
freshness of your food. Use it to store cheese,
meat, poultry, fish or any other foods that are
consumed on a regular basis.
FRUIT & VEGETABLE
11 DRAWER
Used to preserve the freshness of your stored
vegetables and fruits. It has been specifically
designed to control the level of humidity
within the drawer.
DAIRY BIN
Can be used to store smaller dairy items like
butter or margarine, yogurt or cream-cheese
bricks.
13
DOOR BINS
Designed to handle large, bulky items such
as gallons of milk or other large bottles and
containers.
14
BEVERAGE STATION
(OPTIONAL)
Can be used to store the frequently used items, such
as canned beverages and snacks and allows access
to these items without opening the refrigerator door.
12
Bottles should be stored tightly together so that they do not tip and fall out when the refrigerator door is opened.
• If you plan to go away for a significant time, empty the refrigerator and turn it off. Wipe the excess moisture from
the inside of the appliance and leave the doors open. This helps keep odor and mold from developing.
• If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.
WARNING - Deterioration in the insulation may cause fire.
operating _31
DA99-02208B-02.indb 31
2014. 3. 19. �� 1:35
operating the side-by-side
refrigerator
USING THE COOLSELECT ZONE™ DRAWER (OPTIONAL)
Quick Cool
• You can use the Quick Cool feature
with the CoolSelect ZoneTM.
• “Quick Cool” allows 1~3 canned
beverages to cool within 60 min.
• To cancel this function, press
the “Quick Cool” button again.
CoolSelect ZoneTM returns to the
previous temperature.
• When “Quick Cool” ends, it returns
to the “Cool” temperature setting.
Thaw
• Drips loss and quality deterioration
of meats reduces the freshness of foods.
• After “Thaw” is selected, warm and cold air is alternately supplied into the CoolSelect ZoneTM Drawer.
• Depending on the weight of meat, thawing time can be selected for 4 hrs, 6 hrs, 10 hrs, and 12 hrs
sequentially.
• When “Thaw” ends, CoolSelect ZoneTM display returns to “Zero Zone” condition.
• When “Thaw “ ends, there are no juice in the meats and they are half-freezed condition so it is easy
to cut them for cooking.
• To cancel this option, press any button except “Thaw”.
• The approximate thawing time of meat and fish are shown below. (Based on 1inch thickness)
THAW TIME
4hours
6hours
10hours
12hours
WEIGHT
363g (0.8Ib)
590g (1.3Ib)
771g (1.7Ib)
1000g (2.2Ib)
Depending on the size and thickness of meat and fish, the thawing time may vary.
The above weight represents the total weight of food in the CoolSelect ZoneTM Drawer.
Ex) The total thawing time for 400g frozen beef and 600g frozen chicken will be 10 hours.
WARNING
With the “Thaw” option, food which is not needed to thaw in the CoolSelect ZoneTM
Drawer should be removed.
32_ operating
DA99-02208B-02.indb 32
2014. 3. 19. �� 1:35
Zero Zone (0ºC)
• When “Zero Zone” is chosen, the temperature of the CoolSelect ZoneTM Drawer is kept at 0 ºC
regardless of the set refrigerator temperature.
• “Zero Zone” temperature helps keep meat or fish fresh longer.
• When “Cool” is chosen, the temperature will be the same as the set temperature of the refrigerator.
The digital panel shows the same temperature as that of the display panel.
• The CoolSelect ZoneTM Drawer allows extra refrigerator space.
02 OPERATING
Cool
Depending on the beverages, the cool-down time may vary.
For “Quick Cool” option, food stored in the CoolSelect ZoneTM Drawer should be removed.
WARNING
operating _33
DA99-02208B-02.indb 33
2014. 3. 19. �� 1:35
operating the side-by-side
refrigerator
REMOVING THE FREEZER ACCESSORIES
Cleaning and rearranging the interior of the freezer is simple.
1. Remove the Glass shelf by pulling the shelf out as far as it will
go. Then, gently lift it up and remove it.
2. Remove the door bin by holding the door bin with both hands
and then gently lift it up.
3. Remove the Plastic drawer by pulling it out and slightly lifting
it up.
4. Remove the Icemaker bucket by lifting up and pulling it out.
5. Remove the front leg Cover by opening both the freezer and refrigerator doors, and removing
the three screws. Once the screws are free, detach the cover.
To reattach the front leg cover, place it back in its original
position and tighten the three screws.
Do not use excessive force when removing the cover.
Otherwise, the cover may break and cause injury.
34_ operating
DA99-02208B-02.indb 34
2014. 3. 19. �� 1:35
REMOVING THE FRIDGE ACCESSORIES
1. Remove the spill Proof Glass Shelf by pulling the shelf out as
far as it will go. Then, gently lift it up and gently remove it.
02 OPERATING
2. Remove the Vegetable & Fruit Drawer by pressing on the
indentations found on the inside left and right sides of the
Veggie Box/Dry Box cover and remove by pulling forward.
Holding the drawer with one hand, lift it up a little bit while
pulling it forward and take it out of the refrigerator.
3. Remove the Gallon Door Bin by holding the bin with both
hands and gently lifting it up.
4. The Z Shelf is attached to the cabinet wall.
Remove the wine shelf by sliding it up and gently lifting the
shelf out of the tabs.
CAUTION
Ensure that the Z shelf is fitted as shown in the
diagram and not upside down.
Before removing any accessories, make sure that no food is in the way.
When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.
To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets
on their original position like as illustration in page (30)
operating _35
DA99-02208B-02.indb 35
2014. 3. 19. �� 1:35
operating the side-by-side
refrigerator
CLEANING THE REFRIGERATOR
Caring for your Side-By-Side Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep it odour and
germ-free.
Cleaning the Interior
Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and
then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and
shelves for a more thorough cleaning. Just make sure to dry them
before putting them back into place.
Cleaning the Exterior
Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly
on the surface of the refrigerator. This helps ensure an even
distribution of moisture to the surface. The doors, handles and
cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and
then wiped dry with a soft cloth. To keep your appliance looking
its best, the exterior should be polished once or twice a year.
WARNING
Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.
They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.
Cleaning the Soft touch type Home Bar
Use a damp cloth to clean the ice and water dispenser.
Then wipe dry with a clean, soft cloth.
Use soft touch type Home Bar as follow
- In the case of opening the Home Bar, it will be opened
automatically when you press the upper position of the
Home Bar until a click is heard.
- In the case of closing the Home Bar, press the upper position
of the Home Bar until a click is heard.
Cleaning the Rubber door seals
If the rubber door seals are dirty the doors may not close
properly, and the refrigerator will not operate efficiently. Keep the
door seals free of grit or grime by cleaning the doors with a mild
detergent and damp cloth. Wipe dry with a clean, soft cloth.
CAUTION
Do not spray the refrigerator with water while it is plugged
in, as it may cause an electric
shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.
36_ operating
DA99-02208B-02.indb 36
2014. 3. 19. �� 1:35
Cleaning the Deodouriser (Optional)
To clean the twin deodouriser, remove the cover with a flat blade screwdriver. Remove the
deodouriser cartridge from the cover and soak it in clean, warm water for at least 4 hours.
Then, allow the cartridge to dry completely before replacing it in the holder. This can take up to 8
hours in a well-ventilated area. For best results, repeat this process once or twice a year.
02 OPERATING
Cartridge
If the cartridge dries in a confined (or humid) area, there may be an odor to the cartridge. If this
occurs, re-clean and allow to dry in a well-ventilated area.
Cleaning behind the Refrigerator
To keep cords and exposed parts free of dust and dirt accumulation, vacuum behind the
appliance once or twice a year.
WARNING
Do not remove the back cover. There can be a risk of electric shock.
operating _37
DA99-02208B-02.indb 37
2014. 3. 19. �� 1:35
operating the side-by-side
refrigerator
CHANGING THE INTERIOR LIGHTS
WARNING
Pull the power plug out of the socket before changing the interior light of the refrigerator.
- Otherwise, there is a risk of electric shock.
If you experience difficulty when changing the light, contact your service center.
Changing the LED Type Lighting
CAUTION
Do not disassemble or replace the LED type Lighting.
To change the LED Type Lighting contact service center or your authorised dealer.
CHANGING THE WATER FILTER
The “Filter Indicator” light lets you know when it is time to change your water filter cartridge. To give you
some time to get a new filter, the light will come on up just before the capacity of the current filter runs out.
Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your fridge.
1. Remove the water filter from the box and put a month indicator sticker on the filter as shown.
2. Place a sticker on the filter that dates six months in the future. For example, if you are replacing
the water filter in March, put the “SEP” (September) sticker on the filter to remind you to replace
in September. Normally filter life is about every 6 months.
3. Next, remove the fixed cap by turning it counter clockwise.
4. Remove the new filter’s protective cap and remove the old filter.
5. Position and insert the new filter into the filter housing.
Slowly turn the water filter clockwise 90º to align with the indication mark on the cover, locking
the filter in position. Make sure that the indicator is lined up with the “lock” position. Do not over
tighten.
Cover filter
1
2
Sticker
(month indicator)
4
3
5
Align the indication
mark with lock
position
38_ operating
DA99-02208B-02.indb 38
2014. 3. 19. �� 1:35
A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water
dispenser. This is due to air getting into the line. It should pose no problem to operation.
02 OPERATING
6. Once you have completed this process, hold
the Ice Type button for 3 seconds to reset the
filter schedule.
7. Lastly, Dispense 1L of water through water
dispenser and throw away. Make sure that
water flows clearly again before drinking.
Ordering replacement filters
To order more water filter cartridges, contact your authorised dealer.
USING THE DOORS
The refrigerator doors are equipped with a door opening and closing feature that ensures that the doors
close all the way and are securely sealed.
After opening beyond a certain point, the door will “catch” and remain open. When the door is ajar ahead of
the catch that allows it to stay open, it will close automatically.
operating _39
DA99-02208B-02.indb 39
2014. 3. 19. �� 1:35
troubleshooting
PROBLEM
The refrigerator does not
work at all or it does not
chill sufficiently.
The food in the fridge is
frozen.
You hear unusual noises
or sounds.
SOLUTION
• Check that the power plug is properly connected.
• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try
setting it to a lower temperature.
• Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source?
• Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from
circulating?
• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try
setting it to a warmer temperature.
• Is the temperature in the room very low?
• Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge?
Try moving those items into the body of the fridge instead of keeping them in the
CoolSelect Zone™ drawer.
• Check that the refrigerator is level and stable.
• Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from
circulating?
• Was anything dropped behind or under the refrigerator?
• A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. This is normal and occurs
because various accessories are contracting or expanding in relation to the
temperature of the refrigerator interior.
The front corners and
• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the
sides of the appliance are
refrigerator to prevent condensation.
hot and condensation is
• Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door
occurring.
open for a long time.
Ice is not dispensing.
• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making
ice?
• Is the water line connected and the shut-off valve open?
• Did you manually stop the ice making function? Make sure Ice Type is set to
Cubed or Crushed.
• Is there any ice blocked within the ice storage unit?
• Is the freezer tAemperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water
bubbling in the
refrigerator.
There is a bad smell in
the refrigerator.
Frost forms on the walls
of the freezer.
Water dispenser is not
functioning.
• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating
through the refrigerator.
• Has a food item spoiled?
• Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is
airtight.
• Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely.
• Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation.
• Is the freezer door closed properly?
• Is the water line connected and the shut-off valve open?
• Has the water supply line tubing been crushed or kinked?
Make sure the tubing is free and clear of any obstruction.
• Is the water tank frozen because the refrigerator temperature is too low?
Try selecting a warmer setting on the main display panel.
40_ troubleshooting
DA99-02208B-02.indb 40
2014. 3. 19. �� 1:35
memo
DA99-02208B-02.indb 41
2014. 3. 19. �� 1:35
memo
DA99-02208B-02.indb 42
2014. 3. 19. �� 1:35
memo
DA99-02208B-02.indb 43
2014. 3. 19. �� 1:35
DA99-02208B-02
DA99-02208B-02.indb 44
2014. 3. 19. �� 1:35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement