Samsung 800W, 1000W User manual

Samsung 800W, 1000W User manual

Digitale Fotolijst

Gebruikershandleiding

800W

1000W

Klik

Inhoud

Veiligheidswaarschuwingen

Aan de slag

Multimedia afspelen

Door multimedia bladeren en deze beheren

Instellingen aanpassen

Appendix

Index

Lees deze handleiding grondig door zodat u weet hoe u het apparaat op de juiste manier moet gebruiken en onderhouden.

De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding behoren bij de 800W.

Instructiepictogrammen

Maak uzelf allereerst bekend met de pictogrammen in deze handleiding:

Voorzichtig - duidt op situaties waarin schade aan het apparaat of andere apparatuur kan ontstaan

Opmerking - duidt op opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

• Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze handleiding zonder toestemming van SAMSUNG

ELECTRONICS CO., LTD te kopiëren of te distribueren.

Productspecificaties en de inhoud van deze handleiding kunnen door upgrades van productfuncties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Inhoud

Veiligheidswaarschuwingen ............... 3

Aan de slag ......................................... 6

Inhoud van de doos .................................6

Kennismaking met de fotolijst ...................7

De fotolijst opstellen ...............................10

De voedingsadapter aansluiten en de fotolijst inschakelen ................................10

Basisinstellingen aanpassen ...................11

Het hoofdmenu ......................................12

De datum en tijd weergeven ...................13

Externe geheugenapparaten aansluiten ..14

Een geheugenlocatie selecteren .............15

Aansluiten op een computer ..................16

Bestanden vanaf een computer overbrengen ...........................................17

Multimedia afspelen ......................... 19

Een diavoorstelling afspelen ...................19

Video’s afspelen .....................................24

Muziek afspelen .....................................27

Door multimedia bladeren en deze beheren .................................... 29

Door bestanden bladeren .......................29

Bestanden beheren ................................30

Instellingen aanpassen .................... 33

Diavoorstellingseffecten aanpassen ........33

De datum en tijd instellen .......................33

Alarmen instellen en gebruiken ...............34

Algemene instellingen aanpassen ...........36

De fotolijst met een update bijwerken of resetten ..............................................38

Appendix ........................................... 39

Gebruik als minibeeldscherm voor een computer ...............................................39

Firmware-updates ..................................40

Problemen oplossen ..............................41

Specificaties ...........................................43

Correcte verwijdering van de fotolijst ......44

Contactgegevens van Samsung wereldwijd ..............................................45

Softwarelicentie ......................................45

Index ......................................................46

Veiligheidswaarschuwingen

WAARSCHUWING:

OPEN OF VERWIJDER NOOIT DE KAP OF DE ACHTERZIJDE VAN DE LIJST, OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

ER BEVINDEN ZICH BINNENIN GEEN ONDERDELEN DIE ONDERHOUD VEREISEN. LAAT DEZE FOTOLIJST ALLEEN DOOR

GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL ONDERHOUDEN.

HOUD DEZE LIJST TE ALLEN TIJDE UIT DE BUURT VAN OPEN VLAMMEN ZOALS KAARSEN, OM BRAND TE VOORKOMEN.

• De sleuven en openingen in de lijst zorgen voor de benodigde ventilatie. Om een betrouwbare werking te verzekeren en oververhitting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen niet worden geblokkeerd of afgedekt:

Bedek de sleuven en openingen niet.

Blokkeer de sleuven en openingen niet door de lijst op een zachte ondergrond zoals een bed, sofa of tapijt te plaatsen.

Plaats de lijst niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast zonder een goede ventilatie.

• Plaats de lijst niet bij of op warmtebronnen zoals radiatoren of in direct zonlicht.

• Zorg dat de lijst niet met water in contact komt.

Plaats de lijst niet bij waterbronnen zoals een bad of gootsteen, of op plaatsen waar er water op de lijst kan spatten of druppen. Als de lijst nat wordt, moet u deze onmiddellijk van de voeding loskoppelen en moet u contact opnemen met de dealer of een geautoriseerd onderhoudscentrum.

• Belast de stopcontacten, verlengsnoeren en adapters niet boven hun bedoelde capaciteit. Dit kan tot brand of elektrische schokken leiden.

• Leid alle stroomsnoeren uit de buurt van loopgebieden en van andere voorwerpen, zodat er niet op kan worden gestapt en ze niet kunnen worden afgeknepen door voorwerpen die er op of tegenaan worden geplaatst.

Zorg dat de snoeren bij de stekker of de adapter niet gedraaid zijn of worden afgeknepen.

• Ontkoppel de stroomvoorziening van de lijst tijdens onweer of als de lijst gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Hierdoor voorkomt u schade aan de lijst die door stroompieken kan ontstaan.

• Controleer voordat u het stroomsnoer aansluit of het vereiste voltage voor de lijst met de plaatselijke elektriciteitsvoorziening overeenstemt.

3

Veiligheidswaarschuwingen

• Steek nooit metalen voorwerpen in de open delen van deze lijst. Dit kan tot elektrische schokken leiden. Zorg dat het stroomsnoer volledig is aangesloten wanneer u de lijst gebruikt. Pak de stekker stevig beet wanneer u het stroomsnoer loskoppelt en raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan.

• Als u iets ongewoons bij de lijst opmerkt, zoals ongewone geluiden of een brandlucht, moet u de lijst onmiddellijk van het stroomnet loskoppelen en contact opnemen met de dealer of een geautoriseerd onderhoudscentrum.

• Het wordt afgeraden om de lijst op een plaats te zetten waar deze blootstaat aan veel stof, hoge of lage temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of chemische stoffen, of waar de lijst continu in bedrijf is.

• Gebruik alleen goed geaarde stekkers en stopcontacten om deze lijst aan te sluiten. Een onjuiste aarding kan leiden tot elektrische schokken of schade aan apparatuur.

• Houd deze lijst en alle accessoires buiten het bereik van kinderen.

• Plaats de lijst niet op instabiele plekken, zoals niet goed gemonteerde planken, hoekige oppervlakken of op plaatsen waar de lijst aan trillingen blootstaat.

• Laat de lijst niet vallen en stel deze niet aan harde klappen bloot. Als de lijst beschadigd raakt, koppelt u het stroomsnoer los en neemt u contact op met de dealer of een geautoriseerd onderhoudscentrum.

• Koppel het stroomsnoer altijd los wanneer u de lijst gaat reinigen. Gebruik alleen een zachte, droge doek om de lijst mee schoon te vegen. Stel de lijst niet bloot aan chemicaliën zoals was, benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insecticiden, luchtverfrissers, smeermiddelen of schoonmaakmiddelen. Hierdoor zou de afwerking van de lijst kunnen beschadigen en zou uw garantie komen te vervallen.

• Reinig het product met een zachte, droge doek.

Reinig het product nooit met brandbare stoffen zoals benzeen of verdunningsmiddel of met een natte doek.

Hierdoor zou het product kunnen beschadigen.

Kras niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp over het scherm.

Reinig het product niet door er water op te spuiten. Als er water in het product komt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of storing van het product.

Vermijd het gebruik van supersonische luchtbevochtigers in de buurt van het product. Dit kan leiden tot een witte plek op de buitenkant van het product.

4

Veiligheidswaarschuwingen

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of

Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn

2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.

5

Aan de slag

Inhoud van de doos

Digitale fotolijst Lijststeun Netsnoer* Adapter USB-kabel

Beknopte handleiding en garantie-informatie**

Cd-rom

(Gebruikershandleiding)

Afstandsbediening/

Batterij (CR2032)***

* De vorm van de stekker kan per regio verschillen.

** Afhankelijk van uw regio is garantie mogelijk niet beschikbaar.

*** In bepaalde regio’s is de batterij niet meegeleverd.

Doekje

6

Aan de slag

Kennismaking met de fotolijst

Voorzijde van de fotolijst

Sensor voor de afstandsbediening

Scherm

Aanraakknop* Beschrijving p m

De fotolijst inschakelen; de fotolijst uitschakelen (aangeraakt houden)

Menu’s openen

De aanraakknoppen vergrendelen of ontgrendelen

(aanraken en ingedrukt houden) u / d / l / r Door menu’s of items scrollen (omhoog/omlaag/links/rechts) e

Menu’s of items selecteren; geselecteerde functies uitvoeren b s

Terug naar het vorige niveau

In een willekeurig scherm een diavoorstelling afspelen; de weergavemodus tijdens een diavoorstelling wijzigen

* De beschrijvingen in deze handleiding zijn op de aanraakknoppen gebaseerd. Lees deze handleiding zorgvuldig door en gebruik de knoppen op de juiste wijze.

Het gebruik van de aanraakknoppen

• Bedien de aanraakknoppen alleen met uw vingers. Zorg dat uw handen schoon en droog zijn wanneer u de aanraakknoppen gebruikt.

Raak licht de knop aan die bij de gewenste functie hoort.

De aanraaksensor werkt op natte of vochtige plaatsen mogelijk niet goed.

Als de aanraakknoppen niet meer worden weergegeven, kunt u deze weer zichtbaar maken door het aanraakscherm licht aan te raken.

Bedek de sensor van de afstandsbediening niet. Hierdoor wordt het signaal van de afstandsbediening geblokkeerd.

• Wanneer de aanraakknoppen zijn vergrendeld, kunt u het apparaat alleen bedienen met de afstandsbediening. Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en het vervolgens weer inschakelt, blijft het apparaat vergrendeld. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, houdt u m meer dan

5 seconden ingedrukt.

7

Aan de slag

Kennismaking met de fotolijst (vervolg)

Achterzijde van de fotolijst

Luidspreker

Sleuf voor

SD-geheugenkaart

Opbergruimte lijststeun

Lijststeun

Gat voor wandbevestiging

Gat voor wandbevestiging

Luidspreker

Aansluiting voor

USB-geheugenapparaat

Aansluiting voor USB-kabel

Headsetaansluiting

Aansluiting voor adaptersnoer

8

Aan de slag

Kennismaking met de fotolijst (vervolg)

Afstandsbediening

Zorg dat u de afstandsbediening bij gebruik op de sensor in de fotolijst richt (pag. 7).

Knop Beschrijving

De fotolijst in- of uitschakelen

Het hoofdmenu openen

Menu’s openen

Terug naar het vorige niveau

De batterij van de afstandsbediening vervangen

Door menu’s of items scrollen (omhoog/omlaag/links/rechts)

Menu’s of items selecteren

In een willekeurig scherm een diavoorstelling afspelen; de weergavemodus tijdens een diavoorstelling wijzigen

De tijd en datum weergeven

Een foto tijdens een diavoorstelling draaien

De lijst met foto’s openen

De lijst met muziek openen

De lijst met video’s openen

9

Aan de slag

De fotolijst opstellen

De digitale fotolijst kan zowel staand als liggend worden gebruikt.

Berg de lijststeun in de opbergruimte weg als u deze niet gebruikt.

Druk de lijst niet naar beneden en oefen geen harde druk op de lijststeun uit, omdat de steun hierdoor zou kunnen beschadigen.

De voedingsadapter aansluiten en de fotolijst inschakelen

De vorm van de stekker kan per regio verschillen.

Als u de fotolijst wilt inschakelen, raakt u p aan, nadat u de voedingsadapter op de fotolijst hebt aangesloten. Het lampje voor p gaat branden en het hoofdmenu verschijnt. Als u de fotolijst wilt uitschakelen, houdt u p aangeraakt.

• Het licht op p

gaat na verloop van tijd automatisch uit.

10

Aan de slag

Basisinstellingen aanpassen

Wanneer u de fotolijst voor het eerst inschakelt, verschijnt het Snelle-installatiescherm. Selecteer een taal en pas de basisinstellingen van de fotolijst aan uw wensen aan.

Snelle installatie starten

Met de snelle installatie kunt u diverse instellingen maken voor uw fotolijst, zoals de Weergavemodus, Overgang diavoorstelling, Klok instellen en

Startmodus-instellingen. Wilt u starten?

Ja Nee

1

2

Scroll naar uw taal en raak e

aan.

Selecteer Ja om de instelwizard te starten.

3

Volg de aanwijzingen op het scherm om de fotolijst aan uw wensen aan te passen.

Instelling Beschrijving

ENTER TERUG AFSLUITEN

Overgang diavoorstelling

Klok instellen

Startmodus

Selecteer een overgangseffect voor diavoorstellingen

(pag. 22)

Stel de huidige datum en tijd in (pag. 13)

Selecteer de modus die bij het inschakelen van de

fotolijst wordt geactiveerd (pag. 36)

4

Als u klaar bent met de installatie, selecteert u Ja om de productgids weer te geven.

5

Neem de basisinstructies voor het gebruik van de fotolijst door en selecteer Gereed .

11

Aan de slag

Het hoofdmenu

Vanuit het scherm met het hoofdmenu hebt u toegang tot de volgende menu’s.

Lijstgeheugen

Foto’s

Muziek

Video’s

Klok

Mini Monitor

Instellingen

Menu

Foto’s

Muziek

Video’s

Klok

Mini Monitor

Beschrijving

Blader door foto’s in het interne geheugen of op een extern

geheugenapparaat en verander indien nodig de opties (pag. 29)

Luister naar muziek in het interne geheugen of op een extern

geheugenapparaat en verander indien nodig de opties (pag. 27)

Bekijk video’s in het interne geheugen of op een extern

geheugenapparaat en verander indien nodig de opties (pag. 24)

Bekijk de huidige datum en tijd (pag. 13)

Gebruik de fotolijst als extra beeldscherm voor uw computer

(pag. 39)

Pas de instellingen aan (pag. 33)

Instellingen

U kunt instellen dat bij het inschakelen van de fotolijst niet het hoofdmenu, maar een andere functie wordt geactiveerd

(Startmodus pag. 36).

Druk in het menu op s

om een diavoorstelling te starten.

12

Aan de slag

De datum en tijd weergeven

Controleer de datum en tijd of pas de instellingen van de klok aan.

▲ Klok 1

▲ Klok 3

▲ Klok 2

▲ Klok 4

1

Scroll in het hoofdmenu naar Klok en raak e aan.

De huidige datum en tijd worden weergegeven.

2

Raak m

aan en selecteer Instellingen .

3

4

Scroll naar

Klok

en raak e aan.

Scroll naar een van de volgende opties en raak e

aan.

Om de Klok instellen raakt u l of r aan om de gewenste optie te selecteren. Raak u of d aan om de waarde in te stellen.

Optie

Klok instellen

Datumnotatie

Tijdnotatie

Kloktype

Beschrijving

Stel de huidige datum en tijd in

Kies hoe de datum wordt weergegeven (YYYY.MM.DD,

MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)

Kies hoe de tijd wordt weergegeven (12-uurs, 24-uurs)

Selecteer het type klok (Klok 1~4, Klok en agenda

1~2)

Tevens kunt u het type klok wijzigen door op de afstandsbediening op de knop te drukken.

▲ Klok en agenda 1 ▲ Klok en agenda 2

13

Aan de slag

Externe geheugenapparaten aansluiten

Er kunnen USB-geheugenapparaten en SD-geheugenkaarten op de fotolijst worden aangesloten. De fotolijst ondersteunt externe geheugenapparaten met een FAT16- of FAT32-bestandssysteem.

Plaats een SD-geheugenkaart met de metalen contactpunten naar de lijst gericht. Duw de kaart naar binnen totdat deze vastklikt.

Om de SD-geheugenkaart te verwijderen, duwt u er voorzichtig op totdat de kaart uit de fotolijst loskomt.

• Vanwege de vorm en grootte van de fotolijst zijn mogelijk bepaalde USB-geheugenapparaten er niet compatibel mee.

Als u een extern geheugenapparaat aansluit terwijl de fotolijst is ingeschakeld, verschijnt er een pop-upvenster.

Als u een diavoorstelling wilt starten met de foto’s die in het externe geheugenapparaat zijn opgeslagen, selecteert u

Diavoorstelling.

Maximale capaciteit van geheugenkaarten**

SD microSD* miniSD*

SDHC microSDHC* miniSDHC*

USB

Tot 2 GB

Tot 2 GB

Tot 2 GB

Tot 32 GB

Tot 8 GB

Tot 4 GB

Tot 32 GB

* Voor het gebruik van een micro- of mini-SD-kaart is een adapter vereist.

** De capaciteit van een extern geheugen kan variëren afhankelijk van de fabrikant, omdat het is gebaseerd op het testresultaat van SAMSUNG bij de release van het apparaat.

14

Aan de slag

Een geheugenlocatie selecteren

Als er een extern geheugenapparaat is aangesloten (SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat) kunt u de bron voor de bestanden selecteren.

1

Scroll in het hoofdmenu naar de lijst met geheugenlocaties.

2

Scroll naar een van de volgende geheugenlocaties en druk op e.

Lijstgeheugen

Foto’s

Muziek

Video’s

Klok

Mini Monitor

Instellingen

Geheugenlocatie

Lijstgeheugen

SD-kaart

USB

Beschrijving

Intern geheugen

SD-geheugenkaart (extern)

USB-geheugenapparaat (extern)

Tevens kunt u de geheugenlocatie tijdens het bladeren door foto’s, muziekbestanden of video’s wijzigen door m aan te raken en

Opslagapparaat selecteren te selecteren (pag. 30).

15

Aan de slag

Aansluiten op een computer

Als u de fotolijst op een computer aansluit, kunt u bestanden overbrengen (pag. 17) of de fotolijst als een minibeeldscherm

gebruiken (pag. 39). Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel op de fotolijst aan en het grote uiteinde op de USB-aansluiting

van een computer.

USB-stekker

16

Aan de slag

Bestanden vanaf een computer overbrengen

Massaopslag

Aangesloten op de USB-poort van de pc.

Plaats of verwijder geen opslagapparaten in/ uit de fotolijst als deze op de pc is aangesloten.

U kunt naar de Mini-monitor-modus schakelen door de Framemanager te gebruiken.

Er wordt standaard een aantal bestanden op de fotolijst meegeleverd. Wanneer u onvoldoende ruimte hebt, kunt u deze bestanden gewoon verwijderen.

Als uw foto’s groot zijn, nemen ze meer geheugenruimte in beslag en wordt het voorbeeld langzamer afgespeeld. Verander de resolutie van de foto’s in 800 X 600 (voor de ‘800W’) of 1024

X 768 (voor de ‘1000W’). Of stel op de fotolijst in dat uw foto’s bij het kopiëren automatisch worden

verkleind (Kopie lijstgeheugen pag. 36).

Bestanden vanaf een computer overbrengen

1

Sluit de fotolijst via de meegeleverde USB-kabel op een

computer aan (pag. 16).

Sluit de fotolijst als deze is uitgeschakeld op de computer aan en schakel de lijst vervolgens in.

2

Selecteer

Massaopslag

.

Wanneer de fotolijst is aangesloten, verschijnt de tekst

Massaopslag’ op het scherm en verschijnt er op de computer een pop-upvenster.

Als u de fotolijst op een computer aansluit en als minibeeldscherm

gebruikt (pag. 39), moet u naar de massaopslagmodus

overschakelen via het programma Frame Manager. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van Frame

Manager.

De verwisselbare schijf wordt op de computer als ‘

800W’ of

‘ 1000W’ weergegeven. Open het station voor het desbetreffende model in Deze computer en kopieer uw foto’s.

17

Aan de slag

Bestanden vanaf een computer overbrengen (vervolg)

De fotolijst loskoppelen van een computer

Zorg dat de verbinding op de juiste manier wordt verbroken, om schade aan de fotolijst of uw bestanden te voorkomen.

1

Klik in de taakbalk van Windows op .

2

Klik op het pop-upbericht.

USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen - Station (G:)

3

Koppel de USB-kabel pas los wanneer er een bericht verschijnt waarin u wordt gemeld dat de hardware veilig kan worden verwijderd.

• Ontkoppel de USB-kabel nooit wanneer er nog bestanden worden gekopieerd. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en kan de fotolijst beschadigen.

• De verbinding wordt niet verbroken als u nog bestanden van de fotolijst op de computer geopend hebt. Sluit alle bestanden van de fotolijst en probeer het opnieuw.

18

Multimedia afspelen

Een diavoorstelling afspelen

1

Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie

( Lijstgeheugen , SD-kaart of USB ).

2

3

Scroll naar

Foto’s

en raak e aan.

Scroll naar een bestand en raak e

of s aan om een diavoorstelling af te spelen.

Als u een diavoorstelling met specifieke foto’s wilt afspelen, raakt u m

aan en selecteert u Meerdere bestanden selecteren (pag. 30).

4

U regelt het afspelen met de volgende knoppen:

Aanraakknoppen Beschrijving m d

/u l

/r e b s

Het diavoorstellingsmenu openen

Het volume van de achtergrondmuziek regelen

Naar de vorige of volgende foto gaan

De diavoorstelling onderbreken of hervatten

Terug naar het vorige niveau

De weergavemodus veranderen

19

Multimedia afspelen

Een diavoorstelling afspelen (vervolg)

▲ Alleen foto’s ▲ Foto met klok

De weergavemodus veranderen

U kunt tijdens een diavoorstelling een klok of kalender of meerdere foto’s tegelijk weergeven.

Raak tijdens een diavoorstelling herhaaldelijk s aan om de weergavemodus te veranderen.

Elke keer dat u s

aanraakt, verandert de weergavemodus

(van Alleen foto’s

→ Foto met klok → Foto met kalender →

Multiview 1

→ Multiview 2 → Multiview 3).

Stel de huidige datum en tijd in voordat u de klok of kalender weergeeft

(pag. 33).

U kunt tijdens een diavoorstelling de vorige of volgende foto bekijken door op l of r te drukken.

Met

Multiview 1-3 wijzigen alle foto’s die op het scherm worden weergegeven tegelijk wanneer u de weergavemodus verandert.

▲ Foto met kalender ▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

▲ Multiview 3

20

Multimedia afspelen

Een diavoorstelling afspelen (vervolg)

Start

Roteren

Zoom

Achtergrondmuziek

Instellingen

Aan

Uit

Muziek selecteren

Diavoorstellingsmenu’s gebruiken

U kunt diavoorstellingen bedienen en de instellingen wijzigen.

1

Raak tijdens een diavoorstelling m

aan.

2

Scroll naar een van de volgende opties en raak e

aan.

Optie Beschrijving

Start

Roteren

Het hoofdmenu weergeven

Een foto draaien (Origineel, 90°, -90°, 180°)

Zoom Een foto vergroot weergeven (x1, x2, x4)

Achtergrondmuziek

De achtergrondmuziek in- of uitschakelen

Instellingen

Het menu Instellingen openen (pag. 22)

• Op foto’s inzoomen of foto’s draaien is alleen mogelijk in de modus

Alleen foto’s of Foto met klok.

• Wanneer u inzoomt op een foto, kunt u de foto verschuiven door op u, d, l of r te drukken. Raak b aan om de zoommodus af te sluiten.

• Selecteer de achtergrondmuziek om tegelijkertijd van foto’s en muziek te kunnen genieten.

• Alle muziekbestanden in de geselecteerde muziekmap worden automatisch afgespeeld wanneer u de diavoorstelling selecteert.

3

Druk op e

als u klaar bent.

Als u in het menu Instellingen op b drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Als u de diavoorstelling wilt afspelen, drukt u op s

.

21

Multimedia afspelen

Een diavoorstelling afspelen (vervolg)

Instellingen

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Optie

Overgang diavoorstelling

Snelheid diavoorstelling

Modus diavoorstelling

Volgorde diavoorstelling

Weergavemodus

Beeldverh. diashow

Automatische rotering

Foto-info weergeven

: Aan

Snel

Normaal

Langzaam

Diavoorstellingseffecten selecteren

U kunt het overgangseffect, de afspeelmodus en de volgorde van foto’s in een diavoorstelling veranderen.

1

2

Raak tijdens een diavoorstelling m

aan.

Selecteer Instellingen .

3

Scroll naar Foto’s en raak e aan.

U kunt tevens diavoorstellingseffecten selecteren door in

Instellingen naar Foto’s te gaan.

4

Scroll naar een van de volgende opties en raak e

aan.

Optie Beschrijving

Overgang diavoorstelling

Snelheid diavoorstelling

Modus diavoorstelling

Volgorde diavoorstelling

Een overgangseffect selecteren (Geen effect,

Vervagen, Jaloezieën, Kruiskam, Dambord,

Schuiven, Vegen, Zijde, Draaien, Circel,

Rechthoeken, Diamant, Plus, Wegschuiven, Duwen,

Trap, Willekeurig)

Een snelheid voor de diavoorstelling selecteren (Snel,

Normaal, Langzaam)

Alle foto’s afspelen

: alle foto’s op volgorde van bestandsnaam

Foto’s in map : alle foto’s in de geselecteerde map op volgorde van bestandsnaam afspelen

Eén foto : de geselecteerde foto herhalen

Normaal : foto’s op volgorde van bestandsnaam afspelen

Willekeurig : foto’s in willekeurige volgorde afspelen

22

Multimedia afspelen

Een diavoorstelling afspelen (vervolg)

Instellingen

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Optie

Overgang diavoorstelling

Snelheid diavoorstelling

Modus diavoorstelling

Volgorde diavoorstelling

Weergavemodus

Beeldverh. diashow

Automatische rotering

Foto-info weergeven

Aanp.orig.

Autom.aanp.

Aanpassen aan breedte

Aanpassen aan scherm

Slide Fit

Optie Beschrijving

Weergavemodus

De weergavemodus wijzigen (pag. 20)

Beeldverh. diashow

Beeldverh. diashow

Automatische rotering

Foto-info weergeven

Aanp.orig.

: foto’s op originele grootte weergeven. Als een foto groter is dan het scherm, wordt deze met behoud van de verhoudingen aan de schermgrootte aangepast

Autom.aanp.

: foto’s worden aan de schermgrootte aangepast met behoud van de verhoudingen

(ommige delen van de foto worden mogelijk niet weergegeven)

Aanpassen aan breedte : foto’s worden aangepast aan de breedte van het scherm

Aanpassen aan scherm : foto’s worden schermvullend gemaakt

Slide Fit *: foto’s aanpassen zodat de langste zijde op het scherm past. De fotolijst scrollt automatisch door de rest van de foto’s van links naar rechts of van boven naar beneden (bijvoorbeeld een panorama- of een portretfoto) foto’s tijdens een diavoorstelling automatisch draaien zodat ze op het scherm passen (een panoramafoto zal bijvoorbeeld aan de langste kant verkleind worden totdat deze in staande weergave in het scherm past)

Instellen dat bij de diavoorstelling gegevens van elke foto worden weergegeven

* Als u in de Slide Fit-modus foto’s probeert te bekijken met een resolutie van minder dan 184 ppi, een grootte van meer dan 2600 pixels breed of 2000 pixels hoog, kunnen de foto’s er vertekend uitzien.

5

Druk op s

als u de diavoorstelling wilt afspelen.

23

Multimedia afspelen

Video’s afspelen

Pauze Volume Vorige/Volgende

Optimale videoresolutie of -codec

Video

Audio

Codec MPEG4 (*.avi)

Bit rate

Resolution

2000 Kbps

800W : 720 X 540

1000W : 720 X 540

Frame rate 30fps, CBR

Codec

Bit rate

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

Sample rate 48 KHz

Channel 2

A/V Sync

Basic

1

Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie

( Lijstgeheugen , SD-kaart of USB ).

2

3

Scroll naar Video’s en raak e aan.

Scroll naar een bestand en raak e

aan om een video af te spelen.

4

U regelt het afspelen met de volgende knoppen:

Aanraakknop Beschrijving m d

/u l

/r e b

Het videomenu openen

Het volume regelen

Terug- of vooruitspringen; terug- of vooruitspoelen in een bestand (blijven aanraken)

Het afspelen onderbreken of hervatten

Terug naar het vorige niveau

Als de fotolijst enige tijd niet wordt gebruikt terwijl er een video op pauze staat, verschijnt de schermbeveiliging. Als u weer naar het videospelerscherm wilt teruggaan, raakt u een willekeurige knop aan, met uitzondering van p.

24

Multimedia afspelen

Video’s afspelen (vervolg)

Start

Weergavemodus

Afspeelvolgorde

Herhalen

Beeldverh. video

Ondertitel code

Ondertitel sync

Ond.titel sync reset

Instellingen

: Alle video’s

: Normaal

: Aan

Aanp.orig.

Standrd

Videomenu’s gebruiken

1

2

Raak tijdens het afspelen m

aan.

Scroll naar een van de volgende opties en raak e

aan.

Optie Beschrijving

Start

Weergavemodus

Afspeelvolgorde

Herhalen

Beeldverh. video

Het hoofdmenu weergeven

Alle video’s afspelen

: alle video’s op volgorde van bestandsnaam

Video’s in map

: alle video’s in de geselecteerde map op volgorde van bestandsnaam afspelen

Eén video

: de geselecteerde video herhalen

Normaal : video’s op volgorde van bestandsnaam afspelen

Willekeurig

: video’s in willekeurige volgorde afspelen

Herhaald afspelen instellen

Aanp.orig.

: foto’s op originele grootte weergeven.

Als een foto groter is dan het scherm, wordt deze met behoud van de verhoudingen aan de schermgrootte aangepast

Aanpassen aan breedte

: foto’s worden aangepast aan de breedte van het scherm

Aanpassen aan scherm gemaakt

: foto’s worden schermvullend

25

Multimedia afspelen

Video’s afspelen (vervolg)

Start

Weergavemodus

Afspeelvolgorde

Herhalen

Beeldverh. video

Ondertitel code

Ondertitel sync

Ond.titel sync reset

Instellingen

: Alle video’s

: Normaal

: Aan

Aanp.orig.

Standrd

Optie

Ondertitel code*

Beschrijving

Selecteer de codering

Standrd : ondertitels worden gecodeerd in de taal die

• ingesteld staat in de Algemene instellingen van de fotolijst

Diverse talen: ondertiteling wordt in de bedoelde taal van

• een bestand gecodeerd

UTF-8 : ondertiteling wordt als Unicode gecodeerd (UTF-8)

Als een ondertitelingsbestand meerdere talen ondersteunt, wordt alleen de eerstvermelde taal in beeld gebracht.

De ondertitel kan verkeerd worden weergegeven als de taalinstelling onjuist is.

Ondertitel sync*

Stel de synchronisatiesnelheid van de ondertiteling in

Selecteren : de geselecteerde synchronisatiesnelheid opslaan (De geselecteerde synchronisatiesnelheid wordt ook op andere video’s toegepast. Stel de synchronisatiesnelheid opnieuw in door Subtitle Sync Reset te selecteren voordat u een andere video afspeelt)

Terug : terug naar het videomenu

Volume : het volume regelen

±0,5 sec : de synchronisatiesnelheid aanpassen

Ond.titel sync reset*

De synchronisatiesnelheid resetten

Instellingen Het menu Instellingen openen

* Dit menu verschijnt alleen als er een ondertitelingsbestand beschikbaar is.

De naam van het ondertitelingsbestand en het videobestand moeten identiek zijn. Bovendien ondersteunt de fotolijst alleen *.smi- en *.srt-bestanden. De maximale lettergrootte die wordt ondersteund is 18-punts.

Een defect ondertitelingsbestand kan problemen opleveren met het afspelen van de video.

De synchronisatiesnelheid wordt tevens gereset wanneer u de fotolijst uitschakelt en weer inschakelt.

3

Wanneer u klaar bent, raakt u b

aan.

Als u in het menu

Instellingen op b drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Raadpleeg stappen 1 - 3 in “Video’s afspelen” als u de video wilt afspelen.

26

Multimedia afspelen

Muziek afspelen

Pauze Volume Vorige/Volgende

1

Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie

( Lijstgeheugen , SD-kaart of USB ).

2

3

Scroll naar Muziek en raak e aan.

Scroll naar een bestand en raak e

aan om de muziek af te spelen.

4

U regelt het afspelen met de volgende knoppen:

Aanraakknop Beschrijving m d

/u l

/r e b

Het muziekmenu openen

Het volume regelen

Terug- of vooruitspringen; terug- of vooruitspoelen in een bestand (blijven aanraken)

Het afspelen onderbreken of hervatten

Terug naar het vorige niveau

Als de fotolijst enige tijd niet wordt gebruikt en er geen muziek wordt afgespeeld, verschijnt er een klok als schermbeveiliging. Als u weer naar het muziekspelerscherm wilt teruggaan, raakt u een willekeurige knop aan, met uitzondering van p.

Wanneer u muziekbestanden afspeelt die in een variabele bit-rate

(VBR) zijn gecodeerd, kan de afspeeltijd die op het scherm wordt weergegeven, afwijken van de werkelijke afspeeltijd.

Selecteer de achtergrondmuziek in de weergavemodus diavoorstelling om tegelijkertijd van foto’s en muziek te kunnen genieten.

27

Multimedia afspelen

Muziek afspelen (vervolg)

Start

Weergavemodus

Afspeelvolgorde

Herhalen

Instellingen

: Alle muziek

: Normaal

: Aan

Pauze Volume Vorige/Volgende

Muziekmenu’s gebruiken

1

2

Raak tijdens het afspelen m

aan.

Scroll naar een van de volgende opties en raak e

aan.

Optie Beschrijving

Start

Weergavemodus

Afspeelvolgorde

Herhalen

Instellingen

Het hoofdmenu weergeven

Alle muziek : alle muziekbestanden op volgorde van bestandsnaam afspelen

Muziek in map : alle muziekbestanden in de geselecteerde map op volgorde van bestandsnaam afspelen

Eén muziekbestand : het geselecteerde muziekbestand herhalen

Normaal : muziekbestanden op volgorde van bestandsnaam afspelen

Willekeurig : muziekbestanden in willekeurige volgorde afspelen

Herhaald afspelen instellen

Het menu Instellingen openen

3

Wanneer u klaar bent, raakt u b

aan.

Als u in het menu

Instellingen op b drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Raadpleeg stappen 1 - 3 in “Muziek afspelen” als u de muziek wilt afspelen.

28

Door multimedia bladeren en deze beheren

Door bestanden bladeren

Ga naar het menu Foto’s , Video’s of Muziek en blader door de bestanden.

Geheugenlocatie/ mapnaam/bestandsnaam

Foto’s

Lijstgeheugen • 2009 • Summer.jpg

Muziek

Lijstgeheugen • 2009 • Muziek

Titel

Nummer huidige bestand/ totaalaantal bestanden

1

Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie

( Lijstgeheugen , SD-kaart of USB ).

Artiest

2

Scroll naar

Foto’s

,

Video’s

of

Muziek

en raak e aan.

3

Raak d

, u, l of r aan om door bestanden te bladeren.

Om de bestanden in een map weer te geven, scrollt u naar de map in kwestie en raakt u e aan.

Als de fotolijst enige tijd niet wordt gebruikt, verschijnt de schermbeveiliging. In de weergavemodus muziek en video verschijnt alleen Klokmodus als schermbeveiliging. Als u de fotolijst wilt inschakelen, gebruikt u een willekeurige knop, behalve de aan/uit-knop. (Instellingen schermbeveiliging

→ pag. 37)

29

Door multimedia bladeren en deze beheren

Bestanden beheren

U kunt bestanden in het interne geheugen en op externe geheugenapparaten kopiëren en verwijderen.

Foto’s

Lijstgeheugen • 2009 • Summer.jpg

Foto Formaat

Bestandsgrootte

Datum

Start

Kopiëren

Verwijderen

Meerdere bestanden selecteren

Opslagapparaat selecteren

Instellingen

1

2

Raak tijdens het bladeren door bestanden de optie m

aan.

Scroll naar een van de volgende opties en raak e

aan.

Optie Beschrijving

Start

Kopiëren

Verwijderen

Meerdere bestanden selecteren

Opslagapparaat selecteren

Instellingen

Het hoofdmenu weergeven

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand

naar een andere geheugenlocatie kopiëren (pag. 31)

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand

verwijderen (pag. 32)

Meerdere bestanden selecteren om deze als diavoorstelling weer te geven, te kopiëren of te verwijderen

De geheugenlocatie wijzigen (pag. 15)

Het menu Instellingen openen (pag. 33)

30

Door multimedia bladeren en deze beheren

Bestanden beheren (vervolg)

Foto’s

Lijstgeheugen • 2009 • Summer.jpg

Kopiëren

Kies apparaat om foto te kopiëren.

SD-kaart

USB

Foto’s die naar de fotolijst worden gekopieerd behouden hun oorspronkelijke grootte. Als u foto’s in een optimaal formaat wilt kopiëren, selecteert u in het hoofdmenu Instellingen

→ Algemeen →

Kopie lijstgeheugen

→ Aangepast formaat

(pag. 36).

Als u kopieën maakt van foto’s met een hoge resolutie met behulp van de optie Aangepast formaat, krijgen de foto’s een lagere resolutie en een kleiner formaat. Hierdoor kunt u meer foto’s op de fotolijst opslaan.

Bestanden kopiëren

Sluit een extern geheugenapparaat (SD-geheugenkaart of USBgeheugenapparaat) op de fotolijst aan en kopieer bestanden van het externe geheugenapparaat naar de fotolijst of vice versa.

1

Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie

( Lijstgeheugen , SD-kaart of USB ).

2

3

Scroll naar Foto’s , Video’s of Muziek en raak e aan.

Scroll naar het bestand dat u wilt kopiëren en raak m

aan.

Als u alle bestanden in de map wilt kopiëren, selecteert u de map.

4

Scroll naar Kopiëren en raak e aan.

Als u meerdere bestanden wilt kopiëren, selecteert u Meerdere bestanden selecteren.

5

Selecteer een bestemming voor de bestanden.

De geselecteerde bestanden worden gekopieerd.

31

Door multimedia bladeren en deze beheren

Bestanden beheren (vervolg)

Foto’s

Lijstgeheugen • 2009 • Summer.jpg

Ja

Verwijderen

Wilt u de foto verwijderen?

Nee

Bestanden verwijderen

1

Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie

(

Lijstgeheugen

,

SD-kaart

of

USB

).

2

3

Scroll naar Foto’s , Video’s of Muziek en raak e aan.

Scroll naar het bestand dat u wilt verwijderen en raak m aan.

Als u alle bestanden in de map wilt verwijderen, selecteert u de map.

4

Scroll naar Verwijderen en raak e aan.

Als u meerdere bestanden wilt verwijderen, selecteert u Meerdere bestanden selecteren.

5

Selecteer Ja om de handeling te bevestigen.

Het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

32

Instellingen aanpassen

U kunt de instellingen van de fotolijst aan uw voorkeuren aanpassen.

Diavoorstellingseffecten aanpassen

Instellingen

1

Scroll in het hoofdmenu naar

Instellingen

en raak e aan.

Categorie

2

Foto’s

Optie

Overgang diavoorstelling : Vervagen

Scroll naar Foto’s en raak e aan.

Klok

Alarm

Snelheid diavoorstelling

Modus diavoorstelling

: Snel

: Alle foto’s

3

Selecteer diavoorstellingseffecten en pas deze aan

(pag. 22).

Algemeen Volgorde diavoorstelling : Normaal

Support Weergavemodus

Beeldverh. diashow

Automatische rotering

Foto-info weergeven

: Alleen foto’s

: Autom.aanp.

: Aan

: Aan

De datum en tijd instellen

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Instellingen

Optie

Klok instellen

Datumnotatie

Tijdnotatie

Kloktype

: DD.MM.YYYY

: 12-uurs

: Klok 1

1

2

Scroll in het hoofdmenu naar Instellingen en raak e aan.

Scroll naar Klok en raak e aan.

3

Stel de datum en tijd in en pas de klokinstellingen aan

(pag. 13).

33

Instellingen aanpassen

Alarmen instellen en gebruiken

U kunt voor belangrijke gebeurtenissen een alarm instellen en regelen.

Instellingen

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Optie

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Uit

: Uit

: Uit

: Uit

: Uit

Een nieuw alarm instellen

1

Scroll in het hoofdmenu naar

Instellingen

en raak e aan.

2

3

Scroll naar Alarm en raak e aan.

Scroll naar een leeg alarm en raak e

aan.

4

Raak d

, u, l of r aan om alarmgegevens in te stellen.

Activering

Aan

AM/PM

AM

Tijd inst.

Handmatig

Herhalen

Eenmaal

OK

Uur

12

Geluid

Geluid 1

Annuleren

Min

00

Volume

70

5

Wanneer u klaar bent, raakt u

OK

aan.

Het symbool verschijnt rechtsboven in het scherm.

Voor elk tijdstip kan slechts één alarm worden ingesteld. Dubbele alarmen worden genegeerd.

34

Instellingen aanpassen

Alarmen instellen en gebruiken (vervolg)

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Instellingen

Optie

Alarm1

Alarm1

Huidig

Alarm

OK

PM

PM

PM

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat, kunt u het met elke willekeurige knop afzetten, met uitzondering van p. Als u het alarm niet afzet, zal dit gedurende 1 minuut klinken.

Een alarm uitschakelen

1

Scroll in het hoofdmenu naar

Instellingen

en raak e aan.

2

3

Scroll naar Alarm en raak e aan.

Scroll naar het alarm dat u wilt uitschakelen en raak e aan.

4

Scroll naar

Uit

en selecteer e.

35

Instellingen aanpassen

Algemene instellingen aanpassen

Instellingen

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Optie

Snelle installatie

Taalkeuze

Helderheid

Toetsgeluid

Automatisch beeld aan/uit

Startmodus

Kopie lijstgeheugen

Screen Saver

Logo

: Nederlands

: 70

: Uit

: Start

: Origineel formaat

: Diavoorstelling

: Aan

1

2

Scroll in het hoofdmenu naar Instellingen en raak e aan.

Scroll naar Algemeen en raak e aan.

3

Scroll naar een van de volgende opties en raak e

aan.

Optie Beschrijving

Taalkeuze

Helderheid

Toetsgeluid

Automatisch beeld aan/uit

Een schermtaal selecteren

De helderheid van het scherm aanpassen

Het geluid van de knoppen instellen

De tijd instellen waarop het scherm automatisch in- of uitschakelt (u kunt het scherm bijvoorbeeld laten uitschakelen wanneer u gaat slapen of laten inschakelen wanneer u ‘s morgens opstaat)

Wanneer u deze opties instelt en het scherm is uitgeschakeld, kunt u door een willekeurige knop aan te raken, met uitzondering van p, het scherm weer inschakelen.

Als u de fotolijst uitschakelt door op p

te drukken, wordt de lijst niet automatisch ingeschakeld. Auto Picture werkt alleen als de fotolijst gepland is uitgeschakeld.

36

Instellingen aanpassen

Algemene instellingen aanpassen (vervolg)

Instellingen

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Optie

Snelle installatie

Taalkeuze

Helderheid

Toetsgeluid

Automatisch beeld aan/uit

Startmodus

Kopie lijstgeheugen

Screen Saver

Logo

: Nederlands

: 70

: Uit

: Aan

Start

Laatste modus

Diavoorstelling

Optie

Startmodus

Kopie lijstgeheugen

Screen Saver

Logo

Beschrijving

Een modus selecteren die bij het inschakelen van het scherm wordt geactiveerd

Start : starten met het hoofdmenu

Laatste modus modus

Diavoorstelling

: starten met de laatstgebruikte

: starten met een diavoorstelling

Origineel formaat : foto’s in de oorspronkelijke grootte kopiëren

Aangepast formaat : foto’s in een kleiner formaat en met een optimale schermresolutie kopiëren

Een schermbeveiliging selecteren (Diavoorstelling of

Klok)

• In de weergavemodus muziek en video verschijnt alleen Klokmodus als schermbeveiliging.

Instellen dat de achtergrondverlichting van het

Samsung-logo wordt in- of uitgeschakeld (de achtergrondverlichting wordt in de staande stand niet ingeschakeld)

37

Instellingen aanpassen

De fotolijst met een update bijwerken of resetten

Instellingen

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Optie

Software-upgrade

Reset

Productgids

Productinformatie

Open Source License

1

2

Scroll in het hoofdmenu naar Instellingen en raak e aan.

Scroll naar Support en raak e aan.

3

Scroll naar een van de volgende opties en raak e

aan.

Optie Beschrijving

Reset

Productgids

Alle instellingen en opties op de fabrieksinstellingen terugzetten (behalve de tijd en de taal)

Basisinstructies voor het gebruik van de fotolijst bekijken

Open Source

License

Open Source-licentie-informatie weergeven

38

Appendix

Gebruik als minibeeldscherm voor een computer

De fotolijst kan als minibeeldscherm (extra beeldscherm) voor een computer worden gebruikt. Installeer het programma

Frame Manager op de computer en sluit de fotolijst via de USB-kabel op de computer aan. Ga voor meer informatie naar de website van Samsung Electronics (http://www.samsung.com) en zoek op “800W” of “1000W”.

Systeemvereisten voor het gebruik van de fotolijst als minibeeldscherm

OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32-bits/64-bits)

USB: Extended Host Controller (EHCT) voor USB 2.0

RAM: 512 MB of meer

CPU: 2,4 GHz of meer

Vóór het eerste gebruik

Lees de Frame Manager User Manual om het programma naar behoren te kunnen installeren.

Gebruik de USB-kabel die met de fotolijst is meegeleverd.

Gebruik de fotolijst niet als hoofdbeeldscherm. Het scherm werkt dan mogelijk niet naar behoren.

Raak d

of u aan om de helderheid bij te stellen wanneer u de fotolijst als minibeeldscherm gebruikt.

Het scherm knippert als er onvoldoende geheugen beschikbaar is.

Als u een pictogram of venster van een programma naar het tweede beeldscherm hebt verplaatst, dient u het na gebruik weer naar het hoofdbeeldscherm terug te verplaatsen.

De fotolijst werkt mogelijk niet goed met bepaalde videokaarten. Probeer in zo’n geval of het helpt om de hardwarematige versnelling op

Geen in te stellen.

Stel als volgt de hardwarematige versnelling op Geen in: (voor Windows XP)

1. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-bureaublad en selecteer

Eigenschappen.

2. Wanneer het venster Beeldschermeigenschappen verschijnt, selecteert u

Instellingen

→ Geavanceerd → Probleemoplossing → Hardwareversnelling en sleept u de indicator naar

Geen.

Bij Windows Vista werkt het Aero 3D-effect mogelijk niet goed wanneer de fotolijst als minibeeldscherm in gebruik is en kunnen bepaalde video’s mogelijk niet in de fotolijst worden afgespeeld.

De fotolijst werkt niet als Windows Presentation Foundation-toepassing.

Als u een probleem ondervindt na de installatie, verwijdert u het programma.

Nadat u het programma hebt verwijderd, start u de computer opnieuw en installeert u het programma nogmaals. Tijdens de installatie moet de fotolijst zijn losgekoppeld.

39

Appendix

Firmware-updates

Download en installeer de nieuwste firmware van de website van Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

Instellingen

Categorie

Foto’s

Klok

Alarm

Algemeen

Support

Optie

Software-upgrade

Reset

Software-upgrade

Upgradebestanden nu ophalen.

Koppel het opslagapparaat niet los.

Upgraden…

Een back-up maken van uw bestanden (foto’s, video’s of muziek) zodat ze niet verloren gaan, voordat u de firmware bijwerkt.

-

-

-

-

Tijdens het upgraden geldt het volgende:

Koppel het externe geheugen (SD-geheugenkaart of

USB-geheugenapparaat) niet van de fotolijst los.

Raak de knoppen niet aan.

Plaats geen andere geheugenkaarten.

Schakel de fotolijst niet uit.

• U kunt controleren of de firmware met de nieuwste versie is bijgewerkt. Ga hiervoor naar

Productinformatie in Instellingen

→ Softwareupgrade.

1

Sluit het externe geheugen (SD-geheugenkaart of

USB-geheugenapparaat) op de computer aan (pag. 14).

2

Kopieer de nieuwste firmware die u hebt gedownload naar het externe geheugen.

Kopieer de firmware naar de hoofdmap van het geheugen.

3

Koppel het geheugen van de computer los en sluit het op de fotolijst aan.

4

5

Scroll in het hoofdmenu naar

Instellingen en raak e aan.

Scroll naar Support en raak e aan.

6

7

Scroll naar Software-upgrade en raak e aan.

Selecteer het externe geheugen en raak e

aan.

De firmware wordt bijgewerkt.

8

Wanneer de upgrade is voltooid, start de fotolijst automatisch opnieuw.

Verwijder het externe geheugen.

40

Appendix

Problemen oplossen

Als u problemen met het gebruik van de fotolijst ondervindt, kunt u de volgende oplossingen proberen.

Probleem

De fotolijst kan niet worden ingeschakeld.

Wanneer de fotolijst via de USB-kabel op een computer wordt aangesloten, knippert het scherm en wordt de fotolijst automatisch uitgeschakeld.

Er lekt licht langs de rand van het klokscherm.

De tijdinstelling klopt niet.

Oplossing

Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer.

Als het scherm zwart is, kan er licht te zien zijn. Dit komt door de specifieke eigenschappen van het lcd-scherm. Dit is normaal.

Wanneer de voedingsadapter gedurende lange tijd is losgekoppeld, gaan de tijdinstellingen verloren. Sluit de voedingsadapter altijd aan.

Wanneer de fotolijst wordt ingeschakeld of tijdens een diavoorstelling duurt het even voordat er een foto wordt weergegeven.

Zelfs met voldoende vrije ruimte op het interne geheugen, kunnen er geen foto’s naartoe worden gekopieerd.

Als de resolutie van een foto hoog is of het bestand groot is, kan het langer duren om de foto weer te geven.

Externe geheugens (SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat) werken niet goed.

JPEG-foto’s worden niet weergegeven.

Sommige foto’s worden niet in een diavoorstelling weergegeven.

• Als het FAT-gedeelte van het interne geheugen is beschadigd, kunnen er geen foto’s naartoe worden gekopieerd.

Maak een map in het interne geheugen om foto’s naartoe te kopiëren.

Controleer of de apparaten goed zijn aangesloten.

Controleer of de foto’s in het externe geheugen de JPEG-indeling hebben. Beschadigde bestanden worden niet weergegeven.

Het apparaat wordt mogelijk niet door de fotolijst ondersteund. Probeer een ander apparaat.

JPEG-foto’s met CMYK-kleurprofiel worden niet weergegeven.

JPEG-foto’s die met bewerkingsprogramma’s zijn bewerkt (bijv. Photoshop of Paintshop Pro) worden mogelijk niet goed weergegeven. Sla foto’s na bewerking op een computer in JPEGindeling op en speel de diavoorstelling opnieuw af.

De fotolijst kan maximaal 10.000 foto’s lezen. De overige foto’s worden niet in een diavoorstelling weergegeven.

41

Appendix

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem

De verhoudingen van een foto kloppen niet.

Het voorbeeld wordt langzaam afgespeeld.

Zelfs wanneer er maar één foto op de geheugenkaart staat of

Modus diavoorstelling op

Eén foto is ingesteld, wordt het diavoorstellingseffect op de foto toegepast.

In welke volgorde worden de foto’s op een geheugenkaart weergegeven?

De diavoorstelling start niet automatisch.

Ik kan een videobestand niet afspelen.

Ik heb de functie Automatisch beeld aan/uit geactiveerd, maar het scherm wordt niet automatisch ingeschakeld.

Ik wil de fotolijst resetten.

Oplossing

Selecteer in hoofdmenu Instellingen

→ Foto’s → Beeldverh. diashow → Aanp.orig..

Wanneer er veel foto’s zijn of de bestanden groot zijn, kan het voorbeeld langzaam worden.

Dit effect wordt toegepast om het scherm te beschermen.

De foto’s worden op bestandsnaam weergegeven, in de volgorde nummer – hoofdletter – kleine letter.

Controleer of bij Instellingen

(pag. 36).

→ Algemeen de optie Startmodus op Diavoorstelling is ingesteld

Controleer of de fotolijst de videocodec ondersteunt (pag.

41).

Als de codec niet wordt ondersteunt, moet u de video met een codec-conversieprogramma omzetten (Optimale videoresolutie of -codec

→ pag. 44).

Controleer of de tijd goed is ingesteld.

Als u p

hebt aangeraakt om de fotolijst uit te schakelen terwijl de functie Automatisch beeld aan/uit actief is, wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld. Het scherm wordt alleen automatisch ingeschakeld wanneer het via de instelling Uit-tijd automatisch was uitgeschakeld.

Selecteer Reset bij Instellingen

→ Support om de fabrieksinstellingen terug te zetten. De tijd en taal worden echter niet gereset.

42

Appendix

Specificaties

Digitale fotolijst

Modelnaam

Scherm

Type

Resolutie

Foto

Muziek

Bestandsindelingen

Video

Intern geheugen

USB

800W 1000W

8-inch TFT-lcd 10-inch TFT-lcd

800 X 600 1024 X 768

BMP

JPEG (CMYK-kleurprofielen worden niet ondersteund)

Maximaal ondersteunde resolutie is 16.000 X 16.000

Maximaal ondersteunde beeldverhouding is 1:6 tot 6:1

Mp3 (Frequentie: 8 - 48 kHz, Bitsnelheid: 8 - 320 kbps)

Videocodec

M-JPEG (*.MOV, *.AVI)

MPEG-1 (*.MPG)

Indeling gecombineerd

Container

MOV

AVI

Video

JPEG

MJPG

Audio

PCM

PCM

* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Container

MPG

Video

MPEG-1

Audio

MP2

* MP2: MPEG-1 Layer II

MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)

Container Video

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4: MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

1GB

Host (USB 2.0) / Apparaat (USB 2.0)

Audio

MP3/PCM/AC-3

AAC

Capaciteit

VGA (640 X 480),

30 Fps, 15000 Kbps

D1 (720 X 480), 30 Fps,

2000 Kbps CBR

D1 (720 X 540), 30 Fps,

2000 Kbps CBR

43

Appendix

Specificaties (vervolg)

Voeding

Algemeen

Stroom

Verbruik

Afmetingen

(W X H X D)

Extern 12 V DC

Aan: 10 W / Uit: minder dan 1 W

Met de lijststeun: 8,9 X 6,9 X 4,6 inches

(225,4 mm X 175,4 mm X 116,1 mm)

Zonder de lijststeun: 8,9 X 6,9 X 1 inches

(225,4 mm X 175,4 mm X 27,0 mm)

20,1 oz (570 g)

Aan: 11 W / Uit: minder dan 1 W

Met de lijststeun: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches

(266,9 mm X 217,0 mm X 116,1 mm)

Zonder de lijststeun: 10,5 X 8,5 X 1 inches

(266,9 mm X 217,0 mm X 27,0 mm)

26,3 oz (745 g)

Gewicht

* Het ontwerp van het product kan per model verschillen. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd.

* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

Optimale videoresolutie of -codec

Video options

Codec

Bit rate

Resolution

Frame Rate

MPEG4 (*.avi)

2000kbps

800W(720x540), 1000W(720x540)

30fps, CBR

Audio options

Codec

Bit Rate

Sample Rate

Channel

A/V Sync

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

48kHz

2

Basic

* Bovenvermelde videocodec is gebaseerd op AVI Movie-bestand.

* Bovenvermelde waarden zijn gebaseerd op AVC (Any Video Converter) en de waarden kunnen in andere videoconversieprogramma’s verschillen.

Correcte verwijdering van de fotolijst

Verwijder het product volgens de plaatselijke regelgeving en geldende wetten.

44

Appendix

Contactgegevens van Samsung wereldwijd

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot producten van Samsung, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Regio Regio

Europa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Callcenter Website

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min) www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis

Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515 www.samsung.com

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com

www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Europa

(vervolg)

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Callcenter Website

8000-7267

8-800-77777 www.samsung.com

www.samsung.com

261 03 710 www.samsung.com

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022-607-93-33 www.samsung.com

www.samsung.com

80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678) www.samsung.com

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

0848 - SAMSUNG

(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Softwarelicentie

Als u vragen of verzoeken hebt die met Open source-software te maken hebben, kunt u per e-mail contact opnemen met Samsung ([email protected]).

Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma’s die worden gedistribueerd onder de condities van de Independent JPEG Group.

Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma’s die worden gedistribueerd onder de condities van het FreeType-project.

Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma’s die worden gedistribueerd onder de condities van het OpenSSL-project.

Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma’s die worden gedistribueerd onder de condities van de MPL.

Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma’s die worden gedistribueerd onder de condities van de GPL of LGPL.

GPL-software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Klik voor meer informatie op Software License op het hoofdscherm van de cd-rom.

45

Appendix

Index

A

aanraakknoppen, 7

aansluiten

computer, 16

externe geheugenapparaten, 14

afstandsbediening, 9

alarm

afzetten, 35

instellen, 34

B

basisinstellingen, 11

bestand

bestanden beheren, 30

bestanden kopiëren, 31

bestanden overbrengen, 17

bestanden verwijderen, 32

door bestanden bladeren, 29

C

Computervereisten, 39

D diavoorstelling

achtergrondmuziek, 21

diavoorstelling afspelen, 19

draaien, 21

foto-info weergeven, 23

instellingen, 21

modus, 22 overgang, 22 snelheid, 22

verhouding, 23

volgorde, 22

weergavemodus, 20, 23

zoomen, 21 draaien, 21

E

extra beeldscherm, 39

F

firmware-updates, 40

Frame Manager, 39

G

geheugenlocatie, 15

H

helderheid, 36

hoofdmenu, 12

I

instellingen resetten, 38

K klok

datum en tijd, 13 datumnotatie, 13 tijdnotatie, 13 type klok, 13

M

massaopslag, 17

minibeeldscherm, 39

46

Appendix

Index (vervolg) muziek

herhalen, 28 instellingen, 28 modus, 28

muziek afspelen, 27

volgorde, 28

O ondertitel

ondertitel code, 26 ondertitel sync, 26 ond.titel sync reset, 26

P

problemen oplossen, 41

productverwijdering, 44

S

schermbeveiliging, 37

snelle installatie, 11

specificaties, 43

startmodus, 37

T

taal, 11, 36

U

USB-stekker, 16

V

verhouding, 23

video

herhalen, 25

instellingen, 26

modus, 25

video afspelen, 24

volgorde, 25

W

weergavemodus, 20

Z

zoomen, 21

47

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project