Samsung HT-AS720, AV-R720 User manual

Samsung HT-AS720, AV-R720 User manual
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 2
Digitale Surround
AV-ontvanger
AV-R720
HT-AS720S
DIT APPARAAT IS VERVAARDIGD DOOR:
Gebruiksaanwijzing
AH68-01989C
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 2
Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen
NL
VOORZICHTIG
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
VOORZICHTIG:
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT
APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET
GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN
ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT
REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN
DE VAKHANDEL.
VOORBEREIDING
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Laser product van klasse 1
De CD-speler is geclassificeerd als een
laser-product van klasse 1.
Als u bedieningsorganen aanpast of procedures
hanteert die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn
beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan
gevaarlijke straling.
WAARSCHUWING : NA OPENEN OF GEOPENDE
VERGRENDELING GEVAAR OP
ONZICHTBARE
LASERSTRALING. VERMIJD
BLOOTSTELLING AAN
STRALING.
Zorg ervoor dat de stroomtoevoer in uw huis overeenkomt met de identificatiesticker op de achterkant van uw toestel. Zet de speler
horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met aan alle kanten genoeg ruimte voor ventilatie (7,5-10 cm). Zorg ervoor dat
de verntilatiesleuven vrij zijn. Plaats geen apparaten boven op de versterker. Sluit de stroomtoevoer van het apparaat geheel af door
de stekker uit het stopcontact te halen, vooral wanneer u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit het stopcontact
worden gehaald. Daarom moet de stekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijk hoge
spanning staan, zodat u een elektrische schok kunt krijgen.
Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te
halen.
Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de
apparatuur beschadigen.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of
andere warmtebronnen.
Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.
Bescherm de speler tegen vocht (vazen) en hitte (haardvuur)
sterke magnetische of elektrische velden (luidsprekers). Trek
de stekker uit het stopcontact wanneer de speler niet correct
functioneert. Uw speler is niet ontworpen voor industrieel
toepassingen en uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.
Condensatie: Wanneer u het apparaat of cd's/dvd's van een
koude naar een warme omgeving brengt, zoals na vervoer in
de winter, moet u circa twee uur wachten voordat u het toestel
inschakelt, zodat de speler en de schijfjes op
kamertemperatuur kunnen komen. Zo voorkomt u ernstige
beschadigingen.
De batterij die in dit product is gebruikt, bevat
chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi
batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij
raden u aan de batterij te laten vervangen door een
deskundige.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
WAARSCHUWING : Om het gevaar op brand of een elektrische schok te verlagen mag u dit
apparaat nooit blootstellen aan regen of vocht.
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop
dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde
van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit
product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel
waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag
niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
2
3
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 4
Functies
Inhoud
NL
Dit product is een volledig digitale AV-ontvanger met digitale signaalverwerking voor een zo
laag mogelijke signaalvervorming en minimaal signaalverlies.
Dolby Pro Logic llx
Dolby Pro Logic IIx is een nieuwe technologie die afzonderlijke 7.1 kanalen levert uit 2kanaal- of multikanaalbronnen. Het levert ook modi voor muziek, film en spelletjes.
DTS 96/24
DTS is een surroundindeling die 5.1 multikanaalgeluid implementeert bij 96KHz/24bit.
Het kan bovendien de matrix 6.1 van DTS 96/24-decodersignalen reproduceren.
DOLBY DIGITAL EX
Er wordt een extra kanaal middenachter toegevoegd voor een ruimtelijker geluid in
vergelijking met standaard 5.1-kanaals Dolby Digital.
DTS (Digital Theater System)
Met DTS wordt 5.1-kanaals geluid afgespeeld met minder compressie dan Dolby Digital,
waardoor een rijkere klank ontstaat.
DTS-ES (Extended Surround)
DTS ES voegt een aanvullend middelste kanaal aan de achterkant toe dat zorgt voor
6.1 kanaalgeluid.
Het is compatibel met bestaande formaten voor DTS Digital Sound.
DTS
Hiermee wordt de digitale PCM- of de analoge stereobron weergegeven in 6.1 kanalen met
behulp van de uiterst nauwkeurige digitale DTS-matrix.
VOORBEREIDING
Digitale AV-ontvanger
VOORBEREIDING
Veiligheidsinstructies .......................................................................................................2
Voorzorgsmaatregelen ....................................................................................................3
Functies ...........................................................................................................................4
Beschrijving .....................................................................................................................6
AANSLUITINGEN
De luidsprekers aansluiten ..............................................................................................10
Externe apparaten aansluiten..........................................................................................12
Anynet+ ...........................................................................................................................16
Antenne aansluiten (FM) .................................................................................................17
BEDIENING
Voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken.....................................................................18
Digitale/analoge ingang selecteren ................................................................................19
De luidsprekermodus instellen ........................................................................................20
De luisterafstand voor de luidsprekers instellen ..............................................................22
Digitale ingang selecteren ...............................................................................................23
HDMI AUDIO instellen.....................................................................................................24
DRC (Dynamic Range Compression) instellen ..............................................................25
Testtoon .........................................................................................................................26
Het luidsprekerniveau instellen .......................................................................................28
Dolby Pro Logic IIx-modus .............................................................................................29
Dolby Pro Logic IIx-effect ................................................................................................30
NEO:6-modus instellen....................................................................................................31
EX/ES-modus instellen....................................................................................................32
De toon instellen..............................................................................................................33
SFE-modus......................................................................................................................34
Stereomodus ...................................................................................................................35
BEDIENING VAN RADIO
SFE (Sound Field Effect) door middel van 24-bits Audio DSP (Digital
Signal Processing)
Biedt een realistischer surroundgeluid bij gebruik van normale stereo geluidsbronnen.
Anynet+ (HDMI-CEC)-functie
Anynet+ is een functie waarmee u deze AV-ontvanger kunt bedienen met een
afstandsbediening van een Samsung-tv. Hiervoor sluit u de ontvanger met een
HDMI-kabel aan op een Samsung-tv. (Deze functie is alleen beschikbaar bij een
Samsung-tv en -dvd-speler die Anynet +(HDMI-CEC) ondersteunen.)
4
Luisteren naar de radio ...................................................................................................36
Voorkeuzestations instellen ............................................................................................37
RDS-Radio Data Systeem...............................................................................................38
OVERIGE INFORMATIE
Nuttige functies ..............................................................................................................40
De televisie bedienen met de afstandsbediening ...........................................................43
Uw DVD (videorecorder) bedienen met de afstandsbediening ......................................45
Voordat u de servicedienst belt .......................................................................................47
Specificaties ....................................................................................................................49
5
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 6
Beschrijving
NL
VOORBEREIDING
[ Achterpaneel ]
[ Voorpaneel ]
knop TONE CONTROL
STANDBY-indicator
Sensor AFSTANDSBEDIENING knop SURROUND
AUDIO-INGANG VOOR CD HDMI-UITGANG
AANSLUITING
FM-ANTENNE
7.1 CH ANALOGE
AUDIO-INGANG
AAN/UIT-knop
VCR VIDEOINGANG
HDMIINGANG
VIDEO-INGANG VOOR VCR (VIDEORECORDER)
VIDEO-UITGANG VOOR VIDEORECORDER
AANSLUITING VOORSTE LUIDSPREKER
AANSLUITINGEN SURROUND-LUIDSPREKER
7.1CH IN knop STEREO
VOLUMEREGELAAR
knop FUNCTION
knop INPUT MODE
knop SETUP
knop TUNNING MODE
knop SELECT( , )
AUX IN AANSLUITING
KOPTELEFOON
AANSLUITING
[ Scherm ]
OPTISCHE DIGITALE
AUDIO-INGANG VOOR DVD
DOLBY DIGITAL EX-INDICATOR
LUIDSPREKER-INDICATOR
SAT (Anynet+)OPTISCHE
AUDIO-INVOERSTEKKER
COAXIALE DIGITALE
AUDIO-INGANG VOOR CD
DIGITAL- LIVE SURROUNDINDICATOR INDICATOR
AANSLUITING MIDDELSTE LUIDSPREKER AANSLUITINGEN
SURROUNDVIDEO-UITGANG VOOR MONITOR
BACKLUIDSPREKERS
VIDEO-INGANG VOOR DVD
SAT (Kabel/satelliet/settop box) VIDEO-INGANG
SUBWOOFER AUDIO-UITGANG
VCR AUDIO-UITGANG
AUDIO-INGANG VOOR DVD
L.PCM-INDICATOR
SAT AUDIO-INGANG
INDICATOR VOOR
RADIO-ONTVANGST
INDICATOR VOOR
RADIOFREQUENTIE
DISPLAY VOORPANEEL
√√ Accessoires œœ
RADIO STEREO-INDICATOREN
DTS INDICATOR
Afstandsbediening
6
FM-antenne
Gebruiksaanwijzing
7
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 8
Beschrijving (vervolg)
NL
VOORBEREIDING
[ Afstandsbediening ]
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
TV, toets
AMP, toets
DVD, toets
VCR, toets
DIMMER, toets
AAN/UIT, toets
CIJFER-toetsen (0-9)
SLEEP, toets
SUBWOOFER, toets
EX/ES, toets
Toets voor afspelen via
EXTERN APPARAAT
MUTE, toets
1
TV VIDEO, FUNCTION, toets
CD, toets
VCR, toets
DVD, toets
Verwijder het
batterijklepje in de
richting van de pijl.
2
7.1CH, toets
SAT, toets
AUX, toets
Plaats twee 1,5V AAAbatterijen en zorg
daarbij dat deze in de
juiste richting worden
geplaatst (+ en –).
3
Plaats het klepje van
het batterijvakje weer
terug.
INGANGSMODUS, toets
MO/ST, toets
TUNER, toets
VOLUMEKNOPPEN
TUNER/CHANNEL, toets
SETUP/MENU, toets
TUNING MODE, toets
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect raken of
gaan lekken:
• Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij in dezelfde
richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.
• Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander voltage
hebben.
• Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
• Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.
Bereik van de afstandsbediening
Toets voor
VERPLAATSEN/SELECTEREN
DRC, toets
INFO, toets
NEO: 6, toets
STEREO, toets
De afstandsbediening kan worden gebruikt over een afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.
Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot 30° van de sensor voor de afstandsbediening.
TUNER MEMORY, toets
MODE, toets
EFFECT, toets
TEST TOON, toets
Toets voor RDS-selectie
SPK LEVEL, toets
SPK SELECT, toets
SFE-MODUS, toets
8
9
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 10
De luidsprekers aansluiten
Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
NL
ACTIEVE SUBWOOFER
(INGEBOUWDE VERSTERKER)
PS-AW720S
VOORSTE
(RECHTS)
PS-AF720S
Positie van AV-ontvanger
• Plaats de AV-ontvanger in een speciaal voor dat doel
bestemde standaard of rek.
Voorste luidsprekers
• Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie,
naar binnen gericht onder een hoek van
ongeveer 45°, in uw richting.
• Plaats de luidsprekers zodanig dat de tweeters
zich op dezelfde hoogte bevinden als uw oren.
• Plaats de voorkant van de voorste luidsprekers
in één lijn met de voorkant van de middelste
luidspreker of plaats ze een klein stukje vóór
de middelste luidspreker.
Middelste luidspreker
• Deze kunt u het beste installeren op dezelfde hoogte
als de voorste luidsprekers.
• U kunt de middelste luidspreker ook direct boven of
onder de TV installeren.
Subwoofer
• De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw.
U kunt deze op een willekeurige plek installeren.
HOOFDSYSTEEM
AV-R720
MODEL NAAM SYSTEEM : HT-AS720S
SBR
Surround luidsprekers
• Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie.
• Als er niet voldoende ruimte is, plaatst u deze
luidsprekers tegenover elkaar.
• Plaats ze op een afstand van 60 tot 90cm boven uw oor
en zorg ervoor dat zij iets omlaag zijn gericht.
❈ In tegenstelling tot de voorste luidsprekers en de
middelste luidspreker, worden de achterste luidsprekers
voornamelijk gebruikt voor het weergeven van
geluidseffecten en er komt dus ook niet continu geluid uit.
Achterste surround luidsprekers SBL SBR
MIDDELSTE
PS-AC720S
HOOFDSYSTEEM
VOORSTE LUIDSPREKER
MIDDELSTE LUIDSPREKER
SURROUND-LUIDSPREKER
SURROUND MIDDELSTE LUIDSPREKER
ACTIEVE SUBWOOFER
AV-R720
PS-AF720S
PS-AC720S
PS-AR720S
PS-AB720S
PS-AW720S
√ DE LUIDSPREKERKABELS AANSLUITEN
1. Draai de luidsprekerpoort los door deze linksom te draaien.
2. Plaats het kale uiteinde van de draad in de opening van de aansluiting.
3. Draai de luidsprekerpoort rechtsom om de draad vast te zetten.
• Als u twee middelste luidsprekers gebruikt, plaatst u
deze achter de luisterpositie en richt u ze naar voren.
• Plaats de surround-achterluidspreker ongeveer 70 cm
tot 1 m boven de surroundluidspreker. Deze moet een
beetje omlaag wijzen.
• Als u de luidsprekers aan een wand bevestigt,
moet u deze goed vastzetten om te voorkomen
dat ze van de wand vallen.
Subwoofer
De subwoofer met geïntegreerde 150W versterker zorgt voor een vol basgeluid.
10
SURROUND
SURROUND
MIDDELSTE (R) MIDDELSTE (L)
PS-AB720S
PS-AB720S
SR
SBL
1
2
3
SURROUND
(LINKS)
PS-AR720S
AANSLUITINGEN
SL
VOORSTE SURROUND
(LINKS)
(RECHTS)
PS-AF720S PS-AR720S
Sluit de SW OUT-aansluiting van de versterker (AV-R720) aan op de
INPUT-aansluiting van de subwoofer.
Druk op de toets POWER aan de achterkant van de subwoofer om deze in te schakelen.
Met behulp van de toets VOLUME op de subwoofer kunt u het gewenste
basniveau instellen (zie p. 28: ‘Het luidsprekerniveau instellen’ om het niveau van
de Subwoofer in het menu in te stellen).
√ De luidsprekers aansluiten
1. Houd het clipje bij de aansluiting op de achterkant van de
luidspreker ingedrukt.
2. Sluit de zwarte draad aan op de zwarte aansluiting (-) en de rode
draad op de rode aansluiting (+). Laat vervolgens het clipje los.
3. Sluit de aansluitingen aan op de achterkant van de AVontvanger. Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen
overeenkomen met de kleuren van de luidsprekeraansluitingen
op het apparaat.
Attentie!
• Houd de subwoofer buiten bereik van kinderen om te
voorkomen dat ze hun handen of voorwerpen in de opening
van de kast steken.
1
2
Zwart
Rood
• Raak nooit de luidsprekeraansluitingen aan
terwijl de stroom is ingeschakeld.
Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
• Zorg ervoor dat de draden correct zijn
aangesloten (+ en -).
• Met dit systeem kunt u 6.1/7.1 kanaalgeluid
reproduceren. Er zijn echter alleen
5.1-luidsprekers bijgeleverd.
11
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 12
Externe apparaten aansluiten
NL
Videoapparaten aansluiten
Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
SAT (Kabel/satelliet/settop box)
DVD-speler of Blu-RAY-speler
AANSLUITINGEN
• Als de externe component slechts één audio-uitgang
bevat, sluit u deze aan op de rechter of linker
audio-ingang van het hoofdsysteem.
• Sluit de rode stekker van de audiokabel aan op de rode
connector en de witte stekker op de witte connector.
of
of
TV
• Haal de stekker uit het stopcontact als u de speler voor langere tijd niet gebruikt.
• Hoewel de digitale audio-ingangen zijn gemerkt als dvd, sat en cd, kunt u uw dvd/sat/cd-speler aansluiten op de
OPTISCHE of COAXIALE digitale audio-ingang ( zo lang deze overeenkomt met de digitale audio-uitgang op uw speler).
TV
Videorecorder
12
13
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 14
Externe apparaten aansluiten
(vervolg)
NL
Audioapparaten/7.1-kanaals apparaten aansluiten
Externe apparaten aansluiten via HDMI
Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
Door verbinding te maken met de HDMI-interface (High-Definition Multimedia Interface) kunt u digitale video en audio afspelen
zonder deze naar analoog te hoeven converteren.
DVD-speler of Blu-RAY-speler
SAT (Kabel/satelliet/settop box)
AANSLUITINGEN
Cd-speler
• Aansluiten als u
Anynet+ wilt gebruiken.
TV
• Audiosignalen van het multi-/stereogedeelte van een
SACD-disc kunnen niet worden afgespeeld. Als u een
DVD wilt afspelen waarvan de auteursrechten middels
CPPM zijn beveiligd, gebruikt u een speler die CPPM
ondersteunt.
• De geluidskwaliteit van de HDMI-uitgang
(samplefrequentie en bitrate) kan worden beperkt door
het prestatieniveau van het aangesloten apparaat.
• De HDMI-aansluiting ondersteunt zowel video als audio.
U hoeft dus geen aparte geluidskabel aan te sluiten.
Ondersteuning HDCP (‘High-bandwidth Digital Content Protection System’; digitaal inhoudsbeschermingssysteem voor hoge bandbreedte)
Om via de HDMI-aansluiting digitale inhoud af te spelen, moeten zowel de aangesloten externe apparatuur als de TV HDCP (‘High-bandwidth
Digital Content Protection System’; digitaal inhoudsbeschermingssysteem voor hoge bandbreedte) ondersteunen. Dit product ondersteunt HDCP.
COMPATIBILITEIT MET EEN TV DIE HDMI ONDERSTEUNT
TV
DVD-/Blu-RAY-speler of 7.1-kanaals speler
Een TV met een HDMI-uitgang.
Video/Audio
Een TV met een DVI-D-uitgang (TV die HDCP ondersteunt)
Video
Een TV met een DVI-D-uitgang (TV die geen HDCP ondersteunt)
-
• Als u een HDMI-kabel gebruikt om een Samsung-televisie aan te sluiten op de DVD-speler, kunt u de
14
AV-ontvanger bedienen met de afstandsbediening van de televisie. Deze functie is alleen beschikbaar bij een
Samsung-tv en -dvd-speler die Anynet +(HDMI-CEC) ondersteunen.
• Controleer of de televisie het logo
bevat. Als uw televisie het logo
bevat, ondersteunt deze de
Anynet+-functie.
15
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 16
Anynet+
Externe apparaten aansluiten
(vervolg)
Anynet+ (HDMI-CEC) gebruiken
NL
AUX-component aansluiten
1 Sluit de AV-ontvanger met een HDMI-kabel aan op een Samsung-tv. (Zie pagina 15)
de Anynet+-functie in op uw televisie. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de televisie voor
2 Stel
meer informatie.)
Voor uw gemak kunt u externe apparaten die u gebruikt (camcorder, spelletjesconsole, mobiele apparatuur enzovoort),
aansluiten op de voorkant van deze eenheid.
• U kunt de AV-ontvanger bedienen met de afstandsbediening van de televisie.
,
AANSLUITINGEN
(Beschikbare knoppen voor de televisie : De knop VOLUME
)
Als u de televisie selecteert
Stel de functie Anynet+ (HDMI-CEC) op uw televisie in op <On> (Aan).
• Ontvanger : Aan : U kunt via de AV-ontvanger naar geluid luisteren.
• Ontvanger : Uit : u kunt audio afspelen via de televisie.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
camcorder
Als u de dvd-speler selecteert
Selecteer THEATER to connector (Theater naar connector) en stel de
onderstaande items in.
• View TV (Televisieweergave) : Als Anynet+(HDMI-CEC) is ingeschakeld en u selecteert View
TV (Tv kijken), schakelt de AV-ontvanger automatisch over naar SAT OPTIC2(DIGITAL IN).
MOVE
ENTER
EXIT
• Ontvanger : Aan : u kunt audio afspelen via de AV-ontvanger.
• Ontvanger : Uit : u kunt audio afspelen via de televisie.
Anynet+ uitschakelen
1. Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt geopend.
2. Druk op de toets
ENTER.
Antenne aansluiten (FM)
om ‘SPK SETUP’ te selecteren en druk vervolgens op
3. Druk op de knop …† om ANYNET+ op OFF (UIT) te zetten.
- Als u Anynet+, stelt u ANYNET+ in op ON (AAN). Zo niet, dan stelt u het in op OFF (UIT).
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de instellingenmodus.
• Wanneer u View TV (Televisieweergave) selecteert, moet u de televisie met
een digitale optische kabel aansluiten op de AV-ontvanger om het
televisiegeluid af te spelen via de AV-ontvanger.
Attentie!
• Installeer niet meer dan twee AV-ontvangers (met Anynet+ geïnstalleerd) als u een
Anynet+-verbinding aan het maken bent. Dit kan anders een fout veroorzaken.
Met Anynet+
U kunt dit apparaat bedienen, uw televisie inschakelen of een film bekijken door op de
afspeeltoets op de afstandsbediening van uw Samsung-televisie te drukken.
16
FM-antenne (meegeleverd)
FM-antenne aansluiten
1. Sluit de meegeleverde FM-antenne tijdelijk aan op de aansluiting FM 75Ω COAXIAL.
2. Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is en
bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.
17
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:31 AM
Page 18
Voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken
Digitale/analoge ingang selecteren
U kunt met deze speler luisteren naar geluid in 2 kanalen (analoog) of in Dolby Digital 5.1 kanalen.
NL
In- en uitschakelen
Sluit de stekker aan op het stopcontact.
Druk op de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening.
• De speler wordt ingeschakeld of in de standby-stand gezet.
Functies van de afstandsbediening
U kunt de versterker (deze AV-ontvanger), tv, dvd en video bedienen met deze
afstandsbediening.
Zie pagina 43 ~ 46 voor meer informatie.
Methode 1
Druk op de functietoets.
HOOFDSYSTEEM
Druk op de toets INPUT MODE.
Druk op de toets INPUT MODE.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, verschijnt een
• Elke keer dat u op deze toets drukt, verschijnt een
andere modus, in deze volgorde :
BEDIENING
Een functie selecteren
AFSTANDSBEDIENING
andere modus, in deze volgorde :
Voor DVD/SAT-functie
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens FM ➝ 7.1
MULTI CH ➝ CD ➝ DVD ➝ SAT ➝ VCR ➝ AUX geselecteerd.
Methode 2
√
√
√
√
of
Druk op de toets CD, VCR, DVD, 7.1CH, SAT, AUX of
TUNER.
• U kunt meteen de gewenste functie selecteren.
Voor CD-functie
√
• De instelling voor digitale ingang voor de DVD-, SAT- en CD-functies kan worden gewijzigd in de instelling
voor ‘DIGITAL IN’ (zie p. 23).
• U kunt alleen luisteren in Dolby Digital als u de digitale audio-uitgang van een externe audiocomponent
aansluit op de optische/coaxiale digitale audio-ingang van de speler.
18
19
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 20
De luidsprekermodus instellen
Het frequentiebereik van de luidspreker wordt afgesteld op basis van uw luidsprekerconfiguratie en de vraag of
bepaalde luidsprekers wel of niet worden gebruikt
NL
√
AFSTANDSBEDIENING
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt geopend.
op de toets
om ‘SPK SETUP’ te selecteren en
2 Druk
druk vervolgens op ENTER.
HOOFDSYSTEEM
op de toets SETUP en vervolgens op de toets
1 Druk
ENTER ( ).
op de toets
om de gewenste luidspreker te selecteren.
3 Druk
Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
•
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
deze volgorde : FRONT ➝ CEN ➝ SURR ➝ S.BACK ➝ SUB ➝ CROVR .
wordt geopend.
2 Druk op de toets
5 Herhaal stap 1-2 om de modus voor elke luidspreker in te stellen.
3 Druk op de toets
om ‘SPK SETUP’ te selecteren en
druk vervolgens op ENTER ( ).
deze volgorde : FRONT ➝ CEN ➝ SURR ➝ S.BACK ➝ SUB ➝ CROVR .
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
Druk op de toets …† om de modus (LARGE, SMALL,
4 enz.)
voor de geselecteerde luidspreker in te stellen.
De toets SPK SELECT gebruiken
5 Herhaal stap 1-2 om de modus voor elke luidspreker in te stellen.
1 Druk op de toets SPK SELECT om de gewenste luidspreker te selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in deze volgorde:
FRONT ➝ CEN ➝ SURR ➝ S.BACK ➝ SUB ➝ CROVR.
De instellingenmodus afsluiten
2 Druk op de toets …† om de modus (LARGE, SMALL, enz.)
voor de geselecteerde luidspreker in te stellen.
3 Herhaal stap 1-2 om de modus voor elke luidspreker in te stellen.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt afwisselend SUB : YES, SUB : NO
geselecteerd.
• Als FRONT is ingesteld op LARGE, kunt u voor SUB YES of NO
selecteren.
• Als FRONT is ingesteld op SMALL, wordt SUB automatisch
om de gewenste luidspreker te selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
De instellingenmodus afsluiten
De subwoofer in- en uitschakelen
Druk op de toets SUBWOOFER op de afstandsbediening.
BEDIENING
op de toets …† om de modus (LARGE, SMALL, enz.)
4 Druk
voor de geselecteerde luidspreker in te stellen.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat
de instellingenmodus.
De luidspreker instellen
LUIDSPREKER
F.SPK (voor)
C.SPK (midden)
S.SPK (surround)
SB SPK (surround middelste)
SW SPK (subwoofer)
CROVR
(crossoverfrequentie)
Mogelijke instellingen Standaardinstelling
LARGE, SMALL
SMALL
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
YES, NO
YES
60, 80, 100, 120, 150,
150Hz
180, 200 Hz
• LARGE : er worden grote luidsprekers gebruikt.
U hoort het volledige geluidsspectrum.
• SMALL : er worden kleine luidsprekers gebruikt.
• NONE : er worden geen luidsprekers gebruikt.
• YES(Subwoofer) : er wordt een subwoofer gebruikt.
• NO(Subwoofer) : er wordt geen subwoofer gebruikt.
• CROVR: selecteer de crossoverfrequentie die het beste
resultaat geeft in uw kamer.
ingesteld op YES. U kunt NO niet selecteren.
20
21
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 22
De luisterafstand voor de luidsprekers instellen
Digitale ingang selecteren
Als de luidsprekers niet op gelijke afstand van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u
de vertragingstijd van de geluidssignalen van de middelste luidspreker en de
surroundluidsprekers aanpassen.
U kunt de digitale ingang voor een DVD-/SAT-/CD-speler instellen op OPTICAL (Optisch) of COAXIAL
(Coax) afhankelijk van de aansluitingen.
√
√
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op ENTER
1 Druk
Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt
•
geopend.
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets
ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
2 Druk op de toets
om ‘DIST SETUP’ te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
3 Druk op de toets
NL
om de gewenste luidspreker te
wordt geopend.
2 Druk op de toets
om ‘DIGITAL IN’ te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
deze volgorde : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ SBR ➝ SBL ➝ S.L ➝ S.W.
selecteren.
om de functie CD, DVD of SAT te
selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend CD ➝ DVD ➝ SAT
geselecteerd.
• Voor de luidsprekers F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, SBR, SBL, S.L kunt u de
afstand tussen de luidspreker en de luisterpositie instellen van 0,3~9,0 m in
stappen van 0,3m.
4 Druk op de toets …† om de digitale ingang te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend COAXIAL ➝
OPTICAL2 ➝ OPTICAL1 geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Luidsprekerafstand instellen
Stel de afstand tussen luidspreker en luisterpositie in met intervallen van 0,3m.
• F.L (linksvoor) : 0.3m ~ 9m
• F.R (rechtsvoor) : 0.3m ~ 9m
• SBR (surround-back rechts) : 0.3m ~ 9m
• S.L (surround links) : 0.3m ~ 9m
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
• CEN (midden) : 0.3m ~ 9m
• S.R (surround rechts) : 0.3m ~ 9m
• SBL (surround-back links) : 0.3m ~ 9m
• SW (subwoofer) : 0.3m ~ 9m
• U kunt slechts één digitale ingang voor elke functie selecteren.
• Als de luisterpositie verder is dan het bereik van de luidsprekerinstellingen, stelt u
de luidsprekerafstand in op de maximumwaarde.
• Het bereik van het algehele luidsprekersysteem wordt bepaald op basis van de
afstand van de luidspreker F.L. (linksvoor) van de luisterpositie.
• Afhankelijk van de maximale vertraging van het kanaal is de afstand van de
Voorbeeld : als u voor de CD-functie COAXIAL hebt geselecteerd, kunt u
COAXIAL niet meer selecteren voor de DVD- of SAT-functies.
Functie
DVD
SAT
CD
Digitale ingang
OPTICAL1
OPTICAL2
COAXIAL
voorste luidspreker 1,5 m (5ms) en kan de surroundluidspreker worden ingesteld
tot 4,5m (15ms).
22
23
BEDIENING
4 Druk op de toets …† om de afstand tot de luidsprekers te
3 Druk op de toets
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 24
HDMI AUDIO instellen
DRC (Dynamic Range Compression) instellen
U kunt instellingen voor HDMI audio opgeven.
Deze functie kunt u gebruiken als u 's avonds laat een film met Dolby Digital-geluid wilt bekijken op
een laag volume.
Met DRC wordt de audio gecomprimeerd zodat de harde geluiden zachter worden en zachte geluiden
harder worden.
√
Voor gebruik!
• Druk op de toets INPUT MODE om HDMI1 of HDMI2 te selecteren.(zie p. 19)
• Als u Digital (Optical, Coaxial) of Analog selecteert, wordt de HDMI audio-
instelling gedeactiveerd.
NL
√
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets
ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets
ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
om ‘HDMI AUDIO’ te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
• “HDMI : AVR” wordt op het display weergegeven.
op de toets …† om HDMI audio in te stellen.
3 Druk
Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt afwisselend HDMI : AVR ➝
•
om ‘DRC’ te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
• Op het display wordt ‘DRC:STD’ weergegeven.
op de toets …† om DRC in te stellen.
3 Druk
Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DRC : STD ➝ DRC
•
: MAX ➝ DRC : MIN geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
HDMI : TV geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
De instellingenmodus afsluiten
Druk op de toets DRC.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DRC : STD ➝
DRC : MAX ➝ DRC : MIN geselecteerd.
HDMI AUDIO instellen
• AVR : Geluid wordt op dit product afgespeeld.
• TV : Geluid wordt afgespeeld op een TV die is aangesloten op de HDMI OUT-
uitgang; op dit product wordt geen geluid afgespeeld.
DRC instellen
• STD : het DRC-effect wordt ingesteld op standaard.
• MAX : het DRC-effect wordt ingesteld op maximum.
• MIN : het DRC-effect wordt ingesteld op minimum.
• Deze functie is alleen beschikbaar als zowel de video-ingang als -
uitgang HDMI ondersteunt.
• De instelling HDMI AUDIO is alleen beschikbaar als de HDMI-uitgang
is aangesloten op een TV.
• Als er geen geluid uit de televisie komt, moet u de instelling HDMI
24
voor de audio-uitgang van de SAT- of DVD-speler wijzigen in PCM.
25
BEDIENING
2 Druk op de toets
2 Druk op de toets
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 26
Testtoon
Met de testtoon kunt u de aansluiting en het geluidsniveau van de luidsprekers testen.
De testtoon automatisch laten weergeven
NL
De testtoon handmatig laten weergeven
√
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets
√
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
ENTER.
toets ENTER.
• Op het scherm verschijnt 'SETUP MODE' en het apparaat schakelt over naar
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
de instellingenmodus.
2 Druk op de toets
om ‘TEST-T AUTO’ te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
F.R ➝ S.R ➝ SBR ➝ SBL ➝ S.L ➝ S.W .
• Tijdens de testtoon kunt u op de toets …† drukken om het
geluidsniveau van de afzonderlijke luidsprekers in stappen aan te
passen van -10 naar +10 dB.
De instellingenmodus afsluiten
• Druk eenmaal op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de testtoon wordt gestopt.
De toets Test Tone gebruiken
Druk op de toets TEST TONE.
• Het testsignaal wordt automatisch als volgt weergegeven : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝
2 Druk op de toets
om ‘TEST-T MANU’ te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
3 Druk op de toets
BEDIENING
• Het testsignaal wordt automatisch als volgt weergegeven : F.L ➝ CEN ➝
wordt geopend.
om de gewenste luidspreker te
selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd
in deze volgorde : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ SBR ➝ SBL ➝ S.L ➝ S.W.
4 Druk op de toets …† om de testtoon aan uw wensen aan
te passen.
• U kunt het geluidsniveau van de luidspreker in stappen instellen van -10 tot +10dB.
• Bij –10dB is het geluid zachter en bij +10dB harder.
De instellingenmodus afsluiten
• Druk eenmaal op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en het testsignaal wordt gestopt.
S.R ➝ SBR ➝ SBL ➝ S.L ➝ S.W.
• Tijdens het klinken van het testsignaal kunt u op de toets …† drukken om het
geluidsniveau in stappen in te stellen van -10 tot +10 dB.
Testtoonweergave
• F.L (linksvoor) : -10 tot +10dB
• CEN (midden) : -10 tot +10dB
• F.R (rechtsvoor) : -10 tot +10dB
• S.R (surround rechts) : -10 tot +10dB
• SBR (surround-back rechts): -10 tot +10dB
• SBL (surround-back links): -10 tot +10dB
• S.L (surround links): -10 tot +10dB
• S.W (subwoofer): -10 tot +10dB
26
27
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 28
Het luidsprekerniveau instellen
Dolby Pro Logic IIx-modus
U kunt de balans en het niveau van de luidsprekers instellen.
Deze modus levert 7.1-geluid van een 2-kanaals geluidsbron.
√
NL
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de toets
.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens CINEMA ➝
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets
MATRIX ➝ GAME ➝ PROLOGIC ➝ MUSIC geselecteerd.
ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
2 Druk op de toets
om ‘LEVEL SETUP’ te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
3 Druk op de toets
om de gewenste luidspreker te selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
4 Druk op de toets …† om de luidsprekermodus in te stellen.
• U kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -10 tot +10dB.
• Het geluidsniveau ligt lager bij -10dB en hoger bij +10dB.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
op de toets SURROUND om de “DPL IIx MODUS” te selecteren.
1 Druk
Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DPLIIx ➝ NEO:6 ➝
•
SFE ➝ STEREO geselecteerd.
op de selectietoets ( ,
2 Druk
Telkens wanneer u de selectietoets (
).
) indrukt, wordt achtereenvolgens
CINEMA ➝ MATRIX ➝ GAME ➝ PROLOGIC ➝ MUSIC geselecteerd.
• Telkens wanneer u de selectietoets (
) indrukt, wordt achtereenvolgens
MUSIC ➝ PROLOGIC ➝ GAME ➝ MATRIX ➝ CINEMA geselecteerd.
•
De instellingenmodus afsluiten
De toets SPK LEVEL gebruiken
1 Druk op de toets SPK LEVEL om de gewenste luidspreker te selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in deze
volgorde : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ SBR ➝ SBL ➝ S.L ➝ S.W ➝ SPK LVL OFF.
2 Druk op de toets …† om het gewenste luidsprekerniveau te selecteren.
• YU kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -10 tot +10dB.
• Het geluidsniveau ligt lager bij -10dB en hoger bij +10dB.
• Wacht ongeveer 5 seconden.
Dolby Pro Logic IIx-modus
• MUSIC (Muziek) : 7.1-kanaals surroundgeluid voor digitale, analoge en bestaande
stereogeluidsbronnen, zoals CD, TAPE, FM, TV en stereo-VCR.
• CINEMA : realistisch geluid bij films.
• MATRIX : 7.1 surroundgeluid.
• GAME : meer opwindende geluidseffecten bij spellen.
• PROLOGIC : surroundeffect bij gebruik van alleen de luidsprekers linksvoor en rechtsvoor.
Testtoonweergave
• F.L (linksvoor) : -10 tot +10dB
• CEN (midden) : -10 tot +10dB
• F.R (rechtsvoor) : -10 tot +10dB
• S.R (surround rechts) : -10 tot +10dB
• SBR (surround-back rechts): -10 tot +10dB
• SBL (surround-back links): -10 tot +10dB
• S.L (surround links): -10 tot +10dB
• S.W (subwoofer): -10 tot +10dB
28
• U kunt de modus Dolby Pro Logic II niet gebruiken voor multikanaals signalen,
zoals Dolby Digital en DTS.
• Pro Logic werkt alleen bij PCM-audiosignalen met een samplefrequentie van
32KHz, 44KHz of 48KHz.
• Er komt geen geluid uit de surround-achterluidspreker als het PCM-audiosignaal
mono is.
29
BEDIENING
deze volgorde : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ SBR ➝ SBL ➝ S.L ➝ S.W.
HOOFDSYSTEEM
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 30
Dolby Pro Logic IIx-effect
NEO:6-modus instellen
Deze functie werkt alleen in de modus Dolby PRO LOGIC IIx MUSIC.
U kunt 2-kanaals geluid afspelen via een 6.1-kanaal als u naar muziek luistert of een film bekijkt.
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
1 Druk
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
2 Druk op de toets
om “
MODE” te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
op de toets
.
3 Druk
Telkens wanneer u deze toets indrukt,
•
wordt achtereenvolgens C-WIDTH ➝
DIMENSION ➝ PANORAMA
geselecteerd.
4 Druk op de toets …† om het
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
De toets
EFFECT gebruiken
1 Druk op de toets
2 Druk op de toets
MODE om de modus ‘MUSIC’ te selecteren.
EFFECT.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens C-WIDTH ➝
DIMENSION ➝ PANORAMA geselecteerd.
3 Druk op de toets …† om het gewenste Dolby Pro Logic llxeffect te selecteren.
• C-WIDTH : in te stellen van 0 tot 7.
• DIMENSION : in te stellen van -7 tot +7.
• PANORAMA : in te stellen op ON of OFF.
Dolby Pro Logic II-effect
• C-WIDTH : de breedte van het middenbeeld. Hoe hoger de instelling, des te
minder geluid komt uit de middelste luidspreker.
• DIMENSION : hiermee wordt het geluidsveld (DSP) van voor naar surround
verschoven.
• PANORAMA : uitstrekken van het stereobeeld aan de voorzijde door inzet van
de surroundluidsprekers zodat u opgaat
in het geluid.
30
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de knop NEO:6 MODE.
• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende
opties: MUSIC ➝ CINEMA.
HOOFDSYSTEEM
kort op de knop SURROUND om de NEO:6-modus te selecteren.
1 Druk
Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de
•
volgende opties: DPLllx ➝ NEO:6 ➝ SFE ➝ STEREO.
2 Druk op de knop SELECT(
,
).
• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de
volgende opties: MUSIC ➝ CINEMA.
De hoogte van het middelste geluidbeeld instellen
Als uw tv (of scherm) op een hoge muur is geïnstalleerd, kunt u de hoogte van het middelste
geluidbeeld op de voorste en middelste geluidsprekers verhogen ter compensatie.
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets ENTER.
1 Druk
Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt geopend.
2 Druk op de toets om ‘NEO:6 MODE’ te selecteren en druk
•
vervolgens op ENTER.
• “CEN : IMG : 2” wordt op het display weergegeven.
op de toets …† om het gewenste geluidsbeeld in te stellen.
3 Druk
U kunt het geluidsbeeld instellen van 0 tot 5.
•
• Met deze parameter stelt u de hoogte van het middelste beeld in via de voorste
en middelste luidsprekers. “0” is het laagste en “5” is het hoogste.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
NEO: 6-modus
Met deze modus worden 2-kanaals signalen voor een digitale matrixdecoder
met hoge precisie gedecodeerd naar 6.1-kanaals geluid.
• MUSIC: De NEO:6 MUSIC-modus is geoptimaliseerd voor het weergeven van muziek.
• CINEMA: De NEO:6 CINEMA-modus is geoptimaliseerd voor het afspelen van films.
• De NEO:6-modus kan worden gebruikt met multikanaals signalen die zijn
gecodeerd voor DTS en Dolby Digital.
• Pro Logic werkt alleen voor PCM-audiosignalen met een samplingfrequentie
van 32KHz, 44KHz of 48KHz.
31
BEDIENING
gewenste Dolby Pro Logic llxeffect in te stellen.
NL
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 32
EX/ES-modus instellen
De toon instellen
Als er surround luidsprekers aan de achterkant zijn aangesloten, kunt u met behulp van de
ingebouwde Dolby Digital Surround EX of DTS ES-decoder luisteren naar 6.1 of 7.1 mulitkanaalgeluid.
Deze functie werkt als de invoer Dolby Digital of een DTS-bron is (zoals een dvd-speler).
Het werkt niet met L.PCM en Dolby Digital 2 kanaalbronnen.
Met deze functie kunt u de toonkwaliteit van de voorste luidspreker instellen.
NL
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets
1 Druk
ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
2 Druk op de toets
om ‘EX/ES SETUP te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
• “EX/ES : AUTO” wordt op het display weergegeven.
3 Druk op de toets …† om de
gewenste EX/ES in te stellen.
• Telkens wanneer u op deze toets
drukt, EX/ES : AUTO ➝ EX/ES : ON
➝ EX/ES : OFF geselecteerd.
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
2 Druk op de toets
om 'TONE CONTROL' te
selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
3 Druk op de toets
.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend BASS ➝
TREBLE ➝ TONE : OFF geselecteerd.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
De toets EX/ES gebruiken
BEDIENING
De instellingenmodus afsluiten
• Als de modus is ingesteld op TONE : OFF, wordt de functie Toon instellen
uitgeschakeld.
op de toets …† om de gewenste toon in te stellen.
4 Druk
U kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -6 tot +10dB.
•
• Het geluidsniveau ligt lager bij -6dB en hoger bij +6dB.
Druk op de toets EX/ES.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt afwisselend EX/ES : AUTO ➝ EX/ES :
ON ➝ EX/ES : OFF geselecteerd.
• De toets EX/ES op de afstandsbediening is alleen beschikbaar als de invoerbron Dolby
Digital of DTS is.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de
instellingenmodus.
De modus EX/ES
• AUTO : Als de eenheid een geluidssignaal ontvangt dat hij herkent, selecteert hij
een optimale decoder voor weergave in 6.1 / 7.1 kanaal.
Als de versterker het geluidssignaal niet herkent, zal er niet automatisch in
6.1/7.1-kanaal worden afgespeeld.
• ON : Dolby Digital of DTS-signaal wordt afgespeeld in 6.1 / 7.1 kanaal met de Dolby
Digital Surround EX/DTS ES-decoder.
• OFF : Dolby Digital Surround EX/DTS ES-decoder wordt niet gebruikt voor afspelen.
Dolby Digital - EX
Soundtracks van films die zijn gecodeerd met Dolby Digital EX
spelen het geluid ook af via de surroundkanalen aan de
achterkant.
DTS-ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1)
Het surroundkanaal aan de achterkant is toegevoegd aan het
DTS 5.1 kanaalsysteem, voor een verbeterd gevoel van
geluidsrichting en ruimte.
Een ingebouwde DTS-ES-decoder is uitgerust met dit systeem,
dat schijven ondersteunt die zijn gecodeerd met DTS-ES Direct
en DTS-ES Matrix.
• De functie Toon instellen is alleen beschikbaar in de stereomodus.
• U kunt geen Dolby Digital-EX gebruiken in het systeem wanneer
er geen surround-achterluidsprekers zijn aangesloten.
• De modus EX/ES moet zijn ingeschakeld wanneer u discs afspeelt
die zijn gecodeerd met 6.1-kanaals Dolby Digital-EX.
• Sommige schijven die zijn gecodeerd met Dolby Digital-EX
bevatten geen identificatiesignaal. Zet in dat geval EX/ES op ON.
32
• U kunt DTS-ES niet gebruiken wanneer u geen surround-
achterluidsprekers hebt aangesloten.
33
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 34
SFE-modus
Stereomodus
De functie SFE (Sound Field Effect) gebruikt 7 verschillende DSP geluidsveldeffecten om digitaal de feitelijke
muziekomgevingen zoals een concertzaal of theater te simuleren.
U kunt deze modus selecteren wanneer u luistert via de luidsprekers linksvoor en rechtsvoor en de subwoofer.
AFSTANDSBEDIENING
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de toets SFE-modus.
Druk op de toets STEREO.
NL
• Op het scherm verschijnt “STEREO” en
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens
de stereomodus wordt geselecteerd.
HALL ➝ THEATER ➝ ARENA ➝ CLUB ➝ DOME ➝ STADIUM ➝ CHURCH
geselecteerd.
HOOFDSYSTEEM
Druk op de toets SURROUND om ‘STEREO’ te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DPLIIx ➝ NEO:6
➝ SFE ➝ STEREO geselecteerd.
• Als u op de knop STEREO op het apparaat drukt, schakelt het apparaat
over naar de stereomodus.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden.
HOOFDSYSTEEM
o = actief, – = inactief
op de toets SURROUND om de modus ‘SFE’ te
1 Druk
selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens DPLIIx ➝
NEO:6 ➝ SFE ➝ STEREO geselecteerd.
op de selectietoets( ,
2 Druk
Telkens wanneer u de selectietoets (
•
BEDIENING
Surroundmodus en ingangssignaal
).
Surroundmodus
Dolby D Surr. EX
DOLBY
(MUSIC,
CINEMA,
MATRIX,
GAME,
PRO LOGIC)
,
) indrukt, wordt
achtereenvolgens HALL THEATER ARENA CLUB DOME
STADIUM CHURCH geselecteerd.
Invoersignaal
NEO:6
(MUSIC,
CINEMA)
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden.
SFE
EX/ES
STEREO
Decoderen
Uitvoerkanaal
Output Channel
SBL SB SubW
L/R C SBR
Signaalindeling weergeven
Kanaalstatus
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Dolby D (5.1ch)
Dolby Digital 5.1
O
O
O
–
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2ch)
Pro Logic II x
O
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Dolby D (2ch Surr)
Pro Logic II x
O
O
O
O
O
DIGITAL
L.PCM (Audio)
Pro Logic II x
O
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Analog
Pro Logic II x
O
O
O
O
O
ANALOGUE
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L.PCM (Audio)
Neo:6
O
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Analog
Neo:6
O
O
O
O
O
ANALOGUE
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Dolby D (2ch)
Neo:6
O
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Dolby D (2ch Surr)
Neo:6
O
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Dolby D (2ch)
DD+SFE
O
O
O
–
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2ch Surr)
DD+SFE
O
O
O
–
O
DIGITAL
L.PCM (Audio)
SFE
O
O
O
–
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SW
Analog
SFE
O
O
O
–
O
ANALOGUE
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D Surr. EX
Dolby Digital EX
O
O
O
O
O
DIGITAL
Dolby D (5.1ch)
Dolby Digital EX
O
O
O
O
O
DIGITAL
DTS-ES
DTS-ES
O
O
O
O
O
dts, ES
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
DTS (5.1ch)
DTS-ES
O
O
O
O
O
dts
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Dolby D (2ch)
Stereo
O
–
–
–
O
DIGITAL
Dolby D (2ch Surr)
Stereo
O
–
–
–
O
DIGITAL
L.PCM (Audio)
Stereo
O
–
–
–
O
L.PCM
L.PCM 96KHz
Stereo
O
–
–
–
O
L.PCM
L, R, SW
Analog
Stereo
O
–
–
–
O
ANALOGUE
L, R, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
L/R: Luidspreker voor (links/rechts) C: Luidspreker midden SL/SR: Luidspreker achter (links/rechts) SBL/SBR: Luidspreker middenachter (links/rechts)
SW: Subwoofer
34
• De weergaven van de kanaalstatus zijn afhankelijk van de luidsprekerconfiguratie.
• De modus SFE werkt met 2-kanaalssignalen.
35
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 36
Luisteren naar de radio
Voorkeuzestations instellen
U kunt luisteren naar zenders op de gekozen band (FM) door automatisch of handmatig naar zenders te zoeken.
U kunt maximaal 30 voorkeuzestations instellen.
AFSTANDSBEDIENING
Bijv.) De frequentie FM 89,10 instellen in voorkeuze 2.
1 Druk op de toets TUNER.
2 De frequentie selecteren.
1 Druk op de toets TUNER.
2 Druk op de toets TUNING MODE om
• Automatisch afstemmen 1 :
1) Druk op de toets TUNING MODE om PRESET te selecteren.
, ) om een voorkeuzestation te selecteren.
2) Druk op de toets TUNING/CH (
• Automatisch afstemmen 2 :
1) Druk op de toets TUNING MODE om MANUAL te selecteren
2) Houd de toets TUNING/CH ( , ) ingedrukt om automatisch een
station op te zoeken.
• Handmatig afstemmen :
1) Druk op de toets TUNING MODE om MANUAL te selecteren.
2) Druk de knop TUNING/CH ( , ) kort in om de frequentie stap voor
stap te verhogen of te verlagen.
HOOFDSYSTEEM
•
1) Druk op de toets TUNING MODE om PRESET te selecteren.
2) Druk op de toets TUNING/CH ( , ) om een voorkeuzestation te selecteren.
• Automatisch afstemmen 2 :
1) Druk op de toets TUNING MODE om MANUAL te selecteren
2) Houd de toets TUNING/CH ( , ) ingedrukt om automatisch een
station op te zoeken.
• Handmatig afstemmen :
1) Druk op de toets TUNING MODE om MANUAL te selecteren.
2) Druk de knop TUNING/CH ( , ) kort in om de frequentie stap voor
stap te verhogen of te verlagen.
MANUAL te selecteren en druk
vervolgens op TUNING/CH
( , ) om 89.10 te selecteren.
• Zie stap 2 op pagina 36 voor automatisch of
handmatig afstemmen.
3 Druk op de toets TUNER MEMORY.
• Het voorkeuzenummer knippert op het scherm.
4 Druk op de toets TUNING/CH
(
,
) om voorkeuze 2 te selecteren.
• U kunt voorkeuzen instellen van 1 tot 30.
5 Druk op de toets TUNER MEMORY.
• Het voorkeuzenummer verdwijnt en de frequentie
89.10 wordt opgeslagen in voorkeuze 2.
BEDIENING VAN RADIO
1 Druk op de functietoets om FM te selecteren.
frequentie selecteren.
2 DeAutomatisch
afstemmen 1 :
NL
6 U kunt andere stations instellen door
de stappen 2 tot 5 te herhalen.
Luisteren naar een voorkeuzestation
• Druk op de toets TUNING MODE op de afstandsbediening om PRESET
(voorkeuze) te selecteren en druk op de toets TUNING/CH (
,
).
U kunt schakelen tussen mono en stereo door op de toets
MO/ST op de afstandsbediening te drukken.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend STEREO en MONO
geselecteerd.
• Als u MONO selecteert in een gebied met slechte ontvangst, wordt het ruisniveau
meestal lager.
• Deze functie is alleen in te stellen met de afstandsbediening.
36
37
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 38
RDS-Radio Data Systeem
NL
RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen
PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)
RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale
programmasignalen. Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of
informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.
Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken onder
de vooraf ingestelde zenders (zie pagina 40) door de PTY-codes op te geven.
Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt, begint de
RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.
Een programma zoeken op basis van PTY-codes
• Omschrijving van de RDS-functie
1. PTY (Program Type - Programmaclassificatie): het soort programma dat wordt uitgezonden.
2. PS NAAM (Program Service Name - Naam programmaservice): geeft de naam van
de zender weer (max. 8 tekens).
3. RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door
een zender wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.
4. CT (Clock Time - Tijd): Decodeert de klok van de FM-frequentie.
• Niet alle zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit niet
altijd op het beeldscherm.
5. TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent
dit dat er verkeersinformatie beschikbaar is.
• RDS is niet beschikbaar voor AM uitzendingen.
• RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet
correct doorgeeft of als het signaal niet krachtig genoeg is.
1
Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een
FM-zender luistert.
Op het scherm kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.
De RDS-signalen weergeven
Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.
Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende
informatie afgebeeld:
PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, wordt “PS” en vervolgens de zendernaam
weergegeven. “NO PS” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden “RT” en vervolgens de tekstberichten die door
de zender worden verstuurd weergegeven. “NO RT” wordt weergegeven als er geen
signaal wordt uitgezonden.
Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).
Tekens in het weergavevenster
Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende
tekens gebruikt.
• In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.
• In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven. Zo wordt voor
een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd “A” gebruikt.
• Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden “PS” en “RT” niet
weergegeven in het venster.
38
2
3
Druk op PTY + of PTY – totdat de gewenste
PTY-code op het scherm wordt getoond.
• Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg
van de desbetreffende code gegeven.
Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de
in de vorige stap gekozen PTY-code nog
steeds in het venster wordt weergegeven.
• Het systeem zoekt 15 vooraf ingestelde
FM-zenders af, stopt wanneer het de
geselecteerde code heeft gevonden en
stemt af op de bijbehorende zender.
Scherm
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Soort programma
• Nieuwsberichten, aankondigingen, rapportages,
aktualiteiten
• Algemene zaken, suggesties, gebeurtenissen,
documentaires, discussies en analyses
• Dagelijkse informatie, weerberichten,
consumenteninformatie, medische tips enz.
• Informatie over sportevenementen
• Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.
• Series, concerten enz.
CULTURE
• Nationale en lokale evenementen, religieuze en
wetenschappelijke programma’s, taal, theater
enz.
SCIENCE
• Natuurwetenschappelijke en technologische
programma’s
VARIED
• Populaire programma’s en amusement (zoals
spelprogramma’s, interviews, komedies, satires
enz.)
POP M
• Popmuziek
ROCK M
• Rockmuziek
M.O.R.M
• Huidige muziek die ook wel “easy listening”
wordt genoemd.
LIGHT M
• Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang
koormuziek
CLASSICS
• Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen,
symfonieën, kamermuziek en opera
OTHER M
• Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.
WEATHER
• Weer
FINANCE
• Financiën
CHILDREN
• Kinderprogramma’s
SOCIAL A
• Sociale kwesties
RELIGION
• Godsdienst
PHONE IN
• Inbellen
TRAVEL
• Reizen
LEISURE
• Vrije tijd
JAZZ
• Jazzmuziek
COUNTRY
• Countrymuziek
NATION M
• Volksmuziek
OLDIES
• Oude hits
FOLK M
• Folkmuziek
DOCUMENT
BEDIENING VAN RADIO
Welke informatie kunnen RDS-signalen bevatten?
Denk, voordat u begint, aan het volgende...
• De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd
voor vooraf ingestelde zenders.
• Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het
zoeken te onderbreken.
• Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de
volgende stappen. Als de instelling wordt
geannuleerd voordat u gereed bent, moet u
opnieuw bij stap 1 beginnen.
• Controleer, voordat u op de knoppen op de
afstandsbediening drukt, of u de juiste
FM-zender hebt geselecteerd met de
afstandsbediening.
• Documentaires
39
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 40
Nuttige functies
NL
Sluimerfunctie
Resetfunctie
U kunt een tijdstip instellen waarop de speler moet worden uitgeschakeld.
Druk op de toets SLEEP.
• Achtereenvolgens wordt SLEEP : OFF ➝ 15 ➝ 30 ➝ 45 ➝ 60 ➝ 90 ➝ 120M(MIN)
geselecteerd.
AFSTANDSBEDIENING
op de toets MUTE.
1 Druk
Op het scherm verschijnt MUTE.
2 Druk vijfmaal op de toets “0” en druk op de ENTER-toets.
•
De sluimerfunctie controleren
Druk op de toets SLEEP.
• De resterende tijd alvorens de speler wordt uitgeschakeld wordt op het scherm
weergegeven.
• Als u de toets nogmaals indrukt, wordt de eerder ingestelde sluimertijd gewijzigd.
• “INITIAL : NO” wordt op het display weergegeven.
op de toetsen …† om “YES” te selecteren.
3 Druk
De speler wordt na 5 seconden automatisch weer ingeschakeld.
•
De sluimerfunctie uitschakelen
• Druk op de toets SLEEP totdat SLEEP : OFF op het scherm verschijnt.
Dempfunctie (mute)
Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of de telefoon gaat.
Druk op de toets MUTE.
• Op het scherm verschijnt MUTE.
Om weer geluid weer te geven
HOOFDSYSTEEM
1 Schakel het toestel uit en houd de toets SELECT(
)
langer dan 5 seconden ingedrukt.
• Het indicatielampje POWER STANDBY begint te knipperen.
Attentie!
• De resetfunctie wist alle opgeslagen instellingen.
• Gebruik deze functie alleen indien noodzakelijk.
Druk nogmaals op de knop MUTE.
• De aanduiding MUTE verdwijnt en het geluid wordt weer weergegeven.
OVERIGE INFORMATIE
• De sluimerfunctie, dempfunctie en de functie voor
scherminstellingen kunnen alleen worden bediend met de
afstandsbediening.
40
41
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 42
Convenient functions (cont’d)
De televisie bedienen met de afstandsbediening
NL
Het scherm instellen
U kunt de helderheid van het scherm instellen.
Druk op de toets DIMMER.
1
Druk op de toets TV om de
afstandsbediening in de TV-modus te zetten.
2
Druk op de toets POWER om de televisie
in te schakelen.
3
Wijs met de afstandsbediening in de
richting van de televisie.
4
Houd de toets POWER ingedrukt en
voer de code in die correspondeert met
het merk van uw televisie.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt de helderheid van het scherm
gewijzigd.
Een hoofdtelefoon gebruiken
U kunt een hoofdtelefoon gebruiken (niet meegeleverd) als u alleen wilt luisteren.
Als u de hoofdtelefoon aansluit op de
hoofdtelefoonaansluiting, kunt u naar muziek luisteren.
• Als de code overeenkomt met de code van de televisie, wordt de
televisie uitgeschakeld.
• Als meerdere codes worden vermeld voor het merk van uw televisie,
probeert u deze een voor een om te bepalen welke code werkt.
OVERIGE INFORMATIE
5
Als u de televisie kunt in- en uitschakelen door
de toets POWER op de afstandsbediening in te
drukken, is de instelling voltooid.
• U kunt nu de toetsen TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU en
de cijfertoetsen (0-9) gebruiken.
• Zet het volume niet te hoog wanneer u via de hoofdtelefoon luistert.
Anders kunt u uw gehoor beschadigen.
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige tv-merken. Ook is het
mogelijk dat sommige functies niet werken op uw televisie.
• De afstandsbediening is standaard ingesteld voor Samsung-televisies.
42
43
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 44
De televisie bedienen met de afstandsbediening
(cont’d)
Uw DVD-speler of videorecorder
bedienen met de afstandsbediening
Codelijst voor TV-merken
Merk
Codenummer
44
Merk
LUXMAN
LXI (SEARS)
MAGNAVOX
MARANTZ
MATSUI
MGA
MITSUBISHI/MGA
MTC
NEC
NIKEI
ONKING
ONWA
PANASONIC
PENNEY
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMPO
SAMSUNG
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SONY
SOUNDESIGN
SPECTRICON
SSS
Codenummer
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
040, 054
054
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
Merk
SYLVANIA
SYMPHONIC
TATUNG
TECHWOOD
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
VIDTECH
VIDECH
WARDS
YAMAHA
YORK
YUPITERU
ZENITH
ZONDA
DONGYANG
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
Codenummer
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
003, 015, 018, 025
018, 040
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
108
108
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
1
Druk op de toets DVD om de
afstandsbediening in de DVD-modus te
zetten.
• Als u uw videorecorder wilt bedienen, drukt u op de toets VCR om de
afstandsbediening in de VCR-modus te zetten.
2
Druk op de toets POWER om de DVD
(videorecorder) in te schakelen.
3
Wijs met de afstandsbediening in de
richting van de DVD (videorecorder).
4
Houd de toets POWER ingedrukt en voer
de code in die correspondeert met het merk
van uw DVD (videorecorder).
• Als de code overeenkomt met de code van de DVD (videorecorder),
wordt de DVD (videorecorder) uitgeschakeld.
• Als meerdere codes worden vermeld voor het merk van uw DVD
(videorecorder), probeert u deze een voor een om te bepalen welke code
werkt.
5
Als u de DVD (videorecorder) kunt in-en
uitschakelen door de toets POWER op de
afstandsbediening in te drukken, is de
instelling voltooid.
OVERIGE INFORMATIE
ADMIRAL (M.WARDS) 056, 057, 058
A MARK
001, 015
ANAM
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
AOC
001, 018, 040, 048
BELL & HOWELL (M.WARDS) 057, 058, 081
BROCSONIC
059, 060
CANDLE
018
CETRONIC
003
CITIZEN
003, 018, 025
CINEMA
097
CLASSIC
003
CONCERTO
018
CONTEC
046
CORONADO
015
CRAIG
003, 005, 061, 082, 083,
084
CROSLEX
062
CROWN
003
CURTIS MATHES 059, 061, 063
CXC
003
DAEWOO
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
DAYTRON
040
DYNASTY
003
EMERSON
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084,
085
FISHER
019, 065, 103
FUNAI
003
FUTURETECH
003
GENERAL ELECTRIC (GE) 006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
HALL MARK
040
HITACHI
015, 018, 050, 059, 069
INKEL
045
JC PENNY
056, 059, 067, 086
JVC
070
KTV
059, 061, 087, 088
KEC
003, 015, 040
KMC
015
LG (GOLDSTAR) 001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
NL
• U kunt nu de toetsen DVD (videorecorder) POWER, VOLUME,
PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU en de cijfertoetsen (0-9)
gebruiken.
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken DVD (videorecorder).
Ook is het mogelijk dat sommige functies niet werken op uw DVD (videorecorder).
• De afstandsbediening is standaard ingesteld voor Samsung-DVD's (VCR's).
45
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 46
Uw DVD-speler of videorecorder bedienen
met de afstandsbediening (vervolg)
Codelijst voor merken videorecorders
Merk
ADMIRAL (M.WARDS)
AWIA
AKAI
ANAM
AOC
AUDIO DYNAMIC
BELL & HOWELL(M.WARDS)
BROKSONIC
CANON
CAPEHART
CITIZEN
CRAIG
CRITERION
CURTIS MATHES
DAEWOO
DAYTRON
DBX
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC (GE)
GO VIDEO
HARMAN KARDON
HITACHI
JVC
KENWOOD
LG (GOLDSTAR)
LXI (SEARS)
MAGIN
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
46
Merk
MEI
MEMOREX
MINOLTA
MITSUBISHI/MGA
MTC
MULTITECH
NEC
OLYMPIC
OPTIMUS
ORION
PANASONIC
PENNEY
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RICO
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMSUNG
SANYO
SANSUI
SCOTT
SEARS
SHARP
SINGER
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SHINTOM
SONY
STS
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
NL
Symptoom
Codenummer
001, 033
001, 025, 033, 054, 091,
100
020, 021, 062
068, 069, 070, 101, 102
072
044, 057, 069
019, 047, 052, 057, 092
049, 091
101
103
001, 004, 033, 049, 067,
091, 107
019, 020, 072
001, 020, 021, 033, 062
001, 033, 046, 049, 091,
094
001, 030, 033, 049, 050,
066, 091
025
049
011
001, 033, 049, 067, 091,
107, 108
036
001, 020, 021, 031, 032,
033, 049, 051, 062, 066,
070, 091, 104
001, 009, 025, 033,
044, 048, 054, 091,
101, 105
000, 006, 031, 032, 057,
058, 071, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079,
080, 081
008, 009, 046, 048, 050,
054, 058, 093, 100
092
006, 051, 054, 057, 069,
070, 100, 101
020, 021, 025
043, 105, 106
096
043, 044, 054, 100, 106
096
034, 035, 036, 037, 038,
039, 040, 041, 042,082,
083, 084, 085, 086
020
001, 033, 044, 049, 066,
091
044
009
Merk
TASHIRO
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TOSHIBA
TOTEVISION
TAEKWANG
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Codenummer
050
047, 052, 092
044, 047, 052, 092
001, 033, 049, 091
001, 025, 033
006, 051
025, 072
087
072
019
019
072
001, 020, 031, 032, 033,
043, 050, 054, 072, 100,
105, 106, 109
019, 047,048, 052, 092,
019, 047,048, 052, 092
Codelijst voor merken dvd-spelers
Merk
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
MARANTZ
Codenummer
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
Controle
De eenheid kan niet
worden ingeschakeld.
• Is het netsnoer aangesloten op het
Een bepaalde functie werkt niet als op de
daarvoor bestemde knop wordt gedrukt.
• Kan het systeem statisch geladen zijn?
stopcontact?
component correct aangesloten?
• Staat Mute (dempen) aan?
• Staat de volumeregeling op de laagste stand?
• Zijn de luidsprekers ingesteld op
NONE?
• Ziet u het bericht “NOT SUPPORT”
wanneer u een MPEGgeluidsbestand afspeelt?
Een afbeelding wordt niet op het • Is de externe component correct
scherm weergegeven wanneer de aangesloten?
tv-functie is geselecteerd.
Afstandsbediening werkt
niet.
• Zijn de batterijen uitgeput?
• Is de afstand tussen afstandsbediening
Het geluid van de linkeren rechterkanalen is
omgekeerd.
• Is de linker-/rechterluidspreker of de
Kan geen
radioprogramma’s
ontvangen.
• Is de FM-antenne correct aangesloten?
De achterste luidspreker
geeft geen geluid.
De middelste luidspreker
geeft geen geluid.
• Steek de stekker in het stopcontact.
• Verwijder de stekker en plaats deze
opnieuw.
• Zijn de luidsprekers en de externe
Er is geen geluid.
Oplossing
en hoofdsysteem correct?
linker/rechter ingang/uitgang correct
aangesloten?
• Sluit het apparaat op correcte wijze aan.
• Druk op de knop Mute om de functie te annuleren.
• Pas het volume aan.
• Raadpleeg pagina’s 20 -21 voor selectie van
LARGE, SMALL of YES.
• De bestandsindeling MPEG wordt niet ondersteund.
Wijzig het audioformaat van het
bronapparaat (Blu-RAY-speler) naar PCM.
• Sluit dit apparaat correct aan.
• Vervang de batterijen.
• Gebruik op korte afstand.
• Controleer het linker-/rechterkanaal en zorg
dat het goed is aangesloten.
• Sluit de antenne op correcte wijze aan.
OVERIGE INFORMATIE
HQ
INSTANT REPLAY
JCL
JCP
JC PENNY
Codenummer
043, 106
044, 045, 046
088, 089, 090
001, 002, 003, 004, 005,
033
091
019, 047, 092
048, 093
092, 094, 095
001, 033, 049, 091
011
050
050, 072, 096
051
001, 031, 032, 033, 044,
091
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 046, 051,
091
011
019, 047, 052, 092
025, 031, 032, 044, 046,
094, 095, 097, 098, 099
009, 048, 053, 054, 055,
100
044
001, 031, 032, 033, 056,
091
059, 060, 061
019
020, 021, 049, 054, 062,
100
051
001, 033, 049, 091
001, 033
025
047, 048, 052, 062, 091,
092
001, 033, 047, 052, 063,
064, 065, 092
047, 050, 052, 092
019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028,
029, 030, 050
020, 025, 044, 048, 050,
053, 054, 055, 062, 100
072
001, 031, 032, 033, 049,
066, 067, 091
001, 019, 033, 047, 052,
092, 110
025, 050
Voordat u de servicedienst belt
• Als het ingangssignaal van de antenne zwak
is, moet u de FM-antenne aanbrengen op
een plaats met betere ontvangst.
• Is de achterste luidspreker correct
• Zie pagina 12-13 voor de juiste
aangesloten?
• Is S.SPK (achter) ingesteld op NONE
in de luidsprekerinstellingen?
• Is de Surround-modus ingesteld op
Stereo?
aansluitingen.
• Raadpleeg pagina’s 20-21 voor selectie
van LARGE of SMALL.
• Is de middelste luidspreker correct
• Raadpleeg pagina’s 10-11 voor een
aangesloten?
• Is C.SPK (midden) ingesteld op NONE
in de luidsprekerinstellingen?
• Is de Surround-modus ingesteld op
Stereo?
correcte aansluiting.
• Raadpleeg pagina’s 20-21 voor selectie van
LARGE of SMALL.
• Raadpleeg pagina’s 29-35 voor selectie van
een andere Surround-modus.
• Zie pagina 29-35 voor het selecteren van
de juiste surroundmodus.
47
AV-R720 GB-NL
2007.10.5
10:32 AM
Page 48
Voordat u de servicedienst belt
Specificaties
(cont’d)
Symptoom
NL
Controle
• Zijn de surround-
Er komt geen geluid uit de
surroundachterluidsprekers.
Kan de EX/ES-modus niet
selecteren.
Kan de Dolby Pro Logic llxmodus niet selecteren.
Kan de NEO:6-modus niet
selecteren.
Er is geen geluid te horen bij
het afspelen van dvd’s die zijn
gecodeerd met DTS.
achterluidsprekers correct
aangesloten?
• Is de luidspreker SB SPK
(middenachter) ingesteld op NONE
in de luidsprekerinstellingen?
• Is de Surround-modus ingesteld
op EX/ES?
Oplossing
• Raadpleeg pagina’s 10-11 voor een
correcte aansluiting.
van LARGE of SMALL.
• Raadpleeg pagina 32 voor selectie van
de Surround-modus EX/ES.
• Raadpleeg pagina’s 20-21 voor selectie van
NONE in de luidsprekerinstellingen?
• Is het ingangssignaal op de juiste wijze
geselecteerd?
• Gebruik een 7.1-kanaals externe
• Is het ingangssignaal op de juiste wijze
• Selecteer 2-kanaals Dolby Digital, PCM en
• Is het ingangssignaal op de juiste wijze
ALGEMEEN
• Raadpleeg pagina’s 20-21 voor selectie
• Is SB SPK (middenachter) ingesteld op
geselecteerd?
Voeding
Stroomverbruik stand-by
LARGE of SMALL.
component.
FM-TUNER
analoog ingangssignaal.
• Gebruik PCM en analoog ingangssignaal.
geselecteerd?
• Is analoge invoer geselecteerd?
• Controleer of de DVD-speler juist is
VERSTERKER
aangesloten en raadpleeg pagina 24 om de
digitale invoer te selecteren.
FREQUENTIE
WEERGAVE
Oververhittingsbeveiliging
• De beveiligingsfunctie wordt ingesteld als de speler of transformator
oververhit raakt.
Op het scherm verschijnt "
" (beveiliging).
Deze functie treedt in werking :
- Als de luidsprekeraansluiting is kortgesloten
- Als de luidsprekerkabel is kortgesloten
- Als er geen probleem meer is wanneer u de speler inschakelt nadat
deze is uitgeschakeld, verdwijnt de beveiligingsaanduiding van het
scherm en werkt de speler weer normaal.
• Als de beveiligingsaanduiding weer op het
scherm verschijnt, moet u controleren of de
luidsprekeraansluiting is kortgesloten voordat
u de speler weer inschakelt.
VIDEOUITGANG
HOOFDSYSTEEM
Subwoofer
Gewicht
Afmetingen (B x H x D)
Gebruikstemperatuur
Gebruiksluchtvochtigheid
Frequentiebereik
Gevoeligheid
Signaal-ruisverhouding
Vervorming
Stereoscheiding
Tuner-uitvoer
Nominale uitgangsspanning
Luidspreker voor (links en rechts)
Middelste luidspreker
Surround-luidspreker (links en rechts)
Surround middelste luidspreker
Ingangsgevoeligheid/-impedantie
Signaal-ruisverhouding (Analoge invoer)
Scheiding (1 kHz)
Analoge invoer
Digitale invoer
TV-systeem
Ingangsniveau/-impedantie
Uitgangsniveau/-impedantie
Beeldfrequentie video
Signaal-ruisverhouding
Luid-spreker
Voor/Surround/Surround middelste luidspreker
Impedantie
4Ω x 6
100W
Luidspr Continu ingangsniveau
eker Maximaal ingangsniveau
200W
Afmetingen (B x H x D)
100 x 270 x 97 mm
Gewicht
1,4 Kg/1,2 Kg/1,2 Kg
Midden luidspreker
4Ω
100W
200W
390 x 90 x 94 mm
1,4 Kg
OVERIGE INFORMATIE
Beveiligingsfunctie
Stroomverbruik
230V, 50 Hz
0,9W
100W
90W
5,8 kg
430 x 145 x 350 mm
+5°C tot +35°C
10% tot 75%
87,5 tot 108,0 MHz
12dBf
MONO/STEREO 55/55 dB
MONO/STEREO 0,3/0,8%
30 dB
1 kHz, 75 kHz Dev
20 Hz tot 20 kHz/THD = 1%
4Ω 100W/kanaal
4Ω 100W/kanaal
4Ω 100W/kanaal
4Ω 100W/kanaal
450mV/47kΩ
80 dB
60 dB
20 Hz tot 20 kHz (±3 dB)
20 Hz tot 44 kHz (±3 dB)
NTSC/PAL
1Vp-p/75 Ω
1Vp-p/75 Ω
5 Hz tot 10 MHz (-3 dB)
60dB
Subwoofer
8Ω
150W
300W
311 x 378 x 443 mm
14,4 Kg
❈ S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd volgens de AES
(Audio Engineering Society)-richtlijnen.
48
49
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot Samsung producten hebben, neem dan a.u.b. contact op met de
SAMSUNG klantenservice.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement