Samsung HW-C470 User manual
HW-C470
Crystal Surround Air Track
(Active Speaker-systeem)
gebruikershandleiding
ongekende mogelijkheden
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product op
www.samsung.com/register
voor meer volledige service.
programmaonderdelen
Active Speaker-systeem
Dit apparaat is uitgerust met het Active Speaker-systeem dat een uitstekende geluidskwaliteit levert in één apparaat.
Voor dit apparaat is geen satellietluidspreker of kabel nodig zoals bij de meeste gangbare systemen voor
surroundgeluid.
De multifunctionele afstandsbediening
De meegeleverde afstandsbediening kan worden gebruikt om de televisie te bedienen die op dit apparaat is
aangesloten.
De afstandsbediening heeft een sneltoets voor televisie, waarmee u door een simpele druk op de knop verschillende
handelingen kunt uitvoeren.
U kunt met deze multifunctionele afstandsbediening het volume aanpassen, het kanaal wijzigen of het
navigatiemenu van de televisie aanpassen.
De modus Speciaal geluidsveld
U kunt uit 7 verschillende geluidsmodi kiezen (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC en PASS
(Original Sound)), afhankelijk van het type inhoud dat u wilt afspelen.
Compatibiliteit met de technologieën
Dit apparaat gebruikt decoders die compatibel zijn met Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) en SFE (Sound
Field Effect).
− Dolby Digital
D
it is het standaardformaat voor audiosignaal dat voor dvd's en andere, uitsluitend digitale media wordt
gebruikt.
Deze surroundtechnologie levert digitale audio van grote kwaliteit tot 5.1 discreetkanalen voor een gericht en
realistischer effect.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS levert een discreet 5.1 CH-digitaal audiosignaal voor zowel inhoud voor muziek als film en gebruikt
minder compressie dan Dolby Digital voor een voller geluid.
− SFE (Sound Field Effect) door middel van 32-bits digitale signaalverwerking voor audio.
Biedt een realistischer surroundgeluid bij gebruik van normale stereo geluidsbronnen.
Draadloze subwoofer
De draadloze module van Samsung gebruikt geen kabels tussen het hoofdapparaat en de subwoofer meer.
In plaats daarvan maakt de subwoofer verbinding met een compacte draadloze module die met het hoofdapparaat
communiceert.
Draadloze dockstandaard voor iPod/iPhone
U kunt van geluid van hogere kwaliteit genieten via de luidspreker als u het audiosignaal van de iPod/iPhone
verzendt via een draadloze zender.
nl
Meegeleverde onderdelen
Controleer de onderstaande meegeleverde accessoires.
Optische kabel
Audiokabel
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
Gebruikershandleiding
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
Afstandbediening
/ Batterijen (formaat AAA)
Muurbevestiging
CH
AR
GE
Draadloze dockstandaard voor iPod/iPhone: HT-WDC10
CH
AR
GE
CH
CH
AR
LI
NK
ARG
E
GE
LI
N
K
STA
ND
BY
STAN
DB
Y
Draadloze zender
Laadstandaard
Gelijkstroomcode
Gelijkstroomadapter
LIN
K
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ De accessoires zien er mogelijk anders uit dan in de bovenstaande afbeeldingen.
veiligheidsinformatie
Veiligheidsinstructies
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE
VAKHANDEL.
LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat
onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u
een elektrische schok kunt krijgen.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot
te stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN
DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom
moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
LET OP
• Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er moeten geen objecten gevuld met vloeistoffen,
zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
• De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat, en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
nl
voorZorgSMAATrEgElEn
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats
de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie (7,5-10 cm). Zorg dat de
ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit
apparaat is bedoeld voor continu gebruik.
Om de stroomvoorziening van het apparaat helemaal af te sluiten, verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Dit moet u vooral doen als
u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.
Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet
goed functioneert.
Phones
Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte
(bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer
het apparaat niet goed functioneert.
Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt
bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.
De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die
schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg.
5
inhoud
programmaonderdelen
2
3
Programmaonderdelen
Meegeleverde onderdelen
veiligheidsinformatie
4
5
Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen
aan de slag
7
Voordat u de gebruikershandleiding leest
beschrijvingen
8
9
Voorpaneel
Achterpaneel
2
4
7
8
afstandsbediening
10
aansluitingen
11
functies
16
problemen oplossen
19
bijlage
20
10 Uitleg over de afstandsbediening
11 Wandmontage
12 De draadloze subwoofer aansluiten
13 iPod/iPhone gebruiken met een draadloze
dockstandaard voor iPod/iPhone
14 De draadloze zender koppelen aan de
hoofdeenheid
15 De Crystal Surround Air Track Aansluiten
16 Basisfuncties
16 Geavanceerde functies
18 Software-upgrade
19 Problemen oplossen
20 Specificaties
nl
aan de slag
VOORDAT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEEST
dient u kennis te nemen van de hieronder staande termen voordat u de gebruikershandleiding leest.
Pictogrammen die in de handleiding worden gebruikt
Term
Let op
Opmerking
● aan de slag
Pictogram
Definitie
Het betreft hier een geval waarin een functie niet werkt of waarin
instellingen mogelijk worden geannuleerd.
Het betreft hier tips of instructies op de pagina voor de werking van de
functies.
Informatie over het gebruik van deze gebruikershandleiding
1) Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. (Zie pagina 4)
2) Wanneer zich een probleem voordoet, kunt u Problemen oplossen raadplegen. (Zie pagina 19)
Copyright
©2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Alle rechten voorbehouden. De gebruikershandleiding of gedeelten eruit mogen niet worden
gereproduceerd of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics Co. Ltd.
beschrijvingen
VOORPANEEL
1
5
4
3
2
DISPLAY
Hiermee wordt de huidige modus aangegeven.
KNOP POWER
Hiermee kunt u Crystal Surround Air Track in- en uitschakelen.
VOLUME +/-
Hiermee kunt u het volumeniveau bedienen.
SOUND FIELD
MODE
Hiermee kunt u de geluidsveldmodus selecteren.
(NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC en
PASS(Original Sound))
INPUT MODE
Hiermee kunt u de optische invoer of audio-invoer selecteren.
▪ Wanneer u dit apparaat inschakelt, is er een vertraging van 4 tot 5 seconden voordat er
geluid wordt weergegeven.
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
nl
ACHTERPANEEL
ONLY FOR UPDATE
● beschrijvingen
1
2
3
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
4
OPTIC
AL
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
USB PORT
U kunt het apparaat updaten via de USB-poort,
STROOMKABEL
Steek de stroomkabel in het stopcontact.
AUDIO INAANSLUITING
Aansluiten op de analoge uitvoer van een extern apparaat.
DIGITAL AUDIO IN 1,2
Aansluiten op de digitale uitvoer (optisch) van een extern apparaat.
▪ Wanneer u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te houden.
Trek de kabel niet los.
▪ Sluit dit apparaat of andere apparaten niet op de stroom aan totdat alle verbindingen
met de apparaten gereed zijn.
afstandsbediening
UITLEG OVER DE AFSTANDSBEDIENING
KNOP POWER
Hiermee kunt u Crystal
Surround Air Track in- en
uitschakelen.
HET TV-NAVIGATIEMENU
AANPASSEN
Hiermee kunt u het
navigatiemenu van uw
Samsung-tv bedienen.
VOL/CONTROL
Hiermee past u het
volumeniveau van het
apparaat aan.
O/A INPUT
Hiermee kunt u de digitale
(optische) invoer of audioinvoer selecteren.
SMART VOLUME
Hiermee reguleert en
stabiliseert u het volumeniveau
tegen grote volumewijzigingen.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
DRC/DIMMER
Met deze functie kunt u
genieten van Dolby Digitalgeluid terwijl u ‘s avonds met
een laag volume naar films
kijkt (Standard, MAX, MIN). U
kunt de helderheid van het
display instellen.
KNOP TV POWER
Hiermee schakelt u de
Samsung-tv in en uit.
MUTE
Hiermee wordt het geluid van
het apparaat gedempt.
Opnieuw drukken om het
geluid terug te zetten naar het
vorige volumeniveau.
TV CHANNEL
Hiermee schakelt u tussen
de beschikbare tv-kanalen.
AUTO POWER LINK
Synchroniseren zodat het
apparaat in- of uitgeschakeld
wordt met het optische signaal
van de tv.
SOUND MODE
Hiermee selecteert u de
geluidsmodus. (NEWS,
DRAMA, SPORTS, GAME,
CINEMA, MUSIC en
PASS(Original Sound))
AV SYNC
Wordt gebruikt om te helpen de
video met de audio te
synchroniseren wanneer het
apparaat is verbonden met een
digitale tv.
S/W LEVEL
Hiermee past u het
subwooferniveau aan.
▪ Met de afstandsbediening kunt u alleen Samsung-televisies bedienen.
▪ Afhankelijk van de televisie die u gebruikt, kunt u mogelijk uw tv niet met deze
afstandsbediening bedienen. In dit geval kunt u de televisie bedienen met behulp van de
afstandsbediening van de tv.
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
1. Til de klep aan de
achterkant van de
afstandsbediening op
volgens de afbeelding.
2. Plaats twee AAA-batterijen.
Zorg dat de '+' en '-' aan de uiteinden van de
batterijen overeenkomen met het diagram in de
batterijruimte.
3. Plaats de klep terug. Bij
normaal gebruik van de
televisie gaan de batterijen
ongeveer een jaar mee.
Gebruiksbereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 7 meter in een rechte lijn. De afstandsbediening kan ook
worden gebruikt in een horizontale hoek van maximaal 30° ten opzichte van de sensor van de afstandsbediening.
10
nl
aansluitingen
WANDMONTAGE
U kunt de muurbevestiging gebruiken om het apparaat aan de muur te bevestigen.
Voorzorgsmaatregelen bij de installatie
1. Plaats de muurbevestiging op een muur en bevestig
deze met twee schroeven (niet bijgeleverd).
2. Bevestig vervolgens het apparaat in de toepasselijke
sleuven in de muurbevestiging. Zorg dat de
bevestigingsbouten voor een veilige installatie volledig in
de sleuven worden geschoven.
1
3. De installatie van de aanbevolen wandmontage is nu
voltooid.
2
5 cm of meer
▪ Niet aan de geïnstalleerde speler hangen en voorkom dat er tegen de speler wordt gestoten.
▪ Bevestig het apparaat stevig aan de muur zodat dit niet naar beneden valt. Als het apparaat
valt, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken of kan het product beschadigd raken.
▪ Wanneer het apparaat aan een muur is bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet aan de
kabels trekken. Het apparaat kan dan namelijk vallen.
▪ Bewaar bij wandmontage een afstand van ten minste 5 cm tussen het luidsprekersysteem en
de televisie voor optimale prestaties.
11
● aansluitingen
• Niet installeren op een andere plaats dan een verticale muur.
• Bij de installatie moet u hoge temperaturen of vochtigheid, of een muur die het gewicht van het apparaat
niet kan ondersteunen, vermijden.
• Controleer de stevigheid van de muur. Als de muur niet stevig genoeg is voor de installatie van het
product, moet u deze verstevigen voordat u de installatie uitvoert.
• Controleer het materiaal van de muur. Als de muur uit gipsplaten, marmer of metaalplaten bestaat, moet
u de geschikte bevestigingsschroeven aanschaffen en gebruiken.
• De kabels van externe apparaten moeten op het apparaat worden aangesloten voordat u begint met de
installatie.
• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u dit installeert. Anders kan dit
elektrische schokken veroorzaken.
DE DRAADLOZE SUBWOOFER AANSLUITEN De verbindings-id van de subwoofer is vooraf ingesteld in de fabriek en er zou automatisch een verbinding tot
stand moeten komen tussen het apparaat en de subeenheid (bij draadloze verbinding) als de subwoofer wordt
ingeschakeld. Als het verbindingslampje niet brandt wanneer de hoofdeenheid en de subwoofer zijn
ingeschakeld, stelt u de id in aan de hand van de volgende instructies.
1. Steek de stekker van het apparaat en de subwoofer in een stopcontact.
2. Houd de toets ID SET op de achterkant van de subwoofer gedurende 5 seconden ingedrukt met
behulp van een klein puntig voorwerp.
• Het indicatielampje STANDBY gaat uit en het indicatielampje LINK (blauw) knippert snel.
STANDBY
LINK
POWER
3. Houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld (modus STANDBY), vijf seconden lang de toets MUTE op de afstandsbediening
ingedrukt.
POWER
• Het apparaat en de subwoofer zijn nu aan elkaar gekoppeld
(verbonden).
• Het verbindingslampje (blauwe LED) op de subwoofer gaat branden.
• U kunt door de geluidsveldmodus te selecteren beter geluid krijgen
van de draadloze subwoofer. (Zie pagina 17)
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
MENU
TV POWER
MENU
4. De aan/uit-indicator op het hoofdapparaat licht op, gaat uit en
gaat weer in STANDBY.
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
▪ Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat
verplaatsen of installeren.
▪ Als het hoofdapparaat wordt uitgeschakeld, wordt de draadloze subwoofer stand-by gezet en
wordt de STANDBY-indicator in het bovenste scherm weergegeven. Na 30 seconden gaat de
blauwe LINK-indicator knipperen.
▪ Als u apparaten zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparaten of andere
apparaten die gebruikmaken van dezelfde frequentie (2,4 GHZ of 5,8 GHZ) in de buurt van het
systeem gebruikt, kan het geluid worden onderbroken als gevolg van storing.
▪ Het zendbereik van radiogolven is ongeveer 10 meter, maar dit kan variëren, afhankelijk van uw
werkomgeving. Als zich een muur van gewapend beton of metaal tussen het hoofdsysteem en
de draadloze ontvanger bevindt, werkt het systeem mogelijk helemaal niet omdat de
radiogolven niet door metaal heen kunnen dringen.
▪ Als er geen draadloze verbinding tussen de hoofdeenheid en de draadloze subwoofer tot stand
kan worden gebracht, volgt u stappen 1-4 om het opnieuw te proberen.
▪ De draadloze ontvangstantenne is ingebouwd in de draadloze subwoofer. Bescherm de
eenheid tegen water en vocht.
▪ Voor een optimaal luistercomfort zorgt u ervoor dat het gebied rond de draadloze subwoofer
geen obstakels bevat.
12
DEDrAADloZEZEnDEroPlADEn
1. Sluit de draadloze zender aan op de laadstandaard.
. Sluit de gelijkstroomadapter aan op een stopcontact.
• Het oplaadlampje gaat branden en het opladen
begint.
Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt het
oplaadlampje groen.
LIN
K
BEDrijFSSTATuSvAnlEDlAADSTAnDAArD
STA
N
LINK
DB
Y
STAN
DB
Y
CH
Weergave
Functie
groEnElEDAAn
Ingeschakeld/Opladen voltooid
roDElEDAAn
Bezig met opladen.
AR
GE
CH
AR
GE
▪ De laadstatus van de ingebouwde batterij in de iPod wordt aangegeven.
Controleer de laadstatus van de iPod/iPhone door het laadlampje van de batterij te bekijken.
▪ De draadloze zender kan alleen worden opgeladen via de meegeleverde adapter.
MoDEllEnvAniPod/iPhoneDiEKunnEnWorDEngEBruiKTMETDiTProDuCT
iPodnano
Classic
iPod5g
1gtouch
2gnano
iPhone
iPhone3g
4gnano
120gBClassic
2gtouch
iPhone3gS
160gBClassic
5gnano
▪ 'Made for iPod' betekent dat een elektronische accessoire is
ontworpen voor de specifieke verbinding met een iPod en dat deze
door de ontwerper is gecertificeerd om te voldoen aan de normen
van Apple voor prestaties.
▪ 'Made for iPhone' betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen voor de specifieke
verbinding met een iPhone en dat deze door de ontwerper is gecertificeerd om te voldoen
aan de normen van Apple voor prestaties.
▪ Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of voor het voldoen aan
veiligheidsnormen en regelgeving.
▪ Bepaalde functies, waaronder volumeregeling, werken mogelijk niet correct bij andere dan
de bovengenoemde modellen. Werk de software van de iPod/iPhone bij tot de meest
recente versie als zich problemen voordoen met hierboven genoemde modellen.
1
●AAnSluiTingEn
U kunt van geluid van hogere kwaliteit genieten via de luidspreker als u het audiosignaal van de iPod/iPhone
verzendt via een draadloze zender.
De verbindings-id van de draadloze zender is vooraf ingesteld in de fabriek en er zou automatisch een
verbinding tot stand moeten komen tussen de hoofdeenheid en de draadloze zender als het apparaat wordt
ingeschakeld. Als het verbindingslampje niet brandt wanneer de hoofdeenheid en de draadloze zender zijn
ingeschakeld, moet de id handmatig worden ingesteld. (Zie pagina 14)
Schakel de hoofdeenheid in en sluit de iPod/iPhone aan op de draadloze zender.
Druk op de knop inPuTSElECT op de afstandsbediening om de modus IPOD te selecteren.
De modus inPuT van de hoofdeenheid wordt als volgt omgeschakeld (door herhaaldelijk drukken DIGI.1 ➡ DIGI.2
➡ ANALOG ➡ iPod (Zie pagina 16) De geluidsbalk wordt niet uitgeschakeld als de iPod/iPhone niet is
aangesloten op de draadloze zender.
nl
iPod/iPhonegEBruiKEnMETEEnDrAADloZEDoCKSTAnDAArD
vooriPod/iPhone
DEDrAADloZEZEnDErKoPPElEnAAnDEHooFDEEnHEiD
Stel een ID voor de subwoofer in voordat u een zender-ID instelt. (Zie pagina 12)
1. Schakel uw thuistheater (HW-C470) uit.
2. Houd de knop "AV SYNC" op de afstandsbediening 5 seconden
ingedrukt. Het stand-bylampje op de HW-C470 knippert eenmaal.
3. Sluit de iPod/iPhone aan op de draadloze zender.
4. Schakel de iPod/iPhone in. Houd de knop "ID SET" aan de
achterkant van de draadloze zender gedurende 5 seconden
ingedrukt. Het koppelingslampje op de draadloze zender knippert
snel.
5. Schakel uw thuistheater in (zorg ervoor dat de koppelings-LED
op de draadloze zender AAN is). Als u naar muziek op uw iPod/
iPhone wilt luisteren via het thuistheater, selecteert u de iPodmodus als bron voor het thuistheater.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
INFO
POWER
• U kunt het luidspreervolume van de iPod/iPhone regelen met een
volumewieltje of volumebalk.
• Als de iPod/iPhone is gestopt of in de energiebesparingsstand
staat, wordt de draadloze zender in de slaapstand gezet.
Als de iPod/iPhone in de diepe slaapstand wordt gezet, wordt de
draadloze zender uitgeschakeld.
VOL/CONTROL
TOOLS
INFO
MUTE
TV CH
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
EXIT
TV POWER
MENU
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
BEDrijFSSTATuSvAnlEDDrAADloZEZEnDEr
Weergave
lEDAAn
lEDKniPPErT
(lang knipperen)
lEDKniPPErT
(kort knipperen)
Functie
linK
(BlauwelED)
Koppeling geslaagd
STAnDBY
(rodelED)
STANDBY
iPod/iPhone bezig met
verwerken
BATTERIJ BIJNA
LEEG
Bezig met koppelen
Koppelen mislukt
LIN
K
STA
ND
BY
CH
A
LI
N
RG
E
K
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
▪ Als u de hoofdeenheid gebruikt in de buurt van een draadloos apparaat zoals een
laptopcomputer, een toegangspunt of Wi-Fi, kan er een fout vanwege instabiele werking
optreden.
▪ De subwoofer en iPod/iPhone mogen niet tegelijkertijd worden gekoppeld. Als u dit wel doet,
kunnen de iPod/iPhone en de subwoofer mogelijk geen verbinding met de geluidsbalk
maken.
1
Dit gedeelte gaat over de twee manieren (digitaal en analoog) waarop het apparaat op de televisie kan worden
aangesloten.
nl
DE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK AANSLUITEN
Dit apparaat is voorzien van twee optische digitale aansluitingen en één analoge audio-aansluiting voor het
aansluiten van een tv.
ONLY FOR UPDATE
● aansluitingen
AUDIO IN
Audiokabel
(meegeleverd)
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
Wit
White
AUDIO
OUT
L
OPTIC
AL
of
DIGITA
L
AUDIO
IN 2
R
Red
Rood
Optische kabel
(meegeleverd)
OPTICAL
OUT
of
OPTICAL
OUT
Optische kabel (meegeleverd)
Bd/dvd-speler/set-top box/
spelcomputer
AUDIO IN (AUDIO-INGANG)
Sluit de ingang AUDIO IN op de hoofdeenheid aan op de uitgang AUDIO OUT van de tv.
Zorg dat de kleuren van de aansluitingen met elkaar overeenkomen.
OF,
DIGITAL AUDIO IN 1,2
Sluit de digitale invoer van het hoofdapparaat aan op de uitgang OPTICAL OUT van de tv of het bronapparaat.
▪ Sluit dit apparaat of uw tv niet op de stroom aan totdat alle verbindingen tussen de
apparaten gereed zijn.
▪ Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product gaat
verplaatsen of installeren.
▪ U kunt dit apparaat op andere externe componenten aansluiten.
(Zoals dvd-spelers, settopboxen, enz.)
▪ Er wordt slechts één optische kabel bijgeleverd.
▪ Als u 'ANALOG' (ANALOOG) selecteert zonder de audiokabel aan te sluiten, wordt
de installatie na 20 minuten automatisch uitgeschakeld.
15
functies
BASISFUNCTIES
POWER
TV POWER
MENU
INFO
VOL/CONTROL
POWER
TV POWER
TOOLS
EXIT
MUTE
TV CH
MENU
POWER
TOOLS
TV POWER
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
INFO
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
VOL/CONTROL
DRC
EXIT
AUTO
POWER
MUTE
TV CH
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
S.VOL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
AV SYNC
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
In-/uitschakelen
1. R
aak POWER ( ) aan op het voorpaneel.
OF,
Druk op POWER op de afstandsbediening om in te schakelen.
2. Raak POWER ( ) aan op het voorpaneel.
OF,
Druk opnieuw op POWER op de afstandsbediening om uit te schakelen.
Het volume aanpassen
Raak VOL +/– aan op het voorpaneel.
OF,
Druk op VOL +/– op de afstandsbediening om het volumeniveau te verhogen
of te verlagen.
• Het volumeniveau wordt in cijfers in het display op het voorpaneel
weergegeven.
▪ Het volumeniveau wordt verhoogd of verlaagd wanneer u op VOL
+/– drukt.
▪ Als u alleen het geluid van de Crystal Surround Air Track wilt horen,
POWER
TV POWER
MENU
moet u de speakers van de tv uitschakelen in het audio-instellingsmenu
van de tv. Raadpleeg de handleiding voor de tv die met uw televisie
is meegeleverd.
TOOLS
GEAVANCEERDE FUNCTIES
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
Het geluid dempen
TV CH
Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of als de telefoon gaat.
TV CH
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
1. Druk op MUTE (
) op de afstandsbediening om het geluid te dempen.
2. D
ruk opnieuw op MUTE op de afstandsbediening (of druk op VOL +/–)
om het geluid opnieuw weer te laten geven.
De invoermodus selecteren
U kunt optische digitale invoer, audio-invoer of de iPod-modus selecteren.
Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening op O/A INPUT of raak INPUT
MODE op het voorpaneel herhaaldelijk aan om optische digitale invoer of
audio-invoer te selecteren.
Invoermodus
Optische, digitale invoer
16
Display
DIGI. 1
DIGI. 2
Audio-invoer
ANALOG
iPod-modus
iPod
De geluidsveldmodus gebruiken
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
EXIT
Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening op SOUND MODE of raak
SOUND FIELD MODE op het voorpaneel herhaaldelijk aan om de gewenste
geluidmodus te selecteren.
Geluidsveldmodus
Functie
PASS
Selecteer de modus PASS als u naar het oorspronkelijke geluid wilt luisteren.
MUSIC
Selecteer de modus MUSIC als u muziekbronnen wilt afspelen.
NEWS
Selecteer de modus NEWS als u nieuwsbronnen wilt afspelen.
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
O/A
POWER
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
DRAMA
Selecteer de modus DRAMA als u dramabronnen wilt afspelen.
TVSOUND
POWER
CINEMA
Selecteer de modus CINEMA als u filmbronnen wilt afspelen.
AV SYNC
TOOLS
SPORTS
Selecteer de modus SPORTS als u sportbronnen wilt afspelen.
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
AV SYNC
S.VOL
MENU
DRC
GAME
INFO
POWER
EXIT
Selecteer de modus GAME als u spelbronnen wilt afspelen.
De functie AUTO POWER LINK gebruiken
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
De Crystal Surround Air Track wordt automatisch ingeschakeld wanneer u
een tv of een ander apparaat dat met de optische kabel is aangesloten op Air
Track, inschakelt.
Druk op AUTO POWER op de afstandsbediening van dit apparaat.
• De functie voor automatische voeding wordt in- of uitgeschakeld als u op
AUTO POWER drukt.
AUTO POWER LINK
Aan
Uit
Display
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Als een tv of ander apparaat dat met de optische kabel is
POWER
aangesloten op de Air Track, is uitgeschakeld, en er is geen
digitale invoer, wordt de Air Track na 20 minuten uitgeschakeld.
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
POWER
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
TV POWER
MENU
TOOLS
AUTO
POWER
O/A
INPUT
De functies voor televisie gebruiken
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
POWER
TV CH
TV POWER
1. Druk op TV POWER op de afstandsbediening van dit apparaat.
2. Druk op de knop TV CH op de afstandsbediening om een kanaal te
selecteren.
3. Kies een van de knoppen voor de geluidsveldmodus op de
afstandsbediening om de gewenste geluidsveldmodus te selecteren.
AUTO
POWER
MENU
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
TOOLS
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
▪ Met de afstandsbediening kunt u alleen Samsung-televisies bedienen.
De functie voor het niveau van de subwoofer gebruiken
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
U kunt het basisvolume instellen met de toets S/W Level op de afstandsbediening.
1. Druk op de toets S/W Level op de afstandsbediening.
2. “SW 00” wordt weergegeven op het display.
3.D
ruk op “+” op de toets VOL/CONTROL als u het volume van de
subwoofer wilt verhogen. U kunt het volume instellen van SW+01 tot SW+06.
4.D
ruk op “-” op de toets VOL/CONTROL als u het volume van de
subwoofer wilt verlagen. U kunt het volume instellen van SW-01 tot SW-06.
17
● functies
INFO
POWER
nl
U kunt uit 7 verschillende geluidsmodi kiezen (NEWS, DRAMA, SPORTS,
GAME, CINEMA, MUSIC en PASS (Original Sound)), afhankelijk van het type
bronnen dat u wilt afspelen.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
De functie voor audiovisuele synchronisatie gebruiken
Videobeelden kunnen trager lijken dan het geluid wanneer het apparaat is
aangesloten op een digitale televisie.
Als dit het geval is, kunt u de vertragingstijd van het geluid aanpassen zodat
het klopt met de beelden.
Druk herhaaldelijk op AV SYNC op de afstandsbediening van dit apparaat.
• U kunt de vertragingstijd van de audio tussen 0 ms en 300 ms instellen
met de knop + , -.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
AV SYNC
S.VOL
S/W
LEVEL
DRC
POWER
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
AV SYNC
S/W
LEVEL
S.VOL
DRC
Met deze functie wordt het bereik tussen de luidste en de zachtste geluiden
in balans gebracht.
Met deze functie kunt u genieten van Dolby Digital-geluid terwijl u ‘s avonds
met een laag volume naar films kijkt.
Druk op DRC op de afstandsbediening van dit apparaat.
• Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt
gewijzigd: DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
De dimmerfunctie gebruiken
Druk op Dimmer om de helderheid van het display in te stellen.
Als u de toets DRC (DIMMER) gedurende 4 seconden ingedrukt houdt,
wordt het display gedimd en wordt het bericht "DIMMER LE VEL 1"
weergegeven op het display. Als de toets nogmaals wordt ingedrukt en
vastgehouden, wordt het display helderder en wordt het bericht "DIMMER
LE VEL 2" weergegeven op het display.
De functie voor volumestabilisatie gebruiken
Hiermee regelt en stabiliseert u het volumeniveau om grote veranderingen
in het volume te voorkomen als u van kanaal wisselt of de scène verandert.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
EXIT
TV POWER
MENU
S.VOL
AV SYNC
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
TV POWER
MENU
POWER
TV CH
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
De DRC-functie gebruiken
AV SYNC
Druk op S.VOL op de afstandsbediening van dit apparaat.
• Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt
gewijzigd: S.VOL ON ➡ S.VOL OFF
SOFTWARE-UPGRADE
Samsung kan in de toekomst upgrades voor de firmware van
het Crystal Surround Air Track-systeem aanbieden.
Ga naar Samsung.com of neem contact op met het callcenter
van Samsung voor informatie over het downloaden van
upgrades en het gebruiken van een USB-station.
Upgrades kunnen worden uitgevoerd door een USB-station
op de USB-poort van uw Air Track aan te sluiten.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ Plaats een USB-station met de firmware-upgrade in de USB-poort aan de achterkant van het hoofdapparaat.
▪ Koppel de stroomvoorziening niet los en verwijder het USB-station niet terwijl upgrades worden toegepast. Het
18
hoofdapparaat zal automatisch worden uitgeschakeld na het voltooien van de firmware-upgrade. Wanneer er een
upgrade van de software wordt uitgevoerd, worden uw instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen (standaard).
We raden u aan uw instellingen ergens te noteren, zodat u deze na de upgrade eenvoudig opnieuw kunt instellen.
▪ Als de upgrade van de firmware mislukt, bevelen wij aan de USB-gegevens in FAT16 te formatteren en het
nogmaals te proberen.
▪ Formatteer USB-gegevens niet in NTFS in verband met de upgrade, want dit bestandssysteem wordt niet ondersteund.
▪ Afhankelijk van de fabrikant worden sommige USB-opslagapparaten mogelijk niet ondersteund.
nl
problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt:
Symptoom
Controleren
Remedie
• Is de stekker aangesloten
op het stopcontact?
• Sluit de stekker aan op het
stopcontact.
Een functie werkt niet als de
knop wordt ingedrukt.
• Is er statische elektriciteit in
de lucht?
• Haal de stekker uit het
stopcontact en sluit deze
opnieuw aan.
Ik hoor geen geluid.
• Is het apparaat goed op uw
tv aangesloten?
• Is de functie voor geluid
dempen aan?
• Is het volume minimaal?
• Sluit deze apparaten correct
aan.
• Druk op de toets MUTE om
de functie uit te schakelen.
• Regel het volume.
Er verschijnt geen beeld op de tv
na het selecteren van functie.
• Is de tv goed aangesloten?
• Sluit dit apparaat correct
aan.
Afstandsbediening werkt niet.
• Zijn de batterijen leeg?
• Is de afstand tussen de
afstandsbediening en de
speler niet te groot?
• Plaats nieuwe batterijen.
• Houd de afstandsbediening
dichter bij de speler.
Het geluid van het linker/rechter
kanaal is omgekeerd.
• Zijn de audio-uitvoerkabels
van de tv links en rechts
goed aangesloten?
• Controleer het linker/rechter
kanaal en sluit alles goed
aan.
"Searching" (Bezig met zoeken)
wordt weergegeven op de VFD.
• Is de subwoofer
aangesloten?
• Controleer of de subwoofer
is ingeschakeld.
19
● problemen oplossen
Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.
bijlage
SPECIFICATIES
Stroomverbruik in stand-bymodus 0,75 W
Hoofdapparaat 45W
Stroomverbruik
Subwoofer
Hoofdapparaat 2.3 kg
Gewicht
Subwoofer
ALGEMEEN
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Temperatuurbereik voor gebruik
5°C-35°C
Vochtigheidspercentage voor
gebruik
10%-75%
Uitvoervermogen
FREQUENTIEBEREIK
5.4 kg
Hoofdapparaat 957 x 91.9 x 45.9 mm
Afmetingen (b x h x d)
VERSTERKER
20W
Hoofdapparaat 80 W/KAN, 4Ω, THD = 10 %, 1 kHz
Subwoofer
120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
Invoergevoeligheid/impedantie
450mV/20KΩ
S/N-ratio (analoge invoer)
65 dB
Verschil (1kHz)
70 dB
Analoge invoer
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitale invoer/48 kHz PCM
20 Hz-20 kHz (±3 dB)
* S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd
volgens de AES (Audio Engineering Society)-richtlijnen.
*: Nominale specificatie
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te
wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
HT-WDC10
20
Aansluitwaarden
Adapter: AC 230V 50Hz , laadstandaard: DC 5V 2A
Stroomverbruik
10W
Gewicht
0.10 kg (totaal)
Afmetingen (B x H x D)
Draadloze zender: 40.6 x 89 x 28 mm
Laadstandaard: 51 x 28 x 51 mm
Temperatuurbereik tijdens gebruik
+5°C tot +35°C
Vochtigheidsgraad tijdens gebruik
10% ~ 75%
Oplaadtijd
90min ± 10min
Beschikbare werktijd
180min ± 30min . (Deze tijd kan variëren afhankelijk van de toestand
van de iPod of de iPhone)
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te
nemen met de consumenten dienst van Samsung
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
Austria
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Contact Center 
Area
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
www.samsung.com
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
Switzerland
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
China
Hong Kong
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
010-6475 1880
(852) 3698-4698
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
Malaysia
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
Philippines
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
Thailand
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
Vietnam
1 800 588 889
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
U.a.e
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
India
Web Site
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/ (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu
’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of
Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn
2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn
voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en
op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement