Samsung HW-D450 User manual
HW-D450
HW-D451
Crystal Surround Air Track
(Active Speaker-systeem)
gebruikershandleiding
ongekende mogelijkheden
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product op
www.samsung.com/register
programmaonderdelen
Active Speaker-systeem
Dit apparaat is uitgerust met het Active Speaker-systeem dat een uitstekende geluidskwaliteit levert in één
apparaat.
Voor dit apparaat is geen satellietluidspreker of kabel nodig zoals bij de meeste gangbare systemen voor
surroundgeluid.
De multifunctionele afstandsbediening
De meegeleverde afstandsbediening kan worden gebruikt om de televisie te bedienen die op dit apparaat is aangesloten.
De afstandsbediening heeft een sneltoets voor televisie, waarmee u door een simpele druk op de knop verschillende
handelingen kunt uitvoeren.
De modus Speciaal geluid
U kunt uit 7 verschillende geluidsmodi kiezen (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Original
Sound)) afhankelijk van het type inhoud dat u wilt afspelen.
Compatibiliteit met de technologieën
Dit apparaat gebruikt decoders die compatibel zijn met Dolby Digital en DTS (Digital Theater Systems).
− Dolby Digital
Dit is het standaardformaat voor audiosignaal dat voor dvd's en andere, uitsluitend digitale media wordt
gebruikt.
Deze surroundtechnologie levert digitale audio van grote kwaliteit tot 5.1 discreetkanalen voor een gericht en
realistischer effect.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS levert een discreet 5.1 CH-digitaal audiosignaal voor zowel inhoud voor muziek als film en gebruikt
minder compressie dan Dolby Digital voor een voller geluid.
Draadloze subwoofer
De draadloze module van Samsung gebruikt geen kabels tussen het hoofdapparaat en de subwoofer meer.
In plaats daarvan maakt de subwoofer verbinding met een compacte draadloze module die met het hoofdapparaat
communiceert.
3D-geluid
De 3D-geluidsfunctie voegt diepte en ruimtelijkheid aan uw luisterervaring toe.
NL
MeegeleVerDeOnDerDelen
Controleer de onderstaande meegeleverde accessoires.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Afstandbediening
/Batterijen(formaatAAA)
Muurbevestiging
gebruikershandleiding
(Voor subwoofervoedingskabel 1EA)
(Groot)
(Klein)
(Voor audiokabel 1EA)
Audiokabel
Toroidaleferrietkern
Optischekabel
▪ De accessoires zien er mogelijk anders uit dan in de bovenstaande afbeeldingen.
3
veiligheidsinformatie
Veiligheidsinstructies
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE
VAKHANDEL.
LET OP
GEVAAR VOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het
apparaat onder levensgevaarlijke spanning
staan, waardoor u een elektrische schok
kunt krijgen.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde
documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot
te stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE
BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden,
daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
LET OP
• Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er moeten geen objecten gevuld met
vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
• De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat, en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
NL
VOOrZOrgSMAATregelen
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats
de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie (7,5-10 cm). Zorg dat de
ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit
apparaat is bedoeld voor continu gebruik.
Om de stroomvoorziening van het apparaat helemaal af te sluiten, verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Dit moet u vooral doen als
u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.
Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan
spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan
raken.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet
goed functioneert.
Phones
Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv.
een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische
velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het
apparaat niet goed functioneert.
Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is
uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt
bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter
verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op
kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.
De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die
schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg.
5
inhoud
programmaonderdelen
2
3
Programmaonderdelen
Meegeleverde onderdelen
Veiligheidsinformatie
4
5
Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen
Aan de slag
7
Dat de gebruikershandleiding leest
Beschrijvingen
8
9
Vopaneel
Achterpaneel
2
4
7
8
10
11
Afstandsbediening
Aansluitingen
Functies
16
20
21
problemen oplossen
bijlage
10 Uitleg de afstandsbediening
11 Wandmontage
12 De draadloze subwoofer aansluiten
13 De toroïdale ferrietkern op het netsnoer van
de subwoofer aansluiten
13 Toroïdaal ferriet installeren op de subwoofer
13 Ferrietkern op de audiokabel installeren
14 iPod/iPhone gebruiken met een draadloze
dockstandaard voor iPod/iPhone (apart
verkocht (HT-WDC10))
14 De draadloze zender koppelen aan de
hoofdeenheid
15 De crystal suround air track aansluiten
16 Basisfuncties
16 Geavanceerde functies
19 Software-upgrade
20 Problemen oplossen
21 Specificaties
NL
aan de slag
VORDAT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEEST
Dient u kennis te nemen van de hieronder staande termen voordat u de gebruikershandleiding leest.
Pictogrammen die in de handleiding worden gebruiktl
Term
Let op
Opmerking
● aan de slag
Pictogram
Definitie
Het betreft hier een geval waarin een functie niet werkt of waarin
instellingen mogelijk worden geannuleerd.
Het betreft hier tips of instructies op de pagina voor de werking van de
functies.
Informatie over het gebruik van deze gebruikershandleiding
1) Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. (Zie pagina 4)
2) Wanneer zich een probleem voordoet, kunt u Problemen oplossen raadplegen. (Zie pagina 20)
Copyright
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rechten voorbehouden. De gebruikershandleiding of gedeelten eruit mogen niet worden
gereproduceerd of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics Co. Ltd.
beschrijvingen
VORPANEEL
1
2
3
4
5
DISPLAY
Hiermee wordt de huidige modus aangegeven.
INPUT MODE
Selecteert de invoer Optisch, Audio of W.iPod.
SOUND MODE
Selecteert de geluidsmodus.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Original Sound))
VOLUME +/-
Hiermee kunt u het volumeniveau bedienen.
POWER BUTTON
Hiermee kunt u Crystal Surround Air Track in- en uitschakelen.
▪ Wanneer u dit apparaat inschakelt, is er een vertraging van 4 tot 5 seconden voordat er
geluid wordt weergegeven.
NL
ACHTERPANEEL
ONLY FOR UPDATE
● beschrijvingen
1
2
3
DIGITAL
AUDIO
IN
2
4
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN 1
USB PORT
U kunt de software van dit apparaat bijwerken via de USB-poort.
STROO MKABEL
Steek de stroomkabel in het stopcontact.
AUDIO IN - AANSLUI Aansluiten op de analoge uitvoer van een extern apparaat.
TING
DIGITAL AUDIO IN 1,2
Aansluiten op de digitale uitvoer (optisch) van een extern apparaat.
▪ Wanneer u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te houden.
Trek de kabel niet los.
▪ Sluit dit apparaat of andere apparaten niet op de stroom aan totdat alle verbindingen
met de apparaten gereed zijn.
afstandsbediening
UITLEG OVER DE AFSTANDSBEDIENING
KNO P POWER
Hiermee kunt u Crystal Surround
Air Track in- en uitschakelen.
POWER
TV INFO
Gebruik dit om de TVkanaalinformatie weer te geven.
VOLUME
Hiermee past u het volumeniveau
van het apparaat aan.
MUTE
Hiermee wordt het geluid van
het apparaat gedempt.
Opnieuw drukken om het
geluid terug te zetten naar het
vorige volumeniveau.
3D SOUND
Deze functie voegt diepte en
ruimtelijkheid aan het geluid toe.
SMART VOLUME
Hiermee reguleert en
stabiliseert u het volumeniveau
tegen grote volumewijzigingen.
TV POWER
TV CHANNEL
Hiermee schakelt u tussen
de beschikbare tv-kanalen.
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC
U kunt de helderheid van het
display instellen. Met deze functie
kunt u genieten van Dolby
Digitalgeluid terwijl u ‘s avonds met
een laag volume naar films kijkt
(Standard, MAX, MIN).
KNO P TV POWER
Hiermee schakelt u de
Samsung-tv in en uit.
SOUND MODE
Selecteert de geluidsmodus.
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (Original Sound))
INPUT SELECT
Hiermee kunt u de digitale (optische),
audio of W.iPod-invoer selecteren.
AUTO POWER
Synchroniseert de Air Track via optische
verbinding via de optische aansluiting,
zodat deze automatisch wordt
ingeschakeld wanneer u uw TV aanzet.
Anynet+, AUDIO
(NOT AVAILABLE)
Als u op deze knop drukt, wordt het
bericht “NOT AVAILABLE” (Niet
beschikbaar) op het hoofdapparaat
weergegeven.
S/W LEVEL, AV SYNC
Hiermee past u het subwooferniveau
aan. Wordt gebruikt om te helpen de
video met de audio te synchroniseren
wanneer het apparaat is verbonden
met een digitale tv.
▪ Met de afstandsbediening kunt u alleen Samsung-televisies bedienen.
▪ Afhankelijk van de televisie die u gebruikt, kunt u mogelijk uw tv niet met deze
afstandsbediening bedienen. In dit geval kunt u de televisie bedienen met behulp van de
afstandsbediening van de tv.
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
1. Til de klep aan de achterkant
van de afstandsbediening op
volgens de afbeelding.
2. Plaats twee AAA-batterijen.
3. Plaats de klep terug. Bij
Zorg dat de '+' en '-' aan de uiteinden van
normaal gebruik van de
de batterijen overeenkomen met het diagram
televisie gaan de batterijen
in de batterijruimte.
ongeveer een jaar mee.
Gebruiksbereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 7 meter in een rechte lijn. De afstandsbediening kan ook
worden gebruikt in een horizontale hoek van maximaal 30° ten opzichte van de sensor van de afstandsbediening.
10
NL
aansluitingen
WANDMONTAGE
U kunt de muurbevestiging gebruiken om het apparaat aan de muur te bevestigen.
Voorzorgsmaatregelen bij de installatie
1. Plaats de muurbevestiging op een muur en bevestig
deze met twee schroeven (niet bijgeleverd).
2. Bevestig vervolgens het apparaat in de toepasselijke
sleuven in de muurbevestiging. Zorg dat de
bevestigingsbouten voor een veilige installatie volledig in
de sleuven worden geschoven.
1
2
3. De installatie van de aanbevolen wandmontage is nu
voltooid.
5 cm of meer
▪ Niet aan de geïnstalleerde speler hangen en voorkom dat er tegen de speler wordt
gestoten.
▪ Bevestig het apparaat stevig aan de muur zodat dit niet naar beneden valt. Als het
apparaat valt, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken of kan het product beschadigd raken.
▪ Wanneer het apparaat aan een muur is bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet aan
de kabels trekken. Het apparaat kan dan namelijk vallen.
▪ Bewaar bij wandmontage een afstand van ten minste 5 cm tussen het luidsprekersysteem
en de televisie voor optimale prestaties.
11
● aansluitingen
• Niet installeren op een andere plaats dan een verticale muur.
• Bij de installatie moet u hoge temperaturen of vochtigheid, of een muur die het gewicht van het apparaat
niet kan ondersteunen, vermijden.
• Controleer de stevigheid van de muur. Als de muur niet stevig genoeg is voor de installatie van het
product, moet u deze verstevigen voordat u de installatie uitvoert.
• Controleer het materiaal van de muur. Als de muur uit gipsplaten, marmer of metaalplaten bestaat, moet
u de geschikte bevestigingsschroeven aanschaffen en gebruiken.
• De kabels van externe apparaten moeten op het apparaat worden aangesloten voordat u begint met de
installatie.
• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u dit installeert. Anders kan dit
elektrische schokken veroorzaken.
DeDrAADlOZeSuBWOOFerAAnSluiTen
De verbindings-id van de subwoofer is vooraf ingesteld in de fabriek en er zou automatisch een verbinding tot stand
moeten komen tussen het apparaat en de subeenheid (bij draadloze verbinding) als de subwoofer wordt ingeschakeld.
Als het verbindingslampje niet brandt wanneer de hoofdeenheid en de subwoofer zijn ingeschakeld, stelt u de id in aan
de hand van de volgende instructies.
1. Steek de stekker van het apparaat en de subwoofer in een stopcontact.
2. Houd de toets iD Set op de achterkant van de subwoofer gedurende 5 seconden ingedrukt met
behulp van een klein puntig voorwerp.
• Het indicatielampje STANDBY gaat uit en het indicatielampje LINK (blauw) knippert snel.
STANDBY
LINK
POWER
3. Houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld (modus STANDBY),
vijf seconden lang de toets mute op de afstandsbediening
ingedrukt.
4. De aan/uit-indicator op het hoofdapparaat licht op, gaat uit en
gaat weer in StAnDBY.
POWER
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
• Het apparaat en de subwoofer zijn nu aan elkaar gekoppeld
(verbonden).
• Het verbindingslampje (blauwe LED) op de subwoofer gaat branden.
• U kunt door de geluidsmodus te selecteren beter geluid krijgen van
de draadloze subwoofer. (Zie pagina 17)
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
▪ Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat
AH59-02330A
verplaatsen of installeren.
▪ Als het hoofdapparaat wordt uitgeschakeld, wordt de draadloze subwoofer stand-by gezet en
wordt de STANDBY-indicator in het bovenste scherm weergegeven. Na 30 seconden gaat de
blauwe LINK-indicator knipperen.
▪ Als u een apparaat gebruikt dat dezelfde frequentie (5.2GHz of 5.8GHz) gebruikt vlakbij het
systeem, kan het geluid worden onderbroken door de interferentie.
▪ Het zendbereik van radiogolven is ongeveer 10 meter, maar dit kan variëren, afhankelijk van uw
werkomgeving. Als zich een muur van gewapend beton of metaal tussen het hoofdsysteem en
de draadloze ontvanger bevindt, werkt het systeem mogelijk helemaal niet omdat de
radiogolven niet door metaal heen kunnen dringen.
▪ Als er geen draadloze verbinding tussen de hoofdeenheid en de draadloze subwoofer tot stand
kan worden gebracht, volgt u stappen 1-4 om het opnieuw te proberen.
▪ De draadloze ontvangstantenne is ingebouwd in de draadloze subwoofer. Bescherm de
eenheid tegen water en vocht.
▪ Voor een optimaal luistercomfort zorgt u ervoor dat het gebied rond de draadloze subwoofer
geen obstakels bevat.
1
NL
DeTOrOÏDAleFerrieTKernOPheTneTSnOerVAnDe
SuBWOOFerAAnSluiTen
Als u een toroïdale ferrietkern aansluit op het netsnoer van de
subwoofer, helpt dit storing van radiosignalen te voorkomen.
1. Trek het bevestingsclipje van de toroïdale ferrietkern om deze te
openen.
● aaNsLuitiNgeN
2. Maak drie lussen in het netsnoer van de subwoofer.
3. Bevestig de toroïdale ferrietkern aan het netsnoer van de subwoofer
zoals in de afbeelding getoond en druk aan totdat u een klik hoort.
TOrOÏDAAlFerrieTinSTAllerenOPDeSuBWOOFer
Til omhog om te ontgrendelen en de kern te openen
Vergrendel weer
Wikkel het netsnoer drie keer rond de spoel.
(Begin met wikkelen op 5-10cm van de schakelaar).
FerrieTKernOPDeAuDiOKABelinSTAlleren
Til omhog om te ontgrendelen en de kern te openen.
Vergrendel weer.
Plaats de audiokabel op de geopende kern.
13
iPod/iPhonegeBruiKenMeTeenDrAADlOZeDOcKSTAnDAArD
VOOriPod/iPhone(apartverkocht(hT-WDc10))
U kunt van geluid van hogere kwaliteit genieten via de luidspreker als u het audiosignaal van de iPod/iPhone
verzendt via een draadloze zender.
Als u het hoofdapparaat wilt verbinden met een draadloze zender, moet u de ID instellen wanneer zowel het
hoofdapparaat als de zender in de stand-bymodus staan.
Schakel de hoofdeenheid in en sluit de iPod/iPhone aan op de draadloze zender.
Druk op de knop input SeleCtop de afstandsbediening om de modus "W iPod" te selecteren.
De modus input SeleCt van de hoofdeenheid schakelt als volgt over.
Druk herhaaldelijk op DIGI.1 ➡DIGI.2 ➡ANALOG ➡WiPod(Zie pagina 18)
De geluidsbalk wordt niet uitgeschakeld als de iPod/iPhone niet is aangesloten op de draadloze zender.
U vindt meer informatie over HT-WDC10 in de gebruikershandleiding.
DeDrAADlOZeZenDerKOPPelenAAnDehOOFDeenheiD
Stel een ID voor de subwoofer in voordat u een zender-ID instelt. (Zie pagina 12)
1. Schakel uw thuistheater (HW-D450, HW-D451) uit.
2. Houd de knop "3DSOunD" op de afstandsbediening 5 seconden
ingedrukt. Het stand-bylampje op de HW-D450, HW-D451 knippert
eenmaal.
3. Sluit de iPod/iPhone aan op de draadloze zender.
4. Schakel de iPod/iPhone in. Houd de knop "iDSeT" aan de achterkant
van de draadloze zender gedurende 5 seconden ingedrukt. Het
koppelingslampje op de draadloze zender knippert snel.
5. Schakel uw thuistheater in (zorg ervoor dat de koppelings-LED op de
draadloze zender AAN is). Als u naar muziek op uw iPod/ iPhone wilt
luisteren via het thuistheater, selecteert u de iPodmodus als bron voor
het thuistheater.
• U kunt het luidspreervolume van de iPod/iPhone regelen met een
volumewieltje of volumebalk.
• Als de iPod/iPhone is gestopt of in de energiebesparingsstand staat,
wordt de draadloze zender in de slaapstand gezet.
Als de iPod/iPhone in de diepe slaapstand wordt gezet, wordt de
draadloze zender uitgeschakeld.
POWER
TV POWER
TV INFO
TV
CH
LIN
K
VOL
STA
ND
BY
MUTE
CH
AR
GE
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Alsudehoofdeenheidgebruiktindebuurtvaneendraadloosapparaatzoalseenlaptopcomputer,
eentoegangspuntofWi-Fi,kanereenfoutvanwegeinstabielewerkingoptreden.
▪ DesubwoofereniPod/iPhonemogenniettegelijkertijdwordengekoppeld.Alsuditweldoet,
kunnendeiPod/iPhoneendesubwoofermogelijkgeenverbindingmetdegeluidsbalkmaken.
MODellenVAniPod/iPhoneDieKunnenWOrDengeBruiKTMeTDiTPrODucT
iPodtouch
iPodclassic
iPodmetvideo
(1e,2e,3e,4e,5een
6egeneratie)
iPhone4
iPhone3gS
iPhone3g
iPhone
(1e,2e,3een4e
generatie)
iPodnano
▪ 'Made for iPod' en ‘Made for iPhone’ betekent dat een elektronische
accessoire is ontworpen voor de specifieke verbinding met een iPod
of iPhone en dat deze door de ontwerper is gecertificeerd om te
voldoen aan de normen van Apple voor prestaties. Apple is niet
verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en
regelgeving. Het gebruik van deze accessoire met iPod of iPhone kan de prestaties van de draadloze
verbinding negatief beïnvloeden.
▪ iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de V.S. en andere landen.
▪ Bepaalde functies, waaronder volumeregeling, werken mogelijk niet correct bij andere dan de
bovengenoemde modellen. Werk de software van de iPod/iPhone bij tot de meest recente versie
als zich problemen voordoen met hierboven genoemde modellen.
1
Dit gedeelte gaat over de twee manieren (digitaal en analoog) waarop het apparaat op de televisie kan worden
aangesloten.
NL
DE CRYSTAL SUROUND AIR TRACK AANSLUITEN
Dit apparaat is voorzien van twee optische digitale aansluitingen en één analoge audio-aansluiting voor het
aansluiten van een tv.
ONLY FOR UPDATE
● aansluitingen
AUDIO IN
Audiokabel
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITAL
AUDIO
IN
2
White
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN 1
of
AUDIO
OUT
L
R
Red
of
OPTICAL
OUT
Optische kabel
Bd/dvd-speler/
set-top box/
spelcomputer
AUDIO IN
Sluit de ingang AUDIO IN op de hoofdeenheid aan op de uitgang AUDIO OUT van de TV of het bronapparaat.
Zorg dat de kleuren van de aansluitingen met elkaar overeenkomen.
of,
OPTICAL DIGITAL IN 1,2
Sluit de digitale invoer van het hoofdapparaat aan op de uitgang OPTICAL OUT van de tv of het bronapparaat.
▪ Sluit dit apparaat of uw tv niet op de stroom aan totdat alle verbindingen tussen de apparaten
gereed zijn.
▪ Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product gaat
verplaatsen of installeren.
▪ Als u 'ANALOG' (ANALOOG) selecteert zonder de audiokabel aan te sluiten, wordt de installatie
na 20 minuten automatisch uitgeschakeld.
▪ Als een TV of ander apparaat dat met de optische kabel is aangesloten op de Air Track, is
uitgeschakeld, en er is geen digitale invoer, wordt de Air Track na 20 minuten uitgeschakeld.
(Als er meer dan 20 minuten geen invoersignaal is vanaf DIGITAL AUDIO IN 1 of 2, dan zal de
Air Track uitgeschakeld zijn.)
▪ Wanneer Air Track niet is verbonden met het HT-WDC10-model in de W.iPod-modus, dan zal
Air Track na 20 minuten worden uitgeschakeld.
15
functies
BASISFUNCTIES
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
In-/uitschakelen
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
1.Raak POWER ( ) aan op het voorpaneel.
of,
Druk op POWER op de afstandsbediening om in te schakelen.
AUDIO
2.Raak POWER ( ) aan op het voorpaneel.
of,
Druk opnieuw op POWER op de afstandsbediening om uit te schakelen.
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
POWER
HDMI
TV POWER
Het volume aanpassen
TV INFO
VOL
AV SYNC
AUDIO
INPUT
SELECT
S.VOL
AH59-02330A
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
• Het volumeniveau wordt in cijfers in het display op het voorpaneel
weergegeven.
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Raak VOLUME +/– aan op het voorpaneel.
of,
Druk op VOLUME +/– op de afstandsbediening om het volumeniveau te
verhogen of te verlagen.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
▪ Het volumeniveau wordt verhoogd of verlaagd wanneer u op VOL
+/– drukt.
▪ Als u alleen het geluid van de Crystal Surround Air Track wilt horen,
moet u de speakers van de tv uitschakelen in het audioinstellingsmenu van de tv. Raadpleeg de handleiding voor de tv die
met uw televisie is meegeleverd.
GEAVANCEERDE FUNCTIES
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Het geluid dempen
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of als de telefoon gaat.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
1.Druk op MUTE (
) op de afstandsbediening om het geluid te dempen.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV POWER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
AH59-02330A
De 3D-geluidsfunctie gebruiken
HDMI
TV SYNC
INFO
AV
AUDIO
TV
CH
MUTE
De 3D-geluidsfunctie voegt diepte en ruimtelijkheid toe aan het geluid via de
knop 3D SOUND.
AV SYNC
Druk op 3D SOUND op de afstandsbediening.
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AH59-02330A
• Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt
gewijzigd : 3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AUTO
POWER
HDMI
▪ Wanneer u het 3D-geluid inschakelt, zal de geluidsmodus
automatisch worden gewijzigd in PASS.
AV SYNC
AUDIO
16
2.Druk opnieuw op MUTE op de afstandsbediening (of druk op VOLUME
+/–) om het geluid opnieuw weer te laten geven.
NL
De geluidsmodus gebruiken
U kunt uit 7 verschillende geluidsmodi kiezen (MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Original Sound)) afhankelijk van het type
bronnen dat u wilt afspelen.
Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening op SOUND MODE , of raak
SOUND MODE ( ) op het voorpaneel herhaaldelijk aan om de gewenste
geluidmodus te selecteren.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
▪ Het is raadzaam een geluidsmodus te selecteren die is gebaseerd op
het bronmateriaal en uw persoonlijke smaak.
TV
CH
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
▪ Wanneer u de geluidsmodus kiest (behalve PASS), zal het 3Dgeluid automatisch worden uitgeschakeld.
AH59-02330A
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
POWER
De functies voor televisie gebruiken
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
SOUND
MODE
HDMI
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
S.VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DIMMER
SOUND
MODE
DIMMER
TV INFO
VOL
3D
SOUND
HDMI
S/W LEVEL
VOL
AV SYNC
TV
CH
AUDIO
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
TV INFOINPUT
SELECT
VOL
DIMMER
TV
AUTO
CH
POWER
MUTE
DRC
SPK CONTROL
3D
SOUND
S/W LEVEL
POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
SOUND
MODE
AUDIO
INPUT
SELECT
S.VOL
AH59-02330A
TV INFO
VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
2.Druk op de knop TV INFO op de afstandsbediening om de TVkanaalinformatie weer te geven.
3.Druk op de knop TV CH op de afstandsbediening om een kanaal te
selecteren.
▪ Met de afstandsbediening kunt u alleen SAMSUNG-televisies
bedienen.
HDMI
AV SYNC
TV POWER
1.Druk op TV POWER op de afstandsbediening van dit apparaat.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
De functie AUTO POWER LIN K gebruiken
De Crystal Surround Air Track wordt automatisch ingeschakeld wanneer u
een tv of een ander apparaat dat met de optische kabel is aangesloten op Air
Track, inschakelt.
Druk op AUTO POWER op de afstandsbediening van dit apparaat.
• De functie voor automatische voeding wordt in- of uitgeschakeld als u op
AUTO POWER drukt.
POWER
TV POWER
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
TV
CH
MUTE
TV INFO
VOL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
aangesloten op de Air Track, is uitgeschakeld, en er is geen digitale
invoer, wordt de Air Track na 20 minuten uitgeschakeld.
De functie voor het niveau van de subwoofer gebruiken
U kunt het basisvolume instellen met de toets S/W Level op de
afstandsbediening.
1.Druk op de toets S/W Level op de afstandsbediening.
HDMI
AV SYNC
Beeldscherm
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Als een tv of ander apparaat dat met de optische kabel is
TV INFO
VOL
AUTO POWER LINK
Aan
Uit
2.“SW 00” wordt weergegeven op het display.
3.Druk op “+” op de toets LEVEL als u het volume van de subwoofer wilt
verhogen. U kunt het volume instellen van SW+01 tot SW+06.
4.Druk op “-” op de toets LEVEL als u het volume van de subwoofer wilt
verlagen. U kunt het volume instellen van SW-01 tot SW-06.
17
● functies
• Selecteer de modus PASS als u naar het oorspronkelijke geluid wilt luisteren.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DIMMER
TV POWER
SPK CONTROL
AUDIO
S/W LEVEL
AH59-02330A
VOL
POWER
AV SYNC
TV INFO
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
TV
CH
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
DIMMER
SPK CONTROL
HDMI
POWER
TV POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
VOL
POWER
TV INFO
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
TV POWER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AH59-02330A
VOL
AH59-02330A
POWER
TV INFO
MUTE
TV
CH
MUTE
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AUDIO
TV
CH
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
3D
SOUND
DIMMER
HDMI
AV SYNC
TV INFO
S/W LEVEL
• U kunt de vertragingstijd van de audio tussen 0 ms en 300 ms instellen
met de knop + , -.
Met deze functie wordt het bereik tussen de luidste en de zachtste geluiden
in balans gebracht. Met deze functie kunt u genieten van Dolby Digitalgeluid terwijl u ‘s avonds met een laag volume naar films kijkt.
Druk op DRC op de afstandsbediening van dit apparaat.
• Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt
gewijzigd :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Druk op Dimmer om de helderheid van het display in te stellen.
Druk op DIMMER op de afstandsbediening van dit apparaat.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
VOL
Druk op de knop AV SYNC +/–. +/– op de afstandsbediening van dit apparaat.
De dimmerfunctie gebruiken
AUTO
POWER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV
CH
MUTE
Videobeelden kunnen trager lijken dan het geluid wanneer het apparaat is
aangesloten op een digitale televisie. Als dit het geval is, kunt u de
vertragingstijd van het geluid aanpassen zodat het klopt met de beelden.
De DRC-functie gebruiken
AUTO
POWER
DRC
AH59-02330A
VOL
AUDIO
MUTE
TV INFO
S/W LEVEL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AH59-02330A
VOL
De functie voor audiovisuele synchronisatie gebruiken
AUTO
POWER
DRC
POWER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
DIMMER
De functie S.VOLUME gebruiken
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
• Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt
gewijzigd :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
AH59-02330A
Hiermee regelt en stabiliseert u het volumeniveau om grote veranderingen
in het volume te voorkomen als u van kanaal wisselt of de scène verandert.
Druk op S.VOL op de afstandsbediening van dit apparaat.
• Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt
gewijzigd :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
De invoermodus gebruiken
U kunt kiezen tussen optische, digitale, audio- of W.iPod-invoer.
Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening op INPUT SELECT , of raak
INPUT SELECT ( ) op het voorpaneel aan om de optische, digitale, audioof W.iPod-invoer te selecteren.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
POWER
TV POWER
Invoermodus
TV INFO
VOL
POWER
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
AUTO
POWER
AUTO
POWER
SPK CONTROL
DIGI.1
DIGI.2
Audio input
ANALOG
iPod-modus
W.iPod
HDMI
▪ Hoewel het wordt weergegeven op het invoermodusdisplay, is
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
18
DRC
Optisch digitale invoer
Beeldscherm
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
een verbinding met een iPod niet mogelijk met dit model. Het is
alleen beschikbaar bij model HT-WDC10 (apart verkocht)
Samsung kan in de toekomst upgrades voor de firmware van
het Crystal Surround Air Track-systeem aanbieden.
Ga naar Samsung.com of neem contact op met het
callcenter van Samsung voor informatie over het downloaden
van upgrades en het gebruiken van een USB-station.
Upgrades kunnen worden uitgevoerd door een USB-station
op de USB-poort van uw Air Track aan te sluiten.
NL
SOFTWARE-UPGRADE
ONLY FOR UPDATE
● functies
ONLY FOR UPDATE
▪ Plaats een USB-station met de firmware-upgrade in de USB-poort aan de achterkant van het
hoofdapparaat.
▪ Koppel de stroomvoorziening niet los en verwijder het USB-station niet terwijl upgrades worden toegepast.
Het hoofdapparaat zal automatisch worden uitgeschakeld na het voltooien van de firmware-upgrade.
Wanneer er een upgrade van de software wordt uitgevoerd, worden uw instellingen teruggezet naar de
fabrieksinstellingen (standaard). We raden u aan uw instellingen ergens te noteren, zodat u deze na de
upgrade eenvoudig opnieuw kunt instellen.
▪ Als de upgrade van de firmware mislukt, bevelen wij aan de USB-gegevens in FAT16 te formatteren en het
nogmaals te proberen.
▪ Formatteer USB-gegevens niet in NTFS in verband met de upgrade, want dit bestandssysteem wordt niet
ondersteund.
▪ Afhankelijk van de fabrikant worden sommige USB-opslagapparaten mogelijk niet ondersteund.
19
problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt.
Symptoom
Controleren
Remedie
Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.
• Is de stekker aangesloten
op het stopcontact?
• Sluit de stekker aan op het
stopcontact.
Een functie werkt niet als de
knop wordt ingedrukt.
• Is er statische elektriciteit in
de lucht?
• Haal de stekker uit het
stopcontact en sluit deze
opnieuw aan.
Ik hoor geen geluid.
• Is het apparaat goed op uw
tv aangesloten?
• Is de functie voor geluid
dempen aan?
• Is het volume minimaal?
• Sluit deze apparaten correct
aan.
• Druk op de toets MUTE om
de functie uit te schakelen.
• Regel het volume.
Er verschijnt geen beeld op de tv
na het selecteren van functie.
• Is de tv goed aangesloten?
• Sluit dit apparaat correct
aan.
Afstandsbediening werkt niet.
• Zijn de batterijen leeg?
• Is de afstand tussen de
afstandsbediening en de
speler niet te groot?
• Plaats nieuwe batterijen.
• Houd de afstandsbediening
dichter bij de speler.
Het geluid van het linker/rechter
kanaal is omgekeerd.
• Zijn de audio-uitvoerkabels
van de tv links en rechts
goed aangesloten?
• Controleer het linker/rechter
kanaal en sluit alles goed
aan.
20
NL
bijlage
SPECIFICATIES
Stroomverbruik in stand-bymodus 0.75W
Gewicht
ALGEMEEN
Afmetingen
(b x h x d)
FREQUENTIEBEREIK
Subwoofer
20W
Hoofdapparaat 2.3 kg
Subwoofer
5.4 kg
Hoofdapparaat 957 x 91.9 x 44.9 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Temperatuurbereik voor gebruik
+ 5 °C - 35 °C
Vochtigheidspercentage voor
gebruik
10 % - 75 %
Uitvoervermogen
VERSTERKER
Hoofdapparaat 45W
● bijlage
Stroomverbruik
Hoofdapparaat 80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Subwoofer
120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
Invoergevoeligheid/impedantie
570mV/20KΩ
S/N-ratio (analoge invoer)
70 dB
Verschil (1kHz)
70 dB
Analoge invoer
20Hz~20kHz(±3 dB)
Digitale invoer/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
* S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen
uitgevoerd volgens de AES (Audio Engineering Society)-richtlijnen.
*: Nominale specificatie
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande
aarschuwing te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Raadpleeg voor de stroomtoevoer en het stroomverbruik het etiket dat aan het product is bevestigd.
21
Česky [Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS
Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve
ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.
* In het frequentiebereik tussen 2454MH en 2483.5MHz mag dit product in Frankrijk alleen binnenshuis worden gebruikt
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met
de consumenten dienst van Samsung.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
05 133 1999
07001 33 11
www.samsung.com
062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační www.samsung.com
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
+381 0113216899
261 03 710
www.samsung.com
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
www.samsung.com
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
www.samsung.com
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Area
Spain
Sweden
Contact Center 
902-1-SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858 / 010-6475 1880 www.samsung.com
www.samsung.com/hk
(852) 3698 4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
www.samsung.com
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
www.samsung.com
021-5699-7777
0120-327-527
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800-29-3232 / 02-689-3232 www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
1 800 588 889
www.samsung.com
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.a.e
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen
voor accu ’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde
van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische
symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan
de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen,
verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan
te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd
mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval
voor verwijdering worden gemengd.
AH68-02334F (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement