Samsung GT-C3300/I Handleiding

Samsung GT-C3300/I Handleiding
GT-C3300i
Gebruiksaanwijzing
Over deze
gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor
stap bekend te maken met de functies en onderdelen
van de mobiele telefoon. Raadpleeg “Introductie van
uw mobiele telefoon”, “Uw mobiele telefoon in elkaar
zetten en gereedmaken” en “Basisfuncties gebruiken”
om snel aan de slag te gaan.
Lees dit eerst
• Lees alle veiligheidsinformatie en deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om ervoor te
zorgen dat u de telefoon veilig en correct gebruikt.
• De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn
gebaseerd op de standaardinstellingen van de
telefoon.
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er
anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
• De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van
product tot product verschillen of anders zijn
dan de software die door serviceproviders wordt
geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving. Ga naar
www.samsungmobile.com voor de meest recente
versie van deze gebruiksaanwijzing.
2
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn,
is afhankelijk van de telefoon, de software en uw
serviceprovider.
• Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen
verschillen per land, regio of hardwarespecificatie.
Samsung is niet aansprakelijk voor
prestatieproblemen die worden veroorzaakt door
toepassingen van derden.
• U kunt naar www.samsungmobile.com gaan om de
software van uw mobiele telefoon bij te werken.
• Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen
in deze telefoon zijn onder licentie verstrekt
met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung
en de respectieve eigenaren. Het overnemen
en gebruiken van deze materialen voor
commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk
op de copyright-wetgeving. Samsung is niet
verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door
de gebruiker.
• Dit product bevat bepaalde gratis/opensourcesoftware De exacte voorwaarden van
de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en
kennisgevingen zijn beschikbaar via de website
van Samsung: opensource.samsung.com.
• Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later
kunt raadplegen.
3
Pictogrammen in deze
gebruiksaanwijzing
Let op: situaties die schade aan de telefoon of
andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
→
Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu’s
die u moet selecteren om een stap uit te voeren.
Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten
→ Bericht maken (betekent Berichten gevolgd
door Bericht maken)
[
Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld:
] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
[
]
►
Raadpleeg: pagina’s met verwante informatie.
Bijvoorbeeld: ► pag. 12 (betekent “zie pagina 12”)
Auteursrechten
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder
internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing
mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald
of verzonden in welke vorm dan ook of op welke
elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief
door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te
slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen
van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Samsung Electronics.
4
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van Samsung
Electronics.
• Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd
handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
• Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken
van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven.
Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de
betreffende eigenaars.
• Windows Media Player® is een geregistreerd
handelsmerk van Microsoft Corporation.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn
het eigendom van de respectieve eigenaars.
5
Inhoud
Introductie van uw mobiele telefoon.............................. 8
Indeling van de telefoon...................................................... 8
Pictogrammen................................................................... 10
Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en
gereedmaken................................................................... 12
De SIM-kaart en de batterij plaatsen................................ 12
De batterij opladen............................................................ 13
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)......................... 14
Een stylus en het aanraakscherm gebruiken................... 14
Basisfuncties gebruiken................................................ 16
De telefoon in- of uitschakelen......................................... 16
Menu’s openen.................................................................. 16
Widgets gebruiken............................................................ 17
De telefoon aanpassen..................................................... 18
De basisbelfuncties gebruiken.......................................... 19
Berichten verzenden en bekijken..................................... 20
E-mails verzenden en weergeven.................................... 21
Tekst ingeven.................................................................... 22
Contacten toevoegen en zoeken...................................... 23
De basiscamerafuncties gebruiken.................................. 24
Naar muziek luisteren....................................................... 26
Surfen op internet............................................................. 28
Google-services gebruiken............................................... 29
Geavanceerde functies gebruiken................................ 30
Geavanceerde belfuncties gebruiken............................... 30
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken.................. 34
6
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken......................... 34
Geavanceerde camerafuncties gebruiken........................ 35
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken........................ 39
Hulpprogramma’s en toepassingen gebruiken........... 41
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken....................... 41
Een SOS-bericht activeren en verzenden........................ 43
De functie Mobiel opsporen inschakelen.......................... 44
Nepoproepen maken........................................................ 45
Spraakmemo’s opnemen en afspelen.............................. 45
Foto’s bewerken................................................................ 46
Foto’s en video’s op het web bekijken.............................. 46
Java-games en -toepassingen gebruiken........................ 47
Een wereldklok maken...................................................... 47
Alarmen instellen en gebruiken........................................ 48
De calculator gebruiken.................................................... 49
Valuta’s en eenheden omrekenen.................................... 49
Een afteltimer instellen...................................................... 49
De stopwatch gebruiken................................................... 49
Nieuwe taken maken........................................................ 50
Een notitie maken............................................................. 50
Uw agenda beheren.......................................................... 51
Problemen oplossen...................................................... 52
Veiligheidsvoorschriften................................................ 60
7
Introductie van uw
mobiele telefoon
In dit gedeelte vindt u informatie over de indeling,
toetsen en pictogrammen van uw mobiele telefoon.
Indeling van de telefoon
1
4
2
3
8
5
1
Volumetoets
In de standby-stand: het volume
van de telefoon aanpassen en
een nepoproep maken (omlaag);
in de menustand: door de
menuopties bladeren; een SOSbericht verzenden
De vooraf gedefinieerde menu’s
kunnen verschillen afhankelijk van
uw serviceprovider
► “Nepoproepen maken”
► “ Een SOS-bericht activeren en
verzenden”
4
Vergrendeltoets
In de standby-stand: het
aanraakscherm en de toetsen
ontgrendelen (ingedrukt houden)
5
Toets voor aan/uit/beëindigen
De telefoon in- of uitschakelen
(ingedrukt houden); een oproep
beëindigen; in de menustand:
invoer annuleren en terugkeren
naar de standby-stand
2
Terugtoets
In de menustand: teruggaan naar
het vorige niveau
3
Beltoets
Bellen of een oproep aannemen;
in de standby-stand: recente
uitgaande, gemiste en ontvangen
oproepen ophalen
9
Pictogrammen
De pictogrammen die op het scherm worden
weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de
regio en serviceprovider.
Pictogram
Betekenis
Signaalsterkte
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
Actieve oproep
Oproepdoorschakeling ingeschakeld
Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
Verbonden met pc
Verbinden met beveiligde webpagina
FM-radio aan
Muziek wordt afgespeeld
Afspelen van muziek is onderbroken
Bluetooth ingeschakeld
Alarm ingeschakeld
Geheugenkaart geplaatst
10
Pictogram
Betekenis
Nieuw SMS-bericht
Nieuw MMS-bericht
Nieuw e-mailbericht
Nieuw voicemailbericht
Normaal profiel ingeschakeld
Stil profiel ingeschakeld
Huidige tijd
Batterijlading
11
Uw mobiele telefoon
in elkaar zetten en
gereedmaken
Zet uw mobiele telefoon in elkaar en configureer deze
voor het eerste gebruik.
De SIM-kaart en de batterij plaatsen
1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.
Achterklep
SIM-kaart
2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer
terug.
Batterij
12
De batterij opladen
1. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde
reisadapter in de multifunctionele aansluiting.
2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op
een stopcontact.
3. Als de batterij is opgeladen, koppelt u de
reisadapter los.
Koppel de reisadapter altijd los van de telefoon
voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij
verwijdert, kan de telefoon worden beschadigd.
Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los
wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft
geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter
uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening
te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt
van het stopcontact bevinden wanneer de adapter
wordt gebruikt.
13
Een geheugenkaart plaatsen
(optioneel)
U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten
van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk
van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).
• Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan
de kaart incompatibel worden met uw telefoon.
Formatteer de geheugenkaart alleen met de
telefoon.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort
de levensduur van de geheugenkaart.
1. Verwijder de achterklep.
2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige
contactpunten naar beneden gericht.
Geheugenkaart
3. Plaats de achterklep terug.
Een stylus en het aanraakscherm
gebruiken
Hier vindt u informatie over het gebruik van de stylus
en het aanraakscherm.
14
• Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op
het aanraakscherm te voorkomen.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact
komt met andere elektrische apparaten. Door
elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm
worden beschadigd.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact
komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige
omstandigheden of door blootstelling aan water
worden beschadigd.
Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm
verwijdert u de beschermende folie voordat u de
telefoon gebruikt.
• Tikken: raak het scherm eenmaal met de stylus
aan om het gemarkeerde menu of de gemarkeerde
optie te selecteren.
• Tikken en blijven aanraken: houd de stylus op een
item gedrukt voor een actie.
• Slepen: houd de stylus op het scherm gedrukt en
sleep ermee om de schuifbalk te verschuiven.
De achterkant van het apparaat is uitgerust met een
speciale sleuf voor het opbergen van de stylus.
Stylus
15
Basisfuncties
gebruiken
Hier vindt u informatie over hoe u algemene
handelingen kunt uitvoeren en de hoofdfuncties van
uw mobiele telefoon kunt gebruiken.
De telefoon in- of uitschakelen
De telefoon inschakelen:
1. Houd [
] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code op en selecteer Gereed
(indien nodig).
Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.
Menu’s openen
U kunt de menu’s van de telefoon als volgt openen:
1. Selecteer in de standby-stand Menu om naar de
menustand te gaan.
2. Scroll naar links of rechts naar een
hoofdmenuscherm.
3. Selecteer een menu of toepassing.
4. Druk op [ ] om een niveau omhoog te gaan; druk
] om terug te gaan naar de standby-stand.
op [
16
• Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2code is vereist, moet u de PIN2-code opgeven die bij
de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw
serviceprovider voor informatie.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van
wachtwoorden of privégegevens of andere schade
die door illegale software wordt veroorzaakt.
Widgets gebruiken
Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets in
het standby-scherm.
• Voor sommige widgets wordt verbinding met
webservices gemaakt. Als u een dergelijke
webwidget selecteert, worden er mogelijk extra
kosten in rekening gebracht.
• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Widgets openen: 1. Blader in de standby-stand naar links of rechts
naar een paneel van het standby-scherm.
2. Selecteer een widget in het standby-scherm om
deze te activeren.
17
Uw widget indelen: U kunt elk paneel van het standby-scherm inrichten
met uw favoriete widgets.
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Display → Widgets.
2. Selecteer een widget voor elk scherm en selecteer
Opslaan.
Menu’s op de snelkoppelingswidget instellen: 1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Display → Sneltoetsen.
2. Selecteer een sneltoets.
3. Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt
toewijzen en selecteer Opslaan.
De telefoon aanpassen
Het geluidsprofiel instellen Overschakelen naar een geluidsprofiel:
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Geluidsprofielen.
2. Selecteer het gewenste profiel en selecteer
Opslaan.
18
Een geluidsprofiel bewerken:
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Geluidsprofielen.
2. Selecteer een profiel.
3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.
Een achtergrond selecteren voor het standbyscherm 1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Display → Achtergrond.
2. Selecteer een afbeelding.
3. Selecteer Instellen.
De basisbelfuncties gebruiken
Bellen 1. Selecteer in de standby-stand Toetsen en geef het
netnummer en abonneenummer op.
2. Druk op [
] om het nummer te bellen.
3. Druk op [
] om de oproep te beëindigen.
Een oproep aannemen 1. Druk op [
2. Druk op [
] wanneer er een oproep binnenkomt.
] om de oproep te beëindigen.
Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen Druk tijdens een oproep de volumetoets omhoog of
omlaag om het volume aan te passen.
19
De luidsprekerfunctie gebruiken 1. Selecteer tijdens een gesprek Luidspreker om de
luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer nogmaals Luidspreker om weer naar
het luistergedeelte over te schakelen.
In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor
betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.
De headset gebruiken Wanneer u de meegeleverde headset op de
multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en
oproepen aannemen:
• U belt het laatst gekozen nummer opnieuw door de
headsetknop ingedrukt te houden.
• Druk op de headsetknop om een oproep aan te
nemen.
• Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de
headsetknop.
Berichten verzenden en bekijken
Een SMS- of MMS-bericht verzenden 1. Selecteer in de menustand Berichten → Bericht
maken.
2. Selecteer het veld voor de geadresseerde →
Handmatig invoeren.
3. Geef een telefoonnummer op en selecteer Gereed.
4. Selecteer Tik om tekst toe te voegen.
20
5. Geef de tekst van het bericht op en selecteer
Gereed.► p. 22
Ga naar stap 7 als u een SMS-bericht wilt
verzenden.
Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen.
6. Selecteer Media toevoe... en voeg een item toe.
7. Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
SMS- of MMS-berichten bekijken 1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak
IN.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.
E-mails verzenden en weergeven
Een e-mail verzenden 1. Selecteer in de menustand Berichten → Nieuwe
e-mail.
2. Geef een e-mailadres op en scroll omlaag.
3. Geef een onderwerp op en scroll omlaag.
4. Geef de berichttekst op.
5. Selecteer Bijvoegen en voeg een item toe
(indien nodig).
6. Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
Een e-mail bekijken 1. Selecteer in de menustand Berichten → E-mail
Postvak IN.
2. Selecteer Downloaden.
21
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd
Ophalen om de tekst van het e-mailbericht weer
te geven.
Tekst ingeven
U kunt u tekst ingeven door op de toetsen te drukken.
Welke tekstinvoerstanden beschikbaar zijn, kan
verschillen per regio.
De tekstinvoerstand wijzigen • Selecteer
om te wisselen tussen T9- en ABCwordt groen in de T9-stand.
stand.
• Selecteer NL om de invoertaal te wijzigen.
• Selecteer om te schakelen tussen hoofdletters
en kleine letters.
• Selecteer 123 om de invoerstand te wijzigen van
alfabetisch in de cijferstand of de symboolstand.
T9-stand 1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een
heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert
om een spatie in te voegen. Als het juiste
u
en
woord niet wordt weergegeven, selecteert u
een alternatief woord in de lijst die verschijnt.
22
ABC-stand Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het
gewenste teken wordt weergegeven.
Cijferstand Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer
in te geven.
Symboolstand Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een
symbool in te geven.
• Selecteer
en vervolgens de virtuele
navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
• Selecteer
om tekens één voor één te
ingedrukt om volledige
verwijderen. Houd
woorden te verwijderen.
• Selecteer 1 herhaaldelijk om leestekens in te geven.
Contacten toevoegen en zoeken
De geheugenlocatie waar nieuwe contacten
worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld.
Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de
geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u Contacten
→ Meer → Instellingen → Nieuwe contacten
opslaan in → een geheugenlocatie.
23
Een nieuw contact toevoegen 1. Selecteer in de standby-stand Toetsen en geef
een telefoonnummer op.
2. Selecteer
→ een geheugenlocatie
(indien nodig).
3. Selecteer Contact toevoegen.
4. Selecteer een type nummer (indien nodig).
5. Geef de contactgegevens op.
6. Selecteer Opslaan om het contact aan het
geheugen toe te voegen.
Een contact zoeken 1. Selecteer in de menustand Contacten → Zoeken.
2. Geef de eerste letters op van de naam die u zoekt
en selecteer Gereed.
3. Selecteer de naam van het contact in de
contactenlijst.
De basiscamerafuncties gebruiken
Foto’s maken 1. Selecteer in de menustand Camera om de camera
in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de
compositie naar wens aan.
24
4. Selecteer om een foto te maken. De foto wordt
automatisch opgeslagen.
Nadat u een of meer foto’s hebt gemaakt, kunt u
selecteren om ze te bekijken.
Foto’s bekijken Selecteer in de menustand Mijn best. →
Afbeeldingen → een fotobestand.
Video’s maken 1. Selecteer in de menustand Camera om de camera
in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer
om over te schakelen naar de
opnamestand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de
compositie naar wens aan.
5. Selecteer om de opname te starten.
6. Selecteer om de opname te stoppen. De video
wordt automatisch opgeslagen.
Nadat u video’s hebt gemaakt, kunt u
selecteren
om ze te bekijken.
Video’s bekijken Selecteer in de menustand Mijn best. → Video’s →
een videobestand.
25
Naar muziek luisteren
Naar de FM-radio luisteren 1. Selecteer in de menustand FM-radio.
2. Selecteer ► om de FM-radio in te schakelen.
3. Selecteer Ja om het automatisch afstemmen te
starten.
De radio zoekt zenders en de beschikbare zenders
worden automatisch opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u
gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.
4. U bedient de FM-radio met de volgende
pictogrammen en toetsen:
Pictogram/
toets
Functie
/
De FM-radio in- of uitschakelen
/
Op een radiozender afstemmen; een
opgeslagen radiozender selecteren (tikken
en vasthouden)
De lijst met favorieten openen.
De geluidsuitvoer overschakelen naar de
headset of de luidspreker van de telefoon
/
Volume
Het volume aanpassen
• Als u naar de FM-radio luistert zonder headset,
raken de batterijen sneller leeg.
• Als het huidige radiosignaal zwak is, sluit u de
meegeleverde headset aan.
26
Naar muziekbestanden luisteren Breng eerst bestanden over naar de telefoon of
geheugenkaart:
• Draadloos downloaden van internet. ► pag. 28
• Downloaden vanaf een computer met het optionele
Samsung Kies-programma. ► pag. 39
• Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 42
• Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 39
Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden zijn
overgezet naar de telefoon of geheugenkaart:
1. Selecteer in de menustand Muziek.
2. Selecteer een muziekcategorie → een
muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:
Pictogram/
toets
/
Functie
Het afspelen onderbreken of hervatten
Achteruit springen; terugspoelen binnen een
bestand (ingedrukt houden)
Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een
bestand (ingedrukt houden)
Volume
Het volume aanpassen
27
Surfen op internet
Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw
serviceprovider een andere naam hebben.
Webpagina’s bekijken 1. Selecteer in de menustand Internet → Ja om naar
de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina’s met de volgende
toetsen:
Toets
Functie
/
Vooruit of achteruit op een webpagina
navigeren
Het huidige scherm vernieuwen
De lijst met favorieten openen
De weergavestand wijzigen
Extra menu-opties en instellingen
weergeven
28
Een webpagina aan uw favorieten toevoegen 1. Selecteer in de menustand Internet → .
2. Selecteer Nieuw of Voeg toe.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) op en
selecteer Opslaan.
Toepassingen downloaden van internet 1. Selecteer in de menustand Samsung Apps.
2. Zoek en download de gewenste toepassingen naar
de telefoon.
Google-services gebruiken
1. Selecteer in de menustand Google.
2. Selecteer de gewenste Google-service.
29
Geavanceerde functies
gebruiken
Hier vindt u informatie over hoe u geavanceerde
handelingen kunt uitvoeren en extra functies van uw
mobiele telefoon kunt gebruiken.
Geavanceerde belfuncties gebruiken
Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende
nummers bellen Gemiste oproepen worden op het display van de
telefoon weergegeven. U kunt het nummer van een
gemiste oproep als volgt bellen:
1. Selecteer Tonen.
2. Scroll naar de gemiste oproep waarvan u het
nummer wilt bellen.
3. Druk op [
] om te bellen.
Een recent gekozen nummer opnieuw bellen 1. Druk in de standby-stand op [
] om de lijst met
recent gekozen nummers weer te geven.
2. Scroll naar het gewenste nummer en druk op [
]
om het nummer te bellen.
30
Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit
de wacht halen Selecteer Wacht om een oproep in de wacht te
plaatsen of selecteer Ophalen om een oproep uit de
wacht te halen.
Een tweede oproep tot stand brengen Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een
oproep een ander nummer bellen:
1. Selecteer Wacht om de eerste oproep in de wacht
te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer op dat u wilt bellen en
druk op [
].
3. Selecteer Wissel om te schakelen tussen de twee
oproepen.
Een tweede oproep aannemen Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede
inkomende oproep aannemen:
1. Druk op [
] → Actieve oproep in de wacht om
de inkomende oproep aan te nemen.
De eerste oproep wordt automatisch in de wacht
geplaatst.
2. Selecteer Wissel om te schakelen tussen de
oproepen.
31
Een vergadergesprek (telefonische vergadering)
starten 1. Bel de eerste deelnemer die u aan het
vergadergesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer zodra u met de eerste
deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de
wacht geplaatst.
3. Selecteer Meer → Vergaderoproep zodra u
verbinding hebt met de tweede deelnemer.
Internationaal bellen 1. Selecteer in de standby-stand Toetsen en tik op 0
en blijf dit aanraken om het +-teken in te voegen.
2. Geef het volledige nummer op dat u wilt bellen
(landnummer, netnummer en abonneenummer) en
] om het nummer te bellen.
druk op [
Een contact bellen vanuit de telefoonlijst 1. Selecteer in de menustand Contacten.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer
naast het nummer dat u wilt bellen.
32
Een oproep weigeren Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren,
selecteert u Weigeren. De beller hoort dan een
ingesprektoon.
Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen
van bepaalde nummers automatisch weigeren.
De automatische weigerfunctie inschakelen en de
blokkeerlijst instellen:
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Oproepen → Alle oproepen → Automatisch
weigeren.
2. Selecteer Inschakelen om de automatische
weigerfunctie in te schakelen.
3. Selecteer Blokkeerlijst.
4. Selecteer Nieuw → het nummer veld.
5. Geef een nummer op en selecteer Gereed.
Selecteer Blokkeringscriteria → een optie
(indien nodig) → Gereed.
6. Selecteer Opslaan.
7. Herhaal stap 4-7 om meer nummers toe te voegen.
8. Selecteer de nummers die u wilt weigeren.
9. Selecteer Opslaan.
33
Geavanceerde telefoonlijstfuncties
gebruiken
Een visitekaartje maken 1. Selecteer in de menustand Contacten → Meer →
Instellingen → Mijn visitekaartje.
2. Geef uw persoonlijke gegevens op en selecteer
Opslaan.
Een contactgroep maken 1. Selecteer in de menustand Contacten →
Groepen.
2. Selecteer Nieuw.
3. Geef een groepsnaam op en selecteer Opslaan.
4. Als u een groepsbeltoon wilt instellen, selecteert u
Meer→ Groepsbeltoon → Beltoon.
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
6. Selecteer Opslaan.
Geavanceerde berichtfuncties
gebruiken
De Bluetooth-berichtenservice gebruiken 1. Selecteer in de menustand BT-msgr.
2. Selecteer Zoeken.
3. Selecteer Ja om de Bluetooth-functie in te
schakelen (indien nodig).
4. Selecteer een apparaat.
34
5. Geef een bericht op en selecteer Verzenden.
6. Geef een PIN-code op voor de draadloze
Bluetooth-functie of de Bluetooth-pincode voor het
andere apparaat of selecteer Ja om het bericht te
verzenden.
Een map maken om berichten te beheren 1. Selecteer in de menustand Berichten → Mijn
mappen.
2. Selecteer Nieuw.
3. Geef een nieuwe mapnaam op en selecteer
Opslaan.
Verplaats berichten vanuit de postmappen naar uw
mappen om ze te beheren.
Geavanceerde camerafuncties
gebruiken
Een reeks foto’s achter elkaar maken 1. Selecteer in de menustand Camera om de camera
in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer
→ Doorlopend.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Tik op om een foto te maken en blijf dit
aanraken.
35
Gedeelde foto’s maken 1. Selecteer in de menustand Camera om de camera
in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer
→ Mozaïek.
4. Selecteer een type mozaïek.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Selecteer om een foto te maken.
Foto’s met een decoratief kader maken 1. Selecteer in de menustand Camera om de camera
in te schakelen.
2. Selecteer
→ Kader.
3. Selecteer een kader.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer om een foto met het kader te maken.
Cameraopties gebruiken Voordat u een foto maakt, kunt u
volgende opties:
selecteren voor de
Optie
Functie
Timer
De tijd tot het maken van de opname
selecteren
Resolutie
De resolutie wijzigen
Witbalans
De kleurbalans aanpassen
Effecten
Een speciaal effect toepassen
36
Optie
Functie
Belichtingsmeting
Een type belichtingsmeting selecteren
Kwaliteit
Het kwaliteitsniveau voor uw foto’s
aanpassen
Nachtmodus
Instellen of u de stand voor
nachtopnamen wilt gebruiken
Voordat u een video maakt, kunt u
de volgende opties:
selecteren voor
Optie
Functie
Timer
De tijd tot het maken van de opname
selecteren
Resolutie
De resolutie wijzigen
Witbalans
De kleurbalans aanpassen
Effecten
Een speciaal effect toepassen
Kwaliteit
Het kwaliteitsniveau voor uw video’s
aanpassen
Camera-instellingen aanpassen Voordat u een foto maakt, selecteert u
volgende instellingen weer te geven:
→
om de
Optie
Functie
Richtlijnen
Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht
Instellen dat de gemaakte foto wordt
weergegeven
37
Optie
Functie
Geluid sluiter
Instellen dat de camera een geluid maakt
bij het maken van een foto
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren voor het
opslaan van gemaakte foto’s
Voordat u een video maakt, kunt u
voor de volgende instellingen:
→
selecteren
Optie
Functie
Richtlijnen
Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluid opnemen
De camera een geluid laten maken bij het
maken van een video
Geluidsopname
Het geluid in- of uitschakelen
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren voor het
opslaan van opgenomen video’s
38
Geavanceerde muziekfuncties
gebruiken
Muziekbestanden kopiëren via Samsung Kies 1. Selecteer in de menustand Instellingen → PCverbindingen → Samsung Kies of Massaopslag
→ Opslaan.
2. Sluit een datakabel aan op een pc en op de
multifunctionele aansluiting op de telefoon.
3. Start Samsung Kies en kopieer bestanden van de
pc naar de telefoon.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer
informatie.
Als u met Windows XP gegevens van een pc wilt
overzetten naar uw telefoon, hebt u ten minste Service
Pack 2 nodig.
Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren 1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand Instellingen → PCverbindingen → Massaopslag.
3. Sluit een datakabel aan op een pc en op de
multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven
zodra de verbinding tot stand is gebracht.
4. Open een map om bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de pc naar de
geheugenkaart.
39
Een afspeellijst maken 1. Selecteer in de menustand Muziek →
Afspeellijsten → Nieuw.
2. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst op en
selecteer Opslaan.
3. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
4. Selecteer Tracks toevoegen → Tracks.
5. Selecteer de gewenste bestanden en selecteer
Voeg toe.
De instellingen van de MP3-speler aanpassen 1. Selecteer in de menustand Muziek →
Instellingen.
2. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw
wensen aan.
Nummers van de FM-radio opnemen 1. Selecteer in de menustand FM-radio.
2. Selecteer om de FM-radio in te schakelen.
3. Selecteer het gewenste radiostation.
4. Selecteer Opnemen om de opname te starten.
5. Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent met
opnemen.
Een lijst met favoriete radiostations instellen 1. Selecteer in de menustand FM-radio.
2. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met
favoriete stations wilt toevoegen.
40
3. Selecteer Meer → Toevoegen aan favorieten.
U kunt uw favoriete radiostations openen door
selecteren in het scherm van de FM-radio.
te
Hulpprogramma’s en
toepassingen gebruiken
Hier vindt u informatie over hoe u kunt werken met de
hulpprogramma’s en aanvullende toepassingen op de
telefoon.
De draadloze Bluetooth-functie
gebruiken
De draadloze Bluetooth-functie inschakelen 1. Selecteer in de menustand Bluetooth →
Instellingen.
2. Selecteer Bluetooth om de Bluetooth-functie in te
schakelen.
3. Als u wilt toestaan dat uw telefoon door andere
apparaten kan worden gevonden, selecteert u
Zichtbaarheid van mijn telefoon → Altijd aan.
Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen 1. Selecteer in de menustand Bluetooth → Zoeken.
2. Selecteer een apparaat.
41
3. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetoothfunctie of de Bluetooth-PIN-code van het
andere apparaat op (indien beschikbaar) en
selecteer Gereed. U kunt ook Ja selecteren voor
overeenstemming tussen de PIN-code van uw
apparaat en die van het andere apparaat.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat
dezelfde code ingeven of de verbinding accepteert,
zijn de apparaten gekoppeld.
Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen
PIN-code hoeft in te geven.
Gegevens verzenden via de draadloze Bluetoothfunctie 1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden
in een van de toepassingen op de telefoon.
2. Selecteer Verzend via → Bluetooth of
selecteer Meer → Visitekaartje verzenden
via of Verzenden via → Bluetooth (als u
contactgegevens verzendt, geeft u op welke
gegevens u wilt verzenden).
Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetoothfunctie 1. Geef de pincode voor de Bluetooth-functie op en
selecteer OK (indien nodig).
2. Selecteer Ja om te bevestigen dat u gegevens van
het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).
42
Een SOS-bericht activeren en
verzenden
In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw
familie of vrienden verzenden.
Het SOS-bericht activeren 1. Selecteer in de menustand Berichten →
Instellingen → SOS-berichten → Verzendopties.
2. Selecteer SOS wordt verzonden om de functie
voor het verzenden van SOS-berichten te
activeren.
3. Selecteer Ontvangers → Ontvangers toevoegen
→ Contacten.
4. Selecteer Meerdere.
5. Selecteer contacten en selecteer Voeg toe.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Selecteer Opslaan om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer Herhalen, stel in hoe vaak u het SOSbericht wilt herhalen en selecteer Opslaan.
9. Druk op [ ] → Ja.
43
Een SOS-bericht verzenden 1. Terwijl het aanraakscherm en de toetsen zijn
vergrendeld, drukt u vier keer op de volumetoets
om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf
ingestelde nummers.
2. Houd [ ] ingedrukt om de SOS-stand af te sluiten.
De functie Mobiel opsporen
inschakelen
Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon
plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer
automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon
kunt opsporen.
De functie Mobiel opsporen inschakelen 1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Beveiliging → Mobiel opsporen.
2. Geef uw wachtwoord op en selecteer OK.
De eerste keer dat u Mobiel opsporen start, wordt
u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te
bevestigen.
3. Selecteer Mobiel opsporen om Mobiel opsporen
in te schakelen.
4. Selecteer Ontvangers → Ontvangers toevoegen
→ Contacten.
5. Selecteer Meerdere.
6. Selecteer contacten en selecteer Voeg toe.
44
7. Selecteer Opslaan wanneer u de ontvangers hebt
ingesteld.
8. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
9. Geef de naam van een afzender op en selecteer
Gereed.
10.Selecteer Opslaan → OK.
Nepoproepen maken
U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een
vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste
conversatie wilt beëindigen.
De functie voor nepoproepen inschakelen Selecteer in de menustand Instellingen → Oproepen
→ Nepoproep → Sneltoets nepoproep.
De nepoproep starten Houd de volumetoets ingedrukt in de standby-stand.
Spraakmemo’s opnemen en afspelen
Een spraakmemo opnemen 1. Selecteer in de menustand Spraakrec.
2. Selecteer om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer wanneer u klaar bent met spreken.
45
Een spraakmemo afspelen 1. Selecteer in de menustand Mijn best. →
Geluiden.
2. Selecteer een bestand.
Foto’s bewerken
1. Selecteer in de menustand Afb.editor.
2. Selecteer Openen en selecteer de afbeelding die
u wilt bewerken.
3. Selecteer de gewenste opties.
4. Selecteer Opslaan.
5. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de foto op
en selecteer Opslaan.
Foto’s en video’s op het web bekijken
Leer hoe u webblogs en websites voor het delen van
foto’s opent en hoe u foto’s en video’s weergeeft.
Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1. Selecteer in de menustand Communities.
2. Selecteer een website of weblog.
3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op
(indien nodig).
46
Java-games en -toepassingen
gebruiken
1. Selecteer in de menustand Games.
2. Selecteer een game of toepassing in de lijst en
volg de instructies op het scherm.
• Afhankelijk van de software op de telefoon wordt
het downloaden van Java-games of -toepassingen
mogelijk niet ondersteund.
• Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw
serviceprovider of regio. De bediening en opties voor
games kunnen verschillen.
Een wereldklok maken
1. Selecteer in de menustand Wereldklok.
2. Selecteer Klokkenlijst → Voeg toe.
3. Blader naar links of rechts om een tijdzone te
selecteren en selecteer Voeg toe.
4. Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te
voegen.
47
Alarmen instellen en gebruiken
Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor
belangrijke agenda-items kunt instellen en gebruiken.
Een nieuw alarm instellen 1. Selecteer in de menustand Alarm.
2. Selecteer Nieuw.
3. Stel de details van het alarm in en selecteer
Opslaan.
Een alarm stoppen Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:
• Tik op Stop en blijf dit aanraken om het alarm te
stoppen.
• Tik op Sluimer en blijf dit aanraken om het alarm
voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.
Een alarm uitschakelen 1. Selecteer in de menustand Alarm.
2. Selecteer naast het alarm dat u wilt
uitschakelen.
48
De calculator gebruiken
1. Selecteer in de menustand Calculator.
2. Gebruik de toetsen die overeenkomen met het
calculatorscherm om basisberekeningen uit te
voeren.
Valuta’s en eenheden omrekenen
1. Selecteer in de menustand Omrekenen → een
type omrekening.
2. Geef de valuta’s of maateenheden in de juiste
velden op.
Een afteltimer instellen
1. Selecteer in de menustand Timer.
2. Geef de tijd op die moet worden afgeteld en
selecteer Start.
3. Wanneer de timer klaar is met aftellen, raakt u
Stop aan om het signaal uit te schakelen.
De stopwatch gebruiken
1. Selecteer Stopwatch in de menustand.
2. Selecteer Start om de stopwatch te starten.
3. Selecteer Splitsen om de tijd op te nemen.
4. Als u klaar bent, selecteert u Stop.
49
5. Selecteer Resetten om de geregistreerde tijden
te wissen.
Terwijl de rondetijden worden vastgelegd, wordt ook
de tussentijd vastgelegd. Als u dit interval wilt zien,
selecteert u Ronde.
Nieuwe taken maken
1. Selecteer in de menustand Taken.
2. Selecteer Nieuw.
3. Geef de details van de taak op en selecteer
Opslaan.
Een notitie maken
1. Selecteer in de menustand Notities.
2. Selecteer Nieuw.
3. Geef de tekst voor de notitie op en selecteer
Opslaan.
50
Uw agenda beheren
De weergave van de agenda wijzigen 1. Selecteer in de menustand Agenda.
2. Selecteer Sorteren op → Dag, Week of Maand.
Een agenda-item maken 1. Selecteer in de menustand Agenda.
2. Selecteer Nieuw → een type agenda-item.
3. Geef de details van het agenda-item op en
selecteer Opslaan.
Agenda-items weergeven 1. Selecteer in de menustand Agenda.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een agenda-item om de details te
bekijken.
51
Problemen oplossen
Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van
de telefoon wordt u om een van de volgende
codes gevraagd:
Code
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
Wachtwoord
Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld,
moet u het wachtwoord invoeren dat u voor
de telefoon hebt ingesteld.
PIN
Wanneer u de telefoon voor de eerste keer
gebruikt of wanneer de functie voor verplichte
invoering van een PIN-code is ingeschakeld,
moet u de PIN-code invoeren die bij de
SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie
uitschakelen in het menu PIN-blokkering.
PUK
Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal
het gevolg van het meerdere keren onjuist
invoeren van uw PIN-code. U moet de PUKcode invoeren die u van uw provider hebt
gekregen.
PIN2
Wanneer u een menu wilt openen waarvoor
PIN-code 2 vereist is, dient u de PIN-code
2 in te geven die met de SIM-kaart is
meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor
meer informatie.
52
Op de telefoon wordt ‘Geen netwerken
gevonden’ of ‘Netwerkfout’ weergegeven
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal
zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding
mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer
het opnieuw.
• Zonder abonnement kunt u sommige opties niet
gebruiken. Neem voor meer informatie contact op
met uw provider.
Het touchscreen reageert langzaam of niet naar
behoren
Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen
heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:
• Verwijder eventuele beschermende bedekkingen
van het touchscreen. Voor een telefoon met
touchscreen kunt u beter geen beschermende
bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw
invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
• Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het
touchscreen tikt.
• Start de telefoon opnieuw op om eventuele
tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
• Controleer of de meest recente versie van de
telefoonsoftware is geïnstalleerd.
• Als het touchscreen gekrast of beschadigd
is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke
Samsung Servicecenter.
53
Gesprekken worden afgebroken
Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak
of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de
netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een
andere plek en probeer het opnieuw.
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt
gedrukt.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is
geblokkeerd.
Inkomende oproepen worden niet verbonden
• Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of het telefoonnummer van de beller
niet is geblokkeerd.
Anderen horen u niet praten tijdens een
telefoongesprek
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet
blokkeert.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond
houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze
goed is aangesloten.
54
Slechte geluidskwaliteit
• Controleer of u de interne antenne van de telefoon
niet blokkeert.
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal
zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding
mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer
het opnieuw.
U krijgt geen verbinding wanneer u via
contacten belt
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in
de lijst met contacten.
• Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het
op.
• Controleer of het telefoonnummer van het contact
niet is geblokkeerd.
De telefoon laat een pieptoon horen en het
batterijpictogram knippert
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang
deze om de telefoon te gebruiken.
De batterij wordt niet goed opgeladen of de
telefoon wordt uitgeschakeld
• De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide
goudkleurige polen schoon met een schone,
zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te
laden.
55
• Als de batterij niet meer volledig kan worden
opgeladen, voert u de batterij af volgens de
plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe
batterij.
De telefoon is warm
Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon
of bij gebruik van toepassingen die meer energie
vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal
en is niet van invloed op de levensduur of prestaties
van de telefoon.
Bij het starten van de cameratoepassing
verschijnen foutmeldingen
Voor het gebruik van de camera moet de mobiele
telefoon over voldoende vrij geheugen en
batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten
van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het
volgende:
• Laad de batterij op of vervang deze door een
batterij die volledig is opgeladen.
• Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc
over te brengen of bestanden op de telefoon te
wissen.
• Start de telefoon opnieuw op. Als u na het
uitvoeren van deze tips nog steeds problemen
met de camera hebt, neemt u contact op met een
Samsung Service Center.
56
Bij het starten van de FM-radiotoepassing
verschijnen foutmeldingen
De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het
headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is
aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen
ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken,
moet u eerst de headset goed hebben aangesloten.
Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en
slaat u deze op.
Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio
nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het
gewenste station met een andere radio-ontvanger
kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon
wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een
Samsung Servicecenter.
Bij het openen van muziekbestanden
verschijnen foutmeldingen
Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw
mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan
allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van
muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt,
probeert u het volgende:
• Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc
over te brengen of bestanden op de telefoon te
wissen.
• Controleer of het muziekbestand geen DRMbeveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als
het bestand over een DRM-beveiliging beschikt,
moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of
code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
57
• Controleer of het bestandstype door de telefoon
wordt ondersteund.
Er worden geen andere Bluetooth-apparaten
gevonden
• Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw
telefoon is ingeschakeld.
• Controleer of de Bluetooth-voorziening is
ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetoothapparaat zich binnen het maximale Bluetoothbereik bevinden (10 meter).
Als met deze tips het probleem niet kan worden
opgelost, neemt u contact op met een Samsung
Service Center.
Er wordt geen verbinding tot stand gebracht
als de telefoon op een pc is aangesloten
• Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel
met de telefoon is.
• Controleer of de juiste stuurprogramma’s op de pc
zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.
58
Uw apparaat is vastgelopen of er is een
onherstelbare fout opgetreden
Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert,
moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat
resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken.
Als het apparaat nog wel reageert, maar een bepaald
programma blijft hangen, sluit u het programma af via
Taakbeheer. Als uw toestel niets meer doet en nergens
op reageert, verwijdert u de batterij, plaatst u de batterij
terug en zet u het toestel weer aan.
59
Veiligheids
voorschriften
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel
gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade
aan het toestel te voorkomen.
Waarschuwing: Voorkom elektrische
schokken, brand of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer
te trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het
toestel niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Er kan een storing in uw toestel optreden en het risico van een
elektrische schok wordt verhoogd.
60
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium
Ion) niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter
om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze
volgens de voorschriften af
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel.
Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade
aan uw toestel veroorzaken.
• Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
• Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten,
zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen
exploderen als ze te heet worden.
• U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet
bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting
te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
• Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg
lage temperaturen.
• Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen
de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen
afnemen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en
minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan
batterijen veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
61
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel in
een gesloten ruimte
Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen
(radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere
elektronische apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm
van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op
de pacemaker.
• Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en
de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
• Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de
pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker
te minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is
tegen RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te
controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
62
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
• Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats
van het verwijderen van de batterij.
• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in
omgevingen met potentieel explosiegevaar.
• Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van
brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief
materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of
accessoires van het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel
kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten
van het vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel.
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op
met de fabrikant.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel
tijdens het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit
wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen
altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
• Gebruik een handsfree apparaat.
• Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals
snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u
sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
63
• Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze
apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht
houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed
uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
• Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer
kunnen gevaarlijk zijn.
• Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een
notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht
afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid
is.
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek
wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer
gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als
u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het
nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan
verder.
• Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw
aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt
weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor
uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
• Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal
alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere
noodsituaties.
• Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een
verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in
gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
• Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal
niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig
ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een
klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto
waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een
hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.
64
Het mobiele toestel goed onderhouden en
gebruiken
Houd het toestel droog
• Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het
toestel of elektronische circuits beschadigen.
• Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan
te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een
servicecenter.
• Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de
waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel
kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur van
-20°C tot 50°C
• Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten
voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
• Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
(zoals het dashboard van een auto).
• Bewaar de batterij bij een temperatuur van 0°C tot 40°C.
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
• Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
• Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen
objecten, kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
• Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden
ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
65
• Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards,
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd
raken door magnetische velden.
• Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische
sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan
magnetische velden.
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of
hogedrukcompartimenten
• De batterij kan lekken.
• Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan
plotselinge schokken
• Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
• Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd
raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of
schade aan de ogen veroorzaken.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen,
aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd
en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de
oplader niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn
bedoeld.
66
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
• Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur
van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
• Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de
veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of
onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
• Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
• Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij
het op de juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
• Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou
doen.
• Spreek rechtstreeks in de microfoon.
• Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de
antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder
worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
Interne antenne
• Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik
speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken
(zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem
regelmatig pauze.
67
Bescherm uw gehoor
• Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan
leiden tot gehoorbeschadiging.
• Blootstelling aan harde geluiden onder het
rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval
veroorzaken.
• Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de
oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik
alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om
uw gesprek of muziek te kunnen horen.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het
wandelen of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen
te vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel.
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
aan en probeer het niet te repareren
• Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie
van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung
Servicecenter voor service.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren
omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch
bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last
krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet
u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.
68
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
• Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
• Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje
of een doek schoon.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken
is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en
gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor
reparatie.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
het openbaar gebruikt
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade
kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die
tot hoge kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur
naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
• Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek
waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde
draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags
zich snel ontvouwen.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan
het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet
meer geldig.
69
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
• Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of
het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of
schade aan de kaart of het toestel.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en
elektrische storing van andere apparaten.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers
of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten
schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat
bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen.
Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet
u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen
nemen met nooddiensten.
Maak een back-up van belangrijke gegevens
Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld
voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door
radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden
de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor
blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption
Rate), van 2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor
dit model 0.861 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR
waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen
dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde
basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te
gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.
70
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft
aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar
de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel)
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat
het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel
waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze
wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk
kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier
en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.
Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
71
Correcte behandeling van een gebruikte accu
uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen
voor accu’s en batterijen)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking
geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van
de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid.
De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-,
cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus
in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste
wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor
de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de
natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van
materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden
van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis
inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Vrijwaring
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat
beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd
door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere
wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk
materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke,
nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden
om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door
de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is
toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden
om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden
weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan
te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het
web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide
werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij
uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of
serviceleverancier.
72
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD
IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT
MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE
WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT
GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH
GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT
TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE
GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID,
GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN
ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT
BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER
GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID,
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE,
INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF
ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND
STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN
HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR
U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP
DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD.”
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung
worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat
enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode
beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden
verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung
geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring
van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking
tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige
service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking
tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met
betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de
leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.
73
Wij,
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM Mobiele telefoon : GT-C3300i
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden
en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/
EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10
en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in
samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.30
(plaats en datum van uitgifte)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het
telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs
of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.
* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan
de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen
afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-32896B
Dutch. 02/2011. Rev. 1.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement