Samsung T27A950 Handleiding

Add to My manuals
77 Pages

advertisement

Samsung T27A950 Handleiding | Manualzz
TA750
TA950
LED-televisiescherm
(MFM TV)
gebruikershandleiding
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Registreer uw product voor een uitgebreidere
service op
www.samsung.com/register
De figuren en illustraties in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke
uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Opmerking over digitale tv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Functionaliteit betreffende digitale televisie (DVB) is alleen beschikbaar in landen/gebieden waar digitale DVB-T-televisiesignalen (MPEG2 en MPEG4
AVC) via de zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een compatibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv.
Informeer bij een lokale dealer of u DVB-T- of DVB-C-signalen kunt ontvangen.
DVB-T is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie via de zendmast en DVB-C voor de uitzending van digitale
televisie via de kabel.
Hoewel dit televisietoestel voldoet aan de huidige DVB-T- en DVB-C-standaarden vanaf [augustus 2008], kan de compatibiliteit met toekomstige
digitale DVB-T-signalen via de zendmast en digitale DVB-C-signalen via de kabel niet worden gegarandeerd.
Afhankelijk van de landen/gebieden waar dit televisietoestel wordt gebruikt, kunnen aanbieders van kabeltelevisie extra kosten voor dergelijke services
in rekening brengen en moet u wellicht akkoord gaan met hun voorwaarden en bepalingen.
Bepaalde digitale televisiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's en DVB-C werkt mogelijk niet goed bij bepaalde
leveranciers van kabelservices.
Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van Samsung.
✎✎ De ontvangstkwaliteit van televisie-uitzendingen kan minder goed zijn door verschil in uitzendmethode tussen landen. Controleer de
televisieprestaties bij uw plaatselijke geautoriseerde SAMSUNG-dealer of bel de klantenservice van Samsung om te informeren of u de kwaliteit
kunt verbeteren door de tv-instellingen aan te passen.
Waarschuwing over stilstaand beeld
Vermijd de weergave op het scherm van stilstaande beelden (zoals jpeg-foto's) of statische beeldelementen (zoals het logo van tv-programma's, een
panorama- of 4:3-beeldverhouding, een aandelen- of nieuwsticker onder in het scherm, enz.). Wanneer er langdurig een statisch beeld op het scherm
wordt weergegeven, kan het beeld inbranden. Dit kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te
verkleinen:
• Vermijd langdurige weergave van hetzelfde tv-kanaal.
• Probeer beelden altijd schermvullend weer te geven; gebruik het beeldformaatmenu voor de beste optie.
• Reduceer de helderheid en het contrast tot de minimaal benodigde waarden voor de gewenste beeldkwaliteit; hogere waarden kunnen het
opbrandproces versnellen.
• Gebruik regelmatig alle tv-functies die bedoeld zijn voor het tegengaan van beeldretentie en het opbranden van het scherm; raadpleeg de
desbetreffende pagina's in de gebruikershandleiding voor meer informatie.
Installatieruimte
Bewaar de nodige afstand tussen het product en andere objecten (bijvoorbeeld muren) zodat er een goede ventilatie mogelijk is.
Wanneer u dit niet doet, bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.
Plaats het product op zodanige wijze dat wordt voldaan aan de afstanden die in de afbeelding worden aangehouden.
✎✎ Het uiterlijk van het product kan afwijken van het afgebeelde apparaat.
10 cm
10 cm
10 cm
• In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
–– (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
–– (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
• U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.
Nederlands
2
Inhoud
4
4
11
12
13
Veiligheidsvoorschriften
Accessoires
Overzicht van het bedieningspaneel
Overzicht van de afstandsbediening
Aansluitingen
14
14
15
17
18
19
21
22
Aansluiten op een antenne
Plug & Play (eerste instelling)
Aansluiten op een AV-apparaat
Aansluiten op een aansluiting voor ALGEMENE
INTERFACE
Aansluiten op een audioapparaat
Aansluiten op een pc
De ingangsbron wijzigen
Netwerkverbinding
Basisfuncties
24
24
24
24
27
29
35
37
41
45
De menu's gebruiken
De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)
Het kanaalmenu gebruiken
Het menu Kanaal
Het menu Beeld
Het menu Geluid
Menu Netwerk
Systeemmenu
Het menu Ondersteuning
Uitgebreide functies
47
47
52
63
64
Aan de slag met Smart Hub
De Smart Hub gebruiken
Over AllShare™
Anynet+
Overige informatie
68
69
69
70
75
76
De teletekstfunctie van het analoge kanaal
De snoeren bij elkaar houden
Kensington-antidiefstalslot
Problemen oplossen
Specificaties
Index
14
68
NEDERLANDS
Aan de slag
Let op deze symbolen!
t
TOOLS
U kunt deze gebruiken door
op de toets TOOLS op de
afstandsbediening te drukken.
Opmerking
Stapsgewijze procedure
Nederlands
3
Aan de slag
Veiligheidsvoorschriften
Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen
Waarschuwing
Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan
ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan.
Let op
Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan
lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan.
Niet doen.
Moet worden nagevolgd.
Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen
in het apparaat hoog is. Elk contact met
onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.
LET OP
NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET, DIT OM
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT APPARAAT BEVAT
GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT
ONDERHOUD UITVOEREN DOOR BEVOEGD PERSONEEL

Dit symbool geeft aan dat er belangrijke
informatie over het gebruik en onderhoud is
meegeleverd met dit product.
¦¦ Aanwijzingen over elektriciteit
✎✎ De volgende afbeeldingen dienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van model en land.
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer of
stekker of een loszittend stopcontact.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Sluit niet meerdere elektrische
apparaten op één stopcontact aan.
yy Anders kan er door oververhitting
van het stopcontact brand
ontstaan.
Pak de stekker niet met natte handen
vast.
yy Dit zou een elektrische schok
kunnen veroorzaken.
Steek de stekker stevig in het
stopcontact.
yy Anders kan er brand ontstaan.
!
!
Let erop dat u de stekker in een geaard
stopcontact steekt (alleen bij apparatuur
van isoleringsklasse 1).
yy Anders kan er een elektrische
schok of lichamelijk letsel ontstaan.
Buig of draai het netsnoer niet
overmatig en zet geen hete
voorwerpen op het netsnoer.
yy Anders kunnen er door een
beschadigd netsnoer elektrische
schokken of brand ontstaan.
Nederlands
4
Aan de slag
Houd netsnoer en product uit de buurt
van hittebronnen.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Als de pennen van de stekker of het
stopcontact onder het stof zitten, maak
ze dan schoon met een droge doek.
yy Anders kan er brand ontstaan.
!
Let op
Trek de stekker niet uit het stopcontact
terwijl het product aan staat.
yy Anders kan het product
beschadigd raken door een
elektrische schok.
!
Wanneer u de stekker uit het
stopcontact trekt, houd dan de stekker
zelf vast en niet het snoer.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
!
!
Gebruik alleen het netsnoer dat is
geleverd door ons bedrijf. Gebruik ook
geen netsnoer van een ander elektrisch
apparaat.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Steek de stekker in een stopcontact
waar u makkelijk bij kunt.
yy Wanneer er een probleem is met
het product, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken om
de stroom volledig af te sluiten.
U kunt de stroom niet volledig
afsluiten met de aan/uitknop op
het product.
¦¦ Aanwijzingen over installatie
Waarschuwing
Plaats geen brandende kaarsen,
insektenwerende middelen of cigaretten
op het product en plaats het product
niet in de buurt van een hittebron.
yy Anders kan er brand ontstaan.
Plaats het apparaat niet op een slecht
geventileerde plaats, zoals in een
(boeken)kast.
yy Anders bestaat er brandgevaar
door interne oververhitting.
Plaats het product niet op een plek
die niet stabiel is of onderhevig is aan
overmatige trillingen, zoals op een
onstabiele of scheve plank.
yy Het product kan vallen en dit kan
schade aan het product of letsel
veroorzaken.
yy Als u het product gebruikt op een
plaats die blootstaat aan trillingen,
kan het product beschadigd raken
of brand ontstaan.
!
!
!
Vraag een installatietechnicus of
dergelijk bedrijf om het product op de
muur te monteren.
yy Anders kunt u letsel veroorzaken.
yy Gebruik de opgegeven
muurbevestiging.
Houd de plastic zakken waarin het
product verpakt is, uit de buurt van
kinderen.
yy Als kinderen de plastic zakken
over hun hoofd trekken, kunnen
ze stikken.
Plaats het product niet op een plaats
die blootstaat aan stof, vocht (sauna),
olie, rook of water (regendruppels) en
plaats het niet in een voertuig.
yy Dit kan een elektrische schok of
brand veroorzaken.
Nederlands
5
Aan de slag
!
Plaats het product niet op een plek die
blootstaat aan direct zonlicht en plaats
het product niet in de buurt van een
hittebron zoals een vuur of kachel.
yy Hierdoor kan de levensduur van
het product korter worden of brand
ontstaan.
Plaats het product niet op een
gemakkelijk bereikbare hoogte waar
kinderen erbij kunnen.
yy Als een kind het product
aanraakt, kan het vallen en dit
kan lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.
yy Aangezien de voorkant zwaarder
is, moet u het product plaatsen op
een vlak en stabiel oppervlak.
Buig de buitenantenne naar beneden
op de plek waar deze binnenkomt
zodat er geen regenwater in stroomt.
yy Als er regenwater in het product
komt, kan dit een elektrische schok
of brand veroorzaken.
Plaats de antenne ver uit de buurt van
hoogspanningskabels.
yy Als de antenne een
hoogspanningskabel aanraakt,
kan een elektrische schok of
brand ontstaan.
!
Let op
!
SAMSUNG
!
Laat het product niet vallen wanneer u
het verplaatst.
yy Hierdoor kunnen problemen met
het product of lichamelijk letsel
ontstaan.
Plaats het product niet met de
voorkant naar beneden op de vloer,
yy Dit kan het scherm van het
product beschadigen.
Wanneer u het product op een kast
of plank plaatst, let er dan op dat de
voorkant van het product niet uitsteekt.
yy Anders kan het product vallen, wat
een storing of lichamelijk letsel zou
kunnen veroorzaken.
yy Let erop dat u een kast of plank
gebruikt die past bij de grootte van
het product.
Wanneer u het product neerzet, doe
dit dan voorzichtig.
yy Anders kunnen problemen met
het product of letsel ontstaan.
!
Als u het product op een plek plaatst
waar de gebruiksomstandigheden sterk
variëren, kan er door de omgeving een
ernstig kwaliteitsprobleem ontstaan.
Installeer het product in zo'n geval
alleen na advies van een van onze
servicemonteurs.
yy Plekken die blootgesteld zijn
aan microscopische deeltjes,
chemicaliën, te hoge of
lage temperaturen of hoge
vochtigheidsgraden, zoals
vliegvelden of stations, waar het
product lange tijd achter elkaar
wordt gebruikt, enzovoort.
Nederlands
6
Aan de slag
¦¦ Aanwijzingen over schoonmaak
Waarschuwing
!
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u het product gaat
schoonmaken.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Sproei geen water rechtstreeks op
onderdelen van het product wanneer u
het product schoonmaakt.
yy Let erop dat er geen water in het
product komt.
yy Anders kunnen brand, elektrische
schokken of problemen met het
product ontstaan.
Sproei geen reinigingsmiddelen
rechtstreeks op het product.
yy Hierdoor kan de buitenkant van
het product verkleuren of barsten
of kan het scherm loskomen.
Haal voor het reinigen van het product
eerst de stekker uit het stopcontact
en reinig het product met een zachte,
droge doek.
yy Gebruik voor het schoonmaken
van het product geen
chemische middelen zoals was,
wasbenzine, alcohol, verdunners,
insectenwerende middelen,
parfums, smeermiddelen of
reinigingsmiddelen.
Let op
!
!
Gebruik een zachte, vochtige doek
met een reinigingsmiddel dat speciaal
is bedoeld voor beeldschermen en
veeg het product daarmee schoon.
yy Als u geen speciaal voor
beeldschermen bedoeld
reinigingsmiddel hebt, verdun
dan een schoonmaakmiddel
1:10 voordat u het product gaat
schoonmaken.
Hierdoor kan de behuizing
vervormen of de opdruk loskomen.
Gebruik een goede schoonmaakdoek,
aangezien de buitenkant van het
product makkelijk kan krassen.
!
¦¦ Aanwijzingen over gebruik
Waarschuwing
Haal het product niet uit elkaar, en
repareer of wijzig het product niet zelf.
Dit omdat er hoogspanning in het
product aanwezig is.
yy Anders kunt u brand of een
elektrische schok veroorzaken.
yy Neem contact op met een
servicecentrum als het product
gerepareerd moet worden.
!
Wilt u het product verplaatsen,
zet het dan uit, trek de stekker
uit het stopcontact en koppel de
antennekabel en andere kabels van
het product los.
yy Anders kunnen er door een
beschadigd netsnoer elektrische
schokken of brand ontstaan.
Nederlands
7
Aan de slag
!
!
Als het product vreemde geluiden,
een brandgeur of rook produceert,
trek dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met
een servicecentrum.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Zorg dat kinderen niet op het
apparaat leunen of eraan hangen.
yy Anders kan het product vallen
en dit kan letsel of de dood
veroorzaken.
Als u het product laat vallen of als
de behuizing kapot gaat, moet u het
product uitschakelen en de stekker uit
het stopcontact halen. Neem contact
op met een Servicecentrum.
yy Anders kunt u brand of een
elektrische schok veroorzaken.
Plaats geen objecten zoals
speelgoed of koekjes op het
product.
yy Als een kind over het product
hangt om een voorwerp te
pakken, kan het object of
het product vallen en dit kan
letsel of zelfs dood ten gevolg
hebben.
Trek bij onweer de stekker uit het
stopcontact en raak vooral de
antennekabel niet aan omdat dit
gevaarlijk kan zijn.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Laat geen voorwerpen op het
product vallen en stoot niet tegen
het product.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Verplaats het product niet door aan
het netsnoer of de antennekabel te
trekken.
yy Anders kunnen er brand,
elektrische schokken of problemen
met het product ontstaan vanwege
schade aan de kabel.
Til het product niet op en verplaats
het niet door alleen het netsnoer of
signaalkabel vast te houden.
yy Anders kunnen er brand,
elektrische schokken of problemen
met het product ontstaan vanwege
schade aan de kabel.
Let erop dat u de ventilatie niet met een
tafelkleed of gordijn blokkeert.
yy Anders bestaat er brandgevaar
door interne oververhitting.
!
GAS
!
Raak in geval van een gaslek het
product en de stekker niet aan maar
zorg direct voor ventilatie.
yy Een vonk zou een explosie of
brand kunnen veroorzaken.
yy Raak bij onweer het netsnoer en
de antennekabel niet aan.
Gebruik of plaats geen ontvlambare
spuitbussen of objecten bij het
product.
yy Dit zou een explosie of brand
kunnen veroorzaken.
!
100
Steek geen ontvlambare objecten
of metalen voorwerpen zoals
eetstokjes, munten of haarspelden
in het product (in de ventilatiegaten,
aansluitingen enz.).
yy Als er water of een vreemde
stof in het product terechtkomt,
moet u het apparaat uitzetten,
de stekker uit het stopcontact
trekken en contact met een
servicecentrum opnemen.
yy Anders kunnen er problemen
met het product of elektrische
schokken of brand ontstaan.
Nederlands
8
Aan de slag
Plaats geen metalen objecten
of vloeistofhouders zoals vazen,
bloempotten, drank, cosmetica of
geneesmiddelen boven het product.
yy Als er water of een vreemde stof in
het product terechtkomt, moet u
het apparaat uitzetten, de stekker
uit het stopcontact trekken en
contact met een servicecentrum
opnemen.
yy Anders kunnen er problemen
met het product of elektrische
schokken of brand ontstaan.
Druk niet te hard op het product.
Het product kan vervormen of
beschadigd raken.
Wanneer u een stilstaand beeld
gedurende langere tijd weergeeft,
kan een blijvend beeld of vlek op het
scherm ontstaan.
yy Als u het product gedurende
langere tijd niet gebruikt, gebruik
dan de energiebesparingsmodus
of stel de schermbeveiliging in
op een modus met bewegende
beelden.
Wanneer u het product gedurende
langere tijd niet gebruikt,
bijvoorbeeld als u van huis gaat, trekt
u de stekker uit het stopcontact.
yy Anders kan zich stof ophopen
en brand of een elektrisch schok
veroorzaken door oververhitting
of kortsluiting.
Let op
!
-_!
Stel de juiste resolutie en frequentie in
voor het product.
yy Dit is vermoeiend voor de ogen.
Zet het product niet op zijn kop
en verplaats het product niet door
alleen de voet vast te houden.
yy Hierdoor kan het product vallen
met schade aan product of
eigendommen tot gevolg.
Plaats geen adapter boven op een
andere adapter.
yy Anders kan er brand ontstaan.
Plaats de stroomadapter niet in de
buurt van andere warmtebronnen.
yy Anders kan er brand ontstaan.
Verwijder de verpakking van de adapter
voordat u deze in gebruik neemt.
yy Anders kan er brand ontstaan.
Plaats de stroomadapter altijd in een
goed geventileerde ruimte.
Zorg dat de adapter niet in contact
komt met water en dat deze niet nat
wordt.
yy Dit kan een defect, elektrische
schok of brand veroorzaken.
Gebruik de adapter niet aan de
waterkant of buitenshuis, vooral
niet als het regent of sneeuwt. Zorg
er bij het dweilen van de vloer voor
dat de adapter niet nat wordt.
Wanneer u langere tijd naar
het product kijkt van een te
korte afstand, kunt u uw ogen
beschadigen.
!
!
Nederlands
9
Aan de slag
Gebruik geen luchtbevochtiger of
waterkoker in de buurt van het product.
yy Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
!
Raak het product niet aan, aangezien
het beeldscherm heet wordt na langere
tijd.
Het is belangrijk om uw ogen rust te
geven (5 minuten per uur) wanneer
u langere tijd naar een beeldscherm
kijkt.
yy Hierdoor wordt vermoeidheid
aan de ogen verminderd.
Houd de kleine accessoires buiten
bereik van kinderen.
!
!
!
!
Wees voorzichtig bij het instellen van
de hoek van het product of de hoogte
van de voet.
yy Als uw hand of vinger klem raakt,
kunt u zich bezeren.
yy Als u het product te scheef
zet, kan het vallen en letsel
veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen
boven het product.
yy Anders kunnen problemen met
het product of letsel ontstaan.
Zet bij het gebruik van een koptelefoon
het volume niet te hard.
yy Dit kan uw gehoor beschadigen.
Voorkom dat kinderen de batterij in
hun mond stoppen als deze uit de
afstandsbediening wordt gehaald.
Bewaar de batterijen op een plek
waar kinderen of baby's niet bij
kunnen.
yy Neem direct contact op met uw
arts als een kind een batterij in
zijn mond heeft gestopt.
Let bij het plaatsen van de batterij op
de juiste polariteit (+, -).
yy Anders kan de batterij beschadigd
raken of brand, persoonlijk letsel of
schade veroorzaken als gevolg van
lekkage van batterijvloeistof.
Gebruik alleen de aangegeven
standaardbatterijen. Gebruik geen
oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
yy Hierdoor kan een batterij
breken of lekken, wat brand,
letsel of vervuiling (schade) kan
veroorzaken.
Batterijen (oplaadbaar en niet
oplaadbaar) zijn geen standaard afval
en dienen ter recycling te worden
aangeboden. Als verbruiker is de klant
verantwoordelijk voor het op de juiste
manier retourneren van gebruikte of
oplaadbare batterijen.
yy De klant kan gebruikte of
oplaadbare batterijen afgeven bij
het dichtstbijzijnde gemeentelijke
afvaldepot of bij een winkel die
eenzelfde type batterijen verkoopt.
Nederlands
10
Aan de slag
Accessoires
✎✎Controleer of de volgende onderdelen bij uw tv geleverd zijn. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen
ontbreken.
✎✎De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.
✎✎Kabels die niet bij het product worden geleverd, kunnen apart worden aangeschaft.
✎✎Controleer of er zich geen accessoires verborgen achter het verpakkingsmateriaal bevinden wanneer u de doos opent.
[LET OP: STEVIG BEVESTIGEN ZODAT DE ADAPTER GOED IS VASTGEKOPPELD
yy Afstandsbediening en batterijen (AAA x 2)
yy Garantiekaart/veiligheidsvoorschriften (niet op alle locaties
beschikbaar)
yy Kabelhouder
yy Schoonmaakdoekje
yy Netsnoer / Gelijkstroomadapter
yy Gebruikershandleiding
yy Handleiding voor snelle installatie
yy 3D Active-bril en batterij (CR2025)
1X / Gebruikershandleiding
yy HDMI-kabel
yy AV-/component-adapter
yy Stereokabel
yy SCART-adapter
✎✎Als u de SCART-adapter aansluit op het product of loskoppelt, houdt u de knop op de stekker van de adapter
ingedrukt.
✎✎Gebruik voor de beste kabelverbinding van dit product kabels met een maximale dikte die hieronder wordt aangegeven:
yy Maximale dikte - 14 mm
Nederlands
11
Aan de slag
Overzicht van het bedieningspaneel
✎✎De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.
TA750
TA950
Aan/uit-lampje
Aan/uit-lampje
Sensor voor de
afstandsbediening
Sensor voor de afstandsbediening
Luidsprekers
Luidsprekers
m (Menu)
(Bron)
o (Volume)
k (Kanaal)
Hiermee wordt het schermmenu met de functies van de tv weergegeven.
Hiermee schakelt u tussen de beschikbare ingangsbronnen. Deze knop in
het schermmenu kunt op dezelfde manier gebruiken als de toets ENTERE
op de afstandsbediening.
Hiermee regelt u het volume. In het schermmenu kunt u de toetsen
w en v op dezelfde manier gebruiken als de toetsen l en r op de
afstandsbediening.
Hiermee wisselt u van kanaal. In het schermmenu kunt u de toetsen
< en > op dezelfde manier gebruiken als de toetsen ▲ en ▼ op de
afstandsbediening.
Het 3D-beeld aan of uit zetten.
P (Aan/uit)
Aan/uit-lampje
Hiermee schakelt u de tv in en uit.
Als de stroom is ingeschakeld, knippert het lampje even en gaat het
vervolgens uit. In de stand-bymodus blijft het aan.
Sensor voor de
afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op dit punt van de tv.
Luidsprekers
-
Stand-bymodus
Laat de tv niet gedurende langere tijd in de stand-bymodus staan (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent). Zelfs wanneer het
apparaat via de aan/uit-knop is uitgeschakeld, wordt een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt het netsnoer het beste
loskoppelen.
Nederlands
12
Aan de slag
Overzicht van de afstandsbediening
✎✎Dit is een speciale afstandsbediening voor visueel gehandicapten en is voorzien van brailletekens bij de aan/uit-, kanaalen volumetoetsen.
POWER
Hiermee schakelt u de tv in en uit.
ON/OFF
Hiermee schakelt u de verlichting van de
afstandsbediening in en uit. Als u de verlichting inschakelt, worden de
toetsen een moment verlicht wanneer u
op de toetsen drukt. (Als u de verlichting
inschakelt, gaan de batterijen van de
afstandsbediening minder lang mee.)
SOURCE
De beschikbare videobronnen
weergeven en selecteren.
Directe toegang tot kanalen.
Wisselen tussen Teletekst AAN, Dubbel,
Mix of UIT.
PRE-CH
TTX/MIX
Hiermee wordt het geluid tijdelijk
uitgeschakeld.
MUTE
Hiermee worden kanalen gewijzigd.
Hiermee regelt u het volume.
hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
verbinding maken met diverse
toepassingsservices.
snel veelgebruikte functies selecteren.
Hiermee kunt u de opties in het schermmenu
selecteren en de waarden wijzigen die in het
menu worden weergegeven.
hiermee gaat u terug naar het vorige
menu.
Deze toetsen zijn voor het menu van
Kanalenlijst, SMART HUB enzovoort.
Hiermee gaat u terug naar het vorige
kanaal.
CH LIST
HUB
MENU
SMART
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
B
C
SEARCH
E-MANUAL
P.SIZE
Gebruik deze toetsen in de modi
SMART HUB en Anynet+. (pag. 47, 64).
AA59-00445A
hiermee wordt informatie op het tvscherm weergegeven.
hiermee wordt het schermmenu
afgesloten.
D
TV
SOCIAL
Hiermee wordt de kanaallijst op het
scherm weergegeven (pag. 25).
Hiermee wordt de EPG (Electronic
Programme Guide) weergegeven (pag.24).
AD/SUBT.
SOCIAL TV: Verbinden met de
toepassing Sociale TV .
SEARCH: Ondersteuning voor
aanbeveling zoekwoord en de
zoekfunctie.
W: hiermee stelt u de video met een
3D-signaal in. (pag. 30).
E-MANUAL: Niet beschikbaar.
P.SIZE: hiermee selecteert u het
Beeldformaat (pag. 30).
AD/SUBT.: de audiobeschrijving in- en
uitschakelen (op enkele locaties niet
beschikbaar) (pag. 36). /de digitale
ondertiteling weergeven (pag. 43).
Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)
Nederlands
13
Aansluitingen
Aansluiten op een antenne
Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, worden er automatisch enkele basisinstellingen uitgevoerd.
✎✎Vooraf doen: het netsnoer en de antenne aansluiten.
TA950
DC 14V
ANT IN
Kabel
TA750
ANT OUT
Netvoeding
Plug & Play (eerste instelling)
Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnen er een enkele instructies op het scherm die u helpen de
basisinstellingen te configureren. Druk op de toets POWERP. Plug & Play is alleen beschikbaar wanneer Bron is ingesteld op Tv.
✎✎Zorg ervoor dat de antennekabel is aangesloten voordat u de tv inschakelt.
1
2
Selecteer de taal voor het
schermmenu.
Het Netwerk instellen
Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op ENTERE. Selecteer de gewenste taal
voor het schermmenu.
Uw netwerkverbinding instellen. Druk op de knop ENTERE om te beginnen. Als
de instelgegevens van uw netwerk niet weet of als u het netwerk later wilt instellen,
selecteert u Overslaan. U kunt de netwerkverbinding later instellen met behulp van het
menu Netwerk.
✎✎Wanneer de netwerkinstellingen zijn voltooid, is er een software-upgrade
3
De gebruiksmodus selecteren
4
5
beschikbaar. Selecteer Volgende om de tv-software te upgraden. Er wordt
automatisch een upgrade voor uw tv uitgevoerd, als uw tv een software-upgrade
nodig heeft. Als u later een upgrade wilt uitvoeren, selecteert u Overslaan.
Druk op de toets ▲ of ▼ om Thuisgebruik te selecteren en druk vervolgens op
ENTERE.
yy Selecteer de modus Thuisgebruik. De modus Winkeldemo is alleen bedoeld voor
gebruik in winkels.
Land selecteren
Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op ENTERE. Selecteer uw land.
De Klokmodus instellen
Druk op de toets ▲ of ▼ om Auto of Handm.. Druk vervolgens twee keer op
ENTERE.
6
✎✎Als u Handm. hebt geselecteerd, ga u naar het scherm voor Datum en Tijd.
Selecteer Datum of Tijd en druk vervolgens op ENTERE. Gebruik daarna de
cijfertoetsen of de toets ▲ of ▼ om de datum en tijd in te stellen. Gebruik de
toetsen ◄ of ► om tussen de invoervelden te schakelen. Als u Datum en Tijd
hebt ingesteld, selecteert u Volgende en daarna drukt u op ENTERE.
Zoekopties voor automatische
afstemming selecteren
Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op ENTERE. Selecteer de kanaalbron
die moet worden opgeslagen. Wanneer u de antennebron als Kabel instelt, kunt
u numerieke waarden (kanaalfrequenties) voor de kanalen opgeven. Zie voor meer
informatie Kanaal → Automatisch afstemmen.
✎✎Druk op elk gewenst moment op de toets ENTERE om de opslagprocedure te
7
Veel kijkplezier.
onderbreken.
Als u een uitzending wilt bekijken, selecteert u Sluiten. Als u wilt genieten van de Smart
Hub, selecteert u de Smart Hub.
Als u deze functie wilt resetten...
Selecteer Systeem - Plug & Play (eerste instelling). Voer uw 4-cijferige PIN-nummer in. De standaardpincode is '0-0-0-0'. Als
u de pincode wilt wijzigen, gebruikt u de functie PIN wijzigen.
U moet de functie Plug & Play (MENU → Systeem) thuis opnieuw uitvoeren, ook als dit in de winkel al is gedaan.
✎✎Als u de pincode bent vergeten, drukt u in de stand-bymodus achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening
zodat de pincode opnieuw wordt ingesteld op '0-0-0-0': POWER (uit) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (aan).
Nederlands
14
Aansluitingen
Aansluiten op een AV-apparaat
Verbinding met behulp van een HDMI- of HDMI/DVI-kabel
Beschikbare apparaten: dvd-speler/blu-rayspeler/HD-kabelbox/HD STB-satellietontvanger (settopbox), satellietontvanger,
videorecorder
W
R
Rood
DVI
AUDIO IN
HDMI IN
1(DVI)
2(ARC)
Wit
TA950
TA750
W
R
Apparaat
AUDIO OUT
DVI OUT
Apparaat
HDMI OUT
✎✎HDMI IN 1 (DVI), 2 (ARC) / DVI AUDIO IN
xx Als u het product op een digitaal apparaat aansluit met een HDMI-kabel, krijgt u een hogere beeld- en
geluidskwaliteit.
xx Bij de HDMI-kabel is geen aanvullende audiokabel nodig. Een HDMI-kabel ondersteunt zowel digitale video- als
audiosignalen.
–– Een digitaal apparaat dat niet compatibel is met HDMI-uitvoer, kan worden aangesloten met behulp van een HDMI/
DVI-kabel en een audiokabel.
xx Mogelijk wordt het beeld niet normaal (of helemaal niet) weergegeven of werkt het geluid niet als een extern apparaat
dat met een oudere versie van HDMI werkt, op de televisie wordt aangesloten. Als een dergelijk probleem zich
voordoet, informeert u bij de fabrikant van het externe apparaat naar de HDMI-versie die wordt ondersteund en
vraagt u, als deze verouderd is, om een upgrade.
xx Gebruik een HDMI-kabel met een dikte van 14 mm of minder.
xx Let op dat u een goedgekeurde HDMI-kabel aanschaft. Anders wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of treedt
er een verbindingsfout op.
✎✎ Deze tv ondersteunt de functies 3D en ARC (Audio Return Channel). De ARC-functie is alleen beschikbaar als er
een kabel is aangesloten op de HDMI IN 2 (ARC)-poort.
xx De ARC-functie kan worden gebruikt om digitaal geluid uit te voeren via de HDMI IN 2 (ARC)-poort en is alleen
beschikbaar als de tv is aangesloten op een audio-ontvanger die compatibel is met de ARC-functie.
xx Standaard Naam wijzigen voor de HDMI IN 1(DVI)-aansluiting van dit model is DVI PC voor een
computeraansluiting. Wanneer u een AV-apparaat aansluit, zoals een dvd- of blu-ray-speler, moet u Naam wijzigen
wijzigen in de naam van het aangesloten apparaat (pag. 21).
Nederlands
15
Aansluitingen
Een componentkabel (tot 1080p) of een audio/video-kabel (alleen 480i) en een scartkabel gebruiken
Beschikbare apparaten: dvd-speler/blu-rayspeler/HD-kabelbox/HD STB-satellietontvanger (settopbox), satellietontvanger,
videorecorder
AV IN
VIDEO
Y PB PR
AUDIO
W
Y
Wit
AUDIO
COMPONENT IN
Geel
R
Rood
G
Groen
B
Blauw
EXT (RGB)
TA950
TA750
EXT
W
R
B
G
R
W
R
W
R
B
G
R
W
Apparaat
AUDIO OUT
COMPONENT OUT
Y
Y
R
VIDEO / DVD
Apparaat
AUDIO OUT
VIDEO OUT
✎✎In de modus Ext. ondersteunt DTV Out alleen MPEG SD-video en -audio.
✎✎Wanneer de AV IN-aansluiting gebruikt, komt de kleur van de AV IN [VIDEO]-aansluiting (groen) niet overeen met de
videokabel (geel).
✎✎Voor de beste beeldkwaliteit kunt u beter de componentaansluiting in plaats van de A/V-aansluiting gebruiken.
Nederlands
16
Aansluitingen
Aansluiten op een aansluiting voor ALGEMENE INTERFACE
De CI-cardadapter bevestigen
De adapter bevestigen zoals hieronder wordt weergegeven.
Voor het aansluiten van de CI CARD-adapter volgt u deze stappen.
Achterzijde tv
✎✎We raden u aan eerst de adapter te bevestigen voordat u de muurbevestiging
installeert of de 'CI- of CI+-kaart' plaatst.
1. Plaats de CI-kaartadapter in de twee openingen op het product 1.
✎✎ Zoek twee openingen aan de achterkant van de tv. De twee openingen zijn
naast de poort voor de COMMON INTERFACE.
2. Plaats de CI-kaartadapter in de poort COMMON INTERFACE van het product 2.
3. Plaats de 'CI- of CI+-kaart'.
Wij bevelen aan dat u de CI card invoert voordat u de tv aan een muur bevestigt.
Het is wellicht moeilijk om deze in te voeren als de tv aan de muur is bevestigd.
Plaats de kaart nadat u de CI-kaartadapter hebt aangesloten op de tv.
Het is moeilijk om de module te bevestigen als u eerst de kaart hebt ingevoerd.
De CI of CI+ CARD gebruiken
Voor betaalde kanalen moet een CI of CI+ CARD zijn geplaatst.
•• Als u de CI of CI+ CARD niet plaatst, wordt bij sommige kanalen het
bericht "Gecodeerd signaal" weergegeven.
•• De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI
of CI+ CARD, de host-ID en andere informatie worden na circa 2-3
minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als
er een foutbericht wordt weergegeven.
•• Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht
Update voltooid weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de
kanaallijst is bijgewerkt.
✎✎OPMERKING
xx U kunt een CI of CI+ CARD bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.
xx Wanneer u de CI of CI+ CARD wilt verwijderen, doet u dat door de kaart er met uw handen voorzichtig
uit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.
xx Plaats de CI of CI+ CARD in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.
xx De plaats van de COMMON INTERFACE-aansluiting kan per model verschillen.
xx CI of CI+ CARD wordt in sommige landen en regio's niet ondersteund. Controleer dit bij uw
geautoriseerde verkoper.
xx Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
xx Plaats de CI of CI+ CARD die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Er wordt een vervormd beeld
of helemaal geen beeld weergegeven.
Nederlands
17
Aansluitingen
Aansluiten op een audioapparaat
Een optische (digitale) aansluiting of een hoofdtelefoonaansluiting gebruiken
Beschikbare apparaten: digitaal audiosysteem, versterker, dvd-thuisbioscoop, computer
TA750
TA950
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
digitaal
audiosysteem
OPTISCH
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Wanneer een digitaal audiosysteem op de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting wordt aangesloten, moet u
het volume van zowel de tv als het audiosysteem reduceren.
xx 5.1-kanaals audio is mogelijk wanneer de tv op een extern apparaat is aangesloten dat dit ondersteunt.
xx Wanneer de ontvanger (thuisbioscoop) is ingesteld op Aan, hoort u alleen geluid via de optische aansluiting van de tv.
Wanneer de tv een DTV-signaal ontvangt, zendt de tv een 5.1-kanaalsgeluid naar de ontvanger van de thuisbioscoop.
Wanneer de bron een digitale component is, zoals een dvd-speler/blu-rayspeler/kabelbox/STB-satellietontvanger
(settopbox) en via HDMI op de tv is aangesloten, geeft de ontvanger van de thuisbioscoop alleen 2-kanaalsgeluid
weer. Als u 5.1-kanaalsgeluid wilt horen, sluit u de digitale uitgang van de dvd-speler/Blu-rayspeler/kabelbox/STBsatellietontvanger (settopbox) rechtstreeks op een versterker of thuisbioscoop aan.
✎✎Hoofdtelefoons H: u kunt een hoofdtelefoon op de desbetreffende uitgang van uw set aansluiten. Wanneer de
hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
xx Mogelijk kunt u de geluidsfunctie beperkt gebruiken wanneer er een hoofdtelefoon op de tv is aangesloten.
xx Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van de tv worden apart geregeld.
Nederlands
18
Aansluitingen
Aansluiten op een pc
Verbinding met behulp van een HDMI- of HDMI/DVI-kabel
✎✎Mogelijk dat een verbinding via een HDMI-kabel niet wordt ondersteund, afhankelijk van de computer.
DVI
AUDIO IN
HDMI IN
ARC)
1(DVI)
TA950
of
TA750
AUDIO OUT
DVI OUT
HDMI OUT
✎✎Een pc moet worden aangesloten via de HDMI IN 1 (DVI)-poort.
✎✎Als een niet-standaard video-indeling wordt geselecteerd, werkt de tv mogelijk niet normaal.
✎✎De interlaced scanmodus wordt niet ondersteund.
✎✎Dit product biedt u een stuurprogramma (SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)) waarmee u computergames
kunt spelen met dynamische 3D-beelden. Installeer de SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)-software die op
de cd staat.
xx Nadat u de software hebt geïnstalleerd, gebruikt u de 3D-functie van dit product om van het 3D-effect te genieten.
xx Raadpleeg de 'Online Help' voor de software voor meer informatie over hoe u SyncMaster 3D Game Launcher
(TriDef 3D) gebruikt.
SERVICE
PB PR
Aansluiting alleen voor onderhoud.
Nederlands
19
Aansluitingen
Compatibele pc-oplossingen (als de pc is aangesloten op de HDMI IN 1 (DVI)-poort)
Als vanaf de pc een signaal wordt verzonden dat behoort tot een van de volgende standaardsignaalmodi, wordt het tv-scherm
automatisch aangepast. Als vanaf de pc een signaal wordt verzonden dat buiten de standaardsignaalmodi valt, wordt het
scherm mogelijk zwart en brandt mogelijk alleen het aan/uit-lampje. Als u dit probleem wilt oplossen, past u de resolutie aan
de hand van de volgende tabel aan. Raadpleeg daarbij de gebruikershandleiding van de grafische kaart.
Modus
Resolutie
Horizontale frequentie
(kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Pixelklokfrequentie
(MHz)
Synchronisatiepolariteit
(H/V)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
+/-
VESA DMT
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT
640 x 480
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT
800 x 600
MAC
832 x 624
VESA DMT
1024 x 768
VESA DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1360 x 768
60Hz
47,712
60,015
85,500
+/+
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
75Hz
70,635
74,984
136,750
-/+
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
1440 x 900
✎✎In de bovenstaande tabel met weergave-instellingen wordt rekening gehouden met de IBM/VESA-vereisten. De tabel is
opgesteld op basis van een analoge ingangsbron.
✎✎De optimale weergaveresolutie is 1920x1080@60 Hz. De optimale timingmodus is een verticale resolutie van 60 Hz.
Nederlands
20
Aansluitingen
De ingangsbron wijzigen
OO SOURCE → TOOLS → Favorieten bew.
Bron
OO SOURCE → ENTERE
Hiermee kunt u de tv of een externe
ingangsbron selecteren, zoals een
dvd-speler/Blu-rayspeler/kabelbox/STBsatellietontvanger.
Favorieten bew.
SOURCE
■■ Tv / Ext. / HDMI1/DVI / HDMI2
/ AV / componentkabel / USB /
AllShare
✎✎In de Bron worden aangesloten
ingangen gemarkeerd.
✎✎Ext. blijft altijd geactiveerd.
Naam wijzigen
OO SOURCE → TOOLS → Naam wijzigen
Druk in de Bron op de toets TOOLS om Favorieten
bewerken te selecteren. U kunt een externe invoerbron
selecteren als Favorieten.
Informatie
OO SOURCE → TOOLS → Informatie
U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde
externe apparaat bekijken.
Vernieuwen
OO SOURCE → TOOLS → Vernieuwen
Als het externe apparaat niet wordt weergegeven, in de Bron
op de toets TOOLS om Vernieuwen te selecteren. Zoeken
naar aangesloten apparaten.
Druk voor Bron op de toets TOOLS. Vervolgens kunt u de
gewenste naam voor de externe invoerbron opgeven.
■■ VCR / DVD / Kabel STB / Satelliet STB / PVR STB
/ AV-ontvanger / Spelcomputer / Camcorder / PC /
DVI PC / DVI-apparaten / TV / IPTV / Blu-ray / HD
DVD / DMA: geef het apparaat dat op de ingangen
is aangesloten, een naam om de selectie van de
ingangsbron gemakkelijker te maken
✎✎Wanneer u een HDMI-kabel gebruikt om een computer
op de poort HDMI IN 1 (DVI) aan te sluiten, moet u bij
Naam wijzigen de modus PC voor de tv instellen.
✎✎Wanneer u een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt om een
computer op de poort HDMI IN 1 (DVI) aan te sluiten,
moet u bij Naam wijzigen de modusDVI PC voor de tv
instellen.
✎✎Waneer u AV-apparaat met een HDMI-naar-DVI-kabel
aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort, moet u de tv
instellen op de modus DVI-apparaten onder Naam
wijzigen.
Nederlands
21
Aansluitingen
Netwerkverbinding
Aansluiten op een bekabeld netwerk
U kunt de tv op drie manieren via kabels aansluiten op uw LAN:
yy U kunt de tv aansluiten op uw LAN door de LAN-poort aan de achterzijde van de tv via een LAN-kabel aan te sluiten op
een externe modem. Zie het onderstaande diagram.
LAN
Achterzijde tv
De modemaansluiting in de wand
Extern modem
(ADSL/VDSL/kabel-tv)
Modemkabel
LAN
LAN
LAN-kabel
yy U kunt de tv op uw LAN aansluiten door de LAN-poort aan de achterzijde van uw tv aan te sluiten op een IP-router die is
aangesloten op een externe modem. Gebruik een LAN-kabel voor de verbinding. Zie het onderstaande diagram.
Achterzijde tv
LAN
De LAN-aansluiting in de wand
Modemkabel
Extern modem
(ADSL/VDSL/kabel-tv)
IP-router
(met DHCP-server)
LAN-kabel
LAN
LAN
LAN-kabel
yy Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk kunt u de tv mogelijk aansluiten op uw LAN door de LAN-poort aan
de achterzijde van de tv rechtstreeks via een LAN-kabel aan te sluiten op een netwerkaansluiting aan de muur. Zie het
onderstaande diagram. De aansluiting aan de muur moet zijn aangesloten op een modem of router elders in het huis.
Achterzijde tv
De LAN-aansluiting in de wand
LAN
LAN
LAN
LAN-kabel
yy Als u een dynamisch netwerk hebt, moet u een ADSL-modem of -router gebruiken die het DHCP-protocol (Dynamic Host
Configuration Protocol) ondersteunt. Bij modems en routers die het DHCP-protocol ondersteunen, worden automatisch de
waarden voor het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en de DNS opgegeven die uw tv nodig heeft voor toegang tot
internet en hoeft u deze waarden dus niet handmatig op te geven. De meeste thuisnetwerken zijn dynamische netwerken.
Voor sommige netwerken is een statisch IP-adres nodig. Als u een statisch IP-adres voor uw netwerk nodig hebt, moet u
de waarden voor het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en de DNS handmatig opgeven in het instellingenscherm
van uw tv wanneer u de netwerkverbinding instelt. Neem voor de waarden voor het IP-adres, het subnetmasker, de
gateway en de DNS contact op met uw internetprovider (ISP). Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden
ook achterhalen via uw computer.
✎✎Als u een statisch IP-adres voor uw netwerk nodig hebt, kunt u een ADSL-modem gebruiken die DHCP ondersteunt.
Wanneer u een ADSL-modem gebruikt die DHCP ondersteunt, kunt u ook een statisch IP-adres gebruiken.
✎✎Een netwerksnelheid van minder dan 10 Mbps wordt niet ondersteund.
Nederlands
22
Aansluitingen
Aansluiten op een draadloos netwerk
Als u de tv wilt aansluiten op een draadloos netwerk, hebt u een draadloze router of modem nodig en een Samsung Wireless
LAN Adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - afzonderlijk verkrijgbaar) die u op de USB-poort aan de zij- of
achterkant van de tv kunt aansluiten. Zie de onderstaande afbeelding.
Draadloze IP-router
(AP met DHCP-server)
Achterzijde tv
De LAN-aansluiting in de wand
Samsung Wireless LAN Adapter
LAN-kabel
De Samsung Wireless LAN Adapter wordt afzonderlijk verkocht en is verkrijgbaar via bepaalde detailhandels, e-commercesites
en Samsungparts.com. De Samsung Wireless LAN Adapter ondersteunt het IEEE 802,11a/b/g- en -N-communicatieprotocol.
Samsung beveelt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u videobeelden via een IEEE 802.11b/g-verbinding afspeelt,
worden de videobeelden mogelijk niet vloeiend weergegeven.
✎✎OPMERKING
xx U moet de "Samsung Wireless LAN Adapter" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) gebruiken om een
draadloos netwerk te kunnen gebruiken.
xx De Samsung Wireless LAN Adapter en de USB-verlengkabel worden apart verkocht en zijn verkrijgbaar via bepaalde
detailhandels, e-commercesites en Samsungparts.com.
xx Voor het gebruik van een draadloos netwerk dient uw tv aangesloten te zijn op een draadloze IP-router (ofwel een
router of een modem). Als de draadloze IP-verdeler DHCP ondersteunt, kan uw tv een DHCP-adres of een statisch
IP-adres gebruiken om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
xx Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-router dat momenteel niet wordt gebruikt. Wanneer het voor de draadloze
IP-router ingestelde kanaal momenteel wordt gebruikt door een ander dichtbijzijnd apparaat, treedt er storing op en
kan de communicatie mislukken.
xx Wanneer u een ander veiligheidssysteem toepast dan de hieronder genoemde systemen, werkt dit niet bij de tv.
✎✎ Als de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n is geselecteerd en het type codering voor uw
toegangspunt is ingesteld op WEP, TKIP of TKIP-AES (WPS2Mixed), ondersteunt de Samsung-tv geen
verbinding die voldoet aan de nieuwe Wi-Fi-certificeringsspecificaties.
xx Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding met het netwerk maken via PBC
(Push Button Configuration) of PIN (Personal Indentification Number). WPS zal in beide modi automatisch de SSID en
WPA-sleutel configureren.
xx Als de router, de modem of het apparaat niet is gecertificeerd, kan mogelijk geen verbinding met de tv worden
gemaakt via de Samsung Wireless LAN Adapter.
xx Verbindingsmethoden: u kunt op vijf manieren een draadloze verbinding instellen.
––
––
––
––
––
Automatisch instellen (via de functie voor automatisch netwerk zoeken)
Handmatig instellen
WPS (PBC)
One Foot Connection
Plug & Access
xx Het is mogelijk dat de tv de Samsung Wireless LAN-adapter niet herkent als u deze via een USB-hub aansluit op de
tv of wanneer u een andere USB-verlengkabel gebruikt dan de kabel die bij de tv is geleverd.
Nederlands
23
Basisfuncties
PRE-CH
TTX/MIX
MUTE
De menu's
gebruiken
De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)
Voordat u de tv gebruikt, moet u de stappen hieronder
volgen om te leren hoe u het menu kunt gebruiken en hoe u
verschillende functies kunt selecteren en aanpassen.
CH LIST
HUB
MENU
SMART
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
1
2
Op het scherm worden het huidige kanaal
INFO
en de status van bepaalde audio/videoinstellingen weergegeven.
In de Now & Next-gids vindt u de
dagelijkse programma-informatie voor elk
kanaal op basis van het uitzendtijdstip.
yy Scroll l, r om informatie over een
gewenst programma te bekijken terwijl
u naar het huidige kanaal kijkt.
yy Scroll u, d om informatie voor andere kanalen te
bekijken. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt
gaan, drukt u op de toets ENTERE.
4
abc1
A
B
C
D
1 ENTERE/richtingstoetsen: de cursor verplaatsen en
TV
f-g
een item selecteren. De @
instelling
bevestigen.
MEDIA.P INTERNET
DUAL
2 De toets RETURN: hiermee gaat u terug naar het vorige
menu.
AD
P.SIZE
SUBT.
3 De toets MENU: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
4 De toets EXIT: hiermee wordt het schermmenu
afgesloten.
18:11 Do 6 Jan
DTV-ant.
Stereo
15
IL MEDICO E LO STREGONE
576i
2
3
4
5
6
7
ENTER E
EXIT e
Druk op EXIT.
▲/▼
ENTER E
▲/▼
◄/►
a Informatie
Het kanaalmenu gebruiken
Search
Your Video
Afhankelijk van het geselecteerde menu kunnen de
toegangsstappen verschillen.
MENU m
18:00 ~ 6:00
Italiaans
Druk op de toets SMART HUB om het menu te selecteren
dat u wilt gebruiken. Elk scherm wordt weergegeven.
HUB
1
SD
IL MEDICO E LO STREGONE
Met het schermmenu werken
De opties van het hoofdmenu
worden op het scherm
weergegeven:
Beeld, Geluid, Kanaal, Netwerk,
Systeem, Ondersteuning.
Selecteer een pictogram met de
toets ▲ of ▼.
Druk op de toets ENTERE om
het submenu te openen.
Selecteer het gewenste submenu
met de toets ▲ of ▼.
Pas de waarde van een item aan
met de toets ◄ of ►. Afhankelijk
van het geselecteerde menu kan de
aanpassing verschillen.
Druk op de toets ENTERE om de
configuratie te voltooien.
4:3
Real Reality
세계최초 Full HD
3D LED
Favorieten
Muziek
Samsung Apps
Aansluiten op internet en via Smart Hub genieten van verscheidenheid aan inhoud.
Deze functie is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.
Voor sommige weergegeven landen worden tekens van de taal mogelijk niet goed weergegeven.
Kanaal
Schemamanager...
Gids
Bron
Opgenomen tv-prog.
Video's
Foto's
AllShare
a Aanmelden b Sorteren op { Bewerkmodus } Instellingen
• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Gids
OO SMART HUB → Gids → ENTERE
De EPG-informatie (elektronische
GUIDE
programmagids) wordt door de
omroepen verstrekt. Met behulp van de
programmaschema's van de omroepen
kunt u van tevoren instellen naar welke
programma's u wilt kijken, zodat u op het
ingestelde tijdstip automatisch naar het
geselecteerde programmakanaal gaat.
Afhankelijk van de kanaalstatus kunnen programmaopties
leeg of verouderd zijn.
Nederlands
24
Basisfuncties
Kanaalweergave gebruiken
Gids
2:10 Di1 Jun
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
Kan.weergave - Alle
18:00 - 19:00
Vandaag
19:00 - 20:00
27 Discovery
American Chopper
28 DiscoveryH&L
Programmes resume at 06:00
800 five
Home and...
24 price-drop.tv
Geen informatie.
16 QVC
QVC Selection
6 R4DTT
Geen informatie.
Tine Team
Geen informatie.
Fiv...
Dark Angel
a Schemabeh. b -24 uur { +24 uur } CH-modus ` Informatie k Pagina E Bekijken
yy Herhalen: selecteer naar wens Eenmaal, Handm.,
Za~Zo, Ma~Vr of Dagel.. Als u Handm. selecteert, kunt
u een gewenste dag instellen.
Het symbool c geeft aan dat de datum is
geselecteerd.
✎✎
yy Datum: u kunt de gewenste datum instellen.
Beschikbaar wanneer u Eenmaal selecteert in
Herhalen.
✎✎
yy Begintijd: u kunt een gewenste begintijd instellen.
Alleen kanalen in het geheugen kunnen worden
gereserveerd.
✎✎
✎✎ Op het scherm Informatie kunt u gereserveerde
• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
yy a Rood (Schemabeh.) : Het scherm Schemamanager
wordt weergegeven.
yy b Groen (-24 uur): Een lijst weergeven met
programma's die binnen 24 uur worden uitgezonden.
yy { Geel (+24 uur): een lijst weergeven met programma's
die over 24 uur en later worden uitgezonden.
yy } Blauw (CH-modus): selecteer het type kanalen dat u
in het venster Kan.weergave wilt weergeven.
yy ` (Informatie): hiermee wordt meer informatie over het
geselecteerde programma weergegeven.
yy k (Pagina): Ga naar de volgende of de vorige pagina.
yy E (Bekijken/Programmeren):
–– wanneer u het huidige programma selecteert, kunt u
naar het geselecteerde programma kijken.
–– Wanneer u een programma in de toekomst selecteert,
kunt u dit reserveren om te bekijken. U kunt de
planning annuleren door nogmaals op de toets
ENTERE te drukken en Progr. annuleren te
selecteren.
informatie wijzigen of annuleren.
xx Progr. annuleren: een programma annuleren
dat u hebt gereserveerd.
xx Bewerk: Een programma wijzigen dat u hebt
gereserveerd om te bekijken.
xx Terug: terug naar het vorige scherm.
Kanalenlijst
Hier vindt u een overzicht van alle gezochte
kanalen.
OO Als u op de afstandsbediening op de
toets CH LIST drukt, wordt het scherm
Kanalenlijst direct weergegeven.
Kanalenlijst
Alle
6-1
TV#6
7
TV 7
3
Ant
23
TV#6
33
TV#6
32
TV#6
a
9
Ant
a
11
Ant
a
Schemamanager
OO SMART HUB → Schemamanager → ENTERE
U kunt een kanaal dat u hebt gereserveerd, bekijken,
bewerken of verwijderen.
De Timerweergave gebruiken
U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld
tijdstip wordt weergegeven. Stel eerst de huidige tijd in om
deze functie te gebruiken.
1. Druk in het scherm Smart Hub op de knop ENTERE
om Schemamanager te selecteren. Het scherm
Schemamanager wordt weergegeven.
2. Druk op de knop ENTERE om handmatig een
programma aan het schema toe te voegen. Er verschijnt
een pop-upvenster. Druk op de toets l of r om
Timerweergave te selecteren.
3. Druk op de toetsen l / r / u / d om Antenne,
Kanaal, Herhalen, Datum of Begintijd in te stellen.
yy Antenne: selecteer de gewenste antennebron.
yy Kanaal: selecteer het gewenste kanaal.
CH LIST
Ant
a Antenne{ Progr.weerg. L CH-modus E Bekijkenk Pagina
• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
✎✎De bedieningstoetsen met de Kanalenlijst gebruiken.
xx a Rood(Antenne): hiermee schakelt u over op Ant
of Kabel.
xx { Geel(Progr.weerg. / Kan.weergave): Geeft het
programma weer als digitaal kanaal is geselecteerd.
Terug naar de kanaalweergave.
xx l r (CH-modus / Kanaal): Ga naar het type
kanalen dat u wilt weergeven op het scherm
Kanalenlijst. (Alle, Tv, Radio, Gegevens/overig,
Analoog, Favorieten 1 - 5)
xx E (Bekijken): Hiermee wordt het kanaal
weergegeven dat u hebt geselecteerd.
xx k (Pagina): Ga naar de volgende of de vorige
pagina.
Nederlands
25
Basisfuncties
Timerweergave gebruiken in de kanalenlijst (alleen
digitale kanalen)
Wanneer u de Timerweergave in de Kanalenlijst instelt,
kunt u het programma alleen weergeven in de Progr.weerg..
1. Druk op de toets CH LIST en selecteer een gewenst
digitaal kanaal/
2. Druk op de toets { (Progr.weerg.).
3. Druk op de toetsen u / d om het gewenste
programma weer te geven en druk vervolgens op de
toets E (Informatie).
4. Selecteer Timerweergave,en druk dan op de toets
ENTERE .
✎✎Als u de Timerweergave wilt annuleren, volgt u 1 tot
en met 3 en selecteert u Progr. annuleren.
¦¦ Het Kanaal gebruiken
OO SMART HUB → Kanaal→ ENTERE
Kanaal
U kunt favoriete kanalen verwijderen of instellen en de
programmagids voor digitale uitzendingen gebruiken.
Selecteer een kanaal in het scherm Alle kanalen, Tv, Radio
en Gegevens/overig. Wijzig de antenne of kanaalinstellingen
met de menu's bovenaan de rechterhoek van het scherm.
yy
Antenne: schakelen tussen Ant en Kabel. deze
optie kan afwijken, afhankelijk van het land.
yy
Sorteren: Sorteren op kanaalnummer of
kanaalnaam.
yy
Bewerkingsmodus: Kanalen verwijderen die zijn
toegewezen aan Favorieten. Raadpleeg "Favoriete
kanalen gebruiken" voor details over het toewijzen van
kanalen aan Favourites.
1. Selecteer het pictogram
Bewerkmodus
rechtsboven in het scherm en druk dan op de toets
ENTERE.
2. Druk op de pijltjestoetsen om een kanaal als een
favoriet te selecteren en druk dan op ENTERE.
Het symbool ✓ verschijnt links van het kanaal.
✎✎ U kunt meerdere kanalen selecteren.
✎✎ Door nogmaals te drukken op ENTERE maakt u
4. Markeer een groep in de Favorietenlijst en druk dan
op ENTERE.
✎✎ Het scherm Favorieten bew. heeft vijf groepen
(Favorieten 1, Favorieten 2 enz). U kunt een elk
van deze groepen een favoriete kanaal toevoegen.
Selecteer een groep met de pijltijes omhoog en
omlaag op de afstandsbediening.
5. Selecteer OK, druk op ENTERE en druk
vervolgens nogmaals op ENTERE.
6. Druk nogmaals op ENTERE om de
Bewerkmodus af te sluiten.
✎✎ Het scherm Favorieten bew. heeft vijf groepen
(Favorieten 1, Favorieten 2 enz). U kunt een elk
van deze groepen een favoriete kanaal toevoegen.
Selecteer een groep met de pijltijes omhoog en
omlaag op de afstandsbediening.
yy Bewerkmodus gebruiken om een kanaal uit de
kanalenlijst te verwijderen.
1. Selecteer het pictogram Bewerkmodus
rechtsboven in het scherm en druk dan op de toets
ENTERE.
2. Druk op de toetsen l / r / u / d om een kanaal
te selecteren en druk vervolgens op ENTERE. Het
symbool ✓ verschijnt links van het kanaal.
✎✎ U kunt meerdere kanalen selecteren.
✎✎ Door nogmaals te drukken op ENTERE maakt
u de selectie van een kanaal ongedaan.
3. Selecteer Verwijderen onder in het scherm en druk
dan op ENTERE. Een pop-up verschijnt waarin u
wordt gevraagd of u het item wilt verwijderen.
4. Selecteer OK, druk op ENTERE en druk
vervolgens nogmaals op ENTERE. Het kanaal is
verwijderd uit de Kanalenlijst.
5. Druk nogmaals op ENTERE om de
Bewerkmodus af te sluiten.
✎✎ Met de functie Sel. opheffen die met de functie
Verwijderen wordt weergegeven, kunt u de
selectie van geselecteerde kanalen ongedaan
maken.
Kanaal
Alle kanalen
Alles select.
Geselecteerd item: 0
de selectie van een kanaal ongedaan.
3. Selecteer Favorieten bew. onder in het scherm en
druk vervolgens op de toets ENTERE. De pop-up
Favorieten bew. wordt weergegeven.
Bewerkmodus
Favorieten bew.
Kanaalnr. wijzigen
Vergrend.
Slot uit
Verwijderen
Nederlands
26
Basisfuncties
De toets TOOLS gebruiken met Kanaal
yy Komend programma (alleen digitale kanalen): Details
bekijken over het programma dat wordt uitgezonden op
een geselecteerd digitaal kanaal.
yy Favorieten bew.: Kanalen die u regelmatig bekijkt,
instellen als favorieten.
1. Selecteer Favorieten bew. en druk vervolgens op
de toets ENTERE .
2 Druk op de toets ENTERE Favorieten 1 - 5 te
selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
✎✎ Er kan één favoriet kanaal worden toegevoegd
aan verschillende favorieten in Favorieten 1 - 5.
yy Ver-/ontgrendelen : een kanaal vergrendelen zodat het
niet kan worden geselecteerd en bekeken.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
Kanaalvergrendelng is ingesteld op Aan.
✎✎
✎✎ Het invoerscherm voor de pincode wordt
weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in
(deze is standaard '0-0-0-0'). U kunt de pincode
wijzigen met de optie PIN wijzigen.
yy Kanaalnaam bewerken (alleen analoge kanalen): zelf
een kanaalnaam invoeren.
Deze functie wordt afhankelijk van de regio
mogelijk niet ondersteund.
✎✎
yy Kanaalnr. wijzigen : het nummer instellen met de
toepasselijke nummertoetsen.
Deze functie wordt afhankelijk van de regio
mogelijk niet ondersteund.
✎✎
yy Verwijderen: Een kanaal verwijderen om de door u
gewenste kanalen weer te geven.
Een grijs gekleurd kanaal geeft aan dat het kanaal
is verwijderd.
✎✎
Pictogrammen voor de kanaalstatus
Pictogram Betekenis
¦¦ Favoriete kanalen gebruiken
OO SMART HUB → Favorieten→ ENTERE
Hier worden alle favoriete kanalen weergegeven.
yy Favorieten bew.t: u kunt de geselecteerde
kanalen aan de gewenste groep favorieten toevoegen.
Het symbool “F” wordt weergegeven en het
kanaal wordt ingesteld als favoriet.
✎✎
1. S
electeer op het scherm Kanaal een kanaal en druk
op de toets TOOLS.
✎✎ Als u meerdere kanalen wilt toevoegen,
gebruikt u het menu Bewerkmodus in de
rechterbovenhoek van het scherm Kanaal.
2. Voeg een kanaal toe aan of verwijder een kanaal uit
de favoriete groepen 1, 2, 3, 4 en 5.
✎✎ U kunt een of meer groepen selecteren.
✎✎ Het symbool c verschijnt links van de
geselecteerde bestanden.
3. Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, kunt u de
kanalenlijst voor elke groep in favoriete kanalen
weergeven.
Het menu Kanaal
¦¦ Kanalen opnieuw afstemmen
OO MENUm → Kanaal → ENTERE
Antenne ( Ant / Kabel)t
Voordat de beschikbare kanalen in het geheugen van uw
televisie kunnen worden opgeslagen, moet u het type
signaalbron opgeven dat op de tv is aangesloten.
a
Een analoog kanaal.
Land
c
Een geselecteerd kanaal.
F
Een kanaal ingesteld als Favorieten 1-5.
Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer
uw 4-cijferige PIN-nummer in.
\
Een vergrendeld kanaal.
)
Een gereserveerd programma.
✎✎Selecteer uw land, zodat de tv automatisch de
uitzendingskanalen kan afstemmen.
■■ Digitaal kanaal: hier kunt u het land voor digitale
kanalen wijzigen.
■■ Analoog kanaal: het land voor analoge kanalen wijzigen.
Nederlands
27
Basisfuncties
Automatische afstemming
Handmatige afstemming
(afhankelijk van het land)
hiermee wordt automatisch een kanaal en gezocht en
opgeslagen in het geheugen van de tv.
hiermee scant u handmatig op een kanaal en slaat het op in
het geheugen van de tv.
✎✎Automatisch toegewezen programmanummers komen
mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste
programmanummers. Wanneer een kanaal met de
functie Kanaalvergrendelng is vergrendeld, wordt er
een venster weergegeven waarin u een pincode kunt
opgeven.
■■ Automatische afstemming
–– Antenne / Kabel: de antennebron selecteren die
moet worden onthouden.
Digitaal en Analoog / Digitaal / Analoog: Selecteer
de kanaalbron die moet worden opgeslagen.
Wanneer u Kabel → Digitaal en Analoog of
Digitaal selecteert: geef een waarde op voor
het scannen van kabelkanalen.
✎✎
xx Zoekmodus (Volledig / Netwerk / Snel): scant
op alle kanalen met actieve zenders en slaat
deze op in het geheugen van de tv.
✎✎ Als u Snel selecteert, kunt u Netw.
instellen, Netwerk-ID, Frequentie,
Modulatie en Symboolfrequentie met de
toets van de afstandsbediening handmatig
instellen.
xx Netwerk (Auto / Handm.): hiermee selecteert
u de instelmodus voor Netwerkinstelling: Auto
of Handm..
xx Netwerk-ID: Als Netwerk Handm. is, kunt
u met de numerieke toetsen de Netwerk-ID
instellen.
xx Frequentie: geeft de frequentie voor het kanaal
weer. (Verschilt per land.)
xx Modulatie: geeft de beschikbare
modulatiewaarden weer.
xx Symboolfrequentie:: geeft de beschikbare
symboolfrequenties weer.
■■ Optie Kabel Zoeken
(afhankelijk van het land)
Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de
frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het
zoeken naar een kabelnetwerk.
–– Beginfrequentie / Stopfrequentie.: hiermee stelt u
de start- en stopfrequentie in (verschilt per land).
–– Symboolfrequentie:: geeft de beschikbare
symboolfrequenties weer.
–– Modulatie: geeft de beschikbare modulatiewaarden
weer.
✎✎Wanneer een kanaal met de functie
Kanaalvergrendelng is vergrendeld, wordt er een
venster weergegeven waarin u een pincode kunt
opgeven.
■■ Kanalen tunen digitaal: een digitaal kanaal zoeken.
1. Druk op de knop u / d / l / r om Nieuw te
selecteren.
✎✎ Wanneer u Antenne selecteert → Ant: Kanaal,
Frequentie, Bandbreedte
✎✎ Wanneer u Antenne selecteert → Kabel:
Frequentie, Modulatie, Symboolfrequentie
2. Druk op de toets d om Zoeken te selecteren.
Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in
de kanalenlijst bijgewerkt.
■■ Kanalen tunen analoog: een analoog kanaal zoeken.
1. Druk op de knop u / d / l / r om Nieuw te
selecteren.
2. Prog., Kleursysteem, Geluidssysteem, Kanaal en
Zoekeninstellen.
3. Druk op de toets d om Opslaan te selecteren.
Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in
de kanalenlijst bijgewerkt.
✎✎Kanaalmodus
xx P (programmamodus): als u klaar bent met
afstemmen, zijn de zenders die u kunt ontvangen,
toegewezen aan de positienummers P0 tot P99. In
deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren
door het positienummer op te geven.
xx C (antennekanaalmodus)/S (kabelkanaalmodus): in
deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door
het nummer op te geven dat aan de antenne- of
kabelzender is toegewezen.
Gidstype (Samsung / Rovi On Screen)
(afhankelijk van het land) Hiermee worden extra opties
voor het zoeken naar een kabelnetwerk ingesteld, zoals de
frequentie en de symboolfrequentie.
U kunt een ander type Guide kiezen.
■■ Samsung: hiermee gebruikt u de programmagids van
Samsung.
■■ Rovi On Screen: hiermee gebruikt u de programmagids
van Rovi International Solutions.
–– Het kan enige tijd duren voordat de initiële ROVI EPGinstellingen zijn geconfigureerd, afhankelijk van de
regio of de uitzendomgeving.
Nederlands
28
Basisfuncties
Kanalenlijst overdr.
¦¦ De beeldinstellingen aanpassen
Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven.
Voer uw 4-cijferige PIN-nummer in. Hiermee importeert
of exporteert u het kanalenoverzicht. U moet een USBopslagapparaat aansluiten om deze functie te kunnen
gebruiken.
OO MENUm → Beeld → ENTERE
■■ Importeren via USB: hiermee kunt u de lijst met kanalen
van uw USB-apparaat importeren.
Met deze functie kunt u de optimale schermkwaliteit voor uw
kijkhoek weergeven. Wanneer u het scherm van het product
van onderaf, bovenaf of van opzij bekijkt, kunt u door de
toepasselijke modus voor elke positie in te stellen dezelfde
beeldkwaliteit krijgen als wanneer u recht voor het scherm
staat.
■■ Exporteren via USB: hiermee kunt u de lijst met
kanalen naar een USB-apparaat exporteren. Deze
functie is beschikbaar wanneer er een USB-apparaat is
aangesloten.
Fijnafstemming
(alleen analoge kanalen)
Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder af te
stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch
is gebeurd. Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt
u een kanaal handmatig nauwkeuriger instellen. Schuif naar
links of naar rechts totdat het beeld goed is.
✎✎Instellingen worden toegepast op het kanaal waarnaar
u momenteel kijkt.
✎✎Opgeslagen kanalen die handmatig fijner zijn afgesteld,
zijn gemarkeerd met een asterisk * rechts van het
kanaalnummer in de kanaalbalk.
Samsung MagicAngle
■■ Uit: Selecteren wanneer u zich recht voor het beeld
bevindt.
■■ Modus Achterover: Selecteren wanneer u vanaf een
enigszins lage positie tegen het beeld aankijkt.
■■ Modus Staan: Selecteren wanneer u vanaf een hogere
positie tegen het beeld aankijkt.
■■ Modus (1-10): hiermee bepaalt u de mate van
aanpassing. Een getal in de buurt van 10 zijn het meest
geschikt voor een lagere kijkpositie.
✎✎Wanneer voor Samsung MagicAngle de Modus
Achterover of de Modus Staan is ingesteld, is
Gamma niet beschikbaar.
✎✎Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u
Backlight / Contrast / Helderheid /
Scherpte / Kleur / Tint (G/R)
Kanaalnr. wijzigen (Uitschakelen / Inschakelen)
De tv heeft verschillende instelmogelijkheden voor de
beeldkwaliteit.
Resetten.
(afhankelijk van het land) (alleen Italië)
Gebruik deze optie om het kanaalnummer te wijzigen.
Wanneer een kanaalnummer wordt gewijzigd, wordt de
kanaalinformatie niet automatisch bijgewerkt.
Het menu Beeld
¦¦ De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen
OO MENUm → Beeld → Beeldmodus → ENTERE
✎✎OPMERKING
xx In de analoge modi TV, Ext., AV van het PAL-
systeem kunt u de functie Tint (G/R) niet gebruiken.
xx In de modus HDMI1/DVI (wanneer er een computer
is aangesloten) kunnen alleen de opties Backlight,
Contrast, Helderheid en Scherpte worden
aangepast.
xx De instellingen voor elk extern apparaat dat u op de
tv hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en
opgeslagen.
Beeldmodus t
Selecteer het beeldtype dat uw voorkeur heeft.
✎✎In de modus HDMI1/DVI (wanneer er een computer
is aangesloten) kan voor Beeldmodus alleen de optie
Standaard of Amusement worden ingesteld.
■■ Dynamisch: geschikt voor een heldere kamer.
■■ Standaard: geschikt voor een normale omgeving.
■■ Natuurlijk: geschikt om vermoeide ogen tegen te gaan.
■■ Film: Geschikt om films in een donkere kamer te kijken.
■■ Amusement: Geschikt voor films en games.
✎✎ Alleen beschikbaar in de modus HDMI1/DVI
(wanneer er een computer is aangesloten).
Nederlands
29
Basisfuncties
Schermafstelling
■■ Beeldformaat: De kabelbox/
satellietontvanger heeft mogelijk ook een
eigen reeks schermformaten. U wordt
echter ten sterkste aangeraden om
meestal de 16:9-modus te gebruiken.
P.SIZE
Auto Wide (Auto-breed): Hiermee
wordt het beeldformaat automatisch op
16:9 ingesteld.
16:9: Hiermee stelt u het beeld in op de
16:9-breedbeeldmodus.
Breedbeeldzoom: hiermee wordt het beeld verder dan
4:3 vergroot.
Pas de Positie aan met de toetsen u, d.
✎✎
Zoom: hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat
verticaal zodat het schermvullend wordt.
pas de Zoom of Positie aan met de toetsen u / d.
✎✎
4:3: hiermee stelt u het beeld in op de basismodus (4:3).
Gebruik de tv niet langdurig in 4:3-formaat.
Randen kunnen links, rechts en midden in het
scherm zichtbaar blijven en inbranden en dit wordt
niet door de garantie gedekt.
✎✎
Volledig scherm: geeft het volledige, nietafgekapte beeld weer wanneer er een HDMIsignaal (720p/1080i/1080p) of Component-signaal
(1080i/1080p) wordt ontvangen.
Pas de Positie aan met de toetsen u / d / l / r.
Invoerbron
Beeldformaat
ATV, EXT
Auto-breed ,16:9,
Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3
AV,Component(480i,480p,57
6i,576p)
16:9, Breedbeeldzoom,
Zoom, 4:3
DTV(720p,1080i,1080p)
Auto-breed ,16:9,
Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3,
Volledig scherm
Component(720p ,1080i,1080p)
HDMI(720p,1080i,1080p)
16:9, Breedbeeldzoom,
Zoom, 4:3, Volledig scherm
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Geav. beeld 1:
DTV(1080i), HDMI (720p, 1080i,
1080p)
Geav. beeld 2:
HDMI1/DVI(wanneer er een
computer is aangesloten)
16:9, 4:3
■■ Beeldformaat 4:3 (16:9 / Breedbeeldzoom/ Zoom
/ 4:3): alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat
is ingesteld op Auto-breed. U kunt de gewenste
beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide
Screen Service) of het originele formaat. De diverse
Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.
✎✎ Niet beschikbaar in de PC-, Component- of HDMImodus.
¦¦ De 3D-functie gebruiken
✎✎
OO MENUm → Beeld → 3D →ENTERE
Geav. beeld 1: Hiermee verkleint u het 16:9 beeld met 50%.
Geav. beeld 2: Hiermee verkleint u het 16:9 beeld met 75%.
Geav. beeld 1 wordt alleen ingeschakeld in de
HDMI-modus.
BELANGRIJKE GEZONDHEIDS- EN
VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR 3D-BEELDEN
Lees de volgende veiligheidsinformatie en zorg ervoor dat u
deze begrijpt voordat u de 3D-functie van de televisie gaat
gebruiken.
[ WAARSCHUWING
yy Sommige kijkers worden duizelig, misselijk of krijgen last
van hoofdpijn wanneer ze een 3D-video bekijken. Als dat
gebeurt, stopt u direct met het kijken naar 3D-tv, doet u
de 3D-bril af en neemt u rust.
yy Als u gedurende een langere periode naar 3D-video kijkt,
kunnen uw ogen vermoeid raken. Als dat gebeurt, stopt
u direct met het kijken naar 3D-tv, doet u de 3D-bril af
en neemt u rust.
yy Als kinderen de 3D-functies gebruiken, moeten ouders
op hen letten. Als uw kind last krijgt van vermoeide
ogen, hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid, zorgt u
ervoor dat het kind stopt met kijken naar 3D-tv en rust
neemt.
yy Gebruik de actieve 3D-bril niet voor andere doeleinden
(zoals een gewone bril, zonnebril, veiligheidsbril
enzovoort).
yy Gebruik de 3D-functie of de 3D-bril niet als u zich
verplaatst. U kunt struikelen of vallen en uzelf
verwonden.
✎✎
✎✎ Geav. beeld 2 wordt alleen ingeschakeld in de
HDMIof DTV-modus.
✎✎ Het beeldformaat kan, afhankelijk van de
invoerresolutie, afwijken wanneer inhoud wordt
afgespeeld met Video's onder Media-inhoud of
Smart Hub.
✎✎OPMERKING
xx Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties
voor beeldformaat variëren.
xx De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van
de geselecteerde modus, verschillen.
xx In de modus HDMI1/DVI (wanneer er een computer
is aangesloten) zijn de modi 16:9 en 4:3 beschikbaar.
xx De instellingen voor elk extern apparaat dat u op
een van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen
worden aangepast en opgeslagen.
xx Als u de functie Volledig scherm gebruikt met
een ingangssignaal HDMI 720p, wordt 1 kaderlijn
verwijderd aan de bovenkant, onderkant, linkerkant
en rechterkant, zoals in de functie Overscan.
xx Wanneer de modus Dubbel (à, Œ) is ingesteld
voor PIP, kan de waarde voor Beeldformaat niet
worden ingesteld.
Nederlands
30
Basisfuncties
3D
3D-beelden bekijken
Met deze functie kunt u naar 3D-inhoud
kijken, bijvoorbeeld 3D-uitzendingen of
-films. U kunt 3D-inhoud bekijken met
behulp van een (speciale SyncMaster)
Samsung 3D-bril.
W
✎✎U kunt een speciale SyncMaster
3D-bril (model: SSG-M3750CR) apart aanschaffen.
Neem contact met de dealer bij wie u het product hebt
aangeschaft, op als u de 3D-bril wilt aanschaffen.
✎✎Het product is mogelijk niet compatibel met andere
3D-brillen dan het hierboven genoemde model.
✎✎Zet de 3D-bril uit wanneer u deze niet gebruikt; anders
wordt de levensduur van de batterij verkort.
yy 3D-modus: Hiermee selecteert u de 3D-indeling voor
invoer.
Zet de 3D-bril op en selecteer een 3D-modus
die het beste 3D-effect oplevert, uit de volgende
3D-modi onder 3D-modus.
✎✎
3D-modus
Uit
2D → 3D
Functies
Hiermee schakelt u de functie
3D-functie uit.
Hiermee schakelt u van een 2D
naar een 3D-beeld.
De linker- en rechterbeelden
overlappen elkaar, zodat het
Top & Bottom 3D-effect kunt ervaren.
Links/rechts
Het is mogelijk dat een bepaalde 3D-modus niet
beschikbaar is. Dit is afhankelijk van de indeling van de
beeldbron.
✎✎Als u de beelden in 3D wilt bekijken, zet u de 3D Active-
bril op en drukt op de aan/uit-knop op de bril.
Om de 3D-modus te selecteren, voert u de volgende
stappen uit:
1. MENU toets→ u / d toets → Beeld → ENTERE
2. u / d toets → 3D → ENTERE
3. u / d toets → 3D-modus → ENTERE
4. ◄ / ► knop → Selecteer een modus onder 3D-modus.
3D
3D-modus
0
3D-perspectief
Diepte
5
L/R wijzigen
Afblding L/R
3D → 2D
Uit
• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
3D-modus
✎✎ Bepaalde bestandsformaten bieden geen
ondersteuning voor
✎✎ De modi
.
en
zijn alleen beschikbaar als er
een pc is aangesloten via de HDMI IN 1 (DVI)poort of als de resolutie van de inhoud van een
DTV-uitzending, een bronapparaat dat op de
HDMI-poort is aangesloten, of een aangesloten
USB-opslagapparaat 720p, 1080i of 1080p is.
yy 3D Perspective (-5 ~ +5): Pas het algehele
3D-perspectief van een schermafbeelding aan.
yy Diepte (1~10): Pas de algehele diepte aan.
yy L/R wijzigen (Afblding L/R / Afblding R/L): het linkeren rechterbeeld omwisselen.
yy 3D → 2D (Aan / Uit): alleen het beeld voor het
linkeroog wordt weergegeven.
Deze functie wordt uitgeschakeld zodra
of
.
3D-modus wordt ingesteld op
✎✎
Sluiten
Standaard HDMI-compatibele indelingen
✎✎De hieronder genoemde 3D-indelingen worden
aanbevolen door de HDMI-organisatie en moeten
worden ondersteund door 3D-tv's.
Indeling bronsignaal
Standaard HDMI 1.4 3D
1920x1080p @24Hz
1280x720p @60Hz
1280x720p @50Hz
1920x2205p @24Hz
1820x1470p @60Hz
1280x1470p @50Hz
✎✎Voor de Standard HDMI 3D-indeling bij 24 Hz is de tv
als volgt geoptimaliseerd:
xx De resolutie van een video optimaliseren: selecteer
Uit, Helder of Standaard in de modus Motion Plus.
xx Als u natuurlijke videobeelden wilt zien zonder trillen:
selecteer Vloeiend of configureer Aangepast in de
modus Motion Plus.
Nederlands
31
Basisfuncties
Resolutie die compatibel is met PC-invoer (aangesloten
via de HDMI IN 1 (DVI)-poort).
PC-invoer wordt geoptimaliseerd voor video met de resolutie
1920 x 1080. Video met een andere resolutie dan 1920
x 1080 kan niet worden bekeken in 3D of in de volledige
schermmodus.
Een 3D-spel spelen op een pc
Installeer eerst het programma SyncMaster 3D Game
Launcher (TriDef 3D).
✎✎SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D) is een
stuurprogramma waarmee u computergames in 3D
kunt spelen.
1. Stel uw monitor in als de standaardmonitor voor de pc.
2. Installeer de SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef
3D)-software die op de cd staat.
–– Volg de instructies die op het scherm worden
weergegeven.
–– U kunt het programma ook downloaden via www.
tridef.com/syncmaster en vervolgens installeren.
3. Selecteer Start -> Alle programma's -> TriDef 3D en
voer SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D) uit.
4. Druk op de toets "Zoeken". Compatibele spellen
worden toegevoegd aan SyncMaster 3D Game
Launcher (TriDef 3D). U kunt ook op de volgende
manieren spellen toevoegen.
–– Sleep het pictogram of het uitvoerbare bestand
van een game op het bureaublad naar het venster
SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D).
–– Ga naar "File" en selecteer "Add Games…"
5. Activeer de 3D-functie van het product en zet uw 3D
Active-bril op om in 3D te gamen.
6. Draag een 3D-bril terwijl u het spel speelt.
✎✎ Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
3D-bril voor informatie over het gebruik ervan.
✎✎OPMERKING
xx Voor informatie over het gebruik van TriDef 3D
Games for SyncMaster, raadpleegt u "Online
Help", in het programma TriDef 3D Games for
SyncMaster.
xx Raadpleeg de 'Online Help' voor de
systeemvereisten voor de computer en voor meer
informatie over het gebruik van SyncMaster 3D
Game Launcher (TriDef 3D).
xx Een spel waarvan de systeemvereisten die van de pc
xx Aanvullende informatie
–– Voor meer informatie over TriDef 3D Games for
SyncMaster (TriDef 3D) neemt u contact op met
DDD USA Inc. (www.tridef.com).
–– Voor meer informatie over het product neemt u
contact op met Samsung Electronics.
TriDef® 3D en alle verwante merken zijn
handelsmerken van de DDD Group PLC. © 2010. Alle
rechten voorbehouden.
Voorzorgen wanneer u 3D-video bekijkt
✎✎OPMERKING
xx Het 3D-effect kan verschillend worden ervaren,
afhankelijk van de kijker. Als de sterkte van uw ene
oog erg afwijkt van die van het andere, merkt u
mogelijk niets van het 3D-effect.
xx Als u 3D-video bekijkt onder een fluorescerende
lamp of een driegolfslamp, ziet u mogelijk enige
knippering op het scherm.
xx De 3D-bril werkt mogelijk niet goed door storing
van andere ingeschakelde 3D-producten of
elektromagnetische apparaten (zoals een magnetron
of een apparaat dat dezelfde 2,4-Ghz frequentie
gebruikt, zoals een internetrouter) die zich in de buurt
bevinden. Zelfs als de 3D-functie goed werkt, kunt u
andere elektromagnetische apparaten of apparaten
voor draadloze communicatie het best uit de buurt
plaatsen.
xx Visueel gevoelige gebruikers kunnen enige
knippering op het scherm zien als er heldere
3D-videobeelden met 50 Hz worden weergegeven.
xx Wanneer de tv wordt ingeschakeld, kunnen de linkeren rechterzijden van 3D-beelden elkaar meer dan
gebruikelijk overlappen. Het kan even duren voordat
de beeldkwaliteit is geoptimaliseerd.
xx 3D-modus wordt automatisch gedeactiveerd als
het kanaal of de ingangsbron wordt gewijzigd of als
Smart Hub wordt geactiveerd.
xx De functie PIP is niet beschikbaar als er 3D-video
wordt afgespeeld.
xx Het pictogram Beeld onder Smart Hub wordt alleen
geactiveerd in de modus
.
xx Bepaalde Beeldfuncties worden in de 3D-modus
uitgeschakeld.
overschrijden, kan niet worden gestart.
xx De minimale systeemvereisten voor de computer
kunnen afhankelijk van de 3D-game variëren.
xx Raadpleeg de home page of de
gebruikershandleiding bij de 3D-game die u wilt
spelen, voor meer informatie.
xx SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef
3D) ondersteunt geen computers waarop het
besturingssysteem Macintosh of Linux wordt
uitgevoerd.
Nederlands
32
Basisfuncties
¦¦ De beeldopties wijzigen
■■ Kleurruimte (Auto / Eigen / Aangepast): de reeks
beschikbare kleuren voor het beeld instellen.
Geavanceerde instellingen
OO MENUm → Beeld → Geavanceerde instellingen →
ENTERE
(Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar in de modi
Standard / Film.)
U kunt de gedetailleerde instellingen voor uw scherm
wijzigen, waaronder kleur en contrast.
✎✎In de modus HDMI1/DVI (wanneer er een computer
is aangesloten) zijn alleen de opties Gamma en
Witbalans beschikbaar.
Geavanceerde instellingen
Zwarttinten
Dynamisch contrast
Uit
Middel
Schaduwdetail
-2
Gamma
0
Expertpatroon
Uit
RGB-modus
Uit
Kleurruimte
Eigen
■■ Zwarttinten (Uit / Donker / Donkerder / Donkerste):
selecteer het zwartniveau om de schermdiepte aan te
passen.
✎✎ Als u Kleur, Rood, Groen, Blauw en Resetten
wilt aanpassen, stelt u de optie Kleurruimte in op
Aangepast.
■■ Witbalans: de kleurtemperatuur aanpassen voor een
natuurlijker beeld.
R-basis/G-basis/B-basis: de donkerheid voor elke
kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
R-niveau/G-niveau/B-niveau: de helderheid voor elke
kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
Resetten: hiermee zet u de Witbalans terug naar de
standaardinstellingen.
■■ 10p witbalans (Uit / Aan):: hiermee regelt u de
witbalans door de helderheid van de rode, groene en
blauwe kleur aan te passen met intervallen van 10
punten.
✎✎ Beschikbaar wanneer Beeldmodus is ingesteld
op Film en wanneer de externe invoer is ingesteld
op alle invoerbronnen.
✎✎ Sommige externe apparaten ondersteunen deze
functie mogelijk niet.
Interval: hiermee kunt u aangeven met welke stappen
de waarde moet worden gewijzigd.
Rood: het roodniveau aanpassen.
Groen: het groenniveau aanpassen.
Blauw: het blauwniveau aanpassen.
Resetten: hiermee herstelt u de standaardinstellingen
voor 10p witbalans.
■■ Dynamisch contrast (Uit / Laag / Middel / Hoog): Het
schermcontrast aanpassen.
■■ Huidkleur: benadrukken van roze 'Flesh Tone'
(Huidkleur).
■■ Schaduwdetail (-2~+2): de helderheid van donkere
beelden aanpassen.
■■ Randverbetering (Uit / Aan): de randen van objecten
versterken.
■■ Gamma: De intensiteit van primaire kleuren aanpassen.
■■ Bewegingsbelicht. (Uit / Aan): Stroomverbruik verlagen
door de helderheid aan te passen.
■■ Expertpatroon (Uit / Patrooon1 / Patroon2): door de
functie Expertpatroon uit te voeren kunt u het beeld
kalibreren zonder generator of filter. Als het schermmenu
verdwijnt of er een andere menu dan het menu Beeld
wordt geopend, wordt de kalibratie opgeslagen en wordt
het venster Expertpatroon gesloten.
✎✎ 3D wordt niet ondersteund.
✎✎ Wanneer Expertpatroon wordt uitgevoerd, wordt
er geen geluid weergegeven.
✎✎ Alleen beschikbaar voor modellen met DTV/
Component/HDMI.
■■ RGB-modus (Uit / Rood / Groen / Blauw): Toont
Rood, Groen en Blauw voor het fijn afstemmen van de
tint en verzadiging.
Nederlands
33
Basisfuncties
Beeldopties
OO MENUm → Beeld → Beeldopties → ENTERE
✎✎In de modus HDMI1/DVI (wanneer er een computer is
aangesloten) is alleen Kleurtint beschikbaar.
Beeldopties
Kleurtint
Norm
Digitale ruisfilter
Auto
MPEG-ruisfilter
Auto
HDMI-zwartniveau
Normaal
Filmmodus
Uit
Motion Plus
Norm
■■ Kleurtint (Koel / Standaard / Warm1 / Warm2)
✎✎ Warm1 of Warm2 wordt uitgeschakeld wanneer
Beeldmodus is ingesteld op Dynamisch.
✎✎ De instellingen voor elk extern apparaat dat u op
een van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen
worden aangepast en opgeslagen.
■■ Digitale ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto
/ Autom. visualisatie): Als het ontvangen tv-signaal
zwak is, kunt u de functie Digitale ruisfilter activeren
om statische ruis en echobeelden die mogelijk op het
scherm verschijnen, te verminderen.
✎✎ Als het signaal zwak is, probeert u een van
de andere opties totdat het beste beeld word
weergegeven.
Autom. visualisatie: geeft bij het wijzigen van analoge
kanalen de signaalsterkte weer.
Alleen beschikbaar voor analoge kanalen.
✎✎
✎✎ Wanneer de balk groen is, ontvangt u het best
mogelijke signaal.
■■ MPEG-ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto):
Vermindert MPEG-ruis voor een betere beeldkwaliteit.
✎✎ Niet beschikbaar in de modus HDMI1/DVI
(wanneer er een computer is aangesloten).
■■ HDMI-zwartniveau (Normaal / Laag): selecteert het
zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te
passen.
✎✎ Alleen beschikbaar in de modus HDMI.
■■ Filmmodus (Uit / Auto1 / Auto2): stelt de tv in om
filmsignalen van alle bronnen automatisch te herkennen
en te verwerken en om het beeld aan te passen voor
optimale kwaliteit.
✎✎ Beschikbaar in de modi TV, AV, COMPONENT
(480i/1080i) en HDMI (480i/1080i).
■■ Motion Plus (Uit / Helder / Standaard / Vloeiend /
Aangepast / Demo): hiermee worden vertragingen uit
snelle scènes met veel beweging verwijderd voor een
scherper beeld.
✎✎ Het infoscherm op uw tv geeft de resolutie en
frequentie van binnenkomende signalen weer
(60Hz), maar niet de frequentie die de tv genereert
voor het weergegeven beeld wanneer u de functie
Motion Plus gebruikt.
✎✎ Als er ruis op het beeld verschijnt, stelt u
Motion Plus in op Uit. Als voor Motion Plus
de optie Aangepast is geselecteerd, kunt u
Wazigheidsverm., Trilvermindering of Herst
handmatig instellen.
✎✎ Als Motion Plus is ingesteld op Demo, kunt u zien
wat de verschillen zijn wanneer de modi zijn in- en
uitgeschakeld.
Wazigheidsverm.: stelt het
wazigheidsverminderingsniveau bij in videobronnen.
Trilvermindering: stelt het trilverminderingsniveau bij
voor videobronnen tijdens het afspelen van films.
Resetten: zet de standaardinstellingen terug.
Beeld resetten (Ja / Nee)
Zet de huidige beeldmodus op de standaardinstellingen
terug.
¦¦ De tv instellen voor uw pc
Uw tv als een computermonitor (pc) gebruiken
Software configureren (gebaseerd op Windows XP)
Afhankelijk van de Windows-versie en de videokaart kunnen
de schermen op de pc verschillen. Desondanks moeten bijna
altijd dezelfde basisinstellingen worden toegepast.
Afhankelijk van de Windows-versie en de videokaart kunnen
de schermen op de pc verschillen. Desondanks moeten bijna
altijd dezelfde basisinstellingen worden toegepast. (Neem
anders contact op met de fabrikant van uw computer of met
een Samsung-dealer.)
1. Klik eerst op 'Configuratiescherm' in het menu Start van
Windows.
2. Klik op 'Beeldscherm' in het 'Configuratiescherm'. Er
verschijnt een dialoogvenster.
3. Klik op 'Monitor', waarna een dialoogvenster wordt
weergegeven.
4. Selecteer het tabblad 'Instellingen' in het dialoogvenster.
xx Geef de juiste resolutie voor de monitor op
–– [Optimaal: 1920 x 1080 pixels].
xx Als het dialoogvenster een optie bevat voor het
instellen van de verticale frequentie, is de juiste
waarde '60' of '60 Hz'. Klik anders op 'OK' om het
dialoogvenster te sluiten.
Nederlands
34
Basisfuncties
De juiste houding bij gebruik van dit product
¦¦ Geluidsinstellingen aanpassen
OO MENUm → Geluid → Geluidseffect → ENTERE
Geluidseffect
(alleen bij geluidsmodus)
✎✎Als Luidspreker selecteren is ingesteld op
Ext. luidspreker is Geluidseffect uitgeschakeld.
■■ SRS TruSurround HD (Uit / Aan) t
Deze functie zorgt door middel van HRTF-technologie
(Head Related Transfer Function) voor een virtuele
beleving van 5.1-kanaals surroundgeluid via een paar
luidsprekers.
Denk aan een juiste houding bij gebruik van dit product
yy Houd uw rug recht.
yy Houd uw ogen op een afstand van 45 - 50 cm tot het
scherm. Kijk omlaag naar het scherm en zit recht voor
het scherm.
yy Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op
het scherm wordt gereflecteerd.
yy Houd uw ellebogen in een rechte hoek en houd uw arm
op dezelfde hoogte als de rug van uw hand.
yy Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
yy Plaats uw hielen plat op de grond en houd uw knieën in
een hoek van 90 graden of groter. Houd uw armen zo
dat ze beneden uw hart zijn.
Het menu Geluid
■■ SRS TruDialog (Uit / Aan)
Met deze functie kunt u de intensiteit van een stem
versterken zodat deze boven achtergrondmuziek of
geluidseffecten uitkomt en de dialogen beter te volgen zijn.
■■ SRS CS Headphone (Uit / Aan) : u kunt virtueel
5.1-kanaals surround sound via de koptelefoons horen.
■■ Toonregeling
U kunt naar wens de geluidsbalans, bas en hoge tonen
voor de linker- en rechterluidspreker aanpassen.
–– Balans L/R: Hiermee regelt u de balans tussen de
linker- en de rechterluidspreker.
–– 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz
(Bandbreedteaanpassing): hiermee wordt het niveau
van specifieke bandbreedtefrequenties geregeld.
–– Resetten: hiermee wordt de equalizer naar de
standaardinstellingen teruggezet.
¦¦ De vooraf ingestelde geluidsmodus
wijzigen
¦¦ Geluidssystemen e.d.
OO MENUm → Geluid → Geluidmodus → ENTERE
OO MENUm → Geluid → ENTERE
Geluidmodust
Melodie (Uit / Laag / Middel / Hoog)
■■ Standaard: selecteert de normale geluidsmodus.
3D-audiotechnologie verschaft levensecht geluid dat
correspondeert met het pop-upeffect van 3D-video, doordat
de diepte van het geluid in perspectief wordt geregeld.
■■ Muziek: geeft voorrang aan muziek ten opzichte van
stemmen.
■■ Film: geeft optimaal geluid voor films.
✎✎ Alleen beschikbaar als u naar 3D-beelden kijkt.
■■ Heldere spraak: hiermee legt u meer nadruk op
stemmen dan op andere geluiden.
■■ Versterken: Hiermee versterkt u de intensiteit van hoge
frequenties in het geluid zodat slechthorenden het beter
kunnen volgen.
✎✎Als Luidspreker selecteren is ingesteld op
Ext. luidspreker, wordt Geluidmodus uitgeschakeld.
Nederlands
35
Basisfuncties
Uitzendopties audio
■■ Dolby Digital Comp (Line / RF): met deze functie
minimaliseert u signaaldispariteit tussen een Dolby
digital-signaal en een spraaksignaal (MPEG Audio, HEAAC, ATV Sound).
(alleen digitale kanalen)
■■ Taal voor audio t
Wijzig de standaardinstelling voor audiotalen.
Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending
verschillen.
✎✎
■■ Geluidsformaat
Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger
beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat
geluid in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet
op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat
geval de functie TV-luidspreker.
De optie van Geluidsformaat kan per uitzending
verschillen. 5.1-kanaals Dolby digital-geluid
is alleen beschikbaar wanneer u een externe
luidspreker via een optische kabel aansluit.
✎✎
■■ Audiobeschrijving
(niet op alle plaatsen beschikbaar)
Deze functie verwerkt het geluidsspoor
(Audio Stream) voor de AD (Audio
Description), dat samen met het
hoofdgeluid (Main audio) wordt
uitgezonden.
Audiobeschrijving (Uit / Aan):
de geluidsbeschrijving in- of
uitschakelen.
AD/SUBT.
✎✎
✎✎ Volume: Het volume voor de audiobeschrijving
regelen.
✎✎ Selecteer Line voor een dynamisch geluid en RF
om het verschil tussen harde en zachte geluiden 's
nachts te verkleinen.
–– Line: stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of
minder dan -31 dB (referentie) op -20 dB of -31 dB.
–– RF: Stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of
minder dan -20 dB (referentie) in op -10 dB of -20 dB.
Luidsprekerinstellingen
■■ Luidspreker selecteren (Ext. luidspreker /
TV-luidspreker): Door een verschil in decodeersnelheid
tussen de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger kan
er een echo ontstaan. In dit geval stelt u de tv in op
Ext. luidspreker.
✎✎ Als Luidspreker selecteren is ingesteld op Ext.
luidspreker werken de volumetoetsen en de toets
MUTE niet en zijn de geluidsinstellingen beperkt.
✎✎ Wanneer Luidspreker selecteren is ingesteld op
Ext. luidspreker.
xx TV-luidspreker: Uit, Ext. luidspreker: Aan
✎✎ Wanneer Luidspreker selecteren is ingesteld op
TV-luidspreker.
xx TV-luidspreker: Aan, Ext. luidspreker: Aan
✎✎ Als er geen videosignaal is, komt er uit beide
luidsprekers geen geluid.
Extra instelling
(alleen digitale kanalen)
■■ DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC): met deze functie
kunt u de dispariteit van een spraaksignaal (een van de
signalen die tijdens een digitale tv-uitzending worden
ontvangen) reduceren tot het gewenste niveau.
✎✎ Afhankelijk van het uitgezonden signaaltype kan
MPEG / HE-AAC tussen -10 dB en 0 dB worden
afgesteld.
✎✎ Als u het volume wilt verhogen of verlagen, stelt u
■■ Auto Volume (Uit / Normaal / Nacht): Als u het volume
op elk kanaal gelijk wilt zetten, stelt u Normaal in.
Nacht: deze modus biedt een verbeterde
geluidsbeleving in vergelijking met de modus Normaal,
maar met weinig geluid. Dit is 's nachts erg handig.
Geluid resetten (Ja / Nee)
Zet alle geluidsinstellingen terug naar de standaard
fabrieksinstellingen.
dit bij tussen 0 en -10.
■■ SPDIF-uitvoer: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
wordt gebruikt voor de levering van digitaal geluid,
waardoor de interferentie naar luidsprekers en diverse
digitale apparaten zoals dvd-spelers wordt tegengegaan.
–– Geluidsformaat: u kunt de indeling voor digitale
geluidsuitvoer selecteren (SPDIF).
De beschikbare indeling voor digitale
geluidsuitvoer (SPDIF) kan, afhankelijk van de
invoerbron, afwijken.
✎✎
–– Geluidsvertraging: Synchronisatieproblemen
tussen beeld en geluid corrigeren wanneer u een
tv-programma of een video bekijkt en luistert naar
digitale audio via een extern apparaat, zoals een AVontvanger (0 ms-250 ms).
Nederlands
36
Basisfuncties
Menu Netwerk
Automatisch instellen
Netwerkinstellingen
Netwerkinstellingen
OO MENUm → Netwerk→ Netwerkinstellingen →
ENTERE
Netwerk
Selecteer een netwerkverbindingstype.
Kabel
Draadloos (algemeen)
Verbinding maken met het
netwerk via een LAN-kabel.
Zorg ervoor dat de LAN-kabel is
aangesloten.
WPS (PBC)
One Foot Connection
Vorige
Volgende
Annuleren
Netwerkinstellingen
Netwerkstatus
AllShare-instellingen
xx De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
1. Ga naar het scherm Netwerkinstellingen.
Volg de aanwijzingen van Netwerkinstellingen.
2. Selecteer Draadloos (algemeen).
• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
3. Het werktestscherm wordt weergegeven. De
netwerkinstelling is voltooid.
Netwerkinstellingen
Stel de netwerkverbinding in om verschillende
internetdiensten als Smart Hub, AllShare te gebruiken en
een software-upgrade uit te voeren.
Draadloze netwerkverbinding en internetverbinding voltooid.
MAC-adres
00:12:fb:2b:56:4d
IP-adres
Subnetmasker
Netwerkstatus
OO MENUm → Netwerk→ Netwerkstatus →
192.168.11.4
255.255.255.0
Gateway
192.168.11.1
DNS-server
192.168.11.1
Vorige
IP-instelling
Opnieuw
Internetverbinding is tot stand gebracht.
Als u problemen met internet ondervindt, neemt u contact op met uw
internetprovider.
OK
ENTERE
U kunt de huidige netwerk- en internetstatus controleren.
✎✎Als de instelling niet automatisch wordt voltooid,
AllShare-instellingen
✎✎Als u de waarden van de netwerkverbinding niet kunt
OO MENUm → Netwerk→ AllShare-instellingen →
ENTERE
Hiermee selecteert u of de op het netwerk ingestelde
binnenkomende oproepen, inhoud van tekstberichten en
schema’s worden gebruikt.
¦¦ Kabel
□□ Netwerkinstellingen (Auto)
Gebruik de automatische functie Netwerk instellen wanneer
u de tv aansluit op een netwerk dat DHCP ondersteunt. Ga
als volgt te werk om automatisch uw kabelnetwerkaansluiting
voor uw tv in te stellen:
controleert u de verbinding van de LAN-poort.
vinden, of als u de verbinding handmatig wilt maken,
selecteert u de instelling Handm. Raadpleeg de
volgende instructies voor "Handmatig instellen".
□□ Netwerkinstellingen (Handm.)
Gebruik de functie voor handmatige netwerkinstelling
wanneer u de tv aansluit op een netwerk waarvoor u een
statisch IP-adres nodig hebt.
De instellingen voor de netwerkverbinding verkrijgen
Voor de meeste Windows-computers kunt u de
volgende stappen uitvoeren om de instellingen voor de
netwerkverbinding op te geven:
1. Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram
rechtsonder in het scherm.
2. Klik in het pop-upmenu dat wordt weergegeven, op
Status.
3. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op
het tabblad Ondersteuning.
4. Klik in het tabblad Support (Ondersteuning) op de knop
Details. De waarden voor de netwerkverbinding worden
weergegeven.
Nederlands
37
Basisfuncties
Handmatig instellen
Automatisch instellen
Ga als volgt te werk om handmatig uw
kabelnetwerkaansluiting voor uw tv in te stellen:
Netwerkinstellingen
Selecteer een netwerkverbindingstype.
IP-inst.
IP-modus
Kabel
Handm.
Draadloos (algemeen)
Vorige
IP-adres
0.0.0.0
WPS (PBC)
Subnetmasker
0.0.0.0
One Foot Connection
Gateway
0.0.0.0
DNS-modus
Handm.
DNS-server
0.0.0.0
OK
1. Volg stap 1 tot en met 2 van de procedures 'Handmatig
instellen'.
2. Selecteer de IP-adres op het netwerktestscherm.
3. Stel de IP-modus in op Handm..
4. Druk op de toets d op de afstandsbediening om naar
IP-adres te gaan.
7. Het werktestscherm wordt weergegeven. De
netwerkinstelling is voltooid.
¦¦ Draadloos
□□ Netwerkinstellingen(Auto)
De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel
beveiligingssysteem waarbij apparaten die toegang tot het
netwerk zoeken, een gecodeerde beveiligingscode moeten
versturen, een zogenaamde toegangs- of beveiligingssleutel.
De Beveilig.code wordt gebaseerd op een wachtwoord. Dat
is meestal een woord of een reeks letters en cijfers van een
vaste lengte die u hebt moeten invoeren toen u de beveiliging
instelde van uw draadloze netwerk. Als u deze methode
gebruikt om de netwerkverbinding in te stellen en als u een
Beveilig.code voor uw draadloze netwerk hebt, moet u het
wachtwoord invoeren tijdens het instelproces.
Volgende
Annuleren
xx De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
1. Ga naar het scherm Netwerkinstellingen. Volg de
aanwijzingen van Netwerkinstellingen om in te voeren.
2. Selecteer Draadloos (algemeen).
3. De functie Netwerk zoekt naar de beschikbare draadloze
netwerken. Zodra het zoeken is voltooid, wordt er een
lijst met beschikbare netwerken weergegeven.
4. Gebruik de toets u of d om een netwerk in de lijst met
netwerken te selecteren en druk vervolgens op ENTERE.
✎✎ Als de draadloze router is ingesteld op Hidden
(Verborgen) (onzichtbaar), moet u Netwerk
toevoegen selecteren en bij Netwerknaam
(SSID) en Beveilig.code de juiste naam en sleutel
opgeven om verbinding te maken.
5. Geef de instellingen voor IP-adres, Subnetmasker,
Gateway en DNS-server op. Gebruik de cijfertoetsen
op uw afstandsbediening om cijfers op te geven en
gebruik de pijltoetsen om tussen de velden te schakelen.
6. Als u klaar bent, selecteert u OK.
Stel het draadloze netwerk in
door uw draadloze router te
selecteren. U moet mogelijk
een beveiligingscode invoeren
afhankelijk van de instellingen
van de draadloze router.
5. Als het pop-upscherm Beveiliging verschijnt, gaat u
verder bij stap 6. Als u de draadloze router selecteert die
geen beveiliging heeft, gaat u verder met stap 7.
6. Als de draadloze router beveiliging heeft, voert u de
beveligingscode (Beveiliging of PIN) in en daarna
selecteert u Volgende.
Netwerkinstellingen
Voer beveilig.code in.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
a/A
Verwijderen
Vorige
Volgende
Annuleren
Spatie
✎✎ Wanneer u bij Beveilig.code (Beveiliging
of Pincode) de beveiligingscode opgeeft,
gebruikt u de toetsen ▲ / ▼ ◄ / ► op uw
afstandsbediening om de cijfers/tekens te
selecteren.
✎✎ U kunt het wachtwoord vinden in een van de
instellingenschermen die u hebt gebruikt om uw
router of modem in te stellen.
7. Het netwerkverbindingsscherm verschijnt. De
netwerkinstelling is voltooid.
✎✎ Als u de Beveilig.code (Beveiliging of Pincode)
niet kunt instellen, selecteert u Resetten of IP-inst..
✎✎ Als u de verbinding handmatig wilt instellen,
selecteert u IP-inst.. Raadpleeg de volgende
instructies voor "Handmatig instellen".
Nederlands
38
Basisfuncties
□□ Netwerkinstellingen (Handm.)
Gebruik de functie voor handmatige netwerkinstelling
wanneer u de tv aansluit op een netwerk waarvoor u een
statisch IP-adres nodig hebt.
De instellingen voor de netwerkverbinding verkrijgen
Voor de meeste Windows-computers kunt u de
volgende stappen uitvoeren om de instellingen voor de
netwerkverbinding op te geven:
1. Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram
rechtsonder in het scherm.
2. Klik in het pop-upmenu dat wordt weergegeven, op
Status.
¦¦ WPS (PBC)
Instellen via WPS (PBC)
Als uw router is voorzien van de knop WPS(PBC), voert u de
volgende stappen uit:
Netwerkinstellingen
Selecteer een netwerkverbindingstype.
Kabel
Draadloos (algemeen)
WPS (PBC)
One Foot Connection
3. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op
het tabblad Ondersteuning.
4. Klik in het tabblad Support (Ondersteuning) op de knop
Details. De waarden voor de netwerkverbinding worden
weergegeven.
Druk op de toets WPS( PBC)
om eenvoudig verbinding
te maken met de draadloze
router. Kies deze optie als
uw draadloze router Push
Button Configuration (PBC)
ondersteunt.
Vorige
Volgende
Annuleren
1. Ga naar het scherm Netwerkinstellingen. Volg de
aanwijzingen van Netwerkinstellingen om in te voeren.
2. Selecteer WPS(PBC).
Handmatig instellen
Ga als volgt te werk om handmatig uw
kabelnetwerkaansluiting voor uw tv in te stellen:
IP-inst.
IP-modus
Handm.
IP-adres
0.0.0.0
Subnetmasker
0.0.0.0
Gateway
0.0.0.0
DNS-modus
Handm.
DNS-server
0.0.0.0
OK
1. Volg stap 1 tot en met 2 van de procedures 'Handmatig
instellen'.
2. Selecteer de IP-inst. op het netwerktestscherm.
3. Stel de IP-modus in op Handm..
4. Druk op de toets d op uw afstandsbediening om naar
het eerste veld te gaan.
5. Geef de waarden voor IP-adres, Subnetmasker,
Gateway en DNS-server op. Gebruik de cijfertoetsen
op uw afstandsbediening om cijfers op te geven en
gebruik de pijltoetsen om tussen de velden te schakelen.
6. Als u klaar bent, selecteert u OK.
7. Het netwerkverbindingsscherm verschijnt. De
netwerkinstelling is voltooid.
3. Druk binnen twee minuten op de knop WPS(PBC) op
uw router. De benodigde netwerkinstellingen voor uw
tv worden automatisch geconfigureerd en er wordt
automatisch verbinding met het netwerk gemaakt.
4. Het werktestscherm wordt weergegeven. De
netwerkinstelling is voltooid.
¦¦ One Foot Connection
Met One foot connection kunt u de Samsung-tv en de
draadloze Samsung-router gemakkelijk verbinden door de
draadloze Samsung-router binnen 25 cm van de Samsungtv te plaatsen. Als uw draadloze router geen One Foot
Connection ondersteunt, moet u verbinding maken via een
van de andere methoden.
✎✎U kunt op www.samsung.com controleren welke
apparatuur One Foot Connection ondersteunt.
Instellen voor gebruik van One Foot Connection
Schakel de draadloze router en de tv in.
Netwerkinstellingen
Selecteer een netwerkverbindingstype.
Kabel
Draadloos (algemeen)
Vorige
WPS (PBC)
One Foot Connection
Installeert automatisch een
draadloos netwerk als uw
toegangspunt One Foot
Connection ondersteunt.
Selecteer dit verbindingstype
nadat het toegangspunt binnen
25 cm van uw tv is geplaatst.
Volgende
Annuleren
1. Ga naar het scherm Netwerkinstelling. Volg de
aanwijzingen van Netwerkinstelling om in te voeren.
2. Selecteer One Foot Connection.
Nederlands
39
Basisfuncties
3. Plaats de draadloze router parallel aan de draadloze
LAN-adapter van Samsung met een tussenruimte van
niet meer dan 25 cm.
✎✎ Als One Foot Connection geen verbinding
tussen uw tv en uw router tot stand kan brengen,
verschijnt er een pop-upvenster op het scherm
met het bericht dat er geen verbinding kan worden
gemaakt. Als u One Foot Connection nogmaals
witl proberen, stelt u de draadloze router opnieuw
in, u koppelt de Samsung draadloze LAN-adapter
af en probeert het nogmaals vanaf Stap 1. U kunt
ook een van de andere metjoden voor het instellen
van een verbinding kiezen.
4. Het netwerkverbindingsscherm verschijnt. De
netwerkinstelling is voltooid.
5. Plaats de draadloze router op een gewenste locatie.
✎✎ Als de instellingen van de draadloze router
veranderen of als u een nieuwe draadloze router
installeert, moet u de procedure voor One Foot
Connection nogmaals uitvoeren, vanaf stap 1.
¦¦ Plug & Access
Met de functie Plug & Access kunt u gemakkelijk de
Samsung tv en Samsung draadloze router aansluiten via een
USB-geheugenstick. Als uw draadloze router Plug & Access
niet ondersteunt, moet u een verbinding maken via een van
de andere methoden.
✎✎U kunt op www.samsung.com controleren welke
apparatuur Plug & Access ondersteunt.
Hoe u kunt instellen met de functie Plug & Access
Schakel de draadloze router en de tv in.
1. Plaats de USB-geheugenstick in de Samsung draadloze
router en controleer de LED-status van de draadloze
router (knipperend → aan).
2. Haal dan de USB-geheugenstick eruit en plaats deze in
de Samsung-tv.
3. Wacht totdat er automatisch verbinding is gemaakt.
✎✎ Als Plug & Access uw tv niet verbindt met de
draadloze router, wordt een pop-upvenster
weergegeven op het scherm waarin u wordt
gemeld dat de verbinding is mislukt. Als u
Plug & Access nogmaals wilt proberen, stelt
u de draadloze router opnieuw in, u koppelt de
Samsung draadloze LAN-adapter af en probeert
het dan nogmaals vanaf Stap 1. U kunt ook een
van de andere methoden voor het instellen van
een verbinding kiezen.
4. Het netwerkverbindingsscherm verschijnt. De
netwerkinstelling is voltooid.
5. Plaats de draadloze router op een gewenste locatie.
✎✎ Als de instellingen van de draadloze router worden
gewijzigd of als u een nieuwe draadloze router
installeert, moet u de procedure voor Plug &
Access nogmaals uitvoeren, beginnend bij stap 1.
Prioriteit-QOS
Samsung draadloze router biedt geoptimaliseerde
AV-streaming voor Samsung DTV
Dit is de kenmerkende functie van ons product.
De Samsung draadloze Router kan op vele apparaten
worden aangesloten, zoals een laptop, mobiele
telefoon, BD-speler enz.
Als Samsung TV wordt aangesloten op de Samsung
draadloze router terwijl er ook andere apparaten zijn
aangesloten, zal de Samsung draadloze router de
Samsung TV een prioriteitsaansluiting geven boven
andere apparaten.
Deze functie verzekert de beste streamingcontent en
doorvoersnelheid.
yy Make your TV faster by giving priority bandwidth to
your TV (on/off optional).
yy By giving priority to Samsung TVs, enjoy HD
content without buffering.
yy Verbindingssnelheid kan variëren al naar gelang de
netwerkomgeving.
¦¦ Een ad-hocnetwerk instellen
U kunt verbinding maken met een mobiel apparaat dat adhoc zonder draadloze router ondersteunt via de draadloze
LAN-adapter van Samsung. Wanneer u verbinding hebt
gemaakt met een mobiel apparaat, kunt u de bestanden op
het apparaat gebruiken of verbinding met internet maken via
de functie AllShare of Multimedia.
Instellen via WPS (PBC)
1. Ga naar het scherm Netwerkinstellingen. (MENUm →
Netwerk → Netwerkinstellingen → ENTERE).
2. Selecteer Draadloos (algemeen) en druk op
ENTERE. Druk vervolgens nogmaals op ENTERE.
3. Selecteer Ad-hoc. Het bericht 'Ad-hocservice
ondersteunt directe verbinding met Wi-Fiapparaten zoals een mobiele telefoon of pc.
Het aanwezige netwerksysteem heeft mogelijk
beperkte functionaliteit. Wilt u de netwerkverbinding
wijzigen?' wordt weergegeven.
4. S
electeer OK en druk vervolgens op ENTERE. De tv
zoekt het mobiele apparaat.
5. Wanneer de tv het mobiele apparaat heeft gevonden,
geeft u de gegenereerde Netwerknaam (SSID) en
Beveilig.code op voor het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
✎✎Als het netwerk niet normaal werkt, controleert u
de Netwerknaam (SSID) en de beveiligingssleutel
nogmaals. Een onjuiste beveiligingssleutel kan ervoor
zorgen dat de verbinding niet werkt.
✎✎Als een apparaat eenmaal is aangesloten, wordt
het weergegeven in de lijst met netwerkinstellingen.
Wanneer u opnieuw verbinding met het apparaat wilt
maken, kunt u het apparaat terugvinden in de lijst.
Nederlands
40
Basisfuncties
Systeemmenu
Als uw tv geen verbinding met internet kan maken
Uw tv kan mogelijk geen verbinding met internet maken,
omdat uw internetprovider een vast MAC-adres (een
unieke identificatiecode) voor uw pc of modem heeft
geregistreerd, die telkens wordt gecontroleerd wanneer u
verbinding met internet maakt om ongeoorloofd toegang
te voorkomen. Aangezien uw tv een ander MAC-adres
heeft, kan uw internetprovider dit adres niet verifiëren en
kan uw tv geen verbinding maken.
Als u dit probleem wilt oplossen, kunt u de
internetprovider naar de procedures vragen die moeten
worden uitgevoerd om verbinding met internet te maken
via andere apparaten dan de pc (bijvoorbeeld uw tv).
Wanneer u een ID of wachtwoord moet opgeven voor de
internetverbinding, kan uw tv wellicht geen verbinding met
internet maken. In dat geval moet u een ID of wachtwoord
opgeven om verbinding met internet te maken.
Mogelijk kunt u geen verbinding met internet maken
vanwege een probleem met een firewall. Neem in dat
geval contact op met uw internetprovider.
Wanneer u geen verbinding met internet kunt maken,
zelfs niet nadat u de aanbevolen procedures van uw
internetprovider hebt gevolgd, neemt u contact op met
een Samsung Electronics-dealer of met de klantenservice.
¦¦ De tijd instellen
OO MENUm → Systeem → Tijd → ENTERE
Tijd
■■ Klok: Het instellen van de klok is belangrijk voor de
diverse timerfuncties van de tv.
OO De huidige tijd wordt telkens weergegeven
wanneer u op de toets INFO drukt.
✎✎ Als u het netsnoer hebt losgekoppeld, moet u de
klok opnieuw instellen.
Klokmodus (Auto / Handmatig)
xx Auto: Als u het netsnoer hebt losgekoppeld, moet u
de klok opnieuw instellen.
✎✎ De antenne moet zijn aangesloten als u de tijd
automatisch wilt kunnen instellen.
xx Handm.: De tijd handmatig instellen.
✎✎ Afhankelijk van de zender en het signaal wordt
de tijd wellicht niet juist ingesteld. In dat geval
stelt u de tijd handmatig in.
Klok instellen: De Datum en Tijd instellen.
✎✎ Alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is
ingesteld op Handm..
✎✎ U kunt de Datum en Tijd ook rechtstreeks met de
cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
Tijdzone (Auto / Handm.): hiermee stelt u de tijdzone
in op GMT.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
Klokmodus op Auto is ingesteld.
✎✎
–– GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT /
GMT+1:00~GMT+ 12:00): Hiermee selecteert u uw
tijdzone.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
Tijdzone op Handm.is ingesteld.
✎✎
–– DST(Zomertijd) (Uit / Aan): Hiermee schakelt u de
zomertijdfunctie in of uit.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
Tijdzone op Handm.is ingesteld.
✎✎
De Slaaptimer gebruiken
■■ Slaaptimer t: de tv wordt hiermee automatisch
na een ingestelde tijdsduur uitgeschakeld. (30, 60, 90,
120, 150 en 180 minuten).
✎✎ Om de functie Slaaptimer te annuleren selecteert
u Uit.
Nederlands
41
Basisfuncties
xx Het wordt aanbevolen dat u een USB-
De On/Off Timer instellen
geheugenstick en een multikaartlezer gebruikt
wanneer u Timer aan gebruikt. De functie
Timer aan werkt mogelijk niet met USBapparaten met een ingebouwde batterij en
met MP3-spelers en PMP's van bepaalde
fabrikanten, omdat deze apparaten er lang over
doen om te worden herkend.
■■ Timer aan 1 / Timer aan 2 / Timer aan 3: U kunt drie
verschillende timerinstellingen opgeven. Daarvoor moet
u wel eerst de klok instellen.
Timer aan 1
Instellingen
Zo
Ma
Uit
Di
Wo
Do
Vr
Za
4:00
Tijd
20
Volume
■■ Timer uit 1 / Timer uit 2 / Timer uit 3: U kunt drie
verschillende instellingen voor timer uit opgeven. U moet
eerst de klok instellen.
Tv
Bron
ATV
Antenne
1
Kanaal
Timer uit 1
Instellingen
Zo
Ma
Uit
Di
Wo
Do
Vr
Za
Sluiten
Instellingen: Selecteer Uit, Eenmaal, Dagel.,Ma~Vr,
Ma~Za, Za~Zo of Handm. om eigen instellingen te
kiezen. Wanneer u Handm. selecteert, kunt de dag
instellen waarop u de timer wilt activeren.
De markering c geeft aan dat de dag is
geselecteerd.
✎✎
Tijd: De uren en minuten instellen.
Volume: het gewenste geluidsvolume instellen.
Bron: selecteer TV- of USB-inhoud om af te spelen
wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld. (USB
kan alleen worden geselecteerd als er een USBapparaat op de tv is aangesloten)
Antenne (wanneer Bron is ingesteld op TV): Selecteer
ATV of DTV.
Kanaal (wanneer Bron is ingesteld op TV): selecteer het
gewenste kanaal.
Muziek / Foto (wanneer Bron is ingesteld op USB):
selecteer een map op het USB-apparaat met muziekof fotobestanden die u wilt afspelen wanneer de tv
automatisch wordt ingeschakeld.
OPMERKING
✎✎
xx Als het USB-apparaat geen muziekbestanden
bevat of de map met muziekbestanden niet is
geselecteerd, werkt de timerfunctie niet goed.
xx Als er slechts één fotobestand op het USB-
apparaat aanwezig is, wordt er geen presentatie
weergegeven.
xx Als een mapnaam te lang is, kan de map niet
worden geselecteerd.
xx Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een
eigen map toegewezen. Als u meerdere USBapparaten van hetzelfde type gebruikt, zorgt u
dat de mappen die eraan zijn toegewezen, een
verschillende naam hebben.
Tijd
4:00
Sluiten
Instellingen: Selecteer Uit, Eenmaal, Dagel.,Ma~Vr,
Ma~Za, Za~Zo of Handm. om eigen instellingen te
kiezen. Wanneer u Handm. selecteert, kunt de dag
instellen waarop u de timer wilt activeren.
De markering c geeft aan dat de dag is
geselecteerd.
✎✎
Tijd: De uren en minuten instellen.
¦¦ Economische oplossingen
OO MENUm → Systeem → ECO-oplossing →
ENTERE
ECO-oplossing
■■ Spaarstand (Uit / Laag / Middel / Hoog / Beeld uit)
t: met deze functie kunt u de helderheid van
de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen.
Als u de optie Beeld uit selecteert, wordt het scherm
uitgeschakeld, maar blijft u het geluid horen. Druk op
een willekeurige toets behalve de volumetoets om het
scherm in te schakelen.
■■ Geen signaal stdby (Uit / 15 min / 30 min / 60 min):
Als u onnodig energieverbruik wilt voorkomen, kunt
u instellen hoe lang de tv ingeschakeld moet blijven
wanneer er geen signaal wordt ontvangen.
✎✎ Uitgeschakeld wanneer er een computer op
de HDMI1/DVI-poort is aangesloten in de
energiebesparende modus.
■■ Autom. uitsch. (Uit / Aan): bespaar stroom door de
tv automatisch uit te schakelen wanneer er 4 uur geen
bedieningsopdrachten zijn ontvangen.
Nederlands
42
Basisfuncties
¦¦ Programma's vergrendelen
¦¦ Overige functies
OO MENUm → Systeem → Beveiliging → ENTERE
OO MENUm → Systeem → ENTERE
Beveiliging
Taalkeuze
✎✎Voordat het instellingenscherm wordt
■■ Taalkeuze: de menutaal instellen.
geopend, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.
■■ Kanaalvergrendeling (Uit / Aan): kanalen in
Kanaalbeheer vergrendelen om te voorkomen dat
ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar
ongeschikte programma's kijken.
✎✎ Alleen beschikbaar als de optie Bron is ingesteld
op Tv.
■■ Progr.vergrendeling (afhankelijk van het land): met
een zelf ingestelde viercijferige pincode voorkomen
dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar
ongeschikte programma's kijken. Als het geselecteerde
kanaal is vergrendeld, wordt het symbool '\'
weergegeven.
Alles toestaan: Hiermee ontgrendelt u alle tvclassificaties (wordt niet ondersteund in Frankrijk en
Zweden).
Wanneer Progr.vergrendeling is ingesteld op
18, verschijnt er een invoerscherm waarin een
pincode moet worden opgegeven om tussen de
kanalen te kunnen schakelen (alleen in Frankrijk).
✎✎
✎✎ U kunt tv-programma's blokkeren door een
classificatie op te geven in Progr.vergrendeling
als I (kinderen), T (Alles Openbaar), SC (Niet gecl.)
en X (Max. leeft.) Wanneer Progr.vergrendeling is
ingesteld op X, verschijnt er een invoerscherm waarin
een pincode moet worden opgegeven om tussen de
kanalen te kunnen schakelen (alleen in Spanje).
✎✎ U kunt tv-programma's blokkeren door de
classificatie in Progr.vergrendeling in te stellen
als Kinderen, Jeugd of Volwass. (alleen Zweden).
■■ PIN wijzigen: Het scherm PIN wijzigen wordt
weergegeven. Kies 4 cijfers voor uw pincode en geef ze
op. uw persoonlijke code wijzigen die vereist is voor het
instellen van de tv. Geef dezelfde 4 cijfers nogmaals op.
Zodra het bevestigingsscherm is verdwenen, is uw PIN
opgeslagen in het geheugen.
Een vergrendeld kanaal bekijken
Wanneer de tv wordt afgestemd op een vergrendeld
kanaal, wordt dit kanaal geblokkeerd door de functie
Progr.vergrendeling. Er wordt geen beeld weergegeven
en het volgende bericht verschijnt: Dit kanaal wordt
geblokkeerd door Progr.vergrendeling. Geef uw PIN op
om te deblokkeren.
Als u de pincode bent vergeten, drukt u
achtereenvolgens op de volgende toetsen van
de afstandsbediening zodat de pincode opnieuw
wordt ingesteld op '0-0-0-0': POWER (Uit) →
MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Aan)
✎✎
■■ Teleteksttaal: Stel de gewenste taal voor teletekst in.
✎✎ Engels is de standaardtaal als de geselecteerde
taal niet beschikbaar is in de uitzending.
■■ Voorkeur (Eerste taal voor audio / Tweede taal voor
audio / Eerste taal ondertitel / Tweede taal ondertitel
/ Eerste taal teletekst / Tweede taal teletekst):
Selecteer een taal die als standaardtaal wordt gebruikt
wanneer een kanaal wordt geselecteerd.
✎✎ Het menu Teleteksttaal wordt mogelijk niet
weergegeven in landen waarin TTX niet wordt
ondersteund.
Ondertiteling
Gebruik dit menu om de modus
Ondertiteling in te stellen.
AD/SUBT.
■■ Ondertiteling (Uit / Aan): ondertitels
in- of uitschakelen.
■■ Ondertitelingsmodus (Normaal /
Slechthorenden): hiermee wordt de
ondertitelingsmodus ingesteld.
■■ Ondertitelingstaal: hiermee wordt de ondertitelingstaal
ingesteld.
✎✎ Wanneer u naar een programma kijkt dat de
functie Slechthorenden niet ondersteunt, wordt
Voorkeur automatisch geactiveerd, zelfs wanneer
de modus Slechthorenden is geselecteerd.
✎✎ Engels is de standaardtaal als de geselecteerde
taal niet beschikbaar is in de uitzending.
Digitale tekst (Uitschakelen / Inschakelen)
(uitsluitend Verenigd Koninkrijk)
Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is
deze functie beschikbaar.
Autom. beveilig.tijd
■■ Uit / 2 uur / 4 uur / 8 uur / 10 uur : Wanneer het
scherm niet wordt gebruikt en een niet-bewegend
beeld gedurende een door de gebruiker gedefinieerde
tijd wordt weergegeven, wordt de schermbeveiliging
geactiveerd om de vorming van ingebrande beelden op
het scherm te voorkomen.
Nederlands
43
Basisfuncties
Algemeen
DivX® Video On Demand
■■ Max. energiebesp. (Uit / Aan): wanneer de computer
gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, wordt
de tv uitgeschakeld om energie te besparen.
hiermee geeft u de geautoriseerde registratiecode voor de
tv weer. Als u verbinding maakt met de DivX-website en zich
registreert, kunt u het VOD-registratiebestand downloaden.
Als u de VOD-registratie afspeelt via Media-inhoud, is de
registratie voltooid.
✎✎ Alleen beschikbaar wanneer de HDMI1/DVI-poort
is aangesloten op een computer.
■■ Spelmodus (Uit / Aan): als u een spelcomputer
aansluit, zoals de PlayStation™ of Xbox™, kunt u een
realistischere spelbeleving krijgen door deze modus te
selecteren.
✎✎OPMERKING
xx Voorzorgen en beperkingen voor de spelmodus
–– Als u de spelcomputer wilt loskoppelen en een
ander extern apparaat aansluiten, zet u in het
instellingenmenu Spelmodus op Uit.
–– Als u in de Spelmodus het tv-menu weergeeft, zal
het beeld een beetje trillen.
xx Spelmodus is niet beschikbaar in de modus
TV of HDMI1/DVI (wanneer er een computer is
aangesloten).
xx Nadat u de spelcomputer hebt aangesloten, schakelt
u de Spelmodus in door Aan te selecteren. Helaas
is het mogelijk dat de beeldkwaliteit niet optimaal is.
xx Als Spelmodus is ingesteld op Aan:
–– Beeld is ingesteld op Standaard en de modus
Geluid is ingesteld op Film.
■■ BD Wise (Uit / Aan): geeft de optimale beeldkwaliteit
voor Samsung dvd- en Blu-rayspelers en
thuisbioscoopproducten die BD Wise ondersteunen.
Als BD Wise is ingesteld op Aan, wordt de beeldmodus
automatisch op de optimale resolutie ingesteld.
✎✎ Beschikbaar wanneer u Samsung-producten
die BD Wise ondersteunen via een HDMI-kabel
aansluit.
✎✎Meer informatie over DivX® VOD vindt u op http://vod.
divx.com.
Draadloze afstandsbed. (Uit / Aan)
Mobiele telefoons van Samsung in- of uitschakelen of
toestemming geven. U hebt een Samsung Mobile-telefoon
of -apparaat nodig dat Draadloze afstandsbediening
ondersteunen. Raadpleeg de handleiding bij het apparaat
voor meer details.
Algemene interface
■■ CI-menu: hiermee kunt u het CAM-menu selecteren.
Selecteer het CI-menu op basis van het menu PC Card.
■■ Toepassingsinfo: informatie bekijken op de CAM die in
de CI-sleuf is geplaatst en op de 'CI-/CI+-kaart' die in
de CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren,
ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.
1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale
leverancier of door deze telefonisch te bestellen.
2. Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM in de richting
van de pijl.
3. Steek de CAM met de CI- of CI+-kaart in de common
interface-aansluiting, in de richting van de pijl, zodat de
kaart parallel met de sleuf is.
4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een
vervormd signaal kunt bekijken.
■■ Startlogo (Uit / Aan): Samsung-logo weergeven
wanneer de tv is ingeschakeld.
■■ Tv-naam: hier stelt u een naam voor de tv in, zodat
u deze gemakkelijk op een mobiel apparaat kunt
terugvinden.
✎✎ Als u Gebrk Invoer selecteert, kunt u met het
schermtoetsenbord op de tv typen.
Anynet+ (HDMI-CEC)t
Raadpleeg de aanwijzingen bij "Anynet+ (HDMI-CEC)" voor
meer informatie over het instellen van de opties.
Nederlands
44
Basisfuncties
Het menu Ondersteuning
¦¦ Picture In Picture (PIP)
OO MENUm → Systeem → PIP → ENTERE
OO MENUm → Ondersteuning → ENTERE
PIP t
Zelfdiagnose
U kunt tegelijkertijd een tv-programma en één externe
videobron weergeven. PIP (Picture-in-Picture) werkt niet in
dezelfde modus.
✎✎OPMERKING
xx Raadpleeg voor PIP-geluid de instructies voor
Geluidskeuze.
xx Als u tijdens weergave in de PIP-modus de tv
uitschakelt, verdwijnt het PIP-venster.
xx Het beeld in het PIP-venster kan er enigszins
onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm
gebruikt voor een videospel of karaoke.
xx Terwijl SMART HUB actief is, kan de PIP-functie niet
worden gebruikt.
xx PIP is niet beschikbaar in de modus 3D.
xx PIP-instellingen
Hoofdbeeld
Component, HDMI1/DVI,
HDMI2
Subbeeld
Tv
■■ PIP (Uit / Aan): de PIP-functie in- of uitschakelen.
■■ Kanaal: selecteer het kanaal voor het subbeeld.
■■ Grootte (Õ / à / À / Œ): een grootte voor het
subbeeld selecteren.
■■ Positie (à / – / — / œ): Selecteer een positie
voor het subbeeld.
✎✎ In de dubbele modus (À / Œ) kan Positie niet
worden geselecteerd.
■■ Geluidskeuze (Hoofdtuner / subscherm): u kunt het
gewenste geluid kiezen (Hoofdtuner / subscherm) in de
PIP-modus.
✎✎Zelfdiagnose kan een paar seconden in beslag
nemen. Dit is onderdeel van de normale werking van
de tv.
■■ Het beeld testen (Ja / Nee): Gebruik deze optie om te
controleren of er problemen met het beeld zijn.
Ja.: Als het testpatroon niet wordt weergegeven of als er
ruis optreedt in het testpatroon, selecteert u Ja. Er kan
een probleem zijn met de tv. Neem contact op met het
callcenter van Samsung voor assistentie.
Nee: Als het testpatroon juist wordt weergegeven,
selecteert u Nee. Er kan een probleem zijn met uw
externe apparatuur. Controleer de aansluitingen. Als
het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u de
gebruikshandleiding van het externe apparaat.
■■ Het geluid testen (Ja / Nee): Gebruik de ingebouwde
melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn.
✎✎ Als u geen geluid hoort via de luidsprekers van de
tv, controleert u voordat u de geluidstest uitvoert
of in het menu Luidspreker selecteren de optie
TV-luidspreker is ingesteld op Geluid.
✎✎ De melodie kunt u zelfs tijdens de test horen als
Luidspreker selecteren is ingesteld op Ext.
luidspreker of als het geluid is gedempt doordat
er op de toets MUTE is gedrukt.
Ja.: als u tijdens de geluidstest alleen geluid hoort uit
één luidspreker of helemaal geen geluid hoort, kiest u
Ja. Er kan een probleem zijn met de tv. Neem contact
op met het callcenter van Samsung voor assistentie.
Nee: Als u geluid hoort uit de luidsprekers, selecteert
u Nee. Er kan een probleem zijn met uw externe
apparatuur. Controleer de aansluitingen. Als het
probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u de
gebruikshandleiding van het externe apparaat.
■■ Signaalinformatie: (alleen voor digitale kanalen) de
ontvangstkwaliteit van het HD-kanaal is ofwel perfect,
ofwel de kanalen zijn niet beschikbaar. Stel de antenne
bij om de signaalsterkte te vergroten.
■■ Problemen oplossen: raadpleeg deze beschrijving als
er een probleem met de tv lijkt te zijn.
✎✎ Als geen van deze tips om problemen op te lossen
van toepassing is, kunt u contact opnemen met
de klantenservice van Samsung.
Nederlands
45
Basisfuncties
Software-upgrade
Een Software-upgrade kan worden uitgevoerd via een
uitzendsignaal of door de nieuwste firmware van samsung.
com naar een USB-geheugenapparaat te downloaden.
Software-upgrade
✎✎ Als de functie tijdens de
softwareoverdrachtsperiode wordt geselecteerd,
wordt er automatisch naar software gezocht en
wordt deze gedownload.
✎✎ De benodigde tijd voor het downloaden van de
Via USB
software wordt door de signaalstatus bepaald.
Online
Via kanaal
Alternatieve software
Upgrade standby-modus
■■ Via kanaal: hiermee worden firmware-upgrades via het
uitzendkanaal uitgevoerd.
2 uur later
De nieuwste versie installeren
■■ Via USB : plaats
Achterzijde tv
een USB-station met
het bestand voor de
firmware-upgrade dat
USB-station
u hebt gedownload
van 'www.samsung.
com'. Let op dat u het apparaat niet uitschakelt of de
USB-geheugenschijf verwijdert totdat de upgrade is
voltooid. Nadat de firmware-upgrade is voltooid, wordt
de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld. Bij een
software-upgrade worden de standaard video- en audioinstellingen (fabrieksinstellingen) weer teruggezet. Het is
dan ook raadzaam om uw instellingen te noteren, zodat
u deze na de upgrade eenvoudig kunt terugzetten.
■■ Alternatieve software (back-up): hiermee geeft u de
softwareversie weer die u via Online hebt gedownload.
Zodra het bijwerken van de software is voltooid, kunt u
deze functie activeren.
■■ Upgrade standby-modus (Uit/ 1 uur later /
2 uur later / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00): er wordt
op de geselecteerde tijd automatisch een handmatige
upgrade uitgevoerd. Omdat de tv intern wordt
ingeschakeld, kan dit ertoe leiden dat op het product
vage beelden verschijnen. Dit kan meer dan een uur
duren totdat de software-upgrade is voltooid.
Contact opnemen met Samsung
Bekijk deze informatie wanneer uw tv niet naar behoren
werkt of wanneer u de software wilt bijwerken. U vindt hier
informatie over onze callcenters en over hoe u producten en
software kunt downloaden.
Smart Hub
et Smart Hub kunt u verbinding maken met internet en
M
gebruik maken van verschillende internet- en multimediainhoud.
■■ Via internet: upgrade de software via internet.
✎✎ Configureer allereerst het netwerk. Raadpleeg
het gedeelte "Netwerkverbinding" voor meer
informatie over het gebruik van Network Setup.
✎✎ Als de internetverbinding niet goed werkt, is
deze mogelijk verbroken. Probeer opnieuw
te downloaden. Als het probleem aanhoudt,
downloadt u het bestand naar een USB-stick en
voert u de upgrade daarmee uit.
Nederlands
46
Uitgebreide functies
Aan de slag met Smart Hub
Functies
Alles zoeken
Eenvoudig zoeken en
inhoud opvragen van diverse
bronnen (bijvoorbeeld
toepassingen, Uw video,
AllShare).
Uw video
Uw filmkijkervaring
persoonlijker maken
met aangepaste
aanbevelingsservice voor
VOD (video on demand).
yy Deze functie is alleen
beschikbaar in bepaalde
regio's
Sociale tv
Share your TV viewing
experience with your friends
via social networking service
(SNS).
Smart Hub
Met Smart Hub geniet u rechtstreeks op uw tv van nuttige en
leuke inhoud en services op internet.
De gateway voor alle inhoud, op één locatie geïntegreerd
yy Alles is geïntegreerd om u eenvoudiger een keuze kunt
maken uit de diverse amusementsopties.
yy Amusement beheren met eenvoudige en een
gebruiksvriendelijke interface.
yy Elke dag toegang tot nieuw Apps
yy Uw tv aanpassen door Apps naar wens te sorteren
HUB
Search
Your Video
Real Reality
세계최초 Full HD
3D LED
Favorieten
Muziek
Samsung Apps
Aansluiten op internet en via Smart Hub genieten van verscheidenheid aan inhoud.
Deze functie is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.
Voor sommige weergegeven landen worden tekens van de taal mogelijk niet goed weergegeven.
Kanaal
Gids
Schemamanager...
Bron
Opgenomen tv-prog.
Video's
Foto's
AllShare
a Aanmelden b Sorteren op { Bewerkmodus } Instellingen
yy De weergegeven afbeelding kan verschillen van het
model.
Schermweergave
U kunt verschillende typen inhoud zoeken
die op uw tv kunnen worden gebruikt. Voer
een zoekterm in om naar media, diverse
toepassingen of online informatie te zoeken
die u op de tv kunt gebruiken.
HUB
Search
Your Video
Tv-scherm: hier wordt
het huidige kanaal
weergegeven.
Real Reality
세계최초 Full HD
3D LED
Favorieten
Muziek
Samsung Apps
Aansluiten op internet en via Smart Hub genieten van verscheidenheid aan inhoud.
Deze functie is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.
Voor sommige weergegeven landen worden tekens van de taal mogelijk niet goed weergegeven.
Kanaal
Schemamanager...
Gids
Bron
Opgenomen tv-prog.
Video's
Foto's
AllShare
Samsung Apps : U kunt
verschillende betaalde of
gratis toepassingsservices
downloaden.
Lijst geïnstalleerde
toepassingen: Geeft de
geïnstalleerde toepassingen op
de tv weer.
a Aanmelden b Sorteren op { Bewerkmodus } Instellingen
Informatie: hier worden
mededelingen, nieuwe toepassingen
en reclame voor productlanceringen
van Samsung weergegeven.
Bediening:
• a Rood (Aanmelden / Afmelden): aanmelding bij Smart Hub.
• b Groen (Sorteren op): de toepassingen sorteren op categorie.
• { Geel (Bewerkmodus): de toepassingen bewerken (verplaatsen,
map maken).
• } Blauw (Instellingen): toepassingen en Smart Hub-instellingen
bewerken en configureren.
✎✎ De kleurtoetsen kunnen per toepassing verschillend werken.
Nederlands
47
Uitgebreide functies
✎✎OPMERKING
xx Zorg dat de netwerkinstellingen zijn geconfigureerd voordat u Smart Hub gaat gebruiken. Raadpleeg het gedeelte
Netwerkinstellingen voor meer informatie.
xx Niet-ondersteunde lettertypen in de inhoud van de provider worden niet normaal weergegeven.
xx De verbinding is van tijd tot tijd mogelijk erg traag of wordt onderbroken. Dit is afhankelijk van de
netwerkomstandigheden.
xx Afhankelijk van de regio is Engels mogelijk de enige ondersteunde taal voor toepassingsservices.
xx Deze functie is op bepaalde locaties niet beschikbaar.
xx Als u problemen ondervindt met het gebruik van een toepassing, neemt u contact op met de leverancier van de
desbetreffende inhoud.
xx Afhankelijk van de omstandigheden van de inhoudprovider, kunnen de updates voor de toepassing of de toepassing
zelf worden beëindigd.
xx Afhankelijk van de regelgeving in uw land is het mogelijk dat de dienstverlening voor bepaalde toepassingen beperkt
is of dat bepaalde toepassingen niet worden ondersteund.
Aanmelden
Aanmelden bij een account
Selecteer voor een toepassing met meerdere accounts ^ om de
verschillende accounts te openen.
✎✎Om optimaal van de toepassingen te profiteren kunt u zich het
Smart TV ID
Druk op [Enter]
Toegangscode
Druk op [Enter]
beste registreren en aanmelden bij uw account.
✎✎Raadpleeg voor instructies over het maken van een account "Een
Smart TV ID maken".
1. Klik op de rode toets op de startpagina van Smart Hub.
Mijn Smart TV-id en wachtwoord onthouden
Aanmelden
Annuleren
Account maken
Wachtw. verget.
2. Selecteer ^ door te drukken op de knop u / d / l / r. De lijst met accounts wordt weergegeven.
✎✎ Als u een account wilt maken, selecteert u Account maken. Het OSD-venster voor het maken van een account
wordt vervolgens weergegeven.
3. Selecteer de gewenste Smart TV ID en druk op de toets ENTERE.
4. Voer na het selecteren van Smart TV ID met de afstandsbediening de Toegangscode in.
✎✎ Zodra u zich hebt aangemeld, wordt de Smart TV ID op het scherm weergegeven.
Een Smart TV ID maken
Voordat u een Smart TV ID maakt, moet u de toepassing eerst downloaden van Samsung Apps.
1. Druk op de rode toets (a). Het aanmeldscherm wordt weergegeven.
2. Selecteer account maken. Het scherm Account maken wordt weergegeven.
3. Druk op de toets ENTERE om een nieuwe Smart TV ID in te voeren. Het scherm met het toetsenblok verschijnt.
4. Voer met het toetsenblok een Smart TV ID in.
✎✎ Er moet een Smart TV ID worden gemaakt in de vorm "[email protected]".
Het toetsenblok gebruiken
Als u op de afstandsbediening op de knop TTX/MIX drukt terwijl u het toetsenblok op het scherm gebruikt, kunt u de
tekstvelden veranderen in kleine letters, beginhoofdletters, hoofdletters, cijfers en pictogrammen.
De Groene b-toets op de afstandsbediening gebruiken om de invoermodus te wijzigen. (T9 of ABC)
U kunt de taal wijzigen met de toets TOOLS.
U kunt dit schermtoetsenblok gebruiken voor verschillende Smart Hub-toepassingen.
Methode 1: U voert als volgt tekens in met een toetsenblok van het type ABC.
4-1. Stel bijvoorbeeld dat u "105Chang" wilt invoeren.
4-2. Druk op de afstandsbediening driemaal op de toets TTX/MIXom de invoermodus te wijzigen van kleine letters naar cijfers.
4-3. Druk op numerieke volgorde op de toetsen 1, 0 en 5.
4-4. Druk op de afstandsbediening viermaal op de toets TTX/MIXom de invoermodus te wijzigen van cijfers naar hoofdletters.
4-5. Druk op de afstandsbediening driemaal op de toets 2 om C in te voeren.
4-6. D
ruk op de afstandsbediening driemaal op de toets TTX/MIXom de invoermodus te wijzigen van hoofdletters naar kleine letters.
4-7. Druk op de afstandsbediening op de juiste toetsen om de rest van "Chang" in te voeren. Wanneer u klaar bent, drukt
u op ENTERE.
Nederlands
48
Uitgebreide functies
Methode 2: het toetsenbloek met T9 gebruiken.
4-1. Stel bijvoorbeeld dat u "105Chang" wilt invoeren.
4-2. Druk op de afstandsbediening driemaal op de toets TTX/MIXom de invoermodus te wijzigen van kleine letters naar
cijfers.
4-3. Druk op numerieke volgorde op de toetsen 1, 0 en 5.
4-4. Druk driemaal op de toets TTX/MIX op de afstandsbediening om de invoermodus te wijzigen van cijfers naar
hoofdletters.
4-5. Druk achtereenvolgens op de volgende cijfers: 2, 4, 2, 6, 4. Er verschijnt een venster met een lijst woorden die
kunnen worden opgegeven door de geselecteerde nummers op te geven. Selecteer 'Chang' in de lijst.
✎✎ Als 'Chang' niet voorkomt in de lijst, selecteert u + om uw eigen woordenboek te maken. Voeg uw eigen woorden
aan uw eigen woordenboek toe.
5. Voer met de afstandsbediening de Toegangscode in.
yy De toegangscode moet 6-12 tekens zijn.
yy U kunt het ingevoerde teken verwijderen met de toets .
yy Met de toets � (REW) of µ (FF) kunt u het pictogram selecteren dat u wilt invoeren in het toetsenblokscherm.
6. Account gemaakt. U kunt met één aanmelding gebruikmaken van de services van alle gebruikers van uw Samsung-tv
door het account van de gebruikers te koppelen aan de tv-id. Als u een servicesite-id wilt registreren, selecteert u Registr..
Een servicesitelijst verschijnt op het scherm.
✎✎ Als u de service later wilt registreren, selecteert u Later
registr..
7. Selecteer de Registr. van de gewenste servicesite en druk op
de knop ENTERE.
8. Voer met de cijfertoetsen de site-id van uw toepassing en uw
wachtwoord in. Als u klaar bent, selecteert u OK.
9. Registratie voltooid. Als u een andere servicesite toevoegt,
selecteert u Ja. Druk vervolgens op de toets ENTERE en ga
naar stap 7.
10. Na voltooiing selecteert u OK. Druk vervolgens op de knop
ENTERE.
Wat is nieuw?
Wat is nieuw?
Welkom bij Samsung Apps! In onze winkel kunt u meer apps vinden.
YouTube
Video
TV store Test User002
Spelcomputer
Sport
You Tube
Gratis
Levensstijl
Informatie
Ander
Mijn Account
Help
a Aanmelden b Lijstweergave R Terug
¦¦ Smart Hub instellen
■■ Instellingen
Instellingen
U kunt vanuit dit scherm Smart Hub-instellingen configureren.
Accountbeheer
Selecteer Instellingen met de toetsen u en d en druk op de toets ENTERE.
Servicemanager
yy Accountbeheer
Herst
Serviceaccount registr.: de aanmeldingsgegevens voor servicesites
Eigenschappen
registreren.
Wachtwrd wijz.: hier wijzigt u het wachtwoord van uw account.
Sluiten
Verwijder uit tv-accountlijst: een account uit de lijst met accounts
verwijderen.
Account uitschakelen: lidmaatschap van Smart Hub. intrekken.
yy Servicemanager
Ticker aut. afsp.: u kunt Ticker aut. afsp. laten activeren wanneer de tv wordt ingeschakeld.
De toepassing Beeldkrant biedt nuttig nieuws, weerberichten en informatie over de aandelenmarkt. De
toepassing Beeldkrant op Smart Hub moet worden gedownload om deze functie te kunnen gebruiken.
✎✎
✎✎ Het is mogelijk dat er voor de toepassing Beeldkrant een andere service beschikbaar is of dat deze toepassing
niet wordt ondersteund. Dit is afhankelijk van het land.
Nederlands
49
Uitgebreide functies
Channel Bound-service (Uit / Aan): sommige kanalen ondersteunen toepassingen als internetgegevensservice, zodat u
tijdens het tv-kijken toegang tot de internetdienst hebt.
Alleen beschikbaar als dit door de omroep wordt ondersteund
✎✎
yy Resetten: hiermee zet u de fabrieksinstellingen van Smart Hub terug. Als u de fabrieksinstellingen van Smart Hub wilt
herstellen, voert u de toegangscode in.
yy Eigenschappen
Meer: Weergave-informatie over Smart Hub.
Voorw. serviceovereenkomst: De Voorw. serviceovereenkomst weergeven.
¦¦ De service Smart Hub gebruiken
■■ Samsung Apps
Samsung Apps is een winkel waar u toepassingen voor uw tv of AV-apparatuur van Samsung kunt downloaden.
Gebruikers kunnen met de gedownloade toepassingen genieten van verschillende inhoud, zoals video's, muziek, foto's,
games, handige informatie, enzovoort.
Aanvullende toepassingen worden in de toekomst beschikbaar.
✎✎De gekleurde toetsen met de Samsung Apps gebruiken.
yy
yy
yy
yy
a Rood (Aanmelden): aanmelden bij de internetservice.
b Groen (Lijstweergave/ Miniatuurweergave): de weergavemodus wijzigen.
} Blauw(Sorteren op): de toepassingen sorteren op Aanbevolen, Meest gedownload, Meest recent of Naam.
R (Terug): hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Samsung Apps op categorie gebruiken
De volgende categorieën zijn beschikbaar:
yy Wat is nieuw?: bevat geregistreerde toepassingen.
yy Video: bevat verschillende videomedia, zoals films, tv-shows, en korte video's.
yy Spelcomputer: bevat verschillende spellen, zoals sudoku en schaak.
yy Sport: bevat verschillende sportmedia, zoals wedstrijdinformatie, afbeeldingen en korte video's.
yy Levensstijl: bevat verschillende levensstijlmedia, zoals muziek, tools voor het beheren van persoonlijke foto's en sociale
netwerksites als Facebook en Twitter.
yy Informatie: bevat verschillende informatieservices, zoals nieuws, aandelen en het weer.
yy Overige: bevat andere gevarieerde services.
yy Mijn Account: hier ziet u de toepassingenlijst en uw cybersaldo.
Vanaf medio 2010 (alleen in de VS en Korea) kunt u cybergeld aanschaffen voor de aankoop van toepassingen via
tv.samsung.com.
✎✎
yy Help: als u vragen over Smart Hub hebt, raadpleegt u eerst dit gedeelte.
[Juridische kennisgeving]
Door de verschillende functionaliteiten van de inhoudsservice Samsung Smart Hub, alsmede de beperkingen met betrekking
tot de beschikbare inhoud, zijn bepaalde functies, toepassingen en services mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten
in alle gebieden. Voor bepaalde Smart Hub-functies zijn extra randapparaten nodig of hebt u een apart aan te schaffen
abonnement nodig. Ga naar http://www.samsung.com voor meer informatie over specifieke apparaatinformatie en de
beschikbaarheid van inhoud. De services en beschikbaarheid van de inhoud die via Smart Hub wordt geleverd, kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Nederlands
50
Uitgebreide functies
¦¦ Problemen oplossen voor SMART HUB
Probleem
Sommige toepassingsinhoud
is alleen beschikbaar in het
Engels. Hoe kan ik de taal
wijzigen?
Bepaalde toepassingsservices
werken niet.
Wanneer er een netwerkfout
optreedt, kan ik behalve het
instellingenmenu geen menu's
meer gebruiken.
Mogelijke oplossing
De taal van de inhoud van de toepassing kan verschillen van de taal van de
gebruikersinterface.
De mogelijkheid de taal te wijzigen hangt af van de serviceprovider.
Controleer dit bij de serviceprovider.
Raadpleeg de helpwebsite voor informatie over de toepassingsserviceprovider.
Als de netwerkverbinding niet functioneert, is uw service wellicht beperkt. Voor alle
functies, behalve het instellingenmenu, is een internetverbinding nodig.
Alle inhoud en diensten die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derde partijen en worden beschermd
door auteursrecht, handelsmerk en/of andere wetten betreffende intellectueel eigendom. Zulke inhoud en diensten worden
uitsluitend geleverd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan enige inhoud of diensten te
gebruiken op een manier die niet is geautoriseerd door de eigenaar van de inhoud of de leverancier van de diensten. Zonder
het voorgaande te beperken, is het u zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de inhoud of leverancier van
de diensten, niet toegestaan om enige inhoud of diensten die via deze dienst beschikbaar zijn, te wijzigen, te kopiëren, te
reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te plaatsen, door te geven, te vertalen, te verkopen, afgeleide werken te
creëren, te gebruiken of te verspreiden.
U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEHEEL VOOR EIGEN RISICO IS EN
DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES EN NAUWKEURIGHEID
VOOR U IS. HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN
ZE VERKEREN, ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG WIJST MET
NADRUK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET APPARAAT EN ALLE EVENTUELE INHOUD
EN DIENSTEN, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN
NAUWKEURIGHEID, VAN STIL GENIETEN EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. SAMSUNG
GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VALIDITEIT, TIJDIGHEID, LEGALITEIT
OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INHOUD OF DIENST DIE DOOR DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN
GARANDEERT NIET DAT HET APPARAAT, DE INHOUD OF DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, OF
DAT DE WERKING VAN HET APPARAAT OF DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN.
IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, KAN SAMSUNG AANSPRAKELIJK WORDEN
GEHOUDEN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF GERECHTELIJK, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE,
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, KOSTEN VOOR GERECHTELIJKE BIJSTAND, ONKOSTEN OF WELKE ANDERE
GELEDEN SCHADE DAN OOK VOORTKOMEND UIT, OF IN VERBAND MET, ENIGE INFORMATIE IN, OF ALS RESULTAAT
VAN HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT OF VAN ENIGE INHOUD OF DIENSTEN DOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ,
ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
Diensten van derden kunnen op elk willekeurig moment zonder kennisgeving worden veranderd, opgeschort, verwijderd,
beëindigd of onderbroken, of de toegang daartoe kan worden uitgeschakeld, en Samsung geeft geen enkele verklaring of
garantie dat enige inhoud of dienst voor een bepaalde periode beschikbaar zal blijven. Inhoud en diensten worden door
derden verzonden via netwerken en transmissiefaciliteiten waar Samsung geen controle over heeft. Zonder de algemeenheid
te van deze vrijwaring te beperken wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand
voor enige verandering, onderbreking, uitschakeling, verwijdering of opschorting van enige via dit apparaat beschikbare
inhoud of diensten. Samsung kan naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen
opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde diensten of inhoud.
Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot de inhoud en diensten. Alle vragen
of verzoeken tot service met betrekking tot de inhoud of diensten moeten direct tot de respectievelijke leveranciers van de
inhoud en diensten.
Nederlands
51
Uitgebreide functies
De Smart Hub gebruiken
Geniet van foto-, muziek- en filmbestanden die op een USB
MSC-apparaat zijn opgeslagen.
1. Druk op de toets SMART HUB .
HUB
Search
Your Video
2. Druk op de toets d of u om het gewenste menu
te selecteren (Video's, Foto's, Muziek) en druk
vervolgens op de toets ENTERE.
Real Reality
세계최초 Full HD
3D LED
Favorieten
Muziek
Samsung Apps
Aansluiten op internet en via Smart Hub genieten van verscheidenheid aan inhoud.
Deze functie is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.
Voor sommige weergegeven landen worden tekens van de taal mogelijk niet goed weergegeven.
Kanaal
Gids
Schemamanager...
Bron
Opgenomen tv-prog.
Video's
Foto's
AllShare
a Aanmelden b Sorteren op { Bewerkmodus } Instellingen
yy De weergegeven afbeelding kan verschillen van het
model.
Een USB-apparaat aansluiten
1. Zet de TV aan.
2. Sluit een USB-apparaat met tv-opnamen, foto-, muziek- en/of filmbestanden
aan op de USB 1- of USB 2 (HDD)-poort aan de zij- of achterkant van de tv.
Achterzijde tv
3. Wanneer het USB-apparaat op de TV is aangesloten, verschijnt er een popupvenster. Vervolgens kunt u Verbonden apparaat selecteren.
USB-station
Via een netwerk verbinding maken met de pc
U kunt foto-, muziek- en videobestanden die op uw pc zijn opgeslagen, via een netwerkverbinding in de modus AllShare op
uw tv afspelen.
1. Raadpleeg 'Netwerkverbinding' voor meer informatie over het configureren van uw netwerk.
xx Het wordt aanbevolen om de tv en de pc in hetzelfde subnet op te nemen. De eerste 3 delen van het subnetadres
van de tv en IP-adres van de pc moeten gelijk zijn en alleen het laatste deel (het hostadres) mag worden gewijzigd.
(Bijvoorbeeld IP-adres: 123.456.789.**)
2. Gebruik een LAN-kabel voor de verbinding tussen het externe modem en de pc waarop AllShare PC Software wordt
geïnstalleerd.
xx U kunt de tv rechtstreeks op de pc aansluiten, zonder de verbinding door een verdeler (router) te laten lopen.
✎✎ Functies die niet worden ondersteund bij aansluiting op een pc via een netwerk:
xx De functies Achtergr.muz en Instellingen achtergrondmuziek.
xx Bestanden in de mappen Foto's, Muziek en Video's naar wens sorteren.
xx De toets� (REW) of µ (FF) wanneer er een film wordt afgespeeld.
✎✎ DivX DRM, Multi-audio en de bijgevoegde ondertiteling worden niet ondersteund.
✎✎ AllShare PC Software moet door de pc-firewall worden toegestaan.
✎✎ Als u een media-inhoudsmodus gebruikt via een netwerkverbinding, geldt het volgende, afhankelijk van de functies
van de server:
xx De sorteermethode kan verschillen.
xx De functie Scène zoeken wordt mogelijk niet ondersteund.
xx De functie Hervat voor het hervatten van een video wordt mogelijk niet ondersteund.
–– D
e functie Hervat biedt geen ondersteuning voor meerdere gebruikers. (Alleen het punt waar de meest recente
gebruiker het afspelen heeft gestopt, wordt onthouden.)
xx Het is mogelijk dat de toets l of r niet werkt. Dit is afhankelijk van de inhoudsgegevens.
✎✎ Het bestand kan haperen als u video in de media-inhoudsmodus afspeelt via een netwerkverbinding.
Nederlands
52
Uitgebreide functies
Voordat u de functies van Mediacontent gebruikt...
✎✎Werkt mogelijk niet naar behoren bij multimediabestanden zonder licentie.
✎✎Wat u moet weten voordat u multimedia gaat gebruiken
xx MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
xx Het bestandssysteem ondersteunt FAT16, FAT32 en NTFS. Houd er rekening mee dat de ondersteunde maximale
bestandsgrootte voor FAT16 2 GB en voor FAT32 4 GB is.
xx Bepaalde typen digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.
xx Media-inhoud ondersteunt alleen USB MSC-apparaten (Mass Storage Class). MSC staat voor Mass Storage Class,
een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.
Voorbeelden van MSC's zijn USB-sticks, Flash-kaartlezers en USB HDD's (USB-HUB's worden niet ondersteund.)
Apparaten moeten rechtstreeks op de USB-aansluiting van de tv worden aangesloten.
xx Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de tv om beschadiging of verlies van uw
gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
xx Sluit een USB HDD aan op de daarvoor bestemde USB 2 (HDD)-poort.
xx Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.
xx Hoe hoger de resolutie van het beeld, hoe langer het duurt voordat het op het scherm wordt weergegeven.
xx De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.
xx Bij bestanden die niet worden ondersteund of die zijn beschadigd, wordt het bericht "Niet-ondersteunde
bestandsindeling" weergegeven.
xx Als de bestanden op Mapweergave zijn gesorteerd, kunnen er in elke map maximaal 1000 bestanden worden
weergegeven.
xx MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload, kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights
Management (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoud en de distributie en het beheer van de inhoud
op een geïntegreerde en veelzijdige wijze, met inbegrip de bescherming van de rechten en belangen van de
producenten, het voorkomen van het illegaal kopiëren van de inhoud en het beheren van rekeningen en betalingen.
xx Als er meer dan 2 PTP-apparaten zijn aangesloten, kunt u er slechts één tegelijkertijd gebruiken.
xx Als er meer dan twee MSC-apparaten zijn aangesloten, worden sommige mogelijk niet herkend. Als een USBapparaat meer stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het mogelijk niet ondersteund.
xx Als er een waarschuwing van te veel spanning wordt weergegeven wanneer u een USB-apparaat aansluit, wordt het
apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.
xx Als de tv gedurende de tijd die is opgegeven bij Autom. beveilig.tijd, geen invoer ontvangt, wordt de
schermbeveiliging uitgevoerd.
xx De energiebesparende modus van bepaalde externe vaste schijven wordt mogelijk automatisch opgeheven bij
aansluiting op een tv.
xx Als er een USB-verlengkabel wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden
op het apparaat mogelijk niet worden gelezen.
xx Als het USB-apparaat dat op de tv is aangesloten, niet wordt herkend, is de lijst met bestanden op het apparaat
mogelijk beschadigd of wordt een bestand in de lijst niet afgespeeld. Sluit het USB-apparaat aan op de pc,
formatteer het apparaat en controleer de aansluiting.
xx Als een bestand dat van de pc is verwijderd, nog steeds wordt gevonden wanneer media-inhoud wordt uitgevoerd,
gebruikt u de functie Prullenbak leegmaken op de pc om het bestand definitief te verwijderen.
Nederlands
53
Uitgebreide functies
Schermweergave
Selecteer met de toetsen u / d / l / r het gewenste bestand en druk op de toets ENTERE of � (Afspelen). Het
bestand wordt afgespeeld.
Apparaatnaam: Geeft de naam van
een aangesloten apparaat weer.
Muziek
Thuis: Terug naar beginscherm
inhoud
SUM
Sweet Candy
Bestandslijst: hier kunt u de
bestanden en groepen die in
de diverse categorieën zijn
gesorteerd, controleren.
I Love Music
Music_5
Ming
No Singer
Music_1
Music_6
No Singer
No Singer
Music_2
Music_7
No Singer
No Singer
Music_3
Music_8
No Singer
No Singer
Music_4
Music_9
No Singer
No Singer
Inhoud / apparaat wijzigen: het
inhoudstype of het aangesloten
apparaat wijzigen.
Sorteren: hier ziet u
de sorteervolgorde. De
sorteervolgorde kan afhankelijk
van de inhoud verschillend zijn.
Bewerkmodus: Meerdere
bestanden selecteren en afspelen
of toewijzen aan Mijn afspeellijst.
Deze functie is alleen beschikbaar
voor Muziek.
Paginabalk: Gaat naar een andere pagina met een lijst met bestanden.
¦¦ Opgenomen tv-prog.
■■ De functie Timeshift
U kunt een live tv-programma onderbreken of het tv-programma gaan bekijken vanaf het beginpunt waarop u de functie
Timeshift hebt gestart.
De functie Timeshift starten met de toets PAUZE
1. Druk, terwijl u een tv-kanaal aan het bekijken bent,
op de toets ∑ (PAUZE).
2. Het beeld van het tv-programma wordt gepauzeerd.
Vervolgens wordt de balk Timeshift weergegeven.
Live-tv wordt weergegeven aan de linkerkant van
de Timeshift-balk.
yy De weergegeven afbeelding kan verschillen van het
model.
De functie Timeshift starten met de toets AFSPELEN
1. Druk, terwijl u een tv-kanaal bekijkt, op de toets ∂
(AFSPELEN).
2. De functie Timeshift wordt gestart en de
Timeshift-balk wordt weergegeven. Live-tv wordt
weergegeven aan de linkerkant van de Timeshiftbalk.
yy De weergegeven afbeelding kan verschillen van het
model.
Nederlands
54
Uitgebreide functies
Timeshift-informatie
U kunt actuele informatie over de functie Timeshift bekijken.
1. Druk op ENTERE op uw afstandsbediening terwijl de functie Timeshift is ingeschakeld.
2. De Timeshift-balk wordt weergegeven zoals hieronder.
yy Timeshift-scherm
Hiermee wordt het huidige afspeelpunt
weergegeven.
Modusweergave:
Hiermee wordt de huidige
status van de functie
Timeshift weergegeven.
Het pictogram Terug
wordt weergegeven als
de huidige scène de
vorige is
Hiermee wordt de
opgenomen tijd voor
de functie Timeshift
weergegeven.
Hiermee wordt de
voortgangsbalk
weergegeven.
De afspeeltoets is ingeschakeld wanneer de functie Timeshift is ingeschakeld.
xx Telkens wanneer u op de toets ZOEKEN (π, μ) drukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt aangepast. (π1 π2
→ ····· π6 π7 / μ1 μ2 → ····· μ6 μ7)
xx -toets: hiermee springt u naar - 20 sec. vanaf de huidige positie
xx r-toets: hiermee springt u naar + 20 sec. vanaf de huidige positie
xx � (PAUZE) : hiermee onderbreekt u de scène terwijl Timeshift blijft doorgaan.
–– Druk in de pauzestand (�) op de toets ZOEKEN (π, μ). Als u op de toetsen voor ZOEKEN (π, μ) drukt,
wordt de afspeelsnelheid gereduceerd naar (ƒ)1/8 (ƒ)1/4 (ƒ)1/2 / („)1/8 („)1/4 („)1/2.
xx ∫ (STOP): als u de vorige scène aan het bekijken bent, springt het afspeelpunt naar dezelfde scène met live-tv. Als
u dezelfde scène bekijkt met live-tv, wordt de functie Timeshift gestopt.
xx Druk in de pauzestand op de toets PAUZE (∑). Telkens wanneer u op de toets PAUZE (∑) drukt, wordt er een
nieuw frame weergegeven.
xx Als u de normale afspeelsnelheid wilt hervatten, drukt u op de toets AFSPELEN (r).
✎✎ OPMERKING
xx Wanneer u het beeld stap voor stap weergeeft, wordt er geen geluid weergegeven.
xx Stap voor stap afspelen werkt alleen in voorwaartse richting.
Timeshift stoppen
1. Als de Timeshift-balk niet wordt onderbroken ∑ (PAUZE) of en de modus TERUG niet is ingeschakeld, drukt u op
de toets � (STOP).
2. Selecteer YES en druk op ENTERE om de functie Timeshift te stoppen.
3. Als de Timeshift-balk wel is onderbroken ∑ (PAUZE) of als de modus TERUG wel is ingeschakeld, wordt de modus
Timeshift gewijzigd in Live-tv wanneer u voor het eerst op � (STOP) drukt.
Als u de functies voor opnemen of Timeshift wilt gebruiken, moet het aangesloten USB-apparaat beschikbaar zijn voor
opnamen. Device format is recommended to use USB HDD.
Koppel het apparaat niet los terwijl het apparaat wordt geformatteerd. Als u het apparaat formatteert, worden alle
bestanden verwijderd.
✎✎
✎✎ Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat formatteert voor de tv om beschadiging of verlies
van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
Nederlands
55
Uitgebreide functies
■■ Timeropname (in Schemamanager)
OO SMART HUB → Schemamanager → ENTERE
Hiermee kunt u een uit te zenden programma reserveren dat uw wilt opnemen. Stel eerst de huidige tijd in om deze functie te
gebruiken.
De functie Timeropname gebruiken (alleen digitale kanalen)
1. Druk op de toets ENTERE om Schemamanager te selecteren. Het scherm Schemamanager wordt weergegeven.
2. Druk op de toets ENTERE om handmatig boeken toe te voegen. Er verschijnt een pop-upvenster.
3. Druk op de toets l of r om Timeropname te selecteren.
✎✎ We raden u aan een USB HDD met ten minste 5400 rpm te gebruiken, maar een USB HDD met RAID-type wordt
niet ondersteund.
✎✎ Een USB-opslagapparaat kan geen gegevens opslaan totdat Prestatietest apparaat is voltooid.
4. Druk op de toetsen l / r / u / d om Antenne, Kanaal, Herhalen, Begintijd of Eindtijd in te stellen.
Een op dit moment uitgezonden programma opnemen
Hiermee kunt u een programma opnemen dat op dit moment wordt uitgezonden.
Stel eerst de huidige tijd in om deze functie te gebruiken.
1. Druk bij het kijken van een uitgezonden programma op de toets � (REC) op de afstandsbediening om op te nemen. Er
verschijnt een pop-upvenster.
✎✎ We raden u aan een USB HDD met ten minste 5400 rpm te gebruiken, maar een USB HDD met RAID-type wordt
niet ondersteund.
✎✎ Een USB-opslagapparaat kan geen gegevens opslaan totdat Prestatietest apparaat is voltooid.
2. Selecteer Lengte om de opnametijd in te stellen en selecteer vervolgens OK.
De functie Timeshift gebruiken
Als u een live uitzending hebt gemist, kunt u de opgenomen uitzending via deze functie kijken.
1. Druk bij het kijken van een uitgezonden programma op de toets � (Play) op de afstandsbediening om de Timeshiftfunctie te starten.
2. Als u de Timeshift-functie wilt stoppen, drukt u op de toets � (Stop) op de afstandsbediening.
✎✎OPMERKING
xx De functie Timeshiftmodus kan maximaal 90 minuten worden uitgevoerd.
xx Nadat de functie Timeshiftmodus voor de maximale tijd is uitgevoerd, wordt de tijd vastgezet op '00:00:00'.
xx De functie Timeshiftmodus wordt niet ondersteund voor analoge kanalen.
xx De Timeshiftfuncties worden uitgeschakeld voor kanalen die zijn vergrendeld met Kanaalvergrendelng.
Nederlands
56
Uitgebreide functies
Voordat u Timeshift en een opnamefunctie gebruikt...
[ Opgenomen video's zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) en kunnen niet worden afgespeeld op een pc of
andere tv's. Bestanden die op de tv zijn opgeslagen, kunnen niet worden gebruikt wanneer het moederbord is gewijzigd.
✎✎OPMERKING
xx We raden u aan een USB HDD met ten minste 5400 rpm te gebruiken, maar een USB HDD met RAID-type wordt niet
ondersteund.
xx De beschikbaarheid van de opnamefunctie en de functie Timeshift kan variëren afhankelijk van de beeldkwaliteit en
de vrije ruimte op de vaste schijf.
xx Houd er rekening mee dat wanneer u de opname hebt onderbroken, de tv het afspelen automatisch hervat.
xx Als de limiet van 5% vrije geheugenruimte is bereikt voor het USB-opslagapparaat, wordt het huidige opnameproces
afgesloten.
xx Wanneer u zowel opnamen maakt via de functie PVR (Personal Video Recorder) en een apparaat dat de HDMI-CECfunctie ondersteunt, wordt er voorrang verleend aan de PVR-opname.
xx Tijdens het afspelen of het gebruik van de functie Timeshift wordt het beeld weergegeven overeenkomstig de
weergave-instellingen van de tv.
xx Als u tijdens de opname de invoerbron wijzigt, wordt er een leeg scherm weergegeven totdat de wijziging is voltooid.
xx Een toepassing die de opnamefunctie en de functie Timeshiftniet ondersteunt, wordt automatisch afgesloten als u
een van beide functies probeert te gebruiken.
xx Er verschijnt een bericht in het toepassingsscherm met de tekst dat de opnamefunctie of de functie Timeshift wordt
gesloten.
xx Als de Prestatietest apparaat voor het USB-apparaat mislukt, moet de functie Apparaat formatt. en Prestatietest
apparaat nogmaals worden uitgevoerd voordat u kunt opnemen via de functie Gids of Kanaal.
xx De Timeshiftfuncties kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met een USB-opslagapparaat waarvoor
Prestatietest apparaat is uitgevoerd.
xx Als u de opname- of Timeshift-functies probeert te gebruiken voor een apparaat waarvoor Prestatietest apparaat
niet is uitgevoerd, wordt de functie niet gestart.
xx Als u op de afstandsbediening op �(REC) drukt terwijl het scherm Kanaal wordt weergegeven of er opnamen
worden gemaakt met Timeropname, is het mogelijk dat de tv 1 of 2 seconden eerder begint of stopt met opnemen
dan uw bedoeling is, omdat er enige tijd nodig is om de opdracht te verwerken.
xx Als er een USB-opnameapparaat is aangesloten, worden de Timeshift- of opnamebestanden die abnormaal zijn
opgeslagen, automatische verwijderd.
xx Als u naar de externe invoermodus schakelt tijdens een opname, gaat u verder met opnemen, maar wordt de toets
� (REC) uitgeschakeld.
xx Als er een functie voor het uitschakelen van de tv is ingesteld (Slaaptimer, Timer uit enzovoort) is ingesteld en de
betreffende tijd conflicteert met de opname, wordt de tv uitgeschakeld zodra de opname is voltooid.
Een opgenomen tv-programma afspelen
1. Druk op de toets l / r / u / d om het gewenste bestand in de bestandslijst te selecteren.
2. Druk op de toets ENTERE of � (Afspelen).
yy Het geselecteerde bestand wordt bovenaan afgebeeld, compleet met speeltijd.
yy Tijdens het afspelen van het tv-programma kunt u zoeken met de toetsen l en r.
yy U kunt tijdens het afspelen de toetsen � (REW) en µ (FF) gebruiken.
Nederlands
57
Uitgebreide functies
¦¦ Video's
Videobestanden afspelen
1. Druk op de toets l / r / u / d om het gewenste bestand in
de bestandslijst te selecteren.
1:02:15 / 2:04:10
3/15
1:02:15 / 2:04:10
2. Druk op de toets ENTERE of � (Afspelen).
xx Het geselecteerde bestand wordt bovenaan afgebeeld,
compleet met speeltijd.
xx Wanneer er geen gegevens voor de videotijd bekend
zijn, worden de afspeeltijd en voortgangsbalk niet
weergegeven.
xx Tijdens het afspelen van de video kunt u zoeken met de
toetsen l en r.
xx U kunt tijdens het afspelen de toetsen � (REW) en µ
(FF) gebruiken.
✎✎ In deze modus kunt u de filmclips van een spel weergeven, maar kunt u het spel zelf niet spelen.
yy Ondersteunde ondertitelindelingen
Naam
Bestandsextensie
MPEG-4 tekst op tijdbasis
.txt
Indeling
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
aan tekenreeks gekoppeld
SubViewer
.sub
aan tekenreeks gekoppeld
Micro DVD
.sub of .txt
aan tekenreeks gekoppeld
yy Ondersteunde videobestandsindelingen
Bestandsextensie
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
Container
AVI
MKV
ASF
ASF
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
PS
Framesnelheid Bitsnelheid
(fps)
(Mbps)
Videocodec
Resolutie
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800x600
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
Audiocodec
8
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
XVID
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MP3/AC3/LPCM/
ADPCM/DTS Core
MP3/AC3/LPCM/
ADPCM/WMA
WMA
MP3/ADPCM/AAC
ADPCM/AAC/HEAAC
AC3/MPEG/LPCM
AC3/MPEG/LPCM/
AAC
Nederlands
58
Uitgebreide functies
*.ts
*.tp
*.trp
TS
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
AC3 / AAC / MP3 /
DD+ / HE-AAC
Overige beperkingen
✎✎ OPMERKING
xx Als er problemen met de inhoud van een codec zijn, wordt de codec niet ondersteund.
xx Als de informatie voor een container incorrect is en het bestand is beschadigd, kan de container niet correct
worden afgespeeld.
xx Het geluid of de video kan mogelijk niet worden weergegeven als de inhoud een standaard bitsnelheid/
framesnelheid heeft die hoger is dan het compatibele aantal frames per seconde dat wordt weergegeven in de
bovenstaande tabel.
xx Als de indextabel is beschadigd, wordt de zoekfunctie (Springen) niet ondersteund.
xx Mogelijk hapert het beeld wanneer u een video via een netwerkverbinding afspeelt.
Videodecoder
• Ondersteuning tot H.264, niveau 4.1
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 en AVCHD worden niet
ondersteund.
• XVID, MPEG4 SP, ASP:
–– Lager dan 1280 x 720: 60 frame max
–– Hoger dan 1280 x 720: 30 frame max
• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
Audiodecoder
• Ondersteuning tot WMA 7, 8, 9, STD
• WMA 9 PRO biedt geen ondersteuning voor meer dan 2
kanalen of lossless audio.
• WMA-samplingfrequentie van 22050Hz mono wordt niet
ondersteund.
¦¦ Filmbestand doorlopend afspelen (Afspelen hervatten)
Als u de functie Video's afsluit, kan de video worden hervat op het punt waar deze was gestopt.
✎✎De functie Hervat biedt geen ondersteuning voor meerdere gebruikers. (Alleen het punt waar de meest recente
gebruiker het afspelen heeft gestopt, wordt onthouden.)
1. Selecteer het filmbestand dat u doorlopend wilt afspelen door het met de toets l of r in de bestandslijst te selecteren.
2. Druk op de toets �(Afspelen) / ENTERE.
✎✎ Er wordt een driehoekig symbool op de statusbalk weergegeven wanneer het afspelen begint.
3. Druk op de toets TOOLS en selecteer vervolgens Hervat. De film wordt afgespeeld vanaf het punt waar deze is gestopt.
Nederlands
59
Uitgebreide functies
¦¦ Muziek
Muziek afspelen
1. Druk op l / r / u / d om het gewenste muziekbestand in
de bestandslijst te selecteren.
Muziek
2. Druk op de toets ENTERE of � (Afspelen).
xx Tijdens het afspelen van de muziek kunt u zoeken met de
toetsen � (FF) en µ (REW).
U ziet hier alleen bestanden met de extensie .MP3 en
.PCM. Bestanden met andere extensies worden niet
weergeven, ook al staan ze wel op het USB-apparaat.
✎✎
Afspeellst
I Love You
Ming
13/30
Music_1
No Singer
Music_2
No Singer
Music_3
No Singer
Love
R&B
2011-01-01
tag
1.2MB
01:01/03:12
✎✎ Als het geluid bij het afspelen van MP3-bestanden
ongewoon klinkt, past u de Toonregeling in het menu
Geluid aan. (Een overgemoduleerd MP3-bestand kan
geluidsproblemen veroorzaken.)
I Love You
Ming
Music_4
No Singer
Music_5
No Singer
Music_6
No Singer
Music_7
No Singer
Music_8
No Singer
Mijn afspeellijst maken
1. Druk in het scherm Muziek van het menu Smart Hub op de toetsen l / r / u / d om
en druk vervolgens op ENTERE.
Bewerkmodus te selecteren
2. Druk op de toetsen l / r / u / d om de gewenste nummers te selecteren en druk vervolgens op ENTERE.
✎✎ Het symbool c verschijnt links van de geselecteerde bestanden.
✎✎ Als u alle bestanden op de huidige pagina wilt selecteren, selecteert u boven aan de pagina Alles select..
3. Druk op de knop l / r / u / d om In Mijn afspeellst te selecteren.
✎✎ Let op: door Mijn afspllst te initialiseren wordt de standaardafspeellijst voor Mijn afspllst ingesteld.
4. Druk op de toets ENTERE . Het bericht "Geselect. items toegevoegd aan Mijn afsp.lijst" wordt weergegeven.
5. De nieuw gemaakte of bijgewerkte afspeellijst verschijnt op de hoofdpagina Muziek.
Mijn afspllst afspelen
Selecteer de map Mijn afspllst. Deze wordt automatisch afgespeeld. Druk op de toets u of d om een ander muziekbestand
te selecteren in de afspeellijst.
✎✎Als u een bestand wilt verwijderen uit Mijn afspllst, selecteert u het prullenmandsymbool naast het bestand dat u wilt
verwijderen door de richtingstoetsen te gebruiken.
De geselecteerde muziekbestanden afspelen
1. Druk in het scherm Muziek van het menu Smart Hub op de toetsen l / r / u / d om Bewerkmodus te selecteren en
druk vervolgens op ENTERE.
2. Druk op l / r / u / d om het gewenste muziekbestand in de bestandslijst te selecteren en druk vervolgens op
ENTERE.
✎✎ OPMERKING
xx Het selectievakje verschijnt links van de geselecteerde bestanden.
xx Als u alle bestanden op de huidige pagina wilt selecteren, selecteert u boven aan de pagina Alles select..
xx Als u de selectie ongedaan wilt maken, drukt u nogmaals op de toets ENTERE.
3. Druk op de knop l / r / u / d om Afspln te selecteren. De geselecteerde muziekbestanden worden afgespeeld.
Nederlands
60
Uitgebreide functies
¦¦ Foto's
Een Foto (of Presentatie) weergeven
Normaal
1. Druk op de toets l / r / u / d om het gewenste bestand in
de bestandslijst te selecteren.
Friends.jpg
1024 X 768
2011/01/03
2. Druk op de toets ENTERE .
xx Als u op de toets � (Afspelen) in de bestandenlijst
drukt, wordt de diashow direct gestart.
xx Alle bestanden in de bestandenlijst worden in de diashow
weergegeven.
xx Tijdens de diavoorstelling worden alle bestanden in de
bestandenlijst op volgorde weergegeven.
✎✎U kunt automatisch muziekbestanden laten afspelen tijdens
een presentatie als de instelling Achtergr.muz op Aan is gezet.
✎✎De Instellingen achtergrondmuziek kan niet worden gewijzigd voordat de BGM is geladen.
¦¦ Smart Hub - Aanvullende functie
De bestandslijst sorteren
Als u de bestanden in de bestandlijst wilt sorteren, selecteert u
Druk vervolgens op de toets ENTERE.
Categorie
Sorteren door op de toetsen l / r / u / d te drukken.
Betekenis
Opgenmn
Tv
Video's
Muziek
Foto's
>
>
>
>
>
Standaard
Standaard wordt gesorteerd op Titel zonder groep
Mapweergave
De hele map wordt weergegeven. U kunt de bestandsnaam en miniatuur
weergeven door de map te selecteren.
Titel
De bestanden worden op titel gesorteerd en weergegeven in de volgorde
symbool/cijfer/letter/speciaal.
>
>
Laatste datum
Hiermee worden foto's aflopend op datum gesorteerd en weergegeven.
>
>
Vroegste datum
Hiermee worden foto's oplopend op datum gesorteerd en weergegeven.
>
>
Artiest
De muziek wordt in alfabetische volgorde op artiest gesorteerd.
>
Album
De muziek wordt in alfabetische volgorde op album gesorteerd.
>
Genre
Hiermee worden de muziekbestanden op genre gesorteerd.
>
Maand.
Hiermee worden de foto's op maand gesorteerd en weergegeven.
Wekelijks
Hiermee worden de opgenomen bestanden per week gesorteerd.
>
Kanaal
Hiermee worden de opgenomen bestanden gesorteerd op kanaalnaam.
>
>
>
>
>
Nederlands
61
Uitgebreide functies
Opties voor het afspelen van video's/muziek/foto's
De volgende functies zijn tijdens weergave beschikbaar.
Categorie
Betekenis
Opgenmn
Tv
Video's
Muziek
Foto's
>
>
Lijst
Terugkeren naar de bestandenlijst.
>
>
Hervat / Doorlpnd
De film wordt afgespeeld vanaf het punt waar deze is gestopt.
>
>
Afspln / Pauze
Hiermee kunt u een video- of muziekbestand starten of stoppen. U kunt ook
de toets � (Afspelen) of � (Pauze) op de afstandsbediening gebruiken.
Sectie herhalen
instellen
U kunt de functie zo instellen dat een bepaald gedeelte wordt her U kunt ook
een gedeelte naar wens bekijken.
>
Favorieten bew.
Bestanden die u regelmatig bekijkt, instellen als favorieten.
>
Scène zoeken
U kunt de functie Scène zoeken tijdens het afspelen gebruiken om een film
te bekijken of te starten vanaf een scène naar keuze.
>
>
Titel zoeken
U kunt direct naar een andere titel gaan.
>
>
Tijd zoeken
U kunt de film met intervallen van 1 seconden doorzoeken met de toetsen
l en r.
>
>
Herhalingsmodus
Hiermee kunt u film- en muziekbestanden herhaald afspelen.
>
>
Modus willekeurige
volgorde
U kunt de muziek op volgorde of op willekeurige volgorde afspelen.
Beeldformaat
Hiermee kunt u het beeldformaat aan uw voorkeur aanpassen.
van multimedia
gebruiken
U kunt de Geluidmodus wijzigen.
Beeldmodus
Ondertiteling
Vorige / Volgende
Naar het vorige / volgende fotobestand.
>
>
>
>
>
>
U kunt de Beeldmodus wijzigen.
>
>
U kunt een ondertiteling bekijken. U kunt een specifieke taal opgeven als het
ondertitelingbestand meerdere talen bevat.
>
>
>
>
Instelling ondertiteling Instelling ondertiteling weergeven. U kunt een ondertitelingoptie instellen.
>
>
>
>
>
Begin diashow / Stop
diashow
Hiermee kunt u een diashow beginnen en stoppen. U kunt ook de toets �
(Afspelen) of � (Pauze) op de afstandsbediening gebruiken.
>
Snelh. Diashow
Hiermee kunt u tijdens een diashow de snelheid van de weergave regelen.
U kunt ook de toets � (Afspelen) of μ (Pauze) op de afstandsbediening
gebruiken.
>
Effect presentatie
Hiermee kunt u verschillende effecten voor de diashow instellen.
>
Achtergrondmuziek
aan / Uit
Hiermee kunt u de achtergrondmuziek starten of stoppen.
Instellingen
achtergrondmuziek
Hiermee kunt u bij een fotobestand of diashow achtergrondmuziek
selecteren en instellen.
>
Zoom
Hiermee kunt u in de volledige-schermmodus op afbeeldingen inzoomen.
>
Roteren
U kunt afbeeldingen roteren.
>
>
✎✎Als u op de toets INFO drukt als een apparaatnaam is geselecteerd, wordt informatie over de geselecteerde
apparaatnaam weergegeven.
✎✎Als u op de toets INFO drukt als een bestand is geselecteerd, wordt informatie over het geselecteerde bestand
weergegeven.
Nederlands
62
Uitgebreide functies
Over AllShare™
Met AllShare™ brengt u via het netwerk een verbinding tot
stand tussen uw tv en compatibele mobiele telefoon/apparaat
van Samsung. Op uw tv kunt u binnenkomende oproepen,
sms-berichten en agenda-items op uw mobiele telefoons zien.
Tevens kunt u multimedia zoals video's, foto's en muziek die
op uw mobiele telefoons of andere apparaten (bijvoorbeeld uw
pc) is opgeslagen via het netwerk op de tv afspelen en regelen.
Daarnaast kunt u de tv gebruiken om door de webpagina's op
uw mobiele telefoon te bladeren.
✎✎Voor meer informatie gaat u naar 'www.samsung.com' of
neemt u contact op met de klantenservice van Samsung.
Het is mogelijk dat er extra software op de mobiele
apparaten moet worden geïnstalleerd. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het desbetreffende apparaat
voor meer informatie.
¦¦ AllShare instellen™
OO MENU → Netwerk → AllShare-instellingen →
ENTERE
Er verschijnt een alarmvenster waarin de gebruiker wordt
geïnformeerd dat de multimedia (foto's, video's en muziek)
die van een mobiele telefoon zijn verzonden, op de tv wordt
weergegeven. De multimedia wordt automatisch 3 seconden
na het verschijnen van het alarmvenster weergegeven of
afgespeeld. Als u bij het verschijnen van het alarmvenster op
de toets RETURN of EXIT drukt, wordt de multimedia niet
afgespeeld of weergegeven.
✎✎OPMERKING
xx Als de mediafunctie voor de eerste keer wordt
uitgevoerd, verschijnt er een pop-upvenster met een
waarschuwing. Druk op de knop ENTERE om
Toestn te selecteren. Nu kunt u de functie Media op
het betreffende apparaat gebruiken.
xx Als u de verzending van multimedia vanaf de mobiele
telefoon wilt uitschakelen, stelt u in de AllShareinstellingen Media in op Uit.
xx Afhankelijk van de resolutie en indeling wordt
bepaalde multimedia mogelijk niet op de tv
weergegeven of afgespeeld.
AllShare-instellingen
■■ Media (Aan/Uit):
hier schakelt u de
mediafunctie in en uit.
Als de mediafunctie
is ingeschakeld, kan
Media-inhoud worden
beheerd door een
mobiele telefoon of
andere apparaten
die DLNA DMC
ondersteunen.
De Media-functie gebruiken
AllShare-instellingen
Media
xx De toetsen ENTERE en l / r werken mogelijk
niet, afhankelijk van het type multimedia.
xx Met behulp van het mobiele apparaat kunt u de
afgespeelde multimedia bedienen. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van het desbetreffende
apparaat voor meer informatie.
yy De weergegeven afbeelding
kan verschillen van het model.
Media
Hier ziet u een lijst met mobiele telefoons of andere
verbonden apparaten die zijn ingesteld voor gebruik van
deze tv via de functie Media.
✎✎De functie Media is beschikbaar op alle mobiele
apparaten die DLNA DMC ondersteunen.
yy Toegstn / Gweigrd: de apparaten worden toegestaan of
geblokkeerd.
yy Verwijderen: hiermee worden apparaten uit de lijst
verwijderd.
Met deze functie wordt alleen de naam van het
apparaat uit de lijst verwijderd. Als het mobiele
apparaat wordt aangezet of probeert verbinding met
de tv te maken, kan het weer in de lijst verschijnen.
✎✎
Nederlands
63
Uitgebreide functies
Anynet+
Wat is Anynet+? t
Anynet+ is een functie waarmee u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, kunt bedienen met de
afstandsbediening van de Samsung-tv. Het Anynet+-systeem kan alleen worden gebruikt bij Samsung-apparaten die zijn
voorzien van de Anynet+-functie. Als u er zeker van wilt zijn dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kunt u controleren
of er een Anynet+-logo op het apparaat staat.
yy U kunt Anynet+-apparaten alleen met de afstandsbediening van de tv bedienen, niet met de knoppen op de tv.
yy De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het
Anynet+-apparaat.
yy De Anynet+-functies werken niet bij producten van andere fabrikanten.
yy Raadpleeg voor het verbinden van externe apparaten de gebruikershandleiding.
Op een thuisbioscoop aansluiten
HDMI IN
2(ARC)
1(DVI)
TA950
Anynet+ Device 1
HDMI OUT
TA750
Thuisbioscoop
Digital Audio Input
HDMI OUT
HDMI IN
HDMI OUT
Anynet+ Device 2
1. Verbind de HDMI IN (1(DVI), 2(ARC)) van de tv met behulp van een HDMI-kabel met de HDMI OUT-aansluiting van het
desbetreffende Anynet+-apparaat.
2. Verbind de HDMI IN-aansluiting van de thuisbioscoop en de HDMI OUT-aansluiting van het desbetreffende Anynet+apparaat via een HDMI-kabel met elkaar.
✎✎OPMERKING
xx Sluit de optische kabel aan op de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de tv en de Digital Audio Inputaansluiting van de thuisbioscoop.
xx Wanneer de bovenstaande verbinding wordt gevolgd, voert de optische aansluiting alleen een 2-kanaals
audiosignaal uit. U hoort alleen geluid uit de linker- en rechterluidspreker van de thuisbioscoop en de subwoofer.
Voor een 5.1-kanaals audiosignaal sluit u de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de dvd-speler of
satellietontvanger (Anynet-apparaat 1 of 2) rechtstreeks aan op een versterker of op de thuisbioscoop en niet op de tv.
xx U kunt slechts één thuisbioscoop aansluiten.
xx U kunt een Anynet+-apparaat aansluiten met de HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen
Anynet+-functies
xx Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
xx Anynet+ ondersteunt in totaal 12 AV-apparaten. U kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type aansluiten.
Nederlands
64
Uitgebreide functies
Menu Anynet+
Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op de tv zijn aangesloten.
Menu Anynet+
Tv weergeven
Apparatenlijst
MENU (apparaatnaam)
(apparaatnaam)TOOLS
Beschrijving
Hiermee schakelt de Anynet+-modus over naar de tv-uitzendmodus.
Hier wordt de lijst met Anynet+-apparaten weergegeven.
Toont de menu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-recorder
is aangesloten, verschijnt het schijfmenu van de dvd-recorder.
Hier worden de hulpmiddelmenu's van het aangesloten apparaat getoond. Wanneer er
bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het afspeelmenu van de dvdrecorder.
✎✎
(apparaatnaam)Titelmenu
Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.
Toont de titelmenu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvdrecorder is aangesloten, verschijnt het titelmenu van de dvd-recorder.
✎✎
Ontvanger
Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.
Geluid wordt uitgevoerd via de ontvanger.
Wanneer er meerdere opnameapparaten zijn aangesloten, worden deze weergegeven als (*recorder) en wanneer er slechts
één opnameapparaat is aangesloten, wordt het weergegeven als (*apparaat_naam).
¦¦ Anynet+ instellen
OO MENUm → Systeem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
■■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Uit / Aan)
voor het gebruik van de Anynet+-functie dient Anynet+ (HDMI-CEC) op Aan te zijn ingesteld.
✎✎ Wanneer de functie Anynet+ (HDMI-CEC) is uitgeschakeld, worden alle met Anynet+ verwante bewerkingen
uitgeschakeld.
■■ Automatisch uitschakelen (Nee / Ja): hiermee stelt u in dat een Anynet+-apparaat automatisch uitschakelt wanneer de
tv wordt uitgeschakeld.
✎✎ Als Automatisch uitschakelen ingesteld staat op Ja, worden alle externe apparaten automatisch uitgeschakeld
wanneer de televisie wordt uitgeschakeld. Het is mogelijk dat een apparaat niet wordt uitgeschakeld wanneer het
bezig is met een opname.
✎✎ Is eventueel niet ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.
¦¦ Tussen Anynet+-apparaten schakelen
1. Druk op de toets TOOLS om Anynet+ (HDMI-CEC) te selecteren. Druk vervolgens op de toets ENTERE om
Apparatenlijst te selecteren.
✎✎ Als u een gewenst apparaat niet kunt vinden, selecteert u Vernieuwen om de lijst te vernieuwen.
2. Selecteer een apparaat en druk op de toets ENTERE. U kunt naar het geselecteerde apparaat schakelen.
✎✎ Het menu Apparatenlijst wordt alleen weergegeven als u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op Aan in het menu
Systeem.
xx Overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan 2 minuten duren. U kunt de bewerking niet tussentijds
annuleren.
xx Als u een externe invoermodus hebt geselecteerd door op de toets SOURCE te drukken, kunt u de functie Anynet+
niet gebruiken. Zorg ervoor dat u via de Apparatenlijst naar het Anynet+-apparaat schakelt.
Nederlands
65
Uitgebreide functies
¦¦ Luisteren via een ontvanger
U kunt geluid beluisteren via een ontvanger (oftewel een thuisbioscoop) in plaats van de TV-luidspreker.
1. Selecteer Ontvanger en stel deze optie in op Aan.
2. Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
✎✎ Als uw ontvanger alleen audio ondersteunt, verschijnt deze wellicht niet in de apparatenlijst.
✎✎ De ontvanger werkt wanneer u de optische ingang van de ontvanger correct hebt aangesloten op de DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de tv.
✎✎ Wanneer de ontvanger (oftewel de thuisbioscoop) is ingesteld op Aan, hoort u alleen geluid via de Optical-
aansluiting van de tv. Wanneer de tv een DTV-signaal (antenne) weergeeft, zendt de tv een 5.1-kanaals geluid naar
de ontvanger van de thuisbioscoop uit. Wanneer de bron een digitaal onderdeel is, zoals een dvd en deze op de tv
aangesloten is via HDMI, geeft de ontvanger alleen een 2-kanaals signaal weer.
De ARC-functie gebruiken
U kunt het geluid afspelen via een ontvanger die met een HDMI-kabel is aangesloten. U hebt geen aparte optische kabel
nodig.
1. Selecteer Ontvanger en stel deze optie in op Aan.
2. Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
✎✎Als u de ARC-functie wilt gebruiken, moet er een ontvanger met ondersteuning voor HDMI-CEC- en ARC-functie zijn
aangesloten op de HDMI IN 2 (ARC)-poort.
✎✎Als u de ARC-functie wilt uitschakelen, schakelt u de Ontvanger Uit. Zelfs als de tv het ARC-signaal voortdurend
verzendt, wordt de ontvangst door de ontvanger geblokkeerd.
Nederlands
66
Uitgebreide functies
¦¦ Problemen oplossen met betrekking tot Anynet+
Probleem
Mogelijke oplossing
Anynet+ werkt niet.
• Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+apparaten.
• Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.
• Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat juist is aangesloten.
• Controleer de video-/audio-/HDMI-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.
• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het instellingenmenu van Anynet+.
• Controleer of de afstandsbediening van de tv in de tv-modus staat.
• Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.
• In bepaalde situaties werkt Anynet+ niet. (Kanalen zoeken, Smart Hub uitvoeren, Plug & Play (eerste
instelling), enzovoort.)
• Wanneer u de HDMI-kabel aansluit of verwijdert, moet u opnieuw naar apparaten zoeken of uw televisie
uitschakelen en opnieuw inschakelen.
• Controleer of de Anynet+-functie van het Anynet+-apparaat is geactiveerd.
Ik wil Anynet+ starten.
• Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op de tv en controleer of Anynet+
(HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het menu Setup (Instellingen) van Anynet+.
• Druk op de toets TOOLS om het menu Anynet+ te openen en selecteer het gewenste menu.
Ik wil Anynet+ sluiten.
• Selecteer Tv weergeven in het menu Anynet+.
• Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening van de tv en selecteer een ander apparaat dan een
Anynet+-apparaat.
• Druk op <P> en PRE-CH om de tv-modus te wijzigen. (De kanaaltoets werkt alleen wanneer er geen
Anynet+apparaat met een ingebouwde tuner is aangesloten.)
Het bericht "Verbinden met
Anynet+-apparaat..." verschijnt op
het scherm.
• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar een weergavemodus
schakelt.
• Gebruik de afstandsbediening wanneer u Anynet+ hebt ingesteld of al naar een weergavemodus hebt
geschakeld.
Het Anynet+-apparaat speelt
niets af.
• U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Plug & Play (eerste instelling) actief is.
Het aangesloten apparaat wordt
niet weergegeven.
•
•
•
•
•
Het geluid van de televisie wordt
niet via de ontvanger uitgevoerd.
• Sluit de tv en de ontvanger met de optische kabel op elkaar aan.
• Met de ARC-functie kunt u via de HDMI IN 2 (ARC)-poort digitaal muziek uitvoeren. Deze functie werkt echter
alleen als de tv is aangesloten op een audioreceiver die de ARC-functie ondersteunt.
Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+-functies.
Controleer of de HDMI-kabel op de juiste manier is aangesloten.
Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het instellingenmenu van Anynet+.
Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.
U kunt een Anynet+-apparaat alleen met de HDMI-kabel aansluiten. Sommige HDMI-kabels ondersteunen
mogelijk geen Anynet+-functies
• Als de verbinding wordt verbroken vanwege een stroomonderbreking of omdat de HDMI-kabel is
losgekoppeld, herhaalt u de apparaatscan.
Nederlands
67
Overige informatie
De teletekstfunctie van het analoge kanaal
Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Voor een juiste weergave van
teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde
pagina's niet weergegeven.
✎✎U kunt de teletekstpagina's veranderen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
1 / (Teletekst aan/mix/
uit): hiermee activeert u de
teletekstmodus voor het huidige
kanaal. Druk tweemaal op deze
toets om het huidige televisiebeeld
over de teletekstpagina heen weer
te geven. Druk nog een keer op
de knop om teletekst af te sluiten.
2 8 (opslaan): de teletekstpagina's
opslaan.
3 4 (grootte): hiermee geeft u de
tekst in de bovenste helft van het
scherm twee keer zo groot weer.
Druk nogmaals op deze toets om
naar de tekst in de onderste helft
van het scherm te gaan. Druk
nogmaals op deze toets voor een
normale weergave.
4 9 (vastzetten): De huidige pagina
blijft weergegeven, in het geval er
meerdere secundaire pagina's zijn
die automatisch achtereenvolgend
worden weergegeven. Druk
nogmaals op deze toets om het
opvolgen te hervatten.
5 Gekleurde toetsen (rood,
groen, geel, blauw): als de
omroep gebruikmaakt van het
FASTEXT-systeem, worden de
verschillende onderwerpen op
een teletekstpagina van een
kleurcodering voorzien, die u
kunt selecteren met behulp van
de gekleurde toetsen. Druk op
de kleur die overeenkomt met
het gewenste onderwerp. Er
wordt een nieuwe pagina met
kleurcodes weergegeven. De
items kunnen op dezelfde manier
worden geselecteerd. Om de
vorige of volgende pagina weer te
geven drukt u op de toets met de
overeenkomstige kleur.
6 0 (modus): de teletekstmodus
(LIST/FLOF) selecteren.
Als u tijdens de LIST-modus op
de toets drukt, schakelt u naar de
LIST-opslagmodus. In deze modus
kunt u teletekstpagina's met
behulp van de toets 8(opslaan)
in een lijst opslaan.
7 1 (subpagina): de beschikbare
subpagina weergeven.
SOURCE
6
1G
PRE-CH
TTX/MIX
7
8
9
2
CH LIST
MENU
0
3
4
5
TOOLS
INFO
!
RETURN
EXIT
@
A
B
C
8 2 (volgende pagina): de
volgende teletekstpagina
weergeven.
9 3 (vorige pagina): de vorige
teletekstpagina weergeven.
0 6 (index): de indexpagina
(inhoudspagina) tijdens het gebruik
van teletekst weergeven.
! 5 (tonen): verborgen tekst
weergeven (bijvoorbeeld
antwoorden op quizvragen). Druk
nogmaals op deze toets voor de
normale weergave.
@ 7 (annuleren): de
teletekstweergave wordt zodanig
verkleind, dat deze overlapt met
de huidige uitzending.
Typische teletekstpagina
D
Onderdeel
Inhoud
A
Geselecteerd
paginanummer.
B
Broadcasting channel
identity.
C
Huidig
paginanummer of
zoekindicaties.
D
Datum en tijd.
E
Text.
F
Statusinformatie.
FASTEXT-informatie.
Nederlands
68
Overige informatie
De snoeren bij elkaar houden
Gebruik de kabelhouder om de kabels achter de voet te verbergen.
TA750
TA950
✎✎De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand
bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Kensington-antidiefstalslot
Het Kensington-slot wordt niet door Samsung geleverd. Het is een vergrendeling
waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar.
Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins
afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor
aanvullende informatie over het juiste gebruik.
<Achterzijde tv>
1
✎✎Zoek het 'K'-symbool aan de achterkant van de tv. Naast het 'K'-symbool
bevindt zich een bevestigingspunt voor het Kensington-slot.
<Optioneel>
Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:
1. Haal het Kensington-slot rond een groot, vast voorwerp, zoals een tafel of een
stoel.
yy De weergegeven afbeelding kan
verschillen van het model.
2. Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde
van de kabel van het slot.
3. Steek het afsluitapparaat in het Kensington-slot op het product (1).
4. Sluit het slot.
✎✎Dit zijn algemene instructies. Zie voor exacte instructies de gebruikershandleiding bij het slotapparaat.
✎✎Het slot moet apart worden aangeschaft.
✎✎De plaats van het Kensington-slot kan afwijken afhankelijk van het model.
Nederlands
69
Overige informatie
Problemen oplossen
Wanneer u vragen over deze televisie hebt, kunt u eerst deze lijst raadplegen. Als geen van de tips in deze lijst van toepassing
zijn, gaat u naar 'www.samsung.com' en klikt u daar op Ondersteuning, of neemt u contact op met een van de callcenters die
u op de achterkant van deze handleiding vindt.
Probleem
Oplossingen en uitleg
Pc-aansluiting
De melding 'Niet ondersteund.' verschijnt.
• Stel de uitvoerresolutie en frequentie van uw pc zodanig in dat deze overeenkomen met de resoluties
die door de tv worden ondersteund (pag. 20).
"PC" wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven,
ook als er geen pc is aangesloten.
• Dit is normaal; 'PC' wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een pc is aangesloten.
De video is prima, maar er is geen audio.
Beeldkwaliteit
• Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleert u de audio-uitvoerconfiguratie op de pc.
Voer eerst de functie Het beeld testen uit om te controleren of uw televisie het testbeeld juist weergeeft.
(ga naar MENU Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen) (pag. 45)
Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk veroorzaakt door de bron
of het signaal.
Het tv-beeld ziet er niet zo fraai uit als in
de winkel.
• Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrade uit naar een digitale settopbox. Dit is
normaal; 'PC' wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een pc is aangesloten.
• Abonnees kabel/satelliet: Probeer HD-zenders uit het kanalenoverzicht.
• Antenneverbinding: probeer HD-zenders weer te geven nadat u de automatische
zenderprogrammering hebt uitgevoerd.
✎✎ Bij veel HD-zenders is sprake van het opwaarderen van SD-inhoud (Standard Definition).
• Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabelbox/settopbox in op 1080i of 720p.
• Controleer of u naar de tv kijkt op de aanbevolen minimumafstand, die gebaseerd is op het tv-formaat
en de definitie van het signaal.
Het beeld is vervormd: macroblok, klein
blok, puntjes, pixelvorming
• Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij uitzendingen met snelle
bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.
• Een laag signaalniveau of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Dit is geen defect
van de tv.
• Mobiele telefoons die dichtbij de tv worden geplaatst (dichterbij dan circa 1 meter), kunnen verstoord
beeld voor analoge en digitale tv veroorzaken.
De kleuren zijn verkeerd of ontbreken.
• Als u gebruikmaakt van een componentaansluiting, controleert u of de componentkabels op de juiste
ingangen zijn aangesloten. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg
scherm leiden.
De helderheid of kleuren laten te wensen
over.
• Pas de opties voor Beeld aan in het tv-menu. (ga naar Beeldmodus / Kleur / Helderheid /
Scherpte) (pag. 29)
• Pas de optie voor Spaarstand aan in het tv-menu. (ga naar MENU - Systeem - ECO-oplossing Spaarstand) (pag. 42)
• Zet het beeld terug naar de standaardbeeldinstellingen. (ga naar MENU - Beeld- Beeld resetten)
(pag. 34)
Aan de rand van het scherm is een
streepjeslijn zichtbaar.
• Als het beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm, wijzigt u deze in 16:9 (pag. 30).
• Wijzig de resolutie van de kabelbox/settopbox.
Het beeld is zwart-wit.
• Als u gebruikmaakt van een AV composite-invoer, sluit u de videokabel (geel) aan op de groene
aansluiting van component ingang 1 op de tv.
Bij het van kanaal wisselen bevriest het
beeld of wordt het vervormd of vertraagd.
• Wanneer de tv is aangesloten met een kabelbox, kunt u proberen de kabelbox te resetten. Sluit het
netsnoer opnieuw aan en wacht totdat de kabelbox opnieuw wordt opgestart. Dit kan 20 minuten
duren.
• Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.
3D
De 3D Active-bril werkt niet goed
• Zorg ervoor dat de bril is ingeschakeld.
• De 3D Active-bril werkt mogelijk niet goed wanneer andere 3D-producten of elektronische apparaten
zijn ingeschakeld in de buurt van de bril of de tv.
• Wanneer er zich problemen voordoen, houdt u de andere elektronische apparaten zo ver mogelijk uit
de buurt van de 3D-bril.
Het scherm lijkt licht te flikkeren wanneer u
3D-beelden bekijkt.
• Wanneer u de 3D-beelden bekijkt in een omgeving met een tl-buis (50 Hz - 60 Hz), een
volspectrumlamp of een stroboscooplicht, neemt u mogelijk lichte flikkeringen van het scherm waar.
In dat geval kunt het licht het beste dimmen of uit doen.
Nederlands
70
Overige informatie
Probleem
Oplossingen en uitleg
De 3D-beelden zien er niet helemaal goed
uit.
• De ideale kijkafstand is drie keer de hoogte van het scherm.
• Wij raden een kijkhoogte aan die gelijk is aan de hoogte van het scherm.
De batterijen in de 3D-bril gaan niet lang
mee.
• Schakel de 3D-bril uit wanneer deze niet wordt gebruikt. Als de 3D-bril niet wordt uitgeschakeld, gaat
dit ten koste van de levensduur van de batterijen.
Geluidskwaliteit
Voer eerst de functie Het geluid testen uit om te controleren of het geluid van uw televisie naar behoren
werkt.
(ga naar MENU - MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen)) (pag. 45)
Als het geluid OK is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.
Er is geen geluid of het geluid is op het
maximale volume te zacht.
• Controleer het volume van het externe apparaat dat op de tv is aangesloten.
Het beeld is goed, maar er is geen geluid.
• Stel in het geluidsmenu de optie Luidspreker selecteren in op TV-luidspreker (pag. 36).
• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u of de audiokabels op de juiste audioaansluitingen
van de tv zijn aangesloten.
• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u de audio-uitvoeroptie van dat apparaat (mogelijk
moet u de audio-optie van de kabelbox op HDMI instellen als u een HDMI-kabel op de tv hebt
aangesloten).
• Als u een DVI-HDMI-kabel gebruikt, is een afzonderlijke audiokabel vereist.
• Als de tv een koptelefoonaansluiting heeft, controleert u of daar niets op is aangesloten.
Er komt ongewenst geluid uit de
luidsprekers.
• Controleer de kabelaansluitingen. Controleer of een videokabel niet is aangesloten op een audioingang.
• Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen de signaalsterkte. Een zwak signaal kan
geluidsvervorming veroorzaken.
Geen beeld, geen video
De tv kan niet worden ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer stevig op het stopcontact en op de tv is aangesloten.
• Controleer of het stopcontact werkt.
• Druk op de toets POWER op de tv om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening
ligt. Als de tv wordt ingeschakeld, raadpleegt u "De afstandsbediening werkt niet" hieronder.
De tv wordt automatisch uitgeschakeld.
•
•
•
•
Er is geen beeld/video.
• Controleer de kabelverbindingen (haal alle kabels die op de tv en externe apparaten zijn aangesloten,
los en sluit ze vervolgens weer aan).
• Stel de video-uitgang van de externe apparaten (kabelbox, settopbox, dvd-speler, Blu-rayspeler,
enzovoort) zodanig in dat de aansluitingen van de tv-ingang hiermee overeenkomen. Als bijvoorbeeld
de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze op de HDMI-ingang van de tv
worden aangesloten.
• Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.
• Selecteer de juiste bron voor de tv door op de toets SOURCE op de afstandsbediening van de tv te
drukken.
Zorg dat de Slaaptimer in het menu Systeem is ingesteld op Uit (pag. 41).
Als de tv is aangesloten op uw pc, controleert u de voedingsinstellingen van de pc.
Controleer of het netsnoer stevig op het stopcontact en op de tv is aangesloten.
Wanneer u tv-kijkt via een antenne of kabelaansluiting, wordt de tv uitgeschakeld als er 10-15 minuten
geen signaal is.
RF-aansluiting (kabel/antenne)
De tv ontvangt niet alle kanalen.
• Zorg dat de antennekabel stevig is aangesloten.
• Voer de functie Plug & Play (eerste instelling) uit om beschikbare zenders aan de kanalenlijst toe te
voegen. Ga naar MENU - Systeem- Plug & Play (eerste instelling) en wacht tot alle beschikbare
kanalen zijn opgeslagen (pag. 14).
• Controleer of de antenne juist is geplaatst.
Het beeld is vervormd: macroblok, klein
blok, puntjes, pixelvorming
• Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij uitzendingen met snelle
bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.
• Een zwak signaal kan tot beeldvervorming leiden. Dit is geen defect van de tv.
Netwerkverbinding
Er kan geen draadloze verbinding met het
netwerk worden gemaakt.
• Als u een draadloos netwerk wilt gebruiken, is de Samsung Wireless-USB-dongle vereist.
• Zorg ervoor dat de Netwerkverbinding is ingesteld op Draadloos.
• Controleer of de tv op een draadloze IP-router is aangesloten.
Software-upgrade via het netwerk mislukt.
• Voer via het menu Netwerk de optie Netwerktest uit om de verbinding te controleren.
• Als u al de nieuwste software (SW) hebt, gaat de software-upgrade niet verder.
Nederlands
71
Overige informatie
Probleem
Oplossingen en uitleg
Opname / Timeshift
Het USB-apparaat wordt niet herkend of
Apparaat formatt., Apparaat controleren
of Prestatietest apparaat is mislukt.
• Raadpleeg de handleiding bij het USB-apparaat om te controleren of het USB-apparaat geschikt is
voor opnemen.
• Controleer of de vergrendeling is uitgeschakeld indien het USB-apparaat over een
vergrendelingsfunctie beschikt.
• Controleer of het USB-apparaat kan worden geformatteerd terwijl het op de pc is aangesloten. Sluit
het USB-apparaat aan op de tv en formatteer het. (Het formatteren kan af en toe mislukken.)
• Als een Prestatietest apparaat of het formatteren is mislukt, ondervindt u mogelijk een probleem met
de USB-hardware of functioneert de USB-hardware mogelijk niet goed.
Er wordt een bericht weergegeven om een
USB-apparaat te formatteren dat goed
werkt.
• Controleer of de vergrendeling is uitgeschakeld indien het USB-apparaat over een
vergrendelingsfunctie beschikt.
• Herstel het USB-apparaat met de herstelfunctie in Apparaat controleren.
De opnamefunctie werkt niet.
•
•
•
•
Controleer of een USB-apparaat is aangesloten.
Controleer of het kanaal een digitaal kanaal met opnamemogelijkheid is.
Als het signaal zwak is of niet bestaat, wordt de opnamefunctie automatisch afgesloten.
De tv neemt niet op als het USB-apparaat geen vrije ruimte bevat. Controleer of dit het geval is.
Timeshiftmodus werkt niet.
•
•
•
•
•
Controleer of een USB-apparaat is aangesloten.
Radiokanalen en analoge uitzendingen worden niet ondersteund.
Kanalen voor gegevensuitzending worden niet ondersteund.
Als het signaal zwak is of niet bestaat, wordt de functie Timeshiftmodus automatisch afgesloten.
Timeshiftmodus kan niet worden uitgevoerd als het USB-apparaat geen vrije ruimte heeft. Controleer
of dit het geval is.
Er wordt een bericht weergegeven met de
boodschap dat een prestatietest is mislukt
en de Timeshift Mode-functie niet werkt.
• Deze problemen kunnen zich voordoen wanneer u een USB-apparaat met lage prestaties gebruikt
dat opnemen niet ondersteunt. We raden u aan een USB HDD met ten minste 5400 rpm te
gebruiken, maar een USB HDD met RAID-type wordt niet ondersteund.
Een geplande opname is mislukt.
• Een geplande opname wordt uitgeschakeld bij bepaalde bewerkingen (formatteren, prestatietest,
foutencontrole, verwijderen) die het bestandssysteem van een USB-apparaat gebruiken.
• Als er geen USB-apparaat is aangesloten, zal de tv niet opnemen, zelfs al is de geplande opnametijd
aangebroken.
• De tv neemt niet op als het USB-apparaat geen vrije ruimte bevat. Controleer of dit het geval is.
• Als u opneemt vanaf een kanaal met Progr.vergrendeling, verschijnt het pin-invoervenster wanneer u
de opname probeert af te spelen.
Er zijn verschillende opname-apparaten
aangesloten, maar de tv neemt niet meer
op.
• Als verschillende opname-apparaten zijn aangesloten en het apparaat dat is ingesteld als Standaard
opname-apparaat, geen vrije ruimte heeft, zal de opnamefunctie worden afgesloten. Probeer
nogmaals een opname te starten. Het apparaat met de meeste vrije ruimte wordt automatisch
ingesteld als Standaard opname-apparaat en de tv begint met opnemen.
Overig
Het beeld kan niet schermvullend worden
weergegeven.
• HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze opgewaardeerde
SD-inhoud (4:3) weergeven.
• Zwarte balken onder en boven in het scherm worden weergegeven bij films die beeldformaten
hebben die afwijken van die van uw televisie.
• Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv in op volledig scherm.
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang de batterijen van de afstandsbediening en plaats de batterijen met de polen (+/–) in de juiste
richting.
• Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening.
• Richt vanaf circa 1,5 tot 2 meter afstand de afstandsbediening direct naar de televisie.
Met de afstandsbediening van de
kabelbox/settopbox kan de tv niet worden
in- of uitgeschakeld of kan het volume niet
worden geregeld.
• Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/settopbox zodanig dat deze werkt voor de tv.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabelbox/settopbox voor de code voor de SAMSUNG-tv.
De melding 'Niet ondersteund.' verschijnt.
• Controleer de ondersteunde resolutie van de tv en pas de uitgangsresolutie van het externe apparaat
daaraan aan. (pag. 20)
De tv geeft een plasticgeur af.
• Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
De Signaalinformatiee van de tv is niet
beschikbaar in het testmenu Zelfdiagnose.
• Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/coaxaansluiting (pag. 45).
De tv staat schuin naar een kant.
• Verwijder de voet van de tv en monteer deze opnieuw.
Er zijn problemen bij het monteren van
de voet.
• Zorg dat de tv op een vlakke ondergrond staat. Als u de schroeven niet uit de tv kunt verwijderen,
gebruikt u een magnetische schroevendraaier.
Nederlands
72
Overige informatie
Probleem
Oplossingen en uitleg
Het kanaalmenu wordt grijs weergegeven.
(niet beschikbaar)
• Het menu Kanaal is alleen beschikbaar als de tv-bron is geselecteerd.
Uw instellingen verdwijnen na 30 minuten
of telkens wanneer de televisie wordt
uitgeschakeld.
• Als de tv zich in de modus Winkeldemo bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen elke 30
minuten gereset. Wijzig de modus in de procedure Plug & Play (eerste instelling) van Winkeldemo
in Thuisgebruik. druk op de toets SOURCE om de modus TV te selecteren en ga naar MENU →
Systeem → Plug & Play (eerste instelling) → ENTERE (p. 14).
Met tussenpozen valt het geluid of beeld
weg.
• Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan.
• Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels. Zorg ervoor dat de kabels
flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van de tv aan de muur raden we het
gebruik van kabels met 90-gradenaansluitingen aan.
U ziet kleine deeltjes als u de rand van de
tv van dichtbij bekijkt.
• Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.
Het menu PIP is niet beschikbaar.
• PIP-functionaliteit is alleen beschikbaar als u een HDMI-, PC- of Component-bron gebruikt. (pag. 45).
Het bericht Vervormd signaal of Zwak
signaal/geen signaal wordt weergeven.
• Als u gebruikmaakt van een CAM CARD (CI/CI+), controleert u of deze op de algemeneinterfaceaansluiting is aangesloten.
• Als het probleem aanhoudt, haalt u de CAM CARD uit de tv en plaatst u de kaart vervolgens weer
terug in de aansluiting.
U hebt de tv 45 minuten geleden uitgezet
en het apparaat is weer ingeschakeld.
• Dit is normaal. De tv gebruikt zelfstandig de OTA-functie (Over The Aerial) voor het upgraden van
firmware die tijdens het tv-kijken is gedownload.
Er zijn herhaaldelijk problemen met beeld
en/of geluid.
• Controleer het signaal of de bron en wijzig deze indien nodig.
Er kan soms een reactie optreden tussen
de rubber kussentjes op de voet en de
toplaag van bepaald meubilair.
• U kunt dit voorkomen door viltkussentjes te gebruiken op oppervlakken waar de tv in direct contact
komt met het meubilair.
✎✎Het paneel van dit TFT lcd-scherm bestaat uit subpixels die met geavanceerde technologie zijn geproduceerd. Het scherm kan echter
enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.
¦¦ Opslag en onderhoud
✎✎Als u stickers van de tv verwijdert, blijven er mogelijk wat resten achter. Verwijder de resten voordat u de tv in gebruik
neemt.
Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het
Reinig het product met een zachte doek die licht met water
product. Vloeistoffen die in het product terechtkomen kunnen is bevochtigd.
een storing, brand of elektrische schok veroorzaken.
20°
20°
Nederlands
73
Overige informatie
¦¦ Licentie-informatie
TheaterSound HD, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under
license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.
divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies.
To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Trademark: Rovi en Rovi On Screen Guide zijn handelsmerken van Rovi Corporation en/of haar
dochterondernemingen.
Licence: Het Rovi On Screen Guide-systeem wordt vervaardigd onder een licentie van Rovi
Corporation en/of haar dochterondernemingen.
Patent: Het Rovi On Screen Guide-systeem wordt beschermd met octrooien en
octrooiaanvragen die werden ingediend in de VS, Europa en andere landen, inclusief één of
meer van de Amerikaanse octrooien 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 die werden verleend aan
Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen.
Disclaimer: Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen en gerelateerde gelieerde
bedrijven zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid
van de gegevens van het programmaschema of andere gegevens in het Rovi On Screen
Guide-systeem en kunnen de beschikbaarheid van service in uw regio niet garanderen. Rovi
Corporation en/of haar gerelateerde gelieerde bedrijven zijn in geen geval aansprakelijk voor
enige schade in verband met de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de gegevens van het
programmaschema of andere gegevens in het Rovi On Screen Guide-systeem.
Open Source Licence Notice
Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu.
De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.
Nederlands
74
Overige informatie
Specificaties
Omgevingsvereisten
Bedrijfs-
Temperatuur: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Vochtigheid: 10 % tot 80 %, geen condensvorming
Opslag
Temperatuur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
Vochtigheid: 5 % tot 95 %, geen condensvorming
Tv-systeem
Analoog: B/G, D/K, L, I (afhankelijk van de landkeuze)
Digitaal: DVB-T/DVB-C
Kleuren-/videosysteem
Analoog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitaal: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, [email protected], [email protected]
Geluidssysteem
BG. OK NICAM. MPEGl
HDMI IN
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Audio: 2-kan. lineair PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bits.
Kantelen
-1°(±1°) ~ 20°(±1°)
Modelnaam
T23A750
T27A750
T23A950
T27A950
Schermformaat (Diagonaal)
23" (58 cm)
27" (68 cm)
23" (58 cm)
27" (68 cm)
Beeldresolutie
1920x1080@60Hz
Geluid (Uitgang)
7W × 2
Afmetingen (BxDxH)
543,4 ×404,5 ×191,1 mm 631,2 ×453,9 ×191,1 mm 533,0 ×424,5 ×185,5 mm 621,0 ×474,0 ×185,5 mm
Gewicht
6,0 kg
6,9 kg
5,5 kg
6,5 kg
✎✎OPMERKING
xx Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
xx Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
xx Sommige modellen zijn niet in alle regio's verkrijgbaar.
xx Als er geen stroomafsluitingsschakelaar aanwezig is, is het stroomverbruik pas "0" als de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
xx De functie DPM (Display Power Management) werkt niet als u de HDMI IN 1 (DVI)-poort van dit apparaat gebruikt.
¦¦ Aanbeveling- alleen EU
••
••
••
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit/deze [LCD TV Monitor] voldoet aan de essentiële vereisten en overige bepalingen van Richtlijn
1999/5/EC.
De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Service > Zoek product ondersteuning en voer de
naam van het model in.
Deze apparatuur mag in alle EU-landen worden gebruikt.
¦¦ WEEE
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in
de Europese Unie en andere Europese landen met individuele verzamelsystemen.)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische
accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van
hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de
winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval
voor verwijdering worden gemengd.
Juiste afvoer van de batterijen in dit product (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen met systemen voor batterij-inzameling)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet
samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-,
cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op
de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming
van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en
batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en
batterijen in uw omgeving.
Nederlands
75
Overige informatie
Index
A
Aan/uit-lampje
Aansluiten op een antenne
Aansluiten op een audioapparaat
Aansluiten op een AV-apparaat
Aansluiten op een pc
Aanwijzingen over elektriciteit
Aanwijzingen over gebruik
Aanwijzingen over installatie
Aanwijzingen over schoonmaak
Accessoires
Achtergr.muz
Afstandsbediening
Antenne
Anynet+
Audiobeschrijving
Auto Volume
G
12
14
18
15
19
4
7
5
7
11
61
13
27
64
36
36
B
Balans L/R
Batterijen
Beeldopties
Bron
35
13
34
21
C
Component
16
64
44
29
33
E
EPG(Electronic Programme Guide)24
Externe luidspreker
36
H
HDMI
Helderheid
Het kanaalmenu gebruiken
Het menu Kanaal
Hoofdtelefoon
Huidkleur
Installatieruimte
64
29
24
27
18
33
2
K
Kabelhouder
Kanaal
Kanalenlijst
Kleurtint
Klok
Muziek
74
36
29
34
61
Samsung MagicAngle
Scherpte
Signaalinformatie
Slaaptimer
SMART HUB
Software-upgrade
Spaarstand
Specificaties
Stand-bymodus
Symbool
Taalkeuze
Thuisbioscoop
Timer aan
Timer uit
TOOLS
Toonregeling
TV-luidspreker
29
29
45
41
47
46
42
75
12
3
43
64
42
42
3
35
36
U
USB-station
52
60
V
21
24
24
Veiligheidsvoorschriften
Versterken
Videorecorder
Video's
Volume
N
Naam wijzigen
Navigeren
Now & Next-gids
33
T
69
26
25
34
41
L
Licentie-informatie
Luidspreker selecteren
RGB-modus
S
I
4
35
16
58
36
Z
O
Ondertiteling
Optimale resolutie
F
Fijnafstemming
Filmmodus
Foto's
33
M
D
DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD
Dynamisch
Dynamisch contrast
Geavanceerde instellingen
R
43
20
Zelfdiagnose
Zwarttinten
45
33
P
PIN wijzigen
PIP (Picture in Picture)
Plug & Play
Presentatie
Problemen oplossen
43
45
14
61
70
Nederlands
76
Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van
SAMSUNG.
Land
Klantendienst
Website
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG(800-726786)
www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
GREECE
2106293100
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din reţeaua
Romtelecom, tarif local;
021.206.01.10 – din orice reţea, tarif normal
www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
BN46-00078A-01

advertisement

Key Features

  • 58.4 cm (23")
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 3 ms 250 cd/m²
  • 80 W

Related manuals

Download PDF

advertisement