Samsung | HMX-F90WP | User manual | Samsung HMX-F90WP Handleiding

Gebruiksaanwijzing
HMX-F90/HMX-F91
HMX-F900/HMX-F910
HMX-F920
Digitale camcorder
www.samsung.com/register
Gebruik voor het opnemen van films een geheugenkaart die een hogere
schrijfsnelheid ondersteunt.
- Aanbevolen geheugenkaart: 6 MB/s (klasse 6) of hoger.
Voordat u deze camcorder gebruikt
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze
gebruiksaanwijzing:
Veiligheidspictogram
WAARSCHUWING
LET OP
Betekenis
Wijst op het risico op overlijden of ernstig lichamelijk
letsel.
Wijst op een potentieel risico op lichamelijk letsel of
materiële schade.
Volg deze standaard veiligheidsrichtlijnen om
het risico op brand, explosie, elektrische schok
of lichamelijk letsel te beperken wanneer u uw
camcorder gebruikt:
Wijst op tips of referentiepagina’s die nuttig kunnen
zijn bij het werken met de camcorder.
Instellingen die zijn vereist voordat een functie wordt
gebruikt.
Deze waarschuwingssymbolen dienen om u en anderen te
beschermen tegen letsel. Volg ze nauwkeurig op. Wij raden u aan
deze informatie, nadat u deze hebt gelezen, op een veilige plaats te
bewaren om deze later eventueel te raadplegen.
VOORZORGSMAATREGELEN
Waarschuwing!
• D
eze camcorder moet altijd worden aangesloten op een geaard
stopcontact.
• De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte,
zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.
Let op
Als de batterij verkeerd is vervangen, is er gevaar voor ontploffing. Gebruik
hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype als u een andere batterij wilt
plaatsen.
2
Het apparaat wordt van het lichtnet losgekoppeld door de stekker uit het
stopcontact te halen. Het stopcontact moet daarom goed bereikbaar zijn.
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK
Informatie over deze gebruiksaanwijzing
Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Samsung Camcorder. Lees
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de camcorder
gebruikt en houdt deze bij de hand voor naslag in te toekomst.
Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen als de camcorder niet
naar behoren werkt.  pagina’s 93~102
Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de
modellen HMX-F90, HMX-F91, HMX-F900, HMX-F910 en
HMX-F920.
• Voor de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing is model
HMX-F90 gebruikt.
• De schermen in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins
afwijken van de afbeeldingen die u op het LCD-scherm ziet.
• Vormgeving en specificaties van de camcorder en andere
accessoires kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
• Lees vóór gebruik zorgvuldig de ‘Veiligheidsinformatie’ door en
gebruik het product vervolgens op correcte wijze.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor enig letsel of enige schade
die ontstaat doordat de gebruiksaanwijzing niet wordt gevolgd.
• In deze gebruiksaanwijzing wordt met ‘geheugenkaart/kaart’ een
SD, SDHC of SDXC bedoeld.
• In de beschrijvingen van functies in deze gebruiksaanwijzing
betekent een pictogram of symbool tussen haakjes dat dit op
het scherm zal worden weergegeven wanneer u de bijbehorende
functie instelt.
Bijvoorbeeld: 720X576/50p (16:9) - Submenu-item Video
Resolution (Videoresolutie)  pagina 53
Instelling
Beschrijving
Schermweergave
720X576/50p Neemt op met een resolutie van 720x576 (50p)
en een beeldverhouding van 16:9.
(16:9)
Als u 720X576/50p (16:9) instelt, wordt het bijbehorende pictogram
( ) weergegeven op het scherm.
Voordat u deze camcorder gebruikt
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende termen gebruikt:
• Met ‘scène’ wordt een stukje video bedoeld dat wordt
opgenomen vanaf het moment dat u op de knop [Opname
starten/stoppen] drukt om de opname te starten, tot aan het
moment dat u nogmaals op de knop drukt om de opname te
onderbreken.
• De termen ‘foto’ en ‘stilstaand beeld’ worden dor elkaar gebruikt
en hebben dezelfde betekenis.
Voordat u deze camcorder gebruikt
• Dit product neemt videobeelden op in de indeling H.264 (MPEG4/
AVC).
• U kunt de videobeelden die met de camcorder zijn opgenomen
met behulp van de ingebouwde software van deze camcorder
afspelen en bewerken op een PC.
• Denk eraan dat deze camcorder niet compatibel is met andere
digitale videoformaten.
• Maak altijd eerst een proefopname voordat u een belangrijke
video-opname maakt.
Speel de proefopname af om na te gaan of het beeld en geluid correct
zijn opgenomen.
• Opgenomen inhoud kan verloren gaan door verkeerd gebruik van
deze camcorder of van de geheugenkaart, enzovoort. Samsung is niet
aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het verlies van
opgenomen inhoud.
• Maak een back-up van belangrijke opnamen.
Bescherm uw belangrijke opnamen door ze naar een pc te kopiëren. We
adviseren u ook om ze vervolgens van uw pc naar andere opslagmedia
te kopiëren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de softwareinstallatie en de USB-aansluiting.
• Copyright: Deze camcorder is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk
gebruik.
Gegevens die op opslagmedia van deze camcorder worden
opgenomen met behulp van andere digitale/analoge media of
apparaten zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen, behalve voor
privé-gebruik, niet worden gebruikt zonder toestemming van de
eigenaar van het auteursrecht. Ook wanneer u voor uzelf een show,
voorstelling of tentoonstelling opneemt, raden we u dringend aan
hiervoor vooraf toestemming te vragen.
Opmerkingen over handelsmerken
• Alle handelsnamen en handelsmerken die in deze gebruiksaanwijzing
of in andere met uw Samsung-product meegeleverde documentatie
worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van de betreffende eigenaren. Bovendien zijn de symbolen “TM” en “®”
niet altijd toegevoegd in deze gebruiksaanwijzing.
• De SD-, SDHC- en SDXC-logo’s zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 en DirectX® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® en Pentium® zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Intel Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.
• AMD en Athlon™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van AMD in de Verenigde Staten en andere landen.
• Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• YouTube is een handelsmerk van Google Inc.
• Flickr is een handelsmerk van Yahoo.
• Facebook is een handelsmerk van Facebook Inc.
• Twitter is een handelsmerk van Twitter Inc.
• Picasa is een handelsmerk van Google Inc.
• Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in
de Verenigde Staten en/of in andere landen.
• HDMI, het HDMI-logo en de term
'High Definition Multimedia Interface'
zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
Gedragsregels voor opnames
• Neem geen video-opnames en foto’s van mensen zonder hun
toestemming of instemming.
• Neem geen video-opnames en foto’s op locaties waar dat niet is
toegestaan.
• Neem geen video-opnames en foto’s op privélocaties.
3
Informatie over veiligheid
De hieronder genoemde veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Volg alle aanwijzingen
zorgvuldig op.
WAARSCHUWING
Wijst op het risico op dodelijk of
ernstig lichamelijk letsel.
Verboden handeling.
Raak het product niet aan.
LET OP
Wijst op een potentieel risico
op lichamelijk letsel of materiële
schade.
Haal het product niet uit elkaar.
Haal de stekker uit het
stopcontact.
U moet deze
voorzorgsmaatregel altijd
nemen.
WAARSCHUWING
Het gebruik van de camcorder bij een
temperatuur boven 60˚C(140˚F) kan
leiden tot brand. Het blootstellen van
de batterij aan hoge temperaturen kan
leiden tot ontploffing.
Zorg ervoor dat water, metaal
en ontvlambare stoffen niet in de
camcorder of voedingsadapter kunnen
binnendringen. Dit kan namelijk leiden
tot brandgevaar.
Pas op voor zand en stof! Fijn
zand of stof in de camcorder of de
voedingsadapter kan storingen of
defecten veroorzaken.
Richt het LCD-scherm niet rechtstreeks
op de zon. Dit kan oogletsel
veroorzaken en leiden tot beschadiging
van de interne onderdelen van het
product.
Verbuig de USB-kabel niet en
beschadig de voedingsadapter niet
door deze met een zwaar voorwerp
aan te drukken. Dit kan mogelijk leiden
tot brand of elektrische schokken.
Haal de stekker van de
netvoedingsadapter niet uit het
stopcontact door aan de kabel
te trekken. Dit kan leiden tot
beschadiging van de voedingskabel.
OI
L
Zorg ervoor dat stopcontacten en
verlengsnoeren niet worden overbelast.
Dit kan ongewone warmteontwikkeling
en brand veroorzaken.
4
Gebruik geen olie! Olie in de
camcorder of de voedingsadapter kan
elektrische schokken, storingen of
defecten veroorzaken.
Informatie over veiligheid
ng
ani
cle
d
flui
Gebruik de voedingsadapter niet
als een van de kabels of draden is
beschadigd, gespleten of gebroken.
Dit kan leiden tot brand of elektrische
schokken.
Sluit de voedingsadapter niet aan,
tenzij de pennen volledig in het
stopcontact kunnen worden gestoken
en geen deel van de pennen aan
aanraking is blootgesteld.
Gooi de batterij niet in een vuur. Dit
kan een ontploffing veroorzaken.
Gebruik geen reinigingsvloeistof of
vergelijkbare chemicaliën. Spuit geen
reinigingsmiddelen op de camcorder.
Bescherm de camcorder tijdens het
gebruik of het strand, in de buurt van
een zwembad of tijdens regen tegen
water. Er bestaat gevaar op storingen
of elektrische schokken.
Houd gebruikte lithiumbatterijen en
geheugenkaarten buiten het bereik
van kinderen. Als de lithiumbatterij of
geheugenkaart door een kind wordt
ingeslikt, moet u onmiddellijk een arts
raadplegen.
Steek de stekker van de
voedingsadapter niet in het
stopcontact en haal deze niet uit het
stopcontact als u natte handen hebt.
Er bestaat gevaar op elektrische
schokken.
Sluit de voedingsadapter niet aan
wanneer u deze niet gebruikt of tijdens
onweer. Er is kans op brand.
Bij het reinigen van de voedingsadapter
koppelt u de voedingsadapter los. Er
is een kans op een storing of op een
schok.
Als de camcorder vreemde geluiden of
een vreemde geur of rook verspreidt,
moet u de voedingsadapter onmiddellijk
loskoppelen en contact opnemen
met het Samsung Servicecenter voor
assistentie. Er bestaat gevaar op brand
of persoonlijk letsel.
Wanneer er een storing bij de
camcorder optreedt, dient u
onmiddellijk de voedingsadapter of
de batterij los te koppelen van de
camcorder. Er is kans op brand of
verwondingen.
Probeer de camcorder of de
voedingsadapter niet uit elkaar te
halen, te repareren of te modificeren,
om het gevaar van brand of elektrische
schokken te vermijden.
5
Informatie over veiligheid
LET OP
Laat de camcorder, de batterij, de
voedingsadapter en andere accessoires
niet vallen en stel deze niet bloot aan
ernstige trillingen en schokken. Dit kan
storingen of letsel tot gevolg hebben.
Gebruik de camcorder niet op een statief
(niet meegeleverd) op een ondergrond
waar zich ernstige trillingen en schokken
kunnen voordoen.
Gebruik de camcorder niet in
de buurt van direct zonlicht of
verwarmingsapparatuur. Dit kan
storingen of verwondingen tot gevolg
hebben.
Laat de camcorder niet achter in
een afgesloten voertuig waarin de
temperatuur gedurende langere tijd zeer
hoog kan zijn.
Stel de camcorder niet bloot aan roet of
stoom. Dikke roet of stoom kunnen de
behuizing van de camcorder beschadigen
of storingen veroorzaken.
Gebruik de camcorder niet in de buurt van
dichte uitlaatgassen van een benzine of
dieselmotor, of corrosieve gassen zoals
waterstofsulfide. Dit kan leiden tot corrosie
van externe of interne contacten, waardoor
normale bediening onmogelijk wordt.
Stel de camcorder niet bloot aan
insecticiden. Als insecticiden in de
camcorder terechtkomen, kan het product
storingen gaan vertonen. Zet de camcorder
uit en bedek deze met vinylfolie of iets
dergelijks alvorens insecticide te gebruiken.
Stel de camcorder niet bloot aan
plotselinge temperatuurschommelingen of
vochtige ruimten. Daarnaast bestaat gevaar
op storingen of elektrische schokken bij
gebruik buitenshuis tijdens onweersbuien.
Leg de camcorder niet weg wanneer het
LCD-scherm geopend is.
Reinig de buitenkant van de camcorder
niet met benzine of thinner. De
coating van de behuizing kan hierdoor
afbladderen en ook kan de behuizing zelf
worden aangetast.
Laat het LCD-scherm niet open staan
wanneer u de camcorder niet gebruikt.
ICIDE
INSECT
Druk niet met geweld op het oppervlak
van het LCD-scherm, sla er niet op en
prik er niet in met een scherp voorwerp.
Als u teveel druk uitoefent op het LCDscherm, kan dit een ongelijkmatig beeld
veroorzaken.
6
Informatie over veiligheid
Houd de camcorder niet aan het LCDscherm vast wanneer u het apparaat
oppakt. Het LCD-scherm kan losraken,
waardoor de camcorder op de grond
kan vallen.
Gebruik de camcorder niet in de
buurt van een tv of radio: dit kan ruis
veroorzaken op het tv-scherm of in de
radio-uitzending.
Gebruik de camcorder niet in de buurt
van sterke radiogolven of magnetische
velden, zoals in de buurt van een
luidspreker of grote motor. Dit kan ruis
veroorzaken in het opgenomen beeld
en geluid.
Gebruik uitsluitend accessoires die
door Samsung zijn goedgekeurd. Het
gebruik van producten van andere
fabrikanten kan oververhitting, brand,
ontploffing, elektrische schokken en
persoonlijk letsel veroorzaken als
gevolg van abnormale werking.
Plaats de camcorder op een stabiele
ondergrond en op een plaats waar
voldoende ventilatie aanwezig is.
Bewaar belangrijke gegevens
afzonderlijk. Samsung is niet
aansprakelijk voor verlies van
gegevens.
Sluit de stekker van de
voedingsadapter alleen aan op
een stopcontact dat gemakkelijk
toegankelijk is. Als zich problemen
voordoen met het product, moet het
netsnoer worden losgekoppeld om
het apparaat volledig uit te schakelen.
Wanneer u de aan/uit-knop van het
product gebruikt, wordt het apparaat
niet volledig uitgeschakeld.
Andere fabrikanten van optionele
accessoires die compatibel zijn met
deze camcorder zijn verantwoordelijk
voor hun eigen producten. Houd
u bij het gebruik van de optionele
accessoires aan de veiligheidsvoorschriften. Samsung kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor
enige storing of het risico van brand,
elektrische schokken of schade die
ontstaat door het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires.
7
Inhoud
Voordat u deze camcorder gebruikt................... 2
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN................................................ 2
VOORZORGSMAATREGELEN....................................................... 2
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK........................ 2
Informatie over veiligheid................................... 4
Snelstartgids.................................................. 10
Informatie over uw camcorder......................... 13
UITPAKKEN.................................................................................. 13
ONDERDELEN HERKENNEN....................................................... 14
DE WEERGAVESCHERMEN HERKENNEN.................................. 16
Inleiding.......................................................... 19
DE BATTERIJ PLAATSEN/VERWIJDEREN.................................... 19
BATTERIJ OPLADEN.................................................................... 20
DE BATTERIJSTATUS CONTROLEREN........................................ 21
Standaardgebruik van de camcorder............... 24
UW CAMCORDER IN- EN UITSCHAKELEN................................. 24
NAAR DE ENERGIESPAARSTAND SCHAKELEN.......................... 24
DE TIJDZONE EN DATUM/TIJD VOOR DE EERSTE KEER
INSTELLEN.................................................................................. 25
DE GEBRUIKSMODUS INSTELLEN............................................. 26
DE INFORMATIEWEERGAVEMODUS WIJZIGEN.......................... 26
HET SNELMENU GEBRUIKEN (OK-GIDS).................................... 27
DE TAAL SELECTEREN............................................................... 29
Het opnemen voorbereiden............................ 30
8
EEN GEHEUGENKAART PLAATSEN/VERWIJDEREN
(NIET MEEGELEVERD)................................................................. 30
EEN GESCHIKTE GEHEUGENKAART SELECTEREN
(NIET MEEGELEVERD)................................................................. 31
OPNAMETIJD EN CAPACITEIT..................................................... 33
DE HANDRIEM BEVESTIGEN....................................................... 34
HET LCD-SCHERM AANPASSEN................................................ 34
Eenvoudig opnamen maken............................ 35
VIDEO’S OPNEMEN..................................................................... 35
OPNAMEN ONDERBREKEN/HERVATTEN................................... 36
FANTASTISCHE MOMENTEN MARKEREN EN VASTLEGGEN
TIJDENS HET OPNEMEN (DE FUNCTIE MIJN CLIP).................... 37
FOTO’S NEMEN........................................................................... 38
EENVOUDIGE OPNAMEN VOOR BEGINNERS
(MODUS SMART AUTO)............................................................... 39
IN-/UITZOOMEN.......................................................................... 40
DE KNOP VOOR TEGENLICHTCOMPENSATIE GEBRUIKEN....... 41
Eenvoudig afspelen........................................ 42
DE AFSPEELMODUS WIJZIGEN.................................................. 42
FILMBEELDEN AFSPELEN........................................................... 43
MIJN CLIP AFSPELEN................................................................. 45
DE FUNCTIE SMART BGM (ACHTERGRONDMUZIEK)
GEBRUIKEN................................................................................. 45
FANTASTISCHE MOMENTEN MARKEREN EN VASTLEGGEN
TIJDENS HET AFSPELEN VAN VIDEO’S...................................... 46
FOTO’S WEERGEVEN................................................................. 47
ZOOMEN TIJDENS HET AFSPELEN VAN FOTO’S....................... 48
De menuonderdelen gebruiken....................... 49
WERKEN MET MENU’S............................................................... 49
MENUOPTIES.............................................................................. 50
Geavanceerde opnamefuncties....................... 52
iSCENE........................................................................................ 52
Video Resolution (Videoresolutie).................................................. 53
Photo Resolution (Fotoresolutie)................................................... 54
Inhoud
White Balance (Witbalans)............................................................ 54
Face Detection (Gezichtsherkenning)............................................ 56
EV (BELICHTINGSWAARDE)........................................................ 57
C.Nite (K.Nacht)............................................................................ 58
Focus (Scherpstellen)................................................................... 58
Anti-Shake(HDIS) (Anti-tril(HDIS)).................................................. 60
Digital Special Effect (Digitaal speciaal effect)................................ 61
Zoom Type (Type zoom)................................................................ 62
Cont. Shot (Cont.opn.)................................................................. 63
Time Lapse REC (Intervalopname)................................................ 64
Guideline (Hulplijn)........................................................................ 66
PC Software (Pc-software)............................................................ 79
Format (Formatteren).................................................................... 80
Default Set (Stand.inst)................................................................. 80
Language..................................................................................... 80
Open source licences (Open bron-licenties).................................. 80
Geavanceerde afspeelfuncties........................ 67
KOPIËREN (DUBBEN) NAAR VIDEORECORDERS OF DVD-/
HDD-RECORDERS...................................................................... 84
Thumbnail View Option (Miniatuurweergave)................................. 67
PlayOption (Afspeeloptie).............................................................. 68
Smart BGM Option (Achtergrondmuziek kiezen)........................... 68
Delete (Wissen)............................................................................. 70
Delete My Clip (My Clip verwijderen)............................................. 71
Protect (Beveiligen)....................................................................... 72
Share Mark (Mark. delen).............................................................. 73
Slide Show (Dia-show).................................................................. 74
File Info (Bestandsinfo).................................................................. 74
Andere instellingen......................................... 75
Storage Info (Opslaginfo).............................................................. 75
File No. (Best.nr)........................................................................... 75
Date/Time Set (Datum/tijd inst)..................................................... 76
Date/Time Display (Datum/tijd tonen)............................................ 76
LCD Brightness (LCD-helderheid)................................................. 77
Auto LCD Off (Auto LCD uit)......................................................... 77
Beep Sound (Pieptoon)................................................................. 78
Shutter Sound (Sluitertoon)........................................................... 78
Auto Power Off (Autom. uit).......................................................... 79
Aansluiten op een TV...................................... 81
AANSLUITEN OP EEN HD-TV...................................................... 81
AANSLUITEN OP EEN GEWONE TV............................................ 82
WEERGAVE OP EEN TV-SCHERM............................................... 83
Video’s kopiëren (dubben)............................... 84
Gebruik met een Windows-computer.............. 85
MOGELIJKHEDEN MET EEN WINDOWS-COMPUTER................ 85
HET PROGRAMMA INTELLI-STUDIO GEBRUIKEN...................... 86
UW VIDEO’S RECHTSTREEKS UPLOADEN NAAR YouTube!....... 90
ALS EEN VERWISSELBAAR OPSLAGAPPARAAT GEBRUIKEN... 91
Problemen oplossen....................................... 93
WAARSCHUWINGSINDICATORS EN MELDINGEN...................... 93
SYMPTOMEN EN OPLOSSINGEN............................................... 96
Onderhoud en aanvullende informatie............ 103
ONDERHOUD............................................................................ 103
MET DE CAMCORDER NAAR HET BUITENLAND...................... 104
WOORDENLIJST........................................................................ 105
Specificaties................................................. 106
9
Snelstartgids
In deze snelstartgids worden het standaardgebruik en de functies van uw camcorder uitgelegd. Raadpleeg de referentiepagina’s voor meer
informatie.
STAP 1: Aan de slag
STAP 2: Opnemen met uw camcorder
1
Plaats de batterij in de uitsparing. pagina 19
1
Open het LCD-scherm en druk op de knop [Aan/uit ( )] om
de camcorder aan te zetten.
• Stel de schakelaar voor [openen/sluiten] van de lenskap in
op open ( ). pagina 15
2
Laad de batterij helemaal op. pagina 20
3
Plaats de geheugenkaart in de camcorder. pagina 30
2
Als u video’s wilt opnemen, drukt u op de knop [Opname
starten/stoppen] en als u foto’s wilt maken, drukt u op de
knop [PHOTO]. pagina’s 35, 38
CAR
D
knop [Opname
starten/stoppen]
CAR
D
10
knop [Opname
starten/stoppen]
Snelstartgids
STAP 3: Video’s of foto’s weergeven
Weergeven op een TV
Video’s en foto’s op het LCD-scherm bekijken
U kunt gedetailleerde video’s van uitstekende kwaliteit op de
aangesloten televisie bekijken.  pagina’s 81~83
U kunt de gewenste opnamen snel vinden met behulp van de
index voor miniatuurweergave.
CARD
CARD
STAP 4: (Op)genomen video’s / foto’s opslaan
1
Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus ( selecteren.
2
Selecteer het miniatuurweergavescherm voor video’s of foto’s
met behulp van de [Zoom]-hendel.
3
Gebruik de knop [Besturing (Omhoog/Omlaag/Links/
Rechts)] om de gewenste video’s te selecteren en druk
vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
) te
Met het programma Intelli-studio, dat is ingebouwd in uw
camcorder, kunt u video’s en foto’s op uw computer importeren
en deze video’s en foto’s bewerken of delen met uw vrienden en
familieleden. Zie pagina’s 86~89 voor meer informatie.
CARD
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
11
Snelstartgids
Video’s en foto’s naar uw computer overzetten en
weergeven
1
2
Start het programma Intelli-studio door de camcorder via een
USB-kabel op uw PC aan te sluiten.
• Een nieuw scherm voor het opslaan van bestanden wordt
weergegeven in het hoofdvenster van Intelli-studio. Klik
op Yes (Ja). De uploadprocedure wordt uitgevoerd en het
volgende pop-upvenster verschijnt.
De nieuwe bestanden worden opgeslagen op uw PC en
geregistreerd onder Contents Manager in het programma
Intelli-studio.
• U kunt de bestanden ordenen op basis van verschillende
criteria zoals Gezicht, Datum, enz.
Contents Manager
Opgeslagen bestanden op uw PC
Video’s/foto’s delen op websites
Deel uw inhoud met iedereen door foto’s en video’s met één klik
direct naar de website te uploaden.
Klik op Share ( )  Upload (Uploaden) in de browser.
pagina 89
Intelli-studio wordt automatisch op de pc uitgevoerd zodra
de camcorder is aangesloten op de Windows-computer
(wanneer u opgeeft PC Software:On (Pc-software:Aan)).
pagina 79
STAP 5: Video’s of foto’s wissen
Wanneer het opslagmedium van de camcorder vol is, kunt u geen
nieuwe video’s of foto’s opslaan. Verwijder de naar een computer
gekopieerde video’s of foto’s van het opslagmedium. U kunt
vervolgens nieuwe video’s of foto’s opslaan op de vrijgemaakte
ruimte op het opslagmedium.
knop [MODE]  de afspeelmodus ( Delete (Wissen) pagina 70
12
Mapstructuur op uw PC
3
U kunt dubbelklikken op het bestand dat u wilt afspelen.
)  knop [MENU] 
Informatie over uw camcorder
UITPAKKEN
Uw accessoires controleren
Uw nieuwe camcorder wordt geleverd met de volgende accessoires.
Als een van deze items ontbreekt in de verpakking, moet u contact
opnemen met de klantenservice van Samsung.
Modelnaam
Ingebouwd
geheugen
Lens
HMX-F90
HMX-F91
HMX-F900
HMX-F910
HMX-F920
-
52x (optisch),
70x (Intelli),
130x (digitaal)
De vorm is dezelfde voor alle modellen. Alleen de kleur verschilt.
De exacte vorm van elk item kan variëren afhankelijk van het model.
De inhoud kan variëren, afhankelijk van het land.
U kunt onderdelen en accessoires aanschaffen in overleg met uw
plaatselijke Samsung-dealer. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor
verminderde levensduur van een batterij of storingen als gevolg van
niet-toegestaan gebruik van accessoires zoals de voedingsadapter
of de batterijen.
• De geheugenkaart is niet bijgeleverd. Zie pagina 31 voor compatibele
geheugenkaarten voor uw camcorder.
Batterijen
Voedingsadapter
Audio/videokabel
Snelstartgids
USB-kabel
Optioneel
Micro-HDMI-kabel
Draagtas
Batterijoplader
Geheugenkaart/
Geheugenkaartadapter
•
•
•
•
13
Informatie over uw camcorder
ONDERDELEN HERKENNEN
Voor- & Linkeraanzicht
1
8
9
10 11
1
Lens
2
Knop MENU
3
Knop besturing (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts/OK)/
Knop Zoomen (T/W)
4
Knop Opname starten/stoppen
5
LCD-scherm
6
Klepje aansluiting/geheugenkaart
ⓐ USB-aansluiting ( )
ⓑ Insteekgleuf voor geheugenkaart (
ⓒ AV-aansluiting ( )
ⓓ CHG (opladen) indicator
)
ⓔ HDMI-aansluiting (
12
2
3
4
5
6
7
7
Ingebouwde luidspreker
8
Knop Display (Weergave) (
9
Knop (
10
Knop Tegenlichtcompensatie ( ) /
Knop SMART BGM (Achtergrondmuziek)
11
Knop SMART AUTO ( 12
Knop Aan/Uit ( )
)
)
) onderbreken/hervatten van opname
CA
RD
ⓐⓑⓒⓓ ⓔ
14
) / Knop Delen ( )
Informatie over uw camcorder
Rechter-/ bovenaanzicht & Onderaanzicht
Achter
1
2
9
3
1
7
2
6
3
4
5
8
1
Modusindicator
: Opnamemodus (Video/Foto)
: Afspeelmodus
Knop PHOTO / Toets My Clip
2
Knop Opname starten/stoppen
4
Handriem
3
Insteekgleuf voor batterijen
5
Haak handriem
6
Schakelaar lenskap open (
7
Interne microfoon
8
Deblokkeringsschakelaar voor batterij (BATT.)
9
Statiefbevestiging
1
Knop MODE
2
Zoom (T/W) hendel
3
Bedek de interne microfoon en de lens niet tijdens een opname.
) / dicht (
)
15
Informatie over uw camcorder
DE WEERGAVESCHERMEN HERKENNEN
De beschikbare functies zijn afhankelijk van de geselecteerde gebruiksmodus en er worden, afhankelijk van de instellingswaarden,
verschillende indicatoren weergegeven.
• Dit On Screen Display (OSD) wordt uitsluitend weergegeven in de modus Opnemen (
) te selecteren. pagina 26
• Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
).
Opnamestand voor videobeelden en foto’s
STBY
0:00:00
[220Min]
1 Sec/ 24 Hr
9999
Linkerkant van het LCD-scherm
Indicator
/
1/50
+0.3
01/JAN/2013 00:00
16
• Deze camcorder kent één gecombineerde
opnamestand voor het opnemen van
video- en foto’s. U kunt dus eenvoudig
videobeelden en foto’s opnemen zonder dat
u naar de corresponderende opnamestand
hoeft over te schakelen.
• De OSD-indicators zijn gebaseerd op een
geheugencapaciteit van 16 GB (SDHCgeheugenkaart).
• Functies die zijn gemarkeerd met een blijven
niet bewaard bij het opnieuw opstarten van de
camcorder.
• De indicatoren en de volgorde waarin ze worden
afgebeeld kunnen zonder voorafgaand bericht
zijn gewijzigd voor betere prestaties.
• Het totale aantal foto’s dat u kunt maken wordt
berekend op basis van de beschikbare ruimte
op het opslagmedium.
• Het aantal foto’s dat maximaal op de OSD kan
worden opgenomen is 9999.
STBY /  / / 0:00:00 [220Min]
Betekenis
Betekenis
Opslagmedia (Geheugenkaart)
Gebruiksstatus (standby/
opnemen/ pauzeren/foto’s maken)
Teller (filmopnametijd, resterende
opnametijd)
Batterij-informatie.
(resterende batterijlading)
Time Lapse REC
(Intervalopname )
My Clip
9999
Indicator
Opnamemodus (Video/Foto)
iSCENE / Smart Auto
/
Rechterkant van het LCD-scherm
Opnameteller (aantal foto’s dat in
totaal kan worden genomen)
White Balance (Witbalans)
Handmatig scherpstellen
1/50
K.Nacht
+0.3
EV (Belichtingswaarde)
Zoom (optical zoom/intelli zoom/
digital zoom (Optische zoom/
Intelli-Zoom/ Digitale zoom))
Digital Special Effect
(Digitaal speciaal effect)
01/JAN/2013 00:00 Date/Time Display (Datum/tijd tonen)
,
Beeldresolutie foto, Beeldresolutie
video
Anti-Shake(HDIS) (Anti-tril(HDIS))
Tegenlichtcompensatie
Continu-opname
Face Detection
(Gezichtsherkenning)
Informatie over uw camcorder
• Dit On Screen Display (OSD) wordt alleen weergegeven in de modus Video afspelen (
) te selecteren. pagina 26
• Druk op de knop [MODE] om de modus Afspelen (
).
Gebruiksstand Film afspelen: Miniatuurweergave
Bovenkant van het LCD-scherm
Normal
0:00:55
1/10
Indicator
Betekenis
Midden van het LCD-scherm
Indicator
0:00:55
Opnametijd
Opslagmedia (Geheugenkaart)
1/10
Huidig bestand/Totaal aantal
bestanden
Beveiligen
Batterij-informatie.
(resterende batterijlading)
Photo
Move
Play
Betekenis
Gebruiksstand Film afspelen
Share Mark (Mark. delen)
My Clip
Onderkant van het LCD-scherm
Indicator
Bestandsfout
Betekenis
Schuifbalk
Knop Gids
Gebruiksstand Film afspelen: Enkele weergave
Bovenkant van het LCD-scherm
0:00:00/0:00:55
Indicator
Indicator
Share Mark (Mark. delen)
Gebruiksstand Film afspelen
Beveiligen
Opslagmedia (Afspelen/Pauze/
/ / / Zoeken tijdens afspelen)
Tijdcode (Verstreken tijd /
0:00:00/0:00:55
Opgenomen tijd)
Thumbnail View
100-0001
Opslagmedia (Geheugenkaart)
Batterij-informatie.
(resterende batterijlading)
Afspeeloptie
Filmbeeldresolutie
Betekenis
My Clip
Betekenis
Snelmenu
Onderkant van het LCD-scherm
Indicator
Betekenis
Knop Gids
100-0001
Bestandsnaam (bestandsnummer)
17
Informatie over uw camcorder
• Dit On Screen Display (OSD) wordt alleen weergegeven in de modus Foto afspelen (
) te selecteren. pagina 26
• Druk op de knop [MODE] om de modus Afspelen (
).
Foto afspelen: Miniatuurweergave
Bovenkant van het LCD-scherm
Normal
1/10
Indicator
Betekenis
Midden van het LCD-scherm
Indicator
Betekenis
Foto afspelen
Opslagmedia (Geheugenkaart)
1/10
Batterij-informatie.
(resterende batterijlading)
Movie
Move
Play
Beveiligen
Bestandsfout
Onderkant van het LCD-scherm
Indicator
Huidige foto/Totaal aantal
genomen foto’s
Betekenis
Schuifbalk
Knop Gids
Foto afspelen: Enkele weergave
Bovenkant van het LCD-scherm
1/10
Indicator
1/10
Thumbnail View
100-0001
Betekenis
Betekenis
Beveiligen
Diapresentatie
Snelmenu
Huidige foto/Totaal aantal
genomen foto’s
Opslagmedia (Geheugenkaart)
Batterij-informatie.
(resterende batterijlading)
18
Indicator
Foto afspelen
Fotoresolutie
Onderkant van het LCD-scherm
Indicator
Betekenis
Knop Gids
100-0001
Bestandsnaam (bestandsnummer)
Inleiding
DE BATTERIJ PLAATSEN/VERWIJDEREN
De batterij plaatsen
Schuif de batterij in de batterijsleuf totdat deze zachtjes vastklikt.
• Zorg er bij het plaatsen van de batterij voor dat het SAMSUNGlogo naar voren wijst, zoals aangegeven in de afbeelding.
De batterij verwijderen
1
Duw de schakelaar [BATT (Batterijvergrendeling)] voorzichtig
in de aangegeven richting, zoals in de afbeelding wordt getoond,
om de batterij te verwijderen.
2
Druk de batterij omlaag en til deze omhoog om de batterij
naar buiten te trekken in de richting die in de afbeelding wordt
weergegeven.
[BATT (Batterijvergrendeling)]
schakelaar
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen. Gebruik geen batterijen van andere fabrikanten. Als u dit niet doet, bestaat er gevaar voor
oververhitting, brand of explosie.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van nietgoedgekeurde batterijen.
• Bewaar de batterij apart van de geheugencamcorder wanneer u deze niet gebruikt.
• Het is raadzaam een of meer reservebatterijen aan te schaffen zodat u de camcorder doorlopend kunt gebruiken.
19
Inleiding
BATTERIJ OPLADEN
1
Plaats de batterij in de geheugencamcorder. pagina 19
U kunt de batterij opladen met de USB-kabel en voedingsadapter.
2
Open het klepje van de aansluitingen van het apparaat.
3
Laad de batterij op met de USB-kabel en voedingsadapter.
• Het indicatielampje voor het opladen (CHG-lampje) begint te
branden en het opladen begint. Zodra de batterij volledig is
opgeladen, wordt het indicatielampje voor het opladen (CHGlampje) groen. pagina 21
Zorg ervoor dat u de bijgeleverde USB-kabel of voedingsadapter
gebruikt voor het opladen van de batterij. Als u een andere
voedingsadapter gebruikt voor de camcorder, werkt deze mogelijk
niet naar behoren of wordt de batterij mogelijk niet opgeladen.
Dit kan ook resulteren in elektrische schokken of brand.
De batterij opladen met een voedingsadapter
CARD
Opladen door aansluiting op een pc
CARD
20
• In koude omstandigheden kan het opladen van de batterij langer duren, en
mogelijk wordt de volle lading niet bereikt (groene indicatielampje gaat niet
branden).
• Controleer dat zich geen vreemde stoffen op de stekker of in het
stopcontact bevinden op het moment dat u de voedingsadapter aansluit
op de camcorder.
• Plaats het apparaat bij gebruik van de voedingsadapter in de buurt van
het stopcontact. Als zich een storing voordoet bij het gebruik van de
camcorder, haalt u onmiddellijk de stekker van de voedingsadapter uit het
stopcontact.
• Gebruik de voedingsadapter niet op een plek met weinig ruimte,
bijvoorbeeld tussen meubelstukken.
• Schakel de camcorder uit voordat u de voedingsadapter loskoppelt.
Anders zouden het opslagmedium en de gegevens kunnen worden
beschadigd.
• Als u binnenshuis opnamen maakt en een stopcontact beschikbaar is, is het
handig de voedingsadapter te gebruiken in plaats van de batterij.
• Het is raadzaam de batterij op te laden op een plaats met een
omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C.
• Zelfs als de stroom is ingeschakeld, wordt de batterij nog steeds opgeladen met
de voedingsadapter of de USB-kabel. Als de stroom is ingeschakeld, duurt het
opladen echter langer. Het wordt aanbevolen om de camcorder uitgeschakeld
te laten tijdens het opladen.
• De camcorder kan niet werken op alleen USB-voeding. Gebruik de
voedingsadapter of batterij om de camcorder van stroom te voorzien.
• Als u de camcorder gebruikt tijdens het opladen van de batterij, kan dit langer
duren.
• In sommige landen is een netvoedingsadapter vereist. Koop, indien nodig, een
netvoedingsadapter bij uw plaatselijke Leverancier.
Inleiding
DE BATTERIJSTATUS CONTROLEREN
U kunt de status van het opladen en de resterende batterijcapaciteit
controleren.
Batterijstatusweergave
De batterijstatusweergave geeft aan hoever de batterij nog is
opgeladen.
De status van het opladen controleren
STBY
De kleur van het CHG-lampje geeft de status van de voeding of het
opladen aan.
[220Min]
9999
Indicatie
batterijlading
Status
Melding
Geheel opgeladen
-
75%~50%
-
50%~25%
-
25%~5%
-
CAR
D
Indicatielampje voor het opladen (CHG-lampje)
Status
laden
Kleur lampje
Bezig met
opladen
(oranje)
Geheel opgeladen
(groen)
Fout
(oranje knippert)
-
minder dan 5%
-
Helemaal leeg (lampje knippert): de camcorder zal
zichzelf binnen korte tijd uitschakelen.
Vervang de batterij zo spoedig mogelijk.
-
De camcorder zal na 3 seconden
worden uitgeschakeld.
Low
battery
(Batterij
bijna leeg)
De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een volledig opgeladen
batterij bij een gemiddelde temperatuur. Een lage omgevingstemperatuur
kan de gebruiksduur beïnvloeden.
21
Inleiding
Beschikbare gebruikstijd voor de batterij
Batterijtype
IA-BP105R
IA-BP210R
De batterij opladen met een voedingsadapter
circa 160 min.
circa 300 min.
Opladen door aansluiting op een pc
circa 160 min.
circa 300 min.
Oplaadtijd
Resolutie
HD
SD
HD
SD
Opnameduur
circa 100 min.
circa 80 min.
circa 200 min.
circa 160 min.
Afspeeltijd
circa 200 min.
circa 400 min.
• Oplaadtijd: tijd in minuten voor het volledig opladen van een geheel lege batterij, bij benadering.
• Opname-/afspeeltijd: beschikbare tijd wanneer de batterij volledig is opgeladen, bij benadering.
• De tijd is alleen bedoeld als referentie. De bovenstaande cijfers zijn gemeten in de testomgeving van Samsung en kunnen variëren per
gebruiker en situatie.
• De opname- en afspeeltijd worden korter wanneer u de camcorder bij lage temperaturen gebruikt.
• Wij adviseren de voedingsadapter te gebruiken tijdens het gebruik van de functie Time Lapse (Interval)-opname.
Doorlopende opname (zonder zoom)
De maximale opnameduur van de camcorder in de tabel betreft de
beschikbare opnametijd wanneer de camcorder in de opnamestand
staat en geen andere functies worden gebruikt nadat de opname is
gestart.
De batterij wordt mogelijk 1,5 keer sneller ontladen dan hier wordt
aangegeven als u de functies voor opname starten/stoppen, de
zoomfunctie en de afspeelfunctie gebruikt.
Zorg voor extra batterijen en houd daarbij rekening met een
daadwerkelijke opnametijd van 60% van de bovenstaande tijden.
22
Werken met een netvoedingsadapter
Tijdens het opnemen en afspelen met de camcorder binnenshuis
is het is raadzaam de voedingsadapter te gebruiken voor de
stroomvoorziening van de camcorder. Sluit de netvoedingsadapter
op dezelfde wijze aan als tijdens het opladen van de batterij.
pagina 20
• De oplaadtijd hangt af van de resterende batterijlading.
• Afhankelijk van de specificaties van de computer kan de oplaadtijd
langer uitvallen.
Inleiding
Over de batterij
• Eigenschappen van de batterij
Een lithiumbatterij is klein van formaat en heeft een hoge
capaciteit. Een lage omgevingstemperatuur (beneden 10Cº)
kan de levensduur ervan verkorten en de juiste werking ervan
beïnvloeden. Bewaar in dat geval de batterij in uw zak om deze
warm te maken voordat u hem in de camcorder plaatst.
• Bewaar de batterij na gebruik apart.
- Als de batterij in de camcorder wordt bewaard, wordt ook
wanneer de camcorder is uitgeschakeld een kleine hoeveelheid
batterijvermogen verbruikt.
- Als de batterij lang in de camcorder wordt gelaten, raakt deze
uiteindelijk leeg. De batterij kan dan niet meer worden gebruikt,
zelfs als deze wordt opgeladen.
- Als de batterij langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de
batterij elke 3 maanden volledig opladen en vervolgens met
behulp van uw camcorder volledig ontladen om ervoor te
zorgen dat de batterij naar behoren blijft functioneren.
• Houd een extra batterij bij de hand wanneer u de camcorder
buitenshuis gebruikt.
- Door op de lage temperatuur kan de opnametijd lager uitvallen.
- Neem de meegeleverde USB-kabel en voedingsadapter mee
als u op reis bent om de batterij te kunnen opladen.
• Mocht de batterij vallen, controleer dan of het aansluitpunt is
beschadigd.
- Als u een batterij met beschadigd aansluitpunt in de
camcorder plaatst, kan de camcorder hierdoor beschadigd
raken.
• Verwijder de batterij en geheugenkaart uit de camcorder en
koppel de voedingsadapter los na gebruik.
- Bewaar de batterij op een stabiele, koele en droge plaats.
(Aanbevolen temperatuur: 15ºC- 25ºC, aanbevolen
luchtvochtigheid: 40%~ 60%)
- Een te hoge of te lage temperatuur kan de levensduur van de
batterij verkorten.
- De aansluitpunten van de batterij kunnen gaan roesten of
defect raken als de batterij wordt bewaard op een rokerige of
stoffige plaats.
• Breng een verbruikte batterij naar een inzamelpunt.
• De levensduur van de batterij is beperkt.
- Wanneer de gebruikstijd na volledig opladen korter wordt,
nadert de batterij het eind van zijn levensduur. Vervang de
batterij door een nieuwe.
- De levensduur van de batterij kan afhankelijk zijn van de
opslag- en gebruiksomstandigheden.
23
Standaardgebruik van de camcorder
UW CAMCORDER IN- EN UITSCHAKELEN
1
Open het LCD-scherm en druk op de knop [Aan/uit ( )] om de
camcorder aan te zetten.
• Stel de schakelaar voor [openen/sluiten] van de lenskap in
op open ( ).
2
U kunt de camcorder uitschakelen door op de knop
[Aan/uit ( )] te drukken.
NAAR DE ENERGIESPAARSTAND
SCHAKELEN
Wanneer u de camcorder langere tijd wilt gebruiken, kunt u met de
volgende functies voorkomen dat er onnodig stroom wordt gebruikt.
Slaapstand
De camcorder wordt in de slaapstand gezet wanneer het LCDscherm wordt gesloten. Wanneer de camcorder vervolgens langer
dan 20 minuten inactief blijft, wordt deze uitgeschakeld. Als echter
Auto Power Off (Autom. uit) is ingesteld op 5 min, wordt de
camcorder na 5 minuten uitgeschakeld.
Als u in de slaapstand het LCD-scherm opent, wordt de slaapstand
beëindigd en schakelt de camcorder terug naar de laatst gebruikte
gebruiksmodus.
LCD-scherm wordt gesloten
LCD-scherm
Aan/Uit ( )-knop
Wanneer de camcorder is ingeschakeld, werkt de zelfdiagnosefunctie.
Als een waarschuwing verschijnt, kunt u “Waarschuwingsindicators en
meldingen” raadplegen (pagina’s 93~95) en de benodigde stappen
nemen.
De camcorder de eerste keer gebruiken
24
Wanneer u uw product de eerste keer gebruikt of deze opnieuw
instelt, verschijnt als eerste het scherm voor het instellen van datum
en tijd. Stel de datum en tijd in. pagina 25
<Slaapstand>
Na 20 minuten
<Uitschakelen>
• De energiespaarstand werkt niet in de volgende situaties:
- Tijdens opnemen, afspelen of het weergeven van een diashow.
- Wanneer het LCD-scherm is geopend.
• In de energiespaarstand gebruikt de camcorder minder
batterijspanning. Wanneer u de camcorder echter voor een langere
periode wilt gebruiken, is het raadzaam deze uit te schakelen door
de knop [Aan/Uit ( )] in te drukken wanneer u het apparaat niet
gebruikt.
Standaardgebruik van de camcorder
DE TIJDZONE EN DATUM/TIJD VOOR DE
EERSTE KEER INSTELLEN
Interne oplaadbare batterij
Stel de datum en de tijd in wanneer u dit product voor het eerst
gebruikt.
• De camcorder beschikt over een interne oplaadbare batterij om de
datum- en tijdinstellingen bij te houden, zelfs wanneer het apparaat is
uitgeschakeld.
• Zodra de batterij leeg is, worden alle vorige waarden voor datum/tijd
teruggezet naar standaardinstellingen en dient u de interne oplaadbare
batterij opnieuw op te laden. Vervolgens kunt u de datum/tijd opnieuw
instellen.
De interne oplaadbare batterij opladen
1
Open het LCD-scherm en druk
op de knop [Aan/uit ( )] om de
camcorder aan te zetten.
• Het venster Date/Time Set
(Datum/tijd inst.) verschijnt.
• De interne batterij wordt altijd opgeladen wanneer de camcorder
is aangesloten op de voedingsadapter, of wanneer de batterij is
aangesloten.
• Als u de camcorder niet aansluit op de voedingsadapter of als u de
batterij gedurende ongeveer 48 uur niet gebruikt, wordt de interne
batterij volledig ontladen. In dat geval kunt u de interne batterij opladen
door deze ongeveer 12 uur lang aan te sluiten op de meegeleverde
USB-kabel en voedingsadapter.
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
2
Selecteer de datum en de
tijdinformatie en wijzig de instellingswaarden door op de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)] te gebruiken.
3
Zorg dat de klok juist is ingesteld en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
Move
OK
• Het jaar kan worden ingesteld tot 2037.
• Stel de weergave Date/Time Display (Datum/tijd tonen) in op On.
pagina 76
• Nadat ze zijn ingesteld, worden de datum en tijd automatisch
opgenomen op een daarvoor bestemd gedeelte van het
opslagmedium.
25
Standaardgebruik van de camcorder
DE GEBRUIKSMODUS INSTELLEN
Door meermalen op de knop [MODE] te drukken, kunt u
achtereenvolgens de diverse modi selecteren.
)  Afspeelmodus ( )
Opnamemodus (
• Steeds wanneer u van gebruiksmodus wisselt, licht de indicator
van de gekozen modus op.
Modus
Pictogram
Functies
DE INFORMATIEWEERGAVEMODUS
WIJZIGEN
U kunt schakelen tussen twee informatieweergavemodi.
Raak de knop [Display (
)] aan.
• U wisselt hiermee tussen de volledige en minimale weergave.
STBY
[220Min]
STBY
9999
Opnamemodus
Films of foto’s opnemen
Afspeelmodus
Voor het afspelen van video’s of foto’s.
Deze camcorder heeft één opnamemodus voor zowel film- als fotoopnamen. U kunt eenvoudig films of foto’s in dezelfde modus opnemen
zonder dat u tussen modi hoeft te schakelen.
26
<Volledige weergavemodus> <Minimale weergavemodus>
• Er verschijnen wellicht waarschuwingsindicators en meldingen,
afhankelijk van de omstandigheden waaronder wordt opgenomen.
)] in het menuscherm wordt uitgeschakeld.
• De knop [Display (
Standaardgebruik van de camcorder
HET SNELMENU GEBRUIKEN (OK-GIDS)
2
In het snelmenu (OK-gids) vindt u de meest gebruikte functies voor
de geselecteerde modus. Met de knop [Besturing (OK)] kunt u een
snelmenu op het scherm oproepen met veelgebruikte opties.
Bijvoorbeeld: EV (Exposure Value) instellen in de modus Film
opnemen via het snelmenu (OK-gids).
3
1
Druk op de knop [Besturing (OK)]
in de modus STBY.
• Het snelmenu (OK-gids) wordt
weergegeven.
STBY
[220Min]
9999
Druk op de knop [Besturing
(Links)] om de modus EV te
selecteren.
• Druk op de knop [Besturing
(Links/Rechts)] om de
belichting bij te stellen terwijl u
het beeld op het LCD-scherm
bekijkt.
STBY
[220Min]
9999
EV
0.0
Druk op de knop [Besturing (OK)]
STBY
[220Min]
9999
om uw keuze te bevestigen.
• Druk op [Besturing (OK)] om
het snelmenu af te sluiten.
+1.0
• De belichtingsinstellingen
worden toegepast en de
indicator
( ) en de ingestelde waarde worden weergegeven.
• Het snelmenu (OK-gids) kan niet worden gebruikt bij gebruik van de
SMART AUTO-stand.
• In de bovenstaande instructie wordt een voorbeeld weergegeven
van het instellen van de EV-stand in de opnamemodus. De
instellingsprocedure kan per menu-item verschillen.
• Het snelmenu wordt kort weergegeven. Het snelmenu wordt
opnieuw weergegeven wanneer u op de knop [Besturing (OK)]
drukt.
27
Standaardgebruik van de camcorder
Snel functies gebruiken met de knoppen voor besturing
Knop
Opnamemodus (
OK
- Het snelmenu openen
- Selectie bevestigen
- Snelmenu afsluiten
)
Afspelen (
Film afspelen (
)
)
Foto afspelen ( )
Menuselectie
Bevestigt selectie
- Het snelmenu openen
- Afspelen / Pauze
- Het snelmenu openen
- Afspelen met zoom
- iSCENE
- Zoom (tele)
Verhoogt het volume
-
De cursor gaat
omhoog
- Scherpstellen
- Zoom (breed)
Volume wordt verlaagd
-
De cursor gaat omlaag
EV
- Zoeken tijdens afspelen RPSsnelheid (Reverse Playback
Search): x2→x4→x8→x16
- Vorige overslaan
Vorig beeld
Naar het vorige menu
gaan
Face Detection
(Gezichtsherkenning)
- Zoeken tijdens afspelen FPSsnelheid (Forward Playback
Search): x2→x4→x8→x16
- Volgende overslaan
Volgend beeld
Naar het volgende
menu gaan
OMHOOG
OMLAAG
LINKS
RECHTS
28
Standaardgebruik van de camcorder
DE TAAL SELECTEREN
U kunt de taal selecteren die in het schermmenu wordt
weergegeven.
1
2
3
4
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen).
Druk op de knop [Besturing
(Omhoog/Omlaag)] om Language
te selecteren en druk vervolgens
op [Besturing (OK)].
Druk op de knop [Besturing
(Omhoog/Omlaag)] om
de gewenste OSD-taal te
selecteren en druk vervolgens op
[Besturing (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Format
Default Set
Language
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Format
Default Set
English
한국어
Français
Language
Exit
Druk op de knop [MENU] om het menu te verlaten.
• De OSD-taal wordt vernieuwd en de informatie wordt in de
geselecteerde taal weergegeven.
• De taalopties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
• De geselecteerde taal blijft behouden, zelfs zonder batterij.
• De indeling voor datum en tijd kan wellicht veranderen, afhankelijk
van de geselecteerde taal.
29
Het opnemen voorbereiden
EEN GEHEUGENKAART PLAATSEN/VERWIJDEREN (NIET MEEGELEVERD)
CAR
D
CAR
D
Een geheugenkaart plaatsen
Een geheugenkaart verwijderen
1
Schakel de camcorder uit.
1
Schakel de camcorder uit.
2
Open de klep van de geheugenkaart zoals weergegeven in de
afbeelding.
2
Open de klep van de geheugenkaart zoals weergegeven in de
afbeelding.
3
Schuif de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart zachtjes
vastklikt.
• Plaats de geheugenkaart met de aansluitpunten naar boven
in de camcorder, zoals in de afbeelding wordt getoond.
3
Druk voorzichtig op de geheugenkaart om deze te verwijderen.
4
Trek de geheugenkaart uit de sleuf en sluit het klepje.
4
Sluit het klepje.
• Schakel de camcorder uit om gegevensverlies te voorkomen. Doe dit door op de knop [Aan/Uit ( )] te drukken voordat u de geheugenkaart plaatst of
verwijdert.
• Let op dat u niet te hard op de geheugenkaart drukt. De geheugenkaart kan er wellicht plotseling uitspringen.
• Als u de geheugenkaart uit de camcorder neemt terwijl deze aan staat, schakelt de camcorder zichzelf uit.
30
De camcorder ondersteunt uitsluitend SD-, SDHC- en SDXC-kaarten.
De compatibiliteit met de camcorder kan variëren, afhankelijk van de fabrikant en het type geheugenkaart.
Het opnemen voorbereiden
EEN GESCHIKTE GEHEUGENKAART
SELECTEREN (NIET MEEGELEVERD)
Compatibele geheugenkaarten
• U kunt SD-, SDHC- en SDXC-kaarten gebruiken in deze camcorder. Het
wordt aanbevolen een SDHC-kaart te gebruiken. De SD-kaart ondersteunt
tot 2 GB. SD-kaarten met een grotere capaciteit dan 2 GB garanderen geen
normale werking bij deze camcorder.
• MMC (Multi Media Card) en MMC Plus worden niet ondersteund.
• Compatibele geheugenkaartcapaciteit:
- SD: 1GB ~ 2GB
- SDHC: 4GB ~ 32GB
- SDXC: circa maximaal 64 GB
• Als u gebruikmaakt van een niet-goedgekeurde geheugenkaart, kan het
product niet op correcte wijze video’s opnemen en gaan uw opnamen
mogelijk verloren.
• Geheugenkaarten die zijn vrijgegeven na de introductie van dit product zijn
mogelijk niet compatibel met het product.
• De camcorder werkt stabiel met een geheugenkaart van 6 MB/s (klasse 6)
of hoger.
• SD-/SDHC-/SDXC-geheugenkaarten hebben een mechanische
schrijfbeveiligingsschakelaar. Hiermee wordt het per abuis wissen van
gegevens op de kaart voorkomen. Om weer te kunnen schrijven op de kaart
beweegt u de schakelaar in de richting van de contactpunten. Schakel de
schrijfbeveiliging in door op de schakelaar naar beneden te schuiven.
• SDHC-/SDXC-kaarten zijn een hogere versie dan SD-geheugenkaarten en
ondersteunen een hogere capaciteit dan de SD-geheugenkaarten.
• SD-kaarten kunnen worden gebruikt in oudere apparaten voor SD-kaarten.
Bruikbare geheugenkaarten
Contactpunten
Wisbeveiliging
SD
(1GB ~ 2GB)
SDHC
(4GB ~ 32GB)
SDXC
(Circa maximaal
64 GB)
Werken met de geheugenkaartadapter
Om een micro-geheugenkaart met een computer of
een kaartlezer te gebruiken, moet u deze aan een
adapter koppelen of in een adapter plaatsen.
31
Het opnemen voorbereiden
Een geheugenkaart gebruiken
• Beschadigde gegevens kunnen soms niet worden hersteld. Het is aan te
bevelen een back-up van belangrijke gegevens te maken op de vaste schijf
van uw PC.
• Wanneer u tijdens geheugenbewerkingen zoals formatteren, wissen,
opnemen en afspelen het apparaat uitschakelt of de geheugenkaart
verwijdert, kunnen de gegevens worden beschadigd.
• Wanneer u de naam van een bestand of een map op de geheugenkaart
wijzigt met uw PC, kan het zijn dat uw camcorder het bestand of de map
niet meer herkent.
• De geheugenkaart biedt geen ondersteuning voor enige
gegevensherstelmodus. Zorg er dus voor dat de geheugenkaart niet
beschadigd raakt tijdens het opnemen.
• Het opslagmedium moet op dit product worden geformatteerd. Als de
geheugenkaart is geformatteerd door een computer of ander apparaat,
ondervindt u op mogelijk problemen bij het opnemen en afspelen wanneer
u de kaart in combinatie met dit product gebruikt. Samsung is niet
verantwoordelijk voor om dergelijke redenen veroorzaakte schade aan
opgenomen inhoud.
• Nieuw aangeschafte geheugenkaarten moeten altijd eerst worden
geformatteerd. Dat geldt ook voor geheugenkaarten die de camcorder
niet herkent of geheugenkaarten met gegevens die zijn opgeslagen met
andere apparaten. Bedenk dat bij het formatteren alle gegevens op de
geheugenkaart worden gewist en dat gewiste gegevens niet kunnen worden
teruggehaald.
• Een geheugenkaart heeft een beperkte levensduur. Als u geen nieuwe
gegevens op de kaart kunt opnemen, moet u een nieuwe geheugenkaart
kopen.
• Een geheugenkaart is met de grootste precisie vervaardigd. U dient de kaart
daarom niet te buigen, te laten vallen of aan krachtige schokken bloot te
stellen.
• Gebruik en bewaar de kaart niet in zeer warme, vochtige of stoffige ruimtes.
• Houd de contactpunten van de geheugenkaart schoon. Gebruik een zachte,
droge doek om de contactpunten te reinigen.
• Gebruik geen beschadigde geheugenkaart.
• Plak het etiket uitsluitend op het daarvoor bedoelde gedeelte van de kaart.
32
De camcorder ondersteunt SD-, SDHC- en SDXC-kaarten,
zodat u een bredere keus aan geheugenkaarten hebt.
De snelheid voor de gegevensopslag kan verschillen, al naar
gelang de fabrikant en het productiesysteem.
• SLC (single level cell)-systeem: sneller schrijven.
• MLC (multi level cell)-systeem: kan alleen langzamer schrijven.
Voor de beste resultaten adviseren we om een geheugenkaart te
gebruiken die een hogere schrijfsnelheid ondersteunt.
Als een geheugenkaart met een lagere snelheid wordt gebruikt
voor het opnemen van een video, kan het een probleem zijn om
de video op de geheugenkaart op te slaan.
Uw gegevens kunnen zelfs verloren gaan tijdens het opnemen.
Om de gegevens van de opgeslagen video te kunnen behouden,
slaat de camcorder de gegevens op de geheugenkaart op en
wordt er een waarschuwing weergegeven:
Low speed card. Please record at a lower resolution.
(Kaart met lage snelheid. Neem met een lagere kwaliteit op.)
Als u toch een geheugenkaart met lage snelheid moet gebruiken,
kunnen de resolutie en de opnamekwaliteit lager zijn dan de
ingestelde waarde. pagina 53
Hoe hoger de resolutie en kwaliteit, des te meer geheugen zal
worden gebruikt.
• Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies
door foutief gebruik. (inclusief PC-virussen)
• We adviseren u om de geheugenkaart in een houder te bewaren,
om gegevensverlies te voorkomen door bewegende en statische
elektriciteit.
• De geheugenkaart kan tijdens het gebruik warm worden. Dit is
normaal en geen storing.
Het opnemen voorbereiden
OPNAMETIJD EN CAPACITEIT
Beschikbare opnametijd voor video’s
Resolutie
Capaciteit
1GB
2GB
4GB
8GB
1280X720/25p
13
27
55
110
16GB 32GB 64GB
220
440
890
720X576/50p (16:9)
13
27
55
110
220
440
890
720X576/50p (4:3)
13
27
55
110
220
440
890
(Eenheid: geschat aantal minuten opname)
Aantal te maken foto’s
Resolutie
Capaciteit
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
1696x954 (16:9)
1650
3290
6630
9999
9999
9999
9999
1280x720 (16:9)
2270
4550
9160
9999
9999
9999
9999
1600x1200 (4:3)
1520
3030
6110
9999
9999
9999
9999
800x600 (4:3)
2990
5970
9999
9999
9999
9999
9999
• De cijfers in de tabel kunnen afwijken, afhankelijk van de werkelijke
opnameomstandigheden en het onderwerp.
• Hoe hoger de resolutie- en kwaliteitsinstellingen, des te meer
geheugen er wordt gebruikt.
• Door een lagere resolutie en kwaliteit nemen de compressie en de
opnametijd toe, maar kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.
• De bitsnelheid wordt automatisch aangepast aan het beeld van de
opname. Dienovereenkomstig kan de opnametijd verschillen.
• Geheugenkaarten met een grotere capaciteit dan 64 GB werken
mogelijk niet op de normale manier.
• De opnameduur van Intervalopname kan verschillen, afhankelijk van
de instellingen.
• De geheugenkaart die u gebruikt voor het opslaan van een opname
kan onbeschrijfbare gebieden bevatten, waardoor de beschikbare
opnametijd en de geheugenruimte afneemt.
• De maximale ononderbroken opnametijd is 20 minuten. De maximale
grootte van een videobestand is 1,8 GB. Wanneer de opnametijd
van een video meer dan 20 minuten is of een videobestand groter is
dan 1,8 GB, wordt automatisch een nieuw videobestand gemaakt.
• Het maximumaantal fotobestanden en videobestanden dat u kunt
opnemen is respectievelijk 9999.
• De gemarkeerde resoluties zijn de resoluties van foto’s die worden
opgenomen als u de videoresolutie instelt op 720X576/50p (4:3).
(Eenheid: geschat aantal beelden)
1GB ≒ 1.000.000.000 bytes: De effectieve geformatteerde
capaciteit kan lager zijn, aangezien de interne firmware een deel
van het geheugen gebruikt.
33
Het opnemen voorbereiden
DE HANDRIEM BEVESTIGEN
HET LCD-SCHERM AANPASSEN
Pas de lengte van de handriem zo aan, dat de camcorder stabiel
is wanneer u met uw duim op de knop [Opname starten/stoppen]
drukt.
Het brede LCD-scherm op uw camcorder biedt een uitstekende
weergave van de beeldkwaliteit.
Als u de handriem te strak trekt en buitensporig veel kracht gebruikt
om uw hand erin te steken, kan het oog voor de handriem beschadigd
raken.
1
2
1
Open het LCD-scherm met uw vinger.
• Het scherm wordt tot 90° geopend.
2
Draai het LCD-scherm in de richting van de lens.
• U kunt het LCD-scherm maximaal 180° in de richting van
de lens draaien en maximaal 90° naar achteren. Voor het
gemakkelijker bekijken van uw opnamen draait u het scherm
180° in de richting van de lens en vouwt u het vervolgens
terug naar het apparaat.
Overmatig duwen kan het verbindingsscharnier tussen het
scherm en de camcorder beschadigen.
34
• Wanneer het LCD-scherm 150°~180° wordt gedraaid, worden de
linker- en rechterkant van het onderwerp omgekeerd weergegeven,
zodat het beeld horizontaal is gespiegeld.
• Reinig vingerafdrukken of stof op het scherm met een zachte doek.
• Raadpleeg pagina 77 als u de helderheid van het LCD-scherm wilt
instellen.
Eenvoudig opnamen maken
VIDEO’S OPNEMEN
1
Kies het onderwerp dat u wilt filmen.
• Stem de hoek van het LCDscherm af op uw opname.
• Gebruik de [Zoom]-hendel of
[Zoom]-knop om de grootte van
het onderwerp aan te passen.
pagina 40
2
Druk op de knop [Opname starten/stoppen].
• De opname-indicator () verschijnt en de opname begint.
3
Om de opname te stoppen drukt u opnieuw op de knop
[Opname starten/stoppen].
Stel de gewenste resolutie in voordat u begint met opnemen.
pagina 53
• Plaats een geheugenkaart. pagina 30
• Open de lensbescherming met de schakelaar [Lens openen/
sluiten]. pagina 15
• Druk op de knop [Aan/Uit ( )] om de camcorder aan te zetten.
• Selecteer de opnamemodus (
) door op de [MODE]knop te drukken. pagina 26
De camcorder beschikt over twee knoppen [Opname starten/
stoppen]. Eén bevindt zich op de achterzijde van de camcorder en
de andere op het LCD-paneel. Gebruik de knop die u het handigst
vindt.
0:00:00
[220Min]
0005
• Wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken of wanneer er een
stroomstoring optreedt tijdens het opnemen, worden de video’s
mogelijk niet opgenomen en/of bewerkt.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan
door een storing bij het opnemen of bij het afspelen vanwege een
geheugenkaartfout.
• Beschadigde gegevens kunnen niet worden hersteld.
• Schakel de camcorder niet uit en verwijder de geheugenkaart
niet terwijl er geschreven wordt naar of gelezen wordt van de
opslagmedia. Hierdoor kunnen de opslagmedia of de gegevens op
de opslagmedia beschadigd raken.
35
Eenvoudig opnamen maken
• Zie pagina’s 16~18 voor informatie op het scherm weergeven.
• Zie pagina 33 voor de geschatte opnametijd.
• Neem de batterij uit het apparaat wanneer u klaar bent met filmen
om onnodig batterijgebruik te voorkomen.
• Zie pagina’s 52~66 voor verschillende functies die beschikbaar zijn
wanneer u filmbeelden opneemt.
• Tijdens opname zijn sommige knoppen niet beschikbaar. ([MODE]knop, [MENU]-knop, enzovoort)
• Geluid wordt opgenomen met de ingebouwde stereomicrofoon die
zich boven aan de voorkant van de camcorder bevindt. Zorg er dus
voor dat de microfoon niet wordt geblokkeerd.
• Voordat u een belangrijke film gaat opnemen, test u eerst de
opnamefunctie om te zien of er geen problemen zijn met het
opnemen van geluid of beeld.
• De helderheid van het LCD-scherm kan worden aangepast in de
menuopties. Aanpassingen van het LCD-scherm zijn niet van invloed
op de beelden die worden opgenomen. pagina 77
• U kunt voor het opnemen geen vergrendelde geheugenkaart
gebruiken. Er verschijnt dan een melding dat opnemen vanwege de
vergrendeling niet mogelijk is.
• Wanneer u video-opnamen maakt in een stille omgeving neemt de
gevoeligheid van de microfoon toe, waardoor er omgevingsgeluiden
worden opgenomen. Door de verhoogde gevoeligheid van de
microfoon kunnen er tijdens het zoomen zoomgeluiden worden
opgenomen (het geluid van het zoommechanisme enz.).
• Wanneer u binnenopnamen of opnamen op donkere locaties maakt,
wordt de ISO-gevoeligheid automatisch aangepast. Hierdoor kan
er een storingseffect optreden en kunt u de beelden die u op een
donkere locatie hebt gemaakt, niet correct weergeven. U kunt het
beste professionele producten, bijvoorbeeld infraroodproducten,
gebruiken om ‘s avonds opnamen te maken.
• Een beeld kan worden bewogen wanneer de functie AntiShake(HDIS) (Anti-tril(HDIS)) is ingeschakeld als de camcorder op
een statief of een ondergrond is geplaatst. U kunt de functie AntiShake(HDIS) (Anti-tril(HDIS)) uitschakelen wanneer de camcorder op
een statief is geplaatst.
36
OPNAMEN ONDERBREKEN/HERVATTEN
U kunt tijdens het opnemen van een video de opname tijdelijk
onderbreken. Met deze functie kunt u verschillende scènes
opnemen in één video.
1
2
Druk op de knop [Opname
starten/stoppen].
• De opname-indicator ()
verschijnt en de opname begint.
0:01:24
[220Min]
0005
Stop
Resume
Druk op de knop [Onderbreken/
hervatten van opname ( )].
• De opname wordt tijdelijk onderbroken en de indicator ( )
verschijnt.
• Druk op de knop [Onderbreken/hervatten van opname
( )] om de opname voort te zetten.
• Als u uw camcorder tijdens de onderbreking via USB op de pc
aansluit, wordt deze aangesloten op de pc nadat het bestand dat
vóór de onderbreking werd opgenomen, is opgeslagen.
• Als u de geheugenkaart verwijdert terwijl de camcorder in de
pauzestand staat, wordt de camcorder uitgeschakeld en worden de
opgenomen videobeelden niet opgeslagen.
Eenvoudig opnamen maken
FANTASTISCHE MOMENTEN MARKEREN
EN VASTLEGGEN TIJDENS HET OPNEMEN
(DE FUNCTIE MIJN CLIP)
Functie My Clip? U kunt, terwijl u opneemt, een markering aan een leuke
scène toevoegen en de scènes met de markering ‘My Clip’ ( ) als één
lange video weergeven.
De camcorder kan ook foto’s vastleggen tijdens het markeren van de scènes.
U kunt de functie My Clip inschakelen door op de knop [PHOTO] te drukken.
Meer over de functie My Clip
Vastgelegde foto’s worden opgeslagen in het miniatuurweergavescherm
voor foto’s.
Tijdens het
opnemen van
videobeelden
U kunt de scènes die in de video zijn gemarkeerd als ‘My Clip’
( ), afspelen. pagina 45
1
Druk op de knop [Opname starten/stoppen].
• De opname-indicator () verschijnt en de opname begint.
2
Druk op de knop [PHOTO] bij elk
fantastisch moment terwijl u filmt.
• De camcorder markeert de
scènes als My Clip ( ) en
neemt tegelijkertijd foto’s.
3
Om de opname te stoppen drukt u
opnieuw op de knop [Opname starten/stoppen].
[220Min]
0005
• De camcorder kan maximaal 5 scènes markeren als ‘My Clip’ en
maximaal 5 foto’s nemen tijdens het opnemen van een video.
• De camcorder markeert een scène vanaf 3 seconden voordat en tot
5 seconden nadat u op de knop [PHOTO] hebt gedrukt.
• Foto’s worden vastgelegd met de resolutie voor de video-opnamen.
• Tijdens een time lapse-opname is de functie My Clip niet beschikbaar.
• U kunt ook willekeurige scènes van een video markeren door tijdens
het afspelen van een video op de knop [PHOTO] te drukken.
pagina 46
• De gemaakte foto’s worden niet vastgelegd als een fout optreedt
tijdens de video-opname of als de camcorder het opnemen niet met
succes voltooit.
37
Eenvoudig opnamen maken
FOTO’S NEMEN
Stel de gewenste resolutie en kwaliteit in voordat u gaat opnemen.
pagina 54
• Plaats een geheugenkaart. pagina 30
• Open de lensbescherming met de schakelaar [Lens openen/
sluiten]. pagina 15
• Druk op de knop [Aan/Uit ( )] om de camcorder aan te zetten.
• Selecteer de opnamemodus (
) door op de [MODE]knop te drukken. pagina 26
2
Zorg ervoor dat het onderwerp zich
in het midden van het LCD-scherm
bevindt.
3
Druk de knop [PHOTO] geheel in.
• U hoort een sluitertoon.
(wanneer Shutter Sound (Sluitertoon) is ingesteld op On
(Aan)).
• Wanneer u door wilt gaan met opnemen, dient u te
wachten tot de huidige foto volledig is opgeslagen op het
opslagmedium.
Tijdens het nemen van foto’s mag u niet op de Aan/Uit-knop drukken
of de geheugenkaart verwijderen omdat dit de opslagmedia of de
gegevens kan beschadigen.
1
38
Kies het onderwerp dat u wilt filmen.
• Stem de hoek van het LCD-scherm af op uw opname.
• Gebruik de [Zoom]-hendel of [Zoom]-knop om de grootte
van het onderwerp aan te passen. pagina 40
• Deze camcorder kent één gecombineerde opnamestand voor
het opnemen van video- en foto’s. U kunt dus eenvoudig
videobeelden en foto’s opnemen zonder dat u naar de
corresponderende opnamestand hoeft over te schakelen.
• Het aantal te nemen foto’s is afhankelijk van de
opnameomstandigheden en de fotoresolutie. pagina 33
• Geluid wordt niet opgenomen wanneer u foto’s neemt.
• Zie pagina’s 16~18 voor weergave van informatie op het scherm.
• De helderheid van het LCD-scherm kan worden aangepast in de
menuopties. Aanpassingen van het LCD-scherm zijn niet van invloed
op de beelden die worden opgenomen. pagina 77
• Zie pagina’s 52~66 voor de verschillende functies die beschikbaar
zijn tijdens het afspelen.
• Fotobestanden voldoen aan de DCF-standaard (Design rule
for Camera File system), vastgelegd door op de JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
Eenvoudig opnamen maken
EENVOUDIGE OPNAMEN VOOR BEGINNERS
(MODUS SMART AUTO)
Scènepictogrammen
Betekenis
Wordt weergegeven bij het maken van
nachtopnamen.
Wordt weergegeven bij het opnemen met een
felverlichte achtergrond.
Wordt weergegeven bij het maken van
binnenopnamen.
De gebruiksvriendelijke functie SMART AUTO stemt de camcorder
automatisch af op de opnameomstandigheden, waardoor ook
beginners een optimaal resultaat kunnen verkrijgen.
Wordt weergegeven bij opnamen van dichtbij.
Wordt weergegeven bij het maken van
landschapsopnamen.
Wordt weergegeven bij een portretopname.
Wordt weergegeven bij het maken van nachtelijke
portretten in een buitenomgeving.
1
2
Druk op de knop [SMART AUTO].
• De indicators SMART AUTO
( ) en Anti-Shake(HDIS) (
)
worden tegelijkertijd
weergegeven.
STBY
[220Min]
9999
Pas het onderwerp op het LCDscherm aan.
• De camcorder detecteert de scène automatisch tijdens het
aanpassen van de scherpstelling van de camcorder.
• Het corresponderende scènepictogram verschijnt op het
LCD-scherm.
3
Druk op de knop [Recording start/stop] of op de knop
[PHOTO]. pagina’s 35, 38
4
Wanneer u de SMART AUTO-modus wilt annuleren, drukt u
opnieuw op de knop [SMART AUTO].
• De pictogrammen SMART AUTO ( ) en Anti-tril(HDIS) (
verdwijnen van het scherm.
)
• Als er geen scène wordt gedetecteerd, verschijnt het pictogram ( ).
• De camcorder detecteert de portretstand mogelijk niet bij het
fotograferen van een gezicht, afhankelijk van de positie van het
gezicht of de helderheid.
• Afhankelijk van de omstandigheden, zoals verlichting, het trillen van
de camcorder of de afstand tot het onderwerp, kan dezelfde scène
op verschillende wijzen worden gedetecteerd.
• De portret- en nachtportretmodus werken alleen als Face Detection
(Gezichtsherkenning) is ingesteld op On (Aan). pagina 56
• Knoppen die niet kunnen worden gebruikt bij gebruik van de SMART
AUTO-stand: Knop [MENU], knop [Besturing (OK)], enz. De meeste
instellingen worden automatisch aangepast in de modus SMART
AUTO. Wanneer u zelf functies wilt instellen of aanpassen, dient u
eerst de modus SMART AUTO uit te zetten.
• Vóór het opnemen moet SMART AUTO worden ingesteld.
39
Eenvoudig opnamen maken
IN-/UITZOOMEN
W: Groothoek
T: Telefoto
Gebruik de zoomfunctie voor close-ups of groothoekopnamen. Met
deze camcorder kunt u opnemen met de 52x optische powerzoom,
de 70x Intelli-zoom en de 130x digitale zoom.
Inzoomen (T)
Schuif de [Zoom]-hendel naar [T] (telefoto).
(Of druk op de knop [Besturing (Omhoog)] op het LCD-scherm.)
• Het verafgelegen onderwerp wordt geleidelijk groter.
Uitzoomen (W)
Schuif de [Zoom]-hendel naar [W] (groothoek).
(Of druk op de knop [Besturing (Omlaag)] op het LCD-scherm.)
• Het onderwerp wordt kleiner en beweegt verder weg.
• Het uitzoombereik loopt tot de oorspronkelijke grootte van het
onderwerp.
40
• Verder inzoomen dan 70x wordt uitgevoerd in de digitale
beeldverwerking en heet daarom digitale zoom. Digitaal inzoomen
kan tot 130x. pagina 62
• De minimale afstand tussen de camcorder en het onderwerp waarbij
u nog een scherp beeld hebt, is ongeveer 1 cm voor groothoek- en
1m voor telelensopnamen.
• Bij de optische zoom blijft de beeldkwaliteit constant, maar bij de
digitale zoom kan de beeldkwaliteit achteruit gaan.
• Snel zoomen of inzoomen op een onderwerp op grote afstand
kan langzaam scherpstellen veroorzaken. In dit geval gebruikt u de
Focus: Manual (Scherpstellen:Handmatig). pagina 58
• Het wordt aanbevolen om Anti-Shake(HDIS) (Anti-tril(HDIS)) te
gebruiken bij een opname uit de hand bij het inzoomen en vergroten
van het onderwerp.
• De batterij raakt sneller leeg wanneer u de flitser veelvuldig gebruikt.
• Bij het zoomen tijdens het opnemen kunnen de geluiden van de
[Zoom]-hendel of de [Zoom]-knop worden opgenomen.
• Bij gebruik van de zoomfunctie kan de snelheid worden verlaagd
door de [Zoom (T/W)]-hendel langzaam te verplaatsen. Als de
zoomhendel snel wordt verplaatst, neemt de zoomsnelheid toe. Met
de knop [Zoom (T/W)] op het display kan de zoomsnelheid echter
niet worden aangepast.
• Wanneer Videoresolutie is ingesteld op 1280x720/25p, kan de
functie Intelli-zoom niet worden gebruikt.
Eenvoudig opnamen maken
DE KNOP VOOR
TEGENLICHTCOMPENSATIE GEBRUIKEN
Wanneer het onderwerp van achteren is belicht, compenseert deze
functie dat licht zodat het onderwerp niet te donker wordt.
Druk op de knop [Tegenlicht (
of uit te schakelen.
)] om de modus voor tegenlicht in
Tegenlicht is van invloed op de opname wanneer het
onderwerp donkerder is dan de achtergrond:
•
•
•
•
•
Het onderwerp bevindt zich voor een raam.
Het onderwerp bevindt zich in een sneeuwlandschap.
U maakt buitenopnamen, waarbij de achtergrond bewolkt is.
De lichtbronnen zijn te fel.
De persoon die wordt gefilmd draagt witte of felgekleurde kleding
en staat voor een heldere achtergrond.
• Het gezicht van de persoon is te donker om zijn/haar
gelaatstrekken te onderscheiden.
<Tegenlichtcompensatie uit>
<Tegenlichtcompensatie aan>
41
Eenvoudig afspelen
DE AFSPEELMODUS WIJZIGEN
• Met de knop [MODE] kunt u overschakelen naar de weergavemodus.
• De opgenomen video’s of foto’s worden weergegeven als miniaturenindex en het als laatste gemaakte bestand wordt gemarkeerd
weergegeven in de indexweergave voor miniaturen.
• De camcorder selecteert de opties voor miniatuurweergave op basis van de als laatste gebruikte standby-stand. U kunt echter de
weergaveopties voor de miniatuurweergave van foto’s of video’s selecteren met behulp van de [Zoom]-hendel.
Informatie over het wijzigen van de gebruiksmodus
U kunt eenvoudig de afspeelmodus wijzigen door gebruik te maken van de knoppen, zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen:
<Naar de standby-stand gaan na
het opnemen van een video>
STBY
[220Min]
9999
<Film afspelen>
Normal
0:00:55
Photo
<Naar de standby-stand gaan na
het maken van een foto>
STBY
[220Min]
1/10
Move
Play
<Foto afspelen>
Normal
9999
1/10
Movie
42
Move
Play
Eenvoudig afspelen
FILMBEELDEN AFSPELEN
2
Gebruik de knop [Besturing
0:00:00/0:00:55
(Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)]
om de gewenste video’s te
selecteren en druk vervolgens op
de knop [Besturing (OK)].
Thumbnail View
100-0001
• De camcorder speelt de video
af die u hebt geselecteerd en
het snelmenu voor weergave wordt gedurende korte tijd
weergegeven.
• De geselecteerde filmbeelden worden afgespeeld
overeenkomstig de instellingen in de PlayOption
(Afspeeloptie). pagina 68
• Als u een video afspeelt die is gemarkeerd als My Clip , wordt
het pictogram My Clip ( ) op het LCD-scherm weergegeven.
Bij de scènes die zijn gemarkeerd als My Clip, wordt het
pictogram geel weergegeven (8 seconden lang).
3
U kunt het afspelen beëindigen en terugkeren naar de
miniatuurweergave door op de [Zoom]-hendel te drukken.
U kunt een voorbeeld van de opgenomen video’s bekijken in de
miniatuurweergave. U kunt de door u gewenste video snel vinden en
meteen afspelen.
• Plaats een geheugenkaart. pagina 30
• Open het LCD-scherm en druk op de knop [Aan/uit ( )] om de
camcorder aan te zetten.
).
• Deze functie werkt alleen in de modus voor videoweergave (
pagina 26
Schakel het toestel niet uit en neem de geheugenkaart niet uit het
toestel tijdens het weergeven van foto’s. U zou de opgeslagen gegevens
kunnen beschadigen.
1
Selecteer het
miniatuurweergavescherm voor
video’s.
• U kunt eenvoudig schakelen
tussen de miniatuurweergave
voor video en foto door middel
van de [Zoom]-hendel.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
My Clip Play
• Het laden van een af te spelen video kan veel tijd in beslag nemen,
afhankelijk van de videoresolutie.
• Filmbestanden kunnen wellicht in de volgende gevallen niet worden
afgespeeld met deze geheugencamcorder:
- Een video die is opgenomen op een ander apparaat.
- Een video waarvan de bestandsindeling niet wordt ondersteund op
de camcorder.
• De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
de AV-kabel op de geheugencamcorder is aangesloten. (Bij aansluitingen
op externe apparaten moet het volume aanpassen worden gedaan op
het aangesloten externe apparaat).
• U kunt een filmbestand ook op een tv-scherm afspelen wanneer u de
camcorder op een tv aansluit. pagina’s 81, 86
• Zie pagina’s 44 voor de verschillende functies die beschikbaar zijn
tijdens het afspelen.
43
Eenvoudig afspelen
Overige afspeelfuncties
3
knop [Besturing
(Omhoog/Omlaag/Links/
Rechts/OK)]
• Druk tijdens het afspelen op de knop [Besturing (Rechts)] om
het startpunt van het volgende bestand te vinden. Wanneer u
herhaaldelijk op de knop [Besturing (Rechts)] drukt, bladert u in
voorwaartse richting door bestanden.
• Druk tijdens het afspelen op de knop [Besturing (Links)] om
het startpunt van het huidige bestand te vinden. Wanneer u
herhaaldelijk op de knop [Besturing (Links)] drukt, bladert u in
terugwaartse richting door bestanden.
• Beweeg binnen 3 seconden vanaf het startpunt de knop
[Besturing (Links)] om vanaf het startpunt van het huidige
bestand naar het vorige bestand terug te springen.
Als u verder wilt gaan met afspelen, drukt u op [Besturing (OK)].
Afspelen met stappen overslaan
Afspelen / Onderbreken / Stoppen
1
2
Afwisselend wordt afgespeeld
of gepauzeerd als u op de knop
[Besturing (OK)] drukt tijdens het
afspelen.
Gebruik de [Zoom]-hendel om het
afspelen te beëindigen en terug te
keren naar de miniatuurweergave.
0:00:00/0:00:55
Het volume regelen tijdens het afspelen van video
Thumbnail View
100-0001
Zoeken tijdens afspelen
1
2
44
Houd tijdens het afspelen de
0:00:00/0:00:55
knop [Besturing (Links/Rechts)]
ingedrukt om achteruit/vooruit te
zoeken.
Als u de knop [Besturing (Links/
Rechts)] herhaaldelijk indrukt,
100-0001
verhoogt u de zoeksnelheid voor
elke richting.
• RPS-snelheid (Reverse Playback Search): x2  x4  x8  x16
• FPS-snelheid (Forward Playback Search): x2  x4  x8  x16
Druk op de knop [Besturing
(Omhoog/Omlaag)] om het volume te
verhogen of verlagen.
• Het opgenomen geluid is te horen
via de ingebouwde luidspreker.
• U kunt het volume instellen tussen 0
en 10.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
0:00:00/0:00:55
100-0001
• Als u tijdens het afspelen het LCD-scherm sluit, komt er geen geluid
uit de luidspreker.
• Het geluid is alleen hoorbaar tijdens afspelen op normale snelheid.
• Wanneer de My Clip-markeringen worden afgespeeld, is de functie
voor zoeken en afspelen niet beschikbaar.
Eenvoudig afspelen
DE FUNCTIE SMART BGM
(ACHTERGRONDMUZIEK) GEBRUIKEN
MIJN CLIP AFSPELEN
U kunt de scènes die in de video zijn gemarkeerd als ‘My Clip’,
afspelen.
U kunt muziek beluisteren tijdens het afspelen van video. Als het
niveau van het originele geluid van de video hoog is, wordt dat van
de achtergrondmuziek verlaagd. Als het niveau van het originele
geluid van de video laag is, wordt dat van de achtergrondmuziek
verhoogd.
Deze functie werkt alleen in de modus Film (
pagina 26
1
2
Selecteer het
miniatuurweergavescherm voor
video’s.
Gebruik de knop [Besturing
(Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)]
om de video met de markering
My Clip ( ) te selecteren en druk
vervolgens op de knop [PHOTO] .
• De camcorder speelt de
gemarkeerde scènes
achtereenvolgens af.
Normal
0:00:55
Photo
5/10
Move
My Clip Play
Selecteer de video die u wilt afspelen en klik vervolgens op de knop
[SMART BGM] om achtergrondmuziek in te schakelen.
• U kunt annuleren, door nogmaals op de knop [SMART BGM] te
drukken.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
3
) afspelen.
100-0005
U kunt het afspelen beëindigen
en terugkeren naar de miniatuurweergave door op de [Zoom]hendel te drukken.
U kunt de achtergrondmuziek met de optie Smart BGM Option
(Achtergrondmuziek kiezen) wijzigen. pagina 68
45
Eenvoudig afspelen
FANTASTISCHE MOMENTEN MARKEREN
EN VASTLEGGEN TIJDENS HET AFSPELEN
VAN VIDEO’S
U kunt leuke scènes tijdens het afspelen markeren, zodat u later
alleen de scènes met de markering ‘My Clip’ ( ) kunt bekijken.
Daarnaast kunt u ook foto’s maken.
3
Richt de camcorder op de
gewenste scène en druk op de
knop [PHOTO].
• De camcorder markeert de
scènes als My Clip ( ) en
neemt tegelijkertijd foto’s.
4
U kunt het afspelen beëindigen en
terugkeren naar de miniatuurweergave door op de
[Zoom]-hendel te drukken.
• Tijdens het afspelen van een video kan de camcorder maximaal 20
scènes in een video markeren als ‘My Clip’ en foto’s nemen zolang
er voldoende capaciteit op het opslagmedium beschikbaar is.
• Foto’s worden vastgelegd met de resolutie voor de video-opnamen.
• Als u op de knop [PHOTO] drukt terwijl u scènes met de markering
My Clip ophaalt en afspeelt, schakelt de camcorder naar de standbymodus (STBY).
1
2
46
Selecteer het miniatuurweergavescherm voor video’s.
Gebruik de knop [Besturing
0:00:00/0:00:55
(Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)]
om de gewenste video’s te
selecteren en druk vervolgens op
de knop [Besturing (OK)].
• De camcorder speelt de video
Thumbnail View
100-0001
af die u hebt geselecteerd en
het snelmenu voor weergave wordt gedurende korte tijd
weergegeven.
Eenvoudig afspelen
FOTO’S WEERGEVEN
2
Gebruik de knop [Besturing
1/10
(Omhoog/Omlaag/Links/
Rechts)] om de gewenste foto’s
te selecteren en druk op de knop
[Besturing (OK)].
Thumbnail View
100-0001
• De camcorder speelt de foto af
die u hebt geselecteerd in de
volledige schermweergave en het snelmenu voor afspelen
wordt gedurende korte tijd weergegeven.
• Als u de vorige/volgende foto wilt weergeven, beweegt u de
knop [Besturing (Links/Rechts)].
3
Om terug te keren naar de miniaturenindex, beweegt u de
[Zoom]-hendel.
U kunt de gemaakte foto’s bekijken met behulp van diverse
weergavefuncties.
• Plaats een geheugenkaart. pagina 30
• Open het LCD-scherm en druk op de knop [Aan/uit ( )] om de
camcorder aan te zetten.
• Deze functie werkt alleen in de modus voor fotoweergave ( ).
pagina 26
Tijdens het weergeven van foto’s dient u een geheugenkaart niet uit te
schakelen of te verwijderen. Hierdoor kunt u de opgeslagen gegevens
beschadigen.
1
Selecteer het
miniatuurweergavescherm voor
foto’s.
• U kunt eenvoudig schakelen
tussen de miniatuurweergave
voor video en foto door middel
van de [Zoom]-hendel.
• De laadtijd is afhankelijk van de grootte en de kwaliteit van de
geselecteerde foto.
• De volgende fotobestanden kunnen wellicht niet normaal door uw
camcorder worden weergegeven;
- Een foto die is genomen met een ander apparaat.
- Een foto met een bestandsindeling die niet wordt ondersteund op
deze camcorder (niet conform DCF-standaard).
Normal
1/10
Movie
Move
Play
47
Eenvoudig afspelen
ZOOMEN TIJDENS HET AFSPELEN VAN
FOTO’S
3
Druk op de [Besturing (Omhoog/
Omlaag/Links/Rechts)] )-knop om
het gewenste deel in het midden
van het scherm te krijgen.
4
U kunt annuleren met behulp van
de [Zoom]-hendel.
U kunt een weergegeven foto vergroten.
x1.5
Exit
1/10
100-0001
• Foto’s die met andere apparaten zijn genomen of foto’s die op een
computer zijn bewerkt, kunnen niet worden vergroot.
• Wanneer de zoomfunctie tijdens het afspelen wordt gebruikt, kunnen
geen andere foto’s worden geselecteerd.
48
1
Selecteer de foto die u wilt
vergroten. pagina 47
2
Stel de vergroting bij met de
[Besturing (OK)]-knop.
Thumbnail View
• Het scherm wordt aangepast en
de foto wordt vanuit het middelpunt vergroot.
• U kunt inzoomen van 1,3x tot 2,0x.
1/10
100-0001
De menuonderdelen gebruiken
WERKEN MET MENU’S
De instructies hieronder zijn voorbeelden van hoe u de menu-items
kunt openen en gebruiken met de knop [MENU]. Gebruik deze
voorbeelden als richtlijn voor het openen en gebruiken van andere
menu-items.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
2
Druk op de [MENU]-knop.
• Het menuscherm wordt
weergegeven.
STBY
) te
3
Gebruik de knop [Besturing (Omhoog/Omlaag)] om de
gewenste optie in het submenu te selecteren en druk vervolgens
op de knop [Besturing (OK)].
4
Wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen, drukt u
op de toets [MENU] om het menu te verlaten.
• Sommige menu-items kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt of
zijn mogelijk uitgegrijsd. Voor meer informatie over grijsgekleurde
items kunt u de pagina voor probleemoplossing raadplegen, pagina
102.
• Teneinde het begrip te vergemakkelijken, worden de procedures
voor het instellen van menu’s in het bovenstaande voorbeeld met
de meest eenvoudige methoden uitgelegd. De methoden voor het
instellen van menu’s kunnen verschillen, afhankelijk van de gekozen
menuopties.
• U kunt het snelmenu ook openen met de knop [Besturing (OK)].
pagina 27
[220Min]
Video Resolution
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
Druk op de [Besturing
720X576/50p(4:3)
(Links/Rechts)]-knop om
Exit
Video Resolution (Videoresolutie)
te selecteren.
• De functie Videoresolutie wordt hier als voorbeeld gebruikt.
49
De menuonderdelen gebruiken
MENUOPTIES
• De beschikbare menuopties zijn afhankelijk van de bewerkingsmodus.
• Zie voor meer informatie over de bediening de bijbehorende pagina.
Menu-items opnemen
Menu-items weergeven
● : Mogelijk
✕ : Niet mogelijk
Items
Standaard-waarde
Pagina
iSCENE
Auto
52
1280X720/25p
53
1696x954 (16:9)
54
Auto
54
Off (Uit)
56
-
57
C.Nite (K.Nacht)
-
58
Thumbnail
View Option
(Miniatuurweergave)
(Index alleen met
miniatuurweergaven)
PlayOption
(Afspeeloptie)
Smart BGM Option
(Achtergrondmuziek
kiezen)
(Alleen enkele
weergave)
Focus (Scherpstellen)
Auto
58
Off (Uit)
Video Resolution
(Videoresolutie)
Photo Resolution
(Fotoresolutie)
White Balance
(Witbalans)
Face Detection
(Gezichtsherkenning)
EV
Anti-Shake(HDIS)
(Anti-tril(HDIS))
Digital Special Effect
(Digitaal speciaal effect)
50
Items
Film afspelen Foto afspelen
(
)
(
)
Standaardwaarde
Pagina
●
●
Normal (Norm)
67
●
✕
Play All
(Alles afspelen)
68
●
✕
The Flea Waltz
(Vlooienmars)
68
Delete (Wissen)
●
●
-
70
60
Delete My Clip
(My Clip verwijderen)
●
✕
-
71
●
●
-
72
Off (Uit)
61
Protect (Beveiligen)
Zoom Type (Type zoom)
Optical Zoom (Optische zoom)
62
Cont. Shot (Cont.opn.)
Off (Uit)
63
Time Lapse REC
(Intervalopname)
Off (Uit)
64
Guideline (Hulplijn)
Off (Uit)
66
Settings (Instellingen)
-
75
Share Mark
(Mark. delen)
Slide Show
(Dia-show)
File Info
(Bestandsinfo)
Settings
(Instellingen)
●
✕
-
73
✕
●
-
74
●
●
-
74
●
●
-
75
De menuonderdelen gebruiken
● : Mogelijk
✕ : Niet mogelijk
Opties van het instellingenmenu
Items
Opnamemodus
(
)
Afspelen
(miniatuurweergave)
Afspelen (Uitsluitend in modus voor
weergave op volledig scherm)
Video
Foto
Video
Foto
Standaardwaarden
Pagina
Storage Info (Opslaginfo)
●
●
●
●
●
-
75
File No. (Best.nr)
●
●
●
●
●
Series (Serie)
75
Date/Time Set (Datum/tijd inst)
●
●
●
●
●
-
76
Date/Time Display (Datum/tijd tonen)
●
●
●
●
●
Off (Uit)
76
LCD Brightness (LCD-helderheid)
●
●
●
●
●
Normal (Norm)
77
Auto LCD Off (Auto LCD uit)
●
●
●
●
●
On (Aan)
77
78
Beep Sound (Pieptoon)
●
●
●
●
●
On (Aan)
Shutter Sound (Sluitertoon)
●
●
●
●
●
On (Aan)
78
Auto Power Off (Autom. uit)
●
●
●
●
●
5 Min
79
PC Software (Pc-software)
●
●
●
●
●
On (Aan)
79
Format (Formatteren)
●
●
●
●
●
-
80
Default Set (Stand.inst)
●
●
●
✕
✕
-
80
Language
●
●
●
●
●
English
80
Open source licences
(Open bron-licenties)
●
●
●
●
●
-
80
• Deze menuopties en standaardwaarden kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
• Sommige functies kunnen niet simultaan worden geactiveerd. U kunt de grijs weergegeven menu-items niet selecteren.
• Over het algemeen beschikt u in de miniatuurweergave en de enkele weergave over dezelfde functie-instellingen, maar kunnen de gedetailleerde opties
verschillen.
• Items die zijn gemarkeerd met zijn alleen beschikbaar wanneer de batterij in de camcorder is geplaatst.
51
Geavanceerde opnamefuncties
iSCENE
Items in submenu
Deze camcorder stelt voor een optimale opname automatisch de
sluitertijd en het diafragma in aan de hand van de helderheid van het
onderwerp.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
iSCENE.
STBY
) te
[220Min]
Items
Auto
Sports (Sport)
iSCENE
Auto
2
3
Sports
Selecteer het gewenste submenu
Portrait
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
Portrait (Portret)
Spotlight
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Beach & Snow
(Strand/sneeuw)
Food (Voedsel)
Waterfall
(Waterval)
Beschrijving
Schermweergave
Gebruik deze
instelling voor normale
opnameomstandigheden. De
camcorder past automatisch
het diafragma en de sluitertijd
aan voor optimale opnamen.
Bij het opnemen van snel
bewegende onderwerpen zoals
bij golf of tennis.
Bij het opnemen van stilstaande
of nauwelijks bewegende
onderwerpen zoals een persoon
of een landschap.
Bij het opnemen van
onderwerpen bij een sterke
belichting. Bijvoorbeeld bij
toneelspots in theaters.
Gebruik deze op plaatsen waar het
zonlicht sterk is of het licht sterk
wordt weerkaatst. Voorbeeld: het
strand of een sneeuwvlakte.
Voor het maken van close-ups
van onderwerpen met een hoge
kleurverzadiging.
Voor het maken van opnamen
van een waterval of fontein.
U kunt ook iSCENE instellen met het snelmenu. pagina 27
52
Geavanceerde opnamefuncties
Video Resolution (Videoresolutie)
U kunt de resolutie selecteren van de film die u wilt opnemen.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Video Resolution (Videoresolutie).
STBY
) te
[220Min]
Video Resolution
• 50p geeft aan dat de camcorder in de modus Progressive scan 50
frames per seconde opneemt.
• 25p geeft aan dat de camcorder in de modus Progressive scan 25
frames per seconde opneemt.
• Opgenomen bestanden zijn gecodeerd met Variable Bit Rate (VBR).
VBR is een codeersysteem dat de bitsnelheid automatisch aanpast
aan het opnamebeeld.
• Opnamen met een hoge resolutie gebruiken meer geheugen dan die
met een lage resolutie. Als een hogere resolutie wordt geselecteerd,
heeft het geheugen minder ruimte om filmbeelden op te nemen.
• De maximale opnameduur is afhankelijk van de kwaliteit van de
opname. pagina 33
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
2
Selecteer het gewenste submenu
720X576/50p(4:3)
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Items in submenu
Items
Beschrijving
1280x720/25p
Neemt op met een resolutie
van 1280x720 (25p).
720x576/50p(16:9)
Neemt op met een resolutie
van 720x576 (50p) en een
beeldverhouding van 16:9.
720x576/50p(4:3)
Neemt op met een resolutie
van 720x576 (50p) en een
beeldverhouding van 4:3.
Schermweergave
53
Geavanceerde opnamefuncties
Photo Resolution (Fotoresolutie)
White Balance (Witbalans)
U kunt de resolutie selecteren van de foto die u wilt maken.
Met de functie Witbalans kunt u een instelling selecteren die
overeenkomt met het licht dat het onderwerp verlicht dat u aan het
opnemen bent (daglicht, tl-licht, enz.) of de camcorder automatisch
alle aanpassingen laten uitvoeren. Op basis van uw selectie past de
camcorder automatisch de kleur van het onderwerp aan zodat de
kleuren in uw opname er natuurlijk uitzien.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Photo Resolution (Fotoresolutie).
STBY
) te
[220Min]
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
Photo Resolution
1696X954(16:9)
2
3
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
1
Exit
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Items
1280x720(16:9)
1600x1200(4:3)
800x600(4:3)
54
Beschrijving
Opname in de resolutie
1696x954.
Opname in de resolutie
1280x720.
Opname in de resolutie
1600x1200.
Opname in de resolutie
800x600.
Schermweergave
• Foto’s die op de camcorder zijn opgenomen, kunnen niet op andere apparaten
worden afgespeeld als deze geen hoge resolutie ondersteunen.
• Bij het ontwikkelen van foto’s geldt: hoe hoger de resolutie, des te beter de
kwaliteit van de foto.
• Hoeveel foto’s u maximaal kunt maken, hangt af van de opnameomstandigheden.
pagina 33
• Opnamen met een hoge resolutie vereisen meer geheugen dan die met een lage
resolutie. Als een hogere resolutie wordt geselecteerd, heeft het geheugen minder
ruimte om foto’s te maken.
• De gemarkeerde resoluties zijn de resoluties van foto’s die worden opgenomen
als u de videoresolutie instelt op 720X576/50p (4:3).
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
White Balance (Witbalans).
STBY
[220Min]
White Balance
Auto
Daylight
2
Selecteer het gewenste submenu
Cloudy
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Items in submenu
1696x954(16:9)
) te
1280X720(16:9)
Informatie over de witbalans
Met de functie Witbalans (WB) worden onrealistische
kleurvervormingen verwijderd, zodat witte onderwerpen ook op
uw foto wit zijn en alle andere kleuren op natuurlijke wijze worden
weergegeven. Bij de juiste witbalans moet rekening worden
gehouden met de “kleurtemperatuur” van een lichtbron, die de
relatieve warmte of koelte van wit licht aangeeft.
Geavanceerde opnamefuncties
De witbalans handmatig instellen
Items in submenu
Items
Beschrijving
Auto
Regelt automatisch
de instellingen voor de
witbalans, afhankelijk van de
opnameomstandigheden.
Daylight (Daglicht)
Regelt de witbalans
overeenkomstig het licht
buiten.
Cloudy (Bewolkt)
Bij het opnemen in de
schaduw of bij bewolking
Fluorescent
(TL-verlichting)
Bij het opnemen bij TLverlichting.
Tungsten
(Wolfraam)
Bij het opnemen bij
halogeenverlichting en
gloeilampverlichting.
Custom WB
(Aangep.WB)
U kunt de witbalans
handmatig aanpassen aan de
lichtbron of de situatie.
Schermweergave
1
-
2
Selecteer Custom WB (Aangep.WB).
• De indicator (
) en de melding
Set White Balance (Witbalans)
worden weergegeven.
Richt de camera op een wit
onderwerp, bijvoorbeeld een stuk
papier, en zorg dat dit het scherm
vult. Kies een onderwerp dat niet
transparant is.
• Als het schermvullende
onderwerp niet scherp is, past
u dit aan met Focus: Manual
(Scherpstellen: Handmatig)
pagina 58
STBY
[220Min]
9999
Set White Balance
Exit
OK
Dik wit papier
3
Druk op [Besturing (OK)].
• De camcorder past de opgeslagen witbalans toe wanneer u
de volgende keert gaat opnemen.
4
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
• Een onderwerp kan worden opgenomen bij verschillende
lichtomstandigheden binnen (natuurlijk licht, TL-licht, kaarslicht, enz.).
Omdat de kleurtemperatuur afhankelijk is van de lichtbron, zal de tint van
het onderwerp verschillen afhankelijk van de instellingen voor de witbalans.
Gebruik deze functie voor een natuurlijker resultaat.
• Wanneer u de witbalans handmatig aanpast, dient het onderwerp dat
het scherm vult wit te zijn. In andere gevallen detecteert uw camcorder
mogelijk geen juiste instellingswaarde.
• De aangepaste instelling blijft behouden totdat u de witbalans opnieuw instelt.
• Tijdens normale buitenopnamen krijgt u met de instelling Auto mogelijk
betere resultaten.
• Annuleer de functie Digitale zoom om een heldere en nauwkeurige instelling
te krijgen.
• Herstel de witbalans wanneer de lichtomstandigheden veranderen.
55
Geavanceerde opnamefuncties
Face Detection (Gezichtsherkenning)
Hiermee wordt de vorm van een gezicht herkend en wordt de
scherpstelling, kleur en belichting automatisch aangepast. Ook
worden hiermee de opnameomstandigheden aanpast voor het
herkende gezicht.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU]
 knop [Besturing (Links/
Rechts)]  Face Detection
(Gezichtsherkenning).
STBY
) te
STBY
[220Min]
[220Min]
Face Detection
Off
On
Selecteer het gewenste submenu
Exit
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Items in submenu
56
Als in het product de modus Face detection (Gezichtsherkenning)
wordt ingesteld op On (Aan), wordt het kader voor gezichtsdetectie
weergegeven bij het opnemen van de gezicht, zoals in de
onderstaande afbeelding te zien is. Het product kan maximaal drie
gezichten detecteren.
9999
2
Items
Voorbeeld van de modus Face Detection
(gezichtsherkenning)
Beschrijving
Off (Uit)
De functie uitschakelen.
On (Aan)
Automatische gezichtsherkenning voor
optimale opnameomstandigheden.
Schermweergave
-
• De indicatoren voor gezichtsherkenning ( ) en
) worden niet opgenomen.
gezichtsherkenningskader (
• Gezichtsherkenning werkt mogelijk niet, afhankelijk van de
opnameomstandigheden. Het gezichtsherkenningskader wordt
bijvoorbeeld mogelijk weergegeven wanneer u een beeldkader
toepast op een voorwerp dat de vorm heeft van een gezicht, maar
dat geen gezicht is. Als dit gebeurt, schakelt u de functie voor
gezichtsherkenning uit.
• De functie voor gezichtsherkenning werkt niet wanneer u een
beeldkader toepast op de zijkant van het gezicht van een persoon.
U moet het beeldkader recht van voren toepassen. De functie
Gezichtsherkenning werkt niet wanneer u een beeldkader toepast
op de zijkant van het gezicht van een persoon of bij gebruik met
onvoldoende belichting. U moet het beeldkader recht van voren
toepassen of voor voldoende belichting zorgen.
• U kunt ook de gezichtsherkenning instellen met het snelmenu.
pagina 27
Geavanceerde opnamefuncties
EV (BELICHTINGSWAARDE)
De camcorder past de belichting meestal automatisch aan.
U kunt de belichting ook handmatig aan uw voorkeur aanpassen.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU] 
knop [Besturing (Links/Rechts)]
 EV.
2
Druk op [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [Besturing
(Links/Rechts)] om de belichting
bij te stellen terwijl u het beeld op
het LCD-scherm bekijkt.
• LW-waarden ( ): -2.0, -1.6,
-1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3,
+0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
4
STBY
) te
Informatie over EV (Exposure Value, belichtingswaarde)
De belichtingswaarde is de totale hoeveelheid licht die op het
fotografische medium (de beeldsensor) mag vallen tijdens het nemen
van foto’s of het opnemen van video’s. Hoe hoger het nummer,
hoe hoger de belichting. Bij + 0.3 wordt bijvoorbeeld meer licht
doorgelaten dan bij -0.3.
[220Min]
EV
Adjust
Donkerder (-)
Exit
Lichter (+)
0.0
STBY
[220Min]
9999
EV
0.0
U kunt ook de belichtingswaarde instellen met het snelmenu.
pagina 27
Bevestig uw selectie door op [Besturing (OK)] te drukken.
• De belichtingsinstellingen worden toegepast en de indicator
( ) en de ingestelde waarde worden weergegeven.
• U kunt een handmatig aangepaste belichtingswaarde
aanpassen door 0 te selecteren in stap 3.
57
Geavanceerde opnamefuncties
C.Nite (K.Nacht)
Focus (Scherpstellen)
U kunt een opname van een onderwerp maken met een
slowmotioneffect door zelf de sluitertijd te reguleren. U kunt ook een
helderdere opname maken in donkere ruimten zonder dat hierbij de
kleuren worden aangetast.
Wanneer de camcorder wordt ingeschakeld, staat de automatische
scherpstelling altijd aan. U kunt ook handmatig scherpstellen op een
onderwerp, afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
C.Nite (K.Nacht).
1
STBY
[220Min]
Off
2
Selecteer het gewenste submenu
Exit
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
On (Aan)
58
STBY
) te
[220Min]
Focus
Auto
Manual
2
Selecteer het gewenste submenu
Exit
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Items in submenu
Items in submenu
Items
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Focus (Scherpstellen).
C.Nite
On
Off (Uit)
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
) te
Beschrijving
Hiermee schakelt u de functie uit.
Een lichtere foto maken door het
bereik voor lange sluitertijd in te stellen
op 1/50 of 1/25.
Schermweergave
Items
-
• Met C. Nite (K. Nacht) krijgen de beelden een slow-motioneffect.
Bovendien gaat het scherpstellen langzaam en kunnen er witte
puntjes op het scherm verschijnen. Dit is geen defect.
• Wanneer de videoresolutie is ingesteld op 1280x720/25p, is de
functie C.Nite niet beschikbaar.
Auto
Manual
(Handmatig)
Beschrijving
Schermweergave
In de meeste situaties wordt gebruik
van de functie voor automatisch
scherpstellen aangeraden, zodat u zich
kunt concentreren op de creatieve kant
van het opnemen.
Onder bepaalde omstandigheden is
automatisch scherpstellen moeilijk
of onbetrouwbaar; dan moet u
handmatige scherpstelling gebruiken.
Geavanceerde opnamefuncties
Handmatig scherpstellen
Deze camcorder stelt automatisch scherp op een onderwerp, van
dichtbij tot veraf. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter
moeilijk zijn de juiste scherpstelling te bereiken. In dat geval gebruikt
u de handmatige scherpstelling.
1
2
Druk op de knop [Besturing
(Omhoog/Omlaag)] om Manual
(Handmatig) te selecteren.
• De indicator voor handmatig
scherpstellen wordt
weergegeven.
STBY
[220Min]
9999
•
•
•
•
•
•
•
•
Het onderwerp is donker.
Wanneer de achtergrond te helder is.
Opnamen maken door een nat raam of een raam met vlekken.
Voorwerpen met dichte horizontale of schuine strepen.
Voorwerpen die veraf staan achter een hek dat dichtbij staat.
Muren, de lucht en andere onderwerpen met weinig contrast.
Voorwerpen die sterk licht uitstralen of reflecteren.
Scherpstellen op een voorwerp aan de rand van het beeld.
Manual
Druk op de knop [Besturing (Links/Rechts)] om de gewenste
indicator te selecteren om de scherpstelling aan te passen en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
• De handmatig opgegeven scherpstelling wordt toegepast en
de indicator ( ) wordt weergegeven.
Scherpstellen op een onderwerp dichterbij of verder weg
Als u wilt scherpstellen op een onderwerp dichterbij, beweegt u de
knop [Besturing (Links)].
Als u wilt scherpstellen op een onderwerp dichterbij, beweegt u de
knop [Besturing (Rechts)].
) verschijnt
• Het pictogram voor dichtbij en ver weg ( / tussen de indicators wanneer het scherpstellen is voltooid.
• De aangepaste waarde wordt meteen toegepast nadat u op de
knop [Besturing (Links/Rechts)] hebt gedrukt om de sluitertijd
aan te passen.
<Dichterbij gelegen onderwerp>
Voorbeelden van de modus voor handmatige
scherpstelling
• U kunt ook de scherpstelling aanpassen met het snelmenu.
pagina 27
• Wanneer u handmatig scherpstelt, gebeurt dit op een punt in
het kader en wanneer u automatisch scherpstelt, gebeurt dit
automatisch op het midden van het beeld.
• De functie AF is nuttig wanneer u de zoomfunctie gebruikt omdat u
wellicht het precieze scherpstellingspunt niet kunt behouden nadat
de zoomratio is gewijzigd.
• Wanneer Zoom Type (Type zoom) is ingesteld op Digital Zoom
(Digitale zoom), zal de handmatige scherpstelling niet nauwkeurig
zijn. Controleer of Digital Zoom (Digitale zoom) is uitgeschakeld
voordat u handmatig scherpstelt. pagina 62
<Verderaf gelegen onderwerp>
59
Geavanceerde opnamefuncties
Anti-Shake(HDIS) (Anti-tril(HDIS))
Gebruik de functie Anti-Shake(HDIS) voor compensatie voor
onstabiele beelden die worden veroorzaakt door het trillen van de
camcorder.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Anti-Shake(HDIS) (Anti-tril(HDIS)).
STBY
Gebruik de functie Anti-Shake in de volgende gevallen
• Opnamen met hoge zoomfactor.
• Opnamen in close-up van een klein onderwerp.
• Bij het maken van opnamen tijdens het lopen of vanuit een
rijdende auto.
) te
[220Min]
Anti-Shake(HDIS)
Off
2
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
On
Items in submenu
Items
Beschrijving
Schermweergave
Off (Uit)
De functie uitschakelen.
De functie Anti-Shake(HDIS) is
ingeschakeld om te voorkomen dat de
camcorder trilt.
-
On (Aan)
60
• In de stand SMART AUTO wordt de functie Anti-Shake(HDIS) (Antitril(HDIS)) automatisch ingesteld op Aan.
• Ernstig schudden van de camcorder kan mogelijk niet helemaal
worden gecorrigeerd wanneer Anti-Shake(HDIS) (Anti-tril(HDIS)) is
On (Aan). is ingesteld. Houd de camcorder stevig met beide handen
vast.
• Wanneer deze functie is ingesteld op On (Aan), kan de werkelijke
beweging van het onderwerp en de beweging die op het scherm
wordt weergegeven, iets verschillen.
• Bij het maken van opnamen bij een donkere belichting en bij een
sterke vergroting en wanneer deze functie is ingesteld op On (Aan),
kunnen er nabeelden ontstaan. In dat geval raden we u aan een
statief te gebruiken (niet meegeleverd) en de Anti-Shake(HDIS)
(Anti-tril(HDIS)) in te stellen op Off (Uit).
Geavanceerde opnamefuncties
Digital Special Effect (Digitaal speciaal effect)
Door de functie Digitale effecten te gebruiken, geeft u uw opname
een creatief tintje.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Digital Special Effect (Digitaal
speciaal effect).
STBY
Voorbeelden van 7 opties voor digitale effecten
Off (Uit)
Hiermee schakelt u de functie uit.
) te
Blk&Wht (ZWART/WIT) ( )
Hierdoor krijgt u een zwartwitbeeld.
[220Min]
Digital Special Effect
Off
Blk&Wht
Sepia
2
Selecteer het gewenste submenu
Exit
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Sepia ( )
Deze stand geeft het beeld een roodbruine
kleur.
Negative (Negatief) ( )
Hierdoor worden de kleuren van het opgenomen
beeld omgekeerd, waardoor een negatiefbeeld
ontstaat.
Dazzle (Verblinden) ( )
In deze modus wordt een helderder beeld
gecreëerd door de kleurintensiteit te verhogen.
Noir ( )
In deze modus wordt een krachtiger beeld
gecreëerd door het contrast te verhogen.
Western ( )
In deze modus wordt een vervaagd beeld
gecreëerd zoals bij een oude film.
61
Geavanceerde opnamefuncties
Zoom Type (Type zoom)
De camcorder biedt drie zoomtypen: optisch, intelligent en digitaal
zoomen.
Bereik digitale zoom
STBY
[220Min]
9999
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
2
3
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Zoom Type (Type zoom).
STBY
) te
[220Min]
Zoom Type
Optical Zoom
Intelli Zoom
Selecteer het gewenste submenu
Digital Zoom
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Items in submenu
Items
Optical Zoom
(Optische zoom)
Intelli Zoom
(Intelli-Zoom)
62
Aan de rechterkant van de balk wordt de digitale zoomzone
weergegeven. De zoomzone verschijnt wanneer u de [Zoom]-hendel
verplaatst of de [Zoom]-knop gebruikt.
Digital Zoom
(Digitale zoom)
Beschrijving
Optische zoom is mogelijk tot 52x.
• De camcorder zoomt over de volledige
breedte van de beeldsensor voor een groter
zoomgebied zonder dat de beeldkwaliteit
verslechtert.
• De Intelli-zoom is beschikbaar tot maximaal
70x.
• Wanneer deze optie is geselecteerd, schakelt
de camcorder automatisch over op de digitale
zoomfunctie zodra u verder zoomt dan het
bereik van de optische of intelligente zoom.
• De digitale zoom is beschikbaar tot maximaal
130x.
• Met de digitale zoom wordt het beeld digitaal verwerkt, meer dan de
ratio voor intelii-zoom of optische zoom, waardoor de resolutie kan
worden aangetast. De beeldkwaliteit kan achteruit gaan, afhankelijk
van hoeveel u inzoomt.
• Het zoombereik verandert afhankelijk van de beeldverhouding van de
video.
Geavanceerde opnamefuncties
Cont. Shot (Cont.opn.)
Items in submenu
Met de functie Continuopname kunt u snel achter elkaar foto’s
maken en hebt u meer mogelijkheden voor het maken van opnamen
van bewegende onderwerpen.
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Cont. Shot (Cont.opn.).
STBY
Cont. Shot
Off
On
2
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
) te
[220Min]
Items
Beschrijving
Schermweergave
Off (Uit)
Voor het opnemen van slechts één foto.
Terwijl u de knop [PHOTO] ingedrukt
houdt, kan de camcorder tot 30 foto’s
achter elkaar maken.
-
On (Aan)
• Het aantal foto’s dat kan worden gemaakt is afhankelijk van de
resolutie van de foto’s en de beschikbare geheugenruimte.
• Wanneer zich een fout voordoet tijdens een continuopname
(bijvoorbeeld Kaart vol), wordt de opname beëindigd en wordt een
foutmelding weergegeven.
63
Geavanceerde opnamefuncties
Time Lapse REC (Intervalopname)
4
Met de intervalopnamefunctie kunt u uw camcorder programmeren
om een video op te nemen bestaande uit een reeks afzonderlijke
frames die gedurende een bepaalde periode met een vast interval
worden vastgelegd. Met de functie Intervalopname kunt u video’s
maken van ontluikende bloemen en vergelijkbare onderwerpen.
Beweeg vervolgens de knop [Besturing (Links/Rechts)] om de
volgende instelling (Hr (Uur)), te selecteren en stel op dezelfde
wijze de totale gewenste opnametijd in.
5
Druk op de knop [Besturing (OK)] om de instellingen te
voltooien en druk op de knop [MENU] om het menu af te sluiten.
6
Druk na het instellen van de Intervalopname op de knop
[Opname starten/stoppen].
• De Intervalopname begint.
• Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
) te
selecteren. pagina 26
• Voordat u een intervalopname kunt maken moet u met behulp
van het menu het opname-interval tussen frames (Interval)
instellen.
1
2
3
64
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Time Lapse REC (Intervalopname).
Druk op de knop besturing naar
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
om On (Aan), te selecteren en druk
vervolgens op de knop [Besturing
(OK)].
• Het opname-interval en de
totale opnametijd worden
weergegeven.
STBY
[220Min]
Time Lapse REC
Items in submenu
Items
Beschrijving
Schermweergave
Off (Uit)
Hiermee schakelt u de functie uit
• Interval opname (Sec): Het beeld
wordt vastgelegd d.m.v. een ingesteld
interval.
1  3  5  10  15  30 (seconden)
• Totale opnametijd (Hr (Uur)): totale
tijd van het begin tot het eind van de
opname.
24  48  72  ∞ (uur)
-
Off
On
: 1 Sec
24 Hr
Exit
On (Aan)
STBY
[220Min]
Time Lapse REC
Off
1
On
Sec /
24 Hr
1 Sec
= 57 Min 36 Sec
24 Hr
Exit
Move
OK
Geef het gewenste interval (Sec)
op met behulp van de knop [Besturing (Omhoog/Omlaag)].
Tijdens intervalopnamen werkt de functie C.Nite (K.Nacht) niet.
Geavanceerde opnamefuncties
Voorbeeld van intervalopname
Totale tijd voor opname
Interval voor opname
Tijdlijn
Met intervalopname worden beeldframes opgenomen met het
vooraf gedefinieerde interval gedurende de totale opnametijd
om een video met intervalopname te produceren.
intervalopname is bijvoorbeeld nuttig voor het vastleggen van de
volgende onderwerpen:
- Bloeiende bloemen
- Een vogel die een nest bouwt
- Voorbij drijvende wolken
Tijd voor het opslaan op de
opslagmedia (een video met
intervalopname).
0:00:00/0:00:55
0:00:10/0:00:55
100-0001
0:00:20/0:00:55
100-0001
0:00:30/0:00:55
100-0001
100-0001
• De modus Intervalopname wordt uitgeschakeld wanneer de opname is voltooid. Herhaal de stappen 1-6 om een andere intervalopname te starten.
• Afhankelijk van de videoresolutie, vormen 50 of 25 vastgelegde beelden een video met een lengte van 1 seconde. Aangezien de minimumlengte van een film die door
op de camcorder kan worden opgeslagen één seconde is, bepaalt de interval hoe lang de opname moet worden. Wanneer u het interval bijvoorbeeld instelt op 30 sec.
moet de totale opnametijd voor de Intervalopname minstens 25 minuten of 13 seconden bedragen om de minimale videolengte van 1 seconde (50 of 25 beelden) op te
nemen.
• Druk op de knop [Opname starten/stoppen] wanneer u de intervalopname wilt stoppen.
• U kunt geen geluiden opnemen bij Intervalopname. (beelden zonder geluid)
• De maximale ononderbroken opnametijd is 20 minuten. De maximale grootte van een videobestand is 1,8 GB. Wanneer de opnametijd van een video meer dan 20
minuten is of een videobestand groter is dan 1,8 GB, wordt automatisch een nieuw videobestand gemaakt.
• Wanneer de batterij tijdens een intervalopname is leeggeraakt, wordt de opname tot dat punt opgeslagen en wordt overgeschakeld naar de standbystand. Na enige tijd
wordt een melding weergegeven over de leeggeraakte batterij en wordt de camcorder automatisch uitgeschakeld.
• Wanneer de geheugenruimte van het opslagmedium onvoldoende is tijdens de intervalopname, schakelt deze naar de standbystand nadat de opname zodanig is
opgeslagen dat er zo weinig mogelijk verloren gaat.
• Het is raadzaam de voedingsadapter in plaats van de batterij te gebruiken tijdens het maken van een Intervalopname
• Wanneer een Intervalopname wordt gestart, knippert de melding Time Lapse Recording (Intervalopname) op het scherm zelfs als u de weergavemodus voor informatie
instelt op de minimale weergavemodus. Dit is normaal. Verwijder niet de stroomvoorziening of geheugenkaart uit de camcorder.
65
Geavanceerde opnamefuncties
Guideline (Hulplijn)
Items in submenu
Deze camcorder biedt 3 soorten richtlijnen om u te helpen een
evenwichtige beeldcompositie te maken.
Items
Beschrijving
Schermweergave
Hierdoor wordt de functie Hulplijn
geannuleerd.
U dient deze te gebruiken bij het
Cross (Kruis)
scherpstellen van een onderwerp
in het midden.
Gebruik dit bij het opnemen van
een onderwerp in een horizontale
Grid (Raster)
of verticale positie of wanneer u
opnamen maakt met de functie
Tele Macro.
Zolang u onderwerpen binnen
Safety Zone
het kader van de Veiligheidszone
(Veiligheidszone) plaatst, weet u zeker dat ze
worden opgenomen.
Off (Uit)
Druk op de knop [MODE] om de modus Opnemen (
selecteren. pagina 26
1
66
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Guideline (Hulplijn).
STBY
Guideline
Off
Cross
2
Selecteer het gewenste submenu
Grid
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
) te
[220Min]
• Kadreer het onderwerp op een kruispunt van de richtlijn voor een
evenwichtige beeldcompositie.
• De richtlijnen op het scherm verschijnen niet op de werkelijk
opgenomen beelden.
Geavanceerde afspeelfuncties
Thumbnail View Option
(Miniatuurweergave)
Normal (Norm)
Date (Datum)
Normal
Multiweergave biedt een voorziening voor het sorteren van
miniaturen van opgenomen video’s of foto’s met verschillende
weergaveopties.
Date
0:00:55
1/10
01/JAN/2013
1/10
0:10:31
• Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
• Selecteer het miniatuurweergavescherm voor video’s of foto’s.
pagina 42
1
2
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Thumbnail View Option
(Miniatuurweergave).
Photo
Move
Play
Photo
Date
Play
Deze functie is alleen beschikbaar in het indexscherm van de
miniatuurweergave.
Normal
Thumbnail View Option
Normal
Date
Selecteer het gewenste submenu
Exit
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
Items in submenu
Items
Normal (Norm)
Date (Datum)
Beschrijving
De miniaturen van bestanden weergeven in de
volgorde waarin ze zijn opgenomen.
Opgenomen bestanden zullen worden gesorteerd op
opnamedatum in miniatuurweergaven.
67
Geavanceerde afspeelfuncties
PlayOption (Afspeeloptie)
Smart BGM Option (Achtergrondmuziek kiezen)
U kunt de door u gewenste manier van afspelen instellen.
U kunt een video bekijken terwijl u naar achtergrondmuziek luistert.
Selecteer de gewenste achtergrondmuziek.
• Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
• Selecteer het miniatuurweergavescherm voor video’s.
pagina 42
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
PlayOption (Afspeeloptie).
1
Normal
PlayOption
Play All
2
Selecteer het gewenste submenu
Repeat All
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
Play One
68
Beschrijving
Schermweergave
Speelt af vanaf de geselecteerde film
tot de laatste film.
De geselecteerde film wordt
afgespeeld.
Alle films worden herhaaldelijk
afgespeeld.
De geselecteerde film wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
A
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Smart BGM Option
(Achtergrondmuziek kiezen).
0:00:01/ 0:00:06
Smart BGM Option
The Flea Waltz
Canon in D
2
Cello Suite No.1
Selecteer het gewenste submenu
Exit
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
• Als u de geselecteerde achtergrondmuziek wilt afspelen met
een video, drukt u op de knop [SMART BGM] bij het afspelen
van de video. U kunt de achtergrondmuziek stoppen door
nogmaals op de knop [SMART BGM] te drukken.
A
Items in submenu
Items
Play All
(Alles afspelen)
Play One
(Eén afspelen)
Repeat All
(Alles herhalen)
Repeat One
(Eén herhalen)
• Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
• Deze functie is alleen beschikbaar in de enkele videoweergave.
Items in submenu
Items
The Flea Waltz
(Vlooienmars)
Canon in D
Cello Suite No.1
(Cello suite nr.1)
Nocturne
Random
Beschrijving
Voor afspelen van de Vlooienmars.
Voor afspelen van Canon in D.
Voor afspelen van Cello suite nr.1 .
Voor afspelen van Nocturne.
Voor willekeurig afspelen van de Vlooienmars tot Nocturne.
Als u de achtergrondmuziek wijzigt door op de knop [MENU] te drukken
tijdens het afspelen van de video, wordt de video onderbroken. Druk op de
knop [Besturing (OK)] om de gepauzeerde video opnieuw af te spelen met
de gewijzigde achtergrondmuziek.
Geavanceerde afspeelfuncties
Externe nummers als achtergrondmuziek gebruiken (Smart BGM II)
U kunt externe nummers afspelen door ze op te slaan op een geheugenkaart.
Daarnaast kunt u geluiden afspelen met de Smart BGM-optie van de camcorder.
• Plaats een geheugenkaart.
• Externe nummers geschikt maken voor achtergrondgrondmuziek.
Externe nummers op de geheugenkaart verwijderen
U kunt de externe nummers via de functie
Manage BGM in het scherm Smart BGM
of via de map BGM op de geheugenkaart
verwijderen.
Externe nummers instellen als achtergrondmuziek
Om ervoor te zorgen dat de nummers door de camcorder worden
herkend, moet u ze met het geïntegreerde programma Intelli-studio
converteren naar een compatibele indeling.
1 Gebruik de USB-kabel om de camcorder aan te sluiten op een
pc en voer het programma Intelli-studio uit. pagina 85
2 Klik in Intelli-studio op Tool 
Sending song for Smart BGM.
3 Klik in het scherm Smart BGM op
Browse om het gewenste nummer
te selecteren.
4 Wijzig de naam van het nummer dat
door de camcorder moet worden
herkend en klik op Send  Yes.
• Het nummer wordt geconverteerd
naar een m4a-bestand en op de
geheugenkaart in de camcorder
geplaatst.
5
Wanneer de overdracht is voltooid,
klikt u op OK.
nummers op de geheugenkaart in
de camcorder opslaan.
Wanneer de modus voor het afspelen van
video is ingeschakeld, wordt het nummer
dat is opgeslagen op de geheugenkaart,
weergegeven in het menu Smart BGM
Option (Achtergrondmuziek kiezen).
pagina 68
1 Volg stap 1 tot 3 zoals links afgebeeld.
2 Wijzig de naam van het externe
nummer  Selecteer een plaats om
het op te slaan  klik op Convert
 Yes.
• De BGM-map wordt automatisch
op de gewenste plaats gemaakt
en vervolgens wordt het externe
nummer geconverteerd in een
m4a-bestand en opgeslagen in de
BGM-map.
3 Sluit een geheugenkaart aan op uw pc  kopieer de
BGM-map (met inbegrip van de geconverteerde externe
nummers) van de pc naar de geheugenkaart  haal de
geheugenkaart uit de pc en stop hem in de camcorder.
4 In het menu Smart BGM Option (Achtergrondmuziek
kiezen) in de videoweergavemodus selecteert u een extern
nummer als achtergrondmuziek.
Externe nummers op de geheugenkaart verwijderen
1 Haal de geheugenkaart uit de camcorder en sluit hem aan op uw pc.
2 Verwijder de gewenste externe nummers uit de BGM-map.
• U kunt maximaal 5 geconverteerde
6
Als u de camcorder in Europa hebt gekocht, moet u externe
nummers als volgt opslaan.
0:00:01/ 0:00:06
Smart BGM Option
Nocturne
NewBGM1
Random
Exit
• De camcorder herkent alleen externe nummers die zijn geconverteerd met
het programma Intelli-studio.
• U kunt het programma Intelli-studio gebruiken om bestanden met een
mp3- en m4a-indeling te converteren.
• Externe nummers worden in de BGM-map op de geheugenkaart opgeslagen.
• Indien u de geconverteerde m4a-bestanden in de BGM-map op de
geheugenkaart overzet, kunt u ze gebruiken als Smart BGM.
69
Geavanceerde afspeelfuncties
Delete (Wissen)
ⓔ Een melding met betrekking tot de geselecteerde optie wordt
weergegeven. Met de knop [Besturing (Links/Rechts)]
selecteert u Yes (Ja), en ter bevestiging drukt u op de knop
[Besturing (OK)].
U kunt uw opnamen een voor een of allemaal tegelijk wissen.
• Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
• Selecteer het miniatuurweergavescherm voor video’s of foto’s.
pagina 42
1
2
3
70
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Delete (Wissen).
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
Normal
4
Als u All Files (Alle best) aanraakt, wordt een melding
weergegeven dat correspondeert met de geselecteerde optie.
Met de knop [Besturing (Links/Rechts)] selecteert u Yes (Ja),
en ter bevestiging drukt u op de knop [Besturing (OK)].
Items in submenu
Delete
Select Files
Items
Beschrijving
Select Files
(Best. selec)
Hiermee verwijdert u de afzonderlijk geselecteerde
filmbeelden of foto’s.
All Files (Alle best)
Hiermee worden alle filmbeelden of foto’s gewist.
All Files
Exit
Als u Select Files (Best. selec),
Delete
0:00:55
1/10
hebt gekozen, worden
miniatuurafbeeldingen
weergegeven.
ⓐ Gebruik de knop [Besturing
Delete
Move
Cancel
(Omhoog/Omlaag/Links/
Rechts)] om naar de foto of
video te gaan die u wilt wissen.
ⓑ Druk op de knop [Besturing (OK)] om aan te geven dat u
de foto of video wilt wissen. De indicator ( ) wordt op de
geselecteerde filmbeelden of foto’s weergegeven.
ⓒ Herhaal de stappen ⓐ en ⓑ voor iedere foto of video die u
wilt wissen.
ⓓ Druk op de knop [MENU] om de geselecteerde foto’s c.q.
video’s te wissen.
• Gewiste opnamen kunnen niet worden hersteld.
• Verwijder de voedingsadapter of geheugenkaart niet tijdens
het verwijderen van bestanden, anders kan het opslagmedium
beschadigd raken.
• U kunt uw opnamen ook wissen in de enkele weergave.
• Om te voorkomen dat belangrijk materiaal per ongeluk wordt gewist,
kunt u de beveiliging inschakelen. pagina 72
• Beveiligde foto’s kunnen niet worden gewist. U kunt een beveiligde
foto wissen door eerst de beveiligingsfunctie te annuleren.
pagina 72
• Als de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart is ingeschakeld, kunt
u de beelden niet wissen.
• U kunt ook de opslagmedia formatteren om alle beelden in één keer
te wissen. Houd er rekening mee dat alle bestanden en gegevens,
inclusief beveiligde bestanden, worden gewist. pagina 80
• De verwijderfunctie werkt niet als de capaciteit van de batterij
onvoldoende is. Wij adviseren u de voedingsadapter te gebruiken om
te voorkomen dat het apparaat uitvalt tijdens het verwijderen.
Geavanceerde afspeelfuncties
Delete My Clip (My Clip verwijderen)
U kunt de markering ‘My Clip’ uit een video verwijderen.
• Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
• Selecteer het miniatuurweergavescherm voor video’s.
pagina 42
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Delete My Clip (My Clip verwijderen).
Normal
Delete My Clip
4
Als u All Files (Alle best) aanraakt, wordt een melding
weergegeven dat correspondeert met de geselecteerde optie.
Met de knop [Besturing (Links/Rechts)] selecteert u Yes (Ja),
en ter bevestiging drukt u op de knop [Besturing (OK)].
Items in submenu
Items
Select Files
(Best. selec)
All Files (Alle best)
Beschrijving
De My Clip-markeringen uit de geselecteerde
video’s verwijderen.
De My Clip-markeringen uit alle video’s verwijderen.
Select Files
2
All Files
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
3
Als u Select Files (Best. selec),
Delete My Clip
hebt gekozen, worden
0:00:55
1/10
miniatuurafbeeldingen weergegeven.
ⓐ Gebruik de knop [Besturing
(Omhoog/Omlaag/Links/
Rechts)] om naar de video met
Delete
Move
Cancel
de markering My Clip ( ) te
gaan.
ⓑ Druk op de knop [Besturing (OK)]. Het prullenbakpictogram
( ) verschijnt in de video.
ⓒ Herhaal stap ⓐ en ⓑ voor elk video met de markering
My Clip ( ).
ⓓ Druk op de knop [MENU] om alle markeringen uit de
geselecteerde video’s te verwijderen.
ⓔ Een melding met betrekking tot de geselecteerde optie wordt
weergegeven. Met de knop [Besturing (Links/Rechts)]
selecteert u Yes (Ja), en ter bevestiging drukt u op de knop
[Besturing (OK)].
Verwijderde My Clip-markeringen kunnen niet worden hersteld.
U kunt de My Clip-markeringen ook uit de video’s verwijderen in de
enkele weergave.
71
Geavanceerde afspeelfuncties
Protect (Beveiligen)
ⓓ Druk op de knop [MENU] om de geselecteerde foto’s c.q.
video’s te beveiligen.
ⓔ Een melding met betrekking tot de geselecteerde optie wordt
weergegeven. Met de knop [Besturing (Links/Rechts)]
selecteert u Yes (Ja), en ter bevestiging drukt u op de knop
[Besturing (OK)].
U kunt filmbeelden (of foto’s) waaraan u veel waarde hecht,
beveiligen tegen onbedoeld wissen. Beveiligde filmbeelden zullen
niet worden gewist, tenzij u de beveiliging opheft of het geheugen
formatteert.
• Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
• Selecteer het miniatuurweergavescherm voor video’s of foto’s.
pagina 42
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Protect (Beveiligen).
Normal
Protect
Select Files
2
3
72
4
Als u All On (Alles aan) aanraakt, wordt een melding
weergegeven dat correspondeert met de geselecteerde optie.
Met de knop [Besturing (Links/Rechts)] selecteert u Yes (Ja),
en ter bevestiging drukt u op de knop [Besturing (OK)].
5
Als u All Off (Alles uit) aanraakt, wordt een melding weergegeven
dat correspondeert met de geselecteerde optie. Met de knop
[Besturing (Links/Rechts)] selecteert u Yes (Ja), en ter
bevestiging drukt u op de knop [Besturing (OK)].
All On
Selecteer het gewenste submenu
All Off
en menu-item met de knop
Exit
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] en
druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
Als u Select Files (Best. selec),
Protect
0:00:55
1/10
hebt gekozen, worden
miniatuurafbeeldingen
weergegeven.
ⓐ Gebruik de knop [Besturing
Protect
Move
Cancel
(Omhoog/Omlaag/Links/
Rechts)] om naar de foto of
video te gaan die u wilt beveiligen.
ⓑ Druk op de knop [Besturing (OK)] om opnamen te
) wordt op de
markeren voor beveiliging. De indicator ( geselecteerde filmbeelden of foto’s weergegeven.
ⓒ Herhaal de stappen ⓐ en ⓑ voor iedere foto of video die u
wilt beveiligen.
Items in submenu
Items
Select Files
(Best. selec)
Beschrijving
Hiermee wordt het geselecteerde filmbeeld of
fotobeeld beveiligd tegen wissen.
All On (Alles aan)
Hiermee worden alle filmbeelden of foto’s beveiligd.
All Off (Alles uit)
Hiermee wordt de beveiliging van alle filmbeelden of
foto’s geannuleerd.
• U kunt uw opnamen ook beveiligen in de enkele weergave.
• Als de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart is ingeschakeld, kunt
u de bescherming van beelden niet instellen. pagina 31
Geavanceerde afspeelfuncties
4
Share Mark (Mark. delen)
U kunt het markering voor delen (Share) instellen op het videobeeld.
U kunt vervolgens het gemarkeerde bestand direct uploaden naar
de YouTube-site.
• Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
• Selecteer het miniatuurweergavescherm voor video’s.
pagina 42
1
2
3
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Share Mark (Mark. delen).
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
Als u Select Files (Best. selec),
hebt gekozen, worden
miniatuurafbeeldingen
weergegeven.
5
Als u All On (Alles aan) aanraakt, wordt een melding
weergegeven dat correspondeert met de geselecteerde optie.
Met de knop [Besturing (Links/Rechts)] selecteert u Yes (Ja),
en ter bevestiging drukt u op de knop [Besturing (OK)].
Als u All Off (Alles uit) aanraakt, wordt een melding weergegeven
dat correspondeert met de geselecteerde optie. Met de
knop [Besturing (Links/Rechts)] selecteert u Yes (Ja), en ter
bevestiging drukt u op de knop [Besturing (OK)].
Items in submenu
Normal
Items
Select Files
(Best. selec)
Share Mark
Select Files
Beschrijving
De markering voor delen bij de geselecteerde
video’s instellen.
All On
All Off
Exit
Share Mark
0:00:55
1/10
ⓐ Gebruik de knop [Besturing
Mark
Move
Cancel
(Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)]
om naar de video te gaan die u wilt markeren voor delen.
ⓑ Druk op de knop [Besturing (OK)] om elke video te selecteren
die u wilt markeren voor delen.Het pictogram voor markering voor
delen ( ) wordt op de video weergegeven.
ⓒ Herhaal stappen ⓐ en ⓑ voor elke video die u wilt markeren voor
delen.
ⓓ Druk op de knop [MENU] om de video’s te markeren die u wilt
delen.
ⓔ Een melding met betrekking tot de geselecteerde optie wordt
weergegeven. Met de knop [Besturing (Links/Rechts)] selecteert
u Yes (Ja), en ter bevestiging drukt u op de knop [Besturing
(OK)].
All On (Alles aan)
De markering voor delen bij alle video’s instellen.
All Off (Alles uit)
De markering voor delen voor alle video’s tegelijk
verwijderen.
• U kunt deze functie ook uitvoeren in de afspeelmodus voor enkel beeld.
• Door gebruik te maken van het programma Intelli-studio dat is
ingebouwd in het product, kunt u op eenvoudige wijze video’s uploaden
die zijn voorzien van markeringen voor delen. pagina 90
• Tijdens het uploaden van een videobestand naar een website zoals
YouTube, bedraagt de capaciteit voor eenmalig uploaden maximaal iets
minder dan 15 minuten (14 minuten en 59 seconden).
De knop Delen (   ) gebruiken
U kunt de markering voor delen op een video instellen door
simpelweg op de knop [Delen (   )] te drukken.
73
Geavanceerde afspeelfuncties
Slide Show (Dia-show)
File Info (Bestandsinfo)
U kunt een diavoorstelling met verschillende effecten bekijken.
De camcorder geeft informatie weer over de opgenomen beelden.
• Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
• Selecteer het miniatuurweergavescherm voor foto’s. pagina 42
1
2
3
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Slide Show (Dia-show).
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
1
Normal
Slide Show
Start
Interval
: 1Sec
Music
: On
Exit
1/10
Items
Start
Interval
Music
(Muziek)
Normal
File Info
Select Files
Exit
File Info
100VIDEO HDV_0001.MP4
Selecteer de gewenste video of
Date
:01/JAN/2013
foto door op de knop [Besturing
Duration
:0:00:20
Size
:22.6 MB
(Omhoog/Omlaag/Links/
Resolution
:1280X720/25p
Rechts)] en vervolgens op de knop
Exit
OK
[Besturing (OK)] te drukken.
• De informatie over het geselecteerde bestand wordt
weergegeven zoals hieronder wordt getoond.
- Date (Datum)
- Duration (Duur) (alleen video)
- Size (Grootte)
- Resolution (Resolutie)
3
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
100-0001
Beschrijving
Voor het starten van een diapresentatie vanaf het huidige beeld.
- De indicator ( ) verschijnt.
- Als u de diavoorstelling wilt beëindigen, drukt u nogmaals
op de knop [Besturing (OK)].
- U kunt terugkeren naar de miniatuurweergave door de
[Zoom]-hendel te verplaatsen.
De foto’s worden doorlopend weergegeven met het
ingestelde interval 1 sec of 3 sec.
U kunt de achtergrondmuziek in- en uitschakelen.
Deze camcorder bevat standaard 4 verschillende
achtergrondmelodieën die zijn opgeslagen in het
opstartgeheugen. Nadat de diashow is gestart worden de 4
achtergrondmelodieën in willekeurige volgorde afgespeeld.
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
File Info (Bestandsinfo) 
knop [Besturing (OK)].
• De bestandsinformatie over het
geselecteerde bestand wordt
weergegeven.
2
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
Items in submenu
74
Druk op de knop [MODE] om de afspeelmodus te selecteren
). pagina 26
(
Andere instellingen
Storage Info (Opslaginfo)
File No. (Best.nr)
Hiermee geeft u de opslaginformatie weer.
Bestandsnummers worden toegewezen aan opgenomen bestanden
in de volgorde waarin zij werden opgenomen.
1
2
Druk op de knop [MENU]  knop
Storage Info
[Besturing (Links/Rechts)] 
Storage
Settings (Instellingen)  knop
Used
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] 
Free
Storage Info (Opslaginfo)  knop
[Besturing (OK)].
Exit
Move
• Druk op de knop [Besturing
(Omhoog/Omlaag)] om de
gewenste informatie te bekijken.
• U kunt het gebruikte geheugen,
het beschikbare geheugen en
de beschikbare opnametijd
controleren voor elke opnameresolutie.
:Card
1
:190MB
:14.6GB
Back
Druk op de knop [MENU] om het menu te sluiten.
• Wanneer er geen opslagmedium is geplaatst, kan het ook niet
worden geselecteerd. De optie wordt in dat geval grijs weergegeven.
• De werkelijke capaciteit is mogelijk lager dan de capaciteit die wordt
weergegeven op het LCD-scherm, aangezien een deel van de
capaciteit in beslag wordt genomen door de systeembestanden van
de camcorder.
2
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
 File No. (Best.nr)  knop
[Besturing (OK)].
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
File No.
:
Date/Time Set
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
Series
File No.
Reset
Date/Time Set
Exit
3
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
Items in submenu
Items
Beschrijving
Series
(Serie)
Hiermee worden bestandsnummers op volgorde toegewezen,
ook wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een
andere, na het formatteren of na het verwijderen van alle
bestanden. Het bestandsnummer wordt opnieuw ingesteld
wanneer een nieuwe map wordt gemaakt.
Reset
Het bestandsnummer wordt opnieuw ingesteld op 0001.
Wanneer u File No. (Best.nr) instelt op Series (Serie), krijgt elk bestand
een ander nummer om dubbele bestandsnamen te voorkomen. Dit is
handig wanneer u de bestanden op een pc wilt beheren.
75
Andere instellingen
Date/Time Set (Datum/tijd inst)
Date/Time Display (Datum/tijd tonen)
Wanneer u de datum en tijd instelt, kunt u de datum en tijd waarop
de opname is gemaakt, weergeven bij het afspelen.
U kunt het weergavetype voor de ingestelde tijd instellen op basis
van de geselecteerde optie.
1
1
2
3
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] 
Date/Time Set (Datum/tijd inst) 
knop [Besturing (OK)].
Selecteer de datum en de
tijdinformatie en wijzig de
instellingswaarden door op de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag/
Links/Rechts)] te gebruiken.
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
OFF
Exit
2
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Cancel
Zorg dat de klok juist is ingesteld
en druk vervolgens op de knop [Besturing (OK)].
Het jaar kan worden ingesteld tot 2037.
12
Move
OK
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
 Date/Time Display (Datum/tijd
tonen)  knop [Besturing (OK)].
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
[220Min]
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Off
Date/Time Display
Date :
Time
LCD Brightness
12
OFF
12
OFF
Exit
3
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
• De datum/tijd wordt op het LCD-scherm weergegeven
volgens de geselecteerde optie.
Items in submenu
Items
Off (Uit)
Date (Datum)
Time (Tijd)
Date & Time
(Datum/Tijd)
76
STBY
Settings
Beschrijving
Schermweergave
De huidige datum en tijd worden
niet weergegeven.
De huidige datum wordt
01/JAN/2013
weergegeven.
De huidige tijd wordt weergegeven.
00:00
De huidige datum en tijd worden
01/JAN/2013
weergegeven.
00:00
Wanneer de interne batterij leeg is, worden de datum en tijd
weergegeven als 01/JAN/2013 00:00.
Andere instellingen
LCD Brightness (LCD-helderheid)
Auto LCD Off (Auto LCD uit)
U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen wanneer het
reflecterende licht in de omgeving erg sterk is.
Ter beperking van het stroomverbruik wordt de helderheid van het
LCD-scherm automatisch gedimd als de camcorder langer dan
twee minuten inactief is geweest.
1
2
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] 
LCD Brightness (LCD-helderheid)
 knop [Besturing (OK)].
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
1
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Normal
Date/Time Display
Bright
2
LCD Brightness
Exit
3
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
Items in submenu
Items
Normal (Norm)
Bright (helder)
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
 Auto LCD Off (Auto LCD uit) 
knop [Besturing (OK)].
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
LCD
Beep Sound
On
LCD
Shutter Sound
Exit
3
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
Items in submenu
Beschrijving
Standaard helderheid.
Maakt het LCD-scherm helderder.
• Als de omgeving te helder is, past u de helderheid van het LCDscherm aan.
• Wanneer u het LCD-scherm aanpast, is dit niet van invloed op de
beelden die worden opgenomen.
• Een LCD-scherm met een hoge helderheid verbruikt meer stroom.
Items
Beschrijving
Off (Uit)
De functie uitschakelen.
Wanneer de camcorder langer dan 2 minuten niet actief is in
de videomodus of fotomodus of langer dan 5 minuten niet
actief is bij het opnemen van een video, wordt de modus voor
stroombesparing gestart door het LCD-scherm te dimmen.
On (Aan)
• Als deze functie Auto LCD Off (Auto LCD uit) is ingeschakeld, drukt
u op een willekeurige knop op de camcorder om de LCDhelderheid
weer normaal weer te geven.
• Auto LCD Off wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld:
- Als het netsnoer (voedingsadapter, USB-kabel) is aangesloten.
77
Andere instellingen
Beep Sound (Pieptoon)
Shutter Sound (Sluitertoon)
Met deze instelling kunnen bewerkingen zoals het indrukken van een
knop van een geluidssignaal worden voorzien.
U kunt de sluitertoon in- of uitschakelen door op de knop [PHOTO]
te drukken.
1
1
2
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] 
Beep Sound (Pieptoon)  knop
[Besturing (OK)].
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
2
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
 Shutter Sound (Sluitertoon) 
knop [Besturing (OK)].
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
STBY
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
STBY
Items
On (Aan)
Beschrijving
Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
Wanneer deze optie is ingeschakeld, hoort u een pieptoon
wanneer u op een knop drukt.
De Pieptoon wordt in de volgende gevallen geannuleerd:
- Tijdens opnemen, afspelen
- Onderbreken tijdens opname
- Wanneer de camcorder met een kabel is aangesloten. (AV-kabel,
Micro-HDMI-kabel, enz.)
78
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Exit
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
Items in submenu
Items in submenu
Off (Uit)
3
LCD
Exit
Exit
3
[220Min]
Settings
Items
Beschrijving
Off (Uit)
On (Aan)
Schakel de functie uit.
U hoort een sluitertoon wanneer u de knop [PHOTO] gebruikt.
Andere instellingen
Auto Power Off (Autom. uit)
PC Software (Pc-software)
U kunt de camcorder zo instellen dat deze automatisch wordt
uitgeschakeld wanneer deze gedurende 5 minuten niet actief is.
Met deze functie kunt u onnodig stroomverbruik voorkomen.
Als u de functie PC-software inschakelt, kunt u eenvoudig pcsoftware gebruiken door een USB-kabel aan te sluiten op de
camcorder en de pc. U kunt de opgeslagen video- en foto’s op de
camcorder downloaden naar de vaste schijf van uw pc. U kunt de
video- en fotobestanden ook bewerken met de PC-software.
1
2
3
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
 Auto Power Off (Autom. uit) 
knop [Besturing (OK)].
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
5 Min
Exit
3
Items in submenu
Items
5 Min
2
Format
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
Off (Uit)
1
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
 PC Software (Pc-software) 
knop [Besturing (OK)].
Selecteer het gewenste submenu
en menu-item met de knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
en druk vervolgens op de knop
[Besturing (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
On
Format
Druk op de knop [MENU] om het
menu te sluiten.
Exit
Beschrijving
Schakel de functie uit.
De camcorder wordt uitgeschakeld wanneer deze
gedurende 5 minuten niet wordt gebruikt.
• A
utom. uit werkt niet in de volgende situaties:
- Als het netsnoer (voedingsadapter, USB-kabel) is aangesloten.
- Wanneer de volgende functies actief zijn; Delete: All Files
(Wissen: Alle best), Protect: All On (Beveiligen: Alles aan).
- Tijdens het opnemen, afspelen (met uitzondering van de
pauzestand) of het afspelen van een diashow.
• Als u de camcorder opnieuw wilt inschakelen, drukt u op de knop
[Aan/Uit ( )].
Items in submenu
Items
Beschrijving
Off (Uit)
Hiermee schakelt u de functie uit.
On (Aan)
De ingebouwde bewerkingssoftware wordt gestart als de
camcorder wordt aangesloten op de pc.
De functie PC-software is alleen geschikt voor het besturingssysteem
Windows.
79
Andere instellingen
Format (Formatteren)
Default Set (Stand.inst)
Gebruik deze functie als u alle bestanden definitief wilt verwijderen of
als u problemen met het opslagmedium wilt oplossen.
U kunt alle standaardinstellingen voor het menu terugzetten.
1
Plaats een geheugenkaart. pagina 30
1
2
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)]
 Format (Formatteren)  knop
[Besturing (OK)].
STBY
[220Min]
STBY
[220Min]
Settings
Format
Default Set
Language
Exit
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
Selecteer Yes (Ja) door op de knop
[Besturing (Links/Rechts)] te
drukken en druk op de knop [Besturing (OK)].
• Tijdens het formatteren mag u het opslagmedium niet verwijderen of
enige andere bewerking uitvoeren (zoals het apparaat uitschakelen).
Maak daarnaast gebruik van de meegeleverde voedingsadapter,
aangezien het opnamemedium kan worden beschadigd als de
batterij leegraakt tijdens het formatteren.
• Als het opslagmedium gecorrumpeerd wordt, formatteert u het opnieuw.
80
Druk op de knop [MENU]  knop
[Besturing (Links/Rechts)] 
Settings (Instellingen)  knop
[Besturing (Omhoog/Omlaag)] 
Default Set (Stand.inst)  knop
[Besturing (OK)].
• Formatteer het opslagmedium niet op een pc of een ander apparaat.
Het opslagmedium moet op deze camcorder worden geformatteerd.
• In de volgende gevallen dient u de geheugenkaart te formatteren:
- voordat u een nieuwe geheugenkaart gebruikt
- als een geheugenkaart op een ander apparaat is geformatteerd
- als een geheugenkaart op een ander apparaat is gebruikt
- wanneer een geheugenkaart niet door op de camcorder kan
worden gelezen
• Wanneer het beveiligingslipje van een geheugenkaart is in de
beveiligingsstand is geschoven, wordt de geheugenkaart niet
geformatteerd.
• Wanneer er geen opslagmedium is geplaatst, kan het ook niet
worden geselecteerd. De optie wordt in dat geval grijs weergegeven.
• U kunt niet formatteren als onvoldoende batterijstroom beschikbaar
is. Wij adviseren u de voedingsadapter te gebruiken om te
voorkomen dat het apparaat uitvalt tijdens het formatteren.
2
Selecteer Yes (Ja) als u alle instellingen wilt terugzetten op de
standaardwaarden.
• Schakel het apparaat niet uit wanneer u deze functie gebruikt.
• Nadat u de camcorder hebt gereset, stelt u de functie Date/Time
Set (Datum/tijd inst) in. pagina 25
• De functie Default Set (Stand.inst) heeft geen invloed op de
bestanden die op de opslagmedia zijn opgeslagen.
Language
U kunt zelf de taal kiezen waarin de menu’s en de meldingen worden
weergegeven. pagina 29
Open source licences (Open bron-licenties)
De Open Source-licentiegegevens weergeven.
Aansluiten op een TV
AANSLUITEN OP EEN HD-TV
Een micro-HDMI-kabel gebruiken
Op een HDTV kunt u video's die zijn opgenomen in HD-resolutie
bekijken in High-Definition (HD) kwaliteit. Deze camcorder
ondersteunt HDMI-uitvoer voor de overdracht van HD-video.
HDTV
1
Schakel de camcorder in.
• Als u niet eerst de camcorder inschakelt, herkent deze
mogelijk de aangesloten televisie niet.
2
Gebruik een micro-HDMI-kabel om camcorder aan te sluiten op
een tv.
3
Stel de ingangselectie van de tv zodanig in dat de tv de
aangesloten camcorder kan herkennen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer
informatie over het selecteren van de tv-ingang.
4
Begin met het weergeven van afbeeldingen. pagina 42
Informatie over de HDMI-kabel
HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een
compacte audio/video-interface voor de verzending van
ongecomprimeerde digitale gegevens.
Camcorder
CARD
Signaaloverdracht
Micro-HDMI-kabel
• U kunt voor deze camcorder alleen een micro-HDMI-kabel van het
type A-naar-D gebruiken.
• De HDMI-aansluiting op de camcorder werkt alleen als uitgang.
• Gebruik alleen de HDMI 1.3-kabel voor aansluiting op de HDMIconnector van deze camcorder. Als de camcorder is aangesloten via
andere HDMI-kabels, werkt de schermweergave mogelijk niet.
81
Aansluiten op een TV
AANSLUITEN OP EEN GEWONE TV
U kunt de beelden die u met uw camcorder hebt opgenomen,
bekijken op een normale televisie die SD (Standard Definition)
ondersteunt. Deze camcorder ondersteunt composiet uitvoer voor
video-overdracht in SD.
Normale TV
Stereotype
Monotype
Geel
Geel
Wit
Rood
Wit
Camcorder
CARD
Signaaloverdracht
AV-kabel
Een AV-kabel aansluiten voor composietuitvoer
82
1
Sluit de camcorder met een AV-kabel aan op de tv.
• Schakel de camcorder in. Als u niet eerst de camcorder
inschakelt, herkent deze mogelijk de aangesloten televisie
niet.
2
Stel de ingangselectie van de tv zodanig in dat de tv de
aangesloten camcorder kan herkennen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer
informatie over het selecteren van de tv-ingang.
3
Begin met het weergeven van afbeeldingen. pagina 42
• Als u de camcorder aansluit op een tv, wordt het LCD-scherm van
de camcorder automatisch uitgeschakeld.
• Controleer de status van de aansluiting tussen de camcorder en de
tv. Op het tv-scherm wordt mogelijk onjuiste informatie weergegeven
wanneer de camcorder niet juist is aangesloten.
• Gebruik geen geweld tijdens het aanbrengen/loshalen van de
verbindingskabels.
• Wij adviseren u de voedingsadapter als stroombron te gebruiken.
• Wanneer u de camcorder op de tv aansluit met de AV-kabel, moeten
de kleuren van de kabels en de ingangen overeenkomen.
• De video-ingang is mogelijk groen, afhankelijk van de tv. In dat geval
sluit u de gele stekker van de AV-kabel aan op de groene aansluiting
van de tv.
• Als de tv één audio-ingang heeft (mono), sluit u de gele stekker van
de AV-kabel aan op de video-ingang, de witte op de audio-ingang
en laat u de rode weg.
• Beelden die zijn opgenomen met beeldkwaliteit High-Definition
(1280x720/25p) worden afgespeeld in standaard beeldkwaliteit.
• Als de camcorder met meerdere kabels tegelijk op de televisie is
aangesloten, wordt voor het uitgangssignaal de volgende prioriteit
gehanteerd: HDMI  AV-uitgang (composiet)
Aansluiten op een TV
WEERGAVE OP EEN TV-SCHERM
Beeldweergave afhankelijk van de verhouding van het
LCD- en tv-scherm
Verhouding bij
opnemen
Weergave op
breedbeeld-tv (16:9)
Weergave op een tv
met een verhouding
van 4:3
Beelden
opgenomen in
verhouding 16:9
CARD
Beelden
opgenomen in
verhouding 4:3
Pas het volume op het laagste niveau aan. Als het volume te hoog is,
kan de video-informatie ruis bevatten.
83
Video’s kopiëren (dubben)
KOPIËREN (DUBBEN) NAAR
VIDEORECORDERS OF DVD-/HDDRECORDERS
U kunt beelden die u op uw camcorder hebt opgenomen, kopiëren
(dubben) naar andere opnameapparaten, zoals videorecorders of
DVD-/HDD-recorders.
• Bij het kopiëren van videobeelden naar een ander
opnameapparaat wordt gebruikgemaakt van analoge
gegevensoverdracht. (composietverbinding) Gebruik de
meegeleverde AV-kabel.
• Gebruik de voedingsadapter om de camcorder van stroom
te voorzien als u dubt naar een videorecorder of DVD-/HDDrecorder.
Videorecorder of
DVD-/HDD-recorder
Camcorder
CARD
Signaaloverdracht
AV-kabel
84
1
Plaats de opnamemedia in het opnameapparaat.
2
Sluit uw camcorder aan op het opnameapparaat door middel
van de bijgeleverde AV-kabel (videorecorder of DVD-/HDDrecorder).
3
Start het afspelen op uw camcorder en neem dit op het
opnameapparaat op.
• Voor informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij uw
opnameapparaat is geleverd.
4
Wanneer het kopiëren (dubben) is beëindigd, schakelt u het
opnameapparaat uit en vervolgens uw camcorder.
• Video’s die op deze camcorder zijn opgenomen, kunnen worden
gekopieerd via een AV-kabel. Alle opgenomen video’s worden
gekopieerd in SD-beeldkwaliteit (Standard Definition), ongeacht de
opnameresolutie (HD/SD).
• Gebruik voor het kopiëren van videobeelden in HD-beeldkwaliteit
(High Definition) de ingebouwde software van uw camcorder. Kopieer
de beelden naar uw computer. pagina 86
• Aangezien het kopiëren (dubben) wordt uitgevoerd via analoge
gegevensoverdracht kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.
• Voor het vastleggen van de datum/tijd laat u deze op het scherm
weergeven. pagina 76
Gebruik met een Windows-computer
MOGELIJKHEDEN MET EEN WINDOWSCOMPUTER
Nadat u de camcorder via een USB-kabel hebt aangesloten op een
Windows-computer hebt u de volgende mogelijkheden.
Hoofdfuncties
• Met behulp van de in de camcorder ingebouwde
bewerkingssoftware ‘Intelli-studio’ kunt u de volgende
handelingen verrichten.
- Opgenomen videobeelden en foto’s afspelen.
- Opgenomen videobeelden en foto’s bewerken.
-Opgenomen videobeelden en foto’s uploaden naar YouTube,
Flickr, Facebook, etc.
• U kunt de bestanden (videobeelden en foto’s) op de opslagmedia
overzetten of kopiëren naar de computer.
Systeemvereisten
Om de ingebouwde bewerkingssoftware (Intelli-studio) te kunnen
gebruiken moet aan de volgende vereisten worden voldaan:
Items
Besturingssysteem
CPU
RAM
Videokaart
Scherm
USB
Direct X
Aanbevolen
geheugenkaart
Vereiste
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 of
hoger
Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz of hoger wordt aanbevolen
AMD Athlon ™ X2 Dual-Core 2,2 GHz of hoger wordt
aanbevolen
(Notebook: Intel Core2 Duo 2,2GHz of AMD Athlon X2 DualCore 2,6GHz of hoger aanbevolen)
1 GB of meer aanbevolen
NVIDIA GeForce 8500 GT of hoger,
ATI Radeon HD 2600-serie of hoger
1024 x 768, 16-bits kleurenscherm of hoger (1280 x 1024,
32-bits kleurenscherm aanbevolen)
USB 2.0
DirectX 9,0c of hoger
6 MB/s (klasse 6) of hoger
• Bovengenoemde systeemvereisten zijn aanbevelingen. Zelfs als een
systeem aan de vereisten voldoet, kunnen foutloze bewerkingen niet
worden gegarandeerd.
• Als u een langzamere computer gebruikt dan aanbevolen, kan
het gebeuren dat beelden tijdens het afspelen van video worden
overgeslagen of onverwachte handelingen plaatsvinden.
• Als de versie van DirectX op uw computer lager is dan 9.0c,
installeert u het programma met versie 9.0c of hoger.
• Het wordt aanbevolen de opgenomen videobeelden over te brengen
naar een PC voordat u deze afspeelt of bewerkt.
• De systeemvereisten voor het uitvoeren van Intelli-studio zijn voor
een laptop-computer sneller en hoger dan die voor een desktop-pc.
• Intelli-studio is niet compatibel met Mac OS.
• In een 64-bits-omgeving van Windows XP, Windows Vista
en Windows 7 kan Intelli-studio worden geïnstalleerd en als
32-bitsprogramma worden gebruikt.
85
Gebruik met een Windows-computer
HET PROGRAMMA INTELLI-STUDIO
GEBRUIKEN
3
Klik op Yes (Ja). De uploadprocedure wordt uitgevoerd en het
volgende pop-upvenster verschijnt. Klik ter bevestiging op Yes (Ja).
• Als u geen nieuw bestand wilt opslaan, selecteert u No (Nee).
Intelli-studio is een ingebouwd programma waarmee u bestanden
kunt afspelen, weergeven of bewerken. U kunt er ook bestanden
mee uploaden naar websites zoals YouTube of Flickr.
Stap 1. De USB-kabel aansluiten
1
De USB-kabel loskoppelen
Stel PC Software (Pc-software) in op On (Aan).
Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, moet u de kabel als volgt
loskoppelen:
• Dit is de standaard instelling.
2
Verbind de camcorder met behulp van de USB-kabel met de pc.
• Het volgende pop-upvenster verschijnt. Als de camcorder
geen nieuwe bestanden bevat, wordt het pop-upvenster voor
het opslaan van nieuwe bestanden niet weergegeven.
• Afhankelijk van uw versie van Windows, wordt ook het
venster voor verwisselbare schijven weergegeven.
CARD
86
1. Klik op het pictogram Safely Remove Hardware (Hardware
veilig verwijderen) op de taakbalk.
2.Selecteer USB Mass Storage Device (USB-apparaat voor
massa-opslag), en klik op Stop.
3. Als het venster Stop a Hardware device (Een hardware-apparaat
stoppen) verschijnt, klikt u op OK.
4. Koppel de USB-kabel los van de camcorder en de PC.
• Gebruik de meegeleverde USB-kabel. (Geleverd door Samsung)
• Zorg er bij het aansluiten van de USB-stekker voor dat u deze in de juiste
richting plaatst.
• Als u de camcorder aan- of uitzet terwijl de USB-kabel is aangesloten, kan
dit storingen op de PC veroorzaken.
• Als u de USB-kabel tijdens gegevensoverdracht loshaalt van de PC of
de camcorder, wordt de overdracht afgebroken en kunnen de gegevens
beschadigd zijn.
• Als u de USB-kabel via een USB-hub of tegelijk met andere USBapparaten
op de PC aansluit, is het mogelijk dat de camcorder niet goed werkt.
Koppel in dat geval alle USB-apparaten los van de PC en sluit de
camcorder opnieuw aan.
• Afhankelijk van uw versie van Windows, wordt het programma Intellistudio
mogelijk niet automatisch uitgevoerd. Open in dat geval het gewenste cdrom-station met het programma Intelli-studio in Deze computer en voer
iStudio.exe uit.
Gebruik met een Windows-computer
Stap 2. Over het hoofdvenster van Intelli-studio
Kies Help  Help op het scherm van Intellistudio voor meer informatie.
Nadat Intelli-studio is opgestart, verschijnt het hoofdvenster met
miniatuurweergaven van video’s en foto’s.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
• Als u Intelli-studio op uw PC installeert, start het programma sneller.
Installeer het programma met Tool  Install Intelli-studio on PC.
• U kunt de nieuwste versie van Intelli-studio-software bijwerken door
op Web Support (Webondersteuning)  Update Intelli-studio
(Intelli-studio bijwerken)  Start Update (Update starten) te klikken.
• De ingebouwde software van Intelli-studio is bedoeld voor
thuisgebruik. De software is niet geschikt voor precisie- of
bedrijfsproducties. Voor een dergelijke toepassing raden we
u aan bewerkingssoftware te gebruiken die is ontworpen voor
professioneel gebruik.
Nr
Omschrijving
1
Menuopties
2
De bestanden in de geselecteerde map weergeven
3
Overschakelen naar de modus Fotobewerking.
4
Overschakelen naar de modus Videobewerking.
5
Overschakelen naar de modus Delen.
6
De miniaturen in de lijst vergroten of verkleinen
7
Een bestandstype selecteren.
8
Video’s en foto’s in de geselecteerde map op de computer
weergeven.
9
Video’s en foto’s op het aangesloten apparaat weergeven of
verbergen.
0
Video’s en foto’s in de geselecteerde map op het apparaat
weergeven.
!
Bestanden weergeven als miniaturen of op een kaart
@
Bladeren door de mappen op het aangesloten apparaat.
#
Bladeren door mappen op uw computer
$
Naar de volgende of vorige map
%
Bestanden afdrukken, op een kaart weergeven, in Inhoudsbeheer
opslaan of gezichten registreren.
87
Gebruik met een Windows-computer
Stap 3. De video’s of foto’s afspelen
U kunt opnamen eenvoudig afspelen met de toepassing Intellistudio.
Met Intelli-studio kunt u video’s of foto’s op diverse manieren
bewerken. (Change Size (Formaat wijzigen), Fine-Tuning
(Fijnafstemming), Image Effect (Beeldeffect), Insert Frame (Kader
invoegen), enz.)
Voordat u een video of foto bewerkt in Intelli-studio, maakt u een
back-up van het video- of fotobestand en slaat u deze op uw
computer op via Deze computer of Windows Verkenner.
1
Klik in Intelli-studio op de gewenste map om uw opnamen te
laten weergeven.
• Er verschijnen miniatuurweergaven van uw video’s of foto’s
op het scherm overeenkomstig de geselecteerde bron.
2
Kies de video of foto die u wilt afspelen.
• U kunt de bestandsinformatie bekijken door de muis over het
bestand te bewegen.
• Als u eenmaal op een miniatuur van een video klikt, wordt
de video afgespeeld binnen het miniatuurkader, zodat u
gemakkelijk kunt zoeken naar een gewenste video.
1
Kies de video’s of foto’s die u wilt bewerken.
2
Klik op Movie Edit ( ) of Photo Edit ( ) afhankelijk van het
geselecteerde bestand in de browser van Intelli-studio.
• Het geselecteerde bestand verschijnt in het
bewerkingsvenster.
Na de gewenste video of foto te hebben geselecteerd,
dubbelklikt u erop om deze af te spelen.
• Het afspelen wordt gestart en de besturingselementen voor
het afspelen verschijnen.
3
Bewerk de video of foto met de diverse bewerkingsfuncties.
3
88
Stap 4. De video’s of foto’s bewerken
Hieronder volgen de bestandsindelingen die worden ondersteund door
Intellistudio:
-Video-indelingen: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
-Foto-indelingen: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Gebruik met een Windows-computer
Stap 5. Videobeelden en foto’s online delen
4
Klik op Upload om het uploaden te starten.
• Er wordt een pop-upvenster weergegeven om de
webbrowser van de geselecteerde site te openen of er wordt
een pop-upvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd
om uw gebruikersnaam en wachtwoord.
5
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang tot de
website te krijgen.
• Toegang tot het materiaal op de website kan beperkt zijn,
afhankelijk van uw webtoegangsomgeving.
Deel uw inhoud met anderen door foto’s en video’s met één klik
direct naar een website te uploaden.
1
Selecteer de video’s of foto’s die u wilt delen.
2
Klik op Delen ( ) in de browser.
• Het geselecteerde bestand wordt in het venster voor delen
weergegeven.
3
Klik op de website waarnaar u de bestanden wilt uploaden.
• U kunt kiezen uit YouTube, twitter, Flickr, Facebook,
Picasa, Email, of een andere website die u wilt gebruiken
voor het beheren van uw foto’s en video’s.
De opnametijd en capaciteit die beschikbaar is voor het uploaden van
video’s kan variëren, afhankelijk van het beleid van de betreffende
website.
89
Gebruik met een Windows-computer
UW VIDEO’S RECHTSTREEKS UPLOADEN NAAR YouTube!
Met de knop voor [Delen] kunt u met één druk op de knop ( ) rechtstreeks uw video’s uploaden naar en delen op YouTube. Druk op de
knop [Delen ( )] terwijl uw apparaat door middel van de USB-kabel op een Windows-computer is aangesloten.
STAP 1
STAP 3
Selecteer de video die u wilt uploaden in de
miniatuurindexweergave op het product en druk op de knop
[Delen ( )]. Herhaal dit voor elke video die u wilt uploaden.
pagina 73
Druk op de knop [Delen ( een computer.
• De markering Delen ( video’s.
) wordt weergegeven op de geselecteerde
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
)] terwijl uw product is verbonden met
• De geselecteerde video’s met de
markering Delen worden weergegeven
op het scherm voor delen.
• Klik op Yes (Ja) om het uploaden te
starten.
• Als u rechtstreeks wilt uploaden zonder
dat een pop-upvenster voor delen wordt
weergegeven, selecteert u “Intelli-studio
does not show a list of share marked
files from the connected device”.
• U kunt de knop [Delen ( )] alleen gebruiken op het moment dat Intellistudio wordt uitgevoerd.
STAP 2
Verbind de camcorder met behulp van de USB-kabel met de pc.
• Intelli-studio wordt automatisch op een pc uitgevoerd zodra het product is
aangesloten op een Windowscomputer (wanneer u opgeeft PC Software:
On. (Pc-software: Aan))
•
•
CARD
•
•
•
90
•
Bij het uploaden naar YouTube wordt de geselecteerde film geconverteerd naar een indeling die
afspeelbaar is door YouTube voordat het uploaden wordt uitgevoerd. Hoe lang het uploaden in
beslag neemt is afhankelijk van de omstandigheden alsmede de prestaties van computer en netwerk.
Er kan niet worden gegarandeerd dat het uploaden werkt in alle omgevingen en wijzigingen aan de
serverzijde van YouTube in de toekomst maken deze functie mogelijk onbruikbaar.
Voor meer informatie over YouTube kunt u terecht op de YouTube-website: http://www.youtube.com/
De functionaliteit voor uploaden naar YouTube van dit product wordt geleverd onder licentie van
YouTube LLC. De aanwezigheid van functionaliteit voor uploaden naar YouTube vormt geen
steunbetuiging voor of aanbeveling van het product door YouTube LLC.
Als u geen account hebt op de opgegeven website, kunt u zich eerst inschrijven alvorens verder te
gaan met de autorisatie.
Conform het beleid van YouTube, is het rechtstreeks uploaden van filmpjes wellicht niet mogelijk in
uw land of regio.
Gebruik met een Windows-computer
ALS EEN VERWISSELBAAR
OPSLAGAPPARAAT GEBRUIKEN
U kunt opgenomen gegevens overzetten naar een computer door
deze met behulp van de USB-kabel aan te sluiten op de camcorder.
De inhoud van opslagmedia weergeven
1
Stel PC Software (Pcsoftware) in op Off (Uit).
pagina 79
2
Plaats de geheugenkaart in de
camcorder. pagina 30
3
Verbind de camcorder met de
computer via een USB-kabel.
pagina 86
• Na enkele seconden
verschijnt het venster
Removable Disk
(Verwisselbare schijf) of
Samsung op het scherm
van uw pc.
• Selecteer Open folders to
view files using Windows
Explorer (Open mappen
om met Windows
Explorer bestanden weer
te geven) en klik op OK.
4
De mappen in het opslagmedium worden weergegeven.
• De verschillende bestandstypen zijn in verschillende mappen
opgeslagen.
5
Kopieer en plak of sleep de bestanden vanaf het opslagmedium
naar uw pc.
• Als het venster Removable Disk (Verwisselbare schijf) verschijnt,
bevestigt u de verbinding (pagina 86) of voert u stap 1 en 3
uit. Wanneer de verwisselbare schijf niet automatisch wordt
weergegeven, opent u de map Removable Disk (Verwisselbare
schijf) via Deze computer.
• Wanneer de vaste schijf van de camcorder niet wordt geopend
of wanneer het contextmenu voor het rechtsklikken met de muis
(openen of browsen) niet werkt, is uw computer waarschijnlijk
geïnfecteerd met het Autorunvirus. Het wordt aanbevolen om de
antivirussoftware naar de nieuwste versie bij te werken.
Foto’s
Video’s
Systeemmap
Map instellen
91
Gebruik met een Windows-computer
Structuur van mappen en bestanden op het
opslagmedium
• De map- en bestandsstructuur op het opslagmedium is als volgt.
• Wijzig of verwijder niet zo maar de map of de bestandsnaam.
Mogelijk kan het bestand daarna niet meer worden afgespeeld.
Filmbeeldbestand (H.264) ①
• De video’s met HD-kwaliteit hebben de indeling HDV_####.MP4.
• De video’s met SD-kwaliteit hebben de indeling SDV_####.MP4.
• Het bestandsnummer wordt automatisch hoger wanneer een
nieuw filmbeeldbestand wordt gemaakt.
• Er kunnen maximaal 9999 bestanden in één map worden
gemaakt. Er wordt een nieuwe map gemaakt, zodra er 9999
bestanden zijn gemaakt.
• De mapnaam wordt als volgt genummerd: 100VIDEO, 101VIDEO,
enzovoort. Het maximumaantal mappen bedraagt 999.
• Met het product kunnen maximaal 9999 bestanden worden
gemaakt op een opslagmedia.
Fotobestand ②
• Net als bij filmbestanden wordt het bestandsnummer automatisch
hoger wanneer er een nieuw fotobestand wordt gemaakt.
• De foto’s hebben de indeling SAM_####.JPG. In elke nieuwe
map worden bestanden opgeslagen vanaf SAM_0001.JPG.
• De mapnamen lopen op in de volgorde 100PHOTO101PHOTO
enzovoort.
92
Bestandsindeling
Filmbeeld
• Filmbeelden worden gecomprimeerd in H.264-indeling.
De bestandsextensie is ‘.MP4’.
• Raadpleeg pagina 53 voor de videoresolutie.
Foto’s
• Foto’s worden gecomprimeerd in de JPEG-indeling (Joint
Photographic Experts Group). De bestandsextensie is ‘.JPG’.
• Raadpleeg pagina 54 voor de fotoresolutie.
De naam van een filmbestand dat is opgenomen met de camcorder
mag niet worden gewijzigd, omdat voor het correct afspelen door op
de camcorder de originele naamgevingsconventie voor de map en het
bestand wordt vereist.
Problemen oplossen
WAARSCHUWINGSINDICATORS EN MELDINGEN
Voordat u contact opneemt met een door Samsung erkend servicecenter, voert u de volgende eenvoudige controles uit. Zo kunt u zich
misschien nodeloos tijdverlies en onnodige kosten besparen.
Stroombron
Melding
Low Battery
(Batterij bijna leeg)
Check authenticity of
the battery. (Controleer
of het een goedgekeurde
batterij is.)
This is not a rated
adaptor. Use only the
rated adaptor that we
provided. (Dit is geen
gecertificeerde adapter.
Gebruik uitsluitend de
gecertificeerde adapter die
is verstrekt door Samsung.)
Pictogram
Betekenis
Handeling
-
De batterij is bijna leeg.
• Vervang de batterij door een opgeladen batterij of gebruik de
voedingsadapter.
• Laad de batterij opnieuw op.
-
De verificatie van de batterij is mislukt.
• Controleer de batterij en vervang deze indien nodig.
• Het is raadzaam om alleen echte Samsung-batterijen in deze camcorder te
gebruiken.
-
De verificatie van de voedingsadapter
is mislukt.
• Controleer of u een goedgekeurde voedingsadapter hebt.
• U wordt aangeraden alleen originele Samsung-voedingsadapters in deze
camcorder te gebruiken.
Opslagmedia
Melding
Pictogram
Betekenis
Handeling
Insert Card (Plaats kaart)
Er is geen geheugenkaart in de
kaartsleuf geplaatst.
• Gebruik het interne geheugen.
Card Full (Kaart vol)
De geheugenkaart bevat onvoldoende
ruimte om gegevens op te nemen.
• Maak een reservekopie van belangrijke bestanden op uw pc of een ander
opslagmedium en verwijder overbodige bestanden van de geheugenkaart.
Card Error (Kaartfout)
Card Locked
(Kaart vergrendeld)
Er zijn problemen met de
geheugenkaart en de geheugenkaart
wordt niet herkend.
De schrijfbeveiliging van een
geheugenkaart is ingesteld op
vergrendelen.
• Formatteer de geheugenkaart of vervang deze door een nieuwe.
• Verwijder de schrijfbeveiliging.
93
Problemen oplossen
Opslagmedia
Melding
Pictogram
Betekenis
Handeling
Not Supported Card
(Niet-onderst. kaart)
De geheugenkaart wordt door deze
camcorder niet ondersteund.
• Vervang deze door een geheugenkaart die wordt aanbevolen.
Please format
(Formatteren a.u.b.)
De geheugenkaart is niet
geformatteerd.
• Formatteer de geheugenkaart via het menu.
De capaciteit van de geheugenkaart
volstaat niet voor het maken van
opnamen.
• Neem de film op met een lagere resolutie.
• Vervang de geheugenkaart door een snellere kaart. pagina 32
Low speed card. Please
record a lower resolution.
(Kaart met lage snelheid. Neem
met een lagere kwaliteit op.)
-
Opnemen
Melding
Betekenis
Handeling
Write Error (Schrijffout)
-
Er zijn problemen opgetreden bij
het schrijven van gegevens naar de
opslagmedia.
Release the Smart Auto
(Smart Auto activeren.)
-
U kunt bepaalde functies niet
handmatig uitvoeren wanneer SMART
AUTO is ingeschakeld.
• De SMART AUTO-functie uitschakelen.
Het maximumaantal videobestanden
dat kan worden opgeslagen is 9999.
• Wis de onnodige bestanden van het opslagmedium.
• Maak een reservekopie van bestanden op uw computer of een ander
opslagmedium en verwijder bestanden.
• Vervang de kaart door een andere geheugenkaart waarop nog
voldoende vrije ruimte beschikbaar is.
• Stel File No. (Best.nr) in op Reset.
• Formatteer de opslagmedia.
Het maximumaantal fotobestanden
dat kan worden opgeslagen is 9999.
• Wis de onnodige bestanden van het opslagmedium.
• Maak een reservekopie van bestanden op uw computer of een ander
opslagmedium en verwijder bestanden.
• Vervang de kaart door een andere geheugenkaart waarop nog
voldoende vrije ruimte beschikbaar is.
• Stel File No. (Best.nr) in op Reset.
• Formatteer de opslagmedia.
The number of video files
is full. Cannot record video.
(Aantal videobestanden is vol.
Kan geen video opnemen.)
The number of photo files
is full. Cannot take a photo.
(Het aantal fotobestanden is
vol. Kan geen foto nemen.)
94
Pictogram
-
-
• Formatteer het opslagmedium via het menu. Maak echter eerst een
back-up van alle belangrijke bestanden naar uw pc of een ander
opslagmedium.
Problemen oplossen
Opnemen
Melding
File number is full.
Cannot record video.
(Bestandsmaximum. Kan geen
video opnemen.)
File number is full.
Cannot take a photo.
(Bestandsmaximum. Kan geen
foto nemen.)
Pictogram
Betekenis
Handeling
-
Het maximumaantal mappen en
bestanden is bereikt. U kunt geen
nieuw opnamen maken.
• Stel File No. (Best.nr) in op Reset en formatteer de opslagmedia.
Vergeet niet een back-up te maken van belangrijke bestanden voordat
u gaat formatteren.
-
Het maximumaantal mappen en
bestanden is bereikt. U kunt geen
nieuw opnamen maken.
• Stel File No. (Best.nr) in op Reset en formatteer de opslagmedia.
Vergeet niet een back-up te maken van belangrijke bestanden voordat
u gaat formatteren.
Lensbescherming is gesloten.
• Open de lensbescherming.
Check the lens cover.
(Controleer het lenskapje.)
Afspelen
Melding
Pictogram
Betekenis
Handeling
Read Error (Leesfout)
-
Er zijn problemen opgetreden tijdens
het lezen van de gegevens op het
opslagmedium.
• Formatteer het opslagmedium via het menu. Maak echter eerst een
back-up van alle belangrijke bestanden naar uw pc of een ander
opslagmedium.
Corrupted file
(Beschadigd bestand.)
-
Dit bestand kan niet worden gelezen.
• Maak een reservekopie van belangrijke bestanden op de computer
of een ander opslagapparaat. Formatteer het opslagmedium via het
menu.
95
Problemen oplossen
SYMPTOMEN EN OPLOSSINGEN
Als u met deze aanwijzingen het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met een door Samsung erkend servicecenter bij u in de
buurt.
Stroombron
Symptoom
Verklaring / Oplossing
De camcorder gaat niet aan.
• Mogelijk is de batterij niet geïnstalleerd. Plaats een batterij in de camcorder.
• De geplaatste batterij is misschien leeg. Laad de batterij op of vervang de huidige batterij door een
opgeladen exemplaar.
• Als u een voedingsadapter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze goed is aangesloten op het
stopcontact.
• Verwijder de batterij of haal de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit de voeding opnieuw aan op
de camcorder voordat u deze inschakelt.
De voeding wordt automatisch uitgeschakeld.
• De camcorder wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende ongeveer 5 minuten geen knop wordt
ingedrukt (Auto Power Off (Autom. uit)). Om deze optie uit te schakelen, wijzigt u de instellen Auto
Power Off (Autom. uit) naar Off (Uit).
• Gebruik de voedingsadapter.
Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld.
• Verwijder de batterij of haal de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit de voeding opnieuw aan op
de camcorder voordat u deze inschakelt.
De batterij is heel snel leeg.
• De temperatuur in de gebruiksomstandigheden is te laag.
• De batterij is niet volledig opgeladen. Laad de batterij opnieuw op.
• De batterij heeft het einde van zijn levensduur bereikt en kan niet worden opgeladen. Gebruik een andere
batterij.
Schermen
Symptoom
96
Verklaring / Oplossing
Op het tv-scherm of LCD-scherm worden vervormde • Dit kan zich voordoen wanneer u een opname met een beeldverhouding 16:9 opneemt of weergeeft op
beelden of strepen bovenaan/onderaan of aan de
een tv met een beeldverhouding 4:3, of omgekeerd. Raadpleeg voor meer informatie de specificaties
linkerkant/rechterkant weergegeven.
van het beeldscherm. pagina 83
Problemen oplossen
Schermen
Symptoom
Verklaring / Oplossing
Er verschijnt een onbekende indicator op het
scherm.
• Er wordt een waarschuwingsindicator of een melding op het scherm weergegeven. pagina’s 93~95
Het ingebrande beeld blijft zichtbaar op het LCDscherm.
• Dit doet zich voor als u de voedingsadapter loskoppelt of de batterij verwijdert voordat u de voeding
uitschakelt.
Het beeld op het LCD-scherm ziet er donker uit.
• Omgeving is te licht. Pas de helderheid en hoek van het LCD-scherm aan.
Opslagmedia
Symptoom
Verklaring / Oplossing
De geheugenkaartfuncties kunnen niet worden
gebruikt.
• Plaats een geheugenkaart op de juiste manier in de camcorder. pagina 30
• Als u een geheugenkaart gebruikt die op een computer is geformatteerd, moet u de kaart opnieuw
formatteren met uw camcorder. pagina 80
Afbeelding kan niet worden verwijderd.
• U kunt geen beelden die met een ander apparaat zijn beveiligd, verwijderen. U moet de beveiliging van
het beeld op het andere apparaat opheffen. pagina 72
• Ontgrendel de vergrendeling van de wisbeveiliging van de geheugenkaart (SDHC-geheugenkaart etc.) als
de kaart vergrendeld is. pagina 31
U kunt de geheugenkaart niet formatteren.
• Ontgrendel de vergrendeling van de wisbeveiliging van de geheugenkaart (SDHC-geheugenkaart etc.) als
de kaart vergrendeld is. pagina 31
• De geheugenkaart wordt niet door het product ondersteund of er zijn problemen opgetreden op de
kaart.
De gegevensbestandsnaam wordt niet correct
weergegeven.
• Het bestand kan beschadigd zijn.
• De bestandsindeling wordt niet ondersteund door uw camcorder.
• Als de mapstructuur niet voldoet aan de internationale standaard, wordt alleen de bestandsnaam
weergegeven.
Uw computer herkent een SDXC-geheugenkaart
niet.
• SDXC-geheugenkaarten gebruiken het exFAT-bestandssysteem. Als u SDXC-geheugenkaarten wilt
gebruiken op een Windows XP-computer, kunt u het stuurprogramma voor het exFAT-bestandssysteem
downloaden en bijwerken via de website van Microsoft.
Uw televisie of computer kan geen foto’s of video
’s weergeven die zijn opgeslagen op een SDXCgeheugenkaart.
• SDXC-geheugenkaarten gebruiken het exFAT-bestandssysteem. Voordat u het product aansluit op
het andere apparaat, moet u controleren of het desbetreffende apparaat compatibel is met het exFATbestandssysteem.
97
Problemen oplossen
Opnemen
Symptoom
98
Verklaring / Oplossing
Er word niet opgenomen wanneer u op de knop
[Opname starten/stoppen] drukt.
• Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar voor opnamen op het opslagmedium.
• Controleer of de geheugenkaart is geplaatst en of de schrijfbeveiliging is ingeschakeld.
• De interne temperatuur van uw camcorder is abnormaal hoog.
Schakel uw camcorder uit en laat het apparaat afkoelen op een koele plaats.
• De binnenkant van uw camcorder is vochtig (condensatie).
Schakel uw camcorder uit en laat het apparaat ongeveer 1 uur afkoelen op een koele plaats.
De werkelijke opnametijd is korter dan de geschatte
tijd.
• De geschatte opnametijd kan variëren, afhankelijk van de inhoud en de functies die worden gebruikt.
• Wanneer u een snelbewegend onderwerp opneemt, wordt de bitsnelheid verhoogd en hebt u meer
opslagruimte nodig voor de opname, wat kan leiden tot een kortere opnametijd.
De opname stopt automatisch.
• Er is geen vrije ruimte meer op het opslagmedium om iets op te nemen.
Maak een back-up van belangrijke bestanden naar uw pc en formatteer het opslagmedium of verwijder
overbodige bestanden.
• Als u regelmatig opnamen maakt of bestanden verwijdert, nemen de prestaties van het opslagmedium
af. Formatteer in dat geval uw opslagmedium opnieuw.
• Wanneer u een tragere geheugenkaart gebruikt, neemt de camcorder automatisch geen filmbeelden
meer op waarna de corresponderende melding op het LCD-scherm verschijnt.
Wanneer een helder verlicht voorwerp wordt gefilmd,
verschijnen er verticale lijnen.
• De camcorder is niet in staat om dergelijke heldere beelden op te nemen.
Problemen oplossen
Opnemen
Symptoom
Verklaring / Oplossing
Wanneer het scherm tijdens het opnemen aan direct
zonlicht wordt blootgesteld, wordt het scherm even
rood of zwart.
• Stel het LCD-scherm van de camcorder niet bloot aan direct zonlicht.
De datum/tijd wordt niet weergegeven tijdens de
opname.
• Stel Date/Time Display (Datum/tijd tonen) in op On (Aan). pagina 76
Er wordt geen pieptoon weergegeven.
• Stel de Beep Sound (Pieptoon) in op On (Aan).
• De pieptoon wordt tijdens het opnemen tijdelijk uitgeschakeld.
• Wanneer de Audio/Video-kabel of micro-HDMI-kabel op de camcorder is aangesloten, wordt het
geluidssignaal automatisch uitgeschakeld.
Er is een tijdverschil tussen het ogenblik waarop u
• Op uw camcorder kan er een kleine vertraging optreden tussen het ogenblik waarop u op de knop
op de knop [Opname starten/stoppen] drukt en het
[Opname starten/stoppen] drukt en het werkelijke ogenblik waarop de opgenomen film start/stopt.
ogenblik waarop de opgenomen film start/stopt.
Dit is geen fout.
U kunt geen foto maken.
• Stel de camcorder in op de modus Opnemen. pagina 26
• Ontgrendel de wisbeveiliging van de geheugenkaart, als de kaart vergrendeld is. pagina 31
• Het opslagmedium is vol.
Gebruik een nieuwe geheugenkaart of formatteer de geheugenkaart. pagina 80
Of verwijder overbodige beelden. pagina 70
99
Problemen oplossen
Het beeld aanpassen tijdens de opname
Symptoom
Verklaring / Oplossing
Beeld wordt niet automatisch scherpgesteld.
• Stel Focus (Scherpstellen) in op Auto. pagina 58
• De opnamecondities zijn niet geschikt voor automatisch scherpstellen.
Stel handmatig scherp. pagina 58
• Het oppervlak van de lens is stoffig. Reinig de lens en controleer de scherpstelling.
• U neemt op op een donkere locatie. Gebruik aanvullende verlichting om de locatie lichter te maken.
Het beeld is te helder of flikkert of de kleur verandert.
• Dit treedt op wanneer u opneemt onder een tl-buis, een natriumlamp of een kwiklamp. Annuleer iSCENE
om dit verschijnsel te minimaliseren. pagina 52
Afspelen op uw camcorder
Symptoom
Verklaring / Oplossing
De video wordt niet afgespeeld.
• Druk op de knop [MODE] om de gebruiksstand Film afspelen in te stellen.
• De beeldbestanden die met een ander apparaat zijn opgenomen, zullen mogelijk niet worden afgespeeld
op uw camcorder.
• Ga de compatibiliteit na van de geheugenkaart. pagina 31
De functie Skip (Overslaan) of Search (Zoeken) werkt
niet correct.
• Als de temperatuur binnenin de camcorder te hoog is, kan het apparaat niet correct werken.
Schakel de camcorder uit, wacht enkele ogenblikken en schakel de camcorder opnieuw in.
Het afspelen is onverwacht onderbroken.
• Controleer of de voedingsadapter of batterij goed is aangesloten en stabiel is.
U hoort geen geluid bij het afspelen van een film die
is opgenomen in de modus intervalopname.
• Bij opname in de modus intervalopname wordt geen geluidsinvoer ondersteund. (beelden zonder geluid)
Foto’s die op een opslagmedium zijn opgeslagen
worden niet in hun oorspronkelijke grootte
weergegeven.
• Foto’s die met een ander apparaat zijn gemaakt, verschijnen niet altijd in hun oorspronkelijke grootte.
Dit is normaal.
Afspelen op andere apparaten (tv, enz.)
Symptoom
100
Verklaring / Oplossing
U ziet geen beeld en hoort geen geluid op het
aangesloten apparaat.
• Sluit het audiosnoer van de AV-kabel aan op uw camcorder of op het aangesloten apparaat (tv, dvdrecorder, enz.). (Rood kleur - rechts, Witte kleur - links)
• De Audio/Video-kabel of micro-HDMI-kabel is niet correct aangesloten. Zorg ervoor dat de Audio/Videokabel of micro-HDMI-kabel op de juiste ingang is aangesloten. pagina 82
U kunt niet goed kopiëren (dubben) via de HDMIkabel.
• U kunt geen beelden kopiëren via de HDMI-kabel.
Problemen oplossen
Aansluiten op een computer
Symptoom
Verklaring / Oplossing
Bij gebruik van films herkent de computer uw
camcorder niet.
• Koppel de USB-kabel los van de computer en de camcorder en start de computer opnieuw op.
Sluit deze opnieuw op de juiste wijze aan.
Een filmbestand kan niet goed worden afgespeeld
op een pc.
• U moet een videocodec installeren op de pc om de bestanden te kunnen afspelen die zijn opgenomen door
uw camcorder. Installeer de ingebouwde bewerkingssoftware (Intelli-studio) en voer dit programma uit.
• Zorg dat u de connector in de juiste richting plaatst en sluit de USB-kabel stevig aan op de USBaansluiting op uw camcorder. Koppel de kabel los van de computer en de camcorder en start de
computer opnieuw op. Sluit deze opnieuw op de juiste wijze aan.
• Uw computer beschikt mogelijk niet over de vereiste specificaties om een videobestand te kunnen
afspelen. Controleer de computer op de aanbevolen specificaties.
Intelli-studio functioneert niet op juiste wijze.
• Sluit het programma Intelli-studio en start de Windows-computer opnieuw op.
• Intelli-studio is niet compatibel met Mac OS.
• Stel PC Software (Pc-software) in op On (Aan).
Het beeld of geluid van het videobestand dat is
opgenomen door uw camcorder wordt niet correct
weergegeven op uw pc.
• Het afspelen van het beeld of geluid van het videobestand wordt mogelijk tijdelijk gestopt, afhankelijk
van de snelheid van gegevensoverdracht van de pc. Kopieer het videobestand naar uw pc en speel het
vervolgens af op de computer.
• Als uw camcorder is aangesloten op een computer die Hi-speed USB (USB2.0) niet ondersteunt, is het
mogelijk dat de filmbeelden en het geluid niet correct worden afgespeeld. Dit heeft geen invloed op de
film en het geluid dat naar uw computer is gekopieerd.
Het afspeelscherm is gepauzeerd of vervormd.
• Controleer de systeemvereisten om een film af te spelen. pagina 85
• Sluit alle andere toepassingen af die op de huidige computer worden uitgevoerd.
• Als u de opgenomen film afspeelt door de camcorder op uw pc aan te sluiten, wordt deze mogelijk niet
vloeiend weergegeven, afhankelijk van de overdrachtssnelheid. Kopieer het bestand naar uw pc en speel
het af.
101
Problemen oplossen
Kopiëren (dubben) op andere apparaten
Symptoom
U kunt niet correct dubben met de AV-kabel.
Verklaring / Oplossing
• De AV-kabel is niet goed aangesloten. Zorg dat de AV-kabel op de juiste aansluiting is aangesloten, dat
wil zeggen op de aansluiting van het apparaat dat wordt gebruikt voor het dubben van een beeld van uw
camcorder. pagina 84
Algemene bediening
Symptoom
Verklaring / Oplossing
De datum en tijd zijn niet correct.
• Is de camcorder gedurende lange tijd niet gebruikt?
De ingebouwde oplaadbare batterij kan leeg zijn. pagina 25
De camcorder gaat niet aan of reageert niet op de
knoppen.
• Verwijder de batterij of haal de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit de voeding opnieuw aan op
de camcorder voordat u deze inschakelt.
Menu-items die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt
Symptoom
Verklaring / Oplossing
• Als u nog geen geheugenkaart in het product hebt geplaatst, worden alle functies waarvoor een
geheugenkaart nodig is (Storage Info (Opslaginfo), Format (Formatteren), enzovoort) grijs weergegeven
in het menu en kunt u ze niet selecteren. Plaats een geheugenkaart om de functie in te stellen.
Kan niet worden gebruikt
Menu-items worden grijs weergegeven.
C.Nite (K.Nacht), Intelli Zoom
(Intelli-Zoom)
102
Vanwege de volgende instellingen
Anti-Shake(HDIS) (Anti-tril(HDIS))
Face Detection (Gezichtsherkenning) Digital Special Effect (Digitaal speciaal effect)
Back light (Tegenlicht)
Video Resolution (Videoresolutie) : 1280x720/25p
Onderhoud en aanvullende informatie
ONDERHOUD
Waarschuwingen bij opslag
• Schakel de camcorder uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de batterij en voedingsadapter.
- Verwijder de geheugenkaart.
• De lens reinigen
Gebruik een blaasbalgje om stof te verwijderen en veeg de lens
voorzichtig schoon met een zacht doekje.
Gebruik, indien nodig, lensreinigingspapier.
- De lens kan beschimmelen als deze niet wordt
schoongemaakt.
- Als de lens minder helder lijkt, schakelt u de camcorder uit en
laat u het apparaat gedurende 1 uur uitgeschakeld.
De camcorder reinigen
Voordat u de camcorder reinigt, schakelt u het apparaat uit en
verwijdert u de batterij en de voedingsadapter.
• De buitenkant van het apparaat reinigen
- Gebruik een zachte, droge doek om de behuizing van de
camcorder te reinigen. Oefen tijdens het reinigen geen
overmatige druk uit, maar wrijf zachtjes over het oppervlak.
- Gebruik geen verdunnende middelen of benzine voor de
reiniging. De coating van de behuizing kan erdoor afbladderen
en ook kan de behuizing zelf worden aangetast.
• Het LCD-scherm reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het LCD-scherm te reinigen.
Zorg ervoor dat het scherm niet wordt beschadigd.
LCD-scherm
• U verlengt de levensduur door het niet met een grove doek
af te vegen.
• Houd rekening met de volgende verschijnselen die kunnen
optreden bij het gebruik van het LCD-scherm. Dit zijn geen
defecten.
- Tijdens het gebruik van de camcorder kan het oppervlak rondom
het LCD-scherm warm worden.
- Als u het apparaat gedurende langere tijd hebt ingeschakeld, wordt
het oppervlak rondom het LCD-scherm warm.
- Wanneer u de camcorder in een koude omgeving gebruikt, kan een
nabeeld verschijnen op het LCD-scherm.
• Een LCD-scherm wordt vervaardigd met geavanceerde
precisietechnologie en bevat meer dan 99,99% werkende pixels.
Desondanks kunnen in uitzonderlijke gevallen zwarte of felle
(rode, blauwe, witte) puntjes zichtbaar zijn, maximaal één in het
midden en maximaal twee langs de rand. Deze puntjes kunnen
ontstaan tijdens het fabricageproces en hebben geen invloed op
de opgenomen beelden.
103
Onderhoud en aanvullende informatie
Laat de camcorder in geval van condensvorming enige tijd
rusten voordat u deze gebruikt.
• Wat is condensvorming?
Condensvorming treedt op wanneer de camcorder wordt
overgebracht naar een ruimte met een aanzienlijk hogere of
lagere temperatuur dan de vorige ruimte. Er wordt condens
gevormd op de externe of interne delen van de camcorder en
op de opname-/ weergavelens. Als dit gebeurt kunnen storingen
en schade aan de camcorder ontstaan wanneer u het apparaat
gebruikt terwijl zich condens in het apparaat bevindt.
• Wanneer treedt condensvorming op?
Wanneer het apparaat voor overgebracht naar een plaats met
een hogere temperatuur, of wanneer het apparaat plotseling
in een warme omgeving wordt gebruikt, kan condensvorming
optreden.
-Bij gebruik van de camera binnenshuis na buitenopnamen bij
lage temperaturen (in de winter).
-Bij gebruik van de camera in warm weer nadat deze zich in
een auto met airconditioning heeft bevonden.
• Wat kan ik doen?
-Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Laat
het apparaat gedurende 1-2 uur drogen alvorens het te
gebruiken.
• Gebruik de camcorder pas nadat alle condens is verdwenen.
• Gebruik alleen de aanbevolen toebehoren bij uw camcorder. Neem
voor onderhoud en reparaties contact op met het dichtstbijzijnde
geautoriseerde servicecentrum van Samsung.
MET DE CAMCORDER NAAR HET BUITENLAND
• Elk land en elke regio kent zijn eigen tv-kleursysteem en netspanning.
• Ga de volgende punten na voordat u de camcorder in een ander
land gebruikt.
Netspanning
Met de meegeleverde voedingsadapter kunt u uw camcorder van
stroom voorzien, opnieuw opladen en gebruiken in elk land of elke
regio met een stroomvoorziening tussen 100 V en 240 V, 50/60 Hz. In
veel gevallen hebt u een speciale adapter nodig (te koop in de winkel).
Tv-kleursystemen
Uw camcorder is gebaseerd op het PAL-kleursysteem. Als u uw
opnamen op een tv wilt bekijken of naar een extern apparaat wilt
kopiëren, moet de TV gebaseerd zijn op het PAL-kleursysteem
en moet het externe apparaat de juiste AV-aansluitingen hebben.
Anders hebt u mogelijk een afzonderlijke Video Format Transcoder
(PAL-NTSC-omzetter) nodig.
De adapter wordt niet door Samsung geleverd.
Landen en regio’s met PAL-compatibel kleursysteem
Australië, België, Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland,
Egypte, Finland, Frankrijk, Gemenebest van Onafhankelijke
Staten, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongkong, Hongarije,
India, Iran, Irak, Koeweit, Libië, Maleisië, Mauritius, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore,
Slowakije, Spanje, Syrië, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Zweden,
Zwitserland, enzovoort.
Landen en regio’s met een NTSC-compatibel kleursysteem
Bahama’s, Canada, Centraal-Amerika, Filippijnen, Japan, Korea,
Mexico, Taiwan, Verenigde Staten, enzovoort.
104
U kunt overal ter wereld opnamen maken met uw camcorder en
deze op het LCD-scherm bekijken.
Onderhoud en aanvullende informatie
WOORDENLIJST
AF (Autofocus)
Een systeem dat de lens van het apparaat automatisch scherpstelt op het
onderwerp. Het apparaat gebruikt het contrast om automatisch scherp te stellen.
Diafragma
Het diafragma bepaalt de hoeveelheid licht die de sensor van het apparaat bereikt.
Bewegingsonscherpte (vaagheid)
Als het apparaat wordt bewogen terwijl de sluiter is geopend, kan het volledige
beeld er vaag uitzien. Dit komt vaker voor wanneer de sluitertijd laag is. U kunt
bewegingsonscherpte voorkomen door op de gevoeligheid te verhogen of een
kortere sluitertijd te gebruiken. U kunt ook een statief of de DIS- of OIS-functie
gebruiken om het apparaat te stabiliseren.
Comp.
Met compositie wordt de plaatsing van de verschillende elementen in het beeld bedoeld.
Meestal levert een compositie volgens de regel van derden een plezierig resultaat.
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
CMOS is een beeldsensor die beelden produceert waarvan de kwaliteit die van een
CCD-sensor (Charge Coupled Device) benadert. CMOS verbruikt minder energie,
waardoor de batterij van het apparaat langer mee gaat.
Digital zoom (Digitale zoom)
Een functie die op kunstmatige wijze het beschikbare zoombereik van de lens
(optische zoom) vergroot. Als u de digitale zoomfunctie gebruikt, wordt de
beeldkwaliteit minder naarmate de vergroting wordt verhoogd.
Effectief aantal pixels
Dit is het aantal pixels of beeldpunten dat daadwerkelijk wordt gebruikt voor het
vastleggen van een beeld, in tegenstelling tot het totale aantal pixels.
Brandpuntsafstand (f)
De afstand van het brandpunt van de lens tot het beeldvlak (in millimeter). Een grotere
brandpuntsafstand resulteert in een kleinere beeldhoek, waardoor het onderwerp groter
wordt afgebeeld. Een kleinere brandpuntsafstand resulteert in een grotere beeldhoek.
F-nr. (F-nummer)
Het F-nummer geeft een indicatie van de lichtdoorlatendheid van de lens. Een lens
met een lager nummer kan doorgaans meer licht doorlaten. Het F-nummer staat in
directe verhouding tot de brandpuntsafstand en in omgekeerde verhouding tot de
lensdiameter.
*F-nr.=brandpuntsafstand/diameter van lensopening
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AVC/H.264 is de nieuwste indelingsnorm voor videocodering van het
ISOIEC en het ITU-T, uit 2003. Vergeleken met de conventionele MPEG-2-indeling
is MPEG-4 AVC/H.264 ruim tweemaal zo efficiënt. Het apparaat maakt gebruik van
MPEG-4 AVC/H.264 tijdens het vastleggen van HD-videobeelden.
Optische zoomfunctie
Dit is een algemene zoomfunctie waarmee beelden kunnen worden vergroot met
een lens en waarmee de beeldkwaliteit niet vermindert.
Quality (Kwaliteit)
Een uitdrukking van het compressieniveau dat is gebruikt in een digitaal beeld.
Beelden met een hogere kwaliteit hebben een lager compressieniveau, wat meestal
resulteert in grotere bestanden.
Resolutie
Het aantal pixels in een digitaal beeld. Beelden met hoge resolutie bevatten meer
pixels en bevatten meer details dan beelden met lage resolutie.
Sluitertijd
Alle combinaties van sluitertijd en diafragma van het apparaat die resulteren in
dezelfde belichting.
De sluitertijd is de hoeveelheid tijd die nodig is om de sluiter te openen en te sluiten.
Dit is een belangrijke factor voor de helderheid van een foto, aangezien hiermee de
hoeveelheid licht wordt geregeld die door het diafragma op de beeldsensor valt. Met
een kortere sluitertijd valt er minder licht naar binnen en wordt de foto donkerder,
maar is het ook eenvoudiger om de beweging van het onderwerp te bevriezen.
Belichting
Witbalans (kleurbalans)
De hoeveelheid licht die de sensor van het apparaat kan bereiken. Belichting wordt
bepaald door een combinatie van sluitertijd, diafragma en ISO-waarde.
Een aanpassing van de intensiteit van kleuren (meestal de primaire kleuren rood,
groen en blauw) in een beeld. Het doel van het aanpassen van de witbalans, of
kleurbalans, is de kleuren van een beeld correct weergeven.
Belichtingswaarde (EV)
105
Specificaties
Modelnaam
Systeem
LCD-scherm
Aansluitingen
Algemeen
106
HMX-F90/HMX-F91/HMX-F900/HMX-F910/HMX-F920
Videosignaal
PAL
Beeldcompressie-indeling
H.264/AVC
Audiocompressie-indeling
AAC (Advanced Audio Coding)
Beeldvormend element
1/3,2” CMOS
Aantal pixels
Circa 920.000 pixels
Totaalaantal pixels
Circa 5 megapixels
Lens
1,8 tot 4,9, 52x (optisch), 70x (Intelli), 130x (digitaal) elektronische zoom
Scherpstelafstand
2,1mm ~ 109,2mm
Grootte/aantal beeldpunten
2,7 breed, 230k
LCD-schermmethode
TFT actieve matrix
Composiet video-uitgang
1,0V (p_p), 75Ω, analoog
Audio-uitgang
-7,5dBm 47KΩ, analoog, stereo
HDMI-uitgang
D-type connector (Micro-HDMI)
USB-uitgang
mini-USB-B type (USB2,0 hoge snelheid)
Stroombron
5,0V (bij gebruik van de voedingsadapter), 3,7V (met lithium-ion batterij)
Type stroombron
Voeding (100 V~240 V) 50/60 Hz, lithium-ion batterij
Stroomverbruik (bij opnemen)
2.4W (LCD-scherm aan)
Gebruikstemperatuur
0˚C~40˚C
Vochtigheidsgraad voor
gebruik
10% ~80%
Opslagtemperatuur
-20˚C ~ 60˚C
Afmetingen (B x H x D)
Ongeveer 53,9 mm × 56,4 mm × 119,0 mm
Gewicht
Ongeveer 222 gram (zonder batterij en geheugenkaart)
Interne microfoon
Omnidirectionele stereomicrofoon
※Zowel de technische gegevens als het ontwerp kunnen zonder aankondigingen worden gewijzigd. Drukfouten voorbehouden.
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten
service- en informatie dienst van Samsung.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
Contact Samsung wereldwijd
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Correcte behandeling van een gebruikte accu
uit dit product
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden
wordt ingezameld)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden
wordt ingezameld)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking
geeft aan dat de accu in dit product aan het einde
van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk
afval mag worden weggegooid. De chemische
symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-,
cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de
gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid
van mensen of het milieu.
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USBkabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd
mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, moet u deze artikelen van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en
ter bevordering van het hergebruik van materialen,
verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te
scheiden van andere soorten afval en voor recycling
aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor
accu’s en batterijen in uw omgeving.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen
met de winkel waar ze dit product hebben gekocht
of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen
laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met
hun leverancier en de algemene voorwaarden van
de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
Voldoet aan de normen van RoHS
Ons product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in “The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical
and electronic equipment” (“Beperkt gebruik van bepaalde risicomaterialen in elektrische en elektronische apparatuur”). Onze producten zijn vrij
van de zes 6 risicomaterialen:cadmium(Cd), lood (Pb), kwik (Hg), hexachroom (Cr+6), polybroom biphenyl (PBB’s), polybroom diphenyl ethers
(PBDE’s).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising