Samsung GT-C3530 User manual

Samsung GT-C3530 User manual

Uw telefoon kan afwijken van de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.: GH68-32096A

Dutch. 11/2010. Rev. 1.0

GT-C3530

Gebruiksaanwijzing

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar

"Uw mobiele telefoon - introductie", "De mobiele telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties gebruiken".

Lees dit eerst

2

Lees eerst alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u uw telefoon in gebruik neemt, zodat u weet hoe u de telefoon veilig en goed gebruikt.

De omschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van uw telefoon.

De afbeeldingen en schermafdrukken in deze gebruiksaanwijzing verschillen mogelijk van wat u op uw toestel ziet.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan eveneens verschillen van het product of van de software die door serviceproviders wordt aangeboden, en kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Raadpleeg www.samsungmobile.com voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.

Beschikbare functies en extra services kunnen verschillen afhankelijk van het type telefoon, de geïnstalleerde software of de serviceprovider.

De toepassingen op deze telefoon kunnen anders werken dan vergelijkbare pc-toepassingen en bevatten mogelijk niet alle functies van de pc-versie.

Toepassingen en hun functies kunnen verschillen per land, per regio of afhankelijk van de hardwarespecificaties. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prestatieproblemen veroorzaakt door toepassingen van derden.

Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen of incompatibiliteiten veroorzaakt door wijzigingen die door de gebruiker zijn aangebracht aan het register.

U kunt de software van uw mobiele telefoon upgraden via www.samsungmobile.com.

Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen die in deze telefoon zijn geladen, zijn volgens de licentie alleen beschikbaar voor beperkt gebruik tussen Samsung en hun respectieve eigenaars.

Het kopiëren en gebruiken van deze inhoud voor commerciële of andere doeleinden vormt een inbreuk op het auteursrecht. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke inbreuken op het auteursrecht door de gebruiker.

3

Dit product bevat bepaalde gratis/ opensourcesoftware. De exacte voorwaarden voor licenties, vrijwaringen, bevestigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Samsung opensource.samsung.com.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

Instructiesymbolen

[ ]

< >

Let op: situaties die schade kunnen veroorzaken aan uw telefoon of aan andere apparaten

Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu’s die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menumodus

BerichtnBericht maken (staat voor Berichtn, gevolgd door Bericht maken)

Vierkante haken: telefoontoetsen; bijvoorbeeld:

[ ] (de toets voor aan/uit/beëindigen)

Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: < OK> (staat voor de functietoets OK)

Raadpleeg: pagina’s met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

4

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder het internationale auteursrecht.

Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, verdeeld, vertaald, of doorgegeven in welke vorm dan ook of op het even welke drager, elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopie, opname of bewaard op een informatiedrager of ophaalsysteem zonder de voorafgaande toestemming van Samsung

Electronics.

Handelsmerken

SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung

Electronics.

Bluetooth ® is overal ter wereld een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.

Java ™ is een handelsmerk van Sun

Microsystems, Inc.

Alle andere handelsmerken en copyrights zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

5

Inhoudsopgave

Uw mobiele telefoon – introductie ..........................8

Indeling van de telefoon ..............................................8

Symbolen ..................................................................10

De mobiele telefoon in gebruik nemen ................12

De SIM-kaart en batterij plaatsen .............................12

De batterij opladen ....................................................13

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)..................14

Basisfuncties gebruiken ........................................15

De telefoon in- of uitschakelen .................................15

Toegang tot menu’s ...................................................15

De telefoon aanpassen .............................................17

De basisfuncties voor bellen .....................................19

Berichten verzenden en bekijken..............................20

Tekst invoeren ...........................................................21

Contactpersonen toevoegen en zoeken ...................23

Basisfuncties van de camera gebruiken ...................24

Muziek beluisteren ....................................................25

Surfen op internet......................................................27

Geavanceerde functies gebruiken ........................29

Geavanceerde belfuncties gebruiken .......................29

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken ..................................................................33

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken .................34

Geavanceerde camerafuncties gebruiken ................36

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken ................38

6

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken ..........41

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken .......41

Een SOS-bericht activeren en verzenden ................43

De functie Mobiel opsporen activeren ......................44

Nepoproepen tot stand brengen ...............................45

Spraakmemo’s opnemen en afspelen ......................46

Foto’s en video’s bekijken op het internet .................46

Games en toepassingen op basis van Java .............47

Een wereldklok maken ..............................................47

Alarm instellen en gebruiken ....................................48

Calculator gebruiken .................................................49

Munt- of maateenheden omrekenen ........................49

Afteltimer instellen .....................................................49

Stopwatch gebruiken ................................................49

Een nieuwe taak maken ...........................................50

Notities maken ..........................................................50

Agenda beheren .......................................................51

Reservekopieën maken ............................................52

Problemen oplossen...............................................53

Veiligheidsinformatie ..............................................59

7

Uw mobiele telefoon – introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de pictogrammen.

Indeling van de telefoon

8

3

4

5

1

2

6

7

8

9

10

1

Volumetoets

In de standby-modus: het toetsvolume aanpassen; een

SOS-bericht verzenden

Een SOS-bericht activeren en verzenden

2

4-richtingsnavigatietoets

In standby-modus: toegang tot door de gebruiker gedefinieerde menu’s; een nepoproep maken (omlaag); in menumodus: door menuopties bladeren

Afhankelijk van de serviceprovider kunnen vooraf gedefinieerde menu’s verschillen

Nepoproepen tot stand brengen

3

Beltoets

Nummer bellen of oproep beantwoorden. In standbymodus: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen

4

Toets Voicemailservice

In standby-modus: toegang tot voicemailberichten (ingedrukt houden)

5

Toets voor toetsvergrendeling

In standby-modus: de toetsen vergrendelen

6

Functietoetsen

De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

7

Bevestigingstoets

De gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen; in standby-modus: toegang tot de menumodus

De functie van deze toets kan per provider en regio enigszins verschillen

8

Toets voor aan/uit/ beëindigen

Telefoon aan- en uitzetten

(toets ingedrukt houden), oproep beëindigen. In de menumodus: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-modus

9

Alfanumerieke toetsen

10

Toets Stil profiel

In standby-modus: het stille profiel in- of uitschakelen

(ingedrukt houden)

9

Symbolen

Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van het land en de provider.

Symbool Betekenis

Signaalsterkte

Functie voor SOS-berichten ingeschakeld

Verbinding met GPRS-netwerk

Verbinding met EDGE-netwerk

In gesprek

Bluetooth ingeschakeld

Muziek wordt afgespeeld

Afspelen van muziek is onderbroken

Afspelen van muziek is gestopt

FM-radio aan

FM-radio onderbroken

Geheugenkaart geplaatst

Verbonden met pc

10

Symbool Betekenis

Alarm ingeschakeld

Surfen op internet

Verbinding maken met beveiligde webpagina

Doorschakelfunctie ingeschakeld

Roaming (buiten het normale gebied)

Normaal profiel ingeschakeld

Stil profiel ingeschakeld

Nieuw SMS-bericht

Nieuw MMS-bericht

Nieuw e-mailbericht

Nieuw voicemailbericht

Batterijsterkte

Huidige tijd

11

De mobiele telefoon in gebruik nemen

Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.

De SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder de klep aan de achterkant en plaats de SIM-kaart.

Klep aan de achterkant

SIM-kaart

2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

Batterij

12

De batterij opladen

1. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

2. Steek het brede uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.

3. Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.

Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Anders kan de telefoon beschadigd raken.

Wanneer er accessoires zoals koptelefoon, pcdatakabel of lader zijn aangesloten op de telefoon of wanneer het klepje van de multifunctionele aansluiting is geopend, kan de batterijklep niet worden geopend of gesloten.

13

Een geheugenkaart plaatsen

(optioneel)

Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal

16 GB (afhankelijk van merk en type van de geheugenkaart).

• Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken.

Formatteer de geheugenkaart alleen op de telefoon.

• Door veelvuldig gegevens te wissen van en te schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur van de kaart.

1. Verwijder het klepje van de achterkant.

2. Zorg dat het bij het plaatsen van een geheugenkaart de goudkleurige contactpunten naar onder zijn gericht.

Geheugenkaart

3. Druk de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

4. Plaats het klepje weer terug.

14

Basisfuncties gebruiken

Leer hoe u de basisfuncties kunt uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon kunt gebruiken.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [ ] ingedrukt.

2. Geef uw PIN-code in en druk op < nodig).

OK> (indien

3. Als de installatiewizard wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan door de instructies op het scherm te volgen.

Als u de batterij verwijdert, worden tijd en datum gereset.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Toegang tot menu’s

Ga als volgt te werk om de menu’s op uw telefoon te openen:

1. Druk in de standby-modus op < de menumodus te gaan.

Menu> om naar

15

Wellicht moet u op de bevestigingstoets drukken om naar de menumodus te gaan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Wanneer u het smart startscherm gebruikt, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menumodus te openen.

2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.

3. Druk op < Kies>, <Opslaan> of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.

4. Druk op < Terug> om een niveau omhoog te gaan of druk op [ ] om terug te gaan naar de standby-modus.

• Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

16

De telefoon aanpassen

Overschakelen naar of van het stille profiel

Houd in de standby-modus [ ] ingedrukt om het stil profiel in of uit te schakelen.

Het geluidsprofiel instellen

Naar het geluidsprofiel gaan:

1. Selecteer in de menumodus

Geluidsprofielen.

Instell.

2. Selecteer het gewenste profiel.

Een geluidsprofiel wijzigen:

1. Selecteer in de menumodus

Geluidsprofielen.

Instell.

2. Blader naar een gebruikersprofiel en druk op

< Wijzigen>.

3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.

Menusnelkoppelingen instellen

1. Selecteer in de menumodus

Telefoon Sneltoetsen.

Instell.

2. Selecteer welke toets u als sneltoets wenst in te stellen.

3. Druk op < Wijzig> en selecteer een menu om toe te wijzen aan de sneltoets.

Wanneer u het smart startscherm gebruikt, werken de navigatietoetsen niet als sneltoetsen.

17

De prullenbak gebruiken

Met de prullenbak zullen de geselecteerde gegevens zoals berichten, contacten, organizer en mijn bestanden naar de prullenbak worden gestuurd in plaats van permanent te worden gewist. U kunt de gegevens later terugzetten of de prullenbak leegmaken om ze permanent te verwijderen.

Om items naar de prullenbak te verplaatsen moet u ze een voor een wissen.

De prullenbak activeren:

1. Selecteer in de menumodus

Prullenbak.

Instell.

2. Druk op <

Opties> → Prullenbak inschakelen.

3. Ga naar de gewenste toepassing en druk op de bevestigingstoets.

4. Druk op < Opslaan>.

Om de gewiste gegevens terug te zetten:

1. Selecteer in de menumodus

Prullenbak.

Instell.

2. Blader naar de gewenste toepassing.

3. Druk op de bevestigingstoets om uw gegevens te herstellen.

De prullenbak leegmaken:

1. Selecteer in de menumodus

Prullenbak.

Instell.

18

2. Blader naar de gewenste toepassing.

3. Druk op <

< Ja>.

Opties> Prullenbak legen

De basisfuncties voor bellen

Bellen

1. Voer in de standby-modus een netnummer en een abonneenummer in.

2.

3.

Druk op [

Druk op [

] om het nummer te kiezen.

] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1.

2.

Druk op [

Druk op [

] als er een oproep binnenkomt.

] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens het gesprek op de toets Volume om het volume te regelen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens het gesprek op de bevestigingstoets → < Ja> om de luidspreker te activeren.

2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de luidspreker weer uit te zetten.

19

In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonmodus voor een beter geluid.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset aansluit op de multifunctionele aansluiting kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en aannemen:

Als u het laatstgekozen nummer opnieuw wilt bellen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Als u een oproep wilt aannemen, drukt u op de knop op de headset.

• Als u een gesprek wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de Menumodus

Bericht maken.

Berichtn

2. Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.

3. Geef de berichttekst in. ► p. bericht.

21

Ga naar stap 5 om te verzenden als sms-

Als u een mms-bericht wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.

20

4. Druk op < Opties> Multimedia toevoegen en voeg een item toe.

5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

Een SMS- of MMS-bericht bekijken

1. Selecteer in de menumodus

Postvak IN.

Berichtn

2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren door toetsen in te drukken.

De beschikbare tekstinvoerstanden kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio.

De tekstinvoerstand wijzigen

Houd [ ] ingedrukt om te schakelen tussen de

T9- en de ABC-modus.

Druk op [ ] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijfermodus te gaan.

Druk op [ ] om over te schakelen naar de symboolmodus.

Houd [ ] ingedrukt om een invoermodus te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

21

T9-modus

1. Druk de betreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.

2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [ 0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

ABC-modus

Druk op de betreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijfermodus

Druk op de betreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolmodus

Druk op de betreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.

Druk op < Wissen> om tekens een voor een te wissen. Als u snel tekens wilt wissen, houdt u

< Wissen> ingedrukt.

Druk op [ 0] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.

Druk op [ 1] om interpunctietekens in te voegen.

22

Contactpersonen toevoegen en zoeken

De geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen kan, afhankelijk van uw serviceprovider, vooringesteld zijn. Als u de opslaglocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menumodus Contactn → <Opties>

InstellingenOpslaglocatie → een opslaglocatie.

Een nieuw contact toevoegen

1. Geef in de standby-modus een telefoonnummer in en druk op < Opties>.

2. Selecteer Voeg toe aan contactenContact

toevoegen → een opslaglocatie (indien nodig).

3. Selecteer een nummertype (indien nodig).

4. Geef de gegevens van de contactpersoon op.

5. Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menumodus Contactn.

2. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt.

3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de lijst.

23

Basisfuncties van de camera gebruiken

Foto’s maken

1. Selecteer in de menustand camera in te schakelen.

Camera om de

2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

4. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

5. Druk op <

(stap 2).

Terug> om nog een foto te maken

Foto’s bekijken

Selecteer in de menumodus Mijn bst

Afbeeldingen → een fotobestand.

Video-opnamen maken

1. Selecteer in de menumodus camera in te schakelen.

Camera om de

2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

3. Druk op < Opties> → Camcorder om naar de camcorder te gaan.

4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

24

5. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.

6. Druk op < Stop> om de opname te stoppen.

De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Video’s bekijken

Selecteer in de menumodus Mijn bstVideo’s → een videobestand.

Muziek beluisteren

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de voorziene aansluiting.

2. Selecteer in de menumodus

FM-radio.

Toepass.

3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.

4. Druk op < starten.

Ja> om automatisch afstemmen te

De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd automatisch afstemmen te starten.

25

5. U kunt de FM-radio bedienen met de volgende toetsen:

Toets Functie

Bevestigen De FM-radio in- of uitschakelen

Navigatie

Links/rechts: zoeken naar een beschikbaar radiostation. Wanneer u de toets loslaat, wordt automatisch afgestemd op het geselecteerde station (houd de toets ingedrukt)

Omhoog/omlaag: een radiostation selecteren dat is opgeslagen in de lijst met favorieten

Naar muziekbestanden luisteren

U moet eerst bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. U hebt hiervoor de volgende opties:

Draadloos downloaden van internet. ► p. 27

Downloaden van een computer met het optionele Samsung Kies. ► p. 38

Ontvangen via Bluetooth. ► p. 41

Kopiëren naar uw geheugenkaart. ► p. 38

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in de menustand Muziek.

2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

26

3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets Functie

Bevestigen Afspelen onderbreken of hervatten

Volume

Navigatie

Het volume aanpassen

Links: afspelen opnieuw starten; vorig nummer (druk hierop binnen

2 seconden); terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden)

Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand

(ingedrukt houden)

• Omhoog: de huidige afspeellijst openen

• Omlaag: de herhaalstand wijzigen

Surfen op internet

Afhankelijk van uw serviceprovider heeft het browsermenu mogelijk een andere naam.

Bladeren door webpagina’s

1. Selecteer Internet in de menumodus om naar de startpagina van uw provider te gaan.

27

2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende toetsen:

Toets

Navigatie

Functie

Naar boven of naar beneden bladeren op een webpagina

Bevestigen Een item selecteren

< Terug> Teruggaan naar de vorige pagina

< Opties> Een lijst openen met browseropties

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Selecteer Internet in de menumodus.

2. Druk op < Opties> → Favorieten.

3. Druk op < Opties> → Favoriet toevoegen.

4. Geef een paginatitel en een internetadres

(URL) op en druk op de bevestigingstoets.

Bestanden van internet downloaden

1. Selecteer Downlds in de menumodus.

2. Selecteer een menu overeenkomstig het type inhoud dat u wilt downloaden.

3. Zoek de gewenste beltoon of afbeelding en download deze naar de telefoon.

28

Geavanceerde functies gebruiken

Leer de geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon te gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Het display bevat de nummers van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op de bevestigingstoets.

2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen.

3. Druk op [ ] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-modus op [ ].

2. Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.

3. Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.

4. Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op [ ] om het nummer te bellen.

29

Een oproep in de wacht zetten en terughalen

Druk op < Wacht> om een oproep in de wacht te zetten. Druk op < Ophalen> om deze weer uit de wacht te halen.

Een tweede oproep tot stand brengen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Druk op < Wacht> om de eerste oproep in de wacht te zetten.

2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [ ].

3. Druk op < Wissel> om tussen de twee gesprekken te schakelen.

Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden:

1. Druk op [ ] om de tweede oproep te beantwoorden.

Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

2. Druk op < Wissel> om tussen de gesprekken te schakelen.

30

Een gesprek met meerdere deelnemers voeren

(telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan de telefonische vergadering.

2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.

De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.

3. Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, drukt u op < Opties> → Deelnemen.

Een internationaal nummer bellen

1. Houd in de standby-modus [ 0] ingedrukt om een plus-teken (+) in te voegen.

2. Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen

(landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [ ].

Contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

1. Selecteer in de menumodus Contactn.

2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [ om dat nummer te bellen.

]

31

Een inkomende oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op [ ]. De beller hoort een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de functie

Automatisch weigeren. De functie Automatisch weigeren activeren en de blokkeerlijst instellen:

1. In de menustand selecteert u

weigeren.

Instell.

OproepenAlle oproepenAutomatisch

2. Druk op < activeren.

Wijzig> om automatisch wijzigen te

3. Blader omlaag en selecteer Blokkeerlijst.

4. Druk op < Opties> → Nieuw.

5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren.

6. Druk op de bevestigingstoets.

7. Herhaal stap 4 t/m 6 hierboven als u nog meer nummers wilt toevoegen.

8. Selecteer de nummers die u wilt weigeren.

9. Druk op < Opties> → Opslaan.

32

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Visitekaartje maken

1. Selecteer in de menumodus Contactn.

2. Druk op < Opties> → InstellingenMijn

visitekaartje.

3. Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op de bevestigingstoets.

Groepen met contactpersonen maken

1. Selecteer in de menumodus

Groepen.

Contactn

2. Druk op < Opties> → Nieuwe groep.

3. Geef een naam in voor de groep en druk op de bevestigingstoets.

4. Als u een vaste beltoon voor de groep wilt instellen, drukt u op < Opties> →

Groepsbeltoon → <Wijzig>.

5. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).

6. Selecteer een beltoon.

33

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand BerichtnMijn

mappenStandaardberichten.

2. Druk op < Nieuw> om een nieuw standaardbericht te openen.

3. Geef de gewenste tekst in en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Standaard SMS-berichten gebruiken voor

nieuwe berichten

1. Selecteer in de menumodus

Bericht maken.

Berichtn

2. Druk in het tekstinvoerveld op < een standaardbericht.

Opties> →

Tekst toevoegenStandaardberichten

Instant messenger gebruiken

1. Selecteer in de menumodus

Messenger.

Comm. Instant

2. Druk in het introductievenster op < OK>.

Als u Instant Messenger voor het eerst opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

34

3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de toets < Aanmelden>.

4. U kunt meteen chatten met uw familie en vrienden.

Bluetooth-berichten gebruiken

1. Selecteer in de menumodus

Bluetooth-berichten.

Comm.

2. Druk op de bevestigingstoets.

3. Druk op < Ja> om de draadloze Bluetoothfunctie in te schakelen (indien nodig).

4. Druk op < Zoeken>.

5. Selecteer een apparaat.

6. Zoek het apparaat en koppel het aan het andere apparaat. ► p. 41

7. Geef het bericht in en druk op de bevestigingstoets.

35

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Cameraopties gebruiken

Voor u een foto maakt, drukt u op < Opties> om de volgende opties weer te geven:

Optie

Stand

Functie

Wisselen naar camcorder

Resolutie

Witbalans

Effecten

Nachtmodus

Resolutie wijzigen

De kleurbalans aanpassen in functie van de lichtomstandigheden

Een speciaal effect toepassen

Instellen of de nachtmodus moet worden geactiveerd of gedeactiveerd

Druk, voor u een video begint op te nemen, op

< Opties> om de volgende opties weer te geven:

Optie Functie

Stand

Videostand

Witbalans

Effecten

Wisselen naar camera

De opnamemodus wijzigen

De kleurbalans aanpassen in functie van de lichtomstandigheden

Een speciaal effect toepassen

36

Camera-instellingen aanpassen

Voor u een foto maakt, drukt u op < Opties> →

Instellingen om de volgende instellingen weer te geven:

Optie

Kwaliteit

Overzicht

Geluid sluiter

Opslag

Functie

Het kwaliteitsniveau van uw foto’s instellen

Instellen dat de camera de gemaakte foto weergeeft

Instellen dat de sluiter van de camera een geluid laat klinken wanneer u een foto maakt

Een locatie selecteren waar gemaakte foto’s moeten worden opgeslagen

Info over sneltoets

Sneltoetsinformatie bekijken

Druk, voor u een video begint op te nemen, op <

Opties> → Instellingen om de volgende instellingen weer te geven:

Optie

Kwaliteit

Opslag

Functie

Het kwaliteitsniveau van uw video’s instellen

Een locatie selecteren waar opgenomen video’s moeten worden opgeslagen

Info over sneltoets

Sneltoetsinformatie bekijken

37

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden kopiëren via Samsung Kies

1. Selecteer in de menumodus

Massaopslag.

Instell.

PC-verbindingenSamsung Kies of

2. Gebruik een pc-datakabel om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden.

3. Voer Samsung Kies uit en kopieer bestanden van de pc naar de telefoon.

U heeft Windows XP Service Pack 2 nodig om gegevens van uw pc naar uw telefoon over te brengen.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart

kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.

2. Selecteer in de menustand Instell.

PC-verbindingenMassaopslag.

3. Gebruik een pc-datakabel om de telefoon via de multifunctionele aansluiting met de computer te verbinden.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een pop-upvenster op het computerscherm.

38

4. Open een map om de bestanden weer te geven.

5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Een eigen afspeellijst maken

1. Selecteer in de menumodus Muziek

Bibliotheek Afspeellijsten.

2. Druk op < Nieuw>.

3. Geef een naam in voor uw nieuwe afspeellijst en druk op de bevestigingstoets.

4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.

5. Druk op < Opties> → <Toevoegen> → Tracks.

6. Selecteer de gewenste bestanden en druk op

< Voeg toe>.

Instellingen mp3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menumodus Muziek

InstellingenAfspeelinstellingen.

2. Breng de gewenste wijzigingen aan in de mp3instellingen.

Liedjes opnemen vanaf de FM-radio

1. Selecteer in de menumodus

FM-radio.

Toepass.

2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.

39

3. Selecteer het gewenste radiostation.

4. Druk op < Opties> → Opnemen om de opname te starten.

5. Als u klaar bent met de opname, drukt u op

< Stop>.

Een lijst met favoriete stations instellen

1. Selecteer in de menumodus

FM-radio.

Toepass.

2. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favorieten wilt toevoegen.

3. Druk op < Opties> → Toevoegen aan

Favorieten.

4. Selecteer een lege locatie die u wilt instellen.

U kunt naar uw favoriete stations gaan door in het scherm van de FM-radio op het locatienummer te drukken.

40

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Leer speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon te gebruiken.

De draadloze Bluetoothvoorziening gebruiken

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menumodus

Bluetooth.

Toepass.

2. Druk op < Opties> → Instellingen.

3. Blader naar links of rechts naar Aan.

4. Selecteer Aan onder Zichtbaarheid van mijn

telefoon → een zichtbaarheidsoptie om andere apparaten in staat te stellen uw telefoon te detecteren.

Als u Aangepast hebt geselecteerd, stelt u de tijd in dat uw telefoon zichtbaar is.

Detecteren van en communiceren met andere

Bluetooth-apparatuur

1. Selecteer in de menumodus

2.

Toepass.

Bluetooth.

Druk op de bevestigingstoets.

41

3. Selecteer een apparaat.

4. Geef de PIN-code in voor het gebruik van

Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op < OK>.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code invoert of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.

Afhankelijk van het apparaat hoeft u mogelijk geen PIN-code in te voeren.

Gegevens versturen via de draadloze

Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt versturen vanuit een van de telefoontoepassingen.

2. Druk op < Opties> → Verzenden via of

Visitekaartje verzenden viaBluetooth (geef bij het verzenden van contactgegevens op welke gegevens moeten worden verzonden).

Gegevens ontvangen via de draadloze

Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en druk op

< OK> (indien nodig).

2. Druk op < Ja> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

42

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menumodus

Verzendopties.

Berichtn

InstellingenSOS-berichten

2. Druk op < Wijzig> en kies Aan.

3. Blader omlaag en druk op < met ontvangers te openen.

Wijzig> om de lijst

4. Druk op < Opties> → Zoeken om de lijst met contactpersonen te openen.

5. Selecteer een contactpersoon.

6. Selecteer een nummer (indien nodig).

7. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers te bewaren.

8. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.

9. Druk op < Terug> → <Ja>.

43

Een SOS-bericht verzenden

1. Met de toetsen vergrendeld drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.

De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.

2. Druk op [ ] om de SOS-stand te beëindigen.

De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar bepaalde ingestelde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden.

1. Selecteer in de menustand Instell.

BeveiligingMobiel opsporen.

2. Geef uw wachtwoord in en druk op < OK>.

Wanneer u de functie Mobiel opsporen voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken en bevestigen.

3. Druk op de bevestigingstoets en selecteer Aan.

4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.

5. Druk op < Opties> → Contacten om de lijst met contactpersonen te openen.

44

6. Selecteer een contactpersoon.

7. Selecteer een nummer (indien nodig).

8. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op < Kies>.

9. Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.

10. Blader naar beneden en geef de naam van de afzender op.

11. Druk op de bevestigingstoets → < OK>.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

De functie voor nepoproepen activeren

In de menumodus selecteert u Instell.

OproepenNepoproepSneltoets

nepoproepAan.

Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-modus de navigatietoets ingedrukt.

Druk met de toetsen vergrendeld vier keer de navigatietoets in.

45

Spraakmemo’s opnemen en afspelen

U neemt als volgt een spraakmemo op

1. Selecteer in de menumodus

Spraakrecorder.

Toepass.

2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.

3. Spreek de memo in de microfoon in.

4. Als u klaar bent met inspreken, drukt u op

< Stop>.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het spraakmemoscherm op <

Ga naar Geluiden.

Opties> →

2. Selecteer een bestand.

Foto’s en video’s bekijken op het internet

Leer hoe u websites en blogs voor het delen van foto’s kunt gebruiken en foto’s en video’s kunt bekijken.

Of deze functie daadwerkelijk wordt weergegeven, is afhankelijk van uw regio of provider.

1. Selecteer in de menumodus

Communities.

Comm.

2. Selecteer een website of blog die u wilt bekijken.

46

3. Geef uw gebruikersnaam en het wachtwoord van de bestemming in (indien nodig).

Games en toepassingen op basis van Java

1. Selecteer in de menumodus

Games en meer.

Toepass.

2. Kies een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.

• Het downloaden van Java-bestanden of toepassingen is afhankelijk van de telefoonsoftware en wordt mogelijk niet ondersteund.

• Het aanbod van beschikbare games kan variëren, afhankelijk van de provider of regio. Ook de gamebesturing en -opties kunnen afhankelijk van uw regio of serviceprovider variëren.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menumodus

Wereldklok.

Organizer

2. Druk op de bevestigingstoets.

3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone en druk op < Toev.>.

4. Herhaal stap 2 en 3 hierboven als u nog meer wereldklokken wilt toevoegen.

47

Alarm instellen en gebruiken

Leer het alarm in te schakelen en in te stellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menumodus

Alarm.

Organizer

2. Druk op < Nieuw>.

3. Stel de details van het alarm in.

4. Druk op < Opslaan>.

Een alarm uitzetten

Als het alarm afgaat:

• Druk op < OK> of op de bevestigingstoets om het alarm uit te zetten.

• Druk op < Sluimeren> om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menumodus

Alarm.

Organizer

2. Ga naar het alarm dat u wilt uitschakelen.

3. Druk op < Opties> → Alarm uitschakelen.

48

Calculator gebruiken

1. Selecteer in de menumodus

Calculator.

Organizer

2. Gebruik de toetsen zoals die zichtbaar zijn op het display voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menumodus Organizer

Omrekenen → een omrekentype.

2. Geef een munt- of maateenheid op in de daarvoor bestemde velden.

Afteltimer instellen

1. Selecteer in de menumodus

Timer.

Toepass.

2. Geef de af te tellen tijd in en druk op < Start>.

3. Als de tijd om is, kunt u het alarm afzetten door op < OK> te drukken.

Stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menumodus

Stopwatch.

Toepass.

2. Druk op < Start> om de stopwatch te starten.

49

3. Druk op de bevestigingstoets om rondetijden vast te leggen.

4. Als u klaar bent, drukt u op < Stop>.

5. Druk op < wissen.

Resetten> om vastgelegde tijden te

Bij het registreren van rondetijden wordt ook de interval tussen de rondetijden geregistreerd. Om een interval te controleren, bladert u naar links of naar rechts naar Ronde.

Een nieuwe taak maken

1. Selecteer in de menumodus

Taken.

Organizer

2. Druk op < Nieuw>.

3. Geef de details van de taak in.

4. Druk op < Opslaan>.

Notities maken

1. Selecteer in de menumodus

Notities.

Organizer

2. Druk op < Nieuw>.

3. Geef de notitietekst in en druk op de bevestigingstoets.

50

Agenda beheren

Agendaweergave aanpassen

1. Selecteer in de menumodus

Agenda.

Organizer

2. Druk op < Opties> → Weekoverzicht of

Maandoverzicht.

Een afspraak maken

1. Selecteer in de menumodus

Agenda.

Organizer

2. Druk op < Opties> → Nieuw → een itemtype.

3. Geef de gewenste gegevens van het item in.

4. Druk op < Opslaan>.

Afspraken bekijken

1. Selecteer in de menumodus

Agenda.

Organizer

2. Selecteer een datum in de agenda.

3. Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

51

Reservekopieën maken

Gebruik het back-upbeheer om een resevekopie te maken van uw gegevens zoal berichten, contacten en taken op uw geheugenkaart of in

Mijn bestanden. Indien nodig kunt u deze later op uw telefoon terugzetten.

Reservekopieën maken

1. Selecteer in de menumodus

Back-upbeheer.

Instell.

2. Kies Back-up.

3. Selecteer een categorie en geef aan van welke items een reservekopie moet worden gemaakt.

4. Druk op < Back-up>.

Uw gegevens terugzetten

1. Selecteer in de menumodus

Back-upbeheer.

Instell.

2. Kies Herstellen.

3. Selecteer een categorie en geef aan welke items moeten worden teruggezet.

4. Druk op < Herstel>.

52

Problemen oplossen

Als u uw telefoon inschakelt of gebruikt, wordt gevraagd om een van de volgende codes op te geven:

Code

Wachtwoord

PIN-code

PUK-code

PIN2-code

Probeer het volgende om het probleem op te lossen:

Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u het wachtwoord opgeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een

PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code opgeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu PIN-blokkering.

Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist opgeven van uw PIN-code.

U moet de PUK-code opgeven die u van uw provider hebt gekregen.

Wanneer u een menu opent waarbij een

PIN2-code is vereist, moet u de PIN2code ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

53

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven

• Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

• Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Oproepen worden afgebroken

Als u zich bevindt in een gebied met een zwak signaal of een slechte ontvangst, gaat de verbinding met het netwerk mogelijk verloren. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

• Druk na het invoeren van het nummer op de beltoets.

Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

Controleer of u het nummer dat u belt, niet hebt geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

Controleer of uw telefoon aan staat.

Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.

• Controleer of u het inkomende telefoonnummer niet hebt geblokkeerd.

54

Anderen kunnen u niet horen tijdens een gesprek

• Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.

Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.

Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

Geluidskwaliteit is slecht

Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.

Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Wanneer u belt vanuit uw opgeslagen contactpersonen, wordt de oproep niet verbonden

Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.

Voer het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

• Controleer of u het nummer van de contactpersoon niet hebt geblokkeerd.

De telefoon piept en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

55

De batterij laadt niet goed op of de telefoon wordt uitgeschakeld

De polen van de batterij zijn mogelijk vies. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.

Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen (raadpleeg de lokale voorschriften voor de juiste afvalverwerking).

De telefoon voelt heet aan

Wanneer u toepassingen gebruikt die veel vermogen vragen of als u toepassingen op uw telefoon langere tijd gebruikt, kan de telefoon heet aanvoelen. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Er verschijnen foutberichten wanneer u de camera start

Uw mobiele telefoon van Samsung moet voldoende beschikbaar geheugen en batterijsterkte hebben om de cameratoepassing te kunnen gebruiken. Probeer het volgende als u foutberichten ontvangt wanneer u de camera start:

• Laad de batterij op of vervang de batterij door een exemplaar dat volledig is opgeladen.

Maak geheugen vrij door bestanden over te brengen naar een pc of van de telefoon te verwijderen.

Start de telefoon opnieuw op. Als u nog steeds problemen ondervindt met de cameratoepassing nadat u deze tips heeft uitgeprobeerd, neem dan contact op met een Samsung Servicecenter.

56

Er verschijnen foutberichten wanneer u de

FM-radio start

De FM-radio op uw mobiele telefoon van Samsung gebruikt de kabel van de headset als antenne. Als er geen headset is aangesloten, kan de FM-radio ook geen radiostations ontvangen. Als u de FM-radio wilt gebruiken, moet u er eerst voor zorgen dat de headset correct is aangesloten. Vervolgens moet u zoeken naar de beschikbare radiostations en deze opslaan.

Als u de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken nadat u deze stappen heeft uitgevoerd, probeer dan of u het gewenste station kunt vinden met een andere radio-ontvanger. Als u het station wel kunt horen met een andere ontvanger, moet uw telefoon mogelijk worden gerepareerd. Neem contact op met een

Samsung Servicecenter.

Er verschijnen foutberichten wanneer u muziekbestanden opent

Sommige muziekbestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op uw mobiele telefoon van

Samsung. Dit kan diverse redenen hebben. Probeer het volgende als u foutberichten ontvangt wanneer u muziekbestanden op uw telefoon opent:

Maak geheugen vrij door bestanden over te brengen naar een pc of van de telefoon te verwijderen.

Controleer of het muziekbestand niet is voorzien van

DRM-bescherming (Digital Rights Management). Als het bestand is voorzien van DRM-bescherming, moet u ervoor zorgen dat u beschikt over de toepasselijke licentie of code om het bestand af te spelen.

Controleer of uw telefoon het bestandstype ondersteunt.

57

Een ander Bluetooth-apparaat wordt niet gevonden

• Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-functie op de telefoon is ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, indien nodig.

Zorg ervoor dat uw telefoon en het andere Bluetoothapparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als het probleem niet kan worden opgelost met de bovenstaande tips, neemt u contact op met een

Samsung Servicecenter.

Er is geen verbinding wanneer u de telefoon aansluit op een pc

• Controleer of de pc-datakabel die u gebruikt, compatibel is met uw telefoon.

• Controleer of u de juiste stuurprogramma's hebt geïnstalleerd en bijgewerkt op de pc.

58

Veiligheidsinformatie

Om te voorkomen dat u zichzelf of anderen verwondt of uw toestel beschadigt, moet u alle onderstaande informatie lezen voordat u het toestel in gebruik neemt.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand en explosie

Gebruik nooit een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker of loszittende stopcontacten

Raak het netsnoer nooit aan met vochtige handen, en trek nooit aan het netsnoer om de lader uit het stopcontact te halen

Plooi of beschadig het netsnoer nooit

Gebruik uw toestel nooit terwijl het wordt opgeladen.

Raak het toestel nooit aan met vochtige handen

Zorg dat de lader of de batterij/accu nooit in kortsluiting gaan

Laat de lader of de batterij/accu niet vallen

Laad de batterij/accu nooit op met een lader die niet door de fabrikant is goedgekeurd

Gebruik het toestel niet tijdens een onweersbui

Onweersbuien kunnen ertoe leiden dat het toestel niet goed functioneert en kunnen het risico van een elektrische schok vergroten.

Gebruik een beschadigde of lekkende Lithium-Ion

(Li-ion)-batterij niet langer

Neem contact op met uw lokale afvalbehandelaar om uw Li-ionbatterijen veilig af te voeren.

59

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Nietcompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.

Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.

Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.

Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

Bescherm het toestel, de batterijen/accu’s en laders tegen beschadiging

Vermijd blootstelling van het toestel en de batterijen/accu’s aan extreme temperaturen.

Extreme temperaturen kunnen leiden tot misvorming van het toestel, en kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van

• het toestel en de batterijen/accu’s verminderen.

Voorkom dat batterijen/accu’s in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen/accu’s en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: volg alle veiligheidswaarschuwingen en regels op wanneer u uw toestel gebruikt in zones met beperkte toegang/gebruik

Schakel het toestel uit wanneer dit moet

Houd u aan alle regelgeving die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

60

Gebruik uw toestel nooit in de buurt van elektronische apparatuur

De meeste elektronische apparaten maken gebruik van radiogolven. Mogelijk stoort uw toestel andere elektronische apparaten.

Gebruik uw toestel nooit in de buurt van een pacemaker

• Vermijd zoveel mogelijk om uw toestel te gebruiken binnen

• een straal van 15 cm van een pacemaker. Uw toestel kan de pacemaker storen.

Indien u uw toestel moet gebruiken, blijf dan op minstens 15 cm afstand van de pacemaker.

• Om mogelijke interferentie met een pacemaker te vermijden, moet u uw toestel gebruiken aan de tegenovergestelde lichaamszijde dan deze van de pacemaker.

Gebruik uw toestel nooit in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die kan worden gestoord door de radiogolven

Indien u zelf medische apparatuur gebruikt, neem dan contact op met de producent van de apparatuur om na te gaan of uw apparatuur is beveiligd tegen radiofrequenties.

Indien u een hoorapparaat draagt, neem dan contact op met de fabrikant en vraag naar mogelijke storingen door radiogolven

Sommige gehoorapparaten worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de producent om na te gaan of uw hoorapparaat voldoende is beveiligd.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

Schakel uw toestel uit in potentieel explosieve omgevingen.

Het is niet voldoende om de batterij/accu te verwijderen.

Volg altijd de richtlijnen, instructies en waarschuwingen op in explosieve omgevingen.

• Gebruik uw toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën of op plaatsen waar dynamiet wordt gebruikt.

61

• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Schakel het toestel uit wanneer u het vliegtuig neemt

Het is onwettig om uw toestel te gebruiken in een vliegtuig.

Uw toestel kan de elektronische navigatieapparatuur van het vliegtuig storen.

Elektronische apparatuur in een motorvoertuig kan defect raken door radiofrequenties in uw toestel

Elektronische apparaten in uw wagen kunnen in storing gaan ten gevolge van radiogolven van uw toestel. Neem voor meer informatie contact op met de producent.

Volg alle veiligheidswaarschuwingen en regels met betrekking tot het gebruik van mobiele apparatuur terwijl u een voertuig bestuurt

Als u rijdt, is uw eerste prioriteit het veilige besturen van uw voertuig. Gebruik uw mobiel toestel nooit terwijl u rijdt. Dit is bij wet verboden. Voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen, moet u uw gezond verstand gebruiken. Onderstaande

• tips kunnen u hierbij helpen:

Gebruik een toestel dat u handenvrij kunt bedienen.

Leer uw toestel en de gebruiksvriendelijke functies ervan, zoals snelkiesnummers en herkiesfuncties, goed kennen. De functies zorgen ervoor dat u minder tijd nodig hebt om een nummer te vormen of een gesprek aan te nemen op uw mobiel toestel.

Leg uw toestel op een bereikbare plek. Zorg dat u uw draadloos toestel kunt bereiken zonder de ogen van de weg te moeten afwenden. Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt op een slecht moment, laat dan uw voicemail antwoorden.

Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u onderweg bent. Onderbreek het gesprek bij intensief verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, smeltende sneeuw, ijzel, sneeuw, ijs en intensief verkeer kunnen gevaarlijk zijn.

62

Maak geen nota’s en zoek geen telefoonnummers op. Een actie- of boodschappenlijst bijwerken of bladeren door uw adresboek neemt de aandacht weg van uw eerste prioriteit: veilig rijden.

Bel op een verantwoorde manier en houd rekening met de verkeerssituatie. Bel wanneer u stil staat of voordat u gaat rijden. Plan uw gesprekken terwijl u niet aan het rijden bent.

Als u moet bellen, druk dan alleen de eerste cijfers, kijk naar de weg en in de spiegels, en druk dan de volgende cijfers.

Ga geen stressvol of emotioneel gesprek aan. Dit kan u afleiden. Laat mensen waarmee u belt weten dat u aan het stuur zit en onderbreek het gesprek wanneer dit uw aandacht van de weg kan afleiden.

Gebruik uw toestel om de hulpdiensten te bellen. Kies het lokale noodnummer in geval van brand, een verkeersongeval of een medische urgentie.

Gebruik uw toestel om anderen in nood te helpen. Wanneer u een auto-ongeval, een misdaad of een ernstige noodsituatie met levensgevaar ziet, belt u het lokale noodnummer.

Bel indien nodig de pechverhelping op de weg of een ander nummer voor niet-dringende hulp. Wanneer u een defect voertuig ziet dat geen ernstig gevaar vormt, een defect verkeerslicht of een klein auto-ongeval zonder gewonden, of wanneer u kennis heeft van een gestolen voertuig, bel dan het nummer van de pechverhelping of een ander nummer voor niet-dringende hulp.

Juiste zorg voor en gebruik van uw mobiel toestel

Houd uw toestel droog

• Vocht en alle soorten vloeistoffen kunnen delen van het toestel

• of de elektronische circuits beschadigen.

Indien het toestel nat is geworden, moet u de batterij/accu verwijderen zonder het toestel eerst aan te zetten. Wrijf uw toestel droog met een doek, en breng het binnen op een

• servicepunt.

Vloeistoffen wijzigen de kleur van het label dat wijst op waterschade in het toestel. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant doen vervallen.

63

Gebruik of bewaar uw toestel niet in een stoffige, vuile ruimte

Stof kan ervoor zorgen dat uw toestel in storing gaat.

Leg uw toestel niet op een hellend vlak

Wanneer het valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar uw toestel niet bij extreme temperaturen. Gebruik uw toestel alleen tussen –20 °C tot 50 °C

Uw toestel kan exploderen wanneer u het achterlaat in een afgesloten voertuig. De temperatuur in een afgesloten voertuig kan makkelijk oplopen tot 80 °C.

Laat uw toestel nooit lange tijd in direct zonlicht liggen

(bijvoorbeeld op het dashboard van een wagen).

Bewaar de batterij/accu bij 0 °C tot 40 °C.

Bewaar uw toestel niet samen met metalen voorwerpen zoals muntstukken, sleutels, en sieraden

Uw toestel kan vervormen en defect raken.

Indien de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit vuur veroorzaken.

Bewaar uw toestel nooit in de buurt van een magnetisch veld

Uw toestel kan defect raken of de batterij/accu kan ontladen door blootstelling aan magnetische velden.

Kaarten met magneetstrips, waaronder kredietkaarten, telefoonkaarten, bibliotheekkaarten of instapkaarten kunnen

• door magnetische velden worden beschadigd.

Gebruik geen hoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat het toestel niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Bewaar uw toestel niet in de buurt van of in verwarmingsapparaten, microgolfovens, kooktoestellen of hogedrukcontainers

De batterij/accu kan hierdoor gaan lekken.

Uw toestel kan oververhit raken en vuur veroorzaken.

64

Laat uw toestel niet vallen. Door de val kan uw toestel breken

Het scherm van uw toestel kan worden beschadigd.

Indien het toestel wordt geplooid of vervormd kan het beschadigd raken waardoor het niet meer correct werkt.

Gebruik nooit een flits in de buurt van de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van een flits in de buurt van ogen kan tijdelijke blindheid of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een maximale levensduur van batterij/accu en lader

Laat batterijen/accu niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.

Batterijen/accu’s die niet worden gebruikt, ontladen zich na

• verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

Laat de stekker van de lader niet in het stopcontact zitten wanneer u de lader niet gebruikt.

Gebruik de batterijen/accu’s alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik altijd batterijen/accu’s, laders, accessoires en verbruiksgoederen die door de producent zijn goedgekeurd

• Het gebruik van generische batterijen/accu’s of laders kan de

• levensduur van het toestel verkorten of storing veroorzaken in het toestel.

Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van de gebruiker wanneer deze accessoires of verbruiksgoederen gebruiken die niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt niet in het toestel of aan de batterij/accu en zuig er niet aan

Als u dit toch doet kan het toestel schade oplopen of zelfs een explosie veroorzaken.

Wanneer kinderen het toestel gebruiken, zorg er dan voor dat ze dit op de correcte manier doen.

65

Wanneer u in het toestel spreekt

• Houd het toestel rechtop, net zoals bij een traditionele telefoon.

Spreek direct in de microfoon.

Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel.

Als de antenne wordt aangeraakt, kan de gesprekskwaliteit verminderen of stuurt het toestel mogelijk meer radiogolven door dan nodig.

Interne antenne

• Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen moet drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Bescherm uw gehoor

Te lange blootstelling aan te hard geluid kan gehoorschade veroorzaken.

Luisteren naar te luide muziek terwijl u rijdt kan u afleiden en mogelijk een ongeval veroorzaken.

Zet het volume altijd uit voordat u de oortelefoons aansluit op een geluidsbron, en gebruik altijd een zo laag mogelijk gespreks- of muziekvolume.

Wees voorzichtig wanneer u het toestel gebruikt terwijl u wandelt of in beweging bent

Let altijd op de omgeving om uzelf en anderen niet te verwonden.

66

Draag uw toestel niet in een achterzak of aan een broekriem

U kunt zich verwonden of het toestel beschadigen wanneer u valt.

Demonteer het toestel niet, wijzig het niet en repareer het niet zelf

Elke wijziging of aanpassing aan het toestel kan de garantie van de fabrikant doen vervallen. Breng uw toestel naar een

Samsung Servicecenter indien het moet worden gerepareerd.

Demonteer of doorboor de batterij/accu niet. Dit kan een explosie of brand veroorzaken.

Verf uw toestel niet

Door verf kunnen de bewegende delen verstopt raken en kan de werking nadelig worden beïnvloed. Indien u allergisch bent voor de verf of de metalen delen van het toestel, gebruik het dan niet langer en raadpleeg uw huisarts.

Bij het reinigen van uw toestel

Wrijf uw toestel of de lader schoon met een doek of een zeem.

Maak de polen van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek.

Gebruik nooit chemische producten of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet wanneer het scherm is gebarsten of gebroken

Gebroken glas of acryl kan ernstige verwondingen aan uw handen en gezicht veroorzaken. Breng het toestel binnen bij een

Samsung Servicecenter en laat het repareren.

Gebruik het toestel alleen waarvoor het is gemaakt

Probeer anderen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat kinderen nooit met uw toestel spelen

Dit toestel is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen omdat ze zichzelf en anderen zouden kunnen verwonden, het toestel mogelijk kunnen beschadigen of op uw kosten kunnen bellen.

67

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante

• apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.

Plaats uw toestel en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken wanneer de airbags worden opgeblazen.

Laat het toestel alleen repareren door bevoegd personeel

Als u het toestel laat repareren of onderhouden door nietgekwalificeerd personeel, kan het toestel beschadigd raken en is uw fabrieksgarantie niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

• Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met

• informatieoverdracht of het ophalen van informatie. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.

Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische

• schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.

Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.

68

Informatie over het SAR-certificaat

(Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de EU-normen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze normen verbieden de verkoop van mobiele apparaten die de SAR-limiet (het maximaal toegestane stralingsniveau, Specific Absorption Rate) van

2,0 watt per kg overschrijden.

Tijdens de tests bedroeg het maximale specifieke absorptietempo voor dit model 0,526 watt per kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De Conformiteitsverklaring op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing is een garantie voor volledige naleving van de Europese richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatieeindapparatuur (Radio & Terminal Telecommunications

Equipment, R&TTE). Meer informatie over SAR en andere

EU-normen vindt u op de website van Samsung.

69

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere

Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset,

USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.

Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere

Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

70

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte batterijen en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor batterijen en batterijen in uw omgeving.

Disclaimer

Bepaalde inhoud en services die toegankelijk zijn via dit toestel zijn eigendom van derden, en worden beschermd door copyright, patent, handelsmerk en/of andere wetten op intellectuele eigendommen. Dergelijke inhoud en diensten worden enkel en alleen verstrekt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U mag deze inhoud en diensten niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van de inhoud of door de serviceprovider. Zonder beperkingen op het voornoemde, tenzij expliciet toegestaan door de betreffende eigenaar van inhoud of de betreffende serviceprovider, mag u inhoud of services die via dit toestel worden weergegeven niet wijzigen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen, vertalen, verkopen, er afgeleide werken van maken, exploiteren of verspreiden op welk medium of op welke wijze dan ook.

"INHOUD EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN "AS IS"

AANGEBODEN. SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE

ALS ZODANIG VERSTREKTE INHOUD OF SERVICES, NIET

EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VOOR WELKE DOELSTELLING

DAN OOK. SAMSUNG BIEDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE,

WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES

OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN

BEPAALD DOEL. SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE

VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID,

WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD OF

SERVICES DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR WORDEN

GESTELD. SAMSUNG IS BOVENDIEN ONDER GEEN

ENKELE OMSTANDIGHEID, OOK NIET BIJ VERWAARLOZING,

AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE,

SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, JURIDISCHE

KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT

UIT OF VERBANDT HOUDT MET INFORMATIE DIE IS

OPGESLAGEN IN, OF HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK

VAN ENIGE INHOUD OF SERVICE DOOR U OF EEN DERDE

PARTIJ, ZELFS NIET ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE

SCHADE IS BERICHT."

71

Diensten van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet dat inhoud of een dienst gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Inhoud en diensten worden door derden overgebracht via netwerk- of transmissiefaciliteiten waarover

Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze vrijwaringsverklaring te beperken, wijst Samsung expliciet de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor elke onderbreking of opschorting van inhoud of diensten die via deze dienst worden verstrekt.

Samsung is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de klantenservice voor de inhoud en diensten. Alle vragen over of verzoeken om service met betrekking tot inhoud of services, moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende eigenaar van de inhoud of de betreffende serviceproviders.

72

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij,

Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon: GT-C3530 waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009

EN 50332- 1 : 2000

EN 50332- 2 : 2003

EMC

SAR

RADIO

EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)

EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,

Churchfield Road,

Walton-on-Thames,

Surrey, KT12 2TD, UK*

Identification mark: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project