Samsung GT-C3520 User manual

Samsung GT-C3520 User manual
GT-C3520
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand
of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak
het apparaat niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
• Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
• Services van derden kunnen op elk gewenst moment door
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken
van uw telefoon.
Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele
garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een
bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
• Dit product bevat bepaalde gratis software en/of
opensourcesoftware. De exacte voorwaarden van de licenties,
vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar
via de website van Samsung op opensource.samsung.com.
www.samsung.com
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische
schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter
om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze
volgens de voorschriften af
Printed in Korea
GH68-35696D Rev.1.2
Dutch. 07/2014
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn
goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele
batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel
veroorzaken.
• Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal
alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere
noodsituaties.
• Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u
een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens
in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
• Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal
nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet
dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein
verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u
weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een
ander, speciaal niet-alarmnummer.
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken
Houd het toestel droog
• Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het
toestel of elektronische circuits beschadigen.
• Schakel het toestel niet in als dit nat is. Als het toestel al is
ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk
(als het toestel niet kan worden uitgeschakeld of als u de batterij niet
kunt verwijderen, laat u dit zo). Droog het toestel vervolgens met een
handdoek en breng het naar een servicecenter.
• Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade
in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie
van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C
• Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten
voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
• Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
• Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan
het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet
meer geldig.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
• Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of
het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of
schade aan de kaart of het toestel.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en
elektrische storing van andere apparaten.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers
of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten
schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen
• Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke
gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
gegevensverlies.
• Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle
gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van
uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt
opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de
eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met
de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van
auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
• Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
• Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen
objecten, kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
• Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen
bij blootstelling aan magnetische velden.
• Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards,
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken
door magnetische velden.
• Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische
sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan
magnetische velden.
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of
hogedrukcompartimenten
• De batterij kan lekken.
• Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
• Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
• Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken
of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te
dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of
schade aan de ogen veroorzaken.
Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend
licht
• Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in
de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
• Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u
langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s
bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u
onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld
voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door
radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de
verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling
overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van
2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
0,355 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel
lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal
benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden
van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling
aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft
aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de
website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde
EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan
het einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen
van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.
• Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
• Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals
een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als
ze te heet worden.
• U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet
bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting
te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
• Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg
lage temperaturen.
• Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen
de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen
afnemen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen.
Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van
uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen
veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een
gesloten ruimte
Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio
frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische
apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van
een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de
pacemaker.
• Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de
pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
• Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de
pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te
minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is
tegen RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te
controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
• Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van
het verwijderen van de batterij.
• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen
met potentieel explosiegevaar.
• Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen
of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal
in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van
het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel
kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van
het vliegtuig.
Het risico op RSI verkleinen
Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op
toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of
games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen,
nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel
langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen
licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft
bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het
gebruik en een arts raadplegen.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
• Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van
het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
• Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de
veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of
onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
• Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
• Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het
op de juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
• Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
• Spreek rechtstreeks in de microfoon.
• Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de
antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder
worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op
met de fabrikant.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het
besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit
wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen
altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
• Gebruik een handsfree apparaat.
• Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals
snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller
oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
• Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze
apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht
houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt,
laat u de voicemail antwoorden.
• Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer
kunnen gevaarlijk zijn.
• Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een
notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid
van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek
wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer
gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als
u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het
nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan
verder.
• Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw
aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten
dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw
aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren
omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Interne antenne
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch
bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last
krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u
het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien
te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de
oplader niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt
• Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden
tot gehoorbeschadiging.
• Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen
kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
• Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de
oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen
het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek
of muziek te kunnen horen.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich
verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van
headsets in droge omgevingen of raak een metalen
voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen
voordat u een headset aansluit op het apparaat.
• Gebruik geen headset terwijl u in een auto of op een
motor rijdt. Dit kan uw aandacht afleiden, wat een
ongeluk tot gevolg kan hebben, of kan zelfs illegaal zijn,
afhankelijk van uw regio.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen
of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen
te vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
aan en probeer het niet te repareren
• Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
• Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje
of een doek schoon.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken
is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.
Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
het openbaar gebruikt
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade
kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot
hoge kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur
naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
• Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar
de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel
ontvouwen.
• Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie
van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung
Servicecenter voor service.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product
en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Indeling van de telefoon
1
4-richtingsnavigatietoets
In de standby-stand:
programmeerbare menu’s
openen; in de menustand:
door de menuopties scrollen
De vooraf gedefinieerde
menu’s kunnen verschillen
afhankelijk van uw
serviceprovider
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s
en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het
einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan
dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen
of het milieu.Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en
ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u
afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en
voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s
en batterijen in uw omgeving.
2
1
5
2
6
7
3
4
8
Beltoets
Bellen of een oproep
beantwoorden; in de
standby-stand: recente
uitgaande, gemiste en
ontvangen oproepen
ophalen
3
Toets Voicemailservice
In de standby-stand:
toegang tot uw voicemail
(toets ingedrukt houden)
4
Alfanumerieke toetsen
5
Functietoetsen
De acties uitvoeren die
onder in het display worden
weergegeven
6
Toets voor aan/uit/
beëindigen
De telefoon in- of
uitschakelen (ingedrukt
houden); een oproep
beëindigen; in de
menustand: invoer
annuleren en terugkeren
naar de standby-stand
7
Bevestigingstoets
In de standby-stand:
menustand activeren; de
webbrowser starten; in de
menustand: de gemarkeerde
menuoptie selecteren of uw
invoer bevestigen
Afhankelijk van uw
serviceprovider of regio kan
de werking van deze toets
verschillen
8
Toets Stil profiel
In de standby-stand: stil
profiel in- of uitschakelen
(toets ingedrukt houden)
Boven aan het display worden de volgende
statusindicatoren weergegeven:
PictoBeschrijving
gram
Geen signaal
PictoBeschrijving
gram
FM-radio aan
• Ontkoppel de adapter altijd eerst van de telefoon
voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij
verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.
• Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter
los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter
heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de
reisadapter uit het stopcontact halen om de
stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter
moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden
wanneer de adapter wordt gebruikt.
FM-radio buiten
werking gesteld
Signaalsterkte
Netwerk zoeken
Muziek wordt
afgespeeld
GPRSnetwerkverbinding
Afspelen van
muziek is
onderbroken
EDGEnetwerkverbinding
In gesprek
SIM-kaart
Batterijklepje
2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.
Nieuw MMSbericht
Verbinden met
een beveiligde
webpagina
Nieuw
e-mailbericht
Roaming
(buiten normaal
servicegebied)
Nieuw
configuratiebericht
Doorschakelen
van oproepen
actief
Nieuw
serverbericht
Geen SIM-kaart
Nieuw
voicemailbericht
Bluetooth
ingeschakeld
Normaal profiel
ingeschakeld
Alarm
ingeschakeld
Stil profiel
ingeschakeld
Geheugenkaart
geplaatst
Batterijlading
10:00
• Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan
de kaart incompatibel worden met uw telefoon.
Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort
de levensduur van de geheugenkaart.
Batterij
De batterij opladen
1. Sluit een reisadapter aan
op de multifunctionele
aansluiting.
2. Wanneer de batterij
is opgeladen,
verwijdert u de
adapter.
1. Verwijder de achterklep.
2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige
contactpunten naar boven gericht.
] als een oproep binnenkomt.
] om de oproep te beëindigen.
Een recent gekozen nummer
herhalen
1. Druk in de standby-stand op [
] om de lijst met
recent gekozen nummers weer te geven.
2. Blader naar links of naar rechts om een oproeptype
te selecteren.
3. Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam
te selecteren.
4. Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van
de oproep te bekijken of op [
] om het nummer
te bellen.
Het volume aanpassen
Het volume van de beltoon aanpassen
1. Selecteer in de menustand Instell. →
Geluidsprofielen.
2. Ga naar het profiel dat u gebruikt.
Als u het profiel Stil gebruikt, kunt u het volume van
de beltoon niet aanpassen.
3. Druk op <Wijzigen> → Volume.
4. Scroll naar Belsignaal.
5. Scroll naar links of naar rechts om het volume aan te
passen en druk op <Opslaan>.
Een SMS- of MMS-bericht bekijken
1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak IN.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.
Nepoproepen tot stand brengen
U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een
voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst
gesprek te verlaten.
De functie voor nepoproepen inschakelen
Selecteer in de menustand Instell. → Oproepen →
Nepoproep → Sneltoets nepoproep → Aan.
Een nepoproep tot stand brengen
Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
De functie Mobiel opsporen activeren
Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon
plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer
automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon
kunt opsporen. Mobiel opsporen inschakelen:
1. Selecteer in de menustand Instell. → Beveiliging →
Mobiel opsporen.
2. Geef het wachtwoord in en druk op <OK>.
Als u de functie Mobiel opsporen voor het eerst
gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord te
maken en bevestigen.
3. Druk op de bevestigingstoets om Mobiel opsporen in
te schakelen.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om
de lijst met ontvangers te openen.
Instructiepictogrammen
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
Gevolgd door: de volgorde van de opties of
menu’s die u moet selecteren om een stap
uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de
menustand Berichten → Bericht maken
(betekent Berichten, gevolgd door Bericht
maken)
→
[
]
Vierkante haken: telefoontoetsen.
Bijvoorbeeld: [
] (staat voor de toets Aan/Uit/
Menu sluiten)
<
>
Punthaken: functietoetsen die per scherm
verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld:
<OK> (staat voor de functietoets OK)
De telefoon in- en uitschakelen
De telefoon inschakelen:
] ingedrukt.
1. Houd [
2. Geef uw pincode in en druk op <OK> (indien nodig).
Naar stopcontact
Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek
Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of
omlaag om het volume aan te passen.
In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite
om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie
gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor
een beter geluid.
De beltoon wijzigen
1. Selecteer in de menustand Instell. →
Geluidsprofielen.
2. Ga naar het profiel dat u gebruikt.
Items aan het slimme startscherm toevoegen:
1. Selecteer in de menustand Instell. → Weergave →
Slim startscherm en scroll naar links of rechts naar
een slim startscherm.
2. Druk op <Wijzigen>.
3. Selecteer de items die u op het slimme startscherm
wilt weergeven.
U kunt naar wens sneltoetsen toevoegen aan en
verwijderen van de sneltoetswerkbalk. Druk op
<Opties> → Sneltoetsen wijzigen.
4. Druk op <Opties> → Opslaan.
5. Druk op de bevestigingstoets.
U kunt de stijl van het standby-scherm wijzigen.
Selecteer in de menustand Instell. → Weergave →
Slim startscherm en scroll naar links of rechts naar
de gewenste stijl.
Items op het slimme startscherm gebruiken
Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert
u dat profiel in de lijst.
Druk op de navigatietoets om door de items op het slimme
startscherm te scrollen en druk op de bevestigingstoets
om een item te selecteren.
De slimme startpagina gebruiken
Tekst ingeven
Met de slimme startpagina hebt u toegang tot uw favoriete
toepassingen en contacten en kunt u aankomende
gebeurtenissen en taken zien. U kunt de slimme
startpagina aan uw voorkeuren en behoeften aanpassen.
Als u het slimme startscherm gebruikt, kunt u de
navigatietoets niet als sneltoets gebruiken.
5. Druk op <Zoeken> → <Voeg toe> om een ontvanger
te selecteren in de lijst met contacten.
U kunt ook telefoonnummers met de landcode
(voorafgegaan door +) in de lijst met ontvangers
opnemen. Ga naar stap 7.
6. Druk wanneer u klaar bent met het selecteren van
contacten op <Opsl.>.
7. Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.
8. Druk op de bevestigingstoets → <OK>.
De camera gebruiken
Foto’s maken
1. Selecteer in de menustand Camera om de camera in
te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Foto’s bekijken
Video’s maken
De menu’s van de telefoon openen:
1. Druk in de standby-stand op <Menu> om naar de
menustand te gaan.
Wellicht moet u op de bevestigingstoets drukken om
naar de menustand te gaan, afhankelijk van uw regio
of serviceprovider.
2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu
of optie.
3. Druk op <Kies> of op de bevestigingstoets om de
gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <Terug> om een niveau omhoog te gaan;
druk op [
] om terug te gaan naar de standbystand.
• Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die
u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor
meer informatie contact op met uw serviceprovider.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies
van wachtwoorden of privé-informatie of andere
schade door illegale software.
Bellen
1. Geef in de standby-stand het netnummer en
abonneenummer in.
2. Druk op [
] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [
] om de oproep te beëindigen.
ABC-stand
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het
gewenste teken op het display verschijnt.
Cijferstand
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een
cijfer in te geven.
Symboolstand
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een
symbool in te geven.
• Druk op de navigatietoets om de cursor te
verplaatsen.
• Druk op <Wissen> om tekens één voor één te
verwijderen. Houd <Wissen> ingedrukt om alle
tekens te verwijderen.
• Druk op [0] om een spatie tussen twee tekens in
te geven.
• Als u van regel wilt veranderen, drukt u drie keer
op [0].
• Druk op [1] om leestekens in te geven.
De tekstinvoerstand wijzigen
4. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
5. Druk op de bevestigingstoets of op <Stop> om
het opnemen te stoppen. De video-opname wordt
automatisch opgeslagen.
Video’s bekijken
Selecteer in de menustand Mijn best. → Video’s → een
videobestand.
Naar muziek luisteren
1. Selecteer in de menustand Muziek.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:
Toets
Functie
Bevestigen
Het afspelen onderbreken of hervatten
Navigatie
• Links: Achteruitspringen;
achteruitspoelen binnen een bestand
(ingedrukt houden)
• Rechts: Vooruitspringen;
vooruitspoelen binnen een bestand
(ingedrukt houden)
• Omhoog/omlaag: Het volume
aanpassen
1
Het 5.1-kanaals surroundsoundsysteem inschakelen als er een
headset is aangesloten.
2
Een geluidseffect selecteren
3
De stand Willekeurig in- en
uitschakelen.
4
De herhaalstand wijzigen
Nieuwe contactpersoon toevoegen
T9-stand
1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één
keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op
[0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord
niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets
omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.
• Houd [ ] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de
ABC-stand. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk
een invoerstand weer te geven voor uw taal.
• Druk op [ ] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine
letters of om naar de cijferstand te gaan.
• Druk op [ ] om over te schakelen naar de symboolstand.
• Houd [ ] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of
de invoertaal te wijzigen.
Selecteer in de menustand Mijn best. → Afbeeldingen →
een fotobestand.
1. Selecteer in de menustand Camera om de camera in
te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op [1] om over te schakelen naar de camcorder.
Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
naar wens aan.
De menu’s gebruiken
Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.
Als u het stille profiel gebruikt, kunt u de beltoon niet
wijzigen.
3. Druk op <Wijzigen> → Beltoon spraakoproep.
4. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
5. Selecteer een beltoon.
Als de batterij langere tijd leeg is geweest of uit
de telefoon is verwijderd, moeten de tijd en datum
opnieuw worden ingesteld.
Geheugenkaart
Huidige tijd
Een oproep aannemen
3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf
totdat de kaart op zijn plaats klikt.
4. Plaats de achterklep terug.
Een geheugenkaart plaatsen
(optioneel)
U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten
van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk
van het type kaart en de kaartfabrikant).
Nieuw SMSbericht
Surfen op internet
1. Druk op [
2. Druk op [
De SIM-kaart en de batterij plaatsen
1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.
Naar de FM-radio luisteren
1. Sluit een headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand Apps → FM-radio.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te
starten.
4. Druk op <Ja> om het automatische afstemmen te
starten.
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u
gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.
5. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:
Toets
Functie
Bevestigen De FM-radio in- of uitschakelen
Navigatie
• Links/rechts: De frequentie nauwkeurig
afstemmen; zoeken naar een beschikbaar
radiostation (ingedrukt houden)
• Omhoog/omlaag: Het volume aanpassen
Uw telefoon is ingesteld om contactpersonen op te
slaan in het telefoongeheugen. Als u de opslaglocatie
voor contactpersonen wilt wijzigen, selecteert
u in de menustand Contacten → <Opties> →
Instellingen → Nieuwe contacten opslaan in → een
opslaglocatie.
1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en
druk op <Opties>.
2. Selecteer Voeg toe aan contacten → Contact
toevoegen → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op de bevestigingstoets of op <Opties> →
Opslaan om het contact toe te voegen aan het
geheugen.
Berichten verzenden en bekijken
Een SMS- of MMS-bericht verzenden
1. Selecteer in de menustand Berichten → Bericht
maken.
2. Geef het nummer van een ontvanger in en scroll
omlaag.
3. Geef de berichttekst in. Zie “Tekst ingeven”.
Ga voor het verzenden van een SMS-bericht direct
naar stap 5.
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.
4. Druk op <Opties> → Multimedia toevoegen en
voeg een item toe.
5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te
verzenden.
Verklaring van overeenstemming
Samsung Electronics verklaart dat dit apparaat voldoet aan de
essentiële vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/
EG.
Ga naar www.samsung.com/mobile_doc om de Verklaring van
overeenstemming te bekijken.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement