Samsung RS20NRPS Handleiding
SIDE-BY-SIDE KOELKAST
GEBRUIKSAANWIJZING MET
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Model: RS20BR**
RS20CR**
RS20NR**
‹
‹
‹
Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem voor
toekomstig gebruik.
Neem de bedieningsinstructies en de betreffende
veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht voor
een juist gebruik van het apparaat.
Onze producten worden continu verbeterd en wij houden daarom
het recht van wijziging voor zonder voorafgaande
aankondiging.
1
Inhoud
VEILIGHEIDSINFORMATIE ...................................................................................................................... 1
GEBRUIKSINSTRUCTIES ........................................................................................................................ 3
VOORBEREIDINGEN VOOR HET GEBRUIK .......................................................................................... 3
EIGENSCHAPPEN.................................................................................................................................... 3
BEDIENINGSPANEEL............................................................................................................................... 4
TEMPERATUUR INSTELLEN ................................................................................................................... 5
LEGPLANKEN EN OPBERGVAKKEN ...................................................................................................... 6
IJSBLOKJES MAKEN ............................................................................................................................... 7
GEBRUIK VAN DE HOME BAR ................................................................................................................ 7
LEVENSMIDDELEN IN DE KOELKAST/VRIEZER BEWAREN ............................................................... 8
ACCESSOIRES UIT DE VRIEZER VERWIJDEREN .............................................................................. 10
ACCESSOIRES UIT DE KOELKAST VERWIJDEREN ........................................................................... 10
ACCESSOIRES REINIGEN .....................................................................................................................11
LAMPEN VERVANGEN ...........................................................................................................................11
INSTALLATIE-INSTRUCTIES ................................................................................................................. 12
KOELKAST PLAATSEN .......................................................................................................................... 12
RUIMTE TUSSEN DE DEUREN AANPASSEN ...................................................................................... 14
PROBLEMEN OPLOSSEN ..................................................................................................................... 15
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op drie modellen: RS20BR**/RS20CR**/
RS20NR**.
De opbouw van deze drie modellen is vrijwel gelijk. Deze gebruiksaanwijzing is dan ook hoofdzakelijk
gebaseerd op model RS20BR**.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
•
WAARSCHUWING
•
•
•
•
Lees voordat u uw koelkast in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en
bewaar hem voor toekomstig gebruik.
Omdat deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft op drie modellen, kunnen de eigenschappen
van uw koelkast enigszins afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.
Kinderen of minder begaafde personen dienen deze koelkast niet zonder toezicht te
gebruiken.
Houd kinderen in de gaten en let erop dat zij niet met deze koelkast spelen.
Als koelmiddel wordt R600a of R134a gebruikt. Kijk op het label aan de achterzijde van de
koelkast om te zien welk koelmiddel uw koelkast gebruikt.
Waarschuwingssymbolen
Andere symbolen
Gevaar voor (levensgevaarlijke)
verwondingen
Geeft aan dat u iets NOOIT mag doen
Risico van persoonlijk letsel of
materiële schade
Geeft aan dat u iets NOOIT mag aanraken
Geeft aan dat u iets NOOIT mag verwijderen
WAARSCHUWING
Geeft aan dat u iets moet opvolgen
VOORZICHTIG
Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact
moet halen
Geeft aan dat iets geaard moet worden om een
elektrische schok te voorkomen
Vriendelijke aanbeveling
WAARSCHUWING
Sluit nooit meerdere elektrische apparaten op
hetzelfde stopcontact aan.
•
Dit kan anders leiden tot oververhitting en/of
brand.
Haal de koelkast niet uit elkaar en probeer het
apparaat niet zelf te repareren.
•
Dit kan leiden tot brand, storing en/of
persoonlijk letsel.
Zorg ervoor dat de achterzijde van de koelkast niet
te dicht bij het stopcontact geplaatst wordt. Anders
kan het stopcontact en/of de stekker, bijvoorbeeld
door het verschuiven van het apparaat, beschadigd
raken.
•
Een beschadigd stopcontact kan leiden tot
brand als gevolg van oververhitting.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
lamp van de koelkast gaat vervangen.
•
Dit kan anders leiden tot een elektrische schok.
Verwijder de deur en de deurrubbers van de
koelkast voordat u het apparaat afdankt.
•
Het voorkomt dat een kind in het apparaat
opgesloten kan raken.
Zorg dat er geen water in of op de koelkast terecht
kan komen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
•
De koelkast moet geaard worden.
•
De koelkast moet geaard worden om een hoger
energieverbruik en/of een elektrische schok te
voorkomen als gevolg van een lekstroom.
Gebruik geen licht ontvlambare gassen (bijv. een
spuitbus) in de buurt van de koelkast.
•
Dit kan leiden tot een explosie of brand.
Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
•
Dit kan leiden tot kortsluiting of brand.
Gas-, telefoon- of andere voor blikseminslag
gevoelige leidingen mogen nooit als aardverbinding
gebruikt worden.
•
Onjuiste aarding kan een elektrische schok tot
gevolg hebben.
Pak de stekker nooit met natte handen vast.
•
Dit kan leiden tot een elektrische schok.
Plaats geen bak met water bovenop het apparaat.
•
Als er water op de elektrische onderdelen
terechtkomt, kan dit leiden tot brand of een
elektrische schok.
WAARSCHUWING
Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte of op
een plaats waar deze in contact kan komen met water.
•
Als de isolatie van de elektrische delen
beschadigd raakt, kan dit leiden tot een
elektrische schok of brand.
•
Plaats geen vluchtige of licht ontvlambare stoffen in
het apparaat.
•
Het in de koelkast bewaren van stoffen als
benzeen, thinner, zuivere alcohol, ether, LPG
gas of soortgelijke stoffen kan leiden tot een
explosie.
•
•
•
•
1
Houd de ventilatieopeningen en -kanalen in de koelkast
schoon en open, opdat deze niet geblokkeerd raken.
Ontdooi het apparaat conform de aanbevelingen
van de fabrikant. Gebruik hiertoe geen apparaten of
andere manieren.
Beschadig het koelvloeistofsysteem en het elektrische
circuit niet.
Gebruik geen elektronische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant aangeraden worden.
Ga niet op de afdekplint aan de onderzijde van het
apparaat staan.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG
Bewaar niet te veel voedsel in de koelkast.
•
Anders kunnen er bij het openen van de deur
levensmiddelen uitvallen, wat kan leiden tot
verwondingen of materiële schade.
Het koelmiddel zorgt ervoor dat de koelkast koelt en het
wordt middels een speciaal proces in het koelsysteem
ingebracht. Vergewis u ervan dat de leidingen aan de
achterzijde van de koelkast niet beschadigd zijn.
Plaats geen glazen flessen of andere glazen
voorwerpen in de vriezer.
•
Wanneer de inhoud bevriest, kan het glas
breken en verwondingen veroorzaken.
Deze koelkast bevat een kleine hoeveelheid
isobutaan (R600a), een natuurlijk gas dat
niet schadelijk is voor het milieu, maar wel
uiterst ontvlambaar. Ga tijdens transport en installatie
voorzichtig met het apparaat om, opdat het koelsysteem
niet beschadigd raakt.
Steek de stekker niet in een loszittend stopcontact.
•
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
brand.
Lekkend koelmiddel kan vlam vatten of beschadiging van
de ogen veroorzaken. Als er een lek in het koelsysteem
wordt ontdekt, zorg er dan voor dat er geen vuur of
ontstekingsbronnen bij het apparaat komen en ventileer
de ruimte waar de koelkast staat gedurende enkele
minuten.
Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen,
trek dan alleen aan de stekker en nooit aan het
netsnoer.
•
Beschadiging van het snoer kan leiden tot
kortsluiting, brand en/of een elektrische schok.
•
Als het netsnoer beschadigd is, moet u deze
door de fabrikant, een SAMSUNG servicecenter of een vaktechnisch specialist laten
vervangen.
Plaats geen voorwerpen bovenop het apparaat.
•
Deze kunnen er bij het openen of sluiten van
de deuren afvallen en mogelijk verwondingen
en/of materiële schade veroorzaken.
Bewaar geen medicijnen, wetenschappelijk
materiaal of andere temperatuurgevoelige
producten in het apparaat.
•
Controleer aan de hand van het productetiket
of het product in de koelkast bewaard mag
worden.
•
•
•
Laat kinderen niet aan de
Home Bar en/of deuren
hangen.
•
Ter voorkoming van het ontstaan van een
ontvlambaar gas-luchtmengsel bij een lek in het
koelcircuit, moet de ruimte waar het apparaat wordt
geplaatst overeenstemmen met de hoeveelheid
koelmiddel in het apparaat.
•
Voor iedere 8 gram R600a koelmiddel in het apparaat
moet er een ruimte van één kubieke meter zijn. Aan
de hand hiervan kunt u de benodigde ruimte van het
vertrek berekenen. De hoeveelheid koelmiddel in het
apparaat vindt u op het identificatieplaatje aan de
binnenzijde.
•
Schakel de koelkast niet in als deze beschadigd is.
Neem voor advies contact op met uw dealer of met
een SAMSUNG service-center.
Als u vreemde geluiden, een vreemde lucht of
rook waarneemt, trek dan onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact en neem contact op met het
dichtstbijzijnde SAMSUNG service-center.
Steek uw handen niet onder de onderzijde van het
apparaat.
•
Scherpe randen kunnen verwondingen
veroorzaken.
Laat kinderen niet aan
de legplanken van het
apparaat hangen.
Raak nooit met natte handen de binnenwanden
van de vriezer of de producten uit de vriezer aan.
•
Dit kan leiden tot bevriezing.
Gebruik nooit een natte of vochtige doek voor het
schoonmaken van de stekker. Haal stof en ander
vuil tussen de pennen vandaan.
•
Brandwonden en/of brand kunnen anders het
gevolg zijn.
Laat kinderen niet aan
de vakken van de deuren
hangen.
Als u de koelkast wilt verplaatsen, houd het
apparaat dan aan de achterzijde en onderkant vast.
•
Heeft u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact gehaald, wacht dan ten minste vijf
minuten voordat u de stekker er weer insteekt.
Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt, haal dan
de stekker uit het stopcontact.
•
Een eventueel achteruitgaan van de isolatie
kan brand veroorzaken.
2
VOORBEREIDINGEN VOOR HET GEBRUIK
Nadat u de volgende stappen hebt uitgevoerd, is uw koelkast klaar voor gebruik. Is dit niet het geval, controleer dan of
de netspanning aanwezig is en of alles goed aangesloten is.
Neem in geval van twijfel of bij problemen contact op met uw dichtstbijzijnde SAMSUNG service-center.
1
2
3
4
Breng de legplanken en opbergvakken die voor
het transport verwijderd waren weer op hun juiste
plaats aan (zie pagina 8 en 9).
Maak de vriezer/koelkast en de accessoires
schoon om eventueel vuil en stof te verwijderen
dat tijdens het verpakken en transport op deze
materialen terechtgekomen is (zie pagina 9).
Stel de temperatuur in op het laagste niveau en
wacht een uur. De koelkast dient nu gekoeld
te worden en de compressor maakt een zacht
zoemend geluid.
5
Nadat u de stekker van de koelkast in het
stopcontact heeft gestoken, gaat iedere keer
wanneer u de deur opent de verlichting in de
koelkast aan.
Plaats pas voedsel in de koelkast als de
temperatuur laag genoeg is. Na het inschakelen
van het apparaat duurt het enkele uren voordat de
juiste temperatuur bereikt is.
NB
controleer eerst of uw netspanning geschikt
is voor het apparaat en of de elektrische
bedrading en het stopcontact geschikt zijn voor
een belasting van minimaal 10 A. Steek pas
daarna de stekker in het stopcontact.
EIGENSCHAPPEN
Multi-Flow systeem
• Koele lucht circuleert door meerdere luchtopeningen
Hierdoor wordt de binnenkant van de koelkast gelijkmatig gekoeld en blijven levensmiddelen langer vers.
Hoge vochtigheidsgraad voor verser voedsel
• U kunt voedsel, fruit en groente langer vers houden omdat uw koelkast koude lucht met een hoge
vochtigheidsgraad produceert.
Deuralarm
• Als de koelkastdeur langer dan twee minuten open blijft staan, gaat er automatisch een alarmmelodietje af.
Dit bespaart energie en is voor een beter behoud van de levensmiddelen.
Home Bar
• Uw favoriete dranken altijd binnen handbereik zonder de koelkast te hoeven openen. Reduceert het verlies van
koude lucht uit het apparaat.
3
BEDIENINGSPANEEL (RS20BR**/RS20CR**)
Power Freeze
Hiermee gaat de vriezer versneld naar
een lage temperatuur.
Power Cool
Hiermee gaat de koelkast versneld naar
een lage temperatuur.
Freezer
Stelt de temperatuur van de vriezer in.
Druk deze knop zo vaak als nodig in tot
de gewenste temperatuur ingesteld is
(tussen -14 °C en -25 °C).
Fridge
Stelt de temperatuur van de koelkast in.
Druk deze knop zo vaak als nodig in tot
de gewenste temperatuur ingesteld is
(tussen 1 °C en 7 °C).
DIGITALE PANEEL
Freeze Temp: geeft de huidige temperatuur in de vriezer aan. Fridge Temp: geeft de huidige temperatuur
in de koelkast aan.
Power Freeze
•
•
•
Power Cool
•
NB
Dit lampje gaat branden wanneer u op de knop Power Freeze drukt.
Druk op deze knop wanneer u wilt dat de vriezer versneld de ingestelde temperatuur
bereikt.
Druk deze knop nogmaals in om de Power Freeze stand uit te schakelen.
Dit lampje gaat branden wanneer u op de knop Power Cool drukt.
Druk op deze knop wanneer u wilt dat de koelkast versneld de ingestelde temperatuur
bereikt.
Druk deze knop nogmaals in om de Power Cool stand uit te schakelen.
De temperatuur binnenin de koelkast en/of vriezer zal stijgen als er tegelijkertijd veel warme producten in
het apparaat geplaatst worden, of wanneer de deuren vaak of gedurende langere tijd geopend worden.
4
TEMPERATUUR INSTELLEN (RS20NR**)
LED No. 5
LED No. 4
LED No. 3
LED No. 2
LED No. 1
FRE. TEMP KNOP
Stelt de temperatuur van de vriezer in.
Druk net zo vaak op de knop tot het
gewenste niveau ingesteld is (1= koud
- 9= kouder).
•
NB
REF. TEMP KNOP
Stelt de temperatuur van de koelkast
in. Druk net zo vaak op de knop tot het
gewenste niveau ingesteld is
(1= koud - 9= kouder).
hoe hoger het niveau, des te lager wordt de
temperatuur in de koelkast/vriezer.
TEMPERATUUR INSTELLEN
VRIEZER
•
•
Temperatuurniveau tabel
De temperatuur van de vriezer kan ingesteld worden
van niveau 1 (koud) t/m niveau 9 (kouder).
Druk net zo vaak op de FRE. TEMP knop tot het
gewenste niveau bereikt wordt.
- Op ieder niveau gaan de LED‘s aan of uit (zie de
tabel).
Verwijzing
•
NB
•
Kouder
(Aan)
(Uit)
(Knippert)
De temperatuur van de koelkast kan ingesteld worden
van niveau 1 (koud) t/m niveau 9 (kouder).
Druk net zo vaak op de REF. TEMP knop tot het
gewenste niveau bereikt wordt.
- Op ieder niveau gaan de LED‘s aan of uit (zie de
tabel).
•
•
Normaal
LED
STAND
KOELKAST
•
Koud
Niveau
*
Op niveau 2, 4, 6 en 8, zullen de LED‘s gekenmerkt
met ( ) continu gaan branden na 5 seconden
geknipperd te hebben ( ).
Om het u gemakkelijk te maken is de temperatuur van de koelkast vooraf in de fabriek ingesteld.
Als uw koelkast voor de eerste keer geïnstalleerd wordt, of lange tijd uitgeschakeld is geweest, dan zal
de temperatuur van de koel/vriescombinatie op „NORMAAL“ worden ingesteld (niveau 5: -20 °C voor de
vriezer en 3 °C voor de koelkast).
Wanneer de netspanning uitvalt en deze later weer terugkomt, controleer dan de instelling
van de temperatuur. Wij raden u aan om de koelkast in te stellen op de bij uw gebruik en
omgevingsomstandigheden passende stand. „Normaal“ is de gebruikelijke aanbevolen instelling.
5
LEGPLANKEN EN OPBERGVAKKEN
VRIEZER / KOELKAST (RS20BR**)
Lamp
Lamp
Zuivelvak
Eierrek
Wijnrek (optie)
Vak
Versvak (optie)
Schap
Home Bar
Vak
IJsblokjesmaker
(optie)
Schap
Groenten- & fruitlade (boven)
Flessenvak
Groenten- & fruitlade (onder)
Lade
Afdekplint
Lamp
Lamp
Zuivelvak
Vak
Eierrek
Wijnrek (optie)
Vak
Versvak (optie)
Schap
Home Bar
IJsblokjesmaker
(optie)
Schap
Groenten- & fruitlade (boven)
Flessenvak
Groenten- & fruitlade (onder)
Lade
Afdekplint
VRIEZER / KOELKAST (RS20CR**)
Lamp
Lamp
Zuivelvak
Vak
Wijnrek (optie)
Eierrek
Versvak (optie)
Schap
Vak
IJsblokjesmaker
(optie)
Schap
Groenten- & fruitlade (boven)
Lade
Groenten- & fruitlade (onder)
Afdekplint
Lamp
Lamp
Zuivelvak
Vak
Wijnrek (optie)
Eierrek
Versvak (optie)
Schap
Vak
IJsblokjesmaker
(optie)
Schap
Groenten- & fruitlade (boven)
Lade
Groenten- & fruitlade (onder)
Afdekplint
6
ZAMRZOVALNIK/HLADILNIK (RS20NR**)
Lamp
Lamp
Zuivelvak
Vak
Wijnrek (optie)
Eierrek
Versvak (optie)
IJsblokjesmaker
(optie)
Schap
Vak
Schap
Groenten- & fruitlade
(boven)
Lade
Groenten- & fruitlade
(onder)
Afdekplint
IJSBLOKJES MAKEN
1
2
3
4
Trek het ijsbakje naar buiten.
1
Vul het bakje met koud water
tot aan het maatstreepje.
2
Plaats het ijsbakje terug in de
vriezer.
3
4
Draai aan de knop van het
ijsbakje. Zodra de ijsblokjes
klaar zijn zullen deze
automatisch naar beneden in
het ijsblokjesreservoir vallen.
Trek het ijsblokjesreservoir
naar buiten wanneer u
ijsblokjes nodig heeft.
rek het ijsbakje naar buiten.
Vul het bakje met water tot aan
het maatstreepje.
Plaats het bakje op of onder het
schap van de vriezer.
Wanneer u ijsblokjes nodig
heeft, trek dan het ijsbakje
naar buiten, houd beide einden
vast en verdraai het bakje een
beetje.
GEBRUIK VAN DE HOME BAR
1
2
3
odprite Open de deur van de
Home Bar.
4
Plaats eten of drank op de Home
Bar.
7
Verwijder eten of drank na
gebruik.
Sluit de deur van de Home Bar.
LEVENSMIDDELEN IN DE KOELKAST/VRIEZER BEWAREN
LEVENSMIDDELEN IN DE KOELKAST/VRIEZER BEWAREN
1
Deurvak
•
2
Legplateau van veiligheidsglas
•
3
Voor bevroren vlees en droge producten. Verpak deze producten zorgvuldig in
diepvriesfolie of ander geschikt verpakkingsmateriaal.
Legplateau van veiligheidsglas
•
5
Voor allerlei soorten bevroren levensmiddelen.
Plastic lade
•
4
Voor kleine verpakkingen diepvriesproducten.
Voor een veilig gebruik.
Fresh Center (optie)
•
Hierin behouden producten hun smaak beter en blijven ze langer vers.
Gebruik het Fresh Center voor het bewaren van kaas, vlees, snacks, vis en/of andere
producten die snel worden gebruikt.
8
LEVENSMIDDELEN IN DE KOELKAST/VRIEZER BEWAREN
6
Groenten- en fruitlade (bovenste)
•
7
Voor het bewaren van groenten en fruit.
Groenten- en fruitlade (onderste)
•
•
8
Voor het bewaren van groenten en fruit.
Deze lade is betrekkelijk luchtdicht. Het voedsel in deze lade en de overige
levensmiddelen in de koelkast beïnvloeden elkaar niet. De smaak van deze producten
blijft daardoor beter bewaard.
Zuivelvak
•
9
Voor het bewaren van vette producten als boter en kaas.
Deurvak
•
10
Voor het bewaren van pakken melk en yoghurt enz.
Vak voor dranken
•
11
Voor het bewaren van flessen en blikjes.
Eierrek
•
12
Leg de eieren in het eierrek en plaats het eierrek op het legplateau van veiligheidsglas.
Wijnrek
•
13
Voor het korte tijd bewaren van wijn.
Home Bar
•
14
Uw favoriete drankjes en hapjes binnen handbereik.
IJsbakje
•
NB
Voor het maken van ijsblokjes. U kunt het bakje verwijderen wanneer u geen ijsblokjes
maakt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Levensmiddelen die bij een temperatuur van 5 °C of lager bewaard worden, kunnen bevriezen.
De temperatuur binnenin de koelkast kan stijgen als er tegelijkertijd veel warme producten in het
apparaat worden geplaatst. De temperatuur keert normaal gesproken na 24 uur weer terug naar de
normale waarde.
Nadat de koelkast ingeschakeld is, wordt het bereiken van de juiste temperatuur door verschillende
omstandigheden bepaald. Plaats levensmiddelen eerst in de koelkast nadat de temperatuur voldoende
gedaald is.
Dranken en/of zeer veel vocht bevattend voedsel (zoals groenten en fruit), moeten in een afgesloten
verpakking of afgesloten vak bewaard worden.
Open de deuren niet te vaak en/of houd deze niet te lang open, opdat de koelkast efficiënt blijft werken
en het stroomverbruik niet toeneemt.
Wanneer de deur van de vriezer geopend wordt kan het oppervlak van de accessoires beslagen raken.
Dit is normaal.
Wanneer de omgevingstemperatuur erg hoog is kan er een kleine hoeveelheid condenswater in de
koelkast ontstaan. Dit is normaal.
Gebruik geen warm water voor het maken van ijsblokjes. Wij raden u aan om het ijsbakje niet op een
andere lokatie in het apparaat te plaatsen.
9
ACCESSOIRES UIT DE VRIEZER VERWIJDEREN
1
Legplateau van
veiligheidsglas
•
Trek het plateau zover
mogelijk naar buiten. Til
het plateau vervolgens
omhoog en haal het eruit.
2
Deurvak
3
Lades
•
•
4
IJsblokjesbakje
5
Afdekplint
Pak het deurvak met
beide handen vast en til
het vervolgens omhoog.
Trek de lades naar buiten,
til ze iets omhoog en haal
ze eruit.
•
Haal het bakje eruit door het
naar u toe te trekken.
Verwijder de afdekplint
uitsluitend wanneer dat
werkelijk noodzakelijk is.
• Open de deuren van
de vriezer en koelkast,
verwijder de drie schroeven
en verwijder de afdekplint.
• Plaats de afdekplint terug,
door deze op zijn plaats te
houden en middels de drie
schroeven vast te schroeven.
• Gebruik niet te veel kracht bij het verwijderen van de accessoires. Daarmee voorkomt u
ongelukken.
WAARSCHUWING • Plaats het bovenste plateau van de vriezer niet op een andere lokatie. Het plateau kan anders
vallen, beschadigd raken en tot verwondingen leiden.
• Voordat u accessoires uit de vriezer en koelkast verwijderd, dient u altijd eerst de daarin
opgeslagen levensmiddelen ergens anders te plaatsen.
• Plaats geen levensmiddelen op het ijsblokjesbakje. Verwijder het bakje wanneer u het niet
gebruikt.
ACCESSOIRES UIT DE KOELKAST VERWIJDEREN
1
•
2
Trek het plateau zover
mogelijk naar buiten. Til
het plateau vervolgens
omhoog en haal het eruit.
Groenten- en fruitlade en
onderste plateau
•
•
Flessenvak en
levensmiddelenvak
•
4
3
Legplateau van
veiligheidsglas
•
Pak de deurvakken met
beide handen vast, til ze
omhoog en verwijder de
vakken.
•
Trek de lade eruit door
deze bij de handgreep
vast te pakken en naar
u toe te trekken, waarbij u de lade enigszins
optilt.
Haal het onderste plateau eruit door het naar
u toe te trekken.
Houd deze volgorde aan (eerst groentenen fruitlade verwijderen en pas daarna het
onderste plateau).
Het onderste plateau kan beschadigen als u
deze volgorde niet aanhoudt.
Home Bar
•
•
•
Pak het deurvak met beide handen vast,
til het omhoog en verwijder het vak.
Pak het Home-Bar-vak met beide handen
vast, til het omhoog en verwijder het.
Houd deze volgorde aan (eerst deurvak
verwijderen en pas daarna het HomeBar-vak).
(Stap 1)
10
(Stap 2)
(Stap 3)
ACCESSOIRES REINIGEN
Binnenkant
• Reinig de accessoires met een
mild schoonmaakmiddel. Droog ze
daarna met een droge doek af.
• Zorg ervoor dat de accessoires
goed droog zijn voordat u ze weer
gaat gebruiken.
Achterkant
• Verwijder het stof een of twee
keer per jaar met behulp van een
stofzuiger.
Deurrubbers
• Als de deurrubbers vuil zijn, sluiten
de deuren niet meer goed en zal
de koelkast/vriezer minder goed
werken.
Maak de deurrubbers schoon met
een vochtig doekje en wat mild
schoonmaakmiddel. Droog ze
daarna met een droge doek af.
Buitenkant
• Reinig de deuren en handgrepen
met een mild schoonmaakmiddel
en een zachte doek. Droog ze af
met een schone doek.
• Reinig de buitenkant een of twee
keer per jaar.
•
WAARSCHUWING
•
•
Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat gaat reinigen. Wanneer
u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, laat de
deuren open en houd het apparaat droog.
Niet reinigen door rechtstreeks water op de koelkast te spuiten.
Niet reinigen met benzeen, thinner of autowasmiddelen.
LAMPEN VERVANGEN
WAARSCHUWING
Haal voordat u de lamp(en) gaat vervangen, de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Levert het vervangen van de lamp(en) problemen op, neem dan contact op met het
dichtstbijzijnde SAMSUNG service-center.
LAMPEN
1
2
Verwijder de kap van de lamp.
Gebruik een schroevendraaier om de schroeven
waarmee de kap bevestigd is te verwijderen.
Schroef de kap weer vast na het vervangen van
de lamp.
De nominale spanning van de lamp staat vermeld op de fitting of op de lamp zelf.
NB
11
KOELKAST PLAATSEN
Afmetingen van uw buitendeur controleren.
Controleer de afmetingen van uw buitendeur of de koelkast door de deur kan.
* Afmetingen van het apparaat
Afmeting (mm)
855
756
1728
Breedte
Diepte
Hoogte
Opmerkingen
incl. deur
incl. scharnier
Verwijder alle verpakkingsmaterialen:
Verwijder de schuimrubberen bescherming voor het apparaat voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Zorg bij het plaatsen voor min. 10 cm ruimte aan de zij-, achter- en bovenkant van het apparaat; dit zorgt ervoor dat
het apparaat minder energie verbruikt.
1
2
Zorg voor het plaatsen van het apparaat
voor voldoende ruimte op een vlakke,
horizontale ondergrond.
•
•
Als het apparaat niet waterpas staat,
kan het zijn dat het interne koelsysteem
niet goed werkt.
rd
an
10
cm
meer dan 10 cm
m
ee
meer dan 10 cm
3
Levensmiddelen plaatsen.
•
Reinig de koelkast.
Na het inschakelen van het apparaat,
dient u ten minste twee tot drie uur te
wachten voordat u er levensmiddelen
en andere producten in gaat plaatsen.
12
Veeg de binnen- en buitenkant van uw
koelkast af met een droge doek.
KOELKAST PLAATSEN
WATERPAS STELLEN
Wanneer u de koelkast waterpas stelt, zet dan de voorste stelvoetjes iets hoger dan de achterste stelvoetjes.
Daardoor wordt het openen en sluiten van de deuren vergemakkelijkt.
Voor het waterpas stellen van de koelkast, verwijdert u eerst de afdekplint.
1
2
Als het apparaat naar links overhelt, draai dan
aan het linker stelvoetje.
Als het apparaat naar rechts overhelt, draai
dan aan het rechter stelvoetje.
HET AARDEN VAN HET APPARAAT
WAARSCHUWING
Het apparaat moet vóór gebruik geaard worden.
Om vermogensverlies of een elektrische schok veroorzaakt door een lekstroom te voorkomen,
moet het apparaat geaard worden.
•
Gas-, telefoon- of andere voor blikseminslag gevoelige leidingen mogen nooit als
aardverbinding gebruikt worden.
Gebruik altijd een stekker die voorzien is van een randaarde
aansluiting.
• Sluit de aarddraad aan (geel/groen of groen).
Aardingsdraad
Koperen
leiding
Aardingsschroef
13
RUIMTE TUSSEN DE DEUREN AANPASSEN
Kleine hoogteverschillen tussen de deuren aanpassen.
De deur van de vriezer zit lager dan die van de koelkast.
De deur van de vriezer zit hoger dan die van de koelkast.
Hier afregelen
Hier afregelen
Open beide deuren en regel deze als volgt af:
1) Draai de moer (1) van het onderste scharnier naar het uiteinde van de bout (2).
NB
Gebruik bij het losdraaien van de moer (1), de inbussleutel (3) om de bout (2) een beetje linksom te
draaien en draai de moer (1) vervolgens met uw vingers los.
3 INBUSSLEUTEL
1 MOER
3 INBUSSLEUTEL
1 MOER
2 BOUT
2 BOUT
2) Pas het hoogteverschil tussen de deuren aan, door de bout (2) rechtsom
Als u de bout rechtsom
of linksom
te draaien.
draait, gaat de deur omhoog.
NB
3 INBUSSLEUTEL
3 INBUSSLEUTEL
2 BOUT
2 BOUT
3) Nadat de deuren afgesteld zijn, draait u de moer (1) rechtsom
naar het begin van de bout, en
vervolgens draait u de bout met de inbussleutel (3) weer goed vast op de moer (1).
3 INBUSSLEUTEL
1 MOER
1 MOER
3 INBUSSLEUTEL
2 BOUT
NB
•
•
•
2 BOUT
Als u de moer (1) niet goed vastdraait, kan de bout (2) losraken.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt.
Als u de koelkast afdankt, verwijder dan eerst de deurrubbers.
14
PROBLEMEN OPLOSSEN
De voorste hoeken en zijkanten van het apparaat zijn
warm. Dit is normaal.
• Op de hoeken aan de voorzijde van het apparaat
bevindt zich een systeem dat condensvorming
voorkomt.
• De beide zijkanten van het apparaat zijn uitgerust met
warmteleidingen en deze zijn warm. Dit is normaal.
De koelkast/vriezer werkt niet of koelt onvoldoende
• Controleer of de stekker goed aangesloten is.
• Controleer of de zekering niet doorgeslagen is.
• Staat de temperatuur op het bedieningspaneel goed
ingesteld?
• Staat de koelkast in direct zonlicht of staan er
warmtebronnen in de buurt?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht tegen de
muur?
Er bevindt zich in de koelkast een beetje
condenswater. Dit is normaal.
• Wanneer de omgevingstemperatuur en de
vochtigheidsgraad hoog zijn, kan er condensvorming
optreden als de deur van het apparaat te lang open
staat of als er niet-verpakt voedsel met een hoog
vochtgehalte in de koelkast bewaard wordt.
Het voedsel in de koelkast is bevroren
• Staat de temperatuur op het bedieningspaneel goed
ingesteld?
• Is de omgevingstemperatuur te laag?
• Plaats levensmiddelen met een hoog vochtgehalte in
het minst koude gedeelte van de koelkast.
Er hangt een onaangename geur in het apparaat
• Misschien heeft u sterk ruikend voedsel niet goed
verpakt of heeft u iets te lang in de koelkast laten
liggen?
• Sterk ruikend voedsel moet u altijd luchtdicht
verpakken.
• Gooi bedorven levensmiddelen altijd op tijd weg.
U hoort een vreemd geluid
• Controleer of het apparaat op een stabiele, vlakke
ondergrond staat.
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht tegen de
muur?
• Is er iets achter of onder het apparaat gevallen?
• Is het geluid afkomstig van de compressor in het
apparaat?
• U kunt een tikkend geluid in het apparaat horen, dit
is echter normaal. Het wordt veroorzaakt wanneer
verschillende onderdelen krimpen of uitzetten.
Er zit een laagje ijs aan de binnenzijde van de vriezer
• Zijn de ventilatieopeningen geblokkeerd?
• Zorg altijd voor voldoende ruimte tussen de
etenswaren, zodat de lucht goed kan circuleren.
• Is de deur goed dicht?
ALGEMENE INFORMATIE OVER DE GELUIDEN VAN DE KOELKAST
De compressor zorgt er samen met het koelmiddelcircuit voor dat de temperatuur binnenin de koelkast daalt. De
levensmiddelen in de koelkast blijven daardoor langer vers en behouden hun voedingswaarde. Wanneer de koelkast
in werking is, kunt u bepaalde zachte geluiden horen. Deze geluiden zijn normaal en hebben geen nadelige invloed
op de werking van het apparaat.
1
4
Zacht „zoemend“ geluid
Wanneer de compressor in werking treedt, hoort
u in het begin een iets luider geluid. Een koelkast
met een hoge efficiency maakt meer geluid
vanwege de grotere capaciteit van de compressor.
2
Binnenin de koelkast bevindt zich een ventilator
die de luchtcirculatie verbetert. Wanneer de
ventilator in werking is, hoort u de motor zachtjes
lopen en hoort u een zachte luchtstroom. De
ventilator zorgt ervoor dat de temperatuur van
de koelkast snel en gelijkmatig kan dalen. Dit
heeft een positieve invloed op de versheid en
voedingswaarde van de levensmiddelen; de
ventilator verbetert de koelende werking van het
apparaat.
Geluid van stromende lucht of water
De temperatuur binnenin de koelkast daalt
doordat er koelmiddel door het leidingensysteem
stroomt. Er zijn twee soorten koelmiddel: gas en
vloeistof. Tijdens het stromen van het koelmiddel
kan er een zacht geluid gehoord worden.
3
Zacht „suizend“ geluid
5
Krakend en/of „tikkend“ geluid
Wanneer de koelkast in werking is, kunnen
door de verandering van temperatuurverschillen
krakende of tikkende geluiden waargenomen
worden. Dit wordt veroorzaakt door het
krimpen en/of uitzetten van voedsel en/of het
leidingensysteem.
„Klepperend“ geluid
Tijdens het starten en stoppen van de koelkast,
kunnen de elektrische componenten zoals
bedieningspaneel, in- en uitschakelcontact en
oververhittingbeveiliging een „klepperend“ geluid
maken wanneer deze in- of uitschakelen.
15
MAXIMUM EN MINIMUM OMGEVINGSTEMPERATUUR
Dit apparaat is geschikt voor de omgevingstemperatuur die wordt aangegeven door de temperatuurklasse op het
typeplaatje.
Temperatuurklasse
Symbool
Zeer gematigd
Gematigd
Subtropisch
Tropisch
SN
N
ST
T
Omgevingstemperatuur
Maximum
Minimum
32°C (90°F)
10°C (50°F)
32°C (90°F)
16°C (61°F)
38°C (100°F)
18°C (64°F)
43°C (109°F)
18°C (64°F)
OPMERKING: de temperatuur binnenin het apparaat kan beïnvloed worden door factoren als de plaats van de
koelkast, de omgevingstemperatuur en het aantal keren dat u de deuren opent. Pas de temperatuur
indien gewenst aan, om deze factoren te compenseren.
ELECTRONICS
16
Dutch
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op
te nemen met de consumenten dienst van Samsung.
Land
BELGIË
Klantenservice
02 201 2418
LUXEMBURG
0032 (0)2 201 24 18
NEDERLAND
0900 20 200 88 (€ 0.10/min.)
Website
www.samsung.com/be
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
DA68-01662W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement