Samsung SR-52NXA Handleiding
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 1
DUTCH
KOELKAST
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor later gebruik.
❇ Heeft u om wat voor reden dan ook de stekker uit het stopcontact genomen, wacht dan minimaal 5
minuten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt!
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 2
FUNCTIES
Uniforme koeling van de koelruimte!
• Dankzij een ventilatiesysteem in de koelruimte
wordt de koude lucht gelijkmatig verdeeld tot in
de hoeken van de kast.
Het X-Flow koelsysteem is een nieuw,
roterend koelsysteem dat de koelruimte in
de koelkast snel afkoelt en bovendien de
koele lucht met een ventilator verspreidt tot
in de hoeken van de kast.
* Alleen TYPE A. Zie pagina 11.
Uniforme koeling van de vriesruimte!
• Ook in de vriesruimte wordt gebruik gemaakt van
een ventilatiesysteem om de koude lucht gelijkmatig te verdelen.
• Lees voordat u het apparaat in gebruik
Geurverdrijver
neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
• Een geurverdrijver zorgt ervoor dat in de koelkast
WAARSCHUWING
door en bewaar hem voor toekomstig
geen luchtjes blijven hangen.
gebruik.
•
Omdat deze gebruiksaanwijzing voor 3
Snel openen en sluiten dankzij railsysteem
types
is, kan het zijn dat de eigenschappen
• De laden in de speciale vochtige ruimten voor
van
uw
groenten en fruit lopen op rails om ze heel snel
koelkast enigszins afwijken van de
te kunnen openen en sluiten en zo weinig koude
beschrijving
in deze gebruiksaanwijzing.
te verliezen.
• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder
toezicht door kinderen te worden gebruikt.
Een niet geheel gesloten deur wordt automa• Let erop dat kinderen niet met het apparaat
tisch gesloten!
spelen.
• De deur is voorzien van een automatische,
• Het apparaat moet zo worden geplaatst
energiebesparende sluiting.
dat u na installatie nog bij de stekker kunt.
INHOUD
Functies ..............................................................2
Veiligheid.............................................................3
Waarschuwingen ................................................5
Voorbereiding......................................................7
Opslaan van voedsel..........................................8
Installatie vervolg ................................................9
Gebruik vriezer .................................................10
Gebruik koelruimte ...........................................12
Verwijderen van toebehoren ............................15
Schoonmaken...................................................17
Belangrijke punten............................................19
Problemen ........................................................21
Geurverdrijver...................................................23
2
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 3
VEILIGHEID
Gebruik het product als beschreven in deze gebruiksaanwijzing om te voorkomen dat anderen zich verwonden. Houd u daarom aan de voorschriften. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig om deze later
nog eens te kunnen raadplegen.
Waarschuwingen
Aanwijzingen
Vooral niet doen.
WAARSCHUWING
Niet demonteren.
Geeft aan dat de handeling
levensgevaarlijk kan zijn.
Vooral niet aanraken.
Let op!
GEVAAR
Geeft aan dat de netstekker ui het stopcontact moet worden genomen.
Geeft aan dat de handeling tot
verwondingen of beschadiging
kan leiden.
Geeft de aardleiding aan om schokken te
voorkomen.
WAARSCHUWING
Pas op dat u niet teveel apparaten op één stopcontact aansluit.
• Dit kan tot oververhitting of zelfs
brand leiden.
Zorg dat de stekker vrij van het
apparaat blijft.
• Een beschadigde stekker kan tot
kortsluiting leiden.
Giet nooit water in of op de
koelkast.
• Kan korstsluiting of elektrische
schokken veroorzaken.
Spuit nooit brandbaar gas of spray
in de nabijheid van de koelkast.
• Kan een explosie of brand
veroorzaken.
Zorg dat er niet op het netsnoer
getrapt kan worden en zet er
geen zware dingen op.
• Kan brand veroorzaken.
Sla geen brandbare of
agressieve vloeistoffen in de
koelkast op.
• Benzine, verdunner, alcohol, gas
en dergelijke horen niet in een
koelkast.
3
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 4
WAARSCHUWING
Zet geen pan of schaal met
vloeistof bovenop de koelkast.
• Zou de vloeistof in de koelkast
terecht komen dan kan dit tot kortsluiting en/of brand leiden.
Zet de koelkast niet op een
vochtige of natte plaats.
• Slijtage van isolatie of elektrische
onderdelen kunnen eveneens tot
schokken of brand leiden.
Niet demonteren, repareren of
wijzigen.
• Om brand of disfunctioneren te
voorkomen.
Trek altijd de stekker uit het sto- Gebruik in elk geval een ranpcontact alvorens de lamp te ver- daarde stopcontact.
vangen.
• Kan elektrische schokken
veroorzaken.
Ruikt u gas, ventileer dan direct maximaal en raak
de koelkast, noch de stekker aan!
• Schakelen van de koelkast kan een explosie
veroorzaken.
Steek de stekker nooit in het
stopcontact met natte handen!
• Dit is levensgevaarlijk.
Wanneer u de koelkast wilt weggooien, altijd eerst
de sluiting of de deuren verwijderen.
• Om te voorkomen dat kinderen zichzelf erin
opsluiten.
4
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 5
WAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWINGEN
Sla niet teveel voedsel op in de koelkast.
• Bij het openen van de koelkast kan er iets uitvallen
en u verwonden.
Zet geen erg dunne of te lange flessen in het
flessenrek.
• Deze kunnen er uit vallen zodra u de deur opent.
Wanneer het stopcontact los zit, de stekker er niet
in steken.
• Gevaar van brand of schokken.
Zet geen glazen zaken in de vriezer.
• Het glas kan breken en tot verwondingen leiden.
Gebruik de bovenzijde van de koelkast niet als
opslagplaats.
• Bij het openen van de deur kan er iets naar beneden
vallen en verwondingen veroorzaken.
Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.
• Beschadiging kan bovendien tot brand of schokken
leiden.
Laat kinderen nooit met de deur van de koelkast
spelen.
• Kan tot verwondingen leiden: vingertjes tussen de
deur, of de koelkast kan zelfs omvallen.
Sla geen medicijnen of andere chemische materialen in de koelkast op.
• Zaken die op een strikte temperatuur moeten blijven
niet opslaan in de koelkast.
5
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 6
GEVAAR
Raak bevroren zaken nooit aan met natte handen.
• U kunt er aan vast vriezen.
Steek nooit uw hand onder de koelkast.
• Aan de scherpe rand kunt u zich verwonden.
Zorg ervoor dat de stekker schoon en droog is.
• Vuil of vocht op de stekker kan brand veroorzaken.
Heeft u de stekker uit het stopcontact genomen,
wacht dan vijf minuten voordat u deze weer in het
stopcontact steekt.
• De koelkast kan defect raken wanneer u de stekker
sneller weer in het stopcontact steekt.
Vijf minuten
Verplaats de koelkast aan de handgreep bovenaan
de achterzijde en onderaan de voorzijde.
Gebruik de handgreep om de koelkast te openen
en te sluiten.
• U kunt zich verwonden wanneer u de rand van de
deur gebruikt.
Wanneer de koelkast voor langere tijd niet zal worden gebruikt de stekker uit het stopcontact
nemen.
• Het is tevens verstandig de kast leeg te maken en de
deur open te laten staan.
Hoort u een abnormaal geluid, of ruikt u een vreemde lucht, trek dan direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.
6
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 7
VOORBEREIDING
Plaats uw koelkast op een stevige
ondergrond en zorg voor voldoende ruimte.
• Wanneer de koelkast niet waterpas staat kan
brom hoorbaar zijn en kan de koeling minder
goed zijn.
Maak de koelkast schoon.
• Maak de koelkast van binnen en
van buiten schoon met een zachte
vochtige doek.
over 5cm
ov
er
5c
m
over 30cm
Sluit de stekker aan op het
lichtnet.
Laad de koelkast met voedsel.
• Het is verstandig de koelkast te
laden, twee à drie uur nadat het
apparaat werd aangezet.
• Dit apparaat dient deugdelijk geaard te worden.
• Het is verstandig het apparaat na transport eerst
een uur ongebruikt te laten staan.
Aarding
• Aarding is noodzakelijk om te voorkomen dat een gevaarlijke situatie ontstaat wanneer er iets mis is met de koelkast
of de bedrading ervan. Zeker in een vochtige omgeving waar een koelkast vaak staat is dat absoluut noodzakelijk!
• Gebruik nooit een gasleiding, waterleiding of afvoer als aarde, daar het twijfelachtig is of deze wel goed contact met
de massa maakt. Gebruik een deugdelijk randaarde stopcontact of laat een elektriciân er een aanleggen.
Bij gebruik van een enkelvoudig stopcontact
met randaarde is geen afzonderlijke aarding
nodig.
Bij gebruik van een stopcontact zonder
randaarde is een deugdelijke afzonderlijke aarding noodzakelijk:
• Laat uw elektriciân zonodig een deugdelijke
aardleiding aanbrengen.
7
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 8
OPSLAAN VAN VOEDSEL
Sla waterige zaken op aan de voorkant van de
koelkast.
Koel hete gerechten af voordat u ze in de koelkast
opslaat.
Sla geen voedsel op dat op lage temperatuur
beperkt houdbaar is.
• Zoals: bananen, ananas, tomaten, enz.
Sla voedsel op de juiste manier op.
• Wanneer de stroom uitvalt of de stekker uit het
stopcontact is, loopt het koeleffect snel terug omdat
de lucht niet meer circuleert.
Verpak gerechten en dergelijke in plastic folie om
luchtjes te voorkomen.
8
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 9
INSTALLATIE VERVOLG
Door aan beide zijkanten 5 cm vrij te laten en boven de koelkast 30 cm, werkt uw koelkast optimaal met een
minimaal stroomverbruik.
5c
m
30cm
5cm
5cm
WATERPAS ZETTEN
Door de voorzijde van de koelkast iets hoger te zetten, kan de deur gemakkelijker worden geopend
en gesloten.
Wanneer de koelkast naar links
helt, draait u het linker pootje wat
verder naar buiten.
Draai het pootje in de richting van de
pijl.
Wanneer de koelkast naar rechts
helt, draait u het linker pootje wat
verder naar buiten.
Draai het pootje in de richting van de
pijl.
9
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 10
VRIESVAK GEBRUIKEN
IJSBOX
Temperatuurregelaar vriesvak
Verlichting vriesvak
Vak voor droge producten
Zuiginvoer koude lucht
Airshower: Functie van de airshower – doordat de
koude lucht gelijkmatig over het vriesvak wordt
verdeeld, wordt het voedsel gelijkmatiger ingevroren.
(optie)
ELEKTRONISCH MODEL
IJS MAKEN
Doe tot de markering (pijltje) water in de
ijsbox.
WATERNIVEAU
10
Zet de ijsbox op de airshower plank
van het vriesvak.
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 11
TEMPERATUUR IN HET VRIESVAK REGELEN
1. Mechanisch model
COLDER:
Wanneer u grote hoeveelheden in te vriezen voedsel in het vriesvak heeft gelegd of snel ijs wilt maken.
● Zet de temperatuurregelaar van het vriesvak in de stand COLDER.
COLDER - COLD:
Bij normaal gebruik.
● Zet de temperatuurregelaar van het vriesvak in de stand tussen COLDER en COLD.
COLD:
Wanneer u een kleine hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak heeft gelegd.
● Zet de temperatuurregelaar van het vriesvak in de stand COLD.
2. Elektronisch model
Druk op de knop “CONTROL TEMP”.
● Afhankelijk van de hoeveelheid voedsel, kiest u de temperatuur (Ultra, High, Middle, Low).
● Als u op de knop drukt, verplaatst het lampje zich in deze volgorde. (Voorbeeld : Middle ➔ High ➔ Ultra ➔
Low)
● Bij "ULTRA" branden alle lampjes. (Voor grote hoeveelheden voedsel)
Druk op de knop “QUICK FREEZE”.
● Druk op deze knop wanneer u snel ijs wilt maken of het voedsel snel wilt laten afkoelen.
● Als u op deze knop drukt, gaat het lampje branden en start het koelproces.
● Om de functie te beëindigen, drukt u nogmaals op de knop.
Druk op de knop “DOOR ALARM”.
● Met het alarm kunt u de luchtdichtheid van het vriesvak controleren.
● Als de tussenruimte tussen de deur en de koelkast meer dan 5° is, gaat het alarm iedere 2 minuten
gedurende 10 seconden af.
● Deze functie treedt in werking zodra de koelkast wordt ingeschakeld. Om deze functie uit te schakelen, drukt
u op de knop en het lampje gaat uit.
● Leg
OPMERKINGEN
LET OP
voedsel dat u lang wilt bewaren in het vriesvak.
raden u aan om droog voedsel dat niet tegen vocht bestand is, in het vak voor
droge producten te bewaren.
● Wij
In de volgende situaties kan het ijs vreemd gaan ruiken:
Wanneer u vlees of vis onafgedekt bewaard.
Wanneer u voedsel in een verpakking bewaart die geur afgeeft, zoals vinyl.
11
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 12
GEBRUIK KOELRUIMTE
TEMPERATUURREGELING KOELRUIMTE
TYPE A
(X-FLOW SYSTEEM)
TYPE B
(MULTI FLOW SYSTEEM)
TYPE C
(MULTI FLOW SYSTEEM + ROOSTERS)
Het frequent openen van de deur kan in de koelkast condens doen ontstaan.
LET OP:
12
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 13
TEMPERATUURREGELING VAN HET KOELVAK
COLDER:
Voor het opslaan van een grote hoeveelheid voedsel, of wanneer de temperatuur niet laag genoeg is.
• Zet de regelaar van de koelruimte op “COLDER”.
COLDER - COLD:
Normaal gebruik.
• Zet de regelaar tussen “COLDER” en “COLD”.
COLD:
Wanneer het voedsel in de koelruimte bevroren is, of u slechts weinig heeft opgeslagen.
• Zet de regelaar op “COLD”.
LET OP
Wanneer de omgevingstemperatuur beneden 5°C ligt, dient de instelling extra laag gezet te worden om te voorkomen dat de koelkast niet voldoende koelt.
13
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 14
OPSLAAN VAN VOEDSEL IN DE KOELKAST
Speciale vochtige ruimte
• Sla hier voedsel op dat gereed is
voor gebruik, zoals vlees, vis, rauwe
vis en lichtgevroren zaken.
Schappen in de koelruimte
• Stel de schappen op de gewenste
hoogte in om verpakt voedsel op te
slaan.
Eierrek
• Voor het opslaan van eieren
• Deze ruimte kan ook voor andere
zaken worden gebruikt door het
eierrek te verwijderen.
Diversen
• Voor het opslaan van klein verpakt
goed, zoals boter, melk, yoghurt en
dranken.
Flessenrek
• Onderin voor het opslaan van bier,
melk in kleine flessen, bovenin grote
flessen, zoals cola en dergelijke.
Vochtige ruimte voor groenten
• De op rails lopende lade staat in
direct contact met het koelsysteem
om voor de juiste vochtigheid voor
groenten te zorgen.
Bovenin
Onderin
14
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 15
VERWIJDEREN VAN TOEBEHOREN
Klep van de speciale vochtige ruimte
• Licht de klep op en druk de rechter zijde ①
naar binnen, waarop de linker zijde ➁
uitgenomen kan worden. Trek de klep nu naar
buiten.
• Trek nu het gehele vak naar u toe en licht het
iets omhoog om het uit te nemen.
• Breng het vak weer op zijn plaats, pas het
tussen de rails en druk het naar binnen.
• Zet de linker zijde ① van de klep op zijn plaats in
de richting van de pijl, de trek de rechter zijde ➁
in de richting van de pijl tot deze vast zit.
Aanbrengen
Uitnemen
15
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 16
Schap in het vriesvak
• Verwijder eerst het ijsblokjes vak en
licht de voorzijde van het vak en trek
deze naar buiten.
Geurverdrijver
• Druk de grendel voor de geurverdrijver in en verwijder deze naar beneden.
Schappen in de koelruimte
• Houd de voorzijde van het schap met
beide handen vast en trek het naar u
toe.
Flessenrek
• Oplichten om te verwijderen.
Afdekking en groentelade
• Oplichten en naar u toe trekken.
Daarna weer oplichten om deze te
verwijderen.
16
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 17
SCHOONMAKEN
IJsblokjes
• Neem het bakje uit en maak het
schoon met stromend water,
Luchtinlaat van de vriesruimte
• Veeg de luchtinlaat schoon met een
droge doek om te voorkomen dat
deze wordt afgesloten.
17
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 18
Schap van de koelruimte
• Verwijder het schap en maak het met
water en een afwasmiddel schoon.
Geurverdrijver
• Wanneer in de koelruimte een geur
blijft hangen, neem de geurverdrijver
dan los en maak de katalysator met
water schoon en laat deze in de zon
drogen.
Kataysator
Flessenrek
• Neem het flessenrek uit en was het
met water af.
Rubber sluitrand
• Maak de rubber sluitrand schoon met
een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. De groeven zonodig met
een wattetip, gewikkeld in een zachte
doek.
WAARSCHUWING
Super vochtige groentelade
• Maak de groentelade schoon met
een zachte vochtige doek.
• Neem de stekker uit het stopcontact bij het
schoonmaken en laat de deur openstaan om de
koelkast te laten drogen.
• Spuit geen water op de koelkast en gebruik nooit
benzine of andere vluchtige vloeistoffen bij het
schoonmaken.
18
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 19
BELANGRIJKE PUNTEN
BELANGRIJK BIJ HET IN GEBRUIK NEMEN
Vermijd de nabijheid van vocht en
warmtebronnen.
• Er kan zich roest of verkleuring
voordoen.
Zet geen brandbare vloeistoffen in
het apparaat
• Brandbare sprays kunnen brand veroorzaken.
• De stekker uit het stopcontact nemen is gevaarlijk wanneer u gas ruikt.
Sla geen dingen op of achter de
koelkast op.
Zet de koelkast op een plaats waar
de omgevingstemperatuur laag is.
• De koeling verloopt dan efficiânter.
• Houd het apparaat uit direct
zonlicht.
• Slechte ventilatie kan de koeling negatief beïnvloeden omdat de warmte dan niet weg kan.
• Stapel geen zaken op de koelkast vanwege het
gevaar dat deze er af vallen.
VERVANGEN BINNENVERLICHTING
Waarschuwing: • Neem eerst de stekker uit het stopcontact.
Binnenverlichting van de koelruimte
Verwijder het schap van de speciale
ruimte. Druk de bovenzijde van de
lampafdekking met een schroevedraaier iets naar buiten en neem het
naar voren uit. Vervang de lamp en
breng de afdekking weer aan.
Binnenverlichting van het vriesvak
Steek een schroevedraaier in de gleuf
naast het kapje en trek het naar
voren en neem het naar beneden
weg. Nadat u de lamp heeft vervangen brengt u eerst de voorzijde op
zijn plaats en vervolgens drukt u de
achterzijde weer vast.
19
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 20
BELANGRIJKE PUNTEN (VERVOLG)
Zet geen glazen flessen of potten
in het vriesvak
• Door bevriezing kan het glas breken
en verwondingen veroorzaken.
Knik het snoer niet en zet geen
zware voorwerpen op het snoer.
Laat kinderen niet aan de deur
gaan hangen.
Koel hete gerechten eerst af voordat u ze in de koelkast zet.
• Dit werkt efficiënter.
Sla waterige gerechten voorin in
de koelkast op.
Sla voedsel altijd op na het eerst
met folie te hebben afgedekt.
20
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 21
PROBLEMEN
VERSCHIJNSEL
CONTROLEER
Het apparaat werkt niet, of heel zwak.
• Controleer of de netstekker wel goed is aangesloten.
• Staat de temperatuurregelaar op de voorzijde op
“LOW”?
• Staat het apparaat in direct zonlicht, of naast een
krachtige warmtebron?
• Staat de achterzijde te dicht tegen de wand?
Het voedsel in de koelkast is bevroren.
• Staat de temperatuurregelaar op de voorzijde op
“HIGH”?
• Is de omgevingstemperatuur te laag?
• Heeft u natte dingen in het koelvak gelegd?
Ongebruikelijke geluiden.
• Controleer of het apparaat wel op een stevige
ondergrond staat.
• Staat de achterzijde tegen de wand?
• Is er iets achter in de koelkast gevallen?
• Komt het geluid van de compressor van het koelsysteem?
• Een tikkend geluid kan uit de koelkast komen. Dat is
niet abnormaal en wordt veroorzaakt door krimpen
of uitzetten van zaken in de koelkast.
De hoeken en zijkanten van het apparaat worden
warm en komt condens uit.
• Er zijn hittebestendige buizen in de randen van de
voorzijde verwerkt om condensvorming tegen te
gaan. Wanneer echter de omgevingstemperatuur
toeneemt dan kan dat soms merkbaar worden. Dit is
niet abnormaal.
• Bij zeer vochtig weer kan zich condens vormen worden op de buitenzijde wanneer de warme vochtige
buitenlucht in contact komt met de koele buitenzijde
van de koelkast.
21
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 22
VERSCHIJNSEL
CONTROLEER
Borrelend water in de koelkast.
• Dat is koelvloeistof in het apparaat. Dit is normaal.
Vieze lucht in de koelkast.
• U bent vergeten voedsel met een sterke geur af te
sluiten.
• Bij dergelijke luchtjes de geurverdrijver schoonmaken.
• Sla het sterk ruikende voedsel weer op nadat u dit
goed heeft verpakt. Maak de luchtinlaat schoon.
IJsafzetting tegen de zijkanten.
• Is de luchtuitlaat van het apparaat verstopt?
• Houd het voedsel uit elkaar vanwege ventilatie.
• Is de deur wel goed dicht?
Condensafzetting aan de binnenzijde en op
groenten.
• Komt doordat waterige dingen onafgedekt worden
opgeslagen in een vochtige omgeving, of doordat
de deur lange tijd heeft opengestaan.
• Sla het voedsel afgedekt of afgesloten op.
22
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 23
GEURVERDRIJVER
WAT DOET DE GEURVERDRIJVER?
Geurverdrijver
De geurverdrijver is aangebracht in
de luchtinlaat van de koelkast zodat
de geurtjes automatisch uit de lucht
worden verwijderd.
De geurverdrijver is vooral effectief
tegen geurtjes van Oosterse gerechten, zoals Indonesisch, Chinees en
Koreaans voedsel.
• De geurverdrijver heeft een beperkte levensduur.
• De geurverdrijver heeft geen bijwerkingen voor het opgeslagen voedsel en verwijdert uitsluitend
BELANGRIJK
ongewenste geurtjes in de koelkast.
• Het is verstandig gerechten met een sterke geur in een afgesloten bakje te doen of de pan of
schaal met plastic folie af te sluiten. Dit om te voorkomen dat ander voedsel en de koelkast zelf
WAARSCHUWING toch naar zo’n gerecht gaan ruiken.
23
DA99-00477E(NL)-0.0
3/20/03 9:17 AM
Page 24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement