Samsung RSJ1ZERS Handleiding
Koelkast
Gebruiksaanwijzing
Netherlands
imagine the possibilities
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Samsung-product.
Voor aanvullende service kunt u uw product registreren op de
website: www.samsung.com/global/register
Kenmerken van uw nieuwe
koelkast
BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST
Uw Samsung side-by-side koelkast heeft veel innovatieve ruimte- en energiebesparende eigenschappen.
• TWIN Cooling TDM
Door de directe controle van de status van vriezer en koelkast werken beide verdampers in
optimaal en is het mogelijk de werelds beste 71% luchtvochtigheidsgraad in de koelkast te
bewaren en de bewaartijd van producten met grote versheid te verlengen.
• CoolSelect Zone™ lade
(wordt alleen geleverd bij bepaalde pkoelkastmodellen)
Met deze allernieuwste technologiefunctie kunt u de knoppen Quick Cool, Thaw of Select
selecteren om producten snel te koelen, te ontdooien en normaal te koelen in de CoolSelect
lade. Selecteer Soft Freeze, Cool of 0 Zone om de temperatuur in de lade in te stellen.
• GEMAKKELIJK OPENEN
(wordt alleen geleverd bij bepaalde pkoelkastmodellen) De deuren kunnen gemakkelijk en soepel worden geopend met deze “Easy Handle” voor
het gemak van de klant.
• DUALE DISPLAY
(wordt alleen geleverd bij bepaalde pkoelkastmodellen)
Beter leesbare & zichtbare duale display met een futuristische design geeft een dubbel
koelsysteem weer, speciaal voor het gemak en het plezier van de klant.
• DELICATESSENVAK
(wordt alleen geleverd bij bepaalde pkoelkastmodellen)
Nieuw concept design van het koelkastdeurvak voor een efficiënte opslagruimte & een
handige scheiding van alle soorten levensmiddelen.
• GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN BLAD
(wordt alleen geleverd bij bepaalde pkoelkastmodellen)
Nieuw ontworpen blad voor het gemakkelijk verplaatsen van meerdere levensmiddelen
tegelijk. Handig voor het bewaren van desserts, cake enz.
Noteer het model- en serienummer, want ditkunt u in de
toekomst nodig hebben. U vindt het modelnummer op
de linkerwand van de koelkast.
_ kenmerken
Modelnummer #
Serienummer #
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWING
• Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en
bewaar voor toekomstig gebruik.
WAARSCHUWING
• Omdat deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft op verschillende modellen, kunnen de kenmerken van uw
koelkast enigszins verschillen van de koelkast die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
GEBRUIKTE SYMBOLEN VOOR VOORZORGEN/WAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWING
Geeft aan dat er levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel
bestaat.
VOORZORG
Geeft aan dat er een gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade
bestaat.
ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN
Geeft iets aan dat u NIET moet doen.
Geeft iets aan dat u NIET uit elkaar moet halen.
Geeft iets aan dat u NIET moet aanraken.
Geeft iets aan dat u moet opvolgen.
Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet trekken.
Geeft aan dat aarding nodig is ter voorkoming van elektrische schokken.
Het wordt aanbevolen dit door gekwalificeerd onderhoudspersoneel te laten uitvoeren.
Deze waarschuwingstekens worden gebruikt ter voorkoming van lichamelijk letsel voor
u en anderen. Volg deze zorgvuldig op. Nadat u deze paragraaf hebt gelezen, bewaart
u de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor naslag in de toekomst.
• Deze koelkast dient vóór het gebruik op de juiste wijze volgens de aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing te worden aangesloten en geplaatst.
• Gebruik deze koelkast uitsluitend voor de doeleinden waarvoor hij ontworpen is, zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing.
• Wij raden nadrukkelijk aan om onderhoud uit te laten voeren door een erkend vakman.
•R
600a of R134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg het etiket van de compressor op de
achterzijde en het typeplaatje in de koelkast om te zien welk koelmiddel voor uw koelkast gebruikt wordt.
• R600a koelmiddel betreft een natuurlijk gas dat aan hoge milieueisen voldoet. Het is
echter wel ontbrandbaar. Tijdens het vervoer van de koelkast dient u erop te letten
dat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.
• Koelmiddel dat uit de buizen loopt is ontbrandbaar en kan oogletsel veroorzaken.
Vermijd in geval van lekkage open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer
de ruimte waarin de koelkast is geplaatst enkele minuten.
veiligheidsinformatie _
Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
• Ter voorkoming van de vorming van een ontvlambaar luchtgasmengsel bij een lek in het
koelcircuit, dient de afmeting van de ruimte waarin de koelkast geplaatst wordt, afgestemd te zijn
op de gebruikte hoeveelheid koelmiddel.
• Zet een koelkast die tekenen van beschadiging vertoont nooit aan. Raadpleeg bij twijfel uw
leverancier.
• De ruimte moet per iedere 8g R600a koelmiddel in het apparaat 1m3 groot zijn.
•D
e hoeveelheid koelmiddel in uw koelkast wordt aangegeven op de identificatieplaat aan de
binnenkant.
• Gelieve de verpakkingsmaterialen van dit product op een milieuvriendelijke wijze af te voeren.
• Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u de binnenverlichting van de koelkast vervangt.
- Er bestaat kans op elektrische schokken.
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSTEKENS
• Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte of op een plaats waar hij nat zou kunnen worden.
- Beschadiging van de isolatie van elektrische onderdelen kan elektrische schokken of brand
WAARSCHUWING
veroorzaken.
• Plaats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel hem niet bloot aan warmtebronnen, radiatoren
of andere hittebronnen.
• Zorg voor voldoende ruimte zodat de koelkast op een vlakke ondergrond kan worden geplaatst.
- Wanneer uw koelkast niet waterpas staat, kan dit de werking van het interne koelsysteem
negatief beïnvloeden.
• Let erop niet de stekkers van meerdere apparaten in hetzelfde meervoudige stopcontact te
steken. De koelkast moet altijd worden aangesloten op een eigen stopcontact waarvan het
voltage overeenkomt met dat van het typeplaatje.
- Hierdoor is een goede werking verzekerd en wordt overbelasting van de elektriciteitskabels in
huis, die bij oververhitting brand kunnen veroorzaken, voorkomen.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Pak de stekker altijd goed vast en trek
hem rechtstreeks uit het stopcontact.
- Beschadiging aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.
• Let erop dat de netstekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van de
koelkast.
• Zorg dat de netkabel niet sterk wordt gebogen of plaats er geen zware producten op.
- Dit veroorzaakt brandgevaar.
• Zorg ervoor dat het netsnoer onmiddellijk door de fabrikant of zijn servicecenter gerepareerd of
vervangen wordt wanneer het gerafeld of beschadigd is.
• Gebruik geen snoer met scheuren of schuurschade over de lengte of aan één van de uiteinden.
• Als het netsnoer beschadigd is, dient dit onmiddellijk door de fabrikant of het servicecenter
vervangen te worden.
• Let erop dat u tijdens het verplaatsen de koelkast niet over het snoer schuift of het snoer op
andere wijze beschadigt.
• Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast reinigt of reparaties uitvoert.
• Gebruik nooit een natte of vochtig doek voor het schoonmaken van de stekker.
• Verwijder vuil of stof tussen de pennen van de stekker.
- Hiermee voorkomt u brand.
_ veiligheidsinformatie
•A
ls de koelkast losgekoppeld wordt van de netvoeding, dient u min. vijf minuten te
wachten voordat u de stekker er weer in steekt.
• Steek geen stekker in een loszittende wandcontactdoos.
- Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Plaats het apparaat zo, dat de stekker bereikbaar blijft.
• De koelkast moet worden geaard.
- De koelkast moet worden geaard ter voorkoming van lekspanning of elektrische schokken als
gevolg van lekstromen van de koelkast.
• Gebruik nooit gasleidingen, telefoondraden of andere potentiële bliksemafleiders voor aarding.
- Onjuist gebruik van de aardstekker kan leiden tot elektrische schokken.
• De koelkast niet zelf demonteren of repareren.
- Dit kan leiden tot brand, storingen en/of persoonlijk letsel.
• Als u een chemische geur of rook ruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact
op met het Samsung Elektronicus servicecenter.
• Zorg dat de ventilatie-opening in de behuizing of de inbouwstructuur van het apparaat vrij van obstakels blijft.
• Gebruik geen mechanische middelen of andere gereedschappen die niet door de fabrikant
worden aanbevolen om het ontdooiproces te bespoedigen.
• Beschadig het koelcircuit niet.
• Plaats of gebruik geen elektrische gereedschappen in de koelkast/vriezer, tenzij deze
gereedschappen aanbevolen worden door de fabrikant.
• Voordat u de lamp vervangt, trekt u de stekker uit het stopcontact.
• Wanneer u moeite hebt de lamp te vervangen, neemt u contact op met uw servicecenter.
• Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of minder validen zonder toezicht.
• U moet erop toezien dat kinderen de koelkast niet als speelgoed gebruiken.
• Let erop dat kinderen niet aan de deur gaan hangen. Dit kan namelijk ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
• Raak de wanden van de vriezer of de daar in opgeslagen producten niet met natte handen aan.
- Dit kan tot bevriezing van de handen leiden.
• Als de koelkast voor langere tijd niet wordt gebruikt, trekt u de netstekker uit.
- Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
• Bewaar geen artikelen boven op de koelkast.
- Wanneer u de deur opent, kunnen deze voorwerpen van de koelkast vallen en ersoonlijk letsel
en/of materiële schade veroorzaken.
VOORZORGSSYMBOLEN
• Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedingswaren in een huishoudelijke omgeving.
• De aanbevolen bewaartijden van de fabrikant dienen te worden opgevolgd.
VOORZORG Raadpleeg relevante aanwijzingen.
• Flessen moeten dicht naast elkaar worden geplaatst, zodat zij er niet uit kunnen vallen.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken inde vriezer.
• Stop de koelkast niet te vol met voedingswaren.
- Bij het openen van de deur kunnen er levensmiddelen uitvallen wat persoonlijk letsel of materiële schade
kan veroorzaken.
• Doe geen flessen of glazen potten in de vriezer.
- Als gevolg van het bevriezen van de inhoud kan het glas breken enpersoonlijk letsel veroorzaken.
• Gebruik geen licht ontvlambare gassen de inhoud van de koelkast.
- Dit kan explosie of brand veroorzaken.
• Spuit niet rechtstreeks water tegen de binnen- of buitenkant van de koelkast.
- Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Plaats geen vluchtige of licht ontvlambare substanties in de koelkast.
- Het in de koelkast bewaren van stoffen als benzeen, verdunners, zuivere alcohol, ether, LPG en dergelijke
producten geeft explosiegevaar.
• Als u een lange vakantie hebt gepland, maakt u de koelkast leeg en schakelt u deze uit.
• Vries volledig ontdooide producten niet opnieuw in. Bewaar geen medicijnen, chemisch materiaal of andere
temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
• Producten die een strikte temperatuurbeheersing vereisen mogen niet in de koelkastbewaard worden.
Plaats geen bak water bovenop de koelkast.
- Als er water over de koelkast loopt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
veiligheidsinformatie _
Veiligheidsinformatie
VOORZORGTEKENS VOOR REINIGING
• Steek uw handen niet onder de koelkast.
- Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van de waterdispenser.
- Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
• Gebruik nooit een natte of vochtige doek voor het schoonmaken van de stekker, verwijder
vreemd materiaal of stof van de contactpennen.
- Hiermee voorkomt u brand.
• Als de koelkast losgekoppeld wordt van de netvoeding, dient u min. vijf minuten te wachten
voordat u de stekker er weer in steekt.
WAARSCHUWINGSTEKENS VOOR VERWIJDERING
• Wanneer u deze of andere koelkasten wilt afvoeren, dienen deuren, deurstrips en veersloten te
worden verwijderd, zodat kinderen of dieren er niet in opgesloten kunnen raken.
• Laat de legplateaus op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen gaan.
• R600a of R134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg het compressoretiket op de
achterzijde en het typeplaatje in de koelkast om te controleren welk koelmiddel voor uw koelkast
moet worden gebruikt. Wanneer dit product ontvlambaar gas bevat (koelmiddel R600a) dient u
contact op te nemen met de plaatselijke instanties voor een veilige afvalverwerking.
• Cyclopentaan wordt gebruikt als geblazen gas voor isolatiedoeleinden. Voor gassen in
isolatiemateriaal is een speciale afvalverwerking vereist. Neem contact op met de plaatselijke
instanties voor de afvalverwerking van dit product. Controleer of er geen leidingen aan de
achterzijde van het apparaat beschadigd zijn, voordat u de koelkast vriezer verwijdert. De buizen
moeten in de open ruimte worden gesloopt.
In geval van een stroomstoring belt u het plaatselijke energiebedrijf om te vragen hoe lang het gaat duren.
De meeste stroomstoringen die binnen 1 à 2 uur opgeheven zijn, zullen de temperatuur in de
VOORZORG
koelkast niet beïnvloeden.
U moet echter bij een stroomonderbreking het openen van de deur beperken.
Mocht de stroomuitval langer dan 24 uur duren, dan dient u alle ingevroren voedingswaren te
verwijderen.
Bij deuren en deksels die voorzien zijn van sloten, moeten de sleutels buiten het bereik van kinderen
en niet in de omgeving van de koelkast worden gehouden om te voorkomen dat de kinderen zich in
het apparaat opsluiten.
_ veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie
AANVULLENDE TIPS VOOR EEN GOED GEBRUIK
• Laat de koelkast na installatie 2 uren rusten.
• Voor een optimaal gebruik van uw koelkast :
- Plaats voedingswaren niet te dicht bij de ventilatieopeningen aan de achterkant van de koelkast,
aangezien zij de vrije luchtcirculatie in de diepvriezer kunnen obstrueren.
- Verpak de voedingswaren goed of plaats ze in vacuüm dozen voordat u ze in de koelkast of de
vriezer legt.
- Plaats nieuw in te vriezen voedingswaren niet naast reeds ingevroren voeding.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in de vriezer.
• U dient rekening te houden met maximale houdbaarheidsdata die gelden voor ingevroren
voedingswaren.
• U hoeft de stekker van de koelkast niet uit het stopcontact te halen wanneer u korter dan drie
weken weggaat. Gaat u langer dan 3 weken weg, verwijder dan alle voedingswaren uit de
koelkast en haal de stekker uit het stopcontact. Maak de koelkast schoon en droog hem af.
• De meeste stroomstoringen die binnen 1 à 2 uur opgeheven zijn, zullen de temperatuur in
de koelkast niet beïnvloeden. U moet echter bij een stroomonderbreking het openen van de
deur beperken. Mocht de stroomuitval langer dan 24 uur duren, dan moet u alle ingevroren
levensmiddelen verwijderen.
• Wanneer er een slot op de koelkast zit, moet de sleutel buiten het bereik van kinderen blijven en
niet vlak in de buurt van de koelkast worden opgeborgen.
• De koelkast functioneert mogelijk slecht (ontdooien van de inhoud of een te hoge
temperatuur in de vriezer), wanneer deze gedurende langere tijd op een plaats staat met een
omgevingstemperatuur die lager is dan gewenst. Niet geschikt voor levensmiddelen die op lage
temperatuur snel aan bederf onderhevig zijn, zoals bananen en meloenen.
• Plaats de ijsbak op de door de fabrikant aangegeven stand voor optimale ijsproductie.
• Uw koelkast kan niet bevriezen. Dit betekent dat u hem niet zelf hoeft te ontdooien, dit gebeurt
automatisch.
• Temperatuurstijging tijdens het ontdooien is conform de ISO-normen. Wanneer u tijdens het
ontdooien van de koelkast wilt voorkomen dat de temperatuur te sterk stijgt, kunt u de ingevroren
voedingswaren in diverse lagen krantenpapier wikkelen.
• Een temperatuurstijging van ingevroren voedingswaren tijdens het ontdooien kan de bewaartijd
verkorten.
veiligheidsinformatie _
Inhoud
Uw side-by-side koelkast
plaatsen
9
Uw side-by-side koelkast
plaatsen 17
BEDIENING VAN DE SAMSUNG
SIDE-BY-SIDE KOELKAST
21
pROBLEEMOpLOSSING
38
_ inhoud
9
10
13
16
Voorbereidingen voor de installatie van de koelkast
Verwijderen van de koelkastdeuren
Opnieuw aanbrengen van de koelkastdeuren
De koelkast waterpas zetten
17 Kleine aanpassingen aan de deuren
18 De waterdispenserleiding controleren
19 De waterdispenserleiding aanleggen
21
22
23
24
25
26
27
29
31
32
33
35
36
37
De koelkast inrichten
De koelkast bedienen
Het digitale display gebruiken
De temperatuur regelen
De ijs-en koudwaterdispenser gebruiken
Plateaus en bakken
Levensmiddelen bewaren
De CoolSelect Zone™ lade gebruiken
De vriezeracccessoires verwijderen
De koelkastaccessoires verwijderen
De koelkast reinigen
De binnenverlichting vervangen
Het waterfilter vervangen
De deuren gebruiken
Uw side-by-side koelkast
inrichten
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Samsung side-by-side koelkast. Wij hopen dat u veel plezier zult hebben
van de vele innoverende kenmerken en functies die deze nieuwe koelkast te bieden heeft.
De beste plaats kiezen voor de koelkast
• Kies een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de waterleiding.
• Kies een plaats waar uw koelkast niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
• Selecteer een plaats met een vloer die waterpas (of bijna waterpas) is.
• Kies een plaats met voldoende ruimte voor het openen van de koelkastdeuren.
• Zorg voor voldoende ruimte zodat de koelkast op een vlakke ondergrond kan worden geplaatst.
- Wanneer uw koelkast niet waterpas staat, kan dit de werking van het interne koelsysteem negatief beïnvloeden.
- Een koelkast in gebruik moet vrijstaan. Raadpleeg tekening en afmetingen hieronder
25mm
ten minste 50mm
ten minste 50mm
25mm
• Zorg dat er links, rechts, achter en boven de koelkast voldoende ruimte vrij is. Dit helpt het
energieverbruik beperken en uw energierekeningen laag houden.
• Plaats de koelkast niet op een plaats waar het kouder wordt dan 10°C.
• Ontkoppel altijd de waterleiding VOORDAT u de vriezer verwijdert. Zie de volgende
paragraaf over “De waterleiding ontkoppelen” om schade te voorkomen.
inrichten _
01 INRICHTEN
VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE VAN DE KOELKAST
VERWIJDEREN VAN DE KOELKASTDEUREN
Als uw ingang niet groot genoeg is om de koelkast door te vervoeren, kunt u de deuren verwijderen.
1. De voorplint verwijderen
Open eerst de deuren van de vriezer en koelkast en verwijder daarna de voorplint door de drie
schroeven naar links te draaien.
De waterleiding ontkoppelen van de koelkast
1. De waterbuis verwijderen door op de aansluiting 1 te duwen en de waterbuis 2
1
2
Zaag de waterbuis niet af. Maak deze voorzichtig los van de aansluiting.
10_ inrichten
Uw side-by-side koelkast
inrichten
Enkele dingen vooraf
• Let erop dat u de deur rechtstandig optilt, zodat de scharnieren niet verbuigen of breken.
• Let op dat u waterleidingen en draadbuizen van de deur niet afklemt
• Plaats deuren op een beveiligd oppervlak om krassen of schade te voorkomen.
1. Als de vriezerdeur is gesloten, verwijdert u de bovenscharnierkap 1 met een schroevendraaier
en ontkoppelt daarna de draden door deze voorzichtig los te trekken 2 .
2
1
Verwijder de scharnierschroeven 3 en de basisschroef 4 door naar links te draaien, en verwijder
de bovenscharnier 5 . Let erop dat de deur niet op u valt als u deze weghaalt.
4
3
5
3. Haal daarna de deur van de onderscharnier 6 door de deur voorzichtig recht op te tillen 7 .
7
6
Let op dat u
waterleidingen en
draadbuizen van de
deur niet afklemt
4. Verwijder het onderste scharnier 8 met een moersleutel.
inrichten _11
01 INRICHTEN
2. De vriezerdeur verwijderen
De koelkastdeur verwijderen
1. Met gesloten deur verwijdert u de bovenscharnierkap 1 met een schroevendraaier.
1
2. Verwijder de scharnierschroeven 2 en de basisschroef 3 door naar links te draaien,
en verwijder daarna de bovenscharnier 4 . Let erop dat de deur niet op u valt als u deze
verwijdert.
2
3
4
3. Haal de deur uit de onderscharnier 5 door de deur voorzichtig recht op te tillen 6 .
4. Haal de onderscharnier 7 uit de pen in 8 door de onderscharnier voorzichtig omhoog te tillen.
12_ inrichten
Uw side-by-side koelkast
inrichten
01 INRICHTEN
OPNIEUW AANBRENGEN VAN DE KOELKASTDEUREN
Zodra u uw koelkast veilig op de plaats van bestemming hebt neergezet, iKunt u de deuren terugplaatsen.
De vriezerdeur opnieuw plaatsen
1. Plaats de vriezerdeur terug door de slang 1 terug te plaatsen in de
onderhoek van de deur en daarna in het gat van de onderscharnier 2
. Duw de slang voorzichtig terug, zodat die recht ligt zonder knikken of
bochten.
2. Breng de bovenscharnieras aan door het gat in de hoek van de
vriezerdeur 3 aan door het gat in de hoek van de vriezerdeur 4 .
Let erop dat de scharnier waterpas is tussen het bovenscharniergat
5 en het gat van de kast 6 en bevestig de scharnierschroeven 7
en basisschroef 8 opnieuw door ze naar rechts vast te draaien.
1
2
8
7
5
3
6
4
3. De draden opnieuw verbinden.
4. Plaats de voorrand van de bovenscharnierkap
10 en maak deze vast met de schroef.
9 aan de voorkant van de bovenscharnier
10
9
inrichten _13
De koelkastdeuren opnieuw bevestigen
1. Duw de onderscharnier 1 weer terug op de onderste scharnierpen 2 .
1
2
2. Breng het gat in de hoek van de koelkastdeur 3 boven de onderscharnier 4 .
3
4
3. Breng de bovenscharnieras 5 door het gat van de
scharnier 6 . Let erop dat de scharnier waterpas is tussen
het bovenscharniergat 7 en het gat bovenop de kast 8 .
Bevestig daarna opnieuw de scharnierschroeven 9 en de
basisschroef 10 door naar rechts vast te draaien.
4. Plaats het voorstuk van de bovenscharnierkap 11 aan de voorkant van de bovenscharnier 12
en maak vast met de schroef.
12
11
14_ inrichten
Uw side-by-side koelkast
inrichten
01 INRICHTEN
De waterleiding opnieuw bevestigen
1. Breng de waterleiding 1 in de aansluiting 2
.
2
1
De voorplint opnieuw bevestigen
Voordat u de kap bevestigt, controleert u de wateraansluiting op lekkage.
Plaats de voorplint terug door de drie schroeven naar rechts vast te draaien, zoals
aangegeven in de fi guur.
Voorplint
Schroef
inrichten _15
DE KOELKAST WATERPAS ZETTEN
Nu de deuren weer in de koelkast zitten, moet u zorgen dat de koelkast waterpas staat. Als de koelkast niet
waterpas staat, zullen de deuren nooit helemaal gelijk vallen.
De voorkant van de koelkast kan ook worden aangepast.
Als de vriezerdeur lager is dan de koelkastdeur
Plaats een platte schroevendraaier in de inkeping op de poot, draai met de klok mee of tegen de
klok in om de vriezer waterpas te zetten.
Poot
Schroevendraaier
Als de vriezerdeur hoger uitkomt dan de koelkastdeur
Plaats een platte schroevendraaier in de inkeping op de poot, draai met de klok mee of tegen de
klok in om de koelkast waterpas te zetten.
Poot
Schroevendraaier
Wij verwijzen naar de volgende paragraaf voor de beste manier om zeer kleine aanpassingen aan
de deuren aan te brengen.
16_ inrichten
Uw side-by-side koelkast
inrichten
Vergeet niet dat de koelkast waterpas moet staan om de deuren precies gelijk te laten vallen. Als u
hierbij hulp nodig hebt, lees dan de vorige paragraaf over het waterpas zetten van de koelkast
Als de deur van de vriezer
hoger uitkomt dan de
koelkast
Aanpassingsdeel
In beide gevallen is de werkwijze om de deuren op gelijke hoogte te brengen hetzelfde. Open de
deuren en pas ze als volgt, één voor één, aan :
1. Schroef de moer 1 los van de onderscharnier tot aan de bovenkant van de bout 2 .
3
Inbussleutel
1
Moer
2
Bout
Let bij het losdraaien van de moer 1 , op dat u de geleverde inbussleutel 3 gebruikt om de
moer 2 tegen de klok in los te draaien. Daarna moet u de moer 1 met uw vingers kunnen
losdraaien.
2. Pas het hoogteverschil tussen de deuren aan door de bout 2 naar rechts
draaien.
.
Als u naar rechts
of naar links te
3
Inbussleutel
2
Bout
, draait komt de deur naar boven.
inrichten _17
01 INRICHTEN
KLEINE AANPASSINGEN AAN DE DEUREN
3. Na het bijstellen van de deuren, draait u de moer 1 naar rechts
tot aan het onderstuk van de bout,
daarna draait u de bout weer aan met de inbussleutel 3 zodat de moer op zijn plaats komt 1 .
3
Inbussleutel
1
Moer
2
Bout
Als u de moer niet goed vastdraait, kan de bout losraken.
DE WATERDISPENSERLEIDING CONTROLEREN
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
De waterdispenser is slechts een van de handige functies van uw nieuwe Samsung koelkast. Het waterfilter
verwijdert vreemde deeltjes uit het water, wat de gezondheid ten goede komt. De fi lter steriliseert echter niet
en vernietigt ook geen micro-organismes. Als u dit wilt, moet u een waterzuiveringssysteem aanschaffen. Een
waterdruk van 1,4 – 8,6 bar is nodig om de ijsmaker goed te laten werken. Onder normale omstandigheden
kan een papieren beker van 170 cc in 10 seconden worden gevuld. Als de koelkast is geïnstalleerd in een
zone met lage waterdruk (onder 138 Kpa), kunt u een boosterpomp installeren ter compensatie voor de lage
druk. Let erop dat het waterreservoir in de koelkast goed gevuld is. Hiertoe moet u de waterdispenserhendel
indrukken totdat het water uit de opening loopt.
Waterleiding installatiekits worden met het toestel geleverd. Deze vindt u in de vriezerlade.
DE WATERDISPENSERLEIDING AANLEGGEN
Onderdelen voor waterleiding installatie
Waterleiding
bevestiger
en
1 schroeven
2
Beschermbuis
3 Leidingaansluiting voor
waterleiding
De watertoevoer aansluiten
1. Schakel eerst de hoofdkraan uit.
2. Bepaal de positie van de dichtst bijzijnde
drinkwaterleiding.
3. Volg de installatie-instructies van de watertoevoer in de
installatiekit.
4
Waterleiding
5
Waterfilter
LET Op
De waterslang moet worden aangesloten op
de koudwaterleiding.
Bij aansluiting op de warmwaterleiding werkt
het zuiveringsmechanisme niet goed.
Sluit de
hoofdleiding af.
Sluit de
hoofdleiding af.
Geen
opening
4. Nadat u de waterleiding aangesloten heeft op de waterfi lter, schakelt u de hoofdkraan weer in en
laat u ongeveer 1L water stromen om de waterfi lter te reinigen en te ijken.
18_ inrichten
Uw side-by-side koelkast
inrichten
1. Verwijder de kap van de watertoevoer en draai de drukbout op de waterleiding van de koelkast,
nadat u deze hebt losgemaakt van de bestaande waterleiding.
2. Sluit zowel de waterleiding van de koelkast als de watertoevoer van de meegeleverde kit aan.
3. Draai de drukbout vast op de drukfi tting. Let erop dat er geen opening tussen beide onderdelen is.
4. Zet het water aan en controleer op lekkages.
Waterleiding van
de koelkast
Maak los
Kap
verwijderen
Waterleiding
van de kit
Geen
opening
De waterleiding alleen op een drinkwaterbron aansluiten.
Als u de waterleiding moet repareren of demonteren, zaagt u 6,5 mm van de plastic buis om
een vlakke, lekvrije aansluiting te verkrijgen.
VOORZORG
Controleer voor gebruik op mogelijke lekkages op deze plekken.
• Samsung Garantie dekt niet de
WATERLEIDING INSTALLATIE.
• Dit wordt uitgevoerd op kosten van de
klant behalve indien de verkoopprijs
installatiekosten bevat.
• Neem contact op met een Loodgieter of
Erkende Installateur indien er installatie nodig is.
• Neem contact op met een installateur indien een waterlekkage veroorzaakt wordt door onjuiste installatie.
Het waterfi lter installeren
1. Verwijder het waterfi lter uit het vak en plaats een
vervangende controlesticker op het fi lter, zoals aangegeven.
2. Plaats een sticker op de fi lter gedateerd op zes maanden in de
toekomst. Bijvoorbeeld als u het waterfi lter in maart hebt geïnstalleerd,
plaatst u de “SEP”-sticker op de fi lter om u eraan te herinneren deze
in september te vervangen. Zo weet u wanneer het tijd is de fi lter te
vervangen. Normale levensduur van de fi lter is ca. 6 maanden.
3. Verwijder daarna de vaste kap door deze naar links te draaien.
Bewaar de kap op een veilige plaats om te gebruiken als u de fi
lter niet gebruikt.
4. Verwijder de beschermkap van de fi lter en plaats
daarna de fi lter in de fi lterhouder.
5. Draai de waterfi lter daarna voorzichtig 90º naar
rechts tot deze in lijn is met het teken op het
deksel, nu is de fi lter vergrendeld. Let erop dat
de indicator zich in lijn met de blokkeerpositie
bevindt. Niet te vast draaien.
Indien uw model uitgerust is met een wijnrek,
dient u het wijnrek te verwijderen voordat u de
waterfi lters plaatst.
Scheiding van
rode kap
1
2
3
Sticker
(Maandindicatie)
Dekselfi lter
Breng het merkteken in
lijn met de
blokkeerpositie
inrichten _19
01 INRICHTEN
De waterleiding op de koelkast aansluiten
Achtergebleven deeltjes in de waterleiding verwijderen nadat u het fi lter
hebt aangebracht.
1. Zet de hoofdwatertoevoer AAN en zet de kraan
van de waterleiding UIT.
2. Laat water door de dispenser lopen tot het water helder is
(circa 1 liter). Dit reinigt het watertoevoersysteem en verwijdert
lucht uit de leidingen.
3. Extra doorspoelen kan in sommige situaties noodzakelijk zijn.
4. Open de koelkastdeur en let erop dat er geen water uit het
waterfi lter lekt.
IJs
Water
Een pas geïnstalleerd filterpatroon kan tot gevolg hebben dat
er korte tijd water uit de waterdispenser spuit. Dit komt door
lucht in de leiding. Het mag geen probleem voor de werking
opleveren.
Controleer de hoeveelheid water voor de ijslade.
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
1. Til de ijsmaakemmer op en haal deze voorzichtig uit de vriezer.
2. Als u op de Test-knop drukt, wordt de ijsblokjesbak gevuld met water via de waterkraan.
Controleer of de hoeveelheid water juist is (zie afbeelding hieronder).
Als het waterpeil te laag is, worden de ijsblokjes klein. Dit is een waterdrukprobleem veroorzaakt
door de hoofdwaterleiding, niet door de koelkast.
1
Sensorarm
Controleer het waterpeil
IJsmaker
20_ inrichten
2
Testknop
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
Nu uw nieuwe koelkast is geïnstalleerd en op zijn plaats is gezet, bent u klaar om de koelkast in te richten en te
genieten van alle mogelijkheden en functies.
Zodra u de volgende stappen hebt uitgevoerd, is uw koelkast helemaal klaar voor gebruik. Is dit niet het
geval, controleer dan eerst de netvoeding en de elektriciteitsbron of raadpleeg de paragraaf probleemoplossing
aan het eind van deze gebruikershandleiding. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met uw Samsung
Electronics servicecenter.
1. Zet de koelkast op een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de muur en de kast.
Raadpleeg de installatie-aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
2. Als de stekker in het stopcontact zit, moet de binnenverlichting gaan branden zodra u de
deuren opent.
3. Stel de temperatuur in op de laagste stand en wacht een uur. De vriezer moet nu afkoelen en
de motor moet rustig gaan lopen.
4. Nadat de koelkast is aangezet, duurt het een paar uur voordat de geschikte temperatuur is
bereikt.
Zodra de temperatuur van de koelkast laag genoeg is, kunt u de voedingswaren en dranken in
de koelkast plaatsen.
bediening _21
02 BEDIENING
DE KOELKAST INRICHTEN
DE KOELKAST BEDIENEN
Het bedieningspaneel gebruiken
VRIEZER
3
2
4
1
KOELKAST (RSJ1F***)
6
5
7
KOELKAST (RSJ1K/J***)
1
POWER fREEZE
KNOP
Versnelt de tijd om producten in te vriezen. Dit is handig als u snel
producten die sterk aan bederf onderhevig zijn moet invriezen of als de
temperatuur in de vriezer sterk gestegen is (bijvoorbeeld als de deur open
is blijven staan).
2
TEMP. KNOP
Druk op de Temp. knop om de vriezer in te stellen op de door u gewenste
temperatuur. U kunt de temperatuur instellen tussen -14°C en -25ºC.
3
ICE TYPE KNOP
Gebruik deze knop om te kiezen tussen Cubed (Blokjes), Crushed
(Gemalen) of om de ijsfunctie uit te schakelen.
4
FILTER CHANGE
KNOP
Als u het filter vervangt, drukt u 3 seconden op deze knop om het
filterschema opnieuw in te stellen.
5
VACATION KNOP
Wanneer u op vakantie of zakenreis bent, of wanneer u de koelkast niet
gebruikt, drukt u op de vakantieknop. De temperatuur in de koelkast is
rond de 15°C (59°F) en de vriezer werkt normaal.
6
KINDERSLOTFUNTIE
Door tegelijkertijd 3 seconden op de Child Lock knoppen te drukken,
worden alle knoppen vergrendeld. De IJstype knop, de water- en
ijsdispenserhendel werken ook niet. Deze functie wordt afgebroken door
opnieuw tegelijk op de Child Lock knoppen te drukken.
7
TEMP. KNOP
Druk op de Temp. knop om de koelkast op de gewenste temperatuur in te
stellen. U kunt de temperatuur instellen tussen 1°C en 7°C.
22_ bediening
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
“88” segment op vriezergedeelte geeft de huidige vriestemperatuur aan.
“88” segment op koelkastgedeelte geeft de huidige koeltemperatuur aan.
“Quick Cool”, “Thaw”, “Soft freeze” en “0 Zone” geven de status van de CoolSelect Zone™ lade aan.
VRIEZER
KOELKAST (RSJ1F***)
KOELKAST (RSJ1K/J***)
Power Freeze
Dit pictogram gaat branden als u de functie “Power freeze” activeert. “Power freeze” is een
uitkomst als u veel ijs nodig hebt. Druk op de Power freeze knop en de ijsproductie neemt toe.
Als u genoeg ijs hebt, drukt u gewoon opnieuw op deze knop om de “Power freeze” stand te
annuleren.
Als u deze functie gebruikt neemt het energieverbruik van de koelkast toe. Vergeet niet
deze knop weer uit te zetten als u deze functie niet gebruikt. De vriezer keert dan terug naar
de originele temperatuurinstelling.
Wanneer u veel voedingswaren wilt opslaan, moet u de vriezer op de laagste temperatuur
instellen voordat u de Power Freeze knop activeert.
bediening _23
02 BEDIENING
DE DIGITALE DISPLAY GEBRUIKEN
Filterindicator
Als de filterindicator brandt is het tijd om Het filter te vervangen. Dit gebeurt normaal gesproken
elke 6 maanden.
Nadat u het oude waterfilter verwijdert en een nieuwe installeert (zie pagina 36 voor instructies hoe
u dit moet doen), zet u het statuslampje terug door ca. 3 seconden de Ice Type knop ingedrukt te
houden. De indicator gaat na ca. 6 maanden weer branden om u te laten weten dat het tijd is uw
waterfilter te vervangen.
Als u het waterfilter niet gebruikt, drukt u de Ice Type knop langer dan 5 seconden in, de
filterindicatorlamp en de vervangmeldingen zijn nu uitgeschakeld.
Child Lock
Dit icoon gaat branden als u de kinderslotfunctie activeert door 3 seconden de Child Lock knop
ingedrukt te houden. Druk opnieuw op deze knop, 3 seconden lang, om opnieuw te activeren.
Gebruik deze functie om te voorkomen dat kinderen aan temperatuur- en filterinstellingen zitten.
Deze toets heeft een andere functie. Als u deze toets 3 seconden ingedrukt houdt [het lampje
van de vergrendeling gaat branden], wordt het verwarmingsapparaat dat het condensatievocht
regelt uitgeschakeld. Als zich rond de klep van de dispenser of het vak voor dranken
condensatievocht vormt, houdt u deze toets weer 3 seconden ingedrukt. Het lampje gaat uit, de
condensatievochtcontrole wordt uitgevoerd en tegelijkertijd worden alle toetsen ontgrendeld.
IJsblokjes, crushed ijs en de ijsmaker uitschakelen.
U krijgt ijsblokjes of crushed ijs door uw voorkeur te
selecteren op het digitale bedieningspaneel. Als u geen
ijs nodig hebt, schakelt u de functie uit om water-en
energieverbruik te besparen. Het ijstypelampje geeft het type
ijs (of geen ijs) aan dat nu is geselecteerd.
Ice type
DE TEMPERATUUR REGELEN
De vriezertemperatuur regelen
De vriezertemperatuur kan worden ingesteld tussen -14°C en -25ºC afhankelijk van uw persoonlijke
behoeften. Druk meermalen op de Temp. knop tot de gewenste temperatuur in het display
verschijnt. Denk eraan dat levensmiddelen zoals ijs bij -16ºC smelten.
De temperatuurdisplay begint bij -14°C en - 25ºC. Als het display -14ºC bereikt, gaat hij
verder bij -25ºC. Vijf seconden nadat de nieuwe temperatuur is ingesteld verschijnt de huidige
vriezertemperatuur weer in het display. Het getal verandert echter als de vriezer zich aan de nieuwe
temperatuur aanpast.
De koelkasttemperatuur regelen
De koelkasttemperatuur kan worden ingesteld tussen 7°C en 1ºC afhankelijk van uw persoonlijke
behoeften. Druk meermalen op de Temp. knop tot de gewenste temperatuur in het display
verschijnt. Het regelen van de koelkasttemperatuur koelkast werkt net als voor de vriezer. Druk op
de Temp. knop om de koelkast op de gewenste temperatuur in te stellen. Na enkele seconden
stijgt of daalt de temperatuur van de koelkast naar de zojuist ingestelde temperatuur. Dit wordt
weergegeven in het digitale display.
De temperatuur van vriezer of koelkast kan stijgen als de deuren te vaak worden geopend, of
als een grote hoeveelheid lauw of warm eten in koelkast/vriezer wordt geplaatst. Hierdoor kan
het digitale display gaan knipperen. Zodra vriezer en koelkast weer hun normaal ingestelde
temperatuur hebben bereikt, stopt het knipperen.
Als het display blijft knipperen, moet u waarschijnlijk de koelkast “resetten”. Haal de stekker uit
het stopcontact, wacht circa 10 minuten en doe de stekker er weer in.
24_ bediening
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
02 BEDIENING
DE IJS- EN KOUDWATERDISPENSER GEBRUIKEN
Druk op de Ice Type knop om het type ijs te selecteren
No Ice
Selecteer dit als u de
ijsmaker wilt uitschakelen
IJs wordt in blokjes gemaakt. Als u “Crushed” selecteert, maalt de ijsmaker de ijsblokjes tot
gemalen ijs.
IJsdispenser
Plaats uw glas onder de ijsuitgang en druk voorzichtig met uw glas
tegen de ijsdispenserhendel. Let erop dat het glas zich onder de
dispenser bevindt om te voorkomen dat het ijs eruit schiet.
Duwen
De waterdispenser gebruiken
Plaats een glas onder de wateruitgang en druk voorzichtig met uw
glas tegen de waterdispenserhendel. Let erop dat het glas zich onder
de dispenser bevindt om te voorkomen dat het water eruit spat.
WAARSCHUWING
VOORZORG
Duwen
• Steek geen vingers, handen of ongeschikte voorwerpen in opening of ijsmaakemmer.
- Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van de waterdispenser.
- Dit kan letsel veroorzaken.
• Gebruik alleen de ijsmaker die bij de koelkast is meegeleverd.
• De watertoevoer naar de koelkast dient alleen door een erkende vakman te worden
geïnstalleerd/aangesloten en altijd te worden aangesloten op een drinkwatertoevoer.
• Om de ijsmaker juist te gebruiken, is een waterdruk van 138~862 Kpa psi vereist.
• Als u lang op vakantie of zakenreis bent en de water- of ijsdispensers niet gebruikt, sluit
dan de waterkraan.
- Er kan lekkage optreden.
• Veeg overtollig vocht van de binnenkant en laat de deuren open.
- Er kunnen zich onaangename geuren en schimmels vormen.
bediening _25
PLATEAUS EN BAKKEN
Vriezer
IJsmaker (wordt alleen geleverd bij
bepaalde koelkastmodellen)
IJsopening
Lampbedekking
Glazen legplateaus
Plastic plateau
Deurvakken
Laden
Voorplint
Koelkast
Waterfilter (wordt alleen
geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Lampbedekking
Glazen legplateau
Wijnplateau (wordt alleen
geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Delicatessenvak
(wordt alleen
geleverd bij bepaalde
pkoelkastmodellen)
Z-plateau (wordt alleen
geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Beweegbaar plateau
(wordt alleen geleverd bij
bepaalde koelkastmodellen)
CoolSelect Zone lade (wordt
alleen geleverd bij bepaalde
koelkastmodellen)
Groente- en fruitladen
26_ bediening
Deurvakken
EIERREK
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
Levensmiddelen bewaren in de vriezer
De Samsung side-by-side koelkast is speciaal ontworpen voor een optimale benutting van de ruimte.
Hij beschikt over enkele aangepaste compartimenten die tot doel hebben uw voedingswaren langer
vers te houden. Denk eraan dat voedingsmiddelen goed en zo luchtdicht mogelijk worden verpakt,
om doordringen van geuren in het ijs te voorkomen.
Voor meer ruimte kunt u de bovenste vriezerladen verwijderen. Dit heeft geen invloed op de
thermische en mechanische eigenschappen.
VOORZORG
Als het model een Cool Select Zone heeft, breng dan geen plateau aan in deze geleider,
omdat het plateau tegen het deksel van het drankstation kan aanstoten en dit deksel kan
breken.
12
5
6
1
8
2
7
9
10
3
11
4
13
bediening _27
02 BEDIENING
Levensmiddelen BEWAREN
Levensmiddelen bewaren in de vriezer
1
IJSOPENING
WAARSCHUWING
Steek geen vingers, handen of ongeschikte voorwerpen in de
opening of de ijsmaakemmer. Dit kan persoonlijk letsel of
materiële schade veroorzaken.
2
PLATEAUS
Kan worden gebruikt om alle soorten
bevroren voedingswaren te bewaren.
3
DEURVAKKEN VOOR
Kan worden gebruikt voor kleine pakjes
bevroren voedingswaren.
LADEN
Speciaal voor het bewaren van vlees of
gedroogde voedingswaren. Voedingswaren
dienen zorgvuldig in huishoudfolie of ander
geschikt materiaal verpakt of in bakjes
bewaard te worden.
4
Levensmiddelen bewaren in de koelkast
5
PLATEAUS
Barstbestendig Zij kunnen worden gebruikt voor
het bewaren van alle soorten voedingswaren en
dranken. Kringen op het glazen oppervlak zijn een
normaal verschijnsel en zij kunnen normaal worden
verwijderd met een vochtige doek.
6
WIJNplAteAU (wordt alleen geleverd
bij bepaalde pkoelkastmodellen)
Zorgt ervoor dat wijn zijn smaak behoudt en is daarom de beste
plaats voor het bewaren van uw flessen wijn.
7
BEWEEGBAAR PLATEAU
(wordt alleen geleverd bij
bepaalde pkoelkastmodellen)
Kan gemakkelijk met levensmiddelen verplaatst worden. Kan
worden gebruikt voor het bewaren van alle soorten voedingswaren
en dranken die u vaak gebruikt.
8
Z-PLATEAU (wordt alleen
geleverd bij bepaalde
pkoelkastmodellen)
Optimaal en efficiënt ruimtegebruik.
Voldoende ruimte om niet alleen wijnflessen,
maar ook 1,5 literpakken melk te bewaren
9
EIERREK
Beste plaats om eieren te bewaren.
Plaats het EIERREK op het plateau zodat
het gemakkelijk toegankelijk is
COOLSELECT ZONE LADE
10 (wordt alleen geleverd bij
bepaalde pkoelkastmodellen)
Zorgt voor een betere smaak en verlengt de
versheid van uw voedingswaren. Gebruik
de lade voor het bewaren van kaas, vlees,
gevogelte, vis of andere voedingswaren die
regelmatig geconsumeerd worden.
11
FRUIT & GROENTELADE
Wordt gebruikt om de versheid van groente en
fruit te bewaren. De lade is speciaal ontwikkeld
om de luchtvochtigheid in de lade te regelen.
12
DELICATESSENVAK (wordt alleen geleverd bij
bepaalde pkoelkastmodellen)
Wordt gebruikt voor het bewaren van kleine
zuivelproducten, zoals boter of margarine,
yoghurt of slagroom.
13
DEURVAKKEN VOOR 1,5
LITERPAKKEN
Speciaal bestemd voor 1,5 liter pakken
melk of andere grote flessen en pakken.
Flessen moeten dicht tegen elkaar aan worden bewaard, zodat zij niet kunnen vallen als de
koelkastdeur wordt geopend.
• Als u van plan bent voor langere tijd weg te gaan, maakt u de koelkast leeg en zet u hem uit.
Veeg overtollig vocht van de binnenkant en laat de deuren open. Op deze manier voorkomt u geur- en
WAARSCHUWING schimmelvorming.
• Als de koelkast voor langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
28_ bediening
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
De CoolSelect Zone™ lade is speciaal ontwikkeld om
uw drukke leven iets gemakkelijker te maken.
Quick Cool knop
U kunt “Quick Cool” gebruiken met de
CoolSelect Zone™ lade om snel 1 tot 3 dranken
in blik in ca 1 uur te koelen. Als de “Quick Cool”
is voltooid, keert de CoolSelect Zone™ lade
automatisch terug naar de vooraf ingestelde temperatuur. Als u deze handeling wilt opheffen, drukt
u opnieuw op de Quick Cool knop en de CoolSelect Zone™ lade keert terug
naar de vooraf ingestelde temperatuur.
De koeltijd is afhankelijk van het type drank.
Als “Quick Cool” in werking is, moeten alle producten die u NIET snel wil koelen uit de lade
worden verwijderd.
Ontdooiknop
Als “Thaw” is geselecteerd, wordt afwisselend warme en koude lucht in de CoolSelect Zone™
lade geblazen. Afhankelijk van het gewicht van de bevroren voedingswaren, kunt u 4 uur, 6 uur,
10 uur en 12 uur selecteren.
Als “Thaw” is voltooid, zijn de voedingswaren
in een halfbevroren staat, zodat zij gemakkelijk
kunnen worden gekookt. Daarnaast keert de
CoolSelect Zone™ lade terug naar de originele
“0 Zone” stand, als “Thaw” is voltooid. Als u
deze functie halverwege wilt afbreken, drukt u
op een willekeurige knop, behalve op Thaw.
Dit zijn de gemiddelde ontdooitijden van vlees
en vis per gewicht (en gebaseerd op een dikte
van 25,4 mm). Deze tabel gaat uit van het volledige gewicht van de
voedingswaren in de CoolSelect Zone™ lade.
ONTDOOITIJD
4 uur
6 uur
10 uur
12 uur
GEWICHT
363g (0.8lb)
590g (0,59kg)
771g (0,77kg)
1.000g (1,00kg)
Afhankelijk van grootte en dikte van het stuk vlees of vis kunnen de ontdooitijden variëren.
Als “Thaw” in werking is, moeten alle producten die u NIET wilt ontdooien uit de lade
worden verwijderd.
bediening _29
02 BEDIENING
DE COOLSELECT ZONE™ LADE GEBRUIKEN
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
Selectieknop
1. Als u “Soft Freeze” selecteert op
de CoolSelect Zone™ lade, geeft de
temperatuur op het digitale paneel van
de lade -5°C aan, ongeacht de algemene
temperatuurinstelling van de koelkast.
Deze functie zorgt ervoor dat vlees en vis
langer vers blijven.
2. Als u “0 Zone” selecteert, blijft de
temperatuur van de CoolSelect Zone™
lade op 0°C, ongeacht de algemene
temperatuurinstelling van de koelkast. Ook
deze functie zorgt ervoor dat vlees of vis
langer vers blijven.
3. Als u “Cool” selecteert, blijft de temperatuur
in de CoolSelect Zone™ lade dezelfde als
de algemeen ingestelde temperatuur van
de koelkast. Het digitale paneel van de lade
geeft dezelfde temperatuur aan als het display van de koelkast. Daar de temperatuur van de “Cool”
functie gelijk is aan de koelkasttemperatuur, hebt u extra algemene opslagruimte.
30_ bediening
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
02 BEDIENING
DE VRIEZERACCCESSOIRES VERWIJDEREN
Reinigen en opbergen van de binnenkant van de vriezer is snel gebeurd.
1. Verwijder de glasplaat door de plaat zo ver mogelijk uit te
trekken. Til hem daarna voorzichtig op en verwijder hem.
2. Verwijder het deurvak door het met beide handen vast te
houden en het daarna voorzichtig op te tillen.
3. Verwijder de plastic lade door deze uit te trekken en iets op te
tillen.
4. Verwijder de ijsmaakemmer door deze op te tillen en uit te trekken.
5. Verwijder de voorplint door zowel de vriezer- als de
koelkastdeur te openen en de drie schroeven los te draaien.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, kunt u de plint weghalen.
U kunt de voorplint opnieuw bevestigen door hem terug te
plaatsen in zijn oorspronkelijke positie en de drie schroeven
weer vast te draaien.
Zet geen kracht als u de plint verwijdert.
De plint kan breken wat lichamelijk letsel kan veroorzaken.
bediening _31
DE KOELKASTACCESSOIRES VERWIJDEREN
1. Verwijder de morsvrije glasplaat door deze zo ver mogelijk uit
te trekken. Til hem daarna voorzichtig op en verwijder hem.
2. Verwijder de Groente- & Fruitlade door op de inspringingen te
drukken aan de linker en rechter binnenzijde van het deksel
van de groentebak/droogbak en haal hem eruit door naar
voren te trekken. Houd de lade met één hand vast, licht hem
iets op, terwijl u hem naar voren trekt en haal hem uit de
koelkast.
3. Verwijder het deurvak voor literpakken door het met beide
handen vast te houden en het daarna voorzichtig op te tillen.
4. Het Z-PLATEAU is bevestigd aan de kastwand. Verwijder het
wijnplateau door het te schuiven en voorzichtig uit de lipjes
te tillen.
VOORZORG
Let op dat u het Z-plateau goed plaatst, let op boven
en onder, links en rechts.
Voordat u accessoires verwijdert, dient u erop te letten dat er geen voedingswaren in de weg staan.
Zo mogelijk verwijdert u de voedingswaren allemaal om risico op ongevallen te voorkomen.
32_ bediening
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
Als u uw Samsung Side-By-Side koelkast goed verzorgt, verlengt dat zijn levensduur en helpt het de koelkast
vrij van geuren en ziektekiemen te houden.
De binnenkant reinigen
Reinig de binnenwanden en de accessoires met een mild
schoonmaakmiddel en veeg daarna af met een droge doek.
U kunt laden en plateaus verwijderen als u grondig wilt
schoonmaken. Let erop dat u ze afdroogt alvorens ze weer terug
te plaatsen.
De buitenkant reinigen
Reinig het digitale paneel en het display met een schone,
zachte doek. Spuit water op de doek en niet rechtstreeks op
het oppervlak van de koelkast. Dit geeft een meer gelijkmatige
vochtverspreiding over het oppervlak. De deuren, handgrepen
en kastoppervlakken worden gereinigd met een mild
schoonmaakmiddel en daarna afgeveegd met een droge doek.
Uw koelkast ziet er op zijn best uit, als de buitenkant één of twee
keer per jaar in de was wordt gezet.
WAARSCHUWING
GEEN benzeen, verdunner of bleekmiddel voor het
reinigen gebruiken.
Deze producten kunnen het oppervlak beschadigen en brandgevaar opleveren.
De huisbar reinigen
Gebruik een vochtige doek om de ijs- en waterdispenser te reinigen.
Maak daarna droog met een schone, zachte doek.
Gebruik de huisbar als volgt
- Om de huisbar te openen, drukt u op het bovenste gedeelte
van de huisbar tot u een ratelend geluid hoort.
- Om de huisbar te sluiten drukt u op het bovenste gedeelte van
de huisbar tot u een ratelend geluid hoort.
De rubber deurstrips reinigen
Als de rubber deurstrips vuil zijn, sluiten de deuren mogelijk niet
helemaal en dan werkt de koelkast niet perfect meer. Zorg dat
de deurstrips stof- en vuilvrij blijven door de deuren met een mild
schoonmaakmiddel en een vochtige doek te reinigen. Maak droog
met een schone, zachte doek.
VOORZORG
Spuit geen water tegen de koelkast als de stekker in het
stopcontact zit, omdat dit
elektrische schokken kan veroorzaken. Reinig de koelkast niet met benzeen, verdunner
of autoreinigingsmiddel vanwege brandgevaar.
bediening _33
02 BEDIENING
DE KOELKAST REINIGEN
De twin deodorizer reinigen
(wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
Voor het reinigen van de twin deodorizer verwijdert u de kap met een platte schroevendraaier.
Haal de patroon van de deodorizer uit de kap en week deze ten minste 4 uur in warm water tot hij
schoon is.
Laat daarna de patroon volledig droog worden alvorens deze terug te plaatsen in de houder.
Dit kan max. 8 uur duren in een goed geventileerde ruimte. De beste resultaten bereikt u als u dit
proces één of twee keer per jaar herhaalt.
Patroon
Als de patroon in een afgesloten (of vochtige) ruimte droogt, kan deze onaangenaam gaan
ruiken. Als dit gebeurt, moet u de patroon opnieuw schoonmaken en drogen in een goed
geventileerde ruimte.
Achter de koelkast reinigen
Stofzuig één à twee keer per jaar achter de koelkast om snoeren en blootgestelde delen stof- en
vuilvrij te houden.
WAARSCHUWING
34_ bediening
Niet de achterkap verwijderen. Er bestaat een risico van elektrische schokken.
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
WAARSCHUWING
Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u de binnenverlichting van de koelkast
vervangt.
- Er bestaat kans op elektrische schokken.
Wanneer u moeite hebt de lamp te vervangen, neemt u contact op met uw servicecenter.
Vervangende lampen voor koelkast en vriezer zijn verkrijgbaar bij de meeste detailhandels.
G
ebruik vervangende lamp grootte E17 maximaal 30 watts voor de koelkastafdeling en
grootte E26 maximaal 40 watts voor de vriezerafdeling.
De binnenverlichting van de koelkast vervangen
BOVENLAMP
1. Duw het afschermkapje aan beide zijden in zodat het losraakt van de clips.
2. Plaats na het vervangen van de lamp het beschermkapje terug.
SENSOR
SENSOR
SENSOR
wordt alleen
geleverd bij
bepaalde
koelkastmodellen
ONDERLAMP (wordt alleen geleverd bij bepaalde koelkastmodellen)
1. Verwijder het afschermkapje door het uit te trekken in de richting van de pijlen.
2. Bevestig na het vervangen van de lamp de lampkap weer.
bediening _35
02 BEDIENING
DE BINNENVERLICHTING VERVANGEN
De binnenverlichting van de vriezer vervangen
De lamp van de vriezer bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van de elektronische motor.
1. Til het beschermkapje omhoog en trek met beide handen eruit, in de richting van de pijlen.
2. Vervang de lamp.
3. Bevestig het afschermkapje opnieuw.
1
2
3
HET WATERFILTER VERVANGEN
Het “Filter Indicator”-lampje laat u weten wanneer het tijd is om uw waterfi lterpatroon te vervangen. Om u tijd
te geven een nieuw fi lter aan te schaffen, gaat het oranje lampje branden vlak voordat de huidige fi lter moet
worden vervangen.
Door de fi lter op tijd te vervangen zorgt u voor het meest frisse, schone water uit uw koelkast.
1. Haal de waterfi lter uit het vak en plaats een maandcontrolesticker op de fi lter, zoals aangegeven.
2. Plaats een sticker op de fi lter gedateerd op zes maanden in de toekomst. Bijvoorbeeld als u de
waterfi lter in maart hebt vervangen, plaatst u de “SEP” (september)-sticker op de fi lter om u eraan te
herinneren deze in september te vervangen. Normale levensduur van de fi lter is ca. 6 maanden.
3. Verwijder daarna de vaste kap door deze naar links te draaien.
4. Haal de bescherming van het nieuwe filter en verwijder het oude filter.
5. Plaats het nieuwe filter in de filterbehuizing.
Draai de waterfi lter daarna voorzichtig 90º naar rechts tot deze in lijn is met het teken op het
deksel, nu is de fi lter vergrendeld. Let erop dat de indicator zich in lijn met de blokkeerpositie
bevindt. Niet te vast draaien.
Dekselfi lter
1
2
Sticker
(maandindicator)
4
3
5
36_ bediening
Breng het
merkteken
in lijn met de
blokkeerpositie
Bediening van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
02 BEDIENING
6. Zodra u hiermee klaar bent, houdt u de Ice Type
knop 3 seconden ingedrukt om het fi lterschema
opnieuw in te stellen.
7. Tenslotte spoelt u 1 liter water door de
waterdispenser. Gooi dit water weg. Let erop dat
het water helder is voordat u het drinkt.
Een pas geïnstalleerd filterpatroon kan tot gevolg hebben dat er korte tijd water uit de
waterdispenser spuit. Dit komt door lucht in de leiding. Het mag geen probleem voor de
werking opleveren.
Bestellen van vervangende fi lters
Voor reserve waterfilterpatronen kunt u terecht bij uw Samsung-leverancier.
DE DEUREN GEBRUIKEN
De deuren van de koelkast zijn voorzien van een speciale open- en sluitfunctie om te garanderen dat de
deuren goed dicht gaan en volledig afsluiten.
Nadat de deur tot een bepaald punt is geopend, blokkeert deze en blijft open staan. Als de deur op een kier
staat voorbij de blokkering, gaat hij automatisch dicht.
bediening _37
Problemen oplossen
PROBLEEM
De koelkast werkt
helemaal niet of koelt
niet voldoende.
De voedingswaren in de
koelkast zijn bevroren
U hoort vreemde
geluiden.
De voorste hoeken en
zijkanten van de kast zijn
warm; er treedt
condensvorming op.
Er komt geen ijs uit de
dispenser
U hoort borrelen in de
koelkast.
Er hangt een
onaangename geur in de
koelkast
De wanden van de
vriezer vriezen aan.
Waterdispenser werkt
niet.
38_ Problemen oplossen
OPLOSSING
• Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten.
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een lagere
temperatuur.
• Staat de koelkast in direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht
niet goed circuleren?
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een hogere
temperatuur.
• Is de temperatuur in de kamer te laag?
• Hebt u voedingswaren met een hoog watergehalte in het koudste gedeelte van de
koelkast geplaatst? Probeer deze producten te verplaatsen naar het hoofdruimte
van de koelkast en laat ze niet in de CoolSelect Zone™ lade staan.
• Controleer of de vloer waterpas en stabiel is.
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht
niet goed circuleren?
• Is er iets achter of onder de koelkast gevallen?
• U hoort een tikkend geluid van binnenuit de koelkast. Dit is normaal. Het komt
omdat verschillende onderdelen samentrekken of uitzetten door de temperatuur in
de koelkast.
• De warmte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door anti-condensators die zijn
geïnstalleerd in de voorste hoeken van de koelkast ter voorkoming van
condensvorming.
• Staat de koelkastdeur op een kier? Er kan condensvorming optreden als de deur
langere tijd open blijft staan.
• Hebt u 12 uur na installatie van de waterleiding gewacht met aanzetten van de
ijsmaker?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Hebt u de ijsfunctie handmatig uitgeschakeld? Let erop dat ijstype is ingesteld op
Cubed of Crushed.
• Is er ijs in de ijsruimte?
• Is de temperatuur van de vriezer te hoog? Probeer de vriezertemperatuur te
verlagen.
• Dit is normaal. Het borrelen wordt veroorzaakt door koelvloeistof die door de
koelkast circuleert.
• Is er eten gemorst?
• Let erop dat sterk ruikende voedingswaren (bijvoorbeeld: vis) luchtdicht worden
verpakt.
• Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht voedsel weg.
• Is de ventilator geblokkeerd? Verwijder eventuele voorwerpen die de vrije
luchtdoorstroming obstrueren.
• Zorg dat er genoeg ruimte is tussen opgeslagen voedingswaren, zodat er
voldoende ventilatie is
• Is de vriezerdeur goed gesloten?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Is de waterleiding verbogen of ingedeukt? Zorg ervoor dat de buizen niet
afgekneld worden.
• Is het waterreservoir bevroren, doordat de koeltemperatuur te laag is? Selecteer
een hogere instelling op de hoofddisplay.
Netherlands
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat
het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van
zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar
en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden
gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten,
gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung
Samsung Electronics Benelux B.V.
Olof Palmestraat 10, Delft
P.O.Box 681,2600 AR Delft
Netherlands
Tel:0900-20-200-88(€ 0,10/Min)
www.samsung.nl
Samsung Electronics Benelux B.V.
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Belgium Tel: 0032 (0)2 201 24 18 www.samsung.com/be
Luxembourg Tel: 0035 (0)2 261 03 710 www.samsung.lu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement